P. 1
Bai Tap Hai Qui Tac Dem-co Ds

Bai Tap Hai Qui Tac Dem-co Ds

|Views: 610|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Nhan

More info:

Published by: Thanh Nhan on Mar 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP HAI QUI TẮC ĐẾM

Bài 1: Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên tho"#
a$ %&' 6 chữ số(
b$ %&' 6 chữ số )hác nha(
c$ %&' 6 chữ số )hác nha *+ chia h,t cho 2(
ĐS: a) 6
6
b) 6! c) 3.5! = 360
Bài 1: -ó 25 đ.i bón% đá tha' %ia t/anh c0p( -1 2 đ.i ph"i đ2 *ới nha 2 t/ận 3đi *+ *4$( 56i có
bao nhiê t/ận đ27
ĐS: có 25.24 = 600 trận
Bài 1: -ó bao nhiê số palin8/o' %&' 5 chữ số 3số palin8/o' l+ số '+ n, ta *i,t các chữ số th9o
th1 t! n%ược l:i th; %iá t/< c=a nó )h>n% tha? đ@i$(
ĐS: Số cần tìm có dạng:
abcba
có 9.10.10 = 900 !ố)
aA B.t bó hoa %&' có# 5 b>n% h&n% t/Cn%, 6 b>n% h&n% đ6 *+ D b>n% h&n% *+n%( 56i có '2? cách
chEn l2? 1 b>n% hoa7
bA FG các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiê số )hác nha có nhữn% chữ số )hác nha7
ĐS# aA 1H( bA 15(
Bài 1:
aA FG các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên có 5 chữ số7
bA FG các chữ số I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số t! nhiên chJn có 3 chữ số7
cA -ó bao nhiê số t! nhiên có hai chữ số '+ c" hai chữ số đ4 l+ số chJn7
8A -ó bao nhiê số t! nhiên có 5 chữ số, t/on% đó các chữ số cách đ4 chữ số đ1n% %iữa th; %iốn%
nha7
9A -ó bao nhiê số t! nhiên có 6 chữ số *+ chia h,t cho 57
ĐS# aA 3125( bA 16H( cA 2I 8A KII( 9A 1HIIII(
Bài 1: B.t đ.i *Ln n%hM chNn b< được 2 *O )<ch, 3 điM '0a *+ 6 b+i hát( F:i h.i 8iPn, 'Qi đ.i
chR được t/;nh 8iPn 1 *O )<ch, 1 điM '0a *+ 1 b+i hát( 56i đ.i *Ln n%hM t/ên có bao nhiê cách
chEn chưSn% t/;nh biể 8iPn, bi,t /Tn% ch2t lượn% các *O )<ch, điM '0a, các b+i hát l+ như nha7
ĐS# 36(
Bài 1: B.t n%ưUi có D cái áo t/on% đó có 3 áo t/Cn% *+ 5 cái c+ *:t t/on% đó có hai c+ *:t '+
*+n%( 56i n%ưUi đó có bao nhiê cách chEn áo V c+ *:t n,#
aA -hEn áo n+o cWn% được *+ c+ *:t n+o cWn% được7
bA XY chEn áo t/Cn% th; )h>n% chEn c+ *:t '+ *+n%7
ĐS# aA 35( bA 2K(
Bài 1: -ho tập hợp Z [ \1, 2, 3, 4, 5]( -ó bao nhiê c^p sCp th1 t! 3_, ?$ bi,t /Tn%#
aA
, x A y A ∈ ∈
bA
{ , } x y A ⊂
cA
, 6 x A y A vaøx y ∈ ∈ + =
(
ĐS# aA 25( bA 2I( cA 5 c^p(
Bài 1: Với 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số#
aA `&' 2 chữ số7 bA `&' 2 chữ số )hác nha7 cA aố lb %&' 2 chữ số7
8A aố chJn %&' 2 chữ số )hác nha7 9A `&' 5 chữ số *i,t )h>n% l^p l:i7
cA `&' 5 chữ số *i,t )h>n% l^p l:i chia h,t cho 57
ĐS# aA 25( bA 2I(cA 15 8A H( 9A 12I( cA 24(
Bài 1: FG 6 số# I, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số có 3 chữ số#
aA dhác nha7
bA dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số lớn hSn 3II7
cA dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số chia h,t cho 57
8A dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số chJn7
9A dhác nha, t/on% đó có bao nhiê số lb7
ĐS# aA 1II( bA 6I( cA 36 8A 52( 9A 4H(
Bài 1:
aA FG các số# I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiê số lb có 3 chữ số )hác nha nh6 hSn 4II7
bA FG các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiê số có 3 chữ số )hác nha nT' t/on%
)ho"n% 33II , 5II$(
ĐS# aA 35( bA 24(
Bài 1: B.t t/ưUn% ph@ th>n% có 12 hEc sinh ch?ên tin *+ 1H hEc sinh ch?ên toán( Fh+nh lập '.t
đo+n %&' hai n%ưUi sao cho có '.t hEc sinh ch?ên toán *+ '.t hEc sinh ch?ên tin( 56i có bao
nhiê cách lập '.t đo+n như t/ên7
Bài 1: -ó bao nhiê cách sCp _,p 3 n%ưUi đ+n >n% *+ 2 n%ưUi đ+n b+ n%&i t/ên '.t chi,c %h, 8+i
sao cho 2 n%ưUi cen% phái ph"i n%&i %fn nha(
Bài 1: -ó bao nhiê cách sCp _,p H *iên bi đ6 *+ H *iên bi đ9n _,p th+nh '.t 8Y? sao cho hai *iên
bi cen% '+ )h>n% được O %fn nha(

trong đó có bao nhiêu số chẵn? e/ Khác nhau. trong đó có bao nhiêu số lớn hơn 300? c/ Khác nhau. 500). 2. e/ 48. 2. 5. 3. Bài 1: a/ Từ các số: 0. b/ 60. 1. Thành lập một đoàn gồm hai người sao cho có một học sinh chuyên toán và một học sinh chuyên tin. 5 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau nằm trong khoảng (300 . trong đó có bao nhiêu số lẻ? ĐS: a/ 100. Bài 1: Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Bài 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 viên bi đỏ và 8 viên bi đen xếp thành một dãy sao cho hai viên bi cùng màu không được ở gần nhau. c/ 36 d/ 52. 3. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn như trên? Bài 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 người đàn ông và 2 người đàn bà ngồi trên một chiếc ghế dài sao cho 2 người cùng phái phải ngồi gần nhau. trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5? d/ Khác nhau.b/ Khác nhau. 6 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 400? b/ Từ các chữ số 1. ĐS: a/ 35. 4. . 4. b/ 24.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->