P. 1
Bai Tap Ve Ruou on Thi Dai Hoc(1)

Bai Tap Ve Ruou on Thi Dai Hoc(1)

|Views: 171|Likes:
Được xuất bản bởiLe Lam

More info:

Published by: Le Lam on Mar 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP VỀ RƯỢU Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một rượu A thu được 3,3 gam CO2

và 1,8 gam H2O .Xác định công thức phân tử A A. C3H8O B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. đáp án khác

Câu 2: Có một rượu đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH Câu 3: (Đề thi cao đẳng 2008): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C3H8O2 B. C4H10O2 C. C2H6O D. C2H6O2

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ta thu được 4,5 gam H2O và 3,36 lít CO2 (đktc).Xác định công thức phân tử hai rượu A. CH4O và C3H8O C. C2H6O và CH4O B. C2H6O và C3H8O D. C4H10O và C3H8O

Câu 5: Một rượu X mạch hở, không làm mất màu nước brom. Để đốt cháy a lít hơi rượu X thì cần 2,5a lít oxi ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C2H5OH Câu 6:Một rượu no đơn chức A có % oxi theo khối lượng là 34,78% .Tìm công thức phân tử của rượu A A. C2H5OH B. C3H7OH C. CH3OH D. C4H9OH

Câu 7: (Đề thi đại học khối A 2008): Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 8: Cho Na dư tác dụng hoàn toàn với 21,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức sinh ra 4,48 lít khí H2 đktc . Biết rượu này có số nguyên tử gấp đôi rượu kia .Công thức cấu tạo 2 rượu là

C2H5OH và C4H9OH C.06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc).36 lít khí H2 (đktc).3 mol CO2 và 0.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thấy thoát ra 336ml H2 đktc.84 gam một hỗn hợp hai rượu no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ. C3H7OH và C6H13OH B. Xác định công thức phân tử của hai rượu trên. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH D.47 gam Câu 10: Cho 4. cho 0. D. Công thức phân tử của X. C3H8O.15 mol H2. tác dụng hết với Na thì thu được 3.Giá tri của V là A.1. C3H8O2 . tạo ra 4. 2. A. 2. C4H9OH và C8H17OH Câu 9: Cho 1.24 lít B. C2H6O2. C2H5OH và C4H9OH D. thu được 0. CH3OH và C2H5OH C. C.6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .93 gam B. 11. B.93 gam C. CH3OH và C3H7OH C. 2. B.4 lít D. 1. C4H7OH và C5H11OH Câu 14: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. C3H5OH và C4H9OH D.A. Khối lượng muối thu được là A. Công thức cấu tạo 2 rượu là: A. C4H8O. Mặt khác. A. C đều sai Câu 12: Cho natri kim loại tác dụng với 1. 22. C3H6O. C2H5OH và C3H7OH D. Y là: A. CH4O.9 gam D.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). Các câu A. 1. CH3OH và C2H5OH B.425 mol H2O. Xác định công thức phân tử mỗi rượu. C2H6O. Kết quả khác Câu 13: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. CH3OH và C2H5OH C. C2H6O.6 gam chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. C4H9OH và C5H11OH B.2 lít Câu 11: Cho 2. thu được chưa đến 0.12 lít C.

CH3OH và C2H5OH. C3H7OH và C4H9OH.8 g hỗn hợp gồm 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111. C. C4H8O. 1.Câu 15: Đun nóng m1 gam ancol no. C4H9OH Câu 27: Đề thi đại học khối B 2008: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y.3 D. Câu 31: Đun 132. D. Cacbon chiếm 94%( theo khối lượng ) tỉ lệ số mol rượu : nước là 43 : 7 . mạch hở. 0. C2H5OH và C3H7OH. 4. C2H5OH D. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. D. tỉ khối hơi của X so với Y là 1. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. 0. 3. Câu 29: Đề thi cao đẳng 2008: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc. C2H6O. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).4375. C3H8O.1 B. Công thức phân tử của A là A. đơn chức A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. D. Số mol mỗi ete là : A. B. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. B.6428. C3H5OH và C4H7OH. Câu 30: Đề thi đại học khối A 2008 : Khi tách nước từ rượu (ancol) 3 metylbutanol-2 (hay 3metylbutan-2-ol).4 Câu 32: Trong dung dịch rượu (B). (B) là : A. C. thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1. Sau khi các phản ứng kết thúc. CH3OH C. CH4O. B. C. ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là A. Công thức phân tử của Y là A.2g. 0. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1. C2H5OH . C3H7OH B. C4H9OH D. Câu 28: Đề thi đại học khối B 2008 : Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức. B.8 gam nước. sản phẩm chính thu được là A. C. CH3OH C.2 C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). 2. 0. D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). C3H7OH B.

đơn chức X qua bình đựng CuO dư. HO-CH2-CH2-OH D. mạch hở.thu được 86. đốt cháy a mol A cần 3. 8.nung nóng. C3H5(OH)3 B. Ete hóa hoàn toàn hỗn hợp hai rượu trên ta được hỗn hợp 3 ete trong đó có ete C5H12O thì hai rượu trên có thể là: A. CTCT 2 rượu là A. CH3OH và CH3CH2CH2OH C. Etanol và butanol Câu 35: Hỗn hợp M gồm 2 rượu đơn chức. Phần 2 pứ hoàn toàn với CuO ở t0 cao.64 D.46g C. đơn chức. 0.46 Câu 37: Rượu A có số nhóm OH bằng số C.18g C.được 0.6g hh M thành 3 phần bằng nhau. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.32g D. Giá trị của m là? A.36g Câu 34: Một hỗn hợp gồm hai rượu no.92g . 0. không nhánh là đồng đẳng kế tiếp nhau.4g Ag.5.Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với Hidro là 15. phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2. 0. CH3OH C. Phần 1 tác dụng với Na dư. 0.đốt cháy hòan toàn 2 anken này thu được m gam H2O. 0.15mol H2.5a mol O2. Toàn bộ lượng N pứ hết với AgNO3/NH3 . Sau khi phản ứng hoàn tòan. 1. đơn chức X qua bình dựng CuO (dư) nung nóng.32 C. C2H5OH và CH3CH2CH2OH B. được hh N chứa 2 anđehyt.8g B.24lit CO2 (đktc). CH3OH và C4H9OH Câu 36: Cho mg 1 ancol(rượu) no.64g B.m có giá trị là : A. Metanol và butanol C. 0.Câu 33: Chia a gam hh 2 rượu no đđơn chức thành 2 phần bằng nhau. rượu A là A.5. 0. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.32 gam. Giá trị của m là: A.92 B. 0. Sau khi pứ hoàn toàn. C3H7OH Câu 38: Cho m gam một ancol no. 0. Etanol và isopropanol B.1g D. Chia 45. Etanol và propanol -1 D. C2H5OH và CH3OH D.32g. hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 15. 0. phần 2 đem tách nước hoàn toàn thu được hh 2 anken.

C2H5OH và C4H9OH B. 0. Sau phản ứng thu được andehit B và 14 gam chất rắn. 0.4 gam hỗn hợp 3 rượu đơn chức ( có H2SO4 đặc. giá trị của m là? A. khối lượng chất rắn trong giảm 0. Sau phản ứng thu được hh B chứa 2 andehit và còn lại 8.92 Câu 40: Cho một ancol no đơn chức qua bình dựng CuO(dư) nung nóng. 0. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với H2 là 19. 0. Sau khi phản ứng hoàn tòan khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. CH3OH và C5H11OH C. Giá trị của m là? Câu 41: Cho m gam một ancol 2 chức X qua bình dựng CuO dư. CH3OH và C3H7OH D.48 C. C3H7OH và C4H9OH B. Công thức phân tử của 2 rượu X và Y là A.32 gam. CTCT của A là: A. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với H2 là 19.96 gam hỗn hợp gồm hai rượu X. 1400C ) thu được 55.4 gam CuO dư. Sau khi phản ứng hoàn tòan khối lượng chất rắn trong bình giảm m gam. nung nóng. C4H9OH và C5H11OH Câu 44: Đun 66. CTCT của X và Y là? A. CH3OH C. Y bằng 10. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Số mol mỗi rượu là: A. 0.48 gam chất rắn.Câu 39: Cho 1. 0.8 gam một ancol no đơn chức X qua bình dựng CuO (dư).4 D. C2H5OH và C3H7OH D. Hỗn hợp thu được có tỉ khối hơi đối với H2 là 47/3.5 Câu 45: Đun nóng 2 rượu no đơn X và Y với xúc tác H2SO4 đặc ở 1400 thu được hỗn hợp 3 ete trong đó 1 ete có phân tử khối là 88 đvc. 0.64 B. C4H9O Câu 43: Đem oxi hóa 4.3 C. C2H5OH D.32 D. Đốt hết lượng rượu trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình dd NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng m gam. C2H5OH và C3H7OH .2 B.64g. CH3OH và C2H5OH C. nung nóng.6 gam hỗn hợp 6 ete với số mol bằng nhau.6 gam CuO dư. Giá trị của m là? Câu 42: Đem oxi hóa 3. 0. C3H7OH B.2 gam rượu đơn chức A bằng 15.

D. thu được 0.9 và glixerol. 7.Câu 46: Cho m gam một ancol (rượu) no. C3H8O. sinh ra 64. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.32 gam. 4. C. B.8 gam Ag. thoả mãn tính chất trên là A. Giá trị của m là A. Câu 47: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime.64. thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13.92.2.5. Y là A.8. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. đơn chức X qua bình đựng CuO (dư). B. 7. Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 0. đơn chức. Giá trị của m là? A. D. Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau.15 mol H2. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15. . Câu 49: Oxi hoá 1.425 mol H2O.8 và propan-1. 65. C.2-điol. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. C. C2H6O. C3H6O. C4H8O. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O. không tác dụng được với NaOH. B. C. 0.1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. mạch hở cần vừa đủ 17.9 và propan-1. Công thức phân tử của X. 3. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3. 4. Mặt khác. D. 0. 8. 4. 0. CH4O.75). Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A. H2O và CH3OH dư).32. 2.8.96 gam Ag. được 12. B.92 lít khí O2 (ở đktc). Câu 48: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no.2-điol.4.6%.4%.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). nếu cho 0. Sau khi phản ứng hoàn toàn. sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. B. 0. C2H6O. D.46. C3H8O2.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng. 9. D. 70.2 mol một ancol X no.3-điol.9 và propan-1.0%.5%. C. 9. thu được chưa đến 0. Mặt khác cho 0. B. C. 4. nung nóng. C2H6O2. 76. 80.3 mol CO2 và 0. 1. D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->