P. 1
Bai Tap Vat Ly 9 Nang Cao

Bai Tap Vat Ly 9 Nang Cao

|Views: 1,775|Likes:
Được xuất bản bởiHao Nguyen

More info:

Published by: Hao Nguyen on Mar 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Bài tập vật lý lớp 9

Bài 1
Một ấm đun nước bằng điện có 3 dây lò xo, mỗi ci có điện t!" #$1%& Ω, đư'c m(c
)ong )ong *ới n+,u- .m đư'c m(c n/i ti01 *ới điện t!" !$2& Ω *à đư'c m(c *ào ngu3n
điện- 45i t+6i gi,n c7n t+i0t đ8 đun ấm đ9ng đ7y nước đ0n :+i );i )< t+,y đ=i n+ư t+0 nào
:+i một t!ong b, lò xo b> đ?t@
Bài1A
BCDc 3 lò xo m(c )ong )ongA
Điện trở tương đương của ấm:
R
1
=
) !"
#
Ω =
R

$%ng điện c&'( tr)ng m'c&:*
1
=
r R
U
+
1
+&,i gian t
1
c-n t&i.t đ/ đ0n ấm nước đ.n 1&i 23i:
4 = R
1
5*
6
5t
1

6
1
1
6
1
1








+
= = ⇒
r R
U
R
Q
I R
Q
t
&a( t
1
=
1
6
6
1
)
R U
r R Q +
1)
BCDc % lò xo m(c )ong )ongA +ương t7 tr8n ta c9 )
R
6
=
) :"
6
Ω =
R

*
6
=
r R
U
+
6
t
6
=
6
6
6
6
)
R U
r R Q
+
+
6 )
;ập t< 2=
6
1
t
t
ta đư>c:
1
6!6
6!#
) ?" :" !"
) ?" !" :"
)
)
6
6
6
6 1
6
1 6
6
1
≈ =
+
+
=
+
+
=
r R R
r R R
t
t
@Aậ( t
1
≈ t
6
Bài % Đ/ trang trB c&) mCt D0-( &àngE ngư,i ta FGng cHc I9ng đJn :AK9L mMc n=i ti.p và)
m'c& điện c9 &iệ0 điện t&. N=6!"A đ/ c&Ong 2Hng IPn& t&ư,ng5 Q.0 c9 mCt I9ng IR c&H(E ngư,i
ta n=i tMt đ)'n m'c& c9 I9ng đ9 l'i t&P c3ng 20ất ti80 t&S của mTi I9ng tUng &a( giVm đi Ia)
n&i80 p&-n trUmW
Bài%A
1
Điện trở của mTi I9ng: R
đ
=
) !
6
Ω =
d
d
P
U

X= I9ng đJn c-n FGng đ/ c&Ong 2Hng IPn& t&ư,ng: n=
!" =
d
U
U
I9ng)
Q.0 c9 mCt I9ng IR c&H( t&P điện trở tYng cZng của cHc I9ng c%n l'i là:
R = #9R
đ
= 1?: Ω)
$%ng điện D0a mTi đJn I[( gi,:
* =
) ?! E 1
1?:
6!"
A
R
U
= =
\3ng 20ất ti80 t&S mTi I9ng I[( gi, là:
]
đ
= *
6
5R
đ
= 9E!9 L)
\3ng 20ất mTi I9ng tUng l8n 2) với trước:
]đm K ]đ = 9E!9 K 9 = "E!9 L)
Qg&^a là tUng l8n 2) với trướclà:
_ ! E ? 5_
9
1"" 5 !9 E "

Bài 3:6E?đi/m)
\&) m'c& điện n&ư &Pn& v`
N
1
=1a"A b R
1
=6"""Ω b R
6
=#"""Ω 5
a) c&i mMc v3n 1. c9 điện trở R
v
2)ng
2)ng với R
1
E v3n 1. c&< N
1
= :"A5de( fHc
đRn& cư,ngđC F%ng điện D0a cHc điện trở R
1

và R
6
5
I)Q.0 mMc v3n 1. 2)ng 2)ng với điện trôû R2,von ke chi bao nhieâu?
Bài E:
a)gZi * là F%ng điện D0a RE c3ng 20ất của IC đJn là :
] = N5* h R*
6
= #65* h *
6
&a( : *
6
h #6* i ] = "
6
N
j
B
R
6
\
R
1
A
i

R
A


Bài ! : 6E?đi/m)
$Gng ng0kn điện c9 &iệ0 điện t&. 1&3ng
đYi N
" =
#6A đ/ t&Mp 2Hng mCt IC I9ng đJn cGng
l)'i 6E?AK1E6?L)5$[( n=i tr)ng IC đJn c9 điện
trở 1&3ng đHng 1/5 $[( n=i tl IC I9ng đJn đ.n
ng0kn điện c9 điện trở là R
=
1Ω
a) +Pm c3ng 20ất t=i đa mà IC I9ng c9
t&/ ti80 t&S5
I) +Pm cHc& g&mp I9ng đ/ c&Ong 2Hng
IPn& t&ư,ng5
n
Q
n
j B
dàm 2= tr8n c9 c7c đ'i 1&i ] = 6?:L
Aậ( c3ng 20ất lớn n&ất của IC đJn là ]
maf
= 6?:L
I)gZi m là 2= Fe( đJnE n là 2= đJn tr)ng mCt Fe(:
@giVi t&o) c3ng 20ất :
c&i cHc đJn 2Hng IPn& t&ư,ng :
) ? E " A I
d
=
và * = m 5
m I
d
? E " =

+l đ9 : N
"
5 * = R*
6
i 1E6?m5n da( #65 "E?m = 1 "E?)
6
= 1E6?m5n
⇒:! = m i ?n b mE n ng0(8n Fương 1)
giVi p&ương trPn& 1) ta c9 16 ng&iệm 2a0 :
n 1 6 # ! ? : p a 9 1" 11 16
m ?9 ?! !9 !! #9 #! 69 6! 19 1! 9 !
@giVi t&o) p&ương trPn& t&. :N
"
=N
jB
i *R
với : N
jB
= 6E?n b *R = "E?m51 = "E?m
+a đư>c p&ương trPn& 1) đe Ii.t :! = ?n i m
@giVi t&o) p&ương trPn& F%ng điện :
R
jB
=
m
n
m
nR
d
?
= Aà * = m5 d
I
= "E?m
nqt 1&Hc : * = n m
m
m
n
R R
U
AB
?
#6
?
1
#6
"
+
=
+
=
+
da( : "E?m =
n m
m
?
#6
+
⇔:! = ?n i m
Fâu2A
F+o % bóng đGn H
1
I1%J K LMN *à H
%
IOJ K 3MN-
,- Fó t+8 m(c n/i ti01 % bóng đGn này *ào +iệu điện t+0 P $ 1QJ đ8 c+Dng )ng bRn+
t+ư6ng đư'c :+;ng@ JR ),o@
b- M(c % bóng đGn này cSng *ới 1 bi0n t!"
có con c+Ty *ào +iệu điện t+0 cU IP $ 1QJN
n+ư +Rn+ *< t+R 1+Vi điWu c+Xn+ bi0n t!" có
điện t!" là b,o n+iYu đ8 % đGn )ng bRn+ t+ư6ng@
c- Bây gi6 t+o bi0n t!" !, *à t+,y *ào đó
là 1 điện t!" # ),o c+o c;ng )uất tiYu t+Z t!Yn
đGn H
1
gấ1 3 l7n c;ng )uất tiYu t+Z t!Yn đGn H
%
-
[\n+ #@ IBiết hiệu điện thế nguồn vẫn không đổiN
Fâu 2: #E" đi/m)
a5 \ư,ng đC F%ng điện đRn& mrc D0a mTi đJn:
]
đm1
= N
đm1
5*
đm1

=s *
đm1
=
1
1
dm
dm
U
P
=
16
9
= "Ep?j)
*
đm6
=
6
6
dm
dm
U
P
=
:
#
= "E?j)
+a t&ấ( *
đm1
≠ *
đm6
n8n 1&3ng t&/ mMc n=i ti.p
#
Đ
1
Đ
6
R
I
N
) )
] K
đ/ 6 đJn 2Hng IPn& t&ư,ng5
I5 Đ/ 6 đJn 2Hng IPn& t&ư,ng t&P:
N
1
= N
đm1
= 16Ab *
1
= *
đm1
= "Ep?j
và N
6
= N
đm6
= :Ab *
6
= *
đm6
= "E?j
$) đJn Đ
6
tt R
I
=s N
6
= N
I
= :A
\ư,ng đC F%ng điện D0a Ii.n trở:
*
1
= *
6
i *
I
=s *
I
= *
1
h *
6
= "Ep? h "E? = "E6?j)5
giH trR điện trở của Ii.n trở lOc đ9 Iung: R
I
=
b
b
I
U
=
6? E "
:
= 6! Ω)
c5 +&o) đv ra ta c9: ]
1
= #]
6
 *
1
6
5R
1
= #*
6
6
5R
6


6
6
1








I
I
=
1
6
#
R
R
= #5
6
1
6
1
6
6
5
5
dm
dm
dm
dm
P U
P U
= #5
# 5 16
9 5 :
6
6
=
!
9
=s
6
1
I
I
=
6
#
 6*
1
= #*
6
1)
nà *
1
= *
6
i *
R
n8n 1)  6*
6
i *
R
) = #*
6
 6*
6
i 6*
R
= #*
6
=s *
6
= 6*
R
6)
$) đJn Đ
6
tt R n8n N
6
= N
R
 *
6
5R
6
= *
R
5R
+&a( 6) và) ta đư>c 65*
R
5R
6
= *
R
5R =s R = 6R
6
= 65
6
6
6
dm
dm
P
U
= 65
#
:
6
= 6! Ω)
Fâu O: 4,i điện t!" #
1
*à #
%
đư'c m(c *ào một +iệu điện t+0 :+;ng đ=i bằng cc+ g+^1
)ong )ong *ới n+,u +o_c g+^1 n/i ti01 *ới n+,u- `ai b
))
là c;ng )uất tiYu t+Z cc, đoTn mTc+
:+i g+^1 )ong )ong, b
nt
là c;ng )uất tiYu t+Z :+i g+^1 n/i ti01- F+?ng min+ A
!
ss
nt
P
P

-
F+o bi0tA #
1
] #
%
≥ %
6 1
5R R
Fâu O: 6E" đi/m)
K \3ng 20ất ti80 t&S của đ)'n m'c& 1&i &ai điện trở mMc 2)ng 2)ng:
6
1 6
1 6
ss
U
P
R R
R R
=
+
5
K \3ng 20ất ti80 t&S của đ)'n m'c& 1&i &ai điện trở mMc n=i ti.p:
6
1 6
nt
U
P
R R
=
+
5
K ;ập tw 2=:
6
1 6
1 6
)
ss
nt
P R R
P R R
+
=
b
K $) :
1 6 1 6
6 R R R R + ≥ =s R
1
i R
6
)
6
≥ !
6 1
5R R )
6
E n8n ta c9:

6
1 6
1 6
! )
ss
nt
R R P
P R R



!
ss
nt
P
P


Bài d A Jet fB đ_t cc+ t+ấu :\n+ +ội tZ một đoTn 3&cm-gn+ f
1
B
1
là Vn+ t+et-h6i *et đ0n
*> t!\ :+c,Vn+ cc, *et là Vn+ Vo cc+ t+ấu :\n+ %&cm-4,i Vn+ có cSng độ lớn- [\n+ tiYu c9
cc, t+ấu :\n+-
!
Bài d : 6 đi/m
@ Jet " *\ t!\ 1 : vP Vn& j
1
B
1
của vật là Vn& t&ật Ec&rng tx vật jB 2` đư>c đqt ng)ài 1&)Vng ti80
c7 5
Đqt : yj=F
1
=#"cm 1&)Vng cHc& tl vật ở vR trB 1) đ.n t&ấ0 1Bn&)
yj
1
=Fz
1
1&)Vng cHc& Vn& của vật ở vR trB 1) đ.n t&ấ0 1Bn&)
y{=y{z = | ti80 c7)
+a c9 : ∆ yjB ∼ ∆ yj
1
B
1
n8n:
1
}
1 1 1 1
d
d
OA
OA
AB
B A
= =
1)
∆ {zy* ∼ ∆ {zj
1
B
1
n8n:

f
f d
O F
O F OA
O F
A F
OI
B A −
=

= =
}
1
}
}
1
}
1
}
1 1
6)
nà y* = jB EF) đ9 tl 1) ~ 6) ta c9:
f
f d
d
d −
=
}
1
1
1
}
⇒ | =
}
1 1
}
1 1
5
d d
d d
+
a)
@ Jet d6i đ0n *> t!\ % : vP Vn& c&) là Vn& V) n8n vật p&Vi đư>c F,i đ.n g-n t&ấ0 1Bn& và num
tr)ng 1&)Vng ti80 c7 |5 giV 2• vật F,i đi 1 đ)'n jjz = a
Đqt : yjz = F
6
= #"Ka 1&)Vng cHc& vật tl vR trB 6 đ.n t&ấ0 1Bn&)
yj
6
= Fz
6
= 6"cm 1&)Vng cHc& Vn& của vật ở vR trB 6 đ.n t&ấ0 1Bn&)
+a c9 : ∆ yjzBz ∼ ∆ yj
6
B
6
n8n:
6
}
6 6 6 6
} } } d
d
OA
OA
B A
B A
= =
#)
∆ {zy* ∼ ∆ {zj
6
B
6
n8n:

f
f d
O F
O F OA
O F
A F
OI
B A +
=
+
= =
}
6
}
}
6
}
6
}
6 6
!)
nà y* = jzBz EF) đ9 tl #) ~ !) ta c9:
f
f d
d
d +
=
}
6
6
6
}
?
B}
z
j
j6 E
{
jz
B
B
6
*
{z
j
1
B
1
y
⇒ | =
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

I)

AP ti80 c7 của t&ấ0 1Bn& 1&3ng t&a( đYi n8n tl Ii/0 t&rc a) EI)
+a c9 :
}
1 1
}
1 1
5
d d
d d
+
=
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

?)
nqt 1&Hc F) 6 Vn& c9 đC lớn n&ư n&a0 En8n :
} }
6 6 1 1
B A
B A
AB
B A
=
+l 1) E6) c9 :
6
}
6
1
}
1
d
d
d
d
=

a a d
d
d d

=

= =
#"
:""
#"
6"
5 #" 5
6
}
6
1
}
1
cm
+&a( cHc giH trR F
1
E Fz
1
EF
6
E Fz
6
và) Ii/0 t&rc ?) và Ii.n đYi ta đư>c p&ương trPn& :
a
6
h 11"a i 1a"" = "
€ = K11")
6
h !51a"" = !9""= p"
6
⇒ a
1E6
=
c m a
c m a
6 "
9 "
6
p " ) 1 1 "
6
1
6
=
=
=
± − −

vP a = jjz = 9" cm s yj =F
1
= #" cm l)'i ng&iệm a = 9"cm)

Aậ( vật F,i đi mCt đ)'n a =6"cm và) tr)ng 1&)Vng ti80 c7 của t&ấ0 1Bn&5
⇒ yjz = F
6
= #" h a = #" h 6" = 1" cm
+&a( F
6
= 1" cm E Fz
6
= 6" cm và) Ii/0 t&rc I)
⇒ | =
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

=
cm 6"
1" 6"
6" 5 1"
=


Fâu QA
F+o mTc+ điện n+ư +Rn+ *<A
P $ 1%Ji #
1
$ OΩ i #
%
$ OΩ i #
3
$ 1%Ω i #
E
$ OΩ
,- [\n+ cư6ng độ dòng điện ju, mỗi điện t!"
*à +iệu điện t+0 gik, +,i đ7u mỗi điYn t!"-
b- l/i M *à l bằng một *;n :0 Icó điện t!"
!ất lớnN t+R *;n :0 c+X b,o n+iYu@ F9c dưmng cc,
*;n :0 1+Vi đư'c m(c *ới đi8m nào@
c- l/i M *à l bằng một ,m1n :0 Icó điện t!"
:+;ng đng :8N t+R ,m1n :0 c+X b,o n+iYu@
FâuQA
:
j
Q
B
i
N
n
R
#
R
1
R
6
R
!
K
a5 +Bn& đư>c: *
1
= *
#
=
6
#
jb *
6
= *
!
= 1jb N
1
= !Ab N
#
= aAb N
6
= N
!
= :A

I5 N
jn
= N
jQ
i N
Qn
=s N
Qn
= N
jn
h N
jQ
= ! h : = K6A &a( N
nQ
= 6A
Aậ( v3n 1. c&< 6A và c7c Fương của v3n 1. đư>c mMc và) đi/m n5
c5 ;ập l0ận và tBn& đư>c: *
1
= "Ea?Ab *
#
= "E?aj
$) *
1
s*
#
n8n F%ng *
1
đ.n n mCt p&-n r` D0a ampo 1. F%ng *a) mCt p&-n D0a R
#
F%ng *
#
)E ta
c9 *a = *
1
h *
#
= "Ea? h "E?a = "E6pj
Aậ( ampo 1. c&< "E6pj5
\[0 9:
1,2 đi8mN- F+o +,i gưmng 1+ong `
1
*à `
%
*u;ng góc *ới n+,u- H_t một đi8m )ng p *à
đi8m )ng M t!ước +,i gưmng ),o c+o pM
)ong )ong *ới gưmng `
%
I+Rn+ *< bYnN-
a) 4qy *< đư6ng đi cc, ti, )ng tr p tới gưmng `
1
1+Vn xT tới gưmng `
%
!3i ju, M- `iVi
t+\c+ cc+ *<-
bN l0u p *à +,i gưmng có *> t!\ c/ đ>n+ t+R đi8m M 1+Vi có *> t!\ t+0 nào đ8 có
t+8 *< đư'c ti, )ng n+ư câu ,-
Fâu LA
a)
Vẽ hình đúng :
A` X
1
là Vn& của X D0a g
1
b ở đ[( X
1
là đi/m đ=i frng của X D0a mqt p&•ng gương g
1
5
A` X
6
là Vn& của X
1
t') Iởi g
6
b X
6
là đi/m đ=i frng của X
1
D0a mqt gương g
6
5
AP g
1
v03ng g9c với g
6
n8n X
6
là đi/m f0(8n t[m của X D0a y
p
g
1
g
6
X n
y
X
1
X
6
nz
X
g
1
y
g
6
*
nz
c
f
Q&ận fmt: giV 2• ta v` đư>c tia 2Hng t&o) (80 c-0 của Iài t)Hn là X*cn f0ất p&Ht tl XE p&Vn f' tr8n
g
1
t'i * đ.n cE tia p&Vn f' *c t'i * tr8n g
1
c)i n&ư f0ất p&Ht tl Vn& X
1
5 +ia p&Vn f' cn t'i c tr8n g
6
đư>c c)i n&ư f0ất p&Ht tl Vn& X
6
5
+l n&ận fmt tr8n ta 20( ra cHc& v` đư,ng tr0(vn tia 2Hng n&ư 2a0:
- ;ấ( X
1
đ=i frng với X D0a mqt g
1
b
- ;ấ( nz đ=i frng với n D0a mqt gương g
6
b
- ;ấ( X
6
đ=i frng với X
1
D0a mqt gương g
6
b
- Q=i nX
6
cMt g
6
t'i cb
- Q=i X
1
với c cMt g
1
t'i *b
- Q=i X*cn ta đư>c đư,ng đi của tia 2Hng c-n tPm
b)
Đ/ v` đư>c tia 2Hng n&ư c[0 a t&P X
6
n p&Vi cMt g
6
t'i c5 n0=n vậ( n p&Vi num tr8n đ)'n X
f
5

Bài 1&
\&) m'c& điện n&ư &Pn& v`5 Bi.t N
jB
= 1"Ab
R
1
= 6Ω b Ra = "Ω b R
A
v3 cGng lớn b R
nQ
= :Ω 5
\)n c&'( đqt ở vR trB nà) t&P ampo 1. c&< 1j5 ;Oc nà(
v3n 1. c&< Ia) n&i80W

Bài 1&
@AP điện trở của ampo 1. R
a
= " n8n:
N
j\
= N
j$
= N
1
= *
1
R
1
5 = 651 = 6 A ) jmpo 1. c&< F%ng D0a R
1
"E?đ)@gZi điện trở
p&-n n$ là f t&P:
( )
( )
x DN 1 x
DN
AB AD DN
2 2
I ;I I I 1
x x
2
U 1 x
x
2
U U U 2 1 x 1!
x
= = + = +
 
= + −
 
 
 
= + = + + − =
 
 
@giVi ra đư>c f = 6 5 \)n c&'( p&Vi đqt ở vR trB c&ia nQ t&àn& &ai p&-n n$ c9 giH trR
6 ‚ và $Q c9 giH trR ! ‚5 ;Oc nà( v3n 1. c&< a v3n A3n 1. đ) N
$Q5

a
A
j
j B
R
1
n Q $
i K
Câu11: I% đi8m) 4,i điện t!" #$ Es *à ! m(c n/i ti01 *ào +,i đ7u +iệu điện t+0 P$%EJ- t+i
t+,y đ=i gi t!> cc, ! t+R c;ng )uất t5, n+iệt t!Yn ! t+,y đ=i *à đTt gi t!> c9c đTi- [\n+ gi
t!> c9c đTi đó-
Baøi11:"Zi * cư,ng đC F%ng điện D0a m'c&5
diệ0 điện t&. &ai đ-0 r:
N
r
= N h R* = 6! h !*
\3ng 20ất ti80 t&S tr8n r:
] = N
r
5* = 6! h !*) *
 !*
6
h 6!* i ] = " 1)
€ = 6!
6
h !]
AP p&ương trPn& 1) l03n c9 ng&iệm 2= n8n € ƒ "
=s 6!
6
h !] ƒ "
=s ] „ #:
=s ]
maf
= #:L
Câu12: %,2 đi8m) F+o mTc+ điện n+ư +Rn+ *<A

[!ong đó #
&
là điện t!" toàn 1+7n cc, bi0n t!", #
b
là điện t!" cc, b01 điện- F+o #
&
$ #
b
,
điện t!" cc, dây n/i :+;ng đng :8, +iệu điện t+0 P cc, ngu3n :+;ng đ=i- Fon c+Ty F nằm
" c+\n+ gik, bi0n t!"-[\n+ +iệu )uất cc, mTc+ điện- Foi +iệu )uất tiYu t+Z t!Yn b01 là có
\c+-
Baøi12:Điện trở R
\B
= R
"
5R
"
t6 )t R
"
i R
"
t6) = R
"
t#
\ư,ng đC F%ng điện c&'( tr)ng m'c& c&Bn&: *= NtR
"
t6 iR
"
t#) = :Nt ?R
"
\3ng 20ất ti80 t&S của I.p là : ]= N
6
\B
t R
"
= !N
6
t6?R
"
diệ0 20ất của m'c& điện là : d = ]tN* = !N
6
t6?R
"
) : N5:Nt ?R
"
) = 6t1?Aậ( d = 1#E# _
9
P
#
&
#
b
F
B

25W).I – RI2 = 32.5điểm) Cho mạch điện như hình vẽ RV U1=180V . Bài 4: a)Gọi I là dòng điện qua R. R2=3000Ω .4% 9 Bài 3:(2.9 = 0.49 . công suất của bộ đèn là : P = U. vôn kế chỉ U1 = 60V. V a) Khi mắc vôn kế có điện trở Rv song song với R1.2 Ud = 4(Ω) Điện trở của mỗi bóng: Rđ= Pd Số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường: n= U = 40 (bóng) Ud Nếu có một bóng bị cháy thì điện trở tổng cọng của các bóng còn lại là: R = 39Rđ = 156 ( Ω) Dòng điện qua mỗi đèn bây giờ: I= U 240 = = 1.5V-1. R1=2000Ω .49 (W) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: 0.49. b) Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường.49 (W) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm .Rđ = 9.% ≈ 5.Pđ = 9.5điểm) Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 = 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1Ω a) Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.I – I2 hay : I2 – 32I + P = 0 2 M n N A B .54 ( A) R 156 Công suất tiêu thụ mỗi bóng bây giờ là: Pđ = I2. b)Nếu mắc vôn kế song song với điện trôû R2.Hãy xác R1 định cườngđộ dòng điện qua các điện trở R1 A và R2 .100 .von ke chi bao nhieâu? R2 B C + U− Bài 4: (2.Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->