P. 1
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

|Views: 2,628|Likes:
Được xuất bản bởiHuyen Le

More info:

Published by: Huyen Le on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

Chúng tôi là những sinh viên đến từ khoa Du Lịch, trường Đi !"c !à #$i% Chúng tôi đang th&c
hi'n ($t đ) *n nghiên c+u v, thị trường -u lịch n$i địa ti ! Long v.i (ong (u/n tìm hiểu
thự t!"#$ %u &'h () tìm !* $i+i ,h-, .ể /h*i th- 0 hi1u 2u+ Di 3+# Thi4# #hi4# Th5 $i6i
#)78 Chúng tôi r0t (ong nh1n đư2c s& h23 t*c và giú3 đ4 c5a c*c 6n% Chúng tôi 7in ca( đoan
c*c thông tin cung c03 s8 đư2c giữ 69 (1t và ch: -;ng cho (<c đ9ch là( nghiên c+u%
Xin chân thành cảm ơn!
A. 9i# :"# (ui &;#$ h< :i5t m=t 3> th?#$ ti# - #h@# A :+# 3*uB
1. =n đến từ t:nh >thành 3h/?@
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2. Ai.i t9nh@
#a( #ữ
3. Đ$ tuBi@
a% Dư.i CD 6% CDEFG c% FGEHH -% Irên HH
J% IKnh trng hôn nhLn@
Đ$c thLn ĐM kết hôn
5. #gh, nghi'3@
a% Doanh nhLn N% Oinh viên
6% Công ch+c nhà nư.c P% #$i tr2
c% Công t*c 7M h$i g% !ưu tr9
-% Công nhLn h% #gh, nghi'3 kh*c
6. Q+c thu nh13 trung 6Knh hàng th*ng@
a% Dư.i R tri'u đ)ng
6% R E H tri'u đ)ng
c% H ECG tri'u đ)ng
-% CGECH tri'u đ)ng
N% Irên CH tri'u đ)ng
B8 Th?#$ ti# (C hu75# .i
S% T!D6 hu75# .i
C% ĐLT là lUn th+ (0T anh chị đến v.i ! LongV
W% LUn đUu tiên C% Ih+ F X% #hi,u hYn J lUn
=% Ih+ R D% Ih+ J
R% Wnh chị đến đLT c;ng@
W% Aia đKnh C% Đ)ng nghi'3
=% =n 6Z D% Q$t (Knh
R% Irư.c khi đi, 6n c[ tK( hi\u thông tin v, ! Long ]ua những kênh nàoV
W% =*o, t3 ch9 C% =n 6Z, người thLn
=% Qng SntNrnNt D% Đi l^ -u lịch
F% Wnh chị đến ! Long 6_ng 3hưYng ti'n@
W% Q*T 6aT C% Iàu h`a
=% a tôbcN kh*ch D% Iàu th5T
J% Q<c đ9ch c5a anh chị khi đến ! Long là@
W% Ihd( ]uan, ngh: -ư4ng
=% Ihd( 6n 6Z, người thLn
C% Đi công t*c
D% #ghiên c+u >I& nhiên, 7M h$i?
H% Wnh chị (ong (u/n đi,u gK khi đến v.i ! LongV
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
7. Irong chuTến đi nàT ngoài !a Long, anh chị cfn c[ -& định đến đi\( -u lịch kh*c
không V
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5 triệu đồng c. Nhiều hơn 4 lần 2. Dưới 2 triệu đồng b. người thân D. Ô tô/Xe khách C. Báo. Mức thu nhập trung bình hàng tháng: a. Thăm quan. Một mình C. Anh chị đến đây cùng: A. Tàu thủy 4. Máy bay B. 10-15 triệu đồng e. Thứ 3 D. Mục đích của anh chị khi đến Hạ Long là: A. Bạn bè C. Lần đầu tiên B. Đây là lần thứ mấy anh chị đến với Hạ Long? A. Thứ 2 2. bạn có tìm hiểu thông tin về Hạ Long qua những kênh nào? A. 2 . Tàu hỏa D. Trên 15 triệu đồng B. Anh chị đến Hạ Long bằng phương tiện: A. Trước khi đi. Bạn bè. Đại lý du lịch 3. Mạng Internet C. Đồng nghiệp D. Thông tin về chuyến đi I. Thứ 4 E. nghỉ dưỡng . Gia đình B. Trước chuyến đi 1.6. tạp chí B. 5 -10 triệu đồng d.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->