P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

5.0

|Views: 69,057|Likes:
Được xuất bản bởitruong_hao_4

More info:

Published by: truong_hao_4 on Mar 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. qua đó. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Người đã chuẩn bị về chính trị. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. cách mạng nhất. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. soạn thảo Chánh cương vắn tắt. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sách lược vắn tắt. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. chắc chắn nhất. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. phát triển sáng tạo. phủ nhận. Phải chăm chú phát hiện. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. tư tưởng và tổ chức.

học tập để nắm vững. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. vận dụng một cách đúng đắn. 3 . phủ nhận. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. nước mạnh. Đồng thời. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. 2. dân chủ. giáo điều. khoa học và nhân đạo. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tư tưởng Hồ Chí Minh. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. xét lại và bảo thủ. tư tưởng Hồ Chí Minh. vận dụng sáng tạo. việc nghiên cứu. văn minh”. thích hợp vào điều kiện nước ta. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. đảng viên và quần chúng nhân dân. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. đưa những tư tưởng. Trong tình hình hiện nay.Để đấu tranh có hiệu quả. xã hội công bằng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Đảng ta luôn luôn kiên định.

Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. Đảng ta nhấn mạnh rằng. trong toàn bộ hoạt động của mình. Từ đó. hiện đại hoá vì 4 . giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ba là. Bốn là. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. đẩy mạnh công nghiệp hoá. xã hội ngày càng lành mạnh. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.Bài học chủ yếu. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai là. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.

nước mạnh. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. văn minh. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. lý tưởng của Đảng ta.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). II.mục tiêu dân giàu. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Tóm lại. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. dân tộc ta. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . xã hội công bằng. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Đại hội IX với việc bổ sung. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. lý tưởng của Đảng. 5 .

chủ trương. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. đạo đức. 6 . vì dân. quan liêu.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. thanh tra. trên tất cả các mặt trân. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX.Tiếp tục đi sâu. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. -. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. bảo vệ chính trị nội bộ .Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. đảm bảo cho đường lối. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. chỉnh đốn Đảng: . . . Nhìn tổng quát. chống tham nhũng. về xây dựng. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. chủ trương. lãng phí.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. chủ trương.Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . . lối sống. chính sách của Đảng thành pháp luật. tư tưởng. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. do dân. do dân. 2. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra.

thông tin.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. lương thực. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. văn nghệ.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. về kinh tế . tinh thần tự cường dân tộc. nhân quyền. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . . .Tăng cường lãnh đạo. hoàn thiện chức năng. niềm tự hào.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. thương mại hoá. đậm đà bản sắc dân tộc.. đặc biệt quan tâm đến thanh niên.Đổi mới công tác chính trị . hướng mạnh về cơ sở. xáo động lớn. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. .Thực hiện tốt các chủ trương. 7 . giữ nước. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. tôn giáo.. . Hai là. truyền thống dựng nước. không để xảy ra những rối loạn. xuất bản.xã hội. văn hoá. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. năng lượng.xã hội: .Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. Ba là. sinh viên. dân tộc. gây rối nội bộ. lộ bí mật quốc gia.. báo chí. xa rời tôn chỉ mục đích. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). .Tiếp tục củng cố. bảo đảm an ninh về tài chính .Tăng cường tính chủ động. quản lý công tác thông tin. học sinh. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.văn hoá: . . về tư tưởng .tiền tệ.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX).

an ninh: 8 . trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. một số ngành.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. an ninh của các cấp.Tăng cường thanh tra. tôn giáo. các ngành.Rà soát. bảo đảm an ninh thông tin. thông tin.quốc phòng . . hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế .. an ninh. an ninh với kinh tế.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. . . . an ninh. nhất là việc làm. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. đối ngoại. đối ngoại. xoá đói giảm nghèo. lĩnh vực kinh tế quan trọng. đối ngoại nhân dân. . các đơn vị lực lượng vũ trang. dân tộc. quản lý nhà nước về an ninh .Chú trọng phát triển khoa học . . kinh tế với hoạt động đối ngoại. an ninh và quốc phòng. các điạ phương. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng.đối ngoại: . chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. nhân quyền. bổ sung. đối ngoại.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. an ninh. Bốn là. an ninh. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. . gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. pháp luật của Nhà nước. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.xã hội ở các vùng trọng điểm. xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. về quốc phòng. . đường lối của Đảng. Năm là.

về đối ngoại: . công nhân. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. các phong trào cạch mạng. Sáu là. tiến bộ. biên chế. các ngành. độc lập dân tộc. . tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. cùng có lợi.. với tổ chức.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. tránh bị rơi vào thế đối đầu.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. các Đảng Cộng sản. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. tư tưởng và tổ chức. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. các tổ chức quốc tế và khu vực. dân chủ và tiến bộ xã hội. 9 .. phong trào không liên kết.. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. . đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. .an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. Tổ quốc và nhân dân. cô lập hay lệ thuộc. . tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. cánh tả. Chú trọng đào tạo. các nước đang phát triển.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. vững mạnh về chính trị. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.. thành phố. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . Công an nhân dân thực sự trong sạch.

Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Theo nguyên 10 . Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. III. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. . bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. hiện đại hoá. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. tranh thủ thêm vốn. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. với các đảng cánh tả. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: .. chủ động điều chỉnh pháp luật. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. chính sách cho phù hợp.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. văn minh. IV. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. giàu mạnh. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . vừa mềm dẻo. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. lập chi bộ cơ sở. b) Vị trí.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1.tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. chủ trương. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Mặt khác. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. vừa kiên quyết. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 . vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. của nhân dân lao động và của dân tộc. Trong hợp tác liên kết. dân chủ. xã hội công bằng. chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. Để thực hiện mục tiêu đó. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. lập đảng bộ cơ sở. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. Điều 21. .

chủ trương. Hai là. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . quản lý và phân công công tác cho đảng viên . kinh doanh. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. tinh thần của nhân dân.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: .Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. phát triển sản xuất. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . . V. chính sách của Đảng.Thu. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng.Giáo dục.. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. kiện toàn. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. thường xuyên chăm lo củng cố. đơn vị đối với Nhà nước. . lãnh đạo thực hiện đường lối. chủ trương.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . . 12 .Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở.

tiêu chuẩn. thực hiện đúng nguyên tắc. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. khắc phục tình trạng thụ động. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. ỷ lại. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. từ việc ra nghị quyết. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. Việc xây dựng. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. quyết định của tổ chức đảng. 13 . buông lỏng vai trò lãnh đạo. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. kém sức chiến đấu”. yếu kém ở mức độ khác nhau. chính quyền và cán bộ. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. các tổ chức kinh tế. + Nâng cao tính chiến đấu. sự nghiệp. phát triển tốt tươi. bảo đảm phát huy dân chủ. Vì vậy. trong thời kỳ phát triển mới. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. phát triển. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. . để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. đảng viên.Tuy nhiên. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

đảng viên. 14 . + Đổi mới việc phân tích. nội bộ mất đoàn kết. sinh hoạt chi bộ. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. trí thức. 2.Để xây dựng. dễ dãi.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. chi bộ vững mạnh về tổ chức. khắc phục tình trạng nể nang. + Phân công. những địa bàn quan trọng…. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. chạy theo thành tích. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. không chạy theo số lượng. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. không chạy theo số lượng. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định.. b.. c. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. lao động thuộc các thành phần kinh tế. chi bộ yếu kém. hướng dẫn. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. coi trọng chát lượng. chi bộ.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. đơn vị. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. a.

vùng sâu. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. . VII. vùng xa. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. chức năng. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. củng cố tổ chức cơ sở đảng. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. . điều kiện những người vào Đảng. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. bổ sung.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. nhiệm vụ của đảng viên. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. vừa là người phục vụ quần chúng. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. chính sách của Đảng. cũng vừa là người lãnh đạo. tạo sự chuyển biến rõ rệt. nâng cao năng lực lãnh đạo. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. nhất là đổi mới. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. Vị trí. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. chủ trương. chính trị. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 15 . chính sách của Đảng. qua nhiều lần sửa đổi. chủ trương. đảng viên. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.VI.

a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. không dao động trước bất kỳ khó khăn. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. như sau: 16 . lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Có quan hệ mật thiết với quần chúng.. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). phấn đấu. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. thường xuyên tự phê bình và phê bình. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. tình cảm. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Về mặt cá nhân. vững vàng. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng.d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. 2. bảo vệ đường lối. thử thách nào. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. tạo điều kiện của tổ chức đảng. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. ý chí và những hành động đạo đức. chủ trương của Đảng. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó.

khoa học – kỹ thuật. nâng cao hiểu biết. chính sách và pháp luật của Nhà nước. gia đình. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. quy ước của cộng đồng. sáng tạo. dân chủ và tiến bộ xã hội. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. chính. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên.Giữ nghiêm kỷ luật đảng.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. trung thực. vô tư .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. trình độ thẩm mỹ và thể lực.+ Có tinh thần yêu nước.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. . Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. phấn đấu vì lợi ích chung. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. . có kỹ thuật. đường lối của Đảng. đoàn kết. về văn hóa.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Được kết nạp vào Đảng. tự cường dân tộc.Luôn phát huy tinh thần năng động. kiệm. nếp sống văn minh. tập thể và xã hội. chí công. + Có ý thức tập thể. độc lập dân tộc. chuyên môn nghiệp vụ. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. liêm. thực hiện cần. tôn trọng kỷ cương phép nước. mỗi cán bộ đảng viên phải: . nguyện vọng của quần chúng. + Có lối sống lành mạnh. nhân nghĩa. lắng nghe tâm tư. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 17 . cần kiệm. đạo đức của người cách mạng. . trình độ chuyên môn. nhất là về lý luận chính trị. tôn trọng tất cả mọi người. + Thường xuyên học tập. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . năng suất cao vì lợi ích của bản thân. sáng tạo.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->