BỘ cÔNG aN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯƠNG học viện kỹ thuật mật mã
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Kính gửi:

- ……………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………, sinh viên lớp: ………………, khoa an toàn thông
tin, Trường học viện kỹ thuật mật mã .
Được sự giới thiệu của ban chủ nhiệm khoa, tôi đã đến ………………………….…để thực tập, làm
quen với các ......., từ ngày ........../………./………. đến ngày ………./………./………. Trong thời gian
thực tập tại đây, được sự hướng dẫn của . Tôi đã hiểu biết và được thực hành về …………………
Nay tôi làm đơn này kính trình lên …………………………… xác nhận cho tôi được thực tập tại ....
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kính đơn
hà nội, ngày…..tháng…..năm 2011
Ký tên

Nhận xét của đơn vị thực tập:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Xác nhận của đơn vị thực tập