P. 1
Biên bản giao nhận chứng từ

Biên bản giao nhận chứng từ

|Views: 9,660|Likes:
Được xuất bản bởibuithiphuong203

More info:

Published by: buithiphuong203 on Mar 01, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

CÔNG TY CP DVKT NHẬT SƠN

ĐC: 850/34, 30/4, P.11, Tp. Vũng Tàu,
Tel: 064-3616871; Fax: 064-36167!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ"# $%p & T' () & *+n, P,-#
-------------------)0)-----------------
Số: 04 /GNT!"NS#$ Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 02 năm 2012
I%N &N GIAO NHẬN TÀI !IỆ'
Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2012
- T+. : C/n #0 C1ng 23 T4** 5TV T,67ng 5+. 8à (9#, V: ;,)an (<u ;,=
>?n g.a): >@. T,9 P,6Ang C,0# 8:: 4,Bn 8.?n
>?n n,%n: C,0# 8::
ĐC 2.Dn ,àn, g.a) n,%n 2à. l.Eu n". Fung #,. 2.D2 n,6 Gau:
HT
T
4". Fung 2à. l.Eu HI #,0ng 2J
>Kn gI# >Kn #)p3
47. n,%n
LKn gI#
M,. #,- HI
LKn
HI
2Nang/L
Kn
HI
LKn
HI
2Nang
1 ! 3 4 5 6 7 8
1 >Kn 2,an, lO ,Ap PQng 01 0!
! M.R3 PS ng,9 2,an, 2)Tn 01 0!
3 *Ua P7n MTMT 00000!1 01 01
4
>.?n LKn ng,.EV 2,u 8à Làn
g.a)
01 01
>.?n LKn nà3 P6A# l%p 2,àn, 0! LKn, VW. L?n g.X 01 LKn #U g.T 2N9 ngang n,au.
()I DIỆN %N GIAO
*K+, -./ 01 .2 345 6
()I DIỆN %N NHẬN
*K+, -./ 01 .2 345 6
CÔNG TY CP DVKT NHẬT SƠN
ĐC: 850/34, 30/4, P.11, Tp. Vũng Tàu,
Tel: 064-3616871; Fax: 064-36167!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ"# $%p & T' () & *+n, P,-#
-------------------)0)-----------------

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->