P. 1
TCVN 1651 - 2008

TCVN 1651 - 2008

|Views: 119|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Quang Hoan

More info:

Published by: Nguyen Quang Hoan on Mar 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

TCVN

TIEU

CHUAN

;?

QUaC

A'

GIA

TCVN 1651·1 : 2008 .
Xuat ban 14n 1

THEP COT BE TONG PHAN 1: THEP THANH TRON TRON
Steel for the reinforcement of concrete Part 1: Plain bars

HA NQI ~2008
..

_. -_'_':'.~_':_"" .

_
',.

\

.'

_,-.'

TCVN 1651~1:2008

Ldin6idau
TCVN 1651-1: 2008 thay the cho cac dieu qui dinh doi voi thep cot be tong nh6m C1 cua TCVN 1651: 1985. TCVN 1651-1: 2008 dllc;1C bien soan tren co va GB 1499: 1998. TCVN 1651-1: 2008 do Ban T6ng cue Tleu chu§n eong
£)0

sCI ISO 6935-1: 2007; JIS 3112: 2004

ky thuat

tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan,

1l1angChat IlI<;mgde nghi.

B9 Khoa

h9C va Cong ngh$

bo.
I LVN

I CVN 1651: ~UU8thay the cno I LVN 10b1. 18tib; 11.NN bLtib: 188/,

ezse,

188 { .

TCVN 1651: 2008

gam

e6 ba phan:

Phan 1: Thep thanh tron tron; Phan 2: Thep thanh van; Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Teehnical corrigendum 1- 2000): Lvoi thep han.

3

.

mg dllQc qui dlnh eua gil1ihan chay tr~n. methods of analysis (Thep va gang . 5 . Cac tal Ii~u dLtbi cay Ie rat can thiet doi vai vi~c ap dl:lng tieu chu§n nay. b d~ng th~ng. TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992). Thep va san ph§m thep .TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651~1: 2008 Xuat ban Uln 1 Thep cot be tong of concrete - Phan 1: Thep thanh tron tron Steel for the reinforcement Part 1: Plain bars 1 Pham vi ap d1}ng Tieu chuan nay qui dinh yeu cau ky thu~t cho thep thanh tron tron dung lam cot be tong. ap dl:lng phien ban dll9c neu. £>oivoi tal li~u co ghi narn cong bo. Ky hi~u cu6'i cung "T" Ie!! iet tat cua tMp thanh v Tieu chu§n nay ap dl:lng cho cac san ph§m dltQC cung cap trim tron. ISOrTR 9769: 1991.1cnan th~ng. Tieu chu§n nay ap d1. Ba ehfr s6 tiep thea th~ hi~n gia tr] d~e tn. scheme for steel bars and wires for the reinforcement of concrete structures (H~ thong ch(mg nh(m doi vo! thep thanh va day dung cho ket cau cot be tong). PhU'Cfngphap san xuat do nha san xuat quyet djnh.Jng cho thep thanh trim tron dlt<. Tieu chuAn nay khong ap dl. Tieu chu§n nay cung ap dunq cho cac thep thanh tron tron dliin9 cuon va cac san ph§m dlt<. £)oi vai tal li$u khong co nam c6ng bo. Steel names based on letter symbols (Ten thep di/B tren cec ky hi~u bAng chCl). quan va phtlOng phap phtm Certification Steel and iron . ISOrTS 4949. ap dl:lng phien ban moi nhat (k~ ca cac siia c5i).1cche tao tcr thanh ph§m nhu thep tam hay dl10ng ray xe Ilia.T6ng ISO 10144. CHO THlcH: Chfl' "CB" d~u tilln U:tviet tat eua tlt e6t b€!tOng.Yeu cau ky thu~t chung khi cung cap.Review of available tich hi~n co).Jngcho thep mac CB240T va CB300T.

_ ••••• f)ieu vi~n din 7.TCVN 1651-1 = 2008 Steel and iron .1 f)jeu 5.Sampling and preparation of samples for the determination of ISO 14284:1996. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete .3.0.Test methods .1 11.2.8.1 Sn - £)9 I~ch chuan doi voi n gia tr! rieng Gia tr! rieng Xi 4 Thuat ngu va dinh nghia Tleu chu§n nay ap dI:Jn9cac thuat ngli va djnh nghia sau: 4. . voi d9 gian dal kh6ng Rm RpO.3.!tlng IJ.1.3.2.2.2.1./C Phuong phap - thlr .3.1 Philn tlch me nau (Cast analysis) Phan tich thanh phan hoa hoc cua m~u d~i dien cho rieng cua ho [ISO 16020: 20051 me nau do nha san xuat thuc hi~n thea qui trinh 6 .3. 8.1 11.1 7.3. li$t Ky hi~u A5 Agt An Mota f)9 gian dai tU'dng doi sau khi dUt f)9 gian dal tong ling voi II!C Ion nha~t Di~n tfch mat cat ngang danh nghia f)uong kfnh danh nghia cua thanh Gia tr! d~c tn.1 7.1 11.1 f)ieu 5.2.1 7. day th~ng va day lam cot be tong).1 11. E>ieu 9 11.2. k' - ChI so so sanh Gia tr] trung blnh cua n gia trj rifmg mn n ReH MPa MPa MPa 56 gia tr! riemg Gioi han chay tren Gioi han ben keo Gioi han chay qui Lloc 0.1 7.3.Part 1: Reinforcing bars.3.3.2 ty I~ 11. ISO 15630-1.1.3. chemical composition (Thep va gang .2 % . 8.1c ke trong Bang 1.8.1 mm" mm d fk k. wire rod and wire (Thep dung lam cot be tong va b{j tong dJ.Ph§n 1: Thep thanh.3.Lay m~u va chuan b] m~u de xac dinh thanh phan hoa hoc).rng qui d!nh ~ ______ •• _ •••• _".3. 8.2. tieu chuan nay dU'c. 3 Ky hi~u Cac ky hi$u sa dl:mg trong Dcm vi % %..

4. thanh dL19C tien la 6 m hoac 12 m. Theo thoa thu~n gilJa nha san xuat va ngL1aimua.~ t~ danh nghia dU'<.TCVN 1651-1: 2008 4. o mm. cac qua trlnh san xuat hay dich vu theo nhG'ng tieu chuan va qui d!nh rieng va co Cling phuong phap tien hanh.'cthay the bang dung sai dL1ang kfnh. sa 4. hoac As.mg theo chieu dal co th~ dU<.ch cho phep Thep thanh tron tron c6 dltClng kfnh danh nghia den Ian han 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng thanh.lc dinh nghia trong ISO 3534-1. khoi IltQng 1 m chieu dai va sa! It?ch cho phep dL1Qcneu trong Bang 2.3 Gia tr] d~c tnmg (Characteristic value) Gia trj xac xuat qul dlnh vaj gia thiet so Ian thlt la vo han [ISO 16020:2005} CHU THiCH 1: TLfong allong vC1i vung phfm b6" dll<.J'phan lo~i cac tinh chat dec cua thep lam cot be tong can c(( vao gia tri ve ty 1$gioi han ben keo voi Agt gioi han chay cOng nhu de.mg nhll gia tr] d~c trtlng trong m9t s6 trllong hop. co th~ sa dl:'ng cac thanh thep tron tron c6 dL1ang kfnh danh nghia khac voi dltClng kfnh neu trong Bang 2. 4.> gian dai dUQc do bang CHU THiCH: Xem Bang 5. khoi hrqng 1 m chieu dai va sai I.5 Phin tich san phim (Product analysis) Phfm tfch thanh phan hoa hoc dllQc tien hanh tren san pham [ISO 16020:2005] 5 Kich thltdc.lc dl. Klch trnroc. Chieu dal cung cap phai dUQc thoa thuan giva nha san xufit va nguoi mua. sai I$ch cho phep ve khoi Iltc. Khi co su thoa thuan giua nha san xuat va ngU'Oimua. " CHO THlcH 2: Gj. Chieu dai cung cap cua cac . thi sal I$ch cho phep cua chieu LfU dai cung cap nr xUdng can la +100 10 mm dU'Qccung cfip dl/Oi d~ng cuon hoac thanh. Nfiu khong c6 su thoa thuan khac.4 Cap d9 deo (Ductility class) SI.2 H~ thong chCmgnh~n (Certification scheme) H~ thong chLtng nhan liim quan den cac san pham. 7 .

"

_""

TCVN 1651-1: 2008
Bang 2 - Kich thllac, khoi h19ng 1 m chieu dai va sai li1ch cho phep Duong kinh thanh danh nghia
d mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

Di~n tleh m~t cat ngang danh nghia
An
a

Khoi h/qng 1 m chleu did Yiu cau b
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,85 4,83 6,31
I

Sal I,ch cho phltp
% ±8 ±8 ±S ±S ±5 ±s ±5 ±S ±5 ±4 ±4 ±4
I

C

rnrrr'
28,3 50,3 78,5 113 154 201 254,5 314 380 490,9 615,8 804,2

28
32 36 40 a An
b
C

i
X"

1017.9 1256,S

7.99 9,86

±4 ±4

= 0,7854

Kh6i IU'Qngtheo chieu dai

= 7,85

X 10-3 X An

Sai s6 cho phep 06i v~i mc)t thanh dan.

6

Thanh phan hail hec

Thanh phan hoa h9C cua thep, al1~Cxac ainh bang phan tlch duc, phaj phu hop voi Bang 3. Sl,I'sai khac cua vi$e phan tfch san ph§m lien quan den vj~e phan tfch due dl1CJcqui ,dinh trong Bang 3 va neu trong Bang 4.

Bang 3 - Thanh phdn hOB h9c dlfcl vao phin

tich

me nau -

Gia tri Idn

nhat tinh b~ng phan tram khoi ILtqng
Miic thep
CB240-T CB300-T C Si Mn

P
0,050

S
0,050

N -

-

-

-

8

TCVN 1651~1:2008
Bang 4 - Thanh ph'" hoa hoc dlfa villo phin tlch san phim - Sai s6 cho philp
cua phan tich san phim tinh theo phan tram kh6i Ilfqng Cae nguyen to' Gia tr] Ion nhat qui dinh trong pMn trch ~I Bang 3 % P S
~O,05 :>:0,05

Sai s6 eho phep cua phin tich san phim tLt eae 9101 han qui djnh cua phin tich duc t~i Bang 3
% + 0,008 + 0,008

7

ce tinh

7.1 DC?ben keo
Vi~c thlr keo phai dllc;:tctien hanh phD hc;:tp 8.1. voi V~t li~u phai phu hop vol cac yeu cau va d~c tinh d¢ ben keo qui dinh trong Bang 5. Trang tieu chu~n nay (neu kh6ng co gia trt nao khac), gia tri d~c tnlng la gioi han dlloi hay giai han trsn rna 90 % (1 - a = 0,90) cac trlfong hop co 95 % (p = 0,95) cac gia trj tl/ang ang IOn han hoac bang gio; han dllOi, hay nhe han hoac bang gioi han tren. f)jnh nghTa nay la mllc chat Illang dai han cua san xuat. Neu kh6ng xuat hit?n hit?n tllQng chay, gioi han chay qui lIac 0,2 % (RpO,2) phai dllc;:tcxac djnh.

7.2 Tinh uon
Sau khi thatheo 8.2, cac thanh thep kh6ng dlfc;:tcgay, ran nat c6 the nhln thay bang rn~t thlldng. Bang 5 Gia tr! qui dinh cua gldl h~n chiy trin LOi\li thep R.H
MPa

09 ben

keo
Tfnh chat dec GI6 trj qui d!nh cua Rm/R.H Nho nhat 1,46 A5 Nho nhat
20

Gia trj qui djnh cua gidi h,n ben keo Rm
MPa

Gia tr! qui djnh cua d9 glan did

%
Agt

Nho nhat
CB240~T CB300~T 240 300

Nho nhat
380 440

Nho nhat 2

16

8.1 Thltkeo
Thlr keo dU'c;Jc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9

_

L_

... -_

~

TCVN 1651-1: 2008
8§ xac dlnh d(> gian dill sau khi dUt, A5, chieu dal cll ban dau cua m@.uthti phai b~lng 5 Ian dU'ang kinh danh nghia. f)§ xac dinh 0(> gian dal tong ling voi hfc Ion nh§t, Agt, phal danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua m@.uthLr. Khoimg each gilla cac dau /8 20 mm, 10 mm hoac 5 mm tuy thu9c vao dU'ong kfnh thanh thep,
f)~

xac dlnh cac tfnh chat keo, phai sti dl:mg di~n tfch mat cat ngang danh nghTa cua thanh thep,

8.2 Thlt uan
ThLt uon olfc;1c tien hanh phu h<;lpvai ISO 15630-1. Mau thii dU<;Ic uon den g6c tll 160
0

va 180

0

bang goi uon dllgc qui dinh trong Bang 6.

Bang 6 - Ollbng klnh gai uon dung cho thlt uan
Kfch thlloc tfnh bang milirnet

OU'Cfng kinh danh nghia

OU'bng kinh goi uon
(Ion nhat)
a. b

d
~40
a

2d

Neu co S1,f thea thuan giiia nha san xuat '/3 ngt.ti1i rnua c6 th~ sti dl)ng {ludng

kfnh g6i u6n I"n han.
b

fJoi vOi du'ang kfnh Ion han 40 mm, dllang kfnh g6i u6n trong thii u6n phai dllQC

thoa thu~n gilra nha san

xuat va ngllai mua.

8.3 Thanh ph'n hoa h9C
Thong thlldng, thanh pMn hoa hoc dl1<;1C dinh bang cac phLfdng phap quang pho. xac Khi co tranh chap va phU'ong phap phan tich, thanh phan hoa hQC phai dU'Qc xac dinh bang phLldng phap tronq tal thfch hop dL1Qcqui dinh tal m9t trong so cac Tieu chu~n quoc ISOfTR 9769.

te dll<;lC li~t

ke trong

9 Ky hi~uqui lICfc
Trong tieu chuan nay, cac thanh thep tron tron phld dll<;lCkY hi~u qui U'oc theo thCttvsau day:

a) thep lam cot be tong:
b)

s6 hi~u

cua tieu chu~n nay:

c) auang kfnh danh nghTa tinh bang rnilirnet theo Bang 1:

d) loai thep.
vi Dl,J: Thep

c6t be t6ng TCVN1651-1

- 12 CB240-T.

10

pham vi va danh gia cua cac phep thlt chap nhan va vj~ceung cap leal thep lam cot be t6ng kh6ng phai la d6i tl1c. 11.c trU'ng 11.1 Qui djnh chung Cac dieu khoan lien quan den ban chat.3.t 11.1C tnuc hi~n thea 11. Nha san xuat phai khimg djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thLt trang 16thLt dLt9c lay tlt me nau.3. hoac b) theo m9t phep thLt cua vi~c cung cap d~c bi~t.lngcua m¢t h~ thong ehlmg nh~n dlf<. Cac m~u thlt dllc.1C tlt cac 16thlt nhu sau: lay a) hai m~u thlt nr cac thanh khac nhau de thlt thanh phan hoa h9C (phan tlch san ph§m).2 va 11.3.lCthuc hi~n theo ISO 10144.3. 56 hieu cua tleu chu§n nay.c cung cap d(jc bi.3.3 Phep thti chap nh.n cua vi.2 H. 11 . leal thep.lCt6 ch(fc va thl/C hi~n thea sl/ thaa thuan gilia nha san xuat va ngl1ai mua cO xet den cac qui djnh quec gia clla nl1ae mua hang.2 Thim dinh cac gia tr] d.fp 11. 11.3. thong chung nh.n Trong trl1ang hop theo m9t h~ thong ehlmg nh~n thl vi~c chlmg nh~n va kiem tra phai dlfc.lCneu t~i 11. 56 elsa me nau hoac cac 56 li$u eo lien quan den cac phep thLt va ten cua rnroc san xuat.2. Khi co su thaa thu~n gilia nha san xu at va ngllOi mua thi eo the slt dvng 11.1 Qui dinh chung Chlmg nh~n va kiem tra thep e6t be t6ng phai dl1c.le thuc hi~n: a) theo m9t h~ th6ng chlmg nh~n do mot co quan ben ngoai giam sat.3. 11 E>anh gia 51/ phil hc.TCVN 1651·1: 2008 10 Ghi nhan M6i b6 thep phai c6 m(lt nhan ghi ten nha san xuat.1 T6 chuc Cac phep thlt phai dll<.m De thlt nghi$m phai phan chia 16hang eung cap thanh cac 16thlt VClikh6i 111gng Ion nhat la 50 tan hoac m9t phan ella no.2 Pham vi lay miu va thti nghi.3. dLJang kfnh danh nghTa.lc c6ng bo trang baa cao thLt nay. 11.3.2. M6i m¢t 16 thLt phai baa gam cac san pham cung m9t loal thep va cung duang kinh danh nghTa dlfgc san xuat tll' mot me nau.2. Phep thlt chap nhan va vi~c cung cap d~c bi$t phai dl1<. 11. Thanh phan hoa hoc (ph an Uch me nau) phai dll<.3.

Trong trlldng hop nay cac thanh khac nhau trong 16 thli.1 Ki~m tra theo dau hi+u dinh htqn 9 80i voi cac tfnh chat d'Lf<.'cqui djnh trong tieu chuan nay.2.93103 gia tr] cua chi so chap nhan. b) gia tr] trung blnh. cua 15 mau thLt (n n = 15). m15 Xi. (voi n = 15).'C xac dlnh tCt cac kat qua thLt s~n c6.3.90). ".33 la gia tr! cua chi 56 chap nh~n k. voi n = 15 va tY I~ hong 5 % (p = 0. 2 thl phep thLt c6 the tiep tuc.33 x S15 ~ h. nhll v~y c6 t6ng so 60 kat qua thLt La thli dtIQC coi 103thoa man cac yeu chat: C8U n~u dieu ki~n neu dtIoi day dlf9C thoa man voi tat ca cac tfnh mao -1. I(Xj -mlsY 14 (2) Neu dieu ki$n neu tren kh6ng dl1Qc thoa man thi chi 56 k' = m15 fk 515 (3) dLf<.2. m15 - 2.90).95) voi X8C suat 90 % = 0.2 Ki~m tra theo diu hi9U lo. 11. qui djnh.93 x seo > trong d6 Jk tY I~ hong (4) bang 5 % (p = 0.3 Danh gia cac ket qua 11.95) voi xac 1." TCVN 1651-1: 2008 b) toi thi~u 15 m~u thlt (neu thich hop thl lay 60 mau thLt. Trong trLJdng hop nay 16 thLt dLfQcdanh gia 103thoa man cac yeu cau.3. 11. S15 (voi = La thLt phu hop voi cac yeu C8U nau dh~u ki~n neu dtIoi day thoa man tat ca cac tinh chat. 15).1) tLt cac thanh khac nhau d~ thLt !fit ca cac tfnh chat khac dl1<.2.3.3.i trLr Khi cac tlnh chat thLt dl1QCqui dinh nhll gia tri Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac kat qua dtIQc xac djnh tren 15 mau thLr phai thoa man cac yeu cau cua tleu chuan san pham.3.'C d'jnh h1cac gia tr! d'~c trLlng thl phai xac djnh nhiJng gia tr! sau: qui a) tat ca cac gia tr! rieng. Nau k' ~ phai thLt 45 mau tj~p thee lay tlt (n = 60). doi voi n = 60 va suat bang 90 % (1 . c) sai I$ch chudn. xem 11.a = 0.__ .3. k.· :~' _.2. 12 .3.a 2. (1) trong d6 h la gia trj d'~c trllng (1 .

Clf 50 tan hay m9t phan cua n6 phai tien hanh m9t Ian thLt keo va met Ian thlr uon I tha uon I~i cho m¢t loal dllang kfnh.1C thoa man. Cac mqt ket qua thlt nao kh6ng thoa man cac yeu C8U thi co the tien hanh thlr lal theo mqt ban bao cao ket qua tha nau len rang cac san pham cung cap thoa man hQC dllQc qui cljnh trong cac £lieu 6 va fJieu 7 va cac tfnh chat hoa hQC va co mqt ban khang alnh rang cac yau cau khac cua tieu chuan nay cOng dllc.3. d) Neu bat ky TCVN 4399.3 Kiim tra cae gia trj nho nhatlld'n nhal dllQc qui dinh Cac phep thlt phai dlJ\'lCtien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung met me duc phai thu9c m9t nhom. c) Thai gian thlt. Trang tn.3 Thanh ph'n hoa hqc Ca hal mfiu thLt phal phu hop vai cac yeu cau cua tleu chu§n nay. L6 thlr thoa man cac yeu cau neu co nhieu nhat 2 trong so 60 ket qua kh6ng thoa man cac Oiau ki~n nay.2. thoa man cac gia t~ yeu cau theo Bang 6 va cac tfnh chat thLt u6n I thlt b) Moi ket qua thlr rieng phai uon ''ili t'ili 7. c) Moi me nau phai tien hanh phan tlch duc mfw phai allCJClay thea ISO 14284.rang hop nay phai thlt 45 mfiu thlr tiep thea tlr cac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y S6 c6 tong s660 ket qua tha.3. e) cac ket qua thlr. 11.v ..4 Bao cao thiinghi~m Bao cao thlr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau: a) Ky hi~u thep lam cot be tong theo tieu chuan nay. b) Chi tiet mac (tren the..2. son. e) Nha san xuat phai n¢p mgt Ian de kiem tra thanh phan hoa h9C (Dieu 6). 13 .3.!n.3. v.). 11. d) Kh6i IlIQng cua 10thlt. 11.TCVN 1651-1: 2008 Cac phep thlr c6 th~ tiep tuc khi nhieu nhat e6 hai ket qua kh6ng phu hop aieu kil.

Til vl/f1g va thu?t nga xsc suat chung) [2] ISO 16020.Vocabulary and symbols .IC-Til vl. Statistic . Tleu chuan hoa va cac hoat d9n9 c61ien quan .Vocabulary (Thep dung lam cot be t6ng va duc bf:J t6ng dl/ itng II.Tuvvng chung 14 .Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong kfJ .lc tid li~u tham khao [1] ISO 3534-1.TCVN 1651-1: 2008 ThU' ml.Ph§n 1: Cac thu(lt nga thong klJ va cac and prestressing of concrete .Ing ) [3] TCVN 6450 (ISOIIEC Guide 2). Steel for the reinforcement ky hi~u .

.

.

. CHUAN Quae GIA TCVN 1651-2 : 2008 Xuat ban liin 1 THEP COT BE TONG PHAN 2 : THEP THANH VAN Steel for the reinforcement of concrete - Part 2 : Ribbed bars HA N(U -2008 .TCVN .1 TIEU .

.

TCVN 1651-2: 2008 dliQC bien 50~n tren co 5d ISO 6935-2: 2007.! TCVN 1651: 2003 thay the cho TCVN 1651: 1985. .---. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan. 3 . JIS 3112: 2004 va GB 1499:1998. T6ng cue Tleu chu§n £)0 lliang Chat ll1Qng cong bo. TCVN 6286: 1997. de nghL 89 Khoa hoc va Cong nghE.TCVN 1651-2: 2008 Ldin6idau TCVN 1651-2: 2008 thay the cho TCVN 6285: 1997. Phan 1 : Thep thanh trim tron: Phan 2 : Thep thanh van.2000): Llioi thep han. . Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1. TCVN 1651-2: 2008 do Ban ky thuat tieu chu~n TCVNfTC 17 Thep bien 50~n. TCVN 6285: '1997..~--.

.

fC che t<.:'C neu..fC cung cap d d. : 2008 2 Xuat bim Ian 1 Thep cot be tang - Phan 2 : Thep thanh van Steel for the reinforcement Part 2: Ribbed bars of concrete - Tleu chu§n nay qui djnh yeu cau kY thuat cho thep thanh van dung lam cOt trong cac ket cau be tong.fCan thilng. ap dl:lng phi€m ban dLl«. Doi voj tal li~u c6 ghi nam cOng bo. Ky hi~u cu6i cung "V" 18viet uit cua tt.olIe: L<.IU Jv ni-Ia Tieu chuan flay ap dl. Certification scheme for steel bars and wires for the reintorcement (Hft thong chUng nh~n doi vo! thep thanh va day dung cho kef diu cot be tong). Tieu chuan nay ap dl:lng cho cac thanh van dLl<. TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992).TIE u e HUA N ~ Quae GIA TCVN 1651 . l. CUllY lIyll~ SilO xuat hra chon.Tong ve phuong phap phfw ttch hi~n co).mg cho cac thanh van danq cuon va cac san pham d'Ll<. 80i vai tai Ii$u khong co narn cong bo..Yeu cau ky thuat chung khi cung cap. CHU THicH: Chu "CB" c!au tien la viet tat cua ttl cot be tong.lng chu ba tlidL.ep thanh van. 5 . C84DO-'v'. Ba chu 56 tiep iheo th~ hi~n gia trj qui c!jnh cua gibi holmchay tren.mg thilng. Tieu chuan nay cOng ap dl. nr thanh pham nhLl thep tam hay Cac tal li~u dLloi day ta rat din thiet doi voj vi~c ap dl:lng tieu chuan nay. ap dunq phlen ban mCli nhat (k~ ca cac slta d6i). of concrete structures ISO 10144.la ISOITR 9769: 1991 Steel and iron . methods of analysis (Thep va gang .10 d'l. tllt:(J Jd Ca3DO-V. CGGOO-V.IOngray xe Ilta. n Tleu chuan nay khong ap dl:mg cho thep thanh van dLl<. Thsp va SilO ph§m thep . ISO/TS 4949 Steel names based on letter symbols (Ten thep dl.Review of available quan tren esc ky hi~u bang ch(1).

2 %.1.TCVN 1651 2: 2008 M 150.3.1 12. 14. 9.3. £lieu 10.3.3.9.2 E~ fk Chu vi gan Gis tr] d~c tnmq qui d!nh Di~n tfch gan tL1dngdoi Chi so so sanh Gil. voi d9 gian dai kh6ng ty 1$ Rm RpO.1 Elieu 5.1 8.Part 1: of concrete . tr] trung oinh cua n gia tr] rieng 4. thanh 4.1 12.15.1 12. Ky hi~u a A5 Agt An c d adn vi mrn % % Chieu cao gan Mota 89 gian dai tl/dng doi sau khi dUt £)9 gian dal tong ling voi hIe Ion nhat Di~n eh!u vi~n din 4.2.1.2.1.Test methods Reinforcing bars.12. 9. £>ieu 6 12.11. Steel for the reinforcement and prestressing ad XBC ajnh thanh phen hOB hQC). Steel and iron .14284: 1996.1 4. d6 d9 a f3 6 .3 4.3.9.3. £lieu 6 8ieu 5.2. Dieu 6 8.3.9.2.2. day th~ng va day lam cot be tong). 3 Kyo hi~u Cac ky hi~u sLrdunq trong tieu chuan nay dl1Qc li~t ke trong Bang 1.1 mrn2 tlch m~t cat ngang danh nghia mm mm mm BU'Ocgan 8L1ong kinh danh nghi'a cue.1 8.3.2 Sn Xi - £)91~eh chuan doi vol n gia tr] ri€mg Gia tr] rieng Gc.1 8.c nghieng canh cua gan ngang Goc tao boi true cua gan ngang va true thanh thep van >. k. . 9.3.Phan 1: Thep thanh. 8ieu 6.1 8. 8ieu 6 12.Phl10ng phap thlt .3. 8ieu 6 - t. 11.1 12.2.Lay mau va chuan b{ mau ISO 15630-1.2.3. wire rod and wire (Thep dung Jam cot be tong va be tong dlJ (fng Ji/C.Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Thep va gang .9.3.10. £lieu 6 4. k' mn n ReH MPa MPa MPa s6 gi8 tr] rieng Giei han chay tren Gioi han ben keo Gioi han ehay qui L10e0.

7 .2 H. Agt ve ty I~ gioi han ben keo voi hoac A5• 4. CHU THlcH 2: Gia tri danh nghTa dllc.1 Phin tich me nau (Cast analysis) Phan tich thanh phan hoa h9C cua mau di.3 Gis trj d~c tnmg (Characteristic value) Gia tr] xac xuat qui djnh vC. 4. cac qua trinh san xuat hay dich vu theo nhflng tieu chuan va qui d[nh rieng va co cLIng phl1CJng phap tien hanh 4.5 Cap de.4 Loi (Core) Phan mat cat ngang cua thanh khong chUa cac gan d9C cling nhu cac gan ngang CHU THlcH : Phu hop vOi ISO 16020: 2005.lng nhll gia tri d~c tnmg trong m(>t 56 tn.6 Gan d9C (Longitudinal rib) Gan lien tuc deu d~n song song voi true ella thanh CHU THicH : Phu hop voi ISO 16020: 2005.li dj~n cho me nau do ngLtai san xuat thuc hi~n theo qui trinh rieng cua ho [ISO 16020: 2005] 4.deo (Ductility class) Sl/ phan loai cac tfnh chat deo ella thep lam cot be tong can clf vao gia tr] gioi han chay cOng nhLt d¢ gian dal dl1~c do bang CHU THicH : Xem Bang 6.igia thiet s6 Ian thlt la vo han [ISO 16020: 2005] CHU THICH 1: TltOng dllong vOi "vung phan b6" dllQc dinh nghTa trong ISO 3534-1. thong chUng nh~n (Certification scheme) H~ thong chUng nhan lien quan den san pham. 4.TCVN 1651-2: 2008 4 Thuat ng((v3 dinh nghia Tieu chuan nay ap dl..rang hop.rc sa dl.lng cac thuat ngli va d[nh nghTa sau: 4.

10 Chieu cao gan (Rib height) a Khoang each tlt di~m cao nhat cua gan den be m~t cua 16idl1Qc do theo phlldng vuong goc voi true cua thanh thep CHU THicH 1: Xem Hinh 2.9 Oi. 8 . 4.1ctien hanh tren san pham [ISO 16020: 2005] 4.THicH: Phu hQp vol ISO 16020: 2005. 4. CHU THlcH 2: Phu hop val ISO 16020:2005.TCVN 1651-2: 2008 4. 4.7 Di~n tich m~t e~t ngang danh nghia (Nominal cross-sectional area) Di~n Uch mat cat ngang tLldng dllClng vol di~n tfch cua m¢t thanh tron tron c6 cung dl10ng kfnh danh nghia CHO THlcH : Phu hop vol ISO 16020: 2005.8 Phan tieh san phim (Product analysis) Phan tlch thanh phan hoa hoc dllc.12 Chu vi khong co gan (Ribless perimeter) 'Lfi T6ng cac khoang each doc theo be mat 16i gilia cac Oiem cuoi cua gan ngang cac hang ke nhau d119C do nhu la hlnh chieu len mat ph~ng vuong g6e voi true cua thanh CHU THlcH : Phu hcp vdi ISO 16020: 2005.1cao song song val true cua thanh CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. chia cho chieu did nay va chu vi danh nghia CHO.n tieh gan btdng doi (Relative rib area) fR Di~n tlch cua tat ca cac gan ngang trong m¢t chieu dal da xac dlnh tr€m be mat vuong g6c voi true doc cua thanh thep.11 SlICte gan (Rib spacing) c Khoang each giua cac tam cua hal gan ngang ke nhau alfc. CHO THlcH 2: Phu hQp val ISO 16020: 2005. 4.

9 .:lCneu trong Bang 2.14 09 nghieng canh a cua gan ngang (Transverse-rib flank inclination) G6c giLta m~t ben cua m¢t gfm ngang va 00 m~t 16ieua thanh dl/<.JC e do dg cua gan ngang CHO THICH 1: Xem Hinh 2.khoi h/c. Kich thlloc. c6 th~ sa df:.15 G6c nghiing eua gan ngang (Transverse-rib inclination) f3 G6c giiia gan ngang va true doc cua thanh CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. Thea thaa thu~n giU'a nhi:! san xuat va ngllai mua. 4.JC tren mat ~t vuong goe voi tl1.TCVN 1651-2: 2008 4. CHO THlcH 2: PhD hQp vai ISO 16020: 2005. CHU THlcH 2: Phu hQp vai ISO 16020: 2005.1ng1 m chieu dai va sai I~ch cho phep Thep thanh van c6 duang kinh danh nghia dgn 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng cuon hoac thanh. 5 Kich thltcJ:c. 3 va 4.lngcac lo~j thep van e6 dllang kfnh danh nghTa khac voi dllang kinh nau trong Bang 2. khoi IlIQng 1 m chieu da! va sal I~eh eho phep dllc.13 Gin ngang (Transverse rib) Phan 16ilem cua thanh vuong goe hoac xien goe so voi true doc cua thanh CHO THlcH : Pht'J hop vai ISO 16020: 2005. Ion hen 10 mm dl1Qc cung cap dLtOid~ng thanh. 4.

31 7.47 2.9 1 257 kg/m 0.98 3.888 1.617 0.99 9. Neu co SI! thea thuan khac thi sai It}ch cho phep cua chieu dal cung cap tu XLtdng can 18 + ~oomm.85 X 10-3 X An d Sai lech cho phep d6i vO'imot thanh ddn.lngtheo chieu dai 7.222 0.lng 1 m dai va sai I~ch cho phep DlIong kinh danh nghia thanh a d Di~n tich danh nghia m.86 I Sai I~ch cho phep % ±8 ±8 ±6 ±6 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 j d 1 964 i5.5 314 380. khoi htc.1 491 616 804 1017. Phai co ft nhat hai hang gan ngang phan be deu xung quanh chu vi cua thanh. 10 .58 2.f thoa thuan giiJa nha san xuat va ngllai mua. tnr vung ghi nhan.21 1. Cac gan ngang trong tUng hang phai dLtQc phan be deu d~n tren toan be?chieu dai cua thanh. b An 0.85 4. 6 Yiu cau va gin Thanh thep van phal co cac gan ngang.TCVN 1651·2: 2008 Bang 2 .3 50.395 0.84 6.Kich thlldC.5 113 154 201 254. Cac gfm phai phu hop voi nhiing yeu cau neu trong Bang 3.t c~t ngang b Khoi h/qng 1 m dai mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 ! Yiu C3U c An rnm' 28.3 78. cac gan d9C la kh6ng bat buoc.00 2. = = Chieu dal cung cap phai dLt~c thoa thuan gilla nha san xuat va ngLtai mua.42 . CHO THlcH: Chieu dai cung cap thong thLlO'ng cua cac thanh th~ng 1312 m. Sai I~ch cho phep tt:mg thanh phai 13 ±4 %.:c4 trim a £)lIang kfnh 100n hem 50 mm phai co sl.785 4 X cf c Khoi ILlc.

Tat ea 6:5. a Chu vi kh6ng co gan. Tat ea 35°5 j3:5.25d1t Yeu eau ve cac thonq s6 ella gan co th~ dllde qui dinh theo SlI thoa thuan gilra nha san xuat va ngllai mua vi du nhl1 bang di~n tfch gan tLJdng d6L Vi~e do cac thong 56 ella gan phai dllCic tien hanh phu hcp voi ISO 15630-1.Yiu cau va gin £luang kinh danh nghfa d mm Chieu eao cua gan.ad £>9 f3 nghi€mg ella gan ngang.5d 5 d ~ 10 5 C5 O.5d:5. 0.065d O. C Gin co chiau cao khong d6i Gin hinh hlBi liem a.TCVN 1651~2:2008 Bang 3 . Ion nhat Tat ea a~45° a~45° 1:~: Tat ea - O. nho nhat SlIoe gan.5d C:5.15d CHU DAN: 1 Gan d9C 2 GEIn ngang Hinh 1 . O. Cac kfnh thuoc xac dinh hinh danq cua gan trong Bang 3 dl1CiC me ta tren Hlnh 1 d8'n Hinh 4. Khi eo gan d9C thl ehieu eao cua gan kheng dl1ge VLf¢ qua 0. d < 10 0.5d:5.7d C 5 O. 90° 35°.7d O.05 d Q.Od 0. C5 1..Thanh thep v~n ~Xac djnh hinh d~ng 11 " -_-" _.::0. 750 j35 8(> nghieng canh ella gan ngang. .

va ehieu eao gan.t cat A-A eua Hinh 1 Hinh 3 . a .TCVN 1651-2: 2008 CHO DAN: 1 Gfm 2 SU chuy~n doi thea hinh tron Hinh 2 - D9 nghiing canh clia gan.M. a.Vi d\l va thanh khong xoan viii cac gan thay d6i d{>nghieng theo true d9C 12 .

dl1c.050 0.Ingella cac nguyen to trong thep. phal phu hc.1e dlnh trong Bang 4 va neu qui trong Bang 5.80 1.1P kim.050 0.55 C6 th~ sa dl.80 0.61 1.. Mn.- - - 1-'- ~ . Cu. co th~ dU'c.1e tfnh bang eong thCte: Mn (Cr+V+Mo) + C EV = C + 6 5 (Cu+Ni) + -'------'15 (1) Trong do: C.'exac dlnh bang phan tfeh me nau. Nb. V.040 0.TCVN 1651-2: 2008 <: -1-.. Mo. nhll N. CEV. Sai I$eh eho phep khi phan tieh san ph§m so voi phan ttch me nau dl1c. £llIdng IlIc. V.Thanh phan hoi h9C . Cr.29 0. Ni.040 0. 13 . Cu va Ni la phan tram khoi Il1I.040 csv0.32 Si - Mn P 0.mg cac gia tr] va cOng thCtc CEV khac khi co 51! thea thuan clIa nha san xuat va ngltOi 51! thoa mua. 1-. b cac nguyen t6 hc. Cr._ HJnh 4 - Vi dlJ va thanh khong xo'n vdi cac gan ngang co chiau cao khong dc5i (P = 90°) 7 Thanh phan hoa h9C Thanh phan hoa hoc cua thep. dL!l.040 S 0.trin cd Sd phin tich me nau Gill trj Ian nhat tinh b~ng phan tram khoi ILfqng Macthep C8300-V CB400-V C8S00-Vb a CB 0.55 0. Bang 4 . Mo.1c them vao khi eo thuan cua nha slm xuat va nguai mua.56 0. Ti va Zr.lng cac bon.lPvoi Bang 4.

05 +0.nh nghTa nay c6 lien quan toi muc chat ILI<. hay bang hoac duoi g.008 + 0.05 :5 0.1 ce tinh £)Q ben keo Tha keo phai d'l1<.O3 +0. han cao han nay tlldng Ctng. D.snge.ch cho phep cua phfm nch san ph5m voi cac gioi han qui djnh cua phin ttch me nau tilli Bang 4 % +0. han cua hoat d9n9 san xuat.06 ±0.55 :5 1.25 C >0. cac yeu eau ve 09 ben keo qui d!nh trong Bang 6. gia tr! d'~c trllng (nt3U kh6ng e6 gia tr! nao khac) thap han hoac eao han gio.008 Mn > 1.TCVN 1651-2: 2008 Bang 5 .65 Sai U.ch cho phep cua phan tich san phim tinh thee phan tram khai Illqng Nguyen tei Gia tr] Ion nhat qui dinh trong phan tlch me nau t'lli Bang 4 % ~0. han dl10i nay.Thanh phan hoa hoc trim co sa phan tich san ph~m . d 14 .90) rna 95 % (p = 0.02 ±O.1. tien V?t li$u thLr phai phu hop vo.25 Si :5 0.05 8 8. xac suat la 90 % (1 .O8 + 0.se hanh phu hop voi 9.o.a = 0.65 P S :5 0. han cua pharn vi dung sai thong ke vo.95) cac gia tri la bang hoac tren gio.Sai I. Trong tieu ehu~n nay.

8.gUin did % R. Sau khi thlt.2.. ran nCitco the nhin thay bang mat thu'Ong.. 8.-.1c hanh phu hop voi 9.3 99 ben uon sau khi hoi gia Neu c6 yeu cau thl thlt d9 ben uon I~i phai dU<.lngui dinh ve chu q ky Ung suat.2 % (RpO. TCVN 1651-2: 2008 Gia tr] dije trltng Maethep eua gidi han ehay tren Gia trj dije trltng eua gi8i han ben keo Gia tr] dije trltng qui djnh eua de.4 99 ben moi Neu khach hang yeu cau thl nha san xuat phai minh chltng d9 ben mai cua san pham dira tren thl't mei ILfC doc true co kiem scat trong dai Crngsuat dao 09n9 phu hop vCfi9. -_-.. gioi han chay qui uoc 0. tien Sau khi thlt.H Nho nh~t Rm Nho nh~t As Nho nha't Agt Nho nhat MPa MPa CB30D-V 300 400 500 450 570 650 19 14 14 8 8 8 CB40D . thanh thep khong dU'c.1C gay.lng d~ ki~m tra tinh chat ella thanh thep sau khi hoa gia. cac thanh thep kh6ng dllgC gay.4.: . ran nUt c6 the nhin thay bang mat thuang.3 CHO THfcH: Thli u6n I~i dllQ'c sli dl...2) phai auqc xac d!nh.lctien hanh phD hop vCfi9. dai Lrng suat 2aa va Ung suat Ian nhat amax phal theo thoa thuan gilta nha san xuat va nguai mua tal thai di~m yeu cau va o~tmua.V CBSDD -v Theo thoa thuan gilJa nha san xuat va ngvoi mua co th~ lua chon de?gian dai As trong Agt• Neu khong co qui dinh rieng nen chon d9 gian dai (rng voi ILfCIon nhat Agt. Neu kh6ng xuat hi~n hi$n tlJQng chay. S6 11I<. 8.2 £)9 ben uon Neu nguai mua yeu cau thl tha uon phai dLf<. 15 ~.

G6c uon tnrcc khi gia nhi$t (hoa gia) phai toi thieu Ii:! 90° va g6e uon 19i phai t6i thieu 20°.mg di~n tfch danh nghia mi(it cat ngang 9. nr 160 0 va 1800 tren m¢t goi uon dl1c. Mau thLt phai dLtqc uon trim m¢t g6i uon e6 p dLlang kinh dltQc qui dInh trong Bang 8.£)U'ifng kfnh gOi uon dung cho thu uon Kich thllOc tfnh bang miltmet Mac thep I £h/dng kinh danh nghia I d d CB 300 V £)ltdng kinh goi uon (Ian nhat) a. 50 d CB 400 V s 16 16 < d ~ 50 d CB 500 V s 16 16 < d ~ 50 a ad. As. 8e xac djnh d¢ gian da! tal h/C Ion nhat. Mau thlt phai dllQc uon den g6c cua thanh thep.2 Thuuon Thl't uon phai dLtQctien hanh phu h9P voi ISO 15630-1. 9. vaj dllClng kfnh Ian hem 50 mm. q Bang 7 . 16 .1C h~mh phu h9P voi ISO 15630-1. phai sl't dl.1Cui dinh trong Bang 7.1c thoa thu~n giila nha san xua't va ngllC1imua. Agh phai danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua mau thl't.1 Thukeo Thl't keo phai dLlc. b I s 16 3d 4d 4d Sd Sd 6d 16 < d 5. dllClng kfnh g61 u6n trong thl'r uon phai dll<. 10 mm hoi(ic 5 mm tuy thu9C vao dLlang kinh 8e xac djnh tfnh chat keo. ea hai g6c uon phai dl1Qedo tnJOc khi bo tai.3 Thlr uon lal Thlt uon ICjli hai dltQc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. Khoang each gilia cac dau la 20 mm. b Neu c6 sl! thoa thu~n girta nha san xuat va ngllCli mua c6 th~ sa dl)ng dllClng kfnh g61 uon Idn han. tien De xac djnh d9 gian dai sau khi dUt. chieu dai ban dau cua mau phai bang 5 Ian dLtdng kinh danh nghia.TCVN 1651-2: 2008 9 ThLr nghh~m 9. thanh thep.

b d « 16 16 < d s. neu 17 -. liE?t 10 Ky hi~u qui L(Cfc Trong tleu ehu§n nay. M¢t so VI du ve cac h~ thong ghi nhan ella nhieu qucc gia dL1<. e) dllong kfnh danh nghia Hnh bang rnillrnet theo Bang 2. b) so hiE?u ella tieu chuan nay. thanh phan hoa h9C phai dlf<.lchoa thu~n gilta nha san xuat va nguoi mua. sii dl.~ L • .1C trong PhI:! luc A.l thoa thuan gifla nha san xuat va ngUOimua.1C xac dlnh bang phuong phap trqng tal thfch hcp dugc qui djnh t~j m¢t trong so cac Tieu chu§n dl1c.1c ke trong Isorrs 9769. d) toal thep.12 CB500 -v.J: Thep cot be tong TCVN1651 -2 .5 Thanh ph~n hoa h9C Noi chung. uon dung cho thlt uon I~i Kfch thlloc tlnh bang mlllrnet OltCfngkinh danh nghia d Dltdng kinh goi uon (Jon nhat) 5d ad 10d a. VIDl.TCVN 1651~2:2008 Bang 8 .1 Ghi nhan len thanh thep Tat ea cac thanh thep deu phai dl1gc ghi nhan trong qua trinh can de chi ra: a) 10. t b uon Ion han. Khi co tranh chap ve phuong phap phan tich. 25 25 < a a « 50 Doi voi dllong kfnh Ion han 50 mm.Dltdng kinh go.. 9.1i thep: b) tim cua nha san xuat. 9. thanh phan hoa hoc dlfqc xac dinh bang cac phtlcfng phap quang ph6.4 Thllmoi Khi co yeu C8Uthlt mol phili dllgc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. thanh thep van phai dtlge ky hiE?U uOc theo thir nr sau day: qui a) thep lam eeit be tong.mg dlfong kinh goi dU'c. 11 Ghi nhan 11. dllong kfnh goi uon trong thll' uon Ial phai N~u co sl.

2.n cua vi.phai baa gam cac san pham cling m¢t loai thep.3.2.dlt<.3. loai thep.1 To chU'C Cac phep tha phai dl1Qc to' chuc va thuc hi$n theo SL.c cung cap d~c bii1t 12. cling dUdng klnh danh nghTa va dU'Qcsan xuat tlt m9t me nau. Moi 16 thu.n Trang trudng hop thea met h~ thong chUng nhan thl vi$c chUng nhan va kiem tra phai dl1<. 12.3 Phep thiichap nh.2 va 12. Thanh phfin hoa hoc (phan tlch due) phai dLlQCcong ba trong lay bao cao thu. pharn vi va danh Qia cua cac phep thlt chip nhan ve vi$c cung cap la~i thep lam cot be t6ng khong phai la doi tl1Qng cua m9t h$ thong chUng nh~n dUQc neu tal 12.3. 18 . hoac b) thea m(>t phep tha cua vi~c cung cap d~c bi~t.1C thuc hi$n theo ISO 10144.1C tLt me nau.3. duang kinh danh nghia. so cua me nau hoac cac so Ii~u co lien quan den cac phep tha va ten clla nUdc san xuat. 12.1 Khili quat Cac di~u khoan lien quan den ban chat. 12.3. cac qui djnh quac gia ella nuae mua hang.2 H~ thong chung nh.2.m vi lay miu vii thlr De tha phai phan ehia 10 hang cung eap thanh cac 16 thu.2 Ph.2 Ghi nhan b6 thep M6i b6 thep phai c6 m(>t nhan ghi ten nha san xuat. Khi co 51! thoa thu~n giiia nha san xuat va ngLiOi mua thi co the sa dl:ln9 12. Cac m~u thlt dU'QC tlr cac 16thlt nhir sau: lay a) hai m~u tha nr cac thanh khac nhau de tha thanh phan hail hoc (phan tich san pham).vdi khoi 11Igng khong qua 50 tan hoac mot phan cua 16 hang. 12./ thaa thuan giCta nha san xuat va nguai mua co xet den .3.3. so hi~u cua tieu chuan nay.3.2 £)anh gia cae gia trj d~c trLtng 12.nay.3. 12 Danh giii 51/ phil hqp 12.1 Qui djnh chung ChUng nhan va kiem tra thep cot be tong phai dugc thuc hi~n: a) thea mot h$ thong chUng nh~n do mc?tco quan ben ngoai giam sat.2 . Nha san xuat phai khang djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thlt trong 16 thu. Phep thlt chap nh~n ve vi$c cung cap d~c bi$t phai dl1Qc thuo hi$n theo 12.TCVN 1651-2: 2008 11.3.

3. 15).95) vai xac = 0. Trong trlldng hop nay 16 thli dV~c danh gia la thea man cac yeu cau.1Cxac dinh tren 15 mau thlr phai thea man cac yeu cau cua tieu chu§n san pham. Neu k' 2::: dVQC xac dinh tlt 2 thl phep thli c6 th~ tiep tuc. m15 = 15). (voi n n = 15).3.33 x S15 2::: It.93 la gia tr! cua chi so chap nh~n.3.1 Ki~mtra theo diu hi~u dinh lU'qng 80i vOi cac tfnh chat dvgc qui dinh la cac gia tr! d~c trlfng thl phai xac dinh nhling gia trl sau: a) tat ca cac gia tri rieng. c} d{> I~ch chuan. trong d6 It.3.33 la gia trt cua chi s6 chap nhan k.3. xem 12. nhll v~y c6 tong 56 60 ket qua thli = 60).3. k.90). S15 (voi = L6 thli phu hop voi cac yeu cau neu dieu ki$n neu dLtOiday thoa man tat ca m15 - cac tinh chat.2. xac suat 90 % I(x.90).c = 0.lCfiday dllQC thea man voi tat ca cac trnh chat: meo - 1.2. 12. -m Y 15 14 Neu dieu ki~n neu tren kh6ng dV(.3.2. xi. voi n = 15 va tY 1$ hong 5 % (p = 0.1) tir cac thanh khac nhau d~ thl! tat ca cac tinh chat khac dvgc qui dinh trong tieu chu~n nay. Trong trlldng hqp nay phai thli 45 mfiu tiep theo lay tlt (n cac thanh khac nhau trong 16 thll. doi voi n (5) trong d6 1.1cthoa man thl chi so k' = m15 -fk (3) 515 (4) cac ket qua thlt s~n c6. cua 15 miiu thl't (n b) gia tr] trung blnh.3 Oanh gia cae ket qua 12.95) vo. 19 . yeu cau.93 x S60 > I. (2) 2. suat bang 90 % (1 <l = 60 va tY 1$ hong bang 5 % (p = 0. 12. 2. la gia tr] d~c trlfng (1 .2.2 Kiim tra theo diu hi~u 'o~1i trlr' Khi cac tinh chat thlr dl1QCqui dinh nhu gia tr! Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac ket qua dll(.TCVN 1651-2: 2008 b) toi thi~u 15 m~u thl't (neu thfch hop thl lay 60 miiu thl't. L6 thl! dllqc coi la thoa man cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl.

b) Ghi nh~m len thep lam cot be tong. 12.3 Thanh phan hoa h9C Ca hal mau thLr phai phu hop vbi cac yeu cau cua tleu chuan nay. La thLt thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trang 56 60 ket qua kh6ng thoa man cac dieu ki~n nay. d) Khoi lU'Qngcaa 10thlt.2 va 8. Trang trltong v hop nay phai thlJ 45 m~u thlt tisp thea tCtcac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y se co t8n9 so 60 ket qua ttur.3.3.:1C lay thea ISO 14284. 12.3.4 Bao cao thu nghi~m Baa a) cao thLr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau: Ky hi~u thep lam cot be tong thea tieu chuan nay. e) Cac ket qua thlt.3.2. hanh m¢t Ian thll keo Cu 50 tan hay m¢t phan cua n6 phai th~n va met Ian thll uon I thLr uon I~i cho m¢t loal dltong klnh. c) Moi me nau phai til~n hanh phan tlch duc met Ian de kiem tra thanh phan hoa hoc (Dieu 7). 12.3. e) Nha san xuat phai cung cap m¢t ban bao cao ket qua thLt chUng to r~ng cac san pham cung cap thea man cac tfnh chat hoa hQC va Cd hQC duqc qui dinh treng cac £lieu 7 va £lieu 8 va m9t ban kh~ng dlnh r~ng cac yeu cau khac cua tleu chuan nay cOng dltQc thea man. d) Neu bat ky mgt ket qua thlt nao khong thoa man cac yeu cau thl co the tien hanh thli Ial thea TCVN 4399. b) Moi ket qua thlt rieng phai thoa man cac gia tr] yeu cau thee Bang 6 va cac tfnh cha't thll uon I thlt uon I~i tal 8. Cac m~u phai duc. 20 .3 Kiim tra cae gia trj nho nhat/lbn nhat duqc qui djnh Cac phep tha phai dU9C tien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung m¢t me duc phai thuec mgt nhorn.« TCVN 1651·2: 2008 ( Cac phep thlt c6 the tisp tuc khi nhieu nhat co hai ket qua kh6ng phu hc. c) Thai gian thlr.:1poi dieu ki$n.

I~p A. c) Cac ehli so tren be m~t thanh thep.TCVN 1651-2: 2008 Phl) Il)c A (tham khao) Bon vi dl} vii h.2. reinforcement tang) ASTM A706/A706M-06a.2.1B-M92.1 lieu chuin vi. Steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap lam cot be t6ng) Hot rolled ribbed steel bars for the reinforcement of concrete (Thanh thap van can Billet-steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap ph6i can nhd dung nong lam cot be tong) A. b) m¢t h$ thong so de nh~n biet nha san xuat.JC - Yeu cau chung) bars for concrete Standard specification for deformed and plain carbon-steel (Qui djnh chuan doi voi thanh thap esc bon khang h(Jp kim va bien dfijng lam cot be bars for concrete reinforcement (Qui d.1C tal trong khoang each kh6ng Ian hon 1.Weldable reinforcing steel .General (Thap lam cot be tang . A.2 Mac nay phili bao gam: a) m¢t ky hi$u bieu th] 51! bat dau cua mac. d) Cac mac dVge danh dau hoac can cung vai m¢t chLt so cua cac gftn hoac vet danh djnh giLta chung. GB 1499-1998. thong ghi nhan thap thanh viin A.Thap c6t be tong ASTM A615/A615M-06a.1 Moi thanh thep cot be tong phai c6 rnet mac de xac d!nh nha san xuat tren moi hang go3n. thong theo EN 10080: 2005 A.3 M¢t h$ thong s6 de nhan biet nVac san xuat va nha san xuat phc'lli sa dl:mg met trong cac phtJdng phap sau: a) M¢t chLt so cua cac giln hoac vet danh dinh gilta cac gftn hoac vet to hem (vf du: xem Hinh A. ism cot ba tong) JIS G 3112:2004.nh chuan doi voi thanh thap cac bon kh6ng hqp kim va tbep hqp kim thap bien difmg lam cot be tang) CAN/CSA G30. 21 .5 m. b) M¢t ehLt so cua cac g€m hoac vet danh dinh giLta cac gftn hoac vet khang trang thay. Standard specification for low-alloy steel deformed and plain carbon-steel co the hEm dl1f. Steel for the reinforcement of concrete .2 Vi dl) 1: H.Mac nay phili dL/<.2.1).n dan EN 100BO: 2005. bao gam ca so cua nVac san xuat va so cua nha san xuat.

Tay Ban Nha Xfp. Lat-vi-a. Na Uy.1 . (Vf du: xem Hlnh A.Jng cac gan ho~c vet to hon khong nhin thay dllc. XI6venia 4 5 6 7 8 9 Anh. ngo~i tnr b¢i so cua 10.Ghi nhan nlldc san xuat Ten nlldc Oxtralia. Hy Lap Cac nllac khac 22 . Phan Lan.5 NLfoc san xuat phal dlf<. Ai-len.lc bieu th] bang m¢t chu so tu 1 den 9 theo Bang A.:lcthi ky hi$u nhan biet Sl! bat dau cua mac phili baa gam hai g~1nhoac vet khong nhin thay dllc. Ai-xo-len Dan Mach. Thuy Si 2 3 Phap. Thuy' Di~n So Dao Nha.1).4 M¢t ky hi~u chi ro ve mac nh.2. Man-ta.1). b) khi phvong phap ghi nhan sa dl. (Vi du: xem kY hi~u nh~n biet Hlnh A.6 ChU' 56 cac nha san xuat phai bao gam m¢t hoac hal chrt 56 tlt 1 den 99.n biet nhi san xuat (co str dlJng cae gin to hen) 51/ bat dau cua dau phal lei m9t trong cac ky hi~u sau: a) khi phvong phap ghi nhan sa dunq cac gan hoac vet to hon thl ky hi~u nh~n biet su bat dau cua mac phai baa gam hai gan hoac vet to hon lien tiap. Bang A. Hungary Y.2.2. Llt-thu-ni-a. d) khi mac dVc. Vf du: xem Hinh A.1). Etonia.Vi dlJ A.:lc can hoac d~p len be mat thanh thep thi thi baa gem hal mac girta m¢t c~p gan hoac vet danh nghia. Luc-xam-bua.1 . A.1. c) khi cac chli so dll9c can len be mat cua thanh thep thl thi ky hi~u nhan biet 51! bat dau cua mac phai 51! bat dau cua mac phai baa gem m¢t chrt X hoac 0.:lcli€m tiap. A. C¢ng hoa Sec.TCVN 1651-2: 2008 Bat dau Nvac 50 4 Nha san xuat 5016 Hinh A. Ha Lan. xiin thong thllong gifta hai gin xiin to hen 1 ai. Xlovakla £)((c. ss gin Ba Lan.

--v--.3.2 . Tat eli cac thanh thep phai dLl<.4.1che tao che c theo GSA G30. A.1c cha tao theo qui djnh cua ASTM A615/A615 M.1 A.3 va 56 nh?n d~ng kiem tra.1C tao theo qui djnh cua ASTM A706/A706M.1 Cac thanh thep lam c6t be tong phai dLl<.3.3.lc ghi nhan nhLl qui dinh trong tieu chu§n nay. Moi nha san xuat phai xac dinh cac ky hi~u cua h~ thong ghi nhan cua minh.3.3.4 Ky hiETlu Lloc gioi nan cnay nno nnat qui 86i vol loal thep RB 420 hoac ca 564 (ASTM) hay 400 (GSA) hay m¢t dLlong thang doc lien tuc qua nhat 5 khoang tll tam cua thanh (khong ghl ky hi~u qui LlOCcho thep thanh cap 280).3.3.4 Vi dl:! 3: H~ thong thea JIS G 3112: 2004 A. 1 it ) X 10 S 4 --v-.2 Ghii so A.Ghi nhin theo ASTM A615/A615M-06a va ASTM A706/A706M-06a A.3.3 Vi dlJ 2: H~ thong thea ASTM A615/A615M-06a A. Ghi nhan cho tUng thanh thep lam cot be tong Cac thanh thep lam cot be tong phai chi r5 each ghi nhan nharn xac djnh IOCili thep theo Bang A.1Cac d!nh bdi m¢t b¢ cac mac phan bi~t nhau dllgC can r5 net x len be m~t cua m¢t phal cua thanh thep de bieu th! cac h~ng rnuc sau theo thCt tv neu tlt A.----.3.--2 3 4 5 CHU DAN: 1 HU'ong dQc 2 3 4 5 Ky hi~u nhi:!san xuat Kfch thU'oc thanh Theo ASTM Loai thep Hlnh A. hoac chU W nau thanh thep dLl<. Ghi chii S nau thanh thep d'l/<.1 va ASTM A706/A706M-06a Khi xep hang de chuyen chd thl cac thanh thep phal dLlQCtach rieng va gan the cua nha san xuat m¢t each hop Iy co ghi so cua me mlu A.TCVN 1651-2: 2008 A.1 den A.18-M1992.2 A. Khong ghi nhan nau thanh thep dLl<.1 8iem xuat phat Ghii cal hay ky hiEjtudo nha san xuat thh3t I?p.3. 23 .--v--..3.3A.3. A.3.2.3 Ky hi~u qui LJOC ve kich thutlc A r?p wang Loai thep U'ng vai chCt s6 qui Llac cua thanh (dLlong kinh danh nghTa). A.1.4.3.

u qui U'8c 3 4 5 C3 C4 C5 24 .S. A. c) Duong kinh hoac ky hi~u qui 1I0C.2 Ghi nhan tren bo thep Thanh thep van lam c6t be tong phai dUQc ghi nhan bang m¢t trong each thfch hop sau: a) Kyohi~u loal thep.4. A. Doi voi cac thanh thep van co dllong kfnh nho han hoac bang 10 mm thl khong sa dl. b) 56 me nau hoac so ki4m tra. ghi nhan bAng rnau s~c c6 th' duge ap dl. A r~p ho~c chu 56 c9n9 voi chu cal A r~p Bang A.lng phl10ng phap can mac. ba cham (e.3. A.lng Trang (tren mgt m~t cat) Yang (tren m¢t mat cat) Xanh la I Chuso n51.PhU'dng philp ghi nhan di nh.1. chli viet tat cua ten nha san xuat thep (hoac thl1dng hi~u) va kfch thllOc cua thanh thep van phai dllQc can IEm be m~\t cua cac thanh tnep van.1 Loai thep.2 .S Vi dlJ 4: H~ thong theo GB 1499-1998 M6i thanh thep van phai dl1Qc ghi nhan theo cac qui dinh sau.mg thay eho ghi nhan bang can.n biet lo~i thep Lo~i thep trong GB 1499: 1998 HRB 335 HRB 400 HRB 500 HRBF335 HRBF400 HRBF500 Kj hi.3 . Chi can gan the vao thanh thap.TCVN 1651-2: 2008 Bang A.1.1 Loal thep phai dllQC ghi kYO hi~u qui U'oc bang chu so thea Bang A. d) Ten hoac chuviet t~h cua nha sim xuat.PhU'dng phap ghi nhan di xac djnh lo~i thep Lo~i thep B300D-R B300DWR B350DWR B400DWR B500DWR CHO THlcH: PhU'cmgphap ghi nhan de xac dinh lo~i thep Ghi nhan b~ng can Kh6ng can mac 1 hoac Ghi nhan b~ng mau s'c Kh6ng ap dl. ) cay (tren mgt m~t cat) Xanh da troi (tren m¢t mat cat) TnJang hop thanh thep e6 dlli:Jng kfnh 8 mm hoac nho han. mgt cham (e) ChCt 56 n5i.S. A. hai cham (ee) chus6 n5i..

f) hoac thlldng hi~u._ ." T .1c can cua thep thanh van (IO~.1.5. £)lIong kfnh cua cac thanh thep van phai dLlge ghi ky hiE)uqui lIoe bang ehii so A r~p tlnh bang vi Dl.5.TCVN 1651-2: 2008 A. vClj dt/dng kfnh Is loai thep Is nha HRB335 "AS" san xuat thep: COng ty TMp ABC "25" Is dLldng klnh: 25 mm 25 • __ .2 Ghi nhan dor voi ten cua nha san xuat thep phai la ten viet t~t eua nha san xuat (2 ky tl. A.i tMp: 25 mm): "3 AS 25" trong d6 "3" HRB335. dttqc che tao bai Cong ty Thep ABC.1.J: Mac dLlc.3 rnilimet.

trong tleu chu~n nay co dLla ra cac dieu khoan ve cac yeu cau b6 sung hoac bat dong co th6 thea thuan giiia nha san xuat va ngLtoi mua dLtQc li~t ke dvoi day.IC B (tham khao) Cae khi nang di thoa thu.1).n gifta nha san xuat va ngtJai mua f)~ cho thuan tj~n.3.3.2. e) cac tinh chat uon I~i (8.4): g) Thfr nghi~m cua t6 ch(rc cung cap (12.3). 26 . b) Chieu dal cung cap (f)ieu 5).l ( TCVN 1651 2: 2008 4 Phl. c) Gfm doc (E>ieu6). a) E>Vongkinh Ion hem 50 mm (Blmg 2 va f)ieu 9). Ban liet ke nay kh6ng bao ham m¢t han che nao ve cac thoa thuan lien quan den cac dieu khoan khac. f) Cac tinh chat moi (8.3).l II.1 va 12. d) Cac gia tr] nhe nhat/lon nhat dLtQcqui djnh (8.

Tleu chugn hoa va cac hoat d9n9 co liim quan . Statistic .Vocabulary and symbols .Tu vl.Vocabulary (Thep diJng lam cot be t6ng va dOc be t6ng dt! IJng II/C) [3] TCVN 6450 (ISO/IEG Guide 2).Ph an 1: Cac thuijJt ngfl thong ktJ va cac thu~t ngfl XBC suat chung) {2] ISO 16020. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete .TCVN 1651-2: 2008 Thtr rnuc tAi Ii\!u tham khao [1] ISO 3534-1.Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong ke .fngchung 27 .Til vl/llg va ky hi~u .

.

.

.

.

.

... _.."..._ ..... NQI.... ..... . 2008 'i 'I _ I q. _ .J~-'- __ ' ..-.. • •........_ '.. "" .".__ ..~.._. ~ . -. . .._"~c..__ _~ .. ..."' . __ ... Ii W r " ( i: r_L-' \ f ~ t" .•.. _.. . " . .TCVN TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651-3 : 2008 ISO 6935-3 : 1992 Technical corrigendum 1-2000 Xuat ban Ian 1 THEP COT BE TONG PHAN 3 : LUOI THEP HAN Steel for the reinforcement of concrete - Part 3 : Welded fabric HA ..•. ~ .'"'- ". ~""" __ -. ..-_....~ .. _"_ .....• ... ""-.

.

mg nghL 89 Khoa hoc va bo.' r . Technical corrigendum 1-2000): L110ithep han. SLta dbi ky thuat 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 tuang dUdng co sLta d6i vdi ISO 6935-3 : 1992. Phan 3 (ISO 6935-3: 1992. de TCVN 1651: 2008 thay the cho TCVN 1651: 1985.TCVN 1651·3: 2008 lainoidau TCVN 1651-3: 2008 thay the cho TCVN 6286:1997. T6ng cue Tleu chuan Cong ngh~ cong £)0 Illang Chat 1l1c. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan: Phan 1: Thep thanh tron tron: Phan 2: Thep thanh van. TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-3: 2008 do Ban ky thuat tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan. 3 . TCVN 6286: 1997." ~ __ :':_.

.

Phan 2 .lng tieu chugn nay. TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) V~t li~u kim loai . TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thep va cac san ph§m thep . ap dl. Cac tai Ii~u dl10i day la rat can thiet doi voi vi~c ap dl.Tha uon va tha uon lal khong hoan toan: TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Day thep gia cong ngu9i de.Yeu C8U ky thuat chung khi cung cap..f ling h/c.scslm xuat tal 16 mm cac nha may che tao bang thep day va thanh voi duang klnh tCt 4 mm den va dll<. TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thep cot be tong .mg phien ban moi nhat (k~ ca cac slla dOi). -.Phan 1 : Thep thanh tron tron: Thep cot be tong . : 2008 3 Xuat ban Ian 1 Thep cot be tong - Phan 3 : LlIdi thep han Steel for the reinforcement of concrete Part 3: Welded fabric Tieu chugn nay quy Cjnh cac yeu cau ky thuat cho cac tam hoac cuon cua Iuoi thep han (sau day gqi la IlICIithep) du<.Thep thanh van. Trang tieu chugn nay.- _. ~ . 80i voi tai li~u khong co narn cong bo. Thep cot be tong .. TCVN 1651-1: 2008. thuat ng[( "day" cOng bao gem ea thep thanh. Doi voi tai li~u co ghi narn cong bo. 5 . ap dl.TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651.Jng phien ban dU<.Thlt keo. lam cot be tong va san xuat Illoi thep han lam cot. TCVN 1651-2: 2008.Ieneu.SC thiet ke d~ lam cot cua cac ket cau be tong va lam cot ban dau cua cac kat cau be tong dl.

n (Certification scheme) H$ thong chUng nhan lien quan dencac san ph§m.lc djnh nghia trong ISO 3534-1. 3.xac dinh d9 ben cua cac moi han trong ket ca-u han ). quy dinh rieng bi$t va co cung each tien hanh [TCVN 6450].Determination of strength of joints in welded fabric (Thep c6t be tong . 3. 6 .5 Kiim tra (inspection) Cac thao tac nhu do. thli va danh gia m¢t hay nhieu d~c tfnh cua met san ph§m hay dich vu va so sanh chung voi cac yeu cau da dl1gc quy dinh de xac dinh xem co phu hop hay khong [TCVN ISO 9000].TCVN 1651-3:2008 ISO 10287: 1992 Stell for the reinforcermnt of concrete .1 La thu (Test unit) So san ph§m hoac m9t khoi I~ng cac san ph§m cung dlt<. 3.4 LltO'ithep (fabric) M9t su sap xep hlnh h9C cua cac day ngang va dQC sao cho chung tao voi nhau m¢t g6c thfch hop va dlf9C han ICili oi nhau v a tat ca cac giao di~m. thong chUng nh. 3 f)jnh nghia Trong tieu chu§n nay sa dl. cac cong ngh$ san xuat hay cac dich vI.! cung tuan thea nhling tieu chu§n.3 Giil tri d~c tnrng (Characteristic value) Giil tr! co xac suat qui dinh voi gia thiet solan thli 103vo han [ISO 8930].1Cchap nh~n hay leal bo trim co so clla cac phep thLr dVQc thuc hi$n tren cac san ph§m m~u phu hop voi cac yeu cau cua tieu chuan hay don d~t hang san ph§m [TCVN 4399]. 3. CHU THfCH 1: TlIdng dllang vai "vung phan boo dlh. ISO 11082: 1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcerment of concrete structures( H$ thong chUng nhan cac ket cau han d~ lam cot cua cac ket cau be tong).2 H. ki~m tra.lng cac dinh nghTa sau: 3.

11 Day ngang (transverse wire) Day vuong goc vol huang ehe tao ella ILtbithep. 3. b.8 Di~n tich m. 3.12 Day kep (twin wires) Hai day cung 10Sti a kfch thLJ'oedL!qe d~t lien nhau va tiep xuc vol nhau nhu m¢t cap.6 Chieu diti ciia Illai thep (length of fabric) Kfch thucc dai nhat cua luci thep. va phan nho ra. (Xem Hlnh 1). 3.Khoang each day. phan nhe ra dllgc do W du'dng tiep tuysn ella cac day canh nhau. £)oi vai ket cau day kep.7 Day dQc (longitudinal wire) Day theo huang che tao cua luci thep. khoang each day dugc do giCracac duang tisp tuyen cua hai cap day ke nhau (xem Hinh 1). v 7 . £)6l voi Illci thep day kep.t cat ngang danh nghia (norminal cross-sectional area) Oi~n Uch m~\t c~t ngang tllC1ng dlldng voi di~n tieh ella mot day tron cung duang kfnh danh nghia. ( t ? " " U Hinh 1 .TCVN 1651~3: 2008 3. 3.9 Phan nho ra (overhang) Chieu dai ella cac day doc hoac ngang nhe khoi dLtdng tam cua day ngang nqoai eung cua m¢t Illai thep. 3. 3. co th~ khong U'ng vai huang che tao.10 Bllde day (spacing) Khoang each giCracac tam cua hai day ke nhau trong m¢t 1110i thep.

8 mm. £)Ltdng kfnh eua cac day giao nhau trong JlIai thep day ddn phai thea man yeu C3U sau day: 8 . 4. 8 mm. So moi han bi bong khong dLtQCVLt¢ qua 1 % tong 56 mol han trong tam hoac nll'a so moi hEm doc theo m¢t day bat kY.4 LLlai thep khong dllQc co cac khuyet t~t lam Imh hUCJng xau den cac tfnh chat co hoc cua thep.mgtheo TCVN 1651-1. nen 4. 7 mm. 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm. 4. 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm. khoi IUCJng hlnh dCiJng va theo TCVN 1651-2.1. hoac va cac thanh thep tron tron vai dlldng kinh danh nghTa 6 mm.3 M6i tam ILtoithep phal bao gam m¢t so day thfeh hCJpvoi chieu dai.TCVN 1651-3:2008 3.cac day vu6t ngu9i val dLtong kfnh danh nghia tlt 4 mm den 16 mm (nen dung 5 mm. 8 mm.2 Toan be?Illai thep phai dLtCJCha tao bang may va cac glao di§m cua cac day doc va day ngang c phai dl19c him b~mg han di~n tro-d4 tCiJO cac ch6 noi chong trU'¢ theo £>ieu 6.2) va luai thep thiet k~ (4. chieu r¢ng. 4.1. 10 mm va 12 rnm). 8 mm.1. Cho phep Illai thep chua cac day co han nOi dau va cac day thieu do lay mflu tha theo £)ieu 7 SEl khong dlfQC col la khuyet t~t. 4. thuat ng[( "day" eOng bao gom ea thep thanh voi dai kfch thU'dC d'lIQc quy d'!nh trong 4.mgtheo TCVN 6288. 10 mm.1 LLtai thep phai dllCJcche tao tCt .1. 4 Hinh d~ng va kfch thlfCJc Tieu chuan nay bao gam Iuoi thep thong thlldng (4.3).6 dQC co th~ 18day don hay day kep. 3. hoac cac thanh thep van vOi duong kfnh danh nghTa 6 mm.1. 10 mm va 12 mm).1. 10 mm va 12 mm).1. 9 rnrn.1 Yiu cau chung 4.1. 6 mm. Cac day ngang phai la cac day don. 8 mm.13 Chi4~u fi}ng cua luoi thep (width of fabric) M~t ngan nhat cua Iuoi thep. bLtoc day va kfch thU'ClC cua ph~n nhc ra cho trLtoc. khong trung vai hUang che t90. CHU THlcH 2: Trong tieu chuan nay. khoi 1119ng hlnh dc. khoi ILtc. 10 mm.14 Day (wire) V~t lit?u han nen ruoi thep.5 cac day 4.

5 Thanh phan hoa hoc Thanh phan hoa hoc cua llidi thep lam llidi thep han phai tuan theo cac yeu TCVN 6288 dol vai day thep vuet ngu(>i.9 Suoc day dQC nen dung 18b(>is6 cua 50 mrn va khong nen nhe han 100 mm.1eui dlnh la d~ dai b ea hai huong.8 Sai I~ch hinh hoc cho phep doi voj IllOi thep 18: Chieu dai va chieu r(>ng: Khoang each gilia cac day: ± 25 mm ± 10 mm hoac ± 0. 4.'Cqui d[nh tren ban ve.'c thoa thu~n gUia nha san xuat va ngllai mua va phai dLl«.3 D~lng hlnh h9c cua IU'O'ihep thiit t ke LLlai thep thiet ke thong thllang .7 Cac kfch thuoc ella luoi thep dLt<. Suoc day ngang nen dung la b(>i s6 cua 25 mm va khong nen nhe han 100 mm. TCVN 1651-1 deli val thep thanh tron tron: c8U ve pMn Uch san pham cua: 9 . khong dll«.1. Tat ca cac day trsn m¢t hllOng phai co chieu dai nhu nhau.TCVN 1651·3: 2008 Trong d6: dmax la dU'Ong kfnh danh nghia cua day Ian nhat. q 4. 4.5 % lay s61"n han. u. bllOC day la nhu nhau hl10ng c6 the khac nhau. dmin la dLtO'ngkfnh danh nghia cua day giao nhau.1C rno ta b 4.1. 4. D~ng hinh h9C va kfch thtloc dl/c. D~lng hinh hQc cua Ittbi thep thong thU'dng Luoi thep thong thU'O'ngc6 tat ca cac day cung met dLtO'ngkinh danh nghTa tren suot chieu dai va chieu r(>ng cua n6. hoac ± 7. duang kfnh day va khoimg cach gilta cac day a hal 25 mm. Phan nho ra nen dung. 18duang kfnh danh nghia cua m¢t day trong day kep. 4. . cua Illai thep thiet ke phai dll«.'cnhe han a mol hutlng. Doi voj hJoi day kep thi dLfi1ng kfnh cac day phaj thoa man yeu cau sau: Trong do: a.5 % lay s6 Ion han. dL 18duang kfnh danh nghia cua day ngang. khong dl1<. Ph~n nho ra nsn dung.2 .1.'c nhe han 25 mm. u.2.

Goc uon phai d1l9C do trU'oc khi nha tai tronq. TCVN 1651-1 doi voi thep thanh tron tron.JC nung den 100 °C va sau d6 dLfc. day khong thlt phai cat di khaang 20 mm ke§ moi han.Jcui dinh trong: q TCVN 6288 dol vOi day thep vuot ngu¢i. 7. TCVN1651-1 TCVN1651-2 doi vai thep thanh tron tron: doi voi thep thanh v~n.Jc lam ngu¢i tv do trong kh6ng khl dan nhiE}td9 thlt. 7 Thlt cc tinh Phep thlt pha! dU9C tien hanh tren cac day lay tCr kat cau trong dieu kiE}n cung cap. b ca hal hLtOng.JC chtra cac day dal chay qua trong doan chieu dal thlt uon. 89 ben cua cac moi him. n Trang ILfoi day kep.2 doi voi thep thanh van. Mau thlt phai dU'c. Khoang each gilia hai dau cap it va gioi han ben keo phai dung diE}nUch m~t cat ngang danh nghia. tlJ 8~ tinh gioi han chay 5 Ian duang kinh danh nghia va It nhat phai c6 mot day dai chay qua. M~u thii khong dl19C gia conq truoc khi thlt nhLtng c6 the§dLfc. 7. 6 Cd tinh Cac trnh chat thlt keo va thlt uon cua thep lam luoi thep han phai tUEIntheo cac yeu C3Ucua: TCVN 6288 doi vol day thep vuot ngu¢i.Jc ho han 180 mm.JC tet day to nhat trong kat cau doi voi day don lay kat CBUday kep thl mau thll phai lay tCr day kep. va n6 khong dLfc. Chieu dai cua m~u thll rt nhat phai b~mg 200 mm. it nhat phai bang 30 % gioi han chay nhan voj di$n tlch m~t cat ngang cua day Ion nhat.2 Thltuon Thll uon phai tien hanh theo TCVN 6287. M~u thlt dLfQCuon den m9t g6c tlt 1600 dan 1800 tren m¢t goi uon c6 dllang kinh dU'c. tinh bang Niuton.1 Thltkeo Cac trnh chat thlt keo phai dU'9Cxac dinh thea TCVN197. TCVN 1651.TCVN 1651-3:2008 TCVN 1651-2 doi vOi theo thanh van. Trang tl110ng hop 10 . M~u thlt phai c6 chi~u dal tfnh toan bang nhat phai bang 20 Ian dLfang klnh danh nghTa va khong dU'c.

~ . m~u thlt co th~ co m¢t hay nhieu mei helmtuy thu¢c vao khoang each giiia cac day.tOt day kep thi m¢t trong cac day kep phai 18day keo.TCVN 1651-3: 2008 7. Cac kfch thtJoc tfnh b~ng miUmet 25 2S 25 25 ~.3 119 ben cua cac rnai han Mei han phai dllQe thl! theo ISO 10287. Cac mei helmthlt voi cac klch thl10e nho nhat nen dung neu ra trong Hinh 2 dllQC cat ra W ILIOithep.. 80i voi cac Illai day don trong ca hai hllang thi day to hon phai ollQe dung lam day keo. Boi vai cac It.~ ._ ~ n L I f I Dayddn Hinh 2 . Day kep con I~j phai dllqe cat kh6i day bang qua sao eho kh6ng anh hu'Ong den mol han d!nh thlt. Be thlt them mei han.Mau thu Day kep 8 Ky hi~u 8. - . tv sau: 11 -. Cac mau thl't da qua thLt keo co th~ dung cho phep thlt 09 ben cat mol han tnr khi cho co that cfeho dUt r6 rang thu¢e ve vung han.1 LIJ'Oi thep thong thlJ'ang LlJai thep thong thtJdng phai c\tqe ky hi$u theo thO Illai thep han TCVN 1651-3..

tnep cot be tong TCVN 1651-2 . 9 Ghi mac M6i met Icilloi thep han phai co m¢t tam nhan ella nha san xu at .2 m x 3. 8. so clla ban ve. thong chung nh~n. nhan cua cac day thea tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh. vi$c cherng nhan V2 thanh tra phai dVc.TCVN 1651~3=2008 khoang each giCtacac day theo hllong chieu dai va chieu r¢ng: trnh bang rnllirnet. thep cot be tong TCVN 6288. chieu dal x chieu r¢ng. thep cot be tong TCVN1651-1-10 CB 300 T.Vj trf so 3. chieu dai x chieu r¢ng.so hj~u con cua tieu chuan nay va solil?U tham khaa lien quan den ch(mg nh~n thlt. Thep cot be tong TCVN 6288.CB 500 V.Jc tien hanh thea ISO 11082. 8 mm c6 cac vet an. tfnh bang met.150 mm x 200 mm . 12 . theo phuonq phap thlt cua Vil?Ccung cap a~cbi~t. Vf du va ghi nhan ella Illoi thep thiet ke: Llfbi thep him TCVN 1651-3 . 80i vC1iU'CIi l thep thiet ke phai bao gam cea so chi vi tri. xem ISO 11082. 10 ChUng nh. ban ve so 318 .JC ghi nhan thea thCt tI! sau: Illoi thep him TCVN1651-3.D 6.2 lltdi thep thiet ke Llloi thep thiet ke thea tieu chuan nay phai dllc. Vi du va ghi nhan cua Illoi thep thong thllang: LlIoi thep him TCVN 1651-3 .5 m x 2 m. o (chi Illoi thep thiet ke).16 .1 H. trnh bang met.6 mm c6 cac vet an.JC tien hanh thea h~ thong ch(mg nhan do m¢t co quan ngaai giam sat. 10. nhan ella cac day a hU'Ong chieu dar va chieu r¢ng thea yeu cau clla tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh.n va ki€!m tra Ch(mg nh$n va ki~m tra thep cot phai dllc. so chi v! tri. Thea h¢ thong ch(mg nhan.4 m.

1 T6 chU'c Cac phep tha phai dll~C t6 chuc va tien hanh thea thoa thu~n gilia khach hang va nha: san 'xuat. Neu k' phai thi1 45 mau tlap thea lay (n . 10. nhu the sa co t6ng so 60 ket qua thlr = 60). sai I~ch chu§n.mg cua m(>th$ thong chCtng nhan neu treng 10.3318 gia tr] clia chi so chap nh~n k doi vol suat 90 % (1 - n = 15 va tl I~ hong Iii 5 % (p= 0.'- . 10. co xem xet den cac qui dinh cua nlloc nh~p hang.3.2 Phep thii clia vi~c cung cap d~c bi. Neu diau ki~n neu tren khang dl1c.lcthea man dol Val tat ca cac tinh chat: 13 .4.TCVN 1651·3: 2008 10.lc tien hanh thee 10. d Phep tha cua vi~c cung cap d~c bi$t phai dllc. tr] trung binh m15 (doi voi n S15 = 15). 2.? 2 thi phep tha co the tlep tuc.1C thoa man thl chi so: k'=---- dl1c. La thi1 dap Ctngdll~c cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl10i day cac tfnh chat: dl1c.3. thi phai xac djnh nhling gia tr] sau: cac gia tr! rieng bi~t.2 Pharn vi lay mAu va thlt 10. pham vi va danh gia cua cac phep tha chap nh~'mva cung cap cac Illoi thep han kh6ng phai 103 oi tll(.3. __ .3. La thlr dlfc.1 Kiim tra theo dau hi~u d!nh h/qng £>oivoi cac tfnh chat d~c a) b) c) tat ca gia qui d[nh nhu nhling gia tr! d~c tnmq.lCcoi 103 phu hop voi cac yeu C8U nau diau ki$n dllal day dUc.95) voi xac a = 0.3. Neu nglfai san xuat va khach hang thea thuan thi co th~ dung 10.1C thaa man dol voi tat ca Trang do /k 103 gia tr] d~c trllng yeu cau. )( cua 15 m§u tha (n = 15).3 Thim tra 51/ phu h9P 10.- . (doi voi n = 15).90).t Cac qui d!nh lien quan den ban chat.Jc xac djnh nr cac ket qua thi1 san co.3 va 1004. Trang tntCtng hop nay nr cac luoi thep khac nhau.

ghi nhan cua ket cau theo £)ieu 8.mg Ion nhat la 50 tan hoac m(>t cac slm ph§m co cling duang kfnh danh nghia va tCt cling cac yeu cau khac cua tieu chu§n nay cOng dLl<.4 Kiim tra cae gia trl nho nhat dlft.lc tien hanh nhir sau: slm ph§m cung cap phai dU'Qcchia thanh phan cua no.90).2 Kiim tra theo dau hi.3.95) vOi X8C a = 0. L6 thlt la thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trong so 60 ket qua kh6ng tuan theo cac dieu ki$n. nhu v~y 59 co tong 56 60 ket qua thlt. 10. Trang trLlong hop nay phai thlt 45 mau thlt tiep theo lay tt:t cac ILldi thep khac nhau trong 16thlt. doi voi tLtng tfnh chat co hQCdLlgc quy djnh.mgcua mot 16th~ cac ket qua thlt.lC 11 Bao cao thai nghi~m Bao a) b) c) d) e) f) g) cao thlt nghi$m phai bao gam cac thong tin sau: nha may che tao ILloi thep han. neu thieh hcp: ngaythangth~ khoi ILI(. ten cua co quan tien hanh tha. nha san xuat phai n(>p m9t bien ban thlt neu len cac slm ph§m cung cap thoa man cac tinh chat cc hQC trong £lieu 6 va m9t khimg djnh rang thea man. 14 .93 18 gia tri cua chi so chap nh~n k doi vOi n = 60 va suat la 90 % (1 - f I~ hong bang 5 % (p = 0.TCVN 1651 3:2008 M Trang d6 1.fC dam bao Cac phep thO'phal dl1<.3. M61 16thlr phai bao gem mot 16 san xuat. cac phep thlt co th~ dvgc tiap tuc khi nhieu nhat co 2 ket qua kh6ng phll hop voi cac dieu ki$n x§y ra. s6 tam trong m9t dong. meli 16phai tien hanh m(>t phep thlt. Trang trLIang hgp nay 16 thlt dLlQc danh gia la thea man cac yeu cau. cac 16thO' vol khoi ll1c.u IO\Jitni Khi cac tfnh chat thlt dLlQCquy d[nh la nhrtng gia tri Idn nhat hoac nho nhat thl tat ca cac ket qua dLlgc xac djnh tr€m 15 m~u thLt phai tuan theo cac yeu cau cua tieu chuc1n nay. 10. Meli ket qua thlt riang bi$t phai thea man cac yeu cau qui d[nh trong £lieu 6: neu bat ky ket qua thlt nao kh6ng thea man cac yeu cau thl phai tien hanh thlt I~i thee TCVN 4399.

Tleu chuan hoa va cac heat d¢ng chung co lien quan .Danh sect: cac thu~t ngCt ttJong Quong) [3] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2).~ . Statistics -Vocabulary and symbols (Thong ke . "'.List of equivalent terms (Nguyen lac chung xac djnh Q9 ben cho ket cau . .TCVN 1651-3: 2008 Thu muc tili Ii~utham khao [1] [2] ISO 3534: 1977..Tir vl/flg 15 .-_. General principles on reliability for structures .Til vvng va ky hi(w) ISO 8930: 1987.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->