MAÃU

TÔØTRONG
TRÌNH LEÂN
ÑÔN VÒ
MAÃU TÔØ
TRÌNH
NOÄI BOÄ

CAÁP
QUAN TREÂN

ĐƠN VỊ:………….
BỘ PHẬN TRÌNH
_______________
Số: ………(nội bộ, nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Địa danh, ngày……tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________
Kính gởi:……………………………………
(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (Nêu
những ý kiến đề xuất)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.
DUYỆT

(CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH)

Họ tên người sẽ duyệt

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH

Họ tên người ký

Như trên.Lưu HC. Họ tên người ký . ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: .MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh. NDM. -… -… . (Nêu những yêu cầu. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………./. thuận lợi. khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc ………………………………………………….…………………………………………………………… Trân trọng kính trình.

/.041. tại Phòng Thiết kế Mẫu.000 đồng. Trân trọng kính trình. thì giá tiền trên qui thành tiền 2. Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận. độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. ngày 20 tháng 12 năm 2005 Số: 45/TTr–TKM TỜ TRÌNH Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính ______________ Kính gởi: Bà Giám đốc Hiện nay. thì với loại màn hình nêu trên. Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . và đèn hình yếu. ngày 20/12/2005 (15. bộ giải mã màu bị hư. Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương.000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên. kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2. Hồ Chí Minh.CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập .700 đồng/USD). SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn. có một màn hình vi tính đã bị hư.041. Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”. Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt. không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. Ngoài ra. Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996). đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. là 130USD.Tự do . gồm Công ty Hoàn Tất. cần mua thay mới.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP.

000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006.000 đồng. báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất. Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm). Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này)./. số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai. Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn. Hồ Chí Minh.500.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP. kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . Quận 1.Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập . cần mua tiếp cho quý 1/2006. Trân trọng kính trình. là 16. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc.Tự do . số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết. ngày14 tháng 12 năm 2005 Số: 145/TTr–HC TỜ TRÌNH Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006 ________________ Kính gửi: Ông Giám đốc Hiện nay.500.

Lê Hồng Thiên Trần Diễm Ái Trân .