BÀI TẬP VỀ RƯỢU Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một rượu A thu được 3,3 gam CO2

và 1,8 gam H2O .Xác định công thức phân tử A A. C3H8O B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. đáp án khác

Câu 2: Có một rượu đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH Câu 3: (Đề thi cao đẳng 2008): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C3H8O2 B. C4H10O2 C. C2H6O D. C2H6O2

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ta thu được 4,5 gam H2O và 3,36 lít CO2 (đktc).Xác định công thức phân tử hai rượu A. CH4O và C3H8O C. C2H6O và CH4O B. C2H6O và C3H8O D. C4H10O và C3H8O

Câu 5: Một rượu X mạch hở, không làm mất màu nước brom. Để đốt cháy a lít hơi rượu X thì cần 2,5a lít oxi ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C2H5OH Câu 6:Một rượu no đơn chức A có % oxi theo khối lượng là 34,78% .Tìm công thức phân tử của rượu A A. C2H5OH B. C3H7OH C. CH3OH D. C4H9OH

Câu 7: (Đề thi đại học khối A 2008): Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 8: Cho Na dư tác dụng hoàn toàn với 21,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức sinh ra 4,48 lít khí H2 đktc . Biết rượu này có số nguyên tử gấp đôi rượu kia .Công thức cấu tạo 2 rượu là

CH3OH và C3H7OH C. C3H8O2 .36 lít khí H2 (đktc).Giá tri của V là A.06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). B. Mặt khác.47 gam Câu 10: Cho 4. 1. Công thức phân tử của X. C đều sai Câu 12: Cho natri kim loại tác dụng với 1. CH3OH và C2H5OH B. 1.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thấy thoát ra 336ml H2 đktc. C2H6O. C2H6O2.4 lít D. tạo ra 4.9 gam D. Khối lượng muối thu được là A.12 lít C. C.1.93 gam C. Kết quả khác Câu 13: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C2H5OH và C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH B. Y là: A.6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .84 gam một hỗn hợp hai rượu no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ. Công thức cấu tạo 2 rượu là: A. C3H6O. Các câu A. 11. C4H9OH và C5H11OH B. C2H6O. A. C2H5OH và C3H7OH D. C4H9OH và C8H17OH Câu 9: Cho 1. thu được chưa đến 0. C3H5OH và C4H9OH D. C3H8O. 2.3 mol CO2 và 0.6 gam chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. tác dụng hết với Na thì thu được 3. thu được 0. Xác định công thức phân tử mỗi rượu. Xác định công thức phân tử của hai rượu trên.A.93 gam B. CH3OH và C2H5OH C. 22. B. C2H5OH và C4H9OH C.15 mol H2. cho 0. C3H7OH và C6H13OH B.2 lít Câu 11: Cho 2. A.24 lít B. 2. C4H7OH và C5H11OH Câu 14: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. 2.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư).425 mol H2O. C2H5OH và C3H7OH D. C4H8O. CH3OH và C2H5OH C. CH4O. D.

CH3OH C.6428.8 gam nước. 0. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). 1. Công thức phân tử của Y là A.3 D. 2. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). B. thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1. C2H5OH và C3H7OH. C2H5OH . sản phẩm chính thu được là A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). C3H7OH B. Sau khi các phản ứng kết thúc. CH3OH và C2H5OH. ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là A. mạch hở. 0. Câu 28: Đề thi đại học khối B 2008 : Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức. 0. Câu 30: Đề thi đại học khối A 2008 : Khi tách nước từ rượu (ancol) 3 metylbutanol-2 (hay 3metylbutan-2-ol). Công thức phân tử của A là A. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1. B. 4. C4H9OH Câu 27: Đề thi đại học khối B 2008: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y.1 B. Câu 31: Đun 132. D.2 C. C.Câu 15: Đun nóng m1 gam ancol no. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. C3H5OH và C4H7OH. D. 3. C. C3H7OH B. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).8 g hỗn hợp gồm 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111. Câu 29: Đề thi cao đẳng 2008: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc. C4H8O. C. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. C. C2H5OH D. B. đơn chức A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. tỉ khối hơi của X so với Y là 1. (B) là : A. B. C4H9OH D.4 Câu 32: Trong dung dịch rượu (B).4375. D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC.2g. Cacbon chiếm 94%( theo khối lượng ) tỉ lệ số mol rượu : nước là 43 : 7 . Số mol mỗi ete là : A. 0. CH3OH C. CH4O. C3H8O. C2H6O. C3H7OH và C4H9OH. D.

0. phần 2 đem tách nước hoàn toàn thu được hh 2 anken.m có giá trị là : A. không nhánh là đồng đẳng kế tiếp nhau. C2H5OH và CH3OH D. CH3OH và CH3CH2CH2OH C. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.5. được hh N chứa 2 anđehyt. đơn chức X qua bình đựng CuO dư. rượu A là A. 0. 0. Etanol và propanol -1 D.36g Câu 34: Một hỗn hợp gồm hai rượu no.32g.32g D. 8. Sau khi pứ hoàn toàn. Etanol và butanol Câu 35: Hỗn hợp M gồm 2 rượu đơn chức. 0.92 B. đơn chức.15mol H2.5. Giá trị của m là? A. đốt cháy a mol A cần 3. Phần 2 pứ hoàn toàn với CuO ở t0 cao. HO-CH2-CH2-OH D.32 C. Metanol và butanol C.đốt cháy hòan toàn 2 anken này thu được m gam H2O. CH3OH C.6g hh M thành 3 phần bằng nhau.92g .4g Ag.32 gam.46 Câu 37: Rượu A có số nhóm OH bằng số C.64 D. C2H5OH và CH3CH2CH2OH B.nung nóng. Toàn bộ lượng N pứ hết với AgNO3/NH3 . Sau khi phản ứng hoàn tòan. 1.8g B. Chia 45. C3H7OH Câu 38: Cho m gam một ancol no. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.64g B. Ete hóa hoàn toàn hỗn hợp hai rượu trên ta được hỗn hợp 3 ete trong đó có ete C5H12O thì hai rượu trên có thể là: A. phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2. Etanol và isopropanol B. 0. 0.thu được 86. CTCT 2 rượu là A.46g C.24lit CO2 (đktc). 0. CH3OH và C4H9OH Câu 36: Cho mg 1 ancol(rượu) no. 0. hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 15.1g D.Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với Hidro là 15. đơn chức X qua bình dựng CuO (dư) nung nóng. C3H5(OH)3 B.được 0. mạch hở. 0. Giá trị của m là: A.Câu 33: Chia a gam hh 2 rượu no đđơn chức thành 2 phần bằng nhau. 0.18g C.5a mol O2. Phần 1 tác dụng với Na dư.

0. Sau khi phản ứng hoàn tòan khối lượng chất rắn trong bình giảm m gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với H2 là 19. Đốt hết lượng rượu trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình dd NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng m gam.32 D.4 gam hỗn hợp 3 rượu đơn chức ( có H2SO4 đặc. 0. C2H5OH và C3H7OH D. 0. C3H7OH và C4H9OH B. C4H9OH và C5H11OH Câu 44: Đun 66.4 gam CuO dư. Sau khi phản ứng hoàn tòan khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. CH3OH và C2H5OH C. Sau khi phản ứng hoàn toàn. 0. Y bằng 10. 0. C2H5OH D.48 gam chất rắn.64 B.2 B. C3H7OH B. CTCT của A là: A.3 C. Công thức phân tử của 2 rượu X và Y là A. Hỗn hợp thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 47/3.4 D. 0. Giá trị của m là? Câu 42: Đem oxi hóa 3. 1400C ) thu được 55. CTCT của X và Y là? A. CH3OH C. Giá trị của m là? Câu 41: Cho m gam một ancol 2 chức X qua bình dựng CuO dư.6 gam hỗn hợp 6 ete với số mol bằng nhau. 0. Sau phản ứng thu được andehit B và 14 gam chất rắn.64g.96 gam hỗn hợp gồm hai rượu X.Câu 39: Cho 1. CH3OH và C5H11OH C.8 gam một ancol no đơn chức X qua bình dựng CuO (dư). CH3OH và C3H7OH D. C2H5OH và C4H9OH B.48 C. C4H9O Câu 43: Đem oxi hóa 4. nung nóng.6 gam CuO dư. khối lượng chất rắn trong giảm 0. C2H5OH và C3H7OH .92 Câu 40: Cho một ancol no đơn chức qua bình dựng CuO(dư) nung nóng. Số mol mỗi rượu là: A. nung nóng.32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với H2 là 19.5 Câu 45: Đun nóng 2 rượu no đơn X và Y với xúc tác H2SO4 đặc ở 1400 thu được hỗn hợp 3 ete trong đó 1 ete có phân tử khối là 88 đvc. Sau phản ứng thu được hh B chứa 2 andehit và còn lại 8. 0. giá trị của m là? A.2 gam rượu đơn chức A bằng 15.

Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3. Mặt khác.2-điol.2 mol một ancol X no.5. B. C. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 0. C3H8O2.8 gam Ag. Công thức phân tử của X. 2. 4. đơn chức. C2H6O2. mạch hở cần vừa đủ 17.75). C.9 và glixerol. 4. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O. 76.92 lít khí O2 (ở đktc).4. B. 80. 9.92. 1. C.2. H2O và CH3OH dư). D. C. 0. thu được chưa đến 0. 0. được 12. D. C2H6O. Mặt khác cho 0. sinh ra 64.5%.32 gam.8 và propan-1. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng.32. 0.9 và propan-1.8. C3H8O. 4. Câu 49: Oxi hoá 1. D. thoả mãn tính chất trên là A. B.9 và propan-1. C. D. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng. Câu 48: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no.425 mol H2O. B. B. . Giá trị của m là? A. Y là A. 3.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A. D.3-điol. 9. nung nóng. Câu 47: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime. 7.6%.96 gam Ag. D.64. 0. sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. 8. nếu cho 0. đơn chức X qua bình đựng CuO (dư). C3H6O.3 mol CO2 và 0. Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. 70.4%.0%.15 mol H2.Câu 46: Cho m gam một ancol (rượu) no. Giá trị của m là A.8. C. C4H8O. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15. C2H6O. thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13. B. CH4O.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng.46. 4.1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. thu được 0.2-điol. 7. 65. không tác dụng được với NaOH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful