BÀNG GIÁ TÔN CÁN SÓNG

Báng giá áp dµng tù ngày 01/01/2012
(Giá luôn duçc câp nhât khi có thay dôi)
Tôn 4 sóng kiplook, 5 sóng vuông, 9 sóng vuông...
Tole mç kêm
Dç dày
(zem)
Ty trçng
(kg/md)
Don
giá/md
Dç dày
(zem)
Ty trçng
(kg/md)
Don
giá/md
2 zem 0 1 , 5 5 - 1 , 7 7 4 9 , 0 0 0 3 zem 4 2 , 9 0 - 3 , 0 5 7 5 , 5 0 0
2 zem 2 1 , 7 0 - 1 , 7 5 5 2 , 5 0 0 3 zem 7 3 , 1 0 - 3 , 2 6 7 7 , 0 0 0
2 zem 4 1 , 9 5 - 2 , 1 0 5 6 , 0 0 0 3 zem 9 3 , 4 0 - 3 , 5 0 8 2 , 0 0 0
2 zem 6 2 , 1 5 - 2 , 2 5 5 8 , 5 0 0 4 zem 0 3 , 5 0 - 3 , 6 5 8 6 , 0 0 0
2 zem 8 2 , 3 5 - 2 , 4 5 6 3 , 0 0 0 4 zem 1 3 , 7 0 - 3 , 8 0 8 9 , 5 0 0
3 zem 0 2 , 5 0 - 2 6 0 6 4 , 5 0 0 4 zem 4 3 , 8 5 - 4 , 0 0 9 1 , 0 0 0
3 zem 1 2 , 6 0 - 2 , 7 0 7 0 , 0 0 0 4 zem 5 4 , 0 0 - 4 , 1 0 9 3 , 5 0 0
3 zem 2 2 , 7 0 - 2 , 8 5 7 3 , 5 0 0 5 zem 0 4 , 2 0 - 4 , 4 0 1 0 1 , 5 0 0
Tole màu Dông Á – Nam Kim (Xanh ngçc,Xanh rêu, Dodçm….)
2 zem 5 2 , 0 0 - 2 , 1 0 6 3 , 5 0 0 4 zem 1 3 , 4 4 - 3 , 6 0 9 0 , 0 0 0
2 zem 7 2 , 1 5 - 2 , 2 5 6 8 , 3 0 0 4 zem 2 3 , 5 8 - 3 , 6 8 9 1 , 4 0 0
2 zem 9
2.31-2.40 7 0 , 2 0 0 4 zem 3
3.63-3.71 9 3 , 2 0 0
3 zem 0 2 , 4 5 - 2 , 5 5 7 3 , 1 0 0 4 zem 4 3 , 7 2 - 3 . 8 1 9 4 , 8 0 0
3 zem 2 2 , 6 3 - 2 , 7 3 7 6 , 5 0 0 4 zem 5
3.81-3.91 9 6 , 6 0 0
3 zem 4
2.78-2.87 7 8 , 5 0 0 4 zem 6 3 , 9 2 - 4 , 0 3 9 8 , 6 0 0
3 zem 5 2 , 8 5 - 3 , 0 1 8 0 , 0 0 0 4 zem 7 4 , 0 3 - 4 , 1 0 1 0 0 , 3 0 0
3 zem 7 3 , 1 6 - 3 , 2 2 8 4 , 5 0 0 4 zem 8 4 . 1 1 - 4 . 2 0 1 0 2 , 0 0 0
3 zem 9
3.25-3.34 8 6 , 4 0 0 4 zem 9 4 , 1 9 - 4 , 2 9 1 0 3 , 9 0 0
4 zem 0 3 , 3 5 - 3 , 4 5 8 7 , 9 0 0 5 zem 0 4 , 2 9 - 4 , 3 7 1 0 5 , 5 0 0
Tole mç màu Posvina (Xanh ngçc,Xanh rêu,Do dçm,Vàng kem..)
2 zem 3 1 , 7 5 - 1 , 8 5 3 zem 7 3 , 0 5 - 3 , 1 5 8 9 , 8 0 0
2 zem 5 1 , 8 5 - 2 , 0 0 6 7 , 1 0 0 4 zem 0 3 , 3 5 - 3 , 4 5 9 6 , 4 0 0
2 zem 7 2 , 0 0 - 2 , 1 5 7 1 , 3 0 0 4 zem 2 3 , 5 0 - 3 , 6 0 9 9 , 5 0 0
3 zem 0 2 , 4 0 - 2 , 5 0 7 6 , 7 0 0 4 zem 5 3 , 9 0 - 4 , 0 0 1 0 4 , 6 0 0
3 zem 2 2 , 5 5 - 2 , 6 5 7 9 , 6 0 0 4 zem 7 4 , 0 0 - 4 , 1 0 1 0 8 , 4 0 0
3 zem 5 2 , 8 5 - 3 , 0 0 8 6 , 2 0 0 5 zem 0 4 , 3 0 - 4 , 4 0 1 1 5 , 3 0 0
Tole mç màu Phuong Nam
3 zem 0 2 , 5 5 - 2 , 6 3 7 9 , 7 0 0 4 zem 5 3 , 9 5 - 4 , 0 5 1 1 6 , 4 0 0
3 zem 5 2 , 9 5 - 3 , 0 5 9 3 , 5 0 0 4 zem 7 4 , 1 0 - 4 , 2 0 1 2 1 , 4 0 0
4 zem 0 3 , 4 5 - 3 , 5 5 1 0 2 , 6 0 0 5 zem 0 4 , 4 0 - 4 , 5 0 1 2 8 , 3 0 0
4 zem 2 3 , 6 5 - 3 , 7 4 1 0 8 , 5 0 0
Tôn sóng ngói ( Do dçm, xanh ngçc…)
3 zem 5 3.06 9 3 , 5 0 0 4 zem 5 4.00 1 1 7 , 5 0 0
4 zem 0 3.53 1 0 6 , 5 0 0
Quý khách có nhu câu tôn mç kêm mêm dày 6,5mm tói 1,48mm vui lòng liên hç trµc
tiêp dê có giá tôt nhât.
Tole Lçnh Zacs, Sunsteel
2 zem 1 4 8 , 4 0 0 4 zem 0 3 , 1 0 - 3 , 2 0 8 3 , 4 0 0
2 zem 5 1 , 9 0 - 2 , 0 5 6 0 , 0 0 0 4 zem 2 3 , 3 5 - 3 , 4 5 8 6 , 1 0 0
3 zem 0 2 , 1 0 - 2 , 2 0 6 5 , 5 0 0 4 zem 5 3 , 5 5 - 3 , 6 5 9 1 , 8 0 0
3 zem 2 2 , 4 4 - 2 , 5 4 6 8 , 0 0 0 4 zem 7 3 , 7 5 - 3 , 8 5 9 6 , 2 0 0
3 zem 5 2 , 6 0 - 2 , 7 5 7 2 , 5 0 0 5 zem 0 3 . 9 5 - 4 . 1 5 1 0 1 , 0 0 0
3 zem 6 2 , 8 0 - 3 , 8 5 7 5 , 4 0 0 5 zem 5 4 , 0 5 - 4 , 1 5 1 0 5 , 6 0 0
3 zem 7 2 , 9 5 - 3 , 0 5 7 9 , 1 0 0 7 zem 5 6 , 9 0 - 7 , 0 0 1 8 0 , 0 0 0
Dán cách nhiçt PE Gia công PU
3 ly m2 19,500
16 ly m2 72,000 5 ly m2 22,900
10 ly m2 29,000
Càt tôn sáng theo yêu câu khách hàng 45,000
Gia công vòm,diêm,máng xôi,các phµ kiçn khác
Gia công vòm 3000d /1md
Gia công diêm,máng xôi… 1000d /1 duòng chân/1md
Gia công tôn sóng Kiplook 3000d /1md
* Ghi chú:
- Giá trên dã bao gôm 10% thuê VAT
ng giá Tôn cán sóng ( ang áp dng ) http://www.halanvn.com/zone/85/news/246-bang-gia-ton-can-song-dan...
1 of 2 3/5/2012 8:33 AM
- Giá trên dã bao gôm 10% thuê VAT
- Gia công PE,PU chua có VAT
- Dung sai hàng hóa ±2%
ng giá Tôn cán sóng ( ang áp dng ) http://www.halanvn.com/zone/85/news/246-bang-gia-ton-can-song-dan...
2 of 2 3/5/2012 8:33 AM

.halanvn.Giá trên ã bao g m 10% thu VAT .PU ch a có VAT .Gia công PE.com/zone/85/news/246-bang-gia-ton-can-song-dan..ng giá Tôn cán sóng ( ang áp d ng ) http://www.Dung sai hàng hóa ±2% 2 of 2 3/5/2012 8:33 AM . .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.