BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Kính thưa quí vị đại biểu, qúi

thầy cô giáo! Lần đầu tiên trên toàn miền dắc nước ta ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 1958, sau đó lan rộng ra các vùng giải phóng ở miền nam. Hàng năm vào dịp 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản và phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiến nhằm động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến. Sau ngày đất nước được thống nhất 30/04/1975 nền giáo dục cả nước được thống nhất, giáo giới Việt nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo định hướng XHCN của Đảng CSVN. Ý nghĩa của ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mệnh lịch với giáo giới VN. Song ngày 20/11 đã trở thành ngày truyền thống với nội dung mới của giáo giáo giới VN và của nhân dân VN. Chính vì thế theo đề nghị của ngành giáo dục, ngày 28/09/1982 hội đồng bộ trưởng (Nay là Chính Phủ) Đã ban hành quyết định số 167/HĐBT của HĐBT về ngày nhà giáo VN và ngay trong điều 1 của quyết định đã nêu “Từ nay hằng năm sẽ lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo VN, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên; những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao động mới vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN. Ngày nay

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.