P. 1
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

|Views: 2,817|Likes:
Được xuất bản bởiHuyen Le

More info:

Published by: Huyen Le on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NỘI ĐỊA

Chúng tôi là những sinh viên đến từ khoa Du Lịch, trường Đi !"c !à #$i% Chúng tôi đang th&c
hi'n ($t đ) *n nghiên c+u v, thị trường -u lịch n$i địa ti ! Long v.i (ong (u/n tìm hiểu
thự t!"#$ %u &'h () tìm !* $i+i ,h-, .ể /h*i th- 0 hi1u 2u+ Di 3+# Thi4# #hi4# Th5 $i6i
#)78 Chúng tôi r0t (ong nh1n đư2c s& h23 t*c và giú3 đ4 c5a c*c 6n% Chúng tôi 7in ca( đoan
c*c thông tin cung c03 s8 đư2c giữ 69 (1t và ch: -;ng cho (<c đ9ch là( nghiên c+u%
Xin chân thành cảm ơn!
A. 9i# :"# (ui &;#$ h< :i5t m=t 3> th?#$ ti# - #h@# A :+# 3*uB
1. =n đến từ t:nh >thành 3h/?@
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2. Ai.i t9nh@
#a( #ữ
3. Đ$ tuBi@
a% Dư.i CD 6% CDEFG c% FGEHH -% Irên HH
J% IKnh trng hôn nhLn@
Đ$c thLn ĐM kết hôn
5. #gh, nghi'3@
a% Doanh nhLn N% Oinh viên
6% Công ch+c nhà nư.c P% #$i tr2
c% Công t*c 7M h$i g% !ưu tr9
-% Công nhLn h% #gh, nghi'3 kh*c
6. Q+c thu nh13 trung 6Knh hàng th*ng@
a% Dư.i R tri'u đ)ng
6% R E H tri'u đ)ng
c% H ECG tri'u đ)ng
-% CGECH tri'u đ)ng
N% Irên CH tri'u đ)ng
B8 Th?#$ ti# (C hu75# .i
S% T!D6 hu75# .i
C% ĐLT là lUn th+ (0T anh chị đến v.i ! LongV
W% LUn đUu tiên C% Ih+ F X% #hi,u hYn J lUn
=% Ih+ R D% Ih+ J
R% Wnh chị đến đLT c;ng@
W% Aia đKnh C% Đ)ng nghi'3
=% =n 6Z D% Q$t (Knh
R% Irư.c khi đi, 6n c[ tK( hi\u thông tin v, ! Long ]ua những kênh nàoV
W% =*o, t3 ch9 C% =n 6Z, người thLn
=% Qng SntNrnNt D% Đi l^ -u lịch
F% Wnh chị đến ! Long 6_ng 3hưYng ti'n@
W% Q*T 6aT C% Iàu h`a
=% a tôbcN kh*ch D% Iàu th5T
J% Q<c đ9ch c5a anh chị khi đến ! Long là@
W% Ihd( ]uan, ngh: -ư4ng
=% Ihd( 6n 6Z, người thLn
C% Đi công t*c
D% #ghiên c+u >I& nhiên, 7M h$i?
H% Wnh chị (ong (u/n đi,u gK khi đến v.i ! LongV
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
7. Irong chuTến đi nàT ngoài !a Long, anh chị cfn c[ -& định đến đi\( -u lịch kh*c
không V
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên B. Báo. Anh chị đến Hạ Long bằng phương tiện: A. Một mình C. Thứ 3 D. Thứ 4 E. Đồng nghiệp D. Dưới 2 triệu đồng b. Anh chị đến đây cùng: A. Đại lý du lịch 3. Trên 15 triệu đồng B. Máy bay B. Đây là lần thứ mấy anh chị đến với Hạ Long? A. Bạn bè. Mục đích của anh chị khi đến Hạ Long là: A. Nhiều hơn 4 lần 2. Thứ 2 2.6. tạp chí B. nghỉ dưỡng . người thân D. Mức thu nhập trung bình hàng tháng: a. Bạn bè C. Mạng Internet C. Thăm quan. Trước chuyến đi 1. Tàu hỏa D. Gia đình B.5 triệu đồng c. Trước khi đi. Ô tô/Xe khách C. 5 -10 triệu đồng d. 2 . Tàu thủy 4. bạn có tìm hiểu thông tin về Hạ Long qua những kênh nào? A. Thông tin về chuyến đi I. 10-15 triệu đồng e.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->