P. 1
3000 Tu Tieng Anh Thong Dung

3000 Tu Tieng Anh Thong Dung

|Views: 105|Likes:
Được xuất bản bởiMa Bao Rong

More info:

Published by: Ma Bao Rong on Mar 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2012

pdf

text

original

abandon v. /ə'bændən/ abandoned adj. /ə'bændənd/ ability n. /ə'biliti/ able adj. /'eibl/ unable adj.

/'ʌn'eibl/ about adv,prep. /ə'baut/ above prep., adv. /ə'bʌv/ abroad adv. /ə'brɔ:d/ absence n. /'æbsəns/ absent adj. /'æbsənt/ absolute adj. /'æbsəlu:t/ absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ absorb v. /əb'sɔ:b/ abuse n., v. /ə'bju:s/ academic adj. /,ækə'demik/ accent n. /'æksənt/ accept v. /ək'sept/ acceptable adj. /ək'septəbl/ unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/ access n. /'ækses/ accident n. /'æksidənt/ by accident accidental adj. /,æksi'dentl/ accidentally adv. /,æksi'dentəli/ accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ accompany v. /ə'kʌmpəni/ according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ account n., v. /ə'kaunt/ accurate adj. /'ækjurit/ accurately adv. /'ækjuritli/ accuse v. /ə'kju:z/ achieve v. /ə'tʃi:v/ achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ acid n. /'æsid/ axit acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ acquire v. /ə'kwaiə/ across adv., prep. /ə'krɔs/ act n., v. /ækt/ action n. /'ækʃn/ take action active adj. /'æktiv/ actively adv. /'æktivli/ activity n. /æk'tiviti/ activities n within my activities

bỏ, từ bỏ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ khả năng, năng lực có năng lực, có tài không có năng lực, không có tài khoảng, về ở trên, lên trên ở, ra nước ngoài, ngoài trời sự vắng mặt vắng mặt, nghỉ tuyệt đối, hoàn toàn tuyệt đối, hoàn toàn thu hút, hấp thu, lôi cuốn lộng hành, lạm dụng thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm trọng âm, dấu trọng âm chấp nhận, chấp thuận có thể chấp nhận, chấp thuận lối, cửa, đường vào tai nạn, rủi ro tình cờ, ngẫu nhiên tình cờ, bất ngờ tình cờ, ngẫu nhiên sự thích nghi, điều tiết đi theo, đi cùng, kèm theo theo, y theo tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến đúng đắn, chính xác, xác đáng đúng đắn, chính xác tố cáo, buộc tội, kết tội đạt được, dành được thành tích, thành tựu công nhận, thừa nhận dành được, đạt được, kiếm được qua, ngang qua hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử hành động, hành vi, tác động hành động tích cực hoạt động, nhanh nhẹn hoạt động, phạm vi hoạt động trong phạm vi hoạt động của tôi

1

actor, actress n. /'æktə/ /'æktris/ diễn viên actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào add v. /æd/ cộng, thêm vào addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng in addition (to) thêm vào additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng adjust v. /ə'd ʤʌ st/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in advance trước, sớm advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế take advantage of lợi dụng adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo advertisement n. /əd'və:tismənt/ (also ad, advert) advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo affair n. /ə'feə/ việc affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến affection n. /ə'fekʃn/ afford v. /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối age n. /eidʤ/ tuổi aged adj. /'eidʤid/ già đi (v) agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago adv. /ə'gou/ trước đây agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành

2

agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu airport n. /'eəpɔ:t/ sân bay, phi trường alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi alarmed adj. /ə'lɑ:m/ alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho all right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, kết thông gia allied adj. /ə'laid/ liên minh, đồng minh, thông gia almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn alternatively adv. như một sự lựa chọn although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn amaze v. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt amazing adj. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt amazed adj. /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt ambition n. /æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng ambulance n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa amount n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money) amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười amusing adj. /ə'mju:ziɳ/ vui thích amused adj. /ə'mju:zd/ vui thích analyse v. /'ænəlaiz/ (BrE) (NAmE analyze) phân tích analysis n. /ə'næləsis/ sự phân tích

3

ancient adj. /'einʃənt/ xưa, cổ and conj. /ænd, ənd, ən/ và anger n. /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ angle n. /'æɳgl/ góc angry adj. /'æɳgri/ giận, tức giận angrily adv. /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ animal n. /'æniməl/ động vật, thú vật ankle n. /'æɳkl/ mắt cá chân anniversary n. /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm announce v. /ə'nauns/ báo, thông báo annoy v. /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoying adj. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoyed adj. /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy annual adj. /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm annually adv. /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm another det., pron. /ə'nʌðə/ khác answer n., v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời antiprefix chống lại anticipate v. /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước anxiety n. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng anxious adj. /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn anxiously adv. /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn any det., pron., adv. một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào anyone (also anybody) pron. /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai anything pron. /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì anyway adv. /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa anywhere adv. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu apart adv. /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên apart from prep. (also aside from especially in NAmE) ngoài…ra apartment n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng apologize (BrE also -ise) v. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi apparent adj. /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ apparently adv. nhìn bên ngoài, hình như appeal n., v. /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn appear v. /ə'piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện appearance n. /ə'piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện apple n. /'æpl/ quả táo application n. /,æpli'keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm apply v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào appoint v. /ə'pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn appointment n. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm appreciate v. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức approach v., n. /ə'proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần appropriate adj. (+to, for) /ə'proupriit/ thích hợp, thích đáng approval n. /ə'pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận approve (of) v. /ə'pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận

4

sousi'eiʃn/ sự kết hợp. gắn bó 5 . sự tới nơi arrive v. binh khí armed adj.ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo artist n. thuộc mỹ thuật as prep. có mặt assistance n. /ə'sist/ giúp. tới nơi arrow n. əz/ như (as you know…) ashamed adj. /ɑ:md/ vũ trang army n. sự sửa soạn arrest v.. sang một bên aside from ngoài ra. chấp thuận approximate adj. mũi tên art n. /ə'raivəl/ sự đến. chỉ rõ argument n. /æz. (to) /ə'prɔksimit/ giống với. dán. người phụ tá. /'ætəm/ nguyên tử attach v. /ə'sju:m/ mang. /ə'reindʤ/ sắp xếp. đang ngủ fall asleep ngủ thiếp đi aspect n. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật. sửa soạn arrangement n. in) /ə'raiv/ đến. trang bị (vũ khí) arms n. cho cộng tác associated with liên kết với association n. /'eiprəl/ (abbr. /'ɑ:tist/ nghệ sĩ artistic adj. adv. giúp đỡ. vòng quanh arrange v. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp.. /ə'ʃuə/ đảm bảo. bề mặt argue v. conj. độ chừng April n. /'eəriə/ diện tích. adj. lấy (cái vẻ. sự liên kết assume v.ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo artificially adv. sắp đặt.) tháng Tư area n. Apr.approving adj. /ə'sli:p/ ngủ. buộc attached adj. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ arise v. đồng ý. kết hợp. v. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ assistant n. diện mạo assist v. /ə'tætʃ/ gắn. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng. mỹ thuật article n. /'æspekt/ vẻ bề ngoài. /'ærou/ tên. giúp đỡ. /ɑ:sk/ hỏi asleep adj. sự bắt giữ arrival n. /ə. /ə'souʃiit/ kết giao. /. /'ætməsfiə/ khí quyển atom n. cam đoan atmosphere n. /ə'sistənt/ người giúp đỡ.. trói. /ə'raiz/ xuất hiện. /. /ɑ:m/ cánh tay. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ. /'ɑ:tikl/ bài báo.. prep. n. /ə'ʃeimd/ ngượng. phụ tá associate v. /ə'said/ về một bên. đề mục artificial adj.. giống hệt với approximately adv. /ə'rest/ bắt giữ. xấu hổ aside adv. /ə'pru:viɳ/ tán thành. sắp đặt. có. tính chất…) assure v. vũ khí. vũ trang. nảy sinh ra arm n. liên kết. /ə'raund/ xung quanh. binh giới. /ɑ:t/ nghệ thuật. tham dự. trừ ra apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra ask v. /'ɑ:mi/ quân đội around adv.. khoác. (+at. nảy ra.

thử attempted adj. túi. đai.) tháng Tám aunt n. quan điểm attorney n. /'ævəridʤ/ trung bình. cố gắng. /'ɔ:təm/ (especially BrE) mùa thu (US: mùa thu là fall) available adj. /'ɔ:kwəd/ vụng về. /ɑ:nt/ cô. sức hút attractive adj. tránh xa awake adj. v. nẹp 6 . rời xa. nhận thức thấy away adv. /'bæd'tempəd/ xấu tính. tương xứng ball n. làm cho cân bằng. /'bædli/ xấu. khan giả August n. thu hút. nhận thức. dì author n. tồi bad-tempered adj. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền. lùi lại bacteria n. sự thử. Aug.. v. dễ nổi cáu bag n.. /'bækgraund/ phía sau. một cách tự động autumn n. vụng về. /'ɔ:θə/ tác giả authority n. dễ sợ awfully adv. /'ɔ:gəst . nền backwards adv. /ə'vɔid/ tránh. n. /'ɔ:djəns/ thính. /ə'træktiv/ hút. làm thức dậy award n. adj. n. /'bædidʤ/ (especially NAmE) hành lý bake v. đi xa awful adj. /. thu hút. /bæd/ xấu. /ə'trækt/ hút.. /bænd/ băng. tồi go bad bẩn thỉu. v.. về phía sau. /ə'tempt/ sự cố gắng. lung túng awkwardly adv. v.. /ə'tæk/ s sự tấn công. v. lôi cuốn audience n. cặp xách baggage n. tấn công. công kích attempt n. trở lại background n. tàn khốc. mức trung bình avoid v. xa cách. hỏng badly adv. /ə'trækʃn/ sự hút. tặng. /ə'tend/ dự. /ə'wei/ xa. /ə'temptid/ cố gắng. /bæg/ bao. quyền lực automatic adj. adv. /ə'wɔ:d/ phần thưởng. lung túng back n.. thối. /bæn/ cấm. /bæk/ lưng.ɔ:'gʌst/ (abbr. /ə'tə:ni/ (especially NAmE) người được ủy quyền attract v. /ə'veiləbl/ có thể dùng được. nướng bằng lò balance n. khủng khiếp awkward adj. có giá trị. /ə'tenʃn/ sự chú ý pay attention (to) chú ý tới attitude n. /'bækwəd/ về phía sau. có mặt attention n. /'ætitju:d/ thái độ.attack n. /beik/ nung. thưởng aware adj. /'bækwədz/ (also backward especially in NAmE) backward adj. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn bad adj. thử attend v. hấp dẫn attraction n. số trung bình. /ə'weə/ biết.ɔ:tə'mætik/ tự động automatically adv. /'bæləns/ cái cân.. sự công kích. /'ɔ:ful/ oai nghiêm. cấm chỉ. /bɔ:l/ quả bóng ban v.. hiệu lực average adj. /ə'weik/ đánh thức. có duyên.. sự cấm band n.

nhà vệ sinh /'bætəri/ pin. chuồng (ngựa).. /bi:t/ tiếng đập. /bi'lou/ ở dưới. cơ sở n. /'bedrum/ phòng ngủ beef n. /'bju:ti/ ẻ đẹp. /bi'lɔɳ/ thuộc về. thuộc quyền sở hữu below prep. /'bju:təfuli/ tốt đẹp. /'beisik/ cơ bản. đức tin. ôm beard n.. nhịp (cầu). /'beisis/ nền tảng. khởi đầu beginning n. do bởi become v. adv. người đẹp because conj. /bi:ə/ rượu bia before prep.. sự đập. cái đẹp./'bændidʤ/ dải băng. battle bay n. sự tin tưởng believe v. (BrE) (NAmE behavior) tư cách đạo đức. cơ sở adv. ăn ở. đặt tên. /bi:f/ thịt bò beer n. chiến thuật n. tin tưởng bell n. /biəd/ râu beat n. /bi'fɔ:/ trước. /beə/ mang. cầm. dưới thấp.. /bi:tʃ/ bãi biển beak n. trở nên bed n. /bi'kɔz/ bởi vì. vác. vì because of prep. 7 . đáng hài lòng beauty n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt on behalf of sb thay mặt cho ai. v. /'beisikəli/ cơ bản. /bi'giniɳ/ phần đầu. ở đằng sau belief n. /bɑ:θ/ sự tắm n.. bays: vòng nguyệt quế beach n. v. phía dưới bandage bank bar bargain barrier base based on basic basically basis bath bathroom battery n. cách cư xử good behaviour tư cách đạo đức tốt behind prep.. /bi'li:v/ tin. /'bætl/ rận đánh. lúc khởi đầu behalf n. /bed/ cái giường bedroom n. v. adv. n. vì. n. đê /bɑ:/ quán bán rượu /'bɑ:gin/ sự mặc cả. sự giao kèo mua bán /bæriə/ đặt chướng ngại vật /beis/ cơ sở. cư xử behaviour n. đấm beautiful adj. nhân danh ai on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb. đeo. adv. về cơ bản n. băng bó /bæɳk/ bờ (sông…) . conj. /bi'gin/ bắt đầu. /bel/ cái chuông. n. đặt cơ sở trên cái gì dựa trên adj. của. buồng tắm. /bi'kʌm/ trở thành. lúc bắt đầu. đằng trước begin v. /bei/ gian (nhà). in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai behave v. /bi'li:f/ lòng tin. /bi:k/ mỏ chim bear v. tiếng chuông belong v. /bi'heiv/ đối xử. /bi'haind/ sau.. n. n. ắc quy n. cơ bản. nền móng. đánh đập. /'bju:təful/ đẹp beautifully adv.

đắng cay. /blɔnd/ hoe vàng. chua xót bitterly adv... n. /bit/ (especially BrE) miếng. chua xót black adj. đắng cay. / 'bə:θdei/ ngày sinh. /'benifit/ lợi.. /belt/ dây lưng. uốn cong bent adj. sở thích. /bɔ:d/ tấm ván. một tí bite v. v. (BrE) /'biskit/ bánh quy bit n. n. mù block n. v. /bɔil/ sôi. kiếm). làm lợi cho beside prep. mái (chèo). lá (cỏ. /blaind/ đui. thắt lưng bend v. chỗ uốn. sự ngoạm bitter adj. thùng đựng rượu biology n. mắng trách. trả giá. lợi ích. blond adj. n. huyết. luộc bomb n. giấy bạc bin n. /bi'ni:θ/ ở dưới. n... tốt nhất good. adv. /bent/ khiếu.. phía bên kia bicycle n. sinh nhật biscuit n. /'bɔdi/ thân thể. /bə:d/ chim birth n.. n.. /'baisikl/ (also bike) xe đạp bid v. n. n. /bi'jɔnd/ ở xa.. chem giết blow v. /blʌd/ máu. /bait/ cắn. thuyền body n. /bɔm/ quả bom. sự đặt giá. ngăn chặn blonde adj.. /bleid/ lưỡi (dao. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học bird n. ngoạm... /'bitə/ đắng. n. /bout/ tàu.. /bin/ (BrE) thùng. sự nở hoa blue adj. /'blæɳkli/ ngây ra. /bi'said/ bên cạnh. /bleim/ khiển trách. làm ngăn cản. well /gud/ /wel/ tốt. /blɔk/ khối. /bə:θ/ sự ra đời. cúi xuống. khuỷu tay. n. adv. /bil/ hóa đơn. /beting/ sự đánh cuộc better. khuynh hướng beneath prep. mái tóc hoe vàng blood n.. /blou/ nở hoa. /bid/ đặt giá. /blæɳk/ trống. cây). sự sinh đẻ give birth (to) sinh ra birthday n. mảnh a bit một chút. lớn bill n. best /'betə/ /best/ tốt hơn.. để trắng. n. thân xác boil v. /'bitəli/ đắng. sự khiển trách. v. ở giữa beyond prep. dưới thấp benefit n. cánh (chong chóng) blame v. khỏe between prep. oánh bom. /blu:/ xanh. sự trả giá big adj. màu đen blade n. adv. cá cược. thả bom 8 . sự cắn. sự trống rỗng blankly adv. sự mắng trách blank adj.. giúp ích. màu xanh board n. /bet/ đánh cuộc. v. /big/ to. so với bet v. /bentʃ/ chỗ rẽ. tảng (đá). sự đánh cuộc betting n. lót ván on board trên tàu thủy boat n. sự tàn sát.. lát ván.. không có thần blind adj.belt n. /blæk/ đen. /bi'twi:n/ giữa.

ngả đường n. /'brekfəst/ bữa điểm tâm. trí não n. /bɔ:/ buồn chán. /'bɔtl/ chai. sinh đẻ. thủ trưởng det. /'briljənt/ tỏa sáng. /bridʤ/ cái cầu adj... /'bɔðə/ làm phiền. sự vỡ /'broukən/ bị gãy. chải. /breik/ bẻ gãy. /'braitli/ sáng chói. chói lọi v. /bɔ:n/ sinh. /'bri:fli/ ngắn. n. gọn. /breiv/ gan dạ. thùng n. quét 9 . hơi v. /bɔi/ con trai. thở n. adj. n. breakfast breast breath breathe breathing breed brick bridge brief briefly bright brightly brilliant bring broad broadly broadcast brother brown brush n. /brΔ∫/ bàn chải. buồn tẻ adj. pron. bị vỡ n. sự gãy. đẻ v. chắc chắn n. /buk/ sách. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp. nhánh song. /boun/ xương n. /bɔks/ hộp. lề (đường) v. vắn tắt adv. /braun/ nâu. /brait/ sáng. /bri:f/ ngắn. tươi adj. màu nâu n.. cuối. /brɑ:ntʃ/ ngành. /'brɔ:dli/ rộng. /'bɔrou/ vay. /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi.bone book boot border bore boring bored born: be born borrow boss both bother bottle bottom bound bowl box boy boyfriend brain branch brand brave bread break broken adj. quấy rầy. v. /briɳ/ mang. đầu óc. nòi giống n.: bound to /baund/ nhất định. /brænd/ nhãn (hàng hóa) adj. rộng rãi v. n. quảng bá n. /'bɔ:də/ bờ. sự thở v.. mép. n. chăm sóc. xách lại adj. vắn tắt. cầm . lọ n.. /boul/ cái bát n.. phát thanh. đập vỡ. ghi chép n.. /broutʃ/ rộng adv. tóm tắt adj. v. bạn trai n. /breθ/ hơi thở. /'bɔtəm/ phần dưới cùng. em trai adj. vỉa. /bred/ bánh mỳ v.truyền rộng rãi. thiếu niên n. mượn n. bữa sáng n. rực rỡ. /brik/ gạch n. giáo dục. gọn. nhành cây. /bɔs/ ông chủ. /bu:t/ giày ống n. /'bɔ:riɳ/ buồn chán adj. /bri:ð/ hít. thấp nhất. /bri:d/ nuôi dưỡng. /bouθ/ cả hai v. can đảm n. làm bực mình n. /brein/ óc não. buồn chán v. vú n.. sáng chói adv. cuối cùng adj. /brest/ ngực. /'brΔðз/ anh.

cúc mua người mua bởi. /bʌs/ bush n. vỡ (bong bóng). êm ả. bụi rậm việc buôn bán. /'kælkjuleit/ calculation n.. bó. nhà tù. /kæmp/ camping n. /kɑ:mli/ camera n. /bild/ building n. /´kænsəl/ cancer n. thiêu bị đốt.. bận rộn nhưng bơ cái nút. người dự thi (NAmE) kẹo mũ lưỡi trai. /'bΔbl/ budget n. bị cháy. công trình xây dựng. /bai/ bye exclamation /bai/ cent /sent/ cabinet n. /'bildiŋ/ bullet n. /kæp/ capable (of) adj. /keik/ calculate v. chỗ cắm trại. buồng. /bʌt/ butter n. tòa nhà binđinh đạn (súng trường. sự yên lặng. nhà giam. nung. /'keipəb(ə)l/ capacity n. mai táng xe buýt bụi cây. /kud/ cancel v. mũ vải có tài. tiếng kêu.. thí sinh. năng suất 10 . rám nắng. /'kænsə/ candidate n. xóa bỏ bệnh ung thư người ứng cử. súng lục) búi. /'bizinis/ businessman. có khả năng. làm dịu đi. thương mại.. v. thắp. đạn). /kɑ:m/ calmly adv. cái khuy. n.. điềm tĩnh máy ảnh trại. v. bình tĩnh. busy adj. cụm. /'beri/ bus n. /'keibl/ cake n. chùm. bọt.. nổ tung (bom. businesswoman n. bị gọi yên lặng. n. /'bʌtə/ button n. / ˈ ʌ d ʒɪ t/ b build v. /bai/ buyer n. /. /bə:st/ bury v. sạm (da) nổ. /´kændi/ cap n. hạ trại sự cắm trại chiến dịch. /'bʌtn/ buy v. khả năng tiếp thu. tăm ngân sách xây dựng sự xây dựng. /'kændidit/ candy n. /kæmpiη/ campaign n. bầy. háo hức chôn cất. /bu∫/ business n. /bə:nt/ burst v. /´bizi/ but conj. sự êm ả yên lặng. /bΛnt∫/ burn v. /´baiə/ by prep. /kæmərə/ camp n. cuộc vận động có thể. cả gan năng lực. /bə:n/ burnt adj. nổ. đốt cháy. bình. /kɔ:l/ be called calm adj. adv.kælkju'lei∫n/ call v. /kə'pæsiti/ bong bóng. /'bulit/ bunch n. ca đựng không thể có thể hủy bỏ.bubble n. khê. cắm trại. /kæn/ cannot could modal v. /'kæbinit/ cable n. tiếng gọi được gọi. có năng lực. kinh doanh thương nhân bận. /kæmˈpeɪn/ can modal v. bằng tạm biệt đồng xu (bằng 1/100 đô la) tủ có nhiều ngăn đựng đồ dây cáp bánh ngọt tính toán sự tính toán gọi. đàn (AME) đốt. n.

nghi lễ certain adj. /kɑ:d/ thẻ. /´kɛəfuli/ cẩn thận. cease v. bắt. thủ lĩnh capture v. (BrE) (NAmE centimeter) (abbr. chăm nom. c. /sent/ (abbr. /'kæptin/ người cầm đầu. /kɔ:z/ nguyên nhân. đánh gục. chu đáo careless adj. /´seriməni/ nghi thức. /ˈkæri/ mang. (also cellular phone) (especially NAmE) điện thoại di động cent n. cơ bản captain n. /ˈkæpɪtl/ thủ đô. ca tụng celebration n. ngớt. n. sự bắt giữ. loại. khuân chở case n. /'tʃeəmən/ /'tʃeə. lễ kỷ niệm. chủ tọa 11 . /kə'riə/ nghề nghiệp. /'sə:tn/ chắc chắn certainly adv.. nắm lấy. /keis/ vỏ. nhất định uncertain adj. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng. chăm sóc career n. /kætʃ/ bắt lấy. các tông care n.. nguyên do. /´sentrəl/ trung tâm. gây nên CD n. chairwoman n. ngăn. thả. hết.. /tʃeɪn/ dây. /kɑ:st/ quăng. thành quách cat n.. /'kæptʃə/ bắt giữ. /kæʃ/ tiền. xích. /kæt/ con mèo catch v. thôi. trung ương centre n. thiếp cardboard n. vác. /'kɑ:sl/ thành trì. tiền vốn. chủ yếu.wumən/ chủ tịch. sự nghiệp careful adj. /´kɛəlis/ sơ suất. bằng. ct) đồng xu (=1/100 đô la) centimetre n. sự bị bắt car n. /'selibreit/ kỷ niệm. cầu thả carelessly adv.seli'breiʃn/ sự kỷ niệm. /´sə:tnli/ chắc chắn. túi in case (of) nếu. tạnh ceiling n. ném. tán dương..capital n. /si:s/ dừng. thảm (cỏ) carrot n. /'sentʃuri/ thế kỷ ceremony n. sự ca tụng cell n. cẩn trọng. trung ương century n.. biết giữ gìn carefully adv. pron. /´kærət/ củ cà rốt carry v. sự thả (neo) castle n. /'kætigəri/ hạng. bất cẩn carpet n. ngừng. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác. /'keəful/ cẩn thận. không chắc chắn certificate n. /.. v. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận. sự tán dương. adj.. /sel/ ô. chăm sóc take care (of) sự giữ gìn care for trông nom. v. phạm trù cause n. làm lễ kỷ niệm. trói lại chair n. /kɛər/ sự chăm sóc. cẩu thả. tiền mặt cast v. ngăn cellphone n.. /'sentə/ (BrE) (NAmE center) điểm giữa.. xính lại. cm) xen ti met central adj. sự quăng/ném (lưới). chộp lấy category n. tóm lấy. v. cash n.. /'kɑ:pit/ tấm thảm. /ˈsilɪŋ/ trần nhà celebrate v. người chỉ huy. n. trung tâm. chứng chỉ chain n. /tʃeə/ ghế chairman. gây ra. ở giữa.. chính yếu. /kɑ:/ xe hơi card n.

/ˈsɪnəmə/ (especially BrE) rạp xi nê.. /t∫ek/ (BrE) (NAmE check) séc n. /ˈtʃɪkin/ gà. /tʃit/ lừa. chất hóa học. bổn phận. n. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ.. v.. /¸kærəktə´ristik/ riêng. chuyện phiếm. v. trường hợp. /tʃi:f/ trọng yếu. thịt gà adj. /'tʃænl/ kênh (TV. sự săn bắt v. /'t∫æptə(r)/ chương (sách) n. /tʃip/ vỏ bào. mẻ chocolate n. hòm v. /t∫u:z/ chọn. n. /tʃek/ kiểm tra. phấn khởi. /´tʃi:k/ má adj. sự bố thí n. eo biển n. trò gian lận v. đặc tính. /'sə:kl/ đường tròn. giao nhiệm vụ/việc phụ trách /´tʃæriti/ lòng từ thiện. chuyện gẫu adj. /'kæriktə/ tính cách. biểu đồ. rương. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá cinema n. chart chase chat cheap cheaply cheat check cheek cheerful cheerfully cheese chemical chemist chemist’s chemistry cheque chest chew chicken chief 12 . thách thức. gà con. ngành hóa học n. /tʃest/ tủ. n. lựa chọn chop v. rẻ. /´kemist/ nhà hóa học n. tʃɑ:ns/ sự may mắn v. đặc điểm n.. rạp chiếu bóng circle n. ngẫm nghĩ n. n. /tʃin/ cằm chip n. /'tʃælindʤ/ sự thử thách. n. nhân vật adj. tình huống citizen n. đốn. sự thách thức. đặc tính... sự thay đổi. /tʃæt/ nói chuyện. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học. n. đứa trẻ chin n. lòng nhân đức. change channel chapter character characteristic charge in charge of charity n. (BrE) n. lãnh tụ. /tʃɔp/ chặt. /´sitizən/ người thành thị challenge chamber chance n. /´kemistri/ hóa học. riêng biệt. phòng.. /tʃə:tʃ/ nhà thờ cigarette n. chính yếu. phấn khởi n. xếp child n. chỗ sứt. /tʃu:/ nhai.. buồng ngủ /tʃæns . chẻ church n.. n. /tʃi:p/ rẻ adv. mảnh vỡ. /´tʃiəful/ vui mừng. trò lừa đảo. hồ hởi adv. người đứng đầu. rẻ tiền v. hình tròn circumstance n. đặc trưng. n. v.. /tʃaild/ đứa bé.n. tán gẫu. sự biến đổi n. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn choose v. lập biểu đồ v. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la choice n. ˈ ɜ rkəm ˈ s stəns/ hoàn cảnh. vui vẻ. hóa chất n. radio). sự kiểm tra n.. thử thách n. trách nhiệm. /tʃi:z/ pho mát adj. /tʃeɪndʒ/ thay đổi. môn hóa học. /tʃa:t/ đồ thị. / ˈ ɜ rkəm ˈ s stæns . thủ lĩnh. vẽ đồ thị. /ˈtʃeɪmbər/ buồng. lừa đảo. /tʃeis/ săn bắt.

chật chội. khăn trải bàn. thông minh. phòng để đồ.. dùi cui n. tài giỏi. kết thúc. che đậy adv. /'klevə/ v. /´klouðiη/ quần áo. /´kʌləd/ (BrE) (NAmE colored) mang màu sắc. /koʊt/ áo choàng n. tô màu adj. quét dọn rõ ràng. /'kʌlə/ (BrE) (NAmE color) màu sắc. mục sư lanh lợi. gậy. n.. v. n. /´klousli/ chặt chẽ. /'klaimit/ khí hậu. chấm dứt adj. yêu sách. cú nhắp (chuột) n. /klæp/ n. y phục n. n. /kla:k/ adj. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng. tiếng nổ. phòng học sạch. /klik/ thành phố (thuộc) công dân đòi hỏi. lạnh nhạt adv.. /´klaimiη/ sự leo trèo n. khéo léo làm thành tiếng lách cách. kỹ lưỡng. /klɔk/ đồng hồ adj. sự thỉnh cầu vỗ. /kli:n/ adj. /kз'læps/ đổ. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập.. /kould/ lạnh. trèo n.. /koud/ mật mã.mi:tз/ xen ti mét n. sự đòi hỏi. sự yêu sách. trường đại học n. sự lạnh lẽo. khép.. có màu sắc 13 . v. /'klα:si/ adj. n. sự tụ họp n. hờ hững. vô tâm v. /'sivl/ v. /'si:ti/ adj. thời tiết v. n. đám mây n.. sự đổ nát. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp v. sụp đổ. /koust/ sự lao dốc.. /'kɔfi/ cà phê n. áo thầy tu n. vỗ tay. (NAmE ) đóng. /kə´lekt/ sưu tập. không cởi mở. /koul/ than đá n. /kɔin/ tiền kim loại adj. /'kouldli/ lạnh nhạt. /´klʌb/ câu lạc bộ.. /klouðz/ quần áo n. /'klæsik/ n.city civil claim clap class classic classroom clean clear clearly clerk clever click client climate climb climbing clock close closely close closed closet cloth clothes clothing cloud club centimetre coach coal coast coat code coffee coin cold coldly collapse colleague collect collection college colour coloured n. /klouz/ (NAmE ) đóng kín. /klɑ:s/ adj. luật. adv. n. /klouzd/ bảo thủ. /kleim/ v. điều lệ n. /klɔθ/ vải. lau chùi. sự sụp đổ n. kinh điển lớp học. tiếng lách cách. /klaud/ mây. /'klozit/ (especially NAmE) buồng. /klaim/ leo. /'senti. linh mục. tỉ mỉ v. bờ biển n. phòng kho n. v. tập trung lại n. khép kín n. sáng sủa thư ký. /´kliəli/ n. sạch sẽ. tiếng vỗ tay lớp học cổ điển. /´klaiənt/ khách hàng n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên n.

completely adv.mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp. /'komplikeit/ làm phức tạp. đối chiếu comparison n. trọn vẹn complex adj. ái ngại concert n. dẫn giải commercial adj. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc. cạnh tranh competition n. ủy nhiệm.kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp. /kə'mit/ giao. cuộc thi. /´kɔmidi/ hài kịch comfort n. của chung commonly adv. tống giam. than thở. phê bình. cuộc thi đấu competitive adj. chỉ huy.. đi đến. đầy đủ comfortably adv. /kə'mmənt/ sự phạm tội. bình thường communicate v. /'kɔləm/ cột . sự tận tụy. thoải mái. /kəm'peə(r)/ so sánh. nhân dân company n. không thoải mái command v. /ˈkɒnsept/ khái niệm concern v. /'kɔmən/ công. tận tâm committee n. ủy thác. ủy ban. /kən´sə:niη/ bâng khuâng. v. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền. lời động viên. lệnh. tiện nghi. n. đi tới comedy n. /kən´sə:nd/ có liên quan. /kə. v. v. chú thích. sự kết luận. sự liên quan. /´kɔmənli/ thông thường. phổ biến in common sự chung. /kəm'pli:t/ hoàn thành. khó chịu.column n. nơi tập trung concept n. liên lạc communication n. sự phối hợp combine v. /'kɔnsentreit/ tập trung concentration n. /. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện. /kə'mə:ʃl/ buôn bán. bỏ tù commitment n. mệnh lệnh. rắc rối computer n. truyền tin community n. /kə'mju:niti/ dân chúng. /'komplikeitid/ phức tạp..kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung.kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh. sự truyền đạt. gửi. /'kɔmleks/ phức tạp. thông thường. dỗ dành comfortable adj. có dính líu concerning prep. (sự) ủy thác commit v. (sự) ủy nhiệm. tiện nghi. /kəm´plein/ phàn nàn. đơn kiện complete adj. /kʌm/ đến. /kəm'pju:tə/ máy tính concentrate v. /kзm'pli:tli/ hoàn thành. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc conclude v. /kən'sз:n/ liên quan. rắc rối complicate v... phối hợp come v. n. quyền ra lệnh/chỉ huy comment n. tới. sự khiếu nại. /. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh. /kəm'pi:t/ đua tranh. ấm cúng uncomfortable adj. ganh đua. /kəm'pærisn/ sự so sánh compete v. giao thiệp. /ˈkɒment/ (lời) bình luận. dính líu tới. công cộng. /kə'miti/ ủy ban common adj. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu. chấm dứt (công việc) conclusion n. thương mại commission n. sự an nhàn. /'kɔmbain/ kết hợp. đua tranh complain v. đầy đủ. v. khuyên giải. sự dính líu tới concerned adj. xong. lời chú giải. liên lạc. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái. /kə'mju:nikeit/ truyền. phần kết luận 14 . /kəm´petitiv/ cạnh tranh. /'kΔmfзt/ (sự) an ủi. kêu ca complaint n. /´kʌmpəni/ công ty compare v.. /. /kənˈklud/ kết luận. kết thúc. mục (báo) combination n. rắc rối complicated adj. /kəˈmɪʃən/ hội đồng.. truyền đạt.

giới hạn v. contact n. kənˈflɪkt . /'konfid(ə)ns/ lòng tin tưởng. /v. content n. lúng túng. n. sự quan tâm /kən'sist/ gồm có /'kɔnstənt/ kiên trì. construction n. /kən'fain/ giam giữ. cuộc tranh luận. sự giao thiệp. ngượng /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn./ sự kết nối. consider v. công te nơ /kən'tempərəri/ đương thời. /kən'faind/ hạn chế. xem xét. contain v. quan tâm. đối diện. chỉ huy. nối /kə´nekʃən. consumer n. sự rối loạn /kən. bền lòng /'kɔnstəntli/ kiên định /kən´strʌkt/ xây dựng /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng /kən'sʌlt/ tra cứu.. để ý. n. tin cậy. congratulations n. /kən'di∫ən/ điều kiện. construct v. sự va /kən'frʌnt/ đối mặt. sự xem xét. hậu quả /kən´sə:vətiv/ thận trọng. sự xung đột. khen ngợi (s) /'kɔɳgres/ đại hội. tiếp xúc /kən'tein/ bao hàm. đối chiếu / kən'fju:z/ làm lộn xộn. nhiều /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc. hạn chế adj. chứa. confused adj. v. confusion n. xáo trộn /kən'fju:ziη/ khó hiểu. đương đại /kən'tent/ nội dung. va chạm. 15 . chỉ adj. dè dặt. /'kɔnfidəntli/ tự tin v. /ˈkɒnfərəns . sự bàn bạc n. thăm dò. có ý thức. không biết rõ /'kɔnsikwəns/ kết quả. hội nghị. consult v. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông. cuộc chiến đấu. lời chúc mừng. trận đấu. hỏi ý kiến /kən'sju:mə/ người tiêu dùng /ˈkɒntækt/ sự liên lạc. tình thế v. đáng kể /kən'sidərəbly/ đáng kể. container n. không có ý thức. tự tin adv. chứa đựng. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển. conservative adj. tham khảo. bao gồm /kən'teinə/ cái đựng. ˈkɒnfrəns/ hội nghị. connect v. constantly adv. ˈkɒnflɪkt/ xung đột. /'kɔnfidənt/ tin tưởng.concrete condition conduct khiển. sự tin cậy adj. khen ngợi. constant adj.grætju'lei∫n/ sự chúc mừng. unconscious adj. sự hài lòng /kən´test/ cuộc thi. confusing adj. sự điều huy n. gây bối rối /kən'fju:zd/ bối rối. /kən'fə:m/ xác nhận. consequence n. chứng thực n. biết rõ /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. considerable adj. v. sự giao kết /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo. consist of v. chiến tranh conference confidence confident confidently confine confined confirm conflict chạm confront v.. bê tông n. n.. considerably adv. to tát.. congress n. lớn lao. confuse v. bảo thủ /kən´sidə/ cân nhắc. sự để ý. connection n. tình cảnh. consideration n. contemporary adj. Quốc hội /kə'nekt/ kết nối. contest n. conscious adj. lưu ý đến /kən'sidərəbl/ lớn lao. chỉ đạo.

/'kɔpi/ bản sao. nhà. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn. tính counter n. v.) correct adj. n. liên tiếp /'kɔntrækt/ hợp đồng. /kən'ven∫ənl/ quy ước conversation n. làm tương phản. không bị hạn chế convenient adj. phải trả cottage n.kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại. cách nấu ăn cooker n. v. quyền chỉ huy in control (of) trong sự điều khiển của under control dưới sự điều khiển của controlled adj. /'kʌntri'said/ miền quê. /koup/ đối phó. adv. bếp. thích hợp convention n.. khung cảnh.. được kiểm tra uncontrolled adj. v. cope (with) v. v. liên tiếp /kən'tinjuəsli/ liên tục. quầy thu tiền. chính xác. đương đầu copy n. có khả năng council n. /kɔf/ ho../'kɔntekst/ văn cảnh.. bắt chước core n. v. đại lục (lục địa Bắc Mỹ) /kən´tinju:/ tiếp tục. biến đổi convince v. /kɔ:/ nòng cốt. /kaunt/ đếm.. sự góp phần control n. /kən'ven∫n/ hội nghị. /´kɔfiη/ ho could /kud/ có thể. quyền lực. chính xác cost n. làm tiếp /kən'tinjuəs/ liên tục.. làm cho nhận thức thấy cook v. v. sự ho. sao chép. adj. sợi cough v. điềm tĩnh. /'kɔtidʤ/ nhà tranh cotton n. s /kən'troul/ sự điều khiển. /ˈkɒtn/ bông. cuộc trò chuyện convert v. /kə´rektli/ đúng. sửa chữa correctly adv. đáy lòng corner n. /kən'vins/ làm cho tin. người nấu ăn cooking n. /´kuki/ (especially NAmE) bánh quy cool adj. đất nước countryside n. bản chép lại. /kaunsl/ hội đồng count v. thuyết phục. ghóp phần contribution n. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển.. quyền hành. /ku:l/ mát mẻ. ký kết /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản. làm trái ngược contrasting adj. /´kukə/ lò. n. hạt nhân. /koun'ti/ hạt.. làm mát. /. 16 . /ˈkaʊntər/ quầy hàng. /kən'tribju:t/ đóng góp. trả giá. miền nông thôn county n. /kən'trould/ được điều khiển. /kən'və:t/ đổi. không bị kiểm tra.. phố. hiệp định. tiếng hoa coughing n. v. thuận lợi. n. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp. n. quy ước conventional adj. /kən´vi:njənt/ tiện lợi. máy đếm country n.. quốc gia. sự sao chép.. v. sự ký hợp đồng. /ˈkʌntri/ nước. chi phí. chỉ. /kɔst . phạm vi /'kɔntinənt/ lục địa. nồi nấu cookie n. sửa. /´kɔ:nə/ góc (tường. /kən'træsti/ tương phản contribute v. n. /kʊk/ nấu ăn. /kə´rekt/ đúng. kɒst/ giá. tỉnh context continent continue continuous continuously contract contrast n.

thuốc /'kʌpl/ 17 . sự kêu la adj. /ˈkrɛdɪt/ sự tin.. /krækt/ rạn. nứt n. phiên tòa n. /kraim/ tội. /kr ᴧ ∫/ ép. kẻ phạm tội. điều trị. sự phê phán. /kraud/ đám đông adj. /kra:ft/ nghề. dữ tợn. /kə:b/ kiềm chế. n. lòng tin. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng. /kɔ:s/ tiến trình. /kɔrt . đè nát.). chủ yếu adj. một đôi n. nứt nẻ. sự dũng cảm. n. quá trình diễn tiến. phạm tội. tàn nhẫn v. làm vỡ. đôi. /´kru:ʃəl/ quyết định. dũng khí n. /ˈkʌzən/ anh em họ v. /'kʌridʤ/ sự can đảm. tòa án.. bọc n. /kʌp/ tách. /krai/ khóc.. /'kreizi/ điên. nén lại. /ˈkrɪmənl/ có tội. tội ác. che phủ. cách chữa bệnh. đè bẹp v. /'kʌvərd/ có mái che. /krop/ vụ mùa n. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình. /kri:'eit/ sáng tạo... danh tiếng. phá vụn adj. nghề thủ công n. v. koʊrt/ sân. loài vật n. quan tòa.. /krɔs/ cây Thánh Giá. vượt qua n. vua. /kræk/ cừ. criticism criticize crop cross crowd crowded crown crucial cruel crush cry cultural culture n. /kræʃ/ vải thô. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa /ˈkʌltʃər/ văn hóa. đỉnh cao nhất adj. sự phá sản. /kraun/ vương miện. thẻ tín dụng n. vỏ. /'kri:tʃə/ sinh vật. tiếng khóc. kín đáo n. sụp đổ. v. tội phạm n. /ˈkrɪtəˈsaɪz/ (BrE also -ise) phê bình. tạo nên n. sự mở mang.. /'kʌvə/ bao bọc. băng qua. cái bao. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình. phê phán. /'kru:ə(l)/ độc ác. ngai vàng. tiền gửi ngân hàng n. chén n. cốt yếu. đôi vợ chồng.couple a couple courage course of course court cousin cover covered covering cow crack cracked craft crash crazy cream create creature credit credit card crime criminal crisis crisp criterion critical adj.. sự che phủ. xuất sắc. rạn nứt adj. phá tan tành. lời phê bình. /kaʊ/ con bò cái n. n. sân chạy đua dĩ nhiên n. sự rơi (máy bay). /kraudid/ đông đúc n. khó tính n. /kri:m/ kem v. v. sự băng qua. /kjuə/ chữa trị. phê phán. vắt. kêu la. cup cupboard curb cure n.. hạn chế v. /krips/ giòn n. sự giáo dục n. cơn khủng hoảng adj. tội phạm adj. cách điều trị. chỉ trích n. lời phê phán v. n. nỗi thống khổ. cặp. vỏ bọc adj. sân (tennis. làm nứt. cặp nam nữ một cặp. /´kʌvəriη/ sự bao bọc. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn v. sự khóc. mất trí n.

. luống (gió) /'kʌrəntli/ hiện thời. n. cong. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa. bẻ cong /kə:vd/ cong /'kʌstəm/ phong tục. phân phối. sương) /kə:v/ đường cong. đường vòng. vòng. hải quan /kʌt/ cắt. thân yêu. /di:l/ phân phát. mối hiểm nghèo. /'kjuəriəs/ ham muốn. sự cắt /'saikl/ chu kỳ. làm hỏng. v. ghi niên hiệu n. nguy cơ. /'dæmidʤ/ mối hạn. tập quán /´kʌstəmə/ khách hàng /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu. làm ngơ v. điều hại. /dei/ ngày. tối tăm. /dɑ:k/ tối. xoắn /'kʌrənt/ hiện hành.. v. adj. thưa n. làm xoắn. hiện nay. tình trạng đổ nát n. sự khiêu vũ. chu trình.) tháng mười hai. v. v. uốn quăn. xoắn. tranh luận. /'deindʤə/ sự nguy hiểm.. /'kə:tn/ n. /det/ nợ /'dekeid/ thập kỷ. rạp hát. thời kỳ. kính thưa. làm hư hại. adj. người nhảy múa n. thỏa thuận mua bán giải quyết adj. uốn cong. /ded/ chết. n. quay vòng theo chu kỳ. n. /dæd/ bố. adj. giải quyết. n. v. tục lệ.. /di'kei/ tình trạng suy tàn. cha adj. hiện nay màn (cửa. khiêu vũ n. v. adv. n. /dɑ:ns/ sự nhảy múa. bàn n. mối đe dọa adj. v. kỳ. ám muội n. nhóm mười n. dữ liệu n. /def/ điếc. gây thiệt hại adj. /di'sembə/ (abbr. suy sụp. thách adj. v. dám đương đầu với. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận. n.. thời đại. tò mò. sự uốn quăn /´kə:li/ quăn.. phân xử 18 . sự giao dịch. thân mến. lạ kỳ /kə:l/ quăn.. đi xe đạp n. v. /deθ/ sự chết. làm thinh. bộ mười. /deər/ dám. /´deitə/ số liệu. /´deindʒərəs/ nguy hiểm v.. /deit/ ngày. cái chết n. decay December decide adj. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp n. curve curved custom customer customs cut cycle cycling dad daily damage damp dance dancing dancer danger dangerous dare dark data date daughter day dead deaf deal deal with dear death debate cãi debt decade n. nhảy múa. lạ lùng /'kjuəriəsli/ tò mò. phổ biến. tắt adj. hiếu kỳ. bóng tối. ẩm thấp n. Dec. sự thiệt hại. /dæmp/ ẩm.. sự khiêu vũ n. tháng Chạp v. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa. /'deili/ hàng ngày n.. ban ngày adj. khói. /diə/ thân. adv. đề ngày tháng. dòng (nước). chặt. /di'said/ quyết định. thói quen. n. n. ẩm ướt. kỳ hạn. cuộc tranh cãi..curious curiously curl curly current currently curtain n. n. /ˈdɔtər/ con gái n..

chủ tâm. trông mong vào n. khó xử /di'lait/ sự vui thích. bào chữa v. dứt khoát n. /di´libəritli/ thận trọng. bí ẩn sâu. sự khởi hành v. có suy nghĩ cân nhắc adv. /di'livəri/ sự phân phát. sự tiêu tan (hy vọng. suy yếu. /'definitli/ rạch ròi.. có tính toán. làm say mê adj. /ˈdɛmənˈstreɪt/ chứng minh. sự phân xử tuyên bố. sự giảm sút sâu. ỷ vào. sự thất bại (1 kế hoạch). /di'klain/ v. độ n. sự giải quyết. v. phủ nhận n. mô tả n. trang trí để trang hoàng. v. sự trì hoãn. v. sự cản trở. thoát khỏi. định rõ. tiền gửi. /dɪˈskraɪb/ diễn tả. /di´raiv/ nhận được từ. bắt nguồn. bày tỏ.ˈmænd/ sự đòi hỏi. ban. công bố sự suy tàn. /də'finit/ xác định. rời bỏ. sự tả. /di'kleə/ n. đòi hỏi. thanh tú. sự giao hàng. vật để chống đỡ. suy sụp. làm trì trệ adj. điều thích thú. tế nhị. delighted deliver v. khó lường. phiền muộn. chuyển hóa từ (from) v. khoa. /dɪ. dựa vào. sự che chở v.decision declare decline decorate decoration decorative decrease deep deeply defeat defence defend define definite definitely definition degree delay deliberate deliberately delicate delight n. n. sự suy sụp. adv. /di'fain/ định nghĩa adj. làm suy giảm adj. /di'fend/ che chở.. để trang trí. làm chậm trễ adj. gửi. giãi bày n. trình độ. /di'laitid/ vui mừng. làm vui thích. thất vọng. sâu xa. đồ trang hoàng. v. rõ ràng adv. miêu tả.. ty.. để làm cảnh giảm bớt. delivery demand demonstrate dentist deny department departure depend (on) deposit depress depressing depressed depth derive describe description desert n. tùy thuộc. /¸dekə´reiʃən/ adj. v. giải thích. /´dekə¸reit/ n. làm suy giảm. /dɪˈgri:/ mức độ. sự phân phối. có suy nghĩ cân nhắc adj. /di'nai/ từ chối. gian hàng... đánh bại. /´dekərətiv/ v. đặt cọc v. lấy được từ.. /di'pend/ phụ thuộc. hài lòng /di'livə/ cứu khỏi. sự đi. độ dày v. /depθ/ chiều sâu. sự vui sướng. /di-'prest/ chán nản. tiền đặt cọc.. /ˈdɛzərt/ sa mạc. xuất phát từ. /´di:pli/ v. sự yêu cầu. trang trí sự trang hoàng. /di'pɑ:tmənt/ cục. /'delikeit/ thanh nhã. sâu sắc đánh thắng. bảo vệ. giá trị. / 'di:kri:s/ adj. /di:p/ adv. bỏ trốn 19 . /di'fens/ (BrE) (NAmE defense) cái để bảo vệ.) n. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi. sự bày tỏ. đình trệ n. biểu lộ n. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ. v.. /'dentist/ nha sĩ v. /di'libəreit/ thận trọng. phản đối. /diˈsiʒn/ v. n. /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng. /di'fi:t/ sự quyết định. khu bày hàng n. công lao. suy tàn trang hoàng.. sở. yêu cầu v. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả. lời định nghĩa n. bằng cấp. bày tỏ. sự giảm đi. /di´pres/ làm chán nản. /defini∫n/ sự định nghĩa. phát biếu n. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi. làm phiền muộn. sự miêu tả n.

/¸disə´gri:/ bất đồng. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại. phác họa. ˈdɪsədˈvɑntɪdʒ/ sự bất lợi. viết cho ai. vật rác rưởi dirty adj. trình bày. chế độ ăn kiêng difference n. triệt phá destruction n. tỉ mỉ detailed adj. sự tiêu diệt detail n. hết lòng. không giống. lịch ghi nhớ dictionary n. phác thảo. /desk/ bàn (học sinh. /di'rek∫n/ sự điều khiển. /'di:teild/ cặn kẽ. /ˈdaɪəˈgræm/ biểu đồ diamond n. thiết kế desire n. v. phá huỷ. ˈditeɪl . khác. xới dinner n. /di’veləpmənt/ sự phát triển. điều khiển directly adv. kế hoạch. /'difikəlti/ sự khó khăn. sự định rõ. /dɪg/ đào bới. quyết định determined adj. /di'zaiə/ ước muốn. khó khăn.tə:mi'neiʃn/ sự xác định. sự phá hủy. /'difrзnt/ khác. khác biệt. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết diet n. v. đã được xác định rõ develop v. liều mạng despite prep. chỉ huy dirt n. /di´voutid/ hiến cho. /'difrзntli/ khác. mở rộng. /'dinə/ bữa trưa. /´də:ti/ bẩn thỉu. v. n. đề cương. khác biệt. /ˈdɪsədˈvæntɪdʒ . nhiệt tình diagram n. dành cho. /´daiəmənd/ kim cương diary n. không đồng ý. máy móc devote v. /di'zз:tid/ /di'zз:v/ /di´zain/ 20 . mặc dù. làm việc) desperate adj. bất chấp destroy v. /di'rektə/ giám đốc. không có khă năng disadvantage n. /'despərit/ liều mạng. /dis'pait/ dù. /dis´eibld/ bất lực. /ˈdɪfərəns . dai'rekt/ trực tiếp. dơ bẩn disabled adj. /di'vout/ hiến dâng. tiêu diệt. /di´tə:mind/ đã được xác định. /'daiəri/ sổ nhật ký. viết.. thiết bị. gửi. ˈdɪfrəns/ sự khác nhau different adj. thẳng. dụng cụ. v. sự thiệt hại disagree v. nhiều chi tiết determination n. /daɪ/ chết. /di'vais/ kế sách. tuyệt vọng desperately adv. ao ước desk n. đồ dơ bẩn. thẳng direction n. /di'tз:min/ xác định. /dis'trɔi/ phá.. dɪˈteɪl/ chi tiết in detail tường tận. sự quyết định determine v. gay go difficulty n. /də:t/ đồ bẩn thỉu. từ trần. sự chỉ huy director n. /di. dành hết cho devoted adj. thèm muốn. khác nhau difficult adj.deserted deserve design hoang vắng. /di'veləp/ phát triển. định rõ. bày tỏ development n. phá hoại. không hợp adj. khác nhau differently adv.. dɪˈteɪl . xứng đáng sự thiết kế. sự trình bày. sự bày tỏ device n. /'despəritli/ liều lĩnh. /'daiət/ chế độ ăn uống. điều cản trở dig v. liều lĩnh. tỉ mỉ. /'difik(ə)lt/ khó. /n. v. /di'rekt. thẳng thắn. không người ở đáng. chiều direct adj. người điều khiển. /dai´rektli/ trực tiếp. /'dikʃənəri/ từ điển die v. dâng cho. hy sinh dying adj. nỗi khó khăn.

/di´vɔ:s/ sự ly dị divorced adj. /dis´gʌst/ làm ghê tởm. n. chê disapproving adj.) bác sĩ y khoa. /¸disə´pru:v/ không tán thành. làm kinh tởm. tài liệu. tranh luận discussion n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng.disagreement n. /ʌn´du:/ tháo. disappear v. /dis´ɔnist/ bất lương. tư liệu dog n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn) dishonest adj.disз'pointid/ thất vọng disappointment n. sự phát hiện ra discuss v. /'disiplin/ kỷ luật discount n. phẫn nộ dish n. /dis'kʌvəri/ sự khám phá. /dis´tə:biη/ xáo trộn divide v. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận. especially in NAmE) đĩa discipline n.. disappoint v. sự chiết khấu. thảm họa disc n. /'dɔktə/ (abbr. không thành thật dishonestly adv. nhận ra. chia ra. sự không đồng ý. phát hiện ra. /. làm thất bại disappointing adj. /'diskaunt/ sự bớt giá. xóa bỏ. giải tán distance n. /dis'kʌvə/ khám phá. hủy bỏ doctor n. /di'vaid/ chia. phân hủy. /dis'tribju:t/ phân bổ. ý mong đợi. quấy rầy disturbing adj. /dɪ'vɪʒn/ sự chia. sự phân loại divorce n. /'distəns/ khoảng cách. phô trương. /dis'laik/ sự không ưa. n. n. sự không tán thành disapprove (of) v. /'distrikt/ huyện. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán. tiến sĩ document n. /dis'onistli/ bất lương. sự tranh luận disease n. sự sắp xếp district n. /. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm. /dis'plei/ bày tỏ. đĩa hát dislike v. /¸disə´pru:viη/ phản đối disaster n. NAmE Dr. /du:. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán. phô bày. trưng bày dissolve v. sự bày ra. phân loại distribution n. làm thất vọng disappointed adj. /di'zɑ:stə/ tai họa. nghe ra distribute v. phân ra division n. sa thải (người làm) display v. /dis'kΛs/ thảo luận. trưng bày. không thích. du/ (auxiliary) làm undo v. quận disturb v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt. sự tìm ra. nhận ra discovery n. phản đối. chiết khấu discover v. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện. /dɪˈzɒlv/ tan rã. sự phân chia.. làm phẫn nộ disgusting adj. / dɔg/ chó 21 .. /disk/ đĩa. đám đông). sự ghét dismissv. /di'vo:sd/ đã ly dị do v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh.distri'bju:ʃn/ sự phân bổ. sự thất vọng disapproval n. bệnh tật disgust v. phân phối. làm náo động. Dr. kinh tởm disgusted adj. thất ước. /dis´gʌstid/ chán ghét.. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi. sự phân phối. /disk/ (also disk. /di'zi:z/ căn bệnh. tiền bớt. phân phát. v. sự khác nhau /disə'piə/ biến mất. biến đi /ˈdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện. gỡ. sắp xếp. /dis'mis/ giải tán (quân đội. không lương thiện disk n. tầm xa distinguish v.

/ˈdɒməˈneɪt/ chiếm ưu thế.. trong thời gian dust n. cái gấp đôi. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà. pron. /dri:m/ giấc mơ.. làm khô. cửa hàng dược phẩm drum n. phấn). cạn. ở tầng dưới. bồn phận. kính trọng... /'djuəriɳ/ trong lúc.. nơi đổ rác during prep. /'dro:iŋ/ bản vẽ. /dro:/ vẽ. /'drʌgstɔ:/ (NAmE) hiệu thuốc. /´drɔ:ə/ người vẽ. n.. rơi. xống gác. /drʌm/ cái trống. phác thảo.. sự kéo drawer n. v. v. rác. n. /drӕg/ lôi kéo. người kéo dream n. kiềm chế n. n. (thuộc) nội trợ. cửa ra vào n.. tại. adj. /draivə(r)/ người lái xe drop v. adj. kéo lê drama n. thích đáng due to vì. /´daun¸wədz/ (also downward especially in NAmE) xuống.. lượng gấp đôi. /´daun¸wəd/ xuống. /drə'mætikəli/ đột ngột draw v. đi xuống downward adj. v. det. làm gấp đôi doubt n. ăn mặc dressed adj.. /drə´mætik/ như kịch. ma túy drugstore n. /dʌzn/ tá (12) draft n.. /drʌŋk/ say rượu dry adj. /dɔt/ chấm nhỏ. dược phẩm. lẫn nhau ear n. nghi ngờ. /dʌst/ bụi. cách ăn mặc drink n. uống drive v. /iə/ tai early adj.. tuồng dramatic adj. kéo drawing n. /'dʌbl/ đôi. adv. điểm. v. ngu đần dump v.. hai. v. đua xe. do. det. ngờ vực down adv.. /'daun'steзz/ ở dưới nhà. /'dju:ti/ sự tôn kính. rớt. cuộc đua xe driver n. có ảnh hưởng. máu. each det. n. tiếng trống drunk adj. v. prep. tầng dưới downwards adv. mặc (quần áo). thích hợp với sân khấu dramatically adv.. kép. /dʌl/ chậm hiểu. mơ dress n.mə/ kịch. /drʌg/ thuốc. cuộc đua xe (điều khiển) driving n.. của hồi môn adj. /dɔ:/ cửa. n.. thiết kế drag v. v. chi phối. như đóng kịch. đi xuống dozen n. /dra:ft/ bản phác thảo. /dres/ quần áo. /drɑː. /draiv/ lái . quốc nội v. /drai/ khô. /du.) drug n. /dʌmp/ đổ rác. adv. nhờ có dull adj.. /´ə:li/ sớm dollar domestic dominate door dot double 22 . rắc (bụi. /driɳk/ đồ uống. sấy khô due adj. /daut/ sự nghi ngờ. dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ). nhau. bức vẽ.. đống rác. /drɒp/ chảy nhỏ giọt. sự ngờ vực. sơ đồ thiết kế.. trách nhiệm DVD n.. /i:tʃ/ mỗi each other (also one another) pron..n. quét bụi. xứng đáng. /daun/ xuống downstairs adv.. v. giọt (nước. /'draiviɳ/ sự lái xe. phủi bụi duty n. /´dɔlə/ đô la Mỹ adj.

/im´bærəst/ lúng túng. /im´bærəsiη/ làm lúng túng. /i´lekʃən/ sự bầu cử. v. ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử elegant adj. được đào tạo education n. có điện. phát điện electrical adj. /'i:zili/ dễ dàng eat v. sự thoải mái.. /i'fiʃənt/ có hiệu lực. ung dung easily adv. kết quả effective adj. adv. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện. /ˈɛləˈveɪtər/ (NAmE) máy nâng. /i'diʃn/ nhà xuất bản. một. cạnh sắc edition n. chủ bút educate v. thang máy else adv. /ə:n/ /ə:θ/ /i:z/ 23 . làm dễ chịu east n. làm yên tâm. /'imeil/ thư điện tử. (thuộc) đông. sự rèn luyện (kỹ năng) effect n. gửi thư điện tử embarrass v. /'edju:keit/ giáo dục. ngượng. /ilek'trisiti/ điện. nổi bật lên emergency n. /´editə/ người thu thập và xuất bản. quyết định election n. ngăn trở embarrassed adj.. cao tuổi elect v.edju:'keiʃn/ sự giáo dục.. ở phía đông eastern adj. adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác email (also e-mail) n. /'edju:keitid/ được giáo dục. sự nỗ lực e. /els/ khác. hiệu quả. có hiệu lực effectively adv. /'i:zi/ dễ dàng. nếu không elsewhere adv. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện electricity n. /i´lekt/ bầu. nguyên tố elevator n. /i´mə:dʒ/ nổi lên. cũng phải thế elbow n.g. cho ăn học. tao nhã element n. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example) egg n. sự quản lý kinh tế edge n. /im´bærəs/ lúng túng. bối rối. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế economy n. làm rắc rối. làm ngượng nghịu.earn earth ease kiếm (tiền). làm thanh thản. /edӡ/ lưỡi.. adj. /. n. điện lực học electronic adj. /i:st/ hướng đông. sự bối rối emerge v. v. hiện ra... giành (phần thưởng) đất. /´eldəli/ có tuổi. /elbou/ khuỷu tay elderly adj. /i:t/ ăn economic adj. abbr. pron. /'ifektiv/ có kết quả. sự xuất bản editor n. /´aiðə/ mỗi. /i'fekt/ hiệu ứng. /´efə:t/ sự cố gắng. gây khó khăn embarrassing adj. mang nợ embarrassment n. /i'fiʃəntli/ có hiệu quả. trái đất sự thanh thản. /eg/ trứng either det. nữa. có hiệu quả efficiently adv. điện lực. rèn luyện educated adj. /'i:stən/ đông easy adj. cuộc tuyển cử electric adj. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm. có hiệu lực efficient adj. /i'fektivli/ có kết quả. /ˈɛləmənt/ yếu tố. dễ tính. /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp v. /ɪlɛkˈtrɒnɪk . n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng. /´eligənt/ thanh lịch. hiệu nghiệm effort n. phía đông.

người tiếp đãi. công việc của kỹ sư enjoy v. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. sự có được. động cơ engineer n. /¸entə´teinə/ người quản trò. phần cuối. /in'kΔridЗ/ động viên. sự kết thúc. thích thú cái gì. được hưởng. /´entə/ đi vào. ủng hộ. nạn thất nghiệp empty adj. thuê ai làm gì unemployed adj. /in'geidʤ/ hứa hẹn. sự chấm dứt. kết thúc. đã có người engine n. chấm dứt in the end cuối cùng. kết cục enemy n. mối xác cảm /i´mouʃənəl/ cảm động. sự thẩm vấn ensure v. dễ xúc cảm emotionally adv. /ˈɛmfəˈsaɪz/ (BrE also -ise) nhấn mạnh. cho phép ai làm gì encounter v. đổ. đế quốc employ v. /in´dʒɔiəbl/ thú vị. /i'nʌf/ đủ enquiry n. adv. đã hứa hôn. chiêu đãi entertaining adj. v. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ. /i'neibl/ làm cho có thể. /ɛnˈθuziˈæstɪk/ hăng hái. pron.. /. /´endiη/ sự kết thúc. sự bắt gặp encourage v. tầm quan trọng emphasize v. /. n. /in´taiəli/ toàn vẹn. làm can đảm. /in´geidʒd/ đã đính ước. toàn bộ entirely adv. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn unemployment n. /in'kwaiəri/ (also inquiry especially in NAmE) sự điều tra. làm nổi bật empire n. /in'dЗoi/ thưởng thức. sự cảm động. khuyến khích. chiêu đãi entertainment n. có khả năng. không dùng. chắc chắn enter v. toàn bộ 24 . mạnh dạn encouragement n. chiêu đãi enthusiasm n. sự nhiệt tình enthusiastic adj. người sử dụng lao động employment n. /ɛnˈʃʊər . rỗng. uống. nhiệt tình entire adj. /in'taiə/ toàn thể. đính ước engaged adj. dễ cảm động. /em´plɔiə/ chủ. có được enjoyable adj.entə'teiniɳ/ giải trí entertainer n. /im'plɔi/ dùng. /endʒi'niər/ kỹ sư engineering n. bắt gặp. sự chạm trán. được hưởng enormous adj. về sau ending n. giúp đỡ. thích thú enjoyment n. /¸emplɔi´i:/ người lao động. /'empti/ trống. sự tiếp đãi.enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư.entə'tein/ giải trí. adj.. /i´mouʃənəli/ xúc động emphasis n. v. quân địch energy n.emotion emotional n. người làm công employer n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh. xúc cảm. tiếp đón. ɛnˈʃɜr/ bảo đảm. /ɛnˈθuziˈæzəm/ sự hăng hái. /'empaiə/ đế chế. động viên. xúc động. cam kết. gia nhập entertain v. /i'moƱʃ (ə)n/ xự xúc động. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng. sinh lực engage v. khổng lồ enough det. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp. say mê. nghị lực. không sử dụng được employee n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú. /i'nɔ:məs/ to lớn. /. làm cạn enable v. /en'ʤin/ máy. /end/ giới hạn. /'enəmi/ kẻ thù... dốc.. trọn vẹn. /in'kautə/ chạm chán. sự làm can đảm end n.

tối sự việc. ví dụ xuất sắc. thoát khỏi. adj.. /ˈɛseɪ/ adj. cho quyền làm gì sự đi vào. adj. n. di sản. n. bằng.. sức.entitle entrance entry nhận (pháp v.. v. v. điều rõ ràng xấu.. n. mọi (also everybody) mọi người mọi vật. cốt yếu. từ trước tới giờ mỗi. n. n. /əˈsɛnʃəl/ adv. hoàn cảnh xung quanh thuộc về môi trường ngang. adv. /in'vaiərənmənt/ environmental adj.. pron. adv. /is'keip/ adv. n. v. lại còn. người ngang hàng. khám xét. /i'kwipmənt/ adj. /'i:vniɳ/ /i'vent/ /i´ventjuəli/ /'evə(r)/ /'evəri/ /´evri¸wʌn/ /'evriθiɳ/ /´evri¸weə/ /'evidəns/ /'i:vl/ /ig´zækt/ /ig´zæktli/ /ig´zædʒə¸reit/ /ig'zædЗзreit/ /ig´zæm/ /ig¸zæmi´neiʃən/ /ɪgˈzæmɪn/ /ig´za:mp(ə)l/ /ˈeksələnt/ 25 . điều ác. v. ngay. sự đi vào. xuất chúng envelope n. kỳ thi thẩm tra. thành lập tài sản. /in'taitl/ /'entrəns/ /ˈɛntri/ cho tiêu đề. ước lượng. điều xấu.. hỏi han (thí sinh) thí dụ. n. phóng đại cường điệu. /i´kwivələnt/ n. det. /'i:kwзli / n. yếu tố cần thiết về bản chất. đánh giá (full form et cetera) vân vân đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu ngay cả. adv. ác. /e¸senʃi´əli/ v. ngang bằng nhau. bất động sản sự ước lượng. /'i:vn/ n.'estimeit/ /et setərə/ n. nhất là bài tiểu luận bản chất. /ɪˈstæblɪʃ/ n. prefix adj. sự nhậm chức sự ghi vào sổ sách. đúng chính xác. điềm đạm. sai lầm trốn thoát. thiết bị tương đương. điều tai hại tiền tố chỉ bên ngoài chính xác. n. thực chất. n. adj. lỗi thoát đặc biệt là. pron.. /is'peʃəli/ n. /´i:kwəl/ equally equipment equivalent error escape especially essay essential essentially establish estate estimate etc. n. n.vairən'mentl/ equal adj. phòng đại viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới) sự thi cử. vật tương đương lỗi. n. ngang bằng trang. euro even evening event eventually ever every everyone everything everywhere evidence evil exexact exactly exaggerate exaggerated exam examination examine example excellent adv. adv. về cơ bản lập. đúng đắn cường điệu. mọi thứ mọi nơi điều hiển nhiên. /'erə/ v. adj. từ. bằng. /'estimit .. đánh giá. sự tiếp lý) phong bì môi trường. ngang bằng buổi chiều. ngang tài. /'enviloup/ environment n. bằng phẳng. /in. cho tên (sách). /ɪˈsteɪt/ n. sự trốn thoát. sự sai sót. sự kiện cuối cùng từng. /´ju:rou/ adv.

làm. /ˈɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm. /iks´klu:diη/ excuse n.ekspek'tei∫n/ sự mong chờ. sự thực hiện. gây ngạc nhiên unexpectedly adv. /iks´tʃeindʒ/ in exchange (for) excite v. v. triển lãm.. /iks´pektid/ được chờ đợi.. ɪkˈspɛrəmənt . sự thi hành.. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm.. /ɪkˈspɛns/ chi phí expensive adj. sự chờ đợi expense n. thám hiểm explosion n. thực hiện exhibit v. chấp hành. /ik´saitmənt/ exclude v. /ig'zistəns/ sự tồn tại. /ik'sait/ exciting adj. vật trưng bày. /'Δniks'pektid/ bất ngờ. vật triển lãm exhibition n. /ɪgˈzɛkyətɪv/ hành. nếm mùi experienced adj. tha thứ.. /iks'pres/ diễn tả. /iks´klu:d/ excluding prep. chuyên môn. sự phát triển ồ ạt export v. n. sự xuất khẩu expose v. thi hành. duỗi ra (tay. sự trao đổi trong việc trao đổi về kích thích. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm. sự diễn đạt extend v. sống existence n. /. trừ ra lời xin lỗi. sự loại ra trao đổi. /. thí nghiệm expert n.ekspз'ti:z/ chuyên gia. tốc hành expression n. bị kích động sự kích thích. /iks'tend/ giơ. /iks'preʃn/ sự diễn tả. bào chữa. kích động hứng thú. nổ explore v. /ik'spekt/ chờ đợi. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày. /ik'sept/ exception n. /ik'sepʃn/ exchange v. liệu trước expected adj. sự sống exit n. /iks'plouʤn/ sự nổ. /iks´kju:z/ executive n. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày. conj. sự đi ra. giải thích explanation n... từng trải. được hy vọng unexpected adj. xin lỗi.). sự kích động ngăn chạn. v. giàu kinh nghiệm experiment n. v. tha lỗi sự thi hành. loại trừ ngoài ra.. làm nổ. trừ phi sự trừ ra. adj. trưng bày exist v... phát triển.. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm. /'eksəsaiz/ bài tập. /ɪkˈsaɪtɪd/ excitement n. không kể. (thuộc) sự thi hành exercise n. nhanh. giải thích explode v. /iks'pænd/ mở rộng. dành cho. biểu lộ.. n. gây ngạc nhiên expectation n.). thành thạo explain v. /iks´plɔ:/ thăm dò. thú vị bị kích thích. mong ngóng. gửi lời 26 .eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa. bày tỏ. nở. n. adj.. chấp trừ ra. /iks'plein/ giải nghĩa. /. /ig'zist/ tồn tại.except prep. /n. giãn ra expect v. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu. phơi bày express v. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng. /iks'pensiv/ đắt experience n. trải qua. chân. sự bày tỏ. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. kéo dài (thời gian. thoát ra expand v. hàng xuất khẩu. /´egzit/ lỗi ra.). v.. v.. /ik´saitiη/ excited adj. adj. biểu lộ.

v. sự dành cho. adj. / ʃən/ sự giơ. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô. niềm tin. danh tiếng familiar adj. /'feəli/ hợp lý. /fɔl/ rơi. /'fɑ:sn/ buộc. cực đoan. thuộc gia đình famous adj. /fɑ:/ xa further adj. /feiθ/ sự tin tưởng. /'feiθfuli/ trung thành.. chung thủy. /iks'tri:m/ vô cùng. /fækt/ việc. /'feintli/ nhút nhát. n. bất lợi unfairly adv. /ˈfɔsɪt/ (NAmE) vòi (ở thùng rượu. cực độ eye n. đối phó. thuận lợi fact n. sự rơi. lạ thường. thêm nữa farm n. giả dối fame n. duỗi. bất lợi faith n. /fəˈmiliər/ thân thiết. sự kiện factor n. chất béo father n... trói fat adj. /fæn/ người hâm mộ fancy v. xí nghiệp. /'fɑ:mə(r)/ nông dân. xưởng fail v. /ʌn´fɛəli/ gian lận. thuận lợi fairly adv. phụ. khác thường extreme adj. khắc nghiệt.) 27 . trung thực faithfully adv. không công bằng. đồng áng farmer n. /ʌn´fɛə/ gian lận. /'fæktəri/ nhà máy. vật đảm bảo faithful adj. ngoại. /'feiməs/ nổi tiếng fan n. cho. adj. thứ thêm. không công bằng. /ˈfænsi/ tưởng tượng. nghĩ rằng. quen thộc family n. /feim/ tên tuổi. phụ extraordinary adj. /feil/ sai. /feə/ hợp lý. bao quát extent n.. /'fæʃnəbl/ đúng mốt. /ˈfæmili/ gia đình. nhầm. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng.. gửi lời extensive adj. thất bại failure n.. quá khích.. sự việc. adv.. chung thủy. sự dễ dàng. thể diện. béo bở. /fa:m/ trang trại farming n. /fæt/ béo. công bằng unfair adj. người chủ trại fashion n. /'fæ∫ən/ mốt. tin cậy.. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại. n. /ai/ mắt face n. sự kéo dài. /'feiθful/ trung thành. đương đầu. tưởng tượng far adv. ngã fall over ngã lộn nhào. /'ekstrə/ thêm. /iks´tensiv/ rãi.. /fo:ls/ sai.extension n. /'fæktə / nhân tố factory n. /fa:st/ nhanh fasten v. n.. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt. /'fə:ðə/ xa hơn nữa. n.. yếu ớt fair adj. /'fɑ:ðə/ cha (bố) faucet n. bị đổ false adj. đối mặt facility n. yếu ớt faintly adv. người thất bại faint adj. adv. phạm vi extra adj. mỡ. công bằng. thời trang fashionable adj. sự quá khích extremely adv. hợp thời trang fast adj. trung thực yours faithfully (BrE) bạn chân thành fall v. adj. /feis/ mặt. ngã. /iks´tri:mli/ vô cùng. /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt. /feɪnt/ nhút nhát..

hình dung.vài. sợ. sự đấu tranh. tế nhị. /fain/ tốt. chiến đấu. v. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt. /fid/ cho ăn. /´fi:meil/ thuộc giống cái. sự chiếu cố in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something ) favourite adj. n. lo ngại feather n..) /´februəri/ tháng 2 federal adj. ˈfaɪnæns/ tài chính. bãi chiến trường fight v. một ít. /´fainli/ đẹp đẽ.. được dựng thành phim final adj. sai sót (BrE) (NAmE favor) thiện ý. công ty. /fi:l/ cảm thấy feeling n.. adj. /'festivəl/ lễ hội. /'fedərəl/ liên bang fee n. /fi:ld/ cánh đồng. /'faiə/ lửa. (abbr.. n. n. kết thúc. bệnh sốt few det. v. /'fə:m/ hãng. n. /fail/ hồ sơ. người (vật) được ưa thích fear n. pron.. February n. tài trợ. n. sự kết thúc. nhân vật. n. /figə(r)/ hình dáng.. cảm giác fellow n. /fɔ:lt/ /'feivз/ 28 . /'feðə/ lông chim feature n. điểm đặc trưng. đem về. v. /fait/ đấu tranh.. sau cùng finance n. tài liệu fill v.. tìm ra fine adj. giỏi finely adv.. adv.fault favour sự thiết sót. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy. cuộc chiến đấu fighting n. /'fiɳgə/ ngón tay finish v. mô tả nét đặc biệt. mạnh mẽ n. sự đấu tranh figure n. /´fainəli/ cuối cùng. nuôi feel v. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất.. làm say mê.. /'felou/ anh chàng (đang yêu). /faind/ tìm.... chắc. học phí feed v. hoàn thành fire n. kiên quyết. một vài field n. /'fi:və/ cơn sốt. đại hội liên hoan fetch v. /fɪər/ sự sợ hãi. /'feivзrit/ (NAmE favorite) được ưa thích. adj. /´faitiη/ sự chiến đấu. quyến rũ fever n. /fil/ làm đấy. đồng chí female adj.. sự đồng ý. /fetʃ/ tìm về. một vài a few một ít. đặc trưng của. đốt cháy set fire to đốt cháy cái gì firm n. /fɪˈnæns . phần cuối finished adj. làm bực mình. cao thượng finger n. v. v. lấp kín film n. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính) find v.. sự quý mến. cuộc đấu chung kết finally adv. hoàn thành. cấp vốn financial adj. miêu tả file n. vũng vàng. e sợ. Feb. /film/ phim. tìm thấy find out sth khám phá. /'fainl/ cuối cùng. /fens/ hàng rào festival n. v. /fi:/ tiền thù lao. giống cái fence n.. /fju:/ ít.

/'flæg/ quốc kỳ n. /fə:st/ thứ nhất. sự bay. n. chuyến bay v. thức. /fɪʃ/ cá. đầu tiên. nếp gấp adj. vén.fə/ cho. ordinal number.. xắn. lũ lụtl.. v.. theo. nhẵn. n. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài. từ nước ngoài. adv. v. trước hết. lơ lửng n. theo sau. sửa chữa. lắp. tràn ngập n. vật đầu tiên. n. người.. sửa sang adj. bẹt.. đèn nháy adj. kiên quyết det. /´flaiiη/ biết bay. món cá.. n. trọng tâm (n. /flow/ sự chảy. /fu:d/ đồ ăn. n. vụt sáng. /fɔrk/ cái nĩa n. /fə'revə/ (BrE also for ever) mãi mãi v. bất động n. đóa. bàn chân n.. xứng đáng v... vừa. tầng (nhà) n. v. dự báo. thứ nhất trực tiếp n. hình thức. ở nước ngoài n. /´fɔlouiη/ tiếp theo. /fɔ:m/ hình thể. /fɔ:s/ sức mạnh. ánh sáng lóe lên. cho gia vị. món ăn n. trung tâm. bông.. /fit/ hợp. dành cho. v. trôi. tiếp theo n. /fle∫/ thịt n. sau đây. rút chạy. /floʊt/ nổi. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán. v. bắt cá /´fiʃiη/ sự câu cá. dãy phòng.. đứng yên. làm tăng thêm mùi vị n. v. /ˈfʊtˈbɔl/ bóng đá prep. sự bay. tiếp theo adj. /fut/ chân. /fɔ:.. /flæ∫/ loé sáng. n. làm thành. được tạo thành 29 . sự đánh cá v. chảy n. chuyến bay v. /´fə:mli/ vững chắc.bóng) v. cây hoa n. /´flauə/ bột. tràn đầy. n. adj. /fleim/ ngọn lửa v. /flait/ sự bỏ chạy. dự đoán. gắn.. /flɔ:/ sàn. thích hợp. ép buộc. /flʌd/ lụt. /flæt/ bằng phẳng. câu cá. cưỡng ép n. fit fix fixed flag flame flash flat flavour flesh flight float flood floor flour flow flower flu fly flying focus fold folding follow following food foot football for force forecast foreign forest forever forget forgive fork form adv.. /'foukəs/ tập trung. mặt phẳng n. quãng đường bay adj.. prep. n. /'forist/ rừng adv.firmly first at first fish fishing n.. n. v.. bột mỳ n. /'fɔlou/ đi theo sau. sau. căn phòng. /flaɪ/ bay. /'flauə/ hoa. /´fouldiη/ gấp lại được v. hình dạng. /flu:/ bệnh cúm v. /fərˈgɪv/ tha.. /fiks/ đóng.. sự bay. /fə'get/ quên v. /'fleivə/ (BrE) (NAmE flavor) vị.. /foʊld/ gấp. mùi. tha thứ n. dự báo adj.

/´fri:kwəntli/ thường xuyên fresh adj. trả tự do freely adv. tiền bạc. tươi tắn freshly adv. /fri:z/ đóng băng. để tiền vào công quỹ fundamental adj. /'fri:dəm/ sự tự do. quỹ. /fridЗ/ (BrE) tủ lạnh friend n. v. khiếp sợ from prep. v.. tiến về phía trước forward adj. /ˈfju:nərəl/ lễ tang. làm đóng băng fruit n.) /´fraidi/ thứ Sáu fridge n. về phía trước in front (of) ở phía trước freeze n.formal formally former formerly formula fortune forward hình thức chính thức trước. sau này ở phía trước. đám tang adj. khủng khiếp frightened adj. chế giễu. /fri:z/ sự đông lạnh. tài trợ. tiến về phía trước found v. /fʌnd/ kho. làm hoảng sợ frightening adj. thuở xưa công thức. v. dàn xếp. làm đông. /faun'dei∫n/ sự thành lập. /frɔm/ frəm/ từ front n. /. chạy (máy) fund n. đầy đủ fully adv. tự do. nguyên trước đây. sự vui thích. /faund/ (q. thịt rán fuel n. hoàn toàn fun n. v.. chế nhạo function n.fʌndə'mentl/ cơ bản.. cơ sở. /´fraiəniη/ kinh khủng.. nhiên liệu full adj. /frai/ rán. adj.. adv. tình hữu nghị frighten v. /´fri:li/ tự do. thể thức. adv. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng. đằng trước. bố trí free adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước. /ful/ đầy. hệ thống. nền tự do freeze v. thoải mái freedom n. adj. cũ. adv. n. /´frendli/ thân thiện. tổ chức frame n.. /ˈfrikwənt/ thường xuyên frequently adv. không có thiện cảm friendship n. /freʃ/ tươi. v. sự sáng lập. đông lạnh frozen adj. adj. /fɔ:ml/ /'fo:mзlaiz/ /´fɔ:mə/ /´fɔ:məli/ /'fɔ:mjulə/ /ˈfɔrtʃən/ /ˈfɔrwərd/ 30 . /fʌn/ sự vui đùa. /ˈfraɪtn/ làm sợ. /ʌn´frendli/ không thân thiện.. họat động. /freim/ cấu trúc. /ˈfyuəl/ chất đốt. hài hước make fun of đùa cợt. tìm thấy foundation n. sự giá lạnh. chủ yếu funeral n. /´freʃli/ tươi mát. /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với friendly adj. /'fraitnd/ hoảng sợ. /frouzn/ lạnh giá frequent adj. (abbr. /frʌnt/ mặt. khỏe khoắn Friday n. /'frendʃipn/ tình bạn. /´fuli/ đầy đủ. n. sự thịnh vượng (also forwards) về tương lai. adv. chiên.. /fru:t/ quả.. thân mật unfriendly adj. cách thức sự giàu có.k of find) tìm. /fri:/ miễn phí. trái cây fry v. giải phóng. n. xưa. Fri.

/'dʒenərəsli/ rộng lượng. /giə/ cơ cấu. /gift/ quà tặng girl n. phi thường gift n. đại thể in general nói chung. từ bỏ glad adj. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc game n. thủy tinh. /'ʤenər(ə)l/ chung. /'gз:lfrend/ bạn gái. lượm. êm ái. cái cốc. giành được. thu thập gear n. có được get on leo. trèo lên get off ra khỏi. /'gæmbl/ đánh bạc. chân thật geography n. /'dʒenərəli/ nói chung. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái. sung sướng glass n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý. 54 lít ở Anh.. cuộc đánh bạc gambling n. chỗ trống garage n. /'gæðə/ tập hợp. phát give sth out chia. /fə:/ bộ da lông thú furniture n. người phi thường. /ˈgɑrbɪdʒ/ (especially NAmE) lòng. /gæs/ khí. 78 lít ở Mỹ gamble v. phân phối give (sth) up bỏ. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô garbage n. /gæp/ đèo. thoát khỏi giant n. chân thật. đại khái generate v. kẽ hở. khoan hồng. ly 31 . /ˈdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra. tổng generally adv. dịu dàng gentleman n. /'gælən/ Galông 1gl = 4. người thượng lưu genuine adj. khôi hài fur n. /glɑ:s/ kính. /'dʤentli/ nhẹ nhàng. /dʒentl/ hiền lành. thế hệ. đẻ ra generation n. ruột (thú) garden n. adj.. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà) further. furthest cấp so sánh của far future n. xác thực genuinely adv. khổng lồ. /'dʒenəreit/ sinh. /geim/ trò chơi gap n. /geit/ cổng gather v. sự phát sinh ra. /giv/ cho. /´fʌni/ buồn cười. hơi đốt gasoline n. /geɪn/ lợi. /'gɑ:dn/ vườn gas n... /glæd/ vui lòng. 3. nhẹ nhàng gently adv. hào phóng gentle adj. dịu dàng. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ. /´dʒenərəs/ rộng lượng. đạt tới gallon n. người yêu give v. kiếm được.funny adj. thiết bị. /´dʒenjuin/ thành thật. n. hào phóng generously adv. /gasolin/ (NAmE) dầu lửa. /g3:l/ con gái girlfriend n. biếu. /'fju:tʃə/ tương lai gain v. /get/ được. xăng gate n. đời generous adj. tặng give sth away cho. dầu hỏa. khoa địa lý get v. chung chung. dụng cụ general adj. lỗ hổng. /´dʒenjuinli/ thành thật. n. adj. hái. lợi ích.

gm) ngữ pháp grammar n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà grandson n. /ˈgʌvərnmənt . /grin/ xanh lá cây grey adj. vĩ đại grandchild n. chộp lấy grade n.adj. hoa râm (tóc) great adj. /´grædjuəl/ dần dần. sự ban. tuyệt.. hay. cầm quyền government n. /'græm/ (BrE also gramme) (abbr. hàng hóa govern v. trang nghiêm. /grein/ thóc lúa. toàn thể. /grα:nt/ cho. /´grænsʌn/ cháu trai grant v. /´gʌvənə/ thủ lĩnh. Màu xám grocery n. /'græn. từng bước một gradually adv. bản chất gram n. /´greitli/ rất. /gɒd/ thần.. ˈgʌvərmənt/ chính phủ. hoa râm (tóc). lời chào tạm biệt goods n. /græb/ túm lấy. tài sản. /goƱl/ (thể thao) khung thành. dễ chịu. n. /´greitful/ biết ơn. khoan khoái grave n. trở nên xám grey /grei/ xám. dấu huyền. /gudz/ của cải. adj. Chúa gold n. từ từ grain n. nghiêm trọng gray n. /'grædzuəli/ dần dần. n. /¸gud´bai/ tạm biệt.glasses n. /'græm/ đậu xanh go v. mục tiêu score an own goal ghi bàn vào lưới nhà god n. chủ. /gud/ tốt. ban. v /´gloubl/ toàn cầu. sự cấp grass n. kẻ thống trị grab v.v /grei/ (NAmE) (màu) xám. đồng cỏ grateful adj. kính đeo mắt global adj. /'græn. hồ gram n. cao thượng. bãi cỏ.. điều thiện good at tiến bộ ở good for có lợi cho goodbye exclamation. /glu:/ keo. /glʌv/ bao tay. g. v. sự cai trị governor n. điều tốt. v. /´gʌvən/ cai trị. n /grei/ (BrE) (NAmE usually gray). bằng vàng good adj. /greɪd/ điểm.mʌðə/ bà grandparent n. n. n. /´grousəri/ (NAmE usually grocery store) cửa hàng tạp phẩm 32 . điểm số. lắm.. /gou/ đi go down đi xuống go up đi lên be going to sắp sửa. nội các.. dán bằng keo. lớn. vĩ đại greatly adv. xếp loại gradual adj. gắn lại.. cấp.. hột. toàn bộ glove n. thống trị. găng tay glue n. /greiv/ mộ. hồ.. hạt. /grænd/ rộng lớn. vồ. cầu môn. phân loại. adj. sự cho. mục đích. /greɪt/ to. /´græn¸fa:ðə/ ông grandmother n. /grɑ:s/ cỏ. cao cả green adj. /ˈgræmər/ văn phạm grand adj. có ý định goal n. tính chất. /goʊld/ vàng. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà) granddaughter n.do:tз/ cháu gái grandfather n.

trao tay. người bảo vệ. tội lỗi gun n. /'hæpən/ xảy ra. /hɑ:f/ một nửa. det. /'hæmə/ búa hand n. lòng căm ghét. ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa ground n.. bảo vệ. /'hedeik/ chứng nhức đầu heal v. bàn tay.. sờ mó. /ˈgɪlti/ có tội. v. /gai/ bù nhìn. khách mời guide n. có hại harmless adj. /ˈgærənˈti/ sự bảo hành. người hướng dẫn.. lãnh đại. thể chất. nghiêm khắc. n. tàn tệ. /hiə/ nghe 33 . tay cầm.. /ʌn´hæpi/ buồn rầu. n. /ˈgroʊsəri. đất. /gru:p/ nhóm grow v. /hæŋ/ treo. khốn khổ hard adj.. gác. /ges/ đoán. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn. phạm tội. /heit/ ghét. truyền cho handle v. /ha:d/ cứng. phần chia đôi. /hɛlθ/ sức khỏe. mọc lên grow up lớn lên. bảo đảm guard n. sự căm ghét have v. /ˈhæpi/ vui sướng. sự phát triển guarantee n.. /hed/ cái đầu (người. lành mạnh hear v. hạnh phúc happily adv. hà khắc. anh ấy.. cam đoan. tập quán hair n. /'hæpili/ sung sướng. chỉ đường guilty adj. người bảo lãnh. móc quai hang v. /'hændl/ cầm. /gaɪd/ điều chỉ dẫn. /´ha:mlis/ không có hại hat n.. dẫn đầu headache n. n. adv. /'hæpinis/ sự sung sướng. adv. chỉ huy. pron. làm lành health n. mắc happen v. /grou/ mọc.. trưởng thành growth n. làm hại. hết sức cố gắng. /´ha:dli/ khắc nghiệt. v. /'heədresə/ thợ làm tóc half n. khó khăn harm n.. thù hận hatred n. /ga:d/ cái chắn. tòa (thị chính). /hæt/ cái mũ hate v. phỏng đoán. dẫn đường. hạnh phúc unhappiness n. ông ấy head n. sự lành mạnh healthy adj. /´ha:mful/ gây tai hại. /'heitrid/ lòng căm thì. /graund/ mặt đất. phải (bắt buộc. sự bất hạnh happy adj. sự đoán. tích cực hardly adv. v. canh giữ guess v. /hɔ:l/ đại sảnh. /hænd/ tay. /heə/ tóc hairdresser n. rắn. /hæv. /hɑ:m/ thiệt hại. hội trường hammer n. v. /gest/ khách. bảo lãnh. v. xảy đến happiness n. sự ước chừng guest n. həv/ (auxiliary ) có have to modal v. nửa giờ. bãi đất group n. v. thú). nửa hall n. /hi:l/ chữa khỏi. /gʌn/ súng guy n. /'helθi/ khỏe mạnh. anh chàng. gây thiệt hại harmful adj. /grouθ/ sự lớn lên. /hi:/ nó. có bổn phận phải) he pron. /´hæbit/ thói quen... hạnh phúc unhappy adj.groceries n. gã habit n.. tổn hao.

/'hiərou/ herself pron.. kể từ đây. /hit/ đánh. cái của anh ấy adj. cho thuê (nhà. /'ɔnist/ lương thiện. holy home homework honest sự nghe.. n. /him/ himself pron. /hз'lou/ help v. ở mức độ cao tốt. điểm cao địa ngục chào. lỗ trống. hắn. /'hevi/ heavily adv.. của anh ấy. hit hobby hold hole holiday hollow adj. ném trúng. trái tim hơi nóng. n. ở tại nhà. sử học v. hang n. /´haili/ highlight v. đẹp. cái của hắn.hearing n. che giấu cao. n. ở mức độ cao làm nổi bật. bà ấy cái của nó. chính bà ta ngập ngừng. sự thuê.). sáng nhất (especially NAmE) đường quốc lộ đồi nó. /hiə/ hero n. /hai/ highly adv. chính ông ta. cái của chị ấy.. /´helpful/ hence adv. /hiz/ historical history n. trung thực. trống rỗng adj. /hip/ hire v. /hil/ him pron. ông ấy.. lời chào giúp đỡ. /hel/ hello exclamation. n. cái của cô ấy. /ˈhɛvən/ heavy adj. sức nóng sự đốt nóng. nước mình n. nắm.. chính chị ta. do dự xin chào trốn. chị ấy. /ˈhoʊli/ linh thiêng. /hould/ cầm. /hɑ:t/ heat n. vì thế nó. độ cao. của hắn. /haiə/ his det. đấm. thuộc lịch sử /´histəri/ lịch sử.. chỗ nổi bật nhất. thính giác tim. sự nắm giữ n. cao. /'hɒbi/ sở thích riêng v. công việc làm ở nhà adj. cái của bà ấy đây. /hə:z/ here adv.. /hoʊm/ nhà. /´haiwei/ hill n. cái của nó.. sự giúp đỡ có ích. adv. /'hi:tiη/ heaven n. /'help/ helpful adj. chính hắn. ẩn nấp. adv. /hə:´self/ hesitate v. nêu bật.. ở đây người anh hùng chính nó. /hз:/ hers pron.. /hi:t/ heating n. nặng nề gót chân chiều cao. pron. v. giúp đỡ sau đây. sự cho thuê của nó. /hi:l/ height n. n. cú đấm n. xin chào. /him´self/ hip n. cái của ông ấy. đỉnh. chính anh ta hông thuê. /his'tɔrikəl/ lịch sử. /'heziteit/ hi exclamation /hai/ hide v. /haid/ high adj. giữ. hết sức. của ông ấy. do đó. nặng nề nặng.. sự làm nóng thiên đường nặng. sự cầm. /hens/ her pron. /ˈhaɪˈlaɪt/ highway n. chân thật 34 . sùng đạo n. n. anh ấy chính nó. cô ấy. chính cô ta. đòn. /ˈhɪərɪŋ/ heart n. /´hevili/ heel n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh). /'hɔlədi/ ngày lễ. ngày nghỉ /'hɔlou/ rỗng.. /hait/ hell n. det. /'houl/ lỗ.

tư tưởng. /hɒt/ nóng. gấp rút hurt v. nét nhận dạng. /'hɔspitl/ bệnh viện.. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở household n. n. /i´li:gəli/ trái luật. ra sao however adv. ngang. tức là ( Id est) if conj. hóm hỉnh humour n. sự hóm hỉnh hungry adj. n. bất hợp pháp illegally adv.hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời. /hɔrs/ ngựa hospital n. /haus/ nhà. /´hju:mə/ (BrE) (NAmE humor) sự hài hước. abbr. /ai'dentifai/ nhận biết. lưỡi câu hope v.. thanh danh. /´hʌzbənd/ người chồng ice n. tính đồng nhất. (especially BrE) /il/ ốm illegal adj.. /´hju:mərəs/ hài hước. khổng lồ human adj. n. /hɔ:n/ sừng (trâu. sự ghê rợn horse n. /houp/ hy vọng. n. /'ɔnistli/ /'onз/ 35 . /. sự gấp rút in a hurry vội vàng. quan niệm ideal adj. /ais/ băng. tỏ ra không biết đến ill adj. gia đình. /'hΔŋgri/ đó hunt v. gây thiệt hại husband n. nóng bức hotel n. v. /huk/ cái móc. /hau´evə/ tuy nhiên. /'hju:mən/ (thuộc) con người. /'hʌntiɳ/ sự đi săn hurry v.honestly honour lương thiện. giống hệt i. trân trọng đối với hook n. bất hợp pháp adv. dù thế nào huge adj. ˈhʌri/ sự vội vàng. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính. đăng cai tổ chức (hội nghị. /´haushould/ hộ. nhận ra. adj. ở chân trời.. /ˈhɜri .. đi săn hunting n. nhà thương host n. tuy vậy. nằm ngang (trục hoành) horn n. /hjuːdʒ/ to lớn. lý tưởng ideally adv. bò.e. hối hả.. /i´li:gl/ trái luật.trình).. kem idea n. /aɪˈdiəli/ lý tưởng. chân thật (BrE) (NAmE honor) danh dự. căn nhà. /hɜrt/ làm bị thương. (thuộc) gia đình how adv. toàn nhà housing n.) hot adj. /houst/ chủ nhà. dẫn (c. đúng như lý tưởng identify v. /hau/ thế nào.) horror n. /ai'diз/ ý tưởng. /aɪˈdiəl.. nhận dạng identity n. n. loài người humorous adj. nước đá ice cream n. nếu như ignore v. aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm. như thế nào. nghĩa là. bản lề. trung thực. /´hɔrə/ điều kinh khủng. nguồn hy vọng horizontal adj. /ig'no:r)/ phớt lờ. làm sao. /hou´tel/ khách sạn hour n... /'auз/ giờ house n. /hʌnt/ săn. chủ tiệc.. lòng kính trọng in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính. /if/ nếu.

nhập. sự in. /ˈɪmpækt/ sự và chạm. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo. quả thật independence n. sự tăng thêm increasingly adv. /. sự biểu thị indicate v. oai vệ improve v. luân lý. hình dung. sự liên can. /in´kri:siηli/ tăng thêm indeed adv. sự tưởng tượng imagine v.. hình ảnh imaginary adj.indi'pendəns/ sự độc lập. /im'pres/ ghi. tầm quan trọng important adj. 54 cm) incident n. /in'klu:d/ bao gồm. trọng yếu unimportant adj.. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh. tính cả including prep.. trong. tăng thêm. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng. n. /. in sâu vào impression n. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng. sự cải tiến. sự tác động. adv. bắt gánh vác.indi'pendənt/ độc lập independently adv. /'inkəm/ lợi tức.). sự biểu lộ indirect adj. mở mang improvement n. /. /ɪnˈdid/ thật vậy. cái tiến. khắc. kể cả income n. /in´klu:diη/ bao gồm. /im'pei∫зns/ nóng lòng. hùng vĩ. /. /´insidənt/ việc xảy ra. bất tài inch n. /i´mɔrəl/ trái đạo đức. việc có liên quan include v. sự tăng. ốm. /i'mæʤin/ tưởng tượng. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn. gây ấn tượng. /´ilə¸streit/ minh họa. sốt ruột implication n. trình bày ngắn gọn indication n. sự mở mang in prep. thu nhập increase v. bệnh tật illustrate v. /im'pouz/ đánh (thuế.indi'rektli/ gián tiếp individual adj. biểu thị. /'impɔ:t/ sự nhập. /im'pɔ:tənt/ quan trọng. tức thì immediately adv. riêng biệt. bao hàm import n. làm rõ ý image n. tưởng rằng. /¸inə´biliti/ sự bất lực.indi'kei∫n/ sự chỉ.. sự biểu thị. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng. /indivídʤuəl/ riêng. không trọng đại impose v. in sâu vào. hệ trọng importantly adv. /´ilnis/ sự đau yếu. tại. cho rằng immediate adj. điều gợi ý imply v.indi'pendзntli/ độc lập index n.. /im'pɔsəbl/ không thể làm được. khắc. cho biết.. được ghi. /´indikeit/ chỉ. nhập khẩu importance n. lợi dụng impossible adj. cá nhân 36 . không thể xảy ra impress v. ảnh hưởng impatient adj. /i. cảm giác. đánh tráo. /i'mi:djətli/ ngay lập tức immoral adj. v.mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng. nóng vội impatiently adv. /'indeks/ chỉ số. /. đóng dấu impressive adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp indirectly adv. n. /´imidʒ/ ảnh. ảo imagination n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện. làm cảm động impressed adj. sự nhập khẩu. /i'mi:djət/ lập tức. /im'pɔ:təntli/ quan trọng. /im'pru:v/ cải thiện. xấu xa impact n. /im'plai/ ngụ ý. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2. nền độc lập independent adj.illness n. vào inability n. /in/ ở. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng.

US . xỉ nhục insurance n. cơ quan. nội bộ insist (on) v.teli'dЗen∫зl/ thông minh. /'in'said/ mặt trong. n. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu. sự đầu độc infectious adj. /in´fekʃəs/ lây. /in'dӡə(r)/ làm tổn thương. /in'fekʃn/ sự nhiễm. ban đầu initiative n. lan truyền infected adj.insti'tju:ʃn .. ở trong. /in'fo:m/ báo cho biết. ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu. /'indʤəri/ sự làm tổn thương. bị nhiễm. /ˈ´institju:t/ viện.infə'meinʃn/ tin tức. /in'kwaiəri/ sự điều tra. nghe inevitably adv. trường hợp cá biệt for instance ví dụ. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm intelligence n. /'inə/ ở trong. chẳng hạn instead adv. kỹ nghệ industry n. /in´evitəbl/ không thể tránh được. mục đích 37 . n. /in´fɔ:məl/ không chính thức.. ngây thơ (enquiry n.. /in´tendid/ có ý định. /in’evitəbli/ chắc chắn infect v. nhiễm influence n. /'insekt/ sâu bọ. /iηk/ mực inner adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ. kỹ nghệ inevitable adj. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết. n. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy. lúc đầu. nội bộ. phần trong. lồng vào inside prep. trí thông minh intelligent adj. /in'tenʃn/ ý định. tài liệu. cứ khăng khăng install v. xỉ nhục. bị xúc phạm injury n. bị đầu độc infection n.. /'indəstri/ công nghiệp.. điều tổn hại ink n. lập. sự thẩm vấn) insect n. /in. adv. ảnh hưởng. sự tác dụng. /'instəns/ thí dị. ví dụ. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp. tiêm nhiễm. /in'tend/ ý định. /in'sist/ cứ nhất định. /in'fekt/ nhiễm. sự xỉ nhục insulting adj. trụ sở instruction n. /UK . /'inəsnt/ vô tội. /in'sted/ để thay thế instead of thay cho institute n. chữ đầu (của 1 tên gọi) initially adv. adj. trong trắng. /ɪˈnɪʃiətɪv . /'insə:t/ chèn vào. tác động inform v.. /i'ni∫зl/ ban đầu. /´in¸dɔ:/ trong nhà industrial adj.) instance n. vẫn thường thấy. /in'gri:diənt/ phần hợp thành. sáng trí intend v. đầu độc.. làm hại. côn trùng insert v. không nghi thức information n. thiết bị. có dụng ý intention n. /´indʒəd/ bị tổn thương. kiến thức ingredient n.insti'tu:ʃn/ sự thành lập.indoors adv. lời lăng mạ. điều hại. /. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí insult v.. làm hại. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà indoor adj. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng. cung cấp tin tức informal adj. chắc chắn xảy ra. phía. thân cận innocent adj. v. tài liệu cung cấp instrument n. /'insʌlt/ lăng mạ. có ý định intended adj. xúc phạm injured adj. sự khởi đầu injure v. học viện institution n. thành phần initial adj.

v. ngắt lời sự gián đoạn. /'aitəm/ tin tức. món. lời giới thiệu phát minh. phát hành. /'ʤænjuəri/ (abbr. sự bao hàm. /´ailənd/ hòn đảo n. BrE also ɪsjuː/ sự phát ra. chính con vật đó n. có chú ý phần trong. cái của điều đó. thu hút. /in'teriə/ adj. nội địa quốc tế liên mạng giải thích sự giải thích làm gián đoạn. /´iri¸teit/ adj.. /. interesting interested interior internal international internet interpret interpretation interrupt interruption interval interview into introduce introduction invent invention invest investigate investigation investment invitation invite involve involved in involvement iron irritate irritating irritated -ish island issue it its item itself jacket jam January jealous n.. /dʒæm/ mứt n. /in'tə:nl/ adj. bao hàm. làm adj. /´iriteitiη/ adj. dồn hết tâm trí vào sắt.. ở trong.. bọc sắt làm phát cáu.. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú. sự mời mời bao gồm.. khoản. tiết mục pron. có quan tâm. adj. v. /'ʤeləs/ ghen. /ɪʃuː. v. /it/ cái đó.net/ v. chú ý.interest quan tâm. /in'tз:prit/ n. chọc tức tức giận.) tháng giêng adj. /'intristiŋ/ adj. sáng chế sự phát minh. sự sáng chế đầu tư điều tra. dồn tâm trí để hết tâm trí vào sự gồm. /'intəvju:/ prep. sự ngắt lời khoảng (k-t. n. làm quan tâm. /'intu/ or /'intə/ /'intrədju:s/ /¸intrə´dʌkʃən/ /in'vent/ /ɪnˈvɛnʃən/ /in'vest/ /in'vestigeit/ /in¸vesti´geiʃən/ /in'vestmənt/ /. /'dʤækit/ áo vét n.intə'rʌp∫n/ n. det. đưa ra pron. cáu tiết 38 . /its/ của cái đó.gian). v. ở phía trong ở trong. phỏng vấn. của con vật đó. Jan. cái của con vật đó n.. ghen tị làm chú ý làm thích thú. /in'vɔlvmənt/ n.. bên trong. phía trong. nói chuyện riêng vào. sự gặp mặt. sự để. vốn đầu tư lời mời... /in. v. v.. /aɪən / v. nghiên cứu sự điều tra. /'intə. làm chú ý có thích thú. n. nghiên cứu sự đầu tư.invi'teiʃn/ /in'vait / /ɪnˈvɒlv/ n. /ˈɪntərvəl/ n. n. con vật đó det. sự quan tâm. n. v. chính điều đó. vào trong giới thiệu sự giới thiệu. /it´self/ chính cái đó. sự phát sinh. v. v.. của điều đó. v. chọc tức làm phát cáu.tə:pri'teiʃn/ v. /ɪntǝ'rʌpt/ n. điều đó. n. /'iriteitid/ suffix n. khoảng cách cuộc phỏng vấn. n. /intə'næʃən(ə)l/ n.

Jun.. ghép chung (giữa 2 người hoặc hơn). /´kilə¸mi:tə/ Kilômet knee n. /´dʒə:nəlist/ n. /kid/ con dê non kill v. /dʒouk/ n. giữ lại key n. /dʤʌst/ đúng. v. vừa đủ. nối. /'dʤu:əlri/ n. /dʒu´lai/ (abbr. đầu nối cùng nhau. /dʒɔb/ v. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý. bước nhảy June n.. ưa thích keep v.jeans jelly jewellery job join joint jointly joke journalist journey quần bò. /nitid/ được đan. chỉ justice n. tử tế. /naif/ con dao knit v. /ʤu:s/ nước ép (rau. /´kitʃin/ bếp kilometre n. thẩm phán judgement n. /ˈdʒɔɪntli/ n. chỗ nối.) tháng 7 jump v. adj. /ni:/ đầu gối knife n. quần zin thạch (BrE) (NAmE jewelry) nữ trang. cú đá kid n. tốt bụng unkind adj. phân xử. /´dʒu:niə/ trẻ hơn. sự vui mừng judge n. /kil/ giết. /ʤɔin/ adj. quãng đường. lòng tốt king n. Jul.. v. adj. /'kaindnis/ sự tử tế.. /nit/ đan. /´dʒeli/ n.. củ. kim hoàn việc. /´kilə¸mi:tə/ (BrE) (NAmE kilometer) (abbr. người ít tuổi hơn just adv. /kiɳ/ vua. /´kaindli/ tử tế. chắp. /´kiliη/ sự giết chóc.. /'dʤʌdʤmənt/ (also judgment especially in NAmE) sự xét xử juice n. /kick/ đá. km) Kilômet kind n. kg) Kilôgam kilometre n. tham gia. quan tòa. quả) July n. lời nói đùa. /'dʤə:ni/ 39 . tiêu diệt killing n.. giễu cợt nhà báo cuộc hành trình (đường bộ). /´kilou¸græm/ (BrE also kilogramme) (also kilo) (abbr. quốc vương kiss v. /kis/ hôn. cái hôn kitchen n. bén keen on say mê. /ʌn´kaind/ độc ác. được thêu n. /dʒʌmp/ nhảy. giống. /ki:n/ sắc. /dЗu:n/ (abbr.. thêu knitted adj. sự nhảy. vừa mới. /dʒʌdʒ/ xét xử. n. /'dʤʌstis/ sự công bằng justify v. chặng đường đi joy n. /dʒɔɪnt/ adv. ít tuổi hơn. /ki:p/ giữ. tàn nhẫn kindness n. biện hộ justified adj. /dЗeins/ n. khóa. nói đùa. việc làm gia nhập. n. thuộc (khóa) keyboard n.) tháng 6 junior adj. sự tàn sát kilogram n. /ki:/ chìa khóa. /dʒɔɪ/ niềm vui.. /kaind/ loại. có lòng tốt kindly adv. n. k. n. /'ki:bɔ:d/ bàn phím kick v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa. n. được chứng minh là đúng keen adj. cùng chung trò cười.

/'nɒliʤ/ sự hiểu biết. /lɑ:f/ cười. sự hạ thủy. quý bà. /lo:/ luật lawyer n. /´wel´noun/ nổi tiếng.. /la:dʒ/ rộng. sự hướng dẫn leading adj.. dẫn dắt. gần đây. mới đây laugh v. n.. muộn later adv. sau cùng. tiểu thư lake n. /leik/ hồ lamp n.. /lein/ đường nhỏ (làng. v.. to largely adv. thiếu lacking adj. dẫn đầu leader n. sự lãnh đạo. /'lækiη/ ngu đần. chậm nhất. /'lændskeip/ phong cảnh lane n. ở mức độ lớn last det.. /lei/ xếp. ít nhất. lớn. /lɑ:st/ lầm cuối. /ˈlæbrəˈtɔri/ phòng thí nghiệm labour n. tiếng cười launch v.. đất đai landscape n. n. lá (vàng. dán nhãn. n. buổi giới thiệu sản phầm law n. /'leibз/ (BrE) (NAmE labor) lao động. lãnh đạo.. /´la:dʒli/ phong phú. lãnh tụ leaf n. được nhiều người biết đến knowledge n.. /'leiə/ lớp lazy adj. /lænd/ đất. / lə:n/ học. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ large adj. hàng dệt kim knock v.. /nɔt/ cái nơ. cuối cùng. n. ỷ vào learn v. n. ít nhất at least ít ra. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu). /leɪtə(r)/ chậm hơn latest adj. /læk/ sự thiếu. điểm trung tâm know v. /'leizi/ lười biếng lead v. /li:st/ tối thiểu. hẻm phố) language n. công việc lack n. dựa. v. tri thức litre n. ˈlɔɪər/ luật sư lay v. /ˈleɪdi/ người yêu. bố trí layer n. /li:g/ liên minh. /´nitiη/ việc đan. /´li:də/ người lãnh đạo. /nɔk/ đánh.. /leitist/ muộn nhất. điểm nút. ghi mác laboratory. v. /nou/ biết unknown adj. /ˈlɔyər . vợ.. chí ít 40 . adv. cú đánh knot n. /leit/ trễ.) league n.. n. rốt hết. /læmp/ đèn land n. /li:n/ nghiêng. /´li:diη/ lãnh đạo. đập. /´lætə/ sau cùng.. liên hoàn lean v. lab n.. adv. ngây ngô lady n. người cuối cùng. /´li:tə/ lít label n. adj. n. đặt. /li:d/ v.. adv. /leibl/ nhãn. v. nghiên cứu least det. pron. gần đây nhất latter adj.. khai trương.knitting n. n.. mác. đất canh tác. /li:f/ lá cây. /'ʌn'noun/ không biết well known adj. kéo dài late adj..

nhẹ... mẫu tự n. không vững list n. để cho n. /ˈligəl/ hợp pháp adv. thắp sáng lightly adv. /'lekt∫ə(r)/ bài diễn thuyết. bài thuyết trình. bằng cử nhân. /lain/ dây. ít hơn. adv. v.. /laif/ đời. như unlike prep. /lεt/ cho phép.. n. nhẹ nhàng. về phía trái n. pron. /'likwid/ chất lỏng. hoạt động live v. mi mắt (eyelid) lie v. không giống likely adj.. vị trí. adj. /les/ nhỏ bé. có thể. nồi..) adj. bàn. mối liên lạc. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế. v. đường.. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương. conj. /lift/ giơ lên. /liv/ sống living adj. độ dài det. số lượng ít hơn n. ranh giới. /ʌn´laik/ khác. sự nâng. cho phép lid n. vung (xoong. v.. v.. /'lisn/ nghe. không nhiều. /´laikli/ có thể đúng.. /'levl/ trình độ.. chút ít. hạn chế limited adj. giới hạn. /laik/ giống như. /'liviŋ/ sống.. /'lit(ə)l/ nhỏ. adj.. rời đi. chắc vậy unlikely adj. /'limit/ giới hạn. văn học litre (BrE) (NAmE liter) n. /'laisзns/ cấp chứng chỉ. /´laitli/ nhẹ nhàng like prep. bỏ sót n. một ít live adj. du dương. thích. lắng nghe literature n. /'laibrəri/ thư viện n. lời nói dối. bài nói chuyện adj. cho mượn n. đốt. /'li:gзlizm/ hợp pháp n. adv. chứng chỉ. /lid/ nắp. adj.. /lait/ ánh sáng. để lại bỏ quên. /list/ danh sách. det. ghi vào danh sách listen (to) v. v. adv. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra. sự cho phép license v. sự nhấc lên light n. ngang bằng n. liên kết.. nhỏ. bé.. đang sống n. /´lemən/ quả chanh v. (abbr. /'leðə/ /li:v/ 41 . cấp bằng. adj. /ˈlaɪsəns/ (BrE) (NAmE license) bằng. êm ái. sự sống lift v. /lend/ cho vay. bằng. v. adv. l) /´li:tə/ lít little adj. /lip/ môi liquid n. tuyến link n.).. /'lesn/ bài học v. /´leg/ chân (người. pron. n. /liv/ sống. không chắc xảy ra limit n. n.... /'letə/ thư.. có thể xảy ra. nhấc lên. lỏng. adv. một chút a little det.. kết nối lip n. sự dối trá life n. /leɳθ/ chiều dài... thú..leather leave leave out lecture left leg legal legally lemon lend length less lesson let letter level library licence da thuộc bỏ đi. có giới hạn line n. có khả năng. chữ cái. pron. /lɪɳk/ mắt xích. /left/ bên trái. /lai/ nói dối. cấp.

adj. hạnh phúc unlucky adj. /ʌn´loud/ cất gánh nặng. bất hạnh luggage n. /luk/ nhìn. ảo thuật 42 . /'laivli/ sống. định vị located adj. rất nhiều loud adj. thích lovely adj. /lɔɳ/ dài. v.. trung kiên luck n. /lɔs . /lɒt/ số lượng lớn.. xa.mægə'zi:n/ tạp chí magic n. người tình low adj. chở unload v. lòng yêu thương. /louk´eiʃən/ vị trí. inh ỏi love n. /'mæʤik/ ma thuật. vật nặng. /ˈlʌvli/ đẹp... lạc lost adj. cái bướu lunch n. /lou/ thấp. thua. /'lɔdʤikəl/ hợp lý. adv. bé. lớn (nói) loudly adv. /mə'ʃi:n/ máy. tảng. /lΛmp/ cục.. /'laudili/ ầm ĩ. khóa logic n. adv. to. /'lʌki/ gặp may. miếng. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa lung n. /´lɔ:ri/ (BrE) xe tải lose v. /lu:s/ lỏng. /lʌk/ may mắn. vận may lucky adj. /mə'ʃi:nəri/ máy móc. n. /mæd/ điên. /lost/ thua.lively adj. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí. cái nhìn look after (especially BrE) trông nom. ngắm. bơ vơ long adj. /'lʌgiʤ/ (especially BrE) hành lý lump n. /lu:z/ mất.. máy móc machinery n. bực điên người magazine n. thiết bị mad adj. lâu look v. cục bộ locally adv. adv. lɒs/ sự mất. chăm sóc look at nhìn. ầm ĩ. /. sinh động load n.. /loud/ gánh nặng. /ʌn´lʌki/ không gặp may. yêu. (thuộc) ma thuật. vua lorry n. /´lʌvə/ người yêu. ảo thuật.. n. bộ phận. mất trí. sự định vị lock v. không chặt loosely adv. /'lɔiəl/ trung thành. xem look for tìm kiếm look forward to mong đợi cách hân hoan loose adj. /lɔrd/ Chúa. gặp may mắn. mất loss n. /loʊˈkeɪtid/ định vị location n. /lʌv/ tình yêu. v. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương. có duyên lover n. /laud/ to. det. chất. /´lu:sli/ lỏng lẻo lord n. /´lounli/ cô đơn. adv.. dỡ hàng loan n. xinh xắn. /lɔk/ khóa. lùn loyal adj. cục bộ locate v. /lʌη/ phổi machine n. sự thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pron. /ləʊn/ sự vay mượn local adj. /'lɔdʤik/ lô gic logical adj.. hợp logic lonely adj. inh ỏi. /'ləʊk(ə)l/ địa phương.

/meil/ trai. /mɑ:k/ dấu. /mɑ:tʃ/ (abbr. tớ meal n. /mei/ có thể. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý. bưu kiện. /'mɑ:kit/ chợ.mænju'fæktʃə/ sự sản xuất. con trống.. /mə'dʒɔriti/ phần lớn. có tính chất quan trọng maximum adj. giám đốc manner n. Mar. /ˈmeɪdʒər/ lớn. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin. trọng yếu nhất mainly adv. /'mɑ:stə/ chủ. thạc sĩ match n. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang.. sự điều khiển manager n. bảo vệ major adj. /'mæniʤ/ quản lý. nhãn mác. sự chế tạo manufacturer n.) tháng ba march v. n. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất. lối. /'meni/ nhiều map n. /´mæksiməm/ cực độ. /´mærid/ cưới. son phấn male adj. con trai. thị trường marketing n. thái độ manufacture v. ghi dấu market n.mail n. /mɔ:l/ (especially NAmE) búa man n. /meik/ làm. sự chế tạo manufacturing n. thầy giáo. cuộc diễu hành mark n. chế tạo. /mi:l/ bữa ăn mean v. đực mall n. kết hôn mass n. /'mænз/ cách. /meit/ bạn. chủ yếu. n. tao. môn toán matter n. trông nom. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage n. kiểu. v.. ưu thế make v. v. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu. vẻ.. duy trì. /mæp/ bản đồ March n. /mein/ chính. chủ yếu majority n. vật chất. vật chất. đối thủ. đánh dấu. /mɛə/ thị trưởng me pron. đàn ông manage v. địch thủ... v. v. hành quân. /.. đa số.. /mi:/ tôi. diễu hành. cuộc hành quân. cực độ may modal v. có nghĩa là 43 . sự chế tạo make sth up làm thành. /meil/ thư từ. đồ sộ master n. adj. lễ cưới marry v. chủ yếu. /mein´tein/ giữ gìn. giao phối material n. trọng đại. dáng.. sánh được matching adj.mæθi'mætiks/ (also maths BrE. thi đấu mate n. lượng cực đại. có ý nghĩa. /. /'mæsiv/ to lớn. có lẽ May n. đối chọi. /´meinli/ chính. pron. quần chúng. n. /'mæri/ cưới (vợ). hữu hình mathematics n. /mi:n/ nghĩa. /mæs/ khối. trị số cực đại. /'mænidʒmənt/ sự quản lý. /´mei¸bi:/ có thể. nhãn. /mei/ tháng 5 maybe adv. sự kết hôn. trống. phần lớn maintain v... người sản xuất many det. khối lượng. gửi qua bưu điện main adj. đực. lấy (chồng) married adj. sự trông nom. chủ nhân. n. /mætʃ/ trận thi đấu. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo. /´mætʃiη/ tính địch thù. /'mætə/ chất. đại chúng massive adj. đàn ông. điều khiển management n. bạn nghề. cấu thành. adj. math NAmE) toán học. n. tối đa. /mæn/ con người. nhiều hơn. v. có lẽ mayor n.. gộp thành make-up n..

phép đo n. /'meθəd/ phương pháp. /´mili¸mi:tə/ (NAmE millimeter) (abbr. chú ý. may có thể.meaning means by means of meanwhile measure measurement meat media medical medicine medium meet meeting melt member membership memory in memory of mental mentally mention menu mere merely adv. tài sản. n. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ. /'metl/ kim loại method n. đề cập n. trí óc. tinh thần. cách thức metre n. adj. buổi trưa middle n.. để ý. /'meʤə/ đo. người nhếch nhác. tình trạng lộn xộn. điện thông báo. v. /'miniməm/ tối thiểu. êm dịu. /'midnait/ nửa đêm. /'menju/ thực đơn adj. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn. mg) mi-li-gam millimetre n. thuốc adj. /'mi:niɳ/ /mi:nz/ 44 . sự đo lường. làm tan chảy ra n. mess ý. /'mi:djəm/ trung bình. đơn vị đo lường n. /'membə/ thành viên. n.waɪl/ trong lúc đó. khoáng minimum adj. v. đo lường.. chảy ra. /mait/ qk. /'məʤəmənt/ sự đo lường. mức tối thiểu n. ˈmɪnrəl/ công nhân. chăm sóc. /'militəri/ (thuộc) quân đội. sự trung gian. /maɪld/ nhẹ. /mi:t/ gặp. bẩn thỉu message n. /maid/ tâm trí. /mi:t/ thịt n. trí nhớ. /'menʃn/ kể ra. vừa. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng adj. trung.. địa vị hội viên n. đơn thuần n. mất trí adv. thông điệp metal n. /'meməri/ bộ nhớ. n. thư tín.. ý nghĩa của cải. cuộc biểu tình v. nói đến. /mail/ dặm (đo lường) military adj.combining form tiền tố: một nửa midday n. có lẽ mild adj.. thợ mỏ. /mes/ tình trạng bừa bộn. của tôi mineral n. /´mid´dei/ trưa. /'medikə/ (thuộc) y học n. phương tiện bằng phương tiện adv. /miːn. /´mi:tə/ (BrE) (NAmE meter) mét mid. /´mentəli/ về mặt tinh thần v. /milk/ sữa milligram n. số lượng tối thiểu. /miə/ chỉ là /'miəli/ chỉ. /´mili¸græm/ (BrE also milligramme) (abbr.. /ˈmɪnərəl . /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh. adj. /'membəʃip/ tư cách hội viên.. y khoa. hội viên n. 12h đêm might modal. trong lúc ấy v. /'midl/ giữa. /mɛlt/ tan ra. quan tâm mine pron. quân sự milk n. /'medisn/ y học. n. ôn hòa mile n. n. mm) mi-li-met mind n. sự môi giới v. kỉ niệm sự tưởng nhớ adj. trí tuệ. gặp gỡ n. ở giữa midnight n.

ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức. phẩm hạnh. n. chủ yếu là n. nhiều hơn adv.mauz/ chuột n. sự thiếu vắng n. tân tiến n. (also mobile) (BrE) điện thoại đi động n. /'moutə. ngoài ra. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa. hiểu lầm v. thiếu. kiểu mẫu adj. /ˈmɔrəl . /'mɔ:niɳ/ buổi sáng det. luân lý. Mon.. v. v. màn hình máy tính. /mu:d/ lối. /mʌm/ mẹ n. hoạt động n. /mis/ lỡ. /mɔ:/ hơn. /'mɔnitə/ lớp trưởng. /´moustli/ hầu hết.. adv. /maunt/ leo.. mobile phone model modern mum moment Monday money monitor month mood moon moral morally more moreover morning most mostly mother motion motor motorcycle mount mountain mouse mouth move moving movement n.. trộn lẫn.minister ministry minor minority minute n. /moust/ lớn nhất. phạm lỗi. /ˈmɪrər/ gương v. pha trộn n.. nhiều nhất. /'məum(ə)nt/ chốc. trượt. /maus . /´misiη/ vắng. lỗi lầm. trèo. /ˈmaʊntən/ núi n. sai lầm. hơn cả adv. giám sát n. chuyển động. /mu:n/ mặt trăng adj.mauð/ miệng v. sự chuyển động adj.. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn. /mai´nɔriti/ phần ít.. sự pha trộn adj.) thứ 2 n. động 45 . nhất. /mʌnθ/ tháng n. sụ di động n. thiểu số /'minit/ phút n. cử động. thức. không quan trọng n. /ˈmɒdl/ mẫu. /´moutə/ động cơ mô tô n. /mikst/ lẫn lộn. điệu (ngôn ngữ học) n. /mauθ . /mis/ cô gái. /miks/ pha.. 'məʊbi:l/ chuyển động. /'mΔðз/ mẹ n. /´ministri/ bộ adj. /'mʌndi/ (abbr. vả lại n. di động n. phạm sai lầm adj. /mis'teik/ lỗi. có đạo đức det. /´mouʃən/ sự chuyển động. /´mainə/ nhỏ hơn.. thứ yếu.saikl/ (BrE also motorbike) xe mô tô v. /'mʌni/ tiền n. /mu:v/ di chuyển. pron. có đạo đức adv. /mis´teiken/ sai lầm. mirror miss Miss missing mistake mistaken mix mixed mixture mobile adj. sự hoạt động. thất lạc n.. pron. nghe. n. /'mu:viɳ/ động. adv. sự di chuyển. /'mu:vmənt/ sự chuyển động. sự hỗn hợp /'məʊbail. núi n. n. n. /'mɔdən/ hiện đại. thiếu nữ adj. lát n. ghi phát thanh. sự trượt. /´ministə/ bộ trưởng n.

.. /neil/ móng (tay.. /mʌd/ bùn multiply v. đòi hỏi. chân) móng vuốt naked adj. ở gần nearby adj. /'neibə/ (BrE) (NAmE neighbor) hàng xóm neighbourhood n. đương nhiên nature n. rành mạch neatly adv. giết người. cận. âm nhạc. /´negətiv/ phủ định neighbour n. /ni:t/ sạch.. làng giềng 46 . /´neibəhud/ (BrE) (NAmE neighborhood) hàng xóm. thiên nhiên naturally adv. tự nhiên. /mis'tiəriəs/ thần bí. /'mju:zik/ nhạc. BrE) abbr. /'nærou/ hẹp. /mʌtʃ/ nhiều. /neim/ tên. /'mə:də/ tội giết người. adv. /'nei∫n/ dân tộc. đặt tên. /'neikid/ trần.. ngăn nắp. NAmE. nhất thiết unnecessary adj. v. gọi tên narrow adj. ngăn nắp necessary adj. du dương. adv. /'neivi/ hải quân near adj. /'nesəseri/ cần. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia. /´niə¸bai/ gần nearly adv. /mai/ của tôi myself pron.. /'mʌltiplai/ nhân lên. /niə/ gần. suýt neat adj. /'mʌsl/ cơ.. /´niəli/ gần. lắm mud n. ám sát muscle n. NAmE. /'næt∫rəli/ vốn. (NAmE) rạp chiếu phim Mr (BrE) (also Mr. làm tăng lên nhiều lần. BrE) abbr. cần thiết. prep. /ni:d/ cần. tội ám sát. BrE) abbr. Ms (BrE) (also Ms. khó hiểu mystery n. huyền bí. âm nhạc musical adj.. /mai'self/ tự tôi. /nek/ cổ need v. /´nesisərili/ tất yếu. chật hẹp nation n. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên. êm ái musician n. n.tác movie n. thiết yếu necessarily adv. /ni:tli/ gọn gàng. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. /´ni:dl/ cái kim. trơ trụi name n. khỏa thân. mũi nhọn negative adj. NAmE. quốc gia national adj. điều thần bí nail n. bắp thịt museum n. cần. Mrs (BrE) (also Mrs. /'mistəri/ điều huyền bí. chính tôi mysterious adj. /'neitʃə/ tự nhiên. modal v. v. /mʌm/ (BrE) (NAmE mom) mẹ murder n. much det. /mju:´ziəm/ bảo tàng music n. dân tộc natural adj. /mʌst/ phải. sự cần needle n. sinh sôi nảy nở mum n. thiên nhiên navy n. nên làm my det. không mong muốn neck n. /´mu:vi/ (especially NAmE) phim xi nê movie theater n. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc. adv. pron.. sắp. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ must modal v.

ghi chép nothing pron. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý. dễ chịu niece n.. det.. lo lắng nest n. /nest/ tổ. /nau/ bây giờ. /nɔ:θ/ phía bắc. /´nju:li/ mới news n. /nʌn/ không ai.) /nou´vembə/ tháng 11 now adv. /nout/ lời ghi. /nouz/ mũi not adv. bên cạnh. /´nɔizili/ ồn ào. Nov. tối no exclamation. hệ thống never adv. /nekst/ sát.. dễ bị kích thích. mạng network n. can đảm nervous adj. phương bắc northern adj. /'no:mзli/ thông thường.. sự huyên náo noisy adj. No.. pron. adv. v. em) nerve n. /nɔt/ không note n. /´naisli/ thú vị. /'noubədi/ (also no one) không ai. /'nju:zpeipə/ báo next adj. vô nghĩa nor conj. /´nou¸wɛə/ không nơi nào. dễ chịu nicely adv. lần sau. adv. /nais/ đẹp. gần nice adj. hiện giờ. tình trạng bình thường normally adv. bình thường. không người.. /'nəƱtis/ thông báo. yết thị.. v. /nait/ đêm. /ˈnʌθɪŋ/ không gì. lời ghi chép. chú ý. mới lạ newly adv. /nou/ không nobody pron. làm tổ net n. như thường lệ north n. /´nʌmbə/ số 47 . /nɜrv/ khí lực. /´nɔizi/ ồn ào. không khi nào nevertheless adv. thú vị. /nju:/ mới. v. /'nз:vзstli/ bồn chồn.. gần. tin tức newspaper n. vật gì nonsense n.neither det. /'nɔ:ðən/ Bắc nose n. không cái gì notice n. ghi chú. không người nào noise n. /.) n. /ni:s/ cháu gái night n. để ý.. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý. /'nevə/ không bao giờ. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân number (abbr. adv. /´nevju:/ cháu trai (con anh. /'netwə:k/ mạng lưới. thần kinh. tiếp nữa next to prep. huyên náo noisily adv. hay lo lắng nervously adv. /'naiðə/ không này mà cũng không kia nephew n. /no:/ cũng không normal adj. truyện November n. mới mẻ. hiện nay nowhere adv. /nju:z/ tin. adv. n. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết. huyên náo nonprefix none pron. tuy thế mà new adj. đáng để ý novel n. /net/ lưới. /'nɔ:məl/ thường. (abbr. nhận biết take notice of chú ý noticeable adj..nevəðə'les/ tuy nhiên. chị. không ở đâu nuclear adj. ổ. no. adj. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ. n... /nɔiz/ tiếng ồn.

/ould/ già old-fashioned adj. xảy đến. một cách chính thức often adv. mục đích. xuất hiện ocean n. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng. ở trên. /klɔk/ đúng giờ October n. sự theo dõi observe v.nurse nut obey object đối. /ɔd/ kỳ quặc. /əbˈzə:v/ quan sát. một người. /əb'tein/ đạt được. một khi one number det. làm bực mình. kỳ cục. rành mạch.. bộ officer n.. /ə´fensiv/ sự tấn công. cảnh sát. /ɔɪl/ dầu OK (also okay) exclamation. khách quan observation n.. /´ɔfisə/ viên chức. v.. /wʌns/ một lần. /obzə:'vei∫(ə)n/ sự quan sát. vật thể. sĩ quan official adj. ngay khi. một vật nào đó each other nhau. /ɔk´toubə/ (abbr. /ˈʌnjən/ củ hành only adj. làm khó chịu offensive adj. Oct. prep. ôi chao. tuân theo. văn phòng. chiếm giữ occupied adj. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền. văn phòng. /´ɔdli/ kỳ quặc. sự phạm tội offend v. /nə:s/ y tá /nʌt/ quả hạch. hay. cơ hội occasionally adv. n. luôn oh exclamation /ou/ chao. conj. đôi khi occupy v. cuộc tấn công offer v.. /wʌn/ một.ˈɒbdʒɪkt. /'əuʃ(ə)n/ đại dương o’clock adv. phản /əb´dʒektiv/ chống lại mục tiêu. lẻ (số) oddly adv. /ɔ:f/ tắt. này. giành được obvious adj. sự trả giá office n.. adv. adj. n. ˈɒbdʒɛkt . n. n. lên trên 48 . theo dõi obtain v. khi mà.. /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng. v. khỏi. adv.) tháng 10 odd adj. chà. duy nhất. tiếp tục. tặng. /'ɔkjupai/ giữ. objective n. công chức officially adv. lẻ (số) of prep. đầu /o'bei/ vâng lời. tán thành old adj. /´ɔntu/ về phía trên. cho. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng. /əˈkeɪʒən/ dịp. v. /ə´fend/ xúc phạm. n. /ə'fens/ (BrE) (NAmE offense) sự vi phạm. adv. /'ɒbviəs/ rõ ràng. có thể thấy được occasion n. chỉ. oil n. tiếp diễn once adv.. viên chức. adj. əbˈdʒɛkt/ vật. pron. /on/ trên. lỗi thời on prep. /'ounli/ chỉ có 1. /əʊkei/ đồng ý. rời offence n. tuân lệnh /n. đầy (người) occur v. /´ɔfə/ biếu.... /ɔv/ or /əv/ của off adv. chiếm lĩnh. kỳ cục. hiển nhiên obviously adv. cách. (thuộc) mục tiêu. lẫn nhau onion n. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng. mới onto prep. /'ɔfis/ cơ quan. /'ɔ:fn/ thường. /ə'kə:/ xảy ra.

bậc. v. phản đối adj.. outer ở phía ngoài.. ngỏ. đối thủ. prep. điều trái ngược opposition n. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn orange n. /. cơ quan. /´oupənli/ công khai.. khai mạc adv.. sự phản đối. /'ɔ:də/ thứ.. /əˈpoʊz/ đối kháng. quá trình hoạt động n. thiết lập organized adj.nənt/ địch thủ. ở ngoài outer adj. /aut/ ngoài. đối chọi. còn tồn lại oven n. căn nguyên. /ʌvn/ lò (nướng) over adv. ngoài outstanding adj.. nét ngoài output n. thời cơ v. nếu không thì.. kẻ thù n. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta. đối diện. phe đối lập option n. căn nguyên original adj. lên. đường nét. có màu da cam order n. bản thân chúng tôi. /з'pouziη/ tính đối kháng. nguyên bản originally adv.. lỗ. khởi đầu. cách khác. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan organization n. mặt khác ought to modal v. /'ɔridӡin/ gốc. điều khiển n. được sắp xếp. sự tổ chức organize v. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo.open openly opening operate operation opinion opponent opportunity oppose opposing opposed to opposite adj. ở xa hơn outline v. /'ouvə/ bên trên.. trước mặt. /ə'pinjən/ ý kiến.. /´ʌðə¸waiz/ khác. ở ngoài. /´oupniη/ khe hở. adj. lễ khánh thành v.ɔ:gənai'zeiʃn/ (BrE also -isation) tổ chức. n. n. đối chọi /ə´pouzd/ chống lại. thuộc chúng ta. /ˈʌðər/ khác otherwise adv.. prep. vượt qua. thông thường organ n. sự đối nhau. /´aut¸lain/ vẽ. mới mẻ. /auəz/ của chúng ta. hẳn là our det.ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động. sự bắt đầu. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập. được tổ chức origin n. ngăn nắp. thẳng thắn n. ˈɒpərˈtyunɪti/ cơ hội. ra ngoài outdoors adv. prep. nguồn gốc. nguồn gốc. adv.... mở. ở ngoài nhà outdoor adj. /'ɔpəreit/ hoạt động. /. v. /¸aut´stændiη/ nổi bật. chống đối. phác tảo. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc. bắt đầu. /auə/ của chúng ta. tự chúng mình out (of) adv. /'ɔpəzit/ đối nhau. /əpəʊ. phản đối adj. của chúng tôi. nên. ra lệnh in order to hợp lệ ordinary adj. của chúng mình ourselves pron. pron. bên ngoài.. n. đối lập. lên trên 49 . /'o:dinəri/ thường. độc đáo. của chúng tôi. ngược nhau. /ɒrɪndʒ/ quả cam. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời. /'aut'said/ bề ngoài. quan điểm n. ở ngoài. /'autput/ sự sản xuất. /ɔ:t/ phải. /'autdɔ:/ ngoài trời.. sự khai mạc.. /'o:gзnaizd/ có trật tự. đáng chú ý. bản thân chúng mình. hình dáng. của chúng mình ours pron. thuộc chúng ta. /´ɔ:gə¸naiz/ (BrE also -ise) tổ chức. /'oupən/ mở. adv. adj. prep. đầu tiên other adj. sản lượng outside n. /ˈɒpərˈtunɪti . sản phẩm. sự chống lại.

/peintə/ họa sĩ pair n. /pɔ:z/ tạm nghỉ.pɑ:n/ xoong. khuôn mẫu pause v. bức họa. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu past adj. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần. nhợt pan n. /´pa:siη/ sự đi qua. /pə´tikjulə/ riêng biệt. vượt qua. /´peipə/ giấy parallel adj. adv. buổi liên hoan. /pein/ sự đau đớn. n. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó. bưu kiện. /'pækit/ gói nhỏ page n. ˈoʊvərˈɔl/ toàn bộ. v. /'peinful/ đau đớn. cộng sự partnership n. kiên nhẫn. đảng pass v. chảo panel n. v. đóng kiện packaging n. sơn.. sự chịu đựng patient n. toàn thể. bao gồm overcome v.. /ou/ nợ. nhẫn nại. khoanh vùng thành công viên parliament n. đánh bại (khó khăn) owe v. /´pa:s/ qua. sự cộng tác party n. có được (cái gì) own adj. ngắn ngủi passage n. đùi paper n.ɪdʒ/ gói đồ. tất cả. cá biệt. pron. quốc hội part n. /pa:k/ công viên. đau khổ paint n. /'pænl/ ván ô (cửa. thoáng qua.overall adj. /pɑ:st/ quá khứ. /'peintiɳ/ sự sơn. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn. mẹ park n. quá.. /'pætə(r)n/ mẫu. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua. bền chí pattern n. /ˈpɑrti/ tiệc. ˈoʊvərˈɔl . adj. cặp palace n.. chiến thắng. prep. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt.. cá biệt particularly adv. n. sự trôi qua. pa nô pants n. ngang qua passing n. bộ phận take part (in) tham gia (vào) particular adj.. /peis/ bước chân.. đóng gói.. /pa:t/ phần. vôi màu. adv. /'pɑ:tnə/ đối tác. /'peiʃənt/ bệnh nhân. /"pækidzŋ/ bao bì packet n. nhẫn nại. /'pærəlel/ song song. nhận.. dừng... sự trôi qua. qua path n. chủ nhân pace n. /pænts/ quần lót. /'peərənt/ cha. /´ounə/ người chủ. /pæn . /ˈoʊvərˈkʌm/ thắng. phần nào đó partner n. hàm ơn.. hướng đi patience n. hành lang passenger n. tương đương parent n. bức tranh painter n. /adv. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện. lâu đài pale adj. /'pæsindʤə/ hành khách passport n. vườn hoa. riêng biệt partly adv. /ˈpælɪs/ cung điện. /peidʒ/ (abbr. kiên trì. /pæk. /peint/ sơn. tường). n. dĩ vãng. v. /pɛə/ đôi. bó. p) trang (sách) pain n. /oun/ của chính mình. tự mình. sự tạm nghỉ. /pɑ:θ/ đường mòn. adj.. gói package n. bước pack v. sự đau khổ painful adj. bọc. adj. /pæk/ gói. sự tạm ngừng 50 . v. quét sơn painting n. nhìn nhận owner n. khắc phục. /peil/ taí.

người được yêu thích n. v. vỡ. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh. p) số tiền n.pay payment peace peaceful peak pen pence penny pencil penny pension people pepper per per cent perfect adj. riêng tư adv. /pə:sə'næləti/ nhân cách. thân thể adv. đối với tôi n. /´pə:sənəli/ đích thân. thời đại adj. /´pepə/ hạt tiêu. thời gian. thái bình. xé 51 . làm. chụp ảnh n. thời kỳ n. nhân phẩm. giai đoạn. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo . thường xuyên adv. về phần rôi. /pə'fɔ:məns/ sự làm. đỉnh. yên tĩnh /pi:k/ lưỡi trai. perfectly perform performance performer perhaps period permanent permanently permission permit person personal personally personality persuade pet petrol phase philosophy photocopy photograph photographer photography phrase physical physically physics piano pick pick sth up v. dương cầm v.. thời kỳ. n. adv. người n. /ˈpɛtrəl/ (BrE) xăng dầu n. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn. sự hòa thuận /'pi:sfl/ hòa bình. thực hiện n. /freiz/ câu. sao chụp n. /pə'hæps/ có thể. /'piəriəd/ kỳ. theo luật tự nhiên n. /pə'miʃn/ sự cho phép. sự biểu diễn n. lương hưu n. /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên. sự thi hành. nghề nhiếp ảnh n. vĩnh cửu n. /´peni/ (abbr. /'fiziks/ vật lý học n. đào. /ˈpɜrsən/ con người. /fɪˈlɒsəfi/ triết học. /'pjænou/ đàn pianô. người trình diễn adv. /'pə:mit/ cho phép.. /'pə:mənənt/ lâu dài. (thuộc) cơ thể. /'penʃn/ tiền trợ cấp. tính cách. /feiz/ tuần trăng. /´fizikli/ về thân thể. khoét (lỗ) cuốc. n. /pə'sweid/ thuyết phục n. tiền bồi thường /pi:s/ hòa bình. số tiền trả. nộp. (NAmE usually percent) phần trăm / pə'fekt/ hoàn hảo adv. cá tính v. có lẽ n. giấy phép v. cụm từ adj. n.. cây ớt prep. vật cưng. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh... v. /pet/ cơn nóng giận. bản thân. /pei/ trả. /´pensil/ bút chì n. /pə´fɔ:m/ biểu diễn. n. adj. /'pə:snl/ cá nhân. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp. thành ngữ. n. chóp /pen/ bút /pens/ đồng xu ´peni/ đồng xu n. /ˈpipəl/ dân tộc. triết lý n. cho cơ hội n. n. /pə:/ cho mỗi n. /´fizikl/ vật chất. vĩnh cửu. /pik/ cuốc (đất). thanh toán. adj. /´foutə¸gra:f/ (also photo n. sự thực hiện. tư. tiền lương /'peim(ə)nt/ sự trả tiền.) ảnh. dòng giống. người adj. nhà nhiếp ảnh n. bức ảnh.

/'piktʃə/ bức vẽ, bức họa n. /pi:s/ mảnh, mẩu; đồng tiền n. /pig/ con lợn n., v. /paɪl/ cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng n. /´pil/ viên thuốc n. /´paiələt/ phi công n., v. /pin/ đinh ghim; ghim., kẹp adj., n. /piηk/ màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo n. /paint/ (abbr. pt) Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia pipe n. /paip/ ống dẫn (khí, nước...) pitch n. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín pity n. /´piti/ lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương place n., v. /pleis/ nơi, địa điểm; quảng trường take place xảy ra, được cử hành, được tổ chức plain adj. /plein/ ngay thẳng, đơn giản, chất phác plan n., v. /plæn/ bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến planning n. /plænniη/ sự lập kế hoạch, sự quy hoạch plane n. /plein/ mặt phẳng, mặt bằng planet n. /´plænit/ hành tinh plant n., v. /plænt , plɑnt/ thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo plastic n., adj. /'plæstik/ chất dẻo, làm bằng chất dẻo plate n. /pleit/ bản, tấm kim loại platform n. /'plætfɔ:m/ nền, bục, bệ; thềm, sân ga play v., n. /plei/ chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu player n. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ) pleasant adj. /'pleznt/ vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật pleasantly adv. /'plezəntli/ vui vẻ, dễ thương; thân mật unpleasant adj. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu, khó chịu, khó ưa please exclamation, v. /pli:z/ làm vui lòng, vừa lòng, mong... vui lòng, xin mời pleasing adj. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích; dễ chịu pleased adj. /pli:zd/ hài lòng pleasure n. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị; ý muốn, ý thích plenty pron., adv., n., det. /'plenti/ nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc, sự phong phú plot n., v. /plɔt/ mảnh đất nhở, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án plug n. /plʌg/ nút (thùng, chậu, bồn...) plus prep., n., adj., conj. /plʌs/ cộng với (số, người...); dấu cộng; cộng, thêm vào p.m. /pip'emз/ (NAmE also P.M.) (abbr) quá trưa, chiều, tối pocket n. /'pɔkit/ túi (quần áo, trong xe hơi), túi tiền poem n. /'pouim/ bài thơ poetry n. /'pouitri/ thi ca; chất thơ point n., v. /pɔint/ mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..) pointed adj. /´pɔintid/ nhọn, có đầu nhọn poison n., v. /ˈpɔɪzən/ chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc poisonous adj. /pɔɪ.zən.əs/ độc, có chất độc, gây chết, bệnh picture n. piece pig pile pill pilot pin pink pint

52

pole police policy polish polite politely political politically politician politics pollution pool poor pop popular population port pose position positive possess possession possibility possible possibly post post office pot potato potential potentially pound pour powder power powerful practical practically practice practise praise prayer precise precisely

n. n. n. n., v. adj. adv. adj. adv. n. n. n. n. adj. n., v. adj.

/poul/ người Ba Lan; cực (nam châm, trái đất...) /pə'li:s/ cảnh sát, công an /'pol.ə si/ chính sách /'pouliʃ/ nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự /pəˈlaɪtli/ lễ phép, lịch sự /pə'litikl/ về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị /pə'litikəli/ về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị, chính khách /'pɔlitiks/ họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm /pu:l/ vũng nước; bể bơi, hồ bơi /puə/ nghèo /pɒp; NAmE pɑːp/ tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp /´pɔpjulə/ có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng n. /,pɔpju'leiʃn/ dân cư, dân số; mật độ dân số n. /pɔ:t/ cảng v., n. /pouz/ đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra n. /pəˈzɪʃən/ vị trí, chỗ adj. /'pɔzətiv/ xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan v. /pə'zes/ có, chiếm hữu n. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu, vật sở hữu n. /¸pɔsi´biliti/ khă năng, triển vọng adj. /'pɔsibəl/ có thể, có thể thực hiện adv. /´pɔsibli/ có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được n., v. /poʊst/ thư, bưu kiện; gửi thư n. /'ɔfis/ bưu điện n. /pɒt/ can, bình, lọ... n. /pə'teitou/ khoai tây adj., n. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng; khả năng, tiềm lực adv. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng, tiềm ẩn n. /paund/ pao - đơn vị đo lường v. /pɔ:/ rót, đổ, giội n. /'paudə/ bột, bụi n. /ˈpauə(r)/ khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực adj. /´pauəful/ hùng mạnh, hùng cường adj. /ˈpræktɪkəl/ thực hành; thực tế adv. /´præktikəli/ về mặt thực hành; thực tế n. v. /´præktis/ (BrE, NAmE) (NAmE), thực hành, thực tiễn v. /´præktis/ (BrE) thực hành, tập luyện n., v. /preiz/ (sự) ca ngợi, (sự) tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi n. /prɛər/ sự cầu nguyện adj. /pri´sais/ rõ ràng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính adv. /pri´saisli/ đúng, chính xác, cần thận

53

predict v. prefer preference pregnant premises preparation prepare prepared presence present

/pri'dikt/ báo trước, tiên đoán, dự báo v. /pri'fə:/ thích hơn n. /'prefərəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn adj. /'pregnənt/ mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo n. /'premis/ biệt thự n. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn, sự chuẩn bị v. /pri´peə/ sửa soạn, chuẩn bị adj. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị n. /'prezns/ sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện adj., n., v. /(v)pri'zent/ and /(n)'prezənt/ có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày presentation n. /,prezen'teiʃn/ bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu preserve v. /pri'zə:v/ bảo quản, giữ gìn president n. /´prezidənt/ hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng thống press n., v. /pres/ sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn pressure n. /'preʃə/ sức ép, áp lực, áp suất presumably adv. /pri'zju:məbli/ có thể được, có lẽ pretend v. /pri'tend/ giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ pretty adv., adj. /'priti/ khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp prevent v. /pri'vent/ ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa previous adj. /ˈpriviəs/ vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên previously adv. /´pri:viəsli/ trước, trước đây price n. /prais/ giá pride n. /praid/ sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ priest n. /pri:st/ linh mục, thầy tu primary adj. /'praiməri/ nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học primarily adv. /´praimərili/ trước hết, đầu tiên prime minister n. /´ministə/ thủ tướng prince n. /prins/ hoành tử princess n. /prin'ses/ công chúa principle n. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc print v., n. /print/ in, xuất bản; sự in ra printing n. /´printiη/ sự in, thuật in, kỹ sảo in printer n. /´printə/ máy in, thợ in prior adj. /'praɪə(r)/ trước, ưu tiên priority n. /prai´ɔriti/ sự ưu tế, quyền ưu tiên prison n. /ˈprɪzən/ nhà tù prisoner n. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân private adj. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân, riêng privately adv. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư, cá nhân prize n. /praiz/ giải, giải thưởng probable adj. /´prɔbəbl/ có thể, có khả năng probably adv. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn problem n. /'prɔbləm/ vấn đề, điều khó giải quyết procedure n. /prə´si:dʒə/ thủ tục

54

proceed process

tiến lên, theo duổi, tiếp diễn quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý produce v. /'prɔdju:s/ sản xuất, chế tạo producer n. /prə´dju:sə/ nhà sản xuất product n. /´prɔdʌkt/ sản phẩm production n. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất, chế tạo profession n. /prə´feʃ(ə)n/ nghề, nghề nghiệp professional adj., n. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp professor n. /prəˈfɛsər/ giáo sư, giảng viên profit n. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi, lợi ích, lợi nhuận program n., v. /´prougræm/ chương trình; lên chương trình programme n. /´prougræm/ (BrE) chương trình progress n., v. /'prougres/ sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển project n., v. /n. ˈprɒdʒɛkt , ˈprɒdʒɪkt ; v. prəˈdʒɛkt/ đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch promise v., n. hứa, lời hứa promote v. /prəˈmoʊt/ thăng chức, thăng cấp promotion n. /prə'mou∫n/ sự thăng chức, sự thăng cấp prompt adj., v. /prɒmpt/ mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở promptly adv. /´prɔmptli/ mau lẹ, ngay lập tức pronounce v. /prəˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo, phát âm pronunciation n. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm proof n. /pru:f/ chứng, chứng cớ, bằng chứng; sự kiểm chứng proper adj. /'prɔpə/ đúng, thích đáng, thích hợp properly adv. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn, một cách thích đáng property n. /'prɔpəti/ tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản proportion n. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng, sự cân đối proposal n. /prə'pouzl/ sự đề nghị, đề xuất propose v. /prǝ'prouz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra prospect n. /´prɔspekt/ viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ protect v. /prə'tekt/ bảo vệ, che chở protection n. /prə'tek∫n/ sự bảo vệ, sự che chở protest n., v. /ˈprəʊ.test/ ự phản đối, sự phản kháng; phản đối, phản kháng proud adj. /praud/ tự hào, kiêu hãnh proudly adv. /proudly/ một cách tự hào, một cách hãnh diện prove v. /pru:v/ chứng tỏ, chứng minh provide v. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp provided conj. /prə´vaidid/ (also providing) với điều kiện là, miễn là pint n. /paint/ panh (= 0, 58 lít (E);=0, 473 lít (A)); pub n. = publicyhouse quán rượu, tiệm rượu public adj., n. /'pʌblik/ chung, công cộng; công chúng, nhân dân in public giữa công chúng, công khai publicly adv. /'pΔblikli/ công khai, công cộng publication n. /ˈpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố; sự xuất bản publicity n. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai, sự quảng cáo

v. n., v.

/proceed/ /'prouses/

55

/'ræpid/ nhanh. hầu hết v. sự xô đẩy v.. /pjuə(r)/ adv. n. ý định cố tình. /kwit/ thoát. có màu tía. /kwik/ nhanh adv. để. /reiz/ nâng lên. sự trừng trị (especially BrE) học sinh sự mua. ít adv. yên tĩnh /'kwiətli/ lặng. tậu nguyên chất. trong lành hoàn toàn. /ˈkwɒləˈfaɪd/ đủ tư cách. /pʌntʃ/ v. khả năng chuyên môn v. đuổi bắt v. /reə/ hiếm. /ˈpju:pl/ n. /puʃ/ xô đẩy. 15 phút n. hỏi. yên tĩnh v. ít khi 56 . số lượng n. điều kiện adj. dập tắt n. /´kwikli/ nhanh adj. /'kwaiət/ lặng.. v. trừng phạt sự trừng phạt. loại. cuộc đua.kwalifi'keiSn/ phẩm chất.. /pə'sju:/ đuổi theo. kéo. quit quite quote race racing radio rail railway rain raise range rank rapid rapidly rare rarely v. radio n. /´reisiη/ cuộc đua n. cho vào mặc (áo). nghề xuất bản lôi. /. phẩm chất n. đưa lên. năng lực. /'pə:t∫əs/ adj. đi (giày) tắt. cú thụi phạt. /ræɳk/ hàng. dãy adj. chất vấn adj. /ˈkwɒntɪti/ lượng. yên lặng. có chủ tâm v. khả năng /'kwɔliti/ chất lượng. /´pʌbliʃiη/ v. /reil/ đường ray n. tinh khiết. /'pʌniʃ/ n. cố ý. /´pjuəli/ adj. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng... sự giật đấm. thoát ra adv.. cơn mưa. ngẩng lên n. sự tậu. /put/ đặt. v. sự lôi kéo. mua. nhanh chóng adj. / 'ræpidli / nhanh. sắm. /'kwɔ:tə/ 1/4. chỉ là tía. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi. quantity quarter queen question quick quickly quiet quietly adv. quả đấm. n. /'pʌniʃmənt/ n. giật. giống. v. /reɪndʒ/ dãy. /´reidiou/ sóng vô tuyến. v. yên lặng. trình độ n. n. /kwait/ hoàn toàn. xuất bản công việc. /kwout/ trích dẫn n. đội (mũ). /ˈpɜrpəl/ n. đủ tư cách. /'pə:pəs/ công bố. phạm vi. đua n. v. /reis/ loài. ban bố. mưa v. /'pʌbli∫/ n. điều kiện. sắp xếp thành hàng. dãy. màu tía mục đích. /kwi:n/ nữ hoàng n.. /'reзli/ hiếm khi. thụi.. /'reilwei/ (BrE) (NAmE railroad) đường sắt n. n.publish publishing pull punch punish punishment pupil purchase pure purely purple purpose on purpose pursue push put put sth on put sth out qualification qualify qualified quality n. chủng. /pul/ v. /rein/ mưa. hàng.. nhanh chóng adv.

mới đây n. /'riəlaiz/ (BrE also -ise) thực hiện.. sự phản tác dụng v. ở đằng sau n. /ri´kɔ:diη/ sự ghi. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh n.. màu đỏ v. cải tạo. sự cải cách. /rɔ:/ prefix v. khuyên bảo n. thực tế. sự khước từ tỷ lệ. hợp lý adv. /ri´kɔ:l/ gọi về. đi đến.. /ri:d/ đọc n. /riəl/ thực. phản ứng n. thực tế. /ri'flekt/ phản chiếu. adj. /'refərəns/ sự tham khảo. /´ri:səntli/ gần đây. /ri'sep∫n/ sự nhận. phản ánh v. /´ri:də/ người đọc.. có thật adv. thô. /ri'si:v/ nhận. triệu hồi. tốc độ thà. công nhận. ở đằng sau. sự thu. /´ri:zənəbl/ có lý. sự tiếp nhận. /ri´fju:zl/ sự từ chối. /´ri:diη/ sự đọc n.. ghi chép n. BrE also riə-/ hiện thực n. /rekə'mend/ giới thiệu. cải tạo n. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá. /'redi/ sẵn sàng adj. hỏi ýe kiến v. /red/ đỏ. lĩnh. adv. sự ghi. gợi lại n. sự cải thiện. /´ri:sənt/ gần đây.. thực hành n.. nhận diện. /ri´fɔ:m/ cải cách. /'rekəgnaiz/ (BrE also -ise) nhận ra.rate rather rather than raw rereach react reaction read reading reader ready real really realistic reality realize rear reason reasonable reasonably unreasonable recall receipt receive recent recently reception reckon recognition recognize recommend record recording recover red reduce reduction refer to reference reflect reform refrigerator refusal n. tới v. n. đếm n. thực ra. sự hạ giá v. /rɪər/ phía sau. /´ri:zənəblli/ hợp lý adj. /reit/ /'rɑ:ðə/ adj. v. sự thừa nhận v. v. sự thu âm v. phản hồi. thừa nhận v. /ri´ækt/ tác động trở lại. thích. ám chỉ. /ri'dju:s/ giảm. giảm bớt n. /'ri:'kʌvə/ lấy lại. lý lẽ adj. /'ri:zn/ lý do. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý v. mới đây adv. còn nguyên chất 57 . n. hơn hơn là sống (# chín). thực sự adj. giành lại adj. đơn thuốc v. /'rekən/ tính. xem. thu. /ri:tʃ/ đến. thu adj.. đề nghị. cải thiện. /'riəli/ thực.rekəg'niʃn/ sự công nhận. nhắc đến n. tiến cử. còn hơn. thực tại v. /ri´si:t/ công thức. nhặc lại. sự đón tiếp v. bản thu. /ri:'æliti/ sự thật. /. tham khảo. /´rekɔ:d/ bản ghi. độc giả adj. /ri:ə'listik.

có quan hệ v. liên quan adj. remaining remains remark remarkable remarkably remember remind remote adj. sự sửa chữa. phóng thích. đáng để ý. cái nhìn.. sổ sách. người có họ. /'redʤistə/ đăng ký. sổ. v. khác thường adv. việc dọn nhà. được mướn v. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận. đối với (vấn đề. /ri'ma:kəb(ə)l/ đáng chú ý. /ri'peə/ sửa chữa. nhận xét. mối liên lạc adj. /ri´læks/ giải trí. /ri'leit/ kể lại. /ri'leitid/ có liên quan. sự đền bù n. /ri´ga:diη/ về. n. ghi vào sổ.. địa phương v. /´regjuləli/ đều đặn.) n. thoát khỏi. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh.. nhớ lại v. sự để ý. về việc. thả. tin tưởng vào /riˈmein/ còn lại. được lặp lại /rɪˈfyuz/ /ri'gɑ:d/ 58 . /ri'mɑ:k/ sự nhận xét. khác thường v. cái còn lại n. điều lệ. đại từ quan hệ adv. khước từ nhìn.. /re'meins/ đồ thừa. sự hối tiếc adj. có liên quan n. n.. phát hành. để ý. dời đi v. sự quan tâm. bác bỏ v. v. /riˈmaind/ nhắc nhở. /ri´lækst/ thanh thản. chú ý. hối tiếc. n. có quan hệ với ai. thuật lại. bớt. miền adj. liên lạc n. n. cho thuê. sự làm cho khuây khỏa. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo /ri´lai/ tin vào. /'rəgjulə/ thường xuyên. /ri'læksiɳ/ làm giảm. gợi nhớ /ri'mout/ xa. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại.refuse regard regarding region regional register regret regular regularly regulation reject relate related (to) relation relationship relative relatively relax relaxed relaxing release v. /'relətivli/ có liên quan. /'ri:dʒən/ vùng. sự chỉnh tu v. sự liên quan. thường xuyên n. /´reləvənt/ thích hợp. /ˈridʒənl/ vùng. thuê adj. đáng để ý.. đều đặn adv. thoải mái adj. removal remove rent rented repair repeat repeated v. /rɪˈmɛmbər/ nhớ. sự trợ cấo. phê bình. n. remain v. n. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo adj. sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư) prep.. tin cậy. vẫn còn như cũ adj. /ri´meiniη/ còn lại n. /ri'mu:vəl/ việc di chuyển. cái gì n. /ri´pi:tid/ được nhắc lại. sự giải thoát.. máy ghi v. quy tắc v. phê bình. sự phát hành adj. di chuyển n. bớt căng thẳng /ri'li:s/ làm nhẹ. v. nghỉ ngơi adj. lòng thương tiếc. đánh giá. xa xôi. /ri'mu:v/ dời đi. xa cách n. /ri'ma:kəb(ə)li/ đáng chú ý. liên hệ. lặp lại adj. /rentid/ được thuê. phóng thích. chỉnh tu. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ. /rent/ sự thuê mướn. sự thả. /ri'lei∫ən∫ip/ mối quan hệ. /'relətiv/ có liên quan đến. loại bỏ. /ri'gret/ đáng tiếc. chú ý adj.. từ chối. /ri'leiʃn/ mối quan hệ.. relevant relief religion religious rely on v.

sự nghỉ việc return v. cư trú. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về. nghỉ việc. sự phản đối. /ri'so:s/ tài nguyên.. biểu hiện. n. đã về hưu. sự lễ phép. /'rezidənt/ người sinh sống. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi. vùng cấm restriction n. thủ tục rescue v. hẻo lánh. gì rest n. sự đòi hỏi. /riˈvi:l/ bộc lộ. có giới hạn. tượng trưng reproduce v. mẫu. phản đổi. lời đề nghị. phục hồi lại restrict v. thôi. sự đăng ký trước resident n. /. cái còn lại. sự đáp lại responsibility n. rút về. /´reskju:/ giải thoát. v. /ri´pi:tidli/ replace v. sửa chữa lại.) resort n. có nhà ở. sự hưởng ứng. /ri'zЗ:v/ dự trữ. /repri'zent/ representative n. /ri´zistəns/ sự chống lại. /ri´taiə / rời bỏ. chịu trách nhiệm trước ai.ponsз'biliti/ trách nhiệm. đại diện.repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng. sự cứu nguy research n... kết quả là. /rɪˈspɒns/ sự trả lời.. giới hạn restricted adj. câu trả lời. sự hồi âm. n. retain v. về hưu retired adj. /ris´tɔ:/ hoàn lại. /ri'plai/ report v. /ri'tə:n/ trở lại. khâm phục respond v. /ri´taiəd/ ẩn dật. kháng cự resistance n. sự kháng cự resolve v. kế sách. /rest / sự nghỉ ngơi. cái khác restaurant n. đã nghỉ việc retirement n. v. bản tường trình miêu tả. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu. /ri'zʌlt/ kết quả. thay mặt điều tiêu biểu. những người. để dành. khám phá 59 . tôn trọng. sự giải thoát. quy định requirement n. nơi hẻo lánh. phát hiện. trả lời response n.. /ris´triktid/ bị hạn chế. n.repeatedly adv. /rɪpleɪs/ reply n. /rez.. n.. trở về. v. /riˈspekt/ sự kính trọng. sự để dành. /ri'zist/ chống lại. sự dự trữ.. nhớ được retire v. thường trú resist v. điều kiện hạn chế reserve v. phản ứng lại.. đại diện. hồi âm báo cáo.ʃən/ sự hạn chế. sự giới hạn result n. nghỉ. kính trọng.. đặt trước. do. tiết lộ. /. trả lời. lúc nghỉ. sự đặt trước. /ri´zɔ:t/ kế sách. trú ngụ. /ri'zɔlv/ quyết định. hiệu ăn restore v. sự trở về reveal v. yêu cầu. đăng ký trước. nghỉ ngơi the rest vật. giải quyết (vấn đề. /ri'spond/ hưởng ứng.əveɪ. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu. yêu cầu. thủ đoạn respect n. tường trình. phương kế resource n. miêu tả. v... bản báo cáo. sự về hưu. /ris.. cứu nguy. khách trọ. bởi. biểu lộ. v. sự chịu trách nhiệm responsible adj. trả lại. /ris´trikt/ hạn chế. yêu cầu require v. adj. kiên quyết (làm gì). đề nghị.repri'zentətiv/ lặp đi lặp lại nhiều lần thay thế sự trả lời. /´restərɔn/ nhà hàng ăn. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu reservation n. thỉnh cầu. luật lệ. tượng trưng. /ri'strik∫n/ sự hạn chế. sự trở lại. khó khăn. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật...ri:prə'dju:s/ tái sản xuất reputation n. /ri'tein/ giữ lại. /. /ri'pɔ:t/ represent v. hình dung. nổi danh request n. mà ra. adj.

chuỗi adj. vòng quanh. lố bịch. n. liều n. /rait/ thẳng. /rɔk/ đá n. mặt trái n. điều phải. /ru:'ti:n/ thói thường. /roʊd/ con đường. adj. /. nghiền. /ru:f/ mái nhà. v. thô lỗ. làm lại. sự tăng lương. v. địch thủ. /raiz/ sự lên.revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng /ri'wɔ:d/ sự thưởng. điện. ngược lại. người đi xe đạp adj. /´raitli/ đúng. lởm chởm adj. dây thừng. thành đạt n. đường phố v. cây lúa adj. /riɳ/ chiếc nhẫn.. adv. sự lăn tròn. /ri'vaiz/ đọc lại. đứng lên. bỏ đi. cuốn. xung quanh adj. tốt. cạnh tranh n. sự đi. /rou/ (NAmE) hàng.... phần thưởng. /ru:t/ gốc. đường đi n. mạo hiểm. thường lệ. cưỡi (ngựa). rác rưởi adj. /rʌb/ cọ xát. phải. tuyến đường n. n. /´rʌbə/ cao su n. /´raundid/ bị làm thành tròn. /'roul/ cuốn. thưởng công n. thưởng. nóc n. quấn. lộ trình. thăng cấp. /ˈrʌbɪʃ/ (especially BrE) vật vô giá trị. lố lăng adj. sự đi xe (bus. phát triển đầy đủ n. đơn giản 60 . thóc... /rɔb/ cướp. /raund/ tròn. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn n. lởm chởm adv. xem lại. /raid/ đi. /'rivə/ sông n. prep. /ri'və:s/ đảo. điều thiện.. v. sự đọc lại. adj. /'riðm/ nhịp điệu n. xâu.reverse review revise revision revolution reward n. n. dậy. cuộn adj. vai trò n. xe đạp) n. sự ôn lại n. lấy trộm n. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười. hoàng gia v. cơm. /roul/ vai (diễn). rhythm rice rich rid ride riding rider ridiculous right rightly ring rise risk rival river road rob rock role roll romantic roof room root rope rough roughly round rounded route routine row royal rub rubber rubbish rude v. thông thường n.. thủ tục. /risk/ sự liều. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua. /rᴧf/ gồ ghề. lăn. sự sửa lại. sửa lại. /ri´vju:/ sự xem lại. sự xét lại. v.. xoa bóp.. /'rʌfli/ gồ ghề. /´raidə/ người cưỡi ngựa.. mọc (mặt trời). cuộn. ngay. tốt. rễ n.. v.. phải. đối địch. n. đeo nhẫn cho ai n. /ritʃ/ giàu. /raivl/ đối thủ. ôn lại n. /ru:t/ đường đi. /rum/ phòng. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa. đúng. /ru:d/ bất lịch sự. tán n. giàu có v.. buồng n. có lý n. dãy adj. /ri´viʒən/ sự xem lại. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ) v. /raɪs/ gạo. /roʊp/ dây cáp. v.. thô sơ. nữ hoàng. điều trái ngược. adv. xem xét lại v. lệ thường. bên phải adv.

thô lỗ. n. /si:n/ cảnh. /ˈrumər/ tin đồn. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn.rudely ruin ruined rule ruler rumour run running runner rural rush sack sad sadly sadness safe safely safety sail sailing sailor salad salary sale salt salty same sample sand satisfaction satisfy satisfied satisfying Saturday sauce save saving say scale scare scared scene schedule adv. /seifli/ an toàn. sự đổ nát. /rʌn/ chạy. vùng nông thôn v. /'seifti/ sự an toàn.. v. điều lệ. sự phá sản adj. hài lòng. sự trả nợ. v. điều khiển n. thuyền.sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn. /sænd/ cát n. /'sætədi/ (abbr. dọa.. /skeɪl/ vảy (cá. /seif/ an toàn. làm vừa ý n. /'seiliɳ/ sự đi thuyền n. /sɔ:lt/ muối adj. làm đổ nát. sự buồn bã adj. /sɔ:s/ nước xốt. lên 61 . /rʌ∫/ xông lên. /seim/ đều đều. n. đáng tin n. buồm. /ru:ind/ bị hỏng.. sự xô đẩy n. /seiv/ cứu. thước kẻ n. /'sædnis/ sự buồn rầu. /'rʌniɳ/ sự chạy. đơn điệu. lao vào. không may mà n. sự sợ hãi. bị đổ nát. bản liệt kê.. /sæd/ buồn. chuộc tội adj. /sei/ nói n. nước chấm v. Sat. n. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn. sự kinh hoàng adj. phong cảnh n. cũng như thế.) v. làm phá sản. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng. /´seiviη/ sự cứu. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm). /´sa:mpl/ mẫu. vừa ý. cai trị. /'sætisfai/ làm thỏa mãn. đáng tin adv. sự tiết kiệm v. /seilə/ thủy thủ n. /. luật lệ. thoả mãn adj. làm thỏa mãn. cánh buồm. hàng mẫu n. n. v. /´ru:lə/ người cai trị. chỉ huy. có muối. nhổ neo. chắc chắn.) thứ 7 n. người trị vì. sự lao vào. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc. /´rʌnə/ người chạy adj. cuộc chạy đua n. đóng bao. /seil/ việc bán hàng n. /skɛə/ làm kinh hãi. sự xông lên. lên thời khóa biểu.. chắc chắn. buồn bã adv. /´sɔ:lti/ chứ vị muối. /ru:dli/ v. sợ hãi.. sự chắc chăn v. n.. xô đẩy. /ru:l/ quy tắc. trả (nợ). thô sơ. sự hỏng. đơn giản làm hỏng. /ˈsæləri/ tiền lương n. lưu n.. chuyến đi bằng thuyền buồm n. /'sædli/ một cách buồn bã. /seil/ đi tàu. mặn adj. sự chạy n. bị sợ hãi n. bị phá sản n. lời đồn v. toại nguyện.. bỏ vào bao adj.. /sæk/ bào tải. vẫn cái đó n. /ru:in/ bất lịch sự. bồi thường v. /skerd/ bị hoảng sợ. rau sống n. pron. đáng buồn là.

khoa học tự nhiên scientific adj. giữ an ninh security n. điều tra season n. làm xước da. sinh viên năm cuối trường trung học. adv. riêng tư secretary n. sự an ninh see v. /´senit/ thượng nghi viện. thành công. bắt ốc sea n. thứ yếu secret adj. n. ở vị trí thứ 2.. /skrætʃ/ cào. nhận biết được sensitive adj. dường như select v. /'sensitiv/ dễ bị thương.. lĩnh vực secure adj. bầy cá science n. /si'kjuə/ chắc chắn. /'saiəns/ khoa học. bản thắng. hạt giống seek v. cho điểm scratch v. /ˈsɛktər/ khu vực. sơ đồ school n. thăm dò. v. /'si:krit/ bí mật.. /si:k/ tìm. thứ nhì.. tiếng kêu to screen n. /'sekrətri/ thư ký section n. dễ bị hỏng. /'si:kritli/ bí mật. màn hình.. tìm kiếm. /'sensəbl/ có óc xét đoán. điều bí mật secretly adv. hiểu. ban giám hiệu senator n. nhìn thấy. /si´lekt/ chọn lựa.. /si:/ nhìn. /'sekʃn/ mục.saiən'tifik/ (thuộc) khoa học. đảm bảo. săn hải cẩu search n. cảm giác sensible adj. dành cho trẻ em trên 11t. /sku:l/ đàn cá. đinh ốc. bắt vít. theo đuổi seem linking v. bảo đảm. /'saiəntist/ nhà khoa học scissors n. /si:m/ có vẻ như. /´si:zən/ mùa seat n. /si:l/ hải cẩu. chỗ ngồi second det. /´sekəndəri/ trung học. ordinal number. sự phối hợp. màn ảnh. sự cào. có tính khoa học scientist n. phần sector n.. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ send v. tỷ số. quan sát seed n. sự thăm dò. /send/ gửi. /sel/ bán senate n. lược đồ. cao đẳng sense n. n. chọn lọc selection n. v. n. n. /si:/ biển seal n.. /sid/ hạt. /skru:/ đinh vít. /´sizəz/ cái kéo score n. /self/ bản thân mình selfcombining form sell v. tri giác. v. /sens/ giác quan. sự điều tra.kế hoạch scheme n. sự chọc lọc self n.. /ski:m/ sự sắp xếp. người về nhì secondary adj. đạt được. /si:t/ ghế. dễ bị xúc phạm 62 . /'si:niə/ nhiều tuổi hơn. v. tìm kiếm. /skɔ:/ điểm số. kêu lên. n. phim ảnh nói chung screw n. /ˈsɛkənd/ thứ hai.. /skri:m/ gào thét. /sə:t∫/ sự tìm kiếm. tiếng thét. kế hoạch thực hiện. /. người lớn tuổi hơn. /skrin/ màn che. phái đi senior adj. sự trầy xước da scream v. v. /siˈkiuəriti/ sự an toàn. /si'lekʃn/ sự lựa chọn.

nghiêm trang người hầu. /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ adj. thành người riêng. giản dị. giống adj. che chở. bảo vệ v. bóng tối n. v. riêng biệt. /'seprətli/ n. nhọn. /seks/ giới. /sə´virli/ khắt khe. n. /'sevrəl/ adj. n. mai. /ʃælou/ nông. /'sekSJli/ giới tính. lá. khăn trải giường. phụng sự sự phục vụ.. giao. dung nhan) v. /ʃeiv/ cạo (râu). hòa giải.. /´souiη/ sự khâu. sự luân phiên 63 . ngăn. bố trí vài khắt khe. làm rời. sự che chở. bà ấy. bào. gay gắt (thái độ.. giũ. /'seʃn/ n. mộc mạc (kiểu cách. /ʃeik/ rung. /ʃi:t/ chăn. hình dạng. /'sentəns/ adj. chị ấy.sentence separate separated separately separation September series serious seriously servant serve service session set settle several severe severely sew sewing sex sexual sexually shade shadow shake shall modal shallow shame shape shaped adj. n. /'seprət/ adj. /ʃɑrp/ sắc. dàn xếp. /set/ v. sự thay đổi. bố trí giải quyết. đặt để. bóng râm. sự lắc. tấm. n. /'sə:vənt/ v. các vấn đề sinh lý adv. nghiêm trang đứng đắn. tờ n. /sɜ:v/ n. trang phục. cô ấy. /ʃi:p/ con cừu n.) tháng 9 loạt. chia tay ly thân không cùng nhau. sự chia tay. bọn. /ʃeid/ bóng. đầy tớ phục vụ. share sharp sharply shave she sheep sheet shelf shell shelter shift n.. phân ly. /ʃift/ đổi chỗ. sự may vá n. tham gia. khâu n. dời chỗ. /'seksjuəl/ giới tính. buổi. bóng mát v. /'siəriəs/ adv. vẻ bề ngoài n. /¸sepə´reiʃən/ n. /ˈsɪəriz/ adj. sự ngượng n. phiến. /ʃi:/ nó.. đặt. giá n. cư xử). v. phiên họp. /səˈvɪər/ câu khác nhau. /ʃeip/ hình. /'sə:vis/ n. tách ra. phần chia sẻ adj. sự giũ v. sự hầu hạ buổi họp. cạn n. thẹn thùng. /ʃeə/ đóng góp. /sep´tembə/ n. bén v.. /ʃɛl/ vỏ. chia sẻ. trang phục. chuỗi đứng đắn. Sept. /ˈʃædəu/ bóng. /'seprətid/ adv.. dung nhan) adv. chuyển. lắc. các vấn đề sinh lý n. /'ʃeltə/ sự nương tựa. sự ẩn náu. phần đóng góp. sự rung. lũ.. phiên bộ. /ʃeɪm/ sự xấu hổ. đám. ly thân (abbr. bén adv.. giản dị. gay gắt (thái độ. /ʃɛlf/ kệ. /siəriəsli/ n. v. dãy.. bóng tối. nhọn. phần tham gia. v. vật riêng sự chia cắt. /soʊ/ may. /ˈsɛtl/ det. đẽo (gỗ) pron. cư xử). hình thù /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ v. pron. /ʃɑrpli/ sắc. mộc mạc (kiểu cách.

e thẹn sick adj. /sick/ ốm.shine shiny ship shirt shock chiếu sáng.. từ một bên. phóng. trưng bày. n. /said/ mặt. làm bằng bạc. sự yên tĩnh silent adj. /sain/ dấu. sự kích động. v. /´ʃouə/ vòi hoa sen. thẳng thắng.. n. v. /ʃou/ biểu diễn. bị va chạm. tín hiệu. /ʃu:/ giày shoot v. tính khép kín shy adj. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm short adj. viên đạn should modal v. sớm shot n. sự tắm vòi hoa sen shut v. adj. gây kích động shocked adj. sự hò reo show v. sang bên sight n. ʃəd. va chạm. mặt phẳng sideways adj. chỉ. /ˈsɪgnətʃər . adv. sự choáng. bóng tàu. quan trọng significantly adv. giản dị since prep. /ˈsaɪləns/ sự im lặng. /ʃɔp/ cửa hàng. n. /ʃut/ vụt qua. v. /ʃud. tồi tệ.. sự la hét. adj. /´sili/ ngớ ngẩn. đơn giản. /ʃaʊt/ hò hét. đi chợ shopping n.. kí hiệu. /ʃain/ /'∫aini/ /ʃɪp/ /ʃɜːt/ /Sok/ 64 . ném. sự bày tỏ shower n. adj. đậy. /ʃɔt/ đạn. conj. đánh dấu. khép. bệnh be sick (BrE) bị ốm feel sick (especially BrE) buồn nôn side n. dấu hiệu. ʃd/ nên shoulder n. yên tĩnh silk n. adv. /´saidwəz/ ngang. /´similə/ giống như. từ đó. từ khi. báo hiệu signature n. cụt shortly adv. viết ký hiệu signal n. ˈsɪgnəˈtʃʊər/ chữ ký significant adj. gây sốc shocking adj. chân thành sincerely adv. /sins/ từ. /Sok/ bị kích động. /´simpli/ một cách dễ dàng. đâm ra. từ lúc ấy sincere adj. n. đồng bạc. trắng như bạc similar adj.n+n.tạo). /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa. /sig'nifikəntli/ đáng kể silence n. từ khi. ngu ngốc. /ˈsaɪlənt/ im lặng. /´similəli/ tương tự. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn. khờ dại silver n. /'∫u:tiη/ sự bắn. /ʃʌt/ đóng. /'silvə/ bạc.. đau. ra hiệu. sự phóng đi shop n.. /silk/ tơ (t. giống nhau simple adj. đi mua hầng. /'simpl/ đơn. reo hò.. bắn. từ lúc đó. chạy qua. tương tự như similarly adv. /ʃɔ:t/ ngắn. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn. dễ dàng simply adv. va mạnh. /sin´siə/ thật thà. chạm mạnh. sự biểu diễn.. /'ʃouldə/ vai shout v. /sin'siəli/ một cách chân thành v. sự nhìn sign n. bị sốc shoe n. tỏa sáng sáng chói. trồi ra shooting n. /'signəl/ dấu hiệu. v. lụa silly adj.. tàu thủy áo sơ mi sự đụng chạm. /sait/ cảnh đẹp. /ʃaɪ/ nhút nhát. n.

trôi qua. lát mỏng. bốc khói. /siɳ/ /´siηiη/ /´siηə/ /'siɳgl/ /sɪŋk/ /sə:/ /'sistə/ /sit/ /sait/ /. /smail/ n. n. sit v. sự đập. v. /smu:ð/ adv.. /sou/ 65 . hơi sự hút thuốc nhẵn. cắt ra thành miếng mỏng. giấc ngủ tay áo. singer n. ống tay miếng. conj. singing n.. n. người nham hiểm. sit down site n. skilfully adv. thon. vỡ tàn thành ngửi. chậm dần nhỏ. sự ngửi. mỉm cười. n. gầy mảnh khảnh. chị. khéo tay (BrE) (NAmE skillfully) tài giỏi. vì thế. /sneik/ n. đơn lẻ chìm. Ông chị. adj. -sized skilful adj. n.Yours sincerely sing v. sister n. v. hút thuốc. n. lát mỏng trượtc. n.. vỏ váy. situation n. lún. trôi chảy con rắn. tuyết rơi như vậy. adj. vì thế cho nên để. chuyển động nhẹ. vì vậy. bé mạnh. /smu:ðli/ n. vỡ tan thành mảnh. có kinh nghiệm. v. khéo tay kỹ năng. size n.. tiếng hát ca sĩ đơn. adv.. chạy qua dốc. /smoukiη/ adj. /smɛl/ v. bầu trời ngủ. đường dốc. đơn độc. n. kỹ sảo có kỹ năng. trơn.. để mà v. ác liệt đập. để cho. dốc chậm. có kỹ sảo. mỏng manh. hơi thuốc. v.. v. khéo tay. nghiêng. đầm trời. vị trí hoàn cảnh. sink v. địa thế. đắm xưng hô lịch sự Ngài. /snou/ adv. n. như thế. chậm chạp một cách chậm chạp. nụ cười. vẻ tươi cười khói. ca hát sự hát. /smouk/ n. skin skirt sky sleep sleeve slice slide slight slightly slip slope slow slowly small smart smash mảnh smell smile smoke smoking smooth smoothly snake snow so so that n. v. adv. adj. tuột. sir n. độ dốc. skilled adj.. lành nghề da. em gái ngồi ngồi xuống chỗ. mượt mà một cách êm ả. khứu giác cười. skill n. (viết ở cuối thư) hát. lướt qua mỏng manh. v. single adj.. vị trí cỡ đã được định cỡ (BrE) (NAmE skillful) tài giỏi. v.sit∫u'ei∫n/ /saiz/ /saizd/ /´skilful/ /´skilfulli/ /skil/ /skild/ /skin/ /skɜːrt/ /skaɪ/ /sli:p/ /sli:v/ /slais/ /slaid/ /slait/ /'slaitli/ /slip/ /sloup/ /slou/ /'slouli/ /smɔ:l/ /sma:t/ /smæʃ/ (BrE) bạn chân thành của anh. xảo trá tuyết. n. yếu ớt trượt. adj..

riêng biệt adv. bài nói 66 . /spi:tʃ/ sự nói. /soup/ xà phòng adj. giải quyết det. hướng về phía Nam adj. /'sʌmbədi/ (also someone) người nào đó adv. /sɔ:t/ thứ. một chút adv. /sɔk/ tất ngắn. đâu đó n. /´sʌðən/ thuộc phương Nam n. /sɔftli/ một cách mềm dẻo n. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó. dự trữ. /sɔft/ mềm. adv. canh. n. một vài pron. /'sou∫l/ có tính xã hội adv. /sauθ/ phương Nam. /'souldʤə/ lính. /sɔ:s/ nguồn n. lấy làm buồn n. chất rắnh n.. tâm trí. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao. cách nói. một việc gì đó. v.tính) n. thể rắn. cháo adj. /spi'sifik/ đặc trưng. giải thích. /'spesʃlist/ chuyên gia. một cái gì đó adv. /ˈspikər/ người nói. /'sauə/ chua. /soʊl/ tâm hồn. /sə'saiəti/ xã hội n. riêng biệt n. dẻo adv. /sɔr . ở phía Nam. n. hướng Nam. adj. linh hồn n. riêng biệt n. nhức adj. /'sɔfweз/ phần mềm (m. nghe n. /sɔlv/ giải. /sʌm/ or /səm/ một ít.. lấy làm tiếc. đồ dự phòng v. /sɔɪl/ đất trồng. người diễn thuyết /'speʃəl/ đặc biệt.. sắp xếp. bằng cách này hay cách khác pron. /sɔɳ/ bài hát adv.soap social socially society sock soft softly software soil soldier solid solution solve some somebody somehow something sometimes somewhat somewhere son song soon as soon as sore sorry sort soul sound soup sour source south southern space spare speak spoken speaker special adj. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng. chuyên viên adj. /´speʃəli/ đặc biệt. /spi'sifikəli/ đặc trưng. chẳng bao lâu nữa ngay khi adj. /su:n/ sớm. vết bẩn n. phân loại n. /'sɔri/ xin lỗi. rộng rãi. pron.. đồ dự trữ. /sound/ âm thanh. specially specialist specific specifically speech n. miếng lót giày adj. /su:p/ xúp. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết. soʊr/ đau. /sʌn/ con trai n. /speis/ khoảng trống. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó. /´souʃəli/ có tính xã hội n. v. /'sʌmweə/ nơi nào đó.. /spi:k/ nói adj. /speə/ thừa thãi. khoảng cách adj. đôi khi adv.. riêng biệt adv. hơi. khả năng nói. lựa chọn. có vị giấm n. /'sɔlid/ rắn.. lời nói. quân nhân adj. hạng loại. giải pháp v. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó n.

. v. /spɛnd/ tiêu. quốc gia. /spreɪ/ máy. có liên quan đến nhà nước. sự hận thù.. adj. n. /skwi:z/ ép. sự trình bày n. bày ra. quay tròn n. /spɔil/ cướp. đánh dấu sao v.. chia ra. /'steitmənt/ sự bày tỏ. phun. n. /stim/ hơi nước n. n. sự chia ra v. /spu:n/ cái thìa n. dán tem v.. trang trí hình sao. /stæmp/ tem. bơm. sự xiết adj. vững vàng. vết n.. /'stændəd/ tiêu chuẩn. in spite of : mặc dù. sự ở lại. phát biểu.. /'stedi/ vững chắc. kiến định adv. /spais/ gia vị adj. vận tốc v.. /´speliη/ sự viết chính tả v. lưu lại.. /steibl/ ổn định. chuồng ngưa n. vững vàng. khởi động. n.. n. điểm. bất chấp v. đốm. xiết. vuông vắn. tâm hồn. /sta:f / gậy n. ăn trộm n. n. /stɑ:/ ngôi sao. linh hồn adj. làm tiêu chuẩn. mãu. /split/ chẻ. /spred/ trải. /sprɪŋ/ mùa xuân adj. hình vuông v. đồn n. căng ra. /steɪdʒ/ tầng. kiên định adj. vắt. /stɑ:t/ bắt đầu. /skweə/vuông. tuyên bố n. bình phụt. sự chẻ. /'steiʃn/ trạm. truyền bá n. dán sao. tách. /stænd/ đứng.. /spɔ:t/ thể thao n. /sti:l/ ăn cắp. sự đứng đứng đậy n.. sự vắt. v. /spel/ đánh vần. /ˈsteɪtəs . phù hợp với tiêu chuẩn n. dạng hình vuông. bệ n. /spait/ sự giận. vững vàng. (thuộc) nhà nước. phun. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần. ống. /´spaidə/ con nhện v. /spi/ tốc độ. sự bắt đầu. bình tĩnh.. sự thu hút. chuẩn. /'stedili/ vững chắc. bơm. sự quyến rũ. adj. n. xịt v. /ˈspɪrɪt/ tinh thần. say mê n. sự phát biểu. /steit/ nhà nước. sự ép. n.. không ổn định v. sự nhìn chằm chằm v. v. linh hồn n.speed spell spelling spend spice spicy spider spin spirit spiritual spite split spoil spoon sport spot spray spread spring square squeeze stable staff stage stair stamp stand stand up standard star stare start state statement station statue status stay steady steadily unsteady steal steam steel n. cướp đọat n. sự lưu lại adj. sự tách. n. xài n. /spɔt/ dấu. sự khởi đầu. ˈstætəs/ tình trạng v. /'stæt∫u:/ tượng n. /'steə(r)/ nhìm chằm chằm. /ʌn´stedi/ không chắc. v. /spin/ quay. /sti:l/ thép. sự tuyên bố. /steə/ bậc thang n.. chính quyền. khởi hành n. ngành thép 67 . /stei/ ở lại.. /´spaisi/ có gia vị n.

/strip/ cởi. /stoun/ đá v. viền adj. /'strætəʤɪ/ chiến lược n.. /strɔŋli/ khỏe. /stɔp/ dừng. adj. vốn n. /stə:/ khuấy. adv. /stɔ:/ cửa hàng. lột (quần áo). chắc chắn n.. /ˈstʌmək/ dạ dày n. cứng rắn. bền. /strouk/ cú đánh... bước đi đâm. /stiɳ/ châm. chưa quen n.. làm căng adj. v. /stif/ cứng.steep steeply steer step stick stick out (for) sticky stiff stiffly still sting stir stock stomach stone stop store storm story stove straight strain strange strangely stranger strategy stream street strength stress stressed stretch strict strictly adv. đốt. mạnh. thôi. sự dừng. đạt được cái gì adj. dốc đứng dốc. ép. kiên quyết adv. v. thọc. lò sưởi adv. nọc (rắn). vòi (ong. /strɛtʃ/ căng ra. /straɪp/ sọc. chích. sự cởi quần áo n... strike striking string strip stripe striped stroke strong strongly structure adj. bị căng v. bão n. /'streɳθ/ sức mạnh. căng thẳng. chặt chẽ. không cong n. dốc. cho vào kho n. ô tô. có vằn n. /straik/ đánh. /strikt/ nghiêm khắc. /stouv/ bếp lò. cái gậy. adj. vuốt ve adj. tích trữ. sự đỗ lại n. duỗi ra. v. v. v.. vằn. /strɔŋ . chưa quen adv. kho hàng. sức khỏe n. /'strʌkt∫ə/ kết cấu. nhớt adj. dính. n. /streindʤ/ xa lạ. ngừng.. /'streinʤə/ người lạ n. sự vuốt ve. qua củi. vẫn còn v. cán đòi. bị ép. sự ngừng.) bước. xa lạ. bãi công. ngòi. /strest/ bị căng thẳng. bước. /'straikiɳ/ nổi bật. đảo n. chắc chắn adv.. đình công. kéo dài ra adj. muỗi). sự căng adj. đườmg phố n. /'stiki/ dính. cuộc bãi công. /straipt/ có sọc. vững.. n. đập. gây ấn tượng n.. kiên quyết adv. chích. khắt khe /striktli/ một cách nghiêm khắc v. v. cái vuốt ve. chọc. vẫn. /stə:/ kho sự trữ. /'stɔ:ri/ chuyện. sự châm. /stil/ đứng yên. /streɪt/ thẳng. câu chuyện n. /'stifli/ cứng. cấu trúc /sti:p/ /'sti:pli/ /stiə/ /step/ /stick/ 68 . /stri:m/ dòng suối n. /streindʤli/ lạ.. v. hàng dự trữ. /strein/ ự căng thẳng. n. cứng rắn. /stɔ:m/ cơn giông. n. strɒŋ/ khỏe. /stri:t/ phố. cuộc đình công adj. cú đòn. cắm.. cheo leo lái (tàu. n. n. sợi dây v. nghỉ. sự căng thẳng.. /strɪŋ/ dây.

hút. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị. ngu đần.. /sək'si/ nối tiếp. cuộc chiến đấu n. nguồn cung cấp. /sʌn/ mặt trời n. kiểu. nghĩ rằng adj. đau khổ n. sự thành đạt adj. /'sʌdn/ thình lình. người cổ vũ. thích hợp. hợp với adj. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ.) Chủ nhật adj. trường quay. đến mức v. pron.. phù hợp. phù hợp. sự ủng hộ. v. /səb´stænʃəl/ thực tế. bản chất... /´sʌndi/ (abbr. /´stjuiou/ xưởng phim. chịu thiệt hại. thích hợp với adj. chống đỡ. sự nghiên cứu. /'strʌg(ə)l/ đấu tranh. /´su:t¸keis/ va li n. quan trọng adv. ủng hộ n. thắng lợi. /´su:tid/ hợp. /sə'fiʃəntli/ đủ. /su:t/ bộ com lê. sự đề xuất. /'sʌbstəns/ chất liệu. /'sʌdnli/ thình lình. hấp thụ.. /ʃuə/ chắc chắn. như vậy.. /su:'piəriə(r)/ cao. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề. đáp ứng.. loại n. v. nội dung adj. /sʌtʃ/ như thế. chủ ngữ n. /'stʌdi/ sự học tập. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị n. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ. như là đến nỗi. n. /stʌf/ chất liệu. trang phục.struggle student studio study stuff stupid style subject substance substantial substantially substitute succeed success successful successfully unsuccessful such such as suck sudden suddenly suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggestion suit suited suitable suitcase sum summary summer sun Sunday superior supermarket supply support supporter suppose sure v. v. chất adj. tiếp thu adj.. thay thế v. v. đề xuất. thắng lợi. /sə'dʤest/ đề nghị. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt n. cung cấp. đáng kể. thích hợp với n. /'stju:pid / ngu ngốc. Sun. quen. đột ngột adv. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /səkˈsɛsfəlli/ thành công. học tập. /ˈsʌmər/ mùa hè n. thích đáng n. thành đạt adv. /´sʌbsti¸tju:t/ người. mẫu. người ủng hộ v. /sə'plai/ sự cung cấp. /səkˈsɛsfəl/ thành công. /'sΛfəriŋ/ sự đau đớn. /´su:təbl/ hợp. tin rằng. cuộc đấu tranh. xác thực 69 . kế vị n. đột ngột v. /'sΛfə(r)/ chịu đựng. ngớ ngẩn n. /səb´stænʃəli/ về thực chất. chất lượng cao n. /'stjunt/ sinh viên n. /sʌm/ tổng. tiếp tế n. thất bại det. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ. phòng thu n. thích đáng adv. thành đạt adj. vật thay thế.. adv. toàn bộ n. /stail/ phong cách. /sʌk/ bú. về căn bản n. nghiên cứu n. kế nghiệp. sự đau khổ adj. đề tài. v. sək'si/ sự thành công. gợi n. /sə'pəƱz/ cho rằng. kế tiếp. /'ʃugə/ đường v. sự khêu gợi n.

tắt. đáng mến. /'teibl/ cái bàn tablet n. v.. đoạn cuối take v. /sə'vaivə/ sống lâu hơn. lời thề. /'tæblit/ tấm. /¸simpə´θetik/ đồng cảm. /'swɔlou/ nuốt. /sə'raƱnd/ vây quanh. sự bao quanh surroundings n. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh. sự ngọt bùi. roi switch sth off ngắt điện switch sth on bật điện swollen swell v. bật. làm bất ngờ surprisingly adv.ˈrɑʊn. n. bàn thảo. hoài nghi. /teik/ sự cầm nắm. dụng cụ tail n.. /´swoulən/ sưng phồng. /swim/ bơi lội swimming n. bề mặt n. /sə. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết. phình căng swim v. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ. v. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên. /sweə/ chửi rủa. /ˈsɜrfɪs/ mặt. đu đưa. sự khảo sát. đánh đu. /'swetз/ người ra mồ hôi. có vị ngọt. tỏ ra nghi ngờ. lời thề hứa sweat n. /´sweliη/ sự sưng lên. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên. lúc lắc. bao quanh surrounding adj. /ˈsɜrˈneɪm/ (especially BrE) họ n. /´swoulən/ /swel/ phồng lên. đánh bằng gậy. sự phồng ra swollen adj. thẻ phiến tackle v. môi trường xung quanh survey n. sưng lên symbol n. hứa swearing n. khắc phục. đồ dùng. /'sistim/ hệ thống.. /simbl/ biểu tượng.. gây bất ngờ surprising adj. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ. sống sót suspect v. /swi:t/ ngọt. dễ thương sympathy n. đổ mồ hôi sweater n. làm cho chắc chắn adv.. làm bất ngờ surprised adj. roi. nuốt chửng swear v. /´ʃuəli/ chắc chắn n. khảo sát. /swel/ phồng. sự ngờ vực suspicious adj. sự lấy take sth off cởi.. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên. v. /swet/ mồ hôi. /´simpəθi/ sự đồng cảm. khả nghi swallow v.. /swiŋ/ sự đu đưa. nghiên cứu survive v. bản. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at) surround v. sự bất ngờ. /swi:p/ quét sweet adj. /səs´pekt/ nghi ngờ. nguyền rủa. thề. người khả nghi. sự đồng ý system n. n. nhìn chung. lời nguyền rủa. /switʃ/ công tắc. sưng lên swelling n. v..make sure surely surface surname surprise chắc chắn. ký hiệu sympathetic adj. quan sát. chế độ table n. làm ngạc nhiên. bể nước swing n. người bị tình nghi suspicion n. lúc lắc switch n. /teil/ đuôi. /´swimiη/ sự bơi lội swimming pool n. kẻ bóc lột lao động sweep v. tiếp tục sống. n. đồ ngọt swell v. lấy đi cái gì 70 .. bỏ cái gì. /'sə:vei/ sự nhìn chung. v.diɳ/ sự vây quanh.

/tiə/ ( NAmE )xé. kế tục cái gì v. /tæks/ thuế. /tæp/ mở vòi. nghĩa vụ.. /'tæksi/ xe tắc xi n. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy. conj. nếm n.. pron. /'tenʃn/ sự căng. nhất thời adv. anh chị. nhà hát their det. /´televiʒn/ (also TV) vô tuyến truyền hình v. v. n. xét nghiệm. mục tiêu. vật ấy. /θæŋk/ cám ơn thanks exclamation. /ðæn/ hơn thank v. trò chuyện. cuộc trò chuyện. /teist/ vị. v.. /'θæŋks/ sự cảm ơn. n. giữ gìn. /'terəbl/ khủng khiếp. /'ta:git/ bia. /ti:/ cây chè. của họ theirs pron. chuyên môn n.. /test/ bài kiểm tra. người. /ˈtɛndənsi/ xu hướng. vị giác. không chịu nổi n. trà. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật. conj. kỹ thuật. cảm ơn bạn (ông bà. chủ đề. đóng vồi. /´tempritʃə/ nhiệt độ adj. /'ti:t∫ə/ giáo viên n. n. n. vòi. nhóm v. đích n. bản văn.. công tác. là the definite article /ði:. làm rắch. công việc n. ðз/ cái. /tɑːsk/ nhiệm vụ. lời cảm ơn thank you exclamation. v. /'terəbli/ tồi tệ. /teip/ băng. /tɔ:l/ cao n. chúng nó. đề tì than prep. khuynh hướng n. /´telefoun/ (also phone) máy điện thoại. công nghệ học n. /tent/ lều. chiều hướng. chăm sóc. phương pháp kỹ thuật n.. cuộc thảo luận adj. miếng xe. con. khóa. bài tập... dải.. công việc dạy học n. bể v. thử nghiệm text n. độ căng. đánh thuế n. /ti:tʃ/ dạy n. két. /ti:m/ đội. /ðea(r)/ của chúng. dây n. ấy này. /'tempзrзlti/ tạm v. của chúng nó.... chỗ rách. chè v. /ðæt/ người ấy. kỳ học adj. đó.take (sth) over talk tall tank tap tape target task taste tax taxi tea teach teaching teacher team tear technical technique technology telephone television tell temperature temporary temporarily tend tendency tension tent term terrible terribly test chở. /ðem/ chúng. theatre n. /ˈtɛmpəˈrɛri/ tạm thời. gọi điện thoại n. /tend/ trông nom. ghê sợ adv.. nói với n. kiểm tra.. đó.. rằng. hầu hạ n. /ˈθiətər/ (BrE) (NAmE theater) rạp hát. /tɔ:k/ nói chuyện. n. rạp n. của chúng nó. xét nghiệm. ði. tình trạng căng n. của họ them pron. /tɛkst/ nguyên văn. /tek'ni:k/ kỹ sảo.. v. /tæŋk/ thùng. kỳ hạn. tiếp quản. sự thử nghiệm. /ðeəz/ của chúng. khóa n. họ 71 . băng ghi âm.) that det. chuyển cái gì. /tɜ:m/ giới hạn. nước mắt adj. /tel/ nói.

bề dày thief n. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ. Thur. adv. /ðəm'selvz/ tự chúng. /θʌm/ ngón tay cái Thursday n. /θiŋ/ cái. dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết. gọn gàng. vứt. /ðʌs/ như vậy. /tɪn/ thiếc tiny adj. cho nên. sợi dây threat n. /ðəʊ/ dù. /ðis/ cái này. v. tự then adv. chủ đề themselves pron. /´θə:sti/ khát.. đậm thickly adv. /´θretəniη/ sự đe dọa. triệt để though conj. kỹ lưỡng thoroughly adv. thời gian biểu tin n. chúng nó. làm cho sạch sẽ. học thuyết there adv. /'θʌrə/ cẩn thận. /θikli/ dày. pron. /tait/ kín. /θred/ chỉ. /'taitli/ chặc chẽ. lời đe dọa threaten v. /ðeз/ ở nơi đó. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng. /tai/ buộc. dù cho. gắn chặt tight adj. cổ họng through prep. đồ. adv. xuyên qua throughout prep. sự hăm dọa throat n. dây buộc. tuy vậy thought n. /θi:f/ kẻ trộm. tiếp đó theory n. thấu đáo. /θiŋk/ nghĩ. Thurs. /'taini/ rất nhỏ.. cột. tự họ. lộn xộn tie v. vì thế they pron. /taim/ thời gian. /θrɛt/ sự đe dọa. /θik/ dày. /θi:m/ đề tài. liệng đi thumb n. n. do đó ticket n. /'θiəri/ lý thuyết. /ðen/ khi đó. vứt đi. gọn gàng. /θru:'aut/ khắp. ngăn nắp untidy adj. những cái ấy thick adj. nhỏ xíu 72 .. độ dày. trói. điều này. như thế. /θɔ:t/ sự suy nghĩ. khả năng suy nghĩ. adv. suốt throw v. /'ðeəfɔ:r)/ bởi vậy. /θru:/ qua. không ngăn nắp. cảm thấy khát this det. /'tikit/ vé tidy adj. ngăn nắp. chật tightly adv. ý nghĩ thirsty adj. mặc dù. sợi chỉ.. thì giờ timetable n. việc này thorough adj.) thứ 5 thus adv. ý nghĩ. tại nơi đó therefore adv. /θrout/ cổ. /θrou/ ném. tuy nhiên. tới lúc mà time n. dày đặc.theme n. /'θretn/ dọa. mảnh thing n. lúc đó. vật think v. /´θə:zdi/ (abbr. /´θiknis/ tính chất dày. /´taidi/ sạch sẽ. tư tưởng.adv. /ðei/ chúng. tư duy thread n. kẻ cắp thin adj. mặc dù. chặt... daay trói. /θin/ mỏng. đe dọa threatening adj. quăng throw sth away ném đi.. thành lớp dày thickness n.. /ʌn´taidi/ không gọn gàng. /´taimteibl/ (especially BrE) kế hoạch làm việc. sít sao till until /til/ cho đến khi. họ. suy nghĩ thinking n.

NAmE). việc mua bán n. /treid/ thương mại. buôn bán. lắp đầu vào (BrE. thể loại đồ chơi v. sự đào tạo /tip/ /´taiə/ 73 . n. chải tóc. sự huấn luyện. /tʌη/ lưỡi adv. cùng với n. ngày nay n. /tə'geðə/ cùng nhau. sự sờ. chuyến du lịch. /treidiη/ sự kinh doanh.. ăn mặc. bền. vạch. dai n. bịt đầu. /treis/ phát hiện. tới adv.. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống. tổng số. v. /taʊəl/ khăn tắm. /toun/ tiếng. tối nay n. sự tiếp xúc adj. hôm nay. mút. tiêu đề. giọng n. n. /tə'dei/ vào ngày này. tước vị. thành phố nhỏ n. toàn bộ số lượng adv. chủ đề adj. /tΔn/ tấn n. đào tạo n. sự trang điểm (rửa mặt. toàn bộ. /tu:θ/ răng n.. nhàm chán n. trên hết n.. n. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) làm mệt mỏi. /´taiəriη/ sự mệt mỏi.. /'tauə/ tháp n. ngày mai n. sự giao thông. v. rèn luyện. đường đua n. đi du lịch n. theo lối cổ adv. vết. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống. sự mó. một chút n. muốn ngủ. mó. /'toutl/ tổng cộng. khăn lau n. adj... đồ dùng n. dạy. /tou/ ngón chân (người) adv. tàu hỏa. trở nên mệt nhọc. /'tuərist/ khách du lịch prep. /tə´wɔ:dz/ (also toward especially in NAmE) theo hướng. n. tз/ theo hướng. đồ trang trí.. n. vào tối nay. là truyền thống n. /tʌtʃ/ sờ.. infinitive marker /tu:. v. tomorrow ton tone tongue tonight tonne too tool tooth top topic total totally touch tough tour tourist towards towel tower town toy trace track trade trading tradition traditional traditionally traffic train training n.. chóp.. vỏ xe adj. /tɔi/ đồ chơi. n. tìm thấy. /trein/ xe lửa. v. lốp. dấu. về hướng n. buôn bán. /tʌf/ chắc. chỉ ra. đứng đầu. /toutli/ hoàn toàn v. /ˈtɒpɪk/ đề tài. /ˈtaɪtl/ đầu đề. tư cách prep. /tu:/ cũng n. /'træfik/ sự đi lại. /taun/ thị trấn. đỉnh. đêm nay. /tɒp/ chóp. trao đổi n. đường mòn. /trə´diʃən/ truyền thống adj. cuộc đi dạo. /tʌn/ tấn adv.. đỉnh. /tu:l/ dụng cụ. /træk/ phần của đĩa. /tuə/ cuộc đo du lịch. sự mệt nhọc adj. thị xã..tip tire tiring tired title to today toe together toilet tomato n. v. n. adj. sự chuyển động n. tiếp xúc. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ.) /tə´ma:tou/ cà chua adv. tu. /tə'mɔrou/ vào ngày mai... /tə´nait/ vào đêm nay. đầu. /'taɪəd/ mệt. /´tɔilit/ nhà vệ sinh. phác họa.

/twaɪs/ hai lần twin n. phương tiện đi lại transport v. /twist/ xoắn. phiên dịch /træns'leiʃn/ sự dịch /træns´pærənt/ trong suốt.) thứ 3 tune n. điều muộn phiền trousers n. /´ʌltimətli/ cuối cùng. biến đổi /træns´leit/ dịch. v. so dây (đàn) tunnel n. /tun . cư xử treatment n. cuộc du ngoạn. phân loại. Tues.. /'trʌbl/ điều lo lắng. vỏ xe ugly adj. đích thực. trò lừa gatj. xoay. /trai/ thử... sáng sủa /'trænspɔ:t/ (BrE) (NAmE transportation) sự vận chuyển. n. du ngoạn tropical adj. bẫy. /twistid/ được xoắn. n. giữ. /´trai¸æηgl/ hình tam giác trick n. xếp loại typical adj. /tə:n/ quay. sự quay. (BrE. /tri:t/ đối xử. /'trævl/ đi lại. cặp song sinh twist v. cạm bãy. quắn.transfer transform translate translation transparent transport /'trænsfə:/ dời. /trik/ mưu mẹo. thực sự Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của. /'tri:tmənt/ sự đối xử. /´trɔpikəl/ nhiệt đới trouble n. hành lý. /tri:/ cây trend n. tạo thành cặp. /trend/ phương hướng. v. đi dạo. đi du lịch. /'tru:li/ đúng sự thật.. xấu xa ultimate adj. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng. /'tʌnl/ đường hầm. /'taiз/ (BrE) (NAmE tire) lốp. adj. hang turn v. lừa. /´tju:zdi/ (abbr. lên dây. đối đãi. thật truly adv. sau cùng ultimately adv. n. vận tải trap n.. kiểu. sự phó thác. điển hình. cố gắng tube n. vòng quay TV television vô tuyến truyền hình twice adv. sự xoắn. mẫu. vặn. NAmE) chuyên chở. cuộn. chiều hướng trial n. adj. sau cùng v. v. /tju:b/ ống. bẫy. đặc trưng typically adv. tiêu biểu tyre n. được cuộn type n.. di chuyển. di chuyển.. 74 . n. sự đi. tyun/ điệu.. /'traiəl/ sự thử nghiệm. những chuyến đi traveller n.. /´tipikəlli/ điển hình. v. dễ hiểu. lừa gạt trip n... /trʌk/ (especially NAmE) rau quả tươi true adj. n.. sự dời chỗ /træns'fɔ:m/ thay đổi. /´trauzə:z/ (especially BrE) quần truck n. /´tipikəl/ tiêu biểu. phó thác truth n. v. vòng xoắn twisted adj. /taip/ loại. giai điệu. /tru:θ/ sự thật try v. sự cư xử tree n. sự vận tải. sự di chuyển. v. cuộc thử nghiệm triangle n. /trʌst/ niềm tin.. biên dịch. xu hướng.. n. v. /twɪn/ sinh đôi. /tru:/ đúng. /'trævlə/ (BrE) (NAmE traveler) người đi. tuýp Tuesday n. /'ʌgli/ xấu xí.) trust n. chặn lại travel v. v. /trip/ cuộc dạo chơi. lữ khách treat v. /træp/ đồ đạc. Tue. tin cậy. thủ đoạn. tin.

không chắc 75 . đều. gỡ. dù unable /ʌn´eibl/ không thể. gian lận unfortunate adj. không chắc chắn. rủi ro. khác unlikely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra. /'ʌndə/ dưới. vượt quá giới hạn của cái hợp lý unsteady /ʌn´stedi/ không đúng mực. không tiện lợi unconscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. nhận thức understanding n. /ˈʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ. sự đoàn kết. không được nhận ra unless conj. khôn biết rõ ràng uncle n. ngất đi uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế. /ʌn´les/ trừ phi. không thân thiện unhappiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn. trừ khi. đồng dạng unimportant /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng union n. khổ sở uniform n.. adv. ngầm dưới đất. hợp nhất. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất.. thống nhất universe n. ở dưới. giống nhau. /ʌndə'stænd/ hiểu. /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học unkind /ʌn´kaind/ không tử tế. không công bằng. xóa. /'ju:nit/ đơn vị unite v. gây ngạc nhiên unfair. /ˈjunəˈfɔrm/ đồng phục. không bị kiểm tra under prep. /ju:'naitid/ liên minh.. đoàn kết. thất nghiệp unemployment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. /ʌm'brelə/ ô. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc. không may mắn unnecessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. adv.. không vững. /Λnfo:'t∫əneit/ không may. unfairly /ʌn´fɛə/ không đúng. ngầm underneath prep. nỗi buồn unhappy /ʌn´hæpi/ buồn rầu. /'ju:nivə:s/ vũ trụ university n. dỡ unlucky /ʌn´lʌki/ không gặp may. không có khẳ năng (# có thể) unacceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận uncertain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn. về phía dưới underground adj. đột ngột. unexpectedly /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị unit n. bên dưới understand v.. hợp lại. không có thực unload /ʌn´loud/ tháo. adv. sự hiểu biết underwater adj. kết thân united adj. /'ʌndəweə/ quần lót undo # do /ʌn´du:/ tháo. hủy bỏ unemployed /¸ʌnim´plɔid/ không dùng. khó chịu unreasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý. tình trạng thất nghiệp unexpected. nếu không unlike /ʌn´laik/ không giống. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới. một cách không may unfriendly /ʌn´frendli/ đối địch. dưới mặt nước underwear n. sự hiệp nhất unique adj. adj.umbrella n. bác uncomfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện. /ju:´nait/ liên kết. không tốt unknown /'ʌn'noun/ không biết. bất hạnh unfortunately adv. /ʌηkl/ chú. không mong muốn unpleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. chung. adv. ở phía dưới. /'ju:njən/ liên hiệp.

đi lên urban adj.. sự thôi thúc urgent adj. /ʌn´til/ (also till) trước khi. liều. cư ngụ ở tầng gác. ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau. vô dụng user n. làm cho khác nhau. đánh đổ upsetting adj. đã sử dụng used to sth/to doing sth sử dụng cái gì. /'ju:ʒəli/ thường thường unusual adj. v. tầng trên. giục. không thành đạt untidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng. khu vực urge v. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ. xe tải variation n. n. adj. /ˈvɛdʒtəbəl . /'vi:hikl/ xe cộ venture n. prep.. thực vật vehicle n. /'veəri/ thay đổi. mênh mông vegetable n. sự dùng. những vẻ đa dạng vast adj. khác thường vacation n. người sử dụng usual adj. /ˈɜrdʒənt/ gấp. /vɑ:st/ rộng lớn. adj. ở trên upper adj. /´ju:zə/ người dùng. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau. hợp lý valley n. /'ʌpwəd/ lên. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố. sự khác nhau variety n. /'vælju:/ giá trị. trạng thái khác nhau various adj. giúp ích useless adj. sử dụng để làm cái gì used to modal v. làm đổ upside down adv. không ngăn nắp. khác thường unwilling. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè. thuộc về nhiều loại vary v. giục giã. mạo hiểm. cả gan 76 . /və'raiəti/ sự đa dạng. /'væljuəbl/ có giá trị lớn. tôi và anh use v. biến đổi varied adj. chúng ta. lên trên. v. /'vælɪd/ chắc chắn. định giá van n. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi. đáng giá value n. (also upward especially in NAmE) upward adj.. /ʌs/ chúng tôi. /'væli/ thung lũng valuable adj. gác upwards adv. khẩn cấp us pron. lên upon prep. dùng. cho đến khi unusual. thường dùng usually adv. n.. unusually /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm.. ngày lễ valid adj. /ə´pɔn/ trên.əs/ khác nhau. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ. /'ju:ʒl/ thông thường. unwillingly /ʌn´wiliη/ không muốn. không có ý định up adv. hướng lên. quân tiên phong. sự thay đổi mức độ. /'ventʃə/ sự án kinh doanh.. prep. sự sử dụng used adj. n. /'ju:slis/ vô ích. kỳ nghỉ lễ. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác. đáng chú ý unusually adv. /´ʌp¸said/ lộn ngược upstairs adv... đã quen dùng useful adj. công việc kinh doanh. /´ju:sful/ hữu ích. /ju:s/ sử dụng.unsuccessful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /veri. khác thường. /´ʌpə/ cao hơn upset v. /ju:st/ đã dùng. /væn/ tiền đội. /ə:dʒ/ thúc.. sự thúc đẩy. ngày nghỉ. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. /ʌpˈsɛt/ làm đổ. hiệu quả. lộn xộn until conj. /Λp/ ở trên. ước tính.

bạo lực violent adj. /weɪst/ lãng phí. n. gợn nước. lời cảnh báo wash v. sự canh phòng water n. /'viʒn/ sự nhìn. hầu như. tham quan. giặt washing n.. quan sát village n. /weɪv/ sóng.. /wɔ:n/ báo cho biết. /wɔ:k/ đi. n. /vizun/ đi thăm hỏi. bỏ hoang watch v. làm cho nóng. n. cần cho sự sống vocabulary n. /və´kæbjuləri/ từ vựng voice n. sự giặt waste v. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa. /'wolit/ cái ví wander v. vách wallet n. thấy được vision n. /weit/ chờ đợi waiter. v. sự bầu cử.version n. /'vizəbl/ hữu hình. /weiʤ/ tiền lương. /weist/ eo. đến chơi. /'weitə/ người hầu bàn. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm. /wɔtʃ/ nhìn. sự đi thăm. /'wɔndə/ đi lang thang. /'veri/ rất. tập vote n. /weik/ thức dậy. sự đi lang thang want v. cảnh báo warning n. sự canh gác. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác vertical adj. /vju:/ sự nhìn. người đợi. theo dõi. tiền công waist n. /'wɔ:tə/ nước wave n. chỗ thắt lưng wait v. /wɔ:m/ ấm. n. /wɔnt/ muốn war n. đứng very adv. xã violence n.. v. n. đường đi 77 . đi bộ. /wɔ:l/ tường.. /'viktəri/ chiến thắng video n. sự ấm áp. ấm áp. /vɔis/ tiếng. theo đường victim n. sự thăm viếng visitor n. /voʊt/ sự bỏ phiếu. mạnh mẽ. v. hơi ấm warn v. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước. /'vaiərəs/ vi rút visible adj. /wɔ:/ chiến tranh warm adj. sự đi bộ wall n. du khách vital adj. giọng nói volume n. quan sát. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt.. tầm nhìn. sự dữ dội. vùng hoang vu. nhìn thấy. tỉnh thức walk v. bầu cử wage n. waitress n. quyển.. thị lực visit v. uốn thành sóng way n. /ˈvɪlɪdʒ/ làng. gợn sóng. /'vaiə/ qua. /'vaitl/ (thuộc) sự sống. lắm via prep. gần như virus n. hâm nóng warmth n. /'wɔ:kiɳ/ sự đi. sự đi bộ. /'və:tjuəli/ thực sự. adj.. xem. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt.. v. hung dữ violently adv. /'vidiou/ video view n. /´vɔlju:m/ thế tích. uổng phí. /'viktim/ nạn nhân victory n. sa mạc. /wɒʃ . wɔʃ/ rửa. người trông chờ wake (up) v. /'vizitə/ khách. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng. bỏ phiếu.. /'vaiələnt/ mãnh liệt.. sự đi dạo walking n. /wei/ đường. dữ dội virtually adv.

(especially BrE) /wailst/ trong lúc. /'weθə/ thời tiết web n. /wil/ bánh xe when adv. vì sao 78 . bất kể thứ gì wheel n. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì. lát whilst conj. đó while conj. /witʃ/ nào. /'wepən/ vũ khí wear v. /hu:z/ của ai why adv. nào. không biết có. tuần lễ weekend n. màu trắng who pron. cân nặng weight n. exclamation /'welkʌm/ chào mừng.. người như thế nào whoever pron.. exclamation /wel/ tốt. người mà whose det. /wɛt/ ướt. /¸wi:k´end/ cuối tuần weekly adj. yếu ớt weakness n.we pron. theo phía tây.. pron.. /weə/ mặc. /west/ phía Tây.. /wi:k/ yếu. không suy suyển. /wei/ cân.. thổi còi white adj. ở bất cứ nơi đâu whether conj. không which pron. n.. vào lúc nào whenever conj... không hư hỏng. /hu:m/ ai.không. (abbr. adj. đeo weather n. bất cứ ai. tiếng nói thì thầm. lúc nào where adv. trong khi wherever conj. giỏi. cũng như well known know west n.. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần. /weər/ đâu. sự giàu sang weapon n. người nào.) /´wensdei/ thứ 4 week n. Weds.. chăng. /welθ/ sự giàu có. n.. lúc. /hu:/ ai. lúc. có. website n. /wai:t/ trắng. toàn thể whom pron.. ấy. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào. n.. n.. mang. tiếng xì xào whistle n. Wed. ẩm ướt what pron. n. pron. về hướng tây western adj. adv. /´weðə/ có. /weə'ræz/ nhưng ngược lại. của phía tây wet adj. conj. hoan nghênh well adv. dù ai whole adj. /wi:k/ tuần. /'weit/ trọng lượng welcome v. người nào. hôn lễ Wednesday n. chúng ta weak adj. nơi mà whereas conj. tất cả. toàn bộ. /wen'evə/ bất cứ lúc nào. sự thổi còi. may quá! as well (as) cũng. kẻ nào. /'westn/ về phía tây. /hu:'ev / ai. trong khi whisper v. ở đâu... /wai/ tại sao. hàng tuần weigh v. ôi. /´wispə/ nói thì thầm.. det. không gian liên tới với Internet wedding n. pron.. adj. yếu ớt wealth n.. thế nào whatever det. /wi:/ chúng tôi. /wɛb/ mạng. /wʌt/ gì. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối.. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới.. adj. /wail/ trong lúc. chốc. /wen/ khi. huýt sáo. người nào. det... xì xào. /wisl/ sự huýt sáo. lưới the Web n. trong khi. /həʊl/ bình an vô sự. bất cứ. v. conj. bất cứ người nào..

. /´wiliηnis/ sự bằng lòng. sự vui lòng win v.. cùng withdraw v.. /´waidli/ nhiều. ý định willing adj. /wɜ:ld/ thế giới worry v. làm chứng woman n. /wind/ gió window n. /winər/ người thắng cuộc winter n. /'witnis/ sự làm chứng. /wɜ:k/ làm việc. /waiz/ khôn ngoan.. sự lo lắng. lo nghĩ. tỏ ra lo lắng worse. sự mong ước. quấn. chứng kiến. /wið´in/ trong vong thời gian. trong khoảng thời gian without prep. wɪθˈdrɔ/ rút.. /´wʌndəful/ phi thường. gây lo nghĩ worried adj. /wil/ sẽ. đồ uống wing n. tôn thờ 79 . /'wʊmən/ đàn bà. thờ phụng. rộng lớn widely adv. /'wʌndə/ ngạc nhiên. bằng chứng. cuộn lại wind sth up lên dây. hoang will modal v. /wɪðˈaʊt . vui lòng. sự bay. mong muốn. /wud/ gỗ wooden adj. /´wə:kiη/ sự làm. hoang wildly adv. /wə:d/ từ work v.. /´wudən/ làm bằng gỗ wool n. tuyệt vời wood n. muốn willingly adv. rút khỏi. /'wʌri/ lo lắng. /waɪldli/ dại. /'wə:kə/ người lao động world n. bề rộng wife n. kinh ngạc wonderful adj. /waif/ vợ wild adj. rộng rãi width n. xa. lấy làm lạ. miễn cưỡng unwillingly adv. suy nghĩ. /wul/ len word n. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ. v. worst bad xấu worship n. thu được winning adj. miễn cưỡng willingness n. /´wʌriiη/ gấy lo lắng. sự làm việc working adj. suy nghĩ worrying adj. /wiη/ cánh. /'windəʊ/ cửa sổ wine n. phụ nữ wonder v. thắng cuộc wind v. ý chí. sự làm việc worker n. /wain/ rượu. wɪtθ/ tính chất rộng. /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng. /win/ chiếm. kỳ diệu. /wɪðˈdrɔ . không có witness n. n. /waiə/ dây (kim loại) wise adj. n. rút lui within prep. /'wiliηli/ sẵn lòng. đọat. thông thái wish v. sự cất cánh winner n. thờ. /waɪld/ dại. /wɪdθ. giải quyết wind n. /´wʌrid/ bồn chồn. sự tôn sùng. /wið/ với. sáng suốt. /wind/ quấn lại. khác thường. /´winiη/ đang dành thắng lợi. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng. n. /waid/ rộng. /ˈwɪntər/ mùa đông wire n. /wi∫/ ước. wɪθaʊt/ không. /´wiliη/ bằng lòng. lòng mong muốn with prep. tự nguyện unwilling adj.wide adj. n. v.

tuy nhiên anh. gây thương tích bị thương gói. /rait/ writing n. ngài. miền.. v. không đúng lat. làm bị thường. các bà. /wud/ wound n. các ông. thương tích.. của chị. n. /'raitə/ wrong adj. các ngài. /´raitiη/sự viết written adj. /waund/ wounded adj. cái của chị. có chứ hôm qua còn. tuổi niên thiếu /'ziərou/ số không n. như mà. trẻ tuổi. /´rɔηgli/ yard n. /ræp/ wrapping n. bọc. phải. /'ræpiɳ/ wrist n.. conj. /rist/ write v. cái của các ngài.. /rɔɳ/ go wrong wrongly adv. vật quấn quanh cổ tay viết viết ra. n. /wɜrθ/ would modal v.worth adj. tuổi xuân. sai lầm một cách bất công. của các ngài. của chúng mày pron. tự mình n. màu vàng vâng. cái của mày. /ja:d/ yawn v. hãy cỏn. của ngài. bà. thước Anh (bằng 0. chính anh. xong. tự mày. cái của ngài. chị. chúng mày adj. các chị. được thảo ra người viết sai mắc lỗi. vùng 80 . còn nữa. ngươi. /jɔ:n/ yeah exclamation /jeə/ year n. thanh niên det. n. /'wu:ndid/ wrap v. tự chị. /jɔ:'self/ tự anh. của các anh. /'jelou/ yes exclamation. ông. ừ năm vàng.. n. tuổi thanh niên. 914 mét) há miệng. mày. /yet/ you pron. /jʌɳ/ trẻ. cái của các chị. /ju:/ young your yours yourself youth zero number zone đáng giá. cử chỉ ngáp vâng. tuy thế. /'ritn/ writer n. /jes/ yesterday adv. /jo:/ của anh. có giá trị vết thương. /'jestədei/ yet adv. cái của chúng mày pron. các người. /jo:z/ cái của anh. /zoun/ khu vực. chính mày.. /jə:/ yellow adj. quấn vật bao bọc. cái của các anh. của mày. /ju:θ/ tuổi trẻ. các anh. adv. của các chị.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->