HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC TỔ CHỨC TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM. - Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đóng vai trò rất lớn và hết sức quan trọng đối với công tác chủ nhiệm của giáo viên và với tập thể lớp. - Qua một tuần hoạt động của lớp kết quả hoạt động của lớp được đánh giá qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm. - Việc tổ chức một tiết sinh hoạt chủ nhiệm tốt sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động của lớp qua một tuần và có cách thức xử lý phù hợp cũng như triển khai kế hoạch cho hoạt động của lớp tuần tới. II. CÔNG TÁC CHUẨN BI CHO MỘT TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM. 1. Xây dựng bảng lượng hoá thi đua của lớp. - Giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng cho lớp mình một bảng lượng hoá thi đua riêng của lớp mình. Bảng lượng hoá thi đua của lớp phải căn cứ trên nội quy của nhà trường, các tiêu chí thi đua của Liên đội và tình hình thực tế của lớp mình chủ nhiệm để đưa ra bảng lượng hoá cho phù hợp. Những vi phạm nào học sinh lớp mình thường xuyên vi phạm và để ảnh hưởng tới thi đua của lớp thì cần trừ nhiều điểm và có thể có thêm hình phạt phụ. Ví dụ : ĐIỂM ĐIỂM STT NỘI DUNG GHI CHÚ TRỪ CỘNG 1 Không đồng phục -5 đ /1 lần 2 Nói chuyện, mất trật tự trong giờ học -5đ/ lần 3 Không học bài, điểm xấu, không chuẩn -5đ/ lần bị bài. 4 Không hát đầu giờ, không tập thể dục - 3đ/ lần 5 Đi trễ. -5 đ/ lần 6 Vắng học không phép, bỏ tiết. - 10 đ/ lần 7 Vắng học có phép. - 1đ 8 Vô lễ với giáo viên , nói tục. -20 đ/ lần Hạ hạnh kiểm 9 Điểm tốt. + 5 đ/ lần 10 Gây ra giờ C,D - 15 đ/ lần 11 Không tham gia làm vệ sinh phần khoán -10 đ/ lần 12 Trực vệ sinh bẩn - 20 đ/ lần 13 Không tham gia lao động. -10 đ/ lần Đi lao động bù 14 Làm hư hỏng tài sản của trường, lớp. - 20 đ/ lần Bồi thường 15 Chạy xe trong sân trường, vi phạm luật - 20 đ/ l ần giao thông. 16 Hoàn thành tốt công việc được giao +10đ /lần 17 Xả rác trong lớp -5 đ / lần 18 Mang ĐTDĐ đến lớp - 10 đ/ lần ..................................... ............ ......... ..............
1

học sinh vi phạm lỗi nào thì theo bảng lượng hoá thi đua của lớp để trừ điểm. . + Cách xếp loại hạnh kiểm hàng tuần như sau : . Ví dụ : STT 1 2 3 4 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Thị C Nguyễn Thị D ĐIỂM CỘNG 120 100 110 100 ĐIỂM TRỪ 80 20 40 45 ĐIỂM CÒN LẠI 40 80 70 55 XẾP LOẠI D A B C Như vậy từ những lỗi vi phạm của học sinh và điểm cộng của từng học sinh trong tổ số điểm còn lại đối chiếu với mức xếp loại thi đua để xếp loại thi đua hàng tuần cho học sinh. Chuẩn bi cho một tiết sinh hoạt chủ nhiệm. tổ 4 theo dõi tổ 1. chi tiết các lỗi vi phạm của các học sinh trong lớp vi phạm để cuối tuần xếp loại thi đua và để giáo viên chủ nhiệm xử lý. Sau khi tính các điểm cộng và điểm trừ của mỗi học sinh số điểm còn lại là căn cứ để xếp loại tuần theo các mức A ( Tốt ) B ( Khá ) C ( TB) D ( Yếu ) * Xếp loại A : Học sinh có tổng số điểm còn lại từ 80 điểm trở lên * Xếp loaị B : Học sinh có tổng số điểm còn lại từ 65 -> 79 điểm * Xếp loại C : Học sinh có tổng số điểm còn lại từ 50-> 64 điểm * Xếp loại D : Học sinh có tổng số điểm còn lại dưới 49 điểm. Ban cán sự lớp được phân công theo dõi phải có sổ ghi chép cụ thể. lớp trưởng mời GVCN lên nhận xét. . Ví dụ: Tổ 1 theo dõi tổ 2 . cuối cùng lớp trưởng sẽ bổ sung . lớp trưởng mời 2 Sao đỏ báo cáo (mỗi lớp cử 2 Sao đỏ theo dõi lớp mình). Liên Đội để triển khai cho học sinh lớp mình đầy đủ. TỔ CHỨC TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM. .Mỗi học sinh có tổng số điểm là 100 đ. III. GVCN mời lớp trưởng lên điều hành lớp sinh hoạt. nêu cụ thể chi tiết những lỗi vi phạm của các thành viên tổ mình theo dõi và xếp loại thi đua tuần của tổ. GVCN cần bám sát kế hoạch hoạt động tuần sau của nhà trường. Tiếp theo là lớp phó. . GVCN chỉ đóng vai trò người ngồi dự buổi sinh hoạt.Trước tiết sinh hoạt. GVCN cần nắm kết quả xếp loại thi đua tuần của lớp mình để nắm bắt tình hình hoạt động lớp trong tuần. Bảng tổng hợp thi đua hàng tuần sẽ được trực ban tổng hợp và dán trên bảng tin Đội trước tiết sinh hoạt.Trước mỗi tiết sinh hoạt lớp. đánh giá hoạt động của lớp tuần qua.Sau khi ổn định lớp đầu tiết sinh hoạt. GVCN cử 1 thư ký ghi chép lại toàn bộ kết quả xếp loại của các tổ và công bố hàng tuần cho HS biết. 2 .GVCN cần tập cho lớp trưởng khả năng tổ chức lớp và điều hành lớp cũng như theo dõi thi đua giữa các tổ. .Sau khi Lớp trưởng điểu hành các tổ xếp loại hạnh kiểm tuần của các tổ và xét thi đua giữa các tổ trong thi đua tuần. .Giáo viên chủ nhiêm cần hướng dẫn cho ban cán sự lớp và phân công theo dõi chéo giữa các tổ để tạo sự công bằng trong thi đua. xếp loại các tổ xong.2. . nhận xét chung về lớp tuần qua để GVCN biết tình hình lớp. Sau khi các tổ trưởng báo cáo nhận xét. Tổ 3 theo dõi tổ 4. Tổ 2 theo dõi tổ 3. kịp thời.Nếu trong lớp có xảy ra những vi phạm lớn của học sinh trong lớp cần nhắc nhở lớp trưởng báo cáo GVCN kịp thời để xử lý. Lớp trưởng sẽ lần lượt mời tổ trưởng các tổ báo cáo tình hình tổ mình theo dõi.

. D. Khi xếp hạnh kiểm từng học kì. khuyến khích các em học sinh có sự cố gắng. vươn lên trong học tập cũng như trong mọi hoạt động của lớp. GVCN cũng có thể có cách tìm ra các hình thức khác như tổ chức một trò chơi cho cả lớp. đồng thời cũng để các học sinh khác trong lớp cố gắng hơn. . . sự cố gắng trong các tuần sau vì vậy GVCN cần xếp hạnh kiểm tháng theo sự tiến bộ của các em để động viên kịp thời và để các em cố gắng hơn. đánh giá và xử lý học sinh vi phạm trong tuần tuy theo mức độ vi phạm của học sinh. . Cần động viên.Nếu xếp loại theo cách cộng điểm các tuần và chia trung bình thì học sinh A vẫn xếp loại D cả tháng mặc dù em đã cố gắng trong các tuần sau ( như vây sẽ bỏ qua sự tiến bộ.Khi xếp loại hạnh kiểm học sinh theo tháng. đều có sự tiến bộ. Cần động viên kịp thời những học sinh có sự tiến bộ. . cố gắng của học sinh để xếp hạnh kiểm trong học kì đó. xử lý học sinh vi phạm. . cố gắng theo chiều hướng tích cực của em ) + Cách xếp loại hạnh kiểm từng học kì .Sau khi nhận xét.GVCN căn cứ trên kết quả xếp hạnh kiểm tuần của mỗi học sinh cũng những lỗi vi phạm của học sinh.Nếu thời gian của tiết sinh hoạt còn. cần đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh qua các tuần để xếp loại.Cũng như xếp loại hạnh kiểm tháng. GVCN có thể tổ chức sinh hoạt văn nghệ hoặc kể cho học sinh những câu chuyện hay…. GVCN xếp hạnh kiểm theo chiều hướng đi xuống để kịp thời nhắc nhở và có biện pháp để giáo dục. + Cách xếp loại hạnh kiểm hàng tháng. tiến bộ để các em có sự vươn lên. GVCN triển khai kế hoạch tuần tới của trường. đánh giá. đồng thời GVCN cũng cần căn cứ kết quả xếp loại học lực của học sinh trong học kì đó để xếp hạnh kiểm.Học sinh C ngày càng đi xuống. kết quả thi đua của lớp trong tuần để nhận xét.Căn cứ kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh qua các tuần của tháng để GVCN xếp loại hạnh kiểm của học sinh tháng đó. 3 . Xếp loại hạnh kiểm tháng không phải là lấy tổng số điểm còn lại của các tuần đem chia trung bình và lấy số điểm trung bình đó để xếp loại tháng đó vì như vây sẽ không thấy được sự tiến bộ đi lên hay theo chiều hướng đi xuống của học sinh.Như bảng xếp hạnh kiểm tháng 10 ta thấy học sinh A. Ví dụ : XẾP LOẠI HẠNH KIỂM THÁNG 10 STT 1 2 3 4 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Thị C Nguyễn Thị D TUẦN 1 D ( 40 ) A (80 ) B ( 70) C (55 ) TUẦN 2 D ( 42 ) A ( 81 ) C ( 60 ) C ( 60 ) TUẦN 3 C ( 50 ) B ( 78 ) C ( 60 ) B ( 75 ) TUẦN 4 C ( 55 ) A ( 82 ) C ( 65 ) B ( 78 ) THÁNG 10 C A C B . GVCN cũng cần đánh giá theo sự tiến bộ.. B. căn cứ trên kết quả xếp loại hạnh kiểm hang tháng để xếp loại hạnh kiểm mỗi học kì . Liên đội cho học sinh và biện pháp để thức hiện kế hoạch trong tuần sau. .

Ví dụ : XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KÌ STT 1 2 3 4 Họ và tên Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Thị C Nguyễn Thị D Tháng 8 D A B C Tháng 9 D A C C Tháng 10 B B C B Tháng 11 B A C B Tháng 12 B A C B Học Kì I B A C B + Cách xếp loại hạnh kiểm cả năm . cô giáo chủ nhiệm tham khảo.GVCN căn cứ trên kết quả xếp loại hạnh kiểm của học kì I và học kì II và học lực của học sinh để xếp loại hạnh kiểm cả năm học. cố gắng của học sinh để xếp hạnh kiểm. Thạch Hoá. ngày 12 tháng 12 năm 2010 TPT Đội Lê Hồng Quang 4 . Đồng thời đây là một biện pháp để nâng cao tính tự quản của các Chi đội. Ví dụ : XẾP LOẠI HẠNH KIỄM NĂM HỌC 2010-2011 STT 1 2 3 4 5 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Thị C Nguyễn Thị D Nguyễn Văn E HỌC KÌ I B A C B C HỌC KÌ II A B C B B CẢ NĂM A B C B B Trên đây là phần hướng dẫn cách thức tổ chức một tiết sinh hoạt chủ nhiệm để thầy. Khi xếp hạnh kiểm cả năm GVCN cũng cần đánh giá theo sự tiến bộ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful