bµi thi viÕt ch÷ ®Ñp-líp 4

trêng tiÓu häc t t lam s¬n
N¨m häc 2009 - 2010
Thêi gian lµm bµi :....... phót
Hä vµ
tªn :..................................................................................................
..................
Líp :.................................................................................................
........................
Phßng gi¸o dôc huyÖn thä xu©n

Sè b¸o danh

Hä tªn vµ ch÷ kÝ cña ngêi

Sè ph¸ch

coi thi
1....................................................
..............
2....................................................
..............
§iÓm bµi thi

Hä tªn vµ ch÷ kÝ cña ngêi
chÊm thi
1....................................................
..............
2....................................................
..............

Sè ph¸ch

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.