I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

M dO cao. 1:1000.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 .1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ.6 . ' . dia hlnh I 96 TCN 43 .90 1:500. each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. . Tuy nhien. each chia manh.1:5 000 (phan ngoai troi). M toa dQ. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . hlnh chieu. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.

I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra. ve hang cac phuong phap sau : do . thu th~p ttl li~u va. . ho~c cbo tung khau. Tuy thu¢c vao dia hlnh. a thuc dja bAng may' ban dac. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. 1:1 000. d6i voi do tI l~ 1:500. mrco ban hanh. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 . ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM. 1. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) .2000. 1.6.. QuY DJNH CHUNG I. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl..! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat). I 0 000.. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do. do .5 ban do.WOTCN 1.tc dia ap dl.1:25. 1:5 000.y.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. 1.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh. ' . 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . kiem nghi~ll1. dung CI.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ. -1. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. 1.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c .3 May va. 1.Trang 7f. 1:25 000'.4 Cong tac kiem tra. 1. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m.lng d6i voi cac khu vue .lluc 1). 1:1000.

0 2.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.5 ti l~ 1.0 ~ ! I r 1.0 .1<.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban..0 --- vOi cAc.ehu : Khoang C8. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 .6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}. 2.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.5 1.5 5.5 2.5 . h<4e kill khoang each giua hai . 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. quAng tru'Clng. 1:1 000 vi\ 1. . 2. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08. chung.5 1. . con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2.i.0 '1. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do.25 1:1000 0.. phan loai ~ to'fLl. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.5 2. 2.0 0. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban.t. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000.1~ I Tren tb bAn do ke h.500. 2.0 1.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi. khi do va ban do 1:2000.5 2.0 2.0 2. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len. 2. . . dlibng binh de) cc ban len hen 2. 2.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.tll~ ban d?l 0. .5 1.!oi ki 16 met each nhau 10 em.O d(lU CO' ban O.8 Khi c.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va.c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban. trung . t! 1$ bin do do ve. Tru'i'fng hop d~c bi~t. elipxoit Krax6pxk.0 I 1.25 0. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay . ! 1 I 2.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.5 0. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0.. 2.5 0. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.5 5.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.25m chi s\1 dt.

.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp.4mm.' Bang3 do VB 2. song c6 gang giam cap phat trien..ln khao sat.2 000.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB.71l111l. cac gial dO<.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O. 3 .Lllai dO cao kinh vi. .11 Luai kh6ng che trac dja dUc. quan tr<.ng quang dang va O.2.ca ban a vung rung rnii 2.d9 diitm.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing.9 gom. 2.10 Truong hop d~c bi(lt dUc.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban. .17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (. 2. 2 .5mm tren ban do. hop thong .Luai tam glac nho. x tong the' den cue b9. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0. dO cao lttqng giac. dUbng chuyen kinh vi . dam bao m(lt.Lllai d¢ eao ky thuat. 4. thea man d¢ chfnh xac. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 .LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh .25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban.lng khOng dUc.Lucri d¢ cao hl:lng I.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.2mm" v:u. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi. va giao h¢i eo dinh. cap sa .Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. 2. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .lng de' do ve ban dll.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. phu hgp vai qui trinh ap dl. 1:1 OOO'iA 1. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.1e hen O. 3.a cac dia vat : 2. . tlnh theo ti l(! ban do. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao. 2.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. III.ty l(! 1:5000. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. IV. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p.3mn~ " vUng ram rap. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. o tu 2. 2. tift cl .!\ng.trong tntang thU'angCo 1 .14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0. sai 56 tuong hO gilt.. ' . II.

cdng trlnh phl:l thu(le . nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua.t ra khi do ve ban do 1'. . chi ve gop cac nha co cung tinh chat. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao.2111111 thi've tach ra. sO'tang).. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2. thl dia. .. xa hoi.)n 0 thbi diem ch\lp anh. muong mang . con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. N(H DUNG' 3. cau. nha van hoa. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000.2 Khi bi~u th~ dia ~~t.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp. kenh..4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. Duangbb vung. Ranh gloi vA tuang 3. Mi . rach .Di~nl dAn cu .n thiet kM. Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.t da co trong qui hoach chlnh thuc. dich vv. c¢t cay s6. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do.1cv~t . dja vi). Song ngoi. 3. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh. bien chi duoug.Dia v:}t kinh ~ xli. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. ttt O. Th1. Neu klch thtlae cu.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th].theo cac qui di n h c u the. cang. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c.Dang dat va chat dat . neu dja v~t dAy pMi chon lqc. qui mo (Idn. cM dao s~u.16. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. eo dQ r¢ng duai O.. neu co yeu dIU bieu thi. buu di~n... xe dich vi tri hop Ij de bieu thi.5mm tr£m ban do ve mgt net.c 3. ngbi. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.1:1000 va 1:500· do eve Do df. .17. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2.lthu¢c . 2. kem chiu lua). 1:5 000. ducng dill nho va duong mon. v~ duong mep nuoc.16 va 2.m ki hi~u bieu thi cho phil. 3. van hoa eua chung nhu : nha may. . muong. chua..5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.ThUy h~ va cae.1:ian db Nha nuCie ban hanh. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do.1:2000. 3. dia hlnh IAn ban ita phAi tub .lCva.. ba ho... phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.dia . cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl.Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. Mn.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua.17. 3. bU thua on djnh ding phai bicu thj. bd song. Cac dia vi). nha tho. ty 3. hqp.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. 3. tru so uy ban. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang. nho. dap cao .Trang 121200 TCN 2. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O.

8 LU'ai giAi tlch clp 1. eric di rich van han . duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. Ittoi tam giac day d<7C.lau dbi cua nhan dan dla phucng. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. mau. set. Di(>'m gOc vi'!. Bang 4 4. cac diem phan rhuy. . d~ den va bao quan dttqc lau dai. cat. c~nh m& dau phAi 1. c6 dinh nhu thap nuoc. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c).khOng qua 2 phut. ducng kinh than cay va bieu th] !.1. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2.1. kenh. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian.a. Qui each m6c xem phu luc 4. cac loai cO . hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal.. dong..]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia.mh ma di. Cay va cum cay dqc~q.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. chieu cao ti~u do Ill. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song. 4. gO.. 2 ph:li Mng4. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang.. 4. tru'ong hop kho .4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P.. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. 4. doi. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB.tMp nMt. bAng phuong phap giao hOi. nui. :.1.u ke ehllng. rau.1. . Gnc phuong "i do 2 11'l.3. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu. 4. day. 4. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut.1. chat li~u. thap nha the. cay nong nghiep. tu thuy. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu. soi. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim.Ulg chua! tam giac.lay all a tat ca cac ti I~ ban do.. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. hoac chem diem. kI hi~u va ghi chu. xem xet cac truang hop C1.D cac dia phuong.-'. " 4. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. a " 4.. chem IV6"i(Ph\l luc 3).. dO sau.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. 4.. ten song. .5km doi vai giai tlch cl(p 2. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.1.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi.p phai do dQ C8. nga ba. .1.c va hai e:. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. 3. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. C¢t vO tuy€n .1.1.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. cay cong nghiep. bun. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M.1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 . nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh.

Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O.. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. G6c do theo phucng phap toan vong. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0.cap 2 O. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. .ledung cac leal may do xa di~n qnang.2kg 5cm .i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.lmm. 4. DI 3S. V.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.rc Cling. doc s6 f1 3 vi tri cua thang .h.Dua eanh .Dua a. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: .6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.1.Gdc li~n M trong chu6i tam giac . chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo . . .25km.lc Krax6pxki .IC 6) .Trong luoi dAy dl)c .sau) khong qua Iml11.1. song di¢n ttl hoac day inva. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai.. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.1.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.v .mh' dq dai day .4kg 5cm 3 Ghi chu: . Neu canh ma dau khOng do tn.Gee khi chem diem so. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O.3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau). .13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do..3 nun.1.Chenh cao duoi 1m .1.5km. 4. day.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O. 4.DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss.Phuong trlnh .IC s6 4.Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. cap 2 d€n 0. CT5. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . 4. BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: . . phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may.12 Canh chieu va d<.

10mm khi chieu tambo ngam.ai 20m thl phai chieu diem. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). 4. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. Do gee bang cac may IOI. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1..m qui tam xem phI) h.I I ! I I I I Phan. qui tlO" 0'2 0'2 . I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. 3 T<.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam.15 Lues' an chuyen co hai ca . Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban. ! I I I I . phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. do Iai nhu sau : Theo 020 . Neu cOt tieu cao tren 20m th.1.Hlnh thuc giay chi€u dil. .14 Xi! ly do bu. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. co d¢ dlli cac CRllb gill! .. de.. n n . s6 Ian do.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. c~p 1 va cap 2. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em.5111tro len.:~'lm I. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do.1c ). chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe.>P '_ tren chan may de do goe. DIem goc cap cao han. nhLCng tia n.l11. tl<. _. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. .lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢.. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11.li ca tram do.JC5. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1.1. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. 4.f911tram do co 3 hUang. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I .oil m¢t IAn sau khi do. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do.13. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm. Giai tich .

S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -. 4 ).-f~.phai noi chUng lai.M . o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -. '." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) . _ ~1~ ".1. v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn".~ k .14. khong cAt cheo nhau. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang. Canh kg thuat. M L tt 1.' 15km O.13...Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep. n· S6 gdc .) -~ .n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . 4. DI 3S v.-.1.\ 5 6 7 8 -Nho nhat . neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang.1.. 4. \ ~~ 1.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. CT5.m<'/ i_J'- L. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.. 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. 1R.4. tf\~ i~". (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may.12kn 21.35km\ O.. :::Ill ...}lO i._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.~..~.. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.. N . DO dai canh .2km .Skm 0.. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.' z. 5' !.\-:.Lon nhat \ \ \ O. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i ..n\: fOknl\ ..08km 0.. . v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4.JI.:r" .. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0.~ ~ f'\) =.1. .()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O..lm.Ji l. day Ghi chu : .f\l~ Trang :)1.i:) ~ liD 1.r'"~ 1.18 Canh cua duong chuyen cap 1.?= 1 N·k ..".v . Canh ~\A L)~) --70-.).. .3kml " \ \ M"(:J I .S6 diem nut. -: 3 r:» __ itt.11).p CLS.1.t.11...- \>""1\ "'" I'\~ -\C . Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau.Trung binh 1. k..r' 10. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong . Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I.5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O. may do xa va tuyen./200TeN if.. I ducng chuyan . 4.S p~I() lk ~ .

2 d6i vai do did canh doi clp 2. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do. 3 41.20 C. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2.1. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'. sai s6 chap doc khong qua 3". Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a.. ."!ng 1 d. . 06 hi nh do u6 t ri d:.<):2'.1. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .r Trang 22 1200 TeN j.Jm. Do dac va Ban do Nha .)t tn:'11 dU0ng \.16. May phUi d. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . mD = :!:: (a ± b.1. ~ .Khoang each do tinh bang s6 km .\16ng gee voi canh do. canh cua dubng chuyen cap do b. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.. rip suit den Imm thuy ngan.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .iy inva. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh. . chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002).11 v:\ 4. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen.trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.ll\lc 7. : Bang 8 4. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do.:20 Khi clo canh b. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-. cap 1 vii.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2. cap 2. b .1:2.1. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.b) do canh. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.0.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13).21 Khi do canh b.D) rnm D . giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4.e. inva va p~uang phdp thi sai day ngan. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi .1. . cap 2 con .Cap dUbng chuyen Chieu dil.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.1 tam giac do canh cua Cur.":C:u dung d.min Bala. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau.

tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I. • . giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do. 4. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. cac die.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m.1 Trang 25/200 TeN 4. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.24 Lurri d(i eao kl thuQ. ± 10 Yn(nlm) . dai nMt kheng qua 200m. . ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.D¢ dai mia Bala B .Trang 241200 TCN Chi chu: I .1.e dong huong.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di. 0. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 .D9C s6 mia truoc .23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.5m 1m 16 12 1~.Duong don . dung coc chuan va may d.t duoc b6 trl duoi dang duong den.iIUQng tlnh thea Ih 2 1.45" tuong ung voi 2 mm.1.1. 4. mat do .IV Nha nude. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.1.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. f h= . tri so vach khac la 1 hose 2C1n. mia phai d(i. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12).26 May de do di_icao kl thuat phai 10. khoang each doc true tiep tren mia den met.l : _ DQc s6 m~t den. . mol chieu do 2 Ian do.:m trong ht6i co sa d9 cao.may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len. 4. do canh theo hai chieu do di va do v:c.t la loai nria mot hoac hill mat s6.).1.III. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.GiUa diem goc va diem nut 0.25m . phai doc so thea thu h.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.DQc s6 mia sau . neu dai hem 170m phai phan doan de' do. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc . Khi dung mia hai 1l1~t so. Mia dung de do d9 cao kI thuQ.mia sau _ DQCs6 m~t den. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm. khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin.Khoang each ti1 may den mia Bala 4. 4.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu.1/3 000 chieu dai canh do. ! .m de) cao hang LII..22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p. Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.1.

dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh. 56 goc khOng qua 4.toi kh6ng eM CO sa tm len.2.b6 trf bang nhau.2.2.2 lucri khong eM do va 4. 4. 4.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. uuong chuyen khong' qua 30.14 va 2.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. Cac diem g6c de phat trien h. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9). Bang 11 4. Truong hop that khd khan. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. dja v~t.2.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. .: ~~:. dO cao kinh vi. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.2. neu c6 trang thi€t bi d( canh b.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng. 4. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.IC 9).4. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1. ~::: .9 Khl do vi.2. chieu dill duong don (xem bang 11). D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n . Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.rong phucng an.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den.t phai giru quy6t C'. 56 diem tron.3 Trong thi€t k€ kI thul). Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen.'ngan nMt kh6ng qua 20m. phuong phap do \'9. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.r-.' ban do bllng Anh may bay. .2.. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2.2. canl dai nha:t . d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh.So tram do ella duong chuyen. 4.khcng qua 400m.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). JUClitam giac nho.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. cc the. 4. duoc phep cua duyet phucng an. ".2. bang II. Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. . ': ::':. 4. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan.4 Tuy thuec vao tll~ ban do.15).2. s6 gee ngoat. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4.2.: 4. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi.l the' t. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. 1.

nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.qua 0. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.2.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".2. 4.'1. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt. Khi C:'.2. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40". trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. hoac chuoi tam giac. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).21.2.10.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce). chenh kr:!l. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.2. Chenh ket.0. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho . . Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4.l<. song phai do thea phucng phap 1(1(1. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi.8). tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4.13. ': . Sai 56 khep gee trong duong chuyon. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d. 4. . neu chu. 2. Bang 12 4.1. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do . sal :-:6ch. chinh xric 1'.e. tu ve bang dlin diem. chenh t.°5.Ill. do 2 Jan do. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam .I phu luc 8). Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n .10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.I(: so khong. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.rung tam.p C.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.' 4.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a.15111 d6i voi ban. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do.3'. do 21i1n do.giac nho duoi dang khoa t. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.2.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m. Bien c. so ! . Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 . so so IAn trip 1.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000.2. girla 213.16 Phu thuoc vao dia hlnh.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.2. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002. 4. 4.50 goe trong ducng chuyen.1' dE-' do goc t hi sai.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20".n do thny d6i vi tri him dt? di 90°.\i do goc nghieng de' xac dinh.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do.3.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.ri ~~a g6c !./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 . qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan. Ian do t:i.j. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.2.2. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.do tll~ 1:1 000 va 0. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. UOl. khong nho han 200.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong.'li canh.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11.d.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 .b I phu luc S).13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.~1t qua 45".13.4.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. diem kiem tra co the Iii.: 40" Tll~ ban S6. gee nghieng do lliin voi d(.2. hone t.

200 TeN han 300. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc). Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2.26 Gee dung trong luai giAi tlch.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. do ve tren m¢t canh.2. d¢ Ion cua g6c. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao .'.2. I i I hOi dt? eao d¢cl~p . khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. Chenh cao do di.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 . Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4. do ve tren DO cao kinh vi.p (bang 13).n d~e chi do 1 chieu.5. .2mm a vung dong bang va 0. htoi dubng chuyen cap 1. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. I .: d. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : .). cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de.~.18.tI nh bang 56 ki 10 met. 2.2. Nhu tren .5. - 4.2.2.24 0 vung ritng mil.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2. 4.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met.13.!?.5 1.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.2.0 dO eao 4.2. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i.Trang 30. 4.Olm. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D .20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. chenh cao doc theo chi gifra den O. 1:2 000.. Sai s6 khep gioi han ella duang. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.2.2. 4. d¢ da] cua canh.1 Trang 31/200 teN g 4. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao. chuyen (km) 2 4 L . 5.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0. ~ I Chieu dl!i dl10ng .d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. 1.22 DUbr: dO cao kinh vi v. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15". Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500. 4. 4. llloi duong chuysn cap 1. qui dinh do goc thee dieu 4.

4. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha.3.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung . do ve.6 C¢t tiBU pMi d1.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ.tang ehuyen c!p 2. d§:u m6c. dttang ehuyen kinh vI. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met. 4.4.lc4). = lOOv'L (nun) .3. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0. O.3. .Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM. Sai 50 khcp giai.3 Qui each cac loai moe.~ y?U L .caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4..y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac. .p.2.5 Luai k.4.50m doi voi khoang cao deu 5m. s6 canh kh6ng qua 20. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep.!ngdam bAa duang k.so trung phuong tuong doi do canh. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. 4.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq..lnh O. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km. canh My den O. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.2. 4. So canh trong ducng chuyen.2.28 Chieu cao may.Olm. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km.lc 4. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.4.4 Sau khi chon mlSc xong.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.1.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu. IttCli tam glac nho. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.3. dQ cao.5m va 5m. ghi vao to ghi' chii di~m. dung huang a thuc dia.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay. 4.4.. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi. 4. CQC dau. 4. 4.tche. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna.au kl thu~t co ban.a tung khu do.OOlm. 4. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.5 Trang tntong hqp thQ. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe.25m.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh.2 Cae diem trAe dia g6c ph8.26.t.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. 4. ti~u do 4. 4.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.llI. So do ghi chu diem phai ve r6 rang. Canh trung blnh khong qua 350m.lm.-c chua xa.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".5m va ± 0. 11.1"'. day duoi ella hillh try. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. Ittai giai deh va d1. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c.Olm. d6i voi Ittai khong cM co SCI. tea dQ va dQ cao ltiy den O.lm va.1 Tuy thea loai dia hlnh. sai . 4. do 2 Ian do. coc dau. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j . khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian. rung met huong kh6ng qua z. .3. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch.4 Yeu cau ve m6c.j :. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k.4.4.25m doi voi khoang cao d(ou 2. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. . 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.ng thudc tMp den O.2.tOi cao k.

nhOrn. Bang 15 . phai kiem tra kiem nghit.c. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.n may j' tieu khOng nM hon'O. I Do vi! ban - anh. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl.1.B m. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1. may sau dl}-itu.7 Mia thtiy chulin kiem tra.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.3rnm.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng. ( 1 1 ' Trang 35 .2 Khi do ve bang may ban dl. Mia dung de do vEllalO{l. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111.1.ll\lc 20. 3. .l'ng hloi. Ha N¢i do C1.1a hoQ.0. bang pMng.lC.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.i mia 3 hoac 4m.lc vA dlln diem. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB.1.1. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. 4. .5.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK. 4. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9.2 D6i voi cac loai may tuang tl. 5. D6i voi may xuat xUc1ng. 5.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15. 2.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13.lng cu dl. 4. 15.4 pe dam baa m~t dO diem tram do. nhl. .1C' 10) va cac muc 1.2mm. phu lu« 10.5. 11. kiem nghiem cae rnuc I. ki ]0 met.TeN . kinh vi (ph':llyc May tuong tl.5.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10). phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.5. 5.C vA MAY ToAN D.Trang 34/200 . Idem nghi(!m theo phu 1I.tgt qua 0. 5. 10.giao. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11. ~pai dung d1.c do vEltn.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. Doi voi may thUy chu£n tl.tgt qua O.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu. .m day du cac m\1C tli 1 Mn 13. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). 5.1.· Diem g6c de phat trien Iii. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.5.-\C d\1ng a khu VI.l' nhu may DALHTA 01('. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. h(li ban dI. pha] kiem tra.1 Do Ion..l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. 1:1000. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4. .IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3. • Scm doi voi ban dh 1:50.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len. 4. 4.tc titp len nan nhl. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h. kern.1.bu-sep dd dl. 2.5.lc 12.1200TeN ! 5.5.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. 5.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5.! I ' nghi~:t.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000. 4 phan II phu luc 19. .

Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . ao h¢i ban 5.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m.Bmm. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai.fClngchuyau n~u a bang 15.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.1.04m tren 100m chieu dAi. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.khOng wQt qua 1/300.2mm.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. 5.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl . Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di. Sai 56 dtnh. 5.S6 canh dttong chuyan. (m) ro W ~t 1:500 0. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.1. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc.04L Tl (em) KhoAri.1. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. huang khong ibn hen 0.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. n .0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem. 5. 5. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. dO.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc.1. canh. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen. cd ban.lnggiac. do ve. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . . Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac.5 1. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.5 mm.1.

diem cao nhat. ranh gioi di".13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.li. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. Cae 1:1 000. ghi len ban do den O. oro 1:5 000. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. nci thay doi d¢ doc. D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!. ' . tttbng xay.5 1.1.diem tren d~p. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. . may t huy chudn d(it canh may ban ~c. 1:5000 I.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U .ie die'm mia do bAng may ban dl. d4t dai. chu yeu khong 'qua Imm.5 I i I 5.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 .5 0.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. nga ba. 2. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. nga tu dltong. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t.5 1. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O.OIm.16 Tru6'c khi to rnuc.DQ x~ djch vi tr! cac dil. v~t. nltoe ban hanh.lkhoang cao deu eo ban 'p 5.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c. . ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban . 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia . Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . ao nM .1.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.1.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. truong hgp nay . N€u can. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet.. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay. thAnh lily. Han sai tiep bien nhu sau : 5.roang.D 2. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. nhA chiu lila. cae kI hi(!u va.1:2 ooo. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11. diem . tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. cae dja v~t khae khOng qua 1.v~t quan trong. thap nhat. . tren cau.1. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb.Olm. 0. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200..MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.5 i I I .0 30 40 51) : 0.0 I i 50 60 75 100 120 . hO Ian . Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t.5mm.:.lm. ghi chu dang . 5. 5. tv thuy.!. I -i. die'In mire nltoc cua rong.. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac .LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac.

i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.04m tren 100m canh dai.do v~ ba.5 lan. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.c may kinh vI. d\1bng chuyen. co d¢ dOC Ion hen 6°.1.ekhOng len.2 Do ve. 5. .1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV. D'Jbng chuysn toan dac phai dA. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1. ban do bang may toan dac 5. 5. n . cay c6i ~mr~p. khu vl. 200 300 . DO cao do di.2. bang giao hOi hoac dan diem. Neu Iil bien tl. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.2.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a . do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. chanh l~h k€t qua do di.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n .Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai. 5. 1:1000 1:2000 .S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va.1.2. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao.17 Nguyen t. L . canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia.( do. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. chenh l¢ch Mt qua do di.1:5000 8 '10 5.ng d\1bng chuy~n toan dac.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV. dung d6i v(ji dia vQ.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5. do ve khorig V1Jqt qua 0.600 1200 tn tMm r.lm.ibng chuysn n~u hang 17. do ve b~mg luqng giac. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) .thep.2.ttM: yeu thl xit ly nhu tren. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA. Di~m g6c de phat trien 1a.khoang ttt 30 den 150°. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve.2.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.

0 0.6.1 NgUy~n tae chung. huang.15.5 1.y d!). tuy thuQc vA. . dia v$t phdc I4P. 5. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng.0 2. cd nhieu nhA cao tang. G Ot! b. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.5 0.5 va 5. .~t1 v~. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay.2.2.5 5.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5.1:.17.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I. b • Ph1. .5 1. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0. 5. ti l~ ban d~. 6.' .1. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). anh iJ ngoai nghiep.2. ang va goc ~..l Trang 42.l. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.c.14 va 5.2.1.0 va 2.0 2.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu .d~ nuL .o d~c dier khu do. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p. do phai thucng xuysn kiem tra dinh.1. 14n sai vA xU 11.2. di~m mia. khoAng cao <:muCO ban. 5. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c. vi! xong bAng chl. dl1qc !qeD . ' a 5. . tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net. ~ai l$ch .!C1ng phap ph6i. dieu 5.lc. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :.0 0.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.3.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5. " 5. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay. ~ tt11ng dis. do 1 .5 1.m.3) song chi ChlE:U. 6. hi '.5 1.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.y thl1bng su dung cho khu V1. 5.2.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U..2. vilng dAn ell dl. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay. PhliO~g phap ~a. tl1li~u bay chup.1.' .m k~ ban tram do do. I r khOngqua 1'5. hoac duge vi! tren blnh I anh.7.

Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:.i l~ 1:2 000.ng 0. nui dung may anh gee reng.2. 6. thi 6. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t. i I~ bay chl.01 mm. 6. sal s6 xae dinh tieu e1.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6. ban ve phac. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau. vi tn dat dau.2.5 den 1.y d~e. cac cuem kh6ng eM anh. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam.tren Anh. 6. m~t dO di€m tree dja'lbn. dang. neu lA rnau den khong nhc han 0. cac qui dinh etta qui 6.Dau co dang 18.lp. Ij Mu iAm dau m6c ph1.80 dbu 00 ban O.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23.10 Can eu vao dia hlnh. I . khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. 6. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. khu vv.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung.02 mm.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay. loai diem lam ciau. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M .2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn. .30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. 6.1. 6. .au bay ehvp. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23). hoac dd cd qui hoach chi ti€t. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. Khi do vii han do . v~t a vi tn quang. reng khoA. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia. cd dau bay chup vAo ghi chu diem.2.02 mm.1 mm tren anh.doi. 86 hi~u manh ban do. klch thuoc va dang dau.2. Do v~ ban I~ bay chup. ev the nhu sau: .lng khi : . klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh.2. a vung . khOng nam .ptM.Li ay ch\lp xem d m phl.hOng qua 1. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. kh u vue dong bang bAng ph!ng.li. d¢ dAi cua vach: ttt 0. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup.08 mm .2. . neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0. ' do tll~ 1:5000 .0 mm tren anh.2.e nha It tang day d~e. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.5m khu VVe nha It tang dll.6 mm.15 mm tr~n anh .2.5 em theo tll~ bay ehl.giao dj'~m ella dja v~t. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.11 May chl. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau. a 6.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22. ten dliang bay. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh.llvc 24. ti . con blnh do Anh chi tu dl. tqa d() diem chlnh anh den ± 0.1.1.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup. 6. i . 6. a a 6.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia.2.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong.2 Gong tac bay chup 6.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup.tong hQP.1 den 0.5 Mau va. 1: 1 009. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0.2. rtrong do ghi rO ten diem.

Triaxetat. : : a 100 . 140': .5 70. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep. tieu cV may anh. Khi 8U dung phim trang den de chup. 2.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n. vucn cAy va bul rQ.0 l 100.5 70. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM.t tit 100 mrn tra len.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . SPR-3. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. 8M Toan da. phim mau hoac phim quang phD.12 Phim chup anh co the la phim trAng den. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang. 1:10000 SD-3 SPR·3. 1.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang. 1 2 2 a co ban. do v~ dang dat. phuong phap thanh 14p. hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ .2. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. I 1:12000 I I rnau.. ngQ9.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). 100 70 100 .lp . 1. ct.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6.ay toan nang. ngcal 1. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan.2.m hOn hQ'p. 6.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt.0 70. 8M SD-3. - ban da. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . hat nhd.j chl.140 1:18000 1 .tng 2. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau. a thanh phD. Phl. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo.ikfnh 19C mau. ngoai h~c ban da 1 . do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<.i BAng 19 5.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.

100 100 70 r di!.3C..140 1 2 1:1000 0.140 1. SPR-3C. 140 1. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C.U 100.140 200 1:5000 8PR-3C.500 da ngoai SD·3.~ 200 109.5 100.. SM da ngoai Toan l.p I 2.~ I" 1.~. 4 5 SPR. SPR·3 100.5 70 70: _ 1:3500 SD-3. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C. SPR·3C Tob .2 SM 0.7 1:2000 ! i i I . 25 70 100 SD.5 70.2 1 2 1. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . 0.. Ban 1. j ~ lOa.100 100. SM 6 7 2 .2 th' . '_. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1. 100 1 SM 100 1:5500 50·3.3C.140.2 ! I 0. dA ngoai 1.25 1:1000 da ngoai • SD·3. ngQai 8M 1:3000 SD·3. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR. SM 6 . SM SPR-3C.'.7000 SD·3 .3500 1:3500 1:5000 1:.2 1.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1).~40 100. 1-..0 70. SM 1. SPR·3C.3.

ti l~bay chup dU<.500.350. (00 ban chuyen tea d¢).200 500.100 350 350.15 cf>Tb.Chsnh cao Ion nMt so voi mt. 6.5.n dung' ducc di€m.l bay Loai may ndn Seg-5.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %. bay (km) 45 25 .200 500. Rectimet. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB. ~i thanh l~p blnh d~ anh. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y. .350. BAng 21 : <l>Tb.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.350. --" . I.2.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.200 .100 500.ng dO pM dQCva. ngang khOng dur.lc qui dinh boi tll~ ban d~. . Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$.TM . <l>TM Scg. __ H 1:5000 200..2. BAng 20 6. Rectimet.2.t bay chup !lnh. SPR-3C: Stereoproektor . tr. Rectirnet.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21.200 500. Trong tntClng hop nay bay .t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.ic dia co t~n m.350.: : .t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.200.. SD-3: Stereograf.200 500. <l>TM Seg-5.350. Seg-5.350. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 .14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA. Seg-6 R . beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 . C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. 6.200 h . - :-. 5 -. SM: Stereometrograf. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .

6. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. dieu ki~n dia hlnh.Trang 52 /200 TeN Trang 53 . 6. tu 6.02.3.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.2.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb.Gec l~h xoay khOng qua So. CMt lucng phim ph8.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi.Phim goc .ng 2.1.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam. c) pbAi nM hon 1. . c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc. tu li~l1 Anh.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t. n€u-d~.nh va. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).2. 6.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. 2 giCl. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua. Neu .lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.0.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.1. bot nuoc.3. D6i voi vung canh tac..3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA. 6. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. 6. thi6t M.G6c l~h baykhong qua 6°.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. 6.1. hoac bang 0'.2.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. • S6li~u do chenh cao bang khl ap . 8 . fl. 5 .VAn ban kiem tra nghiem thu.2. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c. sai 56 t 1 .3.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. dia v~t. 6.3.0.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.2. .n khu bay chup.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0. Tuy thea phucng snda chon..l bao dam: 6.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0. 56 hi~u tb phim. 4 .Qa dO diem chinh !lnh.DO cong dubng bay khOng qua 5%. . sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit. 6.. tn diem kh.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung. (y min) phai Ian hop.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9.5.1 B6 6.200 TeN a 6..So d~ ghep anh (anh chup lal) .2. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup. qa cOng tac bay chup rua .Van ban thi€t kebay chup.2. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.v. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do. BQ anh in ti€p xuc .6ng c~eanh . 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu . 3 .Mf.c'W li~u sau: .D¢ cao bay th1.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 .18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay. trung blnh ( y tb ) tit 0. 7 .1. ~y max) phAi nho hen h~c M. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.2. 6. trang thiet b] do ve.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 .21 Neu phAi bay chup bu. pbim ngay.hong khO phim ~ nm thoang mat. vlt xuOc.2.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.

hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.1. Mn kh6i lAng dhy.3'.3.3.1.lmm .1cV1. 6. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .12 Nhf.the hi~n ranh giai khu do. phien hi~u mAnh ban d~.3.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . a eel 6.lnh xac O. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i. luc 25 ) .4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh. ph1. d\fi. neu b6 trf ph1.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh .g6i phil ctia 5 !oh. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).3.. dl.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6. . d .1. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6. khi cln thiet cO tM b6 trl .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢. 6.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) .3mm t~n anh ..l dal qua 1.1 chu yeu.t1u ti~n cac vi trf ehud:n. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. nui b6 trf thanh cum.1. . neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.3.3. t~n dl.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn..! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan.Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°.t klan do noi.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP. 6. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh. I . luc ~5.8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu . 6. .1c 26. diem kh6ng eM anh. m¢t s6 diem dan C1. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay.cb.thuc phu luc 29.4 0 vung dong bang. . . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O.n neu a phu luc 26. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.l. 6. mAy ehe . sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .5 d€n21ll. 6. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢.3.1.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.1. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec. tAm chlnh anh.i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P. .i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.. thea doan. .11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i.dhy tlnh thea oong . Ngo8.3.$m .1.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.lbng bay. neu b6 trf 4iam. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay.arn . a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI). . Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8.. C1.1. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .riang dltbng bay. . 6.: a .6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli.Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng . .tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t . 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .lc Y1.3. t~n 80 d~ phai. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!. cac diem trac dia.ban d~. ti l~ Anh vA mAy do v!.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}.86 ll. .1." . con C v-~ng d~i.1.3. phy. s6 anh.

.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay.) . 1 I 6.4 Dreu ve Anh may bay. .( nhu dai v6:i tung dl10ng bay .Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0.1:1000 va 1:500· .c trung cua ltja blnh.N~u di~m b6.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.3.2. phAi. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh. 3.3.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu.3. cac.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng. ngoAi vi~ tu chlnh vi trl.000· phan ngoal trl1i cua CI}.i lam bang giay tttang b.2 Phuong phap. cac diem dq. dong thAnh ~p co bia ngoru . ' 6. 6. . ngay ehCeh. 6.5 em ( di~Ii1 m~t phang. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.15mm. 1:25. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do.1.2.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.3.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . dong thbi phAi do tl cao cua cac . . khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh.2. .C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .35mm tren ban do. SCI do vi tri 16 chich.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii.2.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan.2.3.Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0. . tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10. Ri~n. bot . . 6. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. . 6. ngu:CJichich va ngttbikiem tra. .3.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec. . .000.1. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len.200 TCN Trang 57/200 TCN .2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6.5cm.Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . h~.Tai lieu kiein tm. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). . . kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1. 6. s6 dttong bay.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~.5 em ( di~m met phAng J.4:1 Qui dinh chung { 1 ! . kiem nghi~m may.51ln.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.Trang 56 /. 6. 0 vung a:n khuat. diem dQ cao cO cMn m6c. .Tren mat trai. dUClng kInh . . n€u gan cOng khOng nhc han 3.3.ianh cung v6:i ten diem. moi la~i ph9. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O. ghi ten diem con phai va sa do diem. tirng kh6i.3. . ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai. .1:2000.000~ 1:5000. 4. 6. ~h mep anh khOng nbc han Icm. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .

4.~::.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do .Ban 6. 6. 1:2.cban goe duang n~ (kem ca.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.4.c blnh do anh.1.4. thanh lily.v . eho dieu ve nhu: . ~hu vl."gi5y can dieu ve) '. 6. pha.000. ra ngoA. thira. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh.1111m tren anh thl phai xac dinh . tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. 1:5. 100mm d6i voi ban do tllf.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong .4. hof).1. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj. tlnh. mai hien lor: hen 0 . bien tiep bien.i bien 1ern. Khi tiep bien va bien elm die.17 cua qui pharn nay de IY· .1. Anh dieu ve d. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil.". 6. 6. .8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren .1.Tru li~u sat . muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db.1. khOng hoen 6. khOng b] i M· xuec..4. mai chla.ic dang bien d(mg. cac ki hieu va ghi chii dang dat. 6.. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia. ranh giai dia vat. de dieu va co tM ]a. di$n tkh dieu . vao trong 2cm va. till li~u san co ph\lc Vl).1.4.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat.1.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. NhUng vimg dia vi). chai cheo khu nha ch]u Ilia. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do.000.1. 6.}t d¢c l~p. tui1ng xdy.5 Dei v6:i mep bien tl. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.Tai li~u phan vilng qui ho?ch .4.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan.1. co qui hoach . khu do tntoe C'OCling ti I¢. hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5.'p. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. ve'b5 sung . 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n. sAc net..ln~.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.1.n dch. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500.l thanh ve. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren. 6.va Clla moi ani _ dubng dia giai. d] gioi.Hlnh s.16 va 5. .llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.1. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa.c. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi. dc song lan.nh t~n anh phAi rO rang.3cm. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung. 6..Tal li~u di'eu tra co ban v.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13. eo nhung khoug xu 6.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.12 Thfl. huyen. I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. 6.i do.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .1. phap neu (.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day.1.4. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.4. dilt dai.dieu va 0 thuc dia.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay.4. . hm).000 va 1:500" de bieu thj dia ~t.1.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do . .4. 1:1. neu d¢ r¢ng cua mai chla. ghi ten !'lnh tiep bien.4. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai.! 1:1.t dan gian.1 I .000. l cm tr{m anh.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.

000. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.cac mau deu phai pha thu6c 6. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell.4.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.kheng 11M han Icm. de.4.3. 6. ngl1bi kip.2 CMt lUr. I~ch vi tri eua diem.. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. phai xac dubng blnh dO va ki hieu.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.4. dia giai 6. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve.. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang. .lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6.5. cat do Anh. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so. 1:5. Trong dinh dO cao cac diem. 6.2mm. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.4. 6. .5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n .4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do.4.1. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net.5. ve bang mau do.3.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .1gt qua lmm tren ban dh. anh don. Neu khOngco hlnh {!. 1:2. 6.t do cua khu do. 56 hieu to Anh.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.\nh. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O.5.i.2 Dieu v~ anh don su 6.000.4. ho ten nguci dieu ve. 6.5. • So do duong day. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac.2. iltoi khOng che do ve dO cao.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.3mm.4..2. 6. ban sao 18. ve bang mau do cho ro. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu. De phuc Vl. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua).5. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh). bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:.1 Ovilng doog bang. 6.4. bot nlloe .1l1tra.4.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve. 6. . 6. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28).I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh. 1:1. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett.tiep bien kh6ngvt. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . _ C6 gAng chon.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6.3.1.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.3. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.4. 6.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10.2.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn. con 0 vung doi.2.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l.000.000.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). -Bien tt. 6. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat.4. .Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon . song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.

1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. tim khu do. .Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. . tll~ do ve. dinh mat cau.000.. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.BAn can do. .. co ban! .l. Cal! diem d~c trung cua dja p~i. nu].1.biet tren duong thAng do.» . n(ii nghiep. anh don hoac ban do dtibng net de.1.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat".17. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. nga ba. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l. bi . d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI. t\.' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2.i.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.ai chfnh.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua. Do khoang each 6.5. cong v.pban do g6e. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. tr! . 6.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn. loai 56. 7. phucng phap thanh l!}. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7.2 Yeu diu ve chup anh lll.Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t .1.::-_ - ~ : .Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. ten don vi thi cong.4. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do.000. o cao cac diem kh6ng ehe' anh. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. nam do ve.5.Bao cao tiepbien hucng gan dung.l. . a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem.l thuy. Cac train chup phai b6 trf (. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do.5. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: .2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. .Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. hiet. 6. 7. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. phuong phap 6.16.5.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5. 0 vimg cO dO doc dual 2°. ! bien .. nga tu duong.56 lucng. khi cac phucng phap khac dung kh6ng . Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. mi.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang . ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (. dl..l"C nho 0 vung doi. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu. 1/4 khoang eao deu co ban.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . do ve dia hlnh. ~. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh .tt dat. Dol vel ban db tl I~ 1:l. 5. n 7. G.2.5.Blnh do anh.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. eho cao.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. toan dac. cao va bancan .1 Qui dinh chung. 1:5.000. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh. 7. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1).)p bang cinh m. DO VE BAN DO DJA HINH.

2.5 va 0. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. ' 7. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat".6 4. cu tM 18. sai I .co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.60 10 1.8 1.2. db thanh l~p. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ . diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC.5 1.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. Khi may chup co tieu cl. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. O.4 0.0 8.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: .s Mng 23.? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.0 I : 5.7 . .40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.0 7.45 0. . do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. Stereometrograf.8 1.7111111).6 4.0 i II I! 0.0 2.:. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'.99 16 0.6 3.30 _ 0.20 0.5ml11 O. B tlnh b~ng dm tr6n bAn . ti~u c1/.5 0. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan. neu d phu Inc ~9. r 7.: . .7mm 0.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.quan sat tong the cac diem cao.7mm 0.4 I 0. qua . 40. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia. 1:500 1:1. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem. f 7. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.000 1:5.1318 EL a hai ben true . Do lech chieu dai thl.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc .cua bu~ng chup va may do ve trong nha. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.8 1..2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.2 . g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. chlnh giua mo hlnh.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.0 10.i: te cu~ duang day s. do I I . ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh.2. 2.000 i I.2.1' 00ml11.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke. di~u tra chi tiet cac tram chup. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .Smml 0.85 0.15 6 0.35 8 0. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.000 1:2. I 0.

a. dAm bao de hlnh.2. hinh non bang dat. .4. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom. 7. '.2.2.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.. a bang 2..04 mm t~n anh.4 1.13 Trong I -o 400 800 1000 0.2..3 0.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32. esc di~m khong eM tde dia diem·c.1mm each lam dau nhu sau.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat.6 0. . ' a .Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha.a. Chieu cao . . . nl!u l~ch eung kheng' qua 30·.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt.5 0. nr tM blnh thuang.. i d~u m6c khOng bi .2.9 2. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.~Au tning. neu l~h cung kheng qua 15". klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : . bui cly. 7.lxO. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri. 0. 7.5 2509 3000 '3500 4000 0.t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.i chlnh khong trung vci dja vQ. Neu n~n th\!c dia Iii. .8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl. 7. 7. vach da. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup . a 7.0 1.Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) .Dap 1. . a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) .2 0. BAng 24 f· Trong so tay dau. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup.5 ..toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24.5 1.2 2.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.2.2.10 Cac diem' dAu d\1ang day. D:!u diroc lam d6i voi tat c.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day.2.7 0. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). . 7. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.1 0.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20". . . phal song song. COng thllc l. da. trim cac ceng trlnh khac . mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .1 tren anh). 7. diem dat . Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29.

d¢ mo cua phim phAi nM nh!t.! 8. 0. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000.n 6 cua qui phl. luai tam giac. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. q 7..nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl. . 8.1C th6a man yeu dIU thi cong. cac diem hi~u chinh anh. di~11 ve anh • .2 Do noi kh6ng cM anh.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do.y nen nhu . ro. huong va go.l li~u sau: .3. Ibp nhu b] hong.2 .long che dE'mg. hWi khdng eM do V8 .1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la . mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang.2 mm thl phal loal bo. 7. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the. duang chuysn va giai tlch cap 1. d(>Quang hoc chung cua phim. ' no ve phap I . )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. d(> mo.3. xem xet m~t.. III. _ S6 tay chup anh. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. bi mdc . thanh qua dieu vEl.. eM cau d6i eM ' 7.3.<ir dau toa dQ khung Anh. .. 4 . tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. Tat ca (.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.2.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. lucri tam giac nhc va Ct-1.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac. nghiem t.)p cnc m:. so do ngam.1.\i duo(: Xl" Iv nsay t. chieu cao va vi tri 6ng kinh. 8.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. 7. • 7. luoi thuy chunn ky thuat. do bu. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8.2 Doi vai nhung khu vl.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . dQ CH. / · Bien bhn kiem tra.rong ngay ehup. xtlOC. neu cham cung khong qua 1 ngay.14 Tat ca phin~ dii chup rh.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. voi hinh thlic va dQ chfnh x. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. Vi~c thii. lubi kh6ng eM co so . cac khu diiu moi giao thong .Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. diem kiem tra va dung de' diou ve. mroc hang I. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. nha cao tang. cac chi tict phai nhln ro. toan dac. IV. 2] 3. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (..' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (. l~ch cua true Quang hQC. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay.lm nay. . _ 'I'ai Ji<}ukhao sat. thai giHn 11.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i.tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1. .15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano. diem cai chinh. 7. .. Luoi kh6ng che dQ cao hi.duang chuyen kinh VI. tu chinh Anh dieu vi! . nut. con do ve hi!. 'vung khuat" 7. phan 4 cua qui pharn nay.tng luaikl.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. Sau khi xu Ij phim anh..lC d~c biN (diu vtrqt song.m.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.1.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. lliai thuy chutin NhA.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. thanh qua do va bu khoang khufit.2.1uang.) co the thfmh l. tin ell. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.Van ban thiel ke khu do. diem day anh. II.3. h. .

3.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co. dinh. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. .2. ..~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. song ph8.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. thtt6c thep h* thut"IcdAy.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM. Chti y dovt! vA tM hi~n cT. a . tligng dai. ' on Cac .Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.te xay dl. xac dinh bAng do khoAng each va httang. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung.\1 cho cong t. mi~ng gieng ki€m tra ea..Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. rO vA khong de l~n net ve. dong thai phai t~n dung cac t u.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . Net! khu vl.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do .1c dja ho4. phap toa d(} vuOng gee.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat.7 8. . dong thai phAi. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM.1.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5.4 qui pham nay.2. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. . 1. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM. phucng phap giao hOi canh. 8. Trang trUbng hqp neu khonr ".ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.2. V\!bn hoa. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. cQ. Trong khu vl. tat ca eric diem ella l1uJ.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. i f 5.· . Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : . .7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . t rac dia nha niroc.lc di~ tren khu vue 1a xay dung.c 1ubi do ve. Chon vi trl gan. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM.1.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do . 8. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep. gAy khuc.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x.1 Do vEl dia v~t. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \. Trang 711200 TCN call S. 8. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung. 6n djnh khac.goai l~i.t cao. . phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.3 Khi t hil nh I:). Do ve dang dat. cac clu tran dubng giao thOng.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . 8. cac dUC1ng'tau di~n.p mang !libi kh6ng che tr. .1.MC djnh tea d¢ g6c pM. tai li~u cua cac bo.2. phuong phap cue. M tMng ngam.1.tng d vung cl6i nui.tng. tit khau dau den khau cu6i.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.ay dl. 8. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr.1.1. .6. chua on dinh IULtiJi 3 nam). tot nhat nan chon \. ~. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . 16m.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C.

tu. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO.:i:il· ('till.1. dlt~c xac djnh b. g6c nha kien co. I 40 60 100 80 100 150 .!C thi gee e1f.hqi. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .2.2. ng:'i.1. tim gQi.. y nghla xa.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.000 1/2. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.m tu hioi kh6ng che do ve trd len. goc nha dA xac drnh tea dO.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.2.2. I Do bang thuoc thep . Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho.000 may do xa quang h9~ . klch thuoc. 1:2000.9 ~i . 8?1. kinh te v."n~ do bang thudc thep. .8.ho~c.2.. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. 8. dl(.6 Tu e:i. 8. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h .2: 1. 8. d6i v(ji dia v?. .~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : . Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. !. b may.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.\1X. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. dl}ng th{ji kho:'ll1g. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000. 8.1.1.1.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.~ quy6n thea th~ W.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren.2..Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8. .6.e d chi do 1 ~\(a Ian do.tuy t.D6i vci cac dia v:.1..[~~ pl1. .hhnh 1:1111 J. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.2..5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len...\ng phucng phap giao hQi canh. I .c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500. dugc xac dinh J".ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!.lcxac dinh bang c.icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).)t xung quanh h.. G. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.h~ vao d" r¢ng cua duong .1. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho. dQ d3.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8.\t nhu gpe phO.1.'I(: Itinh 1:~() t. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1.v .~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ .3 Tat ell. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) . V~j. 8.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .11 . Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.8 ~i u?. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!. hoac cec gee pho. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .c:i("h til 8. dU<. .go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met.

a 8. a a a ve 8.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8. Neu cac d~a v~t dttge..ii chuyen cac dja V?t da do n:.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8. 8.1.. 8.2. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.1.2. 8.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}. cac diem a li500 1/1. cac gee nha.1 den 8.2 M$t dQ di€m mia. .2.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.' cac dla vat co d:.2.2. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b. vi~ do .2.2.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho.1 Khi l?p ban do.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B. .v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve. 8.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.l.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.·ve. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.3.1. hang rao . rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.13.000 1/5.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.Jt twin thea cac di~u tit 8. tv . d!a.chi tiet ~.J.i€m tra.\t can nhir tuang nha. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.2.314p ban dh.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.2.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k. 8. 8. 1&ra vao etia titrig can nha.i~ lUCIe duo 7 8. Khi g~p cdc vi.200 TCX 1.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.3.2. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.1.~t. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph. .. 500 1-'1.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8. phUongphap do.2 va 8.1.2. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.000 1.a. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq. can cll vao de>cao mia chi tiet. he pM.2.2.tcdja.2. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.2.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.2.1.2..1.1.Trang 74.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia.2.2.2.000 1/2.3.000 100 150 200 350 150 8.2.1.1. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.2. 8. I: d~ng thbi do ca khoang each ..2.2. Cac qui djnh kl thu. vung chua xay dvng.2..1.13 Cac dja vi. a I vung da Kay Ullng va .2.m qua 2 ngay.2.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b. .i thl. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4.

ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9."lm quycn phe Qtly~t..2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. chlnh ngoai khung.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. . tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. fl.[li li('1. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\. Neu kheng' pbat. 9. de. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu. con cac dja v~t cd d~ng cong thl.\ do due \'il han do" do Cl.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly.hai dllQc ki~m tra dn than.::. theo thll tt. con ben phai de chlnh. 8~2.. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu".\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. I . 8.1do lllai khong eh€ td.3. phan IOf.3.3. . Sau khi dua cac dja v$. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia. d<mg thci I(l. I i I . Dol vai t. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau.1.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. cac di~m kh6ng cM trac dia.2.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.c dja : . _ 8.i(!'mtra.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii.3.. so sanh hoac tien hiinh do k.1isan pham. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U.1 . De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . 9.hauh qu.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. tl. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.0 do ngoai nghi(>p .1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. duong.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : .u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.So do chia manh.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl. !1. chi dao. _ Ban tong k('t k)' thuat va A. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. tu hi~n t~n ban do. i . mucng. lKI thua . a . ban d~ . dllbng b(f vung. . co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.So do It!oi kh6ng cM trac dia .i : Cac ngOi nha ki~n 00.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t. 0.lC va ban do dia hlnh ph.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh. .3.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI.Ban hlQC . tu I 8_2.2. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang. \U_2 Co :5.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl.2.cac tAi.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH. danh s6 I a 8. .3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V.t l~n ban dr. hi~n dl. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim.2.l s. moi dip ph:ii danh gia chat luong. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh. li~u.

toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh. h .tQng.Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 . tren do ghi tI l~ do va.So do dUC1llg day. tren ban dt!bng net).Chi chu die'lll 4 .Ai lif.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal). ~n khu do.Tai Ii~u tfnh toan.3 .Tai Ii~u tlnh toan. do goo 9trang).. 1 I . kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.Tai lieu tie'p bien 7 .Thiel k€ kg thu~t cua khu do . blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9. s6 h. G .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'. .lc.S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .Tai li~u tlnh toall 13 . loai thAnh qua. dia gioi 8.2.Sa do phan manh khu do 2 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .mg'thanh qua I 16 .l ce)t tieu 15 . rO 8 .Tai li~u kie'm tra. ten dan vi thi c~ng va mm do~.eRe tai li~u lien quan. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 .khac.Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .'phai co bang' gitry r¢ng Scm. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.Ly Iich ban 12 .Tai Ii~u kiem tra. lo~i thanh qua.Ciay chieu (.Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 . s6 IUQng. tll~ do vi!..l'y bOng dieu ve ..lielll qui tam va de) cao 9.Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 . khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 . kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 .~nh diflu ve hill theo gi.Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.Sa 4 .Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 .Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.Cae loai so do mat phiing 7 . blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .u phai dtlC.3 M6i loai tai li~u d~u.

!c co 2. Trang 91/200 TCN 3.i. M6c tam giac dVong chuyen cip 1.Trang 90/200 TCN. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.l r 2. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 ..0 f 50 COil ~ 1_ I . M6c lau dai 10 . Moe tam thai nen cling nhu : da.1.. . ~J6c trong Ivoi do ve 1..2 IVai do ve cho khu VT.

f . G1C lnai cot lieu 1. CQt tieu thucng . .Trang ~12{200 TCN 3. San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4. CQt tieu di dong bang thep -e. Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ .-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1.. Hlnh 17 I Hlnh 19 I· .. L . .

I Noi do moe nen chon d eha dam. da la 0. Cho cal vh xi mang tron deu. thi khoang 3 glc.txi mang. :i:-.J.1.i nuoc. dau moc vim dang.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. mat.. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u.:· .\n. .:it. rae va Dc u6 IV- DC. neu troi hanh. moe. . dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. de Hlnh 20 . dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. Cho hon hop tren VaG khu6n moe. ' . ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. d. cat.nuoc. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len. tn1c diu do 1 fr ! i. ~eu thai t. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. .4. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11.I .6. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. kho. cat sach kh6ng hl11 d3:t.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang .2.

YBK OTC.0.4 LUcrigiai I Tl. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .ui d(li COt 10.TTS OMT·30 TT .ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:.Tb-l T2.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1. tam tram do e =0.TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c. chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1.re-c 1 Dalta.. J tlch va dubng . .. .T3 OT-02M. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ . ~ .:" A~ ~. " .2 TT-4.vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .OT5. \ \ \"" .!.013 A :. Dr.lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ .J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3...Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.. Kinh vi Chi chu : T15 I . 0.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .ll\lc G MAYTRACDlA R3..I I I I . .tang chl.

2 dung ±30o 1:2500 1. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh .05mm tren lkm Hb-4. May co dO ch£nh xac cao. sai s6 trung phuong ±lmm I . dung de do thuy chuan hang I. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1.T-50 TOM. . Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2.5 ngang ±30o 1:1500 2. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . 151-400 1:5000 Ni 007 . sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. Ni-B5 Ni 030 . weu chinh tia n~m tv dOng. H3. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng.C cao.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. . Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2. dung de HB-lH. dung de do thuy chuan hang III. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2. May thUy chuan chinh xac.1 ngang ±30o 2. sai s6 trung phuong ±O.C.i l Trang 99/200 TeN 3. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II.0 ngang 1. dieu chlnh tia ngam tv dOng.0 ngang 50-700 1:1500 . H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao.

. Cong' dung CAu U). chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem. Mia g6 gap 1 mat. HJl-3 vanh d(l ngang. Mia thuy ehuan 5.. De do thUy chuan kg thuat . l cm chieu dal4m. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do). TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm. ~1 BJl4. vach ehia 1em. 10mm tv: d¢ng. vach chia H .O di(l. 4. sai s6 trung tren lkm. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. co cit)ngang.C dt)ng.C dong. chieu dai 4m . Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. HTC. vach ehia . khoang each g1ua true cac vach chia 5mm.May ban dac .Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl.c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1.IV 16). chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III.n _C dar mia 3m.

cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang. ~~""~.5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. I' I .Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i.5-250 Ta-2 ROOta 002 2. Bang31 Loai may Bang 32 . Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. I I May ban dac tv dOng. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. 1:5000 ±4+ ±20 . May toan dac . ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3.5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I .j I I Ii . I Cifu 410 d$.

k . hang s6 may (k).200 TeN R .N QUANG Trongd6.u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE.oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung .Nguyen t61~ tAm may el. ' Oe = .Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ). y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru. s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot . do l~ch tam gudng phan xa (bb). K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.Trang 104 1200 TeN Trang 105 . e. do l~eh tarn ella may (I'~ ). 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).e {os(M+IO S = e . ecos(M+8) ob = .nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm .lnh.D¢ cao trungblnh ella khu do = .e . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . ap suat (at) eua kMng khl.LAy trong Ii lich cia may.

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac.ella tam luoi chi. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai.(rtren + rdl1C10va 6. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c.4·. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. 34 va 35 . 10·.!C nhe 1 ' .r == -. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. Vach khc3. 9. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J.. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). 8. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc.. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'. Up s6 dQCtren ban dQ dung. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'.c L .:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. . 0. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may..et qua do. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:.rduoi vuot qua N . tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. ruem cua may. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS. Tren m~t dnt d~t 1 to'.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=).::.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33.' Efu cac dai lucng r :::.J. khoi vi tri giua . Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu. nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k. . rduci .' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay .r == rtren .

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

kMc duoi (ho. nh'. 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~. cho hal v. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". ghi lr.c t"'n) t'.'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua. Tn s6 V khon.LIe:.8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. n dOCs6.y. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO.u diOn hOm s6 'in..c 3150) v.i d". sau 0 V"" t~ 4S V ~ . ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C.-en phai 10". loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu.' • ph~n du"" (ho. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi.. thco chiOu kim di>n.oh cltwin dOCs6 nhir Th". . ng. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y. quay hi> ph~n nw"".'n cM" kim d/lng hO di 300..6 cU. Trang 122 t.ng voi vach chuan doc . ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31..(cnhO quang hQc. -.6 d\>Ct. nhu 1.... V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d..wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0. Tim xem Imng c~.m ti~n h. nghi~m t.>ch ch .y the cho v.' v(!Ch chi. U". h. li"n .30 -40 -!:iO a.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. M. thffy haf ban y dv dung va nam. 1. h nhu blnh thuang. sO theo '" ph~n do CI..c ...tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. 0. cua ban d(>dung lam chuan doc s6.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng. I I 90 13S. V lam tung dO v duang bi.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi.lm pMi bAt dllu W 330° (ho. 180 225 . duoc ""01 qua 40° '." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C.vo " 3bO 1 . vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th.lc 450 1. .~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di.. Co tM di. sil dOCsil ctia may co d~u bui. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.ch chin kMc chan do doi djon ch. Doi wi nh ang may khong '" v. nhl.p nhau .phuong phap doc s6 nhU'sau .. 'au do ""n bAnh do vo.." ~ . Snu do.ng bQ 0°. Lu« do .

8 +9.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.0 30. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(. Ket qua ghi vilO LAng 42. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.3 16.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.5 35.8 Vtb == -36"4 13.0 27.0 13.het.0 +17.:t. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°. a.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.4 -19. neu kh6ng vi thl b(.3 11. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung. each min kho:'mg tir :1-5m.6 -26. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.53.6 32. 56.c hang III.0 13.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.6 trn c.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. (:!:10. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.2 15.4 +1.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.kh~!lg thay doi ng:lm mil.5 -41"6 -46.4 30.lt que.6 11. Klt]\-l NGl1I€:M vA.2 15.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.5 30"7 34.8 30. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.ng vi trl b\> ph~n = sin.5 12. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.2 12.c vach k}ulc nhau CUrt mill.2 38.. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t.6 39. bl I. S[lU do dung . Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam.2 30. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.0 12.2 24.5 24.jr:g may.6 16. 2.0 29.0 12. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111.5 31·Z 35.2 -28.0 -5"Z -10.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].\ UU.2 -16.m .ren min truoc. ±20 \.'IC M so dUdngcong chunh cno.0 15. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.8 -35. Kiem tra C.rvl TRA. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.2 +7.0 17. doc s6 a l tren min SH.8 -3. ch] khac Iii.0 33. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.0 39.8 30.:!:20.0 UrO 13. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.2 34.5 10"4 12.H sO doc chinh xaca'Z.U.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu. 56 :±: 1 0.6 .6 -39.0 30.0 31.50.0 25.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. thuy chuan hang IV hof}.5 10"8 11.0 11.5 28.3 30.

Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100. do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min. chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100.khoang each do QAng thuae thep ltb .Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao . K = 200. theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn .Ko) pM! tMm vaa ch~nb.4 Neu c.n~ chu. S . S ~ I (K-Ko) Ko .5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . K == 10 z. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi.~ • Itb .2.56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99.1qt h{ln sai cho phCp trlin. ' Ldndo 1 2 3 4 5 .ChIOu cao may K==_ .S6 tliang mia b. tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100. K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia.5 VT.3. thuy hth . s=: K1 hi(lu 1 3.S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh .1c a . K ==100 ± 0.Chcnh cao do chuan may 1\0 .1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .dia Wnh hAng purig. a v I Tr~n .(K .H~ s6 chu€n 100 va 200.1c h~ s6 VT.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). .fn s6 ho .S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv.1 . do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc. cao do Vfl " 1. K ==50 ± 0. 0. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I . lru. 1~ == 20 ± 0.n .

Hlnh 30 .hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_. = 206265. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.S .hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta. den khi dat thl thai. do 3 hUang.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng. each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > . Dieu ki¢n n. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D .Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • .~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.\ng ngarn.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b.im. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau . Kip'lll tra Vii. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam. huang con I~idi qua true bang ngam.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m.GC) Phlllt.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g. Trong truong' hop Illn hun t. . hinh tn.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won.fJ. Dung may kinh vl 1.Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch.1•.

. Khi t.2 von lJ dllu ra cun may).8 den 6. . Do dien up tieu 'lh.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t.2) von. 3.m thanh cua ac qui (5.d B bI K (t:h). 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:). f'l.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. Thl du dung dt th] t. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc . Xac dint. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra). 9.s6 hieu chlnh th. long rei cua may v<\ M thong g\1dng. d(J l('ch tan s6 M. 5.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may.f CT t. 2." di~n up do ph:1i Iii..k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m.2. . luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. trong thbi gian dd may chua phni sua). 1110 may 0 tranj.~ Trang 140 1200 TCN Up }(. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA. (thai gian giun 2 Ul. fn . hoc. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.i hong. (6. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. 4. D6 di¢n rip nguon (8. num II v~ vi I.3.0 ± 0.}. dDC 96 kiO'm t rn.. kie1l1 t ra vA.l NGlfltM MAy CT·S 1. KrEr. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10.1 hec. thai C l-i'ET..n klnh v1). co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k .10.5) von. -. tranh sl..Trang 141 /200 TeN · .ynAp 15 lai.t. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee.1. f CT . d. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM.: D ~ A + K ~ 0. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.Dc d6i voi cung mr. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). KOHTPOJllt.lO 6 cAm f. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t.4 .t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. K"" 0. 'l'lnh6f theo cOng thuc .t b(l ph~n ±O.. De xac dinh dO Ii. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb . eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy. Kiem tra chuc nang hoat dOng.7 trong Ii ljch may.t a vi trf 10 mS.4 den 10.5 viec C4ET. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang. t.5mnL Dung may do cac khoang each do. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy).1 (met) A . Xac dinh sai sO chu ky cua may. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC.. tlnh tr] trung blnh Itb den 0.an tiC) I. Dung' db th] s6 cai chlnh '6.

ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R.l. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. 300.ltdttr. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 .Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3.10-G D.'1110 d~ng Mn xuong. 1000. . de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100. kim dllng:M pha van chi vi vi. I 000. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".u do vii. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l.:"==-~"- . Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte.n nlng . 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1.5mm c9t thuy ngan. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. GIa I . Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0. Luc nay kim d6ng _ t. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi). KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . 300.lc 17 Klt:M TRA.5.ng.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. .d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . khou (I>3Y v&n (} vi tril.\ rip Sll.6 glfong va 3000. Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v.Mi ch] trong khoang 60-80.i . khon T. _" ~:'!'_':"'"'". tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(. tlnh xorn phhn 8ly lich may. trf 2 Wi ~ tri 3. + Gia tIi P . 50 Om rh:\i do bang 3 gvong. SHU do chuy~'n khoa tll..Trang 1421200 TeN 6. 2000.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. trong dieu ki~n ban ngily. 10 1Il DK .kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . Dc) giao dOng nay kMng vue.ng vi 0 ho~c chi du(.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. n lun han ho~c bang 6.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng.n trOi.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye . khoa th.1e IOn han IOc vii l.l d9C s6 3 liin. 500.le 1. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha.hiQu kCt qua do Hin i .s6 Ian do. + Gfa trj B . Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. nlDJ{ ~ I n . khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j.nh 5000 -40km. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.D sang D.'tng c.kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . cIJ.~i n ? vi tri 1 va. 2000 111 .n s6 2 vii tl1n s6 3 v. khon T-D sang vj trt T. sau do chuyo'n num thn s6 s:J.L t.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa . .ng khf quye'n xao dQng.. xoay mim pha. 5000111_ 18 gtiOng. Truong hgp nguqc If.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho. vj trl 0. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v._1_=_1 .n s6 sang tll. Cae khoang erich 100.10 D trni Ij mel) D.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. Trlnh t.

chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. m6i chisu do 6 lan do.'1 noi bang phlmg. 2 56 hang dll. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl.l h. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Khi do. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do.thn s6 1 lay 4 s6 te. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . -t'. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<.M nA.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt). Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. con s6 dQCa thn 56 .he cA d~ a:m KltM NGHl€.3mm d6i v(Ji lo~ dA. Bai kiem dinh b6 trl t.y 24m vA O.t gin 3 ch!l. s6 dQC a .~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.IC 18 2. Khi do phai doc 56 Wi 0. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl). cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561.l~c vuct qua O.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m.•.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva. ap su{(t va neu co t.n true tiep.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba.Y INVA de xac dinh sv. anh huang dQn khoang each do.1 mm. de xli 19· .

d. Chan may va cac b() ph(l. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll.lc ung cun may. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira.Kiem trn v. Vi(lc kie'm tra va.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D.y v~ xUdng M sua ch ita . D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. MIA DO TUVY CHUAN I. ki~m nghi~m may thuy chutrn. v~n rn nhfj! nhung.ch nhau khoang 40-50m. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. .· . dAu duai buoc rn¢t qua doi. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.n khtic pMi hoan hao.n lulli chi. . Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. 2. . dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. Sau d6IAp may vao clin than. sau d6 quay may di 180°.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. Khi da lau xong.5mm thl phal hi(!u chinh l:. 6.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may.l. gucng phan ehieu bot mtac. K.I ! I hoac xec x<. Num di~u chinh ti(!u cv. N(fu . ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. Xem xet va.t chinh xac. 1.!nh d9C s6. dtlong nay pMi TOrong va net). . Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. kh{)ng co vet xiiy xat.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. c.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. 3. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). Ki~m tra vi\. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. De nhin 1'0 sqi chi.lnh nhtl 9llU : Vi.lt dau may vao true may. ' b.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. Sau do phAi quay may di 180°.ch. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi. d cua b¢ ph. khOng co hien ttlong hi tic bi rc .0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8.~t hai mia t~n hai . may dl). d~u d~n. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito.tiluDi chi.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. Kiem tra va hi~u chlnh 4.. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. Hlnh nnh ItlM chi..li. e. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. ham. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. khang bi hu h6ng.. Xern xct vi\. ntln dan gi. .1c1'0 rang. Ne'u l~ch qua O. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. g. Dung que hi~ll chln.t t~n chan may phlU vftng chAc.ngtCCri do ngil.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo. 5. ki<fm tra cac b¢ phan cua may.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi.u kia co trung vci dAy d9i khOng.

. SI. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.1 dong tiep 1 CQC nira. 20· thl duqc. GOc i dnh thea cong thUc: . dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33). 7. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\.c cu¢n do khoAng each I 2A.2m. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm..1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.Dung thttc. cAn bA. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. sau do dung c8.ng may rbi dQC s6 a l. NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu.1c ua O. chon diem A M dl}. Hlnh 31 LAn IttQt d.trl:n II va 12. Can bang may. bZ tren mia A va B. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. q Trang 149 /200 TCN \ tl. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u.aukl. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl.80m). Kiem nghi~m tl:J. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d.t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1.}. sau do ell each 10m If}. khoang each giua A vB. lai.t may. B.tmay . tn a. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt .101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2. p.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50. bl va a2.1 till.}.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru.c CQC go cd dinh mfl tron) . Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.::1/10 AB (hlnh 31). .

. 2. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc..iA.h6..)t may U.. .... cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.60 va 70m). 4.tt y(\u diu. LJi = hi ..c6 sau do l(l. khoang each tit may ( d. PhAi do 4 Jan. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8. tli do girt nguy~n vj trf 6c. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.1] Si) K __ trong do : s Ie.:: ------ _---=.l JMp tia ngam xu6ng 20mm. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang .6 .SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0. K= -7 [S . .50. Tuang tv hl. V2i == L2i .30.!. b2 . doe cdc sO bj..20.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111. Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------..i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!.. a6 tran mia.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10..2 .n o. 20mm..>c tttong tlng cl.. Hlnh 34 .l th~t ehfnh xac.=__ bi4-.cj L2i = a] . s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may.r: -:_.t tran cae C9C. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia.+ _ 10 2 20 3 30 .1. can bAng may cAn thQ.. trlln mia.[V2] < I. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau.~---.n do... -_ =--:_. co cac s6 d<.Ci A '""'..7 .c2 .. b. Truoc khi do ph8.:::. _ ------- Ci. Tr~n cung tron 111y cac diem 0.... 1.1. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .40..p bang de tfnh. 2 .Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m. . Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng.-_-_:__:.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] ..n sau do IAn luqt do tlt C9C0.5mm thl may d:. D. a2.::-=_:.

54-64.. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . . Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. X8.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. . 9.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . Ai hi Hi ::0 hi . hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4.73. (tai 0. 10. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia .02mm. II.ti m6i diem mia khi maya A. PMi tien nanh do di vn do ve. ~0-20. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. May d?t chlnh xac a giua hai mia. = 10 =: Hi ~Mi La IS. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. Khi ki~m ng~i~n:-_. . Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).\t do cua rnia . Hai mia dat each nhau 200m. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I.1 dieu chlnh tia ngam).c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia.c djnh sal s6 tl.kMng de vong xu6ng.ng. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. 64.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia.mia. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . t . Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. 20·2!)dm. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. mia pMi d(l. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. . Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl.t nam r.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O.lmm.lcdua ve diem ·0·. sau do vAn gi\i . 12. 1 vach chia nho nhat cua thuoc)..54. 8.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A. o va m:.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN .OGmm.:>. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. X9.g<.. Tri 56 cae. q\ln O. . ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. [ hm 18. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10.III. 'N. . Nhimg vi trl con ll.

Trang 154 1200 TeN Trang 155/. Ki~m tra ban ve.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham.N6u SB. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. KI£M NGIII. . n.li M'n vA . M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . vA cAc m€u it ~. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2.t den va do cua mia. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t.c . vi trf khi cd dlnh vit ham . Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~.200 TeN nguyen vi trl d:. Kh~d~y tay vao 4 canh. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. ~a pMi 3. 3..3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. tit tir.c9. tm 1. Tro.'it may. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. a go 2.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. khllng cO bl. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. tra 2. . quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. Dll'bAn. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. HAN UAC 1. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. Ki~m '. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.eM. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t . '.i. quay ban ve. d~dAng .

M~t phang ngarn pha! trung dQng. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va. . D€ ki4m tra. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. Sau do dinhbP MO.lc titlu kMc nhau. 4. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai. chem vao de than may mot mieng gi. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ. .N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml. Sau do tien hanh kll!m tra l!. N~u hinh chisu IQ.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc.m tren dUOng thing CUB.I. 10. 8.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml."t khoang 5 den 10 m. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n.t thuong.. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma.li. 5. ap thuoc va.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh.t thu:llc cua tllliy tri.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi.. . n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . nhu 1l1.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco .t~u cAu. Sau do hi~u chlnh bI. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no..t day thu& cua may. ChQn n1¢t nIl.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.lC tieu k.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7.o mat phAng dA duoc kiem tra.1y mcng.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac. phAi song song v6'i mj).ng cua hoi dJnh. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~.lc tibu do. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t.q. Dl.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.ti~u theo hub. Nou nhu muc lieu It. 9. trw C1 xa. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.hOng na. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac .tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. Vi). Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc.1C tleu v~ hUClngd6. Sau do d9. BaU do quay may di 1800 va. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta.ng may. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta.. Nt'u khong dat .yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml. v6t xuoc. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. Mep vat thuoc cua may phAi tUng. N~u all thay xac 6ng kInb. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. D~ ki~m tra. . d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung. Trang tntong hop kMng dl. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira.I.lt n11Bcv~ giue. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng.l. sau do quay may di 1800 ~i dl. Nltu.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da.tc ti~u ban dl\u.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du.

dung but chi k~ml. duqc vugt qua O.S6 d9C ban d¢ phai T .i dira hQt nUac V!\O giua .Chenh cao do Mng thuy ch uan htb . nghieng' a :. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. Kiem tra kep doi tam cua ban dac . IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan.t6"ngsua chua. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). 1. 3.i song song voi nhau. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm. 8au do quay kep-doi di 180°. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900. Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : . Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a .CQC In duc.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . BaU do dich chuy~n thuCsc. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko . Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. 4.toc chlnh khottg. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. De ban dac 6"vi trf can bang. . De ki~Ul tra. 20. Chanh cao cua m6i IAn do X8. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi.'lt dubng t. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. N~u l. f ~ . MO . danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m..86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. . 2.i d¢ng. P . IDem tra vB.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac.1c .di d¢ng.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia.H(! s6 chuan (l0.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P .2mm. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c. III.i ('1').! ( t j f i . CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2. M6i IAn dgc s6 pM. Iai de vao diem du danh dau. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay.MO Trong dri : MO .. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Chsnh cao I MO= 2 '. hi~u chlnh may ban dac tl.2 nun thl phAi dua ~ xl. Nl!u vugt qua 0.100) ho . thea bieu dl) dl.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta.T :. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai. IV.tong ke cua: thl. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. d~t may ban dac l~n ban VB. . D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day.

i xa.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.m + h Trang do: Hd. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\. K = 19. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft .m . cong thirc tren se con: h C. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.s6 dQC tren do : do .05 K . at .2 K:= 100 ± 0.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.02. [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10..1 K N20 = 0.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt.!bng cong chenh cao v.1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : . 10. as _.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10.86 doc tren mia bA. ± 20. Vi du : K 10.chiau cao may Khi doc so tren mia. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).m = Ht. 20.ng d1.-Lcm.± 100) a. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc. Icm.Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200.m .dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm. N100:= 0.± 0. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h .05 x 20. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii.03 = IO.TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .. cho h= 20m la-Zem.00 x 0.D¢ cao diem mia Ht.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2).98.02rn De ti¢n tM lap bang.1 K = 20 ± 0. K:= 10.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i.OOm .4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.H~ 86 do xa b.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do. 100) vA V\1c. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir). Ch~nh cao tram do pM. NlO:= 0.

1. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . do chuan bj eM in . Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. SI. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . phai OUa vito xUang 5U~ chua. Dat dia ban tren pan ve. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng.lmrn.n r1li dung lai. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). ~. 2. .- . a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. el!a v_Q.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. 4. . dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban. ~ .'~" . 1. doc 56 a vi tri do. KIEM NGHft.. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra.':M DIA nAN 1. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.icd{ kim se dao d(lng.• " -=.' ~:~ _.€. Lam nhu v~y vaj lan. kim dao dOng nhO dll.ptM . ni'Ji long b¢ ph(l. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. bo thanh sat ra. .n hi'lm kim kim. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng.€. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. 1/5000.Y ~ 3. 1I. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat).t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay.

. d¢ cao v~t a ngoai troi." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac . do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8.Trang Prang 1641200 TCN 2. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng. ~ : t~ . d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang. de) cao ieu ve. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui.\ng.ng. ~ Di~u ~ W. 3. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p.

PhUong an 4 .' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. Bay chup anh II. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. 1. Phuong phrip pMi hgp.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. Thich hop voi vilng dong bang. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. ehuifn bicho ch(f in .im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. Phuong lin I . ~:. do bli din v~t. nhr\ eVa thlfp..

~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l..·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. dia vQ. nOi nghi~p . it nha cao thng ket hop voi dieu.n anh don hoac so d() . ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. Bay chup anh o"". Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .'/e nOi nghi¢p.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. Pht1C1r.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . 3.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ .

J Blnh 36 .-13 ¢i nghi~p. kielll tra. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. Bay chl.lp anh PhI.Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.! ]l.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.1nlbi eM in . Do v~ dang d4t.

lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.1p Tieu elf. ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA. Blnh 37 2.nn ffiayAnh Loai g(k chl.15!23x23 .tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .TE7 MRB .18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .5/18x18 MRB . (mm) i ca 8. M)A.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .lll.1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.56 tri diem trong tn.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.11 .

IC V1.j_ 4. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 .t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong . d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.t do \0'0 ".lC Vl. dr.3.lc V1. b) Ph\lc V1.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.>cao phl.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol. + + + + + + +.li a) Phl. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.'i'rang 1741200 TeN tlch.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.I do Trang 1751200 TeN.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .

phong dai cua mo.q 12.mau tlnh torin mOl k.1) + m. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' ..08 n.2 t.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.q _ Sai so trung xy .0 th] sni tren mriy do 19!1til) . nuiy ehup imh b.'{l.ng c.Heu clf. TAng di\y m~t phkng : : .55 m R::::b n.d~ dai duCfng day arih mp .fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp.0005 bn H .5 m ill + (_q)2(O.lGm 3 +4. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.40n+27) R TIl 2 '1 b '. 50 J J \ n = 2. _r V 2 H 1.sill 56 trung phliong do ton .tIl) cao bay chup II. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.h6i.0..ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE. tuycn : a) Tang day .mAti sO tll~ ban db th8.5 b sO trung ph\. m'z=' 0. I1\h m H 5() _ Sal. Ii mat phang' : ' v _IV. diem tang day m~t ph3. 2. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny . Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M.22~ r ( nUll: b. chup . (2 -f-) (n+3.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.25mxy 11) Ui.1 ~)n + 48 phuong 0.2) b H (M---) m 2 +(--.-) 2 (O. m s :::: O. I.

Ii \ .".iX:1ll ) 11721 Di~m . ru CHiNU MAT J'HAI 1.s6 hi~u di~m va vong tron ml!.kfnh Icm . vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ . l\ 1 !. 2:".. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao . ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ ..t phhng trim dO cao. kl hi¢" "). (vang tron va 86 hi~u di~'m mll. vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml)..0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .M~t phAi .. ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang.. d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm. 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 ..u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng. ( canh 1..

n 1".-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.-18·1 \ 7·(.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.15 D(i cao cua di~m 0.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8. tu chlnh bang Hinh 46 2. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2..) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .rn : Can Vnn Thu t.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .Y1) 1[·202.Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.

J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM. Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. ANIJ I\IAT 1.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -. 1'IUri)N(. dll. Krell t.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .Tmng182. Iii 19a d~ anh xz eve dO.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. • GI.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.n.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do .fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.l1l.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . Ticu c1. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! . "-ong 2.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1.huc tren : lllp . 11('>1' no ve nAN(.lc 29 J I .6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. may Anh + I) t min == Cos rp . CAl' c()NC.

) ph(m dinh htfi1ng.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man. vdi t.r1.ruc XX rhhi vuong gdc viI. D:~It. eua may. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.ii". ~hti. 1. ntftk.V t.!"tH' ddng d.\1.: YC vi Ln gWa va d(tf. va giao dir. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v."tl1l vi CII\. m(oc t.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot. Di(~ll if.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.(iJi ta ng.((l.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.-i. ni.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp.\ mriy thuc hi('I1..t cun may song song vai hai I .1t(a l)(?l Illi(I.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl. t.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S.\ng klnh t rue !1j.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1.h. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH'). nu:ac hieu chlnh. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua.rong c. c.!" ki.\ [)Hf'.htfe lli('1l nhu sau : .che ml}. KieHl t.1c dit-ll ki('lJ ":I".1I 'T' cOng do nhh k may t. sont. N(. nliuuj.rn khi ki(lll Iq. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.'1. trw' thing. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. b.\ mf"m. KI~M NGHI€.m ~hlnh. l.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.·hot.IP phni e.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma.onf'.' 11\. 2.lC 1. e.. Cf1C yfu t.Q:Ilit) el'l:l khuru.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny.I1\(ilng dl(l. _ DQ.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.\m khn.Y so khong duoc x~ dich). f.:m t. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t. dun[~ cAe TlIltT vA.tlC. _ .l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°.! vi t.'li1 m. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ).in ng..u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.ruc xony ctm L.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.lll.m Cl\:1 ('. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '. Kiiim t.hi'. r.\ng l[P.rlll1r.ruc dung cua mny.ie·p X. 1. Sau do d:).HI d:"ty: a. elm t. con nht! hlnn (b) chung to t.'lIl1 6nr.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng. VI chup anh. N6u dilu chu t. veli diem gilfll cua 6ng bot milk. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !..hry. N(.tY !"ll:l ]. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.y gao cho mOt t. ong ll{.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU. 'Vi~c d:H.\ t.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l.'mg thing. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t. Xoay m:i."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg. trinh t.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh.('ll.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.ei hlnh IIn. v(li dAy dol.M UlIX)N(. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.~(i1l!.~ ~ong vui (mg hot. Tia chinh etla hu("mg clll. C.. khonng (i·8m. m) ~lAYKI. ".\.1" do ilh. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).]"('0 dlch xn 11. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep.hV(~ hi('ll. True .\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.!:'lIn el\.e trtmr.

nghia iiI. ng1(oi I.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung. c'ieh giua chung. hll.im vno mot din vat to l'¢t erich xa.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang. ~(~u .han 1l~1 [J VI trl uung thl v. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.0 nin diem chfnh hnh . 21 ==22.tp thl tea dl) Z 1. 1. / Trang 1871200 TCN r I / " .rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.\ng ·0" wi guay mny ng.2oo TCN . 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu..l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng..."u d6 kh6a . ." lu.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl.llll trong mM phan glaC <10. 6c dot cho khung chuyen dong ".i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.)o g v.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng . ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht. quan sat lai ~At do qu~ h~ t./ . diCim IllOe t(. • Khi d.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang." "0 hQ I'h'~n dinh h".tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm..li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian.0 cho "". n II.ti lU<. \lo~? c 1\I. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.g C!IVP).e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.n quay kInh vt. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.C diem u:1 drinh d:1u.it Clla bu?lng'ch1.'.1. KiC." ~h. keo tAm chdn CUll. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht. khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.lIt d() 7. nam t".2 CUll e:\c dffu bung t<.::::20) .~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. I fai rnia do pMi da.fng phim co phim vao. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn. Cac s6 d9C dri dU(l'. h(\p de..tng phim . Y/. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.."h. U\n~ L" ) I) . sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.Trang 18G. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX. "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.~~l1h . N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.". 6c 1m 5. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.Yr)t :1'1:. ?~ic~ ep xu6ng . . c~o ~~n khi v.t trong mOt vui phLit.1c dfch dd. ngvoi til J:\phi)p dt.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.lc tQa dO clln ph:l.1 1I.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.)L quail s:iL pll1\i n.. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang.." h. n. Cae b6 tn '.p. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO..1Ion. . su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm..rng phim rn. Xae dinh de.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 .jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v.l< ngam. Dung .p h(\p de. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.n ginc clm tlfm k'{nh.

. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. chup 1l1. Do ul) cao ellll nuiy v. X eho t.Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang.. Cac Am ban nhan dut. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O.(_q Hlnh 49 (X1 C.·ll dem d~t len may do t93. nh drlU tr(~n mrt.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co.f. . true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.. chup hang loat 24 {mh . 4 diem m6c dau khung. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc. Neu hieu t9R.. trong elk u:lu m&· dO t1U.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat.l dat vi trl cua klnh v~t ..f2 .lc dem kicm Ira d(l ep khlt. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq.. De kUhn tm 10 xo. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p . Tren mo. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ..\ ttl\.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh.pc v(li u0 chinh x.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .t len may do ton d¢ li). dinh huang theo moe t. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).ng.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1.n mep . .lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.fr L 3.!UI:IC. Bang erich (M chup Illy 4 .k lUU m6c 1911 d(J.l. Sau do nhi¢t d(i chenh l<. e\U\ dlling. .. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup .u L·Lo kh6ng vugt qua O.nh.c Z. r. Cllt)i cilng n6'1.. -f.Neu hii.)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -. Md nap klnh vl.p tM.. Nhimg yeu .fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn. mac .lap phim k1nh vao khay dt. hlnh 4G)phlli nAm gll. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. -/. klnr voi rmic eo thEf.3 V . . tn . dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii.ic ±[)".J . 6ng khdi. G lim ban..'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin.1ng phim rai xl! dich nd va d:). con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan.t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di). - a.Lla .. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\...D~t may tren gia. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc .(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3. cac ci}t. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l./1'i.ll d e... Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km.) .02mm t.

L °3. L 03 t.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . .Xn n(n. t. 20 thea c6ng thuc : f"" 0.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: . Z~ = Zb.p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp. D6i wi bubng ch1. 0.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c. =f. sin 2E: L == X2 .sin2r f2 ==(d'+6.ic gilt tri f. detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)]. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU. b.Trang 190 two '{'CN L1 = 0. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. M~ .5 en cae diem a. Xb . «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue . :: arctg d'ctgso . d ::.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' .l z'b Z'e 0 2 L 0 I. 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh. duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh.tgfic [ COS' (f{J . L . + E)J ·1 Khi e <:fl.tht1c .""ng h<.5 (Zl + Z2) .Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. Z4 hang 191 /.. tri gia.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh. L\ tfnh thea cOng thuc . = L3 .j. c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup. ctEf' + 1).tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f.5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh.5 (Zl + Z2) L4 "" 0.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ . Xo. etgf ZOa = Za- -1). vo. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .'" tri r. L04 . ~L4 vuct qun O.n : .03nHll din pMi lol}. _X:. nh~n.LA .114== 14 .i1>0.1L1 "" L1 ..in d. L 4 .

tlnh.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19.08 rom' I . . +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB. mZo ~ O. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day. nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .I.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50).. Sau dd I.Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. 'f ::.pthe. AH. Ti.Ii diem A dung cac goc +'{' va . Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da." do dung ue thiet ke.JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB').{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51).rulmg hop chup thing blnh thuong).1318 goc fJ ==2305). cac hudng tuong ung veli t. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r .02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). con rnnh gi. con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do.

con tron b(i ph~n ghi d. bu Ong chop.may va tien hanh chl:lp.lg hop chup th. 1. ph:ln tde vi cho tru ng Ill.t. dUung' d.i('!u do.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn.ln chuJl viI Xl'1n Xl. 9. hLiang nuiy ve khu V~(c c. 7. IGe'm t ra vi~'ic d'. con tron dj(i'm ph.io Hoi khllng ep va 1.ieu do. th. Sou d6 Rbi. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII. rh. tlo. dIemd" m t~. cho khung lil'l} ve rhia trUde. chnY~n mdy v. mo nap klnh vat. khi ctm nglllll. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho.\[ lfii. Bli doi vai die'Jn pMi G.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. Nell tn~)t rh:ln n. 1. AL.u ehlnll h<.ing phim fa khOi b¢ ph.'n hllm.o nap eMn ra.~ tr. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr .)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. di~".eu day. l<jch tnii. kfhh voi t:il1l t.'it ph:in giac ella anI. .lI.nh cua8. hinh ilnh tren kinh IIllr. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.~c tren) nia vlIllg chup bj "c.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel.ii.\ng.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram. UL.iy. 3. nh" ('en t. dong nAp kha y dl. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.1C khi .ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t. J~'ch tr. duongpMi doj the chup (A."n Mnh ch" p " ''''i.ng thw d. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling.ing phInl va lay khay dl.~i tbl /it'll do.~ thny ddi .lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.JI> Tren dir. quay cac Of. . dAt t. 1}inh lInn Hlily vii J. l~eh phl\O . (thAng.jt tv J~ch d:iy). Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. phdi.t" thl xe dich kfnh v. CO? phAi cua dl10ng do. II. (rl l(c'Ji ho.'1ll trrii ella dVi1ng (f. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(.. Mo. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp).1y ep 2.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.lo de.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.1. m(lt. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i. 5. 1110 nrip kfll~! nIb.

3 Be tri vA. Do vc ban do dia hlnh ti Ii. 4.ru nghi<. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.1 Qui dinh ehung 6.2 Do ve dja vq.ra. do noi diem kh6ng che' anh 6.c chung 6.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.4 Yeu dhl 26 32 .t va diu.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.0 n'! 5.4.4.ti(m do 4.4 Dieu ve anh may hay 6.2 t.3.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.3 Do noi cac diem khong cM anh.0 G~) .1 NI:. l~(_lC (HI. dO eric 7. coc UUU.2.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).2 LUdi kh6ng chc do ve (.2.3 Lnp Lan 1.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7. Thanh l.1 EO trl diem khong che (mh 6.fty dung 8.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.ID thu.i duang chuy"Cm dip 1.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('.2 Cong tac bay c\WP 6.3.TlJy€m tll.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4. dong goi va giuo 9.u. Ki(!m t. NQi dung cun ban do 4.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.1 Do vo bhn 5. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9. hlnh 8.2 Di'eu vc anh den 6.JC L1.1 Luoi khong che co so 4.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6. Do vc him 5. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8. x.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6. Ion bbng ilOh clwp .4.7 Puu 19C 4 : Moe.1 Qui dinh chung 7.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.2 Yeu diu v'(j chup anh mi). Qui djnh chung 2.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.1 Do vts din v~t 8.t d1l:t 7. Do vc troug khu vue dli.2. kiGm nghi('m uuiy :~.

a 010 va hi¢u chlnh t. hi¢u ehinh ban d.IC 32 : Trinh b.ll1. Kiem tra. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000..Trang 1981200 TCN (. f 1 t .lc 22 .lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.lc 30 .lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1.llvc 11 . mia do thUy chunn Phl. kie'm nghifm. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1.lp anh may bay '.lll. .llvc 17: KU!'rn tra. . chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il. So d1J qui trlnh cOng. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .le I!) : Kielll nghi¢1U may.ll1. (im may EOK-2000 Ph1.lll.lng C1.. Iuc 25 . Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 .ll1.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl. .l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl. kiem nb. kiem nghi~m may kinh VIDalt. Trang 108 110 125 128.t thao tB.l l1.lC 14 : Kil!'m tra. Ph1.lc 21 : Kie'm tra.lp i !.ll1. kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. kifi'm nghi¢m Ph1.lc 16: Kie'm tra.l vc 13: Kiem nghi¢m may. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1.lng khi thiet ~t~ Phl.lc 20: Kierh tra. Phu. ! f Trang Phu It.lp Phu h. Ph1.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 . f f 1 .lkern theo .lll.lll.ctrAn tram ch1. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl..l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 . Phu h.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .te va erie dl.lc 27 : Tu chlnh m.

."\1\.' ~ . ' ~.t It .:~~ . 11:.~ :.' ." . : ..rl'..t ~ I ..'.": ~k:.! .~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful