PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA HỌC 9 Năm học : 2008 - 2009

Căn cứ khung phân phối chương trình của Bộ GD – ĐT. Áp dụng cho 37 tuần Cả năm : 37 tuần x 2tiết = 74 tiết Học kì I : 19 tuần x 2 tiết = 38 tiết Học kì II : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết TIẾT TUẦN Nội dung PPCT Học kì I CHƯƠNG I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 1 Ôn tập hóa học 8 1 2 Tính chất của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit 3 Một số oxit quan trọng 2 4 Một số oxit quan trọng ( tt ) 5 Tính chất hóa học của axit 3 6 Một số axit quan trọng 7 Một số axit quan trọng (tt) 4 8 Một số axit quan trọng (tt) 9 Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit 5 10 Thực hành tính chất hóa học của oxit và axit 11 Kiểm tra viết (45 phút) 6 12 Tính chất hóa học của bazơ 13 Một số bazơ quan trọng 7 14 Một số bazơ quan trọng (tt) 15 Tính chất hóa học của muối 8 16 Tính chất hóa học của muối (tt) 17 Một số muối quan trọng 9 18 Phân bón hóa học 19 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 10 20 Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô cơ 21 Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối 11 22 Kiểm tra viết (45 phút ) CHƯƠNG II : KIM LOẠI 12 23 Tính chất vật lí của kim loại 24 Tính chất hóa học của kim loại 25 Dãy hoạt động hóa học của kim loại 13 26 Nhôm 27 Sắt 14 28 Hợp kim sắt : Gang, thép 29 Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 15 30 Luyện tập chương II : Kim loại 31 Thực hành tính chất hóa học của nhôm, sắt CHƯƠNG III : PHI KIM, SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN 16 HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 32 Tính chất của phi kim 17 33 Clo

18 19 HK II 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Clo (tt) Cacbon Các oxit của cacbon Ôn tập Học kì I Kiểm tra Học kì I Axit cacbonic và muối cacbonat Silic. Công nghiệp silicát Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tt) Luyện tập chương III Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn. POLIME Rượu etylic Axit axetic Axit axetic (tt) Mối quan hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic Kiểm tra viết (45 phút ) Chất béo Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo Thực hành : Tính chất của rượu và axit Glucozơ Saccacozơ Tinh bột và xenlulozơ Protein Polyme Polyme (tt) Thực hành tính chất của gluxit Ôn tập cuối năm Ôn tập cuối năm (tt) Kiểm tra Học kì II . NHIÊN LIỆU Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hợp chất hữu cơ Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Kiểm tra viết Metan Etilen Axetilen Ben zen Ben zen (tt) Dầu mỏ và khí thiên nhiên Nhiên liệu Luyện tập chương IV : Hiđrocacbon – Nhiên liệu Thực hành : Tính chất của hiđrocacbon CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. TH : tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng CHƯƠNG IV : HIĐROCACBON.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.