I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 .90 1:500.6 .Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. 1:1000. ' . dia hlnh I 96 TCN 43 . hlnh chieu. each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . M dO cao. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len. Tuy nhien.1:5 000 (phan ngoai troi). M toa dQ. each chia manh.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.

dung CI. 1:5 000. a thuc dja bAng may' ban dac. d6i voi do tI l~ 1:500. . 1. mrco ban hanh. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat). kiem nghi~ll1. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 .1:25.6. 1.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500.Trang 7f. do . Tuy thu¢c vao dia hlnh. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do. 1:1 000.WOTCN 1.lng d6i voi cac khu vue . thu th~p ttl li~u va. ve hang cac phuong phap sau : do .lluc 1). chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.3 May va.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh... QuY DJNH CHUNG I. ho~c cbo tung khau. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve.5 ban do. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) .tc dia ap dl.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ. 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu .2000. 1. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. 1. 1. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. I 0 000.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.. 1. -1.4 Cong tac kiem tra. 1:1000.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac. 1:25 000'. ' .2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia.y. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl.

1~ I Tren tb bAn do ke h. .1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.0 '1.5 2. ! 1 I 2.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2. phan loai ~ to'fLl.ehu : Khoang C8.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi.5 2. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.5 0.0 2.5 2. .5 ti l~ 1.0 I 1. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va. 2. 1:1 000 vi\ 1. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh..0 0. 2. 2. khi do va ban do 1:2000. h<4e kill khoang each giua hai . t! 1$ bin do do ve. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. .0 1..5 .5 1.25 1:1000 0.t.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000.0 --- vOi cAc. elipxoit Krax6pxk.5 5... 2.!oi ki 16 met each nhau 10 em. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. chung.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2. . Tru'i'fng hop d~c bi~t. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2.0 ~ ! I r 1.5 5.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 .1<.25 0.25m chi s\1 dt. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.5 1.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. 2.5 0. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do.tll~ ban d?l 0.5 1. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban.O d(lU CO' ban O. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.500. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay . 2. .1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve.0 .8 Khi c. quAng tru'Clng. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.0 2.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay. trung . 2.i.0 2. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000. dlibng binh de) cc ban len hen 2. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban.

sai 56 tuong hO gilt.11 Luai kh6ng che trac dja dUc.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0.. 2. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh. . cap sa . 3 .Lucri d¢ cao hl:lng I.lng khOng dUc. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban.71l111l.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. dam bao m(lt.d9 diitm. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. . 2. ' . 2. dUbng chuyen kinh vi . 2 .!\ng.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia.trong tntang thU'angCo 1 . song c6 gang giam cap phat trien. 1:1 OOO'iA 1.' Bang3 do VB 2. II.2mm" v:u. va giao h¢i eo dinh. dO cao lttqng giac.3mn~ " vUng ram rap. o tu 2.Luai tam glac nho.lng de' do ve ban dll. thea man d¢ chfnh xac. tift cl .25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. IV. tlnh theo ti l(! ban do.2.Lllai dO cao kinh vi.1e hen O. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p. x tong the' den cue b9. 2. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . .1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing. 2.9 gom. quan tr<.ca ban a vung rung rnii 2.ln khao sat.ng quang dang va O. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh .2 000.. . phu hgp vai qui trinh ap dl. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.ty l(! 1:5000.a cac dia vat : 2. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.4mm. cac gial dO<.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp. hop thong .te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph.Lllai d¢ eao ky thuat. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.5mm tren ban do. 3.10 Truong hop d~c bi(lt dUc. III.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. 4.

lCva.16 va 2. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. 3.. Ranh gloi vA tuang 3.Dia v:}t kinh ~ xli. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. hqp.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua.1:1000 va 1:500· do eve Do df. 3. v~ duong mep nuoc.m ki hi~u bieu thi cho phil. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j.17.. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.theo cac qui di n h c u the. rach . chi ve gop cac nha co cung tinh chat. cau. c¢t cay s6. kenh. van hoa eua chung nhu : nha may. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do.cdng trlnh phl:l thu(le . Duangbb vung. buu di~n.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. 3.. Song ngoi. Neu klch thtlae cu.lthu¢c . kem chiu lua). din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2. muong. . ttt O.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. Th1. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. qui mo (Idn. ba ho.dia . xa hoi. neu co yeu dIU bieu thi. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. sO'tang).4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. ty 3. cang. muong mang .2111111 thi've tach ra.1cv~t ..)n 0 thbi diem ch\lp anh. 3..5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.Di~nl dAn cu .9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n. nha tho. dich vv.. dap cao . Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t.t ra khi do ve ban do 1'.c 3.. ngbi. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. 3. . dja vi). eo dQ r¢ng duai O. bd song. Mi .2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp. 2.2 Khi bi~u th~ dia ~~t.1:2000.. nho.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh. Mn. 1:5 000. Cac dia vi). ducng dill nho va duong mon. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c. bien chi duoug.16.t da co trong qui hoach chlnh thuc.17. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2. Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.5mm tr£m ban do ve mgt net. bU thua on djnh ding phai bicu thj.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu. chua. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi..n thiet kM. cM dao s~u.3 Nhimg' yeu tei dia hinh..Dang dat va chat dat . cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000. thl dia.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher.ThUy h~ va cae. nha van hoa.1:ian db Nha nuCie ban hanh.Trang 121200 TCN 2. . N(H DUNG' 3. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do. tru so uy ban. . dia hlnh IAn ban ita phAi tub .

gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal. Bang 4 4. kenh. C¢t vO tuy€n . .1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . " 4.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. cac loai cO . dO sau.mh ma di. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh.8 LU'ai giAi tlch clp 1. a " 4.khOng qua 2 phut. Di(>'m gOc vi'!. cay nong nghiep. cay cong nghiep.1. xem xet cac truang hop C1. chieu cao ti~u do Ill.D cac dia phuong. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung.u ke ehllng. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen.1..1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. . 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song.. 4. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do.lay all a tat ca cac ti I~ ban do. dong. hoac chem diem. 4. . nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.a. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c.lau dbi cua nhan dan dla phucng.p phai do dQ C8. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut.. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.Ulg chua! tam giac. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p.-'. d~ den va bao quan dttqc lau dai. tru'ong hop kho .1. mau.1. 4. soi. Ittoi tam giac day d<7C. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. bAng phuong phap giao hOi. 4. day... tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. 2 ph:li Mng4.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. c6 dinh nhu thap nuoc.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P.. 4. ten song. set. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu.1. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. thap nha the.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke.1. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. c~nh m& dau phAi 1. eric di rich van han . Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. tu thuy. bun.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. rau. ducng kinh than cay va bieu th] !. chem IV6"i(Ph\l luc 3). kI hi~u va ghi chu.tMp nMt.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day.. 4. Qui each m6c xem phu luc 4. cat.5km doi vai giai tlch cl(p 2. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd.1. . THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . chat li~u. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l. :. gO. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut. Cay va cum cay dqc~q.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia.3. nga ba.c va hai e:. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. 3. cac diem phan rhuy. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. doi. nui.1.1. Gnc phuong "i do 2 11'l.1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 ... Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui.

cap 2 d€n 0.Chenh cao duoi 1m . .1.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len. BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: . . do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau).IC 6) .5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic .rc Cling.Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O.12 Canh chieu va d<.1.Trong luoi dAy dl)c .10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000. 4.v .2kg 5cm . Neu canh ma dau khOng do tn..cap 2 O.11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo .Dua eanh .Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do. .3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O.sau) khong qua Iml11. V.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc. doc s6 f1 3 vi tri cua thang . 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O. DI 3S..Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5. day. .13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.mh' dq dai day . .Phuong trlnh .DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss.1. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0..h. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .5km. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.Dua a. G6c do theo phucng phap toan vong. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba.ledung cac leal may do xa di~n qnang. 4.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu.IC s6 4.25km..1.lc Krax6pxki . 4. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.3 nun.Gdc li~n M trong chu6i tam giac .Gee khi chem diem so.lmm. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. song di¢n ttl hoac day inva. 4. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may. CT5.1.4kg 5cm 3 Ghi chu: .

qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do.l11. c~p 1 va cap 2. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11.1c ). cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. de. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true .oil m¢t IAn sau khi do. nhLCng tia n. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. 4. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du.JC5. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm. .13.1. 3 T<. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly.. ! I I I I .:~'lm I. n n .ai 20m thl phai chieu diem.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. Giai tich . tl<. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). _.1. Neu cOt tieu cao tren 20m th. do Iai nhu sau : Theo 020 . co d¢ dlli cac CRllb gill! . 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. 4.5111tro len. . qui tlO" 0'2 0'2 . de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I ..>P '_ tren chan may de do goe.m qui tam xem phI) h. phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do.15 Lues' an chuyen co hai ca . Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. s6 Ian do. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. Do gee bang cac may IOI. 10mm khi chieu tambo ngam. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en.f911tram do co 3 hUang. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df.li ca tram do.Hlnh thuc giay chi€u dil... DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. DIem goc cap cao han.I I ! I I I I Phan.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1.14 Xi! ly do bu. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe.

/200TeN if.. day Ghi chu : . o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -.1. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .14. I ducng chuyan . :::Ill . 4.~.. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.12kn 21.08km 0.Skm 0. '.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep.35km\ O.. tf\~ i~".lm.f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau.- \>""1\ "'" I'\~ -\C .1. k.i:) ~ liD 1..11)..13. Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I.~ ~ f'\) =. -: 3 r:» __ itt.. \ ~~ 1. 4 ).. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.Ji l...2km . 4.).. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. DI 3S v.r' 10. 1R.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. _ ~1~ ".t.~ k .. M L tt 1.Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) .-f~.Trung binh 1. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang.v . \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ ..1.18 Canh cua duong chuyen cap 1..) -~ . khong cAt cheo nhau. .r'"~ 1.S6 diem nut._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.:r" . may do xa va tuyen. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4.3kml " \ \ M"(:J I .17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.\ 5 6 7 8 -Nho nhat . CT5.' 15km O. 4... 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000.M .?= 1 N·k .JI.phai noi chUng lai. DO dai canh .\-:. Canh ~\A L)~) --70-.}lO i. v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn"..f\l~ Trang :)1.1.4.".' z.1.. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .n\: fOknl\ .Lon nhat \ \ \ O.. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.11.~.S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O.m<'/ i_J'- L. 5' !. n· S6 gdc .p CLS.5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O. N .. ..-.S p~I() lk ~ . .. (2) IS}): ~ 'tJ~( l : . Canh kg thuat.

trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem.\16ng gee voi canh do. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi . chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8).iy inva."!ng 1 d. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So. cap 1 vii.:20 Khi clo canh b. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .1:2.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I . cap 2. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2.Cap dUbng chuyen Chieu dil. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4.1.":C:u dung d. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.<):2'. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). canh cua dubng chuyen cap do b. . may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do. mD = :!:: (a ± b. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'.e.min Bala.. cap 2 con .0.ll\lc 7.1. Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a. : Bang 8 4. .1. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.11 v:\ 4.16.1 tam giac do canh cua Cur.Jm. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13).. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do. May phUi d. .1. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-.)t tn:'11 dU0ng \. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. b . sai s6 chap doc khong qua 3". eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. rip suit den Imm thuy ngan. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu.D) rnm D . Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. inva va p~uang phdp thi sai day ngan. ~ . neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9.21 Khi do canh b. 06 hi nh do u6 t ri d:.1. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2.Khoang each do tinh bang s6 km .b) do canh. . 2 d6i vai do did canh doi clp 2.20 C.r Trang 22 1200 TeN j.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. 3 41. Do dac va Ban do Nha .

22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.t la loai nria mot hoac hill mat s6.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I.D9C s6 mia truoc .).D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 . Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia. Mia dung de do d9 cao kI thuQ.e dong huong.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.5m 1m 16 12 1~. f h= .D¢ dai mia Bala B .IV Nha nude.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2. khoang each doc true tiep tren mia den met.Khoang each ti1 may den mia Bala 4.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . . khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin. Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25. 0.III.Duong don .may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len.l : _ DQc s6 m~t den.1.t duoc b6 trl duoi dang duong den.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m. • .1. phai doc so thea thu h. Khi dung mia hai 1l1~t so. mol chieu do 2 Ian do. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm.1. dung coc chuan va may d.24 Lurri d(i eao kl thuQ. Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang. tri so vach khac la 1 hose 2C1n. ± 10 Yn(nlm) .1/3 000 chieu dai canh do.45" tuong ung voi 2 mm. cac die.1. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12).1. do canh theo hai chieu do di va do v:c. mat do .GiUa diem goc va diem nut 0..DQc s6 mia sau .m de) cao hang LII. 4.Trang 241200 TCN Chi chu: I .1 Trang 25/200 TeN 4.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. dai nMt kheng qua 200m.iIUQng tlnh thea Ih 2 1. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua. mia phai d(i. 4. neu dai hem 170m phai phan doan de' do.25m . hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen.:m trong ht6i co sa d9 cao. 4. ! . .mia sau _ DQCs6 m~t den.1. 4.

4.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. chieu dill duong don (xem bang 11).14 va 2.2.2.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve.r-.So tram do ella duong chuyen.b6 trf bang nhau. dO cao kinh vi. 4.2.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. dja v~t. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p. Bang 11 4.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong.3 Trong thi€t k€ kI thul).2 lucri khong eM do va 4. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve.: 4. ~::: . GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1.4 Tuy thuec vao tll~ ban do. 4. 4. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4.2. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9).' ban do bllng Anh may bay.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. bang II.rong phucng an. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi..2. 56 diem tron.khcng qua 400m.toi kh6ng eM CO sa tm len.'ngan nMt kh6ng qua 20m.9 Khl do vi. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat. canl dai nha:t .4. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do. Truong hop that khd khan. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h. JUClitam giac nho.IC 9). truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9). b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. Cac diem g6c de phat trien h.2. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. phuong phap do \'9.2. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh.2.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. .Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n . Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (. .l the' t.2. ': ::':. ". 4.: ~~:. neu c6 trang thi€t bi d( canh b. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen. 4.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000.2. uuong chuyen khong' qua 30. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. duoc phep cua duyet phucng an. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh. cc the. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. 56 goc khOng qua 4. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. s6 gee ngoat.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap. . 1.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.15).t phai giru quy6t C'. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng.2.

neu chu.8).2. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4.'li canh. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam . neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. chenh t.2. khong nho han 200.p C. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 . Khi C:'. UOl.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4. chenh kr:!l.d.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°.l<.ri ~~a g6c !. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.~1t qua 45".'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9". 4. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.2. so ! .rung tam.b I phu luc S). do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500. do 2 Jan do. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .2. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. Chenh ket.I(: so khong. hone t. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 .1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.' 4. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang. . khi do vil ban do ti Ie 1:5 000.2. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.j. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.2. 4.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. Bien c. 2.10. chinh xric 1'.2. tu ve bang dlin diem.2.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).2. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.1. sal :-:6ch. song phai do thea phucng phap 1(1(1.°5. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. girla 213.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 .0.13.\i do goc nghieng de' xac dinh. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".I phu luc 8). ': .25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000.do tll~ 1:1 000 va 0. .3.13.15111 d6i voi ban.50 goe trong ducng chuyen.21. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.1' dE-' do goc t hi sai. diem kiem tra co the Iii.2.: 40" Tll~ ban S6.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20". nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do.16 Phu thuoc vao dia hlnh.giac nho duoi dang khoa t. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d.2. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n .4. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do. Ian do t:i. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.'1. hoac chuoi tam giac./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.3'.qua 0.e. Bang 12 4.Ill. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9). 4. 4. do 21i1n do.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. gee nghieng do lliin voi d(. so so IAn trip 1.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.

3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. d¢ Ion cua g6c. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.5 1. chuyen (km) 2 4 L . htoi dubng chuyen cap 1.2.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2. 1.n d~e chi do 1 chieu.2. d¢ da] cua canh. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba. 2. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.13. Nhu tren .: d. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. Chenh cao do di.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 . 4. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao . 4.200 TeN han 300. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang.~. 1:2 000. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. Sai s6 khep gioi han ella duang.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don.2mm a vung dong bang va 0.2.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de. ~ I Chieu dl!i dl10ng .d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do.26 Gee dung trong luai giAi tlch.'.2.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.18.2. do ve tren m¢t canh. chenh cao doc theo chi gifra den O. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15". 4. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500.24 0 vung ritng mil. do ve tren DO cao kinh vi.Olm.5. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d. - 4.2.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.tI nh bang 56 ki 10 met. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.2. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. 5.Trang 30. qui dinh do goc thee dieu 4.5. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D . I . do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.). .p (bang 13). llloi duong chuysn cap 1.. 4.!?. I i I hOi dt? eao d¢cl~p .1 Trang 31/200 teN g 4. 4.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : .2. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc).2. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () .0 dO eao 4.22 DUbr: dO cao kinh vi v.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch.

So do ghi chu diem phai ve r6 rang.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500.4 Yeu cau ve m6c. rung met huong kh6ng qua z. Canh trung blnh khong qua 350m.50m doi voi khoang cao deu 5m. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra. 4.-c chua xa.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4. 4. 4.3. sai .i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay. d6i voi Ittai khong cM co SCI. 4. CQC dau. s6 canh kh6ng qua 20.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2. So canh trong ducng chuyen. dQ cao. 4. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. Sai 50 khcp giai. day duoi ella hillh try. tea dQ va dQ cao ltiy den O.5 Trang tntong hqp thQ.t. 4.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di.4.tang ehuyen c!p 2.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha.2.au kl thu~t co ban.j :.Olm.4. . d§:u m6c.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.5m va 5m. Ittai giai deh va d1.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.2. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met.lnh O. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac.OOlm. ti~u do 4. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. coc dau. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.~ y?U L . De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m.1"'. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.28 Chieu cao may.5m va ± 0.ng thudc tMp den O. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. IttCli tam glac nho.4. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch. O.lc4).tche.llI. 4. = lOOv'L (nun) .4.. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km. dung huang a thuc dia.6 C¢t tiBU pMi d1. 4. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna.a tung khu do. .3.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc.4.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".2. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.5 Luai k.so trung phuong tuong doi do canh.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. 11. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j . khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba. 4.4. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.lc 4. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c.Olm. do 2 Ian do. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian. 4. canh My den O.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .4. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi. dttang ehuyen kinh vI. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km. .. ghi vao to ghi' chii di~m.lm.!ngdam bAa duang k.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ.26.tOi cao k.2.3.4 Sau khi chon mlSc xong. 4.1. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0. .3.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.25m.1 Tuy thea loai dia hlnh.25m doi voi khoang cao d(ou 2.3 Qui each cac loai moe.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.lm va. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop.. do ve. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O.3.p.

c. bang pMng. nhOrn. 4.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK.1. 2. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}.lC.1 Do Ion. phai kiem tra kiem nghit. 15.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB. ki ]0 met.5.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. . .-\C d\1ng a khu VI.B m. kern.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000.C vA MAY ToAN D. 5. 4. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.ll\lc 20. 4. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA.1. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.5.1a hoQ. ( 1 1 ' Trang 35 .1.2mm.. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl.tgt qua 0. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra.5.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4. 5. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.1. Mia dung de do vEllalO{l. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij).6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15.0.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000.tgt qua O. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19. Doi voi may thUy chu£n tl. 4.7 Mia thtiy chulin kiem tra.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13. kinh vi (ph':llyc May tuong tl. nhl. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem.bu-sep dd dl.! I ' nghi~:t.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.5.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.tc titp len nan nhl. I Do vi! ban - anh. ~pai dung d1.1C' 10) va cac muc 1.l' nhu may DALHTA 01('.TeN . boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.2 Khi do ve bang may ban dl.· Diem g6c de phat trien Iii.1. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111.Trang 34/200 . Sai 56 k~ htoi ki 10 met va.n may j' tieu khOng nM hon'O. 1:1000. may sau dl}-itu.5.lc vA dlln diem. 5. pha] kiem tra.4 pe dam baa m~t dO diem tram do. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h. 5. 11.c do vEltn. .cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len. Ha N¢i do C1.3rnm. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. . 4.2 D6i voi cac loai may tuang tl.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11. D6i voi may xuat xUc1ng.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.giao.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may. phu lu« 10. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. • Scm doi voi ban dh 1:50. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.1200TeN ! 5.1.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu.i mia 3 hoac 4m. 10.5. Bang 15 . .lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5.l'ng hloi. 4 phan II phu luc 19. 3. Idem nghi(!m theo phu 1I. 5. h(li ban dI.lng cu dl. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10).5.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3. 5.lc 12. .l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO. 2. kiem nghiem cae rnuc I.

eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.5 mm.5 1. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. 5.04L Tl (em) KhoAri.04m tren 100m chieu dAi. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L .1.S6 canh dttong chuyan.1.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai.1.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m.Bmm.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem. 5.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve. 5. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . 5. . khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac.lnggiac. cd ban. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. dO. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. n .Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i.1. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.khOng wQt qua 1/300. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac.2mm. canh.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl . do ve.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. ao h¢i ban 5. Sai 56 dtnh. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O.1. (m) ro W ~t 1:500 0. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di. huang khong ibn hen 0.fClngchuyau n~u a bang 15. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve.

Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. nci thay doi d¢ doc. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5. Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. . ghi chu dang . 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia .0 I i 50 60 75 100 120 . ' .MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.5 1. thap nhat. d4t dai. 1:5000 I.ie die'm mia do bAng may ban dl. Han sai tiep bien nhu sau : 5. nga ba.0 30 40 51) : 0.16 Tru6'c khi to rnuc.1.D 2. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay. ghi len ban do den O. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n. thAnh lily. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.diem tren d~p.:.5 i I I . 5.li. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac .DQ x~ djch vi tr! cac dil. I -i. cae dja v~t khae khOng qua 1.Olm. v~t.1:2 ooo. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t.5mm. Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!.roang. truong hgp nay . die'In mire nltoc cua rong.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each.1. . nga tu dltong. oro 1:5 000. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. 2.. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.5 I i I 5.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac. diem cao nhat. nhA chiu lila.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.1. N€u can. tttbng xay. cae kI hi(!u va. . 0.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . ranh gioi di".. Cae 1:1 000. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam.1. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O.lkhoang cao deu eo ban 'p 5.. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200. tv thuy. ao nM .Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . nltoe ban hanh.5 0.lm. chu yeu khong 'qua Imm.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c. 5.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia.!. diem . hO Ian . tren cau.OIm.v~t quan trong. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban .5 1. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb.

D'Jbng chuysn toan dac phai dA. dung d6i v(ji dia vQ. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV. ban do bang may toan dac 5. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai. DO cao do di.ttM: yeu thl xit ly nhu tren.c may kinh vI.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. n .2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ.ibng chuysn n~u hang 17.1:5000 8 '10 5.600 1200 tn tMm r.2. d\1bng chuyen. bang giao hOi hoac dan diem.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5. 5. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.( do.2. 5. co d¢ dOC Ion hen 6°. do ve khorig V1Jqt qua 0.ng d\1bng chuy~n toan dac.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.1.2.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va. Di~m g6c de phat trien 1a.ekhOng len.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc.2 Do ve.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV. chanh l~h k€t qua do di.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a .3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA.5 lan. 5.2. 1:1000 1:2000 . khu vl. chenh l¢ch Mt qua do di.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.17 Nguyen t. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500.do v~ ba. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n. do ve b~mg luqng giac. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5.lm. cay c6i ~mr~p.khoang ttt 30 den 150°. Neu Iil bien tl. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.thep.2. . d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O. 200 300 . 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1.04m tren 100m canh dai. L . canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.1.

Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay.5 va 5.15. 5.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l. b • Ph1. ~ tt11ng dis.y thl1bng su dung cho khu V1. do phai thucng xuysn kiem tra dinh.14 va 5. dieu 5.m. do 1 . dia v$t phdc I4P.0 va 2. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng.5 1. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U. 6.5 1.0 2.1:.2. 5. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>.2.l.l Trang 42.5 0. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :.~t1 v~. anh iJ ngoai nghiep.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.5 1. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu .L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5. " 5.c. hoac duge vi! tren blnh I anh. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t.y d!).1.3) song chi ChlE:U.1 NgUy~n tae chung. vilng dAn ell dl.5 1. . ti l~ ban d~.2. . ' a 5. 6. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.0 0.' . . . ~ai l$ch . tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. I r khOngqua 1'5. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.5 5. 14n sai vA xU 11.2. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.0 2.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.17.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh.d~ nuL .2. 5.o d~c dier khu do.. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net.7.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). 5.1. dl1qc !qeD . Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.6.' . tl1li~u bay chup. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p.!C1ng phap ph6i.1.m k~ ban tram do do.lc. hi '.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian..3.2.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va. PhliO~g phap ~a. huang. G Ot! b.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I. khoAng cao <:muCO ban. cd nhieu nhA cao tang.1. tuy thuQc vA. ang va goc ~. di~m mia. vi! xong bAng chl.2.0 0.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.

0 mm tren anh. Do v~ ban I~ bay chup. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. ' do tll~ 1:5000 . 1: 1 009. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. cac qui dinh etta qui 6. 6.y d~e.hOng qua 1. tqa d() diem chlnh anh den ± 0.giao dj'~m ella dja v~t. 6.2.1. Ij Mu iAm dau m6c ph1.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup. a 6. ev the nhu sau: .2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay.1.doi. klch thuoc va dang dau. khOng nam . 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn.2. .Dau co dang 18.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. reng khoA.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t. dang. klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. 6. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia.6 mm. 86 hi~u manh ban do.15 mm tr~n anh . khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th. a vung . khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.1 den 0. vi tn dat dau.llvc 24.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. 6.2. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. kh u vue dong bang bAng ph!ng. ban ve phac.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.11 May chl. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0.e nha It tang day d~e. hoac dd cd qui hoach chi ti€t.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau.08 mm . .Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup.1 mm tren anh.5 Mau va.2. Khi do vii han do .1.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6.i l~ 1:2 000. ti . hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0. i . D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh.li.02 mm.tren Anh. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. nui dung may anh gee reng. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0. . a a 6.lng khi : .02 mm.10 Can eu vao dia hlnh. i I~ bay chl.2. v~t a vi tn quang. khu vv. d¢ dAi cua vach: ttt 0.2. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0.ptM.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.tong hQP. 6.5m khu VVe nha It tang dll. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°.5 em theo tll~ bay ehl.ng 0. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh.01 mm.2.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:. rtrong do ghi rO ten diem. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia. cd dau bay chup vAo ghi chu diem.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23). thi 6. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia.2.2. cac cuem kh6ng eM anh.2.au bay ehvp. neu lA rnau den khong nhc han 0. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. 6. 6.5 den 1. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. ten dliang bay. con blnh do Anh chi tu dl.80 dbu 00 ban O. 6. m~t dO di€m tree dja'lbn. sal s6 xae dinh tieu e1.2 Gong tac bay chup 6.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau. loai diem lam ciau.Li ay ch\lp xem d m phl.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup. I . dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.lp.

ngoai h~c ban da 1 . 1:10000 SD-3 SPR·3. : : a 100 . 1. phim mau hoac phim quang phD. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. do v~ dang dat. 1 2 2 a co ban.2.2.. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ .cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. 6.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. 100 70 100 . hat nhd.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim.j chl. ct. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau.m hOn hQ'p. - ban da. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<.i BAng 19 5. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo.12 Phim chup anh co the la phim trAng den.5 70.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n.0 l 100.tng 2. Triaxetat. tieu cV may anh.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do.lp . Khi 8U dung phim trang den de chup.ay toan nang.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung. phuong phap thanh 14p.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang. SPR-3. 140': .P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). I 1:12000 I I rnau. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang. a thanh phD. 8M Toan da.t tit 100 mrn tra len. vucn cAy va bul rQ. ngQ9.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau.ikfnh 19C mau.140 1:18000 1 . 8M SD-3. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao.5 70. ngcal 1. 1. Phl. 2.0 70.

ngQai 8M 1:3000 SD·3. 25 70 100 SD. SPR·3C Tob .~40 100. 100 1 SM 100 1:5500 50·3.2 ! I 0..3C. j ~ lOa. SM da ngoai Toan l. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C. SM SPR-3C.140 200 1:5000 8PR-3C. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C. dA ngoai 1.7000 SD·3 . 100 100 70 r di!.100 100.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.500 da ngoai SD·3.2 1. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . SM 1.25 1:1000 da ngoai • SD·3. 140 1. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1. '_. SPR·3 100. SM 6 .~. SPR-3C. 0.2 th' .140 1. Ban 1.3500 1:3500 1:5000 1:.3.. SPR·3C.2 SM 0.5 70. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.5 100.~ 200 109. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR.2 1 2 1.3C.p I 2. 4 5 SPR.0 70.140.7 1:2000 ! i i I .'. 1-.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1)..~ I" 1. SM 6 7 2 .140 1 2 1:1000 0.U 100..

l bay Loai may ndn Seg-5. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. --" . .350.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.100 350 350.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38. BAng 20 6. Seg-5.200 500. I. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy. Trong tntClng hop nay bay . Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 . Seg-6 R .15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.350.350. ngang khOng dur.2.Chsnh cao Ion nMt so voi mt.350. BAng 21 : <l>Tb. SD-3: Stereograf.lc qui dinh boi tll~ ban d~. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .ic dia co t~n m. tr.2. 5 -. beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. 6.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA.t bay chup !lnh..200 500.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.TM .. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.n dung' ducc di€m.200 h .t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. ti l~bay chup dU<. 6. SM: Stereometrograf.200 500. ~i thanh l~p blnh d~ anh.350. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y. - :-.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21.15 cf>Tb.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 . Rectimet.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %. <l>TM Seg-5.: : . bay (km) 45 25 .500. __ H 1:5000 200.2. Rectirnet.200 .200. .ng dO pM dQCva.200 500.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.5. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. <l>TM Scg. SPR-3C: Stereoproektor .100 500.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh. Rectimet. (00 ban chuyen tea d¢).350.

23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 .So d~ ghep anh (anh chup lal) .21 Neu phAi bay chup bu. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. fl.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. tu 6.. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv. vlt xuOc. 8 .nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C. ~y max) phAi nho hen h~c M.D¢ cao bay th1.1. D6i voi vung canh tac.n khu bay chup. 6.DO cong dubng bay khOng qua 5%. .0. 6. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c. 6.hong khO phim ~ nm thoang mat. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia. 6. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit. qa cOng tac bay chup rua .Gec l~h xoay khOng qua So. sai 56 t 1 .2. . 56 hi~u tb phim.5. • S6li~u do chenh cao bang khl ap . d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).2. 7 .2. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu .VAn ban kiem tra nghiem thu. dia v~t.2. Neu . BQ anh in ti€p xuc .Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. trung blnh ( y tb ) tit 0. (y min) phai Ian hop.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r.. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup.3.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.Phim goc . dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup. bot nuoc.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam.3.2. hoac bang 0'.c'W li~u sau: . Tuy thea phucng snda chon. c) pbAi nM hon 1.2.Van ban thi€t kebay chup. 2 giCl.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay.ng 2.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb.Trang 52 /200 TeN Trang 53 . thi6t M. 6. CMt lucng phim ph8.l bao dam: 6.1.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0.1 B6 6.. tn diem kh.6ng c~eanh ..3. pbim ngay. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang. 6.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do. tu li~l1 Anh.1. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.200 TeN a 6.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay. dieu ki~n dia hlnh.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.2.3. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . 6.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA. 5 .Mf.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}.Qa dO diem chinh !lnh.2. 6. 6.0. trang thiet b] do ve. n€u-d~.2. 3 . .24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c. 4 .G6c l~h baykhong qua 6°.nh va.02.1.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.v.

6.1. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. t~n dl. d\fi. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. 6.l. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .lnh xac O.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : . phien hi~u mAnh ban d~.1 chu yeu. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .l dal qua 1. 6.3'. C1.lbng bay.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i. ph1. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang . ti l~ Anh vA mAy do v!. Ngo8.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n . phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem. tAm chlnh anh. I ." .5 d€n21ll. .3mm t~n anh . KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.g6i phil ctia 5 !oh.1cV1.ban d~.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6. . .4 0 vung dong bang.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).3.3.. luc 25 ) .1.$m .1.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di. dl.1c 26. mAy ehe ..12 Nhf.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.3. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay.3. Mn kh6i lAng dhy.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.dhy tlnh thea oong .arn . neu b6 trf ph1. .t klan do noi. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot .Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung . s6 anh.3. m¢t s6 diem dan C1.t1u ti~n cac vi trf ehud:n.1.3.8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13. luc ~5. . t~n 80 d~ phai. nui b6 trf thanh cum. . 6.3.1.thuc phu luc 29.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .. .Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng . . tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.86 ll. . d .i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. 6. khi cln thiet cO tM b6 trl . neu b6 trf 4iam.cb. • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O. Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8.3.3. cac diem trac dia. . diem kh6ng eM anh. . neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).: a .1.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6.lc Y1.1. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i.1..1.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.the hi~n ranh giai khu do. thea doan.Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) .l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn. con C v-~ng d~i..1.3. 6. phy.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh. a eel 6. 6.n neu a phu luc 26.lmm .riang dltbng bay. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh .

diem dQ cao cO cMn m6c. .c trung cua ltja blnh. 1 I 6.35mm tren ban do. cac diem dq. h~.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.2. khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay . dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.2 Phuong phap.000· phan ngoal trl1i cua CI}. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do. ' 6. . .Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. 6. 6.000~ 1:5000. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai.Tai lieu kiein tm. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. dong thAnh ~p co bia ngoru . .15mm.ianh cung v6:i ten diem.5 em ( di~Ii1 m~t phang.C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh.N~u di~m b6.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. SCI do vi tri 16 chich.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.200 TCN Trang 57/200 TCN . tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10.2. phAi. . kiem nghi~m may. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . ngu:CJichich va ngttbikiem tra.1:1000 va 1:500· . . ghi ten diem con phai va sa do diem. . moi la~i ph9. .Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0.000.51ln. . song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. bot . n€u gan cOng khOng nhc han 3.3. ngoAi vi~ tu chlnh vi trl. . Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn. 6.4 Dreu ve Anh may bay. .15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .5cm. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1. 6.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len.) . ngay ehCeh.3.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. .Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. .i lam bang giay tttang b. tirng kh6i. dong thbi phAi do tl cao cua cac .Tren mat trai. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay.3. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.2. 6. 1:25. s6 dttong bay.2. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh.5 em ( di~m met phAng J.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng. Ri~n.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. 4. dUClng kInh .3. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .2.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. 6.4:1 Qui dinh chung { 1 ! . 6.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . 3. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). ~h mep anh khOng nbc han Icm.3. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.1.1.3.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~.3.Trang 56 /. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0. . Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.3. 0 vung a:n khuat. cac. . D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han.1:2000. .Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. .Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.

I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu.17 cua qui pharn nay de IY· .}t d¢c l~p.1.4.4. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500.. neu d¢ r¢ng cua mai chla. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi.1111m tren anh thl phai xac dinh ..1. . vao trong 2cm va. ghi ten !'lnh tiep bien. pha.i bien 1ern. 1:5. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh.1 I . Anh dieu ve d.".8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . dauh gia va ehQn Iqc cae tu. mai chla. hof). d] gioi. tlnh.1..Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .dieu va 0 thuc dia.1. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.! 1:1. till li~u san co ph\lc Vl). 6. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat.16 va 5.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla. dilt dai.Ban 6.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do. huyen.1. khu do tntoe C'OCling ti I¢.5 Dei v6:i mep bien tl. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.4.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do . eo nhung khoug xu 6.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do .Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6.Tal li~u di'eu tra co ban v.1.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. tui1ng xdy.nh t~n anh phAi rO rang. cac ki hieu va ghi chii dang dat.v .3cm.000. 6.. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.Hlnh s.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan.'p.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac. NhUng vimg dia vi).000. l cm tr{m anh."gi5y can dieu ve) '.ln~.c. dc song lan.1. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung. eho dieu ve nhu: .12 Thfl.t dan gian.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l. de dieu va co tM ]a.c blnh do anh.1. di$n tkh dieu . ve'b5 sung . 6.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13.4. . ra ngoA.4. ~hu vl.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve. 1:2. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v. 6. khOng b] i M· xuec. sAc net. khOng hoen 6.4. phap neu (.Tru li~u sat .1. chai cheo khu nha ch]u Ilia. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi. 1:1.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.000.l thanh ve. 6. 6. thanh lily.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.1. bien tiep bien. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj. 6. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _.1.ic dang bien d(mg. Khi tiep bien va bien elm die.4.4. .i do. 6. hm). .1. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren.n dch. 100mm d6i voi ban do tllf.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong .4.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. ranh giai dia vat.va Clla moi ani _ dubng dia giai.1.cban goe duang n~ (kem ca.4.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18.Tai li~u phan vilng qui ho?ch . mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh. mai hien lor: hen 0 . hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa.4. Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ.~::. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil. co qui hoach . 6.4.1. thira.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.

con 0 vung doi. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . ban sao 18.3.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a .pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop. bot nlloe . 6.1.4. I~ch vi tri eua diem.. ve bang mau do cho ro.3.kheng 11M han Icm. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. .4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.5. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. 1:2.000. anh don.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho.4.\nh. dia giai 6. ngl1bi kip. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh).2 CMt lUr.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .1 Ovilng doog bang. ho ten nguci dieu ve. 56 hieu to Anh.1gt qua lmm tren ban dh.4. 6.2 Dieu v~ anh don su 6. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.4. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n.5. de. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett.000.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n . 6.4.tiep bien kh6ngvt.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. • So do duong day.2.4. 6. . cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang. .7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0. _ C6 gAng chon. 6. iltoi khOng che do ve dO cao.i.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). cat do Anh. 6.4. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu. 6. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O.3.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.4.4. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion.4.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0.5. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua).3.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve.. . Neu khOngco hlnh {!.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do.cac mau deu phai pha thu6c 6. 6.2. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon . cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4. 6.1. -Bien tt.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong. 6. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve . Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh.3mm.2."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net. De phuc Vl.5. 1:5. 1:1. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat. 6. ve bang mau do.2. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. phai xac dubng blnh dO va ki hieu.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.2mm.5.1l1tra.t do cua khu do. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len. Trong dinh dO cao cac diem.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn..4.000.000.

::-_ - ~ : .l.000..5. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. nam do ve. co ban! . a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. 6.tt dat.2 Yeu diu ve chup anh lll. ten don vi thi cong. .8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. nga ba. 0 vimg cO dO doc dual 2°.l thuy. tim khu do. tll~ do ve. phucng phap thanh l!}. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn.4. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. .5. 7.l. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de. mi. t\. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. do ve dia hlnh. eho cao.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. nu]. khi cac phucng phap khac dung kh6ng . hiet.5. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l. loai 56. 6. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh .' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2. n(ii nghiep."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat". .i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua.Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t .1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup.Bao cao tiepbien hucng gan dung.» .. toan dac. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh.)p bang cinh m.1. Do khoang each 6. G. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ.56 lucng. o cao cac diem kh6ng ehe' anh. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. cong v. 7..t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1).1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang .l"C nho 0 vung doi.ai chfnh. dl.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac.5. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (. dinh mat cau. tr! . 1:5. n 7.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI.i. . Cal! diem d~c trung cua dja p~i. ! bien .t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. bi . 7. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7.1 Qui dinh chung.17. cao va bancan . Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac. .1. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. nga tu duong. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . 5.biet tren duong thAng do.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: . Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh.1. ~.2.000.BAn can do. phuong phap 6. Dol vel ban db tl I~ 1:l.000.16.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. DO VE BAN DO DJA HINH.Blnh do anh.pban do g6e. Cac train chup phai b6 trf (..5. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. anh don hoac ban do dtibng net de. 1/4 khoang eao deu co ban.

000 i I.85 0. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf.20 0. . f 7.8 1. . 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.cua bu~ng chup va may do ve trong nha.0 8. qua .15 6 0. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. neu d phu Inc ~9. 1:500 1:1. I 0.35 8 0.0 2.. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart.? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%. r 7. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh.1' 00ml11.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.2. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup.000 1:5.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke.5 0. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.2.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.7mm 0.2. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .0 7. O. chlnh giua mo hlnh.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.:.i: te cu~ duang day s.0 i II I! 0. ti~u c1/.4 0.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: .1318 EL a hai ben true . do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 . B tlnh b~ng dm tr6n bAn .7 .2. 40.6 4.8 1.8 1. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. Stereometrograf.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc .6 3.: .40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0.5 1. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat".5 va 0.7mm 0.7111111).6 4. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'. di~u tra chi tiet cac tram chup. Do lech chieu dai thl.000 1:2.0 I : 5.0 10.99 16 0. sai I . 2.4 I 0. cu tM 18.45 0.2 . ' 7.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau. do I I .s Mng 23.Smml 0.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l.30 _ 0. db thanh l~p. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.60 10 1.quan sat tong the cac diem cao. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may. . Khi may chup co tieu cl. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem.5ml11 O.

11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va..~Au tning.2. diem dat .7 0.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. nr tM blnh thuang.9 2. '.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup. Chieu cao . D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep.2.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.5 1. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). phal song song. 0. a bang 2. COng thllc l. ' a . bui cly.5 0.04 mm t~n anh.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".Dap 1.. hinh non bang dat. .4 1.5 . .anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. . Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri.2.1 0. da. neu l~h cung kheng qua 15". 7.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. 7. . klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau. dAm bao de hlnh. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom.4. 7.2. vach da... i d~u m6c khOng bi . Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. . D:!u diroc lam d6i voi tat c.1mm each lam dau nhu sau.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29.2.t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0.i chlnh khong trung vci dja vQ.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32. BAng 24 f· Trong so tay dau.2. Neu n~n th\!c dia Iii.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) .Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) . Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. 7.5 2509 3000 '3500 4000 0.0 1.. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24.1 tren anh). 7. .2 2. .13 Trong I -o 400 800 1000 0. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl.a.2 0.6 0.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : . 7. . De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.10 Cac diem' dAu d\1ang day.lxO. .2. a 7.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha.2.3 0. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup . 7. trim cac ceng trlnh khac .a. esc di~m khong eM tde dia diem·c. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.

thanh qua do va bu khoang khufit. thai giHn 11. . .n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.) co the thfmh l. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh. diem cai chinh.Van ban thiel ke khu do.1C th6a man yeu dIU thi cong. _ S6 tay chup anh. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. Tat ca (. do bu. 0.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. Vi~c thii. nha cao tang.\i duo(: Xl" Iv nsay t.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . toan dac.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5.y nen nhu .2 Doi vai nhung khu vl. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. l~ch cua true Quang hQC. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. luai tam giac. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet. diem kiem tra va dung de' diou ve. 2] 3.2.)p cnc m:. diem day anh.2 . .tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt..long che dE'mg. eM cau d6i eM ' 7. cac chi tict phai nhln ro.n 6 cua qui phl. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. xem xet m~t. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. d(>Quang hoc chung cua phim.! 8. Ibp nhu b] hong. lliai thuy chutin NhA.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay. hWi khdng eM do V8 .15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano. . tu chinh Anh dieu vi! .tng luaikl. dQ CH. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. cac khu diiu moi giao thong .nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl. thanh qua dieu vEl.hu va danh gia chat hrcng thanh qua.<ir dau toa dQ khung Anh. nghiem t.2.1uang.. h.3. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. huong va go. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. lubi kh6ng eM co so . 'vung khuat" 7. • 7. 7. tin ell. neu cham cung khong qua 1 ngay. . di~11 ve anh • . d(> mo.. / · Bien bhn kiem tra. Sau khi xu Ij phim anh. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (.rong ngay ehup. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh. so do ngam. . 8.3.l li~u sau: . mroc hang I.lm nay. chieu cao va vi tri 6ng kinh. duang chuysn va giai tlch cap 1.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9. nut. ' no ve phap I .ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the. phan 4 cua qui pharn nay. II. con do ve hi!.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. voi hinh thlic va dQ chfnh x.. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia.1. 7. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. luoi thuy chunn ky thuat. IV. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii..Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may.. Luoi kh6ng che dQ cao hi. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. cac diem hi~u chinh anh.2 Do noi kh6ng cM anh. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. 4 .m..14 Tat ca phin~ dii chup rh. ro.2 mm thl phal loal bo.duang chuyen kinh VI. 7. bi mdc . 8. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. xtlOC.1.3. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. III.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la . q 7.3.. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh.lC d~c biN (diu vtrqt song. lucri tam giac nhc va Ct-1.

Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do . toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.tng. .3. tat ca eric diem ella l1uJ. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.1. ~.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi .i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh.1. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do .driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung.6. .4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.2. Net! khu vl. Chon vi trl gan.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. chua on dinh IULtiJi 3 nam).tng d vung cl6i nui. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM. Trang 711200 TCN call S. 6n djnh khac.2.1. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam. . 16m. tligng dai.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. . 8. M tMng ngam.. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : . Chti y dovt! vA tM hi~n cT. 8.1. cac dUC1ng'tau di~n. tai li~u cua cac bo.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.· .1c dja ho4.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . t rac dia nha niroc.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. 1.7 8.3 Khi t hil nh I:). dong thai phai t~n dung cac t u. 8.2. cQ.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . mi~ng gieng ki€m tra ea. dinh. V\!bn hoa. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. Trang trUbng hqp neu khonr ". Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. a .te xay dl. tot nhat nan chon \. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay.1 Do vEl dia v~t. song ph8.4 qui pham nay.p mang !libi kh6ng che tr. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~. 8. .H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao.t cao. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.lc di~ tren khu vue 1a xay dung. . dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. gAy khuc.\1 cho cong t.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5. phap toa d(} vuOng gee.goai l~i. i f 5. xac dinh bAng do khoAng each va httang. thtt6c thep h* thut"IcdAy.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co. dong thai phAi. phuong phap cue. .2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh.1. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \. .c 1ubi do ve. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep. rO vA khong de l~n net ve. ' on Cac .1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM. tit khau dau den khau cu6i. Do ve dang dat. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM.MC djnh tea d¢ g6c pM.ay dl. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.2.1. Trong khu vl.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat. phucng phap giao hOi canh..Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m. 8. cac clu tran dubng giao thOng.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh.

tim gQi.000 1/2. b may.8. I 40 60 100 80 100 150 .. dugc xac dinh J".000 may do xa quang h9~ ..1.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I . dl(. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. . 8?1. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) . . song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.2: 1.~ quy6n thea th~ W.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : .3 Tat ell.hhnh 1:1111 J. 8. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira. I .5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. klch thuoc.Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. V~j.e d chi do 1 ~\(a Ian do.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8. dl}ng th{ji kho:'ll1g.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.11 . Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8. . tu..Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .)t xung quanh h.1. 8. G. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.1.h~ vao d" r¢ng cua duong . dlt~c xac djnh b.v .1.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho.1.[~~ pl1. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do. 8. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh.2. y nghla xa. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .\t nhu gpe phO.2. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000. 8.D6i vci cac dia v:. ng:'i."n~ do bang thudc thep. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500.!C thi gee e1f.:i:il· ('till.hqi.lcxac dinh bang c.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500. dU<. goc nha dA xac drnh tea dO. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .\ng phucng phap giao hQi canh.9 ~i .c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. d6i v(ji dia v?..c:i("h til 8. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho.1.. .ho~c.6. I Do bang thuoc thep . Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. !. kinh te v.6 Tu e:i.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.m tu hioi kh6ng che do ve trd len. hoac cec gee pho.icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m). dQ d3.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.tuy t.. g6c nha kien co.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ .ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.1.\1X. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba.2.2.2.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc. 1:2000. . Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500.2..2.'I(: Itinh 1:~() t. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000.1. 8.8 ~i u?.. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.

1. can cll vao de>cao mia chi tiet.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh. 500 1-'1.2.Jt twin thea cac di~u tit 8. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha. 8.2. vung chua xay dvng.2.1.2. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ. .1. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph.2. .15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.1.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.1.3.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho. cac diem a li500 1/1.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.2.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.2 M$t dQ di€m mia.2.1.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n. 8.2.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.2.1. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.chi tiet ~.2.1.2. 8.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.2.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.2.m qua 2 ngay.13 Cac dja vi.tcdja.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.000 1..llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh. 8.2. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B.2.1.1.~t. . .tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.i thl. phUongphap do. 1&ra vao etia titrig can nha. a 8. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq. Cac qui djnh kl thu... hang rao .3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia.2.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.l.2.2. d!a.1 Khi l?p ban do. 8.314p ban dh.000 100 150 200 350 150 8.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.a. a I vung da Kay Ullng va .16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k.2. he pM.2.' cac dla vat co d:.ii chuyen cac dja V?t da do n:. 8.2.2.1. vi~ do .J. Khi g~p cdc vi. Neu cac d~a v~t dttge.2. 8.Trang 74. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.2.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.2. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.000 1/2.i€m tra.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8.\t can nhir tuang nha..vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8.13.3.2 va 8. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.2.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn. cac gee nha.2.200 TCX 1.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.. a a a ve 8.1 den 8.i~ lUCIe duo 7 8. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b.3. I: d~ng thbi do ca khoang each .000 1/5. tv .. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.·ve.

Neu kheng' pbat. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. 8~2. .. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. _ 8. _ Ban tong k('t k)' thuat va A.hai dllQc ki~m tra dn than. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. con ben phai de chlnh. hi~n dl.i(!'mtra. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim.::. mucng.1isan pham.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu".'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. tu I 8_2. d<mg thci I(l. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii. a .3. 8.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. . 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. 9.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.So do chia manh.2. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia.i : Cac ngOi nha ki~n 00. chlnh ngoai khung. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. duong. de. chi dao. !1. theo thll tt.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.Ban hlQC . Sau khi dua cac dja v$. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh.hauh qu.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do.n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua.lC va ban do dia hlnh ph. . Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n.3. I i I . 9.1. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU. tl. tu hi~n t~n ban do.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.3.cac tAi.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. cac di~m kh6ng cM trac dia.\ do due \'il han do" do Cl. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl.. li~u. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : . B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. 0. so sanh hoac tien hiinh do k.2.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.1 .2. dllbng b(f vung. I .u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.0 do ngoai nghi(>p .Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.3.So do It!oi kh6ng cM trac dia . danh s6 I a 8.1do lllai khong eh€ td. phan IOf. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii.t l~n ban dr.3.c dja : . lKI thua ."lm quycn phe Qtly~t.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. fl. . con cac dja v~t cd d~ng cong thl. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh. moi dip ph:ii danh gia chat luong.2.. \U_2 Co :5. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 .4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t.[li li('1. ban d~ . tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. Dol vai t. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.l s. i . .

2.S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .l'y bOng dieu ve .. dia gioi 8. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .3 M6i loai tai li~u d~u.Tai li~u tlnh toall 13 .u phai dtlC. .So do dUC1llg day.Ly Iich ban 12 . h .Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Sa do phan manh khu do 2 . s6 IUQng..l ce)t tieu 15 .'phai co bang' gitry r¢ng Scm.Thiel k€ kg thu~t cua khu do .khac.Ai lif.Tai lieu tie'p bien 7 .Ciay chieu (.Tai Ii~u tfnh toan.mg'thanh qua I 16 . toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh. do goo 9trang). loai thAnh qua. khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 .3 .Cae loai so do mat phiing 7 . 1 I . s6 h. tll~ do vi!. blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.Tai Ii~u kiem tra.eRe tai li~u lien quan.Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc. kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 . G .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.lc. ~n khu do. tren ban dt!bng net).tQng.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 . ten dan vi thi c~ng va mm do~.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 .. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Tai li~u kie'm tra. rO 8 . kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 . tren do ghi tI l~ do va.Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 . lo~i thanh qua.Tai Ii~u tlnh toan.Sa 4 .Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 .lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal). ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.lielll qui tam va de) cao 9.Chi chu die'lll 4 .~nh diflu ve hill theo gi.

0 f 50 COil ~ 1_ I . M6c tam giac dVong chuyen cip 1. Moe tam thai nen cling nhu : da.1..Trang 90/200 TCN.. Trang 91/200 TCN 3.!c co 2.l r 2. ~J6c trong Ivoi do ve 1. M6c lau dai 10 . be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 .2 IVai do ve cho khu VT.i. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. .

.Trang ~12{200 TCN 3. . f . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1. Hlnh 17 I Hlnh 19 I· . G1C lnai cot lieu 1. L . Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4.-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. .. CQt tieu thucng . CQt tieu di dong bang thep -e.

6. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len. tn1c diu do 1 fr ! i.i nuoc. . Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin.:· . kho. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. . Cho hon hop tren VaG khu6n moe. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. Cho cal vh xi mang tron deu..:it.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. rae va Dc u6 IV- DC. ~eu thai t.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. de Hlnh 20 .2.1. .it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . dau moc vim dang. moe.txi mang.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau.4. cat.\n.J. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. I Noi do moe nen chon d eha dam.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet. thi khoang 3 glc.I . d. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh. :i:-. neu troi hanh. cat sach kh6ng hl11 d3:t.nuoc. da la 0. ' . mat.

Dr.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.OT5. tam tram do e =0..ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:.0. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.!.:" A~ ~. .YBK OTC.Tb-l T2.tang chl.. .. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3. ~ .. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ . chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1. .013 A :. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ .TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c.J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. 0.ui d(li COt 10.045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S ..re-c 1 Dalta. Kinh vi Chi chu : T15 I .2 TT-4.T3 OT-02M.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh. \ \ \"" .4 LUcrigiai I Tl.ll\lc G MAYTRACDlA R3. J tlch va dubng .TTS OMT·30 TT .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .I I I I . " ..

dung de do thUy chua:nJI:~Dg II.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. H3. 151-400 1:5000 Ni 007 .C.i l Trang 99/200 TeN 3. Ni-B5 Ni 030 .) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2. .TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh . sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i .2 dung ±30o 1:2500 1. dung de do thuy chuan hang I.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2.T-50 TOM.1 ngang ±30o 2.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. May co dO ch£nh xac cao. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III.05mm tren lkm Hb-4.0 ngang 1. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng. weu chinh tia n~m tv dOng. dieu chlnh tia ngam tv dOng. dung de do thuy chuan hang III. May thUy chuan chinh xac. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3. sai s6 trung phuong ±O.C cao. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8. sai s6 trung phuong ±lmm I . .5 ngang ±30o 1:1500 2.0 ngang 50-700 1:1500 . dung de HB-lH. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II.

~1 BJl4. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. HTC. vach ehia .c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1.C dong. l cm chieu dal4m. chieu dai 4m . dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm..n _C dar mia 3m. 10mm tv: d¢ng.. Mia thuy ehuan 5. vach ehia 1em.O di(l.C dt)ng. co cit)ngang. De do thUy chuan kg thuat . 4. HJl-3 vanh d(l ngang. Cong' dung CAu U). De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do). dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. sai s6 trung tren lkm.IV 16). vach chia H . Mia g6 gap 1 mat. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem.May ban dac .

I I May ban dac tv dOng. I' I . Bang31 Loai may Bang 32 .5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . I Cifu 410 d$. May toan dac . cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang.Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3.5-250 Ta-2 ROOta 002 2.5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh.j I I Ii . ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I . 1:5000 ±4+ ±20 . ~~""~.

e . s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh). do l~eh tarn ella may (I'~ ). hang s6 may (k). y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru.LAy trong Ii lich cia may.Trang 104 1200 TeN Trang 105 . k . ecos(M+8) ob = . do l~ch tam gudng phan xa (bb).nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm .u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1. ' Oe = .D¢ cao trungblnh ella khu do = .lnh. 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . e.N QUANG Trongd6.200 TeN R .oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung .Nguyen t61~ tAm may el.Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.e {os(M+IO S = e . ap suat (at) eua kMng khl.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ).

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do.r == -. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam.' Efu cac dai lucng r :::.J.. 34 va 35 . Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c. . M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6. Tren m~t dnt d~t 1 to'. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. 0. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI.!C nhe 1 ' . Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. . eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang.::.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. 8. 10·.c L .4·.(rtren + rdl1C10va 6. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. 9. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'. M¢t Ian do gom luot do di va do ve.r == rtren . rduci . Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai. . sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k. ruem cua may..n doi tam quang hQC phai trung voi true quay .iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may..ella tam luoi chi.et qua do. Up s6 dQCtren ban dQ dung. Vach khc3.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. khoi vi tri giua .6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1.rduoi vuot qua N . d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu. M.. Tim xem Imng c~.. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y. 0.. thco chiOu kim di>n.. li"n .c . I I 90 13S. Trang 122 t..oh cltwin dOCs6 nhir Th".LIe:.ng bQ 0°. nh'.8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12.~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di. 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~. h nhu blnh thuang." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph. Doi wi nh ang may khong '" v.." ~ .vo " 3bO 1 .tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. nhl. V lam tung dO v duang bi.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. duoc ""01 qua 40° '. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS".' • ph~n du"" (ho. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi.p nhau ... Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi. Lu« do .lc 450 1.ng voi vach chuan doc . Snu do. 180 225 . . bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. 1. sil dOCsil ctia may co d~u bui.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0... V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.c 3150) v. h.u diOn hOm s6 'in. nhu 1. . ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31.ch chin kMc chan do doi djon ch.(cnhO quang hQc.'n cM" kim d/lng hO di 300.'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.30 -40 -!:iO a.lm pMi bAt dllu W 330° (ho.y the cho v.-en phai 10". 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. Tn s6 V khon. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C. quay hi> ph~n nw"". U". sO theo '" ph~n do CI.m ti~n h..m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C. -. cua ban d(>dung lam chuan doc s6. 'au do ""n bAnh do vo. n dOCs6..phuong phap doc s6 nhU'sau ..4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng.6 cU. ng.y. ghi lr.>ch ch . thffy haf ban y dv dung va nam. kMc duoi (ho. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. sau 0 V"" t~ 4S V ~ . Co tM di. cho hal v.i d".6 d\>Ct.c t"'n) t'. nghi~m t.' v(!Ch chi..

5 30"7 34. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.:!:20. S[lU do dung .lt que.5 -41"6 -46.8 Vtb == -36"4 13.ng vi trl b\> ph~n = sin.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.3 16.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.8 30.H sO doc chinh xaca'Z.6 32.0 33.8 -35.0 17. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t. ch] khac Iii.0 27.6 16. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.kh~!lg thay doi ng:lm mil.0 +17.2 -16. bl I.2 30.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°.2 12.6 39.0 25.2 15.4 +1.0 UrO 13.jr:g may.c hang III.6 -26.8 -3.50.2 24. 2. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.0 29.3 11.het.3 30.m .\ UU.53.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu.0 30.'IC M so dUdngcong chunh cno. 56.4 30.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.8 +9.0 13. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(. thuy chuan hang IV hof}. a.2 38.c vach k}ulc nhau CUrt mill.0 11.ren min truoc.2 +7.5 10"4 12.2 15.0 12.6 -39.0 30. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc. (:!:10. neu kh6ng vi thl b(. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.4 -19.0 15.0 39. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.5 24. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.6 11.6 . Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.6 trn c. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.5 35.U.0 12.5 10"8 11. Kiem tra C. Klt]\-l NGl1I€:M vA..2 -28. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm. each min kho:'mg tir :1-5m.8 30.2 34.:t.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.5 12. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung. ±20 \. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].rvl TRA.0 -5"Z -10. doc s6 a l tren min SH.0 31.0 13.5 28.5 31·Z 35. 56 :±: 1 0. Ket qua ghi vilO LAng 42.

1qt h{ln sai cho phCp trlin. S ~ I (K-Ko) Ko .(K . s=: K1 hi(lu 1 3.2.S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv. lru. K = 200.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc. theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. S .~ • Itb .1c h~ s6 VT. thuy hth . can bAng may va dQi tam bAng qua dQi. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I .fn s6 ho . cao do Vfl " 1. Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100. chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100. 0.1 .n .5 VT.4 Neu c.ChIOu cao may K==_ . K ==50 ± 0.3.Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .Chcnh cao do chuan may 1\0 .1c a .Ko) pM! tMm vaa ch~nb. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99. 1~ == 20 ± 0. . do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min.S6 tliang mia b. ' Ldndo 1 2 3 4 5 .S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.H~ s6 chu€n 100 va 200. a v I Tr~n . K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia. K ==100 ± 0.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl).n~ chu.khoang each do QAng thuae thep ltb . tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100.dia Wnh hAng purig. K == 10 z.

\ng ngarn.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar. do 3 hUang.fJ.~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l. .S .im.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng.Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D . D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn. Dieu ki¢n n.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill. Dung may kinh vl 1.GC) Phlllt. hinh tn. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau . Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2. den khi dat thl thai.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • . Trong truong' hop Illn hun t. huang con I~idi qua true bang ngam. Hlnh 30 .hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta. each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > .b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. Kip'lll tra Vii.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b. = 206265.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.1•.

(6....2.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V. Do dien up tieu 'lh.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. tranh sl.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. KOHTPOJllt. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA. (thai gian giun 2 Ul. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra). f CT . do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1. Xac dint. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc . ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met. tlnh tr] trung blnh Itb den 0. . 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:). fn .t b(l ph~n ±O. .d B bI K (t:h). TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\.5) von.5 viec C4ET.t a vi trf 10 mS.2 von lJ dllu ra cun may). DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb . 2.f CT t. 5.an tiC) I.7 trong Ii ljch may.l NGlfltM MAy CT·S 1.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t.1 (met) A . trong thbi gian dd may chua phni sua). Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6. d.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang. dDC 96 kiO'm t rn. d(J l('ch tan s6 M. long rei cua may v<\ M thong g\1dng.. K"" 0. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy).i hong.t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon.1 hec.5mnL Dung may do cac khoang each do.Dc d6i voi cung mr. -. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. Khi t.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee.1.ynAp 15 lai. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy. kie1l1 t ra vA. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. 4. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). D6 di¢n rip nguon (8.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC. Dung' db th] s6 cai chlnh '6. 1110 may 0 tranj.: D ~ A + K ~ 0.}. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn..n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. Thl du dung dt th] t.4 .t. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (...Trang 141 /200 TeN · . num II v~ vi I.2) von. Kiem tra chuc nang hoat dOng. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t.m thanh cua ac qui (5. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich.lO 6 cAm f. De xac dinh dO Ii.3. thai C l-i'ET." di~n up do ph:1i Iii.s6 hieu chlnh th. hoc. f'l. 9. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. Xac dinh sai sO chu ky cua may.0 ± 0. 'l'lnh6f theo cOng thuc . t. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do. 3.10.~ Trang 140 1200 TCN Up }(. KrEr.8 den 6.n klnh v1). khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86.4 den 10.

DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5.D sang D. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l. Dc) giao dOng nay kMng vue.hiQu kCt qua do Hin i . 1000.kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . khou (I>3Y v&n (} vi tril. 10 1Il DK .ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R. Luc nay kim d6ng _ t.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. khon T. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham .n nlng . ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi). trong dieu ki~n ban ngily. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. 2000.1e IOn han IOc vii l. nlDJ{ ~ I n . GIa I . Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0. Trlnh t.i .10 D trni Ij mel) D. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho. _" ~:'!'_':"'"'".5mm c9t thuy ngan.nh 5000 -40km. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may.ng vi 0 ho~c chi du(. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 . 500.Trang 1421200 TeN 6.. SHU do chuy~'n khoa tll. cIJ.n s6 sang tll.n s6 2 vii tl1n s6 3 v.ng.~i n ? vi tri 1 va. xoay mim pha.u do vii. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".le 1.s6 Ian do. sau do chuyo'n num thn s6 s:J.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100. 5000111_ 18 gtiOng.'tng c. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. .lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte.ltdttr. kim dllng:M pha van chi vi vi.6 glfong va 3000.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye . tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(. vj trl 0. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v.:"==-~"- .1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. . tlnh xorn phhn 8ly lich may.10-G D. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. I 000.Mi ch] trong khoang 60-80.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . khoa th. Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. 300.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa .5.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j._1_=_1 .l d9C s6 3 liin. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D. 300.. n lun han ho~c bang 6.lc 17 Klt:M TRA. + Gia tIi P .n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. . + Gfa trj B . Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. khon T-D sang vj trt T.n trOi.\ rip Sll.ng khf quye'n xao dQng. trf 2 Wi ~ tri 3.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.l.'1110 d~ng Mn xuong.L t.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. 2000 111 . Truong hgp nguqc If. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. Cae khoang erich 100.

Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m.y 24m vA O.t gin 3 ch!l. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt). Bai kiem dinh b6 trl t.Y INVA de xac dinh sv. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva.•.1 mm. Khi do phai doc 56 Wi 0.thn s6 1 lay 4 s6 te. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do.3mm d6i v(Ji lo~ dA.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ".he cA d~ a:m KltM NGHl€. de xli 19· . Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<. anh huang dQn khoang each do. ap su{(t va neu co t. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. con s6 dQCa thn 56 . chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.IC 18 2.n true tiep.l~c vuct qua O. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).M nA. m6i chisu do 6 lan do.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day.l h.'1 noi bang phlmg. 2 56 hang dll. -t'. Khi do. s6 dQC a . Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000.

vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6.I ! I hoac xec x<. ham. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. . Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. c. . . klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. d. . .l. 2. may dl). sau d6 quay may di 180°. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. K.Kiem trn v. 5. Chan may va cac b() ph(l. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. dAu duai buoc rn¢t qua doi. e.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a.t t~n chan may phlU vftng chAc.n khtic pMi hoan hao. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira.ch.li.!nh d9C s6.y v~ xUdng M sua ch ita . ntln dan gi. Dung que hi~ll chln. 1. De nhin 1'0 sqi chi.~t hai mia t~n hai . sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. khOng co hien ttlong hi tic bi rc . dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. 3. ki<fm tra cac b¢ phan cua may.lnh nhtl 9llU : Vi. d~u d~n. Xem xet va. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh. MIA DO TUVY CHUAN I.tiluDi chi.u kia co trung vci dAy d9i khOng.. dtlong nay pMi TOrong va net).:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. Vi(lc kie'm tra va.5mm thl phal hi(!u chinh l:. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.· . ' b.1c1'0 rang. ki~m nghi~m may thuy chutrn. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY.ch nhau khoang 40-50m. Sau d6IAp may vao clin than. v~n rn nhfj! nhung. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang.lt dau may vao true may.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. kh{)ng co vet xiiy xat. Num di~u chinh ti(!u cv. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. N(fu . Sau do phAi quay may di 180°. Khi da lau xong. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. Kiem tra va hi~u chlnh 4. Hlnh nnh ItlM chi. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i.n lulli chi. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8. Ki~m tra vi\. g. gucng phan ehieu bot mtac.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. d cua b¢ ph. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). Xern xct vi\. 6. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. Ne'u l~ch qua O.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao.. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch.ngtCCri do ngil.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may.t chinh xac.. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). khang bi hu h6ng.lc ung cun may.

c cu¢n do khoAng each I 2A.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12.. p.1c ua O. SI. chon diem A M dl}.tmay .}.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. Kiem nghi~m tl:J. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. Tr~n bai d<1t tuong doi bang.1 dong tiep 1 CQC nira. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d.}. lai. Can bang may.80m).aukl.c CQC go cd dinh mfl tron) . sau do dung c8. q Trang 149 /200 TCN \ tl. tn a. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). khoang each giua A vB. 20· thl duqc.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2.t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c.ng may rbi dQC s6 a l. Hlnh 31 LAn IttQt d. GOc i dnh thea cong thUc: . NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. B.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm.2m.. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. bl va a2. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. bZ tren mia A va B. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33). 7.::1/10 AB (hlnh 31).t may. sau do ell each 10m If}.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i. cAn bA. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. .1 till.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.Dung thttc.trl:n II va 12.

7 ..30.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10.cj L2i = a] . _ ------- Ci. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7. 1.~---. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8.. 2 .. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.Ci A '""'. tli do girt nguy~n vj trf 6c. K= -7 [S .1] Si) K __ trong do : s Ie.. 20mm...tt y(\u diu. Truoc khi do ph8. Tuang tv hl. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.+ _ 10 2 20 3 30 . gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may..t tran cae C9C.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111.::-=_:. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang .1..50.n sau do IAn luqt do tlt C9C0.c6 sau do l(l.iA. b2 . doe cdc sO bj.20.5mm thl may d:. 4.r: -:_. .Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m. co cac s6 d<...n do. trlln mia..-_-_:__:. b.:::.. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. V2i == L2i ..40.. can bAng may cAn thQ. .SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0..[V2] < I. 2.=__ bi4-.i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!... -_ =--:_.:: ------ _---=. a2. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I..6 .!.l th~t ehfnh xac. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau. .)t may U. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.c2 .2 . Hlnh 34 ...1. khoang each tit may ( d..P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] .>c tttong tlng cl. a6 tran mia.h6. LJi = hi .60 va 70m). Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------. D.l JMp tia ngam xu6ng 20mm. Tr~n cung tron 111y cac diem 0. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl.n o. PhAi do 4 Jan.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.p bang de tfnh...

D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia .s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A. . Khi ki~m ng~i~n:-_. Ai hi Hi ::0 hi . S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. t . X8. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. .! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. q\ln O. . 10. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10. mia pMi d(l.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN .. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t.. II.g<..c djnh sal s6 tl. X9.\t do cua rnia .V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. May d?t chlnh xac a giua hai mia.ng. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. Tri 56 cae.III. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi).:>.lcdua ve diem ·0·. sau do vAn gi\i .lmm. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<.OGmm. Hai mia dat each nhau 200m. Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it.02mm. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn.1 dieu chlnh tia ngam). Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. 20·2!)dm.ti m6i diem mia khi maya A.73. 54-64. 1 vach chia nho nhat cua thuoc). o va m:. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. [ hm 18. . ~0-20. = 10 =: Hi ~Mi La IS.kMng de vong xu6ng. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. (tai 0. 9. 12.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm .mia. . Nhimg vi trl con ll. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem.t nam r. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. PMi tien nanh do di vn do ve.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . 'N. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. . 64.54. 8.

li M'n vA . N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. Tro. Ki~m '. Dll'bAn. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t . tm 1. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t. . Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. vA cAc m€u it ~.eM. vi trf khi cd dlnh vit ham .' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. d~dAng . M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang.c9. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy.200 TeN nguyen vi trl d:. Kh~d~y tay vao 4 canh. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc.i..3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~.c . 3. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va .c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. . kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng.'it may. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu. '. tit tir. Ki~m tra ban ve. n. a go 2. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O.t den va do cua mia.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.N6u SB. HAN UAC 1. khllng cO bl.Trang 154 1200 TeN Trang 155/. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. tra 2.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. ~a pMi 3. quay ban ve.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. KI£M NGIII.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra.

i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. Sau do d9.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O.tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai.hOng na. Mep vat thuoc cua may phAi tUng.l. nhu 1l1. Sau do tien hanh kll!m tra l!.. trw C1 xa. . D€ ki4m tra.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu. N~u all thay xac 6ng kInb. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac.I. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac . c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. Nltu. Sau do hi~u chlnh bI. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va.o mat phAng dA duoc kiem tra.t day thu& cua may.m tren dUOng thing CUB. Trang tntong hop kMng dl.. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ. Vi). Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml.lc tibu do. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng.ng cua hoi dJnh. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!. BaU do quay may di 1800 va.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da. Dl.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml."t khoang 5 den 10 m. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. 5. chem vao de than may mot mieng gi. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.li. .ng may. . d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . Nou nhu muc lieu It.. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t.1y mcng.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. . M~t phang ngarn pha! trung dQng. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco .b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~. sau do quay may di 1800 ~i dl. D~ ki~m tra.lc titlu kMc nhau.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi.tc ti~u ban dl\u.lC tieu k. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung.t thu:llc cua tllliy tri. v6t xuoc.lt n11Bcv~ giue. 8. Sau do dinhbP MO. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau.t thuong. 10.ti~u theo hub.I.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua. N~u hinh chisu IQ. 4. phAi song song v6'i mj).Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma.t~u cAu.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. Nt'u khong dat . True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc.1C tleu v~ hUClngd6. 9. ChQn n1¢t nIl. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. ap thuoc va.q.

De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl.2 nun thl phAi dua ~ xl. 3. .H(! s6 chuan (l0. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai.T :.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. duqc vugt qua O. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm. 4. Kiem tra kep doi tam cua ban dac . H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng.i song song voi nhau. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. d~t may ban dac l~n ban VB. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : ..tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do.di d¢ng.S6 d9C ban d¢ phai T . 2. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . IDem tra vB. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2.i ('1').. De ban dac 6"vi trf can bang.1c .hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .toc chlnh khottg. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.i d¢ng. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.i dira hQt nUac V!\O giua . N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. IV.MO Trong dri : MO . nghieng' a :. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). thea bieu dl) dl. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. 8au do quay kep-doi di 180°. De ki~Ul tra. hi~u chlnh may ban dac tl.tong ke cua: thl.100) ho . 1. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. Iai de vao diem du danh dau. . III. 20.'lt dubng t. P . BaU do dich chuy~n thuCsc.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko . Chsnh cao I MO= 2 '. MO . danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. Nl!u vugt qua 0. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. f ~ . Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. M6i IAn dgc s6 pM. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. dung but chi k~ml. Chanh cao cua m6i IAn do X8.! ( t j f i . Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.2mm.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c.t6"ngsua chua.CQC In duc. . N~u l.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P .

86 doc tren mia bA. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).s6 dQC tren do : do .khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i.1 K N20 = 0.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.00 x 0.m .TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt. K = 19. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).i xa. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii.2 K:= 100 ± 0.-Lcm. K:= 10. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20.02.ng d1.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2).D¢ cao diem mia Ht.02rn De ti¢n tM lap bang. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h ..01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd.05 K .± 100) a.98. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m. as _.!bng cong chenh cao v.m + h Trang do: Hd. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da. Ch~nh cao tram do pM.OOm . N100:= 0. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm.03 = IO. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. NlO:= 0. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K. ± 20. [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.chiau cao may Khi doc so tren mia. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.05 x 20.Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. Icm.1 K = 20 ± 0. at . cong thirc tren se con: h C.m = Ht.H~ 86 do xa b. 20..le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.± 0. 10. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft .1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : . 100) vA V\1c.m .dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may. Vi du : K 10. cho h= 20m la-Zem.

Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. ~. kim dao dOng nhO dll. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc.- . Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. KIEM NGHft.':M DIA nAN 1.lmrn. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . 1. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat). phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . 2.t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. el!a v_Q. Dat dia ban tren pan ve. 1.ptM . ~ . 1/5000. . neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban. do chuan bj eM in . Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002).Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. bo thanh sat ra.'~" . .€.' ~:~ _. . dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. ni'Ji long b¢ ph(l. doc 56 a vi tri do.n hi'lm kim kim. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. Lam nhu v~y vaj lan. SI. 4. phai OUa vito xUang 5U~ chua.n r1li dung lai.• " -=. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. 1I.Y ~ 3.€.icd{ kim se dao d(lng.

d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang.. 3.Trang Prang 1641200 TCN 2. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph.\ng. d¢ cao v~t a ngoai troi. ~ : t~ . de) cao ieu ve. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. ~ Di~u ~ W. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in ." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .ng. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng.

Bay chup anh II.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. do bli din v~t. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de.. Thich hop voi vilng dong bang. Phuong phrip pMi hgp.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. PhUong an 4 . Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. ~:.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. 1. nhr\ eVa thlfp. Phuong lin I . ehuifn bicho ch(f in .

/~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ .. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~.'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l. it nha cao thng ket hop voi dieu.·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng. Pht1C1r. Bay chup anh o"".n anh don hoac so d() . 3. nOi nghi~p .~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) . Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2.'/e nOi nghi¢p. dia vQ.

Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. Bay chl.lp anh PhI. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.1nlbi eM in .! ]l. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.-13 ¢i nghi~p.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. kielll tra.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. Do v~ dang d4t. J Blnh 36 .

lll.5/18x18 MRB .nn ffiayAnh Loai g(k chl.18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C. (mm) i ca 8.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 . Blnh 37 2.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .11 .15!23x23 .1p Tieu elf. ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.TE7 MRB . M)A.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .56 tri diem trong tn.Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.

'i'rang 1741200 TeN tlch. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.IC V1.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol.>cao phl.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 . d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5. + + + + + + +.j_ 4.t do \0'0 ".3.I do Trang 1751200 TeN. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 .B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .li a) Phl. dr. b) Ph\lc V1.lC Vl.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.lc V1.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.

phong dai cua mo.0.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.ng c.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I. _r V 2 H 1. Ii mat phang' : ' v _IV.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp. diem tang day m~t ph3.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.2) b H (M---) m 2 +(--.0 th] sni tren mriy do 19!1til) ..Heu clf. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo. TAng di\y m~t phkng : : .sill 56 trung phliong do ton .5 b sO trung ph\.lGm 3 +4. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a. nuiy ehup imh b.mau tlnh torin mOl k.5 m ill + (_q)2(O. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.0005 bn H .1 ~)n + 48 phuong 0. 2. m'z=' 0. m s :::: O. tuycn : a) Tang day . I1\h m H 5() _ Sal.tIl) cao bay chup II.40n+27) R TIl 2 '1 b '. chup .2 t.55 m R::::b n. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.d~ dai duCfng day arih mp .mAti sO tll~ ban db th8.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE.22~ r ( nUll: b.q 12.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M.q _ Sai so trung xy .nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.h6i.'{l.. I. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .1) + m.08 n.25mxy 11) Ui.-) 2 (O. 50 J J \ n = 2.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' . (2 -f-) (n+3.

.".s6 hi~u di~m va vong tron ml!. 2:". ( canh 1.. ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang.... d~ Nha diEl'm mhu do ) nu". kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao .M~t phAi .iX:1ll ) 11721 Di~m . ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ .__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm.. l\ 1 !. vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng. kl hi¢" "). 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng. ru CHiNU MAT J'HAI 1.. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ .Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .kfnh Icm .Ii \ . (vang tron va 86 hi~u di~'m mll.0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).t phhng trim dO cao.gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 .

15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.15 D(i cao cua di~m 0.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.rn : Can Vnn Thu t.-18·1 \ 7·(. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v..Y1) 1[·202.Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do. tu chlnh bang Hinh 46 2.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .n 1".35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.

CAl' c()NC.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.l1l. dll.lc 29 J I .fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(.huc tren : lllp .n. 11('>1' no ve nAN(.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. 1'IUri)N(.6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. ANIJ I\IAT 1. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! .J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM. "-ong 2. Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. may Anh + I) t min == Cos rp . Krell t.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . • GI. Ticu c1.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do .200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1. Iii 19a d~ anh xz eve dO.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -.Tmng182.

che ml}.~(i1l!. eua may.y gao cho mOt t.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny. Tia chinh etla hu("mg clll.in ng. dun[~ cAe TlIltT vA. ~hti.1I 'T' cOng do nhh k may t.ii".JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.'1. 1. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ).\ng l[P.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. _ DQ.: YC vi Ln gWa va d(tf. va giao dir.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.·hot.. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l. v(li dAy dol. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.((l.-i.lll.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S.ie·p X.h..!"tH' ddng d. b.V t. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.Y so khong duoc x~ dich).. ni. C.! vi t.!:'lIn el\. N6u dilu chu t.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c. Xoay m:i.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch. c.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma. trinh t.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl.onf'.\ mriy thuc hi('I1."tl1l vi CII\. sont. KI~M NGHI€.'lIl1 6nr.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot. Sau do d:). elm t.\.\1.hry.(iJi ta ng. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.rlll1r.1t(a l)(?l Illi(I.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').tlC. VI chup anh.IP phni e.I1\(ilng dl(l. 1. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.rn khi ki(lll Iq.. khonng (i·8m. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep.ei hlnh IIn.hi'. Cf1C yfu t.m ~hlnh. N(.htfe lli('1l nhu sau : . N(.'mg thing."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg..\ng klnh t rue !1j. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.\ [)Hf'.Q:Ilit) el'l:l khuru.lC 1.1" do ilh.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.:m t.ruc xony ctm L. con nht! hlnn (b) chung to t.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man.\ mf"m. ntftk. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.hV(~ hi('ll. vdi t. Di(~ll if.ruc dung cua mny.]"('0 dlch xn 11.m Cl\:1 ('.tY !"ll:l ]. f. m) ~lAYKI.r1. l. Kiiim t. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1..rong c.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.t cun may song song vai hai I .\m khn. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr. r. ".HI d:"ty: a. veli diem gilfll cua 6ng bot milk.) ph(m dinh htfi1ng.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\. 2. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.!" ki.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong. ong ll{.\ t.' 11\. True .'li1 m.ruc XX rhhi vuong gdc viI. e. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(. D:~It. trw' thing.M UlIX)N(. _ .1c dit-ll ki('lJ ":I". nliuuj. nu:ac hieu chlnh. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi). 'Vi~c d:H. m(oc t. KieHl t.~ ~ong vui (mg hot.e trtmr.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t.('ll. t.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp.

Y/. 1.1Ion.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang. . n II. n.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.::::20) .1.2oo TCN .)o g v.1 1I. Cac s6 d9C dri dU(l'. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn. KiC. / Trang 1871200 TCN r I / " .'..0 cho "".ti lU<. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.Trang 18G. 21 ==22..Yr)t :1'1:. quan sat lai ~At do qu~ h~ t.. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.n quay kInh vt.. Xae dinh de. ~(~u . 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.C diem u:1 drinh d:1u.i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.p.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !. nam t".up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.it Clla bu?lng'ch1.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian. U\n~ L" ) I) . c~o ~~n khi v." "0 hQ I'h'~n dinh h".leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht.llll trong mM phan glaC <10. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm. diCim IllOe t(.im vno mot din vat to l'¢t erich xa.2 CUll e:\c dffu bung t<.. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO..tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng. hll.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip. 6c 1m 5. sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau. ngvoi til J:\phi)p dt." ~h. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I. c'ieh giua chung.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.han 1l~1 [J VI trl uung thl v..rng phim rn."h.lIt d() 7.tng phim .l< ngam.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung. 6c dot cho khung chuyen dong ". Kh6ng thay d6i vi tr(cua may. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng ."u d6 kh6a . "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.. Dung . Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau.". nghia iiI.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo.n ginc clm tlfm k'{nh.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:.\ng ·0" wi guay mny ng.lc tQa dO clln ph:l. ng1(oi I. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO./ . SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham.fng phim co phim vao. h(\p de." lu.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .p h(\p de. • Khi d.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu. Cae b6 tn '.~~l1h . Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang..~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.t trong mOt vui phLit. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.." h. . ?~ic~ ep xu6ng .0 nin diem chfnh hnh . Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0. \lo~? c 1\I. keo tAm chdn CUll.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.)L quail s:iL pll1\i n.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. I fai rnia do pMi da. . KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang.1c dfch dd.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl.tp thl tea dl) Z 1.g C!IVP).

-f.p tM.. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc..ng..pc v(li u0 chinh x. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii. Cllt)i cilng n6'1.(_q Hlnh 49 (X1 C.nh. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng.02mm t.. X eho t. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l.Neu hii. Md nap klnh vl.. 4 diem m6c dau khung.(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3.ll d e..D~t may tren gia. cac lb xo bi t93 d6 va etln r.l dat vi trl cua klnh v~t .lap phim k1nh vao khay dt. chup 1l1.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. Tren mo.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ.f.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu . Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p .)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -.Lla .. Bang erich (M chup Illy 4 ..!UI:IC. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh.c Z.fr L 3.t len may do ton d¢ li).hl diet! ki~1l vuOng gUc dat. . dinh huang theo moe t. trong elk u:lu m&· dO t1U.1ng phim rai xl! dich nd va d:). .. Sau do nhi¢t d(i chenh l<. Do ul) cao ellll nuiy v. e\U\ dlling. hlnh 4G)phlli nAm gll.lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t. cac ci}t. Neu hieu t9R.n mep .J . 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1.l. tn . nh drlU tr(~n mrt.\ ttl\. .ic ±[)". G lim ban.'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. chup hang loat 24 {mh .. Cac Am ban nhan dut..Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang. De kUhn tm 10 xo.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn..3 V .. klnr voi rmic eo thEf. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup . mac .t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. - a. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O. r. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc . Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).. ./1'i. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).f2 .) .. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km. -/.. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4. Nhimg yeu .u L·Lo kh6ng vugt qua O. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\.·ll dem d~t len may do t93.k lUU m6c 1911 d(J.. 6ng khdi.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng.

Z4 hang 191 /. tri gia.j.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .5 (Zl + Z2) L4 "" 0. Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.03nHll din pMi lol}. 20 thea c6ng thuc : f"" 0.l z'b Z'e 0 2 L 0 I. d ::. Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu .5 en cae diem a. L 03 t.Trang 190 two '{'CN L1 = 0..i1>0.sin2r f2 ==(d'+6.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n. :: arctg d'ctgso . nh~n.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0. ctEf' + 1).>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: . L\ tfnh thea cOng thuc . vo. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.tgfic [ COS' (f{J .Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh. sin 2E: L == X2 . =f. _X:.LA . etgf ZOa = Za- -1).in d. 0.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f. D6i wi bubng ch1. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue .p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp.5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . t.5 (Zl + Z2) .Xn n(n.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' . duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. Xo. L 4 . + E)J ·1 Khi e <:fl.'" tri r. L °3. ~L4 vuct qun O.tht1c .1L1 "" L1 . Z~ = Zb.Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh.114== 14 . 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . L04 .ic gilt tri f. M~ . b.n : . Xb . detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)]. L .e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. . _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.""ng h<. L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .. = L3 .

Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.1318 goc fJ ==2305).ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50). cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51).02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do.. Sau dd I. con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .08 rom' I .pthe. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day.rulmg hop chup thing blnh thuong).I. AH." do dung ue thiet ke. Ti.Ii diem A dung cac goc +'{' va . 'f ::. cac hudng tuong ung veli t. Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. mZo ~ O.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h').JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. con rnnh gi. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t. . tlnh. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r .

iy. m(lt. CO? phAi cua dl10ng do. 3. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp).t. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i.\[ lfii. l~eh phl\O . bu Ong chop.t" thl xe dich kfnh v. UL.1. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(. (rl l(c'Ji ho.~i tbl /it'll do.ii.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. IGe'm t ra vi~'ic d'. nh" ('en t.ing phim fa khOi b¢ ph. th.may va tien hanh chl:lp. dUung' d."n Mnh ch" p " ''''i. dIemd" m t~. hinh ilnh tren kinh IIllr. 1.~c tren) nia vlIllg chup bj "c. Nell tn~)t rh:ln n.. 5. AL. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.1C khi .\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(.~ tr.JI> Tren dir.ng thw d. dAt t. 1110 nrip kfll~! nIb. 7. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. tlo. quay cac Of.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X. con tron dj(i'm ph. mo nap klnh vat. kfhh voi t:il1l t. Sou d6 Rbi. ph:ln tde vi cho tru ng Ill. Mo. dong nAp kha y dl. duongpMi doj the chup (A. l<jch tnii. hLiang nuiy ve khu V~(c c.1y ep 2.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t.ln chuJl viI Xl'1n Xl.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.jt tv J~ch d:iy).Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram. khi ctm nglllll.eu day.~ thny ddi . dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII.i('!u do.lg hop chup th. phdi. 1. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho. (thAng. con tron b(i ph~n ghi d.nh cua8.'it ph:in giac ella anI. cho khung lil'l} ve rhia trUde. .Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam.lo de. 9. 1}inh lInn Hlily vii J. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. di~".\ng.lI.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.'1ll trrii ella dVi1ng (f. II. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. . J~'ch tr. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr .io Hoi khllng ep va 1. Bli doi vai die'Jn pMi G. rh.ieu do. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit.o nap eMn ra.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn. chnY~n mdy v.u ehlnll h<.ing phInl va lay khay dl.'n hllm.

7 Puu 19C 4 : Moe.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.t va diu.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.0 G~) .t d1l:t 7. x.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.ti(m do 4.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.TlJy€m tll.4.3.3 Lnp Lan 1. dO eric 7.2 Di'eu vc anh den 6.u. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.3. dong goi va giuo 9.2. NQi dung cun ban do 4.ra. hlnh 8.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.4.JC L1.1 Qui dinh ehung 6. Do vc troug khu vue dli. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.i duang chuy"Cm dip 1.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.2 Do ve dja vq.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.c chung 6.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).fty dung 8.4. Thanh l.1 Do vts din v~t 8.4 Yeu dhl 26 32 . 4.2.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('.0 n'! 5.1 Do vo bhn 5. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9. Ion bbng ilOh clwp . l~(_lC (HI.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6. kiGm nghi('m uuiy :~.4 Dieu ve anh may hay 6.3 Do noi cac diem khong cM anh.1 EO trl diem khong che (mh 6.1 Luoi khong che co so 4. do noi diem kh6ng che' anh 6.1 NI:.1 Qui dinh chung 7. coc UUU.2. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.2 Cong tac bay c\WP 6.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8. Ki(!m t. Qui djnh chung 2.ru nghi<.2 t.ID thu.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.3 Be tri vA.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6. Do vc him 5.2 LUdi kh6ng chc do ve (.

ngh¢ dia ban do vi! m:iy r . .1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 . kiem nghi~m may kinh VIDalt. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1.lc 22 .. kiem nb.lc 16: Kie'm tra. Ph1. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1. f f 1 . mia do thUy chunn Phl. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.a 010 va hi¢u chlnh t.t thao tB.ll1.lC 14 : Kil!'m tra.te va erie dl.lll. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra.lp Phu h. Kiem tra.l l1.lng C1. kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. Iuc 25 .lc 27 : Tu chlnh m. kifi'm nghi¢m Ph1.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.lc 30 .l vc 13: Kiem nghi¢m may.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il. Phu. Ph1. f 1 t .lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1. ! f Trang Phu It.IC 32 : Trinh b. Trang 108 110 125 128.lp anh may bay '.lkern theo .lp i !. So d1J qui trlnh cOng.ll1.Trang 1981200 TCN (. .lll.ll1.ctrAn tram ch1.ll1. kie'm nghifm.lng khi thiet ~t~ Phl.lll. .llvc 11 .lll.llvc 17: KU!'rn tra. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl.lc 21 : Kie'm tra.l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 . (im may EOK-2000 Ph1.le I!) : Kielll nghi¢1U may.. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . hi¢u ehinh ban d. Phu h..l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .lc 20: Kierh tra.

t It .' ~ ." ."\1\..": ~k:.! . : .' .~ :.~ .t ~ I .rl'...'..:~~ . 11:. ' ~.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful