1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. dân chủ. tự do. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. xã hội đan xen. Ngày nay. vừa hợp tác vừa đấu tranh. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. nhưng sẽ có những bước tiến mới. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. văn minh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. đoàn kết. giàu mạnh. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. cần cù lao động và sáng tạo. xã hội công bằng. văn hoá phù hợp. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. dân chủ. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. toàn Đảng. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. con người có cuộc sống ấm no. tận dụng thời cơ. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. thách thức. có điều kiện phát triển toàn diện. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. ý chí tự lực tự cường. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. đậm đà bản sắc dân tộc. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. hạnh phúc. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. triệt để. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. văn minh. toàn Đảng. tư tưởng.kỹ thuật rất quan trọng. có truyền thống đoàn kết và nhân ái.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. vì một nước Việt Nam độc lập. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. nước mạnh. có nền văn hoá tiên tiến. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. do nhân dân. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. hạnh phúc. có ý chí vươn lên mãnh liệt. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. dân chủ. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. độc lập dân tộc. do nhân dân làm chủ. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . vượt qua thách thức. công bằng. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. thực hiện thành công CNXH. dân chủ. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. dân tộc.

bảo vệ tài nguyên. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. môi trường. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. xây dựng con người.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. trật tự. nhân dân làm chủ. xây dựng Đảng trong sạch. 2. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. dân chủ. CNXH. vững mạnh. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. cực đoan. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. Hai là. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. giữa Đảng lãnh đạo. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. văn minh”. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. phục vụ nhân dân. tự chủ và hội nhập quốc tế. Điều lệ Đảng. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. Sáu là. Tám là. ổn định và phát triển. Bốn là. đẩy mạnh công nghiệp hoá. đậm đà bản sắc dân tộc. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. hợp tác và phát triển. xã hội công bằng. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. nâng cao đời sống nhân dân. Bảy là. nước mạnh. Năm là. hữu nghị. an toàn xã hội. Không phiến diện. tự chủ.Một là. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. hết sức phục vụ giai cấp. hoà bình. giữa độc lập. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. . thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.. + Nay. duy ý chí. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. 1. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. dân giàu. Ba là. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.. Nhà nước quản lý. do nhân dân. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. vì nhân dân.

. quan điểm của Đảng. . “ba phải”.Phấn đấu góp phần xây dựng. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.. cho dân. bảo vệ Tổ quốc. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). không mất phương hướng về chính trị. sáng tạo. . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Đấu tranh ngăn chặn. Bác Hồ đã lựa chọn. uy vũ không thể khuất phục.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.Thực hiện công bằng xã hội. hành động sai trái.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” .Trung với nước. thực dụng. kém phát triển. nghèo khó không thể chuyển lay.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. vì hạnh phúc của nhân dân. . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Bảo vệ độc lập dân tộc. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. . tiêu cực.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. chống áp bức bất công. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. mọi nơi. .Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. hiếu với dân.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. Độc lập. khắc phục tình trạng nước nghèo. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? .Mọi lúc. . chính kiến rõ ràng. .Đứng vững trên lập trường. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. khắc phục những tư tưởng. . . .Tỏ thái độ. không mập mờ. cho cách mạng” : .Tìm hiểu bản chất. trì trệ. không thụ động. 2. vụ lợi.

. không ham địa vị. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. cố gắng. + Chính: Không tà. Việc gì có lợi cho cách mạng..Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. . dẻo dai. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. liêm.“Cần. chính. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. vàng càng luyện càng trong”.. sống có tình. 3 năm (1965 . hiệu quả.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. quyết tâm cao).Yêu thương con người. 3. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. kể cả hy sinh cũng làm. + Liêm: Là trong sạch. không tính toán thiệt hơn với Đảng. . làm giàu phi pháp. đứng đắn. . kiệm.. thực dụng. Việc gì có hại cho cách mạng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. công danh. chăm chỉ. trước hết: “Mình vì mọi người. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . . coi đồng tiền là tất cả. chính sách để tham nhũng. của nhân dân lên trên hết. . chống: cơ hội. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. lợi dân. có nghĩa: Trong di chúc. tiên phong của đảng viên. có chất lượng. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. nó do đấu tranh. không tham lam.Có tinh thần Quốc tế cao cả. mọi người vì mình”. ngay thẳng. thẳng thắn.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. cho nhân dân thì khó mấy. trong sáng. vinh hoa phú quý.

+ Có đủ năng lực cần thiết. công tác. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. bạn bè nơi công tác. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . 5. nhiệm vụ của Đảng. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. ăn quả nhớ người trồng cây.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. . nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. Đó là trách nhiệm của chúng ta.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. thẳng thắn đấu tranh. .Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận.. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Muốn vậy phải tích cực học tập. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. phê bình. đưa chủ trương. giám sát cán bộ. xoá đói giảm nghèo.Gắn bó với tập thể. chính sách của Đảng vào thực tiễn. chủ trương sát đúng.. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. tránh tụt hậu về trí tuệ. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. với nhân dân. bao che. trình độ am hiểu KHCN. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nâng cao đời sống nhân dân. 4. + Gắn bó với đồng nghiệp. không lảng tránh. bà con nơi cư trú (quý trọng. công tác xã hội. Trento. năng động sáng tạo. . + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. nâng cao học vấn. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.Thường xuyên góp ý. kinh doanh. + Sẵn sàng. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. thông cảm. cải thiện đời sống nhân dân. việc làm sai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful