CÔNG TY CP DVKT NHẬT SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐC: 850/34, 30/4, P.11, Tp. Vũng Tàu,

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tel: 064-3616871; Fax: 064-3616972

Số: 04 /BBGNTL-NS12

-------------------o0o-----------------

Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 02 năm 2012

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2012
-

Tại : Căn cứ Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí

Bên giao: Bùi Thị Phượng

Chức vụ: Nhân viên

Bên nhận:

Chức vụ:

Đã tiến hành giao nhận tài liệu nội dung chi tiết như sau:

ST
T

Nội dung tài liệu

Số chứng từ

1

2

3

Bản gốc
Số
Số
trang/b
bản
ản
4
5

1

Bản thanh lý hợp đồng

01

02

2

Giấy đề nghị thanh toán

01

02

3

Hóa đơn GTGT

01

01

4

Biên bản nghiệm thu và bàn
giao

01

01

0000021

Bản copy
Số
bản

Số
trang

6

7

Nơi nhận
bản gốc

Ghi chú

8

9

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị ngang nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên )

CÔNG TY CP DVKT NHẬT SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐC: 850/34, 30/4, P.11, Tp. Vũng Tàu,
Tel: 064-3616871; Fax: 064-3616972

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------o0o-----------------

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.