P. 1
(Don Gia Khao Sat)1778_BXD-VP

(Don Gia Khao Sat)1778_BXD-VP

|Views: 405|Likes:
Được xuất bản bởiHi Mackeno

More info:

Published by: Hi Mackeno on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

BỘ XÂY DỰNG

*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Iập – Tự do – Hanh phúc
*******
Số: 1778/BXD-VP
V/v công bố định mức dự toán sửa chữa
công trình xây dựng
Hà !"# ngày $% tháng & n'm ())*
Kính gúi: - Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- ! ban nh"n #"n các t$nh, th%nh phố thuộc t&ung 'ơng(
- Các t)p *+%n ,-nh t., /0ng c1ng t! nh% n'2c
+'n cứ ghị định số ,%/()),/-.+/ ngày )0 tháng )0 n'm ()), c1a +h2nh 3h1 45y định chức n'ng#
nh"6m v7# 45y8n h9n và c: c;5 t< chức c1a =! >ây dựng?
+'n cứ ghị định số @@/())*/-.+/ ngày $, tháng )% n'm ())* c1a +h2nh 3h1 v8 A5Bn CD ch" 3h2
đE5 tF xây dựng công trình
=! >ây dựng công bố -ịnh mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng GHm thIo v'n bBn này đJ các
c: 45an# t< chức# cá nhân cK C"Ln 45an sử d7ng vào v"6c CM3 và 45Bn CD ch" 3h2 đE5 tF xây dựng công
trình t9" Nhông tF )O/())*/NN.=>P ngày (O tháng * n'm ())* c1a =! >ây dựng thIo hFQng dRn v"6c
CM3 và 45Bn CD ch" 3h2 đE5 tF xây dựng công trình?
Nơi nhận:
- 3h' t&4n5
- V6n ph7ng 8uốc hộ-5
- 9ộ- *:ng #"n tộc ;% các ! ban 8uốc hộ-5
- V6n ph7ng Chủ t<ch n'2c5
- Cơ quan t&ung 'ơng của các *+%n th=5
- /7a án nh"n #"n tố- ca+5
- V->n ,-=? @át nh"n #"n tố- ca+5
-V6n ph7ng chính phủ5
- Các SA XD, các SA cB c1ng t&Cnh D"! #Eng chu!4n ng%nh5
- Các CFc, VF thuộc Bộ XD5
- G'u VP, VF PC, H//C, V->n H/XD, 9(IJJ
KT. BỘ TRUÒNG
THÚ TRUÒNG
Đinh Tiên Düng
THUYÉT MINH VÀ HUÓNG DÃN ÁP DUNG
KL39 MNC DO /PQ3 SRS C9TS CU3V /WX39 XYZ DO3V
- K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a c1ng t&Cnh D"! #Eng ^% *<nh ?[c ,-nh t.-,_ thu)t th= h->n ?[c ha+ phí
;` ;)t ^->u, ^a+ *ộng ;% ?á! th- c1ng a*ố- ;2- ?ột @ố c1ng tác @\ #Fng ?á!, th-.t b< th- c1ngb *= h+%n
th%nh ?ột *ơn ;< ,hố- ^'cng c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a, nh': Ce+ bf 1?g ^2p @ơn, ;1- ch5 D"! 1?I
t'ing5 g-a c1ng ^dp #Eng 1JJ,g cốt thjp t&+ng b4 t1ng, ;á 1?g *'ing, tha! th. 1 thanh &a!, 1 cá- t%
;kt (;(;((( tl ,h"u chumn b< *.n ,h"u ,.t thnc c1ng tác D"! ^dp bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t ;% phq
hcp ;2- *rc *-=?, tính chst &-4ng b->t của c1ng tác @\a ch]a(
- C1ng tác @\a ch]a th'ing cB ,hố- ^'cng D"! ^dp nhf, th- c1ng t&+ng *-`u ,->n cB nh-`u ,hB ,h6n,
ph[c tep, Dtn ,u nh-`u c1ng ;->c ,hác nhau, ?rt bvng th- c1ng ch)t hkp, th'ing ph"n tán, b4n cenh
c1ng t&Cnh *ang @\ #Fng, ;la @\a ch]a ;la @\ #Fng, phpn ^2n #qng ^a+ *ộng thủ c1ng, nrng nhwc,
n6ng @ust thsp ;% @\ #Fng ^'cng ;)t ^->u D"! #Eng ,h1ng nh-`u(
- /&+ng quá t&Cnh @\a ch]a ,h1ng nh]ng pho- *o? bo+ an t+%n ^a+ *ộng ch+ ng'i- ^a+ *ộng, c7n pho-
*o? bo+ an t+%n ch+ ng'i-, ph'ơng t->n qua ^e- ;% ng'i-, các t&ang th-.t b< *ang @\ #Fng t&+ng c1ng
t&Cnh *B ;% các c1ng t&Cnh ,. c)n cB ^-4n quan(
I- NỘI DUNG Đ[NH MÚC DỰ TOÁN SÙA CHÜA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1- M[c ha+ phí ;)t ^->u:
G% @ố ^'cng ;)t ^->u chính, ;)t ^->u phF, các csu ,->n h+rc các bộ ph)n &i- ^x, ;)t ^->u ^u"n chu!=n cpn
ch+ ;->c thEc h->n ;% h+%n th%nh ,hố- ^'cng c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a(
Số ^'cng ;)t ^->u *y ba+ g:? ha+ hFt A ,h"u th- c1ng, &-4ng *ố- ;2- các ^+e- cát D"! #Eng *y ,= *.n
ha+ hFt #+ *ộ #1- của cát(
g- M[c ha+ phí ^a+ *ộng:
G% @ố ng%! c1ng ^a+ *ộng của c1ng nh"n t&Ec t-.p thEc h->n ,hố- ^'cng c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a ;%
c1ng nh"n phFc ;F @]a ch]a a,= co c1ng nh"n ;)n chu!=n, bốc #z ;)t ^->u t&+ng phe? ;- qu! *<nh
t&+ng *<nh ?[c #E t+án tính ch+ tlng ^+e- c1ng tác D"! ^dp @\a ch]ab( Số ^'cng ng%! c1ng *y ba+
g:? co ^a+ *ộng chính, phF ,= co c1ng tác chumn b<, ,.t thnc, thu #wn h->n t&'ing th- c1ng(
I- M[c ha+ phí ?á! th- c1ng:
G% @ố ca ?á! th- c1ng t&Ec t-.p phFc ;F *= h+%n th%nh c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a(
II- KÉT CÁU TAP Đ[NH MÚC DỰ TOÁN SÙA CHÜA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a c1ng t&Cnh D"! #Eng g:? ba phpn ;2- 1{ ch'ơng c1ng tác *'cc t&Cnh b%!
tht+ nhB?, ^+e- c1ng tác D"! ^dp h+rc ,.t csu cpn @\a ch]a ;% *'cc ?y h+á thống nhst(
Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trc
Ch'ơng | : C1ng tác phá #z, thá+ #z các bộ ph)n ,.t csu của c1ng t&Cnh
Ch'ơng ||: C1ng tác D"! *á, gech
Ch'ơng |||: C1ng tác b4 t1ng *á #6? *0 te- ch}
Ch'ơng |V: C1ng tác ^%? ?á-
Ch'ơng V: C1ng tác t&át, ^áng
Ch'ơng V|: C1ng tác ốp, ^át gech, *á
Ch'ơng V||: C1ng tác ^%? t&pn,^%? ?ộc t&ang t&í th1ng #Fng
Ch'ơng V|||: C1ng tác qujt ;1-, n'2c D- ?6ng, nhEa b- tu?, bo, @ơn, *ánh ;tcn- ,.t csu g} ;% ?ột @ố
c1ng tác ,hác
Ch'ơng |X: D%n g-á+ phFc ;F th- c1ng
Ch'ơng X: C1ng tác ;)n chu!=n ;)t ^->u, ph. tho-
Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầ!, "#$n% &'
Ch'ơng X|: C1ng tác @\a ch]a cpu *'ing bộ
Ch'ơng X||: C1ng tác @\a ch]a *'ing bộ
Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầ!, "#$n% s(t
Ch'ơng X|||: Son Dust, ^dp #Eng, thá+ #z các csu ,->n của #p? thjp cpu *'ing @dt
Ch'ơng X|V: C1ng tác @\a ch]a *'ing @dt
M}- ^+e- c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a t&+ng *<nh ?[c *'cc t&Cnh b%! tB? tdt : /h%nh phpn c1ng ;->c, *-`u
,->n ,_ thu)t, *-`u ,->n th- c1ng, b->n pháp th- c1ng ;% *'cc Dác *<nh tht+ *ơn ;< tính phq hcp *= thEc
h->n c1ng tác @\a ch]a *B( Các th%nh phpn ha+ phí t&+ng *<nh ?[c #E t+án *'cc Dác *<nh tht+
ngu!4n tdc @au:
M[c ha+ phí ;)t ^->u chính *'cc tính bvng @ố ^'cng tht+ *ơn ;< phq hcp ;2- *ơn ;< tính của ;)t ^->u(
M[c ha+ phí ;)t ^->u ,hác *'cc tính bvng t~ ^> • t&4n ch- phí ;)t ^->u chính(
M[c ha+ phí ^a+ *ộng chính ;% phF *'cc tính bvng @ố ng%! c1ng tht+ csp b)c của c1ng nh"n t&Ec t-.p
@\a ch]a bCnh qu"n(
M[c ha+ phí ?á! th- c1ng chính *'cc tính bvng @ố ^'cng ca ?á! @\ #Fng( M[c ha+ phí ?á! th- c1ng
,hác *'cc tính bvng t~ ^> • t&4n ch- phí @\ #Fng ?á! chính
III- HUÓNG DÃN SÙ DUNG Đ[NH MÚC DỰ TOÁN SÙA CHÜA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a c1ng t&Cnh D"! #Eng *'cc áp #Fng *= ^)p *ơn g-á D"! #Eng c1ng t&Cnh,
^%? cơ @A Dác *<nh #E t+án ch- phí D"! #Eng ;% quon ^€ ch- phí *pu t' D"! #Eng c1ng t&Cnh(
C1ng tác g-a c1ng, ^dp #Eng, thá+ #z #%n g-á+, ;)n chu!=n ;)t ^->u, ph. tho- ng+%- phe? ;- t&+ng *<nh
?[c *'cc *<nh ?[c &-4ng *ố- ;2- tlng *-`u ,->n th- c1ng ;% !4u cpu của c1ng tác @\a ch]a áp #Fng
tht+ nộ- #ung t&+ng các ch'ơng |X, X của t)p *<nh ?[c n%!(
Kố- ;2- ?ột @ố ^+e- c1ng tác D"! ^dp ,hác nh': K%+, *dp *st, *á, cát5 @on Dust, ^dp #Eng các csu ,->n
b4 t1ng *nc @•n, csu ,->n g}, csu ,->n @dt thjp5 ^dp *rt h> thống *->n, n'2c t&+ng nh% ;% phFc ;F @-nh
h+et (;(;((( ,h1ng *<nh ?[c t&+ng *<nh ?[c #E t+án n%! *'cc áp #Fng tht+ *<nh ?[c #E t+án D"!
#Eng c1ng t&Cnh - Phpn X"! #Eng ;% *<nh ?[c #E t+án D"! #Eng c1ng t&Cnh - Phpn Gdp *rt *'cc Bộ
X"! #Eng c1ng bố(
K<nh ?[c csp phố- 1?I ;]a D"!, ;]a b4 t1ng các ^+e- ;% csp phố- ;)t ^->u 1 tsn b4 t1ng nhEa((( @\
#Fng ch+ c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a áp #Fng tht+ *<nh ?[c #E t+án D"! #Eng c1ng t&Cnh - Phpn X"!
#Eng *'cc Bộ X"! #Eng c1ng bố(
3g+%- phpn thu!.t ?-nh ;% h'2ng #‚n áp #Fng chung n%!, t&+ng tlng phpn ;% tlng ch'ơng của *<nh
?[c #E t+án c7n cB *-`u ,->n ^%? ;->c, !4u cpu ,_ thu)t ;% h'2ng #‚n áp #Fng cF th=(
Phân 1
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SRS C9TS 39ƒ CRS, V„/ H|…3 /W†C
KÉT CÁU VÀ HUÓNG DÃN ÁP DUNG
KL39 MNC DO /PQ3 SRS C9TS 39ƒ CRS, V„/ H|…3 /W†C
I- KÉT CÁU Đ[NH MÚC DỰ TOÁN .
K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a nh% c\a, ;)t ,-.n t&nc g:? 1J ch'ơng(
Ch'ơng 1: Phá #z, thá+ #z các bộ ph)n ,.t csu của c1ng t&Cnh(
Ch'ơng g: C1ng tác D"! *á, gech(
Ch'ơng I: C1ng tác b4 t1ng *á #6? *0 te- ch}(
Ch'ơng {: C1ng tác ^%? ?á-(
Ch'ơng ‡: C1ng tác t&át, ^áng(
Ch'ơng ˆ: C1ng tác ốp, ^át gech, *á
Ch'ơng 7: C1ng tác ^%? t&pn, ^%? ?ộc t&ang t&í th1ng #Fng(
Ch'ơng 8: C1ng tác qujt ;1-, n'2c D- ?6ng, nhEa b- tu?, bo,
@ơn, *ánh ;jc n- ,.t csu g} ;% ?ột @ố c1ng tác ,hác(
Ch'ơng ‰: D%n g-á+ phFc ;F th- c1ng
Ch'ơng 1J: C1ng tác ;)n chu!=n ;)t ^->u, ph. tho-(
II- HUÓNG DÃN ÁP DUNG
M[c ha+ phí *'cc gh- t&+ng *<nh ?[c #E t+án @\a ch]a nh% c\a, ;)t ,-.n t&nc *'cc tính ;2- *-`u ,->n
th- c1ng A *ộ ca+ Š {? @+ ;2- ca+ *ộ ‹ J(JJ của c1ng t&Cnh( Kố- ;2- các c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a th-
c1ng A *ộ ca+ Œ {? thC ?}- *ộ ca+ t6ng th4? Š {? at'ơng *'ơng ;2- ?ột tpng nh%b thC ha+ phí nh"n
c1ng *'cc nh"n ;2- h> @ố 1,1‡ ;2- ?[c ^-`n ,` t&'2c *B at&l c1ng tác #%n g-á+ phFc ;F th- c1ng(
Chuong 1:
CÔNG TÁC PHÁ DÕ, THÁO DÕ CÁC BỘ PHAN KÉT CÁU CỦA CÔNG TRÌNH
1- Điêu kiên Iàm viêc và yêu câu kÿ thuật
- Các bộ ph)n ,.t csu của c1ng t&Cnh ch cB th= *'cc phá h+rc thá+ #z h+%n t+%n h+rc tlng bộ ph)n
*= tha! th. h+rc @\a ch]a ^e-(
- Hh- phá h+rc thá+ #z cpn thEc h->n tht+ *nng t&Cnh tE b->n pháp th- c1ng, *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t
;% an t+%n ^a+ *ộng, phá h+rc thá+ #z pho- cmn th)n *= t)n #Fng thu h:- ;)t ^->u ;% bo+ ;> các bộ
ph)n ,.t csu ,hác của c1ng t&Cnh(
- /há+ #z ?á- *= *o+ ngB- h+rc ^cp ^e- ,h1ng *'cc D.p ch:ng ;)t ^->u t)p t&ung ?ột ch} ca+ quá IJc?
^%? h' hfng @'in ?á- h+rc D1 t&'ct #• g"! ta- nen ^a+ *ộng( Hh- thá+ #z ?á- ngB- cB #"! buộc cpn
thá+ #"! *= #z ngB- t&ánh ^%? @[t ^} buộc(
- /há+ #z ;C ,Ž+, ,hu1n c\a, cánh c\a g} cpn ^'u € t&ánh ^%? g‚! ?ộng h+rc #)p ^} ?ộng(
- 3h]ng ;)t ^->u ,h- phá h+rc thá+ #z &a pho- ph"n ^+e-, @dp D.p gwn g%ng ;%+ nơ- qu! *<nh t&+ng
phe? ;- IJ?(
- Hhố- ^'cng c1ng ;->c phá h+rc thá+ #z *'cc *+ tl các bộ ph)n ,.t csu cpn pho- phá h+rc thá+ #z
tht+ *ơn ;< tính của *<nh ?[c(
2- Huóng dân sú dµng
- Hh- phá h+rc thá+ #z các ,.t csu n.u pho- thEc h->n chống *z, g-a cố *= *o? bo+ an t+%n ^a+ *ộng
;% *ộ 0n *<nh ch+ các bộ ph)n ,.t csu ,hác của c1ng t&Cnh thC ha+ phí nh"n c1ng t'ơng [ng *'cc
nh"n ;2- h> @ố 1,‡ , các ha+ phí ;` ;)t ^->u phFc ;F ch+ c1ng tác chống *z, g-a cố *'cc tính &-4ng tht+
th-.t ,. b->n pháp th- c1ng cF th=(
- /&'ing hcp ,h- phá h+rc thá+ #z cpn pho- bdc g-á+ thC các ha+ phí ch+ c1ng ;->c n%! *'cc tính
&-4ng(
- Kố- ;2- t&'ing hcp pho- thu h:- ;)t ^->u thC *<nh ?[c ha+ phí nh"n c1ng t'ơng [ng *'cc nh"n ;2-
các h> @ố t&+ng bong @au:
Múc thu hôi vật Iiêu so vói khôi Iuçng phá hoåc tháo dõ Hê sô
gJ • IJ• 1,‡
ŒIJ • ‡J• 1,8
Œ‡J• g,g
3- Thành phân công viêc
- Chumn b< #Fng cF, ph'ơng t->n th- c1ng
- Phá h+rc thá+ #z các ,.t csu của c1ng t&Cnh tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t qu! *<nh ch+ ^+e- ,.t csu
cpn pho- @\a ch]a ^e- h+rc tha! th.(
- Ph"n ^+e- ;)t ^->u, ;)n chu!=n ;% D.p *ống tht+ qu! *<nh t&+ng phe? ;- IJ?(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c( aC1ng tác bốc Dnc, ;)n chu!=n ;)t ^->u, ph. tho- ng+%- IJ?
*'cc tính bvng *<nh ?[c &-4ngb
XS(J1JJ P9Q D• M‘3V CQC GP’|
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
MBng b4 t1ng
MBng D"!
gech
MBng
D"! *á
Vech
;z
Hh1ng
cốt thjp
CB cốt
thjp
XS(1 Phá #z
?Bng các
^+e-
3h"n c1ng I,7/7 c1ng g,I‰ ˆ,g‡ 7,{8 g,JJ I,ˆJ
11 1g 1I g1 I1
XS(JgJJ P9Q D• 3“3 B” /U3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
B4 t1ng
gech ;z
B4 t1ng
Gáng ;]a
D- ?6ng
Hh1ng
cốt thjp
CB cốt
thjp
XS(Jg Phá #z
n`n b4
t1ng
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,gˆ J,IJ J,78 J,1J
11 1g 1I g1
XS(JIJJ P9Q D• 3“3 V’C9
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Vech *st
nung
,h1ng ;$a
ngh-4ng
Vech ^á
nt?
Vech XM
Vech gố?
các ^+e-
Vech *st
nung ;$a
ngh-4ng
XS(JI Phá #z
n`n gech
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,1I J,11 J,1‡ J,gˆ
11 1g 1I 1{
XS(J{JJ P9Q D• /•–3V
XS(J{1J /•–3V B” /U3V H9U3V C—/ /9˜P
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg Š II Š {‡ Œ{‡
XS(J{1 /'ing b4
t1ng ,h1ng
cốt thjp
3h"n c1ng I,7/7 c1ng I,ˆ7 {,7‡ ‡,{ˆ ˆ,g8 7,gg
1 g I { ‡
XS(J{gJ /•–3V B” /U3V C—/ /9˜P
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg Š II Š {‡ Œ{‡
XS(J{g /'ing b4
t1ng cốt
thjp
3h"n c1ng I,7/7 c1ng I,7g {,8‰ ‡,‡I ˆ,{ˆ 7,{g
1 g I { ‡
XS(J{IJ /•–3V XYZ V’C9
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg Š II Š {‡ Œ{‡
XS(J{I /'ing D"!
gech
3h"n c1ng I,7/7 c1ng 1,1‡ 1,g7 1,I{ 1,78 1,‰I
1 g I { ‡
XS(J{{J /•–3V XYZ KQ CQC GP’|
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š gg Š II Š {‡ Œ{‡
XS(J{{ /'ing D"! *á
các ^+e-
3h"n c1ng I,7/7 c1ng 1,I{ 1,ˆ7 1,8ˆ g,J‡
g I { ‡
XS(J‡JJ P9Q D• Xƒ, D™M, Cš/, /W›, Sƒ3, MQ|
Kơn ;< tính : 1?I
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
X%, #p?
b4 t1ng
cốt thjp
Cột, t&F S%n,?á-
b4 t1ng
cốt thjp
B4 t1ng
cốt thjp
Vech,

XS(J‡ Phá #z D%, #p?,
cột, t&F, @%n ?á-
3h"n c1ng I,7/7 c1ng 8,{7 7,I7 1,7‡ 8,7I
11 g1 gg I1
XS(JˆJJ P9Q D• B– 3‘C, B– C9œZ
Kơn ;< tính : 1?
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;< X"! gech X"! ngB- b7
XS(Jˆ Phá #z bi nBc, bi
cho!
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,J{ J,Jg
1J gJ
XS(J7JJ P9Q D• CQC H…/ C•ž /W”3 MQ| BŸ3V
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
Vech ;$a
ngh-4ng
t&4n ?á-
X- ?6ng
^áng t&4n
?á-
B4 t1ng
D$ t&4n
?á-
Vech ^á
nt?
XS(J7 Phá #z các ,.t
csu t&4n ?á-
bvng
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,IJ J,1‰ J,gg J,1‡
1J gJ IJ {J
XS(J8JJ P9Q GP VTS /WQ/
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /'ing, cột, t&F X%, #p?, t&pn
XS(J8 Phá ^2p ;]a t&át 3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,1g J,1‰
1J gJ
XS(J‰JJ P9Q D• 9ƒ3V WƒP
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D"! thjp
ga-
S+ng @dt /&t, g}
XS(J‰ Phá #z h%ng
&%+
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,J{ J,J‰ J,Jg
1J gJ IJ
XS(1JJJ C’P B¡ GP VU|, S¢3 C£
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
G2p ;1- G2p @ơn
/'ing
cột, t&F
X%,
#p?,
t&pn
B4
t1ng
V} Hính
H-?
^+e-
XS(1J Ce+ bf ^2p
;1- , @ơn ch
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,Jˆ J,J7 J,11 J,1J J,1‡ J,gJ
11 1g g1 gg gI g{
XS(11JJ P9Q D• CQC H…/ C•ž H9QC
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
K%+ bf ?rt *'ing nhEa
Ce+ &$
các ,.t
csu thjp
KFc nhá?
?rt b4
t1ng
Ch-`u #%! ac?b
Š1J Œ1J
XS(11 Phá #z các
,.t csu
,hác
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,1J J,gg J,g‡ J,1‡
11 1g gJ IJ
XS(1gJJ K›C G¤ /9U3V /•–3V /•–3V B” /U3V
Kơn ;< tính : 1^}
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg
/-.t #->n ^} a?gb /-.t #->n ^} a?gb
Š J,J{ Š J,J‰ Š J,1‡ Š J,J{ Š J,J‰ Š J,1‡
XS(1g KFc ^} th1ng t'ing
b4 t1ng
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,{‡ J,‡8 J,‰I 1,Jg 1,II g,1{
11 1g 1I g1 gg gI
XS(1IJJ K›C G¤ /9U3V /•–3V XYZ V’C9
Kơn ;< tính : 1^}
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg
/-.t #->n ^} a?gb /-.t #->n ^} a?gb
Š J,J{ Š J,J‰ Š J,1‡ Š J,J{ Š J,J‰ Š J,1‡
XS(1I KFc ^} th1ng t'ing
D"! gech
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,J8 J,1J J,1g J,1g J,1{ J,1ˆ
11 1g 1I g1 gg gI
XS(1{JJ K›C M¥ /•–3V GƒM CRS
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
G+e- t'ing
B4 t1ng X"! gech
Ch-`u #%! t'ing ac?b
Š 11 Š gg Š II Š 11 Š gg Š II
XS(1{ KFc ?A t'ing
^%? c\a
3h"n c1ng I,7/7 c1ng 1,ˆJ I,Jˆ I,87 J,Ig J,{8 J,78
11 1g 1I g1 gg gI
XS(1‡JJ K›C /•–3V, Sƒ3 /9ƒ39 W¦39 K§ Cƒ| Sƒ3 B” /U3V, C9U3 —3V 3•C, —3V BœP
V¨ DYZ D©3
Kơn ;< tính : 1?
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;< /'ing, @%n b4 t1ng /'ing, @%n gech
XS(1‡ KFc t'ing,
@%n th%nh
&ynh
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,{‰ J,1g
1J gJ
Vh- chn: Hh- phá #z 1?I các ,.t csu b4 t1ng cốt thjp *y *'cc *<nh ?[c t&+ng các bong *<nh ?[c nB-
t&4n, n.u @\ #Fng ?á! h%n *->n *= cdt cốt thjp tha! ch+ ;->c cdt thjp bvng thủ c1ng thC *<nh ?[c ha+
phí ch+ c1ng tác n%! *'cc b0 @ung ;% *-`u ch$nh nh' @au:
- B0 @ung ha+ phí ;)t ^->u: 8ut h%n ^% 1,8 ,g
- 9a+ phí nh"n c1ng c1ng tác phá #z [ng ;2- tlng ^+e- ,.t csu b4 t1ng cốt thjp *'cc nh"n ;2- h> @ố
H3C ª J,8(
- B0 @ung ha+ phí ?á! th- c1ng: Má! h%n gIH« ^% J,g‡ ca
XS(1ˆJJ /9QP D• CQC H…/ C•ž
XS(1ˆ1J /9QP D• CQC H…/ C•ž V¤ CS MQ|
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
X% g:, #p?, cpu
ph+ng
VC ,Ž+
XS(1ˆ /há+ #z các ,.t
csu g} của ?á-
3h"n c1ng I,7/7 c1ng g,ˆ1 I,gg
11 1g
XS(1ˆgJ /9QP D• CQC H…/ C•ž H9QC CS MQ|
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn
ha+ phí
Kơn
;<
G-t1
Du-

3gB-
?Bc
3gB-
;m! cá
/1n
¬-b&1 D-
?6ng
XS(1ˆ /há+ #z các
,.t csu ,hác
của ?á-
3h"n c1ng
I,7/7
c1ng J,J{ J,J‡ J,J8 J,1I J,J‡ J,Jˆ
g1 gg gI g{ g‡ gˆ
XS(1ˆIJ /9QP D• /W™3
Kơn ;< tính : 1?g
My C1ng tác D"! /h%nh phpn ha+ Kơn ;< CBt jp, V1- &ơ? aco /&pn g}
h->u ^dp phí ts? nhEa thá+ ^at-b
XS(1ˆ /há+ #z t&pn 3h"n c1ng {,J/7 c1ng J,Jg J,1J J,J8
I1 Ig II
XS(1ˆ{J /9QP D• H9žU3 CRS
Kơn ;< tính : 1?
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Hhu1n c\a *ơn Hhu1n c\a ,jp
XS(1ˆ /há+ #z ,hu1n
c\a
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,1J J,1‡
{1 {g
XS(1ˆ‡J /9QP D• CQ39 CRS
Kơn ;< tính : 1cánh c\a
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;< C\a *- C\a @0
XS(1ˆ /há+ #z cánh
c\a
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,J‡ J,JI
‡1 ‡g
XS(1ˆˆJ /9QP D• C™ž /9S3V V¤
XS(1ˆˆ1 /9QP D• B„C /9S3V
Kơn ;< tính : 1b)c
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XS(1ˆ /há+ #z b)c thang 3h"n c1ng {,J/7 c1ng J,Jˆ
ˆ1
XS(1ˆˆg /9QP D• Z…M /9S3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XS(1ˆ /há+ #z !.? thang 3h"n c1ng {,J/7 c1ng J,J8
ˆg
XS(1ˆˆI /9QP D• GS3 CS3
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XS(1ˆ /há+ #z ^an can 3h"n c1ng {,J/7 c1ng J,1J
ˆI
XS(1ˆ7J /9QP D• VQC9 3V-3
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
Hhung ?dt
cá+
V-s!, ;án jp,
g} ;án
3h1?
,ính,g} ,ính
XS(1ˆ /há+ #z 3h"n c1ng {,J/7 c1ng J,JI J,J{ J,11
;ách ng6n
71 7g 7I
XS(1ˆ8J /9QP D• P9› H|¨3 V¨ S|39
Kơn ;< tính : 1bộ
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
B:n td? Ch)u &\a B> Dí Ch)u t-=u
XS(1ˆ /há+ #z phF
,->n ;> @-nh
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,‡J J,11 J,1‡ J,1‡
81 8g 8I 8{
XS(1ˆ‰J /9QP D• CQC C•ž H|¨3 BŸ3V B” /U3V, VS3V, /9˜P
Kơn ;< tính : 1 csu ,->n
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
/&wng ^'cng csu ,->n a,gb
Š ‡J Š 1JJ Š 1‡J Šg‡J ŠI‡J
XS(1ˆ /há+ #z các csu
,->n bvng b4
t1ng, gang, thjp
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,{I J,87 1,17 g,J‡ I,JJ
‰1 ‰g ‰I ‰{ ‰‡
XS(171J C®/ M¯/ K•–3V B” /U3V SSP9SG/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< ?rt bvng, ^dp *rt h%ng &%+, b-=n bá+, *Žn tín h->u( Chumn b< ?á!, ^s! #su( /-.n h%nh cdt
bvng ?á! tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t( D- chu!=n b-=n bá+ ;% &%+ chdn, #wn ph. ^->u &ơ- ;y-( V)n
chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?, thu #wn h->n t&'ing
Kơn ;< tính : 1JJ?
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ^2p cdt ac?b
Š‡ Šˆ Š7
XS(17 Cdt ?rt
*'ing b4
t1ng
a@pha^t
V)t ^->u
G'z- cdt b4 t1ng ^+e- I‡ˆ??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! cdt b4 t1ng MCD g18
cá-

c1ng
ca
J,g‡
g
1,7ˆ
J,gg
J,IJ
g
g,JJ
J,g‡
J,I‡
g
g,IJ
J,g‰
11 1g 1I
XS(17gJ C®/ B” /U3V H9° CP V|¦3 M¯/ C™ž, H9° H± /9ž„/ aH9° K¯/ V²3V D² X°, H9°
K¯/ CQP V(V(((b
Kơn ;< tính: 1JJ?
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ^2p cdt ac?b
Š‡ Šˆ Š7 Š8
XS(17 Cdt b4
t1ng ,ht
c+ g-yn
?rt cpu,
V)t ^->u
G'z- cdt b4 t1ng ^+e- I‡ˆ?? cá- g,J g,I g,7 I,g
,ht ,_
thu)t
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,J/7
Má! th- c1ng
Má! cdt b4 t1ng MCD g18

C1ng
ca
g
ˆ,J
I,I
g
8,J
{,J
g
‰,‡
{,7
g
11,J
‡,{
g1 gg gI g{
XS(18JJ CƒP B‘C GP M¯/ K•–3V B” /U3V SSP9SG/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< ?rt bvng, ^dp *rt h%ng &%+, b-=n bá+, *Žn tín h->u( Chumn b< ?á!, ^s! #su ca+
*ộ ^2p ?rt *'ing cpn bBc ( /-.n h%nh bBc bvng ?á! tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, bBc bvng thủ c1ng
*-=? ?á! ,h1ng t2- *'cc( D- chu!=n b-=n bá+ ;% &%+ chdn, #wn ph. ^->u &ơ- ;y-, Dnc hBt ph. ^->u ^4n Dt
;)n chu!=n( V)n chu!=n ph. tho- bvng 1t1 7 tsn t&+ng phe? ;- 1JJJ?
Kơn ;< tính :1JJ?g
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn
;<
Ch-`u #%! ^2p cdt ac?b
ŠI Š{ Š‡ Šˆ Š7
XS(18 C%+ bBc
^2p ?rt
*'ing b4
t1ng
a@pha^t
V)t ^->u
W6ng c%+
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! c%+ bBc «-&tgtn-C1JJJ
U t1 chA n'2c ‡?I
U t1 chA ph. tho- 7 /sn
U t1 ch[a nh-4n ^->u g,‡ /sn
Má! jp ,hí {gJ?I/h
bộ

c1ng
ca
ca
ca
ca
ca
J,J7
1J
g,1
J,17‡
J,17‡
J,gˆI
J,17‡
J,17‡
J,J‰{
1J
g,{‡
J,1‰g
J,1‰g
J,g88
J,1‰g
J,1‰g
J,J1I
1J
g,8‡
J,g1g
J,g1g
J,I18
J,g1g
J,g1g
J,J17
1J
I,Ig
J,gII
J,gII
J,I‡J
J,gII
J,gII
J,JgI
1J
I,87
J,g‡ˆ
J,g‡ˆ
J,I8{
J,g‡ˆ
J,g‡ˆ
1J gJ IJ {J ‡J
XS(1‰JJ V„3 C9žZ§3 P9… /9œ| /|…P 1JJJM BŸ3V U/U 7 /•3
Kơn ;< tính :1JJ?g
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp Kơn
;<
Ch-`u #%! ^2p cdt ac?b
ŠI Š{ Š‡ Šˆ Š7
XS(1‰ V)n chu!=n ph. tho- t-.p
1JJJ? bvng 1 t1 7 tsn
ca J,J17 J,Jgg J,Jg8 J,JII J,J{{
1J gJ IJ {J ‡J
XS(gJJJ H9PS3 B” /U3V BŸ3V M£| H9PS3 K¯C
/h%nh phpn c1ng ;->c :
K<nh ;< ^} ,h+an, ,h+an ^} qua b4 t1ng, ;)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- IJ?, thu #wn h->n t&'ing(
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My h->u C1ng
tác
D"!^dp
/h%nh phpn
ha+ phí
Kơn
;<
G} ,h+an Φ1g?? G} ,h+an Φ1ˆ??
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
Š‡ Š1J Š1‡ Š1J Š1‡ ŠgJ
XS(gJ1 Hh+an V)t ^->u
b4 t1ng
bvng
?h-
,h+an
Φ1g??
Mh- ,h+an
Φ1g??
cá- J,J1‡ J,JI J,J{‡ J,JI J,J{‡‡ J,Jˆ
Mh- ,h+an
Φ1ˆ??
cá-
V)t ^->u ,hác • ‡ ‡ ‡ ‡ J,Jg1 ‡
XS(gJg Hh+an
b4 t1ng
bvng
?h-
,h+an
Φ1ˆ??
3h"n c1ng
I,7/7
c1ng J,J1{ J,J1ˆ J,J18 J,J18 J,J‰‡ J,JgI
Má! th- c1ng
Má! ,h+an
B/ J,ˆH«
ca J,JI‡ J,J{‡ J,J‡I J,Jˆ J,1g
1 g I g I {
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
XS(g1JJ H9PS3 G•Z G³| XžZ”3 8žS B” /U3V C—/ /9˜P, V‘C
H9PS3 3V9|”3V B•/ H´
/h%nh phpn c1ng ;->c :
- K<nh ;< ^} ,h+an, ,h+an ?:- bvng ?á! ,h+an b4 t1ng J,ˆH« *'ing ,ính Φg{??, ,h+an ?A &ộng ^}
,h+an bvng ?á! ,h+an b4 t1ng 1,‡H« *'ing ,ính Φ{J??, t-.p n'2c th'ing Du!4n ch+ ?á! ,h+an(
9+%n th->n ^} ,h+an *nng !4u cpu ,_ thu)t(
XS(g11J G¤ H9PS3 K•–3V Hµ39 a {JMM
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My h->u C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn
;<
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
ŠgJ Šg‡ ŠIJ ŠI‡
XS(g11 Hh+an ^s!
^¶- Du!4n
qua b4
t1ng cốt
thjp, gBc
,h+an
ngh-4ng
bst ,·,
?h-
,h+an
Φ{J??
V)t ^->u
Mh- ,h+an hcp ,-? Φ{J??
Mh- ,h+an hcp ,-? Φg{??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ J,ˆH«
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
cá-
cá-

c1ng
ca
ca
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,18
J,J{7
J,J71
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,1‰
J,J{‰
J,J8‰
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,gJ
J,J‡
J,1J7
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,g1
J,J‡{
J,1g‡
{ ‡ ˆ 7
XS(g1gJ G¤ H9PS3 K•–3V Hµ39 a ‡JMM
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nhn phpn ha+ phí
Kơn
;<
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
ŠgJ Šg‡ ŠIJ ŠI‡
XS(g1g Hh+an ^s!
^¶- Du!4n
qua b4
t1ng cốt
thjp, gBc
,h+an
ngh-4ng
V)t ^->u
Mh- ,h+an ,-? c'ơng
Φ‡J??
cá- J,Jˆ J,Jˆ J,Jˆ J,Jˆ
Mh- ,h+an hcp ,-? Φg{??
V)t ^->u ,hác
cá-

J,gJJ
g
J,gJJ
g
J,gJJ
g
J,gJJ
g
bst ,·,
?h-
,h+an
Φ‡J??
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ J,ˆH«
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
c1ng
ca
ca
J,18
J,J‡{
J,J81
J,1‰
J,J‡ˆ
J,1Jg
J,gJ
J,J‡‰
J,1gI
J,g1
J,Jˆg
J,1{I
{ ‡ ˆ 7
XS(g1IJ G¤ H9PS3 K•–3V Hµ39 a ˆJMM
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí
Kơn
;<
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
ŠgJ Šg‡ ŠIJ ŠI‡
XS(g1I Hh+an ^s!
^¶- Du!4n
qua b4
t1ng cốt
thjp, gBc
,h+an
ngh-4ng
bst ,·, ?h-
,h+an
ΦˆJ??
V)t ^->u
Mh- ,h+an ,-? c'ơng ΦˆJ??
Mh- ,h+an hcp ,-? Φg{??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ J,ˆH«
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
cá-
cá-

c1ng
ca
ca
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,18
J,J‡{
J,J8‰
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,1‰
J,J‡ˆ
J,11g
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,gJ
J,J‡‰
J,1I‡
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,g1
J,Jˆg
J,1‡7
{ ‡ ˆ 7
XS(g1{J G¤ H9PS3 K•–3V Hµ39 a 7JMM
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My h->u C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn
;<
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
ŠgJ Šg‡ ŠIJ ŠI‡
XS(g1{ Hh+an ^s! ^¶-
Du!4n qua
b4 t1ng cốt
thjp, gBc
,h+an
ngh-4ng bst
,·, ?h-
,h+an
Φ7J??
V)t ^->u
Mh- ,h+an hcp ,-? Φ7J??
Mh- ,h+an hcp ,-? Φg{??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ J,ˆH«
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
cá-
cá-

c1ng
ca
ca
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,18
J,J‡{
J,J‰8
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,1‰
J,J‡ˆ
J,1gI
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,gJ
J,J‡‰
J,1{8
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,g1
J,Jˆg
J,17g
{ ‡ ˆ 7
XS(g1‡J G¤ H9PS3 K•–3V Hµ39 a 8JMM
Kơn ;< tính : 1^} ,h+an
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn
;<
Ch-`u @"u ,h+an ac?b
ŠgJ Šg‡ ŠIJ ŠI‡
XS(g1‡ Hh+an ^s! ^ố-
Du!4n qua b4
t1ng cốt thjp,
gBc ,h+an
ngh-4ng bst
,·, ?h- ,h+an
Φ8J??
V)t ^->u
Mh- ,h+an hcp ,-? Φ7J??
Mh- ,h+an hcp ,-? Φg{??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ J,ˆH«
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
cá-
cá-

c1ng
ca
ca
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,18
J,J‡{
J,1J7
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,1‰
J,J‡ˆ
J,1I‡
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,gJ
J,J‡‰
J,1ˆI
J,Jˆ
J,gJJ
g
J,g1
J,Jˆg
J,18‰
{ ‡ ˆ 7
XS(ggJJ C®/ Sƒ3, /•–3V B” /U3V BŸ3V MQZ
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, *+ *ánh #pu ;< t&í cdt, cdt b4 t1ng bvng ?á!, c)! phá b4 t1ng @au ,h- cdt, thu #wn, ;)n
chu!=n ph. tho- &a ,hf- ;< t&í cdt t&+ng phe? ;- IJ?( 9+%n th->n ch} cdt tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
XS(gg1J C®/ Sƒ3 B” /U3V BŸ3V MQZ
Kơn ;< tính : 1?
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí
Kơn
;<
Ch-`u #%! @%n ac?b
Š1J Š1‡ ŠgJ
XS(gg Cdt @%n b4
t1ng bvng
?á!
V)t ^->u
Ká cdt
Ká ?%-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! cdt B/ 1,‡H«
Má! ?%- 1H«
Má! ,hác
;-4n
;-4n

c1ng
ca
ca

J,J{‰
J,Jg
g
J,I1
J,Jˆ7
J,JI

J,J7{
J,J{
g
J,{7
J,1
J,J{‡

J,11
J,Jˆ
g
J,ˆg
J,1ˆ
J,Jˆ7

11 1g 1I
XS(gggJ C®/ /•–3V B” /U3V BŸ3V MQZ
Kơn ;< tính : 1?
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí
Kơn
;<
Ch-`u #%! t'ing ac?b
ŠgJ ŠIJ Š{‡ Œ{‡
XS(gg Cdt t'ing
b4 t1ng
bvng ?á!
V)t ^->u
Mh- ,h+an Φg{??
Ká cdt
Ká ?%-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an B/ 1,‡H«
Má! cdt B/ 1,‡H«
Má! ?%- 1H«
Má! ,hác
cá-
;-4n
;-4n

c1ng
ca
ca
ca

J,g
J,J‰1
J,J{‡
g
J,ˆI
J,11
J,11
J,11

J,g
J,1I
J,Jˆ8
g
J,‰{
J,17
J,17
J,17

J,g
J,gJ
J,1J
g
1,{g
J,g‡
J,g‡
J,g‡

J,g
J,I1
J,1‡
g
g,1g
J,I8
J,I8
J,I8

gI g{ g‡ gˆ
XS(gIJJ K›C GP B” /U3V M¯/ 3VPƒ| CQC GP’| H…/ C•ž B” /U3V BŸ3V B†S C-3
/h%nh phpn c1ng ;->c :
KFc ^2p b4 t1ng bo+ ;> ?rt ng+%- các ^+e- ,.t csu b4 t1ng5 9+%n th->n b` ?rt *Fc tht+
*nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- IJ?
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí
Kơn
;<
Ch-`u #p! *Fc ŠIc?
KFc tht+ h'2ng
nv? ngang
KFc ng\a tl #'2-
^4n
XS(gI KFc ^2p b4
t1ng ?rt
ng+%- các ^+e-
,.t csu b4
t1ng bvng
bna c6n
V)t ^->u
Mh- *Fc
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Bna c6n
Má! njn ,hí ‰?I/ph
cá-
c1ng
ca
ca
J,J1‡
J,1ˆ‡
J,J{
J,Jg
J,J1‡
J,18J
J,Jˆ
J,JI
1J gJ
XS(g{1J P9ž3 CQ/ /¸Z S’C9 M¯/ 3VPƒ| H…/ C•ž B” /U3V
/h%nh phpn c1ng ;->c :
K0 cát ;%+ ph•u ch[a, phun cát *y *'cc phơ- ,h1 *= tm! @ech ?rt ng+%- của ,.t csu b4 t1ng, thu #wn
?rt bvng @au ,h- phun(
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XS(g{ Phun cát tm! @ech
?rt ng+%- ,.t csu
V)t ^->u
Cát ;%ng ?I J,JI‡
b4 t1ng
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! njn ,hí ˆ?I/ph
Má! ,hác
c1ng
ca

J,Jg1
J,J1‡
1J
1J
XS( g‡JJ P9Q D• H…/ C•ž B” /U3V BŸ3V MQZ(
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Phá ;z các ,.t csu b4 t1ng *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t( V)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- IJ?(
/hu #wn ?rt bvng @au ,h- phá #z(
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u /h%nh phpn ha+ phí
Kơn
;<
Phá #z bvng bna
c6n, ,.t csu b4 t1ng:
Phá #z bvng ?á! ,h+an
cp? ta!, ,.t csu b4 t1ng:
CB cốt
thjp
Hh1ng
cốt thjp
CB cốt thjp
Hh1ng cốt
thjp
XS(g‡ V)t ^->u
8ut h%n
3h"n c1ng: {,J/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an cp? ta! Š 1,‡H«
,g
c1ng
ca
1,8
g,7J g,{8
1,8
I,JI
1,7
g,8g
1,‡
Bna c6n I?I H3/ph
Má! njn ,hí ‰?I/ph
Má! h%n gI H«
ca
ca
ca
1,I‡
1,I‡
J,g‡
1,1g
1,1g
J,g‡
11 1g g1 gg
Chuong 2:
CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, GACH
I - YÊU CÀU KY THUAT
- X"! t&4n t'ing ch pho- ce+ &\a @ech ^2p ;]a ch ;% ph. tho- bá? t&4n ?rt t'ing D"!, t'2- n'2c
t&'2c ,h- D"!
- Ch$ #qng gech ch *= D"! ,h- gech thu h:- c7n *o? bo+ *nng ?ác qu! *<nh(
- Vech ,h1 pho- ^%? m? t&'2c ,h- D"!, ;]a t&ộn ch+ ca n%+ pho- #qng t&+ng ca *B(
- H.t csu D"! bvng gech *á pho- *o? bo+ *nng th-.t ,., phq hcp ;2- ,.t csu ch h->n cB(
II - HUÓNG DÃN ÁP DUNG
- Hhố- ^'cng D"! ,h1ng tính t&l phpn ^} c\a cB #->n tích Š J,J{?g(
- C1ng tác @on Dust, ^dp #Eng, thá+ #z g-%n g-á+ *'cc tính &-4ng(
III- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC:
- Chumn b< #Fng cF, ph'ơng t->n th- c1ng(
- V)n chu!=n ;)t ^->u, #Fng cF t&+ng phe? ;- IJ?(
- G%? m? gech D"! t&'2c ,h- D"! a*ố- ;2- ,.t csu D"! bvng các ^+e- gechb(
- Xác *<nh t-? cốt, c6ng #"!, ^s! ?ốc(
- /&ộn ;]a, D"! bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn ,h- ,.t thnc c1ng ;->c(
XB(1JJJ XYZ KQ 9šC
XB(11JJ XYZ M‘3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š ˆJ ŒˆJ
XB(11 X"! ?Bng V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6?
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
g,J7
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
g,Jg
1J gJ
XB(1gJJ XYZ /•–3V /9¹3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š ˆJ ŒˆJ
XB(1g X"! t'ing thºng V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6?
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
g,7‡
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
g,ˆ1
1J gJ
XB(1IJJ XYZ /•–3V /W› P|3, /•–3V CP3V 3V9|”3V V¯3 V¡ K¤
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š ˆJ ŒˆJ
XB(1I X"! t'ing t&F
p-n, t'ing c+ng
ngh-4ng ;rn ;f
*}
V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6?
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
I,J‡
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
g,87
1J gJ
XB(1{JJ XYZ M—, /W›, Cš/, /•–3V CQ39, /•–3V K™ž C™ž
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Mố /&F, cột
/'ing cánh,
t'ing *pu cpu
XB(1{ X"! ?ố, t&F,
cột, t'ing
cánh, t'ing
*pu cpu
V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6?
V]a
Cốt thjp
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
Hg
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
-
g,‰I
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
7,‡7
‡,1g
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
-
g,8J
1J gJ IJ
XB(1‡JJ XYZ M¯/ BŸ3V, MQ| D—C
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn
;<
Mrt bvng Má- #ốc
thºng
Má- #ốc
c+ng
XB(1‡ X"! ?rt
bvng, ?á-
#ốc
V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6? {Dˆ
V]a
Cốt thjp
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
Hg
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
-
g,{1
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
-
g,‡1
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
J,‡g
g,ˆˆ
1J gJ IJ
XB(1ˆJJ X…P KQ H9S3 M¯/ BŸ3V, MQ| D—C
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn
;<
X.p *á ,han ,h1ng chít
?ech
X.p *á ,han cB chít ?ech
Mrt
bvng
Má-
#ốc
thºng
Má-
#ốc
c+ng
Mrt
bvng
Má-
#ốc
thºng
Má-
#ốc
c+ng
XB(1 X.p *á
,han
?rt bvng
?á- #ốc
V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6? {Dˆ
D"! thjp
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
Hg
?I
c1ng
1,gˆ
J,Jˆg
-
-
1,Ig
1,gˆ
J,Jˆg
-
-
1,‡{
1,g8
J,Jˆ7
J,‡I
-
g,18
1,gˆ
J,Jˆg
-
J,J7
1,7ˆ
1,gˆ
J,Jˆg
-
J,J7
1,‰I
1,g8
JJˆg
J,‡I
J,J7
g,g1
ˆ1J ˆgJ ˆIJ ˆ{J ˆ‡J ˆˆJ
XB(171J XYZ C—3V
XB(17gJ XYZ CQC Bš P9„3, H…/ C•ž P9NC /’P H9QC
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< X"! cống
X"! các ,.t csu
ph[c tep ,hác
XB(17
XB(17
X"! cống
X"! các bộ ph)n ,.t
csu ph[c tep ,hác
V)t ^->u
Ká hộc
Ká #6? {Dˆ
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
?I
c1ng
1,gˆ
J,Jˆ
J,{{
I,81
1,g8
J,Jˆ
J,{{
{,71
1J gJ
XB(gJJJ XYZ KQ XS39 M|…3V a1JXgJXIJb CM
XB(g1JJ XYZ M‘3V
XB(ggJJ XYZ /•–3V
XB(gIJJ XYZ /W› KšC G„P
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< MBng
/'ing
/&F *ộc
^)p
Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(g1
XB(gg
XB(gI
X"! ?Bng
X"! t'ing
X"! t&F *ộc ^)p
V)t ^->u
Ká Danh ?-.ng
V]a
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I
c1ng
J,‰I
J,1ˆ8
g,7ˆ
J,‰I
J,1ˆ8
I,18
J,8‰
J,g
g,7I
J,‰I
J,gˆ
{,81
1J 1J gJ 1J
XB(IJJJ XYZ KQ C9»
XB(I1JJ XYZ M‘3V BŸ3V KQ C9» a1JX1JXgJb CM
XB(IgJJ XYZ /•–3V BŸ3V KQ C9» a1JX1JXgJb CM
XB(IIJJ XYZ /W› KšC G„P BŸ3V KQ C9» a1JX1JXgJb CM
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< MBng
/'ing
/&F *ộc
^)p
Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(I1
XB(Ig
XB(II
X"! ?Bng
X"! t'ing
X"! t&F *ộc ^)p
V)t ^->u
Ká chx
V]a
3h"n c1ng {,J/7
;-4n
?I
c1ng
{ˆ1
J,I1
g,‰8
{ˆ1
J,Ig
I,I8
{{J
J,I1
g,‰8
{{J
J,Ig
{,81
1J 1J gJ 1J
XB(I{JJ XYZ M‘3V BŸ3V KQ C9» agJXgJXg‡b CM
XB(I‡JJ XYZ /•–3V BŸ3V KQ C9» agJXgJXg‡b CM
Kơn ;< tính: 1?I
My C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< MBng /'ing
h->u
Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(I{
XB(I‡
X"! ?Bng
X"! t'ing
V)t ^->u
Ká chx
Ká #6? chŽn
V]a
3h"n c1ng {,J/7
;-4n
?I
?I
c1ng
7{
J,J‡
J,g‰
1,‰‡
7‡
J,Jˆ
J,I1
g,g‡
7{
J,J‡
J,g‰
g,1J
1J 1J gJ
XB(IˆJJ XYZ M‘3V BŸ3V KQ C9» a1‡XgJXg‡b CM
XB(I7JJ XYZ /•–3V BŸ3V KQ C9» a1‡XgJXg‡b CM
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< MBng
/'ing
Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(Iˆ
XB(I7
X"! ?Bng
X"! t'ing
V)t ^->u
Ká chx
V]a
3h"n c1ng {,J/7
;-4n
?I
c1ng
111
J,I
1,‰‡
11g
J,I1
g,JI
111
J,I
g,1J
1J 1J gJ
XB({JJJ XYZ V’C9 C9¼ aˆ,‡X1J,‡Xggb CM
XB({1JJ XYZ M‘3V
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
ŠII ŒII
XB({1 X"! ?Bng V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
‡ˆ{
J,I1
1,‰8
‡‡g
J,Ig
1,‡8
1J gJ
XB({gJJ XYZ /•–3V /9¹3V
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š11 ŠII ŒII
XB({g X"! t'ing
thºng
V)t ^->u
Vech
V]a
;-4n
?I
ˆ‡‰
J,g‡
‡ˆ{
J,I1
‡‡g
J,Ig
3h"n c1ng I,7/7 c1ng g,7‡ g,I‰ g,g‰
1J gJ IJ
XB({IJJ XYZ Cš/, /W›
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< X"! cột, t&F
XB({I X"! cột, t&F V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
‡‡g
J,Ig
I,8‡
1J
XB({{JJ XYZ /•–3V CP3V 3V9|”3V V¯3 V¡ K¤
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
ŠII ŒII
XB({{ X"! t'ing
c+ng ngh-4ng
;rn ;¶ *}
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,‡/7
;-4n
?I
c1ng
‡ˆ{
J,I
I,‡ˆ
‡‡g
J,Ig
I,IJ
1J gJ
XB({‡JJ XYZ C—3V
XB({ˆJJ XYZ CQC Bš P9„3, H…/ C•ž P9NC /’P H9QC
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Cống
H.t csu
ph[c tep
,hác
Cuốn
c+ng
/h%nh ;7?
c+ng
XB({‡
XB({ˆ
X"! cống
X"! các bộ
ph)n ,.t csu
ph[c tep ,hác
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
‡ˆ{
J,g‰
‡,1I
‡7{
J,I
ˆ,JJ
‡87
J,g‰
{,{{
1J gJ 1J
XB(‡JJJ XYZ V’C9 /9» a‡ X 1J X gJb CM
XB(‡1JJ XYZ M‘3V
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š IJ Œ IJ
XB(‡1 X"! ?Bng V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I c1ng
8IJ
J,I1
1,8J
8JJ
J,Ig
1,ˆ{
1J gJ
XB(‡gJJ XYZ /•–3V
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
Š1J ŠIJ ŒIJ
XB(‡g X"! t'ing
thºng
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
8‡1
J,gˆ
g,ˆ7
8IJ
J,I1
g,gJ
8JJ
J,Ig
g,JJ
1J gJ IJ
XB(‡IJJ XYZ Cš/, /W›
XB(‡{JJ XYZ CQC Bš P9„3 H…/ C•ž P9NC /’P H9QC
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< X"! cột, t&F H.t csu ph[c tep
XB(‡I
XB(‡{
X"! cột, t&F
X"! các bộ
ph)n ,.t csu
ph[c tep ,hác
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
8JJ
J,Ig
{,gg
8{1
J,I1
{,I1
1J 1J
XB(ˆJJJ XYZ V’C9 /9» a{ X 8 X1‰b CM
XB(ˆ1JJ XYZ M‘3V
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š IJ Œ IJ
XB(ˆ1 X"! ?Bng V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
11‰I
J,I‡
g,8g
11ˆg
J,Iˆ
g,‡J
1J gJ
XB(ˆgJJ XYZ /•–3V
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š1J ŠIJ ŒIJ
XB(ˆg X"! t'ing
thºng
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
1I{8
J,g1
I,‰1
11I8
J,I{
I,{8
1111
J,Iˆ
I,II
1J gJ IJ
XB(ˆIJJ XYZ Cš/, /W›
XB(ˆ{JJ XYZ CQC Bš P9„3 H…/ C•ž P9NC /’P H9QC
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< X"! cột, t&F
H.t csu ph[c tep
,hác
XB(ˆI
XB(ˆ{
X"! cột ,t&F
X"! các bộ ph)n
,.t csu ph[c tep
,hác
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
1J7g
J,I{
‡,78
111{
J,I‡
‡,8ˆ
1J 1J
XB(7JJJ XYZ /•–3V V’C9 —3V, V’C9 W¤3V K•/ 3ž3V
XB(71JJ XYZ /•–3V V’C9 —3V a1JX1JXgJb CM
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
Š1J ŠIJ ŒIJ
XB(71 X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
{71
J,1ˆ
g,{‡
{ˆ1
J,17
g,JJ
{‡1
J,18
1,ˆI
1J gJ IJ
XB(7gJJ XYZ /•–3V V’C9 —3V a8X8X1‰b CM
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
Š1J ŠIJ ŒIJ
XB(7g X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
ˆ‰‰
J,17
g,8g
ˆˆ‡
J,gg
g,{ˆ
ˆgI
J,g7
g,1I
1J gJ IJ
XB(7IJJ XYZ /•–3V V’C9 W¤3V ˆ G¤ a1JX1‡Xggb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
Š 1J Œ 1J
XB(7I X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
V-4n
?I
c1ng
g8g
J,18
g,Ig
g71
J,1‰
g,J1
1J gJ
XB(7{JJ XYZ /•–3V V’C9 W¤3V ˆ G¤ a1JX1I,‡Xggb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š 1J Œ 1J
XB(7{ X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
IJ‡
J,17
g,Ig
g‰ˆ
J,18
g,J1
1J gJ
XB(7‡JJ D"! t'ing gech &}ng ˆ ^} a8,‡D1IDgJb c?
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
Š 1J Œ 1J
XB(7‡ X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
{J{
J,18
g,I‡
I‰J
J,1‰
g,11
1J gJ
XB(8JJJ XYZ V’C9 B” /U3V W¤3V, V’C9 S|G|CQ/
XB(81JJ XYZ /•–3V V’C9 B” /U3V agJ X gJ X {Jb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(81 X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
ˆI
J,J8
1,87
‡8
J,1g‡
1,ˆˆ
1J gJ
XB(8gJJ XYZ /•–3V V’C9 B” /U3V a1‡ X gJ X {Jb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My C1ng tác D"! /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
h->u ^dp ŠIJ ŒIJ
XB(8g X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7 /7
;-4n
?I
c1ng
8{
J,J8
g,g1
7‰
J,1II
g,J‡
1J gJ
XB(8IJJ XYZ /•–3V V’C9 B” /U3V a1J X gJ X {Jb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(8I X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
1gˆ
J,J8I
g,g1
1gˆ
J,J‰{
g,J‡
1J gJ
XB(8{JJ XYZ /•–3V V’C9 B” /U3V a1‡ X gJ X IJb CM
Kơn ;< tính : 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
ŠIJ ŒIJ
XB(8{ X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
1‡8
J,J8I
1,87
1‡8
J,1‡
1,81
1J gJ
XB(8‡JJ XYZ /•–3V V’C9 S|G|CQ/ aˆ,‡X1gXg‡b CM
Kơn ;< tính: 1?I
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
Š11 ŠII ŒII
XB(8‡ X"! t'ing V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
{8g
J,18
I,‰g
{I{
J,g8
I,7
{gˆ
J,I1
g,g‡
1J gJ IJ
XB(‰JJJ XYZ /•–3V /9U3V V|‘
Kơn ;< tính : 1?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vech th1ng g-B
gJ DgJ c? IJ D IJ c?
XB(‰J X"! t'ing
th1ng g-B
V)t ^->u
Vech
V]a
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
c1ng
g7
J,JJ7
J,8‡
1I
J,JJˆ
J,‰{
1J gJ
Chuong 3:
CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÁ DÄM ĐO TAI CHÕ
K<nh ?[c #E t+án c1ng tác b4 t1ng *á #6? *0 te- ch} @\a ch]a nh% c\a, ;)t ,-.n t&nc ba+ g:? ba
nhB? c1ng tác:
- C1ng tác *0 b4 t1ng
- C1ng tác g-a c1ng, ^dp #Eng cốt thjp
- C1ng tác @on Dust, ^dp #Eng, thá+ #z ;án ,hu1n
Dc(JJJJ C1ng tác *0 b4 t1ng
I. YÊU CÀU KY THUAT:
- Hh- t&ộn b4 t1ng pho- c"n *+ng ;)t ^->u, n'2c tht+ *nng *<nh ?[c csp phố- ;)t ^->u *y qu- *<nh(
- Hh- *0 b4 t1ng các ,.t csu pho- @an bvng t&'2c ,h- *p?, b4 t1ng *0 th%nh tlng ^2p ;% pho- *p? ,_
t&ánh h->n t'cng *1ng *rc, &}, ph"n tpng( *p? *.n ,h- n0- n'2c D- ?6ng thC th1-( Ch-`u #p! ?}- ^2p *0
,h1ng ;'ct quá IJc?(
- Hh1ng *'cc *0 b4 t1ng tl *ộ ca+ Œ1,‡?( 3.u *0 b4 t1ng A *ộ ca+ Œ1,‡? pho- *0 bvng ?áng(
- Hh- ;)n chu!=n b4 t1ng ,h1ng *= &ơ- ;y-, ?st n'2c, ph"n tpng( 3.u t&'ing hcp b< ph"n tpng thC ,h-
;)n chu!=n *.n nơ- *0 pho- t&ộn ^e- t&'2c ,h- *0 ;]a b4 t1ng ;%+ các ,.t csu(
- Hh- *0 b4 t1ng t-.p ^4n ,.t csu b4 t1ng ch thC t&'2c ,h- *0 pho- *Fc ?rt b4 t1ng g-áp ^a-, #qng b%n
cho- ;% n'2c &\a @ech, t'2- n'2c D- ?6ng ^4n b` ?rt b4 t1ng ch(
II. HUÓNG DÃN ÁP DUNG:
- C1ng tác g-a c1ng ^dp #Eng cốt thjp, g-a c1ng, ^dp #Eng, thá+ #z ;án ,hu1n *'cc tính &-4ng(
- Kố- ;2- các ,.t csu b4 t1ng cpn pho- @\ #Fng g-%n g-á+ *= phFc ;F th- c1ng thC c1ng tác @on Dust, ^dp
#Eng ;% thá+ #z g-%n g-á+ *'cc tính &-4ng(
III. THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC:
- Chumn b< @%ng &\a, ^Ea chwn ;)t ^->u, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- /&ộn ;]a, *0, *p? b4 t1ng bvng thủ c1ng ;% bo+ #'zng b4 t1ng tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Dc(1JJJB4 t1ng ^Bt ?Bng, ?Bng, n`n, b> ?á!(
XC(11JJ B” /U3V G‘/ M‘3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XC(11 B4 t1ng ^Bt ?Bng V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng I,‡/7
?I
c1ng
1,J‡
I,I8
1J
XC(1gJJ B” /U3V M‘3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u &ộng ac?b
Šg‡J Œg‡J
XC(1g B4 t1ng ?Bng V)t ^->u
V]a
V} ;án cpu c1ng tác
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
?I
?I

c1ng
1,J‡
-

I,17
1,J‡
J,J1‡

{,1ˆ
1J gJ
XC(1IJJ B” /U3V 3“3
XC(1{JJ B” /U3V B¨ MQZ
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< B4 t1ng n`n B4 t1ng b> ?á!
XC(1{
XC(1‡
B4 t1ng n`n
B4 t1ng b> ?á!
V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
?I

c1ng
1,J‡

g,‰ˆ
1,J‡

I,‡‡
1J gJ
XC(gJJJ B” /U3V /•–3V, Cš/, Xƒ D™M, V|Ÿ3V
XC(g1JJ B” /U3V /•–3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #p! ac?b
Š{‡ Œ{‡
XC(g1 B4 t1ng t'ing V)t ^->u
V]a
V} ;án cpu c1ng tác
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
?I
?I

c1ng
1,J‡
J,J{‰

ˆ,81
1,J‡
J,JIJ

ˆ,J8
1J gJ
XC(ggJJ B” /U3V Cš/
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/-.t #->n a?gb
Š J,1 Œ J,1
XC(gg B4 t1ng cột V)t ^->u
V]a
V} ;án cpu c1ng tác
V)t ^->u ,hác
?I
?I

1,J‡
J,Jg‡

1,J‡
J,Jg

3h"n c1ng I,7/7 c1ng 8,18 7,7I
1J gJ
XC(gIJJ B” /U3V Xƒ D™M, V|Ÿ3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XC(gI B4 t1ng D% #p?, g-vng V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
?I

c1ng
1,J‡

{,Jg
1J
XC(IJJJ B” /U3V Sƒ3 MQ|, GS39 /U, GS39 /U G|“3 MQ| 9®/, MQ3V 3•C, /•M KS3, U
V-3V, C™ž /9S3V
XC(I1JJ B” /U3V Sƒ3 MQ|
XC(IgJJ B” /U3V GS39 /U, GS39 /U G|“3 MQ| 9®/, MQ3V 3•C, /•M KS3, U V-3V
XC(IIJJ B” /U3V C™ž /9S3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;< S%n ?á-
Ganh t1, ^anh t1 ^-`n
?á- hdt, ?áng n'2c,
ts? *an, 1 ;6ng
Cpu thang
XC(I1
XC(Ig
XC(II
B4 t1ng @%n ?á-
B4 t1ng ^anh t1,
^anh t1 ^-`n ?á-
hdt, ?áng n'2c,
ts? *an, 1 ;6ng
B4 t1ng cpu
thang
V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
?I

c1ng
1,J‡

I,1g
1,J‡

‡,Iˆ
1,J‡

ˆ,7
1J 1J 1J
XC({1JJ B” /U3V MQ| B– H”39 M•¢3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Dp! Š gJc?
XC({1 B4 t1ng ?á- bi ,4nh
?'ơng
V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I

c1ng
1,J‡

I,I8
1J
XC({gJJ B” /U3V M¯/ K•–3V
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #p! ?rt *'ing ac?b
Š g‡ Œg‡
XC({g B4 t1ng ?rt *'ing V)t ^->u
V]a
3hEa *'ing
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I
,g

c1ng
1,J‡
I,‡‰

g,ˆg
1,J‡
I,‰‡

g,I8
1J gJ
XC( ‡JJJ B”/U3V M‘3V, M—, /W›, M£ M—, M£ /W› C™ž
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, @%ng &\a, ^Ea chwn ;)t ^->u, ;)n chu!=n t&+ng phe? ;- IJ ?( K0, *p? ;% bo+ #'zng b4 t1ng
*o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
MBng, ?ố, t&F Mh ?ố, ?h t&F
/&4n cen D'2- n'2c /&4n cen D'2- n'2c
XC(‡ V)t ^->u
V]a b4t1ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! t&ộn g‡J ^ít
Má! *p? #q- 1,‡ H«
Cpn cmu 1ˆ /
X% ^an gJJ/
/%u ,j+ 1‡JCV
Má! ,hác
?I

c1ng
ca
ca
ca
ca
ca

1,J‡

{,I7
J,1J‡
J,J‰7
J,J{‡
g
1,J‡

‡,g{
J,1g1
J,11
J,Jˆ
J,gg
J,Jˆ1
g
1,J‡

8,g1
J,1J‡
J,J‰7
J,J{‡
g
1,J‡

‰,8{
J,1g1
J,11
J,Jˆ
J,gg
J,Jˆ1
g
11J 1gJ g1J ggJ
XS(ˆJJJ P9ž3 B” /U3V VƒP B“ M¯/ C•ž H|¨3 B” /U3V BŸ3V MQZ P9ž3 QP GOC
/h%nh phpn c1ng ;->c :
- Chumn b<, t&ộn b4 t1ng bvng ?á! t&ộn, chu!=n b4 t1ng ,h1 ;%+ ?á! phun, phun jp b4 t1ng áp ^Ec ca+
;%+ b` ?rt csu ,->n cpn g-a cố
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ‡c?
Phun tl #'2- ^4n Phun ngang
XS(ˆ Phun b4 t1ng bvng
?á! phun áp ^Ec
V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
?I

J,Jˆ
1J
J,Jˆ
1J
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! phun b4 t1ng
Má! t&ộn 1JJ ^ít
Má! njn ,hí ‰?I/ph
c1ng
ca
ca
ca
J,IJˆ
J,JI‡
J,JI‡
J,JI‡
J,gˆ‡
J,Jg‡
J,JJI‡
J,JJI‡
11J 1gJ
XD(JJJJ CU3V /QC Sœ3 Xž•/ G®P DO3V C—/ /9˜P
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<, ,j+ thºng thjp, ndn, uốn, buộc bvng thủ c1ng tht+ *nng, !4u cpu ,_ thu)t(
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
XD(11JJ C—/ /9˜P M‘3V
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Š 18 Œ18
XD(11 Cốt thjp ?Bng V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng I,7/7
Hg
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
g,{{
1J7
g,1{g
g,J8
1J7
g,1{g
1,ˆˆ
1J gJ IJ
XD(1gJJ C—/ /9˜P B¨ MQZ
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Š 18 Œ18
XD(1g Cốt thjp b>
?á!
V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng I,7/7
Hg
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
g,‡‡
1J7
g,1{g
g,I1
1J7
g,1{g
g,1J
1J gJ IJ
XD(1IJJ C—/ /9˜P /•–3V
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Œ18 Œ18
XD(1I Cốt thjp t'ing V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
,g
,g
1Jg
g,1{g
1J7
g,1{g
1J7
g,1{g
3h"n c1ng {,J/7 c1ng g,{I 1,‰J 1,‡J
1J gJ IJ
XD(1{JJ C—/ /9˜P Cš/
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Š 18 Œ18
XD(1{ Cốt thjp cột V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng {,J/7
,g
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
g,ˆ7
1J7
g,1{g
g,J‰
1J7
g,1{g
1,8g
1J gJ IJ
XD(1‡JJ C—/ /9˜P Xƒ D™M, V|Ÿ3V
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Š 18 Œ18
XD(1‡ Cốt thjp D% #p?,
g-vng
V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng {,J/7
,g
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
I,71
1J7
g,1{g
g,J{
1J7
g,1{g
1,‡7
1J gJ IJ
XD(1ˆJJ C—/ /9˜P GS39 /U, GS39 /U G|“3 MQ| 9®/, MQ3V 3•C, /•M KS3, U V-3V
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Œ1J
XD(1ˆ Cốt thjp ^anh t1,
^anh t1 ^-`n ?á-
hdt ?áng n'2c,
ts? *an, 1 ;6ng
V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng {,J/7
,g
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
I,‡ˆ
1J7
g,1{g
I,g{
1J gJ
XD(17JJ C—/ /9˜P Sƒ3 MQ|
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Œ1J
XD(17 Cốt thjp @%n ?á- V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng I,7/7
,g
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
g,7‡
1J7
g,1{g
g,‡J
1J gJ
XD(18JJ C—/ /9˜P C™ž /9S3V
Kơn ;< tính: 1JJ ,g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š 1J Š 18 Œ18
XD(18 Cốt thjp cpu
thang
V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
3h"n c1ng {,J/7
,g
,g
c1ng
1Jg
g,1{g
I,‡7
1J7
g,1{g
I,g‡
1J7
g,1{g
g,‰‡
1J gJ IJ
XD(1‰JJ C—/ /9˜P M—, /W›, M£ M—, M£ /W› C™ž /W”3 C’3
Kơn ;< tính : 1JJ,g
My h->u /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š1J Š18 Œ18
XD(1‰ V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
8ut h%n
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! h%n gI H«
Cpn cmu 1ˆ/
,g
,g
,g
c1ng
ca
ca
1Jg
g,1{g
g,71
-
J,J1{
1J7
1,{g8
J,ˆ‡
1,88
J,18
J,J1
1J7
1,{g8
J,ˆ‰I
1,‡8
J,gJ
J,J1
1J gJ IJ
XD(gJJJ C—/ /9˜P M‘3V, M—, /W›, M£ M—, M£ /W› C™ž D•| 3•C
Kơn ;< tính : 1JJ,g
My h->u /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ,ính cốt thjp a??b
Š1J Š18 Œ18
XD(gJ V)t ^->u
/hjp t&7n
D"! thjp
8ut h%n
,g
,g
,g
1Jg
g,1{g
1J7
1,{g8
ˆ,‡
1J7
1,{g8
ˆ,‰I
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! h%n gIH«
Cpn cmu 1ˆ /
X% ^an gJJ/
/%u ,j+ 1‡JCV
c1ng
ca
ca
ca
ca
I,Iˆ
-
J,J1‡
J,JJ8
J,JJI
g,I{
J,18
J,J1g
J,JJ8
J,JJI
1,‰‡
J,g
J,J1g
J,JJ8
J,JJI
1J gJ IJ
X°(JJJJ CU3V /QC Sœ3 Xž•/, G®P DO3V, /9QP D• VQ3 H9žU3 C9P B” /U3V K½ /’| C9¤
I- YÊU CÀU KY THUAT:
- Ván ,hu1n ch+ c1ng tác b4 t1ng *0 te- ch} pho- bo+ *o? ch<u *'cc t&wng ^'cng, áp ^Ec, các to- t&wng
#- *ộng t&+ng quá t&Cnh *0 b4 t1ng(
- Ko? bo+ *nng hCnh #áng, ,ích th'2c, ;< t&í của ,.t csu tht+ bon ;u th-.t ,.(
- Ko? bo+ ;]ng chdc, ,ín ,hít, ,h1ng b-.n hCnh ;% ?st n'2c D- ?6ng ,h- *0 b4 t1ng(
II- HUÓNG DÃN ÁP DUNG:
- V} chống t&+ng *<nh ?[c ;án ,hu1n tính tht+ ^+e- g} cB ,ích th'2c t-4u chumn ;% ph'ơng th[c
chống tlng ^+e- ,.t csu t&+ng *<nh ?[c @\ #Fng ;)t t' h->n h%nh(
- V} ;án t&+ng *<nh ?[c ^% ^+e- g} cB ,ích th'2c t-4u chumn qu- *<nh t&+ng *<nh ?[c @\ #Fng ;)t t'
h->n h%nh(
- C1ng tác @on Dust, ^dp #Eng, thá+ #z ;án ,hu1n *'cc tính ch+ 1?g #->n tích ?rt b4 t1ng tlng ^+e-
,.t csu cpn @\ #Fng ;án ,hu1n(
- 3.u t&4n b` ?rt ,.t csu b4 t1ng cB #->n tích ch} &}ng ŠJ,‡?g @u ,h1ng t&l *- #->n tích ;án ,hu1n ;%
,h1ng *'cc tính th4? ;án ,hu1n ch+ b` ?rt th%nh, gi Dung quanh ch} &}ng(
III- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC:
- Chumn b< #Fng cF, ph'ơng t->n th- c1ng(
- Chwn g} ;án, nkp, *-nh((( ?ang *.n nơ- @on Dust ;% ^dp #Eng(
- C'a, &wc, cdt, nố- g} ;án( Hh+an bdt ;ít bu ^1ng a n.u cB b *Bng nkp, ghjp ;án th%nh ts? tht+ *nng
!4u cpu(
- Gdp *rt ;án ,hu1n, ;6ng chống ;]ng chdc tht+ *nng ;< t&í, ,ích th'2c th-.t ,.(
- H-=? t&a ;% *-`u ch$nh(
- /&á?, chŽn ,ht hA(
- /há+ #z, D.p gwn ;án ,hu1n(
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
X°(1JJJ VQ3 H9žU3 V¤
X°(11JJ M‘3V Dƒ|, B¨ MQZ
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Số ^'cng
X°(11 MBng #%-, b> ?á! V)t ^->u
V} ;án
V} *% nkp
?I
?I
J,J11
J,JJJ‰
V} chống
K-nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
?I
,g

c1ng
J,JJ{ˆ
J,1g
1
J,1‡
1J
X°(1gJJ M‘3V Cš/
Kơn ;< tính: 1?g
X°(1IJJ Cš/, M—, /W›
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&7n, t^íp Vu1ng, ch] nh)t
X°(1I Cột, ?ố, t&F V)t ^->u
V} ;án
V} *% nkp
V} chống
K-nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I
?I
?I
,g

c1ng
J,J1g
J,JJ1‰
J,JJˆg
J,gg
1
J,87
J,J11
J,JJ1‡
J,JJ‡
J,1‡
1
J,I‡
1J gJ
X°(1{JJ Xƒ D™M, V|Ÿ3V
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Số ^'cng
X°(1{ X% #p?, g-vng V)t ^->u
V} ;án
V} *% nkp
V} chống
?I
?I
?I
J,J11
J,JJ1‰
J,JJ‰ˆ
K-nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
,g

c1ng
J,1{I
1
J,I8
1J
X°(1‡JJ /•–3V
Kơn ;< tính:1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #p! ac?b
Š {‡ Œ {‡
X°(1‡ /'ing V)t ^->u
V} ;án
V} *% nkp
V} chống
Bu ^1ng M1ˆ
K-nh
K-nh *$a
D"! thjp
/6ng *ơ Φ 1{
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I
?I
?I
cá-
,g
cá-
,g
cá-

c1ng
J,J11
J,JJ1‰
J,JJIˆ
-
J,171I
-
-
-
J,‡
J,I1
J,J11
J,JJ1‰
J,JJ{ˆ
J,Jgˆ
J,J{ˆ
J,1Jgˆ
J,11{
J,J‡1
1
J,Iˆ
1J gJ
X°(1ˆJJ Sƒ3 MQ|, GS39 /U, GS39 /U G|“3 MQ| 9®/, MQ3V 3•C, /•M KS3
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< S%n, ?á-
Ganh t1,^anh t1 ^-`n
?á- hdt,?áng n'2c,
ts? *an
X°(1ˆ S%n ?á-, ^anh t1,
^anh t1 ^-`n ?á- hdt,
?áng n'2c, ts? *an
V)t ^->u
V} ;án
V} *% nkp
V} chống
K-nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I
?I
?I
,g

c1ng
J,J11
J,JJ11
J,JJˆ7
J,J81
1
J,I
J,J11
J,JJ11
J,JJˆ7
J,J81
1
J,I1
1J gJ
X°(17JJ C™ž /9S3V
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
X°(17 Cpu thang V)t ^->u
V} ;án
V} *%,chống
K-nh
K-nh *$a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
?I
?I
,g
cá-

c1ng
J,J1g
J,J1{‡
J,1ˆ‰
J,I1‰
1
J,‡J
1J
Chuong 4:
CÔNG TÁC LÀM MÁI
I - YÊU CÀU KY THUAT
- Gcp ngB- ?á! pho- ,h2p ?ộng, D"u ^} bvng #"! thtp nhf, buộc ngB- ;%+ ^- t1(
- Gcp ngB- 7‡;-4n/?g angB- ;m! cáb h%ng t&4n phủ g/I h%ng #'2-(
- Gcp ¬-b&1 D- ?6ng, t1n ?n-, ts? nhEa thC ?Bc @dt pho- 1? chrt D% g:, 4cu pho- *>? b6ng &1ng *tn
ca+ @u #%! ŠI??
II - HUÓNG DÃN ÁP DUNG
- C1ng tác ^%? bi nBc, bi cho!, @dp nBc t&4n ?á- bvng gech, ngB- *'cc *<nh ?[c &-4ng(
- /&'ing hcp ,h1ng @\ #Fng ts? np nBc ,h- ^cp ?á- ¬-b&1 D- ?6ng, ts? t1n, ts? nhEa thC ,h1ng tính
^'cng ha+ phí ;)t ^->u *= np nBc *y *'cc *<nh ?[c ;% ?[c ha+ phí nh"n c1ng *'cc nh"n ;2- h> @ố H
ª J,‰
II- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?, *'a ^4n ?á-(
- KFc ^} ts? t1n , ts? nhEa, ¬-b&1 D- ?6ng, *rt ?Bc @dt(
- /&ộn ;]a a*ố- ;2- c1ng tác ^%? bi cho!, bi nBcb, ^cp ?á-, buộc #"! thjp a*ố- ;2- ?á- ^cp ngB-b, bdt bu
^1ng a*ố- ;2- ?á- ^cp t1n, ts? nhEa, ts? ¬-b&1 D- ?6ngb
- H-=? t&a h+%n th->n *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c(
X¬(11JJ G¾P MQ| 3V‘| ggV/Mg
X¬(1gJJ G¾P MQ| 3V‘| 1IV/Mg
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
3gB- gg;/?g 3gB- 1I;/?g
KBng ^- t1 Gcp ?á- KBng ^- t1 Gcp ?á-
X¬(11
X¬(1g
- Gcp ?á-
ngB- gg;/?g
- Gcp ?á-
ngB- 1I;/?g
V)t ^->u
G- t1 IDIc?
3gB-
K-nh ˆc?
D"! thjp
3h"n c1ng {/7
?
;-4n
Hg
Hg
c1ng
{,7I
-
J,J‡I
-
J,1{
-
gg
-
J,Jg‡‡
J,1‡
I,Iˆ
-
J,JIJg
-
J,1g
-
1{
-
J,Jg‡‡
J,1I
1J gJ 1J gJ
X¬(1IJJ DQ3 3V‘| M£| 9ƒ| /W”3 MQ| 3V9|”3V B” /U3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
X¬(1I - Dán ngB- ?h- h%- t&4n
?á- ngh-4ng b4 t1ng
V)t ^->u
3gB- ?h- h%-
V]a
3h"n c1ng {/7
;-4n
?I
c1ng
7‡
J,Jg‡
J,8‡
1J
X¬(1{JJ KœP 3V‘| ggV/Mg, 3V‘| 1IV/Mg, 3V‘| 7‡V/Mg
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
G+e- ngB-
gg;/?g 1I;/?g 7‡;/?g
X¬(1{ Ko+ ngB- 3h"n c1ng {/7 c1ng J,gI J,18 J,I
1J gJ IJ
X¬(1‡JJ G¾P MQ| 3V‘| 7‡V/Mg
X¬(1ˆJJ G¾P MQ| 3V‘| YM D•¢3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
3gB- 7‡;/?g 3gB- "? #'ơng
KBng ^- t1 Gcp ?á- KBng ^- t1 Gcp ?á-
X¬(1‡ - Gcp ?á- ngB-
7‡;/?g
V)t ^->u
G- t1 IDIc? ? 8,‡ 78 ‰,J
X¬(1ˆ - Gcp ?á- ngB-
"? #'ơng
3gB-
K-nh
3h"n c1ng {/7
;-4n
Hg
c1ng
-
J,J7
J,1‡ J,gI
-
J,J7
J,1ˆ
8‡
J,gI
1J gJ 1J gJ
X¬(17JJ G¾P MQ| ¬|BWU X| M-3V, /•M /U3, /•M 39OS
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< G+e- ts? ^cp
¬-b&1 D- ?6ng /s? t1n /s? nhEa
X¬(171
X¬(17g
X¬(17I
- Gcp ?á-
¬-b&1 D- ?6ng
- Gcp ?á- t1n
- Gcp ts? nhEa
V)t ^->u
¬-b&1 D- ?6ng
/1n ?n-
/s? nhEa
¬-b&1 np nBc
/1n np nBc
K-nh
MBc @dt *>?
?g
?g
?g
?
?
Hg
cá-
1,ˆJ
-
-
J,J8
-
J,J18
g,gJ
-
1,{J
-
-
J,J8
-
I,g
-
-
1,{J
-
J,J8
-
I,J
3h"n c1ng {/7 c1ng J,g1 J,1‡ J,1{
1 1 1
X¬(gJJJ XYZ B– 3‘C 9P¯C CP3 G•¢3 /W”3 MQ| BŸ3V V’C9 C9¼, V’C9 /9»
X¬(g1JJ XYZ BŸ3V V’C9 C9¼
X¬(ggJJ XYZ BŸ3V V’C9 /9»
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
X"! bi nBc h+rc
c+n ^'ơn t&4n ?á-
bvng gech ch$ a,=
co t&átb
X"! bi nBc h+rc c+n ^'ơn t&4n
?á- bvng gech thx
/&át &ộng ‡c? /&át &ộng 1Jc?
X¬(g1
X¬(gg
X"! bi nBc h+rc
c+n ^'ơn t&4n ?á-
bvng gech ch$
X"! bi nBc
h+rcc+n ^'ơn t&4n
?á- bvng gech thx
V)t ^->u
Vech ch$
Vech thx
V]a D- ?6ng
3h"n c1ng {/7
;-4n
;-4n
?I
c1ng
g8,J
-
J,JI1‡
J,18
ˆ,JJ
J,JJ{‰{
J,1I
1g,JJ
J,JJ8J‰
J,1{
1J 1J gJ
X¬(I1JJ XYZ B– 3‘C BŸ3V 3V‘| B²
X¬(IgJJ XYZ B– C9œZ BŸ3V V’C9 C9¼
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
X"! bi nBc bvng
ngB-
X"! bi cho!
bvng gech ch$
X¬(I1
X¬(Ig
-X"! bi nBc bvng
ngB- b7
X"!bi cho! bvng
gech ch$
V)t ^->u
3gB- b7
Vech ch$
V]a D- ?6ng
3h"n c1ng {/7
;-4n
;-4n
?I
c1ng
I,J
-
J,JJ7I‡
J,Jˆ
-
1{,J
J,Jg1
J,J8
1J 1J
Chuong 5:
CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG
XV(JJJJ CU3V /QC /WQ/
I - YÊU CÀU KY THUAT
- /&'2c ,h- t&át pho- cho-, &\a ?rt #p?, t&pn, t'ing( Dp?, t&pn b4 t1ng pho- *'cc b6? nhá? t&'2c ,h-
t&át( /&át t&4n ,.t csu ch pho- *'cc ^%? @ech ^2p ;]a ch ;% ^%? m? ,.t csu ac1ng tác *Fc phá ^2p ;]a
ch *'cc tính &-4ngb(
- Mrt t&át pho- phºng, nh•n, ,h1ng cB ;.t n[t, ^:- ^¶? h+rc g-áp ^a-(
- V]a pho- bá? chrt ;%+ t'ing, ,h- ,h1 g¶ ,h1ng cB t-.ng ,4u ¿b:? bộp¿(
II - HUÓNG DÃN ÁP DUNG
- Hh- t&át các ,.t csu của c1ng t&Cnh ch<u n'2c ;% các ,.t csu ph[c tep ,hác anh': /'ing c+ng,
ngh-4ng ;rn ;f *}, t&pn ;7?, cột t&F cB &ynh ,x t&ang t&í (((b thC ?[c ha+ phí nh"n c1ng của *<nh ?[c
t'ơng [ng *'cc nh"n ;2- h> @ố t&+ng bong @au *"! :
Số // K-`u ,->n t&át 9> @ố
1 /&át các ,.t csu của c1ng t&Cnh ch<u n'2c ngp? 1,g
g /&át các ,.t csu ph[c tep ,hác 1,I
- 3.u t&át t'ing gech &}ng { • ˆ ^} thC *<nh ?[c ha+ phí ;]a t6ng 1J•
- 3.u t&át t'ing cB *ánh ?%u bvng D- ?6ng thC *<nh ?[c ha+ phí ;)t ^->u, nh"n c1ng *'cc nh"n ;2- h>
@ố HVG ª 1, J‡ , H3C ª 1,1(
- 3.u pho- bo ^2p bá? #ính bvng D- ?6ng ^4n b` ?rt t&'2c ,h- t&át D% #p?, t&pn b4 t1ng thC
*<nh ?[c ;)t ^->u, nh"n c1ng *'cc nh"n ;2- h> @ố : HVGª 1,g‡ ;% H3Cª 1,g(
III - THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC
- Chumn b< #Fng cF, ph'ơng t->n ^%? ;->c(
- Cho- ;% &\a @ech ?rt t'ing, t&pn ;% ce+ &$ cốt thjp của ,.t csu b< ^ộ th-4n &a ng+%-(
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- C6ng #"!, #‚n cốt, *ánh ?ốc(
- /&ộn ;]a(
- /&át ;%+ ,.t csu(
- H-=? t&a ^e- b` ?rt t&át ;% @\a ch]a ^e- các ch} ch'a *et !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c(
XV(11JJ /WQ/ /•–3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
1,J 1,‡ g,J
XV(11 /&át t'ing V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng {/7
?I
c1ng
J,J1I
J,ggg
J,J1‰
J,gI
J,Jg‡
J,g{
1J gJ IJ
XV(1gJJ /WQ/ /W›, Cš/, GSM KN3V, C™ž /9S3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
1,J 1,‡ g,J
XV(1g /&át t&F, cột
^a? *[ng, cpu
thang
V)t ^->u
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
?I

c1ng
J,J1{
J,‡
J,‡‡
J,Jg
J,‡
J,‡ˆ
J,Jg8
J,‡
J,‡J
1J gJ IJ
XV(1IJJ /WQ/ Xƒ D™M, /W™3
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
X% #p? /&pn
XV(1I /&át D% #p?, t&pn V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng {/7
?I
c1ng
J,1‰
J,‡J
J,1‰
J,{‡
1J gJ
XV(1{JJ /WQ/ P9ƒP K¢3, V– C9¼
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&át ph%+ *ơn Vi ch$
XV(1{ /&át ph%+ *ơn, gi ch$ V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng ‡/7
?I
c1ng
J,J1g
J,gˆ
J,JJg8
J,gJ
1J gJ
XV(1‡JJ /WQ/ S” 3U, MQ| 9®/, GSM 3VS3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&át #p! 1c?
XV(1‡ /&át @4n1, ?á- hdt,
^a? ngang
V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng {/7
?I
c1ng
J,J1I
J,Ig
1J
XV(g1JJ /WQ/ V¸Z /•–3V C9—3V VS3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&át ;m! t'ing chống ;ang
XV(g1 /&át ;m! t'ing chống
;ang
V)t ^->u
V]a
3h"n c1ng {/7
?I
c1ng
J,J{‡
J,{I
1J
XV(I1JJ /WQ/ VWS3|/U V– C9¼, V– GÀ|, K— /•–3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< V&an-t1 gi ch$, gi ^:-, *ố t'ing #%!
1c?
XV(I1 /&át V&an-t1 gi
ch$, gi ^:-, *ố
t'ing
V)t ^->u
V]a D- ?6ng
Ká t&dng nhf
Bột *á
X- ?6ng t&dng
?I
Hg
Hg
Hg
J,JJ17
1,{g
J,71
J,77
Bột ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Hg

c1ng
J,J11
1
J,{‡
1J
XV(IgJJ /WQ/ VWS3|/U /SZ VL3 C™ž /9S3V
XV(IIJJ /WQ/ VWS3|/U /9ƒ39 UV-3V, S”3U, GS3 CS3, D|“M C9° 3Ÿ3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&át ta! ;<n cpu
thang #p!
g,‡c?
/&át th%nh 1 ;6ng, @4n1 ((
#p! 1 c? #p! 1,‡c?
XV(Ig /&át V&an-t1 ta!
;<n cpu thang
V)t ^->u
V]a D- ?6ng
Ká t&dng nhf
Bột *á
?I
Hg
Hg
J,J17
1‰,gI
1g,gg
J,J17
1{,18
7,1g
J,J17
1ˆ,7J
‰,ˆˆ
XV(II /&át V&an-t1
th%nh 1 ;6ng,
@4n1, ^an can,
#-`? cht ndng
X- ?6ng t&dng
Bột ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Hg
Hg

c1ng
8,‡J
J,11g
1
{,1J
7,ˆ8
J,1J7
1
I,I‰
8,1J
J,11g
1
I,‡ˆ
1J 1J gJ
XV({JJJ /WQ/ VWS3|/U /•–3V, /W›, Cš/
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&át t'ing /&át t&F, cột
#p! 1c? #p! 1,‡c? #p! 1c? #p! 1,‡c?
XV({ /&át V&an-t1
t'ing, t&F, cột
V)t ^->u
V]a D- ?6ng
Ká t&dng nhf
Bột *á
X- ?6ng t&dng
Bột ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
Hg
Hg
Hg

c1ng
J,J17
1{,18
7,1g
7,ˆ8
J,1J7
1
g,7ˆ
J,J17
1ˆ,7J
‰,ˆˆ
8,1J
J,11g
1
g,8‰
J,J17
1‰,18
7,1g
7,ˆ8
J,1J7
1
I,‡8
J,J17
1ˆ,7J
‰,ˆˆ
8,1J
J,11g
1
I,7‡
11J 1gJ g1J ggJ
XV(‡JJJ /WQ/ KQ WRS /•–3V, /W›, Cš/ DƒZ 1CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&át t'ing /&át t&F, cột
XV(‡ /&át *á &\a V)t ^->u
V]a D- ?6ng
Ká t&dng nhf
Bột *á
X- ?6ng t&dng
Bột ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
Hg
Hg
Hg

c1ng
J,J17
1‡,17
8,88
8,‡8
J,J‡
J,‡
1,87
J,J17
1‡,17
8,88
8,‡8
J,J‡
J,‡
g,Iˆ
11J g1J
XV(ˆJJJ /WQ/ KQ WRS /9ƒ39 U V-3V, S”3U, GS3 CS3, D|“M C9®3 3®3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XV(ˆ /&át *á &\a th%nh 1 ;6ng,
@4n1, ^an can #-`? chdn
ndng
V)t ^->u
V]a D- ?6ng
Ká t&dng nhf
Bột *á
X- ?6ng t&dng
Bột ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
Hg
Hg
Hg

c1ng
J,Jg8
1‰,{I
8,‰8
8,78
J,J71
J,‡
g,‡g
11J
X9(JJJJ CU3V /QC GQ3V VTS
I - YÊU CÀU KY THUAT.
- /&'2c ,h- ^áng pho- b6? nhá?, cho- &\a @ech phpn #->n tích cpn ^áng(
- Mrt ^áng pho- phºng, ,h1ng te+ gi @+ ;2- ?rt ^áng của ,.t csu ch(
- Ch$ thEc h->n *ánh ?%u ,h- ?rt ^áng *y @t ^e-
II- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC:
- Chumn b< #Fng cF ^%? ;->c, c6ng #"! ^s! cốt ^%? ?ốc(
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- /&ộn ;]a, ^áng ;]a, *ánh ?%u tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c(
X9(11JJGQ3V 3“3 Sƒ3 H9U3V KQ39 Mƒž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ac?b
g,J I,J
X9(11 Gáng n`n @%n ,h1ng
*ánh ?%u
V)t ^->u
V]a ?I J,Jg8 J,JI‰
3h"n c1ng {/7 c1ng J,1J J,1g
1J gJ
X9(1gJJ GQ3V 3“3 Sƒ3 C‘ KQ39 Mƒž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ac?b
g,J I,J
X9(1g Gáng n`n @%n cB *ánh
?%u
V)t ^->u
V]a
X- ?6ng PCBIJ
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
c1ng
J,Jg8
J,IJ{
J,1‡
J,JI‰
J,IJ{
J,1ˆ
1J gJ
X9(1IJJ GQ3V S”3U, MQ| 9®/, MQ3V 3•C, B§ 3•C, V|…3V 3•C, V|…3V CQP, MQ3V
CQP, M•¢3V W¦39, 9Á K•–3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
S4n1, ?á-
hdt, ?áng
n'2c #%!
1c?
B= n'2c,
g-.ng n'2c,
g-.ng cáp #%!
gc?
Máng cáp,
?'ơng &ynh
#%!
1c?
9Ž #%!
Ic?
X9(1I Gáng @4n1, ?á-
hdt, ?áng
n'2c, b= n'2c,
g-.ng n'2c,
g-.ng cáp,
V)t ^->u
V]a
X- ?6ng PCBIJ
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
c1ng
J,J1{
-
J,gJ
J,Jg{
J,IJˆ
J,‡I
J,J1{
-
J,Iˆ
J,J{
J,IJ{
J,17
1J gJ IJ {J
X9(1{JJ GQ3V C™ž /9S3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Gáng cpu thang
Cpu thang th'ing X+á! t&1n ốc
X9(1{ Gáng cpu thang V)t ^->u
V]a
X- ?6ng PCBIJ
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
c1ng
J,Jg8
-
J,g8
J,Jg8
J,I8
J,I{
1J gJ
Vh- chn :
- Hh- ^áng cpu thang cB gi ?h A b)c thC *<nh ?[c ha+ phí ;)t ^->u *'cc nh"n ;2- h> @ố H3C ª 1,1 ,
*<nh ?[c nh"n c1ng *'cc nh"n h> @ố H3C ª 1,I
X9(g1JJ GQ3V VWS3|/U 3“3, Sƒ3, C™ž /9S3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< 3`n, @%n Cpu thang
X9(g1 Gáng g&an-t1 n`n,
@%n, cpu thang
V)t ^->u
Ká t&dng
Bột *á
Bột ?%u
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {/7
Hg
Hg
Hg
Hg
c1ng
1g,1g
‡,ˆ8{
J,J71
‡,71
g,g8
1ˆ,‡8
‰,‡‰
J,11
J,‡‰
{,1ˆ
1J gJ
Chuong 6:
CÔNG TÁC ÓP, LÁT GACH, ĐÁ
I - CÔNG TÁC ÓP GACH, ĐÁ
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- Vech ốp ,h1ng c+ng ;4nh, bmn ố, ?i ?tn(
- Mrt ốp phºng, các cenh gBc pho- thºng @dc(
- ốp gech, *á *nng ,_ thu)t, ,ích th'2c, *o? bo+ hCnh h+a, ?pu @dc( ốp *á pho- cB ^-4n ,.t g-]a ;-4n
*á ốp ;%+ ?rt ốp(
- Mech ốp ngang bvng, thºng *[ng(
- M-.t ?ech D+ng pho- ^au @ech ?rt ốp ,h1ng c7n ;.t ;]a(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF ^%? ;->c(
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- /&ộn ;]a, t&át ;]a ^Bt, ốp gech, *á bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c
II - CÔNG TÁC LÁT GACH, ĐÁ
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- /&'2c ,h- ^át pho- t'2- n'2c ?rt ^át bvng n'2c th'ing h+rc n'2c D- ?6ng(
- Vech pho- ^%? m?, n.u #qng gech ch thC pho- ce+ @ech ;]a ac1ng tác ce+ ;]a tính &-4ngb
- Pho- c6ng #"! ^%? ?ốc h+rc ^át h%ng gech, *á ?‚u ch+ thºng h%ng( /h1ng ?ech g-]a các ph7ng,
*o? bo+ *ộ #ốc th+át n'2c(
- /&o- ^2p ;]a ^át, ch-`u #%! ^2p ;]a ^Bt *ố- ;2- gech ?tn @[ Š 1c?, gech ^á nt?, gech D- ?6ng ;% các
^+e- gech, *á ^át ,hác Š gc?(
- Gát gech, *á pho- *o? bo+ *nng hCnh ha+ ;6n ;% ?pu @dc(
- Ko? bo+ ?ech ;]a qu! *<nh *ố- ;2- gech ^á nt? Š ‡??, gech ?tn @[, gech D- ?6ng ;% các ^+e-
gech, *á ^át ,hác Š g??, *ố- ;2- gech ch$, gech thx Š 1J??(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF ^%? ;->c(
- V)n chu!=n, ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
- Dwn ?rt n`n, ^s! cốt, c6ng #"! ^%? ?ốc, t&ộn ;]a, ^át gech *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c(
X|(JJJJ CU3V /QC —P V’C9, KQ
X|(1JJJ —P V’C9 X| M-3V gJXgJ5 gJX1J CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
—p t'ing gech
gJDgJc?
—p t&F, cột
gech
gJDgJc?
—p ch"n t'ing
gech gJD1Jc?
X|(1 ốp gech D-
?6ng gJDgJ
c?, gJD1J c?
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg
c1ng

J,J1{
J,1J1
J,ˆ8
g8
J,J1‰
J,1g1
1,J‰
‡I
J,J1‰
J,1g1
1,1‡
11J g1J I1J
X|(gJJJ —P V’C9 M°3 SN gJX1‡5 gJXgJ5 gJXIJCM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
ốp t'ing
Vech
gJD1‡c?
Vech
gJDgJc?
Vech
gJDIJc?
X|(g ốp t'ing gech
?tn @[
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg

c1ng

J,J18
J,g{g
1
J,‰1

J,J18
J,gIg
1
J,8{
18
J,J18
J,gIg
1
J,7J
11J 1gJ 1IJ
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
ốp t&F, cột
Vech
gJD1‡c?
Vech
gJDgJc?
Vech
gJDIJc?
X|(g ốp t&F, cột gech
?tn @[
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg

c1ng

J,J18
J,g{g
1,‡
1,1{

J,18
J,gIg
1,‡
1,1g
18
J,8
J,gIg
1,‡
1,J{
g1J ggJ gIJ
X|(IJJJ —P V’C9 M°3 SN 1‡X1‡5 11X11CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< ốp t'ing /&F, cột
Vech Vech Vech Vech
1‡D1‡c? 11D11c? 1‡D1‡c? 11D11c?
X|(I —p gech
?tn @[
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg
c1ng

J,J17
J,g{g
J,87
8{
J,Jg8
J,I‡I
J,‰g

J,J17
J,g{g
1,Iˆ
8{
J,Jg8
J,I‡I
1,{{
11J 1gJ g1J ggJ
X|({JJJ —P V’C9 K•/ S˜/ 3ž3V, V’C9 X| M-3V ˆXgJ CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< —p t'ing —p t&F, cột
X|({ ốp gech *st @jt nung,
gech D- ?6ng ˆDgJc?
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng PCBIJ
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg
c1ng
8‡
J,J17
J,I‡I
1,J1
8‡
J,J17
J,I‡I
1,1g
11J g1J
X|(‡JJJ —P V’C9 V—M /WQ3V M°3 IX1J CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< —p t'ing —p t&F, cột
X|(‡ —p gech gố? t&áng
?tn ID1Jc?
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {,‡/7
;-4n
?I
Hg
c1ng
I{1
J,J17
1,‡
1,8g
I{1
J,J17
1,‡
g,‡ˆ
11J g1J
X|(ˆJJJ —P V’C9 V¼ VƒP CQC H…/ C•ž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
X|(ˆ ốp gech ;$ ;%+ các ,.t csu V)t ^->u
Vech ;$
V]a
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {,‡/7
?g
?I
Hg
c1ng
1,Jg
J,J18
g,Jg
J,7
11J
X|(7JJJ —P KQ C¸M /9’C9, 9PS C•¢3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
—p t'ing —p t&F, cột
Hích th'2c *á ac?b
gJDgJ IJDIJ {JD{J gJDgJ IJDIJ {JD{J
X|(7 —p *á cm?
thech, h+a
c'ơng
V)t ^->u

V]a
X- ?6ng t&dng
MBc @dt
/hjp t&7n Φ Š1J??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
?g
?I
Hg
cá-
Hg

c1ng
1,Jg
J,JI‡
J,‡1
-
-
J,1
1,78
1,Jg
J,JI‡
J,I‡
{{
I,J
J,1
g,J‡
1,Jg
J,JI‡
J,g‡
g{
g,1
J,1
1,8g
1,Jg
J,JI‡
J,‡1
-
-
J,1
g,1ˆ
1,Jg
J,JI‡
J,I‡
{{
I,J
J,1
g,8{
1,Jg
J,JI‡
J,g‡
g{
g,1
J,1
g,II
11J 1gJ 1IJ g1J ggJ gIJ
XH(JJJJ CU3V /QC GQ/ V’C9, KQ
XH(11JJ GQ/ V’C9 C9¼ ˆ,‡X1JXgg CM
XH(1gJJ GQ/ V’C9 /9» ‡X1JXgJ CM, {X8X1‰CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Vech ch$
ˆ,‡D1JDgg c?
Vech thx
‡D1JDgJ c? {D8D1‰c?
XH(1 Gát gech ch$
Gát gech thx
V)t ^->u
Vech
V]a
V]a ^Bt
3h"n c1ng {/7
;-4n
?I
?I
c1ng
{1
J,Jg8
J,Jg‡‡
J,1‰ˆ
{‡
J,JIJ
J,Jg‡‡
J,gg
ˆJ
J,J{
J,Jg‡‡
J,IJ
11J g1J ggJ
XH(g1JJ GQ/ V’C9 GQ 3°M
XH(ggJJ GQ/ V’C9 X| M-3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vech ^á nt?
gJDgJc?
Vech D- ?6ng
Hích th'2c ac?b
IJDIJ gJDgJ 1JD1J
XH(g1 Gát gech ^á
nt?
V)t ^->u
Vech
V]a
;-4n
?I

J,Jg8
1g
J,Jg8

J,Jgg
1J‡
J,Jgg
XH(gg Gát gech D-
?6ng
X- ?6ng t&dng
X- ?6ng PCBIJ
V)t ^->u ,hác
Hg
Hg

-
J,g
1
J,1g
-
1
J,gJ
-
1
J,{J
-
1
3h"n c1ng {,I/7 c1ng J,g J,gI J,g{ J,g‡
1J 1J gJ IJ
XH(I1JJ GQ/ V’C9 C°WSM|C Vƒ VWS3|/ 39Y3 /’P
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Hích th'2c gech ac?b
Vech IJDIJ Vech {JD{J Vech ‡JD‡J
XH(I1 Gát gech
ct&a?-c ;%
g&an-t nh"n te+
V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
;-4n
?I
Hg

c1ng
1g
J,Jg8
J,I‡
J,‡
J,‡ˆ
7
J,Jg8
J,g‡
J,‡
J,{‡
{
J,Jg8
J,1‡
J,‡
J,II
1J gJ IJ
XH({JJJ GQ/ V’C9 SY3, 3“3 K•–3V, V¼S 9Á
/h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
- /&ộn ;]a, ^át gech, ?-.t ?ech *ánh *ộ #ốc tht+ !4u cpu ,_ thu)t của th-.t ,. @]a ch]a cF th=(
- Bo+ *o? an t+%n g-a+ th1ng
- Phpn ?Bng tính &-4ng(
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Vech D- ?6ng ac?b Vech ^á #la ac?b
Vech XM tE chŽn
ch-`u #%! ac?b
IJDIJ {JD{J 1JDgJ gJDgJ I,‡ ‡,‡
XH({1 Gát gech D-
?6ng
V)t ^->u
Vech D- ?6ng ;-4n 1g 7 - - - -
XH({g Gát gech ^á
#la(
Vech ^á #la
Vech tE chŽn
V]a ^Bt
V]a ?-.t ?ech
;-4n
?g
?I
?I
-
-
J,Jg‡‡
-
-
-
J,Jg‡‡
-
{‡
-
J,Jg‡‡
J,JJg7

-
J,Jg‡‡
J,JJ1‡
-
1,Jg
-
-
-
1J,g
-
-
XH({I Gát gech D-
?6ng tE
chŽn
X- ?6ng PCBIJ
3h"n c1ng {,I/7
Hg
c1ng
J,1g
J,g‰
J,J81
J,gˆ
-
J,g7
-
J,g{
-
J,g
-
J,gI
1J gJ 1J gJ 1J gJ
XH(‡1JJ GQ/ KQ C¸M /9’C9, 9PS C•¢3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Hích th'2c *á ac?b
gJDgJ IJDIJ {JD{J
XH(‡1 Gát *á cm? thech,
h+a c'ơng
V)t ^->u

V]a
X- ?6ng t&dng
3h"n c1ng {,I/7
?g
?I
Hg
c1ng
1,Jg
J,JgI
J,‡1
J,ˆ
1,Jg
J,JgI
J,I‡{
J,‡I
1,Jg
J,JgI
J,g‡I
J,{‡
1J gJ IJ
XH(ˆ1JJ GQ/ V’C9 C9—3V 3‘3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Hích th'2c gech a??b
Vech { ^}
ggD1J,‡D1‡
Vech ˆ ^}
ggD1‡D1J,‡
Vech 1J ^}
ggDggD1J,‡
XH(ˆ1 Gát gech
chống
nBng
V)t ^->u
Vech
V]a ?-.t ?ech
V]a ^Bt
3h"n c1ng I,7/7
;-4n
?I
?I
c1ng
{1
J,JJ7‡
J,Jg‡‡
J,g8
IJ
J,JJ‡J
J,Jg‡‡
J,gˆ
gg
J,JJ‡‡
J,Jg‡‡
J,g{
1J gJ IJ
XH(71JJ GQ/ V’C9 M°3 SN
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vech ?tn @[
1‡D1‡ c?
Vech ?tn @[
11D11 c?
XH(71 Gát gech ?tn @[ V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
;-4n
?I
Hg

c1ng

J,J18
J,g{g
1
J,gˆ
8{
J,JgI
J,I‡{
1
J,g8
1J gJ
XH(81JJ GQ/ V’C9 V¼
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XH(81 Gát gech ;$ V)t ^->u
Vech
V]a
X- ?6ng t&dng
V)t ^->u ,hác
?g
?I
Hg

1,Jg
J,JgI
g,Jg
1
3h"n c1ng {,I/7 c1ng J,g8
1J
Chuong 7:
CÔNG TÁC LÀM TRÀN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DUNG
I- YÊU CÀU KY THUAT
- V} ^%? #p? t&pn ^% g} *y *'cc g-a c1ng phq hcp ,.t csu của t&pn(
- 3.u #qng ^e- g} ch @au ,h- thá+ #z t&pn thC pho- *'cc @E ch$ *<nh của *ơn ;< t' ;sn th-.t ,.(
- V-a c1ng ^dp #Eng tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
II- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- K+ ,ích th'2c ^s! ?‚u, cdt g-a c1ng tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
- Gdp #Eng h+%n ch$nh 1 *ơn ;< @on phm?(
- H-=? t&a ;% thu #wn nơ- ^%? ;->c(
C1ng tác g-a c1ng, ^dp #Eng g} #p? t&pn, #p? @%n *'cc tính tht+ *<nh ?[c &-4ng
XG(11JJ GƒM /W™3 VU| W¢M
XG(1gJJ GƒM /W™3 MÁ V¤
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&pn ;1- &ơ? /&pn ?Ž g}
XG(11
XG(1g
G%? t&pn ;1- &ơ?
G%? t&pn ?Ž g}
V)t ^->u
V} Dx aID1c?b
V1-
K-nh các ^+e-
Wơ?
V]a
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
?I
Hg
Hg
Hg
?I

c1ng
J,Jg{
ˆ,1g
J,1Jˆ
g,J
J,J1I
-
J,I8
J,JI7
ˆ,1g
J,1‡
g,J
J,J{{
1
J,gJ
1J 1J
XG(g1JJ GƒM /W™3 V|•Z ˜P CN3V, GƒM /W™3 VQ3 ˜P
XG(ggJJ GƒM /W™3 ¬|BWU X| M-3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&pn g-s! jp c[ng,
t&pn ;án jp
/&pn ¬-b&1 D-
?6ng
XG(g1 G%? t&pn g-s! jp c[ng,
t&pn ;án jp
V)t ^->u
V-s! jp, ;án jp ?g 1,1‡ -
XG(gg G%? t&pn ¬-b&1 D- ?6ng ¬-b&&1 D- ?6ng
V} nkp
K-nh các ^+e-
?g
?
Hg
-
{
J,J7
1,1‡
{
J,J7
3h"n c1ng {/7 c1ng J,g1 J,gg
1J 1J
XG(I1JJ GƒM /W™3 C‘/ ˜P
XG(IgJJ GƒM /W™3 V¤ DQ3
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&pn cBt jp /&pn g} #án
XG(I1
XG(Ig
G%? t&pn cBt jp
G%? t&pn g} #án
V)t ^->u
CBt jp
V} #án
V} nkp
K<nh các ^+e-
3h"n c1ng {/7
?g
?g
?
Hg
c1ng
1,1‡
-
{,J
J,J7
J,g1
-
1,1‡
{,J
J,J7
J,gI
1J 1J
XG({1JJ GƒM /W™3 BŸ3V /•M /W™3 /9’C9 CSP 9PS V-3 ‡JX‡JCM, ˆIX{1CM
XG({gJJ GƒM /W™3 BŸ3V /•M 39OS 9PS V-3 ‡JX‡JCM, ˆIX{1CM
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /s? t&pn thech ca+ /s? t&pn nhEa
XG({1 G%? t&pn bvng ts?
t&pn thech ca+ h+a
;6n
V)t ^->u
/hjp gBc
/hjp t&7n
/s? t&pn thech ca+
Hg
Hg
?g
g,‡
g,J
1,J‡
-
-
-
XG({g G%? t&pn bvng ts?
nhEa h+a ;6n
/s? nhEa
3kp g}
K-nh các ^+e-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
?g
?
Hg

c1ng
-
-
-
I,J
g,1J
1,J‡
{,J
J,J7
I,J
J,88
1J 1J
XG(‡1JJ GƒM /W™3 GSMBW|S V¤
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ga?b&-@ g}
D%! 1,Jc? D%! 1,‡c?
XG(‡1 G%? t&pn Ga?b&-@ g} V)t ^->u
V} ;án ^%? Ga?b&-@
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng {,‡/7
?I
Hg
c1ng
J,J1I
J,J‰
g,1
J,J1‰
J,J‰
g,1
1J gJ
GƒM VQC9 3V-3 BŸ3V VQ3 ˜P
GƒM VQC9 3V-3 BŸ3V V¤ VQ3 V9˜P H9µ/
GƒM VQC9 3V-3 BŸ3V V¤ VQ3 C9À3V Mµ
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vách ng6n
;án jp
V} ;án ghjp ,hít V} ;án ch:ng ?í
Ch-`u #%! g} ac?b
1,‡ g,J 1,‡ g,J
XG(ˆ G%? ;ách ng6n bvng:
-Ván jp
-V} ;án ghjp ,hít
-V} ;án ch:ng ?í
V)t ^->u
V} Dx
Ván jp
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng
{,‡/7
?I
?g
Hg
c1ng
J,JJ1ˆ
1,1‡
J,1‡
J,{g
J,J18
-
J,1‡
J,‡{
J,Jg{
-
J,1‡
J,‡{
J,Jg1
-
J,1‡
J,81
J,Jgˆ
-
J,1‡
J,81
11J g1J ggJ I1J IgJ
V|S CU3V Vƒ K‘3V C9Y3 /•–3V BŸ3V V¤
V|S CU3V Vƒ G®P K¯/ /SZ VL3 C™ž /9S3V BŸ3V V¤
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch"n t'ing /a! ;<n cpu thang
Hích th'2c ac?b
gD1J gDgJ 8D1J 8D1{
XG(71 V-a c1ng ;% *Bng
ch"n t'ing bvng g}
V)t ^->u
V} Dx ?I J,JJg{ J,JJ{8 J,JJ‰ˆ J,J1{
XG(7g V-a c1ng ;% ^dp *rt
ta! ;<n cpu thang
bvng g}
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng ‡/7

c1ng
‡,J
J,g‡
‡,J
J,IJ
‡,J
J,ˆJ
‡,J
J,7I
1J gJ 1J gJ
XG(7IJJ V|S CU3V Vƒ G®P DO3V H9ž3V V¤ K§ K‘3V G•|, VQC9 3V-3
XG(7{JJ V|S CU3V Vƒ G®P DO3V V¤ D™M Sƒ3, D™M /W™3
Kơn ;< tính : 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Hhung g} *=
*Bng ^'2-, ;ách
ng6n
Hhung g} #p?
@%n, #p? t&pn
XG(7I V-a c1ng ;% ^dp #Eng
,hung g} *= *Bng
^'2-, ;ách ng6n(
V)t ^->u
V} Dx ?I 1,17 1,17
XG(7{ - V-a c1ng ;% ^dp #Eng
,hung g} #p? @%n ,
#p? t&pn
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng {,‡/7
Hg
c1ng
I,J
1g
I,J
1‡
1J 1J
XG(7‡JJ GƒM M¯/ Sƒ3 V¤
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ván #p! gc? Ván #p! Ic?
XG(7‡ G%? ?rt @%n g} V)t ^->u
V} Dx
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng {,‡/7
?I
Hg
c1ng
J,Jg{
J,1‡
1,I8
J,JI7
J,1‡
1,I8
1J gJ
Vh- chn :
3.u ;án @%n *Bng tht+ hCnh D'ơng cá, te+ hCnh t&ang t&í tht+ ?‚u th-.t ,. thC nh"n c1ng t6ng J,1‡
c1ng/?g
7ˆJJ GƒM /•–3V GSMBW|S V¤
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ván #p! gc? Ván #p! Ic?
XG(7ˆ G%? t'ing ^a?b&-@ g} V)t ^->u
V} Dx
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng ‡/7
?I
Hg
c1ng
J,J1I
J,1‡
1,7g
J,J1‰
J,1‡
1,7g
1J gJ
XG(77JJ V|S CU3V Vƒ K‘3V M®/ CQP BŸ3V 3ÂP V¤ IX1CM
XG(78JJ V|S CU3V Vƒ K‘3V D|“M MQ| BŸ3V V¤
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
KBng ?dt cá+ KBng #-`? ?á-
Hích th'2c ^} ac?b Ch-`u #%! ac?b
‡D‡ 1JD1J g I
XG(77 V-a c1ng ;% *Bng ?dt
cá+ bvng nkp g}(
V)t ^->u
V} Dx ?I J,J11 J,JJ7{ J,Jg{ ,JI7
XG(78 V-a c1ng ;% *Bng
#-`? ?á- bvng g}
K-nh các ^+e-
3h"n c1ng {,‡/7
,g
c1ng
J,g
1,gˆ
J,g
1,11
J,1
J,{‡
J,1
J,‡
1J gJ 1J gJ
XG(81JJ DQ3 ¬PPCM|CS VƒP CQC H…/ C•ž D’3V /•M
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XG(81 Dán ¬++c?-ca ;%+ các
,.t csu #eng ts?
V)t ^->u
¬++c?-ca
Ht+ #án
V)t ^->u ,hác
?g
,g

1,1‡
J,1‡
I,J
3h"n c1ng {,‡/7 c1ng J,1‡
1J
XG(8gJJ DQ3 ¬PPCM|CS VƒP CQC H…/ C•ž D’3V C9¼ Wš3V Š ICM
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XG(8g Dán ¬++c?-ca ;%+ các
,.t csu #eng ch$ &ộng
Š Ic?
V)t ^->u
¬++c?-ca
Ht+ #án
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
?g
,g

c1ng
J,JJI‡
J,JJ‡{
I,J
J,J8
1J
Chuong 8:
CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NUÓC XI MÄNG, NHỰA BI TUM, BÀ, SON, ĐÁNH VECNI
KÉT CÁU GÕ VÕ MỘT SÓ CÔNG TÁC KHÁC
XM(JJJJ 8ž˜/ VU|, 3•C X| M-3V, 39OS B|/žM, Bœ CQC H…/ C•ž
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- /&'2c ,h- thEc h->n c1ng ;->c n%! pho- ^%? @ech ^2p ;1-, ^2p n'2c D- ?6ng, ^2p nhEa b- tu?, ^2p @ơn
t&4n ,.t csu *y bo(
- C1ng tác ^%? @ech b` ?rt ,.t csu t&'2c ,h- thEc h->n c1ng ;->c nB- t&4n *'cc tính &-4ng(
- Các ch} @[t ?x, ^} t&4n b` ?rt ,.t csu pho- *'cc t&á? ;á ^e-(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- H-=? t&a, t&á?, ;á ^e- b` ?rt ,.t csu an.u cBb( Gwc ;1-, pha ?%u, qujt ;1-, n'2c D- ?6ng, nhEa b- tu?,
bo các ,.t csu tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
/hu #wn nơ- ^%? ;->c(
XM(11JJ 8ž˜/ VU| CQC H…/ C•ž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< 1 n'2c t&dng
g n'2c ?%u
I n'2c t&dng
XM(11 8ujt ;1- V)t ^->u
Bột ?%u
V1- cFc
PhŽn chua
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Hg
Hg
Hg

c1ng
J,Jg
J,I1
J,JJˆ
1
J,J‡
-
J,Igg
J,JJˆ
g
J,Jˆ
1J gJ
XM(1IJJ 8ž˜/ 3•C X| M-3V
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XM(1I 8ujt n'2c D- ?6ng V)t ^->u
X- ?6ng PCBIJ
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Hg

c1ng
1,1{I
g,J
J,Jg‰
1J
XM(1{JJ 8ž˜/ ¬|G|3HP/° C9—3V /9•M MQ|, S”3U, U V-3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
- 8ujt I n'2c ¬^-n,+tt chống ths? ,.t csu bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XM(1{ 8ujt ¬^-n,+tt chBng
ths? ?á-, @4n1, 1
;6ng
V)t ^->u
¬^-n,+tt
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
Hg

c1ng
J,7‡
1J
J,J{
1J
XM(g1JJ CU3V /QC Bœ MS/|/, X| M-3V aBœ I G™3b VƒP CQC H…/ C•ž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Bo bvng ?at-t Bo bvng D- ?6ng
/'ing Cột, #p? t&pn /'ing Cột, #p? t&pn
XM(g1 Bo bvng
?at-t, D-
?6ng(
V)t ^->u
X- ?6ng t&dng
Mat-t
V-s! &áp
Bột phsn
V1- cFc
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
Hg
Hg
?g
Hg
Hg

c1ng
-
J,{g
J,Jg
-
-
g
J,{‡
-
J,{g
J,Jg
-
-
g
J,‡{
J,Ig
-
J,J1
J,{g
J,11
g
J,ˆ
J,Ig
-
J,J1
J,{g
J,11
g
J,7g
1J gJ IJ {J
XM(ggJJ CU3V /QC Bœ 9¤3 9¾P S¢3ÃX| M-3V /W®3VÃBš/ BœÃP9› V|S
XM(gIJJ CU3V /QC Bœ V°3/U3µ/ aBœ I G™3b VƒP CQC H…/ C•ž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Bo bvng h}n hcp @ơn à D-
?6ng t&dng à bột bo à phF
g-a
Bo bvng Vtn t1 nít
/'ing Cột, #p? t&pn /'ing
Cột, #p?
t&pn
XM(gg Bo bvng h}n hcp
@ơn à D- ?6ng
t&dng à bột bo Ã
phF g-a
V)t ^->u
Sơn
Vtnt1nít
Bột bo
X- ?6ng t&dng
PhF g-a
,g
,g
,g
,g
,g
J,{g
-
J,Ig
J,g1
J,Jg‡
J,{g
-
J,Ig
J,g1
J,Jg‡
-
1,gˆ
-
-
-
-
1,gˆ
-
-
-
XM(gI Bo bvng Vtnt1n-t
;%+ các ,.t csu
V-s! &áp
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
?g

c1ng
J,Jg
1,‡
J,‡J
J,Jg
1,‡
J,ˆJ
J,Jg
g
J,{7
J,Jg
g
J,‡ˆ
1J gJ 1J gJ
XM(I1JJ 8ž˜/ 39OS B|/žM Vƒ DQ3 V|•Z D™ž
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
1 ^2p g-s!
1 ^2p nhEa
g ^2p g-s!
g ^2p nhEa
g ^2p g-s!
I ^2p nhEa
I ^2p g-s!
{ ^2p nhEa
XM(I1 8ujt nhEa b-
tu? ;% #án
g-s! #pu
V)t ^->u
3hEa b- tu? @ố {
V-s! #pu
Bột *á
Củ- *un
3h"n c1ng I,7/7
Hg
?g
Hg
Hg
c1ng
1,ˆ‡
1,g‰8
J,‰1
1,‡
J,I{
I,I1
g,‡‰ˆ
1,8g
I,J
J,{8
{,8ˆ
g,‡‰ˆ
g,7I
{,‡
J,‡ˆ
ˆ,ˆg
I,8‰
I,ˆ{
ˆ,J
J,ˆ1
1J gJ IJ {J
XM(IgJJ 8ž˜/ 39OS B| /žM Vƒ DQ3 BSP /œ|
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
1 ^2p ba+ to-
g ^2p nhEa
g ^2p ba+ to-
I ^2p nhEa
XM(Ig 8ujt nhEa b- tu? ;%
#án ba+ to-
V)t ^->u
3hEa b- tu? @ố {
V-s! #pu
Bột *á
Củ- *un
3h"n c1ng I,7/7
Hg
?g
Hg
Hg
c1ng
I,I1
1,g‡
1,8g
I,J
J,ˆJ
{,‰ˆ
g,‡
g,7I
{,J
J,‰1
1J gJ
XM({1JJ C9˜/ H9° 3—|
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XM({1 Chjt ,ht nố- V)t ^->u
3hEa b-tu? @ố {
D"! thlng
Củ-
3h"n c1ng I,7/7
Hg
?
Hg
c1ng
J,8ˆ
1,J‡
I,118
J,{ˆ
1J
XM(‡1JJ B¢M H°P °PPXZ VƒP H9° 3N/ Wš3V H9Pœ3V 1MM BŸ3V MQZ B¢M C™M /SZ
/h%nh phpn c1ng ;->c :
- /m! &\a @ech ,ht n[t, ,h+an ^} gdn ;7- bơ?, th0- th1ng ,ht n[t bvng ?á! njn ,hí( Pha t&ộn ,t+,
bơ? ,t+ ;%+ ,ht n[t tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XS(‡1 Bơ? ,t+ °p+D! ;%+
,ht n[t &ộng ,h+ong
1??
V)t ^->u
Ht+ °p+D!
Mh- ,h+an >1g??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! bơ? ,t+
Má! ,h+an cp? ta! J,ˆH«
Má! njn ,hí g?I/ph
,g
cá-

c1ng
ca
ca
ca
J,g‡
J,Jˆ

J,g‡
J,1ˆ
J,Jg
J,J8
1J
X3(JJJJ CU3V /QC S¢3
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- /&'2c ,h- @ơn ^4n ,.t csu g} pho- *= g} ,h1, *ánh g-s! nháp, cw ch0- @ech ;% t&á? ?at-t nh]ng ch}
,hu!.t t)t, ^} *-nh(
- Sơn ^4n t'ing, cột, #p?, t&pn pho- ^%? @ech ^2p b< b+ng, b< h+tn ố(
- Sơn t&4n ,-? ^+e-, pho- ce+ &$, ^au @ech bF-, @ơn ^Bt bvng @ơn chống &$, @ơn ^e- pho- ce+ ^2p @ơn ch(
- C1ng tác ^%? @ech ^2p @ơn ch *'cc tính &-4ng(
- Sơn tht+ *nng qu! t&Cnh ,_ thu)t(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- Gau chq-, *ánh g-s! nháp, t&á? ?at-t an.u cBb(
- Pha @ơn, @ơn *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c(
X3(1JJJ S¢3 CRS
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Sơn c\a ,ính Sơn c\a pan1 Sơn c\a ch2p
g n'2c I n'2c g n'2c I n'2c g n'2c I n'2c
X3(1 Sơn c\a V)t ^->u
Sơn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Hg

c1ng
J,1Jg
1,J
J,J8
J,1II
1,J
J,11
J,g78
1,J
J,gJ
J,Iˆˆ
1,J
J,gˆ
J,I7‰
1,J
J,IJ
J,{ˆ8
1,J
J,I‰
11J 1gJ g1J ggJ I1J IgJ
X3(g1JJ S¢3 V¤, S¢3 Hµ39 M–
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Sơn g} Sơn ,ính ?i 1
n'2c
g n'2c I n'2c
X3(g1 Sơn g}, @ơn ,ính
?i
V)t ^->u
Sơn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Hg

c1ng
J,g‡g
1,J
J,gI
J,Igˆ
1,J
J,g7
J,J7‰
J,J{
1J gJ IJ
X3(I1JJ S¢3 /•–3V
X3(IgJJ S¢3 S®/ /9˜P
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Sơn t'ing Sơn @dt #kt
Sơn @dt thjp các
^+e-
g n'2c I n'2c g n'2c I n'2c g n'2c I n'2c
X3(I1
X3(Ig
Sơn t'ing
Sơn @dt thjp
V)t ^->u
Sơn
X6ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Hg

c1ng
J,I1g
-
J,11
J,{‰
-
J,1‡
J,1ˆ
-
J,1J
J,gg
-
J,1{
J,1ˆ7
J,1g
1,J
J,1{
J,gg‰
J,1g
1,J
J,gJ
1J gJ 1J gJ IJ {J
X3({1JJ S¢3 S|G|CQ/ VƒP CQC H…/ C•ž K¦Ä Bœ
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Sơn ;%+ t'ing
Sơn ;%+ cột, #p?,
t&pn
X3({1 Sơn @-^-cát ;%+
các ,.t csu *y
bo
V)t ^->u
Sơn
a1 ^2p ^Bt, g ^2p phủb
V)t ^->u ,hác
Hg

J,I7
1,J
J,I7
1,J
3h"n c1ng {,‡/7 c1ng J,J81 J,1J
1J gJ
X3(‡JJJ KQ39 V°C3| H…/ C•ž V¤
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- Kánh g-s! nháp ?rt g} *o? bo+ *ộ nh•n tht+ !4u cpu(
- Bo ?at-t ,ht n[t, ^¶ D+a bột *á(
- Kánh ;tcn- *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- Pha c:n(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c
X3(‡1JJ KQ39 V°C3| /SMPP3
X3(‡gJJ KQ39 V°C3| CPBSG/
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vtcn- /a?p+n Vtcn- c+ba^t
V} #eng ts?
V} #eng
thanh
V} #eng
ts?
V} #eng
thanh
X3(‡1
X3(‡g
Kánh ;tcn-
ta?p+n
Kánh ;tcn-
c+ban^t
V)t ^->u
Phsn ta^-c
Bột ?%u
V-s! nháp th1
V-s! nháp ?<n
Dpu bBng
Vtcn-
C:n ‰JJ
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng ‡/7
Hg
Hg
?g
?g
Hg
Hg
^ít

c1ng
J,Jgg
J,J1
J,Jg
J,Jg
-
J,J{{
J,g8
1
J,{8
J,Jgg
J,J1
J,Jg
J,Jg
-
J,J{{
J,g8
1
J,‡‰
J,JJgg
J,J1
J,Jg
J,Jg
J,17
-
-
1
J,{1
J,JJgg
J,J1
J,Jg
J,Jg
J,17
-
-
1
J,‡I
1J gJ 1J gJ
X3(ˆJJJ C®/ Vƒ G®P Hµ39
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- Cdt ,ính *nng ,ích th'2c, hCnh #áng, t)n #Fng ,ính, tính t+án @a+ ch+ ,h- cdt @ố #' c7n nhf nhst(
- KBng nkp g} co { phía của ts? ,ính 1 c\a, 1 ;ách tht+ qu! *<nh ha! gdn ?atít ts? ,ính bo+ *o?
chrt, bvng phºng(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c(
- Chumn b< #Fng cF, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
- Gau @ech ts? ,ính(
- K+ ,ích th'2c các 1 ,ính, gh- ^e- @ố ^'cng, @ố ^+e-(
- /ính t+án ch-`u cdt(
- Cdt ;% ^dp ,ính ;%+ ,.t csu bvng gdn ?atít ha! bvng *Bng nkp g} tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, ^au
@ech ?atít(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #%! ,ính Š7??
Vdn bvng ?atít
KBng bvng
nkp g} ;%+
c\a, ;ách g}
C\a, ;ách #eng
th'ing
C\a, ;ách #eng
ph[c tep
X3(ˆ Cdt ;% ^dp
,ính
V)t ^->u
Hính
Matít
K-nh
3kp g}
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,‡/7
?g
Hg
Hg
?

c1ng
1,1I
J,{
-
-
1
J,g‡
1,1I
J,{
-
-
1
J,Ig
1,1I
-
J,Jg1
I,ˆ
1
J,gg
11J 1gJ g1J
X3(71JJ G®P CQC GP’| P9› H|¨3 CS CRS aH°, H9PQ, C9—/ 9ÄM(((b
1- Z4u cpu ,_ thu)t
- V->c ^dp ,t ,h+á, chốt hy? qu! *<nh ^dp h+%n t+%n bvng ;ít(
- Ht ^dp pho- *nng ;< t&í, *rt chC? phºng ;2- ?rt g}(
- Hh+á ^dp chdc chdn *nng ,_ thu)t(
- Các chốt hy? ^dp *p! *ủ @ố ^'cng ;% *nng ;< t&í(
- Hh1ng *'cc #qng bna *Bng ;ít h+rc #qng *-nh *Bng tha! ;ít(
g- /h%nh phpn c1ng ;->c
- Chumn b< #Fng cF *: ngh` , ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- K+ ^s! #su, ,h+an ?:-, bdt ;ít(
- KFc ^}, *rt ,h+á, *rt ,t, chốt hy? *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu #wn nơ- ^%? ;->c
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn
ha+ phí
Kơn ;<
Chốt
ngang,
#wc
a1chốtb
C&4?1n
a1bộb
Bộ ,t
a1bộ { cá-b
Gdp 0
,h+á
chC? g
ta! nd?
a1bộb
Gdp chốt
#wc chC?
t&+ng
c\a
a1 bộb
Gdp
?Bc g-B
a1bộb
C\a
@0
C\a
*-
C\a
@0
C\a
*-
X3(71 Gdp các ^+e-
phF ,->n của
c\a
3h"n c1ng {/7 c1ng J,JI J,Jˆ J,J7 J,1ˆ J,17 J,II J,1‡ J,J1
1J gJ IJ {J ‡J ˆJ 7J 8J
Vh- chn:
- Số ^'cng ,t, ,h+á, chốt hy? ((( ;% các ;)t ^->u ,hác phFc ;F ^dp *rt *'cc tính &-4ng
X3(8JJJ G®P K¯/ B§ C9NS 3•C /W”3 MQ|
X3(81JJ G®P K¯/ B§ C9NS 3•C BŸ3V |3PX /W”3 MQ|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ,ho+ @át ;< t&í ^dp *rt, ^4n ph'ơng án th- c1ng, chumn b< b=, ;)n chu!=n b= ^4n ;<
t&í ^dp *rt, ^dp *rt *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Dung tích b= a?Ib
J,‡ 1,J 1,‡ g,J g,‡
X3(81 Gdp *rt b=
n'2c bvng |n+D
t&4n ?á- a,-=u
/"n áb
V)t ^->u
B= |n+D aH-=u /"n Qb
Vía *z
Cnt ;%+ nhEa Φ g7
Cnt &a |n+D Φ I{
Cnt &a |n+D Φ {‰
Pha+ *->n
Van Do nhEa Φ g7
3dp *)! |n+D
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng { /7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Bộ
Cá-
Cá-

C1ng
1
1
g
g
-
1
1
1
J,‡
g,J
1
1
g
g
-
1
1
1
J,‡
g,ˆ
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
g,8
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
I,J
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
I,g
J1 Jg JI J{ J‡
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Dung tích b= a?Ib
I,J I,‡ {,J ‡,J ˆ,J
X3(81 Gdp *rt b=
n'2c bvng |n+D
t&4n ?á- a,-=u
/"n áb
V)t ^->u
B= |n+D aH-=u /"n áb
V-á *z
Cnt ;%+ nhEa Φ g7
Cnt &a |n+D Φ I{
Cnt &a |n+D Φ {‰
Pha+ *->n
Van Do nhEa Φ g7
3dp *)! |n+D
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Bộ
Cá-
Cá-

C1ng
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
I,ˆ
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
I,‰
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
{,I
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
ˆ,J
1
1
g
g
1
1
1
1
J,‡
8,J
Jˆ J7 J8 J‰ 1J
X3(8gJJ G®P K¯/ B§ C9NS 3•C BŸ3V 39OS /W”3 MQ|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ,ho+ @át ;< t&í ^dp *rt, ^4n ph'ơng án th- c1ng, chumn b< b=, ;)n chu!=n b= ^4n ;< t&í ^dp *rt,
^dp *rt *o? bo+ an t+%n *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Dung tích b= a?Ib
J,g‡ J,I J,{ J,‡ J,7
X3(8g Gdp *rt b=
n'2c bvng
nhEa t&4n ?á-
a,-=u Ke-
/h%nhb
V)t ^->u
B= nhEa aH-=u Ke- /h%nhb
Cnt *:ng Φ I{
Van Do nhEa Φ g7
3dp *)!
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
I
1
1
1,‡
1,‡
1
{
1
1
1,‡
1,8
1
{
1
1
1,‡
g,J
1
{
1
1
1,‡
g,g
1
{
1
1
1,‡
g,{
J1 Jg JI J{ J‡
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Dung tích b= a?Ib
J,‰ 1,J 1,‡ g,J I,J {,J
X3(8g Gdp *rt b=
n'2c bvng
nhEa t&4n
?á- a,-=u Ke-
/h%nhb
V)t ^->u
B= nhEa aH-=u Ke- /h%nhb
Cnt ;%+ nhEa Φ g7
Cnt &a *:ng Φ I{
Van Do nhEa
3dp *)!
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
I
I
1
1
1,‡
g,ˆ
1
{
{
1
1
1,‡
g,8
1
{
{
1
1
1,‡
I,J
1
{
{
1
1
1,‡
I,g
1
{
{
1
1
1,‡
I,{
1
{
{
1
1
1,‡
I,ˆ
Jˆ J7 J8 J‰ 1J 11
Chuong 9:
DÀN GIÁO PHUC VU THI CÔNG
I - THUYÉT MINH
- C1ng tác ^dp #Eng ;% thá+ #z #%n g-á+ phF thuộc &st nh-`u ;%+ *rc *-=? ;% tính chst &-4ng b->t của
c1ng tác @\a ch]a nh% c\a, ;)t ,-.n t&nc nh': V< t&í ,h1ng g-an của ,.t csu cpn @\a ch]a, các !4u cpu
;` *-`u ,->n th- c1ng, !4u cpu bo+ *o? ;> @-nh ?1- t&'ing ;% an t+%n t&+ng quá t&Cnh @\a ch]a (((
- Các th%nh phpn ha+ phí *y *'cc *<nh ?[c ba+ g:?: Các ha+ phí ch+ ;->c ^dp #Eng #%n g-á+ *=
thEc h->n th- c1ng @\a ch]a ,.t csu ;% thá+ #z nB ,h- h+%n th%nh ;->c @\a ch]a ,.t csu bo+ *o?
*nng !4u cpu ,_ thu)t(
- C1ng tác #%n g-á+ phFc ;F th- c1ng *'cc *<nh ?[c ch+ ^dp #Eng ;% thá+ #z #%n g-á+ ng+%- ;% #%n
g-á+ t&+ng ,h- t-.n h%nh @\a ch]a các ,.t csu phía ng+%- ;% phía t&+ng của ng1- nh%, ;)t ,-.n t&nc(
II – HUÓNG DÃN ÁP DUNG
1- Ch-`u ca+ #%n g-á+ t&+ng *<nh ?[c ^% ch-`u ca+ tính tl cốt ?rt n`n, @%n h->n te- của c1ng t&Cnh *.n
ca+ *ộ ^2n nhst bo+ *o? *ủ *-`u ,->n thu)n ^c- ch+ ;->c th- c1ng @\a ch]a ,.t csu(
g- /&+ng *<nh ?[c *y ba+ g:? các ha+ phí ;)t ^->u ^%? @%n *= ;)t ^->u, thang @dt ng'i- ^t+
I - D%n g-á+ ng+%- tính tht+ #->n tích hCnh ch-.u thºng gBc t&4n ?rt ng+%- của ,.t csu ahCnh ch-.u
*[ngb(
{ - D%n g-á+ t&+ng ch$ *'cc @\ #Fng ,h- @\a ch]a các ,.t csu cB ch-`u ca+ ŒI,ˆ? ;% ch-a ^%? ha-
^+e- :
- Các c1ng tác @\a ch]a phpn t'ing, cột : D%n g-á+ *'cc tính tht+ #->n tích hCnh ch-.u *[ng(
- Các c1ng tác @\a ch]a #p?, t&pn : D%n g-á+ *'cc tính tht+ #->n tích hCnh ch-.u bvng( Ch-`u ca+ #%n
g-á+ tính tl ?rt n`n, @%n t&+ng nh% *.n ch-`u ca+ I,ˆ? ^%? ^2p chumn gốc( Sau *B, c[ ?}- ,h+ong
t6ng ca+ 1,g? tính th4? ?ột ^2p *= cộng #:n a ,h+ong t6ng ch'a *ủ J,ˆ? thC ,h1ng tínhb(
‡ - D->n tích #%n g-á+ *= D"! h+rc @\a ch]a ^e- t&F, cột *ộc ^)p tính bvng ch-`u #%- chu ;- ?rt cdt cột,
t&F cộng ;2- I,ˆ? nh"n ;2- ch-`u ca+ cột(
ˆ - /hi- g-an @\ #Fng #%n g-á+ *= tính ,hsu ha+ ^% 1tháng, c[ ,j+ #%- 1 tháng *'cc b0 @ung ;%+ *<nh
?[c g• ha+ phí ;)t ^->u @\ #Fng #%n g-á+(
7- K<nh ?[c các ha+ phí ch+ c1ng tác bo+ ;> an t+%n anh' ^'2- ;¶ng an t+%n (((b ;% cht chdn bo+ *o?
;> @-nh ?1- t&'ing t&+ng quá t&Cnh th- c1ng @\a ch]a an.u cBb *'cc tính &-4ng(
III - THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC
- V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
- Gdp #Eng, thá+ #z #%n g-á+ tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- Bốc D.p ^4n ph'ơng t->n t&'2c ;% @au ,h- @\ #Fng a*ố- ;2- #%n g-á+ c1ng cF b ;% D.p *ống ;2- #%n
g-á+ t&t
XP(1JJJ G®P DO3V, /9QP D• Dƒ3 V|QP /9˜P —3V
XP(11JJ Dƒ3 V|QP 3VPƒ|
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ ng+%-
Ch-`u ca+ a?b
1g? t&A
Duống
gJ? t&A
Duống
IJ? t&A
Duống
{‡? t&A
Duống
XP(11 D%n g-á+
ng+%-
V)t ^->u
V} ;án
ống thjp Φ{8
/hang @dt ng'i- ^t+
/hjp Φ18
G-nh ,->n thjp ,hác
V)t ^->u ;% phF ,->n ,hác
3h"n c1ngI,‡/7
Má! th- c1ng
U t1 to- ‡tsn
Má! ,hác
?I
,g
ch-.c
,g
,g

c1ng
ca

J,J1ˆ
I,78I
J,Jg
‡,88
IJ
8,g7
J,gI
1J
J,Jgˆ
ˆ,gJ8
J,J{
ˆ,7ˆ
IJ
‰,J8
J,gI
1J
J,J{
‰,{ˆI
J,J‡
ˆ,ˆ7
{,gJ
IJ
1g,7I
J,gI
1J
J,J‡‰
1‡,gJˆ
J,J8
‰,ˆ8
{,gˆ
IJ
17,‡8
J,I‡
1J
1J gJ IJ {J
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ ng+%-
Ch-`u ca+ a?b
ˆJ? t&A
Duống
7‡? t&A
Duống
‰J? t&A
Duống
XP(11 D%n g-á+ ng+%- V)t ^->u
V} ;án
ống thjp Φ{8
/hjp Φ18
/hang @dt ng'i- ^t+
G-nh ,->n thjp ,hác
/hjp chi Φ1J
V)t ^->u ;% phF ,->n ,hác
3h"n c1ngI,‡/7
Má! th- c1ng
U t1 to- ‡tsn
Má! ,hác
?I
,g
,g
ch-.c
,g
,g

c1ng
ca

J,J7‰
1‰,7‰1
1J,g7
J,1J
g1,‰‡
ˆ,7‡
IJ
gg,7J
J,Iˆ
1‡
J,J‰‰
g{,‡‡g
1J,‡{
J,1I
I8,1g
1J,Iˆ
IJ
gˆ,88
J,Iˆ
1‡
J,118
g‰,J‰{
1J,1‡
J,1‡
‡{,8ˆ
1g,87
IJ
IJ,1I
J,Iˆ
1‡
‡J ˆJ 7J
XP(1gJJ Dƒ3 V|QP /WP3V
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ t&+ng @\a ch]a t'ing,
cột cB ch-`u ca+Œ I,ˆ?
XP(1g1 D%n g-á+ t&+ng
@\a ch]a t'ing,
cột cB ch-`u ca+
ŒI,ˆ?
V)t ^->u
V} ;án
ống thjp Φ {8
/hang @dt ng'i- ^t+
/hjp Φ18
V)t ^->u ;% phF ,->n ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
Má! th- c1ng
U t1 to- ‡tsn
?I
,g
ch-.c
,g

ca
J,JIˆ
gˆ,‡
J,J1
J,ˆI
IJ
ˆ,8g
J,1ˆ
1
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ t&+ng @\a ch]a #p?, t&pn cB
ch-`u ca+Œ I,ˆ?
Ch-`u ca+ chumn I,ˆ? M}- 1,g? t6ng th4?
XP(1g1 D%n g-á+
t&+ng @\a
ch]a #p?,
t&pn cB ch-`u
ca+ ŒI,ˆ?
V)t ^->u
V} ;án
ống thjp Φ {8
/hang @dt ng'i- ^t+
/hjp Φ18
V)t ^->u ;% phF ,->n ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
Má! th- c1ng
U t1 to- ‡ tsn
?I
,g
ch-.c
,g

c1ng
ca
J,JIˆ
11,{‡
J,JJI
J,‡ˆ
IJ
1,I7
J,JI
g,‡ˆ
J,JJ1
IJ
J,{I
J,1J
g I
XP(gJJJ G®P DO3V, /9QP D• Dƒ3 V|QP /W°
XP(g1JJ Dƒ3 V|QP 3VPƒ|
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ ng+%-
Ch-`u ca+ a?b
1g? t&A Duống gJ? t&A Duống
XP(g1 D%n g-á+ ng+%- V)t ^->u
V} ;án
/&t c"!
D"! thjp
K-nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ngI,‡/7
?I
c"!
,g
,g

c1ng
J,J1ˆI
gg,II
J,ˆˆ
J,‰J
gJ
ˆ,‡1
J,Jg{ˆ
I8,J1
J,8‡
1,JJ
gJ
8,{J
1J gJ
XP(ggJJ Dƒ3 V|QP /WP3V
Kơn ;< tính : 1JJ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
D%n g-á+ t&+ng bvng t&t @\a ch]a ,.t csu cB
ch-`u ca+ ŒI,ˆ?
Ch-`u ca+ chumn I,ˆ? M}- 1,g? t6ng th4?
XP(gg D%n g-á+ t&+ng V)t ^->u
V} ;án
/&t c"!
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,‡/7
?I
c"!

J,JIˆ
gˆ,7
1J
8,I
8,gg
1J
g,77
1J gJ
Chuong 10:
CÔNG TÁC VAN CHUYEN VAT LIỆU, PHÉ THÀI
I-YÊU CÀU KY THUAT
- C1ng tác bốc D.p, ;)n chu!=n phF thuộc ;%+ tính chst, *rc *-=? của *ố- t'cng cpn ;)n chu!=n( Z4u
cpu *rt &a ^%: /&ánh &ơ- ;y- , *0 ;z , h' hfng t&+ng quá t&Cnh bốc D.p , ;)n chu!=n (
- V)t ^->u *'cc ph"n ^+e- ;% @dp D.p *nng nơ- qu- *<nh ,bo+ *o? ch+ ;)n chu!=n thu)n t->n t&+ng quá
t&Cnh th- c1ng @\a ch]a ,.t csu(
II- HUÓNG DÃN ÁP DUNG
- C1ng tác ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng *<nh ?[c các c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a *y tính ;2- cE ^! ;)n
chu!=n t&+ng phe? ;- qu! *<nh ( 3.u cE ^- ;)n chu!=n ng+%- phe? ;- qu! *<nh thC *'cc b0 @ung *<nh
?[c ;)n chu!=n t-.p tht+ qu! *<nh t&+ng bong *<nh ?[c
- Các ph. tho- @au ,h- phá h+rc thá+ #z t&+ng *<nh ?[c *y tính ;2- cE ^! ;)n chu!=n t&+ng phe? ;- qu!
*<nh ;% *y *'cc D.p gwn( 3.u pho- *'a các ph. tho- &a ng+%- phe? ;- qu! *<nh n%! thC c6n c[ ;%+ ,hố-
^'cng ph. tho- cpn ;)n chu!=n ;% ?[c ha+ phí tính ch+ c1ng tác bốc D.p , ;)n chu!=n t&+ng bong *<nh
?[c *= tính t+án b0 @ung *<nh ?[c ha+ phí(
- /&'ing hcp các ph. tho- @au ,h- phá #z *'cc ;)n chu!=n bvng ?áng h+rc ống ;)n chu!=n thC các
ha+ phí ch+ c1ng tác g-a c1ng, ^dp #Eng ;% thá+ #z ?áng, ống ;)n chu!=n *'cc tính &-4ng tu· tht+
!4u cpu ;% *-`u ,->n cF th= của c1ng tác ;)n chu!=n(
III- THÀNH PHÀN CÔNG VIỆC
- Chumn b< c1ng cF h+rc ph'ơng t->n ;)n chu!=n(
- Bốc D.p ngu!4n ;)t ^->u ((( ;%+ ph'ơng t->n ;)n chu!=n ;% ;)n chu!=n bo+ *o? !4u cpu ,_ thu)t(
- X.p, *0 ngu!4n ;)t ^->u ((( *nng nơ- qu! *<nh(
3h"n c1ng I/
XP(JJJJ B—C X…P Vƒ V„3 C9žZ§3 V„/ G|¨ž , P9… /9œ|
Kơn ;< tính : c1ng
My h->u G+e- ;)t ^->u Kơn ;< Bốc D.p
V)n chu!=n bvng
gánh ;ác bộ
V)n chu!=n bvng
ph'ơng t->n th1 @ơ
1J? ,hA-
*-=?
1J? t-.p
tht+
1J? ,hA-
*-=?
1J? t-.p
tht+
XP(11
XP(1g
XP(1I
XP(1{
XP(1‡
XP(g1
XP(gg
XP(gI
XP(g{
XP(g‡
XP(gˆ
XP(g7
XP(g8
XP(I1
Cát các ^+e-, than D$, gech ;z
Kst @jt, *st #ính
Sf-, *á #6? các ^+e-
Ká hộc, *á ba, *á chx, *á Danh ?-.ng
Các ^+e- bột a bột *á, bột thech anh(((b
Vech @-^-cát
Vech ch$,gech thx
Vech &}ng *st nung các ^+e-
Vech b4 t1ng
Vech ^át các ^+e-
Vech ?tn ,ính các ^+e-
Ká ốp ^át các ^+e-
3gB- các ^+e-
V1- các ^+e-
?I
?I
?I
?I
tsn
1JJJ;
1JJJ;
1JJJ;
1JJJ;
?g
?g
?g
1JJJ;
tsn
J,17J
J,g8ˆ
J,gˆJ
J,I‡J
J,1‡J
J,7JJ
J,{‡J
J,‡JJ
J,{‰‡
J,J1I
J,J1g
J,J1{
J,‡JJ
J,IJJ
J,17J
J,ggJ
J,g1J
J,gIJ
J,1‡J
J,IJJ
J,1‡J
J,1‡J
J,1ˆ‡
J,JJ{
J,JJ{
J,JJ{ˆ
J,gJJ
J,1‡J
J,J‡J
J,Jˆ‡
J,JˆI
J,Jˆ‡
J,J{‡
J,1JJ
J,J7J
J,J87
J,J77
J,JJg
J,JJg
J,JJg{
J,Jˆ7
J,J‰‡
J,1IJ
J,17J
J,1‡J
J,1ˆJ
J,1IJ
J,gJJ
J,1IJ
J,1‡J
J,1ˆJ
J,JJ{
J,JJ{
J,JJ{8
J,1ˆJ
J,1{J
J,J17
J,J18
J,J17
J,J17
J,J1ˆ
J,Jg‡
J,J17
J,J18
J,J1‰
J,JJJ‡
J,JJJ‡
J,JJJˆ
J,J17
J,J18
XP(Ig
XP(II
XP({1
XP(‡1
XP(‡g
XP(ˆ1
XP(71
XP(81
XP(‰1
/s? ^cp các ^+e-
X- ?6ng *Bng ba+ các ^+e-
Sdt thjp các ^+e-
V} các ^+e-
/&t c"! 8 • ‰?
Hính các ^+e-
Csu ,->n b4 t1ng *nc @•n
DFng cF th- c1ng
V)n chu!=n các ^+e- ph. tho-
1JJ?g
tsn
tsn
?I
1JJc"!
?g
tsn
tsn
?I
J,gIJ
J,g1J
J,{1J
J,gIJ
J,ˆ8g
J,Jg1
J,{1J
J,IIJ
J,g7J
J,1{J
J,1gJ
J,1‰J
J,1‡J
J,1JJ
J,JJg
J,JI
J,ggJ
J,ggJ
J,J{g
J,J{‡
J,J‰I
J,J‡J
J,J{J
J,JJ1
J,J‰
J,Jˆ‡
J,Jˆ‡
J,1gJ
J,1IJ
J,1‡J
J,1gJ
J,1JJ
J,JJg
J,1ˆI
J,1ˆJ
J,17J
J,J1{
J,J1ˆ
J,JgI
J,J1{
J,J1‡
J,JJJˆ
J,Jˆg
J,J18
J,J18
1J g1 gg I1 Ig
XP(‰gJJ V„3 C9žZ§3 P9… /9œ| BŸ3V U /U
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp Kơn ;< Hhố- ^'cng
XP(‰g1
XP(‰gg
XP(‰gI
XP(‰gˆ
XP(‰g7
XP(‰g8
V)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- 1JJJ? bvng
1t1 g,‡ tsn
- nt - 1t1 ‡ tsn
- nt - 1t1 7 tsn
V)n chu!=n ph. tho- t-.p 1JJJ? bvng 1t1 g,‡ tsn
- nt - 1t1 ‡ tsn
- nt - 1t1 7 tsn
ca
ca
ca
ca
ca
ca
J,JI{
J,JgJ
J,J1‡
J,JgJ
J,JJ‰7
J,JJˆ
1
Phân 2
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SRS C9TS C™ž, K•–3V Bš
KÉT CÁU VÀ QUI Đ[NH ÁP DUNG
KL39 MNC DO /PQ3 SRS C9TS C™ž, K•–3V Bš
I. KÉT CÁU Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a cpu, *'ing bộ g:? g ch'ơng
Ch'ơng 11: C1ng tác @\a ch]a cpu *'ing bộ(
Ch'ơng 1g: C1ng tác @\a ch]a *'ing bộ(
II. - HUÓNG DÃN ÁP DUNG
3g+%- các c1ng tác D"! ^dp *'cc *<nh ?[c t&+ng phpn n%!, các c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a ,hác cB ^-4n
quan *.n @\a ch]a cpu, *'ing bộ *'cc thEc h->n tht+ qu! *<nh áp #Fng chung ;% nộ- #ung *<nh ?[c
các c1ng tác D"! ^dp qu! *<nh t&+ng phpn | của bộ *<nh ?[c #E t+án n%!(
Chuong 11:
CÔNG TÁC SÙA CHÜA CÀU ĐUÒNG BỘ
X8(11JJ SRS C9TS C™ž V¤
/h%nh phpn c1ng ;->c:
/há+ #z ,.t csu g} ch ,= co D.p th[ tE ;)t ^->u thu h:- te- c1ng t&'ing, g-a c1ng ;% ^dp #Eng ,.t csu
g} cpu bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
S%n cpu g} Ã bi b7 Ã;án
ch<u ?7n
K% #wc
Gdp ^e- @%n
cpu
X8(11 /ha! ;án @%n cpu
g} Ã bi b7 Ã ;án
ch<u ?7n
-/ha! *% #wc
-Gdp ^e- @%n cpu
g}
V)t ^->u
K-nh bu ^1ng
V} nhB? {
3h"n c1ng {/7
,g
?I
c1ng
7
1,JJ‡
8,g

1,1
1g,gg
7,1JI
‡,‡
1J gJ IJ
X8(1gJJ /9SZ CQC Bš P9„3 C™ž S®/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^dp #Eng ;% thá+ #z #%n g-á+, thá+ #z, g-a c1ng, ^dp #Eng ,.t csu thjp cpu @dt bo+ *o?
*nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1 tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Hh1ng #qng #%n
g-á+
CB #qng #%n
g-á+
X8(1g /ha! các bộ ph)n
cpu @dt
V)t ^->u
/hjp hCnh
U D!
SDtt!^tn
8ut h%n
K-nh bu ^1ng
C"! chống Œ φ 1Jc?
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! h%n g7,‡ H«
Má! h%n hơ- gJJJ^/h
U t1 7/
Má! ,hác
tsn
?I
?I
,g
,g
?
c1ng
ca
ca
ca

1,1
7,‰g
1,Ig
I{,I7
g,‡g{
g‰,‰I1
{J,881,1
7,‰g
1,Ig
I{,I7
g,‡g{
{J
{ˆ,1‰


J,J1

1J gJ
X8(1IJJ S¢3 C™ž S®/ a 1 GP S¢3 C9—3V V¼ à g GP S¢3 M™ž b
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^dp #Eng, thá+ #z #%n g-á+ bvng @dt, *ánh g$ ,.t csu thjp, @ơn 1 ^2p @ơn chống g$, g n'2c
@ơn ?pu, ;)n chu!=n ;)t ^->u, #%n g-á+ t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Hh1ng #qng #%n
g-á+
CB #qng #%n g-á+
X8(1I Sơn cpu @dt V)t ^->u
Sơn chống g$
Sơn ?pu
Sdt #%n g-á+
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
U t1 ‡/
Má! ,hác
,g
,g
,g

c1ng
ca

J,1{I
J,g{
1
J,‡g{
J,1{I
J,g{
J,J78
1
J,‡7ˆ
J,JJI

1J gJ
Vh- chn: /&'ing hcp pho- @ơn th4? ?ột @ố ^2p @ơn ?%u thC c[ @ơn th4? ?}- ^2p, ^'cng ha+ phí @ơn
?%u ;% nh"n c1ng t&+ng *<nh ?[c nB- t&4n *'cc b0 @ung th4? nh' @au:
à Sơn ?%u: J,J‰ Hg/?g
à 3h"n c1ng: J,1J c1ng/?g
X8(1{JJ 8ujt #wn ?rt cpu
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^%? ;> @-nh ?rt cpu, qujt #wn ?rt cpu ,= co hốt *st, &ác A các ống th+át n'2c ha! các gố-
tEa ?ố cpu( V)n chu!=n &ác tho- t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
X8(1{ 8ujt #wn ?rt cpu 3h"n c1ng I,‡/7 c1ng J,J{8
1J
X8(1‡JJ S|…/ V|Ÿ3V V|‘, Bž GU3V C™ž S®/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^dp #Eng ;% thá+ #z #%n g-á+ bvng @dt phFc ;F th- c1ng( S-.t ^e- g-vng g-B, bu ^1ng ,= co
ch$nh cpu bo+ *o? !4u cpu ,_ thu)t(
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
S-.t g-vng g-B ;%
các ,.t csu
t'ơng tE b< ^fng
KV/: 1bộ
S-.t ^e- bu ^1ng các bộ
ph)n @dt cpu
KV/: 1cá-
Hh1ng #%n
g-á+
CB #%n g-á+
X8(1‡ S-.t g-vng g-B bu
^1ng cpu @dt
V)t ^->u
Sdt #%n g-á+
3h"n c1ng {,I/7
Má! th- c1ng
U t1 ‡/
,g
c1ng
ca
J,7‰
1,11
J,J11
J,Jg‡ J,J1‡
J,JI‡
J,JJg
1J g1 gg
X8(1ˆJJ KBng *-nh cpu g}
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, *Bng ^e- *-nh cpu a,= co nh0 *-nh chb, ,h+an ^} *= *Bng *-nh ?2- *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/)n #Fng
*-nh ch
KBng *-nh ?2-
X8(1ˆ KBng *-nh cpu V)t ^->u
K-nh cpu
3h"n c1ng I,‡/7
cá-
c1ng
I
J,J11g
1J
J,JJ‡ˆ
1J gJ
X8(18JJ B1- ?z gố- cpu
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^%? ;> @-nh ^au chq- gố- cpu, b1- ?z gố- cpu *nng tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Vố- ,4 Vố- #%n, gố- t&t+
X8(18 B1- ?z gố- cpu V)t ^->u
Mz b7
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
,g

c1ng
J,{

J,I
g,J
‡,J
J,‡
1J gJ
X8(1‰JJ Son Dust, ^dp #Eng ^an can cpu
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, thá+ #z các ,h+ang ^an can hfng, thu h:- chA ;` ,h+, @on Dust ^an can ?2- tht+ hCnh #áng
,.t csu ban *pu, ^dp *rt, cho- g$ ;> @-nh, @ơn 1 ^2p @ơn chống g$ g ^2p @ơn phủ bo+ *o? *nng !4u cpu
,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t ^->u, th-.t b<, nh"n ^Ec t&+ng phe? ;- IJ,? bvng 1t1 ‡tsn(
Kơn ;< tính: 1 tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
X8(1‰ Son Dust ^dp #Eng ^an
can cpu
V)t ^->u
Sdt hCnh
Sdt ts?
UD!
Kst *Žn
8ut h%n
Sơn chống g$
Sơn ?%u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! h%n gIH«
U t1 ‡/
,g
,g
cha-
,g
,g
,g
,g

c1ng
ca
ca
7‡g
IIJ
g,‡ˆˆ
1g,71
g‰,{‡8
‰,8{
1{,‡8
g
8‡
11,I‡
1,‡
Chuong 12:
CÔNG TÁC SÙA CHÜA ĐUÒNG BỘ
XW(11JJ ;á ?rt *'ing bvng *st csp phố- tE nh-4n
/h%nh phpn c1ng ;->c:
K%+ 0 g%, @an phºng *á!, cdt ;u1ng cenh, &o- *st csp phố- tE nh-4n, t'2- n'2c, *p? njn, bốc #z, ;)n
chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?( 9+%n th->n ?rt *'ing bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn
jpac?b
1J 1‡ gJ g‡
XW(11 Vá ?rt *'ing
bvng *st csp phố-
tE nh-4n
V)t ^->u
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
U t1 chA n'2c ‡?I
?I
c1ng
ca
1,{‡
g,I8
J,JJ7
g,17
I,ˆ1
J,JJ8
g,‰J
{,77
J,JJ‰
I,ˆI
ˆ,{7
J,J1
11 1g 1I 1{
Kơn ;< tính : 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1‡ gJ g‡
XW(11 Vá ?rt *'ing
bvng *st csp
phố- tE nh-4n
V)t ^->u
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
U t1 chA n'2c ‡?I
?I
c1ng
ca
ca
1,{‡
1,88
J,J88
J,JJ7
g,17
I,g7
J,1Jg
J,JJ8
g,‰J
I,77
J,11ˆ
J,JJ‰
I,ˆI
{,g7
J,1I
J,J1
g1 gg gI g{
XW(gJJJ ;á ?rt *'ing *á #6?
/h%nh phpn c1ng ;->c:
K%+ 0 g%, @an phºng *á!, cdt ;u1ng cenh, &o- *á {Dˆ, &o- ;)t ^->u chŽn, t'2- n'2c, *p? njn, &o- ^2p
ha+ ?7n, bốc #z ;)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- 1JJ?, h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ !4u cpu ,_
thu)t(
XW(g1JJ ;á ?rt *'ing bvng *á {Dˆ chŽn *á #6?, ^2p ha+ ?7n bvng *á ?et
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1g 1{ 1‡
XW(g1 Vá ?rt *'ing bvng
*á {Dˆ chŽn *á #6?,
^2p ha+ ?7n bvng
*á ?et, th- c1ng
bvng thủ c1ng
V)t ^->u
Ká { D ˆ
Ká g D {
Ká 1 D g
Ká ?et J,J1‡ • 1
3h"n c1ng {/7
?I
?I
?I
?I
c1ng
1,I8
J,JI‡
J,JI‡
J,gJg
I,{g
1,ˆ‡{
J,J{I
J,J{I
J,gJg
I,‡‰
1,‰IJ
J,J{‰
J,J{‰
J,gJg
I,7ˆ
g,J7
J,J‡g
J,J‡g
J,gJg
I,‰ˆ
11 1g 1I 1{
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn
jpac?b
1J 1g 1{ 1‡
XW(g1 Vá ?rt *'ing
bvng *á {Dˆ chŽn
*á #6? ^2p ha+
?7n bvng *á ?et,
th- c1ng bvng thủ
c1ng ,.t hcp cơ
g-2-
V)t ^->u
Ká { D ˆ
Ká g D {
Ká 1 D g
Ká ?et J,J1‡ • 1
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
U t1 chA n'2c ‡?I
Má! ,hác
?I
?I
?I
?I
c1ng
ca
ca

1,I8
J,JI‡
J,JI‡
J,gJg
g,‰g
J,1{ˆ
J,JJ8

1,ˆ‡{
J,J{ˆ
J,J{ˆ
J,gJg
I,Jg
J,1ˆ‡
J,JJ8

1,‰I
J,J‡I
J,J‡I
J,gJg
I,11
J,1‰8
J,JJ8

g,J7
J,J‡ˆ
J,J‡ˆ
J,gJg
I,18
J,gJˆ
J,JJ8

g1 gg gI g{
XW(ggJJ VQ M¯/ K•–3V BŸ3V KQ {Xˆ C9Á3 KQ D-M, GP 9SP M²3 BŸ3V KQ M’/ Vƒ K•/
C•P P9—| /O 39|”3
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1g 1{ 1‡
XW(gg Vá ?rt *'ing
bvng *á {Dˆ
chŽn *á #6?, ^2p
ha+ ?7n bvng *á
?et ;% *st csp
phố- tE nh-4n, th-
c1ng bvng thủ
c1ng
V)t ^->u
Ká { D ˆ
Ká g D {
Ká 1 D g
Ká ?et J,J1‡ • 1
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
?I
?I
?I
?I
?I
c1ng
1,I8
J,JI‡
J,JI‡
J,1‡‰
J,J{I
I,{g
1,ˆ‡{
J,J{I
J,J{I
J,1‡‰
J,J{I
I,‡‰
1,‰IJ
J,J{‰
J,J{‰
J,1‡‰
J,J{I
I,7ˆ
g,J7
J,J‡ˆ
J,J‡8
J,1‡‰
J,J{I
I,‰ˆ
11 1g 1I 1{
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1g 1{ 1‡
XW(gg Vá ?rt *'ing
bvng *á {Dˆ
chŽn *á #6?,
^2p ha+ ?7n
bvng *á ?et ;%
V)t ^->u
Ká { D ˆ
Ká g D {
?I
?I
1,I8
J,JI‡
1,ˆ‡{
J,J{ˆ
1,‰I
J,J‡I
g,J7
J,J‡ˆ
*st csp phố- tE
nh-4n, th- c1ng
bvng thủ c1ng
,.t hcp cơ g-2-
Ká 1 D g
Ká ?et J,J1‡•1
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
U t1 chA n'2c ‡?I
Má! ,hác
?I
?I
?I
c1ng
ca
ca

J,JI‡
J,1‡‰
J,J{I
g,‰g
J,1{ˆ
J,JJ8

J,J{ˆ
J,1‡‰
J,J{I
I,Jg
J,1ˆ‡
J,JJ8

J,J‡I
J,1‡‰
J,J{I
I,11
J,1‰8
J,JJ8

J,J‡ˆ
J,1‡‰
J,J{I
I,18
J,gJˆ
J,JJ8

g1 gg gI g{
XW(gIJJ VQ M¯/ K•–3V BŸ3V KQ VWS3|/ {Xˆ C9Á3 K•/ Dµ39 9P¯C K•/ C•P P9—| /O
39|”3
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1g 1{ 1‡ 18
XW(gI Vá ?rt *'ing
bvng *á g&an-t {Dˆ
chŽn *st #ính
h+rc *st csp hố-
tE nh-4n th- c1ng
bvng thủ c1ng
V)t ^->u
Ká V&anít { D ˆ
Kst #ính h+rc *st
Csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
?I
?I
c1ng
1,{‰
J,g
I,g
1,7‰
J,g‰
I,I8
g,J‰
J,1‡
I,‡7
g,{J
J,1‡
I,78
g,ˆ‰
J,1‡
{,JJ
11 1g 1I 1{ 1ˆ
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
1J 1g 1{ 1‡ 18
XW(gI Vá ?rt *'ing
bvng *á g&an-t {Dˆ
chŽn *st #ính h+rc
*st csp phố- tE
nh-4n, th- c1ng
bvng thủ c1ng ,.t
hcp cơ g-2-
V)t ^->u
Ká V&anít { D ˆ
Kst #ính h+rc *st csp
phố- tE nh-4n
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
U t1 chA n'2c ‡?I
Má! ,hác
?I
?I
c1ng
ca
ca

1,{‰
J,1‡
g,7I
J,1gˆ
J,JJ8

1,7‰
J,1‡
g,8‰
J,1‡I
J,JJ8

g,J‰
J,1‡
I,J‡
J,178
J,JJ8

g,{J
J,1‡
I,gI
J,gJJ
J,JJ8

g,ˆ‰
J,1‡
I,{g
J,gg7
J,JJ8

g1 gg gI g{ gˆ
XW(g{JJ VQ M¯/ K•–3V KQ D-M 39OS
/h%nh phpn c1ng ;->c:
K%+ 0 g% @"u tht+ ,.t csu ?rt *'ing ^2p t&4n, @an phºng *á!, cdt ;u1ng cenh, nsu ;% t'2- nhEa, &o-
*á, *p? njn, bốc #z, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ !4u
cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
I { ‡ ˆ 7
XW(g{ Vá ?rt *'ing
nhEa bvng thủ
c1ng &o- nBng
V)t ^->u
Ká 1Dg
3hEa *'ing
Củ-
Ká ?et h+rc cát @en
3h"n c1ng {/7
?I
,g
,g
?I
c1ng
J,{‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,‰J
J,ˆJJ
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,‰‰
J,7‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
g,J8
J,‰JJ
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
g,17
1,J‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
g,g7
11 1g 1I 1{ 1‡
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
I { ‡ ˆ 7
XW(g{ Vá ?rt *'ing
nhEa bvng thủ
c1ng ,.t hcp
cơ g-2-
V)t ^->u
Ká 1Dg
3hEa *'ing
Củ-
Ká ?et h+rc cát @en
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
Má! ,hác
?I
,g
,g
?I
c1ng
ca

J,{‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,{
J,J71

J,ˆJJ
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,{‰
J,J71

J,7‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,‡8
J,J71

J,‰JJ
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,ˆ7
J,J71

1,J‡J
{8,g1
I8,ˆ
J,J‰‡
1,77
J,J71

g1 gg gI g{ g‡
XW(g‡JJ ;á ?rt *'ing bvng *á #6? nhEa nguộ-
/h%nh phpn c1ng ;->c:
K%+ 0 g% ?rt *'ing nhEa ch, @an phºng *á!, cdt ;u1ng cenh, *p? njn, nsu pha ch. ;% t'2- nhEa
^Bt( Wo- *á #6? nhEa nguộ-, *p? njn, bốc #z, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, h+%n th->n ?rt
*'ing *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/h- c1ng bvng thủ c1ng
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
I,J {,J ‡,J ˆ,J 7,J
XW(g‡ Vá ?rt *'ing
bvng *á #6?
nhEa nguộ- bvng
thủ c1ng
V)t ^->u
Ká #6? nhEa nguộ-
3hEa *rc
Dpu hfa
Củ-
3h"n c1ng {/7
tsn
,g
^ít
,g
c1ng
J,ˆ‰7
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,g1
J,‰I
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,‡I
1,1ˆg
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,8{
1,I‰{
{,ˆI
J,‰g
I,7
g,1‡
1,ˆgˆ
{,ˆI
J,‰g
I,7
g,{7
11 1g 1I 1{ 1‡
Vh- chn:
/&'ing hcp @\ #Fng n:- nsu nhEa *= @on Dust nhEa t'2- ^Bt thC *'cc b0 @ung ha+ phí ?á! th- c1ng
tính ch+ n:- nsu nhEa ^%: J,Jg ca5 ha+ phí nh"n c1ng t&+ng *<nh ?[c *'cc nh"n ;2- h> @ố H3C ª J,8
;% ,h1ng tính ha+ phí củ- *y *<nh ?[c ch+ c1ng tác n%!
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
I,J {,J ‡,J ˆ,J 7,J
XW(g‡ Vá ?rt *'ing
bvng *á #6?
nhEa nguộ- bvng
thủ c1ng ,.t hcp
cơ g-2-
V)t ^->u
Ká #6? nhEa nguộ-
3hEa *rc
Dpu hfa
Củ-
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! ^u J,8/
tsn
,g
^ít
,g
c1ng
ca
J,7g8
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,J8
J,JI7
J,‰7g
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,I‡
J,JI7
1,1ˆˆ
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,ˆg
J,JI7
1,{‡7
{,ˆI
J,‰g
I,7
1,88
J,JI7
1,ˆ‰‰
{,ˆI
J,‰g
I,7
g,1‡
J,JI7
g1 gg gI g{ g‡
XW(gˆJJ D¯M VQ M¯/ K•–3V BŸ3V B” /U3V S/P9S3 9’/ ML3 Wœ| 3‘3V aC9•S BSP VÀM
39OS G‘/b
/h%nh phpn c1ng ;->c:
K%+ 0 g% ?rt *'ing b4 t1ng nhEa ch, @an phºng *á!, cdt ;u1ng cenh, *p? njn, ;)n chu!=n ;)t ^->u
t&+ng phe? ;- 1JJ?( Wo- b4 t1ng nhEa, *p? njn, h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J?g
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Ch-`u #%! ?rt *'ing *y ^Žn jpac?b
I,J {,J ‡,J ˆ,J 7,J
XW(gˆ Vá ?rt *'ing
b4 t1ng atphan
het ?<n &o-
nBng(
V)t ^->u
B4 t1ng atphan nhEa
nBng het ?<n
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng Má! ^u 1J/
Má! ,hác
/sn
C1ng
Ca

J,7ˆ
J,8‡
J,Jg

1,Jg
1,1g
J,Jgg

1,g7
1,I‰
J,Jg{

1,‡I
1,ˆ‡
J,Jgˆ

1,78
1,‰g
J,Jg8

g1 gg gI g{ g‡
XW(IJJJ /•| 39OS G‘/ 9P¯C 39OS Dµ39 BQM M¯/ K•–3V
/h%nh phpn ha+ phí:
8ujt @ech ?rt *'ing, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, nsu nhEa ;% t'2- nhEa bvng nhEa
pha #pu ha! nhh t'ơng nhEa *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
XW(I1JJ /|”ž C9ž¸3 39OS 1,1 HV/Mg
Kơn ;< tính : 1J?g
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/-4u chumn nhEa 1,1,g/?g
3hEa pha #pu 3hh t'ơng nhEa
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ c1ng Cơ g-2-
XW(I1 /'2- nhEa ^Bt
h+rc nhEa #ính
V)t ^->u
bá? ?rt *'ing 3hEa *rc
Dpu hfa
3hh t'ơng nhEa
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- nhEa
3:- nsu nhEa
Má! ,hác
,g
^ít
,g
c1ng
ca
ca

8,1‡
{,7‰ˆ
J,g{
J,Jgg
8,1‡
{,7‰ˆ
J,J8
J,JJ‡ˆ
1J
11,‰‰
J,1‰
11,‰‰
J,JI
J,JJ‡ˆ
1J
11 1g g1 gg
XW(IgJJ /|”ž C9ž¸3 39OS J,‡ HV/Mg
Kơn ;< tính : 1J?g
My
h->u
C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/-4u chumn nhEa J,‡,g/?g
3hEa pha #pu 3hh t'ơng nhEa
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ c1ng Cơ g-2-
XW(Ig /'2- nhEa ^Bt
h+rc nhEa #ính
bá? ?rt *'ing
V)t ^->u
3hEa *rc
Dpu hfa
3hh t'ơng nhEa
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- nhEa
3:- nsu nhEa
Má! ,hác
,g
^ít
,g
c1ng
ca
ca

{,7
g,{J
J,1‡
J,J1I
{,7
g,{J
J,J{7
J,JJII
1J
‡,{‡
J,17g
‡,{‡
J,Jg
J,JJII
1J
11 1g g1 gg
XW(IIJJ GQ3V 39OS /W”3 M¯/ K•–3V C£
/h%nh phpn c1ng ;->c:
8ujt @ech ?rt *'ing, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, &o- *á ,= co *á bo+ #'zng @au ,h-
^áng, nsu nhEa, t'2- nhEa, h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính : 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Gáng nhEa ?ột ^2p
3hEa J,7,g/?g 3hEa J,‰,g/?g
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ c1ng Cơ g-2-
XW(II Gáng?ột ^2p
nhEa t&4n ?rt
*'ing ch
V)t ^->u
Ká ?et J,J1‡•1 h+rc cát ?I J,J‡‡ J,J‡‡ J,J7I J,J7I
3hEa *'ing
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- nhEa
Má! ^u 8,‡/
3:- nsu nhEa
,g
c1ng
ca
ca
ca
7,ˆI
J,1g
J,Jg1
J,Jg
7,ˆI
J,J8
J,JJ‡
J,Jg1
‰,ˆI
J,1{
J,Jg1
J,Jg‡
‰,ˆI
J,1
J,JJˆˆ
J,Jg1
11 1g g1 gg
Kơn ;< tính : 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Gáng nhEa ?ột ^2p
3hEa 1,1,g/?g 3hEa 1,‡,g/?g
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ c1ng Cơ g-2-
XW(II Gáng ?ột ^2p
nhEa t&4n ?rt
*'ing ch
V)t ^->u
Ká ?et J,J1‡•1 h+rc cát
3hEa *'ing
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- nhEa
Má! ^u 8,‡/
3:- nsu nhEa
?I
,g
c1ng
ca
ca
ca
J,1JI
11,77
J,g
J,Jg1
J,JI
J,1JI
11,77
J,1g
J,JJ8
J,Jg1
J,1ˆˆ
1ˆ,J‡
J,g7
J,Jg1
J,J{
J,1ˆˆ
1ˆ,J‡
J,1ˆg
J,J1
J,Jg1
I1 Ig {1 {g
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Gáng nhEa ha- ^2p
3hEa g,‡,g/?g 3hEa I,g/?g
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ c1ng Cơ g-2-
XW(II Gáng g ^2p
nhEa t&4n ?rt
*'ing ch
V)t ^->u
Ká 1Dg
Ká ?et J,J1‡ •1
3hEa *'ing
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- nhEa
Má! ^u 8(‡/
3:- nsu nhEa
?I
?I
,g
c1ng
ca
ca
ca
J,1‡
J,1‡
gˆ,7‡
J,I8
J,JI
J,J‡
J,1‡
J,1‡
gˆ,7‡
J,gg8
J,J1I
J,JI
J,1‡
J,17
Ig,1
J,{ˆ
J,JI
J,Jˆ
J,1‡
J,17
Ig,1
J,g7ˆ
J,J1‡
J,JI
‡1 ‡g ˆ1 ˆg
XW(I{JJ BœP D••3V M¯/ K•–3V BŸ3V K•/ C•P P9—| /O 39|”3
/h%nh phpn c1ng ;->c:
San @\a ?rt *'ing ch, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, &o- *st csp phố- tE nh-4n, t'2- n'2c,
*p? njn, h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! Ic? Ch-`u #%! 1Jc?
/hủ c1ng Cơ g-2- /hủ
c1ng
Cơ g-2-
XW(I{ Bo+ #'zng ?rt
*'ing bvng *st
csp phố- tE nh-4n
V)t ^->u
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ^u 1J/
Má! @an 11JCV
U t1 chA n'2c ‡?I
Má! ,hác
?I
c1ng
ca
ca
ca

J,{g
J,g7
J,J1‡
J,JI
J,{g
J,JI
J,J1‡
J,J‡
J,JI
1
1,{
J,I‡
J,JI
J,J‡
1,{
J,Jˆ
J,JI
J,J‡
J,J‡
1
11 1g g1 gg
XW({1JJ K‘3V CÅ V¤ C9—3V X‘| G¥
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- 1JJ?, *Bng cl t&%? tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t,
XW({gJJ K®P G“ K•–3V BŸ3V K•/ C•P P9—| /O 39|”3
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, #y! cf, bBc *st ph+ng hBa, get ?á- ta ^u!, ;)n chu!=n ;)t ^->u, ph. tho- t&+ng phe? ;- 1JJ?,
*dp ^` *'ing bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t(
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
KBng cl t&%?
chống @B- ^A
KV/:1JJ?
Kdp ^` *'ing bvng *st
csp phố- tE nh-4n
KV/:1?I
XW({1
XW({g
KBng cl chống
DB- ^A
Kdp ^` *'ing
bvng *st csp
phố- tE nh-4n
V)t ^->u
Cl Φ8-1J #%- {-‡?
Kst csp phố- tE nh-4n
3h"n c1ng I,‡/7
?
?I
c1ng
11J
7,g
1,{g
g,J8
1J 1J
XW({{JJ V¨ S|39 M¯/ K•–3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, thu g+? ph. tho- ;% ;)n chu!=n t&+ng phe? ;- 1JJ?, ;> @-nh ?rt *'ing *o? bo+ !4u cpu
qu- *<nh(
Kơn ;< tính: 1JJ?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
V> @-nh ?rt *'ing
8ujt n'2c
?rt *'ing
8ujt #wn
*st ?rt
*'ing
W\a ?rt
*'ing bvng cơ
g-2-
XW({{ V> @-nh ?rt
*'ing
3h"n c1ng I,‡/7
Má! th- c1ng
U t1 t'2- n'2c ‡?I
c1ng
ca
J,g J,ˆ‡ J,g
J,JIˆ
1J gJ IJ
XW({‡JJ G•P 9— S›P, 9— SX39 G†3 CSP Sž
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, *%+ bf ^2p ;)t ^->u ch &a ,hf- phe? ;- ?rt *'ing, ^sp ;)t ^->u Duống hố, chŽn, &o- ;)t ^->u
chŽn, t'2- n'2c bvng Dt n'2c, *p? chrt *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;-
1JJ?(
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Bvng cát
Bvng *st
csp phố- tE
nh-4n
Bvng *á
J]{c?
XW({‡ Gsp hố @Fp, hố
@Cnh ^nn ca+ @u
V)t ^->u
Cát
Kst csp phố- tE nh-4n
Ká J • {c?
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 t'2- n'2c ‡?I
Má! *p? cBc
?I
?I
?I
ca
ca
1,gg
J,‡ˆ
J,JJg
J,JII
1,{
J,8‡
J,JJg
J,JII
1,I1‰
J,‰‡
J,JJg
J,JII
1J gJ IJ
XW(‡JJJ KƒP 9‘/ K•/ S›/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, *%+,bốc Dnc ;)n chu!=n *st @Ft &a ,hf- phe? ;- @Ft ^A t&+ng phe? ;- qu! *<nh, @\a ^e- n`n
*'ing, ^` *'ing, &ynh th+át n'2c(
XW(‡1JJ KƒP 9‘/ K•/ S›/ BŸ3V /9 CU3V /WP3V P9’M V| IJM(
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Csp *st
Kst csp | Kst csp || Kst csp |||
XW(‡1J K%+ hBt *st @Ft
bvng thủ c1ng
3h"n c1ng I,‡/7 c1ng J,‡‰I J,ˆ‰ˆ J,‰‰‡
1 g I
XW(‡gJJ KƒP 9‘/ K•/ S›/ BŸ3V /9 CU3V H…/ 9¾P C¢ V|| 9P¯C BŸ3V C¢ V|| /WP3V
P9’M V| Š ‡JM
Kơn ;< tính: 1JJ?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ
g-2-
Cơ g-2-
Kst csp |
Kst csp
||
Kst csp
|||
Kst csp |
Kst csp
||
Kst csp
|||
XW(‡g K%+ hBt *st
@Ft t&+ng
phe? ;- Š
‡J?
3h"n c1ng I,‡/7
Má! th- c1ng
Má! ủ- Š 11JCV
c1ng
ca
18,g1
J,I‡{
g{,‡‡
J,{II
I7,JI
J,‡78
11,I8
J,‡ˆˆ
1‡,I{
J,ˆ‰I
gI,1{
J,‰g‡
11 1g 1I g1 gg gI
XW(‡IJJ KƒP 9‘/ K•/ S›/ BŸ3V /9 CU3V H…/ 9¾P C¢ V|| 9P¯C BŸ3V C¢ V|| /WP3V
P9’M V| Š 1JJM
Kơn ;< tính: 1JJ?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
/hủ c1ng ,.t hcp cơ
g-2-
Cơ g-2-
Kst csp |
Kst csp
||
Kst csp
|||
Kst csp
|
Kst csp
||
Kst csp
|||
XW(‡I K%+ hBt *st
@Ft t&+ng
phe? ;- Š
1JJ?
3h"n c1ng I,‡/7
Má! th- c1ng
Má! ủ- Š 11JCV
c1ng
ca
18,g1
J,‡‡1
g{,‡‡
J,7J8
I7,JI
J,‰ˆ‰
11,I8
J,88
1‡,I{
1,1I
gI,1{
1,‡‡
11 1g 1I g1 gg gI
Vh- chn:
Hh- *%+ *st @Ft bvng cơ g-2- ;2- các t0 hcp ?á! th-.t b< th- c1ng ,hác thC áp #Fng tht+ *<nh ?[c #E
t+án D"! #Eng c1ng t&Cnh - Phpn D"! #Eng
XW(‡{JJ B’/ K•/ G“ K•–3V, D©Z C¡ G“ K•–3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Bet *st ^`, h+%n th->n ^` *'ing *nng !4u cpu ,_ thu)t, #y! cf ^`, #‚! *.n t)n gốc *o? bo+ tht+ !4u
cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n *st ha! cf bvng thủ c1ng t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1J?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Bet ^` *'ing D‚! cf ^` *'ing
XW(‡{
XW(‡{
Bet ^` *'ing
D‚! cf ^` *'ing 3h"n c1ng I,‡/7 c1ng J,g{ J,g1
1J gJ
XW(ˆJJJ SRS 3“3, M‘3V BŸ3V CQ/, KQ XU BÀ, KQ D-M {Xˆ, K•/ C9Æ3 GÆC
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, @\a n`n, @\a ?Bng *'ing !.u tht+ th-.t ,., @an, *0 ;)t ^->u ;%+ n`n, ?Bng *'ing th%nh
tlng ^2p, t'2- n'2c, @an *p? chrt tht+ !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
XW(ˆ1JJ SRS 3“3, M‘3V BŸ3V CQ/, KQ XU BÀ, KQ D-M {Xˆ
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
S\a n`n, ?Bng *'ing
Bvng cát Bvng *á D1 b: Bvng *á #6? {Dˆ
/hủ
c1ng
//c1ng ,.t
hcp cơ
g-2-
/hủ
c1ng
//c1ng ,.t
hcp cơ
g-2-
/hủ
c1ng
//c1ng ,.t
hcp cơ
g-2-
XW(ˆ1 S\a n`n,
?Bng bvng
cát, *á D1 b:,
*á #6? {Dˆ,
V)t ^->u
Cát
Ká D1 b:
Ká #6? {Dˆ
3'2c
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! *p? cBc
Má! ^u 8,‡ tsn
?I
?I
?I
?I
c1ng
ca
ca
1,I8
J,1‡
J,ˆ7
1,I8
J,1‡
J,1‰
J,1‡
1,Ig
J,ˆ{
1,Ig
J,Ig
J,J7I
1,Ig
1,J
1,Ig
J,I
J,‡J
11 1g g1 gg I1 Ig
XW(ˆgJJ SRS 3“3, M‘3V BŸ3V K•/ C9Æ3 GÆC aK•/ K¦ C‘ SÇ3b
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
Bvng thủ c1ng //c1ng ,.t hcp cơ g-2-
Csp *st Csp *st
| || ||| | || |||
XW(ˆg S\a n`n, ?Bng
bvng *st chwn
^wc a*st *y cB
@•nb
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Má! *p? cBc
c1ng
ca
J,87 J,‰‰ 1,18 J,I‡
J,g1
J,{J
J,g{
J,ˆ8
J,g7
11 1g 1I g1 gg gI
XW(ˆIJJ K®P K•/ S˜/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, @an, D6? ;v? ;% ^u!>n *st, *dp tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n *st @jt t&+ng phe?
;- IJ?( aHha- thác, ;)n chu!=n *st @jt ch'a tính t&+ng *<nh ?[cb(
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/png ph7ng n'2c
Kdp bi ;"! th-
c1ng
/h"n cống Sau ?ố cpu
XW(ˆI Kdp *st @jt 3h"n c1ng I,‡/7 c1ng 1,g 1,J J,8
11 1g g1
XW(ˆ{JJ SRS M¯/ K•–3V K•/ C•P P9—| /O 39|”3
/h%nh phpn c1ng ;->c:
S\a ?rt *'ing ch, qujt #wn h+%n th->n ?rt *'ing *o? bo+ tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1JJ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
S\a ?rt *'ing *st csp phố- tE nh-4n
/hủ c1ng Cơ g-2-
XW(ˆ{ S\a ?rt *'ing
*st csp phố- tE
nh-4n
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
Má! @an 11JCV
c1ng
ca
{,I J,ggg
J,J‡ˆ
1J gJ
XW(ˆ‡JJ V˜/ W¦39 /9PQ/ 3•C
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Vjt &ynh #wc, th+át n'2c, g+? &ác, *st ;)n chu!=n *- nơ- ,hác t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XW(ˆ‡ Vjt &ynh th+át n'2c 3h"n c1ng I,‡/7 c1ng J,JI‡
1J
XW(ˆˆJJ P9Q/ 8žS3V DÆC 9S| B”3 K•–3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Phát, chrt c"! c+n, t&t, n[a, ^: 1((( ha- b4n *'ing, ;)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- 1JJ?
Kơn ;< tính: ?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XW(ˆˆ Phát quang #wc ha- b4n
*'ing
3h"n c1ng I,‡/7 c1ng J,Jgg
1J
XW( ˆ7JJ /WÀ3V Vƒ C9-M S‘C CYZ XS39
/h%nh phpn c1ng ;->c:
à /&:ng c"!:
Chumn b<, *%+ hố, b0 @ung *st ?qn, t&:ng c"!, t'2- n'2c ch6? @Bc c"! *.n ,h- bjn &•(
à Ch6? @Bc c"!: Vun D2-, cdt t$a, ^%? cf, bBn ph"n tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&:ng c"!
KV/:1JJ c"!
Ch6? @Bc c"!
KV/:1 ^pn/ 1JJ c"!
XW(ˆ7 /&:ng ;% ch6? @Bc
c"! Danh
V)t ^->u
C"! g-ống
Ph"n ;- @-nh
3h"n c1ng {/7
Má! th- c1ng
Xt t'2- n'2c ˆ?I
c"!
,g
c1ng
ca
1J1
J,8
7,8
J,gJ
g,‡
1,‡
J,JJg
1J gJ
XW(7JJJ SNS C9TS V¼S 9Á, XR GÈ 3“3 V¼S 9Á(
/h%nh phpn c1ng ;->c:
à S\a ch]a ;$a hŽ:
Sau ,h- n`n ;$a hŽ *y *'cc D\ ^€, thEc h->n @\a ch]a ;$a hŽ bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n
chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
S\a ch]a ;$a hŽ bvng:
- Gáng ;]a D- ?6ng ?ác 1JJ, #%! Ic?(
- Gát gech ,hía gJDgJc?, ;]a D- ?6ng ^Bt ?ác 7‡(
- B4 t1ng *á #6? 1Dgc? ?ác gJJ, #%! Ic?5 ^áng bvng ;]a D- ?6ng ?ác 1JJ, #%! gc?(
- Bvng @f- &\a ;2- ^2p ;]a D- ?6ng ?ác 1JJ, #%! gc?5 ^2p ^Bt bvng b4 t1ng *á #6? 1Dgc? ?ác gJJ,
#%! ‡c?(
à X\ ^€ n`n ;$a hŽ(
K%+ phpn #->n tích ;$a hŽ b< h' hfng bvng thủ c1ng, bốc #z ;)n chu!=n ph. tho- t&+ng phe? ;- 1JJ?,
*dp cát #p!1Jc? t'2- n'2c bvng Dt t'2- n'2c, t&ộn ;]a, *0 ;% *p? b4 t1ng n`n *á {Dˆc?, ?ác ‡J,
#%! 1Jc?, *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
S\a ch]a ;$a hŽ bvng:
X\ ^€ n`n
của ;$a

X- ?6ng cát
;%ng
Vech ,hía
gJDgJc?
B4 t1ng
*á 1Dg
Sf- &\a
XW(71
XW(7g
S\a ch]a
;$a hŽ
X\ ^€ n`n
của ;$a hŽ
V)t ^->u
V]a XM cát ;%ng
V]a B/ *á 1Dg
V]a B/ n`n *á {Dˆ
Vech ,hía gJDgJ
Sf- het ^2n
Bột *á
3kp g}
K-nh các ^+e-
Cát
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 t'2- n'2c ‡?I
Má! ,hác
?I
?I
?I
;-4n
,g
,g
?
,g
?I
c1ng
ca

J,JI‡
J,1ˆ
J,Jg‡

J,g8
J,Jg‡
J,JI1
J,g
J,J{
J,J‡1
{J

J,‡
J,JI
J,{
J,1Jg
J,1gI
J,I
J,JJJ18
gJ
11 1g 1I 1{ g1
XW(7IJJ S¢3 H» K•–3V BŸ3V S¢3 D»P 39|¨/aCU3V 3V9¨ S¢3 3‘3Vb
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, #Eng chBp ;% &%+ chdn, ^%? ;> @-nh ?rt *'ing, *ánh #su, c6ng #"!, nsu @ơn, *0 @ơn ;%+
th-.t b< @ơn ,x, @s! ?á! #u! t&C nh->t *ộ @1-, t-.n h%nh @ơn tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, ;)n chu!=n ;)t
^->u, #Fng cF t&+ng phe? ;- 1JJ?(
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Ch-`u #%! ^2p @ơn a??b
Š1 Š1,‡ Šg
XW(7I Sơn ,x *'ing bvng
@ơn #x+ nh->t ac1ng
ngh> @ơn nBngb
V)t ^->u
Bột @ơn at&dng h+rc ;%ngb
Sơn ^Bt
Va@ *ốt
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,I/7
Má! th- c1ng
/h-.t b< @ơn ,x ;ech Z9H1JS
G7 nsu @ơn Z9H IS
U t1 g,‡/
Má! ,hác
,g
,g
,g

c1ng
ca
ca
ca

g,‰1
J,g‡
J,1JI
1,g
J,1ˆ
J,Jg‡
J,Jg‡
J,Jg‡
g
I,‰{
J,g‡
J,1I8
1,g
J,18
J,Jg‡
J,Jg‡
J,Jg‡
g
‡,1‰
J,g‡
J,1‡g
1,J
J,gJ
J,Jg‡
J,Jg‡
J,Jg‡
g
11 1g 1I
XW(7{JJ GSž C9É| CÆC /|”ž, B|§3 BQP
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Gau chq- cwc t-4u, b-=n bá+ bvng thủ c1ng *o? bo+ *nng !4u cpu qu- *<nh(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
XW(7{ Gau chq- cwc t-4u, b-=n bá+ 3h"n c1ng I/7 c1ng J,JII
1J
XW(7‡JJ V|S CU3V G®P K¯/ Bœ3V BQP 9|¨ž K•–3V Bš, Bœ3V /”3 K•–3V BŸ3V /U3 D™Z
gMM
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Gs! #su, cdt ;% g-a c1ng th%nh bong, @ơn I n'2c: 1 n'2c chống g$, g n'2c @ơn ?pu, ;u hCnh I n'2c
@ơn, thá+ b-=n bá+ ch, ^dp b-=n bá+ ?2- tht+ *nng !4u csu ,_ thu)t, ;)n chu!=n b-=n bá+, nh"n ^Ec
bvng 1 t1 g,‡/ t&+ng phe? ;- IJ,?
Kơn ;< tính: 1cá-
My
h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Bong bá+ h->u *'ing bộ
/ha! ?2- ^+e-
t&7n
/ha! ?2- ^+e- ;u1ng,
ta? g-ác, ch] nh)t
Vu ^e-
XW(7‡1 V-a c1ng, ^dp
*rt bong bá+
h->u *'ing
bộ bvng t1n
#p! g??
V)t ^->u
Sơn chống g$
Sơn ?pu
/1n #p! g??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
,g
,g
,g

c1ng
J,g8ˆ
J,{{
g1,‰8

g,ˆI
J,g8ˆ
J,{{
1ˆ,{‰

g,ˆI
J,g8ˆ
J,{{

1,1J
Má! th- c1ng
U t1 g,‡/ ca J,Jg‡ J,Jg‡ J,Jg‡
1 g I
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Bong t4n *'ing J,I D J,I ?
/ha! ?2- Vu ^e-
XW(7‡g V-a c1ng, ^dp *rt
bong t4n *'ing
bvng t1n #p! g??
V)t ^->u
Sơn chống g$
Sơn ?pu
/1n #p! g??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 g,‡/
,g
,g
,g

c1ng
ca
J,J{I
J,Jˆˆ
g,‡‰

J,I‰
J,Jg‡
J,J{I
J,Jˆˆ

J,g
J,Jg‡
1 I
XW(7ˆJJ V|S CU3V, G®P K¯/ /W› K• B|§3 BQP 9|¨ž K•–3V Bš
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Gs! #su, cdt @dt, ,h+an ^}, chFp *pu ống bvng ndp chFp nhEa a*ố- ;2- @dt ống t&7nb, ce+ g$, @ơn I
n'2c a1 n'2c @ơn chống g$, g n'2c @ơn ?pub( *%+ *st( /&ộn ;]a, *0, *p? b4 t1ng *á 1Dg ^%? ch"n
t&F( 9+%n th->n tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, bốc #z, ;)n chu!=n ;)t ^->u bvng thủ c1ng t&+ng phe? ;-
IJ?, ;)n chu!=n t&F *z b-=n bá+, ;)t ^->u ,hác ;% nh"n ^Ec t&+ng phe? ;- IJ,? bvng 1 t1(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&F *z b-=n ^+e- cột bvng thjp hCnh
Cột thjp G Cột thjp ž Cột thjp |
XW(7ˆ V-a c1ng ^dp
*rt t&F
*z b-=n bá+
h->u *'ing bộ
#%- I?
V)t ^->u
Sdt hCnh
Sơn chống g$
Sơn ?pu
V]a B/ *á 1Dgc? M1‡J
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 7/
,g
,g
,g
?I

c1ng
ca
11,81
J,J8
J,1g7
J,J8‡

1,J{
J,Jˆ
1‡,g‡
J,11‡
J,181
J,J8‡

1,J{
J,Jˆ
1‰,‡ˆ
J,11‡
J,181
J,J8‡

1,J{
J,Jˆ
1J gJ IJ
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&F *z b-=n bvng @dt
ống
/&F *z ;% b-=n bá+ phon
quang t&7n φ ‰Jc?, b-=n
ta? g-ác ‰JD‰JD‰J c?,
b-=n ;u1ng ‰JD‰Jc?
Sdt ống
ΦˆJ
Sdt ống
Φ8J
XW(7ˆ V-a c1ng ^dp
*rt t&F
*z b-=n bá+
h->u
*'ing bộ #%-
I?
V)t ^->u
Sdt ống
/&F *z b-=n bá+ φ 11JDI,‡
3dp chFp
B-=n bá+ phon quang t&7n, ta?
g-ác, ;u1ng
Sơn chống g$
Sơn ?pu
V]a b4 t1ng M1‡J
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 I/
?
cột
cá-
cá-
,g
,g
?I

c1ng
ca
I,18
1
J,J81
J,1g7
J,J8‡

1,J
J,Jˆ
I,I‰
1
J,11‡
J,181
J,J8‡

1,1‰
J,Jˆ
1
1
J,1g
J,1‰
J,J8‡

1,g‡
J,Jˆ
{J ‡J ˆJ
XW(77JJ /9SZ /9… /W›, Cš/ B” /U3V Dœ| P9Y3 CQC9
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, thá+ #z t&F, cột ch cpn tha! th., ndn ch$nh ^e- các ống thjp >‡J??,ts? @Bng, ^dp *rt ^e- ống
thjp, ts? @Bng, @ơn, thºng h%ng an.u @\ #Fng ^+e- ống thjp Φ‡J?? ;% ts? @Bngb, h+%n th->n tht+
*nng !4u cpu ,_ thu)t, bốc D.p, ;)n chu!=n t&F, cột b4 t1ng ;% nh"n ^Ec t&+ng phe? ;- Š ‡J,?(
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&F b4 t1ng Cột b4 t1ng
XW(77 /ha! th. t&F b4 t1ng
g-o- ph"n cách
V)t ^->u
/&F b4 t1ng
Cột b4 t1ng
Sơn at&dng, *fb
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 ‡/
cá-
cá-
,g

c1ng
ca
1,JJ
-
J,‡{
J,‡
1,‡
J,J‡
-
1,JJ
1,J
1,‡
J,J‡
1J gJ
XW(78JJ V®3 V|”3 P9œ3 8žS3V, C9É| WRS Dœ| P9Y3 CQC9
/h%nh phpn c1ng ;->c:
à Vdn ;-4n phon quang:
Bốc #z, ;)n chu!=n ;)t t' &a c1ng t&'ing bvng Dt 1 t1 g,‡/( G%? ;> @-nh h->n t&'ing, ^s! #su, canh
g-] ;% h'2ng #‚n g-a+ th1ng( V)n h%nh ^7 nsu ,t+, t&o- ,t+ ;% gdn ;-4n phon quang tht+ t-4u chumn
th-.t ,. ,_ thu)t( G%? ;> @-nh ^7 nung ,t+(
à Chq- &\a #o- ph"n cách:
Bốc #z, ;)n chu!=n c1ng cF &a c1ng t&'ing bvng Dt 1 t1 g,‡/( Chq- &\a #o- ph"n cách bvng n'2c ;%
bột g-rt, qujt #wn ?rt *'ing bo+ *o? !4u cpu qu- *<nh(
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vdn ;-4n phon quang
KV/: 1 ;-4n
Chq- &\a #o-
ph"n cách
KV/: 1?g
/&4n ?rt b4
t1ng
/&4n ?rt
*'ing nhEa
XW(78
XW(78
Vdn ;-4n
phon quang
Chq- &\a #o-
ph"n cách
V)t ^->u
V-4n phon quang
Ht+ B-tu?-nu+@
Ht+ Mtgap+D!
Va@
Dpu DP
Bột g-rt
Ch0- t%u cau
B%n cho- c'2c
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 chA n'2c ‡?I
U t1 g,‡/
G7 nung ,t+
;-4n
,g
,g
,g
^ít
,g
c"!
cá-

c1ng
ca
ca
ca
1
J,1
J,JJ{
J,JJ1
1
J,J7g
J,J1
J,JJ{
1
J,1
1
J,Jˆ‰
J,J1
J,JJ{
J,J1g‡
J,J1g‡
J,Jg‡
J,1{1
J,JJg‡
J,J1g‡
11 1g gJ
XW(7‰JJ S¢3 Dœ| P9Y3 CQC9, DQ3 Mƒ3V P9œ3 8žS3V K™ž Dœ| P9Y3 CQC9
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Bốc #z, ;)n chu!=n ;)t t' &a c1ng t&'ing bvng Dt 1 t1 g,‡/( G%? ;> @-nh #o- ph"n cách, canh g-] g-a+
th1ng ;% @ơn t&dng *f I n'2c tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t a*ố- ;2- @ơn g-o- ph"n cáchb( Ce+ #ha, ch%
^áng phpn #->n tích cpn #án, cdt ?%ng phon quang #án ;%+ *pu #o- ph"n cách a*ố- ;2- #án ?%ng phon
quangb(
Kơn ;< tính: 1?g
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Sơn #o- ph"n cách Dán ?%ng phon
quang *pu #o- ph"n
cách
Sơn ?2- Sơn ^e-
XW(7‰ Sơn #o- ph"n
cách
V)t ^->u
M%ng phon quang
Sơn ?pu
V)t ^->u ,hác
?g
,g

J,{7
1
J,{7
1
1,1
XW(7‰ Dán ?%ng
phon quang
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 g,‡/
c1ng
ca
J,gg
J,JI
J,gˆ
J,JI
J,{
J,JI
11 1g gJ
XW(81JJ /9SZ /9… —3V /9˜P R‡J, /•M S‘3V Dœ| P9Y3 CQC9
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, c'a, thá+ #z ống thjp, ts? @Bng ch cpn tha! th.,ndn ch$nh ^e- ts? @Bng ^-`n ,., ^dp *rt ống
thjp, ts? @Bng tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t, @ơn ^e- ống thjp φ ‡J, h+%n th->n c1ng tác tha! th.( V)n
chu!=n ống thjp, ts? @Bng, nh"n ^Ec t&+ng phe? ;- IJ,?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/ha! th. ống thjp
φ ‡J aKV/:1 ?b
/ha! th. ts? t1n
^'cn @Bng
aKV/: 1ts?b
XW(81
XW(81
/ha! th. ống thjp
φ ‡J??
/ha! th. ts? t1n ^'cn
@Bng
V)t ^->u
ống thjp φ ‡J??
Sơn
/s? @Bng
ID{7D{1gJ??
Bu ^1ng M18Dgˆ
Bu ^1ng MgJDIJ
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
Má! th- c1ng
U t1 ‡/
Má! ,hác
?
,g
ts?
bộ
bộ

c1ng
ca

1,J‡
J,JIˆ
1,‡
J,g
J,J1
1J
1
8
1
1,J
1,‡
J,J1

1J gJ
XW(8gJJ Sœ3 Xž•/ B|§3 BQP P9œ3 8žS3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Gs! #su, cdt g7 th%nh bong, -n bong, chq- ,hu1n bong, &\a ?%ng -n, ;u ,hu1n ?‚u t&áng ?%ng ph-?,
cdt ?%ng #án, cán hsp, phơ- bong(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác
D"! ^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Son Dust b-=n bá+ phon quang
B-=n ;u1ng
ˆJDˆJc?
B-=n t&7n
Φ7J, bát
g-ác cenh
g‡c?
B-=n ta?
g-ác cenh
7Jc?
B-=n ch]
nh)t
IJD‡Jc?
XW(8g Son Dust
b-=n bá+
V)t ^->u
phon quang M%ng phon quang
MEc -n ca+ csp
Dung ?1- Pž9I‡1‰
Dung ?1- PžV
/1n t&áng ,u? #%!
1,g??
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng I,7/7
?g
^ít
^ít
^ít
,g

c1ng
J,{‡1
J,JI8
J,J1‡
J,JI8
I,8J

1,Jg
J,‡7
J,J{
J,J1ˆ
J,J{
‡,17

1,J7
J,gˆI
J,JII
J,J1I
J,JII
I,‡8

J,‰I
J,18I
J,J1ˆ
J,JJˆ
J,J1ˆ
1,‡8

J,ˆ‰
1J gJ IJ {J
Phân 3
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SRS C9TS C™ž, K•–3V S®/
KÉT CÁU VÀ - HUÓNG DÃN ÁP DUNG
KL39 MNC DO /PQ3 SRS C9TS C™ž, K•–3V S®/
I - KÉT CÁU CỦA Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
K<nh ?[c #E t+án @\a ch]a cpu, *'ing @dt g:? g ch'ơng:
Ch'ơng 1I: C1ng tác @on Dust, ^dp #Eng, thá+ #z các csu ,->n của #p? thjp cpu *'ing @dt
Ch'ơng 1{: C1ng tác @\a ch]a *'ing @dt
II - HUÓNG DÃN ÁP DUNG:
3g+%- các c1ng tác D"! ^dp *'cc *<nh ?[c t&+ng phpn n%!, các c1ng tác D"! ^dp @\a ch]a ,hác cB ^-4n
quan *.n @\a ch]a cpu, *'ing @dt *'cc thEc h->n tht+ qu! *<nh áp #Fng chung ;% nộ- #ung *<nh
?[c các c1ng tác D"! ^dp t&+ng phpn |,|| của bộ *<nh ?[c #E t+án n%!(
/&'ing hcp @\a ch]a *'ing @dt A nh]ng *+en cB *ộ #ốc Œ 1gJ/JJ, ha+ phí nh"n c1ng *'cc nh"n h>
@ố 1,g5 @\a ch]a t&+ng *'ing hp? ha+ phí nh"n c1ng nh"n h> @ố 1,I5 @\a ch]a A nh]ng *+en *'ing
,hB ,h6n cB ?)t *ộ che! t%u Ê 11 *1-/ng%! *4? ha+ phí nh"n c1ng *'cc nh"n h> @ố 1,1 @+ ;2- các
*<nh ?[c t'ơng [ng(
Chuong 13:
SÀN XUÁT, LAP DỰNG, THÁO DÕ CÁC CÁU KIỆN CỦA DÀM THÉP CÀU
ĐUÒNG SAT
XS(1JJJ Sœ3 Xž•/ C•ž H|¨3 D™M /9˜P Dƒ3 Hµ3
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ^s! #su, cdt, tm!, ,h+an, #+a ^} ;(;(((@on @ust csu ,->n tht+ !4u cpu ,_ thu)t(Gdp th\, thá+
#z, D.p gwn th%nh phm?, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
XS(11JJ Sœ3 Xž•/ /9S39 M’ 9’, M’ /9•¾3V ,/9S39 K™ž Dƒ3, Bœ3 3†/ Dƒ3 C9
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Me he, ?e th'cng,
thanh *pu #%n
Bon nnt #%n chủ
V)t ^->u
XS(111
XS(11g
Son Dust thanh
?e he,?e
th'cng, thanh
c0ng cpu(
Son Dust bon nnt
#%n chủ(
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí { ?I/ph
Cpn cmu 1J tsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ca
ca

ˆI‡,g‡
{J7,‰‡
1,I{
J,{‡
1‡,87
‡,JJ
I1,ˆ8
I,78
g,J‰
J,gJ
1,JJ
8g,{1
‰{{,{ˆ
g,8{
J,‰‡
g‰,‰7
‡,JJ
I‰,88
{,Iˆ
{,gJ
J,{‡
1,JJ
1 1
XS(1gJJ Sœ3 Xž•/ /9S39 KN3V, /9S39 /W°P, /9S39 X|”3(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /hanh *[ng, thanh t&t+ /hanh D-4n
XS(1g1
XS(1gg
Son Dust thanh
*[ng, thanh t&t+
Son Dust thanh
D-4n
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpn cpu 1J tsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ca
ca

{‰7,JI
‡{J,8{
1,g‰
J,{I
gJ,{{
‡,JJ
Iˆ,J{
I,78
g,J‰
J,I‡
1,JJ
I‰1,ˆg
ˆ{8,8I
1,‡ˆ
J,‡g
17,g{
‡,JJ
Ig,‰J
I,‰g
g,IJ
J,IJ
1,JJ
1 1
XS(1IJJ Sœ3 Xž•/ 9¨ G|”3 H…/ DÆC C™ž(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< G-4n ,.t #wc t&4n G-4n ,.t #wc #'2-
V)t ^->u
/hjp hCnh ,g 7{1,J‰ ˆ‰I,77
XS(1I1
XS(1Ig
Son Dust h> ^-4n
,.t #wc t&4n
Son Dust h> ^-4n
,.t #wc #'2-
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpu cmu 1J tsn
Má! ,hác
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ca
ca

g‰J,8I
J,‰‡
J,Ig
1{,7‰
‡,JJ
gˆ,7{
I,g{
g,{J
J,g‡
1,JJ
II‰,I1
J,8J
J,g7
1ˆ,88
‡,JJ
gˆ,7J
I,{‡
g,g{
J,gJ
1,JJ
1 1
XS(1{JJ Sœ3 Xž•/ D™M DÆC, D™M 3VS3V(
Ë Dp? #wc ba+ g:? : Dp? #wc à ^-4n ,.t ;2- #p? ngang, ^-4n ,.t #p? #wc(
Ë Dp? ngang ba+ g:? : Dp? ngang à ^-4n ,.t ;2- #%n chủ
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Dp? #wc Dp? ngang
XS(1{1
XS(1{g
Son Dust #p?
#wc
Son Dust #p?
ngang
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpu cmu 1J tsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
cá-

c1ng
ca
ca
ca

{11,I‰
ˆgI,{1
1,88
J,ˆI
1‰,‡{
‡,JJ
I1,8J
{,g1
g,‰1
J,1‡
1,JJ
I8ˆ,7I
ˆ‡I,8I
g,JJ
J,ˆ7
1‡,‡8
‡,JJ
I1,‰8
I,ˆˆ
g,17
J,1‰
1,JJ
1 1
XS( 1‡JJ Sœ3 Xž•/ H…/ C•ž /9˜P K•–3V 3V•–| K|, Sƒ3 /WQ39 X° /W”3 D™M, K•–3V
H|§M /WS(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ng'i- *-, @%n
t&ánh Dt
K'ing ,-=? t&a
XS(1‡1
XS(1‡g
Son Dust ,.t csu
thjp *'ing
ng'i- *-, @%n
t&ánh Dt(
Son Dust ,.t csu
thjp *'ing ,-=?
t&a(
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
/hjp t&7n
Bu^1ng M gJ
8ut h%n
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Má! h%n gIH«
Cpn cmu 1Jtsn
Má! ,hác
,g
,g
,g
c+n
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ca
ca
ca

8I{,J{
1{‡,ˆg
8g,8I
{,{8
J,{ˆ
1,I1
J,{{
7,J1
‡,JJ
I8,‡J
1,‰J
J,‰{
J,11
J,1‡
1,JJ
‰IJ,‡‰
71,18
{g,18
ˆ‰,8J
1,IJ
1,ˆˆ
J,‡‡
{,ˆ‡
‡,JJ
g7,Ig
1,88
J,‰{
J,I1
J,1‰
1,JJ
1 1
XS(gJJJ Sœ3 Xž•/ C•ž H|¨3 D™M /9˜P Dƒ3 9¥(
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ^s! #su, cdt tm!, ,h+an, #+a ^} ;(;(((@on @ust csu ,->n tht+ !4u cpu ,_ thu)t( Gdp th\, thá+
#z, D.p gwn th%nh phm?, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
XS( g1JJ Son Dust thanh ?e he, ?e th'cng, thanh *pu #%n, bon nnt #%n chủ
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Me he, ?e th'cng,
thanh *pu #%n
Bon nnt #%n chủ
XS(g11
XS(g1g
Son Dust thanh
?e he, thanh ?e
th'cng thanh
*pu #%n
Son Dust bon nnt
#%n chủ
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
,g
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ˆJg,J‰
{I7,g‡
1,‰‰
J,ˆˆ
1‡,71
‡,JJ
g8,‡
I,78
7J,{‡
‰‡{,7{
g,II
J,78
{J,1{
‡,JJ
I‰,88
{,Iˆ
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpn cmu 1J tsn
Má! ,hác
ca
ca

g,J‰
J,g
1,JJ
{,gJ
J,{‡
1,JJ
1 1
XS( ggJJ Sœ3 Xž•/ /9S39 KN3V, /9S39 /W°P, /9S39 X|”3(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /hanh *[ng, thanh t&t+ /hanh D-4n
XS(gg1
XS(ggg
Son Dust thanh
*[ng, thanh
t&t+(
Son Dust thanh
D-4n(
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpn cmu 1J tsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
ca
ca

ˆ‰‰,‡I
III,{1
1,{1
J,{7
1J,78
‡,JJ
gJ,{1
1,88
J,8‰
J,I
1,JJ
‡‰I,{‡
{{g,J7
1,87
J,ˆg
1{,J{
‡,JJ
gˆ,88
{,17
g,{‰
J,g‡
1,JJ
1 g
XS(gIJJ Sœ3 Xž•/ 9¨ G|”3 H…/ DÆC D•|, D™M DÆC, D™M 3VS3V
Ë Dp? #wc ba+ g:? : Dp? #wc à ^-4n ,.t ;2- #p? ngang, ^-4n ,.t #p? #wc(
Ë Dp? ngang ba+ g:? : Dp? ngang à ^-4n ,.t ;2- #%n chủ
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< G-4n ,.t #wc #'2- Dp? #wc Dp? ngang
XS(gI1
XS(gIg
XS(gII
Son Dust h> ^-4n
,.t #wc #'2-(
Son Dust #p?
#wc(
Son Dust #p?
ngang(
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
,g
,g
cha-
cha-
c+n

c1ng
ˆ‰‡,88
II7,1‡
1,{‡
J,{8
‰,71
‡,JJ
g8,Iˆ
‡g7,7‡
‡gg,g‡
{,‡‰
1,‡I
1g,7J
‡,JJ
{‡,71
{{7,7‰
‡‰1,g8
g,ˆg
J,87
1‡,1‰
‡,JJ
II,77
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí
{?I/Ph
Cpn cmu 1J tsn
Má! ,hác
ca
ca
ca

g,ˆ{
1,ˆ‰
J,gJ
1,JJ
‡,J1
g,ˆ‡
J,1ˆ
1,JJ
g,II
1,ˆ{
J,1ˆ
1,JJ
1 1 1
XS( IJJJ Sœ3 Xž•/ C•ž H|¨3 D™M /9˜P K¯C C9’Z D•|(
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ^s! #su, cdt tm!, h%n, ,h+an, #+a ^} ;(;(((@on @ust csu ,->n tht+ !4u cpu ,_ thu)t( Gdp th\,
thá+ #z, D.p gwn th%nh phm?, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
XS( I1JJ Sœ3 Xž•/ D™M C9, 9¨ G|”3 H…/ DÆC D•|, Sœ3 Xž•/ D™M DÆC, D™M
3VS3V(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Dp? chủ
G-4n ,.t #wc
#'2-
Dp? #wc Dp? ngang
XS(I11
XS(I1g
XS(I1I
XS(I1{
Son Dust #p?
chủ(
Son Dust ^-4n ,.t
#wc #'2-(
Son Dust #p?
#wc(
Son Dust #p?
ngang(
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
8ut h%n
Bu ^1ng ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Má! h%n gIH«
Cpn cmu 1Jtsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
,g
c+n

c1ng
ca
ca
ca
ca

1‡{,ˆ‡
87J,I‡
J,ˆg
J,g1
g,1{
8,‰I
‡,JJ
gJ,g‰
g,ˆg
1,78
J,‡‡
J,1ˆ
g,JJ
8II,g1
1‰ˆ,{ˆ
1,I8
J,{ˆ
1I,‡8
‡,JJ
g1,88
‡,g8
g,‡J
g,JJ
{7ˆ,Iˆ
‡ˆg,Jg
1,‰{
J,ˆ‡
{‡,‰I
‡,JJ
‡1,7{
‰,Jˆ
I,Jg
g,JJ
{{ˆ,J8
‡‰I,J{
1,g{
J,{1
g7,{I
‡,JJ
g{,g‰
1{,ˆ{
I,{8
g,JJ
1 1 1 1
XS( {JJJ Sœ3 Xž•/ C•ž H|¨3 D™M /9˜P K¯C C9’Z /W”3
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ^s! #su, cdt tm!, h%n, ,h+an, #+a ^} ;(;(((@on @ust csu ,->n tht+ !4u cpu ,_ thu)t( Gdp th\,
thá+ #z, D.p gwn th%nh phm?, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
XS( {1JJ Sœ3 Xž•/ D™M, 9¨ G|”3 H…/(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Son Dust #p?, h> ^-4n ,.t
XS({11 Son Dust #p?,
h> ^-4n ,.t
V)t ^->u
/hjp hCnh
/hjp ts?
U D!
Sc4t!^tn
8ut h%n
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡H«
Má! jp ,hí {?I/ph
Má! h%n gI H«
Cpn cmu 1Jtsn
Má! ,hác
,g
,g
cha-
cha-
,g
c+n

c1ng
ca
ca
ca
ca

IIg,8{
7J8,‰{
1,87
J,ˆg
J,8‡
‰,‡‰
‡,JJ
Ig,11
g,I7
1,IJ
J,1‡
J,1ˆ
1,JJ
1
XS( ‡JJJ G|”3 H…/ 9¨ D™M /9˜P BŸ3V W| V”, Bž GU3V, 9ƒ3
XS(‡1JJ /Q3 W| V” BŸ3V B†S 9¢| ˜P
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< #Fng cF, ^7 ^\a, n'2ng *-nh, nj? *-nh, ?A bu ^1ng, ^dp, tán *-nh &-;4 *o? bo+ !4u cpu ,_
thu)t( V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
a /&'ing hcp g-a cố t6ng c'ing th4? ;%+ ,.t csu ch:ha+ phí nh"n c1ng ;% ?á! *'cc nh"n h> @ố H ª
1,‡b
Kơn ;< tính : 1c+n
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
W- ;4 Φ 18-gg
/án ngang /án ng\a /án b0
XS(‡1 /án &-;4 bvng
bna hơ- jp
V)t ^->u
W-;4
/han &Žn
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! jp ,hí {?I/ph
Má! ,hác
c+n
,g
c1ng
ca

1,J7
J,g‡
J,JI‰
J,Jg7
‡,JJ
1,J7
J,g‡
J,J{‡
J,JI{
‡,JJ
1,J7
J,g‡
J,JI{
J,Jgˆ
‡,JJ
11 1g 1I
Kơn ;< tính : 1c+n
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< W- ;4 Φ g{-gˆ
/án ngang /án ng\a /án b0
XS(‡1 /án &-;4 bvng
bna hơ- jp
V)t ^->u
W-;4
/han &Žn
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! jp ,hí {?I/ph
Má! ,hác
c+n
,g
c1ng
ca

1,J7
J,g‡
J,J‡J
J,J{g
‡,JJ
1,J7
J,g‡
J,Jˆ‡
J,J18
‡,JJ
1,J7
J,g‡
J,J{{
J,JIˆ
‡,JJ
g1 gg gI
XS(‡gJJ G®P WQP C•ž H|¨3 S®/ /9˜P BŸ3V Bž GU3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< #Fng cF, thá+ ^-4n ,.t bu ^1ng, ^B- te?, ^dp bu ^1ng ^-4n ,.t *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t( V)n
chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ? a/&'ing hcp g-a cố t6ng c'ing th4? ;%+ ,.t csu ch : ha+ phí nh"n
c1ng *'cc nh"n h> @ố H ª1,‡b
Kơn ;< : 1c+n
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Bu ^1ng th'ing Bu^1ng c'ing *ộ ca+
/&4n bi D'2- n'2c /&4n bi D'2- n'2c
XS(‡g Gdp &áp csu ,->n
@dt thjp bvng
bu^1ng
V)t ^->u
Bu ^1ng M 17 - MIJ
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {/7
c+n

c1ng
1,J‡
1J,JJ
J,Jg‰
1,J7
1J,JJ
J,JI{
1,J‡
1J,JJ
J,J‡‰
1,J7
1J,JJ
J,J71
11 1g g1 gg
XS(‡IJJ G®P WQP C•ž H|¨3 S®/ /9˜P BŸ3V G|”3 H…/ 9ƒ3
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< #Fng cF, ?á! ?Bc th-.t b<, h%n ghjp csu ,->n *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t( V)n chu!=n ;)t ^->u
t&+ng phe? ;- IJ?(
Kơn ;< tính : 1J ?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&4n cen, #%!: D'2- n'2c, #%!:
Š1g?? Œ1g?? Š 1g?? Œ1g??
XS(‡I Gdp &áp csu ,->n
thjp bvng ^-4n
,.t h%n
V)t ^->u
8ut h%n
3h"n c1ng : {,I/7
Má! th- c1ng
Má! h%n gIH«
,g
c1ng
ca
1g,7
g,gJ
g,J{
18,7J
{,1J
I,7J
1g,8
g,8J
g,{‡
18,7J
{,‰g
{,{J
11 1g g1 gg
X/(1gJJ V|S C— /9S39 KN3V, /9S39 /W°P, /9S39 X|”3(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /hanh *[ng, thanh t&t+ /hanh D-4n
X/(1g1
X/(1gg
V-a cố thanh
*[ng, thanh t&t+(
V-a cố thanh
D-4n
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ng Ã^B- g-]
csu ,->n
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpn cmu 1J/
Má! ,hác
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
-

I,7‰
1,gˆ
{J,8g
‡,JJ
‡‡,8g
J,Ig
J,I{
‡,JJ
ˆ,‡7
g,1‰
ˆJ,8J
‡,JJ
ˆ8,8
J,Ig
J,I{
‡,JJ
1 1
X/(1IJJ V|S C— D™M DÆC, D™M 3VS3V, 9¨ G|”3 H…/ DÆC C™ž
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Dp? #wc Dp? ngang
G-4n ,.t #wc
t&4n
G-4n ,.t #wc
#'2-
X/(1I V-a cố #p? #wc,
#p? ngang h>
^-4n ,.t #wc t&4n,
#wc #'2-
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ngÃ^B- g-]
csu ,->n
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,I/7
Má! th- c1ng
Má! jp ,hí {?I/ph
Cpn cmu1J/
Má! ,hác
cha-
cha-
c+n

c1ng
ca
-

{,{I
1,{8
g‡,71
‡,JJ
‡‡,II
J,g8
J,Ig
‡,JJ
‡,1J
1,7J
ˆJ,II
‡,JJ
7‡,ˆ{
J,Ig
J,Ig
‡,JJ
{,‡g
1,‡1
g1,7J
‡,JJ
ˆ{,81
J,gˆ
J,Ig
‡,JJ
{,8J
1,ˆJ
g‡,7J
‡,JJ
ˆ7,‡ˆ
J,g8
J,Ig
‡,JJ
1J gJ IJ {J
X/(1{JJ G®P M| 9¨ M¯/ C™ž Vƒ /9QP D• 9¨ M¯/ C™ž C£(
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ^s! #su, c'a cdt, ,h+an ^}, ,hdc ng%? t% ;kt ?rt cpu, thá+ #z h> ?rt cpu ch, ^dp #Eng ?rt
cpu ?2- tht+ !4u cpu ,_ thu)t( X.p gwn th%nh phm?, ;)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?(
Kơn ;< tính : 1?g
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
G%? ?2- h>
?rt cpu
/há+ #z h> ?rt cpu ch
X/(1{1
X/(1{g
G%? ?2- h>
?rt cpu
/há+ #z h> ?rt
cpu ch
V)t ^->u
/hjp hCnh
/% ;kt 1ˆDggDggJ
K-nh /-&ơp1ng
U D!
Sc4t!^tn
Bu ^1ng ?Bc cpu MgJ D
g7‡
Bu ^1ng ph7ng D1 M1‰ D
1‰‡ - g‰‡
Ván tupn cpu
K-nh 1J c?
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng : {,‡/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡ H«
Má! ,hác
,g
cá-
cá-
cha-
-
cá-
cá-
?I
,g

c1ng
ca
ca
I1,I1
I,17
1‰,Jg
J,Jg
J,JJ7
ˆ,I{
J,78
J,J1
J,1‡
1J,JJ
‰,{8
J,J{
J,Jg
J,JI
J,J1
{,‡J
1 1
X/( gJJJ G®P DO3V , /9QP D• C•ž H|¨3 D™M /9˜P
/h%nh phpn c1ng ;->c :
Chumn b<, ;)n chu!=n csu ,->n *.n ;< t&í ?ố t&F, cmu ^dp, *rt csu ,->n *nng ;< t&í, cố *<nh ;% h+%n ch$nh
tht+ !4u cpu ,_ thu)t(
X/(g1JJ G®P DO3V D™M /9˜P CQC GP’|(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&4n cen D'2- n'2c
X/(g1 Gdp #Eng #p?
thjp các ^+e-
V)t ^->u
/% ;kt g}
Bu ^1ng Ã^B- ^dp &áp
csu ,->n
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {,‡/7
Má! th- c1ng
Cpn cmu 1ˆ tsn
Cpn cmu g‡ tsn
cá-
c+n

c1ng
ca
ca
J,17
17,‡J
‡,JJ
17,‡
J,1gJ
J,g{
J,17
17,8‡
‡,JJ
gg,J
J,1ˆ
J,Ig
Pha+ thjp gJJ /
X% ^an {JJ /
Ca n1 1‡J CV
/i- *->n ‡ tsn
V-á ^+ng ?1n
Má! ,hác
ca
ca
ca
ca
ca

1,‡J
J,{1g
‡,JJ
J,IJ
J,IJ
J,Jˆ
1,gJ
J,IJ
‡,JJ
1J gJ
X/(ggJJ /9QP D• D™M /9˜P CQC GP’|(
Kơn ;< tính : 1tsn
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /&4n cen D'2- n'2c
X/(gg /há+ #z #p?
thjp các ^+e-
V)t ^->u
/% ;kt g}
U D!
S c4t!^tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: {/7
Má! th- c1ng
Cpn cmu 1ˆ tsn
Cpn cmu g‡ tsn
Pha+ thjp gJJ /
X% ^an {JJ /
Ca n1 1‡J CV
/i- *->n ‡ tsn
V-á ^+ng ?1n
Má! ,hác
cá-
cha-
cha-

c1ng
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

J,1g
1,{8
J,{‰
‡,JJ
‰,‡J
J,17
J,g8
1,1g
1,1g
‡,JJ
J,1‡
1,‡g
J,‡1
‡,JJ
1I,‡J
J,{1g
J,{1g
J,gJ
J,g8
J,J‡
J,‰‡
J,‰‡
‡,JJ
1J gJ
X/( IJJ C®/ S®/ /9˜P CQC GP’|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^s! #su, cdt, tm! @dt thjp ch-`u @"u cenh tm! 1-I ??, *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t(
V)n chu!=n ;)t ^->u t&+ng phe? ;- IJ?
X/(I1JJ C®/ /U3 Bœ3
Kơn ;< tính : 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u #p! t1n
ˆ-1J?? 11-17?? 18-gg??
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
cha-
cha-
J,J{
J,J1I
J,J7{
J,Jg‡
J,1gg
J,J{1
X/(I1 Cdt t1n bon V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ?%- g,7H«
Má! ,hác

c1ng
ca
ca
‡,JJ
J,JgI
J,J{
‡,JJ
‡,JJ
J,JI‡
J,J‡
‡,JJ
‡,JJ
J,JI8
J,J8
‡,JJ
1J gJ IJ
X/(IgJJ C®/ S®/ ž
Kơn ;< tính : 1?ech
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u ca+ @dt ž a??b
1gJ÷ 1{J 1ˆJ÷ ggJ g{J÷ {JJ
X/(Ig Cdt @dt ž
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ?%- g,7H«
Má! ,hác
cha-
cha-

c1ng
ca
ca
J,J1{
J,JJ‡
‡,JJ
J,J{I
J,J‡
‡,JJ
J,Jg1{
J,JJ7
‡,JJ
J,J‡g
J,Jˆ
‡,JJ
J,Jg‰I
J,J1
‡,JJ
J,1J
J,Jˆ
‡,JJ
1J gJ IJ
X/(IIJJ C®/ S®/ |
Kơn ;< tính : 1?ech
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Ch-`u ca+ @dt | a??b
1{J-1‡J 1‡‡-1ˆ‡ 1‰J-1‰‡
X/(II Cdt @dt |
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ?%- g,7H«
Má! ,hác
cha-
cha-

c1ng
ca
ca
J,1I8
J,J{ˆ
‡,JJ
J,J8
J,J{
‡,JJ
J,18
J,Jˆ1
‡,JJ
J,1J
J,J{‡
‡,JJ
J,g1
J,J7
‡,JJ
J,1{
J,J‡
‡,JJ
1J gJ IJ
X/(I{JJ C®/ S®/ G
Kơn ;< tính : 1?ech
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
8u! cách @dt G
G 7‡-G‰J G1JJ-G1gJ
X/(I{ Cdt @dt G
V)t ^->u
U D!
Sc4t!^tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: I,7/7
Má! th- c1ng
Má! ?%- g,7H«
Má! ,hác
cha-
cha-

c1ng
ca
ca
J,JI
J,J11
‡,JJ
J,1‰
J,J1
‡,JJ
J,J7
J,Jg‡
‡,JJ
J,g1
J,J1‡
‡,JJ
1J gJ
Xž( {JJJ H9PS3 , DPS G¤ S®/ /9˜P
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b<, ^s! #su, ,h+an, #+a ^} @dt thjp *o? bo+ !4u cpu ,_ thu)t( V)n chu!=n ;)t ^->u phe? ;- IJ?
3.u ,h+an, #+a ^} t&4n ca+, c1ng tác ^%? g-%n g-á+ th- c1ng *'cc tính &-4ng(
Xž({1JJ( H9PS3 G¤ S®/ /9˜P D™Z ‡-gg , G¤ H9PS3 a1{-g7
Kơn ;< tính :1J ^}
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&4n cen D'2- n'2c
K[ng cpn 3gang cpn K[ng cpn 3gang cpn
X/({1 Hh+an ^} @dt
thjp t1n #p! ‡-
gg?? ^} ,h+an
Φ1{ -g7
3h"n c1ng : {/7
Má! th- c1ng
Má! ,h+an {,‡ H«
c1ng
ca
J,1I‡
J,g‰1
J,g‰
J,{ˆ{
J,{8
J,gI
J,ˆI
J,I‰
11 1g g1 gg
X/({gJJ DPS G¤ S®/ /9˜P(
Kơn ;< tính : 1J ^}
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/&4n #%n D'2- #%n
g-{ ^2p thjp ‡-7 ^2p thjp g-{ ^2p thjp ‡-7 ^2p thjp
X/({g D+a ^} @dt thjp 3h"n c1ng : {/7
Má! th- c1ng
Má! jp ,hí {?I/h
c1ng
ca
J,18
J,ˆ
J,g‰
J,g{
J,17
1,gJ
J,gI
1,‡J
11 1g g1 gg
X/({IJJ C9¯/ W|V” C™ž C£
/h%nh phpn c1ng ;->c:
Chumn b< #Fng cF *= chrt, bdt te? bu ^1ng cpn th-.t *= g-] ,.t csu ,hf- D4 #<ch ^}
Kơn ;< tính : 1 c+n
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
G+e- &-;4
φ 1ˆ-1‰ φ gJ-gg φ g{-gˆ
X/({I Chrt &-;4 cpu ch
V)t ^->u
Bu ^1ngÃ^B-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng: I,7/7
c+n

c1ng
J,gJ
‡,JJ
J,J7ˆ
J,gJ
‡,JJ
J,1g
J,gJ
‡,JJ
J,gJ
1J gJ IJ
Chuong 14:
CÔNG TÁC SÙA CHÜA ĐUÒNG SAT
Xž(1JJJ /9QP WSZ, /ƒ VÂ/ C£ Xž(11JJ/9QP WSZ C£
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<(
- /há+ &a! *'ing ch, thá+ ^)p ^ách, bu ^1ng cBc(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch D.p gwn t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
Kơn ;< tính: 1 /hanh
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Wa! Ê I8,g Wa! IJ-II,g Wa! g{-gˆ,g
Xž(111
Xž(11g
/há+ &a! ch t&4n
t% ;kt @dt
/há+ &a! ch t&4n
t% ;kt g}
3h"n c1ng I,7/7
3h"n c1ng I,7/7
c1ng
c1ng
1,J1
1
J,78
J,77
J,ˆ1
J,ˆ
1 g I
Kơn ;< tính: 1 thanh
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/VB/HIS cBc
c[ng
/VB/HIS cBc
*%n h:-
/VB/H‰g
Xž(11I /há+ &a! ch t&4n t%
;kt b4 t1ng(
3h"n c1ng I,7/7 c1ng 1,Iˆ 1,ˆI 1,‡ˆ
1 g I
Xž(1gJJ /9QP /ƒ VÂ/ C£ K•–3V 1M, K•–3V 1,{I‡M, K•–3V GÀ3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<, ?+- *á, *st(
- /há+ t% ;kt(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch, D.p gwn t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp
/h%nh phpn ha+
phí
Kơn ;<
/V g}
,h1ng
*>? @dt
/V g} cB
*>? @dt
/V @dt
/VB/ HIS
cBc c[ng
/VB/ HIS
cBc *%n
h:-
/VB/
H‰g
Xž(1g1 /há+ t% ;kt ch
*'ing 1?
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,17 J,g J,1‰ J,II J,I‡ J,I‰
Xž(1gg /há+ t% ;kt ch 3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,I J,I{ J,I‰ J,{1 J,{{
*'ing 1,{I‡?
Xž(1gI /há+ t% ;kt ch
*'ing ^:ng
3h"n c1ng I,7/7 c1ng J,{I J,{‰ J,‡7 J,‡‰ J,ˆ{
1 g I { ‡ ˆ
Xž(gJJJ /9SZ /9… WSZ, /ƒ VÂ/, /9S39 V|Ÿ3V CO GZ
Xž(g1JJ /9SZ /9… WSZ
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Xo, ;)n chu!=n &a!, phF ,->n t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
- Gdp &áp &a! bo+ *o? !4u cpu ,_ thu)t(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(g11J K•–3V 1M /ƒ VÂ/ S®/
Kơn ;< tính: 1 thanh
Xž(g1gJ K•–3V 1M /ƒ VÂ/ V¤
Kơn ;< tính: 1 thanh
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Wa! Ê I8,g Wa! PIJ - II Wa! Pg{ - gˆ
Wa?b
Š ‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Wa?b
Š‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Wa?b
Š ‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Xž(g1g K'ing 1? t%
;kt g}
V)t ^->u
Wa!
G)p ^ách
Bu ^1ng, &1ng *tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
/hanh
K1-
Cá-

C1ng
1
1
ˆ
J,‡
1,IJ
1
1
ˆ
J,‡
1,J8
1
1
{
J,‡
1,JJ
1
1
{
J,‡
J,8I
1
1
{
J,‡
J,78
1
1
{
J,‡
J,ˆ‡
1 g I { ‡ ˆ
Xž(g1IJ K•–3V 1M /ƒ VÂ/ B” /U3V
Kơn ;< tính: 1thanh
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Wa! Ê I8,g Wa! PIJ - II Wa! Pg{ - gˆ
Wa?b
Š ‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Wa?b
Š ‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Wa?b
Š ‡JJ
Wa?b
Œ ‡JJ
Xž(g1I K'ing 1? t%
;kt b4 t1ng
V)t ^->u
Wa!
G)p ^ách
Bu ^1ng,&1ng *tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
/hanh
K1-
Cá-

C1ng
1
1
ˆ
J,‡
I,J{
1
1
ˆ
J,‡
g,‡I
1
1
{
J,‡
g,‰ˆ
1
1
{
J,‡
g,{7
1
1
{
J,‡
g,8‰
1
1
{
J,‡
g,{1
1 g I { ‡ ˆ
Xž(ggJJ /9SZ /9… /ƒ VÂ/
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<, *%+, ;)n chu!=n t% ;kt t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
- Gdp t% ;kt bo+ *o? *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(gg1J K•–3V 1M /ƒ VÂ/ V¤, /ƒ VÂ/ S®/
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/V g} cB *>?
@dt
/V g} ,h1ng *>?
@dt
/V @dt
Xž(gg1 K'ing 1? t%
;kt g}, t% ;kt
@dt
V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
K>? @dt
CBc, bu ^1ng cBc
W+ng *tn
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
ˆ
g
J,‡
J,I{
1
ˆ
J,‡
J,gˆ
1
{
{
J,‡
J,g7
1 g I
Xž(gggJ K•–3V 1M /ƒ VÂ/ B” /U3V(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /VB/ cBc c[ng
/VB/ cBc
*%n h:-
/VB/ H‰g
Xž(ggg K'ing 1? t%
;kt b4 t1ng
V)t ^->u
/% ;kt
CBc, bu^1ng cBc
W1ng *tn ^7 @+
Sdt ch] ž
cá-
cá-
cá-
cá-
1
{
{
{
1
{
1
K>? ca+ @u anhEab
K>? @dt
V]a ^'u hu·nh
Bu^1ng MggDgJJ
W1ng *tn phºng
C6n @dt CI-C{
CBc *%n h:-
C6n nhEaaJ,{ - J,ˆb
K-nh D+dn
CBc nhEa
3dp na
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
cá-
cá-
,g
cá-
cá-
cá-
cá-
cá-
cá-
cá-
cá-

c1ng
g
g
J,‡
J,I8
g
g,I17
{
{
{
{
{
J,‡
J,{1
{
{
{
J,‡
J,{ˆ
1 g I
Xž(ggIJ K•–3V 1,{I‡M /ƒ VÂ/ V¤, /ƒ VÂ/ B” /U3V
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/V g}
,h1ng
*>?
/V g} cB
*>?
/VB/H IS
cBc c[ng
/VB/ cBc
*%n h:-
/VB/
H‰g
Xž(ggI K'ing
1,{I‡? t% ;kt
g}, t% ;kt b4
t1ng
V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
K>? @dt
CBc, bu ^1ng cBc
Sdt ch] ž
K>? ca+ @u anhEab
W1ng *tn ^7 @+
Bu ^1ng MggD gJJ
W1ng *tn phºng
C6n @dt CI-C{
C6n nhEa J{-Jˆ
K-nh D+dn
CBc nhEa
3dp na
V]a ^'u hu·nh
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Hg

C1ng
1
ˆ
J,‡
J,I1
1
ˆ
g
J,‡
J,{1
1
{
{
g
{
J,‡
J,{ˆ
1
{
g
{
{
{
{
{
g,I17
J,‡
J,{‰
1
{
{
g
g
J,‡
J,‡‡
1 g I { ‡
Xž(gg{J K•–3V GÀ3V /ƒ VÂ/ V¤, /ƒ VÂ/ B” /U3V
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/V g} ,h1ng
*>?
/V g} cB *>? /VB/
Xž(gg{ K'ing ^:ng t%
;kt g}, t% ;kt
b4 t1ng
V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
K>? @dt
CBc, bu ^1ng cBc
Sdt ch] ž
K>? ca+ @u
W+ng *tn ^7 @+
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

c1ng
1

J,‡
J,{‡
1

I
J,‡
J,ˆJ
1
ˆ
ˆ
I
ˆ
J,‡
J,7‰
1 g I
Xž(gIJJ /9SZ /9S39 V|Ÿ3V CO GZ
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<(
- /há+ #z thanh g-vng ch(
- V)n chu!=n thanh g-vng, phF ,->n t&+ng phe? ;- IJ?, ^dp thanh g-vng ?2- *o? bo+ *nng !4u cpu ,_
thu)t(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch D.p gwn t&+ng phe? ;- ‡JJ?(
Kơn ;< tính: 1 bộ
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< K'ing 1? K'ing 1,{I‡?
Xž(gI /ha! thanh g-vng
cE ^!
V)t ^->u
/hanh g-vng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Bộ

C1ng
1
J,‡
J,g
1
J,‡
J,g‡
1J gJ
Xž(I1JJ GƒM G’| 3“3 KQ G²3V K•–3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Cuốc, nhrt @ech cf, &ác(
- S%ng *á, ^+e- *st, *á bmn, chŽn *á tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
- Kp? n`n te+ ?u- ^u!>n th+át n'2c(
Kơn ;< tính: 1? *'ing
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< K'ing /V @dt K'ing /V g} K'ing /VB/
Xu(I11
Du(I1g
Du(I1I
K'ing 1?
K'ing 1,{I‡?
K'ing ^:ng
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
C1ng
C1ng
C1ng
1,I‡ 1,I‡
1,ˆ
g,g‡
1,{1
1,ˆˆ
g,II
1 g I
Xž(IgJJ 3Y3V, V|„/, C9Á3 K•–3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Dqng ,ích, D% btng, bna quốc n"ng &a!, t% ;kt tlng *ct *.n ca+ *ộ !4u cpu g-)t *nng ^'cng ;%
ph'ơng g-)t(
- ChŽn *'ing *nng t-4u chumn ,_ thu)t(
- 3"ng, g-)t, chŽn *ct 1, *ct g, ch$nh ^€ *ct 1, *ct g( Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Kơn ;< tính: 1 cá- t% ;kt
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< K'ing /V @dt K'ing /V g} K'ing /VB/
Xž(Ig1
Xž(Igg
Xž(IgI
K'ing 1?
K'ing 1,{I‡?
K'ing ^:ng
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
C1ng
C1ng
C1ng
J,{I J,I7
J,‡ˆ
J,8
J,‡
J,81
1,17
1 g I
Xž(IIJJ B½ Sž3V KQ {Xˆ VƒP K•–3V, V9|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Chumn b<, Do *á tl t+a Duống *'ing, &o- *`u *á Duống *'ing ;)n chu!=n *-`u h+% t&+ng phe? ;-
g‡J?( Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Kơn ;< tính: 1?I
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< /V @dt, /V g}, /VB/
Xž(II B0 @ung *á {Dˆ ;%+
*'ing, gh-
V)t ^->u
- Ká #6? {Dˆ
3h"n c1ng I,‡/7
?I
C1ng

1,gJ7
1,I8
1J
Xž(I{JJ SRS C9TS W¦39 X•¢3V CQ
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- K%+, @\a &ynh D'ơng cá *nng t-4u chumn: #%- 1,‡?, &1ng J,{?(
- Bốc D.p, ;)n chu!=n, D.p *á ;%+ &ynh(
- Conh g-2- bo+ *o? an t+%n che! t%u(
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Kộ @"u J,I? Kộ @"u J,‡? Kộ @"u J,7?
Xž(I{ S\a ch]a &ynh
D'ơng cá
V)t ^->u
Ká { • 8
3h"n c1ng {/7
?I
C1ng
J,18
J,I
J,I
J,{I
J,{g
J,7‡
1J gJ IJ
Xž(I‡JJ Vjt #wn ?'ơng &Änh
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- Dqng cuốc, Dxng ;jt #wn ?'ơng &ynh(
- Xnc, ;jt *st, cf &ác, ;)n chu!=n t&+ng phe? ;- IJ?(
Kơn ;< tính: 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
G7ng &ynh @"u
1Jc?
G7ng &ynh @"u
gJc?
G7ng &ynh @"u
IJc?
Xž(I‡ Vjt #wn ?'ơng
&ynh
3h"n c1ngI,‡/7 C1ng J,Jˆ J,J8 J,1
1J gJ IJ
Xž(IˆJJ GƒM VS| KQ K•–3V S®/
/h%nh phpn c1ng ;->c
- G%? ;a- *á *o? bo+ ?_ quan, !4u cpu ,_ thu)t(
- Mrt *'ing cB *ộ #ốc th+át n'2c, ch"n *á pho- nga! thºng, gwn g%ng(
Kơn ;< tính: 1?
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(Iˆ G%? ;a- *á *'ing @dt 3h"n c1ng {/7 C1ng J,JI
1J
Xž({JJJ SRS C9TS K•–3V 3VS3V
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- žốn g *pu &a! hộ ^u"na&a! hộ bánhb(
- V)n chu!=n &a! hộ ^u"n à phố- ,->n, ts? *an, csp phố- nhEa t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
- /há+ #z *'ing ngang ch, thu h:- ;)n chu!=n, D.p gwn t&+ng phe? ;- 1‡JJ?(
- Gdp *rt *'ing ngang, h+%n ch$nh *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž({1JJ K•–3V 1M
Kơn ;< tính: 1? *'ing @dt
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ngang ^át
ts? *an
K'ing ngang *0
nhEa
K'ing ngang
,h1ng *rt &a! hộ
^u"n
Xž({1 K'ing 1? V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
K-nh t-&ơp1ng
/s? *an
Csp phố- nhEa
/hanh chống H
/hanh chống ts? *an
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
?
Cá-
?g
?I
/hanh
/hanh

C1ng
g
1g
J,ˆ‡
g,J
J,‡
g,I‡
g
1g
J
J,1I
g
J,‡
g,‰7
J,8
{
J,‡
g,1‡
1J gJ IJ
Xž({gJJ K•–3V 1,{I‡M
Kơn ;< tính: 1? *'ing @dt
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ngang ^át
ts? *an
K'ing ngang *0
nhEa
Xž({g K'ing 1,{I‡? V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
K-nh t-&ơp1ng
/s? *an a8JDˆJD1Jb Csp
phố- nhEa
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
?
Cá-
/s?
?I

C1ng
g

1,ˆˆ
J,‡
g,‡8
g

J,gg
J,‡
I,gˆ
1J gJ
Xž({IJJ K•–3V GÀ3V
Kơn ;< tính: 1? *'ing @dt
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
K'ing ngang ^át
ts? *an
K'ing ngang *0
nhEa
Xž({I K'ing ^:ng V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
K-nh t-&ơp1ng
/s? *an a8JDˆJD1Jb Csp phố-
nhEa
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
?
Cá-
/s?
?I

C1ng
I
g{
1,g‡
J,‡
I,J‰
I
g{
J,1‡
J,‡
I,‰1
1J gJ
Xž({{JJ /9SZ /ƒ VÂ/ V9|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- /há+ #z t% ;kt ch(
- /ha! t% ;kt ?2- *o? bo+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu h:-, ;)n chu!=n t% ;kt, ;)t ^->u ch D.p gwn t&+ng phe? ;- gJJ?(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xu({{1J K'ing 1?
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/% ;kt
g,JJ]g,‰?
/% ;kt
I,J‡]I,‰‡?
/% ;kt
{,1]{,8I?
Xž({{1 K'ing 1? V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
V)t ^->u ,hác
Cá-
Cá-

1
11
J,‡
1
11
J,‡
1
11
J,‡
3h"n c1ng {,7/7 C1ng J,I7 J,‡ J,ˆ
1 g I
Xž({{gJ K•–3V 1,{I‡M
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/%
;ktg]g,‰?
/%
;ktI,J‡]I,‰‡?
/%
;kt{,1]{,8I?
Xž({{g K'ing 1,{I‡? V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng{,7/7
Cá-
Cá-

C1ng
1

J,‡
J,{{
1

J,‡
J,ˆ
1

J,‡
J,7g
1 g I
Xž({{IJ K•–3V GÀ3V
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
/% ;kt
g]g,‰?
/% ;kt
I,J‡]I,‰‡?
/% ;kt
{,1]{,8I?
Xž({{I K'ing ^:ng V)t ^->u
/% ;kt
K-nh c&6?p1ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-

C1ng
1
1J
J,‡
J,‡I
1
1J
J,‡
J,7g
1
1J
J,‡
J,88
1 g I
Xž(‡JJJ /9SZ WSZ 9š GžY3 V9| aC9Y3 /9¡b(
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- V)n chu!=n &a!, phF ,->n t&+ng phe? ;- gJJ?(
- /há+ #z &a! hộ ^u"n ch(
- Gdp &a! hộ ^u"n ?2- *o? bá+ !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch, D.p gwn t&+ng phe? ;- gJJ?(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(‡1JJ K•–3V 1M
Kơn ;< tính: 1 thanh
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(‡1 K'ing 1? V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
K>?
Củ *)u
Suốt
/hanh
Cá-
Cá-
Cá-
1
7

1J
K-nh t-&ơp1ng
MBng t&"u
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-

C1ng
g8
{
J,‡
I,ˆ‡
1J
Xž(‡gJJ K•–3V 1,{I‡M
Kơn ;< tính: 1 thanh
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(‡g K'ing 1,{I‡? V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
K>?
MBng t&"u
Củ *)u
Suốt củ *)u
K-nh t-&ơp1ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
/hanh
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
7
I

1J
g8
J,‡
{,I{
1J
Xž(‡IJJ K•–3V GÀ3V
Kơn ;< tính: 1 thanh
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(‡I K'ing ^:ng V)t ^->u
Wa! hộ ^u"n
Bu ^1ng @uốt ngang
Củ *)u
MBng t&"u
K-nh t-&ơp1ng
K>?
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
/hanh
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
18

8
ˆJ
1‡
J,‡
‡,gg
1J
Xž(ˆJJJ GƒM G’| 3“3 KQ V9|, 3Y3V5 V|„/, C9Á3 V9|, /9QP D• V9| C£
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- 3hrt @ech cf &ác(
- Cuốc, @%ng *á ^+e- bf *st *á bmn, ;%+ *á, chŽn *á tht+ *nng !4u cpu ,_ thu)t(
- Conh g-2- *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(1IJJ GƒM G’| 3“3 KQ V9|
Kơn ;< tính: 1 bộ gh-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xu(ˆ11
Xu(ˆ1g
Xu(ˆ1I
K'ing 1?
K'ing 1,{I‡?
K'ing ^:ng
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
3h"n c1ng {,‡/7
C1ng
C1ng
C1ng
g{,g‡
g‰,J‡
I‡,J‰
1
Xž(ˆgJJ 3Y3V, V|„/, C9Á3 V9|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
V%+ *á, n"ng, g-)t, chŽn *nng !4u cpu ,_ thu)t(
Kơn ;< tính: 1 bộ
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< K'ing 1? K'ing1,{I‡? K'ing ^:ng
Xž(ˆg 3"ng, g-)t, chŽn
gh-
3h"n c1ng {,‡/7 C1ng g7 Ig I8
1J gJ IJ
Xž(ˆIJJ /9QP D• V9| C£
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- /há+ #z gh-, ph"n ^+e-(
- /hu h:-, ;)n chu!=n gh-, D.p gwn t&+ng phe? ;- gJJ?(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n(
Kơn ;< tính: 1 bộ
My h->u
C1ng tác D"!
^dp
/h%nh phpn ha+ phí Kơn ;<
Vh- *'ing
1,J?
Vh- *'ing
1,{I‡?
Vh- *'ing ^:ng
Xž(ˆI /há+ #z gh- ch 3h"n c1ng I,7/7 C1ng 1‡ 17,8 g1,g
1J gJ IJ
Xž(7JJJ /9SZ /YM V9|aC9žZ§3 9•3Vb
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- V)n chu!=n t"? gh-, phF ,->n *.n ;< t&í t&+ng phe? ;- gJJ?(
- /há+ #z t"? gh- ch(
- Gdp *rt t"? gh- ?2- bo+ *o? !4u cpu ,_ thu)t(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch D.p gwn t&+ng phe? ;- gJJ?(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(71JJ K•–3V 1M
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(71 K'ing 1? V)t ^->u
/"? gh-
K>? t"? gh-
Củ *)u à @uốt
K>? chung t"? gh-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
1
1
18
I
K>? gBt t"? gh-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7

C1ng
1
J,‡
‡,ˆ{
1J
Xž(7gJJ K•–3V 1,{I‡M
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(7g K'ing 1,{I‡? V)t ^->u
/"? gh-
K>? t"? gh-
K>? gBt t"? gh-
K>? chung t"? gh-
Củ *)u
K-nh @uốt
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
1
1
I
8
1I
J,‡
ˆ,‡7
1J
Xž(7IJJ K•–3V GÀ3V
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(7I K'ing ^:ng V)t ^->u
/"? gh-
K>? t"? gh-
Củ *)u
K-nh t-&ơp1ng
K-nh @uốt - cBc
K-nh @uốt - củ *)u
K>? chung t"? gh-
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
1
1J

1g
1J
I
J,‡
8,1ˆ
1J
Xž(8JJJ /9SZ G••| V9|
/h%nh phpn c1ng ;->c:
- V)n chu!=n ^'z- gh- *.n ;< t&í t&+ng phe? ;- gJJ?(
- /há+ #z ^'z- gh- ch(
- /ha! ^'z- gh- ?2-(
- /hu h:-, ;)n chu!=n ;)t ^->u ch, D.p gwn t&+ng phe? ;- gJJ?(
- Ph7ng ;> *o? bo+ an t+%n che! t%u(
Xž(81JJ K•–3V 1M
Kơn ;< tính: 1cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(81 K'ing 1? V)t ^->u
G'z- gh-
K>? gBt
K>? *pu
K>? t&'ct
K-nh *>? t&'ct
MBng t&"u
/hanh g-vng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
/s?
/s?
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
1
1
1J
{J
8
I
J,‡
I,8‰
1J
Xž(8gJJ K•–3V 1,{I‡M
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(8g K'ing 1,{I‡? V)t ^->u
G'z- gh-
K>? t&'ct
MBng t&"u
K-nh
K>? củ *)u ^'z- gh-
K-nh @uốt
K-nh t-&ơp1ng
K>? chung
/hanh g-vng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng
1
1J
7
{{
1
{
ˆ
ˆ
I
J,‡
{,1‡
1J
Xž(8IJJ K•–3V GÀ3V
Kơn ;< tính: 1 cá-
My h->u C1ng tác D"! ^dp /h%nh phpn ha+ phí Kơn ;< Số ^'cng
Xž(8I K'ing ^:ng V)t ^->u
G'z- gh- Cá- 1
Bu ^1ng @uốt ngang
K>? t&'ct
MBng t&"u
K>? chung
K>? củ *)u ^'z- gh-
/hanh g-vng
K-nh t-&ơp1ng
V)t ^->u ,hác
3h"n c1ng {,7/7
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-
Cá-

C1ng

1J
1J
1J
1
I

J,‡
‡,8g
1J
MUC LUC
MÃ HIỆU LOAI CÔNG TÁC XÂY LAP
1 2

THUYÉT MINH VÀ QUY Đ[NH ÁP DUNG Đ[NH MÚC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SÙA CHÜA
TRONG XÂY DỰNG CO BÀN
PHÀN I
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SÙA CHÜA NHÀ CÙA, VAT KIÉN TRÚC
H…/ C•ž Vƒ 8žZ KL39 QP D›3V
XS(JJJJ C9•¢3V | : P9Q D•, /9QP D• CQC Bš P9„3 H…/ C•ž CS CU3V /WX39
XB(JJJJ C9•¢3V || : CU3V /QC XYZ KQ, V’C9
C9•¢3V ||| : CU3V /QC B” /U3V KQ D-M K½ /’| C9¤
XC(JJJJ CU3V /QC K½ B” /U3V
XD(JJJJ CU3V /QC Sœ3 Xž•/, G®P DO3V C—/ /9˜P
X°(JJJJ CU3V /QC Sœ3 Xž•/, G®P DO3V , /9QP D• VQ3 H9žU3
X¬(JJJJ C9•¢3V |V : CU3V /QC GƒM MQ|
C9•¢3V V : CU3V /QC /WQ/, GQ3V
XV(JJJJ CU3V /QC /WQ/
X9(JJJJ CU3V /QC GQ3V VTS
C9•¢3V V| : CU3V /QC —P, GQ/ V’C9, KQ
X|(JJJJ CU3V /QC —P V’C9, KQ
XH(JJJJ CU3V /QC GQ/ V’C9, KQ
XG(JJJJ C9•¢3V V|| : CU3V /QC GƒM /W™3, GƒM MšC /WS3V /Wµ /9U3V D›3V

C9•¢3V V||| : CU3V /QC 8ž˜/ VU|, 3•C X| M-3V, 39OS B| /žM, Bœ, S¢3, KQ39
V˜C 3| H…/ C•ž V¤ Vƒ Mš/ S— CU3V /QC H9QC

XM(JJJJ CU3V /QC 8ž˜/ VU|, 3•C X| M-3V, 39OS B| /žM, Bœ CQC H…/ C•ž ((
X3(JJJJ CU3V /QC S¢3 Vƒ Mš/ S— CU3V /QC H9QC (((
XP(JJJJ C9•¢3V |X : Dƒ3 V|QP P9›C V› /9| CU3V
XP(JJJJ C9•¢3V X : CU3V /QC V„3 C9žZ§3 V„/ G|¨ž, P9… /9œ|
PHÀN II
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SÙA CHÜA CÀU, ĐUÒNG BỘ
H…/ C•ž Vƒ 8žZ KL39 QP D›3V
X8(JJJJ C9•¢3V X| : CU3V /QC SRS C9TS C™ž K•–3V Bš
XW(JJJJ C9•¢3V X|| : CU3V /QC SRS C9TS K•–3V Bš
PHÀN III
Đ[NH MÚC DỰ TOÁN
SÙA CHÜA CÀU, ĐUÒNG SAT
H…/ C•ž V• 8žZ KL39 QP D›3V

C9•¢3V X||| : CU3V /QC Sœ3 Xž•/, G®P DO3V, /9QP D• CQC C•ž H|¨3 CS D™M
/9˜P C™ž K•–3V S®/
XS(JJJJ Sœ3 Xž•/, G®P DO3V, /9QP D• CQC C•ž H|¨3 CS D™M /9˜P
X/(JJJJ V|S C— D™M C™ž
Xž(JJJJ C9•¢3V X|V : CU3V /QC SRS C9TS K•–3V S®/
M›C G›C

Số lượng vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát. 2- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây lắp sửa chữa và công nhân phục vụ sữa chữa (kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi quy định trong định mức dự toán tính cho từng loại công tác xây lắp sửa chữa). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. 3- Mức hao phí máy thi công: Là số ca máy thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác xây lắp sửa chữa. II- KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng gồm ba phần với 14 chương công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hoá thống nhất. Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình Chương II: Công tác xây đá, gạch Chương III: Công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ Chương IV: Công tác làm mái Chương V: Công tác trát, láng Chương VI: Công tác ốp, lát gạch, đá Chương VII: Công tác làm trần,làm mộc trang trí thông dụng Chương VIII: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác Chương IX: Dàn giáo phục vụ thi công Chương X: Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ Chương XI: Công tác sửa chữa cầu đường bộ Chương XII: Công tác sửa chữa đường bộ Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắt Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt Chương XIV: Công tác sửa chữa đường sắt Mỗi loại công tác xây lắp sửa chữa trong định mức được trình bày tóm tắt : Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa đó. Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau: Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo đơn vị phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sửa chữa bình quân. Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính III- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->