P. 1
khi_cu_dien_Le_thanh_bac

khi_cu_dien_Le_thanh_bac

|Views: 28|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thế Khương

More info:

Published by: Nguyễn Thế Khương on Mar 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

text

original

Công tắc tơ

Module by: Lê Thành Bắc
Summary: Phần này trình bày khái quát à c!n" d#n" c$a c!n" tắc t%
Khái quát và công dụng
&!n" t'(c t% la) m!*t loa*i thiê(t bi* +iê*n du) n" +ê, +o(n" c'(t t-) .a/ t-* +!* n" ho'*c b')n" nu( t 0( n ca(c ma*ch
+iê*n l-*c co( 1hu* ta,i +iê*n a( 1 +ê(n 2334/ do)n" +iê*n +ê(n 53367
&!n" t'(c t% co( hai i* tri( la) +o( n" a) c'(t7 T0)n 8!( +o(n" co( thê, t%(i 9233 l0) n m!*t "i%)7
Phân loại
&!n" t'(c t% ha* a( 1 th-%) n" la) kiê,u kh!n" khi( +-%*c 1h0n ra ca(c loa*i 8au:
a) Phân theo nguyên lí truyền động
: &!n" t'(c t% +iê*n t-) ;truyê)n +!*n" b')n" l-*c hu( t +iê*n t-)/ loa*i na) y th-%)n" "'* 1<7
: &!n" t'(c t% kiê,u h%i e(17
: &!n" t'(c t% kiê,u thu,y l-*c7
b) Phân theo dạ ng dòng điện
: &!n" t'(c t% m!*t chiê)u
: &!n" t'(c t% .oay chiê)u
c) Phân theo iê!u ế t cấu
: &!n" t'(c t% ha* n chê( chiê)u cao ;du) n" %, "0)m .e/777<
: &!n" t'(c t% ha* n chê( chiê)u r!*n" ;nh- l'(1 %, bu!) n" ta)u +iê*n/777<
Các bộ "hận chính cu!a công t#́c tơ
&!n" t'(c t% +iê*n t-) co( ca(c b!* 1h0* n chi( nh nh- 8au:
: =ê* th!( n" tiê(1 +iê,m chi( nh7
: =ê* th!( n" d0* 1 h!) quan"7
: &% c0(u +iê*n t-)7
: =ê* th!( n" tiê(1 +iê,m 1hu* 7
Các yêu cầu cơ ba!n cu!a t#́c công tơ
$iện á" định %&́c 'đ%
La) +iê*n a( 1 cu,a ma*ch +iê*n t-%n" -( n" ma) tiê(1 +iê,m chi( nh 1ha, i +o( n">c'(t/ co( ca(c c0(1: : 9934/ ??34/
@@34 m!*t chiê)u a) 9?A4/ ??34/ BC34/ 2334 .oay chiê)u7
&u!*n hu(t co( thê, la)m iê*c bi)nh th-%) n" %, +iê*n a( 1 tron" "i%(i ha* n t-) C2D +ê(n 932DE+m7
(òng điện định %&́c )đ%
La) do)n" +iê*n +i qua tiê(1 +iê,m chi( nh tron" chê( +!* la)m iê*c "ia(n +oa* n F l0u da)i/ n"hiGa la) %, chê( +!*
na) y th%)i "ian c!n" t'(c t% %, tra*n" tha( i +o( n" kh!n" l0u qua( C "i%)7
&!n" t'(c t% ha* a( 1 co( ca(c c0( 1 do) n" th!n" du* n": 93/ ?3/ ?2/ @3/ 53/ A2/ 933/ 923/ ?23/ B33/ 5336<7
Hê(u +'*t c!n" t'(c t% tron" tu, +iê*n thi) do) n" +iê*n +i*nh m-(c 1ha, i l0(y th0( 1 h%n 93D i) la)m ma(t ke(m/
khi la)m iê*c da)i ha* n thi) cho* n do) n" +iê*n +i*nh m-(c nho, h%n n-Ga7
Kha! n#ng c#́t và ha! n#ng đóng
La) do)n" +iê*n cho 1he(1 +i qua tiê(1 +iê,m chi( nh khi c'(t a) khi +o(n" ma*ch7
4i( du:* c!n" t'(c t% .oay chiê)u du)n" +ê, +iê)u khiê, n +!* n" c% kh!n" +!) n" b!* ba 1ha l!)n" 8o(c c0)n co(
kha, n'n" +o(n" yêu c0)u do) n" +iê*n b') n" ; B/A<I+m 7 Jha, n'n" c'(t %(i c!n" t'(c t% .oay chiê)u 1ha, i
+a*t b!*i 8!( khoa, n" 93 l0)n do) n" +iê*n +i*nh m-(c khi ta,i ca,m7
*uô!i thọ công t#́c tơ
Ti(nh b') n" 8!( l0)n +o( n" m%, ;8au 8!( l0) n +o(n" m%, 0(y c!n" t'(c t% 8eG kh!n" du) n" +-%*c tiê(1 tu*c n-G a/ h-
ho, n" co( thê, do m0(t +!* bê)n c% khi( ho'*c bê)n +iê*n<7
: K!* bê)n c% khi( : .a(c +i* nh b%,i 8!( l0)n +o(n" c'(t kh!n" ta,i/ tu!,i tho* c% khi( t-) 93 +ê(n ?3 triê*u l0) n7
: K!* bê)n +iê*n: .a(c +i*nh b%,i 8!( l0)n +o(n" c'(t co( ta,i +i* nh m-(c/ c!n" t'(c t% hiê* n nay +a*t khoa,n" B
triê*u l0)n7
*ần +ố thao tác
S!( l0)n +o( n" c'(t tron" th%)i "ian m!*t "i%) bi* ha* n chê( b%,i 8-* 1ha(t no( n" cu,a tiê(1 +iê,m chi( nh do h!)
quan"7 &o( ca(c c0(1: B3/ 933/ 9?3/ 923/ B33/ 533/ 97?33 +ê(n 97233 l0)n trên m!*t "i%)/ tu)y chê( +!* c!n"
ta(c cu,a ma(y 8a, n .u0(t ma) cho* n c!n" t'(c t% co( t0) n 8!( thao ta(c kha(c nhau7
*ính ô!n định l&̣c điện động
&ho 1he( 1 do)n" l%(n nh0(t qua tiê(1 +iê,m chi( nh ma) l-*c +iê*n +!*n" "0y ra kh!n" la)m ta(ch r%)i tiê(1
+iê,m7 Luy +i* nh do) n" th-, l-*c +iê*n +!* n" "0( 1 93 l0) n do) n" +i*nh m-(c7
*ính ô!n định nhiệt
&!n" t'(c t% co( ti( nh !,n +i*nh nhiê*t t-(c la) khi co( do)n" n"'( n ma*ch cha*y qua tron" khoa,n" th%)i "ian
cho 1he(1 thi) ca(c tiê(1 +iê,m kh!n" bi* no( n" cha,y ho'*c bi* ha) n di( nh7

,ệ thống tiế" điê!%
Mêu c0)u cu,a hê* th!(n" tiê(1 +iê,m la) 1ha, i chi* u +-%*c +!* ma)i mo) n ê) +iê*n a) c% tron" ca(c chê( +!* la)m
iê*c n'* n" nê) / co( t0)n 8!( thao ta(c +o(n" c'(t l%(n/ do 0* y +iê*n tr%, tiê(1 .u(c cu,a tiê(1 +iê,m c!n" t'(c t%
Nt. th-%)n" la) tiê(1 .u(c +-%) n" ;tiê( 1 +iê,m hi) nh n"o( n ho'*c kiê,u b'(c c0)u<7
-guyên lí là% việc cu!a hệ thống dậ" hồ quang
Theo li( thuyê(t co( ca(c n"uyên t'(c c% ba, n +aG +-%*c nêu tron" ch-%n" 97
Ta .e(t %, +0y m!*t a)i kê(t c0(u d0* 1 h!) quan" +an" 1h!, biê(n:
a) *hiết bị dậ" hồ quang trong công t#́c tơ %ột chiều
Tron" c!n" t'(c t% m!* t chiê)u th-%) n" du) n" 1h-%n" 1ha( 1 d0* 1 h!) quan" b') n" t-) tr-%)n" n"oa) i7 =ê*
th!( n" na) y +-%*c chia ra la)m ba loa*i :
:=ê* th!(n" co( cu!* n d0y d0*1 h!) quan" n!( i n!( i tiê(1 ;th-%)n" +-%*c 8-, du*n" do co( nhiê)u -u +iê,m nh-:
chiê)u th!, i t-) kh!n" +!,i i) khi do) n" +iê*n thay +!,i chiê)u thi) chiê)u t-) tr-%)n" cuGn" thay +!,i theo7
H"oa)i ra co( 8u*t a( 1 trên cu!*n d0y d0* 1 h!) quan" nho, <7
:=ê* th!(n" co( cu!* n d0y d0*1 h!) quan" n!( i 8on" 8on" ;loa*i na) y i(t +-%*c du) n" do nhiê)u nh-%*c +iê,m
nh-: chiê)u l-*c ta(c du*n" a)o h!) quan" 1hu* thu!*c chiê)u do)n" ta,i/ ca(ch +iê*n cu!*n d0* 1 l%(n do +0(u
8on" 8on" %(i n"u!)n/ khi 8-* c!( n"'( n ma*ch "0y 8u*t a(1 thi) hiê* u qua, d0*1 "ia,m nhiê)u<7
:=ê* th!(n" du)n" nam ch0m +iê*n iGnh c-, u ;ê) ba,n ch0(t "0)n "i!(n" cu!*n d0y m'(c 8on" 8on" nh-n"
co( nh-G n" -u +iê,m 8au: kh!n" tiêu hao n'n" l-%*n" +ê, ta*o t-) tr-%)n"/ "ia,m +-%*c t!,n hao cho c!n"
t'(c t%/ kh!n" "0y 1ha( t no( n" cho c!n" t'(c t%/ i) 0* y khi do)n" +iê*n be( loa*i na) y +-%*c 8-, du*n" r!*n"
raGi<7
=i)nh CF9 la) kê(t c0(u thiê(t bi* d0*1 h!) quan" +iê*n m!* t chiê)u tron" c!n" t'(c t%7
b) *hiết bị dậ " hồ quang trong công t#́c tơ .oay chiều
&a(c c!n" t'(c t% .oay chiê)u th!n" du*n" du) n" tron" c!n" n"hiê*1 th-%) n" b!( tri( chê( ta*o co( hai +iê,m
n"'(t trên m!*t 1ha ;du) n" tiê(1 +iê,m kiê,u b'(c c0)u<7
Kê, n0n" cao +!* tin c0*y la)m iê*c cu,a b!* 1h0* n d0* 1 h!) quan" a) +ê, ba,o ê* tiê(1 +iê,m th-%)n" b!( tri( b!,
.un" ca(c ca(c biê*n 1ha( 1 nh-:
=i)nh CF9: Jê(t c0(u thiê(t bi* d0*1 h!) quan" m!*t chiê)u:97&a(c tiê(1 +iê,mO?7S-)n" d0* 1 h!) quan"OB7cu!* n
d0y d0*1 h!) quan"O@7Ma*ch t-) d0*1O27Ma( h!* 1O57Jhe h%, h!* 1OA7Phiê(n cu,a l-%(i d0* 17:P0*1 h!) quan"
b')n" cu!*n d0y th!, i t-) n!( i tiê(1 ke)m h!* 1 d0*1 h!) quan" co( khe he* 17
: &hia h!) quan" ra la)m nhiê)u h!) quan" n"'( n/ h!) quan" bi* th!,i a)o h!* 1 c0(u tru(c b') n" nhiê)u t0(m
the(1 "he(1 8on" 8on"7
-guyên lí là% việc cu!a công t#́c tơ iê! u điện t&̀
=i)nh CF? la) kiê,u n"uyên li( chun" cu,a c!n" t'(c t% kiê,u +iê*n t-)7
=i)nh CF?: &a(c 8% +!) truyê)n +!*n" cu,a c!n" t'(c t% +iê*n .oay chiê)u Trên hi) nh CF? ta th0(y c% c0(u +iê*n
t-) cu,a c!n" t'(c t% "!)m ca(c b!* 1h0* n c% ba,n:
: Ma*ch t-): la) ca(c loGi the(1 co( da* n" ch-G Q ho'* c ch-G E +-%*c "he(1 b') n" ca(c la( t!n 8ili(c co( chiê)u da) y
3/B2mm ho'*c 3/2mm +ê, "ia,m t!,n hao 8'(t t-) do do)n" +iê*n .oa(y7 Ma*ch t-) th-%) n" chia la)m hai
1h0) n/ m!*t 1h0) n +-%*c ke*1 ch'*t c!( +i* nh ;1h0) n tiG nh</ 1h0) n co)n la*i la) n'( 1 ;"o*i la) 1h0) n -( n" hay 1h0) n
+!*n"< +-%*c n!( i %(i hê* th!(n" tiê(1 +iê,m qua hê* th!(n" tay +o)n7
: &u!*n d0y hu( t : cu!* n d0y co( +iê*n tr%, r0(t be( 8o %(i +iê*n kha( n"7 Po)n" +iê*n tron" cu!*n d0y 1hu*
thu!*c a)o khe h%, kh!n" khi( "i-Ga n'( 1 a) loGi the(1 c!( +i* nh7 Jê(t qua, la) kh!n" +-%*c 1he( 1 cho +iê*n a(1
a)o cu!*n d0y khi nê(u i) li( do na) o +0(y ma) n'(1 bi* "i-G %, i* tri( m%, ;do) n" lu(c +o( 8eG r0(t l%(n do t!,n" tr%,
a)o c!n" t'(c t% nho, <7
: &a(c cu!* n d0y cu,a 1h0) n l%(n ca(c c!n" t'(c t% +-%*c ti(nh toa( n 8ao cho 1he( 1 +o( n" n"'(t %(i t0)n 8!( 533
l0)n tron" m!* t "i%)/ -(n" %(i hê* 8!( th!n" +iê*n KL R @3D7
: &u!*n d0y cu,a c!n" t'(c t% .oay chiê)u cuG n" co( thê, +-%*c cun" c0(1 t-) l-%(i +iê*n m!* t chiê)u7 &u!* n
d0y co( thê, la)m iê*c tin c0*y ;hu( t 1h0) n -( n"</ khi +iê*n a(1 cun" c0( 1 cho no( n') m tron" 1ha* m i
;C2/993<D E+m7 Hê(u ta "o*i ti, 8!( "i-Ga tri* 8!( +iê*n a( 1 nha, a) +iê*n a( 1 hu( t cu,a cu!*n d0y la) hê* 8!( tr%,
ê)/ thi) hê* 8!( na) y co( thê, +a*t t%(i ;3/5S 3/A<7 Kiê)u +o( co( n"hiGa la) khi +iê*n a(1 cu!*n d0y 8u*t .u!( n" co) n
;3/5S 3/A< tri* 8!( +iê*n a( 1 hu( t thi) n'( 1 8eG bi* nha, a) n"'(t ma*ch +iê*n7
: &% c0(u truyê)n +!*n": 1ha, i co( kê(t c0(u 8ao cho "ia,m +-%*c th%)i "ian thao ta(c +o( n" n"'(t tiê(1 +iê,m/
n0n" cao l-*c e(1 ca(c tiê(1 +iê,m a) "ia,m +-%*c tiê(n" kêu a +0* 17
: H'(1 chuyê,n +!*n" .oay chiê)u ba,n lê): tiê(1 +iê,m chuyê,n +!*n" th', n" co( tay +o)n truyê)n chuyê,n
+!*n" ;hi) nh CF?a<7
=i)nh CFB: &!n" t'(c t% m!*t chiê)u: H'( 1 a) tiê(1 +iê,m: chuyê,n +!*n" th', n" theo hai 1h-%n" u!n"
"o(c %(i nhau ;hi) nh CF?b<7
: H'(1 chuyê,n +!*n" th', n"/ tiê(1 +iê,m chuyê,n +!*n" .oay quanh ba,n lê) ;hi) nh CF?c<7
: H'(1 a) tiê(1 +iê,m +ê)u chuyê,n +!*n" .oay quanh m!* t ba,n lê) co( m!* t hê* th!(n" tay +o)n chun" ;hi) nh
CF?d</ tr-%)n" h%* 1 na) y l-*c e(1 trên tiê(1 +iê,m l%(n7
H"uyên li( la)m iê*c cu,a c!n" t'(c t% +iê*n m!* t chiê)u kiê,u +iê*n t-) cuGn" t-%n" t-* nh- trên/ th-%) n" chi,
kha(c %, hi) nh da(n" kê(t c0(u truyê)n +!*n" cu,a ma*ch t-) t%(i tiê(1 +iê,m7 &u* thê, la) c!n" t'(c t% +iê*n m!*t
chiê)u h0) u hê(t 8-, du*n" ma*ch t-) kiê,u 8u1a( 1 co( tiê(1 +iê,m +!* n" b'(t ch'*t n"ay a)o n'( 17 H"oa)i ra/ i) la)
+iê*n m!*t chiê)u nên ma*ch t-) th-%) n" la)m b') n" 8'(t t-) mê)m/ cu!* n d0y th-%)n" co( hi) nh tru* tro) n/ co( thê,
qu0( n 8a(t a)o loGi i) loGi the(1 i( t no( n" h%n tr-%)n" h%* 1 +iê*n .oay chiê)u7 =i) nh da*n" chun" cu,a c!n" t'(c
t% m!*t chiê)u nh- hi) nh CF@7
=i)nh CF@:&!n" t'(c t% ch0n kh!n" kiê,u 4N&a<M'*t c'(t/b<M'*t tr-%(cO97+0)u n!( iO?7bu!) n" +o( n" c'(t
ch0n kh!n"B7cu!* n d0y c!n" t'(c t%O@7tiê(1 +iê,m 1hu* Tron" +o( : 97 la) tiê(1 +iê,m tiG nh +-%*c b'(t ch'*t a) o
quai ?O B cu!*n d0*1 h!) quan"O @7 d0y d0G nO 27 +ê( ca(ch +iê*nO 57 mo(c the(1O A7 tiê(1 +iê,m +!* n"O C7 "ia(
+%GOT7 co*c d0G n d0y raO 937 d0y mê)mO 997 8-)n" ba,o ê* tiê(1 +iê,m +!*n" O 9?7 lo) .o7

Công t#́c tơ chân hông
&!n" t'(c t% ch0n kh!n" +'*c biê*t thi(ch h%* 1 %(i c!n" iê*c +o(n" m%, ca(c +!*n" c% c0)n +o( n">m%,
th-%) n" .uyên7
4i( du* : +!* n" c% trun" a(1 cu,a ca(c ma( y b%m/ cu,a b!* tu* bu) +iê*n ho'* c qua*t7
&!n" t'(c t% ch0n kh!n" co( tu!,i tho* 9 . 935 chu ki) +o(n">c'(t a) co( thê, la)m iê*c %(i t0)n 8!( +o( n" c'(t
9?33 +o( n">c'(t m!*t "i%)7 &a(c ti( nh n'n" cu,a c!n" t'(c t% ch0n kh!n" kiê,u 4N&; hi) nh CF @< biê,u diêGn
nh- 8au:
Ba,n" C79: M!*t 8!( loa*i c!n" t'(c t% ch0n kh!n"
Kiê*n a( 1 +i* nh m-(c U k4V B/5 A/? 9?
Po) n" +iê*n +i*nh m-(c U6V: Pu)n" cho +!*n" c%
+ê(n UkWV:Pu) n" cho tu* +iê*n +ê(n Uk46rV
@239233?333 @23?333@333 ?23@333@333

K,/!) $0̣ -1 *2̀
Khái quát và công dụng
Jh%,i +!*n" t-) la) m!*t loa*i thiê(t bi* +iê*n du) n" +ê, +iê)u khiê,n t-) .a iê*c +o( n">c'(t/ +a,o chiê)u a) ba, o ê*
qua( ta,i ;nê( u co( m'(c thêm r%le nhiê*t< cho ca(c +!*n" c% ba 1ha r!tor l!)n" 8o(c7 Jh%,i +!*n" t-) khi co(
m!*t c!n" t'(c t% "o*i la) kh%, i +!* n" t-) +%n/ th-%)n" du)n" +ê, +iê)u khiê, n +o(n" c'(t +!* n" c% +iê*n7 Jh%,i
+!*n" t-) co( hai c!n" t'(c t% "o*i la) kh%, i +!* n" t-) ke( 1/ du) n" +ê, kh%, i +!* n" a) +iê)u khiê, n +a,o chiê)u
+!*n" c% +iê*n7 Mu!( n kh%,i +!*n" t-) ba,o ê* +-%*c n"'(n ma*ch 1ha, i m'(c thêm c0)u cha,y7
Các yêu cầu i3 thuật chu! yếu
K!* n" c% kh!n" +!)n" b!* ba 1ha la)m iê*c liên tu*c hay kh!n" nh%) chu, yê(u a)o +!* la)m iê*c tin c0*y
cu,a kh%,i +!* n" t-)7 Jh%,i +!*n" t-) mu!(n la)m iê*c tin c0*y c0) n tho,a maG n ca(c yêu c0)u kiG thu0*t 8au:
:Tiê(1 +iê,m 1ha, i co( +!* bê) n chi* u +-%*c +!* ma)i mo) n cao7
:Jha, n'n" +o( n" c'(t cu,a kh%,i +!* n" t-) 1ha, i cao7
:Thao ta(c +o( n" c'(t 1ha, i d-(t khoa(t7
:Tiêu thu* c!n" 8u0(t i(t nh0(t7
:Ba,o ê* tin c0*y +!* n" c% +iê*n kho, i qua( ta,i l0u da) i7
:Tho,a maGn ca(c +iê)u kiê*n kh%,i +!*n" +!*n" c% kh!n" +!) n" b!* rotor l!) n" 8o(c co( hê* 8!( do) n" kh%,i
+!*n" t-) b')n" t-) 2 +ê(n A l0)n do) n" +iê*n +i* nh m-(c7
Kê, tho,a maGn ca(c yêu c0)u trên +0y/ tron" 8a, n .u0(t n"-%)i ta chê( ta*o tiê(1 +iê,m +!* n" n"a)y m!*t nhe* /
+!)n" th%)i t'n" c-%)n" lo) .o ne( n tiê(1 +iê,m7 La)m nh- 0* y 8eG "ia,m +-%*c th%)i "ian ch0( n +!* n" tiê(1
+iê,m tron" qua( tri) nh m%, ma(y +!*n" c%/ do +o( "ia,m +-%*c +!* ma)i mo) n tiê(1 +iê,m7
Th%)i "ian ch0(n +!* n" la) m!*t chi, tiêu quan tro* n" no( i lên +!* bê) n chi* u mo) n cu,a tiê(1 +iê,m7 &a(c kê(t qua,
n"hiên c-(u thi( n"hiê*m cho th0( y r') n" nê(u ru(t n"'(n +-%*c 3/2m8 th%)i "ian ch0(n +!*n" lu(c +o(n" kh%,i
+!*n" t-) +ê, m%, ma( y +!* n" c% +iê*n thi) 8eG "ia,m +-%*c +!* ma)i mo) n tiê(1 +iê,m +i khoa, n" 23 l0) n7 &a(c
kh%,i +!*n" t-) cu,a Liên X! ;cuG< co( loa*i Y nh- kiê,u Y @??/ th%)i "ian ch0(n +!* n" chi, Bm8/ kiê,u Y ???
F 9/2m8/ +!) n" th%)i kha, n'n" +o(n" n"'(t ê) +iê*n +aG +a*t t%(i 97935 l0)n thao ta(c7 =aGn" Siemen8 ;K-(c<
8a,n .u0(t kh%,i +!*n" t-) +a*t +-%*c tu!,i tho* ê) +iê*n t%(i ?7935 l0)n thao ta(c ;i( du* kiê,u J FT92<7
Jhi n"'(t kh%,i +!* n" t-)/ +iê*n a( 1 1hu* c h!) i trên tiê(1 +iê,m b')n" hiê*u 8!( +iê*n a(1 l-%(i a) 8-(c +iê*n +!*n"
cu,a +!* n" c% +iê*n7 Jê(t qua, trên ca(c tiê(1 +iê,m chi, co) n .u0(t hiê* n m!*t +iê*n a(1 b') n" khoa,n" ;92/ ?3<D
E+m t-(c la) thu0* n l%*i cho qua( tri) nh n"'(t7 &a(c kê(t qua, n"hiên c-(u thi( n"hiê*m ê) kh%,i +!*n" t-) cho
th0(y +!* mo) n tiê(1 +iê,m khi +o( n" +!* n" c% l%(n "0(1 B +ê(n @ l0)n +!* mo) n tiê(1 +iê,m khi n"'(t kh%,i +!* n"
t-) tron" +iê)u kiê*n +an" la)m iê*c bi) nh th-%)n"7
$ộ bền chịu %ài %òn về điện và cơ cu!a các tiế" điê!% hơ!i động t&̀
Tu!,i tho* cu,a ca(c tiê(1 +iê,m ê) +iê*n a) ê) c% th-%)n" do ba yê(u t!( 8au +0y quyê(t +i* nh:
: Jê(t c0(u7
: &!n" n"hê* 8a,n .u0(t7
: S-, du*n" 0*n ha) nh a) 8-,a ch-Ga7
a) $ộ bền chịu %òn về điện
K!* mo) n tiê(1 +iê,m ê) +iê*n l%( n nh0( t khi kh%, i +!* n" t-) m%, ma(y +!*n" c% +iê*n kh!n" +!) n" b!* rotor
l!)n" 8o(c/ h!) quan" +iê*n 8inh ra khi ca(c tiê(1 +iê,m +!* n" d0* 1 a)o tiê(1 +iê,m tiGnh bi* ch0( n +!* n" b0*t tr%,
la*i7 Lu(c na)y do) n" +iê*n +i qua kh%,i +!* n" t-) b')n" 5 F A l0)n do) n" +iê*n +i* nh m-(c/ do +o( h!) quan"
+iê*n cuGn" t-%n" -(n" %(i do)n" +iê*n +o(7
Jê(t qua, n"hiên c-(u/ thi( n"hiê*m %( i nhiê)u kiê,u kh%,i +!*n" t-) kha(c nhau cho th0(y r') n" khi "ia,m th%)i
"ian ch0(n +!*n" ca(c tiê(1 +iê,m/ +!* bê)n chi* u* mo) n cu,a chu(n" t'n" lên roG rê*t7 Tron" chê( ta*o kh%,i +!* n"
t-) n"a)y nay n"-%)i ta th-%)n" du)n" kê(t c0(u tiê(1 +iê,m b'(c c0)u +ê, "ia,m be( th%)i "ian ch0( n +!* n" th-(
nh0( t/ +!) n" th%)i la)m tiê(1 +iê,m +!*n" co( tro* n" l-%*n" be( a) t'n" c-%)n" lo) .o ne( n ban +0)u lên tiê(1
+iê,m7 Zia,m th%)i "ian ch0(n +!*n" th-( hai b')n" ca(ch +'*t nê*m lo) .o a)o loGi the(1 tiG nh +!) n" th%)i %(i
iê*c n0n" cao +!* bê)n chi* u ma)i mo) n ê) c% cu,a nam ch0m +iê*n7
Ti)nh tra*n" bê) m'*t la)m iê*c cu,a ca(c tiê(1 +iê,m cuG n" a, nh h-%,n" roG rê*t +ê(n m-(c +!* ma)i mo) n7 Kiê)u
na) y th-%) n" .a,y ra tron" qu(a tri)nh 8-, du* n" a) nh0( t la) do ch0(t l-%*n" 8-,a ch-Ga ba,o d-%G n" tiê(1 +iê,m7
=iê*n t-%*n" con" ênh/ n"hiên" ca(c bê) m'*t tiê(1 +iê,m la)m tiê(1 .u(c .0(u d0Gn t%(i "ia,m nhanh cho( n"
+!* bê) n chi* u mo) n cu,a tiê(1 +iê,m7 Kê, "ia,m a, nh h-%,n" cu,a hiê*n t-%*n" na)y/ n"-%)i ta th-%)n" chê( ta*o
tiê(1 +iê,m +!*n" co( +-%) n" ki( nh be( h%n tiê(1 +iê,m tiGnh m!*t chu(t a) co( da*n" m'*t c0)u7
40*t liê*u la)m tiê(1 +iê,m khi do)n" +iê*n be( ;nho, h%n 9336< %, ca(c kh%,i +!* n" t-) c%G nho, th-%)n" la) la)m
b')n" b!*t ba*c n"uyên ch0(t7 &o) n %, ca(c kh%,i +!* n" t-) c%G l%(n ;do)n" +iê*n l%(n h%n 9336< th-%)n" la)m
b')n" b!*t "!(m kim loa*i nh- h!G n h%* 1 ba*c F ca+imi !.i(t ;maG hiê* u &[J F 92< ho'*c ba*c F niken7
b) $ộ bền chịu %òn về cơ
&uGn" nh- h0) u hê(t ca(c thiê(t bi* +iê*n ha* a(1/ ca(c chi tiê(t +!* n" cu,a kh%,i +!*n" t-) la)m iê*c kh!n" co( d0)u
m%G b!i tr%n/ t-(c la) la)m iê*c kh!7 Po +o( 1ha, i cho*n 0*t liê*u i(t bi* mo) n do ma 8a(t a) kh!n" bi* "i,7
H"a)y nay n"-%)i ta th-%)n" du)n" kim loa*i F nh-* a co( +!* bê)n chi* u mo)n cao/ co( thê, bê)n "0(1 ?33 l0)n +!*
mo) n "i-Ga kim loa*i F kim loa*i7
&a(c yê(u t!( a,nh h-%, n" +ê(n +!* bê) n chi* u ma)i mo) n ê) c% cu,a kh%, i +!* n" t-) th-%)n" la):
: Jiê,u kê(t c0(u ;ca(ch b!( tri( ca(c b!* 1h0* n c% ba, n<7
: Phu* ta,i riên" ;ti, ta,i< %, ch!G co( ma 8a(t a) a +0*17
: =ê* th!(n" "ia,m ch0( n +!* n" cu,a nam ch0m7
&ho*n +u(n" kh%,i +!*n" t-)/ 8-, du* n" a) 0*n ha) nh +u(n" chê( +!* / cuG n" la)m t'n" tu!,i tho* ê) c%7 K!( i %(i
ca(c kh%,i +!*n" t-) kiê,u th!n" du*n"/ c0) n 1ha, i +a,m ba,o:
: La)m 8a*ch bu* i a) 0,m n-%(c7
: L-*a cho*n 1hu) h%* 1 %(i c!n" 8u0(t a) chê( +!* la)m iê*c cu,a +!*n" c%7
: L'(1 +'*t +u(n"/ n"ay n"'(n/ kh!n" +ê, kh%, i +!*n" t-) bi* run"/ kêu +a( n" kê,7
K!* bê)n chi*u ma) i mo)n ê) c% khi( cu,a kh%,i +!*n" t-) co( thê, +a*t t%(i 937935 l0) n thao ta(c +o( n">c'(t7
Jê(t c0(u a) n"uyên li( la)m iê*c
Jh%,i +!*n" t-) th-%) n" +-%*c 1h0n chia:
: Theo +iê*n a(1 +i*nh m-(c cu,a cu!* n d0y hu(t : B54/ 9?A4/ ??34/ BC34/ a) 23347
: Theo kê(t c0(u ba, o ê* ch!(n" ta(c +!*n" b%,i m!i tr-%)n" .un" quanh co( ca(c loa*i: h%, / ba,o ê*/ ch!( n"
bu* i/ ch!(n" n!, /777
: Theo kha, n'n" la)m biê(n +!, i chiê)u quay +!* n" c% +iê*n: co( loa*i kh!n" +a,o chiê)u a) +a,o chiê)u7
: Theo 8!( l-%*n" a) loa*i tiê(1 +iê,m : co( loa*i th-%)n" m%, a) th-%)n" +o(n"7
&'n c-( a)o +iê)u kiê*n la)m iê*c cu,a kh%,i +!*n" t-) nh- +aG nêu %, trên/ tron" chê( ta*o kh%,i +!*n" t-)/
n"-%)i ta th-%)n" du)n" kê(t c0(u tiê(1 +iê,m b'(c c0)u ;co( hai ch!G n"'(t ma*ch %, m!Gi 1ha< do +o( +!( i %(i c%G
nho, d-%(i( ?26 kh!n" c0)n du)n" thiê(t bi* d0*1 h!) quan" c!)n" kê)nh d-%(i da* n" l-%(i ho'*c h!* 1 th!, i t-)7
Jê(t c0(u kh%,i +!* n" t-) no( i chun" +ê)u bao "!)m ca(c b!* 1h0* n co( hi) nh da(n" t-%n" t-* nh- hi) nh CF27
Tiê(1 +iê,m +!* n" 9 +-%*c chê( ta*o kiê,u b'(c c0)u co( lo) .o ne( n tiê(1 +iê,m +ê, t'n" l-*c tiê(1 .u(c a) t-* 1hu* c
h!) i tra*n" tha( i ban +0)u7
Zia( +%G tiê(1 +iê,m B la)m b') n" +!)n" thanh ma* kê)n ho'*c keGm trên +o( co( ha) n iên tiê(1 +iê,m tiGnh @
th-%) n" la)m b') n" b!*t "!(m kim loa*i7
Ham ch0m +iê*n chuyê,n +!*n" co( hê* th!(n" ma*ch t-) hi) nh Q "!)m loGi the(1 tiG nh 2 a) loGi the(1 1h0) n
+!*n" 5 nh%) lo) .o A/ kh%, i +!* n" t-) t-* tr%, ê) i* tri( ban +0)u7 4o) n" ch0*1 ma*ch C +-%*c +'*t %, +0)u mu( t
hai ma*ch reG cu,a loGi the(1 +!* n"7
=i)nh CF2: Jh%, i +!* n" t-) +%nLoGi the(1 1h0) n -( n" 5 cu,a nam ch0m +iê*n +-%*c l'(1 "he(1 liê)n %(i hai "ia(
+%G ca(ch +iê*n T/ trên +o( co( man" ca(c tiê(1 +iê,m +!*n"9 a) ca(c lo) .o tiê(1 +iê,m ?7 Zia( +%G ca(ch +iê*n T
;th-%)n" la)m b')n" bakêlit< chuyê,n +!*n" tron" ca(c raG nh d0Gn h-%( n" 93 %, trên thanh nh-* a +u(c cu,a
kh%,i +!*n" t-)7 &a(c tiê(1 +iê,m chi( nh co( n'( 1 +0*y ki( n la)m nhiê* m u* h!* 1 d0* 1 h!) quan" a) bi) nh th-%)n"
la)m b') n" 0*t liê*u chi* u h!) quan"7
=ình 9
Jh%,i +!*n" t-) cuGn" co)n co( ca(c cu* m tiê(1 +iê,m 1hu* kiê,u b'(c c0)u ;9?</ 8!( l-%* n" tu)y thu!*c t-) n" kiê,u
cu* thê,7
Kê, ba,o ê* +!* n" c% +iê*n kho, i bi* qu(a ta,i/ kh%,i +!*n" t-) th-%) n" co( l'(1 ke)m theo r%le nhiê*t %, hai 1ha
a) l'( 1 cu) n" m!*t "ia( %(i kh%,i +!*n" t-)7
Jh%,i +!*n" t-) +a,o chiê)u ;"o* i la) kh%,i +!* n" t-) ke(1< "!)m hai kh%,i +!* n" t-) +%n co( c0(u ta*o nh- trên/
l'(1 trên cu) n" m!*t "ia(/ co( thêm kho(a liên +!* n" ê) c% khi( kiê,u +o) n b0,y; ?< +ê, +ê) 1ho) n" ca, hai kh%,i
+!*n" t-) cu)n" +o( n" +!) n" th%)i7 &% c0(u na)y +-%*c b!( tri( %, d-%(i ch0n +ê(7 Jh%, i +!* n" t-) ke( 1 cuG n" co(
kiê,u l'(1 ke)m theo ca, r%le nhiê*t trên cu)n" m!*t "ia(7
=i)nh CF5 la) 8% +!) m'(c kh%, i +!* n" t-) ke( 1 +iê)u khiê, n +a,o chiê)u +!* n" c% kh!n" +!)n" b!* ba 1ha l!) n"
8o(c7

C4̀' C,5!67Cầu chì)
Khái quát và công dụng
&0)u cha,y la) loa*i thiê(t bi** +iê*n du)n" +ê, ba,o ê* thiê(t bi* +iê*n a) l-%(i +iê*n tra(nh qua( ;do) n" chu, yê(u la)
do) n" n"'( n ma*ch< th-%) n" du) n" ba, o ê* cho +-%) n" d0y/ ma(y biê(n a(1/ +!* n" c%/777
=ình ?
$#̣c điê!%
&0)u cha,y c0(u ta*o +%n "ia, n/ ki(ch th-%(c be( kha, n'n" c'(t l%( n/ "ia( tha) nh ha* nên -( n" du*n" r!*n" raGi7
Các "hần t&̀ cơ ba!n cu!a cầu cha!y
:P0y cha,y : la) 1h0) n t-, c% ba,n cu,a c0)u cha,y/ +ê, c'(t m!*t ca(ch tin c0*y cho ma*ch +iê*n c0)n ba, o ê* yêu
c0)u d0y cha,y tho,a maG n:
F Jh!n" bi* ! .y ho( a7
F P0Gn +iê*n t!(t7
F Kiê*n tr%, kh!n" thay +!,i theo nhiê*t +!*7
F Hhiê*t +!* no( n" cha, y t-%n" +!( i th0(17
:Thiê(t bi* d0*1 h!) quan": h!) quan" 1ha(t 8inh 8au khi d0y cha,y bi* +-(t c0)u cha,y c'(t ma*ch ;kh!n" co( %,
ma*ch ha* a( 1 ma) chi, co( %, c0)u cha,y cao a( 1<7
Các tính chất yêu cầu cu!a cầu cha!y
K'*c ti( nh 6 F8 cu,a c0)u cha,y ;+-%)n" 9 tron" hi) nh CFA< 1ha, i th0( 1 h%n +-%) n" +'*c ti(nh +!(i t-%*n"
c0)n ba,o ê* ;+-%) n" ? tron" hi) nh CFA<7
F&0)u cha,y c0) n co( +'*c ti(nh la)m iê*c !, n +i*nh7
F&!n" 8u0(t thiê(t bi* ca) n" t'n" c0)u cha, y ca) n" 1ha, i co( kha, n'n" c'(t cao h%n7
FJhi co( n"'(n ma*ch c0)u cha,y 1ha, i la)m iê*c co( l-*a cho* n theo th-( t-*7
F4iê*c thay thê( d0y cha,y 1ha, i dêG da)n" i(t t!(n th%)i "ian7
-guyên lí là% việc
K'*c ti( nh 6m 1eF "i0y ; 6F8< hi) nh CF5 la) 8-* 1hu* thu!*c cu,a th%)i "ian cha,y a) o do) n" +iê*n qua c0)u
cha,y7
Kê, co( ta(c du* n" ba,o ê* +'*c ti(nh c0)u cha,y 9 lu!n th0( 1 h%n +'*c ti(nh thiê(t bi* ;+-%)n" ?< nh-n" +'*c ti( nh
th-*c tê( la) +-%) n" B tron" u) n" co( qua( ta,i l%(n ;u) n" B< ba,o ê* +-%*c co) n u) n" ;6< qua( ta,i nho, kh!n"
ba,o ê* +-%*c7 Th-*c tê( do)n" khi qua( ta,i kh!n" l%(n h%n ;9/2F?<I+m thi) 8-* 1ha(t no( n" diêGn ra ch0*m/
1h0) n l%(n nhiê*t to,a ra m!i tr-%)n" .un" quanh nên c0)u cha,y kh!n" ba, o ê* +-%*c qua( ta,i nho, 7
Kê, +a, m ba,o khi la)m iê*c %(i do)n" +i*nh m-(c d0y cha,y kh!n" +-(t thi) do)n" "i%(i ha* n cu,a d0y cha,y
I"h\I+m7
Kê, c0)u cha,y ba,o ê* t!(t a) nha* y ca, khi I"h\I+m kh!n" nhiê)u thi) theo kinh n"hiê*m cho* n I"h>I+mR
;9/5F?< %(i +!)n"/ I"h>I+mR;9/?2F9/@2< %(i chi) / I"h>I+m R9/92 %(i thiê(c a) nh!m7
Po)n" +i* nh m-(c cu,a c0)u cha,y cho* n 8ao cho khi do)n" na) y cha*y liên tu*c qua d0y cha,y ch!G 1ha( t no( n"
l%(n nh0(t cu,a d0y cha,y kh!n" la)m kim loa*i bi* ! .y ho(a qua( m-(c a) biê(n +!,i +'*c ti(nh ba, o ê*/* +!) n"
th%)i nhiê*t 1ha(t ra bên n"oa)i kh!n" qua( "ia( tri* !, n +i* nh7
], "ia( tri* "0)n do)n" +iê*n "i%(i ha* n ; I"h < yêu c0)u d0y cha, y cuG n" 1ha, i "0)n +ê(n nhiê*t +!* no( n" cha, y +ê,
kh!n" la)m a,nh h-%, n" +ê(n ca(c chi tiê(t kha(c t-(c la) 1ha, i cho* n d0y cha,y la) kim loa*i co( nhiê*t +!* no( n"
cha,y th0(17
Jhi qua( ta,i l%(n IR ;BF@<I+m thi) qua( tri)nh 1ha(t no( n" la) qua( tri) nh +oa*n nhiê*t ;no( n" cu*c b!* d0y cha, y/
do) n" cha,y chuyê,n 8an" da*n" lo,n" khi qua( tri) nh Ion ho( a d-%(i nhiê*t +!* cao la)m kho( d0* 1 t'(t h!)
quan" h!) quan" h%n/ do 0*y mon" mu!(n ca) n" i(t kim loa*i lo, n" ca)n" t!(t7 H"-%)i ta chê( ta*o d0y cha,y
c0(u ta*o co( nhiê)u +oa* n he*1 khi +o( m0*t +!* do) n" cao %, n%i th'(t he* 1/ l-*c +iê*n +!*n" 8inh ra 8eG c'(t
nhanh d0y cha, y7 P0y cha, y co( +oa* n he*1 la)m "ia,m th%)i "ian c'(t/ nê(u co( 1h!( i h%* 1 %(i thiê(t bi* d0* 1 h!)
quan" thi) th%)i "ian ta(c +!* n" tt+ chi, co) n a) i 1h0) n n"hi) n "i0y7
Kế t cấu cầu cha!y hạ á"
8oại hơ!
], loa*i h%, kh!n" co( o, bo*c th-%)n" chi, "!)m d0y cha, y d0* 1 da*n" 1hiê(n b') n" kim loa*i ;&u/ 6l/ Pb/
^n/ Sn<7 4i(t ? c-*c n"u!) n +'*t trên ba, n" ca(ch +iê*n ;8-(/ "!(m/777< co( ca(c loa*i d0y cha,y 2/ 93/ 92/ B367
8oại v#̣n
], loa*i na) y d0y cha, y %, 1hi( a tron" n'( 1/ n'( 1 co( da* n" '* n i(t a)o +ê( loa*i na) y d0y cha, y co( ca(c loa*i 5/
93/ 92/ ?3/ ?2/ B3/ 53/ 9336 %, +iê*n a( 1 2334 hi) nh CFAb7
8oại hộ"
Th-%) n" h!* 1 a) n'( 1 +ê)u la)m b') n" 8-( co( b'(t ch'*t ca(c tiê(1 .u(c +iê*n b') n" +!) n"/ co( ke* 1 +%n ho'*c ke(1
+ê, kho, i r%i n'( 1/ d0y cha,y trên n'( 1 co( ca(c c%G 2/ 93/ 92/ ?3/ B3/ 53/ C3/ 9336 %, 2334 hi) nh CFAc/d7
8oại ín hông có cát thạch anh
Loa*i na) y d0y cha, y +'*t tron" !( n" kh!n" co( ca(t tha*ch anh: o, la)m b') n" ch0(t h-Gu c% ;m!* t loa*i
.enlul!< co( da*n" !( n" d0y cha,y +'*t tron" !(n" hai +0)u co( i(t/ n!( i %(i ca(c c-*c +iê*n qua o) n" +ê*m7
P0y cha, y th-%)n" b') n" keGm ;nhiê*t +!* no( n" cha,y b') n" @?33&< nhiê*t +!* no( n" cha,y th0(1 a) co( kha,
n'n" ch!(n" "i, t!(t7
Lua( tri) nh d0*1 h!) quan": khi d0y cha,y +-(t la)m 1ha(t 8inh h!) quan" nhiê*t +!* t'n" cao la)m o, !( n" bi*
+!(t cha(y 8inh ra khi( h%i tron" !( n" he*1 ;co( @3D=?/ 23D&[?/ 93D h%i n-%(c< la)m a(1 8u0(t !(n" t'n"
cao ;@3SC3at< nhanh cho( n" d0*1 t'(t h!) quan" co( !( n" co( hai c%G:
:Loa*i n"'(n la)m iê*c %( i +iê*n a( 1 ERBC34
:Loa*i da) i la)m iê*c %( i ER2334
Tu)y c%G +-%)n" ki( nh !( n" ma) do) n" la)m iê*c kha(c nhau 5/ 93 hay 9267
e< Loa*i ki(n tron" !(n" co( ca(t tha*ch anh
K'*c ti(nh ba, o ê* cu,a loa*i na) y t!(t co)n "o*i la) c0)u cha,y !(n" 8-(7Th-%) n" o, c0)u cha,y la)m b') n" 8-(
;ho'* c 8teatit< co( da* n" h!* 1 ch-G nh0* t tron" o, co( tru* tro)n r!Gn" +'*t d0y cha, y/ 8au +o( +!, +0)y ca(t tha*ch
anh/ d0y cha,y +-%*c i(t a)o +iGa "'( n trên ? +0)u h!* 17 P0y cha,y th-%)n" b')n" la) +!) n" la( da)y ;3/9 F
3/?<mm d0* 1 l!G da)i +ê, ta*o tiê(t diê*n he*17 Hh') m +ê, "ia,m nhiê*t +!* t-* cha, y cu,a +!)n" ;93C33&< n"-%)i
ta ha) n thêm ca(c a,y thiê(c a)o nh-G n" ch!G tiê(t diê*n he* 17
a<b< c<d<=i) nh CFC: M!*t 8!( loa*i c0)u cha, y th!n" du* n"7 a<&0)u cha,y kiê,u b'(n b< kiê,u '* nOc< kiê,u !( n"
1hi( 1Od< kiê,u !(n" 8-(&hu( y(
:Icc: Po)n" +i*nh m-(c cu,a c0)u cha, y7
:Idc: Po)n" +i*nh m-(c cu,a d0y cha,y7 Th-%)n" Icc _ Idc ;i) m!*t c0)u cha,y co( thê, m'(c nhiê)u c%G d0y<7
(ây cha!y và cách tính gần đúng dòng điện igh
Jhi cho* n kim loa*i la)m d0y cha,y c0)n +a,m ba,o ca(c yêu c0)u:
FKiê,m no( n" cha, y th0(17
FJim loa*i 0*t liê*u 1ha, i i(t7
FLua(n ti( nh nhiê*t 1ha, i nho, 7
$ê! gia!% nhiệt độ tác động ng&ời ta th&ờng dù ng hai biện "há" là9
: Pu)n" d0y de*t co( ch!G th'(t la*i +ê, "ia,m tiê(t diê*n7
: Pu)n" d0y tro) n trên m!* t 8!( +oa*n ha) n thêm m!*t 8!( a,y kim loa*i co( nhiê*t +!* no( n" cha,y th0( 1 ;-( n"
du* n" hiê*u -( n" luyê*n kim<7
H"oa)i ra nhiê*t +!* ion ho( a h%i kim loa*i 1ha, i cao/ a) thêm m!*t 8!( +iê)u kiê*n 1hu* n-Ga7 Theo th-( t-*
"ia,m nhiê*t ho( a h%i ion cu,a m!* t 8!( kim loa*i la):
^n\6"\&u\Pb\M"\Hi\Sn\6l7
Th-*c tê( kh!n" co( kim loa*i na)o tho,a maG n hê(t ca(c yêu c0)u trên +-%*c nên +ê, kh'(c 1hu* c n"-%)i ta
th-%) n" chê( ta*o b') n" h%*1 kim7 Th!n" th-%)n" d0y cha,y du) n" ca(c kim loa*i 8au:
: &hi) ;Pb<: du)n" nhiê)u do mê)m/ nhiê*t no( n" cha, y th0(1 nh-n" kh!( i l-%*n" l%(n a) dêG bi* ! .y ho( a
tron" kh!n" khi( nên chi, du)n" khi do) n" +iê*n be(/ ki(ch th-%(c nho, dêG l'(1 ra(17 Kê, kh'(c 1hu* c nh-%*c
+iê,m trên n"-%)i ta du)n" h%* 1 kim +ê, "ia,m nhiê*t +!* no( n" cha, y7
: JeGm ;^n<: nhiê*t no( n" cha,y th0( 1/ "ia( re,/ du) n" cho do) n" t-) ;?3S 233<6 7
H"oa)i ra co) n du) n" 6"/ &u a) co)n +!i khi du) n" 6l7
Cầu cha!y cao á" 7,: ;: C)
Pu)n" ba,o ê* tu* +iê*n/ ma( y biê(n a( 1 a) c0)n ti( nh +ê(n do)n" +iê*n qu(a +!*7 Tron" thiê(t bi* tu* +iê*n/ do)n"
+i* nh m-( c cu,a d0y cha,y t!(i thiê,u b')n" 9/5 l0) n do)n" +i*nh m-(c cu,a tu* +iê*n/ +ê, ti( nh +ê(n ca(c +iê)u ho) a
cu,a l-%(i a) 8-* t'n" +iê*n a( 17 Jiê,u 8u( n" nh- hi) nh CFCa7
Jhi cho* n c0)u cha,y ba,o ê* +!*n" c% cao a( 1/ c0) n chu( y( +ê(n do) n" kh%,i +!* n" cu,a +!*n" c% a) th%)i "ian
kh%,i +!*n"7 &uG n" c0) n chu( y( +ê(n t0)n 8!( kh%,i +!*n"/ nê(u t0)n 8!( qu(a cao/ ca(c c0)u cha,y 8eG kh!n" thê, +u,
n"u!*i "i-Ga ca(c l0)n +o(n" m%,7 Jhi cho* n c0)u cha, y cuG n" c0) n nh%( r') n" chu( n" co( +iê*n a(1 +i*nh m-(c a)
tri* 8!( do) n" +iê*n kha(c nhau khi +ê( c0)u cha,y co( ki(ch th-%(c kha(c nhau7
Jha, n'n" ha* n chê( do)n" +iê*n
Po)n" +iê*n t!(i +a c0)u cha,y cho 1he(1 cha*y qua 1hu* thu!*c a)o do)n" +i* nh m-(c cu,a no( a) a)o diêGn
biê(n do) n" n"'(n ma*ch7 K'*c ti( nh cha,y cu,a c0)u cha, y do nha) 8a,n .u0(t cho 1he(1 da,i do)n" +iê*n c'(t theo
ca(c tiêu chu0, n kiG thu0*t ;i( du* theo tiêu chu0,n PIH 4PQ 35A3<7
=i)nh CFC: &0)u cha, y cao a(1 ;loa*i c0)u chi) t-* r%i<K!(i %(i m!G i do) n" +iê*n +i*nh m-(c/ ta co( thê, +o*c "ia(
tri* +i, nh cu,a do)n" +iê*n qua/ %(i "ia( tri* +o( c0)u cha,y ha* n chê( do) n" n"'(n ma*ch +!( i .-( n"7
S-* ha* n chê( do) n" +iê*n na) y ba,o ê* thiê(t bi* co( hiê*u qua, / ch!( n" +-%*c h- ho, n" do -(n" 8u0(t c% a)
nhiê*t7

5́P*0<5́ *
Khái quát và yêu cầu
6(1 t! ma(t la) thiê(t bi* +iê*n du)n" +ê, t-* +!* n" c'(t ma*ch +iê*n ba,o ê* qua( ta,i/ n"'( n ma*ch/ 8u*t a( 1/777 h!)
quan" +-%*c d0*1 tron" kh!n" khi(7
6êu cầu cu!a á" tô %át
: &hê( +!* la)m iê*c +i* nh m-(c cu,a a(1 t! ma(t 1ha, i la) chê( +!* la)m iê*c da)i ha* n ;t-(c la) cho do) n" IRI+m
qua da)i ha* n<7 M'*t kha(c ma*ch do)n" +iê*n 1ha, i chi*u +-%*c do) n" +iê*n l%(n ;khi n"'( n ma*ch< lu(c ca(c tiê(1
+iê,m +aG hay +an" +o( n"7
:Pha,i c'(t +-%*c do)n" n"'( n ma*ch l%(n a) i chu*c k6 a) 8au khi n"'(t 1ha, i +a,m ba,o la)m iê*c t!(t khi
IRI+m7
:Mêu c0)u th%)i "ian c'(t a( 1t!ma(t nho, +ê, ba,o ê* ca(c thiê(t bi* kha(c7 Mu!( n 0*y 1ha, i kê(t h%* 1 l-*c thao
ta(c c% ho*c %(i thiê(t bi* d0* 1 h!) quan" tron" a(1t!ma(t7 Kê, th-*c hiê* n yêu c0)u thao ta(c cho* n lo*c ba,o ê*/*
a(1 t! ma(t 1ha, i co( kha, n'n" hiê*u chi, nh do)n" ta(c +!*n" a) th%)i "ian ta(c +!* n" 7
Th%)i "ian ta(c +!* n" cu,a a(1 t! ma(t : t R to : t9: t? 7 Tron" +o(:
:t3 la) th%)i "ian ti( nh t-) lu(c 8-** c!( .a, y ra +ê(n khi i t'n" +ê(n iRIk+ 1hu* thu!*c Pi>dtt
:t9 la) th%)i "ian t-) khi iRIk+ +ê(n khi tiê(1 +iê,m a(1t!ma(t b'(t +0)u chuyê,n +!*n"/ th%)i "ian na)y 1hu*
thu!*c a)o c% c0(u n"'(t7
:t? la) th%)i "ian cha(y cu,a h!) quan" ;1hu* thu!*c b!* 1h0* n d0* 1 h!) quan" a) tri* do) n" +iê*n n"'(t<7
Phân loại= cấu tạo và nguyên lí là% việc
a) Phân loại
Phân theo ế t cấu
:Loa*i m!*t c-*c7
:Loa*i hai c-*c7
:Loa*i ba c-*c7
Phân theo thời gian tác động
: Ta(c +!*n" kh!n" t-(c th%)i7
: Ta(c +!*n" t-(c th%)i7
Phân loại theo công dụ ng ba!o vệ
: Po)n" c-*c +a* i7
: Po)n" c-*c tiê,u7
: 6( 1 c-*c tiê,u7
: 6( 1t!ma(t ba,o ê* c!n" 8u0(t +iê*n n"-%*c7
: 6( 1t!ma(t a* n n'n" ;chê( ta*o cho ma*ch co( do)n" +iê*n l%(n ca(c th!n" 8!( ba,o ê* co( thê, chi, nh +i* nh
+-%*c< loa*i na) y kh!n" co( o, a) l'( 1 +'*t tron" ca(c tra*m biê(n a(1 l%(n7
: 6( 1t!ma(t +i* nh hi) nh: ba,o ê* qua( ta,i b')n" r%le nhiê*t/ ba,o ê* qua( +iê*n a(1 b') n" r%le +iê*n t-)/ +'*t
tron" o, nh-* a7
b) -guyên lí là% việc cu!a á"tô%át
S% +!) n"uyên li( ba,o ê* ch-(c n'n" cu,a a( 1t!ma(t nh- hi) nh CFTa/ b/ c/ d:t-%n" -( n" %(i ca(c c% c0(u ba,o
ê* do)n" c-*c +a*i/ +iê*n a( 1 th0( 1/ do)n" c-*c tiê,u a) ba,o ê* c!n" 8u0(t n"-%*c7
c) Cấu tạo á"tô%át
:Tiê(1 +iê,m: co( hai c0(1 tiê(1 +iê,m ;tiê( 1 +iê,m chi( nh a) tiê(1 +iê,m h!) quan"< ho'*c ba c0( 1 tiê(1 +iê,m
;chi( nh/ 1hu* / h!) quan"<7 Ko( n" ma*ch a( 1t!ma(t thi) th-( t-* +o(n" tiê(1 +iê,m la): h!) quan"/ 1hu* / chi( nh/ khi
c'(t thi) n"-%*c la*i ;nh') m ba,o ê* tiê(1 +iê,m chi( nh<7 Tiê(1 +iê,m h!) quan" th-%) n" c0(u ta*o b') n" kim loa*i
"!(m chi* u +-%*c h!) quan" nh- 6"FW/ &uFW/ Hi /777<7
=i)nh CF93 tri) nh ba)y m!*t hê* th!( n" tiê(1 +iê,m tron" a( 1t!ma(t: ?/ B la) tiê(1 +iê,m chi( nhO @ la) ca(c tiê(1
+iê,m 1hu* O 2 la) ca(c tiê(1 +iê,m h!) quan"7
=i)nh CF93: &0(u tru(c chun" cu,a a( 1t!ma(t=i)nh CFT: &a(c c% c0(u ba,o ê* ch-(c n'n" tron" 6(1t!ma(ta<&%
c0(u ba,o ê* do)n" c-*c +a*iO b<&% c0(u ba,o ê* +iê*n a(1 th0( 1O c< &% c0(u ba,o ê* do) n" c-*c tiê,ud< &% c0(u
ba,o ê* c!n" 8u0(t n"-%*c: =!* 1 d0* 1 h!) quan": +ê, a( 1t!ma(t d0* 1 +-%*c h!) quan" tron" t0(t ca, ca(c chê( +!*
la)m iê*c cu,a l-%(i +iê*n thi) n"-%)i ta th-%)n" du)n" hai kiê,u thiê(t bi* d0* 1 h!) quan" la): kiê,u n-, a ki(n a)
kiê,u h%, 7 Thiê(t bi* d0* 1 kiê,u n-,a ki( n +-%*c +'*t tron" o, ki(n cu,a a(1t!ma(t a) co( l!G thoa(t khi( 7 Jiê,u na) y
co( do)n" +iê*n "i%(i ha* n c'(t kh!n" qua( 23k67 Thiê(t bi* d0*1 kiê,u h%, +-%*c du) n" khi "i%(i ha* n do)n" +iê*n
c'(t l%(n h%n 23k6 ho'*c +iê*n a( 1 l%(n h%n 933347 Tron" bu!) n" d0* 1 h!) quan" th!n" du* n" n"-%)i ta
th-%) n" du) n" nh-G n" t0(m the(1 .ê(1 tha) nh l-%(i n"'n7 Kê, 1h0n chia h!) quan" tha)nh nhiê)u +oa*n n"'(n
thu0* n l%*i cho iê*c d0* 1 t'(t h!) quan"7 =i)nh da* n" kê(t c0(u h!* 1 d0*1 h!) quan" +-%*c tri)nh ba) y trên ;hi) nh
CF93</ 5 la) h!* 1 d0*1 h!) quan"7 &u) n" m!*t thiê(t bi* d0*1 t'(t h!) quan"/ khi la)m iê*c %, ma*ch +iê*n .oay
chiê)u +iê*n a(1 +ê(n 2334 thi) co( thê, d0* 1 t'(t +-%*c h!) quan" cu,a do) n" +iê*n +ê(n @3k6/ nh-n" khi la)m
iê*c %, ma*ch +iê*n m!*t chiê)u +iê*n a( 1 +ê(n @@34 thi) chi, co( thê, c'(t +-%*c do) n" +iê*n +ê(n ?3k67
: &% c0(u truyê)n +!*n" c'(t a( 1t!ma(t: truyê)n +!*n" c'(t a( 1t!ma(t th-%)n" co( hai ca(ch: b')n" tay a) b') n"
c% +iê*n ;+iê*n t-)/ +!*n" c% +iê*n<7 Kiê)u khiê,n b')n" tay +-%*c th-*c hiê* n %(i ca(c a(1t!ma(t co( do) n" +iê*n
+i* nh m-( c kh!n" l%( n h%n 53367 Kiê)u khiê,n b') n" +iê*n t-) ;nam ch0m +iê*n< +-%*c -(n" du* n" %, ca(c
a(1t!ma(t co( do)n" +iê*n l%( n h%n +ê(n 933367 Kê, t'n" l-*c +iê)u khiê, n b') n" tay n"-%)i ta co)n du) n" m!*t
tay da)i 1hu* theo n"uyên li( +o)n b0,y7 H"oa)i ra co)n co( ca(ch +iê)u khiê, n b') n" +!*n" c% +iê*n ho'*c khi(
ne(n7 =i) nh CF99 tri)nh ba)y c% c0(u +iê)u khiê, n ca(c a(1t!ma(t b')n" nam ch0m +iê*n co( nha, kh%(1 t-* do7
Jhi +o( n" bi)nh th-%) n" ;kh!n" co( 8-* c!( </ ca(c tay +o)n ? a) B +-%*c n!( i c-(n" ;i) t0m .oay o n') m th0( 1
d-%(i +-%) n" n!( i hai +iê,m o9 a) o?7<7 Zia( +%G 2 la)m cho hai +o)n na) y kh!n" t-* "0*1 la*i +-%*c7 Ta no( i
+iê,m o la) i* tri( chê(t7 Jhi co( 8-* c!(/ 1h0) n -(n" 5 cu,a nam ch0m +iê*n A bi* hu( t +0* 1 a)o hê* th!(n" tay
+o)n ?/ B la)m cho +iê,m o thoa(t kho, i i* tri( chê(t 7 Kiê,m o 8eG cao h%n +-%)n" n!( i o9o?/ lu(c na) y tay +o) n
?/ B kh!n" +-%*c n!( i c-( n" n-Ga7 &a(c tiê(1 +iê,m 8eG nhanh cho(n" m%, ra d-%(i ta(c du* n" cu,a lo) .o ke(o
tiê(1 +iê,m ;hi) nh CF99b<7 Mu!( n +o( n" la*i a( 1t!ma(t/ ta 1ha, i ke(o tay c0) m @ .u!(n" 1hi( a d-%(i nh- hi) nh CF
99c/ 8au +o( m%(i +o(n" a)o +-%*c7
Mo(c ba,o ê*: 6(1t!ma(t t-* +!*n" c'(t nh%) ca(c 1h0) n t-, ba,o ê* "o*i la) mo(c ba,o ê*7
=i)nh CF9B: &% c0(u nha, kh%( 1 t-* do:a< i* tri( +!(n"O b<i* tri( m%,O c<i* tri( chu0,n bi* +o( n" la*i:Mo(c ba,o ê*
qua( ta,i ;co) n "o*i la) qua( do) n" +iê*n<: +ê, ba,o ê* thiê(t bi* +iê*n kho, i bi* qua( ta,i/ +-%) n" th%)i "ian F do)n"
+iê*n cu,a mo(c ba, o ê* 1ha, i n') m d-%(i +-%)n" +'*c ti( nh cu,a +!(i t-%*n" c0) n ba,o ê*7 H"-%)i ta th-%)n"
du) n" hê* th!( n" +iê*n t-) a) r%le nhiê*t la)m mo(c ba,o ê* +'*t bên tron" a( 1t!ma(t7 Mo(c kiê,u +iê*n t-) co(
cu!*n d0y m'(c n!( i tiê(1 %(i ma*ch +iê*n chi( nh7 Jhi do)n" +iê*n -%*t qua( tri* 8!( cho 1he( 1 thi) 1h0) n -(n"
bi* hu( t a) mo( c 8eG bi* +0*1 a) o kh%( 1 r%i t-* do/ la)m tiê(1 +iê,m cu,a a( 1t!ma(t m%, ra nh- hi) nh CF997 Kiê)u
chi, nh i(t +ê, thay +!,i l-*c kha(n" cu,a lo) .o/ ta co( thê, +iê)u chi, nh +-%*c tri* 8!( do)n" +iê*n ta(c +!* n"7 Kê,
"i-G th%)i "ian tron" ba, o ê* qu(a ta,i kiê,u +iê*n t-)/ n"-%)i ta thêm m!*t c% c0(u "i-G th%)i "ian ;i( du* ba(nh
.e r'n" nh- tron" c% c0(u +!)n" h!) <7 Mo(c kiê,u r%le nhiê*t +%n "ia, n h%n ca,/ loa*i na) y co( kê(t c0(u t-%n"
t-* r%le nhiê*t co( 1h0) n t-, 1ha( t no( n" n!( i n!( i tiê(1 %(i ma*ch +iê*n chi(nh/ t0(m kim loa*i ke(1 daG n n%, la)m
nha, kh%( 1 r%i t-* do +ê, m%, tiê(1 +iê,m cu,a a(1t!ma(t khi co( qua( ta,i7 Jiê,u na)y co( nh-%*c +iê,m la) qua( n
ti(nh nhiê*t l%(n nên kh!n" n"'(t nhanh +-%*c do) n" +iê*n t'n" o*t nh- khi co( n"'(n ma*ch/ do +o( chi, ba,o
ê* +-%*c do)n" +iê*n qua( ta,i7 4i) 0*y n"-%)i ta th-%) n" 8-, du*n" t!,n" h%* 1 ca, mo(c kiê,u +iê*n t-) a) mo( c
kiê,u r%le nhiê*t tron" m!* t a( 1t!ma(t7 Loa*i na)y th-%) n" +-%*c du) n" %, a(1t!ma(t co( do) n" +iê*n +i*nh m-(c
+ê(n 53367
: Mo(c ba,o ê* 8u*t a(1: ;co)n "o*i la) ba,o ê* +iê*n a(1 th0(1< cuGn" th-%) n" du) n" kiê,u +iê*n t-)7 &u!*n d0y
m'(c 8on" 8on" %(i ma*ch +iê*n chi( nh7 H"uyên li( la)m iê*c .em hi) nh CFT7
Cách l&̣a chọn á"tô%át
4iê*c l-*a cho* n a( 1t!ma(t/ chu, yê(u d-*a a)o :Po)n" +iê*n ti( nh toa(n +i tron" ma*chO Po) n" +iê*n qua( ta,iO
Ti(nh thao ta(c co( cho* n lo*c7
H"oa)i ra l-*a cho* n a(1t!ma(t co)n 1ha, i c'n c-( a) o +'*c ti( nh la)m iê*c cu,a 1hu* ta,i a) a( 1t!ma(t kh!n"
+-%*c 1he(1 c'(t khi co( qua( ta,i n"'( n ha* n ;th-%)n" .a,y ra tron" +iê)u kiê*n la)m iê*c bi)nh th-%) n" nh-
do) n" +iê*n kh%,i +!*n"/ do)n" +iê*n +i, nh tron" 1hu* ta,i c!n" n"hê*<7 Mêu c0)u chun" la) do)n" +iê*n +i*nh
m-(c cu,a mo(c ba, o ê* Ia1t! kh!n" +-%*c be( h%n do)n" +iê*n ti(nh toa( n ;Itt< cu,a ma*ch :
Ia1t!` Itt
Tu)y theo +'*c ti(nh a) +iê)u kiê*n la)m iê*c cu* thê, cu,a 1hu* ta,i/ n"-%)i ta h-%( n" d0G n l-*a cho* n do) n" +iê*n
+i* nh m-( c cu,a mo(c ba,o ê* b') n" 9?2D/ 923D hay l%(n h%n n-G a 8o %( i do) n" +iê*n ti( nh toa(n cu,a ma*ch7
Sau cu) n" ta cho*n a(1t!ma(t theo ca(c 8!( liê*u kiG thu0*t +aG cho cu,a nha) chê( ta*o7
Khởi động từ = công tắc tơ + rơ le nhiệt

lâu dài. công tắc tơ hiện nay đạt khoảng 3 triệu lần. 20. có các cấp: + 110V. Khả năng cắt và khả năng đóng Là dòng điện cho phép đi qua tiếp điểm chính khi cắt và khi đóng mạch. 300. tùy chế độ công tác của máy sản xuất mà chọn công tắc tơ có tần số thao tác khác nhau. Khả năng cắt với công tắc tơ xoay chiều phải đạt bội số khoảng 10 lần dòng điện định mức khi tải cảm. nghĩa là ở chế độ này thời gian công tắc tơ ở trạng thái đóng không lâu quá 8 giờ.200 đến 1. . + Độ bền điện: xác định bởi số lần đóng cắt có tải định mức. 100. 40. 440V một chiều và 127V. Tuổi thọ công tắc tơ Tính bằng số lần đóng mở (sau số lần đóng mở ấy công tắc tơ sẽ không dùng được tiếp tục nữa. 300. 500V xoay chiều. 380V. 220V. Dòng điện định mức Iđm Là dòng điện đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc gián đoạn . 600A). Cuộn hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn từ 85% đến 105%Uđm. tuổi thọ cơ khí từ 10 đến 20 triệu lần. khi làm việc dài hạn thì chọn dòng điện định mức nhỏ hơn nữa.Các yêu cầu cơ bản của tắc công tơ Điện áp định mức Uđm Là điện áp của mạch điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng/cắt.500 lần trên một giờ.7)Iđm . 120. + Độ bền cơ khí: xác định bởi số lần đóng cắt không tải. 250. Công tắc tơ hạ áp có các cấp dòng thông dụng: 10. hư hỏng có thể do mất độ bền cơ khí hoặc bền điện). 150. 100. Tần số thao tác Số lần đóng cắt trong thời gian một giờ bị hạn chế bởi sự phát nóng của tiếp điểm chính do hồ quang. Có các cấp: 30. 600. Ví du:̣ công tắc tơ xoay chiều dùng để điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc cần có khả năng đóng yêu cầu dòng điện bằng ( 3. 75. 60. Quy định dòng thử lực điện động gấp 10 lần dòng định mức. 25. 220V. Tính ổn định lực điện động Cho phép dòng lớn nhất qua tiếp điểm chính mà lực điện động gây ra không làm tách rời tiếp điểm. 150. Nếu đặt công tắc tơ trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm mát kém. 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->