TCVN

TIEU

CHUAN

;?

QUaC

A'

GIA

TCVN 1651·1 : 2008 .
Xuat ban 14n 1

THEP COT BE TONG PHAN 1: THEP THANH TRON TRON
Steel for the reinforcement of concrete Part 1: Plain bars

HA NQI ~2008
..

_. -_'_':'.~_':_"" .

_
',.

\

.'

_,-.'

TCVN 1651~1:2008

Ldin6idau
TCVN 1651-1: 2008 thay the cho cac dieu qui dinh doi voi thep cot be tong nh6m C1 cua TCVN 1651: 1985. TCVN 1651-1: 2008 dllc;1C bien soan tren co va GB 1499: 1998. TCVN 1651-1: 2008 do Ban T6ng cue Tleu chu§n eong
£)0

sCI ISO 6935-1: 2007; JIS 3112: 2004

ky thuat

tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan,

1l1angChat IlI<;mgde nghi.

B9 Khoa

h9C va Cong ngh$

bo.
I LVN

I CVN 1651: ~UU8thay the cno I LVN 10b1. 18tib; 11.NN bLtib: 188/,

ezse,

188 { .

TCVN 1651: 2008

gam

e6 ba phan:

Phan 1: Thep thanh tron tron; Phan 2: Thep thanh van; Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Teehnical corrigendum 1- 2000): Lvoi thep han.

3

.

b d~ng th~ng. Steel names based on letter symbols (Ten thep di/B tren cec ky hi~u bAng chCl). ap dl:lng phien ban dll9c neu. 5 . CHO THlcH: Chfl' "CB" d~u tilln U:tviet tat eua tlt e6t b€!tOng. Tieu chuAn nay khong ap dl. quan va phtlOng phap phtm Certification Steel and iron . Ba ehfr s6 tiep thea th~ hi~n gia tr] d~e tn. ISOrTR 9769: 1991.mg dllQc qui dlnh eua gil1ihan chay tr~n. Cac tal Ii~u dLtbi cay Ie rat can thiet doi vai vi~c ap dl:lng tieu chu§n nay. Thep va san ph§m thep .Jng cho thep thanh trim tron dlt<. Tieu chu§n nay ap d1. PhU'Cfngphap san xuat do nha san xuat quyet djnh. TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992).Jngcho thep mac CB240T va CB300T.Review of available tich hi~n co). £>oivoi tal li~u co ghi narn cong bo. £)oi vai tal li$u khong co nam c6ng bo.1cnan th~ng. Ky hi~u cu6'i cung "T" Ie!! iet tat cua tMp thanh v Tieu chu§n nay ap dl:lng cho cac san ph§m dltQC cung cap trim tron.TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651~1: 2008 Xuat ban Uln 1 Thep cot be tong of concrete - Phan 1: Thep thanh tron tron Steel for the reinforcement Part 1: Plain bars 1 Pham vi ap d1}ng Tieu chuan nay qui dinh yeu cau ky thu~t cho thep thanh tron tron dung lam cot be tong.T6ng ISO 10144.1cche tao tcr thanh ph§m nhu thep tam hay dl10ng ray xe Ilia.Yeu cau ky thu~t chung khi cung cap. methods of analysis (Thep va gang . ISOrTS 4949. scheme for steel bars and wires for the reinforcement of concrete structures (H~ thong ch(mg nh(m doi vo! thep thanh va day dung cho ket cau cot be tong). Tieu chu§n nay cung ap dunq cho cac thep thanh tron tron dliin9 cuon va cac san ph§m dlt<. ap dl:lng phien ban moi nhat (k~ ca cac siia c5i).

day th~ng va day lam cot be tong).1. 8.1 7. chemical composition (Thep va gang . k' - ChI so so sanh Gia tr] trung blnh cua n gia trj rifmg mn n ReH MPa MPa MPa 56 gia tr! riemg Gioi han chay tren Gioi han ben keo Gioi han chay qui Lloc 0.2. E>ieu 9 11.3.1 f)jeu 5.2.1 11._ ••••• f)ieu vi~n din 7.1 11.1 mm" mm d fk k.3. ISO 15630-1.3./C Phuong phap - thlr .!tlng IJ. 3 Ky hi~u Cac ky hi$u sa dl:mg trong Dcm vi % %.Test methods .rng qui d!nh ~ ______ •• _ •••• _".2.2.1 f)ieu 5. wire rod and wire (Thep dung lam cot be tong va b{j tong dJ.2.1 Philn tlch me nau (Cast analysis) Phan tich thanh phan hoa hoc cua m~u d~i dien cho rieng cua ho [ISO 16020: 20051 me nau do nha san xuat thuc hi~n thea qui trinh 6 .3..1 7.3.3.TCVN 1651-1 = 2008 Steel and iron .1 7.1 Sn - £)9 I~ch chuan doi voi n gia tr! rieng Gia tr! rieng Xi 4 Thuat ngu va dinh nghia Tleu chu§n nay ap dI:Jn9cac thuat ngli va djnh nghia sau: 4.3.3. 8.0.1 7.3. . Steel for the reinforcement and prestressing of concrete . voi d9 gian dal kh6ng Rm RpO.Ph§n 1: Thep thanh.8.2 % . li$t Ky hi~u A5 Agt An Mota f)9 gian dai tU'dng doi sau khi dUt f)9 gian dal tong ling voi II!C Ion nha~t Di~n tfch mat cat ngang danh nghia f)uong kfnh danh nghia cua thanh Gia tr! d~c tn.1 11.2 ty I~ 11.1 11. 8. tieu chuan nay dU'c.1.3.Sampling and preparation of samples for the determination of ISO 14284:1996.3.8.1c ke trong Bang 1.1.2.2.3.Part 1: Reinforcing bars.Lay m~u va chuan b] m~u de xac dinh thanh phan hoa hoc).

Nfiu khong c6 su thoa thuan khac. sa 4. thanh dL19C tien la 6 m hoac 12 m.3 Gia tr] d~c tnmg (Characteristic value) Gia trj xac xuat qul dlnh vaj gia thiet so Ian thlt la vo han [ISO 16020:2005} CHU THiCH 1: TLfong allong vC1i vung phfm b6" dll<. khoi IltQng 1 m chieu dai va sa! It?ch cho phep dL1Qcneu trong Bang 2.mg theo chieu dal co th~ dU<.2 H~ thong chCmgnh~n (Certification scheme) H~ thong chLtng nhan liim quan den cac san pham.J'phan lo~i cac tinh chat dec cua thep lam cot be tong can c(( vao gia tri ve ty 1$gioi han ben keo voi Agt gioi han chay cOng nhu de. Theo thoa thu~n gilJa nha san xuat va ngL1aimua. 4. cac qua trlnh san xuat hay dich vu theo nhG'ng tieu chuan va qui d!nh rieng va co Cling phuong phap tien hanh. Khi co su thoa thuan giua nha san xuat va ngU'Oimua. sai I$ch cho phep ve khoi Iltc.mg nhll gia tr] d~c trtlng trong m9t s6 trllong hop. 7 . Chieu dai cung cap cua cac . 4.TCVN 1651-1: 2008 4.'cthay the bang dung sai dL1ang kfnh. Chieu dal cung cap phai dUQc thoa thuan giva nha san xufit va nguoi mua.~ t~ danh nghia dU'<. thi sal I$ch cho phep cua chieu LfU dai cung cap nr xUdng can la +100 10 mm dU'Qccung cfip dl/Oi d~ng cuon hoac thanh. hoac As.lc dinh nghia trong ISO 3534-1.ch cho phep Thep thanh tron tron c6 dltClng kfnh danh nghia den Ian han 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng thanh. " CHO THlcH 2: Gj.5 Phin tich san phim (Product analysis) Phfm tfch thanh phan hoa hoc dllQc tien hanh tren san pham [ISO 16020:2005] 5 Kich thltdc.> gian dai dUQc do bang CHU THiCH: Xem Bang 5. co th~ sa dl:'ng cac thanh thep tron tron c6 dL1ang kfnh danh nghia khac voi dltClng kfnh neu trong Bang 2. o mm.4 Cap d9 deo (Ductility class) SI. khoi hrqng 1 m chieu dai va sai I.lc dl. Klch trnroc.

"

_""

TCVN 1651-1: 2008
Bang 2 - Kich thllac, khoi h19ng 1 m chieu dai va sai li1ch cho phep Duong kinh thanh danh nghia
d mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

Di~n tleh m~t cat ngang danh nghia
An
a

Khoi h/qng 1 m chleu did Yiu cau b
kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,85 4,83 6,31
I

Sal I,ch cho phltp
% ±8 ±8 ±S ±S ±5 ±s ±5 ±S ±5 ±4 ±4 ±4
I

C

rnrrr'
28,3 50,3 78,5 113 154 201 254,5 314 380 490,9 615,8 804,2

28
32 36 40 a An
b
C

i
X"

1017.9 1256,S

7.99 9,86

±4 ±4

= 0,7854

Kh6i IU'Qngtheo chieu dai

= 7,85

X 10-3 X An

Sai s6 cho phep 06i v~i mc)t thanh dan.

6

Thanh phan hail hec

Thanh phan hoa h9C cua thep, al1~Cxac ainh bang phan tlch duc, phaj phu hop voi Bang 3. Sl,I'sai khac cua vi$e phan tfch san ph§m lien quan den vj~e phan tfch due dl1CJcqui ,dinh trong Bang 3 va neu trong Bang 4.

Bang 3 - Thanh phdn hOB h9c dlfcl vao phin

tich

me nau -

Gia tri Idn

nhat tinh b~ng phan tram khoi ILtqng
Miic thep
CB240-T CB300-T C Si Mn

P
0,050

S
0,050

N -

-

-

-

8

TCVN 1651~1:2008
Bang 4 - Thanh ph'" hoa hoc dlfa villo phin tlch san phim - Sai s6 cho philp
cua phan tich san phim tinh theo phan tram kh6i Ilfqng Cae nguyen to' Gia tr] Ion nhat qui dinh trong pMn trch ~I Bang 3 % P S
~O,05 :>:0,05

Sai s6 eho phep cua phin tich san phim tLt eae 9101 han qui djnh cua phin tich duc t~i Bang 3
% + 0,008 + 0,008

7

ce tinh

7.1 DC?ben keo
Vi~c thlr keo phai dllc;:tctien hanh phD hc;:tp 8.1. voi V~t li~u phai phu hop vol cac yeu cau va d~c tinh d¢ ben keo qui dinh trong Bang 5. Trang tieu chu~n nay (neu kh6ng co gia trt nao khac), gia tri d~c tnlng la gioi han dlloi hay giai han trsn rna 90 % (1 - a = 0,90) cac trlfong hop co 95 % (p = 0,95) cac gia trj tl/ang ang IOn han hoac bang gio; han dllOi, hay nhe han hoac bang gioi han tren. f)jnh nghTa nay la mllc chat Illang dai han cua san xuat. Neu kh6ng xuat hit?n hit?n tllQng chay, gioi han chay qui lIac 0,2 % (RpO,2) phai dllc;:tcxac djnh.

7.2 Tinh uon
Sau khi thatheo 8.2, cac thanh thep kh6ng dlfc;:tcgay, ran nat c6 the nhln thay bang rn~t thlldng. Bang 5 Gia tr! qui dinh cua gldl h~n chiy trin LOi\li thep R.H
MPa

09 ben

keo
Tfnh chat dec GI6 trj qui d!nh cua Rm/R.H Nho nhat 1,46 A5 Nho nhat
20

Gia trj qui djnh cua gidi h,n ben keo Rm
MPa

Gia tr! qui djnh cua d9 glan did

%
Agt

Nho nhat
CB240~T CB300~T 240 300

Nho nhat
380 440

Nho nhat 2

16

8.1 Thltkeo
Thlr keo dU'c;Jc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9

_

L_

... -_

~

TCVN 1651-1: 2008
8§ xac dlnh d(> gian dill sau khi dUt, A5, chieu dal cll ban dau cua m@.uthti phai b~lng 5 Ian dU'ang kinh danh nghia. f)§ xac dinh 0(> gian dal tong ling voi hfc Ion nh§t, Agt, phal danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua m@.uthLr. Khoimg each gilla cac dau /8 20 mm, 10 mm hoac 5 mm tuy thu9c vao dU'ong kfnh thanh thep,
f)~

xac dlnh cac tfnh chat keo, phai sti dl:mg di~n tfch mat cat ngang danh nghTa cua thanh thep,

8.2 Thlt uan
ThLt uon olfc;1c tien hanh phu h<;lpvai ISO 15630-1. Mau thii dU<;Ic uon den g6c tll 160
0

va 180

0

bang goi uon dllgc qui dinh trong Bang 6.

Bang 6 - Ollbng klnh gai uon dung cho thlt uan
Kfch thlloc tfnh bang milirnet

OU'Cfng kinh danh nghia

OU'bng kinh goi uon
(Ion nhat)
a. b

d
~40
a

2d

Neu co S1,f thea thuan giiia nha san xuat '/3 ngt.ti1i rnua c6 th~ sti dl)ng {ludng

kfnh g6i u6n I"n han.
b

fJoi vOi du'ang kfnh Ion han 40 mm, dllang kfnh g6i u6n trong thii u6n phai dllQC

thoa thu~n gilra nha san

xuat va ngllai mua.

8.3 Thanh ph'n hoa h9C
Thong thlldng, thanh pMn hoa hoc dl1<;1C dinh bang cac phLfdng phap quang pho. xac Khi co tranh chap va phU'ong phap phan tich, thanh phan hoa hQC phai dU'Qc xac dinh bang phLldng phap tronq tal thfch hop dL1Qcqui dinh tal m9t trong so cac Tieu chu~n quoc ISOfTR 9769.

te dll<;lC li~t

ke trong

9 Ky hi~uqui lICfc
Trong tieu chuan nay, cac thanh thep tron tron phld dll<;lCkY hi~u qui U'oc theo thCttvsau day:

a) thep lam cot be tong:
b)

s6 hi~u

cua tieu chu~n nay:

c) auang kfnh danh nghTa tinh bang rnilirnet theo Bang 1:

d) loai thep.
vi Dl,J: Thep

c6t be t6ng TCVN1651-1

- 12 CB240-T.

10

3. leal thep. 11.1 Qui dinh chung Chlmg nh~n va kiem tra thep e6t be t6ng phai dl1c.2 H. Khi co su thaa thu~n gilia nha san xu at va ngllOi mua thi eo the slt dvng 11. 11.2 Pham vi lay miu va thti nghi.3.2. Thanh phan hoa hoc (ph an Uch me nau) phai dll<. dLJang kfnh danh nghTa.3.m De thlt nghi$m phai phan chia 16hang eung cap thanh cac 16thlt VClikh6i 111gng Ion nhat la 50 tan hoac m9t phan ella no.lCthuc hi~n theo ISO 10144.c trU'ng 11.lCt6 ch(fc va thl/C hi~n thea sl/ thaa thuan gilia nha san xuat va ngl1ai mua cO xet den cac qui djnh quec gia clla nl1ae mua hang.3.lngcua m¢t h~ thong ehlmg nh~n dlf<.n cua vi.1C tlt cac 16thlt nhu sau: lay a) hai m~u thlt nr cac thanh khac nhau de thlt thanh phan hoa h9C (phan tlch san ph§m).3.3.2. 11. 56 hieu cua tleu chu§n nay.2 Thim dinh cac gia tr] d. M6i m¢t 16 thLt phai baa gam cac san pham cung m9t loal thep va cung duang kinh danh nghTa dlfgc san xuat tll' mot me nau. 11 E>anh gia 51/ phil hc. 11 .1 Qui djnh chung Cac dieu khoan lien quan den ban chat. thong chung nh.le thuc hi~n: a) theo m9t h~ th6ng chlmg nh~n do mot co quan ben ngoai giam sat.1 T6 chuc Cac phep thlt phai dll<.2.3.3.TCVN 1651·1: 2008 10 Ghi nhan M6i b6 thep phai c6 m(lt nhan ghi ten nha san xuat.c cung cap d(jc bi.3 Phep thti chap nh. Nha san xuat phai khimg djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thLt trang 16thLt dLt9c lay tlt me nau. pham vi va danh gia cua cac phep thlt chap nhan va vj~ceung cap leal thep lam cot be t6ng kh6ng phai la d6i tl1c.fp 11.lc c6ng bo trang baa cao thLt nay.lCneu t~i 11.t 11.n Trong trl1ang hop theo m9t h~ thong ehlmg nh~n thl vi~c chlmg nh~n va kiem tra phai dlfc.3. Cac m~u thlt dllc. Phep thlt chap nhan va vi~c cung cap d~c bi$t phai dl1<. 11. 56 elsa me nau hoac cac 56 li$u eo lien quan den cac phep thLt va ten cua rnroc san xuat.2 va 11.1C tnuc hi~n thea 11.3. hoac b) theo m9t phep thLt cua vi~c cung cap d~c bi~t.

95) voi X8C suat 90 % = 0. ".2. voi n = 15 va tY I~ hong 5 % (p = 0. m15 - 2. Trong trlldng hop nay cac thanh khac nhau trong 16 thli.3.90). xem 11.33 x S15 ~ h.2.2 Ki~m tra theo diu hi9U lo. qui djnh.1) tLt cac thanh khac nhau d~ thLt !fit ca cac tfnh chat khac dl1<.3.3.93 x seo > trong d6 Jk tY I~ hong (4) bang 5 % (p = 0.3.a = 0. 11.1 Ki~m tra theo dau hi+u dinh htqn 9 80i voi cac tfnh chat d'Lf<.90).95) voi xac 1. 12 . doi voi n = 60 va suat bang 90 % (1 . S15 (voi = La thLt phu hop voi cac yeu C8U nau dh~u ki~n neu dtIoi day thoa man tat ca cac tinh chat.3.33 la gia tr! cua chi 56 chap nh~n k. Nau k' ~ phai thLt 45 mau tj~p thee lay tlt (n = 60). 15). (voi n = 15).'C xac dlnh tCt cac kat qua thLt s~n c6.3. m15 Xi.2. 11. k.i trLr Khi cac tlnh chat thLt dl1QCqui dinh nhll gia tri Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac kat qua dtIQc xac djnh tren 15 mau thLr phai thoa man cac yeu cau cua tleu chuan san pham. Trong trLJdng hop nay 16 thLt dLfQcdanh gia 103thoa man cac yeu cau. I(Xj -mlsY 14 (2) Neu dieu ki$n neu tren kh6ng dl1Qc thoa man thi chi 56 k' = m15 fk 515 (3) dLf<. c) sai I$ch chudn.· :~' _. nhll v~y c6 t6ng so 60 kat qua thLt La thli dtIQC coi 103thoa man cac yeu chat: C8U n~u dieu ki~n neu dtIoi day dlf9C thoa man voi tat ca cac tfnh mao -1. (1) trong d6 h la gia trj d'~c trllng (1 .3 Danh gia cac ket qua 11.3.2. 2 thl phep thLt c6 the tiep tuc.93103 gia tr] cua chi so chap nhan.'cqui djnh trong tieu chuan nay." TCVN 1651-1: 2008 b) toi thi~u 15 m~u thlt (neu thich hop thl lay 60 mau thLt. b) gia tr] trung blnh.a 2. cua 15 mau thLt (n n = 15).'C d'jnh h1cac gia tr! d'~c trLlng thl phai xac djnh nhiJng gia tr! sau: qui a) tat ca cac gia tr! rieng.__ .

3. e) cac ket qua thlr. 13 .3. e) Nha san xuat phai n¢p mgt Ian de kiem tra thanh phan hoa h9C (Dieu 6).1C thoa man. L6 thlr thoa man cac yeu cau neu co nhieu nhat 2 trong so 60 ket qua kh6ng thoa man cac Oiau ki~n nay. 11.3 Kiim tra cae gia trj nho nhatlld'n nhal dllQc qui dinh Cac phep thlt phai dlJ\'lCtien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung met me duc phai thu9c m9t nhom.3 Thanh ph'n hoa hqc Ca hal mfiu thLt phal phu hop vai cac yeu cau cua tleu chu§n nay. Cac mqt ket qua thlt nao kh6ng thoa man cac yeu C8U thi co the tien hanh thlr lal theo mqt ban bao cao ket qua tha nau len rang cac san pham cung cap thoa man hQC dllQc qui cljnh trong cac £lieu 6 va fJieu 7 va cac tfnh chat hoa hQC va co mqt ban khang alnh rang cac yau cau khac cua tieu chuan nay cOng dllc. c) Thai gian thlt. 11.!n. c) Moi me nau phai tien hanh phan tlch duc mfw phai allCJClay thea ISO 14284.rang hop nay phai thlt 45 mfiu thlr tiep thea tlr cac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y S6 c6 tong s660 ket qua tha. b) Chi tiet mac (tren the.4 Bao cao thiinghi~m Bao cao thlr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau: a) Ky hi~u thep lam cot be tong theo tieu chuan nay.3. 11. Clf 50 tan hay m9t phan cua n6 phai tien hanh m9t Ian thLt keo va met Ian thlr uon I tha uon I~i cho m¢t loal dllang kfnh.2. thoa man cac gia t~ yeu cau theo Bang 6 va cac tfnh chat thLt u6n I thlt b) Moi ket qua thlr rieng phai uon ''ili t'ili 7.).3. v.v . Trang tn... d) Neu bat ky TCVN 4399. d) Kh6i IlIQng cua 10thlt.TCVN 1651-1: 2008 Cac phep thlr c6 th~ tiep tuc khi nhieu nhat e6 hai ket qua kh6ng phu hop aieu kil.2. son.

TCVN 1651-1: 2008 ThU' ml. Tleu chuan hoa va cac hoat d9n9 c61ien quan .Vocabulary (Thep dung lam cot be t6ng va duc bf:J t6ng dl/ itng II.Vocabulary and symbols .lc tid li~u tham khao [1] ISO 3534-1. Steel for the reinforcement ky hi~u .Ph§n 1: Cac thu(lt nga thong klJ va cac and prestressing of concrete .IC-Til vl.Tuvvng chung 14 .Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong kfJ .Ing ) [3] TCVN 6450 (ISOIIEC Guide 2).Til vl/f1g va thu?t nga xsc suat chung) [2] ISO 16020. Statistic .

.

.

.1 TIEU .TCVN . CHUAN Quae GIA TCVN 1651-2 : 2008 Xuat ban liin 1 THEP COT BE TONG PHAN 2 : THEP THANH VAN Steel for the reinforcement of concrete - Part 2 : Ribbed bars HA N(U -2008 .

.

! TCVN 1651: 2003 thay the cho TCVN 1651: 1985. . Phan 1 : Thep thanh trim tron: Phan 2 : Thep thanh van. TCVN 1651-2: 2008 dliQC bien 50~n tren co 5d ISO 6935-2: 2007. Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1. . de nghL 89 Khoa hoc va Cong nghE. JIS 3112: 2004 va GB 1499:1998. T6ng cue Tleu chu§n £)0 lliang Chat ll1Qng cong bo. TCVN 6285: '1997. TCVN 1651-2: 2008 do Ban ky thuat tieu chu~n TCVNfTC 17 Thep bien 50~n.---.~--.2000): Llioi thep han. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan..TCVN 1651-2: 2008 Ldin6idau TCVN 1651-2: 2008 thay the cho TCVN 6285: 1997. TCVN 6286: 1997. 3 .

.

ep thanh van.IOngray xe Ilta. n Tleu chuan nay khong ap dl:mg cho thep thanh van dLl<..Tong ve phuong phap phfw ttch hi~n co). Ky hi~u cu6i cung "V" 18viet uit cua tt. Ba chu 56 tiep iheo th~ hi~n gia trj qui c!jnh cua gibi holmchay tren.10 d'l.la ISOITR 9769: 1991 Steel and iron . tllt:(J Jd Ca3DO-V. ap dl:lng phi€m ban dLl«.Review of available quan tren esc ky hi~u bang ch(1).lng chu ba tlidL.Yeu cau ky thuat chung khi cung cap. nr thanh pham nhLl thep tam hay Cac tal li~u dLloi day ta rat din thiet doi voj vi~c ap dl:lng tieu chuan nay.. Doi voj tal li~u c6 ghi nam cOng bo. 80i vai tai Ii$u khong co narn cong bo. ap dunq phlen ban mCli nhat (k~ ca cac slta d6i). TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992). ISO/TS 4949 Steel names based on letter symbols (Ten thep dl.fC cung cap d d. CUllY lIyll~ SilO xuat hra chon. l. methods of analysis (Thep va gang . : 2008 2 Xuat bim Ian 1 Thep cot be tang - Phan 2 : Thep thanh van Steel for the reinforcement Part 2: Ribbed bars of concrete - Tleu chu§n nay qui djnh yeu cau kY thuat cho thep thanh van dung lam cOt trong cac ket cau be tong.fCan thilng.:'C neu. C84DO-'v'. Certification scheme for steel bars and wires for the reintorcement (Hft thong chUng nh~n doi vo! thep thanh va day dung cho kef diu cot be tong).TIE u e HUA N ~ Quae GIA TCVN 1651 .fC che t<.mg thilng. 5 . Tieu chuan nay ap dl:lng cho cac thanh van dLl<.olIe: L<. CHU THicH: Chu "CB" c!au tien la viet tat cua ttl cot be tong. of concrete structures ISO 10144.mg cho cac thanh van danq cuon va cac san pham d'Ll<. Tieu chuan nay cOng ap dl. CGGOO-V.IU Jv ni-Ia Tieu chuan flay ap dl. Thsp va SilO ph§m thep .

Phl10ng phap thlt . thanh 4. Steel and iron .1.11.1 12.Phan 1: Thep thanh. 9. wire rod and wire (Thep dung Jam cot be tong va be tong dlJ (fng Ji/C.3. k. 8ieu 6 - t.Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Thep va gang .1 12.TCVN 1651 2: 2008 M 150. 8ieu 6.3.3. £lieu 10.2.1 8. 9.3.Test methods Reinforcing bars.3.1 8.14284: 1996. 14.9. tr] trung oinh cua n gia tr] rieng 4. £lieu 6 8ieu 5.1 12. 8ieu 6 12. d6 d9 a f3 6 . 3 Kyo hi~u Cac ky hi~u sLrdunq trong tieu chuan nay dl1Qc li~t ke trong Bang 1.2.3. 9. . Steel for the reinforcement and prestressing ad XBC ajnh thanh phen hOB hQC). day th~ng va day lam cot be tong).1.2.1.15. voi d9 gian dai kh6ng ty 1$ Rm RpO.1 mrn2 tlch m~t cat ngang danh nghia mm mm mm BU'Ocgan 8L1ong kinh danh nghi'a cue.3. £lieu 6 4.9.10.2.1 4.3.9.2.2 E~ fk Chu vi gan Gis tr] d~c tnmq qui d!nh Di~n tfch gan tL1dngdoi Chi so so sanh Gil.2 %. £>ieu 6 12.3.2.1 12.Part 1: of concrete .3.12. 11.2 Sn Xi - £)91~eh chuan doi vol n gia tr] ri€mg Gia tr] rieng Gc.3. Ky hi~u a A5 Agt An c d adn vi mrn % % Chieu cao gan Mota 89 gian dai tl/dng doi sau khi dUt £)9 gian dal tong ling voi hIe Ion nhat Di~n eh!u vi~n din 4.Lay mau va chuan b{ mau ISO 15630-1.9.3 4. Dieu 6 8. k' mn n ReH MPa MPa MPa s6 gi8 tr] rieng Giei han chay tren Gioi han ben keo Gioi han ehay qui L10e0.1 8.3.2.c nghieng canh cua gan ngang Goc tao boi true cua gan ngang va true thanh thep van >.1 Elieu 5.1 8.

Agt ve ty I~ gioi han ben keo voi hoac A5• 4.li dj~n cho me nau do ngLtai san xuat thuc hi~n theo qui trinh rieng cua ho [ISO 16020: 2005] 4.1 Phin tich me nau (Cast analysis) Phan tich thanh phan hoa h9C cua mau di.lng nhll gia tri d~c tnmg trong m(>t 56 tn. 4.2 H.rang hop.rc sa dl. CHU THlcH 2: Gia tri danh nghTa dllc.3 Gis trj d~c tnmg (Characteristic value) Gia tr] xac xuat qui djnh vC.lng cac thuat ngli va d[nh nghTa sau: 4.4 Loi (Core) Phan mat cat ngang cua thanh khong chUa cac gan d9C cling nhu cac gan ngang CHU THlcH : Phu hop vOi ISO 16020: 2005.5 Cap de.6 Gan d9C (Longitudinal rib) Gan lien tuc deu d~n song song voi true ella thanh CHU THicH : Phu hop voi ISO 16020: 2005.igia thiet s6 Ian thlt la vo han [ISO 16020: 2005] CHU THICH 1: TltOng dllong vOi "vung phan b6" dllQc dinh nghTa trong ISO 3534-1. 7 .deo (Ductility class) Sl/ phan loai cac tfnh chat deo ella thep lam cot be tong can clf vao gia tr] gioi han chay cOng nhLt d¢ gian dal dl1~c do bang CHU THicH : Xem Bang 6. thong chUng nh~n (Certification scheme) H~ thong chUng nhan lien quan den san pham. cac qua trinh san xuat hay dich vu theo nhflng tieu chuan va qui d[nh rieng va co cLIng phl1CJng phap tien hanh 4..TCVN 1651-2: 2008 4 Thuat ng((v3 dinh nghia Tieu chuan nay ap dl. 4.

4.THicH: Phu hQp vol ISO 16020: 2005.8 Phan tieh san phim (Product analysis) Phan tlch thanh phan hoa hoc dllc.7 Di~n tich m~t e~t ngang danh nghia (Nominal cross-sectional area) Di~n Uch mat cat ngang tLldng dllClng vol di~n tfch cua m¢t thanh tron tron c6 cung dl10ng kfnh danh nghia CHO THlcH : Phu hop vol ISO 16020: 2005.1cao song song val true cua thanh CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1.12 Chu vi khong co gan (Ribless perimeter) 'Lfi T6ng cac khoang each doc theo be mat 16i gilia cac Oiem cuoi cua gan ngang cac hang ke nhau d119C do nhu la hlnh chieu len mat ph~ng vuong g6e voi true cua thanh CHU THlcH : Phu hcp vdi ISO 16020: 2005. 8 .1ctien hanh tren san pham [ISO 16020: 2005] 4.11 SlICte gan (Rib spacing) c Khoang each giua cac tam cua hal gan ngang ke nhau alfc. chia cho chieu did nay va chu vi danh nghia CHO. CHU THlcH 2: Phu hop val ISO 16020:2005. 4. 4. CHO THlcH 2: Phu hQp val ISO 16020: 2005. 4.TCVN 1651-2: 2008 4.n tieh gan btdng doi (Relative rib area) fR Di~n tlch cua tat ca cac gan ngang trong m¢t chieu dal da xac dlnh tr€m be mat vuong g6c voi true doc cua thanh thep.10 Chieu cao gan (Rib height) a Khoang each tlt di~m cao nhat cua gan den be m~t cua 16idl1Qc do theo phlldng vuong goc voi true cua thanh thep CHU THicH 1: Xem Hinh 2.9 Oi.

5 Kich thltcJ:c.JC e do dg cua gan ngang CHO THICH 1: Xem Hinh 2. c6 th~ sa df:.lngcac lo~j thep van e6 dllang kfnh danh nghTa khac voi dllang kinh nau trong Bang 2.:lCneu trong Bang 2. 9 .JC tren mat ~t vuong goe voi tl1.13 Gin ngang (Transverse rib) Phan 16ilem cua thanh vuong goe hoac xien goe so voi true doc cua thanh CHO THlcH : Pht'J hop vai ISO 16020: 2005. 3 va 4. CHU THlcH 2: Phu hQp vai ISO 16020: 2005. CHO THlcH 2: PhD hQp vai ISO 16020: 2005.15 G6c nghiing eua gan ngang (Transverse-rib inclination) f3 G6c giiia gan ngang va true doc cua thanh CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. khoi IlIQng 1 m chieu da! va sal I~eh eho phep dllc. Thea thaa thu~n giU'a nhi:! san xuat va ngllai mua. Kich thlloc.TCVN 1651-2: 2008 4. Ion hen 10 mm dl1Qc cung cap dLtOid~ng thanh.14 09 nghieng canh a cua gan ngang (Transverse-rib flank inclination) G6c giLta m~t ben cua m¢t gfm ngang va 00 m~t 16ieua thanh dl/<. 4. 4.khoi h/c.1ng1 m chieu dai va sai I~ch cho phep Thep thanh van c6 duang kinh danh nghia dgn 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng cuon hoac thanh.

Phai co ft nhat hai hang gan ngang phan be deu xung quanh chu vi cua thanh.f thoa thuan giiJa nha san xuat va ngllai mua.TCVN 1651·2: 2008 Bang 2 .00 2.86 I Sai I~ch cho phep % ±8 ±8 ±6 ±6 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 j d 1 964 i5.617 0. khoi htc.t c~t ngang b Khoi h/qng 1 m dai mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 ! Yiu C3U c An rnm' 28. 6 Yiu cau va gin Thanh thep van phal co cac gan ngang.lngtheo chieu dai 7.9 1 257 kg/m 0.lng 1 m dai va sai I~ch cho phep DlIong kinh danh nghia thanh a d Di~n tich danh nghia m.99 9.3 78.31 7. tnr vung ghi nhan. b An 0.:c4 trim a £)lIang kfnh 100n hem 50 mm phai co sl. cac gan d9C la kh6ng bat buoc.85 4.85 X 10-3 X An d Sai lech cho phep d6i vO'imot thanh ddn.888 1.84 6.785 4 X cf c Khoi ILlc.395 0.21 1.1 491 616 804 1017.3 50.222 0.42 . 10 . Sai I~ch cho phep tt:mg thanh phai 13 ±4 %.Kich thlldC.58 2. Cac gfm phai phu hop voi nhiing yeu cau neu trong Bang 3.47 2.5 113 154 201 254. Neu co SI! thea thuan khac thi sai It}ch cho phep cua chieu dal cung cap tu XLtdng can 18 + ~oomm.5 314 380. Cac gan ngang trong tUng hang phai dLtQc phan be deu d~n tren toan be?chieu dai cua thanh. CHO THlcH: Chieu dai cung cap thong thLlO'ng cua cac thanh th~ng 1312 m. = = Chieu dal cung cap phai dLt~c thoa thuan gilla nha san xuat va ngLtai mua.98 3.

. d < 10 0. nho nhat SlIoe gan.5d:5.::0. O. Tat ea 35°5 j3:5. Ion nhat Tat ea a~45° a~45° 1:~: Tat ea - O.Thanh thep v~n ~Xac djnh hinh d~ng 11 " -_-" _. C5 1.25d1t Yeu eau ve cac thonq s6 ella gan co th~ dllde qui dinh theo SlI thoa thuan gilra nha san xuat va ngllai mua vi du nhl1 bang di~n tfch gan tLJdng d6L Vi~e do cac thong 56 ella gan phai dllCic tien hanh phu hcp voi ISO 15630-1. C Gin co chiau cao khong d6i Gin hinh hlBi liem a.7d O. a Chu vi kh6ng co gan.05 d Q.15d CHU DAN: 1 Gan d9C 2 GEIn ngang Hinh 1 .065d O.7d C 5 O.5d 5 d ~ 10 5 C5 O. 90° 35°.5d:5.5d C:5. 0. Cac kfnh thuoc xac dinh hinh danq cua gan trong Bang 3 dl1CiC me ta tren Hlnh 1 d8'n Hinh 4. Tat ea 6:5.Yiu cau va gin £luang kinh danh nghfa d mm Chieu eao cua gan. Khi eo gan d9C thl ehieu eao cua gan kheng dl1ge VLf¢ qua 0.ad £>9 f3 nghi€mg ella gan ngang.Od 0.. 750 j35 8(> nghieng canh ella gan ngang.TCVN 1651~2:2008 Bang 3 .

M.t cat A-A eua Hinh 1 Hinh 3 .TCVN 1651-2: 2008 CHO DAN: 1 Gfm 2 SU chuy~n doi thea hinh tron Hinh 2 - D9 nghiing canh clia gan.Vi d\l va thanh khong xoan viii cac gan thay d6i d{>nghieng theo true d9C 12 . a. a . va ehieu eao gan.

mg cac gia tr] va cOng thCtc CEV khac khi co 51! thea thuan clIa nha san xuat va ngltOi 51! thoa mua. 1-.. co th~ dU'c. Mo._ HJnh 4 - Vi dlJ va thanh khong xo'n vdi cac gan ngang co chiau cao khong dc5i (P = 90°) 7 Thanh phan hoa h9C Thanh phan hoa hoc cua thep. Ti va Zr.80 1.1P kim..55 C6 th~ sa dl. Cr.TCVN 1651-2: 2008 <: -1-.040 0. Cu va Ni la phan tram khoi Il1I.050 0. V.80 0. dl1c.Thanh phan hoi h9C .29 0. Nb. Bang 4 .1e tfnh bang eong thCte: Mn (Cr+V+Mo) + C EV = C + 6 5 (Cu+Ni) + -'------'15 (1) Trong do: C.lng cac bon. 13 .'exac dlnh bang phan tfeh me nau.Ingella cac nguyen to trong thep.- - - 1-'- ~ . Ni. b cac nguyen t6 hc.040 csv0. Sai I$eh eho phep khi phan tieh san ph§m so voi phan ttch me nau dl1c.55 0. Mn. V. Cr. CEV.56 0. phal phu hc.lPvoi Bang 4.040 S 0.61 1. nhll N.1e dlnh trong Bang 4 va neu qui trong Bang 5.1c them vao khi eo thuan cua nha slm xuat va nguai mua. Mo.040 0. £llIdng IlIc.050 0.32 Si - Mn P 0.trin cd Sd phin tich me nau Gill trj Ian nhat tinh b~ng phan tram khoi ILfqng Macthep C8300-V CB400-V C8S00-Vb a CB 0. dL!l. Cu.

1. xac suat la 90 % (1 . han dl10i nay.ch cho phep cua phfm nch san ph5m voi cac gioi han qui djnh cua phin ttch me nau tilli Bang 4 % +0.05 :5 0. han cua pharn vi dung sai thong ke vo.05 +0.Thanh phan hoa hoc trim co sa phan tich san ph~m . gia tr! d'~c trllng (nt3U kh6ng e6 gia tr! nao khac) thap han hoac eao han gio. hay bang hoac duoi g. Trong tieu ehu~n nay.25 Si :5 0. tien V?t li$u thLr phai phu hop vo.65 Sai U. han cua hoat d9n9 san xuat.25 C >0.90) rna 95 % (p = 0.nh nghTa nay c6 lien quan toi muc chat ILI<.Sai I.TCVN 1651-2: 2008 Bang 5 .1 ce tinh £)Q ben keo Tha keo phai d'l1<.65 P S :5 0.a = 0.O8 + 0.O3 +0.008 + 0.ch cho phep cua phan tich san phim tinh thee phan tram khai Illqng Nguyen tei Gia tr] Ion nhat qui dinh trong phan tlch me nau t'lli Bang 4 % ~0.95) cac gia tri la bang hoac tren gio. han cao han nay tlldng Ctng. cac yeu eau ve 09 ben keo qui d!nh trong Bang 6.02 ±O.snge.008 Mn > 1.se hanh phu hop voi 9.05 8 8.06 ±0. D.55 :5 1.o. d 14 .

ran nCitco the nhin thay bang mat thu'Ong.2. -_-.. TCVN 1651-2: 2008 Gia tr] dije trltng Maethep eua gidi han ehay tren Gia trj dije trltng eua gi8i han ben keo Gia tr] dije trltng qui djnh eua de.lng d~ ki~m tra tinh chat ella thanh thep sau khi hoa gia.gUin did % R. S6 11I<. thanh thep khong dU'c.lngui dinh ve chu q ky Ung suat.lctien hanh phD hop vCfi9. 8.V CBSDD -v Theo thoa thuan gilJa nha san xuat va ngvoi mua co th~ lua chon de?gian dai As trong Agt• Neu khong co qui dinh rieng nen chon d9 gian dai (rng voi ILfCIon nhat Agt.. gioi han chay qui uoc 0. dai Lrng suat 2aa va Ung suat Ian nhat amax phal theo thoa thuan gilta nha san xuat va nguai mua tal thai di~m yeu cau va o~tmua. 8..3 CHO THfcH: Thli u6n I~i dllQ'c sli dl.1c hanh phu hop voi 9.2) phai auqc xac d!nh. Neu kh6ng xuat hi~n hi$n tlJQng chay.2 £)9 ben uon Neu nguai mua yeu cau thl tha uon phai dLf<..3 99 ben uon sau khi hoi gia Neu c6 yeu cau thl thlt d9 ben uon I~i phai dU<.2 % (RpO. tien Sau khi thlt.H Nho nh~t Rm Nho nh~t As Nho nha't Agt Nho nhat MPa MPa CB30D-V 300 400 500 450 570 650 19 14 14 8 8 8 CB40D . 8.4. Sau khi thlt. 15 ~.1C gay.: .4 99 ben moi Neu khach hang yeu cau thl nha san xuat phai minh chltng d9 ben mai cua san pham dira tren thl't mei ILfC doc true co kiem scat trong dai Crngsuat dao 09n9 phu hop vCfi9. cac thanh thep kh6ng dllgC gay.-. ran nUt c6 the nhin thay bang mat thuang..

thanh thep. 8e xac djnh d¢ gian da! tal h/C Ion nhat. tien De xac djnh d9 gian dai sau khi dUt.TCVN 1651-2: 2008 9 ThLr nghh~m 9. vaj dllClng kfnh Ian hem 50 mm. q Bang 7 .£)U'ifng kfnh gOi uon dung cho thu uon Kich thllOc tfnh bang miltmet Mac thep I £h/dng kinh danh nghia I d d CB 300 V £)ltdng kinh goi uon (Ian nhat) a. phai sl't dl. As.mg di~n tfch danh nghia mi(it cat ngang 9. 50 d CB 400 V s 16 16 < d ~ 50 d CB 500 V s 16 16 < d ~ 50 a ad. b Neu c6 sl! thoa thu~n girta nha san xuat va ngllCli mua c6 th~ sa dl)ng dllClng kfnh g61 uon Idn han. chieu dai ban dau cua mau phai bang 5 Ian dLtdng kinh danh nghia. 16 . b I s 16 3d 4d 4d Sd Sd 6d 16 < d 5.1C h~mh phu h9P voi ISO 15630-1. 9.1Cui dinh trong Bang 7. dllClng kfnh g61 u6n trong thl'r uon phai dll<.1 Thukeo Thl't keo phai dLlc. ea hai g6c uon phai dl1Qedo tnJOc khi bo tai. nr 160 0 va 1800 tren m¢t goi uon dl1c. G6c uon tnrcc khi gia nhi$t (hoa gia) phai toi thieu Ii:! 90° va g6e uon 19i phai t6i thieu 20°. Khoang each gilia cac dau la 20 mm.3 Thlr uon lal Thlt uon ICjli hai dltQc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. Agh phai danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua mau thl't. Mau thLt phai dLtqc uon trim m¢t g6i uon e6 p dLlang kinh dltQc qui dInh trong Bang 8. 10 mm hoi(ic 5 mm tuy thu9C vao dLlang kinh 8e xac djnh tfnh chat keo.1c thoa thu~n giila nha san xua't va ngllC1imua.2 Thuuon Thl't uon phai dLtQctien hanh phu h9P voi ISO 15630-1. Mau thlt phai dllQc uon den g6c cua thanh thep.

Khi co tranh chap ve phuong phap phan tich. neu 17 -..TCVN 1651~2:2008 Bang 8 . liE?t 10 Ky hi~u qui L(Cfc Trong tleu ehu§n nay.mg dlfong kinh goi dU'c. uon dung cho thlt uon I~i Kfch thlloc tlnh bang mlllrnet OltCfngkinh danh nghia d Dltdng kinh goi uon (Jon nhat) 5d ad 10d a.5 Thanh ph~n hoa h9C Noi chung. b d « 16 16 < d s.12 CB500 -v. thanh phan hoa h9C phai dlf<. 9. thanh phan hoa hoc dlfqc xac dinh bang cac phtlcfng phap quang ph6. sii dl.l thoa thuan gifla nha san xuat va ngUOimua.1C xac dlnh bang phuong phap trqng tal thfch hcp dugc qui djnh t~j m¢t trong so cac Tieu chu§n dl1c.lchoa thu~n gilta nha san xuat va nguoi mua.1c ke trong Isorrs 9769.4 Thllmoi Khi co yeu C8Uthlt mol phili dllgc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. VIDl. thanh thep van phai dtlge ky hiE?U uOc theo thir nr sau day: qui a) thep lam eeit be tong.Dltdng kinh go. b) so hiE?u ella tieu chuan nay.1 Ghi nhan len thanh thep Tat ea cac thanh thep deu phai dl1gc ghi nhan trong qua trinh can de chi ra: a) 10.1i thep: b) tim cua nha san xuat. e) dllong kfnh danh nghia Hnh bang rnillrnet theo Bang 2.~ L • . t b uon Ion han. 11 Ghi nhan 11.J: Thep cot be tong TCVN1651 -2 . d) toal thep. 9. M¢t so VI du ve cac h~ thong ghi nhan ella nhieu qucc gia dL1<. dllong kfnh goi uon trong thll' uon Ial phai N~u co sl.1C trong PhI:! luc A. 25 25 < a a « 50 Doi voi dllong kfnh Ion han 50 mm.

12.3. pharn vi va danh Qia cua cac phep thlt chip nhan ve vi$c cung cap la~i thep lam cot be t6ng khong phai la doi tl1Qng cua m9t h$ thong chUng nh~n dUQc neu tal 12.nay. Khi co 51! thoa thu~n giiia nha san xuat va ngLiOi mua thi co the sa dl:ln9 12. Nha san xuat phai khang djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thlt trong 16 thu.TCVN 1651-2: 2008 11.3.vdi khoi 11Igng khong qua 50 tan hoac mot phan cua 16 hang. Cac m~u thlt dU'QC tlr cac 16thlt nhir sau: lay a) hai m~u tha nr cac thanh khac nhau de tha thanh phan hail hoc (phan tich san pham).2.3.1C tLt me nau.2.2 £)anh gia cae gia trj d~c trLtng 12.1C thuc hi$n theo ISO 10144. cling dUdng klnh danh nghTa va dU'Qcsan xuat tlt m9t me nau.n Trang trudng hop thea met h~ thong chUng nhan thl vi$c chUng nhan va kiem tra phai dl1<. 18 . 12.phai baa gam cac san pham cling m¢t loai thep.2 Ph.dlt<.2.n cua vi.c cung cap d~c bii1t 12. duang kinh danh nghia. 12 Danh giii 51/ phil hqp 12.1 To chU'C Cac phep tha phai dl1Qc to' chuc va thuc hi$n theo SL.1 Qui djnh chung ChUng nhan va kiem tra thep cot be tong phai dugc thuc hi~n: a) thea mot h$ thong chUng nh~n do mc?tco quan ben ngoai giam sat.1 Khili quat Cac di~u khoan lien quan den ban chat.2 .2 H~ thong chung nh. so cua me nau hoac cac so Ii~u co lien quan den cac phep tha va ten clla nUdc san xuat.2 Ghi nhan b6 thep M6i b6 thep phai c6 m(>t nhan ghi ten nha san xuat. 12. Moi 16 thu.3. 12.2 va 12. cac qui djnh quac gia ella nuae mua hang.3. Phep thlt chap nh~n ve vi$c cung cap d~c bi$t phai dl1Qc thuo hi$n theo 12./ thaa thuan giCta nha san xuat va nguai mua co xet den .3.3 Phep thiichap nh. hoac b) thea m(>t phep tha cua vi~c cung cap d~c bi~t.3.3. Thanh phfin hoa hoc (phan tlch due) phai dLlQCcong ba trong lay bao cao thu. so hi~u cua tieu chuan nay.3. loai thep.m vi lay miu vii thlr De tha phai phan ehia 10 hang cung eap thanh cac 16 thu.3.

90). Trong trlldng hqp nay phai thli 45 mfiu tiep theo lay tlt (n cac thanh khac nhau trong 16 thll. m15 = 15).95) vo.93 la gia tr! cua chi so chap nh~n. (2) 2.1 Ki~mtra theo diu hi~u dinh lU'qng 80i vOi cac tfnh chat dvgc qui dinh la cac gia tr! d~c trlfng thl phai xac dinh nhling gia trl sau: a) tat ca cac gia tri rieng. suat bang 90 % (1 <l = 60 va tY 1$ hong bang 5 % (p = 0. doi voi n (5) trong d6 1. L6 thl! dllqc coi la thoa man cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl.3 Oanh gia cae ket qua 12.2. (voi n n = 15).3.3.TCVN 1651-2: 2008 b) toi thi~u 15 m~u thl't (neu thfch hop thl lay 60 miiu thl't.95) vai xac = 0.c = 0.1) tir cac thanh khac nhau d~ thl! tat ca cac tinh chat khac dvgc qui dinh trong tieu chu~n nay. la gia tr] d~c trlfng (1 .1cthoa man thl chi so k' = m15 -fk (3) 515 (4) cac ket qua thlt s~n c6.90). 2. Neu k' 2::: dVQC xac dinh tlt 2 thl phep thli c6 th~ tiep tuc. cua 15 miiu thl't (n b) gia tr] trung blnh. S15 (voi = L6 thli phu hop voi cac yeu cau neu dieu ki$n neu dLtOiday thoa man tat ca m15 - cac tinh chat.lCfiday dllQC thea man voi tat ca cac trnh chat: meo - 1. xac suat 90 % I(x. nhll v~y c6 tong 56 60 ket qua thli = 60).2 Kiim tra theo diu hi~u 'o~1i trlr' Khi cac tinh chat thlr dl1QCqui dinh nhu gia tr! Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac ket qua dll(.33 la gia trt cua chi s6 chap nhan k. xem 12.3.2. yeu cau.33 x S15 2::: It. 12. voi n = 15 va tY 1$ hong 5 % (p = 0.3.2.3. k.93 x S60 > I. 19 . Trong trlldng hop nay 16 thli dV~c danh gia la thea man cac yeu cau. 15).3. xi. -m Y 15 14 Neu dieu ki~n neu tren kh6ng dV(.1Cxac dinh tren 15 mau thlr phai thea man cac yeu cau cua tieu chu§n san pham. c} d{> I~ch chuan. 12.3. trong d6 It.2.

3. b) Ghi nh~m len thep lam cot be tong.3. 12. Trang trltong v hop nay phai thlJ 45 m~u thlt tisp thea tCtcac thanh khac nhau trong 16thlt nhu v~y se co t8n9 so 60 ket qua ttur.3 Thanh phan hoa h9C Ca hal mau thLr phai phu hop vbi cac yeu cau cua tleu chuan nay. La thLt thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trang 56 60 ket qua kh6ng thoa man cac dieu ki~n nay. d) Khoi lU'Qngcaa 10thlt. 12.3 Kiim tra cae gia trj nho nhat/lbn nhat duqc qui djnh Cac phep tha phai dU9C tien hanh nhu sau: a) Cac thanh cua cung m¢t me duc phai thuec mgt nhorn.3.4 Bao cao thu nghi~m Baa a) cao thLr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau: Ky hi~u thep lam cot be tong thea tieu chuan nay. b) Moi ket qua thlt rieng phai thoa man cac gia tr] yeu cau thee Bang 6 va cac tfnh cha't thll uon I thlt uon I~i tal 8.2.:1C lay thea ISO 14284. e) Nha san xuat phai cung cap m¢t ban bao cao ket qua thLt chUng to r~ng cac san pham cung cap thea man cac tfnh chat hoa hQC va Cd hQC duqc qui dinh treng cac £lieu 7 va £lieu 8 va m9t ban kh~ng dlnh r~ng cac yeu cau khac cua tleu chuan nay cOng dltQc thea man.2 va 8. hanh m¢t Ian thll keo Cu 50 tan hay m¢t phan cua n6 phai th~n va met Ian thll uon I thLr uon I~i cho m¢t loal dltong klnh. 12. c) Moi me nau phai til~n hanh phan tlch duc met Ian de kiem tra thanh phan hoa hoc (Dieu 7).:1poi dieu ki$n. Cac m~u phai duc.3. e) Cac ket qua thlt. c) Thai gian thlr.3.« TCVN 1651·2: 2008 ( Cac phep thlt c6 the tisp tuc khi nhieu nhat co hai ket qua kh6ng phu hc. 20 . d) Neu bat ky mgt ket qua thlt nao khong thoa man cac yeu cau thl co the tien hanh thli Ial thea TCVN 4399.

2 Mac nay phili bao gam: a) m¢t ky hi$u bieu th] 51! bat dau cua mac.1C tal trong khoang each kh6ng Ian hon 1.1B-M92. b) M¢t ehLt so cua cac g€m hoac vet danh dinh giLta cac gftn hoac vet khang trang thay. ism cot ba tong) JIS G 3112:2004.3 M¢t h$ thong s6 de nhan biet nVac san xuat va nha san xuat phc'lli sa dl:mg met trong cac phtJdng phap sau: a) M¢t chLt so cua cac giln hoac vet danh dinh gilta cac gftn hoac vet to hem (vf du: xem Hinh A.2.nh chuan doi voi thanh thap cac bon kh6ng hqp kim va tbep hqp kim thap bien difmg lam cot be tang) CAN/CSA G30. 21 .JC - Yeu cau chung) bars for concrete Standard specification for deformed and plain carbon-steel (Qui djnh chuan doi voi thanh thap esc bon khang h(Jp kim va bien dfijng lam cot be bars for concrete reinforcement (Qui d.2.Thap c6t be tong ASTM A615/A615M-06a.1).General (Thap lam cot be tang .5 m. b) m¢t h$ thong so de nh~n biet nha san xuat.2. Steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap lam cot be t6ng) Hot rolled ribbed steel bars for the reinforcement of concrete (Thanh thap van can Billet-steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap ph6i can nhd dung nong lam cot be tong) A.Weldable reinforcing steel .2 Vi dl) 1: H.n dan EN 100BO: 2005. A. Standard specification for low-alloy steel deformed and plain carbon-steel co the hEm dl1f. thong theo EN 10080: 2005 A. I~p A. c) Cac ehli so tren be m~t thanh thep. bao gam ca so cua nVac san xuat va so cua nha san xuat.Mac nay phili dL/<. d) Cac mac dVge danh dau hoac can cung vai m¢t chLt so cua cac gftn hoac vet danh djnh giLta chung.1 Moi thanh thep cot be tong phai c6 rnet mac de xac d!nh nha san xuat tren moi hang go3n.1 lieu chuin vi. GB 1499-1998. thong ghi nhan thap thanh viin A. Steel for the reinforcement of concrete . reinforcement tang) ASTM A706/A706M-06a.TCVN 1651-2: 2008 Phl) Il)c A (tham khao) Bon vi dl} vii h.

lc bieu th] bang m¢t chu so tu 1 den 9 theo Bang A.1).1. Etonia. Llt-thu-ni-a. XI6venia 4 5 6 7 8 9 Anh. Thuy Si 2 3 Phap. d) khi mac dVc. Vf du: xem Hinh A. Thuy' Di~n So Dao Nha.2. Hungary Y. Tay Ban Nha Xfp. (Vf du: xem Hlnh A.2. Bang A.4 M¢t ky hi~u chi ro ve mac nh. Hy Lap Cac nllac khac 22 .Ghi nhan nlldc san xuat Ten nlldc Oxtralia. Man-ta.:lcthi ky hi$u nhan biet Sl! bat dau cua mac phili baa gam hai g~1nhoac vet khong nhin thay dllc. Phan Lan.1).Jng cac gan ho~c vet to hon khong nhin thay dllc. c) khi cac chli so dll9c can len be mat cua thanh thep thl thi ky hi~u nhan biet 51! bat dau cua mac phai 51! bat dau cua mac phai baa gem m¢t chrt X hoac 0. Ha Lan.:lc can hoac d~p len be mat thanh thep thi thi baa gem hal mac girta m¢t c~p gan hoac vet danh nghia. (Vi du: xem kY hi~u nh~n biet Hlnh A. A.2.Vi dlJ A.1 . Lat-vi-a. C¢ng hoa Sec. A. b) khi phvong phap ghi nhan sa dl. ngo~i tnr b¢i so cua 10.n biet nhi san xuat (co str dlJng cae gin to hen) 51/ bat dau cua dau phal lei m9t trong cac ky hi~u sau: a) khi phvong phap ghi nhan sa dunq cac gan hoac vet to hon thl ky hi~u nh~n biet su bat dau cua mac phai baa gam hai gan hoac vet to hon lien tiap.:lcli€m tiap.TCVN 1651-2: 2008 Bat dau Nvac 50 4 Nha san xuat 5016 Hinh A. Ai-len. Na Uy.6 ChU' 56 cac nha san xuat phai bao gam m¢t hoac hal chrt 56 tlt 1 den 99. Ai-xo-len Dan Mach.5 NLfoc san xuat phal dlf<. Luc-xam-bua. xiin thong thllong gifta hai gin xiin to hen 1 ai.1). Xlovakla £)((c.1 . ss gin Ba Lan.

A.1 Cac thanh thep lam c6t be tong phai dLl<.1.1Cac d!nh bdi m¢t b¢ cac mac phan bi~t nhau dllgC can r5 net x len be m~t cua m¢t phal cua thanh thep de bieu th! cac h~ng rnuc sau theo thCt tv neu tlt A.3.3 Ky hi~u qui LJOC ve kich thutlc A r?p wang Loai thep U'ng vai chCt s6 qui Llac cua thanh (dLlong kinh danh nghTa).3. Ghi nhan cho tUng thanh thep lam cot be tong Cac thanh thep lam cot be tong phai chi r5 each ghi nhan nharn xac djnh IOCili thep theo Bang A.3.2 A.2 .3.4.1 A. Khong ghi nhan nau thanh thep dLl<.4 Vi dl:! 3: H~ thong thea JIS G 3112: 2004 A.--2 3 4 5 CHU DAN: 1 HU'ong dQc 2 3 4 5 Ky hi~u nhi:!san xuat Kfch thU'oc thanh Theo ASTM Loai thep Hlnh A.3.3. hoac chU W nau thanh thep dLl<. Moi nha san xuat phai xac dinh cac ky hi~u cua h~ thong ghi nhan cua minh.TCVN 1651-2: 2008 A.1 va ASTM A706/A706M-06a Khi xep hang de chuyen chd thl cac thanh thep phal dLlQCtach rieng va gan the cua nha san xuat m¢t each hop Iy co ghi so cua me mlu A. Ghi chii S nau thanh thep d'l/<.1 den A..Ghi nhin theo ASTM A615/A615M-06a va ASTM A706/A706M-06a A. 23 .1c cha tao theo qui djnh cua ASTM A615/A615 M.18-M1992.----. Tat eli cac thanh thep phai dLl<.lc ghi nhan nhLl qui dinh trong tieu chu§n nay.2 Ghii so A.3 va 56 nh?n d~ng kiem tra.2.3 Vi dlJ 2: H~ thong thea ASTM A615/A615M-06a A.1C tao theo qui djnh cua ASTM A706/A706M.3.1 8iem xuat phat Ghii cal hay ky hiEjtudo nha san xuat thh3t I?p.4 Ky hiETlu Lloc gioi nan cnay nno nnat qui 86i vol loal thep RB 420 hoac ca 564 (ASTM) hay 400 (GSA) hay m¢t dLlong thang doc lien tuc qua nhat 5 khoang tll tam cua thanh (khong ghl ky hi~u qui LlOCcho thep thanh cap 280).3. A.3.3.3.3A. 1 it ) X 10 S 4 --v-.--v--.--v--.3.3.1che tao che c theo GSA G30.4.3. A.

S Vi dlJ 4: H~ thong theo GB 1499-1998 M6i thanh thep van phai dl1Qc ghi nhan theo cac qui dinh sau.mg thay eho ghi nhan bang can.3 . A. A. ) cay (tren mgt m~t cat) Xanh da troi (tren m¢t mat cat) TnJang hop thanh thep e6 dlli:Jng kfnh 8 mm hoac nho han.S. b) 56 me nau hoac so ki4m tra. d) Ten hoac chuviet t~h cua nha sim xuat.lng Trang (tren mgt m~t cat) Yang (tren m¢t mat cat) Xanh la I Chuso n51.u qui U'8c 3 4 5 C3 C4 C5 24 . A. ba cham (e.1 Loal thep phai dllQC ghi kYO hi~u qui U'oc bang chu so thea Bang A.2 Ghi nhan tren bo thep Thanh thep van lam c6t be tong phai dUQc ghi nhan bang m¢t trong each thfch hop sau: a) Kyohi~u loal thep. chli viet tat cua ten nha san xuat thep (hoac thl1dng hi~u) va kfch thllOc cua thanh thep van phai dllQc can IEm be m~\t cua cac thanh tnep van. Doi voi cac thanh thep van co dllong kfnh nho han hoac bang 10 mm thl khong sa dl. A r~p ho~c chu 56 c9n9 voi chu cal A r~p Bang A. ghi nhan bAng rnau s~c c6 th' duge ap dl.3.TCVN 1651-2: 2008 Bang A.1 Loai thep.lng phl10ng phap can mac.. mgt cham (e) ChCt 56 n5i. hai cham (ee) chus6 n5i.n biet lo~i thep Lo~i thep trong GB 1499: 1998 HRB 335 HRB 400 HRB 500 HRBF335 HRBF400 HRBF500 Kj hi.PhU'dng philp ghi nhan di nh.4. Chi can gan the vao thanh thap. A.2 .PhU'dng phap ghi nhan di xac djnh lo~i thep Lo~i thep B300D-R B300DWR B350DWR B400DWR B500DWR CHO THlcH: PhU'cmgphap ghi nhan de xac dinh lo~i thep Ghi nhan b~ng can Kh6ng can mac 1 hoac Ghi nhan b~ng mau s'c Kh6ng ap dl.1.1.S. c) Duong kinh hoac ky hi~u qui 1I0C.

3 rnilimet._ .f) hoac thlldng hi~u.5.TCVN 1651-2: 2008 A.J: Mac dLlc. vClj dt/dng kfnh Is loai thep Is nha HRB335 "AS" san xuat thep: COng ty TMp ABC "25" Is dLldng klnh: 25 mm 25 • __ . dttqc che tao bai Cong ty Thep ABC.2 Ghi nhan dor voi ten cua nha san xuat thep phai la ten viet t~t eua nha san xuat (2 ky tl. £)lIong kfnh cua cac thanh thep van phai dLlge ghi ky hiE)uqui lIoe bang ehii so A r~p tlnh bang vi Dl.1c can cua thep thanh van (IO~.i tMp: 25 mm): "3 AS 25" trong d6 "3" HRB335.1.1.5. A." T .

1). b) Chieu dal cung cap (f)ieu 5).l II.3). 26 .4): g) Thfr nghi~m cua t6 ch(rc cung cap (12.IC B (tham khao) Cae khi nang di thoa thu.3. a) E>Vongkinh Ion hem 50 mm (Blmg 2 va f)ieu 9). e) cac tinh chat uon I~i (8.3).3. d) Cac gia tr] nhe nhat/lon nhat dLtQcqui djnh (8.1 va 12. Ban liet ke nay kh6ng bao ham m¢t han che nao ve cac thoa thuan lien quan den cac dieu khoan khac.2.l ( TCVN 1651 2: 2008 4 Phl. trong tleu chu~n nay co dLla ra cac dieu khoan ve cac yeu cau b6 sung hoac bat dong co th6 thea thuan giiia nha san xuat va ngLtoi mua dLtQc li~t ke dvoi day. c) Gfm doc (E>ieu6). f) Cac tinh chat moi (8.n gifta nha san xuat va ngtJai mua f)~ cho thuan tj~n.

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete . Tleu chugn hoa va cac hoat d9n9 co liim quan .Til vl/llg va ky hi~u .TCVN 1651-2: 2008 Thtr rnuc tAi Ii\!u tham khao [1] ISO 3534-1. Statistic .Vocabulary (Thep diJng lam cot be t6ng va dOc be t6ng dt! IJng II/C) [3] TCVN 6450 (ISO/IEG Guide 2).Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong ke .Ph an 1: Cac thuijJt ngfl thong ktJ va cac thu~t ngfl XBC suat chung) {2] ISO 16020.fngchung 27 .Vocabulary and symbols .Tu vl.

.

.

.

.

.

..•.. ~ ..__ .-_... ""-.. .J~-'- __ ' ... Ii W r " ( i: r_L-' \ f ~ t" . ~ ... _"_ ..•.TCVN TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651-3 : 2008 ISO 6935-3 : 1992 Technical corrigendum 1-2000 Xuat ban Ian 1 THEP COT BE TONG PHAN 3 : LUOI THEP HAN Steel for the reinforcement of concrete - Part 3 : Welded fabric HA ....._ .. " ._"~c.~._ '...".".-. _..__ _~ ... 2008 'i 'I _ I q......_..• . . . .. .... "" . . ~""" __ -.. NQI... __ .... . .. • •....'"'- ".... -."' .. _. _ .....~ .

.

TCVN 1651·3: 2008 lainoidau TCVN 1651-3: 2008 thay the cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tuang dUdng co sLta d6i vdi ISO 6935-3 : 1992. TCVN 6286: 1997. Technical corrigendum 1-2000): L110ithep han. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan: Phan 1: Thep thanh tron tron: Phan 2: Thep thanh van." ~ __ :':_. T6ng cue Tleu chuan Cong ngh~ cong £)0 Illang Chat 1l1c. de TCVN 1651: 2008 thay the cho TCVN 1651: 1985. 3 .' r . Phan 3 (ISO 6935-3: 1992. SLta dbi ky thuat 1-2000.mg nghL 89 Khoa hoc va bo. TCVN 1651-3: 2008 do Ban ky thuat tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan. TCVN 6285: 1997.

.

lng tieu chugn nay.f ling h/c. TCVN 1651-1: 2008.Tha uon va tha uon lal khong hoan toan: TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Day thep gia cong ngu9i de.. Trang tieu chugn nay. Doi voi tai li~u co ghi narn cong bo. -. ~ .Phan 2 . ap dl.Thep thanh van. Thep cot be tong . : 2008 3 Xuat ban Ian 1 Thep cot be tong - Phan 3 : LlIdi thep han Steel for the reinforcement of concrete Part 3: Welded fabric Tieu chugn nay quy Cjnh cac yeu cau ky thuat cho cac tam hoac cuon cua Iuoi thep han (sau day gqi la IlICIithep) du<.Thlt keo. 80i voi tai li~u khong co narn cong bo.Phan 1 : Thep thanh tron tron: Thep cot be tong . thuat ng[( "day" cOng bao gem ea thep thanh. ap dl.mg phien ban moi nhat (k~ ca cac slla dOi).Jng phien ban dU<. TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) V~t li~u kim loai .TIEU CHUAN QUaC GIA TCVN 1651. lam cot be tong va san xuat Illoi thep han lam cot. TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thep va cac san ph§m thep .SC thiet ke d~ lam cot cua cac ket cau be tong va lam cot ban dau cua cac kat cau be tong dl. TCVN 1651-2: 2008.scslm xuat tal 16 mm cac nha may che tao bang thep day va thanh voi duang klnh tCt 4 mm den va dll<.Ieneu. TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thep cot be tong .- _. Cac tai Ii~u dl10i day la rat can thiet doi voi vi~c ap dl.Yeu C8U ky thuat chung khi cung cap.. 5 .

lng cac dinh nghTa sau: 3.3 Giil tri d~c tnrng (Characteristic value) Giil tr! co xac suat qui dinh voi gia thiet solan thli 103vo han [ISO 8930]. 3. 6 . ki~m tra.1 La thu (Test unit) So san ph§m hoac m9t khoi I~ng cac san ph§m cung dlt<.Determination of strength of joints in welded fabric (Thep c6t be tong .1Cchap nh~n hay leal bo trim co so clla cac phep thLr dVQc thuc hi$n tren cac san ph§m m~u phu hop voi cac yeu cau cua tieu chuan hay don d~t hang san ph§m [TCVN 4399].2 H. 3 f)jnh nghia Trong tieu chu§n nay sa dl.lc djnh nghia trong ISO 3534-1. thli va danh gia m¢t hay nhieu d~c tfnh cua met san ph§m hay dich vu va so sanh chung voi cac yeu cau da dl1gc quy dinh de xac dinh xem co phu hop hay khong [TCVN ISO 9000]. quy dinh rieng bi$t va co cung each tien hanh [TCVN 6450]. thong chUng nh. 3.4 LltO'ithep (fabric) M9t su sap xep hlnh h9C cua cac day ngang va dQC sao cho chung tao voi nhau m¢t g6c thfch hop va dlf9C han ICili oi nhau v a tat ca cac giao di~m. ISO 11082: 1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcerment of concrete structures( H$ thong chUng nhan cac ket cau han d~ lam cot cua cac ket cau be tong).xac dinh d9 ben cua cac moi han trong ket ca-u han ).TCVN 1651-3:2008 ISO 10287: 1992 Stell for the reinforcermnt of concrete . CHU THfCH 1: TlIdng dllang vai "vung phan boo dlh. 3. cac cong ngh$ san xuat hay cac dich vI.! cung tuan thea nhling tieu chu§n.n (Certification scheme) H$ thong chUng nhan lien quan dencac san ph§m. 3.5 Kiim tra (inspection) Cac thao tac nhu do.

(Xem Hlnh 1). £)6l voi Illci thep day kep. v 7 . b. ( t ? " " U Hinh 1 . 3. 3.9 Phan nho ra (overhang) Chieu dai ella cac day doc hoac ngang nhe khoi dLtdng tam cua day ngang nqoai eung cua m¢t Illai thep. co th~ khong U'ng vai huang che tao. 3. 3. 3.6 Chieu diti ciia Illai thep (length of fabric) Kfch thucc dai nhat cua luci thep.Khoang each day. va phan nho ra. £)oi vai ket cau day kep.t cat ngang danh nghia (norminal cross-sectional area) Oi~n Uch m~\t c~t ngang tllC1ng dlldng voi di~n tieh ella mot day tron cung duang kfnh danh nghia.11 Day ngang (transverse wire) Day vuong goc vol huang ehe tao ella ILtbithep.8 Di~n tich m.12 Day kep (twin wires) Hai day cung 10Sti a kfch thLJ'oedL!qe d~t lien nhau va tiep xuc vol nhau nhu m¢t cap. phan nhe ra dllgc do W du'dng tiep tuysn ella cac day canh nhau. khoang each day dugc do giCracac duang tisp tuyen cua hai cap day ke nhau (xem Hinh 1).7 Day dQc (longitudinal wire) Day theo huang che tao cua luci thep.10 Bllde day (spacing) Khoang each giCracac tam cua hai day ke nhau trong m¢t 1110i thep.TCVN 1651~3: 2008 3. 3.

thuat ng[( "day" eOng bao gom ea thep thanh voi dai kfch thU'dC d'lIQc quy d'!nh trong 4. Cho phep Illai thep chua cac day co han nOi dau va cac day thieu do lay mflu tha theo £)ieu 7 SEl khong dlfQC col la khuyet t~t. 10 mm va 12 mm). khoi 1119ng hlnh dc.3). 8 mm. 4. 4. 8 mm.2) va luai thep thiet k~ (4. So moi han bi bong khong dLtQCVLt¢ qua 1 % tong 56 mol han trong tam hoac nll'a so moi hEm doc theo m¢t day bat kY.3 M6i tam ILtoithep phal bao gam m¢t so day thfeh hCJpvoi chieu dai.TCVN 1651-3:2008 3. 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm. Cac day ngang phai la cac day don. 8 mm. 3. 10 mm.1 LLtai thep phai dllCJcche tao tCt .14 Day (wire) V~t lit?u han nen ruoi thep.2 Toan be?Illai thep phai dLtCJCha tao bang may va cac glao di§m cua cac day doc va day ngang c phai dl19c him b~mg han di~n tro-d4 tCiJO cac ch6 noi chong trU'¢ theo £>ieu 6. 10 mm va 12 mm). khong trung vai hUang che t90. 10 mm. hoac cac thanh thep van vOi duong kfnh danh nghTa 6 mm. £)Ltdng kfnh eua cac day giao nhau trong JlIai thep day ddn phai thea man yeu C3U sau day: 8 . 8 mm.mgtheo TCVN 1651-1.5 cac day 4.1. 4 Hinh d~ng va kfch thlfCJc Tieu chuan nay bao gam Iuoi thep thong thlldng (4. 8 mm.1.4 LLlai thep khong dllQc co cac khuyet t~t lam Imh hUCJng xau den cac tfnh chat co hoc cua thep. nen 4. 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm. 7 mm.1. 4.mgtheo TCVN 6288.1. 10 mm va 12 rnm). khoi IUCJng hlnh dCiJng va theo TCVN 1651-2. hoac va cac thanh thep tron tron vai dlldng kinh danh nghTa 6 mm.1.13 Chi4~u fi}ng cua luoi thep (width of fabric) M~t ngan nhat cua Iuoi thep. bLtoc day va kfch thU'ClC cua ph~n nhc ra cho trLtoc. khoi ILtc.1.cac day vu6t ngu9i val dLtong kfnh danh nghia tlt 4 mm den 16 mm (nen dung 5 mm. 6 mm. 9 rnrn. CHU THlcH 2: Trong tieu chuan nay.1.1. 4. chieu r¢ng.6 dQC co th~ 18day don hay day kep.1 Yiu cau chung 4.

4. Suoc day ngang nen dung la b(>i s6 cua 25 mm va khong nen nhe han 100 mm.9 Suoc day dQC nen dung 18b(>is6 cua 50 mrn va khong nen nhe han 100 mm. khong dl1<.8 Sai I~ch hinh hoc cho phep doi voj IllOi thep 18: Chieu dai va chieu r(>ng: Khoang each gilia cac day: ± 25 mm ± 10 mm hoac ± 0. D~ng hinh h9C va kfch thtloc dl/c. 4. 4. dmin la dLtO'ngkfnh danh nghia cua day giao nhau. .'c thoa thu~n gUia nha san xuat va ngllai mua va phai dLl«.1C rno ta b 4. 5 Thanh phan hoa hoc Thanh phan hoa hoc cua llidi thep lam llidi thep han phai tuan theo cac yeu TCVN 6288 dol vai day thep vuet ngu(>i. u.TCVN 1651·3: 2008 Trong d6: dmax la dU'Ong kfnh danh nghia cua day Ian nhat. cua Illai thep thiet ke phai dll«. bllOC day la nhu nhau hl10ng c6 the khac nhau.1. u. hoac ± 7.1. TCVN 1651-1 deli val thep thanh tron tron: c8U ve pMn Uch san pham cua: 9 . Phan nho ra nen dung. dL 18duang kfnh danh nghia cua day ngang. Doi voj hJoi day kep thi dLfi1ng kfnh cac day phaj thoa man yeu cau sau: Trong do: a. q 4. Tat ca cac day trsn m¢t hllOng phai co chieu dai nhu nhau.2.3 D~lng hlnh h9c cua IU'O'ihep thiit t ke LLlai thep thiet ke thong thllang .7 Cac kfch thuoc ella luoi thep dLt<.5 % lay s61"n han. duang kfnh day va khoimg cach gilta cac day a hal 25 mm.1eui dlnh la d~ dai b ea hai huong. 18duang kfnh danh nghia cua m¢t day trong day kep.'Cqui d[nh tren ban ve.5 % lay s6 Ion han. Ph~n nho ra nsn dung.'cnhe han a mol hutlng. 4. D~lng hinh hQc cua Ittbi thep thong thU'dng Luoi thep thong thU'O'ngc6 tat ca cac day cung met dLtO'ngkinh danh nghTa tren suot chieu dai va chieu r(>ng cua n6.'c nhe han 25 mm.1.2 . khong dll«.

7.2 Thltuon Thll uon phai tien hanh theo TCVN 6287. 7.Jcui dinh trong: q TCVN 6288 dol vOi day thep vuot ngu¢i. TCVN 1651-1 doi voi thep thanh tron tron.Jc ho han 180 mm. Goc uon phai d1l9C do trU'oc khi nha tai tronq. Mau thlt phai dU'c. 6 Cd tinh Cac trnh chat thlt keo va thlt uon cua thep lam luoi thep han phai tUEIntheo cac yeu C3Ucua: TCVN 6288 doi vol day thep vuot ngu¢i. n Trang ILfoi day kep. M~u thlt phai c6 chi~u dal tfnh toan bang nhat phai bang 20 Ian dLfang klnh danh nghTa va khong dU'c. M~u thii khong dl19C gia conq truoc khi thlt nhLtng c6 the§dLfc. it nhat phai bang 30 % gioi han chay nhan voj di$n tlch m~t cat ngang cua day Ion nhat. 7 Thlt cc tinh Phep thlt pha! dU9C tien hanh tren cac day lay tCr kat cau trong dieu kiE}n cung cap.JC chtra cac day dal chay qua trong doan chieu dal thlt uon. tlJ 8~ tinh gioi han chay 5 Ian duang kinh danh nghia va It nhat phai c6 mot day dai chay qua. 89 ben cua cac moi him.1 Thltkeo Cac trnh chat thlt keo phai dU'9Cxac dinh thea TCVN197. M~u thlt dLfQCuon den m9t g6c tlt 1600 dan 1800 tren m¢t goi uon c6 dllang kinh dU'c. day khong thlt phai cat di khaang 20 mm ke§ moi han. Trang tl110ng hop 10 . TCVN1651-1 TCVN1651-2 doi vai thep thanh tron tron: doi voi thep thanh v~n.JC nung den 100 °C va sau d6 dLfc. Khoang each gilia hai dau cap it va gioi han ben keo phai dung diE}nUch m~t cat ngang danh nghia.2 doi voi thep thanh van.TCVN 1651-3:2008 TCVN 1651-2 doi vOi theo thanh van. va n6 khong dLfc. Chieu dai cua m~u thll rt nhat phai b~mg 200 mm.JC tet day to nhat trong kat cau doi voi day don lay kat CBUday kep thl mau thll phai lay tCr day kep.Jc lam ngu¢i tv do trong kh6ng khl dan nhiE}td9 thlt. TCVN 1651. tinh bang Niuton. b ca hal hLtOng.

~ . Cac kfch thtJoc tfnh b~ng miUmet 25 2S 25 25 ~. Day kep con I~j phai dllqe cat kh6i day bang qua sao eho kh6ng anh hu'Ong den mol han d!nh thlt. - .1 LIJ'Oi thep thong thlJ'ang LlJai thep thong thtJdng phai c\tqe ky hi$u theo thO Illai thep han TCVN 1651-3.TCVN 1651-3: 2008 7. Cac mei helmthlt voi cac klch thl10e nho nhat nen dung neu ra trong Hinh 2 dllQC cat ra W ILIOithep.3 119 ben cua cac rnai han Mei han phai dllQe thl! theo ISO 10287._ ~ n L I f I Dayddn Hinh 2 .tOt day kep thi m¢t trong cac day kep phai 18day keo.~ .. Boi vai cac It. Be thlt them mei han. 80i voi cac Illai day don trong ca hai hllang thi day to hon phai ollQe dung lam day keo.. m~u thlt co th~ co m¢t hay nhieu mei helmtuy thu¢c vao khoang each giiia cac day.Mau thu Day kep 8 Ky hi~u 8. tv sau: 11 -. Cac mau thl't da qua thLt keo co th~ dung cho phep thlt 09 ben cat mol han tnr khi cho co that cfeho dUt r6 rang thu¢e ve vung han.

so clla ban ve. nhan ella cac day a hU'Ong chieu dar va chieu r¢ng thea yeu cau clla tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh. xem ISO 11082. nhan cua cac day thea tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh.150 mm x 200 mm . 8.2 lltdi thep thiet ke Llloi thep thiet ke thea tieu chuan nay phai dllc. thong chung nh~n.Jc tien hanh thea ISO 11082.16 . 10. trnh bang met.D 6. tfnh bang met. Vi du va ghi nhan cua Illoi thep thong thllang: LlIoi thep him TCVN 1651-3 .6 mm c6 cac vet an.5 m x 2 m. 8 mm c6 cac vet an.JC tien hanh thea h~ thong ch(mg nhan do m¢t co quan ngaai giam sat.CB 500 V. Vf du va ghi nhan ella Illoi thep thiet ke: Llfbi thep him TCVN 1651-3 . 10 ChUng nh.4 m. tnep cot be tong TCVN 1651-2 . o (chi Illoi thep thiet ke). 9 Ghi mac M6i met Icilloi thep han phai co m¢t tam nhan ella nha san xu at . thep cot be tong TCVN1651-1-10 CB 300 T. chieu dal x chieu r¢ng.1 H. 12 . vi$c cherng nhan V2 thanh tra phai dVc. theo phuonq phap thlt cua Vil?Ccung cap a~cbi~t. ban ve so 318 .n va ki€!m tra Ch(mg nh$n va ki~m tra thep cot phai dllc. Thep cot be tong TCVN 6288.2 m x 3. Thea h¢ thong ch(mg nhan.Vj trf so 3.JC ghi nhan thea thCt tI! sau: Illoi thep him TCVN1651-3. chieu dai x chieu r¢ng.so hj~u con cua tieu chuan nay va solil?U tham khaa lien quan den ch(mg nh~n thlt. 80i vC1iU'CIi l thep thiet ke phai bao gam cea so chi vi tri. thep cot be tong TCVN 6288. so chi v! tri.TCVN 1651~3=2008 khoang each giCtacac day theo hllong chieu dai va chieu r¢ng: trnh bang rnllirnet.

- .3. 10. )( cua 15 m§u tha (n = 15).TCVN 1651·3: 2008 10. Neu nglfai san xuat va khach hang thea thuan thi co th~ dung 10.2 Phep thii clia vi~c cung cap d~c bi.4. pham vi va danh gia cua cac phep tha chap nh~'mva cung cap cac Illoi thep han kh6ng phai 103 oi tll(. nhu the sa co t6ng so 60 ket qua thlr = 60). Neu k' phai thi1 45 mau tlap thea lay (n .1C thaa man dol voi tat ca Trang do /k 103 gia tr] d~c trllng yeu cau.3318 gia tr] clia chi so chap nh~n k doi vol suat 90 % (1 - n = 15 va tl I~ hong Iii 5 % (p= 0.3. La thi1 dap Ctngdll~c cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl10i day cac tfnh chat: dl1c.3.mg cua m(>th$ thong chCtng nhan neu treng 10.3.2 Pharn vi lay mAu va thlt 10.lc tien hanh thee 10. tr] trung binh m15 (doi voi n S15 = 15).t Cac qui d!nh lien quan den ban chat. __ . 2.1 Kiim tra theo dau hi~u d!nh h/qng £>oivoi cac tfnh chat d~c a) b) c) tat ca gia qui d[nh nhu nhling gia tr! d~c tnmq. Neu diau ki~n neu tren khang dl1c. Trang tntCtng hop nay nr cac luoi thep khac nhau.lcthea man dol Val tat ca cac tinh chat: 13 . co xem xet den cac qui dinh cua nlloc nh~p hang.3 va 1004.90).95) voi xac a = 0.3. (doi voi n = 15).Jc xac djnh nr cac ket qua thi1 san co. 10. thi phai xac djnh nhling gia tr] sau: cac gia tr! rieng bi~t.lCcoi 103 phu hop voi cac yeu C8U nau diau ki$n dllal day dUc.3 Thim tra 51/ phu h9P 10.1C thoa man thl chi so: k'=---- dl1c.1 T6 chU'c Cac phep tha phai dll~C t6 chuc va tien hanh thea thoa thu~n gilia khach hang va nha: san 'xuat.? 2 thi phep tha co the tlep tuc. La thlr dlfc.'- . d Phep tha cua vi~c cung cap d~c bi$t phai dllc. sai I~ch chu§n.

meli 16phai tien hanh m(>t phep thlt.3. neu thieh hcp: ngaythangth~ khoi ILI(. M61 16thlr phai bao gem mot 16 san xuat. nha san xuat phai n(>p m9t bien ban thlt neu len cac slm ph§m cung cap thoa man cac tinh chat cc hQC trong £lieu 6 va m9t khimg djnh rang thea man.2 Kiim tra theo dau hi. s6 tam trong m9t dong. ten cua co quan tien hanh tha. Meli ket qua thlt riang bi$t phai thea man cac yeu cau qui d[nh trong £lieu 6: neu bat ky ket qua thlt nao kh6ng thea man cac yeu cau thl phai tien hanh thlt I~i thee TCVN 4399. doi voi tLtng tfnh chat co hQCdLlgc quy djnh.lc tien hanh nhir sau: slm ph§m cung cap phai dU'Qcchia thanh phan cua no.95) vOi X8C a = 0. cac phep thlt co th~ dvgc tiap tuc khi nhieu nhat co 2 ket qua kh6ng phll hop voi cac dieu ki$n x§y ra.lC 11 Bao cao thai nghi~m Bao a) b) c) d) e) f) g) cao thlt nghi$m phai bao gam cac thong tin sau: nha may che tao ILloi thep han.93 18 gia tri cua chi so chap nh~n k doi vOi n = 60 va suat la 90 % (1 - f I~ hong bang 5 % (p = 0.mg Ion nhat la 50 tan hoac m(>t cac slm ph§m co cling duang kfnh danh nghia va tCt cling cac yeu cau khac cua tieu chu§n nay cOng dLl<.4 Kiim tra cae gia trl nho nhat dlft. nhu v~y 59 co tong 56 60 ket qua thlt.90). L6 thlt la thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trong so 60 ket qua kh6ng tuan theo cac dieu ki$n. 14 . ghi nhan cua ket cau theo £)ieu 8.u IO\Jitni Khi cac tfnh chat thlt dLlQCquy d[nh la nhrtng gia tri Idn nhat hoac nho nhat thl tat ca cac ket qua dLlgc xac djnh tr€m 15 m~u thLt phai tuan theo cac yeu cau cua tieu chuc1n nay.mgcua mot 16th~ cac ket qua thlt. 10. Trang trLIang hgp nay 16 thlt dLlQc danh gia la thea man cac yeu cau.3. 10. Trang trLlong hop nay phai thlt 45 mau thlt tiep theo lay tt:t cac ILldi thep khac nhau trong 16thlt. cac 16thO' vol khoi ll1c.fC dam bao Cac phep thO'phal dl1<.TCVN 1651 3:2008 M Trang d6 1.

List of equivalent terms (Nguyen lac chung xac djnh Q9 ben cho ket cau . Statistics -Vocabulary and symbols (Thong ke . General principles on reliability for structures . "'.Tir vl/flg 15 .Til vvng va ky hi(w) ISO 8930: 1987. .~ .Danh sect: cac thu~t ngCt ttJong Quong) [3] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2).. Tleu chuan hoa va cac heat d¢ng chung co lien quan .-_.TCVN 1651-3: 2008 Thu muc tili Ii~utham khao [1] [2] ISO 3534: 1977.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful