I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. M dO cao.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . ' . 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . hlnh chieu. .1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng. M toa dQ. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len.6 . Tuy nhien. each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. dia hlnh I 96 TCN 43 . 1:1000. each chia manh.90 1:500.1:5 000 (phan ngoai troi).

. 1. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ. 1. 1. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m.lluc 1). -1. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl..Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac.2000. 1. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat).5 ban do.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. a thuc dja bAng may' ban dac. thu th~p ttl li~u va. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. 1:1000. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM.3 May va. 1.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . 1:25 000'. ho~c cbo tung khau. d6i voi do tI l~ 1:500. kiem nghi~ll1. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil. I 0 000.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.tc dia ap dl. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) . I~p phUong an kinh te kg thuat (phl.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh. do .. dung CI. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna.lng d6i voi cac khu vue .WOTCN 1. . 1:1 000. Tuy thu¢c vao dia hlnh.y. 1. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do. ' .1:25. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve. mrco ban hanh. 1:5 000. QuY DJNH CHUNG I.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500.4 Cong tac kiem tra.Trang 7f. ve hang cac phuong phap sau : do . 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 .6.

Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len. .3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0. 2.0 --- vOi cAc.ehu : Khoang C8.tll~ ban d?l 0. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay . khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1. phan loai ~ to'fLl.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va.5 0..5 1.0 1.5 2.. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1. h<4e kill khoang each giua hai .i..5 . 1/4 khoang' coo d~u CO' ban.25m chi s\1 dt. khi do va ban do 1:2000.5 2.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.!oi ki 16 met each nhau 10 em. .0 2.25 1:1000 0.5 ti l~ 1. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi. 2.5 0. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. quAng tru'Clng.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . t! 1$ bin do do ve.0 I 1.1<. .ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.O d(lU CO' ban O. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.5 5.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss. 2.0 ~ ! I r 1.500. 1:1 000 vi\ 1.t.0 . CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.25 0. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. elipxoit Krax6pxk. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. ! 1 I 2. chung.0 2. 2. 2. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}. dlibng binh de) cc ban len hen 2. .0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi. trung ..1~ I Tren tb bAn do ke h.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay.0 '1. 2.5 1. .7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban. Tru'i'fng hop d~c bi~t.0 0.5 5.0 2.5 1. 2.8 Khi c.5 2.c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.

2.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. tift cl . kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao. sai 56 tuong hO gilt. II.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban. dam bao m(lt.2 000. x tong the' den cue b9.9 gom.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban.ca ban a vung rung rnii 2.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. cac gial dO<.Lucri d¢ cao hl:lng I. quan tr<. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1..4mm. dO cao lttqng giac.Lllai dO cao kinh vi.Lllai d¢ eao ky thuat.2mm" v:u.11 Luai kh6ng che trac dja dUc.!\ng.lng khOng dUc. hop thong .LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. 3. phu hgp vai qui trinh ap dl.ln khao sat.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. song c6 gang giam cap phat trien. 3 . 2 .1e hen O. IV. thea man d¢ chfnh xac. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.' Bang3 do VB 2. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1.3mn~ " vUng ram rap. .ty l(! 1:5000.. va giao h¢i eo dinh. o tu 2.2.71l111l.ng quang dang va O. 2. cap sa . 2.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh . khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (.10 Truong hop d~c bi(lt dUc.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp. ' . 1:1 OOO'iA 1.d9 diitm.Luai tam glac nho. 2. 2.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0.a cac dia vat : 2. .1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen . I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\. III. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao. tlnh theo ti l(! ban do.lng de' do ve ban dll. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . .16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh.5mm tren ban do.trong tntang thU'angCo 1 . 4. dUbng chuyen kinh vi . .

dich vv. chua. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2.m ki hi~u bieu thi cho phil..2111111 thi've tach ra. Cac dia vi).. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n. . qui mo (Idn.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. sO'tang). ttt O. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000. nha tho. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t. nha van hoa. 3.5mm tr£m ban do ve mgt net. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. van hoa eua chung nhu : nha may.theo cac qui di n h c u the. Th1. cau. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.17.17.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng.16.1:2000.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th].Di~nl dAn cu . Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2.1:1000 va 1:500· do eve Do df. Neu klch thtlae cu. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do.cdng trlnh phl:l thu(le . chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu.n thiet kM.ThUy h~ va cae. eo dQ r¢ng duai O.)n 0 thbi diem ch\lp anh. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. 3.. Ranh gloi vA tuang 3. bd song. xa hoi.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. Mi .lCva. Duangbb vung. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao..dia .1cv~t . N(H DUNG' 3. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c. v~ duong mep nuoc. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . cM dao s~u.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp..Trang 121200 TCN 2. 1:5 000. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.. bU thua on djnh ding phai bicu thj. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t. muong. ty 3. c¢t cay s6..t da co trong qui hoach chlnh thuc. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. dja vi).16 va 2. buu di~n. ba ho.1:ian db Nha nuCie ban hanh. bien chi duoug. 2.Dia v:}t kinh ~ xli. Mn.Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. thl dia. . dap cao .18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0.2 Khi bi~u th~ dia ~~t. ngbi.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te.c 3. .t ra khi do ve ban do 1'. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. cang. chi ve gop cac nha co cung tinh chat. 3. ducng dill nho va duong mon. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi. muong mang . kem chiu lua). 3. hqp. rach . 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. neu co yeu dIU bieu thi. nho... tru so uy ban. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh. kenh.lthu¢c . S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. .Dang dat va chat dat .5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. Song ngoi. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do.. 3.

1. chat li~u. mau. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal. thap nha the. 4. chem IV6"i(Ph\l luc 3)..1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . kenh. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do. nui. eric di rich van han .lay all a tat ca cac ti I~ ban do.1. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.. ducng kinh than cay va bieu th] !.5km doi vai giai tlch cl(p 2. . nga ba. " 4. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. day. Cay va cum cay dqc~q. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. cac loai cO . Qui each m6c xem phu luc 4. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu. Di(>'m gOc vi'!. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. 3.tMp nMt. cay cong nghiep.1. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. 4. a " 4.-'.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. 2 ph:li Mng4. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. chieu cao ti~u do Ill. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. cat. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len.1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 . Gnc phuong "i do 2 11'l. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. dO sau.1. xem xet cac truang hop C1. set.khOng qua 2 phut. c6 dinh nhu thap nuoc.1.a.c va hai e:.u ke ehllng. :. Bang 4 4. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. doi. ..1. tru'ong hop kho .Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. 4.1.. . ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. 4.3. c~nh m& dau phAi 1. Ittoi tam giac day d<7C. .1.D cac dia phuong. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. rau.mh ma di. cay nong nghiep.lau dbi cua nhan dan dla phucng.. ten song. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia..8 LU'ai giAi tlch clp 1.. tu thuy. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. cac diem phan rhuy. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim.1.. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c.Ulg chua! tam giac. bun. d~ den va bao quan dttqc lau dai. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi.p phai do dQ C8. hoac chem diem. bAng phuong phap giao hOi.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l.. kI hi~u va ghi chu. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut. gO. soi.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. 4.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P. 4. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. C¢t vO tuy€n . dong.

mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O.Dua eanh .. . vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala.v .mh' dq dai day .lc Krax6pxki .25km.1.3 nun. Neu canh ma dau khOng do tn. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba.1.Gee khi chem diem so.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len. .3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0. song di¢n ttl hoac day inva.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.lmm.Dua a. 4.2kg 5cm .h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh. BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: .1.Phuong trlnh . V.13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai. doc s6 f1 3 vi tri cua thang .Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O.5km.Trong luoi dAy dl)c .rc Cling.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql. G6c do theo phucng phap toan vong. cap 2 d€n 0.IC 6) .11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo .. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may. CT5. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau).Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O. . DI 3S. .10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000. 4. . Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.sau) khong qua Iml11. 4.4kg 5cm 3 Ghi chu: .12 Canh chieu va d<. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.cap 2 O.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4..6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.IC s6 4. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do. 4. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .Gdc li~n M trong chu6i tam giac .1.DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss..1. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao. day.ledung cac leal may do xa di~n qnang.h.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.Chenh cao duoi 1m . chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .

li ca tram do.oil m¢t IAn sau khi do.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. 4. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. co d¢ dlli cac CRllb gill! .1c ). . dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do.I I ! I I I I Phan.l11. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. DIem goc cap cao han.Hlnh thuc giay chi€u dil. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. s6 Ian do. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em.m qui tam xem phI) h.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). qui tlO" 0'2 0'2 . de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I . Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm.1.1. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn .:~'lm I. 3 T<. tl<. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. 10mm khi chieu tambo ngam. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1.f911tram do co 3 hUang. c~p 1 va cap 2. phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do.>P '_ tren chan may de do goe. nhLCng tia n. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. de.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. .13. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do. Neu cOt tieu cao tren 20m th..15 Lues' an chuyen co hai ca .. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban.JC5. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. 4.. Giai tich .14 Xi! ly do bu.. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. _. Do gee bang cac may IOI. n n .ai 20m thl phai chieu diem. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6.5111tro len. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. ! I I I I . De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay. do Iai nhu sau : Theo 020 .Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1.

4. 4 ).." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) . DO dai canh .~ ~ f'\) =.t. k.S p~I() lk ~ ... 4.Skm 0.1.13..~ k . khong cAt cheo nhau.m<'/ i_J'- L.phai noi chUng lai. .JI. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.". 1R. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.~. . CT5..S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -. 5' !. '..p CLS. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111.1. \ ~~ 1. n· S6 gdc .S6 diem nut.3kml " \ \ M"(:J I .f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau. N . may do xa va tuyen. tf\~ i~"./200TeN if. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i ..) -~ .r'"~ 1.35km\ O.2km .' z.\-:.Ji l.5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O..- \>""1\ "'" I'\~ -\C . :::Ill .}lO i.. 4.M ..\ 5 6 7 8 -Nho nhat .16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000..14..lm.12kn 21.r' 10.Lon nhat \ \ \ O. _ ~1~ ".f\l~ Trang :)1. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep..Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.18 Canh cua duong chuyen cap 1. o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -.Trung binh 1.v . Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep. day Ghi chu : . M L tt 1.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may.... neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang.:r" .. Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I....11).~.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O.. Canh ~\A L)~) --70-.). . (2) IS}): ~ 'tJ~( l : . v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn".n\: fOknl\ .-f~. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4. I ducng chuyan .11.n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.1.1. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .i:) ~ liD 1.1. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0. 4. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .' 15km O.-. Canh kg thuat..08km 0.?= 1 N·k . -: 3 r:» __ itt. DI 3S v.

kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi .21 Khi do canh b. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B. May phUi d. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002).Khoang each do tinh bang s6 km .\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4.e.\16ng gee voi canh do.1. sai s6 chap doc khong qua 3".. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo.<):2'. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.ll\lc 7. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do.Jm. Do dac va Ban do Nha .":C:u dung d.D) rnm D .trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do.20 C. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2.1. giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . cap 2 con . cap 1 vii. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem. . canh cua dubng chuyen cap do b. . 2 d6i vai do did canh doi clp 2. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen.1:2. 3 41. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : . Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a. cap 2. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2.1. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.iy inva. b .1 tam giac do canh cua Cur."!ng 1 d. . Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. inva va p~uang phdp thi sai day ngan. rip suit den Imm thuy ngan. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'. 06 hi nh do u6 t ri d:.)t tn:'11 dU0ng \.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .11 v:\ 4. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu.16. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.Cap dUbng chuyen Chieu dil.1. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2.min Bala..1. : Bang 8 4.:20 Khi clo canh b. . ~ .b) do canh. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). mD = :!:: (a ± b.r Trang 22 1200 TeN j. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.0.

chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.D9C s6 mia truoc .. dung coc chuan va may d.t duoc b6 trl duoi dang duong den.1. 4.IV Nha nude.m de) cao hang LII. giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.:m trong ht6i co sa d9 cao.25m .Duong don .5m 1m 16 12 1~.24 Lurri d(i eao kl thuQ. • .may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len. mol chieu do 2 Ian do. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: .45" tuong ung voi 2 mm. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25. ± 10 Yn(nlm) . Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia.l : _ DQc s6 m~t den.D¢ dai mia Bala B .DQc s6 mia sau .iIUQng tlnh thea Ih 2 1. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). 4.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.1.e dong huong.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -. neu dai hem 170m phai phan doan de' do. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I. tri so vach khac la 1 hose 2C1n. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. 4. . f h= . mia phai d(i.1 Trang 25/200 TeN 4. khoang each doc true tiep tren mia den met.t la loai nria mot hoac hill mat s6. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 . phai doc so thea thu h.). Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.1.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. dai nMt kheng qua 200m.1. khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin. Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.GiUa diem goc va diem nut 0.1/3 000 chieu dai canh do. . 0. do canh theo hai chieu do di va do v:c.III. ! . cac die. Khi dung mia hai 1l1~t so. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10. 4.1. Mia dung de do d9 cao kI thuQ. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. mat do .Trang 241200 TCN Chi chu: I .27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p.1.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm.Khoang each ti1 may den mia Bala 4.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen.mia sau _ DQCs6 m~t den.

Truong hop that khd khan. 4. 4.khcng qua 400m. ".4. Cac diem g6c de phat trien h. JUClitam giac nho.15). hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1. canl dai nha:t .l the' t. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat.2. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. 56 diem tron.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh. 4.'ngan nMt kh6ng qua 20m. bang II. ': ::':.' ban do bllng Anh may bay. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.2. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng.toi kh6ng eM CO sa tm len.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). Bang 11 4. cc the.14 va 2.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong. 4.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9).3 Trong thi€t k€ kI thul).7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu.2.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n . t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. dja v~t. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. neu c6 trang thi€t bi d( canh b. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do.2. phuong phap do \'9. 4. .. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. . duoc phep cua duyet phucng an. dO cao kinh vi.So tram do ella duong chuyen. Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. 1. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t.: ~~:.2.rong phucng an. chieu dill duong don (xem bang 11). toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi. ~::: .2. 56 goc khOng qua 4.2 lucri khong eM do va 4. 4.4 Tuy thuec vao tll~ ban do.2. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh.9 Khl do vi. uuong chuyen khong' qua 30. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan.IC 9). Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen. .: 4.2.b6 trf bang nhau. s6 gee ngoat.2.2.2.t phai giru quy6t C'.r-.

2.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce). Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".1' dE-' do goc t hi sai.10. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4. Khi C:'. do 2 Jan do. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt.I(: so khong. chenh t.13.l<.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.15111 d6i voi ban. Chenh ket.3. .ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do.ri ~~a g6c !.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4. 4.j.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. do 21i1n do.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl.°5.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do . chenh kr:!l. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000. 4. so so IAn trip 1.4. Bang 12 4.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.2.'1.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . hoac chuoi tam giac. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.21. Bien c.~1t qua 45". T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.d. sal :-:6ch. hone t. neu chu.16 Phu thuoc vao dia hlnh.2.1. 4. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4. 4. so ! . Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .e. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n .3'. tu ve bang dlin diem.I phu luc 8).rung tam. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan.\i do goc nghieng de' xac dinh.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".2. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do. diem kiem tra co the Iii.13. . heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).Ill.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.2.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. 2.giac nho duoi dang khoa t. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.qua 0. gee nghieng do lliin voi d(. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.50 goe trong ducng chuyen.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a.p C.2. khong nho han 200. chinh xric 1'. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101. song phai do thea phucng phap 1(1(1. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam .2.2. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.: 40" Tll~ ban S6.do tll~ 1:1 000 va 0.2.' 4. UOl. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang. Ian do t:i. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong. girla 213.0. ': .b I phu luc S)./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.2.2.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 . \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.8).'li canh. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 . Sai 56 khep gee trong duong chuyon. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20".

5 1. do ve tren DO cao kinh vi.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0.0 dO eao 4.!?.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met.'.13. 5. 1. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2. I .0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 .2. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111. llloi duong chuysn cap 1.2. Chenh cao do di.n d~e chi do 1 chieu.tI nh bang 56 ki 10 met.18.).2mm a vung dong bang va 0. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000. d¢ Ion cua g6c. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao .~. chenh cao doc theo chi gifra den O. ~ I Chieu dl!i dl10ng . 4.5. chuyen (km) 2 4 L . Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15". 4. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.200 TeN han 300.p (bang 13). DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. Nhu tren ..chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . d¢ da] cua canh.22 DUbr: dO cao kinh vi v.2.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met.: d. 4.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de.26 Gee dung trong luai giAi tlch. .2. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.2. 4. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc).3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2.5. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba. 1:2 000. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500. 4.Olm.Trang 30. htoi dubng chuyen cap 1.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. - 4.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.2.1 Trang 31/200 teN g 4.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. 2. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D . 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.2. qui dinh do goc thee dieu 4. do ve tren m¢t canh. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.2.24 0 vung ritng mil. Sai s6 khep gioi han ella duang. I i I hOi dt? eao d¢cl~p .d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do.2.

chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop..29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.3. Canh trung blnh khong qua 350m.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.Olm.5m va 5m. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.ng thudc tMp den O. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep.llI. 4. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.t.3. .2.1"'.lc4). ti~u do 4. ghi vao to ghi' chii di~m. 4. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m. Sai 50 khcp giai.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ. do ve.tche. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.4 Yeu cau ve m6c.3 Qui each cac loai moe.a tung khu do. 11.2.3. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O.au kl thu~t co ban. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe.3.. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. CQC dau.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km..25m. 4.26. 4. IttCli tam glac nho. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay.1.OOlm. So do ghi chu diem phai ve r6 rang. do 2 Ian do. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met. dQ cao.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.28 Chieu cao may. 4.2. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c. d6i voi Ittai khong cM co SCI.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j . dung huang a thuc dia.2.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha. 4. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac. day duoi ella hillh try.Olm. sai . O.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".6 C¢t tiBU pMi d1.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4.5 Luai k. s6 canh kh6ng qua 20.25m doi voi khoang cao d(ou 2.4 Sau khi chon mlSc xong. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba.5 Trang tntong hqp thQ. rung met huong kh6ng qua z. = lOOv'L (nun) .lm va.!ngdam bAa duang k.4.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.so trung phuong tuong doi do canh.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra.lc 4.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S. dttang ehuyen kinh vI. .4.j :.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .p.4. 4.4.lm.3.-c chua xa.tOi cao k.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4. 4. .50m doi voi khoang cao deu 5m. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1. Ittai giai deh va d1. 4. 4. tea dQ va dQ cao ltiy den O. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.tang ehuyen c!p 2.4.~ y?U L .4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc. 4. d§:u m6c.lnh O.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh.5m va ± 0.1 Tuy thea loai dia hlnh.4. canh My den O. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch. coc dau. So canh trong ducng chuyen. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2. .4. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang.

0. 1:1000.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15. 5. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4. . 2.1. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.4 pe dam baa m~t dO diem tram do. 3. 10.1200TeN ! 5. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5. Mia dung de do vEllalO{l.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.5. Ha N¢i do C1. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA.7 Mia thtiy chulin kiem tra. 4 phan II phu luc 19. 2. 4. pha] kiem tra.! I ' nghi~:t. h(li ban dI. kern.5.bu-sep dd dl.i mia 3 hoac 4m.5.2mm.5. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB.1C 10 tu muc 1 d€n muc B.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13.3rnm..n may j' tieu khOng nM hon'O.5. kiem nghiem cae rnuc I. . phai kiem tra kiem nghit.tgt qua O.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. may sau dl}-itu.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10). khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra. kiem nghiam theo phan II phuluc 19. . ki ]0 met.lc vA dlln diem. • Scm doi voi ban dh 1:50. .5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4. phu lu« 10. 4. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.1. 4. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1.1a hoQ.1. 15.tgt qua 0.ll\lc 20. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. 4.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may. 11. 5.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111. ( 1 1 ' Trang 35 . bang pMng.1C' 10) va cac muc 1. Idem nghi(!m theo phu 1I.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. D6i voi may xuat xUc1ng.1.C vA MAY ToAN D. 5.giao.c.5.TeN .lng cu dl.1.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO. Doi voi may thUy chu£n tl.2 Khi do ve bang may ban dl. 5. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000.-\C d\1ng a khu VI.B m. kinh vi (ph':llyc May tuong tl.1 Do Ion.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. Bang 15 . nhl. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK. I Do vi! ban - anh.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu.2 D6i voi cac loai may tuang tl.lC. . nhOrn. 5.1.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19. 5. .lc 12.Trang 34/200 . 4.tc titp len nan nhl. ~pai dung d1.l' nhu may DALHTA 01('.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.5. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13.c do vEltn.l'ng hloi. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl.· Diem g6c de phat trien Iii.

2mm. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. n . 5.5 mm. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve. 5. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di.Bmm.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m.fClngchuyau n~u a bang 15.1. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O. huang khong ibn hen 0. canh.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.04L Tl (em) KhoAri. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. . Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac.1. Sai 56 dtnh.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L .9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. (m) ro W ~t 1:500 0. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve. cd ban. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0. 5. 5. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. do ve. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1.1.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve.1.S6 canh dttong chuyan.5 1.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl .Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.1. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.04m tren 100m chieu dAi.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O. dO.khOng wQt qua 1/300.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. ao h¢i ban 5.lnggiac.

sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay. . tren cau. ghi len ban do den O.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.5 1. 2. nga ba. oro 1:5 000.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.5mm. may t huy chudn d(it canh may ban ~c.ie die'm mia do bAng may ban dl. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. cae dja v~t khae khOng qua 1. Cae 1:1 000. tv thuy. .14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac.5 i I I .lkhoang cao deu eo ban 'p 5. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet. die'In mire nltoc cua rong. thap nhat.16 Tru6'c khi to rnuc. ao nM . 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5.OIm.5 0.1.1. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban .1. I -i. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t.Olm..MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. 0. ghi chu dang .li. v~t. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam.roang. hO Ian . ' . tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. thAnh lily.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!.1.0 I i 50 60 75 100 120 .!.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢. diem . 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t. chu yeu khong 'qua Imm.lm..:. nltoe ban hanh.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy. nhA chiu lila..1:2 ooo.v~t quan trong. d4t dai. 5. 5. Han sai tiep bien nhu sau : 5.MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. diem cao nhat. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. nci thay doi d¢ doc. Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. N€u can. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac . ranh gioi di". truong hgp nay .DQ x~ djch vi tr! cac dil.5 I i I 5. 1:5000 I.D 2. Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . nga tu dltong. . tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung.diem tren d~p.0 30 40 51) : 0. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia .5 1. tttbng xay. cae kI hi(!u va.

5 lan.1. D'Jbng chuysn toan dac phai dA. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam. dung d6i v(ji dia vQ. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~. 5.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a . cay c6i ~mr~p. ban do bang may toan dac 5.1.2 Do ve. L .( do.do v~ ba.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.2. khu vl. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.thep. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve. 200 300 .ibng chuysn n~u hang 17.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ.04m tren 100m canh dai.lm.ekhOng len.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. do ve b~mg luqng giac. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. DO cao do di. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ. 1:1000 1:2000 .1:5000 8 '10 5.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . co d¢ dOC Ion hen 6°. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.ng d\1bng chuy~n toan dac. 5.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc.2.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5.2. Di~m g6c de phat trien 1a.c may kinh vI.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5.600 1200 tn tMm r. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1. chenh l¢ch Mt qua do di.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. n . Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. do ve khorig V1Jqt qua 0.2. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. d\1bng chuyen.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.ttM: yeu thl xit ly nhu tren. Neu Iil bien tl.khoang ttt 30 den 150°. 5. bang giao hOi hoac dan diem.17 Nguyen t. . hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va. chanh l~h k€t qua do di. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.2. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500.

H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. 14n sai vA xU 11.d~ nuL . b • Ph1. . hoac duge vi! tren blnh I anh. ~ tt11ng dis. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng. . canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. ti l~ ban d~.0 2. cd nhieu nhA cao tang. dl1qc !qeD .ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.7.y thl1bng su dung cho khu V1.3.' . DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.2. dia v$t phdc I4P.m k~ ban tram do do.~t1 v~.2. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu . Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay.!C1ng phap ph6i.. 6.1 NgUy~n tae chung. ang va goc ~.5 1. vilng dAn ell dl.2. huang.1. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.5 va 5. . 5.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5.. G Ot! b.1. anh iJ ngoai nghiep.5 5.lc. vi! xong bAng chl.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.15. ' a 5.17. hi '.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. di~m mia. do 1 .2. I r khOngqua 1'5.c.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.5 1. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac. PhliO~g phap ~a. " 5. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. tl1li~u bay chup. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.14 va 5.' .10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U.2.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.1:. 5.l. 6.5 0. . n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.0 0.m.6.2. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p. 5.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.l Trang 42. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c. do phai thucng xuysn kiem tra dinh. tuy thuQc vA.0 va 2.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.5 1. ~ai l$ch .3) song chi ChlE:U.2. khoAng cao <:muCO ban.y d!). con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net.0 0.1. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net).1. 5. dieu 5.0 2.o d~c dier khu do.5 1.

Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.1 mm tren anh.2.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. 1: 1 009.i l~ 1:2 000.li. ten dliang bay. I . I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau.ng 0. Do v~ ban I~ bay chup. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia. 6. 6.2. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. reng khoA.02 mm.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0.2.hOng qua 1. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh.6 mm. 6. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. con blnh do Anh chi tu dl.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6. neu lA rnau den khong nhc han 0.2. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh.2.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay.2 Gong tac bay chup 6. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. ' do tll~ 1:5000 . i I~ bay chl.2.5 Mau va. 6.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. kh u vue dong bang bAng ph!ng.02 mm.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6.1. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . 86 hi~u manh ban do. nui dung may anh gee reng. ev the nhu sau: .lp.2.11 May chl. cd dau bay chup vAo ghi chu diem.15 mm tr~n anh .5 den 1. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0.08 mm . thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th. i . klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. dang.y d~e. tqa d() diem chlnh anh den ± 0. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh.doi. vi tn dat dau. 6.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23). dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP.Dau co dang 18. ti . khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0.e nha It tang day d~e.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.au bay ehvp.5 em theo tll~ bay ehl. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn.giao dj'~m ella dja v~t. v~t a vi tn quang. d¢ dAi cua vach: ttt 0.01 mm.Li ay ch\lp xem d m phl.80 dbu 00 ban O.tong hQP.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. khu vv.1. thi 6.2.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t.2. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau. Khi do vii han do .tren Anh. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101. sal s6 xae dinh tieu e1.10 Can eu vao dia hlnh. 6.1. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung. .0 mm tren anh. a 6. hoac dd cd qui hoach chi ti€t.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. m~t dO di€m tree dja'lbn.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.lng khi : . 6.2. a a 6. loai diem lam ciau. klch thuoc va dang dau. . rtrong do ghi rO ten diem. ban ve phac. 6. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:. Ij Mu iAm dau m6c ph1.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia. a vung . khOng nam . cac qui dinh etta qui 6. cac cuem kh6ng eM anh. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.llvc 24. . 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup.5m khu VVe nha It tang dll.1 den 0.ptM.

Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. ct.0 l 100. tieu cV may anh.m hOn hQ'p. ngcal 1.C co ban (01) 2 Anh (mrn) .. : : a 100 .5 70. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. do v~ dang dat.2.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. phuong phap thanh 14p. vucn cAy va bul rQ.0 70. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau. SPR-3.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). 1. Triaxetat. - ban da. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao.tng 2. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung. a thanh phD. Khi 8U dung phim trang den de chup. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. 8M Toan da.j chl. 1. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep.ikfnh 19C mau. hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. 1:10000 SD-3 SPR·3. 2.i BAng 19 5. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang. 1 2 2 a co ban.5 70. ngQ9. ngoai h~c ban da 1 . De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.12 Phim chup anh co the la phim trAng den. I 1:12000 I I rnau.ay toan nang. 8M SD-3. hat nhd.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ . 100 70 100 . 6.2. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. phim mau hoac phim quang phD. 140': .lp . song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang.t tit 100 mrn tra len. Phl. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6.140 1:18000 1 .

5 70.. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR. dA ngoai 1. Ban 1. SM SPR-3C. 25 70 100 SD.2 ! I 0. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . 140 1.140.0 70.7000 SD·3 . '_.100 100. SM 6 7 2 . SM 1.p I 2. j ~ lOa.2 th' .140 1 2 1:1000 0. SM da ngoai Toan l. SPR·3C.2 SM 0. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C.3C. 0.~ 200 109..~. SPR·3C Tob .2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1).U 100.~40 100. 100 1 SM 100 1:5500 50·3. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.2 1.'.~ I" 1.140 1.3500 1:3500 1:5000 1:. SPR·3 100. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C..3.3C. SM 6 .5 100.25 1:1000 da ngoai • SD·3.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.2 1 2 1. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1. SPR-3C. 1-.500 da ngoai SD·3.140 200 1:5000 8PR-3C. 100 100 70 r di!.7 1:2000 ! i i I . ngQai 8M 1:3000 SD·3. 4 5 SPR..

5 -.100 500.Chsnh cao Ion nMt so voi mt. SD-3: Stereograf. 6. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70. I. . bay (km) 45 25 .ng dO pM dQCva. BAng 21 : <l>Tb.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.350. __ H 1:5000 200. beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. <l>TM Scg.2.TM . Seg-5. --" . Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38. tr.350. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb.lc qui dinh boi tll~ ban d~.350.2.2.100 350 350. Rectirnet. Seg-6 R .Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %.200.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. BAng 20 6.350.ic dia co t~n m.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA. SPR-3C: Stereoproektor .200 h . 6.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.5.200 .l bay Loai may ndn Seg-5..__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl. Rectimet. - :-.15 cf>Tb.t bay chup !lnh. Rectimet. ti l~bay chup dU<.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 .200 500. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.350.n dung' ducc di€m. .V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.: : .200 500.500. SM: Stereometrograf.350. <l>TM Seg-5. ngang khOng dur. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. Trong tntClng hop nay bay . ~i thanh l~p blnh d~ anh. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 .16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21.200 500.t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.200 500.. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y. (00 ban chuyen tea d¢).

2.So d~ ghep anh (anh chup lal) . Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia. 6.. .G6c l~h baykhong qua 6°.D¢ cao bay th1. pbim ngay.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1.DO cong dubng bay khOng qua 5%. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. 6.1 B6 6.3.2.02.n khu bay chup.1..nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. Tuy thea phucng snda chon.2. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p. dieu ki~n dia hlnh. dia v~t.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . tu li~l1 Anh.Gec l~h xoay khOng qua So.Van ban thi€t kebay chup. qa cOng tac bay chup rua . n€u-d~.hong khO phim ~ nm thoang mat.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0. ~y max) phAi nho hen h~c M. sai 56 t 1 . dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup. hoac bang 0'. bot nuoc.2. 6. .Phim goc ..20 K6t thllc bay chup pbal ·trang. 6.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.Mf. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.2.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).v. 7 . thi6t M. Neu .17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.5.ng 2. 6. D6i voi vung canh tac.3. 56 hi~u tb phim.l bao dam: 6. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua.VAn ban kiem tra nghiem thu. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C. fl. 6.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8. trung blnh ( y tb ) tit 0.2.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.3. trang thiet b] do ve.1. .6ng c~eanh .2.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. 8 .2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .. c) pbAi nM hon 1.nh va.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 .Qa dO diem chinh !lnh. 6. • S6li~u do chenh cao bang khl ap . CMt lucng phim ph8. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. 5 .24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.3.1.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb.2. 6.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9.2.c'W li~u sau: .0.0. vlt xuOc. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.200 TeN a 6. tn diem kh. 2 giCl. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh. (y min) phai Ian hop. BQ anh in ti€p xuc .1. 4 .3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:. tu 6. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu .21 Neu phAi bay chup bu. 3 . 6.

tAm chlnh anh. thea doan..lc Y1.12 Nhf.4 0 vung dong bang.g6i phil ctia 5 !oh.$m .3'. 6.1.86 ll.l dal qua 1.3. dl.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung . a eel 6.cb.the hi~n ranh giai khu do. . . nui b6 trf thanh cum. 6. .1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25). C1. . khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. . 6. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢.arn . 6.1cV1.1. diem kh6ng eM anh.1.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. ti l~ Anh vA mAy do v!. .. m¢t s6 diem dan C1. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh. mAy ehe . 6. . 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang . luc ~5." . t~n dl.1.dhy tlnh thea oong .lbng bay.n neu a phu luc 26. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .t klan do noi.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.3. khi cln thiet cO tM b6 trl .3. ph1. 6. 6. .t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6.5 d€n21ll. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. phien hi~u mAnh ban d~.3.1.lmm ..1c 26.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) ..1.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn. con C v-~ng d~i. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢.: a .1.3.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan.i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d. phy. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .3.3.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.3.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di. cac diem trac dia.t1u ti~n cac vi trf ehud:n. .lnh xac O. Mn kh6i lAng dhy.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( . s6 anh. I . d .lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6.l.3.1.. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng . 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°. .thuc phu luc 29. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).riang dltbng bay. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.1. neu b6 trf ph1. t~n 80 d~ phai. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean. • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O. neu b6 trf 4iam.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu . Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay.1.ban d~.3mm t~n anh . Ngo8. .8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI). 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay.3. luc 25 ) .Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot .14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh . d\fi. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem.1 chu yeu.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i.

6.3. tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10.3. bot .51ln. .1.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .2. 1 I 6. . s6 dttong bay. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay).2.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng.3. . . ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai.Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do. ngoAi vi~ tu chlnh vi trl.2.000~ 1:5000. ngu:CJichich va ngttbikiem tra. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.Trang 56 /.1:2000.) . mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. Ri~n. .000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.5 em ( di~Ii1 m~t phang. diem dQ cao cO cMn m6c. 6. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.c trung cua ltja blnh.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.ianh cung v6:i ten diem.4:1 Qui dinh chung { 1 ! . . kiem nghi~m may.Tai lieu kiein tm. . SCI do vi tri 16 chich.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. ' 6. h~. . Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.3. 4.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.3.3.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: .200 TCN Trang 57/200 TCN .2 Phuong phap.Tren mat trai.3. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em . ngay ehCeh.15mm.000· phan ngoal trl1i cua CI}.000.1:1000 va 1:500· . . 3.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec. cac diem dq. .N~u di~m b6. 6.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu. .Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. cac.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay.3. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. ghi ten diem con phai va sa do diem. dUClng kInh . dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do.C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . 1:25. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay . 6. dong thbi phAi do tl cao cua cac . moi la~i ph9.Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0. . . 6. . .2.4 Dreu ve Anh may bay.5 em ( di~m met phAng J.35mm tren ban do. ~h mep anh khOng nbc han Icm. phAi.5cm. n€u gan cOng khOng nhc han 3. 6. tirng kh6i. 6. 0 vung a:n khuat. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. .i lam bang giay tttang b. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh.Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA.2.1. . dong thAnh ~p co bia ngoru . khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl.

di$n tkh dieu .4. 6. khOng hoen 6. Anh dieu ve d.4.4. phap neu (. bien tiep bien.4.c blnh do anh. ra ngoA. 6. 6. huyen. 6.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.i do. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. 6.4. ~hu vl.17 cua qui pharn nay de IY· . ghi ten !'lnh tiep bien.~::. .000.".ln~.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do .4.1. de dieu va co tM ]a. 1:5.1.000.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do .16 va 5. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh.1.! 1:1.3cm.1.1. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.Tru li~u sat . _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung. dilt dai. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n. . Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ.4.5 Dei v6:i mep bien tl. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang. .11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day. 1:2.Tai li~u phan vilng qui ho?ch .000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan. co qui hoach . dauh gia va ehQn Iqc cae tu.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t. thira.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db.4.i bien 1ern..Tal li~u di'eu tra co ban v. 1:1. 6. mai chla.000.1111m tren anh thl phai xac dinh . phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18.1 I . _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai.Hlnh s.1.1.cban goe duang n~ (kem ca. tui1ng xdy. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.1..Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .4.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13. NhUng vimg dia vi).'p.1. tlnh. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia."gi5y can dieu ve) '.1. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. dc song lan.4.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO. sAc net. Khi tiep bien va bien elm die.ic dang bien d(mg. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh. . thanh lily.dieu va 0 thuc dia. khu do tntoe C'OCling ti I¢.l thanh ve. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj.1. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500.va Clla moi ani _ dubng dia giai. neu d¢ r¢ng cua mai chla.1. l cm tr{m anh.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac.1. hm). chai cheo khu nha ch]u Ilia. till li~u san co ph\lc Vl).4.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong .Ban 6. ve'b5 sung .v .12 Thfl.nh t~n anh phAi rO rang. pha.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h. hof). Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi.t dan gian. eo nhung khoug xu 6. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. d] gioi. ranh giai dia vat.n dch. mai hien lor: hen 0 . cac ki hieu va ghi chii dang dat.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. 6. 6.}t d¢c l~p.4. hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren .. eho dieu ve nhu: . vao trong 2cm va.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. 100mm d6i voi ban do tllf.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10.1. I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. khOng b] i M· xuec.c. 6. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db..

. ngl1bi kip.4..Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0. De phuc Vl.000. 6.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net.4..lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt.1 Ovilng doog bang.1gt qua lmm tren ban dh. 6.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi).5.4.3.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion. 1:2. 6. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve. 6.2.5.kheng 11M han Icm. bot nlloe . ho ten nguci dieu ve. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. _ C6 gAng chon.4.3.4. 1:1.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. de.4. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu.4.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell. • So do duong day. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat. phai xac dubng blnh dO va ki hieu.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6.3. .\nh. ve bang mau do cho ro.3.1. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua). ban sao 18.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon .2. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. I~ch vi tri eua diem.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho.4.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.3mm.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .i. . cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.000.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: .5. dia giai 6. 1:5. Neu khOngco hlnh {!.1.2 Dieu v~ anh don su 6. ve bang mau do.2 CMt lUr.5. con 0 vung doi. 6. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). -Bien tt.2. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n. iltoi khOng che do ve dO cao.cac mau deu phai pha thu6c 6. 6.1l1tra. 6.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n . anh don.000.t do cua khu do. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh.000. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.5.4.tiep bien kh6ngvt. Trong dinh dO cao cac diem.2mm.4.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. cat do Anh. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4. 6. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh). . .4. 56 hieu to Anh.2. 6. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O. 6. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac. 6.

. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. o cao cac diem kh6ng ehe' anh. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua.000. ten don vi thi cong. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <.ai chfnh.tt dat. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. dl.Bao cao tiepbien hucng gan dung. tim khu do.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat". 1/4 khoang eao deu co ban. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l. G. hiet.16. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2. loai 56. Cac train chup phai b6 trf (. nga ba. 1:5. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. 5.l."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. bi .biet tren duong thAng do.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. anh don hoac ban do dtibng net de. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.l thuy. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. phuong phap 6.. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. n(ii nghiep..i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. nga tu duong. Do khoang each 6.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. 0 vimg cO dO doc dual 2°. n 7. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do.1.4. .000. phucng phap thanh l!}. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.)p bang cinh m.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang . mi.5. dinh mat cau.5.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1). .9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.5.56 lucng. .2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. 7. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. cao va bancan . nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh. khi cac phucng phap khac dung kh6ng . co ban! . 6.2.2 Yeu diu ve chup anh lll.Blnh do anh. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do. DO VE BAN DO DJA HINH. nam do ve. eho cao.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve.::-_ - ~ : .» ..i. toan dac.17.5. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. 6. tll~ do ve.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: .Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t . nu]. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. Dol vel ban db tl I~ 1:l.l"C nho 0 vung doi. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh .BAn can do.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. tr! .' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2.1. 7. cong v.5. 7. ~.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac.000. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ.l.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. do ve dia hlnh. ! bien .1.pban do g6e. .7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. . Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (. t\.1 Qui dinh chung.

Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep.000 1:5.1318 EL a hai ben true .000 1:2. do I I .2 . 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'. 2.5 va 0.0 I : 5.7 . cu tM 18.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100.99 16 0.0 10.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa. B tlnh b~ng dm tr6n bAn .4 I 0.0 i II I! 0. 1:500 1:1. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.45 0.6 4.4 0.cua bu~ng chup va may do ve trong nha. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.6 3. Do lech chieu dai thl. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. I 0.20 0. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.000 i I. Khi may chup co tieu cl.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau.2.? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.8 1.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan.7mm 0. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh.8 1. ' 7. qua . kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.:. chlnh giua mo hlnh. Stereometrograf. .0 7. neu d phu Inc ~9.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc .60 10 1.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.35 8 0.quan sat tong the cac diem cao.5ml11 O.i: te cu~ duang day s.0 2. di~u tra chi tiet cac tram chup. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat". r 7..6 4.s Mng 23. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .: .8 1.5 0. db thanh l~p. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart.2. sai I .7mm 0.2.85 0.5 1. .30 _ 0. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC.0 8. 40.1' 00ml11. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. .2. ti~u c1/. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf.7111111). O.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.15 6 0.Smml 0. f 7.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: .

7 0. '. ' a . 7.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : .5 1.0 1. 0. 7.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh. . da. 7.2.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup.6 0.1mm each lam dau nhu sau.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup.. Chieu cao . 7.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29.2.4 1. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom. esc di~m khong eM tde dia diem·c. vach da. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). trim cac ceng trlnh khac .lxO. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.2 2.5 2509 3000 '3500 4000 0. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. . . nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. 7..Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha. 7. a bang 2.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat.2. . D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep.3 0.13 Trong I -o 400 800 1000 0. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) . dAm bao de hlnh.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va. Neu n~n th\!c dia Iii.2.2 0.5 .10 Cac diem' dAu d\1ang day. phal song song.a. diem dat . 7.t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0.i chlnh khong trung vci dja vQ..DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".2. neu l~h cung kheng qua 15".~Au tning.Dap 1. a 7. nr tM blnh thuang.2.. COng thllc l. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.4. hinh non bang dat. i d~u m6c khOng bi .Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) . Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri. . bui cly. .2. .7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec.04 mm t~n anh.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup . Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. BAng 24 f· Trong so tay dau.a.9 2. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.1 0.2. .Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.5 0. D:!u diroc lam d6i voi tat c. . phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32.1 tren anh).. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.

hWi khdng eM do V8 . ro.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac. thai giHn 11. toan dac. phan 4 cua qui pharn nay.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. 7.<ir dau toa dQ khung Anh. II. con do ve hi!. Sau khi xu Ij phim anh.) co the thfmh l. xem xet m~t.1C th6a man yeu dIU thi cong.lC d~c biN (diu vtrqt song.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay. mroc hang I. . q 7.lm nay. cac chi tict phai nhln ro.2 Do noi kh6ng cM anh.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. eM cau d6i eM ' 7.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl.2 Doi vai nhung khu vl.14 Tat ca phin~ dii chup rh. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. 4 .1uang.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5. d(>Quang hoc chung cua phim. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. bi mdc .l li~u sau: . _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.)p cnc m:.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. chieu cao va vi tri 6ng kinh.. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. diem kiem tra va dung de' diou ve. h. . Ibp nhu b] hong. 0.. . _ 'I'ai Ji<}ukhao sat. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. • 7. d(> mo.! 8.2 mm thl phal loal bo.. lliai thuy chutin NhA. ..n 6 cua qui phl.duang chuyen kinh VI.2 .Van ban thiel ke khu do. do bu.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong .\i duo(: Xl" Iv nsay t. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. lubi kh6ng eM co so . nha cao tang. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.. tin ell. l~ch cua true Quang hQC. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. .1. cac khu diiu moi giao thong .. voi hinh thlic va dQ chfnh x. di~11 ve anh • . dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. 'vung khuat" 7. tu chinh Anh dieu vi! . Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may. Tat ca (.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. duang chuysn va giai tlch cap 1. 8.tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.tng luaikl. . nut. cac diem hi~u chinh anh. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000.m.long che dE'mg. Luoi kh6ng che dQ cao hi. III. thanh qua do va bu khoang khufit.y nen nhu .2. / · Bien bhn kiem tra.3. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8. diem cai chinh. ' no ve phap I .3. xtlOC.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la . thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl. 2] 3. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. dQ CH.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do.3.3.2. lucri tam giac nhc va Ct-1. huong va go. so do ngam. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. IV. diem day anh. nghiem t..1. thanh qua dieu vEl. 8.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. Vi~c thii. 7.rong ngay ehup. 7. luoi thuy chunn ky thuat. luai tam giac. _ S6 tay chup anh. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. neu cham cung khong qua 1 ngay. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.

tng d vung cl6i nui.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do . tit khau dau den khau cu6i. Net! khu vl. rO vA khong de l~n net ve.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao. ' on Cac .~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi.1. tat ca eric diem ella l1uJ. dong thai phAi. . . It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay.4 qui pham nay. a .7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. 6n djnh khac.\1 cho cong t. V\!bn hoa.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh.t cao.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat.2.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky..2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. cac clu tran dubng giao thOng. . phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : . 8. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. 1. 8. tot nhat nan chon \. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. .H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam. mi~ng gieng ki€m tra ea.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do .3 Khi t hil nh I:). a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S.lc di~ tren khu vue 1a xay dung. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung.tng.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn. Trong khu vl.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. thtt6c thep h* thut"IcdAy.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM. dinh.6. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. M tMng ngam..1.· .MC djnh tea d¢ g6c pM. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep. gAy khuc.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co.2. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . Trang trUbng hqp neu khonr ".Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m.1. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep.2.ay dl. song ph8.p mang !libi kh6ng che tr.1. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . . chua on dinh IULtiJi 3 nam). .te xay dl.goai l~i. ~. Chon vi trl gan. cac dUC1ng'tau di~n. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. t rac dia nha niroc. 8. phap toa d(} vuOng gee. phuong phap cue. Trang 711200 TCN call S. .1c dja ho4. .[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. cQ.c 1ubi do ve. i f 5. phucng phap giao hOi canh.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.1 Do vEl dia v~t.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. 8. tligng dai. 16m.1.1. xac dinh bAng do khoAng each va httang.3. 8. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.7 8. dong thai phai t~n dung cac t u. tai li~u cua cac bo.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. Chti y dovt! vA tM hi~n cT. Do ve dang dat.2. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1.

.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.D6i vci cac dia v:.2.~ quy6n thea th~ W. g6c nha kien co.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18. tim gQi.3 Tat ell.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!. klch thuoc. . tu. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).!C thi gee e1f. 8. ng:'i.9 ~i .2: 1.[~~ pl1.000 1/2.v .1. dl(.1. 8?1.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8.1. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .6. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .hqi. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.. I 40 60 100 80 100 150 .~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . goc nha dA xac drnh tea dO.1.'I(: Itinh 1:~() t. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000. dl}ng th{ji kho:'ll1g.\ng phucng phap giao hQi canh. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.8.. hoac cec gee pho. 8. .:i:il· ('till. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. V~j.hhnh 1:1111 J.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho.\t nhu gpe phO. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) .c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. dlt~c xac djnh b.2. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m. 1:2000.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.8 ~i u?.c:i("h til 8. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(.1.1.11 .Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang.lcxac dinh bang c.000 may do xa quang h9~ . 8.."n~ do bang thudc thep.2. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh. dQ d3.tuy t. .ho~c..5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. .2.2. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo..m tu hioi kh6ng che do ve trd len. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.\1X. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng . o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. I .~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : . 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.2. d6i v(ji dia v?. dugc xac dinh J". 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.4 Khi do ve duong pM vamat ph6. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. G.)t xung quanh h.. 8. I Do bang thuoc thep . . kinh te v.6 Tu e:i.2. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!.1.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I . dU<. y nghla xa..t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8.h~ vao d" r¢ng cua duong .e d chi do 1 ~\(a Ian do. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba. !. b may.1. 8.

·ve.2.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.2. hang rao .2. 8. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.1.13.1. 8. Cac qui djnh kl thu.1..2.i€m tra.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.1.2. 8. Neu cac d~a v~t dttge. .2. 500 1-'1.\t can nhir tuang nha. phUongphap do.3.2.2. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.i~ lUCIe duo 7 8. cac gee nha.2.2.000 1/5. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.2. vung chua xay dvng.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho. a a a ve 8.1.2..000 1. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.2.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8.a. I: d~ng thbi do ca khoang each .2 va 8. can cll vao de>cao mia chi tiet..' cac dla vat co d:.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B.2.1 Khi l?p ban do. he pM.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.1.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.tcdja. tv .2.2. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ. d!a.l.2.3.1.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .ii chuyen cac dja V?t da do n:.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.2. 8.1 den 8. 8.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho.000 100 150 200 350 150 8. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4.13 Cac dja vi.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b.3.~t.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.i thl.2. .2.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.1.2.2.2. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.m qua 2 ngay. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.. vi~ do . Khi g~p cdc vi.chi tiet ~.Jt twin thea cac di~u tit 8.Trang 74.. 1&ra vao etia titrig can nha.2.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8.2.J.2. .1.2 M$t dQ di€m mia.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.200 TCX 1..3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia.314p ban dh.1. a 8.2. 8.000 1/2.1. 8. a I vung da Kay Ullng va . .tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra. cac diem a li500 1/1.

T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.3.i(!'mtra.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. fl. duong. Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n."lm quycn phe Qtly~t.1do lllai khong eh€ td. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. li~u.So do chia manh.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.::. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.So do It!oi kh6ng cM trac dia . 9. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang. i .3.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. chi dao. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.\ do due \'il han do" do Cl. 0.3.lC va ban do dia hlnh ph.. _ Ban tong k('t k)' thuat va A. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.2. d<mg thci I(l. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. 8~2. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V.3.2. phan IOf. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.l s. moi dip ph:ii danh gia chat luong. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim. I i I . tu hi~n t~n ban do.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. tu I 8_2.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.hai dllQc ki~m tra dn than. lKI thua . ban d~ . con ben phai de chlnh. . GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM. de.1.0 do ngoai nghi(>p . cac di~m kh6ng cM trac dia.cac tAi. a . tl. Dol vai t. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.Ban hlQC .. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng.2.3.c dja : . .3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : . Neu kheng' pbat.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI. 9. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu".n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. mucng. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl. _ 8. . Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia.2. con cac dja v~t cd d~ng cong thl. .i : Cac ngOi nha ki~n 00.. theo thll tt. Sau khi dua cac dja v$. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing. dllbng b(f vung.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. 8.1isan pham.[li li('1. I . hi~n dl.hauh qu. danh s6 I a 8. .t l~n ban dr. so sanh hoac tien hiinh do k. \U_2 Co :5. !1.1 . chlnh ngoai khung.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.

lielll qui tam va de) cao 9.khac.~nh diflu ve hill theo gi.. lo~i thanh qua.Ly Iich ban 12 . rO 8 . h .'phai co bang' gitry r¢ng Scm. 1 I .eRe tai li~u lien quan.Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.u phai dtlC.l ce)t tieu 15 . s6 h. khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 .S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .Tai lieu tie'p bien 7 .2.Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Sa do phan manh khu do 2 .Tai Ii~u tlnh toan.Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.Chi chu die'lll 4 .. ~n khu do. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 . kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 .Tai Ii~u kiem tra. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 . toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh.mg'thanh qua I 16 . blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 . do goo 9trang).lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal). loai thAnh qua. tren ban dt!bng net). ten dan vi thi c~ng va mm do~.. dia gioi 8.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 . tll~ do vi!.3 .Ai lif.Thiel k€ kg thu~t cua khu do . G . s6 IUQng. tren do ghi tI l~ do va.Tai li~u kie'm tra. .Sa 4 .Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Ciay chieu (.Cae loai so do mat phiing 7 .Tai li~u tlnh toall 13 .lc.So do dUC1llg day.tQng.3 M6i loai tai li~u d~u. kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 .Tai Ii~u tfnh toan.l'y bOng dieu ve .

.2 IVai do ve cho khu VT. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II..!c co 2.1.Trang 90/200 TCN..i.l r 2. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 . ~J6c trong Ivoi do ve 1. M6c tam giac dVong chuyen cip 1.. Trang 91/200 TCN 3. Moe tam thai nen cling nhu : da.0 f 50 COil ~ 1_ I . M6c lau dai 10 .

Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ .. CQt tieu di dong bang thep -e. G1C lnai cot lieu 1. f . Hlnh 17 I Hlnh 19 I· .-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5.Trang ~12{200 TCN 3. L . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4.. CQt tieu thucng . . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1. .

dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii.4. Cho hon hop tren VaG khu6n moe. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin.nuoc. ~eu thai t. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len. . lay nuoc dOi VaG 16 cia due. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g.\n.2.6. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11. mat.i nuoc. neu troi hanh. kho. da la 0.I . c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u.:· . moe. tn1c diu do 1 fr ! i. ' . dau moc vim dang. cat sach kh6ng hl11 d3:t.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . d. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. de Hlnh 20 . cat.:it. :i:-.J.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. Cho cal vh xi mang tron deu. thi khoang 3 glc. . .1.. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. I Noi do moe nen chon d eha dam.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet.txi mang. rae va Dc u6 IV- DC.

.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c.T3 OT-02M.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ . ... chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1..YBK OTC. . ~ .ui d(li COt 10.4 LUcrigiai I Tl.ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:.OT5.I I I I .0. . tam tram do e =0.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3.013 A :.045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S . " .. J tlch va dubng . Kinh vi Chi chu : T15 I .Tb-l T2. 0.ll\lc G MAYTRACDlA R3.TTS OMT·30 TT ..J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1.2 TT-4.!.re-c 1 Dalta. \ \ \"" .:" A~ ~.tang chl. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 . Dr.'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ .

May thUy chuan chinh xac.C cao.5 ngang ±30o 1:1500 2.2 dung ±30o 1:2500 1.0 ngang 1. dung de do thuy chuan hang I.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. . Ni-B5 Ni 030 . sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. dieu chlnh tia ngam tv dOng. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. May co dO ch£nh xac cao.i l Trang 99/200 TeN 3. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh .05mm tren lkm Hb-4. weu chinh tia n~m tv dOng.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4.1 ngang ±30o 2. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. 151-400 1:5000 Ni 007 . dung de HB-lH.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.T-50 TOM.0 ngang 50-700 1:1500 . sai s6 trung phuong ±lmm I . H3. sai s6 trung phuong ±O. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . .5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2. dung de do thuy chuan hang III.C. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3.

dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm. co cit)ngang. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. Cong' dung CAu U). vach ehia . 4.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem. HJl-3 vanh d(l ngang. vach ehia 1em. De do thUy chuan kg thuat . De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do).C dt)ng. HTC..C dong. Mia g6 gap 1 mat.May ban dac . ~1 BJl4. l cm chieu dal4m. vach chia H .IV 16).O di(l. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. Mia thuy ehuan 5. 10mm tv: d¢ng. chieu dai 4m .c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1.. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm.n _C dar mia 3m. sai s6 trung tren lkm.

c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. I I May ban dac tv dOng. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2. cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang.5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . 1:5000 ±4+ ±20 .5-250 Ta-2 ROOta 002 2. ~~""~. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. Bang31 Loai may Bang 32 . I Cifu 410 d$.j I I Ii .Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. May toan dac .5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. I' I . ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I . ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3.

e. do l~eh tarn ella may (I'~ ).Nguyen t61~ tAm may el.e {os(M+IO S = e .200 TeN R . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).LAy trong Ii lich cia may. k .Ban kinh Th'l"H BANG so HlE. hang s6 may (k).nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm .u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. ap suat (at) eua kMng khl.lnh.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ).N QUANG Trongd6. do l~ch tam gudng phan xa (bb).D¢ cao trungblnh ella khu do = . ' Oe = .oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung . K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.e . y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru. ecos(M+8) ob = . s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .Trang 104 1200 TeN Trang 105 .

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

::. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:.. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO. Vach khc3.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c.ella tam luoi chi. Tren m~t dnt d~t 1 to'. 8.r == rtren .J. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may. khoi vi tri giua .n doi tam quang hQC phai trung voi true quay .. . dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. 0. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI.(rtren + rdl1C10va 6.c L . ruem cua may.. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. 34 va 35 . lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. . rduci . dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang.rduoi vuot qua N .(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi.r == -. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. . Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina.4·. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. 10·.' Efu cac dai lucng r :::. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. M¢t Ian do gom luot do di va do ve.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33. 9.et qua do.!C nhe 1 ' . Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu. Up s6 dQCtren ban dQ dung. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

sau 0 V"" t~ 4S V ~ .p nhau .. Doi wi nh ang may khong '" v. cho hal v.oh cltwin dOCs6 nhir Th".c 3150) v.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu. Lu« do .i d".. n dOCs6. nh'..-en phai 10".>ch ch .' • ph~n du"" (ho.c .~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di. ... nhl. M. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y...u diOn hOm s6 'in. cua ban d(>dung lam chuan doc s6.phuong phap doc s6 nhU'sau . li"n .(cnhO quang hQc.tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. thffy haf ban y dv dung va nam. h. Co tM di. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi.y.6 d\>Ct.' v(!Ch chi. quay hi> ph~n nw"". U". ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C." ~ . tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng. nhu 1. duoc ""01 qua 40° '.. Tn s6 V khon.'n cM" kim d/lng hO di 300.ng voi vach chuan doc . nghi~m t.vo " 3bO 1 ..wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. sil dOCsil ctia may co d~u bui. .6 cU. kMc duoi (ho.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. Snu do. thco chiOu kim di>n. ghi lr.ch chin kMc chan do doi djon ch. sO theo '" ph~n do CI. 1.lm pMi bAt dllu W 330° (ho. 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~. h nhu blnh thuang.. 0. V lam tung dO v duang bi.lc 450 1.y the cho v. 180 225 . 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO... ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31.LIe:.30 -40 -!:iO a. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d. ng. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi. I I 90 13S.ng bQ 0°..c t"'n) t'. 'au do ""n bAnh do vo. Tim xem Imng c~.m ti~n h. Trang 122 t. -.. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS".'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12.

6 16.kh~!lg thay doi ng:lm mil.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.U.:t.5 12. thuy chuan hang IV hof}.c hang III.2 30.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].3 30.8 30.8 30.0 12.rvl TRA.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu.ren min truoc. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.2 -16.5 30"7 34.0 13. ch] khac Iii.\ UU.5 10"4 12.0 13.0 15.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.2 15. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.2 34.'IC M so dUdngcong chunh cno. doc s6 a l tren min SH.c vach k}ulc nhau CUrt mill.0 25. 56 :±: 1 0.2 38.0 33. S[lU do dung .5 10"8 11.0 17. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.0 -5"Z -10.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.6 11. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.0 29. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. 2..5 28.0 31. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.5 -41"6 -46.2 12.53.6 .5 35. a.8 -35. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.m .0 12.ng vi trl b\> ph~n = sin.6 trn c.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im.:!:20.0 39. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t. ±20 \.50.3 16.4 -19.2 -28. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U. Klt]\-l NGl1I€:M vA. each min kho:'mg tir :1-5m. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.4 30.6 32. neu kh6ng vi thl b(.3 11. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm. (:!:10.0 +17.0 27.het.2 15. bl I.jr:g may.0 11.8 Vtb == -36"4 13. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. 56.6 -39. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.4 +1.H sO doc chinh xaca'Z.5 24.0 30.6 -26. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.5 31·Z 35.lt que.0 30.6 39. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111.8 +9.2 24.8 -3.m n~n l~m -ti(lp '~RU k. Ket qua ghi vilO LAng 42. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d. Kiem tra C.0 UrO 13. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.2 +7.

chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100. S ~ I (K-Ko) Ko . K ==50 ± 0. Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100. do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.1c a .Chcnh cao do chuan may 1\0 . a v I Tr~n . .khoang each do QAng thuae thep ltb .1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv. do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min. S .2. cao do Vfl " 1.S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh .4 Neu c. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi.ChIOu cao may K==_ . lru. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99.n .~ • Itb . s=: K1 hi(lu 1 3.3.dia Wnh hAng purig.Ko) pM! tMm vaa ch~nb. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. K ==100 ± 0.56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.1qt h{ln sai cho phCp trlin.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). thuy hth .5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia. K == 10 z.H~ s6 chu€n 100 va 200. ' Ldndo 1 2 3 4 5 . K = 200.(K .5 VT.1c h~ s6 VT. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I .n~ chu.Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .1 .S6 tliang mia b. 1~ == 20 ± 0. 0. tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100.fn s6 ho .

\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.im.1•. Kip'lll tra Vii.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng. Trong truong' hop Illn hun t.\ng ngarn.~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l. den khi dat thl thai.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D . ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn.fJ. each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > . hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam.S . Hlnh 30 .Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. hinh tn. huang con I~idi qua true bang ngam. do 3 hUang.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • . Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta.GC) Phlllt.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2. Dung may kinh vl 1.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. . = 206265. Dieu ki¢n n.

~ Trang 140 1200 TCN Up }(. tranh sl. tlnh tr] trung blnh Itb den 0. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc . K"" 0. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V.1. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. f CT . num II v~ vi I. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do.lO 6 cAm f. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86. -. trong thbi gian dd may chua phni sua). Xac dint.i hong. Xac dinh sai sO chu ky cua may.Trang 141 /200 TeN · .5mnL Dung may do cac khoang each do. d. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii.t a vi trf 10 mS.t b(l ph~n ±O.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t.an tiC) I.8 den 6.: D ~ A + K ~ 0. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1. KOHTPOJllt.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm.t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm.3. Kiem tra chuc nang hoat dOng.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . 3. fn . rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn. hoc.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t. Khi t. 'l'lnh6f theo cOng thuc . ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met. Thl du dung dt th] t. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.2. dDC 96 kiO'm t rn. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra). TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\. 9.. 5. t.}.7 trong Ii ljch may.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. thai C l-i'ET. f'l.10.d B bI K (t:h). kie1l1 t ra vA. 2. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC. De xac dinh dO Ii.ynAp 15 lai. Do dien up tieu 'lh.l NGlfltM MAy CT·S 1..1 (met) A . long rei cua may v<\ M thong g\1dng.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. 1110 may 0 tranj.4 .t.5) von. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). Dung' db th] s6 cai chlnh '6. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang.n klnh v1). luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. . d(J l('ch tan s6 M.1 hec. 4.2) von. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy).Dc d6i voi cung mr. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich.s6 hieu chlnh th. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t.2 von lJ dllu ra cun may).f CT t." di~n up do ph:1i Iii. (6... D6 di¢n rip nguon (8. (thai gian giun 2 Ul.m thanh cua ac qui (5. .0 ± 0. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. KrEr..4 den 10. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.5 viec C4ET. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai...hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb .

1000. Trlnh t.l d9C s6 3 liin. Cae khoang erich 100.n s6 sang tll. vj trl 0. sau do chuyo'n num thn s6 s:J.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H.ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R. khon T.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c.10-G D.n nlng . cIJ.D sang D. khou (I>3Y v&n (} vi tril. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do._1_=_1 . .Mi ch] trong khoang 60-80. SHU do chuy~'n khoa tll. 10 1Il DK .Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1. 300.Trang 1421200 TeN 6.'1110 d~ng Mn xuong. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D. Truong hgp nguqc If. n lun han ho~c bang 6.. GIa I . khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0.5mm c9t thuy ngan.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5.i . non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye . nlDJ{ ~ I n .Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. tlnh xorn phhn 8ly lich may. Dc) giao dOng nay kMng vue.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO.n trOi. 2000.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng.ng. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(.1e IOn han IOc vii l.l.ng khf quye'n xao dQng.10 D trni Ij mel) D.5.ng vi 0 ho~c chi du(.le 1.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . trong dieu ki~n ban ngily. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong. + Gia tIi P .1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. kim dllng:M pha van chi vi vi.6 glfong va 3000. trf 2 Wi ~ tri 3. .u do vii.~i n ? vi tri 1 va. 500. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v.nh 5000 -40km. 300. Luc nay kim d6ng _ t.:"==-~"- . _" ~:'!'_':"'"'".n s6 2 vii tl1n s6 3 v..ltdttr. khoa th. Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. + Gfa trj B .s6 Ian do. 5000111_ 18 gtiOng. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v.lc 17 Klt:M TRA.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa .lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. khon T-D sang vj trt T. 2000 111 . m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1.hiQu kCt qua do Hin i .kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R .\ rip Sll. xoay mim pha. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.'tng c.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi).\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 . .va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n .L t. I 000.

m6i chisu do 6 lan do.1 mm. anh huang dQn khoang each do. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).thn s6 1 lay 4 s6 te. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be.y 24m vA O. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m.M nA.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day. Khi do phai doc 56 Wi 0.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq. con s6 dQCa thn 56 .•. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<.3mm d6i v(Ji lo~ dA.Y INVA de xac dinh sv.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba. de xli 19· .lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).l h.'1 noi bang phlmg. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . ap su{(t va neu co t. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. s6 dQC a . dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. Khi do.IC 18 2. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . 2 56 hang dll.t gin 3 ch!l. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva.he cA d~ a:m KltM NGHl€.l~c vuct qua O.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.n true tiep. Bai kiem dinh b6 trl t. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000. -t'.

each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. ham. De nhin 1'0 sqi chi. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.l.ch nhau khoang 40-50m. ' b.y v~ xUdng M sua ch ita . may dl). Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll.· . Khi da lau xong.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi. ki<fm tra cac b¢ phan cua may.~t hai mia t~n hai . hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae. 5.li.u kia co trung vci dAy d9i khOng. Sau d6IAp may vao clin than. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB.I ! I hoac xec x<. 2. ntln dan gi.. dtlong nay pMi TOrong va net). .n khtic pMi hoan hao. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo. .5mm thl phal hi(!u chinh l:. Num di~u chinh ti(!u cv.lnh nhtl 9llU : Vi. N(fu . neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh. khang bi hu h6ng.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <.Kiem trn v. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. Ne'u l~ch qua O. Xem xet va. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l.lc ung cun may.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. Dung que hi~ll chln. Xern xct vi\. . Chan may va cac b() ph(l. MIA DO TUVY CHUAN I. kh{)ng co vet xiiy xat. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. Kiem tra va hi~u chlnh 4. e.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8.. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<.tiluDi chi.. Hlnh nnh ItlM chi.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D. sau d6 quay may di 180°. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. khOng co hien ttlong hi tic bi rc .h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. 1. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. 6.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. v~n rn nhfj! nhung. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may.t chinh xac.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. d cua b¢ ph. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl.ch. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. . Vi(lc kie'm tra va. 3.n lulli chi. d. . D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. K. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. gucng phan ehieu bot mtac. ki~m nghi~m may thuy chutrn. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. c. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du.t t~n chan may phlU vftng chAc. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao.1c1'0 rang. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. g.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM.ngtCCri do ngil. dAu duai buoc rn¢t qua doi.!nh d9C s6. Sau do phAi quay may di 180°.lt dau may vao true may. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch. Ki~m tra vi\. d~u d~n.

Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33). 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm. 7. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u.2m.}. 20· thl duqc.aukl. NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32).1c ua O.c cu¢n do khoAng each I 2A. tn a.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. cAn bA. chon diem A M dl}.ng may rbi dQC s6 a l.c CQC go cd dinh mfl tron) .t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1. sau do ell each 10m If}.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2. bZ tren mia A va B. bl va a2. lai. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. Can bang may.Dung thttc. p.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.t may. B.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. Hlnh 31 LAn IttQt d.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. khoang each giua A vB.trl:n II va 12.::1/10 AB (hlnh 31). q Trang 149 /200 TCN \ tl. . Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. Kiem nghi~m tl:J.1 dong tiep 1 CQC nira.}.tmay . SI. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b.80m). ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12.. sau do dung c8. GOc i dnh thea cong thUc: .1 till. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D.

t tran cae C9C. 1.)t may U..[V2] < I.. Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------.p bang de tfnh.>c tttong tlng cl.l th~t ehfnh xac. .7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10..-_-_:__:.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] . gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may. 20mm. b2 .Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m.. PhAi do 4 Jan..h6.. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.c2 . Truoc khi do ph8...!.. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I.20. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang ..n do.50.. .30. a2. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. V2i == L2i . khoang each tit may ( d. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7.5mm thl may d:.+ _ 10 2 20 3 30 .1] Si) K __ trong do : s Ie. Tr~n cung tron 111y cac diem 0.idieu chlnh chlnh xac titlu cu. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau. a6 tran mia.1. co cac s6 d<.=__ bi4-.::-=_:.i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl..iA. _ ------- Ci..c6 sau do l(l.. K= -7 [S . s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may..2 .. Tuang tv hl.6 .~---. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng. 2 .n o..Ci A '""'.:: ------ _---=..7 .:::. tli do girt nguy~n vj trf 6c..l JMp tia ngam xu6ng 20mm.. D.. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj . b.n sau do IAn luqt do tlt C9C0. 2.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0. trlln mia. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.1. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. Hlnh 34 .60 va 70m).. . 4.cj L2i = a] ..40.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111. doe cdc sO bj.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.r: -:_..tt y(\u diu. -_ =--:_. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8. can bAng may cAn thQ. LJi = hi .

c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia.\t do cua rnia . 8. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13.kMng de vong xu6ng. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. 10. o va m:. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. 1 vach chia nho nhat cua thuoc).73. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O.. X9. II. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. mia pMi d(l. PMi tien nanh do di vn do ve. Khi ki~m ng~i~n:-_.OGmm. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . 9. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . . ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35). 20·2!)dm. ~0-20. 64.54. q\ln O.lmm.ng. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. 54-64.. Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia.lcdua ve diem ·0·.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). Ai hi Hi ::0 hi . . X8. .nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. sau do vAn gi\i .:>. t .III.mia.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. Hai mia dat each nhau 200m.1 dieu chlnh tia ngam).rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. 'N.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. .g<. May d?t chlnh xac a giua hai mia. .02mm. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A. (tai 0. .c djnh sal s6 tl. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. = 10 =: Hi ~Mi La IS. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN . Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10.ti m6i diem mia khi maya A. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. 12.. Nhimg vi trl con ll. [ hm 18.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm .t nam r.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. Tri 56 cae. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm.

tra 2.200 TeN nguyen vi trl d:. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. Ki~m '.i. Dll'bAn. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. Tro. HAN UAC 1.c9.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. tit tir. vi trf khi cd dlnh vit ham . . Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t.N6u SB. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.eM. Ki~m tra ban ve. Kh~d~y tay vao 4 canh. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. 3.c . tm 1.Trang 154 1200 TeN Trang 155/. n. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. ~a pMi 3.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. quay ban ve. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~.li M'n vA .d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. . N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. khllng cO bl. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . d~dAng . D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. vA cAc m€u it ~. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. a go 2.. '.t den va do cua mia. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t .'it may. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. KI£M NGIII.

.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. Sau do dinhbP MO.li.t day thu& cua may. trw C1 xa. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. N~u hinh chisu IQ. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. Sau do hi~u chlnh bI.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7.lc titlu kMc nhau. D€ ki4m tra.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. . TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai.lt n11Bcv~ giue. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>.q. Nltu. 8. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta.tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu.1y mcng. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac . ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua.tc ti~u ban dl\u. 10.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . BaU do quay may di 1800 va.. Dl.hOng na. M~t phang ngarn pha! trung dQng. .o mat phAng dA duoc kiem tra. . ap thuoc va.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc. 4. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu."t khoang 5 den 10 m. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. nhu 1l1. phAi song song v6'i mj). n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!.I. 9.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc.t thuong. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~.. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng. Mep vat thuoc cua may phAi tUng.I.m tren dUOng thing CUB.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. Trang tntong hop kMng dl. N~u all thay xac 6ng kInb. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c.ti~u theo hub. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh.ng may. Sau do d9. v6t xuoc. chem vao de than may mot mieng gi. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no. Nou nhu muc lieu It. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng.lC tieu k. Vi).mg vai die'm vita chllm va quan sat ml..l.lc tibu do. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.ng cua hoi dJnh. sau do quay may di 1800 ~i dl. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. 5. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml. . ChQn n1¢t nIl.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco .t~u cAu. Sau do tien hanh kll!m tra l!.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung.t thu:llc cua tllliy tri. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml.1C tleu v~ hUClngd6. D~ ki~m tra. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau. Nt'u khong dat .

2mm.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. P .cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). . Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia.t6"ngsua chua. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . . H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. 8au do quay kep-doi di 180°.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .2 nun thl phAi dua ~ xl. duqc vugt qua O. IV. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl. Kiem tra kep doi tam cua ban dac . KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua.S6 d9C ban d¢ phai T . Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. De ban dac 6"vi trf can bang. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P . Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. thea bieu dl) dl. III.'lt dubng t. d~t may ban dac l~n ban VB..! ( t j f i . BaU do dich chuy~n thuCsc. 2. dung but chi k~ml. nghieng' a :. 4.toc chlnh khottg. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko . Iai de vao diem du danh dau. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac .tong ke cua: thl.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X.H(! s6 chuan (l0. hi~u chlnh may ban dac tl. 20. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : . IDem tra vB. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm.1c .MO Trong dri : MO . Chsnh cao I MO= 2 '. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. M6i IAn dgc s6 pM.T :.i d¢ng.i song song voi nhau.100) ho . Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5.di d¢ng.i dira hQt nUac V!\O giua .Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12. danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. Chanh cao cua m6i IAn do X8.i ('1'). f ~ . De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. N~u l. 3. MO . Nl!u vugt qua 0. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m. . De ki~Ul tra. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm..CQC In duc. 1.

s6 dQC tren do : do . NlO:= 0. cho h= 20m la-Zem. 100) vA V\1c.D¢ cao diem mia Ht.05 K .le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.OOm .02rn De ti¢n tM lap bang. N100:= 0. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir). 20.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).05 x 20. Ch~nh cao tram do pM.1 K N20 = 0. cong thirc tren se con: h C. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt.02. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h . bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i..TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3.± 100) a.± 0.03 = IO.chiau cao may Khi doc so tren mia.1 K = 20 ± 0.ng d1.i xa. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do.2 K:= 100 ± 0.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2). Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .-Lcm.1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : .S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. ± 20. as _.m . trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.m .s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.86 doc tren mia bA. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm..00 x 0. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.m + h Trang do: Hd. K = 19. K:= 10.m = Ht. Icm. Vi du : K 10. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd. 10. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft . [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.98.!bng cong chenh cao v. at .Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10.H~ 86 do xa b.

1/5000.n hi'lm kim kim. SI. bo thanh sat ra. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L.Y ~ 3. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . . true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng. ~. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. kim dao dOng nhO dll. Lam nhu v~y vaj lan. phai OUa vito xUang 5U~ chua. 1I.ptM .icd{ kim se dao d(lng. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). 1. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat).Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA. 4. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban.€.- .t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc.lmrn. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. .' ~:~ _. ni'Ji long b¢ ph(l. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul.'~" . Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. . Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. ~ .n r1li dung lai. 1. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . Dat dia ban tren pan ve. 2. do chuan bj eM in .€. KIEM NGHft.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O.• " -=. el!a v_Q.':M DIA nAN 1. doc 56 a vi tri do. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam.

do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi.Trang Prang 1641200 TCN 2. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph.\ng. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang. de) cao ieu ve. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac . d¢ cao v~t a ngoai troi..ng. 3. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . ~ : t~ . ~ Di~u ~ W. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8.

Bay chup anh II. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. Phuong lin I . do bli din v~t. nhr\ eVa thlfp. ehuifn bicho ch(f in . Phuong phrip pMi hgp. PhUong an 4 . Thfch hcp v6i vung bhng phhng. 1.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4.. Thich hop voi vilng dong bang.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. ~:.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L.

3.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. Bay chup anh o"". nOi nghi~p .. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt. Pht1C1r.'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2. dia vQ.'/e nOi nghi¢p.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ . it nha cao thng ket hop voi dieu. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~.~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.n anh don hoac so d() .

Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. Do v~ dang d4t. kielll tra.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.1nlbi eM in . ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u. J Blnh 36 . Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang.-13 ¢i nghi~p.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. Bay chl. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.lp anh PhI.! ]l.

++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.1p Tieu elf.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .TE7 MRB .1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .11 . Blnh 37 2.5/18x18 MRB . (mm) i ca 8.tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .nn ffiayAnh Loai g(k chl.lll.15!23x23 . M)A.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.56 tri diem trong tn.18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .

li a) Phl. b) Ph\lc V1.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 .Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng. dr.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.I do Trang 1751200 TeN.'i'rang 1741200 TeN tlch.>cao phl.t do \0'0 ".t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .3.j_ 4. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5. + + + + + + +.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.lC Vl.IC V1.lc V1. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.

Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.ng c.0 th] sni tren mriy do 19!1til) .40n+27) R TIl 2 '1 b '. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.Heu clf.h6i. 2.0005 bn H .lGm 3 +4.25mxy 11) Ui. _r V 2 H 1. 50 J J \ n = 2. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny . m'z=' 0. m s :::: O.d~ dai duCfng day arih mp .2) b H (M---) m 2 +(--.2 t. chup .) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.5 b sO trung ph\.1 ~)n + 48 phuong 0.'{l.08 n.sill 56 trung phliong do ton .mAti sO tll~ ban db th8. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.mau tlnh torin mOl k.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp.0.55 m R::::b n.tIl) cao bay chup II.q 12..S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M. phong dai cua mo.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' . nuiy ehup imh b. tuycn : a) Tang day ..1) + m. TAng di\y m~t phkng : : . I.5 m ill + (_q)2(O.q _ Sai so trung xy . I1\h m H 5() _ Sal.22~ r ( nUll: b. Ii mat phang' : ' v _IV.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB. (2 -f-) (n+3. diem tang day m~t ph3.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE.-) 2 (O.

". ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang. 2:".M~t phAi .s6 hi~u di~m va vong tron ml!.Ii \ ..kfnh Icm .. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao . ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ . ru CHiNU MAT J'HAI 1. l\ 1 !.. ( canh 1.iX:1ll ) 11721 Di~m . (vang tron va 86 hi~u di~'m mll. kl hi¢" "). vong tron trong mau xanh !luang kfnh O...0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm.gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 .u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng.u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .t phhng trim dO cao.. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ . 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.. d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".

15 D(i cao cua di~m 0.n 1".15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.rn : Can Vnn Thu t. tu chlnh bang Hinh 46 2.Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.-18·1 \ 7·(.-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.Y1) 1[·202.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .

il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. Krell t. 11('>1' no ve nAN(.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t. Iii 19a d~ anh xz eve dO.l1l.huc tren : lllp .J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM.n. CAl' c()NC.Tmng182. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! . Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . Ticu c1.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .lc 29 J I . ANIJ I\IAT 1. • GI. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. "-ong 2. may Anh + I) t min == Cos rp .6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1. 1'IUri)N(.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do . dll.

)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.lC 1.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny.V t.in ng.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng.hi'.1I 'T' cOng do nhh k may t. N6u dilu chu t.. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t.'lIl1 6nr. Xoay m:i.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.ruc xony ctm L.t cun may song song vai hai I . trinh t.!"tH' ddng d.]"('0 dlch xn 11. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l.'li1 m.ii".\ mriy thuc hi('I1.IP phni e. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t. b.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t. 1. l.Q:Ilit) el'l:l khuru. True . eua may. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ). nu:ac hieu chlnh.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man.h. KieHl t.: YC vi Ln gWa va d(tf.hV(~ hi('ll. c. 'Vi~c d:H. ntftk.e trtmr. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr.\1.!" ki.1t(a l)(?l Illi(I.tY !"ll:l ]. trw' thing.lll.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch.. con nht! hlnn (b) chung to t. veli diem gilfll cua 6ng bot milk.. elm t. sont.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl. va giao dir. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua."tl1l vi CII\. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.((l. m) ~lAYKI.M UlIX)N(.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).·hot. ni. Di(~ll if. Sau do d:).u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH'). t.rn khi ki(lll Iq.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.\m khn.m Cl\:1 ('.onf'. C. ~hti.!:'lIn el\. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.ruc XX rhhi vuong gdc viI..y gao cho mOt t.\ng klnh t rue !1j. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph. khonng (i·8m. KI~M NGHI€. 2. nliuuj.\ mf"m. dun[~ cAe TlIltT vA.('ll. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. N(. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni. D:~It.1" do ilh.'mg thing. _ .ie·p X. VI chup anh.~(i1l!. ".. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.'1.Y so khong duoc x~ dich).\ng l[P.ruc dung cua mny.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.r1.tlC. N(.\ t.I1\(ilng dl(l.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU. m(oc t. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.:m t.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp. Cf1C yfu t.) ph(m dinh htfi1ng.\ [)Hf'. r.~ ~ong vui (mg hot. vU(Jl1g gdc voi Idnh v. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep.m ~hlnh. Tia chinh etla hu("mg clll.! vi t.(iJi ta ng.ei hlnh IIn.. vdi t.-i. e."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma.rlll1r. f.1c dit-ll ki('lJ ":I".hry.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°.rong c. ong ll{. v(li dAy dol.htfe lli('1l nhu sau : .\.che ml}. 1.HI d:"ty: a. _ DQ. Kiiim t.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot. True utillg CtlH nuiy ]lh:\. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(.' 11\.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh.

SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham. Y/.i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.0 nin diem chfnh hnh . ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng.p. khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.rng phim rn.2 CUll e:\c dffu bung t<. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht.it Clla bu?lng'ch1. n./ . Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b.0 cho "". 21 ==22. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.~~l1h . sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll." lu.llll trong mM phan glaC <10.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia.C diem u:1 drinh d:1u. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl. hll.l< ngam..lIt d() 7. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.lc tQa dO clln ph:l. diCim IllOe t(.g C!IVP). Cac s6 d9C dri dU(l'. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm.)L quail s:iL pll1\i n.".t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang ." h. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.::::20) . Dung . U\n~ L" ) I) .~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.han 1l~1 [J VI trl uung thl v. .im vno mot din vat to l'¢t erich xa. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t..02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.. 6c dot cho khung chuyen dong ". KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang. 1. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . c'ieh giua chung. . n II."u d6 kh6a .duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn.. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. KiC. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4."h. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.)o g v. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.. h(\p de. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I..1 1I.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl. quan sat lai ~At do qu~ h~ t.\ng ·0" wi guay mny ng. ng1(oi I. 6c 1m 5.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng ." ~h. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.1Ion.'. keo tAm chdn CUll.tng phim . nam t"..tp thl tea dl) Z 1.Trang 18G. I fai rnia do pMi da.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO.. \lo~? c 1\I. Cae b6 tn '.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. nghia iiI. / Trang 1871200 TCN r I / " . Xae dinh de.p h(\p de.fng phim co phim vao.n quay kInh vt.2oo TCN . c~o ~~n khi v.1.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.t trong mOt vui phLit. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau.tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. ngvoi til J:\phi)p dt.Yr)t :1'1:.ti lU<... ~(~u .I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian. . "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. • Khi d." "0 hQ I'h'~n dinh h". ?~ic~ ep xu6ng .n ginc clm tlfm k'{nh.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau.1c dfch dd. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.

l dat vi trl cua klnh v~t . Tren mo.k lUU m6c 1911 d(J.1ng phim rai xl! dich nd va d:).·ll dem d~t len may do t93.. chup 1l1.f2 . mac .. Cllt)i cilng n6'1..nh. 4 diem m6c dau khung. - a.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. dinh huang theo moe t.) . Bang erich (M chup Illy 4 .lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.t len may do ton d¢ li).. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p . X eho t.\ ttl\.'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1. hlnh 4G)phlli nAm gll. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh./1'i.D~t may tren gia. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung.Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang. trong elk u:lu m&· dO t1U.)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).p tM.pc v(li u0 chinh x.... Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup .. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).Neu hii.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu . Sau do nhi¢t d(i chenh l<. dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh.n mep . true XX di mot dai luqng l0 X3-X4. tn .(_q Hlnh 49 (X1 C.. . 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. Cac Am ban nhan dut. r. -/. . Nhimg yeu . De kUhn tm 10 xo.u L·Lo kh6ng vugt qua O.ic ±[)". Neu hieu t9R.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co.lap phim k1nh vao khay dt..t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng.lc dem kicm Ira d(l ep khlt.(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3.c Z.f. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km..J . Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc. e\U\ dlling.fr L 3. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\. .hl diet! ki~1l vuOng gUc dat. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii.. 6ng khdi.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ..02mm t. klnr voi rmic eo thEf.l.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. chup hang loat 24 {mh . CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng.. nh drlU tr(~n mrt. .ll d e. Do ul) cao ellll nuiy v.!UI:IC.ng. cac ci}t. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc .Lla . G lim ban..3 V . -f. Md nap klnh vl.. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O.

. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)]. L\ tfnh thea cOng thuc .1L1 "" L1 .Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' ..tgfic [ COS' (f{J .i1>0. Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . 20 thea c6ng thuc : f"" 0.LA .in d.Trang 190 two '{'CN L1 = 0.l z'b Z'e 0 2 L 0 I.5 en cae diem a.5 (Zl + Z2) . =f.tht1c . D6i wi bubng ch1.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0. nh~n. L .j. .""ng h<. L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ . Xb .Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. :: arctg d'ctgso . etgf ZOa = Za- -1).WO TCN Sau do tim cac hi<}u: .ic gilt tri f. ~L4 vuct qun O.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f. Z~ = Zb. sin 2E: L == X2 . _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c. L 03 t. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh. c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup. Xo. Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh. tri gia. M~ .03nHll din pMi lol}.5 (Zl + Z2) L4 "" 0.114== 14 . L04 . duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. = L3 .5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . b.Xn n(n.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh. vo. 0.n : . L 4 .1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n. Z4 hang 191 /. L °3.'" tri r.sin2r f2 ==(d'+6.p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp. ctEf' + 1). + E)J ·1 Khi e <:fl. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue . d ::. t. _X:.

+rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.Ii diem A dung cac goc +'{' va . Ti. Sau dd I. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day. tlnh. mZo ~ O.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50).rulmg hop chup thing blnh thuong)." do dung ue thiet ke. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r . con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. .JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t.pthe.08 rom' I . kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da.Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). con rnnh gi. AH. cac hudng tuong ung veli t.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do.I.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51). v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.1318 goc fJ ==2305). Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL. Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. 'f ::.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl..

Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr . 1.lg hop chup th. Mo. hLiang nuiy ve khu V~(c c.~c tren) nia vlIllg chup bj "c.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t. con tron b(i ph~n ghi d. bu Ong chop. dUung' d.1. 9. hinh ilnh tren kinh IIllr. con tron dj(i'm ph. rh. 7. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. UL. .io Hoi khllng ep va 1.i('!u do. .may va tien hanh chl:lp. dIemd" m t~. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII. l~eh phl\O .1y ep 2. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. (rl l(c'Ji ho. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). di~".. dAt t. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram.ii.t. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr. J~'ch tr. phdi.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing. 5. khi ctm nglllll.o nap eMn ra. ph:ln tde vi cho tru ng Ill.lI. mo nap klnh vat.~ tr.jt tv J~ch d:iy). 1110 nrip kfll~! nIb.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(.iy.t" thl xe dich kfnh v.~ thny ddi .u ehlnll h<. Nell tn~)t rh:ln n. (thAng. Bli doi vai die'Jn pMi G. II. AL.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam.1C khi .~i tbl /it'll do. dong nAp kha y dl.\[ lfii.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti. m(lt. chnY~n mdy v.ing phInl va lay khay dl."n Mnh ch" p " ''''i. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.'it ph:in giac ella anI.'1ll trrii ella dVi1ng (f.eu day.JI> Tren dir. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit. cho khung lil'l} ve rhia trUde. Sou d6 Rbi. duongpMi doj the chup (A.ng thw d. CO? phAi cua dl10ng do. 3. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.'n hllm. 1. 1}inh lInn Hlily vii J.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn.lo de.\ng.ieu do. quay cac Of. nh" ('en t. IGe'm t ra vi~'ic d'. th. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i. kfhh voi t:il1l t.ln chuJl viI Xl'1n Xl.ing phim fa khOi b¢ ph. l<jch tnii.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. tlo.nh cua8.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X.

2.ru nghi<. Do vc him 5.2.2 LUdi kh6ng chc do ve (.3 Be tri vA.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.7 Puu 19C 4 : Moe. x.c chung 6.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.2 Di'eu vc anh den 6.1 Do vo bhn 5. kiGm nghi('m uuiy :~.ID thu.3.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.3 Lnp Lan 1. coc UUU. dO eric 7.3 Do noi cac diem khong cM anh.1 NI:.TlJy€m tll.2 t. NQi dung cun ban do 4.4.1 Do vts din v~t 8. hlnh 8.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.0 G~) .4.4 Dieu ve anh may hay 6.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).ti(m do 4.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t. do noi diem kh6ng che' anh 6.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.JC L1.1 Luoi khong che co so 4.1 Qui dinh chung 7.1 EO trl diem khong che (mh 6.fty dung 8.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8. dong goi va giuo 9.0 n'! 5. Ion bbng ilOh clwp .4 Yeu dhl 26 32 . 4.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.u. Ki(!m t.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.2.2 Do ve dja vq.1 Qui dinh ehung 6. Do vc ban do dia hlnh ti Ii. Thanh l. l~(_lC (HI.t va diu.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.t d1l:t 7.2 Cong tac bay c\WP 6.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7. Do vc troug khu vue dli.ra.i duang chuy"Cm dip 1.4.3. Qui djnh chung 2.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.

lkern theo .l vc 13: Kiem nghi¢m may.te va erie dl.l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 . kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. Trang 108 110 125 128.ll1.lng C1.l l1.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1. hi¢u ehinh ban d.lc 22 . M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 .. .le I!) : Kielll nghi¢1U may.lll.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .llvc 11 .lp anh may bay '..1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 . .lc 20: Kierh tra. Ph1. Iuc 25 .ll1.lll. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1.l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1. (im may EOK-2000 Ph1. kiem nghi~m may kinh VIDalt.lc 30 .Trang 1981200 TCN (. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il. So d1J qui trlnh cOng. kie'm nghifm.lng khi thiet ~t~ Phl.ll1. Phu.lC 14 : Kil!'m tra.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl. mia do thUy chunn Phl. ! f Trang Phu It. Kiem tra. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl.lc 21 : Kie'm tra.a 010 va hi¢u chlnh t.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl.lll.lc 16: Kie'm tra. f 1 t ..ctrAn tram ch1.lll.llvc 17: KU!'rn tra. kifi'm nghi¢m Ph1.lp i !.IC 32 : Trinh b.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000. kiem nb.t thao tB. .lp Phu h. Ph1.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .lc 27 : Tu chlnh m. f f 1 . Phu h.ll1.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra.

" .t It .' .~ :. 11:. : .": ~k:.! .rl'...:~~ .t ~ I .~ .' ~ . ' ~...'."\1\.