P. 1
Bai Tap Tu Luan Chuong Dien Ly

Bai Tap Tu Luan Chuong Dien Ly

|Views: 766|Likes:
Được xuất bản bởiI'Zu Tren

More info:

Published by: I'Zu Tren on Mar 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Bài tập tự luận chương I 1.

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: Ba(NO3)2, HNO3, KOH, K2CrO4, HBrO4, BeF2, NaHCO3,H2SO4, HClO, HNO2, HCN, HBrO, Sn(OH)2. 2.Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau: a,KOH 0,02M b,BaCl2 0,015M c,HCl 0,05M d,(NH4)2SO4 0,01M 3. Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt: HI, CH3COO−, PO43-, NH3, CO32-, HS−, NH4+, BrO−. 4. Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol Cl-, d mol NO3−. Tìm mối liên hệ giữa a, b, c, d. 5. Dung dịch A chứa 0,4 mol Ca2+, 0,5 mol Ba2+ và x mol Cl−. Tính x. 6. Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0,1mol) và Al3+ (0,2mol) và hai anion là Cl−(a mol) và SO42- (b mol). Tính a, b biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. 7. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol OH− bằng số mol OH− có trong 200g dung d1ịch NaOH 20%. 8. Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch HNO3 12,6%, D= 1,12 g/ml. 9. Tính nồng độ các ion trong các dung dịch: a,HNO3, pH = 4 b, H2SO4 , pH= 3 c,KOH, pH= 9 d, Ba(OH)2, pH=10 10. a,Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400ml. b, Tính pH của dung dịch chứa 1,6 g NaOH trong 200ml. c, Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100ml dd HCl 1M và 400ml dd NaOH 0,375M 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300ml dung dịch có pH= 10 12. Có hai dung dịch sau: a,CH3COOH 0,10M ( Ka= 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của ion H+. b,NH3 0,10M ( Kb= 1,80.10-5). Tính nồng độ mol cuả ion OH− 13. Dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li  = 1,42 %. Tính nồng độ mol ion H+ trong dung dịch đó. 14. Dung dịch HClO 0,2M có nồng độ H+ bằng 0,008M. Tính độ điện li  của HClO trong dung dịch. 15.Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch: a, KNO3 + NaCl b, NaOH + HNO3 c,Mg(OH)2 + HCl d, NaF + AgNO3 e, Fe2(SO4)3 + KOH g, FeS + HCl h, NaHCO3 + HCl i, NaHCO3 + NaOH k, K2CO3 + NaCl l, Al(OH)3 + HNO3 m, Al(OH)3 + NaOH n, CuSO4 + Na2S 16. Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không? Giải thích a, Na+, Cu2+, Cl-, OHb, K+, Ba2+, Cl-, SO4 2-. c, K+, Fe2+, Cl-, SO4 2-. d, HCO3-, OH-, Na+, Cl17. Các dung dịch sau có môi trường gì? Giải thích. AlCl3, (CH3COO)2Ba, KNO3, K2S, NH4NO3, NaNO2.

19.1M và Ba(OH)2 0. . K2SO4. nêu cách nhận biết các dung dịch đó. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra.035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hoà và thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc khi uống 0.2mol Cl-. 22.Có 3 dung dịch HCl. Trong 200ml dung dịch A có chứa 0. dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất được dùng để trung hoà bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày.4mol H+. NaOH. 0.2M.2 mol ion Na+. 25.4M và H2SO4 0. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch X và khối lượng kết tủa thu được.Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH. Hãy viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng đó. 20.0 lit dung dịch X có pH =13. 24. Tình pH của dung dịch A. NaCl đựng trong 3 lọ mất nhãn.1 M.6 mol NH4+. 0. Chỉ sử dụng dd phenolphtalein và các dụng cụ thí nghiệm. Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M và Ba(OH)2 2M. Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0. Ba(OH)2.Cho 220ml dung dịch HCl có pH = 5 tác dụng với 180ml dung dịch NaOH có pH = 9 thì thu được dung dịch A. Tính thể tích dd HCl 0. 0. Trong y học. NaNO3. 23. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. đun nhẹ. 21.336g NaHCO3.5 mol SO42-. Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng. Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu được 2. 0.5M cần bao nhiêu mililit dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH 1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2 hiđroxit KOH 0. HCl. Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A. Tính m. Để trung hoà hoàn toàn 600ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 1.18.

Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu được 2. Theo định nghĩa về axit . hãy dự đoán giá trị pH của các dung dịch cho dưới đây : Na2CO3. Cl2. C2H5OH.bazơ Bài 1. phân loại các chất điện li Bài 1. Bài 3. Có ba lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch trong suốt : dung dịch CH3COOH có pH = 5. 2. Bài 2. Hằng số phân li axit . Na2CO3. NaHSO4.bazơ 2 Bài 1.bazơ theo quan điểm Bron-stêt. CO3  . CH4. 4  CH3COO . . pH. Tính m. c) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch CH3COONa.75. chất điện li. Nếu dùng chất chỉ thị là phenolphtalein thì có nhận biết được các dung dịch X và Y hay không ? Hãy giải thích. Hãy dùng một chất chỉ thị để nhận biết các hoá chất trên. H2SO4. Khái niệm về sự điện li. Dung dịch X là một dung dịch bazơ yếu có pH = 8. K  . NH  . CH3COONa. Hãy viết các phương trình điện li của chúng (nếu có) : H2S. lưỡng tính hay trung tính ? Tại 4 sao ? Trên cơ sở đó. Cl  .105 .1. Bài 2. HSO . Có thể tồn tại các dung dịch chứa đồng thời từng nhóm các ion sau đây hay không ? Hãy giải thích. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) NaCl b) Na2CO3 c) Na3PO4 d) ZnS e) KNO3 + + + + + AgNO3 HCl HCl HCl NaCl  NaNO3 + AgCl↓     Bài 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 1.bazơ của Bron-stêt. Khái niệm axit . Ở 25oC. Chất chỉ thị axit . 4.0 lít dung dịch X có pH = 13. KCl. Bài 2. NaOH. dung dịch CH3COONa có pH = 10 và dung dịch NaCl có pH = 7. H2SO3. hằng số phân li axit của axit axetic là Ka  1. dung dịch Y là dung dịch axit yếu có pH = 5. CaO. Những chất nào trong số các chất sau đây phân li thành các ion khi hoà tan trong nước. các ion : Na+. 3.1M. b) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch NaOH. HCO3 là axit. Trong dung dịch axit axetic tồn tại cân bằng sau : CH3COOH CH3COO  H Độ điện li  của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào khi : a) nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch HCl. NH4Cl. Hãy tính nồng độ của ion H  và độ điện li của dung dịch CH3COOH 0. bazơ.

01M. SO2  ? Tại sao ? 4 4 . Cho biết độ điện li  của axit axetic trong dung dịch này là 1. Trong một dung dịch có các ion Ca2+. a) Sự điện li là gì ? Làm thế nào để biết được một chất khi tan vào nước có điện li hay không ? b) Độ điện li là gì ? Độ điện li có giới hạn trong khoảng nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào ? c) Thế nào là chất điện li mạnh. Na  . S2  . OH  c) Zn 2  . [Al(H2O)6]3+.02M. chất điện li yếu và chất không điện li ? Cho các ví dụ minh hoạ. sau khi cô cạn có thể thu được những chất gì ? Bài 5. Hãy trả lời các câu hỏi sau và giải thích : a) Trong dung dịch có thể có những muối nào ? b) Khi cô cạn dung dịch thu được những chất rắn nào ? c) Khi nung hỗn hợp chất rắn. Na2CO3 và KCl là các muối trung hoà hay muối axit. S2  . b biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 4 46. trong dung dịch chúng có bị thuỷ phân hay không ? Dung dịch các muối này sẽ có môi trường gì ? Bài 2. Bài 3. Tính a. Cl  . H   b) HCO3 . Na  . Tính nồng độ mol các ion có trong dung dịch A. Ca 2  . a) HCO3 . phân loại muối. Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau : a) Mg(NO3)2 0. Dung dịch A có chứa 3. HCO3 . lưỡng tính hay trung tính : NH  .0 gam axit CH3COOH trong 250 ml dung dịch. Muối. Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0. C6H5O . Bài tập tổng hợp Bài 1.  Bài 4. Na  . Mg2+. HSO . Cl  d) Fe3 . HCO3 . c) NaOH 0. Các muối FeCl3. Theo định nghĩa về axit . b) HCl 0. K  . các chất và ion sau đây đóng vai trò là axit.4%. bazơ. K+. Na+.9 gam chất rắn khan. Cl  .2 mol) và hai anion là Cl  (a mol) và SO2  (b mol).10M.1 mol) và Al3+ (0. Ba 2  . 6. 4  Zn(OH)2. Bài 2. HS 5.bazơ của Bron-stêt. sự thuỷ phân và môi trường của muối Bài 1.

a) Xác định nồng độ mol của các axit trong X.1M có độ điện li  = 1%. Việc thêm một ít dung dịch HCl vào dung dịch HA có làm thay đổi độ điện li của axit này không ? Bài 14. có công thức là NH4Al(SO4)2. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0. b) Tính pH của dung dịch A. .0 để pH của hỗn hợp thu được bằng 2. Hãy giải thích tại sao nước nguyên chất có pH = 7 và nước có hoà tan CO2 lại có pH < 7 ? Bài 8. Theo quan điểm mới về axit . Bài 10.381 gam muối khan. Viết phương trình điện li của CH3COOH và tính pH của dung dịch này. a) Tính nồng độ mol của các axit có trong dung dịch A. Cho dung dịch A gồm HCl và H2SO4. Bài 15. Tính độ điện li của dung dịch axit HA 0.0. Pha loãng 10 ml dung dịch HCl vào nước thành 250 ml. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch : H2SO4 loãng.bazơ (theo Bron-stêt) thì phèn nhôm-amoni.5M.12H2O và sođa. Trung hoà vừa hết 1 lít dung dịch A cần 400 ml dung dịch NaOH 0. Cô cạn dung dịch tạo thành thì thu được 12.025M cần cho vào 100 ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Dung dịch thu được có pH lớn hơn hay nhỏ hơn 7 (biết HNO2 là một axit yếu). có công thức là Na2CO3. b) Tính pH của dung dịch X.  HCO3 được coi là những chất lưỡng tính ? Bài 7. Tính pH của dung dịch thu được. Cho a mol NO2 hấp thụ vào dung dịch có chứa a mol NaOH. Bài 17. Bài 9. Bài 12. c) dung dịch C : tạo bởi dung dịch A trộn với dung dịch B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1 : 2.0 ml dung dịch HCl 0. Ba(OH)2 dư. dung dịch thu được có pH = 3. Trộn lẫn 50.01M. Bài 11.12M với 50. Hãy tính nồng độ của HCl trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó.01M. KOH. b) dung dịch B : NaOH 0.3M.0 ml dung dịch NaOH 0.1M có pH = 3. Bài 16.Bài 6. Tính pH của các dung dịch sau : a) dung dịch A : H2SO4 0. Dùng thuyết Bron-stêt hãy giải thích vì sao các chất Zn(OH)2.10M. Dung dịch CH3COOH 0. Bài 13. Viết phương trình hoá học để giải thích. Trong mỗi phản ứng đó. H2O. là axit hay bazơ. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 0. Al(OH)3. ion  HCO3 đóng vai trò axit hay bazơ. Bài 18. Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0.9 gam muối khan.

Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch như sau : Na+ : 0. Vậy hợp chất Na2HPO3 là muối axit hay muối trung hoà ? 2 Bài 23. Br–. sau đó làm nguội và nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. tại sao ? . Na  . a) So sánh pH của các dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ mol. Pha loãng dung dịch này bằng nước cất để thu được V2 ml dung dịch NaOH có pH=10. Thế nào là muối trung hoà. c. b) Lập công thức tính tổng khối lượng muối trong dung dịch. a) Pha loãng V1 ml dung dịch A bằng nước cất thành V2 ml dung dịch NaOH có pH = 11. Cl  và SO2  . Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A). SO2  . Cho ví dụ. đun sôi dung dịch.535 gam muối NH4Cl vào 100 ml dung dịch A. muối axit. Cl–. So sánh (có giải thích) nồng độ mol của các dung dịch CH3COONa và NaOH có cùng pH. NO3 : 0. H+ (H3O+). Cl  và SO2  .01M . Trong 3 dung dịch có các loại ion sau : Ba 2  . Giải thích. mỗi ống nghiệm chứa 2 anion và 2 cation (không trùng lặp giữa các ống nghiệm).Bài 19. SO2 . Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không ? Giải thích. 4  d) HCO3 . c mol HCO3 và d mol Cl  . Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại anion và một cation. Axit photphorơ (H3PO3) là axit hai lần axit. Cu2+. Ba 2  . Bài 24. 4 c) K+. Cl  và OH  . Mg2+. Bài 27. Hãy xác định các cation và anion trong từng ống nghiệm. Na+ và Cl  . b mol Ca2+. PO3 . biết chúng gồm các ion sau : NH  . NO3 . Na+. Thể tích V2 sẽ lớn hơn thể tích V1 bao nhiêu lần ? Bài 20. Hỏi dung dịch có màu gì ? Bài 21. Có 3 ống nghiệm đựng các dung dịch loãng. a) Lập biểu thức liên hệ giữa a.04M và HCO3 : 0. Một dung dịch chứa a mol Na+. Bài 25. d.05M   . Thể tích V2 sẽ lớn hơn thể tích V1 bao nhiêu lần ? b) Cho 0. Bài 22. Mg2 . b) K+. Ag+. 4  2 Al3+. Fe2+. Ba2+. CO3  và 4  NO3 . Hãy xác định các dung dịch muối này. Cl  : 0. Hỏi kết quả đó đúng hay sai. b.025M. 4 4  Bài 26. Cho V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13. CO3 . Ca2+ : 0.01M . a) Na+.

a) BaCl2 b) Ba(OH)2 c) Na2SO4 d) NaCl e) Na2CO3 f) FeCl3 g) CuCl2 h) CaCO3 + ?  BaSO4 + ?  BaSO4 + ?  NaNO3 + ?  NaNO3 + ?  NaCl + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ?  Fe(OH)3 + ? + ?  Cu(OH)2 + ? + ?  CaCl2 + ? + ? . Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn.Bài 28.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->