MAÃU

TÔØTRONG
TRÌNH LEÂN
ÑÔN VÒ
MAÃU TÔØ
TRÌNH
NOÄI BOÄ

CAÁP
QUAN TREÂN

ĐƠN VỊ:………….
BỘ PHẬN TRÌNH
_______________
Số: ………(nội bộ, nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Địa danh, ngày……tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________
Kính gởi:……………………………………
(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (Nêu
những ý kiến đề xuất)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.
DUYỆT

(CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH)

Họ tên người sẽ duyệt

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH

Họ tên người ký

Lưu HC.Như trên. -… -… . ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. NDM.MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh. ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc …………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. Họ tên người ký . thuận lợi. (Nêu những yêu cầu. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: . ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… Trân trọng kính trình./. khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

cần mua thay mới. là 130USD. thì giá tiền trên qui thành tiền 2.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP.700 đồng/USD). ngày 20/12/2005 (15. thì với loại màn hình nêu trên. kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2. bộ giải mã màu bị hư. Hồ Chí Minh. Trân trọng kính trình. Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận. và đèn hình yếu. độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp.000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”. tại Phòng Thiết kế Mẫu. ngày 20 tháng 12 năm 2005 Số: 45/TTr–TKM TỜ TRÌNH Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính ______________ Kính gởi: Bà Giám đốc Hiện nay. Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương.Tự do . gồm Công ty Hoàn Tất.041. Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt. có một màn hình vi tính đã bị hư. đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng./. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn. Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất.000 đồng. Ngoài ra.041. không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996).CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập .

500.Tự do . cần mua tiếp cho quý 1/2006.000 đồng. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm).Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập . báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất. Quận 1. ngày14 tháng 12 năm 2005 Số: 145/TTr–HC TỜ TRÌNH Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006 ________________ Kính gửi: Ông Giám đốc Hiện nay. số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP./. Hồ Chí Minh. là 16.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006. số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết. Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này). kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16. Trân trọng kính trình.500.

Lê Hồng Thiên Trần Diễm Ái Trân .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful