1

BAØI 5 PLC TSX-57 CÔ BAÛN
I -MUÏC TI EÂU :
 Naém ñöôïc sô ñoàheäthoáng töïñoäng hoaùduøng PLC
 Hi eåu ñöôïc caáu truùc cô baûn cuûa PLC
 Naém ñöôïc nguyeân taùc l aäp trình cuûa PLC
 ÖÙng duïng l aäp trình caùc daây chuyeàn ñôn gi aûn
I I -YEÂU CAÀU THÖÏC TAÄP :
Treân moâhình moâphoûng daây chuyeàn chi eát nöôùc vaøo chai :
 Quy ñònh caáu hình PLC vaøthao taùc gi ao ti eáp PC-PLC
 Laäp trình Ladder cô baûn
 Leänh l ogi c cô baûn
 Söûduïng haøm chöùc naêng nhö boäñeám, boäñònh thì
 Ngoân ngöõI L, ST
I I I -NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP :
1. Khai baùo phaàn cöùng ( conf i gurati on ) :
Choïn PLC : TSX57325 V3.0 . Memory card choïn : none
Vaøo conf i gurati on , choïn :hardware conf i gurati on , choïn rack 0 ( choïn l oaïi TSX RKY 8 non-
extendabl e 8 posi ti on rack ),sau ñoùchoïn soáhi eäu cho caùc modul e :
 modul e 1 : counti ng 1.5 : TSX CTY 2A 2CH.counter Mod 40KHz
 modul e 2 : anal og modul e 1.5 : TSX AEY 800 8I ANA.Hi gh Level
 modul e 3 : anal og modul e 1.5 : TSX ASY 410 4Q ANA.HL I SO
 modul e 4 : Di screte 1.5 : TSX DEY 32D2K 32I 24VDC SI NK CONN
 modul e 5 : Di srete 1.5 : TSX DSY 32T2K 32Q 24VDC 0.1A CONN
Sau khi khai baùo xong nhaán conf i rm ñeåxaùc l aäp caùc thoâng soá.
2. Caùc Chöông Trình :
BÀI THỰ C TẬ P 1:
Lậ p trình bằ ng ngôn ngữ Ladder cho pháp vậ n hành băng chuyề n 1 (%Q5.16) và băng
chuyề n 2 (%Q5.17) khi nhấ n nút khở i độ ng (%I4.16), hai băng chyề n tiế p tụ c chạ y cho đế n
khi nhấ n nút dừ ng (%I4.17). Đồ ng thờ i điề u khiể n đèn theo yêu cầ u củ a phư ơ ng án :
 Khi hai băng chuyề n chạ y, đèn (%Q5.0) báo sáng.
 Khi hai băng chuyề n dừ ng, đèn (%Q5.1) báo sáng.
2
Chư ơ ng trình:
Gi aûi thích: Khi nhaán nuùt %I 4.16 thì 2 baêng chuyeàn vaän haønh, nuùt nhaán %Q5.16 nhaèm gi öõcho
2 baêng chuyeàn vaän haønh l i eân tuïc, vaøñeøn %Q5.0 baùo saùng. Hai baêng chuyeàn chædöøng l aïi khi
nhaán nuùt %I 4.17 vaøñeøn %Q5.1 saùng.
BÀI THỰ C TẬ P 2:
Thay ñoåi chöông trình 1 sao cho khi nhaán “ Döøng” , baêng chuyeàn 1 döøng sau ñoù
1
t = 5s vaøbaêng
chuyeàn 2 döøng sau ñoù
2
t = 10s
%M1: phím nhôùtraïng thaùi vaän haønh cuûa baêng chuyeàn.
%M2: phím nhôùtraïng thaùi döøng cuûa baêng chuyeàn.
%TM0, %TM1:boäñònh thì coùl aäp trình saün.
%Q5.1 ñeøn baùo chaïy
%Q5.2: ñeøn baùo döøng.
Chư ơ ng trình:
%Q5.16
%I 4.17
( )
%Q5.16
( )
%Q5.17
%I 4.16
( )
%Q5.0
( )
%Q5.1 %Q5.16
3
Gi aûi thích: Khi nhaán nuùt %I 4.16 thì %M0 ôûmöùc 1, %M1 ôûmöùc 0 vaø2 baêng chuyeàn vaän
haønh.ñeøn baùo chaïy saùng. Khi nhaán nuùt %I 4.17 thì %M1 ôûmöùc 1 , %M0 ôûmöùc 0 vaø%M1
ñònh thì cho ti mer %TM0 chaïy 5s sau ñoùbaêng chuyeàn thöùnhaát döøng l aïi , ñoàng thôøi ñi eåm ñoù
%TM1 cuõng hoaït ñoäng nhöng thôøi gi an ñònh thì tôùi 10s neân. Sau khi heát thôøi gi an ñònh thì thì
%TM0 vaø%TM1 chuyeån töø0 l eân 1 vaø baêng chuyeàn thöùhai döøng l aïi ñeøn baùo döøng saùng ñoàng
thôøi reset ñeøn baùo chaïy veàmöùc 0.
BÀI THỰ C TẬ P 3: Boäñeám l aäp trình
Chöông trình : Vaän haønh baêng taûi vaøñeám chai . Sau khi keát thuùc cho döøng baêng chuyeàn
vaøgi aûi phoùng keùt A.
4
Gi aûi thích :
- Khi nhaán nuùt %I 4.16 thì noùset 2 bi t %Q5.16 vaø%Q5.17 l aøm 2 baêng chuyeàn hoaït
ñoäng, ñoàng thôøi reset 2 boäñeám %C0 vaø%C1.
- Boäñeám %C0 ñeám soásaûn phaåm maøcaûm bi eán C1 phaùt hi eän : Khi C1 phaùt hi eän ñuû6
saûn phaåm thì noùreset bi t %Q5.16 l aøm döøng baêng chuyeàn 1.
- Boäñeám soásaûn phaåm maøcaûm bi eán C3 phaùt hi eän : khi ñuû6 saûn phaåm thì noùreset bi t
%Q5.17 l aøm döøng baêng chuyeàn 2, ñoàng thôøi %C1.D taùc ñoäng gi aûi phoùng keùt A.
5
BAØI 6 PLC TSX – 57 PHẦ N NÂNG CAO
(Sử dụ ng ngôn ngữ Grafcet)
I-GI ÔÙI THI EÄU:
Grafcet có tên gọ i lậ p trình SFC. Grafcet là ngôn ngữ lậ p trình đồ hoạ có cấ u trúc dùng
thể hiệ n hoạ t độ ng củ a hệ điề u khiể n tuầ n tự . Hoạ t độ ng tuầ n tự củ a hệ đư ợ c khả o sát thông qua
các pha diễ n tiế n khác nhau, sẽ đư ợ c Grafcet thể hiệ n bằ ng công cụ đồ hoạ . Về tổ ng quát,
Grafcet gồ m nhiề u khâu tác độ ng đư ợ c kế t nố i tuầ n tự nhau thông qua các bư ớ c chuyể n.
Chư ơ ng trình Grafcet đư ợ c viế t bở i phầ n mề m PRO7. Kế t nố i phầ n cứ ng tư ơ ng tự như
bài 5 như ng trong mụ c chọ n ngôn ngữ ta chọ n ngôn ngữ Grafcet (G7).
I I -YEÂU CAÀU:
- Lậ p trình bằ ng ngôn ngữ Grafcet trình tự điề u khiể n đầ u chiế t nư ớ c.
- Xem nguyên tắ c họ at độ ng củ a quá trình chiế t nư ớ c.
- Sau khi nhấ n nút khở i độ ng và có chai xuấ t hiệ n bở i cả m biế n C1, cho phép thự c hiệ n
quá trình sả n xuấ t.
- Hiể n thị số chai đã đư ợ c chiế t nư ớ c trong dòng (on line) bở i đèn Led 7 đọ an.
- Điề u khiể n quá trình giả i phóng két 6 chai.
I I I -NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP :
1-Khai baùo phaàn cöùng :
-Chaïy chöông trình PL7-Pro vaøo Fi l e / New choïn l oaïi CPU l a TSX 57325 v3.0 ÷
Stati on ÷ Conf i gurati on ÷ Hardware conf i gurati on ÷ choïn Rat (choïn TSX RKY8) sau ñoù
choïn soáhi eäu cho caùc modul e :
 Modul e 1: choïn Couter CTY 2A ÷ doubl e cl i ck choïn Up/Down counti ng ÷Yes
 Modul e 2: choïn Anal og AEY 800
 Modul e 3: choïn Anal og ASY 410
 Modul e 4: choïn Di screte DEY 32D2K
 Modul e 5: choïn Di screte DSY 32T2K
Sau khi khai baùo phaàn cöùng thì vaøo Program÷ Mast ÷Secti on÷ Create ÷
Languages ( G7 ) Graf cet
Khi vi eát xong chöông trình baèng G7 ÷ onf i rm÷Transf er ÷Connect ÷Run
6
* SÔ ÑOÀCHART CUÛA CHÖÔNG TRÌ NH GRAFCET:
Điề u kiệ n chuyể n tiế p :
Ñi eàu ki eän 1:X0->X1 nhaán nuùt khôûi ñoäng %I 4.16
Ñi eàu ki eän 2: X1->X2 : caûm bi eán C1(%I 4.2) phaùt hi eän chai ñoàng thôøi caûm bi eán
C5(%I 4.3) phaùt hi eän chai coùnöôùc hay chöa
Ñi eàu ki eän 3:X2->X3 : %I 4.18 phaùt hi eän ñaàu naïp ôûvòtrí thaáp
Ñi eàu ki eän 4 : X3->X4 :caûm bi eán C6(%I 4.4) phaùt hi eän chai ñaày
Ñi eàu ki eän 5: X4->X5 : %I 4.19 phaùt hi eän ñaàu naïp ôûvòtrí cao
7
Post
8
Phân bố các ngõ vào ra :
Các ngõ vào Đố i tư ợ ng ngõ ra
%I4.2 Cả m biế n C1 %Q5.0 Đèn báo chạ y
%I4.4 Cả m biế n C6 %Q5.1 Đèn báo dừ ng
%I4.6 Cả m biế n C3 %Q5.16 Vậ n hành băng chuyề n 1
%I4.8 Đầ u nạ p ở vị trí thấ p %Q5.17 Vậ n hành băng chuyề n 2
%I4.9 Đầ u nạ p ở vị trí cao %Q5.18 Hạ đầ u nạ p xuố ng
%I4.16 Khở i độ ng %Q5.19 Nâng đầ u nạ p lên
%I4.17 Dừ ng %Q5.20 Bơ m nén chạ y/dừ ng
%I4.24
Cả m biế n phát hiệ n
két A không trố ng
%Q5.24 Giả i phóng két A
%X1: chạ y băng chuyề n 2.
%X2: hạ đầ u nạ p.
%X3: bơ m nư ớ c vào chai.
%X4: nâng đầ u nạ p lên.
Khi nhấ n %I4.16 thì băng chuyề n 2 (%Q5.17) chạ y liên tụ c và không dừ ng.
Bộ đế m %C2 đế m đế n 2 để phân biệ t chai chẵ n và chai lẻ . Verrin phân loạ i tác độ ng sau
mỗ i lầ n bộ đế m C2 đế m đủ .
Bộ đế m %C0 đế m số chai vào két có đủ 6 chai hay chư a. Nế u đủ thì giả phóng két A.
Bộ đế m %C1 đế m số chai vào két có đủ 6 chai hay chư a. Nế u đủ thì giả phóng két B.
BAØI 7BOÄKHÔÛI ÑOÄNG MEÀM COÂNG NGHI EÄP
9
BOÄBI EÁN TAÀN
I – MUÏC ÑÍ CH :
 Tìm hi eåu caùc thoâng soácuûa ñoäng cô vaømaùy phaùt thöïc taäp
 Tìm hi eåu veàboäbi eán taàn ATV58
 Thöïc taäp caùc baøi taäp veàboäbi eán taàn
I I – BAÙO CAÙO :
Tìm hiể u các chứ c năng củ a ATS46
Di spl ay Menu Adj ust Menu Dri ve Menu
rdy Var State ACC Accel erati on (s) UnS Nom.Motor.Vol t (V)
FrH Freq.Req (Hz) dEC Deccel erati on (s) FrS Nom.Motor Freq (A)
rFr Output Freq (Hz) LSP Low Speed (Hz) nCr Nom.Motor Current (A)
Spd MSpeed(RPM) HSP Hi gh Speed (Hz) nSP Nom.Motor Speed (RPM)
LCr Motor Current (A) FLG Gai n cos cos
ULn Mai nsVol tage (V) StA Stabi l i ty tUn Auto Turi ns
tHr Motor Thermal (%) LtH Therm Current (A) tFr MaxFreq (Hz)
tHd Dri ve Thermal (%) tdC DC I nj Ti me (s) brA DecRampdapt
LFt Last Faul t UFr I R compens (%) Frt Swi tchRamp2 (Hz)
SLP Sl i p Comp (%) rPt Ramp type
SP2 Preset Sp2 (Hz) tL1 Trq Li mi t (%)
SP3 Preset Sp3 (Hz) CL1 I nt-I Li mi t (A)
JPF Jump Freq (Hz) AdC Auto DC I nj
tLS LSP Ti me (s) SFt Sw Freq – type
SFr Sw Freq (kHz)
nrd Noi se Reduct
SPC Sp’ l Motor
Control Menu I /O Faul t Menu
tCC TermStri pcon L12 LI 2 Assi gn Atr Auto Restart
tCt type 2 wi re L13 LI 3 Assi gn OPL Out phase l oss
CrL AI 2 Mi nRef (mA) L14 LI 4 Assi gn I PL I n phase l oss
CrH AI 2 MaxRef (mA) A12 AI 2 Assi gn tHt Therm Prc type
LCC Keypad common r2 R2 Assi gn LFL Lost Fol l ower
PSt Stop Pri ori ty FLr Catch CrFl y
Add Dri ve Aceress Stp Const stop
Fi l e Menu
F15 Fi l e State
F25 Fi l e 2 State
10
F35 Fi l e 3 State
F45 Fi l e 4 State
FOt Operate type
Cod password
 BI EÁN TAÀN ATV58 - BAØI THÖÏC TAÄP 1 :
A-Khaûo saùt moâhình thí nghi eäm, ñi eàn thoâng soákyõthuaät caùc maùy ñi eän vaøo baûng :
ÑOÄNG CÔ MAÙY PHAÙT
50 / 60 Hz / I P5I EC34_5
230 / 240V 50 COLLY
Kw Δ V Y Δ V Y Cosm RPM
1.5 380 / 660 3.8 / 2.2 0.82 1380
400 / 690 3.64 / 2.1 1390
415 / 720 3.52 / 2.1 1400
1.73 460 / 800 3.64 / 2.1 0.82 1690
I P 44
I C 410 I M 1001
CLI SOL / CL.I SOL H / H
TEMP.AMB / TEMP.AMB 40
0
C
I NT.LUBR / I NT.GRAI SS ORE / H
MASSA / MASSE 74 Kg
J 0.032 Kg.m
2
P 3.84 Kw
VEL / VI T 32000 mi m
-1
ARM / ARM 400V / 11.1A
CAMPO / CHAMP 300V / 0.3A
B-Caáp nguoàn cho bi eán taàn vaøthöïc hi eän caùc yeâu caàu sau :
1-Hi eån thò: Haõy l i eät keâcaùc thoâng soáhi eån thòcoùtheåquan saùt ñöôïc : (doøng, aùp,...) trong menu
Di spl ay :
 Lcr : Doøng ñoäng cô (0.0A)
 Spd : Toác ñoäñoäng cô (0 RPM)
 TFr : Taàn soáôûngoõra ñaët vaøo ñoäng cô (0.0 Hz)
 FrH : Taàn soáñaët (5.0 Hz)
 LFt : Thoâng baùo söïcoál oãi cuoái cuøng (0CF)
 tHd : Thoâng baùo traïng thaùi nhi eät cuûa bi eán taàn (64%)
 tHr : Thoâng baùo traïng thaùi nhi eät cuûa ñoäng cô (20
0
)
Caáu hình truyeàn ñoäng l oaïi gì : (Marco conf i gurati on) : Moment (Var Torgue)
2-Ñi eàu khi eån :
Khai baùo vaän toác ñaët l aø1000v/ph (söûduïng phaàn meàm hi eån thòcoùtheåquan saùt ñöôïc.
Xaùc ñònh thoâng soágaùn ñaët caùc ngoõvaøo : Xem menu I / O
 LI 1 : 1 Start (quay thuaän)
 LI 2 : 0 Reverse (quay ngöôïc)
 LI 3 : 0 preset SP (2 toác ñoäñaët)
 LI 4 : 0 preset SP (4 toác ñoäñaët)
 AI 1 : 6 speed ref erence
3.Laáy soál i eäu ñeåxaây döïng gi aûn ñoàU(f ) khoâng taûi :
Taàn soáñaët(Hz)
5 10 20 30 40 50
Us khoâng taûi (V)
280 600 690 730 750 765
-Hi eån thòtaàn soáñaët rFr ñeåñi eàu chænh taàn soáñaët
11
 BI EÁN TAÀN ATV58 - BAØI THÖÏC TAÄP 2 :
Thöïc haønh vôùi caùc haøm chöùc naêng sau :
- Vaän haønh vôùi 4 vaän toác ñaët : f 1 – f 2 – f 3 – f 4, {Hz}
- Vaän haønh vaän toác thaáp coùñònh thì : tl S, {s}
Phöông aùn f 1, {Hz} f 2, {Hz} f 3, {Hz} f 4, {Hz} tl S, {s}
3 8 16 32 48 4
A. Vaän haønh theo boán toác ñoäñaët tröôùc
 Gaùn chöùc naêng I / O (vaøo menu I / O)
- Li 3 : 2 vaän toác ñaët tröôùc = 2 preset sp
- Li 4 : 4 vaän toác ñaët tröôùc = 4 preset sp
 Hi eäu chænh : (vaøo menu Adj ust) : Ví duï choïn phöông aùn 1 ñeåcaøi ñaët thoâng soánhö
sau :
- SP2 : vaän toác ñaët tröôùc thöù2 : 16 {Hz}
- SP3 : vaän toác ñaët tröôùc thöù3 : 32 {Hz}
- LSP : vaän toác ñaët tröôùc nhoûnhaát : 8 {Hz}
- HSP : vaän toác ñaët tröôùc l ôùn nhaát : 48 {Hz}
 Vaän haønh vaøquan saùt :
 Ñaët caùc coâng taéc AI 1 = 0, Val i d = 1
 Khi chuyeån coâng taéc LI 1 = 1 : ta thaáy ñoäng cô quay vôùi vaän toác 372 RPM khi f
ref
= 8Hz
 Khi chuyeån coâng taéc LI 1 = 1, LI 3 = 1 : ta thaáy ñoäng cô quya vôùi vaän toác 480
RPM khi f
ref
= 16Hz
 Khi chuyeån coâng taéc LI 1 = 1, LI 4 = 1 : ta thaáy ñoäng cô quya vôùi vaän toác 957
RPM khi f
ref
= 32Hz
 Khi chuyeån coâng taéc LI 1 = 1, LI 3 = 1, LI 4 = 1 : ta thaáy ñoäng cô quya vôùi vaän toác
1440 RPM khi f
ref
= 48Hz
¬ Töông töï choïn thoâng soáñeåcaøi ñaët hi eäu, chænh vaøvaän haønh, quan saùt cho caùc
phöông aùn coøn l aïi .
B. Vaän haønh vôùi toác ñoäñaët tröôùc coùñònh thì:
 Hi eäu chænh (vaøo menu Adj ust) :
12
- tl S : Choïn 4s (ví duïchoïn thôøi gi an ñònh thì theo phöông aùn 3)
 Vaän haønh vaøquan saùt ;
- Chuyeån bi eán trôûAI 1 = 0, Val i d = 1
- Chuyeån coâng taéc LI 1 = 4, theo doõi thôøi gi an vaän haønh vaän toác nhoûnhaát ñöôïc ñònh
thì tröôùc 4s : ta thaáy töøl uùc khôûi ñoäng cho ñeán l uùc ñoäng cô ñaït vaän toác thaáp ñaët tröôùc
thì maát heát 4s.
 BI EÁN TAÀN ATV58_ BAØI THÖÏC TAÄP 3
1) Thöïc haønh 1 : Quy ñònh caáu hình ñi eàu khi eån 3 daây (3 wi res) (gi aûi thích tín hi eäu ñi eàu
khi eån daïng xung) vaøthöïc hi eän thöûnghi eäm :
 Menu Ñi eàu khi eån (vaøo Control menu) : Choïn TermStri pCon (quy ñònh caáu hình baûng
ñi eàu khi eån) –tCC = 3W, nhaán Prog ñeåcaäp nhaät.
 Gaùn ñaët I / O (vaøo I / O menu) :
- LI 1 : Stop (l uoân l uoân = 1 khi vaän haønh ñoäng cô)
- LI 2 : Quay thuaän.
- LI 3 : Quay ngöôïc.
 Vaän haønh : chuyeån coâng taéc LI 1 = 1 ;
- Taùc ñoäng baät taét LI 2 (ñeåtaïo tín hi eäu ñi eàu khi eån daïng xung) : quan saùt ta thaáy ñoäng
cô quay theo chi eàu thuaän.
- Taùc ñoäng baät taét LI 3 (ñeåtaïo tín hi eäu ñi eàu khi eån daïng xung) : quan saùt ta thaáy ñoäng
cô seõñöôïc haõm l aïi roài quay theo chi eàu ngöôïc l aïi (chi eàu thuaän).
2) Thöïc haønh 2 : Quy ñònh caáu hình ñi eàu khi eån töøthi eát bòhoäp thoaïi vaøthöïc nghi eäm thöû
nghi eäm.
 Menu ñi eàu khi eån (vaøo Control menu) : Choïn LCC : Keypad comm. = YES. Nhaán Prog
ñeåcaäp nhaät.
 Vaän haønh : chuyeån coâng taéc LI 1 = 1
- Choïn vaän toác ñaët : LFR_ taêng gi aûm duøng phím nhaán : choïn 30 Hz
- Thöïc hi eän :
Nhaán Run ta thaáy ñoäng cô quay
Nhaán FWD / RV ta thaáy ñoäng cô ñaûo chi eàu quay.
Nhaán STOP ñoäng cô döøng quay.
 BI EÁN TAÀN ATV58_ BAØI THÖÏC TAÄP 4
1) Quy ñònh caáu hình bi eán taàn : Hancl i ng (Naâng haï)
Vaøo Macro Conf i gurati on ÷ choïn Hancl i ng
2) Vaän haønh nhanh hôn / chaäm hôn :
 Gaùn chöùc naêng I / O (vaøo I / O menu) :
- LI 3 : nhanh hôn (+speed)
- LI 4 : chaäm hôn ( - speed)
 Hi eäu chænh : (vaøo Adj ust menu) :
- LSP : vaän toác ñaët tröôùc nhoûnhaát : 10 Hz
- HSP : vaän toác ñaët tröôùc cao nhaát : 40 Hz
 Vaän haønh :
- Ñaët bi eán trôûAI 1 = 10 V
- Chuyeån coâng taéc LI 1 = 1 trong khoaûng thôøi gi an ngaén roài traûveà0 : quan saùt ta thaáy ñoäng
cô taêng toác nhanh theo nhi eàu khoaûng toác ñoäñi eàu naøy phuïthuoäc vaøo vi eäc chuyeån coâng taéc LI 3
13
nhöng khi ñoäng cô ñaõñaït ñeán toác ñoäñaët tröôùc l aø40 Hz thì vi eäc chuyeån coâng taéc LI 3 khoâng
coøn yùnghóa nöõa.
- Chuyeån coâng taéc LI 1 = 1 trong khoaûng thôøi gi an ngaén roài traûveà0 : quan saùt ta thaáy ñoäng
cô cuõng gi aûm toác theo töøng khoaûng phuïthuoäc vaøo vi eäc chuyeån coâng taéc LI 4.
Chuùthích : Neáu caàn ghi nhôùvaän toác caøi , quy ñònh theâm Str = Yes (menu Control )
3) Thöïc haønh vôùi söôøn keùp vaän toác:(vaøo menu Dri ve)
 Chuyeån söôøn theo ngöôõng taàn soáFx (Frt) : ñoäng cô taêng toác theo söôøn toác ñoäthöùnhaát
, khi ñaït ngöôõng taàn soáñaët töï ñoäng chuyeån sang taêng toác theo söôøn toác ñoäthöùhai .
Chuùyùquy ñònh thôøi gi an khôûi ñoäng , vaän toác ñaët cho phuøhôïp.
 Chuyeån söôøn theo taùc ñoäng ngoõvaøo l ogi c LI x : ñoäng cô ñang taêng toác theo söôøn toác
ñoäthöùnhaát, khi chuyeån coâng taéc LI x sang vò trí ON,ñoäng cô chuyeån sang taêng toác
theo söôøn toác ñoäthöùhai .Chuùyùquy ñònh thôøi gi an khôûi ñoäng,vaän toác ñaët cho phuøhôïp.
BAØI 8 TUÛ ÑIEÄN HAÏ THEÁ VAØ CAÙC THIEÁT BÒ
ÑOÙNG CAÉT
14
I -MUÏC TI EÂU:
 Naém ñöôïc caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa moät tuûhaïaùp
 Hi eåu ñöôïc caùc chöùc naêng cô baûn cuûa caùc khí cuïbaûo veä, ñi eàu khi eån , caùch l y,ño l öôøng
vaøhi eån thò.
 Noái keát caùc khí cuï.
I I -BAÙO CAÙO:
Tuûñi eän haïtheá
15
SƠ ĐỒ KHỐ I
MASTER PACT
M12N1 STR58U
Q031
Vi gi l ohm
System
XM200
Di gi pact
PM
Di gi pact
UM100
Di gi pact
I M100
Di gi pact
CLS150
A031 Q061 A051 A052 A054
Di gi pact
DC 150
Mul ti 9
CMV
l egrand
04884
Mul ti 9
CMA
Mul ti 9
C60L
C20A
l egrand
04884
Mul ti 9
D_0.5A
Mul ti 9
D_0.5A
Mul ti 9
D_1A
A053 S051 S052 Q042 W041 W051 Q051 Q071 Q072
Mul ti 9
D_1 A
Q052
Di gi pact
DC 150
Mul ti 9
CMV
l egrand
04884
Mul ti 9
CMA
Mul ti 9
C60L
C20A
l egrand
04884
Mul ti 9
D_0.5A
Mul ti 9
D_0.5A
Mul ti 9
D_1A
A032 Q041 A041 A041 Q043 F041 Q045 Q044
Vi sucompact
NS250
Q033 Q032 T071 T051
Compact
C801N
ABL-6TD16G
MBA Cách l y
ABL-6TD16G
MBA Cách l y
STR 35SE
Vi gi l ohm
Cardew
ABL – 6RF 2410
MBA Cách ly
T072
Vi gi rex
Tore MA120
Q034 A032
16
* ÑAËC ÑI EÅM VEÀCHÖÙC NAÊNG CUÛA MOÄT SOÁTHI EÁT BÒTRONG TUÛ
CB MASTERPACT
MASTERPACT-M12N1 STR58U
1) Ñaëc ñi eåm :
 Ñöôïc söûduïng ñeåbaûo veävaøñi eàu khi eån maïng haïaùp doøng töø800A ñeán 6300A
 Coù3 hoaëc 4 cöïc, hoaëc thaùo l aép ñöôïc, ñöôïc l aép ñaët trong tuûphaân phoái haïaùp
 Phuøhôïp vôùi ti eâu chuaån quoác teáI EC 947-2
 Ñöôïc trang bòcô caáu taùc ñoäng ñi eän töû(tri p uni t) thöïc hi eän caùc chöùc naêng cô baûn
nhö baûo veävaøcaùc chöùc naêng phuïnhö quaûn l yù, baùo hi eäu vaøño l öôøng.
2) Ñaëc tính :
Maõhi eäu I n (A)
I cu (kA rms)
N1
H1 H2
M08 800 40 65 100
M10 1000 40 65 100
M12 1250 40 65 100
M16 1600 40 65 100
M20 2000 55 75 100
M25 2500 55 75 100
M32 3200 75 100
M40 4000 75 100
M50 5000 100 100
M63 6300 100 100
Khaûnaêng caét (I cu) :
N : thoâng thöôøng
H : naâng cao
L : ñaëc bi eät cao
17
3) Caùc kyùhi eäu maët tröôùc :
1 Nuùt nhaán OFF (O)
2 Nuùt nhaán ON (I )
3 Khoaùbaèng chìa
4 Khoaùcoång
5 Caàn ñi eàu khi eån neùn l oøxo baèng tay
6 Boäñeám soál aàn vaän haønh
7 Khoaùôûvòtrí môû(O)
8 Tay quay
9 Chæthòvòtrí vaän haønh
10 Khoaùbaèng oåôûcaùc vòtrí vaän haønh
11 Chætraïng thaùi l oøxo
12 Chæthòtraïng thaùi caùc ti eáp ñi eåm ñoäng l öïc
13 Hi eån thòcô traïng thaùi taùc ñoäng nhaûdo söïcoá.
18
4) Cô caáu taùc ñoäng caét STR58U
 Ñaëc tính baûo veä
 Caùc chöùc naêng :
 Hi eån thòsöïcoá
 Hi eån thòtraïng thaùi ti eàn taùc ñoäng khi quaùtaûi
 Ño doøng
 Töïgi aùm saùt (nhi eät ñoänoäi )
 Hi eån thòtraïng thaùi söïcoá(F)
 Ti eáp ñi eåm baùo söïcoádaïng choïn l oïc (V)
 Choïn l oïc l ogi c (Z)
 Ñi eàu khi eån taûi (R)
 Gi ao ti eáp (COM)
 Kyùhi eäu
1 Ñeøn baùo daïng nhaán : hi eån thòtraïng thaùi taùc ñoäng söï coá, chæcho pheùp ñoùng CBU sau
khi reset.
2 Choïn ki eåu söïcoábaùo hi eäu:L:quaùtaûi ; I : ngaén maïch daïng caét töùc thôøi , T : pha chaïm ñaát.
3 Ño doøng ñi eän hi eän thòdaïng soá.
4 Chæthò% mang taûi (%I r)
5 Ñònh möùc baûo veäcöïc ñaïi
6 HI eän thòñeøn quaùtaûi
7-8 Ngöôõng taùc ñoäng caét ngaéng maïch.
9 Ñònh thì baûo veäquaùtaûi
10 Ngöôõng taùc ñoäng caét ngaén maïch
11 Ñònh thì baûo veängaén maïch
12 Hi eäu chænh ghi nhôùtraïng thaùi nhi eät sau taùc ñoäng caét
13 Ngöôõng taùc ñoäng caét doøng ngaéng maïch tròsoál ôùn (caét töùc thôøi )
14 Ngöôõng taùc ñoäng caét doøng söïcoáchaïm ñaát
15 ñònh thì taùc ñoäng caét söïcoáchaïm ñaát.
16 Vòtrí ñeåghi caùc thoáng soáchænh ñònh
17-18 Hi eäu chænh ñi eàu khi eån tay
19 Thöûnghi eäm
20 Pi n ñeål öu tröõcaùc hi eän thòsöïcoá
21 Vòtrí keïp chì (ni eâm phong)
22 Xoaùtín hi eäu söïcoáhoaëc ñi eàu khi eån pi n
23 Hi eän thòsöïcoál aàn gaàn nhaát.
24 Hi eän thòñeøn taùc ñoäng söïcoáquaùtaûi , ngaén maïch, chaïm ñaát.
19
RELAY VI GI REX RH328AP
CB I D Vi gi C60 NS250 RH10A RH328AP
Vi sucompact Vi gi rex Vi gi rex
1) Chöùc naêng :
 Söûduïng cho maïng haïaùp : TT, I T, TNS.
 Baûo veä
 Choáng chaïm ñi eän gi aùn ti eáp.
 Choáng nguy cô gaây chaùy
 Baûo veäñoäng cô
 Phoái hôïp vôùi bi eán doøng (ki eåu A hoaëc OA), rôøl e RH328AP seõtaùc ñoäng l eân khkí
cuï ñoùng caét sau moät khoaûng thôøi gi an ñònh thì cho tröôùc khi phaùt hi eän doøng roø
vöôït quaùngöôõng quy ñònh I Δ n. Ngoaøi ra rôøl e cuõng phaùt tín hi eäu caûnh baùo trong
tröôøng hôïp doøng roøvöôït ñònh möùc I Δ n / 2.
2) Ñaëc tính :
Ngöôõng
 Ñoänhaïy I Δ n / 2 (ngöôõng taùc ñoäng) : 32 ngöôõng töø30mA ñeán 250A
 Ngöôõng caûnh baùo I Δ n / 2
 Ñònh thì taùc ñoäng : 0 ñeán 1s
 Ñònh thì caûnh baùo : 200ms
Caùc ñaëc tính khaùc
 Baùo hi eäu vöôït ngöôõng taùc ñoäng I Δ n baèng ñeøn ñoû
 Hi eän thòcoùñi eän aùp nguoàn baèng ñeøn xanh
 Baùo hi eäu vöôït möùc caûnh baùo baèng ñeøn xam
 Taùc ñoäng caét CB trong tröôøng hôïp maïch baøo veäbòñöùt (daây noái vaøbi eán doøng)
 Choáâng khaûnaêng taùc ñoäng sôùm
Öu ñi eåm
 Baûo veätöông thích vôùi moïi sô ñoànoái ñaát
 Cho pheùp ñaûm baûo tính choïn l oïc doïc ôûnhi eàu caáp
 Möùc caûnh baùo cho pheùp khaéc phuïc söïcoácaùch ñi eän traùch taùc ñoäng caét nguoàn
 Ti eáp ñi eåm caûnh baùo daïng an toaøn khoâng caàn nguoàn phuï
20
CB MULTI 9-C60L
1) Chöùc naêng :
Baûo veächoáng caùc hi eän töôïng quaùdoøng, quaùtaûi , ngaén maïch.
2) Ñaëc ñi eåm :
 Ñònh möùc ; 0.5 ñeán 63 hi eäu chænh ôû40
0
C
 Ñi eän aùp söûduïng : 440V AC
 Khaûnaêng caét ngaén maïch : theo ti eâu chuaån I EC 947-2 (O-CO)
 Ñoùng nhanh – cho pheùp haïn cheádoøng khôûi ñoäng ôûmoät soátaûi
 Chöùc naêng caùch l y – hi eän thòroõtraïng thaùi caét
 Ñaëc tuyeán caét : ñöôøng cong C (bình thöôøng), B (phoái hôïp vôùi baûo veächoáng
chaïm ñi eän gi aùn ti eáp), Z (baûo veämaïch ñi eän töûSCR, TRI AC, DI ODE, K (ñoäng
cô, maùy bi eán aùp).
 Taùc ñoäng caét töø: C : 7 – 10I n ; 3.2 – 4,8I n ; Z : 2,4 – 3.6I n ; K : 10 – 14I n.
VI GI LOHM XM200(CPI ) – THI EÁT BÒÑO CAÙCH ÑI EÄN
1) ÖÙng duïng : Söûduïng cho maïng haïtheá
2) Chöùc naêng :
 Cung caáp nguoàn aùp xoay chi eàu taàn soá2.5Hz gi öõa heäthoáng vaøñaát
CAÙC LOAÏI CB C60N VAØCB C60L
Vi gi ohm system XM200
21
 Ño caùch ñi eän töøgi aùtròdoøng ñöa vaøo heäthoáng. XM200 thöïc hi eän pheùp ño ñi eän trôûcaùch
ñi eän vaøñi eän dung heäthoáng so vôùi ñaát.
 Hi eän thògi aùtròcaùch ñi eän daïng soábaèng heäthoáng ñeøn LED 7 ñoaïn.
 Ngöôøi söûduïng coùtheåthi eát l aäp 2 gi aùtròngöôõng
 Ngöôõng caûnh baùo Sp : Khi caùch ñi eän thaáp hôn ngöôõng naøy, rôøl e seõtaùc ñoäng vaøtín
hi eäu ñeøn seõbaùo hi eäu ôûmaët tröôùc.
 Ngöôõng söï coáSd : Khi caùch ñi eän thaáp hôn ngöôõng naøy, rôøl e seõtaùc ñoäng vaøtín hi eäu
seõbaùo hi eäu ôûmaët tröôùc.
 Hi eån thòsöïcoáthoaùng qua baèng ñeøn vaøghi nhaän gi aùtrònaøy.
 Caùc phím nhaán cho pheùp :
 Nhaäp caùc gi aùtròngöôõng
 Hi eån thòñi eän dung so vôùi ñaát
 Hi eån thòsöïcoáthoaùng qua
 Nhaäp caùc gi aùtròñònh thì
3) Caùc kyùhi eäu :
1 Hi eän thòcaùc gaùi tròcaùch ñi eän heäthoáng r hoaëc tham khaûo caùc thoâng soákhaùc
2 Ñeøn ñoûtöïchuaån ñoaùn. Hi eän thòsöïcoáhoûng hoùc CPI
3 Ñeøn saùng khi coùsöïcoáthoaùng qua
4 Hi eån thògi aùtròR bôûi 3 ñeøn
5 Naép ñaäy ngaên ngöøa thay ñoåi thoâng soáhi eäu chænh.
6 Phím hoäi thoaïi cho pheùp :
 Hi eän thògi aùtròñi eän dung.
 Nhaäp caùc gi aùtròngöôõng.
 Hi eän thò3 gi aùtròcuoái cuûa R do söïcoáthoaùng qua.
 Nhaäp gi aùtròñònh thì.
HEÄTHOÁNG ÑO LÖÔØNG DI GI PACT – PM150
1) Chöùc naêng :
 Ño tròhi eäu duïng (thöïc) ñi eän aùp, doøng, taàn soá, coâng suaát, heäsoácoâng suaát
 Ño heäsoámeùo daïng toaøn phaàn (THD) ñi eän aùp, doøng.
 Tính toaùn coâng suaát phaûn khaùng vaøcoâng suaát thöïc.
 Ñi eàu khi eån 2 ti eáp ñi eåm rôøl e khi vöôït ngöôõng coâng suaát, heäsoácoâng suaát, ñi eän aùp
hoaëc doøng ñi eän, nhaèm baùo hi eäu hoaëc ñoùng ngaét maïch.
 Thöïc hi eän cheáñoägi ao ti eáp theo hình thöùc Modbus / JBUS thoâng qua boäthu thaäp döõ
l i eäu DC150.
2) YÙnghóa caùc kyùhi eäu :
1 Ñoïc gi aùtròñi eän aùp vaøheäsoámeùo daïng.
2 Ñoïc gi aùtròdoøng vaøheäsoámeùo daïng.
Di gi pact PM 150
22
3 Thoâng baùo thoâng ti n chìm treân maøn hình ti nh theål oûng : hi eån thòcaùc gi aùtròño khaùc nhau.
4 Ñoïc gi aùtròtaàn soávaøheäsoámeùo daïng.
5 Ñoïc gi aùtròcoâng suaát vaønaêng l öôïng.
6 Nuùt quy ñònh thoâng soá
7 & 8 Nuùt hi eäu chænh thoâng soá.
9 Nuùt nhaäp (conf i rm) thoâng soáñöôïc choïn.
HEÄTHOÁNG DI GI PACT – THI EÁT BÒTHU THAÄP DÖÕLI EÄU DC150
Chöùc naêng :
 Taäp trung taát caûcaùc thoâng ti n cung caáp töøcaùc thi eát bògi ao ti eáp khaùc nhau
 Trung taâm ño l öôøng PM150
 Caùc ti eáp ñi eåm phuïvaøñi eàu khi eån töøxa cuûa caùc thi eát bògi ao ti eáp
 Gi ao di eän caûnh baùo vaøñi eàu khi eån SC150
 ATS chuyeån nguoàn daïng UA
Caùc thoâng ti n truyeàn veàmaùy chuûPC hoaëc PLC döôùi hình thöùc gi ao ti eáp ModBUS /
JBUS.
 Ghi nhaän söï thay ñoåi traïng thaùi ñoùng caét cuûa caùc CB gi ao ti eáp ñeåthi eát l aäp gi aûn ñoà
thôøi gi an caùc söïki eän.
 Cung caáp nguoàn 24 V vaø15 V cho caùc thi eát bògi ao ti eáp vaøbus noäi
 Quy ñònh ñòa chæcho caùc thi eát bògi ao ti eáp (coùtheåquaûn l yù48 nhaùnh)
HEÄTHOÁNG DI GI PACT – THI EÁT BÒÑO ÑI EÄN AÙP UM100
1) Chöùc naêng :
 Ño ñi eän aùp xoay chi eàu töø0 ñeán 690V
 Ñeåñoïc caùc gi aùtrò ñi eän aùp pha-pha hoaïc pha- trung tính söûduïng boäphaän chuyeån
maïch CMV.
2) Ñaëc tính ñi eän :
Ñi eän aùp ño khoâng caàn söûduïng bi eán ñi eän aùp : 0 – 690
Taàn soá 45 – 65 Hz
Ñoächính xaùc ± 1% taàm ño, ± 1 soá
Di gi pact DC150
Di gi pact UM 100
23
Ñi eän aùp nguoàn nuoâi 48 - 120 VDC, hoaëc 115 - 415VAC
HEÄTHOÁNG DI GI PACT – THI EÁT BÒÑO DOØNG ÑI EÄN I M100
1) Chöùc naêng :
 Ño doøng xoay chi eàu töø0 ñeán 8000A.
 Coùtheåño doøng tröïc ti eáp doøng xoay chi eàu 5A, hoaëc doøng xoay chi eàu ñeán gi aùtrò
8000A neáu söûduïng bi eán doøng.
 Ñeåñoïc gi aùtròdoøng qua caùc pha söûduïng boäphaän chuyeån maïch CMA
2) Ñaëc tính ñi eän :
Doøng do ñöôïc 5 – 8000A
Taàn soá 45 – 65Hz
Ñoächính xaùc ±1% taâm ño, ± 1 soá
Ñi eän aùp nguoàn nuoâi 48 - 120 VDC, hoaëc 115 - 415VAC
I I I – CHÆNH ÑÒNH DAÏNG CAÉT QUAÙTAÛI CHO CB TOÅNG (MASTERPACT) :
Chỉnh định dòng cắ t quá tả i và ngắ n mạ ch cho CB Masterpact cho dòng tính toán I
r
= 800A.
Ta có :
64 . 0
1250
800
800
0
0 0
= = > ¬
= > - =
n
tt
tt n
I
I
K
I K I I
Vớ i : K
0
: hệ số chỉnh thô
I
n
= 1250 A
Các giá trị củ a K
0
và K
r
:
K
0
0,5 0,63 0,8 1
K
r
0,8 0,85 0,88 0,9 0,92 0,95 0,98 1
Giả sử chọ n K
0
= 0,8, khi đó I
0
= K
0
.I
n
= 0,8.1250 = 1000A
8 . 0
1000
800
0
0
= = > ¬
> - =
I
I
K
I I K I
tt
r
tt r r
Chỉnh tinh chọ n K
r
= 0,8. Khi đó ta có : I
r
= K
r
. I
0
= 800. Vớ i các giá trị củ a K
0
và K
r
ta có
thể lự a chọ n để chỉnh định giá trị cho phù hợ p vớ i dòng I
r
yêu cầ u.
BAØI 9 TUÛ HÔÏP BOÄ TRUNG THEÁ
DAÕY SAÛN PHAÅM SM6 – 3 ÑEÁN 24 kV
Di gi pact I M 100
24
I -MUÏC ÑÍ CH:
Khả o sát 3 loạ i tủ đố ng cắ t trung thế
I I -BAÙO CAÙO:
1 – Phaïm vi öùng duïng :
 Daõy saûn phaåm SF6 l aøcaùc tuûchöùa thi eát bòñoùng caét coáñònh hoaëc coùtheåthaùo ra söûduïng
khí SF6 :
 Dao caét taûi coùchöùc naêng caùch l y
 Maùy caét Fl uarc SFSet hoaëc SF1
 Khôûi ñoäng töøl oaïi Rol l aûc 400, 400 D
 Dao caùch l y
 SM6 ñöôïc söûduïng trong phaàn trung theácuûa traïm bi eán aùp trung / haï theá, heäthoáng phaân
phoái coâng coäng, traïm phaân phoái hoaëc traïm khaùch haøng vôùi ñi eän aùp ñeán 24 kV.
2 – Caùc khaùi ni eäm :
Li eät keâphaïm vi öùng duïng cuûa caùc tuûl oaïi SM6 trong traïm bi eán aùp trung haï theávaøcaùc
traïm phaân phoái coâng nghi eäp :
 I M, I MC, I MB : tuûchöùa dao caét taûi
25
 EMB : ti eáp ñòa thanh caùi
 PM : dao caét taûi coùcaàu chì
 QM, QMC, QMB : dao caét taûi keát hôïp caàu chì
 CRM : khôûi ñoäng töøhoaëc khôûi ñoäng töøkeøm theo caàu chì.
 DM1-A, DM1-D, DM1-S : maùy caét vôùi moät dao caùch l y.
 DM1-W, DM1-Z : maùy caét vôùi moät dao caùch l y vaøcoùtheåthaùo ra ñöôïc
 DM2 : maùy caét coùhai dao caùch l y
 CM, CM2 : ño l öôøng ñi eän aùp
 GBC-A, GBC-B : ño l öôøng ñi eän aùp vaø(hoaëc) doøng ñi eän
 NSM : cho nguoàn chính vaønguoàn döïphoøng
 GI M : tuûthanh caùi trung gi an
 GEM : tuûmôûroäng
 GBM : tuûkeát noái
 GAM2, GAM : tuûkeát noái caùp ñaàu vaøo
 SM : dao caùch l y
 TM : bi eán aùp töïduøng trung / haïtheá
 Moät soátuûkhaùc.
3 – Öu theácuûa daõy saûn phaåm SM6 :
 Taäp ñoaøn Schnei der El ectri c ñaõcoùhôn 40 naêm ki nh nghi eäm trong vi eäc cheátaïo tuûhôïp
boävaøhôn 25 naêm ki nh nghi eäm söûduïng coâng ngheäSF6 cho thi eát bòñoùng caét.
 TuûSM6 l aøkeát quaûcuûa caùc nghi eân cöùu chuyeân saâu cho pheùp taän duïng taát caûcaùc öu
theácuûa moät coâng ngheähi eän ñaïi ñaõñöôïc ki eåm nghi eäm :
 Khaûnaêng naâng caáp
 Ñoätích hôïp
 Baûo trì
 Saün saøng cho l aép ñaët
 Deãdaøng vaøan toaøn trong vaän haønh
4 – Noäi dung thöïc taäp :
Trong phoøng thöïc taäp chuùng ta seõtìm hi eåu 3 l oaïi cô baûn sau cuûa haõng MERLI NGRI N :
A- Tuûdao caét taûi I M :
Đây là loạ i thô sơ nhấ t chỉ chứ a dao cắ t tả i, đóng cắ t bằ ng tay, chủ yế u sử dụ ng cơ cấ u cơ
khí để đóng cắ t tả i. Có thể đóng cắ t tiế p đấ t bằ ng tay. Sử dụ ng khí SF6 dậ p hồ quang.
Thiế t bị cơ bả n:
 Dao cắ t tả i và tiế p địa.
 Thanh cái 3 pha.
 Bộ truyề n độ ng CIT
 Đầ u nố i cho cáp loạ i khô
a. Thoâng soá:
Kyùhi eäu : HN 64S41 – I EC 298
+ ñaëc tính kyõthuaät EDF : HN 64S41
+ ti eâu chuaån : I EC 298
 Ñi eän aùp ñònh möùc : U
n
= 24 kV
 Ñi eän aùp cuûa l öôùi : U
s
= 24 kV
 Ñi eän aùp caùch ñi eän : U
w
= 125 kV
 Doøng caét : U
th
= 16 kA
 Doøng caét cöïc ñaïi : U
ma
= 40 kA
26
 Doøng ñi eän ñònh möùc : U
n
= 630 A
 Taàn soá: f = 50 / 60 Hz
b. Caùc khoang cô baûn :
Khoang thanh caùi : ba thanh caùi ñöôïc ñaáu song song vaøbaét vaøo phaàn treân cuûa thi eát bòñoùng
caét nhôøchuïp phaân boátröôøng coùgaén oác si eát vôùi doøng ñònh möùc l aø630 A.
Khoang thi eát bòñoùng caét : beân trong chöùa 3 ti eáp ñi eåm quay ñöôïc ñaët trong moät voûkín chöùa
ñaày khí SF6 thoaûmaõn yeâu caàu “ heäthoáng aùp suaát kín” vôùi aùp suaát töông ñoái 0.4 bar.
 LBS chæcoùtheåôûmoät trong 3 vòtrí “ ñoùng” , “ môû” hoaëc “ noái ñaát” nhö moät khoùa l i eân ñoäng
töïnhi eân ngaên chaën caùc hoaït ñoäng sai
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí môû:
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí ñoùng :
 Vi eäc quay cuûa ti eáp ñi eåm ñoùng ñöôïc ñi eàu khi eån bôûi moät boäcô hoaït ñoäng nhanh ñoäc l aäp
vôùi toác ñoäthao taùc cuûa ngöôøi vaän haønh
 Thi eát bòkeát hôïp gi öõa chöùc naêng caét doøng vaøchöùc naêng caùch l y
27
Khoang caùp vaøthi eát bòñoùng caét (ñoái vôùi maùy caét) : caùp cuûa l öôùi ñöôïc noái vaøo ñaàu döôùi
cuûa dao caét taûi , coùti eát di eän 300 mm
2
cho tuûl oävaøo hoaëc l oära 630 A
Khoang cô caáu truyeàn ñoäng : l aøboäcô theåthao taùc dao caét taûi , dao noái ñaát, caùc chæthò
töông öùng vòtrí cuûa chuùng vaø3 ñeøn baùo ñi eän cho ba pha; boäcô naøy ñöôïc thao taùc baèng tay
(baèng caàn thao taùc, ñöôïc thi eát keávôùi cô caáu choáng doäi nhaèm ngaên ngöøa khaûnaêng dao caét taûi
hoaëc ti eáp ñòa môûra ngay sau thao taùc ñoùng)
Daây daãn ñöa ra 3 ñeøn hi eån thòcho 3 pha
c. Sô ñoànoái daây heäthoáng :
28
d. Nguyeân l yùhoaït ñoäng :
 Thao taùc ñoùng : do LBS nhö l aømoät khoùa l i eân ñoäng neân dao ti eáp ñòa phaûi ñöôïc môûra
tröôùc thì dao caét taûi môùi coùtheåñoùng l aïi ñöôïc.
 Thao taùc môû: dao caét taûi ñöôïc môûnhôøboäcô taùc ñoäng nhanh theo chi eàu ngöôïc l aïi
(ngöôïc chi eàu ki m ñoàng hoà) vaøsau ñoùphaûi ñoùng ti eáp ñòa ñeåñaûm baûo an toaøn.
B- Tuûdao caét taûi keát hôïp caàu chì QM :
a. Thoâng soá:
Kyùhi eäu : HN 64S41 – I EC 298
+ ñaëc tính kyõthuaät EDF : HN 64S41
+ ti eâu chuaån : I EC 298
 Ñi eän aùp ñònh möùc : U
n
= 24 kV
 Ñi eän aùp cuûa l öôùi : U
s
= 24 kV
 Ñi eän aùp caùch ñi eän : U
w
= 125 kV
 Doøng caét : U
th
= 16 kA
 Doøng caét cöïc ñaïi : U
ma
= 40 kA
 Doøng ñi eän ñònh möùc : U
n
= 630 A
 Taàn soá: f = 50 / 60 Hz
-Cầ u chì :
Fuse type : DIN
I
nmax
= 125 A
Dao cắ t tả i kế t hợ p cầ u chì. Có thể đóng cắ t tiế p đấ t, đóng cắ t bằ ng tay như ng có thể cắ t
bằ ng nút nhấ n. Sử dụ ng khí SF6 dậ p hồ quang.
Thiế t bị cơ bả n:
 Dao cắ t tả i và tiế p địa.
 Thanh cái 3 pha.
 Bộ truyề n độ ng CI1.
 Thiế t bị vớ i 3 cầ u chì vớ i chố t tác độ ng loạ i UTE hoặ c loạ i DIN.
29
b. Caùc khoang cô baûn :
 Khoang thanh caùi : ba thanh caùi ñöôïc ñaáu song song vaøbaét vaøo phaàn treân cuûa thi eát bò
ñoùng caét nhôøchuïp phaân boátröôøng coùgaén oác si eát vôùi doøng ñònh möùc l aø630 A.
 Khoang thi eát bòñoùng caét : beân trong chöùa 3 ti eáp ñi eåm quay ñöôïc ñaët trong moät voûkín
chöùa ñaày khí SF6 thoaûmaõn yeâu caàu “ heäthoáng aùp suaát kín” vôùi aùp suaát töông ñoái 0.4 bar.
LBS chæcoùtheåôûmoät trong 3 vòtrí “ ñoùng” , “ môû” hoaëc “ noái ñaát” nhö moät khoùa l i eân ñoäng töï
nhi eân ngaên chaën caùc hoaït ñoäng sai
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí môû:
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí ñoùng :
 Vòtrí noái ñaát :
 Vi eäc quay cuûa ti eáp ñi eåm ñoäng ñöôïc ñi eàu khi eån bôûi moät boäcô hoaït ñoäng nhanh ñoäc l aäp
vôùi toác ñoäthao taùc cuûa ngöôøi vaän haønh
 Thi eát bòkeát hôïp gi öõa chöùc naêng caét doøng vaøchöùc naêng caùch l y
 Khoang caùp vaøthi eát bòñoùng caét (ñoái vôùi maùy caét) : caùp cuûa l öôùi ñöôïc noái vaøo ñaàu
döôùi cuûa boägaén caàu chì (chuïp ñôõcaàu chì), coùti eát di eän 300 mm
2
cho tuûl oävaøo hoaëc l oära
630 A.
30
 Khoang cô caáu truyeàn ñoäng : l aøboäcô theåthao taùc dao caét taûi , dao noái ñaát, caùc chæthò
töông öùng vòtrí cuûa chuùng vaø3 ñeøn baùo ñi eän cho ba pha; boäcô naøy ñöôïc thao taùc baèng tay
(baèng caàn thao taùc, ñöôïc thi eát keávôùi cô caáu choáng doäi nhaèm ngaên ngöøa khaûnaêng dao caét
taûi hoaëc ti eáp ñòa môûra ngay sau thao taùc ñoùng)
b. Nguyeân l yùhoaït ñoäng :
 Thao taùc ñoùng : do LBS nhö l aømoät khoùa l i eân ñoäng neân dao ti eáp ñòa phaûi ñöôïc môûra
tröôùc thì dao caét taûi môùi coùtheåñoùng l aïi ñöôïc.
Ti eáp ñòa ñeåhôû
 Thao taùc môû: dao caét taûi ñöôïc môûnhôøboäcô taùc ñoäng nhanh theo chi eàu ngöôïc l aïi (ngöôïc
chi eàu ki m ñoàng hoà) vaøsau ñoùphaûi ñoùng ti eáp ñòa ñeåñaûm baûo an toaøn.
31
Ti eáp ñòa ñoùng l aïi
C- Maùy caét SF1 :
a. Thoâng soá:
Kyùhi eäu : Seq O-3MN-CO-3MN-CO
 Ñi eän aùp ñònh möùc : U
n
= 24 kV
 Ñi eän aùp cuûa l öôùi : U
s
= 24 kV
 Ñi eän aùp caùch ñi eän : U
w
= 125 kV
 Doøng caét öùng vôùi thôøi gi an 3s : I
sc
= 12.5 kA
 Doøng caét cöïc ñaïi : I
n
= 400 kA
 Doøng ñi eän ñònh möùc : f = 50 Hz
 Taàn soá: p = 0,5 bar
Máy cắ t rút ra đư ợ c, cách ly đơ n. Ta có thể đóng cắ t mộ t cách nhẹ nhàng nhờ vào bộ truyề n
độ ng (quay nạ p lự c nén lò xo, lự c này khi đủ lớ n sẽ nhấ n nút cho đóng tả i). Có thể cắ t bằ ng nút
nhấ n. Sử dụ ng khí SF6 dậ p hồ quang.
b. Thi eát bòñoùng caét :
 Maùy caét SF1 goàm 3 cöïc ri eâng bi eät ñöôïc gaén treân gi aùñôõcuûa boätruyeàn ñoäng. Phaàn
mang ñi eän cuûa moãi cöïc naèm trong voûcaùch ñi eän chöùa ñaày khí SF6.
 Heäthoáng naøy thoûa maõn yeâu caàu ñoái vôùi “ heäthoáng aùp suaát kín” coùtuoåi thoï30 naêm.
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí môû:
32
 Caùc ti eáp ñi eåm ñang ôûvòtrí ñoùng :
c.Nguyeân l yùhoaït ñoäng cuûa maùy caét :
Ñeåmaùy caét hoaït ñoäng thì tröôùc ti eân phaûi tích tröõnaêng l öôïng tích töùc l aøtröôùc khi ñoùng dao
caét taûi l oøxo phaûi ñöôïc neùn l aïi baèng caàn thao taùc hay baèng ñoäng cô.
Loøxo chöa ñöôïc neùn (ti eáp ñi eåm hôû)
33
Loøxo ñöôïc neùn (ti eáp ñi eåm hôû)
Ti eáp ñi eåm ñoùng l aïi
5. Toång keát :
Maùy caét tuûI M Maùy caét tuûQM Maùy caét SF1
Thao taùc
ñoùng
+ duøng caàn thao taùc
(theo chi eàu ki m ñoàng
hoà)
+ Khoâng tích tröõnaêng
l öôïng
+ Duøng caàn thao taùc
(theo chi eàu ki m ñoàng
hoà)
+ Boäcô ñöôïc tích naêng
ñoàng thôøi vôùi l uùc ti eáp
ñi eåm ñöôïc ñoùng
+ duøng nuùt nhaán
nhöng tröôùc heát l oøxo
phaûi ñöôïc neùn l aïi
baèng caàn thao taùc
hoaëc ñoäng cô
+ boä cô ñöôïc tích
naêng
Thao taùc
môû
+ duøng caàn thao taùc
(ngöôïc chi eàu ki m ñoàng
hoà)
+ Duøng nuùt nhaán + duøng nuùt nhaán
Thi eát bò + Khoâng coùoáng chì + Coùoáng chì
Buoàng
daäp hoà
quang
+ Chæcoùmoät buoàng + Chæcoùmoät buoàng + goàm 3 cöïc ri eâng
bi eät ñöôïc gaén treân gi aù
ñôõ cuûa boä truyeàn
ñoäng.
34
6- Trả lờ i các câu hỏ i yêu cầ u.
A. So sánh 2 tủ
a) Giố ng nhau:
Tủ đư ợ c cấ u tạ o từ 5 khoang đư ợ c ngăn cách bở i các vách ngăn kim loạ i hoặ c cách điệ n
1. thiế t bị đóng cắ t : dao cắ t tả i và nố i đấ t và đư ợ c lắ p trong mộ t vỏ kín bơ m đầ y khí SF6
và thoả mãn yêu cầ u “hệ thố ng áp suấ t kín”
2. thanh cái : tấ t cả nằ m trên cùng mặ t phẳ ng ngang, do đó cho phép mở rộ ng trạ m trung
thế và kế t nố i vớ i các thiế t bị hiệ n hữ u
3. đầ u nố i : tiế p cậ n thông qua mặ t trư ớ c, đầ u nố i cho đầ u dư ớ i củ a dao cắ t tả i và đầ u nố i
đấ t ( tủ IM) hoặ c đầ u dư ớ i củ a bộ phậ n gắ n cầ u chì trung thế trong tủ bả o vệ máy biế n
áp (PM và QM)
4. cơ cấ u hoạ t độ ng : là bộ cơ để thao tác dao cắ t tả i nố i đấ t và các chỉ thị tư ơ ng ứ ng vị trí
củ a chúng. Bộ cơ này có thể lắ p thêm mô tơ (tuỳ chọ n)
5. khoang hạ áp : gồ m hàng kẹ p (nế u có mô tơ ) , cầ u chì hạ thế và các thiế t bị rơ le hợ p
bộ . Nế u cầ n không gian lớ n hơ n, có thể đặ t thêm mộ t khoang hạ thế trên đỉnh tủ .
Về cơ bả n là 2 tủ giố ng nhau.
Hai tủ có 3 đèn báo để báo có điệ n ứ ng vớ i 3 pha.
Điệ n áp trên thanh cái là 24 kV sau khi qua sứ đỡ còn 220 V .Vậ y trong sứ cách điệ n có bộ phậ n
cầ u phân áp.
Ngoài ra trong tủ còn có thanh điệ n trở để sư ở i nhằ m mụ c đích là làm cho khí trong tủ không bị
lẫ n hơ i nư ớ c.
b) Khác nhau:
1. Mộ t tủ có bộ đế m số lầ n đóng cắ t ,mộ t tủ không có
2. Mộ t tủ có nút nhấ n tiế p điể m, mộ t tủ không có
3. Mộ t tủ có cầ u chì , mộ t tủ không có
4. Tủ không có cầ u chì thì có dòng định mứ c nhỏ hơ n.
c) Tác dụ ng củ a tủ dao cắ t tả i :
Dùng để bả o vệ khi có sự cố như : chố ng ngắ n mạ ch và chố ng quá tả i …
Tủ thư ờ ng đư ợ c đặ t trư ớ c máy biế n áp.
Khi sử a chữ a thì ta cắ t tả i,sau đó đóng tiế p điể m.
B. Máy cắ t SF1 :
Độ kín khí:
Máy cắ t SF6 gồ m ba cự c riêng biệ t đư ợ c gắ n trên giá đỡ củ a bộ truyề n độ ng. Phầ n mang
điệ n củ a mỗ i cự c nằ m trong vỏ cách điệ n chứ a đầ y khí SF6 ở áp suấ t tư ơ ng đố i 0.5 bar
(500 hPa).Hệ thố ng này thoả mãn yêu cầ u đố i vớ i “hệ thố ng áp suấ t kín” có tuổ i thọ 30
năm. Việ c kiể m tra độ rò rỉ luôn đư ợ c thự c hiệ n tạ i nhà máy.
An toàn vậ n hành:
Việ c quá áp suấ t độ t ngộ t đư ợ c giả i trừ bằ ng màng an toàn.