I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len. 1:1000.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . ' . tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr.90 1:500. hlnh chieu.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . M dO cao. each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. M toa dQ. Tuy nhien.1:5 000 (phan ngoai troi). .6 . each chia manh. dia hlnh I 96 TCN 43 .

1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . d6i voi do tI l~ 1:500. do . 1. 1:25 000'. ' .6. 1:1 000. thu th~p ttl li~u va. 1. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) ..5 ban do.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh.2000. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. kiem nghi~ll1. ho~c cbo tung khau.3 May va.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac.lng d6i voi cac khu vue . I 0 000. dung CI. 1. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do.. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c .WOTCN 1.Trang 7f.. Tuy thu¢c vao dia hlnh. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. a thuc dja bAng may' ban dac.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500.y.lluc 1). 1. -1. . mrco ban hanh.1:25. QuY DJNH CHUNG I. 1. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 .Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat).tc dia ap dl. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh. 1:5 000.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.4 Cong tac kiem tra. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil. 1. 1:1000. ve hang cac phuong phap sau : do .

5 . () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u. 2. Tru'i'fng hop d~c bi~t. trung . .5 2.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. khi do va ban do 1:2000.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.5 5.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000. 2.0 2.tll~ ban d?l 0.25 0... k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m.0 . chung.0 1.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 .0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi.. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.i. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.5 1. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1.!oi ki 16 met each nhau 10 em. . M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}. 2.0 0.1~ I Tren tb bAn do ke h.0 2. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do.25 1:1000 0.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.0 ~ ! I r 1. quAng tru'Clng. phan loai ~ to'fLl. 2.0 '1.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.O d(lU CO' ban O. 2.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve.5 2. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban. elipxoit Krax6pxk.5 0. h<4e kill khoang each giua hai .c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.8 Khi c.5 1. dlibng binh de) cc ban len hen 2. 2. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban. .0 --- vOi cAc..500.1<.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay . 2.ehu : Khoang C8. . CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.t. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. 1:1 000 vi\ 1.0 2.0 I 1. .5 5. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.5 ti l~ 1.5 2.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.5 0.5 1.25m chi s\1 dt. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. ! 1 I 2.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. t! 1$ bin do do ve.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.

2 000.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp. . .15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1. cac gial dO<.a cac dia vat : 2.3mn~ " vUng ram rap. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d.' Bang3 do VB 2.d9 diitm.Lllai d¢ eao ky thuat.1e hen O..1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing.11 Luai kh6ng che trac dja dUc. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\. 2. 3 .10 Truong hop d~c bi(lt dUc. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.ty l(! 1:5000. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3.Luai tam glac nho.. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (. II. quan tr<.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen . 3.trong tntang thU'angCo 1 . tlnh theo ti l(! ban do. hop thong . x tong the' den cue b9. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.2mm" v:u.71l111l.ng quang dang va O. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1.Lllai dO cao kinh vi.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll. 2. .12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB. IV.5mm tren ban do.lng de' do ve ban dll. dUbng chuyen kinh vi . 4.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1.ca ban a vung rung rnii 2.!\ng. 2. cap sa . ' . dO cao lttqng giac.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. 2. . D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh . 2.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban. song c6 gang giam cap phat trien.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban. 2 . xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. 1:1 OOO'iA 1.4mm.ln khao sat. phu hgp vai qui trinh ap dl.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. o tu 2. va giao h¢i eo dinh. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . III. dam bao m(lt.9 gom. tift cl .LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. sai 56 tuong hO gilt. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.Lucri d¢ cao hl:lng I.2.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. thea man d¢ chfnh xac.lng khOng dUc.

Ranh gloi vA tuang 3. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2. 3. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. Mn. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung.1:1000 va 1:500· do eve Do df.2 Khi bi~u th~ dia ~~t.1cv~t ..Dang dat va chat dat . Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. kenh. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang. muong. dap cao . Mi . xa hoi. muong mang . 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. rach . bd song. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. .17.16 va 2. nha tho.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. chi ve gop cac nha co cung tinh chat. bien chi duoug. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do.m ki hi~u bieu thi cho phil. cang. buu di~n. v~ duong mep nuoc.dia .Dia v:}t kinh ~ xli. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. . chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.ThUy h~ va cae. ty 3. nho. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0. ba ho. dja vi).6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher.)n 0 thbi diem ch\lp anh.5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp. hqp. chua.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. c¢t cay s6. Neu klch thtlae cu. 3.. dich vv. Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia. bU thua on djnh ding phai bicu thj. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi..t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu.1:ian db Nha nuCie ban hanh.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. van hoa eua chung nhu : nha may.lCva. kem chiu lua).cdng trlnh phl:l thu(le . thl dia. ttt O.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. 3.lthu¢c . eo dQ r¢ng duai O. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. cM dao s~u. cau..2111111 thi've tach ra. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi. neu co yeu dIU bieu thi. 3. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao.Di~nl dAn cu .. qui mo (Idn. ducng dill nho va duong mon. .Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. Song ngoi.n thiet kM... Duangbb vung. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. 1:5 000. nha van hoa.theo cac qui di n h c u the.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng.. N(H DUNG' 3.. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.c 3.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. ngbi.t da co trong qui hoach chlnh thuc. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t.5mm tr£m ban do ve mgt net.. 3. 2. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000. Cac dia vi).Trang 121200 TCN 2.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. rao " Dja danh va cae ghi eM cli.1:2000. .17. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.16. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c. sO'tang). Th1.t ra khi do ve ban do 1'. tru so uy ban.

tru'ong hop kho .1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 . cac diem phan rhuy. cac loai cO . luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen.. . gO.. kenh. mau. 3. 4.mh ma di. 2 ph:li Mng4.1.a. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song. Gnc phuong "i do 2 11'l. nga ba. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin.1. Qui each m6c xem phu luc 4. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu.. soi.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l.u ke ehllng. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. rau. tu thuy. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut.1. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. Bang 4 4.. d~ den va bao quan dttqc lau dai.c va hai e:.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day. 4. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal.Ulg chua! tam giac.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia. " 4. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do.. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . :.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. dong. ducng kinh than cay va bieu th] !.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P. ten song. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan.khOng qua 2 phut.1.1. c6 dinh nhu thap nuoc.. Cay va cum cay dqc~q.lay all a tat ca cac ti I~ ban do.tMp nMt. kI hi~u va ghi chu. . hoac chem diem. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. dO sau.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. 4. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.. 4.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.5km doi vai giai tlch cl(p 2. chem IV6"i(Ph\l luc 3). chieu cao ti~u do Ill. bAng phuong phap giao hOi.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. bun. day.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. cay nong nghiep. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. cay cong nghiep.1. . 4.3.1. c~nh m& dau phAi 1. xem xet cac truang hop C1. a " 4. doi.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. . thap nha the.p phai do dQ C8. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2. 4. cat.1.D cac dia phuong. Di(>'m gOc vi'!. chat li~u.lau dbi cua nhan dan dla phucng.. Ittoi tam giac day d<7C..8 LU'ai giAi tlch clp 1. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. set. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. C¢t vO tuy€n . eric di rich van han . nui. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng.-'.1.

doc s6 f1 3 vi tri cua thang .DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.Gdc li~n M trong chu6i tam giac . mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56.1.1.1. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may.2kg 5cm . Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0.IC s6 4. . each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql. . ..11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo . chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .rc Cling. BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: .sau) khong qua Iml11. CT5.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao. 4.v .6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.cap 2 O. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh .13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h...h.3 nun.Trong luoi dAy dl)c .3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0. .mh' dq dai day . chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. Neu canh ma dau khOng do tn.25km.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.Chenh cao duoi 1m .Phuong trlnh .5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . 4.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4.4kg 5cm 3 Ghi chu: . D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. cap 2 d€n 0..5km.Gee khi chem diem so. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau). Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.Dua eanh . song di¢n ttl hoac day inva. V. DI 3S. 4.lmm.12 Canh chieu va d<. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai. day. .Dua a.ledung cac leal may do xa di~n qnang. 4.IC 6) .lc Krax6pxki .1.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.1.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O. G6c do theo phucng phap toan vong.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O.

1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . 10mm khi chieu tambo ngam. 4. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do.1. de. c~p 1 va cap 2.>P '_ tren chan may de do goe. ! I I I I . qui tlO" 0'2 0'2 . 3 T<.m qui tam xem phI) h. _. Neu cOt tieu cao tren 20m th. do Iai nhu sau : Theo 020 .1. 4. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm.ai 20m thl phai chieu diem. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do. co d¢ dlli cac CRllb gill! . neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do.f911tram do co 3 hUang. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do.l11.I I ! I I I I Phan. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I .. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut.5111tro len. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1.15 Lues' an chuyen co hai ca . s6 Ian do. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay.oil m¢t IAn sau khi do. tl<. Do gee bang cac may IOI. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. . phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu.Hlnh thuc giay chi€u dil. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du.13.. Giai tich . Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en.. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do..1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. n n .li ca tram do. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc .:~'lm I. nhLCng tia n.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em.14 Xi! ly do bu.JC5. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. DIem goc cap cao han. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df.1c ). Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. . Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban.

11).... CT5.S p~I() lk ~ . 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000.\ 5 6 7 8 -Nho nhat . 4.~.1.S6 diem nut. .Lon nhat \ \ \ O.' 15km O.JI.".phai noi chUng lai.M . . Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang..' z.4.1.. 4 ).5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O.?= 1 N·k ." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) . DI 3S v..n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .\-:.1.18 Canh cua duong chuyen cap 1.. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1..-.r' 10.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. I ducng chuyan .2km .v .) -~ .t. 5' !.n\: fOknl\ .Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .1.Ji l._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111.~ ~ f'\) =.-f~. -: 3 r:» __ itt. Canh kg thuat. 1R.f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau.08km 0.11. may do xa va tuyen.Trung binh 1... day Ghi chu : ./200TeN if. 4. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4.lm. M L tt 1.12kn 21. Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .- \>""1\ "'" I'\~ -\C . \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .. N . Canh ~\A L)~) --70-.S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.p CLS. .}lO i..:r" . n· S6 gdc .r'"~ 1. _ ~1~ "..m<'/ i_J'- L..13.. \ ~~ 1. :::Ill . khong cAt cheo nhau. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.f\l~ Trang :)1. v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn". tf\~ i~".1.Skm 0. DO dai canh ..3kml " \ \ M"(:J I . _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56...~.i:) ~ liD 1.. k.). o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -....~ k .16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. 4.35km\ O. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.14. '.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep.

Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). 2 d6i vai do did canh doi clp 2.1 tam giac do canh cua Cur.1. canh cua dubng chuyen cap do b.1. . ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo.1. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do.r Trang 22 1200 TeN j. May phUi d. . .<):2'. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . cap 1 vii. giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'.Cap dUbng chuyen Chieu dil. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3".ll\lc 7.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). 06 hi nh do u6 t ri d:..e.:20 Khi clo canh b. sai s6 chap doc khong qua 3". inva va p~uang phdp thi sai day ngan. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.)t tn:'11 dU0ng \."!ng 1 d. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do.min Bala.trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2. 3 41. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .b) do canh. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4.Khoang each do tinh bang s6 km .0.20 C. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So. rip suit den Imm thuy ngan. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi .iy inva. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.Jm. Do dac va Ban do Nha . mD = :!:: (a ± b.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2.21 Khi do canh b. Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a.1.D) rnm D .\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. : Bang 8 4.1:2. cap 2. b .1.":C:u dung d. ~ .\16ng gee voi canh do. . cap 2 con .16. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'..IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .11 v:\ 4.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh.

1.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.). Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. • .5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di. 4.Duong don .1.iIUQng tlnh thea Ih 2 1.1. phai doc so thea thu h.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m. do canh theo hai chieu do di va do v:c.GiUa diem goc va diem nut 0. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.1.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2. . ! . 4. Mia dung de do d9 cao kI thuQ. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.Khoang each ti1 may den mia Bala 4.may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). mat do . sai s6 khdp tlnh thea cong thuc . khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin. mol chieu do 2 Ian do. khoang each doc true tiep tren mia den met.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu.45" tuong ung voi 2 mm.1/3 000 chieu dai canh do. .5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.mia sau _ DQCs6 m~t den.1.1.IV Nha nude.DQc s6 mia sau . giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm.t la loai nria mot hoac hill mat s6.24 Lurri d(i eao kl thuQ.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 .e dong huong.:m trong ht6i co sa d9 cao.1 Trang 25/200 TeN 4. neu dai hem 170m phai phan doan de' do.t duoc b6 trl duoi dang duong den.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. Khi dung mia hai 1l1~t so.5m 1m 16 12 1~. dai nMt kheng qua 200m.Trang 241200 TCN Chi chu: I .. Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.III. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh.D¢ dai mia Bala B . mia phai d(i. 4.D9C s6 mia truoc . Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.l : _ DQc s6 m~t den. f h= . Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.m de) cao hang LII. 0. ± 10 Yn(nlm) . cac die.25m . chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p. tri so vach khac la 1 hose 2C1n.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen. 4. dung coc chuan va may d.

9 Khl do vi. dja v~t. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. 4.: ~~:. ': ::':. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh. 4.' ban do bllng Anh may bay.4.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. s6 gee ngoat.2.l the' t. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.2.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). bang II. 4. ~::: . Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1.. canl dai nha:t . D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000.2. 1. .2. neu c6 trang thi€t bi d( canh b. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve.2. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do.2. Cac diem g6c de phat trien h. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. cc the. duoc phep cua duyet phucng an.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. JUClitam giac nho.4 Tuy thuec vao tll~ ban do.b6 trf bang nhau. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. phuong phap do \'9. uuong chuyen khong' qua 30.14 va 2. 4.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. dO cao kinh vi.2.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.r-.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong.rong phucng an.3 Trong thi€t k€ kI thul). .2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. 56 goc khOng qua 4.2.2. Truong hop that khd khan. ".2. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap.2 lucri khong eM do va 4.: 4. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4. .khcng qua 400m.15).IC 9). Bang 11 4. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan. 4. chieu dill duong don (xem bang 11). giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). 4. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9). 56 diem tron.So tram do ella duong chuyen. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen.2.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n .'ngan nMt kh6ng qua 20m.t phai giru quy6t C'.toi kh6ng eM CO sa tm len.

so ! .2. gee nghieng do lliin voi d(.ri ~~a g6c !.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°. 4.2. hone t.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9". do 2 Jan do.3'.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do. neu chu. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do. chinh xric 1'. so so IAn trip 1.do tll~ 1:1 000 va 0.'li canh.j.2.10. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4. girla 213.: 40" Tll~ ban S6. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. Bang 12 4. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.2.I(: so khong. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.I phu luc 8). Khi C:'. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .p C. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".13. . giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra. sal :-:6ch.2. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do.2.e.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11.Ill.'1.giac nho duoi dang khoa t. 4.8).0. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°. 4.4. do 21i1n do. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4. 2.2. UOl. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.13.' 4. chenh t. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20".b I phu luc S).tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 . . heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).10m doi vdi ban do tl l~ 1:500. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.3. Bien c.2.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .15111 d6i voi ban.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.1' dE-' do goc t hi sai.\i do goc nghieng de' xac dinh. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . song phai do thea phucng phap 1(1(1. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam . chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d. Ian do t:i. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt. chenh kr:!l.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.rung tam. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.~1t qua 45". o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .21.1.qua 0. hoac chuoi tam giac.l<.50 goe trong ducng chuyen.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a. khong nho han 200.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000.2.2. tu ve bang dlin diem.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh. diem kiem tra co the Iii. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii.°5.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002. 4.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce). ': .13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.16 Phu thuoc vao dia hlnh. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n . neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c.d. Chenh ket.2. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan.

).20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. - 4.2. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch.p (bang 13).2. do ve tren m¢t canh. Nhu tren . d¢ Ion cua g6c.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.tI nh bang 56 ki 10 met.2.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.200 TeN han 300. 2. chenh cao doc theo chi gifra den O.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang.22 DUbr: dO cao kinh vi v. I i I hOi dt? eao d¢cl~p . llloi duong chuysn cap 1. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. 1. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4. 4.26 Gee dung trong luai giAi tlch.~.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 .2.. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2.n d~e chi do 1 chieu.18. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D .tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2.0 dO eao 4. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000.: d.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. Chenh cao do di. chuyen (km) 2 4 L .2. 4.24 0 vung ritng mil. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15".2. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0.2. htoi dubng chuyen cap 1. 4. ~ I Chieu dl!i dl10ng .2mm a vung dong bang va 0.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do.'.!?. I .2.Trang 30.13. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.5 1. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. . d¢ da] cua canh. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de. 4. 5.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.5.Olm.1 Trang 31/200 teN g 4.2. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. do ve tren DO cao kinh vi. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc). Sai s6 khep gioi han ella duang. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao . 4. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0. 1:2 000. qui dinh do goc thee dieu 4.5.

50m doi voi khoang cao deu 5m.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1.tche. coc dau. day duoi ella hillh try.5m va 5m.4 Sau khi chon mlSc xong.5m va ± 0.3. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.5 Luai k.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.4. Ittai giai deh va d1.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.OOlm. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km. 4. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian.tOi cao k.!ngdam bAa duang k. 4.. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c. Canh trung blnh khong qua 350m. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.4. 4. tea dQ va dQ cao ltiy den O. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O. 4.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra. dttang ehuyen kinh vI.~ y?U L . O.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .2. = lOOv'L (nun) .4.4 Yeu cau ve m6c. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j . 4.a tung khu do. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha.llI. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi.3. do ve.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4.au kl thu~t co ban.lm va. do 2 Ian do. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km. .lm.5 Trang tntong hqp thQ. 11..4. canh My den O. So do ghi chu diem phai ve r6 rang. 4. CQC dau.2.28 Chieu cao may. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.Olm. rung met huong kh6ng qua z. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna.4.3.t.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.25m. d§:u m6c. sai . Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O. ti~u do 4.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. 4.2.4. . LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.-c chua xa.lc4). 4.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".3 tra phai chon bAng m6c cISdinh. s6 canh kh6ng qua 20.1 Tuy thea loai dia hlnh.. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang.3 Qui each cac loai moe.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.3.2. 4.j :.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.lc 4. So canh trong ducng chuyen. d6i voi Ittai khong cM co SCI.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.1"'.6 C¢t tiBU pMi d1. dQ cao. 4. . De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m.p.lnh O.so trung phuong tuong doi do canh. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba. 4.26.1. . chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop.ng thudc tMp den O. dung huang a thuc dia. ghi vao to ghi' chii di~m.2 Cae diem trAe dia g6c ph8.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.3.tang ehuyen c!p 2. IttCli tam glac nho.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2.Olm. Sai 50 khcp giai.4.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4.25m doi voi khoang cao d(ou 2.

1.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15.! I ' nghi~:t. .1C' 10) va cac muc 1.· Diem g6c de phat trien Iii. nhl. 11.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10).c. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK. kiem nghiem cae rnuc I. 2.. bang pMng. h(li ban dI.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. 4 phan II phu luc 19.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu. kern. 10. 5. 4.B m. may sau dl}-itu.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac.l' nhu may DALHTA 01('. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). Mia dung de do vEllalO{l.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14. ki ]0 met.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. .1.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng. 5. Doi voi may thUy chu£n tl. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.n may j' tieu khOng nM hon'O. 4. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. . .5.2 Khi do ve bang may ban dl.5.TeN .5.c do vEltn.C vA MAY ToAN D. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. 5.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.giao. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}.4 pe dam baa m~t dO diem tram do. pha] kiem tra. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1. nhOrn. .i mia 3 hoac 4m.1a hoQ.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13. 3. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111.-\C d\1ng a khu VI.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000.1. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.lc vA dlln diem.l'ng hloi. .lc 12.1.lng cu dl.0.1200TeN ! 5.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11. 5.1 Do Ion. 4. ~pai dung d1. 1:1000. 5. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl. I Do vi! ban - anh.5. Idem nghi(!m theo phu 1I.tgt qua O. 2.bu-sep dd dl.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4.3rnm.5. kinh vi (ph':llyc May tuong tl.2mm.1. 4.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may. phai kiem tra kiem nghit. phu lu« 10.5.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. • Scm doi voi ban dh 1:50. ( 1 1 ' Trang 35 .2 D6i voi cac loai may tuang tl. 4. 15. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra. D6i voi may xuat xUc1ng. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.tc titp len nan nhl. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem.lC.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.5.Trang 34/200 .7 Mia thtiy chulin kiem tra.1.ll\lc 20.tgt qua 0. Bang 15 . 5. Ha N¢i do C1.

fClngchuyau n~u a bang 15.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di.1.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve. 5.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl .caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O. 5.5 mm.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve.5 1.1. Sai 56 dtnh. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . ao h¢i ban 5.Bmm.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.1. dO. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep. do ve.04m tren 100m chieu dAi.1.2mm. cd ban.khOng wQt qua 1/300. 5.04L Tl (em) KhoAri.S6 canh dttong chuyan. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . n . chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. huang khong ibn hen 0. .Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac.1. 5.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve. (m) ro W ~t 1:500 0. canh.lnggiac.

diem . .Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.5 1.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia . tren cau. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. Cae 1:1 000. Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: .5 1.1. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. ghi len ban do den O.. cae kI hi(!u va. hO Ian . Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . .MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng. N€u can. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay.5mm. d4t dai. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. ranh gioi di". 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5. chu yeu khong 'qua Imm. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U .1.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.diem tren d~p.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban .1.16 Tru6'c khi to rnuc.5 I i I 5..MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.5 i I I .!. ' . 1:5000 I. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.. ghi chu dang . D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!. I -i.OIm. Han sai tiep bien nhu sau : 5.5 0. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. tttbng xay.lm. ao nM . 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t.D 2. cae dja v~t khae khOng qua 1.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.1.0 I i 50 60 75 100 120 .roang. nga tu dltong. truong hgp nay . v~t.li.ie die'm mia do bAng may ban dl. thAnh lily. 5.:. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet. nga ba. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t.1:2 ooo. nhA chiu lila.lkhoang cao deu eo ban 'p 5. oro 1:5 000. 5.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac.DQ x~ djch vi tr! cac dil.0 30 40 51) : 0.v~t quan trong. die'In mire nltoc cua rong. diem cao nhat. 0. thap nhat. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. 2. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac . nltoe ban hanh. nci thay doi d¢ doc.Olm. tv thuy. .

5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong. cay c6i ~mr~p. DO cao do di. L . Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. 5.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ. 5. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n.17 Nguyen t.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV. Neu Iil bien tl.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va. 5.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai.2. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh.thep. d\1bng chuyen.1. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.khoang ttt 30 den 150°.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1.lm.ekhOng len. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~.2. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. D'Jbng chuysn toan dac phai dA.600 1200 tn tMm r.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. dung d6i v(ji dia vQ.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen.2.1. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. co d¢ dOC Ion hen 6°. do ve khorig V1Jqt qua 0.ttM: yeu thl xit ly nhu tren.04m tren 100m canh dai.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . Di~m g6c de phat trien 1a.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O.2.2 Do ve.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met.c may kinh vI. . d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve.5 lan. bang giao hOi hoac dan diem. 1:1000 1:2000 . n .2.ng d\1bng chuy~n toan dac. ban do bang may toan dac 5. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.1:5000 8 '10 5.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba. khu vl.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5.do v~ ba.( do. 200 300 .m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a . D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV. chanh l~h k€t qua do di. do ve b~mg luqng giac.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. chenh l¢ch Mt qua do di.ibng chuysn n~u hang 17.

trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t.0 2. .1. . dieu 5. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.. 6.17. tuy thuQc vA.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.1:. vi! xong bAng chl.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va. b • Ph1.1.1. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net).1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.7.l Trang 42.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.2. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac. vilng dAn ell dl.3) song chi ChlE:U. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay.~t1 v~. ' a 5.5 1. 6.2. do phai thucng xuysn kiem tra dinh. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng.0 0.y thl1bng su dung cho khu V1. PhliO~g phap ~a.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.5 5.c.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5. G Ot! b. hoac duge vi! tren blnh I anh.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. 5. tl1li~u bay chup.5 1.5 1.0 0.5 0.3.l.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.m k~ ban tram do do.14 va 5. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c. ~ tt11ng dis. khoAng cao <:muCO ban.' . huang.2.1. anh iJ ngoai nghiep.0 2. dia v$t phdc I4P.0 va 2. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay.5 va 5. . 5. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu .1 NgUy~n tae chung.. ~ai l$ch . Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang. . " 5. ti l~ ban d~. do 1 .?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.15. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. cd nhieu nhA cao tang. di~m mia. dl1qc !qeD .y d!).lc. 14n sai vA xU 11.2.6. I r khOngqua 1'5.m. hi '.2.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.2. ang va goc ~. 5.2.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.d~ nuL . 5. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.!C1ng phap ph6i.5 1. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p.' .9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net.o d~c dier khu do.

6. m~t dO di€m tree dja'lbn.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.2.lng khi : .1.lp.01 mm.Li ay ch\lp xem d m phl. tqa d() diem chlnh anh den ± 0. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. reng khoA. klch thuoc va dang dau.ng 0.5 Mau va. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup. Khi do vii han do .2. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung. Do v~ ban I~ bay chup. i I~ bay chl.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.11 May chl. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. a a 6.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6.llvc 24.10 Can eu vao dia hlnh. khOng nam . 6.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).2.6 mm. rtrong do ghi rO ten diem. ' do tll~ 1:5000 .2.02 mm.e nha It tang day d~e.doi.li.5 em theo tll~ bay ehl.2.15 mm tr~n anh . klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0.80 dbu 00 ban O.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay. d¢ dAi cua vach: ttt 0. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0. v~t a vi tn quang. cac qui dinh etta qui 6. .tren Anh. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP. a 6.08 mm .au bay ehvp. Ij Mu iAm dau m6c ph1. con blnh do Anh chi tu dl. ti . D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh. I .1 mm tren anh.2 Gong tac bay chup 6. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th. . thi 6.y d~e. 6.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.2.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup.ptM. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia. 6. neu lA rnau den khong nhc han 0. kh u vue dong bang bAng ph!ng. hoac dd cd qui hoach chi ti€t.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6.02 mm. sal s6 xae dinh tieu e1. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0.tong hQP. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0. 6.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t. 6.5 den 1. a vung .Dau co dang 18. cd dau bay chup vAo ghi chu diem.2. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. 1: 1 009. ev the nhu sau: .2.1. 86 hi~u manh ban do.1. 6. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae. cac cuem kh6ng eM anh.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101. 6. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau.0 mm tren anh. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. nui dung may anh gee reng.2. dang.1 den 0.giao dj'~m ella dja v~t. .5m khu VVe nha It tang dll. ban ve phac. ten dliang bay. i .4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.i l~ 1:2 000.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. loai diem lam ciau. vi tn dat dau.hOng qua 1.2. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . khu vv.

: : a 100 .. 1:10000 SD-3 SPR·3.140 1:18000 1 .t tit 100 mrn tra len. 1. vucn cAy va bul rQ. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM.0 70.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang.5 70. SPR-3. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19.ikfnh 19C mau.0 l 100. Phl.2.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n.5 70.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim. do v~ dang dat.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. ngcal 1. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. phim mau hoac phim quang phD. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep. ngoai h~c ban da 1 . Triaxetat. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao. 2. 8M SD-3. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung. ngQ9. ct. 100 70 100 . 1 2 2 a co ban.m hOn hQ'p. 6.C co ban (01) 2 Anh (mrn) .tng 2. 8M Toan da.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. phuong phap thanh 14p. 140': . neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6. tieu cV may anh.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ . hat nhd.j chl.i BAng 19 5.lp . a thanh phD. I 1:12000 I I rnau. Khi 8U dung phim trang den de chup. 1.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan.ay toan nang. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. - ban da.12 Phim chup anh co the la phim trAng den.2. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau.

.2 th' . SPR·3 100.2 ! I 0. ngQai 8M 1:3000 SD·3. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J .500 da ngoai SD·3.'. SM da ngoai Toan l.. SM SPR-3C.~40 100. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR. 1-.3C.U 100.0 70.~ 200 109. j ~ lOa.2 1 2 1.140 200 1:5000 8PR-3C.3C.140. 140 1.3500 1:3500 1:5000 1:.25 1:1000 da ngoai • SD·3.~. 25 70 100 SD.100 100. SM 1. 100 100 70 r di!.140 1 2 1:1000 0.140 1.3. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C.. 4 5 SPR. 0.2 1. Ban 1. '_. dA ngoai 1. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C.7 1:2000 ! i i I . SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.7000 SD·3 . SPR-3C. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1.5 70.~ I" 1.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1). SM 6 .p I 2..5 100. SM 6 7 2 . SPR·3C Tob . 100 1 SM 100 1:5500 50·3.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.2 SM 0. SPR·3C.

t bay chup !lnh. SD-3: Stereograf. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. SM: Stereometrograf.500. Rectimet. . beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. Seg-5.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh. Rectirnet.200 h .: : . BAng 21 : <l>Tb.350.2. (00 ban chuyen tea d¢). bay (km) 45 25 . 5 -.100 500.. --" .ic dia co t~n m.200 500.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA.2. Rectimet.ng dO pM dQCva.200 500.350.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21. ti l~bay chup dU<.200 500. Trong tntClng hop nay bay .V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB. <l>TM Scg. I. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 .t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb. 6.5. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.Chsnh cao Ion nMt so voi mt. BAng 20 6. ngang khOng dur.n dung' ducc di€m. ~i thanh l~p blnh d~ anh. Seg-6 R .l bay Loai may ndn Seg-5.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %.350. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb.350.200 .350.200 500. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.100 350 350. <l>TM Seg-5.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 . SPR-3C: Stereoproektor .1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70. tr. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. .15 cf>Tb. - :-. __ H 1:5000 200.lc qui dinh boi tll~ ban d~.350.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$..TM .200. 6.2.

~y max) phAi nho hen h~c M.2. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit.2..5.2..3.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. tn diem kh.So d~ ghep anh (anh chup lal) .24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung.G6c l~h baykhong qua 6°.3.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. 6.Trang 52 /200 TeN Trang 53 . pbim ngay. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 . N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. tu li~l1 Anh.02. bot nuoc.1. 6. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.3. 6. • S6li~u do chenh cao bang khl ap . 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu .2.0. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r.VAn ban kiem tra nghiem thu. Neu .25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9. thi6t M.0. hoac bang 0'. 6.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.3. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.Qa dO diem chinh !lnh.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . 2 giCl. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c. c) pbAi nM hon 1..Phim goc . vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.1.Van ban thi€t kebay chup. (y min) phai Ian hop.2.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6. CMt lucng phim ph8. sai 56 t 1 . Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia. 4 .1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.nh va.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8. . 6.v. vlt xuOc.1.. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc. 6.hong khO phim ~ nm thoang mat.21 Neu phAi bay chup bu.ng 2. Tuy thea phucng snda chon. trung blnh ( y tb ) tit 0.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay.c'W li~u sau: .D¢ cao bay th1.DO cong dubng bay khOng qua 5%. .2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. 8 . 6. D6i voi vung canh tac. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.6ng c~eanh .200 TeN a 6. n€u-d~.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay.1 B6 6.l bao dam: 6.1. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do. fl. dieu ki~n dia hlnh.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.n khu bay chup.2. qa cOng tac bay chup rua . 7 . 3 .2. . 6.2.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.Mf. dia v~t.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0. BQ anh in ti€p xuc .2. 5 . tu 6.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0. trang thiet b] do ve.Gec l~h xoay khOng qua So. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua. 6.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup. 56 hi~u tb phim.

riang dltbng bay. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n . a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P. s6 anh.ban d~..1.3. mAy ehe . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O. I .3.t1u ti~n cac vi trf ehud:n.lnh xac O. neu b6 trf ph1. .1. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .4 0 vung dong bang. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . 6.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t ." .! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan.1.g6i phil ctia 5 !oh.12 Nhf. . t~n 80 d~ phai.lmm . tAm chlnh anh. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean. .3mm t~n anh .3. . Ngo8. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. 6. con C v-~ng d~i.l. ph1.5 d€n21ll.cb. ti l~ Anh vA mAy do v!.1.n neu a phu luc 26.3. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).the hi~n ranh giai khu do.$m . Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay. t~n dl. m¢t s6 diem dan C1.3. d\fi.thuc phu luc 29.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6.86 ll.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6. C1. neu b6 trf 4iam.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) . luc 25 ) . d .8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13. a eel 6. .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢.1c 26. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng .13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu . BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh.t klan do noi.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.1cV1.arn .3. 6. cac diem trac dia. khi cln thiet cO tM b6 trl . . nui b6 trf thanh cum. Mn kh6i lAng dhy.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .dhy tlnh thea oong .1. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. . 6.. 6. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. thea doan. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i.lc Y1..3'.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .1.1.3. 6. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va . 6...3. luc ~5.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i. phien hi~u mAnh ban d~.lbng bay.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.1.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d. .Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°. .3. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!. . Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8.l dal qua 1. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay. .3.1.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh . diem kh6ng eM anh.: a . phy. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.1 chu yeu.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn.1.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di. dl.

6. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh. .16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. 6.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len. . ngoAi vi~ tu chlnh vi trl.3.Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai. dong thbi phAi do tl cao cua cac . cac diem dq. kiem nghi~m may. dUClng kInh .000· phan ngoal trl1i cua CI}. . SCI do vi tri 16 chich. ghi ten diem con phai va sa do diem. dong thAnh ~p co bia ngoru . ~h mep anh khOng nbc han Icm. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1.Tai lieu kiein tm. .2. .Trang 56 /.3. 3. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. 6.000.3.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.N~u di~m b6.5 em ( di~Ii1 m~t phang. ngay ehCeh. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh. 4. 6. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .2.15mm.Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng. ngu:CJichich va ngttbikiem tra.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. s6 dttong bay.3.2.5cm.5 em ( di~m met phAng J. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay. . tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). .i lam bang giay tttang b.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.2. .Tren mat trai. khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. . cac. h~. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. .Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0.4:1 Qui dinh chung { 1 ! .( nhu dai v6:i tung dl10ng bay .Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii.1.1:2000.2 Phuong phap.2. . 1 I 6.000~ 1:5000.35mm tren ban do. n€u gan cOng khOng nhc han 3. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0. . diem dQ cao cO cMn m6c.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay. . Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran. 6. tirng kh6i. 1:25. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay.c trung cua ltja blnh. phAi.3.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em .3. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27). 0 vung a:n khuat. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.3.ianh cung v6:i ten diem. bot .3.200 TCN Trang 57/200 TCN .neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10. 6.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~. moi la~i ph9.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. . ' 6.4 Dreu ve Anh may bay. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10. . .1. Ri~n.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh.) .51ln.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.1:1000 va 1:500· . . 6.

truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v. 1:5. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.4. Anh dieu ve d.4.4.4.cban goe duang n~ (kem ca.3cm.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan.Tal li~u di'eu tra co ban v.16 va 5.000. . vao trong 2cm va. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. 6.1. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. ~hu vl.17 cua qui pharn nay de IY· . Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ.Ban 6. Khi tiep bien va bien elm die. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.1111m tren anh thl phai xac dinh . mai hien lor: hen 0 . thira. 6. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. 100mm d6i voi ban do tllf. huyen.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t. eho dieu ve nhu: . ghi ten !'lnh tiep bien.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj.4. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.1. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.. phap neu (.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. . 6. . _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa.1.i bien 1ern.1."gi5y can dieu ve) '.1. hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5.Hlnh s.4. ra ngoA. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13. neu d¢ r¢ng cua mai chla.i do.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day.1.nh t~n anh phAi rO rang.'p.~::. khOng b] i M· xuec.1. chai cheo khu nha ch]u Ilia. l cm tr{m anh.1.c blnh do anh. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren. ranh giai dia vat. d] gioi. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay..7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.Tai li~u phan vilng qui ho?ch .1.t dan gian.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . 6.. sAc net. hm).khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung.ic dang bien d(mg. eo nhung khoug xu 6.4. I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu.l thanh ve. cac ki hieu va ghi chii dang dat.1. tlnh. tui1ng xdy.000.ln~. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve.".}t d¢c l~p. bien tiep bien. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi. 6. co qui hoach .1.n dch.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do .' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong . thanh lily. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. 6.1.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac. ve'b5 sung . dc song lan. .12 Thfl.4.4. di$n tkh dieu .1.dieu va 0 thuc dia.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. 6. till li~u san co ph\lc Vl). ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.000. de dieu va co tM ]a. 6.! 1:1.4. hof).va Clla moi ani _ dubng dia giai.4. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do . 6.. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia.c.v .4.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh.1 I .i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do . 1:2.5 Dei v6:i mep bien tl. 1:1. khOng hoen 6. NhUng vimg dia vi). dilt dai.Tru li~u sat . mai chla.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. khu do tntoe C'OCling ti I¢.1. pha.

qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net. ngl1bi kip. de.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). 6.\nh. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0.5.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi).t do cua khu do. Trong dinh dO cao cac diem..tiep bien kh6ngvt.2.4.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh. -Bien tt. 6.2.5. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so.2mm. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .000.4.2. 6. 56 hieu to Anh. ban sao 18.i. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion. 1:5. phai xac dubng blnh dO va ki hieu.4.2. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. 6. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh).1l1tra.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.4. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .1. .2 Dieu v~ anh don su 6.3. 6. iltoi khOng che do ve dO cao.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. bot nlloe . 1:1. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n. 6..cac mau deu phai pha thu6c 6. anh don.000.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n .2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . 6.000.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh. ho ten nguci dieu ve.5. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac. 6.4. cat do Anh. .1.4. ve bang mau do.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l. con 0 vung doi.5. 6..1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve. 1:2.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.5. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua). De phuc Vl.4.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.4.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.kheng 11M han Icm.3.4. .DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.3mm.000.2 CMt lUr.1gt qua lmm tren ban dh. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat. . _ C6 gAng chon.3.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn. Neu khOngco hlnh {!. dia giai 6. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho. 6.1 Ovilng doog bang. ve bang mau do cho ro. 6. I~ch vi tri eua diem.3.4. • So do duong day.4.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon .

Cac train chup phai b6 trf (. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.ai chfnh.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat". moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do.2 Yeu diu ve chup anh lll. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. 1:5.' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. cong v. toan dac. tim khu do.Blnh do anh. 6.1 Qui dinh chung.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. nga tu duong. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. 7. .6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac.tt dat.l.16. mi.000.5. dinh mat cau.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang .Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t .::-_ - ~ : .Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: . s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. phuong phap 6.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. 1/4 khoang eao deu co ban. hiet.2."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. dl.1.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l. o cao cac diem kh6ng ehe' anh. .4. loai 56.5. khi cac phucng phap khac dung kh6ng .5. Do khoang each 6. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de.5. . t\. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua.l.l thuy. eho cao.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. Dol vel ban db tl I~ 1:l. nam do ve.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy.pban do g6e. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem.i.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1). trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do. ~. 6. .000. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. G. nu]. DO VE BAN DO DJA HINH. cao va bancan ..BAn can do.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ.17. ten don vi thi cong. anh don hoac ban do dtibng net de.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua. 7. nga ba. ! bien . n 7.» .biet tren duong thAng do.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. phucng phap thanh l!}.l"C nho 0 vung doi. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do.000.1. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh . bi . Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. 7. tr! . do ve dia hlnh.5.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.. co ban! . tll~ do ve..56 lucng.)p bang cinh m. 5.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . n(ii nghiep. 0 vimg cO dO doc dual 2°. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.1. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.Bao cao tiepbien hucng gan dung.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. . nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh..

O.85 0. r 7.5 1.99 16 0.30 _ 0. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.2.45 0. . Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup.0 I : 5.6 3.s Mng 23. I 0. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.5ml11 O.000 1:5. .000 i I.i: te cu~ duang day s. Stereometrograf.7111111).Smml 0. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.:.60 10 1. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf. ti~u c1/. ' 7. cu tM 18.2. 2.7mm 0. Do lech chieu dai thl.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.4 I 0.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0.8 1. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep.quan sat tong the cac diem cao. .8 1.7 .8 1. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .5 va 0.: .1318 EL a hai ben true .? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau.15 6 0. Khi may chup co tieu cl. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat". db thanh l~p. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart.0 7. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke.cua bu~ng chup va may do ve trong nha.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc .20 0.0 2. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh.5 0. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'.000 1:2. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. di~u tra chi tiet cac tram chup.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.1' 00ml11. f 7.0 10. sai I .6 4.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: . di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh.7mm 0.0 8. B tlnh b~ng dm tr6n bAn ..2. 40. 1:500 1:1.35 8 0.0 i II I! 0.6 4. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may. do I I . chlnh giua mo hlnh. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem. qua . 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.2 .4 0.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l.2. neu d phu Inc ~9. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.

2 0. .May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30.2. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). 7.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt. ' a ..2.1mm each lam dau nhu sau.. .5 2509 3000 '3500 4000 0.1 tren anh). 7. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup.Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) .Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.a. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri.4 1. dAm bao de hlnh. bui cly.9 2. da. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup. 0.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32..2.0 1. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup . trim cac ceng trlnh khac . a 7. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va. a bang 2. Neu n~n th\!c dia Iii.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha.10 Cac diem' dAu d\1ang day. neu l~h cung kheng qua 15". . diem dat .04 mm t~n anh. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. . . 7..5 1.2.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24. '.2.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep. hinh non bang dat. D:!u diroc lam d6i voi tat c.2 2.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·.7 0. BAng 24 f· Trong so tay dau. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau. phal song song.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup.t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0. .1 0.3 0.13 Trong I -o 400 800 1000 0.4. Chieu cao .~Au tning. COng thllc l.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) .i chlnh khong trung vci dja vQ.. 7.2.5 . i d~u m6c khOng bi .12 Clic yeu cAu khi chup Anh : . 7. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co . . De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl. 7.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".a.Dap 1. Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. vach da.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.lxO.6 0. .2.5 0. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng. 7. esc di~m khong eM tde dia diem·c. .anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. nr tM blnh thuang.2.

II.2 Doi vai nhung khu vl.2 Do noi kh6ng cM anh. bi mdc .m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii. tu chinh Anh dieu vi! . Sau khi xu Ij phim anh.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. Vi~c thii. lubi kh6ng eM co so . d(> mo. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM.1. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea.3. tin ell. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. cac chi tict phai nhln ro. 7.3.y nen nhu .1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la .2. 2] 3. h.2 mm thl phal loal bo.tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. phan 1] 2 qui ph:pn m\y.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A. thanh qua dieu vEl. diem day anh. 4 . _ 'I'ai Ji<}ukhao sat.. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. diem cai chinh.l li~u sau: . xtlOC.1uang. . con do ve hi!. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. l~ch cua true Quang hQC..3. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. ro. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. lliai thuy chutin NhA. dQ CH.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000. thai giHn 11. III.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do. . • 7.long che dE'mg.lC d~c biN (diu vtrqt song.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac.. duang chuysn va giai tlch cap 1. . toan dac. 0. 7. nha cao tang.1.rong ngay ehup. eM cau d6i eM ' 7. 8. diem kiem tra va dung de' diou ve. so do ngam. . luoi thuy chunn ky thuat.m. / · Bien bhn kiem tra. . cac khu diiu moi giao thong . hWi khdng eM do V8 ..5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9. xem xet m~t. mroc hang I. thanh qua do va bu khoang khufit.2 .C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i.14 Tat ca phin~ dii chup rh. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay.Van ban thiel ke khu do.lm nay.duang chuyen kinh VI. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.)p cnc m:.\i duo(: Xl" Iv nsay t. voi hinh thlic va dQ chfnh x. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. nut. 7.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may.. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano.) co the thfmh l. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. 8.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. ' no ve phap I . Ibp nhu b] hong. huong va go. nghiem t.tng luaikl. Luoi kh6ng che dQ cao hi.2..lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5. di~11 ve anh • .1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. q 7. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. do bu.1C th6a man yeu dIU thi cong. Tat ca (.<ir dau toa dQ khung Anh. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.! 8.3. IV. d(>Quang hoc chung cua phim. chieu cao va vi tri 6ng kinh.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh. 'vung khuat" 7.. . _ S6 tay chup anh. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl.. neu cham cung khong qua 1 ngay. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh.n 6 cua qui phl. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. luai tam giac. lucri tam giac nhc va Ct-1. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. phan 4 cua qui pharn nay. cac diem hi~u chinh anh.

' on Cac . .fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do . .5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5.4 qui pham nay. mi~ng gieng ki€m tra ea. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam .1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM.p mang !libi kh6ng che tr. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. tit khau dau den khau cu6i. tligng dai.1c dja ho4. 1..4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. dong thai phAi.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.lc di~ tren khu vue 1a xay dung. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam. M tMng ngam. a . 8. phuong phap cue.goai l~i. . cQ. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao.1. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. dong thai phai t~n dung cac t u.3 Khi t hil nh I:). 16m. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh.. rO vA khong de l~n net ve.1. tat ca eric diem ella l1uJ.2. Chti y dovt! vA tM hi~n cT. 8. chua on dinh IULtiJi 3 nam).[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. i f 5. Trang trUbng hqp neu khonr ". 8. .2.7 8. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : .c 1ubi do ve.te xay dl. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky. 8.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. V\!bn hoa. tot nhat nan chon \. cac clu tran dubng giao thOng.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m. Chon vi trl gan. xac dinh bAng do khoAng each va httang. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . .1.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh. gAy khuc. . t rac dia nha niroc.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac. Trang 711200 TCN call S.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll. 6n djnh khac. Do ve dang dat. thtt6c thep h* thut"IcdAy.1. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. tai li~u cua cac bo. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM. cac dUC1ng'tau di~n. Trong khu vl. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.1. . phucng phap giao hOi canh. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. 8.t cao. ~. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.· .ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. song ph8. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep.2.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh.2.tng d vung cl6i nui.1 Do vEl dia v~t. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . dinh. phap toa d(} vuOng gee.1.tng.\1 cho cong t.MC djnh tea d¢ g6c pM.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C.ay dl.6. .(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do .3. Net! khu vl.

y nghla xa. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh.2.[~~ pl1. g6c nha kien co.2. goc nha dA xac drnh tea dO.1.e d chi do 1 ~\(a Ian do.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.2. 8.8 ~i u?. dugc xac dinh J".h~ vao d" r¢ng cua duong .2. 8. dU<. 8.1.c:i("h til 8.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac. kinh te v. !. I 40 60 100 80 100 150 .5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len.!C thi gee e1f."n~ do bang thudc thep. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1.'I(: Itinh 1:~() t. ng:'i. 8. .hhnh 1:1111 J.D6i vci cac dia v:.ho~c.2: 1.1.. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(.2. 8. .\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8.v .3 Tat ell.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!.9 ~i .10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8. V~j.m tu hioi kh6ng che do ve trd len.1.\1X.)t xung quanh h. I Do bang thuoc thep . 1:2000.6 Tu e:i. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) .lcxac dinh bang c. klch thuoc. dl(. dl}ng th{ji kho:'ll1g.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .2. b may. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000.\t nhu gpe phO.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v.1. tu.. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .tuy t..000 1/2. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . G.6. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500.. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i. dlt~c xac djnh b.\ng phucng phap giao hQi canh.4 Khi do ve duong pM vamat ph6. .1. d6i v(ji dia v?.:i:il· ('till.11 . dQ d3.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. hoac cec gee pho... Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .1. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo. .8.~ quy6n thea th~ W. 8?1..pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.2. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : . d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho.1.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren. tim gQi. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .000 may do xa quang h9~ .icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).hqi.. I . .kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.

TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph. Khi g~p cdc vi.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.000 100 150 200 350 150 8.2.2. .2 va 8.2. Cac qui djnh kl thu.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.l. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.1.2.2.1. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26. a I vung da Kay Ullng va .200 TCX 1. .hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh. .4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch. Neu cac d~a v~t dttge.1.tcdja.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.1.2.. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.m qua 2 ngay. a 8.Trang 74.2.chi tiet ~.2. 8.2.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.13 Cac dja vi. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.2.1.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8. I: d~ng thbi do ca khoang each . 8. 1&ra vao etia titrig can nha. vi~ do . cac diem a li500 1/1.2 Do ve chi tiet dia hinh 8. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4. he pM.. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.1. 8.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .2..2. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.1.2.2. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.314p ban dh.·ve.2. 500 1-'1.2.~t.3. .vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8.000 1/5.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia. d!a..1.2.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B.i€m tra.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.13.1.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.2.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh. 8. 8.2. phUongphap do.ii chuyen cac dja V?t da do n:.2.2 M$t dQ di€m mia.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho. can cll vao de>cao mia chi tiet.i~ lUCIe duo 7 8.2.2.3.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8. vung chua xay dvng. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.2.2.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho. 8. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.a.3.1 den 8.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.000 1/2. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve. tv .' cac dla vat co d:.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.1 Khi l?p ban do..J. cac gee nha.Jt twin thea cac di~u tit 8.\t can nhir tuang nha.000 1. hang rao .16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k.2.i thl. a a a ve 8. 8.2.1.1..v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.2.

T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU. 0.1do lllai khong eh€ td.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.So do chia manh. lKI thua .t l~n ban dr. ban d~ . 9. I . D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 .t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : . nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. danh s6 I a 8. d<mg thci I(l.3. hi~n dl.hauh qu.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. dllbng b(f vung.c dja : .0 do ngoai nghi(>p . so sanh hoac tien hiinh do k. Sau khi dua cac dja v$. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl. a .. .n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua.3. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. tu hi~n t~n ban do. duong. . 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung."lm quycn phe Qtly~t.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr. cac di~m kh6ng cM trac dia. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl. theo thll tt.2. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9.i(!'mtra.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.1 . !1.. de. . 8. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. I i I . B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. tl.i : Cac ngOi nha ki~n 00.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu.hai dllQc ki~m tra dn than. 9. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang.3. . phan IOf. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia.cac tAi. con cac dja v~t cd d~ng cong thl.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh.\ do due \'il han do" do Cl.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V.1. \U_2 Co :5.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu".2. _ 8. .2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p.[li li('1.2. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia. li~u. Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n. Neu kheng' pbat. chlnh ngoai khung. fl. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.So do It!oi kh6ng cM trac dia . _ Ban tong k('t k)' thuat va A.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly.1isan pham.::. chi dao.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.2. mucng.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.lC va ban do dia hlnh ph. moi dip ph:ii danh gia chat luong. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI. Dol vai t.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.3.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM.3.. 8~2. i .tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. tu I 8_2. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong.Ban hlQC . con ben phai de chlnh.l s. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\.

Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 . tren ban dt!bng net).Chi chu die'lll 4 . tll~ do vi!. kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.mg'thanh qua I 16 . rO 8 .khac.Ly Iich ban 12 . .~nh diflu ve hill theo gi.2.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal).So do dUC1llg day. ten dan vi thi c~ng va mm do~. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.Thiel k€ kg thu~t cua khu do .Sa do phan manh khu do 2 .Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 . lo~i thanh qua. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Tai li~u tlnh toall 13 .Ai lif.lielll qui tam va de) cao 9.. h .3 M6i loai tai li~u d~u.l ce)t tieu 15 .Tai Ii~u kiem tra. toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh. loai thAnh qua.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 . tren do ghi tI l~ do va.l'y bOng dieu ve ..Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 . blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 . khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .tQng. ~n khu do.Tai li~u kie'm tra.Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'. kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 . s6 h.Sa 4 . 1 I .eRe tai li~u lien quan.S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 . G .3 .Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.u phai dtlC. dia gioi 8. s6 IUQng.'phai co bang' gitry r¢ng Scm.Ciay chieu (.lc. do goo 9trang)..Cae loai so do mat phiing 7 .Tai Ii~u tlnh toan.Tai Ii~u tfnh toan.Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.Tai lieu tie'p bien 7 .Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.

1. ~J6c trong Ivoi do ve 1. Trang 91/200 TCN 3. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 .2 IVai do ve cho khu VT.0 f 50 COil ~ 1_ I . M6c tam giac dVong chuyen cip 1.Trang 90/200 TCN. M6c lau dai 10 . ..l r 2. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J.. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.!c co 2.. Moe tam thai nen cling nhu : da.i.

. L . CQt tieu thucng . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1.. G1C lnai cot lieu 1. f . Hlnh 17 I Hlnh 19 I· .-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. CQt tieu di dong bang thep -e. . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4. Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ .Trang ~12{200 TCN 3. .

Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. Cho cal vh xi mang tron deu. neu troi hanh. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. thi khoang 3 glc. d.6.nuoc.4.1.\n. mat. :i:-. Cho hon hop tren VaG khu6n moe.2.i nuoc. I Noi do moe nen chon d eha dam. kho. ' . . . dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh. cat sach kh6ng hl11 d3:t. cat.txi mang.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. da la 0.:· .:it. moe. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. ~eu thai t. .it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . dau moc vim dang.J.I . lay nuoc dOi VaG 16 cia due.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. tn1c diu do 1 fr ! i. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. rae va Dc u6 IV- DC.. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. de Hlnh 20 .

Tb-l T2.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.4 LUcrigiai I Tl. Dr.ll\lc G MAYTRACDlA R3. 0.TTS OMT·30 TT .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.. .!.0.013 A :.T3 OT-02M..TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c. .OT5. \ \ \"" ..045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .tang chl. J tlch va dubng .re-c 1 Dalta.. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.2 TT-4. chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1. " .Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .. ~ . .ui d(li COt 10.lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ . tam tram do e =0. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3.I I I I .YBK OTC. Kinh vi Chi chu : T15 I .:" A~ ~.ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ .J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1.

C.i l Trang 99/200 TeN 3.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. . H3. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II.T-50 TOM.2 dung ±30o 1:2500 1. May co dO ch£nh xac cao.05mm tren lkm Hb-4.5 ngang ±30o 1:1500 2. . sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . dung de HB-lH. weu chinh tia n~m tv dOng. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III.0 ngang 50-700 1:1500 . dung de do thuy chuan hang I.1 ngang ±30o 2. sai s6 trung phuong ±lmm I . May thUy chuan chinh xac.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. sai s6 trung phuong ±O. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh . dung de do thuy chuan hang III. Ni-B5 Ni 030 . dieu chlnh tia ngam tv dOng. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. 151-400 1:5000 Ni 007 .0 ngang 1. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2.C cao.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.

Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. chieu dai 4m . 10mm tv: d¢ng. vach chia H . dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm..IV 16). sai s6 trung tren lkm. Mia thuy ehuan 5. ~1 BJl4. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. 4. De do thUy chuan kg thuat . co cit)ngang. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do).O di(l. chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem.C dt)ng. Mia g6 gap 1 mat.May ban dac . TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang.c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1. vach ehia 1em. HJl-3 vanh d(l ngang. HTC.C dong.. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm.n _C dar mia 3m. l cm chieu dal4m.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. vach ehia . Cong' dung CAu U).

5-250 Ta-2 ROOta 002 2.Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i.5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3. cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang. May toan dac . I' I .c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I . ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. I Cifu 410 d$. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. ~~""~. I I May ban dac tv dOng.5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. 1:5000 ±4+ ±20 . Bang31 Loai may Bang 32 .j I I Ii .

K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.LAy trong Ii lich cia may.u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ).lnh. do l~eh tarn ella may (I'~ ). 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . k .Trang 104 1200 TeN Trang 105 . ecos(M+8) ob = . do l~ch tam gudng phan xa (bb). ap suat (at) eua kMng khl.e {os(M+IO S = e .N QUANG Trongd6.nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm . y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru.oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung . hang s6 may (k). ' Oe = .Nguyen t61~ tAm may el.Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.D¢ cao trungblnh ella khu do = . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).e .200 TeN R . e. s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu.r == rtren . Hieu chlnh xong phai kiern tra lai.. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc.r == -. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. rduci . a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS.. 34 va 35 .20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33. Vach khc3. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. Up s6 dQCtren ban dQ dung.!C nhe 1 ' .:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu).c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay . Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3.et qua do. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:. 9. 0. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. 8. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1.::. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. 10·.c L . Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. M¢t Ian do gom luot do di va do ve.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn .' Efu cac dai lucng r :::. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. . .ella tam luoi chi.rduoi vuot qua N . Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may.(rtren + rdl1C10va 6. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. Tren m~t dnt d~t 1 to'.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua. .4·. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI.J. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. khoi vi tri giua . nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay. ruem cua may.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0.m ti~n h.ng bQ 0°.30 -40 -!:iO a.. thco chiOu kim di>n.~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph.(cnhO quang hQc.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng. ghi lr. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y.. cua ban d(>dung lam chuan doc s6.LIe:. thffy haf ban y dv dung va nam.' • ph~n du"" (ho.8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. U". 1. cho hal v. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C. duoc ""01 qua 40° '. sil dOCsil ctia may co d~u bui. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi. Tim xem Imng c~.-en phai 10". sau 0 V"" t~ 4S V ~ ... vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. .c .'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua. -.i d". V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.6 cU.>ch ch . 'au do ""n bAnh do vo. Lu« do . Snu do..phuong phap doc s6 nhU'sau .c t"'n) t'. nhl.c 3150) v.." ~ . nh'.u diOn hOm s6 'in. sO theo '" ph~n do CI. kMc duoi (ho.tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:... V lam tung dO v duang bi..oh cltwin dOCs6 nhir Th". .y the cho v.y. Trang 122 t.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu..6 d\>Ct. 0. I I 90 13S. Tn s6 V khon.lc 450 1. nghi~m t. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31. n dOCs6. h.lm pMi bAt dllu W 330° (ho. li"n .' v(!Ch chi.. ng... M. Co tM di.p nhau .vo " 3bO 1 . Doi wi nh ang may khong '" v. 180 225 . nhu 1.. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. quay hi> ph~n nw"".'n cM" kim d/lng hO di 300.ng voi vach chuan doc . h nhu blnh thuang.ch chin kMc chan do doi djon ch.

6 39.0 -5"Z -10.jr:g may. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.4 30. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.0 31. bl I.5 10"8 11. Klt]\-l NGl1I€:M vA.6 -39. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA. each min kho:'mg tir :1-5m.c vach k}ulc nhau CUrt mill.0 UrO 13.ren min truoc. neu kh6ng vi thl b(.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.5 31·Z 35.53. 56 :±: 1 0.0 39. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.6 16. S[lU do dung . Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.8 -3.0 29.5 12. a.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.2 12. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.:!:20.3 30.0 27.0 30. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.U.2 15.5 24. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d..2 -16. Kiem tra C.'IC M so dUdngcong chunh cno.0 11.2 +7. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm.rvl TRA.8 Vtb == -36"4 13.lt que.c hang III.5 30"7 34.6 .3 11.5 28. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.2 38.6 trn c. (:!:10.H sO doc chinh xaca'Z.8 +9.0 12.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].0 13.5 35.8 30. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t.6 32.kh~!lg thay doi ng:lm mil.0 30.5 10"4 12.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im.5 -41"6 -46.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10.2 30.4 +1.het.0 +17.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu. 2.m .ng vi trl b\> ph~n = sin. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.\ UU.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.0 12.2 24.4 -19. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.2 -28.0 17.50.8 30.2 34.8 -35.3 16.:t. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.m n~n l~m -ti(lp '~RU k. doc s6 a l tren min SH.0 13. ch] khac Iii. 56.6 -26.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.2 15.6 11. ±20 \.0 15.0 25. Ket qua ghi vilO LAng 42.0 33. thuy chuan hang IV hof}. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.

S6 tliang mia b.1c h~ s6 VT. s=: K1 hi(lu 1 3.(K .Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte .fn s6 ho .4 Neu c.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). lru. . K == 10 z. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. 0. S ~ I (K-Ko) Ko .Chcnh cao do chuan may 1\0 . cao do Vfl " 1.3.ChIOu cao may K==_ . K ==50 ± 0.S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv.n~ chu.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .khoang each do QAng thuae thep ltb . ' Ldndo 1 2 3 4 5 .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u. a v I Tr~n . K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia.n .dia Wnh hAng purig. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I . chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100.1c a .2.~ • Itb . tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100. do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min.1 . theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . can bAng may va dQi tam bAng qua dQi. K = 200.Ko) pM! tMm vaa ch~nb.S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh . thuy hth . Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100.H~ s6 chu€n 100 va 200. K ==100 ± 0. 1~ == 20 ± 0. do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.5 VT.1qt h{ln sai cho phCp trlin. S . Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99.

Trong truong' hop Illn hun t. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.\ng ngarn. do 3 hUang.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won.S . hinh tn.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng.fJ. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .1•.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta.Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. huang con I~idi qua true bang ngam.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn. Dung may kinh vl 1.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g. den khi dat thl thai.GC) Phlllt. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam. . = 206265.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > . D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • .im. Kip'lll tra Vii.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D . Dieu ki¢n n. Hlnh 30 .~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.

.lO 6 cAm f. KOHTPOJllt.~ Trang 140 1200 TCN Up }(. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.3.t a vi trf 10 mS. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.1 hec.Dc d6i voi cung mr.. f'l. De xac dinh dO Ii. Dung' db th] s6 cai chlnh '6. Kiem tra chuc nang hoat dOng. 5." di~n up do ph:1i Iii.. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).5mnL Dung may do cac khoang each do.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1. 1110 may 0 tranj. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra).t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. K"" 0.t.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang.an tiC) I. trong thbi gian dd may chua phni sua).k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so.n klnh v1).8 den 6.0 ± 0.. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m..l NGlfltM MAy CT·S 1.s6 hieu chlnh th. Thl du dung dt th] t. .: D ~ A + K ~ 0. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). D6 di¢n rip nguon (8.5 viec C4ET. Khi t.Trang 141 /200 TeN · .'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t. 3. t.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC..i hong.7 trong Ii ljch may. thai C l-i'ET.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. 2. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6. Xac dint. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. tlnh tr] trung blnh Itb den 0. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.5) von. hoc.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. Do dien up tieu 'lh.. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do.m thanh cua ac qui (5. Xac dinh sai sO chu ky cua may. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich. KrEr.10. kie1l1 t ra vA. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy). f CT .t b(l ph~n ±O.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may.}.1 (met) A .2.1. d. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA.2 von lJ dllu ra cun may). 4. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t. tranh sl.f CT t. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. dDC 96 kiO'm t rn. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc .4 den 10. num II v~ vi I.ynAp 15 lai. d(J l('ch tan s6 M. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. 9. (thai gian giun 2 Ul.d B bI K (t:h). long rei cua may v<\ M thong g\1dng.2) von. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai. fn . DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb .4 . (6. . 'l'lnh6f theo cOng thuc . -.

n s6 sang tll. . GIa I . Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll.10 D trni Ij mel) D. trong dieu ki~n ban ngily. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l..ng khf quye'n xao dQng.u do vii.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . Trlnh t.ng. 2000 111 ..kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . trf 2 Wi ~ tri 3. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v. Cae khoang erich 100.l d9C s6 3 liin. Luc nay kim d6ng _ t.:"==-~"- . Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. 10 1Il DK .nh 5000 -40km.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa .1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. khon T-D sang vj trt T. xoay mim pha.ng vi 0 ho~c chi du(. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. . Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . I 000.Mi ch] trong khoang 60-80. . 50 Om rh:\i do bang 3 gvong.1e IOn han IOc vii l.s6 Ian do.'1110 d~ng Mn xuong. cIJ.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE.n nlng . sau do chuyo'n num thn s6 s:J. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 . lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. + Gia tIi P .'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye ._1_=_1 .ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R.'tng c. 300.Trang 1421200 TeN 6.\ rip Sll.D sang D.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. khoa th.~i n ? vi tri 1 va. khou (I>3Y v&n (} vi tril.5.L t. nlDJ{ ~ I n .10-G D. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100.i .hiQu kCt qua do Hin i . 1000.n trOi.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. n lun han ho~c bang 6.ltdttr.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . vai goc nhln kh6ng nha hun 3D". Dc) giao dOng nay kMng vue.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt. 5000111_ 18 gtiOng.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3.l.6 glfong va 3000. 300. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. khon T. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j. tlnh xorn phhn 8ly lich may. + Gfa trj B . 500. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi).n s6 2 vii tl1n s6 3 v. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1. SHU do chuy~'n khoa tll.lc 17 Klt:M TRA.5mm c9t thuy ngan. _" ~:'!'_':"'"'". 2000. kim dllng:M pha van chi vi vi.le 1. vj trl 0. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(. Truong hgp nguqc If.

Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl. m6i chisu do 6 lan do. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. de xli 19· .l~c vuct qua O. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561. s6 dQC a . Khi do. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6.l h. ap su{(t va neu co t.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl). Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<.•.n true tiep. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day.M nA. -t'.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).he cA d~ a:m KltM NGHl€.1 mm. anh huang dQn khoang each do. Khi do phai doc 56 Wi 0. Bai kiem dinh b6 trl t.'1 noi bang phlmg.t gin 3 ch!l.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva.thn s6 1 lay 4 s6 te. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m.y 24m vA O. 2 56 hang dll. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu .Y INVA de xac dinh sv. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000.3mm d6i v(Ji lo~ dA. con s6 dQCa thn 56 .u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau .6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba.IC 18 2.

KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi..n lulli chi. .I ! I hoac xec x<. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. .!nh d9C s6. 1.l. d.lt dau may vao true may. Dung que hi~ll chln. g. kh{)ng co vet xiiy xat. Vi(lc kie'm tra va. khang bi hu h6ng.5mm thl phal hi(!u chinh l:. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. sau d6 quay may di 180°. Kiem tra va hi~u chlnh 4.ch nhau khoang 40-50m. 3. gucng phan ehieu bot mtac. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.Kiem trn v.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh.. 2.~t hai mia t~n hai .t chinh xac. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. d cua b¢ ph.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. dAu duai buoc rn¢t qua doi. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l.lnh nhtl 9llU : Vi. ham. Sau d6IAp may vao clin than. ' b. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB.t t~n chan may phlU vftng chAc. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce).li.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch.n khtic pMi hoan hao. khOng co hien ttlong hi tic bi rc . Khi da lau xong. dtlong nay pMi TOrong va net). Chan may va cac b() ph(l. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). c. N(fu .n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may. may dl). Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn.lc ung cun may. d~u d~n.ch. ki<fm tra cac b¢ phan cua may. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. . each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. e. Hlnh nnh ItlM chi. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. Sau do phAi quay may di 180°.y v~ xUdng M sua ch ita . Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. ntln dan gi. De nhin 1'0 sqi chi.u kia co trung vci dAy d9i khOng.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi.· . ki~m nghi~m may thuy chutrn. MIA DO TUVY CHUAN I. Ne'u l~ch qua O. . Xern xct vi\. 5. 6. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. K. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. v~n rn nhfj! nhung.1c1'0 rang.tiluDi chi.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <.ngtCCri do ngil. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. . Ki~m tra vi\. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. Xem xet va.. Num di~u chinh ti(!u cv.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh.

Kiem nghi~m tl:J. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. bl va a2. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt .c cu¢n do khoAng each I 2A. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33). 20· thl duqc. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. SI. sau do ell each 10m If}. .c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. B.. GOc i dnh thea cong thUc: .t may.trl:n II va 12. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf.ng may rbi dQC s6 a l. lai.c CQC go cd dinh mfl tron) . Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua..101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. Can bang may. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. q Trang 149 /200 TCN \ tl.1 dong tiep 1 CQC nira. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.Dung thttc.80m). Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. tn a.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm. 7. p. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. cAn bA. Hlnh 31 LAn IttQt d. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.aukl. bZ tren mia A va B.2m.}.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.1c ua O.}.::1/10 AB (hlnh 31). khoang each giua A vB.tmay .t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1.1 till. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. chon diem A M dl}. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. sau do dung c8.

60 va 70m).7 . khoang each tit may ( d.6 .. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. 2 . 4. Truoc khi do ph8. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl. _ ------- Ci..[V2] < I. PhAi do 4 Jan.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng. doe cdc sO bj..tt y(\u diu. b.2 .Ci A '""'.n do.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.h6. Tr~n cung tron 111y cac diem 0. -_ =--:_.. co cac s6 d<. tli do girt nguy~n vj trf 6c. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40.. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang . Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7. 2. LJi = hi ..1. 20mm. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may.!.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] ..idieu chlnh chlnh xac titlu cu..1] Si) K __ trong do : s Ie. a2..20.Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m.n sau do IAn luqt do tlt C9C0. can bAng may cAn thQ.l th~t ehfnh xac. D..... V2i == L2i . Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .+ _ 10 2 20 3 30 ...:::. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I. Hlnh 34 .i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!.. trlln mia.-_-_:__:.40.5mm thl may d:.r: -:_..::-=_:..30. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau.1.. K= -7 [S . .c2 .n o. .50.c6 sau do l(l. a6 tran mia...:: ------ _---=..iA. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may.~---. 1.p bang de tfnh.cj L2i = a] .>c tttong tlng cl..t tran cae C9C.. .=__ bi4-.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111.l JMp tia ngam xu6ng 20mm. b2 . nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8.)t may U. Tuang tv hl.

~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13. Nhimg vi trl con ll. 1 vach chia nho nhat cua thuoc). Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. Khi ki~m ng~i~n:-_. X8. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no.02mm.t nam r.ti m6i diem mia khi maya A.. .mia.73. ~0-20.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. 9. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. Hai mia dat each nhau 200m.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. .. X9. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10.c djnh sal s6 tl.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra.1 dieu chlnh tia ngam).:>. q\ln O. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O..s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A. . D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 .OGmm.lmm. t .Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN . Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung.ng.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). Kiem nghi¢m mia thUy chuan . 'N.lcdua ve diem ·0·. 64. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . (tai 0. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. 8. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. Ai hi Hi ::0 hi . . . S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. May d?t chlnh xac a giua hai mia. o va m:. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. = 10 =: Hi ~Mi La IS. . 54-64.kMng de vong xu6ng.III. Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. II. mia pMi d(l. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea .c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia.g<.54. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. sau do vAn gi\i . D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. [ hm 18. Tri 56 cae.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm .\t do cua rnia . 10. PMi tien nanh do di vn do ve. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. 20·2!)dm. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. 12.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I.

'it may. Dll'bAn.Trang 154 1200 TeN Trang 155/. '. Ki~m tra ban ve. quay ban ve. n. khllng cO bl.t den va do cua mia. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham.c9.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.i. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. tit tir. KI£M NGIII. d~dAng . tra 2. tm 1. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.li M'n vA . Kh~d~y tay vao 4 canh. ~a pMi 3..c . N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~. Ki~m '. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. Tro. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t.200 TeN nguyen vi trl d:. HAN UAC 1. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA.N6u SB. vi trf khi cd dlnh vit ham .3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. a go 2.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. 3. . M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. .eM. vA cAc m€u it ~.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t .c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l.

tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da. Nltu.q.l. D~ ki~m tra. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7. M~t phang ngarn pha! trung dQng.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.ti~u theo hub.li. 5. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi. Nou nhu muc lieu It.t thuong. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. v6t xuoc. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc. nhu 1l1.lc titlu kMc nhau. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.m tren dUOng thing CUB.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. Mep vat thuoc cua may phAi tUng..lc tibu do. N~u all thay xac 6ng kInb. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac . sau do quay may di 1800 ~i dl. Sau do tien hanh kll!m tra l!.ng may. . 8. Dl. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~. Sau do d9."t khoang 5 den 10 m. Nt'u khong dat .a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco . B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta. N~u hinh chisu IQ. .o mat phAng dA duoc kiem tra. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. ChQn n1¢t nIl. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng.. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . .I.hOng na. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng.ng cua hoi dJnh. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung. BaU do quay may di 1800 va. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai. Sau do hi~u chlnh bI. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. 10.tc ti~u ban dl\u.1y mcng.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac.I. D€ ki4m tra. 4. Vi).t~u cAu. ap thuoc va.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du..t day thu& cua may. Sau do dinhbP MO.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran.lt n11Bcv~ giue.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh.. Trang tntong hop kMng dl. chem vao de than may mot mieng gi.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. trw C1 xa.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. 9.lC tieu k. phAi song song v6'i mj).t thu:llc cua tllliy tri. . N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo.1C tleu v~ hUClngd6.

i dira hQt nUac V!\O giua .1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai.. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm. H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. Chsnh cao I MO= 2 '. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. nghieng' a :.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua.i ('1'). d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. 1.CQC In duc.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. 8au do quay kep-doi di 180°. Kiem tra kep doi tam cua ban dac .86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. N~u l.toc chlnh khottg. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. De ki~Ul tra. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac .i d¢ng.i song song voi nhau.. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. Iai de vao diem du danh dau. danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m.H(! s6 chuan (l0. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl. d~t may ban dac l~n ban VB. BaU do dich chuy~n thuCsc.di d¢ng. .100) ho .cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm.'lt dubng t. hi~u chlnh may ban dac tl.S6 d9C ban d¢ phai T . f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko .C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~).Sui s6 chl tieu ban dQ dung P . f ~ . Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Nl!u vugt qua 0.2 nun thl phAi dua ~ xl. 4.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.! ( t j f i . De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. duqc vugt qua O. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : . De ban dac 6"vi trf can bang. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.tong ke cua: thl. dung but chi k~ml. thea bieu dl) dl.MO Trong dri : MO . Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8.T :.1c . M6i IAn dgc s6 pM.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .t6"ngsua chua. . IDem tra vB. MO . N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. P . .chenh cao trung blnhdo bang may ban dac. 2. Chanh cao cua m6i IAn do X8. 3. 20.2mm. III. IV. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc.

m .2 K:= 100 ± 0. cong thirc tren se con: h C. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .m = Ht.D¢ cao diem mia Ht. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : .ng d1.± 100) a.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2). bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.!bng cong chenh cao v.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n. NlO:= 0.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).00 x 0.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.-Lcm.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I.s6 dQC tren do : do . Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h .Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. K:= 10. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.98. as _. 100) vA V\1c. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft ..m . Ch~nh cao tram do pM.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.86 doc tren mia bA.02rn De ti¢n tM lap bang. at .1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc.TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3. ± 20.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd.05 x 20.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.1 K = 20 ± 0.OOm . Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt..chiau cao may Khi doc so tren mia. cho h= 20m la-Zem.1 K N20 = 0. 10.H~ 86 do xa b.i xa.m + h Trang do: Hd. 20.02. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm. N100:= 0. Icm.05 K . K = 19. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.± 0. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. Vi du : K 10.03 = IO.

icd{ kim se dao d(lng.' ~:~ _.n hi'lm kim kim.n r1li dung lai.lmrn. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). ~. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat). bo thanh sat ra. SI. . Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban.':M DIA nAN 1. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao.€.t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. 1. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002).'~" . d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . el!a v_Q. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 .ptM . N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra.€. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc. phai OUa vito xUang 5U~ chua. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. . 4. KIEM NGHft. ~ . 1I. Lam nhu v~y vaj lan. . kim dao dOng nhO dll. 2.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. Dat dia ban tren pan ve.Y ~ 3. ni'Ji long b¢ ph(l. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem.. 1.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA. doc 56 a vi tri do.- . Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. do chuan bj eM in .• " -=. 1/5000. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul.

do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang.ng. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng.. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . 3. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. ~ : t~ .Trang Prang 1641200 TCN 2. ~ Di~u ~ W.\ng. d¢ cao v~t a ngoai troi. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. de) cao ieu ve. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .

c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. 1. Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. nhr\ eVa thlfp. Bay chup anh II.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. ehuifn bicho ch(f in .. Phuong lin I . Thich hop voi vilng dong bang. PhUong an 4 . do bli din v~t. Phuong phrip pMi hgp. ~:.

nOi nghi~p . dia vQ./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ . Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng.·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va.'/e nOi nghi¢p.n anh don hoac so d() .t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng .~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .. Pht1C1r.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. 3. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. Bay chup anh o"". it nha cao thng ket hop voi dieu. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .

thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I. Bay chl.Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4.1nlbi eM in .Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.lp anh PhI.-13 ¢i nghi~p. Do v~ dang d4t.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. J Blnh 36 . kielll tra.! ]l. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.

++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA. (mm) i ca 8. Blnh 37 2.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.11 .5/18x18 MRB .18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .nn ffiayAnh Loai g(k chl.lll. M)A.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .15!23x23 .56 tri diem trong tn.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .TE7 MRB .1p Tieu elf.

dr. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 . + + + + + + +.IC V1.'i'rang 1741200 TeN tlch.I do Trang 1751200 TeN.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.3. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.>cao phl.lC Vl.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .t do \0'0 ".lc V1.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5. b) Ph\lc V1.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .li a) Phl.j_ 4.

h6i. Ii mat phang' : ' v _IV.mau tlnh torin mOl k.55 m R::::b n.0005 bn H .1 ~)n + 48 phuong 0.0.2) b H (M---) m 2 +(--. phong dai cua mo.2 t. I1\h m H 5() _ Sal. m'z=' 0.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp..lGm 3 +4. _r V 2 H 1.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE.22~ r ( nUll: b.25mxy 11) Ui.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.5 b sO trung ph\. tuycn : a) Tang day .Heu clf.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.'{l. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.tIl) cao bay chup II.08 n.d~ dai duCfng day arih mp .ng c.q 12. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy. I. TAng di\y m~t phkng : : ..40n+27) R TIl 2 '1 b '. chup . nuiy ehup imh b.q _ Sai so trung xy .0 th] sni tren mriy do 19!1til) .mAti sO tll~ ban db th8. (2 -f-) (n+3.-) 2 (O. 50 J J \ n = 2.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' .1) + m. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M. m s :::: O. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a.5 m ill + (_q)2(O. 2. diem tang day m~t ph3.sill 56 trung phliong do ton .

vong tron trong mau xanh !luang kfnh O..".. kl hi¢" "). 2:".gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 . 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.t phhng trim dO cao. ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ .s6 hi~u di~m va vong tron ml!. d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".iX:1ll ) 11721 Di~m .__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao .. ru CHiNU MAT J'HAI 1.Ii \ ..u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng.0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml)..M~t phAi .Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN . ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang. l\ 1 !.kfnh Icm . ( canh 1.. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ .. (vang tron va 86 hi~u di~'m mll.

tu chlnh bang Hinh 46 2.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.15 D(i cao cua di~m 0.rn : Can Vnn Thu t.Y1) 1[·202.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - ..35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.-18·1 \ 7·(. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.n 1". phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.

Krell t.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -.huc tren : lllp .Tmng182.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do .n. "-ong 2. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! .il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. 1'IUri)N(.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl . Ticu c1.lc 29 J I .JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t. dll. ANIJ I\IAT 1. may Anh + I) t min == Cos rp . Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3.l1l. • GI. 11('>1' no ve nAN(. CAl' c()NC.J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk .lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. Iii 19a d~ anh xz eve dO.

'Vi~c d:H. trinh t. va giao dir.IP phni e.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch. KieHl t. ntftk.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.·hot.in ng.m Cl\:1 ('.ie·p X.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v.y gao cho mOt t.\m khn.~(i1l!.1I 'T' cOng do nhh k may t.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr. f. elm t.tlC.onf'.tY !"ll:l ]. c.htfe lli('1l nhu sau : . VI chup anh. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp. N(.rlll1r.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng.!:'lIn el\. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.\ng l[P. con nht! hlnn (b) chung to t.lC 1. _ .hry.\1.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.\ t. C.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. D:~It. trw' thing..ii".m ~hlnh. ni.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.Q:Ilit) el'l:l khuru. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.\ mriy thuc hi('I1.~ ~ong vui (mg hot.((l.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh. Di(~ll if. ong ll{. m) ~lAYKI. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ). Xoay m:i.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl.'1.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot.lll. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep. KI~M NGHI€.ei hlnh IIn. nu:ac hieu chlnh.M UlIX)N(.che ml}. N6u dilu chu t.ruc xony ctm L. Cf1C yfu t.'li1 m.! vi t. _ DQ.Y so khong duoc x~ dich). veli diem gilfll cua 6ng bot milk.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.rn khi ki(lll Iq. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t. 1. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.hV(~ hi('ll.ruc XX rhhi vuong gdc viI.]"('0 dlch xn 11."tl1l vi CII\.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.!" ki. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).\. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.'lIl1 6nr.1c dit-ll ki('lJ ":I".h.: YC vi Ln gWa va d(tf. nliuuj.\ [)Hf'.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°.\ mf"m.(iJi ta ng.HI d:"ty: a.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man.I1\(ilng dl(l.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng. khonng (i·8m.1t(a l)(?l Illi(I.e trtmr. vdi t.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t..iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.t cun may song song vai hai I . b.. True utillg CtlH nuiy ]lh:\. ~hti.1" do ilh. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph. N(. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.hi'.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH'). Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. Tia chinh etla hu("mg clll. 2.r1..V t. l. sont.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny.\ng klnh t rue !1j.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1.) ph(m dinh htfi1ng.:m t. e. True .ruc dung cua mny. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg. r. 1. eua may. m(oc t.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S.-i. Kiiim t.rong c. Sau do d:). v(li dAy dol.' 11\.!"tH' ddng d. t. "..'mg thing..('ll. dun[~ cAe TlIltT vA.

)o g v.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang." lu. nghia iiI.. c'ieh giua chung. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v." h. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX.it Clla bu?lng'ch1.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau. .m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu. Cac s6 d9C dri dU(l'. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. Y/.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh. quan sat lai ~At do qu~ h~ t./ . h(\p de.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang ."u d6 kh6a .l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.".2oo TCN .l< ngam. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm..Yr)t :1'1:.1c dfch dd.Trang 18G.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian.n quay kInh vt.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht.. KiC. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh. 1.i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung. ng1(oi I.g C!IVP).~~l1h . \lo~? c 1\I. 6c dot cho khung chuyen dong ". hll.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl. c~o ~~n khi v.C diem u:1 drinh d:1u. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham.rng phim rn.. 6c 1m 5.tp thl tea dl) Z 1. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b.0 cho "". sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll.fng phim co phim vao.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng . Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang." ~h..1Ion.)L quail s:iL pll1\i n. n II. Cae b6 tn '. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.lc tQa dO clln ph:l. diCim IllOe t(. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t. keo tAm chdn CUll.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.tng phim . Xae dinh de. Dung ."h. ngvoi til J:\phi)p dt..hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.llll trong mM phan glaC <10. .1.\ng ·0" wi guay mny ng.::::20) . su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn..'. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c. n. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm.han 1l~1 [J VI trl uung thl v. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.lIt d() 7. ~(~u . .leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO... Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph. / Trang 1871200 TCN r I / " . Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.im vno mot din vat to l'¢t erich xa. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.ti lU<.2 CUll e:\c dffu bung t<..~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.p h(\p de.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO. 21 ==22. khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.n ginc clm tlfm k'{nh.0 nin diem chfnh hnh .p. • Khi d. "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . nam t".t trong mOt vui phLit.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo. U\n~ L" ) I) .1 1I. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht." "0 hQ I'h'~n dinh h". Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr. ?~ic~ ep xu6ng . 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu. I fai rnia do pMi da.

)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -... Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di). X eho t. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng. ..n mep ./1'i...hl diet! ki~1l vuOng gUc dat.02mm t.c Z. klnr voi rmic eo thEf.Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang..D~t may tren gia. cac ci}t. 6ng khdi. chup 1l1.f2 . Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh... .p tM.fr L 3.\ ttl\. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc . Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it.) . .lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.. Md nap klnh vl.. trong elk u:lu m&· dO t1U.J ..ic ±[)". Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii. - a.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup . G lim ban.t len may do ton d¢ li).lc dem kicm Ira d(l ep khlt.f.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1. -f.1ng phim rai xl! dich nd va d:).!UI:IC.t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng. dinh huang theo moe t. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. De kUhn tm 10 xo.. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\. 4 diem m6c dau khung. Tren mo.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh.ng.Lla . Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p . dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac.·ll dem d~t len may do t93. e\U\ dlling. Nhimg yeu .(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3. .(_q Hlnh 49 (X1 C. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O..t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. Bang erich (M chup Illy 4 .ll d e. Cllt)i cilng n6'1.l dat vi trl cua klnh v~t .3 V . -/..iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ.. Neu hieu t9R.l. hlnh 4G)phlli nAm gll. Do ul) cao ellll nuiy v. mac .u L·Lo kh6ng vugt qua O. r.lap phim k1nh vao khay dt. Cac Am ban nhan dut. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).nh. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).k lUU m6c 1911 d(J. nh drlU tr(~n mrt. chup hang loat 24 {mh . true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.Neu hii.pc v(li u0 chinh x. tn . 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. Sau do nhi¢t d(i chenh l<.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km.'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin..

b. 0.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. ~L4 vuct qun O. D6i wi bubng ch1.j.l z'b Z'e 0 2 L 0 I.tgfic [ COS' (f{J . c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: ..JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.Xn n(n.LA .5 (Zl + Z2) L4 "" 0.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh. d ::. =f. L\ tfnh thea cOng thuc .tht1c .Trang 190 two '{'CN L1 = 0. etgf ZOa = Za- -1).ic gilt tri f.5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . L . :: arctg d'ctgso . Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.03nHll din pMi lol}. . L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ . L04 . tri gia.114== 14 . 20 thea c6ng thuc : f"" 0. Z~ = Zb.5 (Zl + Z2) . L 03 t.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp . M~ . Xb . «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue .in d.5 en cae diem a. + E)J ·1 Khi e <:fl. _X:. nh~n.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0. ctEf' + 1). sin 2E: L == X2 . = L3 .tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' .n : . Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh.""ng h<.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n. L °3. detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)].i1>0.'" tri r.Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La .. duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. L 4 .p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp.1L1 "" L1 . Z4 hang 191 /. t.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c.sin2r f2 ==(d'+6. Xo. Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . vo.

irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.1318 goc fJ ==2305). Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51).JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day. Ti. kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. con rnnh gi.I. cac hudng tuong ung veli t. tlnh. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO.08 rom' I .Ii diem A dung cac goc +'{' va . Sau dd I.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. 'f ::.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50). sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day." do dung ue thiet ke. AH. mZo ~ O.rulmg hop chup thing blnh thuong).. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl. con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r . .i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h').'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.pthe. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.

II. l~eh phl\O .lg hop chup th. rh.ing phim fa khOi b¢ ph. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. dUung' d.'n hllm. UL.'1ll trrii ella dVi1ng (f. dIemd" m t~.1C khi . Mo. phdi. th.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(.ng thw d. 1110 nrip kfll~! nIb.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.ln chuJl viI Xl'1n Xl. (thAng.t. 9.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. AL. di~". .lo de.nh cua8. 1.jt tv J~ch d:iy). 1.. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit. m(lt. IGe'm t ra vi~'ic d'. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr . nh" ('en t.lI.1.ieu do.~ thny ddi .i('!u do.may va tien hanh chl:lp.JI> Tren dir. 1}inh lInn Hlily vii J.io Hoi khllng ep va 1. quay cac Of. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp).Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr."n Mnh ch" p " ''''i. con tron dj(i'm ph. (rl l(c'Ji ho.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t. bu Ong chop. duongpMi doj the chup (A. Nell tn~)t rh:ln n. .it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn. kfhh voi t:il1l t. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII.eu day. dAt t. chnY~n mdy v. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. l<jch tnii. mo nap klnh vat. ph:ln tde vi cho tru ng Ill. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.1y ep 2. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.~c tren) nia vlIllg chup bj "c.\[ lfii. dong nAp kha y dl.t" thl xe dich kfnh v.o nap eMn ra.ing phInl va lay khay dl. Sou d6 Rbi. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho.u ehlnll h<. hLiang nuiy ve khu V~(c c. khi ctm nglllll. CO? phAi cua dl10ng do. Bli doi vai die'Jn pMi G. hinh ilnh tren kinh IIllr.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X.~i tbl /it'll do.'it ph:in giac ella anI. J~'ch tr. tlo. con tron b(i ph~n ghi d. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. 3.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. 7.~ tr.\ng. 5. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i. cho khung lil'l} ve rhia trUde.iy.ii.

ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.2 LUdi kh6ng chc do ve (. hlnh 8.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.TlJy€m tll.7 Puu 19C 4 : Moe.ra.2 Cong tac bay c\WP 6.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.1 Luoi khong che co so 4.2 Do ve dja vq. 4.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.4. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.fty dung 8.2 Yeu diu v'(j chup anh mi). Do vc troug khu vue dli. do noi diem kh6ng che' anh 6.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('.u. l~(_lC (HI. Thanh l.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8. dO eric 7.i duang chuy"Cm dip 1.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.0 n'! 5. NQi dung cun ban do 4.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.4 Dieu ve anh may hay 6.1 EO trl diem khong che (mh 6.1 Do vts din v~t 8.JC L1. Do vc him 5.1 Qui dinh chung 7.1 NI:.3 Be tri vA.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.ID thu.0 G~) . Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.2 t.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9. kiGm nghi('m uuiy :~.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6.c chung 6. Ki(!m t.ru nghi<.4 Yeu dhl 26 32 .ti(m do 4.t va diu.2. Ion bbng ilOh clwp .t d1l:t 7.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.4.2.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.3. Qui djnh chung 2. x. dong goi va giuo 9.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.4.2.3.2 Di'eu vc anh den 6.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.3 Lnp Lan 1.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.1 Qui dinh ehung 6. coc UUU.3 Do noi cac diem khong cM anh.1 Do vo bhn 5.

Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .lc 30 .lc 27 : Tu chlnh m.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl. ! f Trang Phu It.ll1. (im may EOK-2000 Ph1.ll1.l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 . kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.llvc 17: KU!'rn tra.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra. So d1J qui trlnh cOng. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1.ctrAn tram ch1.lll.lng khi thiet ~t~ Phl. Ph1.l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.le I!) : Kielll nghi¢1U may.lp i !.lng C1.lll. hi¢u ehinh ban d.lll. Phu.llvc 11 . kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. kifi'm nghi¢m Ph1.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl. Ph1.ll1.lkern theo . Phu h. kiem nb. f f 1 . Kiem tra.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.IC 32 : Trinh b.l vc 13: Kiem nghi¢m may.te va erie dl.lc 22 . 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000. kiem nghi~m may kinh VIDalt..IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1. kie'm nghifm.lp Phu h.lc 21 : Kie'm tra.t thao tB.a 010 va hi¢u chlnh t. Iuc 25 . Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 .lll. mia do thUy chunn Phl.1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 .lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm . chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il.lp anh may bay '.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1. ..lc 16: Kie'm tra.lC 14 : Kil!'m tra. . .lc 20: Kierh tra..Trang 1981200 TCN (. f 1 t . 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1.l l1. Trang 108 110 125 128.ll1.

' ~ . : .! .:~~ ."\1\.~ :..'.~ .": ~k:..t ~ I ." .rl'. ' ~..t It ..' . 11:.