P. 1
HOP AM CAC BAI HAT

HOP AM CAC BAI HAT

5.0

|Views: 7,723|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Ngoc Phong

More info:

Published by: Nguyen Ngoc Phong on Mar 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

AI DUA EM VE

Đêm (F)nay ai đưa em về
Đường(Dm) khuya sao trời lấp (Gm)lánh
Đêm nay anh đưa em ()về
!"t em sao #hi$u long ()lanh
Đêm(F) nay khi em đi r%i
Đường (Dm)khuya riêng m&t m'nh (Gm)t(i
Đêm nay khi em đi ()r%i
)(i về đ$m *ư+# l, (F)loi
-gười (.*)yêu /i trong t'nh mu&n
-gười (F)yêu /i trong t'nh *u%n
)r0n t'nh (Gm)yêu ta đ1 trao (G)nhau
21y 3uên niềm(F) đau
)hời (.*)gian /i 4in 56ng l7i
)hời (F)gian /i 4in 56ng l7i
ho đ(i t'nh (Gm)nh8n yêu trong mu&n (G)m9ng
Đ6ng kh:# ly ()tan
Đêm (F)mai ai đưa em về
!'nh (Dm)em trên h; ph< (Gm)v"ng
Đêm mai ai đưa em ()về
!"t em l= ư+t long ()lanh
Đêm (F)mai kh(ng ai đưa về
-gười (Dm)/i 4in đ6ng hờn (Gm)5>i
Đêm mai #( đ/n đi ()về
?in người h1y nh+ t'nh (F)t(i
ANH CHO EM MUA XUAN
@ABnh #ho em mCa 4u8nD nE hoa v9ng m+i nFD
#hiều đ(ng n9o nhung nh+
Đường lao 4ao lá đGyD #h8n *ư+# mHn h; @BmAph<D
m"t *u%n v' ng0n @.*A#8y @GIA
Bnh #ho em mCa @A4u8nD mCa 4u8n n9y tất #JD
l&# non v6a trKy lá
Lời th/ thư/ng #Mi đờiD *Gy #him lCa v7t @BmAn"ng
trong @GIAkh:i #hiều #h/i @Av/iD
Đất mN đGy #O @FAlPaD đ%ng ta 4anh mấy @AQ@.AmCa
-go9i đê 5iều #Rng @DmAgi:D thoJng #8u hH đ(i @AlSa
)rong @IA4:m vang #hu(ng @FA#hCaD trRng sáng soi li$p
@TmA56a
on s(ng 59i mấy @BmAnhánhD #át tr"ng *ờ 3uê @.*A4ưa
@GIA
Bnh #ho em mCa @A4u8nD tr, n( đCa kh"p trời
-iềm yêu đời ph/i ph+i
.9n tay th/m sUa ng0tD giJi đất hiền #him @BmAh:tD
mái nh9 4inh kề @.*Anhau @GIA
Bnh #ho em mCa @A4u8nD đường hoa v9o pháo nVD
nh7# #han hHa đ8y đ:
)'nh yêu non nư+# n9yD *9i th/ #Hn 4ao @BmA4uy$n
trong @GIAn"ng v9ng *an @Amai
Bnh #ho em mCa 4u8n
-h7# th/ tr9n mu(n l<i
ANH CON NO EM
)r'nh *9yW Gia 2uy
Xáng tá#W Bnh .Yng
ZZZZZZZZZZZZZZZZBm
Bnh #Hn n[ em
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z Tm
(ng viên gh$ đá
ZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZ Bm
(ng viên gh$ đá
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
Lá đV #hiều êmZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
Bnh #Hn n[ em
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ G
DHng 4ưa *$n #\
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
DHng 4ưa *$n #\
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
on s(ng êm đềmZ
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
Bnh #Hn n[ em
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ TI
him về nPi nh7n
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Dm
)rời mờ mưa đêm
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ TI
)rời mờ mưa đêmZ
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Bnh #Hn n[ em
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ G
-E h(n v&i v9ng
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
-E h(n v&i v9ng
Z ZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
-"ng #h:i 3ua r;mZ
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
Bnh #Hn n[ em
ZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
on tim *<i r<i
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
on tim *<i r<i
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
Bnh #Hn n[ emZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
]9 #Hn n[ em
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ G
u&# t'nh đ1 l^
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tm
u&# t'nh đ1 l^
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bm
Bnh #Hn n[ emZ
AO LUA HA DONG
Xlo_ `o#k
-"ng X9i (Dm)GHn anh đi m9 #h[t mát(Bm)
.Fi v' (Gm)em ma# áo lEa 29 (F)Đ(ng
Bnh vbn (BI)yêu m9u áo ấy v( #Cng(Bm)
Bnh vbn yêu(BI) m9u áo ấy v( (Dm)#Cng
Bnh vbn (Dm)nh+ em ng%i đ8y t:# ng"n(Bm)
!9 mCa (BI)thu 59i l"m F #hung (Dm)3uanh
Linh h%n (Gm)anh v&i v1 vc #h8n (F)5ung
.ay v&i (Bm)v1 v9o (Gm)trong h%n mF (BI)#da
Tm #h[t đ$nD #h[t (Gm)điD anh vbn (Dm)*i$t
)rời #h[t (F)mưaD #h[t (Gm)n"ngD #heng v' (F)đ8u
-hưng sao đi(Bm) m9 kh(ng *Jo g' (BI)nhau
Đf anh g0i(Dm)D ti$ng th/ *u%n v0ng (BI)l7i
Tm F (Dm)đ8uD h^i mCa thu t:# ng"n(Bm)
GiU h& (Gm)anh m9u áo lEa 29 (F)Đ(ng
Bnh vbn (BI)yêu m9u áo ấy v( #Cng(Bm)
Bnh vbn yêu(BI) m9u áo ấy em (Dm)/iZZZ
BA NGON NEN LUNG LINH
@DA .a l9 #8y n$n @GA v9ng @.mA !N l9 #8y n$n @DA 4anh
@A on l9 #8y n$n @DA h%ng @A .a ng0n n$n lung @.mA
linh
@A 2á h9 há ha @BmA ha @DA )h"m sáng m&t gia @GA đ'nhZ
Gia @DA đ'nh gia @A đ'nh gm ấp *ao nhUng ng9y @DA th/
ho ta *ao nhiêu niềm @TmA thư/ng @DA m$n
@GA Gia @DA đ'nh gia @A đ'nh ]ư/ng vấn *ư+# @A #h8n ta
@BmA đi
@A hm áp trái tim 3uay @GA vềZ
Đi W Lung linh lung linh t'nh @A mN t'nh @GA #ha
Lung linh lung linh #Cng m&t @BmA mái @GA nh9
Lung linh lung linh #Cng @A *u%n #Cng @GA vui
Lung linh lung linh hai @.mA ti$ng gia @GA đ'nhZ
@DA .a l9 #8y n$n @GA h%ng @.mA !N l9 #8y n$n @DA 4anh
@A on l9 #8y n$n @DA h%ng @A .a ng0n n$n lung @.mA
linh
@A 2á h9 há ha @BmA ha @DA )h"p sáng m&t gia @GA đ'nhZ
Gia @DA đ'nh gia @A đ'nhD gm ấp ta nhUng ng9y @DA th/
ho ta *ao nhiêu niềm @TmA thư/ng @DA m$n
@GA Gia @DA đ'nh gia @A đ'nh .ên nhau m>i @A khi đ+n
@BmA đau
@A .ên nhau đ$n su<t #u&# @GA đời
BAC DANG CUNG CHUNG CHAU HANH QUAN
@BmA Đêm nay trên @A đường h9nh @BmA 3u8n ra mat
trjn
@A )rCng trCng đo9n 3u8n ti$n *ư+# @BmA theo #on
đường #ka .á#
@BIA -F ng9n @DmA hoa #hi$n #(ng @BmA ta 58ng lên
-gười
@FA D8ng lên t+i @DmA ĐJng #J niềm @BmA tin #hi$u sáng
ngời
@BmA ờ @A sao 3uy$t @BmA th"ngD @BmIAlấp lánh @BmA
soi sáng @A đường #háu @DmA điZ
@BmA ĐiD ta đi giJi ph:ng miền @DmA -am
ihi 3uê hư/ng @A nh9 vbn @BmA #Hn *:ng 3u8n 48m lư[#
@DmA )h' ta #Hn @BmA #hi$n đấu 3ult s7#h n: @DmA đi
Lời @BmA .á# thP# giE# #hPng @DmA ta
@GA hi$n đấu #ho 3uê nh9 -am @TIA ."# hHa lời @BmA #aZ
@BmA -Rm 4ưa .á# @A #Cng đ9n @BmA #on đi #hi$n 5m#h
@A -Pi r6ng vbn nh+D su<i vbn @BmA trong in h'nh *:ng
.á#
@BIA J đo9n @DmA 3u8n ti$n theo @BmA -gười như thá#
đV
@FA Đi=n .iên nRm @DmA n9o v0ng lời @BmA .á# giUa #hi$n
h9oZ
@BmA !iền @A -am ta @BmA /iD @BmIAh1y phất @BmA #ao
#ờ @A đO .á# @DmA traoZ
@BmA ĐiD ta đi giJi ph:ng miền @DmA -am
ihi 3uê hư/ng @A nh9 vbn @BmA #Hn *:ng 3u8n 48m lư[#
@DmA )h' ta #Hn @BmA #hi$n đấu 3ult s7#h n: @DmA đi
Lời @BmA .á# vang l=nh ti$n @DmA #(ng
@GA .á# knnh yêu đang #Cng #hPng @TIA #háu h9nh @BmA
3u8nZ
@BmA 2(m nay .á# @A g0i #J @BmA non s(ng đáp lời
@A Giư/ng lê 4<# t+i 3uy$t ti$n @BmA lên ta gi9nh #hi$n
th"ng
@BIA Đường h9nh @DmA 3u8n 5<# nPi @BmA #aoD *ao vo#
them
@FA Gian nan đ8u @DmA *Yng lHng hờn @BmA #Rm #ao ngPt
trời
@BmA !iền @A -am ta @BmA /ip @BmIA21y phất @BmA #ao
#ờ @A đO th"m @DmA tư/i
@BmA )a 4(ng lên giJi ph:ng th9nh @DmA đ(
qhá h$t *<t @A đ%nD 3ult @BmA s7#h h$t 3u8n 48m lư[#
@DmA ]' đ&# ljp to @BmA 5oD 3uy$t gi9nh ấm @DmA no
Gi9nh @BmA lấy nhUng mCa @DmA 4u8n
@GA .á# knnh yêu đang #Cng #hPng @TIA #háu h9nh @BmA
3u8n
BAI CA SINH NHAT
@BmABnh đi sinh nhjt em v+i #8y đ9n ghitar
Bnh đi sinh nhjt em kh(ng *ánh v9 kh(ng @DmAhoa
Bnh đi sinh nhjt em #hr #: *9i t'nh @GA#a
hr #: trái tim @TmAyêu đang #a hát r&n @BmAr9ng
Lời #a k$t th9nh hoa @GAth"m
-g0t @TmAng9o anh hát tang @BmAem
Đ9n ng8n hoa th9nh #8u@GA #hP#
`&n @TmAr9ng n8ng phnm tang @BmAem
Lời #a h:a th9nh ng0n @GAn$n
2%ng @TmAh9o soi sáng mat @BmAem
Đ9n ng8n hoa th9nh #8u @GA#hP#
!6ng @TmAng9y sinh #ka đời @BmAem
BAI TANGO CHO EM
Đi=uW )ango
-hmp sQt
F
ZZZZZZZZZZZZZ@.AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@umAZ
)6 ng9y #: em về nh9 m'nh tr9n ánh trRng thềZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@FuAZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZZ
DHng nh7# t'nh đ1 t"t t6 l8u tu(n tr9o ng0t ng9o như
5Hng su<i
ZZZZZZZZZZZZZZZZ@umA@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZZ
Bnh yêu phPt *an đGu đ;n nghiêng nghiêng 5áng em sGu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@umAZZZZZZZZZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ
)rong m"t em *u%n về mau em /ip #: khi n9o lGn gap đ8y
#ho mai sau
ZZZZZZZZZZZZZZZZ@TAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ
)i$ng đ9n hHa êm ái nhmp *ư+# em thêm lJ l/i
@.AZZZZZZZZZZZZZZZ@umA@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZZ
ung đi=u *u%n #h/i v/i đ(i t8m h%n riêng th$ gi+i
ZZZZZZZZZZZZZZZ@TAZZZZZZZZZ@.AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@FuAZ
!'nh 5'u sát đi em nghe l9n h/i #háy trong tim n%ng n9n
ZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@umAZZZZZZZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZZ
)i$# thư/ng #hi trời r&ng thênh thang vư/ng vấn đf r%i
m&t đời #ưu mang
ZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ@.AZZZZZZZZZZZZZZZZZ@umAZ
giờ m'nh #: nhau r%i đời đNp v' ti$ng em #ười
@umAZZZZZZZZZZZZZZZZZ@FuAZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ
]ư[t ng9n trCng 3ua *f kh/i 5"t 5'u #Cng về #Rn nh9 m+i
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@umA@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ
)a 48y vá#h #hung t'nh nhiều #h(ng gai #: tay m'nh
@.AZZZZZZZZZZZZZZZ@umAZZZZZZZZZZZZZZZZZ@FuAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.AZ
?in #Jm /n đời #Hn nhau ghi s8u phPt *an đGu *Yng *9i
tanvgo #ho emZ
BAI THANH CA BUON
@A.9i thánh #a @GAđ: #Hn nh+ kh(ng @Aem
-oel nRm @BmAn9o #hPng m'nh #: @Anhau
Long lanh sao trời đNp @DmAthêm m(i m"t
wo tr"ng em @GA*ay như #ánh thiên @AthGn
Gi0t m(i @FAh(n 5ư+i tháp #hu(ng @GAng8n
Cng nhau 3Cy @GA5ư+i tư[ng hPa #ao @Asang
?in #ho đ(i @BmAm'nh su<t đời #: @Anhau
]ang trong đêm l7nh @DmA*9i #a )hiên hPa
ihc hát theo @GA#8u đêm thánh v( @A#Cng
gi gi0ng hát @GAem mênh mang @A*u%n
@A`%i mCa giá *u<t #\ng 3ua @GAmau
Lời hNn đGu ai nh+ 59i @Al8u
`%i m&t @FA#hiều áo tr"ng thay @Am9u
Tm 3ua @DmA#Gu 4á# pháo *ay @Asau
Lời nguy=n m'nh hPa #: nghe @DmAkh(ng
Xao *8y @GAgiờ m'nh ho9i 4a @Av"ng
.ao nhiêu đêm hPa 4u<ng 5ư/ng @DmAgian
.ấy nhiêu @GIAlGn anh nh+ người @Ayêu
`%i nhUng đêm @GAthánh đường đ:n @A-oel
Lang thang 3ua @BmAmiền giáo đường 5ấu @Ayêu
)hiên thánh #a 4ưa @DmAvang trong đêm t<i
-h+ 3uá đi @GAth(i gi0ng hát ai @A*u%n
Đêm thánh v( @GIA#Cng l7nh giá h%n @At(i
BEN DOI HIU QUANH
xn tro W @DmA @A @A @DmA @DmA @A @A @DmA @DmA
!&t (Dm) lGn #h[t nghe (Dm) 3uê 3uán () t(i 4ưa (F)
Gi0ng (B) người g0i t(i (B) nghe ti$ng (BI) rất nhu m'
(Dm)
LHng (Dm) thjt *'nh yên (.*) m9 sao () *u%n th$ (F)
Gijt (Dm) m'nh nh'n t(i (.*) ng%i hát (BI) *ao giờ (Dm)
yi W @DmA @A @A @DmA @DmA @A @A @DmA @DmA
`%i (Dm) m&t lGn kia (Dm) khRn g:i () đi 4a (F)
)ưFng (B) rYng đư[# 3uên (B) thư/ng nh+ (BI) n/i 3uê
nh9 (Dm)
LHng (Dm) thjt *'nh yên (.*) m9 sao () *u%n th$ (F)
Gijt (Dm) m'nh nh'n t(i (.*) ng%i kh:# (BI) *ao giờ (Dm)
yi W @DmA @A @A @DmA @DmA @A @A @DmA @DmA
yường (Dm) n9o 3u7nh hiu (Dm) t(i đ1 () đi 3ua (F)
yường (B) về t'nh t(i (B) #: n"ng (BI) rất la đ9 (Dm)
yường (Dm) thjt lang yên (.*) lHng kh(ng () g' nh+ (F)
Gijt (Dm) m'nh nh'n 3uanh (.*) % ph< (BI) 4a l7 (Dm)
yi W @DmA @A @A @DmA @DmA @A @A @DmA @DmA
yường (Dm) n9o 5'u t(i (Dm) đi đ$n () #/n say (F)
!&t (B) lGn nYm m/ (B) t(i thấy (BI) t(i 3ua đời (Dm)
DC (Dm) thjt l= r/i (.*) lHng kh(ng () *u%n mấy (F)
Gijt (Dm) m'nh trnh ra (.*) % n"ng (BI) lên r%i (Dm)
yi z i$t W @DmA @A @A @DmA @DmA @A @A @DmA @DmA
BEN EM LA BIEN RONG
Lấy t(ngD n<tW @GA @A
xntroW @m@ @GIA @mA @mA @GIA @mA @FmA @mA @GIA
@mA @FmA @FmA @mA @mA @FmA @FmA @A
)'nh @mA/i sao đi @GIAm1i nên s(ng 59i @mAmênh
m(ng@FmA
.9n @mAtay (m n>i @GIAnh+ 4(n 4ao @mA*ifn r&ng@FmA
]' @FmAem mất anhD mất anh
!Ca @mA4u8n đ1 3ua rất nhanh
Hn @GIA#hRng n>i đau n>i đau tuVi 4anh
)'nh @mAanh như #/n @GIAl\ #u<n @mAđ(i *ờ mưa
gi(ng@GIA
)'nh @mAem như s(ng @GIAv"ng trong 4anh @mApheng
lang
!Ca @FmAthu đ1 3ua đ1 3ua
!Ca @mAđ(ng đ1 sang đ1 sang
)'nh @GIAđ1 ra đi v&i @mAv9ng ZZZ
@FmAihi anh 4a em s:ng th(i @mAkh(ng 4( *ờ
@B*Aihi em 4a anh đá @GIA#h/ v/ ZZZ
@B*Aon s(ng lang thang đ1 @GmAkh( n/i đGu ngu%n
@B*A.ên emD *ên em *ifn đ1 @GIA#h$t
T-D _ithW @mA @FmA @FmA @mA @mA @FmA @FmA @A
BEO DAT MAY TROI
@GA.;o 57t m8y @DAtr(iD #h<n 4a 4(iD
Bnh @TmA /iD em vbn @Ađ[iZZZ n i 'ZZZ *;o 57t @DA
@GA!8y n i 'ZZZ @DAtr(iD
#him @TmAsaD tang tnnh @At'nhZZZ n i 'ZZZD #ao vời @DA
@A-gjm m&t tin @GAtr(ngD hai @DAtin @TmAđ[iD
*a *<n @Atin #hờD sao @DA#heng thấy @GAanhZZZ
@GA!&t mJnh trRng @DAtreoD su<t nRm #anhD
Bnh @TmA/iD trRng đ1 @AngJZZZ a á 9ZZZ ngang đGu @DA
@GA)hư/ng nh+ZZZ ờ /ZZZ @DAaiD sao @TmAr/iZZZ đêm s"p
@At9nZZZ
trRng t9@DAD @A#9nh tre đưa trư+# @GAgi: l9n @DAgi: la
@TmAđ9
em vbn @Among #hờD sao @DA#heng thấy @GAanhZZZ
@GA!Hn mOi #him @DA*ay #h<n n/i nao
Bnh @TmA/iD em ng:ng @Ađ[i mOi mHn@DA
@GAthư/ng nh+ @DAai #him @TmA/i #ho nh"n @Am&t đ(i
lời@DA
@Angười đi 4a #: @GAnh+ l9 @DAnh+ ai @TmAng%i
tr(ng #ánh @A#him trời sao @DA#heng thấy @GAđ8uZZZ
BIEN CAN
: @TAngười t6 l8u nh+ thư/ng @BmA*ifn
-g9y 4ưa *ifn @DmA4anh kh(ng như *8y @GAgiờ *ifn l9
hoang @IAv"ng
Lời t(i nhO @BmA*l ti$ng gi: thlt @TA#ao *ifn tr9n n>i
@BmAđau @BA
)'nh em 3uá @DmAl+n s:ng #\ng v^ @GAtan đời t(i đánh
@Amất
Giấ# m/ kh(ng @TA#Hn *ifn 4ưa đ1 @BmA#7n
]"ng em trên @GAđời *ifn thGm than @GIAkh:# ng9n lHng
v+i @At(i
Cng t(i *ifn @TA#h$tD #Cng em *ifn @FAtan
@BA-g9n nRm n>i @DmAđau h:a ki$p m8y @TAng9n #( đ/n
*ifn @BmA#7n
: người hNn t(i t+i phư/ng trời
.ifn 4ưa l"ng nghe tr"ng 4:a n>i niềm *ifn kh(ng lên
ti$ng
yời t(i nhO *l trư+# nhUng khát khao #h'm trong n>i đau
)'nh em 3uá l+n v+i nhUng đam mê l9m nên oan trái
X:ng reo n1o nề hJi 8u kh(ng về
]"ng em trên đời *ifn thGm than kh:# ng9n lGn v+i t(i
Cng t(i *ifn #h$tD #Cng em *ifn tan
-g9n nRm n>i đau h:a ki$p m8y ng9n #( đ/n *ifn #7n
Đời t(i nhO *l trư+# nhUng khát khao #h'm trong n>i
đauZZZZ
-g9n nRm n>i đau h:a ki$p m8y ng9n #( đ/n *ifn #7nZZZZZ
BIEN MAN
.ifn !an
)rGn )hi=n )hanh
.{LT`{
@BmAao ngất )rường X/n(Bm)D (m ấp t'nh thư/ng(D)
nư+# ra s(ng @DAngu%n
@BmA)'m về *ifn @DAĐ(ngD t'nh yêu @TIAth9nh s:ng )hái
.'nh @BmADư/ng
@GA`%i t6ng đêm @Asư/ngD s:ng v> @BmAvề ru giấ# 3uê
@GAhư/ng
-hưng 3uê hư/ng #hưa @FAngkD khi *om đ7n t/i @TA*ời #Hn
nhE# nhYn 5ư+i ru&ng trên @TIAnư/ngZ
@BmA)(i thS# t6ng đêm(Bm) th/ ấuD m9 nghe(D) mu<i pha
trong @DAlHng
@BmA!N l9 mN )rCng @DADư/ngD g9o than @TIAt6 *1i trư+#
ghềnh @BmAsau
@GA)uVi trời 3ua @AmauD gi: *ifn @BmAman nu(i l+n kh(n
@GAt(i
-ên nRm hRm m<t @FAtuViD t(i đi v9o 3u8n @TIAđ&i m9
lHng th' #hưa hề yêu @BmAaiZ
-gười yêu @BAt(iD t(i m+i 3uen m9 @FumAth(i
LP# 56ng @DA3u8n trên vCng v6a ti$p @umAthu
]Cng hoang @.mAvu *:ng 56a *ờ #át @DA59i
Gi: lên t6ng #hiều @BAv9ng n9ng 4Ma t:# trên *ifn
@TA4anh
-gười yêu @BAt(i hay kh:# trong #hiều @FumAmưa
LP# m9u @DA4anh *ifn man đE# s"# m@umA8y
.Jo yêu @.mAanh em mu<n #huy=n đ(i @DAm'nh
-hư m9u 4anh *ifn @At'nh trong ng9y trời 4inh rất
@BmA4inhZ
@BmA)(i đ$n l7i đi(Bm)D 4a v"ng đời t(i #hi$n(D) #hinh l8u
@DA59i
@BmA!i=t m9i đời @DAtraiD vư[t tru(ng @TIA59i #he khuất
*ifn @BmA4anh
@GAĐNp toa trong @AtranhD g:t *Cn@BmA lGy #ho lPa thêm
@GA4anh
)rong *ao lGn 3u8n @FAh9nhD t(i 3ua vCng kh( @TA#an
!% h(i th9nh *ifn man trên @BmAm(iZ
BIEN NHO
-g9y mai em @BmAđi *ifn @BmAQ@GAnh+ tên em g0i @DmAvề
g0i @FAh%n li|u r\ lê @TAthê g0i @TIA*ờ #át tr"ng đêm
@BmAkhuya
-g9y mai em @BmAđi
đ%i @DmAnPi nghiêng nghiêng đ[i @TIA#hờ sOi @FAđá tr(ng
em t6ng giờ
nghe @TIA*u%n nhmp #h8n */ @TIAv/
-g9y mai em @BmAđi *ifn @BmAQ@GAnh+ em 3uay về
@DmAngu%n
g0i @FAtrCng 5ư/ng gi: ngjp @TAh%n *9n @TIAtay #h"n gi:
mưa @BmAsang
-g9y mai em @BmAđi
th9nh @DmvTAph< m"t đêm đ;n @TIAmờ h%n @FAl, nghiêng
vai g0i *u%n
nghe @TIAngo9i *ifn đ&ng *u%n @BmAh/n
2(m n9o em @DmAvề
*9n @FAtay *u(ng l<i @BmAngO đ9n @TAlên #ung phnm
@TA#hờ
sGu @TIAlên đ8y hoang @TIAvu
-g9y mai em @BmAđi *ifn @BmAQ@GAnh+ tên em g0i @DmAvề
triều @FAsư/ng ư+t đbm #/n @TAmê trời @TIA#ao nnu *ư+#
s/n @BmAkhê
-g9y mai em @BmAđi
#%n @DmAđá rêu phong rk @TIA*u%n đ;n @FAph< nghe mưa
tki hờn
nghe @TIAngo9i trời giRng m8y @TIAtu(n
-g9y mai @BmAem đi *ifn @BmQGA#: *8ng khu8ng g0i
@DmAthGm
ng9y @FAmưa tháng n"ng #Hn @TA*u%n *9n @FAtay nghe
ng:ng tin @BmAsang
-g9y mai em @BmAđi
th9nh ph< @DmAm"t đêm đ;n @TIAv9ng nda @FA*:ng 4u8n
3ua ngjp ng6ng
nghe @TIAtrời gi: l&ng m9 @BmAthư/ng Z
BIET TIM DAU
)6ng ng9y 59i@DmA#Hn l7i m&t m'nh n/i đ8y@FA
-h'n #ánh #him@A *ay ngang thấp thoáng trời 4a@DmA
LHng ngjm ngCi@DmA về m&t #u&# t'nh đ1 l^@FA
)'nh đ1 *ay@A theo nhUng@BIA #ánh #him về đ8u@DmA
@BIA
)6ng ng9y 59i@DmA #Hn l7i m&t m'nh n/i đ8y@FA
LHng khát khao@A *ao nhiêu yêu thư/ng @DmAng9y n9o
)rong vHng tay@DmA m'nh đ1 nguy=n thề *ên nhau@.*A
2%n ngất ng8y@A khi đ(i m(i em @BIAv6a trao@DmA
ihát khao mong@.*A trF l7i m&t ng9y êm đềm@FA
)a #Cng nhau @Asay sưa *ư+# trên @DmAđường t'nh
-"m tay nhau@.*A vui đCa r&n vang ti$ng #ười@FA
D'u nhau @Ađi v+i nhUng #hi$# h(n đGu tiên@BIA
ihát khao mong@.*A trF l7i m&t ng9y êm đềm@FA
)a #Cng em @Asay sưa *ư+# trên đường về@DmA
-ư+# m"t r/i@.*A *i$t giờ #hr l9 4a vời@FA
LHng #hua 4:t @Athấy ti$# nu<i nhUng ng9y 3ua@BIA
.i$t t'm đ8u@DmA
BO CAU KHONG DUA THU
@BmA hia tay m&t thời áo @DmA tr"ng
@GA .8ng khu8ng *u%n đ$n *ao @A giờ
@BmA hia tay l9m sao kh(ng @DmIA nh+
@TA )rong @TIA tim m&t *:ng h'nh amZZZZZZZ
@BmA .% #8u kh(ng đưa thư hay @DmA lHng ai kh(ng 5ámp
.% @GA #8u kh(ng đưa thư #ho @FA lHng ai *9ng @DmA
ho9ng thbn @TIA thờZ
.% @GA #8u /i đf @BmA lHng ai m/ @FA ư+#
.% @TIA #8u /i nhmp #Gu n<i hai @FA người kh(ng @BmA ghlt
nhau
@BmA .% #8u kh(ng đưa thư hay @DmA lHng ai kh(ng 5ámp
Đf @GA khi #hia tay nhau (m @FA m&t m<i t'nh @DmA lang
su<t @TIA đời
.% @GA #8u /i đf @BmA lHng ai m/ @FA ư+#
.% @TIA #8u /i nhmp #Gu n<i hai @FA người kh(ng @BmA ghlt
nhau
BONG HONG THUY TINH
@GA -$u nhUng đ"m say v&i @GAv1
)a đ1 @GAtrao nhau đf r%i l1ng @TmA3uên
@A -hưng nRm tháng @DAtr(i
yf lHng mang *ao v$t thư/ng kh"# @TmAs8u
]' ta đ1 #h:t @DAyêu
)'nh @GAyêu 4ưa như v$t #Sa 4:t 4a
)im anh 8m thGm đau @TmAđ+n
.Ei mờ @A3uá khS đ1 giRng #he mờ @DAtrên #8y đ9n đ1
nnn @TmA#8m
)'nh yêu @DAđ: 4in g0i tên }.(ng h%ng @TmAthu~ tinh•
yf sOi @Ađá 3uen *ư+# #h8n anh t6ng @DAđêm trên ph<
khuya
#horusW
@GA?in như #/n m/ #ho *(ng hoa sc m1i m1i trong @DAtim
ta
@TmA?in #ho đ(i tay n8ng niu #h+ v( t'nh #: đánh @DAr/i
]' t'nh @Ayêu kia mong manh như thu~ tinh
Bnh kh(ng mu<n trong đời @Athi$u @DAemD @Athi$u
@DAem ZZZ
yf thời @GAgian ta #hia 4a kh(ng @DAphai nhHa
yf ng9y @TmAmai ta sc m1i kh(ng @DA3uên
?in em @Ah1y giU k~ ni=m }@DA.(ng h%ng thu~ @DAtinh}
oh oh@GA
sQ @GA-$u nhUng đ"m say t'm @GAđ$n
ihi thời @GAgian #hưa 4:a mờ v$t @TmAthư/ng
@ADC #ho nRm tháng @DA3ua u&# t'nh #hia #á#h 4a đ(i
@TmAn/i
-g9y 4ưa ta đ1 @DAyêu
DC thời @GAgian #ho ai sc l1ng 3uên Bi 8m thGm ti$#
@TmAnu<i
.Ei mờ @A3uá khS đ1 giRng #he mờ @DAtrên #8y đ9n đ1
nnn @TmA#8m
)'nh yêu @DAđ: vbn g0i tên } .(ng h%ng @TmAthu~ tinh}
yf #ho @Am1i m1i vbn ghi trong lHng @DAta nRm tháng
3ua
BUI PHAN
ihi ())hGy vi$t *Jng
*Ei (F)phấn r/i ()r/iZ
: (Dm)h7t *Ei n9o
r/i trên *E# (F)giJng
: (GI)h7t *Ei n9o
vư/ng trên t:# ())hGy ZZZ
Tm ()yêu phPt gi8y n9y
)hGy (F)emD t:# như *7# (Tm)thêm
*7# ()thêm v' *Ei phấn
đ1 #ho (DI)em *9i h0# (GI)hay
!ai ()sau l+nD nên người
L9m (F)saoD #: thf n9o (Tm)3uên €
-g9y ()4ưa )hGy 57y (DI)5>
khi em tuVi #Hn ()th/ ZZZ
BUOC CHN LE LOI
)6ng @DmA ng9y trên @FA ph< *ư+# @A #h8n anh @DmA l,
loi
Giờ em đ$n @FA #h<n mờ @A 4a nh7t *:ng @FA m8y
-/i #h8n @.*A trời kh(ng ng9y @A tháng
qhiêu 5u 3uên đường @FA về
Đat @.*A tên 5ấu #h8n @A em trong đời @DmA t(i
Gi0t @DmA mưa kia @FA đ1 4:a @A tan *:ng h'nh @DmA em
Hn đ8y nư+# @FA m"t hHa @A #hung niềm nh+ @FA nhung
)rên #on @.*A đường 4anh m9u @A lá đ1 3uen 5ấu #h8n
@FA người
L, @.*A loi *ư+# #h8n @A anh đi về @DmA đ8u
@.*A h/i v/i anh @A *ư+# 3ua nhanh #on đường @FA 4ưa
@.*A -/i ta đ1 @A #: nhUng ng9y @BIA vui
@.*A .ao nhiêu 8n @A ái 4in tr(i theo ng9n @FA m8y
@.*A !iên man #8u @A hát khc g0i @BIA em
)i$ng mưa @DmA *u%n r/i l7nh @A 3uá #( đ/n anh kh:#
@FA thGm
L, @.*A loi *ư+# #h8n @A anh trong #hiều @DmA mưa
CAT BUI
27t *Ei @BmA n9o h:a ki$p th8n t(iZ
Đf m&t @DmA mai vư/n h'nh h9i l+n @BmA 5jy
@TIA gi #át *Ei tuy=t @DmA vời
!at trời @TIA soi m&t ki$p rong @TIA #h/i
27t *Ei @BmA n9o h:a ki$p th8n t(i
Đf m&t@DmAmai t(i về l9m #át@BmA*Ei
@TIAgi #át *Ei m=t@DmAnho9i
)i$ng đ&ng@TIAn9o gM nhmp kh(ng @BmA ngu(i
.ao nhiêu @BA nRm l9m ki$p #on @BA người
h[t m&t @BIA #hiều t:# tr"ng như @.mA v(i
Lá @DA Pa trên #ao rEng @TIA đGy
ho trRm @FumA nRm v9o #h$t m&t @BA ng9y
!at trời @BmAn9o soi sáng tim t(i
Đf t'nh @DmA yêu 4ay mHn th9nh đá @BmA #u&i
@TIA?in Pp mat *Ci @DmA ngCi
)6ng ng9y @TIA 3ua mOi ng:ng tin @TIA vui
Em r6ng @BmA n9o lá 4á# 4/ #8y
)6 vo# @DmA s8u nghe lời mời đ1 @BmA 5jy
@TIA gi #át *Ei phjn @DmA n9y
]$t mo# @TIA n9o 4:a *O kh(ng @BmA hay•
27t *Ei @DmA n9o h:a ki$p th8n t(iZ
Đf m&t @GmA mai vư/n h'nh h9i l+n @DmA 5jy
@BIA gi #át *Ei tuy=t @GmA vời
!at trời @BIA soi m&t ki$p rong @BIA #h/i
27t *Ei @DmA n9o h:a ki$p th8n t(i
Đf m&t@GmAmai t(i về l9m #át@DmA*Ei
@BIAgi #át *Ei m=t@GmAnho9i
)i$ng đ&ng@BIAn9o gM nhmp kh(ng @DmA ngu(i
.ao nhiêu @DA nRm l9m ki$p #on @DA người
h[t m&t @DIA #hiều t:# tr"ng như @TmA v(i
Lá @GA Pa trên #ao rEng @BIA đGy
ho trRm @.mA nRm v9o #h$t m&t @DA ng9y
!at trời @DmAn9o soi sáng tim t(i
Đf t'nh @GmA yêu 4ay mHn th9nh đá @DmA #u&i
@BIA?in Pp mat *Ci @GmA ngCi
)6ng ng9y @BIA 3ua mOi ng:ng tin @BIA vui
Em r6ng @DmA n9o lá 4á# 4/ #8y
)6 vo# @GmA s8u nghe lời mời đ1 @DmA 5jy
@BIA gi #át *Ei phjn @GmA n9y
]$t mo# @BIA n9o 4:a *O kh(ng @DmA hay•
CAU CHUYEN DAU NAM
)rên đường đi(Bm) l| 4u8n đGu @AnRm
‚ua m&t nRm(Bm) ru&t r<i t/ tYm(Tm)
-Rm m+i nhiều(Bm) ư+# v0ng #hờ @Among
!ay nhiều(Bm) rki nt ng:ng @FAtr(ng
]ui #Cng(G) pháo đO rư[u @Ah%ng
)a #Cng nhau(Bm) đ:n thêm mCa @GmA4u8n
?u8n 5C thay(Bm) đVi *i$t *ao lGn(Tm)
?in khấn nguy=n(G) k$t #hat t'nh @Ath8n
‚uyên #9nh(Bm) l&# nhUng *8ng @FAkhu8ng
-Rm @DmAn9y #h"# gap t'nh @GmA nh8n @A @GmA
?u8n mang niềm tin @T*At+i
.ao la ngu%n yêu @FAm+iD như @FIAhoa mai nF ph/i
@.*Aph+i @GmA
)h$ gian thay nE @T*A#ười
Đ:n @FA#ho nhau #u&# @.*AđờiD trên đất @T*AmN vui kh"p
@DIAn/i
?u8n gieo l&# kh"p @T*A#h<n
?u8n đi r%i 4u8n @FAđ$nD #ho @FIAnh8n gian đGy lưu
@.*Aluy$n @GmA
Đ:n thư n/i trjn @T*Atuyền
]i$t @FAthư thRm *7n @.*AhiềnD m&t @T*!IAlời nguyền 4in
#h+ @DIA3uên
!ong đGu nRm #u<i nRm gap @GmAmay
Gia đ'nh lu(n h7nh phP# sum vGy
)rên *ư+# đường 5anh l[i 5am @Am8y
Duyên v6a đNp ƒ đ"m @FAsay
gm @DmAn9ng 4u8n đNp v9o @GmAtay
CAU VONG KHUYET
@BmAZZZZZZZZZ@TmA
Bi đ1 yêu m&t lGnD
@GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmA
đều h7nh phP# v+i người m'nh yêu
@BmAZZZZZZZZZ@TmA
Bi đ1 yêu m&t lGnD
@GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmA
đều trJi 3ua #ay đ"ng #ka t'nh yêu
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmAZZZZZZZZZZZ
-g9y 4ưa t(i #\ng yêu người t(i yêu đNp 4inh
@FAZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
-hư hoa như đ(i thiên thGn
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmAZZZZZZZZ
Giờ đ8y t(i lang im nh'n em 4a rời t(i
@FAZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
hia đ(i #Gu v%ng ng9y 4ưa
ĐiW
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
Đ1 khuya r%i vbn ng%i đ$m sao
ZZZ@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
Xư/ng r/i l7nh ư+t đ(i *ờ vai
@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
wnh trRng đ1 kh(ng #Hn nUa
@TmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@FAZZZZZZZZZZZZZZ@GA
hr #Hn #hi$# #Gu v%ng khuy$t đf m'nh t(i đ/n #(i
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
Đ$n *ao giờ m+i đư[# #: em
@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
Đ$n *ao giờ thấy đư[# #Gu v%ng
@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)(i ng%i giUa đêm l7nh v"ng
@TmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
2Oi v' sao t(i l7i kh:#
@FAZZZZZZZZZZ@GAZZZZZZZZZZZ@A
Giờ m+i *i$t đ8u l9 yêuZ
CAY BANG
]erseQ t_i#e QW
8y *9ng@TmA /i ZZtoJ @TA*:ng tháng nRm @A59i
5ư+i vHm@Alá tuVi @GAth/ 5| thư/ng Qđ1 3uaQ*ao@GA m/
m&ng đNp
@TmA`%i m&t s+m l+n @BmAkh(n
nhat #hi$#@TAlá m9 lHng ngh„@GAsuyZ
yf @As<ng #: ƒ ngh„a@DA h/n 5C mCa@A đ(ng *u<t giá
lá@DAr/i như gi0t máu@GAđOZ
]bn tin@BmA rYng
r%i 4u8n sc@At+i mGm s<ng đ8m #h%i đ:n n"ng@GAv9ng
.ri5geQ *a#kvo#als QW
@ABi vui khi lá @FA*9ng đO @DmAr+t 4u<ng giUa mCa
@GAđ(ng€
đO như @FAmáu 5bu 4a l'a@A #9nh ZnE #ười@BmIAlu(n tư/i
sáng trên@BIA m(iZ
@ABi vui khi lá @FA*9ng đO r+t 4u<ng giUa mCa@GAđ(ng€
đO như@FAmáu 5bu 4a l'a@A#9nh
nE #ười @Alu(n tư/i sáng trên@BIAm(iZ
`e…W
@GA!ênh mang #8u hát s8u trong giấ#@A ngkZ
đi trong *:ng@GA mát #8y *9ng nRm@BIA4ưa
)rong tim ta@GA vbn kh"# s8u m&t@A thời
!ênh mang khP# @GAhát 8y *9ng nRm @BIA4ưa
.a#k to .ri5ge
2ot W
8y *9ng@BIA4ưa kh(ng #Hn nguyên v:#@BA 5áng
5bu *áo@GA gi(ng đ1 thấm *ao ng9y@TA 3ua
@ADC #ho thời gian phai t9n *ao ƒ@GA th/
Hn m1i sS#@GA s<ng #8y *9ng@BIA4ưaZ
Dbu #:@BIA lP# mat tr+i kh(ng #hi$u@BA sáng
vbn vUng @GAtin n"ng ấm khi *'nh @TAminhZ
@Ayf th/ #Hn m1i vbn đNp như giấ#@GA m/
@GAX<ng m1i #8y *9ng @BIA/iZ
CAY DAN BO QUEN
Đi=uW .oston
2(m @DmA 4ưa t(i @FA đ$n nh9 @DmA em
`a @.*A về m+i @FA nh+ rYng @GmA 3uên #8y @DmA đ9n
@BmA)'nh @DmA tang tnnh tnnh t'nh tang
Đêm @FA khuya thao @BmA thS# m/ @.*A m9ng
hờ @GA mai t'm @FA đ$n #( @BmA n9ng ng8y @DmA th/
)'nh @FA tang tnnh tnnh t'nh tang
2(m @DmA sau t(i @FA đ$n nh9 @DmA em
8y @.*A đ9n nYm @FA đ: nhưng @GmA em đ8u @DmA r%i€
@BmA)'nh @DmAtang tnnh tnnh t'nh tang
.(ng @FA hoa trên @BmA phnm tư/i @.*A #ười
-gười @GA tiên tang @FA đoá hoa @BmA đời 4inh @DmA 4inh
)'nh @FA tang tnnh tnnh t'nh tang
)(i @.*A n8ng niu #8y @FA đ9nD t'nh tang
Đem @.*A về say @FA đ"mD t(i @DmA n8ng niu hoa @GmA
t9nD t'nh tang
ihi @.*A *(ng hoa Pa @DmA v9ngD @BmAt'nh @DmAtang
LHng @A t(i vấn @FA vư/ngD nh+ @BmA người hay nh+ @DmA
hư/ng€ t'nh tang
Đ9n @.*A (i )h(i @DIA #S lên ti$ng @GmA than
2ay @IA #S reo n>i @FA hoan
)rên @.*A đường lên vi|n @FA phư/ng
-gười @DmA (i p )(i @.*A thường hay mu<n @FA *i$t
]+i @BmAt'nh hoa th"m @DmA thi$t
†êu @FAt(i hay yêu @.*A đ9n€
†êu @GmA t(i hay yêu @DmA đ9n€
CAY DAN GUITAR CUA DAI DOI BA
Đi=uW Dis#o
8y đ9n guitar @TmA #ka đ7i đ&i *a@BmA
ihi h9nh 3u8n 4a@BmAD #8y đ9n theo ta@A kh"p n/i@.IA
trên #hi$n trường@.IA
)6 miền Đ(ng đất m+i@TmA đ9n #Cng lên *iên gi+i@A #a
khP# 3u8n h9nh@BmA
8y đ9n #hPng t(i@.IA trF nên người *7n t8m t'nh@TmA
@TmAihi vui liên hoan@AD reo m6ng #hi$n th"ng@DA
8y đ9n #Cng hát@.IA v+i #hPng t(i@TmA
-hUng khi nh+ nh9@BmA
-hUng gi8y phPt *u%n@.IAD đ9n 57o lên khP# hát 3uê
hư/ng@TmA
Đ(i khiD nh+ người @BmA*7n gáiD đ9n l7i@TmA #Cng ta
hát@.IA lên *9i t'nh #a@TmA
Bi đ9n guitar@TmAD ti$ng v0ng gGn 4a@BmA
ihi đ9n ng8n nga@BmAD giai đi=u 58n #a @Anghe thi$t tha
@.IA*ao 5áng h'nh@.IA
)6 đ%ng 3uê *át ngát@TmAD h9ng 56a #ao #he mát@A *$n
nư+# #8y #Gu@BmA
-/i đ(i #hPng ta@.IAD mF ra t'nh yêu *an đGu@TmA
ihi #hia tay nhau@AD lên đường #hi$n đấu@DA
.ao người yêu 5ấu@.IA ti|n *ư+# #h8n@TmA
-h+ *ao tấm lHng@.IA #hi$# h(n th"m n%ng đf l7i *ao n>i
nh+ mênh m(ng@TmA
?a nhauD đf gGn m1i m1i@BmA
Đ9n sc #Cng ta@TmAD hát vang@.IA đi=p khP# t'nh #a@TmA
‡i đ9n guitar•
CAY DAN SINH VIEN
(Bm)Đời sinh ()viên #: #8y (G)đ9n ghi (Bm)taZ
Đ9n ng8n (F)lên #hPng (G)ta #Cng ()hHa #aZ
(F) : anh (Dm)*7n 4a (Bm)nh9D
: #( (G)*7n nh+()#haD
(F)ất ti$ng (G)#Cng ho9 (Bm)#a
(Bm)Đời sinh ()viên 3uƒ #8y (G)đ9n ghi (Bm)taZ
-hờ ghi (F)ta m+i (G)3uen n9ng ()mời #aZ
.u(ng ti$ng (Dm)đ9n tang (F)t'nh tang (Bm)tnnh
2át lên (G)*9i nh+ ()thư/ngZ
(F))hư/ng m$n (G)t'nh đ%ng (Bm)hư/ngZ
(F)Đời sinh (Bm)viên s<ng (G)trong t'nh *7n ()th8nZ
(Dm)ihi thấy anh *u%n t(i (Bm)n8ng phnm đ9n
(F))nnh tang (Dm)t'nh t'nh (Bm)tangZ
(F)Cng 5"t (G)nhau 3ua nhUng ()ng9y gian (Bm)kh:Z
Cng 5"t (G)nhau 3ua 3u1ng (Tm)đời sinh (Bm)viênZ
(F)`%i mai (Bm)đ8y *ư+# (G)5anh l[i ph%n ()hoa
(Dm)ihi nghe ti$ng đ9n (Bm)ta nh+ nRm n9oZ
(F))hS# su<t đêm (Dm)59i nhUng ()ng9y thi (Bm)đ$n
(F)Giờ nh+ (G)nhauD nh+ nhau thjt (Bm)nhiềuZ
Giờ nh+ (G)nhau ta (m (Tm)đ9n ghi (Bm)ta•
CHAN TINH
Lấy t(ngW @BA @TA @DA @FA
!Ca 4u8n v6a @DmAđ$n hoa về trên nhUng *9n @GmAtay
]9 em v6a @BIAđ$n thay m9u áo m+i v' @DmAanh
-guy=n #ho ng9y tháng êm đềm như nhUng s+m @T*Amai
-hUng nh0# nhYn #h+m @FA3uen @.*Avbn trong ngGn m"t
@BIAem
đang nh'n về @DmAanh
]9 anh l7i @DmAnh+ nhUng giờ em đSng #hờ @GmAtr(ng
!&t m'nh lang @BIAlc ư+t l7nh trong mưa v' @DmAanh
)'nh yêu t'm thấy nguyên vNn trong đêm *1o @T*Agi(ng
GiUa hoang t9n l1ng @FA3uên @.*An/i #u<i đường #:
@BIAem
riêng #hờ đ[i @DmAanh
ĐiW
@DmA-hư #hưa t6ng @GmA#: nhUng phPt l'a @A4a
Giấu gư/ng mat @FAtrên vai anh kh:# @.*AHa
-hUng #on đường @GmAanh đi r%i #\ng đưa anh về *ên
@BIAem
@DmA-hư anh đư[# @GmAs<ng gi8y phPt đGu @Atiên
: em tjn @FAđ$n nhUng gi8y #u<i @.*A#Cng
Xu<t #u&# đời @GmAanh kh(ng 3uên #h8n @BIAt'nh 59nh
h$t #ho @DmAemZ
CHI TOI
@TmA-h9 t(i trên *$n @DAs(ng #: #hi$# @TmA#Gu nhO #ong
#ong Z
29ng #au 5ư+i n"ng @DAtrong lá trGu @GAkh(ng
@DmAhm t(i tr(ng 5| @TIAthư/ng *án rau @BmA#h[ #Gu
y(ng n a
@TmAhm t(i @DA#hưa lấy @TmA#h%ng @BmA @GA @DA @TmA
)hời #on gái lưng @DAong #: *ao @TmAngười thGm mong
theo
!N 5E# #on gái @DAyêu lấy #h%ng @GAđi
@DmAhm thư/ng hai đSa @TIAem thư/ng mN @BmAgi9 #on
đau n a
@TmAhm t(i @DA#hưa lấy @TmA#h%ngZ @BmA @GA @DA @TmA
`%i mN t(i khuất @DA4aD #hPng t(i @TmAkh(ng #Hn th/
ng8y
hm l7i lo #á# @DAem #huy=n @GA#h%ng #on
@DmA-g9y #hia tay *$n @TIAs(ng thấy #hm @BmA*u%n m9
thư/ng n a
@TmAhm t(i @DA#hưa lấy @TmA#h%ngZ
`%i m&t đêm sáng @DAtrong #: m&t @TmAngười đ9n (ng
3ua
20 về 48y #hi$# @DA#Gu n<i @GA*ờ vui
@DmAGap #hm t(i 5| @TIAthư/ng m+i 4in @BmAlời #Gu h(n n a
@TmAhm #\ng @DAmu<n lấy @TmA#h%ngZ @BmA @GA @DA @TmA
Gu 48y 4ong đ1 @DAl8u kh(ng thấy @TmAngười về đưa 58u
yf #hm t(i ng:ng @DA#hờ m"t @GAl= nhHa
@DmA29ng #au đ8u trái @TIA#au *ao lá @BmAtrGu *u%n r/i
theo
@TmAhm t(i @DA#hưa lấy @TmA#h%ngZ @BmA @GA @DA @TmA
-hiều nRm 4a #á#h @DA4a t(i trF @TmAvề l9ng 3uê thRm
-h'n h9ng #au 4á# @DA4/ lá @GAtrGu kh(
@DmA!& #hm t(i *l @TIA4inh đSng *ên @BmA#Gu thư/ng nh+
mêng m(ng
@TmAhm /i @DAsao vbn @TmA#hưa lấy #h%ngZ @DA @TmA
@BmAhm t(i @GA#hưa @DAlấy @TmA#h%ngZZZ
CHIA TAY HOANG HON
Lấy t(ngW @DA @TA @BA @A
Bnh phJi về @BmAth(i 4a em th(i ZZZ
2o9ng h(n yên @Alang #\ng theo @BAvề ZZZ
Gi0t n"ng #u<i @FAng9y r/i 4u<ng t:#
!9 lời t6 @TA*i=t #heng lên @BmAm(i ZZZ
Bnh phJi về @TAth(i 4a em @BmAth(i
?a h9ng @BIA#8y đêm hH hNn ta @DmAng%i
2oa kh$ @BmArEng tnm ngGn l<i nhO
Đf m1i lHng @TIAta 4ao 4uy$n *%i @BmAh%i ZZZ
hia tay @BmAem #hia tay ho9ng
hia tay @FAem #hia tay ho9ng h(n
Bnh mang theo @DmAvề t'nh yêu v9 n>i @BmAnh+
Bnh mang theo @FAvề #on tim #( @.*Ađ/n ZZZ
hia tay @DmAem #hia tay ho9ng h(n
hia tay @BmAem #hia tay ho9ng @TAh(n
Gdi l7i #ho @BmAem trái tim th"p @DmAlda
Gdi l7i #ho @TAem ZZZ m&t nda vGng @BmAtrRng ZZZ
CHIEC AO BA BA
hi$# áo *9 (D)*a trên giHng s(ng thRm (Bm)them
)hấp thoáng #on (G)4u%ng *l nhO mong ()manh
-:n lá đ&i (D)nghiêng t:# 59i #on nư+# (Bm)đV
2ju Giang (Tm)/i em vbn đNp ng9n (Bm)đời
-h+ #hi$# 4u%ng (D)4ưa nRm n9o trên *$n (Bm)#\
)hư/ng l"m #8u (G)hH rlo g0i khá#h sang ()s(ng
wo tr"ng 4u%ng (D)đưa m"t #ười em khc (Bm)g0i
-gười thư/ng (Tm)/i em vbn đ[i (Bm)#hờ
ĐNp 3uá 3uê ()hư/ng h(m nay đNp v( (Bm)ngGn
]ề X:# )rRng (G)h(m nay khai đi=u L8m (Bm))h(n
Đ9n ln #hao ()nghiêng 4(n 4ao mCa lPa (Bm)nhiều
]ề *$n -inh (G)iiều thấy #h9ng đ[i người (Bm)yêu
Tm 4inh (D)tư/i trong #hi$# áo *9 (Bm)*a
Tm đi mau(G) k,o tr| #huy$n ph9 đêm()
‚ua *$n ."# Gn )h/(Bm)
2ju Giang /i(D) nư+# 4u(i 4u(i m&t 5Hng(Bm)
Dbu 3ua đ8y m&t lGn()
-:i sao #ho v6a lHng(Tm)
-:i sao #ho v6a (Bm)thư/ng
CHIEC KHAN GIO AM
vvvvvvv@BmAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@TmAvvvvvvv
ˆ *ên kia *Gu trời về đêm ánh trRng anh 5jy
vvvv@FAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GAvvvvvv@A
]9 em giờ đang #h'm trong giấ# m/ êm đềm
vvvvvvvvvvv@BmAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@TmAvvvvvvvvvv
Gdi m8y mang v9o phHng vHng tay #ka anh n%ng n9n
vvvvvvvvvvvv@FAvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvvvvvvvv@BmA
-hN nh9ng (m #ho em yên giấ# ngk ngonZ
vvvvvvvv@BmAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@TmAvvvvvvv
ˆ *ên đ8y *Gu trời th' mưa #S r/i hUng hờ
vvvv@FAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvv
Đf tim anh #%n #9o v9 5a 5i$t trong n>i nh+
vvvvvvvv@FAvvvvvvvv@GAvvv@BmA
Dường như anh nh+ về em
vvvvvvvvv@Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvvvvv
Gdi #ho em đêm lung linh v9 v' sao n/i *ifn l+n
vvvvvvvvvvvvvvvvvv@BmAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@TmAvvvvvvvv
Gdi em nhUng ng(i sao trên #ao tang em #hi$# khRn gi:
ấm
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@FAvvvvvvv
Đf em thấy #heng hề #( đ/n
vvvvvvvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvvvvvvvv
Đf em thấy m'nh #Gn *ên nhau
vvvvvvvvvvvvvvv@FAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GA
Đf em vUng tin v9o t'nh yêu s #hPng taZ
vvvvvvvvvv@Avvvvvvvvvvvvv
`%i #/n mưa đêm 3ua đi
vvvvvvvvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvv
-g9y mai lP# em thS# giấ#
vvvvvvvvvvvvvvv@BmAvvvvvvvvvvvv
-"ng mai sc h(n lên m(i em
vvvvvvvvvvvvvv@TmAvvvvvv
-E h(n #ka anh ấm áp
vvvvvvvvvvvvvv@FAvvvvvvvvvvvvvvvvv
]9 em h1y #ười nhiều em nhl
vvvvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvvvvvvvvv
]' em m1i l9 niềm h7nh phP#
vvvvvvvvvvvvvv@A
ka anh m9 th(i•
CHIEC LA DAU TIEN
@GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@DA
X+m thS# giấ# #h[t nghe mCa đ(ng
@.mAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
)hấy #hi$# lá rEng r/i *ên thềm
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
Lá đ1 Pa v9ng m+i khi n9o
@DAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
Lá 4anh đ1 đi đ8u về đ8u
@GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@DA
: thi$u nU ng%i *ên 5Hng s(ng
@.mAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TmA
-gư+# m"t thấy mCa đ(ng đ1 về
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
Đ$m #hi$# lá rEng #u<i #h8n đ%i
@DAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
.>ng 5ưng hát vu v/ m9 th(i
@TmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.mA
2^i #hi$# lá n9o *ay về trời
@AZZZZZZZZZZZZZZ@GA
: gdi lời v+i t(i
@TmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.mA
21y giU lấy 5Cm t(i nE #ười
ZZZZZZ@AZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
]9 đS# tin F #on người
X+m thS# giấ# #h[t nghe mCa đ(ng
‰a nư+# m"t v' tay em gGy
Đ$m lá r+t rEng #u<i #h8n đ%i
Lá 4anhD #: phai như đời em
2^i th$ gi+i ng9y mai về đ8u
ất ti$ng hát đf v/i n>i sGu
)i|n #hi$# lá về n/i 4a vời
.>ng 5ưng hát vu v/ m9 th(i
2^i #hi$# lá n9o *ay về trời
: gdi lời v+i t(i
21y giU lấy 5Cm t(i nE #ười
]9 đS# tin F #on người
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@.mA
.ay *ay thjt 4a thjt 4a đám m8y đen kia
ZZZZZ@DAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@GA
Đf yên giấ# m&ng l9nh
Tm
!/ #ho ng9y sau #Hn 4anh m1i
@AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@DA
!/ em ng9y mai *'nh yên như lá
2^i #hi$# lá n9o *ay về trời
h+ ng7i ngCng v+i t(i
21y giU lấy 5Cm t(i nE #ười
]9 đS# tin F #on người
2^i #hi$# lá n9o *ay về trời
: gdi lời v+i t(i
21y giU lấy 5Cm t(i nE #ười
]9 đS# tin F #on ngườiZ
2x! XB{ -GB† ?ŠB
-g9y @DA4ưa em như #him sáo
s<ng v( tư hay m&ng m/ nhiều
-h'n @FumAem đi 3ua #u<i 4:m
l9n t:# @TmAm8y *ay má dng @BIAh%ng ZZZ
hiều @DAnay theo em anh
*ư+# *ên @TmAem trên #on đường l9ng
-h'n @BIAem anh như mu<n n:i
n9y #( *l kia #hờ anh đi @DA#Cng ZZZ ZZZ ZZZ
g @DAhay p Bnh n9y k‹ ghê người ta đi @BIAvề
đi @.mAvề thời k= người @BIAta ZZZZZ
+ @TmAsao anh v&i theo sau đf khi ngoJnh @BIAl7i
gap @TmAnhau em thNn @BIAthCng ZZZ
Tm @DA/i p Đường về #Hn 4a đf anh đưa @BIAvề
Đưa @.mAvề anh #heng tnnh @BIA#(ng ZZZ
L^ @TmAmai em #: lấy #h%ng
anh 4in l9m @.mAngười l9m @BIAngười đưa sao 3ua
@DAs(ng ZZZ
)hời @DAgian tr(i đi nhanh 3uá
ti$ng yêu t(i #hưa kmp 4$p vGn
!&t ng9y @FumAkia l\y tre #u<i 4:m
#heng thấy @TmAem #hiều nay đi @BIAvề ZZZ
2Oi @DAra m+i hay #him sáo đ1 sang @TmAs(ng
sáo đi lấy #h%ng
Hn @BIAđ8u nhUng #hiều theo *ư+#
giờ #hr #: anh l, loi đi @DAvề ZZZ
Bi @DAđem #on sao sang s(ng đf #ho #on @BIAsáo
sV @.mAl%ng • *ay @BIA4a ZZZ
Xáo @TmA*ay *O l7i m'nh ta
*/ v/ m&t @BIAn,o 4a @TmA4Rm đi @BIAvề ZZZ
Xáo @DA/i p .8y giờ ng%i đ8y #hờ ai ai @BIA#hờ
)h(i @.mAr%i h$t đ[i h$t @BIAtr(ng ZZZ
)rá#h @TmA#ho s< ki$p *0t *;o t/ 5uyên #heng @.mAđang
th' @BIAđ9nh nh'n sáo sang @DAs(ng •
CHO EM MOT NGAY
@BmAho em m&t @TIAng9yD m&t ng9y @BmAth(i
@BmQA!&t ng9y kh(ng kh"# khoJi #hờ @GAđ[i
@TA!&t ng9y kh(ng mưa r/iD mưa r/i *u%n tki
!&t ng9y kh(ng tê tái heo @TIAmay
@BmAho em m&t @TIAng9yD m&t ng9y @BmAth(i
@BmQA!&t ng9y kh(ng #: đêm vời @GAv[i
@TA!&t ng9y đ(i #h8nD đ(i #h8n kh(ng m=t mOi
@TIAĐường về kh(ng #: lá thu @BmAr/i
@BmAL9 m&t ng9y anh @FAđ$n kh(ng tr| hNn #Cng
@BmAem@GAQ@BmA
@BmA!&t nE h(n say @FAđ"m sau nhUng lời đGu
@BmAtiên@GAQ@FA
-g9y mCa đ(ng ấm @DmAáp trong vHng @BmAtay anh n%ng
n9n
@TIA!&t ng9y #ho emD #ho em m&t ng9y 5mu @GA59ng@BmA
@BmAL9 m&t ng9y anh @FAđ$n như ư+# nguy=n #ka
@BmAem@GAQ@BmA
@BmA!&t ng9y mưa reo @FAhát như ti$ng #ười #ka
@BmAanh@GAQ@FA
-g9y mCa đ(ng ấm @DmAáp trong vHng tay anh n%ng
@BmAn9n
@TIA!&t ng9y #ho emD #ho em m&t ng9y 5mu @BmA59ng
CO BE MUA DONG
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒBmŒŒŒŒTmŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
tung #on gio khe vo tinhD #hie# la lia #anhD roi 4uong long
5uong
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒBmŒŒŒŒŒŒTmŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒG
ngoi nhat #hie# la toi nho• veŽD #o *e• 5ang iu #ua toi
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒ BmŒŒŒŒŒŒŒTmŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
mua 5ong 5enD em van #uoiD em uo# nguyen laŽD *ong
tuyet ngoai troi
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒBmŒŒŒŒŒŒŒŒT m ŒŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒTI (G)
5e 5uo# *ay mai len thieng 5uongD m&t thien 5uong tuyet
roi
q`Tv2{`ŠX
BmŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒTmŒŒŒŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
tuyet #hang #o 5au em oiD #hi #o toi *en #anh em thoi
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒBm ŒŒŒŒŒŒŒTmŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒG
mua 5ong 5enD se khien em se lanhD 5ung loZZ viŽ #on toi
5ay
2{`ŠX
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒGŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ Bm ŒŒŒŒŒŒŒŒTm
*uo# #ung voi nhauD 5uoi #on mua phun rat lau
ŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒDmŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒG
toi nhin emD em 5o matD em ko noi khien #ho long toi *oi
hoi
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒGŒŒŒŒŒŒŒŒŒBm ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒTm
trong ngan mat em thay lung linh muon ngan tuyet roi
ŒŒŒŒŒŒŒŒFŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒGŒŒŒŒŒŒŒŒŒ Bm
mot mua 5ongD em 5ung 5oZZZ mot mua 5ong em 5em
CO GAI DEN TU HOM QUA
]9 r%i ta hSa () sc 3uay trF l7i (Bm)
v9o m&t ng9y mai (Tm) như hai ng6oi *7n (F)
m&t ng9y (G) đ1 3uên tát #J (Tm)
l7i nh/ về nhau (Bm)
#Cng nRm tháng (F) #Hn ấu th/ ()
v9 ng9y h(m nay () anh như đSa tr,D(Bm)
#ka ng9y h(m 3ua Tm) 4a 4(i t'm v; (F)
lời thề (G) toa như ánh lda (Tm) sdoi ấm lHng anh(Bm)
như #hnnh em (Dm) #( gái(G) đ$n t6 h(m 3ua(Bm)
)'nh yêu giờ tr(i 4a () 5ư 8m đf l7i (Bm)
]9 n$u thu&# về (Tm) nhau em sc trF l7i (F)
v9 Bnh đu[# thấy (Dm) hoa r/i như #/n mưa ( (G)
tư/i th"m nhUng () #on đường
Duờng như l9 vbn th$ () em kh(ng trF l7i(Bm)
m1i m1i l9 như th$ (Tm) anh kh(ng tr, l7i (F)
5Hng thời gian tr(i (Dm )như ánh sao *Rng (G)
trong khoJnh kh"# (T•) 3ua #hPng ta (Bm)
nhiều nRm 4a h7nh phP# (F) anh mu<n *ên em (G)
#u&# đời n9y 5C ng"n (T•) n>i nh+ 3uá 59i (Bm)
v9 #\gn đ1 đk l+n (Dm) đf mong *l l7i (G)
như ng9y () h(m 3ua
CON DUONG MAU XANH
-9y người yêu() 4in 3uay mat đi
Đ1 h$t(G) yêu thư/ng l8u r%i()
-9y người yêu(F) em đi về đi
-hưng 4in em(G) đ6ng hờn trá#h t(i ()
]'(F) giờ đ8yD trái tim đ1 giá l7nh(G)
-h'n gi0t mưa() *ay trong #hiều thu
ihc 4:a(G) m(i son phai nh7t()
-h'n gi0t mưa(F) *ay trong #hiều thu
ho ai(G) lHng thGm nát tan()
]'(F) giờ đ8y t(i v9 em #hia tay(G)
-gười yêu h^i() vby tay *i=t ly
Tm #( đ/n(G) trên #on đường 59i(Bm)
Gi0t nư+# m"t() h1y lau thjt kh(
]' kh(ng mu<n(Bm) thấy em u sGu(Tm)
)(i mong em t6 nay(F)
21y 4:a h$t(G) t8m tư *u%n vư/ng
-gười yêu h^i() vby tay *i=t ly
Tm thênh thang(G) trên #on đường t'nh(Bm)
Gi0t nư+# m"t() h1y lau thjt kh(
)'nh yêu đ1(Bm) tan theo m8y trời(Tm)
)(i(F) mong em t6 nay
-h'n l7i #on(F) đường em đi trên(G) đGy m9u 4anh()
CON DUONG MUA
@TmAvvvvv@DAvvvvvvvvvvvv@Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GAvv@Avvvvvvvvvvv
@BsustAvvvv@GAvvvvvv.I
-$u ng9y 4ưa *ư+# đi nhanh 3ua #on đường mưa th' anh
đ1 kh(ng gap người
@TmAvvvvv@DAvvvvvvvvvvvv@Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GAvv@Avvvvvvvvvvv
@BsustAvvv@TmA
-$u ng9y 4ưa em nh'n anh nhưng kh(ng mrm #ười th' anh
đ1 kh(ng m&ng m/
••tto‘‘
-$u t'nh ta #heng phJi 4a khi đang đjm s8u th' anh đ1
kh(ng đau *u%n
-$u lHng anh kh(ng #Hn yêu em h/n #hnnh m'nh th' anh
đ1 3uên đư[# emZ
ĐiW
vvvvvvvvv@GAvvvvvvvvv@DAvvvvvvvvvv@.mAvvvvvvvvvvvvvvv@TmA
L9m sao đf đường 4ưa đ6ng in 5ấu #h8n anh m>i ng9y
vvvvvvvvv@Avvvvvvvvvvvvv@DAvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvvvvvvvvv@DA
L9m sao #ho lHng anh th(i g0i tên em trong m>i giấ# m/
vvvvvvvvvv@GAvvvvvvvvv@DAvvvvvvvvvvvvv@.mAvvvvvvvvvvvvvvv@TmA
L9m sao đf mưa mCa thu đ6ng r/i thêm #ho anh nh+
thêm
vvvvvvvvv@Avvvvvvvv@DAvvvvvvvvvvvv@TmA
L9m sao khi thấy mưa anh kh(ng *u%n
••ttu‘‘
L9m sao đf 3uên niềm vui niềm h7nh phP# khi anh #:
người
L9m sao 3uên lời #hia tay l= em r/i trên đ(i m"t #ay
L9m sao đf th(i #hờ mong
L9m sao tim anh th(i đ6ng m/ rYng ng9y mai thấy em
3uay trF về€
CON DUONG XUA EM DI
on @BmAđường 4ưa em đi
]9ng lên mái t:# @DmAthề ngM @BmAh%n 58ng tái tê
Bnh l9m th/ ]uv@DmA‚ui
ihá#h 3ua đường l"ng @TIAnghe #huy=n t'nh ta đ1 ghi
-hUng @BmAmCa trRng ]uv‚ui
]' mưa gi: kh(ng @DmAvề #hi$n @BmAtrường anh *ư+# đi
: n9ng hoen đ(i @DmAmi
-g:ng theo đường v"ng @TIAhoe hOi #Hn ai #< @BmAtri
DiW
Tm @BmA/i p nh'n gi: lên @Akh/i
LHng #: tr(ng vời
!&t người 4a #u<i trời
-/i @BmAđ8y phiên gá# #anh @DmA59i
T ấp đ(i @FAlời m'nh #Hn nh+ thư/ng @BmAho9i
Tm @BmA/i p m9u áo phong @Asư/ng
!'nh ư+# huy ho9ng
Đư[# *9n tay #hnnh n9ng
D8ng @BmAhoaD 58ng h$t 8n @DmAt'nh
)'nh đ$n *ao @FAgiờ
2Oi đường 4ưa m9 @TIAnh+
on @BmAđường 4ưa em đi
)hời gian #: 3uên @DmAg' đá @BmAmHn kia vbn ghi
Ghi m&t đêm trRng @DmAthanh
‚uán *ên đường v"ng @TIAtênh
hr #Hn em v+i @BmAanh
CON GAI BAY GIO
@TmA .i$t yêu l9 ph\ ph9ngD @A *i$t yêu l9 ng^ ng9ng
@.IA Xao ta #S #"m @TmA đGu m9 yêu
.i$t yêu l9 l^ l9ngD @A vi$t thư t'nh #ho n9ng
!9 @.IA sao n9ng vu v/ l9m @TmA ng/
@TmA .i$t yêu l9 đau *u%nD @A *i$t yêu l9 *i$t *u%n
@.IA Xao ta #S m1i @TmA ho9i #Hn yêu
.i$t yêu n9ng kh(ng th9nhD @A trái tim n9y tan t9nh
)h' @.IA 4in l9m người điên v+i @TmA n9ng
Đi W
on @BmA gái *8y giờ thn#h l9m @TmA 5uyên
on @.IA gái *8y giờ hay giJ @TmA vờ
on @BmA gái *8y giờ thn#h l9m @TmA ng/
on @.IA gái *8y giờ 3uá thờ @TmA /
@BmA )a *i$t yêu l9 @TmA khV đauD
)a sc yêu n9ng @.IA ki$p sau
@BmA ?in gi<ng như m&t @TmA giấ# m/
]' #on gái *8y giờ 5| @.IA yêu v9 @TmA kh: 3uên
]' #on gái *8y giờ kh: @.IA yêu v9 @TmA 5| yêu
]' #on gái *8y giờ 5| @.IA yêu v9 @TmA kh: yêu
CON TA VOI NONG NAN
@A-g9y v6a 4inh #ho @FAnhUng 8n #Gn @GAtr(i 3ua tim
đGm @Aấm
@FAho 4(n 4ao 3ua @DmAgiấ# m/D @TA5ấy lên đ(i vGn
@BmAth/Z
@A-E trHn 4inh #ho @FAti$ng n:i thưaD @GAvang v0ng v9o
đời #h:i @A#hang
@FA#ho n"ng t"t #ho @DmAtrRng rYm lên #ho @TAv6a đ(i
#h8n em đ$nZ
-9y @DmAem ngoan /i Dn:i @BmA#8u t'nhD @FA#ho th8n ta
tái @BmAsinh
@FAS n:i khc n:i @Akhc th(i D@TAl9 khi$n ta vui @BmAr%i
@DmATm tung tRng đ$n @BmAn/i n9y g0i @FAgi: về #ho lá
@A*ay
@FAgGn l7i đ8y ng"m @GAnhUng h8n hoan *ên @TAđời #Hn ta
v+i n%ng @BmAn9nZ
@A-g9y thjt 4inh #ho @FAm"t em huyềnD @GA#ho #8u #a
ng0t @Ati$ng
@FATm ra đi @DmAnhan s"# điD @TAth$ nên em đ6ng @BmAđiZ
@A-E trHn 4inhD #ho @FAti$ng n:i thưaD @GA#S 5mu 59ng
5Hng su<i @AngoanZ @FAho áo m+i vu<t @DmAve *ờ vai
D#ho @TAt'nh n8ng n8ng êm áiZ
-9y @DmAem ngoan /i h1y @BmAra nh'nD @FA#8y 4anh lên
ti$ng @BmAđ8yD @FAgi: đ1 n:i v+i @Alá non @TArYng m"t em
trong @BmAngGnZ
@DmATm tung tRng đ$n @BmAn/i n9y g0i @FAgi: về #ho lá
@A*ayD
@FAng%i l7i đ8y ng"m @GAnhUng h8n hoan *ên @TAđờiD #Hn
ta v+i n%ng @BmAn9np
CUOC DOI SINH VIEN
u&# @BmAđời anh sinh @AviênD tPng tiền #hr v' @BmAt'nhD
người yêu n: đHi hOi nhiều
ih(ng #: #ho @DmAem nên anh đ9nh hNn @BmAkhấtD hNn
rYng nRm nRm @TIAnUa l9 anh sc #: @BmAtiền
20# h9nh #hi n/i đ8y su<t ng9y #hr rư[# #h;D l7i thêm #ái
*=nh ngk ng9y
Đ$n lP# đi thi anh phao *9i ra giấyD l9m phao đPt tPi 3uGn
ˆ nh9 #ha *iên thư g"ng h0# h9nh th9nh t9i r%i sau #:
vi=# m9 l9mD #<
g"ng lên #onD kh(ng đua đHi #hPng n: h0# h9nh tuy gian
kh: r%i sau #: vi=# l9m
hiều #hiều đi Rn #/m sáu thYng ng%i m&t *9n 59nh nhau
mi$ng thmt mOng t;oD #/m #háy #/m khê l"m khi #Hn #/m
nát m9 #on vbn #hln h$t v' thư/ng *a má ngh;oZ
20# h9nh sau ’ nRm trên tay m&t mJnh *Yng ngờ đ8u l9
mJnh *Yng th6aD kh(ng #: phong *ao kh(ng ai nhjn #on
h$tD #u&# đời sao #hua 4:tD tiền /i h^i l9 tiềnZ
)rF l7i 3uê yêu 4ưa nhưng kh(ng gap đư[# n9ng hOi ra *<
n9ng *Jo rYng n: đ$#h yêu anhD n: yêu thYng #ha khá#D
hOi v' sao th$ *á#D v' #ha n: l"m tiềnZ
)'m vi=# anh lang thangDmay gap đư[# thYng *7nD ng9y
4ưa n: F #Cng phHngD n: #ư^i Xpa#y đưa anh về nh9 n:
*Jo r"ng sau h(m đ: l9 anh #: vi=# l9m
u&# đời thjt #h+ trêuDD khi gap v[ thYng n9y th' ra đ: l7i
l9 n9ngD *lo t<t h/n 4ưa kh(ng đen gGy như trư+# v9 t6
sau h(m đ: l9 anh mất vi=# l9mZ
)6 ng9y em sang ngangD lấy đư[# thYng #h(ng gi9uD l9
em thn#h F nh9 lGuD #/m tám #him 3uay em Rn ng9y *a
*Ua #Hn anh th' đOi rá#h m' t(m su<t #J ng9yZ
Gap l7i em yêu 4ưa thấy #u&# đời thjt *u%n người ta s<ng
#hr v' tiềnD anh 3uy$t đi *u(n mong #u&# đời đVi khá#D
ngờ đ8u 3u8n gian á# lưa anh lấy h$t tiền
!&t #hiều ra s8n ga trấn l&t m&t thYng gi9 ngờ đ8u n: l9
*Ei đời n: rPt 5ao ra #ho anh v9i *a nhát #u&# đời anh tan
nát giờ đ8y *i$t l9m g'
`ời tC sau ’ nRm m"t mC 3Ce m&t giH l7i thêm #ái sNo F
đGuDđ:i rá#h */ v/D gE# *ên *ờ 2o9n ii$m v9 thGn iim
‚uy đ$n *Jo anh h1y đánh đềZ
)rnh 5jy sau #/n mêD ng^ m'nh đư[# phC h& lHng anh
thấy th8t r&n r9ngD *Fi th$ #ho nên anh đem giGy đi *án
v9 l9m #on đi=n toán ngờ đ8u trPng s< liền
u&# đời anh lên tiên lấy đư[# người v[ hiềnD #Cng anh
trang trJi n[ nGmD s"m #ái Dylan anh đi l9m giGu #: #u&#
đời anh th$ đ: to như giấ# m/ h%ng
DA LAT HOANG HON
L"ng nghe #hiều @A 4u<ng th9nh ph< m&ng m/ @IA
!9u @BmAlam tnm Đ9 L7t sư/ng phk@GA mờ
)6ng @FAđ(i đi trên ph<@GA v"ng
.ư+# #h8n @DIAem giUa kh(ng gianD ho9ng h(n thua m9n
@GAđêmZ
ĐSng trên triền 5<# nh'n 4u<ng đ%i th(ng
29ng #8y thbm m9u đ;n lên ph< phường
Giờ đ8y h/i sư/ng giá *u<t
.i$t ai thư/ng *ư+# #( liêu
-gười đi trong sư/ng@A r/iZ
Đ9 L7t /iD #: @FAnghe #hRng am Ly
kh:#@A t'nh đGu 5ang 5F
Đêm 4u<ng )han )hF vang #ung @BmAhờnD
thêm s"t se t8m@GA h%n
-gười đi trong *:ng #( @DIAđ/nZ
ihá#h 5u t'm đ$n th9nh ph< ng9n th/
-hat hoa thấy lHng *u%n kh(ng *$n *ờ
GGn nhauD 4a nhau mấy n>i
2^i 3uê hư/ng 4S sư/ng r/i
Đ9 L7t /iD Đ9 L7t @A /ip
DAT NUOC
Đất nư+# @TmA t(i thon @mA thJ gi0t đ9n *GuD
-ghe 5mu n>i @GmIA đau #ka @mA mN
.a lGn ti|n @FmA #on điD hai @GmIA lGn kh:# thGm lang
@mA lcD
á# anh kh(ng về @GmIA m'nh mN lang @mA imZZ
Đất nư+# @TmA t(iD đất nư+# @GmIA t(iD đất nư+# @mA t(i p
)6 thuF #Hn nYm @GmIA n(iD
Xáng #h"n *1o @mA gi(ngD #hiều ngRn n"ng lda
Lao 4ao trưa @GmIA h; m&t gi0ng #a @mA 5aoD
Lao 4ao trưa @GmIA h; m&t gi0ng #a @mA 5aoZ
?in hát về @GmIA người đất nư+# @mA /i p
?in hát về @GmIA !N )V ‚u<# @mA /iD @GmIA su<t đời lam
@mA l\ZZ
)hư/ng @TmA l\y tre @mA l9ng *1i 58u *$n nư+#D
†êu tr0n t'nh @GmIA đời mu<i man g6ng @mA #ayZZ
?in hát về @GmIA người đất nư+# @mA /i p
?in hát về @GmIA !N )V 3u<# @mA /iD @GmIA mấy mCa
kh(ng @mA ngk
-gRn @TmA *ư+# 3u8n @mA thC phna -am phna ."#
]ai mN l7i @GmIA gGy gánh g7o nu(i @mA #onZ
sZ
Đất nư+# @TmA t(i thon @mA thJ gi0t đ9n *GuD
-ghe 5mu n>i @GmIA đau #ka @mA mN
.a lGn ti|n @FmA #on điD hai @GmIA lGn kh:# thGm lang
@mA lcD
á# anh kh(ng về @GmIA m'nh mN lang @mA imZZ
Đất nư+# @TmA t(iD đất nư+# @GmIA t(iD đất nư+# @mA t(i p
)6 thuF #Hn nYm @GmIA n(iD
Xáng #h"n *1o @mA gi(ngD #hiều ngRn n"ng lda
Lao 4ao trưa @GmIA h; m&t gi0ng #a @mA 5aoD
Lao 4ao trưa @GmIA h; m&t gi0ng #a @mA 5aoZ
?in hát về @GmIA người đất nư+# @mA /i
?in hát về @GmIA !N )V ‚u<# @mA /iD @GmIA tJo tGn
#hung @mA thky
-hư @TmA nhUng #8u @mA hH l"ng trong ti$ng sáo
Đêm l7i 5at @GmIA 5'u ti$ng mN ru @mA #on
?in hát về @GmIA người đất nư+# @mA /i
?in hát về @GmIA !N )V ‚u<# @mA /iZZ @GmIA vbn #Hn
gian @mA khV
27t @TmA th:# #hia @mA đều 5bu no 5bu đ:i
)a vbn vNn @GmIA t'nh đ"ng ng0t #Cng @mA vuiZZ
Đất nư+# @TmA t(iD đất nư+# @GmIA t(iD đất nư+# @mA t(i p
Xáng @GmIA ngời mu(n @mA thuF khi @GmIA trRng đ1 v9o
#da sV đHi @mA th/ZZZ
@GmIA ‡•Z /•ZZ @mA /•
DEM BUON TINH LE
(sáng tá# khoJng nRm “•”•)
-hmp tQt Đi=u .ollro 2[p 8m rê thS
“Z
Bm Bm
Đ1 l8u r%i đ(i lSa #á#h đ(i n/i t/ 5uyên 4ưa #Hn hay mất
Dm TI Bm
!ái trường /i em t(i #Hn h0# nUa hay ra đi t6 đ& n9o
TI Bm
-g9y 4ưa đ: ta hay đ:n 5'u nhau đi trên #on đường l, loi
Dm Bm
!ấy nRm 3ua r%i em anh kh(ng gap nUa
F TI
Bm
.ao yêu thư/ng v9 nh+ anh 4in #hlp nên th/ v9o nhUng
đêm *u%n
Đi=p khP#
Bm F
!ưa mưa r/i t6ng đêm
Dm
!ưa triền miên trên đ%n khuya
TI Bm
LHng ai thư/ng nh+ v( *iên
Dm Bm
Bnh ra đi ng9y đ:
F
)a nh'n nhau m"t hoen sGu
TI
ih(ng n:i nên #8u gi1 t6
Bm F
!ong anh mong l9m sao
Dm
ho t'nh 5uyên kh(ng nh7t phai
TI Bm
)heo nRm tháng thoáng 3ua mau
Dm Bm
†êuD yêu em nhiều l"m
F
-hưng t'nh ta vbn kh(ng th9nh
TI Bm
ihi nPi s(ng #Hn điêu linh
sZ
Bm
Bm
ˆ phư/ng n9y vui ki$p s<ng #hinh nh8n nhưng kh(ng
3uên 5=t m/ ư+#
Dm TI
–+# ng9y nao 3uê hư/ng t9n #hinh #hi$n #ho t/ 5uyên
đư[m th"m
Bm
m9u
TI Bm
]9 phư/ng đ: em /i #: g' vui 4in *iên thư về #ho anh
Dm Bm
-h+ thư/ng v/i đGyD đêm nay trên đ%n v"ng
F TI
)hư/ng em anh thư/ng nhiều l"mD em /i *i$t #ho
#hRng ZZZ )rnh l,
Bm
đêm *u%n
FemaleW Bmv‘DmD v‘FD Đm‘GmD TIv‘BID Fv‘.*
DEM THAY TA LA THAC DO
!&t đêm(Bm) *ư+# #h8n về gá# nhO(Tm)
h[t nh+ (G) đ:a hoa tường vi ()
.9n tay (Bm) ng"t hoa t6 ph< n0 (Tm)
Giờ đ8y (G) đR 3uên vườn 4ưa ()
!&t h(m (Bm) *ư+# 3ua th9nh ph< (Bm) l7
)h9nh ph< (Dm) đR đi ngk trS# (Bm)
Đời ta(Bm) #: khi toa lá #Oa (Tm)
-g%i hát (G) #a rất to 5o ()
-hiều khi (Bm) *>ng như tr, nh+(Tm) nh9
)6 nhUng (Dm) ph< kia t(i về (Bm)
-g9y 4u8n (Bm) *ư+# #h8n người rất (Tm) nhN
!Ca 4u8n (Bm) đR 3ua *ao giờ (G)
-hiều đem () thấy ta l9 thá# (Bm) đV
)rnh ta (F) #: khi (T) #Hn nghe (Bm)
!&t đêm *ư+# #h8n về giU #h[
#h[t tháy vui như tr, th/
Đời ta #: khi l9 5<m ldaD
!&t h(m nh:m trong vườn khuya
]ườn khuya đ:a hoa n9o m+i nF
Đời ta #: ai v6a 3ua
-hiều khi thấy trRm ng9n nấm m&
)(i ngh„ 3uanh đ8y h% như
Đời ta h$t mang điều m+i l7
)(i đ1 s<ng rất / hờ
L—Hng t(i #: đ(i lGn khlp #da
`%i *ên v$t thư/ng t(i 3u‹
]9 em đ1 mang lời khấn nhO
.O t(i đSng *ên đời kia
DEM VU TRUONG
vvvvvvvvvv@mAvvvvvvvvvv@T*A
Đêm v\ trường anh đ:n em
vvvvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvvvvvvvvvvvv@GmA
!'nh nlp v9o nhau 5ư+i hoa đ;n m9uZ
vvvvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvvvvvvvvvvvvv@GmA
!'nh lư+t nhN theo ti$ng #a ng0t ng9o
vvvvvvvvvvvvvvv@mA
-E h(n đ:n #h9oZ
vvvvvvvvvvv@B*Avvvvvv@.*A
)h$ gian đGy mê say
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GmAvvvvvv@B*A
-hưng th$ gian thường #hê *aiZ
vvvvvvvvvvvv@FmAvvvvvvvvvvvvvvvv@GmA
Đời #Hn g' đ8u ngo9i #8u v( ngh„a
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@mA
LP# ta *u(ng l/i vHng tayZ
vvvvvv@mAvvvvvvvvv@.*A
]\ trường #: em đ8y
vvvvvvvvvvvvv@GmAvvvvvvvvvvvvvvvv@B*A
`:t ly rư[u đGy anh u<ng #ho sayZ
vvvv@FmAvvvvvvvvvvvv@B*Avvvvvvvvvvvvvvvv@GIA
2Fi em 5„ v1ng l9 m/D tư/ng lai n9o #hờZ
vvvvvv@mAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@B*A
)6ng đêm đường v"ng mưa khuyaZ
vvvvvv@mAvvvvvvvvvvvv@B*A
)6ng đêm về v+i #( đ/nZ
vvvvvvvvvvvv@FmAvvvvvvvvvvvvvvvvvv@B*A
Tm mu<n kh:#D anh mu<n kêu lên
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GIA
ho nghNn ng9o 5Vi hờnZ
vvvvvvvv@mAvvvvvvvvv@T*A
Bnh ngh„ g' khi thấy em
vvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GmA
Lang lc t6ng đêm phấn son nh7t nho9
vvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvv@GmA
Lang lc t6ng đêm kh:i *ay mmt mờ
vvvvvvvvvvvvvvv@mA
-g%i n/i v\ trườngZ
vvvvvvvvvv@.*Avvvvvv@GmA
.i$t anh #Hn yêu em
vvvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvv@GmA
2ay *i$t sau n9y 4a nhauZ
vvvvvvvvvvvvvvvvvv@FmA
Đ6ng l9m khV thêmD
vvvvvvvvvvvvvvvv@.*Avvvvvvvvvvvvv@GmAvvvvvvvvvvvv@mA
Đ6ng 4em em như #ánh #him hoang *ay về đêm
DI HOC
2(m ()3ua em t+i (Bm)trườngD
mN (F)5"t tay t6ng ()*ư+#ZZZ +/ZZZ
2(m (Bm)nay mN lên (Tm)nư/ngD
m&t (F)m'nh em t+i ()l+p
2ư/ng (Bm)r6ng th/m đ%i (Tm)v"ngD
nư+# (F)su<i trong thGm ()th'
0 (F)4o; ( #he (Dm)n"ngD
r8m (F)mát đường em ()đi
)rường #ka em *e (Bm)*lD
nYm (F)lang giUa r6ng ()#8yZZZ áa
( giáo em tre (Tm)tr,D
57y em hát rất ()hay
2ư/ng (Bm)r6ng #hen hư/ng (Tm)#<mD
#á 5ư+i khe thGm ()th'
0 4o; ( #he (Dm)n"ngD
r8m mát đường em ()đi
DI VE NOI XA
)rong @FA *:ng đêm t(i @DmA vềD (m #u&# t'nh l, @GmA loi
.i$t @A em về đ8u mCa @GmA h7D h^i @A em về đ8u mCa
@DmA đ(ng
.9i @GmA th/ 4ưa anh @T*A vi$t #ho @FA em #hr #Hn n>i
mu&n @.*A phiền
.9i @GmA th/ 4ưa anh @T*A vi$t #ho @FA em #hr #Hn n>i
@GmA đau
gm @FA giá *Rng mu(n @DmA trCng đi t'm #u&# t'nh @GmA
4ưa
Lá @A thu về đ8u 49o @GmA 47# ng^ @A em về đ8y mCa
@DmA đ(ng
DHng @GmA s(ng 4ưa tr(i @T*A m1i v+i @FA anh #hr #Hn n>i
đ[i @.*A #hờ
G0i @GmA em trong thư/ng @T*A nh+D em @FA /i #: về n/i
@GmA đ8y
)'m đ8u @T*A thấy *ư+# @FA #h8n em về n/i @.*A n9y
DHng s(ng @T*A #\ vbn @FA tr(i #( đ/n anh ng%i n/i @GmA
đ8y
]9 em @T*A đ1 *ư+# @FA đi kh(ng #Hn 3uay @.*A về
!'nh anh @T*A vbn giá @FA *Rng *ao nRm đi về n/i @GmA 4a
)rong @FA *:ng đêm t(i @DmA vềD (m #u&# t'nh l, @GmA loi
.i$t @A em về đ8u mCa @GmA h7D h^i @A em về đ8u mCa
@DmA đ(ng
.9i @GmA th/ 4ưa anh @T*A vi$t #ho @FA em #hr #Hn n>i
mu&n @.*A phiền
.9i @GmA th/ 4ưa anh @T*A vi$t #ho @FA em #hr #Hn n>i
@GmA đau
gm @FA giá *Rng mu(n @DmA trCng đi t'm #u&# t'nh @.*A
4ưa
Lá thu @T*A về đ8u @FA 49o 47# ng^ em về đ8y mCa @GmA
đ(ng
DHng s(ng @T*A 4ưa tr(i @FA m1i v+i anh #hr #Hn n>i đ[i
@.*A #hờ
G0i em @T*A trong thư/ng @FA nh+D em /i #: về n/i @GmA
đ8y
)'m đ8u @T*A thấy *ư+# @FA #h8n em về n/i @.*A n9y
DHng s(ng @T*A #\ vbn @FA tr(i #( đ/n anh ng%i n/i @GmA
đ8y
]9 em @T*A đ1 *ư+# @FA đi kh(ng #Hn 3uay @.*A về
!'nh anh @T*A vbn giá @FA *Rng *ao nRm đi về n/i @GmA 4a
DIEM XUA
(.I)!ưa vbn mưa *ay trên tGng tháp (TI)#V
(Tm)D9i tay em mấy thuF m"t 4anh (Bm)4ao
(Tm)-ghe lá thu mưa reo mHn g:t (.I)nhO
Đường 59i hun hPt #ho m"t thêm ()s8u
(.I)!ưa vbn hay mưa trên h9ng lá (TI)nhO
(Tm).uVi #hiều ng%i ng:ng nhUng #huy$n mưa (Bm)3ua
(Tm))rên *ư+# #h8n em 8m thGm lá (.I)đV
h[t h%n 4anh *u<t #ho m'nh 4:t (Tm)4a
(Tm)hiều n9y #Hn mưa sao em kh(ng (Bm)l7i
-h^ mai trong #/n đau (Tm)vCi
L9m sao #: (Bm)nhau hYn lên n>i (.I)đau
.ư+# #h8n em 4in về mau
(.I)!ưa vbn hay mưa #ho đời *ifn (Tm)đ&ng
(Tm)L9m sao em nh+ nhUng v$t #him (Bm)5i
(Tm)?in h1y #ho mưa 3ua miền đất (.I)r&ng
Đf người phiêu l1ng 3uên m'nh l1ng (Tm)5u
(.I)!ưa vbn hay mưa #ho đời *ifn (Tm)đ&ng
(Tm)L9m sao em *i$t *ia đá kh(ng (Bm)đau
(Tm)?in h1y #ho mưa 3ua miền đất (.I)r&ng
-g9y sau sOi đá #\ng #Gn #: (Tm)nhauZ
DOI TOI CO DON
Đi=uW .olero
ZZZZZZZZZZZZZZ@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Đời t(i #( đ/n nên yêu ai #\ng kh(ng 5uyên
ZZZZZZZZZZZZZZ@DmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmA
Đời t(i #( đ/n nên yêu ai #\ng kh(ng th9nh
ZZZZZZZZZZZZZZZ@TAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Đời t(i #( đ/n nên yêu ai #\ng 5F 5ang
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TA
†êu ai #\ng l^ l9ng 5C rYng t(i #heng l>i #hi
Đời t(i #( đ/n nên yêu ai #heng *ao l8u
-g9y mai đ8y em lên 4e hoa *ư+# theo #h%ng
Đời t(i 3uen #( đ/n nên t(i #heng trá#h em
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmA
)(i 3uen r%i nhUng #huy=n 5ang 5F t6 khi m+i yêu p
ZZZZZZ@BmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)(i 3uenD t(i đ1 3uen r%i em
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@A
Dang 5F khi t'nh yêu kh(ng 48y trên *7# v9ng
ZZZZZZZ@DmAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)(i 3uenD t(i đ1 3uen r%i em
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@TAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Tm kh:# l9m #hi nUa *jn lHng g' k, tr"ng tay
)(i 4inD 4in #hP# em ng9y mai
2oa gấm ng0# ng9 lu(n v8y 3uanh em #J #u&# đời
`iêng t(iD 5uyên ki$p lu(n 5F 5ang
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@BmA
-ên su<t đời t(i vbn yêu #( đ/n như t'nh nh8n
Đời t(i #( đ/n *ao nRm 3ua vbn #( đ/n
DC ai đNp đ(i nhưng riêng t(i vbn l7nh lCng
)rời #ho t(i #( đ/n *ao nhiêu lGn nUa đ8y
)(i kh(ng hề trá#h đời hay gijn đời lu(n đVi thayZ
DUA BE
@A)rong đêm m&t *9n #h8n@BmA *ư+#
.l 4nu@FA lang thang trên@A đường
wnh m"t *u%n@BmAD m=t nho9i #ka em@TmA
Tm rất *u%n@FA v' em kh(ng *i$t đi@GAD đi về đ8u@BmA
u&# s<ng @A mưu sinh @GA #hr l9m em@BmA 3ua #/n đ:i
t6ng@TmA ng9y
]' em @FAkh(ng #haD v' em@BmA đ1 mất mN
)hư/ng đau @DmAvbn l9 đau thư/ng@GIA
@ATm m/ m&t v' sao@BmA sáng
Dbn l<i@FA em trên đường đời@A
Dbu *i$t rYng@BmA #hr l9 giấ# m/ @TmA
Đ1 l8u r%i @FA em đ1 kh(ng@GAD kh(ng #: t'nh thư/ng@BmA
-h'n thấy@A ai ai@GA #\ng đều vui@BmA *ên mN #ha@TmA
Gi0t l=@FA em tu(n r/iD hHa tan @Av+i n>i *u%n
.ư+# đi@GA trong #hiều mưa@A
21y @Alau kh(@GA #u&# đời em@BmA
.Yng t'nh thư/ng@FAD lHng nh8n ái @GA#ka #on người@A
]9 h1y @Alau kh(@GA gi0t nư+# m"t@BmA trong lHng
em@TmA
.Yng tất #J @FAtrái tim@GA #on người ]i=t -am@A
EM LA BONG HONG NHO
Tm sc (G)l9 mCa 4u8n #ka mN
Tm sc (DI)l9 m9u n"ng #ka (G)#ha
Tm đ$n trường h0# *ao điều ()l7
!(i mrm (BI)#ười l9 nhUng nE (D)hoaZ
)rang sá#h (G)h%ng nYm m/ m9ng ngk
Tm g<i (DI)đGu lên nhUng vGn (G)th/
Tm thấy m'nh l9 hoa h%ng ()nhO
.ay giUa trời l9m mát ng9y (G)3uaZ
)rời mênh m(ngD đất hiền ()hHa
.9n #h8n (DI)em đi nh; nhN
Đưa em v9o t'nh người *ao la
8y #: (G)vườn *Gy #him l9m tV
X(ng #: (DI)ngu%n t6 su<i #hJy (G)ra
)im m>i người l9 3uê nh9 ()nhO
)'nh n%ng (DI)th"m như mat trời (G)4a
EM OI HA NOI PHO
Tm @GmA/iD 29 -&i @T*Aph<D ta #Hn @DIAem mCi ho9ng
@mAlan
ta #Hn @T*Aem mCi hoa @GmAsUa ZZZ
on đường @GmAv"ng r' r9o #/n mưa @mAnhO
Bi đ: #hờ @.*Aai t:# @DIA4Ma vai @GmAmềm
)a #Hn @GmAemD #8y @.*A*9ng m% #(i mCa @GmAđ(ng
)a #Hn @mAem n:# ph< m% #(i mCa @T*Ađ(ng
mJnh @GmAtrRng m% #(i mCa @DAđ(ng ZZZ
!Ca đ(ng nRm @T*Aấy
ti$ng 5ư/ng @GmA#Gm trong #Rn nh9 @GmAđV
)an l| @T*A#hiều sao @GmA#Hn v0ng ti$ng #hu(ng
@DIAng8n
)a #Hn @GmAemD m&t @T*Am9u 4anh thời @GmAgian
m&t @DIA#hiều phai t:# @.*Aem *ay #h[t @T*AnhHa #h[t
@GmAhi=n ZZZ
-gười ngh= @GmAs„ lang @DAthang ho9i trên @T*Aph< ZZZ
*>ng thấy @DIAm'nh #heng nh+ nVi m&t #on @GmAđườngZZZ
)a #Hn @GmAem h9ng @T*Aph< #\ rêu @GmAphong
v9 @DIAt6ng mái ng:i @.*A4( nghiêng nao @T*Anao k~
@GmAni=m
hiều 2% @GmA)8y lao @DA4ao ho9i #on @T*As:ng ZZZ
#h[t ho9ng @DIAh(n về t6 *ao @GmAgiờ ZZZ
Tm @GmA/i 29 -&i @T*Aph<D ta #Hn @DIAem mCi ho9ng
@mAlan
ta #Hn @T*Aem mCi hoa @GmAsUa ZZZ
on đường @GmAv"ng r' r9o #/n mưa @mAnhO
Bi đ: #hờ @.*Aai t:# @DIA4Ma vai @GmAmềm ZZZ
GIAC MO CHAPI
ˆ n/i @TmA ấy t(i đ1 @GA thấy trên ng0n nPi #ao
: hai @A ngườiD #hr #: hai @TmA người yêu @BmA nhau
@TmA
20 đ1 @TmA s<ng kh(ng mCa @GA đ(ng kh(ng mCa n"ng
mưa
: m&t @A mCaD #hr #: m&t @TmA mCa yêu @BmA nhau
@TmA @BmA @A @TmA
ˆ n/i @GA ấy đ9n 5ê tr"ng nhFn nh/ 3uanh @BmA đ%i
!&t mái tranh @A ngh;o m&t nh9 @.IA s9n yên vui
ˆ n/i @GA ấy h0 đang s<ng #u&# s<ng yên @BmA *'nh
Bi @BmA ngh;o #\ng #: #8y @TmA đ9n #ha @GA pi
ihi rung @BmA lên v9i s[i 58y đ9n đ1 đong @A đGy h%n
@.IA người @TmA `aglai
gi @A `aglai nhUng r6ng #8y ng0n nPi mang ti$ng @GA
đ9n ha pi @TmA
Bi @A yêu to 5o yêu r6ng 4anh th' lên nPi nghe @GA đ9n
ha pi @TmA
)(i @BmA yêu ha pi kh(ng #Hn #( đ/nD kh(ng @TmA *u%nD
kh(ng @TmA vui
)(i @BmA nghe ha pi #h[t thấy nao @A lHng v' m&t @.IA
giấ# m/D (i ha @TmA pi
@TmA ha pi @A D ha @DA piD @A ha piD @DA ha piD @DA (i
ha pi @TmA
GIAI PHONG QUAN
@.mA Đo9n GiJi qh:ng 3u8n m&t @FumA lGn @BA ra @.mA đi
L9 #: sá #hi đ8u @FumA ng9y @GA trF @.mA về
`a đi ra @DA đi *Jo @GA t%n @BA s(ng @DA nPi
`a đi ra @FuA đi th9 @GA #h$t @FuA #h+ @.mA lui
ờ *ay phấp @DA ph+i ngời m9u L7# @GA 2%ng
i;n reo vang @DA ti$ng g0i 5Hng L7# @FuA 2%ng
Cng @GA GiJi @BA qh:ng @.mA 3u8n
`a @DA đi ra đi theo @GA h%n s(ng @.mA nPi
)hC *ao nRm @DA 4ưa #: @BA *ao @FuA giờ @.mA ngu(i
Dư+i #ờ @GA oai nghiêm @DA sao @BA v9ng @DA *ay
Đo9n @DA 3u8n @BA ]i=t -am @DA #: @FuA hay
-g9y @DA 4ưa *i$t *ao @FuA vm @BA hCng @.mA anh
‚uy$t v' non @GA s(ng ra @FumA tay @FuA *ao @.mA lGn
-g9y nay đo9n @DA 3u8n ta @BA g"ng l9m @DA sao
Gi9nh @.mA 3uyền to @FuA 5o h7nh @GA phP# @BA #ho @.mA
58n
@.mA Đo9n GiJi qh:ng 3u8n m&t @FumA lGn @BA ra @.mA đi
DC #: gian nguy nhưng @FumA lHng@GA kh(ng @.mA nề
`a đi ra @DA đi *Jo @GA t%n @BA s(ng @DA nPi
`a đi ra @FuA đi th9 @GA #h$t @FuA #h+ @.mA lui
GIOT LE DAI TRANG
-g9y@BmA4ưa ai lá ng0# #9nh@DmAv9ng
-g9y 4ưa ai 3uyền 3uƒ #ao@Asang
@TATm #hnnh em ng9y 4ưa đ:
@TA–+# 48y đời lên@BmAt&t đrnh nh8n@TAgian
-g9y @BmA4ưa ai ti$ng nh7# #ung@DmAđ9n
-g9y 4ưa anh ngh= s„ lang@Athang
@TA)(i #hnnh t(i ng9y 4ưa đ:
@TA\ng đ;o *Hng m/ người đNp lGu@BmAhoa
ĐiW
`%i m&t @Ah(m t(i gap n9ng
yem@BmAti$ng hát #ung@DmAđ9n
]+i niềm yêu lai@BmAláng
@TmA-hưng than (i 3uá *c@A*9ng
.ao@BmAti$ng hát #ung@DmAđ9n
-gười #heng m9ng #Hn #hê@TA#hán
-h'n@Ađời thấy l"m ph\ ph9ng
!ư[n@BmAti$ng hát #ung@DmAđ9n
]+i niềm đau 5„@BmAv1ng
@TmA-hưng *ao gi(ng t< lan@Atr9n
Lên@BmAgá# tna huy@DmAho9ng
?iêu đV theo nư+# m"t@BmAn9ng
Hn đ8u đ8u lá ng0# #9nh v9ng
Hn đ8u đ8u 3uyền 3uƒ #ao sang
Tm #hnnh em ng9y 4ưa đ:
y$n *8y giờ phiêu *7t giUa trGn gian
yời t(i vbn ti$ng nh7# #ung đ9n
yời t(i vbn ngh= s„ thênh thang
TmD em nh+ 4ưa r%i em kh:#
)(i thoáng *u%n thư/ng giHng l= đ9i trangZ
GIOT SUONG TREN MI MAT
Tm @BmA đ8u #: *i$t @A D lP# mat trời @GA sinh ra @BmA
!at trời @FAl9 nư+# m"t @A D su<t @BmA m&t đời mN #ha @GA
ihi @BmA em đ1 l+n @A D nE h%ng @GA nF trong tim @BmA
Gi0t sư/ng @A trên mn m"t @GA
L9 #u&# t'nh @GA D l9 #u&# t'nh đGu tiên @BmA
ihi @BmA em #ất ti$ng @A D kh:# #h9o đời @GA *ên m(i
@BmA
.u%n vui @FA như #/n gi: @A D th:ang @BmA ngo9i trời 4a
4(i @GA
ihi @BmA ta *>ng thấy @A tuVi ng9y @GA #9ng nhiều thêm
@BmA
7n kh( @A 5Hng nư+# m"t @GA
Hn #u&# đời @GA D#u&# đời *u%n tênhZ @BmA
: nhUng lP# @GA D em #ười @DmA thjt *u%n
Xao @GA em kh(ng kh:#D #ho lHng lHng nhN nh9ng h/n
@BmA
]' #: @GA nhUng lP#D ta nh'n @DmA #u&# đời
-'ềm vui @GA trong ánh m"tD #Hn l= *u%n l= *u%n trên m(i
@BmA
?in @BmA em h1y kh:# @A n%ng n9n @GA t6 #on tim @BmA
?(n 4ao @FA 5Hng nư+# m"t @A D h$t @BmA mu&n phiền @GA
trong em
ihi @BmA ta đ1 #: @A D nE #ười @GA F trong tim @BmA
Gi0t *u%n @FA trên mi m"t @GA
L9 mat trời @GA D mat trời 5mu êmZ @BmA
Gi0t sư/ng trên mn m"t @GA
L9 mat trờiD mat trời 5mu êmZ @BmA
HA TRANG
G0i (Bm)n"ngp
)rên vai em (Dm)gGyD đường 4a áo *ay
-"ng 3ua m"t *u%nD lHng hoa *ư+m (TI)say
L<i em đi vềD trời kh(ng #: (Dm)m8y
Đường đi su<t (TI)mCaD n "ng lên th"p ()đGy
G0i (Bm)n"ngp
ho #/n mê (Dm)#hiềuD nhiều hoa tr"ng *ay
ho tay em 59iD g Gy thêm n"ng (TI)mai
.ư+# #h8n em (Bm)vềD n 9o anh #: (Dm)hay
G0i tên #ho (F)n"ngD #h$t trên s(ng (Bm)59i
)h(i 4in /n (Dm)đời
)rong #/n mê n9yD g0i mCa thu (Bm)t+i
)(i đưa em (TI)về
h8n em *ư+# nhND trời *u%n gi: (Bm)#ao
Đời 4in #: (Dm)nhau
D9i #ho m1i sauD n"ng kh(ng g0i (TI)sGu
wo 4ưa 5C (Bm)nh9u
\ng 4in *7# (TI)đGuD g0i m1i tên (Bm)nhau
G0i (Bm)n"ngp
ho t:# em #9iD lo9i hoa n"ng (Dm)r/i
-"ng đưa em vềD miền #ao gi: (TI)*ay
wo em *8y giờD mờ 4a n,o (Dm)m8y
G0i tên em (F)m1iD su<t #/n mê (Bm)n9y•
HAY VE DAY BEN ANH
m&t mCa @DAthu t9n uá lá v9ng @.mAr/i kh"p s8n
m'nh @GAanh n/i đ8y #( đ/n lang @BAlc
t6 khi @DAem ra đi t6ng h9ng @FumA#8y trư+# s8n
5ường @GAnhư #\ng đ1 4á# 4/ đi @BAnhieu
r%i mCa @DAthu đi 3ua khi mCa @.mAđ(ng đ1 về
#hờ @GAmong tin em nhưng sao #heng @BAthấy
người @DAyêu /i em #: #Hn yêu @FumAanh nda kh(ng
m9 @GAsao kh(ng thấy m&t lời #ho @BIAnhau
DiW
người yêu /i #: @DA*i$t anh nh+ em nhiều @.mAl"m
nhUng đêm trong giấ# @FumAm/ tay n"m tay nghNn
@.mAng9o
lHng h7nh phP# *i$t @TmA*ao ng^ rYng em #Hn @FumAđ8y
nE h(n trao ngất @DAng8y (i t'nh yêu tuy=t @BIAvời
người yêu /i #: @DA*i$t anh nh+ em nhiều @.mAl"m
đ1 *ao nRm tháng @FumA3ua anh vbn mong vbn @.mA#hờ
giờ em đang F @TmAđ8u h1y về đ8y *ên @FumAanh
t'nh yêu ta thấp @BIAlên #ho mCa 4u8n 4anh @DAngời
HOA SU NHA NANG
Đêm đêm ngdi mCi (Bm)hư/ngD
mCi hoa sS nh9 (Dm)n9ng
2ư/ng n%ng hoa t'nh ()áiD
đjm đ9 đ8y đ: g0i (Bm)tên
-h9 n9ng #á#h gGn (Dm)*ênD
gi9n hoa sS 3uanh (Bm)tường
-h'n sang tr&m nh+ thư/ng (TI)thGmD
m/ ng9y mai lSa (Bm)đ(i
2(m 3ua mN *Jo (Bm)t(iD
nhờ hoa sS nh9 (Dm)n9ng
–+p tr9 th/m đ1i ()khá#h
h0 h9ng #( *á# đều (Bm)khen
-hờ n9ng hái giCm (Dm)t(iD
m9u hoa th"m #hưa (Bm)t9n
-E hoa #Hn giU nhEy (TI)v9ngD
#h"# n9ng hifu t'nh (Bm)t(i
-hưng đêm trF ()sGuD
em *ư+# 3ua (Bm)#Gu
u&# t'nh tan theo *f ()58uD
*i$t #hRng ng9y (Dm)mai
ihi ngM về gGn (TI)nhauD
t'nh yêu đ1 v&i phai (Bm)mGu
Đêm đêm ngdi mCi (Bm)hư/ngD
mCi hoa sS *, (Dm)*9ng 2oa t'nh yêu rEng ()v^
!9u trời tnm tnm thF (Bm)thanZ -h9 n9ng v+i nh9 (Dm)t(i
t'nh th8n thi$t v( (Bm)v9n
L9m sao n9ng n^ phE (TI)ph9ngD
đf t'nh t(i 5F (Bm)5angZ
HOA TRINH NU
‚ua m&t r6ng@A hoang gi: nPi theo@FA sang gi\ *Ei
đường trên@A vai
2ái #8y hoa 57i l, loi *ên @GA đường g0i l9 hoa )rinh @A
-U
2oa @FA )rinh -U kh(ng man @GA m9 *Yng n9ng h%ng
kiêu@A sa
2oa đ8u 5ám khoe @BmA m9u #Cng m&t n9ng P# v9ng
@DmA tư/i
2oa kh(ng *án hư/ng th/m@A như n9ng D7 Lƒ trong @GA
vườn
-hư hoa )rinh -U đNp(G) toa #huy=n t'nh hai #hPng@A
taZZZ @DIA
?ưa thjt l9 4ưa nh+ mấy #ho v6a nh+ mN kf đêm mưa
: (ng vua tr, 4uất *inh 3ua r6ng 5Np 3u8n 48m lấn
ihi vua klo 3u8n về t'nh #ờ gap m&t giai nh8n
]ua 4ao 4uy$n t8m h%n vời n9ng về #h<n ho9ng #ung
)ruyền #ho kh"p nh8n gian đem lEa l9 đ$n #ho n9ng
)rên ng(i #ao #hnn @GA t6ng ho9ng hju đNp h/n ánh @A
sao
)(i kh(ng phJi l9 @BmA vua nên m&ng ư+# thjt *'nh@DmA
thường
-hư yêu m&t lo9i hoa trên vCng đá sOi *u%n @A phiền
Lo9i hoa kh(ng hư/ng s"# m9u nhưng lo9i hoa *i$t khlp
lá ng8y @GA th/
)(i kh(ng phJi l9@FA vua nên n9o *i$t đ$n 4a@GA hoa
ihong ng0# ng9 ki=u hoa kh(ng n=m gấm kh(ng #ung@FA
son
)(i @BmA #hr l9 người lnnh phong@GA trGn )hấy hoa nh+
người yêu rất@A 4a
-8ng nhN m&t #8y lá 4$p trong tay lá ngk thjt mê say
-g^ đ(i mi 59y khlp đêm trRng đGy #9i then #ung ái
)(i nghe thoáng 3ua h%n m'nh v6a th9nh m&t 3u8n
vư/ng
‚u8n vư/ng giUa hoa r6ng lHng *9ng ho9ng nh+ người
thư/ng
]9Ž mong ư+# mai sau khi tan gia# nư+# vua về
ho giai nh8n ng:ng đ[i #hr m&t #9nh )rinh -U th(i
HON DA CO DON
(): hHn đá #( (G)đ/n 4a 4RmZ
(Bm)ĐSng F đ: #+ (Tm)sao m&t m'nhZ
(F)qhJi #hRng đá #\ng ()thất t'nh€
(F)2o9 niềm đau v+i (G)taZ
(): #hm gi: *ay (G)ngang 3uaZ
(Bm)ihc nhN vu<t mát (Tm)t8m h%n m'nh
(F)•-9y #ju trai ()thất t'nhp
(F).u%n l9m (G)#hi h^i ()emۥ
: gi0t nư+# r/i trên miD
ihc nhN thấm 4:t 4a trong lHngZ
2'nh như nư+# #\ng *i$t rYngW
}-9ng đ1 4a #á#h ta ZZZ}
gi gi0t nư+# đau thư/ng kia /i ppp
h+ v&i kh:# khi$n ta thêm *u%nD
]' ta #\ng đ1 *i$t rYngW
}-9ng đ1 4a #á#h taZZZZ}
ihi người n^ 3uay lưng ra điZ
Dbu #Hn #hPt vấn vư/ng trong lHngZ
)h' người yêu /i ta *i$t rYngW
}-9ng đ1 4a #á#h ta ZZZ}
)a (m m&t #hPt đau thư/ng th(iZ
Dbu thGm knn m1i trong t8m h%n
]' người yêu /i ta *i$t rYngW
}-9ng sc 3uên mất ta ZZZ }
HONG DAM DAU
)rên [A] #9nh #ao #him h:t [F#m] mời em [D] #h/i giUa
vườn 4u8n [E7]
.ao [Bm] *7n th8n lấp l: g0i em [E7] tung tRng s8n nh9
[A]
Đá *:ng [F#m] v+i đá #GuD nhJy 58y [Bm] *"n *i tr<n
t'm [E7]
gi hấp 5bn [Bm] tuy=t vời [C#m] nhưng m9 [E] em hVng
5ám đ8u [A]
2(ng 5ám đ8u [A]D em #Hn phJi h0# *9i [F#m]
2(ng 5ám đ8u [Bm] D em #Hn [E] phJi l9m *9i [A]
Xao kh: ghê [F#m] p!ai m'nh phJi (n *9i [Bm]
2(ng 5ám đ8u [E7] D hVng 5ám đ8u• [A]
HUONG THAM
ihung #da sV (Em) hai nh9 #u<i ph<(Am)
heng hifu v' sao (B7) kh(ng khlp *ao giờZ (Em)
y(i *7n ng9y 4ưa (Am) h0# #hung m&t l+p(C)
8y *ưFi sau nh9 (D) ngan ngát hư/ng đưa (G)
Giấu m&t #hCm hoa(Am) trong #hi$# khRn tay (Em)
( *l ngjp ng6ng (Am) sang nh9 h9ng 4:m(C)
.ên ấy #: người (Em) ng9y mai ra trjnD (D)
.ên ấy #: người (B7) ng9y mai đi 4a(Em)
-9o ai đ1 (C) m&t lGn 5ám n:i (Em)
2ư/ng *ưFi th/m (C) #ho lHng *<i r<i (Am)
( *l như(F) #hCm hoa lang lcZ (Em)
-hờ hư/ng th/m (D) n:i h& t'nh yêu (G)
2ai người #hia tay(Am) sao #heng n:i điều #hi (Em)
!9 hư/ng thGm (G) theo m1i *ư+# người đi (Em)
2ai người #hia tay (Am) sao #heng n:i m&t lời (D)
!9 hư/ng thGm (B7) vư/ng vấn m1i người đip (Em)
HUYEN THOAI ME
[Am] Đêm #hong [Em] đ;n ng%i nh+ [Dm] l7i
)Sng #8u [G] #huy=n [Em] ng9y [Am] 4ưaZ
!N về [C] đSng 5ư+i [Dm] mưa
he đ9n #on nYm [Am] ngk
anh t6ng [G] *ư+# #h8n [Dm] thCZ
!N ng%i [Em] 5ư+i [Dm] #/n [G] mưaZ
!N l&i [Dm] 3ua #on [C] su<iD
Dư+i mưa [Am] *om kh(ng [Em] ng7i
!N nhN [G] nh9ng đưa [Dm] l<iD
)i|n #on [G] 3ua [F] nPi [Dm] đ%iZ
[Dm] !N [F] #h'm [Am] trong [Dm] đêm [C] t<iD
[Dm] Gi: [G] mưa [Am] t:# [F] #he [Dm] l<i [F] #on
[E7] điZ
[Am] Đêm #hong [G] đ;n ng%i nh+ [Dm] l7i
)6ng #8u [G] #huy=n [Em] ng9y [Am] 4ưaZ
!N về [C] đSng 5ư+i [Dm] mưaD
he tSng #Rn nh9 [Am] nhO
?oá s7#h [G] v$t #on [Dm] về
!N ng%i [Em] 5ư+i [Dm] #/n [G] mưa
!N l9 [C] gi: u<n [Dm] 3uanhD
)rên đời #on thGm [Am] lang
)rong #8u [G] hát thanh [Dm] *'nhZ
!N l9m [Em] gi: [Dm] mong [G] manhZ
!N l9 [C] nư+# #hSa [Dm] #hanD
)r(i 5Cm #on phiền [Am] mu&n
ho đời [G] m1i trong [Dm] l9nh
!N #h'm [Em] 5ư+i [Dm] gian [G] nanZ
LA DO
Gap [Em] em trên #ao l&ng [G] gi:Z
`6ng )rường [Am] X/n 9o [C] 9o [B] lá [Em] đOZ
Tm [Am] đSng đSng [C] F *ên [Em] đường
-hư 3uê [G] hư/ng vai áo [F#] *7# [G] 3u9ng [C] sPng
[B] trườngZ
Đo9n [Em] 3u8n vbn đi v& i [G] v1
.Ei )rường [Am] X/n nho9 [C] trong [D] trời [Em] [B]
ldaZ
h9o [C] emp Tm [D] gái tiền [C] phư/ngp
‡i em [D] gái tiền [C] phư/ngZ
[Am] 2Nn gap [Em] nhl [C] giUa X9i [B] GHnp
h9o [C] emp Tm [D] gái tiền [C] phư/ngp
‡i em [D] gái tiền [C] phư/ngZ
[Am] 2Nn gap [Em] nhl [C] giUa X9i [B] GHnZ
LA THU DO THI
vvvvvim langvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)hư trư+# 2Cng gdi thRm t(iD nhYm ng9y thi s"p t+iZ
vvvvvBmvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
-ên t(i #hưa trJ lời
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvv.*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
2(m nay 4ong h$t r%iD t'nh *7n s<ng trong t(iZ
vvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvv‘Dmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)hư n9y thay #8u n:iZ
vvvvvv.*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
2Cng /i *0n m'nh #hung l+p #hung vui
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)hời gian v9ng son ng"n ngki 3ua r%i
vvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvv
.Pt nghiên m:n n[ kh(ng vayD #hU trJ #ho thGy
vvvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!ười nRm hao giấyD vi$t mHn *9n tayZ
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
2(m 3ua 57o ph< gap 2uyền
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
*ên #h%ng vHng tay 8u y$mD
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
thấy m'nh n9ng vờ #heng 3uen
vvvvvvGmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)'nh /i đ1 đ9nh 5uyên #heng lên đ(i
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvv
-g0n ngu%n đ8u phJi 5o t(iD n^ sao người h^i €
vvvvvvvvvv.*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Đường ph< mưa *ayD *ay tr"ng đGu
vvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
7n #hln ly *(i #hưa h$t sGu
vvvvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
-h+ #hiều mưa đVD mưa ng8u
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Đường khuya hun hPt ngM s8u
vvvvvvvvvvvvvvvvBIvvvvvvvvvvvvvvvvvvDmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!'nh *a *<n đSa t8m so đêm th8uZ
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)hư vi$t #Hn nhiều nhưng th(i
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
-g9y gap nhau sc n:i thêm t8m tư #Hn 59i
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)rRng lên #ao sc t9nD t'nh *7n vbn *ao laD
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
như r6ng #8y thêm láZ
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
.7n /i lời th9nh 4in #hP# #ho anh
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Đường m8yD nhiều may nt rki yên l9nh
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hU nghiên giấy m&ng mo# 4anh
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
G:i #J #h8n t'nhD nhờ khu *ưu #hnnhD
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
*"# #Gu về anhZ
LA XANH
[G] Lá [D] #Hn [G] 4anh như anh đang [D] #Hn [G] tr,
[Am] Lá trên [D] #9nh như anh trong to9n [G] 58n
Gi: rung #8y #9nh lá tưng *6 ng đu9 [Am] vui
Bnh trai [C] l9ng #: [D] đi #hi$n 5m#h mCa [G] 4u8n
Bnh l9 lá trên #9nh ng7i #hi gi: [G] mưa
Bnh l9 [Am ] trai phJi [D] ra #hi$n trjn phen [G] n9y
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n p Đi trong [C] mCa đ&ng [G] viên
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n p Đi trong [C] mCa 4u8n [D] m+i
[C] Gi: lá [G] reo [C] gi: lá [G] reo
[C] i'a *Jng [G] treo #Cng trong [D] l9ng
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n Z [G] Đi [D] đGu [Em] 3u8n
[Em] )ất #J [G] #ho tiền [D] tuy$n
[Am] !au lên đi
[D] 2^i #á# anh trai [G] l9ng
[G] Lá [D] #Hn [G] 4anh như *ao anh [D] #Hn [G] tr,
[Am] XS# oai [D] hCng đang #Rng trong to9n [G] th8n
-g: lên #8y m9u lá tư/i đGy trời [Am] 4anh
Bnh trai [C] l9ng vấn [D] vư/ng gia đ'nh l9m [G] #hi
`a tuyền tuy$n thi t9i #Cng nhau gi$t [G] )8y
Tm #hờ [Am] anh v+i [D] *ao #hi$n #(ng lby [G] l6ng
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n p Đi trong [C] mCa đ&ng [G] viên
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n p Đi trong [C] mCa 4u8n [D] m+i
[C] Gi: lá [G] reo [C] gi: lá [G] reo
[C] i'a *Jng [G] treo #Cng trong [D] l9ng
[G] Đi [D] đGu [G] 3u8n Z [G] Đi [D] đGu [Em] 3u8n
[Em] )ất #J [G] #ho tiền [D] tuy$n
[Am] !au lên đi
[D] 2^i #á# anh trai [G] l9ng
LANG THANG
[Am] Lang thang trong #hiều mưa [C] r/i
-ghe lHng sao [Dm] nS# nF *%i h%i [Am]
-hư ru [F] ta v9o giấ# m/
.ao lá kh( [G] r/i mCa thu t+i[C]
-h+ sao l9 nh+ sao nh+ [Am]
-hUng tháng ng9y [G] *ên nhau *ao êm đềm [C]
-h+ [Am] sao l9 nh+ [Dm] (i h7nh phP# [G]
L9 th$ đấy vui *i$t *ao [E7]
Lang thang [Am] trên đường mưa r/i [C]
)in rYng anh [Dm] #: ng9y trF l7i [Am]
[F] Tm kh(ng tin rYng #hia tay
Tm vbn nghe [G] tim m'nh đ"m say [C]
-/i phư/ng trời ấy v9 anh [Am]
gi tháng ng9y [G] yêu nhau đ1 4a r%i [C]
o• [Am] *ao giờ anh [Dm] thoáng gi8y phPt [E7]
Bnh nh+ đ$n vui *i$t *ao nhiêu [Am]
Đ1 *ao giờ [Am] trời mưa ngất ng8y [Dm]
Tm đ7p 4e [G] m'nh em vHng 3uay
)rên đường 4ưa [F] giờ sao v"ng tanh
.>ng nghe lHng hiu 3u7nh [E7]
Bnh giờ đ8y [Am] toa như #ánh #him *ay [Dm]
qhiêu *7t *ay [G] về phư/ng trời nao
)a l9m sao [F] l9m sao #: nhau [G]
Tm *i$t l9m sao [Am]
LAU DAI TINH AI
Bnh sc v' em l9m th/ t'nh [C]áiZ [C]Q[B] [Am]
Bnh sc gom [F]m8y k$t h'nh l8u [G7]đ9iZ [C]
Đ[i #hờ [G7]m&t đêm trRng n9o [C]t+iD
đ[i #hiều [C7]v9ng h(n lên l9n [F]t:#D
đ[i m&t [Dm]lGn kh(ng gian đVi [Em]m+iD
đ:n hai [D7]Q[D#]đSa #hPng ta m9 [Dm]th(iZZZ [G7]
)inh tP trời #ao th9nh vư/ng mi=n [C]sángZ [C]Q[B] [Am]
ihai l| đRng [F]3uang v\ trE #hong [G7]đ;nZ [C]
2o9ng hju [G7]về #ao sang 3uyền [C]3unD
đNp nE [C7]#ười 3u8n vư/ng v6a [F]ƒD
v9 l8u [Dm]đ9i mang tên )'nh [Em]wi
đ:n hai [G7]đSa #hPng ta m9 [C]th(iZZZ [Fm]
ĐZiZW
Tm [C7]/i l8u đ9i t'nh [F]ái đ:
#h"# kh(ng #: trên trGn [Em]gianD
Bnh đưa em v9o *Yng [Dm]ti$ng hát
#h"p [A7]đ(i #ánh nhung thiên [Dm]thGnZ
Tm [C7]/i l8u đ9i t'nh [F]ái đ:
sáng trong ánh tinh #Gu [Em]4a
#ho nên #ho 5C ngh'n nRm [D]3uaD
#Hn vấn vư/ng đ(i h%n [G7]hoaZ
Bnh k$t lGu hoa *Yng th/ t'nh áiD
#ho m"t em 4anh đ$n tjn mu(n đờiZ
huy=n t'nh m'nh #hưa nghe l6a 5<iD
lời hNn đGu #hưa đi v9o t<iD
th' l8u đ9i mang tên )'nh wiD
đ:n hai [G7]đSa #hPng ta m9 [C]th(iZZZ
LINH XA NHA
BmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)(i #: người emD tuVi m&ng v6a trHnD
BmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
v' #hinh #hi$n ngư[# 4u(iD nt về đf hNn hHZ
GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
-/i ph< #\ *8y giờ em #: #HnD
TmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
nh'n hoa r/i #u<i đường r%i *u%n riêng #ho m'nh kh(ngp
BmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)hư/ng 3uá l9 thư/ngp k~ ni=m thjt nhiềuD
BmZZZZZZZZZZZZZZZDmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
v9 yêu 3uá l9 yêup áo m9u #hiều hNn hHZ
GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
qhư/ng đ: *i$t *8y giờ mưa gi: nhiềuD
TmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
đường tr/n #h8n g:t nhO #jy nhờ ai đ:n đưa về p
ĐiW
DmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
Đ0# thư em hay hờn hay 5>iD
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
trá#h t(i yêu tay sPng h/n n9ngZ
GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDm
]' sao yêu sa trường hifm nguyD
TmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
h/n ph< phường v+i *ao #hiều lang thangp
BmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
?a 3uá người /ip k~ ni=m ng0# ng9D
BmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
vHng tay ấm *ờ m(iD m"t nh'n thjt đjm đ9Z
GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
-hưng thlp sPng đang #Hn say máu thCD
TmZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBm
hNn em khi đất trời nF đGy hoa #: t(i vềZZZ
LO HEN
(Em) (A) (D) (B7) (Em)
on #á (Em)nh+ ngu%n (A)ngư[# về 5Hng s(ng (D)
#on #him nh+ ng9n(C) t'm về tV ấm(G)D#on #u<# 4a *Gy
(D)kêu ho9i *$n s(ng(C)D
thư/ng em *ên ấy (B7)anh #Hn #hờ mong(Em)Z
)hư/ng em thư/ng t6ng #8u hH(A) ngKn ng/ anh su<t
#anh th8u (G)
thư/ng em thư/ng #J h7t mưa (C)đ0ng trên đ(i m"t em
sGu(A)
*ao lGn ngO lời nên 5uyên(D) em thNn thCng (B7)#S hNn
mCa sauZ(Em)
hiều nay (A)#hiều nay (C)ZZZZ *ên kia s(ng(Em) #: người
lấy #h%ng (G)
#: người lấy #h%ng (C)vui #J *$n s(ng (G)m9 sao đH
ai(C) lang lc 4u(i 5Hng (A)
đf #hiều về *ên đ8y *$n s(ng(D) #on nh7n *u%n(B7)ng/
ngKn #hờ mongZ(Em)
hiều nayZZZZZZZs(ng #Hn ai ng%i đ8y #hờ lPa lên đ%ng
đf #hiều n9y nghe #/n gi: đ(ng *Jo rYng *u%n lPa đ1 trV
*(ngZ
LOI TO TINH DE THUONG
2^i[Dm] -gười †êu[C]D em như ng9n ánh sao[F]
.6ng lên[C] trong m9n đêm lung[Dm] linh đNp 4inh
-hUng[Dm] phPt thGn tiên[C]D *ên em lHng ngất ng8y[F]
)r9o 58ng[C] trong lHng emD đêm[m] mê #u%ng si
!'nh yêu[B!] nhau đi v9 yêu[C] nhau ho9i nhl em[F]p
iề vai[B!] *ên nhau #Cng say[C] sưa khP# nh7#
t'nh[Dm]
!'nh vui[B!] đêm nay v9 trao [C] nhau t'nh đ"m say[F]
-9y em[B!] yêu t'nh em[C] ng9n lời mu<n n:i[A]
`YngW Bnh yêu em[Dm]D yêu ngay phPt *an đGu[C]p
)'nh #ờ m'nh 3uen nhau[Am]D trong ánh m"t anh
trao[Dm]
-9y em yêu /iD yêu em nhất trên đời
]9 #hr m'nh em th(i[F]
)rong trái[A] tim anh[Dm]
LONG ME
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]
LHng !N *ao la như *ifn )hái .'nh r7t r9o ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZ[E7]
)'nh !N tha thi$t như giHng su<i hiền ng0t ng9o ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZ[Dm]
Lời !N êm ái như đ%ng lPa #hiều r' r9o ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[E7]
)i$ng ru *ên thềm trRng t9 soi *:ng !N yêu ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]
LHng !N thư/ng #on như vGng trRng trHn mCa thu ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZ[E7]
)'nh !N yêu m$n như l9n gi: đCa mat h% ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZ[Dm]
Lời ru man má# êm như sáo 5iều 5jt 5ờ ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[E7]ZZZZZZ[Am]
-"ng mưa s+m #hiều vui #Cng ti$ng hát tr, th/ ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]
)hư/ng #on thao thS# *ao đêm trường ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZZZ[C]
on đ9 yên giấ# !N hiền vui sư+ng *i$t *ao ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Em]
)hư/ng #on khuya s+m *ao tháng ng9y ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[E7]ZZZZZZZ[Am]
Lan l&i gieo neo nu(i #on t+i ng9y l+n kh(n ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]
DC #ho mưa gi: kh(ng 3uJn th8n gGy !N hiền ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZ[E7]
!&t sư/ng hai n"ng #ho *7# mái đGu *u%n phiền ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZZZZZZ[Dm]
-g9y đêm s+m t<i vui #Cng #on nhO m&t niềm ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[E7]ZZZZZZZZZZZ[Am]
)i$ng ru êm đềm mN hiền nRm tháng triền miên ZZZ
LHng !N #han #hSa trên *ao 4:m l9ng gGn 4a
)'nh !N 58ng t+i trRng ng9n đSng lang đf nghe
Lời ru 4ao 4uy$n nPi đ%i su<i r6ng rang tre
X:ng ven )hái .'nh im l'm khi ti$ng !N ru
!&t lHng nu(i nấng v> về nhUng ng9y #Hn th/
!&t t'nh thư/ng m$n êm như ti$ng đ9n lời #a
!N hiền s+m t<i khuyên nhk *ao lời man m9
ih"# ghi *ên lHng #on tr, mu(n *ư+# đường 4a
)hư/ng #on !N hát #8u êm đềmD
`un lHng th/ ấu 3uJn g' khi thS# tr"ng đêm
.ao nRm nư+# m"t như su<i ngu%n
hJy v9o tim #on mái t:# #h:t đ9nh đbm sư/ng
DC ai 4a v"ng trên đường s+m #hiều về đ8u
DC khi mưa gi: tháng ng9y trong đời *f 58u
DC #ho phai n"ng nhưng lHng thư/ng #heng nh7t m9u
]bn mong 3uay về vui vGy 5ư+i *:ng mN yêuZ
MAT NAI CHA CHA CHA
Đi=uW ha #ha #ha
[D] !&t nE h%ng m&t nE [Bm] h%ng tang #ho m"t [D] nai
Tm th/ ng8y *ư+# [Em] đi trên #on đường [A] về
[D] !&t nE h%ng m&t nE [Bm] h%ng tang #ho m"t [D] nai
)r(ng 4inh 4inh em thư+t [Em] tha m9u áo tr"ng [A] tinh
!+i #: h(m [D] n9o em #Hn th/ [Em] ng8y
[A] .ư+# trên #on [D] đường 3uen thu&# t+i [A] trường
)h$ nhưng *8y [D] giờ em đ1 kh(n [Em] l+n v9
Đáng [D] yêu đáng [Em] yêu đáng [A7] yêuZZZZZ
[D] )6ng nhmp t6ng nhmp [Bm] t6ng nhmp theo *ư+# [D]
#h8n
Tm tung tRng hát [Em] #a trên #on ph< [A] n9y
[D] )h' m&t người m&t [Bm] người ng%i m1i thbn [D] thờ
]9 ng9y ng9y đ[i [Bm] #hờ *:ng em đi [A] 3ua
!+i #: h(m [D] n9o em #Hn n/i [Em] đ8y
[A] )h$ nhưng *8y [D] giờ em đ1 4a [A] r%i
Đf t(i m&t [D] m'nh m1i ng%i n/i [Em] đ8y #hờ *:ng [D]
ai
Bi i aiD [A] Bi i aiD [A7] Bi i ai•••Z
Đi W
!"t nai [D] /i 4in đ6ng đi nhl [A] em
!"t nai [D] /i 4in đ6ng 4a #á#h [A] t(i
DC #ho ng9y [Bm] tháng #: 3ua đi
: nhUng phong [G] *aD t(i vbn ng%i m1i n/i [A7] n9yZ
!"t nai [D] /i 4in đ6ng đi #ha [A] #ha
2át vang [D] lên oh l9 la #ha [A] #ha
-9o ta #Cng [Bm] *ư+# #ha #ha #ha
-9o ta #Cng [G] hát #ha #ha #ha
Cng [Bm] vui ng9y tháng m&ng [D] m/ ZZZZ
`ap W
Tm 4inh tư/i như *(ng như hoa
ho ai kia ngất ng8y t8m h%n
!&t ng9y nh+ m&t ng9y mong
Đêm l7i về thao thS# *8ng khu8ng
on tim ai khát khao đ[i #hờ
)rong #Mi lHng (m m<i tư/ng tư
( *l /i #( *l /i p ( *l #( *l /i ZZZ
ZZZZ
[Bm] Đ6ng đi em [D] nhl oh la oh #ha #ha #ha
[Bm] hờ anh theo [D] v+i oh la oh #ha #ha #ha
Đ6ng đi em nhl ZZZZ
MAT TROI BE CON
Đi=uW Xur…
[Am] [F] [G] [Am]
-go9i [Am] kia #: #( *l nh'n 3ua khe nghe ti$ng [G] đ9n
#ka [Am] t(i
-go9i [Am] kia #: #hP *l tr;o #9nh me m"t 4oe [G] trHn
l"ng [Am] nghe
y9n [Am] t(i hát #8u [G] g' m9 sao #( *l [Dm] #ười ng&
[Am] ghê
y9n [Am] t(i hát #8u [G] g' m9 sao #hP *l [Dm] ng%i m/
[Am] m9ng
27nh phP# 3uá đ/n [Dm] s/D đời t(i đ8u #: [Am] ngờ
)6ng đêm #( *l [E7] #hờ như #hờ t6ng giấ# [Am] m/
-g9y [Am] 4ưa #\ng như *l tuVi #Hn th/ t(i vbn [G]
thường tr&m [Am] nghe
-h9 [Am] *ên #: anh lnnh rời 4a 3uê hay #h/i [G] đ9n rất
[Am] khuya
y9n [Am] anh đ1 #ho [G] t(i trời 4anh như ư+# [Dm] m/
tuVi [Am] th/
y9n [Am] anh đ1 #ho [G] t(i 5Hng s(ng mang #ánh [Dm]
*u%m khát [Am] v0ng
)uVi th/ đ1 đi [Dm] 3uaD giờ đ8y hát *ên [Am] emD
)6ng đêm đSng 3uanh [E7] t(i nhUng mat trời *l [Am]
#on
y9n [Am] anh đ1 #ho [G] t(i trời 4anh như ư+# [Dm] m/
tuVi [Am] th/
y9n [Am] anh đ1 #ho [G] t(i 5Hng s(ng mang #ánh [Dm]
*u%m khát [Am] v0ng
)uVi th/ đ1 đi [Dm] 3uaD giờ đ8y hát *ên [Am] emD
)6ng đêm đSng 3uanh [E7] t(i nhUng mat trời *l [Am]
#on
)rời [Am] mưa 3uá em [G] /iD *9i #a ư+t mất [Dm] r%i D
#Hn [Am] đ8u Z
)rời [Am] mưa đ$n *ao [G] l8uD m9 sao em vbn [Dm]
#hờ vbn [Am] đ[i •
27nh phP# 3uá đ/n [Dm] s/D đời t(i đ8u #: [Am] ngờ D
)6ng đêm em vbn [E7] #hờD vbn #hờ đ[i 5ư+i [Am] mưa
•Z
ME YEU
[G]Xinh #on ra trong *ao nhiêu kh: nh0#
!N [C]ru #on yêu thư/ng #on tha thi$t ZZZ
[G]!ong #ho #on lu(n lu(n ngoan hiền ZZZ
giấ#[Bm7] m/ say ZZZ
]' đ9n [Em]#on th/ ng8y *ao yêu 5ấu
Đ1 hy [G]sinh #ho #on *ao nhiêu tuVi [Em]đời
!N [A7]đ1 *ên #on !N đ1 #ho #on l+n [D]lên ZZZ
[G]Lu(n *ên #on khuyên rRn #on nên người
!N [C]yêu thư/ng #on h/n yêu #u&# s<ng ZZZ
[G]!ong #ho #on lu(n lu(n yêu đời ZZZ
[Bm7]s<ng vui tư/i ZZZ
)'nh [Em]thư/ng #ho #on *ao la *i$t mấy ZZZ
-hUng [G]đêm (m #on trong tay kh:#[Em] ư+t vai #on
!N #: [Am]*i$t #on yêu mN nhiều
DC #8m [A7]nnn nhưng #on thjt lHng mu<n [D7]n:i ZZZ
ĐiW
wnh sao [G]đêm #ho #on sáng soi l9 mN yêu
ihP# hát[C] ru #on trong giấ# m/ l9 mN yêu
!N l9 [A7]#ánh #him #ho #on *ay thjt 4a ZZZ
!N sưFi [D7]ấm #ho t8m h%n #on mN yêu ZZZ
D"t #on [G]đi 3ua *ao n>i đau l9 mN yêu
)i$ng #on [C]yêu g0i tên su<t đời l9 mN yêu
!N đ6ng [D7]m1i ra đi #ho #on m% #(i ZZZ
‡i mN [G]yêu
MONG UOC KI NIEM XUA
Đi=u Xlo_
)hời gian [C] tr(i 3ua mau #hr #Hn l7i [Am] nhUng k~
ni=m
i~ ni=m [F] th8n yêu /i sc #Hn nh+ m1i ti$ng thGy [C] #(
.7n *; [E] m$n thư/ng /i sc #Hn nh+ [Am] nhUng lP#
gijn hờn
Đf r%i [F7] mai #hia 4a lHng #h[t [Em] 58ng niềm thi$t
tha
-h+ [F] *7n *;D nh+ [G] mái trường [C] 4ưa
Đat *9n [C] tay lên m(iD giU #hat ti$ng [Am] nấ# nghNn
ng9o
)hời gian [F] sao đi mau 4in h1y ng6ng [C] tr(i
DC vbn [E] m1i luy$n ti$# khi [Am] đ1 4a r%i
.7n *; [F7] /iD vang đ8u đ8y D #Hn [Em] gi0ng n:i ti$ng
#ười
-hUng [Dm] n>i nh+ niềm thư/ng [F] gdi [G] #ho [C]
ai ZZZZZp
[F] -$u #: ư+# mu<n trong #u&# đời [Am] n9y [G]
21y [C] nh+ ư+# mu<n #ho thời [Em] gian trF l7i
ho [F] *ao khát v0ngD đam [C] mê #háy *Ong
Xc #Hn [Fm] m1i trong tim m0i [Am] người
Đf t'nh [Dm] yêuZZZ ư+# m/ m1i kh(ng [G] phaiZZZ
[F] -$u #: ư+# mu<n trong #u&# đời [Am] n9y [G]
21y [C] nh+ ư+# mu<n #ho thời [Em] gian trF l7i
.ên [F] nhau tháng ng9yD #ho [C] nhau nhUng ho9i ni=m
Đf nE [Fm] #ười #Hn m1i l"ng trên h9ng [Am] miD trên *ờ
[Dm] m(i
]9 trong [G] nhUngZZZ k~ ni=m [C] 4ưa Z
MOT COI DI VE
Đi=u XLo_
.ao nhiêu nRm (Em)r%i #Hn m1i ra đi
Đi đ8u loanh (Am)3uanh #ho đời mOi (Em)m=t
)rên hai vai (C)ta đ(i vGng nhjt (Am)nguy=t
`0i su<t trRm (B)nRm m&t #Mi đi (Em)về
Lời n9o #ka (G)#8y lời n9o #O (Bm)l7
!&t #hiều ng%i (E7)say m&t đời thjt (Am)nhN ng9y
(Em)3ua
]6a t9n mCa (G)4u8n r%i t9n mCa (C)h7
!&t ng9y đGu (D)thu nghe #h8n ngoa (B7)về #h<n
(Em)4a
!8y #he trên đGu v9 n"ng trên vai
(Am)Đ(i #h8n ta đi s(ng #Hn F (Em)l7i
on tinh yêu (C)thư/ng v( t'nh #h[t (Am)g0i
L7i thấy trong (B7)ta hi=n *:ng #on (Em)người
-ghe mưa n/i (Em)n9y l7i nh+ mưa 4a
!ưa *ay trong (Am)ta *ay t6ng h7t (Em)nhO
)rRm nRm v( (C)*iên #hưa t6ng h&i (Am)ng&
heng *i$t n/i (B)nao l9 #h<n 3uê (Em)nh9
Đường #h7y vHng (G)3uanh m&t vHng tiều (Bm)tEy
!&t *ờ #O (E7)non m&t *ờ m&ng (Am)mm ng9y (Em)4ưa
)6ng lời t9 (G)5ư/ng l9 lời m& (C)đma
)6ng lời *f (D)s(ng nghe ra t6 (B7)đ& su<i (Em)khe
)rong khi ta về l7i nh+ ta đi
Đi lên non #ao đi về *ifn r&ng
(Am)Đ(i tay nh8n gian #hưa t6ng đ& (Em)lư[ng
-g0n gi: hoang (C)vu thVi su<t 4u8n (Am)th'
2(m nay ta (C)say (m đời ngk (Am)mu&n
Đf s+m mai (B7)đ8y l7i ti$# 4u8n (Em)th'
MOT DOI NGUOI MOT RUNG CAY
Đi=uW Xlo_
ihi(Dm) ngh„ về m&t đời người(C)
)(i thường(Am) nh+ về r6ng #8y(Dm)Z
ihi(F) ngh„ về m&t r6ng #8y
)(i thường(Am) nh+ về nhiều người(Dm)D
)r, trung(F) như #Em hoa h%ng(Am"
H#$ $%&'$(Dm) như ng9n ánh lda(G)
hiều h(m(B!) khi gi: về(Am) p
8y(Dm) đ1 m0# t6 thuF n9o(C)
)rên đ%i(Am) nPi thjt #Yn kh((Dm)D
8y(F) #: hifu v' sao
him thường(Am) klo về l9m tV(Dm)
]9 em(F) như #Em lan m0#(Am)
)6 nhUng (Dm) #9nh #V thE (G ) gi9 kia(Dm) p
]9 t(i (F) vbn nh+ ho9i (Am) m&t lo9i #8y
X<ng (F) gGn nhau th8n m+i theng (B!)
: m&t #8y (Am) l9 #: r6ng
]9 r6ng sc lên 4anh (C) r6ng giU đất 3uê hư/ng (Am) p
Đo7n s •• h[p 8m tư/ng to như trên ‘‘
Bi #\ng #h0n vi=# nhN nh9ngD
Gian khV sc 59nh phGn ai €
Bi #\ng m&t thời tr, trai
\ng t6ng ngh„ về đời m'nh
qhJi đ8u may nhờ rki #hmu €
qhJi đ8u trong đE# #\ng đ9nhZ
qhJi kh(ng emD phJi kh(ng anh €
h8n lƒ thu&# về m0i người
ih(ng #hmu s<ng đời nhO nhoi p
?in hát về *7n *; t(i
-hUng người s<ng v' m0i ngườiZ
-g9y đêm #anh giU đất trời
`7ng r^ như r6ng mai nF #hiều 4u8nZ
MOT VONG TRAI DAT
Đi=u .lue
[Em])rái đất #S lang [D]lc 3uay
[C]Đ(i ta #S lang [G]lc yêu
[Am]2Sa yêu nhau đ$n [Em]mu(n đời sau
[Am]2Sa yêu nhau #: [B7]trRng v9 sao
!inh 2YngW
[Em])rái đất #S lang [D]lc 3uay
[Bm]Đ(i ta #S lang [Em]lc 4a
[C]?a nhau kh(ng phJi [D]kh(ng h[p nhau
?a [Bm]nhau v' *ao l>i [Em]lGm
[C]†êu em kh(ng €
)imW
[D]Bnh yêu emD [Bm]yêu anh kh(ng €
!inh 2YngW
)hjt [Em]em yêu anhZ
)imW
Lời n:i [C]đ: vbn in s8u [Am]v9o t8m trn #ka [D]anhZ
!inh 2YngW
!&t vHng trái [G]đấtD em ng%i [D]đ8yZ
)imW
Bnh ng%i [Em]đ8yZ
!inh 2YngW
.ên #7nh [Bm]nhau ng^ như thjt[C] 4a
ih(ng 5ám [G]nh'nD kh(ng n:i [Am]g'
Dường như [Am7]#hPng ta #hưa t6ng [D]3uen
)imW
!&t vHng trái [G]đấtZ
!inh 2YngW
Tm ng%i [D]đ8yZ
)imW
Tm lang [Em]điD anh ng%i [Bm]đ8y ngư+# m"t nh'n
[C]theo
ih(ng 5ám [G]g0i tênD [Am]nư+# m"t r/i t6 [D]kh:e m"t
s8u v9o [G]timZ
MUA DONG KHONG LANH
G
Bnh gap em giUa trời đ(ng *u<t giáD
G Bm
!"t ta nh'n toa đ1 3uen t6 l8uZ
G
Tm #ười tư/i như mat trời #u<i đ(ngD
Tm G Bm
-E #ười đ:D l9m sao anh 3uênZ
Bm G
)a #á#h 4a mu(n trCng m8yD
Tm
)6ng 5Hng thư gFi k;m n>i nh+ thư/ngZ
Bm G
Bnh nh+ em đêm t6ng đêmD
G G Bm
LHng thGm mong thấy em trong phPt gi8yppp
Bm B! G G
Đ[i gap emZ Đi *ên em kh(ng n:i đư[# #8u g'Z
G Tm
-g%i kề em sao mCa đ(ng thấy kh(ng giá l7nhp
Bm Bm G G
-g9y gap em sư/ng đêm r/i gi: rlt t6ng #/n l7nh lCngD
G G Bm
Xao lHng anh thấy ấm n%ng #u&# t'nh đGu tiênZ
Bm Bm G G
Giờ #hia ly em 3uay đi #he giấu *ờ mi l= r/iD
G T
)a 4a nhau mong đ$n m&t ng9y gap l7iD
Bm Bm G G
Giờ #hia ly anh 4a em nhưng sc nh+ em người /ippp
G Bm
)rái tim anhD trái tim em kh(ng rời 4aZZZZ
MUA HONG
Đi=u Xlo_
)rời ư/m [C] n"ng #ho m8y [Am] h%ng
!8y 3ua [F] mau em nghiêng [C] sGu
Hn mưa [Em] 4u<ng như h(m [F] n9o em đ$n [C] thRm
!8y 8m [Am] thGm mang gi: [G] lên
-gười ng%i [C] đ: tr(ng mưa [Am] ngu%n
gi yêu [F] thư/ng nghe đ1 [C] *u%n
-go9i kia [Em] lá như vbn [Em] 4anh
-go9i s(ng [Am] v"ng nư+# 58ng [G] lên h%n mu(n [C]
trCng
-ay em đ1 [C] kh:# #hiều mưa đrnh [Am] #ao
Hn g' nUa [Em] đ8u sư/ng mC đ1 [Em] l8u
Tm đi [Am] về #Gu mưa ư+t [F] áo
Đường phư[ng [Dm] *ay mC kh(ng l<i [F] v9o
29ng #8y [Dm] lá 4anh [G] gGn v+i [C] nhau
-gười ng%i [C] 4u<ng m8y ngang [Am] đGu
!ong em [F] 3uaD *ao nhiêu [C] #hiều
]Hng tay [Em] đ1 4anh 4ao [F] nhiều
gi tháng [C] nRm g:t #h8n [Am] mHn trên phi$m [G] 5u
-gười ng%i [C] 4u<ng 4in mưa [Am] đGy
)rên hai [F] tay #/n đau [C] 59i
-gười nYm [Em] 4u<ng nghe ti$ng [Em] ru
u&# đời [Am] đ: #: *ao [G] l8u m9 [C] hUng hờ
NAM ANH EM TREN MOT CHIEC XE TANG
-Rm anh [F] em trên m&t #hi$# 4e [Dm] tRngD
-hư nRm *(ng [Gm] hoa nF #Cng m&t [Dm] #&iD
-hư nRm ng:n [F] tay trên m&t *9n [Dm] tayD
Đ1 4ung [A7] trjn l9 nRm người như [Dm] m&t ah [C]
háZZZZZ
]9o lnnh 4e tRng anh trư+# anh sauD
ái n$t F [F] anh m>i người m&t [Dm] tnnhD
-hưng khi [F] hát ta v9o #Cng m&t [A] nhmpD
!&t người [F] đau l9 tất #J 3uên [A] RnD
-Rm anh [C] em m>i đSa m&t [A7] 3uêD
Đ1 lên [Gm] 4e ấy l9 #Cng m&t [Dm] hư+ngD
-V máy [F] lên l9 m&t 51 4ung [Dm] phongD
)rư+# 3u8n thC l9 #hr [A7] *i$t #: ti$n [Dm] #(ngZZZZZZah
[C] háZZZZ
-Rm anh em ta mang nRm #ái tên
hy khi lên [Dm] 4e kh(ng #Hn tên riêng [C] nUaZ
)rên tháp *1o m&t ng(i sao m9u [A7] ldaD
-Rm 3uJ [Gm] tim #hung nhmp đjp r&n r9ngD
!>i #on [C] đường đất đO như [F] sonD
!&t m9u [C] r6ng 4anh *7t ng9n hy [A7] v0ngD
!&t ƒ [F] #hn *ay 3ua đGu ng0n [A] s:ngD
!&t niềm [F] tin 3uy$t [A7] th"ng trong trjn [Dm]
n9yZZZZZZZah háZZZZZ
NGAY DAU TIEN DI HOC
-g9y[C]đGu tiên đi h0#[Am]
!N [F]5"t tay đ$n trường[Dm]
Tm [Em7]v6a đi v6a kh:#[Am]
!N [F]5> 59nh *ên em[G] [G7]
-g9y [C]đGu tiên đi h0#[Am]
Tm [F] m"t ư+t nh7t nhHa[Dm]
( [Em7]v> về an ki[Am]
hao (i [G] [G7] p sao thi$t tha [C]
-g9y [C]đGu như th$ đ: [F]D
( giáo [Dm7] như mN hiền [G]
Tm [G]*8y giờ #S ng^ [Dm]
( [Dm7]giáo l9 #( )iên [G]
Tm [C]*8y giờ kh(n l+n[Dm]D
.>ng[G] nh+ về ng9y 4ưa[Am]
-g9y [G]đGu tiên đi h0# [Dm]
!N [G7]#( #Cng v> về [C]ZZZ
-g9y [G]đGu tiên đi h0# [Dm]
!N [G7]#( #Cng v> về [C]ZZZ
!N [G7]#( #Cng v> về [F]ZZZ
!N [Fm] #( #Cng v> về [C]Z
NGAY THO
Đi=uW `o#k an5 `oll
-hmp tQt
[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
-g9y 4ưa em #Hn *l th/D tnnh rất hay 5>i hay hờnZ
[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G7]
)(i hay trêu đCa em kh:# nh; ZZZ
[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Giờ đ8y em mười támD t(i đ1 tr:t yêu tr:t thư/ng r%iZ
[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Em]ZZZ
-h+ m1i nh+ m1i khi *l th/ ZZZ
[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)'nh yêu ta thjt sáng tư/i sáng m1i như ánh trRng rYm
[F]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Em]ZZZZ
trong đêm thu trời sao lung linh ZZZ
[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
)'nh yêu ta toa #ánh #him m1i vPt *ay t+i #h8n trời
[G7]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZ
n/i hoa tư/i v9 n"ng ngjp tr9nZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZ[F][G7]ZZZZZZZZZZZZZ[Em][Am]ZZZZZZZZZ[F][G7]ZZZZZZZZZ
[C]
-h+ m1i trong timZZZm'nh 3uê hư/ng đ:ZZZl9 n/i ta
đ1ZZZm&t thời th/ ấu ZZZ
ZZZZZZZZZZZZZ[F]ZZZ[G7]ZZZZZZZZZZZZ[Em]Z[Am]ZZZZZZZZZ[F][G7]ZZZZZZZZZ
[C]ZZZZ
.i$t mấy yêu thư/ngZZZv9 lu(n nhung nh+ZZZvề n/i ta
đ1ZZZm&t thời ấu th/•
NGO VANG XON XAO
!&t [C]ngM v"ng 4(n 4ao nYm trong lHng ph< [Am]l+n
!&t ti$ng n:i yêu [F]thư/ng #ho lHng thêm t/ [G]vư/ng
!&t đám lá thu [C]*ay r"# vư/ng đGy ngM [Am]v"ng
!&t #hCm hoa trưa [F]n"ng 4(n [G]4ao #J lHng [C]t(iZ
)(i yêu [Am]đời l9m m&t *(ng hoa [F]n"ng
)(i yêu [G]người l9m ngM v"ng 5mu [C]êm
)rong im [Am]lang m9 l7i mênh m(ng [F]l"m
21y ngư+# [G]nh'n k'a trời 4anh *ao [C]la
]'[C] n"ng m1i lên #ao g0i trưa h; loang[Am] nư+#
]' mu<n n:i v+i nhau [F]nên nh'n nhau thêm[G] l8u
hiều ngM v"ng 4(n 4ao[C] #: thêm *Gy *l[Am] gáiD
Cng nhJy 58y khoe áo[G] 58ng hoa ngjp h%n[C] t(i
ihi #on[Am] người đf lHng yêu ngM[F] v"ng
)hêm rung[G] đ&ng đư[# đSng ng"m trời[C] m8y
Bi đ1[Am] t6ng m&t lGn 3ua n/i[F] ấy
ihi 4a [G]r%i lHng *>ng thấy 4(n[C] 4aoZ
NGUOI CON GAI VIET NAM DA VANG
-hmpW tQt
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
yêu 3uê hư/ng như yêu đ%ng lPa #hnn
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
yêu 3uê hư/ng nư+# m"t lưng rHng
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
yêu 3uê hư/ng nên yêu người yêu klm
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ng%i m/ thanh *'nh
[G7] [G7] [G7] [C]
yêu 3uê hư/ng như đ1 yêu m'nh
[C] [F] [Dm] [G7]
Tm #hưa thấy 3uê hư/ng thanh *'nh
[C] [F] [Dm] [G7]
Tm #hưa thấy 4ưa kia ]i=t -am
[C] [F] [Dm] [G7]
Tm #hưa hát #a 5ao m&t lGn
[C] [C] [G7] [C]
Tm #hr #: #on tim #Rm hờn
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái m&t h(m 3ua l9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
đi trong đêmD đêm vang Gm ti$ng sPng
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái #h[t (m tim m'nh
[G7] [G7] [G7] [C]
trên 5a th/mD v$t máu loang 5Gn
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
mang giấ# m/ 3uê hư/ng l'a ki$p s<ng
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ng
[G7] [G7] [G7] [C]
yêu 3uê hư/ng nay đ1 kh(ng #Hn
[C] [F] [Dm] [G7]
gi #ái #h$t đau thư/ng v( t'nh
[C] [F] [Dm] [G7]
gi đất nư+# u mê ng9n nRm
[C] [F] [Dm] [G7]
Tm đ1 đ$n 3uê hư/ng m&t m'nh
[C] [C] [G7] [C]
`iêng t(i vbn 8u lo đi t'm
(H() $%&*+ ,-$)
[C] [C] [F] [C]
-gười #on gái ]i=t -am 5a v9ngZ
NGUOI DAN BA HOA DA
-$u ai đ1[Am] t6ng đư[# nghe
huy=n t'nh yêu[C] trên kh"p th$ gian [G]
h"# sc kh(ng g' so sánh[Am] lHng thky #hung[C] t'nh
yêu )( )hm [G]
Đ(i[Dm] uyên ư/ng 4ưa đang h7nh phP#[Am] s<ng trong
tV ấm [C]
-hưng[Dm] *>ng ng9y kia ti$ng slt ngang trời [E7]
Qđo7n n9y tư/ng tE đo7n trênDgi<ng lu(n #hS ko phJi
tư/ng toQ
)i$ng slt kia l9 á# m&ng
20 #Cng #hung huy$t th<ng anh em
‚uá #hoáng váng v' s< phjn
h9ng trai đ1 #ất *ư+# ra đi
!ang *ao niềm đau n9ng *%ng #on đSng trên đrnh nPi
)r(ng mong người đi phư/ng trời 4a
-gười đ9n *9 hoá[C] đá
hờ #h%ng ngh'n nRm[Dm] nhưng người đ:[F] đ1 kh(ng
3uay về [C]
Đf n9ng s<ng[Am] g:a th8n mOi mHn [E7]
-gười đ9n *9 h:a[C] đá
]' lHng thky #hung[Dm] #Hn s"t son
8u #huy=n đ:[F] sc m1i lưu truyền[C] đ$n mai sau[E7]
Qđo7n n9y tư/ng tE đo7n trênDQ
-$u ai đ1 t6ng đư[# nghe
huy=n t'nh yêu trên kh"p th$ gian
h"# sc kh(ng g' so sánh lHng thky #hung t'nh yêu )( )hm
-/i phư/ng trời 4a #h9ng trai đ: #: hay đrnh nPi
!ang tên ]0ng qhu vbn đSng đ[i
-gười đ9n *9 hoá đá
hờ #h%ng ngh'n nRm nhưng người đ: đ1 kh(ng 3uay về
Đf n9ng s<ng g:a th8n mOi mHn
-gười đ9n *9 hoá đá
]' lHng thky #hung #Hn s"t son
8u #huy=n đ:[F] sc m1i lưu truyền[C] đ$n mai sau[ E7]
Đ$n mai sauZZZ[Am]Z
NGUOI DI NGOAI PHO
-gười đi đi ngo9i ph<(Am)D #hiều n"ng t"t *ên s(ng(Dm)
-gười đi đi ngo9i ph<(Dm)D *:ng 5áng 4ưa mmt mC(Am)
)h9nh gh$(Em) đá #hiều #(ng(G) viên
-g9y 4ưa(F)D ng9y 4ưa(Em)D ng9y 4ưa đ1 h$t r%i(Am)Q
(E7)ZZZ
-gười đi đi ngo9i ph<(Am)D #hiều *^ ng^ */ v/(Dm)
-gười đi đi ngo9i ph<(Dm)D mấy 5ấu #h8n l7# lo9i(Am)
2'nh *:ng(Em) #\ người yêu(G) /i
Hn đ8u(F)D #Hn đ8u(Em)Q(E7)€ )'nh 5uyên đ1 l^ r%i(Am)
••l9ng‘‘p
)h(i #hia tay nhau t6 đ8y(Am)D nghe nư+# m"t v8y
3uanh
.i$t l^ yêu đư/ng(C)D sc đau thư/ng su<t #J m&t
đời(Am)D
-hưng(G) mấy khi t'nh đGu(Em)D k$t th9nh 5uyên mong
ư+#(C)
!ấy khi t'nh đGu(Em)D k$t tr0n m&ng đ8u em(Am)
?in t6 gi1(Am) đường ph< tr"ng mưa ng8u(Dm)
L9m #him *ay mOi #ánh -ư+# m"t đêm t7(Am) t6
)h9nh ph< #\(Em) người yêu 4ưa(Dm)
Hn đ8u(F)D #Hn đ8u(Em)Q(E7)€ Giờ đ8y 4in gi1 t6 (Am)Z
NGUOI EM XOM DAO
người em 4:m đ7o
-g9y 4ưa(Dm) t(i #: người yêu(F) rất đNp(Am) F 4:m
đ7o(Dm)
-hUng *uVi tan( F) trường thường hay t'm (Gm) nhau
?8y m/ ư+# ng9y (Am) sau
-hat #9nh hoa (Dm )tr"ng
)hi$t tha t(i #9i lên( F) trên áo (Gm) lEa 4inh m9u tnm(
Am)
Xay sưa trao (Gm) nhau k~ ni=m phPt *an( Am) đGu
)'nh ta sc 59i (C) l8u như hoa (Am) tr"ng kh(ng phai
(Dm) m9u
!&t h(m(Dm) t(i đ$n t'm em(F) đf t6 gi1(Am) lên
đường(Dm)
Gdi l7i ph< phường(F) #huy=n đ(i m'nh thư/ng(Gm)
mai 4a #á#h ng9n (Am)phư/ng
u&# đời sư/ng gi:(Dm) #hi$n #hinh n/i miền 4a(F)
3ua nhUng vCng 4a l7 3uá(Gm)
‚uê hư/ng *ao la(Am)
nhUng #hiều đ:ng 3u8n ven r6ng(C)
Gap hoa tr"ng ng9y 4ưa (Am)thư/ng em n:i sao #ho
v6a(Dm)
(F) -hưng #: ai đ8u (Dm) ngờ
m&t #hiều mưa l&ng v(F) gi:
người em đ1 ra (Dm) đi
(Gm) kh(ng n:i lời *i=t( C) ly
trường 4ưa giờ v"ng (F) *:ng
4:m đ7o h$t #hờ mong (Dm)
gi(F) 4:t thư/ng v((Dm) *ờ
Gia# về gieo sGu(F) nh+
mang theo 4á# em(Dm) th/
.ao(Gm) ư+# hNn ng9y(C) 4ưa
huy=n vui *u%n hai(F) đSa
giờ #Hn riêng m'nh (Dm) t(i
]ề đ8y(Dm) hoa lá #O #8y(F) #\ng *u%n(Am) theo
tháng ng9y(Dm)
trF l7i 4:m đ7o(F) #Hn đ8u người yêu(Gm)
gi hoang v"ng đ'u(Am) hiu
-hat #9nh hoa (Dm)tr"ng
?:t 4a t(i #9i lên trên(F) nấm m& 4anh #O nát(Am)
Tm /i em /i(Gm)
-h+ ho9i nh+ nhau mu(n đời(C)
]' #hinh #hi$n ngư[# 4u(i(F) nên em #á#h 4a t(i
r%i(Dm)
NGUOI RA DI VI DAU
[Dm] Lang thGm m&t [B!] m'nh đong đ$m [C] *ao nhiêu
u [A7] sGu
[Dm] Đ[i #hờ m&t [B!] người nay đ1 [F] 4a đ1 đi về
[Am7] đ8u
[Dm] †êu nhau l9m [B!] #hi đf #ho [Gm] l= tr9n ư+t [F]
mi
ho đau lHng nhau lP# #hia [A7] lyZ
[Dm] )6ng ng9y t6ng [B!] ng9y vbn ng^ [C] ta lu(n *ên
[A7] người
[Dm] Gijt m'nh ng%i [B!] *u%n m+i *i$t [F] ta đ1 kh(ng
#Hn [Am7] em
[Dm] Tm /i v' [B!] sao em nF [Gm] đ9nh lHng *O [F]
anh
[C] ho anh nhung [Am7] nh+ em thjt [Dm] nhiềuZ
Đi W
-gười ra đi v' anh đ1 mang lGm [B!] l^
2ay t7i v' [C] anh đ8y 3uá [F] ngh;o
heng thf [Gm] trao về em đư[# như lHng [C] em lu(n
ư+# [F] m/
Giấ# m/ gi9u [Am7] sang
-gười ra [Dm] đi v' anh đ1 mang lGm [B!] l^
2ay t7i v' [C] sao em n:i [Dm] đi
Đf anh [B!] sc kh(ng đau [C] *u%n v' yêu [Dm] em
Đf anh [F] sc kh(ng đau [C] *u%n khi mất [Dm] emZ
[B!] -gười n:i [C] đi h^i [Dm] người
NGUOI TA NOI
: m&t [Am] người vbn [G] yêu m&t người
]bn đ[i [F] #hờ 5bu [G] #ho người ấy kh(ng [C] về
)háng ng9y [Am] *u%n ấp [G] (m k~ ni=m
2át m&t [F] m'nhD hát [G] #ho n>i nh+ đong [G7] đGy
-gười ta #S [Em] n:i đ6ng 3uá [G] yêu
-gười ta #S [Dm] n:i đ6ng 3uá [C] tin
)'nh yêu 5bu #: #\ng #hr l9 ư+# [Em] m/ trong m>i #u&#
[G] đời
Đ6ng nên #< [Em] g"ng t'm thấy [G] nhau
Đ6ng nên #< [Dm] *ư+# #Cng n>i [C] đau
)'nh yêu #: lP# to t'm đ$n v+i [G7] ta trong đêm t<i #(
[C] đ/n
: m&t [Am] người *ư+# 3ua *i$t [G] *ao #u&# t'nh
-g^ rYng [F] m'nh l9 [G] người h7nh phP# nhất trên [C]
đời
Đ$n m&t [Am] ng9y *ư+# [G] #h8n mOi m=t
.>ng nh'n [F] l7i kh(ng [G7] #Hn ai đSng *ên [C] ta
NGUOI THAY
-gười thGy [Bm] vbn lang lc [D] đi về [A] s+m trưa [Bm]
)6ng ng9y [A] gi0t m% h(i r/i nhN trang giấy [F#7]D
đf em đ$n [Em] *ên *ờ ư+# m/
`%i nRm tháng [Bm] s(ng 59i gi: mưa [A]
9nh hoa tr"ng [D] vbn lung linh [A] trong vườn 4ưa
[F#7]
-gười thGy vbn lang lc đi về 5ư+i mưa
DHng đời t6ng ng9y 3ua êm đềm tr(i m1i
hiều trên ph< *ao người đ:n đưa
DHng s(ng v"ng *8y giờ gi: mưa
Hn ai nh+ [G]D ai 3uên [F#7]#on đH 4ưa ZZZZ
DC nRm tháng [Bm] v( t'nh tr(i m1i m1iD
#: hay [A]*ao mCa lá r/i [Bm]
)hGy đ1 đ$n như mu(n ng9n tia n"ng [A]
sáng soi *ư+# em trong #u&# đời [F#7]
]bn [Em]nh+ nhUng khi trời mưa r/i [Bm]
]bn #hi$# áo 4ưa #ho9ng [Em]đ(i vai
)hGy vbn đi [G]D *u%n vui lang lc [F#7] ZZZ
DC nRm tháng [Bm] v( t'nh tr(i m1i m1i
):# 4anh [A]*8y giờ đ1 phai [Bm]
)hGy vbn đSng *ên s8n trường nRm ấy [A]
DMi theo *ư+# em trong #u&# đời [F#7]
Dbu [Em]đ$m h$t sao trời đêm nay [Bm]
Dbu đ$m h$t lá mCa thu r/i [A]
-hưng ng9n nRm [G]D l9m sao
em đ$m h$t [F#7] #(ng /n người thGy [Bm] ZZZZ
NHANH LAN RUNG
]ề thRm th9nh ph< [Dm] náo nS# mCa 4u8n[Gm] D
*a l( trên lưng[A7] mang theo nhánh lan r6ng[Dm]Z
: người #hi$n s„D áo vư/ng *Ei đường 4aD [Gm]
đi giUa 5Hng người[A7] 3ua ph< phường đ(ng vuiZ[Dm]
-hánh lan r6ng đ1 nF[Gm] nhUng #ánh hoa trRng 4inhD
[F]
lung linh trong ánh n"ng [A7]hoa tư/i như nE #ười trên
đ(i m(i #ka anh[Dm]Z
-h+ lP# #hiên đấu [F]khi 56ng #h8n *ên *ờ su<i v"ngD
[Dm]
thấy nhanh lan r6ng [Gm]lá *>ng 4anh trên #9nh
#háy[A7] kh(D g[i lên lời hát trong t8m tư
người lnnh tr,[Gm]D
gi: mưa kh(ng phai t9n[A7] lo9i hoa trRng phong lanZ
[Dm]
-hUng lP# ti$ng sPng đa# t7m im nghe 5Hng su<i hátD lấy
nhánh lan r6ng khoe v+i nhau khi n9o
nF hoaD
5C #ho đời lnnh #hinh #hi$n 3ua nhiều gian khVD
vbn hNn ng9y trF về tr0n vNn *ao ư+# m/Z
]ề thRm th9nh ph< náo nS# mCa 4u8n D
*a l( trên lưng đ/n s/ nhánh lan r6ng D
v+i 3u9 *iên gi+iD anh sc tang người th8nDánh m"t nE #ười
3uên tháng ng9y 4a 4(iD
#hP# anh người lnnh tr, 4u8n đ$n mu(n ƒ th/ 4u8n đi
trong m/ ư+#D
như hoa kia vbn nF *ên nhánh lan r6ng
NHO OI
LGn đGu [Dm] ta gap nhO[C]D trong n"ng[Am] #hiều *ay
*ay[Dm]
-gjp ng6ng[Dm] ta hOi nhO[C]D nhO *Jo[C] nhO kh(ng
tên[F]
˜ th'[Dm] nhO kh(ng tên[C]D *8y giờ[C] 3uen nhl
nhO[Am]D nhO /i[Dm]
LGn n9y[Dm] ta gap nhO[C]D trong n"ng[Am] #hiều *ay
*ay[Dm]
-gjp ng6ng[Dm] ta hOi nhO[C]D nhO *Jo[C] nhO #hưa
yêu[F]
˜ th'[Dm] nhO #hưa yêu[C]D *8y giờ[C] yêu nhl
nhO[Am]D nhO /i[Dm]
LGn n9y[Dm]D nhO 3uay đi[C]D kh(ng th;m[C] nh'n ta
nUa[Am]
Gi0t sGu[Dm] r/i m&t m'nh[C]D #hr #Hn[Dm] ta m&t
m'nh[C]D nhO /i [Dm]
Hn g'[Dm] đ8u h^i nhO[C]D trong n"ng[Am] #hiều ph(i
phai[Dm]
i~ ni=m[Dm] ta #Cng nhO[C]D giờ #hr[C] l9 hư v([F]Z
˜ th'[Dm] l9 hư v([C]D 4a r%i[C] vbn nh+ ho9i[Am]D nhO
/i[Dm]Z
)'nh #ờ[Dm] ta gap nhO[C]D trong n"ng[Am] v9ng *an
mai[Dm]
)hNn thCng[Dm] ta hOi nhO[C]D nhO *Jo[C] khờ ghê đi[F]
˜ th'[Dm] khờ ghê đi[C]D thư/ng r%i[C] sao #heng
hifu[Am]D nhO /i[Dm]
NHUNG NEO DUONG PHU SA
)hoáng[Am] trong gi: *u%n *ên 5Hng nư+#[Dm] tr(i lUng
lờ
hờ [G] m&t ng9y tư/i sáng nư+# s(ng 2ju [C]Q[G] Giang
4anh ư+# m/ [E]
-hấp [Am] nh( #huy$n đHD đưa người đi [Dm] t'm đường
tranh đấu
[Bm7]Gi9nh l7i đời ấm no nhUng [E7] ng9y sau
X:ng[Am] 58ng #u<n tr9o như ng9n ti$ng[Dm] kêu thlt
g9o
Cng [G] t'm đường tranh đấu 4:a tan khV [C]Q[G] đau
mu(n ki$p sau[E]
L"ng [Am] nghe ti$ng hHD thư/ng miền 3uê[Dm] hư/ng
(i 5a 5i$t
[Bm7]Gi0ng hH #9ng thi$t tha #Cng [E7] nRm tháng
29ng #8y soi [Am] *:ng in trên 5Hng s(ng
DHng s(ng hiu [F] h"t mênh m(ng *u%n tr(ng
)rPt #( [Dm] đ/n trong #Mi lHng
2ờn #Rm [G] 58ng theo #on s:ng ng0n s:ng vPt [C] #ao
Dbu *ao[Dm] gian nguy kh(ng sờnD[Am] gái trai 4(ng
pha lên đ9ng
-ư+# [B7] s(ng 3uê t(i 58ng tr9o 5Hng thư/ng nh+ [E7]
G7t đi nư+# [Am] m"t th(i ta *i=t ly
)'nh yêu non [F] nư+# trong tim #Hn ghi
3uy$t [Dm] ra đi kh(ng nJn lHng
)Gm v(ng [G] trong tay ta ti$n nguy=n #Su [C] nư+# non
X"# [Dm] son trong tim 4a rời
)uVi [Am] 4u8n hy sinh #ho đời
–+# [B7] mong tư/ng lai r7ng ngời[E7] đất mN /i[Am]
NHUNG SUY NGHI TRONG ANH
G
S 3ua thêm m&t ng9yD m+i *i$t th$ n9o l9 yêu
Bm Tm
!&t ng9y tr(i 3ua v&i v1 nhưng trong anh rất nhiều điều
F
-hUng suy ngh„ trong anhD #S l+n lên t6ng phPt
F G
S l+n theo t6ng ng9y khi anh đư[# ấm áp *ên em
G
-hUng suy ngh„ trong anhD giờ đang #hia l9m hai
Bm Tm
!&t nda trong anh t6ng ngh„ #hPng ta sc *ên nhau tr0n
đời
F
-hưng n$u l^ m&t ng9yD em n:i lời #hia tay
Dm G
Bnh sc th$ n9o đ8yD anh s<ng th$ n9o đ8y
G
21y đf #ho anh đư[# yêu yêu em trong t6ng suy ngh„
Bm Tm
DC l9 tưFng tư[ng th(i nhưng anh #\ng thấy vui r%i
F
Đ6ng n:i #hi em /ip t'nh yêu kh(ng #Gn n:i
Dm G
hr #Gn #Jm nhjn th(i anh ngh„ #\ng đk r%i
G
-hiều khi anh t6ng m/ ng%i m&t m'nh #ười ngKn ng/
Bm Tm
hPng ta sc đư[# s<ng trong ng(i nh9 đGy tr, th/
F G
: kh: kh(ng em /i n$u giấ# m/ n9y 4a 4(i
F G
)h' anh 4in đư[# giU giấ# m/ đ: F trong suy ngh„ anh m9
th(i

Hn đ8y l9 đo7n 57o đGu (&$)./) #ka *9i -hUng Xuy -gh„
)rong Bnhv(K%01 V&2))
NOI BUON HOA PHUONG
!>i nRm đ$n (Am)h; lHng man má# *u%nD
hnn mư/i ng9y (E7)3ua #hSa #han t'nh thư/ng
-g9y mai 4a (Am)#á#h hai đSa hai (Dm)n/iD
qhPt gGn gki nhau mất (Am)r%i
)7 (E7)t6 l9 h$t người (Am)/ip
)i$ng ve nS# (Am)nF *u%n h/n ti$ng lHngD
*i$t ai #Hn (E7)nh+ đ$n 8n t'nh 4ưa
Đường 4ưa in (Am)*:ng hai đSa nay (Dm)đ8uD
nhUng #hiều hNn nhau h$t (Am)r%iD
giờ (E7)như nư+# tr(i 3ua (Am)#GuZ
Gi1 *i=t *7n lHng (F)/ip )h(i nay 4a #á#h (C)r%i
i~ ni=m m'nh 4in nh+ (Am)m1iD
*u%n riêng m&t m'nh (Dm)ai #hờ mong t6ng đêm g<i
(E7)#hi$#
!<i u ho9i n9y ai #: (Am)hay
-$u ai đ1 (Am)t6ng nhat hoa thấy *u%nD
Jm th(ng đư[# (E7)n>i v"ng 4a người thư/ngZ
!9u hoa phư[ng (Am)th"m như máu #on (Dm)timD
m>i lGn h; thêm k~ (Am)ni=m
-gười (E7)4ưa *i$t đ8u m9 (Am)t'mZ
NOI LONG XA XU
Đi=uW Xlo_sur…
vvvvvvvvvvvvv[Em]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!&t m'nh n/i đ8yD nh+ thư/ng #h<n 3uê nh9Z
vvvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvvvvv[Em]
u&# đời #(ng nh8nD *ao *&n *ề 8u loZ
vvvvvvvvv[Em]vvvvvvvvvvvvvvv[Am]
)a t'm g' đ8y giUa 4a hoa thm th9nhZ
vvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvvvv[Em]
ĐV v&i #hln #/m #ho kmp h tan #a
]Hng trHn đ/n s/ #hln #/m v+i 5ưa #9Z
*7n *; 3uanh ta *ao m0i miền 3uê 4aZ
Lưu l7# về đ8y s<ng tha phư/ng t6ng ng9yZ
vjn đời đVi tr(i theo 5Hng đời mưu sinhZ •• tư/ng to ‘‘
Đi W
vvvvvvvvvvvv[Em]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]
)hư/ng mN #ha đang mong #hờ #on t6ng h
vvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Em]
thư/ng đ9n em th/ ng8y h%n nhiên #ười đCa
vvvvvvvvvvvv[Em]vvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]
n>i nh+ tr9n vềD trRng 4oa #ánh đ%ng 4anh
vvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvvvvvv[Em]
mái nh9 yên ấm *(ng hoa mOng manh
!ong “ mai #(ng 5ung #on sc 5Gn 3ua
#hPt tiền lư/ng *ao nRm #on gdi về nh9
mong gia đ'nh m'nh đư[# s<ng yên vui
n>i lHng 4a 4S #heng thf n9o ngu(iZ
NOI TOI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]ZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
hiều về thRm 3uê thRm n&i t:# đ1 *7# ph/
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Gm]ZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZ[Dm]
LHng #h[t *8ng khu8ng n&i /i #on đ1 trF về
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
-g9y n9o th/ 57i n&i yêu thư/ng
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZ[A]
."t #on #ua đ%ng #ho t(i vui
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ[B!]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[A7]
Đêm về -&i g:iD g:i *ánh lá 56a khi #háu th;m Rn
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]ZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
Giờ về thRm 3uê thRm l7i k~ ni=m ng9y th/
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Gm]ZZZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
i'a h9ng rau 4anh ng9y 4ưa n&i đ1 vun tr%ng
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
.ờ r9o trư+# nh9 giờ liêu 4iêu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]
ih:m hoa #P# v9ng *u%n 3u7nh hiu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZ[A7]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
29ng #au thGm n:i n&i đ1 4a r%i thư/ng 3uá người /i
Đi
[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
2+ haZZZ[C]hiều nay thư/ng nh+
ZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
-h+ sao n&i t(i m&t đời
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
!&t đời nu(i #háu thư/ng #on
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZ[Dm]
!&t đời #h;o ghe đưa đH
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]
D1i 5Gu mưa n"ng
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
):# tr"ngD lưng #Hng thư/ng 3uá n&i /i
[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
2+ h/ZZ[C]hiều nay #on nh+
ZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
ZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
-h+ sao n&i t(i hiền hHa
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZ[B!]
-&i #ười m:m mlm yêu thư/ng
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZ[Dm]
-&i ng%i tay ngoái #/i trGu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]
-h"# thYng 2ai nhO
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Em]
Đ1 l8u l"m r%i sao kh(ng về thRm 3uê
LHng *u%n miên man *8y giờ #on về thRm 3uê
i~ ni=m th8n yêu t6 nay v"ng *:ng n&i r%i
-h'n h9ng #hu<i gi9 #Hn trV *(ng
-hánh s(ng 3uê m'nh #Hn mênh m(ng
!9 sao n&i n^ *O #on đi r%i
on đSng #hờ aiZ
NOI VONG TAY LON
[Em] `6ng nPi 5ang [G] tay n<i l7i *ifn [Em] 4a
)a [C] đi vHng tay l+n [Am] m1i đf n<i s/n [Em] h9
[D] !at đất *ao [G] la anh em ta [Em] về
Gap [Am] nhau m6ng như *1o [G] #át 3uay [Em] #u%ng
trời r&ng
.9n [B7] tay ta [Am] n"m n<i trHn m&t vHng ]i=t [Em]
-am
ờ n<i [G] gi: đêm vui n<i [Em] ng9y
DHng máu [G] n<i #on tim đ%ng [D] lo7i
Dong t'nh [B7] người trong ng9y m+i
)h9nh ph< [G] n<i th(n 4a vời [Em] v[i
-gười #h$t [G] n<i linh thiêng v9o [D] đời
]9 nE [B7] #ười n<i trên [Em] m(i
[Em] )6 ."# v( [G] -am n<i liền n"m [Em] tay
)a [C] đi t6 đ%ng hoang [Am] vu vư[t h$t nPi [Em] đ%i
[D] ]ư[t thá# #heo [G] leo tay ta vư[t [Em] đ;o
)6 [Am] 3uê ngh;o lên ph< [G] l+n n"m [Em] tay n<i
liền
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td
[Em] sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td
[Em] sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td
[Em] sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td
[Em] sinh
`6ng nPi 5ang [G] tay n<i l7i *ifn 4a
)a [C] đi vHng tay l+n [Am] m1i đf n<i s/n h9
[D] !at đất *ao [G] la anh em ta về
Gap [Am] nhau m6ng như *1o [G] #át 3uay #u%ng trời
r&ng
.9n [B7] tay ta [Am] n"m n<i trHn m&t vHng ]i=t -am
ờ n<i [G] gi: đêm vui n<i ng9y
DHng máu [G] n<i #on tim đ%ng [D] lo7i
Dong t'nh [B7] người trong ng9y m+i
)h9nh ph< [G] n<i th(n 4a vời v[i
-gười #h$t [G] n<i linh thiêng v9o [D] đời
]9 nE [B7] #ười n<i trên m(i
)6 ."# v( [G] -am n<i liền n"m tay
)a [C] đi t6 đ%ng hoang [Am] vu vư[t h$t nPi đ%i
[D] ]ư[t thá# #heo [G] leo tay ta vư[t đ;o
)6 [Am] 3uê ngh;o lên ph< [G] l+n n"m tay n<i liền
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td sinh
.ifn [B7] 4anh s(ng [Am] gấm n<i liền m&t vHng td sinh
PHO DEM
qh< [Am] đêm đ;n mờ giRng [C] giRng
!9u tr"ng như v' [F] sao g<i [G] đGu ngk [Am] yên
qh< [Em] đêm nhiều lGn suy [E7] tư
Ghi nh+ #Hn trong [G] đời
-hUng [Em] ng9y thư/ng tn#h [Am] l+n
!8y [Dm] đen l9m Pa trRng [Am] gGy
ho [F] nên #Hn ti$ng say [C] mềm
)rư+# [Am] thềm ng9n lời vu [Em] v/
]' người hay [G] m/ 5Hng đời như [Am] th/
-h+ ng9y [G ]nao hoa n"ng ngk trên [C] #8y
)hư/ng lá [G] v9ng Pa [Am] t9n
[G] !8y */ [F] v/ *ay kh"p [C] nco v( [Dm] t'nh
ho [G] người yêu ư+# [C] m/
-gười [G] đi khai phá nlt kiêu [E7] sa
)uy lnnh #hi$n 4a [G] nh9 m9 vbn lu(n yêu [Dm] đời
.Yng #8u #a ti$ng [Am] #ười
)'m [F] vui trong giấ# [G] m/
DC [E7] *8ng khu8ng #hU [Am] ngờ
qh< [Am] đêm l7# lo9i hư/ng [C] yêu
h'm đ"m như h9ng [F] #8y giá [G] l7nh ư+t [Am] mềm
qh< [Em] đêm #hờ người phong [E7] sư/ng
hinh #hi$n t6 l8u [G] r%i
: [Em] niềm riêng hay [Am] ư+#
ho [Dm] t(i mư ời ng:n thiên [Am] thGn
ho [F] t(i mư ời ng:n thiên [C] thGn
Đf [Am] r%i 5'u người t(i [Em] yêu
D'u người đang [G] yêu
]9 người #hưa [Am] yêu
PHUONG BUON
v[D]vv
Bnh đ$n v+i em v9o m&t ng9y trời đNp l"m
vvvvv[Bm]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[G]vvvvvvvvvvvvvvvv[A]vvvvvvvvvvvvv[D]
!&t ng9y phư[ng h%ng th"m trong đ(i m"t *u%n 4a 4Rm
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[G]vvvvvvvvvvvvvv[A]vvvvvvvvvvvvvv[D]
qhư[ng hay *8ng khu8ng tưFng #h6 ng như #( đ/n
[Em]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[E7]vvvvvvvvvvvvvvvv[A7]
-ên khi #hiều 4u<ng thấy vấn vư/ng trong t8m h%n
v[D]v
Bnh #: *i$t kh(ng h; về phư[ng h%ng đNp l"m
vvvvvv[Bm]vvvvvvvvvvvvvvv[G]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[A]vvvvvvvvvvv[D]
)'nh m'nh #9ng n%ng th"m #ho *ao ư+# v0ng tr9o 58ng
vvvvvvvvvvvvvvvvv[G]vvvvvvv[A]vvvvvvvvvvvvvvvvvvv[D]
Giờ trong tim t(i m9u h%ng kh(ng phai ph(i
vvTmvvvvvvvvvvv[A]vvvvvvvvvv[A7]vvvvvvvvvvvvvvvvvv[D]
?u8n 3ua h; t+i ta nh+ nhau lu(n phư[ng /i
vDmvv
LHng vbn hay *u%n
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[A7]vvvvvvvvvvvvvvv[Dm]
]' đời thay đen đVi tr"ng người 5(i gian
v[D7]vvvvvv[Gm]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[A7]
Dbu l9 *f vui #ho nhUng người nhiều t'nh yêu
vvvvvvvvvvvvvvvvv[Dm]
LHng 4:t 4a nhiều
)rong ti$ng hát ve phư[ng h%ng l9 ho9ng hju đ:
qhư[ng *u%n v' t'nh đ1 tan theo s:ng *ifn nVi tr(i
-g9n nRm trong t(i t'nh n9y kh(ng phai ph(i
?u8n 3ua h; t+i ta nh+ nhau phư[ng /i
QUE HUONG
‚uê [Am]hư/ng l9 #hCm kh$ ng0t
ho [C]#on tr;o hái m>i [Am]ng9y
‚uê [Dm]hư/ng l9 đường đi[Am]h0#
on [E7]về r[p *ư+m v9ng *ay
‚uê [Am]hư/ng l9 #on 5iều [C]*i$#
)uVi [G]th/ #on thJ trên [C] đ%ng
‚uê [Dm]hư/ng l9 #on đH [Am] nhO
™m [E7]đềm khua nư+# ven [A]s(ng
‚uê [A]hư/ng l9 #Gu tre nhO
!N [A7]vê n:n lá nghiêng [D]#he
‚uê [E7]hư/ng l9 đêm trRng tO
2oa #au rEng tr"ng ngo9i [A]thềm
2oa #au rEng tr"ng ngo9i [A]thềm
‚uê [Am] hư/ng m> i người #hr m&t
-hư [Am7]l9 #hr m&t mN [Dm]th(i
‚uê [E7]hư/ng n$u ai kh(ng nh+
Xc kh(ng l+n nVi th9nh [Am]người
Xc kh(ng l+n nVi th9nh [Am]người
SAC MAU
[Am] [Em] [G] [C] [A7] [D7] [G]
[F] [Em] [D3+34] [C] [D] [E7] [Am]
[Am] !&t m9u 4anh 4anhD #hấm thêm [Em] v9ng v9ng
!&t m9u [A7] 4anh #hấm thêm [D7] v9ng #ánh đ%ng
[Em] hoang
[Am] !&t m9u [Dm] n8u n8uD [G] m&t m9u [C] tnm tnm
!9u n8u [F] tnm m"t em [Em] t(i (i đNp [Am] 5mu 59ng
[Am] !&t m9u 4anh lamD #hấm thêm [Em] m9u #h9m
)hời #hinh [A7] #hi$n đ1 3ua [D7] r%i s"# m9u [Em] t(i
[Am] !&t m9u [Dm] đen đenD [G] m&t m9u [C] tr"ng
tr"ng
hiều hoang [F] v"ng #hi$# [Em] 4e tang đi thjt [Am]
v&i v9ng
[F] [Em] [G] [C] [F] [Em] [Am]
[Am] !&t đường #ong #ongD n<i *ao [Em] đường vHng
20a người [A7] 5ưng nh+ [D7] khu(n mat *"t h'nh [Em]
5ong
[Am] `%i m&t [Dm] đêm #h/i v/iD [G] l9m sao vc [C]
*:ng t<i
L9m sao [F] vc #ánh hoa [Em] đêm kh(ng [Am] m9u
[Am] !&t đêm nh+ nh+D nh+ ra m'nh [Em] m&t m'nh
!&t đêm [A7] nh+ nh+ ra [D7] m'nh đ1 F đ8u [Em] đ8y
[Am] !&t đêm [Dm] trong đêm th8uD [G] m&t vGng [C]
sáng #h:i l:a
!&t đêm [F] nh+ nh+ ra [Em] ta v( [Am] h'nhZ
SUONG TRANG MIEN QUE NGOAI
L&i *Cn (Am )5/ *Rng lau lá#h 4uyên đêm
Xư/ng tr"ng( F) r/i vai t(i *u<t l7nh (C) mềm
him mu(n (Dm) *u%n rk nhau *ay về( Am) đ8u
-gKn ng/ (Dm) l\ vư[n g0i (E) nhau
-9o nhUng (Am) khi (m thlp sPng tê tay
Đ"m m"t( Dm) theo *ao hư Jo thF (Cm) 59i
-/i #h<n (C )4a *u%n thư/ng mN 3ueng (Dm) gánh
Tm #Hn khều (Am) sáng ánh đ;n t6 sư/ng mai
Đi !N (C) *i$t *8y (F) giờ #on (D m)ng%i gá#
(Am)nhO
Gi: hNn mưa (Am) thề m&t khi #on về 3uê ngo7i (Cm)
4ưa
Đf mN( F )nh"n lời (Am) thRm
Đường l9ng #\ nRm( F) n9o khi( Dm) #on #Hn *l (Am)
nhO
)heo mN đ$n (F) trường giờ (Gm) đ8y #on đường 4ưa #Hn
(Am) đ:
):# liều vờn (Dm) gi: ru( Am) ho9i ZZZ
.jn h9nh (Am) 3u8n nên kh: thRm nhau
-hưng #: (Fm) nhau như h/i thF v9o (C) đời
):# em( Dm) #Hn #O th/m hư/ng #O (Am) may
Đf anh (Dm) n:i #huy=n ng9y( E) mai
.7n *;( Am )anh theo l+p tuVi ra đi
DRm đSa (Fm) th8n đ(i khi #heng trF (C) về
?in #: (Dm )em nguy=n #Gu #ho đời (Am )anh
Đá (Dm) mềm #h8n #Sng đf mN #Hn tư/ng (Em) lai ZZZ
TA TRO VE
[Am])a trF vềD ta [Em] phJi trF về
[F]8y #Hn thư/ng g<# [G] nư+# thư/ng ngu%n
[Dm]Lá trên #9nh #Hn về (m [F] đất hu<ng #hi #on [E7]
người
[Am])a trF về nay [Em] ta trF về
[F]ha mN nay t:# [G] đ1 *7# m9u
)6ng ng9y [F] 3ua vbn mong [G] sao sc #: đ$n ng9y
thấy [Am] #on
i'a *(ng [C] lPa #9nh [Dm] 58uD đ9n em [Am] *l v+i
nhUng #on [G] tr8u
i'a #8y [C] #hu<i vƒờn [Dm] 58uD trái 5ưa [F] non l"# lư
trên [C] đGu
i'a nhUng [C] #ánh #H [Dm] *ayD nh'n 3uê [Am] hƒMng
sao m"t #ay [G] #ay
.ờ đê [C] vbn đ'u [Dm] hiuD kh:i lam [Am] #hiều
)a trF vềD ta phJi trF về
-ghe t6ng #8u hát đ:n #8u v;
)i$ng ve sGu #Hn vRng veng nhUng khi trưa h;
)a trF về nay ta trF về
‚uay về s(ng nPi #ka L7# 2%ng
-9y #Cng nhau h1y vư/n vai h$t sS# g:p m'nh đ"p 48y
THANH PHO BUON
)h9nh ph< (Em)n9o nh+ kh(ng (G)em€
-/i #hPng (B7)m'nh t'm #hPt êm (Em)đềm
)h9nh ph( (G)n9o v6a đi đ1 (Em)mOi €
đường 3uanh (D)#o 3uy=n g<# th(ng (Em)gi9
hiều đan (Bm7)tay nghe n"ng #han hHa
-"ng h(n (Bm7)nhN
l9m h%ng m(i em
!"t em (Bm7)*u%n trong sư/ng (D)#hiều
Bnh thấy đNp(Em)h/n ZZZ
!&t sáng (Em)n9o nh+ kh(ng (G)em€
-g9y #hPa (B7)nhjt ng9y #ka riêng (Em)m'nh
)h9nh ph( (G)*u%n nYm nghe kh:i (Em)tOa
-gười lưa (D)thưa #h'm 5ư+i sư/ng (Em)mờ
]ề *ên (Bm)em trong g:# giáo đường
)i$ng kinh (Bm)#Gu 5=t m&ng yêu đư/ng
hPa thư/ng (Bm)t'nhD sc #ho (D)m'nh
m1i m1i gGn (Em)nhau ZZZ
`(i t6 (Em)đ: v' #á#h (D)4a
5uyên t'nh (Em)thêm nh7t nhHa
`%i t6 (G)đ: #h<n phong (Am)*a
em l9m 58u nh9 người
šm (D)thGm anh ti$# thư/ng (Bm7)đời
đau (D)*u%n em kh:# #hia (Em)ph(i
Bnh (D)về gom g:p (Bm7)kr ni=m t'm (Em)vui ZZZ
)h9nh ph< (Em)*u%n l"m t/ (G)vư/ng
/n gi: (B7)#hiều l7nh *u<t t8m (Em)h%n
]9 #on (G)đường ng9y 4ua đ1 (Em)l^
Giờ kh(ng (D)em sOi đá u (Em)*u%n
Giờ kh(ng (Bm)em hoang v"ng ph< phường
)i$ng #hu(ng (Bm)#hiều #hGm #hjm thê lư/ng
)i|n đưa (Bm)người
3uên nPi (D)đ%i
3uên #J t'nh (Em)yêu •
THI THAM MUA XUAN
)6ng #h%i (Em)non 4anh m/n man
)6ng h7t (Am)mưa long lanh r/i ZZZ mCa (Bm)4u8n
]9 trong (Em)ánh m"t lấp lánh
Lời yêu (Am)thư/ng yêu thư/ng ai ZZ ngjp (D7)ng6ng
!Ca (G)4u8n đ1 đ$n *ên em
]9 mCa (C)4u8n đ1 đ$n *ên anh ZZZ th' (Bm)thGm
L9n gi: (G)khc vu<t t:# em
]9 l9n gi: (C)n:i #Cng em ZZZ nh+ thư/ng
yiW
]9 em (G)đ1 *i$t n:i ti$ng yêu đGu (D)tiên
]9 em (Am)đ1 *i$t thư/ng nh+ *i$t gijn (Em)hờn
!Ca 4u8n (G)đ1 đ$n *ên em trao nE (D)h(n
]9 mCa 4u8n (Am)đ1 trao #ho em ánh m"t (Em)anh
Đf r%iD đ"m (C)say ZZZ yf r%iD ngất (Em)ng8yZ
THUYEN VA BIEN
[Bm] hr #: thuyền m+i [F#m] hifu
[Em] .ifn mênh m(ng nhường [Bm] n9o
hr #: [G] *ifn m+i [Em] *i$t
)huyền đi [A] đ8u về [Bm] đ8u
-hUng [Em] ng9y kh(ng gap nhau
.ifn [Bm] *7# đGu thư/ng nh+
-hUng [B7] ng9y kh(ng gap [Em] nhau
LHng thuyền [F#] đau r7n [Bm] v^
-$u t6 gi1 thuyền [F#m] r%i
.ifn #hr [F#] #Hn s:ng [Em] gi:
[Bm] -$u phJi #á#h 4a [Em] emD
Bnh #hr [D] #Hn *1o [F#] t<
[Bm] -$u phJi [G] #á#h 4a [A] emD
Bnh #hr [F#] #HnZZZ [Em] [F#] *1o [Bm] t<ZZZp
TIA NANG HAT MUA
ZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
[Dm]
2'nh như trong t6ng tia n"ng #: nlt tinh nghm#h *7n traiD
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZ[E]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
[Am]
h'nh như trong t6ng h7t mưa #: nE #ười 5uyên *7n gáiD
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[C]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
h'nh như trong t6ng tia n"ng hát lên theo t6ng ti$ng veD
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZ[E]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
[Am]
h'nh như trong t6ng h7t mưa #: 5Hng lưu *Pt đ0ng l7iZZZ
[C]Z[F]ZZZZZZ[Am]ZZZ[C]••[Am]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Dm]
tia n"ng h7t mưaD tia n"ng h7t mưa tr, m1i m9u hoa
ZZZZZZZZZZZZZZ[Am]ZZZZZZZZZZZ[Dm][C][Am]Z[Dm]ZZZ[Am]
phư[ng đO v( tưD *7n h^i *7n /iD đ6ng trá#h đ6ng *u%n
ZZZZZZZZZZZZZ[G]ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[Am]
v( #+ l9m *u%n tia n"ng h7t mưaZZZ
)ia n"ng h7t mưaD tia n"ng h7t mưa tr, m1i m9u hoa
phư[ng đO v( tưD *7n h^i *7n /iD đ6ng trá#h đ6ng *u%n
v( #+ l9m *u%n tia n"ng h7t mưaZZZ
TIEN BAN LEN DUONG
[C])(i v9 anh đ(i *7n [Em]th8n rất th8n
-iềm th8n [Am]ái th"m thi$t kh"ng khnt *ền [Em]l8u
Cng [F]nhau sang #hia *u%n vuiD ta m$n [C]nhau như
s(ng *ifn [Am]59i
D'u [Dm]nhau 3ua *ao gian lao kh(ng ng7i [G7]kh: khRn
[C]-ay *i=t ly t(i t'm [Em]anh trên *ư+# đi
LHng 3uy$n [Am]luy$n mu<n n:i như ng #heng th9nh
[Em]#8u
)rGm [F]tư nghe #hu(ng v0ng 4a như *áo [C]tin #hia tay
n1o [Am]nề
.i=t [Dm]ly đêm nay s8n [G7]ga sư /ng mờ [C]trRng
*u%n
29nh [Am]trang trên vai 3uay g:t đi [Em]kh(ng mang
nhU ng g'
L[i [Dm]5anhD vinh 3uang *ấy [G7]l8u ZZZ
]9 [Am]t(i kh(ng sao ngRn n>i đau [F]nu<t l= v9o tim
Gư[ng [D]#ười vby #h9o lGn [G7]#u<i ZZZ
Hi t9u [C]4l đêm l7nh giá đưa người [Am]đi kh"p #h8n
trời
Đường t'm tư/ng [F]lai #Hn 4a *i$t [G]đ8u *$n [C]#hờ
)(i nguy=n #Gu [Em]anh phP# may yên l9nh vư[#
[Am]*ao gi: sư/ng
)rên đường mu(n [F]hư +ng anh đi về [G7]đ8u ZZZ
)9u đ1 [C]khuất 4a r%i đấy lư u l7i [Am]t(i nhUng k›
ni=m
-gười *7n mu(n [F]phư/ng giờ đ8y đ1 [G]4a #u<i [C]trời
ihuya về s8n [Em]ga v"ng tanh n>i *u%n thư/ng
[Am]nh+ đ$n anh
!ong ng9y n9o [G7]đ: ZZZ ta gap [C]nhau
TIENG HAT CHIM DA DA
-g9y (Dm)n9o em tuVi mười (F)lRm
Tm hay (C)nghe t(i ng%i đánh (Dm)đ9n
)i$ng đ9n (C)l9m n>i nh+ mênh (Dm)mang
`%i thời gian 5Gn tr(i (F)mau
Tm kh(ng (C)nghe t(i 57o phnm (Dm)đ9n
!9 #hr (C)nh'n lln lln *ên (Dm)s(ng
Xao em (F)kh(ng như ng9y n9o sang đ8y (G)nghe t(i
ng%i (C)đ9n
Đf đi=u đ9n *u%n mênh (A7)mang
Tm như (C)m8y tr(i 5mu 59ng tr(i lang (A7)thang trên
*Gu trời
]9 m8y đ1 4a (B!)t(i
œu (C)/D Gu (Dm)/ ZZZ
: (C)#on #him đa (F)đa n: đju #9nh (Dm)đa
Xao (Gm)kh(ng lấy #h%ng gGn m9 đi lấy #h%ng (A7)4a
: (Gm)#on #him đa đa h:t lời nr non
Xao (C)em n^ lấy #h%ng t6 (A7)khi tuVi #Hn (Dm)son
Đf (F)#on #him đa đa ngjm ngCi đ9nh *ay (Dm)4a
)'nh (Dm)#ờ t(i gap l7i (F)em
)a đi (C)#hung trên m&t #huy$n (Dm)đH
on đH (C)#hiều (Am)đưa khá#h sang (Dm)s(ng
)'nh (Dm)#ờ ta nhjn ra (F)nhau
-ghe mênh (C)mong nh+ #huy=n h(m (Dm)n9o
Đf đH (C)#hiều (Am)s:ng v> lao (Dm)4ao
2(m #( (F)58u sang nh9 #h%ng 3ua s(ng (Gm)trên #on
đH (C)h%ng
!9 gi0t (B!)*u%n nhO *ên (A7)s(ng
2(m #( (C)58u sang nh9 #h%ng ai ru (A7)#on nghe *u%n
lHng
Lời ru nghe nh+ (Dm)mong
œu (C)/D Gu (Dm)/ ZZZ
: #on #him đa đa n: đju #9nh đa
Xao kh(ng lấy #h%ng gGn m9 đi lấy #h%ng 4a
: #on #him đa đa h:t lời nr non
Xao em n^ lấy #h%ng t6 khi tuVi #Hn son
Đf #on #him đa đa ngjm ngCi đ9nh *ay 4aZ
TIENG RAO
: ti$ng [Am] rao sao nghe l7# [F] lOng giUa ph< #hiều
lao [E7] 4ao
: ti$ng [Dm] rao nghe 4/ 4á# 4anh [Bm7] 4ao
ihuất [G] sau h9ng ph< #ao [C] #ao [E7]
: phJi #hm [Am] t(i ra [C] đi t6ng #h<n 3uê [Dm] ngh;o
[Bm7]
: phJi mN [Em] anh *(n [G7] *a t6 miền )rung 4a [C]
4(i [Am]
)h(i về đi [F] anhD về [Dm] đi anh kƒ tP# [Bm7] 4á giờ
v"ng [G] tanh
)Ei [F#m7] n: đ1 đi #J [Em] r%i [G7] D lao v9o nhUng
#u&# [C] #h/i
hr #Hn #hPng [Bm7] ta [G] nghNn ng9o #h/i [Em] v/i
: ti$ng [Am] rao như lời mN [G] t(iD như lời #hm [C] t(i
[Am]
!ang 3uê [Dm] hư/ng trên đ(i vai [G] gGy
-hUng trái Vi [C] 4,D nhUng [F] trái me
Đju [Bm7] ph&ng lu&#D đHn [E7] gánh tre
[G] Bi muaD ai [C] kh(ng muaD [G7] ai mua
hr #: l\ [Em] tr,
[Am] )n /i #: [F] #hua kh(ng€
[E7] );o /i #: [Am] đ"ng kh(ng
TIEU DOAN 567
[F] [G] [B!] [C]
[F] Bi đ1 t6ng đi 3ua s(ng [B!] du Long [F] Giang
du Long Giang s:ng [B!] tr9o nư+# [F] 4oáy
du Long [C] Giang s:ng tr9o nư+# [F] 4oáy
Bi đ1 [Gm] t6ng nghe ti$ng tifu đo9n
)i$ng tifu [C] đo9n .a trRm l, [F] *JyZ
.uVi 4uất 3u8n tifu đo9n nRm [B!] ấy
J tifu [Gm] đo9n thề 5ư+i sao v9ng
-gười #hi$# [F] s„ ti$# [Dm] g' [B!] máu [F] r/i
.uVi 4uất [F] 3u8n tifu đo9n nRm [B!] ấy
-guy=n m&t [Gm] lHng g'n [B!] giU [C] non [F] s(ngZ
[F] y1 #hi$n đấu [B!] *ao nRm [F] rHng #hi$n đấu
]+i *ao th9nh [Gm] tn#h huy ho9ngZ
)rjn )háp [Gm] mườiD trjn !&# [B!] 2oá
]ang ti$ng [Gm] đ%n v+i [F] )rjn La .angZ
[F] Lư^i gư/m vung v+i #ánh tay [Gm] s"t
ĐGu gia# [B!] r/i nV sPng [C] đ%ng đ%n gia# v^ [F] tanZ
[F] L, *Jy [C] tifu đo9n L, [F] *JyZ
yo9n 3u8n l, *Jy kf t6 *uVi ấy đánh đ8u đư[# đấy
{ai hCng *i$t [Gm] mấy tifu đo9n L, *Jy
]+i 57 [B!] s"t gan [G] v9ng ti$n [C] lên lHng [F] son
[B!] #heng [C] naoZ
[F] )i$ng tifu đo9n *ao nhiêu 3u8n [Gm] qháp run rKy s[
h1i
]ang l6ng 5anh [C] ti$ng .a trRm l, [F] *JyZ
TINH 7666
[Fm] Đời l"m lP# đ8u #: ngờD
Đời [A!] l"m lP# kh(ng l9 giấ# m/
-gười [Fm] s<ng ri$t 3uen nghi [D!] ngờ
)'nh [E!] #hr l9 [Fm] giấ# m/ZZZ
[Fm] Đời l"m lP# 3uen hU ng hờD
)'nh [A!] #: lP# kh(ng l9 ƒ th/
-9y [Fm] nhUng trái tim ljp [D!] lờ
Hn [E!] #hi m9 [Fm] đ"n đoZZZ
horusW
-9y [E!] #( em kia % rất 4inh
Xao [Fm] đ"n đo m1i m&t #u&# t'nh
-go9i [E!] kia m8y đen về rất nhanh
)6ng #/n [C7] gi: #u<n 4oáy đám lá Pap
[Fm] ih(ng t(i vbn #HnD [A!] kh(ng t(i vbn #hờp
[B!] ih(ng t(i vbn đ[i [D!] m1i m&t t'nh [C] yêu
[Fm] †êu kh(ng nghi ngờD [A!] yêu kh(ng hU ng hờ
[B!] †êu vbn yêu người [C] m1iZ
-9y em [Fm] h^iD 4in h1y [G] tin
)'nh yêu [Fm] đ: sc m1i trao về [G] em
!&t t'nh yêE như m9u [Cm] 4anh [B!] 4anh [Cm] m1i
[C] m1i ZZZ
[Fm] ih(ng t(i vbn #HnD [A!] kh(ng t(i vbn #hờp
[B!] ih(ng t(i vbn đ[i [D!] m1i m&t t'nh [C] yêu
[Fm] †êu như h/i thFD [A!] yêu trong mong #hờ
[B!] †êu vbn yêu người [C] m1ip
-9y em [Fm] h^iD 4in h1y [G] tinD
)'nh yêu [Fm] đ: sc m1i kh(ng hề [G] phai
!&t t'nh yêu như lời [Cm] #a
[B!] ]ang [Cm] m1i [C] m1i [Fm] m1i [D] trong [G] taZZZ
[Fm] Đời l"m lP# đ8u #: ngờ
)'nh [A!] #: lP# kh(ng l9 giấ# m/
)h' [Fm] #S th$ ta [D!] mong #hờ
[E!] DC #hr l9 giấ# [Fm] m/•
TINH DON PHUONG
-hiều lGn[Em] ngjp ng6ng mu<n ngO ƒ [C]
)i$ng yêu đư/ng[D] sao kh(ng th9nh #8u[Em]
X[ rYng [Em]đường về kh(ng #Hn 4a[C]
Đf *ên em[D] anh đưa l<i về [Em]
-hiều lGn[Em] tr&m nh'n em thjt l8u[C]
-lt th/ ng8y[D] #hưa vư/ng sGu đau[Em]
-9ng đNp[Em] toa ng9n mu(n ánh sao[C]
Dmu 59ng mong manh[D] em 4inh như #ánh hoa đ9o[Em]
Đi
)'nh đ/n phư/ng [C] đ(i khi[Am] thấy em #ười vui[D]
LHng anh 4ao 4uy$n [G]
-9ng /i h1y [C] *i$t #hRng
Bnh[D] đ1 yêu t6 l8u[Em]vvv[B7]
Đ(i khi[Em] *ên em th/ ng8y m9 [D]rYng lHng đ6ng n:i
ra
-ghe [Am]#on tim trinh nguyên vư/ng t'nh sao[Em] #hất
ngất
X[[C] nE h%ng phai nhanh[D] em hờn em 5>i[G]
Bnh mang #( đ/n trên l<i về[B7]
Bnh [Em]4in yêu em đ/n phư/ng
)h9[D] rYng m'nh đ6ng n:i ra
Đf [Bm]mai đ8y *ên em ta #hung về [Em]l<i #\
DC [C]lHng nhiều đ+n đau [D]yêu em t6 l8u[Em] •
TINH THO
[Am]29ng gh$ đá 4anh t9ng #8y[Em] g:# s8n trường
[Am]29nh lang ấy 4a 5Gn 4a[Em] *ư+# #h8n người
[Dm].7n th8n h^i ta kh"# ghi[Am] trong lHng
-hUng ư+# m/ h%ng[E] ng9y tháng #hờ mong[E7]
[Am]DHng lưu *Pt #hưa kmp ghi[Em] đ1 ư+t nhHe
[Am]-h9nh hoa th"m #hưa kmp trao[Em] tay m&t lGn
[Dm]i~ ni=m đ: trong #hiều mưa [Am]tan trường
2ai đSa[E] #hung trường sao nghe[Am] vấn vư/ng
[Dm].ao yêu thư/ng trong ta t'm về[Dm]
!&t thoáng trường 4ưa [Am]đ1 nghe thời gian thoi
đưa[Am]
[Dm]-ghe *8ng khu8ng trong ta m&t thời[E]
)'m *ư+# ng9y 4ưa[Am] ư+# m/ người #Hn đ8u nUa[A7]
[Dm]Bi thư/ng ai 3uen ai gijn hờn[Dm]
.u%n #ánh phư[ng r/i[Am] khi ta #hờ người kh(ng
t+i[Am]
[Dm]ho h(m nay miên man *%i h%i[F]
-hat lá v9ng m/[G] khi 4ưa m&t m<i t'nh th/[Am]
TINH THOI XOT XA
[C] )6 khi 3uen em anh đ1 [Em] *i$t *<i r<i
]' nhUng [F] lP# thoáng [G] nghe em [C] #ười
Bnh đ1 [F] *i$t #on [G] tim yêu [Em] em mất [Am] r%i
-gười yêu [F] /i 4in [D7] em #h+ [G] 3uên
[C] !Ca 4u8n trên #ao ng9n hoa [Em] lá lấp lánh n"ng
-E h(n [F] th/ ng8y [G] trao anh [C] r%i
Tm yêu [F] kiều thi$t [G] tha #ho [Em] h%n đ"m [Am]
say
u&# [Dm] t'nh ng^ 59i [F] l8u ngk [D7] say vHng tay
êm [G] ái
[C] Bnh n9o [Am] *i$t [C] anh n9o #: [Am] hay
27nh [C] phP# tr(i 3ua [Em] tay giấ# m&ng tan
[F] LHng #ay đ"ng khi [Em] em 3uên l<i [Am] hNn
[F] Lời yêu lời thư/ng em đ1 [G] 3uên
[C] -hưng lHng [Am] vbn [C] nu(i ho9i giấ# [Am] m/
)'nh [C] sc kh(ng ph(i [Em] pha như l9 m8y
[F] : nhiều [G] đêm trong [Em] m/ anh vbn [Am] #hờ
hờ em [F] đ$n t'nh [G] th(i 4:t [C] 4a
TINH XUA NGHIA CU
[Am]Đời *f 58u [Dm] ai *i$t sao ng9y mai
[F])'nh m+i [G] đ8y nhưng v&i [Am] phai
[Am]yời phC [C] 5u [Dm] tay tr"ng hay sang gi9u
[E7]r%i sc đi về đ8u €
-gười [Am] đi ta #Hn [C] đ8y
nh'n [Am] 3uanh th$ gian đVi [Dm] 5ời
)rời [Am] đất vbn ng9n [Dm] n1m
2jn l9m [C] #hi tất #J r%i #\ng [E] đi
)iền l9 giấyD ta mất nhau v' đ8y
Đ6ng n:i #hi 8n t'nh 4ưa
-gười gi9u sang 3uên mất khi #/ h9n
)'nh ngh„a th8m s8u vCi mau
LHng 3uan đau th$ nh8n 4a r%i
Xao n^ 3uên khi 4ưa ta nVi tr(i
)'nh l9 máu 4ưa máu r/i v' nhau
!'nh kh:# nhau khi *i=t ly
-gười giờ đ8y vui sư+ng hay ưu sGu
-gười #: (n l7i ng9y 4ưa
L= l7i tu(n nh"# #hi thêm *u%n
!ai ta sc ra đi n/i ng9n phư/ng
TINH YEU LUNG LINH
[Cm]-g9y 4ưa đ(i ta thường [Gm]hay m/
v' ng9y [Fm]mai n9o ai #: [E!]ngờ
[A!]em l9 n9ng #(ng [Gm]#hPa
đ[i #hờ [A!]anh m&t ng9y trong [Cm]4anh
)hời gian tr(i nhanh #Cng [Gm]yêu thuong
giờ truờng [Fm]tan #: anh #u<i [E!]đường
[A!]em #uời thjt nhiềuD [B!]n:i #ười thjt nhiều
[Gm7]long lanh h7nh phP# về [Cm]3ua đ8y
!&t t'nh [B!]yêu lung linh đNp [F]sao
m9 vEt [Cm]tan yêu thư/ng ng9n [A!]sau
nguời ra [Gm]đi #Hn riêng [B!]em #hênh vênh tháng
[E!]ng9y [G7]
Lời #hia [B!]tay #8m nnn trong m"t [F]nhau
lời #hia [Cm]tay n9o ai n:i [A!]đ8u
[B!]nghe trong tim đau [Gm]*ao nhiêu yêu thư/ng tan
[E!]v^ [G7]
[Cm]-hUng ng9y n9o m+i t'nh n%ng [A!]th"m
nE h%ng sc kh(ng nh7t [B!]phai trong trái [E!]tim m'nh
[A!]nh+ m&t người nh+ nE #uời [B!]4a thjt r%i
ấm êm vHng [Cm]tay [G7]
[Cm]!"t *u%n n9o ư+t thjt nhiều [A!]kh:# thjt nhiều
phPt gi8y rời [B!]4a *>ng nhiên [E!]kh:# Ha
[A!]m<i t'nh n9y 5bu ng9n lời [Gm]sclang thGm
m1i (m8&) riêng [Cm]t'nh em
TO HONG
Bnh đ$n 3uê [Am] em n/i đ8y #: 5Hng s(ng [Dm] GuD
Do ng9y [G7] 2&i Lim anh đ1 hSa khi [C] 4ưaZ
]ư[t *ao đ;o [E7] #ao *ao su<i s8uD
-"ng mưa gi: sư/ng anh kh(ng [Dm] ng7iZ
hr mong gap [C] emD người em gáiD
2át #8u 58n [E7] #aW -gười [C#m] /iD [E7] F đ6 ng [A]
vềZ
8u 58n [Am] #a ng9y 4ưa em [C] hátD
đf nh+ [G] thư/ng anh phJi đi [Am] t'mZ
]9 h(m [Em] nay v9o ng9y 2&i [E7] LimD
gap l7i emD em vbn như [Am] 4ưaZ
Đi“ W
]9o 2&i [A] Lim em ma# áo [C#m] theD
#h8n đi gu<# [F#m] m&#D đ&i n:n 3uai [E7] thao em
*ư+# 3ua [A] #Gu
2át #8u 3uan [D] h0 #hung [E7] t'nh l9m [Bm] đ(iD
hát #8u 3uan [D] h0 #hung [E7] t'nh l9m [A] đ(i
]ề v+i 3uê [Am] anh 3uê anh #: 5Hng s(ng [Dm] 2juD
v9 5Hng 56a [G7] 4anh soi *:ng nư+# 3uanh [C] nRmZ
)6ng đêm t6 ng [E7] đêm 5ư+i ánh trRngD
gái trai sánh vai vui thanh [Dm] *'nhZ
]eng trên 5Hng [C] kinh gi0ng ai hátD
#on sáo sang [E7] s(ngD r%i [C#m] sáo [E7] 4V [A] l%ngZ
Tm yêu [Am] /i về 3uê anh [C] nhlD
mCa gi: [G] lên #: nư+# v/i [Am] đGyZ
!&t #on [Em] s(ng ng9y đE# đêm [E7] trongD
m&t lều tranhD ta s<ng trRm [Am] nRmZ
Đis W
]ề #Cng [A] nhau #hia *u%n 4+t [C#m] vuiD
#hung tay 48y [F#m] m&ngD m&ng ư+# *ấy [E7] l8u nay
thOa mong [A] #hờZ
ám /n t/ [D] h%ng #ho [E7] m'nh gap [Bm] nhauD
ám /n t/ [D] h%ng se [E7] m'nh th9nh [A] đ(iZ
TOC EM DUOI GA
(Em)-9y #( *l #: mái t:# đu(i g9
(Em)Đ7p 4e trên ph< ph< (Am)đ(ng người 3ua
(D)hờ anh v+i n$u #: l^ ai #ười
(D))h' anh sc n:i }t'nh (G)#ờ sánh đ(i}
(Em)-9y #( *l #: mái t:# đu(i g9
(Em)Đ7p 4e nhanh 3uá khi$n (Am)anh hEt h/i
(B7)hờ anh v+i s"p t+i ng1 tư r%i
(B7))h' 4in em h1y #hGm (Em)#hjm m9 th(i
(Am)):# đu(i g9 trong gi: *ay nhN ng8y ngất lHng anh
(Em)-"ng 4u8n h%ng m(i th"m em #ười #hPm #hnm thjt
4inh
(D)–+# #hi l9m #/n gi: hay l9 tia n"ng
57o 3uanh ph< (G)vuiD a (E7)ha ZZZ
(Am)h+ v&i v9ng em h1y #oi #h6ng kh(ng kmp th"ng
(Em)GiUa #on đường th9nh ph< đ(ng người đ6ng nên
#h7y nhanh
(D)Đf anh đư[# nh'n ng"m em #ười trong (B7)n"ng
t:# em đu(i (Em)g9
(Em)-9y #( *l #: mái t:# đu(i g9
(Em)hiều nay trên ph< đ:n (Am)em về 3ua
(D))9 áo tr"ng vbn tr"ng m1i trong anh
(D)-E #ười ai đ: m9 (G)lHng vấn vư/ng
(Em)-9y #( *lD *l *i$t #hRng l9
(Em)]Hng 4e lRn *ánh khi$n (Am)anh ngKn ng/
(B7)-9o ai *i$t #: nhUng n>i mong #hờ
(B7)]' anh yêu m1i t:# (Em)em đu(i g9
(B7)-9o ai *i$t #: nhUng n>i mong #hờ
(B7)]' anh yêu m1i t:# (Em)em đu(i g9Z
TOI NGAN NAM DOI
qop .alla5D tQt
xntro •ghi theo sQt•W
[Dm] [C] [Dm] [C] [B!] [C] [Dm] [B!] [C] [B!] [C]
[B!] [C] [Dm]
[Dm] Đêm #( đ/n kh(ng #Hn [C] ai lang thang
on ph< [Dm] l7nh thjt *u%n
: t'nh [C] t(i mênh mang
wnh trRng [B!] t9n ng0n v9ng
#: t'nh [C9] t(i mênh mang
wnh trRng [Dm] t9n ng0n v9ng
Đêm hoang vuD yêu ng9n nRm thiên thu
-/i gjm *Ei đường trGn
)(i l9 #on thiêu th8nD đSng trư+# #Vng đ;n v9ng
Tm nh'n t(i trên #aoD thư/ng t'nh t(i lao 4ao
[F] Tm thanh #aoD t'nh em [B!] sáng lấp lánhD
như ng9n [F] sao trên trời ZZZ
)(i ng8y ng(D tr(ng #8y [B!] #u<i g:# ph<D (m [F]
m&ng m/ZZ
[Gm] Tm trRng non sáng #ho [Dm] đêm rYm
[Gm] -hư m8y tan giUa kh(ng [Dm] gian
[B!] )(i ng9n nRm đ[iD [B&m] 5bu t'nh 4a vời
[C9] ->i đau #ka t(iZZZ
TRAI TIM BEN LE
Tm[Bm] đ1 *i$t *ao ng9y *ên em[Em]
l9 anh đ1 [D]#: *ấy nhiêu ng9y yêu em[Fm]
-hưng em vbn[Em] ng8y th/ ko *i$t tinh anh[D]
thGm yêu em[G] nên tim đau r1 rời[Fm]
Bnh[Bm] đ1 thấy *ao người yêu em[Em]
)im anh đ1[D] nhS# nh<i thinh lang *ên em[Fm]
-h'n em yêu[Em] tuy ngy đ8y nhưng rất 4a 4(i[D]
]' tim em[G] đ1 tr:t[Fm] trao ai r%i[Bm]
)'nh yêu 5ấu knn[G] #ho em [A]đ1 *ao ng9y[D] thGm
lang[Bm]
-h'n em ko n:i[G] nên #8u[A] n:i #hi đ8y[D]ZZZZZ[B7]
LHng 4:t 4a [Em]đi *ên đời em
v9 thấy em[D] #hmu nhiều đ"ng #ay[G]
!9 tim anh đ8y v' yêu em nên đau r1 rời[Fm]
TRAI TIM KHONG NGU YEN
(C)-$u anh n:i anh vbn #hưa (C)yêuD
l9 thjt ra anh đang 5<i (G7)m'nh
(Am)Hn anh n:i đ1 tr:t yêu em (C)r%iD
(Dm)l9 h'nh như anh đang 5<i (C)emZ
(G)`%i m&t ng9y v"ng (C)em
(G)*ư+# #h8n *u%n (Am)tênh
`%i t6ng ng9y nh+ em
trái (Dm)tim kh(ng ngk (G7)yên
(C))h(ip 4in em (F)h1y
hờn (C)5>i như ng9y m+i (Dm)3uen nhau
(C))h(ip 4in em (F)h1y
hờ (C)hUng như l9 đ1 4a (G7)nhauZ
(C)-$u anh n:i anh mu<n 4a emD
l9 thjt ra anh mong rất (G7)gGn
(Am)Hn anh n:i đ1 mu<n 3uên em (C)r%iD
(Dm)l9 trong tim anh lu(n nh+ (C)emZ
TUOI DA BUON
[Dm] )rời #Hn l9m mưaD mưa r/i mênh mang
)6ng ng:n tay [F] *u%nD [Gm] em mang em mang
Đi về giáo [Dm] đường ng9y #hk nhjt [A7] *u%n
Hn [A7] ai [Dm] #Hn [F] ai
[Gm] Đ:a hoa [E] h%ng #9i lên t:# [A7] m8y
gi đường ph< [Dm] 59iD lời ru mi=t [A7] m9i
-g9n [A7] nRm ng9n [B!] nRm
[Gm] `u em n%ng [A7] n9n
[B!] `u em n%ng [Dm] n9n
[Dm] )rời #Hn l9m m8yD m8y tr(i lang thang
X[i t:# em [F] *%ngD [Gm] )r(i nhanh tr(i nhanh
-hư giHng nư+# [Dm] hiềnD ng9y #hk nhjt [A7] *u%n
Hn [A7] ai [Dm] #Hn [F] ai
[Gm] Đ:a hoa [E] h%ng vCi 3uên trong [A7] tay •
gi đường ph< [Dm] 59iD lời ru mi=t [A7] m9i
-g9n [A7] nRm ng9n [B!] nRm
[Gm] `u em gijn [A7] hờn
[B!] `u em gijn [Dm] hờn
[D] )rời #Hn l9m [G] mưaD mưa r/i mưa r/i
)6ng phi$n *Rng [D] 59iD trên hai tay 4u(i
)uVi *u%n em [G] mangD đi trong hư v(
-g9y 3ua hUng [D] hờ •
[D] )rời #Hn l9m [G] mưaD mưa r/i mưa r/i
)6ng phi$n m8y [D] h%ngD em mang trên vai
)uVi *u%n như [Dm] láD gi: m1i #u<n [Gm] đi
[A7] ‚uay tjn #u<i [Dm] trời
[Dm] )rời #Hn l9m mưaD mưa r/i thênh thang
)6ng g:t #h8n [F] trGnD [Gm] em 3uên em 3uên
gi miền giáo [Dm] đườngD ng9y #hk nhjt [A7] *u%n
Hn [A7] ai [Dm] #Hn [F] ai
[Gm] Đ:a hoa [E] h%ng t9n h(n lên [A7] m(i •
Tm gGy ng:n [Dm] 59iD lời ru mi=t [A7] m9i
-g9n [A7] nRm ng9n [B!] nRm
[Gm] `u em mu&n [A7] phiền
[B!] `u em *7# [Dm] lHng
TUOI HONG THO NGAY
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[C] vvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvv
[G7]
)uVi h%ng th/ ng8y 5ư+i mái trường tuVi th/ đR đi 3ua r%iD
đf
vvvvvvvvvv[C]vvvvvvvvv[Am]vvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvvvvv[G7]
l7i trong t(i “ n>i *u%n n:i lên ti$ng yêu lang thGm anh
59nh
vvvvv[C]
#ho emZ 2mZZ 2aZZZ
v[C]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvvv[G7]
?ưa #hPng ta #hung trường #Cng nhau k$t hoa ư+# hNnD
m9
v[C]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]vvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvvvv
[G7]vvvvvvvvvvvvvv[C]v
sao *>ng 5ưng em l7i *O 3uên hoaD 3uên t'nh t(iZ Tm v&i
ra đi
vvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvv[G7]vvvvvvvvvvvvvvvv[C]
trong li *i=t tháng nRm vbn tr(i 3ua 5GnD anh #hờ tin emZ
vvvvvvvvvvvvvvvvv[C]vvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvDvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[G7]
iiž ni=m trong t(i đR phai mờ giờ em *ư+# đi theo #h%ngD
vvvvvvvvvvvvvvv[C]vvvvvvvvvv[Am]vvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvv
[G7]vvvvvvvvvvvvvvvvvv[C]
*O l7i trong t(i “ *:ng hŸnh n:i lên yêu lang thGm anh
59nh #ho emZ
[C]vvvvvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvv[F]vvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Dm]vvv[Am]vvvvv
ihi *i$t tin em r%i l—ng anh *>ng se th"t l7iD v9 khi ti$ng
#hu(ng
vvvvvvvv[C]vvvvvvvvvvvvvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvvvv[G7]vvvvvvvvvvvv[C]
giáo đường #h[t ng8n vang 4e hoa 5ưng la—iZ Tm l9 #( 58u
vvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvv[G7]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
[C]
khoá# áo h%ng sánh vai *ư+# đi *ên #h%ngD t'nh anh đ/n
#(iZ
[C]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[Am]vvvvvvvvvv[F]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
[Dm]vvvvvvv[Am]vvvvvvvvvv
2ay hát khP# nh7# *u%n #Cng #hung ti$ng #a #ung đ9nD
#—n đ8u 5áng em
vvvvvvvvv[C]vvvvvvvvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvv[G7]vvvvvvvvvvvvvvvv
[C]vvvvvvvvvvvvv
nhUng #hiều nhN đưa *ư+# #h8n phC 5uZ ™m đềm tr(i 3ua
khi em theo
v[Am]vvvvvvv[Dm]vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv[G7]vvvvvvvvvvvvvvv[C]
#h%ng nh+ sao nhUng khi tan trườngZ )'nh anh */ v/Z
TUYET TINH CA
)6ng đêm 4u<ng(Am) ru em mOi mHn(F)Z
DC 4a #á#h(G7) yêu em n%ng n9n(C)Z
]' yêu em(Am) nên anh l, loi(Am)Z
†êu em l, loi(E)Dđêm t6ng đêmZ(Am)
`6ng v+i nPi m1i nghe t'nh #aZ
Đêm khuya v"ng ti$ng anh v0ng 4aZ
]' yêu em nên anh 4:t 4aZ
†êu em 4:t 4aD đêm t6ng đêmZ
•• Gam như đo7n trên ‘‘
Tm yêu /i(Am) đ6ng #hờ ta nhl(F)Z
ihi hư/ng 4u8n(G7) nE #ười đ1 đ$n(Am)Z
)a mong em (C)ng9y về 4a l"m(Dm)Z
Xc mOi mHn(E) #h$t trong 8m thGm(Am)Z
)a mong em #h'm v9o 3uên l1ngZ
‚uên ta đi m&t thời phong đ1ngZ
.ao yêu thư/ng đf r%i #h(n knnD
nhUng kr ni=m #h$t trong 8m thGmZ
•• Gam như đo7n trên ‘‘
gi h7nh phP#(Am) miên man 4a vời(Fm)Z
-hư 4l nát(G7) tim ta người /i(E)Z
)a thGm ư+#(Am) đ(i m(i n%ng n9n(F)Z
)a thGm m/(E) 5áng em 5mu 59ng(Am)Z
UOC GI
Tm đ1 s<ng [G] nhUng đêm trời #: [B7] ánh trRng #hi$u
v9ng [Em]
Tm đ1 s<ng [C ] nhUng đêm ngo9i kia [C7] *ifn ru *ờ #át
[B7]p
–+# [Em] g' anh F đ8y [Bm]Q[D] giờ n9y D
ư+# [C ] g' anh #Cng em [G] #huy=n trH D
#Cng nhau nghe s:ng [C ] 4( ghềnh đá ng9n #8u hát yên
[D] *'nh Z
Tm đ1 *i$t #( đ/n l9 th$ m>i khi #á#h 4a anhZ
)6ng đ9n #him #u<i #h8n trời *i$# t'm n/i *'nh yên
–+# g' anh F đ8y giờ n9y D ư+# g' em đư[# nghe gi0ng
#ười D
v9 h/i ấm đ1 *ao ng9y _a m'nh lu(n sát vai kề p
[C ] Tm 4a anh đ1 *ao [G]Q[D] ng9y r%i nghe như [C:]Q
[D] tháng nRm ng6ng tr(i [D7]
[C ] Đi 4a em nh+ anh [G]Q[D] thjt nhiều D n9y người
[C:]
-gười yêu em h^i [D7] p
Š+# [G] g' em đ1 ko [D] l^ lời D
–+# [Em] g' ta đ6ng #: [Bm]Q[D] gijn hờn Z
Đf giờ đ8y [C ] #( đ/n v"ng tênh [D7] D đời em đ1 v"ng
[G] anh r%i
–+# g' #ho thời gian trF l7i D ư+# g' em gap anh m&t lGn D
em sc n:i [C ] em lu(n nh+ anh [D7]D v9 em #hr #:
[D#7] anh th(i
VI YEU
-"m tay nhau trên [Dm]đường tung tRng 3uên #J ng9y
[Gm]tháng
Dấu #h8n 4ưa ghi [A]l7i đ(i ta yêu nhau ng9y [Dm]ấy
):# em 4anh[C] v' [B!]anh D m"t em vui v'[A] anh #hung
*ư+# v' [A]yêu
.i$t em yêu anh [Dm]nhiều đ(i khi anh l7#[Gm] l<i
Gi: đưa anh 3uay[A] về mong em trong đêm *ifn
[Dm]t<
!"t m(i 4ưa [C]#Hn [B!]đ8y #hi$# h(n nay vEt[A] *ay
*ay 4a tGm[A] tay
†êu 5C l9 [Dm]4a F n/i [C]đ8u anh 4in đư[#yêu
[Gm]?a 5C thjt 4a n$u đ(i [Dm]ta yêu nhau thjt s8u
[B!]!u(n ngh'n trCng kh(ng 4a #á#h đ(i n/i[A] m'nh
yêu nhau [Dm]m1i h^i [E]em v' t'nh yêu anh [A]sc
hờ [Dm]em 5ang vHng tay v9 thS [C]tha #ho anh ng9y
ấy[B!]
-/i đ8y m'nh anh t'm *:ng [F]em như #him l7# l<i
[B!]-g9y #hờ đêm kh:# mưa trong[A] lHng gi(ng
[Dm]t<
Giấ# [A7]m/ sao #hưa s+t n>i [Dm]*u%n
XUAN NAY CON KHONG VE
”v•
on *i$t *8y giờ mN #hờ tin [C]#on [Dm]
khi thấy mai đ9o nF v9ng *ên [Am]nư/ng [F]
-Rm trư+# #on hNn đGu 4u8n sc [Em]về
nay [Dm]ln *ay đGy trư+# [Am]ngM
m9 tin #on van 4a ng9n [Dm]4a [G7] [C]
gi nh+ 4u8n n9o thka trời yên [C]vui [Dm]
nghe pháo giao th6a r&n r9ng n/i [Am]n/i [F]
*ên mái tranh ngh;o ng%i 3uanh *êp [Em]h%ng
tr(ng [Dm]*ánh #hưng #hờ trời [Am]sáng
đO h8y [G7]h8y nhU ng đ(i má [C]đ9o
-$u #on kh(ng về #h"# mN *u%n [Dm]l"mD
mái tranh ngh;o kh(ng người sda [Em]sang
ihu vườn [Am]thi$u hoa đ9o m6 ng [Dm]4u8n [Am]
đ9n tr, th/ [Dm]ng8y #hờ mong anh [Em]trai
sc đem về #ho t9 áo [G]m+i
*a ng9y [D]4u8n đi khoe 4:m [G7]l9ng [C]
on *i$t *8y giờ mN #hờ em [C]tr(ng [Dm]
như ng n$u #on về *7n *; thư/ng [Am]mong [F]
*ao lSa trai #Cng #h9o 4u8n #hi$n [Em]trư ờng
kh(ng [Dm]lc riêng m'nh êm [Am]ấm
!N /i [G7]#on 4u8n n9y v"ng [C]nh9
!N thư/ng [G7]#on 4in đ[i ng9y [C]mai•

Anh cho em mùa [C]xuân, mùa xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt [Am]nắng trong [G7]khói chiều chơi [C]vơi, Đất mẹ đầy cỏ [F]lúa, đồng ta xanh mấy [C]/[B]mùa Ngoài đê diều căng [Dm]gió, thoảng câu hò đôi [C]lứa Trong [C7]xóm vang chuông [F]chùa, trăng sáng soi liếp [Em]dừa Con sông dài mấy [Am]nhánh, cát trắng bờ quê [Bb]xưa [G7] Anh cho em mùa [C]xuân, trẻ nô đùa khắp trời Niềm yêu đời phơi phới Bàn tay thơm sữa ngọt, giải đất hiền chim [Am]hót, mái nhà xinh kề [Bb]nhau [G7] Anh cho em mùa [C]xuân, đường hoa vào pháo nổ, nhạc chan hòa đây đó Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao [Am]xuyến trong [G7]nắng vàng ban [C]mai Anh cho em mùa xuân Nhạc thơ tràn muôn lối ANH CON NO EM Trình bày: Gia Huy Sáng tác: Anh Bằng ................Am Anh còn nợ em .................. . Em

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->