P. 1
76 bai luyen violimpic 3

76 bai luyen violimpic 3

|Views: 1,425|Likes:
Được xuất bản bởiTran Phuoc Chuong

More info:

Published by: Tran Phuoc Chuong on Feb 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

http://NgocHung.name.

vn
BÀI ÔN LUYỆN VIÔLIMPIC LỚP
B!" #: Tìm số chia trong phép chia co số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có,
thương là 27?
B!" $! Tìm số chia trong phép chia có số "# chia là $2%, số dư là &, thương
"'ng (?
B!" ! Tìm ) "i*t!
a+ ) , ( - $( . /0 "+ 7( - ) , ( . &0
1111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111
B!" %: Tìm số "# chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có th2 có,
thương "'ng $%?
B!" &! 3i45 hai số là &(6 6*5 t7ng số "# tr8 (6 9ơn :# :à gi;m số "# tr8 2% 9ơn :# thì
hi45 mới là?
B!" '! T<ng hai số là 7%= 6*5 t7ng số th> nhất 76 9ơn :# :à gi;m số h?ng th> hai (=
9ơn :# thì t<ng mới là11111
B!" (! @ó hai can 9Ang dB5, can th> nhất 9Ang 26l dB5 @an th> hai "ớt 9i &l thì số
dB5 cCn l?i Dt hơn can th> nhất %l 3Ei can th> hai 9Ang "ao nhiF5 lDt dB5?
B!" )!Gố :iFn "i cHa Iình "'ng J số :iFn "i cHa TKng6*5 TKng cho Linh / :iFn thì
số :iFn "i cHa hai "?n "'ng nha53Ei mMi "?n có "ao nhiF5 :iFn "i?
111111111111111111111111111111
B!" *!Trong mNt phép nhOn, Phi giQ ng5)Fn th8a số th> nhất, t7ng số th> hai lFn 2
9ơn :# thì tDch sR tha) 9<i th* nào?S Phoanh trCn :ào $ trong / 9Tp Tn sa5+
U TDch t7ng lF 2 9ơn :# I TDch t7ng lFn 2 lBn
c TDch t7ng lFn / lBn V TDch t7ng lFn mNt số gấp 2 lBn
th8a số th> nhất
B!" #+: 67m na) con / t5<i, & n7m nQa t5<i "ố gấp 7 lBn t5<i con 3Ei n7m na) "ố
"ao nhiF5 t5<i?
B!" ##! 3i4n na) "ố /0 t5<i :à gấp / lBn t5<i con TDnh t5<i con sa5 & n7m
nQa?
B!" #$! ITc Woan n5Xi mNt số gà, :#t, ngan Gố gà gấp 9Xi số :#t, số :#t gấp 9Xi số
ngan Ii*t nhà "Tc n5Xi 2/ con :#t Gố gà :à ngan nhà "Tc Woan là?SPhoanh :ào $
trong / 9Tp Tn sa5+
U /% con gà, 2/ con :#t I /% con gà, $2 con ngan
@ $2 con gà, /% con ngan V 2/con gà, $2 con ngan
B!" #! Gố "i cHa TKng "'ng $Y& số "i cHa VZng 6*5 VZng cho TKng % :iFn "i thì
số "i cHa hai "?n "'ng nha5Tìm số "i cHa mMi "?n?
B!" #%! @ó "ao nhiF5 số có hai chQ số mà hi45 hai chQ số "'ng (?
B!" #&!@ó "ao nhiF5 số có hai chQ số mà t<ng cTc chQ số "'ng =?
B!" #'! Tìm số có "a chQ số "i*t chQ số hàng tr7m hơn chQ số hàng ch[c 6 9ơn :#,
chQ số hàng ch[c tr8 9i chQ số hàng 9ơn :# "'ng &
B!" #(!3i45 hai số "àng (6, n*5 số "# tr8 gi;m 6 9ơn :# :à số tr8 t7ng $2 9ơn :# thì
hi45 mới "'ng
http://NgocHung.name.vn
B!" #)! 3ai số có tDch "'ng $&(, th8a số th> nhất "'ng = 6*5 t7ng th8a số th> hai lFn
( 9ơn :# thì tDch t7ng 9ơn :#
B!" #*!@ho tDch &2 , ) 6*5 t7ng th8a ) lFn = 9ơn :# thì tDch t7ng 9ơn :#
B!" $+! 3ai số có tDch "'ng /( 6*5 thFm :ào th8a số th> nhất / 9ơn :# :à giQ
ng5)Fn th8a số thư hai thì tDch t7ng thFm &6 9ơn :# \])! Th8a số th> nhất
làTh8a số th> hai là
B!" $#! Gố "i cHa Iình "'ng $Y2 số "i cHa Un :à "ớt & :iFn Ii*t r'ng Un có &0 :iFn
"i 3Ei Iình có "ao nhiF5 :iFn "i?
B!" $$! Gố "i cHa Linh "'ng $Y2 số "i cHa TKng 6*5 TKng cho Linh / :iFn thì số "i
cHa hai "?n "'ng nha5 3Ei Linh có "ao nhiF5 :iFn "i? TKng có "ao nhiF5 :iFn
"i?
B!" $! LNt số Phi chia cho ( thì 9ư^c P*t _5; là 27 6*5 lấ) số 9ó chia cho & thì
9ư^c P*t _5; là
B!" $%! 3i4n na) "ố /0 t5<i :à con "'ng $Y/ t5oi "ố TDnh t5<i con sa5 2 n7m
nQa
B!" $&!LNt số h*t chia cho 7 có thương là % Wấ) số 9ó chia cho 6 9ư^c số dư

B!" $'! 6hà "Tc Woan n5Xi /( con gà ITc 9` "Tn 9i $Y& số gà 9ó 6hà "Tc Woan cCn
l?i con gà
B!" $(! LNt 9àn gia sac gbm hai lo?i trO5 :à "C Trong 9ó có %% con "C 6*5 thFm &
con trO5 nQa thì số trO5 "'ng $Y/ số "C Gố trO5 cHa 9àn gia sac 9ó làcon
B!" $)! @ó hai ng7n sTch @X giQ thư :i4n cho lớp &U mư^n $Y/ số sTch c ng7n th>
nhất :à cho lớp &I mư^n $Y& số sTch c ng7n th> hai Ii*t r'ng số sTch hai lớp mư^n
"'ng nha5 :à "'ng $&/ _5)ển \]) ng7n th> nhất có_5)ển sTchd ng7n th> hai
có _5)ển sTch
B!" $*!e5`ng 9ưfng t8 nhà Un 9*n trưfng dài $Pm, "i*t _5`ng 9ưfng nà) gấp ( lBn
_5`ng 9ưfng t8 trưfng 9*n tr?m ,g "5ht iể 9i t8 nhà 9*n trưfng Un ph;i 9i _5a
tr?m ,g "5ht \]) _5`ng 9ưfng t8 nhà Un 9*n tr?m ,g "5ht dàim
B!" +! Linh có /2 :iFn "i, sa5 Phi cho Wong 6 :iFn "i thì số "i cHa Linh gấp & lBn
số "i cHa Wong \]) sa5 Phi cho, Linh có:iFn "id Wong có :iFn "i
B!" #! LNt phép chia có số chia "'ng =, thương "'ng 2(, số dư là số lớn nhất có thể
có trong phép chia 9ó Gố "# chia trong phép chia là
B!" $: Wớp &U có tất c; &2 hjc sinh, trong 9ó có $Y/ số hjc sinh 9?t lo?i tr5ng "ình
Gố hjc sinh PhT :à giEi "'ng nha5, PhXng có hjc sinh )*5 Pém \]) số hjc sinh giEi
cHa lớp &U là
B!" !ThKng to ch>a 6& Pg g?o, thKng nhE ch>a số g?o "'ng $Y= số g?o c thKng
to3Ei 2 thKng ch>a "ao nhiF5 Pi klX kgam g?o?
B!" %! LNt 9ơn :# "N 9Ni gbm =% ngưfi ch5ln "# _5a sXng 3Ei "Tc lTi 9C cBn chc Dt
nhất "ao nhiF5 ch5)*n "i*t r'ng mMi ch5)*n 9C chm chc 9ư^c = ngưfiS Pể c; "Tc lTi
9C+
B!" &: LNt phép chia h*t có thương là =, n*5 giQ ng5)Fn số chia :à t7ng số "# chia
lFn % 9ơn :# thì thương mới là $0 :à số dư là & Gố chia :à số "# chia lBn lư^t

B!" '! T<ng cHa "a số là $$=, "i*t t<ng cHa số th> nhất :à th> hai là 67, t<ng cHa số
th> hai :à th> "a là =0 Gố thư nhất, số th> hai, số th> "a lBn lư^t
là!
http://NgocHung.name.vn
B!" (: 3i4n na) con = t5<i :à con "'ng $Y/ t5<i "ố @Tch 9O) & n7m t5<i "ố hơn
t5<i con là!
B!" ): @ó hai "ao g?o, "i*t $Y/ "ao g?o th> nhất "'ng $6Pg :à $Y6 "ao g?o th> hai
"'ng $2 Pg @; hai "ao g?o nnng là!
B!" *! 3i4n na) mo &( t5<i, t5<i co "'ng $Y7 t5<i mo \]) ( n7m nQa t5<i mo
gấp lBn t5<i con
B!" %+: @ó &60 _5)ển sTch ,*p 9p5 :ào / tH, mMi tH có 6 ng7n \]) mMi ng7n có
_5)ển sTch
Iài /$! ITc Woan mang /( _5; tr>ng gà :à mNt số _5; tr>ng :#t, số tr>ng gà gấp &
lBn số tr>ng :#t T<ng số tr>ng "Tc Woan 9` "Tn là!
Iài /2! 3i4n na) t5<i Woan "'ng $Y6 t5<i mo :à "'ng $Y% t5<i "ố Ii*t Woan ( t5<i
T5<i "ố hơn t5<i mo là!
Iài /&! LNt sOn :]n 9Nng hình chQ nh]t có chip5 dài $(6m, chip5 rNng "'ng $Y&
chip5 dài q5ng _5anh sOn :]n 9Nng ngưfi ta trbng cTc cNt 9rn, hai cNt 9rn cTch
nha5 /m Gố cNt 9rn cBn trbng là!
Iài //!Gố lipn trước cHa số "é nhất có "ốn chQ số là!
Iài /(! 3i4n na) Un % t5<i, "i*t 2 n7m nQa t5<i "ố Un gấp / lBn t5<i Un \]) t5<i "ố
Un hi4n na) là t5<i
Iài /6! iể 9Tnh số trang mNt c5ốn sTch dà) /% trang ngưfi ta ph;i dKng "ao nhiF5
chQ số ?
Iài /7! Gố l2 nhE nhất có "a chQ số là!
Iài /%! Gố l2 "é nhất có "a chQ số PhTc nha5 là!
Iài /=! Un nghs ra mNt số Ii*t r'ng số lớn nhất có "a chQ số Dt hơn số Un nghs là
76( \]) số Un nghs là
Iài (0! @h5 :i mNt thta r5Nng hình chQ nh]t là $&0 @hip5 rNng "'ng $Y( nta ch5 :i
@hip5 dài thta r5Nng 9ó là
Iài ($! 6gà) 6 cHa mNt thTng là ngà) th> ";) 6gà) th> "a cHa t5Bn th> tư cHa thTng
9ó là ngà)
Iài (2! Trong mNt phép chia có số "# chia là số chun lớn nhất có "a chQ số Thương
là số lớn nhất có mNt chQ số Gố chia cHa phép chia là , số dư cHa phép chia là
Iài (&! TDch cHa mNt phép nhOn "'ng số chun nhE nhất có "ốn chQ số PhTc nha5 vhi
giQ ng5)Fn th8a số th> nhất :à t7ng th8a số th> hai lFn 6 lBn thì tDch mới "'ng
Iài (/! iipn P*t _5; thDch h^p :ào chM trong mMi "ài sa5!
$ $/(2 , & w 262/ , & .
2 $206 , & w $7=/ , & .
& %7= , ( w / , %7= w %7= .
Iài ((! LNt Ph5 :ưfn hình chQ nh]t có số 9o chip5 dài là số chun lớn nhất có hai chQ
số S tDnh "'ng mét+, chip5 dài gấp 9Xi chip5 rNng q5ng _5anh Ph5 :ưfn ngưfi ta cxm
cTc cjc rào, mMi cjc cTch nha5 7m Gố cjc rào cBn có là11
Iài (6! @ho phép cNng có hai số h?ng vhi t7ng số h?ng th> nhất lFn $2/( 9ơn :# :à
số h?ng th> hai lFn &0%6 9ơn :# thì t<ng 9` cho t7ng thFm1 9ơn :#
Iài (7! Gố tA nhiFn ) có "ốn chQ số tho; m`n /=== , 2 y ) là11
Iài (%! 3ai số có t<ng "'ng $2(0 9ơn :# 6*5 gi;m th8a số th> nhất 9i /(2 9ơn :# :à
t7ng th8a số th> hai lFn 2&$( 9ơn :# thì t<ng mới là1
Iài (=! Trong mNt n7m, ngà) 2% thTng ( là th> "a thì ngà) th> ";) cHa t5Bn P* ti*p
sR :ào ngà) 1 ThTng 6
http://NgocHung.name.vn
Iài 60! LNt phép chia có số chia là số chun lớn nhất có mNt chQ sốd thương là số l2
nhE nhất có "a chQ số PhTc nha5 cCn số dư là số lớn nhất có thể có Gố "# chia cHa
phép chia 9ó là1
Iài 6$!LNt "ể ch>a 9ư^c 2/00lDt nước 6gưfi ta cho hai :Ci cKng ch;) :ào "ể \Ci
th> nhất c> $0 phat thì ch;) 9ư^c &0 lDt nước \Ci th> hai c> 6 phat thì ch;) 9ư^c &0
lDt nước vhi "ể c?n, cho c; hai :Ci cKng ch;) trong "ao nhiF5 phat thì "ể
9B)?
B!" '$!Tìm ) "i*t! a+&2&/ - ) , ( . $%(= ) .111
"+ ) ! 6 w 6666 . 720= ) .111
c+ 6%=2 - ) , / . 6676 ) . 111
B!" '! LNt phép chia h*t có số chia là 7, n*5 ta thFm /22$ 9ơn :# :ào số "# chia thì
thương sR t7ng11 iơn :#
B!" '%! vho;ng thfi gian t8 / gif $2 phat 9*n ( gif Pém 2( phat là11phat
B!" '&! @h5 :i hình cQ nh]t "'ng ch5 :i hình :5Xng c?nh /(m @hip5 dài hình chQ
nh]t là 6(m @hip5 rNng hình chQ nh]t là1m
B!" ''! ITc Wan mang "Tn $2&0 _5; tr>ng 6gà) 9B5 "Tc "Tn 9ư^c $Y( số tr>ng
6gà) th> hai "Tc "Tn 9ư^c $Y& số tr>ng cCn l?i sa5 Phi 9` "Tn ngà) 9B5 Ga5 hai
ngà) "Tn, "Tc Wan cCn l?i 1111_5; tr>ng
B!" '(! Un có 6/ nh`n :c, Iình có Dt hơn Un 26 nh`n :c, @hi có Dt hơn Iình &0 nh`n
:c 6hư :]) số nh`n :c cHa @hi Pém số nh`n :c cHa Un11lBn
B!" ')! 3i4n na) mo hơn con 2/ t5<i, 2 n7m nQa t5<i con "'ng $Y( t5<i mo T5<i cHa
mo hi4n na) là111t5<i
B!" '*! @; gà :à thE 9*m 9ư^c &2 chOn, số gà gấp 9Xi số thE Gố gà :à thE là111
con
B!" (+! LNt m;nh 9ất hình chQ nh]t có chip5 dài là $2m, "i*t r'ng 2 lBn chip5 dài thì
"'ng & lBn chip5 rNng TDnh ch5 :i hình chQ nh]t 9ó1111
B!" (#! 3i4n na) mo &( t5<i :à gấp 7 lBn t5<i ThTi 3Ei sa5 "ao nhiF5 n7m nQa t5<i
mo sR gấp / lBn t5<i ThTi?
B!" ($! @ho ( chQ số 0d 6d 7d% d=
Tìm hi45 cHa số lớn nhất :à số "é nhất có n7m chQ số PhTc nha5 9ư^c l]p t8
cTc số trFn?
B!" (! LNt phép chia có số chia là 7, số dư là / iể phép chia 9ó là phép chia h*t :à
thương t7ng thFm & 9ơn :# cBn thFm :ào số "# chia là!111
B!" (%! Thư :i4n có & ng7n sTch @X giQ thư :i4n cho lớp &U mư^n $Y( số sTch c
ng7n th> nhất, cho lớp &I mư^n $Y/ số sTch c ng7n th> hai, cho lớp &@ mư^n $Y& số
sTch c ng7n th> "a 6hư :]) mMi lớp 9p5 9ư^c mư^n số sTch như nha5 là &2 c5ốn
Gố sTch thư :i4n có tất c; là!1
B!" (&! LNt hình chQ nh]t có chip5 dài gấp ( lBn chip5 rNng 6*5 t7ng chip5 dài thFm
2cm :à giQ ng5)Fn chip5 rNng thì di4n tDch hình chQ nh]t t7ng thFm $6 cm
2
Vi4n tDch
hình chQ nh]t 9ó là!111
B!" ('! Lo mang ra ch^ "Tn 2( _5; cam :à 7( _5; _5ht I5<i sTng mo 9` "Tn 9ư^c
mNt số cam :à mNt số _5ht, cCn l?i $Y( số cam :à $Y( số _5ht 6hư :]) "5<i sTng mo
9` "Tn 9ư^c tất c; 11_5; _5ht :à cam
http://NgocHung.name.vn
BÀI ,I-M ./0 H1C 2INH 3I4I .56N VIÔLIMPIC LỚP
.789ng .H .h: L;c < .h9" g"an: %+ph=t
H> v! t?n:11111111111111111111Wớp! &1
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
B!" #: Hãy sắp xếp các ô chứa số, biểu thức trong bảng sau theo thứ tự giá trị của
số, biểu thức trong ô tng !"n# $i%n theo thứ tự tng !"n,bắt $"u t& số ',
()*'+,(,-
$dam 2m 2Pm 2/dam $Pm &6dam $Pm 6/dam
$cm 2mm $Pm /hm $Pm &hm $Pm /%dam
$(mm $Pm 6hm $m 2dm &Pm2/dam
$hm 2dam $Pm (hm $Pm 2hm /Pm 2/dam
$dm 2cm $Pm //dam $Pm 2/dam $Pm(/dam
B!" $. /0 hãy 123t ch24ng ng5i 16t $ể 1% $7ch b8ng cách giải $9ng các b:i toán
sau. # ;i%n 1:o ch< ******* trong các c=u sau-
# LNt ngưfi m5a & gói Poo :à $ gói "Tnh, mMi gói Poo cOn nnng $&(g :à mMi gói
"Tnh cOn nnng $70g \]) ngưfi 9ó m5a tất c; g "Tnh Poo
2ITc Un n5Xi /2 con thE, "Tc 9` "Tn 9i $Y7 số thE \]) "Tc Un cCn l?icon thE
@ó 2 tai Poo, tai th> nhất có &% cTi Poo, tai th> hai có &/ cTi Poo Gố Poo 9ó 9ư^c
chia 9p5 cho % "?n 6hư :]) mMi "?n 9ư^c chia cTi Poo
% @ó "ao nhiF5 số có hai chQ số mà hi45 hai chQ số "'ng (?
&.@ó "ao nhiF5 số có hai chQ số mà t<ng cTc chQ số "'ng =?
'. Tìm số có "a chQ số "i*t chQ số hàng tr7m hơn chQ số hàng ch[c 6 9ơn :#, chQ số
hàng ch[c tr8 9i chQ số hàng 9ơn :# "'ng &
(3i4n na) con = t5<i :à con "'ng $Y/ t5<i "ố @Tch 9O) & n7m t5<i "ố hơn t5<i con
là!
)ITc Woan mang /( _5; tr>ng gà :à mNt số _5; tr>ng :#t, số tr>ng gà gấp & lBn số
tr>ng :#t T<ng số tr>ng "Tc Woan 9` "Tn là!
*LNt sOn :]n 9Nng hình chQ nh]t có chip5 dài $(6m, chip5 rNng "'ng $Y& chip5 dài
q5ng _5anh sOn :]n 9Nng ngưfi ta trbng cTc cNt 9rn, hai cNt 9rn cTch nha5 /m Gố
cNt 9rn cBn trbng là!
#+.@ó &60 _5)ển sTch ,*p 9p5 :ào / tH, mMi tH có 6 ng7n \]) mMi ng7n có _5)ển
sTch
B!" ! /0 hãy t>0 trong bảng sau các c?p ô chứa số, biểu thức c@ giá trị b8ng
nhau*# A?p ô n:o c@ giá trị b8ng nhau th> $i%n 1:o ô trBn cCng 0Dt số-
http://NgocHung.name.vn
%7= , 6 w / , %7= q - /(6 . /( , % %=(6 &27%
$/(2 w $%76 , / /7&/ $%7( ! q . ( $(($ , /
q ! ( . 26 dư & q .&7( %7=0 q . $&&
(26 , = $$(2 , 7 620/ (6% w /2(
/2( w (6% S777% - $222+ ! 2 7 , $$(2 q . %$6

sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần số bi của Long... Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị....... con gà.. Số bị chia trong phép chia là.. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò....... Bài 19:Cho tích 32 x y.......... .... Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?......... Nhà bác Loan còn lại ... Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau........... Bài 29:Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km..... quyển sách......... Biết rằng An có 30 viên bi.. Vậy sau khi cho. Trong đó có 88 con bò.... Nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là.... Bác đã bán đi 1/3 số gà đó... Số chia và số bị chia lần lượt là.... Bài 25:Một số hết chia cho 7 có thương là 8 . biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt...... nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3... Số học sinh khá và giỏi bằng nhau... Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? Tùng có bao nhiêu viên bi?..... Bài 33:Thùng to chứa 63 kg gạo....name.......... trong đó có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình..viên bi........... Bài 31: Một phép chia có số chia bằng 9. thừa số thứ nhất bằng 9. Tính tuổi con sau 2 năm nữa. Bài 28: Có hai ngăn sách.......... Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò....... đơn vị.... thương bằng 25.....con. Vậy số học sinh giỏi của lớp 3A là.. ngăn thứ hai có... số thứ hai....... số thứ ba lần lượt là:. Bài 35: Một phép chia hết có thương là 9.............. biết tổng của số thứ nhất và thứ hai là 67......... Bài 21: Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An và bớt 3 viên.... Vậy quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài.. Long có ..http://NgocHung........... Vậy: Thừa số thứ nhất là.. Bài 30: Minh có 42 viên bi....... Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng ....... Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng.Thừa số thứ hai là. thùng nhỏ chứa số gạo bằng 1/9 số gạo ở thùng to..... Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng.. Số trâu của đàn gia súc đó là. đơn vị..... tổng của số thứ hai và thứ ba là 90.quyển sách..... Lấy số đó chia cho 6 được số dư là..... Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai... Bài 23: Một số khi chia cho 5 thì được kết quả là 27...viên bi. Bài 20: Hai số có tích bằng 45....Hỏi 2 thùng chứa bao nhiêu ki -lô -gam gạo?... Vậy ngăn thứ nhất có.............. Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố............. Bài 32: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh.. số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó................ Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển... Hỏi bác lái đò cần chở ít nhất bao nhiêu chuyến biết rằng mỗi chuyến đò chỉ chở được 9 người( kể cả bác lái đò)..... Bài 26: Nhà bác Loan nuôi 45 con gà.. Bài 34: Một đơn vị bộ đội gồm 98 người chuẩn bị qua sông.....vn Bài 18: Hai số có tích bằng 135.... Số thư nhất.. không có học sinh yếu kém.... Bài 36: Tổng của ba số là 119.m........ Minh có.................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->