BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

soạn thảo Chánh cương vắn tắt. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. phủ nhận. chắc chắn nhất. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Người đã chuẩn bị về chính trị. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. Phải chăm chú phát hiện. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. cách mạng nhất. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. phát triển sáng tạo. Sách lược vắn tắt. cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. tư tưởng và tổ chức. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. qua đó. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin.

việc nghiên cứu. văn minh”. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. dân chủ. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. phủ nhận.Để đấu tranh có hiệu quả. giáo điều. đưa những tư tưởng. tư tưởng Hồ Chí Minh. vận dụng một cách đúng đắn. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. 3 . Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. Trong tình hình hiện nay. khoa học và nhân đạo. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. nước mạnh. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. vận dụng sáng tạo. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. xét lại và bảo thủ. xã hội công bằng. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. 2. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. học tập để nắm vững. tư tưởng Hồ Chí Minh. thích hợp vào điều kiện nước ta. Đảng ta luôn luôn kiên định.

Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. xã hội ngày càng lành mạnh. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bốn là. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đảng ta nhấn mạnh rằng. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. hiện đại hoá vì 4 . là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Ba là. Hai là. đẩy mạnh công nghiệp hoá.Bài học chủ yếu. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Từ đó. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. trong toàn bộ hoạt động của mình. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế.

lý tưởng của Đảng ta. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. Tóm lại. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. II. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. xã hội công bằng. nước mạnh. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. văn minh. lý tưởng của Đảng. Đại hội IX với việc bổ sung. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu.mục tiêu dân giàu.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). 5 . Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. dân tộc ta.

chống tham nhũng. 6 . Nhìn tổng quát. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. thanh tra.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. bảo vệ chính trị nội bộ . Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. đạo đức. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. do dân. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. chỉnh đốn Đảng: . trên tất cả các mặt trân. . quan liêu. . chủ trương.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.Tiếp tục đi sâu.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. vì dân. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. về xây dựng.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. lối sống. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. chủ trương. đảm bảo cho đường lối. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. chính sách của Đảng thành pháp luật. do dân. tư tưởng. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. . -. chủ trương. lãng phí.Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. 2.

tinh thần tự cường dân tộc. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.Tăng cường tính chủ động. Ba là. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. học sinh.Đổi mới công tác chính trị . nhân quyền. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .Tiếp tục củng cố. . lương thực.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô.văn hoá: .tiền tệ. sinh viên.xã hội. gây rối nội bộ. 7 . giữ nước. văn hoá. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. đậm đà bản sắc dân tộc. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. . hướng mạnh về cơ sở. . xuất bản. Hai là. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. báo chí. .tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. xa rời tôn chỉ mục đích.xã hội: .Thực hiện tốt các chủ trương. quản lý công tác thông tin. về kinh tế . thông tin. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). văn nghệ.. năng lượng.. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. bảo đảm an ninh về tài chính . thương mại hoá. xáo động lớn. niềm tự hào. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. hoàn thiện chức năng.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. không để xảy ra những rối loạn. . bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. dân tộc. truyền thống dựng nước.Tăng cường lãnh đạo.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. lộ bí mật quốc gia. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. về tư tưởng . tôn giáo. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). .

Tăng cường thanh tra. an ninh. kinh tế với hoạt động đối ngoại.đối ngoại: . kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh của các cấp.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. bảo đảm an ninh thông tin. . . các điạ phương. an ninh. bổ sung. . an ninh.Rà soát. các ngành. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. pháp luật của Nhà nước. về quốc phòng. an ninh và quốc phòng. đối ngoại. Năm là.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. . . thông tin.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. . đối ngoại. . dân tộc. Bốn là. đối ngoại nhân dân. đường lối của Đảng. nhân quyền.. an ninh: 8 . an ninh.xã hội ở các vùng trọng điểm. một số ngành. . an ninh với kinh tế. nhất là việc làm.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. quản lý nhà nước về an ninh . đối ngoại. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. các đơn vị lực lượng vũ trang.quốc phòng .Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.Chú trọng phát triển khoa học . tôn giáo.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. xoá đói giảm nghèo.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. lĩnh vực kinh tế quan trọng.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng.

độc lập dân tộc. thành phố.. Tổ quốc và nhân dân. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. tránh bị rơi vào thế đối đầu. các phong trào cạch mạng. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ.. vững mạnh về chính trị. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. công nhân. các Đảng Cộng sản. .Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng.. các ngành.. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. phong trào không liên kết. . 9 . tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. các tổ chức quốc tế và khu vực.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. Công an nhân dân thực sự trong sạch. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. biên chế. với tổ chức.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. về đối ngoại: . tiến bộ. tư tưởng và tổ chức. Sáu là. Chú trọng đào tạo. không can thiệp công việc nội bộ của nhau.. dân chủ và tiến bộ xã hội. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. cô lập hay lệ thuộc.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. cánh tả. . các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng .Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. cùng có lợi. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. . các nước đang phát triển.

III. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Theo nguyên 10 .Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: . công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. . Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. . hiện đại hoá.. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. chính sách cho phù hợp. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. chủ động điều chỉnh pháp luật. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. tranh thủ thêm vốn. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. chủ động phương thức thực hiện các cam kết.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. với các đảng cánh tả.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.

Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. vừa mềm dẻo. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. văn minh. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. giàu mạnh. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. lập chi bộ cơ sở. b) Vị trí. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. chính sách của Đảng và Nhà nước. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng.tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. lập đảng bộ cơ sở. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. IV. chủ trương. . để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. Để thực hiện mục tiêu đó. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Điều 21. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. dân chủ. vừa kiên quyết.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. xã hội công bằng. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. của nhân dân lao động và của dân tộc.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . là hạt nhân chính trị ở cơ sở. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. Mặt khác. Trong hợp tác liên kết. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 .

tinh thần của nhân dân. kiện toàn.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên .Thu. chính sách của Đảng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở .Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. chủ trương.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. .Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. kinh doanh. đơn vị đối với Nhà nước. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. phát triển sản xuất.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. quản lý và phân công công tác cho đảng viên . Hai là. V. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ.. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. thường xuyên chăm lo củng cố. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: . . . lãnh đạo thực hiện đường lối.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Giáo dục. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. chủ trương. 12 .

Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. sự nghiệp. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. buông lỏng vai trò lãnh đạo. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . bảo đảm phát huy dân chủ. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. quyết định của tổ chức đảng. khắc phục tình trạng thụ động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. phát triển. trong thời kỳ phát triển mới. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. kém sức chiến đấu”. ỷ lại. Việc xây dựng. Vì vậy. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. . + Đổi mới phương thức lãnh đạo. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. chính quyền và cán bộ. thực hiện đúng nguyên tắc. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. từ việc ra nghị quyết. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. 13 .Tuy nhiên. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. yếu kém ở mức độ khác nhau. các tổ chức kinh tế. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. đảng viên. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. tiêu chuẩn. phát triển tốt tươi. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. + Nâng cao tính chiến đấu.

đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. không chạy theo số lượng. những địa bàn quan trọng…. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. c. 14 . đảng viên. chi bộ vững mạnh về tổ chức. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. a. hướng dẫn..Để xây dựng. khắc phục tình trạng nể nang. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú.. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. nội bộ mất đoàn kết. trí thức. coi trọng chát lượng. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. lao động thuộc các thành phần kinh tế. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. + Phân công.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. chi bộ yếu kém. b. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. chi bộ. Chú ý những người ưu tú trong công nhân.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. + Đổi mới việc phân tích. sinh hoạt chi bộ. dễ dãi. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. chạy theo thành tích. 2. không chạy theo số lượng. đơn vị.

15 . nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. VII. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. chính trị. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. nhất là đổi mới. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. chủ trương. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. nâng cao năng lực lãnh đạo. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. Vị trí. vùng sâu. chính sách của Đảng. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. . gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. chủ trương.VI. qua nhiều lần sửa đổi. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. đảng viên. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. chức năng. bổ sung. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. vùng xa. tạo sự chuyển biến rõ rệt. cũng vừa là người lãnh đạo. củng cố tổ chức cơ sở đảng. chính sách của Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. . Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. nhiệm vụ của đảng viên. vừa là người phục vụ quần chúng. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. điều kiện những người vào Đảng. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng.

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. không dao động trước bất kỳ khó khăn. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). như sau: 16 .d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng.. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. thử thách nào. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. bảo vệ đường lối. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. ý chí và những hành động đạo đức. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật. tạo điều kiện của tổ chức đảng. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. Về mặt cá nhân. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. phấn đấu. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. chủ trương của Đảng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. tình cảm. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. vững vàng.

tôn trọng tất cả mọi người.+ Có tinh thần yêu nước.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. gia đình.Luôn phát huy tinh thần năng động. đạo đức của người cách mạng. + Thường xuyên học tập. trình độ thẩm mỹ và thể lực. + Có ý thức tập thể.Giữ nghiêm kỷ luật đảng.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. về văn hóa. nhất là về lý luận chính trị. trình độ chuyên môn. . 17 . nâng cao hiểu biết. tôn trọng kỷ cương phép nước. mỗi cán bộ đảng viên phải: . sáng tạo. nếp sống văn minh. . tập thể và xã hội. có kỹ thuật. thực hiện cần. sáng tạo. quy ước của cộng đồng. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. độc lập dân tộc. chí công. trung thực. cần kiệm. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. . phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. đoàn kết. đường lối của Đảng. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. chính sách và pháp luật của Nhà nước. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. nhân nghĩa. Được kết nạp vào Đảng. phấn đấu vì lợi ích chung. chuyên môn nghiệp vụ. vô tư . lắng nghe tâm tư. liêm. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. khoa học – kỹ thuật. tự cường dân tộc. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. kiệm. + Có lối sống lành mạnh.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. chính. dân chủ và tiến bộ xã hội. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. nguyện vọng của quần chúng.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful