BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

phủ nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. chắc chắn nhất. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . cách mạng nhất. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Sách lược vắn tắt. Phải chăm chú phát hiện. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. tư tưởng và tổ chức. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. soạn thảo Chánh cương vắn tắt. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. qua đó. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. phát triển sáng tạo. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. Người đã chuẩn bị về chính trị. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh. học tập để nắm vững. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. thích hợp vào điều kiện nước ta. 3 . tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. vận dụng sáng tạo. Đồng thời. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Đảng ta luôn luôn kiên định. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. xét lại và bảo thủ. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. khoa học và nhân đạo. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong tình hình hiện nay. xã hội công bằng. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. nước mạnh. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. phủ nhận. đưa những tư tưởng. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. văn minh”.Để đấu tranh có hiệu quả. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. giáo điều. vận dụng một cách đúng đắn. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. việc nghiên cứu. dân chủ.

trong toàn bộ hoạt động của mình. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. hiện đại hoá vì 4 . Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Hai là. đẩy mạnh công nghiệp hoá. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. xã hội ngày càng lành mạnh. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Ba là. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Đảng ta nhấn mạnh rằng. Từ đó. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bốn là.Bài học chủ yếu. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 5 .mục tiêu dân giàu. lý tưởng của Đảng ta. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. II. Đại hội IX với việc bổ sung. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . nước mạnh. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. văn minh. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. lý tưởng của Đảng. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tóm lại. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. xã hội công bằng. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. dân tộc ta.

chỉnh đốn Đảng: . Nhìn tổng quát. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. 6 .Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. do dân. đạo đức. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. 2. lối sống. chính sách của Đảng thành pháp luật. . trên tất cả các mặt trân. quan liêu. do dân. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. vì dân.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. -.Tiếp tục đi sâu. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. về xây dựng. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. chủ trương. chủ trương. .Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. thanh tra. bảo vệ chính trị nội bộ . tư tưởng.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. chống tham nhũng. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. lãng phí. . vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . đảm bảo cho đường lối. chủ trương.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.

thương mại hoá. văn hoá. lương thực. học sinh. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. năng lượng. hướng mạnh về cơ sở.Tăng cường tính chủ động.Đổi mới công tác chính trị .xã hội: . Ba là. . xa rời tôn chỉ mục đích. lộ bí mật quốc gia. truyền thống dựng nước.. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. đặc biệt quan tâm đến thanh niên.Tiếp tục củng cố. không để xảy ra những rối loạn. dân tộc. nhân quyền.Tăng cường lãnh đạo.Thực hiện tốt các chủ trương. về kinh tế . về tư tưởng . phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).xã hội. . văn nghệ. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước..Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. xáo động lớn.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . Hai là. đậm đà bản sắc dân tộc. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.văn hoá: . 7 . quản lý công tác thông tin. . bảo đảm an ninh về tài chính .. niềm tự hào. giữ nước. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). xuất bản. báo chí. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. thông tin.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. gây rối nội bộ. sinh viên.tiền tệ. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. tinh thần tự cường dân tộc. hoàn thiện chức năng. . chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. . góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. . tôn giáo.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô.

đối ngoại. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.quốc phòng .Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. an ninh và quốc phòng. pháp luật của Nhà nước. an ninh. an ninh của các cấp. . trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.xã hội ở các vùng trọng điểm. một số ngành. bảo đảm an ninh thông tin. nhất là việc làm.. tôn giáo. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. các đơn vị lực lượng vũ trang. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. các điạ phương.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. . an ninh. .Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. quản lý nhà nước về an ninh . có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. an ninh. . kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. đối ngoại.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. xoá đói giảm nghèo. Bốn là. lĩnh vực kinh tế quan trọng. Năm là. an ninh: 8 .Tăng cường thanh tra. . an ninh. . gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. đối ngoại. nhân quyền. . dân tộc. thông tin.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. đối ngoại nhân dân.Rà soát. kinh tế với hoạt động đối ngoại. về quốc phòng.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. bổ sung. đường lối của Đảng.đối ngoại: .công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.Chú trọng phát triển khoa học .Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. . xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. các ngành. an ninh với kinh tế.

phong trào không liên kết. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. dân chủ và tiến bộ xã hội. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. công nhân. các ngành. với tổ chức. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. cùng có lợi. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. về đối ngoại: . 9 .. tiến bộ. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. biên chế. các phong trào cạch mạng. .Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. . tư tưởng và tổ chức. Công an nhân dân thực sự trong sạch. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. tránh bị rơi vào thế đối đầu. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng .Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. Sáu là. độc lập dân tộc. các Đảng Cộng sản.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. thành phố. các tổ chức quốc tế và khu vực.. cánh tả. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. Chú trọng đào tạo. vững mạnh về chính trị. các nước đang phát triển. cô lập hay lệ thuộc. . .. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tổ quốc và nhân dân..

Theo nguyên 10 . thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. chủ động điều chỉnh pháp luật. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. hiện đại hoá. . Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. chủ động phương thức thực hiện các cam kết.. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. III.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. chính sách cho phù hợp. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. . Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. tranh thủ thêm vốn. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. với các đảng cánh tả. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: . tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập.

cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. văn minh.tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. chủ trương. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. của nhân dân lao động và của dân tộc. giàu mạnh. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. lập chi bộ cơ sở. b) Vị trí. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. Mặt khác. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. vừa mềm dẻo. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. . vừa kiên quyết. dân chủ. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. chính sách của Đảng và Nhà nước. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong hợp tác liên kết. lập đảng bộ cơ sở. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 . IV. Để thực hiện mục tiêu đó. xã hội công bằng. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. Điều 21.

Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . đơn vị đối với Nhà nước. 12 . Hai là. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: .Thu. . chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. chủ trương.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. kiện toàn.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Giáo dục. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. kinh doanh. chính sách của Đảng. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. .Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. tinh thần của nhân dân. .Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên .lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. quản lý và phân công công tác cho đảng viên . lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. chủ trương. lãnh đạo thực hiện đường lối.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. thường xuyên chăm lo củng cố. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. V.. phát triển sản xuất.

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. phát triển. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. quyết định của tổ chức đảng. trong thời kỳ phát triển mới. 13 . ỷ lại. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. Việc xây dựng. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. thực hiện đúng nguyên tắc. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . kém sức chiến đấu”. tiêu chuẩn. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Vì vậy. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. . từ việc ra nghị quyết. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. bảo đảm phát huy dân chủ. phát triển tốt tươi. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. buông lỏng vai trò lãnh đạo. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. chính quyền và cán bộ. + Nâng cao tính chiến đấu. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. đảng viên. yếu kém ở mức độ khác nhau. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. sự nghiệp.Tuy nhiên. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. khắc phục tình trạng thụ động. các tổ chức kinh tế.

Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. chi bộ vững mạnh về tổ chức. + Đổi mới việc phân tích. không chạy theo số lượng. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. sinh hoạt chi bộ. b. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. hướng dẫn.Để xây dựng. khắc phục tình trạng nể nang. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. coi trọng chát lượng. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. chi bộ. c. chi bộ yếu kém. nội bộ mất đoàn kết. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. + Phân công. những địa bàn quan trọng…... 2. lao động thuộc các thành phần kinh tế. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. a. chạy theo thành tích. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. đảng viên. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. trí thức. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. không chạy theo số lượng. dễ dãi.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. đơn vị. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. 14 .

Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. cũng vừa là người lãnh đạo.VI. chủ trương. . qua nhiều lần sửa đổi.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. điều kiện những người vào Đảng. . chủ trương. nhất là đổi mới. chính sách của Đảng. củng cố tổ chức cơ sở đảng. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. chính sách của Đảng. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. vừa là người phục vụ quần chúng. vùng sâu. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. tạo sự chuyển biến rõ rệt. chức năng. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chính trị. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. VII. bổ sung. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. nâng cao năng lực lãnh đạo. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 15 . đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. nhiệm vụ của đảng viên. Vị trí. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. đảng viên. vùng xa. Thực hiện những giải pháp đồng bộ.

vững vàng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. không dao động trước bất kỳ khó khăn. phấn đấu. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. ý chí và những hành động đạo đức. 2.d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. tình cảm. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu.. Về mặt cá nhân. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. Có ý thức tổ chức kỷ luật. thử thách nào. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. tạo điều kiện của tổ chức đảng. chủ trương của Đảng. bảo vệ đường lối. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). như sau: 16 . là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên.

. Được kết nạp vào Đảng. tôn trọng tất cả mọi người.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . thực hiện cần. gia đình.Luôn phát huy tinh thần năng động. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 17 . chí công. vô tư . năng suất cao vì lợi ích của bản thân. + Thường xuyên học tập.+ Có tinh thần yêu nước. đạo đức của người cách mạng. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. sáng tạo. tập thể và xã hội.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. lắng nghe tâm tư. chính. mỗi cán bộ đảng viên phải: . cần kiệm. . nâng cao hiểu biết. . thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. về văn hóa.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. nhất là về lý luận chính trị. tự cường dân tộc. đoàn kết. dân chủ và tiến bộ xã hội. khoa học – kỹ thuật. kiệm. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. nếp sống văn minh. phấn đấu vì lợi ích chung. quy ước của cộng đồng. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. liêm. trình độ thẩm mỹ và thể lực. tôn trọng kỷ cương phép nước. sáng tạo.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. trình độ chuyên môn. nguyện vọng của quần chúng. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. chuyên môn nghiệp vụ. trung thực. độc lập dân tộc. đường lối của Đảng. có kỹ thuật. nhân nghĩa. + Có ý thức tập thể. + Có lối sống lành mạnh. chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful