PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC * Dao ñoäng ñieàu hoøa vaø con laéc loø xo: A.

Dao ñoäng ñieàu hoøa laø chuyeån ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät sin hoaëc cosin theo thôøi gian: x = Asin( ωt + ϕ ) dx B. Vaän toác töùc thôøi v = = ωA cos(ωt + ϕ) dt Δx (x 2 − x1 ) C. Vaän toác trung bình vTB = = Δt (t 2 − t1 ) dv D. Gia toác töùc thôøi: a = = −ω2 A sin(ωt + ϕ) dt Δv E. Gia toác trung bình: aTB = Δt 2 2 K l0 F. Heä thöùc ñoäc laäp: ω A = ω2 x2 + v2 a = - ω2 x r f0 Δl G. Chieàu daøi quó ñaïo baèng 2A H. Quaõng ñöôøng ñi trong 1 chu kyø laø 4A r P I. Ñoä bieán daïng taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng mg p = f0 → mg = KΔl hay Δl = K Δl m = 2π J. Chu kyø: T = 2π g K

-A O +A x

K. Ñoä bieán daïng khi con laéc naèm treân maët phaúng nghieâng 1 mgsin α goùc α so vôùi phöông naèm ngang Δl = K L. Chieàu daøi taïi vò trí caân baèng lCB = l0 + Δl M. Chieàu daøi toái ña: lmax = l0 + Δl + A
MÔN VẬT LÝ - 7

N. Chieàu daøi toái thieåu: lmin = l0 + Δl - A l +l Ta suy ra: lCB = max min 2 1 O. Cô naêng: E = Et + Eñ = KA2 2 1 Vôùi Eñ = KA2cos2( ωt + ϕ ) = Ecos2( ωt + ϕ ) 2 1 Et = KA2sin2( ωt + ϕ ) = Esin2( ωt + ϕ ) 2 P. Dao ñoäng ñieàu hoøa coù theå xem nhö hình chieáu cuûa moät chuyeån ñoäng troøn ñeàu leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng cuûa quó ñaïo: * Taàn soá goùc ω cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa baèng vaät toác goùc Δα cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu. ω= Δt * Thôøi gian Δt chuyeån ñoäng cuûa vaät treân cung troøn baèng thôøi gian Δt dao ñoäng ñieàu hoøa di chuyeån treân truïc Ox. r Q. Löïc phuïc hoài fPH laø löïc taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoøa khi noù coù li ñoä x so vôùi vò trí caân baèng: FPH = -Kx = -KAsin( ωt + ϕ ) * Taïi vò trí caân baèng x = 0 neân fmin = 0 * Taïi vò trí bieân xmax = A neân fmax = KA r R. Löïc ñaøn hoài fÑH = -Kx* Vôùi x* laø ñoä bieán daïng cuûa loø xo Veà ñoä lôùn fÑH = Kx*, 1. Khi loø xo treo thaúng ñöùng: * Taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng: x* = Δl =
f0 = K Δl
8

mg neân K

* Choïn truïc Ox chieàu döông höôùng xuoáng, taïi li ñoä x1 f1 = K( Δl + x1) = K( Δl + Asin( ωt1 + ϕ )) * Giaù trò cöïc ñaïi (löïc keùo): fmax keùo = K( Δl + A) * Giaù trò cöïc tieåu phuï thuoäc vaøo Δl so vôùi A a/ Neáu A < Δl thì fmin = K(Δl − A) b/ Ngöôïc laïi A ≥ Δl thì + fmin = 0 luùc vaät chaïy ngang vò trí loø xo coù chieàu daøi töï nhieân. + Khi vaät leân cao nhaát: loø xo neùn cöïc * ñaïi x max = A - Δl sinh löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi : fmax ñaåy = K(A - Δl ) * Do fmax keùo > fmax ñaåy neân khi chæ noùi ñeán löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi laø noùi löïc cöïc ñaïi keùo 2. Khi loø xo doác ngöôïc: quaû caàu phía treân, thì löïc taùc duïng leân maët saøn cuûa vaät laø löïc ñaøn hoài nhöng : fmax ñaåy = K( Δl + A) fmax keùo = K(A - Δl ) Khi A > Δl 3. Neáu loø xo naèm treân maët phaúng nghieâng α thì ta coù keát mgsin α quaû vaãn nhö treân nhöng Δl = K S. Töø 1 loø xo chieàu daøi ban ñaàu l0, ñoä cöùng K0 neáu caét thaønh 2 loø xo chieàu daøi l1 vaø l2 thì ñoä cöùng K1 vaø K2 cuûa chuùng tæ leä nghòch vôùi chieàu daøi: K 0 l1 K 0 l2 = ; = K1 l 0 K 2 l0 - Ñaëc bieät: Neáu caét thaønh 2 loø xo daøi baèng nhau, do chieàu daøi l1 = l2 giaûm phaân nöûa so vôùi l0 neân ñoä cöùng taêng gaáp 2: K1 = K2 = 2K0
MÔN VẬT LÝ - 9

T. Gheùp loø xo coù 2 caùch 1/ Gheùp song song: Ñoä cöùng K// = K1 + K2 - Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì: hoaëc

1 1 1 = 2+ 2 2 T// T1 T2 - Hai loø xo gioáng nhau gheùp song song K1 = K2 = K thì K// = 2K 2/ Gheùp noái tieáp: chieàu daøi taêng leân neân ñoä cöùng giaûm xuoáng 1 1 1 = + K nt K1 K 2

K1 m

K2

K1 m K2

K1

K2

m

- Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì 2 Tnt = T12 + T22 - Hai loø xo gioáng nhau gheùp noái tieáp thì Knt =

K 2

CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM Caâu 1 Dao ñoäng ñieàu hoøa laø: A. Dao ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian. B. Coù chu kyø rieâng phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng
10

C. Coù cô naêng laø khoâng ñoåi vaø tæ leä vôùi bình phöông bieân ñoä D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 2: Cô naêng cuûa moät con laéc loø xo tæ leä thuaän vôùi A. Li ñoä dao ñoäng B. Bieân ñoä dao ñoäng C. Bình phöông bieân ñoä dao ñoäng D. Taàn soá dao ñoäng Caâu 3: Cho con laéc loø xo dao ñoäng khoâng ma saùt treân maët phaúng nghieâng 1 goùc α so vôùi maët phaúng naèm ngang, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät m, loø xo ñoä cöùng K. Khi quaû caàu caân baèng, ñoä giaûn loø xo laø Δl , gia toác troïng tröôøng g. Chu kyø dao ñoäng laø: Δl K B. T = 2π A. T = 2π g m C. T = 2π
Δl gsin α D. T = 2π Δl.sin α g

Caâu 4: Neáu choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng thì ôû thôøi ñieåm t, heä thöùc ñoäc laäp dieån taû lieân heä giöõa li ñoä x, bieân ñoä A, vaän toác v vaø taàn soá goùc ω cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa laø: A. A2 = v2 + ω2 x2 B. ω2 A2 = ω2 x2 + v2 C. ω2 x2 = ω2 A2 + v2 D. ω2 v2 + ω2 x2 = A2 Caâu 5: Vaän toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä π D. Leäch pha so vôùi li ñoä 4
MÔN VẬT LÝ - 11

Caâu 6: Gia toác töùc thôøi trong dao ñoäng ñieàu hoøa bieán ñoåi A. Cuøng pha vôùi li ñoä B. Ngöôïc pha vôùi li ñoä C. Leäch pha vuoâng goùc so vôùi li ñoä π D. Leäch pha so vôùi li ñoä 4 Caâu 7: Trong moät dao ñoäng ñieàu hoøa, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa dao ñoäng khoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ban ñaàu A. Bieân ñoä dao ñoäng B. Taàn soá C. Pha ban ñaàu D. Cô naêng toaøn phaàn Caâu 8: Trong dao ñoäng cuûa con laéc loø xo, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai: A. Chu kyø rieâng chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng B. Löïc caûn cuûa moâi tröôøng laø nguyeân nhaân laøm cho dao ñoäng taét daàn C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng khoâng baûo toaøn D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn Caâu 9: Trong dao ñoäng cuûa con laéc ñôn, nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai A. Ñieàu kieän ñeå noù dao ñoäng ñieàu hoøa laø bieân ñoä goùc phaûi nhoû 1 B. Cô naêng E = Ks02 2 C. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä ngoaïi löïc tuaàn hoaøn D. Khi ma saùt khoâng ñaùng keå thì con laéc laø dao ñoäng ñieàu hoøa.

12

Caâu 10: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø Δl . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A < Δl ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn nhoû nhaát laø: A. F = 0 B. F = K( Δl - A) C. F = K( Δl + A) D. F = K. Δl Caâu 11: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä giaûn taïi vò trí caân baèng laø Δl . Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä A (A > Δl ). Trong quaù trình dao ñoäng löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn laø: A. F = K.A + Δl B. F = K( Δl + A) C. F = K(A - Δl ) D. F = K. Δl + A Caâu 12: Bieân ñoä cuûa moät con laéc loø xo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa A. Laø xmax B. Baèng chieàu daøi toái ña tröø chieàu daøi ôû vò trí caân baèng 1 C. Laø quaõng ñöôøng ñi trong chu kyø khi vaät xuaát phaùt töø 4 vò trí caân baèng hoaëc vò trí bieân D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 13: Khi thay ñoåi caùch kích thích dao ñoäng cuûa con laéc loø xo thì: A. ϕ vaø A thay ñoåi, f vaø ω khoâng ñoåi B. ϕ vaø E khoâng ñoåi, T vaø ω thay ñoåi C. ϕ ; A; f vaø ω ñeàu khoâng ñoåi
MÔN VẬT LÝ - 13

D. ϕ , E, T vaø ω ñeàu thay ñoåi Caâu 14: Moät con laéc loø xo coù ñoä cöùng 150N/m vaø coù naêng löôïng dao ñoäng laø 0,12J. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa noù laø: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Caâu 15: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 4 cm. Khi noù coù li ñoä laø 2 cm thì vaän toác laø 1 m/s. Taàn soá dao ñoäng laø: A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz Caâu 16: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng vaø dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá 4,5Hz. Trong quaù trình dao ñoäng chieàu daøi loø xo bieán thieân töø 40 cm ñeán 56 cm. Laáy g = 10 m/s. Chieàu daøi töï nhieân cuûa noù laø: A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm Caâu 17: Moät con laéc loø xo, quaû caàu coù khoái löôïng m = 0,2 kg. Kích thöôùc cho chuyeån ñoäng thì noù dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin4 π t (cm). Naêng löôïng ñaõ truyeàn cho vaät laø: A. 2 (J) B. 2.10-1 (J) C. 2.10-2 (J) D. 4.10-2 (J) Caâu 18: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo 1 vaät m = 100g. Keùo vaät xuoáng döôùi vò trí caân baèng theo phöông thaúng ñöùng roài buoâng nheï. Vaät dao π⎞ ⎛ ñoäng vôùi phöông trình: x = 5sin ⎜ 4πt + ⎟ cm 2⎠ ⎝ Choïn goác thôøi gian laø luùc buoâng vaät, laáy g = 10 m/s2. Löïc duøng ñeå keùo vaät tröôùc khi dao ñoäng coù cöôøng ñoä A. 0,8 N B. 1,6 N
14

C. 3,2 N D. 6,4 N Caâu 19: Moät con laéc loø xo dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4cos4 π t (cm) Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian 30s keå töø luùc t0 = 0 laø: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m Caâu 20: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 0,05sin20t (m) 1 Vaän toác trung bình trong chu kyø keå töø luùc t0 = 0 laø: 4 A. 1 m/s B. 2 m/s 2 1 m/s C. m/s D. π π Caâu 21: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = π 1,25sin(20t + ) cm 2 Vaän toác taïi vò trí maø ñoäng naêng nhoû hôn theá naêng 3 laàn laø: A. 25 m/s B. 12,5 m/s C. 10 m/s D. 7,5 m/s Caâu 22: Con laéc loø xo goàm 1 loø xo chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Ñaàu treân coá ñònh. Treo vaøo ñaàu döôùi moät khoái löôïng 100g. Khi vaät caân baèng thì loø xo daøi 22,5 cm. Töø vò trí caân baèng keùo vaät thaúng ñöùng, höôùng xuoáng cho loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng khoâng vaän toác ñaàu. Naêng löôïng vaø ñoäng naêng cuûa quaû caàu khi noù caùch vò trí caân baèng 2 cm laø: A. 32.10-3 J vaø 24.10-3 J B. 32.10-2 J vaø 24.10-2 J
MÔN VẬT LÝ - 15

C. 16.10-3 J vaø 12.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 23: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân 20cm. Ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù 1 vaät 120g. Ñoä cöùng loø xo laø 40 N/m Töø vò trí caân baèng, keùo vaät thaúng ñöùng, xuoáng döôùi tôùi khi loø xo daøi 26,5 cm roài buoâng nheï, laáy g = 10 m/s2. Ñoäng naêng cuûa vaät luùc loø xo daøi 25 cm laø: A. 24,5.10-3 J B. 22.10-3 J C. 16,5.10-3 J D. 12.10-3 J Caâu 24 : Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân. Kích thích quaû caàu dao ñoäng vôùi π phöông trình: x = 5sin(20t - ) cm. Laáy g = 10 m/s2 2 Thôøi gian vaät ñi töø luùc t0 = 0 ñeán vò trí loø xo khoâng bieán daïng laàn thöù nhaát laø: π π A. (s) (s) B. 30 15 π π (s) (s) D. C. 10 5 Caâu 25: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = π 2sin(20 π t + ) cm 2 Nhöõng thôøi ñieåm vaät qua vò trí coù li ñoä x = +1 cm laø: 1 K 1 K + (K ≥ 0) (K ≥ 1) B. t = A. t = − + 60 10 60 10 C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai

16

Caâu 26: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù khoái löôïng m = 100 g. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = π 4sin(20t + ) (cm) 2 Khi theá naêng baèng 3 ñoäng naêng thì li ñoä cuûa vaät laø: A. +3,46 cm B. -3,46 cm C. A vaø B ñeàu sai D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 27: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = π 4sin(3t + ) cm 3 Cô naêng cuûa vaät laø 7,2.10-3 (J) Khoái löôïng quaû caàu vaø li ñoä ban ñaàu laø: A. 1 Kg vaø 2 cm B. 1 Kg vaø 2 3 cm D. Taát caû ñeàu sai C. 0,1 Kg vaø 2 3 cm Caâu 28: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 20sin2 π t (cm) Vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù vaät coù li ñoä laø 5cm thì li ñoä 1 vaøo thôøi ñieåm (s) ngay sau ñoù laø: 8 A. 17,2 cm B. -10,2 cm C. 7 cm D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 29: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = 2sin3 π t (cm) Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät taïi li ñoä 1,5 cm laø: A. 0,78 B. 1,28 C. 0,56 D. Taát caû ñeàu sai

MÔN VẬT LÝ - 17

Caâu 30: Moät vaät khoái löôïng m = 1 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 10sin π t (cm) Löïc phuïc hoài taùc duïng leân vaät vaøo thôøi ñieåm 0,5s laø: A. 2N B. 1N 1 C. N D. Baèng 0 2 Caâu 31: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät m = 0,5kg; phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: x = 10sin π t (cm) . Laáy g = 10 m/s2 Löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo vaøo thôøi ñieåm 0,5 (s) laø: A. 1 N B. 5N C. 5,5 N D. Baèng 0 Caâu 32: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùng 40 N/m treo thaúng ñöùng. Cho con laéc dao ñoäng vôùi bieân ñoä 3 cm. Laáy g = 10 m/s2 Löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 2,2 N B. 0,2 N C. 0,1 N D. Taát caû ñeàu sai Caâu 33: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöùng 40 N/m treo thaúng ñöùng. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 2,5 cm. Laáy g = 10 m/s2. Löïc cöïc tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 1 N B. 0,5 N C. Baèng 0 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 34: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m = 0,1 kg, loø xo ñoä cöùng K = 40N/. Naêng löôïng cuûa vaät laø 18.10-3 (J). Laáy g = 10. Löïc ñaåy cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:
18

A. 0,2 N B. 2,2 N C. 1 N D. Taát caû ñeàu sai Caâu 35: Moät con laéc loø xo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng vôùi bieân ñoä 10 cm. Tæ soá giöõa löïc cöïc ñaïi vaø cöïc 7 tieåu taùc duïng vaøo ñieåm treo trong quaù trình dao ñoäng laø . 3 2 2 Laáy g = π = 10 m/s . Taàn soá dao ñoäng laø: A. 1 Hz B. 0,5Hz B. 0,25Hz D. Taát caû ñeàu sai Caâu 36 : Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = A sin( ωt + ϕ ) 1 Trong khoaûng thôøi gian (s) ñaàu tieân, vaät ñi töø vò trí 60 A 3 theo chieàu döông vaø taïi ñieåm x0 = 0 ñeán vò trí x = 2 caùch vò trí caân baèng 2cm thì noù coù vaän toác laø 40 π 3 cm/s Khoái löôïng quaû caàu laø m = 100g. Naêng löôïng cuûa noù laø A. 32.10-2 J B. 16.10-2 J C. 9.10-3 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 37: Moät vaät m = 1,6 kg dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình : x = 4sin ω t. Laáy goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Trong π khoaûng thôøi gian (s) ñaàu tieân keå töø thôøi ñieåm t0=0, vaät 30 ñi ñöôïc 2 cm. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø: A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 6N/m

MÔN VẬT LÝ - 19

Caâu 38: Moät vaät m = 1kg dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x = A sin( ωt + ϕ ) Laáy goác toïa ñoä laø vò trí caân baèng 0. Töø vò trí caân baèng ta keùo vaät theo phöông ngang 4cm roài buoâng nheï. Sau thôøi π gian t = s keå töø luùc buoâng, vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng daøi 30 6cm. Cô naêng cuûa vaät laø: B. 32.10-2 J A. 16.10-2 J C. 48.10-2 J D. Taát caû ñeàu sai Caâu 39: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi bieân ñoä A. Li ñoä vaät khi ñoäng naêng cuûa vaät baèng phaân nöûa theá naêng cuûa loø xo laø: 2 B. x = ± A A. x = ± A 3 3 A A 3 D. x = ± 2 2 Caâu 40: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù vaät khoái löôïng m=100g, laáy g = 10 m/s2. Choïn goác toïa ñoä O taïi vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng. Kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = π 4sin(20t + ) cm 6 Ñoä lôùn cuûa löïc do loø xo taùc duïng vaøo giaù treo khi vaät ñaït vò trí cao nhaát laø: A. 1 N B. 0,6 N C. 0,4 N D. 0,2 N Caâu 41: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông trình: C. x = ±
20

π ) cm 2 Chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo laø l0 = 30 cm . Laáy g = 10 2 m/s . Chieàu daøi toái thieåu vaø toái ña cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø: A. 30,5 cm vaø 34,5 cm B. 31 cm vaø 36 cm C. 32 cm vaø 34 cm D. Taát caû ñeàu sai Caâu 42: Moät loø xo ñoä cöùng K, treo thaúng ñöùng, chieàu daøi töï nhieân l0 = 20cm. Khi caân baèng chieàu daøi loø xo laø 22 cm. Kích thích cho quaû caàu dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 2sin5 π t (cm) . Laáy g = 10 m/s2 Trong quaù trình dao ñoäng, löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù cöôøng ñoä 2(N) Khoái löôïng quaû caàu laø: A. 0,4 Kg B. 0,2 Kg C. 0,1 Kg D. 10 (g) Caâu 43 : Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 40 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù 1 vaät khoái löôïng m. Khi caân baèng loø xo daõn 10 cm. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng. Kích thích cho quaû caàu dao ñoäng vôùi phöông trình: π x = 2sin( ωt + ) (cm) 2 Chieàu daøi loø xo khi quaû caàu dao ñoäng ñöôïc nöûa chu kyø keå töø luùc baét ñaàu dao ñoäng laø: A. 50 cm B. 40 cm C. 42 cm D. 48 cm x = 2sin(20t +

MÔN VẬT LÝ - 21

Caâu 44: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, chieàu daøi töï nhieân l0 = 125 cm treo thaúng ñöùng, ñaàu döôùi coù quaû caàu m. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: π x = 10sin( 2πt − ) cm. Laáy g = 10 m/s2 6 Chieàu daøi loø xo ôû thôøi ñieåm t0 = 0 laø: A. 150 cm B. 145 cm C. 135 cm D. 115 cm Caâu 45: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = π 2sin(20t + ) cm. 2 π (s) laø: Vaän toác vaøo thôøi ñieåm t = 8 A. 4 cm/s B. - 40 cm/s C. 20 cm/s D. 1 m/s Caâu 46: Vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: x = 20sin2 π t (cm). Gia toác taïi li ñoä l0 cm laø: A. - 4 m/s2 B. 2 m/s2 C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2 Caâu 47: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 100N/m, vaät naëng khoái löôïng m = 250g, dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä A = 4cm. Laáy t0 = 0 luùc vaät ôû vò trí bieân thì quaõng ñöôøng vaät ñi π ñöôïc trong thôøi gian (s) ñaàu tieân laø: 10 A. 12 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 24 cm Caâu 48: Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa khoâng ma saùt treân maët phaúng naèm ngang. Loø xo ñoä cöùng K, khoái löôïng
22

quaû caàu laø m, bieân ñoä dao ñoäng laø A. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai: A. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = KA B. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu laø F = 0 C. Löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi coù ñoä lôùn F = K(A - Δl ). Vôùi Δl laø ñoä daûn loø xo taïi vò trí caân baèng D. Löïc phuïc hoài baèng löïc ñaøn hoài Caâu 49: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu khoái löôïng m vaø loø xo ñoä cöùng K. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Khoái löôïng taêng 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn B. Ñoä cöùng giaûm 4 laàn thì chu kyø taêng 2 laàn C. Khoái löôïng giaûm 4 laàn ñoàng thôøi ñoä cöùng taêng 4 laàn thì chu kyø giaûm 4 laàn D. Ñoä cöùng taêng 4 laàn thì naêng löôïng taêng 2 laàn Caâu 50: Chu kyø dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa con laéc loø xo khoâng phuï thuoäc vaøo A. Ñoä cöùng loø xo B. Vó ñoä ñòa lyù C. Ñaëc tính cuûa heä dao ñoäng D. Khoái löôïng quaû caàu Caâu 51: Moät vaät M chuyeån ñoäng troøn ñeàu vôùi vaän toác goùc ω coù hình chieáu x leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng quó ñaïo laø OP. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. x tuaân theo qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian B. Thôøi gian Δt maø M chuyeån ñoäng baèng thôøi gian P chuyeån ñoäng C. Vaän toác trung bình cuûa M baèng vaän toác trung bình cuûa P trong cuøng thôøi gian Δt D. Taàn soá goùc cuûa P baèng vaän toác goùc cuûa M

MÔN VẬT LÝ - 23

Caâu 52: Xeùt hai con laéc: loø xo vaø con laéc ñôn. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Con laéc ñôn vaø con laéc loø xo ñöôïc coi laø heä dao ñoäng töï do neáu caùc löïc ma saùt taùc duïng vaøo heä laø khoâng ñaùng keå B. Con laéc ñôn laø dao ñoäng ñieàu hoøa khi bieân ñoä goùc laø nhoû vaø ma saùt beù C. Chu kyø con laéc ñôn phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa vaät treân traùi ñaát vaø nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng D. Ñònh luaät Hookes (Huùc) ñoái vôùi con laéc loø xo ñuùng trong moïi giôùi haïn ñaøn hoài cuûa loø xo Caâu 53: Moät vaät khoái löôïng m = 400g treo vaøo 1 loø xo ñoä cöùng K = 160N/m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 10cm. Vaän toác cuûa vaät taïi trung ñieåm cuûa vò trí caân baèng vaø vò trí bieân coù ñoä lôùn laø: A. 3 m/s B. 20 3 cm/s
3 cm/s 2 Caâu 54: Xeùt con laéc loø xo coù phöông trình dao ñoäng : x = Asin( ωt + ϕ ) Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Taàn soá goùc laø ñaïi löôïng xaùc ñònh pha dao ñoäng B. Taàn soá goùc laø goùc bieán thieân trong 1 ñôn vò thôøi gian C. Pha dao ñoäng laø ñaïi löôïng xaùc ñònh traïng thaùi dao ñoäng cuûa vaät vaøo thôøi ñieåm t D. Li ñoä con laéc vaø gia toác töùc thôøi laø 2 dao ñoäng ngöôïc pha

C. 10 3 cm/s

D. 20

24

Caâu 55: Moät con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi chieàu daøi quó ñaïo laø 14cm, taàn soá goùc 2π (rad/s). Vaän toác π khi pha dao ñoäng baèng rad laø: 3 A. 7π cm/s B. 7π 3 cm/s 7π D. cm/s C. 7π 2 cm 3 Caâu 56: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. 5π Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin( 5πt + ) cm 6 Thôøi ñieåm luùc vaät qua vò trí loø xo bò daõn 2 cm laàn ñaàu tieân laø: 1 1 A. s B. s 30 25 1 1 C. s D. s 15 5 Caâu 57: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng. 5π Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 4sin( 5πt + ) cm 6 Löïc phuïc hoài ôû thôøi ñieåm loø xo bò daõn 2 cm coù cöôøng ñoä: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Caâu 58: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, treo vaøo moät ñieåm coá ñònh, coù chieàu daøi töï nhieân l0. Khi treo vaät m1 =
MÔN VẬT LÝ - 25

0,1 kg thì noù daøi l1 = 31 cm. Treo theâm moät vaät m2=100g thì ñoä daøi môùi laø l2 = 32 cm. Ñoä cöùng K vaø l0 laø: A. 100 N/m vaø 30 cm B. 100 N/m vaø 29 cm C. 50 N/m vaø 30 cm D. 150 N/m vaø 29 cm Caâu 59: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, coù chieàu daøi töï nhieân l0, ñoä cöùng K treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Neáu treo moät vaät m1 = 50g thì noù daõn theâm 2m. Thay baèng vaät m2 = 100g thì noù daøi 20,4 cm. Choïn ñaùp aùn ñuùng A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m Caâu 60: Moät loø xo treo thaúng ñöùng ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình: π x = 2,5sin(10 5 t + ) cm. Laáy g = 10 m/s2 2 Löïc cöïc tieåu cuûa loø xo taùc duïng vaøo ñieåm treo laø: A. 2N B. 1N C. Baèng 0 D. Fmin = K( Δ l - A) Caâu 61: Con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 300g, k = 30 N/m treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian laø luùc vaät baét ñaàu dao ñoäng . Keùo quaû caàu xuoáng khoûi vò trí caân baèng 4 cm roài truyeàn cho noù moät vaän toác ban ñaàu 40 cm/s höôùng xuoáng. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: π π A. 4sin(10t - ) cm B. 4 2 sin(10t + ) cm 2 4
26

π π ) cm D. 4sin(10 π t + ) cm 4 4 Caâu 62: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng K = 2,7 N/m quaû caàu m = 0,3 Kg. Töø vò trí caân baèng keùo vaät xuoáng 3 cm roài cung caáp moät vaän toác 12 cm/s höôùng veà vò trí caân baèng. Laáy t0 = 0 taïi vò trí caân baèng Phöông trình dao ñoäng laø: A. 5sin(3t - π ) cm B. 5sin(3t) cm π π C. 5sin(3t + ) cm D. 5sin (3t - ) (cm) 4 2 Caâu 63: Khi treo quaû caàu m vaøo 1 loø xo thì noù daõn ra 25 cm. Töø vò trí caân baèng keùo quaû caàu xuoáng theo phöông thaúng ñöùng 20 cm roài buoâng nheï. Choïn t0 = 0 laø luùc vaät qua vò trí caân baèng theo chieàu döông höôùng xuoáng, laáy g = 10 m/s2 Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät coù daïng: π A. 20sin(2 π t + ) cm B. 20sin(2 π t) cm 2 D. 20sin(100 π t) cm C. 45sin2 π t cm Caâu 64: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng goàm vaät m = 250g loø xo K = 100 N/m. Keùo vaät xuoáng döôùi cho loø xo daûn 7,5 cm roài buoâng nheï. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân, goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, t0 = 0 luùc thaû vaät. Laáy g = 10 m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø : π π A. x = 7,5sin(20t - ) cm B. x = 5sin(20t - ) cm 2 2 π π C. x = 5sin(20t + ) cm D. x = 5sin(10t - ) cm 2 2 Caâu 65: Moät loø xo ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo moät vaät khoái löôïng m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thaúng ñöùng vôùi taàn C. 4 2 sin(10t MÔN VẬT LÝ - 27

soá f = 4,5 Hz. Trong quaù trình dao ñoäng, chieàu daøi loø xo thoûa ñieàu kieän 40 cm ≤ l ≤ 56 cm. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian luùc loø xo ngaén nhaát. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: π A. x = 8sin(9 π t) cm B. x = 16sin(9 π t - ) cm 2 π π C. x = 8sin(4,5 π t - ) cm D. x = 8sin(9 π t - ) cm 2 2 Caâu 66: Moät loø xo ñoä cöùng K, ñaàu döôùi treo vaät m = 500g, vaät dao ñoäng vôùi cô naêng 10-2 (J). ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu noù coù vaän toác 0,1 m/s vaø gia toác − 3 m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø: π A. x = 4sin(10 π t + ) cm B. x = 2sint (cm) 2 π π C. x = 2sin(10t + ) cm D. x = 2sin(20t + ) cm 3 3 Caâu 67: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Noái hai loø xo treân thaønh moät loø xo daøi gaáp ñoâi roài treo vaät m treân vaøo thì chu kyø laø: A. 0,7 s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 s Caâu 68: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Noái hai loø xo vôùi nhau baèng caû hai ñaàu ñeå ñöôïc 1 loø xo coù cuøng ñoä daøi roài treo vaät m vaøo phía döôùi thì chu kyø laø:
28

A. 0,24 s B. 0,5 s C. 0,35 s D. 0,7 s Caâu 69: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s). Maéc hai loø xo noái tieáp vaø muoán chu kyø môùi baây giôø laø trung bình coäng cuûa T1 vaø T2 thì phaûi treo vaøo phía döôùi moät vaät khoái löôïng m’ baèng: A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g Caâu 70: Moät loø xo ñoä cöùng K = 200 N/m treo vaøo 1 ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=200g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vaø coù vaän toác taïi vò trí caân baèng laø: 62,8 cm/s. Laáy g=10m/s2. Laáy 1 loø xo gioáng heät nhö loø xo treân vaø gheùp noái tieáp hai loø xo roài treo vaät m, thì thaáy noù dao ñoäng vôùi cô naêng vaãn baèng cô naêng cuûa noù khi coù 1 loø xo. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa con laéc loø xo gheùp laø: A. 2cm B. 2 2 cm 2 2 C. cm D. cm 2 2 Caâu 71: Moät vaät khoái löôïng m = 2kg khi maéc vaøo hai loø xo ñoä cöùng K1 vaø K2 gheùp song song thì dao ñoäng vôùi chu kyø T = 2π s. Neáu ñem noù maéc vaøo 2 loø xo noùi treân gheùp noái tieáp 3 3T thì chu kyø luùc naøy laø: T’ = . Ñoä cöùng K1 vaø K2 coù giaù 2 trò: A. K1 = 12N/m ; K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m
MÔN VẬT LÝ - 29

C. K1 = 6N/m ; K2 = 12 N/m D. A vaø C ñeàu ñuùng Caâu 72: Hai loø xo gioáng heät nhau, chieàu daøi töï nhieân l0 = 20cm, ñoä cöùng K = 200N/m gheùp noái tieáp roài treo thaúng ñöùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Khi treo vaøo ñaàu döôùi moät vaät m = 200g roài kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä 2cm. Laáy g = 10m/s2. Chieàu daøi toái ña lmax vaø toái thieåu lmin cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø: A. lmax = 44cm ; lmin = 40cm B. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm C. lmax = 24cm ; lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm Caâu 73: Vaät m beà daøy khoâng ñaùng keå, maéc nhö hình veõ: K1 A m O K2 x B

K1 = 60 N/m ; K2 = 40 N/m. ÔÛ thôøi ñieåm t0 = 0, keùo vaät sao cho loø xo K1 daõn 20cm thì loø xo K2 coù chieàu daøi töï nhieân vaø buoâng nheï. Choïn O laø vò trí caân baèng, phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: π π A. x = 8sin(10πt + ) cm B. x = 12sin(10πt + ) 2 2 cm π π C. x = 8sin(10πt − ) cm D. x = 12sin(10πt + ) cm 2 2 Caâu 74: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 45cm ñoä cöùng K0 = 12N/m. Luùc ñaàu caét thaønh 2 loø xo coù chieàu daøi laàn löôït laø 18cm vaø 27cm. Sau ñoù gheùp chuùng song song vôùi nhau vaø gaén vaät m = 100g vaøo thì chu kyø dao ñoäng laø:
30

A. C.

π 5 5

(s)

B.

2 5 (s) 5

5 (s) D. Taát caû ñeàu sai. 5 Caâu 75: Con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi π phöông trình: x=10sin(2t+ ) cm 2 Thôøi gian ngaén nhaát töø luùc t0 = 0 ñeán thôøi ñieåm vaät coù li ñoä -5cm laø: π π A. (s) (s) B. 6 4 π 1 C. (s) D. (s) 2 2 Caâu 76: Con laéc loø xo coù ñoà thò nhö hình veõ: Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: x(cm) +4 O -4 A. x = 4sin10 π t (cm) B. x = 8sin5 π t (cm) π C. x = 4sin(5 π t - ) (cm) 2 0,4 t(s)

MÔN VẬT LÝ - 31

π ) (cm) 2 Caâu 77: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 6cm, taïi li ñoä -2cm tæ soá theá naêng vaø ñoäng naêng coù giaù trò 2 A. 3 B. 6 9 8 C. D. 8 9 Caâu 78: Moät loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng vaøo ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=100g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá f = 5Hz, cô naêng laø 0,08J laáy g = 10m/s2 Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng taïi li ñoä x = 2cm laø 1 A. 3 B. 3 1 C. D. 4 2 Caâu 79: Moät loø xo coù ñoä cöùng ban ñaàu laø K quaû caàu khoái löôïng m. Khi giaûm ñoä cöùng 3 laàn vaø taêng khoái löôïng vaät leân 2 laàn thì chu kyø môùi A. Taêng 6 laàn B. Giaûm 6 laàn 6 C. Khoâng ñoåi D. Giaûm laàn 6 Caâu 80: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 20N/m dao ñoäng vôùi π chu kyø 2s. Khi pha dao ñoäng laø rad thì gia toác laø −20 3 2 cm/s2. Naêng löôïng cuûa noù laø: A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J) C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J) D. x = 4sin(5 π t +

32

Caâu 81: Moät loø xo ñoä cöùng K = 80 N/m. Trong cuøng khoaûng thôøi gian nhö nhau, neáu treo quaû caàu khoái löôïng m1 thì noù thöïc hieän 10 dao ñoäng, thay baèng quaû caàu khoái löôïng m2 thì soá dao ñoäng giaûm phaân nöûa. Khi treo caû m1 vaø m2 thì 2 taàn soá dao ñoäng laø Hz. Tìm keát quaû ñuùng π B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg Caâu 82: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 100g dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: π x = 2sin(10πt + ) cm 6 Ñoä lôùn löïc phuïc hoài cöïc ñaïi laø: A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N CON LAÉC ÑÔN A. Ñònh nghóa vaø phöông trình dao ñoäng - Goàm 1 daây maûnh, khoâng co daõn, chieàu daøi l. Ñaàu treân coá ñònh, ñaàu kia treo vaät khoái löôïng m kích thöôùc nhoû r r r + Phaân tích löïc taïi vò trí caân baèng : T0 + P = 0 + Keùo leäch daây 1 goùc α 0 nhoû (goïi laø bieân ñoä goùc) roài buoâng nheï. Phaân tích löïc luùc daây nghieâng 1 goùc baát kyø : r r r T + P = ma (1) + Chieáu leân phöông vuoâng goùc vôùi daây treo : - Psin α = mat

MÔN VẬT LÝ - 33

Vôùi at = s′′ vaø sin α ≈ α ≈

g g Ta ñöôïc: − s = s′′ Ñaët ω2 = thì l l 2 s′′ + ω s = 0: Phöông trình vi phaân naøy coù daïng : s = s0sin( ωt + ϕ ) s0 laø bieân ñoä α 0 : bieân ñoä goùc hay α = α 0sin( ωt + ϕ ) Con laéc ñôn laø vaät dao ñoäng ñieàu hoøa: Chu kyø T = 2π l = 2π ω g

s l

B. Tính chaát : * Vaän toác töùc thôøi: v = s’ = ω s0cos( ωt + ϕ ) * Gia toác: a = s′′ = - ω 2s0sin( ωt + ϕ ) * Heä thöùc ñoäc laäp: ω 2s02 = ω 2s2 + v2 a = - ω 2s 1 Cô naêng : E = Ks02 vôùi K = m ω 2 2 * Khi bieân ñoä goùc α 0 lôùn, vaän toác v taïi vò trí daây nghieâng 1 goùc α ñöôïc xaùc ñònh nhôø ñònh luaät baûo toaøn cô naêng. v2 = 2gl(cos α - cos α ) (2) C. Löïc caêng daây treo tìm baèng caùch chieáu (1) leân phöông daây treo ta ñöôïc: ⎛ v2 ⎞ T = m ⎜ + g cos α ⎟ Neáu theá (2) vaøo thì: ⎝ l ⎠ T = mg(3cos α - 2cos α 0). Suy ra : Tmax = mg(3 – 2cos α 0) : khi vaät qua vò trí caân baèng Tmin = mgcos α 0 : Khi quaû caàu ôû vò trí bieân
34

r r r D. Ngoaøi löïc T vaø P , con laéc coù theå chòu theâm 1 löïc F thöù 3 r r r r r nhö löïc töø Fm , löïc ñieän Fe = qE , löïc quaùn tính Fe = − ma vaø r löïc Archimede FA
Ñeå tìm chu kyø T’ vaø tìm caùc ñaïi löôïng lieân quan ñeán löïc thöù 3 noùi treân ta caàn: r r r r - Phaân tích löïc taïi vò trí caân baèng: T + P + F = 0 r r r r - Ñaët P′ = P + F = m g′ (3) r r r l Thì T + P′ = 0 Khi ñoù: T′ = 2π vôùi g’ laø gia toác g′ hieäu duïng - Tính g’ töø (3) nhôø xeùt phöông, chieàu vaø ñoä lôùn cuûa löïc thöù 3 l E. Chu kyø T = 2π coù theå thay ñoåi do nhieät ñoä t, ñoä cao h g so vôùi maët bieån vaø vò ñoä ñòa lyù nôi con laéc dao ñoäng: l l Goïi T10 = 2π 1 vaø T2h = 2π 2 laø chu kyø ôû nhieät ñoä t1 g0 gh treân maët bieån vaø t2 treân ñoä cao h. a) Muoán tính söï nhanh chaäm vaø ñoä nhanh chaäm cuûa con g T l laéc ta laäp tæ soá: 2h = 2 x 0 T10 l1 gh - Duøng coâng thöùc: lt = l0(1 + λ t) GM GM g0 = 2 gh = R (R + h)2 - Pheùp tính gaàn ñuùng: (1 + ε)m = 1 + mε ; ε << 1 (1 + ε)(1 + ε′) = 1 + ε + ε′ ; ε ’ << 1
MÔN VẬT LÝ - 35

ΔT laø tìm ñöôïc ñoä nhanh chaäm trong 1s T Goïi ΔT toång thôøi gian nhanh chaäm trong 1 khoaûng thôøi gian naøo ñoù : ΔT ΔT = soá giaây trong khoaûng thôøi gian caàn tìm x T b) Khi caàn tìm söï ñieàu chænh caàn thieát ( Δl , t, h, …) ñeå ñoàng hoà chaïy ñuùng trôû laïi ta duøng caân baèng: Tsau ñieàu chænh = Tchaïy ñuùng Thay caùc coâng thöùc vaät lyù, lieân quan vaø coâng thöùc gaàn ñuùng ruùt goïn ñeå tìm ñöôïc bieán lieân quan. F. Con laéc truøng phuøng: Khi l1 ≠ l2 thì T1 ≠ T2 Giaû söû l1 < l2 neân T1 < T2 con laéc coù chu kyø T1 seõ chaïy nhanh hôn con laéc kia. Goïi Δt laø thôøi gian giöõa hai laàn truøng phuøng lieân tieáp (caû 2 cuøng qua vò trí caân baèng theo cuøng 1 chieàu khi xuaát phaùt töø vò trí caân baèng theo cuøng 1 chieàu). Ta coù con laéc thöù 2 thöïc hieän n dao ñoäng thì con laéc thöù 1 thöïc hieän (n + 1) dao ñoäng Δt = nT2 = (n + 1) T1 * Coù T1 vaø T2 tìm n vaø suy ra Δt * Cho Δt coù T1 hoaëc T2 tìm n vaø tính ñöôïc chu kyø con laéc kia Ruùt goïn veà daïng:

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM Caâu 1: Moät con laéc ñôn coù ñoä daøi l. Trong khoaûng thôøi gian Δt noù thöïc hieän 6 dao ñoäng. Neáu giaûm bôùt ñoä daøi cuûa noù 16cm
36

thì cuõng trong khoaûng thôøi gian nhö tröôùc, noù thöïc hieän ñöôïc 10 dao ñoäng. Laáy g = 10 m/s2. Ñoä daøi vaø taàn soá ban ñaàu laø: A. 1m vaø 1Hz B. 0,25 m vaø 1 Hz C. 1 m vaø 0,5 Hz D. 0,25 m vaø 0,5 Hz Caâu 2: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoøa coù quó ñaïo daøi 16 cm. Trong 1 chu kyø, khoaûng thôøi gian noù coù li ñoä thoûa -8cm ≤ s 4 ≤ +4cm laø (s). Laáy g = 10 m/s2. Chieàu daøi daây treo con 3 laéc laø: A. 1 m B. 2 m C. 4 m D. 6 m Caâu 3: Xeùt con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l, gia toác troïng tröôøng taïi nôi dao ñoäng laø g. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai: A. Chu kyø phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø vò trí cuûa hai thaønh phoá trong moät quoác gia B. Chu kyø phuï thuoäc vaøo l vaø g neân con laéc ñôn ñöôïc goïi laø 1 dao ñoäng töï do C. Giaû söû tröôøng hôïp lyù töôûng, nhieät ñoä thaønh phoá Hoà Chí Minh baèng nhieät ñoä thaønh phoá Ñaø laït. Con laéc ñôn taïi Ñaø laït chaïy chaäm hôn con laéc gioáng heät vôùi noù taïi TP. Hoà Chí Minh D. Giaû söû gia toác troïng tröôøng thay ñoåi khoâng ñaùng keå theo ñoä cao, taïi cuøng 1 thôøi ñieåm, con laéc ñôn taïi Ñaø laït coù chu kyø baèng con laéc gioáng heät noù taïi TP Hoà Chí Minh Caâu 4: Taïi cuøng moät vò trí ñòa lyù, neáu chieàu daøi con laéc ñôn taêng leân 2 laàn thì chu kyø dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa noù A. Taêng 2 laàn B. Giaûm 2 laàn
MÔN VẬT LÝ - 37

C. Taêng 2 laàn D. Giaûm 2 laàn Caâu 5: Hai con laéc ñôn coù cuøng chieàu daøi, hai vaät naëng coù cuøng theå tích, moät vaät baèng saét vaø moät vaät baèng nhoâm. Keùo hai con laéc ra khoûi vò trí caân baèng moät goùc nhoû vaø thaû. Khi dao ñoäng: A. Chu kyø hai con laéc dao ñoäng nhö nhau B. Con laéc baèng saét dao ñoäng chaäm hôn so vôùi con laéc baèng nhoâm C. Con laéc baèng saét dao ñoäng nhanh hôn so vôùi con laéc baèng nhoâm D. Chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc baèng nhoâm nhoû hôn chu kyø dao ñoäng con laéc baèng saét Caâu 6: Hai con laéc loø xo coù cuøng ñoä cöùng K vaø cuøng khoái löôïng m. Moät con laéc dao ñoäng treân maët ñaát vaø moät con laéc dao ñoäng treân nuùi ôû ñoä cao h thì: A. Chu kyø hai con laéc dao ñoäng nhö nhau B. Chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc treân maët ñaát nhoû hôn chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc treân nuùi C. Chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc treân maët ñaát lôùn hôn chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc treân nuùi D. Dao ñoäng cuûa con laéc treân maët ñaát nhanh hôn dao ñoäng cuûa con laéc treân nuùi. Caâu 7: Moät con laéc ñoàng hoà chaïy ñuùng treân maët ñaát khi ñöa leân ñoä cao h so vôùi maët ñaát (nhieät ñoä treân cao khoâng ñoåi) thì con laéc ñoàng hoà seõ: A. Chaïy nhanh hôn B. Chaïy chaäm hôn C. Vaãn chaïy ñuùng D. Chu kyø con laéc khoâng thay ñoåi

38

Caâu 8: Moät con laéc loø xo treo trong moät thang maùy ñang ñöùng yeân thì chu kyø laø T. Khi thang ñi leân chaäm daàn ñeàu thì chu kyø T’ coù giaù trò: A. T’ = T B. T’ < T g C. T’ > T D. T’ = T g′ Caâu 9: Moät con laéc ñôn treo trong thang maùy ñöùng yeân thì coù chu kyø dao ñoäng laø T vaø bieân ñoä goùc α 0 . Khi thang ñi xuoáng chaäm daàn ñeàu thì chu kyø dao ñoäng T’ vaø treân ñoù goùc β0 seõ coù giaù trò: A. T’ > T ; β0 < α 0 C. T’ < T ; β0 > α 0 B. T’ > T ; β0 > α 0 D. T’ < T ; β0 < α 0

Caâu 10: Moät con laéc loø xo coù ñoä cöùng K, vaät naëng coù khoái löôïng m1 vaø moät con laéc ñôn coù chieàu daøi l, khoái löôïng vaät naëng m2 = m1. Caû hai con laéc treo vaøo trong moät xe ñang chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu veà phía tröôùc thì goùc leäch α cuûa con laéc loø xo vaø goùc leäch β cuûa con laéc ñôn so vôùi phöông thaúng ñöùng coù moái lieân heä: B. α = β A. α > β C. α < β D. β = α g g′

Caâu 11: Moät con laéc ñoàng hoà chaïy ñuùng trong chaân khoâng khi ñöa con laéc ra ngoaøi khoâng khí thì con laéc ñoàng hoà seõ : A. Chaïy chaäm B. Vaãn chaïy ñuùng C. Chaïy nhanh D. Chu kyø con laéc khoâng ñoåi Caâu 12: Moät con laéc ñôn coù chieàu daøi l, vaät naëng khoái löôïng m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø dao ñoäng T. Khi tích ñieän
MÔN VẬT LÝ - 39

cho vaät ñieän tích q > 0 vaø ñaët con laéc vaøo trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù phöông thaúng ñöùng chieàu höôùng xuoáng döôùi thì chu kyø dao ñoäng T’ cuûa con laéc coù giaù trò: A. T’ = T B. T’ < T g′ C. T’ > T D. T’ = T g Caâu 13: Moät con laéc ñôn coù chieàu daøi l, vaät naëng khoái löôïng m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø dao ñoäng T. Khi tích ñieän cho vaät ñieän tích q < 0 vaø ñaët con laéc vaøo trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù phöông thaúng ñöùng chieàu höôùng xuoáng döôùi thì chu kyø dao ñoäng T’ cuûa con laéc laø: A. T’ = T B. T’ < T g′ C. T’ > T D. T’ = T g Caâu 14: Moät con laéc ñoàng hoà chaïy ñuùng vôùi chu kyø 2s ôû 250C. Daây treo con laéc coù heä soá nôû daøi λ =2.10-5 (ñoä)-1. ÔÛ nhieät ñoä 100C moãi ngaøy ñoàng hoà: A. Chaïy nhanh 13s B. Chaïy chaäm 13s C. Chaïy nhanh 10s D. Chaïy chaäm 10s Caâu 15: Moät con laéc ñoàng hoà chaïy ñuùng ôû nhieät ñoä 250C vaø treân maët bieån. Daây treo con laéc coù heä soá nôû daøi λ =2.10-5 (ñoä)-1. Ñöa ñoàng hoà leân cao 0,5km noù vaãn chaïy ñuùng. Baùn kính traùi ñaát R = 6400km. Nhieät ñoä treân cao laø: A. 12,20C B. 19,20C C. 17,20C D. 21,20C Caâu 16: Moät con laéc ñôn chu kyø 1,5s khi dao ñoäng taïi nôi treân traùi ñaát coù gia toác troïng tröôøng g. Bieát raèng gia toác troïng

40

tröôøng cuûa maët traêng nhoû hôn gia toác troïng tröôøng cuûa traùi ñaát 5,9 laàn. Chu kyø con laéc khi ñöa noù leân maët traêng laø: A. 0,62s B. 3,64s C. 0,25s D. 8,85s Caâu 17: Taïi moät nôi ngang baèng vôùi möïc nöôùc bieån, ôû nhieät ñoä 100C moät con laéc chaïy nhanh 6,48s moãi ngaøy ñeâm. Heä soá nôû daøi daây treo laø λ =2.10-5 K-1. Nhieät ñoä caàn thieát ñeå noù chaïy ñuùng laø: A. 7,50C B. 150C C. 120C D. 17,50C Caâu 18: Ñoàng hoà quaû laéc chaïy ñuùng ôû thaønh phoá A coù gia toác gA = 9,787 m/s2. Daây treo coù heä soá nôû daøi λ =2.10-5 (ñoä)-1. Nhieät ñoä thaønh phoá B thaáp hôn thaønh phoá A 100C. Khi mang ñoàng hoà töø A vaøo B moãi ngaøy ñoàng hoà nhanh hôn 34,5s. Gia toác troïng tröôøng gB ôû thaønh phoá B laø: A. 10m/s2 B. 11,2m/s2 C. 8,4m/s2 D. 9,793m/s2 Caâu 19: Xeùt moät dao ñoäng taét daàn; khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai: A. Dao ñoäng taét daàn laø dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn theo thôøi gian do taùc duïng cuûa löïc caûn moâi tröôøng B. Neáu löïc caûn moâi tröôøng nhoû thì con laéc dao ñoäng khaù laâu roài môùi döøng laïi C. Bieân ñoä dao ñoäng taét daàn giaûm lieân tuïc theo caáp soá nhaân luøi voâ haïn vôùi coâng boäi nhoû hôn 1 D. Neáu löïc caûn moâi tröôøng lôùn thì con laéc döøng laïi raát nhanh, coù theå chæ qua vò trí caân baèng moät laàn hoaëc chöa qua vò trí caân baèng laàn naøo thì ñaõ döøng laïi.

MÔN VẬT LÝ - 41

Caâu 20: Xeùt 1 dao ñoäng cöôõng böùc, khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Ñeå cho moät dao ñoäng khoâng taét daàn thì caàn taùc duïng vaøo noù moät ngoaïi löïc khoâng ñoåi lieân tuïc B. Dao ñoäng cöôõng böùc coù taàn soá baèng vôùi taàn soá cuûa ngoaïi löïc, bieân ñoä phuï thuoäc vaøo moái lieân heä giöõa taàn soá cuûa ngoaïi löïc vaø taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa heä. C. Sau moät thôøi gian thì dao ñoäng taét daàn maát ñi vaø con laéc dao ñoäng vôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc D. Trong thôøi gian ñaàu dao ñoäng cuûa con laéc laø moät dao ñoäng phöùt taïp ñoù laø söï toång hôïp cuûa dao ñoäng taét daàn vaø dao ñoäng cöôõng böùc Caâu 21: Ñoái vôùi hieän töôïng coäng höôûng cô hoïc, khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Hieän töôïng coäng höôûng laø hieän töôïng bieân ñoä cuûa dao ñoäng cöôõng böùc ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc baèng taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa heä B. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc caøng lôùn khi ma saùt caøng nhoû C. Hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra khi ngoaïi löïc cöôõng böùc lôùn hôn haún löïc ma saùt D. Hieän töôïng coäng höôûng coù theå coù lôïi trong ñôøi soáng vaø trong kyõ thuaät . Caâu 22: Moät con laéc ñôn bieân ñoä goùc α 0 nhoû, taàn soá goùc ω , chieàu daøi daây treo laø l dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g. Vaän toác v khi qua vò trí caân baèng laø: B. v = 2gl(1 − cos α 0 ) A. v = ωlα 0 (rad) C. v = α 0 g.l
42

D. A, B, C ñeàu ñuùng

Caâu 23: Chu kyø dao ñoäng ñieàu hoøa con laéc ñôn khoâng phuï thuoäc vaøo: A. Vó ñoä ñòa lyù B. Nhieät ñoä moâi tröôøng C. Khoái löôïng quaû caàu D. Ñoä cao so vôùi maët ñaát Caâu 24: Xeùt con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l, dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g vôùi bieân ñoä s0. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø sai A. Quó ñaïo laø 1 cung troøn xem nhö 1 ñoaïn thaúng daøi 2s0 B. Löïc phuïc hoài laø hôïp cuûa troïng löïc vôùi löïc caêng daây C. Löïc phuïc hoài phuï thuoäc vaøo li ñoä quaû caàu 1 D. Naêng löôïng dao ñoäng laø Ks0 2 vôùi K = m ω2 2 Caâu 25: Moät con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l, khoái löôïng quaû caàu m, bieân ñoä goùc α 0 dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g, taàn soá goùc ω . Coâng thöùc tính naêng löôïng E naøo döôùi ñaây laø sai α A. E = mgl(1 - cos α 0 ) B. E = 2mglsin2 0 2 1 1 D. E = mglα 0 2 C. E = mω2 .α 0 2 2 2 Caâu 26: Xeùt con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l, khoái löôïng quaû caàu m, bieân ñoä goùc α 0 dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g. Taïi vò trí daây nghieâng 1 goùc α , vaät coù vaän toác v. Coâng thöùc lieân quan ñeán löïc caêng daây treo naøo döôùi ñaây laø sai A. T = mg(3cos α - 2cos α 0 )
⎛ v2 ⎞ B. T = m ⎜ + g cos α 0 ⎟ ⎝ l ⎠
MÔN VẬT LÝ - 43

C. Tmax = mg(3 – 2cos α 0 ) T 3 D. max = −2 Tmin cos α 0 Caâu 27: Taïi cuøng moät vò trí ñòa lyù, hai con laéc ñôn coù chu kyø dao ñoäng ñoäng rieâng laàn löôït laø: T1 = 2s vaø T2 = 3s. Chu kyø dao ñoäng rieâng cuûa con laéc thöù ba coù chieàu daøi baèng toång chieàu daøi hai con laéc noùi treân laø: A. 1s B. 2,5 s C. 5 s D. 4 s Caâu 28: Moät con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l, vaät naëng khoái löôïng m. Keùo con laéc khoûi vò trí caân baèng 1 goùc α 0 - 600 roài buoâng nheï. Boû qua ma saùt. Tæ soá cuûa löïc nhoû nhaát vaø lôùn nhaát taùc duïng vaøo ñieåm treo trong quaù trình dao ñoäng laø: 1 A. 4 B. 4 3 D. (3 − 3) C. 2( 3 - 1) 2 Caâu 29: Moät con laéc ñôn ñoä daøi l. Trong khoaûng thôøi gian Δt noù thöïc hieän 6 dao ñoäng. Ngöôøi ta giaûm bôùt ñoä daøi cuûa noù 16cm thì cuõng trong thôøi gian nhö tröôùc, noù thöïc hieän 10 dao ñoäng. Laáy g = 9,8 m/s2. Ñoä daøi ban ñaàu vaø taàn soá ban ñaàu cuûa noù laø: A. 0,25 m ; 1Hz B. 0,25 m ; 2 Hz C. 1m ; 1 Hz D. 1m ; 2Hz Caâu 30: Con laéc ñôn chieàu daøi daây treo l = 1m dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g = 9,8m/s2. Khi dao ñoäng

44

noù vaïch neân 1 cung troøn xem nhö 1 ñoaïn thaúng daøi 12cm. Vaän toác cuûa noù taïi vò trí coù li ñoä 4cm vaø coù ñoä lôùn: A. 4π 5 cm/s B. 2π 5 cm/s D. 3π cm/s C. 6π cm/s Caâu 31: Quaû caàu cuûa 1 con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoøa coù khoái löôïng 50g. Chieàu daøi daây treo 1m, khi dao ñoäng vaät veõ 1 cung troøn xem nhö ñoaïn thaúng daøi 12cm. Laáy g = π2 = 10m/s2 Naêng löôïng con laéc laø: A. 3.10-2 J B. 9.10-4 J C. 18.10-4 J D. 3.10-4 J Caâu 32: Moät con laéc ñôn daøi l = 20cm treo taïi 1 ñieåm coá ñònh. Keùo con laéc khoûi phöông thaúng ñöùng 1 goùc baèng 0,1rad veà beân phaûi roài truyeàn vaän toác 14cm/s theo phöông vuoâng goùc vôùi daây veà vò trí caân baèng. Choïn goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng, chieàu döông sang phaûi, t = 0 luùc vaät qua vò trí caân baèng laàn thöù hai. Phöông trình dao ñoäng cuûa noù laø A. s = 2 2 sin(7t + π) cm B. s = 2 2 sin 7πt cm D. s = 2sin(7πt + π) cm C. s = 2sin 7πt cm Caâu 33: Moät con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø 2π (s). Choïn goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng, luùc t0 = 0 goùc T= 5 leäch con laéc so vôùi phöông thaúng ñöùng coù giaù trò cöïc ñaïi laø α 0 ,
vôùi cos α 0 = 0,98. Phöông trình dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa con laéc coù daïng : π A. α = 0,02sin(5t + ) rad 2 π C. α = 0,2sin(5t + ) rad 2 B. α = 0,2sin 5πt rad D. α = 0,2sin 5t rad

MÔN VẬT LÝ - 45

Caâu 34: Moät con laéc ñôn ñang dao ñoäng ñieàu hoøa, quaû caàu khoái löôïng 100g taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g = 10m/s2. Goùc leäch con laéc so vôùi phöông thaúng ñöùng coù giaù trò cöïc ñaïi baèng 0,2 rad. Löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo khi quaû caàu qua vò trí caân baèng coù ñoä lôùn: A. 1N B. 0,98 N C. 1,04 N D. 0,04 N Caâu 35: Moät con laéc ñôn, chieàu daøi daây treo l = 0,4m, khoái löôïng vaät naëng m = 200g. Boû quaû ma saùt, laáy g = 10m/s2. Keùo leäch con laéc 1 goùc 600 so vôùi vò trí caân baèng roài buoâng nheï. Ñoä lôùn vaän toác cuûa vaät luùc löïc caêng daây baèng 4N laø: A. 2 m/s B. 1 m/s C. 0,5 m/s D. 4 m/s Caâu 36: Moät con laéc ñôn chieàu daøi l = 1m, vaät khoái löôïng m = 100g. Luùc t0 = 0, naâng con laéc ñeán goùc leäch α 0 = 10-2 rad roài thaû nheï. Boû qua ma saùt , laáy g = 10 m/s2 Khi vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng toång coäng baèng 1,5 laàn bieân ñoä thì ñoäng naêng coù ñoä lôùn 1 3 B. .10-4 (J) A. .10-4 (J) 8 8 1 1 C. .10-4 (J) D. .10-4 (J) 4 2 Caâu 37: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông vuoâng goùc vôùi daây treo vôùi chieàu daøi quó ñaïo laø Δs . Li ñoä cuûa vaät khi ñoäng naêng baèng theá naêng laø: Δs 2 B. ±Δs 2 A. ± 2 Δs 2 Δs D. ± C. ± 4 2
46

SOÙNG CÔ HOÏC Caâu 1: Moät daây AB coù ñaàu B coá ñònh, ñaàu A rung vôùi taàn soá 100Hz. Treân daây coù soùng döøng maø 5 nuùt lieân tieáp caùch nhau 1 (m). Vaän toác truyeàn soùng laø: A. 40 cm/s B. 50 m/s C. 60 cm/s D. 70 m/s Caâu 2: Daây AB chieàu daøi 120 cm, ñaàu A noái vôùi aâm thoa coù taàn soá f = 50 Hz, ñaàu B coá ñònh. Treân daây coù soùng döøng vôùi 4 boù soùng. Bieân ñoä dao ñoäng taïi nguoàn laø 0,5 cm Vaän toác truyeàn soùng vaø vaän toác dao ñoäng cöïc ñaïi ôû ñieåm buïng laø: B. 30 m/s vaø 2 π m/s A. 30 m/s vaø π m/s D. Taát caû ñeàu sai C. 30 m/s vaø 3 π m/s Caâu 3: Daây AB maûnh chieàu daøi 120 cm ñaàu B coá ñònh, ñaàu A rung vôùi taàn soá 50 Hz. Treân daây coù soùng döøng vôùi 4 buïng. Bieân ñoä soùng taïi A laø U0. Ñieåm M caùch A 90cm A. Laø ñieåm buïng B. Laø ñieåm nuùt C. Coù bieân ñoä nhö ñieåm A D. Coù bieân ñoä laø U0 2 Caâu 4: Moät daây AB daøi 1,2 m ñaàu A rung vôùi taàn soá 100Hz. Ñaàu B coá ñònh, vaän toác truyeàn soùng laø 40 m/s. Treân daây: A. Coù soùng döøng vôùi 6 buïng B. Khoâng coù soùng döøng C. Coù soùng döøng vôùi 7 nuùt D. A vaø C ñeàu ñuùng Caâu 5: Moät daây AB daøi 1,2 m ñaàu A coá ñònh, ñaàu B rung vôùi taàn soá f. Vaän toác truyeàn soùng laø 40 m/s. Treân daây coù soùng döøng vôùi 12 buïng, bieân ñoä soùng taïi nguoàn B laø: U0 = 1,5 cm Taàn soá soùng vaø beà roäng 1 buïng laø:
MÔN VẬT LÝ - 47

A. 200 Hz vaø 6 cm B. 200 Hz vaø 3 cm C. 100 Hz vaø 6 cm D. 50 Hz vaø 3 cm Caâu 6: Moät daây AB daøi 21 cm coù ñaàu B töï do. Ñaàu A rung vôùi taàn soá 100Hz, vaän toác truyeàn soùng laø 4 m/p. Choïn caâu traû lôøi ñuùng: A. Treân daây coù soùng döøng vôùi 10 buïng vaø 11 nuùt B. Treân daây khoâng coù soùng döøng C. Treân daây coù soùng döøng vôùi 11 nuùt vaø 10 buïng D. Coù soùng döøng vôùi 11 buïng vaø 11 nuùt Caâu 7: Moät daây AB coù ñaàu B töï do. Ñaàu A rung vôùi taàn soá f, vaän toác truyeàn soùng laø v=4 m/s. Vôùi chieàu daøi daây laø 21 cm ta thaáy coù soùng döøng maø 1 ñaàu laø nuùt vaø ñaàu kia laø buïng. Taàn soá f coù giaù trò A. 50 Hz B. 71,4 Hz C. 61,4 Hz D. 60 Hz GIAO THOA VAØ SOÙNG DÖØNG * SOÙNG DÖØNG I. Ñònh nghóa: laø soùng coù vò trí caùc ñieåm buïng vaø nuùt coá ñònh trong khoâng gian - Laáy 1 daây AB chieàu daøi l rung vôùi taàn soá khaùc nhau ñeán luùc naøo ñoù ta thaáy daây rung coù hình aûnh coá ñònh nhöõng choã rung vôùi bieân ñoä cöïc ñaïi goïi laø ñieåm buïng, nhöõng choã coá ñònh laø nuùt - Soùng döøng laø tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa giao thoa II. Ñieàu kieän: 1. Ñeå coù soùng döøng maø 2 ñaàu laø hai nuùt thì chieàu daøi l phaûi thoûa ñieàu kieän

48

l=K

λ 2

K: soá nguyeân laø soá buïng, soá nuùt K + 1

2. Ngöôïc laïi: - Khi ñaàu B laø vaät caûn töï do thì soùng phaûn xaï khoâng ñoåi chieàu so vôùi soùng tôùi - Ta coù soùng döøng maø 1 ñaàu laø nuùt vaø ñaàu kia laø buïng λ K = 0, 1, 2, 3…. l = (2K + 1) 4 Soá buïng = soá nuùt = K + 1 3. Tính chaát : - Choïn truïc Ox naèm ngang goác O laø ñaàu rung A thì a) Caùc ñieåm nuùt N coù: λ + Toïa ñoä laø XN = K 2 + Bieân ñoä AN = 0 b) Caùc ñieåm buïng B: λ + Coù toaï ñoä laø XB = (2K + 1) 4 + Bieân ñoä AB = 2U0 (U0 bieân ñoä soùng taïi nguoàn). Beà roäng laø 4U0 Vaän toác dao ñoäng cöïc ñaïi laø Vmax = ω AB. Vôùi ω = 2 π f III. ÖÙng duïng: Ñeå ño vaän toác truyeàn soùng v v Ta coù: λ = ⇒ v = λf f 2l Khi coù soùng döøng maø 2 ñaàu laø nuùt thì λ = K

MÔN VẬT LÝ - 49

Vaäy: v =

2l .f K CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM

Caâu 8: Moät daây AB chieàu daøi l, ñaàu B coá ñònh, ñaàu A dao ñoäng vôùi phöông trình: u = U0sin ω t. Bieát l = 1,2m ; f = 100Hz ; v = 40m/s ; U0 = 1,5cm soá ñieåm buïng vaø beà roäng moät buïng laø: A. 6 vaø 6mm B. 7 vaø 6 cm C. 7 vaø 3cm D. 6 vaø 6cm Caâu 9: Moät sôïi daây AB chieàu daøi l, ñaàu B coá ñònh, ñaàu A dao ñoäng vôùi phöông trình u = U0 sin ω t. Bieát l = 1,2m ; v = 40m/s. Luùc ñaàu taàn soá laø f0 = 100t thì treân daây coù soùng döøng. Ñeå treân daây laïi coù soùng döøng vôùi 12 buïng thì taàn soá phaûi taêng theâm : A. 200Hz B. 100Hz C. 50Hz D. 25Hz Caâu 10: Moät aâm thoa dao ñoäng vôùi taàn soá f ñöôïc ñaët treân mieäng 1 oáng AB hình truï coù chieàu daøi l thay ñoåi ñöôïc. Trong oáng coù soùng döøng maø ñaàu A hôû laø 1 buïng, ñaàu B kín laø 1 nuùt. Vaän toác truyeàn aâm laø 340 m/s. Khi chieàu daøi oáng ngaén nhaát lmin = 13 cm thì trong oáng coù soùng döøng. Taàn soá aâm thoa laø: A. 50 Hz B. 60 Hz C. 654 Hz D. 754 Hz

50

Caâu 11: Moät daây AB maûnh, chieàu daøi l coù ñaàu B coá ñònh, ñaàu A dao ñoäng vôùi phöông trình: uA = U0sin ω t. Goïi λ laø böôùc soùng, x laø khoaûng caùch töø 1 ñieåm M ñeán ñaàu B. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa ñieåm M do söï giao thoa cuûa soùng tôùi vaø soùng phaûn xaï laø: 2π(l − x) 2π(l − x) B. 2U0sin A. 2U0cos λ λ π(l − x) π(l − x) D. 2U0sin C. 2U0cos λ 2λ Caâu 12: 1 vaät thöïc hieän ñoàng thôøi 2 dao ñoäng ñieàu hoøa x1 = π⎞ ⎛ 2sin ⎜ 100πt − ⎟ , 3⎠ ⎝ π⎞ ⎛ x2 = cos ⎜ 100πt + ⎟ (cm) 6⎠ ⎝ Phöông trình dao ñoäng toång hôïp coù daïng: π⎞ π⎞ ⎛ ⎛ B. sin ⎜ 100πt − ⎟ A. cos ⎜ 100πt − ⎟ 3⎠ 3⎠ ⎝ ⎝ π⎞ π⎞ ⎛ ⎛ D. 2sin ⎜ 100πt − ⎟ C. 2cos ⎜ 100πt − ⎟ 6⎠ 6⎠ ⎝ ⎝ Caâu 13: Thöïc hieän 2 dao ñoäng ñieàu hoøa cuøng phöông cuøng taàn soá π⎞ 5π ⎞ ⎛ ⎛ x2 = 3sin ⎜ ωt + ⎟ x1 = A1sin ⎜ ωt + ⎟ 6 ⎠ 6⎠ ⎝ ⎝ Cho ω = 20 rad/s , vmax = 140 cm/s Bieân ñoä A1 coù giaù trò: A. 8 cm B. 7 cm C. 6 cm D. 5 cm Caâu 14: coù 3 dao ñoäng ñieàu hoøa sau:
MÔN VẬT LÝ - 51

x1 = 1,5sin100 π t

x2 =

3 π⎞ ⎛ sin ⎜ 100πt + ⎟ 2 2⎠ ⎝

5π ⎞ ⎛ 3 sin ⎜ 100πt + ⎟ 6 ⎠ ⎝ Phöông trình dao ñoäng toång hôïp coù daïng : π⎞ 3 π⎞ 3 ⎛ ⎛ B. sin ⎜ 100πt + ⎟ cos ⎜ 100πt + ⎟ A. 2 2⎠ 2 2⎠ ⎝ ⎝ π⎞ π⎞ ⎛ ⎛ D. 3 cos ⎜ 100πt + ⎟ C. 3 sin ⎜ 100πt + ⎟ 2⎠ 6⎠ ⎝ ⎝ x3 = DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU 1. Ñònh nghóa: Doøng ñieän xoay chieàu laø doøng ñieän coù cöôøng ñoä vaø chieàu thay ñoåi theo qui luaät hình sin ñoái vôùi thôøi gian. vôùi i laø cöôøng ñoä töùc thôøi i = I0sin( ωt + ϕ ) I0 laø cöôøng ñoä cöïc ñaïi ϕ laø pha ban ñaàu cuûa i ( ωt + ϕ ) : laø pha cuûa i ; Ñoái vôùi ñoaïn maïch RLC noái tieáp, hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch coù daïng: Vôùi uAB laø hieäu uAB = U0sin( ωt + ϕ + ϕAB ) ñieän theá töùc thôøi U0 laø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ϕAB = ϕu / i = pha uAB − pha i

laø

ñoä leäch pha cuûa uAB vaø i phuï thuoäc vaøo tính chaát maïch ñieän
52

Ta coù theå aùp duïng caùc coâng thöùc cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi cho caùc giaù trò töùc thôøi cuûa ñieän xoay chieàu: uAB = uR + uL + uC nhöng UAB ≠ UR + UL + UC nhöng PAB = UAB . I. cos ϕAB pAB = uAB . i dq dφ i= ; e=− dt dt 2. Caùch taïo ra doøng ñieän xoay chieàu: - Nguyeân taéc: döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø - Caáu taïo: quay ñeàu khung daây dieän tích S trong töø u r tröôøng khoâng ñoåi B vôùi vaän toác goùc ω Töø thoâng qua 1 voøng daây laø: φ1 voøng = BS.cos ωt = φ0 cos ωt Neáu khung coù N voøng daây thì töø thoâng qua khung laø: φkhung = Nφ0 cos ωt Söùc ñieän ñoäng caûm öùng sinh dφ e = − = Nφ0 ω sin ωt dt e = E 0 sin(ωt + ϕe ) Vôùi E 0 = Nφ0 ω ϕe laø pha ban ñaàu Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi laø: uAB = et (R’ + r).i . Do R’ vaø r laø ñieän trôû khung daây vaø daây noái xem nhö khoâng ñaùng keå neân: uAB = e vôùi ϕu laø pha ban Ta vieát: uAB = U0sin( ωt + ϕu ) ñaàu cuûa uAB. Khi maïch ngoaøi goàm R, L, C kín thì doøng ñieän maïch ngoaøi laø:
MÔN VẬT LÝ - 53

ra

laø:

i = I0sin( ωt + ϕu − ϕAB )

vôùi ϕAB = ϕu / i

3. Maïch ñieän khoâng phaân nhaùnh: + Maïch chæ coù ñieän trôû thuaàn: ϕR = (uR,i) = 600 i = I0sin( ωt + ϕi ) U I0 = 0 R + Maïch chæ coù tuï C: i = I0sin( ωt + ϕi ) I0 = U0 1 ; ZC = Cω ZC thì uR = U0sin( ωt + ϕi ) vôùi

ϕC = (uC ,i) = −

π thì uC = U0Csin( ωt + ϕi − ) vôùi 2

π 2

+ Maïch chæ coù cuoän thuaàn caûm L: i = I0sin( ωt + ϕi ) I0 = U0 ; ZL = Lω ZL

ϕL = (uL ,i) = +

thì uL = U0Lsin( ωt + ϕi +

π ) vôùi 2

π 2

+ Maïch RLC noái tieáp: thì uAB = uRLC = U0sin( ωt + ϕi + ϕAB ) i = I0sin( ωt + ϕi ) U vôùi I 0 = 0 ; ZAB = R 2 + (ZL − ZC )2 ZAB Z − ZC R tgϕAB = L ; cos ϕAB = ZAB R Qui öôùc veà daàu: ϕAB > 0 Khi zL > ZC: maïch coù tính caûm khaùng, uAB nhanh pha hôn i
54

ϕAB < 0 ϕAB

Khi zC > ZL: maïch coù tính dung khaùng, i nhanh

pha hôn uAB = 0 uAB vaø i ñoàng pha, maïch coäng höôûng: ZL = ZC ; U Imax = AB R Suy ra: uAB ñoàng pha vôùi uR ZABmin = R neân UAB = UR ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA

1. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha: a) Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Ñieän naêng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc bieán thaønh cô naêng nhôø caùc ñoäng cô ñieän xoay chieàu. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha laø loaïi thoâng duïng nhaát hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay: Töø tröôøng quay ñöôïc taïo ra baèng caùch cho doøng ñieän ba pha chaïy vaøo ba nam chaâm ñieän ñaët leäch nhau 1200 treân moät voøng troøn. Caùch boá trí caùc cuoän daây töông töï nhö maùy phaùt ñieän ba pha, nhöng trong ñoäng cô ñieän, ngöôøi ta ñöa doøng ñieän töø ngoaøi vaøo caùc cuoän daây. Goàm hai phaàn chính: Stato vaø roâto - Stato goàm caùc cuoän daây cuûa ba pha ñieän quaán treân caùc loõi saét boá trí treân moät vaønh troøn ñeå taïo ra töø tröôøng quay. - Roâto hình truï coù taùc duïng gioáng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp.
MÔN VẬT LÝ - 55

b) Töø tröôøng quay cuûa doøng ñieän ba pha:

c) Caáu taïo ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha:

2. Maùy bieán theá:

Maùy bieán theá laø thieát bò cho pheùp laøm bieán ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu (khoâng laøm thay ñoåi taàn soá cuûa doøng ñieän). - Nguyeân taéc caáu taïo: goàm hai boä phaän chính: Loõi theùp: laøm töø nhieàu laù theùp moûng (kó thuaät ñieän) hình khung roãng gheùp caùch ñieän vôùi nhau. Hai cuoän daây: laøm baèng ñoàng, ñieän trôû raát nhoû, quaán treân loõi theùp. Soá voøng cuûa hai cuoän daây laø khaùc nhau. Cuoän daây noái vôùi maïng ñieän xoay chieàu goïi laø cuoän sô caáp. Cuoän daây noái vôùi taûi tieâu thuï goïi laø cuoän thöù caáp. - Nguyeân taéc hoaït ñoäng: döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.

a) Nguyeân taéc hoaït ñoäng vaø caáu taïo:

- Xeùt moät maùy bieán theá coù cuoän sô caáp goàm N voøng daây vaø cuoän thöù caáp coù N’ voøng daây. - Khi noái cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá U thì ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp coù moät hieäu ñieän theá xoay chieàu U’. Khi ñoù: U′ N′ = U N Neáu: N’ > N thì U’ > U: maùy taêng theá: N’ < N thì U’ < U: maùy haï theá I U′ Neáu boû qua söï maát maùt naêng löôïng thì: = I′ U 3. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu:
56

b) Söï bieán ñoåi hieäu ñieän theá vaø doøng ñieän qua maùy bieán theá

Ñeå taïo ra doøng ñieän moät chieàu, caùch ñôn giaûn vaø phoå bieán nhaát hieän nay laø chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. Maïch chænh löu thöôøng duøng laø chænh löu nöûa chu kì vaø chænh löu hai nöûa chu kì. MAÙY PHAÙT ÑIEÄN XOAY CHIEÀU MOÄT PHA. DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU BA PHA 1. Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha

Maùy phaùt ñieän xoay chieàu kieåu caûm öùng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Goàm khung daây quay quanh truïc x’x ñaët trong töø tröôøng ñeàu. Hai ñaàu A, B cuûa khung noái vôùi hai vaønh khuyeân ñaët ñoàng truïc vôùi khung daây, tì leân hai vaønh khuyeân laø hai choåi queùt. Khi khung daây quay, hai vaønh khuyeân tröôït treân hai choåi queùt, doøng ñieän truyeàn qua vaønh khuyeân vaø choåi queùt ra maïch ngoaøi. Heä thoáng vaønh khuyeân vaø choåi queùt goïi laø boä goùp. - Phaàn taïo ra töø tröôøng goïi laø phaàn caûm. - Phaàn taïo ra doøng ñieän goïi laø phaàn öùng. Phaàn caûm cuõng nhö phaàn öùng coù theå laø boä phaän ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng. Boä phaän ñöùng yeân goïi laø Stato coøn boä phaän chuyeån ñoäng goïi laø roâto. Taàn soá cuûa doøng ñieän do maùy phaùt ñieän xoay chieàu phaùt ra ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

a. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu: b. Caáu taïo cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu

MÔN VẬT LÝ - 57

pn Hz 60 Trong ñoù: p laø soá caëp cöïc, n laø toác ñoä quay cuûa roâto. Maùy phaùt ñieän moät pha coøn goïi laø maùy dao ñieän moät pha. 2. Doøng ñieän xoay chieàu ba pha: Nguyeân taéc cuûa maùy phaùt ba pha cuõng gioáng nhö cuûa maùy phaùt moät pha. Choã khaùc nhau chæ laø caùch boá trí cuoän daây phaàn öùng. 1 voøng troøn Ba cuoän daây phaàn öùng ñöôïc boá trí leäch nhau 3 treân stato. Phöông trình ba doøng ñieän ñoù nhö sau: i1 = I0sin ω t 2π ⎞ ⎛ i2 = I0sin ⎜ ωt − ⎟ 3 ⎠ ⎝ 2π ⎞ ⎛ i3 = I0sin ⎜ ωt + ⎟ 3 ⎠ ⎝ Ñeå söû duïng coù hieäu quaû doøng ñieän xoay chieàu ba pha, ngöôøi ta coù theå duøng caùch maéc hình tam giaùc hay hình sao. f= DAO ÑOÄNG ÑIEÄN TÖØ – SOÙNG ÑIEÄN TÖØ 1. Söï bieán thieân ñieän tích trong maïch dao ñoäng: - Xeùt maïch dao ñoäng goàm tuï ñieän vaø cuoän caûm nhö hình veõ : - Nhöõng phaân tích lí thuyeát cho keát quaû: phöông trình bieåu dieãn söï bieán thieân C

+

L

58

cuûa ñieän tích theo thôøi gian 1 q = 0 (1) coù daïng: q′′ + LC Nghieäm cuûa phöông trình coù daïng: q = Q0sin( ωt + ϕ ) Ñieàu ñoù chöùng toû ñieän tích cuûa tuï ñieän trong maïch dao 1 ñoäng bieán thieân ñieàu hoøa vôùi taàn soá goùc ω= LC 2. Dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng Choïn ñieàu kieän ban ñaàu thích hôïp ñeå nghieäm phöông trình (1) coù daïng: q = Q0sin ω t. - Naêng löôïng töùc thôøi cuûa tuï ñieän: Q2 1 vôùi Wñ = qu = 0 sin 2 ωt = W0ñ sin 2 ωt , 2C 2 Q2 W0ñ = 0 2C - Naêng löôïng töùc thôøi trong cuoän caûm: Q2 1 1 2 2 2 2 Wt = LI0 = Lω Q 0 cos ωt = 0 cos2 ωt = W0t cos2 ωt , vôùi 2 2C 2 2 Q 1 W0t = = 0 2 2LI 0 2C Naêng löôïng toång hôïp trong maïch dao ñoäng: Q2 W = Wñ + Wr = W0 = 0 = const. 2C - Naêng löôïng trong maïch dao ñoäng goàm naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm.

MÔN VẬT LÝ - 59

- Naêng löôïng töø tröôøng vaø naêng löôïng ñieän tröôøng ñeàu bieán thieân tuaàn hoaøn theo cuøng moät taàn soá. Taïi moïi thôøi ñieåm, toång naêng löôïng töø tröôøng vaø naêng löôïng ñieän tröôøng laø khoâng ñoåi. Noùi caùch khaùc, naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc baûo toaøn. - Dao ñoäng cuûa maïch dao ñoäng coù nhöõng tính chaát nhö treân goïi laø dao ñoäng ñieän töø. 1 chæ phuï thuoäc vaøo nhöõng ñaëc Taàn soá dao ñoäng ω= LC tính cuûa maïch, vì vaäy dao ñoäng ñieän töø cuûa maïch dao ñoäng laø 1 laø taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa moät dao ñoäng töï do, ω= LC maïch. 3. Ñieän tröôøng bieán thieân vaø töø tröôøng bieán thieân: Baèng phöông phaùp toaùn hoïc, Maécxoen ñaõ tìm ra: Khi moät töø tröôøng bieán thieân theo thôøi gian, noù sinh ra moät ñieän tröôøng xoaùy, laø ñieän tröôøng maø ñöôøng söùc bao quanh caùc ñöôøng caûm öùng töø. Ngöôïc laïi, khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian, noù sinh ra moät töø tröôøng xoaùy, laø töø tröôøng maø ñöôøng caûm öùng töø bao quanh caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng. 4. Ñieän töø tröôøng: Phaùt minh cuûa Maécxoen daãn ñeán keát luaän laø khoâng theå coù ñieän tröôøng hoaëc töø tröôøng toàn taïi rieâng bieät, ñoäc laäp vôùi nhau. Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng laø hai maët theå hieän khaùc nhau cuûa moät loaïi tröôøng duy nhaát goïi laø ñieän töø tröôøng. Ñieän töø tröôøng lan truyeàn ñöôïc trong khoâng gian. 5. Soùng ñieän töø Ñieän töø tröôøng do moät ñieän tích ñieåm dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng seõ lan truyeàn trong khoâng gian döôùi daïng
60

soùng. Soùng ñoù ñöôïc goïi laø soùng ñieän töø. Ta noùi ñieän tích dao ñoäng ñaõ böùc xaï ra soùng ñieän töø. Taàn soá soùng ñieän töø baèng taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng vaø vaän toác cuûa noù trong chaân khoâng baèng vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng c, coù giaù trò khoaûng c = 300.000km/s. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi luõy thöøa baäc boán cuûa taàn soá. Soùng ñieän töø coù nhöõng tính chaát gioáng nhö moät soùng cô hoïc thoâng thöôøng. Ngoaøi ra, soùng ñieän töø coøn truyeàn ñöôïc caû trong chaân khoâng. Soùng ñieän töø ñöôïc ñaëc tröng bôûi taàn soá hoaëc böôùc soùng.

MÔN VẬT LÝ - 61

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM CAÂU 1: ñònh nghóa naøo laø ñuùng: A. Moät hieäu ñieän theá u giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân lieân tuïc theo thôøi gian. B. Moät hieäu ñieän theá u giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân theo moät haøm sin cuûa thôøi gian t: uMN = U 0 sin (wt + ϕ) . C. Moät hieäu ñieän theá u, giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân theo moät haøm sin hoaëc cosin cuûa thôøi gian t. D. Taát caû ñeàu sai. CAÂU 2 : ñònh nghóa naøo laø ñuùng: Taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän xoay chieàu hoaøn toaøn gioáng nhö taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi. Vì taùc duïng nhieät khoâng phuï thuoäc chieàu doøng ñieän. A. Phaùt bieåu ñuùng; giaûi thích ñuùng B. Phaùt bieåu ñuùng; giaûi thích sai C. Phaùt bieåu sai; giaûi thích ñuùng D. Phaùt bieåu sai, giaûi thích sai CAÂU 3 : ñònh nghóa naøo laø ñuùng: Cho moät khung daây quay ñeàu quanh moät truïc naèm trong maët phaúng cuûa khung, vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc cuûa moät töø tröôøng ñeàu. Khi ta maéc vaøo hai ñaàu khung daây vaøo moät maïch ngoaøi coù toång trôû Z thì cöôøng ñoä doøng ñieän ôû maïch ngoaøi seõ coù daïng: i = I0 (ωt + ϕ)
62

vôùi ϕ laø hieäu soá pha giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá. A. ϕ phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa maïch ñieän. B. ϕ > 0 thì doøng ñieän nhanh hôn hieäu ñieän theá. C. ϕ < 0 thì doøng ñieän treã pha so vôùi hieäu ñieän theá. D. Caû ba ñeàu ñuùng. CAÂU 4: Cho khung daây kim loaïi dieän tích S quay ñeàu quanh r truïc ñoái xöùng xx' cuûa noù trong moät töø tröôøng ñeàu B coù phöông vuoâng goùc vôùi xx’. Vaän toác goùc khung quay laø ω. r Choïn goác thôøi gian laø luùc maët khung vuoâng goùc vôùi B . Taïi thôøi ñieåm t baát kyø, töø thoâng qua moãi voøng daây laø: A. BS sin ωt (wb) B. BS cos (ωt + C. BS cos ωt. D. BS sin (ωt +

π ) 3

(wb)

CAÂU 5: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu kieåu caûm öùng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø baèng caùch: A. Laøm cho töø tröôøng bieán thieân tuaàn hoaøn. B. Cho khung daây quay ñeàu quanh moät truïc ñoái xöùng trong töø tröôøng khoâng ñoåi vôùi vaän toác ω. C. Thay ñoåi dieän tích khung daây trong töø tröôøng ñeàu coù r caûm öùng töø B. D. A vaø B ñeàu ñuùng. CAÂU 6 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp.
MÔN VẬT LÝ - 63

π ) 3

(wb) (wb)

Khi söû duïng doøng ñieän xoay chieàu, caùi maø ta quan taâm khoâng phaûi laø: . . . cuûa doøng ñieän taïi töøng thôøi ñieåm, maø laø taùc duïng cuûa doøng ñieän trong moät thôøi gian daøi. A. Söï thay ñoåi cöôøng ñoä B. Taùc duïng töùc thôøi C. Söï thay ñoåi chieàu D. A, B, C ñeàu khoâng thích hôïp. CAÂU 7 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu baèng cöôøng ñoä cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi maø neáu chuùng laàn löôït ñi qua moät... trong nhöõng thôøi gian nhö nhau thì chuùng toûa ra nhöõng nhieät löôïng baèng nhau. A. Ñoaïn maïch B. Ñoaïn maïch noái tieáp C. Ñieän trôû D. A, B, C ñeàu khoâng thích hôïp. CAÂU 8: Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp: Maùy phaùt ñieän trong thöïc teá caáu taïo theo nguyeân taéc caûm öùng ñieän töø, phần öùng coù nhieàu voøng daây maéc . . . ñeå taïo ra moät söùc ñieän ñoäng ñuû lôùn. A. Song song B. Noái tieáp D. Hình tam giaùc C. Hoãn hợp CAÂU 9 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp: Cuoän caûm khoâng coù ñieän trôû thuaàn laø moät khaùi nieäm... A. Thöïc teá B. Tröøu töôïng C. Lyù töôûng D. Ñôn giaûn Caâu 10 : Trong maïch ñieän xoay chieàu, goàm R,L,C maéc noái tieáp vôùi cos ϕ =1 khi vaø chæ khi 1 Z = Cω B. =1 A. Lω R
64

C. P = UI D. U ≠ UR CAÂU 11 Trong maïch ñieän xoay chieàu L C (khoâng điện trở thuần) maéc noái tieáp. Goùc leäch pha ϕ giöõa hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch ñieän so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän qua noù laø: A.

D. tg ϕ = ZL - ZC C. A , B đều đúng CAÂU 12 Ñaët hieäu ñieän theá u = U0sin ω t (V) vaøo hai ñaàu tuï ñieän C thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua C laø: U π⎞ ⎛ A. i = I0sin ⎜ ωt − ⎟ (A) vôùi I0 = 0 Cω 2⎠ ⎝ π⎞ ⎛ B. i=I0sin ⎜ ωt + ⎟ (A) vôùi I0 = U0.C ω 2⎠ ⎝ C. i = I0sin ω T (A) vôùi I0 = U0.C ω U π⎞ ⎛ D. i = I0sin ⎜ ωt + ⎟ (A) vôùi I0 = 0 Cω 2⎠ ⎝ CAÂU 13 Trong maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp, goùc leäch pha ϕAB giöõa hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch ñieän laø uAB so vôùi cöôøng ñoä qua noù ñöôïc xaùc ñònh bôûi: Z − ZC Z − Zc B. sin ϕ = L A. tgϕ = L AB AB R Z AB

π 2

B. –

π 2

C. tg ϕ = AB

ZC − ZL R

D. A vaø B ñeàu ñuùng

MÔN VẬT LÝ - 65

CAÂU 14 Ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0sin ω t (V) vaøo hai ñaàu cuoän daây thuaàn caûm L thì cöôøng ñoä doøng ñieän i trong maïch laø: π⎞ ⎛ A. i = U0L ω sin ⎜ ωt + ⎟ (A) 2⎠ ⎝ U B. i = 0 sin ω t (A) Lω U π⎞ ⎛ C. i = 0 sin ⎜ ωt − ⎟ (A) Lω 2⎠ ⎝ U D. i = 0 cos ω t (A) Lω CAÂU 15 Coâng thöùc tg ϕ = AB

L, C noái tieáp duøng ñeå tính tröïc tieáp: A. Goùc leäch pha giöõa uAB vôùi i B. Goùc leäch pha giöõa hai hieäu ñieän theá töùc thôøi bất kỳ treân ñoaïn maïch C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai. CAÂU 16 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Ta coù theå aùp duïng caùc coâng thöùc cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi cho caùc giaù trò … cuûa ñieän xoay chieàu. A. Hieäu duïng B. Cöïc ñaïi C. Töùc thôøi D. Trung bình Caâu 17 Khaúng ñònh naøo laø sai : Hieän töôïng coäng höôûng trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R, L, C maéc noái tieáp xaûy ra khi:
66

ZL − ZC cuûa ñoaïn maïch AB goàm R, R

A. cos ϕ = 1

B. C =

C. UL = -UC ñaït giaù trò cöïc ñaïi Hieäu ñieän theá UAB sinh ra bôûi moät maùy phaùt CAÂU 18: ñieän xoay chieàu coù daïng: uAB=U0cosω t (v) Doøng ñieän maïch ngoaøi coù daïng: i = - I0 sin (ωt - π/6) (A) Goùc leäch pha cuûa doøng ñieän so vôùi hieäu ñieän theá laø: (rad) B. – π/6 (rad) A. + π/6 C. π/3 (rad) D. +

L ω2 D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch

Caâu 19 Khaúng ñònh naøo laø sai : Trong maïch ñieän xoay chieàu, goàm R, L, C maéc noái tieáp. Khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra thì: B. ZL = ZC A. U = UR ur ur D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch C. U L = U C = 0 ñaït giaù trò cöïc ñaïi CAÂU 20 Khaúng ñònh naøo laø sai : A. Tuï ñieän khoâng cho doøng ñieän moät chieàu ñi qua, nhöng cho doøng ñieän xoay chieàu “ñi qua” noù B. Hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï ñieän luoân luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua tuï ñieän goùc π/2. C. Doøng ñieän qua tuï ñieän luoân luoân sôùm pha hôn hieäu ñieän theá 1 goùc π/2. D. Giöõ cho caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, neáu ñieän dung taêng leân 2 laàn thì dung khaùng taêng leân 2 laàn. Caâu 21 Khaúng ñònh naøo laø sai :
MÔN VẬT LÝ - 67

5π 6

(rad)

Coâng suaát tieâu thuï ñieän xoay chieàu, baèng 0 khi: A. Trong maïch chæ coù L vaø C B.Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch baèng 0 π D. R = 0 C. Ñoä leäch pha cuûa u so vôùi i laø ϕ = ± 2 CAÂU 22: Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Phần öùng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha laø phaàn… A. Ñöa ñieän ra maïch ngoaøi B. Taïo ra töø tröôøng C. Taïo ra doøng ñieän D. Goàm 2 vaønh khuyeân vaø 2 choåi queùt CAÂU 23 Ñoái vôùi maïch RL C khoâng phaân nhaùnh AB A. Pha cuûa uL treã hôn pha cuûa i moät goùc π/2 B. Pha cuûa uRL treã hôn pha cuûa i moät goùc O < ϕRL <

D. A vaø B ñeàu ñuùng CAÂU 24 : Maïch RLC noái tieáp, doøng ñieän qua maïch coù daïng: i = Io sin (ωt + ϕ) (A) Ñieän löôïng qua tieát dieän, thaúng cuûa daây daãn trong

Z − ZC tg ϕ = L AB R

C.

Ñoä leäch pha cuûa uR vaø uAB ñöôïc tính baèng

π 2

chu kyø, keå töø luùc doøng ñieän trieät tieâu laø : B. 4Io/ω (C) A. Io/ω (C) D. Io/2ω (C) C. 2Io/ω (C) CAÂU 25: Khi taêng daàn soá goùc töø giaù trò raát nhoû ñi leân, caùc yeáu toá khaùc khoâng thay ñoåi, phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng.
68

1 2

A. Khi LC ω2 = 1 thì toång trôû nhoû nhaát B. U = RI khi ϕ = 0 1 C. UR(max) ⇔ Lω = Cω D. ω taêng daàn thì goùc leäch pha ϕ giöõa u, i cuøng taêng daàn. CAÂU 26 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp: Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha laø moät heä thoáng goàm ba doøng ñieän xoay chieàu coù ….. nhöng leäch pha nhau 1200 töùc veà thôøi gian laø A. Cuøng taàn soá C. Cuøng bieân ñoä gian

1 chu kyø T. 3

2π hay 3

B. Cuøng taàn soá, cuøng bieân ñoä D. Cuøng daïng haøm sin theo thôøi

CAÂU 27 Sô ñoà naøo theå hieän phöông phaùp chænh löu hai nöûa chu kyø A D1 B D1 R D4 D3 D4 D3

D2

D2 R

A

B

MÔN VẬT LÝ - 69

C D1 D2 R D4 D3

D D1 D2 R D4 D3


C


D

A. Sô ñoà A B. Sô ñoà B C. Sô ñoà C D. Sô ñoà D CAÂU 28 : Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Trong kyõ thuaät, ñeå taïo ra doøng ñieän moät chieàu haàu nhö khoâng nhaáp nhaùy, ngöôøi ta cheá taïo maùy phaùt ñieän 1 chieàu coù…, ñaët leäch nhau vaø maéc noái tieáp nhau. A. Hai khung daây B. Ba khung daây C. Boán khung daây D. Raát nhieàu khung daây CAÂU 29: Nhaèm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng ñieän naêng, ngöôøi ta khoâng duøng nhöõng thieát bò söû duïng doøng ñieän xoay chieàu coù cos ϕ A. Nhoû hôn 0,5 B. Nhoû hôn 0,65 C. Nhoû hôn 0,75 D. Nhoû hôn 0,85 CAÂU 30 Maïch RLC noái tieáp coù 2πf LC = 1. Neáu cho R taêng 2 laàn thì heä soá coâng suaát cuûa maïch: A. Taêng 2 laàn B. Giaûm 2 laàn C. Khoâng ñoåi D. Taêng baát kyø
70

CAÂU 31 Trong maùy bieán theá coù hieäu suaát 100%, khi taêng soá voøng daây cuûa cuoän thöù caáp leân 2 laàn thì" A. Hieäu ñieän theá thöù caáp giaûm 2 laàn B. Hieäu ñieän theá thöù caáp taêng 2 laàn C. Cöôøng ñoä thöù caáp taêng 2 laàn D. Caû ba ñeàu sai CAÂU 32 Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy dao ñieän ba pha khaùc vôùi maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha ôû: A. Phaàn caûm B. Boä goùp C. Caùch boá trí caùc cuoän daây cuûa phaàn öùng D. Soá voøng daây cuûa moãi cuoän daây cuûa phaàn öùng CAÂU 33 Doøng ñieän 3 pha coù öu ñieåm lôùn laø: A. Coù theå taïo ra töø tröôøng quay raát maïnh B. Coù theå vaän haønh caùc maùy coâng cuï coù coâng suaát lôùn C. Coù theå vaän haønh caùc duïng cuï trong gia ñình nhö maùy bôm nöôùc, maùy huùt buïi… D. A vaø B ñeàu ñuùng CAÂU 34 Hai cuoän daây cuûa stato cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 1 pha ñaët leäch nhau 0 B. 1200 A. 180 C. 900 D. 600 CAÂU 35 Ñeå khaûo saùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä, ta quay 1 nam chaâm vónh cöõu hình chöõ U vôùi vaän
MÔN VẬT LÝ - 71

toác goùc ω0 khoâng ñoåi. Khung daây ñaët giöõa 2 nhaùnh cuûa nam chaâm seõ quay vôùi vaän toác goùc ω. Ta coù keát quaû: B. ω0 > ω A. ω0 < ω D. ω = 2ω0 C. ω0 = ω CAÂU 36 Maùy bieán theá coù hieäu suaát luoân luoân nhoû hôn 100% vì: A. Maïch töø hôû. B.Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp coù ñieän trôû thuaàn C. Söï toûa nhieät do doøng ñieän Foucault treân loûi D. Caû ba ñeàu ñuùng Caâu 37 : Muoán giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän 100 laàn thì bieán theá ôû traïm phaùt ñieän phaûi coù tỷ soá voøng daây cuoän sô caáp vaø thöù caáp laø: A. 100 1 C. 10 B. 10 1 D. 100

CAÂU 38 Veà hình thöùc, so saùnh naøo laø ñuùng giöõa dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng vaø dao ñoäng cô hoïc cuûa con laéc loø xo A. C töông ñöông vôùi K B. C töông ñöông vôùi K2 C. L töông ñöông vôùi m D. L töông ñöông vôùi m-1 CAÂU 39 Khaúng ñònh naøo laø sai : Soùng daøi vaø cöïc daøi coù böôùc soùng 100 – 1km: A. Soùng trung coù böôùc soùng 1000 – 100 m B. Soùng ngaén coù böôùc soùng 100 – 10m
72

C. Soùng cöïc ngaén coù böôùc soùng 10 – 0,001m CAÂU 40 Khaúng ñònh naøo laø ñuùng: A. Soùng ngaén coù taàn soá nhoû hôn soùng trung B. Soùng trung coù naêng löôïng nhoû hôn soùng ngaén C. Soùng voâ tuyeán coù naêng löôïng maïnh hôn soùng viba D. Soùng trung coù naêng löôïng lôùn hôn soùng cöïc ngaén CAÂU 41 Nhaø baùc hoïc ñaàu tieân phaùt hieän raèng khi töø khoâng qua moät khung daây kheùp kín bieán ñoåi theo thôøi gian thì gaây ra doøng ñieän caûm öùng trong khung laø": A. Herzt (Heùc-xô) B. Faraday C. Maxwell (Maùc-xoen) D. Planck (Plaên) CAÂU 42 : Tính chaát naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà soùng ñieän töø: A. Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng goàm naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm. B. Taïi moïi thôøi ñieåm, toång naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng laø khoâng ñoåi. C. Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán ñoåi tuaàn hoaøn khong theo moät taàn soá chung. D. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi bình phöông ω0. CAÂU 43 : Ñaøi phaùt thanh Bình Döông phaùt soùng 92,5 KHz thuoäc loaïi soùng A. Daøi B. Trung C. Ngaén D. Cöïc ngaén CAÂU 44 Coâng thöùc naøo sai: 1 A. Taàn soá cuûa dao ñoäng ñieän töø töï do laø f = 2π LC
MÔN VẬT LÝ - 73

B. Taàn soá goùc cuûa dao ñoäng ñieän töø töï do laø ω = LC 1 C. Naêng löôïng ñieän tröôøng töùc thôøi: Wñ = Cu2 2 1 2 D. Naêng löôïng töø tröôøng töùc thôøi: Wt = Li 2 CAÂU 45 Naêng löôïng tieâu thuï treân ñoaïn maïch RLC laø naêng löôïng töø nguoàn ñieän ñöa ñeán, vaø lôùn gaáp boäi so vôùi naêng löôïng ñieän töø cuûa bản thaân RLC. Vì vaäy, dao ñoäng trong maïch RLC coù doøng ñieän xoay chieàu thöôøng ñöôïc goïi laø: A. Dao ñoäng ñieän B. Dao ñoäng töø C. Dao ñoäng ñieän töø D. Dao ñoäng ñieän töø cao taàn CAÂU 46 Khaúng ñònh naøo laø sai : A. Ñieän tích dao ñoäng thì böùc xaï soùng ñieän töø B. Soùng ñieän töø laø soùng doïc C. Taàn soá soùng ñieän töø baèng taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng D. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi luõy thöøa 4 cuûa f. CAÂU 47 Taïi moät ñieåm baát kyø treân phöông truyeàn cuûa soùng ñieän töø, neáu cho moät ñinh oác: r r A. Tieán theo chieàu C thì chieàu quay cuûa noù laø töø B ñeán r E r r B. Tieán theo chieàu n thì chieàu quay cuûa noù laø töø E ñeán B r r C. Tieán theo chieàu E thì chieàu quay cuûa noù laø töø C ñeán r B

74

r C CAÂU 48 : heä thöùc ñuùng ñoái vôùi Tranzito laø:

r r D. Tieán theo chieàu B thì chieàu quay cuûa noù laø töø E ñeán

A. IE = IB + IC

B. β =

IB IC

C. IC = IE + IB D. IB = IE + IC CAÂU 49 Phöông phaùp bieán ñieäu ñôn giaûn nhaát laø phöông phaùp bieán ñieäu A. Taàn soá B. Bieân ñoä C. Pha D. Taàn soá vaø pha CAÂU 50 : Sô ñoà naøo theå hieän nguyeân taéc cuûa maùy phaùt voâ tuyeán ñieän A.
Khueách ñaïi aâm taàn

Micr o

Maùy phaùt cao taàn

Bieán ñieäu

Khueách ñaïi cao

AÊng ten

B.
Maùy phaùt cao taàn

Micr o

Khueách ñaïi aâm

Bieán ñieäu

Khueách ñaïi cao

AÊng ten

MÔN VẬT LÝ - 75

C.

Maùy phaùt cao taàn

Micro

Khueách ñaïi aâm taàn

Khueách ñaïi cao taàn

Bieán ñieäu

AÊng ten

D.
Micro Bieán ñieäu Khueách ñaïi aâm taàn Khueách ñaïi cao taàn Maùy phaùt cao taàn AÊng ten

CAÂU 51 Moät maïch dao ñoäng coù ñoä töï caûm L. Khi tuï ñieän coù ñieän dung C1 thì taàn soá rieâng cuûa maïch laø f1= 60KHz, khi ñieän dung laø C2 taàn soá rieâng cuûa maïch laø f2 = 80 KHz. Khi gheùp caùc tuï C1, C2 song song thì taàn soá rieâng cuûa maïch laø A. 100 KHz B. 140 KHz C. 48 MHz D. 48 kHz CAÂU 52 Chöông trình ca nhaïc “Laøn soùng xanh” phaùt thanh treân soùng FM laø: A. Bieán ñieäu bieân ñoä B. Bieán ñieäu pha C. Bieán ñieäu taàn soá D. Bieán ñieäu bieân ñoä vaø pha CAÂU 53 Khueách ñaïi aâm taàn naèm trong A. Maùy thu B. Maùy phaùt C. Maùy thu vaø maùy phaùt D. Caû A,B,C ñeàu sai

76

CAÂU 54 : Trong maùy thu thanh voâ tuyeán ñieän (Radio) neáu kyù hieäu a quaù trình choïn soùng, b laø quaù trình khueách ñaïi vaø c laø quaù trình taùch soùng thì nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa noù theo trình töï naøo sau ñaây laø Ñuùng B. a → b → c → b A. a → b → b → c D. b → a → b → c C. b → a → c → b CAÂU 55 Khaúng ñònh naøo laø sai : A. Soùng ñieän töø coù theå taïo ra soùng döøng B. Soùng ñieän töø khoâng caàn phaûi döïa vaøo söï bieán daïng cuûa moâi tröôøng ñaøn hoài naøo caû C. Bieân ñoä soùng caøng lôùn thì naêng löôïng soùng caøng lôùn D. A vaø C ñeàu sai CAÂU 56 Khaúng ñònh naøo laø sai : A. Ñieän tích ñöùng yeân taïo ra ñieän tröôøng B. Ñieän tích dao ñoäng taïo ra tröôøng ñieän û từ C. Söï bieán thieân cuûa ñieän tröôøng taïo ra doøng ñieän dòch D. Phöông trình dao ñoäng ñieän töø coù daïng khoâng gioáng nhö phöông trình cuûa dao ñoäng cô hoïc. CAÂU 57 Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian thì sinh ra A. Moät ñieän tröôøng B. Moät töø tröôøng xoaùy C. Moät doøng ñieän D. Caû ba ñeàu ñuùng CAÂU 58 Moät baøn uûi coù ghi treân nhaõn: 220V – 2 Kw khi ñoä töï caûm cuûa noù khoâng ñaùng keå, ñieän trôû vaø cöôøng ñoä qua baøn uûi ø khi söû duïng ñuùng qui caùch laàn löôït laø A. 10A vaø 30 Ω C. 8,1A vaø 12,1 Ω B. 9,1A vaø 24,2 Ω D. Taát caû ñeàu sai
MÔN VẬT LÝ - 77

CAÂU 59 Khaúng ñònh naøo laø ñuùng: A. Caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha: hay maéc 4 daây goàm 3 daây pha vaø moät daây trung hoøa. Taûi tieâu thuï caàn ñoái xöùng. B. Caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha: hay maéc 4 daây goàm 3 daây pha vaø moät daây trung hoøa. Taûi tieâu thuï khoâng caàn ñoái xöùng. C. Maéc hình tam giaùc: hay maéc 3 daây. Taûi tieâu thuï khoâng caàn ñoái xöùng. D. Daây trung hoøa trong caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha goïi laø daây noùng. Caâu 60 Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha, coù 3 cuoän daây gioáng heät nhau maéc hình tam giaùc. Maïch ñieän 3 pha duøng ñeå chaïy ñoäng cô naøy phaûi duøng so daây daãn laø A.4 B. 3 C. 6 D. 5 CAÂU 61 : Goïi Up vaø Ud laàn löôït laø hieäu ñieän theá pha vaø hieäu ñieän theá daây trong caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha; IP vaø Id laø cöôøng ñoä hieäu duïng trong caùch maéc hình tam giaùc. Heä thöùc naøo sau ñaây laø sai. A. U d = 3 U P B. U P = 3 U d C. I d = 3 I p D. I P =

CAÂU 62 Khaúng ñònh naøo laø ñuùng : A. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò ñieän bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän thaønh cô naêng. B. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán cô naêng thaønh ñieän naêng.
78

3 Id 3

C. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän xoay chieàu thaønh cô naêng. D. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. CAÂU 63 Töø tröôøng quay ñöôïc taïo baèng A. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø B. Caùch cho nam chaâm quay C. Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha D. B vaø C ñeàu ñuùng CAÂU 64 Caáu taïo cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha goàm 2 phaàn A. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, roto hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. B. Roto gioáng roto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, stato hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. C. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha. Roto laø moät nam chaâm ñieän. D. Roto laø phaàn öùng thöôøng laø nam chaâm ñieän. Stato laø phaàn caûm. CAÂU 65 : Ñònh nghóa naøo sau ñaây laø chính xaùc A. Maùy bieán theá laø thieát bò bieán ñoåi moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän naøy thaønh moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän khaùc. B. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu.

MÔN VẬT LÝ - 79

C. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. D. Maùy bieán theá laø moät thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. CAÂU 66 Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán theá döïa treân: A. Hieän töôïng töï caûm. B. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. C. Hieän töôïng quang ñieän. D. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø töø tröôøng quay. CAÂU 67 Bieán theá coù cuoän 1 noái vôùi nguoàn xoay chieàu U1 = 100V thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 2 laø U2 = 200V. Boû qua moïi hao phí cuûa bieán theá vaø ñieän trôû caùc cuoän daây. Neáu noái cuoän 2 vôùi nguoàn U1 thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 1 laø A. 25 V B. 50 V C. 100 V D. 200 V CAÂU 68 : Goïi U1, U2; I1, I2 vaø N1, N2 laàn löôït laø hieäu ñieän theá hieäu duïng, cöôøng ñoä hieäu duïng vaø soá voøng daây cuûa cuoän, sô caáp vaø thöù caáp cuûa maùy bieán theá. Ñieàu kieän naøo sau ñaây laø chính xaùc A.

U2 N2 ÑK: khi ñieän trôû cuoän sô caáp laø raát nhoû = U1 N1 U2 N2 = ÑK: khi maïch thöù caáp hôû B. U1 N1

80

C.

U1 I 2 = ÑK: khi hao phí do caùc doøng Foucault trong U 2 I1

loûi saét laø khoâng ñaùng keå. D.

U 2 I1 = ÑK: hieäu suaát bieán theá laø 100% U1 I 2

CAÂU 69 Muoán giaûm coâng suaát hao phí do toûa nhieät khi chuyeån taûi ñieän naêng 400 laàn thì phaûi: A. Taêng söùc choáng ñôõ cuûa caùc coät ñieän leân 400 laàn. B. Taêng hieäu ñieän theá U cuûa caùc daây daãn leân 20 laàn. C. A vaø B ñeàu sai. D. A vaø B ñeàu ñuùng. CAÂU 70 Vôùi khoaûng caùch nhaø maùy ñieän vaø nôi tieâu thuï ñieän xaùc ñònh; vieäc giaûm coâng suaát hao phí do toûa nhieät khi chuyeån taûi ñieän naêng veà lyù thuyeát coù theå thöïc hieän nhôø: A. Giaûm ñieän trôû suaát daây daãn ñieän. B. Taêng khoái löôïng caùc ñöôøng daây taûi. C. Taêng hieäu ñieän theá cuûa caùc daây daãn nhôø duøng maùy bieán theá. D. A, B vaø C ñeàu ñuùng. CAÂU 71 Bieän phaùp ñang söû duïng raát roäng raõi hieän nay ñeå giaûm hao phí do chuyeån taûi ñieän naêng laø: A. Duøng maùy bieán theá. B. Giaûm khoaûng caùch taûi ñieän giöõa nôi saûn xuaát vaø nôi tieâu duøng. C. Giaûm ñieän trôû suaát. D. Taêng tieát dieän caùc daây taûi ñieän.
MÔN VẬT LÝ - 81

CAÂU 72 Cuoän sô caáp moät maùy bieán theá coù 900 voøng daây vaø maéc vaøo maïng ñieän 127V. Cuoän thöù caáp coù hieäu ñieän theá 6,3V vaø maéc vaøo moät heä thoáng boùng ñeøn vôùi doøng ñieän 3A. Soá voøng daây trong cuoän thöù caáp vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong cuoän sô caáp laø: A. 30 voøng vaø 0,3 A B. 45 voøng vaø 0,3A C. 45 voøng vaø 0,15A D. 30 voøng vaø 0,15A CAÂU 73 Doøng ñieän moät chieàu taïo ra nhôø A. Maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Maùy bieán theá. C. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. D. A vaø C ñeàu ñuùng. CAÂU 74 Phöông phaùp kinh teá nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø A. Cheá taïo maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. C. Bieán doøng xoay chieàu thaønh doøng moät chieàu. D. B vaø C ñeàu ñuùng. CAÂU 75 Phöông phaùp phoå bieán nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø. A. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. B. Cheá taïo maùy phaùt ñieän xoay chieàu. C. A vaø B ñeàu ñuùng. D. A vaø B ñeàu sai.

82

CAÂU 76 : Ñoäng cô ñieän moät chieàu ñöôïc duøng ñeå chaïy xe ñieän, vì chuùng coù öu ñieåm hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu ôû choã coù moâmen khôûi ñoäng lôùn vaø thay ñoåi ñöôïc vaän toác moät caùch deã daøng. A. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích sai. C. Phaùt bieåu sai, giaûi thích ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, giaûi thích sai. CAÂU 77 Ñoäng cô ñieän moät chieàu dung chạy xe löûa ñieän vì A. Xe löûa ñieän khi chuyeån ñoäng chæ chaïy theo moät chieàu xaùc ñònh. B. Moâment khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu lôùn hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu. C. Ñoäng cô ñieän moät chieàu coù theå thay ñoåi vaän toác xe löûa ñieän deã daøng. D. B vaø C ñeàu ñuùng. CAÂU 78: Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Doøng ñieän 1 chieàu do pin vaø acquy cung caáp ……, vaø ñaét tieàn A. Khoâng coù coâng suaát lôùn. B. Khoâng ñaït ñöôïc nhöõng hieäu ñieän theá cao. C. A vaø B ñeàu phuø hôïp. D. A vaø B ñeàu khoâng phuø hôïp. CAÂU 79: Moät soá tröôøng hôïp cuï theå trong kyõ thuaät, doøng ñieän 1 chieàu laø khoâng theå thay theá ñöôïc baèng doøng ñieän xoay

MÔN VẬT LÝ - 83

chieàu. Thí duï, caùc thieát bò voâ tuyeán ñieän töû ñöôïc cung caáp naêng löôïng baèng doøng ñieän moät chieàu. A. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï sai. C. Phaùt bieåu sai, thí duï ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, thí duï sai. CAÂU 80 Thieát bò chæ cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua noù theo 1 chieàu nhaát ñònh goïi laø A. Caùi ñioát. B. Dioát baùn daãn. C. Caùi chænh löu. D. Boä loïc. CAÂU 81 Boä loïc laø moät thieát bò coù theå laøm A. Taêng söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu. B. Trieät tieâu hoaøn toaøn söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu. C. Giaûm söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu moät caùch ñaùng keå. D. Loïc saïch söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän sau chænh löu. CAÂU 82 Ñoaïn maïch AM gồm cuộn thuần cảm L, điêện trở thuần R nối tiếp với ñoaïn maïch MB gồm hộp kín X uAB = 200 2 sin 100πt (V) R = 20 Ω ; L =

3 (H), I = 3 (A) 5π

84

uAM vuoâng pha vôùi uMB Ñoaïn maïch X chöùa 2 trong 3 phaàn töû R0, L0 hoaëc C0 maéc noái tieáp. Haõy choïn keát quaû ñuùng: A. X chöùa R0 = 93,8 Ω vaø ZC = 54,2 Ω B. X chöùa R0 = 93,8 Ω vaø ZL = 120 Ω C. X chöùa ZC = 54,2 Ω vaø ZL = 120 Ω D. Taát caû ñeàu sai. CAÂU 83 Moät ñoaïn maïch ñieän ñaët döôùi hieäu ñieän theá u = U0sin π⎞ ⎛ ⎜ ωt − ⎟ (V) thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch coù bieåu 4⎠ ⎝ π⎞ ⎛ thöùc i = I0sin ⎜ ωt + ⎟ (A) 4⎠ ⎝ Caùc phaàn töû maéc trong ñoaïn maïch naøy laø: A. Chæ coù L thuaàn caûm B. Chæ coù C C. L vaø C noái tieáp vôùi LC ω 2 < 1 D. B C ñuùng CAÂU 84 : Cho ñoaïn maïch AM gồm cuộn cảm L, điêện trở thuần r nối tiếp với ñoaïn maïch MB gồm hộp kín X. Voân keá V1 mắc giöõa AM, voân keá V2 mắc giöõa MB. r = 30 (Ω) , L = 0,165 (H) UAB oån ñònh vaø coù f = 50 Hz, I = 1 A. Caùc voân keá coù ñieän trôû voâ cuøng lôùn vaø ñeàu chæ 60 (V). Bieát UAM vaø UMB leäch pha nhau Haõy choïn keát quaû ñuùng

π . 2

MÔN VẬT LÝ - 85

D. Taát caû ñeàu sai. CAÂU 85 : Cho ñoaïn maïch ABgồm biến trở nối tiếp với hộp kín X. Hoäp X chæ chöùa cuoän thuaàn caûm hoaëc tuï C UAB = 200 (V) khoâng ñoåi ; f = 50 Hz Khi bieán trôû coù giaù trò sao cho PAB cöïc ñaïi thì I = 2 (A) vaø sôùm pha hôn uB. Haõy choïn keát quaû ñuùng

10 −3 A. Hoäp X chöùa R = 30 3 Ω vaø C = (F) 3π 1 B. Hoäp X chöùa R = 30 3 (Ω) vaø L = (H) π 1 10 −3 (F) vaø L = (H) C. Hoäp X chöùa C = 3π π

CAÂU 86 : Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu, phaàn caûm coù 2 caëp cuïc vaän toác quay laø 1500 voøng/phuùt. Doøng ñieän sinh ra coù taàn soá: A. 50 Hz B. 60 Hz C. 100 Hz D. 120 Hz

1 .10-4 (F) 2π 1 B. Hoäp X chöùa L = (H) π 1 C. Hoäp X chöùa C = .10-4 (F) π 1 D. Hoäp X chöùa L = (H) 2π
A. Hoäp X chöùa C =

86

CAÂU 87 : Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu, phaàn öùng coù 4 cuoän daây gioáng nhau maéc noái tieáp. Töø thoâng cöïc ñaïi qua moãi voøng daây laø 5.10-3 Wb. Söùc ñieän ñoâng hieäu duïng sinh ra laø 120V, taàn soá laø 50 HZ. Soá voøng daây cuûa moãi cuoän laø: A. 57 B. 47 C. 37 D. 27 CAÂU 88: Moät maùy phaùt ñieän 1 pha goàm khung daây ñieän tích S=600cm2 vaø coù 200 voøng daây quay ñeàu trong töø tröôøng u r ñeàu coù B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung vaø coù giaù trò B=4,5.10-2(T) Doøng ñieän sinh ra coù taàn soá 50 Hz. Choïn goác thôøi gian luùc phaùp tuyeán khung cuøng chieàu vôùi ñöôøng söùc töø. Bieåu thöùc söùc ñieän ñoäng sinh ra coù daïng A. 120 2 cos100πt (V) B. 120 2 sin (100πt + π 6 ) (V) C. 120 2 sin 100 πt (V) D. 120 sin 100 πt (V) Caâu 89 : Moät khung daây hình vuoâng caïnh 20cm coù 200 voøng daây quay ñeàu trong töø tröôøng khoâng ñoåi, coù caûm öùng töø 5.10-2 (T) vôùi vaän toác quay 50 voøng/s. Ñöôøng söùc töø vuoâng goùc vôùi truïc quay. Laáy to = 0 laø luùc maët khung vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc. Töø thoâng qua khung coù daïng: A. 0,4 sin 100πt (wb) B. 0,4 cos 100πt (wb)

MÔN VẬT LÝ - 87

C. 0,4 cos (100πt +

π ) (wb) 6

D. 0,04 cos 100πt (wb) Caâu 90 : Khung daây hình chöõ nhaät daøi 30cm, roäng 20cm ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B=10-2 (T) sao cho pheùp tuyeán khung hôïp vôùi veùctô B 1 goùc 60o. Töø thoâng qua khung laø A. 3.10-4 (T) C. 3.10-4 (wb) B. 2 3.10 −4 (wb) D. 3 3.10 −4 (wb)

Caâu 91 : Moät khung daây ñaët trong töø tröôøng coù caûm öùng töø B . Töø thoâng qua khung laø 6.10-4(wb) Cho caûm öùng töø giaûm ñeàu veà 0 trong thôøi gian 10-3(s) thì söùc ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän trong khung laø: A. 6 (V) C. 0,06 (V) B. 0,6 (V) D. 3 (V)

Caâu 92 : Moät maùy phaùt ñieän coù phaàn caûm goàm 2 caëp cöïc. Phaàn öùng goàm 2 caëp cuoän daây gioáng nhau maéc noái tieáp. Töø thoâng cöïc ñaïi qua moãi voøng daây laø 5mWb. Söùc ñieän ñoäng hieäu dung sinh ra laø 220V, taàn soá 50Hz.

88

Soá voøng daây moãi cuoän trong phaàn öùng vaø vaän toác quay roâto laø A. 49,5 voøng vaø 1500 (voøng/phuùt) B. 99 voøng vaø 25 (voøng/s) C. 99 voøng vaø 50 (voøng/s) D. 49,5 voøng vaø 50 (voøng/s) Caâu 93 : Ñaët vaøo 2 ñaàu cuoän sô caáp moät maùy bieán theá hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu dung 100V. Cuoän sô caáp coù 2000 voøng, cuoän thöù caáp coù 4000 voøng. Giaû thieát boû qua ñieän trôû hoaït ñoäng R cuûa cuoän sô caáp. Hieäu ñieän theá hieäu dung ôû 2 ñaàu cuoän thöù caáp laø: A. 200 (V) C. 25 (V) Caâu 94 Ta muoán thaép saùng bình thöôøng 1 ñeøn loaïi daây toùc: 12V-6W (chæ coù ñieän trôû thuaàn) nhöng chæ coù oå ñieän xoay chieàu u = 240 sin100πt (V) vaø 1 bieán theá coù tyû soá voøng daây giöõa 2 cuoän sô caáp vaø thöù caáp laø
N1 = 10 vaø caùc tuï ñieän. N2

B. 50 (V) D. Taát caû ñeàu sai

A. Phaûi maéc song song tuï ñieän vôùi boùng ñeøn;

10 −2 C= (F) 24π
B. Phaûi maéc noái tieáp tuï ñieän vôùi boùng ñeøn; C=

10 −2 (F) 24π
MÔN VẬT LÝ - 89

C. Phaûi maéc noái tieáp tuï ñieän vôùi boùng ñeøn; C=

10 −2 (F) 12π

D. Khoâng coù caùch maéc naøo ñeå ñeøn saùng bình thöôøng. Caâu 95 : Maéc cuoän sô caáp 1 maùy bieán theá vaøo 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu dung 220 (V). Cuoän sô caáp coù 200 voøng, cuoän thöù caáp coù 100 voøng. Trong thöïc teá, neáu duøng voân keá coù ñieän trôû raát lôùn ñeå ño hieäu ñieän theá ôû 2 ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû, ta thaáy soá chæ voân keá laø A. 110 (V) C. Nhoû hôn 110 (V) B. 440 (V) D. Nhoû hôn 440 (V)

Caâu 96 : Ñieän naêng taûi töø traïm taêng theá ñeán traïm haï theá nhôø caùc daây daãn coù ñieän trôû toång coäng 20Ω. ÔÛ ñaàu ra cuoän thöù caáp maùy haï theá coù caàn doøng ñieän cöôøng ñoä hieäu duïng 100A, coâng suaát 12Kw. Cho phuï taûi thuaàn trôû, tyû soá voøng daây cuûa cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp maùy haï theá laø 10. Boû qua moïi hao phí trong maùy bieán theá. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch sô caáp vaø maùy haï theá vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thöù caáp maùy taêng theá laø A. 10A vaø 1200 V C. 1000A vaø 1200V
90

B. 10A vaø 1400 V D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 97 : Ñieän naêng taûi töø maùy taêng theá ôû A ñeán 1 maùy haï theá ôû B caùch nhau 100km baèng 2 daây ñoàng tieát dieän troøn, ñöôøng kính 1cm, ñieän trôû suaát 1,6.10-8 Ωm. Cöôøng ñoä treân daây taûi I = 50A, coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây baèng 5% coâng suaát tieâu thuï ôû B. Hieäu ñieän theá cuoän thöù caáp cuûa maùy haï theá laø 220 (V). Boû qua moïi hao phí trong caùc maùy bieán theá: Heä soá bieán theá ôû B vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa cuoän thöù caáp cuûa maùy taêng theá laø: A. 182 vaø 40.000 (V) C. 150 vaø 42.000 (V) B. 182 vaø 42.000 (V) D. 182 vaø 42.000 (KV)

Caâu 98 : Ngöôøi ta caàn taûi 1 coâng suaát 5MW töø nhaø maùy ñieän ñeán moät nôi tieâu thuï caùch nhau 5Km. HIeäu ñieän theá cuoän thöù caáp maùy taêng theá laø U = 100 KV, ñoä giaûm theá treân ñöôøng daây khoâng quaù 1% U. ñieän trôû suaát caùc daây taûi laø 1,7.10-8 Ωm Tieát dieän daây daãn phaûi thoûa ñieàu kieän

A. ≥ 8,5cm2
C. ≤ 8,5 cm2

B. ≥ 8,5 mm2 D. ≤ 8,5 mm2

Caâu 99 : Khi taûi ñieän naêng, hieäu ñieän theá taïi nhaø maùy ñieän ñöôïc naâng leân ñeán 6KV vaø chuyeån ñi moät coâng suaát 1MW.
MÔN VẬT LÝ - 91

Duøng 2 coâng tô ñieän ñaët ôû bieán theá taêng theá vaø ôû ñaàu nôi tieâu thuï thì thaáy soá chæ cuûa chuùng cheânh leäch moãi ngaøy ñeâm 216Kw.h. Tyû leä hao phí do chuyeån taûi ñieän naêng laø: A. 90% C. 9.10-2 % B. 9.10-1 % D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 100 Moät doøng ñieän xoay chieàu i = 4 2 sin ωt (A) qua 1 ñoaïn maïch AB goàm R = 20 Ω , L, C noái tieáp. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch AB baèng: A. Khoâng tính ñöôïc vì khoâng bieát ω B. Khoâng tính ñöôïc vì khoâng bieát L, C C. A, B ñuùng D. 320 W CAÂU 101: Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu coù coâng suaát cô hoïc laø 7,5 Kw vaø hieäu suaát 80%. Maéc ñoäng cô vaøo maïng ñieän xoay chieàu thì ñieän naêng tieâu thuï trong 1h laø: A. 9,375 Kw B. 9,375 Kwh C. 9375 Kw D. 6 Kw CAÂU 102: Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu coù coâng suaát tieâu thuï laø 600W, ñieän trôû trong 2 Ω vaø heä soá coâng suaát laø 0,8. Maéc noù vaøo maïng ñieän xoay chieàu hieäu ñieän theá hieäu duïng 120V thì hieäu suaát ñoäng cô laø A. 100% B. 97% C. 87% D. 77% CAÂU 103: Ñöôøng daây daãn moät doøng ñieän xoay chieàu taàn soá f = 50 Hz ñeán 1 coâng tô ñieän. Hieäu ñieän theá hieäu dung ôû 2
92

ñaàu coâng tô khoâng ñoåi vaø baèng 120v. Moät beáp ñieän chæ coù ñieän trôû thuaàn noái sau coâng tô chaïy trong 5h. Ñoàng hoà coâng tô chæ ñieän naêng tieâu thuï laø 6 kWh. Cöôøng ñoä hieäu duïng chaïy qua beáp vaø ñieän trôû cuûa beáp laø A. 10 A vaø 12 Ω B. 20A vaø 24 Ω C. 5 A vaø 12 Ω D. 10A vaø 24 Ω CAÂU 104: Maïch RLC goàm: R B

10 −4 1 (H), C = (F), f = 50 Hz, UAB = R = 50 Ω, L = 2π π
π rad 4 3π C. 100 W vaø rad 4
A. 200 W vaø R A 100v Coâng suaát tieâu thuï vaø ñoä leäch pha giöõa uAN vaø uMB laø B. 200 W vaø

A

M

N

π rad 4

D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 105: Maïch RLC

L M

C B

MÔN VẬT LÝ - 93

CAÂU 106: Maïch RLC goàm:

π rad vaø khoâng ñoåi 2 π C. rad vaø giaûm daàn 2
A.

(F), sau ñoù ta giaûm ñieän dung C. Goùc leäch pha giöõa uAM vaø uAB luùc ñaàu vaø luùc sau coù keát quaû:

10 −4 1 R = 50 Ω, L = (H), f = 50 Hz. Luùc ñaàu C = 2π π
π rad vaø taêng daàn 4 π D. rad vaø daàn taêng 2
B.

sin 100 πt (v) A. 12 J

10 −4 1,5 (H) vaø C = (F), uAB = 100 2 R = 50 Ω, L = π π
Nhieät löôïng toûa ra treân ñieän trôû trong 2 phuùt B. 10−2 (Kw.h) 3

C. 12 KJ D. B vaø C ñeàu ñuùng CAÂU 107: Maïch RLC noái tieáp, doøng ñieän qua maïch coù daïng: i = 2 sin (100 πt +

π ) (A) 6

Ñieän löôïng qua tieát dieän, thaúng cuûa daây daãn trong kyø, keå töø luùc doøng ñieän trieät tieâu laø

1 chu 4

CAÂU 108: Maïch RLC noái tieáp goàm
94

1 (C) 50π 1 B. (C) 50
A.

C. D.

2 (C) 25π

1 (C) 25π

10 −4 2 R = 100 Ω, L = (H) vaø C = (F) π π
π⎞ ⎛ Doøng ñieän qua maïch coù daïng i = 2 sin ⎜ 100πt + ⎟ (A). 12 ⎠ ⎝
Bieåu thöùc hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch laø: A. 200 sin (100 πt +

π ) (v) 4
π ) (v) 3

B. 200 2 sin (100 πt + C. 200 2 sin (100 πt + D. 200 2 sin (100 πt +

π ) (v) 4

π ) (v) 6 CAÂU 109: Maïch RLC nhö hình veõ :
L A Ñ D C B

1 10 −4 (F) Đ: 100v – 100w ; L = (H), C = π 2π π uAD = 200 2 sin (100 πt + ) (v) 6
Bieåu thöùc uAB coù daïng A. 200 2 sin (100 πt +

π ) (v) 4
MÔN VẬT LÝ - 95

π ) (v) 4 π C. 200 2 sin (100 πt – ) (v) 3 π D. 200 sin (100 πt + ) (v) 3
B. 200 sin (100 πt – CAÂU 110: Maïch RLC nhö hình veõ A R = 40 Ω; L = R L C B

3 10 −4 (H) vaø C = (F) 5π π π uBD = 80 sin (100 πt – ) (v) 3
Bieåu thöùc uAB coù daïng A. 80 2 sin (100 πt + B. 80 sin (100 πt –

π ) (v) 4

CAÂU 111:
96

π ) (v) 4 π ) (v) C. 80 2 sin (100 πt – 12 π ) (v) D. 80 sin (100 πt + 12
Maïch nhö hình veõ

L M

C B

uAB = 120 2 sin 100 πt (v) Duøng voân keá coù ñieän trôû raát lôùn ño giöõa A vaø M thì thaáy noù chæ 120 (v), vaø uAM nhanh pha hôn uAB Bieåu thöùc uMB coù daïng A. 120 2 sin (100 πt + B. 240 sin (100 πt –

π 2

CAÂU 112: Maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ R A C M R0L B

π ) (v) 4 π C. 120 2 sin (100 πt + ) (v) 4 π D. 240 sin (100 πt – ) (v) 2

π ) (v) 2

R = 50 Ω, R0 = 125 Ω, L = 0,689 (H), C = = 0,8 (A) uAM = Uo sin 100 πt (v) uMB = 200 2 sin (100 πt +

2 -4 .10 (F), I π

7π ) (v) 12
MÔN VẬT LÝ - 97

Choïn keát quaû ñuùng A. U0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 sin (100 πt + 1,54) (v) B. U0 = 80 2 vaø uAB = 195 sin (100 πt + 1,54) (v) C. U0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 sin (100 πt – 1,54) (v) D. U0 = 80 2 vaø uAB = 195 2 sin (100 πt – 1,54) (v) CAÂU 113 : Choïn caâu traû lôøi ñuùng Maïch RL noái tieáp coù R = 50Ω, cuoän daây thuaàn caûm, L =

Doøng ñieän qua maïch coù daïng i= 2 sin 100 πt (A). Neáu thay R baèng tuï C thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua maïch taêng leân 2 laàn. Ñieän duïng C vaø bieåu thöùc doøng ñieän sau khi ñaõ thay R bôûi C coù keát quaû

1 (H) 2π

CAÂU 114 : Cho maïch RLC vôùi C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch laø uAB = 100 2 sin 100πt (v).

3π 10 −4 (F) vaø 2 2 sin (100 πt + ) (A) 2π 4 3π 10 −4 (F) vaø 2 2 sin (100 πt + ) (A) B. π 4 π 10 −4 (F) vaø 2 sin (100 πt + ) (A) C. π 4 −4 π 10 (F) vaø 2 sin (100 πt – ) (A) D. 2π 4
A.

98

Cho R = 100Ω; L = maïch laø 50w. Tuï ñieän C coù ñieän duïng

1 (H). Coâng suaát tieâu thuï cuûa π

C. Raát lôùn D. B vaø C ñeàu ñuùng CAÂU 115 : Choïn caâu traû lôøi ñuùng Ñoaïn maïch goàm R maéc noái tieáp cuoän thuaàn caûm L = 0,3 H vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu coù U = 100V, f=50Hz. π Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch laø P= 100W. Giaù trò cuûa R laø: B. 90 Ω A. 10 Ω C. A, B ñuùng D. 50 Ω CAÂU 116 : Maïch RLC noái tieáp tieâu thuï coâng suaát 90w. Bieát hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu A vaø B cuûa maïch laø uAB = 150 2 sin 100 πt (v). Cho L =

10 −4 (F) A. π 10 −4 (F) B. 2π

Ñieän trôû R coù giaù trò A. 160 Ω C. 45 Ω

2 5 (H) vaø C = 10-4 (F) π 4π

B. 90 Ω D. 160 Ω vaø 90 Ω

MÔN VẬT LÝ - 99

CAÂU 117: Cho maïch nhö hình veõ R A C M L B

uAB = 200 sin 100 πt (v) Cuoän daây thuaàn caûm vaø coù ñoä töï caûm L R = 100 Ω Maéc vaøo MB 1 ampe keá coù RA = 0 thì noù chæ 1 A Laáy ampe keá ra thì coâng suaát tieâu thuï giaûm ñi phaân nöûa so vôùi luùc ñaàu Ñoä töï caûm vaø ñieän duïng coù giaù trò 10 −4 10−4 (F) B. 0,78 (H) vaø (F) A. 0,87 (H) vaø π π C. 0,718 (H) vaø
−4

10 10−4 (F) D. 0,87 (H) vaø (F) π 2π CAÂU 118: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Ñaët 2 ñaàu maïch RLC noái tieáp vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng U = 100V, khi R bieán ñoåi ta choïn ñöôïc 2 giaù trò cuûa R laø R1 vaø R2 vôùi R1 + R2 = 100 Ω laøm cho coâng suaát maïch gioáng nhau. Coâng suaát maïch luùc ñoù laø: A. 200 W B. 50 W C. 150 W D. 100 W CAÂU 119 : Cho maïch nhö hình veõ
C A A R B

100

uAB = 200 2 sin 100 πt (v) R = 50 Ω ; ampe keá chæ 2A. Ñieän dung tuï ñieän coù giaù trò

10 −3 A. 5π 3 10 −4 (f) C. π

10 −2 B. 5π 3
D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 120 : Cho maïch goàm cuoän daây ñieän trôû thuaàn R, ñoä töï caûm L maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän coù ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. Taàn soá doøng ñieän laø 50Hz. Cho bieát khi ñieän dung coù giaù trò C1=

trong maïch laø baèng nhau. Ñoä töï caûm L coù giaù trò A.

25 50 μF vaø C2 = .μF thì cöôøng ñoä hieäu duïng π π
2 (H) π

CAÂU 121 : Maïch RLC khi cho L bieán ñoåi thì ta choïn ñöôïc 2 0,8 0, 2 H vaø L2= H , f = 50Hz thì cöôøng trò soá cuûa L laø L1 = π π ñoä hieäu duïng baèng nhau. Khi hieäu ñieän theá 2 ñaàu R baèng hieäu ñieän theá nguoàn thì L coù trò soá laø: 0,5 0, 4 B. A. H H π π 1 0, 6 C. H H D. π π
MÔN VẬT LÝ - 101

1 (H) π 3 C. (H) π

B.

D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 122 : Choïn caâu traû lôøi ñuùng Cuoän daây coù ñieän trôû R vaø heä soá töï caûm laø L ñaët vaøo hieäu ñieän theá coù taàn soá f thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua noù laø 4A. Noái tieáp theâm tuï C vôùi 2LC ω2 = 1 thì cöôøng ñoä hieäu duïng coù trò soá naøo A. 4 A B. 1 A C. 2 A D. 1,5 A CAÂU 123: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Coù nguoàn hieäu ñieän theá u = U0sin ω t khi maéc laàn löôït R, L, C vaøo nguoàn thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua chuùng laø 4A, 6A, 2A. Khi maéc noái tieáp R, L, C vaøo nguoàn thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua noù laø: A. 12 A B. 2,4 A C. 6A D. 4 A CAÂU 124: Cho maïch nhö hình veõ: R C L N B A
V1 V2

uAB = 100 2 sin 100 πt (v) Soá chæ V1 laø 60v Soá chæ V2 laø: A. 90V B. 80V C.70V D. 60V CAÂU 125: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Cho ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ, R
102

C M

L B

A

trong ñoù L laø cuoän thuaàn caûm. Cho bieát UAB = 50V, UAM=50V, UMB=60V. Hieäu ñieän theá UR coù giaù trò: A. 50 V B. 40 V C. 30 V D. 20 V CAÂU 126: Cho maïch nhö hình veõ: R0L A
V1 V2

R B

A.

CAÂU 127: Maïch nhö hình veõ: RL M
V1

π rad 4 2 C. 2

uAB = 80 sin 100 πt (v) V1 chæ 50 v; V2 chæ 10v. Ñieän trôû caùc voân keá raát lôùn. Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø

π rad 4 3 D. 2
B. − C P
V2
MÔN VẬT LÝ - 103

N

uMP = 100 2 sin 100πt (v) V1 chæ 75 (V) V2 chæ 125 (V) Ñoä leäch pha giöõa uMN vaø uMP laø: A.

π (rad) 4 π C. (rad) 6

B.

π (rad) 3 π D. (rad) 2

CAÂU 128: Cho maïch nhö hình veõ: C A
V1 V2

R

L B

10 (F) 3π
−3

Cuoän daây thuaàn caûm uAB = 220 2 sin 100πt (V); C =

V1 chæ 220 3 (V); V2 chæ 200 (V). Ñieän trôû caùc voân keá raát lôùn. R vaø L coù giaù trò A. 20 3 Ω vaø C. 10 3 Ω vaø

1 (H) 5π
1 (H) π

B. 10 3 Ω vaø

1 (H) 5π

D. Taát caû ñeàu sai

104

CAÂU 129: Cho maïch nhö hình veõ L A F R E C B

uAB = 100 3 sin 100πt (v) UAE = 50 6 (v) ; UEB = 100 2 (v). Hieäu ñieän theá UFB coù giaù trò: A. 200 3 (V) B. 100 3 (V) C.

100 3 (V) 2
R A

D.

100 3 (V) 2
R 0L M B

CAÂU 130: Maïch nhö hình veõ

uAB = 150 sin 100πt (v) UAM = 35 (v) UMB = 85 (v) Cuoän daây tieâu thuï coâng suaát 40 w. Toång ñieän trôû thuaàn cuûa maïch AB laø B. 40Ω A. 35 Ω D. Taát caû ñeàu sai C. 75Ω CAÂU 131: Cho maïch nhö hình veõ R A M R0L B
MÔN VẬT LÝ - 105

A. 25 (Ω) vaø

CAÂU 132: Maïch nhö hình veõ R’L’ A
V

3 (H) 4π 1 C. 50 Ω vaø (H) 2π

uAB = 300 sin 100πt (v) UAM = 100 (v) UMB = 50 10 (v) Coâng suaát tieâu thuï treân cuoän daây laø 100 (w) Ñieän trôû thuaàn vaø ñoä töï caûm cuûa cuoän daây laø B. 75 (Ω) vaø

1 (H) 1π

D. Taát caû ñeàu sai

RL N B

1 (H) 2π 160 1 B. R’ = (Ω) ; L’ = (H) 3 3π 1 C. R’ = 160 (Ω) ; L’ = (H) 5π 160 1 D. R’ = (Ω) ; L’ = (H) 3 5π
A. R’ = 160 (Ω) ; L’ =
106

uAB = 80 2 sin 100 πt (v) R = 160 Ω, ZL = 60 Ω Voân keá chæ UAN = 20 (v). Bieát raèng UAB = UAN + UNB Tìm keát quaû ñuùng

CAÂU 133: Maïch RLC noái tieáp coù R = 100Ω, L = 50 Hz. Bieát i nhanh pha hôn u 1 goùc

CAÂU 134: Maïch nhö hình veõ R A f = 50 Hz I = 0,3A Doøng ñieän leäch pha so vôùi uAB 600. Coâng suaát tieâu thuï L B

1 -4 .10 (F) π 1 C. .10-4(F) 3π
A.

Ñieän duïng C coù giaù trò B.

π rad. 4
1 .10-4F 2π

2 (H), f = π

D. Taát caû ñeàu sai

laø 18w. Ñoä töï caûm vaø ñieän trôû thuaàn coù giaù trò A. 200 Ω vaø

CAÂU 135: Choïn caâu traû lôøi ñuùng

3 (H) 2π 3 (H) C. 100 Ω vaø π

B. 200 Ω vaø

2 3 (H) π

D. Taát caû ñeàu sai

MÔN VẬT LÝ - 107

Moät cuoän daây maéc vaøo nguoàn xoay chieàu u = 200sin100 π t (V), thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây laø: π⎞ ⎛ i= 2 sin ⎜100πt − ⎟ (A). 3⎠ ⎝ Heä soá töï caûm L cuûa cuoän daây coù trò soá 2 1 H B. L = H A. L = π π 6 2 C. L = H D. L = H π 2π CAÂU 136: Maïch nhö hình veõ L M R N C P

Cuoän daây thuaàn caûm. uMP = 170 sin 100πt (v) UC = 265 (v) ; I = 0,5 (A) vaø sôùm pha Ñieän trôû thuaàn vaø ñoä töï caûm coù giaù trò A. 170 (Ω) vaø 1,15 (H) B. 170

π so vôùi uMP. 4

2 (Ω) vaø

C. 170 (Ω) vaø 0,115 (H) D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 137: Maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ C A
V2 108 V3

1 (H) π

Lr

R B

uAB = 80 2 sin 100 πt (v) R = 100 Ω, V2 chæ 30 2 (v) , V3 chæ 50 (v) urL sôùm pha hôn i 1 goùc

3 10 −3 (H) vaø (F) A. 5π 6π 3 10 −3 (H) vaø (F) B. 10π 3π 10 −3 3 (H) vaø (F) C. 5π 3π

Ñoä töï caûm L vaø ñieän dung coù giaù trò

π (rad) 4

D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 138: Cho maïch nhö hình veõ R A K uAB = 100 2 sin 100 πt (v) K ñoùng, doøng ñieän qua R coù giaù trò hieäu duïng vaø leäch pha C R0L B

3 (A)

K môû, doøng ñieän qua R coù giaù trò taïi hieäu duïng 1,5A vaø nhanh pha hôn uAB

π so vôùi uAB. 3 π . 6

MÔN VẬT LÝ - 109

CAÂU 139: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Ñieän trôû R noái tieáp L noái vaøo nguoàn hieäu ñieän theá xoay chieàu thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua noù laø 4A vaø chaäm pha 3 hôn hieäu ñieän theá 1 goùc 370 (tg370 = ). Thay L baèng C 4 thì cöôøng ñoä nhanh pha hôn hieäu ñieän theá 1 goùc 530 (tg530 4 = ). Cöôøng ñoä hieäu duïng qua maïch laø: 3 A. 3 A B. 4 A C. 2 A D. 1,5 A CAÂU 140 : Maïch RLC nhö hình veõ R A L M C B

50 1 (Ω) vaø L = (H) 6π 3 1 (H) B. R = 150 (Ω) vaø L = 3π 1 50 C. R = (Ω) vaø L = (H) 2π 3 1 (H) D. R = 50 2 (Ω) vaø L = 5π
A. R =

Choïn keát quaû ñuùng

uAB = 100 2 sin 100 πt (v) ; I = 0,5 (A) uAM sôùm pha hôn i
110

π rad 6

uAB sôùm pha hôn uMB

Ñieän trôû thuaàn R vaø ñieän duïng C coù giaù trò A. 200 Ω vaø

π rad 6

CAÂU 141: Maïch ñieän RLC noái tieáp ñöôïc maéc vaøo 2 ñaàu AB cuûa 1 maïng ñieän xoay chieàu oån ñònh. Bieát L =

3 . 10-4 (F) 4π 3 . 10-4 (F) B. 100 Ω vaø 2π 3 -4 .10 (F) C. 100 Ω vaø 4π 1 D. 50 Ω vaø . 10-4 (F) 2π

nhau

A. 50 Hz C. 1000Hz CAÂU 142: Maïch nhö hình veõ: C A
V1

π rad laø 2

Taàn soá f caàn thieát ñeå hieäu ñieän theá uC vaø uAB leäch pha

1 10 −5 (H) vaø C = (F) 40π 4π

B. 60Hz D. 2000Hz RL B
V2

M

MÔN VẬT LÝ - 111

uAB = 200 2 sin (100πt Ñieän trôû voân keá raát lôùn. Bieát C =

π ) (V). 6

10 −4 (F); Soá chæ 2 voán keá laø baèng nhau vaø π 3 2π (rad). uAM leäch pha so vôùi uMB 3
Tìm keát quaû ñuùng A. R = 150 Ω vaø L =

D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 143: Maïch ñieän goàm ñieän trôû thuaàn R, cuoän daây thuaàn caûm, ñoä töï caûm L vaø tuï ñieän coù ñieän dung C maéc noái tieáp. Ñaët vaøo 2 ñaàu maïch 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu u taàn soá 1000Hz. - Khi maéc 1 ampe keá A coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå song song vôùi tuï C thì noù chæ 0,1A. Doøng ñieän qua noù leäch pha so vôùi u 1 goùc

3 (H) 2π 3 (H) B. R = 50 Ω vaø L = 2π 1 C. R = 150 Ω vaø L = (H) π

- Thay ampe keá A bằng voân keá V thì voân keá chỉ 20 v, hiệu điện thế hai đầu voân keá chậm pha hơn u Ñieän trôû voân keá raát lôùn.
112

π rad. 6

π rad. 6

Ñoä töï caûm vaø ñieän trôû thuaàn coù giaù trò

3 (H) vaø 150 Ω 40π 3 (H) vaø 150 Ω B. 2π 3 (H) vaø 90 Ω C. 40π
A. D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 144: R 0L M R N K UAB oån ñònh vaø f = 50 Hz R= 60 Ω ; L = RV1 = Rv2 = ∝
V1

V2

A


C

B

4 (H) 5π π 4

- K ñoùng V1 chæ 170 (v) vaø uMN treã pha hôn uAB (rad) - K ngaét, C ñöôïc ñieàu chænh ñeå maïch coäng höôûng. Soá chæ V1 vaø V2 laàn löôït laø

MÔN VẬT LÝ - 113

A. 170 2 vaø 212,5 (V) B. 170 vaø 212,5 (V) C. 170 2 vaø 100 (V) D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 145: Maïch nhö hình veõ R1 A UAB = 120 (v) ; R1 = 200 Ω , L M C R2

B

ω = 100 π (rad/s)
L=

UMB = 60v vaø treã pha hôn uAB 600. Tìm keát quaû ñuùng A. R2 = 200 Ω vaø C =

3 (H) π

CAÂU 146: Cho maïch nhö hình veõ R A
114

3 -4 .10 (F) 4π 3 -4 .10 (F) B. R2 = 200 Ω vaø C = 2π 3 -4 .10 (F) C. R2 = 100Ω vaø C = 4π 3 -4 .10 (F) D. R2 = 100 Ω vaø C = 2π
L B K

C

UAB oån ñònh, cuoän daây thuaàn caûm - Khi K môû, doøng ñieän qua maïch laø: im = 4 2 sin (100πt -

Toång trôû coù giaù trò 30 Ω - Khi K ñoùng, doøng ñieän qua maïch coù daïng: iñ = 4 sin (100 πt +

π ) (A) 6

Ñoä töï caûm L vaø ñieän dung C coù giaù trò 3 10−3 (H) vaø (F) A. 10π 3π 3 10−4 (F) B. (H) vaø π π 3 10−4 (H) vaø (F) C. 10π π 1 10−3 (F) D. (H) vaø 3π π CAÂU 147: Choïn caâu traû lôøi ñuùng R L C

π ) (A) 12

V1 Cho maïch: L = R2C,

V2

V3

MÔN VẬT LÝ - 115

(V2) chæ 45 V, (V3) chæ 20 V Soá chæ (V1) laø: A. 65 V B. 25 V C. 30 V D. 50 V CAÂU 148: Cho maïch nhö hình veõ: R A C N R0L B

i = 2 2 sin 100 πt (v) UAN = 80v ; cos ϕAN = 0,8 UAB = 150v ; UNB = 170v Caùc ñieän trôû thuaàn coù giaù trò toång coäng laø B. 45 Ω A. 55 Ω D. 25 Ω C. 35 Ω CAÂU 149: Maïch RLC noái tieáp: uAB = 120 2 sin 100 πt (V) 10−3 (F) R = 150 3 (Ω) ; C = 15π Ñieàu chænh L ñeå khi maéc Ampe keá noái tieáp vaøo maïch thì soá chæ cuûa noù laø cöïc ñaïi. Bieát RA=0 Ñoä töï caûm vaø soá chæ A luùc ñoù laø 4 4 1 1,5 (H) vaø (A) B. (A) A. (H) vaø π π 5 3 5 3 1,5 C. vaø 1 (A) D. Taát caû ñeàu sai π CAÂU 150: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Maïch RLC noái tieáp khi ñaët vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá goùc ω (maïch coù tính caûm khaùng) vaø cho ω
116

bieán ñoåi thì ta choïn ñöôïc moät trò soá cuûa ω laøm cho cöôøng ñoä hieäu duïng coù trò soá lôùn nhaát laø Imax vaø 2 trò soá ω 1, ω 2 vôùi ω 1 + ω 2 = 300 π thì cöôøng ñoä luùc naøy laø I vôùi Imax=I 1 2 , cho L= H . 3π Ñieän trôû coù trò soá naøo A. 50 Ω B. 100 Ω C. 150 Ω D. 200 Ω CAÂU 151: Maïch RLC coù C thay ñoåi ñöôïc. 1 uAB = 100 2 sin 100πt (V) ; R = 100Ω ; L = (H) π Khi coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch laø cöïc ñaïi thì ñieän duïng C vaø Pmax coù giaù trò

CAÂU 152: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Cho maïch : L C R V1 V2

10 −4 (F) vaø 100 (W) A. π 10 −4 (F) vaø 100 (W) C. 4π

10 −4 B. (F) vaø 200 (W) 2π
D. Taát caû ñeàu sai

Hieäu ñieän theá cho tröôùc, R bieán ñoåi ñeå coâng suaát maïch lôùn nhaát thì (V2) chæ 100V, soá chæ (V1) laø: A. 50 V B. 80 V C. 100 V D. 150 V
MÔN VẬT LÝ - 117

CAÂU 153: Moät ñeøn neon maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 119v. Noù saùng leân hoaëc taét ñi moãi khi hieäu ñieän theá töùc thôøi coù giaù trò 84v. Thôøi gian noù saùng leân trong moãi nöûa chu kyø cuûa doøng ñieän xoay chieàu laø: T T B. A. 3 4 T T D. C. 5 6 CAÂU 154 : Maïch ñieän AB chæ goàm R noái tieáp vôùi tuï ñieän coù

Ñieàu chænh R ñeå coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch laø cöïc ñaïi. Giaù trò R vaø coâng suaát tieâu thuï luùc ñoù laø B. 75 Ω vaø 12 W A. 100 Ω vaø 12,5 W D. Taát caû ñeàu sai C. 100 Ω vaø 20 W CAÂU 155 : Maïch nhö hình veõ R A uAB = 100 2 sin 100π t (V) R0 = 30 Ω ; L = R 0L C B

10 −4 (F) ñieän duïng C = π uAB = 50 2 sin 100 πt (V)

1,4 (H) ; C = 31,8 μF π

Ñieàu chænh R ñeå coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch laø cöïc ñaïi Pmax. Choïn keát quaû ñuùng A. R = 20 Ω ; Pmax = 125 W B. R = 10 Ω ; Pmax = 125 W
118

C. R = 10 Ω ; Pmax = 100 W D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 156 : Maïch nhö hình veõ R A UAB oån ñònh, f = 50 Hz R0 = 30 Ω ; L = R 0L C

B

Khi coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû R laø cöïc ñaïi thì ñieän trôû R coù giaù trò B. 50 Ω A. 60 Ω D. 30 Ω C. 40 Ω CAÂU 157 : Maïch RLC noái tieáp ñöôïc maéc vaøo 2 ñieåm AB coù hieäu ñieän theá UAB oån ñònh, taàn soá f=50 Hz R = 100 Ω ; L =

1,4 (H) ; C = 31,8 μF π

2 (H). Ñieàu chænh C ñeå UC coù giaù trò π
B.

cöïc ñaïi. Khi ñoù ñieän dung C coù giaù trò: A.

CAÂU 158 : Maïch RLC noái tieáp coù L thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch laø UAB oån ñònh vaø taàn soá f=50Hz. Ñieàu chænh L sao cho cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa maïch laø cöïc ñaïi.

10 −3 (F) 5π 10 −3 (F) C. 25π

10 −3 (F) π

D. Taát caû ñeàu sai

10 −3 (F) Bieát C= 15π

MÔN VẬT LÝ - 119

CAÂU 159 : Maïch RLC noái tieáp coù hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch oån ñònh vaø f = 50Hz ; L = thuï cuûa maïch laø cöïc ñaïi. Ñieän dung C coù giaù trò A. B.

1 (H) π 2,5 C. (H) π
A.

Đoä töï caûm L coù giaù trò
B.

1,5 (H) π

D. Taát caû ñeàu sai

2 (H). Bieát heä soá coâng suaát tieâu π 1 .10-4 (F) 2π

CAÂU 160 : Maïch RLC noái tieáp coù hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch oån ñònh vaø f = 50Hz

1 -4 .10 (F) π 1 C. .10-4 (F) 3π

D. Taát caû ñeàu sai

Khi maéc vaøo maïch 1 tuï ñieän coù ñieän dung C’ thì heä soá coâng suaát cuûa maïch cöïc ñaïi. Choïn caâu traû lôøi ñuùng

2 10 −4 (F) Cho bieát L = (H), C = π π

1 -4 .10 (F) π 1 B. Tuï C’maéc song song vôùi C vaø C’= .10-4(F) π 1 C. Tuï C’ maéc noái tieáp vôùi C vaø C’ = .10-4 (F) 2π
A. Tuï C’ noái tieáp vôùi C vaø C’ =

120

D. Tuï C’ maéc song song vôùi C vaø C’ = CAÂU 161 : Maïch RLC với C thay đổi,

1 .10-4 (F) 2π

uAB = U0 sin 100 πt (V) ; R = 20 Ω ; L =

CAÂU 162: Maïch RLC coù L thay đổi uAB = 200 sin 100 πt (V); R = 100Ω - Maéc song song vôùi cuoän daây L 1 ampe keá coù RA = 0 thì noù chæ 1A. - Laáy Ampe keá ra. Ñieàu chænh L cho UL cöïc ñaïi. Heä soá coâng suaát luùc naøy laø A. C.

3 .10 −3 (F) 13π 1 C. .10 −3 F 6π
A.

- Maéc song song vôùi C 1 voân keá coù ñieän trôû Rv raát lôùn. Khi soá chæ voân keá cöïc ñaïi, ñieän dung coù giaù trò: B.

3 (H) 10π

1 .10 −3 (F) 3π

D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 163 : Maïch AB nối tiếp gồm RCL với L thay đổi uAB = 120 2 sin 100 πt (V) ; volt kế RV = ∝ maéc song song với L R = 150 3 (Ω) ; C =

3 2 3 3

B.

2 2 π D. rad 4

Khi maéc song song vôùi R 1 ñieän trôû R’ roài ñieàu chænh L ñeán khi soá chæ voân keá ñaït cöïc ñaïi baèng 240 (V).
MÔN VẬT LÝ - 121

10 −3 (F) 15π

R0 vaø I luùc ñoù laø: A. 75 3 Ω vaø 1 (A)

B. 75 Ω vaø 1,2 (A)

C. 75 3 Ω vaø 1,2 (A) D. 75 2 vaø 1,2 (A) CAÂU 164 : Maïch AB nối tiếp gồm LRC với L thay đổi. uAB = 100 3 sin 100 πt (V) R = 50 2 (Ω). Thay ñoåi L ñeán khi L = ULmax. Ñieän duïng cuûa tuï khi ñoù coù giaù trò: A.

3 (H) thì 2π

10 −3 (F) 15π 2.10 −4 C. π

B.

10 −4 (F) π

D. B vaø C ñeàu ñuùng

CAÂU 165 : Maïch noái tieáp goàm ñieän trôû thuaàn R. Cuoän daây coù 1 L = (H) vaø tuï ñieän coù C = 15,9 μF. Hieäu ñieän theá hai ñaàu π maïch oån ñònh. Taàn soá caàn thieát ñeå UC cöïc ñaïi laø: A. 50 Hz B. 100 Hz C. 61 Hz D. 41 Hz CAÂU 166 : Maéc vaøo 2 ñieåm A vaø B cuûa maïch ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá UAB=120 2 sin100πt(V) moät tuï ñieän coù ñieän dung C vaø 1 cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R = 100 Ω; ñoä töï caûm L. Ngöôøi ta thaáy raèng cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch sôùm pha hôn UAB vaø UC cöïc ñaïi. Haõy choïn keát quaû ñuùng A. L =

1
π 3

(H) vaø C =

3 .10 − 4 (F) 6π

122

D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 167:Ñoaïn maïch AM gồm tụ C, điêện trở thuần R nối tiếp với ñoaïn maïch MB gồm hộp kín X π uAM = 180 2 sin (100 πt - ) ( (V) 2 uMB = 60 2 sin 100πt (V) ZC = R = 90 Ω Ñoaïn maïch X chöùa 2 trong 3 phaàn töû R0, L0 hoaëc C0 maéc noái tieáp. Haõy choïn keát quaû ñuùng: A. X chöùa R0 = 30 Ω vaø ZC0 = 100 Ω B. X chöùa R0 = 30 Ω vaø ZL0 = 30 Ω C. X chöùa ZC0 = 100 Ω vaø ZL0 = 30 Ω D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 168: Ngöôøi ta caàn chuyeån taûi ñieän naêng töø maùy haï theá coù hieäu ñieän theá ñaàu ra 220V ñeán 1 hoä gia ñình caùch nhau 1km. Coâng suaát nôi tieâu thuï laø 10KW vaø yeâu caàu ñoä giaûm theá ñöôøng daây khoâng qua 20 (V). Ñieän trôû suaát daây taûi laø 2,8.10-8Ωm vaø taûi tieâu thuï thuaàn trôû. Tieát dieän daây daãn phaûi thoûa ñieàu kieän:

10 −4 B. L = (H) vaø C = (F) π π 3 3 -4 1 .10 (F) C. L = (H) vaø C = π 6π 1

A. ≥ 1,4 cm2
C. ≥ 2,8 cm2

B. ≤ 1,4 cm2 D. ≤ 2,8 cm2

MÔN VẬT LÝ - 123

Caâu 169 : Maïch choïn soùng maùy thu thanh coù L = 2.10-6 (H); C = 2.10-10 (F). Ñieän trôû thuaàn R = 0. Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi 2 baûn tuï laø 120mV. Toång naêng löôïng ñieän töø cuûa maïch laø

A. 144.10-14 (J) C. 288.10-4 (J)

B. 24.10-12 (J)

D. Taát caû ñeàu sai

CAÂU 170 : Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa 2 baûn tuï ñieän cuûa 1 maïch dao ñoäng laø U0 = 12 V. Ñieän dung cuûa tuï ñieän laø C= 4 μ F. Naêng löôïng töø cuûa maïch dao ñoäng khi hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn tuï ñieän laø U = 9V laø A. 1,26.10-4J B. 2,88.10-4J D. 0,18.10-4J C. 1,62.10-4J Caâu 171 : Maïch choïn soùng moät radio goàm L = 2.10-6(H) vaø 1 tuï ñieän coù ñieän dung C bieán thieân. Ngöôøi ta muoán baét ñöôïc caùc soùng ñieän töø coù böôùc soùng töø 18π (m) ñeán 240π (m) thì ñieän dung C phaûi naèm trong giôùi haïn. A. 4,5.10-12 (F) ≤ C ≤ 8.10-10 (F) B. 9.10-10 (F) ≤ C ≤ 16.10-8 (F) C. 4,5.10-10 (F) ≤ C ≤ 8.10-8 (F) D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 172 : Maïch dao ñoäng nhö hình veõ 1 E + –
124

2 K C L

C = 5.102 pF ; L = 2.10-1 mH; E = 1,5 (V). Choïn to = 0 luùc K chuyeån töø (1) sang (2). Bieåu thöùc ñieän tích cuûa tuï ñieän coù daïng: π A. q = 7,5.10-10 sin (π.106 t + ) (c) 2 π B. q = 7,5.102 sin (π.106 t + ) (c) 2 π C. q = 7,5.1010 sin (π.106 t + ) (c) 2 D. q = 7,5.10-10 sin π.106t khoâng ñaùng keå. K E + – (c) Caâu 173 : Maïch dao ñoäng LC coù E = 12V, ñieän trôû trong

L

C

Ban ñaàu K ñoùng ñeán khi doøng ñieän oån ñònh thì ngaét khoùa K. Khi ñoù trong maïch coù dao ñoäng ñieän töø vôùi hieäu ñieän theá ôû 2 baûn tuï C coù daïng u = 48 sin 2.106πt (V) Haõy tìm keát quaû ñuùng

MÔN VẬT LÝ - 125

A. L =

1 1 (H); C = (F); π 4π 1 1 B. L = (μH); C = (μF); π 4π 1 10 −4 (F); (μH); C = π π

B. L =

D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 174 : Moät tuï xoay coù ñieän dung bieán thieân töø 10pF ñeán 490pF ñöôïc maéc vaøo cuoän caûm coù L = 2μF laøm thaønh maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán. Cho vaän toác aùnh saùng C = 3.108 (m/s). Khoaûng böôùc soùng cuûa daûi soùng thu ñöôïc vôùi maïch naøy laø:

A. B. C. D.

8,4 (µm) ≤ λ ≤ 52 (µm) 8,4 (m) ≤ λ ≤ 52 (m) 18 (m) ≤ λ ≤ 52 (m) 52 (m) ≤ λ ≤ 160 (m)

Caâu 175 : Maïch choïn soùng cuûa moät maùy thu voâ tuyeán goàm cuoän daây ñieän trôû R = 1.10-3 Ω, ñoä töï caûm L, maéc noái tieáp vôùi tuï xoay coù ñieän dung C bieán thieân thieân. Khi maïch hoaït ñoäng, soùng ñieän töø cuûa ñaøi phaùt duy trì trong maïch moät söùc ñieän ñoäng e = 1µV. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch luùc coäng höôûng laø
126

A. 1A C. 1μA

B. 1m.A D. 1pA

Caâu 176 : Moät tuï xoay coù ñieän dung chieáu thieân lieân tuïc ñöôïc maéc vaøo cuoän daây ñoä töï caûm L = 2μH ñeå laøm thaønh maïch dao ñoäng ôû loái vaøo cuûa moät maùy thu voâ tuyeán ñieän. Bieát vaän toác aùnh saùng laø C=3.108 m/s, ñieän trôû cuoän caûm khoâng ñaùng keå. Ñieän dung caàn thieát ñeå maïch coù theå baét ñöôïc laøn soùng 8,4 (m) laø: 1 A. .10-4 (F) π C. 10 pF 3108 (m/s) Maïch naøy coù theå baét ñöôïc laøn soùng: A. 60m C. 6μm B. 6m D. Taát caû ñeàu sai. B. 10μF D. 480pF

Caâu 177 : Maïch LC coù L = 10(μH) vaø C = 10-4 (μF). Cho C =

MÔN VẬT LÝ - 127

Đáp án
DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC
1. D 8. D 15. D 22. A 29. A 36. A 43. D 50. B 57. B 64. B 71. D 78. A 2. C 9. C 16. B 23. C 30. B 37. B 44. B 51. C 58. A 65. D 72. A 79. D 3. C 10. B 17. D 24. A 31. C 38. B 45. B 52. D 59. B 66. C 73. B 80. C 4. B 11. B 18. A 25. C 32. A 39. 46. A 53. A 60. C 67. C 74. A 81. B 5. C 12. D 19. D 26. D 33. C 40. B 47. C 54. B 61. B 68. A 75. A 82. C 6. B 13. A 20. C 27. B 34. A 41. A 48. C 55. A 62. A 69. B 76. D 7. B 14. C 21. B 28. D 35. A 42. B 49. D 56. C 63. B 70. B 77. C

CON LAÉC ÑÔN
1. B 8. A 15. C 22. D 29. A 36. B 2. C 9. D 16. B 23. C 30. B 37. C 3. D 10. B 17. D 24. B 31. B 4. C 11. A 18. D 25. C 32. B 5. A 12. B 19. C 26. B 33.C 6. A 13. C 20. C 27. C 34. C 7. B 14. A 21. C 28. B 35. A

SOÙNG CÔ HOÏC
1. B 8. D 2. A 9. B 3. B 10. C 4. D 11. B 5. A 12. B 6. D 13. A 7. B 14. C

128

PHAÀN ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
1. C 8. B 15. A 22. C 29. D 36. D 43. A 50. B 57. D 64. A 71. A 78. C 85. C 92. A 99. B 106. C 113. B 120. C 127. D 134. B 141. D 148. B 155. B 162. B 169. A 176. C 2. A 9. C 16. C 23. C 30. C 37. C 44. B 51. D 58. B 65. D 72. C 79. A 86. A 93. A 100. D 107. A 114. D 121. A 128. B 135. C 142. A 149. B 156. B 163. C 170. A 177. A 3. C 10. D 17. B 24. C 31. B 38. C 45. A 52. C 59. B 66. B 73. D 80. C 87. D 94. B 101. B 108. B 115. C 122. A 129. B 136. A 143. A 150. A 157. C 164. D 171. C 4. C 11. C 18. C 25. D 32. C 39. D 46. B 53. C 60. B 67. B 74. D 81. C 88. C 95. C 102. C 109. C 116. D 123. B 130. C 137. A 144. A 151. A 158. B 165. C 172. A 5. D 12. B 19. C 26. B 33. D 40. B 47. B 54. B 61. B 68. D 75. A 82. A 89. B 96. B 103. A 110. C 117. A 124. B 131. A 138. A 145. A 152. C 159. B 166. A 173. B 6. B 13. D 20. D 27. B 34. C 41. B 48. A 55. C 62. C 69. D 76. A 83. D 90. C 97. B 104. C 111. B 118. B 125. B 132. D 139. A 146. A 153. A 160. A 167. B 174. B 7. C 14. C 21. B 28. D 35. B 42. C 49. B 56. D 63. D 70. D 77. D 84. A 91. B 98. B 105. D 112. A 119. A 126. C 133. C 140. C 147. D 154. A 161. A 168. A 175. B

MÔN VẬT LÝ - 129