SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 20 tháng 9 năm 2011

Số:

/BC-DTNTTG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2010– 2011 A.- NHIỆM VỤ CHUNG : 1. Đối với Ban Giám hiệu : - Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG. - Ban Giám hiệu phải làm người đi tiên phong về đổi mới PPDH, KTĐG. - Ban Giám hiệu chăm lo về các điều kiện và phương tiện phục vụ giáo viên thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG. - Đánh giá được đúng trình độ và năng lực của từng Giáo viên có động viên khen thưởng kịp thời. 2. Đối với các tổ chuyên môn : - Hình thành giáo viên cốt cán cho từng bộ môn. - Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm. - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ. 3. Đối với giáo viên - Giáo viên nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn phương pháp học tập, coi trọng tự học tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng. - Luôn luôn có tinh thần học hỏi và đổi mới trong từng tiết dạy B.- CÁCH THỰC HIỆN 1. Đổi mới phương pháp dạy học : - Hình thành giáo viên cốt cán cho các môn cơ bản : Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Tiếng Anh. - Chỉ đạo các tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp và nghiêm túc rút kinh nghiệm chỉ ra những hạn chế trong tiết dạy.

- Có khen thưởng kịp thời các giáo viên tích cực đổi mới PPDH, KTĐG. 2. Kiểm tra đánh giá : - Cách thức kiểm tra đánh giá cần phong phú đa dạng, kiểm tra dưới những hình thức khác nhau như: Kiểm tra trong tiết học, khuyến khích giáo viên ra đề mang tính gợi mở để phát huy được tính tư duy sáng tạo của học sinh. Mục đích là đánh giá được đúng thực chất nhận thức của các em. C.- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH, KTĐG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN I. Cách thức thực hiện 1. Đổi mới phương pháp dạy học : - Tổ chuyên môn hình thành giáo viên cốt cán cho các môn của tổ mình. - Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp và nghiêm túc rút kinh nghiệm, để chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong tiết dạy đó nhằm nhằm thực hiện những tiết sau được tốt hơn. - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung phong phú, thiết thực động viên tinh thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của giáo viên. - Nâng cao ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp cùng trường hoặc trong cùng khu vực. - Đánh giá đúng đắn và đề xuất khen thưởng những giáo viên tích cực đổi mới PPDH, KTĐG đã thực hiện có hiệu quả trong thực tế giảng dạy. - Sau mỗi tiết dạy có dự giờ rút kinh nghiệm tổ ghi biên bản lưu, và gửi biên bản về ban chuyên môn nhà trường làm căn cứ tiếp tục thực hiện vào năm học sau. - Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đi sâu vào chuyên môn như phương pháp soạn hoặc giảng một bài khó, UDCNTT trong giảng dạy…. 2. Về kiểm tra đánh giá : - Cách thức kiểm tra đánh giá cần phong phú đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như : kiểm tra trong tiết học (không nhất thiết phải kiểm tra ngay đầu giờ), ra những đề mang tính tư duy gợi mở để phát huy được tính tư duy sáng tạo của học sinh, không phải lúc nào học sinh củng làm bài kiểm tra trên lớp mà có thể ra những đề bài về nhà mà học sinh vẫn thể hiện được sự sáng tạo của các em. Đích cuối cùng là để đánh giá được đúng thực chất nhận thức của các em.

- Cách ra đề kiểm tra đảm bảo được sự sáng tạo cho học sinh trong quá trình làm bài kể cả các môn xã hội ra đề theo hướng mở. II. Kế hoạch cụ thể của các tổ chuyên môn : 1. Về đổi mới phương pháp dạy học : a. Nội đung đổi mới PPDH của các tổ * Nội dung đổi mới của cá nhân trong tổ Toán – Lý
STT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và tên Ngô Thanh Hoa Hóa Đặng Thị Yến Trần Đức Thiện Trần Thị Tuyết Hạnh Hoàng Thúy Liễu Phạm Thị Hải Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Lý Môn dạy Nội dung thực hiện đổi mới Sử dụng thí nghiệm hóa học, các phương tiện trực quan, phối hợp nhiều hình thức hoạt động của học sinh và nhiều phương pháp dạy học tích cực của giáo viên Sử dụng thiết bị thí nghiệm, UDCNTT trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh Vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp trong Toán Toán Sinh một tiết dạy Tăng cương hoạt động nhóm phát huy tính tích cực của học sinh Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức SGK dạy học tích hợp bảo vệ môi trường Ghi chú

* Nội dung đổi mới của cá nhân trong tổ Văn – Sử
STT 1 2 3 4 5 Họ và tên Bùi Thị Thanh Hương Cao Thị Hằng Trần Thị Minh Hằng Hoàng Thị Vui Chu Thanh Hoa Môn dạy Văn Văn Sử Tiếng Anh T.Anh Nội dung thực hiện đổi mới thiết kề câu hỏi gợi mở phong phú đa dang phù hợp với đối tượng học sinh. UDCNTT trong gingr dạy môn Ngữ Văn Sử dụng bản đồ để phát huy tư duy sáng tạo của học sinh Dạy môn tiếng Anh theo hướng giao tiếp tích cực Tăng cường tính tích cực hoạt động của học Ghi chú

sinh trong tiết dạy tiếng Anh 6 7 Ng. Hồng Nhung Ng. Văn Hưng Văn Địa Phát huy tích tích cực chủ động của học sinh trong các tiết làm văn Tích hợ môi trường trong giảng dạy môn Địa Lý

* Nội dung đổi mới của cá nhân trong tổ CN- TD:
STT 1 2 4 5 6 Họ và tên Phạm Ngọc Cảnh Nguyễn Khánh Linh Khổng Minh Tú Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Hữu CN Tin TD GDCD Nội dung thực hiện đổi mới Chuaanrbij cho các tiết dạy thực hành. UDCNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn tin lớp 12 Phát huy tính tự giác tích cực tập luyện của học sinh tích hợp kỹ năng sống cho học sinh Ghi chú

b) Quá trình thực hiện : - Tổ sẽ xắp xếp bố trí 1 tháng thực hiện từ 1-2 tiết dạy theo nội dung đổi mới đã đăng ký. Phấn đấu trong năm sẽ tiến hành dạy theo nội dung đổi mới đã đăng ký để tổ chức các chuyên đề, thảo luận và rút kinh nghiệm - Bố trí 1 tháng dự giờ từ 1 đến 2 tiết dạy của các bộ môn đã được đăng ký nội dung đổi mới. Trong tháng 10 tập trung vào nội dung :"Vận dụng các phương pháp vào dạy học" - Sau khi dự giờ tiến hành rút kinh nghiệm kịp thời một cách nghiêm túc để chỉ ra những ưu khuyết điểm của phương pháp đổi mới đó, và qua đó thấy được phương pháp đó có được áp dụng tiếp cho các năm học sau hay không. 2. Về đổi mới kiểm tra đánh giá: - Các hình thức kiểm tra được đưa ra và áp dụng linh hoạt từ kiểm tra thường xuyên đến định kỳ: + Ra đề mở để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh + Kiểm tra trực tiếp trên lớp, kiểm tra việc thực hiện bài ở nhà của học sinh. + Tạo ngân hàng đề để các tiết kiểm tra được khách quan

- Quá trình thực hiện được thể hiện qua các bài kiểm tra chất lượng đầu năm, các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG của nhà trường và của các tổ chuyên môn năm học 2011-2012. Xây dựng kế hoạch này với mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy và học sẽ áp dụng tiến hành thực hiện trong cả năm học một cách thường xuyên để từ đó những năm học sau sẽ thực hiện tốt hơn. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT./