1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

văn hoá phù hợp. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. đậm đà bản sắc dân tộc. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. văn minh.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. vì một nước Việt Nam độc lập. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. thách thức. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. tư tưởng. có ý chí vươn lên mãnh liệt. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. văn minh. toàn Đảng. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. hạnh phúc. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. hạnh phúc. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. ý chí tự lực tự cường. dân tộc. vượt qua thách thức. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. đoàn kết. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. do nhân dân. độc lập dân tộc. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. Ngày nay. dân chủ. con người có cuộc sống ấm no. tận dụng thời cơ. có điều kiện phát triển toàn diện. triệt để. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. tự do. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . thực hiện thành công CNXH. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. dân chủ. xã hội đan xen.kỹ thuật rất quan trọng. công bằng. nhưng sẽ có những bước tiến mới. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. toàn Đảng. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. dân chủ. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. vừa hợp tác vừa đấu tranh. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. giàu mạnh. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. có nền văn hoá tiên tiến. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. nước mạnh. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. do nhân dân làm chủ. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. xã hội công bằng. dân chủ. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. cần cù lao động và sáng tạo. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo.

Sáu là. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. vững mạnh. CNXH. môi trường. do nhân dân. bảo vệ tài nguyên. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. dân giàu. Tám là. nâng cao đời sống nhân dân. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. giữa Đảng lãnh đạo. + Nay. Năm là.. Bốn là. đẩy mạnh công nghiệp hoá. vì nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. giữa độc lập. văn minh”. ổn định và phát triển. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. Hai là. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. xây dựng Đảng trong sạch. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. . phục vụ nhân dân. duy ý chí. hoà bình. trật tự. Không phiến diện. dân chủ. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Nhà nước quản lý. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. xã hội công bằng. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. tự chủ và hội nhập quốc tế. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. đậm đà bản sắc dân tộc. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.Một là. hết sức phục vụ giai cấp. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. tự chủ. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. an toàn xã hội. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. 2. Ba là.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. hợp tác và phát triển. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. Điều lệ Đảng. Bảy là. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. cực đoan.. 1. hữu nghị. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. nhân dân làm chủ. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. nước mạnh. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. xây dựng con người.

Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. chính kiến rõ ràng. quan điểm của Đảng.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. . Bác Hồ đã lựa chọn.Mọi lúc. . cho cách mạng” : . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. “ba phải”. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. không mập mờ. vì hạnh phúc của nhân dân. khắc phục tình trạng nước nghèo. .Bảo vệ độc lập dân tộc. thực dụng.Thực hiện công bằng xã hội. . Độc lập.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . . sáng tạo. mọi nơi. nghèo khó không thể chuyển lay. không thụ động. .Đấu tranh ngăn chặn. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Tìm hiểu bản chất. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. trì trệ.Tỏ thái độ.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. chống áp bức bất công.. khắc phục những tư tưởng. . hành động sai trái. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.Đứng vững trên lập trường. bảo vệ Tổ quốc. . cho dân. hiếu với dân.Phấn đấu góp phần xây dựng. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? .Trung với nước. uy vũ không thể khuất phục. 2. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. kém phát triển. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . vụ lợi. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. . không mất phương hướng về chính trị. . . tiêu cực.

Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. Việc gì có lợi cho cách mạng. không ham địa vị. kiệm.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. + Liêm: Là trong sạch. 3 năm (1965 . .. . . hiệu quả. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. + Chính: Không tà. chăm chỉ. cố gắng. 3. ngay thẳng. liêm. của nhân dân lên trên hết. vàng càng luyện càng trong”. công danh.“Cần. vinh hoa phú quý. quyết tâm cao).1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. trong sáng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. không tính toán thiệt hơn với Đảng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. thực dụng. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. chính sách để tham nhũng. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . sống có tình. nó do đấu tranh. mọi người vì mình”.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.. . có nghĩa: Trong di chúc.Yêu thương con người. làm giàu phi pháp. lợi dụng sơ hở của cơ chế. đứng đắn. coi đồng tiền là tất cả. . + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. . thẳng thắn..Có tinh thần Quốc tế cao cả. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. không tham lam. cho nhân dân thì khó mấy. kể cả hy sinh cũng làm. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lợi dân. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. tiên phong của đảng viên. có chất lượng. Việc gì có hại cho cách mạng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. trước hết: “Mình vì mọi người. chống: cơ hội. dẻo dai. chính.

bạn bè nơi công tác. bao che.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. Muốn vậy phải tích cực học tập. 4. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. công tác. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. bà con nơi cư trú (quý trọng. việc làm sai. cải thiện đời sống nhân dân. giám sát cán bộ. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. xoá đói giảm nghèo. tránh tụt hậu về trí tuệ. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. + Sẵn sàng. chính sách của Đảng vào thực tiễn. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. thẳng thắn đấu tranh. chủ trương sát đúng. .. ăn quả nhớ người trồng cây.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Trento. + Gắn bó với đồng nghiệp. nâng cao đời sống nhân dân.. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). . . đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. với nhân dân. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. nhiệm vụ của Đảng. đưa chủ trương.Thường xuyên góp ý. nâng cao học vấn. không lảng tránh. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.+ Có đủ năng lực cần thiết. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. thông cảm.Gắn bó với tập thể. trình độ am hiểu KHCN. kinh doanh. Đó là trách nhiệm của chúng ta. phê bình. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . công tác xã hội. 5. năng động sáng tạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful