BAØI 1

ÑIEÀU KHIEÅN QUAÙ TRÌNH PHAÂN LOAÏI VAØ ÑEÁM SAÛN PHAÅM

I- MUÏC ÑÍCH:
-Tìm hieåu veà boä PLC S7 – 200, CPU 212; taäp leänh vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32 (chuù yù ñoïc tröôùc caùc leänh veà xöû lyù Bit, Set, Reset, Timer (TON), Counter (CTU)). -Tìm hieåu veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng cô, contactor,.. -Thöïc taäp vôùi caùc thieát bò coâng nghieäp vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC.

II- NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP:
-Soá saûn phaåm caàn ñeám cho moãi thuøng haøng laø 10 .Trong ñoù coù toái thieåu (10-C2=10 -3 =7).Soá saûn phaåm loaïi ngaén vaø loaïi daøi khoâng ñöôïc vöôït quaù 3 saûn phaåm trong soá 10 saûn phaåm cho moãi thuøng haøng. -Quaù trình baét ñaàu khi nhaán nuùt START (NO) ñeå khôûi ñoäng day chuyeàn (M=1) -Chôø T1=3s ñeå day chuyeàn chaïy oån ñònh.Sau ñoù cho pheùp ñöa saûn phaåm vaøo (EN=1) -Baét ñaàu quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm: *Saûn phaåm vöøa (R=0) ,soá saûn phaåm taêng leân 1 *Khoâng phaûi saûn phaåm vöøa: -Neáu trong giôùi haïn cho pheùp (<=4 saûn phaåm trong moãi thuøng) thì xem nhö saûn phaåm (R=0) vaø soá saûn phaåm taêng leân 1 -Neáu vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp thì xem nhö pheá phaåm vaø xuaát tín hieäu loaïi boû (R=1) ñoàng thôì taêng toång soá pheá phaåm leân 1 -Phaân loaïi pheá phaåm loaïi ngaén (RS=1,RL=0) vaø loaïi daøi (RS=0, RL=1) thay cho tín hieäu loaïi boû R.Neáu laø saûn phaåm thì (RS=0, RL=0).(Remove Short :RS ,Remove Long :RL) -Ñoàng thôøi ñeám rieâng toång soá pheá phaåm loaïi ngaén vaø toång soá pheá phaåm loaïi daøi trong suoát thôøi gian laøm vieäc -Khi ñaõ ñuû soá saûn phaåm yeâu caàu cho thuøng haøng thì xuaát tín hieäu baùo ñaày (FULL=1) vaø taïm döøng ñöa saûn phaåm vaøo baêng chuyeàn (EN=0) -Chôø T2=3s ,sau ñoù xoaù boä ñeám ,reset tín hieäu baùo ñaày (FULL=0 ) ;cho saûn phaåm chaïy vaøo (EN=1) vaø töï ñoäng tieáp tuïc chu kyø môùi quaù trình phaân loaïi vaø ñeám -Nhaán nuùt STOP (NO) ñeå döøng daây chuyeàn.

1

III-BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP:
1-Löu ñoà giaûi thuaät:

START
OÅN ÑÒNH

NO NO

SAÛN PHAÅM VÖØA OR KHOÂNG PHAÛI SAÛN PHAÅM VÖØA <=4 YES SOÁ SAÛN PHAÅM ++ SOÁ SAÛN PHAÅM <=7

RS=1 , RL=0 YES

PHEÁ PHAÅM DAØI

PHEÁ PHAÅM NGAÉN

STOP
2-Sô ñoà noái daây PLC:

START : Nuùt nhaán khôûi ñoäng baêng chuyeàn.
2

X1, X2, X3 : Caûm bieán 1, 2, 3. STOP : Nuùt nhaán döøng baêng chuyeàn. M : Contactor ñieàu khieån ñoäng cô baêng chuyeàn. EN : Ñieàu khieån ñöa saûn phaåm vaøo. FULL : Tín hieäu baùo ñaày. RS, RL, R : Tín hieäu xaùc ñònh saûn phaåm, phế phẩm. RS=1, RL=0 : phế phẩm loại ngắn RS=0, RL=1 : phế phẩm loại dài RS=0, RL=0 : sản phẩm loaïi vöøa. 3-Chöông trình (LADDER ) cho PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån:

3

4

4-Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa chöông trình : -Network1:Nuùt stop (I0.4)laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng neân I0.4=1 khi khoâng taùc ñoäng,khi nhaán nuùt start(I0.0 laø tieáp ñieåm thöôøng hôû ) I0.0=1 Q0.0=1vaø ñöôïc giöû baèng tieáp ñieåm thöôøng hôû Q0.0. -Network2+3:laø boä taïo treå 5s goàm T37 coù ñoä phaân giaûi 100ms vaø thôøi gian ñaët 50,khi baêng truyeàn khôûi ñoäng (Q0.0=1)thì timer hoaït ñoäng. Sau 5s baêng chuyeàn chaïy oån ñònh (T37=1) Q0.1=1 . -Network4:laø boä ñeám leân(C0)duøng ñeå ñieám soá saûn phaåm ngaén vaø daøi khi coù saûn phaåm ngaén hoaëc daøi ñi qua (xaùc ñònh baèng caùc caûm bieán X1(I0.1),X2(I0.2),X3(I0.3) )thì boä ñieám seõ taêng leân 1.Khi toång soá saûn phaåm ngaén vaø daøi 5 C0=1vaø ñöôïc reset khi thuøng haøng ñuû 10 saûn phaåm theo yeâu caàu bôûi Q0.2. -Network5:Boä ñeám C1 duøng ñeå ñeám soá saûn phaåm theo yeâu caàu .Khi saûn phaåm vöøa ñi qua boä ñeám taêng 1vaø chæ ñeám toái ña 4 saûn phaåm ngaén vaø daøi .Khi coù saûn phaåm ngaén hoaëc daøi ñi qua C1 chæ ñeám khi C0=0 .Nghóa khi saûn phaåm ngaén vaø daøi 5 C0=1 thì C1seõ khoâng ñeám chuùng. -Network6:Luùc ñaàu T38 =1,khi C1 ñeám ñuû 10 saûn phaåm C1=1 Q0.2=1 reset laïi boä ñeám C0 ,C1vaø T37 chuaån bò cho chu kyø keá tieáp.

5

-Network7:Timer T38 duøng ñeå taïo treå 5s .Khi Q0.2=1 T38 hoaït ñoäng sau 5s T38=1 Q0.2=0 khoûi ñoäng timer T37 .Nhö vaäy cöù moãi laàn thuøng haøng ñaày thì maát khoaûng thôøi gian T37+T38 (5+5=10s)quaù trình seõ laäp laïi . -Network 8+9:Hai boä ñeám C2 vaø C3 duøng ñeå ñeám soá pheá phaåm daøi vaø ngaén keát hôïp vôùi hai ñeøn Q0.3vaø Q0.4 baùo khi coù pheá phaåm ñi qua.Khi soá saûn phaåm ngaén vaø daøi 5 C0=1boä ñeám C2 seõ ñeám soá pheá phaåm daøi ñoàng thôøi ñeøn Q0.3 seõ nhaù saùng.Coøn C3 seõ ñeám soá pheá phaåm ngaén vaø ñeøn baùo Q0.4 seõ nhaù saùng (Xaùc ñình baèng caùc caûm bieán I0.1, I0.2 vaø I0.3. -Chaân reset cuûa caùc boä ñeám C0 C3 ñeàu ñöôïc noái vôùi nuùt start (I0.0) vaø T37 ñaûm baûo caùc boä ñeám naøy seõ ñöôïc reset khi nhaán nuùt start khôûi ñoäng chöông trình vaø khoäng bò taùc ñoäng khi nhaán nuùt start trong luùc quaù trình ñang hoaït ñoäng. 5- Nhận xét -Chương trình trên đáp ứng tương đối được yêu cầu của bài toán. Cho phép người vận hành kiểm soát và phân loại được số phế phẩm của quá trình sản xuất từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. 6- Caùc giaù trò tính toaùn: T1= (5+a+b+c)\3=(5+2+2+1)\3=3 T2= (10+a+b+c)\4=(10+2+2+1)\4=3 C1= (10+a+b+c)\2=(10+2+2+1)\2=7 C2= (10+a+b+c)\4=(10+2+2+1)\4=3

6

BAØI 2

ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA DUØNG BOÄ BIEÁN TAÀN

I-MUÏC ÑÍCH:

-Tìm hieåu veà boä bieán taàn Siemens MicroMaster Vector 3. -Caùc thao taùc vaän haønh cô baûn. -Tìm hieåu moät vaøi caùch ñieàu khieån ñôn giaûn.

II-NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP:
-Tìm hieåu caùch söû duïng boä bieán taàn MM3 -Tìm hieåu caùc phöông phaùp ñieàu khieån cô baûn boä bieán taàn: phöông phaùp ñieàu khieån soá (duøng caùc taàn soá ñaët coá ñònh) vaø phöông phaùp ñieàu khieån töông töï (ñöa ñieän aùp töông töï vaøo boä bieán taàn baèng caùch ñieàu chænh bieán trôû ñeå thay ñoåi taàn soá ra). -Ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha baèng caùch thay ñoåi taàn soá ngoõ ra boä bieán taàn.Trong baøi naøy yeâu caàu ñieàu khieån toác ñoä vaø ñaûo chieàu ñoäng cô söû duïng tröïc tieáp boä bieán taàn: *Ñieàu khieån soá (digital control) thoâng qua caùc chaân DIN cuûa boä bieán taàn. *Ñieàu khieån töông töï (analogue control) baèng caùch ñöa tín hieäu töông töï vaøo caùc chaân AIN cuûa boä bieán taàn (duøng bieán trôû ñeå ñieàu khieån toác ñoä).

III-BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP:
1.So saùnh hai phöông phaùp ñieàu khieån soá vaø ñieàu khieån töông töï: a-Ñieàu khieån soá: -Ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng vaø döøng bôûi coång ñieàu khieån DIN1 -Vieäc choïn löïa toác ñoä cuûa ñoäng cô (taàn soá ñoäng cô) nhaän ñöôïc qua vieäc thay ñoåi tín hieäu DIN4 vaø DIN5 (hai coång ñieàu khieån naøy duøng choïn löïa 1 trong 4 taàn soá ) -DIN2 ñöôïc duøng ñeå choïn thôøi gian taêng (vaø giaûm) toác (ramp time). -DIN6 duøng nhö coâng taéc OFF2 cho pheùp ngöôøi duøng nhanh choùng caét nguoàn (ngoõ ra cuûa bieán taàn) caáp cho ñoäng cô (cheá ñoä OFF2 ) -Vieäc thay ñoåi taàn soá laø khoâng thuaän tieän vaø ta chæ coù theå ñieàu khieån thoâ vì vaäy chæ thích hôïp trong vieäc ñieàu khieån ñoäng cô laøm coâng vieäc ít thay ñoåi toác ñoä.Chæ chaïy vôùi nhöõng vaän toác ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün trong boä bieán taàn. b-Ñieàu khieån töông töï : -Ñieàu khieån ñoäng cô chaïy döøng thoâng qua DIN1 -Chieàu quay cuûa ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån qua DIN2 -Noái daây cho bieán trôû duøng nguoàn +10V (coång 1 vaø 2) ñeå ñöa ñieän aùp ñieàu khieån thay ñoåi (010V) ngoõ vaøo töông töï cuûa bieán taàn AIN+,AIN- (coång 3 vaø 4 ) .Ñieàu khieån bieán trôû ñeå coù
7

ñöôïc toác ñoä ra mong muoán. -Vieäc thay ñoåi taàn soá deã daøng (baèng VR) vaø coù theå ñieàu khieån nhuyeãn trong phaïm vi [fmin -fmax] neân thích hôïp cho vieäc ñieàu khieån ñoäng cô laøm vieäc hay thay ñoåi toác ñoä.Coù theå chaïy vôùi nhöõng toác ñoä mong muoán trong phaïm vi cho pheùp. 2-Ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô duøng 4 taàn soá coá ñònh F1,F2,F3,vaø F4 (Hz) vaø coù coâng taéc ñaûo chieàu: Baûng maõ nhò phaân DIN3 (P053) DIN4 (P054) DIN5 (P055) FF1(P041):taàn soá coá ñònh 1 1 0 0 FF2(P042):taàn soá coá ñònh 2 1 0 1 FF3(P043):taàn soá coá ñònh 3 1 1 0 FF4(P044):taàn soá coá ñònh 4 1 1 1 Thieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng: Thoâng soá Giaù trò YÙ nghóa P009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soá P944 1 Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònh P002 10 Thôøi gian taêng toác thöù nhaát(normal)(>3s) P003 10 Thôøi gian giaûm toác thöù nhaát(normal) P006 2 Cheá ñoä duøng taàn soá coá ñònh P007 0 Cho pheùp ñieàu khieån bieán taàn qua caùc ngoõ vaøo soá P009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soá P013 30.00 Taàn soá cho pheùp cöïc ñaïi laø 30Hz P033 15 Thôøi gian taêng toác thöù hai(jog ramp time)(>10s) P034 15 Thôøi gian giaûm toác thöù hai (jog ramp time) P041 16 Taàn soá coá ñònh 1 P042 21 Taàn soá coá ñònh 2 P043 26 Taàn soá coá ñònh 3 P044 31 Taàn soá coá ñònh 4 P051 1 Cho pheùp DIN1 ñieàu khieån ñoäng cô chaïy /döøng P052 3 Cho pheùp DIN2 ñaûo chieàu quay P053 17 DIN3 duøng choïn taàn soá ra 1-4 (maõ nhò phaân) P054 17 DIN4 duøng choïn taàn soá ra 1-4 (maõ nhò phaân) P055 17 DIN5 duøng choïn taàn soá ra 1-4 (maõ nhò phaân) P356 4 Cho pheùp DIN2 OFF2 (khoâng cho pheùp ngoõ ra) P080 0.80 Heä soá coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô = 0.8 P082 2850 Toác ñoä ñònh möùc cuûa ñoäng cô (RPM) P083 6 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô (A) Thoâng soá kyõ thuaät -Taàm ñieän aùp ngoõ vaøo :220-380V -Coâng suaát ñoäng cô ñònh möùc : 2 hp -Doøng ñieän ra danh ñònh : 6A

8

Veõ sô ñoà noái daây cuûa heä bieán taàn vaø ñoäng cô:

Sô Ñoà Ñoäng Cô Quay Thuaän

Sô ñoà ñoäng cô quay ngöôïc 3-Sô löôïc veà phöông phaùp ñieàu khieån voøng kín duøng PID: -Trong phaàn seõ ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô duøng boä bieán taàn, coù hoài tieáp toác ñoä theo cheá ñoä ñieàu khieån töông töï.
9

-Ñieàu khieån ñoäng cô chaïy döøng thoâng qua DIN1 (Khoâng ñaûo chieàu ñoäng cô trong cheá ñoä naøy) -Noái daây cho bieán trôû duøng nguoàn +10V ñeå caáp ñieän aùp ñieàu khieån thay ñoåi (0-10V) vaøo ngoõ vaøo töông töï cuûa bieán taàn AIN+,AIN-Hoài tieáp toác ñoä baèng caùch noái daây ngoõ vaøo PID+,PID- cuûa bieán taàn vôùi ngoõ ra cuûa caûm bieán toác ñoä (Tachometter) -Boä bieán taàn Micromaster vector coù tích hôïp saün boä ñieàu khieån PID cho pheùp ñieàu khieån heä thoáng voøng kín maø khoâng caàn boä ñieàu khieån beân ngoaøi. *Veõ sô ñoà noái daây vaø caùc thoâng soá caàn thieát laäp Sô ñoà noái daây:

Caùc thoâng soá caàn thieát laäp:
10

YÙ Nghóa Cho Pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soá Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònh Thôøi gian taêng toác Thôøi gian giaûm toác Cheá ñoä duøng ngoõ vaøo töông töï Khoâng cho pheùp ñieàu khieån bieán taàn qua baøn phím Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soá Cho pheùp DIN1 ñieàu khieån ñoäng cô chaïy /döøng Taàn soá cho pheùp cöïc ñaïi laø 30Hz Choïn taàm % toác ñoä ñaët öùng vôùi analog min % toác ñoä ñöôïc P021 0 tính theo giaù trò “toác ñoä cöïc ñaïi” Choïn taàm % toác ñoä ñaët öùng vôùi analog min % toác ñoä ñöôïc P022 0.65 tính theo giaù trò “toác ñoä cöïc ñaïi” P323 0 Tín hieäu caûm bieán daïng ñieän aùp taàm 0-10V Caûm bieán toác ñoä (Tachometter):±4V/±1000RPM Bieán taàn (P323): Vmax=10V<=>2500RPM<=>41.7Hz Ñöôïc xem laø “toác ñoä cöïc ñaïi”khi chaïy ôû cheá ñoä voøng kín(PID) P201 1 Cho pheùp chaïy cheá ñoä PID P202 63 Kp P203 0.8 Ki P204 0.1 Kd P080 0.80 Heä soá coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô = 0.8 P082 2850 Toác ñoä ñònh möùc cuûa ñoäng cô (RPM) P083 6 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô (A) *Öu/khuyeát ñieåm khi ñieàu khieån voøng kín toác ñoä ñoäng cô duøng boä bieán taàn: -Khaâu hieäu chænh PID caûi thieän ñaùp öùng quaù ñoä (giaûm ñoä voït loá , giaûm thôøi gian quaù ñoä) vaø giaûm sai soá xaùc laäp. 4-Caùc giaù trò tính toaùn: F1= 15+(a+b+c)\4= 15+(2+2+1)\4 =16 F2= 20+(a+b+c)\4= 20+(2+2+1)\4 =21 F3= 25+(a+b+c)\4= 25+(2+2+1)\4 =26 F4= 30+(a+b+c)\4= 30+(2+2+1)\4 =31

Thoâng soá P009 P994 P002 P003 P006 P007 P009 P051 P013

Giaù trò 3 1 10 10 1 0 3 1 30.00

BAØI 3 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
11

DÙNG BỘ BIẾN TẦN VÀ PLC S7-200
I-MUÏC ÑÍCH:

-Tìm hieåu veà boä bieán taàn Siemens MicroMaster 3 -Tìm hieåu veà hoï PLC S7-200 vaø phaàn meàm laäp trình STEP-MICROWIN 32. -Tìm hieåu vaø söû duïng toolbox USS (giao thöùc USS) cuûa MICROWIN 32. -Tìm hieåu veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng cô, contactor,… -Laøm quen vôùi caùc thieát bò coâng nghieäp vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC

II-NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP:
-Tìm hieåu caùch söû duïng boä bieán taàn MM3 -Tìm hieåu vaø söû duïng CPU 226 vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32,USS TOOLBOX. -Laäp trình Ladder ñieåu khieån töø xa boä bieán taàn duøng giao thöùc USS. -Naïp chöông trình ñieàu khieån vaøo PLC vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa PLC vaø ñoäng cô.

III-BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP:

1-Sự khác nhau của các chế độ dừng OFF2, OFF3 và RUN (khi chuyển từ trạng thái ON sang trạng thái OFF) -RUN : Khi chuyển từ 0 lên 1 động cơ hoạt động Khi chuyển từ 1 về 0 động cơ ngừng hoạt động -OFF2 : khi độngc cơ đang hoạt động nếu chuyển từ 0 lên 1 thì động cơ ngừng hoạt động . Giống như lúc ta tắt chế độ RUN -OFF3 : chế độ này cho phép động cơ ngừng rất nhanh khi nó tích cực, khác với chế độ OFF2 (động cơ ngừng theo quán tính) 2-Chöông trình LADDER ñieàu khieån ñoäng cô 3 toác ñoä: a.Thiết lập thông số cho bộ biến tần : Thông số Giá trị Ý nghĩa P944 1 Reset bộ biến tần về các thông số mặc định P009 3 Cho phép truy cập tất cả các thông số P081 50 Hz Các giá trị danh định của động cơ P082 2850 RMS Các giá trị danh định của động cơ P083 220 V Các giá trị danh định của động cơ P084 6A Các giá trị danh định của động cơ P085 1.5 KW Các giá trị danh định của động cơ P910 Cho phép chế độ điều khiển từ xa P092 Tốc độ baud của bộ biến tần P091 địa chỉ của bộ biến tần P002 thời gian tăng tốc của động cơ P003 thời gian giảm tốc của động cơ P094 50 tần số đặt của động cơ =50 Hz P095 0 độ phân giải 0.1 Hz b.Tín hieäu vaøo vaø ra can lieân keát vôùi PLC: Ngoõ vaøo :
12

Ngoõ ra:

I0.0 : kích giao tieáp giöõa PLC vaø bieán taàn I0.1 : nuùt stop duøng ñeå döøng cheá ñoä RUN I0.2 : OFF2 I0.3 : OFF3 I0.4 : ñoïc giaù trò toác ñoä cho boä nhôù PLC I0.5 : cho ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 26% toác ñoä ñònh möùc I0.6 : cho ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 51% toác ñoä ñònh möùc I0.7 : cho ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 91% toác ñoä ñònh möùc I1.0 : FACK I1.1 : DIR ñaûo chieàu ñoäng cô

Q0.0: RUN_EN cho bieát bieán taàn ñang chaïy(1) hay döøng(0) Q0.1: chieàu quay cuûa ñoäng cô Q0.2: INHIBIT chæ traïng thaùi cuûa bit caám trong bieán taàn (0 – not inhibited , 1 – inhibited) . Ñeå xoaù bit caám thì bit FAULT phaûi ñöôïc OFF vaø caùc bit vaøo RUN,OFF2 vaø OFF3 phaûi laø OFF. Q0.3: FAULT chæ traïng thaùi bit loãi (0-no fault,1-fault). Boä bieán taàn seõ hieån thò maõ loãi ,Ñeå xoùa bit FAULT thì phaûi khaéc phuïc loãi vaø set on bit ACK c. Sô ñoà noái daây PLC:

Chöôngtrình:

13

14

15

    

  

d.Giaûi thích hoïat ñoäng cuûa chöông trình: Ñaàu tieân khi nhaán I0.0 thì boä bieán taàn nhaän caùc thoâng soá gôûi töø PLC Sau ñoù ta nhaán I0.5 ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 25% toác ñoä ñònh möùc : MD8=25 Nhaán I0.6 ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 50% ñònh möùc MD8=50 Nhaán I0.7 ñoäng cô chaïy vôùi toác ñoä 100% ñònh möùc MD8=100 Khi muoán thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô ta phaûi cho ñoäng cô döøng haún thì môùi coù theå thay ñoåi toác ñoä ñöôïc do coù leänh so saùnh VW200 ==0 , bit M0.2 =1 khi leänh ñoïc ñöôïc thöïc hieän Ñeå döøng ñoäng cô ta nhaán I0.1 hoaëc nhaán I0.2(cho pheùp ñoäng cô döøng ôû cheá ñoä OFF2) hoaëc nhaán I0.3( cho pheùp ñoäng cô döøng ôû cheá ñoä OFF3) Khoái ñoïc toác ñoä READ cho pheùp PLC ñoïc ñöôïc toác ñoä ñoäng cô veà töø boä bieán taàn , VW200 löu giöõ giaù trò toác ñoä ñoïc veà Khoái WRITE cho pheùp ghi giaù trò toác ñoä baund cho PLC khi ñoäng cô ñang hoaït ñoäng . Moãi laàn nhö vaäy ta nhaán I0.4

16

3-Thoâng soá tính toaùn: N1= 75+(a+b+c)\3= 75+(2+2+1)\3 =76 N2= 25+(a+b+c)\3= 25+(2+2+1)\3 =26 N3= 50+(a+b+c)\3= 50+(2+2+1)\3 =51 N4= 90+(a+b+c)\3= 90+(2+2+1)\3 =91

17

BAØI 4

ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KÑB BA PHA DUØNG BOÄ KHÔÛI ÑOÄNG MEÀM SIKOSTART VAØ PLC S7-200

I- MUÏC ÑÍCH:
.

-Tìm hieåu veà boä khôûi ñoäng meàm Sikostart cuûa haõng Siemens. -Tìm hieåu veà hoï PLC S7 – 200 ,CPU 226 ; taäp leänh vaø phaàn meàm laäp trình Step7 Microwin 32 -Thöïc taäp veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö : ñoäng cô , contactor -Thöïc taäp ñieàu khieån ñoäng cô duøng boä khôûi ñoäng meàm Sikostart vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC .

II- NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP:
1-Sử dụng Sikostart vận hành động cơ trong các chế độ khởi động mềm và dừng mềm -Khi sử dụng khởi động mềm Sikostart ta có nhiều chế độ khởi động : khởi động mềm với hàm dốc điện áp ,hàm dốùc điện áp với giới hạn dòng ,hàm dốc điện áp với xung ban đầu ,hàm dốc điện áp với xung ban đầu và giới hạn dòng ,khởi động nhanh. -Khi dừng mềm : dừng nhanh , tắt kiểu bơm ,dừng mềm . a.Chế độ khởi dộng : Dùng công tắc DIL3 và DIL5 dể chọn chế độ khởi động . Thời gian lên của điện áp tR : RAMP-TIME = 20 Điện áp xung ban đầu : UAnf : START VOLTAGE : 30% Dòng giới hạn IB : CURRENT LIMIT : 0.5Ie Với các chế độ : hàm dốc điện áp , giới hạn dòng ,hàm dốc điện áp với giới hạn dòng : động cơ khởi động rất êm rồi chuyển dần sang hoạt dộng ổn định . Với chế độ hàm dốc điện áp với xung ban đầu và giới hạn dòng: động cơ khởi động quá chậm nhưng cũng rất êm. Với chế độ khởi động nhanh: động cơ chạy ngay. b.Chế độ dừng : Dùng công tắc DIL1 và DIL2 để chọn chế độ dừng . Thời gian xuống của điện áp : STOP TIME + Tắt kiểu bơm : tAus = 30s + Dừng mềm : tAus = 40s Điện áp tắt : UAB : START VOLTAGE : UAB = 85%Ukhởi động Với các chế độ tắt kiểu bơm và hãm một chiều : lâu và bị khựng. Với chế độ dừng mềm : rất êm và thời gian hợp lý. Với chế độ dừng nhanh : không êm, hơi nhanh.

18

Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển và mạch động lực:

2-Sử dụng Sikostart khởi động mềm động cơ và bypass a.Quá trình khởi động mềm và bypass: - Khởi động mềm động cơ theo chế độ hàm dốc điện áp với giới hạn dòng điện. - Khi động cơ đã chạy ổn định, tiếp điểm (NO) giữa chân 3 và 4 của Sikostart đóng lại, khi đó contactor bypass K2 đóng và động cơ được cấp nguồn trực tiếơ từ lưới điện qua contactor bypass. - Sau đó ngắt Sikostart ra khỏi mạch động lực – mở contactor nối Sikostart với động cơ. - Dừng động cơ bằng cách mở contactor bypass (Dừng Sikostart)

19

*Sơ đồ đấu dây

20

3-Sử dụng PLC S7 – 200 và Sikostart khởi động cho nhiều động cơ a.Khởi động cho 1 động cơ: Sơ đồ kết nối PLC và Sikostart

21

Sơ đồ Ladder

*Giải thích : - Ở trạng thái bình thường (động cơ dừng) tiếp điểm thường đóng Q0.0 ở mức logic 1, nối liền đường công suất đến T102 và tiếp điểm thường hở T102 đóng (sau 10s khi động cơ dừng). - Ấn Start, I0.1 có mức logic 1, cuộn dây Q0.0 (K1) và Q0.2 có tín hiệu từ đừờng công suất nên có mức logic 1, tiếp điểm thường hở Q0.0 đóng lại, Sikostart và cuộn dây K1 được cấp nguồn, động cơ quay. - Sau khi động cơ chạy ổn định thì tiếp điểm thường hở ở chân 3 và 4 trên Sikostart đóng lại, I0.0 ở mức logic 1, T101 khởi động. Q0.1 ở mức 1, cuộn dây K2 được cấp nguồn, đóng contactor bypass K2. - Sau thời gian định thì chỉnh định trên T101 (2s), tiếp điểm thường đóng T101 hở ra, Q0.0, Q0.2 ở mức logic 0, cắt Sikostart ra khỏi động cơ và contactor K1 ngắt. Động cơ được cấp điện trực tiếp từ nguồn thông qua contactor bypass. - Ấn stop, tiếp điểm thường đóng I0.2 hở ra, Q0.1 ở mức logic 0, ngắt contactor k2, dừng động cơ. - Khi dừng động cơ, tiếp điểm thường đóng Q0.0 ở mức 1, T102 có tín hiệu tứ đường công suất nên bắt đầu định thì (10s).Trong khoảng thờu gian đó tiếp điểm thường hở T102 ở mức logic 0, nếu ấn Start thì vẫn không có tác dụng khởi động động cơ. - Sau 10s thì tiếp điểm thường hở T102 đóng lại, ấn start I0.1 ở mức logic 1, cuộn dây Q0.0 và Q0.2 có tín hiệu từ đường công suất và khởi động động cơ.

22

b. Khởi động 2 động cơ: Sơ đồ mạch động lực :

Sơ đồ kết nối PLC và Sikostart

23

Sơ đồ Ladder :

24

*Giải thích : - Network1 và 2 có chức năng tương tự nhau là để điều khiển đóng contactor nối dộng cơ và Sikostart và cấp điện cho Sikostart. - Network 1 : Ấn Start 1 để khởi động động cơ 1 - I0.1 ở mức logic 1, cuộn dây Q0.0 (contactor K1) và Q0.4 có tín hiệu từ đường công suất nên Sikostart được cấp nguồn và động cơ 1khởi động. - Ấn Start2 thì không có tác dụng do khi động cơ 1 chạy thì tiềp điểm thường đóng Q0.0 hở ra, cuộn dây Q0.2 không có tín hiệu từ đường công suất nên động cơ 2 không được cấp nguồn. - Sau khi động cơ 1 chạy ổn định thì tiếp điểm thường hở (NO) chân 3 và 4 trên Sikostart đóng lại, I0.3 ở mức logic 1, cuộn dây Q0.1 có tín hiệu từ đường công suất nên ở mức logic 1. Đóng contactor K2 đồng thời khởi động Timer T101. - Sau 2s tiếp điểm thường đóng T101 hở ra và Q0.0, Q0.4 mất tín hiệu từ đường công suất nên ở mức logic 0, ngắt Sikostart và contactor K1. - Sau khi ngắt Sikostart thì tiếp điểm thường đóng (chân 3 và 4) của Sikostart hở ra, I0.3 ở mức logic 0. Do Q0.1 ở mức logic 1 nên contactor K2 vẫn đóng và dộng cơ vẫn được cấp nguồn tưd lưới. - Ấn Stop, Q0.1 ở mức logic 0, contactor K2 mở ra. Động cơ 1 dừng.Tiếp điểm thường đóng Q0.1 ở mức logic 0, khởi động timer T102 (định thì 10s). - Sau 10s, tiếp điểm thường hở T102 ở mức logic 1, lúc đó mới có thể khởi động động cơ tiếp tục. - Động cơ 2 khởi động tương tự động cơ 1 nhưng phải ấn stop trước khi khởi động động cơ khác.

25