P. 1
96TCN 43-90 Quy Pham Do Ve Ban Do Dia Hinh

96TCN 43-90 Quy Pham Do Ve Ban Do Dia Hinh

|Views: 696|Likes:
Được xuất bản bởi1971986

More info:

Published by: 1971986 on Feb 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

hlnh chieu. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len. M dO cao. 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . M toa dQ.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ.1:5 000 (phan ngoai troi). .6 . tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . 1:1000. each chia manh. Tuy nhien. dia hlnh I 96 TCN 43 . ' . each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr.90 1:500.

1:25. QuY DJNH CHUNG I.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM. 1:1000. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil.3 May va. ho~c cbo tung khau. 1:1 000.tc dia ap dl. 1:25 000'. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo. viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 . . do .Trang 7f. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.lluc 1).6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . 1:5 000.WOTCN 1. ve hang cac phuong phap sau : do . dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve.. a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl. 1. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. thu th~p ttl li~u va. 1. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) . 1..2000. Tuy thu¢c vao dia hlnh. ' .6.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500. a thuc dja bAng may' ban dac. 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat). kiem nghi~ll1.5 ban do. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. -1. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. I 0 000. d6i voi do tI l~ 1:500.4 Cong tac kiem tra. dung CI.lng d6i voi cac khu vue . 1..Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra. 1. mrco ban hanh.y. 1.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac.

1<.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay.!oi ki 16 met each nhau 10 em. elipxoit Krax6pxk.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.i.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.0 '1.500. 2.5 5. khi do va ban do 1:2000.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08. trung . Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay .. h<4e kill khoang each giua hai . .25m chi s\1 dt. ! 1 I 2.t.5 0.0 ~ ! I r 1.0 2. chung. t! 1$ bin do do ve. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.0 I 1. 1:1 000 vi\ 1. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}.0 --- vOi cAc.0 0.8 Khi c. 2.25 0.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . . Tru'i'fng hop d~c bi~t. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1.5 1.0 .tll~ ban d?l 0.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve..5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.5 2. .Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len.5 ti l~ 1.0 2.c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung. . 2.5 1.ehu : Khoang C8.O d(lU CO' ban O.25 1:1000 0. 2.0 2.5 1. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. 1/4 khoang' coo d~u CO' ban.0 1.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban. . 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban.5 2..1~ I Tren tb bAn do ke h.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000. dlibng binh de) cc ban len hen 2. quAng tru'Clng. 2.5 0. 2. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi. 2. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va.5 . ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000..5 2.5 5. phan loai ~ to'fLl.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.

te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. IV. 2. cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.4mm.Lllai dO cao kinh vi.ln khao sat.lng de' do ve ban dll.ng quang dang va O. cac gial dO<. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao. ' .lng khOng dUc. III.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO.9 gom. hop thong . 2 .2mm" v:u.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll. 2. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2. 1:1 OOO'iA 1. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (.3mn~ " vUng ram rap.' Bang3 do VB 2. . IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p.a cac dia vat : 2.Lucri d¢ cao hl:lng I.11 Luai kh6ng che trac dja dUc.Luai tam glac nho.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp. . 3. sai 56 tuong hO gilt.. II. cap sa . o tu 2.!\ng.5mm tren ban do. . 2.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing.1e hen O. .2. song c6 gang giam cap phat trien. phu hgp vai qui trinh ap dl.71l111l. va giao h¢i eo dinh.ty l(! 1:5000.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1.Lllai d¢ eao ky thuat.500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. 4. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1. dO cao lttqng giac. 2.d9 diitm. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh. dam bao m(lt.2 000. tift cl . Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban.10 Truong hop d~c bi(lt dUc. quan tr<. x tong the' den cue b9.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1. nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao. tlnh theo ti l(! ban do. 3 .12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB.!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph. 2. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 .14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0.trong tntang thU'angCo 1 .ca ban a vung rung rnii 2.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban. thea man d¢ chfnh xac. dUbng chuyen kinh vi . D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh . I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.

3. van hoa eua chung nhu : nha may. nho. eo dQ r¢ng duai O.Di~nl dAn cu . Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.n thiet kM.Dang dat va chat dat . kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. 3.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi.. Song ngoi. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do.5mm tr£m ban do ve mgt net. muong mang . Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang. Cac dia vi). Th1.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. 3. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong.. dia hlnh IAn ban ita phAi tub . sO'tang).2111111 thi've tach ra. cau.cdng trlnh phl:l thu(le . nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000.3 Nhimg' yeu tei dia hinh.ThUy h~ va cae. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao. 2. muong. dich vv. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.. nha van hoa.t da co trong qui hoach chlnh thuc.1:ian db Nha nuCie ban hanh.t ra khi do ve ban do 1'. neu co yeu dIU bieu thi. cM dao s~u. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi.. ty 3.17. 1:5 000. chi ve gop cac nha co cung tinh chat.Dia v:}t kinh ~ xli. .lthu¢c .Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. N(H DUNG' 3.1:1000 va 1:500· do eve Do df.17.. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. Ranh gloi vA tuang 3. hqp. Mn. kenh. chua. xa hoi.1cv~t . bien chi duoug...a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2. 3. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000.m ki hi~u bieu thi cho phil. bU thua on djnh ding phai bicu thj. cang. Neu klch thtlae cu. ngbi. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra.. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do. nha tho. rach . rao " Dja danh va cae ghi eM cli.16 va 2.2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp...t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu. kem chiu lua). dja vi). ttt O.16.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. tru so uy ban. ducng dill nho va duong mon. Mi . Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2. buu di~n.1:2000. 3.5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc. qui mo (Idn. neu dja v~t dAy pMi chon lqc.2 Khi bi~u th~ dia ~~t.Trang 121200 TCN 2.theo cac qui di n h c u the. . ba ho. bd song. . .lCva.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th]. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O.c 3.dia . thl dia.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. v~ duong mep nuoc. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh.)n 0 thbi diem ch\lp anh. Duangbb vung.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n. c¢t cay s6. dap cao .

1. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2. 4. kenh.5km doi vai giai tlch cl(p 2.. tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. c~nh m& dau phAi 1..5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day. . 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:. C¢t vO tuy€n . Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu.8 LU'ai giAi tlch clp 1. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang.lay all a tat ca cac ti I~ ban do. kI hi~u va ghi chu. ducng kinh than cay va bieu th] !. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut.a..1. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l. Qui each m6c xem phu luc 4. gO. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. rau. thap nha the. cac loai cO . cay nong nghiep. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao. 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd. dO sau. Cay va cum cay dqc~q. cat.tMp nMt.1. 4. cay cong nghiep.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. . chieu cao ti~u do Ill. 3.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(. nui. 4. pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. . bAng phuong phap giao hOi. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do.. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia. :.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P.1. 2 ph:li Mng4. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O. Bang 4 4.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. nga ba. tu thuy. a " 4.1. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin.1. day. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. Gnc phuong "i do 2 11'l.p phai do dQ C8. bun. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu. chat li~u. c6 dinh nhu thap nuoc.1. 4.mh ma di. dong. Di(>'m gOc vi'!.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi.Ulg chua! tam giac. chem IV6"i(Ph\l luc 3).3.1. eric di rich van han .6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh.lau dbi cua nhan dan dla phucng.D cac dia phuong.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km .-'. tru'ong hop kho . d~ den va bao quan dttqc lau dai. mau. doi. hoac chem diem..c va hai e:. Ittoi tam giac day d<7C. ten song.u ke ehllng. set.khOng qua 2 phut.... . " 4. cac diem phan rhuy. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung. 4. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu.. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB.1. soi. 4. xem xet cac truang hop C1.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c).1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 .

Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.Dua eanh .Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O.Gee khi chem diem so. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.12 Canh chieu va d<. 4.DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss.lmm.. . day. .Phuong trlnh .sau) khong qua Iml11.6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.Chenh cao duoi 1m .13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. G6c do theo phucng phap toan vong. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O.mh' dq dai day . 4.. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai.v . song di¢n ttl hoac day inva. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: . BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: .ledung cac leal may do xa di~n qnang.1. DI 3S. cap 2 d€n 0. . doc s6 f1 3 vi tri cua thang .Dua a.2kg 5cm .1. . Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu.6mm doi vCliloai d~y diU 48m.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh .1.IC s6 4.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.4kg 5cm 3 Ghi chu: .Trong luoi dAy dl)c .1.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do.5km. CT5. V. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000.IC 6) .lc Krax6pxki ..11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo .Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh.h. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O.25km. 4.3 nun.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic .i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau). Neu canh ma dau khOng do tn.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O.1. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0. phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may.rc Cling. 4.cap 2 O.. .Gdc li~n M trong chu6i tam giac .

3 T<. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc . Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. qui tlO" 0'2 0'2 . ! I I I I . Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn . Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm.1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). c~p 1 va cap 2.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay.li ca tram do. 4. vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en.. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. 4.:~'lm I.13. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do.JC5. 10mm khi chieu tambo ngam. Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I .15 Lues' an chuyen co hai ca . . n n .ai 20m thl phai chieu diem. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly. de. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. Neu cOt tieu cao tren 20m th. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1.14 Xi! ly do bu.m qui tam xem phI) h.I I ! I I I I Phan. . Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. tl<. do Iai nhu sau : Theo 020 . Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do.1. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do. phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB.. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut.1c ). _.Hlnh thuc giay chi€u dil. s6 Ian do.>P '_ tren chan may de do goe. 0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng.f911tram do co 3 hUang. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. co d¢ dlli cac CRllb gill! . De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay.oil m¢t IAn sau khi do... Giai tich . Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. Do gee bang cac may IOI. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban.l11. DIem goc cap cao han. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu.1. nhLCng tia n.5111tro len. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010.

-: 3 r:» __ itt.M . CT5. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang..Ji l.n\: fOknl\ .f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau. Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.13.3kml " \ \ M"(:J I ..()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O.) -~ .n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . \Sai 56 khep tucng d6i cua duong .5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O.~. '..S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.. N .:r" ..11)... \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen . Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I.~ k . _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0.t.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may..08km 0.~ ~ f'\) =./200TeN if.. 4. tf\~ i~". 1R. .v . 4 ). 4.-f~..f\l~ Trang :)1.lm.S6 diem nut. Canh kg thuat. Canh ~\A L)~) --70-.2km .).1. khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.S p~I() lk ~ . 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000. .. may do xa va tuyen.4.12kn 21..p CLS. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .35km\ O.~. DI 3S v.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may...i:) ~ liD 1. n· S6 gdc . _ ~1~ ".r' 10.?= 1 N·k .-.1. o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -.1.".1. 4.Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.Lon nhat \ \ \ O.' 15km O. DO dai canh .14.Trung binh 1. day Ghi chu : .- \>""1\ "'" I'\~ -\C .. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. .r'"~ 1..Skm 0..\-:._~:2i Tha~h _ C""-"d-\. v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn".}lO i. I ducng chuyan ..18 Canh cua duong chuyen cap 1..11. :::Ill .. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.. \ ~~ 1. M L tt 1.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep.. khong cAt cheo nhau. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh. 5' !. k.phai noi chUng lai.JI.' z.\ 5 6 7 8 -Nho nhat .m<'/ i_J'- L. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) . (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .1.

IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.Cap dUbng chuyen Chieu dil.r Trang 22 1200 TeN j.1. 3 41. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B.11 v:\ 4.1.)t tn:'11 dU0ng \.:20 Khi clo canh b. canh cua dubng chuyen cap do b. f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.min Bala.1:2.1 tam giac do canh cua Cur. Do dac va Ban do Nha . Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a.1. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.16.<):2'. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do.D) rnm D ."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'.Khoang each do tinh bang s6 km .\16ng gee voi canh do. .mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'.1.i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh. : Bang 8 4. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh. . inva va p~uang phdp thi sai day ngan. cap 1 vii. . i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4. nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.e. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen. 2 d6i vai do did canh doi clp 2.Jm. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den . May phUi d.iy inva. mD = :!:: (a ± b. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. b . ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem.b) do canh.ll\lc 7. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu. . 06 hi nh do u6 t ri d:. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. rip suit den Imm thuy ngan. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .1. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2.. n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi . cap 2 con . chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-.":C:u dung d."!ng 1 d. ~ . cap 2.20 C.0. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). sai s6 chap doc khong qua 3".21 Khi do canh b.. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002).

24 Lurri d(i eao kl thuQ.). ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25.IV Nha nude.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat. ± 10 Yn(nlm) . . Khi dung mia hai 1l1~t so.GiUa diem goc va diem nut 0.D9C s6 mia truoc . 0. hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. dai nMt kheng qua 200m.l : _ DQc s6 m~t den. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .1 Trang 25/200 TeN 4.1/3 000 chieu dai canh do.' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt.1.. .e dong huong. neu dai hem 170m phai phan doan de' do.1.may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh. chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m. • . 4.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p. tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.1.D¢ dai mia Bala B . mia phai d(i. 4.m de) cao hang LII. f h= . tri so vach khac la 1 hose 2C1n. 4. ! . Mia dung de do d9 cao kI thuQ.Trang 241200 TCN Chi chu: I .Khoang each ti1 may den mia Bala 4.:m trong ht6i co sa d9 cao.mia sau _ DQCs6 m~t den. cac die. mat do .t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit.1. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua.DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m.t la loai nria mot hoac hill mat s6. do canh theo hai chieu do di va do v:c.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12).III.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu. dung coc chuan va may d.t duoc b6 trl duoi dang duong den.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen.1.Duong don .45" tuong ung voi 2 mm.iIUQng tlnh thea Ih 2 1. giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do.25m . khoang each doc true tiep tren mia den met. mol chieu do 2 Ian do. khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin.26 May de do di_icao kl thuat phai 10.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm.5m 1m 16 12 1~. phai doc so thea thu h. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia. Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.DQc s6 mia sau . Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m. 4.1.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -.D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 .

4.2.: ~~:.p de phue V\I true tiep cho viec do ve.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap.4 Tuy thuec vao tll~ ban do. ".1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll).8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng. JUClitam giac nho. 4. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi..2. 56 diem tron.IC 9). phuong phap do \'9.rong phucng an. .'ngan nMt kh6ng qua 20m. uuong chuyen khong' qua 30. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh.r-. s6 gee ngoat. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do.toi kh6ng eM CO sa tm len. dO cao kinh vi.' ban do bllng Anh may bay. cc the.khcng qua 400m. 1.l the' t.3 Trong thi€t k€ kI thul). giao h9i vA die'm dan (phu luc 9).14 va 2.2.2 lucri khong eM do va 4. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. bang II. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. dja v~t.2.2. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1. 4. chieu dill duong don (xem bang 11).b6 trf bang nhau. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen.4. neu c6 trang thi€t bi d( canh b.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat. dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.15).9 Khl do vi. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do. 56 goc khOng qua 4. .7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve.2.2. 4. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. 4. Bang 11 4.So tram do ella duong chuyen. . b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h. duoc phep cua duyet phucng an.: 4. dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. 4.2.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n . Truong hop that khd khan.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang.2. ': ::':. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9).toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. Cac diem g6c de phat trien h. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve. canl dai nha:t . Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (.t phai giru quy6t C'.2. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi. ~::: .11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu.2. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4.

Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4. do 2 Jan do. hoac chuoi tam giac.ri ~~a g6c !. gee nghieng do lliin voi d(. Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4. chinh xric 1'. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. chenh t. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang.2. ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.2. Bang 12 4.°5.I phu luc 8).tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 .14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.2.1' dE-' do goc t hi sai.2.'li canh.13.giac nho duoi dang khoa t.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000. so ! . do gee thea qui djnh 0 di'eu 4. diem kiem tra co the Iii. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d. . o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do.3.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len. 4.0.13.16 Phu thuoc vao dia hlnh. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4.h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20".10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.2. 4.3'. girla 213.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan.\i do goc nghieng de' xac dinh.21. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.qua 0.2.p C. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0.I(: so khong.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1. neu chu.1.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".2. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .rung tam.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).15111 d6i voi ban. khong nho han 200. chenh kr:!l.10. UOl.'1.: 40" Tll~ ban S6.' 4. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong.2. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. 4. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi. song phai do thea phucng phap 1(1(1.50 goe trong ducng chuyen. .rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n ./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0.j. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam . ': . so so IAn trip 1. neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c. 4. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40". do 21i1n do.do tll~ 1:1 000 va 0. sal :-:6ch. Khi C:'.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph. 2.Ill. tu ve bang dlin diem.d. Bien c. Ian do t:i.~1t qua 45".4.l<.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do.e.2.2.b I phu luc S).12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.8). hone t. Chenh ket. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do .2.

cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2.26 Gee dung trong luai giAi tlch.1 Trang 31/200 teN g 4.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do.2. d¢ da] cua canh. Sai s6 khep gioi han ella duang. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D . do ve tren DO cao kinh vi.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0.: d. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500.200 TeN han 300. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15".13. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.22 DUbr: dO cao kinh vi v.2.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. 4. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang. llloi duong chuysn cap 1.2. Chenh cao do di.0 dO eao 4. 4.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. Nhu tren . do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.p (bang 13). - 4.2mm a vung dong bang va 0. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.~. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14. chenh cao doc theo chi gifra den O.d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do.2. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.!?. qui dinh do goc thee dieu 4. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i.Olm.18.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. . 1.tI nh bang 56 ki 10 met. do ve tren m¢t canh. 1:2 000.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met. 4.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . d¢ Ion cua g6c. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 .2.2.5. I i I hOi dt? eao d¢cl~p .2.5. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc). 2. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.24 0 vung ritng mil. 4. 5. 4.0 ' II ! I I J I co ban (m) 0. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao .25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch.). ~ I Chieu dl!i dl10ng ..'. htoi dubng chuyen cap 1.5 1.n d~e chi do 1 chieu.2. chuyen (km) 2 4 L . 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000.2. I .Trang 30.

4.3 Qui each cac loai moe.p.3.50m doi voi khoang cao deu 5m.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4. 4.4. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c.5 Luai k.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .3 tra phai chon bAng m6c cISdinh. 4.28 Chieu cao may.OOlm.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ. 4.3.5m va 5m. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.lc 4.!ngdam bAa duang k. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k. 4. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1. 4.tang ehuyen c!p 2. 4. 11. dQ cao. 4.lc4).4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac.4.. do 2 Ian do. coc dau. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0. sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. do ve. Ittai giai deh va d1. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O..j :.llI. = lOOv'L (nun) . canh My den O. day duoi ella hillh try.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500.2. d§:u m6c.Olm. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.a tung khu do. . 4.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch.3.tche.4.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra.2. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S.2. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j .t.4. .5m va ± 0.5 Trang tntong hqp thQ.26.ng thudc tMp den O.2.tOi cao k.au kl thu~t co ban.3.3.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4.so trung phuong tuong doi do canh.25m. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep. sai .3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.lm.1. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. IttCli tam glac nho.6 C¢t tiBU pMi d1.h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang.1 Tuy thea loai dia hlnh.~ y?U L .Olm. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m. Sai 50 khcp giai. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian.4 Sau khi chon mlSc xong. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km.. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di. O. ghi vao to ghi' chii di~m. ti~u do 4. 4. CQC dau. .tllng chuyen cap 1 d~t a khu ". chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. 4. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. So do ghi chu diem phai ve r6 rang. dung huang a thuc dia. tea dQ va dQ cao ltiy den O.4.25m doi voi khoang cao d(ou 2. rung met huong kh6ng qua z. dttang ehuyen kinh vI.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.lnh O.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4. 4.-c chua xa. d6i voi Ittai khong cM co SCI. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km.4.4 Yeu cau ve m6c.lm va. s6 canh kh6ng qua 20. So canh trong ducng chuyen.1"'. Canh trung blnh khong qua 350m. . hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi.

. 5.2 Khi do ve bang may ban dl. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h.c do vEltn. 10. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111. 4.5.1 Do Ion.1.i mia 3 hoac 4m.2 D6i voi cac loai may tuang tl.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11.5. nhl. bang pMng. 4.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15.TeN . .bu-sep dd dl.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.l'ng hloi. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK. Bang 15 . khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.-\C d\1ng a khu VI.1. phu lu« 10. Idem nghi(!m theo phu 1I.0. Mia dung de do vEllalO{l.2mm. ~pai dung d1.3rnm. 5. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac.· Diem g6c de phat trien Iii.lc vA dlln diem. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}. 2.7 Mia thtiy chulin kiem tra.cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.C vA MAY ToAN D. ( 1 1 ' Trang 35 .5.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu. 2. kern.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19.5. DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. 5.tgt qua 0. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. . kiem nghiam theo phan II phuluc 19.4 pe dam baa m~t dO diem tram do. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl. pha] kiem tra.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10).giao. phai kiem tra kiem nghit. 5.! I ' nghi~:t.tgt qua O.lng cu dl.5.l' nhu may DALHTA 01('.n may j' tieu khOng nM hon'O.1. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij). phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4. . 4 phan II phu luc 19.ll\lc 20.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3.lC.tc titp len nan nhl.1C' 10) va cac muc 1.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4. Doi voi may thUy chu£n tl. 4.B m.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1. 1:1000. 11.. 5.1a hoQ.1. . ki ]0 met. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.lc 12. may sau dl}-itu. Ha N¢i do C1. D6i voi may xuat xUc1ng.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000. 15. kinh vi (ph':llyc May tuong tl.5. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra. I Do vi! ban - anh.c.1. nhOrn. kiem nghiem cae rnuc I. h(li ban dI. 5. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19.1200TeN ! 5. 4. 4. 3.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO. • Scm doi voi ban dh 1:50.5.Trang 34/200 .1. .

5.5 1.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA.lnggiac. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve. n . Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . canh. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0. ao h¢i ban 5.1.5 mm. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac. do ve. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m.2mm. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen.1.1. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep.fClngchuyau n~u a bang 15.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i. (m) ro W ~t 1:500 0. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve.S6 canh dttong chuyan.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb.khOng wQt qua 1/300. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. Sai 56 dtnh. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. .g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac. dO. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem. 5.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl . huang khong ibn hen 0.Bmm. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc. 5. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500. cd ban.1.04m tren 100m chieu dAi. khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac. 5.04L Tl (em) KhoAri.1.

5 1. 5. nci thay doi d¢ doc.5mm. cae kI hi(!u va..5 0. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia.5 1. thap nhat. nhA chiu lila. cae dja v~t khae khOng qua 1. thAnh lily. ghi chu dang . neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. 0. ghi len ban do den O. diem . ranh gioi di". nga ba. D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!.0 30 40 51) : 0. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung .DQ x~ djch vi tr! cac dil. nltoe ban hanh. tren cau. Cae 1:1 000. 2.lm. . 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM.li. I -i. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5. ' . oro 1:5 000. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.:. diem cao nhat. nga tu dltong. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam.0 I i 50 60 75 100 120 .MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 . Han sai tiep bien nhu sau : 5. 5.v~t quan trong.lkhoang cao deu eo ban 'p 5.5 i I I .Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . tttbng xay. Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. tv thuy.!.roang. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O.1:2 ooo. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200.1. N€u can.1. 1:5000 I.Olm.ie die'm mia do bAng may ban dl.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng.1. hO Ian . chu yeu khong 'qua Imm. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. d4t dai.OIm. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.1.MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.diem tren d~p. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia .LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac. die'In mire nltoc cua rong. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung..lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. truong hgp nay .D 2. v~t. ao nM .5 I i I 5.16 Tru6'c khi to rnuc. . ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban . Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac . Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t. .

cay c6i ~mr~p.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n . do ve b~mg luqng giac.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a .2. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢. Neu Iil bien tl. 1:1000 1:2000 . Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n.S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. chenh l¢ch Mt qua do di. n .( do.ng d\1bng chuy~n toan dac.2.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500.thep. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV.1:5000 8 '10 5. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. D'Jbng chuysn toan dac phai dA. d\1bng chuyen. co d¢ dOC Ion hen 6°.ibng chuysn n~u hang 17.do v~ ba. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. bang giao hOi hoac dan diem. . Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) .1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV.600 1200 tn tMm r. 5.2.ttM: yeu thl xit ly nhu tren.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O.lm. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va. khu vl. 200 300 .ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai.1. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc. dung d6i v(ji dia vQ.1.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia.2 Do ve. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.ekhOng len. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. 5. do ve khorig V1Jqt qua 0.2.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.17 Nguyen t.khoang ttt 30 den 150°.c may kinh vI.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA. 5. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. DO cao do di. L . fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia. do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. ban do bang may toan dac 5. chanh l~h k€t qua do di.5 lan.04m tren 100m canh dai.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ.2. Di~m g6c de phat trien 1a.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500.

0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6. 14n sai vA xU 11.' .10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va. dl1qc !qeD .1.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C.0 2.m.o d~c dier khu do.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet.d~ nuL .15. G Ot! b. vi! xong bAng chl.~t1 v~.5 1. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng. do 1 .c.14 va 5. . hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t. tuy thuQc vA.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5.3) song chi ChlE:U. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c.7.m k~ ban tram do do.2. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.1 NgUy~n tae chung.l Trang 42.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5. ~ai l$ch . cd nhieu nhA cao tang.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian. 5.0 0.5 0.3. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. hi '. Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.5 1. ~ tt11ng dis.6.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. khoAng cao <:muCO ban. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu . dia v$t phdc I4P. vilng dAn ell dl.1:. anh iJ ngoai nghiep. 6. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay.2. di~m mia.0 2.y thl1bng su dung cho khu V1.2.5 5.1.' .2. hoac duge vi! tren blnh I anh.17. tl1li~u bay chup. canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay. b • Ph1. ang va goc ~. dieu 5.0 0. ti l~ ban d~. 5. n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay. " 5.!C1ng phap ph6i. PhliO~g phap ~a. do phai thucng xuysn kiem tra dinh.1.5 1.5 1. .2.2..y d!). con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net..2. 5.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (.l. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.5 va 5.0 va 2. huang.1.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.lc.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I. . 6. I r khOngqua 1'5. . dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p. ' a 5. 5.

Do v~ ban I~ bay chup.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6.11 May chl.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. con blnh do Anh chi tu dl.2.hOng qua 1. rtrong do ghi rO ten diem. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia.2. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0.1.y d~e.giao dj'~m ella dja v~t.doi. ev the nhu sau: .5 em theo tll~ bay ehl. 86 hi~u manh ban do. sal s6 xae dinh tieu e1.lng khi : . neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. Khi do vii han do .08 mm . kh u vue dong bang bAng ph!ng.6 mm.i l~ 1:2 000. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0. a vung .6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. cd dau bay chup vAo ghi chu diem. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th.lp.15 mm tr~n anh . 6. klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. dang. khu vv. tqa d() diem chlnh anh den ± 0.e nha It tang day d~e. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M . Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung. 6. . cac cuem kh6ng eM anh.2. khOng nam .30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.2.10 Can eu vao dia hlnh.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:.1. neu lA rnau den khong nhc han 0. 6. 6.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup. .2. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn.tren Anh.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn. vi tn dat dau.2. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau. I . reng khoA. loai diem lam ciau.2 Gong tac bay chup 6.0 mm tren anh.1 den 0.2. thi 6. ' do tll~ 1:5000 . hoac dd cd qui hoach chi ti€t. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. v~t a vi tn quang. ten dliang bay.2. m~t dO di€m tree dja'lbn.15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).5m khu VVe nha It tang dll. a a 6. Ij Mu iAm dau m6c ph1.1. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.ptM.02 mm. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. i . D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.2. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong. 6. 6. cac qui dinh etta qui 6. 6. ti . b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac. a 6.au bay ehvp.1 mm tren anh.llvc 24.01 mm. i I~ bay chl.80 dbu 00 ban O.2. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup. ban ve phac.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.ng 0.li. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP.Dau co dang 18. klch thuoc va dang dau. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh. .7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. nui dung may anh gee reng.l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6.5 den 1.Li ay ch\lp xem d m phl. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0.1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0. dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia. 1: 1 009.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay.02 mm.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. d¢ dAi cua vach: ttt 0.5 Mau va. 6.tong hQP.

tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l. 1. - ban da.t tit 100 mrn tra len. ngoai h~c ban da 1 .cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy. Khi 8U dung phim trang den de chup.lp . n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung.j chl.0 l 100. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . phim mau hoac phim quang phD. 1:10000 SD-3 SPR·3. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. ct. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau. vucn cAy va bul rQ. : : a 100 .Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. I 1:12000 I I rnau. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. 6.m hOn hQ'p.i BAng 19 5.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim. 8M SD-3. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6. hat nhd. 1 2 2 a co ban. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ ..2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang. Triaxetat. ngcal 1.12 Phim chup anh co the la phim trAng den.5 70. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. a thanh phD.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol). do v~ dang dat.ay toan nang.5 70. phuong phap thanh 14p. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao. tieu cV may anh.0 70. 140': . 8M Toan da.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do.ikfnh 19C mau. Phl. 2. Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo.140 1:18000 1 . hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. 1. 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f. SPR-3. 100 70 100 . ngQ9.tng 2.2.2.

7 1:2000 ! i i I .U 100. SM 6 . Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . 25 70 100 SD.2 SM 0. SPR·3C Tob . SM da ngoai Toan l. SPR·3 100. SPR-3C. 0.25 1:1000 da ngoai • SD·3. Ban 1.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.2 th' .~ I" 1.3C. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR. ngQai 8M 1:3000 SD·3. 100 100 70 r di!.'.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1).140 200 1:5000 8PR-3C. 1-. dA ngoai 1.140. '_.5 100.100 100.. 140 1.500 da ngoai SD·3.3.p I 2.3500 1:3500 1:5000 1:. 100 1 SM 100 1:5500 50·3. SM SPR-3C.2 1 2 1.140 1. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C. SM 6 7 2 .5 70.~40 100.2 ! I 0. 4 5 SPR.~.. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1. 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C.3C.0 70.. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.140 1 2 1:1000 0. j ~ lOa.~ 200 109. SM 1..7000 SD·3 . SPR·3C.2 1.

t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.l bay Loai may ndn Seg-5. <l>TM Scg. beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. bay (km) 45 25 .100 350 350. Rectimet.lc qui dinh boi tll~ ban d~. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor .1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi.2.5.JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38.2.t bay chup !lnh.. 5 -.200 .350. - :-.ic dia co t~n m. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.200 500.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21.350.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.200 500..350. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. Seg-5.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.350. Rectirnet.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y.500. I.350. ti l~bay chup dU<.Chsnh cao Ion nMt so voi mt. Rectimet. __ H 1:5000 200.200 500. SPR-3C: Stereoproektor . <l>TM Seg-5. SD-3: Stereograf.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB. --" .n dung' ducc di€m.ng dO pM dQCva.200 500. tr.100 500.TM . SM: Stereometrograf. BAng 21 : <l>Tb.200 h . ~i thanh l~p blnh d~ anh.15 cf>Tb. Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 .200.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 . (00 ban chuyen tea d¢).!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. ngang khOng dur. . 6.: : . . C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %. Trong tntClng hop nay bay .2.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA. 6. Seg-6 R . BAng 20 6.350.

2.So d~ ghep anh (anh chup lal) .2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim.200 TeN a 6. 6..W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0.VAn ban kiem tra nghiem thu.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam. sai 56 t 1 .1.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.G6c l~h baykhong qua 6°.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.1. tu 6.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv.2.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.3. • S6li~u do chenh cao bang khl ap .2.3.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 .23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8. qa cOng tac bay chup rua .6ng c~eanh . dia v~t. vlt xuOc. tu li~l1 Anh.Qa dO diem chinh !lnh.n khu bay chup.Gec l~h xoay khOng qua So.21 Neu phAi bay chup bu.1. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.02. 6.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .2. dieu ki~n dia hlnh.2.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.3. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0.cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb. CMt lucng phim ph8.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay. 6. thi6t M.1.ng 2. . ~y max) phAi nho hen h~c M.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. .OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi.3.nh va. BQ anh in ti€p xuc .0. 6.. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.. trung blnh ( y tb ) tit 0. tn diem kh. trang thiet b] do ve. 5 .22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit. 4 . Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c. .D¢ cao bay th1. 7 . D6i voi vung canh tac.lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1. 56 hi~u tb phim. 8 .c'W li~u sau: . d~nh gfa cMt IUQng thanh qua..2. Tuy thea phucng snda chon. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib.Phim goc . (y min) phai Ian hop.Mf. hoac bang 0'. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu . 6. 3 .l bao dam: 6.hong khO phim ~ nm thoang mat. fl. c) pbAi nM hon 1. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay.v. 6. Neu .DO cong dubng bay khOng qua 5%. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. 2 giCl. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.2.0.5. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia.2.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 . diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t. n€u-d~. bot nuoc.1 B6 6.2. 6. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co). 6. pbim ngay. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup.Van ban thi€t kebay chup.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1. 6.t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do.

con C v-~ng d~i.t klan do noi. neu b6 trf 4iam.1.n neu a phu luc 26. 6.Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.1c 26.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.1.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh . neu b6 trf ph1.3. thea doan.l. 6.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung . s6 anh. Mn kh6i lAng dhy. nui b6 trf thanh cum.1.1.cb.4 0 vung dong bang. d\fi.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec.3. Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8.lc Y1.1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.3.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di. .tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .: a .4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.riang dltbng bay.3. . dl.3. phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem.arn .1. 6.3.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.1. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i. diem kh6ng eM anh. Ngo8. .i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : . 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay. .. C1.lnh xac O. 6. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i. ti l~ Anh vA mAy do v!. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n . neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem). m¢t s6 diem dan C1.3. luc 25 ) .10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban. 6.l dal qua 1. .Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°." . KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .1.i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.t1u ti~n cac vi trf ehud:n. .6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli.1.thuc phu luc 29. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng . ph1. . .3'.3. tAm chlnh anh. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do.lmm . phien hi~u mAnh ban d~.g6i phil ctia 5 !oh..1cV1.12 Nhf. • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O.1 chu yeu. 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang .1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( .3. khi cln thiet cO tM b6 trl .Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6.1. b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i. .lbng bay.ban d~. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI). I .8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.the hi~n ranh giai khu do. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh.. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va . theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo. 6. t~n dl.dhy tlnh thea oong . a eel 6.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan. .5 d€n21ll.86 ll...$m . cac diem trac dia. d .3mm t~n anh . . luc ~5. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.3. t~n 80 d~ phai. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . phy.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) . mAy ehe .Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢. 6.1.

khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t. dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O.Trang 56 /. ' 6.000~ 1:5000. tirng kh6i. 6. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai.5 em ( di~Ii1 m~t phang. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn. ghi ten diem con phai va sa do diem. ngay ehCeh.3.3.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng.2. .2.15mm. . . 6.1:1000 va 1:500· . 1 I 6.3. dong thAnh ~p co bia ngoru . mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do.i lam bang giay tttang b.c trung cua ltja blnh. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh. cac.2.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10. ngoAi vi~ tu chlnh vi trl. cac diem dq. .g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh. SCI do vi tri 16 chich.200 TCN Trang 57/200 TCN . so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. 0 vung a:n khuat. .Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu.3. .C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.000· phan ngoal trl1i cua CI}.N~u di~m b6.51ln. 6.2 Phuong phap. kiem nghi~m may. ~h mep anh khOng nbc han Icm. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27). khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl.2.3. 6. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1.1:2000.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san. 6. 1:25. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em. phAi.4:1 Qui dinh chung { 1 ! .Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA. .Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. . moi la~i ph9.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .5cm. Ri~n. 4. .Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan.5 em ( di~m met phAng J.Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich. .Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh. s6 dttong bay. dong thbi phAi do tl cao cua cac . .Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t. . .ianh cung v6:i ten diem. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.000. diem dQ cao cO cMn m6c.35mm tren ban do. .( nhu dai v6:i tung dl10ng bay . dUClng kInh .2. song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. 6.5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em . .1.3. 3.Tren mat trai. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do. h~. ngu:CJichich va ngttbikiem tra. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .Tai lieu kiein tm. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do.4 Dreu ve Anh may bay.) . .Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.1.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: . 6. tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10. bot .3. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6. . n€u gan cOng khOng nhc han 3.3.

6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp. till li~u san co ph\lc Vl). ~hu vl. dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia.17 cua qui pharn nay de IY· .va Clla moi ani _ dubng dia giai.Ban 6. mai hien lor: hen 0 . Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db.. con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia.1.n dch.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h. 6. .7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO. 6. ve'b5 sung .1111m tren anh thl phai xac dinh . bien tiep bien. NhUng vimg dia vi). 6.1. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil. neu d¢ r¢ng cua mai chla.4.1..Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang. pha.12 Thfl. 6.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do . khOng b] i M· xuec.4.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do ."gi5y can dieu ve) '.t dan gian.3cm.~::. tlnh. vao trong 2cm va.4.000. de dieu va co tM ]a.4.1.c. huyen. thira.BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do .ic dang bien d(mg.1.1. 1:1.cban goe duang n~ (kem ca. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.000. cac ki hieu va ghi chii dang dat.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren .4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac.! 1:1.ln~. khOng hoen 6.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13.Hlnh s. ra ngoA. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _. 1:2. eho dieu ve nhu: . phap neu (.. 6. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi. di$n tkh dieu .Tal li~u di'eu tra co ban v. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve.Tai li~u phan vilng qui ho?ch .'p. tui1ng xdy.i bien 1ern.duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.}t d¢c l~p. Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.1. 6. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do.c blnh do anh.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. eo nhung khoug xu 6.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t. . hof). mai chla.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.". 100mm d6i voi ban do tllf. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ. 6.16 va 5.1 I . _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung.4.4. l cm tr{m anh.1. 1:5.Tru li~u sat . Anh dieu ve d.4.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db.nh t~n anh phAi rO rang.dieu va 0 thuc dia.4. d] gioi. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa. . truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.1.4. chai cheo khu nha ch]u Ilia.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. sAc net.i do. 6.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat. Khi tiep bien va bien elm die.4. hm). ranh giai dia vat. ..' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong . I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu.4.1. dilt dai.4.5 Dei v6:i mep bien tl. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh.l thanh ve.v .1. thanh lily. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai. co qui hoach .3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n. dc song lan.1. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS.1.000. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. 6.1. ghi ten !'lnh tiep bien. khu do tntoe C'OCling ti I¢. hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren.

3mm.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao. Trong dinh dO cao cac diem.2.4.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6.i..2.t do cua khu do. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat.000.2.000.4. 6.4.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop. • So do duong day. . anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac. cat do Anh.5.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. 1:5.4.\nh. 6. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt.4. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n . Neu khOngco hlnh {!. ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh..2 CMt lUr. 6. 6. 6.2 Dieu v~ anh don su 6.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a .1. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho. song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.1gt qua lmm tren ban dh. bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh.5.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho. .2mm.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). con 0 vung doi. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan.5. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.4. 6. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: .4. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett. anh don.4.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do.tiep bien kh6ngvt. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.4. .5.1 Ovilng doog bang. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so.kheng 11M han Icm.3.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .000. ban sao 18.1.000. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net. ve bang mau do. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve. iltoi khOng che do ve dO cao. $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0.5. ve bang mau do cho ro. 6..4. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat. 1:1. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion. 6.1l1tra. . ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua). 1:2.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10. neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. 6.3.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn.2. bot nlloe . 56 hieu to Anh. de.3. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh). De phuc Vl. 6.4.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .3. -Bien tt. ho ten nguci dieu ve. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu. phai xac dubng blnh dO va ki hieu."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. I~ch vi tri eua diem.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve.cac mau deu phai pha thu6c 6. 6.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon . a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh.7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l. dia giai 6. _ C6 gAng chon. ngl1bi kip.

7.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1). .Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla.Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. Do khoang each 6..8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.5..1. o cao cac diem kh6ng ehe' anh.::-_ - ~ : .5. . vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu.» . co ban! . ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. 6.Blnh do anh. .biet tren duong thAng do. DO VE BAN DO DJA HINH. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (. toan dac. mi.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup. Cac train chup phai b6 trf (.' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. ten don vi thi cong..17.BAn can do.l thuy. 6.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. cong v. ! bien . loai 56. tll~ do ve. 7.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. t\.l. dl. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. nu].i. tr! . khi cac phucng phap khac dung kh6ng . tim khu do.tt dat."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac.5.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.1.1. dinh mat cau.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5. G. phucng phap thanh l!}..:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t.1 Qui dinh chung.2.2 Yeu diu ve chup anh lll. phuong phap 6. moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh .)p bang cinh m. 1:5.56 lucng. cao va bancan .l"C nho 0 vung doi.000. . nga ba.pban do g6e. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2.5.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat".6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac. n(ii nghiep.4.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: .000. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. ~. anh don hoac ban do dtibng net de. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn.l. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do. 7. do ve dia hlnh. nam do ve.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang . -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: .Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t . n 7.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2. eho cao. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. 1/4 khoang eao deu co ban. hiet. 0 vimg cO dO doc dual 2°. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.ai chfnh. bi . nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh.000. nga tu duong.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay.16.Bao cao tiepbien hucng gan dung.5. . 5. ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. Dol vel ban db tl I~ 1:l.

4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: . Do lech chieu dai thl. neu d phu Inc ~9.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.7111111). Stereometrograf. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.7mm 0.6 3. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep.000 1:5. ti~u c1/.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0. 40. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6.quan sat tong the cac diem cao. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may. di~u tra chi tiet cac tram chup.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'. r 7..3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc . g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100.s Mng 23.5 va 0. cu tM 18.60 10 1.1' 00ml11.8 1.i: te cu~ duang day s.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan. db thanh l~p.35 8 0.4 I 0. do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh.0 I : 5. 2.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. Khi may chup co tieu cl.7 .Smml 0.2.:.000 1:2.8 1. diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC.cua bu~ng chup va may do ve trong nha.: .Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa. qua . ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf. I 0.99 16 0.0 8.5ml11 O. 1:500 1:1. .45 0. . . Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. sai I . con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh. chlnh giua mo hlnh.0 i II I! 0. do I I .000 i I.30 _ 0. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .85 0. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'.5 1. Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart.1318 EL a hai ben true .? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%. ' 7. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem.0 7.2. O.2. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat".6 4. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .20 0. f 7.2.0 2.8 1.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke.0 10.7mm 0.co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau.6 4.4 0.15 6 0. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.2 .5 0. B tlnh b~ng dm tr6n bAn .

2.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang. da. '. klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : . . .5 2509 3000 '3500 4000 0. . trim cac ceng trlnh khac . . a bang 2.Dap 1.10 Cac diem' dAu d\1ang day. phal song song.Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) . vach da.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha. Neu n~n th\!c dia Iii. hinh non bang dat.1 tren anh). Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.2. . 7. a 7. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db. BAng 24 f· Trong so tay dau.5 . cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom. ' a . . . 7. dAm bao de hlnh.Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. bui cly.. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup..2.~Au tning.a.2 2. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) . 7. .toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri. 7.9 2..3 0. 7.6 0. D:!u diroc lam d6i voi tat c.lxO.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0. . 7. neu l~h cung kheng qua 15".7 0..4 1.. i d~u m6c khOng bi .8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32.2.a.2 0. COng thllc l.04 mm t~n anh.13 Trong I -o 400 800 1000 0.i chlnh khong trung vci dja vQ.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. 7. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .1 0.5 0. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep.4.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. diem dat . 0.5 1. Chieu cao .t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0.2.2.2.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.1mm each lam dau nhu sau. esc di~m khong eM tde dia diem·c.May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30.0 1.2. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24. nr tM blnh thuang.

khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl.long che dE'mg. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8. huong va go.14 Tat ca phin~ dii chup rh.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup. di~11 ve anh • . Ibp nhu b] hong. Luoi kh6ng che dQ cao hi. h.) co the thfmh l.1C th6a man yeu dIU thi cong. luai tam giac. xtlOC. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1. 8. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. Sau khi xu Ij phim anh.3.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano. diem day anh. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8. Tat ca (. so do ngam. phan 1] 2 qui ph:pn m\y..hu va danh gia chat hrcng thanh qua.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. bi mdc . 2] 3. 4 . cac diem hi~u chinh anh.3.lC d~c biN (diu vtrqt song. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang.duang chuyen kinh VI.2 mm thl phal loal bo. · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh.m. • 7. lucri tam giac nhc va Ct-1. neu cham cung khong qua 1 ngay. con do ve hi!. mroc hang I. 7. Vi~c thii.2 . duang chuysn va giai tlch cap 1.lm nay. l~ch cua true Quang hQC. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. 0. lliai thuy chutin NhA. .O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do.. hWi khdng eM do V8 .2 Do noi kh6ng cM anh.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la .. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000. cac chi tict phai nhln ro. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl. lubi kh6ng eM co so .Van ban thiel ke khu do. tin ell.3.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI. diem cai chinh. cac khu diiu moi giao thong . toan dac. tu chinh Anh dieu vi! .2.\i duo(: Xl" Iv nsay t. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. nha cao tang. d(>Quang hoc chung cua phim..tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.. )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. . s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (. .n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic. diem kiem tra va dung de' diou ve. d(> mo. thanh qua do va bu khoang khufit. 7. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh. chieu cao va vi tri 6ng kinh.l li~u sau: . III.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.2.2 Doi vai nhung khu vl. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . / · Bien bhn kiem tra.n 6 cua qui phl. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.! 8. 7. q 7.1.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. nghiem t. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. 'vung khuat" 7.y nen nhu . thai giHn 11. xem xet m~t. ro. do bu. thanh qua dieu vEl.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac.rong ngay ehup. II. . IV. voi hinh thlic va dQ chfnh x.. nut. s6 dau moe va cue ban ve dau moe.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5.tng luaikl. ' no ve phap I . phan 4 cua qui pharn nay. .1. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh.3. eM cau d6i eM ' 7.<ir dau toa dQ khung Anh. . luoi thuy chunn ky thuat.. 8.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh. dQ CH. nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p.)p cnc m:. _ S6 tay chup anh.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.1uang.

ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . 8.p mang !libi kh6ng che tr. Chon vi trl gan. cac dUC1ng'tau di~n. dong thai phAi.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. tligng dai. gAy khuc.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . cac clu tran dubng giao thOng. i f 5.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.1. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. dong thai phai t~n dung cac t u. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq.. 8. phap toa d(} vuOng gee. mi~ng gieng ki€m tra ea. song ph8. t rac dia nha niroc. Net! khu vl.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi .ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn.3 Khi t hil nh I:). tot nhat nan chon \.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m.4 qui pham nay.1c dja ho4. phuong phap cue. cQ.Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c . Trong khu vl.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do .3.1. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM.c 1ubi do ve. Trang trUbng hqp neu khonr ". Do ve dang dat. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr. tat ca eric diem ella l1uJ.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh.7 8. chua on dinh IULtiJi 3 nam).H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c..· .2.tng.\1 cho cong t. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : .2. . . Moe cua cac diem kh6ng cM Ill. ' on Cac . xac dinh bAng do khoAng each va httang. 8. lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do .5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5.MC djnh tea d¢ g6c pM. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung.6. 8. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep.ay dl. M tMng ngam. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM.1. 1.2.driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. 16m. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co. Chti y dovt! vA tM hi~n cT.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi. thtt6c thep h* thut"IcdAy. .goai l~i.1.lc di~ tren khu vue 1a xay dung.te xay dl. tai li~u cua cac bo. . 8. a . Trang 711200 TCN call S. phucng phap giao hOi canh.1 Do vEl dia v~t. . dinh. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. . Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep. rO vA khong de l~n net ve.tng d vung cl6i nui.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao.2.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh.t cao. .1. dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.1. . tit khau dau den khau cu6i. ~. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve. 6n djnh khac. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam. V\!bn hoa.

1.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ .1. dQ d3. 1:2000.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.hqi.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.. 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : .11 .tuy t..1. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .hhnh 1:1111 J.\t nhu gpe phO. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500.8 ~i u?.!C thi gee e1f.m tu hioi kh6ng che do ve trd len. I Do bang thuoc thep ..2.2.000 may do xa quang h9~ . o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. V~j. klch thuoc.1.[~~ pl1.ho~c.\ng phucng phap giao hQi canh. I 40 60 100 80 100 150 .2: 1. 8. dU<.v . hoac cec gee pho.~ quy6n thea th~ W. y nghla xa.1.9 ~i .1. goc nha dA xac drnh tea dO. n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.D6i vci cac dia v:.'I(: Itinh 1:~() t. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba.e d chi do 1 ~\(a Ian do. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i. 8. 8. Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1..7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da.c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. 8?1. . Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng . ng:'i.1. .Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang. I . dugc xac dinh J". . dlt~c xac djnh b.2.)t xung quanh h.\1X.6. .5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(. d6i v(ji dia v?..go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m. Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) . Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do. dl}ng th{ji kho:'ll1g.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh. 8.h~ vao d" r¢ng cua duong . tim gQi.8.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18. b may.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.2.000 1/2.c:i("h til 8.lcxac dinh bang c."n~ do bang thudc thep. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. dl(.6 Tu e:i.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc.:i:il· ('till. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h . . 8.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!. g6c nha kien co. kinh te v. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 ..icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac.2. !..pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho.3 Tat ell. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~. G.2.2. tu.1.

J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.\t can nhir tuang nha.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8.2. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.2. 8.i~ lUCIe duo 7 8. d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b..xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.2.2.i€m tra.1.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh. tv .1.2.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia. Khi g~p cdc vi.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo. Neu cac d~a v~t dttge.2.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8. 8.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho. 8.2.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8.2. 1&ra vao etia titrig can nha. each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha. hang rao .m qua 2 ngay. a a a ve 8.Jt twin thea cac di~u tit 8.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k.2. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.2.314p ban dh.chi tiet ~.1. 8.2. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham. .1 Khi l?p ban do.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl. cac diem a li500 1/1. 8. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4. a I vung da Kay Ullng va . . 8.1.2.000 1.1.1..do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B.2.3.2. a 8.' cac dla vat co d:.tcdja.2. can cll vao de>cao mia chi tiet.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8.hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.2 va 8.1.1. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.13 Cac dja vi.000 1/5.. 8.1.1.a.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.2.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .1.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.l.2. . I: d~ng thbi do ca khoang each . vi~ do .2.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph.000 1/2. 500 1-'1.2. phUongphap do.ii chuyen cac dja V?t da do n:. cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i.~t.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.2.J. d!a.2. vung chua xay dvng. he pM.2 M$t dQ di€m mia.3. Cac qui djnh kl thu.200 TCX 1.·ve..2.000 100 150 200 350 150 8.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ..3.2.i thl.2.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.Trang 74.2. cac gee nha..l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho. .2.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.13.2.1 den 8.

. con cac dja v~t cd d~ng cong thl."lm quycn phe Qtly~t. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM. dllbng b(f vung. tl. ban d~ . I .hai dllQc ki~m tra dn than.hauh qu. duong.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu".i : Cac ngOi nha ki~n 00. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh. chi dao. danh s6 I a 8. mucng. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim. . tu hi~n t~n ban do.1isan pham. .n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua.0 do ngoai nghi(>p . \U_2 Co :5. 9.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. .Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr. con ben phai de chlnh. _ Ban tong k('t k)' thuat va A. de. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii. d<mg thci I(l.i(!'mtra. hi~n dl.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu..3. theo thll tt. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA. !1.lC va ban do dia hlnh ph. .2. 9. a .3.1 . Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do.3. fl. I i I . _ 8.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V..[li li('1. 8.1 Kie'm tra nghicm thu 9_1. Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia.So do It!oi kh6ng cM trac dia . KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU.2. Dol vai t. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii.\ do due \'il han do" do Cl. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0. phan IOf. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI.1do lllai khong eh€ td.::.l s.So do chia manh.1.3. so sanh hoac tien hiinh do k. moi dip ph:ii danh gia chat luong.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja. chlnh ngoai khung.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.Ban hlQC . 0.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing. tu I 8_2. cac di~m kh6ng cM trac dia.. li~u. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\.2.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : . nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron.cac tAi.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl. Neu kheng' pbat.3. lKI thua . 8~2.t l~n ban dr. Sau khi dua cac dja v$.c dja : . co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.2.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl. i . Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.

3 .'phai co bang' gitry r¢ng Scm. do goo 9trang). loai thAnh qua. s6 IUQng. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do. blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc. Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 .Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 . h . ~n khu do.2.Tai Ii~u tlnh toan. tll~ do vi!.l ce)t tieu 15 . tren ban dt!bng net)..Tai lieu tie'p bien 7 .Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 .khac.Sa do phan manh khu do 2 .eRe tai li~u lien quan.Ly Iich ban 12 . khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 ..Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 .lielll qui tam va de) cao 9.l'y bOng dieu ve .Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.Ciay chieu (. tren do ghi tI l~ do va.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal).tQng.lc. s6 h. G . blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.Thiel k€ kg thu~t cua khu do .Chi chu die'lll 4 .Tai li~u kie'm tra.Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac. toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh.mg'thanh qua I 16 .Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .Ai lif. ten dan vi thi c~ng va mm do~.~nh diflu ve hill theo gi.So do dUC1llg day.S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 .Sa 4 .u phai dtlC.Tai li~u tlnh toall 13 .Cae loai so do mat phiing 7 .. 1 I .Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 . . rO 8 . kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<. dia gioi 8. kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 . lo~i thanh qua.3 M6i loai tai li~u d~u.Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'.Tai Ii~u tfnh toan.Tai Ii~u kiem tra.Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 .

l r 2. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 . Trang 91/200 TCN 3.Trang 90/200 TCN.0 f 50 COil ~ 1_ I .2 IVai do ve cho khu VT. .. Moe tam thai nen cling nhu : da. M6c lau dai 10 . 4- 10 0 Hlnh 14 1S J.!c co 2. ~J6c trong Ivoi do ve 1.i.. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II.1.. M6c tam giac dVong chuyen cip 1.

Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ . Hlnh 17 I Hlnh 19 I· .. L .-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. G1C lnai cot lieu 1.. f . .Trang ~12{200 TCN 3. CQt tieu di dong bang thep -e. C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1. . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4. CQt tieu thucng .

. ' .i nuoc.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. Cho cal vh xi mang tron deu..:it. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len. I Noi do moe nen chon d eha dam.6.nuoc.4. kho. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh. Cho hon hop tren VaG khu6n moe. moe. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan. cat. d.1. dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau. :i:-.2. dau moc vim dang. tn1c diu do 1 fr ! i.txi mang. thi khoang 3 glc. cat sach kh6ng hl11 d3:t. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin.J.:· . di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. . dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii.I .thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . de Hlnh 20 . c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. rae va Dc u6 IV- DC.\n. . ~eu thai t. da la 0. neu troi hanh. mat.

Kinh vi Chi chu : T15 I . J tlch va dubng .ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:.T3 OT-02M.re-c 1 Dalta. . tam tram do e =0.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.tang chl. .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.YBK OTC.:" A~ ~. 0.TTS OMT·30 TT .vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: ..OT5. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3. Dr.!.lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ ..4 LUcrigiai I Tl.I I I I . ~ .. chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1.0.J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1.013 A :. \ \ \"" .ll\lc G MAYTRACDlA R3. :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .ui d(li COt 10.TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .. " . . Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ ..Tb-l T2.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .2 TT-4..

TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1. weu chinh tia n~m tv dOng.C cao.C. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh .1 ngang ±30o 2. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . May thUy chuan chinh xac.2 dung ±30o 1:2500 1. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. sai s6 trung phuong ±O.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4.5 ngang ±30o 1:1500 2. 151-400 1:5000 Ni 007 . dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II. Ni-B5 Ni 030 . . sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II.0 ngang 50-700 1:1500 .0 ngang 1. dieu chlnh tia ngam tv dOng. dung de do thuy chuan hang I. H3. dung de do thuy chuan hang III.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.T-50 TOM. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2.i l Trang 99/200 TeN 3.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8. sai s6 trung phuong ±lmm I . H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III. dung de HB-lH.05mm tren lkm Hb-4. Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. . May co dO ch£nh xac cao. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng.

C dong.C dt)ng. vach ehia . Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. chieu dai 4m . Mia thuy ehuan 5. ~1 BJl4. HJl-3 vanh d(l ngang. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do)..n _C dar mia 3m.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl. Cong' dung CAu U). Mia g6 gap 1 mat. vach chia H . vach ehia 1em. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. De do thUy chuan kg thuat . co cit)ngang.. HTC. 10mm tv: d¢ng. dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm.c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1. 4. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm. l cm chieu dal4m.O di(l. sai s6 trung tren lkm. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang.May ban dac .IV 16). chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem.

I I May ban dac tv dOng.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA. cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2.5-250 Ta-2 ROOta 002 2. I Cifu 410 d$. May toan dac . I' I .5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh. ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6.5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 .j I I Ii . 1:5000 ±4+ ±20 . bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh. ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I . Bang31 Loai may Bang 32 . ~~""~.Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3.

oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung .Nguyen t61~ tAm may el.Trang 104 1200 TeN Trang 105 . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh). hang s6 may (k). k . ap suat (at) eua kMng khl. y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru.D¢ cao trungblnh ella khu do = .lnh.u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. do l~eh tarn ella may (I'~ ). ecos(M+8) ob = .200 TeN R .Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ). s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .N QUANG Trongd6. K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.e . ' Oe = . 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . e.LAy trong Ii lich cia may.nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm . do l~ch tam gudng phan xa (bb).e {os(M+IO S = e .Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi.et qua do.rduoi vuot qua N . 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam.::.!C nhe 1 ' .r == rtren .n doi tam quang hQC phai trung voi true quay . sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J.. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6.c L . 34 va 35 . Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1..ella tam luoi chi. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn . 0. 8.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. 10·. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS. . Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2.. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau.(rtren + rdl1C10va 6. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may. . giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq.(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. ruem cua may. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. rduci . Vach khc3.J.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do.r == -. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). khoi vi tri giua .' Efu cac dai lucng r :::.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'.4·.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33. Tren m~t dnt d~t 1 to'. Up s6 dQCtren ban dQ dung. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. 9.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3. . Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.-en phai 10".ng bQ 0°.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng.. cua ban d(>dung lam chuan doc s6.c t"'n) t'. thffy haf ban y dv dung va nam. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th.. Tn s6 V khon. sO theo '" ph~n do CI. nghi~m t.6 d\>Ct..ch chin kMc chan do doi djon ch. .30 -40 -!:iO a." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph. I I 90 13S. nhl.u diOn hOm s6 'in. 'au do ""n bAnh do vo. nhu 1. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". cho hal v. 180 225 . ng. M.c . nh'.ng voi vach chuan doc ..'n cM" kim d/lng hO di 300..'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.phuong phap doc s6 nhU'sau .p nhau .tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:." ~ . -. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho.lc 450 1. kMc duoi (ho.y. Co tM di.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. Doi wi nh ang may khong '" v. ..c 3150) v. thco chiOu kim di>n. sau 0 V"" t~ 4S V ~ .lm pMi bAt dllu W 330° (ho. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi.>ch ch . 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~.vo " 3bO 1 . quay hi> ph~n nw"". loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu.y the cho v.. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C. V lam tung dO v duang bi. duoc ""01 qua 40° '.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho. Lu« do ... 0. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C.' v(!Ch chi. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31.. U". li"n . h.(cnhO quang hQc.' • ph~n du"" (ho.6 cU. 1.i d". Tim xem Imng c~.. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y. sil dOCsil ctia may co d~u bui. Snu do.. h nhu blnh thuang.oh cltwin dOCs6 nhir Th".LIe:.~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di. ghi lr.m ti~n h. n dOCs6..8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12. Trang 122 t.

5 -41"6 -46.0 13. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<. 2.ng vi trl b\> ph~n = sin.:t. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.5 28.5 12.'IC M so dUdngcong chunh cno.kh~!lg thay doi ng:lm mil.0 31.6 16.53. doc s6 a l tren min SH.0 27. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.c vach k}ulc nhau CUrt mill. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t.0 30.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.0 11.2 -28.2 30.4 30.8 Vtb == -36"4 13.6 trn c. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.0 12.3 16.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra. 56 :±: 1 0.2 34.8 30. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.5 35.:!:20.6 -26. each min kho:'mg tir :1-5m.5 30"7 34.2 -16.2 15.6 11. 56.5 10"4 12. (:!:10. Kiem tra C. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. neu kh6ng vi thl b(.2 +7.5 10"8 11.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.4 -19. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO.4 +1.0 17.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.rvl TRA. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila. bl I.3 30.2 24. a.3 11.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.0 15.5 24. ±20 \.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu.c hang III.0 33.lt que. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(.6 -39.50.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui.0 13.2 38.0 12. ch] khac Iii. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°.6 39.jr:g may.0 UrO 13.2 15.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im.\ UU. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.5 31·Z 35.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111.U. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.8 +9. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm.2 12.0 +17. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d.H sO doc chinh xaca'Z.ren min truoc.0 29.0 30.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].0 25.het. S[lU do dung . Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA. Ket qua ghi vilO LAng 42.8 -35. thuy chuan hang IV hof}.0 39..m .6 . Klt]\-l NGl1I€:M vA.6 32.8 30.0 -5"Z -10. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10.8 -3.

K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia.n . 1~ == 20 ± 0.5 VT.S6 tliang mia b. tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100.2. Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100. do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min.5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte .S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). lru. cao do Vfl " 1. K = 200. . chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100.Ko) pM! tMm vaa ch~nb.1c h~ s6 VT.(K . S ~ I (K-Ko) Ko .dia Wnh hAng purig. 0.Chcnh cao do chuan may 1\0 .~ • Itb . K == 10 z. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I . do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc. ' Ldndo 1 2 3 4 5 . K ==100 ± 0.S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv.ChIOu cao may K==_ . K ==50 ± 0. s=: K1 hi(lu 1 3. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1.H~ s6 chu€n 100 va 200.1 . a v I Tr~n . S .4 Neu c.khoang each do QAng thuae thep ltb .1c a .Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao .fn s6 ho .n~ chu.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .1qt h{ln sai cho phCp trlin. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi. theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn .3. thuy hth .

fJ. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam. = 206265. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. huang con I~idi qua true bang ngam. Kip'lll tra Vii.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • . each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > .1•. do 3 hUang.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar.im. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta. den khi dat thl thai.GC) Phlllt. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D .Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch.\ng ngarn.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng. .~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won. Hlnh 30 . hinh tn. Trong truong' hop Illn hun t.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill. Dieu ki¢n n.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i.20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn.S . Dung may kinh vl 1.

t b(l ph~n ±O.l NGlfltM MAy CT·S 1. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t.. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6.5) von.Trang 141 /200 TeN · .4 den 10. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC.. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc .hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may.2) von. De xac dinh dO Ii. 1110 may 0 tranj.t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. Xac dint. hoc. kie1l1 t ra vA.d B bI K (t:h). fn . Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. t. (thai gian giun 2 Ul. 3.. K"" 0.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k . f CT . tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy). Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.s6 hieu chlnh th.1 hec.10. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai.hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V.f CT t. d.2 von lJ dllu ra cun may). tranh sl.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm.5 viec C4ET. dDC 96 kiO'm t rn.7 trong Ii ljch may. 5..an tiC) I. num II v~ vi I. KrEr.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so.. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM.t a vi trf 10 mS. Xac dinh sai sO chu ky cua may. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. Dung' db th] s6 cai chlnh '6.}. (6. 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).3.t. -.. D6 di¢n rip nguon (8." di~n up do ph:1i Iii. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m. Do dien up tieu 'lh.Dc d6i voi cung mr. d(J l('ch tan s6 M. eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t. .Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon.4 . thai C l-i'ET. long rei cua may v<\ M thong g\1dng. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\.2. f'l. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do.n klnh v1). Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra).5mnL Dung may do cac khoang each do. KOHTPOJllt. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). trong thbi gian dd may chua phni sua). 9.: D ~ A + K ~ 0.lO 6 cAm f. Kiem tra chuc nang hoat dOng.1 (met) A . 'l'lnh6f theo cOng thuc ..1.~ Trang 140 1200 TCN Up }(. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb . Khi t. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1.8 den 6. . 2.i hong. tlnh tr] trung blnh Itb den 0.m thanh cua ac qui (5.ynAp 15 lai. 4. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10.0 ± 0. Thl du dung dt th] t.

Dc) giao dOng nay kMng vue. 5000111_ 18 gtiOng.ltdttr. trf 2 Wi ~ tri 3. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l.ng khf quye'n xao dQng.s6 Ian do.~i n ? vi tri 1 va. SHU do chuy~'n khoa tll.Trang 1421200 TeN 6. 500. GIa I .1e IOn han IOc vii l.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 .1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham .d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. 2000. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1.l.hiQu kCt qua do Hin i . Truong hgp nguqc If. lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha.Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1. 2000 111 .i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H.10-G D. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D". cIJ.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n .DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v. sau do chuyo'n num thn s6 s:J. nlDJ{ ~ I n .le 1.kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . 300. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(.n s6 2 vii tl1n s6 3 v.nh 5000 -40km.10 D trni Ij mel) D.ng. trong dieu ki~n ban ngily. 300._1_=_1 . kim dllng:M pha van chi vi vi.. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. Cae khoang erich 100. 10 1Il DK .\ rip Sll. . khoa th.L t.:"==-~"- .'tng c.. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j.ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v. xoay mim pha. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0. n lun han ho~c bang 6.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. _" ~:'!'_':"'"'". Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO. khon T.lc 17 Klt:M TRA.u do vii.'1110 d~ng Mn xuong.D sang D. Luc nay kim d6ng _ t.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. Trlnh t.i . Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. . ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi).Mi ch] trong khoang 60-80. + Gfa trj B . sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.n nlng .kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa .ng vi 0 ho~c chi du(. 1000.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong.5mm c9t thuy ngan. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do.n s6 sang tll. I 000. khou (I>3Y v&n (} vi tril.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi . tlnh xorn phhn 8ly lich may.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c.5. khon T-D sang vj trt T. vj trl 0.l d9C s6 3 liin. + Gia tIi P . .6 glfong va 3000.n trOi. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye .

chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm.•.'1 noi bang phlmg.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6.thn s6 1 lay 4 s6 te. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000.l h. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl. Bai kiem dinh b6 trl t. ap su{(t va neu co t. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu . -t'.t gin 3 ch!l.1 mm. 2 56 hang dll.lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt). tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . Khi do. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561.y 24m vA O. DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl. con s6 dQCa thn 56 . anh huang dQn khoang each do.n true tiep. m6i chisu do 6 lan do.l~c vuct qua O.IC 18 2.M nA.3mm d6i v(Ji lo~ dA.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<. Khi do phai doc 56 Wi 0. dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. s6 dQC a .!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).he cA d~ a:m KltM NGHl€.Y INVA de xac dinh sv.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba.6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. de xli 19· .

Hlnh nnh ItlM chi. . Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. each lam nhu sau: Thao ci!n tMn.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi.ngtCCri do ngil. Dung que hi~ll chln. ntln dan gi.5mm thl phal hi(!u chinh l:.lt dau may vao true may. . each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. ' b. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may.1c1'0 rang. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl. Vi(lc kie'm tra va.ch..Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a.li. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~. d. . Xem xet va. N(fu . MIA DO TUVY CHUAN I. . CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. khOng co hien ttlong hi tic bi rc . khang bi hu h6ng. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce).Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae.lnh nhtl 9llU : Vi. e. Ne'u l~ch qua O. gucng phan ehieu bot mtac..n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch. dtlong nay pMi TOrong va net). Chan may va cac b() ph(l.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. Ki~m tra vi\. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang.n khtic pMi hoan hao.lc ung cun may. kh{)ng co vet xiiy xat. Num di~u chinh ti(!u cv. Sau do phAi quay may di 180°. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. ki<fm tra cac b¢ phan cua may. 2.Kiem trn v. .D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <.t t~n chan may phlU vftng chAc. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY. Sau d6IAp may vao clin than. 3. may dl). g. Kiem tra va hi~u chlnh 4..~t hai mia t~n hai . Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<. dAu duai buoc rn¢t qua doi. Khi da lau xong. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). K. d~u d~n.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D.ch nhau khoang 40-50m.l.· . Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito.!nh d9C s6.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8. sau d6 quay may di 180°. De nhin 1'0 sqi chi. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<.I ! I hoac xec x<. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.t chinh xac. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du.tiluDi chi. d cua b¢ ph. 1. v~n rn nhfj! nhung. 5. c.n lulli chi.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may. Xern xct vi\. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB.y v~ xUdng M sua ch ita . 6.u kia co trung vci dAy d9i khOng. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. ki~m nghi~m may thuy chutrn. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi. ham.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo.

aukl.tmay . q Trang 149 /200 TCN \ tl. B. 7.1 till. khoang each giua A vB. 20· thl duqc. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c. sau do dung c8..80m). sau do ell each 10m If}.}.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. cAn bA.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50.::1/10 AB (hlnh 31).c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. bl va a2. SI. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12.c cu¢n do khoAng each I 2A. bZ tren mia A va B. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32).}. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. chon diem A M dl}.t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. GOc i dnh thea cong thUc: . NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12. Kiem nghi~m tl:J.trl:n II va 12.ng may rbi dQC s6 a l. . Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2. Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33).c CQC go cd dinh mfl tron) .t may. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua.1c ua O. Can bang may.2m.1 dong tiep 1 CQC nira.. Hlnh 31 LAn IttQt d.Dung thttc. tn a. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . lai. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2. hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. p.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm.

.!. K= -7 [S .6 . can bAng may cAn thQ.50. b. Tuang tv hl. co cac s6 d<.. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. 1.iA. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl.+ _ 10 2 20 3 30 . 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau. -_ =--:_.)t may U.. Hlnh 34 ..n do.~---. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8.1.r: -:_. 2.30.tt y(\u diu.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0. 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I.::-=_:.5mm thl may d:..n o. Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia.7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10.i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!..1.7 ..idieu chlnh chlnh xac titlu cu.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111. doe cdc sO bj. V2i == L2i .. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] . Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang .. 20mm.20.l th~t ehfnh xac.40.c2 . a6 tran mia. D.2 .. trlln mia.cj L2i = a] .>c tttong tlng cl. a2.t tran cae C9C.. LJi = hi .l JMp tia ngam xu6ng 20mm.. 2 ..[V2] < I.. 4. _ ------- Ci.h6. .. PhAi do 4 Jan. khoang each tit may ( d.p bang de tfnh. Tr~n cung tron 111y cac diem 0.. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc. ..... tli do girt nguy~n vj trf 6c.:: ------ _---=.c6 sau do l(l. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A.. Truoc khi do ph8.. b2 .n sau do IAn luqt do tlt C9C0.-_-_:__:. . gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may.=__ bi4-.. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7.1] Si) K __ trong do : s Ie.60 va 70m).Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m.Ci A '""'.:::.

Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. ~0-20. Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11. t .Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi).:>. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. [ hm 18. 54-64. . 1 vach chia nho nhat cua thuoc).c djnh sal s6 tl. PMi tien nanh do di vn do ve. May d?t chlnh xac a giua hai mia. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . 20·2!)dm. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . X9. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm.ti m6i diem mia khi maya A.73. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13..OGmm.t nam r.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. Khi ki~m ng~i~n:-_.54.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. (tai 0. o va m:.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. 12.kMng de vong xu6ng. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O. . mia pMi d(l. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6.III. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A.lcdua ve diem ·0·. q\ln O. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. .lmm.ng. II.. 64.s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . Nhimg vi trl con ll. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. .i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . 'N. X8. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10. . sau do vAn gi\i . Tri 56 cae. Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35). . 9. 10. Ai hi Hi ::0 hi .rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot. Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m.1 dieu chlnh tia ngam). 8.\t do cua rnia . Hai mia dat each nhau 200m..g<.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. = 10 =: Hi ~Mi La IS. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN .02mm. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia.mia.

Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1. vi trf khi cd dlnh vit ham . N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O.eM.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. tra 2. . HAN UAC 1.c .3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. vA cAc m€u it ~. khllng cO bl.Trang 154 1200 TeN Trang 155/.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.c9. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~.li M'n vA .d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. d~dAng . v4t do sf! chny khoi lu6"i chl.t den va do cua mia. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . KI£M NGIII. tit tir. nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. Ki~m '. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng. ~a pMi 3. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy. Dll'bAn. Tro.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. . Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. a go 2. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. 3.N6u SB. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.i. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng..' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. n. Kh~d~y tay vao 4 canh. '. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. tm 1.'it may.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t .200 TeN nguyen vi trl d:. quay ban ve. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t. Ki~m tra ban ve.

Nou nhu muc lieu It.t thuong. ap thuoc va.t thu:llc cua tllliy tri. Dl. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml.li. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da..lc titlu kMc nhau. .b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. Sau do tien hanh kll!m tra l!. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11. Sau do d9. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng. 8.hOng na.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no.q. N~u all thay xac 6ng kInb."t khoang 5 den 10 m. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. BaU do quay may di 1800 va. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac ..i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. ChQn n1¢t nIl. M~t phang ngarn pha! trung dQng. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung. phAi song song v6'i mj). True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc.ng cua hoi dJnh. Mep vat thuoc cua may phAi tUng.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. . m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. 9. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.lt n11Bcv~ giue.ng may. 10.l. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira.t~u cAu. nhu 1l1. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng. ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua.I. Sau do dinhbP MO. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran. chem vao de than may mot mieng gi. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml. v6t xuoc...tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na. hoac song song v(Ji mep tlruoc di .e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng.t day thu& cua may. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do.tc ti~u ban dl\u. Nltu.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua. D€ ki4m tra. D~ ki~m tra. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ. 5. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau.1y mcng. Vi).a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco .t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh. . Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc.ti~u theo hub.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua.m tren dUOng thing CUB. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. .lc tibu do. Nt'u khong dat .I.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi. N~u hinh chisu IQ.1C tleu v~ hUClngd6.lC tieu k. 4. Trang tntong hop kMng dl.o mat phAng dA duoc kiem tra. trw C1 xa. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. sau do quay may di 1800 ~i dl. Sau do hi~u chlnh bI.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml.

i ('1'). III.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P .i dira hQt nUac V!\O giua . BaU do dich chuy~n thuCsc. .2mm. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm.i song song voi nhau. Chanh cao cua m6i IAn do X8. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12.i d¢ng. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh. 8au do quay kep-doi di 180°. 2. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m.tong ke cua: thl.T :. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : .tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : .2 nun thl phAi dua ~ xl. f ~ . Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia.MO Trong dri : MO . NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc).t6"ngsua chua.H(! s6 chuan (l0.. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua. M6i IAn dgc s6 pM. hi~u chlnh may ban dac tl. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl. danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. P . f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko .! ( t j f i . .chenh cao trung blnhdo bang may ban dac. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. De ki~Ul tra. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . Iai de vao diem du danh dau. N~u l.'lt dubng t. duqc vugt qua O. nghieng' a :.CQC In duc. 1. H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. .1c .100) ho . 20.S6 d9C ban d¢ phai T . 4.toc chlnh khottg. thea bieu dl) dl. MO . Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan. IV. De ban dac 6"vi trf can bang. d~t may ban dac l~n ban VB. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8. 3.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .. Kiem tra kep doi tam cua ban dac . Nl!u vugt qua 0. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X. dung but chi k~ml. Chsnh cao I MO= 2 '.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung.di d¢ng.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh. IDem tra vB. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2.

10. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : .4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.ng d1. 20.m .m . Icm.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd.98.02.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.± 100) a.00 x 0. cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu.i xa. Vi du : K 10.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt.dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc. 100) vA V\1c.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.m + h Trang do: Hd. ± 20. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i.!bng cong chenh cao v.H~ 86 do xa b.86 doc tren mia bA. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm. Ch~nh cao tram do pM. K = 19. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. K:= 10.± 0.2 K:= 100 ± 0..1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. NlO:= 0. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft . as _.1 K = 20 ± 0.1 K N20 = 0.m = Ht.H(l 56 duong cong chenh cao (± 10.chiau cao may Khi doc so tren mia.-Lcm.s6 dQC tren do : do .Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir). [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.OOm . N100:= 0. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K..1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : .05 x 20. trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h .c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2).03 = IO.05 K . cho h= 20m la-Zem. cong thirc tren se con: h C. at .02rn De ti¢n tM lap bang.D¢ cao diem mia Ht. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v). s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii.TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3.

ptM . ni'Ji long b¢ ph(l. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). SI.t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. KIEM NGHft. phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . 4. phai OUa vito xUang 5U~ chua. 1/5000.n r1li dung lai. 1.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. Dat dia ban tren pan ve. 1. bo thanh sat ra. con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay.' ~:~ _. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra.lmrn. ~ . neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L. d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . el!a v_Q. dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban. 2.• " -=. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. . true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng. ~.':M DIA nAN 1. .. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat).'~" .€. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. . Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam.Y ~ 3.n hi'lm kim kim. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). kim dao dOng nhO dll. Lam nhu v~y vaj lan.icd{ kim se dao d(lng. do chuan bj eM in .- . doc 56 a vi tri do. 1I.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA.€.

ng. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .\ng. ~ Di~u ~ W. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . d¢ cao v~t a ngoai troi." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. ~ : t~ . 3. de) cao ieu ve. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph.. do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang.Trang Prang 1641200 TCN 2.

PhUong an 4 . ~:. Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. Thich hop voi vilng dong bang. 1. nhr\ eVa thlfp. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. Bay chup anh II.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. Phuong phrip pMi hgp. do bli din v~t.. ehuifn bicho ch(f in .o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L. Phuong lin I .

'/e nOi nghi¢p./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn.·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. Pht1C1r. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng. 3..~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) .n anh don hoac so d() . nOi nghi~p . Bay chup anh o"".t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ . a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l. it nha cao thng ket hop voi dieu. dia vQ.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng .g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2.

kielll tra.Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.lp anh PhI. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u. Do v~ dang d4t. J Blnh 36 .1nlbi eM in .Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.-13 ¢i nghi~p. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. Bay chl.! ]l.

Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.TE7 MRB .tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .5/18x18 MRB . ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.nn ffiayAnh Loai g(k chl. Blnh 37 2.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.15!23x23 .JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.lll.1p Tieu elf. (mm) i ca 8. M)A.18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh .56 tri diem trong tn.1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.11 .

lc V1.lC Vl. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 . dr.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .li a) Phl.IC V1. b) Ph\lc V1.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.j_ 4.I do Trang 1751200 TeN.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.>cao phl.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.'i'rang 1741200 TeN tlch.3. + + + + + + +.t do \0'0 ".t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .

tuycn : a) Tang day .0005 bn H .2 t. _r V 2 H 1. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .5 m ill + (_q)2(O. chup .h6i.1) + m. (2 -f-) (n+3. <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a.5 b sO trung ph\. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::. TAng di\y m~t phkng : : . I.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp. nuiy ehup imh b.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f.ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE. phong dai cua mo.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.mau tlnh torin mOl k.q 12. Ii mat phang' : ' v _IV. I1\h m H 5() _ Sal. 2.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.1 ~)n + 48 phuong 0. m'z=' 0.q _ Sai so trung xy . Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.Heu clf.22~ r ( nUll: b..25mxy 11) Ui.lGm 3 +4.08 n.mAti sO tll~ ban db th8.2) b H (M---) m 2 +(--.-) 2 (O. m s :::: O.sill 56 trung phliong do ton ..55 m R::::b n.tIl) cao bay chup II.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I.d~ dai duCfng day arih mp .0.ng c.0 th] sni tren mriy do 19!1til) . diem tang day m~t ph3.40n+27) R TIl 2 '1 b '.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M.'{l.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' . LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo. 50 J J \ n = 2. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.

( canh 1.Ii \ ..M~t phAi .Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .. 2:". vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ ..0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 . ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ .. d~ Nha diEl'm mhu do ) nu".u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng. ru CHiNU MAT J'HAI 1.. vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.kfnh Icm .s6 hi~u di~m va vong tron ml!... (vang tron va 86 hi~u di~'m mll. ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang. l\ 1 !.__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm.gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 . kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao . 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.".t phhng trim dO cao.iX:1ll ) 11721 Di~m . kl hi¢" ").u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).

Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.15 D(i cao cua di~m 0.35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.n 1".h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8. An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0.Y1) 1[·202. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.rn : Can Vnn Thu t..35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - . tu chlnh bang Hinh 46 2.-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.-18·1 \ 7·(.

• GI. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(. Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! .Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do . Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. "-ong 2.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -. Ticu c1.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . Krell t.J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM. may Anh + I) t min == Cos rp . ANIJ I\IAT 1. CAl' c()NC. 11('>1' no ve nAN(.6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.l1l. 1'IUri)N(.n.lc 29 J I .200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1. dll. Iii 19a d~ anh xz eve dO.huc tren : lllp .'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .Tmng182.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.

Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.e trtmr.r1. _ DQ.ii".'1.lC 1. Sau do d:).iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.((l.ruc XX rhhi vuong gdc viI. m) ~lAYKI.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\..1I 'T' cOng do nhh k may t. Cf1C yfu t.rong c.'lIl1 6nr. C. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua.M UlIX)N(..nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot. r.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.y gao cho mOt t. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t.\ t. True . neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma."tl1l vi CII\.!:'lIn el\. 'Vi~c d:H.1t(a l)(?l Illi(I.ie·p X.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.-i.Y so khong duoc x~ dich).in ng. 1..t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh. nu:ac hieu chlnh. t.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng. e.\. Xoay m:i..) ph(m dinh htfi1ng.I1\(ilng dl(l.p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp. trw' thing. veli diem gilfll cua 6ng bot milk. l.klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.HI d:"ty: a.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl. N6u dilu chu t.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.rlll1r. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.!" ki.hV(~ hi('ll.h.hry. c. b. ~hti.m ~hlnh.('ll. ong ll{.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(. Tia chinh etla hu("mg clll.V t. ni. m(oc t. 2.\ng l[P.lll.m Cl\:1 ('. D:~It.1c dit-ll ki('lJ ":I".:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '.tY !"ll:l ].u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').'li1 m.\ mriy thuc hi('I1. khonng (i·8m. con nht! hlnn (b) chung to t.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l. v(li dAy dol. KI~M NGHI€. _ .lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau. eua may. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.Q:Ilit) el'l:l khuru.\ [)Hf'. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.·hot. KieHl t.\1. elm t. va giao dir. N(.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1.'mg thing.tlC. vdi t. ntftk.:m t..hi'.! vi t.1" do ilh.: YC vi Ln gWa va d(tf.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni.!"tH' ddng d. N(.\ng klnh t rue !1j.htfe lli('1l nhu sau : .ruc dung cua mny.~(i1l!."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg. VI chup anh. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.onf'.che ml}.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny. sont.' 11\. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ).\ mf"m.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.~ ~ong vui (mg hot. 1.. dun[~ cAe TlIltT vA.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°.ei hlnh IIn.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. Kiiim t.\m khn. f.ruc xony ctm L. Di(~ll if.]"('0 dlch xn 11. trinh t. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).t cun may song song vai hai I . Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr.IP phni e. ".(iJi ta ng. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.rn khi ki(lll Iq. nliuuj.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch.

nghia iiI..e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.tp thl tea dl) Z 1.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. Dung .t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong."u d6 kh6a . Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.. c'ieh giua chung..'.fng phim co phim vao. 6c dot cho khung chuyen dong ".0 cho "".::::20) . t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4.1Ion.\ng ·0" wi guay mny ng. / Trang 1871200 TCN r I / " . quan sat lai ~At do qu~ h~ t. .1 1I.p h(\p de. ngvoi til J:\phi)p dt.l< ngam. sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll. .Yr)t :1'1:. 21 ==22. a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO.0 nin diem chfnh hnh . nam t".llll trong mM phan glaC <10.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu. • Khi d. ?~ic~ ep xu6ng . vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia..tng phim . khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng . diCim IllOe t(." "0 hQ I'h'~n dinh h".g C!IVP).n ginc clm tlfm k'{nh. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn.jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl.lc tQa dO clln ph:l." ~h.. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn.2oo TCN .li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian. Cae b6 tn '. ng1(oi I.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO.i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l.im vno mot din vat to l'¢t erich xa. Xae dinh de.n quay kInh vt." lu.han 1l~1 [J VI trl uung thl v. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.C diem u:1 drinh d:1u.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm.rng phim rn.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA. 6c 1m 5.ti lU<.1. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl. I fai rnia do pMi da. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b. "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. n II.p.."h. KiC. keo tAm chdn CUll./ .Trang 18G.2 CUll e:\c dffu bung t<.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.it Clla bu?lng'ch1. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang.. ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht. 1. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau. U\n~ L" ) I) . n. to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr.tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. \lo~? c 1\I.~~l1h .duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht. h(\p de. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX. ~(~u . Cac s6 d9C dri dU(l'. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may. c~o ~~n khi v.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng.)o g v.rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.1c dfch dd.." h.lIt d() 7. Y/.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu.. .t trong mOt vui phLit.)L quail s:iL pll1\i n. hll. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang.".>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.

d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\.u L·Lo kh6ng vugt qua O.f./1'i. Neu hieu t9R. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.fr L 3. klnr voi rmic eo thEf.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1. Do ul) cao ellll nuiy v.. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O. Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh. Sau do nhi¢t d(i chenh l<.n mep ... -f.. -/. - a..t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng.l. r. dinh huang theo moe t.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p . Cac Am ban nhan dut.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan.3 V . chup 1l1.1ng phim rai xl! dich nd va d:). Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l). G lim ban.Neu hii.D~t may tren gia.pc v(li u0 chinh x.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ.\ ttl\. nh drlU tr(~n mrt. 6ng khdi. a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. Nhimg yeu . De kUhn tm 10 xo.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn.·ll dem d~t len may do t93. hlnh 4G)phlli nAm gll.'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin.. 4 diem m6c dau khung. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat. X eho t. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng.(_q Hlnh 49 (X1 C.. trong elk u:lu m&· dO t1U.. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup .ll d e.l dat vi trl cua klnh v~t .ng. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh. .c Z..02mm t...n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu . Cllt)i cilng n6'1.nh. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc .. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).ic ±[)".!UI:IC.(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3. Tren mo. . dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac.f2 . mac .. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. e\U\ dlling.)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. tn .p tM.k lUU m6c 1911 d(J. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung.Lla .. cac ci}t... chup hang loat 24 {mh .) . . Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii..lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di). Bang erich (M chup Illy 4 .J .t len may do ton d¢ li).lap phim k1nh vao khay dt. Md nap klnh vl. .Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang.

M~ .Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. Z4 hang 191 /.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh.in d. _X:. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU. D6i wi bubng ch1. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .LA . t. Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f.i1>0. duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. + E)J ·1 Khi e <:fl.5 en cae diem a.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh. Xb .1L1 "" L1 . L 03 t. L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp . 20 thea c6ng thuc : f"" 0.j.sin2r f2 ==(d'+6.5 (Zl + Z2) L4 "" 0. L 4 . 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n.tgfic [ COS' (f{J ..Trang 190 two '{'CN L1 = 0. Xo.l z'b Z'e 0 2 L 0 I. etgf ZOa = Za- -1).5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2. L04 .03nHll din pMi lol}.p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp. nh~n.n : .tht1c . d ::. sin 2E: L == X2 .""ng h<. L °3. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue . L .5 (Zl + Z2) . Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu . . :: arctg d'ctgso . 0. c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0.ic gilt tri f. L\ tfnh thea cOng thuc . Z~ = Zb.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: . detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)].114== 14 . = L3 .tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' .e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c.'" tri r. vo. =f. tri gia.Xn n(n. b. ~L4 vuct qun O. ctEf' + 1).JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll..

" do dung ue thiet ke.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t.pthe.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0. . cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB').Ii diem A dung cac goc +'{' va . AH.JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. Sau dd I.. mZo ~ O.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). cac hudng tuong ung veli t. con rnnh gi.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.rulmg hop chup thing blnh thuong).1318 goc fJ ==2305). 'f ::. Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' . con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each.08 rom' I . kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. tlnh.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl.I. Ti. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day. Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51). C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r . nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50).Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.

L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.nh cua8.~i tbl /it'll do. CO? phAi cua dl10ng do. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling. dUung' d. con tron dj(i'm ph.1y ep 2.~c tren) nia vlIllg chup bj "c. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit. UL. Sou d6 Rbi.lI. 3.o nap eMn ra. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup..t.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X. l~eh phl\O . 5. dong nAp kha y dl.JI> Tren dir. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. ph:ln tde vi cho tru ng Ill.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti. kfhh voi t:il1l t.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn.iy.lg hop chup th.u ehlnll h<. duongpMi doj the chup (A. m(lt. II.~ tr. khi ctm nglllll. . (rl l(c'Ji ho.eu day. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr .ii.1. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. l<jch tnii.ing phim fa khOi b¢ ph. tlo.i('!u do. mo nap klnh vat.may va tien hanh chl:lp. IGe'm t ra vi~'ic d'.\ng.~ thny ddi .'it ph:in giac ella anI. 9. 1. 1110 nrip kfll~! nIb. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i. (thAng. 7.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp).ln chuJl viI Xl'1n Xl. dAt t.lo de. 1}inh lInn Hlily vii J. hLiang nuiy ve khu V~(c c.'n hllm. AL. nh" ('en t.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr. Bli doi vai die'Jn pMi G.jt tv J~ch d:iy).Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram. hinh ilnh tren kinh IIllr. th."n Mnh ch" p " ''''i. quay cac Of.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. Mo. con tron b(i ph~n ghi d. chnY~n mdy v.1C khi .io Hoi khllng ep va 1.t" thl xe dich kfnh v. J~'ch tr. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t.ng thw d.\[ lfii. dIemd" m t~. . phdi. bu Ong chop. rh.'1ll trrii ella dVi1ng (f. 1.ing phInl va lay khay dl. Nell tn~)t rh:ln n.ieu do. di~". cho khung lil'l} ve rhia trUde.

u.fty dung 8. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.i duang chuy"Cm dip 1.2.ID thu.ti(m do 4.ru nghi<.2 Yeu diu v'(j chup anh mi). x.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6. 4. Do vc him 5. NQi dung cun ban do 4. Do vc ban do dia hlnh ti Ii. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.t d1l:t 7.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.2 Cong tac bay c\WP 6.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::. do noi diem kh6ng che' anh 6.1 Luoi khong che co so 4.4 Yeu dhl 26 32 . kiGm nghi('m uuiy :~. Do vc troug khu vue dli.1 Do vts din v~t 8.0 G~) .1 Qui dinh ehung 6.2.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.1 EO trl diem khong che (mh 6.4 Dieu ve anh may hay 6.4.JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.JC L1.2 Di'eu vc anh den 6.2 t.3 Do noi cac diem khong cM anh.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4.3 Be tri vA.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.4.0 n'! 5.1 NI:.1 Qui dinh chung 7.3.3 Lnp Lan 1.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.1 Do vo bhn 5.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).c chung 6.3.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9. hlnh 8. dong goi va giuo 9. Qui djnh chung 2. Thanh l.ra. Ki(!m t.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1. l~(_lC (HI.t va diu.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.2.2 Do ve dja vq.5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. Ion bbng ilOh clwp .2 LUdi kh6ng chc do ve (. coc UUU.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.4.TlJy€m tll. dO eric 7.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6.7 Puu 19C 4 : Moe. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.

lc 22 .l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 .ll1.lp Phu h.lll. So d1J qui trlnh cOng.lp i !. Trang 108 110 125 128.le I!) : Kielll nghi¢1U may.ctrAn tram ch1.IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.lll.lll.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1..lng C1.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl. kifi'm nghi¢m Ph1.ll1.ll1.lc 30 . kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1.. Phu h.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm . .Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra. Kiem tra.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.a 010 va hi¢u chlnh t.lc 16: Kie'm tra.te va erie dl. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl.lng khi thiet ~t~ Phl. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1.ll1. Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000. hi¢u ehinh ban d.IC 32 : Trinh b. (im may EOK-2000 Ph1. kie'm nghifm.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl.lkern theo .t thao tB.Trang 1981200 TCN (. Ph1.lp anh may bay '..l l1.lc 21 : Kie'm tra.lc 27 : Tu chlnh m.llvc 17: KU!'rn tra. f f 1 . ! f Trang Phu It. Phu. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1. kiem nb. .1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 .ngh¢ dia ban do vi! m:iy r .lll. . f 1 t .l vc 13: Kiem nghi¢m may.lC 14 : Kil!'m tra. Iuc 25 .l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.llvc 11 . Ph1.lc 20: Kierh tra. mia do thUy chunn Phl. kiem nghi~m may kinh VIDalt.

" .' .~ .' ~ . : ..t It ..'.. ' ~..": ~k:."\1\.! .:~~ .t ~ I .~ :. 11:.rl'.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->