Chuong 1: Tam

1y nhan

thirc cua con ngtrci trong giao ti~p

va

xli'

Iy

BQ nho cam nh~n

LQe

.. ..

B¢nMSfMhay
b¢ nho Him viec

T6ng duyet

....

..

BQ nho dai nan LTM

Hinh 1.5. 1.3./. B6 nhO' cam nhdn

Ma hinh

be}nho,

BQ nho cam nh~n chua cac kieh thieh nh~ duoc tir cac giac quan nhir nghe, nhin, so. Ngiroi ta cho rang, ung voi mBi giac quan e6 rn¢t bQ nho cam nhiln rieng, TI;I.i day cac kich thich ducc rna hoa. Hlnh 1.6 minh hoa viec cam nh~n va mil hoa chet P trong b9 nho dun nhan. Thong tin trong b9 nho dim nhan duoc hru theo each vi~t de: thong tin moi Sl! thay th~ cac thong tin cu. B9 nho cam nh~n e6 mbi lien h~ milt thhh voi bQ nho ngiln han ella M thong nhan thirc.

~~

Q ..

B9 nM nhin

000;-'------11>1

p

Hlnh 1.6. BQ nhc cam nhan th] giac va mil hoa kich thtch,

B6 nho

~gAn han

Thong tin tlr b(l nho cam nh~ qua b9 loc rbi chuyen d~n b(l nho ngiin han, Khi thong tin trong bQ nho ngeln han bao hoa (do dung hrong e6 han), thong tin kh6ng duoc chuyen sang ntra, Thong tin t6n hru trong bQ nho cam nhan v6i cac chu trinh khac nhau. V6i bQ nho th] giac, thoi gian t6n hru khoang 200ms, voi bQ nho thinh giac thl Iau hem khoang 1500ms.
1.3.2. B9 nho ng&n han

B(l nho ngan han t6 chirc nhir ki~u thanh ghi ella may tlnh. N6 chua cac toan hang VaG hay cac k€t qua trung gian ella cac xu Iy hien thoi. Cac toan hang den tir be>nho cam nh~ hay bO nho dai han, Thong tin dBn ta bO nho cam nhiln khong con mang cac d~c tnrng v~t Iy nfra rna no cia duge giai nghla-cac ban dich. Thong tin t1~n tu b9 nho dai han duoc cat tnann timg dean (chunks), duoc kich heat hoi b(j xu Iy nhan thirc. Mai doan lit mot dan vi nhan tlnrc ky hieu, mot S\I" tnru tirong e6 thS k6t hop v6i cac don vj khac. 8\1"ket hop va ban ehAt cua mot doan phu thuQe vao tri thirc cua mN co!th€. Thi du, HUT la m(lt ehfr vi~t tat va

30

Tuong lac nguai -

may - DHBK

Ha N(}i

Chuong 1: Tam

ly nhan

thuc cua can nguoi trong giao tiip va Xlr

ly

voi da s6 ngiroi d~u hieu do la t@nTruong Dai hoc Bach khoa vi~t tAt bang ti~ng Anh, Tuy nhien voi nhieu nguoi khac, ho se hi~u la ba doan rieng biet: H, U va T. Bi) nho ngan han co 3 d~c trung chinh, D~c tnrng tlur nhAt la thai gian truy nMp nhanh, khoang 70 ms, Tuy nhien, thong tin hu hong cung nhanh, khoang 200 rns. 06 cling la d~c trung thir hai. Dl).c tnrng trur ba la dung lUQ11g nho han ch~. Theo J.Dix, co 2 bi) phuong phap d~ do dung IU9l1gbi) nho. Phuong phap thu nhAt dua van vi¢c xac dinh chieu dai cua mi)t chu6i rna ta co th~ nho I<j.iheo thir nr, Phuong phap thir hai dua van s6 muc rna t ta c6 th€ nh6 theo thir nr b~t 10'. Theo cong thirc n6i tieng ella G.Miller, mQt ngiroi blnh thuong chi nho duoc khoang 7±2 doan: co th~ la day cac con s6, cac su kien, ... Khi rna bi) nho ngan nan bao hoa, 51,! kich heat cua dean rnoi se xoa di thong tin trong hi) nho n~u n6 khong duoc nnac lai. Di6u nay cilng g~n giong chien uroc phan trang hi) nho cua M di€u nanh, Oi~u nay giai thich tai sao khi cac con s6 hay su kien d~n Mm d~p ta chi nh6 duoc mQt S6 thai, nhu theo cong thirc cua Miller Iii khoang tir 5 d~n 9. Tuy nhien, khi cac doan diroc hrnh thanh tir cac rn&u t6t, kha nang nh6 se tang len. Xet xau chit sau rna m6i am ti~t hay doan g6m 2 hay 3 chu elk "hec atr unu pth etr eer', R3 rang la nit kh6 nh6. Song n~u ta djch chuyen chii' cai cuAi cung len d~u va cling tao thanh xau moi theo quy t~c tren, ta c6: "the cat run up the tree". Xau nay hien nhien la d6 doc va d6 nho, MQt thuc t~ khac ciing rninh chirng r~ng, kl tl,l'cubi cung trong m9t cliu hay su kien cu6i cung trong m9t day 1ftd€
nho nhat,

1.3.3. 89 nha dai han Bi) nh6 dai han co vai tro nhir h9 nho trung tam va bQ nh6 thu cAp cua may tinh: n6 luu trCtthong tin, thong tin d6 co the duoc doc hay hi thay dbi. BQ nho dai nan co rnQt s6 dlj.c trung ehinh sau: Thir nhAt n6 co du true tuyen tinh va co dung nrong 160. Noi chung III dung IUQ11g bi? nho nay kh6ng han ch~. Thir hai Ia tho; gian truy c~p nrong dbi ch~, khoang

Hlnh 1.7. Thong tin ve loai cho bi€u di~n dU'Oidang mang ngtr nghia trong be) nM dai han.

Tuang tac nguih -

may - DHBK

Ha NQi

31

b¢ nhc dai han g6m 2 kiSu: kiSu roi rae (episode memory) va kieu ngfr nghia.fJHBK Hil NOi . Ngoai vi~c bieu di~n tri thirc nhu tren. ta co th6 xay dung lai cac bien c6 theo cac tnoi diem khac nhau trong cuoc song. f)i~u nay cho phep chung ta khai quat hoa cac tnrong hop cu th6. Cac thuoc tinh v€ mot noi cu th€ duoc hru cung voi noi d6. Thi du.ly 1/10 s.7.5).hanh d9ng dang "If cond then Action ". chung ta xem xet qua trlnh xu thong tin.1i d9ng cninh lien quan dSn xu Iy thong tin trong bQ nh6 LTM: hru trfr/nha II/>i noat ly thong tin trong b¢ nho dai han (L TM). Dang frame kha quen thuoc trong bieu di€n tri tmrc va thuong duoc dung dS bieu di€n cac d6i nrong pmrc tap. Tlur ba. thoi gian hir hong cham. thi du nlur: "oSu ch6 tnrong thanh thl n6 se chay rong".8. Cac khe nay co thS chua gia tr] ngAm dinh. Cac muc ducc k€t hop voi mot lap khac va c6 th€ thua k€ cac thuoc tinh tu cac lop chao Hinh 1.7 minh hoa viec bieu di€n thong tin v~ loai ch6 hAng rnang ngfr ngnia. B9 nho ngil nghia duoc du true theo each tlnrc cho phep ta truy nhap thong tin.8 Fixed Chan: 4 Default: Loai: an thit Am thanh: 'choi tai Variable Kich thuoc: Mau sac: DOG Collie Fixed Nhanh cua: cho Loai: ch6 chan ciru Default: Kfch thuoc: 65 em Variable Mau sac: Hlnh 1. c6 dinh hay thay dbi nhir minh hOI/> trong hinh 1. Thong tin tir bi) nho ngin han chuyen d~n b{l nho LTM thea co che "t6ng duyet" (hinh 1. Nguoi ta ciing d6 xuiit m9t s6 cAu true khac cua bi) nhc trong vi~c bieu di~n tri tlnrc va mlli cAu true biSu di€n m9t sic thai khac. do v~y thong tin chung v€ loai cho duoc hru (] rmrc cao nhat. Co ba 10<. thi du nrur frame (khung) hay Script.Chuang 1: Tam ly nhan thirc cua con ngiroi trong giao ti~p va xU.n tu. bieu di€n m6i quan h¢ ngu nghia giua cac mAu tin va h6 tro suy di€n. B¢ nh6 rai rae chua cac bi~n c6 va kinh nghiern theo kieu tu5. nguoi ta con sir dung cac lu~t kiSu di~u kien. song c6 th€ suy luan tir thong tin chung cua noi Sheepdog va Dog. Qua trinh cfing co th€ duoc t6i l1U thea nhieu each. ngiroi ta cho r~ng. Chinh nho h9 nho nay. Thong tin trong hQ nho ngu nghia c6 th€ liiy tir hi) nh6 roi rae va vi the chung ta e6 thoShoc cac su ki¢n rnoi hay cac khai niem nr kinh nghiem. Biiu di€n tri thu-c dlf8 vao frame. 32 Tuang ttic ngw-i -may . cac khai niem va cac k5' nang rna chung ta tnu th~p dugc. TiSp theo. Frame c6 chua cac khe (slot) dung d€ b6 sung gia trj cua cac thuoc tinh. BO nho ngil nghia chua dung cac mau tin c6 cAu true va cac SI! kien. V~ m~t du true. chung ta khong the n6i loai ch6 chan ciru Shadow co 4 chan va I duoi. quen va trich rut thong tin. Thong tin trong bi) nho nay duoc bi6u di€n diroi dang mang ngl1 ngnia nhu chi ra trong h inh I.

. con ngiroi hay mang cac tri thtrc TUO'nglac nguat - may . C6 khuynh huang cho Tang cac thong tin tich ClJC d~ nho han cac thong tin lieu cue. su hien dien cua thong tin cung cdp tri tlurc v€ no rna chung ta dil th~y IU truce. tuy nhien. Dieu nay co nghla la cac thong tin rnoi hu hong nhanh han cac thong tin cu. Mot s6 hoat dQng tri trurc Iii kha true tiep Va cac tri thirc duoc yeu cau co th~ bi rang buoc.Chuang J: Tam ly nhan thirc cua eon nguoi trong giao tiSp va xli' ly V€ nguyen nhan thong tin hi quen e6 hal Iy thuyet diroc neu ra: thong tin b] hu hong hay c6 hien tuong giao thoa. Thuy~t giao thoa cho rAng.plu?n kieu nay c6 th~ bi~u di~n duoi dang: "Niu diJu kiin thi hanh dong . hrong thong tin tin yeu du la kna nho tir mQt vai Hnh VI.. giai quyet vAn dS va tien hanh cac boat dQng khi thong tin co tinh CI.n [a mQt qua trinh. L~p luin va giai quy~t vAn a€ Tren day.lgoi lai co the tro giup hoi viec cung dp cac goi y trich rut va lam cho chu thS truy nhap thong tin nhanh chong. Thi du. Trong kieu goi lai. I. SI.lCbO hoac knong duo Suy nghT cua can ngiroi la don gian va kieu nr nh~n biet: khi ta kh6ng luon s~n sang xac dinh qua trlnh ta sir dung. Tuy nhien.1' kien tren th~ gioi. Cac thong tin trong mQt loai se d~ nh6 han cac loai khac. 1. J. Vi~c trich rut thong tin tit bO nho LTM co the chia thanh hai kieu: kieu goi lai (recall) va kieu cong nh*n (recognition). Voi kinh nghiern cua minh. hQi.plu~ nay. S\!. d~ d~ hieu cac tieu dS trong mQt to baa lai doi hoi nhieu ki~n trurc v~ chinh tr].lClien quan. ta v§n c6 thS xac dinh mot each don gian qua trinh nay.nhay suy diSn diSu moi v6 llnh VlJC quan tam. Vi¢c quen thong tin cilng con do m(H nguyen nhan khac ntta la y~u t6 xuc dong. con trong kieu cong nnan.. Trang cac phAn du6i day. Thi du. quy nap hay phan clurng. 4.lC khac nhau. thong tin duoc tao lai nr hI) nno. Lap ludn (reasoning) L~p lu</.1. qua do cnung ta su dung tri tlurc da co d6 dung nen k~t IU</. Day Iii suy luan hop tlnrc du r~ng n6 rnau thu~n voi tri thirc cua cnung ta ve cM dung trong th~ gi6i thuc. khi chung ta nhan thong tin rnoi se gay nen sl. cAu true xii.4. Thi du: "ndu trai mua thi ddl van kho". Con nguoi hay sir dung mot vai ki~u l~p lu</. Ngiroi ta cho Tang cac tit xuc dong kh6 nho trong hI) nho ngan han song lai d~ nh6 trong hI> nhc LTM.". Lap luan ki~u suy luan: Lap luan kieu nay duoc ti~n hanh bAng each dua ra cac ket lu*n dn thiet ml)t each logic nr cac gia thik Cac l</. Vi¢c suy nghT dol hoi nhieu tri thirc. Trang each i</.l m~t mal thong tin cu. chung ta se xem xet viec xu ly va quan Iy thong tin. Co thS do la qua trlnh phirc tap nh~t phan hi¢t can ngiroi voi cac h~ th6ng xu ly thong tin knac. cac 51.DHBK HiJ N(Ji 33 .nnhu: suy luan. Con nguoi c6 kha nang su dung thong tin de I~p lu~n. chung ta ail xem xet each thong tin den va di cung nrur each luu trtr thong tin cua can ngiroi. Mot s6 hoat dong khac lai yeu du mQt s6 hrong [611tri thirc tit cac linh VI. cong nhan la mot hoat dong nMn tlurc kern phirc tap vi thong tin duoc cung cAp nhu mot sir gqi y.. "neu fa 1M sau co fa se di lam". Ebbinhaus cho rang thong tin bi hu hong thea thang logarit. cAn chu y la k~t lu~n 10 gich duoc d§n xu!t tu gia thi€t va khong nhdt thi~t phai dung. Mot viec goi Y nhu v~y c6 th€ dircc ti~n hanh thea each phan loai thong tin.. d~ thirc hi¢n mot phep tinh.

Tai san xuat xay dung tit cac kinh nghi¢m co truce nhu cac hanh vi duoc tuyen b6. 1. Cac dich truu tUQ11gkh6ng du kha nang giai thlch ban chAt. Chung ta chi co the clurng rninh no la sai.l. cai thuong duoc suy luan m(H each fong rai bang quy nap. Ly thuy€1 nay cho rang bQ na. Tuy nhien. chung ta v~n kh6ng thieh thay d6i khang dinh cua minh la "moi con voi dJu co wit'. Phan chUng: Day Ill. Nhu trong thi du tren. chung ta khong baa gio thity h6t moi can voi dl1 tung song hay se chao dbi.song con nguoi va cu gilt chung eho den 'khi e6 mQt su th~t hiSn nhien d6 h6 hay mQt giai thlch. Di€u nay co th~ dan dEn cac voln d~ trong mot su ki~n Iuon tiep thea mot hanh dQng thi nguoi dung c6 tao ra boi hanh dong. con san xuftt ill. cnung ta c6 th~ khang dinh Sam b] say nrou. n€:u the cho Ill. N6u chung ta quan tam d~n tinh hQ'P ly han la chan ly thi rnoi gia thiet phai ducc tuong minh.2. Ban chAt cua ly thuySt nay Ill. Thi d\. Ly thuySt Gestalt Cac nha tam ly h9C 0 tnrong Gestalt eho rang giai quyrt vAn d€ cua can ngiroi bao g6m san xu!t va tai san xu~t. Giai quyet vftn db cua con nguci duoc d~c tnrng boi boi kha nang "thich nghitnong tin CIa co d~ xu Iy thong tin moi. djch ehuy€n tir cae hunh vi dSn Iy thuy~t xu Iy thong lin. TAt nhien each suy lu<:innay la khong tin c~y va co the kh6ng chung minh duoc la dung. khong au kha nang suy luan d~ dfut toi lei giai. I. gia thiSt f~ng Sam thuong 1Mxe rfll nhanh khi say nrou. dung nen ban ehfit va cau true hoa lai vAn dS. diSu nay nit kh6ng dang tin cay.o Ill. Tuy nhien. Thi du nhu cac con voi rna chung ta dl1 nhin thfty dSu co voi thl ta co thS k6t lu~n la moi can voi d€u co voi. 2. Thl du. thay vi kh6ng tin cay. song cnung ta e6 mQt tri thirc chac chan v~ cac can voi rna cnung ta dl1 chuan hi cho chan Iy v6i moi rnuc dtcn tmrc t€. Co nhiSu each nhin khac nhau vS each thuc con ngiroi glai quyet vitn dS. Suy ludn guy nap: Quy nap la qua trinh suy di~n tir cai di\ bi~t sang cai chua biet. each suy luau tnll ba ella can nguoi. Thi du.4. Giai quyet van iai hay thich suy luan nhu th€ tro mor Iy thuyet ng!u nhien cac he tuong tac. nhu v<:iY neu bit g~p Sam lai rfit nhann. phuong phap chung ta dung de dua ra cac giai thieh eho cac su ki~n chung ta quan sat. bai vi e6 Ih~ co nhieu nguyen nhan khac.mil)' .Chuang 1: Tam Iy nhan thirc cua can nguoi trong giao tiep va xu ly v€ th~ gioi vao qua trinh suy luan.fJHBK HiJ N(ji .mQt bQ xU Iy thong tin co gi6i han. Thi du. quy nap ia mQt qua trinh hUu feh rna chung ta sir dung mot each kh6ng khac nhau trong vi~c hoc v~ rnoi tnrong cua chung ta. Tuy nhien. 34 Turrng tac ngutli . Cac nghien ciru cho thfty can nguoi tnich suy lu~n tich cue han suy lu<:intieu cue hay phu dinh. nSu ta thfiy mot con voi khnng co voi. S\I ki~n luon duoc at N~u I~p luan la prurong ti~n dS suy di6n thong tin moi til cai dli biSt tnt giai quyet v~n dS la qua trinh tim lbi giai cho mQt nhiern vu chua biet bAng cac tri tmrc chung ta co. e6 th€ vi VQi rna Sam 1M xe rAt nhanh cnir khong hAn ia say ruou. 3. Ly thuyet chu yeu thir hai duoc d6 xu fit hai Newell va Simon vao nrumg nam 1970. Ra doi som nhM vao mra d~u thE ky nay la Iy thuy~t Gestalt n6 baa g6m ca tinh sir dung lai cac tri trurc va each suy nghl. D6 ill. thay vi khong dang tin c<:iY. D6 la mt)t each suy \u~n t6t vi no cho phep chung ta t\10 mQt 161di tit trong qua trinh d6i thoai va wang tac gicta can ngIH'ri. D6 la Iy thuyet khong gian bai toan.

cac ung dung kh6ng hien nhien hay don gian nhu v~y. cac bien phap su: d\lng va cae kMeh thS e6 lien quan. d~y...DHBK Ha N6i 35 . trang thai ban dAu hien nhien la trang thai cac db v~1 fJ vi tri hien tai. Thi du khi chung ta b6 trl lai cac db vM trong phong. D€ Irq giup eho cae nhit thiet kS. quy«h v~n d~ cua con du cac hi~n nhien hay cAu true d~ h6 tro Iy tbuyet. viec tim s. dich cnuyen vi tri. chung ta dn hi€u ngfr cann cua n6 t"-eo ca 2 khai niern: (] dau no phil hop voi cac yeu t6 tam Iy va cac chi ti~t cua cac kinh nghi¢m th1.Chuang 1: Tam Tuy rang Iy nhan tlurc cua con nguoi trong giao ti~p va xu Iy Iy tnuyet ngirci song no knong cung nay kha h§. xU: ly. Do v~y. 1. trang thai cuoi cung la cac db v~t duoc bB trt lai. Bai toan c6 m<)t trang thai ban dAu va m<)t trang thai dich va ngiroi dung Slr dung cac phep toan d~ dich chuyen tit cai dau tien dSn cai dich cuBi cung.nmau nay. Chu y rAng kinh nghiern se cho phep ta giai quyet vdn d~ rn¢t each d~ dang han khi chung ta co thS du true khong gian bai toan mQt each nrong trng va chon hra cac phep toan m<)t each hieu qua.phan tich phirong tien-dtch. Voi muc dich ap dung cac nguyen t~e uim Iy hoc hoac rut ra m<)t tinh chat trong thi~t k~.p dAn trong each rno til vi¢c gill. Ly thuyet kh6ng gian bai roan va mo hinh giai quyet bai toan tbng quat duoc img dung rong rai trong giai quyet vftn d~ trong cac linn vue ducc djnh nghia tBt. chung ta da d~ cap mQt each torn lucc each tlurc con nguoi cam nhan. giai quy~t vAn d€. cac nguyen t~c vit k~t qua cua cac nghien Clm trong tam Iy hoc di:'idue k~t thanh cae chuftn cho thiSt k~. M<)t d~e trung quan trong cua mo hinh Newell-Simon la cac thao tac thuc hi¢n ben trong cac rang buoc cua he thong xu 19 con nguoi. Trong m¢t heuristic nhu th€. Tuy nhien. cap 2.rern knong gian bai loan la han eh~ boi dung hrong cua b<) nho ng~n han va tae d<) rna thong tin duoc rut. Vi¢c chon thao tac nao la phu thuoc vao kich thuoc. Kh6ng gian bai roan bao g6m cac pnat bieu cua bai toan va viec giai quyet v. SI. trang thai diu lien duoc sanh voi trang thai dich va m¢t phep toan duoc chon nham lam giam bat su khac nhau giua chung. N6 c6 th~ nguy hiern va dAn chang ta tao nen cac khai quat khong hQ'P tlnrc. . trong lU9'Og cac d6 v~t va cnung ta lai d~t ra cac dlch con moi. Tuy nhien ap dung nhu thS nao nhtrng di€u da th~y vao viec thi€t kS m¢t he thang tuong tac cling co nhieu dieu phai ban. Ly thuyet kh6ng gian bai toan Newell va Simon gai dinh rang giil quy~t van dt t~p trung vao khong gian bai toan.l'ct~. TAm Iy va thi~t k~ h~ thAng tuong tac Trong cac phan tren cua chuang. Tuy nnien. Tnl du.f khac nhau gina hai trang thai nay la vi tri cac db v~t va chung ta co th~ Slr dung nhieu thao lac khac nhau nhu: be. chung ta co th~ suy di€n ngay ring rnau 10' khong duoc dung cno nhtrng chi ti~t quan trong bai vi nguoi dung r~t kh6 cam nh<). cac rno hlnh va kY thu~t danh gia Ihi~t k~. kh6ng gian bai toan nhu vay c6 th~ la r~t Ian va dn phai dung heuristic d~ hra chon cac phep toan thich hop d~ dat rnuc dich.in d€ bao g6m vi?c kho] tao cac phat bieu nay bing each dung cac phep dich chuyen hQ'P IY. M<)l heuristic quen thuoc 13 "michs-ends analysis".5. V\IC nay se dUO'c trlnh bay ehi ti!1 trong phAn II va Tuvng tde ngud'i· may . Cae ki~n thire lien quan d~n linh ph!n III eua eu6n sach. hru ttil thong tin va each suy luan. trong nhi€u truong hQ'P. Doi khi nhtmg k€t Iuan tnrc ti€p co thS tao dung ngay.

T6ng quan 2.4. Thi~t bi vao 2.Chuang 2: Nhan t6 may tinh trong tuong tac ngiroi .S. Xii' Iy thOng tin 2.DHBK Ha Noi .6.m(ry .may 2 MAYTINH NQi dung 2.80 nht'r 2. K~t luin 36 Tuong tac ngutr! .2. Thilh bi ra 2.3.1.

sao cho nguoi dung co th~ vao cang nhanh cang t6t. Kh6ng mot thong tin nao ducc b6 sung vao kho luu tni cua may tinh.DHBK HiI N(Ji 37 . chu y rang may tinh eo hai each xu Iy thong tin: theo 10 (batch) hay true tuyen (on-line). Thong tin van thee 16 (] day la thong tin phai eo khu6n dang duoc djnh nghla t5t. Voi ki~u true tuyen.n phai hieu r5 ca hai dbi tU911g. Trong chuang M(>t.l chuyen dung. xem xet 51. mot cong tk dSn co th€ ducc xem nhu mot may tinh thuc hien mot chuang trinh dan gian: den sang khi ta nhan cong den tAt khi ta nha c6ng tac. hoa): ban phlm. ngiroi dung ng6i tnroc may tinh va thong tin ducc dua vao thee loi ohic cua may. TM nhien la thl du nay qua dan gian. chung ta chi quan tam toi m9t 56 y6u t5: cac thi~t b] vao ra. Theo each nay. man htnh. bo nho va nhCing di~u lien quan.1 . Thimbleby. chung ta dii tim hi~u y~u t5 eon nguoi va dit phan tich d~c diem tam Iy nhan thtrc ella nguoi dung trong ngfr canh nrong taco Trong chuang nay. IY.Thiet bi vao ra (bao gem van fa van ban va vao fa de. chung ta se xem xet d5i tU911gthrr hai: may tinh. Truce khi xem xet chi ti~t cac thanh phan. mQt may tinh c6 th~ duoc dinh nghia nhu sau: "may tfnh la mot thanh phan tham gia wang tac. B~ hi~u each con ngiroi tuang tac val may tinh nhu th~ nao. Tuang tac nguai . thuc hien mot chuang trlnh". chuot.BQ xir - • Hinh 2.! anh huong cua chung toi kieu dang giao ti~p va each thi6t k~ giao tiSp. • 12-37pm .l"C nrong tac nguoi-may tang khi viec tuang tac dung may tinh tang. b(l nho dai han: winl1m~ ~Mcm • II rna tir.8(> nho: bQ nho ng~n han (RAM). . may tinh diroc xem nhu mot e6ng cu quan Iy va nhan th6ng tin.l hay mot t~p nhiern V1. Tang quan t6 May tinh trong tuong tac ngiro'i . tuy nhien th6ng tin duoc Ciua van thee dang I~nh nh~m bao eho may tinh thuc hien m6t nhiem V1. Thi du.may May tinh Iii thanh phftn tmr hai tham gia trong tuang tac nguoi-rnay.!. dTa CD. Cae thanh ph§n ella mQt may tlnh tieu bilu. Linh VI.1. chung ta d. Djnh nghia khai quat nay co th~ ap dung cho nhi~u thiet b] nrong tac. Voi may tinh. Theo W.Cluamg 2: Nhan 2. N6 gem nhCing thanh phftn gl va vai tro cua cac thanh phftn d6 trong giao tl€p? tk a M(>t may tlnh tieu bi@u bao g6m cac thanh phan dual day: CO" ban nhir chi fa trong hinh 2.1. Bieu chinh chung ta quan tam day la mot may tinh thuc SI.may . song chung ta cling hoc diroc nhieu di~u.

1. nhom chinh: nh6m phlm ehll' cai.2. tri theo thtr tlJ chet cai. Hloh 2. thiet b] djnh vi tlurong dung trong ch€ 1. .lng: ban phlm DVORAK. c6 nhitu cai tien thlch nop han. M9t loai ban phim khac cung duoc thiet ke va sudl. ban phlm nay duoc thi~t k~ nham giup nguoi dung di. DVORAK. Thi~t b] van van ban gbm: cac ki~u ban phim QWERTY. 81m phim ki~u nay duoc thiSt ke dua tren kiSu ban pnim may chfr va bao g6m 4 s6. 2.. song cac ehll' cai duoc gan cho cae phim khac nhau. Loai ban phlm nay duoc thi€t k€ tuong ur kieu QWERTY. phu thu(ie van ruroc su dung: Ann-My hay Phap.19 d6 hoa nhir: chuet. minh hoa qua hinh 2. Bim phlm Ban phim la thiet bi van quan trong va quen thu¢c nhAt hi~n nay. 38 TU011g tac nguot- may • DHBK Ha N9i .ngdira thong tin cho may tinh. Thi~t bj vao Thi~t bi van la thiet b] chu y~u cung cdp kha n1!. song do thiet kS dua vao ban phirn may cnu. Loai thong dung nh~t la ban phim QWERTY. Thi€t bi nay tlurong duoc sir dung cho cac tniet hi dien tir ca nhan b6 tui..Chuong 2: Nhan t6 may tinh trong nrong tac nguo! • may 2. Dua vao vi~c phan tich each g~ phlm.2. Cac phim tren ban pnim nay diroc bi. Ban phlm QWERTY. Hi~n nay cac ban phim may tlnh kieu nay cung ail.ltt6e dt) g~ phim cao. thi€t bi djnh vi hai chieu. nen chua th~t t6i uu. nh6m phim de Mot loai ban phim duoc cai tiSn do Ja ban phim chet cai. Ban phlm duoc sir dung chu y~u d~ dua van dfr li~u dang van ban hay cac diu I~nh. Thuc nghiem dil. cac nghien ciru dil. Cac thi~t bj nay gom hai loai chlnh: thi€t bj van van ban va thi~t b] dinh v]. Y tuong thiet k€ nay nham lam giam thai gian eho nhll'ng nguoi Slr dung.2. cturng minh r~ng voi ban phfm nay t6c dt) tang tir 10· 15% va giam str m~t rnoi ella nguoi dung. chi ra ring 10\1i ban phim nay kbong nhanh dbi voi nhll'ng nguoi dung duoc dao tao. Tuy nhien. Cac ban phim duoc thi~t ketneo cac chuan. N6 dugc thi€t kS U'U tien nhtrng nguoi dung thuan tay phai (56%). nh6m di cbuyen con tro va nh6m phlm d~e bi~t g6m de phim chirc nang va cac phim di~u khien khac. Vi~c thi~t k~ ctmg lam giam tbi thi~u s6 hrong phlrn 0 cac vi trl ng6n tay yeu. Tuy diroc sir dung rQng rai. . Vi tri mot vai phim tren ban phlm co the thay d6i.2.

ti€p c~n dua vao each vik V oi each tiep c~n dua vao ban phim. Ban phim nay co mQt 56 uu diem: kich thuoc nho. 2. Vi the e6 th& ap dung cho cac may tinh bo tui hay cac thiet b] di~n tli. Thir hai. Di€u nay cting co nghia la nhan dang true tuyen kho han nhieu so voi doc van ban eM viet tren giAy.r nhien cua each b6 tri phim va s61ugng phlm. mot s6 thiet bi vao knac cling duoc nghie. Tuy nhien c6 rdt nhi€u bdt igi voi each nhan dang chu viet. Loai ban phim nay chi co 4 hay 5 phim.} ciru va thiet kS niur: b(i nhan dang cM viet tay. Neu chung ta df! co kha nang vi&t nhu chung ta viet tren giiy. Ban phim CHORD. Cac may nhu thS duoc dung chinh d~ ghi chep. MrJt s6 thdl hi VaG khac Ben canh cac loai ban phim ail nghien CUu tren.Chuang 2: Nhan t6 May tinh trong tuong tac nguoi . chung ta co th~ thAy do la mQt each thirc tuong tac true tiep va dan gian. No cling h~p d~n nhir mot phuong phap VaG van ban. Con nhieu plurc tap knac khi rna cac chit cai trong la cac dang va thuong duoc tao nen nit khac nhau va phu thudc vao til hien tai. S11 dung nh~n dang chi} c6 nhi€u uu diem so voi dung ban phim. Di~u nay c6 nghia h\ thi~t bi h6 tro qua trinh nhan dang phai h6 tro va torn diroc thong tin v~ dang net chir khong phai la dang leY tu cu6i cung. H~ thong dua vao each viet thuong nho han.3). Trong each tiep c~n dua vao each vi@t. Tuy nhien IO\l1 ban phfm nay It ducc ua chuQng do tlnh thieu tI. Tuong Ide nguot - may . a tu C6 nhieu each tit~p c~n cho qua trlnh nay: tiep c~n dua VaG ban phim. ~\1nD ~ Hinh 2. Chii' viet tay la rnQt noat dong kha quen thuQC va ph6 bien.3.DHBK Hii N(ii 39 . nget canh cung co th€ tro giup xac dinh vi~c dbng nhftt chii' cal song thuong kh6ng du kha nang cung dp thong tin. h9C nhanh. Cha: cai duoc tao ra khi nhan d6ng thoi mQt s6 phim. . Thu nhSt. cac ca thS khac nhau trong nh~n dang rAt IOn va gay nhi~u kh6 khan cho qua trlnh nh?>n dang. h~ thOng nhan dang duoc thi tnrong hoa rnQt each tich C\IC nhat la dOi voi cac thiet bi b6 tui. cong nghe hien tai con chua du ehlnh xac va con gap nhi€u 16i khi nhan dang chit. thiet ke kha khac so voi ban phim thong thuong (xem hinh 2. 56 dia chi. nMn dang tbc dQ.2. Cai c6 y nghia quan trong nhAt trong nhan dang chfr khong phai do chlnh dang chii' rna do "stroke information" .may Ban phim nay duoc M(lt loai ban pnirn khac cling duoc thiet ke: ban phim CHORD. cac h~ thong ducc thiet k€ nhu cac h~ thong tieu bieu.2.each rna chfr duoc vI! len. thl voi may tinh khi nhan dang dAu vao kieu nay va bi~n alli sang van ban. chlnh xac va d~ dung han trong khi cac phim nho thi d~ m¢t hoac th~m chi khong dung duoc. phac thao y tirong nhir nh~t 1<9. do d~c thu cua cac ling dung va each thirc nrong tac.

Chuot thirong duoc thiet ke voi klch thuoc nh6 va co nr I dSn 3 phim (hinh 2.2. Thong tin v~ SI. Viec nhan dang tieng n6i la mot llnh vue kha hira hen cua nhan dang van ban. N6 e6 th~ tnrot tU goc trai rren man hlnh den tat ca moi vi trl khac rna khong lac Q9ng den con IrO.~p. 2. . 40 Tuong rae nguai - may .. Tuy nhien viec rna Tong h~ th6ng nay voi ng6n ngCt nr nhien con nhieu vftn dS phai giai quyet: 16i chinh til. Tuy theo tlnh huong rna nguoi ta nhan dan hay nhan kep phim chuot.I chuyen d{lng nrong dbi se chuyen dSn may tinh qua cap n6i n6 voi may tlnh. Cac phim chuot duoc nhdn d~ thuc bien mQt hanh vi hra chon hay khoi tao m9t hanh dQng.. hay thuc hien mot tac dQng nao d6 nhir djnh vi mQt vi tri trong mot dean tai li~u. Cac thiet b] nay thirong dung dS tro toi cac d6i nrong tren man hinh nhu mot rnuc cua menu. Thiet bi chuot. Chuot mot phim ciing duoc thiet k~ nhu chuot nhi~u phlm. kich hoat m!)1 phlm lenh. hay cec tram lam viec.4). sir thi€:u chinh xac. lastop. Chuot la thiet bi vao gian liSp va chi eung cAp thong tin vS chuyen dQng nrong d6i cua vien bi trong h¢p. Tuy nhien. 000 Hlnh 2. Cling tuong tu nhir tren voi phim trai hay phlrn phai (voi chuot ba phim. cung voi cac thiet bi vao van ban nhu tren. Tuy nhien do each di chuyen nhir v~y nen dn c6 th6 thai gian dao tao. rnot folder. thiet b] nay khong doi hoi nhieu khong gian. Chung la sf': xem xet cac thiet bj chinh nhu thiet b] chuot. cac thiet bi tro va djnh vi cling d6ng mQt vai tro quan trong trong giao tiep nguoi-may. Uu di~m cua ki~u giao ti~p nay la rAt tv nhien va ti l~ nhan dang kha eao (90%). Khi hOp chuot di chuyen tren tdm tnrot. song da nhanh ch6ng tro thanh thiet bi khong thS thieu cua h~u het cac may tinh ca nhan. .Chuimg 2: Nhiin t6 may tinh trong tuong tac ngiroi • may Ngoai chit viet tay.. phim giua hAu nmr rAt il dung).n phai co cac thiet bj thleh hop va gia thanh thuong kha eao. . Do each di chuyen nhir v~y.. do kfch thuoc nho va hinh dang d~c biet nen nguoi dung khong bi moi lay.4. Su thay d6i vS the nang giup doan nhan su thay dbi vi tri theo cac huang. ChuQt Chuot tuy xuat hien sau ban phim. d. joystick. Han nita. tieng noi eiing la mQt each giao t. va k~t qua la con tro tren man hlnh djch chuyen theo. nhit In voi nhtrng ngiroi dung mal. do la phim trai cung va phlm phai cung. mQt birc anh. song loai nay ngay nay kbong thong dung. vien bi xoay tron ben trong h!)p cham vao cac rnau (c6 3 rnau) b6 tri ben trong gay nen thay dbi vS the nang.3 Cac Ihilt hi tro va dinh vi Voi cac may tinh hien dai.DHBK HlJ NJi .

Man hlnh bng dien tir phosphorcoated screen 2. vien bi tron chuyen dong trong mot hOp cb dinh. tracball khong dn khong gian khi thao tac va thi~t bi diroc thi€t k~ a dang nen. Joystick cung la mQt thi€t b] vao gian tiep vei kich thuoc kha nho. N6 la mQt thi€t b] kha nho. Ti€p thea la ace thi~t b] khac nhu may in. Joystick la mot thi~t b] kMng d~t va kha vtrng chac. D9 phan giai man Tuang tac ngu"(}j ~ may . Hinh Que! ch~ dQ hr6'i nhM la dang bng di~n tir CRT tac dSu c6 man hlnh sang va la may tinh.. vi v~y no thuong dtTQ'C dung trong cac tro choi di~n nr. Man hinh e6 3 eh€ do quet khac nhau: che dQ luai (raster).3. C6 hai 10.. Quet lu6i la dang ph6 bit~n nh!t va Ie:\. Man hlnh photpho khi hi cac di~n tir d~p vao se phat quang. N6i ti€ng va quen thuQc nh~t la man hinh. Truce h~t phai k~ d~n thi~t b] Tracball. N6i chung. . N6 cung 111.l" ehuy€n dOng nrong d6i ung voi con tro tren man hmh. Nguyen Iy nay duoc ap dung cho h§u h~t cac thiet b] hien th]. eh~ dQ ng~u nhien va ch~ do true tiep. Man hinh Man hinh may tinh c6 nhiSu dang song ph6 bi~n (Cathode Ray Tube).DHBK Ha Npi 41 . Tracball hien nay QUQ'c san xudt thea nhi€u klch thuoc song ph6 bi~n nhu qua b6ng trong tro choi gon.1i joystick: loai tuyet dbi va loai dAng huong.. tit tren xuong duoi vai tAn s6 quet la 30 Hz. Su chuyen dong cua dn tao nen S1. d<.S. mot s6 thi~t bj khac co phirong phap nrong tac nrong tv cling QUQ'c thi~t k~. Thi~t b] ra Cac thi~t b] fa cua may tinh kha phong phu. no t6t hon chuQt. 2. Viec phat hi~n chuyen dong cling theo cung co ch~ nhir chuot. Nguyen t~c cua man hlnh nay kha dan gian: m9t dong di~n ttl b~n ra ttr sung b~n dien tiro Dong di~n tit nay ducc dinh huong va di€u khien boi tir tnrong. Loai dAng huang thi sue ep tren dn la quan trong vi n6 tao nen mot tbc dO (velocity) nrong irng ella con tr6 va khi n6 duoc tha can lai ve vi trl trung Him. chuyen dong IA mot d~c tnrng quan trong vi vi tri cua dn nrong ung vai vi tri con tro tren man hlnh. loa.lp vao man hinh phil photpho.5. N6 g6m mQt hop mong voi mQt dn. Man hinh ki~u CRT.Chuang 2: Nhan MQt t6 May tinh trong tirong tac nguoi . huan cho cac man htnh ti vi. song lai to ra c6 nhieu khi€m khuy€t khi phai dich chuyen dai. Chuyen d(ing nrong dbi cua vien bi se lam dich chuyen con tro. 2. thi~t bi VaG gian ti~p va yeu du sir phan tach cac phim khi chon. no thlcb hop val may tlnh xach tay. N6 la mot thiet bj kha don gian. V€ mat chlnh xac. Vi~c quet duoc c thuc hien tir trai sang phai.3. Voi loai tuy~t d6i. I.may s5 thi~t hi djnh vi hal chi~u khac Ngoai chuet. Hfiu h€t cac h~ th6ng may tinh nrong noi hien thong tin nrong tac chu y~u gil1a nguoi dung va CRT duoc minh hoa tren hinh 2. Do each b6 trl va di chuyen nhu tren.

knong nhftp nhay. Man hmh nay eho phep cac hang c6 the nghieng toi 45°. cap Man hinh CRT kha re.may quet va thiet bj nhan dang ky tl. DQ phan giai co th@ dat toi 4096 x 3120 di~rn. neu lOOhon cac net s~ bi gay. rOi He 42 Tuong tac nguai • m4Y . N6 nrong tI.l quang hQC OCR. Man hlnh loai nay dung cong nghe tinh th~ long.l nlur chS a{l ng§. Man hinh den trang c6 the hien cac anh da xarn. May in Uti diBm tren nen n6 duoc sir dung r¢ng rai va may que! Phuong ti~n hien thi thong tin tren giAy c6 m~t tir rflt liu cung vci nhtrng Uti khuyet diem cua minh. tho. Vi~c quet nao diroc thuc hi~n 6 bftt ky vi tri nao tren man hinh va d{l phan giai e6 th~ dat toi 4096 x 4095.DHBK Ha Noi . C6 nhieu loai may in khac nhau va chAt luong ciing rAt khac nhau: ti'.snh. tieu t6n it nang hrong hon so voi Ioai CRT. luc (green) va 10'(blue) de hi~n cac mau khac nhau. man hlnh LCD it nhap nhay hon va giam moi mAt. Que! tr1!c Hip La SI. Loai thi~t bi nay thuong det nit va nhe voi rnau sic thuong xanh 10 hay xam.u nhien nhung hinh anh diroc duy trl boi cac "flood gun". lam cho hlnh anh 6n dinh. thich hop voi cac thiet bi loai nay. Nguyen nhan chinh la do sir nhap nhay. Thi~t b] hi~n thj loai nay dAt han so voi thiSt hi quet hroi va co th~ ap dung cho cac ling dung "niche". 6 day. ti@p sau Iii. quet ngdu nhien v~ len cac Quang can hien thi mot each tn.r may in hang d~n may in tr6ng. kh6ng thich hop voi cac thiet bi yeu cAu gon nhe nhu trong cac may tinh xach tay hay m{lt s6 thiet bj ca nhan khac. Do sir dung wang dQ sang thAp. Man hlnh LCD dit hon.2. Viec sir dung man hinh tinh the long 11'1. gian dap ung nhanh va co kha nang hien man cao. Man hlnh tinh th~ lOng LCD Man hlnh CRT e6 nhuoc diem cong k. Do vj~e sir dung rna tr~n dia chi.3. song do nhctng nhat la trong cac h~ thong da pmrong tien.ChUO'Hg 2: Nhan t6 may tinh trong nrong tao nguoi - may hinh trong chS d¢ nay la 640 x 480 di@m va co the dat toi 1192 x 980 di~m. Que! ng~u nhi~n Hi€n thi 6 chS dt) ng§u nhien hay vecto khac voi che d<) luoi. N6 c6 uu diem n6i trQi la khong c6 ph6ng xa. Mqt dieu chu y khi dung man hinh hi@nthi la nguoi dung thuong cam thdy moi mat va met moi. chung ta chi xem xet cac cong ngh~ hien tai dB thu nh~p thong tin d~n va di tir trang gifty. mau hinh rnau hien anh mau sir dung ba mau co ban: do (red). Cong ngh~ in cung voi cac may in s~ duoe d~ c~p tnroc tien. Thay vi quet man hinh mOt each lien tuc tu trai sang phai va tu tren xuong diroi. n6 cho phep kha nang hien thi rieng le tirng di~m anh. 2.l rna rong cua cac thj~t bi do tin hieu kieu wong ur. May in va viec in An th6ng may tinh d~ dang tao ra cac van ban tren gifly nho may in. khong m\n.re tiSp.

may d2n cac may in cao dphan. ta chi moi thuan ruy xet den cong nghe in. cac may in ch~t luong thAp h~u nhu r~t it dung.l" giam gia cua cac may in va S1. Thc dl) cac may in tinh theo s6 trang tren phut. Cac van ban in cua ta thuong rAt phirc tap. C6 ba loai may in dua vao ba cong ngh~ cham den: rna tr~n diem. Tuy nhien. VI v~y co the dieu ehinh chat hrong in thea kieu in tho (draft) hay chit luong eao (fine).rnQt s6 do diroc tinh thea don vi dpi (dot per inch): s6 chAm den tren m{lt don vi chien dai tlnh theo inches. V~ mat Iy thuyet.may ~ DHBK H« Ni)i 43 . TAt nhien Iii in m{lt van bann thuan tuy se nhanh han la van ban c6 kern db hO\1. D9 phan giai Iii. each thirc mo ta trang in va S\I" tuong (rug giila trang in va trang man hinh.ChU01lg 2: Nhan t6 May tinh trong tuong me ngiroi . hay gach chan. Nhin chung cac may in kieu nay khong gay ti~ng 6n. Cham nay se dan len m~t giay va diroc lam kho boi b{l sAy. cac tranh t\10 ra boi Tuang rae nguai . Mlii kim co the due mQt 16 tren bang mire va tao nen m{lt dot tren giAy. mor-"hang kim duqc dung. May in lade May in nay su dung cong nghs gan gi6ng may pho to: cac cham den ctia bl) tlnh di~n duoc phan bB tren m~t trbng se tao nen cham den. Tren day. con d{l phan dai d9C co the duoc tang len nho giri dAu kim hai lin d€n cac vi tri rAt gdn nhau. D(I phan giai ctia cac may in nay nrong tl! nhu may in rna tr~n diem va co the dat toi 300 dpi. cac anh s6 hoa. trong khi d6 may in bot sir dung bl) nung (heat) de t\10nen bot. Theo Iy thuyet. . C6ng nghe in chinh dua vao khai niem chdm den (dot). May in rna trljn di~m Cac may in loai nay sir dung m¢t bang mire giBng nhu may chtt. MQt anh hay mQt k)r nr diroc tao ra tren gi~y bang m{lt chulii cac cham den. Trang van ban thuong e6 cac dBi nrong db hoa. Tren thuc d. . thay vi mlii bua chi gO m{lt ky tu rren gifty. DI) phan giai cua cac may in nay kha cao. N6 thirong gbm nhieu doan van ban voi cac phong chtr va kich co khac nhau. voi ki~u each blnh tlurong. nghieng hay d$m. Con nhCing gl anh huong d~n van ban in? Cac y~u t6 nay la phong in. rnoi ky nr hay db hO\1d~u co the in duec va chi bi gioi han boi dQ phan giai cua cac cham den.I" fa d(Yi cua cac may in lade va chat hrong cao. Tuy nhien cung voi S1. vi~c in An khong don gian nhir v~y. DQ phan giai ngang co the thay ddi khi di~u chinh t6c dQ cac d~u tren giAy. Phong va ngon ngil' rno ta trang in Phdn 1611 may in hoat d{lng thea each thirc: bAt kY k)r t\l nao gtii den may in d~u cac duoi dang ASCII ki~u dang may eM va trong dang ph6ng dan. Cac may in nay rAt khac nhau v~ t6e d¢ va gill ca. may in phun va may in lade. cac anh cilng diroc in thea each thirc cac chAm den gjri toi may in va kh6ng cAn su giai nghia nao ca. Muc se phun len giay do ap luc tir ink-jet. tu 600 d2n 1200 dp i. voi may in kim la s6 ky nr. May in phun Cac may in nay hoat dQng theo each glri cac hat muc ill hOp mire d€n cac diu in len gi~y.

. CO' ph6ng diroc tinb bang di€m. ban d9C quan tam xin xem tal lieu tham khao. Nguyen t~c nay v61 man hinh thi than dang. vi¢e ddi cO' ph6ng in. mN don vi c6 gia tri la 1172 inches.4.l nhu dQ phan giai. N€u may in nh~n van ban di¢n tir va chuyen n6 len giAy thl may que! lam nguoc lai qua trinh nay. M9t kho khil. DiSu nay c6 nghla \a dang vi: cua van ban tren man hinh phai gifr nguyen khi hien tren trang in. Chung ta hi~n tren man ninh kh6ng gi6ng nrur tren giAy: e6 thS rl)ng hon hay hep non.n nua la vAn d~ ph6ng. M9t s6 ph6ng c6 gian each (pitch) c6 dinh nhu kieu courrier. t6c dQ truy e~p nhir da trlnh bay trong chuang mot. No thuc hien bang each chuyen anh sang bitmap vai su giup dO' cua thiet bi nMn dang ky tu quang hoc. Thl du ei'J chfr ·12 co nghla ia dQ cao III 12172. DiSu thtr hai la co cbu d€ doc n~m trong khoang 9 . mQt s6 khac lai thay dbi nhtr Times-Roman . Man hmh va trang in MQt doi hoi chung nhat cua cac bl) xu ly van ban va ph~n mem eh€ ban do \\ r guyen tac WYSIWHG (What You See Is What You Get). chi c6 thS dap irng diroc cai e6 thS hi~n thi. Thi du. thi du nmr kni thao tac can gitra thi van ban xuit hi¢n 6 gitra trang man hinh. Anh huong cua thi€t bi nay d~n qua trtnh giao tiep kh6ng nhieu. Sir khac nhau giua man hinh va may in n6i len rang dn thiet kS rieng cac m~u d6 hoa eho man hinh va cho may in.DHBK Ha Noi . 2. Thi du 6 rnuc don gian nh~t d6 Iii. con lai cac thtr khac se bi lang phi. ThiSt b] nay lai chuyen d6i sang dang nguoc lai: van ban. thi dl. Cac thuat nget nhu dung luong. Cac dang do phan dinh do ia ki€u chu co chan (serif) hay khong chan (sans serif). Tnroc tien. song voi phuong tien trang giAy iai e6 knac.12. bQ nh6 may tinh khi hoat dQng 6 cac mire d9 khac nhau duoc phan thanh hai nh6m chu yeu: bl) nho ng~n han va bQ nho dai han.Chuang 2: Nhan t6 may tinh trong tU011g tac nguoi - may cac ph~n rnem hay tu thir vien tranh "Clip art". 44 Tuang tae nguai . S\I khac nhau nay se gay nen van d~ khi thiet k€ phAn rnem. Yan ban in thuong duoc d~e ta bai mQt phong v6i m9t dang va cO' d~e biet.. Di~u quan trong khi sir dung phong chfr trong giao tiep nguoi-may do la tinh d6 doc. Doi khi may tinh phai lam moi viec as chuyen dbi anh sang dang bit map voi klch cO' phu hop as gtri ra may in. Tuy nhien. tirong ung voi 6 dong /inche. tieu d~ va cac thay d6i dS nhAn manh duoc thiet ke bang each dung kieu phong va ce tren giay. van ban chua toan chu hoa kh6 doc hon van ban toan chu rhuong. Cac dinh dang d~c ta boi ten ph6ng. ngay ca khi Slr dung khd gi§. mQt s6 chuan trong thiih k~ giao titp lai cho rang cac eM cai rieng le va mQt s6 tu kh6ng c6 nghia se d€ doc hon trong dang eM hoa. Thirc nghiem chi ra rang.may . t16 la kich cO' man hinh e6 khac klch ce trang glAy. vi¢e su dung mau sk dQ sang t6i hay cac hop thl nhu man hinh.y A4 kiSu letter. HI) nhlr GiAng nhu b9 nhc can nguoi. Lieu e6 th€ lam cho kieh co man hinh giong nhu kich co trang giAy khong hay nguoc lai? N€u lam duoc.cac lenh a€ thiet l~p vi tri trang in.

T6e dQ truy nhap RAM nhanh.Chuang 2: Nhan t6 May tinh trong tU011gtac nguoi ~ may Vi¢e chi titt hoa b(l nhc may ttnh [a khOng dn thiet vi no khong diroc quan tam true tiep trong thiet k6 giao tiep ngiroi dung. 2. dung Iuong cua bQ nh6 nay rAt khac nhau: dla mem 1. dia cirng c6 the dat 40 GS hay han.44 MB. nguoi dung cham.6. Loai nay sir dung mot nguen pin nh6 d6 nuoi va lam nroi thong tin. 2.LTM B9 nh6 dai han ella may tinh la b¢ nh6 ngoai nhu dia tir. chuot tfl!n mQt d6i lai nhan ti6p va co khong theo kip va Trong nhtrng tnrong hop nhu vay. Nhln chung. dap img nhUng gl.Gi6i han elm kenh hru trfr . Tom IU'Q'c Cac thiet b] vao trinh bay & tren thuc hien hai clnrc nang chinh kS nen xem cac gi6i han v~t 19 e6 thS rnang. ia vao van ban va 45 Tuong tac nguat - may . khac nhau v@ thoi gian truy nhap. TAt nhien 10\1i RAM nay kha d~t. thong tin phan h6i tu he th6ng den anh huong xftu den qua trlnn giao ti~p. ngiroi thiet kS cAn c6 dinh thai gian gift cham. RAM e6 nhieu loai khac nhau. Dung hrong RAM thay d6i tir 32 MB toi 256 MB voi cac may tinh ca nhiin. mQt s6 loai RAM khac lai thuoc kieu "no volatile". Ph§n 160 cac thong tin tieh eire dn eho xu 19 hien tnoi duoc luu trong RAM. B 9 nhrY ngdn han .. NJu tde a¢ qua nhanh.4. Cohai loai rna chung ta dn xem xet d6 la t6c dQ qua cham hoac tbe dQ qua nhanh. T6e d¢ truy nhap b¢ nho nay rAt khac nhau va thuong cham so v6i bo nho dai han.DHBK HiJ Noi . nghia la thong tin si! b] huy khi m~t di¢n. Neu tbe d¢ xir ly qua cham. Thi du khi ngiroi dung nhan tirong: menu hay icon rna khong thAy phan irng (do M thdng xir iy cham) the Mm den hi¢n tuong treo may. ngiroi thiet nhu: .Gi6i h~n vS kha nang db hoa . Tuy nhien. D~ thiet k6 giao ti€p co hieu qua. khoang 100 ns va toe d{) truyen khoang 10 MB/s. 2.8(5 nha da! han . Phan 160 cac loai RAM la kieu "volatile". Tuy nhien nhUng gici han v~ dung luong va cac phuong thirc truy nhap [a cac fang buoc quan trong v~ cac loai giao tiep rna chung ta co th~ thiet kt.4-2. con rna CD khoang 650 MS.1.. ngiroi dung khong biet h¢ thong ail. dia CD . Thong tin tir b¢ nh6 RAM duoc chuyen sang bQ nh6 dai han LTM. each tieu thu nang hrong va mQt 56 d~e trung.Gioi nan cua kha nang tinh toan . Nntmg anh huong nay dn duoc tlnh d6m khi thiet k@ cac h¢ thbng tuong tac. phu thuoc vao lop nguoi dung va thiet bi. XU'ly thCing tin T6c dQ xu 19 co anh huang quan trong d@n giao ti@p nguoi dung.STM B(l nho RAM duoc coi la b(l nh6 ngAn han ella may tinh.5.Dung hrong rnang khi thitt k€ cac ph§n mem heat d9ng tren moi tnrong 2.

DHBK Ha N9i .Chuang 2: Nhan t6 may tinh trong tU011g tac ngiroi .may djnh vi. Cac thiet hi dinh vi. can 46 Tuang tdc ngwJi - may . Di~u quan trong cua chuang nay la ngtroi thiSt k! c6 tri thrrc v~ tlnhnang cua cac loai thi€t hi tren d6 h~ thong diroc xay dung. chu yeu h\ thiet hi chuot cung voi mot s6 thist hi khac cung duoc xem xet m¢t each chi tiet. Cac di:1ctnrng v~ cong nghe san xu!t va tinh nang diroc phan tich kha kYo Tuy may in khong lien quan nhi~u den thiet k8 giao ti8p. tuy nhien mQt s6 loai han phim khac cling ducc thiet cho mQt 56 trng dung. song cling duoc xem xet. Thi€t hi vao chinh la ban phim ki~\l QWERTY. t~p trung nhan manh vao hai ki~u man hlnh: loai man hinh CRT va 10<. vi¢c tuong Ung gina trang man hinh va trang in ctlng duoc phan tlch va d6 cung la di~u cAn chu y trong thiet ke giao ti8p. Ben canh do.1i LCD. Cac thiet bj ra. N6 khong chi don thu~n la cac loai thi€t b] vao ra rna moi y€u t6 e6 anh huang d€n nanh vi giao ti€:p khi rna cac y€u t6 nay anh huong dl:n him chAt va each thirc tirong tac.

MAy NOi dung 3.5.may .DHBK Hil N9i 47 .6. Di@ukbi~n true ti~p 3. TAng quan 3.2.3..4. Cae roBhlnh nrong tae 3.1. Ng& canh tU'O'Dg tac TU07Jgtac ngu0i . TU'O'Dgtac WIMP 3. Cac dong tU'O'Dg tac 3.ChU'ung 3: Cac rno hinh va cac dang tUO'I1g tac ngtroi may 3 cAc MO HINH V A cAc DANG TUONG TAc NGtJOI .

l thuc hien.I tuong tac 48 Tuang Me nguiti - may .danh giu M6 hinh cua Norman r§t gin voi S\l hieu biSt cu thS cua cnung ta v.danh gia" cua D. nguoi dung quan sat k~t qua tra v~ qua giao ti€p va quyet dinh cac hanh d¢ng tiep theo. rnuc dJch moi con a rmrc khai quat. 3 2. day. J. dn tien hanh lam ro hem nhu dac ta cac hanh d¢ng tnroc khi n6 duoc thuc hien.Danh gia trang thai h~ thcng v6i muc dich. Cach thirc van theo 16 (batch input) la each thirc cd dien nbat va tnuong duoc dung trong cac ngon ngCt I~p trinh. nguoi dung xac l<j. Chu trinh nrong tac c6 th~ chia hai giai doan chinh: thuc hi~n va danh gia. £)6 chinh la cac dang tuong tac rna chung ta quan tam. hinh va cac dang ttrong tac nguci may Tuong tac. Cac giai dean nay lai c6 the chia thanh cac bircc nho han: I2* 34Thiet l~p muc dich Hinh thanh chu y £)~c ta day hanh dOng Thirc hi~n hanh dOng 5. 3. Norman va mo hinh "khung lam viec" (framework). Chung ta se xem xet hai rna hlnh: mo hlnh "chu trlnh thuc hien . Theo each nay. chung ta se dS c<j. duoc hi~u la su giao ti6p giua nguoi dung con nguoi va M thong. ngiroi dung cung cap cac chi thj va nh<j. £)~ hieu duoc mN each chinh xac cai gi se di~n ra tren tuong tac va hieu duoc g6e r~ cua nheng kh6 khan.l nao. thl du nhu di~u khi@n true ti~p.1.lt muc dich. hay don gian la h6 tro nhiern vu. Ro rang each tiep can nay lien quan rfit it d~n tirong tac nguoi-may va n6 cung kh6ng he. Tang quan me. phat trh~n bci Abowd va Beale. trc b§t cu nhiern V1.nh6i dap cua h~ th6ng. Truce tien. trong bucc nay. cac dang nrong tac duoc dung va danh gia muc do h6 tro ngiroi dung cua n6 nhu th~ nao. Nguoi dung hmh thanh mot k~ hoach hanh dong va sau d6 n6 duoc thuc hi¢n boi giao dien may tinh. Ngiroi dung nhan cac trang thai moi cua h¢ thong sau khi thuc hien m¢t dliy hanh d¢ng va phan tlch thea chu y cua minh hy vong n6 sl! di. ngiroi dung cung d.2. Ca hai tnanh phan nay dSu rAt plurc tap nhu d! d€: c~p trong chuang mQt va chuong nai. h¢ thong dli tlurc hi¢n di~u rna nguoi dung mong muon va Sl. 0 day. Hai thann phan nay r~t khac nhau trong each tlnrc giao tiep.!' rna rong elm rno hinh tren. Trong cac pnan duoi day. nguoi ta hay dung mo ninh d~ thuc hien.p mol thong tin cho may tinh mQt IAn va sau do de cho may tlnh thirc hi~n nhiem vu. de M{lt s6 each tiSp c<j. M6 hinh chu trinh thuc hien . Tuy nhien. Cac rno hlnh nrong tac Tirong tac nguoi-may baa g6m hai thanh phAn tham gia: ngiroi dung va may ttnn.Cam nh~n trang thai h¢ th6ng 6* Phan tich trang thai h¢ th6ng 7. Khi k€ hoach hay mot phAn k€ hoach duoc thuc bien. Neu cac trang thai he thong phan anh dung muc dich. v6i may tlnh duoc xern nhu mQt cong CI. mot SI.prnuc dich la nhtrng cai dn thirc hien.nkhac la sir dung cac thiSt bi vao * ra co ttnh nrong tac cao va cac rna thirc. trong ngil canh (.s tuong tile giua nguoi dung can ngiroi va may tinh.Chuang 3: Cac 3. M6i buoc la m¢t hanh dQng cua ngiroi dung.DHBK Hil N{!i . C6 nhieu each thirc rna nguoi dung su dung giao tiSp voi h~ th6ng may tlnh.pdSn mot s6 m6 hinh nrong tac.

nguoi dung va M thong su dung ngon ngil rieng cua mlnh. M6 hinh framework. Nhiem vu duoc nh~n manh hai mQt s6 thuat ngil: c6 cac thuoc tinh tam 1'1d~ chi ro cac d~c trung quan trong trong linh WC dbi val nguoi dung.Nguoi dung . h¢ thong g6m 4 phin nrur minh hoa tren hinh 3. Thanh phAn vao ra duoc bi~u di~n tach rieng va ph6i h9'P cung nhau tren giao ti~p. He thong H¢ thong Giao di~n Hlnh 3.2.2.DAu vao . Tuang tac nguai - may . dung ngon ngtr Chu '1 rang. N~u cac thuoc tfnh tam 1'1nay anh xa mQt each ro rang sang ngon ngCl'd~u vao thl vi¢c kh6p n6i cac nhiem V1. Mbi thanh phan su dung ngon ngll' rieng cua mlnh: h¢ thong dung ngon ngil core. Vi¢e khop nbi dircc xem xet trong thuat ngll bao trum cac nhiem V1.li chu trlnh tnuc hien hanh dong.DHBK Ha Noi 49 . M . c6 4 buoc trong chu trmh nrong tac va mbi buoc nrong irng voi m¢t dich chuyen nr thanh phan nay 16i thanh ph~n kia nhu trong hlnh 3. Tuy nhien.l dAu vao va phai kha d€ cho cong dean dich chuyen. nguoi dung phai hinh thanh dtch mal va khoi tao li. Vi¢c hlnh thann nhiem vu nnam thuc hien rnuc dich cAn duoc knop nbi trong ngon ngfr dAu vao. Giao di~n Thuc hien Knop n6i Hlnh 3.l (task language). 3.DAu ra. M6 hlnh cua Norman la mot phuong ti¢n htru ich d~ hi~u tuong tac: n6 don gian va e1.1.1th~.Chuang 3: Cac mo hinh va cac dang tuong tac nguoi may oil thanh congo Ngucc lai. nharn cung cAp mot rna tft hien thuc hon khi mo ta h¢ thong mot each tuong minh. nguoi dung dung ngon ngu nhiern vu. Cac nniem vu nay phai diroc djch chuyen thann cac kich thlch dAu vito. Theo mo hlnn nay. Tuong tac nguM dungmay doh qua mo hlnh framework. VI giao dien a gieta hal thanh phan: ngiroi dung va may tinh. con ngiroi dung su dung ngon ngtr nniem V1. mo hlnh nay moi chi xern xet h¢ thong nhu la met giao dien thee quan diem cua ngiroi dung rna kh6ng chu '1 dSn giao tl~p cua h¢ thong qua tuong tac.1.2. H~ thAng su khung (core language). Md hinh khung tuong laC Me hlnh nay duoc Abowd va Beale phat trien dira tren '1 tuong cua Norman.l se don gian hon nhi ~u.2.

Giao . UNIX.Viec bi€u di€n djch chuyen nay phai bao v~ cac thuoc tinh h~ thong co lien quan cua llnh vue trong gi6i han bieu dien cua cac thiet bi fa.Giao .Viec lua chon kieu giao tiSp se anh huang sau sac dSn ban chat cua qua trinh dbi thoai. DiSu quan tam trong SI/ dich chuyen nay la lieu ngon ngtr djch chuyen dau vao co the d~t toi m!)t 56 trang thai cua h~ thong nhu khi 5lr dung cac kich thich true tiep. Voi ngiroi dung co kinh nghiern hay 50 Tuang tac ngzrrli . neu chung ta bat buoc phai chon mot.Giao .1. Loai giao tiep nay eung cap phuong ti~n bi€ll di~n dong l~nh cho may tinh m9t each true tiep.Giao tiSp tiep tiSp tiSp tiSp tiep dong bang bang dang dang dang l~nh chon (menu) ng6n ngct tu nhien hoi dftp va truy vftn form dien WIMP Trong cac ph lin duoi day. 3.DHBK Hi! Nri . Nguoi dung dua van dong I~nh thuc bien yeu dll C'13 minh bing each nhin mQt phim chirc nang. Khi m!)t dich chuyen trang thai xay ra ben trong he thong.3.Giao . giao ti~p dong I~nh Iii. khuyet va each dung. Thuc tS. ti~n loi va tai thap do each nhap true tiep. qua d6 nguoi dung thuc hi~n nrong tac. 3_3. Uu diem chinh cua giao tiep nay la dan gian. moi viec phan tich duoc goi y bai khung nrong tac la doc l~p tren nhiem vu hien thai. Trang thai moi cua h~ th6ng can duoc thong bao cho ngiroi dung va viec nay bat diu bang viec djch chuyen dap irng cua h~ thong thanh cac kich thlch tren thanh phan d~u ra. Giao tiip dong l¢nh Giao tiep dong l~nh 1<\met loai giao ti~p Co tlnh ljch Slr va rftt ph6 bien (hinh 3.Giao . Kha nang de nam bat cac khai niem trong ITnh virc cua h~ th6ng diu ra la mQt v~n de cua tinh bi€u dien duoc dbi voi S\I' djch chuyen nay. chung ta sl! trlnh bay chi tiet cac dang giao tiSp cung voi cac uu. . Khung tuong tac duoc th~ hien nhu mQt cong cu nharn phan xet tinh hi~tl dung cua m9t h~ thong tirong tac hoan chinh. chung ta mal co kha nang xac dinh cac cong cu chung ta Slr dung co dap ling khong? Thi du. cac dap img cua dau vao se duoc dich chuyen d€ ktch thieh h~ thong.l tlurong xuyen phai thuc hien. giai doan thuc hien tuong tac duoc hoan thanh va giai dean danh gia bat d~u. de Trang mot vai h~ thong nhu MS DOS.3). phim d. cac h~ 50\1n thao khac nhau lit t6t eho cac nhiem V1. prurong tien giao tiSp co ban nhftt gicta ngiroi dung va may tinh. Cac l~nh tmrong 1<\cac demg tit vi~t Uit hay chon til. nhanh.Chuang 3: Cac rno hinh va cac dang ttrong tac ngiroi may giai doan ti~p theo.t hay sir dung cac phim rieng le.! cu th~ trong m9t linh VlJC nolo do. Cac dl(lng tuong tac o Viec tuong tac duoc xem nhu sir dbi thoai giua ngiroi dung va may tinh. Co nhieu ki€u tuong tac duoc 5lr dung dS thiet ke giao tiep nhu: .DiSu nay khong c6 gl ngac nhien boi vi chi khi thuc hien mQt nhiern VI.mav . d6 ill cai phil hQ'P nhM cho nhiem V1.l khac nhau. H~ soan thao t6t nhftt.

gay nen su nh~m I§n trong giao tiep cling nhir hoc sir dung.1LNK ·HORTC .. Tuy nhien...DHBK HiJ N(Ji 51 .-.pif vietkey 2000.pi Shortcut to Bkav401. PAYMENT DETAILS Please select payment method: 1.April 7. Tuy vay. Cash 2.1 LNK LNI( LNK PIF LNK HORTC"'2 PIF HORTC . tr6' ngai Ian nhAt cua ki~ll giao ti~p nay la nguoi dung b~t bUQcpha! nho I~nh va cu phap lenh chu khong th~ nhap tuy tien.3 PIF 288 331 308 967 317 967 01-01-98 01-01-98 01-01-98 01-01-98 01-01-98 01-01-98 278 01-01-98 179 01-01-98 967 01-01-98 479 12: 17 a 12: 15a 2:24a 12 :14a 12:02a 1:01a 12:01a 12:01a 12:06a Winzip32.3. Invoice Enter a number for your choice Hlnh 3. a) Giao tiip ki~u bang chon don gian. Credit card 4. S LNK 'ISDNLI".0. 2 ofINZIP32 HORTC"'1 /1ETKE. 3.1nk shor-tcut to Menu.. f>ieu nay la kh6 voi ngiroi moi dung va ngay ca voi nguoi dung c6 kinh nghiem khi cau I~nh qua dai..4).1 AutoCAD CROBA. Invoice b) MlJc Cheque dU'Q'cchon.872 bytes free \~HJDO\vS\Deskto »di r Hlnh 3..6 LNK HORTC .3..1 134 01-01-98 12: 29a Shortcut to CD-RO~'I 0 522 01-01-98 12:07a MSDN Library .1 LNK ucsos 1 lNK 18 file(s) 2 dir(s) 01-01-98 12:28a Microsoft Visual Fox 500 01-01-98 12:03a Acrobat Reader 5. Cac kh6 khan nay c6 the diroc giarn nhe khi dung cac nr c6 nghia. Giao tiip kiiu being chon each thirc giao ti~p nay.Chuang 3: Cac m6 hlnh va cac dang nrong tac nguoi may CaC chuyen gia... UTOCA"'l HeROS . g~n voi ngon ngu nguoi dung h011 12 cac thuat ngCtky thu~t.. Tuong lac nguoi - PAYMENT DETAILS Please select payment 1.LNK Shor tcut to LINES.-. Kieu giao ti€p nay kha mern deo vi cac !~nh thuong c6 cac tuy chon.. Cash method: fGu§.526 bytes 226. may .127. va nguoi dung co th~ Slr dung trong cac tinh huong khac nhau.2. Credit card 4. day ]a kieu giao ti€p nhanh nhat. Cheque 3.. cung cdp m9t t~p cac hra chon c6 th~cho ngiroi dung va t~p nay duQ'c hien tren man hinh (hinh 3. 1 nk Mi crosoft \'/ord(2).. 4 LNK 'HORTC"..L!l§ 3.4. cling rat kh6 cho cac nguoi dung vi cac h~ th5ng khac nhau c6 the su dung thea nghia khac nhau. Shortcut to 3~ Flopp Shortcut (2) to Nort R14. Giao tiep ki~u dong lenh. H~ qua true ti€p la phai t6n c6ng dao tao.

. Tuy nhien. nhAt la khi co qua nhieu hra chon voi nhi~u dp d9 khac nhau.. Ngay ca khi du true cau ro rang thi v~n c6 th~ tbn tai SI. phim tat hay nhftn vao mot ky tI.n nhAt gitra nguoi dung va may tinh. c6 th€ hieu theo hai nghia: ngirci dan ong danh dua tre bing g~y hay ngiroi dan 6ng danh dira tre co g~y.3. N~u chuot co thi~t I~p. :. nguoi dung co th~ str dung trong thao tac lua chon cac muc. dang nhan s6. chung ta hy vong co thS xay dung duoc m9t h¢ thong dua vao t~p con cua ng6n ngir.3. 3.l"avao ng6n ngCt tir nhien la khong co th~.may . nguoi dung kh6 co th~ nho diem xuat phat. Vi~c SU: dung ngon ngCttu nhien trong mQt s6 Iinh vue la co the. la met chu d~ diroc quan lam va nghien ciru cua nhi€u linh Vl. Nguoi dung duoc yeu du b6'i mQt loat cau hoi. nhung thuc t€ lai yeu du cu phap ro rang. Viec nieu ngon ngfr nr nhien baa g6m ca tieng n6i va chfr viet. Chung sir dung cac each di~n dat kieu ng6n ngu t\.i"nhien. Cac truy van thuong yeu cAu nguoi sir dung chi ro met thuoc tinh hay nhi~u thuQc tinh d~ tim trong de 52 Tuong tae ngwi . Tuy nhien.J (chir hay s6). Thi d\l cau: "The man hit the boy with the stick". S\I nh~p nhang cua ngon ngfr tu nhien th€ hien 6 nhieu rmrc d¢: cu phap.3. Ro rang each giao ti~p nay rAt thlch hop cho nguoi dung khong thuong xuyen va t6n It cong dao t. Nguci dung khong th~ cung cAp gl them ngoai cac hra chon da li~t ke va tmrong cham voi nguoi dung thanh thao. M¢t diem yeu nfra la tinh thiSu mern deo.10. Nhuoc di6rn nay c6 th€ khic phuc bang each nh6rn cac lua chon thea chirc nang. va eo nghia la giao ti~p dl. Giao fiip dang hoi ddp va truy vdn H6i dap la mQt co chE don gian nhsm cung dp dCt li~u eho met ling dung cua met linh vue rieng nao do. Kni cac lua chon diroc quan sat tnrc ti~p tren man htnh. su nhap nhang cua ng6n ngfr tu nhien gay nen cac kh6 hieu cho may.Chuong 3: Cac rna hinh va cac dang ttrong tac nguoi may Nguoi dung hra chon m9t muc (tirong img mot cong viec) bang each sir dung cac phirn can tro. ngtroi dung diroc goi y va khong doi hoi phai nho. Vi~c tuong tac nay duoc tien hanh qua nhi~u buoc. d~ thiJt k~ va rAt thich h<. Ki~u bang chon nay khong chi sir dung trong moi tnrong van ban rna co th€ sir dung ca trong moi tnrong d6 hoa.rpcho nguoi dung rnoi va thi~u kinh nghiem.DHBK Ha N¢i . dang da hra chon. Can nguoi thuong dua van ngCt canh d~ phan loai cac nhap nhang nay. mat khac ducc sir dung xay dung cac truy v~n lAy th6ng tin tir mot CO' so du !i~u..Tuy nhien giao tiSp kiSu bang chon ctmg thS hien m¢t s6 nhuoc di€m nhu chiern kh6ng gian man hlnh.IC. Kieu giao ti€p nay kna 1\I nhien.. Giao tiip b&ng ngon ngii" tv nhien Giao tiep bang ng6n ngO"nr nhien la rnQt dang hAp d§. di~u nay voi may tni qua la kho. cling nhu hi~u bi~t v~ du true co so dii lieu. them muc trong hay tao duong ke ngang nhu thuong thAy trong cac img dung soan thao van ban. Cac cau hoi duoc mieu ta trong nhieu dang khac nhau: dang Yes/No. du true.4. . Cac ngon ngu truy vAn. Bang chon c6 thS t6 chirc thea ki€u phan cap. s6 rmrc khong han chS. quan trj dfr lieu . 3. lam cho met cau co thS khong ro rang.. Tuy nhien.I khong ro rang trong nghia cua ur.

vi v~y chi xac nhan tinh hQ'P I~ moi lam cho nguci Slr dung c6 k~t qua tim kiern. Hoa den dijt cha du I!ch Nh~p vao chi tiet hanh trlnh: Nai xuat phat: Ha Npi Noi den: VDng Tau Duong dl: fJu&ng s()' 1 S6 chi): nhanh de Thuong cac mau hi~n thi dua tren mau thuc tS voi nhirng gl rna ngiroi sir dung quen thuQc nham tao nen giao dien d~ dang han cho nguoi sir dung.wg mol mrong 33.DHBK Ha N(ji 53 . Dtr li~u duoc irng dung (. Nguoi sir dung duQ'c gioi thieu voi mot hien thi giong nhu to' mau e6 cac 6 tr6ng dien. nhung cling huu Ich trong cac img dung phuc hai dfr lieu. nguoi dung c6 thS chon mot tnrong nao d6 va nhap boac hieu ehinh noi dung ella tnrong do. de nguoi Nhieu ngon ngfr truy vAn dil eo cai ti~n dang k~ b~ng each cung cfrp giao dien d6 hoa dung diEn thong tin vao. d~ Slr dung hieu qua cac ng6n ngu truy vAn yeu diu phai c6 mQt chut kinh nghiem.5. BiSu nay d~ hiSu khi co mot thuoc tinh dan. diEn cac gia trj thich hop. nh?p VaG Hlnh 3.Chtrong 3: Cac rna hinh va cac dang tuong tac nguoi may CO' s6' du lieu cling nhu thuoc tinh quan tam d~ thuc hien. Vi V?y. vi du nSu thucc tfnh A ho~c thuQc tinh B lam cho ngiroi sir dung chu y hay thu!}c tinh A va phu dinh thuoc tinh B hay nhung gia tr] cac thuoc tinh OI1Q'cso sanh. Giao ti@p (Ii@n mfiu don gian.5. nhung tro nen plurc tap khi c6 nhieu thuoc tlnh duoc dS c$p. Cac giao dien diEn theo mau duoc su dung chu y~u cho nh~p du lieu.6.5) I <tbI Hodem T"n Diachi Hlnh 3. Giao tiip da hoa.u. Giao ti~p dung ngoo ngfi' truy v~n St!' dl. Ngiroi sir dung lam vi~c xuyen subt m§. vi tri chlnh xac.u. H~u h~t cac giao di~n mall di6n eho phep dE dang di Tuang lac nguoi - may . Vi~c sinh ra cau I~nh voi cu phap day au duoc thuc hien bci phin rnem va trong sudt voi nguoi dung (hinh 3. aiin thea mdu He thong hi~n thj m!}t t?P cac tnrong van ban tren man hinh. Hiu h€t cac ng6n ngu truy viin khong cung dp tnrc tj~p su xac nhan nhtrng cal gi d~ duoc yeu d.

gbm: windows.•::·:·_I. --"'f (_U6_i 2 T. MQt cira s6 thuong chua van ban hoac d6 hall va co the diroc di chuyen hay chinh lai kich thu6c thea y muon trong gioi han cho phep.:5 · . chung e6 the duoc xem nhir mot man htnn dQc [~p.Chuang 3: Cac rno hinh va cac dang tuong tie ngiroi may chuyen vong quanh mftu va cho phep m9t s6 tnrong d~ tr6n6' Chung ciing yeu du d~ dang hieu chinh vi ngiroi su dung co thS thay d6i y djnh cua ho hoac gay ra l6i gia tr] nhap trong m6i tnrong. menus va pointers. dam bao t. Cong thirc co the baa g6m cac gia tri cua cac 6 khac (vi du tinh tong cua cac 0 trong cot). va bay gic chung ta se mo til IAn luot. Dang hoi thoai la chu yeu hiru ich cho cac irng dung vao dfr ii¢u. tao giao dien linh hoat va tu nhien h011. cac menu va cac can tro (thinh thoang la cac cira 56. Tuy nhien. . va la dang tU011g tac m~c djnh cho phan 1611h~ thong luang lac may tinh dang su dung hien nay. WIMP thay th~ cho cac cira s6.~iil:t~~_B-\i~~8i-~~\*.it eft cac cong thirc diroc twin theo. Co the c6 nhh~u han mQt cira 56 tren man hinh cung luc. d~c bi¢t la i:r may PC va may tram.4. 0!!09/19t1? rl 28 36' 22' H{O Cim HAi -. a m9t chung mire nao do. Bang tinh baa g6m ml)t luoi cac 6. Bang tinh ia SI! bien dbi tinh vi cua mAu di€n. 03!U2Il%6' 0410111975. Ngiroi su dung co the thao tac tren cac cira s6 khac nhau.. cac bieu nrong.i '.4. Cac vi du ve cac giao dien WIMP baa g6m Microsoft Windows cho may IBM PC de ban.1.. MacOS eho may Apple Macintosh de ban va cac h¢ thong X Windows-based cho UNIX. 3. Tuong tac WIMP Hien nay h~u h~t cac moi truong chung cho tU011g tac may tlnh la cac vi du dang giao dien WIMP.. mftu di~n cilng thich hop voi nhtmg ngiroi su dung chuyen nghiep. chuot va cac menu d6 xuong).ri[ Min h HIen 3_YuQ4uH.DHBK Ha N9i . Xay dung e6ng thirc troog bang tioh. Bang tinh la mot moi tnrong thu hut tU011g lac: ngiroi sir dung duoc tu do thao lac cac d[t [i~u theo y muon va di~u khac nhau giiJa ddu vao va ddu ra dircc che rna. do c6 m9t thi€t k€ d~u vao linh heat. 3. Windows Cac cira s6 la cac vung cua man hlnh. m6i 6 co the chua mot gia trj hay c6ng thirc. VI du ho co chuyen til mQt dong cong viec nay the 54 Tuong tac nguai - may . Chung ta h§u nhu dil chu y d~n b6n d~c trung then chbt ella giao di~n WIMP baa icons. VI v~y nguoi Slr dung co the thay d6i cac gia tri de xem lac d9ng thay d6i cua cac tham s6 khac nhau..1 cho tirong tac giira nguoi sir dung va h¢ thong. D6ng thai cac thanh phan nay cua cac giao dien WIMP duoc goi la cac widget va chung bao gam bl) dung '1. cac bieu urong. cho phep cac cong viec khac nhau duoc xu&t hi¢n cung luc.7. thuong diroc goi la cac h¢ thong cua s6 d011 gian. 4~hiMin~~~ ng . n6 d~ cho viec h9C va sir dung d6i voi nhfrng ngirci sir dung khong thanh thao.6/nnh KhOngE40 0~1119&1: Hinh 3. 02l1OIl~1S. Ngtroi su dung c6 the nhap vao va sua dbi cac gia tr] va c6ng tnuc thea thir W nao d6 va h~ th6ng sf: duy trl chac chan gifra cac gia trj hien thi.

. no dung d~ nhan dang eho nguci Slr dung.... ......1 D2 Hlnh 3... N6 c6 thS c6 cac each b6 trl khac nhau trong cac cira s6 irng dung khac nhau. .f( .~:.. Thong thirong cac cira s6 c6 k6t hop nhtrng thanh phAn khac val chung nh~m gia tang su hUu ich..110·.. nrc la m6i cira s6 mai duoc dat hoi dich sang trai va phla duoi cua s6 truce...... Di~u nay khien cira s6 linh hoar hon va duoc xem nhu la m6t cira s6 thuc dung ChD mQt IUQ'ng Ian ngtroi quan sat thong tin bang each thao tac thanh cuon..J!. Trong mQt vai h~ th6ng each b6 trt nay dugc c6 dinh.~. .fJHBK Ha N9i 55 . Tren cira s6 thuong c6 mot thanh tieu d~ dinh kern phla tren dlnh.. h.. Bdu tuong (Icons) Cac cira s6 co th~ duoc d6ng lai va mAt ludn hoac chung c6 the duoc lam CD lai cho cac trinh bay rut gon.. VI du.. sE T.. l . &6 [1b. MQt birc tranh nho duoc sir dung d~ rnieu ta mot cua s6 d6ng va each trinh bay nay diroc bi~t nhu mQt bieu urong.. IA_ ..4..2.. ....iasau .:f...-h i . d6ng hO'ac ph6ng to' cira s6 (hinh 3. ". 3. va co th~ e6 cac hop dae bi~t a g6c cua cac cira s6 d@ giup chinh kich d't. " I. Trong mot vai h~ th6ng iai cho phep cac ctra s6 narn ben trong cac cua s6 khac. i"_.. m6i img dung e6 cua s6 rieng ella n6 va trong pharn vi m6i Uti li~u Iai c6 m9t cira s6... vi du cac thanh cuon duoc dinh kern vao cua s6 dS tang 51/ linh hoat. Cac cira s6 ch6ng Iftp len nhau co thS gay ra cac vin d~ nhir lam rna di cac thong tin quan trong. N~u eo mot cira s6 ch6ng lap len cira s6 khac thl cira s6 phla sau se b] rna di mQt pharr va sau khi ducc lam tuoi thl no lai xuAt hien. V&i viec xuftt hi~n cac bi~u tuong thl nhieu cira Tuang lac ngtra! ...may . ..... Cac thanh ph§n cua sa ph§n m~m van phOng MS... Neu C6~1 cia s6 cllooB lap leo Clla s6 kb.8)....8. h~ .ac Ib.. 'h_: .. tir canh nay sang canh kia. ... vi v~y cac cira s6 cling ducc gill' hi m~t khi chung ti~p giap nhimg khong chong nen nhau.~~.... .Chutmg 3: Cac rno hinh va cac dang nrong tac nguoi may sang dong cong vi~c khac... Microsoft Windows 3.. . l ......t ... . Cac cira s6 c6 th~ diroc dat theo ki~u tAng. ("'I"'. . trong cac h~ thong khac n6 c6 th~ diroc hra chon boi ngtroi sir dung... ChD phep nguoi str dung di chuyen noi dung cira s6 len hoac xu6ng.4.. 1.....P\..l cia. ...Office.. l .. bi mil di "" .

cac tAng khac nhau cua menu d6 xu6ng duoc su dung. bieu nrong cling e6 M Hmh 3. leu tuong UQ'Csir ung My Documents Nel\'>Jork RecycleBin Neighborhood Hull) iI Recycle fJl (empty) Htnh 3.1 hay Motif). Cac menu sup xuong thl tuong tu. hay chung c6 the ducc each di~u hoa a rmrc d¢ eao. Bang chon (Menus) D~c tnrng ella cac M th6ng ctia 56 la menu. sgn sang d~ .u Iua chon.I e6 th6 duoc trinh di~n boi h~ th6ng vao luc quy djnh. Cac menu cung e~p cac keu thong tin trong bieu m§u cua m¢t danh sach tuan tu cac thao tac rna n6 c6 the diroc duy~t qua. Trong twang hop nao d6 menu chinh c6 the bi fin va khi co yeu cAu n6 se xuAt hien bat ngo tren man hlnh. Khi nguoi sir dung tam thoi khong muon tiSp tuc dong hQi thoai. nhu di va nhan ehuot hay nh~n m¢t vai phim d~c bi~t tren ban phim. ve mot so ~ • trong thong cira 56 elien hinh. Tuy nhien.4.. khi eon tro di chuyen toi vi trf muc chon menu thl muc chon nay thuong ducc lam n6i b~t nhAt (bang cac hinh anh va mau s~e khac di) de eho th§y rang muc d6 e6 the se duoc chon.3. mQt kY thu~t wong tac phd biSn dung cho ca cac h~ thong khong cua s6 ciing duoc. vi v~y cac menu d6 xuong dtroc dung. nhu h(Jp menu c6 the dircc keo xuong hoac ngang ra tir menu ehinh (hlnh 3.9. rna Chung e6 thS con la cac bieu tuong tuy y. Cac h¢p menu ducc d~t tren dinh ella man hlnh (vi du MaeOS) bay tren dinh m6i cira s6 (vi du Windows 3. trong m(Jt vai h~ th6ng chung cung diroc sir dung truy nhap cac hanh dong toan cue khi ehuQt nhAn vao nen man hlnh. MQt menu dua ra m¢t hra chon cac thao tac hay djch Vl.Chuang 3: Cac m6 hinh va cac dang tuong tac nguoi may s6 e6 th@xu~t hien tren man hlnh cung luc. nhung nhfrng di€u nay co thS la kh6 cho nguoi str d\1I1gdira ra lei giai thich. ngoai tnr menu xuat hi~n t\f dQng khi con tr6 chuet di chuyen vao vung tieu de. Vi¢c lam co mQt cira s6 thanh bi@utUQ11g dUQ'ehiSu nhu hi cua s6 biSu nrong. 3. vi du cho phep xem xet thuQc tinh cua cac d6i nrong d~c bi~t tren man hlnh. Thi~t bi can tro dircc su dung de eho biet yeu d. Cac menu khong c6 hi¢u qua khi chang co qua nhieu muc. Menu ehinh co the dircc hi¢n ro eho ngirci su dung moi luc. anh ta c6 the hoan h¢i thoai d6 bang biSu tirong cua ctra 56 chua hQi thoai. Cac bieu nrong c6 the t\10 nhi~u bi€u m~u: chung c6 thS la cac mo ta hi~n thuc cua cac d6i tl1Q11g chung co the thay thS. Sl.I Iva chon thuong yeu cAu m¢t vai hanh dQng nguoi su dung them vao. MOt s6 bit~u tUQTlg di~n hlnh. hoac d~t ngay 6 gicta cac cira 56 trong vung nSn man hinh ehinh. neu khong thl nguoi de de 56 TU071glac nguui • may· DHBK Ha N(Ji . dinh ella man hinh bang viec di chuyen con tro chuet vao trong hOp tieu d~ va nhan chuor. Cac trlnh dan d6 xu6ng duoc keo xu6ng tir tieu de (. BiSu nrong luu giii khdng gian tren man hlnh ella cira s6 va dung lam each nh!c nguoi sti dung c6 the phuc hi'll lai h¢i thoai sau d6 bang each rna ctra s6 nr bi€u tuong.9 dira ra mot vai vi du t: b' J. DiSu nay ham y rAng cac ten ducc sir dung trong menu nen e6 nhi~u y nghia va eung dp nhieu thong tin. Cac menu pop-up thuong duoc sir dung dua ra cac lua chon theo ngO'canh. Tuy nhien.10). nhctng hra chon hQp menu dec theo canh ella man hlnh. Cac the duoc su dung dS mo ta nhtmg dien m\10 khac cua h~ th6ng.no rQng toi kich thucc Ian nh~t bang viec nh~n vao bieu nrong. d'· d. nhir sot rae dung de be nhtrng t¢p khong dn thiSt dSn.

So sanh di€u nay voi m9t menu mau chung ta thay d~ hra chon cac muc gan cu6i cua menu si! lau han cac muc diu. nhi~u muc chon cting c6 th~ duoc nh6m lai nhieu hon du6i mtjt tieu d~. luon 0 vi tri d6 cho toi khi duoc ySu du roi ra.10. Thinh thoang diSm n6ng la khong fO rang tir sir xu!t hi~n cua con tro. C6 rat nhieu 10\1i hinh dang con tro cho " hlnh 3. Cac dang eon tr6 la cac bieu tuong nrong nr nhau. 4. Cac vAn d~ Ian voi cac menu n6i chung la g6m co nhtrng muc gl va each nh6m cac muc d6. Tuy nhien. Trong cac menu d6 xueng.. di€u nay co nhtrng thuan lei do la d~ dang Iva chon cac muc. mac du cac dn dieu khitn (joysticks) va b6ng xoay (trackballs) ding la nhfrng su lua chon. nhung chung chi dirng voi dieu kien la chuot duoc nh<1n. nhu Tuang nguiri • may. sti dung phai nhan chuot. nguoc lai v~ m~t clurc nang (nhu 'save' va 'delete') nen rieng dS ngan ngira nhirng lua chon bAt ngo kh6ng mong muon voi nhGng hau qua tai hili tiem tang. vi du mot can tro d6ng h6 cat xuat hien khi h~ thong dang ban doc mQt t~p. Cac eon tro cnng duoc sir dung d€ baa cho nguoi su dung biet v~ Sl. 4. nhung tAt ca cac eon tr6 e6 mQt diSm n6ng chinh la vi tri rna chung tr6 vao. chung la cac anh bitmap nho. hoi vi chung co thS duoc "ghim chat" vao man hlnh. nhung se thay d6i thanh mui ten hal dAu khi ve met duong thang. Cac menu d6 xu6ng xuat hien khi m9t vung d~c bi~t cua man hlnh duoc lua chon boi m9t biSu nrong.11. Cac muc chon menu nen diroc sap d~t tuy theo tim quan trong va trinh t\l SIl dung. Chuot cung cftp m(lt thi~t dAu VaGc6 kha nang lam nhtrng vi~e nhir v~y. vi du con tro blnh thuong co thS la mQt mlii ten. Dang tuong tac duoc yeu du boi WIMP dua rAt nhieu vao vi~e tro va hra chon kiI~unhu cac biSu nrong. Con tro (Pointers) Can tr6 la m(lt phAn quan trong vi WIMP dung chu yeu djnh vi va lua chon.l" noat dtjng ella h¢ thAng. fJHBK Ha NOi 57 lac . M9t vai menu lc\ cac menu kep. con tro xu!t hien a trung tam cua khung menu Iva chon vi v~y khoang each di chuyen toi bat ky Iva chon nao d~u nhu nhau. Viec gQP qua nhieu muc t\10 cac menu qua dai hay qua nhieu muc. thai gian Iva chon cho m6i muc la nhu nhau. nhung nguoc lai viec nh6m se gay ra nhGng van d€ trong cac rnuc do gan 1i~n voi cac d~ tai dn d~t dum tieu d~. CAe dang eon tr6 khac nhau thuong duoc dung dS philn bi~t cac chedQ. Nguoi sU: dung duoc trinh diln voi eon tr6 tren man hlnh diroc dieu khien boi thi€t bj dAu vao. de 3. Ki~u menu bach kim dien hinh cua dong MacOS. nhan menu nen ducc chon d€ phan anh chirc nang cua cac muc chon va cac muc ducc nh6rn trong cac trong cac menu boi chjrc nang. Screen Times Hlnh 3.Chuang 3: Cac mo hinh va cac dang tuong tac ngiroi may Pile Edit Options Type riter . Nhfrng nh6m nay nen nhM quan xuyen su6t cac ung dung.Cac Ibi vao khac Uri menu Iva chon diroc sap x€p trong khung menu lua chon. cac hra chon dang vong trim nay dua len khOng gian man hinh nhi€u hon va it pho bien hon trong cac giao dien.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful