P. 1
quan_ly_thiet_bi_trong_truong_hoc_sieu_chuan__05

quan_ly_thiet_bi_trong_truong_hoc_sieu_chuan__05

|Views: 33|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Tùng

More info:

Published by: Phạm Tùng on Feb 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Quản lý thiết bị trường học

Mục Lục
Phần 1: Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1. Bài toán đặt ra .................................................................................................................... 3
1.1Ưu điểm của h th!n" c#: ............................................................................................. 3
1.$%h&'c điểm của h th!n" c#: ....................................................................................... 3
$.(êu cầu của đề tài ............................................................................................................... 3
3.)ác *+, -. án ...................................................................................................................... 3
Phần $: Ph/n t0ch h th!n" ......................................................................................................... 1
1.M2 t3 về m2i tr&4n" ho5t đ6n": .......................................................................................... 1
$7h3o 8át các n"hi, vụ c9 thể c9 ......................................................................................... 1
$.1.M2 t3 n"hi, vụ: .......................................................................................................... 1
$.$.:uy tr;nh n"hi, vụ nh& 8au: ....................................................................................... <
Phần 3: M2 h;nh =u3n *> ......................................................................................................... 11
1.?@ AB Ph/n CD EhFc %Gn" ............................................................................................... 11
$.?@ AB MFc %"H E3nh ...................................................................................................... 13
.............................................................................................................................................. 11
3.?@ AB MFc AInh .............................................................................................................. 11
1.)ác đJnh th.c thể và các thu6c t0nh .................................................................................. $1
1.1.Kài 83n thiLt MJ ............................................................................................................ $1
1.$ %h+, KhiLt BJ ............................................................................................................. $$
1.3 Niao Eho B6 M2n ...................................................................................................... $$
1.1 Ehuyển Kr3 7hoa ....................................................................................................... $$
1.< )uOt KhiLt BJ .............................................................................................................. $3
1.P QB ?@ KhiLt BJ ........................................................................................................... $3
1.R Ehuyển Niao :u3n S> ............................................................................................... $3
<. B3n" th.c thể và các thu6c t0nh ...................................................................................... $1
Phần 1: KhiLt TL ....................................................................................................................... $<
1.M2 h;nh =uan h ............................................................................................................... $<
$.EhuUn h9a ......................................................................................................................... $P
3 M2 h;nh VC ....................................................................................................................... $P
Phần <: KhiLt TL "iao -in : Niao -in n"&4i -Wn" ................................................................. $R
1Niao -in nh+, thiLt MJ ....................................................................................................... $R
$Niao -in XuOt thiLt MJ ........................................................................................................ $Y
3Niao -in t;m TiLm ............................................................................................................. $Z
Phần P: 7Lt Su+n ...................................................................................................................... $Z
Nhóm 9 _ 09Q303B
1
Quản lý thiết bị trường học
Lời nói đầu
%"ày nay 8. ,hát triển m5nh m[ của tin h\c *àm cho máy t0nh Th2n" thể nào thiLu
đ&'c tron" m\i *]nh v.c đ4i 8!n" và cWn" v^i 8. ,hát triển của c2n" n"h th2n" tin đD
"i_, cho vic =u3n *0 hB 8@` 8a 8ách tron" các c@ =uan ` tr&4n" h\c trb nên rOt tin *'i.
7hác v^i vic =u3n *0 hB 8@` 8a 8ách thco ,h&@n" ,há, thủ c2n" truyền th!n"` vic
=u3n *0 hB 8@ Mbi máy t0nh đD Thdc ,hục đ&'c nhHn" Th9 ThGn và yLu Tem của =u3n *0
thco ,h&@n" ,há, truyền th!n"` đ9 *à "i3m đ&'c 8! *&'n" n"&4i tham "ia =u3n *0` 8.
vfn" vgo tron" các =uy tr;nh Xh *0` t!c đ6 vic c+, nh+t và *Oy th2n" tin tGn" *ên rOt
nhiều` th2n" tin t+, trun" và "\n nhi Th2n" cBn" Tềnh` vic t0nh toán Mjn" máy c#n"
"i3m t!i thiểu nhHn" 8ai 89t.
k; v+y Fn" -ụn" tin h\c tron" c2n" tác =u3n *> thiLt MJ Thoa c2n" n"h th2n" tin
*à m2 h;nh =u3n *> m^i` và đD đcm *5i nhHn" Th3 nGn" m^i tron" c2n" tác =u3n *>
tron" tr&4n" thu+n *'i và -l -àn" h@n. kà đ/y *à c2n" vic của nhHn" n"&4i *àm tin
h\c ch_n" cm.
Bài toán ,h/n t0ch và thiet TL h th!n" =u3n *0 thiLt MJ Thoa c2n" n"h th2n" tin *à
đề tài của nh9m 8inh viên ch_n" cm` nhjm "i_, 8inh viên tiLn hành Th3o 8át và th.c
hin ,h/n t0ch và thiLt TL m6t h th!n" c9 th.c` "i_, 8inh viên ndm vHn" m2n h\c này
c#n" nh& M&^c đầu *àm =ucn v^i c2n" vic ,h/n t0ch và thiLt TL h th!n" tin h\c` c9
nhHn" hiểu MiLt c@ M3n về c2n" vic này.
m.a trên nhHn" TiLn thFc về M6 m2n này` nh9m ch_n" cm ch\n đề tài : :u3n *0
thiLt MJ Thoa c2n" n"h th2n" tin tr&4n" Eao Ann" E6n" ABn" Q3i Phfn". %h9m
ch_n" cm hy v\n" đề tài này tuy Th2n" ,h3i *à m6t "i3i ,há, t!i &u nh&n" 8[ "i3i
=uyLt đ&'c nhHn" Th/u chủ yLu của m6t tr;nh =u3n *> đ&'c 8h -ụn" ,ha MiLn b các
tr&4n" h\c. k; th4i "ian *àm vic và TiLn thFc m2n h\c cfn 8/u r6n" nên đề tài của
ch_n" cm 8[ Th2n" tránh Thoi nhHn" nh&'c điểm và 8ai 89t` nh9m ch_n" cm hy v\n"
nh+n đ&'c 8. đ9n" "9, > TiLn của thầy về đề tài này. )in c3m @n thầy tron" th4i "ian
=ua đD truyền -5y cho ch_n" cm nhHn" TiLn thFc và Tinh n"him *àm nền t3n" tri thFc
cho nh9m ch_n" cm hoàn thành đề tài này.
Nhóm 9 _ 09Q303B
$
Quản lý thiết bị trường học
Phần 1: Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1 B!i t"#n đ$t r%
:u3n *> tran" thiLt MJ đ&'c "iao t5i các M6 m2n của Thoa E%KK v^i h th!n"
=u3n *> c# Mjn" vGn M3n "iOy t4: :u3n *> 8h -ụn" trên vGn M3n "iOy t4p -Wn" 8a để
thco -qi t;nh tr5n" thiLt MJ của trn" ,hfn"p nh+, các thiLt MJ thủ c2n"` chI c9 8. t0nh
toán của máy t0nhp t;m TiLm` tra cFu thủ c2n" trên 8a 8ách
1.1Ưu điểm của hệ thống cũ:
• Q th!n" đD =ucn thu6c
• Niá thành thO,
1.2h!"c điểm của hệ thống cũ:
• mo =u3n *> Mjn" 8a 8ách "iOy t4 nên t!n th4i "ian và nh/n *.c
• ml X3y ra 8ai 89t
• 7h9 c9 thể =u3n *> m6t cách ch0nh Xác thiLt MJ
• mH *iu c9 thể MJ mOt mát
• K;m TiLm` tra cFu mOt rOt nhiều th4i "ian
mo v+y` yêu cầu đặt ra ,h3i c9 m6t h th!n" m^i` Fn" -ụn" tin h\c vào =uá
tr;nh =u3n *> nhjm *o5i Mo tOt c3 nhHn" nh&'c điểm trên của h th!n" c# ` đBn"
th4i c9 nhHn" t0nh nGn" v&'t tr6i 8o v^i h th!n" c#.
&'(u cầu c)% đ* t!i
Q th!n" m^i ,h3i c9 nhHn" t0nh nGn" 8au đ/y:
• :u3n *> đ&'c "iao nh+n` nh+, XuOt của các thiLt MJ
• :u3n *> đ&'c tran" thiLt MJ của trn" ,hfn" Man M6 m2n: c9 tran" thiLt MJ
";` 8! *&'n" tran" thiLt MJ` t;nh tr5n" ra 8ao` thêm m^i và 8ha chHa
• :u3n *> chuyển =u3n *> thiLt MJ "iHa các M6 m2n` các ,hfn" đặt
• K;m TiLm và Máo cáo thco nhiều chI mục Thác nhau
3+#c l,- ./ #n
• m. trW: nh9m P n"&4i hoàn thành tron" th4i "ian < tuần
M2i tr&4n" ,hát triển: Micro8ost tor- $uu3 v -Wn" để viLt Máo cáo
Nhóm 9 _ 09Q303B
3
Quản lý thiết bị trường học
Phần 2: Ph#n t$ch hệ thống
101 tả 2* m1i trường h"3t đ4ng5
• Q th!n" =u3n *> thiLt MJ Thoa E%KK 8[ đ&'c cài đặt` ho5t đ6n" t5i máy t0nh b
vGn ,hfn" Thoa E%KK và đ&'c v+n hành Mbi nh/n viên của Thoa.
• Q th!n" cần c9 chFc nGn" :
% :u3n trJ h th!n": ,h/n chia nhHn" cO, đ6 n"&4i -Wn" Thác nhau` trn" n"&4i
8h -ụn" b các chFc vụ Thác nhau 8[ c9 các tác vụ Thác nhau` c9 thể =u3n *> đ&'c các
thiLt MJ hin t5i đan" c9 b trn" M6 m2n` thiLt MJ b tron" Thow t;nh tr5n"` 8! *&'n"xy
% %h+, XuOt thiLt MJ tr ,hfn" hành ch0nh ta h', về Thoa và về các M6 và n"&'c
*5i
% Khco -qi đ&'c hB 8@ thiLt MJ` TiLm tra đánh "iá đ&'c t;nh tr5n" thiLt MJ
% E9 Th3 nGn" chuyển "iao các thiLt MJ "iHa các M6 m2n tron" Thoa.
&6hả" 7#t c#c nghi8- 29 có th: có
2.1.M& t' nghiệ( vụ:
% 7hoa E2n" n"h th2n" tin tr&4n" Eao Ann" E6n" ABn" *à n@i chJu trách
nhim cun" cO, các thiLt MJ *iên =uan t^i tin h\c để ,hục vụ c2n" tác` ,hục vụ th0
n"him` th.c hành` th.c t+, của 8inh viên Thoa m;nh c#n" nh& các đ@n vJ hay Thoa
Thác thco các =uy đJnh` 8d, XL, của nhà tr&4n". E2n" n"h th2n" tin v^i t0nh chOt *à
m6t n"ành ,hát triển rOt nhanh v^i 8. ,hát triển của Thoa h\c c2n" n"h` ch0nh v; *[
đ9 mà để Mdt TJ, 8. ,hát triển của c2n" n"h th; hàn" nGm Thoa các thiLt MJ của Thoa
c#n" *u2n *u2n đ&'c mua m^i để đá, Fn" nhu cầu th.c hành` t;m tfi của 8inh viên.
% Eác thiLt MJ này 8au c9 th4i "ian 8h -ụn" */u -ài` c9 thể -o mua hoặc -o đ&'c
cun" cO,` tài tr'xKhiLt MJ nh+, về đ&'c *&u b Tho của tr&4n"` 8au đ9 đ&'c ,hfn"
hành ch0nh tan" h', chuyển "iao về trn" Thoa. Eác Thoa -.a thco t;nh h;nh th.c tL
của m;nh 8[ ,h/n các thiLt MJ này về các M6 m2n t&@n" Fn".
% Eác thiLt MJ tron" =uá tr;nh 8h -ụn" c9 thể đ&'c chuyển đai *zn nhau "iHa các
M6 m2n tron" Thoa. KhiLt MJ nLu hon" h9c hay cần thanh *> 8[ đ&'c chuyển tr3 về
,hfn" hành ch0nh tan" h',.
% Kron" ,h5m vi của Mài t+, chI Xet =uá tr;nh =u3n *> thiLt MJ cụ thể b Thoa E%KK
8au Thi thiLt MJ đD đ&'c "iao về Thoa` Th2n" Xet đLn =uá tr;nh nh+, thiLt MJ về tr&4n"
hay *&u Tho của ,hfn" hành ch0nh tan" h',.
Nhóm 9 _ 09Q303B
1
Quản lý thiết bị trường học
 ?. ,h/n cO, b Thoa nh& 8au:
2.2.)uy t*+nh nghiệ( vụ nh! ,au:
 KhiLt MJ 8au Thi đ&'c ,hfn" hành ch0nh tan" h', mua về 8[ đ&'c đ&a vào
Tho của nhà tr&4n". Aể chuyển "iao 8! thiLt MJ này cho Thoa 8[ ,h3i *àm thủ
tục nh+, về Tho` v^i ,hiLu XuOt Tho thco Miểu mzu 8au:
Nhóm 9 _ 09Q303B
7hoa
7hoa
B6 m2n
B6 m2n
Phfn" *d, đặt
Phfn" *d, đặt
%"&4i chJu
trách nhim
%"&4i chJu
trách nhim
<
Quản lý thiết bị trường học
P-./0 -1P 2-3
?!:.......
%"ày... thán"... nGm $u....
% Q\ tên n"&4i "iao:.............................................................
% ?!.... n"ày... thán"... nGm $u...
% Eủa...................
..............................................................................................
% %h+, t5i Tho:........................................................................
455
M6 5hi7t
89
5ên 5hi7t
89
:;n <9
5$nh
4ố L!"ng =hi >h?
Kan" 8! tiền wviLt Mjn" chHy:...............................
%h+, n"ày... thán"... nGm $u...
27 t@An t*!Bng g!Ci gia@ hàng 5hủ Dh@
w7>` h\ têny w7>` h\ têny w7>` h\têny
 KhiLt MJ 8au đ9 8[ đ&'c ,hfn" hành ch0nh tan" h', Màn "iao về Thoa w b đ/y
*à Thoa E%KK y thco Miểu mzu 8au:
Nhóm 9 _ 09Q303B
P
Quản lý thiết bị trường học
E{%N Q|} )~ Q{• EQ€ %NQ•‚ k•ƒK %‚M
Độc lập - Tự Do – Hạnh Phúc
?! :xxxxxx..„QEKQ
8.E 8F 8G =.H3 5-./5 8IJ <15 5ƯJ KL= >L
A5i -in ,hfn" QEKQ : …n" wMày xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
A5i -in Mên "iao :…n" wMàyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....
A5i -in Mên nh+n : …n" wMàyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khco *nh điều đ6n" 8!:xxxxx.„QEKQ của Kr&4n"` các Mên *iên =uan đD tiLn hành Màn
"iao các *o5i thiLt MJ ` -ụn" cụ và v+t t& 8au:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:M. K.N P.->5- :M. K.N 8E =.H3 :M. K.N 8E -1
 K5i đ@n vJ đ&'c ,h/n Ma thiLt MJ w Thoa E%KK y` thiLt MJ 8[ đ&'c ,h/n về M6
m2n cụ thể và đBn" th4i M6 m2n đ9 8[ c9 1 n"&4i đ&'c ,h/n c2n" =u3n *>
thiLt MJ` chJu trách nhim cụ thể về thiLt MJ đ9. Biên M3n Màn "iao c9 -5n" :
E{%N Q|} )~ Q{• EQ€ %NQ•‚ k•ƒK %‚M
Độc lập - Tự Do – Hạnh Phúc
Nhóm 9 _ 09Q303B
R
Quản lý thiết bị trường học
?! :xxxxxx..„7hoa E%KK
8.E 8F 8G =.H3 5-./5 8I
Bàn "iao thiLt MJ tr Thoa E%KK
K^i M6 m2n .........
............................................ ........................ ............................ ......................
A5i -in Mên "iao :…n" wMàyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....
A5i -in Mên nh+n : …n" wMàyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
%"&4i chJu trách nhim =u3n *> : …n" wMày xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Khco *nh điều đ6n" 8!:xxxxx.„QEKQ của 7hoa E%KK` các Mên *iên =uan đD tiLn hành
Màn "iao các *o5i thiLt MJ ` -ụn" cụ và v+t t& 8au:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:M. K.N 8E =.H3 :M. K.N 8E -1
wT>` "hi rq h\ têny wT>` "hi rq h\ têny
 %"&4i đ&'c ,h/n c2n" =u3n *> thiLt MJ 8[ c9 trách nhim Tiểm tra thco -qi
t;nh h;nh thiLt MJ và "hi vào 8a thco -qi v^i mzu 8au:
Nhóm 9 _ 09Q303B
Y
Quản lý thiết bị trường học
4O 5-P3 KQ.
5-./5 8I 5M. R. 4S KL=
% Kron" =uá tr;nh 8h -ụn"` v+n hành nLu c9 "; MOt th&4n" ,h3i Máo n"ay v^i
n"&4i =u3n *> chJu trách nhim thiLt MJ đ9. M\i thay đai` điều chuyển đều
,h3i đ&'c thco -qi và "hi vào 8a thco -qi thiLt MJ.
% %"&4i =u3n *> ,h3i c9 trách nhim Máo cáo t;nh tr5n" của thiLt MJ thco m6t
Tho3n" th4i "ian =uy đJnh tr&^c.
 Kron" =uá tr;nh 8h -ụn"` th&4n" c9 yêu cầu -i chuyển thiLt MJ tr M6 m2n
này 8an" M6 m2n Thác` tr ,hfn" *d, đặt này 8an" ,hfn" *d, đặt Thác` tr
n"&4i chJu trách nhim này 8an" n"&4i Thác và th.c hin thco Miểu mzu :
Nhóm 9 _ 09Q303B
Z
Quản lý thiết bị trường học
8.E 8F 8G =.H3 5-0 -T.J :.U0 >-0VW 5G. 4F
Hôm nay` ngày……..tháng…..năm……t5ixxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A5i -in Mên "iao: …n" wMày:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A5i -in Mên nh+n: …n" wMày:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Khco *nh điều đ6n" 8!xxxx„xxxxcủa Thoa ` các Mên *iên =uan đD tiLn hành Màn "iao
các *o5i thiLt MJ` v+t t& 8au:
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx.xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:M. K.N 8E =.H3 :M. K.N 8E -1
wT>` "hi rq h\ têny wT>` "hi rq h\ têny
 7hi thiLt MJ hon" h9c` c9 8. c! 8[ đ&'c chuyển tr3 về ,hfn" hành ch0nh tan"
h',. Qay Thi thiLt MJ hLt "iá trJ 8h -ụn" c#n" 8[ đ&'c Máo cáo để chuyển tr3.
7hi đ9 thiLt MJ 8[ đ&'c chuyển vào Tho thco Miểu mzu XuOt Tho:
Nhóm 9 _ 09Q303B
1u
?!:xxxx.„xxxx
E{%N Q†‚ )~ Q{• EQ€ %NQ•‚ k•ƒK %‚M
A6c *+, v K. -o v Q5nh ,h_c
ngày tháng năm
Quản lý thiết bị trường học
P-./0 X0Y5 2-3
?!:.......
%"ày... thán"... nGm $u....
‡ Q\ tên n"&4i nh+n hàn":.............. AJa chI wM6 ,h+ny.........
‡ S> -o XuOt Tho:..................................................................
‡ )uOt t5i Tho:.......................................................................
455
M6 5hi7t
89
5ên 5hi7t
89
:;n <9
5$nh
4ố L!"ng =hi >h?
hZ( ngày... tháng... năm 2 ....
27 t@An t*!Bng g!Ci gia@ hàng 5hủ Dh@
w7>` h\ têny w7>` h\ têny w7>` h\ têny
Phần [: M& h+nh \u'n ]^
1;< => ?h@n AB ChDc NEng
Nhóm 9 _ 09Q303B
11
Quản lý thiết bị trường học
 M& h+nh ch_c n`ng ]A:
1.1%h+, thiLt MJ
1.$ Niao cho M6 m2n
1.3 Niao tr3 Thoa
Nhóm 9 _ 09Q303B
1$
:u3n *> thiLt MJ
$. :u3n *>
8h -ụn"
3.3 %"&4i
=u3n *>
3.$ Phfn"
đặt
<. K;m
TiLm
1.1 B3n"
t0nh th!n"

3.1 B6 m2n
$.1 QB 8@
thiLt MJ
1.3 Báo cáo
t;nh h;nh
thiLt MJ
<.3 K;m
TiLm thco
mD thiLt MJ
<.$ K;m
TiLm thco
tên thiLt MJ
<.1 Sit Tê
thiLt MJ thco
-anh 8ách
3.1 KhiLt MJ
1.$ B3n"
thiLt MJ
1. Kh!n" Tê
Máo cáo
3. :u3n *>
-anh mục
-Wn" chun"
$.$ Ehuyển
=u3n *>
1. :u3n *>
"iao nh+n
1.1 %h+,
thiLt MJ
1.$ Niao
cho M6 m2n
1.3 Niao tr3
Thoa
1.1 )uOt
thiLt MJ
Quản lý thiết bị trường học
1.1 )uOt thiLt MJ
$.1 QB 8@ thiêt MJ
$.$ Ehuyển =u3n *>
3.1 B6 m2n
3.$ Phfn" đặt
3.3 %"&4i =u3n *>
3.1 KhiLt MJ
1.1 B3n" t0nh th!n" Tê
1.$ B3n" thiLt MJ
1.3 Báo cáo t;nh h;nh thiLt MJ
<.1 Sit Tê thiLt MJ thco -anh 8ách
<.$ K;m TiLm thco tên thiLt MJ
<.3 K;m TiLm thco mD thiLt MJ
&;< => 0Dc NgF Cảnh
 !" #$ m%c ng& c'nh

(hú Th)ch
1.Kh2n" tin -anh mục` nh+, XuOt
$.K;m TiLm ` th!n" Tê
3. Kh2n" tin về hin tr5n" thiLt MJ
1.Báo cáo th!n" Tê
 *a t+ận
Nhóm 9 _ 09Q303B
13
:u3n *>
thiLt MJ
7hoa
%h/n viên
%"&4i =u3n *>
thiLt MJ
$
1
3
1
Quản lý thiết bị trường học
3;< => 0Dc =Gnh
Nhóm 9 _ 09Q303B
>Ac thac thể
a. ?a tài 83n thiLt MJ
M. QB 8@ thiLt MJ
c. mJch chuyển thiLt MJ
-. 7iểm Tê thiLt MJ
c. Báo cáo
s. ?a thco -qi KB c! đJnh
>Ac c.n`ng nghiệ( vụ a b c c d e
1. :u3n *> "iao nh+n ˆ E E C
$. :u3n *> 8h -ụn" C ˆ E
3. :.*> -anh mục -Wn"
chun"
C C E C
1. Kh!n" Tê Máo cáo C C C C E C
<. K;m TiLm C C C C C
11
1
:u3n *>
"iao nh+n
<
K;m TiLm
3
:u3n *>
-anh mục
-Wn" chun"
$
:u3n *> 8h
-ụn"
1
Kh!n" Tê
Máo cáo
- Tiểm Tê thiLt MJ
7hoa
a 8a tài 83n thiLt
MJ
%"&4i =u3n *>
thiLt MJ
c -Jch chuyển
thiLt MJ
c Máo cáo
M hB 8@ thiLt MJ
%h/n viên
s 8a thco -qi thiLt MJ
c! đJnh
1
1
1
1
1
$
3
1
<
P
R
Quản lý thiết bị trường học
(hú Th)ch
1. Niao nh+n thiLt MJ
$. Bàn "iao thiLt MJ về Thoa
3. Kh2n" tin thiLt MJ
1. Báo cáo về Thoa
<. Kan" h', th2n" tin thiLt MJ
Nhóm 9 _ 09Q303B
1<
Quản lý thiết bị trường học
P. Sit Tê thiLt MJ` SOy` tr3 th2n" tin thiLt MJ
R. Khco -qi t;nh h;nh thiLt MJ` mJch chuyển thiLt MJ
• ,-./ #$ l/$ng 0& l-1/ m%c 023- #4nh 5/'n l6 g-ao nhận7 *%c 8 9
Nhóm 9 _ 09Q303B
1P
1
:u3n *>
"iao nh+n
a 8a tài 83n
thiLt MJ
s 8a thco -qi thiLt MJ
c! đJnh
c -Jch chuyển
thiLt MJ
M hB 8@ thiLt
MJ
%"&4i =u3n *>
thiLt MJ
7hoa
3
Quản lý thiết bị trường học
Eh_ th0ch:
1` 1. Bàn "iao thiLt MJ
$` 3. KiL, nh+n thiLt MJ
<. Niao tr3 thiLt MJ về Thoa

• ,-./ #$ l/$ng 0& l-1/ m%c 023- #4nh 5/'n l6 :; 0<ng7 *%c 8 9
Nhóm 9 _ 09Q303B
1R
1.1
)uOt
thiLt MJ
%"&4i =u3n *>
thiLt MJ
c -Jch chuyển
thiLt MJ
M hB 8@ thiLt
MJ
1
<
1.1
%h+,
thiLt MJ
1.$
Niao cho
M6 m2n
1.3

Niao tr3
Thoa
a 8a tài 83n thiLt
MJ
s 8a thco -qi thiLt
MJ c! đJnh
1
$
7hoa
$
:u3n *> 8h
-ụn"
7hoa
c -Jch chuyển
thiLt MJ
a 8a tài 83n thiLt MJ
s 8a thco -qi thiLt MJ
c! đJnh
Quản lý thiết bị trường học
(hú th)ch=
1. Kh2n" tin thiLt MJ
• ,-./ #$ l/$ng 0& l-1/ m%c 023- #4nh 5/'n l6 0anh m<c 0>ng ch/ng
7 *%c 8 9
Nhóm 9 _ 09Q303B
1Y
$.1
QB 8@
thiLt MJ
$.$
Ehuyển
=u3n *>
c -Jch chuyển
thiLt MJ
7hoa
s 8a thco -qi thiLt MJ c!
đJnh
a 8a tài 83n thiLt MJ
1
3
:u3n *>
-anh mục
-Wn" chun"
a ?a tài 83n thiLt
MJ
- Tiểm Tê thiLt
MJ
s 8a thco -qi thiLt MJ c!
đJnh
7hoa
M QB 8@ thiLt MJ
Quản lý thiết bị trường học
(hú th)ch=
1. Khco -qi t;nh h;nh thiLt MJ
$` 3. mJch chuyển thiLt MJ
• ,-./ #$ l/$ng 0& l-1/ m%c 023- #4nh Th?ng @A Báo cáo7 *%c 8 9
Nhóm 9 _ 09Q303B
1Z
3.1
B6 m2n
3.1
KhiLt MJ
3.$
Phfn" đặt
3.3
%"&4i
=u3n *>
7hoa
M hB 8@ thiLt MJ a 8a tài 83n thiLt MJ
- Tiểm Tê thiLt MJ
s 8a thco -qi thiLt MJ
c! đJnh
1
$
3
1
Kh!n" Tê
Máo cáo
- Tiểm Tê thiLt
MJ
%h/n viên
M hB 8@ thiLt MJ
c Máo cáo
c -Jch chuyển
thiLt MJ
7hoa
a 8a tài 83n thiLt
MJ
Quản lý thiết bị trường học
(hú th)ch=
1`$. Kan" h', th2n" tin thiLt MJ
3. Báo cáo về Thoa
• ,-./ #$ l/$ng 0& l-1/ m%c 023- #4nh TCm @-Dm7 *%c 8 9
Nhóm 9 _ 09Q303B
$u
1.1
B3n" t0nh
th!n" Tê
1.$
B3n"
thiLt MJ
1.3
Báo cáo
t;nh h;nh
thiLt MJ
7hoa
- Tiểm Tê thiLt
MJ
a 8a tài 83n thiLt
MJ
c Máo cáo
c -Jch chuyển
thiLt MJ
M hB 8@ thiLt MJ
%h/n viên
$
3
1
<
K;m TiLm
c -Jch chuyển
thiLt MJ
s 8a thco -qi thiLt
MJ c! đJnh
%h/n viên
M hB 8@ thiLt
MJ
a 8a tài 83n
thiLt MJ
Quản lý thiết bị trường học
(hú th)ch=
1. Sit Tê thiLt MJ
$` 3. SOy` tr3 th2n" tin thiLt MJ
1.M2 h;nh Thái nim -H *iu
H+#c định th/c th: 2! c#c thu4c tInh
f.1.5ài ,'n thi7t b9
• Mục tiêu: Sà chFc nGn" t&@n" Fn" v^i n"hi, vụ =u3n *> tOt c3 tài 83n thiLt MJ
đD c9 và đan" -&'c 8h -ụn"
• Aầu vào: Eác th2n" tin:
% MD thiLt MJ
% Khán" nGm đ&a vào ?m
% ?! thán" M3o hành
% A@n vJ t0nh
% Kh2n" 8! T‰ thu+t
% Kên thiLt MJ
Nhóm 9 _ 09Q303B
$1
<.1
Sit Tê
thiLt MJ thco
-anh 8ách
<.$
K;m TiLm
thco tên
thiLt MJ
<.3
K;m TiLm
thco mD
thiLt MJ
M hB 8@ thiLt
MJ
a 8a tài 83n
thiLt MJ
%h/n viên
c -Jch chuyển
thiLt MJ
s 8a thco -qi thiLt
MJ c! đJnh
1
3
$
Quản lý thiết bị trường học
• Aầu ra: S&u các th2n" tin đD nh+, vào tron" E?mS. KhiLt MJ *_c này 8[ tr.c
thu6c chun" tOt c3 các m2n h\c
f.2 hZ( 5hi7t 89
• Mục tiêu: Sà chFc nGn" t&@n" Fn" v^i n"hi, vụ Màn "iao thiLt MJ tr ,hfn"
hành ch0nh tan" h', về Tho của Thoa
• Aầu vào: EGn cF vào Miểu mzu Miên M3n chuyển "iao thiLt MJ đ&a tr ,hfn" hành
ch0nh tan" h', và Miên M3n nh+, Tho về Tho của Thoa` các th2n" tin đ&'c đ&a
vào Mao "Bm:
% MD ,hiLu nh+,
% %"ày nh+,
% MD thiLt MJ
% Kên thiLt MJ
% ?! *&'n"
% %"&4i =u3n *>
• Aầu ra: Sàm thay đai tron" c@ 8b -H *iu` Tho của Thoa 8[ đ&'c thêm vào m6t
8! *&'n" thiLt MJ v^i chủn" *o5i và 8! *&'n" t&@n" Fn"
f.[ =ia@ >h@ 8g M&n
• Mục Kiêu: Sà chFc nGn" t&@n" Fn" v^i n"hi, vụ Màn "iao thiLt MJ tr Tho của
Thoa về trn" M6 m2n và 8[ đ&'c ,h/n c2n" cho m6t n"&4i tr.c thu6c M6 m2n
đ9 =uyền =u3n *> c#n" nh& đ&'c đ&a về m6t ,hfn" Xác đJnh thu6c M6 m2n.
• Aầu vào: EGn cF vào Miên M3n Màn "iao thiLt MJ tr Thoa về M6 m2n:
% MD thiLt MJ
% %"&4i =u3n *>
% ?! *&'n"
% B6 m2n
% Phfn" đặt
% Kên thiLt MJ
• Aầu ra: S&u các th2n" tin đD nh+, vào tron" E?mS. KhiLt MJ *_c này 8[ tr.c
thu6c 1 M6 m2n` m6t n"&4i =u3n *>` m6t ,hfn" cụ thể.
f.f >huyển 5*' 2h@a
Mục tiêu: K&@n" Fn" v^i n"hi, vụ đ&a tr3 thiLt MJ tr M6 m2n về Tho của Thoa
Aầu vào: Biên M3n điều chuyển thiLt MJ
% %"&4i =u3n *>
% Kên thiLt MJ
% ?! *&'n"
Nhóm 9 _ 09Q303B
$$
Quản lý thiết bị trường học
% MD thiLt MJ
• Aầu ra: Sàm tGn" 8! *&'n" thiLt MJ chủn" *o5i t&@n" Fn" của Tho *ên` đBn" th4i
*àm "i3m 8! *&'n" thiLt MJ tr.c thu6c M6 m2n t&@n" Fn".
f.h Xuit 5hi7t 89
• Mục tiêu: 7hi thiLt MJ cần thanh *>` 8ha chHax 8[ đ&'c chuyển tr Tho của Thoa
tr3 về ,hfn" hành ch0nh tan" h',
• Aầu vào:
% MD ,hiLu XuOt
% %"ày XuOt
% %"&4i =u3n *>
% Kên thiLt MJ
% ?! *&'n"
% MD thiLt MJ
• Aầu ra: 7ho của Thoa 8[ "i3m đi m6t 8! *&'n" thiLt MJ t&@n" Fn".
f.j -k 4; 5hi7t 89
• Mục tiêu: %dm Mdt và c+, nh+t đ&'c th2n" tin về t;nh tr5n" thiLt MJ
w b ,hfn" nào` -o ai =u3n *>` thu6c M6 m2n nào` 8! *&'n" Mao nhiêu` c9 hon" h9c
Th2n"y
• Aầu vào: Eác th2n" tin
% KKmM *iên =uan đLn thiLt MJ
% MD thiLt MJ
% Kên thiLt MJ
% K;nh tr5n" thiLt MJ
• Aầu ra: 7iểm tra` đánh "iá` c+, nh+t đ&'c t;nh tr5n" hon" h9c`
m^i` c#x của các thiLt MJ Thi MiLt th2n" tin đầu vào cụ thể.
f.l >huyển =ia@ )u'n L^
• Mục tiêu: K&@n" Fn" v^i n"hi, vụ điều chuyển thiLt MJ tr M6 m2n này 8an" M6
m2n Thác` tr n"&4i ,hụ trách này 8an" n"&4i ,hụ trách Thác` tr ,hfn" này
8an" ,hfn" Thác v!n rOt cần thiLt tron" Thoa E%KK
Aầu vào:
% MD thiLt MJ
% Kên thiLt MJ
% ?! *&'n"
% K;nh tr5n" thiLt MJ hin t5i
% K;nh tr5n" thiLt MJ 8au Thi điều chInh
Nhóm 9 _ 09Q303B
$3
Quản lý thiết bị trường học
• Aầu ra: KhiLt MJ tron" E?mS 8[ thu6c về m6t M6 m2n` m6t n"&4i ,hụ trách hay
m6t ,hfn" đặt Thác.
J Bảng th/c th: 2! c#c thu4c tInh
Nhóm 9 _ 09Q303B
$1
%h+, thiLt MJ
MD ,hiLu nh+,
%"ày nh+,
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
%"&4i =u3n *>
Kài 83n thiLt MJ
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
Khán" nGm đ&a vào ?m
A@n vJ t0nh
Kh2n" 8! T‰ thu+t
?! thán" M3o hành
Ehuyển tr3 Thoa
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
%"&4i =u3n *>
)uOt thiLt MJ
MD ,hiLu XuOt
%"ày XuOt
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
%"&4i =u3n *>
Quản lý thiết bị trường học
Phần f: 5hi7t D7
101 hKnh Lu%n h8
Kài 83n thiLt MJ w MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` ?! thán" M3o hành` Khán" nGm đ&a vào
?m` A@n vJ t0nh` Kh2n" 8! T‰ thu+t y
%h+, thiLt MJ w MD ,hiLu nh+,` %"ày nh+,` MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` %"&4i
=u3n *> y
Niao cho M6 m2n w %"&4i =u3n *>` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` B6 m2n` Phfn" đặt` MD
thiLt MJ y
Ehuyển tr3 Thoa w %"&4i =u3n *>` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` MD thiLt MJ y
)uOt thiLt MJ w %"&4i =u3n *>` MD thiLt MJ` %"ày XuOt` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` MD
,hiLu XuOt y
QB 8@ thiLt MJ w K;nh tr5n" thiLt MJ` MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` KKmM *iên =uan đLn
thiLt MJ y
Nhóm 9 _ 09Q303B
$<
Niao cho M6 m2n
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
B6 m2n
Phfn" đặt
%"&4i =u3n *>
QB 8@ thiLt MJ
K;nh tr5n" thiLt MJ
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
KKmM *iên =uan đLn
thiLt MJ
Ehuyển "iao =u3n *>
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
K;nh tr5n" thiLt MJ hin
t5i
K;nh tr5n" thiLt MJ 8au
Thi điều chInh
Quản lý thiết bị trường học
Ehuyển "iao =u3n *> w MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` K;nh tr5n" thiLt MJ hin t5i` t;nh tr5n" thiLt MJ
8au Thi điều chInh y
&ChuMn hó%
Kài 83n thiLt MJ w MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` ?! thán" M3o hành` Khán" nGm đ&a vào ?m`
A@n vJ t0nh` Kh2n" 8! T‰ thu+t y
%h+, thiLt MJ w MD ,hiLu nh+,` %"ày nh+,` MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"`
%"&4i =u3n *> y
Niao cho M6 m2n w %"&4i =u3n *>` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` B6 m2n` Phfn" đặt` MD
thiLt MJ y
Ehuyển tr3 Thoa w %"&4i =u3n *>` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` MD thiLt MJ y
)uOt thiLt MJ w %"&4i =u3n *>` MD thiLt MJ` %"ày XuOt` Kên thiLt MJ` ?! *&'n"` MD
,hiLu XuOt y
QB 8@ thiLt MJ w K;nh tr5n" thiLt MJ` MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` KKmM *iên =uan đLn
thiLt MJ y
Ehuyển "iao =u3n *> w MD thiLt MJ` Kên thiLt MJ` K;nh tr5n" thiLt MJ hin t5i` t;nh tr5n"
thiLt MJ 8au Thi điều chInh y
3 01 hKnh NA
Nhóm 9 _ 09Q303B
$P
hZ( thi7t b9
MD ,hiLu nh+,
%"ày nh+,
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
%"&4i =u3n *>
>huyển t*' Dh@a
%"&4i =u3n *>
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
MD thiLt MJ
>huyển gia@ \u'n ]^
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
K;nh tr5n" thiLt MJ hin
t5i
K;nh tr5n" thiLt MJ 8au Thi
điều chInh
Xuit thi7t b9
MD ,hiLu XuOt
%"&4i =u3n *>
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
?! *&'n"
%"ày XuOt
-k ,; thi7t b9
KKmM *iên =uan đLn
thiLt MJ
MD thiLt MJ
Kên thiLt MJ
K;nh tr5n" thiLt MJ
=ia@ ch@ bg m&n
MD thiLt MJ
%"&4i =u3n *>
?! *&'n"
B6 m2n
Phfn" đặt
5ài ,'n thi7t b9
MD thiLt MJ
?! thán" M3o hành
Khán" nGm đ&a vào ?m
A@n vJ t0nh
Kh2n" 8! T‰ thu+t
Quản lý thiết bị trường học
Phần h: 5hi7t D7 gia@ ciện : =ia@ ciện ng!Ci cmng
1Oi%" .i8n nh,- thiết bị
Nhóm 9 _ 09Q303B
$R
PhiLu nh+,
?! ,hiLu
%hà cun" cO,:
AJa chI:
Ain tho5i:
%"&4i :u3n *>:
?KK
?KK MD KB Kên KB A@n vJ t0nh ?! *&'n" %"ày nh+,
•n ,hiLu Eancc*
Quản lý thiết bị trường học
&Oi%" .i8n PuQt thiết bị
Nhóm 9 _ 09Q303B
$Y
PhiLu XuOt

?! ,hiLu
7hoa:
Phfn" *d, đặt:
%"&4i =u3n *>:
?KK MD KB Kên KB A@n vJ t0nh ?! *&'n" %"ày XuOt
•n ,hiLu Eancc*
Quản lý thiết bị trường học
3Oi%" .i8n tKm Riếm
Phần j: 27t LuZn
• E/ #-.m : % KhiLt th.c -l -àn" 8h -ụn" và n/n" cO,
% KhiLt TL cụ thể ` chi tiLt` nhiều chFc nGn" .
Nhóm 9 _ 09Q303B
$Z
K;m TiLm th2n" tin thiLt MJ
%h+, th2n" tin cần t;m:
Eh\n ,h5m vi:
KOt c3

Kên thiLt MJ

MD thiLt MJ

?KK MD KBKên KB %Gm ?m AkK ?! *&'n" Phfn" đặt K;nh tr5n" KB
K;m
Quản lý thiết bị trường học
Fh/yDt #-.m : Efn thiLu 1 8! chFc nGn"
H23ng phát t+-.n : Krao đai th2n" tin trên m5n".
Nhóm 9 _ 09Q303B
3u

Quản lý thiết bị trường học

Lời nói đầu
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính không thể nào thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống và cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp cho việc quản lí hồ sơ, sổ sách trong các cơ quan , trường học trở nên rất tiện lợi. Khác với việc quản lí hồ sơ, sổ sách theo phương pháp thủ công truyền thống, việc quản lí hồ sơ bởi máy tính đã khắc phục được những khó khăn và yếu kém của quản lí theo phương pháp truyền thống, đó là giảm được số lượng người tham gia quản lí, sự vòng vèo trong các quy trình xử lí, tốc độ việc cập nhật và lấy thông tin tăng lên rất nhiều, thông tin tập trung và gọn nhẹ không cồng kềnh, việc tính toán bằng máy cũng giảm tối thiểu những sai sót. Vì vậy ứng dụng tin học trong công tác quản lý thiết bị khoa công nghệ thông tin là mô hình quản lý mới, và đã đem lại những khả năng mới trong công tác quản lý trong trường thuận lợi và dễ dàng hơn. Và đây là công việc của những người làm tin học chúng em. Bài toán phân tích và thiét kế hệ thống quản lí thiết bị khoa công nghệ thông tin là đề tài của nhóm sinh viên chúng em, nhằm giúp sinh viên tiến hành khảo sát và thực hiện phân tích và thiết kế một hệ thống có thực, giúp sinh viên nắm vững môn học này cũng như bước đầu làm quen với công việc phân tích và thiết kế hệ thống tin học, có những hiểu biết cơ bản về công việc này. Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài : Quản lí thiết bị khoa công nghệ thông tin trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng. Nhóm chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải quyết được những khâu chủ yếu của một trình quản lý được sử dụng phổ biến ở các trường học. Vì thời gian làm việc và kiến thức môn học còn sâu rộng nên đề tài của chúng em sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy về đề tài này. Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này.

Nhóm 9 _ 09Q303B 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->