BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng:

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế

1

là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. tư tưởng và tổ chức. Người đã chuẩn bị về chính trị. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh 2 . soạn thảo Chánh cương vắn tắt. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Sách lược vắn tắt. cách mạng nhất. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. chắc chắn nhất. cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. phát triển sáng tạo. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. phủ nhận. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. qua đó. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Phải chăm chú phát hiện. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích.

Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. thích hợp vào điều kiện nước ta. tư tưởng Hồ Chí Minh. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Đảng ta luôn luôn kiên định. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. 2. dân chủ. Trong tình hình hiện nay. khoa học và nhân đạo. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. 3 . quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. xét lại và bảo thủ. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nước mạnh. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. xã hội công bằng. Đồng thời. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. đưa những tư tưởng. vận dụng sáng tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. đảng viên và quần chúng nhân dân. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. việc nghiên cứu.Để đấu tranh có hiệu quả. văn minh”. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. phủ nhận. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. học tập để nắm vững. vận dụng một cách đúng đắn. tư tưởng Hồ Chí Minh. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. giáo điều. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu.

hiện đại hoá vì 4 . Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Bốn là. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Đảng ta nhấn mạnh rằng. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. Hai là. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Từ đó. trong toàn bộ hoạt động của mình. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ba là. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. xã hội ngày càng lành mạnh. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.Bài học chủ yếu.

lý tưởng của Đảng ta. văn minh. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. lý tưởng của Đảng. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. II. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đại hội IX với việc bổ sung. dân tộc ta. Tóm lại. xã hội công bằng. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 5 . Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu.mục tiêu dân giàu. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. nước mạnh. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.

đạo đức. lối sống. trên tất cả các mặt trân. . vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. thanh tra. chủ trương.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. . mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. đảm bảo cho đường lối. lãng phí.Tiếp tục đi sâu. tư tưởng. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. -. bảo vệ chính trị nội bộ . chỉnh đốn Đảng: . . có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. 2. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. quan liêu.Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: .Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. chủ trương.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. vì dân. chính sách của Đảng thành pháp luật. 6 . Nhìn tổng quát. chống tham nhũng. về xây dựng. chủ trương. do dân.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. do dân.

đặc biệt quan tâm đến thanh niên. . gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. quản lý công tác thông tin. . năng lượng. . Ba là.Tăng cường tính chủ động. thương mại hoá.văn hoá: . sinh viên. đậm đà bản sắc dân tộc. .Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. học sinh. xuất bản.Tăng cường lãnh đạo. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. .Thực hiện tốt các chủ trương. hoàn thiện chức năng. lương thực.. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . về kinh tế . kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. Hai là. về tư tưởng . thông tin. hướng mạnh về cơ sở. giữ nước. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. xa rời tôn chỉ mục đích. không để xảy ra những rối loạn. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. tinh thần tự cường dân tộc.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. dân tộc.. 7 .xã hội. tôn giáo.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. xáo động lớn. niềm tự hào.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô.Đổi mới công tác chính trị .tiền tệ. báo chí. văn nghệ. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. nhân quyền. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). gây rối nội bộ.. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . văn hoá.Tiếp tục củng cố. lộ bí mật quốc gia.xã hội: . truyền thống dựng nước. . nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. bảo đảm an ninh về tài chính .

đối ngoại. .Chú trọng phát triển khoa học .Xây dựng có chọn lọc một số công trình. nhân quyền. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng..công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. thông tin. Bốn là. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. Năm là. an ninh của các cấp.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. tôn giáo. đối ngoại. một số ngành. . hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . an ninh với kinh tế. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. xây dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng.Tăng cường thanh tra.đối ngoại: . kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh: 8 .xã hội ở các vùng trọng điểm. an ninh.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. an ninh. . an ninh và quốc phòng.Rà soát. pháp luật của Nhà nước. các ngành. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. . đối ngoại. lĩnh vực kinh tế quan trọng. bổ sung. . kinh tế với hoạt động đối ngoại.quốc phòng . bảo đảm an ninh thông tin.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. xoá đói giảm nghèo. an ninh. đường lối của Đảng. các đơn vị lực lượng vũ trang. . đối ngoại nhân dân. về quốc phòng. . chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. các điạ phương. quản lý nhà nước về an ninh . hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. nhất là việc làm. dân tộc. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. . an ninh.

không can thiệp công việc nội bộ của nhau.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc... các tổ chức quốc tế và khu vực.. các ngành. . tiến bộ. . tư tưởng và tổ chức. công nhân. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. dân chủ và tiến bộ xã hội. Tổ quốc và nhân dân.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. tránh bị rơi vào thế đối đầu. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . phong trào không liên kết. cánh tả.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. . + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. biên chế. cùng có lợi. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình.. Sáu là. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh.. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. các Đảng Cộng sản. các phong trào cạch mạng. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. cô lập hay lệ thuộc. . vững mạnh về chính trị. thành phố. 9 . xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. với tổ chức. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. Công an nhân dân thực sự trong sạch. các nước đang phát triển. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. độc lập dân tộc. Chú trọng đào tạo. về đối ngoại: .

tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. Theo nguyên 10 . chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. chủ động điều chỉnh pháp luật. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân.. hiện đại hoá. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: . chủ động phương thức thực hiện các cam kết. với các đảng cánh tả. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. . giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. III. . tranh thủ thêm vốn. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. chính sách cho phù hợp.

để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. chính sách của Đảng và Nhà nước. IV. . vừa kiên quyết. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . là hạt nhân chính trị ở cơ sở. xã hội công bằng. chủ trương.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. văn minh. Để thực hiện mục tiêu đó. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. lập chi bộ cơ sở. Điều 21. dân chủ. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. của nhân dân lao động và của dân tộc. lập đảng bộ cơ sở. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. giàu mạnh.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong hợp tác liên kết. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 11 . vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. vừa mềm dẻo. Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. b) Vị trí.tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. Mặt khác. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối.

chủ trương. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . tinh thần của nhân dân. 12 . kiện toàn.Giáo dục. Hai là. . lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. . thường xuyên chăm lo củng cố. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. chủ trương.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . V. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. .Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. chính sách của Đảng. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. lãnh đạo thực hiện đường lối. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở..Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Thu.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: .Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. kinh doanh. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. đơn vị đối với Nhà nước. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ.Đảng ta luôn coi trọng vị trí.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. quản lý và phân công công tác cho đảng viên . phát triển sản xuất.

phát triển. khắc phục tình trạng thụ động. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. yếu kém ở mức độ khác nhau. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: + Tất cả các đảng bộ. Việc xây dựng. các tổ chức kinh tế. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. tiêu chuẩn. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. 13 . trực tiếp góp phần biến các chủ trương. + Nâng cao tính chiến đấu. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. đảng viên. kém sức chiến đấu”. chính quyền và cán bộ. sự nghiệp. Vì vậy. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. từ việc ra nghị quyết. thực hiện đúng nguyên tắc. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. . buông lỏng vai trò lãnh đạo. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. bảo đảm phát huy dân chủ.Tuy nhiên. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém.Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . quyết định của tổ chức đảng. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. trong thời kỳ phát triển mới. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. ỷ lại. phát triển tốt tươi.

. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. khắc phục tình trạng nể nang. a. không chạy theo số lượng. chạy theo thành tích. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. chi bộ.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. chi bộ yếu kém. không chạy theo số lượng. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. hướng dẫn. đơn vị. lao động thuộc các thành phần kinh tế. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. coi trọng chát lượng. đảng viên. những địa bàn quan trọng…. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. chi bộ vững mạnh về tổ chức. nội bộ mất đoàn kết. 14 . kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. dễ dãi. + Phân công. 2. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. c.. b. trí thức. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. sinh hoạt chi bộ.Để xây dựng.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. + Đổi mới việc phân tích.

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. nâng cao năng lực lãnh đạo. VII. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. đảng viên. nhất là đổi mới.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. chủ trương. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 15 . nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. qua nhiều lần sửa đổi.VI. chính sách của Đảng. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. vừa là người phục vụ quần chúng. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. chính sách của Đảng. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. chức năng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. vùng sâu. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. . của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. chính trị. chủ trương. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. bổ sung. tạo sự chuyển biến rõ rệt. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. . củng cố tổ chức cơ sở đảng. nhiệm vụ của đảng viên. Vị trí. điều kiện những người vào Đảng. cũng vừa là người lãnh đạo. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. vùng xa. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối.

ý chí và những hành động đạo đức. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. thường xuyên tự phê bình và phê bình. tạo điều kiện của tổ chức đảng. Về mặt cá nhân. vững vàng. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có.. như sau: 16 . kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Có ý thức tổ chức kỷ luật. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu.d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. bảo vệ đường lối. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. 2. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. tình cảm. phấn đấu. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. chủ trương của Đảng. thử thách nào.

tự cường dân tộc. sáng tạo. trình độ chuyên môn. chính sách và pháp luật của Nhà nước. về văn hóa. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. liêm. đạo đức của người cách mạng. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. nhân nghĩa. nguyện vọng của quần chúng. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. trung thực. dân chủ và tiến bộ xã hội. độc lập dân tộc. đường lối của Đảng.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. có kỹ thuật. tập thể và xã hội. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. phấn đấu vì lợi ích chung. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. chí công. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. gia đình. nếp sống văn minh. chuyên môn nghiệp vụ. kiệm.Luôn phát huy tinh thần năng động. lắng nghe tâm tư. cần kiệm. + Có ý thức tập thể. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được kết nạp vào Đảng.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. đoàn kết. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. tôn trọng tất cả mọi người.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. nâng cao hiểu biết. + Có lối sống lành mạnh. mỗi cán bộ đảng viên phải: . quy ước của cộng đồng. nhất là về lý luận chính trị. trình độ thẩm mỹ và thể lực. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. . . tôn trọng kỷ cương phép nước. khoa học – kỹ thuật. sáng tạo. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. vô tư . Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. 17 .Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản.+ Có tinh thần yêu nước. . + Thường xuyên học tập. thực hiện cần. chính.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful