P. 1
Bai Tap Hai Qui Tac Dem-co Ds

Bai Tap Hai Qui Tac Dem-co Ds

|Views: 606|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Nhan

More info:

Published by: Thanh Nhan on Mar 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP HAI QUI TẮC ĐẾM

Bài 1: Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên tho"#
a$ %&' 6 chữ số(
b$ %&' 6 chữ số )hác nha(
c$ %&' 6 chữ số )hác nha *+ chia h,t cho 2(
ĐS: a) 6
6
b) 6! c) 3.5! = 360
Bài 1: -ó 25 đ.i bón% đá tha' %ia t/anh c0p( -1 2 đ.i ph"i đ2 *ới nha 2 t/ận 3đi *+ *4$( 56i có
bao nhiê t/ận đ27
ĐS: có 25.24 = 600 trận
Bài 1: -ó bao nhiê số palin8/o' %&' 5 chữ số 3số palin8/o' l+ số '+ n, ta *i,t các chữ số th9o
th1 t! n%ược l:i th; %iá t/< c=a nó )h>n% tha? đ@i$(
ĐS: Số cần tìm có dạng:
abcba
có 9.10.10 = 900 !ố)
aA B.t bó hoa %&' có# 5 b>n% h&n% t/Cn%, 6 b>n% h&n% đ6 *+ D b>n% h&n% *+n%( 56i có '2? cách
chEn l2? 1 b>n% hoa7
bA FG các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiê số )hác nha có nhữn% chữ số )hác nha7
ĐS# aA 1H( bA 15(
Bài 1:
aA FG các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên có 5 chữ số7
bA FG các chữ số I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên chJn có 3 chữ số7
cA -ó bao nhiê số t! nhiên có hai chữ số '+ c" hai chữ số đ4 l+ số chJn7
8A -ó bao nhiê số t! nhiên có 5 chữ số, t/on% đó các chữ số cách đ4 chữ số đ1n% %iữa th; %iốn%
nha7
9A -ó bao nhiê số t! nhiên có 6 chữ số *+ chia h,t cho 57
ĐS# aA 3125( bA 16H( cA 2I 8A KII( 9A 1HIIII(
Bài 1: B.t đ.i *Ln n%hM chNn b< được 2 *O )<ch, 3 điM '0a *+ 6 b+i hát( F:i h.i 8iPn, 'Qi đ.i
chR được t/;nh 8iPn 1 *O )<ch, 1 điM '0a *+ 1 b+i hát( 56i đ.i *Ln n%hM t/ên có bao nhiê cách
chEn chưSn% t/;nh biể 8iPn, bi,t /Tn% ch2t lượn% các *O )<ch, điM '0a, các b+i hát l+ như nha7
ĐS# 36(
Bài 1: B.t n%ưUi có D cái áo t/on% đó có 3 áo t/Cn% *+ 5 cái c+ *:t t/on% đó có hai c+ *:t '+
*+n%( 56i n%ưUi đó có bao nhiê cách chEn áo V c+ *:t n,#
aA -hEn áo n+o cWn% được *+ c+ *:t n+o cWn% được7
bA XY chEn áo t/Cn% th; )h>n% chEn c+ *:t '+ *+n%7
ĐS# aA 35( bA 2K(
Bài 1: -ho tập hợp Z [ \1, 2, 3, 4, 5]( -ó bao nhiê c^p sCp th1 t! 3_, ?$ bi,t /Tn%#
aA
, x A y A ∈ ∈
bA
{ , } x y A ⊂
cA
, 6 x A y A vaøx y ∈ ∈ + =
(
ĐS# aA 25( bA 2I( cA 5 c^p(
Bài 1: Với 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số#
aA `&' 2 chữ số7 bA `&' 2 chữ số )hác nha7 cA aố lb %&' 2 chữ số7
8A aố chJn %&' 2 chữ số )hác nha7 9A `&' 5 chữ số *i,t )h>n% l^p l:i7
cA `&' 5 chữ số *i,t )h>n% l^p l:i chia h,t cho 57
ĐS# aA 25( bA 2I(cA 15 8A H( 9A 12I( cA 24(
Bài 1: FG 6 số# I, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số có 3 chữ số#
aA dhác nha7
bA dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số lớn hSn 3II7
cA dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số chia h,t cho 57
8A dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số chJn7
9A dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số lb7
ĐS# aA 1II( bA 6I( cA 36 8A 52( 9A 4H(
Bài 1:
aA FG các số# I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số lb có 3 chữ số )hác nha nh6 hSn 4II7
bA FG các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số có 3 chữ số )hác nha nT' t/on%
)ho"n% 33II , 5II$(
ĐS# aA 35( bA 24(
Bài 1: B.t t/ưUn% ph@ th>n% có 12 hEc sinh ch?ên tin *+ 1H hEc sinh ch?ên toán( Fh+nh lập '.t
đo+n %&' hai n%ưUi sao cho có '.t hEc sinh ch?ên toán *+ '.t hEc sinh ch?ên tin( 56i có bao
nhiê cách lập '.t đo+n như t/ên7
Bài 1: -ó bao nhiê cách sCp _,p 3 n%ưUi đ+n >n% *+ 2 n%ưUi đ+n b+ n%&i t/ên '.t chi,c %h, 8+i
sao cho 2 n%ưUi cen% phái ph"i n%&i %fn nha(
Bài 1: -ó bao nhiê cách sCp _,p H *iên bi đ6 *+ H *iên bi đ9n _,p th+nh '.t 8Y? sao cho hai *iên
bi cen% '+ )h>n% được O %fn nha(

2. trong đó có bao nhiêu số chẵn? e/ Khác nhau. 6 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 400? b/ Từ các chữ số 1. Bài 1: a/ Từ các số: 0. 3. ĐS: a/ 35. 3. Thành lập một đoàn gồm hai người sao cho có một học sinh chuyên toán và một học sinh chuyên tin. trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5? d/ Khác nhau. 2. 4. 500). Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn như trên? Bài 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 người đàn ông và 2 người đàn bà ngồi trên một chiếc ghế dài sao cho 2 người cùng phái phải ngồi gần nhau. 5 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau nằm trong khoảng (300 . e/ 48. 4. trong đó có bao nhiêu số lẻ? ĐS: a/ 100. c/ 36 d/ 52. Bài 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 viên bi đỏ và 8 viên bi đen xếp thành một dãy sao cho hai viên bi cùng màu không được ở gần nhau. b/ 60. Bài 1: Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. 5.b/ Khác nhau. . b/ 24. 1. trong đó có bao nhiêu số lớn hơn 300? c/ Khác nhau.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->