I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

Tuy nhien. . 1:1000. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len. M dO cao.1:5 000 (phan ngoai troi).t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . hlnh chieu.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. M toa dQ. each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. ' . dia hlnh I 96 TCN 43 . tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.90 1:500. each chia manh.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 .6 .

1. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do.1:25.Trang 7f. 1:1000. ve hang cac phuong phap sau : do . .lng cho cac khu vue co di~n tlch nh.lng d6i voi cac khu vue . I 0 000.. 1..lluc 1). nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM.5 ban do. 1:1 000. 1:25 000'. d6i voi do tI l~ 1:500. 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu .WOTCN 1. ' .. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. QuY DJNH CHUNG I. 1. thu th~p ttl li~u va. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) .! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh. ho~c cbo tung khau. 1:5 000.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia.6. 1. Tuy thu¢c vao dia hlnh.tc dia ap dl. kiem nghi~ll1. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve.y. mrco ban hanh. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 . -1.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat).I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.2000. a thuc dja bAng may' ban dac. 1. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac.4 Cong tac kiem tra. do .3 May va. dung CI. 1.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ.

!oi ki 16 met each nhau 10 em.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.O d(lU CO' ban O. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. phan loai ~ to'fLl.. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000..0 I 1.0 '1.0 ~ ! I r 1. .5 1. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. 2. t! 1$ bin do do ve.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0. trung .0 2. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. 1:1 000 vi\ 1.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.1~ I Tren tb bAn do ke h.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve. khi do va ban do 1:2000. chung.5 1. 2. . h<4e kill khoang each giua hai .8 Khi c.25 1:1000 0.25 0.5 0.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2. .0 1..c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.0 --- vOi cAc. 2. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.t.0 .0 0. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.5 5.5 0.5 5. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2.ehu : Khoang C8.. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay .0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi.5 2. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2.1<. quAng tru'Clng. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1. elipxoit Krax6pxk.5 1.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . 2.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0. ! 1 I 2. .7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban.5 ti l~ 1. dlibng binh de) cc ban len hen 2.5 2. 2. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.tll~ ban d?l 0.25m chi s\1 dt. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}.5 . Tru'i'fng hop d~c bi~t. . 2. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.5 2.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh.i.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.500.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len. 2.0 2. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban.0 2.

hop thong .25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. dam bao m(lt. IV.!\ng.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban.Luai tam glac nho. sai 56 tuong hO gilt.5mm tren ban do.ca ban a vung rung rnii 2.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing. o tu 2. III. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. . thea man d¢ chfnh xac. song c6 gang giam cap phat trien. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. 1:1 OOO'iA 1. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi. II.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp.71l111l. quan tr<.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O.Lucri d¢ cao hl:lng I.lng de' do ve ban dll.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . 2. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu. dO cao lttqng giac. 2 . cap sa . 2.3mn~ " vUng ram rap. tift cl .500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9.ln khao sat. tlnh theo ti l(! ban do. dUbng chuyen kinh vi . tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao. .Lllai dO cao kinh vi.9 gom. 2. 4.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1.2. .Lllai d¢ eao ky thuat.. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p.11 Luai kh6ng che trac dja dUc. x tong the' den cue b9.a cac dia vat : 2.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .2mm" v:u. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh . 2.lng khOng dUc.2 000.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1. . cac gial dO<.' Bang3 do VB 2. 2.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O. phu hgp vai qui trinh ap dl. ' .ng quang dang va O. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (. va giao h¢i eo dinh.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao.ty l(! 1:5000.. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1. 3 . 3.d9 diitm.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0.1e hen O.4mm.10 Truong hop d~c bi(lt dUc.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.trong tntang thU'angCo 1 .13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.

Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. cM dao s~u. .5mm tr£m ban do ve mgt net. bien chi duoug. 2. dich vv.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. cau. van hoa eua chung nhu : nha may. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do. . nha van hoa. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000. bd song. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. Mi . rach . muong mang .t da co trong qui hoach chlnh thuc.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n. 3. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. . S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. dap cao .. kenh. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao. cang.Trang 121200 TCN 2.. 3. eo dQ r¢ng duai O.c 3. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . xe dich vi tri hop Ij de bieu thi.1cv~t .lCva. v~ duong mep nuoc. 3.Di~nl dAn cu . Mn. tru so uy ban. Song ngoi. nho.cdng trlnh phl:l thu(le . N(H DUNG' 3.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung.. Th1. ba ho.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu.. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2.. neu co yeu dIU bieu thi.16. bU thua on djnh ding phai bicu thj. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j..m ki hi~u bieu thi cho phil. Ranh gloi vA tuang 3.theo cac qui di n h c u the. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. ttt O.17. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c.)n 0 thbi diem ch\lp anh. kem chiu lua). Duangbb vung. Cac dia vi). Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. sO'tang).5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.2 Khi bi~u th~ dia ~~t. xa hoi. c¢t cay s6. ducng dill nho va duong mon. nha tho.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. thl dia..dia . 3. dja vi). Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do. ty 3.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp.1:ian db Nha nuCie ban hanh. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000.Dia v:}t kinh ~ xli.. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. hqp. chi ve gop cac nha co cung tinh chat.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. .3 Nhimg' yeu tei dia hinh.ThUy h~ va cae. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2.17. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.lthu¢c ... buu di~n. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang.t ra khi do ve ban do 1'.1:1000 va 1:500· do eve Do df. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0.1:2000.16 va 2.n thiet kM. 3. 1:5 000.2111111 thi've tach ra.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. qui mo (Idn. Neu klch thtlae cu.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. muong. chua.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. ngbi.Dang dat va chat dat .

.1.mh ma di.u ke ehllng..tMp nMt. Gnc phuong "i do 2 11'l. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. kenh.khOng qua 2 phut.1. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. 4..1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. xem xet cac truang hop C1. " 4. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. . a " 4. tru'ong hop kho . trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. eric di rich van han .lay all a tat ca cac ti I~ ban do.. 4. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.1. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. ducng kinh than cay va bieu th] !. doi. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. cay cong nghiep. c6 dinh nhu thap nuoc. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do .a.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. Di(>'m gOc vi'!. chat li~u. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song. 4.. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. Qui each m6c xem phu luc 4. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim. c~nh m& dau phAi 1.1. cay nong nghiep.8 LU'ai giAi tlch clp 1. nui. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. 2 ph:li Mng4. dong. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. . bun. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . gO..2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. hoac chem diem.. 4. .1. C¢t vO tuy€n . chieu cao ti~u do Ill.1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 .]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia. nga ba. tu thuy. .1.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu. Bang 4 4. kI hi~u va ghi chu.. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan.D cac dia phuong.. 4. day. cac diem phan rhuy. Cay va cum cay dqc~q.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. 3. thap nha the.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. :. set. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. Ittoi tam giac day d<7C. bAng phuong phap giao hOi. 4.p phai do dQ C8. d~ den va bao quan dttqc lau dai. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal.c va hai e:. ten song.1. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day.Ulg chua! tam giac. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M.lau dbi cua nhan dan dla phucng.1.5km doi vai giai tlch cl(p 2. cat. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. cac loai cO .4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P. chem IV6"i(Ph\l luc 3). dO sau. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao. soi. mau. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(.3. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian.-'.1. rau.

do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau). day.1.25km.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.rc Cling.1.3 nun. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao..6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . 4.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: . Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0. cap 2 d€n 0..Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.5km.Dua eanh . DI 3S.lmm. song di¢n ttl hoac day inva. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu. .DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss. . G6c do theo phucng phap toan vong.sau) khong qua Iml11.cap 2 O.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala.1.h. CT5.1. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae . .12 Canh chieu va d<. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do..Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O.Gdc li~n M trong chu6i tam giac .Dua a. 4.IC 6) . 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0.13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h. Neu canh ma dau khOng do tn.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.Trong luoi dAy dl)c . V.v .10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may. 4.Gee khi chem diem so. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. 4.4kg 5cm 3 Ghi chu: .Phuong trlnh .lc Krax6pxki ..Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.1.IC s6 4.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.Chenh cao duoi 1m .tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .mh' dq dai day .ledung cac leal may do xa di~n qnang.11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo . chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. . . doc s6 f1 3 vi tri cua thang .2kg 5cm .Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O.

.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V).li ca tram do. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1. _. n n . lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. .oil m¢t IAn sau khi do. 10mm khi chieu tambo ngam. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I . c~p 1 va cap 2.f911tram do co 3 hUang. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam.JC5. Do gee bang cac may IOI. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc .1. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban.l11. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban.1. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. qui tlO" 0'2 0'2 . phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay.1c ). 4.m qui tam xem phI) h.ai 20m thl phai chieu diem. de. nhLCng tia n.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. tl<. co d¢ dlli cac CRllb gill! .. s6 Ian do.15 Lues' an chuyen co hai ca .14 Xi! ly do bu.I I ! I I I I Phan. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm. 3 T<. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . DIem goc cap cao han. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do.. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df.:~'lm I.13. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. 4. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu.Hlnh thuc giay chi€u dil. do Iai nhu sau : Theo 020 . Neu cOt tieu cao tren 20m th..>P '_ tren chan may de do goe. Giai tich . K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng..5111tro len. ! I I I I . 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true .

de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.. 5' !....~ ~ f'\) =.M . CT5..JI. k.18 Canh cua duong chuyen cap 1. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. 1R.2km .:r" . _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0.14. Canh ~\A L)~) --70-.-.r' 10..1.08km 0.f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.Lon nhat \ \ \ O. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. N .}lO i.Trung binh 1.13.?= 1 N·k .~.-f~.1. .- \>""1\ "'" I'\~ -\C .4.lm. 4 ). 4.. n· S6 gdc .11. M L tt 1.3kml " \ \ M"(:J I .' z. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.S6 diem nut. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .Skm 0.phai noi chUng lai.' 15km O..12kn 21. Canh kg thuat.. day Ghi chu : . Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang. DO dai canh .11).1. 4. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .i:) ~ liD 1.35km\ O.p CLS. . '._~:2i Tha~h _ C""-"d-\..~.Ji l.n\: fOknl\ . may do xa va tuyen.1. .Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.\-:..t.f\l~ Trang :)1.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O. -: 3 r:» __ itt./200TeN if..\ 5 6 7 8 -Nho nhat . o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -. khong cAt cheo nhau.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may..n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ .16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may..". \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .) -~ . v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4. _ ~1~ ".m<'/ i_J'- L.v . I ducng chuyan ... v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn". 4.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep.~ k .... 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.1. \ ~~ 1. DI 3S v... tf\~ i~"." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) ..S p~I() lk ~ . Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I.r'"~ 1. :::Ill . (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .).5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O.

giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9.D) rnm D . Do dac va Ban do Nha .Khoang each do tinh bang s6 km . Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a.1.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8).. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : . Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . .":C:u dung d.11 v:\ 4. inva va p~uang phdp thi sai day ngan.min Bala.1. 06 hi nh do u6 t ri d:. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). cap 2. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-. rip suit den Imm thuy ngan.trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \."!ng 1 d. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.1.r Trang 22 1200 TeN j. b .ll\lc 7.\16ng gee voi canh do. : Bang 8 4. mD = :!:: (a ± b.b) do canh. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do.1. sai s6 chap doc khong qua 3". Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu.Cap dUbng chuyen Chieu dil. . Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem.iy inva. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2.e.20 C. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2.21 Khi do canh b. canh cua dubng chuyen cap do b. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). cap 1 vii. 2 d6i vai do did canh doi clp 2. cap 2 con . i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4.1. .Jm. 3 41.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh..IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .)t tn:'11 dU0ng \.16. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi . f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.0. . I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. ~ .<):2'.1 tam giac do canh cua Cur. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.:20 Khi clo canh b.1:2. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". May phUi d.

5m 1m 16 12 1~. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. khoang each doc true tiep tren mia den met.t duoc b6 trl duoi dang duong den. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .1.Khoang each ti1 may den mia Bala 4..IV Nha nude.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit.1.24 Lurri d(i eao kl thuQ.mia sau _ DQCs6 m~t den. mat do . Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang. 4.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt.1. 4.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.Trang 241200 TCN Chi chu: I .idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di. f h= .may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m.GiUa diem goc va diem nut 0. do canh theo hai chieu do di va do v:c. Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.DQc s6 mia sau .25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.). hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. 4.1. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I. .1 Trang 25/200 TeN 4. mia phai d(i.1. neu dai hem 170m phai phan doan de' do. • .D9C s6 mia truoc .25m .27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu. 0. Khi dung mia hai 1l1~t so. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.Duong don .1.1/3 000 chieu dai canh do. ! .m de) cao hang LII.e dong huong.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p.:m trong ht6i co sa d9 cao. 4. phai doc so thea thu h. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). Mia dung de do d9 cao kI thuQ. ± 10 Yn(nlm) . hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. mol chieu do 2 Ian do. dung coc chuan va may d.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}. tri so vach khac la 1 hose 2C1n.l : _ DQc s6 m~t den.t la loai nria mot hoac hill mat s6. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 . . chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua. dai nMt kheng qua 200m.iIUQng tlnh thea Ih 2 1.D¢ dai mia Bala B .45" tuong ung voi 2 mm. cac die. khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin.III.

tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh.2.IC 9). m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do.2. .10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. . truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9).8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. Truong hop that khd khan. Bang 11 4. ': ::':. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen.: 4. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng. 1. 4. cc the..2. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat. .r-. canl dai nha:t .\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh. Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (.4. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2.2.2. phuong phap do \'9.2.' ban do bllng Anh may bay.l the' t.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve. chieu dill duong don (xem bang 11).Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n .2.t phai giru quy6t C'.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. uuong chuyen khong' qua 30. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.So tram do ella duong chuyen. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). JUClitam giac nho.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. 4. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.b6 trf bang nhau.14 va 2.2. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.2 lucri khong eM do va 4.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan. 4.2. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. 4.khcng qua 400m. bang II. neu c6 trang thi€t bi d( canh b.2. 56 goc khOng qua 4. Cac diem g6c de phat trien h. 4.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. dja v~t. 56 diem tron.2.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h.toi kh6ng eM CO sa tm len. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh.: ~~:. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.15).'ngan nMt kh6ng qua 20m.3 Trong thi€t k€ kI thul).rong phucng an.4 Tuy thuec vao tll~ ban do. 4. s6 gee ngoat.9 Khl do vi. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi. duoc phep cua duyet phucng an. ".1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). ~::: . dO cao kinh vi.

4. 4.I(: so khong. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do. chenh t.ri ~~a g6c !. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.16 Phu thuoc vao dia hlnh. . girla 213. Sai 56 khep gee trong duong chuyon.10.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 . do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.1.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n . sal :-:6ch. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40". Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .I phu luc 8). hoac chuoi tam giac. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan. Bien c.do tll~ 1:1 000 va 0. diem kiem tra co the Iii.8).2. neu chu.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. UOl./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.2.°5.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.: 40" Tll~ ban S6. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°.2. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .d.2.3.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).2. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. do 2 Jan do. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen. do 21i1n do.p C.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20". KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°. khong nho han 200.4. tu ve bang dlin diem. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.15111 d6i voi ban. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra.j. hone t. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .rung tam.2.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".2. Ian do t:i. 4.b I phu luc S). . \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. Bang 12 4. chinh xric 1'.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.\i do goc nghieng de' xac dinh. Khi C:'.2. so ! .13.1' dE-' do goc t hi sai.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. 2. 4.l<. chenh kr:!l. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4. ': .1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.e.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph. song phai do thea phucng phap 1(1(1. Chenh ket.qua 0. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam . gee nghieng do lliin voi d(. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4. so so IAn trip 1.'1.2.13.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a.3'. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000.' 4.~1t qua 45".P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.50 goe trong ducng chuyen.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.'li canh.2.21.0.2.giac nho duoi dang khoa t.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.Ill. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d.

Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15".5. d¢ Ion cua g6c. - 4. 4.p (bang 13).Olm.: d. 4.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0.'.2.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. chenh cao doc theo chi gifra den O. Sai s6 khep gioi han ella duang.1 Trang 31/200 teN g 4. llloi duong chuysn cap 1.2.2.2.0 dO eao 4.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.2.2mm a vung dong bang va 0. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.22 DUbr: dO cao kinh vi v. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000.5. I .2.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.2. 1:2 000. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500.d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. 5.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. do ve tren DO cao kinh vi. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao . d¢ da] cua canh.. 1. 2.!?.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2. qui dinh do goc thee dieu 4. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : .24 0 vung ritng mil.13. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D .18. I i I hOi dt? eao d¢cl~p . ~ I Chieu dl!i dl10ng . .n d~e chi do 1 chieu. Nhu tren .200 TeN han 300. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4. chuyen (km) 2 4 L .26 Gee dung trong luai giAi tlch. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. htoi dubng chuyen cap 1.2.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. do ve tren m¢t canh.2. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0. 4.).5 1. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc). Chenh cao do di. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.Trang 30.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 . 4.~.tI nh bang 56 ki 10 met. 4.

4.lc 4.4. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI. canh My den O. Sai 50 khcp giai.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM. 4.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. 11. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe.4 Yeu cau ve m6c.25m doi voi khoang cao d(ou 2.lc4).Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4.tang ehuyen c!p 2. .3.5m va ± 0. dttang ehuyen kinh vI. . neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay.a tung khu do.4.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.1. Canh trung blnh khong qua 350m. O. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. dung huang a thuc dia.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ..29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.Olm. So canh trong ducng chuyen. do ve.4. Ittai giai deh va d1. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met.3. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.!ngdam bAa duang k. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba. 4. 4.j :. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O. 4. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. So do ghi chu diem phai ve r6 rang.25m.1 Tuy thea loai dia hlnh.au kl thu~t co ban. coc dau.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.lnh O. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di.5m va 5m.ng thudc tMp den O. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi.2. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna.4.1"'. .4 Sau khi chon mlSc xong.lm va. IttCli tam glac nho. do 2 Ian do.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra. . 4.~ y?U L . chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep. 4.-c chua xa. sai . rung met huong kh6ng qua z. 4. d6i voi Ittai khong cM co SCI.4. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".3.lm.p. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4.4.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.2.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. tea dQ va dQ cao ltiy den O.28 Chieu cao may.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. = lOOv'L (nun) . Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. ghi vao to ghi' chii di~m. ti~u do 4. 4. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.llI.tOi cao k. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0. 4.50m doi voi khoang cao deu 5m.26.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac.OOlm. s6 canh kh6ng qua 20. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c.Olm.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung . d§:u m6c.3 Qui each cac loai moe.5 Luai k.6 C¢t tiBU pMi d1. 4. CQC dau. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km.tche..5 Trang tntong hqp thQ.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc..4.so trung phuong tuong doi do canh. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j .t.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.2. dQ cao.3.3.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. day duoi ella hillh try.2.

. 10.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may.TeN .c do vEltn.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB. 11. • Scm doi voi ban dh 1:50. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra.giao.B m.lc 12.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.5. Doi voi may thUy chu£n tl. 1:1000.1.1. pha] kiem tra.lc vA dlln diem. ki ]0 met. .1C 10 tu muc 1 d€n muc B.1. 4.n may j' tieu khOng nM hon'O.3rnm. Idem nghi(!m theo phu 1I.2mm.1 Do Ion.1200TeN ! 5.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. h(li ban dI. D6i voi may xuat xUc1ng. phai kiem tra kiem nghit. 4. 4. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.l' nhu may DALHTA 01('.tc titp len nan nhl. 4 phan II phu luc 19.2 Khi do ve bang may ban dl.7 Mia thtiy chulin kiem tra. may sau dl}-itu. .6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. bang pMng.5. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111. kiem nghiem cae rnuc I. 2. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.lC. Ha N¢i do C1. Mia dung de do vEllalO{l.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19. 5.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu. 5.Trang 34/200 . Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9.C vA MAY ToAN D. 15.1. . Bang 15 .2 D6i voi cac loai may tuang tl.1C' 10) va cac muc 1.l'ng hloi. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.1.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13.tgt qua O. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem. kern. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5. 3. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h.1a hoQ. ~pai dung d1.! I ' nghi~:t.5.1. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn. . 4.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3. 5. 2. phu lu« 10.. kinh vi (ph':llyc May tuong tl.ll\lc 20. . 5.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. 5. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.4 pe dam baa m~t dO diem tram do.-\C d\1ng a khu VI.0.5.5.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11. ( 1 1 ' Trang 35 . May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13.i mia 3 hoac 4m.· Diem g6c de phat trien Iii. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK.tgt qua 0. nhl. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.5.c. 4.5.lng cu dl.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.bu-sep dd dl. I Do vi! ban - anh.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000. 5. nhOrn.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10).

Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. (m) ro W ~t 1:500 0.lnggiac. Sai 56 dtnh.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0.fClngchuyau n~u a bang 15.1. 5.2mm. 5. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac.S6 canh dttong chuyan. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . 5. do ve.5 1.1.Bmm.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . ao h¢i ban 5. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. cd ban.1. canh. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl .le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song. n . dO. huang khong ibn hen 0. 5.khOng wQt qua 1/300. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do.5 mm. .1. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve.1. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.04L Tl (em) KhoAri.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m.04m tren 100m chieu dAi.

li.. chu yeu khong 'qua Imm. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5. tren cau. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. nltoe ban hanh.lkhoang cao deu eo ban 'p 5.1. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. oro 1:5 000. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung .DQ x~ djch vi tr! cac dil. thap nhat. 2. nga tu dltong.lm. d4t dai. Han sai tiep bien nhu sau : 5. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia ..Olm. hO Ian .1:2 ooo. tttbng xay. . Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . I -i. ghi chu dang .1. nci thay doi d¢ doc. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢. nga ba.0 30 40 51) : 0.5 1.5 I i I 5. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O.5 i I I . Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn.5mm.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . may t huy chudn d(it canh may ban ~c.ie die'm mia do bAng may ban dl. cae dja v~t khae khOng qua 1. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban . 1:5000 I.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . nhA chiu lila. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. 0. tv thuy.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.16 Tru6'c khi to rnuc.OIm. 5.5 0.diem tren d~p. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. Cae 1:1 000. N€u can. truong hgp nay . cae kI hi(!u va. thAnh lily. die'In mire nltoc cua rong.MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c.v~t quan trong.!. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet.1.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11. ' .D 2. v~t..roang.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac .0 I i 50 60 75 100 120 .15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500. ghi len ban do den O. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng.:. ranh gioi di". ao nM . neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.1. diem cao nhat. . diem . tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. . 5.5 1.

ttM: yeu thl xit ly nhu tren. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n.17 Nguyen t. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. do ve b~mg luqng giac. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1. 5. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV.thep.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai.c may kinh vI.lm. d\1bng chuyen.ekhOng len. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a . Di~m g6c de phat trien 1a.ng d\1bng chuy~n toan dac. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve. dung d6i v(ji dia vQ. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. khu vl.do v~ ba.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.2 Do ve.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV. 1:1000 1:2000 .04m tren 100m canh dai. DO cao do di. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. .4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc. 5.2.khoang ttt 30 den 150°.2.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O.5 lan.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.( do.1:5000 8 '10 5.2. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. bang giao hOi hoac dan diem. chanh l~h k€t qua do di.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ. co d¢ dOC Ion hen 6°.1. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. chenh l¢ch Mt qua do di. L . d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.600 1200 tn tMm r. n .cdll xay Canh dubng chuyen do diJ.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA.2.1. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢.ibng chuysn n~u hang 17. cay c6i ~mr~p. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. do ve khorig V1Jqt qua 0.2.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba. Neu Iil bien tl. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam. ban do bang may toan dac 5.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. 5. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) .S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. 200 300 . hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. D'Jbng chuysn toan dac phai dA.

15.3.0 0.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. ti l~ ban d~.l. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay. vilng dAn ell dl.2. khoAng cao <:muCO ban. 5.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.5 1.0 2.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.y thl1bng su dung cho khu V1. . Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.2. . trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t.m.1. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng. anh iJ ngoai nghiep.2. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c.6.. ~ai l$ch . hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.0 va 2.2. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. tuy thuQc vA.l Trang 42. G Ot! b.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5. do phai thucng xuysn kiem tra dinh.lc.0 2. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang. vi! xong bAng chl. ang va goc ~. PhliO~g phap ~a.7.1.5 1.. . Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ. cd nhieu nhA cao tang. di~m mia. dieu 5. hi '. tl1li~u bay chup. 6.c.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay. " 5. dl1qc !qeD . tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5.2.5 5.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.o d~c dier khu do.' .Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.5 1. 5.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.m k~ ban tram do do.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.2.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian.y d!). canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu .2.5 va 5. 6. .L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5.5 1.17. hoac duge vi! tren blnh I anh.1. huang.5 0. 14n sai vA xU 11. dia v$t phdc I4P.0 0.1.~t1 v~. ~ tt11ng dis. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.d~ nuL . do 1 .!C1ng phap ph6i. b • Ph1. 5.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.1 NgUy~n tae chung. 5.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.' . ' a 5.3) song chi ChlE:U.14 va 5.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay. I r khOngqua 1'5.1:.

rtrong do ghi rO ten diem. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0. sal s6 xae dinh tieu e1. v~t a vi tn quang. 6. cac qui dinh etta qui 6. I .4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. 6.i l~ 1:2 000.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem.li.2. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup.2. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn. 6.80 dbu 00 ban O.hOng qua 1.tren Anh.02 mm.5m khu VVe nha It tang dll. .4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac.5 em theo tll~ bay ehl.5 den 1. con blnh do Anh chi tu dl.2. cd dau bay chup vAo ghi chu diem. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. d¢ dAi cua vach: ttt 0. kh u vue dong bang bAng ph!ng.2.y d~e. dang. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh. klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t.1 mm tren anh.5 Mau va. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. ten dliang bay. ' do tll~ 1:5000 .Li ay ch\lp xem d m phl.1.giao dj'~m ella dja v~t. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia.11 May chl.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup.doi.e nha It tang day d~e.au bay ehvp. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . 1: 1 009. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.15 mm tr~n anh .1 den 0.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. 86 hi~u manh ban do. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP. m~t dO di€m tree dja'lbn. vi tn dat dau.2 Gong tac bay chup 6. Ij Mu iAm dau m6c ph1.ng 0.0 mm tren anh.2. loai diem lam ciau.10 Can eu vao dia hlnh. . khOng nam .Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim. i . eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. nui dung may anh gee reng.08 mm . song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup.2. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0.llvc 24. thi 6.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0. ev the nhu sau: . 6. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup. Do v~ ban I~ bay chup. 6. neu lA rnau den khong nhc han 0. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0.6 mm. cac cuem kh6ng eM anh.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. hoac dd cd qui hoach chi ti€t. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau.2.lp. reng khoA. 6. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau. Khi do vii han do .lng khi : . .lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6. a 6.01 mm. a vung .2.Dau co dang 18. 6.1. ban ve phac. 6.tong hQP. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup.ptM.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:. ti . a a 6. klch thuoc va dang dau.2. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia.2. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.02 mm. tqa d() diem chlnh anh den ± 0. khu vv. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. i I~ bay chl.1.

1. phuong phap thanh 14p. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan. 8M SD-3.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1. 1 2 2 a co ban.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. Khi 8U dung phim trang den de chup.140 1:18000 1 . hoae khi m~t diH kMng dil dO sang.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n.ay toan nang. ngcal 1.i BAng 19 5. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau.0 70. 6. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. tieu cV may anh.0 l 100.5 70. 2. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. ct.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang. do v~ dang dat. I 1:12000 I I rnau.5 70. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. Triaxetat. 100 70 100 .j chl. ngoai h~c ban da 1 . hat nhd. ngQ9.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim.lp . Phl.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. 8M Toan da. phim mau hoac phim quang phD.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l.m hOn hQ'p. - ban da. 1. 1:10000 SD-3 SPR·3.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ . : : a 100 .tng 2.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung.ikfnh 19C mau.t tit 100 mrn tra len.12 Phim chup anh co the la phim trAng den.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . a thanh phD. SPR-3.2. vucn cAy va bul rQ.. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau.2. 140': .

0.3. 4 5 SPR..2 SM 0.7 1:2000 ! i i I . '_.. SPR·3C Tob .7000 SD·3 .5 70.2 1. SM 1.2 th' . 140 1. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C. SPR·3C. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C.140 1 2 1:1000 0..500 da ngoai SD·3.~40 100. SPR-3C.'.100 100. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1. SM 6 ..140. 1-. Ban 1. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1.U 100.3C.0 70. j ~ lOa. SM SPR-3C.~. SM 6 7 2 .2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1). SPR·3 100. SM da ngoai Toan l.2 1 2 1.3C.25 1:1000 da ngoai • SD·3. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR.5 100.2 ! I 0.140 200 1:5000 8PR-3C. ngQai 8M 1:3000 SD·3.140 1.~ I" 1. 25 70 100 SD. 100 100 70 r di!.p I 2.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.~ 200 109. 100 1 SM 100 1:5500 50·3.3500 1:3500 1:5000 1:. dA ngoai 1.

BAng 21 : <l>Tb.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21. <l>TM Scg. Rectirnet.200 .. .n dung' ducc di€m. Rectimet. tr. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. SM: Stereometrograf.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.TM . ti l~bay chup dU<. I.t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb. Rectimet. SPR-3C: Stereoproektor . BAng 20 6.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 .l bay Loai may ndn Seg-5.: : .2.350.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.350. .ic dia co t~n m.Chsnh cao Ion nMt so voi mt.100 500.200 500.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA..2.2. Seg-6 R .200 500. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 . ngang khOng dur. (00 ban chuyen tea d¢). beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .350.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.5.350. __ H 1:5000 200.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.350. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %. --" . Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.350.200 500.ng dO pM dQCva. - :-.t bay chup !lnh. Trong tntClng hop nay bay .15 cf>Tb. 6. 5 -.200.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.200 500.100 350 350. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy. 6. bay (km) 45 25 .lc qui dinh boi tll~ ban d~. Seg-5.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. ~i thanh l~p blnh d~ anh. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.200 h .500. SD-3: Stereograf. <l>TM Seg-5. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb.

bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).D¢ cao bay th1.2. pbim ngay. tu li~l1 Anh. 2 giCl.200 TeN a 6.2.ng 2.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. trung blnh ( y tb ) tit 0.l bao dam: 6. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh. CMt lucng phim ph8. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia.1.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.n khu bay chup.2.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . 6. 6.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA. D6i voi vung canh tac.2. tu 6. trang thiet b] do ve. BQ anh in ti€p xuc . .1.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0..18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.3.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.. dieu ki~n dia hlnh. bot nuoc.. . thi6t M.nh va. qa cOng tac bay chup rua .Phim goc .OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. ~y max) phAi nho hen h~c M.G6c l~h baykhong qua 6°.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup.c'W li~u sau: . G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.3.Van ban thi€t kebay chup. 6.21 Neu phAi bay chup bu.3.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.Qa dO diem chinh !lnh. tn diem kh. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p. 6.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9. vlt xuOc.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. n€u-d~. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do.DO cong dubng bay khOng qua 5%. 6.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.1 B6 6.5. 6. 8 .0. Neu . 6.2. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.1.Gec l~h xoay khOng qua So. 7 . hoac bang 0'.02. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup.VAn ban kiem tra nghiem thu.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c.2.2. dia v~t. 4 .17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 .1. Tuy thea phucng snda chon. (y min) phai Ian hop. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.2. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%.3. 5 . 6.0. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb.Mf. . 6. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .2. c) pbAi nM hon 1. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu .. 3 .v. fl. 56 hi~u tb phim.hong khO phim ~ nm thoang mat. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit.6ng c~eanh .W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0. sai 56 t 1 .So d~ ghep anh (anh chup lal) .1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha. • S6li~u do chenh cao bang khl ap .

1. thea doan.t klan do noi.1. 6. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!.3.lc Y1.3.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.1. . ti l~ Anh vA mAy do v!. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).ban d~. a eel 6.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. dl.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .arn . .Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°. .g6i phil ctia 5 !oh.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6. Ngo8. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).thuc phu luc 29.l dal qua 1.the hi~n ranh giai khu do. 6. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .3.1.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh . phien hi~u mAnh ban d~.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i.t1u ti~n cac vi trf ehud:n. luc ~5.1cV1. s6 anh.3'.3. 6.1.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di.lnh xac O. diem kh6ng eM anh. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P. luc 25 ) .3.5 d€n21ll.1. d\fi. . neu b6 trf ph1.lmm . 6. .. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .3.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. . khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. . 6.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .3. t~n dl. Mn kh6i lAng dhy.1. m¢t s6 diem dan C1.1.1 chu yeu.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.: a . tAm chlnh anh. khi cln thiet cO tM b6 trl . C1.1c 26.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1. con C v-~ng d~i. mAy ehe .n neu a phu luc 26.8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .86 ll.3mm t~n anh .lbng bay..! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .3. cac diem trac dia. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) .Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng .Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d. I . neu b6 trf 4iam.3. . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay.$m . d . Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.riang dltbng bay. 6.l. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).1. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i. .12 Nhf. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .." . .l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn.dhy tlnh thea oong .1. 6. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay..4 0 vung dong bang. ph1. phy. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.. t~n 80 d~ phai.3. .lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6. nui b6 trf thanh cum.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.cb.

song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do.c trung cua ltja blnh.3. . mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. cac diem dq.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu. .N~u di~m b6. .2 Phuong phap.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t. . 6.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0. ~h mep anh khOng nbc han Icm.000. .2. ghi ten diem con phai va sa do diem.3. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. h~. 3.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh.) . ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai. moi la~i ph9.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. n€u gan cOng khOng nhc han 3.Trang 56 /.1. .1:2000.i lam bang giay tttang b. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. 6.1:1000 va 1:500· . . 0 vung a:n khuat. bot .000~ 1:5000.5 em ( di~m met phAng J.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.Tai lieu kiein tm. kiem nghi~m may.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . ' 6. 1 I 6.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. .Tren mat trai. 6.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. .3. tirng kh6i. s6 dttong bay.35mm tren ban do. dong thbi phAi do tl cao cua cac . D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. 6.Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay .2. . dong thAnh ~p co bia ngoru .Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em. .2. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27). diem dQ cao cO cMn m6c. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0.5cm. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh. 6. tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng.3.000· phan ngoal trl1i cua CI}.ianh cung v6:i ten diem. 1:25. 4. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.2. dUClng kInh . cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay. .15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r . ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do.4 Dreu ve Anh may bay. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em . ngoAi vi~ tu chlnh vi trl.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay. .5 em ( di~Ii1 m~t phang.2. . ngu:CJichich va ngttbikiem tra.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len.15mm. .C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. phAi. SCI do vi tri 16 chich. ngay ehCeh. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t.Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich.51ln. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.3. 6.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~.3.4:1 Qui dinh chung { 1 ! . cac.200 TCN Trang 57/200 TCN . 6. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh.3. . .1. Ri~n.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em .3.

Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do.. Anh dieu ve d. hof). dc song lan. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. NhUng vimg dia vi). I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. bien tiep bien.12 Thfl.1.000. hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. tui1ng xdy. Khi tiep bien va bien elm die.5 Dei v6:i mep bien tl.4.ic dang bien d(mg.4. vao trong 2cm va.c blnh do anh. 6.16 va 5.4. .'p.1. ghi ten !'lnh tiep bien.dieu va 0 thuc dia.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan. khOng b] i M· xuec.t dan gian. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. 6.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. 100mm d6i voi ban do tllf.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do . 6.1. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. d] gioi.4.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l..cban goe duang n~ (kem ca.}t d¢c l~p.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.1.1.Tru li~u sat .000 va 1:500" de bieu thj dia ~t.1. chai cheo khu nha ch]u Ilia. neu d¢ r¢ng cua mai chla.000.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh. khu do tntoe C'OCling ti I¢. ve'b5 sung ..4. 6. 6.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db.000. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . l cm tr{m anh.ln~. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.i do.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi.1.nh t~n anh phAi rO rang. mai chla.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.n dch. de dieu va co tM ]a. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil.Tai li~u phan vilng qui ho?ch .1.~::. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung.". dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. thira.4.17 cua qui pharn nay de IY· . tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay. ra ngoA. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.l thanh ve. mai hien lor: hen 0 .v .va Clla moi ani _ dubng dia giai. thanh lily.4. .Tiii Ii¢ll dieu ve vii do . 6.! 1:1. 1:2.1.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13.1111m tren anh thl phai xac dinh ..1. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.Tal li~u di'eu tra co ban v. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.c.3cm. dilt dai. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai. .1.4. ~hu vl. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa. Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ."gi5y can dieu ve) '. 6. ranh giai dia vat. tlnh. 1:5.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.i bien 1ern. 6.Hlnh s. phap neu (.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong . rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj. . 6. eho dieu ve nhu: .4. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve.4.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do . khOng hoen 6. huyen. 1:1.1. dauh gia va ehQn Iqc cae tu. hm).1.4. pha. till li~u san co ph\lc Vl).4.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.1. sAc net. cac ki hieu va ghi chii dang dat. co qui hoach . _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. eo nhung khoug xu 6. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat.1 I . di$n tkh dieu .Ban 6.

cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.3. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. ve bang mau do cho ro.000.4.5.1l1tra.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . ho ten nguci dieu ve.2.tiep bien kh6ngvt.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6.1. 6.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.5. Neu khOngco hlnh {!. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac.1 Ovilng doog bang.4.5. iltoi khOng che do ve dO cao.1gt qua lmm tren ban dh. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh.2.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho.000.cac mau deu phai pha thu6c 6. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p.5.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n . khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett..4.5.3mm. 6.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi).2mm. 6.000. anh don. _ C6 gAng chon.kheng 11M han Icm.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh.2. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat. ve bang mau do.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn. De phuc Vl. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0.Dht~n Anh thl vi tri cua chung . 6.2.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh. . .4. cat do Anh..4. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28).2 Dieu v~ anh don su 6. 6. -Bien tt. 6. • So do duong day.4. bot nlloe .4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.1. 1:2.4. Trong dinh dO cao cac diem.3. 6.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. dia giai 6.3.2 CMt lUr. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so. 1:1.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . 56 hieu to Anh. 1:5. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.4.\nh. I~ch vi tri eua diem. 6.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell.i. 6. con 0 vung doi. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.3. phai xac dubng blnh dO va ki hieu.t do cua khu do. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua).qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10.000. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. . 6. ngl1bi kip.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon .1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve . .. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song. 6. de.4.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.4. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh).4. ban sao 18.

Do khoang each 6. 1:5. phucng phap thanh l!}. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l.2 Yeu diu ve chup anh lll. 6. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. cao va bancan .l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat".9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. n(ii nghiep.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang .Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1).l"C nho 0 vung doi. tr! . ..2."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat.17. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. phuong phap 6.l.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy.. anh don hoac ban do dtibng net de. ten don vi thi cong.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.56 lucng. ~. dinh mat cau. do ve dia hlnh. toan dac.. eho cao.Blnh do anh.000. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac.16. . Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. . o cao cac diem kh6ng ehe' anh.000. 5.' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2.1 Qui dinh chung. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do.BAn can do. ! bien . dl.5. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh.5. 0 vimg cO dO doc dual 2°.5. nga ba..10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . bi . Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.tt dat. Dol vel ban db tl I~ 1:l. nga tu duong. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2.Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t . hiet. DO VE BAN DO DJA HINH.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7.pban do g6e. Cac train chup phai b6 trf (.4. .l thuy.000. 6.5. co ban! .2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: . nu].l. . su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. tll~ do ve. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh . khi cac phucng phap khac dung kh6ng . 7.1. loai 56. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua. mi. 7.i. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.1.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. 1/4 khoang eao deu co ban. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. cong v. n 7. tim khu do.)p bang cinh m.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. 7.::-_ - ~ : .1.» . G.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO.Bao cao tiepbien hucng gan dung.ai chfnh. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn.5. t\.biet tren duong thAng do. nam do ve.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac.

5 va 0.85 0.0 7.: .2. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh.5 1.7mm 0. Stereometrograf.0 2. O. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem.5 0. di~u tra chi tiet cac tram chup.0 10.000 1:5. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart. sai I .99 16 0.0 i II I! 0.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.2. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf.7111111).20 0. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh.4 I 0.6 4.45 0. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat"..5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. r 7. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh.6 4.7 .2. chlnh giua mo hlnh. Do lech chieu dai thl.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.s Mng 23. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (. .i: te cu~ duang day s.Smml 0.15 6 0. do I I .60 10 1. f 7.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.000 i I.8 1. 2. qua .4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: . g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.2 .0 8. Khi may chup co tieu cl.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc . cu tM 18. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.1' 00ml11.8 1.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l.cua bu~ng chup va may do ve trong nha. B tlnh b~ng dm tr6n bAn .6 3.35 8 0. . ' 7. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ . db thanh l~p.7mm 0.30 _ 0. 40.quan sat tong the cac diem cao.? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.0 I : 5.000 1:2. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan. neu d phu Inc ~9. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 . diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC.5ml11 O.8 1.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the. ti~u c1/.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke. . 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'.4 0.2.:. 1:500 1:1. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.1318 EL a hai ben true . I 0.

2.5 0. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.. diem dat .8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. vach da.9 2.2.2.5 1. nr tM blnh thuang. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.1 tren anh).1 0. . phai Dlieu tA ~~ hlnh dang. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4)..Dap 1. Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. . 7. .DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".7 0.10 Cac diem' dAu d\1ang day. Neu n~n th\!c dia Iii. D:!u diroc lam d6i voi tat c.2 0. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) .0 1. COng thllc l.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. 7. '.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. bui cly.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30. neu l~h cung kheng qua 15". a bang 2.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29.3 0. 7. esc di~m khong eM tde dia diem·c.1mm each lam dau nhu sau. 7.2. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri.a.. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) .t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0.lxO. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup. Chieu cao . sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup. . . dAm bao de hlnh.2.4.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day.04 mm t~n anh. ' a . 0.5 .11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.2.2. trim cac ceng trlnh khac . da.5 2509 3000 '3500 4000 0. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co . . .6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat.6 0. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep. . i d~u m6c khOng bi .9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt. 7.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : .2 2. 7.4 1.a.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.13 Trong I -o 400 800 1000 0.i chlnh khong trung vci dja vQ. BAng 24 f· Trong so tay dau. hinh non bang dat.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha. phal song song.~Au tning. a 7. .7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec.. 7. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.2.

so do ngam.l li~u sau: .tng luaikl.! 8. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. 7. thanh qua dieu vEl.. _ S6 tay chup anh. 8. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat.Van ban thiel ke khu do.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. cac khu diiu moi giao thong . hWi khdng eM do V8 . lliai thuy chutin NhA. neu cham cung khong qua 1 ngay. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. cac diem hi~u chinh anh.1. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea.1.1C th6a man yeu dIU thi cong. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5.2 Do noi kh6ng cM anh. di~11 ve anh • . ' no ve phap I . Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. . DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. 'vung khuat" 7. diem kiem tra va dung de' diou ve.long che dE'mg.3. 2] 3. xem xet m~t.duang chuyen kinh VI. Sau khi xu Ij phim anh. d(> mo.14 Tat ca phin~ dii chup rh.2. nut.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl.2. II. • 7. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua...C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. tin ell. / · Bien bhn kiem tra.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. nghiem t. Vi~c thii. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. chieu cao va vi tri 6ng kinh. voi hinh thlic va dQ chfnh x.3.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. Tat ca (. ro. diem cai chinh. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. III.\i duo(: Xl" Iv nsay t.hu va danh gia chat hrcng thanh qua.. q 7.y nen nhu . thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1. do bu.rong ngay ehup. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. toan dac. . xtlOC. diem day anh. h..<ir dau toa dQ khung Anh. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.3. lubi kh6ng eM co so . Luoi kh6ng che dQ cao hi.. . luai tam giac.. thai giHn 11.. nha cao tang.m. mroc hang I.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac. 0. l~ch cua true Quang hQC.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. tu chinh Anh dieu vi! . dQ CH. d(>Quang hoc chung cua phim. Ibp nhu b] hong.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may. . thanh qua do va bu khoang khufit. IV. . duang chuysn va giai tlch cap 1.lm nay.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la .3. bi mdc . lucri tam giac nhc va Ct-1. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. cac chi tict phai nhln ro. 8.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. 7. 7. phan 4 cua qui pharn nay. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. eM cau d6i eM ' 7.2 mm thl phal loal bo.) co the thfmh l.2 Doi vai nhung khu vl. 4 . luoi thuy chunn ky thuat. huong va go. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000. con do ve hi!. .lC d~c biN (diu vtrqt song.)p cnc m:.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano.2 .n 6 cua qui phl.1uang.

khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. . . song ph8.1 Do vEl dia v~t. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \.. M tMng ngam.6. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . phuong phap cue. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : . V\!bn hoa.2.3.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.p mang !libi kh6ng che tr. mi~ng gieng ki€m tra ea.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. xac dinh bAng do khoAng each va httang. . Chon vi trl gan. 8. 6n djnh khac.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao. i f 5.· . tat ca eric diem ella l1uJ. ~.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . cQ.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh. Trang trUbng hqp neu khonr ".2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay.MC djnh tea d¢ g6c pM. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.3 Khi t hil nh I:). tligng dai.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. rO vA khong de l~n net ve.1.2.7 8.1. dinh.1. cac clu tran dubng giao thOng. 8. phucng phap giao hOi canh.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do .4 qui pham nay. 1.te xay dl. phap toa d(} vuOng gee. tot nhat nan chon \. chua on dinh IULtiJi 3 nam). dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6.1. dong thai phai t~n dung cac t u.tng.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.lc di~ tren khu vue 1a xay dung.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5. cac dUC1ng'tau di~n.2. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM. a . g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. .tng d vung cl6i nui.goai l~i.1. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao.t cao. dong thai phAi. 8. . tai li~u cua cac bo. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM. Chti y dovt! vA tM hi~n cT. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM. tit khau dau den khau cu6i.\1 cho cong t.c 1ubi do ve. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung. Net! khu vl. Do ve dang dat.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c.. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.1. t rac dia nha niroc.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi.1c dja ho4.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. Trang 711200 TCN call S.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. 16m. . thtt6c thep h* thut"IcdAy. . dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. .i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh.ay dl. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam. gAy khuc.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . 8. Trong khu vl. ' on Cac .Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . 8.2.

!.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~..2.'I(: Itinh 1:~() t. I Do bang thuoc thep . KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.11 . d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.9 ~i .c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v.2. V~j. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500. I . d6i v(ji dia v?.. g6c nha kien co. kinh te v. b may.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.\ng phucng phap giao hQi canh.3 Tat ell.e d chi do 1 ~\(a Ian do.1.!C thi gee e1f.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500. hoac cec gee pho.1.. 8.lcxac dinh bang c. 8. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc.tuy t.~ quy6n thea th~ W. y nghla xa.v .Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500. tim gQi. ng:'i. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren.. klch thuoc.\t nhu gpe phO. 8?1.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8. 8.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.2.6. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba. dugc xac dinh J". 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .1..000 may do xa quang h9~ .1.icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).. dU<..1. I 40 60 100 80 100 150 .ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .\1X. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh. .h~ vao d" r¢ng cua duong . .D6i vci cac dia v:.c:i("h til 8.000 1/2.)t xung quanh h. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. dQ d3.hqi.5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len.1.1. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. .1. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) . Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!. 8.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8. G..~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : .2. .ho~c. dl}ng th{ji kho:'ll1g.:i:il· ('till. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.8 ~i u?.m tu hioi kh6ng che do ve trd len. 1:2000. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 . DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. dlt~c xac djnh b.8. 8.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.2: 1.2. .[~~ pl1.2. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.6 Tu e:i. dl(.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . tu. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.hhnh 1:1111 J.2."n~ do bang thudc thep. goc nha dA xac drnh tea dO. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.

1.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.000 100 150 200 350 150 8.3.2.·ve. . cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.200 TCX 1.1.2. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.ii chuyen cac dja V?t da do n:. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b. cac gee nha.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet. 8. Cac qui djnh kl thu.1.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.chi tiet ~.2.2.13 Cac dja vi. 500 1-'1. 8.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.2.2. hang rao .i~ lUCIe duo 7 8..2. .2. a 8.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.1.3.000 1.i€m tra.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng. 8. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.314p ban dh.2.Trang 74.J. cac diem a li500 1/1.2.1 den 8. I: d~ng thbi do ca khoang each . vung chua xay dvng. a I vung da Kay Ullng va .2.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.2.2.1.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia..l..1.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8. 8.2.2.m qua 2 ngay.13. .. d!a.1. a a a ve 8.3.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.\t can nhir tuang nha.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra. 8.tcdja.Jt twin thea cac di~u tit 8.2. 8. Khi g~p cdc vi.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k. phUongphap do.. 1&ra vao etia titrig can nha.2.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .' cac dla vat co d:..c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.~t.1. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.2.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8. Neu cac d~a v~t dttge. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.a.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.i thl.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.000 1/2.1.1.1 Khi l?p ban do.2.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho.2. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.2. vi~ do . can cll vao de>cao mia chi tiet.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n. tv .\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.1.000 1/5.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl. 8.2. .2.2.2. he pM.2 M$t dQ di€m mia.2 va 8.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.2.2.

i : Cac ngOi nha ki~n 00.Ban hlQC . a .p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu". Dol vai t. 9. phan IOf. chlnh ngoai khung. Neu kheng' pbat. tu I 8_2.1do lllai khong eh€ td.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. lKI thua . ban d~ .IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh. . cac di~m kh6ng cM trac dia.3.3. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.1isan pham.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. I i I . Sau khi dua cac dja v$. chi dao. hi~n dl. fl.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh.. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. _ 8.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : .2.So do It!oi kh6ng cM trac dia .6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl. I . ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. .2.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. theo thll tt. dllbng b(f vung. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM.hauh qu. . Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. \U_2 Co :5. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. danh s6 I a 8.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu. tu hi~n t~n ban do. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim.2.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron. i .[li li('1. .1.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V.i(!'mtra. 8. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do.t l~n ban dr.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. 8~2.3. Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n. mucng. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t.So do chia manh.n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. con ben phai de chlnh. de. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang. duong. tl. . moi dip ph:ii danh gia chat luong.c dja : ..3. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0.cac tAi. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.\ do due \'il han do" do Cl.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI.3.::. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. _ Ban tong k('t k)' thuat va A.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.l s.2. d<mg thci I(l. !1.0 do ngoai nghi(>p . 9. li~u. con cac dja v~t cd d~ng cong thl.lC va ban do dia hlnh ph.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va. so sanh hoac tien hiinh do k.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do."lm quycn phe Qtly~t. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia..2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da.hai dllQc ki~m tra dn than. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU.1 . 0.

Thiel k€ kg thu~t cua khu do . toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh.Sa do phan manh khu do 2 .Ly Iich ban 12 . tren ban dt!bng net). kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<. loai thAnh qua.3 M6i loai tai li~u d~u.~nh diflu ve hill theo gi.tQng.Tai li~u tlnh toall 13 . ten dan vi thi c~ng va mm do~.. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.l'y bOng dieu ve .khac. rO 8 .Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 ..Tai Ii~u tfnh toan.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal). blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9. ~n khu do. s6 h. tren do ghi tI l~ do va. do goo 9trang).mg'thanh qua I 16 .u phai dtlC.Sa 4 . .Cae loai so do mat phiing 7 . khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 .Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 .So do dUC1llg day.'phai co bang' gitry r¢ng Scm. G .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Ai lif..2.Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 . tll~ do vi!.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 .Tai Ii~u kiem tra. h .Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.l ce)t tieu 15 .eRe tai li~u lien quan.lc. dia gioi 8.Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Tai Ii~u tlnh toan. 1 I . Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 .S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 . s6 IUQng.Chi chu die'lll 4 . kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 . lo~i thanh qua.Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.3 . blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Ciay chieu (.lielll qui tam va de) cao 9.Tai lieu tie'p bien 7 .Tai li~u kie'm tra.

~J6c trong Ivoi do ve 1.!c co 2.. Moe tam thai nen cling nhu : da... be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II. M6c tam giac dVong chuyen cip 1.0 f 50 COil ~ 1_ I .i. .2 IVai do ve cho khu VT. M6c lau dai 10 . 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. Trang 91/200 TCN 3. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 .l r 2.Trang 90/200 TCN.1.

G1C lnai cot lieu 1. CQt tieu di dong bang thep -e.Trang ~12{200 TCN 3.-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. CQt tieu thucng . Hlnh 17 I Hlnh 19 I· . f .. . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4. . L . Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ .. C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1.

moe. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t.J. tn1c diu do 1 fr ! i. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. de Hlnh 20 . Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. d.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan.I . . da la 0. . thi khoang 3 glc.6.\n.nuoc. lay nuoc dOi VaG 16 cia due.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang .thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet.i nuoc. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. mat. .2. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. Cho hon hop tren VaG khu6n moe. rae va Dc u6 IV- DC.:· . kho. I Noi do moe nen chon d eha dam. cat. cat sach kh6ng hl11 d3:t.:it. neu troi hanh. dau moc vim dang. ~eu thai t. :i:-. ' .txi mang. Cho cal vh xi mang tron deu.1.4. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11..

lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ .4 LUcrigiai I Tl.I I I I .013 A :.re-c 1 Dalta. Kinh vi Chi chu : T15 I . \ \ \"" .. 0.. . .045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.!.ui d(li COt 10.Tb-l T2. " . Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3.2 TT-4.:" A~ ~.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN . ~ . :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 . chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1.J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ ..Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.T3 OT-02M.YBK OTC..ll\lc G MAYTRACDlA R3. Dr.'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.OT5..tang chl.vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:.. J tlch va dubng .TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :. . tam tram do e =0.TTS OMT·30 TT .0.

I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8. dung de do thuy chuan hang III. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. H3. weu chinh tia n~m tv dOng. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . May co dO ch£nh xac cao. May thUy chuan chinh xac.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. sai s6 trung phuong ±lmm I . dung de do thuy chuan hang I. dieu chlnh tia ngam tv dOng. .~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. Ni-B5 Ni 030 . Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3. 151-400 1:5000 Ni 007 . dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng.0 ngang 1. sai s6 trung phuong ±O.2 dung ±30o 1:2500 1. .5 ngang ±30o 1:1500 2.i l Trang 99/200 TeN 3.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.T-50 TOM.C cao.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2. dung de HB-lH. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh .C. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II.1 ngang ±30o 2.0 ngang 50-700 1:1500 . sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl.05mm tren lkm Hb-4.

De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do).IV 16).. De do thUy chuan kg thuat .n _C dar mia 3m. Cong' dung CAu U).C dong. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. co cit)ngang. chieu dai 4m . chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. sai s6 trung tren lkm.c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z.C dt)ng. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. 4. vach chia H . 10mm tv: d¢ng. Mia g6 gap 1 mat. HTC.May ban dac .O di(l. ~1 BJl4. l cm chieu dal4m.. HJl-3 vanh d(l ngang. Mia thuy ehuan 5. vach ehia 1em. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. vach ehia .Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm.

~~""~. May toan dac .Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i.j I I Ii .5-250 Ta-2 ROOta 002 2. cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang. I' I . ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3. I Cifu 410 d$. 1:5000 ±4+ ±20 . Bang31 Loai may Bang 32 .5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I .5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. I I May ban dac tv dOng.

oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung . do l~eh tarn ella may (I'~ ).LAy trong Ii lich cia may.Trang 104 1200 TeN Trang 105 .D¢ cao trungblnh ella khu do = .e {os(M+IO S = e .u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru. hang s6 may (k). ecos(M+8) ob = . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . do l~ch tam gudng phan xa (bb).nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm . ap suat (at) eua kMng khl.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ).Ban kinh Th'l"H BANG so HlE. K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.200 TeN R .N QUANG Trongd6. s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .e . e.lnh. k . ' Oe = . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).Nguyen t61~ tAm may el.

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

et qua do. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi. ruem cua may.r == rtren . . tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. . a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do..Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. 9.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay . lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq.4·.' Efu cac dai lucng r :::. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. 8. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. Up s6 dQCtren ban dQ dung. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI.rduoi vuot qua N . 0. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai.!C nhe 1 ' .. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua.ella tam luoi chi. 10·. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k. Tren m~t dnt d~t 1 to'.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay.c L . sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:.r == -. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO. .J. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. 34 va 35 .::. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33. khoi vi tri giua .(rtren + rdl1C10va 6. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2. Vach khc3. rduci . sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'..(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

u diOn hOm s6 'in. . ng.ng bQ 0°. Tim xem Imng c~.y. quay hi> ph~n nw"".p nhau . Co tM di. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.'n cM" kim d/lng hO di 300. li"n . h. nghi~m t. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". Lu« do . nhl. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C." ~ . sau 0 V"" t~ 4S V ~ .. cho hal v.' v(!Ch chi.phuong phap doc s6 nhU'sau .-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi.6 cU. loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu. 1. nhu 1.c 3150) v. h nhu blnh thuang.. Trang 122 t. I I 90 13S.. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho.c .tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. M..ng voi vach chuan doc .4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C. sil dOCsil ctia may co d~u bui. nh'. cua ban d(>dung lam chuan doc s6.6 d\>Ct. 'au do ""n bAnh do vo.i d". ghi lr.. 180 225 . thffy haf ban y dv dung va nam.. V lam tung dO v duang bi.-en phai 10".>ch ch .. Snu do. 0. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. -. duoc ""01 qua 40° '.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.m ti~n h. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y. sO theo '" ph~n do CI.(cnhO quang hQc. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph.y the cho v. 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~. Doi wi nh ang may khong '" v..lm pMi bAt dllu W 330° (ho. n dOCs6.....LIe:.vo " 3bO 1 . thco chiOu kim di>n.'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.oh cltwin dOCs6 nhir Th".c t"'n) t'.~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di.30 -40 -!:iO a. U". V ~ ---~ ~ ~ ~ vi.lc 450 1.' • ph~n du"" (ho. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. . Tn s6 V khon.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. kMc duoi (ho.8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12...ch chin kMc chan do doi djon ch.

bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.3 30.ng vi trl b\> ph~n = sin.0 17. a.0 31.6 16.8 -3. 56 :±: 1 0.2 30. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.8 -35.5 28.c vach k}ulc nhau CUrt mill.6 11.0 -5"Z -10.0 13. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam.8 Vtb == -36"4 13.kh~!lg thay doi ng:lm mil..rvl TRA. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(.2 15.:!:20.53.:t. (:!:10.'IC M so dUdngcong chunh cno.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.0 30.50.2 12.6 -39.6 . V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.lt que.5 30"7 34.5 12.ren min truoc.6 39.0 12.2 38.0 39. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.0 33.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.2 -28.0 UrO 13. ±20 \.0 30. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO. Ket qua ghi vilO LAng 42.4 30.2 24.0 29. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.c hang III.0 27.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.8 30.0 11.0 13.6 trn c.5 24.3 11.6 32. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. neu kh6ng vi thl b(. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.2 34.8 30. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu. 2.5 31·Z 35. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.5 35.jr:g may.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. doc s6 a l tren min SH.2 15.0 15.H sO doc chinh xaca'Z. ch] khac Iii.6 -26. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.3 16.5 10"4 12.2 +7.0 25.\ UU.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. each min kho:'mg tir :1-5m.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U. 56. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d.0 12.het.4 -19. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.2 -16.8 +9. Klt]\-l NGl1I€:M vA. thuy chuan hang IV hof}.4 +1. bl I.m .5 -41"6 -46.0 +17. Kiem tra C. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.5 10"8 11.U. S[lU do dung .

. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I . K == 10 z.n . do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min.H~ s6 chu€n 100 va 200. S .5 VT. S ~ I (K-Ko) Ko .fn s6 ho .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh . tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99. s=: K1 hi(lu 1 3.khoang each do QAng thuae thep ltb .2.(K .Ko) pM! tMm vaa ch~nb. K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia. K = 200. K ==100 ± 0. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi.S6 tliang mia b. K ==50 ± 0.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl).S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv. thuy hth . dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1.Chcnh cao do chuan may 1\0 .1 .~ • Itb .dia Wnh hAng purig. ' Ldndo 1 2 3 4 5 .ChIOu cao may K==_ .1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .1c h~ s6 VT.4 Neu c. 0. a v I Tr~n . Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100. theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn .Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .1qt h{ln sai cho phCp trlin. 1~ == 20 ± 0. cao do Vfl " 1.1c a .n~ chu.3. chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100. lru.5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.

~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.im.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng. Hlnh 30 .Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. den khi dat thl thai. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D .hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta.1•. do 3 hUang. . each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > . Dung may kinh vl 1. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • .)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.S . Dieu ki¢n n.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g.\ng ngarn. = 206265.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. huang con I~idi qua true bang ngam. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. hinh tn. Kip'lll tra Vii.GC) Phlllt. Trong truong' hop Illn hun t. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .fJ.

Do dien up tieu 'lh. Khi t. -. num II v~ vi I. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC.8 den 6.1 (met) A . KOHTPOJllt. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang.t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm.4 . thai C l-i'ET.0 ± 0.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. K"" 0. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). 5.an tiC) I. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb .d B bI K (t:h).t a vi trf 10 mS.5) von. d. KrEr. dDC 96 kiO'm t rn.7 trong Ii ljch may.i hong.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . kie1l1 t ra vA. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. f'l.f CT t.s6 hieu chlnh th. Dung' db th] s6 cai chlnh '6. hoc. 2.2 von lJ dllu ra cun may). (thai gian giun 2 Ul. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. trong thbi gian dd may chua phni sua).1... Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra). Xac dinh sai sO chu ky cua may. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m. Thl du dung dt th] t. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.lO 6 cAm f. 9.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc .~ Trang 140 1200 TCN Up }(.ynAp 15 lai. t.5mnL Dung may do cac khoang each do. Kiem tra chuc nang hoat dOng.10.5 viec C4ET. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy)..Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V. .l NGlfltM MAy CT·S 1.3.1 hec. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm.2) von.m thanh cua ac qui (5.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6." di~n up do ph:1i Iii. 4. 'l'lnh6f theo cOng thuc . long rei cua may v<\ M thong g\1dng. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).t.: D ~ A + K ~ 0.. . fn .t b(l ph~n ±O. d(J l('ch tan s6 M. D6 di¢n rip nguon (8. tranh sl.. 3. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich. 1110 may 0 tranj.2. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1.Dc d6i voi cung mr.}..4 den 10.Trang 141 /200 TeN · .'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t..n klnh v1). De xac dinh dO Ii.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai. (6. f CT . tlnh tr] trung blnh Itb den 0. Xac dint. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.

KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . 1000.n s6 2 vii tl1n s6 3 v. Luc nay kim d6ng _ t.ltdttr.6 glfong va 3000. khon T. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100.Trang 1421200 TeN 6.i . moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v. 500. cIJ. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.1e IOn han IOc vii l. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong. Dc) giao dOng nay kMng vue.n s6 sang tll.D sang D.ng khf quye'n xao dQng.l d9C s6 3 liin.s6 Ian do._1_=_1 .Mi ch] trong khoang 60-80. khoa th.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. kim dllng:M pha van chi vi vi. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi).ng vi 0 ho~c chi du(. + Gia tIi P . + Gfa trj B . 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l.nh 5000 -40km.. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0.le 1.ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. I 000. xoay mim pha. 2000 111 . nlDJ{ ~ I n . vai goc nhln kh6ng nha hun 3D". non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may.hiQu kCt qua do Hin i .ng. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v.10-G D. GIa I . cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye .Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra.'1110 d~ng Mn xuong.u do vii.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do.:"==-~"- .va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . Cae khoang erich 100.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. trf 2 Wi ~ tri 3. khou (I>3Y v&n (} vi tril. 2000. 5000111_ 18 gtiOng. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l. vj trl 0. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j.\ rip Sll.n nlng . . . Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. .kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . Truong hgp nguqc If. 10 1Il DK .n trOi.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng.lc 17 Klt:M TRA. 300.5.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi .L t.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. sau do chuyo'n num thn s6 s:J. n lun han ho~c bang 6.~i n ? vi tri 1 va.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO. Trlnh t. khon T-D sang vj trt T.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H.. tlnh xorn phhn 8ly lich may. 300. SHU do chuy~'n khoa tll. _" ~:'!'_':"'"'".10 D trni Ij mel) D.l.5mm c9t thuy ngan.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 .'tng c. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa . trong dieu ki~n ban ngily.

tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". anh huang dQn khoang each do. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<.'1 noi bang phlmg.3mm d6i v(Ji lo~ dA. ap su{(t va neu co t.n true tiep. s6 dQC a .l h. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll.he cA d~ a:m KltM NGHl€. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Bai kiem dinh b6 trl t. m6i chisu do 6 lan do. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561. Khi do. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Khi do phai doc 56 Wi 0.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.•. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be.y 24m vA O.t gin 3 ch!l. -t'.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.l~c vuct qua O.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).1 mm.thn s6 1 lay 4 s6 te.IC 18 2.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva. 2 56 hang dll.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. de xli 19· . con s6 dQCa thn 56 .M nA. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).Y INVA de xac dinh sv. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000. DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl.

e.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l.li. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira.I ! I hoac xec x<. d.5mm thl phal hi(!u chinh l:. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo. Sau do phAi quay may di 180°. . 1.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may.!nh d9C s6. Kiem tra va hi~u chlnh 4. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. ki~m nghi~m may thuy chutrn. Sau d6IAp may vao clin than.l. 5. may dl). d cua b¢ ph. Chan may va cac b() ph(l. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi.t t~n chan may phlU vftng chAc. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t.lt dau may vao true may.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). Hlnh nnh ItlM chi.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB. gucng phan ehieu bot mtac. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). ' b.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi. Khi da lau xong.. Xem xet va. Ki~m tra vi\.y v~ xUdng M sua ch ita . De nhin 1'0 sqi chi. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. K.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8.ch. Xern xct vi\. kh{)ng co vet xiiy xat. c. . D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang.. khang bi hu h6ng. . dAu duai buoc rn¢t qua doi.Kiem trn v. ntln dan gi. d~u d~n.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. Dung que hi~ll chln. dtlong nay pMi TOrong va net).ch nhau khoang 40-50m. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. Ne'u l~ch qua O. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. Vi(lc kie'm tra va. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. N(fu .n khtic pMi hoan hao. . 2.· .~t hai mia t~n hai .ngtCCri do ngil. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. g. ki<fm tra cac b¢ phan cua may.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. Num di~u chinh ti(!u cv.u kia co trung vci dAy d9i khOng.lc ung cun may. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch.. khOng co hien ttlong hi tic bi rc . .O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D.1c1'0 rang. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. sau d6 quay may di 180°. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. MIA DO TUVY CHUAN I. ham. 6. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln.tiluDi chi. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl.lnh nhtl 9llU : Vi. v~n rn nhfj! nhung.n lulli chi. 3.t chinh xac.

t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33).101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2. sau do dung c8. bZ tren mia A va B. khoang each giua A vB. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm. Can bang may. chon diem A M dl}. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf.ng may rbi dQC s6 a l. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c.}. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. 20· thl duqc.c cu¢n do khoAng each I 2A. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. Hlnh 31 LAn IttQt d.1 dong tiep 1 CQC nira. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. Tr~n bai d<1t tuong doi bang.aukl..c CQC go cd dinh mfl tron) .80m). cAn bA. Kiem nghi~m tl:J. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. tn a. q Trang 149 /200 TCN \ tl. p.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm.1c ua O. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b.::1/10 AB (hlnh 31). lai. B. 7. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. .nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. sau do ell each 10m If}..tmay . Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . SI.trl:n II va 12. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.1 till. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32).2m.}. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. GOc i dnh thea cong thUc: .t may. bl va a2.Dung thttc.

n do.-_-_:__:.>c tttong tlng cl. D. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8. -_ =--:_. doe cdc sO bj.=__ bi4-. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau....[V2] < I.:: ------ _---=.2 .5mm thl may d:.30.1] Si) K __ trong do : s Ie..i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!. Truoc khi do ph8.+ _ 10 2 20 3 30 . Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0.50. . Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng.l JMp tia ngam xu6ng 20mm..20.1. trlln mia.~---.. 1.60 va 70m). _ ------- Ci. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7..p bang de tfnh.::-=_:.7 .6 .. 20mm..!. Tr~n cung tron 111y cac diem 0. 4.c6 sau do l(l. .l th~t ehfnh xac. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. K= -7 [S .r: -:_.Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m.c2 . can bAng may cAn thQ.n o. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I..h6.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111.. a6 tran mia.1..P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] . Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj . PhAi do 4 Jan. a2. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may..... 2.. b.n sau do IAn luqt do tlt C9C0..40.Ci A '""'.. co cac s6 d<.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.cj L2i = a] . Tuang tv hl. b2 .)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.t tran cae C9C. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang .:::. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. LJi = hi . V2i == L2i .. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.)t may U. 2 ... Hlnh 34 .. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl. tli do girt nguy~n vj trf 6c. khoang each tit may ( d..7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10.tt y(\u diu.iA. .

Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). 54-64. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. ..t nam r.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A.02mm. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. ~0-20. 12. Khi ki~m ng~i~n:-_. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . 'N. [ hm 18. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U.73. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. (tai 0.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia. Nhimg vi trl con ll. q\ln O. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. 10.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. . = 10 =: Hi ~Mi La IS.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. II. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 .Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN . X8. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . Ai hi Hi ::0 hi . X9.\t do cua rnia . Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl.ti m6i diem mia khi maya A.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. 9.ng.OGmm.54. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<.. .lcdua ve diem ·0·. o va m:. 20·2!)dm. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).:>.. sau do vAn gi\i .lmm.c djnh sal s6 tl. 64. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. Hai mia dat each nhau 200m. . .kMng de vong xu6ng.1 dieu chlnh tia ngam). May d?t chlnh xac a giua hai mia. Tri 56 cae. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. 1 vach chia nho nhat cua thuoc). 8.III.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. PMi tien nanh do di vn do ve.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. t .mia. .g<. mia pMi d(l. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13.

! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t ..5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua. tit tir.Trang 154 1200 TeN Trang 155/. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. KI£M NGIII. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua.li M'n vA . '. HAN UAC 1. vA cAc m€u it ~. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. khllng cO bl. n. quay ban ve. d~dAng . Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng.'it may. ~a pMi 3. vi trf khi cd dlnh vit ham .c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l.i.c . Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.c9.N6u SB. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. Dll'bAn. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. Tro. Ki~m '. Ki~m tra ban ve. . nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. a go 2. 3. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. .d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang.t den va do cua mia. Kh~d~y tay vao 4 canh. tm 1. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. tra 2.200 TeN nguyen vi trl d:. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va .eM.

'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.lC tieu k. ap thuoc va. BaU do quay may di 1800 va. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta. N~u hinh chisu IQ. Sau do d9. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. N~u all thay xac 6ng kInb. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc. D~ ki~m tra. . M~t phang ngarn pha! trung dQng. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!. chem vao de than may mot mieng gi. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c.lt n11Bcv~ giue. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac .li.m tren dUOng thing CUB. Sau do hi~u chlnh bI.. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc. nhu 1l1. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. ChQn n1¢t nIl. Sau do dinhbP MO. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai. .t thuong.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma.tc ti~u ban dl\u. 8.t day thu& cua may.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco . ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung.q. Nt'u khong dat .n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke.1C tleu v~ hUClngd6. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. Dl. trw C1 xa. sau do quay may di 1800 ~i dl."t khoang 5 den 10 m. Sau do tien hanh kll!m tra l!.. v6t xuoc. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no.ng cua hoi dJnh. Nltu. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau.I.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi..1y mcng. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml. . Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va. 4. 10. phAi song song v6'i mj).t thu:llc cua tllliy tri. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng. .N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml.ti~u theo hub. Mep vat thuoc cua may phAi tUng.hOng na. Vi).mg vai die'm vita chllm va quan sat ml.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ.I.o mat phAng dA duoc kiem tra.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh.tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.t~u cAu.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. D€ ki4m tra. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira.. 9. Nou nhu muc lieu It.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du.ng may. 5. Trang tntong hop kMng dl. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.lc tibu do.l. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~.lc titlu kMc nhau.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6.

MO . Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. d~t may ban dac l~n ban VB.MO Trong dri : MO .tong ke cua: thl.i song song voi nhau. Kiem tra kep doi tam cua ban dac .di d¢ng. hi~u chlnh may ban dac tl.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.CQC In duc. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc).2 nun thl phAi dua ~ xl. Chanh cao cua m6i IAn do X8.toc chlnh khottg. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Nl!u vugt qua 0. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. M6i IAn dgc s6 pM. De ki~Ul tra. 3. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~).Sui s6 chl tieu ban dQ dung P . . . P .i d¢ng. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. IDem tra vB. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. Iai de vao diem du danh dau. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko .! ( t j f i . thea bieu dl) dl. Chsnh cao I MO= 2 '. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve. f ~ . H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac .i ('1').S6 d9C ban d¢ phai T . De ban dac 6"vi trf can bang. III. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. duqc vugt qua O. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : .86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. .1c .100) ho . 8au do quay kep-doi di 180°. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. nghieng' a :. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm.H(! s6 chuan (l0. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2.i dira hQt nUac V!\O giua .Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.2mm.t6"ngsua chua. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. 1. 4. IV.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . N~u l..T :.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl. BaU do dich chuy~n thuCsc. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. 2.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb . 20. danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. dung but chi k~ml.'lt dubng t.. H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : .

D¢ cao diem mia Ht. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2).Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200.OOm . H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. cong thirc tren se con: h C..dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.m = Ht.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I.86 doc tren mia bA.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.± 0.m + h Trang do: Hd. 100) vA V\1c.m .98. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.-Lcm. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : .m . [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.03 = IO. as _. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .i xa.ng d1.!bng cong chenh cao v.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.02. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau. K:= 10.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt. cho h= 20m la-Zem. Vi du : K 10. 20. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc.s6 dQC tren do : do .1 K = 20 ± 0.2 K:= 100 ± 0.TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3.. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft . at .01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v). Icm.05 K . NlO:= 0.02rn De ti¢n tM lap bang. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu. K = 19. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h .00 x 0. Ch~nh cao tram do pM.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.H~ 86 do xa b. N100:= 0. ± 20.1 K N20 = 0.chiau cao may Khi doc so tren mia. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii.± 100) a.05 x 20. 10. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K.

De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. KIEM NGHft.':M DIA nAN 1. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002).f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. SI.n hi'lm kim kim. .n r1li dung lai.'~" . d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . el!a v_Q. ~. 1I. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban.• " -=. ~ .€. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). 4. bo thanh sat ra. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng. do chuan bj eM in . Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA.Y ~ 3. doc 56 a vi tri do. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. 2. 1. 1/5000. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban.t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben.lmrn. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng.€. . Dat dia ban tren pan ve.ptM . Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat). Lam nhu v~y vaj lan. 1. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. phai OUa vito xUang 5U~ chua. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem.- . ni'Ji long b¢ ph(l. . kim dao dOng nhO dll. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao.icd{ kim se dao d(lng.' ~:~ _..

165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. de) cao ieu ve.. ~ : t~ .Trang Prang 1641200 TCN 2. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. ~ Di~u ~ W. 3. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .\ng. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . d¢ cao v~t a ngoai troi. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8.ng." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang.

Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. Thfch hcp v6i vung bhng phhng.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. ehuifn bicho ch(f in . c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. nhr\ eVa thlfp. Phuong phrip pMi hgp. 1. Bay chup anh II. PhUong an 4 .im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. do bli din v~t. Thich hop voi vilng dong bang. Phuong lin I . h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. ~:..

dia vQ. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J . Bay chup anh o"". it nha cao thng ket hop voi dieu.'/e nOi nghi¢p.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang.~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . Pht1C1r.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ .n anh don hoac so d() .'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l.. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. nOi nghi~p . 3.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.

! ]l. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang.1nlbi eM in . Do v~ dang d4t. Bay chl. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. kielll tra. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.-13 ¢i nghi~p. J Blnh 36 .Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.lp anh PhI.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \.

lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU. ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .nn ffiayAnh Loai g(k chl.1p Tieu elf. (mm) i ca 8. Blnh 37 2.15!23x23 .TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .lll.5/18x18 MRB .56 tri diem trong tn.TE7 MRB . M)A.1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .11 .

j_ 4. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 . dr.I do Trang 1751200 TeN.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.li a) Phl.>cao phl.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .'i'rang 1741200 TeN tlch.t do \0'0 ".Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol. + + + + + + +.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 . b) Ph\lc V1.lc V1.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.lC Vl. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.IC V1.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.3.

TAng di\y m~t phkng : : .1 ~)n + 48 phuong 0..ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp. 50 J J \ n = 2.d~ dai duCfng day arih mp .08 n. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.Heu clf.ng c.0005 bn H .2) b H (M---) m 2 +(--.40n+27) R TIl 2 '1 b '.tIl) cao bay chup II.5 m ill + (_q)2(O. (2 -f-) (n+3.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE.0 th] sni tren mriy do 19!1til) .fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M.h6i.5 b sO trung ph\. phong dai cua mo.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.-) 2 (O. nuiy ehup imh b.q 12.55 m R::::b n.sill 56 trung phliong do ton .Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' . Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::. I1\h m H 5() _ Sal. chup . <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a. diem tang day m~t ph3.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.22~ r ( nUll: b. _r V 2 H 1.'{l. Ii mat phang' : ' v _IV. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo.mAti sO tll~ ban db th8.0.2 t. m'z=' 0. tuycn : a) Tang day . Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.25mxy 11) Ui.lGm 3 +4.mau tlnh torin mOl k.q _ Sai so trung xy .. m s :::: O.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.1) + m. 2. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao. I.

d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng.t phhng trim dO cao.. ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ .M~t phAi . ru CHiNU MAT J'HAI 1. l\ 1 !.kfnh Icm .gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 . 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao ..0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm... kl hi¢" ").".u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).. (vang tron va 86 hi~u di~'m mll.Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .iX:1ll ) 11721 Di~m .Ii \ . vong tron trong mau xanh !luang kfnh O. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ . ( canh 1. ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang... 2:".s6 hi~u di~m va vong tron ml!.

Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0..h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.-18·1 \ 7·(.rn : Can Vnn Thu t.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.15 D(i cao cua di~m 0.Y1) 1[·202.n 1". tu chlnh bang Hinh 46 2.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.

Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! .huc tren : lllp .200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1. 1'IUri)N(.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. may Anh + I) t min == Cos rp . 11('>1' no ve nAN(.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . Iii 19a d~ anh xz eve dO.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl . • GI. dll. Krell t.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM. Ticu c1.l1l.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -.n.6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. CAl' c()NC. ANIJ I\IAT 1.lc 29 J I .Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do . "-ong 2.Tmng182.

vdi t.in ng. sont.((l.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.'lIl1 6nr.h.) ph(m dinh htfi1ng.m Cl\:1 ('.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\. nu:ac hieu chlnh.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t. N(. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ).ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma.I1\(ilng dl(l. r.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S..!" ki. ~hti.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl.Y so khong duoc x~ dich).'li1 m.m ~hlnh.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp.'mg thing. trw' thing.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.ie·p X.ruc dung cua mny.'1.1" do ilh.!:'lIn el\."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg.!"tH' ddng d. Tia chinh etla hu("mg clll.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn.\ [)Hf'. m) ~lAYKI. _ .~(i1l!. 1..rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'. 1. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. Xoay m:i.ruc XX rhhi vuong gdc viI.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t.t cun may song song vai hai I . dun[~ cAe TlIltT vA.\ng klnh t rue !1j.r1.\ t.ei hlnh IIn. 'Vi~c d:H.' 11\.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.hV(~ hi('ll.\m khn.che ml}.lC 1.·hot. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.tlC.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.rlll1r.hry. 2.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t. ong ll{.\ mriy thuc hi('I1. b.tY !"ll:l ].HI d:"ty: a. True utillg CtlH nuiy ]lh:\. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr. f.M UlIX)N(.e trtmr.1c dit-ll ki('lJ ":I".rong c.1t(a l)(?l Illi(I. c.\ng l[P. t.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.y gao cho mOt t. trinh t. KI~M NGHI€. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.V t. ".lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1..h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(.('ll. l. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua. Di(~ll if. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l. elm t. veli diem gilfll cua 6ng bot milk. Kiiim t. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph. m(oc t.\1.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t. KieHl t. va giao dir.-i. ntftk.rn khi ki(lll Iq. C. True . khonng (i·8m.]"('0 dlch xn 11.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny.(iJi ta ng.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.ii". con nht! hlnn (b) chung to t..: YC vi Ln gWa va d(tf. Cf1C yfu t. nliuuj.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v. VI chup anh. Sau do d:).onf'. eua may. v(li dAy dol.:m t.lll. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.htfe lli('1l nhu sau : . e. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.1I 'T' cOng do nhh k may t.\.. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.hi'. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi). ni. N(. D:~It.Q:Ilit) el'l:l khuru. _ DQ.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh."tl1l vi CII\.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot.~ ~ong vui (mg hot.IP phni e.. N6u dilu chu t.! vi t.\ mf"m.ruc xony ctm L. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.

1c dfch dd." h. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn..tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. \lo~? c 1\I.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.p h(\p de.rng phim rn.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO. ng1(oi I. Dung .han 1l~1 [J VI trl uung thl v. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.Trang 18G. Y/.. / Trang 1871200 TCN r I / " .I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr."h.0 cho "".ti lU<. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. ~(~u . "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. U\n~ L" ) I) . 6c dot cho khung chuyen dong ". (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm." "0 hQ I'h'~n dinh h". hll.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht. • Khi d.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng . 21 ==22." ~h. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang..jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v.1 1I.2 CUll e:\c dffu bung t<.p. Cae b6 tn '. h(\p de.Yr)t :1'1:. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. c'ieh giua chung.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.2oo TCN . c~o ~~n khi v. ?~ic~ ep xu6ng ."u d6 kh6a ..'.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham.)L quail s:iL pll1\i n.)o g v.tng phim .up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA. Xae dinh de.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .. keo tAm chdn CUll.1Ion.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng.lc tQa dO clln ph:l. nghia iiI. ngvoi til J:\phi)p dt.~~l1h .i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.g C!IVP). nam t". Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.0 nin diem chfnh hnh . .~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.lIt d() 7.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.n quay kInh vt.. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.1. .fng phim co phim vao..tp thl tea dl) Z 1. sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.l< ngam./ . I fai rnia do pMi da. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau.llll trong mM phan glaC <10.n ginc clm tlfm k'{nh. Cac s6 d9C dri dU(l'. n. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht.t trong mOt vui phLit. 6c 1m 5.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c. diCim IllOe t(. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:.::::20) .. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian.C diem u:1 drinh d:1u.. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang." lu.it Clla bu?lng'ch1.\ng ·0" wi guay mny ng. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu. KiC.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo. n II. 1. quan sat lai ~At do qu~ h~ t. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.. .".im vno mot din vat to l'¢t erich xa.

f2 .n mep .\ ttl\.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co.J .nh.Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang. . Sau do nhi¢t d(i chenh l<.f.02mm t. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh. r.ng. e\U\ dlling. De kUhn tm 10 xo..pc v(li u0 chinh x.l dat vi trl cua klnh v~t .1ng phim rai xl! dich nd va d:). Md nap klnh vl.l.. chup 1l1. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l). . Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup .t len may do ton d¢ li).hl diet! ki~1l vuOng gUc dat.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. hlnh 4G)phlli nAm gll. cac lb xo bi t93 d6 va etln r.lap phim k1nh vao khay dt.fr L 3..'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc. Nhimg yeu . cac ci}t. .) . Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p ..)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -.. Tren mo.k lUU m6c 1911 d(J. Bang erich (M chup Illy 4 .. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii..: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1..p tM. Cllt)i cilng n6'1. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc .(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3..n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng.c Z.(_q Hlnh 49 (X1 C. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\.lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. 6ng khdi.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ. mac . chup hang loat 24 {mh . trong elk u:lu m&· dO t1U. tn . dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. - a. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl). Cac Am ban nhan dut.D~t may tren gia.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn.ll d e.ic ±[)".u L·Lo kh6ng vugt qua O../1'i.!UI:IC. -/.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh..3 V . Neu hieu t9R. .Lla .. X eho t.·ll dem d~t len may do t93.Neu hii... klnr voi rmic eo thEf. G lim ban. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng. 4 diem m6c dau khung. nh drlU tr(~n mrt.. -f. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. dinh huang theo moe t. Do ul) cao ellll nuiy v.

5 (Zl + Z2) L4 "" 0. L °3. vo. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . b.tgfic [ COS' (f{J .5 en cae diem a. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .i1>0. .5 (Zl + Z2) . etgf ZOa = Za- -1). Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.03nHll din pMi lol}.Xn n(n. detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)].p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp.. L\ tfnh thea cOng thuc . c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' . Z~ = Zb. M~ .5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0.tht1c .s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh. _X:.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!.1L1 "" L1 .. sin 2E: L == X2 . d ::.n : .Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. Xo.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: . tri gia.Trang 190 two '{'CN L1 = 0. =f. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue .LA . + E)J ·1 Khi e <:fl.j. :: arctg d'ctgso . nh~n.""ng h<. Xb .sin2r f2 ==(d'+6.l z'b Z'e 0 2 L 0 I. L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .'" tri r. Z4 hang 191 /. t.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n.ic gilt tri f. L . duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. 0.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f.5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . ctEf' + 1). Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. L 4 . = L3 . Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . L 03 t. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU. 20 thea c6ng thuc : f"" 0.in d.114== 14 . L04 . ~L4 vuct qun O. 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh. D6i wi bubng ch1.

rulmg hop chup thing blnh thuong).02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl.pthe.Ii diem A dung cac goc +'{' va .Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha." do dung ue thiet ke. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day. Sau dd I. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). mZo ~ O.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t.I. 'f ::.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50). con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each.08 rom' I . tlnh. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r . cac hudng tuong ung veli t.. nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (. kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. con rnnh gi. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19.1318 goc fJ ==2305). AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day. Ti. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' . . Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. AH.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h').JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51).

rh.lg hop chup th.eu day.u ehlnll h<.iy. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.t" thl xe dich kfnh v. . mo nap klnh vat. nh" ('en t. (thAng.~i tbl /it'll do.t.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram.\ng. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i.ii. dUung' d.ln chuJl viI Xl'1n Xl.'1ll trrii ella dVi1ng (f.ng thw d. con tron b(i ph~n ghi d. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup. kfhh voi t:il1l t.1C khi . dAt t. 1110 nrip kfll~! nIb. hLiang nuiy ve khu V~(c c.ieu do.'it ph:in giac ella anI.1. m(lt. tlo. l~eh phl\O . XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit.~c tren) nia vlIllg chup bj "c.jt tv J~ch d:iy). dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII.~ tr. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. quay cac Of.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.~ thny ddi . Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. UL.\[ lfii. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. chnY~n mdy v.lo de. J~'ch tr."n Mnh ch" p " ''''i.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t. 5. dIemd" m t~. 9.'n hllm. AL.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. 1. Nell tn~)t rh:ln n. cho khung lil'l} ve rhia trUde. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). Mo. 1}inh lInn Hlily vii J.i('!u do. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr .JI> Tren dir.io Hoi khllng ep va 1. 3.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn. IGe'm t ra vi~'ic d'. phdi.nh cua8. dong nAp kha y dl.may va tien hanh chl:lp. bu Ong chop. .ing phInl va lay khay dl. 1.. II. duongpMi doj the chup (A. Bli doi vai die'Jn pMi G.1y ep 2. th.lI. ph:ln tde vi cho tru ng Ill. (rl l(c'Ji ho. hinh ilnh tren kinh IIllr. 7. CO? phAi cua dl10ng do. Sou d6 Rbi. khi ctm nglllll.ing phim fa khOi b¢ ph. l<jch tnii.o nap eMn ra.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. di~". con tron dj(i'm ph. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il.

1 Qui dinh ehung 6.7 Puu 19C 4 : Moe.4 Dieu ve anh may hay 6.c chung 6. dong goi va giuo 9.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4. dO eric 7.JC L1.t d1l:t 7.0 n'! 5.2.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.TlJy€m tll.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.3 Be tri vA. Ion bbng ilOh clwp .JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.u.1 Qui dinh chung 7.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).1 EO trl diem khong che (mh 6. Ki(!m t. coc UUU.1 NI:.fty dung 8.2.4.ru nghi<.2 Di'eu vc anh den 6.3 Lnp Lan 1.3 Do noi cac diem khong cM anh. kiGm nghi('m uuiy :~.1 Luoi khong che co so 4. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.2 LUdi kh6ng chc do ve (.ti(m do 4.3. do noi diem kh6ng che' anh 6. 4.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.4 Yeu dhl 26 32 . Qui djnh chung 2.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.1 Do vts din v~t 8.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe. Do vc troug khu vue dli. NQi dung cun ban do 4.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.2.2 t. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.1 Do vo bhn 5.4.ID thu.i duang chuy"Cm dip 1.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6.ra.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.4.0 G~) .ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::. Thanh l.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.t va diu.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.2 Do ve dja vq. hlnh 8. Do vc him 5. l~(_lC (HI. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.2 Cong tac bay c\WP 6. x.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.3.

lll.lkern theo .lp anh may bay '.lc 20: Kierh tra. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1.lll.l l1.llvc 17: KU!'rn tra..l vc 13: Kiem nghi¢m may. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl.lc 21 : Kie'm tra.lll. Iuc 25 .lc 22 .ll1.lc 30 .lp i !. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r . So d1J qui trlnh cOng.le I!) : Kielll nghi¢1U may.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.ll1. f 1 t . .t thao tB. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il.ll1.lll.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.ll1. kiem nb. Ph1.. hi¢u ehinh ban d.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl. (im may EOK-2000 Ph1. .lp Phu h..lng khi thiet ~t~ Phl.l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 .ctrAn tram ch1. Phu.lng C1. f f 1 . Ph1.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.llvc 11 .lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1.lc 27 : Tu chlnh m. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000. .lC 14 : Kil!'m tra. kiem nghi~m may kinh VIDalt.Trang 1981200 TCN (.IC 32 : Trinh b.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra.te va erie dl. Phu h. mia do thUy chunn Phl. Trang 108 110 125 128.lc 16: Kie'm tra. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1. Kiem tra. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . kifi'm nghi¢m Ph1. ! f Trang Phu It.a 010 va hi¢u chlnh t. kie'm nghifm.1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 . kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1. kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.

" .~ :.:~~ .t ~ I .rl'."\1\.! ..' ~ . : .": ~k:.t It .. ' ~.'.' .~ .. 11:..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful