Bàn Về Đọc Sách Chu Quang Tiềm.

I/ Đọc tìm hiểu chú thích: 1/ Tác Giả: _ Chu Quang Tiềm (1897-1986) tự là mạnh thuật quê ở An Huy. Là giáo sư tiến sĩ nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc. _ Tác Phẩm: Thi Luận, Đàm Tu Dưỡng. 2/ Tác Phẩm: a/ Xuất Xứ: _ Chu Quang Tiềm, trong danh nhân Trung Quốc bàn về đọc sách, Bắc Kinh 1995. Trần Đình Sử Dịch. b/Thể Loại: Nghị Luận II/ Đọc hiểu văn bản: 1/ Ý nghĩa và tầm quang trọng của việc đọc sách : • ý nghĩa của sách: _ Sách ghi chép và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà nhân loại tìm tòi và tích lũy được. _ Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần của nhân loại. • Tầm quan trọng của sách: _ Đọc sách là con đường tích lũy nâng cao vốn tri thức

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.