I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 .1:5 000 (phan ngoai troi).90 1:500. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng. M toa dQ. M dO cao. Tuy nhien. dia hlnh I 96 TCN 43 . 1:1000.6 . . 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . each chia manh. hlnh chieu. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. ' .

mrco ban hanh. 1. d6i voi do tI l~ 1:500.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do..5 ban do. ve hang cac phuong phap sau : do . 1. a thuc dja bAng may' ban dac. 1:1 000. 1:25 000'.WOTCN 1. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil.2000. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. I 0 000. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) . ' .4 Cong tac kiem tra. kiem nghi~ll1. . do . 1. thu th~p ttl li~u va. 1.Trang 7f. 1.y. QuY DJNH CHUNG I.6. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500.lng d6i voi cac khu vue . ho~c cbo tung khau. Tuy thu¢c vao dia hlnh. 1:5 000. 1. 1:1000.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu .Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ.lluc 1). dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat).6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. -1..tc dia ap dl. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 .I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.. dung CI. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.1:25.3 May va.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh.

khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000.25m chi s\1 dt.0 2. .Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len.0 I 1.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh.!oi ki 16 met each nhau 10 em. h<4e kill khoang each giua hai . khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2.25 0.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0..1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.0 0.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . 2..8 Khi c. khi do va ban do 1:2000. 2.5 2. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do. 2.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1. 2. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972.0 1.O d(lU CO' ban O.c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.5 0. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1. .5 ti l~ 1.0 2. quAng tru'Clng.ehu : Khoang C8.0 . . Tru'i'fng hop d~c bi~t.t.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi.5 .25 1:1000 0. phan loai ~ to'fLl.500. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay . va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m.5 2. 2.0 '1.5 5.5 0. dlibng binh de) cc ban len hen 2.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2.. . 1:1 000 vi\ 1.tll~ ban d?l 0.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.5 1. 2.1<.0 --- vOi cAc.0 ~ ! I r 1.. 2.0 2.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban.5 5.5 1. elipxoit Krax6pxk. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.5 1. ! 1 I 2.5 2. . trung . 1/4 khoang' coo d~u CO' ban. t! 1$ bin do do ve.i.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0. chung.1~ I Tren tb bAn do ke h. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.

Luai tam glac nho. II.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. 4.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.1e hen O. tlnh theo ti l(! ban do.ca ban a vung rung rnii 2. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (. 3 . ' .ln khao sat. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.. hop thong .15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1.!\ng.Lucri d¢ cao hl:lng I.lng de' do ve ban dll.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p. x tong the' den cue b9. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. quan tr<. dam bao m(lt. song c6 gang giam cap phat trien.d9 diitm.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. cap sa . o tu 2.ty l(! 1:5000. cac gial dO<. sai 56 tuong hO gilt.trong tntang thU'angCo 1 .2mm" v:u.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban. 2. 1:1 OOO'iA 1.4mm. dUbng chuyen kinh vi .9 gom.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O.ng quang dang va O. IV. . tift cl . nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao.10 Truong hop d~c bi(lt dUc. 3. va giao h¢i eo dinh.11 Luai kh6ng che trac dja dUc. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh .2 000.3mn~ " vUng ram rap. . 2. thea man d¢ chfnh xac. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1.Lllai dO cao kinh vi.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.Lllai d¢ eao ky thuat. 2 .2.lng khOng dUc.' Bang3 do VB 2. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi. .1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp.a cac dia vat : 2. dO cao lttqng giac. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 . III. .13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. phu hgp vai qui trinh ap dl.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.5mm tren ban do. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\. 2. 2.71l111l.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1. 2..Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .

S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong. Mn. c¢t cay s6.5mm tr£m ban do ve mgt net. cang. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao.n thiet kM. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh.Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi. chua.. 2. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. . kenh.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng.ThUy h~ va cae. Th1. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua.17. dap cao .m ki hi~u bieu thi cho phil.c 3. nha tho. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t.. bU thua on djnh ding phai bicu thj.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u.Di~nl dAn cu . Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te. Song ngoi.5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. muong.. kem chiu lua). ngbi. ducng dill nho va duong mon. cau. ttt O. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. thl dia.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp.lCva. van hoa eua chung nhu : nha may. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n. sO'tang)... Mi . s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. 3. chi ve gop cac nha co cung tinh chat. 3. 3. bd song. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang.Trang 121200 TCN 2... 3.t da co trong qui hoach chlnh thuc. nho. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . rach . 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung.1cv~t .theo cac qui di n h c u the. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do. nha van hoa.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. . phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat..Dia v:}t kinh ~ xli.16. .cdng trlnh phl:l thu(le . . bien chi duoug. qui mo (Idn. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O.lthu¢c . eo dQ r¢ng duai O. muong mang . buu di~n. dich vv.17.dia .)n 0 thbi diem ch\lp anh. 3. Duangbb vung. 1:5 000. dja vi). xa hoi.16 va 2. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua.. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2. Ranh gloi vA tuang 3. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.1:ian db Nha nuCie ban hanh.Dang dat va chat dat .' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. v~ duong mep nuoc. ba ho.t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu.. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon.2 Khi bi~u th~ dia ~~t. neu co yeu dIU bieu thi.2111111 thi've tach ra.1:2000. ty 3. N(H DUNG' 3.1:1000 va 1:500· do eve Do df. hqp. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000.t ra khi do ve ban do 1'. cM dao s~u. tru so uy ban. Neu klch thtlae cu. Cac dia vi).

THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4.1. . set. kI hi~u va ghi chu. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. C¢t vO tuy€n . ducng kinh than cay va bieu th] !. xem xet cac truang hop C1. c~nh m& dau phAi 1.8 LU'ai giAi tlch clp 1. gO. 2 ph:li Mng4. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang.c va hai e:. .u ke ehllng. cac loai cO .1..lau dbi cua nhan dan dla phucng. d~ den va bao quan dttqc lau dai.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. nui. chieu cao ti~u do Ill. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. cac diem phan rhuy.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. 4. a " 4. tu thuy.1. day. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. " 4.1. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. Qui each m6c xem phu luc 4. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal. 4. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c.tMp nMt. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do .1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 .1. soi... Di(>'m gOc vi'!. Cay va cum cay dqc~q. cat.1..5km doi vai giai tlch cl(p 2.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia.1.. nga ba. 4.1. bun. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l. mau.D cac dia phuong.p phai do dQ C8. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung..l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. bAng phuong phap giao hOi.a. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P. dong.3.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c).mh ma di. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. chat li~u.. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day..1. eric di rich van han .lay all a tat ca cac ti I~ ban do. thap nha the.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . c6 dinh nhu thap nuoc. kenh. 3.khOng qua 2 phut. ten song. 4. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:.-'. doi. 4. cay nong nghiep. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng.Ulg chua! tam giac. dO sau. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. :. hoac chem diem. chem IV6"i(Ph\l luc 3). nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. tru'ong hop kho . hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. 4. . cay cong nghiep. rau. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. Bang 4 4. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do. Ittoi tam giac day d<7C.. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut. Gnc phuong "i do 2 11'l.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM. .

khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: . doc s6 f1 3 vi tri cua thang . 4. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh .h. cap 2 d€n 0.cap 2 O.1.rc Cling.lc Krax6pxki .6mm doi vCliloai d~y diU 48m. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.1. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.4kg 5cm 3 Ghi chu: ..mh' dq dai day .11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo .ledung cac leal may do xa di~n qnang.1. day.DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss. ..25km.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4.Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O. 4.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do. . Neu canh ma dau khOng do tn.1. .Trong luoi dAy dl)c . DI 3S. song di¢n ttl hoac day inva. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.Gdc li~n M trong chu6i tam giac .2kg 5cm . BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: .IC 6) . Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu. G6c do theo phucng phap toan vong. CT5. 4.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.Gee khi chem diem so. V.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .Chenh cao duoi 1m . . phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may.Dua eanh . D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. 4.. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do.3 nun. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56.Phuong trlnh .9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0.6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5. .5km.1. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau).v .Dua a.IC s6 4.13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0.12 Canh chieu va d<.lmm..sau) khong qua Iml11. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai.

. .oil m¢t IAn sau khi do. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010. phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB. Do gee bang cac may IOI. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly. tl<. de. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . 4.m qui tam xem phI) h.1. 3 T<. s6 Ian do.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I . Neu cOt tieu cao tren 20m th.15 Lues' an chuyen co hai ca . 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. do Iai nhu sau : Theo 020 .I I ! I I I I Phan. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true .1c ).1. ! I I I I .13. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. qui tlO" 0'2 0'2 .ai 20m thl phai chieu diem. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. nhLCng tia n. n n . va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do..Hlnh thuc giay chi€u dil.>P '_ tren chan may de do goe.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). _. co d¢ dlli cac CRllb gill! .f911tram do co 3 hUang.:~'lm I. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1.. 4. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. Giai tich . Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam..l11.. c~p 1 va cap 2. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban. Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. DIem goc cap cao han. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do.JC5. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay.li ca tram do. 10mm khi chieu tambo ngam.5111tro len.14 Xi! ly do bu.

?= 1 N·k .".~ ~ f'\) =.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may. 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000. Canh ~\A L)~) --70-. khong cAt cheo nhau.M . ..' z.r'"~ 1. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111.12kn 21.-f~.3kml " \ \ M"(:J I .. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0. -: 3 r:» __ itt. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .14.S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.- \>""1\ "'" I'\~ -\C . .11. :::Ill . day Ghi chu : .\ 5 6 7 8 -Nho nhat ..1.Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl..1.1. 5' !.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. Canh kg thuat._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.08km 0.n\: fOknl\ .35km\ O. I ducng chuyan .. './200TeN if..11).~.\-:.. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.t. Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I. 4.4.m<'/ i_J'- L.f\l~ Trang :)1. (2) IS}): ~ 'tJ~( l : . 4..lm. may do xa va tuyen. k.JI." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) . M L tt 1. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang.phai noi chUng lai.:r" . \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen . 1R. 4 ).) -~ .2km .f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau.i:) ~ liD 1.Skm 0..~ k .S6 diem nut. N .p CLS. o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -.r' 10.. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.1. n· S6 gdc . DI 3S v. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. CT5. .5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O..}lO i. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i . v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn".Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.....-..v .....Lon nhat \ \ \ O.n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ .13.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O. 4.18 Canh cua duong chuyen cap 1.. tf\~ i~".Ji l.. _ ~1~ ". DO dai canh . \ ~~ 1. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.~.' 15km O.1.S p~I() lk ~ .Trung binh 1.).

06 hi nh do u6 t ri d:. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.iy inva.16. . eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do.11 v:\ 4. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do.1. mD = :!:: (a ± b. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo.e. chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-.Cap dUbng chuyen Chieu dil.1 tam giac do canh cua Cur. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2.min Bala. rip suit den Imm thuy ngan.Jm. ~ . b . giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'.)t tn:'11 dU0ng \.ll\lc 7. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . . 2 d6i vai do did canh doi clp 2.1.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So. .1. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002).. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2. cap 2 con . canh cua dubng chuyen cap do b.":C:u dung d.:20 Khi clo canh b.1. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh.20 C.21 Khi do canh b. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. 3 41. : Bang 8 4. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.r Trang 22 1200 TeN j.\16ng gee voi canh do.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. sai s6 chap doc khong qua 3". Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I . Do dac va Ban do Nha .\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2. May phUi d. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau.b) do canh. . inva va p~uang phdp thi sai day ngan.0.1:2. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi . phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B.. cap 1 vii. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4."!ng 1 d.<):2'.Khoang each do tinh bang s6 km . cap 2.1. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d.D) rnm D .

Khi dung mia hai 1l1~t so. 0. giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do. cac die.t duoc b6 trl duoi dang duong den. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. dai nMt kheng qua 200m. 4. do canh theo hai chieu do di va do v:c. f h= . Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10. ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . Mia dung de do d9 cao kI thuQ.may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen.). Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 .t la loai nria mot hoac hill mat s6. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). 4.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu.Duong don .25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.1. .1. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .e dong huong.III. neu dai hem 170m phai phan doan de' do.. ! .5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di. Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.1.Trang 241200 TCN Chi chu: I . khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin. ± 10 Yn(nlm) . Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p.:m trong ht6i co sa d9 cao. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.1/3 000 chieu dai canh do.m de) cao hang LII.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.mia sau _ DQCs6 m~t den.Khoang each ti1 may den mia Bala 4. mia phai d(i.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}. phai doc so thea thu h.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. • .1.GiUa diem goc va diem nut 0.25m .1 Trang 25/200 TeN 4.DQc s6 mia sau .D¢ dai mia Bala B . hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut.24 Lurri d(i eao kl thuQ. 4.l : _ DQc s6 m~t den. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm. mat do . khoang each doc true tiep tren mia den met.26 May de do di_icao kl thuat phai 10.1. tri so vach khac la 1 hose 2C1n.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.1.IV Nha nude.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.iIUQng tlnh thea Ih 2 1. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. . chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua.45" tuong ung voi 2 mm.5m 1m 16 12 1~. dung coc chuan va may d. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia.D9C s6 mia truoc . mol chieu do 2 Ian do. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I. 4.

So tram do ella duong chuyen.l the' t.t phai giru quy6t C'. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh.9 Khl do vi.toi kh6ng eM CO sa tm len.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n . GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. uuong chuyen khong' qua 30.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang.2. chieu dill duong don (xem bang 11).5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an. 4.2. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000. dO cao kinh vi. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. 4. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. canl dai nha:t .2.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9).2.2.3 Trong thi€t k€ kI thul).11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu.' ban do bllng Anh may bay.: 4.b6 trf bang nhau.rong phucng an.2. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat. phuong phap do \'9. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. neu c6 trang thi€t bi d( canh b. . Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (. dja v~t. Bang 11 4. ". toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi. 1.p de phue V\I true tiep cho viec do ve.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan.2. 4.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap. .7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.2. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p. JUClitam giac nho.: ~~:.4.15). Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.'ngan nMt kh6ng qua 20m. cc the.2 lucri khong eM do va 4. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng.2.khcng qua 400m. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen. Cac diem g6c de phat trien h. . 4. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9).2. bang II. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve.IC 9).4 Tuy thuec vao tll~ ban do. 56 diem tron.. duoc phep cua duyet phucng an. 56 goc khOng qua 4.2.r-. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. 4. ': ::':. 4. Truong hop that khd khan. s6 gee ngoat.14 va 2. ~::: .8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den.

4.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".13.e. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.giac nho duoi dang khoa t.'1. song phai do thea phucng phap 1(1(1. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.rung tam. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c.2.1. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.'li canh.0. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.I(: so khong. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra.2.: 40" Tll~ ban S6.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong.2.3'.13.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .\i do goc nghieng de' xac dinh. sal :-:6ch.' 4. gee nghieng do lliin voi d(.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len.b I phu luc S). Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. Bien c. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do.2. hone t.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.21.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20". Ian do t:i.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.16 Phu thuoc vao dia hlnh. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.15111 d6i voi ban. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.2.1' dE-' do goc t hi sai. so so IAn trip 1. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc. Chenh ket.~1t qua 45". Bang 12 4.2. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 .°5. neu chu. 4.p C. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".8).l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.j. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).2.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).2. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4. do 21i1n do. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d.tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 .4. 4. tu ve bang dlin diem. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n . . Khi C:'. .Ill. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam .l<.50 goe trong ducng chuyen.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan. do 2 Jan do. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .3.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. girla 213.2.2.ri ~~a g6c !. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen. chenh t.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000. khong nho han 200. 2.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl.qua 0. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4. diem kiem tra co the Iii. UOl. 4.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. ': .d.do tll~ 1:1 000 va 0. chenh kr:!l.2. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.I phu luc 8). so ! . Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4. chinh xric 1'. hoac chuoi tam giac. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4.10. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.

do ve tren m¢t canh.1 Trang 31/200 teN g 4.5. Chenh cao do di. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2.0 dO eao 4.tI nh bang 56 ki 10 met. htoi dubng chuyen cap 1. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.5 1.2.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500.5.22 DUbr: dO cao kinh vi v. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi.26 Gee dung trong luai giAi tlch. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang.2.13. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.~. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . d¢ Ion cua g6c.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0.2. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.: d. 4. 4. Sai s6 khep gioi han ella duang.'. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . 2. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.p (bang 13).!?. 1:2 000.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0. llloi duong chuysn cap 1. d¢ da] cua canh. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000.18.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111. I i I hOi dt? eao d¢cl~p .200 TeN han 300. do ve tren DO cao kinh vi.. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc).Olm. 4.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. Nhu tren .d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. 5. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2.2mm a vung dong bang va 0. - 4.). do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.n d~e chi do 1 chieu.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D . 1.2. ~ I Chieu dl!i dl10ng .2. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao .2.2.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de.24 0 vung ritng mil. chenh cao doc theo chi gifra den O.2.2. qui dinh do goc thee dieu 4.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 . 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c. . dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. 4. I . 4. chuyen (km) 2 4 L .Trang 30. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15".

1"'.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ". Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k. s6 canh kh6ng qua 20.4.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2.4 Yeu cau ve m6c.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra.OOlm. 4.1. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c.4. d§:u m6c. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.lm. Ittai giai deh va d1. 4.2. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ.2.4.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.Olm.3.5 Luai k.!ngdam bAa duang k.~ y?U L . LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0.3. 4. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. dttang ehuyen kinh vI.j :. ghi vao to ghi' chii di~m. So do ghi chu diem phai ve r6 rang.28 Chieu cao may. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di.25m.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay.4 Sau khi chon mlSc xong.26.so trung phuong tuong doi do canh.3.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.tOi cao k.25m doi voi khoang cao d(ou 2.4. So canh trong ducng chuyen.1 Tuy thea loai dia hlnh.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh. 4. IttCli tam glac nho. tea dQ va dQ cao ltiy den O.4.5m va ± 0.4.a tung khu do. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O. . 4.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .lnh O. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j .h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.3 Qui each cac loai moe.. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep.tang ehuyen c!p 2. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna. 4. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met. 4. Canh trung blnh khong qua 350m. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km.6 C¢t tiBU pMi d1. day duoi ella hillh try. .3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.-c chua xa.llI.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc. do 2 Ian do. Sai 50 khcp giai. = lOOv'L (nun) . rung met huong kh6ng qua z. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km. . ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. d6i voi Ittai khong cM co SCI.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.4.2.lc4).i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4. sai . 4.2 Cae diem trAe dia g6c ph8.t. 4. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k.. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m. CQC dau. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.. dQ cao.lc 4. 4.tche.50m doi voi khoang cao deu 5m.au kl thu~t co ban. coc dau.Olm.3. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.3.ng thudc tMp den O. ti~u do 4. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian. canh My den O.2. 4.5m va 5m. 11.lm va. dung huang a thuc dia.5 Trang tntong hqp thQ. O.p. .blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi. do ve. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.

l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19.n may j' tieu khOng nM hon'O. 5. 5.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac. 2. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.5.· Diem g6c de phat trien Iii. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. 5.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. Ha N¢i do C1.l' nhu may DALHTA 01('. 15. ~pai dung d1. h(li ban dI.TeN . I Do vi! ban - anh.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10). Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem. Bang 15 . . D6i voi may xuat xUc1ng.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra. 2.bu-sep dd dl.lC.C vA MAY ToAN D. 5. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. Idem nghi(!m theo phu 1I.2 D6i voi cac loai may tuang tl.lc vA dlln diem.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3. pha] kiem tra. may sau dl}-itu.5.7 Mia thtiy chulin kiem tra. kiem nghiam theo phan II phuluc 19. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA.1. 4. ki ]0 met.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}. 4 phan II phu luc 19. .2mm. 4.5.1a hoQ. ( 1 1 ' Trang 35 .5.1 Do Ion.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu.B m.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.-\C d\1ng a khu VI.1.1. 3.Trang 34/200 . kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl. 10.1C' 10) va cac muc 1. nhl. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. 4. Mia dung de do vEllalO{l..4 pe dam baa m~t dO diem tram do.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.tgt qua O. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.giao.5. kiem nghiem cae rnuc I. phai kiem tra kiem nghit.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13. kinh vi (ph':llyc May tuong tl.1. 11. phu lu« 10.i mia 3 hoac 4m. .6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra.1.c. 1:1000. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). boo kiem nghiem ngoru troi theo 4. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. Doi voi may thUy chu£n tl. .5.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va.5. nhOrn. 5. .0. .lng cu dl. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.3rnm. 5. • Scm doi voi ban dh 1:50.lc 12.c do vEltn. bang pMng.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.1200TeN ! 5.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5.2 Khi do ve bang may ban dl. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra.1. kern.tgt qua 0. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6. 4.tc titp len nan nhl.! I ' nghi~:t.l'ng hloi.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h. 4. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK.ll\lc 20.

N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di.1.lnggiac. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac.2mm. huang khong ibn hen 0. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. canh. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac. 5.04m tren 100m chieu dAi. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen.Bmm.1.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve. 5. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. (m) ro W ~t 1:500 0. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. .le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. Sai 56 dtnh.5 1. 5.1.04L Tl (em) KhoAri.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia .1.khOng wQt qua 1/300.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O. 5.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac.5 mm. ao h¢i ban 5. n . eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.1. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. cd ban.fClngchuyau n~u a bang 15.S6 canh dttong chuyan. dO. do ve. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl .

nga ba. ao nM . diem cao nhat. 1:5000 I. tren cau.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500. chu yeu khong 'qua Imm.DQ x~ djch vi tr! cac dil. 2. Han sai tiep bien nhu sau : 5. 5. cae dja v~t khae khOng qua 1.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . ghi chu dang .OIm. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac .diem tren d~p. .:.5 1. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac.1.5mm. Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200.5 0.5 1.. cae kI hi(!u va.. d4t dai.v~t quan trong. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet. truong hgp nay . nci thay doi d¢ doc. 5. N€u can.0 I i 50 60 75 100 120 . I -i.D 2. thAnh lily. nltoe ban hanh.5 I i I 5.1:2 ooo.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.1. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. v~t.li. nhA chiu lila. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n. . D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!.16 Tru6'c khi to rnuc.0 30 40 51) : 0. hO Ian . oro 1:5 000. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia . diem . Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: .lm.Olm. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. thap nhat. tttbng xay. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay.lkhoang cao deu eo ban 'p 5..MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.lc (I vi trl han d¢ da do khoang each.ie die'm mia do bAng may ban dl. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.1. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. .MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c.1. 0. die'In mire nltoc cua rong.!. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban . ranh gioi di". Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t.5 i I I . neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. Cae 1:1 000. tv thuy. ' .14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . ghi len ban do den O.roang. nga tu dltong.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 .

ttM: yeu thl xit ly nhu tren.2. Neu Iil bien tl.do v~ ba.khoang ttt 30 den 150°. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. chanh l~h k€t qua do di.2.5 lan. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~.17 Nguyen t. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc. chenh l¢ch Mt qua do di.( do.04m tren 100m canh dai. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. L . do ve b~mg luqng giac. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1. bang giao hOi hoac dan diem. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . d\1bng chuyen. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢. 5. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. Di~m g6c de phat trien 1a. khu vl.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.1:5000 8 '10 5.1. 5.2 Do ve.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O. .m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a .4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5. co d¢ dOC Ion hen 6°. 1:1000 1:2000 .cdll xay Canh dubng chuyen do diJ.600 1200 tn tMm r.c may kinh vI. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1. 5.ibng chuysn n~u hang 17. 200 300 . n .2. ban do bang may toan dac 5. do ve khorig V1Jqt qua 0. DO cao do di.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.ekhOng len. dung d6i v(ji dia vQ.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV.2.thep. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n. D'Jbng chuysn toan dac phai dA.lm.1.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. cay c6i ~mr~p. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ.ng d\1bng chuy~n toan dac.2.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia.

5.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. . tuy thuQc vA. do phai thucng xuysn kiem tra dinh.17.1. ang va goc ~. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0. " 5.7. cd nhieu nhA cao tang.1.2. G Ot! b. b • Ph1. vilng dAn ell dl. anh iJ ngoai nghiep. 5.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l. PhliO~g phap ~a.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U.2. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.d~ nuL .15. . dl1qc !qeD .14 va 5. 6. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t.1.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.~t1 v~. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.1 NgUy~n tae chung. 14n sai vA xU 11. vi! xong bAng chl.2. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net.2. di~m mia. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. dieu 5. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. tl1li~u bay chup.5 1.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.5 1. dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p.0 0.l.0 2. huang.' . khoAng cao <:muCO ban.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.2. ~ tt11ng dis.5 1..6.1:. I r khOngqua 1'5. . hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.' . hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). dia v$t phdc I4P. hi '.1.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.l Trang 42.. 5.y thl1bng su dung cho khu V1. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu .m k~ ban tram do do.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet. 6.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay. hoac duge vi! tren blnh I anh.5 5. do 1 . . ' a 5. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c.c.3.y d!).m.5 1.o d~c dier khu do.2. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ. ~ai l$ch .?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.!C1ng phap ph6i.5 0. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng.0 0. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay.0 va 2.lc.3) song chi ChlE:U. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay. ti l~ ban d~.0 2.2.5 va 5. 5.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va.

DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . . 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn.e nha It tang day d~e.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t.2. m~t dO di€m tree dja'lbn. .Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.2.5 Mau va. i . neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. 6. Khi do vii han do .5 den 1.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong. 6.6 mm.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.au bay ehvp. klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. nui dung may anh gee reng. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0. vi tn dat dau. 6.80 dbu 00 ban O. 6. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. khu vv. a a 6. khOng nam .15 mm tr~n anh .2. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. kh u vue dong bang bAng ph!ng. ten dliang bay.11 May chl.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.llvc 24. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup.1. a vung . con blnh do Anh chi tu dl. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. hoac dd cd qui hoach chi ti€t. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP. I . hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°.2.10 Can eu vao dia hlnh. tqa d() diem chlnh anh den ± 0.08 mm .0 mm tren anh. ' do tll~ 1:5000 .2. ban ve phac.2. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.Li ay ch\lp xem d m phl.1.2. 6. 86 hi~u manh ban do.1 den 0. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).hOng qua 1.lng khi : .5 em theo tll~ bay ehl. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. 6. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia. reng khoA. cd dau bay chup vAo ghi chu diem.i l~ 1:2 000. d¢ dAi cua vach: ttt 0. a 6. rtrong do ghi rO ten diem. Do v~ ban I~ bay chup. sal s6 xae dinh tieu e1.Dau co dang 18.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem.2. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh.giao dj'~m ella dja v~t.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.lp.02 mm. cac cuem kh6ng eM anh. i I~ bay chl. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. 1: 1 009.5m khu VVe nha It tang dll. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. v~t a vi tn quang.y d~e.doi.2 Gong tac bay chup 6. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ.tong hQP. klch thuoc va dang dau. thi 6.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0.li. ev the nhu sau: .ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:. neu lA rnau den khong nhc han 0.ng 0.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup.02 mm. cac qui dinh etta qui 6. .tren Anh. ti .01 mm.2.1. Ij Mu iAm dau m6c ph1. dang.ptM. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia. 6. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau.1 mm tren anh.2. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh. loai diem lam ciau.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. 6.

cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. ngQ9.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6.ay toan nang. 1.5 70. Triaxetat.i BAng 19 5. 8M Toan da.t tit 100 mrn tra len. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ . 140': . tieu cV may anh. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan. vucn cAy va bul rQ. hoae khi m~t diH kMng dil dO sang.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. 1 2 2 a co ban. - ban da.ikfnh 19C mau. : : a 100 . do v~ dang dat.0 70.C co ban (01) 2 Anh (mrn) .2.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang.. hat nhd. phim mau hoac phim quang phD.0 l 100. 8M SD-3.12 Phim chup anh co the la phim trAng den. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang.140 1:18000 1 .2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. ngoai h~c ban da 1 . 1:10000 SD-3 SPR·3.j chl.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. Phl. Khi 8U dung phim trang den de chup. 6. ct. SPR-3. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19.2. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<.tng 2.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo. 1.m hOn hQ'p. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep. I 1:12000 I I rnau. 2.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. phuong phap thanh 14p.5 70. ngcal 1. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1. a thanh phD. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt.lp . tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . 100 70 100 .

3500 1:3500 1:5000 1:. SM 6 .2 1.~.~ 200 109. dA ngoai 1..2 SM 0.'. 100 1 SM 100 1:5500 50·3. 0.7000 SD·3 . SM SPR-3C.500 da ngoai SD·3.. 1-.100 100.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1).p I 2.5 100.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.3C.2 ! I 0.3..2 th' .U 100. SPR·3C Tob . 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C. SPR·3C. SPR-3C. '_. SM da ngoai Toan l.140 200 1:5000 8PR-3C.7 1:2000 ! i i I . Ban 1.25 1:1000 da ngoai • SD·3. SM 1. 100 100 70 r di!.140.140 1 2 1:1000 0.0 70. SPR·3 100.~ I" 1. SM 6 7 2 . 4 5 SPR. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J .2 1 2 1. 140 1.5 70.~40 100. j ~ lOa. 25 70 100 SD. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1.3C.140 1. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C.. ngQai 8M 1:3000 SD·3.

Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.350.200 500. SD-3: Stereograf. bay (km) 45 25 .2. ~i thanh l~p blnh d~ anh.200 . 5 -.2. .t bay chup !lnh. . SM: Stereometrograf. Trong tntClng hop nay bay .TM . - :-.200 h . Rectirnet.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. Rectimet. tr. ngang khOng dur. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb. __ H 1:5000 200.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 . --" .Chsnh cao Ion nMt so voi mt. BAng 20 6.200.2.200 500.500. Seg-6 R .. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor . 6. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y.!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$.200 500.15 cf>Tb.ic dia co t~n m.l bay Loai may ndn Seg-5. 6.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.ng dO pM dQCva. Seg-5. SPR-3C: Stereoproektor .t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.350. <l>TM Seg-5. BAng 21 : <l>Tb. Rectimet.350.5.t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb. ti l~bay chup dU<.350. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. <l>TM Scg.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 .100 350 350.350.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh. (00 ban chuyen tea d¢).100 500.350.lc qui dinh boi tll~ ban d~. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy. I.n dung' ducc di€m.: : .200 500.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %..

6. 56 hi~u tb phim. pbim ngay. 6. tu 6. n€u-d~.ng 2. • S6li~u do chenh cao bang khl ap .Van ban thi€t kebay chup.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C. c) pbAi nM hon 1. thi6t M. Neu .3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. trang thiet b] do ve.v. . sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam. dieu ki~n dia hlnh. 6.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung.l bao dam: 6.3. sai 56 t 1 . CMt lucng phim ph8.2. 2 giCl.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang. dia v~t.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}.1.3. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).1. 3 . D6i voi vung canh tac.3.0.nh va.2. (y min) phai Ian hop. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu . 6.c'W li~u sau: . Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia.02.1 B6 6.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9.2.200 TeN a 6. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup.2.Gec l~h xoay khOng qua So. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. 6. 4 . do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 .2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.2.hong khO phim ~ nm thoang mat. . vlt xuOc. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.1..So d~ ghep anh (anh chup lal) . qa cOng tac bay chup rua .Qa dO diem chinh !lnh. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.Mf.2. hoac bang 0'. bot nuoc.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi.21 Neu phAi bay chup bu. 6.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. BQ anh in ti€p xuc . 6.G6c l~h baykhong qua 6°.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb. Tuy thea phucng snda chon. fl..3.. 5 . 6.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0.6ng c~eanh .0. 7 .D¢ cao bay th1. 8 .22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.Phim goc . ~y max) phAi nho hen h~c M. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.2. . N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.2.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay. tn diem kh.2. 6. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30. trung blnh ( y tb ) tit 0.1.VAn ban kiem tra nghiem thu. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.DO cong dubng bay khOng qua 5%.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.5.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. tu li~l1 Anh.n khu bay chup.

. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!.lnh xac O. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. d\fi. mAy ehe .7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}.Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6.l dal qua 1.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh.arn .1. con C v-~ng d~i.Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng .. C1. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo. Ngo8. luc ~5. thea doan. 6. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢. .1.thuc phu luc 29. I . .8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. ti l~ Anh vA mAy do v!.dhy tlnh thea oong . 6.1." . .Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . ph1. . 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).1. . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O.1..3.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .l. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem.3. nui b6 trf thanh cum. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1. .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .g6i phil ctia 5 !oh.3'. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i. phien hi~u mAnh ban d~.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.3.cb.t1u ti~n cac vi trf ehud:n. diem kh6ng eM anh.1. .1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP. .l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn. t~n 80 d~ phai.5 d€n21ll.Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°.1. 6. .3mm t~n anh .1c 26. a eel 6.3.4 0 vung dong bang.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) . 6.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6. 6.3.3.1cV1. 6. luc 25 ) . Mn kh6i lAng dhy. 6.86 ll. tAm chlnh anh.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh .1.1. neu b6 trf ph1.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan.3.t klan do noi.the hi~n ranh giai khu do.1. cac diem trac dia. .1 chu yeu. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P. t~n dl.riang dltbng bay.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .3. neu b6 trf 4iam.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.$m . b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i.3. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.lmm .. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec. khi cln thiet cO tM b6 trl . phy. m¢t s6 diem dan C1. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .n neu a phu luc 26. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem). dl.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .3. d . s6 anh.ban d~. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.. Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).12 Nhf.lc Y1. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .lbng bay.: a . .

Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu. 1:25. 6. .4 Dreu ve Anh may bay. kiem nghi~m may.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i.Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh.1.2. . ' 6.1. Ri~n.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.2.3. moi la~i ph9. ~h mep anh khOng nbc han Icm.000· phan ngoal trl1i cua CI}. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay .4:1 Qui dinh chung { 1 ! .Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. .15mm.2.3. . 6.3.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . ghi ten diem con phai va sa do diem. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.5cm.1:1000 va 1:500· . khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t.000~ 1:5000. 1 I 6. . dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0. 6. . cac diem dq.2. tirng kh6i. 0 vung a:n khuat.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.5 em ( di~m met phAng J. diem dQ cao cO cMn m6c. ngu:CJichich va ngttbikiem tra.) . .3.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh. cac.200 TCN Trang 57/200 TCN . D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. . tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.3. . s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). ngoAi vi~ tu chlnh vi trl. n€u gan cOng khOng nhc han 3. s6 dttong bay.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.3. . . s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. 4. .Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0.3.C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. 6.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . ngay ehCeh.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng. 3.000.2 Phuong phap. dUClng kInh .Tai lieu kiein tm. bot .c trung cua ltja blnh. phAi. tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10.Trang 56 /. SCI do vi tri 16 chich. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do.2. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1. dong thAnh ~p co bia ngoru .Tren mat trai. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. 6.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~. h~. .1:2000.35mm tren ban do. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. . dong thbi phAi do tl cao cua cac . .Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t. 6.i lam bang giay tttang b.5 em ( di~Ii1 m~t phang.N~u di~m b6. 6.3.51ln. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay. .ianh cung v6:i ten diem. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. . SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).

! 1:1. 6. eho dieu ve nhu: .". dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS.4.000.1.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. tlnh. .Ban 6. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. ~hu vl. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi.1. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia.17 cua qui pharn nay de IY· . 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh. NhUng vimg dia vi). 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.1. dilt dai.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.i bien 1ern.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do . Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ. _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung. hof). hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. co qui hoach .1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. chai cheo khu nha ch]u Ilia.va Clla moi ani _ dubng dia giai.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. ve'b5 sung . Anh dieu ve d. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai.1. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v. de dieu va co tM ]a. neu d¢ r¢ng cua mai chla..5 Dei v6:i mep bien tl. 6.3cm. dc song lan.Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang.1.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa. pha.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t. l cm tr{m anh. 6. . 1:1. ranh giai dia vat. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.12 Thfl.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla."gi5y can dieu ve) '.000. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500. sAc net. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do. 6.4. thira. till li~u san co ph\lc Vl).4. d] gioi.ic dang bien d(mg. mai hien lor: hen 0 ..Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. khu do tntoe C'OCling ti I¢. vao trong 2cm va.4.Hlnh s. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj.000.c blnh do anh. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ. tui1ng xdy. 1:5.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong .Tal li~u di'eu tra co ban v. 100mm d6i voi ban do tllf.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do ..Tai li~u phan vilng qui ho?ch .4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp. ra ngoA.Tru li~u sat .v .000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan.16 va 5. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve. .4. 1:2.~::. phap neu (.4.1.4.t dan gian.1. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay. bien tiep bien.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .1 I . ghi ten !'lnh tiep bien. 6.4.1. khOng hoen 6.1.4.1. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.1.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.l thanh ve.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13.4.1.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db. cac ki hieu va ghi chii dang dat.ln~.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.1.cban goe duang n~ (kem ca.1111m tren anh thl phai xac dinh .'p. huyen. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.nh t~n anh phAi rO rang. di$n tkh dieu ..1. 6.dieu va 0 thuc dia. 6. khOng b] i M· xuec. 6.c.4. eo nhung khoug xu 6. hm). mai chla.n dch. thanh lily.i do. Khi tiep bien va bien elm die.}t d¢c l~p.4. . 6.

5.t do cua khu do.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.4. 6.5. ho ten nguci dieu ve. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a .Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. De phuc Vl. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh.2.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l.4. 6.1. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O. 6.2 Dieu v~ anh don su 6. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n.5.000.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.000.4.000. Trong dinh dO cao cac diem. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. ve bang mau do cho ro. dia giai 6.3.5.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . 56 hieu to Anh. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt.3. 6.3. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh). cat do Anh. 6. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0. _ C6 gAng chon. con 0 vung doi.4. . ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh.4. 6.2. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.tiep bien kh6ngvt. • So do duong day.i.3.2. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.2mm.5.1l1tra. I~ch vi tri eua diem.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao.4.kheng 11M han Icm. . phai xac dubng blnh dO va ki hieu..000. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.4.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n . .4. 6.1.4. iltoi khOng che do ve dO cao. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho.2 CMt lUr.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10.\nh.4.cac mau deu phai pha thu6c 6. de. ban sao 18..4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. 6.2. 1:2.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. 6. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net.4. anh don.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6. 6. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). 6. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua).3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). 1:1.3mm. ngl1bi kip.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve.1gt qua lmm tren ban dh. 1:5. ve bang mau do. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4. bot nlloe . .4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu.1 Ovilng doog bang.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon . Neu khOngco hlnh {!.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so. -Bien tt.

6. 5. co ban! .l"C nho 0 vung doi.000. ! bien . Cac train chup phai b6 trf (. ~.5.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5. nga tu duong. toan dac.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii.5. nu].l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat".' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2. nam do ve.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. phucng phap thanh l!}.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.biet tren duong thAng do.1.l thuy. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.2. 1:5. .1. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. n 7. hiet.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO.16. .Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t .l. cao va bancan . mi.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1). a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. anh don hoac ban do dtibng net de. .1.. khi cac phucng phap khac dung kh6ng . nga ba.2 Yeu diu ve chup anh lll. Dol vel ban db tl I~ 1:l. dl.ai chfnh.5.i.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac. phuong phap 6. 1/4 khoang eao deu co ban. ten don vi thi cong.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . 6. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh. tr! .000..Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: . tll~ do ve.Blnh do anh.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang . Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu.56 lucng.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla. DO VE BAN DO DJA HINH. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.5.::-_ - ~ : . eho cao.000. 0 vimg cO dO doc dual 2°.4. . o cao cac diem kh6ng ehe' anh. t\. G. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do.Bao cao tiepbien hucng gan dung.17. .. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do.1 Qui dinh chung. tim khu do.BAn can do. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.tt dat. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. n(ii nghiep.pban do g6e. bi . may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn.)p bang cinh m.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t.l.. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh .5."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. 7. Do khoang each 6. dinh mat cau. cong v. loai 56. 7. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.» . Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. 7. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do. do ve dia hlnh.

Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. ' 7. neu d phu Inc ~9.7mm 0.quan sat tong the cac diem cao.0 2.5 1. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. db thanh l~p. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.8 1. 40. .7 .4 0.2.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.i: te cu~ duang day s.5ml11 O. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. I 0.6 3. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.7mm 0.4 I 0. ti~u c1/.2 . do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 . Stereometrograf.s Mng 23. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan.7111111).0 10. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf.:. . do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. . sai I . qua .2. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .0 8.99 16 0.30 _ 0.45 0. Do lech chieu dai thl..60 10 1.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc . J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat".Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.0 7.15 6 0.: .5 va 0. Khi may chup co tieu cl. O. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.35 8 0. do I I .? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: . 2.0 i II I! 0. cu tM 18.6 4.5 0. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem.8 1. f 7. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'.000 i I.1' 00ml11. r 7.2.Smml 0.20 0. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.cua bu~ng chup va may do ve trong nha. B tlnh b~ng dm tr6n bAn . Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart.000 1:2.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.000 1:5.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.0 I : 5. chlnh giua mo hlnh. 1:500 1:1.8 1.6 4.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.1318 EL a hai ben true .2.85 0. di~u tra chi tiet cac tram chup.

1 0.a. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .2. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) . COng thllc l.04 mm t~n anh.3 0. 7. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). trim cac ceng trlnh khac .10 Cac diem' dAu d\1ang day. .2.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.6 0.2 0.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32. 7. phal song song. hinh non bang dat.. '. D:!u diroc lam d6i voi tat c.5 1.2. diem dat .2. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.0 1. 7. 7.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24. neu l~h cung kheng qua 15".6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.13 Trong I -o 400 800 1000 0.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt.. Neu n~n th\!c dia Iii. i d~u m6c khOng bi .Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha. .. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.i chlnh khong trung vci dja vQ. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl.5 . vach da. da. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom.9 2. 7. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. . a 7.2. Chieu cao . con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng.2 2.2. dAm bao de hlnh.a. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .12 Clic yeu cAu khi chup Anh : .t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0..anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. .8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. esc di~m khong eM tde dia diem·c.7 0. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep. 7.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.4 1. . • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. 0.Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) .Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. bui cly.Dap 1. nr tM blnh thuang.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29. .1 tren anh). BAng 24 f· Trong so tay dau.2.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.5 0. 7. . .5 2509 3000 '3500 4000 0.. Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t.2.~Au tning. ' a .DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20". a bang 2. . Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri.4.1mm each lam dau nhu sau.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30.lxO.

C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. ro. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.2. con do ve hi!.2 . neu cham cung khong qua 1 ngay. lliai thuy chutin NhA. tu chinh Anh dieu vi! .3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. nut. huong va go..3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac. toan dac. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.m. .2 mm thl phal loal bo.1C th6a man yeu dIU thi cong..duang chuyen kinh VI. xtlOC.long che dE'mg. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. 'vung khuat" 7.14 Tat ca phin~ dii chup rh.. III.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. thanh qua do va bu khoang khufit. IV.lm nay. chieu cao va vi tri 6ng kinh.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. voi hinh thlic va dQ chfnh x. Ibp nhu b] hong. Luoi kh6ng che dQ cao hi.3.3. bi mdc . 4 . 0. s6 dau moe va cue ban ve dau moe. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl.3.1uang. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. cac khu diiu moi giao thong .n 6 cua qui phl. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh. xem xet m~t.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano.. d(>Quang hoc chung cua phim.2. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la .1.2 Doi vai nhung khu vl. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. nghiem t. 8.) co the thfmh l. ..tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.. 7. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay. so do ngam. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.rong ngay ehup. .l li~u sau: . mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. thai giHn 11. luai tam giac. II. h. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000. luoi thuy chunn ky thuat. diem day anh.tng luaikl.)p cnc m:. thanh qua dieu vEl. duang chuysn va giai tlch cap 1.lC d~c biN (diu vtrqt song. cac diem hi~u chinh anh. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. di~11 ve anh • .y nen nhu . 7.2 Do noi kh6ng cM anh. . ' no ve phap I . phan 4 cua qui pharn nay. _ S6 tay chup anh. Tat ca (.Van ban thiel ke khu do. q 7. d(> mo. Vi~c thii.! 8. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. lucri tam giac nhc va Ct-1. lubi kh6ng eM co so .lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5.<ir dau toa dQ khung Anh. / · Bien bhn kiem tra.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup. • 7.. eM cau d6i eM ' 7. Sau khi xu Ij phim anh. l~ch cua true Quang hQC.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. cac chi tict phai nhln ro. hWi khdng eM do V8 . 2] 3.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A. tin ell. do bu. nha cao tang.\i duo(: Xl" Iv nsay t. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. . tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh.1.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . dQ CH.3. 7. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. .1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (. diem cai chinh. mroc hang I. 8. diem kiem tra va dung de' diou ve..

Chti y dovt! vA tM hi~n cT. M tMng ngam.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. Trang trUbng hqp neu khonr ".· . toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM. rO vA khong de l~n net ve.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat. . . 8.1.t cao. chua on dinh IULtiJi 3 nam).\1 cho cong t. . gAy khuc. xac dinh bAng do khoAng each va httang.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c .~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. Chon vi trl gan. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. phap toa d(} vuOng gee.p mang !libi kh6ng che tr.tng d vung cl6i nui.goai l~i. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq.1. phuong phap cue. cQ. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S.3. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung. dinh.4 qui pham nay.1. mi~ng gieng ki€m tra ea. Trong khu vl.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do .5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. 8. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM. song ph8. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam .. dong thai phAi. a .ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM.2. .1.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.1. .driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao.1 Do vEl dia v~t. cac clu tran dubng giao thOng. 8.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . 6n djnh khac.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. . tai li~u cua cac bo. thtt6c thep h* thut"IcdAy.7 8.2. phucng phap giao hOi canh. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.c 1ubi do ve. 8. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : . Net! khu vl. 8. tot nhat nan chon \.MC djnh tea d¢ g6c pM.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve.te xay dl.ay dl.lc di~ tren khu vue 1a xay dung. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.tng.3 Khi t hil nh I:).i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh. dong thai phai t~n dung cac t u.2. V\!bn hoa.. ~.1c dja ho4. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do . dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM. i f 5. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . ' on Cac . Trang 711200 TCN call S. . 1. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. 16m. t rac dia nha niroc.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. tit khau dau den khau cu6i.1.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh. . tat ca eric diem ella l1uJ. tligng dai.2.6. cac dUC1ng'tau di~n. Do ve dang dat.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam.

.2.2: 1..e d chi do 1 ~\(a Ian do. I Do bang thuoc thep .\ng phucng phap giao hQi canh. dlt~c xac djnh b. 8. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500. dU<. 8.2. klch thuoc.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da. 8?1. I 40 60 100 80 100 150 .8.. dugc xac dinh J". . Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.1.hqi. hoac cec gee pho.)t xung quanh h. g6c nha kien co.2.1. G. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h . 8. ng:'i."n~ do bang thudc thep.~ quy6n thea th~ W. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. V~j.8 ~i u?. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8.'I(: Itinh 1:~() t.1.\t nhu gpe phO. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!.!C thi gee e1f.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18.Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. y nghla xa.1.:i:il· ('till.\1X.2.hhnh 1:1111 J.2.000 1/2. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .1.3 Tat ell.[~~ pl1.1. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1.ho~c. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8.11 . goc nha dA xac drnh tea dO.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met. . co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. dl}ng th{ji kho:'ll1g.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh.000 may do xa quang h9~ .4 Khi do ve duong pM vamat ph6.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!.D6i vci cac dia v:. tu. 8.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500..c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v.c:i("h til 8. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. dl(. tim gQi.h~ vao d" r¢ng cua duong ..1.2.1.. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : .. I .icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m). 1:2000.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho. . 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000. o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1.m tu hioi kh6ng che do ve trd len.lcxac dinh bang c. kinh te v.v . . b may.6. 8.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . !.2. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc.6 Tu e:i.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.. dQ d3. d6i v(ji dia v?.5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 .9 ~i . neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren.tuy t. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) .

2.3. d!a. 8.2.' cac dla vat co d:.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.3.2. vung chua xay dvng. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.1.1. Khi g~p cdc vi. Cac qui djnh kl thu.2.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k.2.1..2. a a a ve 8.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.200 TCX 1. 8.2. I: d~ng thbi do ca khoang each .·ve.1.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8. .2.13..14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b. 8. a I vung da Kay Ullng va .1. a 8. vi~ do .1.13 Cac dja vi. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph.1.i€m tra.2..chi tiet ~.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.2 va 8. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.2. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq. he pM.~t.000 1. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.2.2.000 100 150 200 350 150 8. 500 1-'1.. .1.2. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.\t can nhir tuang nha.a.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b.2.J.1 Khi l?p ban do.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.2.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.tcdja.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.i~ lUCIe duo 7 8. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4..2. cac diem a li500 1/1. 1&ra vao etia titrig can nha.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia. can cll vao de>cao mia chi tiet.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B. phUongphap do.1.2.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.1 den 8. cac gee nha. 8.2. tv .m qua 2 ngay.2.314p ban dh.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.2. hang rao .2. 8. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.2.1.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae . Neu cac d~a v~t dttge. 8. .3.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.ii chuyen cac dja V?t da do n:..Jt twin thea cac di~u tit 8.000 1/2.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.2.Trang 74.2 M$t dQ di€m mia.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh. .2.000 1/5. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.i thl.2.2.2. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.l.1.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra. 8.

duong.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.c dja : . Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii.l s. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.. theo thll tt. tu hi~n t~n ban do. danh s6 I a 8.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu". 8~2. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. i .1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl.3. lKI thua .2 Dong goi v:i giao nop tai lieu. . I .n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua.lC va ban do dia hlnh ph.So do chia manh.3. ban d~ .hai dllQc ki~m tra dn than. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. Dol vai t. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh. !1.3.3. chlnh ngoai khung. con cac dja v~t cd d~ng cong thl. 9. \U_2 Co :5. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang.3. 0. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng. I i I . ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. . .t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : .::.1 . do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA. hi~n dl. . phan IOf. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh.2. Neu kheng' pbat.. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do.i : Cac ngOi nha ki~n 00.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.t l~n ban dr.cac tAi. de.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng.So do It!oi kh6ng cM trac dia . chi dao. tu I 8_2. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau.1isan pham.\ do due \'il han do" do Cl.Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V. con ben phai de chlnh. li~u.1.i(!'mtra. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n.[li li('1. dllbng b(f vung.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da.1do lllai khong eh€ td. cac di~m kh6ng cM trac dia.2. so sanh hoac tien hiinh do k.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. tl. _ 8."lm quycn phe Qtly~t. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\. Sau khi dua cac dja v$.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. moi dip ph:ii danh gia chat luong.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh. mucng.2.. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. _ Ban tong k('t k)' thuat va A. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia. fl.2. . 8.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI. a . dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.Ban hlQC . d<mg thci I(l.0 do ngoai nghi(>p .hauh qu. 9.

'phai co bang' gitry r¢ng Scm. h .Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 .Chi chu die'lll 4 . blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9. dia gioi 8. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .Tai Ii~u tlnh toan.l ce)t tieu 15 .eRe tai li~u lien quan. G ..mg'thanh qua I 16 .S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .3 . kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 .tQng.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.So do dUC1llg day. . kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 .Tai Ii~u tfnh toan. loai thAnh qua. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Sa do phan manh khu do 2 .Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 . lo~i thanh qua. toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh.Ai lif.Sa 4 .. khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 ..Ly Iich ban 12 .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 .Thiel k€ kg thu~t cua khu do . tren do ghi tI l~ do va.Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal).l'y bOng dieu ve . tll~ do vi!. rO 8 . ~n khu do. ten dan vi thi c~ng va mm do~.3 M6i loai tai li~u d~u.2.Cae loai so do mat phiing 7 .u phai dtlC. s6 IUQng.~nh diflu ve hill theo gi.lielll qui tam va de) cao 9. tren ban dt!bng net). do goo 9trang). s6 h.Tai li~u tlnh toall 13 .lc.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 .Tai lieu tie'p bien 7 . 1 I .Ciay chieu (. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do.Tai li~u kie'm tra.Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Tai Ii~u kiem tra.khac.

..0 f 50 COil ~ 1_ I .i. M6c lau dai 10 . be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.2 IVai do ve cho khu VT. 4- 10 0 Hlnh 14 1S J. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 . ~J6c trong Ivoi do ve 1..!c co 2. .Trang 90/200 TCN. M6c tam giac dVong chuyen cip 1. Moe tam thai nen cling nhu : da.1. Trang 91/200 TCN 3.l r 2.

CQt tieu thucng . . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1.. L . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4. . G1C lnai cot lieu 1. Hlnh 17 I Hlnh 19 I· . Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ . f ..Trang ~12{200 TCN 3.-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. CQt tieu di dong bang thep -e.

mat.:· . de Hlnh 20 .it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . . ' .I . rae va Dc u6 IV- DC.4.1.\n. kho. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. .Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. . cat sach kh6ng hl11 d3:t.nuoc.i nuoc.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11. Cho cal vh xi mang tron deu. moe. dau moc vim dang. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. tn1c diu do 1 fr ! i.:it.. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. Cho hon hop tren VaG khu6n moe.6.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len.J.txi mang. :i:-.2. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. ~eu thai t. d. I Noi do moe nen chon d eha dam. da la 0. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. thi khoang 3 glc. neu troi hanh. cat.

Kinh vi Chi chu : T15 I ..2 TT-4. J tlch va dubng .045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c.4 LUcrigiai I Tl.0.Tb-l T2. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3..!. chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.. \ \ \"" .J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. 0.ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:. tam tram do e =0.ui d(li COt 10.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN ..lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ . .YBK OTC. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ .tang chl.:" A~ ~.I I I I . " . .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1.. ..TTS OMT·30 TT .013 A :. Dr. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.ll\lc G MAYTRACDlA R3.OT5.re-c 1 Dalta.T3 OT-02M. ~ .176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.

sai s6 trung phuong ±O.2 dung ±30o 1:2500 1. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng.0 ngang 1. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. May thUy chuan chinh xac. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8.i l Trang 99/200 TeN 3.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh . . Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2.05mm tren lkm Hb-4.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8.5 ngang ±30o 1:1500 2.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.1 ngang ±30o 2. 151-400 1:5000 Ni 007 . sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . dung de HB-lH. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. sai s6 trung phuong ±lmm I . May co dO ch£nh xac cao.C cao. H3.T-50 TOM. weu chinh tia n~m tv dOng.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4. dung de do thuy chuan hang III. . dieu chlnh tia ngam tv dOng. Ni-B5 Ni 030 .0 ngang 50-700 1:1500 . dung de do thuy chuan hang I. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III.C.

C dong.IV 16). Mia g6 gap 1 mat. vach ehia 1em. vach chia H .. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. ~1 BJl4. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do). dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm.. Mia thuy ehuan 5.C dt)ng.O di(l. chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem. 10mm tv: d¢ng. HTC. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. 4.c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1. chieu dai 4m . vach ehia . dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. co cit)ngang. sai s6 trung tren lkm.n _C dar mia 3m. HJl-3 vanh d(l ngang. l cm chieu dal4m.May ban dac . Cong' dung CAu U). De do thUy chuan kg thuat .Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl.

I' I .j I I Ii . Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2. Bang31 Loai may Bang 32 . May toan dac .5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I .Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. ~~""~. ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. 1:5000 ±4+ ±20 . I Cifu 410 d$. I I May ban dac tv dOng.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA.5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3. bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh.5-250 Ta-2 ROOta 002 2. cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang.

56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh).D¢ cao trungblnh ella khu do = . hang s6 may (k). s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot . k . ecos(M+8) ob = . y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru.e {os(M+IO S = e .u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE.oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung . e.N QUANG Trongd6.nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm . ' Oe = . do l~eh tarn ella may (I'~ ).Nguyen t61~ tAm may el.LAy trong Ii lich cia may. K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.e . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh .lnh.Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ). ap suat (at) eua kMng khl.Trang 104 1200 TeN Trang 105 . do l~ch tam gudng phan xa (bb).200 TeN R .Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

4·. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay.!C nhe 1 ' . d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu..c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c..J. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc.. Up s6 dQCtren ban dQ dung.::.r == rtren . Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai.c L . nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS. khoi vi tri giua .rduoi vuot qua N . dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. . 8. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. 9. . Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). Vach khc3. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina.' Efu cac dai lucng r :::. Tren m~t dnt d~t 1 to'.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay . 34 va 35 . 10·. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2. . sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. ruem cua may. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. rduci . tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J.ella tam luoi chi.et qua do.r == -. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.(rtren + rdl1C10va 6.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1. 0.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

nh'. . 1.phuong phap doc s6 nhU'sau . 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~.' v(!Ch chi. sil dOCsil ctia may co d~u bui. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.' • ph~n du"" (ho.. thffy haf ban y dv dung va nam.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng.p nhau .." ~ . cua ban d(>dung lam chuan doc s6. thco chiOu kim di>n. h.u diOn hOm s6 'in.. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". nghi~m t. cho hal v. . Tn s6 V khon. 0. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.ng voi vach chuan doc . li"n . 'au do ""n bAnh do vo. 180 225 .c .wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31.. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y... sau 0 V"" t~ 4S V ~ .ng bQ 0°. n dOCs6.. duoc ""01 qua 40° '..y the cho v.oh cltwin dOCs6 nhir Th". U". quay hi> ph~n nw"". h nhu blnh thuang.lc 450 1.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho.ch chin kMc chan do doi djon ch. Trang 122 t. Lu« do . nhu 1.. sO theo '" ph~n do CI..i d".8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12.vo " 3bO 1 .'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.. ng. kMc duoi (ho.. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph.6 cU.LIe:.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. Snu do. loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu. M.m ti~n h.c t"'n) t'. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. -. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. Co tM di. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. ghi lr.-en phai 10".. Tim xem Imng c~.lm pMi bAt dllu W 330° (ho.(cnhO quang hQc.c 3150) v.30 -40 -!:iO a. Doi wi nh ang may khong '" v..~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di. V lam tung dO v duang bi.6 d\>Ct.'n cM" kim d/lng hO di 300. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C.tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:. I I 90 13S.>ch ch . nhl.y.

0 11.0 17.5 35.0 12.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.0 15.5 -41"6 -46.0 30.m n~n l~m -ti(lp '~RU k. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.2 +7.5 12.6 11. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.c hang III.2 38.3 30. ch] khac Iii.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl]. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.het.H sO doc chinh xaca'Z.6 39.0 13.0 39.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu.2 15.:!:20.5 30"7 34.4 +1. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.8 30.0 13. neu kh6ng vi thl b(. thuy chuan hang IV hof}.\ UU.0 27. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.lt que. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.0 -5"Z -10.0 30.5 10"4 12.3 11. 2.0 25.2 -16.6 -26. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.5 10"8 11. bl I. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm.0 29.6 16.4 30. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.2 24.8 +9.50.2 -28. S[lU do dung .c vach k}ulc nhau CUrt mill. (:!:10.0 +17.0 12.2 30. Klt]\-l NGl1I€:M vA.kh~!lg thay doi ng:lm mil.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t.3 16. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.'IC M so dUdngcong chunh cno. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.5 28.:t. 56 :±: 1 0.6 trn c.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui.8 Vtb == -36"4 13.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.0 31.U.5 31·Z 35. 56.5 24.6 -39. Kiem tra C.4 -19.6 .ren min truoc. ±20 \.8 -35.. doc s6 a l tren min SH.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh. a.2 15.53. Ket qua ghi vilO LAng 42.8 -3. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10.0 UrO 13.2 34.6 32.ng vi trl b\> ph~n = sin.0 33.jr:g may. each min kho:'mg tir :1-5m. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(.m .rvl TRA. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°.8 30. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.2 12.

S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh .S6 tliang mia b. ' Ldndo 1 2 3 4 5 . theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . K ==50 ± 0.fn s6 ho . S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I . do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min. cao do Vfl " 1. K == 10 z. .H~ s6 chu€n 100 va 200. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99.Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .3.5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte .dia Wnh hAng purig. S . s=: K1 hi(lu 1 3.n .Ko) pM! tMm vaa ch~nb. K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia. a v I Tr~n . K ==100 ± 0. S ~ I (K-Ko) Ko .2.5 VT.(K . 1~ == 20 ± 0.Chcnh cao do chuan may 1\0 . lru. K = 200. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1. thuy hth . can bAng may va dQi tam bAng qua dQi.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .ChIOu cao may K==_ .khoang each do QAng thuae thep ltb .1c a .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.~ • Itb .n~ chu.4 Neu c. Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100.S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100.1c h~ s6 VT. do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.1 . 0. chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100.1qt h{ln sai cho phCp trlin.

= 206265. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D . each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > .20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. . Dieu ki¢n n.\ng ngarn.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m.S . Dung may kinh vl 1.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.im.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar. Trong truong' hop Illn hun t. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.1•.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1. Kip'lll tra Vii.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g.fJ. do 3 hUang.~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l. huang con I~idi qua true bang ngam. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau . hinh tn.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • .hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2. den khi dat thl thai.Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. Hlnh 30 .GC) Phlllt.

f'l.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V.5) von. (thai gian giun 2 Ul. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so.i hong. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich. 5. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.Dc d6i voi cung mr.0 ± 0.." di~n up do ph:1i Iii. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA..t a vi trf 10 mS.lO 6 cAm f. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.4 .. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy).an tiC) I.3.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). (6. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc .n klnh v1). . -.4 den 10. KOHTPOJllt. hoc.1. D6 di¢n rip nguon (8.1 (met) A . 2. 3. Khi t. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. d(J l('ch tan s6 M.Trang 141 /200 TeN · . Xac dint.ynAp 15 lai. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai.t b(l ph~n ±O. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. thai C l-i'ET.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang.7 trong Ii ljch may. f CT . do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).. 1110 may 0 tranj.. K"" 0. num II v~ vi I.l NGlfltM MAy CT·S 1. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m.1 hec. Do dien up tieu 'lh.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra)..2) von. 9.2 von lJ dllu ra cun may). tranh sl.5mnL Dung may do cac khoang each do. 'l'lnh6f theo cOng thuc . KrEr.2. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\. fn .5 viec C4ET.8 den 6.}.t. Dung' db th] s6 cai chlnh '6. De xac dinh dO Ii. 4.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t. dDC 96 kiO'm t rn.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may.f CT t.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6. . hi¢u chlnh dol tarn quang hQC. trong thbi gian dd may chua phni sua). d. Thl du dung dt th] t. Xac dinh sai sO chu ky cua may. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm.. t. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb . rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn.d B bI K (t:h).t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. long rei cua may v<\ M thong g\1dng.~ Trang 140 1200 TCN Up }(.10.s6 hieu chlnh th.m thanh cua ac qui (5. tlnh tr] trung blnh Itb den 0.: D ~ A + K ~ 0. Kiem tra chuc nang hoat dOng. kie1l1 t ra vA.

Dc) giao dOng nay kMng vue. SHU do chuy~'n khoa tll.ng khf quye'n xao dQng. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l.kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R .D sang D. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100.n trOi. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. 5000111_ 18 gtiOng. GIa I .kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . + Gia tIi P . 2000 111 . 1000. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO.6 glfong va 3000. Trlnh t.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 . Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0. kim dllng:M pha van chi vi vi.Mi ch] trong khoang 60-80.l d9C s6 3 liin. Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(.:"==-~"- . khon T.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt. .Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.\ rip Sll. _" ~:'!'_':"'"'". sau do chuyo'n num thn s6 s:J.hiQu kCt qua do Hin i . n lun han ho~c bang 6.n s6 2 vii tl1n s6 3 v.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng. vj trl 0. 10 1Il DK . tlnh xorn phhn 8ly lich may.'1110 d~ng Mn xuong.5mm c9t thuy ngan. trong dieu ki~n ban ngily.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. xoay mim pha.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n . nlDJ{ ~ I n . 500. I 000. trf 2 Wi ~ tri 3. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam.i .i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. + Gfa trj B .1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c.l._1_=_1 . ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi).10 D trni Ij mel) D. khon T-D sang vj trt T. . Truong hgp nguqc If.ng.10-G D.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO.u do vii. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa . khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j..lc 17 Klt:M TRA.~i n ? vi tri 1 va. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll.s6 Ian do.nh 5000 -40km. 2000.ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R. Cae khoang erich 100.n s6 sang tll. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong. 300. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. Luc nay kim d6ng _ t.ng vi 0 ho~c chi du(.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. .5. khoa th. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.1e IOn han IOc vii l.le 1.ltdttr.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. khou (I>3Y v&n (} vi tril.n nlng .L t. cIJ.Trang 1421200 TeN 6..'tng c. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham . 300. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye .

con s6 dQCa thn 56 . tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).l h.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Bai kiem dinh b6 trl t. de xli 19· .u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.'1 noi bang phlmg. Khi do.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000.Y INVA de xac dinh sv.he cA d~ a:m KltM NGHl€.M nA. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl. DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl.!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva.thn s6 1 lay 4 s6 te.n true tiep.IC 18 2. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<. m6i chisu do 6 lan do.1 mm.l~c vuct qua O.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". anh huang dQn khoang each do. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . ap su{(t va neu co t. -t'. s6 dQC a . dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do.t gin 3 ch!l. 2 56 hang dll.y 24m vA O. Khi do phai doc 56 Wi 0. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561.•.3mm d6i v(Ji lo~ dA.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).

klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl.Kiem trn v.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh.y v~ xUdng M sua ch ita . Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. . ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. c. ki<fm tra cac b¢ phan cua may.li. .n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6.I ! I hoac xec x<. De nhin 1'0 sqi chi. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. 6.lc ung cun may.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. MIA DO TUVY CHUAN I.t t~n chan may phlU vftng chAc.. Sau do phAi quay may di 180°. Khi da lau xong. e.· . Ne'u l~ch qua O. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. d~u d~n.lt dau may vao true may. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. gucng phan ehieu bot mtac. g. . Dung que hi~ll chln.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. ki~m nghi~m may thuy chutrn. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. dtlong nay pMi TOrong va net).t chinh xac. ntln dan gi. K. Sau d6IAp may vao clin than. Ki~m tra vi\. ham.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. Xern xct vi\. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. Kiem tra va hi~u chlnh 4.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1.5mm thl phal hi(!u chinh l:. Xem xet va.1c1'0 rang. 1. khang bi hu h6ng.l. Vi(lc kie'm tra va.n khtic pMi hoan hao. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. sau d6 quay may di 180°.ngtCCri do ngil. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. khOng co hien ttlong hi tic bi rc .nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may.tiluDi chi. .D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB. 2. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch. 5. ' b. Hlnh nnh ItlM chi.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo. d. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce).!nh d9C s6.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. Chan may va cac b() ph(l.~t hai mia t~n hai .u kia co trung vci dAy d9i khOng. may dl).. v~n rn nhfj! nhung. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi.. N(fu .ch nhau khoang 40-50m.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8.lnh nhtl 9llU : Vi.n lulli chi. dAu duai buoc rn¢t qua doi. 3. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. Num di~u chinh ti(!u cv. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. d cua b¢ ph. kh{)ng co vet xiiy xat. . (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<.ch.

c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u.t may. tn a. B. bl va a2. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.}..t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. .c CQC go cd dinh mfl tron) . NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. sau do ell each 10m If}. Tr~n bai d<1t tuong doi bang.80m). n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu.::1/10 AB (hlnh 31). xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. p. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33).l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm. bZ tren mia A va B.trl:n II va 12. Hlnh 31 LAn IttQt d. sau do dung c8.1 till. 20· thl duqc.1 dong tiep 1 CQC nira.ng may rbi dQC s6 a l.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng.aukl. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. q Trang 149 /200 TCN \ tl. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. Kiem nghi~m tl:J. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. cAn bA. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i. GOc i dnh thea cong thUc: . Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.Dung thttc.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua.tmay . khoang each giua A vB. Can bang may. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. SI. chon diem A M dl}..c cu¢n do khoAng each I 2A. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32).101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2.2m. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. 7. lai.}.1c ua O.

.1.+ _ 10 2 20 3 30 . s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may.60 va 70m). _ ------- Ci.. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang . can bAng may cAn thQ.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.n o. D.50.n sau do IAn luqt do tlt C9C0.)t may U. doe cdc sO bj.l JMp tia ngam xu6ng 20mm. K= -7 [S .40.t tran cae C9C.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0..p bang de tfnh. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. .. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. Hlnh 34 . Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng. b2 . Dung mOt rnia IAn lUCJt d4. a6 tran mia.6 . 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I.h6. co cac s6 d<.30.. LJi = hi . 1.cj L2i = a] . 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau..0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111. 20mm..[V2] < I.Ci A '""'... b.i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!.:::.5mm thl may d:. Truoc khi do ph8.1. 4. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may. trlln mia.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] . nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8..l th~t ehfnh xac.tt y(\u diu.. 2.. .)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc. Tuang tv hl.1] Si) K __ trong do : s Ie.>c tttong tlng cl. Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------.:: ------ _---=.-_-_:__:. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .2 .iA.c2 .7 . PhAi do 4 Jan...::-=_:.20.Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m. Tr~n cung tron 111y cac diem 0. V2i == L2i .. 2 . khoang each tit may ( d.=__ bi4-.. -_ =--:_..r: -:_.. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7. ..n do. a2.....!.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10..c6 sau do l(l. tli do girt nguy~n vj trf 6c. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.~---.

0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. May d?t chlnh xac a giua hai mia. Nhimg vi trl con ll. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. 9. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. 54-64.:>.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi). Kiem nghi¢m mia thUy chuan . 64. 20·2!)dm.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN . ~0-20. .73.kMng de vong xu6ng. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no.ng. . [ hm 18. Khi ki~m ng~i~n:-_.54. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10. (tai 0. 10. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. = 10 =: Hi ~Mi La IS. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm.t nam r..g<. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13.i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. sau do vAn gi\i . Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn.mia.III. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc.rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. . Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A. . o va m:.lmm.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. Hai mia dat each nhau 200m. Ai hi Hi ::0 hi . 'N.. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem.ti m6i diem mia khi maya A.lcdua ve diem ·0·. q\ln O. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. t . Tri 56 cae. . X9. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t.OGmm..1 dieu chlnh tia ngam). 8. X8. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua.c djnh sal s6 tl. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia.02mm. 12.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. 1 vach chia nho nhat cua thuoc). PMi tien nanh do di vn do ve.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . mia pMi d(l.\t do cua rnia . D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . . hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. II.

'it may..t den va do cua mia. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~. ~a pMi 3.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. vA cAc m€u it ~. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. Dll'bAn. khllng cO bl. . Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t. tit tir. HAN UAC 1. KI£M NGIII.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.c9. Kh~d~y tay vao 4 canh.200 TeN nguyen vi trl d:. vi trf khi cd dlnh vit ham . N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. '. n. 3. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. a go 2. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. Ki~m tra ban ve.li M'n vA .Trang 154 1200 TeN Trang 155/.i. Ki~m '. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t .N6u SB. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. . quay ban ve. tm 1. tra 2.c .eM. d~dAng . Tro.

v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. phAi song song v6'i mj). 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng.o mat phAng dA duoc kiem tra. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng.lc titlu kMc nhau.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac. chem vao de than may mot mieng gi.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp. ChQn n1¢t nIl. 9.t thu:llc cua tllliy tri.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac . 10."t khoang 5 den 10 m. M~t phang ngarn pha! trung dQng.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch.. Trang tntong hop kMng dl. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}. 8.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco .. . TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. Nltu.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7.1y mcng.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. . m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. Vi). BaU do quay may di 1800 va. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau. sau do quay may di 1800 ~i dl. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc.t~u cAu. ap thuoc va.lc tibu do. trw C1 xa. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi. .t day thu& cua may.ng may. N~u all thay xac 6ng kInb.I. 5. . Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc. Sau do hi~u chlnh bI.1C tleu v~ hUClngd6. hoac song song v(Ji mep tlruoc di . nhu 1l1. 4. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~. Sau do d9.li. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. Sau do dinhbP MO. D€ ki4m tra. Sau do tien hanh kll!m tra l!. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma. Nt'u khong dat . ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung.. Nou nhu muc lieu It. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.l.I.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc.lt n11Bcv~ giue. Dl.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua.ti~u theo hub.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu.. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!.m tren dUOng thing CUB.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac.tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl.tc ti~u ban dl\u. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua.lC tieu k. v6t xuoc. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta.q. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ.hOng na. Mep vat thuoc cua may phAi tUng. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. N~u hinh chisu IQ.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc. D~ ki~m tra.ng cua hoi dJnh.t thuong.

2 nun thl phAi dua ~ xl. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. Chanh cao cua m6i IAn do X8.! ( t j f i . De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac.MO Trong dri : MO .2mm. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm. d~t may ban dac l~n ban VB.toc chlnh khottg.tong ke cua: thl.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. 4. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko .Sui s6 chl tieu ban dQ dung P . BaU do dich chuy~n thuCsc. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : . danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m.t6"ngsua chua. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a .Chenh cao do Mng thuy ch uan htb . IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X.1c . . 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve. Iai de vao diem du danh dau. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl.T :.i song song voi nhau.. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.i d¢ng. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II.CQC In duc. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm. . Nl!u vugt qua 0. IV. Chsnh cao I MO= 2 '. M6i IAn dgc s6 pM. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c.. f ~ . 8au do quay kep-doi di 180°.di d¢ng. hi~u chlnh may ban dac tl. duqc vugt qua O. III. H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.i dira hQt nUac V!\O giua . P . Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900. N~u l. 3.S6 d9C ban d¢ phai T . Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. De ban dac 6"vi trf can bang.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. 1. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2. thea bieu dl) dl.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. Kiem tra kep doi tam cua ban dac .H(! s6 chuan (l0. .'lt dubng t.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. IDem tra vB. Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5.100) ho . MO . nghieng' a :. 2. De ki~Ul tra. 20.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. dung but chi k~ml. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8.i ('1').

05 K .86 doc tren mia bA. [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.± 0. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc. K:= 10.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. cho h= 20m la-Zem.H~ 86 do xa b.1 K = 20 ± 0. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.. Ch~nh cao tram do pM.2 K:= 100 ± 0.s6 dQC tren do : do . Vi du : K 10.OOm . Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.-Lcm.Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).m = Ht. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.± 100) a.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h . Icm.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2). 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft .1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : .D¢ cao diem mia Ht.chiau cao may Khi doc so tren mia.!bng cong chenh cao v.02. 10.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd. N100:= 0. K = 19.m . cong thirc tren se con: h C.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.m + h Trang do: Hd. s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii. NlO:= 0. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em.1 K N20 = 0.02rn De ti¢n tM lap bang. ± 20.ng d1.03 = IO. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v).s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. as _.00 x 0.m . ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.98.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt. at . cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.05 x 20..TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm.i xa. 20. 100) vA V\1c.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i.

. ni'Ji long b¢ ph(l. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t.- . ~ . 4. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban.• " -=. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc. KIEM NGHft.lmrn. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . 1I.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 .':M DIA nAN 1. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban.t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben.ptM . 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). . Lam nhu v~y vaj lan. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. . N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.€.n hi'lm kim kim. SI. phai OUa vito xUang 5U~ chua. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. el!a v_Q.€.' ~:~ _. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). 1.icd{ kim se dao d(lng.Y ~ 3.'~" . 1/5000. 2. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. do chuan bj eM in . DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat). 1. Dat dia ban tren pan ve. bo thanh sat ra. doc 56 a vi tri do.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. ~. .n r1li dung lai. kim dao dOng nhO dll.

d¢ cao v~t a ngoai troi.Trang Prang 1641200 TCN 2. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .\ng. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8. 3. ~ Di~u ~ W. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng.ng. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. ~ : t~ ." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-.. de) cao ieu ve.

c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. do bli din v~t. Phuong phrip pMi hgp. Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. 1. Bay chup anh II.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. Thich hop voi vilng dong bang. ~:. ehuifn bicho ch(f in . Phuong lin I . nhr\ eVa thlfp. Thfch hcp v6i vung bhng phhng.. PhUong an 4 .

dia vQ.·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng.g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. it nha cao thng ket hop voi dieu..~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .n anh don hoac so d() ./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn. nOi nghi~p . 3. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~.'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2.t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ .'/e nOi nghi¢p. Pht1C1r. Bay chup anh o"".t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng . a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J . Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.

Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. kielll tra. J Blnh 36 . Bay chl. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.-13 ¢i nghi~p.lp anh PhI.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.! ]l. Do v~ dang d4t.1nlbi eM in . ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.

lll. Blnh 37 2.56 tri diem trong tn.15!23x23 .TE7 MRB .nn ffiayAnh Loai g(k chl.9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.1p Tieu elf. ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .5/18x18 MRB .1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C. M)A.11 . (mm) i ca 8.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.

I do Trang 1751200 TeN.lC Vl.'i'rang 1741200 TeN tlch.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng. dr.IC V1.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .li a) Phl.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.>cao phl.t do \0'0 ". + + + + + + +.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol.3. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 . b) Ph\lc V1.j_ 4.lc V1.

<ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a.0.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I.2 t. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.1 ~)n + 48 phuong 0. (2 -f-) (n+3. diem tang day m~t ph3.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' .q 12.h6i.mau tlnh torin mOl k. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo. I.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE. phong dai cua mo.1) + m. m s :::: O. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.mAti sO tll~ ban db th8.q _ Sai so trung xy .fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f. _r V 2 H 1. chup .Heu clf. TAng di\y m~t phkng : : .0005 bn H .55 m R::::b n..5 b sO trung ph\.tIl) cao bay chup II.sill 56 trung phliong do ton . m'z=' 0.d~ dai duCfng day arih mp .'{l.22~ r ( nUll: b.2) b H (M---) m 2 +(--. 2.08 n. nuiy ehup imh b. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::. 50 J J \ n = 2.0 th] sni tren mriy do 19!1til) .ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp.ng c. tuycn : a) Tang day .25mxy 11) Ui.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB.40n+27) R TIl 2 '1 b '.lGm 3 +4..-) 2 (O. I1\h m H 5() _ Sal.5 m ill + (_q)2(O.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy. Ii mat phang' : ' v _IV. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .

d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".Ii \ .M~t phAi . l\ 1 !.. ru CHiNU MAT J'HAI 1..u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng.Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml). ( canh 1.. kl hi¢" ").".s6 hi~u di~m va vong tron ml!. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao . vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.iX:1ll ) 11721 Di~m . (vang tron va 86 hi~u di~'m mll. 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.. ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ . 2:".0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 .kfnh Icm ..gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 . ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang.__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ ..t phhng trim dO cao..

-18·1 \ 7·(.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8. tu chlnh bang Hinh 46 2.rn : Can Vnn Thu t.n 1". phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.15 D(i cao cua di~m 0.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .Y1) 1[·202.-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l..35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.

dll. may Anh + I) t min == Cos rp .6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t. CAl' c()NC. 1'IUri)N(.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.lc 29 J I .huc tren : lllp .JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t. Krell t.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1. Ticu c1.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -. Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. • GI.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1. ANIJ I\IAT 1.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .l1l.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do . "-ong 2.Tmng182. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(.J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . 11('>1' no ve nAN(.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! .n. Iii 19a d~ anh xz eve dO.

: YC vi Ln gWa va d(tf.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch. N6u dilu chu t.1t(a l)(?l Illi(I.1I 'T' cOng do nhh k may t. l. ~hti.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng. va giao dir. t. _ DQ.. m(oc t. f. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua.ruc XX rhhi vuong gdc viI.\ng klnh t rue !1j. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.ie·p X.ii". lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.onf'.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.ruc xony ctm L. khonng (i·8m.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg.Q:Ilit) el'l:l khuru.-i. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t. ntftk.ei hlnh IIn..in ng.('ll.!:'lIn el\. con nht! hlnn (b) chung to t.rn khi ki(lll Iq.\m khn.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd. v(li dAy dol.lC 1.1c dit-ll ki('lJ ":I".\1. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.\ng l[P.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. ni. veli diem gilfll cua 6ng bot milk. Cf1C yfu t."tl1l vi CII\.'lIl1 6nr. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !.]"('0 dlch xn 11. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep.V t.(iJi ta ng.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny. Kiiim t. nliuuj.'mg thing. e. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.((l.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S. 2. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).hi'. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'. KieHl t. Sau do d:).rlll1r.M UlIX)N(. 1.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot.'li1 m. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l..che ml}.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.e trtmr. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.I1\(ilng dl(l.:m t.t cun may song song vai hai I . sont.ruc dung cua mny.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.~ ~ong vui (mg hot.' 11\.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.htfe lli('1l nhu sau : .heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t..~(i1l!. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ).'1. nu:ac hieu chlnh.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.\ t. 1.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau. ". Di(~ll if.rong c.HI d:"ty: a. trinh t. N(.r1.tY !"ll:l ].\.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(. VI chup anh. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v.h. b.!" ki.1" do ilh. N(.\ mriy thuc hi('I1. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.hry. ong ll{.\ [)Hf'. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l. m) ~lAYKI. KI~M NGHI€. Xoay m:i.! vi t.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh.tlC.. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.m ~hlnh.!"tH' ddng d.Y so khong duoc x~ dich).rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU. trw' thing. D:~It. elm t. r.y gao cho mOt t. 'Vi~c d:H. eua may.\ mf"m.lll.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.IP phni e. dun[~ cAe TlIltT vA. c. C. _ .m Cl\:1 ('.hV(~ hi('ll..pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man. Tia chinh etla hu("mg clll. vdi t.·hot.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp. True .) ph(m dinh htfi1ng.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1.

\lo~? c 1\I.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng.. / Trang 1871200 TCN r I / " . khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang. . diCim IllOe t(. nam t". a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO.::::20) .h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll. ?~ic~ ep xu6ng . Kh6ng thay d6i vi tr(cua may.~~l1h .\ng ·0" wi guay mny ng."h.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng .lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.)o g v. c'ieh giua chung.1 1I. ~(~u .lIt d() 7."u d6 kh6a .up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.'.fng phim co phim vao.2 CUll e:\c dffu bung t<. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.g C!IVP). N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.0 nin diem chfnh hnh .lc tQa dO clln ph:l.. "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong. h(\p de. 6c dot cho khung chuyen dong ". Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b.0 cho "". su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn. 6c 1m 5.Yr)t :1'1:." lu.tng phim .e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c. Xae dinh de.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau..m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu.n ginc clm tlfm k'{nh. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.ti lU<. n II.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.. ng1(oi I." h.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo. 1.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl./ .han 1l~1 [J VI trl uung thl v. U\n~ L" ) I) .1.1c dfch dd.l< ngam. ngvoi til J:\phi)p dt. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I. keo tAm chdn CUll.. . vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia. n.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang ." ~h.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht.2oo TCN .1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.. hll. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham.it Clla bu?lng'ch1.rng phim rn. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm. • Khi d.. I fai rnia do pMi da.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl.li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian..1Ion.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. c~o ~~n khi v. Cae b6 tn '. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.n quay kInh vt. nghia iiI. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl. Y/.t trong mOt vui phLit. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX..02 rnm thl phhi xll dicit m6c !. Cac s6 d9C dri dU(l'..>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.tp thl tea dl) Z 1.Trang 18G. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang." "0 hQ I'h'~n dinh h". Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. .p h(\p de.)L quail s:iL pll1\i n. KiC. 21 ==22.p. Dung .im vno mot din vat to l'¢t erich xa. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu.llll trong mM phan glaC <10.".C diem u:1 drinh d:1u. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht. quan sat lai ~At do qu~ h~ t.

ic ±[)".l dat vi trl cua klnh v~t . e\U\ dlling.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1./1'i. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii.3 V .. trong elk u:lu m&· dO t1U.p tM. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O. Sau do nhi¢t d(i chenh l<.'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).u L·Lo kh6ng vugt qua O.fr L 3. Neu hieu t9R. ..Lla .Neu hii. Bang erich (M chup Illy 4 . -f. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l. 4 diem m6c dau khung.)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup .. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng.J .(_q Hlnh 49 (X1 C. Nhimg yeu .ng.nh. tn . Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).) . . a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq.. De kUhn tm 10 xo. hlnh 4G)phlli nAm gll. X eho t.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. . r. G lim ban... chup 1l1.k lUU m6c 1911 d(J. chup hang loat 24 {mh ... nh drlU tr(~n mrt. mac . Cllt)i cilng n6'1.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat. Do ul) cao ellll nuiy v.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co.lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.l.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn..t len may do ton d¢ li).n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .. . Cac Am ban nhan dut. klnr voi rmic eo thEf. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc.. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l)...1ng phim rai xl! dich nd va d:).n mep .02mm t. cac ci}t. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh.Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh.f..\ ttl\. 6ng khdi..ll d e. -/.pc v(li u0 chinh x. Md nap klnh vl. dinh huang theo moe t.!UI:IC.f2 .(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3.D~t may tren gia.lap phim k1nh vao khay dt.. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc . 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p .c Z.·ll dem d~t len may do t93. dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung.. Tren mo.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh.t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng. - a.

ctEf' + 1). Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . sin 2E: L == X2 .5 (Zl + Z2) . 0. Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh. L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .Trang 190 two '{'CN L1 = 0. L 03 t. Z~ = Zb.. :: arctg d'ctgso . nh~n.ic gilt tri f. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2.Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n. ~L4 vuct qun O. . vo. tri gia.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' . etgf ZOa = Za- -1).114== 14 . _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.Xn n(n. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . Xo.5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . + E)J ·1 Khi e <:fl.03nHll din pMi lol}. L . 20 thea c6ng thuc : f"" 0. duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh.5 en cae diem a.tht1c .p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp.""ng h<. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue . 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh.LA . c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup. L04 .i1>0.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!. d ::.j.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.'" tri r. detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)].l z'b Z'e 0 2 L 0 I.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c. = L3 .sin2r f2 ==(d'+6. L 4 . M~ .s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh. L °3. t.n : .tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll. =f. D6i wi bubng ch1.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: .tgfic [ COS' (f{J . b. L\ tfnh thea cOng thuc . Z4 hang 191 /. _X:. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp .1L1 "" L1 . Xb .5 (Zl + Z2) L4 "" 0.in d..5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0.

sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day. tlnh.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50). con rnnh gi. Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day.08 rom' I . kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). .JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB. 'f ::.Ii diem A dung cac goc +'{' va . Sau dd I.pthe..I. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). Ti.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r .rulmg hop chup thing blnh thuong).irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0." do dung ue thiet ke. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t. AH. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51). v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (. mZo ~ O. nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.1318 goc fJ ==2305). cac hudng tuong ung veli t.

CO? phAi cua dl10ng do.ing phInl va lay khay dl. quay cac Of. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. 1.\[ lfii. UL.ieu do. 1110 nrip kfll~! nIb. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII. nh" ('en t.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X. m(lt. 3.eu day.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.ing phim fa khOi b¢ ph.lI. hinh ilnh tren kinh IIllr."n Mnh ch" p " ''''i.1C khi .u ehlnll h<. J~'ch tr.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.t. di~".may va tien hanh chl:lp. 9.~i tbl /it'll do.ii.1.nh cua8. Mo.jt tv J~ch d:iy). hLiang nuiy ve khu V~(c c.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(. l<jch tnii. Nell tn~)t rh:ln n. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr . Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. 5. 1.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn.o nap eMn ra. dong nAp kha y dl.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t.ln chuJl viI Xl'1n Xl. .. tlo.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram.'it ph:in giac ella anI. duongpMi doj the chup (A. khi ctm nglllll. bu Ong chop.t" thl xe dich kfnh v. dIemd" m t~. l~eh phl\O . phdi. 7.JI> Tren dir. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho.lg hop chup th. (rl l(c'Ji ho.ng thw d. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. th.~ thny ddi .io Hoi khllng ep va 1.lo de. dUung' d. con tron b(i ph~n ghi d. 1}inh lInn Hlily vii J. chnY~n mdy v.iy.'n hllm. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). dAt t. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(. .i('!u do. AL.\ng.1y ep 2. con tron dj(i'm ph. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. kfhh voi t:il1l t. ph:ln tde vi cho tru ng Ill.~c tren) nia vlIllg chup bj "c. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. cho khung lil'l} ve rhia trUde.'1ll trrii ella dVi1ng (f. rh. mo nap klnh vat. Bli doi vai die'Jn pMi G. II. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit. IGe'm t ra vi~'ic d'. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup. Sou d6 Rbi. (thAng.~ tr. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i.

1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.t d1l:t 7. Ion bbng ilOh clwp .ra.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::.0 G~) . do noi diem kh6ng che' anh 6. Ki(!m t.3 Do noi cac diem khong cM anh. Do vc him 5.1 Qui dinh chung 7. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.3. 4.0 n'! 5. l~(_lC (HI.1 Qui dinh ehung 6. hlnh 8.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. Qui djnh chung 2. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).2 LUdi kh6ng chc do ve (.4 Yeu dhl 26 32 .2 t.2 Do ve dja vq.1 Do vo bhn 5.3.u.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9. dO eric 7.3 Lnp Lan 1.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.ID thu.JC L1.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.c chung 6.4.t va diu.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.1 Do vts din v~t 8.7 Puu 19C 4 : Moe.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6. NQi dung cun ban do 4.2 Cong tac bay c\WP 6.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.fty dung 8.4.2.1 NI:.4.2.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal). Thanh l. x. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3. coc UUU.ti(m do 4.2 Di'eu vc anh den 6.4 Dieu ve anh may hay 6.3 Be tri vA. dong goi va giuo 9.ru nghi<. Do vc troug khu vue dli.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.1 Luoi khong che co so 4.TlJy€m tll.1 EO trl diem khong che (mh 6. kiGm nghi('m uuiy :~.i duang chuy"Cm dip 1.2.

lp Phu h. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il.le I!) : Kielll nghi¢1U may. So d1J qui trlnh cOng.lp i !.ctrAn tram ch1. mia do thUy chunn Phl. (im may EOK-2000 Ph1.IC 32 : Trinh b.lc 20: Kierh tra.l l1. Ph1.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .lll..llvc 17: KU!'rn tra. .IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.te va erie dl.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .ll1.lc 16: Kie'm tra. kiem nb. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . Phu.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1.ll1. ! f Trang Phu It.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl. kifi'm nghi¢m Ph1.lc 27 : Tu chlnh m.. f f 1 .llvc 11 . .l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl. kiem nghi~m may kinh VIDalt. hi¢u ehinh ban d. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.lng C1. kie'm nghifm.t thao tB.lll. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000. kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl.lc 30 .lp anh may bay '.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1. Trang 108 110 125 128. f 1 t .lll.Trang 1981200 TCN (..lll. Kiem tra.l vc 13: Kiem nghi¢m may.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll. Phu h.lc 22 . kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl. Ph1. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1. Iuc 25 .l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 .lng khi thiet ~t~ Phl.a 010 va hi¢u chlnh t.ll1. .lC 14 : Kil!'m tra.lc 21 : Kie'm tra.ll1.lkern theo .1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 .

" . : . ' ~.rl'.": ~k:.~ ."\1\...t ~ I . 11:.! .~ :.' ~ .t It .:~~ ..' ..'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful