P. 1
96TCN 43-90 Quy Pham Do Ve Ban Do Dia Hinh

96TCN 43-90 Quy Pham Do Ve Ban Do Dia Hinh

|Views: 706|Likes:
Được xuất bản bởi1971986

More info:

Published by: 1971986 on Feb 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI

cnu Nc"nIA.VI€:T NAM

..
KE
. Tll~U CHUAN NC.:t:W .
,

P. THIET
,~

XAVDl)NG
. .

.: TAILI~UTHAMKHAO

?

..

QUY~PI-f ~lM'
DO VE BAN [;0 OIA

HiNH

T'{ L(:

1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN Trang 3/200 TeN

do Co quan

bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m
Nhvng

I
I.
1
J

cue DO D~C vA BAN DO NHA NVOe
86 ;~48!KT

CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM Dc)cl~p • Tv do - Hanh phuc

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

de tai- KS Pharn Cong

Ruyen.

ngubi thuc hi~n: Nguyen CUClng,

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien

T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ngHung, Bui Duc Hai,
t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh, Xguyen Co quan Nha nuoc. Thj

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;lNg9c Toan,

i

I

I

!

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC . - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..
• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va

ban do trong ca nuoc.

Tiet, vo Bich Van. kg thuat - C1,IcDo dac va Ban do
-j

I
i

QmtTDJNH
Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUlvi ca nuac. ~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18.ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh l~:. 1/500, khong tfcd gIa tr], 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu

de

ngh] ban hanh: Phong

!
i

I

TM truong co quan: Ngo Van Thong

do.

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c dac va BAn do Nha mroc Do Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

i

"I;j;.

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC
DA ky; Nguyen VAn

se

hlnh chieu. ' . .90 1:500. Tuy nhien.1991 do Nha nucc " Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ. tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng.Trang 5 (200 TeN TIt::U CHUAN NGANH CHXHCN Vi~tnam I I po vElban tf l~ QUIPlWv{ dr. each chia manh.1:5 000 (phan ngoai troi). 1:2000 va 1:5000 Cue Do dac va Ban (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu 01 . M dO cao.6 . each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea cac qui dinh a qui pham nay. D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len.t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban do dia hlnh ti l~ len 1:500 . M toa dQ. 1:1000. dia hlnh I 96 TCN 43 .

I~p phUong an kinh te kg thuat (phl. PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do. 1:5 000.Trang 7f. hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a quiph~nlna. . Tuy thu¢c vao dia hlnh.WOTCN 1.1:25. 1.lng cho cac khu vue co di~n tlch nh. nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM. d6i voi do tI l~ 1:500. Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500. 1.tc dia ap dl. nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m. I 0 000.. dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu phan 5 qui pham nay de do ve.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c . 1. thu th~p ttl li~u va. ve hang cac phuong phap sau : do . 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu . viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 .4 Cong tac kiem tra.Do vEl::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ.lluc 1). a Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl. -1.lng d6i voi cac khu vue . ho~c cbo tung khau. may toan dac va cac lll(it dat (anhm~t ~at) . 1. 1:1 000. hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat).5 ban do. 1:1000.2000.y.Do ve trVc ti€p dung cu do vElkhac.I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra.3 May va.2 Truck khi do vElphAi khao sat a thvc dia. 1.. QuY DJNH CHUNG I.6.. a thuc dja bAng may' ban dac. 1. ODD" Cue Do dac va Ban do Nhil. dung CI. do . 1:25 000'. ' . mrco ban hanh. kiem nghi~ll1. chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh.

. k~t hqp voi tang do m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.0 2.tll~ ban d?l 0. 1:1 000 vi\ 1. h<4e kill khoang each giua hai .c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh. ! 1 I 2.0 2.5 2. .5 1.25 0.!oi ki 16 met each nhau 10 em..5 1. . 1/4 khoang' coo d~u CO' ban. 2.1<.lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay.5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.25m chi s\1 dt. Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau : Bang 1 Vung co d¢ dOc ldn hen 15° 1.t. .0 '1. 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2. chung. 2.25 1:1000 0. con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree. Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay .0 --- vOi cAc.5 ti l~ 1. va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. M toa di) va dl? cao Nha nude 1972. khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000. 2.5 . 2.0 2.5 2.0 . .0 0. tuyeD: ] '15"0 0'25"0 Ghi.5 1.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 .4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2. khi do va ban do 1:2000.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe do emu CO' ban 1:2000 (m) d6i 1:5000 0.500.0 ~ ! I r 1.0 ! Tl l~ ban do 1:5000 1:2000 Thea kinh tuyen 1'15"0 0'37"5 Thea Vi. 2. phan loai ~ to'fLl. Tru'i'fng hop d~c bi~t..5 5.1~ I Tren tb bAn do ke h. () vilng ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u.i. quAng tru'Clng. elipxoit Krax6pxk. Vilng dbi tMp cd d~ d6c tu 2° den ff' Vimg tiep giap nui cao cO d¢ d6c tit SO den 15° 0. 2.8 Khi c.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la : 60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000 50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000.5 0.0 1. t! 1$ bin do do ve. ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu can cua khu do.ehu : Khoang C8.5 de trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.0 I 1. . dlibng binh de) cc ban len hen 2.Trang 81200 TeN Trang 91200 TeN r¢ng len.5 0..5 5. 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban. trung . 2. song phai qui dinh C\1 tM trong phuong an kinh t~ kY thul}.1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p do ve. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE Kh08.O d(lU CO' ban O.5 2. ket nop voi ban dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va. khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh VlOg Z a bang 2 2.ng cao DO d6c cua dia hlnh 1:500 Vung d~ng bang cd d¢ d6c nM han 2° 0.1 Ban dia hlnh ti 1~Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss.

nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao.te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban. d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0.Lucri d¢ cao hl:lng I. x tong the' den cue b9.Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc 11 flOO TCN sa phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia. .500 t~n di~n tlch tu 5 den co 1 diem toa d9. sai 56 tuong hO gilt. tift cl .ca ban a vung rung rnii 2. quan tr<. thea man d¢ chfnh xac. 3 . tlnh theo ti l(! ban do. cac gial dO<. khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (. ' . Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB.' Bang3 do VB 2.ng quang dang va O.trong tntang thU'angCo 1 . III. song c6 gang giam cap phat trien. 2. dang dat (khoang cao deu co ban) d6i vai cac ti I~ ban do 1:500 1:1 000 1:2000 1:5000 tu 2ae 15 km De ~o vElban do ty I~ 1. tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing. 2 . IOn Trong thanh phO va khu ceng nghi~p.Lucri giai tlch va dllbng ehuyen .ty l(! 1:5000.lng khOng dUc. 4. phu hgp vai qui trinh ap dl. dam bao m(lt. . 3.71l111l. kh6ng eM trae dia de do vElban dCi.17 Sai s6 trung blnh do vEldang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban. IV.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so 1.2mm" v:u. 2.11 Luai kh6ng che trac dja dUc.LUCrikh6ng eM co (htai tang day) 2.13 M?t d¢ trung blnh diem t dia Nha nUCIephai dam bao It nhat : Tn~~ di~n tlch 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. dUbng chuyen kinh vi . va giao h¢i eo dinh. CC1 Tu 00 den 20 Tit 20 den 60 Tit 6 den 150 LOn hen 150 0 .d9 diitm. hop thong . cap veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu. I r 1/4 1/4 1/3 : 1/4 1/3 Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM baa dam it nha t : sa thl mat dO di~m phai 1/3 1/3 1/4 1/3 o Id1U o o vUng thanh V\fc pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2 113 112 1/2 1/2 112 1/2 chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2 cac khu'v\.Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1. khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. o tu 2.5mm tren ban do.Luai tam glac nho.ln khao sat. .2 000..!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao Ghi chu : Khi do vElkhOangcao dell co ban O. dO cao lttqng giac. xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.4mm.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cao gan nhiit khOng virot qua 0.lng de' do ve ban dll. 2.2.1c ay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp.1e hen O.Lllai d¢ eao ky thuat. eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O.Lllai dO cao kinh vi.Trang 10 /200 TC N Trang dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll.25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban.!\ng.9 gom.3mn~ " vUng ram rap. II. cap sa .16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh. 1:1 OOO'iA 1. D¢ doe cua elja hlnh Sai s6 trungbinh . .a cac dia vat : 2. 2. 2..10 Truong hop d~c bi(lt dUc.LllCii kh6ng eM do ve m?t ph.

1:1000 va 1:500· do eve Do df. bU thua on djnh ding phai bicu thj.. nho. nha tho.17. van hoa eua chung nhu : nha may. 3.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi eVA ~XN Db t6 sau ~ Khi phai xe dich de hieu thi. N(H DUNG' 3. Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.fe ra tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th].ThUy h~ va cae.. cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng. ttt O. dap cao . bd song. xe dich vi tri hop Ij de bieu thi. muong. Cac dia vi).1:2000. kem chiu lua).lthu¢c .Dl1i'1nggiao thOng vi thiet bi ph1. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung. v~ duong mep nuoc.' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng. con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon. thl dia. xa hoi. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0. moc co djnh phai bieu th] 11m ban do. rach . eo dQ r¢ng duai O. 1:5 000. din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2. bien chi duoug. Neu klch thtlae cu. hqp.17. ngbi.3 Nhimg' yeu tei dia hinh. neu dja v~t dAy pMi chon lqc. buu di~n.theo cac qui di n h c u the.16 va 2. 2. ty 3. Mn.Di~nl dAn cu .. s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra. neu co yeu dIU bieu thi.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1bi~n.lCva. nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua. . Mi .Dia v:}t kinh ~ xli. 3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j. Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O. cae y'u "Di~m kh6ngcbetr!c.1:ian db Nha nuCie ban hanh.m ki hi~u bieu thi cho phil. Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2.t da co trong qui hoach chlnh thuc.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u. c¢t cay s6. cau. sO'tang).cdng trlnh phl:l thu(le .2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db. Song ngoi..6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher. nha van hoa.1cv~t . Duangbb vung. ducng dill nho va duong mon. dich vv.Trang 121200 TCN 2. tru so uy ban.n thiet kM. muong mang .)n 0 thbi diem ch\lp anh. 3.2 Khi bi~u th~ dia ~~t. 3.18 Can eU'vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua.Dang dat va chat dat . . Ranh gloi vA tuang 3. Trang 13/200 TeN d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do. rao " Dja danh va cae ghi eM cli. Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t. S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den chlnh tuong duong.. ba ho. Th1.5mm trb len ve net dOL Cac ycu t6 khae h!a chc. 3. chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000. cM dao s~u. cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl. Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh..t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu. chua. Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang..2111111 thi've tach ra. 3.. . dia hlnh IAn ban ita phAi tub .. qui mo (Idn. chi ve gop cac nha co cung tinh chat.dia .c 3. phAi ghi trong phuong an kinh t€ kg thuat.. . dja vi).4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 cap xii va cac den vi hanh Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te.16. cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000.5mm tr£m ban do ve mgt net. cang. cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao. kenh.t ra khi do ve ban do 1'.

C¢t vO tuy€n . c6 dinh nhu thap nuoc. Cay va cum cay dqc~q. Bang 4 4. thap nha the. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung.tMp nMt. dO sau. bAng phuong phap giao hOi. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui. bun.. dong. gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. tu thuy. nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh. trttong Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}utra tai UB. 4.p phai do dQ C8. hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi chung lal. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim.. eric di rich van han .. ten song. . . tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. nga ba. cay cong nghiep.1. Ittoi tam giac day d<7C. 4. Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2.D cac dia phuong.5km doi vai giai tlch cl(p 2. 4. rau.1. " 4.. hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam bAoy~u cAu.khOng qua 2 phut. chieu cao ti~u do Ill.Ulg chua! tam giac. kI hi~u va ghi chu. con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM. doi. 4. co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. xem xet cac truang hop C1. luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen. day. gO. Qui each m6c xem phu luc 4.mh ma di.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M. Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. Di(>'m gOc vi'!.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke.-'.8 LU'ai giAi tlch clp 1.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day. chat li~u. Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do. nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao. 3. nui.1.1.3.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song.1die')}) vi\ CJnh eli/{ S6TT 1 Cac chI ti~u ky thul)t Chieu dai ~nh DAi nhat tam giac Clfp 1 5km Clfp 2 3km . pMi bieu thi thea each gC)iph6 thOng. tru'ong hop kho . ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(..1.c va hai e:.. duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong qua 5 phut. cac diem phan rhuy. hoac chem diem. cat.l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao. Canh rna dau khong' ngan hen 1km d6i voi gial tlch clp 1 va O.a. hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu. :. khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M virng co anh huang thuy trieu.n o bAng dia ban gAn trim may kinh vi. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA 4. 2 ph:li Mng4. 4. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut..1.lau dbi cua nhan dan dla phucng. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p..1 Luoi kh6ng cM eel so baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0 . soi. . 6 Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~)phan Ioai : dd.1.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. ducng kinh than cay va bieu th] !. mau. c~nh m& dau phAi 1.Trang 14 1200 TeN Trang 151200 TeN Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c). 4. cay nong nghiep. ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an d do . chem IV6"i(Ph\l luc 3).1. a " 4. cac loai cO . d~ den va bao quan dttqc lau dai.lay all a tat ca cac ti I~ ban do.. set. . Gnc phuong "i do 2 11'l. kenh.u ke ehllng.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:.1.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia.

. Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi.3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0. 4. do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau). phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may. song di¢n ttl hoac day inva.cap 2 O.12 Canh chieu va d<.1. BAng 5 SoTT 1 2 Cac muc Luc cang D¢ vong' Xac dinh chenh cao giua 2 dau day dai 24m khi: .13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h.rc Cling.Trang 17/200 TeN· Trang 16/200 TCN I2 Ngan nMt Ikm 200 300 300 O.1.h.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc.1.DVa canh len ve mat the bau chi€u' hinh Gauss.5km 200 G<iIk nhd nMt trong tam gilic . . doc s6 f1 3 vi tri cua thang .v .3 nun. .6mm doi vCliloai d~y diU 48m.25km..lmm.1.6 trung phIJang tuang d6i canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:50000 20· 5.Dua eanh .Phuong trlnh . .h\1ong trlnh dl) dal 401111 3mm 5mm 4mm so hieu Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0.Chenh cao duoi 1m .Gdc li~n M trong chu6i tam giac . . Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao.. Neu canh ma dau khOng do tn. Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000.Trong khu V1!exay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge ngan den O.Chenh cao til: 1 den 5m i I Cap 1 O.11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo .i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do.sau) khong qua Iml11.lc Krax6pxki .1. mo dau a 3 vi cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 trl cua thang 56. d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 3 S6 tam giac giua eac canh 10 5" I madau Sai 86 trung phucng do g6e Sai s6 khep hlnh tam giac Sai 86 trung phuong tu:ang d6i cua canh rod" dllu Sai.2kg 5cm . . G6c do theo phucng phap toan vong.tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4. khi tinh phai dua cac chinh sau vao ket qua do: . cap 2 d€n 0. 4. 30° 200 10 10· 40· 1:20000 1:10000 r 56 doc tren thang 56 den O. V. chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O.Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba. chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae .ledung cac leal may do xa di~n qnang. vi tri ban dO cua cac tan do tlnh . D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala. each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do..Dua a. 4.IC 6) .5km. DI 3S.Trong luoi dAy dl)c . day.Gee khi chem diem so.IC s6 4.4kg 5cm 3 Ghi chu: . CT5. 4.Nhi¢t d(l khOng khi ve m~t phang nam ngang ql.mh' dq dai day .

0 I I 3 4 I5 G I r I I i I i I I I Chenh tri gia goe gii1a hai rnra jan do Chenh trj gia Jan do capl 8" 8" 8" cap 2 8" 8" 8" 1 e~p2 d() nhir Ian do co ban. neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do. dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc .5111tro len. LUal dUbng chuytm dugc be hay nhieu nut (xern ph1. Neu do gOc tren c¢t tieu cao du. 1 trong 2 hUCrng do Ia huang diiu. Giai tich cap - mCrKhi do bu phal k~p vai 2 huang da do. DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng. lll{it trong hai huang c do co the' hi diem dinh huang. qui tlO" 0'2 0'2 .I I ! I I I I Phan. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay.Hlnh thuc giay chi€u dil. K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly.. 10mm khi chieu tambo ngam. ! I I I I . tl<. co d¢ dlli cac CRllb gill! . _. . 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em.oil m¢t IAn sau khi do. de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng I S6 TT I 2 I I ..f911tram do co 3 hUang. Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban. cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do..1i ac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V). Trang 19/200 TeN D9! tam may bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1.li ca tram do.15 Lues' an chuyen co hai ca . Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢.14 Xi! ly do bu. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam. vi trf ban 0 goc gii1a cac 0'2 0'2 0'2 0'2 Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11. DIem goc cap cao han. Canh cua tam giac or S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6. s6 Ian do. chisu sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe. de. phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac 0 0 Sai s6 khep ve hUong mCl dau Chenh tri gia do cua cung' m{it huang sau khi dB.1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay. 3 ( sai s61~ch tam ban d{i) S6 Ian do _ 12" 3 0'3 4 trI uual df. Chenh l~ch ve vuqt qua 10 mrn .1. I I Cac 10~i sal jan do so va s6 Thea 010.l11. n n . .:~'lm I. 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut.ai 20m thl phai chieu diem.m qui tam xem phI) h.>P '_ tren chan may de do goe. nhLCng tia n. qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do.1.Trang 181200TeN thea e6ng thue : phai each v~t chuang ng~i tit 1. Giai tich . vi bien d{ing 2e S" 12" 8" 0'2 0'2 Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen cap 1 tnl1en. Do gee bang cac may IOI.JC5. 4.. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm.1c ).13.lng uuang don hoac d{lng co 1 2 0'3 Cho phep d~lt lIlny true . c~p 1 va cap 2. dugc thie't kG' trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do. 4. 3 T<. va qua doi vCri Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do. Neu cOt tieu cao tren 20m th. do Iai nhu sau : Theo 020 .

.()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O.5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O. o Sai 56 khep'g_oc khOng qua -. 4. DI 3S v.t.11./200TeN if.18 Canh cua duong chuyen cap 1..?= 1 N·k .~ ~ f'\) =. Canh ~\A L)~) --70-.' z..Lon nhat \ \ \ O.4.11). k.2km .:r" . :::Ill .. '..n\: fOknl\ .1.p CLS. tf\~ i~".-.1. neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang. \ S6 canh Ion nMt trong ducng \ chuyen .. CT5. dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQCvoi d(l chlnh xsc lm111. (2) IS}): ~ 'tJ~( l : .. I ducng chuyan . khong cAt cheo nhau.. Canh kg thuat.}lO i.f\l~ Trang :)1. 1R. -: 3 r:» __ itt.1. 15 1:5000 10" '20· 20"vii \ 1 ~uyen phai nho han Sa~o trung phuong do gee 1:1000 5" Trang cac ccng thuc tren : f/i .. day Ghi chu : . .. \ ~~ 1. _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh hon 0.m<'/ i_J'- L. 5' !.Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong vong khep. 4. N . Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56..JI.1. Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo 1/ 2 I.v .S6 duongchuyen kho~qua Chenh ~ co djnh -.S6 diem nut.-f~.Ji l.S p~I() lk ~ .Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.._~:2i Tha~h _ C""-"d-\.Skm 0.12kn 21.~ k .08km 0. DO dai canh .- \>""1\ "'" I'\~ -\C . n· S6 gdc .1...14.i:) ~ liD 1.". khong qua '10" ·10"Yn ho~e vong khep.. Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan yang. may do xa va tuyen.\ 5 6 7 8 -Nho nhat .~.3kml " \ \ M"(:J I . .~.Trung binh 1.. . v 4 nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat 3kn". 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000.f C?(\~) Trang 20 /200 TeN bang nhau. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1.lm.) -~ ..\-:.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7 Bang 7 S6TT! I Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may. 4. _ ~1~ ".. 4 ). M L tt 1. de _ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~Ukg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh.r' 10..M .' 15km O.phai noi chUng lai.r'"~ 1.n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ ...35km\ O. \Sai 56 khep tucng d6i cua duong ." / Ctlllg thiic : ' 5km " Chieu daiduong don dai nM"t Chieu dai tit diem goc den di€m m \ (l) .).17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may.13.. v6i eric han sai v:-\eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a aiel! 4.

i mia (m) Khoangcach ldn nhat den mia (rn) Gee thi sal nho nhat 2v20' rnroc ban hanh.21 Khi do canh b.r Trang 22 1200 TeN j.\16ng gee voi canh do.Jm.iy inva.e.)t tn:'11 dU0ng \.IY inva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec 5°40' 4°00 4°00 14 t I .min Bala."t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'. i 2 3 GO 90 2°301 1055' 1°55' ~ 4. cap 2. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2. Chonh kE>'t ua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 q vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den .1.Khoang each do tinh bang s6 km . Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu. mD = :!:: (a ± b. May phUi d.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8).<):2'. .trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo. chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3". nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v.\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4. : Bang 8 4. ~ . canh cua dubng chuyen cap do b.b) do canh. b . cap 1 vii. . . rip suit den Imm thuy ngan.1:2.0. neu dung do hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9.1. theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau. Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13). 3 41. Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a. Canh cua dUbng chuysn duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen.1 tam giac do canh cua Cur.20 C. phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B. Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem.1. Do dac va Ban do Nha . So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll dUCrng chuy?m C<l"p 2. nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh.":C:u dung d.11 v:\ 4.\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2.16. giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do..Cap dUbng chuyen Chieu dil. Cap 1 Cap 2 Tinh toan so hi~u 2 50 70 1 chinh vao may xem phl.D) rnm D . sai s6 chap doc khong qua 3". ..:20 Khi clo canh b. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. j r Trang 23/200 TeN voi dUC1ng chuyen dp 2. sai s6 trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : . f e e canh dubng chuyen IOn nhat 20B 14B 28B thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So.ll\lc 7. may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do."!ng 1 d. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1cap 1 va 3'lOm doi . chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-. inva va p~uang phdp thi sai day ngan.1. 2 d6i vai do did canh doi clp 2. 06 hi nh do u6 t ri d:. Cap duong Bang 9 Do hlnh Gcic thi sai nh6 Khoang cach Ion nhat den mia 10 I 141 Chieu dfti chuyan Cap 1 Cap 2 Crip 2 mtlu d. cap 2 con .1.

Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.1.t duoc b6 trl duoi dang duong den. khoang each doc true tiep tren mia den met.5vaSm 25 16 dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.DQc s6 mia sau .1. cac die. chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua.Duong don . giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do. Mia dung de do d9 cao kI thuQ.5m 1m 16 12 1~. • .D9C s6 mia truoc . mol chieu do 2 Ian do.IV Nha nude.1.e dong huong. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst.t la loai nria mot hoac hill mat s6. mat do . chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu. do canh theo hai chieu do di va do v:c. ! .D¢ dai mia Bala B .' Sai so khep cong thuc: L- 1 I I I I Loai dirong I i D(J dai dt. 0.idng chuyen d(i cao (km) doi vai tung khoang cao dE!Uco ban -. -GiUa hai diem nut 8 12 Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25. CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao may khOng qua 5mm. hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh.26 May de do di_icao kl thuat phai 10. 4.iIUQng tlnh thea Ih 2 1. Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElUco ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.Trang 241200 TCN Chi chu: I . ro~t do mia tnroc Khi dung mia met m~t s6:: . f h= . khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin. Khi dung mia hai 1l1~t so.).III. sai s6 khdp tlnh thea cong thuc .DQc 56 mia sau DO dai tia ngam trung blnh IA 120m.1.1. phai doc so thea thu h. .1.l : _ DQc s6 m~t den.45" tuong ung voi 2 mm. ± 10 Yn(nlm) . tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I.25m . hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut. dung coc chuan va may d.1/3 000 chieu dai canh do.mia sau _ DQCs6 m~t den. 4. mia phai d(i.:m trong ht6i co sa d9 cao.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. dai nMt kheng qua 200m. .may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len.5 1 8 6 4 = ± 50 YL (min) So ki 16 met cua duong chuyen. tri so vach khac la 1 hose 2C1n.Khoang each ti1 may den mia Bala 4. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii.m de) cao hang LII.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2.1 Trang 25/200 TeN 4. 4. 4.GiUa diem goc va diem nut 0. neu dai hem 170m phai phan doan de' do. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12). Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m.24 Lurri d(i eao kl thuQ. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p..D9C s6 mia tiruoc _ Thay d6id¢ cad r may It nhat 10cm Bang 10 .23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat.5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di.

rong phucng an. Bang 11 4. hoac Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000.2. cc the. ': ::':. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2. phuong phap do \'9. .khcng qua 400m. toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi.2 lucri khong eM do va 4.p de phue V\I true tiep cho viec do ve. Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (.toi kh6ng eM CO sa tm len. M thong co 1 hay nhiau mit (phu h.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve. Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ Khu vue ban 1:500 400 ! do 1:2000 1600 2400 1:5000 4000 :1 l 1:1000 800 1200 Dong bang VUngnu. s6 gee ngoat.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu.14 va 2.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll). ". dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p. qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen. dO cao kinh vi.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den. 56 diem tron.3 Trong thi€t k€ kI thul). 4.2. 4.b6 trf bang nhau. tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi. chieu dill duong don (xem bang 11). dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. Khi canh dai de'l cap de chung nhA:t M thanh l~p Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do.Trang-26 aoo TCN Trang 27/200 TeN n .10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang. b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan. d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh.t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE!m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap.\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. .'ngan nMt kh6ng qua 20m.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t. Truong hop that khd khan. m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n luci kh6ng ehB do ve. neu c6 trang thi€t bi d( canh b.9 Khl do vi.r-. ~::: .2.2. canl dai nha:t . 56 goc khOng qua 4.l the' t.2. dja v~t.2. bang II.4.. t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo 4. duoc phep cua duyet phucng an.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h. uuong chuyen khong' qua 30. GQOO 'j I Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1. 4. Cac diem g6c de phat trien h.So tram do ella duong chuyen.IC 9).2.2. 4. giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). 1.' ban do bllng Anh may bay. dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong.2.: 4. va giua 2 diem nut TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi.4 Tuy thuec vao tll~ ban do. JUClitam giac nho. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.15).: ~~:. khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng.2. 4.2. .t phai giru quy6t C'. truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9). 4. D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat.

\i do goc nghieng de' xac dinh. ': .12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl. 4. do 2 Jan do.16 Phu thuoc vao dia hlnh.2. UOl.do tll~ 1:1 000 va 0.'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9".15111 d6i voi ban.' 4.2. chenh k&"t ua elm IIIIii chieu do su voi tri q Irung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d. tu ve bang dlin diem. ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0. \'ung cd d(l d6c Ion hen 1.~1t qua 45"./ DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0. gee nghieng do lliin voi d(.2. . qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".e.2.2.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m.25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000.Trang 28 /200 TeN 1011111 dilllg do hinh a.1:2000 va dudi 150m khi do vI}him do u Iq 1:1000 va 1:500.diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do. Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.b I phu luc S).8).tam giac D~dai canh IOn nhattm) 600 700 ~OO 1000 .0.I(: so khong. Khi C:'.: 40" Tll~ ban S6.3'. giao hQi phla sau 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra.1' dE-' do goc t hi sai.3.d. so so IAn trip 1. thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi. do gee thea qui djnh 0 di'eu 4. o Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 . Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.2.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu. chenh t.21. trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.I phu luc 8).p C. Sai 56 khep gee trong duong chuyon. Chenh ket. neu chu.2. KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong. sal :-:6ch.2. 4. song phai do thea phucng phap 1(1(1. Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.1. chenh kr:!l.Ill.'1.10m doi vdi ban do tl l~ 1:500. diem kiem tra co the Iii. Bang 12 4.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do . Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do. Do dai canh nho nhatun) 150 150 150 150 do Ian nhat 10 14 16 20 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 L rn n .l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. hone t.2.2.4. nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc.13.10. tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.qua 0. khi do vil ban do ti Ie 1:5 000.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph. 4. 4. . girla 213. heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9).j. so ! .l<. Ian do t:i.rung tam.giac nho duoi dang khoa t. do 21i1n do.50 goe trong ducng chuyen. giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt.1imay kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len.ri ~~a g6c !. hoac chuoi tam giac. toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam . 2.'li canh.rong c:i(' vong' khop khong qiia : f(1 . ~ Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua ItWi tam giac.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°. tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem dieu 4. khong nho han 200. neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong. chinh xric 1'. Bien c. Trang 29 1200 TCN canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11.13. neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang. Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho .2.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce).h}ngsai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20". neu canh dai hen 1001~1dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c.°5.

Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1:500. d¢ da] cua canh.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi.2. dO cao ban dac dQ cao kg Do cao IUQng giac giao . Nhu tren .26 Gee dung trong luai giAi tlch. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.).0 ' II ! I I J I co ban (m) 0.2.18.2.d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do.5 1. .24 0 vung ritng mil.2mm a vung dong bang va 0.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2. Jh J = 100vL'(mm) (m) 0.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don. 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c.2. do ve tren DO cao kinh vi. 2. llloi duong chuysn cap 1.5. 5. khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15". 1. Chenh cao do di. 4.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch. ?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.'.Trang 30. dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i. 4.2.2. do ve tren m¢t canh. 4. Sai s6 khep gioi han ella duang. dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang.. d¢ Ion cua g6c.13. chenh cao doc theo chi gifra den O.2. do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di.n d~e chi do 1 chieu. 3 Ian khi do ve ban do ti J(! 1:5 000. 4. I i I hOi dt? eao d¢cl~p . - 4. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee cong thuc : ' 28M () . 1:2 000. htoi dubng chuyen cap 1. qui dinh do goc thee dieu 4.0 dO eao 4.5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.tI nh bang 56 ki 10 met.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc : . I .: d. ~ I Chieu dl!i dl10ng .Olm.1 Trang 31/200 teN g 4. 4.Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met.200 TeN han 300.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de. Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.5.!?. I 1 I Bang 11 Khoang cao deu D M -Iff rnau s6 ti 1~han do D .2.0 Chieu dai tia ngam (m) 200 200 .2. chuyen (km) 2 4 L .~. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d.p (bang 13).22 DUbr: dO cao kinh vi v. Bang 13 Khoang cao deu co ban Phuong phap xac dinh Diem g6e de phat trien Diem d¢ cao nha nuac va thuat 2.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met. d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc).

4 Yeu cau ve m6c. So do ghi chu diem phai ve r6 rang. Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met.lc 4. m~t ghi chu va sO cua coc dau quay ve phla moe. 4. each ehuan bi va each chen mISexem 0 ph\11l. ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc d~dang. IttCli tam glac nho. CQC dau. khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba.2. 4.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn d~ dung .h6ng eM eel sCI: Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam. O. ti~u do 4. .lm. chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep.caeh 1 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja 4.25m doi voi khoang cao d(ou 2. Ittai giai deh va d1. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2.t. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k. M ngaID co hloh t1"\1 t ~ ng-am ho~e chOp C9 j .Olm.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ.OOlm.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc.2. 1:1 000 = 40 S \/n (mm) S. nghiern thu va danh gia chat lucng day duo DI1 kiem era !~icac yeu c. ghi vao to ghi' chii di~m.j :..tllng chuyen cap 1 d~t a khu ".so trung phuong tuong doi do canh.blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3 ho~c 4 ehlln (ph1.au kl thu~t co ban. 4. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.. Sai 50 khcp giai.tche. So canh trong ducng chuyen.1"'. do ve.3.3 Qui each cac loai moe.1 Ket qua do ngam o a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi: Da dune kiem tra.4. dttang ehuyen kinh vI. coc dau.5m va 5m. rung met huong kh6ng qua z.Olm. do 2 Ian do.4. 4. dung huang a thuc dia. sai .5 Luai k. canh My den O. 11. day duoi ella hillh try. toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O.3 tra phai chon bAng m6c cISdinh.2.26. dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km.25m.5m va ± 0. hai VB ghi p chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi.28 Chieu cao may.4. 4. tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna.2.llI.ng thudc tMp den O.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq. chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em.-c chua xa. ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km.lc4).5 Trang tntong hqp thQ.lm va. neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c Ian.~ y?U L . tea dQ va dQ cao ltiy den O. 4. tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O.1. 4. 4.4.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic : fb.2 Cae diem trAe dia g6c ph8. .y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac..3. d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di. Khi do vEltrong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k.tOi cao k. = lOOv'L (nun) . sai s6 trung phuon!5 vi tri diem nha.4.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2.t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI.3.50m doi voi khoang cao deu 5m.i dnh chuy€n ve mlli 3 tntue kbi blnh 0 o saL 4. d§:u m6c. LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0. De dai canh trungblnh no tinh bang s6 100m.4 Sau khi chon mlSc xong. d6i voi Ittai khong cM co SCI.Trang 331200 TeN Trang 32 1200 TeN 4.3. . 4.1 Tuy thea loai dia hlnh.4. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea cong thuc : fh Khi do goc th] sai k€t qua~tlnh toan lilY den 0.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.6 C¢t tiBU pMi d1. 4. s6 canh kh6ng qua 20. .a tung khu do.!ngdam bAa duang k. 4.lnh O. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap giai tlch.tang ehuyen c!p 2. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. dQ cao. Canh trung blnh khong qua 350m.p.3.4.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500.

giao. kiem nghiam theo phan II phuluc 19.10cm doi voi ban dh j cac tf l~ 1:2000. ( 1 1 ' Trang 35 . 2. .1.bu-sep dd dl. Doi voi may thUy chu£n tl.1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu.TeN .cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19. boo kiem nghiem ngoru troi theo 4. kern.tc titp len nan nhl. may sau dl}-itu. 5. 1:1000.5. 4.1C 10 tu muc 1 d€n muc B. . .lC.5.3rnm. kinh vi (ph':llyc May tuong tl. .5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n phu luc lB.n may j' tieu khOng nM hon'O. 5. Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra.m day du cac m\1C tli 1 Mn 13. pha] kiem tra. khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra.! I ' nghi~:t.1 Do Ion. 5. 2.c. 4.lc vA dlln diem. May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13. sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1.1. Bang 15 .1. kiem nghi~m tnt6c khi do vEltheo'phl.lekhOng ho~c khi khOng co tai li~u bay chup I 5.l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may 10). DO I ! VE BAN DO BANG MAy BAN DA. 10. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.l'ng hloi. D6i voi may xuat xUc1ng.ay ban dac dUQc ap doc :duoi 6 0 4 phu luc 11.C vA MAY ToAN D. 4.1. kiem nghiem cae rnuc I.c do vEltn. Mia dung de do vEllalO{l.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn dung cua tung may.2 Khi do ve bang may ban dl. nhOrn.IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Duedo Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: sa 4. co d¢ do bang may ban dac ve ban do bAng Fn.1a hoQ.ll\lc 20. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK.l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.· Diem g6c de phat trien Iii. 11.1200TeN ! 5.25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000.B m.5. .lng cu dl. kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19. 4.1C' 10) va cac muc 1.7 Mia thtiy chulin kiem tra. phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'}. nhl. • Scm doi voi ban dh 1:50.tgt qua 0. bang pMng.0.i mia 3 hoac 4m.5. 4.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14. I Do vi! ban - anh. 4 phan II phu luc 19. phu lu« 10. Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h. Idem nghi(!m theo phu 1I.5. 5.2 D6i voi cac loai may tuang tl. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng.lc 12.2mm.1.5.tgt qua O. phai kiem tra kiem nghit. ~pai dung d1.Trang 34/200 .5.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem 4.. 3.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua gia trj nau a bang 15. ki ]0 met. phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6. 5.l' nhu may DALHTA 01('.1. 5. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9. h(li ban dI. .3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra. song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai. 15.-\C d\1ng a khu VI. Ha N¢i do C1. Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij).1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac.4 pe dam baa m~t dO diem tram do.

8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl .5 1.caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc. khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve. do ve. 5. eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0.2mm. n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do.04m tren 100m chieu dAi.fClngchuyau n~u a bang 15. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh csr a hltclng'.Bmm.g cao deu co ban Khoang each : : rn l~ do Khido dang da:t Khi do dia v~t Khido dia v~t khOng ro~t giua L . huang khong ibn hen 0.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap dac. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ngchuyan ban dac.04L Tl (em) KhoAri. dO.1.Chieu dai dtlC1ngchuysn tinh bang s6 100m. thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1. Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc: tram do khac. sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O.1. 5. Bang 16 I Khoang each tit may Mn mia (m) O.9 duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA. canh. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500.Trang 36/200 TCN khoang I Trang 37/200 TCN each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong lam diem gec de phat trien them cac Ti l~ ban do 1:500 i. ao h¢i ban 5.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve.khOng wQt qua 1/300.1.0 20 20 100 150 60 60 80 80 hen 3 ~iem.1.S6 canh dttong chuyan. Sai 56 dtnh. . khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC qui dinh b bang 16.lnggiac. D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQcxac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve.5 mm. Cac diem g6c de giao h¢i kheng it va (m) cae O/mia . 5.le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.1.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve. (m) ro W ~t 1:500 0. n . N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. Chisu dai 1 du:ng I Canh duong' chuyen (m) S6~nh trong dirong chuyen 3 chuyen. Khi do va ban d~ ti l~ 1:500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep. chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai. 5. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0. Tu cac diem dftn khcngduoc chuysn (m) 2UO 250 500 1000 100 100 200 250 I ! I 1:1000 1:2000 1:5000 4 6 B I Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ingdo di. Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac. cd ban.

lc (I vi trl han d¢ da do khoang each. goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200. nga tu dltong. ~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11.D 2. nga ba. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam. diem ..ie die'm mia do bAng may ban dl.diem tren d~p. nltoe ban hanh. ao nM . 2. tv thuy. cae dja v~t khae khOng qua 1.0 j j_ i 150 200 200 250 250 250 300 350 350 1 Trang 80 80 '100 .roang. may t huy chudn d(it canh may ban ~c. Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet. die'In mire nltoc cua rong. neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay. d4t dai. . 150 150 150 200 200 200 200 Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM. ranh gioi di". thap nhat. tren cau.li.Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢.. 5. nhA chiu lila.15 ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500.DQ x~ djch vi tr! cac dil. Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t. v~t.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia. 391200 TeN lOU 100 100 150 150 150 150 100 150 v~t nang bj~t. can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.16 Tru6'c khi to rnuc.:. diem cao nhat. tttbng xay. N€u can. 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha I 5..LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac.0 I i 50 60 75 100 120 . chu yeu khong 'qua Imm.!.5mm. 'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia .Olm. sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay.lm.1. oro 1:5 000.1:2 ooo. tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung. 5. ' . Han sai tiep bien nhu sau : 5. mOt ban khu do cO dja hlnh dC1ngiAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung . Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu: . I -i. . Cae 1:1 000.1. Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm. thAnh lily. D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj eUa chung t~n ban vI'!. D6i v!5'idja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$ tn dat D¢ cao c.5 1.0 30 40 51) : 0.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy.Trang 381200 TeN lTuoo 1 :21)0U . cae kI hi(!u va.5 0. ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb. tinh toan ghi len ban ve deu lay den O.5 i I I . nci thay doi d¢ doc. truong hgp nay .1. 1:5000 I. . ghi len ban do den O.MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng. hO Ian .5 1. Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac .1. ghi chu dang . Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn. 0.lkhoang cao deu eo ban 'p 5. ' va + (1 vilng d~ng bang: + 0 vilngd~i: + 0 vilngnui: • D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: 1/2 khoang eao d~u co ban 2/3 khoang cao d~u co ban .MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung.OIm.v~t quan trong.5 I i I 5. d¢ cao dili!'m rnia tinh den O.

.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA.04m tren 100m canh dai. D'Jbng chuysn toan dac phai dA.khoang ttt 30 den 150°. d\1bng chuyen.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe dung de do ve khu yV.ekhOng len. Neu tiep bien v~ ban do cung dung eac sai ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao TIl~ dov~ 1:500 Chieu dai duong chuy~n (m) . do ve khorig V1Jqt qua 0.Ac xit ly tiep bien: _0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(!hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1.ibng chuysn n~u hang 17.thep. 1:1000 1:2000 . khu vl. ban do bang may toan dac 5.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia a di~u 5.ng d\1bng chuy~n toan dac. d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve. n .ttM: yeu thl xit ly nhu tren. canh ducng ehuyen b d\1Qedo bang thuoc. khac voi th\fc teo Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren bin d~ dang lam.2. 1:1 000 trong khu vue dA dy s6 trim deu giam 1.2 May duoc sa sit dung khOng kinh tnAn teo dung trong do ve la may dac t\1 dQng hoQ. 5. chenh l¢ch Mt qua do di. cac diem cO'd¢ chlnh xac 400 {. cay c6i ~mr~p. chanh l~h k€t qua do di. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc. Canh dubng S6~nh trong chuyan (m) 100 1f:i0 200 300 d\1bng chuysn 4 6 tien hanh nhu sau : _Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t _KhOng tiep bien dl') cao. Di~m g6c de phat trien 1a.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.( do.do v~ ba.2. 5.16 thl phai kiem tra lai tai tIi tlnh liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia. d6i voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~.1:5000 8 '10 5.2. do ve b~mg luqng giac.cdll xay Canh dubng chuyen do diJ. L . do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. Neu tiep bien vuct han sai neu _0 khu yV.ng luoi chi do khoang each dQCdl!n O. ~\t nguyen kich th\1ae da do CIthuc dia. hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va.c may kinh vI.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai. Neu Iil bien tl.17 Nguyen t.Trang 41 tu» TeN Trang 40 /200 TeN BAng 17 Dei voi ban do til$ 1:500. Do goc va tu 1\16ikh6ng ch~ do ve tr?ll~n.lm.5 lan. thea cac cOngthuc sau: _ Sai s6 khep goc dubng chuyen 5. 5.1. DO cao do di. 200 300 .S6 gdc cua dubng chuyen _ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen. co d¢ dOC Ion hen 6°.l'c sa fjl = ± 1'Vn (phiit) L n .1.2.600 1200 tn tMm r.86 canh trong dubng chuyen Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.2.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba. Khi do vEl: an do ti l~ 1:500. fs= ~ (m) co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c 5.2 Do ve.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng vuot qua cac gia tr] nau a bang 17 a . dung d6i v(ji dia vQ. bang giao hOi hoac dan diem. trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 cac diem toa d¢.D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.

~t1 v~. ~ai l$ch .5 1.15.lgM c'J phu Iuc 2 n muc I.lc.c. ' a 5. tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu . . Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong bang 18 ' Bang 18 I t Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1nhan 15' d~ chu>. PhliO~g phap ~a. tl1li~u bay chup. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~.. 6.ti€p bi~n theo qui dinh di~u5.l.d~ nuL . Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang.5 1.0 15 15 20 30 40 40 50 60 80 100 120 I I I I I I I 6.2. ti l~ ban d~. .0 2.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh. con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net. hi '.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U.!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C. khoAng cao <:muCO ban.' . Tr6n m6i tram do phAi~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.0 0.7.17.0 0. " 5. G Ot! b. cd nhieu nhA cao tang.1 NgUy~n tae chung.l Trang 42.m k~ ban tram do do. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac.2.H II i I I Ti l¢ do ve i ! I Khoang cao deu Khoang each giira cac diem mia (m) ~ i Khoang each ttl may de'n mia khi do ve va.0 va 2.200 TeN f t Trang 43/200 TCN do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (. ~ tt11ng dis. DO i I I vB BAN DO BANG ANH MAy BAY ! 1:500 1: 1000 I I i I 0.m. ho~c tI'l blnh d~ anh g6c.5 va 5. dia v$t phdc I4P.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay.5 1..2.o d~c dier khu do. ang va goc ~. vilng dAn ell dl.y thl1bng su dung cho khu V1. 5. b • Ph1.1.!C1ng phap ph6i.L 13 Dangdilt (m) 100 150 150 200 200 250 250 250 300 350 350 Ranh giai dia v~t 60 60 80 80 100 100· 100 150 150 150 150 5. di~m mia.2.' . . do phai thucng xuysn kiem tra dinh.5 1. trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau : 1:2000 a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t. 14n sai vA xU 11.:Ong gh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l.2.1:. anh iJ ngoai nghiep. t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng. tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay. do 1 . dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p.Khi ~o trong qua trlnh ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet. 5.1. .3) song chi ChlE:U.1.2. huang.5 0.3.6.2. I r khOngqua 1'5.0 2. dl1qc !qeD . canh do bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 :. 6.y d!).g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5. tuy thuQc vA. 5. hoac duge vi! tren blnh I anh.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue. 5. vi! xong bAng chl.14 va 5.1. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net). n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay.5 5. dieu 5.

1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0. ti .l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc I I 6. I . dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23. a vung .80 dbu 00 ban O. cac cuem kh6ng eM anh.llvc 24. loai diem lam ciau. m~t dO di€m tree dja'lbn. dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP.2.1.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16ira vA 16i vao ella m6i dUClngbay heo chieu bay chup.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t. khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den 5 Ian tI l~ bay rhup. neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam. khu vv.5 den 1.lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam 6. D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh.ptM. ban ve phac.1.2.lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101.tren Anh.2.02 mm. thi 6. hlnh tuyen thl gee tao tMnh 0 khOng nho hon 30 va khOng Ion han 150°. hoac dd cd qui hoach chi ti€t. DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M .15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t rong bOng eua dja v~t khac.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem.Trang 45/200 TCN 1'rang44 1200 TGN dia.10 Can eu vao dia hlnh.15 mm tr~n anh .au bay ehvp.2.08 mm . con blnh do Anh chi tu dl. cac qui dinh etta qui 6. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0. 6. Ij Mu iAm dau m6c ph1.2.e nha It tang day d~e.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup. Do vElban do tll~ 1:2 000 khu VVC chua xAy dung. khOng nam . 6.2.2. kh u vue dong bang bAng ph!ng. i . a 6. klch thuoc va dang dau. 6. 1: 1 009. di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh. d¢ dAi cua vach: ttt 0. 1:500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn. dang. song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia.5 Mau va. neu lA rnau den khong nhc han 0. 6. eon khi do vElbang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEldja hinh. Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}pdibu vEltrong nha vA ngoa! trni.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vElban db voi khoang t. Khi do vii han do . tqa d() diem chlnh anh den ± 0.1 den 0. ten dliang bay.tong hQP.2. nui dung may anh gee reng.5 em theo tll~ bay ehl. v~t a vi tn quang. i I~ bay chl.01 mm. Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh. thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th.hOng qua 1. hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0.Li ay ch\lp xem d m phl.lp. b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau. Do v~ ban I~ bay chup.y d~e.i l~ 1:2 000. 6.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ. khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0.11 May chl. neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang. Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh.2 Gong tac bay chup 6. cd dau bay chup vAo ghi chu diem. 6. ev the nhu sau: . .1 mm tren anh. cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau. sal s6 xae dinh tieu e1.02 mm. 6.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:.ng 0.0 mm tren anh. 86 hi~u manh ban do. .2. ho~c khOng xet doan :il1Qedbu phai do ve bu a thuc dia. ' do tll~ 1:5000 . a a 6.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup.Dau co dang 18. vi tn dat dau. klch thu'ae dau phu thuoc VaG rnuc II. dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0. Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22.doi.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay. I ~ Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong.Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim.5m khu VVe nha It tang dll.2. .giao dj'~m ella dja v~t. neu khong bay chup ngay dl1C}e trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup.lng khi : . rtrong do ghi rO ten diem.6 mm.li. khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae. 6. reng khoA.1.

100 70 100 . do v~ dang dat. khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao.140 1:18000 1 . 2.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim.2. neu co strong rnu va bay chup Khi chup anh bang phim mau. ngoai h~c ban da 1 . Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo. SPR-3. song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan. may Ti 1~ bay IA~i may dove Phttang linda Khu V\f.2 Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l.ay toan nang. 1.5 70. n6i d¢ cao I:) l-Chua xaydt. ngcal 1.5 70. tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh bang 19. thong thucng' khong dung kfnh IQc dQ . - ban da. tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an. 140': .lai 1 SD-3 SPR-3C 8M 8PR-3C SM SD-3 8D-3 Ban Ban da Khi do ve tren n.tng 2.2. Khi 8U dung phim trang den de chup.ikfnh 19C mau. : : a 100 . 100 'SD-3 SPR-3 SD-3 SPR-3 I Toan da ngo~ hoac va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup dang.Trang 46/200 TCl\'" I Trang 47 /200 TCN i I j l l 6. ct.m hOn hQ'p.2 Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang.j chl.Dil xay dt!ng 4 1:6500 1:5500 5 7 1 0. neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau. 1:15000 1:18000 1:20000 1:20000 ng<. 6. Phim mau vung nui quang Ti 1~ ban db 1 1:5000 Khoang cao d~u Ti~~ cy.cao trsn 1500m thi dung kfnh vang nhat. phim mau hoac phim quang phD. tot nhat dung Ioai phim co de?nhay nM. hat nhd. 1.t tit 100 mrn tra len. Phl. Triaxetat.lp .i BAng 19 5. hoae khi m~t diH kMng dil dO sang. 1:10000 SD-3 SPR·3.0 l 100. phuong phap thanh 14p. neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau. 8M SD-3. 1 2 2 a co ban.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol).13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do. ngQ9. a thanh phD. do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung.0 70. De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.C co ban (01) 2 Anh (mrn) . I 1:12000 I I rnau..12 Phim chup anh co the la phim trAng den. 8M Toan da. Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . vucn cAy va bul rQ. tieu cV may anh. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i'phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep.

7 1:2000 ! i i I .140.140 200 1:5000 8PR-3C.3C.5 70 70: _ 1:3500 SD-3.25 1:1000 da ngoai • SD·3. '_. SM 1.2 1.2 ! I 0.'. Ban SD-3 SD·3 SPR-3C.3500 1:3500 1:5000 1:.5 70. 8M dA ngoai 100 dA ngoai ho~c ban 1. Trang 48/200 TeN 1 2 Trang 49 j200 TeN 3 J . SPR·3 100. j ~ lOa.2 SM 0. 100 100 70 r di!. Ban 1.~ I" 1. 140 1. 100 1 SM 100 1:5500 50·3. SM SPR-3C. SM da ngoai Toan l. SPR·3C. 25 70 100 SD. SM 6 7 2 . 140 1 1:20000 1:3500 1:3000 1:6500 da ngoai Toan i 1 2 3 4 5 SPR·3C.p I 2.7000 SD·3 .. SPR·3C Tob .140 1...~ 200 109. SPR-3C 1 Tom r ) I I 1:7000 1:7000 1:10000 1:10000 ho~c ban da ngoai : 1.3.2 th' .3C.2 Do dja v~t bAn!! I dA ngoai pip l1).5 100.140 1 2 1:1000 0.0 70. dA ngoai 1. SM 6 .~40 100. 1-. SPR-3C. ngQai 8M 1:3000 SD·3.. 0.500 da ngoai SD·3.2 1 2 1. 8M ~1J·O Ban da ngoai tian 1 2 -: SD·3 SPR.U 100.~. 4 5 SPR.100 100.

350.5. SM: Stereometrograf. . SD-3: Stereograf.200 500. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq.. SPR-3C: Stereoproektor .t plu\ng trung blnh cUa khu do I 1:2000 1:10000 ·1:8000 1:4500 <l>Tb.n dung' ducc di€m.2.100 350 350.t bay chup !lnh.1:35 000 1:15000-1:17000 1:7500 .350. BAng 21 : <l>Tb. ~i thanh l~p blnh d~ anh.200. ngang khOng dur.200 h .JC tlnh thea cOng thuc : nho hen tri gia p% = 62+ h 38. 6. <l>TM Scg.200 500. __ H 1:5000 200. Seg-6 R . nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y. (00 ban chuyen tea d¢).!lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$. Trong tntClng hop nay bay . beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20. <l>TM Seg-5. d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang 21. 6. tr.15 cf>Tb.200 500.. <l>TM Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do.Chsnh cao Ion nMt so voi mt. BAng 20 6.: : . Seg-5. ti l~bay chup dU<.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh.1:10000 1:3000 -1:4000 DQ dM dAi. Rectirnet.l bay Loai may ndn Seg-5. Rectimet.200 500. .TM .lc qui dinh boi tll~ ban d~. 5 -.2.350. - :-. Seg-6 1:1000 1:5000 1:2400 '" ¢Tb. Chu thlch : SPR-3: Stereoproektor . Seg-6 1:500 1:3000 1:1200 Ti l~ bay chup 1:25 000 . --" .350.__ H Tll~ ban do T{ l~ bay chup 1:20000 1:15000 Ti~u chup Cl.350.500.ng dO pM dQCva.Trang 50 1200 TeN Trang 51f200 TCN chup vOi dQ g6i phU dQC8~ d€n 90 %.t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh.ic dia co t~n m.200 . bay (km) 45 25 . Rectimet.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh: -0 vU~g bAng phA.100 500. Seg-6 Rectimdt h q% :: 30 (mm) + 70.2. I.V~ cao bay chup Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB.350.

cghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% lb. 6.0. 2 giCl.nh va. dia v~t..l bao dam: 6. bao Mva dO cao vO tuyifn (neu co).200 TeN a 6.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh 6. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc. dieu ki~n dia hlnh.DO cong dubng bay khOng qua 5%.nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.2. qa cOng tac bay chup rua .t'ct« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. D6i voi vung canh tac.Mf.6ng c~eanh .ng 2. d~nh gfa cMt IUQng thanh qua. 7 . tu li~l1 Anh. Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c.Van ban thi€t kebay chup.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.1c dung lam diem kh6ng sic roa cac diem kh6ng ch6 anh.v. diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop hoac rieng bi~t.W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0.2. . sai 56 t 1 . 6.1 B6 6.Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1.1.2. Neu .02. 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu .lt dO quang hQC nM nhat Ian nhat den 1.hong khO phim ~ nm thoang mat.3.D¢ cao bay th1.Qa dO diem chinh !lnh.Gec l~h xoay khOng qua So. 8 .2. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. vet 6" vang hlnh !lnh chua hien Mtv. tu 6.7 2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. 6.1. n€u-d~.G6c l~h baykhong qua 6°. trang thiet b] do ve.n khu bay chup.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung. Tuy thea phucng snda chon. 56 hi~u tb phim. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30. • S6li~u do chenh cao bang khl ap .3.c'W li~u sau: .1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha.3. 6. chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay. pbim ngay. c) pbAi nM hon 1. sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUClehtu thOng {t nhA:t lit. BQ anh in ti€p xuc .So d~ ghep anh (anh chup lal) .19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU: 1 . ~y max) phAi nho hen h~c M.2 Cac diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau eM trac vi trl tro dia dl1c.5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0.. BAn chup l~ ban ghep cd tll~thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup. 6.OQ phu dQCcua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1Ithoi diem chup. thi6t M.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia.1. d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p. (y min) phai Ian hop.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9.1. tn diem kh.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t thang 9 den thang 12 mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam...2.Phim goc . 3 . 6. nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib. 6.2 Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim. . 6. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do.2. 6.0. . 5 .VAn ban kiem tra nghiem thu. moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh.Trang 52 /200 TeN Trang 53 .3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:. CMt lucng phim ph8.3.D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H Dc) cao bay chup tlnh bAng met) 2 . 4 .2.21 Neu phAi bay chup bu. vlt xuOc.2.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang.5. trung blnh ( y tb ) tit 0. hoac bang 0'. fl. bot nuoc.2.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vClihUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jngbay.

.3.10 () mep bi~n t~do b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m ban.1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh ( . d\fi. 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c trong thi€t k€ky thu~t .3. 6. cac diem trac dia. dl..: a . nui b6 trf thanh cum.1.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli. tM Trang m6i dAi bay cua kh6i. thea doan.1c 26.3. a eel 6.Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng .ban d~.3. .3. . 6.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25) 6.Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam trong~oangtu 30 den 150°.3. t~n 80 d~ phai. .$m .l dal qua 1. neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem).3'. Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8.1cV1.cb.lc a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic 6.g6i phil ctia 5 !oh.Di~m phal thn ~i th\tc dia vA ed blnh nh~n bilt va chich VCli ¢. diem kh6ng eM anh.riang dltbng bay. Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec. Ngo8. 6. luc 25 ) .8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13.. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra phla ngoAi pham vi do va .3mm t~n anh .11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i. .Do v! kin di~n tIch che lnh dl}e bi~t phAi d.1.. sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P.86 ll.13 y~u diu bi~t d~u pbAi nsu .1.. . 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang . I . phAi giAi 1>6 trf So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem.lqng di~m ml}t pUng khOng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao It han 4 di.n neu a phu luc 26. 6. ti l~ Anh vA mAy do v!. . s6 anh. trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢. ph1. neu b6 trf 4iam. . tAm chlnh anh. .9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng bAo cae y~u clu eel ban sau : .Do n6i thu~n ti~n a di€m tr~n th\fe dia : anh 10 t~n anh dAm ~o ' 6.1. Mn kh6i lAng dhy. con C v-~ng d~i. luc ~5.Trang 541200 TeN Trang 55 /200 TqN kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot . neu b6 trf ph1. phien hi~u mAnh ban d~. Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay. a vi trf So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI).1 tang dAy giru tlch hoac ban tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.4 0 vung dong bang.t klan do noi.1. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo.12 Nhf.arn .t1u ti~n cac vi trf ehud:n.1.l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn. khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do. C1.! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan. m¢t s6 diem dan C1.Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .lmm . b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i. . mAy ehe . • N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O.lc Y1.di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) . 6. m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25).i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}.lnh xac O.l. KhoAng each giua cac diem khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u ph\111.1. phy.3. hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean.. . t~n dl.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1.1 chu yeu. BOng pM dam bao 56 mO hlnh qui dinh. 6.thuc phu luc 29. d .1.1.lbng bay. • Clie di€m kh6ng eM anh phai dong gian do v{!.3." .3.3.4 die'm 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh.1.the hi~n ranh giai khu do.dhy tlnh thea oong .5 d€n21ll. khi cln thiet cO tM b6 trl . 6.14 y~u chu CQC dAm bao tbn tal trong thb vi trf diim' t~n Anh .

4. .1. cac. n€u gan cOng khOng nhc han 3. 6.) . SCI do vi tri 16 chich. .15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh : r .000· phan ngoal trl1i cua CI}. .5 em ( di~Ii1 m~t phang. .3. 0 vung a:n khuat. ghi ten diem con phai va sa do diem.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh 6.3.Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t.2. 6. dong thAnh ~p co bia ngoru . ' 6.3. dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0. diem dQ cao cO cMn m6c. tirng kh6i.Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M mrec.200 TCN Trang 57/200 TCN . .51ln. . song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. . h~.Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.Trang 56 /.3.2.( nhu dai v6:i tung dl10ng bay .Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich.5 em ( di~m met phAng J.15mm.diem khong che Anh khi cac diem dO'cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len.4:1 Qui dinh chung { 1 ! . . khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t.3. 6.Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh 10 chich khong 16:nqua 0. mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do. . .000. Ri~n. s6 hi~u anh (to' dau va to c116iduong bay). Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran. 6. kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1.c trung cua ltja blnh. kiem nghi~m may. 3.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.N~u di~m b6. tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng lCIn hon 2em tren anh.Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan. 6.2. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em. cac diem dq.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay. n~u l~h khai dUC1ngnay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~ m6iMn.Tru li~u 1 j lQem tra nghi~m thu.1:1000 va 1:500· . SCId~ vi tri Uichich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27).2. 1 I 6. ngay ehCeh.Tai lieu kiein tm.4 Dreu ve Anh may bay. .Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrngvueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh. .3. khtlpg ~OtQa dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. dUClng kInh . 6.35mm tren ban do. phAi.2 Phuong phap.3. Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt diem kh6ng che' Cd Mn.neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.3. 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em .5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em .i lam bang giay tttang b. . bot . . 6.Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA.2.C dac va BAn dO NM nttClc ban hanh Do a thuc dia. .1. ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai.Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. s6 dttong bay. so do do noi _ Anh kh6ng ehe xep thea dttong bay. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. ngu:CJichich va ngttbikiem tra. s61ttQng: anh sap -Cae leal s5 do. cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.000~ 1:5000.ianh cung v6:i ten diem.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: .4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~.1:2000.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng. . moi la~i ph9. 1:25. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do. dong thbi phAi do tl cao cua cac . tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban do dia hinh ti l~ 1:10. . dl1Crngep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O. ngoAi vi~ tu chlnh vi trl.Tren mat trai.5cm. tll~ sa do 16:nhen tll~ anh. ~h mep anh khOng nbc han Icm.

l thanh ve. 6.1.' 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong . khu do tntoe C'OCling ti I¢. vao trong 2cm va.000 d dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan. dauh gia va ehQn Iqc cae tu.5 Dei v6:i mep bien tl.c.4.dieu va 0 thuc dia. _Tai li~u ranh giai hanh chinh xa.! 1:1..17 cua qui pharn nay de IY· . 6. de dieu va co tM ]a. 6. 1:1.Tal li~u di'eu tra co ban v.ln~. . hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5. hm). 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n.". _ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung. khOng hoen 6.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat.000.4. Khi tiep bien va bien elm die.4. khOng b] i M· xuec.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla.t dan gian. dc song lan. 1:2. eho dieu ve nhu: . 100mm d6i voi ban do tllf. phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. co qui hoach .Tru li~u sat .6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp.000. thira.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t. thanh lily.Hlnh s. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ.khi di~n tich nhO han 4cm trsn ban db. dilt dai. . tlnh.1. 6.Trang 58/200 TCN ttl Trang 59 {2OOTeN li~u Anh dung 6.i bien 1ern.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13. dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vElbil. Neu weu va anh dan thl 2 cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ.v .Anh dan cd 11 l~ gAn bAng phuong phap toan nang.1.1 I .1. muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve. truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v.1. ve'b5 sung .7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO.}t d¢c l~p.n dch.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac _ Mau 10: to nen nuac. neu d¢ r¢ng cua mai chla.4. din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat.1.1111m tren anh thl phai xac dinh . dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. 6. hof). ra ngoA.4. sAc net. _ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai. phap neu (. d] gioi.1.va Clla moi ani _ dubng dia giai. I the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. mai hian theo bong cua chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh.1. tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh. 6.4.. pha. ranh giai dia vat. mai chla."gi5y can dieu ve) '. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do. till li~u san co ph\lc Vl).1.1. dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj. NhUng vimg dia vi).duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.16 va 5. . ghi ten !'lnh tiep bien.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day.1.i li¢u sau: do cac ]o~ khao cua khu do .1..1.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren . con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia. huyen.000.Tiii Ii¢ll dieu ve vii do .4. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phan 5 cua qui pham nay.12 Thfl. Anh dieu ve d.i do.. tui1ng xdy. chai cheo khu nha ch]u Ilia. 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren.1. _ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy _.Tai li~u phan vilng qui ho?ch . 6.'p.~::.4.cban goe duang n~ (kem ca.4.Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h. 1:5. 6.ic dang bien d(mg.c blnh do anh. . Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.Ban 6. di$n tkh dieu .BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do .4. l cm tr{m anh. 6.nh t~n anh phAi rO rang.4.3cm. cac ki hieu va ghi chii dang dat. ~hu vl. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi. bien tiep bien. ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 6i vdi ban do ti l¢ 1:500. mai hien lor: hen 0 .4. eo nhung khoug xu 6.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10.

1.kheng 11M han Icm.5. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat.tiep bien kh6ngvt.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi). ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i phu cua to anh. cc th~ vEldl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len.3mm.cac mau deu phai pha thu6c 6.4. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt. anh don. 1:1. . song 0 ca 2 anh dE!Uphai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song. ve bang mau do cho ro. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh).000.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung thuc dia khong co phai gach bOo 6. a _ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong qua vung' dan ell. ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat.4.Dht~n Anh thl vi tri cua chung .4.I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve . . 6.1 Ovilng doog bang. anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ngnet tuAn thea cac.DAm bao kin dien tleh do ve VaG a . $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0. I~ch vi tri eua diem. 56 hieu to Anh. cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua).7n1111doi vai dia v~t quan trong va nM han l.\nh. • So do duong day.000.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh.000.3. de. cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.4.1gt qua lmm tren ban dh.1 Do ve dia hlnh a duong net dia v~t co tM qua trlnh do ve.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai. 1:5.pchung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien.4. 1:2.Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong.. 6.4.lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6.2. dia giai 6.2.4.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau: . neu khac manh phal ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28).3 Dieu ve trong phucng phap phci hop. 6.5.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n .4. 6. iltoi khOng che do ve dO cao.2mm. bot nlloe .1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien hieu 111Iinh ban do. 6.2 CMt lUr..5.t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao. 6.2. con 0 vung doi.000. . phai xac dubng blnh dO va ki hieu.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve. 6. -Bien tt. khong trung voi dia v~t hlnh tuyan. khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so. 1:500~ N~u thanh vEl tran blnh ham mAu.5. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on 6. Neu khOngco hlnh {!.Trang 60/200 TeN Trang 61/200 TeN 0.3. ban sao 18. 6.t do cua khu do.i.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~ _each mep anh va cac dau dong ho. nui va viing co dia hlnh phuc tap phai dung anh lien 56 de' dieu ve.1. Trong dinh dO cao cac diem. anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net.Cac diem gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon . bieu thi dang d:H bang do 'vElbu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh. ngl1bi kip.2.3. khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett.3.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:. 6.2 Dieu v~ anh don su 6.4.4."c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p. .1l1tra. nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n. 6. ve bang mau do. 6.4.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh. ho ten nguci dieu ve. cat do Anh..5.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10. co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho. _ C6 gAng chon. D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion. De phuc Vl.

loai 56. Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. Dol vel ban db tl I~ 1:l.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao hlnh nhu: dHong phan thuy. G.::-_ - ~ : .1.5. do ve dia hlnh.1 Truce khi chup chung d6i voi moi khu do ro cac van de: Eo tri cac tram chup.5.Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.5.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac.2. 6. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (.l"C nho 0 vung doi.5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2.l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat".. phuong phap xac dinh toa yell d phai Hi gii:ta cs d¢ va ( l. may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn. 0 vimg cO dO doc dual 2°. vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu.biet tren duong thAng do. nhung vi mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh. o cao cac diem kh6ng ehe' anh.)p bang cinh m. trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do.l thuy. .5.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.t d(i diem anh phai lap thie't k€ ky thuat theo (xem phan 1).10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: . phuong phap 6. n 7.000. 7. 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve. nga tu duong.Trang 62 neo TCN Trang 63/200 TeN xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau: . 1/4 khoang eao deu co ban.Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t .l. nga ba.Blnh do anh.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.» .. Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1:2. tim khu do. Trang thi6t k€ ky thuat tram chup chlnh. s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu <. -Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1tra bang gino h¢i nghich Mn cac diem de.ai chfnh..t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. . nu]. o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh . moi loal deu phai giay ghi r6: ten khu do. 5.i.' ~o tat Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2. Do khoang each 6.16. nam do ve.tt dat. dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia. d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI.Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla.Bao cao tiepbien hucng gan dung. eho cao.:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t.2 Yeu diu ve chup anh lll. ~.Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet.000.5. ten don vi thi cong. 1:5. su l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ. Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do. hiet. Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng lucng giac. 6.1. 7. Cal! diem d~c trung cua dja p~i.l. ! bien . DO VE BAN DO DJA HINH. mi.i\eu diem phal tim narn tron dia vQ.4.pban do g6e.56 lucng. 7. n(ii nghiep.BAn can do.000.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"nhang . ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua. . co ban! .Inh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI. a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. cao va bancan . cong v. bi .1 Qui dinh chung. tll~ do ve. toan dac. t\. ten don vi thi congo ttt ft nMt 3 rii. phucng phap thanh l!}."6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat. dinh mat cau.1. anh don hoac ban do dtibng net de.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111ay. . tr! .17. ri Lt OM~TDAT LON BANG ANH CIH)1 7. Cac train chup phai b6 trf (. .. Phuong phap do v~b~n bang anh chup 0 mat dfft (gel 1(\phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j phuong phap khac. dl. khi cac phucng phap khac dung kh6ng .

5 va 0.7 .60 10 1.0 2.5 0.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r'. . do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. sai I . B tlnh b~ng dm tr6n bAn .4 I 0.1' 00ml11.2. Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.2. chlnh giua mo hlnh. 2. . I 0.i: te cu~ duang day s.000 i I. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5 diem. di~m th1l nhlrt voi dl10ng day anh. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t tu ~ .0 I : 5. Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may.35 8 0.1318 EL a hai ben true .6 4. g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. neu d phu Inc ~9. O.6 3.5 1.cua bu~ng chup va may do ve trong nha.85 0. Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup. Tj l~ ban 1318 I I \ I diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee a gan.2. con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh. Stereometrograf. kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia.5ml11 O. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep.0 10. do ve tren may Stercoautograf 2 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 . r 7.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n Bang 22 t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: .15 6 0.trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l.8 1.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the.7mm 0. J' Trang 64 /200 TCN I Trang 65 (200 TeN quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup va cac "vung khuat". .20 0. Do lech chieu dai thl. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu 56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r'..co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau. db thanh l~p. ti~u c1/.45 0.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db.000 1:2.Neu chup anh voi de?'phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa.s Mng 23. ' 7. f 7.6 4.30 _ 0. di~u tra chi tiet cac tram chup.7111111). 40.quan sat tong the cac diem cao.7mm 0. Bang 23 mL (mm) a phuluc 29.99 16 0.8 1.s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke. Khi may chup co tieu cl.:.: . diem thti ba va tM tu narn a xa va quang hQC.2. qua . Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart. ymax Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf.2 .? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt 20%.Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~d¢c ~hl ~6. 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (.0 i II I! 0.0 7.4 0. cu tM 18.000 1:5.Smml 0.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc . 1:500 1:1.8 1.40 Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0. do I I .0 8.

phal song song.9 2.lxO. 7. 7.5 .Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.2.t TOr~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0. bui cly.i chlnh khong trung vci dja vQ.. 7.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec.12 Clic yeu cAu khi chup Anh : .May va thiE!t bi chup anhm~t phu luc 30. neu l~h cung kheng qua 15". trim cac ceng trlnh khac . 7. • Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup. .9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup bong cac dia v~t ehe khutt. COng thllc l. Chieu cao .a.1mm each lam dau nhu sau.Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha. sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. D:!u diroc lam d6i voi tat c.0 1. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep.3 0. 0.5 1.7 0.2. dAm bao de hlnh. . a 7.2.13 Trong I -o 400 800 1000 0. Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh cu tM trong thiet M ky thu~t. .04 mm t~n anh. phai Dlieu tA ~~ hlnh dang.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29..toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24.2 0. nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co . 7. Neu n~n th\!c dia Iii.11 T~ hai dlu d\1C1ngday til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.a. 7. diem dat . . con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup trang thai thang bAng. D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl. i d~u m6c khOng bi .2.. . Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3 IAn so voi cac gia tri. a bang 2. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll')cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.2.Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQCcua buong chup ~oi dubng day. BAng 24 f· Trong so tay dau. d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo I Chisu rl')ng hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .4 1. ' a .4.DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20". esc di~m khong eM tde dia diem·c.1 0.Trang 661200 TeN Trang 67 /200 TeN quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh.2.8 a 2 dau dubng day de Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32. Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day. di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). '.2. da.1 tren anh).2.. . nr tM blnh thuang. . klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau.10 Cac diem' dAu d\1ang day.2 2. a I Khoang each tit tram chup den dau moc (rn) Klch thuoc dau moc (m) .~Au tning. vach da. cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom. .Dap 1.6 0. .5 0..6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat.Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac nguoc hoac hlnh chit nhat) . hinh non bang dat.5 2509 3000 '3500 4000 0. 7.

xem xet m~t.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. toan dac. Ibp nhu b] hong. 8. Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh.3. do bu. q 7.14 Tat ca phin~ dii chup rh. cac chi tict phai nhln ro. phan 1] 2 qui ph:pn m\y. ' no ve phap I .. voi hinh thlic va dQ chfnh x.Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong . IV. ro.' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.3. bi mdc . 4 .tcridtfong chuyen Nha nlioe hang 1.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt. thai giHn 11. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh. neu cham cung khong qua 1 ngay. luai tam giac. dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia. . nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p. III. lliai thuy chutin NhA.lm nay. d(>Quang hoc chung cua phim. h. s6 dau moe va cue ban ve dau moe.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.! 8. mroc hang I.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI.2. Tat ca (.1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (. Sau khi xu Ij phim anh. tu chinh Anh dieu vi! .nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac..y nen nhu . diem day anh. neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la .1uang. nut.2 Doi vai nhung khu vl.3. hWi khdng eM do V8 .) co the thfmh l. . tin ell. dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl. cac khu diiu moi giao thong . duang chuysn va giai tlch cap 1. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong khong Ion hem 1/2 000. dQ CH.2 mm thl phal loal bo. l~ch cua true Quang hQC.O cua cac diem kh6ng eh€' trac dja co trong khu do.\i duo(: Xl" Iv nsay t. con do ve hi!.Trang 69/200 TCN Trang 68 /200 TCN may.2. _ S6 tay chup anh.2 Do noi kh6ng cM anh. mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun" va cho sang. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u. diem cai chinh.l li~u sau: .ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.n d?J g6c bang phuong toan d~e ho~c him dl\ic.<ir dau toa dQ khung Anh. Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua.Van ban thiel ke khu do.. 7. 8. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the. / · Bien bhn kiem tra. eM cau d6i eM ' 7.tng luaikl.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii. Luoi kh6ng che dQ cao hi.1C th6a man yeu dIU thi cong. .1. s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.3.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh.)p cnc m:. thanh qua do va bu khoang khufit.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu neu (.rong ngay ehup. . xtlOC. 0.. nghiem t.lC d~c biN (diu vtrqt song. khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM.lCva to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5. tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh.. thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve Khi do bang phuong phap ban dl. thanh qua dieu vEl. diem kiem tra va dung de' diou ve. _ Bang thOng ke thanh qua toa d¢. phan 4 cua qui pharn nay.1. huong va go. II. Vi~c thii. lubi kh6ng eM co so . • 7.n 6 cua qui phl. _ 'I'ai Ji<}ukhao sat. . bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8. chieu cao va vi tri 6ng kinh. d¢ mo cua phim phAi nM nh!t.. 7. cac diem hi~u chinh anh.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i. lucri tam giac nhc va Ct-1. 'vung khuat" 7. Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong dUQc) d1.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano. anh khdng tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay. 7. 2] 3. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG 8.. di~11 ve anh • . )~ _ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh. luoi thuy chunn ky thuat. so do ngam.long che dE'mg. nha cao tang.m.2 . · Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup · Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh] ve ceng tac nQi nghiep tiep thea..duang chuyen kinh VI. d(> mo. .

Do vedubng lJ - phO Do ve ben trong {)ph6 c .Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m.1. g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve.1.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phap un neu ij phan 5.lc di~ tren khu vue 1a xay dung.fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co. 8. tit khau dau den khau cu6i.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing do . thtt6c thep h* thut"IcdAy.· . cac clu tran dubng giao thOng.1. 8.1.?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao.p mang !libi kh6ng che tr. song ph8.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM.1 Do vEl dia v~t.1c dja ho4. Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. tat ca eric diem ella l1uJ.6. .1.Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem ella hlai do .2. phap toa d(} vuOng gee.tng d vung cl6i nui.[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO. khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQcda'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu S. . . phucng phap giao hOi canh.3.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh.ay dl.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. Trang 711200 TCN call S. dong thai phai t~n dung cac t u. tai li~u cua cac bo. mi~ng gieng ki€m tra ea. dinh.H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. xac dinh bAng do khoAng each va httang. 8. KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing pM.goai l~i.2. cQ. . Trong khu vl. It nha cao tang co the' sit d\111gphuong ph:ip do ve anh Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay.te xay dl..4 qui pham nay. Trang trUbng hqp neu khonr ".ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . lUQcdi5 vOj ti l~ Mt ve do .driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}cdo ngam.c 1ubi do ve.ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJngnet kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x. Trinh t\f do vEl-bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau : .\1 cho cong t.Trang 70 /200 TCN ban d6 thee die qui dinh chuyennganh. trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung. toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr.3 Khi t hil nh I:). ' on Cac . 16m. Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep.t cao. cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6. Do ve dang dat. Net! khu vl. ~.. dong thai phAi. 8. 6n djnh khac.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM.2. 8. 1.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a. may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep.Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll. t rac dia nha niroc. phucng phap houc phoi hop giua cac phuong de do \'c khu vue ua xay d ung.1. dung cic kY hi~u don giAn de tren ban IUQc ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM. cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban ky.~ bang ban d~ khoang clch do bang 111aichi. a . Moe cua cac diem kh6ng cM Ill. Chon vi trl gan.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh.7 8. cac dUC1ng'tau di~n. . . dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac.MC djnh tea d¢ g6c pM.2. ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam . Chti y dovt! vA tM hi~n cT. . rO vA khong de l~n net ve. chua on dinh IULtiJi 3 nam). gAy khuc. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~. phuong phap cue. i f 5.i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W : m:)t clat.tng. M tMng ngam.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc pMi the' Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C. dong thai thoa man esc y~u co ban neu a phan 1. tligng dai. Chon cnc loni tleu do va moc neu vue dii xfly dung' cho phil hop. V\!bn hoa. tot nhat nan chon \. .

~ quy6n thea th~ W.pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m. dl}ng th{ji kho:'ll1g.\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc.2."n~ do bang thudc thep.1c i Khoang each uen dia vat kh6ng ro rH I .3 Tat ell..ho~c.. goc nha dA xac drnh tea dO. I Do bang thuoc thep . Do b?mg Juoi chi ella may 1/500 1/1. dlt~c xac djnh b.2. dU<.. hoac cec gee pho. 8.4 Khi do ve duong pM vamat ph6.6 Tu e:i. . o vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo. .9 ~i . Bang 25 Tll~ do ve va phirong phzip do khonilg each ro r~t (m) .'I(: Itinh 1:~() t. Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe Trang 73/200 TCN do.c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v. d6i v(ji dia v?. 8?1.1.1..~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung dlel~\ . 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm d6i vai ti l~ 1:2 000.!C thi gee e1f.v . n Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.hqi.1.5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 . DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.2. I 40 60 100 80 100 150 . klch thuoc. phuong philp cue \":i gino h0i I':~ h . kinh te v.c:i("h til 8.[~~ pl1.000 1/2.t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua I 8.hhnh 1:1111 J.1. neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba. 8.6.\ng phucng phap giao hQi canh.)t xung quanh h. cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh. !.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!..:i:il· ('till. 8.Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da. dQ d3.Trang 72t200 TCN hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang.2. g6c nha kien co. co muc luc va cd S<1 lien tuc va dong thanh db phan chia 0 pho. Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng .11 . 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000. 8. .icanh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m). 8.lcxac dinh bang c.000 may do xa quang h9~ . dl(.8 ~i u?.\t nhu gpe phO.h~ vao d" r¢ng cua duong . 1:2000. y nghla xa.go~cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met. d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC bang thuoc thep va do khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m. dugc xac dinh J".2: 1.e d chi do 1 ~\(a Ian do.pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua the? qui dj nh (1 dieu 8.Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren. . G. tu. Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500.. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc. on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18. Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500.tuy t. song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac. b may.1.m tu hioi kh6ng che do ve trd len. ..2. V~j. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!.D6i vci cac dia v:.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"nhan 4m khi do va ban do ti l~ 1:500.1. I .\1X. 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO.1.~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng vuot qua qui dinh neu a bang sau : . tim gQi.2.8.1.. ng:'i.2.

000 1. vung chua xay dvng.2.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n. cac diem a li500 1/1..' cac dla vat co d:.ii chuyen cac dja V?t da do n:.thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve.000 100 150 200 350 150 8. hang rao .2.2.2. 8. .hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh.2. 8.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho.a.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho.2. S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 kh6ng IOn han 3 (.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.1.2 Do ve chi tiet dia hinh 8.13.2. d!a.vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c (xem phhn 5) 8. Neu phAn 5 vA 6 cua qui pham.1.\t can nhir tuang nha.1 den 8.Trang 74.~t.314p ban dh..2.chi tiet ~.1 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh di~u 8.2.2.2. Cac qui djnh kl thu.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch. 1&ra vao etia titrig can nha.1.. Neu cac d~a v~t dttge. Ket thuc do va ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u luge db Mn van ve kMng ch4.3. neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai do lq.1.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho.2 va 8. 8.1.2.i~ lUCIe duo 7 8.1 Khi l?p ban do.1.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay thvc dia. . he pM.2 M$t dQ di€m mia.3.i thl. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph. .1.200 TCX 1. rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c 200 300 500 tntng khac.2.2. 8.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng.QOO ! Trang 75/200 TC~ 120 180 250 150 200 300 8.m qua 2 ngay. tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ.2.000 1/2.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae . d dlClJng ph6 ](m ban can ctCvao cac b. 500 1-'1.3.do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a a B. can cll vao de>cao mia chi tiet.2.2.2.16 Khi do kich thuae eac dja ~t giua cae dja v~t d€ k..13 Cac dja vi. 8.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh nhu khi do ve.2.tcdja. 8..n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.i€m tra. 8.2.2. a a a ve 8.1.l.·ve..000 1/5.2.1. song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh bang 26.2. tv .1.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~td thl.Jt twin thea cac di~u tit 8.\ng 26 a Ti I~ do \'13 I i Khu da xay dvng (m) Kliu chua xay d~(llg (111) 8. vi~ do .2. Khi g~p cdc vi. a 8.tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP'kiam tra.2.J. a I vung da Kay Ullng va . each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha. . cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia.2.1. phUongphap do.2. cac gee nha. I: d~ng thbi do ca khoang each .

Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n. 9. tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong. tl. a . DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U. Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii. ve ~'ictailieu khac co lien quan_ - 9. D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim.c dja : .n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron.1isan pham. dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia.3.. . Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia. duong. tu hi~n t~n ban do.2.n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. tra CIthuc dia bang ' Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V. so sanh hoac tien hiinh do k.\ do due \'il han do" do Cl. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 .3. .Trang 76/200 TCN Trang 77 /200 TCN Cac dia vat duoc dua l~n him dr. nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1~500. i . Neu kheng' pbat. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU. esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA.l s.i(!'mtra.hai dllQc ki~m tra dn than. do vo pMi giao n¢p gom : db va dia v~t va dja hlnh. phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra ngoai nghi~p."lm quycn phe Qtly~t. !1.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu"..1tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl.0 do ngoai nghi(>p . fl. Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do.IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh. _ 8. 9.[li li('1. theo thll tt.So do chia manh.4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh.7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do. d<mg thci I(l. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM hi~n cac di~ v~t. I i I . 0. tu I 8_2. thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing.2. dllbng b(f vung.lC va ban do dia hlnh ph.3.i : Cac ngOi nha ki~n 00.tQc thl phAi do I~ 1Ithuc dja.hauh qu. Sau khi dua cac dja v$.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI.1do lllai khong eh€ td.. . li~u. ban d~ .1 Kie'm tra nghicm thu 9_1.2. \U_2 Co :5. 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung. con ben phai de chlnh. tM hi~n dAy dli cac dia v~t tren duang vA mat pM. 8~2. lKI thua .1. cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM I 1 ~ 0_2_2 Th::mh qui\. B:!n vElg6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau. cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang.\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay. con cac dja v~t cd d~ng cong thl.::. co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da. . Dol vai t. 8. _ Ban tong k('t k)' thuat va A.1 . chlnh ngoai khung.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn : . . phan IOf.3 Khi cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh.'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly.cac tAi.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem each d6i chieu. I . chi dao.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl. danh s6 I a 8. mucng.t l~n ban dr. hi~n dl.Ban hlQC .2.So do It!oi kh6ng cM trac dia . moi dip ph:ii danh gia chat luong. de.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu doldat tieu chuan chat lucng.T'ai li¢u tinh toan _Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va. tai lieu tiep bien _ 13i[>n ban ki(!m tra nghii. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu.3.3.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t. cac di~m kh6ng cM trac dia.

G . loai thAnh qua.Chi chu die'lll 4 . h .So do dUC1llg day.Thi6t k€ ky thu*t khu do 13 . blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao 10 .Tai li~u kie'm tra. tren do ghi tI l~ do va. ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do. ten dan vi thi c~ng va mm do~. kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac do 14 .Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \'. 1 I . toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh anh.. .Cac tid 1i~u lien quan I I 1 Toan'~ t.lc.Ly Iich ban 12 . s6 h.Tai Ii~u tlnh toan.Thiel k€ kg thu~t cua khu do . kie'm nghi~111may moc va d1)ng C~l do d<.2. tll~ do vi!.Tai Ii~u tfnh toan..Tai lieu tie'p bien 7 .'phai co bang' gitry r¢ng Scm. khac D6i voi tai li~u do ve dja hinh 1 . dia gioi 8.Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 .tQng. blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.lcM tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal).Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc.3 M6i loai tai li~u d~u.S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 . lo~i thanh qua.Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua 12 .Sa do lucri kh6ng eM d~ cao 1 i 6 .3 .l'y bOng dieu ve .khac. tren ban dt!bng net).Tai li~u tlnh toall 13 .Tai Ii~u kiem tra. s6 IUQng..eRe tai li~u lien quan.Sa do phan manh khu do 2 .Ciay chieu (. rO 8 .Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 . Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay 10 . ~n khu do.~nh diflu ve hill theo gi.u phai dtlC.Ai lif. do goo 9trang).lielll qui tam va de) cao 9.l ce)t tieu 15 .Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac.Trang 781200 TCN Trang 79 /200 TeN 1 .Sa 4 .Cae loai so do mat phiing 7 .mg'thanh qua I 16 .Anh kh6ng ehe do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 5 .

4- 10 0 Hlnh 14 1S J. Trang 91/200 TCN 3.l r 2. Moe tam thai nen cling nhu : da.Trang 90/200 TCN. be tong \ Hlnh 13 Gng kim 100i C9Cgo II..1..2 IVai do ve cho khu VT. . M6c lau dai 10 .!c co 2.i.. M6c tam giac dVong chuyen cip 1.0 f 50 COil ~ 1_ I . ~J6c trong Ivoi do ve 1. Danh dilu vao da Dong dinh vao gee cay Hinh 15 .

. Hlnh 17 I Hlnh 19 I· . C¢t tieu voi tieu do nang cao 1[1. Hinh 16 'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha I ~ L I: ~ ... L . San ngarn di dong Trang 93/200 TCN 4.Trang ~12{200 TCN 3. G1C lnai cot lieu 1. f . .-- T i 1 ~ I' 150 Hlnh 18 5. CQt tieu thucng . CQt tieu di dong bang thep -e.

dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan..1. lay nuoc dOi VaG 16 cia due. . moe.nuoc. sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t. cat sach kh6ng hl11 d3:t. cat. rae va Dc u6 IV- DC. ncn dat phang vakhong ch[111 dOng manh.Trang 94 1200 TeN Trang 95 /200 TeN G Tieu don gin n moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe. dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. mat.'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g. da la 0.J.txi mang. Cho hon hop tren VaG khu6n moe.\n. thi khoang 3 glc. . de Hlnh 20 .I . ~eu thai t. tn1c diu do 1 fr ! i. Cho cal vh xi mang tron deu. di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11. Nguyen li¢u dung dC moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len.2. ' .6.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang . d. . neu troi hanh.:· .i nuoc.4. kho.thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet. :i:-. dau moc vim dang.:it. c6 de co Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 the u. I Noi do moe nen chon d eha dam.

lyen kinh vi toan dac do g6c ciia lucri ky thuat ~ . :\guyen CDc"do 70 30 u CN eo 10456 Goe kie m tra: Gee do 70v30 Gcic ve70045 tv to qui Coc ve 70°45 .T3 OT-02M..045 Do chinh xac cao OT-02 ±l"S .TTS OMT·30 TT .tang chl. ~ .:" A~ ~.OT5.vi Sai s6 trung phuong do goc 116m do may dung de'do Cac may cci dQ chlnh xactuang Cot co 1045G Cue kie"m tra: .ui d(li COt 10.176 fh1lJng qUI kh6ng eo Nltl doi 1047G Loai may Ten may 1045G Huang qUI kh6ng Kinh.ll\lc G MAYTRACDlA R3. 179°08 I Nguyen :t6 qui tum die'm ngam es :.. 0.J> " Di('m Sui jj v~ so10425 cap II ~" ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l) Phu J!}C 5 1. .re-c 1 Dalta.TE-Bl 2T2 01 :\hl1ng huang can cai chinh ' 8s == 105°2 Nhung huang can cai chlnh " Chlnh xac c.I I I I .4 LUcrigiai I Tl. . J tlch va dubng .013 A :... tam tram do e =0. \ \ \"" .YBK OTC.0. .ng27 11')og kj<"'l! t r i1 Cot eo lOr:. Dr... chuyen cap :t:: 15"0 Redta-002 1.Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982 lil1ung ki(.Trang 9G1200 TeN Trang 97 /200 TeN .Tb-l T2. Thea OIOA ±3"O Thea 010 ~ . Kinh vi Chi chu : T15 I .'!l) tra "1 May TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM kinh vi Ph1. " .!. Tam giac dttbng chuyen hang 2 Tam giac dttang chuyen hang 3.2 TT-4.

dung de do thuy chuan hang III. weu chinh tia n~m tv dOng. H3 Ni·B3 do thUy chuan hang III. May co dO ch£nh xac cao.i l Trang 99/200 TeN 3.Trang 981200 TeN I T30 +30'0 do va Duong chuyen Theo 120 TE-E4.) ! kinh vi do n6i trong I I I 1 2.T-50 TOM.~ray do khoang each quang h9C viec b6 tri I cong trinh May co dO chinh xac cao. sai s6 trung phuong ±4mm tren lkm ±22° i . dung de HB-lH.5 ngang ±30o 1:1500 2.05mm tren lkm Hb-4. H3. dung dE! HA-l tren lkm do thuy chuan hang II.C.C cao. dieu chlnh tia ngAm'tv d¢ng.0 ngang 1. Ni-B5 Ni 030 . sai s6 trung phuong ±O. .0 ngang 50-700 1:1500 . dung de do thuy chuan hang I. sai so trung phucng ± 41i-'en lkm Ni·Bl.TE-EG T~n may 1 Ni004 Bang 28 Dac tlnh cua'may nang tu'ong t1.5 dung ±20o 1:5000 1:3000 20-!80 10-125 20-200 80-700 1:1500 1:1000 2. sai s6 trung phucng ± 1mm treD lkm i 1i j Ni 025 May thuy chuan chmh X8. dieu chlnh tia ngam tv dOng. May thuJ chuan Bang 29 Cac may co tinh . May thUy chuan chinh xac. dung de do thUy chua:nJI:~Dg II. . Ni-A3 HI Cac thOng so ky huat H~ th6ng do Khoang each Canh do cho phep (01) Sai s6 tuong d6i tren 100m Chieu dai mia (rn) 1:2000 2. Ni·B3 Vi tri mia khido Bien dO do theo goc nghieng ] I - He3.1 ngang ±30o 2. 151-400 1:5000 Ni 007 .2 dung ±30o 1:2500 1. sai s6 trung phuong ±lmm I . I IlA 100 -3 AH-04 100 A HP-OG AH5 100 AHT-2 { OTA H2 May co dg chlnh X8.

10mm tv: d¢ng. vach ehia 1em. HTC. sai s6 trung tren lkm.O di(l.Trang 101 1200 TeN Trang 100/200 TCN 1 2 3 Bang 30 HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u· chinh tia ngarn tl.IV 16).C dt)ng. co cit)ngang. ~1 BJl4. dung do thuy chuan kg thuat vci sai 56 trung phuong ± 15mm tren lkm.. De do thuy chuan hang IV - Mia gO hai mat (den va do).C dong.May ban dac . Mia thuy ehuan 5. l cm chieu dal4m. Dung do thuyehuan cj:ieu chinh tia ngam phuong z. De do thUy chuan kg thuat . HJl-3 vanh d(l ngang. chieu dai 4m . Mia g6 gap 1 mat. vach ehia .c biet cua mia ~_ HT Dieu chinh tia ngam t1.n _C dar mia 3m. Cong' dung CAu U). TH-6 De do thuy Mia Inva hal thang. chieu dai mia 3 m Mia g6 hai mat (den va lem. chieu chuan hang Lll De do thtiy kg thuat chuan hang III. khoang each g1ua true cac vach chia 5mm. 4. vach chia H .. dung do thuy chuan vci sai s6 trung phucng ± 8mm tren lkm.

cho phep xac dinh tv dOng chenh cao va khoang each ngang khi huang 6ng klnh len mia ngang.5-206 1:3000 1:5000 MA-2 khoang each ngang tren 100m _ DocMnhcao (em) phu thuec vao 1:600 1:1000 1:400 . I I May ban dac tv dOng. ±3+ ±15 ±6 ±5+ ±10 ±5+ ±10 dO doc Sai s6 trung phucng do g6c 6. I Cifu 410 d$.j I I Ii . ~~""~. I' I . ±So ±3"-4" ±6"-7" I ngang ±5" I . bieu do duong cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng kinh.5-172 1:3000 DK-RT KA-2 K-1 11A-5 Bieu do dUCtng cong phan b6 nhln cua 6ng klnh.Trang 102 two TeN Trang 103/200 TCN i. May toan dac . 1:5000 ±4+ ±20 .5-250 Ta-2 ROOta 002 2. Bieu d~ dung I a giii'a truC1ng Chieu dill canh do (m) Sai s6 trung phuong _TUdng d6i do 3-350 2. Bang31 Loai may Bang 32 . Cac thong s6 ky thuat I Ttj dQng co bieu do chanh cao va khoang each D~ta 020 Dahlta 010 3-350 3.c bi~t cua may T~n may Ban tv d(ing 2 hlnh KA.

Hoanh d¢ trung blnh cua canh K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ).200 TeN R .LAy trong Ii lich cia may.Nguyen t61~ tAm may el. do l~eh tarn ella may (I'~ ). 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh . ' Oe = . hang s6 may (k).Ban kinh Th'l"H BANG so HlE.u CHiNH KHl DO C~H MAY DO XA mE. K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe : Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1.N QUANG Trongd6.D¢ cao trungblnh ella khu do = . y2m· bL = S'o +__ ' 106 2R S'o = So + oH dO cong trw ~at Y ru.nguyen t61(leh tatu girong phan xa Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm R Trang d6 : So S' + c5h Hm .lnh.oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung .e {os(M+IO S = e .Trang 104 1200 TeN Trang 105 . e. ecos(M+8) ob = . 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh). k . ap suat (at) eua kMng khl. do l~ch tam gudng phan xa (bb). s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .e .

Trang 106/200

TCN

1
~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh t~n d= _1

Trang 1071200 TCN

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G . AN

MlA BALA

a)

2

Cotgi

b) c)
(a)

8'= S

dl

+ d2 = -2- (Cotg 1
Cotg2.. 8in(r +¥') 2 Sin rp Sin (¥'

1 7 + Cotg a:)

=~
2

(b)

(c) d)

L_ s_iW'
\

/{ L-\
<,

....:;it.."'C.z ~(' " \
Jz."

8

= 2"
1

1

+ y ) ( Cotg~
Sin,/,

+ Cot~)

\

,~ I J.
(d)

e) 8 =,2 Cotg- 2 (Cot g ¥' 1 + Cotg '/'2 )

a

=

81 + 82

I

08= 81+ 82
(e)

::

-

al a2 (Cotg - + Cotg - )[ 222

1

Sin(rp 1 +y 1) Sinrp 1

+ ---,--.:...=.:...
Siny2

Sin(rp 2+y 2)

(f)

Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO

HiNH

MAU DE xAc

DfNH

TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE
1. phuong ph~p duong chuyen
~
\

I

..f/

/

~
d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh .. Hlnh 25 c. Hai
8.

~ ,
a. DUdng dan

Chuai tam giac

giVll

I ca nh

\
\

va mqt die'lll khoi tlnh

4/

diE3m nut

~---

-,

...
,

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

o,

t:I---~.
a.Thu~n b. Nghich

/

'

IV. Phuong phap cue

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

71

!!.

Diem khci tinh Diem xac djnh

!!.=1!. Canh khoi tinh

o Hinh27 c. Hlnh trung tam

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN (trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh. Cach hj~l.l chlnh nhu sau : Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi. 5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH

"fA.Y KINH vi
1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO. De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang. 2. Kie'm rra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1cv;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 Iai. tra
Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t. 3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: phai song song voi true quay cua may. true 6ng bot mtac tron

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea man va tien hanh hi~u chlnh. . Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.
6. Kieln tra

va hi~u

chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may. De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem 0 tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai gee tit 30 den 50 so vci 1 mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay vao y.uang sua chua, . 7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu : Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},cglin bang 90°,
a, D6i voi nuiy kinh

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

n

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh : Tl1Ie ngam
dlH.

Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C ban saO d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c dliab<;lt s6 nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

M¢t Ian do gom luot do di va do ve.' Efu cac dai lucng r :::.::. a ban Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac d¢ IS.n doi tam quang hQC phai trung voi true quay . . Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J.. 0. lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot tra tien hanh nhu salt : Can bang may.et qua do.' 2 05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3..r == rtren .c L . 8. Hieu chlnh xong phai kiern tra lai. giay trang va De Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang pMn do CI. . n _ S6 khoang chia thuc Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0'.:! (a-b) +_ +_ 1 tam qUllng h9C. sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay. dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. ' Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc tinh theo cong thuc : rtrsn .rduoi vuot qua N . Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. 10·. khoi vi tri giua . Up s6 dQCtren ban dQ dung. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua. rduci . Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c. . ruem cua may.6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri may TB-1. Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k. Vach khc3. tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol De kie'm iso": dune so b 3. M dl1Qc tinh thea cong thiic : rOf" 2r 6. 34 va 35 .(a-c) 2 1 True ng<im cua bQ ph:=). Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a 2. Van dt"!'nU1Ynhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt chlnh xac tung cap vach 56 sau day: 1. dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau. 2 chia tren thudc cua bQ danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq.(rtren + rdl1C10va 6.!C nhe 1 ' . nuoc tren ban d¢ dung 6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq.4·.ella tam luoi chi. tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu).r == -. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang D:.20" xem Gia tn hi~u ehinh a bang 33.Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai. Tren m~t dnt d~t 1 to'.iluQng ren tinh thea ceng thee : r == no -n kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may.Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu.Trang 113 1'200 TCN Trang 112 1200 TeN thuc : T + P ± 360° 2 dat s6 doc tren ban dq Luc nay bot nUCIC l¢ch dua bot nuoc vao gina. 9.J. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. Vach khac (A-O va (A+ teo Hieu chinh }OWbang each dung 6c di dong nho dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO.. danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi.

Trang 115/200 TeN Trang 114 1200 TeN Tro~g ci~ : e, 1<\s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6. Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37 6 7 22515 27030 31545 \
I

11
10

,

24845 29200 33715

8

9

Bang 33

Bang 35
). ... ... s

vi TRi CVA BO PHAN NoAM KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA
r+;'

20'

TT
1
2 3 4

I

I

TT
I 2 3 4

j

Dodi 0000' 4506 9012 13518 18024 22530 27036 31542

TT
16 15 14 13 12 11 10 9

Do di OU 00' 4520 9040 13500 18020 22540 27000 31520 .

TT 16 15 14 13 12 11 10 9

Do v~ 22-U20' 6740 113 00 15720 20240 24800 29220 33740 Bang 36

Dov~ 22°32' 6738 11244 15750 20256 24702 29208 33714 Bang 34

I
I
I

I
:

5
6 7 8

i

5 6 7 8

I

I
1

I

!

xAC D(NH REN CO~

BO PHA,N DO
I. .'

CVC NHO QUANG HOC

; MAYT2 SO 0058 Dodi

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM
'IT 1 2

LA

10' DQc s6 chi tieu
aO'+ b 10'+ c10'+
4

!

Dodi 0° 00' 4515 9030 13545 18000

TT 16 15

Dove 22030' 6745 11300 15715 20230

a-b+ 10' a-c+10' 5 0·0 +0,6 +0,30 6 +2"1 +2,1 +2,10

1
QUOD'

:2
+0"2 +0,8

3
+0"2 +0,2

3 4
5

14
13 12

-1"9 -1,3

Tmng

1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. rn6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho' Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38. Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

a

Trang 119/200 TeN 45 60 75 90 106 120 135 150 165 13,7 15,1
18,0

14,0 15,3 18,3 19,4 19,8 19,8 13,2 13,8 17,0

- 0,3
- 0,2 - 0,3

45 60 75 90 105 120 135· 150 165·

16,1 15,5 15,9 19,5 19,2 19,2 18,7 20,0 19,4

16,2 15,6 15,6 19,4 19,5 19,0 18,7 19,8 19,2

- 0,1 ·0,1 +0,3 +0,1 - 0,3 +0,2 0,0 +0,2 +0,2

M
t t'Dng do

""±V 2i1

/1ddJ

19,1 19,6 19,6 13,5 14,1 16,8

+0,1 - 9,2 - 0,2 +0,3 +0,3 - 0,2

11lit ::;6 vj

tri

d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

I

MC DI~H SAl TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO
Xgay 10-3-1985 do : Nguyen Van A May; Th so !J367
"f.;gt.toi I

so

r
f
~ ~

[dd] "" 1,05

m

=z.

v:;,
-0,2 +0,2 I +:0,3 +0,3

"":t 0"14
Ban dO dung 90° 16,8 91 92 93 94 95 17,1 18,3 22,7 21,4 22,5 20,4 24,5

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00 Dao ktnh SO d(_)C b¢ ph~n c1 do Cl,tc nho lan 1 lan 2 d"" 1-2

Vi

tri
ban d¢

I

ThU?n kinh S6 dec a b¢ ph~n d"" do cue nhd 1-2 Jan 1 Ian"

V·!

f

I f

,
(I

820 14,0 83 10,0.

14,2 10,2 10,9 13,1 14,3 14,6 14,7 15,1 m =t

16,8 17,1 18,3 22,S 21,2 22,7 20,4 .24,5

I

84 85 86
87

0,0 ·0,0 0,0 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 0,0

11,2 13,4 14,2 14,6 14,7 15,0

tri
bar, de)

~

f

f

f.

88
89 [dd]

+0,1 0;0 0,0 -0,1

~

96
97

15
30

0° /9'9,1 3
11,4

, 11,2

!

8,9

9'6

I 0 3/
0

Ban dO nam

+0,2

15
30

+0,2

0°1

16,7 16,1

16'4

!

I

= 0,40

V

0,40::: :t 0"11 2,16

16"4 16,6 16,2

I

0"0

+0"1 - 0,1

11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,tenhO q uang h9c B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~. may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae

Trang 1281200 TeN

Trang 121 /200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang
39.

Vi 86 td Huang doc

J

Gla

S6
Gdc
(T)

Gin trj huang 7 Cdc
(P)

1

uo

lIi
huang

dQC
G 1"0

T+P
2

V
10

2

3

4

5

B
B:\n do ph»

~

Ban d¢ trai

Tnii
Bang 39 S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'} HI1C1ng ben trai 0' 2 4
6

O"G
0"6

1"2 1"5 1'58"9 , 1'59"5 2'00"5 2'00,7 0,9 2'00"1
f

.1
Phai

O,G
1'58,8 1'58"5 00,2
I

1'59"2

_0"2

vi tri
1

Huong ben phai

:

2'
4 6

2
3 4 5

Tnii

2'01"4 01,6

8
10

8

-

PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt1,2,3,4 ..' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan xem bang 40. Bang 40

-

2 Phlti

4'00" 0,3

f

105
0,7 1'58"8 4'00"0

2'00'4 l'SD"2 3'59'6 59,2

,

1'59"0

0 -0

'1

4'00"3

'l'nii

4'01'~ 01,5

--_.
4'01"4
,

4 '01"3
4'01"4

1,5
2'00"4 6'01"6 6'01"8 2'00"1 +0"7

3 Phai 6'01"0 6'01"2 -

1'59"8

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC
Ngay 13-3-1985 NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B BAt dau ; 10h 30'

1,4 Trru
6'02"3 6'01"9 1"5
"

2,0
6'00"7 6'00"7

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

0"7
1'59"6 l'5D"6

1 '59"0

.0:1

I

6 d\>Ct. nghi~m t. li"n ." ~ .. I I 90 13S.>ch ch .i d".y.phuong phap doc s6 nhU'sau . Lu« do .8 VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I 12. V~n nut thay d6i ban d~ vi Irl 'rung blnh d.. 1. 0. sil dOCsil ctia may co d~u bui. 2(t'-t) Hlnh 28 -10 ngam tlnh hi¢u s6 : Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO.. ~ ~ '"~ Tr~c iJO: 11'1 -<== 31.' v(!Ch chi. Tn s6 V khon.. loot thUc d 1"01 do ""0 Ti"p toe guny bQ phon ngam thu.c t"'n) t'. Tim xem Imng c~.. 'au do ""n bAnh do vo. -. Khi" co vach chu~n dOCSil r<>j!hl kidm nghi.30 -40 -!:iO a. U". . V lam tung dO v duang bi.'n Cac gua trinh Iti"m kh6ng duqc quay thua.u diOn hOm s6 'in. tuy tbu~ '(!Ch chuan d\>C. . nh'. thco chiOu kim di>n.~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di. Kiifm nghi~Il1 dO sai Trung blnb : 1'59"4 l¢ch tum cua b(l ph~n ngam : Sau khi C'n bOng ""y.ng bQ 0°.wo TeN 8'01"0 8'00"9 4 Phai 8'00"2 8'00"3 0.. quay hi> ph~n nw"".tuc bQ ph{in ngam Ghi chu : Duong do di Dubngdo v~ Duong bieu dicn Mm 86 sin -----'''----- ~ Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n V:.m ti~n h. vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th. M. ng...6 cU.oh cltwin dOCs6 nhir Th". cua ban d(>dung lam chuan doc s6. V ~ ---~ ~ ~ ~ vi. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>ighi l'y Sil doc C.ch chin kMc chan do doi djon ch.-en phai 10"... 010 thl kie'Jllnghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day: -20 vi" ~.y the cho v. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS". Trang 122 t.lm pMi bAt dllu W 330° (ho..ng voi vach chuan doc .'n cM" kim d/lng hO di 300. duoc ""01 qua 40° '. Doi wi nh ang may khong '" v.4 Trang 123/200 TeN do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng.c 3150) v. kMc duoi (ho.p nhau .. bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho. h nhu blnh thuang.(cnhO quang hQc.. sO theo '" ph~n do CI.m cho Mn vi trf ban d(>330° (ho.. ghi lr.' • ph~n du"" (ho. thffy haf ban y dv dung va nam.-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. 180 225 . Co tM di. sau 0 V"" t~ 4S V ~ . Snu do.vo " 3bO 1 . nhl.lc 450 1. n dOCs6. h.LIe:. nhu 1. cho hal v." 315") va k€t thac" vi tri ban d~ I ph.c .

6 .50. doc s6 a l tren min SH.ren min truoc.jr:g may.5 -41"6 -46.:!:100)Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui. doc so a2 tren min gnu v:"LliZ t. ch] khac Iii. Klt]\-l NGl1I€:M vA. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.2 30.lt que.0 31.0 29.2 12. 2.:!:20. 56.0 -5"Z -10.4 +1.5 12.'IC M so dUdngcong chunh cno.m .53.0 +17. 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°.6 -26. Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf.0 39.0 13.kh~!lg thay doi ng:lm mil.ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_: chua khu. moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.6 -39.3 11.6 11.0 UrO 13. bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! trl giila.iem m nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. dC'lngthbi ve dubng bifiu diOn ham s6 So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. Kiem tra C. chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc.2 24.Trang 125 (200 TCN Trang 1Z4 /200 TCN Bang 41 KIEM NGHI!?M SAl SO U.4 30. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<.6 32. Ket qua ghi vilO LAng 42. (:!:10. Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam.ch khac cM p 'nhau I So doc t khi S6 doc t' khi vach V== Z(t' -t) V-Vtb kh:lc trimg chia ~oi vach chudn TB 1 KIE.6 16. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn. each min kho:'mg tir :1-5m.0 11.5 10"8 11.0 13.5 10"4 12.5 28.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM Vi trI ban vl].8 30.8 30.8 Vtb == -36"4 13.5 35. \kiCm nghiQm nhu phu luc 10.0 30.8 +9. Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.2 15. ±20 \.het.2 38.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.0 33. a.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010 Ngoai eric muc kicm tra.c vach k}ulc nhau CUrt mill.2 +7.3 30.ng vi trl b\> ph~n = sin.5 31·Z 35.c hang III. S[lU do dung .\ UU.H sO doc chinh xaca'Z. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.8 -3.4 -19. neu kh6ng vi thl b(.0 15. chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm.8 -35.6 trn c. thay ddi vi tri ban dO namSau khi tlnh V 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d.2 -16.rvl TRA.0 25..3 16.0 17.5 30"7 34. neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(. con phni kiCm dO II II TB LUQt do di 0 45 90 135 180 225 270 0 315 31"7 36.U. thuy chuan hang IV hof}.6 39.2 34. bl I.2 -28.0 30.ic phun sau : ' L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh. Phuong p~ap kielU ngh1e g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm.ri~ll min In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 : a'2:: (nl-b l) + b2 \ J L == -Z90.:t.0 12. V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung.0 27.5 24.2 15. 10·- may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu.0 12. 56 :±: 1 0.

do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min. dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c : h = 1.5 VT. K ==100 ± 0.S6 tliang mia b.1c h~ s6 VT.1qt h{ln sai cho phCp trlin.Chcnh cao do chuan may 1\0 . K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia.2.1c a .dia Wnh hAng purig. tidn hAnh 6 7 B 9 xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta 10 Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K==100. do) 3 : H~ 86 K tinh dtJc.~ • Itb .Chenh cao trung blnh cua 20 llln do Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl). K == 10 z.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u .n . a v I Tr~n .H~ s6 chu€n 100 va 200. S ~ I (K-Ko) Ko .S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v Mnh doe trcn tv. thuy hth . . 1~ == 20 ± 0.1 .Ko) pM! tMm vaa ch~nb.ChIOu cao may K==_ .n~ chu. cao do Vfl " 1. chlnh S tfnh theo cling tMc: N€u s K ~ 100. S K(a-v) i-v h == K(a-v) + (i-v) I .56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each ('rung blnh ~u.khoang each do QAng thuae thep ltb .3. ' Ldndo 1 2 3 4 5 .4 Neu c. can bAng may va dQi tam bAng qua dQi. 0. theo dUang cong co Mn Lan do vI'!ticn . s=: K1 hi(lu 1 3. Tfnh phai nam trong gi6i hliln: 99. K = 200.Trang 126 t200 TCN Trang 127/200 TeN DOdi K =: BAng 42 cao . lru.S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban dUi'1ngcong chenh . Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100.5 M so dUong cong chenh eao thea cong tillte . K ==50 ± 0. S .(K .fn s6 ho .

)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won. Chiou dai mia tlnh thea cong thac : 2 (D .S . each tit may kinh vi den bang ngdrn 20 > .Trang 13B 1200 TCN Tmng 139 (200 TeN 3 doan de' do (hinh 30) D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch.im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b.GC) Phlllt.IC J 5 1== 21 Cotg 6 2 a 1.im. hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam.\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill.hi(\11chinh true i5ng bot nl(lic : True Dng bot n\Jar. Dieu ki¢n n.in Ir(>n b(\ hoac 3 phu luo H)) bang ng.l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i. A A 6 120 "" I Hlnh 29 6(3" S p' Trongd6 : jj. den khi dat thl thai. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m. do 3 hUang.Khoang p' 20 ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang L 20 I I 20 • . Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng.hi~u gfa tr] hai gee tao ngAlll vz\ huang ngam gilta. .fJ. hinh tn. Dung may kinh vl 1.\ng ngarn. = 206265. huang con I~idi qua true bang ngam. (a t b) De kiem tra lien Mnh nhu sau .20 >t 20 I • /8 Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn. Hlnh 30 .hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ tv 2. Kip'lll tra Vii. Trong truong' hop Illn hun t. D<)I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lhlk : B== __ A_.~ nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.1•.

4 den 10.2 von lJ dllu ra cun may). De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6. Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra). .d B bI K (t:h).. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do. (thai gian giun 2 Ul. TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium tra (theo Ij lich may) Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\.Dc d6i voi cung mr.. kie1l1 t ra vA. -.4 .hGigia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V. K"" 0. Khi t.l NGlfltM MAy CT·S 1. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang).t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee. 3.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t.." di~n up do ph:1i Iii.}.. Do dien up tieu 'lh.t. .. D6 di¢n rip nguon (8. Kiem tra chuc nang hoat dOng.t b(l ph~n ±O. f CT . num II v~ vi I.hpo do th] trong ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun ly lich may.2) von. ~f = (l0 DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met. tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1DSCiGOOhoc t.1 (met) A . f'l.5) von. tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy).t a vi trf 10 mS. 9.3. m6i diem erich mriy mot KIEM TRA.1 hec. lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan vii.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k .. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai. Xac dint. fn . De xac dinh dO Ii. rna may Phu luc l G a ch~ dQ him dQC so kiem trn. long rei cua may v<\ M thong g\1dng. Xac dinh sai sO chu ky cua may.5 viec C4ET. (6.s6 hieu chlnh th. KOHTPOJllt. 1I10ichi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10. tranh sl. 1110 may 0 tranj. dDC 96 kiO'm t rn. KrEr. d.7 trong Ii ljch may. cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. thai C l-i'ET. khi do phAi lap nlip lliai van klnh vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86.2. dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci o khoang tinh thee cong thuc .k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm. d(J l('ch tan s6 M. 'l'lnh6f theo cOng thuc .10.1. co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so. 4.ynAp 15 lai. Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc : so DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (.an tiC) I.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may.lO 6 cAm f. trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m. Dung' db th] s6 cai chlnh '6.m thanh cua ac qui (5. trong thbi gian dd may chua phni sua).8 den 6. 5.: D ~ A + K ~ 0.Trang 141 /200 TeN · .i hong. t.f CT t.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon. luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC.~ Trang 140 1200 TCN Up }(. Thl du dung dt th] t. hoc. 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25 Cac khoang each ducc Ii lich.'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t.. tlnh tr] trung blnh Itb den 0.0 ± 0. DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu Itb .5mnL Dung may do cac khoang each do. 2. do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun 1.n klnh v1). 4 Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:). eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy.

kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo vi trf cua kh6a cI):j y) tli R . SHU do chuy~'n khoa tll.5. + Gfa trj B . Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D.ng vi 0 ho~c chi du(. non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may. khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j.Mi ch] trong khoang 60-80. Trlnh t.n nlng .kim tzi D: nam trong khoang 80-100 I + GIa .5mm c9t thuy ngan. 2000 111 .Trang 1421200 TeN 6. vj trl 0. Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra. Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll. Truong hgp nguqc If. khoa th.lc 17 Klt:M TRA. 5000111_ 18 gtiOng. . sau do chuyo'n num thn s6 s:J. 50 Om rh:\i do bang 3 gvong. nlDJ{ ~ I n . 10 1Il DK .D sang D. 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn lligng Hnh theo cong thUc : 2 + 1. sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng tl'j SHU M6i kho.n s6 2 vii tl1n s6 3 v.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO. Dc) giao dOng nay kMng vue.\ch Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 . _" ~:'!'_':"'"'".L t.1e IOn han IOc vii l.10-G D..Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.1CIQch di In N€u cac buac ki~m tra d~u dE. kim dllng:M pha van chi vi vi.ltdttr.hiQu kCt qua do Hin i . lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha. moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v.kim chi khoang 12 von 5 d11Y khi ._1_=_1 . Luc nay kim d6ng _ t. de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100. 500. trong dieu ki~n ban ngily. May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. . GIa I .:"==-~"- . cIJ.l d9C s6 3 liin. Cae khoang erich 100. khon T. 1000.va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n .s6 Ian do. n lun han ho~c bang 6.n s6 sang tll.le 1. tlnh xorn phhn 8ly lich may.1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc : c. I 000. khdll II) ~y a hi} kiem trn kMng Jt/l. tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOmtra xu(. cho kim dllng hOpha khOng qua 10 dan ye . khou (I>3Y v&n (} vi tril.ng khf quye'n xao dQng.DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met Trang 143/200 TCN ~gi PhVlt.6 glfong va 3000.'1110 d~ng Mn xuong.lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte. vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".\ rip Sll. m Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3. 2000. Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0.n trOi.~i n ? vi tri 1 va. xoay mim pha..) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng.1c csic gilt trj kiO'1lltra nhu c1.'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO. trf 2 Wi ~ tri 3.i .ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R.'tng c.ng.1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ.d6i voi l110ikhoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen + 5. KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000 L Kiem EOK-2000 nghi~m tham .u do vii.i phlli dun may v?:lcac co sa cO chuyOn 1116n xU-H. khon T-D sang vj trt T.l. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do. ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi). 300. 300. .nh 5000 -40km. Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v. + Gia tIi P .10 D trni Ij mel) D.

3mm d6i v(Ji lo~ dA.~ ('~luy{m mOn \ \ \ \ \ Cac day inva dung M do canh day. cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561. chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC(tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. m6i chisu do 6 lan do. -t'.t gin 3 ch!l.l h. s6 dQC a .lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt). tAn 56 phai tuan thea qui luat sau . dubng day d-uQcki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl. Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu .!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~tkhoang each chuAn dil duoc do bang day inva. ddt 6n dinh d~ ti¢n dl). Khi do phai doc 56 Wi 0. Bai kiem dinh b6 trl t.( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢.c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CIthn s6 thU ba.•.Y INVA de xac dinh sv. Trang 145 (200 TeN Trang 144 aOO TeN Phl.l~c vuct qua O.IC 18 2. con s6 dQCa thn 56 . ap su{(t va neu co t.he cA d~ a:m KltM NGHl€. de xli 19· .6mm d6i vClileal dl'ly dhi 48 m. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m.'1 noi bang phlmg.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQCCItan so 2 phai bang hoq. Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be.1 mm. Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll. Khi do. 2 56 hang dll.thn s6 1 lay 4 s6 te.M nA.y 24m vA O.n true tiep. Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co so ". Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000. anh huang dQn khoang each do.

each lam nhu sau: Thao ci!n tMn. neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce). K. v~n rn nhfj! nhung.0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8. c.. Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<.t t~n chan may phlU vftng chAc. dtlong nay pMi TOrong va net). Chan may va cac b() ph(l. d. Vi(lc kie'm tra va.Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i: a. De nhin 1'0 sqi chi. sau d6 quay may di 180°.lt dau may vao true may. d~u d~n.u kia co trung vci dAy d9i khOng. Xem xet va.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi. gucng phan ehieu bot mtac. dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may. Ki~m tra vi\. khang bi hu h6ng. cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao. CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc. Num di~u chinh ti(!u cv. 2.nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may. Khi da lau xong. d cua b¢ ph.ch.5mm thl phal hi(!u chinh l:. dmu chlnh cae 6c ron may : Khi v(l.!nh d9C s6. ' b. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may). .· . Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt qlla mong mu(ln. 6. . Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du. Xern xct vi\. g. 3.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may. Ne'u l~ch qua O. BaU khi van chat " 6c Il vi trf Iuoi chl : b<l pMn hi hu hong Khi vl trf luCri chi dB.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng thl pMi dun mo.l. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch. Dung que hi~ll chln. kh{)ng co vet xiiy xat. Sau d6IAp may vao clin than. N(fu . . Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll.I ! I hoac xec x<. hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae. e. sau do xoay nh4i!nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi.n lulli chi.O gifta do~n AB d~t tr~m Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh D.Trang 146/200 TeN Trang 147/200 TeN Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao.. dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng: Il: KInh v~t. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac phru sach sEl.~t hai mia t~n hai .D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong: CQC sAt (hO$c CQC gO <. may dl).h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh.lnh nhtl 9llU : Vi. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl. Kiem tra va hi~u chlnh 4.li. khOng co hien ttlong hi tic bi rc . ki~m nghi~m may thuy chutrn. cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito. Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i.tiluDi chi. 5. KiEl'mtra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may: Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY.lc ung cun may. 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang. 1. ntln dan gi. neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh..1c1'0 rang.ch nhau khoang 40-50m.l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1. Hlnh nnh ItlM chi.Kiem trn v. vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang. Sau do phAi quay may di 180°.ngtCCri do ngil. ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<. ki<fm tra cac b¢ phan cua may. MIA DO TUVY CHUAN I. Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM. .y v~ xUdng M sua ch ita . . ham. ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~.n khtic pMi hoan hao.n6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. dAu duai buoc rn¢t qua doi.t chinh xac.

sau do ell each 10m If}.c CQC go cd dinh mfl tron) .tmay .}.trl:n II va 12. p. NI~u gee i sau : :$ De ngUy~n may 0 vi trl 12.. ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq. GOc i dnh thea cong thUc: . q Trang 149 /200 TCN \ tl.t 0 B trung voi gia b'2 = b2 + 1.1 Trang 148/200 TCN may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12. tn a. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm.1c ua O.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111ctru.aukl.2m.}. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C b. Doi voi may tbUy chuan thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2.1 till. bZ tren mia A va B. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho tron mia sau a2 :: a'2. dQC 56 a l trE!TImia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt . DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. Tr~n bai d<1t tuong doi bang. Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua. SI. n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu. cAn bA. xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQCtren mia d. lai.t may.. sau do dung c8. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu elf. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien Trong trl1ang chlnh cUa lubi 56 dQC thuc te harih ki~m tra 1=--~ D Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D.80m). hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chi dua chi ngang eua 1\. Hlnh 31 LAn IttQt d. . Dong tat caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33).nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng. Khoang each llA va HB cMnh nhau khong du:c.c cu¢n do khoAng each I 2A.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i. Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. Kiem nghi~m tl:J. khoang each giua A vB.ng may rbi dQC s6 a l. B.! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam : D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50.Dung thttc. bl va a2.::1/10 AB (hlnh 31). 20· thl duqc.l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm. chon diem A M dl}.1 dong tiep 1 CQC nira. Can bang may. 7.

[V2] < I. cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7.idieu chlnh chlnh xac titlu cu.:::.. a2.t tran cae C9C. co cac s6 d<.Trang 150 1200 TeN Trang 151/200 TeN bang 50m.-_-_:__:. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj .>c tttong tlng cl.c6 sau do l(l. can bAng may cAn thQ.30. D.n o.iA. LJi = hi . Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti trim (hlnh 34) 0 ~---------.20. Hlnh 34 .)t may U.. doe cdc sO bj.. PhAi do 4 Jan. Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh Vi ==ill + (40. Dung chi gifts dQC s6 t~n mia.SiK2 do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia [LliJ [L2iJ Chuytrn mriy toi diC:m 0.)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.+ _ 10 2 20 3 30 .60 va 70m). -_ =--:_.n do.n sau do IAn luqt do tlt C9C0. b2 ...!..c2 .2 .. 20mm... 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I. gius cac IAn do phAi d van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may. .. Tuang tv hl. 2 ..6 .. .:: ------ _---=.. khoang each tit may ( d.1.l JMp tia ngam xu6ng 20mm.P bang tInh V thea c6ng tMc ! Neu [VI] ..p bang de tfnh.Ci A '""'.1.50. nhung tntac m6i 'JAn dQC86 ph8.7 .. Tr~n cung tron 111y cac diem 0..7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10. .=__ bi4-.::-=_:.1] Si) K __ trong do : s Ie. s VIi trong = Lli • SiKl Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may.40.~---.i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!... b. trlln mia. _ ------- Ci.0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111..l th~t ehfnh xac. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang . 1. Truoc khi do ph8.r: -:_. tli do girt nguy~n vj trf 6c. 4... Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl.h6.5mm thl may d:. 2. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng.cj L2i = a] . V2i == L2i . a6 tran mia. 4 40 Hlnh 33 5 50 r 6 r 60 V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau.. K= -7 [S .tt y(\u diu..

Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQCs6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it.g<. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. mia pMi d(l. 20·2!)dm. [ hm 18. PMi tien nanh do di vn do ve.02mm. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10. Tri 56 cae. Nhimg vi trl con ll.lcdua ve diem ·0·. X9. . Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo 11.s6 trung blnh cua 4 Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A.t nam r.ng. ~0-20. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den De de xi met cua min: chia de ci met cua 10em tra vi tri I bot nucc du<. Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl. t .rn ~(iivbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia.. Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea . Kiem nghi¢m mia thUy chuan . Khi ki~m ng~i~n:-_. . 1 vach chia nho nhat cua thuoc). Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cOnhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem. . sau do vAn gi\i . 54-64. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia. ChiE!Udai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. X8.V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I.mia. (tai 0.! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4. 64. 12.OGmm. Hai mia dat each nhau 200m. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U. neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI doc thea hai dau cua no. 8. o va m:. ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 . Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. = 10 =: Hi ~Mi La IS..s6 trung blnh cua hi BeH ky 56 Vi nEWcung khong Ion han Lmm . 10. II.. .c djnh sal s6 tl.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra.73.1 dieu chlnh tia ngam).:>. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl.li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia . Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. . Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl. Ai hi Hi ::0 hi . 9.III. Neu VU'qtqua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua. ~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t. May d?t chlnh xac a giua hai mia. Xac djnh sai 86 cac khoang chia Hlnh35 xac dinh sai s6 cua cac khoang mia dat thuo ~enn:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. q\ln O. 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn.Li hm ~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi).lmm. hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O.54.Trang 152 {200 TCN Trang 1531200 TCN .kMng de vong xu6ng. . Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O. 'N. ~Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13. hoac eric khoang chia tuong ung vel chung.ti m6i diem mia khi maya A.\t do cua rnia .

ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang. d~dAng .c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac diem 0 m~. v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. HAN UAC 1.c .i. ! I Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t . nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2. Ph\ll\lc 20 KI£M TRA. Ki~m tra ban ve. '. . Ki~m '. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua. • CHiNH MAY DI)NG Cl) KEM TH£O 1.eM.N6u SB.Trang 154 1200 TeN Trang 155/.c9. Vlt thanhvft bangcAchV$nthu.5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.200 TeN nguyen vi trl d:.t den va do cua mia. 3. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'!chua dvqc c6 dinh theo hUC1ngnAmngang. Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang. Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t.U khi ham cac 6c do j~i n1l1ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. quay ban ve.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i khi V$n vit hAm ra. vi trf khi cd dlnh vit ham . ~a pMi 3. khllng cO bl. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq. tra 2.. Neu vlit do van vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. a go 2. tit tir. vA cAc m€u it ~.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. Kh~d~y tay vao 4 canh. quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. tm 1.d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra. KI£M NGIII. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh tron dAu chAn nuiy.li M'n vA . kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn. n. Tro. Dll'bAn. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng.'it may. !Glm vA hi~u chlnh may ban d(lc. quay d~u d~ dAng di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va . .

hoac song song v(Ji mep tlruoc di . ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua.N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~ DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml. chem vao de than may mot mieng gi. BaU do quay may di 1800 va.n long 6c n6i c thAn may v(ji thuac.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml.q.ti~u theo hub. phAi song song v6'i mj). 9.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh.lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml.lC tieu k. trw C1 xa.:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. Nt'u khong dat .roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may.t thuong.1C tleu v~ hUClngd6.o mat phAng dA duoc kiem tra.yco tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQCthea chi ngnng. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira. Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>. ChI dung cua 11101hi phai vuong gee voi mat phang day thuoc. .tmay VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco . Nou nhu muc lieu It. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (}tAm l\1(:1i chi chu tMp.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQCtheo mep vat thucc. . Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. Sau do hi~u chlnh bI. m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. 10. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi 6.m tren dUOng thing CUB. Trang tntong hop kMng dl. c Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng. Dl. sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng.t thu:llc cua tllliy tri.t tMng hai dinh ghim nho r?)i • nhln den nwc. nhu 1l1. 4. Sau do dinhbP MO. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng d6 t. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~. con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.nnaytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O.t day thu& cua may. . n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh than may mil kh6ng '!. Sau do tien hanh kll!m tra l!. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac .. Mep vat thuoc cua may phAi tUng. eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. ChQn n1¢t nIl. ap thuoc va. 5.o thAnb m~t gOc nM thl ke cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctngk~ do.\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi..ng may. TI'\1c quay cua Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma. Nltu. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu. dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau."t khoang 5 den 10 m. ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l tti g!1l gOc dung.Trang 156 1"200TCN Trang 157 (2OQ TeN Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. Sau do d9. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no. a 1L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi. Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ}.lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.I.e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng 7.l.t~u cAu. v6t xuoc. Luc nay tarn IU(l:i hl a(!J l~h muc tiGu. N~u hinh chisu IQ. N~u all thay xac 6ng kInb.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran.hOng na. tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng.li.1y mcng.I. d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch. sau do quay may di 1800 ~i dl.lt n11Bcv~ giue.lc titlu kMc nhau.. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ. . D€ ki4m tra.thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'litMn may va thJac.ng cua hoi dJnh.b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua. D~ ki~m tra.lc tibu do. 8. Vi).tc ti~u ban dl\u. v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc. M~t phang ngarn pha! trung dQng..

d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng.H(! s6 chuan (l0. . .C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia.'lt dubng t. hi~u chlnh may ban dac tl. N~u l. KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua.Chenh cao do Mng thuy ch uan htb .100) ho . De ban dac 6"vi trf can bang. duqc vugt qua O. 4. III. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac .tong ke cua: thl. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm. nghieng' a :. Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : .i ('1'). . H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta. Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. dung but chi k~ml. De ki~Ul tra. 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~). NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh.t6"ngsua chua. IDem tra vB. 8au do quay kep-doi di 180°. 1. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8. Chanh cao cua m6i IAn do X8. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8.Sui s6 chl tieu ban dQ dung P . Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II.di d¢ng. Nl!u vugt qua 0. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi.1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai. IV.1c . M6i IAn dgc s6 pM. Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai. thea bieu dl) dl.S6 d9C ban d¢ phai T .. Kiem tra kep doi tam cua ban dac .CQC In duc. BaU do dich chuy~n thuCsc. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay. MO .T :. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900.toc chlnh khottg.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Siduy dol mOt dai JUc.tong congo H~ s6 K tlnh thee COngthtic : . Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh ) Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM.! ( t j f i . d~t may ban dac l~n ban VB.chenh cao trung blnhdo bang may ban dac. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2. 3. Iai de vao diem du danh dau. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.i dira hQt nUac V!\O giua . 2. Chsnh cao I MO= 2 '. P . danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQCmai t~n rnia a'2 = a2 + X.2 nun thl phAi dua ~ xl. f f t ho K=Ka-htb Trcng dc : Ko .MO Trong dri : MO . IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan.i d¢ng.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc).i song song voi nhau.Trang 1581200 TCN Trang 159 1200 TeN va gdc 12. 20..C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c.2mm. lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh.86 doc ban d¢ trw Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung. f ~ .

cong thirc tren se con: h C.98. Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc h .TeN giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3. Icm.86 doc tren mia bA.dO cao tram may h _chenh cao xac dinh bang may.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2).-Lcm.i xa.03 = IO. K:= 10. at . [ \ = Kt (at-v) - Ks (as-v) Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10.H~ 86 do xa b.m = Ht.khoang each nam ngang rnia thea duong eong co bim ( chi~u cao tia ngam) i.!bng cong chenh cao v.s6 dQC tren do : do . Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may (i-v). Vi du : K 10. K = 19. K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc.± 100) a.± 0.1 K = 20 ± 0. Ti1 hat Mt qua do Iffy ehenh cao trung blnh tram do.ng d1.05 K .H(l 56 duong cong chenh cao (± 10. COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v) trong +2cm..05 x 20.s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia sau.m . N100:= 0.1Ckhac v~i M s6 ti~u chuA:n (10. H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20. ± 15 L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m. ± 20.03 thl h do duoc hieu chlnh nhd sau : h hi¢u chlnh:= lqi co := Trang do : Kt..02rn De ti¢n tM lap bang.02.4 Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c. as _. 56 hi~u chlnh cho h := = 5m 1ft .1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : . s6 hi~u chinh cho h Cong thiic ehung 10m Iii. 10.1 K N20 = 0. de xac djnh chenh cao co dang : h = K(a-v) + i-v trong do: K. 100) vA V\1c.Trang 161 /200 TeN Trang 160 1200. 20. Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee : . trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da. bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira.m .i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\.m + h Trang do: Hd. cho h= 20m la-Zem. Ch~nh cao tram do pM.01 K \ \ \ DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc : Hd.chiau cao may Khi doc so tren mia. Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em.S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each I i \ \ v- S6 dQCtren rnia thea d\1C1ng cong cO ban = K(a-v) I. NlO:= 0.D¢ cao diem mia Ht.2 K:= 100 ± 0.le khac 80 v{1iM s6 ti~u ehul1n.00 x 0.OOm . cho h = 10m la v-56 dQCtren hai mia thee d\1C1ng cong deu. Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).

~ . SI. 1. phai OUa vito xUang 5U~ chua. 2. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L.€. 1/5000. 1I. .':M DIA nAN 1. 1/500 BANG ANH MAy BAY TPhllnng phap IJ). 4.icd{ kim se dao d(lng.lmrn. Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban. KIEM NGHft.• " -=. ni'Ji long b¢ ph(l. . d~ cao Dieu Ve snh ngoai nghi~p . bo thanh sat ra. . Dat dia ban tren pan ve. doc 56 a vi tri do. neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002). dO cao Do vEl dang dat va Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban.f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O.Y ~ 3. Kim dja Lan pMi Ph\ll\le 22 I so Db our TRiNH CC)NC NGB. Lam nhu v~y vaj lan.n r1li dung lai.- . phu thuee vilo each ghi 56 cua 0 dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 180 . truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem. De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra. true quay cua tilm pMi di ~ TAng dhy di€m kMng eM m~t phAng.ptM . Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang dieu ki$n nay dam bao. kim dao dOng nhO dll.'~" . con khi a melt dau kim hi nAng dich ph an n?ng CIlrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng qua tam vong tron cua dia ban.n hi'lm kim kim. do chuan bj eM in .' ~:~ _.Trang 1621200 TeN Trang 1631200 TeN t KIEM TRA..t ~n may toan nang t 1 Bi~n ve ban De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben.€. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul. el!a v_Q. ~. 1. Bay chup fmh ~ Do n6i di€m kh6ng eM hnh m~t phAng. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat). Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay. N€u vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra. a vi tri thang bang: ra va quan sat vi'Ji dja han thl Illn thl ehuyen bAng III dUQc.

Trang Prang 1641200 TCN 2. do v~ bu dia vl)t tra a DgORi troi..\ng. 3. d¢ cao v~t a ngoai troi. Idem 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p T Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in . do V8 u ia J Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8. de) cao ieu ve. dO cao Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng. kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp f Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p trsn may toan nang chinh xac trGn may toan nAng ehfnh xac .ng. ~ Di~u ~ W." Bien V8 ban do chuan 1 b] cho ehe in } ! I ! ! r j-. ~ : t~ . Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:!D¢i nghi~p. Phuong an 3 : Thich hop VOlvung dOi nui. d~)cao Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang. 165!200 TeN Bay chup anh Xac dinh dl~m kh6ng eM I" Bay ch\lp snh i anh m~t ph.

h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p. Thfch hcp v6i vung bhng phhng. Phuong lin I . Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng Dieu ve anh [ Bay chup Imh Tang day diefm m~t kh6ng eM 1 J pMng Kie'lll tra. nhr\ eVa thlfp. 1. ehuifn bicho ch(f in . Bay chup anh II.o ngoai trai Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing i L.. Thich hop voi vilng dong bang.im blnh d~ anh 1 J Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng j Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang Nan. do bli din v~t.' Trang 1661200 TeN Trang 167/200 TeN 4. PhUong an 4 . c1t dan blnh d() anh Chuyen ket qua ehfnh xac diE!U ve len blnh d1:)anh Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi Bien ve ban do chunn bi eho Bien ehein ve Mil de. ~:. Phuong phrip pMi hgp.

n anh don hoac so d() .t t~n blnh dh anh \ LAm blnh do anh \ ./~ " Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg Diell v~ dang dat va diCu ve tn. nOi nghi~p .'" /" \ Bay chup anh Do n6i di6m kh6ng eM m(l.'/e nOi nghi¢p.Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN 2. a ng«8i nghi¢p Bien va ban dh ehu~n 1 hi eM in ~ J .g·:an3: Thkh hQP-a vung d(')ng bang. ki€m tra b6 Bung k(ft qua dmu v~. Bien va va ehufln hi eM in ban do Do ve dang dilt.~ Lam blnh d~ anh Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va th~ hi~n l{!nblnh dh huh) . 3.·M do va (nAn) mat ph:ing Chuyen va dang dat va. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng. Pht1C1r. it nha cao thng ket hop voi dieu. Bay chup anh o"".. dia vQ.t ph/lOg ·1 1 anh Tang day diem'kh6ng J eM do v~ m~t ph~ng Tang day diem kMng .

-13 ¢i nghi~p. thanh ]~p ban n toan nAng do bang may I.! ]l.1nlbi eM in . Bay chl.Ic23 Do n6i diem kh6ng eM 1 J MOT sCi D~G DAU MOc CIH.JP ANH MAY UAY U1~t phang 1 Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng Dieu \. ~ sung ket qua I I I i I I I o di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i nghi~p I J i _'IL Bien ve ban db ch u.lp anh PhI. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang. Do v~ dang d4t. J Blnh 36 .Trang 1701200 TeN Trang 171 1200 TeN 4. kielll tra.

lll.lc 25 PhV1vc 24 1- no tri diom kh6ng che mat bang phl.nn ffiayAnh Loai g(k chl.lc vu tang day gii\i lkh thoo MOT 56 LOAI MAv ClU.1p Tieu elf.TE20 thl1bng Thl10ng R¢ng 200 18xIS 18xI8 18x18 LrENXO CHDCD1JC LIEN MRE 21. M)A. Blnh 37 2. (mm) i ca 8.5/18x18 MRB .tong hop tang dAy mat phAng t~n Xl1C MRR .18xI8 A¢lA-TEIO 210 100 115 150 70 90 x6 x6 nnng chinh . ++ ++ ++ Q+ +++++ +++ +r+ Q ++++++ ++ +++++++ ++9 ++++++ ++ ++++++ ++++~ +++ 0 0 0 ¥ NPA.JI' ANH MAy HAY khoi Blmg43 0 .9/23x23 L- ~ng R¢ng Cue r(mg 18x18 23x23 18x18 23x23 CHDCnUC ClIDC DUe may toan LIEN evc rong cuuc mrc o + "-I 0 + + + + + 0 Hlnh 38 o + .15!23x23 .Trang 173/200 TCN Trang 172 1200 TCN Phl.56 tri diem trong tn.11 .1'h (em) Noi san xuat ++ ++ C.TE7 MRB .

b) Ph\lc V1.j_ 4. d¢ eao tliln may toan nang trl die'mxac 0 0 -+ 0 + 0 + -+ + HInh 40 0 0 I o 0 +: + 0 5.li a) Phl. Di(tm khOng eM d¢ cao eM m~t ph:\ng va dl) ('110 . dr.Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol.t do \0'0 ".'i'rang 1741200 TeN tlch.IC V1. 0 + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + () 0 + + + + + 0 ve lung phZin mO hlnh + + + + + + 0 + /.Eo chinh trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng.t 0 nAn anh + 0 Hlnh 41 0 + 0 0 + 0 0 Hlnh 42 0 + 0 + TrUll ehfnh anh Hlnh43 o Die'm Hong .+ + + + + + + + + + o i I I I o o o 0 0 0 0 0 f + + o + Hinh 39 o 0 .lC Vl.I do Trang 1751200 TeN.I tang day giAi 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill.B6gidi diem thea kMi: ban td tfch kh6ng eM m{H pMng.lc V1.3.>cao phl. + + + + + + +.

55 m R::::b n. 2. 50 J J \ n = 2.S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M. Tang day dO cao : Ntm 2 _ sal.ng c.2 t.22~ r ( nUll: b.2) b H (M---) m 2 +(--.d~ dai duCfng day arih mp .-) 2 (O. hlnh I t rung p h uong XtlC dinh dQ cao bny .0..1) + m. phong dai cua mo.0 th] sni tren mriy do 19!1til) . chup .Heu clf. so trung p hucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric 'h djnh thea s6li¢u do chenh cao.mAti sO tll~ ban db th8.0005 bn H . <ll) r'lnh z~Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n a. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch hlnh sai dong lhbi trong VJ\ n::::.) D1 ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr h :.q 12.40n+27) R TIl 2 '1 b '.fn""3 m _ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang q f.lGm 3 +4. (2 -f-) (n+3. LI Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo.1 ~)n + 48 phuong 0.25mxy 11) Ui. I1\h m H 5() _ Sal.q _ Sai so trung xy . m'z=' 0.h6i.'{l.li\y l\H~t phhng : 86 tll~ chup anh : m.ng m _ sai h b) Tang day U() cao: H mp.fong cua di~m tang day dt) cao n1 m h =- y: -------~-n 3 -I.08 n. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy. TAng di\y m~t phkng : : .mau tlnh torin mOl k. _r V 2 H 1. Ii mat phang' : ' v _IV.tIl) cao bay chup II. nuiy ehup imh b.nh l~p ms_ sai 86 trung phudng CUB..ng day dl) cao : O)NG THUC V()C TINH KllOANG KIIONG Clit cACH GIUA cAe mt::r-t KE. m s :::: O. I.5 m ill + (_q)2(O. diem tang day m~t ph3.Tmng 177 i200 TeN Trang 176 /200 TeN Ph\l luc 26 n15 = '1' .sill 56 trung phliong do ton . tuycn : a) Tang day .5 b sO trung ph\.

( canh 1.s6 hi~u di~m va vong tron ml!. 2025 o o 6 I NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng.. kl hi¢" "). l\ 1 !.M~t phAi . d~ Nha diEl'm mhu do ) nu"..kfnh Icm .iX:1ll ) 11721 Di~m .__ 11715 I(HN-HP)5LD " l~ NIl721 o Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm.t phhng trim dO cao. vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~ .Ii \ .. kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6) (duang kinh Icm 1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao .gu~n An VAn N gtiCli ki~m tra : HA Thang 12 nam 1990 Ba Hlnh 44 .. ru CHiNU MAT J'HAI 1.u do duang kfnh Icm) 1 N 006 DUfm kh6ng che anh ml).. ~ --!~ 11715 Di~m tea d¢ . ( VI\ Yang F~48-117-(54) II-2025 ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang.. 2:". (vang tron va 86 hi~u di~'m mll.0 hi~" o Q:9 1-T312 I o NlOO6 N1007 . vong tron trong mau xanh !luang kfnh O.".Trang 178/200 TCN Trang 179/200 TCN .u xanh) I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm) o To truClng..

An Ngay chich: 151'2/1990 o t Ngtlbi chkh: Ra van Ba 0. phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v.) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf ) chlden .Y1) 1[·202..Trang 181 (200 TGN Trang 180/200 TCN 2.h:"111!: 12/1 !HlO o o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng" ( Chit mer bien H311 Diem kh6ngch€d¢cao tat c8.-18·1 \ 7·(.n 1".35'lY cao cua di6m (Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tv do va duong hien tV do mhu do. tu chlnh bang Hinh 46 2.rn : Can Vnn Thu t.M~t trai TU CHiNH ANlllHEU \'I~ - .-~~-~---~~-----~~"2025 1 1965 N gu'oi chich: Nguyen vi'l.15 Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng) Hlnh 45 Ngvbidi(JU Ng\foi ki(1ll Ngay v{~: Nguy6n Van INc t.15 D(i cao cua di~m 0.35 N~Y chich: 15/2/1990 H[ 31f9 H3ll 2.

11('>1' no ve nAN(. dll. Ticu c1.lp Vllng Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl uk" L ""16mp [k nIl khi chl. • GI. Iii 19a d~ anh xz eve dO.JP thAng t min kit) nh:Tf: tit t.200 TCN i Trang 1831200 TCN Ph1. TIII)C 1011Tffl(~T I(I~ TI{ON(.'{Jiip b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl .lc 29 J I . Sai s6 trung phUong do th] sal ngang Ill! . Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c: B"" 3. 1'IUri)N(.l1l. Krell t. "-ong 2. CAl' c()NC.huc tren : lllp .6i thieu cl'md:lu t"= 111()(' rf nil t.llll dlllfl toi mnh gi(Ji fk L "" fk . ANIJ I\IAT 1. may Anh + I) t min == Cos rp .J x ~:ruc Sin rp I phOIn vi O)r ' 2m ax anh I~p tM.il"" I'(ing lhlie: I'T~ k y 1'rong c()ng t.Sai s6 trung phUong L· PhZlIll vi do V(} vi trl di6m tren Lan do .Tmng182.n.i 01 -r5n1 p 1 a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng khi chvp l¢Ch dt!u fk Ill] -.fll(Uc fk-m--I i-~ Y 2 Il1p 111111 cho ph6p 1.

klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c.! vi t.t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh. sont.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t.) ph(m dinh htfi1ng.tlC.ruc XX rhhi vuong gdc viI. va giao dir."tl1l vi CII\. Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !. Cf1C yfu t.pcun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly doi thl dieu ki¢n tren thoa man.ruc xony ctm L.in ng.Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni. D:~It. f.. trinh t. True utillg CtlH nuiy ]lh:\.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep. con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l.' 11\.!:'lIn el\.. VI chup anh.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t. ong ll{. 2.rlll1r. vdi t.t cun may song song vai hai I .!" ki.~(i1l!. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·.e trtmr.M UlIX)N(.. Sau do d:).p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp.ii".I1\(ilng dl(l.IP phni e.r1. nu:ac hieu chlnh.'li1 m. lip ph:!i vuong goc viIi nhau 3.onf'. c.)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t. qUJ\n sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).ie·p X.hry. ~hti.\ mf"m. b.\ mriy thuc hi('I1. neu bot nuoc khong !~ch kIlt'.1c dit-ll ki('lJ ":I".tY !"ll:l ].Q:Ilit) el'l:l khuru. dun[~ cAe TlIltT vA.IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U kicn S. Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln ). Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '. vU(Jl1g gdc voi Idnh v.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng. e. veli diem gilfll cua 6ng bot milk.\ t.rong c.\m khn.'lIl1 6nr.y gao cho mOt t.JC"0" thl t rue dl:l ring klnh v.Y so khong duoc x~ dich).ruc dung cua mny. _ .htfe lli('1l nhu sau : .\1. N(. N(.'1.-i. KieHl t. Tia chinh etla hu("mg clll. Kiiim t.\ [)Hf'.1I 'T' cOng do nhh k may t.lc cllrt 6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.:m t.('ll.\.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11coi nhu tlH').u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J diem giUfl cua dean I~ch.t 6ng bot nuoc t~n KI£M TRA M mat song song v{Ii hni 6c can mny. elm t.hV(~ hi('ll. 1.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.. ntftk. 1. d ung tic ron may dua bot nuoc v~ gan giua. nliuuj. m) ~lAYKI.lll. trw' thing.l1' ANll cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua _ Xoay ang bot mloc di 180°.~ ~ong vui (mg hot. v(li dAy dol..\ng l[P. Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.((l. ".1" do ilh. True . con nht! hlnn (b) chung to t.Trang Trang 184{200 TeN 185 (200 TeN 6c chan may Phl. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh.. C. Di(~ll if.m Cl\:1 ('.lC vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1. m(oc t.hi'.V t.lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l.1t(a l)(?l Illi(I.]"('0 dlch xn 11.: YC vi Ln gWa va d(tf.iy kinh San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong.(iJi ta ng.!"tH' ddng d. t.HI d:"ty: a. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I. Xoay m:i. KI~M NGHI€. _ DQ. khonng (i·8m.ei hlnh IIn.che ml}.m ~hlnh. r."nhanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg. N6u dilu chu t.nbang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma. ni.rn khi ki(lll Iq. 'Vi~c d:H.'mg thing. eua may.h. h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph.·hot. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111dinh !llt{lnr.\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng.\ng klnh t rue !1j.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(. l.lC 1.

jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang.Trang 18G.n ginc clm tlfm k'{nh. nghia iiI.0 nin diem chfnh hnh .i chvp dlfgc cae 11mban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l. Dung .r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht. . a chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO.llll trong mM phan glaC <10.t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .C diem u:1 drinh d:1u.im vno mot din vat to l'¢t erich xa. ng1(oi I.l chft th:)p !/im De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng. vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)Ctren mia. U\n~ L" ) I) ." "0 hQ I'h'~n dinh h". to me / / (n) \ \ Dl(t)ng dlly dVi d¢ng (h) dffl.)L quail s:iL pll1\i n.2 CUll e:\c dffu bung t<. Cac s6 d9C dri dU(l'. (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm. 0 !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu.. nam t".fng phim co phim vao.~'1([JJta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh.lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6 . h(\p de. Y/.\ng ·0" wi guay mny ng.Yr)t :1'1:.l< ngam. 6c 1m 5. • Khi d..rng phim rn.hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang. diCim IllOe t(.. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOil tOlln lrong.t trong mOt vui phLit.>chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung.lc tQa dO clln ph:l. N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl. Cae b6 tn '.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng . sau do m::ng hi('n VI) hilrn philll. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may." h."u d6 kh6a .tp thl tea dl) Z 1.lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.n quay kInh vt.0 cho "".'.1 1I. khunG va can bang may r~i chup hh eric min dli. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg ng" In 0 g v. Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b.tng phim . ' Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.2oo TCN .g C!IVP). Xae dinh de."h.p h(\p de. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang. I fai rnia do pMi da../ ..lIt d() 7.1ngMng 21-22 thC'()hltbng den die'm danh dau. ngvoi til J:\phi)p dt.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.)o g v. n.1. .1c dfch dd. De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX. t911 Dt/('Ing ell uyen u() VI\ do khor\ 11/: Hlnh 47 4. ?~ic~ ep xu6ng .tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm.p. KiC. SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham.m dO phni dliqc sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu." lu.duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo. "'in De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn. \lo~? c 1\I." ~h. KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang. Sou uri rn nol c:c oc !H1 ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:. ~(~u .rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l. 1. su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn.I '_ It/ai chI Tat ca cac h¢p dr. c~o ~~n khi v. n II.leh CUO[ClIng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu UO. / Trang 1871200 TCN r I / " .. Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0. . Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau.han 1l~1 [J VI trl uung thl v.02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.~)rl£It! a phln die'll1 cO'gfa trj 2 Ian di m()t dl.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.. c'ieh giua chung. keo tAm chdn CUll.~~l1h . "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~. ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht. Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr.. ? }(hi dieu ki<)n "'on khOng thO.ti lU<. quan sat lai ~At do qu~ h~ t. 21 ==22.1Ion..". 6c dot cho khung chuyen dong "..li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian. hll.::::20) .it Clla bu?lng'ch1.~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.1l1Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip.

.Neu hii.l dat vi trl cua klnh v~t .t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O.!UI:IC. - a. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac 1<)(\ e) 1 va 2 cho tung d phirn klnh.: do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1.f.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat.n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .Trang 18$/200 TeN Trang 180 /200 TCN de mot W glay trang.ng. Tren mo. 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. r.c Z.ic ±[)"..iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ. G lim ban.lap phim k1nh vao khay dt. -/. Bang erich (M chup Illy 4 .u L·Lo kh6ng vugt qua O. 3<:111) Ii do V cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung. tn .ll d e. cac lb xo bi t93 d6 va etln r. dua bot nude va vi ~O·quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc....p tM. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng.. dinh huang theo moe t. Nhimg yeu . trong elk u:lu m&· dO t1U.fOitn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn.Lla .t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. chup hang loat 24 {mh ..pc v(li u0 chinh x. Do ul) cao ellll nuiy v.n mep .. nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc . a s Hlnh 48 1 (>:3 z 3) "\:/ roi Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq. klnr voi rmic eo thEf.. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).f2 . mac . Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l.. chup 1l1...·ll dem d~t len may do t93. true XX di mot dai luqng l0 X3-X4.1ng phim rai xl! dich nd va d:).J . . cac ci}t. Cllt)i cilng n6'1.nh. Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km.. hlnh 4G)phlli nAm gll.t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng. e\U\ dlling. De kUhn tm 10 xo. nh drlU tr(~n mrt.tva chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. 6ng khdi.\ ttl\.3 V .02mm t. -f.)Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -.. .l.lc dem kicm Ira d(l ep khlt. Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin. Cac Am ban nhan dut. . Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang Vi¢c xac dinhcac tien hanh nhu sau: trong cua buimg chup ./1'i. 4 diem m6c dau khung.) . Sau do nhi¢t d(i chenh l<..t len may do ton d¢ li)..k lUU m6c 1911 d(J. X eho t.D~t may tren gia..(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3. Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii. Neu hieu t9R. Md nap klnh vl. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).fr L 3. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\. con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh. .(_q Hlnh 49 (X1 C. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p .lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.

L °3.sin2r f2 ==(d'+6. 20 thea c6ng thuc : f"" 0.1) XBC v: de) J~h m¢t Ihn n.l z'b Z'e 0 2 L 0 I. Z4 hang 191 /. LOl ~L2 "" L2· L02 O a La . _X:.s6 Jlln X8c dinh din~ so yoi gia trj trung blnh.Trang 190 two '{'CN L1 = 0.tb) ctg(VJ' +f) == d' (ctlW' ' .j. = L3 .p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp.1L1 "" L1 .114== 14 .tltfu [COS' (E)J ·1 (3) == f.Z'b Zoc :: Zc- m=V~ d' ==A. vo. nh~n. + E)J ·1 Khi e <:fl. t. M~ .LA .tgfic [ COS' (f{J . Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2.tht1c . duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. Z~ = Zb. «r +£2) +'CJc> tIi hi~u chlnh Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc J[ tInh thea cOng thue .'" tri r.>n dem do tea d{l X wl Z cua tift roi t{nh c.WO TCN Sau do tim cac hi<}u: .5 (Zl + Z2) . 0. ~L4 vuct qun O. Xb . :: arctg d'ctgso .5 en cae diem a. .5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0.Xn n(n.Xl (hlnh 49) Z'a Z'c Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll. L04 . =f. sin 2E: L == X2 .5 (Zl + Z2) L4 "" 0.. tri gia.03nHll din pMi lol}. _ e 2 d' DIIng ftln h:\n (f:l dU.in d. etgf ZOa = Za- -1). L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp . L 03 t. L .ic gilt tri f. L\ tfnh thea cOng thuc . D6i wi bubng ch1. c Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup.""ng h<. Of:: tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn Xo == Xb'dtb Zo = 1/3 (Zoa + ZOb Trongd6 : f] ~L\L Lo = (d-~tb) ctg(yJ -e ) Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh. Xo.. 6oL=L-Lo Trang do X tren dnh.i1>0. d ::. b. ctEf' + 1).5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . Trong d6 : De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu .n : . detg d + d' 'P z' a == rtgJ a [cos(¥'-c)]. L 4 . L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true == d(ctg~ .e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!.

Ii diem A dung cac goc +'{' va ." do dung ue thiet ke. mZo ~ O. Ix Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t. 'f ::.02mm Ph\ll\lc 31 DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl.'f' vdi All va ke eric ducng An va AL.rulmg hop chup thing blnh thuong). Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' . con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh hudng eua t. AH.. tlnh. Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop 0 chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (.Trnng 193/200 TeN Trang 192/200 TeN Do thuc cho dic'm pha.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri MX'o ~ 0.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50) De vEl ranh gici cua cac ~p anh h'). nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO. kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun do thuc hinh 51). Sau dd I. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban L Hlnh ql ~'r .JI" Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau : huang cua duong day. con rnnh gi. sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day. cac hudng tuong ung veli t. +rp == 31 5) Tren cac ducng thang AB.Duong M' xac dinh vi trl ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19.08 rom' I .ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day <- (hlnh 50). Luu Y khi goe l¢Ch thi~t gfa ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei ~jm tri cua goc do.I.1318 goc fJ ==2305). .pthe. cling nhu ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'). Ti.

lo de. dAt t.u ehlnll h<.ing phInl va lay khay dl. 1}inh lInn Hlily vii J.jt tv J~ch d:iy). . l~eh phl\O . con tron dj(i'm ph.1.)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam. AR tuang vui diem tr:ii ung vai trl1i. . J~'ch tr.lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh til iC{t X.JI> Tren dir.eu day. sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel. dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup. mo nap klnh vat. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp binh Ihltong.ieu do.t" thl xe dich kfnh v. di~".. Vi trf eLia kfnh v{lf phni Chvr .1C khi . phdi.\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(. dong nAp kha y dl. cho khung lil'l} ve rhia trUde. ghi vito sCivj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). dIemd" m t~.~ tr. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho. nh" ('en t. quay cac Of. con tron b(i ph~n ghi d. 9.t.io Hoi khllng ep va 1. 1.ng thw d. CO? phAi cua dl10ng do.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti.o td/Jh 1~( sal! : U(i ph:)n h:'iIJl fa kIlung c6 kinl mil rn. tlo.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing.~c tren) nia vlIllg chup bj "c. II. chnY~n mdy v.i('!u do. L~lr h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(.ing phim fa khOi b¢ ph.lI.iy. bu Ong chop. Bli doi vai die'Jn pMi G. 1. Sou d6 Rbi. dinh h"ang TAl' THEN Tn~M CIII.iy d~t nUiy kinh vi chup Anh. ph:ln tde vi cho tru ng Ill. IGe'm t ra vi~'ic d'.ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m thoo tnnh t.~i tbl /it'll do. ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il. hLiang nuiy ve khu V~(c c. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(. AL. 7.Trang 194/200 TeN 'l'rang 195/200 TeN Ph~ luc 32 T1dNll TV TffAO Hot "" olin thIn d€ tr.\ng. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling.ln chuJl viI Xl'1n Xl. 1110 nrip kfll~! nIb. m(lt. UL. khi ctm nglllll. rh.ii.lg hop chup th.'n hllm. duongpMi doj the chup (A. th. 3.nh cua8. (rl l(c'Ji ho. 5.\[ lfii. kfhh voi t:il1l t.'1ll trrii ella dVi1ng (f. Mo.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO'd{it s(} hi(~u tram. Nell tn~)t rh:ln n."n Mnh ch" p " ''''i.may va tien hanh chl:lp. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit.'it ph:in giac ella anI. l<jch tnii.~ thny ddi . (thAng.o nap eMn ra.1y ep 2. dUung' d. hinh ilnh tren kinh IIllr.

2 t. Cd toan hoc va de) chinh xric do vi! sa 3.ID thu. Do vc ban do dia hlnh ti Ii.1 Do vts din v~t 8.ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop 6. hlnh 8.fty dung 8. Do vc him 5.\ 35 35 do nl)p lai li\:u 7S 77 77 77 ::. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 43 9.3 Do noi cac diem khong cM anh.{lp hidi khung chi! trtlc dja 4. dO eric 7.1 Luoi khong che co so 4.1 EO trl diem khong che (mh 6.u.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.2 Cong tac bay c\WP 6.7 Puu 19C 4 : Moe.2. NQi dung cun ban do 4.3 Be tri vA.3.2 Di'eu vc anh den 6.0 G~) .3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.1 NI:.2.3.2.4 Dieu ve anh may hay 6.ra. do noi diem kh6ng che' anh 6. dong goi va giuo 9.t Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC gini tlch V:l 6. coc UUU. Do vc troug khu vue dli.JC L1.4.4. Ki(!m t.cOt lieu tnle din Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem Ph9 h.2 Do ve dja vq.1~9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal).5 Do ve chi tiet din hlnh 43 44 53 53 hr('. 4.TlJy€m tll.4.ru nghi<.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u Ph\.Trang 197 ni» Trang TCN Trang 1961200 TCN M1.ti(m do 4.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).1 Do vo bhn 5. dmu ve anh va do lJiI "vung khuflt" 8.' :):1 7\ 71 7:i vt~moe.1 Kicmlra nghi¢m thu Do ve ban 6.i duang chuy"Cm dip 1.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO 8.IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni H~l !l(j 57 57 57 GO GO G1 !17 lOA ] (Hi may trite din Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng mriy do xa di(m quang Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nhLang mill Ihln Phu h.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6. x.2 LUdi kh6ng chc do ve (.0 n'! 5.t va diu.2 do bhng may him dac va do bang may ban dac do bang may toan dac may toan due 9.t d1l:t 7.1 Qui dinh chung 7. Thanh l. Ion bbng ilOh clwp . Qui djnh chung 2.4 Yeu dhl 26 32 .JC Trang 7 8 12 14 14 a mat (Ult G3 G3 G3 7.c chung 6.1 Qui dinh ehung 6. kiGm nghi('m uuiy :~.3 Lnp Lan 1. l~(_lC (HI.2 Do vi! chi tiet diu hinh 8.

mia do thUy chunn Phl..lp i !.)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng eha Phl.lc 30 . Kiem tra. Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 163 171 172 173 176 . Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh Phl.lc 16: Kie'm tra.l vc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh may kinh vi Phl.ll1.a 010 va hi¢u chlnh t. kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh rnay Th>dta 002 l Ph1.Trang 199 1200 TCN Phu Ivc 12 : Kiem tra. . f 1 t .lll.IC 32 : Trinh b.llvc 17: KU!'rn tra. Ph1. kiem nghi¢m nlliy CT-5 Phl.lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm .lc 22 . f f 1 .IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac diem kh6ng cM Anh (sU' d1.. ! f Trang Phu It.lc 27 : Tu chlnh m. kifi'm nghi¢m Ph1.lc 21 : Kie'm tra.lC 14 : Kil!'m tra. .te va erie dl.lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1.lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft Ph\lll.lkern theo . kie'm nghifm. M{lt 36 dQ-ngduu m6c chup anh may bay Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1.lp anh may bay '. Phu.le I!) : Kielll nghi¢1U may. Ph1..l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve 178 181 .l l1.llvc 11 .lp Phu h. Phu h. So d1J qui trlnh cOng.ll1.lll. (im may EOK-2000 Ph1.t thao tB.lng C1.l vc 13: Kiem nghi¢m may. Iuc 25 .lll.ll1. kiem nghi~m may kinh VIDalt.lng khi thiet ~t~ Phl. .ctrAn tram ch1.lll. kiem nb. kiem nghi¢m mi:'l Bala Ph1. chon vqng ban d(l khi do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn Phu Il.1 :500 bhng anh mny bay Phu !uc 23 .Trang 1981200 TCN (.lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva Phl.ll1.ngh¢ dia ban do vi! m:iy r . hi¢u ehinh ban d. 135 137 139 140 143 145 14& diem ciia Ittoi do VR l Ph1. Trang 108 110 125 128. 15S ban d1J 162 dja hlnh tIl¢ 1:5000.lc 20: Kierh tra.

' .'.t It .rl'.:~~ .."\1\.! . ' ~..~ :... 11:. : ." .' ~ .~ .t ~ I .": ~k:.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->