MAÃU

TÔØTRONG
TRÌNH LEÂN
ÑÔN VÒ
MAÃU TÔØ
TRÌNH
NOÄI BOÄ

CAÁP
QUAN TREÂN

ĐƠN VỊ:………….
BỘ PHẬN TRÌNH
_______________
Số: ………(nội bộ, nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Địa danh, ngày……tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________
Kính gởi:……………………………………
(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (Nêu
những ý kiến đề xuất)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.
DUYỆT

(CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH)

Họ tên người sẽ duyệt

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH

Họ tên người ký

Lưu HC. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: .MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh./. khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc …………………………………………………. ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. NDM. (Nêu những yêu cầu. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. Họ tên người ký .Như trên.…………………………………………………………… Trân trọng kính trình. thuận lợi. ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. -… -… .

là 130USD. Hồ Chí Minh. và đèn hình yếu.041. ngày 20 tháng 12 năm 2005 Số: 45/TTr–TKM TỜ TRÌNH Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính ______________ Kính gởi: Bà Giám đốc Hiện nay.CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập . gồm Công ty Hoàn Tất. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG .000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên. thì với loại màn hình nêu trên.Tự do . Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt. Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”. Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất./. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. thì giá tiền trên qui thành tiền 2. SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn. Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận. Ngoài ra. đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996). cần mua thay mới.041. không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. tại Phòng Thiết kế Mẫu. ngày 20/12/2005 (15. bộ giải mã màu bị hư. có một màn hình vi tính đã bị hư.000 đồng. Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương.700 đồng/USD). Trân trọng kính trình. độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp. kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP.

Hạnh phúc _______________ __________________________ TP./. Quận 1.Tự do . Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất. kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16. ngày14 tháng 12 năm 2005 Số: 145/TTr–HC TỜ TRÌNH Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006 ________________ Kính gửi: Ông Giám đốc Hiện nay. cần mua tiếp cho quý 1/2006. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai. Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm). Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn. số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết.500. Trân trọng kính trình.Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập .000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006.500. Hồ Chí Minh. Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này).000 đồng. là 16.

Lê Hồng Thiên Trần Diễm Ái Trân .