1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. thực hiện thành công CNXH. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. tự do. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. văn minh. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. thách thức. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. nước mạnh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. văn hoá phù hợp. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. xã hội công bằng. có nền văn hoá tiên tiến. triệt để. con người có cuộc sống ấm no. do nhân dân. có ý chí vươn lên mãnh liệt. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. dân tộc.kỹ thuật rất quan trọng. vì một nước Việt Nam độc lập. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. dân chủ. đoàn kết. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. xã hội đan xen. dân chủ. độc lập dân tộc. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. Ngày nay. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. văn minh. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . nhưng sẽ có những bước tiến mới. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. giàu mạnh. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. tận dụng thời cơ. đậm đà bản sắc dân tộc. ý chí tự lực tự cường. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. dân chủ. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. cần cù lao động và sáng tạo. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. có điều kiện phát triển toàn diện. hạnh phúc. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. toàn Đảng. vừa hợp tác vừa đấu tranh.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. công bằng. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. do nhân dân làm chủ. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. tư tưởng. dân chủ. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. vượt qua thách thức. toàn Đảng. hạnh phúc. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. đẩy mạnh công nghiệp hoá. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. môi trường. . + Nay. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. giữa Đảng lãnh đạo. Tám là.. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. tự chủ. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. CNXH. Năm là. hợp tác và phát triển. Ba là. ổn định và phát triển. đậm đà bản sắc dân tộc. trật tự. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. vững mạnh. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Hai là.. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. văn minh”. do nhân dân. xây dựng Đảng trong sạch. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. Điều lệ Đảng. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. giữa độc lập.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. Không phiến diện. cực đoan. 2. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. hoà bình. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. phục vụ nhân dân. nước mạnh. nhân dân làm chủ. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. Bảy là. 1.Một là. nâng cao đời sống nhân dân. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. duy ý chí. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.. bảo vệ tài nguyên. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Sáu là. hết sức phục vụ giai cấp. xây dựng con người. Nhà nước quản lý. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. an toàn xã hội. tự chủ và hội nhập quốc tế. Bốn là. hữu nghị. xã hội công bằng. dân giàu. vì nhân dân. dân chủ.

không mập mờ. .. . thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Tỏ thái độ.Thực hiện công bằng xã hội. . khắc phục tình trạng nước nghèo. vì hạnh phúc của nhân dân. . Độc lập. sáng tạo.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.Đứng vững trên lập trường. . hành động sai trái. . vụ lợi.Mọi lúc. .Đấu tranh ngăn chặn. cho cách mạng” : . . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). Bác Hồ đã lựa chọn. “ba phải”. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. chính kiến rõ ràng.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. mọi nơi. khắc phục những tư tưởng. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động.Trung với nước. . không thụ động. kém phát triển. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. thực dụng. bảo vệ Tổ quốc. hiếu với dân. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. quan điểm của Đảng. không mất phương hướng về chính trị. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. uy vũ không thể khuất phục. . * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Rèn luyện bản lĩnh chính trị. tiêu cực. 2.Phấn đấu góp phần xây dựng. cho dân. nghèo khó không thể chuyển lay.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. chống áp bức bất công. .Tìm hiểu bản chất. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . trì trệ.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.Bảo vệ độc lập dân tộc.

rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. chính sách để tham nhũng. chống: cơ hội. .. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. chính. liêm. vàng càng luyện càng trong”.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. thực dụng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. cố gắng. cho nhân dân thì khó mấy. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.“Cần. + Chính: Không tà.Yêu thương con người. 3. kể cả hy sinh cũng làm.Có tinh thần Quốc tế cao cả. .Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. chăm chỉ. làm giàu phi pháp. không ham địa vị. . trước hết: “Mình vì mọi người. có nghĩa: Trong di chúc. tiên phong của đảng viên. công danh. đứng đắn.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. . lợi dân. lợi dụng sơ hở của cơ chế. có chất lượng. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. nó do đấu tranh. sống có tình. dẻo dai. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. của nhân dân lên trên hết. coi đồng tiền là tất cả. Việc gì có hại cho cách mạng. kiệm. trong sáng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. hiệu quả. không tính toán thiệt hơn với Đảng.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. vinh hoa phú quý. quyết tâm cao). không tham lam. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. thẳng thắn. mọi người vì mình”. Việc gì có lợi cho cách mạng. + Liêm: Là trong sạch. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . . Cũng như ngọc càng mài càng sáng. . ngay thẳng.. 3 năm (1965 .

nhiệm vụ của Đảng. Muốn vậy phải tích cực học tập. + Gắn bó với đồng nghiệp.Gắn bó với tập thể. nâng cao học vấn. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. Trento. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. công tác xã hội.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. phê bình.. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. 5. bao che.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. công tác. nâng cao đời sống nhân dân.Thường xuyên góp ý. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. thẳng thắn đấu tranh. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . việc làm sai. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. năng động sáng tạo. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. bà con nơi cư trú (quý trọng. không lảng tránh.. + Sẵn sàng. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. . . chính sách của Đảng vào thực tiễn. cải thiện đời sống nhân dân. xoá đói giảm nghèo. giám sát cán bộ.+ Có đủ năng lực cần thiết. ăn quả nhớ người trồng cây. với nhân dân. thông cảm. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. kinh doanh. tránh tụt hậu về trí tuệ. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. trình độ am hiểu KHCN. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. 4. chủ trương sát đúng. . đưa chủ trương. Đó là trách nhiệm của chúng ta. bạn bè nơi công tác.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful