Điều 91. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động 1.

Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%. 2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần. 3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này do Chính phủ quy định. Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động 1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội; b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%. 2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp. hằng quý hoặc sáu tháng một lần. kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này. bệnh nghề nghiệp. từ năm 2010 trở đi. 3. b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất. . diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất. lâm nghiệp.a) 1% vào quỹ tai nạn lao động. ngư nghiệp. phương thức đóng được thực hiện hằng tháng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful