TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG
NHÂN VIÊN – GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
HÀNG HẢI I

Hà Nội - 2012

THS .BÙI THỊ NGA Hà Nội -2012 .B Người hướng dẫn: GV.533018 Khoá: 53 Ngành : KẾ TOÁN .TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------------------- ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU TRANG .QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH .

PHẦN I MỞ ĐẦU 1. Trong đó con người là một nguồn lực không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển ấy. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay. kỹ năng. Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tiếp tục được khẳng định là một nội dung quan trọng trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và được thực hiện với quy mô và mức độ ngày càng cao. Hiện nay các Doanh nghiệp Việt Nam đang ngày một khắt khe hơn đến chất lượng lao động đầu vào trong doanh nghiệp mình để giảm thiểu một cách tối đa về thời gian và chi phí cho việc đào tạo lại lao động. cung cấp được nguồn nhân lực có kiến thức. Hiểu được sứ mệnh quan trọng của mình trong việc tạo “tài sản” quý giá cho tương lai các doanh nghiệp Trường Cao đẳng Hàng Hải I đang nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng đào tạo. Muốn làm được điều đó . Việc gia nhập WTO đem lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội tuy nhiên cũng có không ít thách thức mà chúng ta phải vượt qua. nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy việc phát triển kinh tế là một trong những chiến được lược đặt nên hàng đầu. Việc đào tạo ra những “sản phẩm” đáp ứng nhu cầu của xã hội. của doanh nghiệp cũng chính là đáp ứng nhu cầu của chính bản thân người đào tạo. quyết liệt và trở thành xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện nay. người tham gia vào công tác đào tạo và người được đào tạo.1 Đặt vấn đề Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh chóng.

1 Mục tiêu chung Kết quả của công tác tạo động lực trong việc xây dựng hình ảnh. Từ đó đưa ra các gải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại Trường Cao Đẳng Hàng Hải I 1.2. tìm hiểu thực tế cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên phòng tổ chức – hành chính và các phòng ban khác trong nhà trường em đã lựa chọn đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình là: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I” 1. Trong quá trình thực tập tại nhà trường. uy tín.2. của một hay một vài cá nhân trong đơn vị mà cần phải có cả một quá trình phấn đấu lâu dài của toàn thể cán bộ . nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường cũng như sự thỏa mãn trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên – giảng viên nhà trường. Đặc biệt là các thầy cô – những người trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy và gánh trách nhiệm lớn trong quá trình đạo tạo. Nhận thức được vấn đề đó.giảng viên của nhà trường.không phải là sự cố gắng trong ngày một ngày hai. Mục tiêu cụ thể .công nhân viên.Thu thập số liệu liên quan đến viêc tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của trường .Nghiên cứu những vấn đề cơ sở lý luận về động lực lao động và tạo động lực cho người lao động trong tổ chức .2. Trường Cao đẳng Hàng Hải I luôn coi trọng công tác tạo động lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên – giảng viên của nhà trường nhưng vẫn còn nhiều kết quả chưa đạt được như mong muốn.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.

tình hình công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I dựa trên cơ sở những số liệu đã thu thập được.Về không gian : Các bộ phận – phòng ban.2. Từ đó đánh giá.Về thời gian: Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của nhà trường trong 3 năm gần đây ( 2009 – 2011) 1. nêu ra được điểm mạnh. điểm yếu và đưa ra các giải pháp. 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên của Trường Cao đẳng Hàng Hải I 1.4.3. Phạm vi nghiên cứu . Kết cấu của luận văn Gồm 4 phần: Phần I : Mở đầu Phần II: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Phần III: Kết quả nghiên cứu Phần IV: Kết luận và kiến nghị .Phân tích thực trạng. phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại nhà trường. cán bộ công nhân viên – giảng viên Trường Cao đẳng Hàng Hải I .3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1..

1.PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. phân tích số liệu phản ánh tình hình hoạt động của trường trên cơ sở đánh giá mức độ.2.1. .1.Các bài nghiên cứu. các bài báo có liên quan đến tạo động lực lao động 2. tổng hợp. số liệu từ sổ cái. Phương pháp thu thập số liệu .1. Một số học thuyết tạo động lực 2.1. Tổng quan tài liệu 2. trong ngành Giáo dục và Đào tạo . Động lực và các yếu tố tạo động lực 2.2. Cơ sở thực tiễn . 2. Phương hướng tạo động lực cho người lao động 2.3.2. phân loại.2. Phương pháp nghiên cứu 2.1.Thực trạng công tác tạo động lực trong nước.2. Phương pháp thống kê kinh tế Phương pháp này dùng để thu thập các thông tin. sổ chi tiết phục vụ nội dung nghiên cứu qua 3 năm của nhà trường.1.Thu thập số liệu trực tiếp tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I thông qua các báo cáo tài chính trong 3 năm ( 2009 – 2011). tình hình biến động cũng như mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau của các hiện tượng.1.1. sổ tổng hợp. Cơ sở lý luận 2.1.1.1.2.

. Kết hợp sử dụng công cụ Excel để đánh giá công tác tạo động lực tại nhà trường từ đó đưa ra hướng hoàn thiện. các kết quả nghiên cứu khoa học. Áp dụng phương pháp này cần đảm bảo các điều kiện: đồng nhất về nội dung. • So sánh bằng số tương đối: phản ánh kết cấu. quy mô tổ chức đạt được so với các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích với kỳ gốc. đề tài còn sử dụng phương pháp phỏng vấn và bảng hỏi. bao gồm: • So sánh bằng số tuyệt đối: Cho ta biết khối lượng. 2. mối quan hệ.3. đánh giá - Phương pháp quan sát - Ngoài ra. • So sánh số trung bình: Đánh giá mức độ mà đơn vị đạt được. tài liệu thống kê các cấp. 2. thời gian và đơn vị tính toán.2.Thu thập tài liệu những lý luận cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua sách báo.. chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.4. xác định vị trí và xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích.2. phương pháp. tạp chí có liên quan: các sách lý luận. Bảng hỏi được thiết kế gồm các câu hỏi có liên quan trực tiếp đến công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên giảng viên trong trường. Phương pháp so sánh Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để đánh giá kết quả. tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của chỉ tiêu kinh tế. Các phương pháp khác .Phương pháp so sánh.

2. Cơ hội 3.1. Tình hình cán bộ công nhân viên – giảng viên trong nhà trường 3.2.2.3.PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3. Kết quả đánh giá công tác tạo động lực trong nhà trường 3. Khuyến khích tinh thần 3. Nhược điểm 3.5. Thực trạng công tác tạo động lực tại trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.1. Ưu điểm 3. Cơ cấu tổ chức. Quá trình hình thành và phát triển 3.3. Đặc điểm hoạt động 3.3.2. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.3.1.1.3.1.1.1.4.3. chức năng nhiệm vụ các phòng ban của nhà trường 3.2.4. Thách thức .1. Kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường 3.1.3. Khuyến khích vật chất 3.2.

2.4.4. Các nguyên tắc cơ bản hoàn thiện công tác tạo động lực trong nhà trường 3.4.1. Một số giải pháp. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên giảng viên nhà trường .3.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên trong Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.3. phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ công nhân viên – giảng viên tại Trường Cao đẳng Hàng Hải I 3.

1 Kết luận 4.PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.2 Kiến nghị .

Viết phần IV – Kết luận và kiến nghị . Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực 8 Ngày 20/4/2012 đến trong nhà trường . hoàn chỉnh lại phần I – II .3.Thu thập số liệu viết khóa luận phần 3.2 và thu thập tài liệu viết bài khóa luận phần 3.Kết thúc thực tập tại trường CĐHH I.3-3.3.4 – Kết quả đánh giá công tác tạo động lực trong nhà trường.Thu thập tài liệu viết Phần I – Mở đầu và Phần II Ngày 28/3/2012 đến ngày 20/4/2012 thiệu chung về Trường Cao đẳng Hàng Hải I . 10 ngày 20/5/2012 Ngày 20/5/2012 đến .Thực tập tại trường CĐHH I. .Thực tập tại trường CĐHH I. .1 – Giới Ngày 5/3/2012 đến ngày 28/3/2012 7 .Thực tập tại trường CĐHH I.1 . 9 ngày 25/4/2012 Ngày 25/4/2012 đến .Thực tập tại trường CĐHH I. ngày 5/3/2012 . ngày 13/2/2012 5 6 Ngày 13/2/2012 đến – Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu .2 – Thực trạng công tác tạo động lực tại nhà trường .KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP STT Thời gian 1 Ngày 26/12/2011 2 Ngày 2/1/2012 Nội dung công việc Nhận đề tài tốt nghiêp Liên hệ Trường Cao đẳng Hàng Hải I ( CĐHH I) 3 Ngày 3/1/2012 đến để thực tập và tìm hiểu về nhà trường Xây dựng đề cương sơ bộ 4 13/1/2012 Ngày 13/1/2012 đến .Thực tập tại trường CĐHH I.Chỉnh sửa khóa luận .Thực tập tại trường CĐHH I.Thu thập tài liệu viết khóa luân phần 3. .Viết lại.

11 ngày 29/5/2012 .In ấn và hoàn thiện luận văn Ngày 30/5/2012 Nộp khóa luận tốt nghiệp Nhận xét của giáo viên hướng dẫn TTTN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2012 Xác nhận của đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HIỆU TRƯỞNG .