P. 1
Đơn xin xác nhận của đơn vị thực tập

Đơn xin xác nhận của đơn vị thực tập

|Views: 1,274|Likes:
Được xuất bản bởidoahongtinhyeu1989

More info:

Published by: doahongtinhyeu1989 on Feb 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

BỘ cÔNG aN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG học viện kỹ thut !t !" #$c %& ' T( )* ' H+nh &h,c
---------o0o--------
#ƠN XIN X-C NH.N CỦA #ƠN V/ TH0C T.1
23nh 45i6 ' ……………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là: …………………………………………, sinh viên lớp: ………………, khoa an toàn thông
tin, Trưng h!" vi#n k$ th%&t '&t '( .
)ư*" s+ giới thi#% ",a -an "h, nhi#' khoa, tôi .( ./n ………………………….….0 th+" t&p, là'
1%2n với "3" ......., t4 ngà5 ..........6……….6………. ./n ngà5 ……….6……….6………. Trong thi gian
th+" t&p t7i .85, .ư*" s+ hướng 9:n ",a . Tôi .( hi0% -i/t và .ư*" th+" hành v; …………………
Na5 tôi là' .<n nà5 k=nh tr>nh lên …………………………… ?3" nh&n "ho tôi .ư*" th+" t&p t7i ....
Tôi ?in "h8n thành "@' <n.
A=nh .<n
hà nBi, ngà5…..th3ng…..nC' D0EE
AF tên
Nh&n ?Gt ",a .<n vH th+" t&p:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
X7c nhn c89 :;n v< th(c t&

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->