MAÃU

TÔØTRONG
TRÌNH LEÂN
ÑÔN VÒ
MAÃU TÔØ
TRÌNH
NOÄI BOÄ

CAÁP
QUAN TREÂN

ĐƠN VỊ:………….
BỘ PHẬN TRÌNH
_______________
Số: ………(nội bộ, nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Địa danh, ngày……tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________
Kính gởi:……………………………………
(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…
(Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (Nêu
những ý kiến đề xuất)
…………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.
DUYỆT

(CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH)

Họ tên người sẽ duyệt

TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH

Họ tên người ký

Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: . khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. NDM. -… -… .…………………………………………………………… Trân trọng kính trình. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. Họ tên người ký ./.Lưu HC. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ………………………………………………………………………………… …………. (Nêu những yêu cầu. thuận lợi. ngày……tháng…… năm…… TỜ TRÌNH Về việc ………………………………………………….Như trên.MAÃU TÔØ TRÌNH LEÄN ÑÔN VÒ CAÁP TREÂN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DƠN VỊ…………… _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh. ______________ Kính gửi:…………………………………… (Tóm tắt nội dung sự việc)……………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

000 đồng.700 đồng/USD). Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương.041. DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . cần mua thay mới. Trân trọng kính trình. Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt./. và đèn hình yếu.000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên.CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập . Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996). không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp. kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2. đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận. gồm Công ty Hoàn Tất.Tự do .041. Ngoài ra. là 130USD. ngày 20/12/2005 (15. SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn. Hồ Chí Minh. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP. thì với loại màn hình nêu trên. tại Phòng Thiết kế Mẫu. Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất. có một màn hình vi tính đã bị hư. thì giá tiền trên qui thành tiền 2. Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”. bộ giải mã màu bị hư. ngày 20 tháng 12 năm 2005 Số: 45/TTr–TKM TỜ TRÌNH Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính ______________ Kính gởi: Bà Giám đốc Hiện nay.

Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này). Trân trọng kính trình.Hạnh phúc _______________ __________________________ TP. Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn. kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16. Quận 1.Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập . DUYỆT GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG . số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai. báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất. Ý kiến đề xuất: Để phục vụ tốt cho công việc. Hồ Chí Minh.Tự do . là 16. ngày14 tháng 12 năm 2005 Số: 145/TTr–HC TỜ TRÌNH Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006 ________________ Kính gửi: Ông Giám đốc Hiện nay. Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm).500.000 đồng./. số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006.500. cần mua tiếp cho quý 1/2006.

Lê Hồng Thiên Trần Diễm Ái Trân .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful