I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

90 1:500. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . M dO cao.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. hlnh chieu. ' . D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len. M toa dQ. Tuy nhien.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . 1:1000.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.1:5 000 (phan ngoai troi). each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. dia hlnh I 96 TCN 43 . each chia manh.6 . .

3 May va. 1.y.. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo.Trang 7f. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do.5 ban do. 1. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra. QuY DJNH CHUNG I. 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.. 1:25 000'. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. 1. 1. 1:1 000. kiem nghi~ll1.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) . 1:1000.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500. .lng cho cac khu vue co di~n tlch nh.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ. d6i voi do tI l~ 1:500. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. thu th~p ttl li~u va. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl. 1.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat). ho~c cbo tung khau. ' .6. mrco ban hanh. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil.1:25. 1:5 000. I 0 000. -1. Tuy thu¢c vao dia hlnh.lluc 1).2000. a thuc dja bAng may' ban dac. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 . dung CI.WOTCN 1..tc dia ap dl. do .2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. 1.lng d6i voi cac khu vue .4 Cong tac kiem tra. ve hang cac phuong phap sau : do .

2. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi..4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2.0 '1.5 . 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2.25 0. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1. Tru'i'fng hop d~c bi~t.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay. . 2. khi do va ban do 1:2000.5 5. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.5 1.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . phan loai ~ to'fLl.0 . song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}. . khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss. h<4e kill khoang each giua hai . Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay .tll~ ban d?l 0. .t.5 0.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va.1<. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh. . ! 1 I 2.5 1. elipxoit Krax6pxk.5 0.25m chi s\1 dt.500.O d(lU CO' ban O. dlibng binh de) cc ban len hen 2.0 2. 2. trung .6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. chung. quAng tru'Clng.0 1. t! 1$ bin do do ve. 2.0 0.i.5 ti l~ 1.ehu : Khoang C8.0 I 1.5 2..8 Khi c.!oi ki 16 met each nhau 10 em. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.5 1.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve. 1:1 000 vi\ 1.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi.0 2. 2.0 2..5 2. 2.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000..c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.25 1:1000 0. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1. 2.1~ I Tren tb bAn do ke h. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972.5 2.0 ~ ! I r 1. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree. .0 --- vOi cAc.5 5.

hop thong . 4. IV.Lllai d¢ eao ky thuat. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O. .1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp.!\ng.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban. 2 . song c6 gang giam cap phat trien.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao..ln khao sat. tlnh theo ti l(! ban do. 2. 2. dam bao m(lt.Luai tam glac nho. 2.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1. .Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.11 Luai kh6ng che trac dja dUc.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . . Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. dO cao lttqng giac. quan tr<.2mm" v:u.3mn~ " vUng ram rap.trong tntang thU'angCo 1 .10 Truong hop d~c bi(lt dUc. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.. 2.' Bang3 do VB 2.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen . II.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. 2. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh. x tong the' den cue b9.2 000. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3.d9 diitm. 1:1 OOO'iA 1. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. cap sa . III. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.Lllai dO cao kinh vi. dUbng chuyen kinh vi . IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p. 3. va giao h¢i eo dinh. 3 .1e hen O.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing. o tu 2. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (.lng de' do ve ban dll.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1. phu hgp vai qui trinh ap dl.lng khOng dUc.ty l(! 1:5000.2.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1. cac gial dO<.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh.4mm.ca ban a vung rung rnii 2. tift cl .14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh .5mm tren ban do.ng quang dang va O.Lucri d¢ cao hl:lng I. ' . sai 56 tuong hO gilt.a cac dia vat : 2. .9 gom.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.71l111l. thea man d¢ chfnh xac.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB.

fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. Mn..' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng.5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc. N(H DUNG' 3. ngbi. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. 3. kenh. hqp.ThUy h~ va cae. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi.17.Dia v:}t kinh ~ xli. cang.cdng trlnh phl:l thu(le . cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t. qui mo (Idn. 3. 1:5 000. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2.Trang 121200 TCN 2. Song ngoi. c¢t cay s6. xa hoi.lthu¢c . Mi . v~ duong mep nuoc.t ra khi do ve ban do 1'.)n 0 thbi diem ch\lp anh.n thiet kM. Neu klch thtlae cu. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. ducng dill nho va duong mon. neu dja v~t dAy pMi chon lqc.. dja vi). cau.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. neu co yeu dIU bieu thi.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t..c 3.Di~nl dAn cu . ba ho.. dap cao . Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.m ki hi~u bieu thi cho phil.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu. muong. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao. kem chiu lua). cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. 3. buu di~n. dich vv. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon.. Cac dia vi).Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang.1cv~t . bien chi duoug. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. ty 3.2111111 thi've tach ra. Ranh gloi vA tuang 3. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp.1:1000 va 1:500· do eve Do df. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2.1:ian db Nha nuCie ban hanh. 2.1:2000. . nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. chua.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do. van hoa eua chung nhu : nha may.theo cac qui di n h c u the. 3.. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat. . chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. cM dao s~u.Dang dat va chat dat .2 Khi bi~u th~ dia ~~t.16.t da co trong qui hoach chlnh thuc. . nha tho. thl dia. rach ..16 va 2.lCva. bd song. muong mang . . ttt O. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0.dia . Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. chi ve gop cac nha co cung tinh chat... Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh.5mm tr£m ban do ve mgt net. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000. eo dQ r¢ng duai O. nha van hoa. Th1. nho.17. tru so uy ban. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c..8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. bU thua on djnh ding phai bicu thj. Duangbb vung.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. 3. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. sO'tang).

trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. Gnc phuong "i do 2 11'l. 4. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.1. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. Di(>'m gOc vi'!.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l. cat. chem IV6"i(Ph\l luc 3). c6 dinh nhu thap nuoc.1. bun. . N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. C¢t vO tuy€n .3. c~nh m& dau phAi 1. Ittoi tam giac day d<7C. a " 4. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. soi. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. nui.lay all a tat ca cac ti I~ ban do. cac loai cO . luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. cac diem phan rhuy.. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. gO. 4. thap nha the.lau dbi cua nhan dan dla phucng..1.c va hai e:. :.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia. " 4. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . dO sau. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi.Ulg chua! tam giac. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. . ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(..-'. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. kI hi~u va ghi chu. rau.8 LU'ai giAi tlch clp 1. 4.1. Cay va cum cay dqc~q. bAng phuong phap giao hOi.. Bang 4 4.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. 4. mau.. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut.p phai do dQ C8.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km .a. kenh.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P.khOng qua 2 phut. ten song. hoac chem diem. cay cong nghiep. ..1.D cac dia phuong. tru'ong hop kho .1. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4.. eric di rich van han . d~ den va bao quan dttqc lau dai. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal. cay nong nghiep.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). set.u ke ehllng. Qui each m6c xem phu luc 4. .mh ma di.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao.. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM. nga ba. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 . 4.5km doi vai giai tlch cl(p 2.tMp nMt. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. 4. xem xet cac truang hop C1. chat li~u. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. 3.1. day. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. tu thuy. 2 ph:li Mng4. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c.. doi. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. ducng kinh than cay va bieu th] !.1. dong.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. chieu cao ti~u do Ill.1. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len.

each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. G6c do theo phucng phap toan vong.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.Trong luoi dAy dl)c .v .11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo . 4. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae ..1.1.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql. doc s6 f1 3 vi tri cua thang . DI 3S. .rc Cling.. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. 4..13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic .Dua eanh . BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: . .1.Dua a.4kg 5cm 3 Ghi chu: . .Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O. cap 2 d€n 0.5km.Chenh cao duoi 1m . 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may. CT5.lc Krax6pxki .Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O.cap 2 O. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu.Gee khi chem diem so.h.3 nun. day.2kg 5cm .IC s6 4.Gdc li~n M trong chu6i tam giac . Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .ledung cac leal may do xa di~n qnang.25km. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala..12 Canh chieu va d<. V.1.IC 6) . .DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss. Neu canh ma dau khOng do tn.Phuong trlnh .i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . 4. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai.6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.lmm.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.mh' dq dai day . .sau) khong qua Iml11.1. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi. song di¢n ttl hoac day inva. 4. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau).

14 Xi! ly do bu. n n . LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1.JC5. qui tlO" 0'2 0'2 .. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. nhLCng tia n. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng.li ca tram do. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11.:~'lm I. s6 Ian do.I I ! I I I I Phan.f911tram do co 3 hUang. Neu cOt tieu cao tren 20m th. 4. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du.. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. _. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. . Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. de. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I . ! I I I I . cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do.oil m¢t IAn sau khi do.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . co d¢ dlli cac CRllb gill! . 4.>P '_ tren chan may de do goe.1.15 Lues' an chuyen co hai ca . Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban.ai 20m thl phai chieu diem.5111tro len.m qui tam xem phI) h. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010.l11. do Iai nhu sau : Theo 020 . dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. tl<.13. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang.1. 3 T<. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do. c~p 1 va cap 2.. .1c ). Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6.. DIem goc cap cao han.Hlnh thuc giay chi€u dil. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm. Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly. Do gee bang cac may IOI.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. Giai tich .1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). 10mm khi chieu tambo ngam.

Skm 0.4.11. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep. o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -..17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may.5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O.v .n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . Canh kg thuat. _ ~1~ ".12kn 21.' z. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.~.. N .13. I ducng chuyan . Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I..M ..~ ~ f'\) =. 4 ). DI 3S v.m<'/ i_J'- L. 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000.-f~. :::Ill ./200TeN if.08km 0.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep. DO dai canh .."..- \>""1\ "'" I'\~ -\C . 4...).JI. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0.Trung binh 1.~ k .i:) ~ liD 1. khong cAt cheo nhau.Ji l. M L tt 1.S6 diem nut.~..35km\ O.1. n· S6 gdc .1..t.r'"~ 1. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. 5' !._~:2i Tha~h _ C""-"d-\. 1R.3kml " \ \ M"(:J I . day Ghi chu : . . '.:r" .S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) .Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl. 4. Canh ~\A L)~) --70-.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. \ ~~ 1. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang.2km ... (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .... -: 3 r:» __ itt.' 15km O.\ 5 6 7 8 -Nho nhat .1. v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn". v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4..f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau.. .-.Lon nhat \ \ \ O.1.. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .n\: fOknl\ .11). 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .?= 1 N·k .()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O.p CLS.\-:. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen . tf\~ i~". Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.S p~I() lk ~ .) -~ .lm. . CT5.. k.1..phai noi chUng lai.14.f\l~ Trang :)1.. may do xa va tuyen.18 Canh cua duong chuyen cap 1.}lO i.r' 10. 4..

nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. inva va p~uang phdp thi sai day ngan.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I . phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4.Khoang each do tinh bang s6 km .1. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem.0.1.1. May phUi d. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4. : Bang 8 4. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : ."!ng 1 d. .mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). mD = :!:: (a ± b..":C:u dung d.r Trang 22 1200 TeN j. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d.1.Cap dUbng chuyen Chieu dil. 3 41.iy inva. b .Jm.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.1 tam giac do canh cua Cur. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2.ll\lc 7.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). . Do dac va Ban do Nha .20 C.1. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3".11 v:\ 4.21 Khi do canh b. .min Bala. rip suit den Imm thuy ngan. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo. cap 2. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do. cap 1 vii. 06 hi nh do u6 t ri d:. Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a. 2 d6i vai do did canh doi clp 2.<):2'. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl. canh cua dubng chuyen cap do b.e. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9.b) do canh. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.D) rnm D . Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13).\16ng gee voi canh do. sai s6 chap doc khong qua 3". . giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do.:20 Khi clo canh b. cap 2 con .1:2. ~ .trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \.. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-.)t tn:'11 dU0ng \. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi ."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'.16.

1.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. 4.24 Lurri d(i eao kl thuQ. 4.D9C s6 mia truoc . ± 10 Yn(nlm) . neu dai hem 170m phai phan doan de' do.1. khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di.t duoc b6 trl duoi dang duong den. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.1. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. 0. do canh theo hai chieu do di va do v:c.Duong don . Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.DQc s6 mia sau .iIUQng tlnh thea Ih 2 1.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.1.III.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu. 4.mia sau _ DQCs6 m~t den. phai doc so thea thu h. . mol chieu do 2 Ian do.25m . khoang each doc true tiep tren mia den met.:m trong ht6i co sa d9 cao.1 Trang 25/200 TeN 4. • .e dong huong.Trang 241200 TCN Chi chu: I . Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm. mia phai d(i. giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.D¢ dai mia Bala B .m de) cao hang LII. ! .22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 . Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen.Khoang each ti1 may den mia Bala 4. tri so vach khac la 1 hose 2C1n.GiUa diem goc va diem nut 0.may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len.t la loai nria mot hoac hill mat s6.1/3 000 chieu dai canh do.). dai nMt kheng qua 200m. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc . Mia dung de do d9 cao kI thuQ.45" tuong ung voi 2 mm. .' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). mat do . Khi dung mia hai 1l1~t so.IV Nha nude.5m 1m 16 12 1~.l : _ DQc s6 m~t den. dung coc chuan va may d.1. 4.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m. f h= . Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang. cac die. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.1. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I.

t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4.2. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. canl dai nha:t . Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.2. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng. ': ::':.9 Khl do vi.toi kh6ng eM CO sa tm len. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000.l the' t.2. Cac diem g6c de phat trien h.2. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi.14 va 2.2. 4. Bang 11 4. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat.2 lucri khong eM do va 4. s6 gee ngoat. 4.: ~~:.t phai giru quy6t C'. 4. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. bang II. dja v~t.b6 trf bang nhau. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh.So tram do ella duong chuyen.2.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. 4.IC 9).2.. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve. neu c6 trang thi€t bi d( canh b. .2. duoc phep cua duyet phucng an.15). tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi.rong phucng an. JUClitam giac nho.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h. . . uuong chuyen khong' qua 30.2.' ban do bllng Anh may bay. chieu dill duong don (xem bang 11). dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. ~::: .t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap. 56 diem tron. 56 goc khOng qua 4. phuong phap do \'9.3 Trong thi€t k€ kI thul).4 Tuy thuec vao tll~ ban do. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. dO cao kinh vi. 4.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang.2.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. 1.2. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n .7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve. Truong hop that khd khan.'ngan nMt kh6ng qua 20m.4. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. ".8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1.r-. 4. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9). b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan.khcng qua 400m. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (.: 4. cc the.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9).

2.b I phu luc S). Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.°5.rung tam. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. song phai do thea phucng phap 1(1(1. .15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .13. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do.: 40" Tll~ ban S6.50 goe trong ducng chuyen. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9". Bang 12 4. 4.2. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000.2. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.do tll~ 1:1 000 va 0. chenh kr:!l. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan.2.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.16 Phu thuoc vao dia hlnh.'li canh.d. tu ve bang dlin diem. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.~1t qua 45". toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam ./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.p C.3'.Ill. Khi C:'. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40". 4.10.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20".13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101. 2.2.2.2.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.\i do goc nghieng de' xac dinh. 4. gee nghieng do lliin voi d(.giac nho duoi dang khoa t. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac. Ian do t:i. neu chu.0. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. 4. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.I(: so khong. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n .15111 d6i voi ban.13.j.e. hoac chuoi tam giac. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho . . Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.4.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. Chenh ket. diem kiem tra co the Iii. so so IAn trip 1. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do.2.8). khong nho han 200.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°. sal :-:6ch. UOl.ri ~~a g6c !. girla 213. do 2 Jan do.2.1' dE-' do goc t hi sai. chenh t.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen. so ! . ': .1. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt.21. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.' 4. Bien c.2.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 .I phu luc 8). ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.'1. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).2. chinh xric 1'.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).3.l<. hone t. do 21i1n do.qua 0.

htoi dubng chuyen cap 1.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i.2.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . ~ I Chieu dl!i dl10ng . d¢ da] cua canh. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2. Sai s6 khep gioi han ella duang. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.200 TeN han 300. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. 4.!?.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000. Nhu tren . 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. llloi duong chuysn cap 1. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14. do ve tren m¢t canh. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.2. Chenh cao do di.~.2.5 1. 4. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () ..18. 4.Olm.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. chuyen (km) 2 4 L . khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. 5. 1:2 000.5. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d. - 4.22 DUbr: dO cao kinh vi v. 4. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao . I i I hOi dt? eao d¢cl~p . qui dinh do goc thee dieu 4.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 . 2.1 Trang 31/200 teN g 4.tI nh bang 56 ki 10 met. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.2.2mm a vung dong bang va 0.'.: d. .2.n d~e chi do 1 chieu.2. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15".3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do.2. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D .2. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.0 dO eao 4.5. do ve tren DO cao kinh vi. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang. d¢ Ion cua g6c.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111. 1.13.Trang 30.d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc).p (bang 13).tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2.). cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao. chenh cao doc theo chi gifra den O.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. I .2.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de.26 Gee dung trong luai giAi tlch. 4.24 0 vung ritng mil.

CQC dau.4. 4. Ittai giai deh va d1..4 Sau khi chon mlSc xong. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di.. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.4. canh My den O.Olm. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.3. 4. do ve.3.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh.6 C¢t tiBU pMi d1.lc 4. 4.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.25m doi voi khoang cao d(ou 2. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j .25m.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. dttang ehuyen kinh vI.5 Luai k.llI.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra.26.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4. dung huang a thuc dia. . s6 canh kh6ng qua 20. So canh trong ducng chuyen.3.5m va 5m.4 Yeu cau ve m6c. do 2 Ian do.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI. rung met huong kh6ng qua z. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac.Olm. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.lnh O. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m.3.3 Qui each cac loai moe.lm.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM. Sai 50 khcp giai.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.5 Trang tntong hqp thQ.ng thudc tMp den O. 4.-c chua xa. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".!ngdam bAa duang k. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq.50m doi voi khoang cao deu 5m.OOlm.4.lc4). d§:u m6c.~ y?U L .2.a tung khu do.3. sai .1"'. = lOOv'L (nun) . 4. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k. IttCli tam glac nho. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch.2.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .1.4. Canh trung blnh khong qua 350m. coc dau. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. 11. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2.lm va. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. 4. d6i voi Ittai khong cM co SCI.. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian. dQ cao. .blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.4.5m va ± 0.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4.so trung phuong tuong doi do canh. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. O.tang ehuyen c!p 2.j :. . So do ghi chu diem phai ve r6 rang.4.28 Chieu cao may.t.tche.tOi cao k. 4. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km.au kl thu~t co ban.2.4. tea dQ va dQ cao ltiy den O. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba. . chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep. 4. 4.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.2. day duoi ella hillh try.1 Tuy thea loai dia hlnh.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. 4.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c. 4. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. ti~u do 4. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. ghi vao to ghi' chii di~m.p. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.

4 pe dam baa m~t dO diem tram do.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra. 2. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1. 4.1.7 Mia thtiy chulin kiem tra.0.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19.5. D6i voi may xuat xUc1ng. 10. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5. 4.1. 5.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10).lc vA dlln diem. kinh vi (ph':llyc May tuong tl. 5.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. • Scm doi voi ban dh 1:50. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. Mia dung de do vEllalO{l. 5.1 Do Ion.2 Khi do ve bang may ban dl. 2. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. bang pMng. 5. 5.bu-sep dd dl.2mm.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3.5.3rnm. pha] kiem tra.lng cu dl.ll\lc 20.5. . nhl. .1C' 10) va cac muc 1.giao. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK. phu lu« 10. 5. 3.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6. .4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may. 1:1000.5. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.! I ' nghi~:t.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}. kern. h(li ban dI.1.lC. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000.1. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). phai kiem tra kiem nghit. nhOrn.C vA MAY ToAN D. I Do vi! ban - anh.n may j' tieu khOng nM hon'O. 4. . ki ]0 met. . 11. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.tc titp len nan nhl. kiem nghiem cae rnuc I. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4.1a hoQ.i mia 3 hoac 4m.c do vEltn.TeN .2 D6i voi cac loai may tuang tl.5.B m.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len. Idem nghi(!m theo phu 1I.c. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra.· Diem g6c de phat trien Iii. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111..1. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h.l'ng hloi.5.-\C d\1ng a khu VI. . 4.5.1. may sau dl}-itu. 4 phan II phu luc 19. 4.tgt qua O. Doi voi may thUy chu£n tl. ~pai dung d1.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000.tgt qua 0. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. Bang 15 .1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19. ( 1 1 ' Trang 35 . song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai. Ha N¢i do C1.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11.1200TeN ! 5.Trang 34/200 . 15.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.l' nhu may DALHTA 01('.lc 12.

Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O. do ve. 5. 5. . (m) ro W ~t 1:500 0.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve.04m tren 100m chieu dAi.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m. cd ban.1.khOng wQt qua 1/300. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai.fClngchuyau n~u a bang 15.1. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve. 5. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'.1. dO. canh.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem.Bmm. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen.lnggiac.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. n . N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. huang khong ibn hen 0.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl . eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.1. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di.S6 canh dttong chuyan. Sai 56 dtnh.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac.1.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i. 5. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O.5 mm.04L Tl (em) KhoAri. ao h¢i ban 5. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac.5 1.2mm. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1.

ghi len ban do den O.1. D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!. tttbng xay.lm. Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: .!.D 2. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac . 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5.16 Tru6'c khi to rnuc.v~t quan trong. ' .lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. 2.0 I i 50 60 75 100 120 . nltoe ban hanh.:. v~t. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay.5 1. Han sai tiep bien nhu sau : 5. nga tu dltong.5 0. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n. die'In mire nltoc cua rong. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. I -i.0 30 40 51) : 0.5mm.1:2 ooo.li. ranh gioi di". .DQ x~ djch vi tr! cac dil. thap nhat. .ie die'm mia do bAng may ban dl. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. truong hgp nay .0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . chu yeu khong 'qua Imm. 1:5000 I.MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung. tren cau.5 I i I 5.. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. ghi chu dang . 5.1. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c. cae kI hi(!u va. thAnh lily.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia . ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban . d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. N€u can.OIm. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U .. nhA chiu lila.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. cae dja v~t khae khOng qua 1. Cae 1:1 000. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. diem cao nhat. oro 1:5 000..5 i I I . 0. hO Ian . diem . tv thuy.1.roang. .Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢. d4t dai.1. ao nM . goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t. nga ba. Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung .5 1. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u. nci thay doi d¢ doc. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm.diem tren d~p.Olm. 5. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet.lkhoang cao deu eo ban 'p 5.

canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.2.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong. do ve khorig V1Jqt qua 0. bang giao hOi hoac dan diem. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. 5. Di~m g6c de phat trien 1a.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n. dung d6i v(ji dia vQ. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. 1:1000 1:2000 .ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.1:5000 8 '10 5. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc.04m tren 100m canh dai. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢. .cdll xay Canh dubng chuyen do diJ. 5.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA.2.2 Do ve. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1.17 Nguyen t. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve. Neu Iil bien tl.2. 5. ban do bang may toan dac 5. co d¢ dOC Ion hen 6°.ng d\1bng chuy~n toan dac.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.1.1.2. chenh l¢ch Mt qua do di.2.ekhOng len. DO cao do di. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV.600 1200 tn tMm r. do ve b~mg luqng giac.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. 200 300 . ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.c may kinh vI. D'Jbng chuysn toan dac phai dA.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a .khoang ttt 30 den 150°.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ.lm. khu vl. n . d\1bng chuyen.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. cay c6i ~mr~p.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.ttM: yeu thl xit ly nhu tren.5 lan. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n .1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV.ibng chuysn n~u hang 17.thep.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai.do v~ ba. chanh l~h k€t qua do di. L .( do.

ang va goc ~. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay. huang.!C1ng phap ph6i.1 NgUy~n tae chung.2.5 1. b • Ph1. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian.0 0.5 1.y d!).10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U. I r khOngqua 1'5. anh iJ ngoai nghiep. hoac duge vi! tren blnh I anh.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C. dl1qc !qeD .17.0 va 2. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6. tl1li~u bay chup.2.5 1.m k~ ban tram do do. dieu 5.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.lc.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.2. 6.3) song chi ChlE:U.5 1. do phai thucng xuysn kiem tra dinh. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu . 5. khoAng cao <:muCO ban. 5.2.1.o d~c dier khu do.0 2.c.14 va 5.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5.0 0. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac..1. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay. vi! xong bAng chl.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va.5 5.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.2.1:. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). PhliO~g phap ~a.l Trang 42.7. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. .5 0. cd nhieu nhA cao tang. ' a 5. " 5.3.d~ nuL . Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. hi '. .5 va 5. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.2.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5. 6. ~ tt11ng dis.l.y thl1bng su dung cho khu V1. ti l~ ban d~. tuy thuQc vA.15. .6.~t1 v~.1.1.' .m. G Ot! b. vilng dAn ell dl. 5.0 2. dia v$t phdc I4P. 14n sai vA xU 11. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. do 1 .. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng. di~m mia. . ~ai l$ch .2. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ. 5.' .

86 hi~u manh ban do.ng 0. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung.2. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup. .2.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. ev the nhu sau: .02 mm.2. klch thuoc va dang dau. 6. reng khoA.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.0 mm tren anh.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0.2. cac qui dinh etta qui 6. 6. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. khOng nam . Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0. 6.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.80 dbu 00 ban O. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup. I . tqa d() diem chlnh anh den ± 0.2. vi tn dat dau.5 em theo tll~ bay ehl. i .3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t.tong hQP.giao dj'~m ella dja v~t.5 Mau va. m~t dO di€m tree dja'lbn.1. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0. loai diem lam ciau. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. 6. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. neu lA rnau den khong nhc han 0. Khi do vii han do .1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup. v~t a vi tn quang. 6. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau.6 mm. ' do tll~ 1:5000 .5m khu VVe nha It tang dll. cac cuem kh6ng eM anh. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn. ti . di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. a a 6. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. Ij Mu iAm dau m6c ph1. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6.1.2. kh u vue dong bang bAng ph!ng.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. sal s6 xae dinh tieu e1. 6. con blnh do Anh chi tu dl.08 mm .hOng qua 1. a 6. khu vv.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. 6. 6.au bay ehvp. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia.doi. 1: 1 009. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th.02 mm. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. dang. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:.2 Gong tac bay chup 6. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh.1 den 0.1 mm tren anh.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup.y d~e. rtrong do ghi rO ten diem.Li ay ch\lp xem d m phl.e nha It tang day d~e. d¢ dAi cua vach: ttt 0.2. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.llvc 24.i l~ 1:2 000.2. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0.2.01 mm.lng khi : . nui dung may anh gee reng.15 mm tr~n anh . ban ve phac. a vung .10 Can eu vao dia hlnh. hoac dd cd qui hoach chi ti€t.tren Anh. ten dliang bay. .11 May chl.1. Do v~ ban I~ bay chup.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23). klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II.ptM.li.Dau co dang 18.lp. thi 6. i I~ bay chl. cd dau bay chup vAo ghi chu diem. .5 den 1.2.

i BAng 19 5. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang.j chl. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. vucn cAy va bul rQ.0 70. Triaxetat. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao.2.t tit 100 mrn tra len. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. 1 2 2 a co ban.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. 8M Toan da. ngcal 1. a thanh phD.ay toan nang. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung. 6. 2. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . phim mau hoac phim quang phD. : : a 100 . neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. ct. hat nhd.140 1:18000 1 . SPR-3. 1.12 Phim chup anh co the la phim trAng den. tieu cV may anh. 8M SD-3. 100 70 100 . do v~ dang dat.0 l 100. Khi 8U dung phim trang den de chup. ngQ9.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. I 1:12000 I I rnau. ngoai h~c ban da 1 . 140': .tng 2. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt.2. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo. Phl. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy.5 70. phuong phap thanh 14p. 1.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f..lp .5 70. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. 1:10000 SD-3 SPR·3. - ban da.m hOn hQ'p.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau.ikfnh 19C mau.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ .

140 1.2 1. 140 1.. SPR·3C Tob .2 ! I 0.2 th' . SM 6 . 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1.140 200 1:5000 8PR-3C. SM 6 7 2 . SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.3500 1:3500 1:5000 1:. '_..2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1). 4 5 SPR. 100 100 70 r di!.~ I" 1. SPR-3C.7 1:2000 ! i i I ..3.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.100 100.~40 100.3C. 0. 1-.5 70.U 100. 100 1 SM 100 1:5500 50·3. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C.~ 200 109. SM 1. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . 25 70 100 SD..25 1:1000 da ngoai • SD·3.'. SM SPR-3C. j ~ lOa.~.500 da ngoai SD·3. dA ngoai 1. ngQai 8M 1:3000 SD·3.5 100.2 1 2 1.7000 SD·3 . SPR·3C.3C.p I 2. SM da ngoai Toan l. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR.0 70.140 1 2 1:1000 0.2 SM 0.140. SPR·3 100. Ban 1.

n dung' ducc di€m. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70. Trong tntClng hop nay bay .t bay chup !lnh.350.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. <l>TM Seg-5. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. SPR-3C: Stereoproektor .l bay Loai may ndn Seg-5.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 .100 350 350.350. <l>TM Scg. 6. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. SD-3: Stereograf. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor . Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 . 6.200 h .1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.200 . SM: Stereometrograf. beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21. Rectimet.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA. . Rectirnet.ng dO pM dQCva.200 500. Seg-5. Rectimet.500.350.2.350.2.200.ic dia co t~n m. Seg-6 R . ti l~bay chup dU<. BAng 20 6.Chsnh cao Ion nMt so voi mt.2. --" .200 500. (00 ban chuyen tea d¢)..200 500. __ H 1:5000 200.350. tr.TM . 5 -.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.200 500. ngang khOng dur. I. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y.t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.: : . bay (km) 45 25 ..350. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb. ~i thanh l~p blnh d~ anh. - :-. . BAng 21 : <l>Tb.lc qui dinh boi tll~ ban d~. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.5.15 cf>Tb.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.100 500.

3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.2. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.21 Neu phAi bay chup bu.1. • S6li~u do chenh cao bang khl ap .D¢ cao bay th1.2. dia v~t.1 B6 6. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu . . (y min) phai Ian hop. 6.. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. 8 .DO cong dubng bay khOng qua 5%. 6.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0.nh va. fl. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do. 6.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . 6.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1.. 2 giCl. thi6t M. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c.l bao dam: 6.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.6ng c~eanh . dieu ki~n dia hlnh.2.ng 2. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.c'W li~u sau: .3.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .1.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. Neu . N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. tu 6.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb. BQ anh in ti€p xuc . CMt lucng phim ph8. 6. qa cOng tac bay chup rua .VAn ban kiem tra nghiem thu. trang thiet b] do ve. 5 .So d~ ghep anh (anh chup lal) .1. .0. hoac bang 0'.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay. sai 56 t 1 . Tuy thea phucng snda chon. n€u-d~.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0.Qa dO diem chinh !lnh. ~y max) phAi nho hen h~c M.Van ban thi€t kebay chup.2.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C. 56 hi~u tb phim. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup.G6c l~h baykhong qua 6°.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 . vlt xuOc. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.. tn diem kh.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.3.5. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. 6. D6i voi vung canh tac. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh. 4 .n khu bay chup. 7 .Gec l~h xoay khOng qua So.v.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung.200 TeN a 6.02.2. ..3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.2.1. 6.hong khO phim ~ nm thoang mat.3.2. 6. tu li~l1 Anh. 3 .2. pbim ngay.3. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.Phim goc . c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.Mf. c) pbAi nM hon 1.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi.0. 6. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30. trung blnh ( y tb ) tit 0.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam. bot nuoc.2.

g6i phil ctia 5 !oh.3. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25). 6.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. 6. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.. . con C v-~ng d~i. .11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i.lnh xac O..t1u ti~n cac vi trf ehud:n.i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan. mAy ehe .12 Nhf.1cV1.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh .$m .1c 26.1 chu yeu. ." . Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8. 6. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).3.3'.dhy tlnh thea oong . trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung . t~n 80 d~ phai.3. luc 25 ) . s6 anh.: a . 6.l dal qua 1. a eel 6. ti l~ Anh vA mAy do v!. d .Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°. .3.t klan do noi. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem. luc ~5.1. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. phy. phien hi~u mAnh ban d~.Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng . 6.. C1.1. neu b6 trf ph1. cac diem trac dia. nui b6 trf thanh cum.lmm .Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . . 6.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.4 0 vung dong bang.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .. . KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111. diem kh6ng eM anh.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .the hi~n ranh giai khu do. t~n dl.1. .5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.arn .lc Y1.riang dltbng bay..1.n neu a phu luc 26.86 ll. d\fi. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6. . thea doan.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli.1. tAm chlnh anh.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.3. m¢t s6 diem dan C1.l.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban. .3.cb.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢. . Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) . khi cln thiet cO tM b6 trl .3.thuc phu luc 29. Ngo8.3.1. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O.1. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay.5 d€n21ll.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di. Mn kh6i lAng dhy.ban d~.1. 6.1.1. I .3. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va . 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.lbng bay. dl.3. . • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!.3mm t~n anh . ph1.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh. neu b6 trf 4iam.

2. 0 vung a:n khuat. bot .000. . 4.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san. .i lam bang giay tttang b.4:1 Qui dinh chung { 1 ! .35mm tren ban do.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6.3. . Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran. cac.3. 6.5 em ( di~m met phAng J. diem dQ cao cO cMn m6c.200 TCN Trang 57/200 TCN .Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. 6.15mm. . Ri~n.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~.1. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay).g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. . ngoAi vi~ tu chlnh vi trl. dong thAnh ~p co bia ngoru .Tren mat trai. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh.Tai lieu kiein tm. ' 6.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng.2. .N~u di~m b6.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.4 Dreu ve Anh may bay.Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. SCI do vi tri 16 chich. .Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0.3. ghi ten diem con phai va sa do diem.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . . h~. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do. 6. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. . khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em . kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1.3. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. 1:25.1:1000 va 1:500· .diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len. 3. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.000~ 1:5000. .3.3. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.2 Phuong phap. . dUClng kInh . s6 dttong bay. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.5cm. 6.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. ~h mep anh khOng nbc han Icm.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . .Trang 56 /.2.c trung cua ltja blnh. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu. ngay ehCeh.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. . 6. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0.1.) . .Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh. dong thbi phAi do tl cao cua cac .neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10. tirng kh6i. . cac diem dq.ianh cung v6:i ten diem.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do.51ln.3.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh. phAi.5 em ( di~Ii1 m~t phang. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. ngu:CJichich va ngttbikiem tra. . tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10. 6.2.000· phan ngoal trl1i cua CI}. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn.3. . cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.1:2000. kiem nghi~m may. 6. n€u gan cOng khOng nhc han 3. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay . 1 I 6.2. moi la~i ph9. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai.

17 cua qui pharn nay de IY· .1. hof).000. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay.1..9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac.n dch.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do .c blnh do anh. till li~u san co ph\lc Vl). 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .Ban 6. . 6. co qui hoach . 6. thanh lily.16 va 5. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do . tui1ng xdy. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.4.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . ghi ten !'lnh tiep bien.'p. cac ki hieu va ghi chii dang dat.t dan gian.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.Tai li~u phan vilng qui ho?ch ..v . phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil. pha.! 1:1.}t d¢c l~p. 6. hm). 100mm d6i voi ban do tllf. eo nhung khoug xu 6.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong . 1:1. ra ngoA.3cm.4.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.1. l cm tr{m anh.000. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh.1. 6.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db. dc song lan.dieu va 0 thuc dia.000. Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.5 Dei v6:i mep bien tl. thira. de dieu va co tM ]a.. huyen. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh. chai cheo khu nha ch]u Ilia.".Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. 6.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t.ic dang bien d(mg.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day.1. mai chla. 6.12 Thfl.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat.1. bien tiep bien. ~hu vl. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung..1.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.1. . _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai. tlnh.1. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren. khOng hoen 6. phap neu (.4. Khi tiep bien va bien elm die.l thanh ve. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _.4. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. mai hien lor: hen 0 .1.nh t~n anh phAi rO rang.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ. 1:5.1. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.4. di$n tkh dieu .~::. ranh giai dia vat.i do. dilt dai.1.1.cban goe duang n~ (kem ca. vao trong 2cm va. d] gioi.1.Tal li~u di'eu tra co ban v.4.va Clla moi ani _ dubng dia giai. eho dieu ve nhu: .1 I . Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi.1111m tren anh thl phai xac dinh . Anh dieu ve d. ve'b5 sung .Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang."gi5y can dieu ve) '. 6. 1:2. neu d¢ r¢ng cua mai chla. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa. khu do tntoe C'OCling ti I¢. khOng b] i M· xuec. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500.Tru li~u sat . hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. .4. 6.i bien 1ern.4. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj.4. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. .c.4.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.Hlnh s. sAc net. NhUng vimg dia vi).2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13.ln~.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. 6.4.4.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do. I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu.

5. I~ch vi tri eua diem. 1:5.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon .1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve. 6. 6.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .4. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh). De phuc Vl. ban sao 18.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.4.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6.3.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . dia giai 6. 6.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.2mm.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so.4.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:.3.2 Dieu v~ anh don su 6. 6.3. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net. Trong dinh dO cao cac diem. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.2. 6.5.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O.\nh.1.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.. ho ten nguci dieu ve. 6. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n.4.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve . ngl1bi kip. 1:1.4. ve bang mau do cho ro. . 6. 1:2.i.5.cac mau deu phai pha thu6c 6. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n .5.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . 6.1l1tra.t do cua khu do. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28).4. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.1gt qua lmm tren ban dh.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l. -Bien tt. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song. cat do Anh. phai xac dubng blnh dO va ki hieu. 56 hieu to Anh. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.000.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6.1 Ovilng doog bang.000.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. Neu khOngco hlnh {!. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho. con 0 vung doi.1. 6.3mm.3.2. 6. ve bang mau do. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell.5.000. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. de.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho.4.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do. .2."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua). .. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. iltoi khOng che do ve dO cao.tiep bien kh6ngvt. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu. 6.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh.2.000.4.4. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. • So do duong day.4. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.kheng 11M han Icm.2 CMt lUr.4. bot nlloe . anh don. . ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh. _ C6 gAng chon.. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat.

7. n 7. tim khu do. . 6. hiet. loai 56.000. 1:5.16. ! bien .l. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. do ve dia hlnh.1.17. ten don vi thi cong.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang .Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. n(ii nghiep. .5. co ban! .)p bang cinh m.» . 0 vimg cO dO doc dual 2°..7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI. nam do ve. dl. phuong phap 6.BAn can do. Cac train chup phai b6 trf (. phucng phap thanh l!}. t\. o cao cac diem kh6ng ehe' anh.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. nga ba.1. G. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh . anh don hoac ban do dtibng net de. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.4. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. Dol vel ban db tl I~ 1:l.1. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. bi .56 lucng.::-_ - ~ : .5. khi cac phucng phap khac dung kh6ng .5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2.Bao cao tiepbien hucng gan dung. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. nga tu duong. dinh mat cau. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: .ai chfnh...Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1).5.pban do g6e. ~.tt dat. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do. cong v.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: .Blnh do anh. 6.l thuy. tr! . s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <.000.l"C nho 0 vung doi.Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t . . .2 Yeu diu ve chup anh lll.biet tren duong thAng do.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. tll~ do ve. 7.000.2.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat". mi. . 1/4 khoang eao deu co ban.5. Do khoang each 6. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.l.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. toan dac. cao va bancan . eho cao. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. nu].1 Qui dinh chung.5.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh.i. 5. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii..' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2. 7. DO VE BAN DO DJA HINH.

40.0 8.? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc .s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke. .: .6 3. . f 7.000 i I.45 0.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.4 0.2.8 1. I 0.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat".5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.5ml11 O.0 2. neu d phu Inc ~9.0 10. Do lech chieu dai thl.5 0.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: .5 va 0.i: te cu~ duang day s.1318 EL a hai ben true .cua bu~ng chup va may do ve trong nha.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.6 4.8 1. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh. Khi may chup co tieu cl.. ' 7. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may. Stereometrograf.4 I 0.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.7mm 0.0 I : 5. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart. sai I . Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.2 .000 1:5.85 0.000 1:2.2.20 0. chlnh giua mo hlnh.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan.5 1. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf. 1:500 1:1. B tlnh b~ng dm tr6n bAn . 2.2.quan sat tong the cac diem cao. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup.7mm 0.0 7. . r 7. qua . O.s Mng 23. di~u tra chi tiet cac tram chup.7 .co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.:. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh.7111111). Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem. do I I .Smml 0. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ . ti~u c1/.0 i II I! 0. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .35 8 0. cu tM 18.2.99 16 0.15 6 0.1' 00ml11.30 _ 0.8 1.60 10 1. db thanh l~p.6 4.

Dap 1.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20". D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep.6 0.lxO. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db. a 7..~Au tning. esc di~m khong eM tde dia diem·c. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. ' a . 7. i d~u m6c khOng bi .t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24.3 0. 7. 0. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.2.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. 7. .2.2 0. bui cly. .. a bang 2.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the. 7. diem dat ..7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. vach da.4.2. .2.4 1.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : .04 mm t~n anh.i chlnh khong trung vci dja vQ. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. '.5 0. 7. .1mm each lam dau nhu sau. .2. 7.5 1. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh. nr tM blnh thuang. . D:!u diroc lam d6i voi tat c. Chieu cao .8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. . da.9 2.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30.7 0. COng thllc l.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom.a.a. . 7.0 1.2... trim cac ceng trlnh khac . dAm bao de hlnh. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) . di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.10 Cac diem' dAu d\1ang day.13 Trong I -o 400 800 1000 0.5 .2. phal song song. Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. Neu n~n th\!c dia Iii.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29. BAng 24 f· Trong so tay dau.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha.1 0. hinh non bang dat. .2.2 2.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va. neu l~h cung kheng qua 15".Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) .1 tren anh). • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup.5 2509 3000 '3500 4000 0. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .

)~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. d(> mo. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua.2 Doi vai nhung khu vl.tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.2.1. s6 dau moe va cue ban ve dau moe.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la . tu chinh Anh dieu vi! .C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. h.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5. 2] 3. tin ell.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup..3..15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano.n 6 cua qui phl. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A. xtlOC.y nen nhu .nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl.1C th6a man yeu dIU thi cong. diem cai chinh. . Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8. II. ' no ve phap I .. diem kiem tra va dung de' diou ve. .5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. / · Bien bhn kiem tra.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do.2..m. xem xet m~t. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. 8.long che dE'mg. duang chuysn va giai tlch cap 1.l li~u sau: .lm nay. di~11 ve anh • . nut.)p cnc m:.lC d~c biN (diu vtrqt song. luai tam giac. .2 mm thl phal loal bo. _ S6 tay chup anh. dQ CH. thanh qua do va bu khoang khufit.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh.Van ban thiel ke khu do. 4 .3. so do ngam. hWi khdng eM do V8 . neu cham cung khong qua 1 ngay. l~ch cua true Quang hQC.1uang.rong ngay ehup.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. voi hinh thlic va dQ chfnh x. • 7. luoi thuy chunn ky thuat. 7.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (. mroc hang I. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. . Sau khi xu Ij phim anh. huong va go. toan dac.<ir dau toa dQ khung Anh. Ibp nhu b] hong.) co the thfmh l. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. 'vung khuat" 7.! 8. Vi~c thii. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl. Tat ca (. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. chieu cao va vi tri 6ng kinh. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. bi mdc . do bu. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay.. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl.2 . d(>Quang hoc chung cua phim. 7. q 7.2 Do noi kh6ng cM anh.. . nghiem t. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. cac khu diiu moi giao thong . con do ve hi!. Luoi kh6ng che dQ cao hi. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat. nha cao tang. IV. lliai thuy chutin NhA.3. thai giHn 11. lucri tam giac nhc va Ct-1..3.1. diem day anh. 8. ro. .3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac. 7. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang.\i duo(: Xl" Iv nsay t.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii. phan 4 cua qui pharn nay..tng luaikl. eM cau d6i eM ' 7. cac chi tict phai nhln ro.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong .14 Tat ca phin~ dii chup rh. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh.duang chuyen kinh VI. lubi kh6ng eM co so . III. 0.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. thanh qua dieu vEl. cac diem hi~u chinh anh. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u.

phucng phap giao hOi canh. tot nhat nan chon \.1. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh.1c dja ho4. mi~ng gieng ki€m tra ea.. Do ve dang dat. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : .tng d vung cl6i nui. xac dinh bAng do khoAng each va httang.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. V\!bn hoa. t rac dia nha niroc.c 1ubi do ve. Trang 711200 TCN call S. 8.2.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.. Net! khu vl. Trang trUbng hqp neu khonr ".3 Khi t hil nh I:). a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. 1.1.1 Do vEl dia v~t.· . Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM. tai li~u cua cac bo.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co. cQ. tligng dai.te xay dl. 6n djnh khac. Chti y dovt! vA tM hi~n cT. .t cao.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO.\1 cho cong t.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. .2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . song ph8. 8. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. tat ca eric diem ella l1uJ. cac dUC1ng'tau di~n. rO vA khong de l~n net ve.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do . ' on Cac . 8.2. phuong phap cue.3. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.MC djnh tea d¢ g6c pM. ~. . Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . . tit khau dau den khau cu6i. a . Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam.lc di~ tren khu vue 1a xay dung.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a.1. dong thai phAi.goai l~i.1.1. M tMng ngam.1. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. 16m.p mang !libi kh6ng che tr.tng. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat.ay dl. thtt6c thep h* thut"IcdAy.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi.2.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. cac clu tran dubng giao thOng. Chon vi trl gan.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. Trong khu vl. 8.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao. . . i f 5. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . gAy khuc. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.7 8.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c.4 qui pham nay. phap toa d(} vuOng gee.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. dong thai phai t~n dung cac t u.2. .6. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. chua on dinh IULtiJi 3 nam). . 8.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM. dinh.

dl(.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : . Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng . b may.8 ~i u?.h~ vao d" r¢ng cua duong . Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) .)t xung quanh h. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. 8?1.c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. V~j. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.2.'I(: Itinh 1:~() t. . hoac cec gee pho.5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. .2.1. kinh te v..\ng phucng phap giao hQi canh. . dlt~c xac djnh b. 8.000 may do xa quang h9~ .2.hqi.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I . tu. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500. I Do bang thuoc thep .. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO.~ quy6n thea th~ W. tim gQi. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.ho~c. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!. dU<.v .9 ~i .\t nhu gpe phO.3 Tat ell.. goc nha dA xac drnh tea dO. 8.11 .pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.c:i("h til 8. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.:i:il· ('till.1. !.lcxac dinh bang c."n~ do bang thudc thep.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho.1.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. dugc xac dinh J".hhnh 1:1111 J. 8. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .!C thi gee e1f.6 Tu e:i.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.2: 1. .2.8.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. 8. 8. ng:'i.2. y nghla xa.1.1. d6i v(ji dia v?.1.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.. 1:2000. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .m tu hioi kh6ng che do ve trd len. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh..000 1/2..D6i vci cac dia v:. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.6.\1X.[~~ pl1.. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000. g6c nha kien co.1. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8.icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.tuy t.e d chi do 1 ~\(a Ian do. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. . I 40 60 100 80 100 150 . dQ d3. dl}ng th{ji kho:'ll1g.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.1. klch thuoc.2. G.2. I .

000 1/5.l..1.13 Cac dja vi. I: d~ng thbi do ca khoang each .2. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b.2.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26. .·ve.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b. Khi g~p cdc vi.2.1 Khi l?p ban do. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.2. 8.1.1.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k.2. 500 1-'1.1.2.2.2.2.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.1.1.2.2.2.2 va 8. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng. a I vung da Kay Ullng va . cac gee nha.2.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.2 Do ve chi tiet dia hinh 8..2. a a a ve 8. Neu cac d~a v~t dttge.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.J. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i. .a. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.000 1.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.2.1..tcdja.\t can nhir tuang nha.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B. tv .J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve. 8.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.3.2. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4. .314p ban dh.2.13.2.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.i~ lUCIe duo 7 8.2.1. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia. vi~ do .. 8.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.~t.2.' cac dla vat co d:. he pM.200 TCX 1.ii chuyen cac dja V?t da do n:. . vung chua xay dvng.000 1/2.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.2. 1&ra vao etia titrig can nha. a 8. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph.1 den 8.1.i€m tra... cac diem a li500 1/1.3.Trang 74.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .2.chi tiet ~. 8. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.2.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.m qua 2 ngay. 8.3. hang rao . 8.2.000 100 150 200 350 150 8.i thl. d!a.2. 8. phUongphap do.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.2.1. can cll vao de>cao mia chi tiet.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.1.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho. Cac qui djnh kl thu.2.2 M$t dQ di€m mia.Jt twin thea cac di~u tit 8.

Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n. moi dip ph:ii danh gia chat luong.1do lllai khong eh€ td.3. d<mg thci I(l.3. de. i . do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.lC va ban do dia hlnh ph.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. Dol vai t.2. \U_2 Co :5. phan IOf. 8.So do chia manh. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : .hauh qu. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p.t l~n ban dr.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. Neu kheng' pbat. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron. fl. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. danh s6 I a 8.So do It!oi kh6ng cM trac dia .3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V.3. 0. 9.3.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t.i(!'mtra. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. lKI thua .hai dllQc ki~m tra dn than. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii.0 do ngoai nghi(>p . ban d~ . so sanh hoac tien hiinh do k.i : Cac ngOi nha ki~n 00.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. .Ban hlQC . tl..1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl.\ do due \'il han do" do Cl. I .1 . esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.1. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. hi~n dl. _ 8.2.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.c dja : .. _ Ban tong k('t k)' thuat va A.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. con cac dja v~t cd d~ng cong thl.2. . cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang. con ben phai de chlnh.l s. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.2. ..1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. .u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.3.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI. cac di~m kh6ng cM trac dia.::. a .2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu". D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim. Sau khi dua cac dja v$."lm quycn phe Qtly~t. I i I . tu hi~n t~n ban do. duong.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl.cac tAi.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. 9. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. tu I 8_2. dllbng b(f vung. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. theo thll tt. li~u. mucng. 8~2. chi dao. !1. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh. .[li li('1. chlnh ngoai khung.1isan pham.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\.

.Ly Iich ban 12 .3 M6i loai tai li~u d~u.Tai li~u tlnh toall 13 . 1 I .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac. s6 IUQng.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 . ten dan vi thi c~ng va mm do~. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 . s6 h.So do dUC1llg day. blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9. lo~i thanh qua. loai thAnh qua.Sa do phan manh khu do 2 .Tai Ii~u tlnh toan.2.Tai Ii~u kiem tra.mg'thanh qua I 16 .lielll qui tam va de) cao 9. dia gioi 8. ~n khu do.Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 .Tai Ii~u tfnh toan.3 ..Chi chu die'lll 4 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 . tll~ do vi!.khac. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .Tai lieu tie'p bien 7 . toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh. G .l'y bOng dieu ve .Cae loai so do mat phiing 7 .Tai li~u kie'm tra.. kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 . tren ban dt!bng net).Ai lif.u phai dtlC. kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.lc.Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 .Sa 4 .S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .'phai co bang' gitry r¢ng Scm. do goo 9trang)..Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 . h .eRe tai li~u lien quan.Ciay chieu (. rO 8 .Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.l ce)t tieu 15 . khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 .lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal).Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc. tren do ghi tI l~ do va.tQng.Thiel k€ kg thu~t cua khu do .~nh diflu ve hill theo gi.

. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.0 f 50 COil ~ 1_ I ...1. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. ~J6c trong Ivoi do ve 1.l r 2. M6c lau dai 10 . Trang 91/200 TCN 3.!c co 2. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 .i. Moe tam thai nen cling nhu : da. M6c tam giac dVong chuyen cip 1. .Trang 90/200 TCN.2 IVai do ve cho khu VT.

. . L . f . CQt tieu thucng . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1. Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ . .. San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4.Trang ~12{200 TCN 3. G1C lnai cot lieu 1. CQt tieu di dong bang thep -e.-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. Hlnh 17 I Hlnh 19 I· .

mat. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh. cat.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. kho.. cat sach kh6ng hl11 d3:t. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u.i nuoc. moe. ~eu thai t. d. de Hlnh 20 . :i:-. . thi khoang 3 glc.\n.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len.2. .J. rae va Dc u6 IV- DC. Cho cal vh xi mang tron deu.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin.1.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g.6.:it. ' .I . neu troi hanh. I Noi do moe nen chon d eha dam. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. . da la 0. dau moc vim dang.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11.txi mang. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau.:· .nuoc. Cho hon hop tren VaG khu6n moe. tn1c diu do 1 fr ! i.4.

~ .J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. Dr.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.. 0.!. Kinh vi Chi chu : T15 I ...0. chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1.I I I I .Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .013 A :.TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c. ..Tb-l T2. . tam tram do e =0.re-c 1 Dalta.ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:. \ \ \"" .ll\lc G MAYTRACDlA R3. J tlch va dubng .TTS OMT·30 TT .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.:" A~ ~.tang chl.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.. " .045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S ..2 TT-4.lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .YBK OTC. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.4 LUcrigiai I Tl. .ui d(li COt 10.T3 OT-02M. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 . Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ . Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3.OT5.

I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. May co dO ch£nh xac cao. sai s6 trung phuong ±lmm I .0 ngang 1. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i .) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.5 ngang ±30o 1:1500 2.0 ngang 50-700 1:1500 .C. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. sai s6 trung phuong ±O. dieu chlnh tia ngam tv dOng.2 dung ±30o 1:2500 1. May thUy chuan chinh xac. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh . dung de do thuy chuan hang I.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. dung de do thuy chuan hang III.1 ngang ±30o 2. . H3.C cao.i l Trang 99/200 TeN 3.T-50 TOM.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. dung de HB-lH. Ni-B5 Ni 030 . .05mm tren lkm Hb-4. 151-400 1:5000 Ni 007 . weu chinh tia n~m tv dOng.

vach chia H . khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. co cit)ngang. Mia thuy ehuan 5. vach ehia . 10mm tv: d¢ng.. dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm. vach ehia 1em. sai s6 trung tren lkm. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. 4.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. l cm chieu dal4m. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang.C dong. De do thUy chuan kg thuat . Cong' dung CAu U)..May ban dac . chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem.C dt)ng. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. chieu dai 4m .c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm.n _C dar mia 3m. HJl-3 vanh d(l ngang. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do).IV 16).O di(l. ~1 BJl4. HTC. Mia g6 gap 1 mat.

I Cifu 410 d$.j I I Ii . ~~""~. ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I .c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. May toan dac .5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 .5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh.5-250 Ta-2 ROOta 002 2. I I May ban dac tv dOng. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3. Bang31 Loai may Bang 32 . 1:5000 ±4+ ±20 . I' I . cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang.Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2.

K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.lnh. ap suat (at) eua kMng khl. ' Oe = .nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm . ecos(M+8) ob = .Ban kinh Th'l"H BANG so HlE. do l~ch tam gudng phan xa (bb).u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. hang s6 may (k).oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung .200 TeN R . e.Nguyen t61~ tAm may el. do l~eh tarn ella may (I'~ ).Trang 104 1200 TeN Trang 105 . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru. s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .N QUANG Trongd6.LAy trong Ii lich cia may.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ). 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).e .e {os(M+IO S = e . k .D¢ cao trungblnh ella khu do = .

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.rduoi vuot qua N .c L . Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau.ella tam luoi chi.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33.. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C.r == rtren . Vach khc3.::.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay .c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c. Tren m~t dnt d~t 1 to'. khoi vi tri giua . 9. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J..(rtren + rdl1C10va 6. .6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). 10·.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=).' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq.. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do.r == -.!C nhe 1 ' . 8. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. Up s6 dQCtren ban dQ dung. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'. ruem cua may. 0. . Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay.' Efu cac dai lucng r :::. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO.J. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . 34 va 35 . nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam.et qua do. .Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. rduci .Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina.4·. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di.c t"'n) t'. nhu 1. kMc duoi (ho.. Tn s6 V khon.'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.LIe:.ng bQ 0°.ng voi vach chuan doc .m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. thffy haf ban y dv dung va nam. 0. thco chiOu kim di>n. 1..oh cltwin dOCs6 nhir Th"..8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12. M... Co tM di. h nhu blnh thuang.i d". vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th.lc 450 1.c 3150) v.. Snu do.m ti~n h. 180 225 .-en phai 10".. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d. nghi~m t.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0.phuong phap doc s6 nhU'sau .-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi.u diOn hOm s6 'in.ch chin kMc chan do doi djon ch. 'au do ""n bAnh do vo. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". cua ban d(>dung lam chuan doc s6.. V lam tung dO v duang bi. Trang 122 t.lm pMi bAt dllu W 330° (ho. -.y.(cnhO quang hQc. ng.30 -40 -!:iO a. . Lu« do . ghi lr. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C.tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. n dOCs6. loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu.vo " 3bO 1 . li"n .6 d\>Ct.p nhau . duoc ""01 qua 40° '. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31. quay hi> ph~n nw""... U". sO theo '" ph~n do CI.y the cho v. h. nhl.." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho.c ." ~ . Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.'n cM" kim d/lng hO di 300. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C.. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y. Doi wi nh ang may khong '" v. 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~.. sau 0 V"" t~ 4S V ~ . sil dOCsil ctia may co d~u bui. nh'. Tim xem Imng c~.6 cU.>ch ch . I I 90 13S.' • ph~n du"" (ho.' v(!Ch chi..4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng. cho hal v. .

4 +1.jr:g may.lt que. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.8 -35. 56 :±: 1 0.ng vi trl b\> ph~n = sin. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d. neu kh6ng vi thl b(.0 +17. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d.0 15.0 11.8 +9.6 -39.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl]. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t.6 32.0 13.0 30.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui.H sO doc chinh xaca'Z.0 39.5 24. 2.0 UrO 13.0 33. Kiem tra C. thuy chuan hang IV hof}. S[lU do dung .ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh..2 24. ±20 \.0 25. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.0 31.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. 56.5 31·Z 35.2 15.'IC M so dUdngcong chunh cno.53.2 +7. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.0 17.5 10"4 12. Klt]\-l NGl1I€:M vA.5 12.0 27. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.5 35.5 30"7 34. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.2 -28.:t.6 trn c. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.m .0 12.8 30.ren min truoc.6 11.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu. each min kho:'mg tir :1-5m.6 . chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(.het.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.4 -19.0 30.:!:20.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.4 30.0 -5"Z -10.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.2 12. doc s6 a l tren min SH.kh~!lg thay doi ng:lm mil.50. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.\ UU.0 29.5 28. (:!:10.3 30.rvl TRA. Ket qua ghi vilO LAng 42.c hang III. ch] khac Iii. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam.0 12. a. bl I.5 10"8 11. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn.6 39.2 15.8 30.0 13.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.2 -16.6 16.3 11.8 -3.2 38.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.2 30.c vach k}ulc nhau CUrt mill.3 16. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111.5 -41"6 -46.6 -26.U. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm.2 34.8 Vtb == -36"4 13.

Chcnh cao do chuan may 1\0 .3. K = 200.4 Neu c. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi. thuy hth .(K .ChIOu cao may K==_ .n . theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100.1c a .n~ chu. K ==50 ± 0.Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .dia Wnh hAng purig.5 VT. S . ' Ldndo 1 2 3 4 5 .5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100.S6 tliang mia b. tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100. K ==100 ± 0.1qt h{ln sai cho phCp trlin. do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min.56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u. 1~ == 20 ± 0. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. 0.~ • Itb . cao do Vfl " 1. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99.1 .1c h~ s6 VT.Ko) pM! tMm vaa ch~nb. lru. .S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh . S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I .1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u . K == 10 z.2. K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia. do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.fn s6 ho . S ~ I (K-Ko) Ko .S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv. s=: K1 hi(lu 1 3. a v I Tr~n .Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl).H~ s6 chu€n 100 va 200.khoang each do QAng thuae thep ltb .

Trong truong' hop Illn hun t. Hlnh 30 . each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > . do 3 hUang. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D .fJ. Kip'lll tra Vii.S .~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.im. Dieu ki¢n n.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng.\ng ngarn. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g. Dung may kinh vl 1. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. den khi dat thl thai. . A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn.1•. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam.Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng. huang con I~idi qua true bang ngam.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.GC) Phlllt. = 206265. hinh tn.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • .

t a vi trf 10 mS.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. trong thbi gian dd may chua phni sua).'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. dDC 96 kiO'm t rn.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. 'l'lnh6f theo cOng thuc .k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k .~ Trang 140 1200 TCN Up }(. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb .1. t. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do.t b(l ph~n ±O. thai C l-i'ET. K"" 0. D6 di¢n rip nguon (8.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang. f'l. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA.4 den 10. -.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. Do dien up tieu 'lh. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m. tlnh tr] trung blnh Itb den 0.5) von..Trang 141 /200 TeN · . 3.t. num II v~ vi I.. f CT . f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang).7 trong Ii ljch may. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86.Dc d6i voi cung mr. (thai gian giun 2 Ul.: D ~ A + K ~ 0.4 .1 (met) A . ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met. KrEr. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1.n klnh v1). long rei cua may v<\ M thong g\1dng.. (6. .2.. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich. Dung' db th] s6 cai chlnh '6.10. 1110 may 0 tranj.. kie1l1 t ra vA.5 viec C4ET.1 hec. 2. d(J l('ch tan s6 M. hoc.l NGlfltM MAy CT·S 1.5mnL Dung may do cac khoang each do. Khi t. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy..Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. KOHTPOJllt. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy). Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra).an tiC) I.2) von. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai.lO 6 cAm f. 5. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:). Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.d B bI K (t:h).2 von lJ dllu ra cun may).Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc . rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn.s6 hieu chlnh th. 9. De xac dinh dO Ii.t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. fn .i hong. d. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM.m thanh cua ac qui (5.8 den 6." di~n up do ph:1i Iii. 4.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t.ynAp 15 lai. tranh sl. .0 ± 0. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\. Xac dint. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6.. Xac dinh sai sO chu ky cua may. Kiem tra chuc nang hoat dOng. Thl du dung dt th] t. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC.3.f CT t.}.

'tng c.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ.'1110 d~ng Mn xuong.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. cIJ. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . 300. 1000.1e IOn han IOc vii l. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. kim dllng:M pha van chi vi vi. Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. n lun han ho~c bang 6.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . .n s6 sang tll. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v.n trOi. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. Dc) giao dOng nay kMng vue. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa . 5000111_ 18 gtiOng. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may.n nlng . Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v.5.ng.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100.. GIa I .ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. + Gfa trj B . 2000 111 . 10 1Il DK .Mi ch] trong khoang 60-80.kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R .nh 5000 -40km.~i n ? vi tri 1 va. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(.Trang 1421200 TeN 6. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye .) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng. khoa th. sau do chuyo'n num thn s6 s:J. trf 2 Wi ~ tri 3.u do vii.D sang D. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l. vj trl 0. trong dieu ki~n ban ngily._1_=_1 . . SHU do chuy~'n khoa tll.L t.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. Cae khoang erich 100.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 .:"==-~"- .. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong.6 glfong va 3000.ng khf quye'n xao dQng.l d9C s6 3 liin. khou (I>3Y v&n (} vi tril.s6 Ian do. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.n s6 2 vii tl1n s6 3 v.le 1. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D". _" ~:'!'_':"'"'".lc 17 Klt:M TRA. + Gia tIi P . xoay mim pha. 2000. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. Trlnh t.5mm c9t thuy ngan.i . tlnh xorn phhn 8ly lich may.hiQu kCt qua do Hin i .DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt.10-G D. 500.\ rip Sll. nlDJ{ ~ I n . Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. Luc nay kim d6ng _ t. 300.10 D trni Ij mel) D.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi). khon T. khon T-D sang vj trt T.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. Truong hgp nguqc If. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. . I 000.ng vi 0 ho~c chi du(. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.l.ltdttr.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO.

con s6 dQCa thn 56 .he cA d~ a:m KltM NGHl€.thn s6 1 lay 4 s6 te.'1 noi bang phlmg.IC 18 2. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).•. -t'.l~c vuct qua O. de xli 19· . Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000.y 24m vA O. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6.n true tiep.l h.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. 2 56 hang dll. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. s6 dQC a . ap su{(t va neu co t. m6i chisu do 6 lan do.t gin 3 ch!l.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva.1 mm. Bai kiem dinh b6 trl t. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be. Khi do.Y INVA de xac dinh sv. Khi do phai doc 56 Wi 0. anh huang dQn khoang each do.M nA.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.3mm d6i v(Ji lo~ dA.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.

dtlong nay pMi TOrong va net). (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may).Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. gucng phan ehieu bot mtac. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh.5mm thl phal hi(!u chinh l:. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae.n lulli chi.. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no.1c1'0 rang. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito.ch.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi.Kiem trn v.I ! I hoac xec x<. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.li. d~u d~n. . Sau d6IAp may vao clin than. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. Xem xet va. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. Sau do phAi quay may di 180°. Ki~m tra vi\.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. De nhin 1'0 sqi chi.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D. . ki<fm tra cac b¢ phan cua may. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi. Xern xct vi\. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. MIA DO TUVY CHUAN I.u kia co trung vci dAy d9i khOng. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6.tiluDi chi.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. kh{)ng co vet xiiy xat. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. 1. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl.ngtCCri do ngil. v~n rn nhfj! nhung. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). may dl). Chan may va cac b() ph(l.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. khOng co hien ttlong hi tic bi rc .t chinh xac. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. ham. d cua b¢ ph. 2.· .Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. g.t t~n chan may phlU vftng chAc. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. d.!nh d9C s6.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may. e. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. ntln dan gi.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. Dung que hi~ll chln. 3. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. Kiem tra va hi~u chlnh 4. .y v~ xUdng M sua ch ita . 5. c. Num di~u chinh ti(!u cv.lnh nhtl 9llU : Vi. Ne'u l~ch qua O.n khtic pMi hoan hao. . Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. 6.. K. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. sau d6 quay may di 180°. ' b. N(fu . Khi da lau xong. khang bi hu h6ng. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. dAu duai buoc rn¢t qua doi. Hlnh nnh ItlM chi. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln.lc ung cun may. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. Vi(lc kie'm tra va. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM.lt dau may vao true may. .. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch.ch nhau khoang 40-50m. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. ki~m nghi~m may thuy chutrn. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~.l.~t hai mia t~n hai . 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang.

nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.}. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). chon diem A M dl}.. SI.aukl. sau do dung c8.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2.c cu¢n do khoAng each I 2A.1 till. bZ tren mia A va B.c CQC go cd dinh mfl tron) . Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. 20· thl duqc. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.1c ua O.::1/10 AB (hlnh 31).1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33). GOc i dnh thea cong thUc: .c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru.. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. khoang each giua A vB.t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1.1 dong tiep 1 CQC nira.tmay . tn a. lai. cAn bA. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. sau do ell each 10m If}. .trl:n II va 12. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. Can bang may. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm.80m).ng may rbi dQC s6 a l. B. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. q Trang 149 /200 TCN \ tl.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b.t may. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. Hlnh 31 LAn IttQt d. Kiem nghi~m tl:J.Dung thttc.2m. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . bl va a2. p. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u.}. 7.

. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. PhAi do 4 Jan.n do.~---.>c tttong tlng cl.. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I. doe cdc sO bj..i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!.. Hlnh 34 .p bang de tfnh.20.2 . khoang each tit may ( d. V2i == L2i . Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7.:: ------ _---=.tt y(\u diu.. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj . a2. 4. D.6 ..1.=__ bi4-... -_ =--:_..0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111. b. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau..n sau do IAn luqt do tlt C9C0.l th~t ehfnh xac. K= -7 [S .t tran cae C9C.50.-_-_:__:.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10.. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8. can bAng may cAn thQ. 20mm. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40.c6 sau do l(l.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang .:::.60 va 70m).. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.r: -:_.[V2] < I.)t may U..1.l JMp tia ngam xu6ng 20mm.40.. 2 .5mm thl may d:.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] . LJi = hi . Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng. b2 .n o. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl... . . a6 tran mia.1] Si) K __ trong do : s Ie.::-=_:.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.Ci A '""'.. tli do girt nguy~n vj trf 6c.30. 1. co cac s6 d<.h6...c2 .. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia.cj L2i = a] .. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may.. Tr~n cung tron 111y cac diem 0. Tuang tv hl...+ _ 10 2 20 3 30 . . Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.7 . trlln mia. Truoc khi do ph8. 2.iA.!.Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m. _ ------- Ci.

hoac eric khoang chia tuong ung vel chung.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia. PMi tien nanh do di vn do ve. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . 9. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. (tai 0. May d?t chlnh xac a giua hai mia.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A.OGmm. o va m:. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. sau do vAn gi\i .kMng de vong xu6ng. Nhimg vi trl con ll.g<.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. 1 vach chia nho nhat cua thuoc).54.02mm. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6.ti m6i diem mia khi maya A. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. . mia pMi d(l. . . .c djnh sal s6 tl. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. q\ln O. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. X8.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. Tri 56 cae. 64. . 'N. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. ..mia.lmm. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<.:>.III.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m.t nam r.. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . X9.. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. Ai hi Hi ::0 hi .73. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. II. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10.\t do cua rnia .V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN . ~0-20. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. Khi ki~m ng~i~n:-_. Hai mia dat each nhau 200m. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . 10.ng. = 10 =: Hi ~Mi La IS.1 dieu chlnh tia ngam). ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t. 12. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. t .lcdua ve diem ·0·. 8. [ hm 18. 20·2!)dm. 54-64.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4.

Tro. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. tit tir. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do.Trang 154 1200 TeN Trang 155/. Dll'bAn. 3.eM. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. . Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. quay ban ve.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. HAN UAC 1. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. khllng cO bl. ~a pMi 3.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. .N6u SB. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t . N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. '. tra 2.li M'n vA .. vi trf khi cd dlnh vit ham . nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. a go 2. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . Ki~m tra ban ve.'it may.i. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1.c9.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua.c . Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.t den va do cua mia.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. n. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~. vA cAc m€u it ~.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. Ki~m '. KI£M NGIII.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t. d~dAng . Kh~d~y tay vao 4 canh.200 TeN nguyen vi trl d:. tm 1. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq.

o mat phAng dA duoc kiem tra. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau. hoac song song v(Ji mep tlruoc di .ng may.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da. . v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai.. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta. chem vao de than may mot mieng gi.m tren dUOng thing CUB.ti~u theo hub.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7.t thuong. Trang tntong hop kMng dl. Nltu. nhu 1l1. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!. ap thuoc va. . BaU do quay may di 1800 va.q.I. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma. 8. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng.tc ti~u ban dl\u.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac. 10.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. M~t phang ngarn pha! trung dQng.lc titlu kMc nhau. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu.l. Nou nhu muc lieu It.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. Sau do d9.lC tieu k.1y mcng. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. N~u hinh chisu IQ. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. .I.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac.lt n11Bcv~ giue.t thu:llc cua tllliy tri.hOng na.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml. Dl. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. 4. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc.ng cua hoi dJnh. Sau do dinhbP MO. Vi).1C tleu v~ hUClngd6.. v6t xuoc. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do. Sau do tien hanh kll!m tra l!. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc. D~ ki~m tra.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac ."t khoang 5 den 10 m.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. ChQn n1¢t nIl. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco . Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va. .tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na. trw C1 xa.. Nt'u khong dat .0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. Mep vat thuoc cua may phAi tUng. 9. Sau do hi~u chlnh bI. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6. phAi song song v6'i mj). Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.li. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. N~u all thay xac 6ng kInb. D€ ki4m tra. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua.. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. sau do quay may di 1800 ~i dl. 5.t day thu& cua may. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ.t~u cAu.lc tibu do. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu.

H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. Nl!u vugt qua 0. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. 8au do quay kep-doi di 180°. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . 3.di d¢ng.. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. III. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.2 nun thl phAi dua ~ xl. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : .i dira hQt nUac V!\O giua . Chanh cao cua m6i IAn do X8.'lt dubng t.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . IDem tra vB. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). 1.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12. .cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc).chenh cao trung blnhdo bang may ban dac.1c . Chsnh cao I MO= 2 '.CQC In duc. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai.! ( t j f i . De ban dac 6"vi trf can bang.S6 d9C ban d¢ phai T . f ~ . d~t may ban dac l~n ban VB.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. . Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. De ki~Ul tra. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. hi~u chlnh may ban dac tl.tong ke cua: thl. 4. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. P .i ('1'). . duqc vugt qua O. M6i IAn dgc s6 pM. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko . Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5.T :. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. 20. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c.H(! s6 chuan (l0.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. BaU do dich chuy~n thuCsc.t6"ngsua chua. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm.. dung but chi k~ml.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .100) ho . MO . Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl.toc chlnh khottg. Kiem tra kep doi tam cua ban dac . 2.i song song voi nhau. N~u l.MO Trong dri : MO . Iai de vao diem du danh dau. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. IV.2mm.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. nghieng' a :.i d¢ng. thea bieu dl) dl.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P .

± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.m + h Trang do: Hd. cong thirc tren se con: h C.chiau cao may Khi doc so tren mia.05 K .s6 dQC tren do : do .05 x 20. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc. Ch~nh cao tram do pM. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .03 = IO.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd.m = Ht. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10. cho h= 20m la-Zem.2 K:= 100 ± 0. at .H~ 86 do xa b.!bng cong chenh cao v. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii..khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).OOm .03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt.02.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. ± 20.86 doc tren mia bA.Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm. as _. Icm.1 K = 20 ± 0. 10. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. Vi du : K 10. 100) vA V\1c.dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.± 100) a.1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : . 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft . cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do. K:= 10.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.i xa. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h . NlO:= 0.m .98.1 K N20 = 0.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2). bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K.TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\. K = 19.-Lcm.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir). trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.± 0. 20. N100:= 0.ng d1.m .D¢ cao diem mia Ht..02rn De ti¢n tM lap bang.00 x 0.

DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat).Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. el!a v_Q. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). Dat dia ban tren pan ve. . 4.€. SI.ptM . 2. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . Lam nhu v~y vaj lan. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng.n hi'lm kim kim. ~. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. doc 56 a vi tri do.'~" .• " -=. 1I. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. phai OUa vito xUang 5U~ chua..' ~:~ _. ~ .€. 1/5000. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. kim dao dOng nhO dll. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban.- . 1. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.lmrn. do chuan bj eM in .Y ~ 3. .':M DIA nAN 1. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). KIEM NGHft. bo thanh sat ra. .t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben.n r1li dung lai. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc. ni'Ji long b¢ ph(l. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. 1.icd{ kim se dao d(lng.

3. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac . de) cao ieu ve. ~ Di~u ~ W. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8.\ng. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. ~ : t~ .. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph.ng. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p.Trang Prang 1641200 TCN 2. d¢ cao v~t a ngoai troi. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi.

Bay chup anh II. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. ehuifn bicho ch(f in . do bli din v~t. Phuong phrip pMi hgp. PhUong an 4 . Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. Thich hop voi vilng dong bang.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. nhr\ eVa thlfp. Phuong lin I . ~:. 1. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p..' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4.

ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. dia vQ.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng.'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.'/e nOi nghi¢p. Bay chup anh o"".Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ .n anh don hoac so d() . Pht1C1r.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . it nha cao thng ket hop voi dieu.~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) ./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn. 3.. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. nOi nghi~p .

Do v~ dang d4t. Bay chl.Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4.lp anh PhI.! ]l. J Blnh 36 . Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH. kielll tra.1nlbi eM in .-13 ¢i nghi~p.

15!23x23 .56 tri diem trong tn.tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.1p Tieu elf. Blnh 37 2. M)A.5/18x18 MRB . ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .lll.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.nn ffiayAnh Loai g(k chl.11 .TE7 MRB .18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh . (mm) i ca 8.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.

d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.j_ 4.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.IC V1.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol.lc V1.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong . 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /. b) Ph\lc V1. + + + + + + +.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.li a) Phl. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 .t do \0'0 ".>cao phl.'i'rang 1741200 TeN tlch.lC Vl.3.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 . dr.I do Trang 1751200 TeN.

diem tang day m~t ph3.5 m ill + (_q)2(O. Ii mat phang' : ' v _IV.22~ r ( nUll: b..nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.5 b sO trung ph\. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy. chup .S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M. _r V 2 H 1.1 ~)n + 48 phuong 0. phong dai cua mo.55 m R::::b n.Heu clf.0 th] sni tren mriy do 19!1til) . 50 J J \ n = 2.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.40n+27) R TIl 2 '1 b '. m'z=' 0.0. I. tuycn : a) Tang day .lGm 3 +4. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.q 12..'{l.sill 56 trung phliong do ton . m s :::: O.0005 bn H .h6i.mAti sO tll~ ban db th8. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.08 n. 2.25mxy 11) Ui.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.q _ Sai so trung xy .1) + m. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny . TAng di\y m~t phkng : : .d~ dai duCfng day arih mp .fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f.2 t.tIl) cao bay chup II.-) 2 (O. I1\h m H 5() _ Sal.mau tlnh torin mOl k. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo. nuiy ehup imh b.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a.2) b H (M---) m 2 +(--.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I. (2 -f-) (n+3.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' .ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE.ng c.

(vang tron va 86 hi~u di~'m mll. ru CHiNU MAT J'HAI 1.__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm..iX:1ll ) 11721 Di~m .kfnh Icm .0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN . ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ ..t phhng trim dO cao. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao .u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).". d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".. kl hi¢" "). vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ . vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 .s6 hi~u di~m va vong tron ml!. 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng. ( canh 1..u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng..M~t phAi . ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang. l\ 1 !...Ii \ . 2:".

Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.n 1".-18·1 \ 7·(. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.rn : Can Vnn Thu t.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.15 D(i cao cua di~m 0.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .Y1) 1[·202.-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.. tu chlnh bang Hinh 46 2.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .

l1l.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.Tmng182. Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do . Iii 19a d~ anh xz eve dO. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! . • GI.huc tren : lllp .J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM. dll. may Anh + I) t min == Cos rp .JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. Ticu c1. "-ong 2. CAl' c()NC.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. 1'IUri)N(. 11('>1' no ve nAN(.6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. ANIJ I\IAT 1. Krell t.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.n.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk .lc 29 J I .

Sau do d:).~(i1l!. Xoay m:i.hry.. N(.!" ki.tY !"ll:l ].'1.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma. _ DQ. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.lC 1. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).·hot. eua may.t cun may song song vai hai I .nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng.. dun[~ cAe TlIltT vA.('ll.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').1" do ilh. va giao dir.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr.htfe lli('1l nhu sau : . Di(~ll if. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg. Tia chinh etla hu("mg clll. ong ll{.ruc xony ctm L. ".:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd. trinh t. N(. ~hti.'mg thing. ntftk.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau."tl1l vi CII\. b.! vi t.Y so khong duoc x~ dich).h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(.\ t. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'. c. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. 2. r.m Cl\:1 ('. veli diem gilfll cua 6ng bot milk..ei hlnh IIn.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch.IP phni e. e.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S.I1\(ilng dl(l. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l. 1. 'Vi~c d:H.1c dit-ll ki('lJ ":I".rong c. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua. con nht! hlnn (b) chung to t.e trtmr.\ mf"m.. KieHl t. khonng (i·8m.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v.ruc XX rhhi vuong gdc viI. VI chup anh.in ng. 1.hi'.'li1 m.tlC. sont. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.rlll1r. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep.HI d:"ty: a.\ng l[P.Q:Ilit) el'l:l khuru.) ph(m dinh htfi1ng. m(oc t.!"tH' ddng d.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t. Cf1C yfu t. elm t.ruc dung cua mny.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.\1.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.' 11\. D:~It.. KI~M NGHI€.y gao cho mOt t. t. trw' thing.!:'lIn el\.h. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.\ng klnh t rue !1j.'lIl1 6nr.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.hV(~ hi('ll. N6u dilu chu t. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.]"('0 dlch xn 11.onf'.1I 'T' cOng do nhh k may t.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ). m) ~lAYKI.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.\.M UlIX)N(.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t. nu:ac hieu chlnh.rn khi ki(lll Iq. l. nliuuj.(iJi ta ng.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t.r1.lll.V t.:m t. True . Kiiim t. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.\ [)Hf'.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn.. ni. vdi t.((l.~ ~ong vui (mg hot.m ~hlnh.\m khn.-i. C. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.ii". Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t. _ . lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.che ml}.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1. v(li dAy dol.ie·p X.1t(a l)(?l Illi(I.\ mriy thuc hi('I1. f.: YC vi Ln gWa va d(tf.

to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.tng phim . • Khi d.Yr)t :1'1:. ngvoi til J:\phi)p dt.Trang 18G. c'ieh giua chung.p. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo." "0 hQ I'h'~n dinh h". ~(~u . vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia.llll trong mM phan glaC <10..)L quail s:iL pll1\i n.ti lU<. n. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang. h(\p de.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .0 cho "". . 6c dot cho khung chuyen dong ". nghia iiI.g C!IVP).~~l1h . 6c 1m 5.. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong.\ng ·0" wi guay mny ng. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu..t trong mOt vui phLit.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.p h(\p de. keo tAm chdn CUll.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.l< ngam./ . khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b. .1c dfch dd." lu.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.1Ion. c~o ~~n khi v.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.it Clla bu?lng'ch1.. U\n~ L" ) I) . Cac s6 d9C dri dU(l'.n quay kInh vt. Cae b6 tn '.1. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO. 1. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl. ng1(oi I. ?~ic~ ep xu6ng ."h. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c. KiC.::::20) .i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau. sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham."u d6 kh6a . quan sat lai ~At do qu~ h~ t. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.'.2 CUll e:\c dffu bung t<. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph..r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht. I fai rnia do pMi da.lIt d() 7.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.. 21 ==22.C diem u:1 drinh d:1u. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.im vno mot din vat to l'¢t erich xa. Y/..0 nin diem chfnh hnh .m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.rng phim rn.tp thl tea dl) Z 1.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.. n II. \lo~? c 1\I.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.1 1I. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm." h. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng ..jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.han 1l~1 [J VI trl uung thl v. Xae dinh de..h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. nam t"." ~h. hll.lc tQa dO clln ph:l. Dung . / Trang 1871200 TCN r I / " .2oo TCN .fng phim co phim vao.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 .leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO. "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. .n ginc clm tlfm k'{nh.".)o g v. diCim IllOe t(.

nh drlU tr(~n mrt.f2 ..t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh... De kUhn tm 10 xo. dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac.l. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km. trong elk u:lu m&· dO t1U.pc v(li u0 chinh x... Md nap klnh vl.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.02mm t..t len may do ton d¢ li).(_q Hlnh 49 (X1 C.J .. e\U\ dlling.u L·Lo kh6ng vugt qua O.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup . Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).3 V . 6ng khdi..\ ttl\.Neu hii. klnr voi rmic eo thEf. Neu hieu t9R. Nhimg yeu .n mep . a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l.Lla .fr L 3./1'i. .·ll dem d~t len may do t93.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn.l dat vi trl cua klnh v~t .'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. X eho t. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p . -f. mac .D~t may tren gia. G lim ban.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. tn . con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh.nh. chup hang loat 24 {mh ..ng. chup 1l1. Do ul) cao ellll nuiy v..t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng.lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t. . Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di). cac ci}t. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. Sau do nhi¢t d(i chenh l<.. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. Cllt)i cilng n6'1..)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -. .ic ±[)"..Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang.. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\.f. 4 diem m6c dau khung. .1ng phim rai xl! dich nd va d:).ll d e.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. -/. hlnh 4G)phlli nAm gll. Bang erich (M chup Illy 4 . - a.. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu . Tren mo. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc .lap phim k1nh vao khay dt.!UI:IC. dinh huang theo moe t.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ.p tM. Cac Am ban nhan dut. r.k lUU m6c 1911 d(J..) . Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l)..c Z.(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3.

tri gia. Xo. Z4 hang 191 /. t. L .ic gilt tri f.5 (Zl + Z2) L4 "" 0. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. + E)J ·1 Khi e <:fl.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f. ctEf' + 1). duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .Trang 190 two '{'CN L1 = 0.LA .Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. M~ .sin2r f2 ==(d'+6. ~L4 vuct qun O. nh~n. 0. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: . sin 2E: L == X2 .>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c. detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)].n : . Xb .03nHll din pMi lol}.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. L\ tfnh thea cOng thuc . 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh. Z~ = Zb. L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .Xn n(n.5 (Zl + Z2) . vo.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh.114== 14 .1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n.'" tri r.tgfic [ COS' (f{J . L 03 t.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.i1>0. L04 . b. _X:. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue . LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . 20 thea c6ng thuc : f"" 0. Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . etgf ZOa = Za- -1).in d.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' .p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp. :: arctg d'ctgso .j.l z'b Z'e 0 2 L 0 I. L 4 .5 en cae diem a.1L1 "" L1 . d ::.tht1c . =f. = L3 . Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.. L °3.""ng h<.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0. ..5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll. D6i wi bubng ch1.

Ti.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.rulmg hop chup thing blnh thuong)..08 rom' I . con rnnh gi. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do. tlnh.Ii diem A dung cac goc +'{' va .f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. AH.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50).{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51). v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day.I.pthe. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' . kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. Sau dd I.JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r . AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day. . cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB')." do dung ue thiet ke. con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. 'f ::. mZo ~ O.1318 goc fJ ==2305). nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t. cac hudng tuong ung veli t.Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0.

~c tren) nia vlIllg chup bj "c.i('!u do.jt tv J~ch d:iy).'it ph:in giac ella anI. 1.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.lI. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. mo nap klnh vat.ing phim fa khOi b¢ ph. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. dong nAp kha y dl.iy. AL.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.JI> Tren dir. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i.ng thw d. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII. nh" ('en t. hinh ilnh tren kinh IIllr. 1110 nrip kfll~! nIb. Sou d6 Rbi.t" thl xe dich kfnh v.\ng.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X.may va tien hanh chl:lp. m(lt. cho khung lil'l} ve rhia trUde.1. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn. dUung' d.~ thny ddi .~ tr. Nell tn~)t rh:ln n. Mo.eu day. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.ing phInl va lay khay dl. 9. CO? phAi cua dl10ng do. . J~'ch tr. rh.1C khi . 1}inh lInn Hlily vii J.o nap eMn ra.t. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.'n hllm.~i tbl /it'll do. th. l<jch tnii. dIemd" m t~. tlo. kfhh voi t:il1l t. chnY~n mdy v. (thAng.nh cua8. 1.ii..Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram.'1ll trrii ella dVi1ng (f. 3.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. l~eh phl\O . II.1y ep 2. bu Ong chop. con tron dj(i'm ph. UL.io Hoi khllng ep va 1.u ehlnll h<. khi ctm nglllll. 7. dAt t."n Mnh ch" p " ''''i.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(.ieu do. duongpMi doj the chup (A. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. di~". ph:ln tde vi cho tru ng Ill.lo de.ln chuJl viI Xl'1n Xl. Bli doi vai die'Jn pMi G. (rl l(c'Ji ho. 5. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr . phdi.\[ lfii. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(. IGe'm t ra vi~'ic d'. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit. hLiang nuiy ve khu V~(c c.lg hop chup th. quay cac Of. con tron b(i ph~n ghi d. .

3.1 Do vo bhn 5.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.ra.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.2.c chung 6.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal). hlnh 8.fty dung 8.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9. Do vc him 5.4. do noi diem kh6ng che' anh 6. Ki(!m t. Ion bbng ilOh clwp .2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.2 Do ve dja vq. Do vc troug khu vue dli. NQi dung cun ban do 4.2.2 LUdi kh6ng chc do ve (.3 Be tri vA. Qui djnh chung 2. coc UUU.3 Lnp Lan 1. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.2 t.ti(m do 4.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.TlJy€m tll. dO eric 7.u.i duang chuy"Cm dip 1.1 EO trl diem khong che (mh 6.t d1l:t 7.2 Di'eu vc anh den 6.4 Dieu ve anh may hay 6.1 Do vts din v~t 8.JC L1.0 G~) .2.3 Do noi cac diem khong cM anh.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.0 n'! 5. dong goi va giuo 9.4.ID thu. 4. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h. l~(_lC (HI.ru nghi<.7 Puu 19C 4 : Moe.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9. x.1 NI:.4 Yeu dhl 26 32 .2 Cong tac bay c\WP 6.4.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8. Thanh l.1 Qui dinh chung 7.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.1 Luoi khong che co so 4.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. kiGm nghi('m uuiy :~.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.3.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.1 Qui dinh ehung 6.t va diu.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.

kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. ! f Trang Phu It.. Ph1. .l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.te va erie dl.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl. Phu. .t thao tB. So d1J qui trlnh cOng.lp anh may bay '. Phu h.lc 16: Kie'm tra. f f 1 .ll1. mia do thUy chunn Phl.lng khi thiet ~t~ Phl.lp Phu h.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra.l l1.ll1. Trang 108 110 125 128.lc 22 . kiem nb.lc 30 .llvc 17: KU!'rn tra.lkern theo .lll.lc 21 : Kie'm tra.. Kiem tra. Ph1.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 .llvc 11 . Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl. Iuc 25 . kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.ctrAn tram ch1. (im may EOK-2000 Ph1. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1..lll.l vc 13: Kiem nghi¢m may.lng C1.ll1.IC 32 : Trinh b. .lc 27 : Tu chlnh m.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1. kiem nghi~m may kinh VIDalt.lc 20: Kierh tra.a 010 va hi¢u chlnh t.lC 14 : Kil!'m tra.lll. kifi'm nghi¢m Ph1.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . f 1 t .lp i !. kie'm nghifm.ll1. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000.le I!) : Kielll nghi¢1U may.Trang 1981200 TCN (. hi¢u ehinh ban d. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il.lll.l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 .

..t It .."\1\.t ~ I .'.~ . : .' ~ .! .' . 11:.:~~ . ' ~.": ~k:.~ :.rl'." ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful