BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

Người đã chuẩn bị về chính trị. Sách lược vắn tắt. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. phát triển sáng tạo. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. tư tưởng và tổ chức. chắc chắn nhất. phủ nhận.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. soạn thảo Chánh cương vắn tắt. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. cách mạng nhất. qua đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. Phải chăm chú phát hiện.

thích hợp vào điều kiện nước ta. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. văn minh”. Trong tình hình hiện nay. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. khoa học và nhân đạo. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. đảng viên và quần chúng nhân dân. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. tư tưởng Hồ Chí Minh.Để đấu tranh có hiệu quả. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. học tập để nắm vững. dân chủ. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. giáo điều. 3 . 2. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn luôn kiên định. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. đưa những tư tưởng. xã hội công bằng. vận dụng sáng tạo. nước mạnh. Đồng thời. phủ nhận. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. xét lại và bảo thủ. việc nghiên cứu. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. vận dụng một cách đúng đắn. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng.

Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Ba là.Bài học chủ yếu. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. trong toàn bộ hoạt động của mình. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. xã hội ngày càng lành mạnh. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Đảng ta nhấn mạnh rằng. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Bốn là. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Hai là. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. hiện đại hoá vì 4 . Từ đó.

phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội IX với việc bổ sung. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. xã hội công bằng. văn minh. Tóm lại. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. lý tưởng của Đảng ta. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. II. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nước mạnh. 5 . Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử.mục tiêu dân giàu. lý tưởng của Đảng.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. dân tộc ta.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . thanh tra.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. về xây dựng. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. lối sống. Nhìn tổng quát. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. trên tất cả các mặt trân. tư tưởng. quan liêu. . do dân. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. vì dân.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. do dân. . đảm bảo cho đường lối. lãng phí. chỉnh đốn Đảng: .Tiếp tục đi sâu. đạo đức. bảo vệ chính trị nội bộ . vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. -.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. chủ trương. . giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. chủ trương. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. chính sách của Đảng thành pháp luật. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. 6 . củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 2. chống tham nhũng. chủ trương.

góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. . tôn giáo. 7 .Tăng cường lãnh đạo. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới.xã hội: . .văn hoá: .Thực hiện tốt các chủ trương. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. . hoàn thiện chức năng. niềm tự hào. xa rời tôn chỉ mục đích. sinh viên. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. . về tư tưởng .Đổi mới công tác chính trị . lộ bí mật quốc gia. văn nghệ. Hai là.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. tinh thần tự cường dân tộc. nhân quyền. lương thực.. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. báo chí.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). xáo động lớn. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . thông tin. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. thương mại hoá. không để xảy ra những rối loạn. về kinh tế . truyền thống dựng nước.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . . gây rối nội bộ. bảo đảm an ninh về tài chính . gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. xuất bản. quản lý công tác thông tin. học sinh. văn hoá. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. hướng mạnh về cơ sở.tiền tệ..Tiếp tục củng cố. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. .. giữ nước. dân tộc.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. năng lượng. đậm đà bản sắc dân tộc. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ba là.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.Tăng cường tính chủ động.xã hội.

an ninh. lĩnh vực kinh tế quan trọng. đường lối của Đảng. xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng.Rà soát. Bốn là. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. các điạ phương. đối ngoại. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. nhân quyền. an ninh. bổ sung. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. đối ngoại.. pháp luật của Nhà nước. các ngành. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. an ninh với kinh tế. . nhất là việc làm. quản lý nhà nước về an ninh .Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. dân tộc. đối ngoại nhân dân. kinh tế với hoạt động đối ngoại.Xây dựng có chọn lọc một số công trình.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. an ninh và quốc phòng. Năm là. an ninh. đối ngoại. . tôn giáo. . an ninh: 8 . thông tin. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. một số ngành.Tăng cường thanh tra.quốc phòng . .Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . . kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh.xã hội ở các vùng trọng điểm. về quốc phòng. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng.đối ngoại: . xoá đói giảm nghèo. .Chú trọng phát triển khoa học . các đơn vị lực lượng vũ trang. bảo đảm an ninh thông tin. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. an ninh của các cấp. . .

dân chủ và tiến bộ xã hội.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. 9 . an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. cánh tả. .Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. cùng có lợi.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. tư tưởng và tổ chức. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Sáu là. vững mạnh về chính trị. Tổ quốc và nhân dân.. các ngành. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. với tổ chức. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. các Đảng Cộng sản. phong trào không liên kết. độc lập dân tộc. . các nước đang phát triển. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Công an nhân dân thực sự trong sạch.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. các tổ chức quốc tế và khu vực. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . các phong trào cạch mạng. cô lập hay lệ thuộc.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. ...Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. tránh bị rơi vào thế đối đầu. thành phố. biên chế. về đối ngoại: . . Chú trọng đào tạo. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp.. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. công nhân.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. tiến bộ.

thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. chủ động điều chỉnh pháp luật. với các đảng cánh tả. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. III. . Theo nguyên 10 . đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: .Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. hiện đại hoá. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. chính sách cho phù hợp. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. tranh thủ thêm vốn. .Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế..

lập chi bộ cơ sở. Điều 21. Để thực hiện mục tiêu đó.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. vừa mềm dẻo. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. dân chủ. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Mặt khác. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. văn minh. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 . lập đảng bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. xã hội công bằng. vừa kiên quyết. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong hợp tác liên kết. giàu mạnh. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng và Nhà nước. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. . Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. IV. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. của nhân dân lao động và của dân tộc. b) Vị trí. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. chủ trương. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: .

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. chủ trương. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. kiện toàn. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . V.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. . kinh doanh.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. thường xuyên chăm lo củng cố.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. lãnh đạo thực hiện đường lối. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: . phát triển sản xuất. Hai là. .Giáo dục. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. tinh thần của nhân dân.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. 12 . chăm lo cải thiện đời sống vật chất. chủ trương.. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. chính sách của Đảng. đơn vị đối với Nhà nước.Thu. . Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. quản lý và phân công công tác cho đảng viên . nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở.

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo. tiêu chuẩn. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . trong thời kỳ phát triển mới. 13 . phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. + Nâng cao tính chiến đấu. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. các tổ chức kinh tế. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. thực hiện đúng nguyên tắc. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. bảo đảm phát huy dân chủ. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. Việc xây dựng. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. khắc phục tình trạng thụ động. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. sự nghiệp. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế.Tuy nhiên. phát triển tốt tươi. yếu kém ở mức độ khác nhau. phát triển.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. quyết định của tổ chức đảng. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. đảng viên. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. kém sức chiến đấu”. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. chính quyền và cán bộ. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. buông lỏng vai trò lãnh đạo. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. ỷ lại. Vì vậy. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. từ việc ra nghị quyết.

đảng viên. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. chi bộ. b. chạy theo thành tích. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. lao động thuộc các thành phần kinh tế. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. coi trọng chát lượng. chi bộ vững mạnh về tổ chức. không chạy theo số lượng. đơn vị.Để xây dựng. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. a. 14 . sinh hoạt chi bộ. dễ dãi. không chạy theo số lượng. những địa bàn quan trọng…. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. chi bộ yếu kém. + Phân công. khắc phục tình trạng nể nang. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. c. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. 2. trí thức. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. + Đổi mới việc phân tích. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. hướng dẫn. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. nội bộ mất đoàn kết. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Chú ý những người ưu tú trong công nhân...

Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. cũng vừa là người lãnh đạo. củng cố tổ chức cơ sở đảng. vùng xa. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. chính sách của Đảng. VII. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. đảng viên. chủ trương. qua nhiều lần sửa đổi.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. điều kiện những người vào Đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. nhất là đổi mới. 15 . Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. . vùng sâu. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. chính sách của Đảng. chính trị. bổ sung. tạo sự chuyển biến rõ rệt. chức năng. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. chủ trương. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. vừa là người phục vụ quần chúng. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. . nhiệm vụ của đảng viên.VI. Vị trí. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế.

2.d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. tình cảm. phấn đấu. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. thường xuyên tự phê bình và phê bình. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên.. thử thách nào. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). như sau: 16 . Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. tạo điều kiện của tổ chức đảng. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. chủ trương của Đảng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. Về mặt cá nhân. không dao động trước bất kỳ khó khăn. bảo vệ đường lối. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. vững vàng. ý chí và những hành động đạo đức. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

nguyện vọng của quần chúng. nâng cao hiểu biết. chí công.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. liêm. . + Có lối sống lành mạnh. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. trình độ thẩm mỹ và thể lực.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. tôn trọng tất cả mọi người. chính. đoàn kết. trung thực. nhất là về lý luận chính trị. về văn hóa. 17 . đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. gia đình. khoa học – kỹ thuật. chuyên môn nghiệp vụ. độc lập dân tộc. dân chủ và tiến bộ xã hội.Luôn phát huy tinh thần năng động. đường lối của Đảng. phấn đấu vì lợi ích chung. thực hiện cần. quy ước của cộng đồng. . có kỹ thuật.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. chính sách và pháp luật của Nhà nước. cần kiệm. . + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. nhân nghĩa. nếp sống văn minh.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. tự cường dân tộc. vô tư .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . Được kết nạp vào Đảng. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. lắng nghe tâm tư. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. mỗi cán bộ đảng viên phải: . có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.+ Có tinh thần yêu nước. trình độ chuyên môn. + Có ý thức tập thể. sáng tạo. tập thể và xã hội. tôn trọng kỷ cương phép nước. sáng tạo. kiệm. đạo đức của người cách mạng. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. + Thường xuyên học tập. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful