P. 1
Đề cương sơ bộ hoàn chỉnh

Đề cương sơ bộ hoàn chỉnh

|Views: 8,032|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Nguyen

More info:

Published by: Trang Nguyen on Mar 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

NGUYỄN THỊ THU TRANG
ĐỀ CƯƠNG Ơ !Ộ
TH"C TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG #"C CHO CÁN !Ộ CÔNG
NH$N VI%N & GIẢNG VI%N TRƯỜNG CAO Đ'NG
HÀNG HẢI I
H( N)* + ,-.,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

ĐỀ CƯƠNG Ơ !Ộ
TH"C TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG #"C CHO CÁN !Ộ CÔNG
NH$N VI%N & GIẢNG VI%N TRƯỜNG CAO Đ'NG
HÀNG HẢI I
N/01* 2345 3*678 NGU9:N THỊ THU TRANG + ;<<-.=
K3>?8 ;<
N/(73 8 KẾ TOÁN + QUẢN TRỊ KINH DOANH
C3@AB7 7/(738 QUẢN TRỊ KINH DOANH + !
N/01* 30C7/ DE78 GVF TH + !GI THỊ NGA
H( N)* +,-.,
PHHN I
IJ ĐHU
.F. ĐK2 LM7 NO
Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế u!c tế "# và "$n% &i'n r$ nh$nh
ch(n%) u*ết +i,t và tr- thành .u thế phát tri/n kh0n% th/ "1o n%23c c4$ n5n kinh tế
thế %i6i hi,n n$*7 8i,t N$9 c:n% kh0n% n;9 n%oài .u thế "(7 Hội nhập kinh tế u!c
tế "# và "$n% tiếp t<c "23c kh=n% ">nh +à 9ột nội &un% u$n tr?n% tron% c0n% cuộc
@Ai 96i c4$ 8i,t N$9 và "23c thBc hi,n v6i u* 90 và 9Cc "ộ n%à* càn% c$o7 8i,c
%i$ nhập DTE "F9 +Gi cho n5n kinh tế 8i,t N$9 nhi5u cH hội tu* nhiIn c:n% c(
kh0n% Jt thách thCc 9à chKn% t$ ph1i v23t u$) "Lc Mi,t +à tron% M!i c1nh 1nh h2-n%
MNt +3i c4$ cuộc kh4n% ho1n% tài chJnh và Ou* thoái kinh tế toàn cầu nh2 hi,n n$*7 8ì
vậ* vi,c phát tri/n kinh tế +à 9ột tron% nhPn% chiến "23c +23c "Lt nIn hàn% "ầu7
Tron% "( con n%2Qi +à 9ột n%uRn +Bc kh0n% th/ thiếu và "(n% v$i trS u$n tr?n% nhNt
tron% OB phát tri/n N*7 Hi,n n$* các To$nh n%hi,p 8i,t N$9 "$n% n%à* 9ột khUt khF
hHn "ến chNt +23n% +$o "ộn% "ầu vào tron% &o$nh n%hi,p 9ình "/ %i19 thi/u 9ột
cách t!i "$ v5 thQi %i$n và chi phJ cho vi,c "ào tGo +Gi +$o "ộn%7
8i,c "ào tGo r$ nhPn% VO1n phW9X "áp Cn% nhu cầu c4$ .# hội) c4$ &o$nh
n%hi,p c:n% chJnh +à "áp Cn% nhu cầu c4$ chJnh M1n thYn n%2Qi "ào tGo) n%2Qi
th$9 %i$ vào c0n% tác "ào tGo và n%2Qi "23c "ào tGo7 Hi/u "23c OC 9,nh u$n
tr?n% c4$ 9ình tron% vi,c tGo Vtài O1nX uZ %iá cho t2Hn% +$i các &o$nh n%hi,p
Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \ "$n% n] +Bc hết 9ình "/ nYn% c$o chNt +23n% "ào tGo)
cun% cNp "23c n%uRn nhYn +Bc c( kiến thCc) k^ n_n%) n%hi,p v< và phW9 chNt n%h5
n%hi,p cho ph` h3p v6i nhu cầu phát tri/n c4$ &o$nh n%hi,p7 au!n +à9 "23c "i5u "(
kh0n% ph1i +à OB c! %Un% tron% n%à* 9ột n%à* h$i) c4$ 9ột h$* 9ột vài cá nhYn tron%
"Hn v> 9à cần ph1i c( c1 9ột uá trình phNn "Nu +Yu &ài c4$ toàn th/ cán Mộ - c0n%
nhYn viIn- %i1n% viIn c4$ nhà tr2Qn%7 @Lc Mi,t +à các thầ* c0 b nhPn% n%2Qi trBc tiếp
th$9 %i$ vào c0n% tác %i1n% &G* và %ánh trách nhi,9 +6n tron% uá trình "Go tGo7
Nhận thCc "23c vNn "5 "() Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \ +u0n coi tr?n% c0n% tác tGo
"ộn% +Bc cho toàn th/ cán Mộ c0n% nhYn viIn b %i1n% viIn c4$ nhà tr2Qn% nh2n% vcn
cSn nhi5u kết u1 ch2$ "Gt "23c nh2 9on% 9u!n7 Tron% uá trình thBc tập tGi nhà
tr2Qn%) tì9 hi/u thBc tế c`n% v6i OB u$n tY9 %iKp "d c4$ cán Mộ nhYn viIn phSn% tA
chCc b hành chJnh và các phSn% M$n khác tron% nhà tr2Qn% F9 "# +B$ ch?n "5 tài cho
ehoá +uận t!t n%hi,p c4$ 9ình +àf “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tạo
động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đng !àng !ải "#

.F, IP5 2*B@ 7/3*B7 5Q@
1.2.1 Mục tiêu chung
eết u1 c4$ c0n% tác tGo "ộn% +Bc tron% vi,c .Y* &Bn% hình 1nh) u* tJn) nYn%
c$o chNt +23n% "ào tGo cho nhà tr2Qn% c:n% nh2 OB thg$ 9#n tron% c0n% vi,c c4$
toàn th/ cán Mộ c0n% nhYn viIn b %i1n% viIn nhà tr2Qn%7 Th "( "2$ r$ các %1i pháp
hoàn thi,n c0n% tác tGo "ộn% +Bc tGi Tr2Qn% [$o @=n% Hàn% H1i \
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- N%hiIn cCu nhPn% vNn "5 cH O- +Z +uận v5 "ộn% +Bc +$o "ộn% và tGo "ộn% +Bc
cho n%2Qi +$o "ộn% tron% tA chCc
- Thu thập O! +i,u +iIn u$n "ến viIc tGo "ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn viIn
b %i1n% viIn c4$ tr2Qn%
- ihYn tJch thBc trGn%) tình hình c0n% tác tGo "ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn
viIn b %i1n% viIn tGi Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \ &B$ trIn cH O- nhPn% O! +i,u "#
thu thập "23c7 Th "( "ánh %iá) nIu r$ "23c "i/9 9Gnh) "i/9 *ếu và "2$ r$ các
%i1i pháp) ph2Hn% h26n% hoàn thi,n c0n% tác tGo "ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn
viIn b %i1n% viIn tGi nhà tr2Qn%7
j7k ĐR* 20S7/ L( T3UV L* 7/3*B7 5Q@
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
[0n% tác tGo "ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn viIn b %i1n% viIn c4$ Tr2Qn%
[$o "=n% Hàn% H1i \
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- 85 kh0n% %i$n f [ác Mộ phận b phSn% M$n) cán Mộ c0n% nhYn viIn b %i1n%
viIn Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \
- 85 thQi %i$nf N%hiIn cCu c0n% tác tGo "ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn viIn b
%i1n% viIn c4$ nhà tr2Qn% tron% k n_9 %ần "Y* l mnno b mnjjp
.FWF KX2 5M@ 5YZ [@\7 L]7
GR9 q phầnf
ihần \ f a- "ầu
ihần \\f TAn% u$n tài +i,u và ph2Hn% pháp n%hiIn cCu
ihần \\\f eết u1 n%hiIn cCu
ihần \8f eết +uận và kiến n%h>
PHHN II
T^NG QUAN TÀI #IỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI%N C_U
,F.F T`7/ a@Z7 2(* [*6@
2.1.1. Cơ sở lý lun
m7j7j7j7 @ộn% +Bc và các *ếu t! tGo "ộn% +Bc
m7j7j7m7 aột O! h?c thu*ết tGo "ộn% +Bc
m7j7j7k7 ih2Hn% h26n% tGo "ộn% +Bc cho n%2Qi +$o "ộn%
2.1.2. Cơ sở th!c ti"n
- ThBc trGn% c0n% tác tGo "ộn% +Bc tron% n26c) tron% n%ành Giáo &<c và @ào tGo
- [ác Mài n%hiIn cCu) các Mài Máo c( +iIn u$n "ến tGo "ộn% +Bc +$o "ộn%
,F,F P30b7/ T3?T 7/3*B7 5Q@
2.2.1. Phương #h$# thống %ê %inh t&
ih2Hn% pháp nà* &`n% "/ thu thập các th0n% tin) tAn% h3p) phYn +oGi) phYn
tJch O! +i,u ph1n ánh tình hình hoGt "ộn% c4$ tr2Qn% trIn cH O- "ánh %iá 9Cc "ộ)
tình hình Miến "ộn% c:n% nh2 9!i u$n h, 1nh h2-n% +cn nh$u c4$ các hi,n t23n%7
2.2.2. Phương #h$# thu th# số li'u
- Thu thập O! +i,u trBc tiếp tGi Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \ th0n% u$ các
Máo cáo tài chJnh tron% k n_9 l mnno b mnjjp) O! +i,u th OA cái) OA tAn% h3p) OA chi
tiết ph<c v< nội &un% n%hiIn cCu u$ k n_9 c4$ nhà tr2Qn%7
- Thu thập tài +i,u nhPn% +Z +uận cH M1n v5 kết u1 hoGt "ộn% kinh &o$nh c4$
&o$nh n%hi,p u$ Oách Máo) tGp chJ c( +iIn u$nf các Oách +Z +uận) các kết u1
n%hiIn cCu kho$ h?c) tài +i,u th!n% kI các cNp) ch4 tr2Hn% chJnh Oách c4$ @1n% và
Nhà n26c7
2.2.3. Phương #h$# s( s$nh
@Y* +à ph2Hn% pháp "23c Or &<n% phA Miến tron% phYn tJch "/ "ánh %iá kết
u1) .ác ">nh v> trJ và .u h26n% Miến "ộn% c4$ các chs tiIu phYn tJch7 tp &<n%
ph2Hn% pháp nà* cần "19 M1o các "i5u ki,nf "Rn% nhNt v5 nội &un%) ph2Hn% pháp)
thQi %i$n và "Hn v> tJnh toán) M$o %R9f
• uo Oánh M;n% O! tu*,t "!if [ho t$ Miết kh!i +23n%) u* 90 tA chCc "Gt
"23c Oo v6i các chs tiIu kinh tế %iP$ kv phYn tJch v6i kv %!c7
• uo Oánh M;n% O! t2Hn% "!if ph1n ánh kết cNu) 9!i u$n h,) t!c "ộ phát
tri/n và 9Cc "ộ phA Miến c4$ chs tiIu kinh tế7
• uo Oánh O! trun% Mìnhf @ánh %iá 9Cc "ộ 9à "Hn v> "Gt "23c7
2.2.). C$c #hương #h$# %h$c
+ ih2Hn% pháp Oo Oánh) "ánh %iá
+ ih2Hn% pháp u$n Oát
+ N%oài r$) "5 tài cSn Or &<n% ph2Hn% pháp phgn% vNn và M1n% hgi7 w1n%
hgi "23c thiết kế %R9 các cYu hgi c( +iIn u$n trBc tiếp "ến c0n% tác tGo
"ộn% +Bc cho cán Mộ c0n% nhYn viIn %i1n% viIn tron% tr2Qn%7 eết h3p Or
&<n% c0n% c< x.cF+ "/ "ánh %iá c0n% tác tGo "ộn% +Bc tGi nhà tr2Qn% th "(
"2$ r$ h26n% hoàn thi,n7
PHHN III
KẾT QUẢ NGHI%N C_U
<F.F G*C* 23*6@ 53@7/ LO Tc017/ CZ> Nd7/ H(7/ He* I
3.1.1. *u$ t+,nh h,nh th-nh v- #h$t t+iển
3.1.2. Đ.c /iểm h(ạt /0ng
3.1.3. Cơ c1u t2 chức3 chức n4ng nhi'm vụ c$c #h5ng 67n c87 nh- t+ư9ng
3.1.). :,nh h,nh c$n 60 c;ng nh<n viên = gi>ng viên t+(ng nh- t+ư9ng
3.1.?. @&t Au> h(ạt /0ng gi$( Bục v- /-( tạ( c87 nh- t+ư9ng
<F,F T345 2cU7/ 5f7/ 2?5 2U> N)7/ [45 2U* 2c017/ CZ> Nd7/ H(7/ He* I
3.2.1. @huC&n %hDch vt ch1t
3.2.2. @huC&n %hDch tinh thEn
<F<F KX2 a@e N?73 /*? 5f7/ 2?5 2U> N)7/ [45 2c>7/ 73( 2c017/
3.3.1. Fu /iểm
3.3.2. Ghược /iểm
3.3.3. Cơ h0i
3.3.). :h$ch thức
<FWF I)2 gR /*e* T3?Th T30b7/ 30C7/ 3>(7 23*67 5f7/ 2?5 2U> N)7/ [45 53>
5?7 i) 5f7/ 73j7 L*B7 & /*e7/ L*B7 2U* Tc017/ CZ> Nd7/ H(7/ He* I
3.).1. H! cEn thi&t #h>i h(-n thi'n c;ng t$c tạ( /0ng l!c ch( c$n 60 c;ng nh<n
viên = gi>ng viên t+(ng :+ư9ng C7( /Ing J-ng J>i K
3.).2. C$c nguCên tLc cơ 6>n h(-n thi'n c;ng t$c tạ( /0ng l!c t+(ng nh- t+ư9ng
3.).3. GhMng gi>i #h$# cụ thể nhNm h(-n thi'n c;ng t$c tạ( /0ng l!c ch( c$n 60
c;ng nh<n viên gi>ng viên nh- t+ư9ng
PHHN IV
KẾT #UkN VÀ KIẾN NGHỊ
WF. KX2 [@\7
WF, K*X7 7/3l
KẾ HOẠCH TH"C TkP VÀ #ÀI KHmA #UkN TnT NGHIỆP
TT T31* /*Z7 N)* D@7/ 5f7/ L*65
j N%à* myzjmzmnjj Nhận "5 tài t!t n%hiIp
m N%à* mzjzmnjm {iIn h, Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \ l [@HH \p
"/ thBc tập và tì9 hi/u v5 nhà tr2Qn%
k N%à* kzjzmnjm "ến
jkzjzmnjm
|Y* &Bn% "5 c2Hn% OH Mộ
q N%à* jkzjzmnjm "ến
n%à* jkzmzmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- Thu thập tài +i,u viết ihần \ b a- "ầu và ihần \\
b TAn% u$n tài +i,u và ph2Hn% pháp n%hiIn cCu
} N%à* jkzmzmnjm "ến
n%à* }zkzmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- Thu thập tài +i,u viết kh($ +uYn phần k7j b Gi6i
thi,u chun% v5 Tr2Qn% [$o "=n% Hàn% H1i \
y N%à* }zkzmnjm "ến
n%à* m~zkzmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- Thu thập O! +i,u viết kh($ +uận phần k7m b ThBc
trGn% c0n% tác tGo "ộn% +Bc tGi nhà tr2Qn%
• N%à* m~zkzmnjm "ến
n%à* mnzqzmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- 8iết +Gi) hoàn chsnh +Gi phần \ b \\ - k7j - k7m và
thu thập tài +i,u viết Mài kh($ +uận phần k7k-k7q b
eết u1 "ánh %iá c0n% tác tGo "ộn% +Bc tron% nhà
tr2Qn%€ Gi1i pháp hoàn thi,n c0n% tác tGo "ộn% +Bc
tron% nhà tr2Qn%
~ N%à* mnzqzmnjm "ến
n%à* m}zqzmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- 8iết phần \8 b eết +uận và kiến n%h>
o N%à* m}zqzmnjm "ến
n%à* mnz}zmnjm
- ThBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
- [hsnh Or$ kh($ +uận
jn N%à* mnz}zmnjm "ến - eết thKc thBc tập tGi tr2Qn% [@HH \7
n%à* moz}zmnjm - \n Nn và hoàn thi,n +uận v_n
jj N%à* knz}zmnjm Nộp kh($ +uận t!t n%hi,p
N3\7 op2 5YZ /*?> L*B7 30C7/ DE7 TTTN
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
$gà% & tháng & n'( )*+)
q?5 73\7 5YZ Nb7 Ll 2345 2\T
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
HIỆU TRƯJNG

533018 Khoá: 53 Ngành : KẾ TOÁN .BÙI THỊ NGA Hà Nội -2012 . THS .B Người hướng dẫn: GV.QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH .TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------------------- ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU TRANG .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->