P. 1
GA Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 6

GA Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 6

|Views: 109|Likes:
Được xuất bản bởisu1410

More info:

Published by: su1410 on Mar 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

th¸ng

chñ ®iÓm truyÒn thèng nhµ trêng

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng -Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp. - Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. - TËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. - Nghe giíi thiÖu th B¸c Hå. - LÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n. - Trao ®æi vÒ kinh nghiÖm häc tËp ë trêng THCS. - Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. - Nghe giíi thiÖu vÒ ®éi ngò thÇy gi¸o, c« gi¸o trong trêng. - LÔ ®¨ng ký " Th¸ng häc tèt, tuÇn häc tèt ". - Trao ®æi t©m t×nh vµ ca h¸t mõng ngµy 20 \ 11. - Tæ chøc kû niÖm ngµy 20 \ 11. - Héi vui häc tËp. - T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph¬ng. - Nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy 22 \ 12. - Vui v¨n nghÖ. - Tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇmvÒ ca dao, tôc ng÷ vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng quª h¬ng. - T×m hiÓu vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. - Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ®¶ng mõng
1

9

10

ch¨m ngoan häc giái

11

t«n s träng ®¹o

12 uèng níc nhí nguån

1 vµ 2

mõng ®¶ng mõng xu©n

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

xu©n. - Th¶o luËn biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch rÌn luyÖn ë häc kú II.

3

tiÕn bíc lªn ®oµn

- Ca h¸t vÒ mÑ vµ c« gi¸o. - Nghe giíi thiÖu vÒ ngµy thµnh lËp ®oµn. - T×m hiÓu vÒ g¬ng c¸c anh chÞ ®oµn viªn tiªu biÓu. - Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 263.

4

hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ

- Thi t×m hiÓu cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc. - Trß ch¬i hái vµ ®¸p vÒ mét chñ ®Ò toµn cÇu. - V¨n nghÖ ca ngîi vÏ ®Ñp cña quª h¬ng. - Héi vui häc tËp. - Su tÇm c¸c mÈu chuyÖn vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c Hå. - Ca h¸t vÒ B¸c Hå. - Trao ®æi vÒ néi dung 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Ho¹t ®éng vui ch¬i t¹i céng ®ång. - Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao: Bãng ®¸, cÇu l«ng, thÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Ho¹t ®éng v¨n nghÖ. - Ho¹t ®éng th¨m quan du lÞch. - Ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn. - Ho¹t ®éng x· héi kh¸c.

5

b¸c hå kÝnh yªu

6,7, 8

hÌ vui, khoÎ vµ bæ Ých

Thø ngµy th¸ng n¨m 2008
chñ ®iÓm th¸ng 9

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

2

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

truyÒn thèng nhµ trêng Ho¹t ®éng 1. Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi I. môc tiªu: Gióp häc sinh - HiÓu ®îc néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - TÝch cùc rÌn luyÖn , thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. II. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. - Néi quy cña nhµ trêng . - Nh÷ng nhÞªm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi mµ häc sinh cÇn biÕt. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. - Nghe giíi thiÖu vÒ néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Trao ®æi th¶o luËn theo líp. - V¨n nghÖ. III. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. - Mét b¶n néi quy cña nhµ trêng. - Mét b¶n ghi nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc - Mét sè bµi h¸t, c©u chuyÖn. b) VÒ tæ chøc. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, kÕ ho¹ch häc tËp nh÷ng quy ®Þnh néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m hä míi. chuÈn bÞ mét vµi c©u hái cã liªn quan ®Ó híng dÉn häc sinh th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh b¶n néi quy cña trêng ®Ó häc sinh t×m hiÓu tríc khi th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh mét bµi h¸t, c©u chuyÖn cña nhµ trêng tríc khi th¶o luËn. IV. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Nghe giíi thiÖu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. Gi¸o viªn giíi thiÖu néi quy cña nhµ trêng ®Ó c¸c em hiÓu dîc nhiÖm vô cña m×nh. Gåm 10 ®iÒu : + Néi quy cña nhµ trêng. + Quy ®Þnh cña líp trùc tuÇn. + Quy ®Þnh cña tæ trùc nhËt. b) Th¶o luËn nhãm. Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn theo tæ, mçi tæ ph¸t cho mét b¶n to.
Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n 3

II.VÒ c¸ch thøc lµm viÖc cña ®éi ngò c¸c bé líp.cñ ( hoÆc bÇu )®é ngò c¸n bé líp: líp trëng. c¸c líp phã. tæ trëng.h×nh d¸ng.c¸n sù m«n häc. . Th¶o luËn xong. Thø Ngµy th¸ng Ho¹t ®éng 2 : tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp N¨m 2008 I.líp 6. . Môc tiªu: Gióp häc sinh: . V. . c¸ch nãi n¨ng. kÕt thóc ho¹t ®éng: .nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp. Gi¸o viªn cho c¸c em th¶o luËn trong 10 phót sau ®ã yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy yªu cÇu cña m×nh. c) Vui v¨n nghÖ. . .Gi¸o viªn nghiªn cøu hå s¬ häc sinh hoÆc qua biÓu hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n mµ gi¸o viªn quan s¸t ®îc h»ng ngµy( vÒ häc hµnh . cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp. cö chØ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .rÌn luyÖn kü n¨ng nhiÖm vô vµ kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña tËp thÓ.Trêng THCS Th«ng T©n 4 . b) h×nh thøc ho¹t ®éng.Nh¾c nhë häc sinh n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt. Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi.bíc ®Çu cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp.Thèng kª danh s¸ch 10 em®ã.Gi¸o viªn tuyªn d¬ng c¶ líp vÒ tinh thÇn tham gia th¶o luËn.gi¸o viªn tæng kÕt l¹i nh÷ng ý kiÕn nhãm häc sinhnªu nhiÖm vô n¨m häc míi. lùa chän trong ®ã 10 em. nhãm trong líp.X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vôcña tõng c¸n bé líp.vµ ®· cho c¶ líp b×nh bÇu lùa chén. quan hÖ víi b¹n bÌ…). .HiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng. .Thµnh lËp c¸c tæ. Tr×nh bµy v¨n nghÖ bµi h¸t: vui ®Òn trêng. .c¸c c¸n bé chøc n¨ng. . Gi¸o viªn giao cho tæ trëng mçi nhãm mét c©u hái ®Ó c¸c em th¶o luËn. Toµn líp nghe vµ chuÈn bÞ bæ sung ý kiÕn.

Trêng THCS Th«ng T©n 5 .Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Þnh híng vÒ líp.líp 6. + C¸n sù m«n häc: Phô tr¸ch m«n cña m×nh vµ x©y dùng kÕ ho¹chbåi dìng c¸c b¹n häc yÕu.tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Sau khi ®· bÇu xong.Gi¸o viªn chñ nhiÖm dù kiÕn nh©n sù vµ viÕt mét bµng vÒ nhiÖm vô cña c¸n bé líp. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn . + Líp phã v¨n thÓ: Phô tr¸ch ho¹t ®éng v¨n nghÖ. `Líp trëng Líp phã häc tËp ®éng Líp phã v¨n thÓ Líp phã lao C¸c c¸n sù m«n häc Tæ trëng Tæ phã .C¸c lo¹i sæ s¸ch ghi chÕp cho c¸n bé líp. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . III. .gi¸o viªn chñ nhiÖm trao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé líp tríc tËp thÓ.®iÒu hµnh c¸c c¸n sù m«n häc trong c¸c giê sinh ho¹t 15 phót. . + Tæ phã : theo dçi vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña tæ ®Ó b¸o c¸o cho líp phã häc tËp hµng tuÇn.Gi¸o viªn chñ nhiÖm chuÈn bÞ b¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp.vui ch¬i + Líp phã lao ®éng : phô tr¸ch ho¹t lao ®éng cña líp . + Líp phã häc tËp : theo dâi kÕt qu¶ häc tËp tõng tæ vµ phô tr¸ch c¸c c¸n sù m«n häc. + Môc ®Ých. + Tæ trëng: Phô tr¸ch chung vÒ t×nh h×nh kû luËt vµ nÒ nÕp cña tæ. b) vÒ tæ chøc . . . + Líp trëng: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch nÒ nÕp cña líp.B¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp.B¶ng ghi nhiÖm vô cña c¸n bé líp.yªu cÇu tæ chøc líp tù qu¶n theo mét c¬ cÊu chÆt chÎ nh»m thu hót®îc nhiÒu häc sinh tham gia vµo ho¹t ®éng tËp thÓ.®iÒu hµnh tæ trùc nhËt vÖ sinh. IV.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .

.Tr×nh bµy b»ng lêi. môc tiªu: Gióp häc sinh: . .X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña häc sinh líp 6 trong viÖc ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng.líp 6. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .c¶ líp h¸t bµi: líp chóng ta ®oµn kÕt cña nh¹c sü méng l©n V. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . .vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng I. tuú theo ®Æc ®iÓm cña líp.§¹i diÖn häc sinh chóc mõng ®éi ngò c¸n bé líp míi.LÊy tinh thÇn xung phong hoÆc ®Ó häc sinh giíi thiÖu . II. kÕt thóc ho¹t ®éng: .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÇn. . . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .TruyÒn thèng cña trêng vµ häc tËp. + Giíi thiÖu s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp vµ c¸c quan hÖ ho¹t ®éng ®ã. + Nªu nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng3.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ghi lªn b¶ng tªn nh÷ng häc sinh®îc líp ®Ò cö. th¸i ®é tham gia cña tõng häc sinh trong viÖc s¸ng suèt lùa chän ®éi ngò c¸n bé líp vµ yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp tÝch cùc ñng hé vµ gióp ®ì c¸c b¹n hoµn thµnh nhiÖm vô.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .®¹i diÖn c¸n bé líp bµy tá quyÕt t©m thùc hiÖntèt nhiÖm vô mµ líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· dµnh cho.X©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ líp.Trao ®æi th¶o luËn. . . vµ tªn nh÷ng häc sinh øng cö.N¾m ®îc nh÷ng truyÒn thèng c¬ b¶ cña nhµ trêng vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã. . .Tæ chøc trao nhiÖm vô cho c¸n bé líp.Vµi nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh cña nhµ trêng.§éng viªn ®éi ngò c¸n bé lípcos g¾ng lµm tèt nhiÖm vô ®îc giao. rÌn luyÖn ®¹o ®øc. .Trêng THCS Th«ng T©n 6 .

. V.Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ víi c¸c tiÕt môc häc sinh ®· chuÈn bÞ . . b) VÒ tæ chøc.líp 6. kÕt thóc ho¹t ®éng: . + KÓ vÒ gêg s¸ng häc tËp cña em NguyÔn v¨n th¾ng. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu lÝ do sinh ho¹t. N¨m 2007 §¹t danh hiÖu l¸ cê ®Çu cña nghµnh GD-§T Hng nguyªn + VÒ gi¸o viªn : Cã ®éi ngò gi¸o viªn giái ®«ng vÒ tÊt c¶ c¸c m«n .thµnh tÝch. . III. + Häc tËp : ChÊt lîng häc hfng n¨m t¬ng ®èi cao n¨m 2007 cã 6 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái tØnh. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Trêng THCS Th«ng T©n 7 .Tuyªn d¬ng vµ gãp ý phª b×nh ®èi víi viÖc chuÈn bÞvµ tinh thÇn tham gia cñ häc sinh. .NhËn xÐt vÒ nhËn thøc cña häc sinh : häc sinh n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n nµo? Nh÷ng truyÒn thèng nÇãcc em th¶o luËn s«i næi nhÊt? .Vµi nÐt vÒ c¬ cÊu vµ lÞch sö cña trêng. . .sau ®ã giíi thiÖu cho toµn líp biÕt vÒ c¬ cÊu tæ chóa cña trêng. IV. N¨m 2005 NhËp 2 trêng thfnh trêng THCS Th«ng T©n ®Õn nay. N¨m 2003 Trêng ®îc c«ng nhËn ®¬n vÞ v¨n ho¸ cÊp tØnh . + TruyÒn thèng : Tªn trêng ®Çu tiªn lµ trêng THCS §inh b¹t tuþ sau nµy ®æ thµnh trêng THCS Hng Th«ng.Sau khi th¶o lôan xong gi¸o viªn nªu tãm t¸t nh÷ng ý kiÕn häc sinh ®· tr×nh bµy yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp cïng nhau thi ®ua ®Ó cïng nhau x©y dùng líp tèt. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 10 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.Häc sinh cã thÓ trao ®æi xung quanh nh÷ng ®iÒumµ gi¸o viªn vµ c¸c b¹nvfa tr×nh bµy ®Ó hiÓ rá h¬n .C¸c tÊm g¬ng häc giái.Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm vÒ truyÒn thèng cña trêng. N¨m 2004 C«ng nhËn trêng chuÈn quèc gia ®Çu tiªn cña huyÖn hng nguyªn ë cÊp THCS.Gi¸o viªn chuÈn bÞ vÒ truyÒn thèng cña trêng nh : c¬ cÊu nhµ trêng. + C¬ cÊu nhµ trêng : ThÇy hiÖu trëng : NguyÔn quang Xu©n 2 ThÇy phã hiÖu trëng : NguyÓn v¨n §øc Phan h÷u ThËn.

quyÕt t©m häc tèt. . I. + B¸c khuyªn häc sinh ph¶i lµm g× ? + Nh÷ng c©u nµo trong th cÇn chó ý nhÊt ? V× sao ? + Suy nghØ vÒ nhiÖm vô häc tËp cña m×nh. ch¨m ngoan.ChuÈn bÞ c©u hái th¶o luËn.thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ ph©n c«ng . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .HiÓu ®îc sù quan t©m ch¨m lo cña b¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ trÎ vµ néi dung. . . + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh : líp trëng + Ngêi ®äc th :Líp phã häc tËp.ý nghÜa lêi b¸c d¹y trong th giö häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc viÖt nam d©n chñ c«ng hoµ th¸ng 9.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do : giíi thiÖu ch¬ng tr×nh lµm viÖc ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký. b) VÒ tæ chøc. th¶o luËn néi dung chÝnh ý nghÜa cña th b¸c. . môc tiªu: Gióp häc sinh. . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Trêng THCS Th«ng T©n 8 .1945 vµ th göi nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10-1968. + Ngêi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ: Líp phã v¨n thÓ.Th b¸c Hå giö cho häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ c«ng hoµth¸ng 9.H¸t tËp thÓ : Ai yªu B¸c Hå chÝ Minh. II. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Trao ®æi .? .líp 6. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. IV.Cã th¸i ®é häc tËp ®øng ®¾n.ChuÈn bÞ hai bøc th cña b¸c ®Ó ®äc tríc líp.1968 ( trÝch ).1945 (trÝch ) . . rÌn luyÖn tèt theo lêi d¹y cña b¸cHå kÝnh yªu.Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉnc¸n bé líp x©y dùng ch¬ng tr×nhho¹t ®éng ( gåm : Nghe th B¸c. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Bµi h¸t c©u chuyÖn vÒ B¸c.Th b¸c giö nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10.Nghe giíi thiÖu hoÆc ®äc th b¸c . III.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .häc giái Ho¹t ®éng1 nghe giíi thiÖu th b¸c . . th¶o luËn th B¸c vµ ca h¸t vÒ b¸c Hå kÝnh yªu ).

Tù x¸c ®Þnh môc ®Ých.líp 6. .häc giái" theo lêi B¸c d¹y. II.häc giái" cña líp. + V¨n nghÖ: Líp phã v¨n nghÖ chØ ®¹o thªm mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.Trêng THCS Th«ng T©n 9 . biÕt v©ng lêi thÇy gi¸o. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. ý nghÜa cña th B¸c. .§¨ng ký vµ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ .Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan.Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan. môc tiªu: Gióp HS hiÓu ý nghÜa vµ t¸c dông cña viÖc thi ®ua vµ n¾m v÷ng néi dung.v. .v. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Cuèi tuÇn c¸c tæ theo dâi tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. V. chØ tiªu thi ®ua "Ch¨m ngoan .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .häc giái" cña líp. Tæ chøc lÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®«ng råi tuyªn bè kÕt thóc. III. + Líp trëng giíi thiÖu líp phã häc tËp ®äc th B¸c cho c¶ líp cïng nghe. trao ®æi nh¸c nhë nh÷ng nhiÖm vôcña häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay. gióp ®ì lÉn nhau ®Ó häc tËp tèttheo chØ tiªu ®Ò ra. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.häc giái" gi÷a c¸c tæ I.Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. c« gi¸o". Mæi tæ ®îc 10 b«ng hoa nhng: + NÕu mét lÇn vi ph¹m khuyÕt ®iÓm th× bÞ trõ mét b«ng hoa ( tuú theo lçi nÆng nhÑ cã thÓ t¨ng thªm ®iÓm trõ ) + NÕu cã mét ®iÓm tèthoÆc thµnh tÝch tèt®îc thëng 2 b«ng hoa. . ..Tr×nh bµy v¨n nghÖ theo chñ ®Ò "Ch¨m ngoan. BiÕt tù qu¶n. th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n vµ quyÕt t©m thi ®ua häc tËp tèt.ChØ tiªu thi ®ua cña c¸c tæ. + GVCN tæng kÕt ý kiÕn. lÔ giao íc thi ®ua "ch¨m ngoan .. häc giái. ®oµn kÕt. + Líp trëng híng dÉn c¶ lëptao ®æi vÒ néi dung.

. Trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë trung häc c¬ së. Nh¾c nhë c¸ nh©n. Tù tin chñ ®éng häc háivµ vËn dông kiÕn thøc tèt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp.Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh lµm viÖc. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.GVCN ghi nhËn vµ ®éng viªn c¶ líp quyÕt t©m thi ®ua vµ thùc hiÖn tèt. C¸n bé v¨n nghÖ giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ. GVCN cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ. V. chuÈn bÞ: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . + Ph©n c«ng s¾p xÕp líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Trêng THCS Th«ng T©n 10 . b) VÒ tæ chøc. tæ. Nghe giíi thiÖu kinh nghiÖm häc tËp Trao ®æi th¶o luËn giao lu. BiÕt ®îc nh÷ng kinh nghiÖmhäc tËp tèt.Tæ trëng 3 tæ lÇn lît lªn ký giao íc thi ®ua. giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ ch¬ng tr×nh lµm viÖc. IV. II. chØ tiªu hµnh ®éng "Ch¨m ngoan häc giái" cña líp. kÕ ho¹ch. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. nhãm. III.H¸t tËp thÓ: Líp chóng ta ®oµn kÕt.Th¶o luËn ®Ó ®i dÕn nhÊt trÝ . + Cö ngêi ®iÒu khiÓn chêg tr×nh: Líp trëng. .Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. tæ thùc hiÖn tèt giao íc thi ®ua. .líp 6. KÕt thóc b»ng bµi h¸t tËp thÓ. môc tiªu: Gióp häc sinh. .GVCN tuyªn bè lý do. kÕt thóc ho¹t ®éng: GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ biÓu d¬ng tinh thÇn tham gia tÝch cùc cña c¸ nh©n. . trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë cÊp thcs I.

môc tiªu: Gióp häc sinh. . . kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. . IV.C¶m ¬n c¸c anh chÞ b¸o c¸o viªn. . . . b) VÒ tæ chøc.líp 6. a) VÒ ph¬ng tiÖn.Trêng THCS Th«ng T©n 11 thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ.B¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp cña c¸c b¹n vµ trao ®æi cña gi¸o viªn.H¸t tËp thÓ bµi: tíi líp. kÕt thóc ho¹t ®éng: .C¸c b¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp tõng bé m«n. .ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.GVCN nªu môc ®Ých cña ho¹t ®éng vµ cïng c¶ líp thèng nhÊt trao ®æi ch¬ng tr×nh. rót ra bµi häc kinh nghiÖm häc tËp tèt ë cÊp THCS. . cö ngêi ®iÒu kiÓn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . V. vµ th kÝ. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. + Trao ®æi th¶o luËn vµ giao lu víi b¸o c¸o viªn. + Gi¸o viªn chñ nhiÖm tæng kÕt cuéc th¶o luËn. C¸n bé v¨n thÓ lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc vÒ c¸c tæ.Ph©n c«ng mêi c¸c b¸o c¸o viªn: Cö nghêi ®iÒu khiÓn: líp trëng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . I.Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p häc tËp? .Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .V¨n nghÖ.GVCN ®Ò nghÞ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n gÝíi thiÖu hoÆc cö c¸c häc sinh kinh nghiÖm häc tèt ®Õn trao ®æi víi líp.Tuyªn bè kÕt thóc. .Gi¸o viªn chñ nghiÖm tªn bè lý do.Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh: + Líp trëng mêi c¸c b¸o cao viªn lªn b¸o c¸o kinh nghiÖm häc tËp ë c¸p THCS. th kÝ:th kÝ líp. tíi trêng. . néi dung.

chÊt däng. cña trêng. . . Cã th¸i ®é yªu thÝch v¨n nghªi. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Trêng THCS Th«ng T©n 12 .Nh¹c cô.Líp trëng mêi c¸c tiÕt môc ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn.Líp trëng mêi gi¸o viªn ph¸t thëng cho tõng tæ. Th«ng b¸o c¸ch chÊm ®iÓm. . ch©n thµnht«n träng b¹n bÌkhi hä thÓ hiÖn k¶ n¨ng v¨n nghÖ cña m×nh. líp phã v¨n thÓ. líp trëng c«ng bè kÕt qu¶ sau khi th kÝ céng tæng hîp. líp trªn c¬ së ®ã x©y dùng phong trµo v¨n nghÖ cña líp. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . C¸c bµi h¸t. bµi th¬. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. th kÝ. x©y dùng vÒ biÓu ®iÓm vÒ néi dung. b) VÒ tæ chøc. III.tô tin.®iÖu móa cã néi dung phï hîp víi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. líp phã häc tËp. II. . biÓu d¬ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña líp. trèng ®¸nh ) . qu¸ 2 phót bÞ bá qua chÊm o ®iÓm.líp 6. vµ c¸c tiÕt môc ®¹t ®iÓm cao nhÊt. trø¬c líp Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm c«ng khai vµ ghi lªn b¶ng. V. .LËp ban gi¸m kh¶o: líp trëng.KÕt thóc cuéc thi.H¸t tËp thÓ: bµi vui ®Õn trêng .C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn môc c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ ( 3. ( dïng chÐn gâ. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. phong c¸ch….gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . IV.Nªu yªu cÇu thi: líp trëng ®äc tiÕt môc cña tæ vµo ph¶i khÈn tr¬ng tham gia. . .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc ®¨ng ký cña c¸c tæ vµ cïng víi gi¸p viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi.Líp trëng tuyªn bè lý do. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. c©u chuyÖn. . kÕt thóc ho¹t ®éng: .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn chuÈn bÞ tham gia. BiÕt hëng øng vµ ®éng viªn nhau tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp.Trang phôc: trang phôc theo quy ®Þnh cña ®éi. ý thøc kû luËt cña häc sinh.4 tiÕt môc ) tËp luyÖn tríc. HiÓu rá kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña tæ. . nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o.

c©u chuyÖn. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Mêi ®¹i biÓu. . . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.líp 6. . môc tiªu: Gióp häc sinh. tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh I. ®iÖu móa cã néi dung phï hîp vãi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ.Hµo høng.§éng viªn c¶ líp ph¸t huy kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng vµ sù tÝch cùc th©m gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp. II. luyÖn tËp . .C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c tit môc dù thi cña tæ ( 34 tiªt môc ). . th kÝ . III.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. phÊn khëi cã tr¸ch nhiÖm häc c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. .C¸n bé v¨n nghÖ tËp hîp c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ vµ cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi. .Cö ngêi ®iÒu khiÓn: líp trëng. x©y dùng biÓu diÔn.LËp ban giam kh¶o.HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thuéc vµ nhí c¸c bµi h¸t quy ®Þnh cho løa tuæi häc sinh THCS. . b) VÒ tæ chøc. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .BiÕt c¸ch häc vµ luyÖn tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . IV. .H¸t tËp thÓ. cña trêng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . giíi thiÖu ®¹i biÓu.Tuyªn bè lý do. bµi th¬. C¸c bµi h¸t.Trêng THCS Th«ng T©n 13 . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . .Hoa vµ t¨ng phÈm. nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o.

. .Nªu yªu cÇu thi vµ c¸ch chÊm ®iÓm . . . . ngêi ®iÒu khiÓn ( líp trëng ) c«ng bè kÕt qu¶ . môc tiªu: HiÓu ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ truyÒn thèng cña ®éi ngò gi¸o viªn cña trêng ( sè lîng.V¨n nghÖ. .Trao ®æi. ®¸nh gi¸ vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ. kÝnh träng. III.KÕt thóc cuéc thi.S¬ ®å cña trêng ®Ó giíi thiÖu häc sinh .LÇn lît mêi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn líp trëng. .Giíi thiÖu. ý thøc kû luËt.Häc sinh hiÓu ®îc biªn chÕ tæ chøc cña nhµ trêng.c« gi¸o trêng em I. tham gia.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ ph¸t thëng . biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o chµo hái lÔ phÐp. . . II.líp 6. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ®éi ngò gi¸o viªn. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 11 t«n s träng ®¹o Ho¹t ®éng 1 c¸c thÇi gi¸o . . Th«ng c¶m. . V. tuæi nghÒ. b) VÒ tæ chøc.Trêng THCS Th«ng T©n 14 .Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ vµ thÇy c« gi¸o. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Ph©n c«ng . kÕt thóc ho¹t ®éng: . . ch¨m häc vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt.Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.Nh÷ng nÐt tiªu biÓu chung vµ riªng cña gi¸o viªn trong trêng . trong trêng. thµnh tÝch … ).

vµ cã kÕt qu¶ cao.C¸c tæ ®¨ng ký thi ®ua . + Ngêi ®iÒu khiÓn : líp trëng.Tõng häc sinh ph¸t biÓu. c« gi¸o.H¸t tËp thÓ bµi bôi phÊn. . 15 . c« gi¸o. . + Gi÷ g×n trËt tù tèt tÊt c¶ c¸c giê häc . + Häc tËp nghiªm tóc . HiÓu ®îc môc ®Ých ý nghÜa vµ n¾m v÷ng néi dung. IV.Trêng THCS Th«ng T©n Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 lÔ ®¨ng ký thi ®ua " Th¸ng häc tèt .Líp trëng tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng. + §Æc ®iÓm cña gi¸o viªn trêng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. Thµnh tÝch næi bËt. . II.líp 6.Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu ®éi nghò c¸c thÇy gi¸o. + Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu vÒ c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng. .C¸c c¸ nh©n ®¨ng ký thi ®ua thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp. + Cïng chia sÏ niÒm vui. tuæi nghÒ. thi ®ua chØ tiªu thi ®ua cña " Th¸ng häc tèt . gi¸o viªn trÎ nhÊt.C¶m ¬n gi¸o viªn chñ nhiÖm. Tù gi¸c vµ quyÕt t©m häc tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . môc tiªu: Gióp häc sinh .tuÇn häc tèt ". Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n… . kÕt thóc ho¹t ®éng: .V¨n nghÖ. I. .11 ).Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña th¸ng 11 vµ trong tuÇn cao ®iÓm cña th¸ng ( Tõ ngµy 15 ®Õn th¸ng 20 . . Tuæi ®êi. c« gi¸o V.TuÇn häc tèt ".Líp trëng tãm t¾t ý kiÕn cña líp vµ høa . . nçi buån c¸c thÇi gi¸o. gi¸o viªn d¹y l©u n¨m nhÊt ë trêng . + Biªn chÕ tæ chøc trêng. Ho¹t ®éng 2. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ ngêi ®iÒu khiÓn.

Tuyªn bè lý do: Giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký.Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp ®Ó chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. . ®Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ hëng íng nhiÖt t×nh .Trêng THCS Th«ng T©n 16 . .Tõng tæ tríng lªn ®äc b¶n ®¨ng ký thi ®ua. .Mét sè c¸ nh©n lªn ®äc ®¨ng thi ®ua cña líp m×nh. ng©m th¬. . IV. . kÓ chuyÖn … III. c¸ nh©n.B¶n ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.Líp trëng viÕt vµ tr×nh b¶ytíc líp vµ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.B¶n ®¨ng ký thi ®ua cña tæ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .H¸t tËp thÓ . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Mêi ®¹i biÓu vµ ngêi lµm th ký cho ho¹t ®éng. kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. .C¶ líp h¸t bµi chóng ta ®oµn kÕt. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm lªn ph¸t biÓu ý kiÕn.LÔ ®¨ng ký thi ®ua . . . biÖn ph¸p cho c¶ líp th¶o luËn ®Ó nhÊt trÝ. . .líp 6.Líp trëng ph¸t ®éng thi ®ua. Ph©n c«ng . . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Híng dÉn häc sinh viÕt ®¨ng ký thi ®ua . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¸n bé líp. . .Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ. Sau ®ã nªu l¹i c¸c chØ tiªu. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng tuyªn bè kªt thóc ho¹t ®éng. V. b) VÒ tæ chøc.Mçi häc sinh vµ mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò.Líp phã häc tËp ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. .x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp thèng nhÊt.H¸t.Híng dÉn c¸c tæ trëng viÕt b¶n ®¨ng ký thi ®ua. . ghi nhËn quyÕt t©m thi ®u¨ vµ ®éng viªn c¶ líp thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ®éng cña líp.

c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña mçi häc sinh nãi riªng vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung .B¹n hiÓu g× vÒ ngµy 20 . c« gi¸o tiªu biÓu. môc tiªu: Gióp häc sinh . bµi th¬ vÒ t×nh c¶m thÇy trß vµ vÒ nh÷ng g¬ng thÇy gi¸o.Su tÇm. + Ngêi ®iÒu khiÓn nªu kÕt luËn vµ nªu ®¸p ¸n. ca h¸t. .BiÕt øng xö. + C¸c b¹n kh¸c bæ sung tranh luËn. + Yªu cÇu mäi ngêi xung quanh lªn h¸i hoa. II. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. c©u chuyÖn c¶m ®éng. .H¸t tËp thÓ. häc giái ®Ó ®Òn ®¾p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o . vµ truyÒn thèng t«n s träng ®¹o.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu. V. c©u chuyÖn bµi h¸t. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . c« gaÝo . t×m hiÓu c¸c c©u ca dao. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.C«ng lao cña c¸c thÇy gi¸o. ®è vui th«ng qua h×nh thøc bµi h¸t d©n chñ. I. Trao ®æi. Héi ý c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt néi dung. c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña b¹n vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nh thÕ nµo? .líp 6. . .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .11 ? b) VÒ tæ chøc. IV. Ho¹t ®éng 3.Nh÷ng bµi h¸t bµi th¬.c« gi¸o.BiÕn ¬n s©u s¾c vµ kÝnh träng c¸c thÇy gi¸o.c©u danh ng«n vÒ t×nh c¶m thÇy trß. nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ m×nh vÒ t×nh c¶m thÇy trß. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Líp trëng ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.B¹n hiÓu c«ng lao c¸c thÇy giao. .C¸c c©u hái VÝ dô: . HiÓu c«ng lao cña thÇy gi¸o. .c« gi¸o. kÓ chuyÖn t©m t×nh. lÔ phÐp. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 nhí c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. c« gi¸o. III.Trêng THCS Th«ng T©n 17 . ch¨m ngoan. .Nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy trß . + B¹n lªn h¸i hoa tù më ra ®äc vµ tr¶ lêi . tôc ng÷.

.c« gi¸o hoÆc chuÈn bÞ c©u hái ®Ó giao lu víi thÇy.líp 6. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. th©n mËtt gi÷a gi¸o viªn vµ häc viªn. . . c« gi¸o. Chuc mõng tÆng hoa. c« gi¸o vµ thùc hiÖn tèt yªu cÇu gi¸o dôc cña nhµ trêng.ChuÈn bÞ v¨n nghÖ .T©m sù vÒ t×nh c¶m thÇy trß. . môc tiªu: Gióp häc sinh. I.t©m sù.11 . c«.Phèi hîp víi chi héi cha mÑ häc sinh chñan bÞ ý kiÕn chµo mõng vµ hoa. c« gi¸o. häc h¸t. Ho¹t ®éng 4 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chóc mõng c¸c thÇy gi¸o.Cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ thÓ hiÖn sù biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o . kÓ chuyÖn. vµ c¸c ®¹i biÓu. . . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.vµ t×nh c¶m thÇy trß. c«ng Mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. III.Líp trëng chuÈn bÞ lêi chµo mõng. c« gi¸o vµ t«n vinh nhµ gi¸o.V¨n nghÖ chµo mõng ngµy 20 . c« gi¸o .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 .Thèng nhÊt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng . biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o. c« gi¸o. b) VÒ tæ chøc.Chóa mõng vµ tÆng hoa c¸c thÇy gi¸o. . . .Trêng THCS Th«ng T©n 18 . ca h¸t. giao lu vui vÎ. . C¶m ¬n vµ chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o.Mçi häc sinh chuÈn bÞ nh÷ng kû niÖm cña m×nh ®èi víi c¸c thÇy gi¸o. ng©m th¬. kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò c«ng ¬n cña c¸c thÇy gi¸o.Híng dÉn c¶ líp su tÇm. c« gi¸o. .Cö ngêi ®äc lêi chµo chóc mõng vµ tÆng hoa . KÝnh träng. . HiÓu ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 -11. Chóc søc khÎo vµ nh¾c nhë c¸c bËn häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p ¬n c¸c thÇy gi¸o.11 . II.

RÌn luyÖn t¸c phong chùng ch¹c. V.c« gi¸o nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11 .t duy m¹nh l¹c.c¸c c©u ®èi khoa häcvÒ c¸c hiÖn tîng trong ®êi sèng vµ tù nhiªn. cïng trao ®æi kinh nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p häc tËp tèt.Giao lu vµ liªn hoan v¨n nghÖ . khÎo. c« gi¸o. Ho¹t ®éng 1. sóc tÝch ) . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 12 uèng níc nhí nguån.Líp trëng ®äc lêi chóc mõng. II. s¸ng t¹o rÌn luyÖn trÝ th«ng minh. tiÕp tôc häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o.C¸c bµi to¸n vui. . . c« gi¸o ( nÕu cã ) . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . héi vui häc tËp I.líp 6. chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .H¸t tËp thÓ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . ng¾n gän.Trêng THCS Th«ng T©n 19 . bæ sung vµ më réng kiÕn thøc ®· häc trªn líp.TÆng hoa c¸c thÇy gi¸o. IV.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu . môc tiªu: Gióp häc sinh «n tËp. kÕt thóc ho¹t ®éng: C¶m ¬n. Chóc c¸c b¹n vui. . G©y híng thó häc tËp. + LÇn lît giíi thiÖ v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ KÕt thóc ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ giao lu b»ng mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ.C©u hái «n tËp mét sè m«n ( cã lùa chän. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.còng cè.

H¸t tËp thÓ . Thi tr¶ lêi c©u hái. IV.Nh÷ng vÊn ®Ò häc sinh tr×nh bµy kh«ng rá.Líp trëng tuyªn bè lý do.Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao phÇn thëng . V. c©u ®è liªn quan ®Õn trÝ thøc ®îc häc trªn líp. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .Häc sinh xung phong tr¶ lêi. . c©u ®è. . th ký líp.«n tËp. b) VÒ tæ chøc.C¸c c©u hái c©u ®è. líp phã häc tËp. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Líp trëng lÇn lît nªu c©u hái. . . .Gióa häc sinh suy nghÜ t×m híng gi¶i ®¸p. b) Cuéc thi .Cö ban gi¸m kh¶o: líp trëng.§¸p ¸n c¸c c©u hái c©u ®è. . .Gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ sè ®iÓm cña tõng tæ . ph¬ng ph¸p häc tËp.B¶ quy íc vÒ thang ®iÓm.Trêng THCS Th«ng T©n 20 . kÕt thóc ho¹t ®éng: . . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. . . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm gióp ®ì. . .ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ xen kÎ mêi mét b¹n nµ ®ã lªn tr×nh bµy kinh nghiÖm. bµi to¸n vui. .ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.NhËn xÐt tinh thÇn vµ ho¹t ®éng cña líp.Ph©n c«ng c¸c häc sinh kh¸ giái chuÈn bÞ kinh nghiÖm. III. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ò nghÞ víi gi¸o viªn bé m«n gióa ®ì chuÈn bÞ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn bé m«n.Ban giam kh¶o chÊm ®iÓmvµ khi c«ng khai ®iÓm lªn b¶ng . . .líp 6. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. ph¬ng ph¸p häc tËp tèt .Trao ®æi kinh nghiÖm.

. . . .Nh÷ng truyªn thèng kiªn cên bÊt khuÊt trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. ®æi míi cña quª h¬ng em hiÖn nay. vÒ truyÒn thèng quª h¬ng. . .Sau khi c¸c tæ b¸o c¸o xong .§¹i diÖn tæ tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm. b) VÒ tæ chøc. tranh ¶nh. .Gióp häc sinh.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . I.C¸c tæ kh¸c lªn tr×nh bµy: Tr¸nh nh¾c l¹i c¸c t liÖu mµ b¹n ®· nªu. giÊy mµu. hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.H¸t tËp thÓ bµi chó bé ®éi ( Nh¹c vµ lêi cña NguyÔn v¨n Tý ). môc tiªu: .PhÊn. .t×m hiÓu vÒ "truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em " III.Líp tröng lÇn lît mêi c¸c tæ lªn tr×nh bµy.Cã ý thøc tù hµo vÒ quª h¬ng. chØ nªu bæ sung nh÷ng g× cÇn thiÕt. tifm hiÓu vµ tr×nh bµykªt qu¶ su tÇm. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.C¸c tæ tËp hîp t liÖu. . IV.Nh÷ng bµi ca bµi th¬… viÕt vÒ quª h¬ng. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng . ®Êt níc th©n yªu tæ quèc. . t×m hiÓu s¸ch b¸o.Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.Mét sè tit môc v¨n nghÖ.Trêng THCS Th«ng T©n 21 .Thµnh tùu trong x©y dùng. . . V. . Su tÇm. b) B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em.líp 6. .BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã. . II. Ho¹t ®éng 2. th¬ ca. " TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng " vµ mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. híng dÉn häc sinh su tÇm.Nh÷ng tµi liÖu su tÇm ®îc truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë quª h¬ng.Ph©n c«ng t¸c tæ chøc nh¾c nhë vµ häc tËp t liÖu su tÇm. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ tãm t¾t kh¸i qu¸t. trang trÝ. .chèng ngo¹i x©m.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung yªu cÇu cña ho¹t ®éng. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Khëi ®éng. . truyªn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng m×nh.

gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Néi dung vµ ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. .C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang. nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n viÖt nam I.12 ). .BiÕt ¬n. III. s¬ ®å.Líp trëng giíi b¸o c¸o viªn ( HS ) ®äc bµi t×m hiÓu cña m×nh. hái vµ trao ®æi.RÌn luyÖn kü n¨ng tr×nh bµy: biÕt l¾ng nghe. C¸c chÆng ®êng lÞch sö vÎ vang cña qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung. IV. tù hµo vÒ sù trëng thµnh vµ lín m¹nh cña qu©n ®éi còng nh quèc phßng cña ta.Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. tæng hîp vµ chän läc th«ng tin.12 ) trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . .V¨n nghÖ. a ) Nghe nãi chuyÖn . .Sau khi häc sinh b¸o c¸o xong. tranh ¶nh cã liªn quan. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. b) VÒ tæ chøc.Trêng THCS Th«ng T©n 22 .B¶n ®å. . . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. môc tiªu: Gióp häc sinh. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . yªu cÇu mäi häc sinh t×m ®äc tríc tµi liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung. gi¸o viªn nhËn xÐt .líp 6. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Nghe nãi chuyÖn. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng.HiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 . II.Hái vµ trao ®æi .C¶m ¬n ®¹i biÓu vµ tuyªn bè kÕt thóc. .H¸t tËp thÓ. . biÕt ph©n tÝch. . . C¸n sù v¨n nghÖ chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .

BiÓu diÓn v¨n nghÖ cña líp . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . bµi th¬…vÒ anh bé ®éi.líp 6. Nh÷ng bµi h¸t. . IV.Båi dìng kü n¨ng. . tù tin. qua ®ã ®éng viªn vµ ph¸t huy phong trµo v¨n nghÖ cña líp.Häc sinh hái. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Líp trëng lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiªt môc v¨n nghÖ cña c¸c tæ.Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ dÉn ch¬ng tr×nh . b ) V¨n nghÖ. II. yªu cÇu cña líp vç tay khªn b¹n ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ. . .Sau mçi tiÕt môc ®îc tr×nh diÔn.Gi¸o viªn bæ sung vµ nãi chuyÖn víi häc sinh. môc tiªu: . .Thªm tù hµo vµ yªu mÕn anh bé ®éi : tù hµo vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc. H¸t vÒ anh bé ®éi cô hå I. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. gi¸o viªn tr¶ lêi vµ lµm rá c¸c ý nghÜa häc sinh cha hiÓu. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt kÕt qu¶. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . t×m hiÓu cña häc sinh. . V.Trêng THCS Th«ng T©n 23 . vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng. b) VÒ tæ chøc.Häc sinh biÕt vµ hiÓ thªm cqsc bµi h¸t vÒ anh bé ®éi.Gi¸o viªn chñ nhiÖm yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ . .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . vÒ quª hêg ®Êt níc do häc sinh su tÇm hoÆc s¸ng t¸c. ®Êt níc.Nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ.Líp trëng nªu lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp. .B¶n giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. V. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ý thøc. III. phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ tÝnh m¹nh d¹n.

tôc ng÷.t×m hiÓu t liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nhau: ca dao.. Thi tr×nh bµy vµ giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm. bµi h¸t. cña d©n téc.BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huynh÷ng nÐt ®Ñp tuyÒn thèng quª h¬ng. . Ph©n c«ng t¸c tæ trêg ®«n ®èc c¸c tæ viªn su tÇm. vÒ phong tôc truyÒn thèng tèt ®Ñp. ca dao. môc tiªu: Gióp häc sinh. II. trng bµy. ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ cö ngêi ®iÒu khiÓn.HiÓu nh÷ng phong tôc tËp qu¸n. 2 .Trêng THCS Th«ng T©n 24 chñ ®Óm trh¸ng 1. . . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . III. `Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 ho¹t ®éng 1 ngµy xu©n vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng I.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . b) VÒ tæ chøc. bµi h¸t ®iÖu móa. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .C¸c t liÖu su tÇm ®îc . . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. c©u th¬. cµng thªm yªu vµ g¾n bã quª h¬ng ®Êt níc.Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n ngµy xu©n.BiÕt gi÷ g×n. .líp 6.C¸c bµi viÕt vÒ thùc tÕ vµ tõ c¸c chuyÖn ®· ®îc nghe kÓ cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng .mõng xu©n Môc tiªu.Tù hoµ tin tëng ë ®¶ng. th¬. tËp hîp trang trÝ.Ghi nhí c«ng ¬n cña ®¶ng vµ nh÷ng nÐt ®Ñp trong truyÒn thèng v¨n ho¸ cña quª h¬ng. ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc. ngµy tÕt.Tù hµo vÒ quª h¬ng. mõng ®¶ng . s¸ch b¸o. . truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñpcña quª h¬ng cña d©n téc ngµy xu©n. tranh ¶nh vµ qua c¸c truyÖn kÓ… b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉn häc sinh su tÇm. ngµy tÕt cña quª h¬ng ®Êt níc qua s¸ch b¸o. t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ . .

. . Thêi gian trng bµy 5 phót .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do.Nghe nãi chuyÖn vµ th¶o luËn. .H¸t tËp thÓ. C¸c c©u hái th¶o luËn: . .§¶ng viªn ngi ®· dòng c¶m ®· hy sinhnh thÕ nµo ? t¹i sao ? .LÇn lît c¸c tæ cö ®¹i diÖn giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t. Ho¹t ®éng 2.C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. b) Trng bµy vµ su tÇm kÕt qu¶. . phÈm chÊt vµ thµnh tÝch cña nh÷ng ®¶ng viªn u tó trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng.Cã lßng tù hµo. Tæ chøc c¶ líp v¨n nghÖ vui vÎ. IV. V. III. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . .t×m hiÓu vµ tr×nh bµy kÕt qu¶t×m hiÓu ®îc.Ban gi¸m kh¶o chÊm. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .truyÒn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 G¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng em I.T×m hiÓu vÒ cuéc ®êi. . c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.líp 6. .Trêng THCS Th«ng T©n 25 . C¸c t liÖu vÒ nh÷ng ®¶ng viªn u tó cã nhiÒu ®ãng gãpcho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë quª h¬ng . .Nh÷ng truyÒn thèng nçi bËt ë quª h¬ng ? .Cã thÓ su tÇm.G¬ng c¸c ®¶ng viªn u tó. .TRuyÒn thèng c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. môc tiªu: Gióp häc sinh. II. .Gi¸m kh¶o chÊm diÓm ghi lªn b¶ng. c¶m phôc vµ yªu mÕn c¸c ®¶ng viªn u tó.B¹n häc tËp ®îc g× ë tÊm viªn ®¶ng viªn ? Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Theo sù híng dÉn cña ngêi ®iiÒu khiÓn. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐtvµ kÕt thóc ho¹t ®éng.

Nh÷ng bµi h¸t. bµi th¬. .H¸t tËp thÓ bµi ®¶ng cho ta mïa xu©n.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. . mïa xu©n cña d©n téc.niÒm tin cña ®¶ng. b) VÒ tæ chøc. vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ c¸c ®¶ng viªn u tó …tiªu biÓu cã ®ång chÝ Lª Hång Phong. ca ngîi vÎ ®Ñp mïa xu©n. môc tiªu: . C¸n v¨n nghÖ chuÈn bÞ v¨n nghÖ.cñng cè cho häc sinh. ®Êt níc. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña líp. III.Trêng THCS Th«ng T©n 26 . IV. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . ngêi ®iÒu khiÓn chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh.líp 6.mõng xu©n I. . Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. tõ ®ã ®éng viªn häc sinh phÊn khëi l¹c quan.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nãi víi häc sinh vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ®Þa ph¬ng. ca ngîi quª h¬ng. h×nh thøc ho¹t ®éng " Nghe nãi vÒ ®¶ng viªn u tó ë ®Þa ph¬ng " Cö líp trëng hoÆc chi ®éi trëng ®iÒu khiÓn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. c) Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. b) nghe nãÝ chuyÖn vµ th¶o luËn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Chóng em ca h¸t mõng ®¶ng .Líp trëng nªu tõng c©u hái ®· chuÈn bÞ yªu cÇu c¸c tæ cö ngêi tr¶ lêi.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã ý kiÕnvµ tæng kÕt buæi ho¹t ®éng. Gi¸o viªn thåg b¸o cho häc sinh vÒ néi dung. II. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. Ho¹t ®éng 3. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.niÒm tù hµo vÒ quª h¬ng ®Êt níc. rÌn luyÖn tèt. ®iÖu móa… ca ngîi ®¶ng. häc tËp tèt. Qu¶n ca tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i v¨n nghÖ nh " h¸t nèi " " h¸t liªn khóc "… V.

TÝch cùc thùc hiÖn c¸c kü n¨ng.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®îc chuÈn bÞ. cã ý chÝ quyÕt t©m phÊn ®Êu tiªn bé. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . c¸c tæ thÓ hiÖn ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸. IV. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªn yªu cÇu ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 4.bµi h¸t. .Trêng THCS Th«ng T©n 27 .NhËn xÐt ý thøc. ®iÖu móa vÒ §¶ng vÒ mïa xu©n. Nªn h×nh thøc cho c¸c tæ chuÈn bÞ .C«ng bè tæng sè ®iÓm cña c¸c tæ vµ trao phÇn thëng. ChuÈn bÞ c¸c c©u hái thi vµ ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. biÖn ph¸p . Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: Líp phã v¨n nghÖ. . . b) VÒ tæ chøc.Nguõ¬i dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái.ban gi¸m kh¶o. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 kÕ ho¹ch rÌn luyÖn phÊn ®Êu trong häc kúII I.Cã th¸i ®é nghiªm tóc. V.DÉn ch¬ng tr×nh nªn thÓ lÖ cuéc thi gi÷a c¸c tæ mçi c©u hái.Häc sinh hiÓu ®îc néi dung. kÕ ho¹ch rÒn luyÖn phÊn ®Êu cña líp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt suèt n¨m häc: . c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp vµ rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch cña líp.líp 6. Cö ban gi¸m kh¶o.C¸c c©u hái thi : + B¹n h·y tr×nh bµy mét bµi h¸t cã 2 tõ " mïa xu©n " + B¹n h·y h¸t mét bµi h¸t cã tõ "§¶ng" ? + B¹n h·y ®äc mét bµi th¬ … .®iÓm cho ®îc céng c«ng khai ghi lªn b¶ng. . môc tiªu: . tæ nµo d¬ tay tríc sÏ thÓ hiÖn tiÕt môc cña m×nh.chÊm ®iÓm. th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña líp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. kÕ ho¹ch vµ thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp chÊm.B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm cho gi¸m kh¶o. . Híng dÉn häc sinh su tÇm c¸c bµi th¬. kÕt thóc ho¹t ®éng: .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lÝ do c«ng bè ngêi ®iÒu khiÓn.

Líp trëng tæng kÕt th¶o luËn cña líp.C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cña líp häc kú II. b) Th¶o luËn biÖn ph¸p.Líp trëng tiÕp tôc nªu c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn cña tæ m×nh ( c¸c tæ trëng ) c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. .C¸c chØ tiªu cña líp vÒ häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹p ®øc trong häc kú II. .Th ký th«ng qua biªn b¶n.C¸c c©u hái th¶o luËn . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . . . V.Tù hµo vµ t«n träng tæ chøc ®oµn. Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖcã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn . Th¶o luËn thèng nhÊt biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . .Líp trëng nªu c¸c biÖn ph¸pchØ tiªu phÊn ®Êu cña líp trong häc kú II mét c¸ch cô thÓ. I môc tiªu. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.3 . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm cè v©n cho c¸n bé líp x©y dùng kÕ ho¹ch. b) VÒ tæ chøc.H¸t tËp thÓ.B¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña líp.C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ.líp 6. lÊy biÓu quyÕt.Nªu lý do vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng.Trêng THCS Th«ng T©n 28 .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . IV. . kÕt thóc ho¹t ®éng: . III. . kÕ ho¹ch.1931 vµ nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn. . Häc sinh hiÓu néi dung ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn 26 . II.C¸c b¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña c¸c tæ. . chñ ®iiÓm th¸ng 3 tiÕn bíc lªn ®oµn.

. §ai diÖn häc sinh n÷ cã lêi crm ¬n.BiÓu diiÔn v¨n nghÖ .tÝch cùc trong häc tËp trong sinh ho¹t tËp thÓ Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1. II. .Yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. Kªt thóc ho¹t ®éng chóc mõng c¶ líp h¸t ®ång thanhbµi " líp chóng m×nh " Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . c¸c b¹n gi¸. mõng c«. . lµ ngµy vui cña bµ.líp 6.Líp trëng tuyªn bè lý do.Ph©n c«ng líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh. IV.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. cña mÑ. b) VÒ tæ chøc.Cö mét häc sinh nam thay mÆt tÆng cho c« gi¸o. . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Hoa tÆng c« gi¸o. . mõng c« lµ ngêi gi÷ g¾m t×nh c¶m sù biÕt ¬n. .víi mÑ. .Trêng THCS Th«ng T©n 29 . . RÌn luyÖn ph«ng c¸ch ®éi viªn thiÕu niªn. cña c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷ ) Ca h¸t mõng mÑ. vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.Chóc mõng c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷. b) Chóc mõng. . lßng kÝnh träng víi bµ. chóng em h¸t mõng mÑ.H¸t tËp thÓ.lµ sù t«n träng vµ b×nh ®¼ng nam n÷ trong ®êi sèng x· héi. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.cña c« gi¸o.ý nghÜa ngµy 8 -3 .3.Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa ngµy 8 . môc tiªu: .BiÓu diÔn v¨n nghÖ.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . I.B¶n tãm t¾t ý nghÜa ngµy 8 .3 ( la ngµy héi phô n÷ thÕ giíi nãi chung vµ phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng. Líp trëng. nãi lêi chóc mõng c« gi¸o. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.cña mÑ. . .Chóc mõng ngµy 8 . III.3.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.

nghe nãi chuyÖn ngµy thµnh lËp ®oµn I. . . C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ bao gåm c¸c tiÕt môch¸t. .3 . t«n träng tæ chøc ®oµn. . phÊn b¶ng… . mõng c«.vµ nhËn xÐt ho¹t ®éng.Trêng THCS Th«ng T©n 30 . hái ®¸p. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. .1931 ) vµ nh÷nh nÐ lín vÒ ch¨ng ®êng lÞch sö vÎ vang cña ®oµn. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .Häc sinh hiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn ( 26 .LÞch sö ngµy thµnh lËp ®oµn. c¸c g¬ng s¸ng ®¶ng viªn tتu biÓ. móa.C¸c truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn.H¸t tËp thÓ. .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ ( ®éi v¨n nghÖ chuÈn bÞ ) IV.Gi¸o viªn chñ nhiÖmnªu môc ®Ých. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2.Líp trëng nªu lý do vµ yªu cÇu ho¹t ®éng.C¸c t liÖu cña b¸o c¸o viªn . . v¨n nghÖ… III.cã lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn.Kh¨n bµn. c) V¨n nghÖ mõng mÑ.líp 6. .Cö líp trëng ®iÒu khiÓn chung. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . yªu cÇu cña buæi nãi chuyÖn vµ ®Ò nghÞ mçi häc sinh sau ®ã viÕt mét b¶n thu ho¹ch. lä hoa. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. II. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . môc tiªu: . b) VÒ tæ chøc. ssc th¬. kÓ chuyÖn… V. Nghe nãi chuyÖn. .

. rÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn. c¸c chÞ ®oµn viªn. Thi kÓ chuyÖn g¬ng s¸ng ®oµnviªn gi÷a c¸c tæ ®äc th¬.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . nªu c¸c vÊn ®Ò vÒ sù kiÖn.líp 6. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong trêng vµ ë ®Þa ph¬ng c¸c bµi th¬. kÓ chuyÖn … III. biÕt vît khã v¬n lªn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3.Häc sinh cã thÓ hái. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu g¾n víi c¸c trang sö ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc. G¬ng s¸ng ®oµn viªn I. Häc tËp. yªu mÕn c¸c anh. Tù hoµ vµ tin yªu ®oµn. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . h¸t. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp tr×nh bµy mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. V. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nh¾c nhë c¸c b¹n vÒ viÕt thu ho¹ch. trang th¬…mµ c¸c em su tÇm C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n. C¸c c©u chuyÖn.Trêng THCS Th«ng T©n 31 . môc tiªu: Häc sinh hiÓu nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ lÞch sö .Ngêi ®iÒu khiÓn míi b¸o c¸o viªn nãi chuyÖn. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong häc tËp lao ®éng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . b) nghe nãi chuyÖn vµ vÊn ®¸p. c) v¨n nghÖ. bµi h¸t … b) H×nh thøc ho¹t ®éng. II. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. truyÒn thèng vÓ vang cña ®oµn.

t×m hiÓu t liÖu. kÕt thóc ho¹t ®éng: . .Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng. nhiÖm vô líp ®îc giao ®Ó tham gia héi tr¹i. C¸c néi dung. Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¶ líp.bµn b¹c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ kÕt thó ho¹t ®éng.Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ. Gi¸o viªn chñ nhiÖm héi ý víi c¸n bé líp thèng nhÊt yªu cÇu tæ chøc: . .H¸t tËp thÓ bµi cïng nh©u ta ®i lªn nh¹c phong nh·. môc tiªu: Häc sinh hiÓu néi dung. b) cuéc thi. TÝch cùc th¶o luËn.Líp trëng mêi c¸c tæ lªn bèc th¨m. c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸.Ban gi¸m kh¶o vµo vÞ trÝ nªu h×nh thøc thÓ lÖ cuéc thi. + Th«ng b¸o vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng. 3 I. . ñng hé ho¹t ®éng héi tr¹i. . . II. v¨n nghÖ … Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. H×nh thøc dùng tr¹i.Líp trëng tuyªn bè lý do. líp trëng nªu xen kÏ mét vµi tit môc v¨n nghÖ . chuÈn bÞ tham gia héi tho¹i 26. IV.líp 6.C¸c tæ cö ngêi ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy c©u tr¶ lêi.10. . . NÕu tæ nµy kh«ng tr¶ lêi ®îc th× tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi.Cö líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh . Quy íc thang ®iÓm tõ 1 .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cña tõng tæ. C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ.3 do nhµ trêng tæ chøc. cã ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tham gia. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. + Híng dÉn häc sinh su tÇm.Cö ban gi¸m kh¶o. V. . ý nghÜa cña héi tr¹i 26 . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. .Trêng THCS Th«ng T©n 32 . b) VÒ tæ chøc.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.

thÓ hiÖn c¸ch øng x÷ cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy ®Ó cã ®îc bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh vµ th©n thiÖn. b) VÒ tæ chøc. nghi thøc ®éi… . chñ ®iÓm th¸ng 4 hµo b×nh vµ h÷u nghÞ. kÕt thóc ho¹t ®éng: Th«ng qua ( b»ng biÓu quyÕt ) kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i chÝnh thøc cña líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .líp 6. dông cô dùng tr¹i vµ trang trÝ.IV. . kÕ ho¹ch tæ chøc héi tr¹i vµ c¸c c«ng viÖc nhµ trêng yªu cÇu líp tham gia. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Cö líp trëng ®iÒu khiÓn líp th¶o luËn néi dung. I. c¸c néi dung tham gia .Thi ®éi rtrëng nÕu dù th¶o kÕ ho¹ch tham gia héi tr¹i. ho¹t ®éng : thÓ thao.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . III.Trêng THCS Th«ng T©n 33 . Gi¸o viªn chñ nhiÖm nh¾c nhë c¶ líp cã ý thøc tù gi¸c. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .C¸c néi dung ®îc ®a ra th¶o lu©n nh : h×nh thøc dùng tr¹i. T«n träng vµ lÞch sù khi giao tiÕp. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1. V. Héi ý c¸n bé líp. trß ch¬i. kÕ ho¹ch chuÈn bÞ. B¶n th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ néi quy. dù th¶o b¶n kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp ®Ó th¶o luËn.C¸c tæ héi ý thèng nhÊt néi dung . KÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp. c¸c c¸ nh©n chuÈn bÞ phÇn viÖc cña m×nh. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng x÷ vµ giao tiÕp cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy. môc tiªu: -Häc sinh hiÓu biÕt hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho nh©n lo¹i hiÖn nay ®Ó nh»m ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng. . v¨n nghÖ. Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc cña m×nh còng nh cña nh©n lo¹i.

®Æc biÖt lµ trong khu vùc. thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.Mät sè bµi h¸t. ChuÈn bÞ v¨n nghÖ. .Trêng THCS Th«ng T©n 34 . . . ®iÖu móa. c©u chuyÖn. I.Cho häc sinh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÒ tinh thÇn. yªu cÇu còng nh néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó gióp häc sinh ®Þnh híng.V¨n nghÖ xen kÏ. ý thøc th¸i ®é tham gia cña líp. Vµi nÐt vÒ cuéc sèng häc tËp. Híng dÉn häc sinh su tÇm t liÖu. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . .Häc sinh hiÓu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ cuéc sèng häc tËp vµ vui ch¬i gØai trÝ cña thiÕu nhi mét sè níc. .Líp h¸t tËp thÓ.Tranh ¶nh. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.líp 6. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. vui ch¬i sinh ho¹t cña thiÕu nhi cña mét sè khu vùc . V. . tranh ¶nh… Híng dÉn c¸n bé líp ®«n ®èc. kiÓm tra vµ nh¾c nhë c¸c b¹n chuÈn bÞ. bµi viÕt.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi. IV. nªu râ ®©y lµ mét ho¹t ®éng bæ ich. . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.Thi t×m hiÓu v¨n nghÖ cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc hoÆc tæ chøc theo h×nh thøc cña hµnh tr×nh v¨n ho¸ .Líp trëng tuyªn bè lý do tæ chøc ho¹t ®éng vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . kÕt thóc ho¹t ®éng: .TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng quèc tÕ cña líp trëng vµ cña ®Þa ph¬ng. b) VÒ tæ chøc. t liÖu vÒ cuéc sèng cña thiÕu nhi.Th«ng c¶m. lùa chän c¸ nh©n vµ nhãm. III. t«n träng vµ ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ. .Toµn líp h¸t bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . môc tiªu: . II. ý nghÜa cña chñ ®Ò thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta.

III. . VÝ dô : mät trong nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu häc sinh cÇn biÕt nh di s¶n v¨n ho¸. t liÖu. s¸ch b¸o. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm cña tõng tæ. môc tiªu: Häc sinh cã nh÷ng hiªu biÕt vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc còng nh mét vµi níc kh¸c.Tæ chøc tr×nh diÔn trang phôc cña mét vµi níc b¶ntong khu vùc.Trêng THCS Th«ng T©n 35 . b) VÒ tæ chøc. Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ I. cã rh¸i ®é tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ h÷u nghÞ cña tËp thÓ. . .Su tÇm trnh ¶nh. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.C¸c bµi h¸t.Líp trëng tuyªn d¬ng c¸c tæ .Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mÆt x· héinh : tªn níc. . s¸ch b¸o. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. ®iÖu móa.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ th«ng b¸o ph¸t ®éng toµn líp su tÇm. . quèc kú. b) trß ch¬i hái ®¸p.líp 6. . . t×m hiÓu.Vui móa h¸t. IV.BiÕt häc tËp vµ cã hµnh vi ®Ñp. . .Nh÷nh nÐt trong tuyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh vµ cña c¸c d©n téc kh¸c th«ng qua tranh ¶nh.TËp luyÖn c¸c bµi h¸t. .Cã t×nh c¶m ch©n thµnh . .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp. . thñ ®« cña c¸c níc b¹n.Mçi tæ lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm cña tæ m×nh. Chia líp thµnh 2 tæ ( 2 phÝa ) Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . ®iÖu móa níc b¹n. s¸ch b¸o vÒ níc b¹n.Trß ch¬i hái ®¸p vÒ di s¶n v¨n ho¸ . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . . thÓ hiÖn nhòng nÐt ®Ñp truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc .Tranh ¶nh. II.

chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Gi¸o viªn chñ nhiÖm liªn hÖ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n ¶o luËn néi dung «n tËp. ®ång thêi më réng thªm hiÓu biÕt nh»m bæ sung cho bµi häc trªn líp : t¹o c¬ héi ®Ó häc sinh trao ®ái kinh nghiÖm häc tËp.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt giê ho¹t ®éng. Cã høng thó häc tËp " vui mµ hä.bªn kia tr¶ lêi vµ ngîc l¹i. Mçi bªn ®a ra 2 c©u hái . III. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Th¶o luËn. Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp.®¸p ¸n. Nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«nhäc mµ gi¸o viªn yªu cÇu «n tËp ®Ó chuÈn bÞ cho häc kú II. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Toµn líp h¸t bµi " tr¸i ®Êt nµy cña chóng m×nh " . C¸c bµi tham luËn.Trêng THCS Th«ng T©n 36 .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . kÕt thóc ho¹t ®éng: . häc mµ vui " Rõn luyÖn kü n¨ng. Vui v¨n nghÖ. b) VÒ tæ chøc. V. héi vui häc tËp I. thiÕt thùc phôc vô cho viÖc «n tËp vµ thi cö.t¸c phong m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiªn tríc tËp thÓ. C¸c c©u hái . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. môc tiªu: Häc sinh còng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc bµi häc.líp 6. II. c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vui c¸c c©u ®è khoa häc. Nh÷ng häc tËp kinh nghiÖm cã kÕt qu¶ tèt.

Líp trëng ®äc c©u hái vµ chØ ®Þnh thµnh viªn c¸c tæ ®øng dËy tr×nh bµy. Cö ban gi¸m kh¶o. Phæ biÕn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Ban gi¸m kh¶o ®îc mêi lªn. . . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÈtham gia cña häc sinh. IV.KÕt thóc sinh hot b»ng mét bµi h¸t tËp thÓ. NhËn xÐt kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn cña ban tæ chøc.Líp trëng tuyªn bè lý do. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . V. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .líp 6. .Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶.Trêng THCS Th«ng T©n 37 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->