Cách quàng kh n voan

Dành cho kh n dài: .Dành cho kh n dài 2.

.

.

.

.

.

Kh n có h a ti t: .3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kh n quàng c th i trang Vi t b i Thoi Trang Chau A Th i ti t ang chuy n mùa c ng là lúc teens "lùng s c" s m cho mình nh ng chi c kh n quàng c m áp ón mùa ông rùi y. chiffon. voan. n m nay xu t hi n thêm nh ng ki u th t kh n khá l i m t. b n ch c ch n trông s r t styles trong chính trang ph c c a mình khi thay i m t chút phá cách cho chi c kh n gi m trên c c a b n y. . phong phú ch n l a và thêm th t nhi u ki u bi n t u cho ki u quàng kh n trong n m nay. và c c d dàng b n gái thay i styles cho mình. V n là nh ng ch t li u quen thu c c a mùa tr c nh len. d .

l a u d dàng ng d ng cho cách này. hãy cùng tham kh o nh ng ki u quàng kh n ng d ng trong mùa ông này nhé! Ki u 1: Ki u truy n th ng. chiffon. V i ki u th t kh n truy n th ng này b n có th d dàng ng d ng v i nhi u styles khác nhau t n tính d u dàng n cá tính. voan. kh n quàng tr thành ph ki n không th thi u b n thay i phong cách cho mùa ông. g n nh và khá ti n l i.Không ch là nh ng chi c kh n có tác d ng gi m. . Nh ng chi c kh n ch t li u len nh . Ch v i m t chi c kh n nh ng b n thay i ki u quàng thôi c ng ã giúp b n làm m i mình trong m i ngày.

phù h p v i kh n ch t li u m m m i. i v i teens n tính thì ch t li u nh . nh nhàng và n tính. m m r t phù h p v i ki u th t tao nhã này.Ki u 2: Ki u qu n tròn kh n quanh c .

.Ch t li u c a kh n góp ph n t o phong cách. v i nh ng teens a thích thay i styles m i ngày cách quàng kh n trên s là nh ng ng d ng sáng t o dành cho b n y. cùng m t ki u quàng kh n nh ng n u b n s d ng ch t li u khác s mang n cho b n nhi u phong cách.

tinh ngh ch v i ch t li u len Th t n nh nhàng k t h p cùng áo thun mùa thu và m t chi c áo khoác bên ngoài là b n trông xì-tai h n r t nhi u rùi.Phá cách. .

v i ki u th t nút này b n có th ph i h p cùng áo s mi. t . áo thun c tròn. chiffon. i t o dáng cho nh ng chi c kh n yêu ki u. c l . len nh .Ki u 3: Ki u th t nút. ch t kh n phù h p là voan. s m m m i c a ch t li u khi n b n d dàng thay th t nút cho n qu n tròn hay th l ng t nhiên. i v i nh ng b n a thích m c vest thì Ch t li u l a có th bi n hóa v i nhi u ki u. ki u kh n này là ch n l a phù h p nh t.

ki u này r t phù h p v i nh ng b n gái có tính cách tinh ngh ch.Tinh ngh ch h n v i ki u th t nút nh . . trang ph c ph i kèm phù h p là phong cách tr trung. ng ph .

.

.

.

Sáng t o h n v i kh n dài và qu n 2 vòng .

Phá cách khi n tr ng v i ki u th t nút kh n dài. Ki u 4: Quàng kh n ki u cân i 2 vai. ki u c Th t nút n xinh x n i n c a nh ng n m 70. v i ki u quàng này s phù h p v i styles d u dàng. . n tính.

.

in hoa. phù h p v i xì-tai d o ph ..Ki u 5: Ki u quàng chéo ngang vai. h p c v i ki u th t này b n ph i .. ch n nh ng chi c kh n vuông to b n v i h a ti t caro. c áng giá là m t nh t hi n nay.

.

Ki u quàng kh n chéo h p th i trang và r t cá tính .

g p chéo v tr c ng c. . Ki u dáng c a kh n vuông ang là xu h ng c teens yêu thích và s d ng nhi u.Sáng t o h n v i dáng kh n dài Ki u 6: Dùng kh n vuông to. có th d dàng t o ki u và mang l i v phá cách y cá tính cho ng i s d ng.

th t d dàng t o s phá cách cho chính mình trong mùa ông giá l nh mà không ph i s l i m t úng hem? Còn l i là cách ch n l a ph i h p c a teens chúng mình sao cho th t n t ng trong phong cách mùa ông n m nay nhé! Bí quy t quàng kh n p N u choàng m t chi c kh n r ng lên vai. N u b n m nh mai. b n không . cao ráo thì không ph i b n kho n khi ch n kh n. n gi n > Làm i u v i kh n Mùa ông. l i không c s h u chi c ³c cao ba ng n´. ngoài vi c s m thêm qu n áo m. b n nên ý n c nh ng chi c kh n. N u b n bi t cách quàng và ch n kh n phù h p v i trang ph c. > Cách th t kh n quàng p. b n không nên i giày b t vì s k t h p này s khi n b n trông th p i r t nhi u. Nh ng n u ng i h i m p.Kh n vuông v i ki u quàng hình tam giác V y là teens không ph i l n t n v i chi c kh n quàng mùa ông r i nh . trông b n s sành i u h n h n. vì b n quàng chi c nào c ng p.

B n c ng có th quàng kh n b n to nh ng ch nên ch n lo i m ng. kh n en .áo en.áo . ho c ch n kh n cùng tông v i màu qu n áo. vì trông b n s th p i r t nhi u. g p theo ng chéo r i quàng. Bi t cách quàng và ch n kh n phù h p v i trang ph c. sa tanh s r t phù h p. Có th ch n nh ng c p màu t ng ph n nh kh n tr ng . N u b n m c áo r ng c . ch t li u voan. b n c n chú ý không i giày b t. trông s r t ng t ng t. c bi t.nên ch n nh ng lo i kh n dày to s . v t nh hai u kh n vào nhau. B n c ng c n l u ý m t chút v màu s c c a chi c kh n sao cho phù h p trang ph c. . khi ã choàng m t chi c kh n r ng lên vai. l a. có th ch n m t chi c kh n m ng vuông kh nh (40 x 40 cm).trông b n s p và sành i u h n h n.

N u b n h i c ng tu i m t chút thì v n có nhi u cách quàng kh n r t quý phái. . n i b t gi a ph ông. Còn m t ki u quàng kh n ang ³m t´ hi n nay mà các b n tr g i là quàng ki u ³ eo y m dãi´. t ph n góc nh n ra phía tr c ng c. t t m v t nh qua vai. a hai u kh n qua c . ho c kh n len chéo kh r ng choàng v t qua vai r i th t nút l i. r i vòng ra ng tr c và bu c l i. r t h p v i l a tu i này. Ho c b n ch n kh n b ng satanh. Ch n m t chi c kh n b n to dài. N u bi t cách quàng và k t h p v i các b trang ph c phù h p. r i kh n buông th ng ra ng tr c mà không c n bu c hay th t. Không nên ngh r ng kh n quàng i u ch dành cho các b n tr . th là b n s có ngay m t chi c áo choàng h ng h v a m áp l i v a sang tr ng. nhung. B n có th dùng kh n chéo ho c kh n vuông g p chéo. nh ng chi c kh n này s mang n cho b n m t v p m i.Di n viên i n nh Tri u Vy.