P. 1
Giao an Sinh Hoc 11 Nang Cao

Giao an Sinh Hoc 11 Nang Cao

|Views: 93|Likes:
Được xuất bản bởimeocon051109

More info:

Published by: meocon051109 on Mar 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

PhÇn 4.

Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng
Ch¬ng I. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng A. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng ë thùc vËt TiÕt 1. Bµi 1 . Trao ®æi níc ë thùc vËt

Ngµy so¹n: 2/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - M« t¶ ®îc qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ vµ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n - Tr×nh bµy ®îc mèi liªn hÖ cÊu tróc cña l«ng hót víi qu¸ tr×nh hÊp thô níc - Tr×nh bµy ®îc c¸c con dêng vËn chuyÓn níc tõ l«ng hót vµo m¹ch gç vµo mach gç cña rÔ, tõ m¹ch gç cña rÔ lªn m¹ch gç cña th©n vµ lªn m¹ch gç cña l¸ 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp, kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Th¸i ®é hµnh vi - ThÊy râ tÝnh thèng nhÊt gi÷a cÊu tróc vµ chøc n¨ng trong c¸c c¬ quan cña thùc vËt.
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc

1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ H1 phãng to 2. Häc sinh chuÈn bÞ:
III. ph¬ng ph¸p d¹y häc

-

VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi, ho¹t ®éng nhãm

1

IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi

Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

Néi dung bµi häc I. vai trß cña níc vµ nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt

1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ vai trß cña níc vµ nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt lêi c©u hái lÖnh SGK theo gîi ý: - Trong c©y, níc tån t¹i ë mÊy d¹ng ? - Vai trß cña mçi d¹ng tån t¹i ®èi víi c©y - Nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ

1. C¸c d¹ng níc trong c©y vµ - Níc tù do: - Níc liªn kÕt: 2. Nhu cÇu níc ®ãi víi thùc vËt

- TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ vai trß cña nã.

- TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp C©y cÇn mét lîng níc rÊt lín

II. qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ

- TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1. §Æc ®iÓm cña bé rÔ liªn II SGK kÕt hîp quan s¸t H1.1-1.2-1.3 - quan ®Õn qu¸ tr×nh hÊp 1.4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: hîp víi chøc n¨ng hÊp thô níc? vµo c©y? thô níc triÓ m¹nh vÒ sè lîng, kÝch thíc - ë rÔ cã hÖ thèng l«ng hót - Chøng minh ®Æc ®iÓm cña rÔ phï - Bé rÔ gåm nhiÒu rÔ lu«n ph¸t - C¸c con ®êng x©m nhËp cña níc vµ diÖn tÝch. - ph©n biÖt hiÖn tîng ø giät vµ hiÖn 2. Con ®êng hÊp thô níc ë tîng rØ nhùa? Hai hiÖn tîng nµy chøng rÔ tá ®iÒu g×? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - Thµnh tÕ bµo- gian bµo 3. C¬ chÕ ®Ó dßng níc mét - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp - ChÊt nguyªn sinh – kh«ng bµo - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn chiÒu tõ ®Êt vµo rÔ lªn

2

vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

th©n - Tõ ®Êt vµo m¹ch gç: ThÈm thÊu - Tõ rÔ lªn th©n: (¸p xuÊt rÔ): HT rØ nhùa vµ HT ø giät

3. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu vÒ qóa tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n lêi c¸c c©u hái: chuyÓn níc ë th©n? th©n? chuyÓn níc ë th©n? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

III. qóa tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n

- TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. §Æc ®iÓm cña con ®êng vËn chuyÓn níc ë th©n. 2. Con ®êng vËn chuyÓn n- Qua m¹ch gç tõ rÔ  l¸ - VËn chuyÓn ngang chuyÓn níc ë th©n - Lùc ®Èy cña rÔ - Lùc trung gian
V. Cñng cè

- §Æc ®iÓm cña con ®êng vËn - Lu«n theo 1 chiÒu tõ rÔ  l¸ - C¸c con ®êng vËn chuyÓn níc ë íc ë th©n - Nªu c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o sù vËn - Qua m¹ch r©y tõ l¸  rÔ - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp 3. C¬ chÕ ®¶m b¶o sù vËn - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn - Lùc hót cña l¸

1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK
VI. Híng dÉn vÒ nhµ

1. Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3,5,6 SGK 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 2 TiÕt 2. Bµi 2 . Trao ®æi níc ë thùc vËt (TiÕp theo)

Ngµy so¹n: 8/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Nªu ®îc vai trß cña tho¸t h¬i níc ®èi víi ®êi sèng cña thùc vËt - Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ ®iÒu tiÕt ®é më cña khÝ khæng

3

Tr×nh bµy ®îc c¸c t¸c nh©n ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc 2. l¸ . Kü n¨ng . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc IV.Tr×nh bµy c¬ chÕ ®ãng më lç khÝ? .Tho¸t h¬i níc ®èi víi ®êi sèng cña h¬i níc ®èi víi ®êi sèng c©y .H¹ nhiÖt ®é cña l¸ c©y T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó CO2 .Lµ ®éng lùc cña dßng m¹ch gç .2. Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu níc hîp lÝ cho c©y II. khuÕch t¸n vµo l¸ c©y.TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t H 2. Bµi 2 3.TT2: HS th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ tho¸t h¬i níc ë l¸ 2.níc 1. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.3 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: trêng nh thÕ nµo ? c©y trång nh thÕ nµo? . ®a ra kÕt luËn 2. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 1. Con ®êng tho¸t h¬i níc ë 4 . ho¹t ®éng nhãm IV. tho¸t h¬i níc ë l¸ 1.C¸c con ®êng tho¸t h¬i níc ë l¸? . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.TT3: GV nhËn xÐt. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Tho¸t h¬i níc cã vai trß ®èi víi m«i quyÓn: 98% .Qua khÝ khæng . ý nghÜa cña sù tho¸t h¬i + Lîng níc c©y tho¸t vµo khÝ + Vai trß cña qu¸ tr×nh tho¸t trång.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. . Häc sinh chuÈn bÞ: III.. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Bµi 2 C©u 2: C©u hái 3. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.

ë ®Þa ph¬ng em hiÖn . C©n b»ng níc cña c©y .TT3: GV nhËn xÐt. T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc .ThÕ nµo lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng níc Qu¸ tr×nh hÊp thô níc vµ qu¸ -ThÕ nµo lµ tíi níc hîp lÝ cho c©ya 2. C¸c ion kho¸ng 5.§óng lîng hîplÝ cha.TT3: GV nhËn xÐt.Khi tÕ bµo mÊt níc . Níc 2. C¬ chÕ ®iÒu chØnh tho¸t h¬i níc . C¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu hîp lÝ cho c©y trång V. Tíi níc hîp lÝ cho c©y .Qua cutin 3.Nªu ¶nh hëng cña níc vµ ¸nh s¸ng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc .Theo em. Giã . Ho¹t ®éng 2. viÖc tíi tiªu níc cho c©y trång ®· . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh..TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Khi Tb no níc . v× sao? .TT2: HS th¶o luËn nhãm. ¸nh s¸ng 3.®ãng 2.§óng lóc nay. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Ho¹t ®éng 3.§óng c¸ch 5 . . ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc 1. NhiÖt ®é 4. .KÓ tªn c¸c yÕu tè cña m«i trêng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc . T×m hiÓu vÒ C¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu hîp lÝ cho c©y trång lêi c¸c c©u hái: cña c©y trång? trång? trång tr×nh tho¸t h¬i níc trång VI.më . 3. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm.

Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.5 SGK VI.2.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Híng dÉn vÒ nhµ 1. m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi II. Cñng cè 1. Bµi 3 . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 3 TiÕt 3.M« t¶ ®îc mét sè dÊu hiÖu ®iÓn h×nh cña sù thiÕu mét sè nguyªn tè dinh dìng vµ tr×nh bµy vai trß ®Æc trng nhÊt cña c¸c nguyªn tè dinh dìng chñ yÕu .BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ ®èi víi c©y trång. Th¸i ®é hµnh vi . Häc sinh chuÈn bÞ: III. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. nguyªn tè ®¹i lîng vµ vi lîng .3. KiÕn thøc . Tr¶ lêi c©u hái 1.Nªu ®îc kh¸i niÖm: nguyªn tè dinh dìng thiÕt yÕu.Ph©n biÖt ®îc 2 c¸ch hÊp thô kho¸ng ë thùc vË: thô ®éng vµ chñ ®éng . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.LiÖt kª c¸c nguån cung cÊp chÊt dinh dìng cho c©y. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Tr¶ lêi c©u hái 4. d¹ng ph©n bãn c©y hÊp thô ®îc 2. SGK 2. mÉu ph©n bãn 2. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.V. Kü n¨ng . ho¹t ®éng nhãm 6 .

2.Qua b¬m (tiªu tèn ATP) Thêi gian: 6 phót Quan s¸t h×nh vµ tr×nh bµy c¸c c¬ chÐ hÊp thô thô ®éng? PhiÕu häc tËp II Thêi gian: 6 phót Quan s¸t h×nh vµ tr×nh bµy c¸c c¬ chÐ hÊp thô chñ ®éng? . Nhãm 1. Nguyªn tè vi lîng 7 . Ho¹t ®éng 1. .Qua kªnh Pr . Ho¹t ®éng 2. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.Hoµ tan vµo rÔ theo dßng níc . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. HÊp thô chñ ®éng .4: PhiÕu häc tËp II PhiÕu häc tËp I .Hót b¸m trao ®æi 2.KhuÕch t¸n phiÕu häc tËp.IV.2 SGK vµ hoµn thµnh .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1. Nguyªn tè ®a lîng II.3: PhiÕu häc tËp I Nhãm 2.TT1: GV chia nhãm vµ yªu cÇu HS 1. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ cö ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. T×m hiÓu vÒ Vai trß cña c¸c nguyªn tè dinh dìng trong c¬ thÓ thùc vËt II SGK kÕt hîp quan s¸t b¶ng 3 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái : . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Bµi 2 3.TT2: HS th¶o luËn nhãm. sù hÊp thô c¸c nguyªn tè kho¸ng 1.TT3: GV nhËn xÐt. HÊp thô thô ®éng quan s¸t H 3. Bµi 2 C©u 2: C©u hái 3. T×m hiÓu vÒ sù hÊp thô c¸c nguyªn tè kho¸ng .Ph©n biÖt nguyªn tè vi lîng vµ 2. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.1-3. Vai trß cña c¸c nguyªn tè kho¸ng ®èi víi thùc vËt .

DÊu hiÖu thiÕu c¸c nguyªn tè dinh dìng (b¶ng 3) . Bµi 4 . Kü n¨ng .Vai trß cña c¸c nguyªn tè dinh dìng (B¶ng 3) . Tr¶ lêi c©u hái 4. . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm.nguyªn tè ®¹i lîng. Tr¶ lêi c©u hái 1. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Híng dÉn vÒ nhµ 1. trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. V.Nªu ®îc vai trß sinh lÝ cña nit¬ .Tr×nh bµy ®îc c¸c qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt 2. Th¸i ®é hµnh vi .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. .TT3: GV nhËn xÐt. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 4 TiÕt 4.KÓ tªn c¸c nguyªn tè vi lîng vµ ®¹i lîng thêng gÆp .6 SGK 2. Cñng cè B¶ng 3 (Trang 20) 1.5 SGK VI. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.2.BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ. nhÊt lµ ph©n ®¹m ®èi víi c©y trång. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi 8 .3. KiÕn thøc .

æn ®Þnh tæ chøc líp 2.Ph©n bãn + Vai trß chung: + Vai trß cÊu tróc ph©n tö Pr. Nguån nit¬ cho c©y . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 1.Nguån vËt lÝ – ho¸ häc . Bµi 3 3. mÉu ph©n bãn. kÕt hîp . ®a ra kÕt luËn lôc.Gióp c©y ST-PT b×nh thêng .TT2: HS th¶o luËn nhãm.Qt cè ®Þnh nit¬ . T×m hiÓu vÒ vai trß cña nguyªn tè nit¬ SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: thùc vËt? trång cÊu tróc ®èi víi c©y trång ®iÒu tiÕt ®èi víi c©y trång nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Tham gia cÊu t¹o nªn c¸c .TT3: GV nhËn xÐt. Qu¸ tr×nh khö nitrat 9 . Axit Nuclªic. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Ho¹t ®éng 2. qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt . Bµi 3 C©u 2: C©u hái 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.II. c«enzim. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. ATP 1.Ph©n gi¶i nit¬ h÷u c¬ trong . T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt II. Vai trß cña nit¬ . .Vai trß chung cña nit¬ ®èi víi c©y ®Êt .TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t H5 1. vai trß cña nit¬ ®èi víi thùc vËt 1.V× sao nãi nguyªn tè nit¬ cã vai trß 2. Ho¹t ®éng 1. ho¹t ®éng nhãm IV.KÓ tªn c¸c nguån cung cÊp nit¬ cho .V× sao nãi nguyªn tè nit¬ cã vai trß . Häc sinh chuÈn bÞ: III.Lµ thµnh phÇn cÊu t¹o cña Prenzim. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. ATP 2. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. diÖp + Vai trß ®iÒu tiÕt .ph©n ®¹mph©n chuång 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc III.

Tr¶ lêi c©u hái 1. .TT2: HS th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh cÇn ph¶i: 1.TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc ChuyÓn ho¸ NO-3 thµnh NH3 II SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .. Bµi 5 . . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.TT3: GV nhËn xÐt.5 SGK VI.H×nh thµnh amit 1. Qu¸ tr×nh ®ång ho¸ NH3 ViÕt s¬ ®å khö nitrat trong m« thùc vËt. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 6 TiÕt 5.ChuyÓn vÞ amin . Cñng cè trong c©y . Tr¶ lêi c©u hái 4.Amin ho¸ trùc tiÕp . V. 2.Tr×nh bµy ®îc ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt . ®å vÝ dô.Nªu ý nghÜa cña con ®êng h×nh thµnh amit? . Kü n¨ng 10 . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.Nªu ®îc c¸c biÖn ph¸p bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång 2.3 SGK 2. Híng dÉn vÒ nhµ 1.ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh khö nitrat.2.Víi mçi con ®êng h·y viÕt mét s¬ . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.KÓ tªn c¸c con ®êng ®ång ho¸ NH3 .

. T×m hiÓu vÒ bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång IV. 2. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Bµi 4 C©u 2: C©u hái 4.TT3: GV nhËn xÐt.KÓ tªn c¸c yÕu tè m«i trêng ¶nh h. §é Èm ®Êt ëng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng 4. T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ lêi c¸c c©u hái: . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. 2. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. ho¹t ®éng nhãm IV.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Th¸i ®é hµnh vi .BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc III. bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång 5. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. ¸nh s¸ng 2.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. nhÊt lµ ph©n ®¹m ®èi víi c©y trång. NhiÖt ®é . m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.3.. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.Tr×nh bµy ¶nh hëng cña tõng yÕu tè ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬? . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Ho¹t ®éng 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. Häc sinh chuÈn bÞ: III. Ho¹t ®éng 1. Bµi 4 3. §é tho¸ng khÝ 11 . ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ 1. §é pH cóa ®Êt vµ nit¬? .

T¸c h¹i cña viÖ sö dông ph©n bãn kh«ng hîp lÝ ®èi víi m«i trêng 2. 3. Lo¹i ph©n bãn . Bãn ph©n hîp lÝ vµ n¨ng II SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: suÊt c©y trång . KiÕn thøc . Bµi 6 . Kü n¨ng 12 . kÕt hîp .TT3: GV nhËn xÐt.3.Bãn ®óng lo¹i ph©n em ë ®Þa ph¬ng em hiÖn nay bo¸n . thêi kú sinh trëng.Dùa vµo tõng lo¹i c©y .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1. Tr¶ lêi c©u hái 1. thùc hµnh: tho¸t h¬i níc vµ bèi trÝ thÝ nghiÖm vÒ ph©n bãn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.Bãn theo nhu cÇu cña gièng. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Híng dÉn vÒ nhµ 1. theo .2. còng nh ph©n . triÓn V.Dùa vµo tõng giai ®o¹n ph¸t vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Cñng cè 1.KÓ tªn c¸c ph¬ng ph¸p bãn ph©n. C¸c ph¬ng ph¸p bãn .§ñ sè lîng vµ tØ lÖ dinh dìng ph©n cho c©y trång ®· hîp lÝ cha? ph¬ng ph¸p nµo lµ hiÖu qu¶ nhÊt . SGK 2.Sö dông giÊy c«ban clorua ®Ó ph¸t hiÖn tèc ®é tho¸t h¬i níc kh¸c nhau ë 2 mÆt l¸ .TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai .VÏ ®îc h×nh d¹ng cña tinh thÓ muèi kho¸ng ®· ph¸t hiÖn 2. Tr¶ lêi c©u hái 4. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.Bãn cho l¸ nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ®a ra kÕt luËn . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 6 TiÕt 6.ThÕ nµo lµ bãn ph©n hîp lÝ..5 SGK VI.NhËn biÕt ®îc sù hiÖn diÖn cña c¸c nguyªn tè kho¸ng trong tro thùc vËt .Bãn cho rÔ .

Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ho¹t ®éng 1. TiÕn tr×nh bµi míi a.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. Bµi 5 2. Bµi 5 C©u 2: C©u hái 5. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) Tæ 1. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . tæ chøc nhãm 3. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4..TÝnh cÈn thËn.4: Néi dung 2 13 . Ho¹t ®éng 2. Tæ chøc. Häc sinh chuÈn bÞ: III. Th¸i ®é hµnh vi .TN 1: C©n ®Üa §ång hå bÊm gi©y GiÊy kÎ oli L¸ c©y khoai lang . Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh • §o cêng ®é tho¸t h¬i níc b»ng ph¬ng ph¸p c©n nhanh • ThÝ nghiÖm vÒ c¸c lo¹i ph©n ho¸ häc chÝnh b. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: .TN 2: Ph©n bãn NPK H¹t ®Ëu C¸t mÞn vµ mïn ca 2.3: Néi dung 1 Tæ 2. khÐo lÐo.

2.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Bµi 7 .KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI.Nªu ®îc c¸c s¾c tè quang hîp. KiÕn thøc .- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm c. Ho¹t ®éng 4. Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 7 TiÕt . Thùc hµnh . gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng d. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 14 .Ph¸t biÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ quang hîp .Nªu ®îc vai trß cña quang hîp ë c©y xanh .HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh. nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. Kü n¨ng . n¬i ph©n bè trong l¸ vµ nªu ®îc chøc n¨ng cña chóng. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. quang hîp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng .Tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o cña l¸ thÝch nghi víi chøc n¨ng quang hîp .

ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Th¸i ®é hµnh vi . T¹o chÊt h÷u c¬ (Thêi gian : 15 phót) §äc SGK kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë 2. mÉu l¸ c©y 2. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: V× sao c©y xanh l¹i ®îc xÕp vµo nhãm sinh vËt tù dìng? 3.Ph¬ng t×nh tæng qu¸t: NL ¸nh s¸ng ChÊt diÖp lôc hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång CO2 + 2 H2O (CH2O) +O2 1.3.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc thêi) Nhãm 1 + 3 : PhiÕu häc tËp 1 . T×m hiÓu vÒ vai trß cña quang hîp . TÝch luü n¨ng lîng líp 10 ®Ó t¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu kh¸i niÖm vµ viÕt ph¬ng tr×nh 3. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. vai trß cña quang hîp 1. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Ho¹t ®éng 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Quang hîp gi÷ trong s¹ch tæng qu¸t vÒ quang hîp ? Vai trß cña quang hîp ®èi víi sinh quyÓn vµ ®êi sèng con ngêi Nhãm 2 + 4 : PhiÕu häc tËp 2 bÇu khÝ quyÓn (Thêi gian : 15 phót) §äc SGK kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë líp 10 ®Ó t¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Chøng minh cÊu t¹o cña l¸ thÝch 15 . ho¹t ®éng nhãm IV.ThÊy ®îc vai trß cña c©y xanh ®èi víi ®êi sèng vµ m«i trêng II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK.

Ho¹t ®éng 2.DiÖp lôc: DiÖp lôc a vµ diÖp lôc b Car«tenn«it: Car«ten vµ Xant«phin V. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. ®a ra kÕt luËn (cã hÖ thèng tói dÑt gäi lµ Gåm: .2.TT2: HS th¶o luËn nhãm. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. T×m hiÓu vÒ Bé m¸y quang hîp . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.3. Lôc l¹p – bµo quan quang hîp häc tËp. . HÖ s¾c tè quang hîp . Bªn tr×nh bµy. trong gåm ChÊt nÒn vµ Grana tilacoit chøa nhiÒu chÊt diÖp lôc) 3. Cñng cè 1. Tr¶ lêi c©u hái 4. Tr¶ lêi c©u hái 1. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 8 16 . Híng dÉn vÒ nhµ 1. L¸ .TT2: HS th¶o luËn nhãm. 2.TT3: GV nhËn xÐt. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm Cã 2 líp mµng bao bäc.6 SGK VI.nghi víi chøc n¨ng quang hîp ? Nªu cÊu t¹o cña lôc l¹p ? KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp vµ vai trß cña chóng trong quang hîp .5 SGK 2.TT3: GV nhËn xÐt. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 II.CÊu t¹o trong : nghiªn cøu SGK vµ hoµn thµnh phiÕu 2.CÊu t¹o ngoµi : . kÕt hîp . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Bé m¸y quang hîp 1.C¬ quan quang hîp CÊu t¹o cña l¸ .

TiÕt .

Bµi 8 .

quang hîp ë c¸c nhãm thùc vËt

Ngµy so¹n: 2/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Tr×nh bµy ®îc tÝnh chÊt 2 pha cña quang hîp - Tr×nh bµy ®îc tãm t¾t diÔn biÕn, c¸c thµnh phÇn tham gia, kÕt qu¶ cña pha s¸ng vµ pha tèi. - Tr×nh bµy ®îc mèi liªn quan gi÷a pha s¸ng vµ pha tèi trong quang hîp - Ph©n biÖt ®îc c¸c con ®êng cè ®inh CO2 trong pha tèi cña nh÷ng nhãm thùc vËt C3 , C4 vµ CAM - Nªu ®îc s¶n phÈm khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh tæng hîp tinh bét vµ saccar«z¬ trong quang hîp 2. Kü n¨ng Quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp. Kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp. 3. Th¸i ®é hµnh vi Cã ý thøc b¶o vÖ c©y xanh, b¶o vÖ m«i trêng v× c©y xanh cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng.
II. ThiÕt bÞ d¹y häc

1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK, mÉu l¸ c©y 2. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y
III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc

-

VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi

IV. TiÕn tr×nh bµi häc

1. KiÓm tra bµi cò

17

C©u 1: C©u hái 4. Bµi 8 C©u 2: C©u hái 5. Bµi 8 2. TiÕn tr×nh bµi míi
Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Hai pha cña quang hîp

1. Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu c¸c pha cña quang hîp pha s¸ng

- QH chia thµnh 2 pha: Pha s¸ng

a. Ho¹t ®éng 1.2: T×m hiÓu vµ pha tèi TT1: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc 1. Pha s¸ng quan s¸t tranh cïng víi nghiªn - N¨ng lîng ¸nh s¸ng ®îc hÊp cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: ë ®©u? - KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp? QH? cña pha s¸ng? s¸ng? cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. thô vµ chuyÓn thµnh n¨ng lîng ATP vµ NADPH - S¶n phÈn lµ ATP, NADPH vµ O2 thµnh phÇn cña chuçi electron trong mµng tilac«it cña lôc l¹c vai trß lµ vµ nguån cung Níc cÊp bÞ - Pha s¸ng cña quang hîp s¶y ra trong c¸c liªn kÕt ho¸ häc cña

- S¾c tè QH cã vai trß g× trong - C¸c s¾c tè quang hîp vµ c¸c - C¸c nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm quang hîp ®Òu ®îc ®Þnh vÞ - Vai trß cña níc trong pha - Níc tham gia vµo pha s¸ng víi TT2: HS quan s¸t tranh, nghiªn electron TT3: GV tæng hîp c¸c ý ®óng electron: lªn b¶ng, bæ sung vµ ®a ra kÕt H2O 2H+ + 2e- + 1/2O2 luËn. 2. Pha tèi - Cßn gäi lµ qu¸ tr×nh cè ®Þnh CO2 a. Chu tr×nh C3 (chu tr×nh b. Ho¹t ®éng 1.2 T×m hiÓu canvin) lµ con ®êng cè ®Þnh pha tèi vµ vÊn ®¸p: CO2 phæ biÕn nhÊt ph¶n øng ho¸ häc kÕ tiÕp nhau TT1: GV treo tranh h×nh 9 SGK - Chu tr×nh nµy gåm nhiÒu Hy®ro.

ph©n ly t¹o ra Oxi, proton vµ

18

- Nªu c¸c chÊt tham gia vµ s¶n ®îc xóc t¸c bëi c¸c enzim kh¸c phÈm t¹o thµnh cña pha tèi? ®îc gäi lµ chu tr×nh C3 . chu tr×nh nµo kh¸c? chÝnh cña chu tr×nh C3 . c¸c chu tr×nh C3, C4 vµ CAM nghÜ, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái TT3: GV ghi nh÷ng ý ®óng lªn b¶ng, nhËn xÐt, bæ sung 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ Mét sè ®Æc ®iÓm ph©n biÖt c¸c nhãm thùc vËt - TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t b¶ng 8 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nªu sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm thùc vËt? - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.
V. Cñng cè II. Mét sè ®Æc ®iÓm ph©n biÖt c¸c nhãm thùc vËt

nhau. C¸c enzim nµy ®Òu n»m - Chu tr×nh canvin sö dông ATP biÕn ®æi CO2 tõ khÝ quyÓn b. Thùc vËt C4 c. Thùc vËt CAM

- T¹i sao chu tr×nh canvin cßn trong chÊt nÒn cña lôc l¹p - Ngoµi chu tr×nh C3 th× con vµ NADPH ®Õn tõ pha s¸ng ®Ó - Tr×nh bµy c¸c giai ®o¹n thµnh c¸cbonhy®rat - Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a MÝa, rau dÒn, ng« TT2: HS quan s¸t tranh suy X¬ng rång

B¶ng 8 trang 38

1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Tr¶ lêi c©u hái 4,5,6 SGK
VI. Híng dÉn vÒ nhµ

1. Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 SGK

19

Bµi 9 . Bµi 8 C©u 2: C©u hái 3. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III.ThÊy ®îc vai trß cña c©y xanh ®èi víi ®êi sèng vµ m«i trêng II.Nªu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a quang hîp víi nång ®é CO 2 víi thµnh ph©n quang phæ ¸nh s¸ng vµ víi nhiÖt ®é. Bµi 8 3. Ho¹t ®éng 1. . ho¹t ®éng nhãm IV. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Kü n¨ng . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 9 TiÕt . 2. T×m hiÓu vÒ nång ®é CO2 .Lµ nguån cung cÊp Cac bon 20 . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ngo¹i c¶nh ®Õn quang hîp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. víi dinh dìng kho¸ng. KiÕn thøc . ®iÓm b·o hoµ CO2 vµ ¸nh s¸ng cïng víi vai trß vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c¸c nhãm thùc vËt.X¸c ®Þnh ®iÓm bï. . Nång ®é CO2 1.Ph©n tÝch mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a quang hîp víi níc. Th¸i ®é hµnh vi .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.2. 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.

thµnh phÇn quang phæ ¸nh s¸ng . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 1 tr×nh bµy.Lµ nguån cung cÊp n¨ng lîng cho quang hîp .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc cho quang hîp hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång .1SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña CO2 ®èi víi quang hîp ? ? ThÕ nµo lµ .2 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 21 . .§iÓm b·o hoµ CO2 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9. 2. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT3: GV nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2.§iÓm b·o hoµ CO2 . thµnh phÇn quang phæ ¸nh s¸ng .§iÓm b·o hoµ ¸nh s¸ng (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9.. cêng ®é.§iÓm bï CO2 . T×m hiÓu vÒ cêng ®é.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 2 II.§iÓm bï ¸nh s¸ng .§iÓm bï CO2 thêi) Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 Nhãm 3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 3 Nhãm 4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 4 PhiÕu häc tËp 1 .TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.

. Ho¹t ®éng 4.? Nªu vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi quang hîp ? ? ThÕ nµo lµ . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 2 tr×nh bµy. 4. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 3 III.NhiÖt ®é t¨ng cêng ®é t¨ng nhanh (max : 25-35) .§iÓm bï ¸nh s¸ng . 3.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 1. níc vµ dinh dìng kho¸ng 22 . nhiÖt ®é . C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.3 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña nhiÖt ®é ®èi víi quang hîp ? ? Khi nµo th× cêng ®é quang hîp t¨ng? Khi nµo gi¶m? ? Cêng ®é quang hîp ®¹t cùc ®¹t khi nµo? . Níc : IV. . T×m hiÓu vÒ nhiÖt ®é . T×m hiÓu vÒ níc vµ dinh dìng kho¸ng .Vµ ngîc l¹i (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.Cêng ®é quang hîp phô thuéc rÊt chÆt chÏ vµo nhiÖt ®é .TT3: GV nhËn xÐt.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT3: GV nhËn xÐt. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 3 tr×nh bµy.§iÓm b·o hoµ ¸nh s¸ng . Ho¹t ®éng 3.

Kü n¨ng .2. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 23 . C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.Gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång .Chøng minh ®îc quang hîp lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång .3. Tr¶ lêi c©u hái 6 SGK VI. V.Tr×nh bµy ®îc triÓn väng cña n¨ng suÊt c©y trång 2.TT3: GV nhËn xÐt. . KiÕn thøc . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Híng dÉn vÒ nhµ 1. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 4 tr×nh bµy. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Tr¶ lêi c©u hái 1.2. Dinh dìng kho¸ng PhiÕu häc tËp 4 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña níc vµ dinh dìng kho¸ng ®èi víi quang hîp ? . quang hîp vµ n¨ng suÊt c©y trång Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.4. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Cñng cè 1. Bµi 10.5 SGK 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 10 TiÕt .

Trång trät lµ ngµnh kinh (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Chøng minh ®îc quang hîp lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång? ? T¹o sao nãi: Trång trät lµ ngµnh kinh doanh n¨ng lîng mÆt trêi ? 24 . Bµi 9 3. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.ý thøc t×m hiÓu vµ øng dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong trång trät II. quang hîp quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång vµ triÓn väng 1.90-95% s¶n phÈm thu ho¹ch hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång cña c©y trång lÊy tõ CO2 vµ thêi) 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 PhiÕu häc tËp 1 H2O doanh n¨ng lîng mÆt trêi Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè . T×m hiÓu vÒ quang hîp quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Bµi 9 C©u 2: C©u hái 3. ho¹t ®éng nhãm IV. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Sè liÖu vÒ triÓn väng n¨ng suÊt 2. Th¸i ®é hµnh vi . Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ho¹t ®éng 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.TT1: GV chia líp thµnh 3 nhãm thùc .3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.

. Cñng cè 1. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 2 II. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång th«ng qua quang hîp . L.N¨ng suÊt c©y trång phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè : .TriÓn väng cña n¨ng suÊt c©y trång? .BiÓu thøc n¨ng suÊt: Nkt=(FCO2. Kkt)n (tÊn/ha) . . suÊt rÊt cao V.? .C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña c¸c cao n¨ng suÊt c©y trång : biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt n©ng . 2. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 1 tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 2 tr×nh bµy.TriÓn väng : ®¹t ®îc n¨ng cao n¨ng suÊt c©y trång ? N¨ng suÊt c©y trång phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè nµo? ? KÓ tªn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång? . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 25 . Kf . Ho¹t ®éng 2.TT3: GV nhËn xÐt.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. T×m hiÓu vÒ C¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång th«ng qua quang hîp .TT3: GV nhËn xÐt.

Ho¹t ®éng 1.Nªu ®îc kh¸i niÖm h« hÊp. H11. Bµi 11. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ H11.Tr×nh bµy ®îc hÖ sè h« hÊp. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp.2.1. Tr¶ lêi c©u hái 4.RÌn luyÖn kü n¨ng so s¸nh quan s¸t.3 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.5 SGK VI. ho¹t ®éng nhãm IV. Th¸i ®é hµnh vi II. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. h« hÊp ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. 3. nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm cña c¸c giai ®o¹n ®êng ph©n vµ chu tr×nh Crep vµ chuçi chuyÒn ªlectron . H11. Kü n¨ng . t duy ph©n tÝch tæng hîp. vai trß cña h« hÊp ®èi víi thùc vËt . Kh¸i niÖm h« hÊp 26 .3. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 11 TiÕt . h« hÊp s¸ng vµ mèi liªn hÖ gi÷a quang hîp vµ h« hÊp trong c©y 2.Nªu ®îc c¬ quan h« hÊp vµ bµo quan thùc hiÖn h« hÊp . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Tr¶ lêi c©u hái 1.Nªu ®îc vÞ trÝ s¶y ra. Híng dÉn vÒ nhµ 1. KiÕn thøc . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Häc sinh chuÈn bÞ: III.2. KiÓm tra bµi cò 2. SGK 2. Kh¸i niÖm h« hÊp 1.3.

ë tÊt c¶ c¸c c¬ quan cña c¬ 4.nhí l¹i kiÕn thøc líp 10 vµ tr¶ lêi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ thµnh d¹ng c©u hái: . §êng ph©n (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t H11. Bµo quan h« hÊp? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.TT3: GV nhËn xÐt. Vai trß cña h« hÊp .TT2: HS th¶o luËn nhãm.S¶n phÈm: 2 axit piruvic.T¹i ti thÓ trong tÕ bµo 2. 2 ATP.Lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ khö c¸c .1 vµ G§1 VÞ trÝ Nguyªn liÖu S¶n phÈm ®iÓn vµo b¶ng: . n¨ng lîng dÔ sö dông lµ ATP .tÕ bµo 1. Ho¹t ®éng 2.T¹o ra c¸c s¶n phÈm trung gian… . §Þnh nghÜa .TT3: GV nhËn xÐt. C¬ quan h« hÊp . T×m hiÓu vÒ C¬ chÕ h« hÊp hiÖn phiÕu häc tËp : PhiÕu häc tËp II.Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t: 2. Bµo quan h« hÊp .Gi¶i phãng n¨ng lîng . 6 NADH.C¬ quan h« hÊp? -.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.S¶n phÈm: 4 CO2.Nguyªn liÖu lµ Gluc«z¬ .Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t? .Nguyªn liÖu: 2 axªtyl . ®a ra kÕt luËn thÓ Gåm 3 giai ®o¹n : .CoA .DiÔn ra ë mµng trong cña ti thÓ .Vai trß cuña h« hÊp? . Chuçi chuyÒn ®iÖn tö . 2 ATP. C¸c nhãm kh¸c FADH2 --------------> 2 ATP Lµ giai ®o¹n thu ®îc nhiÒu ATP nhËn xÐt.H« hÊp lµ g×? . 2 FADH2 3. 2 NADH 2. C¬ chÕ h« hÊp . ®a ra kÕt luËn nhÊt 27 .XÈy ra trong bµo t¬ng . kÕt hîp 3. sau ®ã cö ®¹i NADH --------------> 3 ATP diÖn nhãm tr×nh bµy. Chu tr×nh Crep G§2 G§3 .S¬ ®å tæng qu¸t thµnh phiÕu häc tËp.TT1: GV chia líp thµnh 4 hãm thùc 1. .XÈy ra ë chÊt nÒn cña ti thÓ .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK .

TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.ThÕ nµo lµ h« hÊp s¸ng? . HÖ sè quang hîp. Kü n¨ng 28 . h« hÊp s¸ng vµ mèi quan hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp 1. ChuÈn bÞ bµi 24 TiÕt . Ho¹t ®éng 3.vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. III.TT2: HS th¶o luËn nhãm. Cñng cè . nån ®é CO2 vµ O2 .5 SGK? . Mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp vµ V. ®a ra kÕt luËn 3. Híng dÉn vÒ nhµ 1. hµm lîng níc. h« hÊp s¸ng vµ mèi quan hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp . ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn h« hÊp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.3 .HÖ sè h« hÊp lµ g×? . KiÕn thøc . Bµi 12.Nªu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp víi nhiÖt ®é.Sè lîng ATP ®îc t¹o ra trong c¸c giai ®o¹n? VI.Lµm bµi tËp 4. Tr¶ lêi c©u hái SGK 2. kÕt hîp Lµ qu¸ tr×nh h« hÊp s¶y ra . T×m hiÓu vÒ HÖ sè quang hîp. H« hÊp s¸ng ngoµi ¸nh s¸ng quang hîp H11.Nªu ®îc c¬ së khoa häc cña viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n. HÖ sè h« hÊp Lµ tØ sè gi÷a sè ph©n tö CO2 th¶i ra vµ sè ph©n tö O2 lÊy vµo khi h« hÊp 2. 2.Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. 3. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.TT3: GV nhËn xÐt.

ho¹t ®éng nhãm IV. 2. II. Nång ®é CO2 4. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng 1.. NhiÖt ®é 2.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Nång ®é O2 (Thêi gian : 8 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 12. NhiÖt ®é hiÖn phiÕu häc tËp : (mçi nhãm chØ 2. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. h¹t bÞ háng III. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Hµm lîng níc thùc hiÖn t×m hiÓu 1 nh©n tè) PhiÕu häc tËp 1 3. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Th¸i ®é hµnh vi . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn 29 . Häc sinh chuÈn bÞ: MÉu cñ. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.1SGK vµ ®iÒn vµo b¶ng sau: ¶nh hëng ®Õn h« hÊp 1.ThÊy ®îc mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp víi viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc 1. Bµi 11 3. Bµi 11 C©u 2: C©u hái 3. Hµm lîng níc 3. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng . Ho¹t ®éng 1. Nång ®é CO2 4. Nång ®é O2 .

T×m hiÓu vÒ H« hÊp vµ vÊn ®Ò b¶o qu¶n n«ng s¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .4 SGK 2. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 13 TiÕt . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.Môc tiªu cña b¶o qu¶n? -. 2.2. Kü n¨ng 30 . V.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Quan s¸t ®îc hèn hîp s¾c tè rót ra tõ l¸ vµ quan s¸t ®îc diÖpl ôc . Tr¶ lêi c©u hái 1. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái 5 SGK VI. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Híng dÉn vÒ nhµ 1.thµnh phiÕu häc tËp.3. C¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n? . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. HËu qu¶ c¶u h« hÊp 3. KiÕn thøc . Cñng cè II. Thùc hµnh: t¸ch chiÕt s¾c tè tõ l¸ vµ t¸ch c¸c nhãm s¾c tè b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Môc tiªu cña b¶o qu¶n 2. H« hÊp vµ vÊn ®Ò b¶o qu¶n n«ng s¶n . C¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n 1. Ho¹t ®éng 2. HËu qu¶ c¶u h« hÊp? -. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.TT3: GV nhËn xÐt.TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK 1. Bµi 13.TT3: GV nhËn xÐt. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. . .Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c bµi ®· häc cã liªn quan ®Õ s¾c tè 2.

RÌn lü n¨ng thao t¸c víi c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt thc hµnh 3. tæ chøc nhãm .TÝnh cÈn thËn.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS .L¸ khoai lang cßn t¬i III. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. benzen 2.GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) C¶ 4 tæ cïng thùc hiÖn néi dung thùc hµnh . khÐo lÐo.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. Bµi 12 2. giÊy läc .Dung m«i: axeet«n. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh ChiÕt rót s¾c tè T¸ch c¸c s¾c tè thµnh phÇn Ho¹t ®éng 2. Häc sinh chuÈn bÞ: .Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3.B×nh chiÕt . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Thùc hµnh 31 . Bµi 12 C©u 2: C©u hái 5. Tæ chøc. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV.PhÔu läc. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt .. Th¸i ®é hµnh vi .ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4.Cèi chµy sø . ph©n c«ng nhãm .

RÌn lü n¨ng thao t¸c víi c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt thc hµnh 3. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: .RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp.TÝnh cÈn thËn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. Th¸i ®é hµnh vi .b×nh thuû tinh miÖng réng 32 .HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh.Chøng minh ®îc qu¸ tr×nh h« hÊp to¶ nhiÖt 2. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . Kü n¨ng . KiÕn thøc . Bµi 14. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. thùc hµnh: chøng minh qu¸ tr×nh h« hÊp to¶ nhiÖt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 14 TiÕt . khÐo lÐo. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Ho¹t ®éng 4. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Cñng cè - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c lo¹i s¾c tè quang hîp KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI. tæ chøc nhãm . nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V.

1kg h¹t thãc. ng« III. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh Cho h¹t n¶y måm vµo b×nh §o nhiÖt ®é Ho¹t ®éng 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Ho¹t ®éng 4. Häc sinh chuÈn bÞ: .NhiÖt kÕ . KiÓm tra bµi cò C©u 1: KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp C©u 2: Vai trß cña diÖp lôc 2.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS .hép xèp to c¸ch nhiÖt 2. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV.. Cñng cè - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h« hÊp 33 . Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh.Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸.GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) C¶ 4 tæ cïng thùc hiÖn néi dung thùc hµnh . ph©n c«ng nhãm . nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. Tæ chøc.

Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2.Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n thÞt vµ ¨n t¹p . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. . 2. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 15 b. Kü n¨ng .Ph©n biÖt ®îc tiªu ho¸ vµ chuyÓn ho¸ néi chÊt néi bµo. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. TiÕn tr×nh bµi míi 34 . tiªu ho¸ Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. ho¹t ®éng nhãm IV. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng ë ®éng vËt TiÕt . KiÕn thøc . Häc sinh chuÈn bÞ: III. Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tiªu ho¸ thøc ¨n ë ngêi vµ ®éng vËt II.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ vµ qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng vµ con ®êng vËn chuyÓn c¸c chÊt hÊp thô. Bµi 15. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.Ph©n biÖt ®îc tiªu ho¸ néi bµo vµ tiªu ho¸ ngo¹i bµo vµ nªu ®îc sù phøc t¹p trong cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ ë ®éng vËt .- KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI.

TT2: HS th¶o luËn nhãm. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.1-15. T×m hiÓu vÒ tiªu ho¸ ë c¸c nhãm ®éng vËt ¨n thÞt vµ ¨n t¹p . Tiªu ho¸ ë c¸c nhãm . ë ®éng vËt cã tói tiªu ho¸ Ruét khoang c. tiªu ho¸ ë c¸c nhãm ®éng vËt ¨n thÞt vµ ¨n t¹p . T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng vËt lêi c¸c c©u hái: vËt nhãm ®éng vËt? .KÓ tªn c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n? .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. II.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. ë khoang miÖng 2. nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 1. kÕt hîp ®éng vËt a.Tr×nh b·y diÕn biÕn qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng ë ®éng vËt? .Nªu kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng chÊt h÷u c¬ phøc t¹p thµnh .Tr×nh bµy qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë c¸c dÔ hÊp thô cung cÊp cho c¸c .2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®a ra kÕt luËn tiªu ho¸ 1.ë d¹ dµy vµ ruét 3. ë ®éng vËt cha cã c¬ quan §éng vËt ®¬n bµo b. ë ®éng vËt ®· h×nh thµnh èng tiªu ho¸ vµ c¸c tuyÕn tiªu ho¸ §éng vËt ®a bµo.Tr×nh bµy qóa tr×nh tiªu ho¸ ë khoang miÖng? . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. kÕt hîp quan s¸t H15. 2.Tr×nh bµy qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë d¹ dµy vµ ruét? . Kh¸i niÖm Lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c hîp c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n gi¶n tÕ bµo.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK . Ho¹t ®éng 2.TT3: GV nhËn xÐt. Sù hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng 35 .(tõ giun) 2. kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng vËt 1.

Bµi 16. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n thùc vËt . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. tiªu ho¸ (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.5 SGK VI. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2.X¸c ®Þnh ®îc nguån pr«tªin chñ yÕu ë ®éng vËt ¨n thùc vËt lµ vi sinh vËt. Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tiªu ho¸ thøc ¨n ë ®éng vËt ¨n thùc vËt II. SGK 2.. ho¹t ®éng nhãm 36 . V. .TT3: GV nhËn xÐt. 2.Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ biÕn ®æi thøc ¨n vµ qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng vµ con ®êng vËn chuyÓn c¸c chÊt hÊp thô. Cñng cè 1. Híng dÉn vÒ nhµ 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. ChuÈn bÞ néi dung bµi 16 TiÕt . Tr¶ lêi c©u hái 1. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Kü n¨ng .3. KiÕn thøc . Tr¶ lêi c©u hái 4. Häc sinh chuÈn bÞ: III.2.

Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm . T×m hiÓu vÒ BiÕn 2. BiÕn ®æi ho¸ häc vµ ®æi ho¸ häc vµ biÕn ®æi sinh häc biÕn ®æi sinh häc . häc diÕn ra ë nh÷ng c¬ quan nµo c.Qu¸ tr×nh biÕn ®æi ho¸ häc vµ sinh Ngùa..Ph©n biÖt sù biÕn ®æi thøc ¨n c¬ häc vµ ho¸ häc ë c¸c nhãm ®éng vËt sau: a. hái: b.. . kÕt hîp Chim bå c©u. 37 .TT3: GV nhËn xÐt. §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n ë nh÷ng c¬ quan nµo trong bé m¸y Ngùa. bß. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm .. tiªu ho¸ ë ®éng vËt ho¸ ë ®éng vËt ¨n thùc vËt – BiÕn ¨n thùc vËt ®æi c¬ häc 1. c. bß. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1.Ph©n biÖt sù biÕn ®æi thøc ¨n c¬ Chim bå c©u. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.§éng vËt nhai l¹i b. 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm. gµ. BiÕn ®æi c¬ häc .§éng vËt nhai l¹i s¸t h×nh 16.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK quan a.§éng vËt nhai l¹i b...§éng vËt nhai l¹i s¸t h×nh 16. gÆm nhÊm. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 2. gµ.. gÆm nhÊm.Qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ häc diÕn ra b. T×m hiÓu vÒ tiªu III. tiªu ho¸? häc ë c¸c nhãm ®éng vËt sau: a. vÞt . §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n c.2-3-4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u Tr©u. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm .. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. .. §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n .TT2: HS th¶o luËn nhãm..1 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: Tr©u. dª .. §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n c.. dª . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. vÞt ..TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK quan a. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm trong bé m¸y tiªu ho¸? .IV.

kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.2.nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái 1.X¸c ®Þnh ®îc mèi quan hÖ gi÷a trao ®æi khÝ ngoµi vµ trao ®æi bªn trong tÕ bµo ë ®éng vËt . V. 2. h« hÊp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.TT3: GV nhËn xÐt.Tr×nh bµy ®îc c¸c h×nh thøc h« hÊp ë c¸c nhãm ®éng vËt kh¸c nhau . KiÕn thøc .Nªu ®îc vai trß cña m¸u vµ dÞch m« trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. Híng dÉn vÒ nhµ 1.ThÊy ®îc vai trß cña O2 ®èi víi sù sèng II. Kü n¨ng . ho¹t ®éng nhãm 38 . Cñng cè 1.5 SGK 2. Th¸i ®é hµnh vi . Bµi 17. Tr¶ lêi c©u hái 3 SGK VI. ChuÈn bÞ néi dung bµi 17 TiÕt .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.4. .

IV. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng ë c¸c nhãm ®éng vËt hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång c¬ thÓ thêi) PhiÕu häc tËp . trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng ë c¸c nhãm ®éng vËt 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn 39 . Trao ®æi khÝ qua hÖ thèng èng khÝ 4. Trao ®æi khÝ ë c¸c phÕ (Thêi gian : 15 phót) vµ ®iÒn vµo b¶ng sau Nhãm ®éng vËt Trao khÝ bÒ Trao khÝ mang Trao khÝ hÖ Trao ®æi qua thèng ®æi c¬ thÓ ®æi qua ®æi qua mÆt C¬ chÕ §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh SGK nang èng khÝ khÝ ë c¸c phÕ nang .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.Trao ®æi khÝ qua mang 3. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Bµi 16 3. Bµi 16 C©u 2: C©u hái 3. Trao ®æi khÝ qua bÒ mÆt 2.

II. . Tr¶ lêi c©u hái 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái 4. Híng dÉn vÒ nhµ 1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Cñng cè 1. Ho¹t ®éng 2. KiÕn thøc 40 . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.thµnh phiÕu häc tËp.TT3: GV nhËn xÐt.Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo Qua qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo V. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Bµi 18.5 SGK VI. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. T×m hiÓu vÒ vËn chuyÓn khÝ trong c¬ thÓ vµ trao ®æi khÝ ë tÕ bµo . VËn chuyÓn khÝ trong c¬ thÓ vµ trao ®æi khÝ ë tÕ bµo .VËn chuyÓn khÝ ë c¬ thÓ Nhê m¸u vµ dÞch m« .2. 2. tuÇn hoµn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: Tr×nh bµy qu¸ tr×nh vËn chuyÓn khÝ ë c¬ thÓ tõ c¬ quan h« hÊp ®Õn tÕ bµo .3 SGK 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 18 TiÕt . .TT3: GV nhËn xÐt.Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp ngo¹i bµo vµ h« hÊp néi bµo . C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.

Bµi 17 3. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ë ®éng vËt cha cã hÖ tuÇn . 2. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. giun dÑp cã hÖ tuÇn hoµn vµ nªu c¬ chÕ . Kü n¨ng . Ho¹t ®éng 1.Nªu ®îc vai trß cña m¸u vµ dÞch m« trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. TiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn 41 . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.. ho¹t ®éng nhãm IV. . thuû tøc. 2. §VCX… .Ph©n biÖt ®îc hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn ë ®éng vËt vµ ph©n tÝch ®îc ý nghÜa cña sù sai kh¸c ®ã. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.§VNS. Bµi 17 C©u 2: C©u hái 3. ë ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoµn vµ nªu tuÇn hoµn c¬ chÕ trao ®æi chÊt cña . Th¸i ®é hµnh vi II. T×m hiÓu vÒ tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn lêi c¸c c©u hái: hoµn .C¬ thÓ trao ®æi trùc tiÕp víi trao ®æi chÊt cña chóng ? m«i trêng . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.KÓ tªn c¸c nhãm ®éng vËt cha . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.C«n trïng.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.KÓ tªn c¸c nhãm ®éng vËt ®· 2.Th«ng qua m¸u vµ dÞch m« chóng ? trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt .Tr×nh bµy ®îc sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn ë ®éng vËt.Nªu vai trß cña m¸u vµ dÞch m« 3.

TT3: GV nhËn xÐt.. hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn 1.TT1: GV chia nhãm vµ yªu cÇu HS ®äc SGK vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.3: PhiÕu häc tËp I Nhãm 2.Gåm tim vµ c¸c ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch nhng kh«ng cã m¹ch nèi 2. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Gåm tim. mùc èng. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.4: PhiÕu häc tËp II PhiÕu häc tËp I II. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT2: HS th¶o luËn nhãm. T×m hiÓu vÒ hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn . .TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®éng m¹ch. HÖ tuÇn hoµn hë . b¹ch tuéc vµ tÊt c¶ §VCXS . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ cö ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. HÖ tuÇn hoµn kÝn Thêi gian: 7 phót §¹i diÖn HÖ tuÇn hoµn hë PhiÕu häc tËp II CÊu t¹o Ho¹t ®éng . Nhãm 1. .ë giun ®èt. Ho¹t ®éng 2. 2. tÜnh m¹ch vµ mao m¹ch Thêi gian: 7 phót §¹i diÖn HÖ tuÇn hoµn kÝn .TT3: GV nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn CÊu t¹o Ho¹t ®éng 42 .ë ®a sè th©n mÒm vµ ch©n khíp .

T×m hiÓu vÒ tiÕn 43 . Ho¹t ®éng 1.vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. ho¹t ®éng nhãm IV. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. quy luËt ho¹t ®éng cña 1.Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. 2. Bµi 19. V. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK VI. Bµi 18 3.3 SGK 2.Nªu ®îc c¸c quy luËt ho¹t ®éng cña tim vµ hÖ m¹ch . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tuÇn hoµn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Th¸i ®é hµnh vi II. Cñng cè 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Kü n¨ng . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 19 TiÕt .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Tr¶ lêi c©u hái 1. Híng dÉn vÒ nhµ 1. Häc sinh chuÈn bÞ: III.2. KiÕn thøc . TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Bµi 18 C©u 2: C©u hái 3.

vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch .TT2: HS th¶o luËn nhãm. kÕt hîp Do trung khu vËn m¹ch ®iÒu nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.§èi giao c¶m – d·n m¹ch V.4 SGK 2. ®a ra kÕt luËn .TT3: GV nhËn xÐt. ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch . Ph¶n x¹ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tim m¹ch . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.Nªu c¬ chÕ h×nh thµnh ph¶n x¹ . Híng dÉn vÒ nhµ 1. Cñng cè 1.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.Trung ¬ng ®èi giao c¶m . §iÒu hoµ ho¹t ®éng hÖ .Nªu c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng m¹ch. Tr¶ lêi c©u hái 5 SGK VI.Nªu c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng . 2. Tr¶ lêi c©u hái 1.ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn lêi c¸c c©u hái: ®éng cña tim ? ®éng cña hÖ m¹ch ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Nªu vµ ph©n tÝch c¸c quy luËt ho¹t luËt tÊt c¶ hoÆc kh«ng cã g× . khiÓn: ®iÒu chØnh huyÕt ¸p.Nªu vµ ph©n tÝch c¸c quy luËt ho¹t ®éng tù ®éng . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.C¬ tim cã kh¶ n¨ng ho¹t .HuyÕt ¸p . T×m hiÓu vÒ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch lêi c¸c c©u hái: tim ? m¹ch ? ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tim m¹ch ? tim vµ hÖ m¹ch .VËn tèc m¸u II. ®a ra kÕt luËn vËn tèc m¸u . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 20 44 .C¬ tim ho¹t ®éng theo quy .2. kÕt hîp 2. . §iÒu hoµ ho¹t ®éng tim .Tim ho¹t ®éng theo chu kú .TT3: GV nhËn xÐt.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Giao c¶m – co m¹ch 3.3. Ho¹t ®éng 2. Ho¹t ®éng c¶u tim .Trung ¬ng giao c¶m 2.

Kü n¨ng . Bµi 19 C©u 2: C©u hái 3. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Ho¹t ®éng 1. Bµi 19 3. 2.Nªu kh¸i niÖm vÒ c©n b»ng néi æn ®Þnh m«i trêng bªn trong 45 . Häc sinh chuÈn bÞ: III. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ý nghÜa lêi c¸c c©u hái: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña c©n b»ng néi m«i ®èi víi ho¹t ®éng sinh lÝ cña cña c¬ thÓ vµ tÕ bµo. Th¸i ®é hµnh vi II. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. ho¹t ®éng nhãm IV.Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn rèi lo¹n trong ho¹t ®éng sinh lÝ c¬ thÓ 2. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.Tr×nh bµy ®îc c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b¨ng néi m«i . c©n b»ng néi m«i Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ C¸c hÖ thèng sèng lu«n lu«n . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.TiÕt . KiÕn thøc . Bµi 20.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. kh¸i niÖm vµ ý nghÜa 1. . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Kh¸i niÖm duy tr× ®îc sù c©n b»ng vµ .

§¶m b¶o sù tån t¹i vµ thùc . c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b»ng néi m«i 1. Vai trß cña gan trong viÖc Sau ®ã cã thÓ vÊn ®¸p HS mét sè C©n b»ng sinh nhiÖt vµ to¶ V.3. HÖ ®Öm bicacbonat b.m«i ? néi m«i ? Nªu vÝ dô cô thÓ. HÖ ®Öm bicacbonat b.TT3: GV nhËn xÐt. ý nghÜa hiÖn chøc n¨ng sinh lÝ cña c¸c .4. Híng dÉn vÒ nhµ 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm. c¬ thÓ II. 2. Vai trß cña gan trong viÖc chuyÓn b. . 2. thùc hµnh: t×m hiÓu ho¹t ®éng cña tim Õch Ngµy so¹n: 2/9/2007 46 . HÖ ®Öm ph«tph¸t c. HÖ ®Öm ph«tph¸t c. HÖ ®Öm pr«tªinat 3. C©n b»ng ¸p suÊt thÈm thÊu a. HÖ ®Öm pr«tªinat 3. C©n b»ng ¸p suÊt thÈm thÊu khiÓn níc vµ muèi kho¸ng ho¸ c¸c chÊt 2. Cñng cè 1. Bµi 21. C©n b»ng pH néi m«i a. Tr¶ lêi c©u hái 2 SGK VI. C©n b»ng nhiÖt vÊn ®Ò cã liªn quan. C©n b»ng nhiÖt nhiÖt a. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Tr×nh bµy ý nghÜa cña c©n b»ng . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. T×m hiÓu vÒ c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b»ng néi m«i Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i c¸c vÊn ®Ò : 1. kÕt hîp tÕ bµo. Vai trß cña thËn trong sù ®iÒu ®iÒu b. Ho¹t ®éng 2. Vai trß cña thËn trong sù khiÓn níc vµ muèi kho¸ng chuyÓn ho¸ c¸c chÊt 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 21 TiÕt . Tr¶ lêi c©u hái 1. C©n b»ng pH néi m«i a.5 SGK 2.

Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Dông cô mæ. Kü n¨ng .Nªu râ ®îc sù ®iÒu hoµ ho¹t ®éng c¶u tim b»ng thÇn kinh vµ thÓ dÞch .TÝnh cÈn thËn. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. níc ng©m mÉu thuèc l¸ hót dë 2. khÐo lÐo. b«ng thÊm níc. Th¸i ®é hµnh vi . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. KiÕn thøc . khay mæ. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1.I. mãc thuû tinh B¶n gç cã khoÐt lç HÖ thèng cÇn ghi vµ kÝch thÝch Dung dÞch sinh lÝ Dung dÞch a®rªnlin. Häc sinh chuÈn bÞ: Mçi tæ chuÈn bÞ 1 con Õch III.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. tÜnh mach vµ mao m¹ch 2. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh 47 . kim g¨m. tæ chøc nhãm 3.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II.Tr×nh bµy ®îc sù vËn chuyÓn m¸u trong ®éng m¹ch.Quan s¸t ®îc ho¹t ®éng cña tim Õch . Bµi 20 2. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . Bµi 20 C©u 2: C©u hái 5. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.

Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI. Bµi 22.Quan s¸t sù vËn chuyÓn m¸u trong ®éng m¹ch. mao m¹ch Ho¹t ®éng 2. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. Tæ chøc. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc Thùc vËt Trao ®æi níc ë thùc vËt Trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt Quang hîp ë thùc vËt H« hÊp ë thùc vËt 48 . Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng Ho¹t ®éng 4.Quan s¸t ho¹t ®éng cña tim Õch .. tÜnh m¹ch. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 22 TiÕt . «n tËp ch¬ng I Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.

C 7. B 8.Nªu ®îc mét sè øng dông thùc tiÔn vÒ híng ®éng 2. B 3. C¶m øng a. Bµi 23. B 4. Kü n¨ng . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Tr×nh bµy ®îc c¸c d¹ng híng ®éng ë thùc vËt .§éng vËt - Tiªu ho¸ H« hÊp TuÇn hoµn C©n b¨ng néi m«i II.B 5. Bµi tËp 1. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Th¸i ®é hµnh vi .X©y dùng ®îc ý thøc quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng trong tù nhiªn II.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. 2.Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n biÖt ®îc øng ®éng vµ híng ®éng . híng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Häc sinh chuÈn bÞ: 49 . C©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u III. B Hµo thµnh c¸c b¶ng SGK trang 87.88 Ch¬ng II. D 6. A 2. c¶m øng ë thùc vËt TiÕt . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. KiÕn thøc .

ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. T×m hiÓu vÒ C¸c kiÓu híng ®éng II. C¸c kiÓu híng ®éng 1.Gi¶i thÝch thêi) 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 3 Nhãm 4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 3.HiÖn tîng 2.Lµ h×nh thøc ph¶n øng cña 1 . kÕt hîp biÕn ®éng cña m«i trêng . viÖc tíi níc cho hÖ rÔ ph¸t triÓn theo mong muèn . Híng ®Êt .Nªu kh¸i niÖm vÒ híng ®éng ë thùc nh©n kÝch thÝch theo mét h.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.HiÖn tîng hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång . Ho¹t ®éng 2.Gióp c©y thÝch øng víi sù . Híng níc .TT2: HS th¶o luËn nhãm. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ vai trß lêi c¸c c©u hái: vËt ? ®èi cvíi c¬ thÓ thùc vËt ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ho¹t ®éng nhãm IV. Híng s¸ng .Gi¶i thÝch Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè .Gi¶i thÝch Nhãm 3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè . kh¸i niÖm vµ vai trß 1.TT3: GV nhËn xÐt.III. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Vai trß .Tr×nh bµy vai trß cña híng ®éng 2.Trong trång trät. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3. Kh¸i niÖm bé phËn cña c©y tríc mét t¸c íng x¸c ®Þnh . Ho¹t ®éng 1. 1. ®a ra kÕt luËn vµ bãn ph©n t¹o ®iÒu kiÖn 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.HiÖn tîng 50 . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.

HiÖn tîng . 23.2SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng s¸ng: ? Nªu hiÖn tîng cña thÝ nghiÖm ? V× sao cã hiÖn tîng híng s¸ng? PhiÕu häc tËp 3 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23.1SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ h.4 PhiÕu häc tËp 1 4.Gi¶i thÝch (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh Ngoµi ra cßn cã híng tiÕp xóc.híng nhiÖt… íng ®Êt: ? Nªu hiÖn tîng ë rÔ vµ ë chåi khi ®Ó lÖch híng b×nh thêng? ? V× sao cã hiÖn tîng híng ®Êt? ? ThÕ nµo lµ híng ®Êt d¬ng.3SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng níc: ? Nªu hiÖn tîng ë rÔ ®èi víi sù cã mÆt cña níc? ? V× sao cã hiÖn tîng híng níc PhiÕu häc tËp 4 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23. híng ®Êt ©m? PhiÕu häc tËp 2 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23. Híng ho¸ .3SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng ho¸: ? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a hai chËu c©y trång trong ®Êt? 51 .

®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.? V× sao cã hiÖn tîng híng ho¸? .TT3: GV nhËn xÐt. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. KiÕn thøc .Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n biÖt ®îc øng ®éng vµ híng ®éng . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.3.X©y dùng ®îc ý thøc quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng trong tù nhiªn II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Tr¶ lêi c©u hái 1. Kü n¨ng . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 24 TiÕt .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.Nªu ®îc mét sè øng dông thùc tiÔn vÒ øng ®éng 2. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. sau ®ã cö ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. Th¸i ®é hµnh vi . Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK VI. Híng dÉn vÒ nhµ 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. Cñng cè 1. øng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Bµi 24. . Häc sinh chuÈn bÞ: 52 . 2.5 SGK 2.Tr×nh bµy ®îc c¸c d¹ng øng ®éng ë thùc vËt . V.

1. kÕt hîp 3. Bµi 23 3. kh¸i niÖm vµ vai trß 1.Gióp c©y thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc ëng II. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.Kh¸i niÖm: SGK thêi) sè 1 sè 2 .Cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m chåi ngñ thªm hay thøc sím theo nhu cÇu . ®a ra kÕt luËn nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng 2. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ vai trß lêi c¸c c©u hái: vËt ? víi c¬ thÓ thùc vËt ? . Ho¹t ®éng 1. øng ®éng kh«ng sinh tr- hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång .VÝ dô n÷ vËt Nhãm 1.øng dông cña øng ®éng nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Nªu kh¸i niÖm vÒ øng ®éng ë thùc thÝch kh«ng theo mét híng x¸c .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. T×m hiÓu vÒ C¸c kiÓu øng ®éng .III. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp + VËn ®éng tù vÖ ë c©y trinh Nhãm 2-4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp + VËn ®éng b¾t måi ë thùc 53 .C©y nhËp néi cÇn ®¶m b¶o . ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c kiÓu øng ®éng 1. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.Lµ h×nh thøc ph¶n øng cña . øng dông . Bµi 23 C©u 2: C©u hái 3. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Ho¹t ®éng 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Tr×nh bµy vai trß cña øng ®éng ®èi 2. Kh¸i niÖm c©y tríc mét t¸c nh©n kÝch ®Þnh . Vai trß .TT3: GV nhËn xÐt.

HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.. sau ®ã cö ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.VÝ dô ®éng kh«ng sinh trëng: ëng? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng tù vÖ ë c©y trinh n÷? PhiÕu häc tËp 2 + VËn ®éng quÊn vßng + VËn ®éng ngñ – thøc ? Kh¸i niÖm øng ®éng kh«ng sinh tr. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. V.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.Kh¸i niÖm: SGK 2SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ øng .1. øng ®éng kh«ng sinh trëng (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 24.PhiÕu häc tËp 1 2. .+ VËn ®éng në hoa (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 24. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK 54 .TT3: GV nhËn xÐt.3-4 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ øng ®éng sinh trëng: ? Kh¸i niÖm øng ®éng sinh trëng? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng quÊn ë thùc vËt? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng në hoa ë thùc vËt? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng ngñ thøc ë thùc vËt? . Cñng cè 1.

5 SGK 2. khÐo lÐo. Kü n¨ng . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: . cã ý thøc tæ chøc kØ luËt .Ph©n biÖt ®îc c¸c híng ®éng chÝnh Híng ®Êt Híng s¸ng Híng níc Híng ho¸ 2. tæ chøc nhãm 3. Th¸i ®é hµnh vi . Häc sinh chuÈn bÞ: .Ph©n ®¹m . ph¬ng ph¸p d¹y häc VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi 55 .ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II.Cèc trång c¸c c©y ®Ëu .Hép nhùa trong suèt . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Híng dÉn vÒ nhµ 1.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp.Hép giÊy cã nhiÒu ng¨n ®ôc lç trªn n¾p thñng lç .TÝnh cÈn thËn. Tr¶ lêi c©u hái 1. Thùc hµnh: híng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 25 TiÕt .§Ìn chiÕu s¸ng 2.3.H¹t ®Ëu n¶y mÇm.VI. Bµi 25. ng« n¶y mÇm III. KiÕn thøc .

Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh Gåm 4 thÝ nghiÖm Híng ®Êt Híng s¸ng Híng níc Híng ho¸ Ho¹t ®éng 2. Bµi240 C©u 2: C©u hái 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng Ho¹t ®éng 4. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 3. Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 26 56 . nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ. Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI.IV.mçi tæ tiÕn hµnh 1 thÝ nghiÖm) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. Tæ chøc. Bµi 24 2.

dÉn truyÒn xung thÇn kinh trong cung ph¶n x¹ Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .b. Bµi 26. tËp tÝnh (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . tËp tÝnh Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 27. c¶m øng ë ®éng vËt TiÕt . Bµi 33. Bµi 29. c¶m øng ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 31. Bµi 30. Bµi 28. Bµi 32. tËp tÝnh (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . c¶m øng ë ®éng vËt (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . thùc hµnh: xem phim vÒ mét sè tËp tÝnh 57 . ®iÖn thÕ nghØ vµ ®iÖn thÕ ho¹t ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .

Bµi 34. sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë thùc vËt TiÕt . Bµi 37. hooc m«n thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt TiÕt . c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 58 .ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 Ch¬ng III. Bµi 35. sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Sinh trëng vµ ph¸t triÓn a. Bµi 38. Bµi 36. sinh trëng ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . ph¸t triÓn ë thùc vËt cã hoa Ngµy so¹n: 2/9/2007 b.

Bµi 39.TiÕt . c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 41. Sinh s¶n a. Bµi 43. sinh s¶n ë thùc vËt TiÕt .ghÐp Ngµy so¹n: 2/9/2007 b. sinh s¶n h÷u tÝnh ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 40. Bµi 42. Bµi 44. sinh s¶n ë ®éng vËt TiÕt . sinh s¶n v« tÝnh ë ®éng vËt 59 . Thùc hµnh: quan s¸t sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë mét sè ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 Ch¬ng IV. thùc hµnh: nh©n gièng gi©m – chiÕt .

®iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vµ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ngêi Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 47. c¬ chÕ ®iÒu hoµ sinh s¶n Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 46. Bµi 45. «n tËp ch¬ng II-III-IV Ngµy so¹n: 2/9/2007 60 . sinh s¶n h÷u tÝnh ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 48.Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->