P. 1
Mau to Trinh

Mau to Trinh

|Views: 581|Likes:
Được xuất bản bởiTuyet Mai Vo Thi

More info:

Published by: Tuyet Mai Vo Thi on Mar 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

ĐƠN VỊ:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TRÌNH Độc lập –Tự do – H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: ………(nội bộ, nếu có) Địa danh, ngày……tháng…… năm……
T$ TRÌNH
V% &'(c )))))))))))))))))))*
++++++++++++++
,-!" ./'0))))))))))))))
(Tóm tắt nội dung ! "i#c)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(N$u n%&ng '$u c(u, t%u)n *+i, ,%ó ,%-n c./ ! "i#c)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (N$u
n%&ng 0 ,iến 12 3u4t)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
5CH6C V7 NG89I Đ8:C TRÌNH; TR8<NG BỘ PHẬN TRÌNH
H= >?! !.@A' BC dDE(> H= >?! !.@A' FG
MAÃU TÔØ TRÌNH LEÂN ÑÔN VÒ
CAÁP TREÂN
MAÃU TÔØ TRÌNH TRONG NOÄI BOÄ CƠ
QUAN
ĐƠN VỊ ;<= >?@N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
19N VH))))) Độc lập –Tự do – H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: :(n-m): TT5ATBN ;Ơ>?CN (tắt) Địa danh, ngày……tháng…… năm……
T$ TRÌNH
V% &'(c )))))))))))))))))))*
++++++++++++++
,-!" .I'0))))))))))))))
(Tóm tắt nội dung ! "i#c)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
(N$u n%&ng '$u c(u, t%u)n *+i, ,%ó ,%-n c./ ! "i#c)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
(N$u n%&ng 0 ,iến 12 3u4t)
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
T"J >K@/!. LM! &N
Nơi nhận:
A N%D t5$nE
A …
A …
A FDu <;E NGH. H= >?! !.@A' FG
MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ
CAÁP TREÂN
;INJ TK T<LM TNCNJ OĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI4T NAM
PHÒNG THIOT ,O MP2 Độc lập Q Tự do Q H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: PO:TT5QTRH TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005
T$ TRÌNH
V% &'(c dDE(> RDS Rộ> RT! "U!" RVE &' >-!"
++++++++++++++
,-!" ./'0 BT G'VR LWc
<i#n n/', tSi T%Ung T%iết ,ế HVu, có một mWn %9n% "i t8n% 1X bY %D,
c(n mu/ t%/' mZi.
;%u'$n "i$n ,[ t%u)t "i t8n% c./ T%Ung ,[ t%u)t 1X 1ến 3\m 3]t "W ,ết
*u)n mWn %9n% 1X ^u_ c` (t5/ng bY ta n-m bccd), bộ giei mX mWu bY %D, "W 1fn
%9n% 'ếu. NggWi 5/, 1ộ h%6n giei tối 1/ c./ mWn %9n% ^u_ t%4h, ,%ing 1_h jng
1D+c c_c '$u c(u mZi %i#n n/' c./ cing "i#c. T%Ung R[ t%u)t c`ng 12 ng%Y
t%/' mZi bkng mWn %9n% S/mung blm, S'ncH/t\5 lOnGop 1q h%rc "r cing
"i$c tốt %sn.
T%\g c_c b_g gi_ c./ tn 1sn "Y b_n 1X n%)n, gum ;ing t' <gWn T4t,
;ing t' N%)t T%u "W ;ing t' Đjc Vi#t, t%9 "Zi *gSi mWn %9n% n$u t5$n, ;ing
t' Đjc Vi#t có gi_ b_n t%4h n%4t, *W bnt?SG.
T%\g tv gi_ ?SG c./ ng6n %Wng NggSi t%Dsng, 1-ng t5$n b_g SWi JUn
Jiei T%óng, ngW' wt:bw:wttO (bO.ltt 1ung:?SG), t%9 gi_ ti2n t5$n ^ui t%Wn%
ti2n w.tPb.ttt 1ung.
X F'Y! L% ZD[>0
Đq h%rc "r tốt c%g cing "i#c, ,8n% t59n% xW Ji_m 1ốc du'#t c%i
w.tPb.ttt 1ung (</i t5#u ,%ing t5-m bốn mDsi mốt ngWn 1ung c%yn) 1q mu/
mWn %9n% n$u t5$n.
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
GI\M Đ]C TR8<NG PHÒNG
V@M!. H^!. 1'_R MS' TK`! T"N T"aE TKS!.
;INJ TK TN<< F?GC;z CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI4T NAM
PHÒNG HbNH CH\NH Độc lập Q Tự do Q H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: bPO:TT5Q<; TP. Hồ Chí Minh, ngày14 tháng 12 năm 2005
T$ TRÌNH
V% &'(c dDE(> c"' RDS &c! p"d!. p"eR fDG ghijjk
++++++++++++++++
,-!" .I'0 l!. G'VR LWc
<i#n n/', ố *D+ng "-n h%Ung h%{m mu/ ta ^u0 t5DZc c%g ;ing t' 1X
g(n %ết, c(n mu/ tiếh c%g ^u0 b:wttd.
T%Ung <Wn% c%_n% 1X t)h %+h n%u c(u c./ c_c bộ h%)n (t%\g d/n% mrc
t%ống ,$ 18n% ,fm).
S/u ,%i 1X ,%eg gi_ tSi một ố cs | ,in% dg/n% "-n h%Ung h%{m (,fm
c_c ben b_g gi_ c./ n%&ng cs | nW'), T%Ung <Wn% c%_n% n%)n t%4' ;s | F$
V-n, ố wwnO Ngu'}n T%Y Hin% R%/i, >u)n b, b_g t~ng ố ti2n t57n gói t%4h
n%4t, *W bd.Ott.ttt 1ung.
X F'Y! L% ZD[>0
Đq h%rc "r tốt c%g cing "i#c, ,8n% t59n% Ing Ji_m 1ốc du'#t c%i
bd.Ott.ttt 1ung (HD•i _u t5i#u n-m t5-m ngWn 1ung c%yn) 1q mu/ "-n
h%Ung h%{m ^u0 b:wttd.
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
GI\M Đ]C TR8<NG PHÒNG
m? H^!. T"'?! TK`! 1'_R \' TKn!

khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….Lưu HC. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc …………………………………………………. NDM. ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. (Nêu những yêu cầu.MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh.…………………………………………………………… Trân trọng kính trình. -… -… .Như trên. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: ./. thuận lợi. Họ tên người ký . ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->