P. 1
PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA RƯỢU ĐƠN

PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA RƯỢU ĐƠN

|Views: 470|Likes:
Được xuất bản bởibluewingvt2504

More info:

Published by: bluewingvt2504 on Mar 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA RƯỢU ĐƠN CHỨC

Câu 1: Đun nóng một ancol no, đơn chức X với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ thch h!" thu đ#!c
ch$t h%u cơ &' () *h+i hơi c,a & -o với X l. /,0' 1(2( c,a X l.
3' 1
2
H
4
OH' 5' 1
6
H
0
OH' 1' 1
4
H
7
OH' 8'
1
4
H
99
OH'
Câu 2: (h:c hiện "h;n ứng t<ch n#ớc h=n h!" X g>m ?a @#!u với H
2
SO
4
đặc ở 90/
/
1,
thu đ#!c -;n "hAm ch) g>m hai an*Bn v. n#ớc' H=n h!" X g>m
3' ?a @#!u no, đơn chức
5' ?a @#!u no, đơn chức t@ong đó có hai @#!u l. đ>ng "hCn'
1' hai @#!u đ>ng "hCn v. một @#!u l. 1H
6
OH'
8' ?a @#!u no đa chức'
Câu 3: 1ho h=n h!" 3 g>m hai @#!u no, đơn chức l. đ>ng đDng liEn tiF" t<ch H
2
O
GH
2
SO
4
đặc, 94/
/
1 H thu đ#!c ?a BtB' (@ong đó có một BtB có *h+i l#!ng "hCn tI ?Jng
*h+i l#!ng "hCn tI c,a một t@ong hai @#!u' 3 g>m
3' 1H
6
OH'v. 1
2
H
4
OH' 5' 1
2
H
4
OH v. 1
6
H
0
OH'
1' 1
2
H
4
OH v. 1
4
H
7
OH' 8' 1
6
H
0
OH v. 1
4
H
7
OH'
Câu 4: Đun nóng 94,2 gam h=n h!" 2 @#!u no đơn chức, l. đ>ng đDng *F tiF" với
H
2
SO
4
đặc ở 94/
O
1, thu đ#!c 92,4 gam h=n h!" 6 BtB Gh K 9//LH' 1Mng thức c,a 2 @#!u
l.
3' 1
6
H
0
OH v. 1
4
H
7
OH' 5' 1H
6
OH v. 1
2
H
4
OH'
1' 1
2
H
4
OH v. 1
6
H
0
OH' 8' 1H
6
OH v. 1
6
H
0
OH'
Câu 5: (h:c hiện "h;n ứng t<ch n#ớc một ancol no đơn chức X với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ
thch h!", thu đ#!c ch$t h%u cơ &' () *h+i hơi c,a & -o với X l. 9,4604' 1Mng thức c,a
X l.
3' 1
2
H
4
OH' 5' 1
6
H
0
OH' 1' 1H
6
OH' 8' 1
4
H
7
OH'
Câu 6: 1hia 20,N gam h=n h!" 6 ancol đơn chức th.nh 2 "hOn ?Jng nhau' 2hOn 9 cho t<c
PQng hFt với Ra, thu đ#!c 6,6N lt *h H
2
Gđ*tcH' 2hOn 2 t<ch n#ớc thu đ#!c m gam h=n
h!" N BtB GhK9//LH' Si< t@T c,a m l.
3' 24,7' 5' 99,9' 1' U,4' 8' 22,2'
Câu 7: 1hia h=n h!" 2 @#!u no đơn chức th.nh 2 "hOn ?Jng nhau' Đ+t ch<V ho.n to.n
"hOn 9, thu đ#!c 2,24 lt *h 1O
2
Gđ*tcH' 2hOn 2 t<ch n#ớc ho.n to.n thu đ#!c 2 an*Bn'
S+ gam H
2
O tWo th.nh *hi đ+t ch<V ho.n to.n 2 an*Bn t@En l.'
3' 6,N' 5' 2,4' 1' 9,U' 8' 9,2'
Câu 8: Đ+t ch<V ho.n to.n h=n h!" X g>m 2 ancol G@#!uH đơn chức, thuộc cXng PYV
đ>ng đDng, thu đ#!c 96,2 gam 1O
2
v. U,2U gam H
2
O' RFu cho X t<ch n#ớc tWo BtB
GhK9//LH thZ *h+i l#!ng 6 BtB thu đ#!c l.
3' 42,U9' 5' 4,N4' 1' 4,2/' 8'
0/,4/'
Câu 9: 1ho 94,N gam h=n h!" 2 ancol đơn chức [ua ?Znh đ:ng Ra GP#H th$V *h+i l#!ng
?Znh t\ng 94,2 gam' 1]ng l#!ng h=n h!" t@En, nFu t<ch n#ớc đ^ tWo BtB Gh K 9//LH thZ -+
gam BtB thu đ#!c l.
3' 92,/' 5' U,4' 1' 9/,2' 8' 94,4'
Câu 10: Đun nóng một ancol đơn chức X với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ thch h!" thu đ#!c
ch$t h%u cơ & v. n#ớc' () *h+i hơi c,a & -o với X l. 9,N/7' 1Mng thức c,a X l.
3' 1H
6
OH' 5' 1
6
H
0
OH 1' 1
6
H
4
OH' 8'
1
2
H
4
OH'
Câu 11: Đun nóng 92,7/ gam h=n h!" X g>m 2 @#!u no, đơn chức, ?_c 9, l. đ>ng đDng
*F tiF" t@ong H
2
SO
4
đặc ở 94/
o
1 thu đ#!c 9/,N4 gam h=n h!" & g>m 6 BtB Gh K 9//LH'
(En g`i c,a 2 @#!u t@ong X l.
3' mBtanol v. Btanol' 5' Btanol v. "@o"ana2aol'
1' Btanol v. "@o"ana9aol' 8' "@o"ana9aol v. ?utana9aol'
Câu 12: 1ho 6amBtVl?utana2aol t<ch n#ớc ở đibu *iện thch h!", @>i l$V an*Bn thu đ#!c
t<c PQng với n#ớc Gcdc t<c acitH thZ thu đ#!c ancol G@#!uH X' 1<c -;n "hAm đbu l. -;n
"hAm chnh' (En g`i c,a X l.
3' 6amBtVl?utana2aol' 5' 2amBtVl?utana2aol'
1' 6amBtVl?utana9aol' 8' 2amBtVl?utana6aol'
Câu 13: Đun nóng h=n h!" X g>m N,4 gam 1H
6
OH v. 96,U gam 1
2
H
4
OH với H
2
SO
4
đặc
ở 94/
o
1, thu đ#!c m gam h=n h!" 6 BtB' 5iFt hiệu -u$t "h;n ứng c,a 1H
6
OH v. 1
2
H
4
OH
t#ơng ứng l. 4/L v. N/L' Si< t@T c,a m l.
3' 7,44' 5' 94,0' 1' U,7N' 8'
99,4U'
Câu 14: 1ho h=n h!" X g>m c<c @#!u no đơn chức chứa 9e 2 v. 6 nguVEn tI cac?on t<ch
n#ớc thZ -+ l#!ng BtB t+i đa thu đ#!c l.
3' 6' 5' N' 1' 9/' 8' 92'
Câu 15: 1ho m gam h=n h!" 2 @#!u no, đơn chức, ?_c 9, l. đ>ng đDng *F tiF" t<c PQng
với Ra P# thu đ#!c 9,NU lt *h ở /
o
1e 2 atm' fặt *h<c c]ng đun m gam h=n h!" t@En ở
94/
o
1 với H
2
SO
4
đặc thu đ#!c 92,4 gam h=n h!" 6 BtB GhK9//LH' (En g`i 2 @#!u t@ong
X l.
3' mBtanol v. Btanol' 5' Btanol v. "@o"ana9aol'
1' "@o"ana9aol v. ?utana9aol' 8' "Bntana9aol v. ?utana9aol'
Câu 16: Đun nóng 9N,N gam h=n h!" X g>m 6 @#!u no đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 94/
o
1
thu đ#!c 96,7 gam h=n h!" N BtB có -+ mol ?Jng nhau' fặt *h<c, đun nóng X với
H
2
SO
4
đặc ở 9U/
o
1 thu đ#!c -;n "hAm ch) g>m 2 olBgin v. n#ớc' 1<c "h;n ứng c;V @a
ho.n to.n' (En g`i c,a 6 @#!u t@ong X l.
3' mBtanol, Btanol v. "@o"ana9aol' 5' Btanol, "@o"ana2aol v. "@o"ana9a
ol'
1' "@o"ana2aol, ?utana9aol v. "@o"ana9aol' 8' Btanol, ?utana9aol v. ?utana2aol'
Câu 17: 1ho /,4 mol h=n h!" X g>m 2 @#!u no, đơn chức, ?_c 9, l. đ>ng đDng *F tiF"
đun nóng với H
2
SO
4
đặc ở 94/
O
1 thu đ#!c 0,0/4 gam h=n h!" 6 BtB' (ham gia "h;n ứng
BtB ho< có 4/L l#!ng @#!u có *h+i l#!ng "hCn tI nhh v. 4/L l#!ng @#!u có *h+i l#!ng
"hCn tI lớn' (En g`i c,a 2 @#!u t@ong X l.
3' mBtanol v. Btanol' 5' Btanol v. "@o"ana9aol'
1' "@o"ana9aol v. ?utana9aol' 8' "Bntana9aol v. ?utana9aol'
Câu 18: Đ+t ch<V ho.n to.n 2/,N4 gam h=n h!" X g>m 6 @#!u đơn chức, thuộc cXng PYV
đ>ng đDng, thu đ#!c 42,24 gam 1O
2
v. 24,2U gam H
2
O' fặt *h<c, đun nóng 2/,N4 gam
h=n h!" X với H
2
SO
4
đặc ở 94/
o
1 Gvới hiệu -u$t "h;n ứng c,a m=i @#!u l. 4/LH, thZ thu
đ#!c m gam h=n h!" N BtB' Si< t@T c,a m l.
3' 90,/4' 5' N,02' 1' U,42' 8' 9U,U4'
Câu 19: 1ho U,4 gam gam h=n h!" X g>m 6 @#!u đơn chức t<c PQng hFt với Ra, thu
đ#!c 2,U lt *h H
2
Gđ*tcH' fặt *h<c, đun nóng U,4 gam h=n h!" X với H
2
SO
4
đặc ở
94/
o
1 Gvới hiệu -u$t "h;n ứng c,a m=i @#!u l. U/LH, thZ thu đ#!c m gam h=n h!" N BtB'
Si< t@T c,a m l.
3' N,0' 5' 4,/' 1' 0,N' 8' U,/'
Câu 20: Đ+t ch<V ho.n to.n một ancol đơn chức X thu đ#!c 4,4 gam 1O
2
v. 6,N gam
H
2
O' RFu cho l#!ng X ở t@En t<ch n#ớc tWo BtB GhK9//LH thZ -+ gam BtB thu đ#!c l.
3' 6,2' 5'9,4' 1' 2,6' 8' 4,9'
Câu 21: 1ho 94,N gam h=n h!" X g>m 2 ancol G@#!uH đơn chức, *F tiF" nhau t@ong PYV
đ>ng đDng t<c PQng hFt với 7,2 gam Ra, thu đ#!c 24,4 gam ch$t @in' RFu cho 94,N gam
X t<ch n#ớc tWo BtB Gh K 9//LH thZ -+ gam BtB thu đ#!c l.
3' 9/,2/' 5' 94,24' 1' 92,7/' 8' 96,04'
Câu 22 (A-07): jhi t<ch n#ớc tk một ch$t X có cMng thức "hCn tI 1
4
H
9/
O tWo th.nh 6
an*Bn l. đ>ng "hCn c,a nhau Gtnh c; đ>ng "hCn hZnh h`cH' 1Mng thức c$u tWo thu g`n
c,a X l.
3' 1H
6
1HGOHH1H
2
1H
6
' 5' G1H
6
H
6
1OH'
1' 1H
6
O1H
2
1H
2
1H
6
' 8' 1H
6
1HG1H
6
H1H
2
OH'
Câu 24: Đun nóng 2,6ađimBtVl"Bntana2aol với H
2
SO
4
đặc, 90/
/
1, thu đ#!c -;n "hAm
chnh l.
3' G1H
6
H
2
1K1G1H
6
Ha1H
2
a1H
6
' 5' 1H
6
a1HK1G1H
6
Ha1HG1H
6
H
2
'
'
1' 1H
6
a1H
2
a1HG1H
6
Ha1G1H
6
HK1H
2
' 8' 1H
2
K1Ha1HG1H
6
Ha1HG1H
6
H
2
'

3. D. B.2. Tên gọi của 3 rượu trong X là A. rồi lấy anken thu được tác dụng với nước (xúc tác axit) thì thu được ancol (rượu) X. Mặt khác.65 gam hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). metanol và etanol. 6. D.Câu 9: Cho 15. D. propan-2-ol.0. C.4. Câu 15: Cho m gam hỗn hợp 2 rượu no. Tên gọi 2 rượu trong X là A. metanol. 15. etanol và propan-1-ol. Tên gọi của 2 rượu trong X là A. Các sản phẩm đều là sản phẩm chính. D.9 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. B. là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 10. 8. C. 14.96. Câu 12: Cho 3-metylbutan-2-ol tách nước ở điều kiện thích hợp. B.609. Câu 16: Đun nóng 16. propan-1-ol và butan-1-ol. butan-1-ol và butan-2-ol. 10. Tỉ khối hơi của Y so với X là 1. etanol và propan-1-ol. thu được m gam hỗn hợp 3 ete. D. Giá trị của m là A. propan-1-ol và butan-1-ol. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. B. 11. C3H7OH C. D. Câu 13: Đun nóng hỗn hợp X gồm 6. Công thức của X là A. 2-metylbutan-2-ol. 10.44. B. etanol và propan-1-ol. C2H5OH. là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na dư thu được 1. C.4. C3H5OH. bậc 1. B. Mặt khác cũng đun m gam hỗn hợp trên ở 140oC với H2SO4 đặc thu được 12. đơn chức. . 9. metanol và etanol. B.7.48. Câu 11: Đun nóng 12.8 gam C2H5OH với H2SO4đặc ở 140oC. 2 và 3 nguyên tử cacbon tách nước thì số lượng ete tối đa thu được là A. đơn chức.4 gam CH3OH và 13.5 gam hỗn hợp 3 ete (h=100%). nếu tách nước để tạo ete (h = 100%) thì số gam ete thu được là A. 2 atm. đun nóng X với H2SO4 đặc ở 180oC thu được sản phẩm chỉ gồm 2 olefin và nước. Câu 10: Đun nóng một ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y và nước. C. 12.6 gam hỗn hợp X gồm 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 13. Cũng lượng hỗn hợp trên.2 gam. Biết hiệu suất phản ứng của CH3OH và C2H5OH tương ứng là 50% và 60%. pentan-1-ol và butan-1-ol. propan-2-ol và propan-1ol. butan-1-ol và propan-1-ol. CH3OH. Tên gọi của X là A.90 gam hỗn hợp X gồm 2 rượu no. C. 2-metylbutan-3-ol. 3-metylbutan-2-ol. etanol. D. B. 3-metylbutan-1-ol. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm các rượu no đơn chức chứa 1. 8. etanol.68 lít khí ở 0oC. C. etanol và propan-2-ol.6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng 15. 12. D. bậc 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->