P. 1
Giai-phap-nham-giam-ton-that-dien-nang-o-Dien-Luc-Thanh-Xuan.diendandaihoc.vn

Giai-phap-nham-giam-ton-that-dien-nang-o-Dien-Luc-Thanh-Xuan.diendandaihoc.vn

|Views: 21|Likes:
Được xuất bản bởiTang Thi Khanh Vy

More info:

Published by: Tang Thi Khanh Vy on Feb 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

L im

u

i n năng là m t lo i hàng hoá chi n lư c, có vai trò c c kỳ quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. Trong nh ng năm v a qua, th c hi n ư ng l i phát tri n i n l cc a ng, ư c Nhà nư c t p trung u tư và ch o, i n l c ã t ng bư c vươn

lên và không ng ng phát tri n, góp ph n áng k vào s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. c thù riêng có, i n năng do Nhà nư c c quy n qu n

Do nh ng tính ch t

lý. Trư c ây trong n n kinh t k ho ch hóa, i n năng ư c cung ng vì m c tiêu ph c v cho s n xu t và chưa ư c Nhưng t ra. T i s ng c a nhân dân là chính. V n kinh doanh bán i n

ód n

n vi c lãng phí trong cung ng và s d ng i n năng.

n nay thì kinh t th trư ng ã giúp cho hàng hoá i n có m t v trí x ng

áng hơn. Chuy n t m c tiêu ph c v cho nhân dân, cho n n kinh t phát tri n sang m c tiêu kinh doanh bán i n ngày càng có hi u qu hơn. T khi nư c ta chuy n i qu n lý n n kinh t t cơ ch k ho ch hoá t p i u ti t c a Nhà nư c theo nh

trung, quan liêu bao c p sang cơ ch th trư ng có s hư ng xã h i ch nghĩa, ngành i n nói chung,

i n l c Thanh Xuân nói riêng cũng thích nghi và t n t i trong

như nhi u ngành kinh t khác ph i c g ng r t nhi u

i u ki n m i. Lư i i n trư c ây ư c xây d ng v i m c ích cung ng i n là chính, chưa th c s quan tâm n m c tiêu kinh doanh vì v y i n năng t n th t k i n l c Thanh Xuân còn chưa tách kh i i n ng a là 22,6%). Công tác

thu t, thương m i cao (năm 1994, khi l c ng

a, t n th t i n năng c a chi nhánh i n

qu n lý ư c n

c bi t là tinh th n trách nhi m c a ngư i qu n lý kém. Vi c c p i n chưa nh, ch t lư ng i n m t s khu v c còn chưa m b o, n n l y c p i n v n còn

lan tràn như m t b nh d ch... V n chung, c p bách ư c t ra i v i Công ty i n l c Thành ph Hà N i nói qu n lý, kiên quy t ch n

i n l c Thanh Xuân nói riêng là nâng cao trình

ng t n n l y c p i n, l p l i tr t t th trư ng trong kinh doanh bán i n, t ng bư c gi m t n th t i n năng n m c t i a.

1
Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Trong th i gian th c t p t i phòng kinh doanh bán i n Xuân, ư c s giúp c a cán b nhân viên trong phòng và

i n l c Thanh

c bi t ư c s hư ng

d n c a PGS .TS Ph m Quang Hu n, trên cơ s nh ng ki n th c ã ư c nhà trư ng trang b cùng v i vi c nghiên c u th c tr ng tình hình qu n lý và phân ph i i n năng t i năng i n l c Thanh Xuân, tôi ch n i n l c Thanh Xuân" tài: "M t s gi i pháp nh m gi m t n th t i n th c t p t t nghi p.

làm chuyên

N i dung c a chuyên

ngoài l i m

u và k t lu n bao g m 3 chương: i n L c Thanh Xuân i n năng i n L c Thanh Xuân inL c

Chương 1 : Khái quát chung v Chương 2 : Th c tr ng t n th t

Chương 3 : M t s bi n pháp ch Thanh Xuân

y u nh m gi m t n th t c a

Do ki n th c v th c t cũng như v lý lu n còn nhi u h n ch nên n i dung chuyên không tránh kh i nh ng thi u sót, tôi r t mong ư c các th y cô giáo, các o i n l c Thanh Xuân , các b n c a mình. c óng góp ý ki n giúp tôi ti p

ng chí lãnh

t c c ng c và nâng cao trình

2
Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Chương I Khái quát chung v i n L c Thanh Xuân

1, Quá trình hình thành và phát tri n c a i n L c Thanh Xuân.

Theo ch trương xây d ng t p oàn kinh t m nh c a Nhà nư c. Căn c ngh nh 14CP ngày 27/01/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ng Công ty i n L c Vi t Nam và ban hành i u l T ng Công ty nh tách S i n L c Vi t Nam, ngày i n l c Hà N i tr c

1/3/1995 B Trư ng B Năng lư ng có quy t thu c Công ty i n l c I

thành l p Công ty i n l c Thành ph Hà N i tr c thu c

T ng Công ty i n l c Vi t Nam. Cùng v i s l n m nh không ng ng c a Công ty cũng như c a xã h i, l c Thanh Xuân ã ư c tách ra t l p t tháng 7/1997. Lúc u s lư ng CBCNV c a i n l c Thanh Xuân ch có 126 ngư i v i i nl c ng a và chính th c ho t ng i n c

nhi m v chính là qu n lý v n hành và s a ch a i n. S lư ng khách hàng nh n bàn giao t i nl c ng a ch có g n 20.000 khách hàng tiêu dùng. D a vào nh ng i nl c ng a, i n l c Thanh Xuân ã bi t v n n i n uh t

kinh nghi m s n có úc rút t

d ng m t cách sáng t o vào i u ki n hoàn c nh còn nhi u khó khăn c a mình. nay tuy th i gian i vào ho t ng s n xu t kinh doanh m i ư c ít năm nhưng

l c Thanh Xuân ã có nh ng thành tích áng k . ó là c m t quá trình ph n s c gian kh c a CBCNV và c a lãnh ch th trư ng và ph n o i n l c Thanh Xuân

thích ng v i cơ

u tr thành ơn v lá c

u c a Công ty i n l c Thành ph

Hà N i vào nh ng năm t i. ng trư c s chuy n ng xin c p v n c a Công ty th t cao, c i t o lư i i n Tính i sang cơ ch th trư ng, i n l c Thanh Xuân ã ch u tư có tr ng i m vào nh ng khu v c có t l t n

v n hành t t, ph c v cho công tác kinh doanh bán i n. i n l c Thanh Xuân qu n lý 51.425 khách hàng,

n ngày 31/12/2003

v i t ng s công tơ ang v n hành trên lư i là 51700 công tơ. Trong ó:

3
Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

685 E5. 689 E5. 2.Công tơ 3 pha : 579 công tơ P + 39 công tơ Q . 473E5.063km Kh i lư ng tr c h th sau tr m bi n áp công c ng là 738 l v i 302 km.04 l 22KV :.471E5.10kv.16 l 6 KV : 671E5.Tr m công c ng : 238 .22kv : 56. 690 E5. trong ó không ng ng ư c nâng cao c v s lư ng và ch t lư ng. 676 E5.10kv. Trong ó : . n nay g m 201 cán b công nhân viên h p i ngũ k sư. c i m m t hàng kinh doanh. các thành t u khoa h c k thu t . 684 E5.48% so v i cùng kỳ năm 2002) . khoa h c qu n lý ang d n ư c áp d ng vào công tác s n xu t kinh doanh c a qu s n xu t kinh doanh .daihoc. 475E20 . 672 E5. 2. Các công ngh tiên ti n. 678 E5. giá bán i n bình quân i ngũ cán b công nhân viên ng không th i h n và h p ng có th i h n. 675 E5.7 tri u KWh. 691 E5. i n thương ph m là 244. cán b qu n lý t x p x 235.84 km T ng chi u dài các ư ng cáp ng m 6kv.Tr m khách hàng : 167 Trong năm 2003. 687 E5. i n nh n u ngu n là 266. trong ó : .Công tơ i n t : 241 công tơ i n l c Thanh Xuân hi n ang qu n lý v n hành 21 l ư ng dây trung áp. 4 Sưu t m b i: www. Nh ng c i m cơ b n c a công tác qu n lý và phân ph i s n ph m i nl c i n l c Thanh Xuân nh m không ng ng nâng cao hi u Thanh Xuân. t l t n th t tháng 12/2003 là 8.vn . 680 E5. ..01 l 10Kv : 992E13 T ng chi u dài các D K6kv. T ng s 405 tr m bi n áp. Doanh thu năm 2003 t 870. 677 E5. 686 E5.463 t ng.Công tơ 1 pha : 50841 công tơ .1.com.24% (gi m 0.22kv : 66.8 tri u KWh. 476E20. 673 E5.30 ng/ 1 Kwh. 688 E5.

Do tính ch t i thì ho c s x y ra tình tr ng thi u i n.. ho c s gây ra c thù c a hàng hoá i n năng như v y. nên vi c qu n lý và phân ph i i n năng ph i tuân th theo nh ng quy trình k thu t và quy trình kinh doanh bán i n ch t ch . qu n lý và kinh doanh có hi u qu . ch tiêu t n th t i n năng và ch tiêu giá bán i n bình quân. liên t c và n nh. c quy n và Chính ph quy t cao nư c ta i n năng ư c Nhà nư c b o h n tính nguy hi m nh giá c . Các m c tiêu này ư c ngành i n c th hoá thành các ch tiêu pháp l nh: ch tiêu v n hành an toàn. ng th i c rõ nét. Quá trình s n xu t và tiêu th i n năng ư c di n ra nt n ng th i và liên t c t khi s n xu t (phát i n). c i m ho t ng kinh doanh Nhi m v cơ b n và quan tr ng nh t c a i n l c Thanh Xuân có th khái quát ng n g n là: Cung c p i n an toàn.i n năng là m t d ng hàng hoá thư ng.vn . quá trình truy n t i i n và nơi tiêu th i n. còn ph i k trong cung ng và s d ng i n năng. mang “tính xã h i” ng s n xu t cũng như tiêu dùng. i n năng ngày nay là m t d ng năng lư ng ph thông.. linh ho t nh t và d s d ng. 2. kh năng cung ng i n v i nhu c u tiêu th m i quan h trên m t cân lãng phí ngu n c p. ư c s d ng trong a s các ho t ư c hình thành t các nhà máy nhi t i n. N u gi a công su t. Trong qu n lý quá trình truy n t i ph i cao các bi n pháp an toàn.daihoc. Tính th ng nh t cao này th hi n trong m i quan h ph thu c i n c a các ph t i. i n là m t trong nh ng hình thái năng lư ng s ch nh t. thu ư c chuy n hoá thành vô vàn các ng d ng khác nhau trong M t tính ch t quan tr ng c a hàng hoá i n năng là tính liên t c v không gian và th i gian. không có s n ph m d dang và s n ph m d tr . ch tiêu thu n p ti n i n. ch ng hao h t. khách hàng dùng trư c tr ti n sau. i n năng i n.2. 5 Sưu t m b i: www. t n th t do các nguyên nhân khác nhau: v k thu t cũng như trong kinh doanh. i n nguyên t . không có hàng t n kho. và năng lư ng i n i s ng xã h i.Tính c bi t khác v i các hàng hoá thông m ts c i m riêng c a nó như: c thù c a hàng hoá i n th hi n không nhìn th y.com. Ngoài ra.

úng giá c nh m không ng ng nâng cao giá bán i n bình quân.4. th c hi n công b ng và k cương trong lĩnh v c tiêu th 2.. 750 h s n xu t.daihoc. ngoài ra còn cung ng i n cho công ty kinh doanh nư c s ch. n ngư i tiêu dùng: c i m v quy trình chuy n t i i n năng t ngu n Quá trình truy n t i i n năng t ngu n n ngư i tiêu dùng có th bi u di n dư i d ng sơ Các nh máy i n Ho Bình. c i m th trư ng i n l c Thanh Xuân ch u trách nhi m v vi c qu n lý và kinh doanh i n năng trên a bàn qu n Thanh Xuân bao g m: 4 i i n phư ng.Mu n th c hi n t t công tác kinh doanh bán i n thì m t trong nh ng m c tiêu hàng uc a i n l c Thanh Xuân là qu n lý t t hàng hoá i n năng và các khách hàng tiêu dùng i n.vn Ng i tiêu dùng (C p i n áp . Ph L i. sau: Các i nl c phân ph i i n (C p Cty Các 6 Truy n công ty t i i n i nl c (C p (C p Sưu t m b i: www. Qu n Thanh Xuân là m t qu n có a bàn ph c t p. a d ng cao c a th trư ng tiêu th i u này càng ch ng t i n năng hi n nay.com. áp d ng các bi n pháp kiên quy t theo úng m c ích. Trên m t s ng chi m a s . trên 53. Cu i cùng th c hi n chính sách giá bán i n chung do Nhà nư c quy nh ngành i n ngày càng nâng cao ch t lư ng c a công tác qu n lý khách hàng tiêu th i n. i tư ng cung ng i n g m i n năng.000 khách hàng. chây ỳ ti n i n còn là v n i n l c Thanh Xuân mà nh c nh i c n ư c s quan tâm gi i quy t không ch c a c các c p các ngành có liên quan. công ty chi u sáng ô th . tăng doanh thu.3. trình dân trí còn th p nên ý th c tiêu dùng i n a bàn hi n tư ng l y c p i n. Trư c ây các h s n xu t kinh doanh m i ch là s ít thì nay ã tăng v t c v s lư ng và m c tiêu th i n. Cùng v i vi c tăng s n lư ng i n tiêu th thì t tr ng i n tiêu th cho các m c ích s n xu t kinh doanh cũng tăng lên nhanh chóng. dân cư ông bao g m ó s dân lao chưa cao. cho m c 2.. nhi u ngõ xóm ang n m các thành ph n xã h i trong trong quá trình ô th hoá cao.

380V thông qua các tr m bi n áp h th .22. 6KV Ng i dùng i n qua công t c p i n áp 220V.T nhà máy phát i n. i n áp ư c h xu ng 35KV.5KV .T i các tr m bi n áp trung gian do các công ty i n l c qu n lý.daihoc.6KV. .Tuỳ theo công su t và thi t b s d ng i n mà ngư i tiêu dùng có th mua i n qua các công tơ o 220V và 380V. Thông qua các tuy n ư ng dây cao th 110KV. Hi n nay i n l c Thanh Xuân th c hi n quy trình kinh doanh i n năng theo phân c p như sau: Các tr m phân ph i.vn .Qua các tr m BA trung gian nâng i n áp lên 220KV.4KV u là i n năng ư c d n n các h m i n 1 pha ho c 3 pha v i các c p i n áp tương ng là u ngu n c p i n áp 110KV Tr m c p i n áp 22Kv. . c p i n áp ư c h xu ng 35. 330V 7 Sưu t m b i: www. i n năng ư c s n xu t ra các c p i n áp ban 10. 22KV. 220 KV do các Cty truy n t i i n qu n lý. tr m chuyên dùng c p i n áp 0.10 và 6KV r i ư c truy n t i v các i n l c.Theo sơ trên ta th y vi c phân c p qu n lý trong quá trình truy n t i i n ư c th c hi n như sau: .110KV ( ư ng dây xuyên Vi t là 500KV). qua các ư ng dây h th tiêu dùng i n cu i cùng.T i các i n l c m t l n n a c p i n áp ư c h xu ng 220V. . sau ó ưa v các tr m trung gian c a các công ty i n l c. i n năng ư c ưa v tr m bi n áp trung gian t i các u m i quan tr ng c a qu c gia. 10KV.com.

tính toán ư c lư ng i n năng hao h t trong v n hành và thương m i t và kinh doanh i n. Hi n nay i n l c Thanh Xuân ang ti n hành hoàn thi n t ch c s n xu t ng. công nhân o lư ng. x ng áng v i danh hi u “ ngư i th ô ” “ Trách nhi m . nhóm. cao.vn . i n thương ph m bán ra.(xem ph l c 1 ) c thù c a hàng hoá i n năng nên lao ng trong ngành i n là i nl c ó có bi n pháp thích h p tăng cư ng công tác qu n lý ng chuyên môn k thu t òi h i có s ào t o cơ b n v nghi p v . 8 Sưu t m b i: www. nâng cao tinh th n trách nhi m trong công vi c. Thanh xuân là m t ơn v qu n lý và kinh doanh i n năng tr c ti p dùng nên l c lư ng lao trách nhi m cao. các trư ng công nhân qu n lý v n hành ư ng dây và tr m. gi a công ty i n l c Thành ph Hà N i và cũng như gi a i n. trung h c và các i h c kinh t .5. chính. b trí úng ngư i úng vi c ng th i nh m t n d ng h t năng l c làm vi c c a ngư i lao nh m t o i u ki n cho ngư i lao ng phát huy h t kh năng c a mình. ph c v khách hàng.com. Cán b công nhân viên ư c ào t o t các trư ng trư ng công nhân k thu t c a ngành i n như: i h c. 2. tin h c. tính t p th trong lao ng trình quy ph m an toàn trong lao xu t ư c t . Bên c nh ó do vi c hàng ngày ph i giao ti p. c i m v lao Do tính ch t lao ng. Do tính ch t nguy hi m cao và kinh doanh. m i cán b công nhân viên trách nhi m và ph m ch t o c cao. i n i n l c Thanh Xuân u có công tơ o m i n l c Thanh Xuân h ch toán ư c chính xác lư ng i n nh n u ngu n.Trí tu .Thanh l ch ”. Trên cơ s i n l c Thanh Xuân và các h tiêu th ó. i tư ng c a xã h i nên ngoài nh ng òi h i v m t chuyên môn i n l c Thanh Xuân còn c n có tinh th n i n th ti p xúc v i m i nghi p v .tài i h c Bách khoa. nên ngư i lao ng t i i n l c có trình n ngư i tiêu tay ngh cũng như tinh th n c a hàng hoá i n năng trong quá trình qu n lý y v quy is n ng trong ngành i n ph i ư c ào t o ng.thí nghi m i n.T i các i m ranh gi i giao nh n gi a ơn v truy n t i và công ty i n l c Thành ph Hà n i.daihoc.

vn .com. k p th i ti p nh n các thông tin v thay phương th c v n hành. h ng hóc di n ra trên lư i i n. phòng i u và s a ch a i n có nhi m v theo dõi i toàn b quá trình v n hành lư i i n. các i qu n lý khách hàng là các ơn v tr c ti p bám sát tiêu th a bàn.6. v các v s c . v c lư i i n cũ nát. hoàn thi n các khu i v n hành có nhi m v b máy i u hành. T treo tháo công tơ là ơn v chuyên trách n niên h n ph i thay nh m i n năng h ng hóc ho c ã chính xác. t o i u ki n i n năng.daihoc. qu n lý ư ng ây và tr m thu n l i cho khâu tiêu th thay th các công tơ o kỳ m b o m b o cung ng i n an toàn liên t c. thu ti n i n tr c ti p r i báo cáo k t qu v cho i i tu có nhi m v s a ch a l n. qu n lý tr c ti p vi c i n năng c a khách hàng. các thi t b máy móc c n thay th . tuỳ trư ng 9 Sưu t m b i: www. c i m v cơ c u s n xu t: Ta có th mô t cơ c u t ch c s n xu t c a i n l c Thanh Xuân dư i d ng mô hình sau: Ban lãnh o i n l c Thanh Xuân B ph n s n xu t chính B ph n ph tr i i tu 5 i qu n lý khách h ng i v n h n h T treo tháo công t Phòng i u l i i Dư i s i u hành s n xu t chung c a ban lãnh o i n l c Thanh Xuân. i tu.2.

u có m i quan h qua l i ch t ch v i hoàn thành nhi m v s n xu t T t c các b ph n tr c ti p s n xu t nhau nh m trong m t cơ c u chung th ng nh t chung c a ơn v .vn .com.daihoc. báo cáo cho các b ph n liên quan kh c ph c ho c trình lãnh o ra quy t nh gi i quy t k p th i. 10 Sưu t m b i: www.h p mà x lý t i ch .

vn .daihoc. T treo tháo công tơ là ơn v có nhi m v th c hi n các nghi p v liên quan n vi c qu n lý các thi t b o m trên lư i. n nh và liên t c. Trong Công ty có s phân công trách nhi m quy n h n rõ ràng cho phó Giám có s ch c và trư ng các phòng ban ch c năng các ơn v ch c năng ng sáng t o trong công vi c.2. T ki m tra áp giá i n là ơn v chuyên trách th c hi n các nghi p v ch ng t n th t trong qu n lý và kinh doanh i n năng. nh m gi i quy t các v n chính xác và thông su t.7. Giám và có quy n i u hành v m i ho t Phó Giám hành các ho t c ph trách k thu t có th thay m t ban lãnh ng liên quan n vi c qu n lý và v n hành lư i i n. các c i n l c xu ng phó Giám phòng ban. c i n l c là ngư i ch u trách nhi m cao nh t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v .(xem ph l c2) V i cơ c u t ch c qu n lý như ã nêu lãnh o tr c tuy n . th c hi n i v n hành. Ngoài ra còn có các b ph n nghi p v ch c năng khác như phòng t ng h p ch u trách nhi m tham mưu cho lãnh các nghi p v tính toán ch o i n l c trong qu n lý lao ng.com. c p i n an toàn. Phòng 11 Sưu t m b i: www. ki m tra hư ng d n th c hi n m i ho t ng nghi p v trong khâu qu n lý và kinh doanh i n năng.. c i m v cơ c u t ch c b máy qu n lý: i n l c Thanh Xuân ư c t ch c theo hình th c tr c tuy n ch c năng. i và các t s n xu t thì ch c năng cũng di n ra r t linh ho t v i s ch nghi p v m t cách o c a các phòng ban ch c năng. phòng i u ti n lương và các ho t ng hành chính s v . Các ơn v tr c ti p s n xu t trong h k thu t là và s a ch a i n. Giám sơ trên ta th y bên c nh ch c. o i nl c i u m b o cung Trong b ph n qu n lý.m t th trư ng. Phòng kinh doanh có nhi m v t ch c.

daihoc.tài chính k toán th c hi n ch c năng k toán. giám sát vi c s d ng v n và các ho t ng nghi p v khác theo ch k toán hi n hành.vn .com. 12 Sưu t m b i: www.

. i ôi v i vi c tăng l i nhu n. doanh nghi p ã góp ph n n p ngân sách nhà nư c r t l n c th : m b o l i nhu n 13 Sưu t m b i: www. -Trong khi giá tr s n lư ng tăng tương ng là 26.17% tương ng v i 39.com.86% tương ng 46.Doanh thu bán hàng c a doanh nghi p tăng c th là : +So v i năm 2001 năm 2002 tăng: 24.93 % so v i năm 2001. . K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a i n L c Thanh Xuân t 2001 n 2003 (xem ph l c 3) Qua b ng t ng h p k t qu ho t Thanh Xuân t 2001 ng s n xu t kinh doanh c a i n l c n 2003 ta có th th y: -Nhìn chung s lư ng công nhân viên tăng c th như sau: + Năm 2002 so v i 2001 tăng 2. M t khác doanh nghi p v n tăng r t cao.5 t ng năm 2002 và 22.667 tri u + So v i năm 2002 năm 2003 tăng : 24. doanh nghi p c n phát huy.859 tri u ng ây là i u r t t t th hi n doanh nghi p ã có chi n l oc kinh doanh t t.876 tri u ây là i u hoàn toàn t t ng ng i v i doanh nghi p.T ng s v n kinh doanh c a doanh nghi p gi m năm 2002 và tăng m nh năm 2003 c th là: + So v i năm 2001 năm 2002 gi m 8. C th : + Năm 2002 l i nhu n tăng 80.77% tương ng 43.881% tương ng 1.451 t ng năm 2003.044 tri u ng + Năm 2003 l i nhu n tăng 79.886 tri u ng ng Nhìn chung ngu n v n kinh doanh gi m là không t t nhưng năm 2003 doanh nghi p ã b xung l i ngu n v n.96% tương ng 37.65% so v i năm 2002.432 tri u + So v i năm 2002 năm 2003 tăng 66. tương ương 1. nhưng mu n hi u rõ hơn ta ph i i sâu tìm hi u doanh thu tăng do nguyên nhân nào.daihoc. + Năm 2003 so v i 2002 tăng 3. v s lư ng hay giá bán ơn v bình quân.7% tương ng 9. tương ng 1.3.vn .08% tưong ng v i 6 ngư i.63 % tương ng v i 5 ngư i. càng c n ư c phát huy.

ây là i u tích c c mà doanh nghi p c n phát huy. +Năm 2002 thu nh p bình quân c a ngư i lao 2001. tương ương 0. 14 Sưu t m b i: www. áp d ng ư c khoa h c k thu t vào s n xu t. ng tăng 18.86% so v i năm 2001.vn .3% so v i năm ng ngày +Năm 2003 thu nh p bình quân ngư i lao tương ương 0.com.522 tri u ng.83%.96% so v i năm 2002.daihoc.119 tri u ng + So v i năm 2002 năm 2003 n p ngân sách nhà nư c tăng : 19.Năng suát lao +Năm 2002 tăng: 22.77 tri u ng. tương ng 10. tương ng 3. tương ng 205 tri u ây là i u t t th hi n ngư i công nhân ngày m t có tay ngh cao hơn.+ So v i năm 2001 năm 2002 n p ngân sách nhà nư c tăng: 132. tương ng 182 tri u +Năm 2003 tăng 20. K t lu n chung: Nhìn chung doanh nghi p th c hi n t t các k ho ch và nhi m v c a năm 2002 và 2003. Do ó thu nh p c a ngư i lao càng ư c c i thi n.41 tri u ng ng tăng 29.07% o v i năm 2002. ng ngày m t tăng lên c th là: ng ng .38%.

m t i n l c Thanh Xuân ã th c hi n t t chương trình u ngu n. c i t o lư i i n ã ư c l p khách hàng bi t trư c.121 266.8 8.72 8. các v s c gây ra m t i n làm nh hư ng n sinh ho t c a ng s n nhân dân. m t ph n là do i n nh n ph n là do năm 2002 và 2003 i n l c Thanh u ngu n c a Công ty tăng.203 (+/-) 0% -0.06% Trong năm 2002 và năm 2003 i n năng thương ph m c a Xuân tăng lên nhi u.762. ch t.vn .com.24% gi m 0. vi c c t i n k ho ch h p lý và có s thông báo V n s a ch a.Vi c kinh doanh i n năng ã ư c b o tương i t t.774. Do v y gi m t n th t i n năng.656 KH 8. trong công tác kinh doanh i n năng hi n nay là gi m ư c t n th t i nl c i n năng trong khâu kinh doanh.826.018. nh có s qu n lý ch t ch v xuyên các h dùng i n. 15 Sưu t m b i: www.8 8. làm t n th t cho các ho t xu t kinh doanh ã gi m h n.000 229.260.436 245. k p th i thay l p các công tơ h ng.. gây gián o n cho các cơ quan Nhà nư c. Ch tiêu t n th t i n năng th c hi n t i Thanh Xuân nh ng năm v a qua ư c bi u di n qua b ng tính sau: Th i gian 2001 2002 2003 i n nh n u i n thương ph m (Kwh) 194.08% . ki m tra thư ng nh kỳ.778. trong nh ng năm qua ã c g ng r t nhi u m trong công tác ch ng t n th t i n năng..Chương II Phân tích th c tr ng công tác gi m t n th t Xuân Chúng ta quy t nh u bi t i v i ngành i n thì t n th t i n năng là nhân t có tính n k cương trong kinh doanh i n năng nh m góp ph n h giá thành i n L c Thanh i n trong toàn b h th ng. iv i i n l c Thanh Xuân.322 244.3% T n th t (%) TH 8.. n năm 2003 t l t n th t t ư c 8.24% ngu n (Kwh) 213.daihoc.06% so v i k ho ch.0..8 8.

i n năng t n th t có vai trò quan tr ng quy t nh hi u qu kinh doanh. tr m C c d tr Qu c gia.). l y c p i n c a m t s khách hàng nh m góp ph n gi m t n th t trong qu n lý. m i n i ti p xúc. máy bi n áp non t i hay quá t i. T n th t k thu t: Là t n th t t t y u ph i x y ra trong quá trình truy n t i và phân ph i t ngu n phát i n t i nơi tiêu th máy bi n áp. Tuy nhiên m c t n th t k thu t l n hay nh ngư i qu n còn ph thu c vào c u trúc lư i i n. trong ó có 3.. Phúc tra ghi ch s công tơ ư c trên 11.vn . san t i gi a các tr m bi n áp quá t i trong khi các tr m bi n áp khác l i non t i.). tr m A12 Thanh Xuân. v n hành không m b o an toàn k thu t cũng như gây khó khăn cho công tác kinh doanh bán i n. V y t n th t k thu t ch y u là do máy móc thi t b mà h th ng lư i i n phân ph i quá cũ nát. thay th h th ng cũ b ng h th ng m i t t hơn. tr c h th và công tơ (tr m Thanh Xuân 8..481 công tơ. phương th c v n hành và trình lý (thông qua sơ k t dây. Ti n hành cân b ng. Nh áp d ng các bi n pháp nh m gi m t n th t k thu t b ng cách : -Ti n hành 16 công trình i tu s a ch a l n tr m bi n áp. t n hao s t ng trong ra v a nâng cao hi u qu kinh doanh làm tăng doanh thu cho o lư ng. H14 Thanh Xuân..daihoc. Trong t n th t bao g m t n th t k thu t và t n th t phi k thu t (t n th t do qu n lý) : 1. tr m Nguy n Tuân 2.. Vì v y bi n pháp kh c ph c duy nh t là ti n hành c it o i tu lư i i n. ti n hành ki m tra thay nh kỳ 3...com..100 công tơ. Hoàn thành 10 công trình xây d ng cơ b n tr m bi n áp và ư ng tr c h th ph c v cho phát tri n m i và san t i (tr m Nguy n Tuân 1.). thi t b i n (do i n tr dây d n. Vì v y gi m t n th t i n năng v a góp ph n th c hi n chính sách ti t ki m i n do ng và nhà nư c ơn v . Vi c c i t o m b o ch ng l i lư i v a giúp cho công tác quy ho ch lư i i n h p lý hơn v a hi n tư ng câu móc..).349 công tơ 1 pha và 120 công tơ 3 pha không có tr m bi n áp 16 Sưu t m b i: www.

780 360 36.800.00.vn .250 196..daihoc. + Quá trình ô th hoá và xây d ng i n cho nh ng khu m i xây thư ng b Qu n không có k ho ch nên vi c c p ng.190 224. 20 tr m có t n n tháng 12/2003 còn 34 tr m có t n th t t 9% th t k thu t (<5%). năm 2003 t l t n th t k thu t Tính o m khách hàng.Ki m tra và th c hi n 64 phương án c ng c kỳ 42 b Ti khách hàng F9.000.200. th hi n qua k t qu thu ư c dư i ây: Các bi n pháp gi m t n th t i n năng Các bi n pháp gi m t n th t i n năng Hoàn thi n h th i tu Thay nh kỳ công tơ V n u tư ( ng) 8. 17 Sưu t m b i: www. thi t b máy móc ít ư c không t c. i u này ã mang l i l i ích không nh cho ơn v . n <12%. thay nh t 7.500.000 12.500. vư t m c Công ty giao.020.250 892. Nh v y.000 3.000 290.015.682.9%.500 315.910. ch p vá gây khó khăn cho công tác ng b .000 37. v n hành s a ch a lư i i n.000 S ti n làm l i ( /tháng) 409. hi u su t th p.916.670 1.com.000 S n lư ng làm l i (Kwh/tháng) 468.412. thư ng gây ra s c không i m i và m b o c p i n liên quy ho ch và phát tri n lư i i n cũng như công tác qu n lý.086.000 15.000 32.000 253.400.000 434. ta nh n th y có m t s nguyên nhân chính gây t n th t i n năng v m t k thu t như sau: + H th ng ư ng dây t i i n ã cũ nát.000 Stt 1 2 3 4 5 H cư ng Ti F8 H cư ng Ti F9 T ng Qua phân tích tình hình t n th t i n năng do k thu t.000..

18 Sưu t m b i: www. m c dù m c i n l c Thanh Xuân ã ti n hành ki m tra s lý nghiêm nhưng vi ph m v n còn nhi u. + Th t c ký h p ng còn gây nhi u phi n nhi u cho khách hàng. c p nh t ch ng t .com. qu n lý hoá ơn. cháy trên lư i nhi u khi còn ch m . t o i u ki n cho khách hàng dùng i n th ng. làm hóa ơn.vn . vi c l y c p i n c a các h tiêu dùng . gây t n th t i n năng. truy thu. gây th t thoát cho ơn v . vi c áp giá i n là theo t l ph n trăm và t l này thư ng không chính xác làm gi m doanh thu c a ơn v . ch t. + Theo quy h o nh c a Công ty. + Công tác thay công tơ m t. 2.+ Công tác qu n lý lư i i n còn chưa ch t ch nên tình tr ng l y c p i n v n còn. công tác qu n lý khách hàng chưa th t ch t ch gây tình ra tr ng nh m l n khách hàng gi a các tr m bi n áp khi n cho vi c tính toán t n th t không ư c chính xác. Nghi p v kinh doanh và tinh th n trách nhi m c a các nhân viên làm vi c tr c ti p chưa cao nên vi c áp chính xác.. + Ch t lư ng và b n c a công tơ o m i n chưa m b o. thoái hoàn.T n th t thương m i (hay còn g i là t n th t phi k thu t): Là t n th t mà nguyên nhân thu c v các y u t ch quan c a ngư i qu n lý như tình tr ng ch t lư ng l p t h th ng lư i i n h th .. nh ng sai sót trong nghi p v kinh doanh như: ghi ch s . ch t lư ng công tơ i n.. Nh ng nguyên nhân ch y u gây nhi u nh hư ng bán i n c a i n l c Thanh Xuân: + Vi c th c hi n qui trình kinh doanh như: l p hóa ơn. Vi c th c hi n các ch chưa nghiêm túc.. n u áp d t giá sai cũng s d n nh ng t n th t thương m i. còn chưa úng. m i khách hàng ch ư c phép l p tm t ng t giá i n còn thi u báo cáo hàng kỳ n ho t ng kinh doanh n m i n năng. k p chì niêm phong nhưng khi v n hành trên lư i l i không ng chính xác. nhi u ng h ho t ã ư c ki m nh. i v i khách hàng s d ng i n v i nhi u m c ích khác nhau.daihoc.

Như chúng ta ã bi t t n th t càng nh thì doanh thu và l i nhu n em l i càng l n. t n th t k thu t và t n th t thương m i luôn có quan h ch t ch qua l i v i nhau.com. Trong t n th t.vn .daihoc. Vì th bên c nh vi c gi m t n th t k thu t b ng các bi n pháp h u hi u thì ta cũng không nên coi nh công tác gi m t n th t thương m i. 19 Sưu t m b i: www.

công tác Kinh Doanh i n năng ư c như sau: Thành ph n in u ngu n (tri u Kwh) T n th t chung (%) 9.Dư i ây là tình hình t n th t c a i n l c Thanh Xuân năm 2003.3 Tr 244.24% th p hơn k ho ch Công ty giao c ph l c 4) năm 0. 689 E5) 20 Sưu t m b i: www.24 Gi m 0.9%).8 v i 2001 tăng 31. Th c hi n công tác gi m t n th t toàn i n l c : Năm 2003. 476E20 m i ưa vào s d ng.daihoc.26 tăng 35. T n th t các tr m công c ng: tính n tháng 12/2003 t ng tr m công c ng i n l c Thanh Xuân ang qu n lý 238 tr m. 81TBA có t n th t k thu t th p nhưng t n th t th c hi n cao. 01 l 10Kv và 2 l khách hàng o m t i E5 (672E5.96 (tri u kwh) 229. Còn t n t i 14 tr m bi n áp t n th t l n hơn 10% làm tăng t n th t c a i n l c Thanh Xuân là 0.000 kwh. 4 l 22 kv ( l 475E20. Còn 14 TBA có t n th t k thu t cao.ph t i ang phát tri n).vn .83 245.7 Tăng 15.72 Gi m 0.45% tương ng v i s n lư ng m t là 528.44 Tr 8. b. ư ng dây trung th : n tháng 12 năm 2003 i n l c ang qu n lý 21 l ư ng dây trung th trong ó: 14 l 6 Kv.(xem chi ti t a.com.51 % 8.97 Tr Th c hi n năm 2003 266. 3.8 Tăng gi m so v i 2002 Tăng 21 Tr i n l c Thanh Xuân ã t T l t n th t 12 tháng t ư c 8.06% ( v i t n th t k thu t 7.23 Thương ph m 193.48 % Th c hi n Th c hi n tăng gi m so năm 2001 năm 2002 213.

TT Tên l T n th t th c hi n T n th t k thu t So sánh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 671-E5 673-E5 675-E5 676-E5 677-E5 678-E5 680-E5 684-E5 685-E5 686-E5 687-E5 688-E5 690-E5 992-E13 471-E5 473-E5 691-E5 11. Trong công tác v n hành lư i i n còn nhi u b t c p nh hư ng không nh d n n công tác gi m t n th t còn h n ch .3%. c th là: .13 3.18 5.93 0.3 6.com.daihoc.53 15..23 Nh n xét ánh giá tình hình th c hi n t n th t 2003: Nhìn chung năm 2003 i n l c Thanh Xuân t ư c ch tiêu t n th t ư c giao 8. nh t là l 671. vì v y x y s c nhi u do ó thay i v i các i phương th c nhi u.87 8.86 6.02 2.24 6.34 0. do th c hi n các bi n pháp gi m t n th t có k t qu .9 7.35 3.74 1.47 13.83 7. 676E5.42 19. v n hành lâu năm chưa ư c c i t o.75 7.14 4. 675.02 5.07 5. 21 Sưu t m b i: www.48 11.1 3.35 3.84 7.12 13.46 6.69 7.35 7.01 11 21.Do ư ng dây dài.07 7.6 14.97 1.05 13.05 9.34 0.65 3.71 8.35 6.vn .18 14.49 9 6. 673.28 7.29 2..04 7.33 2.06 4.9 2.

thay nâng áp m t l c p cho Gi ng võ. hàng lo t các khu ô th m i m c lên.S n lư ng 1.daihoc. u ch m ư ng dây 471E5 và 475E5 vào máy c t u ch m ư ng dây 473E5 và 477E5 vào máy c t 473E5 (dành 2 t ph c i i m u và ph t i trên 2l 691và 693E5 ph c v cho v Seagame). L 691E5 c p cho 8 tr m thu c Thanh xuân sau ó c p ch y u sang các ph t i c a khu ô th Trung hoà. c th là san t i cho l 690E5 thu cThanh xuân qu n lý và l 674E5 thu c u ngu n và nh n thương ph m l c a Thanh trì qu n lý (Thanh xuân ph i nh n Thanh trì 471E5.vn . -B t u t tháng 11/2003 i n l c nh n thêm l 476E20. xây d ng thêm TBA.475E20 c p cho u ngu n l khu ô th Trung hòa . òi h i nâng công su t MBA. t tháng 12/2003 nh n thêm 691E5 c p cho các ph t i c a Thanh xuân sau ó c p ch sang gi i 32A C ng m c. Bàn giao l 681. 22 Sưu t m b i: www. c th là cu i năm 2002 s n lư ng thương ph m công c ng chi m 36% t ng s n lư ng thương ph m toàn i n l c thì n nay s n lư ng thương ph m công c ng chi m 43% t ng s n lư ng thương ph m toàn i n l c kéo theo t n th t tăng r t nhanh.091. 476E20 c p vào phát ti n ph t i l n ( hai l này i qua a bàn qu n C u gi y sau ó c p sang Thanh xuân). bàn i n l c Hai bà trưng. L 475E20...com.682E5 sang giao khách hàng G ch p lát sang i n l c T liêm qu n lý.Nhân chính.000kwh qua ranh gi i M t khác s phát tri n ph t i trong Qu n r t m nh. tính t n th t).476E20 t tháng 12 năm 2003 chưa tính t n th t k thu t. ng a qua ranh u ngu n 691E5 là 1.000kwh. i n l c ph i tăng cư ng ư ng dây.Do c ng c lư i trung th nên phương th c c ng cũng thay thêm l 695E5 i.... ng th i làm thay i t tr ng s n lư ng công c ng và s n lư ng chuyên dùng.393. Do s phát tri n m nh c a ph t i trong Qu n gây nên các ư ng dây trung th và các tr m bi n áp c a i n l c y và quá t i gây nên t n th t k thu t cao i n l c Thanh Xuân nh n thêm 3 l 691E5 và 475E20. i n l c Thanh Xuân ti p nh n qu n lý l 992E13 v i 3 khách hàng t i nl c ng a qu n lý.Nhân chính có t c ng a.

536.705 kwh tương ương v i 0. i n l c Thanh Xuân ph i nh n 21.762.. Tính c bi t là tư gia tăng n tháng 12/2003 phát tri n m i khách hàng tư gia là 7. .080 kwh thương ph m l t các i n l c khác và tr 16.802. Tuy công tác th c hi n gi m t n th t trong khâu kinh doanh i n năng nh ng năm g n ây c a i n l c Thanh Xuân ã có nhi u k t qu áng khích l .100 khách hàng phát tri n vào cu i năm 2003 ( xoá t ng.92 i: Tháng 12/2003 kwh TP F9: Tp TG+F8 : T ng: 11055798 8450967 19506765 % 56.com. Như vây t n th t c a i n l c s năng giao nh n qua ranh gi i tăng lên (do thương ph m tăng và thay th c sau ranh gi i) vì Thanh xuân giao i nhi u g p 3 l n nh n v .203 kwh ó giao qua ranh gi i là nh hư ng tăng lên khi i n i phương và nh n qua ranh gi i 11.000 kwh. trong ó có 3.Hàng tháng i n l c Thanh Xuân ph i nh n và tr các công ty Năm 2003 i n l c khác i n thương ph m l v i tính t n th t gây khó khăn cho vi c qu n lý t n th t. tháng 12/2003 ã xoá thêm 10 công tơ t ng v i 989 h .182. khu di dân ô th Trung hoà.i n l c Thanh xuân nh n u ngu n t i E5 năm 2003 là 266.339 khách hàng so v i cu i tháng 12/2002.vn .T tr ng s n lư ng F9 và Tư gia + F8 có nhi u thay Tháng 12/2002 kwh TP F9: Tp TG+F8 : T ng: 11393066 7569238 18962304 % 60. c p m i).630.16%.867 kwh cho các i n l c khác.68 43. trong khi 36. song v i 23 Sưu t m b i: www.08 39. V y 4089 khách hàng s góp ph n làm tăng t n th t năm 2004 là 436. .000 kwh.daihoc.32 Như v y i n thương ph m sau tr m công c ng nhanh hơn r t nhi u i n thương ph m cơ quan F9.

24 Sưu t m b i: www. Do v y ph n tiêu hàng u gi m th t thoát i n năng trong khâu kinh doanh v n là m c u c a i n l c Thanh Xuân nói riêng và c a toàn ngành i n nói chung.m c t n th t như trên hàng năm lư ng i n năng th t thoát v n là m t con s r t l n.vn .daihoc.com.

mu n s n ph m tiêu th lưu thông trên các kênh phân ph i ph i thông su t.com. hòm n t ng ư ng dây sau công tơ c p v ab o m các tiêu u ph i ư c tính toán cân nh c m b o hi u qu kinh t cao. lư i i n chính là các kênh phân ph i ư c t t thì vi c s n ph m i n năng cho ngư i tiêu dùng. 25 Sưu t m b i: www.Chương III M t s bi n pháp ch y u nh m gi m t n th t c a i n L c Thanh Xuân I. Hi n t i i n l c Thanh Xuân c n t p trung c i t o. c i t o ư ng dây cao th b o v công tơ. cơ s doanh i n an toàn. Trong ph m vi i n l c Thanh Xuân. th m chí n c i t o ư c dây h th . ho c c i ã quá cũ l c h u nh m em l i hi u qu s t o t ng ph n. Vi c c i t o và hoàn thi n lư i i n ph i ư c ti n hành trên m t quy ho ch t ng th : C i t o tr m. tình hình dân cư ph c t p. an toàn. chu n k thu t.. Vi c hoàn thi n kh năng áp ng nhu c u tiêu th lư i i n không nh ng nâng cao kh năng kinh doanh s n ph m i n năng mà còn t o i u ki n thu n l i cho công tác gi m t n th t i n năng trong truy n t i cũng như trong kinh doanh. nâng áp các khu v c lư i i n ã quá t i và các khu v c có t n th t i n năng cao. Còn v cl p i v i các khu v c dân cư m i ư c xây d ng nh ng khu t m i thì nh t thi t ph i tuân th các quy chu n v k thu t cũng như kinh doanh hi n hành. u tư c i t o lư i i n òi h i m t s v n ban ul n Tuy nhiên. do vi c nên c n nghiên c u u tư có tr ng i m cho các khu v c có t n th t cao. c i t o nh ng thi t b d ng v n cao nh t.vn . công tơ o i n cho ngư i tiêu dùng. Tăng cư ng c i t o và hoàn thi n lư i i n: V m t lý lu n cũng như trên th c t . Các gi i pháp qu n lý v k thu t: 1.daihoc. nghĩa là lư i i n ph i ư c m b o v n hành liên t c. v a m i n. liên t c và i n u tiên c a vi c qu n lý và kinh t hi u qu cao là vi c xây d ng ư c m t lư i i n c a khách hàng.

M t khác. Các công tơ ã ư c ki m lư ng u ư c k p chì niêm phong c bi t. do v y c n ph bi n cho các khách hàng ư c bi t các quy nh ó và cùng ki m tra trư c khi treo lên lư i.. hình s i v i các trư ng h p gây thi t h i cho lư i i n cũng như gây t n th t i n năng l n. quy t toán d án. thi u chính xác nh m ch ng th t thoát i n năng. mu n v y ph i tăng cư ng ch t lư ng c a công tơ và công tác qu n lý công tơ.vn .com. nhanh chóng hoàn thi n lư i i n ngày càng t t hơn. còn s là s ti n ph i tr cho ngành i n.daihoc.i v i nh ng tr m bi n áp cũ ang v n hành trên lư i i n. T ch c thay th k p th i các công tơ h ng. Ngoài các bi n pháp x ph t c n truy c u trách nhi m hành chính. Do ó m i chi c công tơ ph i th hi n tính chính xác và khách quan trong mua bán i n. ch s công tơ i v i khách hàng ó ng s thu ho ch ư c. X lý nghiêm minh các hi n tư ng xâm ph m hành lang lư i i n. Công vi c u tiên ph i làm là vi c ki m tra ch t ch ch t lư ng công tơ nh m b o ch t trư c khi em ra v n hành trên lư i. c n c i ti n các th t c duy t d án. 2. tính toán thành qu lao i v i ngành i n. trong i u ki n ngu n v n h n h p. Tăng cư ng ch t lư ng công tơ o Công tơ o lư ng s dùng m và công tác qu n lý công tơ: chính xác cao nh m nh m i n là m t thi t b k thu t có i n năng tiêu th c a khách hàng. hi n nay nên th c hi n các d án v a và nh nh m s m ưa các khu v c ư c c i t o vào s d ng.. câu móc i n trên ư ng tr c. bán kính c p i n l n. c n thi t ph i tách tr m. nhanh ti n th c hi n các y án thi t k c i t o lư i i n. M t i u quan tr ng khác trong ho ch kh thi c a các ti n nh k ho ch c i t o lư i i n là tính y nhanh ng th i gi m ư c c án. phân tuy n qu n lý và kinh doanh i n nh m cung ng i n cho an toàn và t n th t k thu t l n thương m i. cung c p i n cho s lư ng dân cư l n. các khu v c có t n th t i n năng cao c n t ch c thay nh kỳ 26 Sưu t m b i: www.

. Các gi i pháp qu n lý v t ch c. V n 27 Sưu t m b i: www.vn . i v i các khu v c ph phư ng có th t công tơ trong nhà. M t m t c n nâng cao trách nhi m qu n lý có các bi n pháp khuy n khích và x ph t rõ ràng. mô th c qu n lý t ch c s n xu t khác nhau như: mô hình hình qu n lý t t ng h p di n r ng. t t c các bi n pháp k trên s v n không phát huy ư c h t tác d ng c a nó n u không nâng cao ư c trách nhi m và trình viên ngành i n. h th ng m ng máy tính ph c v ph c v s n xu t hoá ơn ti n i n. V i mô hình s n xu t theo a bàn phư ng. ng v i II. thông khách hàng l y c p i n qua công tơ. Tích c c trang b các thi t b máy móc hi n công tác qu n lý và kinh doanh i n như xe m b o m quan i ph c v có hi u qu cho c ch ng s a ch a s c . thi t l p k cương trong s d ng i n. khu t p th cao t ng có tình hình an ninh ph c t p c n c i t o ưa công tơ ra hòm treo c t cao thích h p. Và nay ang th c hi n mô hình qu n lý theo a bàn phư ng k t h p v i các b ph n ph tr chuyên trách. Có các bi n pháp b o qu n công tơ phù h p v i t ng c p i n ng th i m b o m quan chung c a thành ph .công tơ. Tuy v y. k p th i phát hi n ra các sai h ng v công tơ và kh c ph c. nh công tơ t i ch và cá nhân. nh y bén phát hi n ra các bi u hi n l y c p i n t công tơ i n x lý.. công tác t ch c s n xu t t i l n trong t ch c qu n lý s n i n l c Thanh Xuân ang phát huy hi u qu . máy ki m i u lư i i n. Kiên quy t x lý các bi u hi n tiêu c c. trong ngõ nhưng ph i thi t k các lo i hòm b o v chung ng th i ch ng l y c p i n. Trong nh ng năm qua i n l c Thanh Xuân ã l n lư t th nghi m các hình i s n xu t chuyên môn.com.daihoc. a bàn nh m ch ng l y i v i các khu v c ngõ xóm. m b o trư c h t ch t lư ng công tơ r i sau ó có th tìm ra các nguyên nhân gây t n th t i n năng khác và có bi n pháp kh c ph c. 1. M t m t c n không ng ng nâng cao trình qu n lý c a các nhân qu n lý c a công nhân. Tăng cư ng qu n lý t ch c s n xu t. thu nh p và x lý thông tin v tình hình qu n lý và kinh doanh i n t i các th i i m c a kỳ k ho ch.

năm có t ng k t rút kinh nghi m k p th i kèm theo các bi n pháp khen thư ng.vn . b máy i u hành k p th i x lý nh ng vư ng công vi c ti n ng ki m tra vi c th c hi n m c n y sinh. C n phân nh r ch ròi ranh gi i qu n lý gi a i v n hành và i qu n lý i i khách hàng.com. quy n h n cũng như nghĩa v th c hi n c a i tu. t treo tháo công tơ và các i qu n lý khách hàng ngoài n c i t o lư i vi c ph i h p ch t ch v i nhau th c hi n các công vi c liên quan i n còn c n ph i phân bi t các công vi c ph i th c hi n theo kh i lư ng công vi c. có nhi u bi u hi n tiêu c c trong tiêu th i n. nh m vào các khu v c có t n th t cao. v i ho t ng c a các ng c a các ơn v . h c t p kinh nghi m trong công tác qu n lý và kinh doanh i n. Tăng cư ng t ch c ki m tra ki m soát: Ki m tra ki m soát là m t bi n pháp quan tr ng trong công tác qu n lý s n xu t. gi a các i qu n lý khách hàng v i nhau. t treo tháo ph i làm v i công vi c mà các ó m i có th phân các ơn v . nh m nâng cao hi u qu qu n lý và kinh doanh i n ng th i ti t ki m chi phí s n xu t. Trên cơ s các nhi m v ph i ti n hành các ho t ư c giao cho các ơn v s n xu t.daihoc. ph c v ngày càng t t hơn nhu c u c a khách hàng. thi t l p các m i quan h tương h ngang nh m hoàn thành t t m i ch tiêu kinh t k thu t c p trên giao. 2. các cu c ki m tra này v a nh m kh c ph c các sai sót có th x y ra. nh kỳ t ch c các cu c ki m tra chéo gi a các i qu n lý v i s tham gia giám sát c a các ban ngành oàn th . ch ng ch ng chéo và ch ng b sót. Hàng tháng. nh m ph i h p nh p nhàng ho t b ph n ch c năng i u hành. v a có tác d ng trao i.xu t hi n nay là phân nh rõ ch c năng. nh ng công vi c mà tu. t nh rõ trách nhi m. quý. công vi c c a các ơn v s n xu t tr c ti p và các ơn v s n xu t ph tr . kh c ph c nhanh chóng nh ng sai sót v nghi p v hành úng hư ng và C n t t i m c ích ã t ra. Gi a i i qu n lý khách hàng ph i làm. x ph t h p lý. 28 Sưu t m b i: www. Bên c nh ó là vi c nâng cao năng l c i u hành c a các b ph n ch c năng. C n nâng cao ch t lư ng c a các cu c ki m tra do t ki m tra i n chuyên trách th c hi n.

các cu c ti p xúc v i khách hàng tiêu th i n.vn . ng th i ti p nh n và x lý k p th i nh ng thông tin ph n h i t các b ph n s n xu t.daihoc. T ch c l i lao Ngư i lao ng. Song song v i vi c giáo d c và nâng cao ý th c s d ng i n c a khách hàng. Tuyên truy n giáo d c ngoài tác d ng ph bi n ki n th c trong tiêu th s n ph m i n năng còn là m t bi n pháp h u hi u nâng cao ý th c s d ng i n ti t ki m. tháng nh m ki m tra. ng chính là m t trong ba y u t cơ b n c a m i ho t ng s n xu t kinh doanh chính c a ng s n xu t kinh doanh. Duy trì và nâng cao ch t lư ng các cu c h p giao ban công vi c ngày.Ph i h p v i các cơ quan chính quy n t i a phương t ch c các cu c ki m tra liên ngành vi c s d ng i n. i n l c còn c n xúc ti n các bi n pháp tuyên truy n khác như các d ch v tư v n v s d ng i n. Bên c nh vi c t ch c các cu c tuyên truy n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. 3.com. cũng như CBCNV các b ph n nghi p v ch c năng. theo dõi sát sao ti n th c hi n công vi c theo k ho ch. 4. i n l c c n thư ng xuyên t ch c giáo d c ý th c c a t ng cán b công i n l c là m t tuyên truy n viên nhân viên c a mình. phát hi n và b trí công vi c phù h p v i trình th c t c a t ng ngư i. nâng cao năng l c làm vi c c a cán b công nhân viên. tu n. c a ngành và c a i n l c Thanh Xuân. Sao cho m i thành viên c a c l c cho các ch trương chính sách qu n lý và kinh doanh i n năng c a Nhà nư c. các thông báo hư ng d n t i các tr s i qu n lý khách hàng. Thư ng xuyên t ch c ki m tra sát h ch trình c a CBCNV tr c ti p s n xu t. tr s i nl c nh nh m t o i u ki n cho m i ngư i dân d hi u và t nguy n th c hi n các quy chung trong tiêu th hàng hoá i n năng. T ch c các ho t ng tuyên truy n giáo d c: Tuyên truy n giáo d c là m t bi n pháp c n ư c t ch c th c hi n thư ng xuyên và r ng rãi. Ho t i n l c l i là qu n lý 29 Sưu t m b i: www. t ch c thi tuy n vào nh ng ch c danh ch ch t c a công vi c. X lý nghiêm minh trư c pháp lu t nh ng hành vi xâm h i nghiêm tr ng t i l i ích c a i n l c.

ư c ào t o cơ b n t t. các b ph n c a ơn v . kh c ph c ư c các như c i m còn t n t i và phát huy ư c nh ng thành tích ã t ư c trong nh ng năm qua. gi m b t lao cao năng l c qu n lý i u hành cũng như năng su t lao Vi c t ch c l i lao ng c n ph i ư c ti n hành t các khâu ch c năng nghi p v .vn . ng có trình tay Nên chăng t ch c các trư ng h p vư t c p n u ngư i lao ngh thông qua thi nâng b c. b c xúc trong công tác t ch c lao cư ng l c lư ng trong khâu s n xu t. xu t trên cơ s nghiên c u th c hi n ư c các gi i pháp này òi h i ph i có s chuy n bi n d n trong t t c các khâu. III . Trong n n kinh t hàng hoá v n ng theo cơ ch th trư ng. nâng ng chung c a toàn ơn v . s p x p úng ngư i. ư c th c tr ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . ào t o nâng cao tay ngh . ng c a i n l c Thanh Xuân là tăng ng trong khâu qu n lý.và kinh doanh s n ph m i n năng. V i cơ c u còn tương v n i c ng k nh trong các b ph n qu n lý ch c năng. C n ánh giá l i năng l c chuyên môn c a các cán b nghi p v . i u c t y u là ph i ào t o ư c công nhân lành ngh ông o. Tuy nhiên v i s tin tư ng vào à phát tri n c a ngành i n nói chung và i n l c Thanh Xuân nói riêng. ng s n xu t 30 Sưu t m b i: www.com. S d ng các òn b y kinh t không ch có ý nghĩa nâng cao hi u qu kinh t ho t kinh doanh mà còn có ý nghĩa kích thích tiêu dùng. th c ti n ã ch ng minh tác d ng vô cùng to l n c a các bi n pháp òn b y kinh t . vì th y u t con ngư i l i càng tr nên quan tr ng hơn bao gi h t. tôi cho r ng ho t ng qu n lý và kinh doanh i n c a ơn v s ngày càng kh i s c. Ch nâng b c hi n nay còn nhi u i u b t c p. úng vi c giúp cho ngư i lao ng phát huy h t kh năng c a mình.daihoc. Trên ây là m t s gi i pháp ch y u. trình i ngũ Vi c t ch c l i s n xu t còn có nhi m v qu n lý c a cán b công nhân viên. Trong cơ c u b máy qu n lý nên t ch c l i theo hư ng tăng cư ng các cán b có trình chuyên môn nghi p v cao nên chú tr ng vào hư ng tuy n d ng các cán b tr .Các gi i pháp qu n lý v kinh t .

hi n nay còn m t s không nh các khách i nl c i hàng s d ng i n sai m c ích nh m l i d ng các m c giá bán i n th p. ph bi n r ng rãi t i t ng cán b công nhân viên m i ngư i cùng ph n u t ư c các ch tiêu thi ua kèm theo các khen thư ng k p th i s có tác hi u qu công vi c. Cùng v i các bi n pháp khuy n khích s n xu t trong n i b i n l c Thanh Xuân. Vi c lư ng hoá chính xác các ch tiêu kinh t k thu t. ng to l n trong vi c nâng cao i v i các công nhân qu n lý v n hành lư i i n c n thư ng cho vi c quan. l y c p i n. thu . nâng cao tinh th n trách nhi m c n có ch linh ho t kích thích s n xu t. có m t th c t áng bu n là. c bi t là v i các h s d ng i n kinh doanh.Bên c nh vi c nâng cao i s ng c a cán b công nhân viên t o tâm lý lương thư ng g n bó v i công vi c. Tuy nhiên. qu n lý th trư ng. Thanh Xuân m t m t c n tăng cư ng ki m tra áp giá tiêu th i n. x lý t t các trư ng h p dây dưa chây ỳ không tr ti n i n. qu n lý t t khách hàng. m b o v n hành liên t c không cao m c khen x y ra s c gây m t i n ch i v i công nhân qu n lý công tơ c n có m c khen thư ng cho các trư ng iv i h p x lý k p th i các công tơ h ng.com. các ho t ngày càng a d ng và phát tri n. nhân viên thu ti n ngoài m c khen thư ng hoàn thành thu n p ti n i n còn c n có khen thư ng ng viên trong công tác thu ti n i n n ng. c n có các bi n pháp khen thư ng cho nh ng khách hàng ch p hành t t các quy nh c a ngành i n. Kiên quy t x lý truy thu và ph t vi i v i các h c tình tr n tránh vi c th c hi n ch trương giá bán i n c a Chính ph . ghi ch s công tơ chính xác 100%. nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý ch t lư ng và kinh doanh i n năng. s lư ng khách hàng s n xu t và kinh doanh ngày càng gia tăng. cơ c u tiêu th ng s n xu t kinh doanh ang i n năng ang có nh ng chuy n bi n v ch t lư ng. các trư ng h p phát hi n và thông báo k p th i nh ng hành vi phá ho i lư i i n. 31 Sưu t m b i: www. S k ho ch d ng chính xác m c cho t ng h tiêu th ph m u tư qu n lý t t và áp i n. m t khác c n ph i h p v i các cơ quan ch c năng như công an. Trong tình hình kinh t hi n nay.vn .daihoc.

Trong nh ng năm t i.daihoc. Là sinh viên khoa qu n lý. Gi m b t kh i lư ng qu n lý c a nghành i n như: B ư c nhân l c các khâu ghi ch . nó ư c dùng như m t lo i th tín d ng i n ư c tr ti n trư c. kh năng hi u bi t v k thu t còn nhi u h n ch nhưng ng dư i góc là m t nhà qu n lý kinh t tôi xin ưa ra m t ki n ngh v i nghành i n nói chung và i n l c Thanh Xuân nói riêng. chúng ta hãy coi vi c mua bán i n như mua bán m t m t hàng hoá thông thư ng.thu ti n – ki m tra công tơ… i u này có nghĩa là s gi m ư c các chi phí trong các khâu này và ôi khi còn không gây phi n hà cho khách hàng. Nó ã ư c th dùng t i m t s nư c trên th gi i. t n th t k thu t và t n th t thương m i luôn có quan h ch t ch qua l i v i nhau. nâng cao hi u qu kinh doanh. và có ý nghĩa xã h i to l n trong vi c thi t l p l i k cương. Vì th . ai mu n mua i n thì ph i tr ti n trư c tiêu: giáo d c ý th c s d ng i n ti t ki m nh m m c ng.Vi c th c hi n d ng thúc ng b các bi n pháp kinh t k trên không nh ng có tác y hi u qu c a công tác qu n lý và kinh doanh i n năng mà còn có tác d ng to l n trong vi c tăng doanh thu. công b ng xã h i.vn . ư c l p trong công tơ t i nhà c a ngư i s d ng i n sau khi ã ư c mã hoá theo yêu c u qu n lý c a cơ quan qu n lý i n năng. hãng GARDY (Pháp) và k t qu cho th y là v i thành t u k thu t này r t có h u hi u trong qu n lý kinh doanh bán i n. Thu ti n i n trư c. Trong t n th t. M t khác kho n ti n này s là kho n ti n giúp Công ty xoay vòng 32 Sưu t m b i: www. bên c nh vi c gi m t n th t k thu t b ng các bi n pháp h u hi u thì ta cũng không nên coi nh công tác gi m t n th t thương m i. Công ty i n l c Thanh Xuân v i ch c năng chính là kinh doanh bán i n. v y v i t n th t càng nh thì doanh thu và l i nhu n em l i càng l n. H n m c t i a c a c c ng th ng bán i n tr trư c là m t h th ng khép kín d a trên cơ s th t .com. Th c ch t qu n lý i n năng b ng phương pháp dùng th t này là m t ti n b trong khoa h c và qu n lý. ví d như hãng CONLOG (C ng hoà Nam phi). t c là nh vào kho n ti n thu trư c này nghành i n s không b th t thu.

m b o v m t chính xác c a thi t b .com. xã…nơi t p trung dân cư. Công tơ ư c t trong h p kín không có c a s . 33 Sưu t m b i: www. có th t các phư ng.daihoc. i n năng có th mua như b t kỳ m t hàng hoá nào. m ư t…ch ng ư c các nh hư ng ngo i vi i v i thi t b o m i n. thu ti n ư c nh ng h s d ng i n thu c a bàn ph c t p ho c có tình tr ng cán b công nhân viên móc ngo c v i các h dùng i n l y c p i n.v n m t cách nhanh chóng.vn . có kh năng tài chính hi n i hơn và c bi t là ch ng tình tr ng n ng. Th t s ư c bán nơi thu n ti n. s lư ng tuỳ ý theo s ti n và nhu c u dùng h t l i mua. V i hình th c này s r t h p v i Công ty i n l c Thanh Xuân nơi có ph m vi qu n lý r ng và ông dân cư. v y s ch ng ư c tình tr ng ăn c p i n c a khách hàng. t . t trư c t i nay nghành i n v n b th t thu do không th lư ng. xây d ng h th ng lư i i n T o tâm lý tho i mái cho ngư i s d ng i n. B o v cho công tơ không b b i b n. V y v i k thu t tiên ti n này s giúp nghành i n l p l i k cương trong kinh doanh bán i n. o Hơn th n a.

Tôi xin chân thành c m ơn s giúp nhi t tình c a Th y giáo PGS. trong ó vi c u tư khoa h c . V i tư cách là m t doanh nghi p nhà nư c. dân ch . trong chuyên mình phân tích ho t Xuân. Trong các ngành kinh t k thu t thì ngành i n có m t vai trò c bi t quan tr ng không ch mb ot nt i và phát tri n trong n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa mà còn i s ng nhân dân xây ph i i trư c.daihoc.TS tài. và các cô chú cán b công nhân viên phòng kinh doanh. ào t o nhân l c ang tr nên c p thi t nh m nâng cao s c c nh tranh c a s n ph m hàng hoá và c a n n kinh t trong xu th m c a và h i nh p kinh t qu c t . Trên cơ s nghiên c u lý lu n qu n lý và kinh doanh s n ph m hàng hoá cũng như th c ti n nh ng gì thu th p ư c trong th i gian th c t p t i Thanh Xuân. hi n i hoá t nư c ang ra nh ng nhi m v to l n và n ng n chuy n d ch cơ c u kinh t và i v i các ngành kinh t qu c dân. trên cơ s ó i nl c t t nghi p này tôi mu n góp ti ng nói nh bé c a i n l c Thanh ng qu n lý và kinh doanh i n năng t i xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng qu n lý.công ngh . ngành t ch c qu n lý và kinh n m c th p i n l c Thanh Xuân có nh ng cách th c riêng t doanh s n ph m i n năng nh m n k t qu cu i cùng là h n ch nh t th t thoát i n năng. các phòng ban ch c năng. Xin chân Ph m Quang Hu n ngư i ã b nhi u công s c giúp tôi hoàn thành thành c m ơn Ban lãnh giúp o i n l c Thanh Xuân. tôi còn ư c s ng hoàn thành chuyên h và giúp r t nhi u t phía các bác lãnh o i n l c Thanh Xuân. này ngoài s n l c c a b n thân. tăng nhanh doanh thu và t i a hoá l i nhu n. ngành i n nói chung và i n l c Thanh Xuân nói riêng có các i n.vn .com. văn minh và ngày càng gi u m nh. Cu i cùng tôi mong nh n tài cung c p s li u b sung cho chuyên ư c s nh n xét ánh giá c a các th y cô giáo.K t lu n Chi n lư c y m nh công nghi p hoá. 34 Sưu t m b i: www. c i m kinh t k thu t riêng có c a mình. cung c p i n áp ng nhu c u s n xu t và d ng m t xã h i công b ng. c a các b n sinh viên ư c hoàn thi n hơn. c a th y cô giáo. ã c a tôi.

vn .daihoc.com.35 Sưu t m b i: www.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->