1. Họ và Tên : Phạm Tuấn Phong 2. Quê quán : Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam 3.

Nơi sinh : Nam Định ngày sinh : 15/11/1984 4. Nơi học tập tại Italia : Master in Economics – University of Trento (từ 9/2011). Dự kiên thời gian kết thúc : tháng 10 năm 2013. 5. Nơi công tác trong nước : Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) – Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đã tham gia khóa học cảm tình đảng do đảng ủy tập đoàn dầu khí tổ chức tháng 3 năm 2010. BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG NGẢY 25/12/2012 Chủ đề : Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay, nêu suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 1. Nhận thức vai trò của Đảng và đảng viên trong cuộc sống hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

dân tộc. nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. nhưng sẽ có những bước tiến mới. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại. vượt qua thách thức. do nhân dân. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. cần cù lao động và sáng tạo. có ý chí vươn lên mãnh liệt. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. ý chí tự lực tự cường. dân chủ. dân chủ. tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. tận dụng thời cơ. hạnh phúc. vì một nước Việt Nam độc lập. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. hạnh phúc. toàn Đảng. đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. tư tưởng. đoàn kết. các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. cuối cùng là CNCS ở Việt Nam. thách thức. phát huy mọi tiềm năng và trí tuệ. con người có cuộc sống ấm no. tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất . văn minh. toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI. cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia. đảng có vao trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân ta tiến tới Xã hội Chủ nghĩa. nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày nay. xã hội đan xen. là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh. dân chủ. vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. văn minh. phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên. vừa hợp tác vừa đấu tranh. có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình. có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.kỹ thuật rất quan trọng. văn hoá phù hợp. thực hiện thành công CNXH. do nhân dân làm chủ. toàn Đảng. độc lập dân tộc. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. dân chủ. giàu mạnh. toàn dân ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công.Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ trong đội tiền phong của giai cấp công nhân. công bằng. có truyền thống đoàn kết và nhân ái. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. tự do. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị. có nền văn hoá tiên tiến. sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế là một thời cơ để phát triển. xã hội công bằng. nước mạnh. loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. triệt để. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử. quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản sau đây: . phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc. có điều kiện phát triển toàn diện.

CNXH. hữu nghị. Tám là. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. nâng cao đời sống nhân dân.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn Vào Đảng để hết lòng. vì nhân dân. Nhà nước quản lý. giữa Đảng lãnh đạo. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. dân giàu. 2. an toàn xã hội.. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó. Ba là. xây dựng con người.. hết sức phục vụ giai cấp. hợp tác và phát triển. thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Sáu là. + Nay. Năm là. phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới. Bảy là. giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. xây dựng Đảng trong sạch. dân chủ. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. ổn định và phát triển. bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. bảo vệ tài nguyên. do nhân dân. Không phiến diện. 1. . trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. trật tự. duy ý chí. đẩy mạnh công nghiệp hoá. xã hội công bằng. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng. giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn là. Suy nghĩ về hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng : Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. vững mạnh. nhân dân làm chủ. môi trường. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. phục vụ nhân dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hai là. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. tự chủ và hội nhập quốc tế. Điều lệ Đảng. giữa độc lập. văn minh”.Một là. hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. cực đoan. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tự chủ. đậm đà bản sắc dân tộc.. hoà bình. nước mạnh. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

* Rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua : .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. * Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng.Trung với nước. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. . vì hạnh phúc của nhân dân.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. . uy vũ không thể khuất phục. . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. sáng tạo. bảo vệ Tổ quốc. hiếu với dân.Mọi lúc. vụ lợi. .Đấu tranh ngăn chặn. . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). . Độc lập.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. không mất phương hướng về chính trị. không mập mờ. khắc phục những tư tưởng.Bảo vệ độc lập dân tộc. tiêu cực.. cho dân. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. chính kiến rõ ràng.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. kém phát triển. quan điểm của Đảng.Đứng vững trên lập trường. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu. cho cách mạng” : . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.Thực hiện công bằng xã hội. . . .Tìm hiểu bản chất. không thụ động.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Tỏ thái độ.Phấn đấu góp phần xây dựng. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. khắc phục tình trạng nước nghèo. mọi nơi. nghèo khó không thể chuyển lay. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc …văn minh” . Bác Hồ đã lựa chọn. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? . . hành động sai trái. thực dụng. “ba phải”. 2.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. chống áp bức bất công. trì trệ. .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Việc gì có hại cho cách mạng. . lợi dụng sơ hở của cơ chế. 3 năm (1965 . . thẳng thắn. công danh. làm giàu phi pháp. . + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. lợi dân. cố gắng. đứng đắn. ngay thẳng. Việc gì có lợi cho cách mạng. thực dụng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. không ham địa vị. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò. dẻo dai. liêm. không tính toán thiệt hơn với Đảng. 3. tiên phong của đảng viên. vàng càng luyện càng trong”.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. lợi ích cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng . chính. chính sách để tham nhũng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. trong sáng.. của nhân dân lên trên hết.. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. . + Chính: Không tà.1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. mọi người vì mình”. kể cả hy sinh cũng làm. quyết tâm cao). coi đồng tiền là tất cả. cho nhân dân thì khó mấy. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. hiệu quả. + Liêm: Là trong sạch. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. chí công vô tư”: + Cần: siêng năng. có nghĩa: Trong di chúc. không tham lam. nó do đấu tranh. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.“Cần.Yêu thương con người.Làm gì để rèn luyện đạo đức cách mạng? + Đặt lợi ích của Đảng.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai trò gương mẫu. vinh hoa phú quý. kiệm. chống: cơ hội. trước hết: “Mình vì mọi người. chăm chỉ.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.. có chất lượng. + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. . sống có tình.

Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu. bà con nơi cư trú (quý trọng.Gắn bó với tập thể. công tác xã hội. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. công tác.+ Có đủ năng lực cần thiết. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. chính sách của Đảng vào thực tiễn. xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. . chủ trương sát đúng. với nhân dân.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. đưa chủ trương. ăn quả nhớ người trồng cây. 5.. bao che. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn.Thường xuyên góp ý. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào thực tế công tác. xoá đói giảm nghèo. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. cải thiện đời sống nhân dân. nâng cao đời sống nhân dân. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. . nhiệm vụ của Đảng. + Sẵn sàng. năng động sáng tạo.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. nâng cao học vấn. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. phê bình. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những mục tiêu. Muốn vậy phải tích cực học tập. 4. ngày 11/3/2012 Phạm Tuấn Phong . tránh tụt hậu về trí tuệ. Đó là trách nhiệm của chúng ta. không lảng tránh.. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế. + Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ. thẳng thắn đấu tranh. kinh doanh. việc làm sai. . quan tâm giúp đỡ lẫn nhau). giám sát cán bộ. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. + Gắn bó với đồng nghiệp. bạn bè nơi công tác. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung. thông cảm. Trento. Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. trình độ am hiểu KHCN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful