P. 1
Mau A01-TS

Mau A01-TS

|Views: 1,722|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Hoang Long

More info:

Published by: Nguyen Hoang Long on Mar 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

Mẫu số: A01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH !"t Nam#
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ! "#$ - T% &' - H()* $*+!
T, -HAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI. BẢO HIỂM / T0

M1 số: __________________________
I2 TH3NG TIN CỦA NG4,I THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_NGUYỄN NHƯ HUÊ [0!]. Gi"i t#nh: Na$ Nữ %
[0&]. N'à( th)n' n*$ +inh: 1,-0,-1,.. [0/]. 01n t2c: 3inh [04]. 567c t8ch: 9i:t Na$
[0;]. H2 <h=6 th>?n' t@A hoBc tC$ t@A:_DCc HEn' 9*n D1$ H>n' Yên______________
[0F]. G8a chH Iiên h::_ J@Kn Jh)i JLn' MK6 GiN( Hà N2i__________________________
[0.]. O7 Pi:n thoCi Iiên h: (nế6 cQ): c7 P8nh: ________________ Ri P2n': _0,F 4;F. 0&._____
[0,]. MSJ +7:1/4!/00/1_______ n'à( cNT:_&1-0F-!00&____ nUi cNT:_MLn' an H>n' Yên_
II2 THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI B5T B6ỘC. BẢO HIỂM / T0:
[10]. 56(ết P8nh t6(Vn RWn' hXT PEn' Iao P2n' (hoBc HGD9): +7___________________
n'à( ___-___-_____ cQ hi:6 IYc tZ n'à( ___-___-_____ IoCi hXT PEn' _______________
[11]. Jên cU [6an PUn v8 P8a chH: __MLn' t( M\ ThKn ]nh O)n' ^anh_____________
________________________________________________________________________
[1!]. NUi Ià$ vi:c:_________________________________________________________
[1&]. Mh_c vW ch_c Ranh n'h` cLn' vi:c: ______________________________________
________________________________________________________________________
[1/]. D>Un' ch#nh: ___________________________
[14]. ahW cNT: [14.1]. aMM9___ [14.!]. JNN____ [14.&]. JN93____ [14./]. 3h)c ____
[1;]. Sb +7 +\ cdo hiV$ eb h2i Pb P>Xc cNT (nế6 cQ):_______________________________
[1F]. Sb +7 thf cdo hiV$ ( tế Pb P>Xc cNT (nế6 cQ):________________________________
[1.]. NUi P*n' <g <h)$ chữa c:nh can PK6 (thho h>"n' Rin cja cU [6an kH^H): ____________
________________________________________________________________________
[1,]. 56(`n IXi h>ln' cdo hiV$ ( tế (nế6 cQ):_____________________________________
JLi ein ca$ Poan nhữn' n2i R6n' <ê <hai
t@ên Ià PAn' +Y thmt và ein ch86 hoàn toàn
t@)ch nhi:$ t@>"c Th)T I6mt.
$$$$$$$$$$% ngày $$$$$$$ th&ng $$$$$$$ n'm $$$$$$$$$$$
N789: ;*<:
(()% gh! *+ h, t-n#
X=! )*#) !>< )789: s? &@)7 "<' A)7
Oa6 <hi <iV$ t@a P7i chiế6 e)c nhmn c)c n2i
R6n' <ê <hai t@ên Ià PAn' và ein ch86 hoàn
toàn t@)ch nhi:$ t@>"c Th)T I6mt.
$$$$$$$$$$% ngày $$$$$$$ th&ng $$$$$$$ n'm $$$$$$$$$$$
T*> BC8D)7 AE) FG
(()% gh! *+ h, t-n .à /0ng 123#
HuIJB !>< !E Ku<) LM' *:NO P1 *::
C=) L B*u
(()% gh! *+ h, t-n#
C=) L sQ. B*R
(()% gh! *+ h, t-n#
$$$$$$$$$% ngày$$$$$$ th&ng$$$$$$ n'm $$$$$$$$$
G:=O Aố! BHXH
(()% gh! *+ h, t-n .à /0ng 123#
nnh
& e /
SHT UTC: TH,I GIAN UÀM VIỆC CV ĐVNG BHXH
CH4A H4WNG MỘT UXN
TY
B*=)7
)ZO
Đ[)
B*=)7
)ZO
H:\) 7:M:
CZ) !]
A^)7
T_ "J A^)7 `ab
BHXH BHTN
1 c d e f g

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN Từ tháng năm 1 Đến tháng năm 2 Tỷ lệ đóng (%) BHXH 5 BHTN 6 Diễn giải 3 Căn cứ đóng 4 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->