Bài viết số 5 nghị luận xã hội đề 1:xả rác đề 2: trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn.

Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó đề 3: thuốc lá đề 4: trang phục đề 5: ma túy đề 6 rượu bia đề 7: bạo lực gia đình đề 8:… đ

Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng việc học và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó MB dẫn dắt nêu vấn đề cần nghị luận nhập đề (đưa phần nội dung đề bài vào TB: a/ khái niệm trò chơi điện tử b/ tính hấp dẫn của trò chơi điện tử hiện tượng chơi với số lượng lớn các dạng trò chơi tính hấp dẫn(hình ảnh .đề 2: trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. âm thanh màu sắc nội dung lợi ích: thư giản giải trí c/ tác hại sao nhãng học tập các sai phạm khác sức khỏe kinh tế đạo đức nhân cách cách hành xử d/ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nghiện trò chơi điện tử gia đình nhà trường xã hội .

bản thân e/ biện pháp khắc phục gia đình nàh trường xã hội bản thân KB khẳng định tính chất 2 mặt của trò chơi điện tử liên hệ rút ra bài học cho bản than .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.