BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. phát triển sáng tạo. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Người đã chuẩn bị về chính trị. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sách lược vắn tắt. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. qua đó. chắc chắn nhất. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Phải chăm chú phát hiện. là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. soạn thảo Chánh cương vắn tắt. cách mạng nhất. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. phủ nhận. tư tưởng và tổ chức. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin.

góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. nước mạnh. Trong tình hình hiện nay.Để đấu tranh có hiệu quả. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. 3 . tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. xã hội công bằng. phủ nhận. việc nghiên cứu. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. xét lại và bảo thủ. vận dụng một cách đúng đắn. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Đảng ta luôn luôn kiên định. thích hợp vào điều kiện nước ta. đưa những tư tưởng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. học tập để nắm vững. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. 2. giáo điều. Đồng thời. dân chủ. văn minh”. khoa học và nhân đạo. đảng viên và quần chúng nhân dân. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. vận dụng sáng tạo.

hiện đại hoá vì 4 . Bốn là. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Ba là. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đẩy mạnh công nghiệp hoá. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. Hai là. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. xã hội ngày càng lành mạnh.Bài học chủ yếu. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Đảng ta nhấn mạnh rằng. trong toàn bộ hoạt động của mình. Từ đó. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. văn minh. 5 . phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế .xã hội đến năm 2000 (1991-2000). Tóm lại. dân tộc ta. lý tưởng của Đảng ta. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.mục tiêu dân giàu. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. lý tưởng của Đảng. nước mạnh. Đại hội IX với việc bổ sung. II. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu.

. lãng phí. .Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. lối sống. Nhìn tổng quát.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. . chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. chính sách của Đảng thành pháp luật. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. thanh tra.Tiếp tục đi sâu. 2. vì dân. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. do dân. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. đạo đức. về xây dựng. chủ trương. chỉnh đốn Đảng: . chủ trương. -.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. bảo vệ chính trị nội bộ . Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. do dân. chống tham nhũng. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. trên tất cả các mặt trân.Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . quan liêu. 6 . tư tưởng. chủ trương. đảm bảo cho đường lối.

phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. Ba là. nhân quyền. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. 7 . niềm tự hào. . xa rời tôn chỉ mục đích. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. . sinh viên.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. xuất bản. .Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .Đổi mới công tác chính trị . nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. .xã hội. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.Tăng cường lãnh đạo. xáo động lớn.văn hoá: . dân tộc.xã hội: . học sinh. báo chí. . về tư tưởng .. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. hướng mạnh về cơ sở. văn nghệ. Hai là.. tôn giáo. tinh thần tự cường dân tộc. bảo đảm an ninh về tài chính . giữ nước.Thực hiện tốt các chủ trương. văn hoá. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. truyền thống dựng nước.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế ..Tiếp tục củng cố. hoàn thiện chức năng. không để xảy ra những rối loạn. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). gây rối nội bộ. đặc biệt quan tâm đến thanh niên.Tăng cường tính chủ động.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. thông tin.tiền tệ. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. đậm đà bản sắc dân tộc. năng lượng. thương mại hoá. về kinh tế . lương thực. . quản lý công tác thông tin. lộ bí mật quốc gia. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước.

an ninh.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. thông tin. xoá đói giảm nghèo. bổ sung. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. các đơn vị lực lượng vũ trang. Năm là.Rà soát. xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . ..Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. pháp luật của Nhà nước.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. an ninh. . . đối ngoại. các điạ phương. . chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. đối ngoại. đối ngoại.đối ngoại: . quản lý nhà nước về an ninh . các ngành. bảo đảm an ninh thông tin. đường lối của Đảng.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. . . . về quốc phòng.Tăng cường thanh tra.xã hội ở các vùng trọng điểm. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. an ninh.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. an ninh và quốc phòng. an ninh của các cấp. . an ninh với kinh tế. an ninh. một số ngành. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh: 8 . nhân quyền. nhất là việc làm. đối ngoại nhân dân. kinh tế với hoạt động đối ngoại. dân tộc. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. Bốn là.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. tôn giáo. lĩnh vực kinh tế quan trọng.Chú trọng phát triển khoa học .quốc phòng .

phong trào không liên kết. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. các phong trào cạch mạng. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng.. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. cô lập hay lệ thuộc. 9 . mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. cùng có lợi. tiến bộ... vững mạnh về chính trị. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. dân chủ và tiến bộ xã hội.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. Tổ quốc và nhân dân. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. . đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. về đối ngoại: . tư tưởng và tổ chức. . Công an nhân dân thực sự trong sạch. các Đảng Cộng sản. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng .. Sáu là. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. . . các ngành. tránh bị rơi vào thế đối đầu. Chú trọng đào tạo. các tổ chức quốc tế và khu vực. thành phố. độc lập dân tộc. công nhân. cánh tả. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình.. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. với tổ chức.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. biên chế. các nước đang phát triển.

tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. hiện đại hoá. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. chính sách cho phù hợp. tranh thủ thêm vốn. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. với các đảng cánh tả.. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. . III. chủ động điều chỉnh pháp luật. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Theo nguyên 10 . giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: .Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. mở rộng và đa dạng hoá thị trường.

vừa kiên quyết. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. IV. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. chủ trương. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 . cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Điều 21. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. Trong hợp tác liên kết. là hạt nhân chính trị ở cơ sở.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. . Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. giàu mạnh. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. lập đảng bộ cơ sở. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. b) Vị trí. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. dân chủ. chính sách của Đảng và Nhà nước. xã hội công bằng. của nhân dân lao động và của dân tộc. văn minh. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: .tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. lập chi bộ cơ sở. Để thực hiện mục tiêu đó. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. Mặt khác. vừa mềm dẻo. là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. tinh thần của nhân dân. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. quản lý và phân công công tác cho đảng viên .Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: . . nhiệm vụ chính trị của đơn vị . Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. chính sách của Đảng. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối.Thu. đơn vị đối với Nhà nước. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở .Giáo dục.. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. chủ trương. chủ trương. .Đảng ta luôn coi trọng vị trí. phát triển sản xuất. V.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. thường xuyên chăm lo củng cố. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. Hai là. lãnh đạo thực hiện đường lối. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. 12 .Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên .lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. kinh doanh. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. .Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. kiện toàn.

phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. phát triển tốt tươi. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. trong thời kỳ phát triển mới. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. Việc xây dựng. sự nghiệp. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. từ việc ra nghị quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy. quyết định của tổ chức đảng. các tổ chức kinh tế. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. ỷ lại. 13 . + Nâng cao tính chiến đấu. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. phát triển. thực hiện đúng nguyên tắc. chính quyền và cán bộ. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. . kém sức chiến đấu”. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. khắc phục tình trạng thụ động. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. yếu kém ở mức độ khác nhau. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. buông lỏng vai trò lãnh đạo.Tuy nhiên. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. đảng viên. tiêu chuẩn. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. bảo đảm phát huy dân chủ. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế.

c. những địa bàn quan trọng…. khắc phục tình trạng nể nang. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. không chạy theo số lượng. + Phân công. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. chạy theo thành tích. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. lao động thuộc các thành phần kinh tế. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. + Đổi mới việc phân tích. chi bộ yếu kém. hướng dẫn. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác.. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. 14 . a. nội bộ mất đoàn kết. dễ dãi. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. đảng viên.Để xây dựng. trí thức. không chạy theo số lượng. đơn vị. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy..Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. b. chi bộ. chi bộ vững mạnh về tổ chức. coi trọng chát lượng. 2.

đảng viên. cũng vừa là người lãnh đạo. vừa là người phục vụ quần chúng. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. vùng sâu. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. chức năng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 15 .VI. Vị trí. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. chủ trương. củng cố tổ chức cơ sở đảng. chính trị. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. nhất là đổi mới. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. vùng xa. bổ sung. chính sách của Đảng.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. VII. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. chủ trương. . sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. qua nhiều lần sửa đổi. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. nâng cao năng lực lãnh đạo. . nhiệm vụ của đảng viên. điều kiện những người vào Đảng. tạo sự chuyển biến rõ rệt.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. chính sách của Đảng.

không dao động trước bất kỳ khó khăn. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên.. thử thách nào. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên.d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. 2. tạo điều kiện của tổ chức đảng. như sau: 16 . b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. tình cảm. bảo vệ đường lối. vững vàng. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. ý chí và những hành động đạo đức. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. phấn đấu. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. chủ trương của Đảng. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Về mặt cá nhân. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có.

trình độ thẩm mỹ và thể lực. gia đình. nhất là về lý luận chính trị. cần kiệm. chính. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. về văn hóa.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. dân chủ và tiến bộ xã hội. chí công.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. chuyên môn nghiệp vụ. + Có ý thức tập thể. . Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức.+ Có tinh thần yêu nước. tập thể và xã hội. đoàn kết. liêm. tôn trọng kỷ cương phép nước. tự cường dân tộc. + Có lối sống lành mạnh. + Thường xuyên học tập. trình độ chuyên môn. nguyện vọng của quần chúng. khoa học – kỹ thuật.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phấn đấu vì lợi ích chung. trung thực.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. độc lập dân tộc.Luôn phát huy tinh thần năng động. 17 . đạo đức của người cách mạng. thực hiện cần. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. . đường lối của Đảng. sáng tạo. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. nếp sống văn minh. tôn trọng tất cả mọi người. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng .Giữ nghiêm kỷ luật đảng. Được kết nạp vào Đảng. kiệm. quy ước của cộng đồng. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. sáng tạo. chính sách và pháp luật của Nhà nước. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. có kỹ thuật. nâng cao hiểu biết. mỗi cán bộ đảng viên phải: . . có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. nhân nghĩa. lắng nghe tâm tư. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. vô tư .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful