P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY

5.0

|Views: 36,403|Likes:
Được xuất bản bởiPham Phong

More info:

Published by: Pham Phong on Mar 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2014

pdf

text

original

1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

triệt để. vì một nước Việt Nam độc lập. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. dân chủ. có điều kiện phát triển toàn diện. tận dụng thời cơ. nước mạnh. có nền văn hoá tiên tiến. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. ý chí tự lực tự cường. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. hạnh phúc. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. toàn Đảng. xã hội công bằng. có ý chí vươn lên mãnh liệt. toàn Đảng. xã hội đan xen. thực hiện thành công CNXH. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. con người có cuộc sống ấm no. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. thách thức. dân chủ. đậm đà bản sắc dân tộc. tự do. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. đoàn kết. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. dân tộc. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công. dân chủ. văn hoá phù hợp. dân chủ. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. độc lập dân tộc. công bằng. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . do nhân dân làm chủ. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. vượt qua thách thức. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. tư tưởng. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. do nhân dân. văn minh. hạnh phúc. cần cù lao động và sáng tạo.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. giàu mạnh. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. Ngày nay. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. văn minh. nhưng sẽ có những bước tiến mới. phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. vừa hợp tác vừa đấu tranh. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa.kỹ thuật rất quan trọng.

trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. xã hội công bằng. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Năm là.. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. giữa Đảng lãnh đạo. xây dựng Đảng trong sạch. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. nhân dân làm chủ. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. Sáu là. hợp tác và phát triển. 2. Tám là.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. bảo vệ tài nguyên. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. cực đoan. Không phiến diện. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. xây dựng con người. giữa độc lập. nước mạnh. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. nâng cao đời sống nhân dân. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. hết sức phục vụ giai cấp. CNXH. dân chủ. tự chủ và hội nhập quốc tế. môi trường. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. dân giàu. đậm đà bản sắc dân tộc. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Hai là. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba là. hoà bình. hữu nghị. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. 1. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. an toàn xã hội. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.. . Điều lệ Đảng. tự chủ. văn minh”. trật tự. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bốn là. duy ý chí. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. phục vụ nhân dân. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. ổn định và phát triển. + Nay. vì nhân dân. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. vững mạnh. do nhân dân. Nhà nước quản lý.Một là. Bảy là.

. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Trung với nước. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. vụ lợi. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. khắc phục những tư tưởng. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . nghèo khó không thể chuyển lay. Bác Hồ đã lựa chọn. . không mập mờ.Mọi lúc. * Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : . cho cách mạng” : . mọi nơi. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . .Tỏ thái độ.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). cho dân.Bảo vệ độc lập dân tộc. “ba phải”.Đứng vững trên lập trường. quan điểm của Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. uy vũ không thể khuất phục. . . . sáng tạo.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. tiêu cực. không thụ động.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. . chống áp bức bất công.Tìm hiểu bản chất. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. . khắc phục tình trạng nước nghèo. . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. Độc lập. trì trệ. chính kiến rõ ràng. 2. bảo vệ Tổ quốc.Thực hiện công bằng xã hội. thực dụng.Đấu tranh ngăn chặn. . hành động sai trái.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. . kém phát triển. hiếu với dân. vì hạnh phúc của nhân dân.Phấn đấu góp phần xây dựng. . không mất phương hướng về chính trị.

. không ham địa vị. thẳng thắn. 3. vinh hoa phú quý. trong sáng. + Chính: Không tà. coi đồng tiền là tất cả. của nhân dân lên trên hết. + Liêm: Là trong sạch. chính. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. kiệm.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. hiệu quả. Việc gì có lợi cho cách mạng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. chống: cơ hội. 3 năm (1965 . + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. sống có tình. công danh. thực dụng. . ngay thẳng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.“Cần. liêm. quyết tâm cao). lợi dân.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. cho nhân dân thì khó mấy.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. dẻo dai. . mọi người vì mình”. đứng đắn. có chất lượng. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh. không tham lam.Có tinh thần Quốc tế cao cả. chăm chỉ. tiên phong của đảng viên. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. .. không tính toán thiệt hơn với Đảng.. nó do đấu tranh. cố gắng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.. chính sách để tham nhũng. . Việc gì có hại cho cách mạng. trước hết: “Mình vì mọi người.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. làm giàu phi pháp. vàng càng luyện càng trong”.Yêu thương con người. có nghĩa: Trong di chúc. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. . kể cả hy sinh cũng làm. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.

bạn bè nơi công tác. Muốn vậy phải tích cực học tập. trình độ am hiểu KHCN.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu.. nâng cao đời sống nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). phát triển nâng hiệu quả sản xuất. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. nâng cao học vấn. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. kinh doanh. công tác. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. giám sát cán bộ. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. không lảng tránh. tránh tụt hậu về trí tuệ. 5. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . đưa chủ trương. + Sẵn sàng. cải thiện đời sống nhân dân. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. thông cảm. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. . công tác xã hội. . đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. xoá đói giảm nghèo. Đó là trách nhiệm của chúng ta.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. bà con nơi cư trú (quý trọng. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. việc làm sai.Gắn bó với tập thể. ăn quả nhớ người trồng cây.+ Có đủ năng lực cần thiết. bao che. nhiệm vụ của Đảng. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. chính sách của Đảng vào thực tiễn. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. 4.Thường xuyên góp ý. + Gắn bó với đồng nghiệp.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. phê bình. chủ trương sát đúng. năng động sáng tạo. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. thẳng thắn đấu tranh. Trento. với nhân dân. ..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->