1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

đoàn kết. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. thách thức. xã hội công bằng. triệt để. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. hạnh phúc. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. xã hội đan xen.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. văn hoá phù hợp. đậm đà bản sắc dân tộc. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . vượt qua thách thức. tự do. ý chí tự lực tự cường. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. nước mạnh. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. con người có cuộc sống ấm no. giàu mạnh. vì một nước Việt Nam độc lập. nhưng sẽ có những bước tiến mới. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. toàn Đảng. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. có nền văn hoá tiên tiến. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. vừa hợp tác vừa đấu tranh. dân chủ. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. Ngày nay. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. tận dụng thời cơ. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. độc lập dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. có ý chí vươn lên mãnh liệt. dân tộc. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . hạnh phúc. văn minh. dân chủ. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. do nhân dân làm chủ. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. công bằng. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. văn minh. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. cần cù lao động và sáng tạo. dân chủ. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. tư tưởng. thực hiện thành công CNXH. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu.kỹ thuật rất quan trọng. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. toàn Đảng. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. dân chủ. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. do nhân dân. có điều kiện phát triển toàn diện.

hoà bình.. Bảy là. xã hội công bằng.Một là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Điều lệ Đảng. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. hợp tác và phát triển. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. xây dựng Đảng trong sạch. Ba là. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. đẩy mạnh công nghiệp hoá. nâng cao đời sống nhân dân. ổn định và phát triển. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. nhân dân làm chủ. Sáu là. Bốn là. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. đậm đà bản sắc dân tộc.. Tám là. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Năm là. duy ý chí. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. giữa Đảng lãnh đạo. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. môi trường. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. giữa độc lập.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. văn minh”. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. cực đoan. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. vững mạnh. do nhân dân. Nhà nước quản lý. vì nhân dân. . làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. CNXH. dân chủ. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. nước mạnh. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Không phiến diện. 2. hữu nghị. dân giàu. + Nay. xây dựng con người. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. trật tự. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tự chủ.. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. an toàn xã hội. 1. Hai là. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. bảo vệ tài nguyên. tự chủ và hội nhập quốc tế. hết sức phục vụ giai cấp. phục vụ nhân dân.

uy vũ không thể khuất phục. khắc phục tình trạng nước nghèo. . giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. cho cách mạng” : . vì hạnh phúc của nhân dân.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.Tỏ thái độ. kém phát triển. . nghèo khó không thể chuyển lay. bảo vệ Tổ quốc. chống áp bức bất công. . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? .Bảo vệ độc lập dân tộc.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). Độc lập.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. “ba phải”. hiếu với dân. quan điểm của Đảng.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. trì trệ. Bác Hồ đã lựa chọn. khắc phục những tư tưởng. tiêu cực. hành động sai trái. 2. . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Phấn đấu góp phần xây dựng.Trung với nước. không thụ động.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.Thực hiện công bằng xã hội. sáng tạo.Mọi lúc.Tìm hiểu bản chất.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. mọi nơi. .Đấu tranh ngăn chặn. . * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . thực dụng. không mất phương hướng về chính trị. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. chính kiến rõ ràng.. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . cho dân. vụ lợi. không mập mờ. . thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Đứng vững trên lập trường. .

vinh hoa phú quý. 3 năm (1965 . ngay thẳng. + Liêm: Là trong sạch. quyết tâm cao). 3.Yêu thương con người. kể cả hy sinh cũng làm. không tính toán thiệt hơn với Đảng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. trong sáng. . . Việc gì có lợi cho cách mạng. thực dụng.. kiệm. sống có tình. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. có chất lượng.. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. cho nhân dân thì khó mấy. trước hết: “Mình vì mọi người. của nhân dân lên trên hết. đứng đắn.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. + Chính: Không tà. lợi dân. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. có nghĩa: Trong di chúc. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Việc gì có hại cho cách mạng. dẻo dai.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. chính sách để tham nhũng. chống: cơ hội. hiệu quả.. làm giàu phi pháp. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. mọi người vì mình”. liêm. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. chăm chỉ. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. không ham địa vị.Có tinh thần Quốc tế cao cả. nó do đấu tranh. coi đồng tiền là tất cả. . . không tham lam. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. thẳng thắn.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. cố gắng. chính. lợi dụng sơ hở của cơ chế. .Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. công danh. tiên phong của đảng viên. vàng càng luyện càng trong”.“Cần.

đưa chủ trương.Thường xuyên góp ý. phê bình. việc làm sai. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. + Gắn bó với đồng nghiệp. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. trình độ am hiểu KHCN. 4. .Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. bạn bè nơi công tác. với nhân dân.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. chính sách của Đảng vào thực tiễn. nhiệm vụ của Đảng. chủ trương sát đúng.+ Có đủ năng lực cần thiết. bao che. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. . Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. tránh tụt hậu về trí tuệ. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. Trento. 5.. không lảng tránh.Gắn bó với tập thể. + Sẵn sàng. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. Muốn vậy phải tích cực học tập. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. bà con nơi cư trú (quý trọng. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. công tác xã hội. năng động sáng tạo. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . cải thiện đời sống nhân dân. công tác. thông cảm. kinh doanh. thẳng thắn đấu tranh. . Đó là trách nhiệm của chúng ta. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. ăn quả nhớ người trồng cây. nâng cao đời sống nhân dân.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. giám sát cán bộ. xoá đói giảm nghèo. nâng cao học vấn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.