P. 1
Mau to Trinh

Mau to Trinh

|Views: 580|Likes:
Được xuất bản bởiTuyet Mai Vo Thi

More info:

Published by: Tuyet Mai Vo Thi on Mar 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

ĐƠN VỊ:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TRÌNH Độc lập –Tự do – H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: ………(nội bộ, nếu có) Địa danh, ngày……tháng…… năm……
T$ TRÌNH
V% &'(c )))))))))))))))))))*
++++++++++++++
,-!" ./'0))))))))))))))
(Tóm tắt nội dung ! "i#c)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(N$u n%&ng '$u c(u, t%u)n *+i, ,%ó ,%-n c./ ! "i#c)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (N$u
n%&ng 0 ,iến 12 3u4t)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
5CH6C V7 NG89I Đ8:C TRÌNH; TR8<NG BỘ PHẬN TRÌNH
H= >?! !.@A' BC dDE(> H= >?! !.@A' FG
MAÃU TÔØ TRÌNH LEÂN ÑÔN VÒ
CAÁP TREÂN
MAÃU TÔØ TRÌNH TRONG NOÄI BOÄ CƠ
QUAN
ĐƠN VỊ ;<= >?@N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
19N VH))))) Độc lập –Tự do – H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: :(n-m): TT5ATBN ;Ơ>?CN (tắt) Địa danh, ngày……tháng…… năm……
T$ TRÌNH
V% &'(c )))))))))))))))))))*
++++++++++++++
,-!" .I'0))))))))))))))
(Tóm tắt nội dung ! "i#c)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
(N$u n%&ng '$u c(u, t%u)n *+i, ,%ó ,%-n c./ ! "i#c)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
(N$u n%&ng 0 ,iến 12 3u4t)
…………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
T"J >K@/!. LM! &N
Nơi nhận:
A N%D t5$nE
A …
A …
A FDu <;E NGH. H= >?! !.@A' FG
MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ
CAÁP TREÂN
;INJ TK T<LM TNCNJ OĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI4T NAM
PHÒNG THIOT ,O MP2 Độc lập Q Tự do Q H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: PO:TT5QTRH TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005
T$ TRÌNH
V% &'(c dDE(> RDS Rộ> RT! "U!" RVE &' >-!"
++++++++++++++
,-!" ./'0 BT G'VR LWc
<i#n n/', tSi T%Ung T%iết ,ế HVu, có một mWn %9n% "i t8n% 1X bY %D,
c(n mu/ t%/' mZi.
;%u'$n "i$n ,[ t%u)t "i t8n% c./ T%Ung ,[ t%u)t 1X 1ến 3\m 3]t "W ,ết
*u)n mWn %9n% 1X ^u_ c` (t5/ng bY ta n-m bccd), bộ giei mX mWu bY %D, "W 1fn
%9n% 'ếu. NggWi 5/, 1ộ h%6n giei tối 1/ c./ mWn %9n% ^u_ t%4h, ,%ing 1_h jng
1D+c c_c '$u c(u mZi %i#n n/' c./ cing "i#c. T%Ung R[ t%u)t c`ng 12 ng%Y
t%/' mZi bkng mWn %9n% S/mung blm, S'ncH/t\5 lOnGop 1q h%rc "r cing
"i$c tốt %sn.
T%\g c_c b_g gi_ c./ tn 1sn "Y b_n 1X n%)n, gum ;ing t' <gWn T4t,
;ing t' N%)t T%u "W ;ing t' Đjc Vi#t, t%9 "Zi *gSi mWn %9n% n$u t5$n, ;ing
t' Đjc Vi#t có gi_ b_n t%4h n%4t, *W bnt?SG.
T%\g tv gi_ ?SG c./ ng6n %Wng NggSi t%Dsng, 1-ng t5$n b_g SWi JUn
Jiei T%óng, ngW' wt:bw:wttO (bO.ltt 1ung:?SG), t%9 gi_ ti2n t5$n ^ui t%Wn%
ti2n w.tPb.ttt 1ung.
X F'Y! L% ZD[>0
Đq h%rc "r tốt c%g cing "i#c, ,8n% t59n% xW Ji_m 1ốc du'#t c%i
w.tPb.ttt 1ung (</i t5#u ,%ing t5-m bốn mDsi mốt ngWn 1ung c%yn) 1q mu/
mWn %9n% n$u t5$n.
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
GI\M Đ]C TR8<NG PHÒNG
V@M!. H^!. 1'_R MS' TK`! T"N T"aE TKS!.
;INJ TK TN<< F?GC;z CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI4T NAM
PHÒNG HbNH CH\NH Độc lập Q Tự do Q H!" p"#c
_______________ __________________________
Số: bPO:TT5Q<; TP. Hồ Chí Minh, ngày14 tháng 12 năm 2005
T$ TRÌNH
V% &'(c dDE(> c"' RDS &c! p"d!. p"eR fDG ghijjk
++++++++++++++++
,-!" .I'0 l!. G'VR LWc
<i#n n/', ố *D+ng "-n h%Ung h%{m mu/ ta ^u0 t5DZc c%g ;ing t' 1X
g(n %ết, c(n mu/ tiếh c%g ^u0 b:wttd.
T%Ung <Wn% c%_n% 1X t)h %+h n%u c(u c./ c_c bộ h%)n (t%\g d/n% mrc
t%ống ,$ 18n% ,fm).
S/u ,%i 1X ,%eg gi_ tSi một ố cs | ,in% dg/n% "-n h%Ung h%{m (,fm
c_c ben b_g gi_ c./ n%&ng cs | nW'), T%Ung <Wn% c%_n% n%)n t%4' ;s | F$
V-n, ố wwnO Ngu'}n T%Y Hin% R%/i, >u)n b, b_g t~ng ố ti2n t57n gói t%4h
n%4t, *W bd.Ott.ttt 1ung.
X F'Y! L% ZD[>0
Đq h%rc "r tốt c%g cing "i#c, ,8n% t59n% Ing Ji_m 1ốc du'#t c%i
bd.Ott.ttt 1ung (HD•i _u t5i#u n-m t5-m ngWn 1ung c%yn) 1q mu/ "-n
h%Ung h%{m ^u0 b:wttd.
T56n t57ng ,8n% t59n%.:.
1234T
GI\M Đ]C TR8<NG PHÒNG
m? H^!. T"'?! TK`! 1'_R \' TKn!

Họ tên người ký . ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc …………………………………………………./. ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. -… -… . ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh. khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. (Nêu những yêu cầu.Lưu HC.Như trên. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. NDM. thuận lợi.…………………………………………………………… Trân trọng kính trình. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->