P. 1
GA Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 6

GA Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 6

|Views: 109|Likes:
Được xuất bản bởisu1410

More info:

Published by: su1410 on Mar 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

th¸ng

chñ ®iÓm truyÒn thèng nhµ trêng

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng -Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp. - Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. - TËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. - Nghe giíi thiÖu th B¸c Hå. - LÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n. - Trao ®æi vÒ kinh nghiÖm häc tËp ë trêng THCS. - Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. - Nghe giíi thiÖu vÒ ®éi ngò thÇy gi¸o, c« gi¸o trong trêng. - LÔ ®¨ng ký " Th¸ng häc tèt, tuÇn häc tèt ". - Trao ®æi t©m t×nh vµ ca h¸t mõng ngµy 20 \ 11. - Tæ chøc kû niÖm ngµy 20 \ 11. - Héi vui häc tËp. - T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph¬ng. - Nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy 22 \ 12. - Vui v¨n nghÖ. - Tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇmvÒ ca dao, tôc ng÷ vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng quª h¬ng. - T×m hiÓu vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. - Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ®¶ng mõng
1

9

10

ch¨m ngoan häc giái

11

t«n s träng ®¹o

12 uèng níc nhí nguån

1 vµ 2

mõng ®¶ng mõng xu©n

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

xu©n. - Th¶o luËn biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch rÌn luyÖn ë häc kú II.

3

tiÕn bíc lªn ®oµn

- Ca h¸t vÒ mÑ vµ c« gi¸o. - Nghe giíi thiÖu vÒ ngµy thµnh lËp ®oµn. - T×m hiÓu vÒ g¬ng c¸c anh chÞ ®oµn viªn tiªu biÓu. - Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 263.

4

hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ

- Thi t×m hiÓu cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc. - Trß ch¬i hái vµ ®¸p vÒ mét chñ ®Ò toµn cÇu. - V¨n nghÖ ca ngîi vÏ ®Ñp cña quª h¬ng. - Héi vui häc tËp. - Su tÇm c¸c mÈu chuyÖn vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c Hå. - Ca h¸t vÒ B¸c Hå. - Trao ®æi vÒ néi dung 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Ho¹t ®éng vui ch¬i t¹i céng ®ång. - Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao: Bãng ®¸, cÇu l«ng, thÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Ho¹t ®éng v¨n nghÖ. - Ho¹t ®éng th¨m quan du lÞch. - Ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn. - Ho¹t ®éng x· héi kh¸c.

5

b¸c hå kÝnh yªu

6,7, 8

hÌ vui, khoÎ vµ bæ Ých

Thø ngµy th¸ng n¨m 2008
chñ ®iÓm th¸ng 9

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

2

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

truyÒn thèng nhµ trêng Ho¹t ®éng 1. Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi I. môc tiªu: Gióp häc sinh - HiÓu ®îc néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - TÝch cùc rÌn luyÖn , thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. II. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. - Néi quy cña nhµ trêng . - Nh÷ng nhÞªm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi mµ häc sinh cÇn biÕt. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. - Nghe giíi thiÖu vÒ néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Trao ®æi th¶o luËn theo líp. - V¨n nghÖ. III. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. - Mét b¶n néi quy cña nhµ trêng. - Mét b¶n ghi nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc - Mét sè bµi h¸t, c©u chuyÖn. b) VÒ tæ chøc. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, kÕ ho¹ch häc tËp nh÷ng quy ®Þnh néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m hä míi. chuÈn bÞ mét vµi c©u hái cã liªn quan ®Ó híng dÉn häc sinh th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh b¶n néi quy cña trêng ®Ó häc sinh t×m hiÓu tríc khi th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh mét bµi h¸t, c©u chuyÖn cña nhµ trêng tríc khi th¶o luËn. IV. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Nghe giíi thiÖu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. Gi¸o viªn giíi thiÖu néi quy cña nhµ trêng ®Ó c¸c em hiÓu dîc nhiÖm vô cña m×nh. Gåm 10 ®iÒu : + Néi quy cña nhµ trêng. + Quy ®Þnh cña líp trùc tuÇn. + Quy ®Þnh cña tæ trùc nhËt. b) Th¶o luËn nhãm. Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn theo tæ, mçi tæ ph¸t cho mét b¶n to.
Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n 3

c) Vui v¨n nghÖ. .Gi¸o viªn nghiªn cøu hå s¬ häc sinh hoÆc qua biÓu hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n mµ gi¸o viªn quan s¸t ®îc h»ng ngµy( vÒ häc hµnh . tæ trëng. Gi¸o viªn giao cho tæ trëng mçi nhãm mét c©u hái ®Ó c¸c em th¶o luËn. Toµn líp nghe vµ chuÈn bÞ bæ sung ý kiÕn.Thèng kª danh s¸ch 10 em®ã. c¸ch nãi n¨ng. Thø Ngµy th¸ng Ho¹t ®éng 2 : tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp N¨m 2008 I.nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp.X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vôcña tõng c¸n bé líp. b) h×nh thøc ho¹t ®éng. .bíc ®Çu cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp.gi¸o viªn tæng kÕt l¹i nh÷ng ý kiÕn nhãm häc sinhnªu nhiÖm vô n¨m häc míi.Gi¸o viªn tuyªn d¬ng c¶ líp vÒ tinh thÇn tham gia th¶o luËn. cö chØ.VÒ c¸ch thøc lµm viÖc cña ®éi ngò c¸c bé líp.h×nh d¸ng. .rÌn luyÖn kü n¨ng nhiÖm vô vµ kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña tËp thÓ. II.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . quan hÖ víi b¹n bÌ…). Th¶o luËn xong. Gi¸o viªn cho c¸c em th¶o luËn trong 10 phót sau ®ã yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy yªu cÇu cña m×nh. . .Nh¾c nhë häc sinh n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt.HiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Môc tiªu: Gióp häc sinh: .vµ ®· cho c¶ líp b×nh bÇu lùa chén. .c¸n sù m«n häc. .cñ ( hoÆc bÇu )®é ngò c¸n bé líp: líp trëng.c¸c c¸n bé chøc n¨ng.Trêng THCS Th«ng T©n 4 . c¸c líp phã. V. lùa chän trong ®ã 10 em. nhãm trong líp. Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi. .líp 6. cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. kÕt thóc ho¹t ®éng: . . Tr×nh bµy v¨n nghÖ bµi h¸t: vui ®Òn trêng.Thµnh lËp c¸c tæ.

tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . IV. `Líp trëng Líp phã häc tËp ®éng Líp phã v¨n thÓ Líp phã lao C¸c c¸n sù m«n häc Tæ trëng Tæ phã .C¸c lo¹i sæ s¸ch ghi chÕp cho c¸n bé líp. . + Tæ trëng: Phô tr¸ch chung vÒ t×nh h×nh kû luËt vµ nÒ nÕp cña tæ.líp 6.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Þnh híng vÒ líp.gi¸o viªn chñ nhiÖm trao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé líp tríc tËp thÓ. + Líp phã v¨n thÓ: Phô tr¸ch ho¹t ®éng v¨n nghÖ. b) vÒ tæ chøc .yªu cÇu tæ chøc líp tù qu¶n theo mét c¬ cÊu chÆt chÎ nh»m thu hót®îc nhiÒu häc sinh tham gia vµo ho¹t ®éng tËp thÓ.B¶ng ghi nhiÖm vô cña c¸n bé líp. .®iÒu hµnh c¸c c¸n sù m«n häc trong c¸c giê sinh ho¹t 15 phót. + C¸n sù m«n häc: Phô tr¸ch m«n cña m×nh vµ x©y dùng kÕ ho¹chbåi dìng c¸c b¹n häc yÕu.B¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn . III. + Tæ phã : theo dçi vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña tæ ®Ó b¸o c¸o cho líp phã häc tËp hµng tuÇn.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Gi¸o viªn chñ nhiÖm dù kiÕn nh©n sù vµ viÕt mét bµng vÒ nhiÖm vô cña c¸n bé líp. .Sau khi ®· bÇu xong.Trêng THCS Th«ng T©n 5 . + Môc ®Ých.vui ch¬i + Líp phã lao ®éng : phô tr¸ch ho¹t lao ®éng cña líp . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . + Líp phã häc tËp : theo dâi kÕt qu¶ häc tËp tõng tæ vµ phô tr¸ch c¸c c¸n sù m«n häc.®iÒu hµnh tæ trùc nhËt vÖ sinh. + Líp trëng: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch nÒ nÕp cña líp.Gi¸o viªn chñ nhiÖm chuÈn bÞ b¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp. .

Gi¸o viªn chñ nhiÖm ghi lªn b¶ng tªn nh÷ng häc sinh®îc líp ®Ò cö.Tr×nh bµy b»ng lêi. . . Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng I. . .TruyÒn thèng cña trêng vµ häc tËp.§¹i diÖn häc sinh chóc mõng ®éi ngò c¸n bé líp míi.LÊy tinh thÇn xung phong hoÆc ®Ó häc sinh giíi thiÖu .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÇn.X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña häc sinh líp 6 trong viÖc ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng.®¹i diÖn c¸n bé líp bµy tá quyÕt t©m thùc hiÖntèt nhiÖm vô mµ líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· dµnh cho.c¶ líp h¸t bµi: líp chóng ta ®oµn kÕt cña nh¹c sü méng l©n V. . tuú theo ®Æc ®iÓm cña líp.§éng viªn ®éi ngò c¸n bé lípcos g¾ng lµm tèt nhiÖm vô ®îc giao. .líp 6.vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. rÌn luyÖn ®¹o ®øc.X©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ líp. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . .Trêng THCS Th«ng T©n 6 . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . . + Nªu nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp.N¾m ®îc nh÷ng truyÒn thèng c¬ b¶ cña nhµ trêng vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã. th¸i ®é tham gia cña tõng häc sinh trong viÖc s¸ng suèt lùa chän ®éi ngò c¸n bé líp vµ yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp tÝch cùc ñng hé vµ gióp ®ì c¸c b¹n hoµn thµnh nhiÖm vô. II. . kÕt thóc ho¹t ®éng: . . vµ tªn nh÷ng häc sinh øng cö.Trao ®æi th¶o luËn. môc tiªu: Gióp häc sinh: . + Giíi thiÖu s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp vµ c¸c quan hÖ ho¹t ®éng ®ã. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng3.Tæ chøc trao nhiÖm vô cho c¸n bé líp.Vµi nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh cña nhµ trêng.

N¨m 2005 NhËp 2 trêng thfnh trêng THCS Th«ng T©n ®Õn nay.Sau khi th¶o lôan xong gi¸o viªn nªu tãm t¸t nh÷ng ý kiÕn häc sinh ®· tr×nh bµy yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp cïng nhau thi ®ua ®Ó cïng nhau x©y dùng líp tèt.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Gi¸o viªn chuÈn bÞ vÒ truyÒn thèng cña trêng nh : c¬ cÊu nhµ trêng.C¸c tÊm g¬ng häc giái.líp 6.NhËn xÐt vÒ nhËn thøc cña häc sinh : häc sinh n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n nµo? Nh÷ng truyÒn thèng nÇãcc em th¶o luËn s«i næi nhÊt? . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 10 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . kÕt thóc ho¹t ®éng: . + C¬ cÊu nhµ trêng : ThÇy hiÖu trëng : NguyÔn quang Xu©n 2 ThÇy phã hiÖu trëng : NguyÓn v¨n §øc Phan h÷u ThËn. . b) VÒ tæ chøc. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu lÝ do sinh ho¹t. . .Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ víi c¸c tiÕt môc häc sinh ®· chuÈn bÞ .Vµi nÐt vÒ c¬ cÊu vµ lÞch sö cña trêng. III. + Häc tËp : ChÊt lîng häc hfng n¨m t¬ng ®èi cao n¨m 2007 cã 6 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái tØnh. . + TruyÒn thèng : Tªn trêng ®Çu tiªn lµ trêng THCS §inh b¹t tuþ sau nµy ®æ thµnh trêng THCS Hng Th«ng. . N¨m 2003 Trêng ®îc c«ng nhËn ®¬n vÞ v¨n ho¸ cÊp tØnh . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Tuyªn d¬ng vµ gãp ý phª b×nh ®èi víi viÖc chuÈn bÞvµ tinh thÇn tham gia cñ häc sinh.thµnh tÝch. V. N¨m 2007 §¹t danh hiÖu l¸ cê ®Çu cña nghµnh GD-§T Hng nguyªn + VÒ gi¸o viªn : Cã ®éi ngò gi¸o viªn giái ®«ng vÒ tÊt c¶ c¸c m«n .Trêng THCS Th«ng T©n 7 .Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm vÒ truyÒn thèng cña trêng. .qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.Häc sinh cã thÓ trao ®æi xung quanh nh÷ng ®iÒumµ gi¸o viªn vµ c¸c b¹nvfa tr×nh bµy ®Ó hiÓ rá h¬n .sau ®ã giíi thiÖu cho toµn líp biÕt vÒ c¬ cÊu tæ chóa cña trêng. N¨m 2004 C«ng nhËn trêng chuÈn quèc gia ®Çu tiªn cña huyÖn hng nguyªn ë cÊp THCS. IV. + KÓ vÒ gêg s¸ng häc tËp cña em NguyÔn v¨n th¾ng.

. .Th b¸c giö nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10.thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ ph©n c«ng . ch¨m ngoan.1945 (trÝch ) . + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh : líp trëng + Ngêi ®äc th :Líp phã häc tËp.1968 ( trÝch ). .ý nghÜa lêi b¸c d¹y trong th giö häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc viÖt nam d©n chñ c«ng hoµ th¸ng 9. IV. th¶o luËn néi dung chÝnh ý nghÜa cña th b¸c. môc tiªu: Gióp häc sinh.Trao ®æi .1945 vµ th göi nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10-1968. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉnc¸n bé líp x©y dùng ch¬ng tr×nhho¹t ®éng ( gåm : Nghe th B¸c.Nghe giíi thiÖu hoÆc ®äc th b¸c . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . + Ngêi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ: Líp phã v¨n thÓ.Th b¸c Hå giö cho häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ c«ng hoµth¸ng 9. + B¸c khuyªn häc sinh ph¶i lµm g× ? + Nh÷ng c©u nµo trong th cÇn chó ý nhÊt ? V× sao ? + Suy nghØ vÒ nhiÖm vô häc tËp cña m×nh.Cã th¸i ®é häc tËp ®øng ®¾n. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .ChuÈn bÞ hai bøc th cña b¸c ®Ó ®äc tríc líp.líp 6.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . II. .ChuÈn bÞ c©u hái th¶o luËn. . .Trêng THCS Th«ng T©n 8 . th¶o luËn th B¸c vµ ca h¸t vÒ b¸c Hå kÝnh yªu ). III.quyÕt t©m häc tèt.Bµi h¸t c©u chuyÖn vÒ B¸c. rÌn luyÖn tèt theo lêi d¹y cña b¸cHå kÝnh yªu.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do : giíi thiÖu ch¬ng tr×nh lµm viÖc ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký. I. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. b) VÒ tæ chøc.HiÓu ®îc sù quan t©m ch¨m lo cña b¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ trÎ vµ néi dung. .H¸t tËp thÓ : Ai yªu B¸c Hå chÝ Minh.häc giái Ho¹t ®éng1 nghe giíi thiÖu th b¸c .? .

häc giái. + V¨n nghÖ: Líp phã v¨n nghÖ chØ ®¹o thªm mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan. + Líp trëng híng dÉn c¶ lëptao ®æi vÒ néi dung. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. môc tiªu: Gióp HS hiÓu ý nghÜa vµ t¸c dông cña viÖc thi ®ua vµ n¾m v÷ng néi dung. + Líp trëng giíi thiÖu líp phã häc tËp ®äc th B¸c cho c¶ líp cïng nghe. BiÕt tù qu¶n. ý nghÜa cña th B¸c. lÔ giao íc thi ®ua "ch¨m ngoan .Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. III. c« gi¸o".häc giái" theo lêi B¸c d¹y.ChØ tiªu thi ®ua cña c¸c tæ.v. .Tr×nh bµy v¨n nghÖ theo chñ ®Ò "Ch¨m ngoan.líp 6.häc giái" cña líp. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®«ng råi tuyªn bè kÕt thóc. . V.Trêng THCS Th«ng T©n 9 .§¨ng ký vµ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Tù x¸c ®Þnh môc ®Ých.häc giái" cña líp.häc giái" gi÷a c¸c tæ I. .. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. chØ tiªu thi ®ua "Ch¨m ngoan . th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n vµ quyÕt t©m thi ®ua häc tËp tèt. Mæi tæ ®îc 10 b«ng hoa nhng: + NÕu mét lÇn vi ph¹m khuyÕt ®iÓm th× bÞ trõ mét b«ng hoa ( tuú theo lçi nÆng nhÑ cã thÓ t¨ng thªm ®iÓm trõ ) + NÕu cã mét ®iÓm tèthoÆc thµnh tÝch tèt®îc thëng 2 b«ng hoa. + GVCN tæng kÕt ý kiÕn. ®oµn kÕt.Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan. Cuèi tuÇn c¸c tæ theo dâi tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.. gióp ®ì lÉn nhau ®Ó häc tËp tèttheo chØ tiªu ®Ò ra. trao ®æi nh¸c nhë nh÷ng nhiÖm vôcña häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .v. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . biÕt v©ng lêi thÇy gi¸o. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . II. Tæ chøc lÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ.

Trêng THCS Th«ng T©n 10 . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . .GVCN tuyªn bè lý do. GVCN cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ.GVCN ghi nhËn vµ ®éng viªn c¶ líp quyÕt t©m thi ®ua vµ thùc hiÖn tèt. nhãm. + Ph©n c«ng s¾p xÕp líp. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. II.Tæ trëng 3 tæ lÇn lît lªn ký giao íc thi ®ua. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . + Cö ngêi ®iÒu khiÓn chêg tr×nh: Líp trëng. môc tiªu: Gióp häc sinh. IV. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. chØ tiªu hµnh ®éng "Ch¨m ngoan häc giái" cña líp.Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh lµm viÖc.líp 6. III. Tù tin chñ ®éng häc háivµ vËn dông kiÕn thøc tèt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp. tæ thùc hiÖn tèt giao íc thi ®ua. C¸n bé v¨n nghÖ giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ. kÕ ho¹ch. kÕt thóc ho¹t ®éng: GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ biÓu d¬ng tinh thÇn tham gia tÝch cùc cña c¸ nh©n. KÕt thóc b»ng bµi h¸t tËp thÓ. BiÕt ®îc nh÷ng kinh nghiÖmhäc tËp tèt. . trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë cÊp thcs I. b) VÒ tæ chøc. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.H¸t tËp thÓ: Líp chóng ta ®oµn kÕt. V. . Nh¾c nhë c¸ nh©n. tæ. Nghe giíi thiÖu kinh nghiÖm häc tËp Trao ®æi th¶o luËn giao lu. chuÈn bÞ: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Th¶o luËn ®Ó ®i dÕn nhÊt trÝ . Trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë trung häc c¬ së. giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ ch¬ng tr×nh lµm viÖc. .

. I.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p häc tËp? . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .B¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp cña c¸c b¹n vµ trao ®æi cña gi¸o viªn. + Trao ®æi th¶o luËn vµ giao lu víi b¸o c¸o viªn.Tuyªn bè kÕt thóc. . .Ph©n c«ng mêi c¸c b¸o c¸o viªn: Cö nghêi ®iÒu khiÓn: líp trëng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . kÕt thóc ho¹t ®éng: . cö ngêi ®iÒu kiÓn. néi dung.Trêng THCS Th«ng T©n 11 thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ.GVCN nªu môc ®Ých cña ho¹t ®éng vµ cïng c¶ líp thèng nhÊt trao ®æi ch¬ng tr×nh. C¸n bé v¨n thÓ lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc vÒ c¸c tæ.H¸t tËp thÓ bµi: tíi líp. . + Gi¸o viªn chñ nhiÖm tæng kÕt cuéc th¶o luËn.C¶m ¬n c¸c anh chÞ b¸o c¸o viªn. IV. môc tiªu: Gióp häc sinh. kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. a) VÒ ph¬ng tiÖn. th kÝ:th kÝ líp.C¸c b¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp tõng bé m«n. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . V. tíi trêng.ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. . . b) VÒ tæ chøc. . rót ra bµi häc kinh nghiÖm häc tËp tèt ë cÊp THCS. .V¨n nghÖ.líp 6.Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh: + Líp trëng mêi c¸c b¸o cao viªn lªn b¸o c¸o kinh nghiÖm häc tËp ë c¸p THCS. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. . .GVCN ®Ò nghÞ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n gÝíi thiÖu hoÆc cö c¸c häc sinh kinh nghiÖm häc tèt ®Õn trao ®æi víi líp.Gi¸o viªn chñ nghiÖm tªn bè lý do. vµ th kÝ.

Trang phôc: trang phôc theo quy ®Þnh cña ®éi. líp phã v¨n thÓ.®iÖu móa cã néi dung phï hîp víi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. líp trªn c¬ së ®ã x©y dùng phong trµo v¨n nghÖ cña líp. líp trëng c«ng bè kÕt qu¶ sau khi th kÝ céng tæng hîp. Cã th¸i ®é yªu thÝch v¨n nghªi.tô tin.Trêng THCS Th«ng T©n 12 . trèng ®¸nh ) . . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn môc c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ ( 3. c©u chuyÖn. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Nªu yªu cÇu thi: líp trëng ®äc tiÕt môc cña tæ vµo ph¶i khÈn tr¬ng tham gia. bµi th¬. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. II. biÓu d¬ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña líp. .KÕt thóc cuéc thi. . qu¸ 2 phót bÞ bá qua chÊm o ®iÓm.Líp trëng mêi c¸c tiÕt môc ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn. líp phã häc tËp.4 tiÕt môc ) tËp luyÖn tríc.Líp trëng tuyªn bè lý do.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. kÕt thóc ho¹t ®éng: .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn chuÈn bÞ tham gia. ch©n thµnht«n träng b¹n bÌkhi hä thÓ hiÖn k¶ n¨ng v¨n nghÖ cña m×nh. ý thøc kû luËt cña häc sinh. chÊt däng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. III.LËp ban gi¸m kh¶o: líp trëng. . vµ c¸c tiÕt môc ®¹t ®iÓm cao nhÊt. .Nh¹c cô. HiÓu rá kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña tæ. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . .H¸t tËp thÓ: bµi vui ®Õn trêng . ( dïng chÐn gâ. trø¬c líp Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm c«ng khai vµ ghi lªn b¶ng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. phong c¸ch…. V. IV. C¸c bµi h¸t. BiÕt hëng øng vµ ®éng viªn nhau tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp. Th«ng b¸o c¸ch chÊm ®iÓm. th kÝ. . x©y dùng vÒ biÓu ®iÓm vÒ néi dung. cña trêng. b) VÒ tæ chøc. .Líp trëng mêi gi¸o viªn ph¸t thëng cho tõng tæ.líp 6.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc ®¨ng ký cña c¸c tæ vµ cïng víi gi¸p viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi. . .

®iÖu móa cã néi dung phï hîp vãi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. . . . nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. . III. giíi thiÖu ®¹i biÓu.H¸t tËp thÓ. c©u chuyÖn. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. . bµi th¬. C¸c bµi h¸t. .§éng viªn c¶ líp ph¸t huy kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng vµ sù tÝch cùc th©m gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp. th kÝ .C¸n bé v¨n nghÖ tËp hîp c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ vµ cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Hµo høng.BiÕt c¸ch häc vµ luyÖn tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . phÊn khëi cã tr¸ch nhiÖm häc c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. .Mêi ®¹i biÓu.Hoa vµ t¨ng phÈm. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh I.LËp ban giam kh¶o. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.Cö ngêi ®iÒu khiÓn: líp trëng. II.HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thuéc vµ nhí c¸c bµi h¸t quy ®Þnh cho løa tuæi häc sinh THCS. môc tiªu: Gióp häc sinh. x©y dùng biÓu diÔn. .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.Tuyªn bè lý do. IV. luyÖn tËp . . cña trêng. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .Trêng THCS Th«ng T©n 13 .líp 6.C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c tit môc dù thi cña tæ ( 34 tiªt môc ). néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. b) VÒ tæ chøc.

gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . V.Giíi thiÖu. . . trong trêng. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. II.c« gi¸o trêng em I. . ngêi ®iÒu khiÓn ( líp trëng ) c«ng bè kÕt qu¶ . . ®¸nh gi¸ vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ.Nªu yªu cÇu thi vµ c¸ch chÊm ®iÓm .líp 6. III. . .Häc sinh hiÓu ®îc biªn chÕ tæ chøc cña nhµ trêng.Trêng THCS Th«ng T©n 14 . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 11 t«n s träng ®¹o Ho¹t ®éng 1 c¸c thÇi gi¸o .Ph©n c«ng . .Trao ®æi. Th«ng c¶m. . .LÇn lît mêi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn líp trëng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. . môc tiªu: HiÓu ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ truyÒn thèng cña ®éi ngò gi¸o viªn cña trêng ( sè lîng. biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o chµo hái lÔ phÐp.S¬ ®å cña trêng ®Ó giíi thiÖu häc sinh . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . thµnh tÝch … ). tham gia. ch¨m häc vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao.Nh÷ng nÐt tiªu biÓu chung vµ riªng cña gi¸o viªn trong trêng . .V¨n nghÖ.Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ vµ thÇy c« gi¸o.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ ph¸t thëng . kÕt thóc ho¹t ®éng: .Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ®éi ngò gi¸o viªn.KÕt thóc cuéc thi. tuæi nghÒ. b) VÒ tæ chøc. kÝnh träng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. ý thøc kû luËt. .

Líp trëng tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng. Tù gi¸c vµ quyÕt t©m häc tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .11 ). + Ngêi ®iÒu khiÓn : líp trëng. + Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu vÒ c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng.C¸c tæ ®¨ng ký thi ®ua . HiÓu ®îc môc ®Ých ý nghÜa vµ n¾m v÷ng néi dung. gi¸o viªn trÎ nhÊt.V¨n nghÖ.tuÇn häc tèt ". I. kÕt thóc ho¹t ®éng: . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n… . + §Æc ®iÓm cña gi¸o viªn trêng.Tõng häc sinh ph¸t biÓu. nçi buån c¸c thÇi gi¸o. Ho¹t ®éng 2. . c« gi¸o. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . gi¸o viªn d¹y l©u n¨m nhÊt ë trêng . IV.líp 6. . + Gi÷ g×n trËt tù tèt tÊt c¶ c¸c giê häc . + Häc tËp nghiªm tóc .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Thµnh tÝch næi bËt. .C¶m ¬n gi¸o viªn chñ nhiÖm. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . + Cïng chia sÏ niÒm vui. . thi ®ua chØ tiªu thi ®ua cña " Th¸ng häc tèt .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ ngêi ®iÒu khiÓn.Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu ®éi nghò c¸c thÇy gi¸o.Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña th¸ng 11 vµ trong tuÇn cao ®iÓm cña th¸ng ( Tõ ngµy 15 ®Õn th¸ng 20 . + Biªn chÕ tæ chøc trêng. II. . Tuæi ®êi.Trêng THCS Th«ng T©n Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 lÔ ®¨ng ký thi ®ua " Th¸ng häc tèt .C¸c c¸ nh©n ®¨ng ký thi ®ua thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp. môc tiªu: Gióp häc sinh . 15 . . . c« gi¸o. c« gi¸o V.Líp trëng tãm t¾t ý kiÕn cña líp vµ høa .TuÇn häc tèt ". vµ cã kÕt qu¶ cao.H¸t tËp thÓ bµi bôi phÊn. tuæi nghÒ.

Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¸n bé líp. Sau ®ã nªu l¹i c¸c chØ tiªu. . kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. .Mêi ®¹i biÓu vµ ngêi lµm th ký cho ho¹t ®éng. .H¸t. . ®Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ hëng íng nhiÖt t×nh .LÔ ®¨ng ký thi ®ua .x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp thèng nhÊt. .Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ. Ph©n c«ng .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . V.líp 6. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . . . . kÓ chuyÖn … III.Líp trëng ph¸t ®éng thi ®ua. .Trêng THCS Th«ng T©n 16 .Mét sè c¸ nh©n lªn ®äc ®¨ng thi ®ua cña líp m×nh.C¶ líp h¸t bµi chóng ta ®oµn kÕt. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng tuyªn bè kªt thóc ho¹t ®éng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . IV. . .H¸t tËp thÓ .B¶n ®¨ng ký thi ®ua cña tæ. ghi nhËn quyÕt t©m thi ®u¨ vµ ®éng viªn c¶ líp thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ®éng cña líp. . b) VÒ tæ chøc. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm lªn ph¸t biÓu ý kiÕn. ng©m th¬.Híng dÉn c¸c tæ trëng viÕt b¶n ®¨ng ký thi ®ua.Líp phã häc tËp ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.Líp trëng viÕt vµ tr×nh b¶ytíc líp vµ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp. biÖn ph¸p cho c¶ líp th¶o luËn ®Ó nhÊt trÝ. . .Tuyªn bè lý do: Giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký.Mçi häc sinh vµ mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò.Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp ®Ó chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. c¸ nh©n. .Tõng tæ tríng lªn ®äc b¶n ®¨ng ký thi ®ua.B¶n ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.Híng dÉn häc sinh viÕt ®¨ng ký thi ®ua . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.

Ho¹t ®éng 3. .líp 6. kÓ chuyÖn t©m t×nh. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 nhí c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o .Su tÇm.c« gi¸o.B¹n hiÓu c«ng lao c¸c thÇy giao. IV.C¸c c©u hái VÝ dô: . HiÓu c«ng lao cña thÇy gi¸o. ca h¸t. III. II. tôc ng÷. . ®è vui th«ng qua h×nh thøc bµi h¸t d©n chñ.BiÕn ¬n s©u s¾c vµ kÝnh träng c¸c thÇy gi¸o. . häc giái ®Ó ®Òn ®¾p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o . .H¸t tËp thÓ. + Ngêi ®iÒu khiÓn nªu kÕt luËn vµ nªu ®¸p ¸n.Nh÷ng bµi h¸t bµi th¬. vµ truyÒn thèng t«n s träng ®¹o. lÔ phÐp. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. .BiÕt øng xö.Trêng THCS Th«ng T©n 17 . c« gaÝo .Nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy trß . c« gi¸o.C«ng lao cña c¸c thÇy gi¸o. .c« gi¸o. t×m hiÓu c¸c c©u ca dao. c« gi¸o tiªu biÓu. c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña mçi häc sinh nãi riªng vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung . Trao ®æi. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. + Yªu cÇu mäi ngêi xung quanh lªn h¸i hoa. V. c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña b¹n vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nh thÕ nµo? . Líp trëng ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu. Héi ý c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt néi dung.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . bµi th¬ vÒ t×nh c¶m thÇy trß vµ vÒ nh÷ng g¬ng thÇy gi¸o. ch¨m ngoan.B¹n hiÓu g× vÒ ngµy 20 . + C¸c b¹n kh¸c bæ sung tranh luËn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . .c©u danh ng«n vÒ t×nh c¶m thÇy trß. c©u chuyÖn c¶m ®éng. môc tiªu: Gióp häc sinh . + B¹n lªn h¸i hoa tù më ra ®äc vµ tr¶ lêi . I. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ m×nh vÒ t×nh c¶m thÇy trß. c©u chuyÖn bµi h¸t.11 ? b) VÒ tæ chøc.

chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Thèng nhÊt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng . c« gi¸o. . ca h¸t. II. kÓ chuyÖn. .V¨n nghÖ chµo mõng ngµy 20 . ng©m th¬.Líp trëng chuÈn bÞ lêi chµo mõng. c« gi¸o. III. c«. c« gi¸o vµ t«n vinh nhµ gi¸o.11 .c« gi¸o hoÆc chuÈn bÞ c©u hái ®Ó giao lu víi thÇy. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . C¶m ¬n vµ chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o. c« gi¸o vµ thùc hiÖn tèt yªu cÇu gi¸o dôc cña nhµ trêng.ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 . giao lu vui vÎ.líp 6. . c« gi¸o .11 . . KÝnh träng.Phèi hîp víi chi héi cha mÑ häc sinh chñan bÞ ý kiÕn chµo mõng vµ hoa. HiÓu ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 -11. kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò c«ng ¬n cña c¸c thÇy gi¸o. vµ c¸c ®¹i biÓu. c«ng Mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn.Mçi häc sinh chuÈn bÞ nh÷ng kû niÖm cña m×nh ®èi víi c¸c thÇy gi¸o. I. .Híng dÉn c¶ líp su tÇm. häc h¸t. . b) VÒ tæ chøc. .ChuÈn bÞ v¨n nghÖ . biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . .vµ t×nh c¶m thÇy trß. c« gi¸o.Chóa mõng vµ tÆng hoa c¸c thÇy gi¸o.Trêng THCS Th«ng T©n 18 .Cö ngêi ®äc lêi chµo chóc mõng vµ tÆng hoa . .T©m sù vÒ t×nh c¶m thÇy trß. Ho¹t ®éng 4 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chóc mõng c¸c thÇy gi¸o.Cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ thÓ hiÖn sù biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o .t©m sù. Chóc søc khÎo vµ nh¾c nhë c¸c bËn häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p ¬n c¸c thÇy gi¸o. Chuc mõng tÆng hoa. . . th©n mËtt gi÷a gi¸o viªn vµ häc viªn. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. môc tiªu: Gióp häc sinh. c« gi¸o. .

Ho¹t ®éng 1. . héi vui häc tËp I. s¸ng t¹o rÌn luyÖn trÝ th«ng minh. . ng¾n gän. G©y híng thó häc tËp. khÎo. II.C©u hái «n tËp mét sè m«n ( cã lùa chän. kÕt thóc ho¹t ®éng: C¶m ¬n. sóc tÝch ) . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. RÌn luyÖn t¸c phong chùng ch¹c. tiÕp tôc häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o. . chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o. Chóc c¸c b¹n vui.còng cè.TÆng hoa c¸c thÇy gi¸o. môc tiªu: Gióp häc sinh «n tËp.líp 6.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .H¸t tËp thÓ.t duy m¹nh l¹c. c« gi¸o.Giao lu vµ liªn hoan v¨n nghÖ . + LÇn lît giíi thiÖ v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ KÕt thóc ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ giao lu b»ng mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ. c« gi¸o ( nÕu cã ) .Líp trëng ®äc lêi chóc mõng.Trêng THCS Th«ng T©n 19 . . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 12 uèng níc nhí nguån. bæ sung vµ më réng kiÕn thøc ®· häc trªn líp.c« gi¸o nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11 . cïng trao ®æi kinh nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p häc tËp tèt. V.C¸c bµi to¸n vui.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . IV.c¸c c©u ®èi khoa häcvÒ c¸c hiÖn tîng trong ®êi sèng vµ tù nhiªn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .

.Líp trëng tuyªn bè lý do.ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ xen kÎ mêi mét b¹n nµ ®ã lªn tr×nh bµy kinh nghiÖm.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .C¸c c©u hái c©u ®è. . bµi to¸n vui.Nh÷ng vÊn ®Ò häc sinh tr×nh bµy kh«ng rá. th ký líp.Ph©n c«ng c¸c häc sinh kh¸ giái chuÈn bÞ kinh nghiÖm.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ò nghÞ víi gi¸o viªn bé m«n gióa ®ì chuÈn bÞ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn bé m«n. c©u ®è.Ban giam kh¶o chÊm ®iÓmvµ khi c«ng khai ®iÓm lªn b¶ng . . kÕt thóc ho¹t ®éng: . .mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm gióp ®ì.NhËn xÐt tinh thÇn vµ ho¹t ®éng cña líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. . . c©u ®è liªn quan ®Õn trÝ thøc ®îc häc trªn líp. ph¬ng ph¸p häc tËp tèt .Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.Trêng THCS Th«ng T©n 20 . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .Líp trëng lÇn lît nªu c©u hái. IV.Gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ sè ®iÓm cña tõng tæ . líp phã häc tËp.Cö ban gi¸m kh¶o: líp trëng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. III. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Gióa häc sinh suy nghÜ t×m híng gi¶i ®¸p. . . . .Häc sinh xung phong tr¶ lêi. V. ph¬ng ph¸p häc tËp. .líp 6. b) Cuéc thi .ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.B¶ quy íc vÒ thang ®iÓm. Thi tr¶ lêi c©u hái.§¸p ¸n c¸c c©u hái c©u ®è. .Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao phÇn thëng .H¸t tËp thÓ . . b) VÒ tæ chøc. .Trao ®æi kinh nghiÖm.«n tËp. . .

§¹i diÖn tæ tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm. Ho¹t ®éng 2. Su tÇm. .Cã ý thøc tù hµo vÒ quª h¬ng. t×m hiÓu s¸ch b¸o.líp 6. .C¸c tæ tËp hîp t liÖu. IV.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . chØ nªu bæ sung nh÷ng g× cÇn thiÕt. môc tiªu: . vÒ truyÒn thèng quª h¬ng. b) B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em. .H¸t tËp thÓ bµi chó bé ®éi ( Nh¹c vµ lêi cña NguyÔn v¨n Tý ). néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. II.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu. giÊy mµu.Nh÷ng truyªn thèng kiªn cên bÊt khuÊt trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. ®æi míi cña quª h¬ng em hiÖn nay. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. I. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.t×m hiÓu vÒ "truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em " III. . . .Gióp häc sinh. . b) VÒ tæ chøc. truyªn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng m×nh. hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng.Ph©n c«ng t¸c tæ chøc nh¾c nhë vµ häc tËp t liÖu su tÇm. .Sau khi c¸c tæ b¸o c¸o xong . tranh ¶nh. ®Êt níc th©n yªu tæ quèc.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Khëi ®éng. tifm hiÓu vµ tr×nh bµykªt qu¶ su tÇm.C¸c tæ kh¸c lªn tr×nh bµy: Tr¸nh nh¾c l¹i c¸c t liÖu mµ b¹n ®· nªu. ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ tãm t¾t kh¸i qu¸t. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng . th¬ ca. . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . . trang trÝ. " TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng " vµ mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn.Mét sè tit môc v¨n nghÖ.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung yªu cÇu cña ho¹t ®éng.chèng ngo¹i x©m. .PhÊn.Nh÷ng bµi ca bµi th¬… viÕt vÒ quª h¬ng.Thµnh tùu trong x©y dùng. .Nh÷ng tµi liÖu su tÇm ®îc truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë quª h¬ng. . V. .Líp tröng lÇn lît mêi c¸c tæ lªn tr×nh bµy.BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã. .Trêng THCS Th«ng T©n 21 . híng dÉn häc sinh su tÇm.

. IV. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .12 ). tæng hîp vµ chän läc th«ng tin. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng.C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang.Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n viÖt nam I.12 ) trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . tù hµo vÒ sù trëng thµnh vµ lín m¹nh cña qu©n ®éi còng nh quèc phßng cña ta. C¸c chÆng ®êng lÞch sö vÎ vang cña qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung.RÌn luyÖn kü n¨ng tr×nh bµy: biÕt l¾ng nghe. . III.C¶m ¬n ®¹i biÓu vµ tuyªn bè kÕt thóc. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3.HiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 .Trêng THCS Th«ng T©n 22 . . môc tiªu: Gióp häc sinh.Líp trëng giíi b¸o c¸o viªn ( HS ) ®äc bµi t×m hiÓu cña m×nh.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Sau khi häc sinh b¸o c¸o xong. a ) Nghe nãi chuyÖn . . tranh ¶nh cã liªn quan.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do. gi¸o viªn nhËn xÐt .Nghe nãi chuyÖn. II. b) VÒ tæ chøc. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . Néi dung vµ ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 . C¸n sù v¨n nghÖ chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. . .Hái vµ trao ®æi . biÕt ph©n tÝch. . yªu cÇu mäi häc sinh t×m ®äc tríc tµi liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung.V¨n nghÖ.líp 6. .H¸t tËp thÓ.BiÕt ¬n. hái vµ trao ®æi. s¬ ®å. .B¶n ®å. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.

. vÒ quª hêg ®Êt níc do häc sinh su tÇm hoÆc s¸ng t¸c. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng .Líp trëng lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiªt môc v¨n nghÖ cña c¸c tæ.Trêng THCS Th«ng T©n 23 . V. . gi¸o viªn tr¶ lêi vµ lµm rá c¸c ý nghÜa häc sinh cha hiÓu. . II. Nh÷ng bµi h¸t. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt kÕt qu¶. .Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ dÉn ch¬ng tr×nh . t×m hiÓu cña häc sinh. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ý thøc.B¶n giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. IV.Líp trëng nªu lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ tÝnh m¹nh d¹n. III. qua ®ã ®éng viªn vµ ph¸t huy phong trµo v¨n nghÖ cña líp. yªu cÇu cña líp vç tay khªn b¹n ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. . C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp. .Thªm tù hµo vµ yªu mÕn anh bé ®éi : tù hµo vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc. vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng. .Båi dìng kü n¨ng. b ) V¨n nghÖ. . ®Êt níc. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Häc sinh biÕt vµ hiÓ thªm cqsc bµi h¸t vÒ anh bé ®éi. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .Nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ. .líp 6.Gi¸o viªn bæ sung vµ nãi chuyÖn víi häc sinh. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Sau mçi tiÕt môc ®îc tr×nh diÔn. tù tin. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. BiÓu diÓn v¨n nghÖ cña líp . H¸t vÒ anh bé ®éi cô hå I.Häc sinh hái. môc tiªu: . bµi th¬…vÒ anh bé ®éi. V. b) VÒ tæ chøc.Gi¸o viªn chñ nhiÖm yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ . .

Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉn häc sinh su tÇm. . . tËp hîp trang trÝ. . vÒ phong tôc truyÒn thèng tèt ®Ñp. Ph©n c«ng t¸c tæ trêg ®«n ®èc c¸c tæ viªn su tÇm. ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ cö ngêi ®iÒu khiÓn.Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n ngµy xu©n. b) VÒ tæ chøc. trng bµy. bµi h¸t ®iÖu móa. II.Ghi nhí c«ng ¬n cña ®¶ng vµ nh÷ng nÐt ®Ñp trong truyÒn thèng v¨n ho¸ cña quª h¬ng. III.C¸c t liÖu su tÇm ®îc . mõng ®¶ng . cµng thªm yªu vµ g¾n bã quª h¬ng ®Êt níc.C¸c bµi viÕt vÒ thùc tÕ vµ tõ c¸c chuyÖn ®· ®îc nghe kÓ cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng . ngµy tÕt cña quª h¬ng ®Êt níc qua s¸ch b¸o. ngµy tÕt. c©u th¬. truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñpcña quª h¬ng cña d©n téc ngµy xu©n. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. bµi h¸t. . `Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 ho¹t ®éng 1 ngµy xu©n vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng I. . cña d©n téc.Tù hoµ tin tëng ë ®¶ng.líp 6. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. ca dao.BiÕt gi÷ g×n. tranh ¶nh vµ qua c¸c truyÖn kÓ… b) H×nh thøc ho¹t ®éng. 2 . . . tôc ng÷. t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ ..Trêng THCS Th«ng T©n 24 chñ ®Óm trh¸ng 1. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . môc tiªu: Gióp häc sinh. . ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc.BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huynh÷ng nÐt ®Ñp tuyÒn thèng quª h¬ng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .mõng xu©n Môc tiªu.t×m hiÓu t liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nhau: ca dao. Thi tr×nh bµy vµ giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm. s¸ch b¸o.HiÓu nh÷ng phong tôc tËp qu¸n.Tù hµo vÒ quª h¬ng. th¬.

B¹n häc tËp ®îc g× ë tÊm viªn ®¶ng viªn ? Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . . Tæ chøc c¶ líp v¨n nghÖ vui vÎ.Ban gi¸m kh¶o chÊm. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 G¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng em I. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.truyÒn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng.Cã thÓ su tÇm.Nghe nãi chuyÖn vµ th¶o luËn. II. . .Theo sù híng dÉn cña ngêi ®iiÒu khiÓn. . III. .H¸t tËp thÓ.TRuyÒn thèng c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng . phÈm chÊt vµ thµnh tÝch cña nh÷ng ®¶ng viªn u tó trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng. . . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.t×m hiÓu vµ tr×nh bµy kÕt qu¶t×m hiÓu ®îc. Ho¹t ®éng 2. b) Trng bµy vµ su tÇm kÕt qu¶. . . IV.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .§¶ng viªn ngi ®· dòng c¶m ®· hy sinhnh thÕ nµo ? t¹i sao ? . .Gi¸m kh¶o chÊm diÓm ghi lªn b¶ng.C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐtvµ kÕt thóc ho¹t ®éng. C¸c c©u hái th¶o luËn: .G¬ng c¸c ®¶ng viªn u tó. Thêi gian trng bµy 5 phót .Trêng THCS Th«ng T©n 25 . V. môc tiªu: Gióp häc sinh. C¸c t liÖu vÒ nh÷ng ®¶ng viªn u tó cã nhiÒu ®ãng gãpcho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë quª h¬ng .líp 6.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do.T×m hiÓu vÒ cuéc ®êi.Nh÷ng truyÒn thèng nçi bËt ë quª h¬ng ? . .LÇn lît c¸c tæ cö ®¹i diÖn giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t. c¶m phôc vµ yªu mÕn c¸c ®¶ng viªn u tó.Cã lßng tù hµo.

mõng xu©n I. b) VÒ tæ chøc. . Nh÷ng bµi h¸t. . môc tiªu: . ngêi ®iÒu khiÓn chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh. ca ngîi quª h¬ng. b) nghe nãÝ chuyÖn vµ th¶o luËn. ®iÖu móa… ca ngîi ®¶ng. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ.cñng cè cho häc sinh. tõ ®ã ®éng viªn häc sinh phÊn khëi l¹c quan. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . ca ngîi vÎ ®Ñp mïa xu©n.Líp trëng nªu tõng c©u hái ®· chuÈn bÞ yªu cÇu c¸c tæ cö ngêi tr¶ lêi.Trêng THCS Th«ng T©n 26 .líp 6. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. mïa xu©n cña d©n téc. . C¸n v¨n nghÖ chuÈn bÞ v¨n nghÖ. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña líp.H¸t tËp thÓ bµi ®¶ng cho ta mïa xu©n. ®Êt níc. c) Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nãi víi häc sinh vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ®Þa ph¬ng. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã ý kiÕnvµ tæng kÕt buæi ho¹t ®éng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. häc tËp tèt. Gi¸o viªn thåg b¸o cho häc sinh vÒ néi dung.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ c¸c ®¶ng viªn u tó …tiªu biÓu cã ®ång chÝ Lª Hång Phong. Qu¶n ca tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i v¨n nghÖ nh " h¸t nèi " " h¸t liªn khóc "… V.niÒm tin cña ®¶ng. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Chóng em ca h¸t mõng ®¶ng . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.niÒm tù hµo vÒ quª h¬ng ®Êt níc. IV. III. II. rÌn luyÖn tèt. bµi th¬. h×nh thøc ho¹t ®éng " Nghe nãi vÒ ®¶ng viªn u tó ë ®Þa ph¬ng " Cö líp trëng hoÆc chi ®éi trëng ®iÒu khiÓn. Ho¹t ®éng 3.

Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lÝ do c«ng bè ngêi ®iÒu khiÓn.C¸c c©u hái thi : + B¹n h·y tr×nh bµy mét bµi h¸t cã 2 tõ " mïa xu©n " + B¹n h·y h¸t mét bµi h¸t cã tõ "§¶ng" ? + B¹n h·y ®äc mét bµi th¬ … . .bµi h¸t. kÕ ho¹ch rÒn luyÖn phÊn ®Êu cña líp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt suèt n¨m häc: . Nªn h×nh thøc cho c¸c tæ chuÈn bÞ . c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp vµ rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch cña líp.Häc sinh hiÓu ®îc néi dung. tæ nµo d¬ tay tríc sÏ thÓ hiÖn tiÕt môc cña m×nh. kÕt thóc ho¹t ®éng: .NhËn xÐt ý thøc.C«ng bè tæng sè ®iÓm cña c¸c tæ vµ trao phÇn thëng. . . th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña líp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªn yªu cÇu ho¹t ®éng.TÝch cùc thùc hiÖn c¸c kü n¨ng. IV.®iÓm cho ®îc céng c«ng khai ghi lªn b¶ng.Cã th¸i ®é nghiªm tóc. ChuÈn bÞ c¸c c©u hái thi vµ ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 kÕ ho¹ch rÌn luyÖn phÊn ®Êu trong häc kúII I.líp 6. ®iÖu móa vÒ §¶ng vÒ mïa xu©n.B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm cho gi¸m kh¶o. biÖn ph¸p . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . Cö ban gi¸m kh¶o. .chÊm ®iÓm. kÕ ho¹ch vµ thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp chÊm. Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: Líp phã v¨n nghÖ. môc tiªu: . Híng dÉn häc sinh su tÇm c¸c bµi th¬. Ho¹t ®éng 4. . V.ban gi¸m kh¶o. cã ý chÝ quyÕt t©m phÊn ®Êu tiªn bé.DÉn ch¬ng tr×nh nªn thÓ lÖ cuéc thi gi÷a c¸c tæ mçi c©u hái.Nguõ¬i dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái. b) VÒ tæ chøc.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . c¸c tæ thÓ hiÖn ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸.Trêng THCS Th«ng T©n 27 .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®îc chuÈn bÞ.

C¸c b¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña c¸c tæ. .Tù hµo vµ t«n träng tæ chøc ®oµn.líp 6.1931 vµ nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn. .C¸c c©u hái th¶o luËn .H¸t tËp thÓ.Líp trëng tiÕp tôc nªu c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn cña tæ m×nh ( c¸c tæ trëng ) c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. Häc sinh hiÓu néi dung ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn 26 . I môc tiªu.Gi¸o viªn chñ nhiÖm cè v©n cho c¸n bé líp x©y dùng kÕ ho¹ch. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Líp trëng tæng kÕt th¶o luËn cña líp. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. .C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ. V. x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cña líp häc kú II.C¸c chØ tiªu cña líp vÒ häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹p ®øc trong häc kú II. II.Nªu lý do vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng. . III. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.B¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña líp.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .3 . . lÊy biÓu quyÕt. . . . b) VÒ tæ chøc. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Líp trëng nªu c¸c biÖn ph¸pchØ tiªu phÊn ®Êu cña líp trong häc kú II mét c¸ch cô thÓ. .C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ. kÕt thóc ho¹t ®éng: . Th¶o luËn thèng nhÊt biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch.Trêng THCS Th«ng T©n 28 .Th ký th«ng qua biªn b¶n. kÕ ho¹ch. b) Th¶o luËn biÖn ph¸p. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. IV. chñ ®iiÓm th¸ng 3 tiÕn bíc lªn ®oµn. Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖcã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn .

c¸c b¹n gi¸. .Ph©n c«ng líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh. cña c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷ ) Ca h¸t mõng mÑ. môc tiªu: . nãi lêi chóc mõng c« gi¸o. RÌn luyÖn ph«ng c¸ch ®éi viªn thiÕu niªn. II. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.BiÓu diÔn v¨n nghÖ.lµ sù t«n träng vµ b×nh ®¼ng nam n÷ trong ®êi sèng x· héi. . Kªt thóc ho¹t ®éng chóc mõng c¶ líp h¸t ®ång thanhbµi " líp chóng m×nh " Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . lßng kÝnh träng víi bµ. lµ ngµy vui cña bµ. . .ý nghÜa ngµy 8 -3 . vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.víi mÑ. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. . . §ai diÖn häc sinh n÷ cã lêi crm ¬n. .B¶n tãm t¾t ý nghÜa ngµy 8 . mõng c« lµ ngêi gi÷ g¾m t×nh c¶m sù biÕt ¬n.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Líp trëng tuyªn bè lý do. cña mÑ.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.Chóc mõng c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷. mõng c«. chóng em h¸t mõng mÑ.H¸t tËp thÓ. . .tÝch cùc trong häc tËp trong sinh ho¹t tËp thÓ Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1.cña mÑ.Hoa tÆng c« gi¸o. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.3 ( la ngµy héi phô n÷ thÕ giíi nãi chung vµ phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.BiÓu diiÔn v¨n nghÖ . I. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . III.líp 6.Yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. IV. . Líp trëng. b) VÒ tæ chøc.Trêng THCS Th«ng T©n 29 .Cö mét häc sinh nam thay mÆt tÆng cho c« gi¸o.cña c« gi¸o.Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa ngµy 8 .Chóc mõng ngµy 8 . b) Chóc mõng. . . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.3.3.

chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.C¸c t liÖu cña b¸o c¸o viªn . phÊn b¶ng… . . Nghe nãi chuyÖn. c¸c g¬ng s¸ng ®¶ng viªn tتu biÓ.Trêng THCS Th«ng T©n 30 . . II. . hái ®¸p. b) VÒ tæ chøc. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. .vµ nhËn xÐt ho¹t ®éng.Líp trëng nªu lý do vµ yªu cÇu ho¹t ®éng. .líp 6. .Gi¸o viªn chñ nhiÖmnªu môc ®Ých.cã lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.LÞch sö ngµy thµnh lËp ®oµn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. nghe nãi chuyÖn ngµy thµnh lËp ®oµn I. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. kÓ chuyÖn… V.1931 ) vµ nh÷nh nÐ lín vÒ ch¨ng ®êng lÞch sö vÎ vang cña ®oµn. mõng c«.Kh¨n bµn. c) V¨n nghÖ mõng mÑ. yªu cÇu cña buæi nãi chuyÖn vµ ®Ò nghÞ mçi häc sinh sau ®ã viÕt mét b¶n thu ho¹ch.H¸t tËp thÓ. móa.Häc sinh hiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn ( 26 . lä hoa. ssc th¬. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ bao gåm c¸c tiÕt môch¸t. .C¸c truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ ( ®éi v¨n nghÖ chuÈn bÞ ) IV. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. t«n träng tæ chøc ®oµn. .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.Cö líp trëng ®iÒu khiÓn chung. môc tiªu: . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .3 . v¨n nghÖ… III.

C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu g¾n víi c¸c trang sö ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong trêng vµ ë ®Þa ph¬ng c¸c bµi th¬. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. rÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp tr×nh bµy mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . G¬ng s¸ng ®oµn viªn I. c) v¨n nghÖ. Tù hoµ vµ tin yªu ®oµn. Häc tËp.Häc sinh cã thÓ hái.Trêng THCS Th«ng T©n 31 . C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong häc tËp lao ®éng. truyÒn thèng vÓ vang cña ®oµn. II. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nh¾c nhë c¸c b¹n vÒ viÕt thu ho¹ch. C¸c c©u chuyÖn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. b) nghe nãi chuyÖn vµ vÊn ®¸p. nªu c¸c vÊn ®Ò vÒ sù kiÖn. biÕt vît khã v¬n lªn. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸. V.Ngêi ®iÒu khiÓn míi b¸o c¸o viªn nãi chuyÖn. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. h¸t. bµi h¸t … b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .líp 6. yªu mÕn c¸c anh. Thi kÓ chuyÖn g¬ng s¸ng ®oµnviªn gi÷a c¸c tæ ®äc th¬. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . trang th¬…mµ c¸c em su tÇm C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. . kÓ chuyÖn … III. môc tiªu: Häc sinh hiÓu nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ lÞch sö . c¸c chÞ ®oµn viªn.

cã ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tham gia.C¸c tæ cö ngêi ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy c©u tr¶ lêi. ñng hé ho¹t ®éng héi tr¹i. t×m hiÓu t liÖu.Trêng THCS Th«ng T©n 32 . nhiÖm vô líp ®îc giao ®Ó tham gia héi tr¹i. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. chuÈn bÞ tham gia héi tho¹i 26. . . Gi¸o viªn chñ nhiÖm héi ý víi c¸n bé líp thèng nhÊt yªu cÇu tæ chøc: .Cö ban gi¸m kh¶o. môc tiªu: Häc sinh hiÓu néi dung. . .Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cña tõng tæ. C¸c néi dung.bµn b¹c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. b) VÒ tæ chøc. ý nghÜa cña héi tr¹i 26 . NÕu tæ nµy kh«ng tr¶ lêi ®îc th× tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi. IV.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . b) cuéc thi.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ kÕt thó ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¶ líp. . Quy íc thang ®iÓm tõ 1 . II.líp 6. 3 I.Líp trëng mêi c¸c tæ lªn bèc th¨m. v¨n nghÖ … Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng.H¸t tËp thÓ bµi cïng nh©u ta ®i lªn nh¹c phong nh·. . . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.3 do nhµ trêng tæ chøc. + Th«ng b¸o vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng. + Híng dÉn häc sinh su tÇm. c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸. líp trëng nªu xen kÏ mét vµi tit môc v¨n nghÖ . V.Cö líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh .Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ. .Líp trëng tuyªn bè lý do. .10.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. kÕt thóc ho¹t ®éng: . C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. TÝch cùc th¶o luËn. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.Ban gi¸m kh¶o vµo vÞ trÝ nªu h×nh thøc thÓ lÖ cuéc thi. H×nh thøc dùng tr¹i.

Cö líp trëng ®iÒu khiÓn líp th¶o luËn néi dung. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. I.C¸c tæ héi ý thèng nhÊt néi dung .Trêng THCS Th«ng T©n 33 .Thi ®éi rtrëng nÕu dù th¶o kÕ ho¹ch tham gia héi tr¹i. RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng x÷ vµ giao tiÕp cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy. B¶n th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ néi quy. Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. kÕt thóc ho¹t ®éng: Th«ng qua ( b»ng biÓu quyÕt ) kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i chÝnh thøc cña líp. kÕ ho¹ch chuÈn bÞ.C¸c néi dung ®îc ®a ra th¶o lu©n nh : h×nh thøc dùng tr¹i. dông cô dùng tr¹i vµ trang trÝ. b) VÒ tæ chøc. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nh¾c nhë c¶ líp cã ý thøc tù gi¸c. c¸c c¸ nh©n chuÈn bÞ phÇn viÖc cña m×nh. v¨n nghÖ. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . T«n träng vµ lÞch sù khi giao tiÕp. trß ch¬i. c¸c néi dung tham gia . dù th¶o b¶n kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp ®Ó th¶o luËn. V. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . môc tiªu: -Häc sinh hiÓu biÕt hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho nh©n lo¹i hiÖn nay ®Ó nh»m ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng. thÓ hiÖn c¸ch øng x÷ cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy ®Ó cã ®îc bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh vµ th©n thiÖn. chñ ®iÓm th¸ng 4 hµo b×nh vµ h÷u nghÞ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1.IV.líp 6. kÕ ho¹ch tæ chøc héi tr¹i vµ c¸c c«ng viÖc nhµ trêng yªu cÇu líp tham gia. . KÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . ho¹t ®éng : thÓ thao. Héi ý c¸n bé líp. tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc cña m×nh còng nh cña nh©n lo¹i. nghi thøc ®éi… . III.

Híng dÉn häc sinh su tÇm t liÖu. II. ®iÖu móa.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . bµi viÕt. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. . ý nghÜa cña chñ ®Ò thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta. . . yªu cÇu còng nh néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó gióp häc sinh ®Þnh híng.Th«ng c¶m. vui ch¬i sinh ho¹t cña thiÕu nhi cña mét sè khu vùc .Líp h¸t tËp thÓ. . IV. . V.Häc sinh hiÓu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ cuéc sèng häc tËp vµ vui ch¬i gØai trÝ cña thiÕu nhi mét sè níc. b) VÒ tæ chøc. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . ®Æc biÖt lµ trong khu vùc. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. môc tiªu: . lùa chän c¸ nh©n vµ nhãm. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.líp 6.Toµn líp h¸t bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan.V¨n nghÖ xen kÏ. .Thi t×m hiÓu v¨n nghÖ cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc hoÆc tæ chøc theo h×nh thøc cña hµnh tr×nh v¨n ho¸ . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . kiÓm tra vµ nh¾c nhë c¸c b¹n chuÈn bÞ. ý thøc th¸i ®é tham gia cña líp.Mät sè bµi h¸t. thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi.TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng quèc tÕ cña líp trëng vµ cña ®Þa ph¬ng. c©u chuyÖn. Vµi nÐt vÒ cuéc sèng häc tËp. . t«n träng vµ ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ. ChuÈn bÞ v¨n nghÖ.Cho häc sinh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÒ tinh thÇn.Tranh ¶nh. tranh ¶nh… Híng dÉn c¸n bé líp ®«n ®èc.Trêng THCS Th«ng T©n 34 .Líp trëng tuyªn bè lý do tæ chøc ho¹t ®éng vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. . nªu râ ®©y lµ mét ho¹t ®éng bæ ich. . kÕt thóc ho¹t ®éng: . . t liÖu vÒ cuéc sèng cña thiÕu nhi. III. I.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.

®iÖu móa níc b¹n. .Tranh ¶nh. .Cã t×nh c¶m ch©n thµnh . . . . VÝ dô : mät trong nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu häc sinh cÇn biÕt nh di s¶n v¨n ho¸. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Nh÷nh nÐt trong tuyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh vµ cña c¸c d©n téc kh¸c th«ng qua tranh ¶nh. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. thñ ®« cña c¸c níc b¹n. quèc kú. . ®iÖu móa. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm cña tõng tæ.Mçi tæ lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm cña tæ m×nh. b) VÒ tæ chøc.BiÕt häc tËp vµ cã hµnh vi ®Ñp.Tæ chøc tr×nh diÔn trang phôc cña mét vµi níc b¶ntong khu vùc. b) trß ch¬i hái ®¸p.Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp. cã rh¸i ®é tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ h÷u nghÞ cña tËp thÓ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mÆt x· héinh : tªn níc. .Trß ch¬i hái ®¸p vÒ di s¶n v¨n ho¸ . t liÖu. . . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ th«ng b¸o ph¸t ®éng toµn líp su tÇm. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .Líp trëng tuyªn d¬ng c¸c tæ . . thÓ hiÖn nhòng nÐt ®Ñp truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc . Chia líp thµnh 2 tæ ( 2 phÝa ) Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .líp 6. s¸ch b¸o.Vui móa h¸t.Trêng THCS Th«ng T©n 35 .TËp luyÖn c¸c bµi h¸t. t×m hiÓu. . môc tiªu: Häc sinh cã nh÷ng hiªu biÕt vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc còng nh mét vµi níc kh¸c. Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ I. IV. II. s¸ch b¸o. . III.C¸c bµi h¸t.Su tÇm trnh ¶nh. s¸ch b¸o vÒ níc b¹n.

C¸c c©u hái . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.t¸c phong m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiªn tríc tËp thÓ.líp 6. häc mµ vui " Rõn luyÖn kü n¨ng. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Th¶o luËn. Cã høng thó häc tËp " vui mµ hä.bªn kia tr¶ lêi vµ ngîc l¹i. môc tiªu: Häc sinh còng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc bµi häc. III. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm liªn hÖ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n ¶o luËn néi dung «n tËp. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt giê ho¹t ®éng. II. c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.®¸p ¸n. Vui v¨n nghÖ. V. b) VÒ tæ chøc. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. kÕt thóc ho¹t ®éng: . Nh÷ng häc tËp kinh nghiÖm cã kÕt qu¶ tèt.Trêng THCS Th«ng T©n 36 .Toµn líp h¸t bµi " tr¸i ®Êt nµy cña chóng m×nh " . Nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«nhäc mµ gi¸o viªn yªu cÇu «n tËp ®Ó chuÈn bÞ cho häc kú II. héi vui häc tËp I. ®ång thêi më réng thªm hiÓu biÕt nh»m bæ sung cho bµi häc trªn líp : t¹o c¬ héi ®Ó häc sinh trao ®ái kinh nghiÖm häc tËp. C¸c bµi tham luËn.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vui c¸c c©u ®è khoa häc. Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp. thiÕt thùc phôc vô cho viÖc «n tËp vµ thi cö. Mçi bªn ®a ra 2 c©u hái .

líp 6. V.Ban gi¸m kh¶o ®îc mêi lªn.Trêng THCS Th«ng T©n 37 . .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . IV. .Líp trëng tuyªn bè lý do.Líp trëng ®äc c©u hái vµ chØ ®Þnh thµnh viªn c¸c tæ ®øng dËy tr×nh bµy. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÈtham gia cña häc sinh. Cö ban gi¸m kh¶o. .KÕt thóc sinh hot b»ng mét bµi h¸t tËp thÓ. . Phæ biÕn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. NhËn xÐt kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn cña ban tæ chøc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->