IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

do do chi phi san xulit cao. khan bOng. Tinh den nay.D~ tai: HAp dl. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay.linguOn phat sinh ra chunq.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit.. Han naa. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. bao. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. ph6 Da Nang.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 .. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20.. vai bat. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u. voi rrurc d¢ thi~t hc. vi~ xay dl. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl. su pha huy timg ozone . Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u. nang IUQng rftt lon. tham len. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom.lingay cang gia tang. . Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p.. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol.t tang len . tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u. Vi v~y. d~t thoi.. d~t kim va d~t tharn.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. trong qua trinh san xuat. Trong nhOng narn gan day. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac. vai kate.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. Hi~n nay. Tuy nhien. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot.. han han do nhi~t d¢ tral dft. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i.

MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11.t nhi6u loai mat hang d~t.I kho khfm v~ kinh phi. Conq ty dang san xul.M~c tieu df.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong. can bang nang lu<.m vi de tai: Hi~n nay. bi tUc. 11.lng trien khai. T«. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t . tai : Tiltt ki~m nguyen.Ph.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u. nghien cuu "Ap dl.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111.D~ fai: nAp dl. a Co quan chu tri . Cly d~t De N. kh6ng can bang nang IUQng. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI. day.t rl. 111. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.2.. chi vEl bieu db phu tal. 111.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<.06.fBAD . M$t khac.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang.1. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.}ng" Vi v~y.mg SXSH (:.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 .ii16hoi. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai. II. TRUNG TAAt.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra. khi thai) thai ra moi truong.1.2.

Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt.p.mg SXSH t<.mg SXSH vao qua trinh san xuat. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng.canol va nhu¢m hoBn t. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. chuang I).i: "Ap dl. di~n va luu IUc. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. nuoc ct.:Ing nuoc thai."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.}t. chunq t6i da cuu sau : sa dl. 3.mg cac phuong phap nghien 1. 2. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. Trong cac phuong phap tren. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . cnuyen gia v~ nang IUc.4.D~ U. 4.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai.ii phan xuOng d~t P. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t.

lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien. Ooi voi san pham. Giam rui ro doc h~i. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . d~ tang h. tuong tl.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. Ooi voi dich vu. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. . M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the.l nhau. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn.1.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai. hi khau tuy~n 1. san phfjm va djch vu. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. Ooi voi cac cong doan san xuat. tU d6 lam giam chi phi san xu~t. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t.. T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc.2. va giam so h.

SXSH mang l<. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6.mg. vi chi phi nguyen v~t li~u tho. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi. va nhang yeu cau khac giam di. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may.4t. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7. be')tva d~y nap cac be chua thich hop.ki~m scat 0 nhiem. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc.lc hi~n. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . Han nua. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den.. cac bieh n6i . xu 15' a don chat thai. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". Theo nay. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang..1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn. Cty d~t Da N. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. tranh rai vai.D~ tai: "Ap dl..3. Do do. van. it gay hai eho sue kh6e eon nguai. nang luc.

" Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 . .. Ouan Iy n9i vi tot . Thay doi ve ky thu~t .olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<. ...~ . Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN. Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat.. Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 .... r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ .. TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich . .. . sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT ....

+ Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. b~nh vi~n. nong nghi(!p. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--.n hoan nuoc rua trong ne:.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho. ngu nghi~p. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi.. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan.. + Tuan hoan.cchieu. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi.: "Ap dr. TRUNG TAM BAO vI. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai. trong cac Ifnh vue san xuat. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985..n san pham. nang luqng.4. tai su dunq : chilng han : Tua. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. giao thong.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t.Ii an pharn : vi du nhu : s t..Jngnguyen Iy rua ngu<. + Thi~t k€!l<. du lich. 1.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. be:.mg SXSH (<. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i.'~ Co quan chu tri .i day chuyen.O~ fa. Su dl. MOl TRUONG oA NANG 7 . N<. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi.oai be cac chat doc khai thanh pha.

Doi SXSH nEmluu it di. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. xay dt. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc.:jng chat thai.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. chunq tOi nhiftn thc\y ding. mire d9 anh huang d~n mOi truong. Ngoai ra. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH..chuc cua eOng ty. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). TRUNG TAM BAG vI!. bao g6m ca bQ phiftn phu tro.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. MlJI TRUONG oA NANG 8 . Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri ." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. r Xac d. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t.

06 ti~p can muc tieu nay. chi phi chon lap chat thai.. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy... . DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia.. chi phi xu Iy chat thai. Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. . Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai. cong ngh~ san xuat lac hau. chi phi san pham trong chat thai. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay. va sau do p'1l. Sau do cac can bang nay se duoc su dl.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il.. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc.IC de giam thieu phat sinh chllt thai. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~..l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. . can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: .lng v~t chat la nharn IUc. I~ phi thai. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b..Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 .DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa.lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat. chat lu<. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai.

. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq. san pham. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch.Dtt tai: "Ap dl.3cua ehuong I..:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (.. can tilln hanh cac danh gia sau day: . Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay.... dat duoc rnuc dieh nay. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 .~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<.. Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t. Cly d~t Da N~ng" cua ho.. . di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh. .Ngoai ra. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo .uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat.. nhanh 99n.it. Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat... Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. Qua trinh IOc.Ji nay nen don gian. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. san luonq.Ji cac co h¢i khong thuc bo tll. 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l. De .la chon de thuc hi~n.1. mire d<)an toan .it. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn.. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1.

~n cac g. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : .le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH. tOi uu hoa qua trinh san xuat. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty.. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. 6) Duy tri SXSH: V€! COban.ING SXSH 6 NUOC TA vA.DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<.. Ph6 bi~n thong tin. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn. TiNH HiNH AP Dl.sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo. Ouy tri cac giai phap SXSH .>ng.. can thuc hi~n cac nhi~m VI. . cac san pharn va dich VI. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt. TRUNGTAM BAG v'.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc.. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi. Co quan chu tri ..!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl... . esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien. y dat duoc muc tieu nay. Giem sat va aenn g..I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. Tbuc h.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. .a. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi. II. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<.. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. MOl TRUONG DA NANG 11 .I sau day: . ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<..Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n.1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq.. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. bat dilu tu buoc 2. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac.8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. ti~n hanh h.li_e.

da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam.·b6t-g~---T-·T.i~-tA. .. thuc pharn va dU<. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<.:~~:~~. nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1.. con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09. Ti~p Khac .Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<. __ _.~--=-~-==-J ! __~ 6. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.Thiilt kil lai san ph~m (1%). tu nhOng nam 1985-1990. 8a Lan.. Anthraquinone _(~ 5.Thay doi cong ngh~ (39%). da duoc thE!hi$n 6 bang sau : . a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991.Thay thil nguyen vat li$u (22%).thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l.--1-._--- .Oe tai: "Ap dl. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay._----_. ..6 1.•..-.. i ~. ... sau khi thuc hi~n hang IOi.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD.5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2. 1. ~ . ~~~. Singapore.ICh.IC."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% .mg ~?S._-_ . _. ..anol va nhu¢m hoan tat. 153 700 980 39000 52000 143000 .1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1. Trung Qu6c.._----t_. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay. Nvac su du~j_. tal.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 . v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH.'i ~~g!k9) 4. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% .Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til..SH '<ili phfm xuang~!_~.._.My.TruOc SXSH 36 -_._-_..Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%). Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7. Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : . Thuy Dien .:0'---~---t~~--..Tuftn hoan trong day chuy~n (10%).. Su dunQ hoi nvac (kg) . vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M. .-7 .c. Canada. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc. Thai Lan.?t iay Binzhou.

da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. Theo danh gia ban dclu.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. giay. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). K~t qua cho thay. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. tai luqng khi thai ra moi truonq.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. . T<.1i ye kinh te I~n moi truong. gifty Linh Xuan . da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : .3 tY d6ngfnam. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 .5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat.ICde xuat. sinh trong qua trinh san xuat. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc.Iithanh ph6 H6 Chi Minh. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t.IiDa Nang. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat. T<. tinh cho den nay. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1.

Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.89 kwh/kg 40 tri~u 1. Sa Lan. quan Lien Chieu.1 0. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl..lng que huang voi ten g<.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: . .05 2. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III.DIJ tili: "Ap dl.Ca D6ng quae . Tuy nhien. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay . 6 day. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111. Tu luc moi thanh I~p. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang. Dai loan.12kwh/kg 2. Han QuOe.25 tri~u 6.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat.2 1.2. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d. 111.Chi Minh.mg SXSH t<. n6i t6m I~i vi~c ap dl. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao..02 2.02 3. Nhu v~y.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n..1. thanh ph6 Da Nang. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p.Bac. Thea Cong ty SEAREECO. Trung Qu6e. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO.05 3. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da. truong. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. lien Xo cu. cac may moe.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977.5 trieu 45.~u tQi ieh vI! kinh va rna.Ca D6ng X9P . Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 . da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p.

.t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai . . 1.. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai . Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc .t Nude H202 NUQC thai .. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat. cAN SANG NGUVftN uftu.1 15 ..: "Ap dl.... nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM.1.1.. Thube nhu¢m Hoa ch€.. NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT .. ~ Hoa eh€.1. khi thai . M61 TRUONG DA NANG ..lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet.O~ til.. . BAo Vt..... . Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc . I.. tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1.:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt. . ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG. Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui. Kh6ng khinong Hoi nuoc . K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT . ...

ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . Sau khi tay xong. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 .Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. va. val duoc gi~t sach Ic. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. va.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i . mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep. nen duoc dern d6t long.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang. rnroc ngung va ti~ng on. loai va. . 6n d.!tton that. Oxford: Khac voi loai vai HN.2. nharn loc.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai.. Bui.. Sau gi~t sach Ic.t Ivqng Val. vd.. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. IDa. khi thai.. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai.Do. l1. nhi!'. Sau do dua dlln may khi nhuom xonq.DO.

8 . Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<.868.San IUQ'ng vai chi.4m3/h. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton.694. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. nhut. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui.?m.2. 2 loai nhien lieu su dl. UviTex FJHT. IUQng nuoc su dl. solophenyl. Dau FO duoc ~. luqng thuoc Dyes. Khimg bot. nhuorn su dl.11 moe vai 1.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay).:1ng nuoc su dl. TK 07. Nguyen li~!U va san phiim 1.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol.2.. Disperse Lumacron. Nguyen nhU sau: . nhat dinh cua mat hang.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic. ti~ng On va soi that thoat.San Iuqng val ka ci: 45. J: T<. Tv d6 <:. yang Co quan cnu trio TRUNr".7 kg.!ng chinh la dc\u FO di(tn.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi. NaOH. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. CH3COOH.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat. chi la vai moe.1. Na2Si03. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). Na2C03. hoan t!!t lei 11.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.9 m. UviTex EBF.2m.2.Luqng sol san xuat vai kaki: 11. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41.uy ra IU<. kg.039 krl. .153. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui.2. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: . Nikka Bright.677. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1.lng tai phan xuang 20. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 .udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long.l cotton: 93.

SLr dl.070 rnet/narn 2000.- .. TT! TEN THIET _---...'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang.:Ing. 1..543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424..4. . _____._....-... __ . Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh.1. 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay.Den huvnh guang I --t--_.mg de v'.262. -... Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton..:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi..4.:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O... Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 .....:Ing...-_ .DtJ tai: "Ap dl.06i voi mat hang Oxford: 78. ._. comfit trong quy trinh nhuorn.8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: .Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.06i voi mat hang HN: 83._---r .. g6m co cac thanh vien sau: -... B! ..pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. HN: san IU<. n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· .Vai Oxford: san IU<.lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: ._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.!e . Phan Thi Hue _.'n hanh cac loai LU<.3.._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! .. Thanh l.... may di~1Jhoa it duoc su d':Jng .. se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· . 1 .. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.Va.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662. tai Phan xU6ng.908 meUnam 2000.fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'.--.~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ . ..6 Kwh .mg SXSH tC!!. Oi~n duoc may moe thi~t b. .7Kwh dlSan pham: San IU<. 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . LQa. 1 1.428. bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u..

loai ch!. NANG 19 ._ . nuoc va nfi"'f! luc.Xac djnh ngu6n thai.mg su dl.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<.2.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c. ~----t-- I II.lng.Tren co so cac 56 li~u can bang. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit..1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.-May h6 Lien xc .4.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA.- - Co quan chit tri : TRli.._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u.5 __ ~~__ __ I +.DI: tiJi: "Ap dl.Bai loan can bbn{ i vat char ril.'mqua san xU!. .f.. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : . Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_..: r' va cac danq chat thai. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft..J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 ._-. car .. .t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37. - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May.t thai..Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ . san ph.. Cly d~t Da N~ng" 1. . I ---j i I -- -------- 1 i i I I . nguyen nhien v~t li~m su dunq.

BAO V.-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph. 20 " . ·-·--t -.----t-. Nau.18 0..~----t------j Nude thai ._tr_<. 1600 .15 : _c_.u may nhuqm Jet M. -. + 0. ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o.--+. -r-ti • Nuoe ...it I~nh tran ..-.. ..3 I I *NhBn xet. : --.-----t--. TN true tiep ---+------=-+-. ~ .-.-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+.. --.------+i ..1.--.-+-.-~u I TN I TN P.: 2000 IRa vai I I X·..~ ~.1.---.._ .---+------+---- . : AXil axetic .5 11600 2000 .~canol nhu¢m hoan t~t.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11.--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +...Bai loan din bang nang luc...-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM. ..+--. _ .5 : . .. kiI~ a At --i---.'. 01 -------+---~-----+--i i . -. -+.015 0....---.g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------. .-.--..-..----+--------1 ' NUde thai I 1.-.---I ! I' Ha nhiet .-.. Nude .._ ..---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_.2000'+' .---..t li.. .1.-. Vai mau 221.-:~-c::tha'... -+-__ __ r---... Cty d~t Oil N<lng" va .....lan T. .5 -j 1-'--' . ......O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!. i--.---. --T-~~~~=~==t=--. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : .tiep 0...--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 .Can bing v~t Ii+u : 11. eong nghe LI1<.~!J!.--.----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa ...__ ! A..+ 0. II!' mau ---------- ~..tan --!- .ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~..--.t hang: [--C6. -+ .. .'--" I I I! "1. -+-..-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------.. I ' I I -+..._-+. _ i NUde lam mat Nude -j- .--.c _ . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v. MOl TRUONG oA NANG . ~~.-t--..... -.~--...Can bAng nguyen Ii~~. Axetie NUde 0..---~-----l ..1i--.. -_ 1600 I Gil.. >.

i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me). co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<.2.. Il1.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. Can bAng tI.lngmroc vao: 3.85m3 LUQng nucc ra: 3. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3.2m3 LUc. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc.. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 .85m3 ~ Nhu v~y. . • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat.1 rn". phfln con I~i la do roi vai khi thao me.ng I LLI<.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1. IUc.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc. toan b9 IUc.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu.ng I ! Dong ra (kg) LLI<.1 m3 ~ LUc. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau..De tai: "Ap dl.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai.4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren.lngnuoc vao: 14.lng nuoc ra: 13.t Ii.5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ .ng Ten nglli~u 140 2 . tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5. I ! 9 4.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong.5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .

Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.fIy..6 m3/h O .8 rrr'. uong am.1. vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492. Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 .5 met vai thanh pharn.t dUQc 103: 23246. Luong nuoc VaG (QJ: .D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa. => Lvu IVQngnuoc sU dung O. Q: luu IUQng (m3/h).. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 . Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut. g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . Luqng nude thfJt thoe! (Q. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl.\.------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!. H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. = 20. lu(. A {l.3.Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) . do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq.. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy. 11.p·g·1f = --.lng (%).t true born (kw) .4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada).mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111..Luu lur. loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai.vu luono bom : .Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : . Cong th'uc tin hi .). V. pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t. .. ..

2. ely d~t Oil N£ng" va 11. 261 .f.__________ thliy. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.:5.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _. I ----____. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~. thi~t bi su dl. 5 .__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ .~1~6~3:::.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl.5 37.!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ .'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----.lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2.1.._. +._n~/h_. Danh sach cac may moe.1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2. May dbt IOng_..T I . _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O.. 88.04.__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ .. Danh ml.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<.955 16. =-.. cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 .2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang.2...... . dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat.--+.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2.canol nhu¢m hoim 1/'1.___.. =-------~. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.._ _ T 6ng . I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ . lap d<. _.5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA. __j__. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::.lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay.Oe tai: "Ap dl..25 22 .1 va 2.9. __ May con xqp.2. 8. an IMng nang lu~ng C 11.__ ..

.. '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_......-_ r~ ~.. ro- ..... cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -. h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong.... 1» .._. 75 ---_ 10 1 1 .___.......('oj ~ ~._340 -----~ 200 - -s: eo •..c LO o ...._... ._.120- ~ ~-~ ..Il...3... ~ I-- I--~ -- "0 'C ~...~ '-'-- .. MOl TRUONG DA NANG 24 . 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396. BI~U 06 PHl..... - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: .) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ .__ I-._-380----400-385 .t:..- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian.. . C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.l T"I. h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may...ln eva hai phan xu6ng dt'. ' 390 .mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt.c ....lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI.- f-- I-- ...- ~ s: o s: .55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'. ~210 . -----s: _-.PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: ... Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt... _~ - 135 \311 - ..eM 12 13 tili: "Ap dl... I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- .o 01"'"' o r ..." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian._. Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2.ln t~i cac thi6t b] dit'.. .c ~....

_. euong de? dong thap. Mdl TRUONG DA NANG rAM. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio. Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P. Ly do.t.2.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. ".----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t. trong thoi gian nay da so cac may moe..D~ tai: HAp dl.cano( va nhu(Jm hoan tat. . 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A._.. nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau. Lo hoi s02 b/ . eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat... ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2.\ ..2..2. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio.1 va 2. 17./ ~ o 0 t. 1/ Nha 16 hoi . con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co.-~--~. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng. th6ng /0 hoi H va mflng nhi. u1 -----[X]r-------t L. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h.'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ .. 11. 25 . a/ So d6 nha 16 hoi : . Hi~n nay..

. .khoi ._"'.H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d ..--------..+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - .. ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k.32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 .. ~--... khi thua <X1= 1. .Nhi~t d¢.28 thai cua 16hoi 2 la 281°C.+ 25°C 3. khi thua u1 1. -----..-65 m2 . -------.--. . -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so.mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.-----------t- ! -----:----. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at ..--.2 tan .--..--.. H02-10 ..25 kW 4kW . . _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -.._-_.-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------.._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---.- ..gJ Ih 95 m2 1-----...--t---- .. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' . ---- -----~+..------r-----. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol.----~--=----::~.-Onq lila nam nqanq. ---------.-__g On Iva nam ngang --+. 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --.D~ tai_. _" ._.------- -.Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C..----: -."Ap dC.-. ------~--+---7 tan 4. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: ....-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1.--~_-----------I----..--.-4kW .

phan nang IU<. so co h~ thong IUc.-.<3 VaD 16. bich. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo.-- i clla hoi bao n9.1ng thflt thoat theo khoi 16 b. val va mat bich khong co thu h6i IU<.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.-~. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl. Theo khao sat thuc t~.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!.. Hi~n nay. ritt Ion.995 72.q3 (%) Ton thftt co khi. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay. tan/m~ __ L ._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<.1ng. 15 4.. _ ----_. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao.995 78 i Hieu suat 10 (%).15. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri). q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp.g!. e2.9C. a/ Tf'.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co.9_~h6.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.~ ----------~-.Jng nang luonq chung ella Gong ty.1ng ton that t bi df..lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt.05-1. -- 3D 85 2757 0.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .5 khoi 16 mC. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl. _. Xae dinh hieu sua.tP. 00 do.kJ/kg _ .1ngnuoc ngung. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong.5 1 - i _ O{o) -~.hi nang IU<.Dd tai: "Ap dl.

Mi.2%.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay). Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 . 11 thit khi d. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -.D~ fai: "Ap dl. M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van.

~~---. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'. = 11' Q. M~t khac.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn. DI.oil fai: "Ap dl.l ki~n khi thay the dUc.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do. Cty det Da N. qk: Iu<.1nghoi rat Ion. .mg nhiet ti~t ki~m dUc. M61 - TRUONG DA NANG 29 . IW.}ng" Q ~u = ___<l!!__. cua cac IT B' .mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. toan bo IUc.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo. khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc.

chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ.----.000 Nuoc thai . "'-'-".. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung.. Vi v~y. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau.----------_. qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75. I f------If------. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ...' Cong doan Ke moe go.(VND/nam) 6. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++. phiim chua hop Iy. luOn billn dQng. .. 54.2. . xAc O!NH.000 _. 1.. PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.. _''.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do._ 18.4.. 33....000 nhan Nhu v~y._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai . thay d?i 1. 1._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val ..Ji duoc. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi. '. thai "_. _. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao. 6 tren la 215.1. 1. : 1."'.000 _.----------.1._. 2 3 Khoi .840..720.- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc . TiNH ToAN CHI PHi CHO . Soi nhan gay ra t6n th~t. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV..-.000 27...._ .' I ~h~!tthaiIheonui1c.._._ . dirt.~~--..1.._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9..._.6. dan may. "'''--.__ ._ .- ---- tat.600. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4.000.--- . 'c_.. Luqng soi con sot l<.000 cac -+ .000 _---------_ .mg SXSH (<.-------_...360.-. .5 tri(m/nam.D~ fai: nAp dl. . _.000. eiy d~t Da N~ng" III.-'''--. .__ ...--. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t.-~'-- . quan Iy.5. D¢ am cua soi khOng 6n dinh. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen .1-.3.. _--_..Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<..-...._--_.520. bui ~ 1. d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong. . .. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat._ . nuoc. +. --. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<. Do qua trinh giao nhan. ki~m ke sqi va vai moe thanh che.Ii pha. T6N THAT IV. MOl TRUONG DA NANG 30 .~6~.. 215._.Ji sol th~t thoat..

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

-~~-"-"--'''-'''-.3._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. 1.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 .1.'len ..-+-. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+. .. ····-· . 1 .~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1.2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao... I Iy. 1.5. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on . Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi. moe thanh h9P i 1. Chi 56 5Qi khong dbng d~u. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true.J the cho tUng nguyen 1.6. ~ __ . .1. nhi~t dt?. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. tbt nhung khong gay ton th~t ---~. Dao tao._-_. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 .1. 1. ---------------=------------Co quan eM tri .4.3. Nguyen i ha .1..-r-----._. +. . Trinh ch~t che +. .4. Iy.1. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI. Cf:. nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat.5. 1. : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH ..1 __ 1.4. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn.. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1. Cai djnh.1. ..3.5..D~ fiJi: "Ap dl. hOI 501.6.2.2.... true va cu6i true kh6ng .. ·-·---·---------. I ~I : _ .---'. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 . 0 dllu thu 1 .4. 1. Do quan qua trinh qiao nhan.2. Iy va 1.. .. anh sang thich hop cho soi. SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1. 1.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t.3. __ dinh . .2. luon bi~n don 1.2.6... 1.2. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu . D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen. kiem ke sqi va val . I 1. 1._. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. ...1. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am.._bop cho soi. - . Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co .. 1.2..

.1.___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng.1.1.4.th-. duang 6ng dfin nuoc.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac.. sua chOa cac van. bi'mg tay (may Jet. "Ap dl.2. . nuoc bi hu hong. 2. 2. bao duong hat hien ro ri ki __ . Thay th~. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao.2. Dao 1<. Thuonq _ I L. va ~oa __~---qua trinh : 2.3.:i__'__ duon thai. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han._ .. --- H()I SXSH 2.5.2. 3. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao. nguai su dunq chua dung. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 .------------I nhan.1. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3._ cac van. duong 6ng diln I : I 24.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---.~uhlY lac hau.2. .. bao duong d~ hat hien r6 cac van.-.1.1 d~ ra mot each chat che. Nang cao nhan . Thuong 6n xuyen kiem Ira. I -- duon .!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac.De fBi.3. i ~___ ! hanh BK5).1 Thay th~. dan nuoc. Cry df[JtDa Nang" .. van 2.:" .1..1. Do ro . 2.1.4. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u.2.-.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr..3. va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2. Quy chuan -t-.1.:. Trang i bj can diE'. Do qua trinh di€!u khien van .5..2. rI cac van..<:.!nc. bao quan hoc.2.' 2. 2. d~n hoi.... duong 6ng i 3. 2.1. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh.5..----_.1.-a=-~ u~ta=------=-cu""---. dam bao I phap cu do me n-. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc.2 tY 1 :5 • 2.2..C=_=__.e::. su c~at dunq .c.3.--- t--._ ..i II I I 2. sua chua cac van.2.---... --. Cong nghE'... Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.- ot XUAT cAc co .. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra.---------- ------ __ --. dung ! I 21. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2.2. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac. nhu . Can qiam sat quy trinh cOng nght. . ~~ xuyen 6n de kiem tra. 2. __ .---+---- ri ki thai.3.10.. hoi b] hu hong. cat gilt.

-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 . Do khO~~-C:-qU. I • 4.4. Chua lap dong ho theo doi i 3. Do chua co h~ thong thu : 3.2.2. Lap dc'ilth$ thong van 11.1.!." 1--'. 3. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. Quy doan n~__ _ -+. ehc\ng han dung l<. Oi~h ky dao tao.3.1 ndOiluang I}UDeJ!._ 3.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai.2.41. -. __ .2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g. bao duong cac van.~u\l<!()_c ~.2.._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"".:lng hoi cung cap cho.. 61 Nan su dl.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4.2. 4. n\JOc nguo.3. 3. I 4. 4.2. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi. Thuong xuyen kiem tra.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq. xa.. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.4.-~- ------. i chuyen man .Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac.:Ing hoi eon I 4. Thuonq xuyen kiEim tra. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng.4. . nAp dl. 42..3..1. l. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may. 3. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong. cac may gi<)t xa. 4. IUc.2.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna . : xa eOng nhu nuoc lam mat.4. Thay the cac van hong bang van rnoi. __.1.1.lng S.dung nuoc niJa. _----_.XSH__ti?! p. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc. d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.NGUY~N-NHANGAy------.4.3.:lp .2.4._· RA cAe co _- H¢I SXSH .3.lng l<.2.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t. .lC I 4.¥ vo.1.1.3. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc.43..1. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT .De tiJj. Do khong co dong ho theo . Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc.. j n5N THAT __ .2. 4.

tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~.2.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai. Dam. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6.1.7._ .jt.j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t.2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6.[)(.1. H~ thong thuoc kiem: i 6. ________. truong nhat I 6. I . 6.1. --------- 6.1.-"=~ nhan . nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat.7.6.1._ 6.7.1. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern.: 2:e. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6.5.---t---------6. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.1.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6.2. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5.4. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn. Gong ngh$ nhuorn lac hau.5. _:__:'. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat.2.4. -- dang dung do danQ tronq kho. mau • 6. l. 7%) do I$ct-. kho chua ca~i6~. 16.6. m:i ~ __ . 6. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han.5.1. 6.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th.1. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang.6. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -.2. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 ..2.2. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong . : 6.4.. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu.2.1. Sao on va sua chua l<.. cOn doan tren. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . --"-__ ~ _ 6. ! Trang bi h$ thong thong gio.1. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.2. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren. . 6_1 1.--.I:~~!!~~:::Cm2c. don sai s61 lrong khi thubc nhuom.

..-Th~. 7.1 .2. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam.3. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. 7. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16.~. ! noi th~t thoat hoi nhi~u.. .__._.. r7~1. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac .9. 6.61 va 6. I 7.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . SLr dung hoi. ~a~~.-!~:.-ih~U--JI-7-.5. i 7 .~. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system). Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet.Ong6~g di\nh. :~~ t~~:h.7~1-:·1-.a~!~~~~~ 6~g-T. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm.:~.1.. duong r 72 i D'. ! 6.9. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6. _-+1 --1 7.1. 7.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi._ . __ .-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!.2. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi. Giong muc 6. I' -_.2._ . Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it. baa duong cac van. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 .--------~--.9. Do qua trinh thj~t k€! mau.3 3. ~_--+-.3.8.1.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(.2..1-. .. baa duong cac van.4. duong ong : d~n hoi da hong.2. 6.2. . ~~_~_ cong nhan vi! viec . )..---. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I. ' khong dung hoi nua. ~ ~~i d~n hoi.~ 2.-G---i-6ng-~l..1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_.6. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:. f--------- . Thl. me nhieu. con nhan.6.1. • I on tot. . Kiem tra.8. i 7. Do khong c6 tl J--th6~. Dinh ky kiem tra.5.Jc 3.2 tieu tbn nhiet nhieu. hanh. lam gian doan qua trinh ] nhuorn.. duong .-'~hll~~c van. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.. Dinh ky kiem tra.-4-.1o.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_.2.1. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat. ho~~-. i I 6.1 1. 7. khac 16.

. .1. 10._- on 9.1.2. . . -_ ..1. .i~~..~ D~ XUAT CAC uang . 2.2. thi~t b] va nha xuong.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat. Val : nuoc ngung bj hong. Gi6ng muc 6. Khong co d6ng h6 d6 theo . UlP di..\if. 10-. ">1 TRUONG oA NANG 39 . --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10.2. ~.2. ~ __ . Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU.~~.2.2 eung dip hoi chua that su : dinh. Gly d~t Oa N~ng" I._..h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_.. Thuonq xuyen ~ L.6. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap.------.. tu:.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong..----- mat. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9... TRI "NG TAM BAO" _.__ • n .~.4. Gi6ng rnuc tU 2.g.2 n __ n_H_nn H •• J 10. __ co auen ctu) tri. phat 0 1.. du~~~T1 ._...3.1.:~.4._.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt. 10. 9._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.4.'-d. qU:1 : moe..• i--.3.3. bao duong cac val nuoe! ~ I 9..lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.1 va 2. y thuc . t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat..1 va 6. nAp dl:mg SX~. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9.. Do ro ri cac van..~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v .1.3.1c. _ 10. __ .3.'~11o5. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan.1.i. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.--.5.. _-_ .4 .-.oJ ! tai. 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t.5...-~ .. 11 o.. Lap di.--..

.2.1.1..2.------.. ____oj I ~-------------------------.. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao. _ -------------------_. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A.2..4.. __ _ _ A. .------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua._. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . rT1_()_~' T1~. ! .Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t.__ ___.~~~.DfJ tai: "Ap dl... Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP . 1~·3 .. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_.1. 8.ChU~~.2. . ~~_~_. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc.. 8 2._~lIa.1.. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung.~._.2. b] I A.2. _.3. Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det. Tuyen truyen...) 8.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi.1.9. i bi h6ng. 1.3_1. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A.2. may nay .2. H<.~lJqng.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~. A.h . 1.. 8._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----..~---~------------TRUONG DA NANG 40 .. hoi thua -.1. Y __ __. cry d~t Da N5ng" 1... A. tei B.2. ro ri. • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu.3 .y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap.1 .1. i ! .1. Nen lap d<)t h$..1. I A. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung.4..._".mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.r-' BK5 B.5. A.-. 8.congnhfJn. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut._.- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET... Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 ..2.2..2. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan.•. nao tiet kiem nhieu dien. _ __ . __ B. __ ~~~ . Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8.:o. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl(). Y thuc tiel kiern di$n cua ...2.~ __ ~~ . .. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van..3.__-----------___~~ ~ __ .thOng thu hoi hoi thua tu cac .t~i~. .3.?_. ra. AA. cong (khonq rI.._. . Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.~...2. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B.. .:... . A. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan.2.4..- -----. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may .~_: "" " .

ls9 ~g:~O.10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u._ .1.rc>. .1. Trinh do tay nghe cua conq i B.. _.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.1...2 va 1?:. Gion.3 duong bng danhoith$t't6t. .1.. _ c?':l ._ . ------ ~ RA TON THAT BA.1)2i.:..n. . Dinh ky kiem tra.3.t~~j.' duong ong hoi j ! -.5~i~_nrl~.:1ya C.4.2.2. C.41 Ion (fOKW) hop._ .2 van hoi da hong.. I . cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B.i~1 h~ thong ..1. van duong """"""""'" "'~ I .t.~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -....1. Giong .. r:t_l!C:I~. . Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. Duong qlJaco.2.2. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt.1...7. "<.rlg_l!~..2 1.. ong hoi.7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.~.2.__ . ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I.3 bao .2. van _c --------=---: 6ng hoi.g_.8. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che. B.g_my.3. 0.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip. bao duong ri~!P.5.2._.8. d... Do di~u khien bang tay B.!~. 6~·t~~~-~:~~ hi.~g.3.·1·Thi~~t_>! C. --~-.4. C. .. ___.2. /I' jl TRUONG oil NANG 41 .qui')ydeiUon kelll.----- ..rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong ..2..__ .2. ~ 8. Ct'n qiarn IUC S. Quy chuan . Dinh ky kiem tra.8. I D.olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t.5. Dinh ky kiem tra. hOi. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .Jch~u_..' tr:~i~U~~?.1.t1. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH .. B.. _ B. ~~ge~:~iaf1 7. lac hau.m dim 1<.6.6. B.~ng ky thuat.2.1 .~_i.· ...... phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic. ----+-. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·. i B4. Thi~t b] cu. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C. 0 1-1.1.----~----. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i.. i 1. '>2. Thuc hi'. rnuc 3.....10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao. I ngh~ tiEm ti~n han. Thuonq xuyen bao duong may moe.c BA. van hanh.3.9. bao duong rnuc 3.nhan. 6ng. ~_.2.3._~_~i __ . bao duong Y .1 .2. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C. thu 0. va: nudej hoi B.5. Thuonq xuyen dao 1<.

5. • · !. h6ng tuan i~. 'i 1.2. 8pq~. · 0. i .2. (g~n 300~..1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu. cua c6ng nhan van hanh may det.9. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .3. _ . y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. .!g SXSIj_t'il. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao.. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3. ella cong nhan. 10. P'2<!_'!_ llong d~t P. Chi'lt IU(. Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat. D. c()ll_gllb. Gibng r'1~~-'71:1-va 7. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. .~ll: . Y thuc tiel ki$m nhien li~u D. D.711~~71.. 6.q: D.5..1. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO.. D.. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [).8.6.2. ~1.S.2.8.._. ...-~-_ . : 0.uh~F-~. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao .2 '0.1.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~..3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I .1.2. _oj 0. ._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG .D~-va~'--on. cua cong nhan con thap.canol va nhu¢m holm t~t. 0.7. Gi6ng rnuc 10..3.3.r:~T~~I. D.9. D.7.OcOp· hbu. Thl. ! D. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u.6. U.1-:::9~. 42 .2. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa. oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung..1. u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0. D. rI.51..~" I .lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.21. _. Kh6ng co h$ 1DO_~.__ _ .i~hnOpPh.2 .8._ __ .: "Ap dl!. 0.4.1.-d~-.4.'._ . 16 hoi r I din dung.D~ fil.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH ..1.. D.7. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. C6 the lap cong to di$n. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao .7..lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao.

~tq~:~ t~~~c :n. nhien vat li~u va ..6-.h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'.50. I I I i Can trur . .QiHP. i (.2.1..I I I I x.. __ ~_lo_'n_~ .6...4. 1._ .._ ----1---. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 ._.: _..k~1- x r_.3.:.3.'61..1.1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1. . TAM BAO Vt.._ _j_. C}Hl co d!'~h qua~-~. . ------- . x-----t--x ui--.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC.ji va vai moe thanh pham khi i I · 1. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ .. . ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-. -._ _:n:.____ -r I ...1I I -+ 1- +-. I elm s<. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U.---0- I I l' r.3.- . . can co ('.:'!nh~1 6d~-ut._.Dl! tili: "Ap dl..51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.~~:gn~Pnh:~~ co ! ._ .T I I -- .~-....lng 5XSH ti. -I· __ Dao t<..2. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el. .-1-.:_:h..-----. 11..rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.2. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may . _...':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht.. 1-/141 ~5i:~!'S.1. .::arsci.l the t<.~2.1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i.1.------r-~--~ . chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-..~y ki·i.. nghiem I 11.-=: a~~ I ! Thay d6i~h.~-I. I )1.2. __. h:~i -t--J--t----t. _gIao nhan '"l_i:In9. LVA CHQN tilt.. ~.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II.--+-----+----+--:----1 2. lhu hbi 5..2 ··----r-·· .u~u :. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu .dinh chat che eho conq I 4..: _I - j I I 11.uy. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_.'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon..:..16. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen..2. maydi~u -ChC.....2.

... L Ii I 1 I I...2. . long an thu i hoi nuoc lam mat va (. _+... Trang bi can dien tu d6 din ... sua chO~~cac van. n~Zn~ . d6 tai su ounq.~.. ------t--.h~. on ..--.. Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x .'.. __ .. dam phap cat gill..2!:!g.-----J +-.... t 2. . . Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i ...5.. y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh.r:!:+ : 2. 1 ~._k_h. I 2. • ___ ••• co'..L~i thO:J~h..2.. _ .. 2 dua -- '+-' .. 2 . duoc baa dam chinh-._..-...2..l:!I:t..no 2. bao duong ~ I ....J hoa chat mot each chinh xac._ cac van.1.. ! mot each chinh xac dong x ... Len ph._-+ __ ti~t "".. [221 i 2. .2.1.l.oJlJLllO~. . .".4.. Thuong IL' .._ __ ..2...xl-.2.._ xac.-. .... 2. ---t-.: "-rh21._+ .2... ~~u:~~:~:~f:~ -...:_ .. xuyen kiem Ira.. . 4 + x ~ -----+----- ..'!! I~....:.:~~6~~ 5.~_9L~. '1'" II -l- -+ -+ .·-T~~-I -...------....._.. I x . duong r6 ri kip thai..t-. _..... -~----. 3.2.1--~~hc~~nd~~ i ..rinh ~6_c9'l9_!lhan. -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc.. ...4.. "" "mg de phat hi$n . Thay th€!.4.. d~ ra mot each. Dao cho tao.__i -+--.. giai loa_. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I . conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + . Can giam sat quy trinh conq nghe -._ ~_ .__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L....2. I .""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ . duong: dan nuQ.· .. .-"ie~ 1. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 .h-._ . f-! 2. __. _ _ .-d6 quy trinh cong ngh$ -..r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~.." 5~~.. C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 .. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don .3.'t. --~ -. _ _ _ ...tOich hQP. chat che.._~:.3..~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan.

TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 .l~Qt:l1__ «:. san pham sau khi giat . . _.:.:_ Lap dc. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.2._____ _ ..------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3.-.1.. i l--._g._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa.5.5.! thuoc s/ff~m I i I I 6.6.uatUng me. chang han dung I~i n~oc gi<'.. - I 1 --- ~i_.2. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.'~.2. S9 1~~. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~. __ .1. 1 J---~----_j i .4.1.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -.. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9. _------ 06 Phin loai 2 .. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~. U~p d6ng he.2. _..1..._. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho..:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat. Cty det Oil Nang" ------- --------r .3. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----.-1. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6.. x 'I I 4.--.i~t_l~__.1. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4._"- --.----+---f------+----f-------i 1 x 6. Sir dunq conq ngh$ gi<'.5._-_+-----x x I Ion PhI.2.__ I I I I ! I v_an chuye_!!._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh .fIn cuoi cho l._. 4.._- _1. --.' a ~~~1~:f::ay z.._ 6._" _. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt.fIn giat 1 I 1 ---- .ll xa l.4.

'gmay :~C'. ~" -----.----t-_..4.__ ~-. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ .~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.1. __ ----+.~i~u _tan.5.2.1. n:~e~ ~~~k..-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0..-. tnra.5.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n. NANG :..:.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +.oi hoi.. 18. C4\:~it.-.10.2. '-o- t"--h-"-e__. 5-- .9.4. A.co~m_etcc·_ 6. 46 . H<... phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ ...:::.1 ..it"--.. i 5 . LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. iI th6ng -. A. _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft... _ __ cae Ian n_g_l"1_llin....n. .-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I .1.d=i=e:.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t. .1. ' I so sanh rnau bang each dfl.a~.2.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6.i 1___ Hinh thanh cac gil.-. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra.1.--t! x I I +--. 7.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ .u tv he.~~"!. . i 1 I _ ! I oau L.~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_.2. I 0. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~.._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6. .j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ . ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong. 1.. Thong hang [-.c--4 I I rno tq..7 .I I x i Ion -+----+------'. I i A._-. +.:..lhi6~!:~~__ .~t.1. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x ..:.~_.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~. _ _ _ i 1 x tu I . nqhiem thu may I I -. __ I i --.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : . . qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ .. du chinh xac.9. .'.

9..-q~Y b trinh~a~+-1. ~--. n cAc _ +.o~ _1 .::..} 0._+.. _. i can +._---_ I Phan I II~i 2 ..__ • ~-..'._QI1_g_nhafl_.--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _._tiEm_ ... kinh te.:. Cty d~t Oa Nang" ---r---. _._~ T n_n_~----.-___:_-------l + .!!!JLSXSH t¥.1._--____..119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH .!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-...---+..=-:.. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan .3.___ ~L .. bon chua I .. ----------l SH cac nhom ~.:.._..--.Q!l_jJ__.._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = . _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L .... ..---~_. -._ ._--_____o----_. V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 .-_ I 1 r . 1 ~AO ....OfJ tai: "Ap dl.$9 giai T 61!9c' . co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO.__ hanh 16 hoi cua_(. dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.1...~!] phall1_ ~ ~:~.___.7..giai phap_..--1=2---_-----j .. ~!U~~t~~~h.n___ L 1ft. .IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren.__ _.n------. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_.. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~.:-+ - 0.....8... .. I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0. .-... -~+--tx -1--'\1 [I I . --+ i 3:.-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h...~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: ... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ ...1'--4 -I c::.-y doi nouven lieu th~~i' .---.-------_. _ ...-.SQ__g_j_~i phap .. _ ... .=. Ll... __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1._..-.----1---+.:. Co quan chu trio TRUNG TId --_.._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no.. 0. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI..._n n_~_ _m_ -~58: --=:.---u-----t--..tich the~ 58 _~ ~..

. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co.. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t. khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls. Day 18 mot d6 cap hdi.. NANG 48 .l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl. 4._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.1.4.-. tuang ung voi 18.5 18. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1. 12. Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi.1. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq._.2.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day.36 1._kht. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc. hong.a phan phu luc. 111. ~-----------i_ . Mat khac._-_ .-~ .20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.~i kiern du~c -t .. 111. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4. Bang 111.. 3.8t~n d~u FO/nam...U : 5 +.. Thay thi..'ng 9. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng. i-4--jY~. -. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA._ . + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1..06 _.-_.:i$~d6ng +-------------+-- --I I .'.15.-. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b.13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI.. -+----. i ._'------------' i 6. ehuong IV.-.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt.19._.. ---------. 11..-~---------i _ .1.. _. 13. 5. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.2. 14.17.16.--..

250.+-. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac.- Thai gian hoan von _ - +~ro. .-. Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat...000 80.__~i~~_~_6ng/nam i f----..000 I 2 i _ Val .--.: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P. Co quan chu tri . NO" bui .- -~~- l3 hha_'~_' -.000 800...000 "C_ ~_ •• 70.2. 750..000 --.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+..----.canof va nhu¢m V! boen tat. -.-. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 ..._.950...3.80.- . Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600. . --. .000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + . --__!_§_ . HifJU qua dfw STT . c__ '-- c:: on ----- . t- ! 4 150.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.36 ! i 1--------------- -. _-. -t·· -...000 50.3. 9_QQ_ _..- S6IU~1ng 8.000 ----_.-. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_.2.000 110.000 130.000 240.-..---I tu beo on ----.~ 2_§_--r---- -. ______ 2.. sinh ra ttl 16 hoi.950.. ---.. 111. __ .----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong .95 41.----.---..-t- i- ~.._.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -.DfJ ta..000 560... ---+--------------~---___l -r.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _. 1 2 -~----.000 Bang 111.2. "-. _----- 8.. 800.~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ . .2.000 1. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.000 1._- I. ___. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat.. : 4 ! ___l_ -.2_ I STTI II 1 I i Bang '".~6ng__ t.

4. S02' NOx.----.- Don vi tinh ----.----.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:.. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.14 ---~------.!~_~.3.- -------- : 01.------~--._-_._. Ml..5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong. -.u tu :. ._.2.-. Day la Iuqng nhi~t b.000 Bang 111._----_:_.__ . HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.1 toan kinh phi dt.. -.+--- Thanq I 8.. bui sinh 111. --------1 + .- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __.+ .Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang._-_. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 ..'}ol nhuQm hoan va t~t. dt.-2--1S6ti€!n ~. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt.u FO m6i ngay.-."--------------- T . th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao. Scllu9n9 25.. .-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '.-------t-I 3 L__ I--:~-_ .otJ ta!:_:'Ap dl._. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C... ely d~t oa Nang" 3.300..L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay.. Trieu d6ng .

5. hi$n 6 bang 111. __ . -----.-------+---.4. i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. ' ' ._-.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<..-.n toe dQ d9n9 CO bam.mg 25 54 "1 c-----j-.68 70.--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ . xu tv d¢ng. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 . tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat..4.3 . n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. 111...'. ~-' 1. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho. Nhu v~y. ki~:!~~:::+ '.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t.-------. _.L .------.::uV~~:: I + kiern duoc .--t-------------+---------l Thanq I 5. H Nt?i dung .-.. __L__________ ---"-i-.: + "Ap dl..74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L .Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam..----- ~----.6. • Trieu d6ng/nam 2.:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian..--. .---_..- 1-----.--------r--t~.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie. hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng.-~-.a~ se ti€J. tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl. . dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau.. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc . di~u khie.n tv dQng. .-- bi ham nang dfJu 'r s6luc._. T _-_ . I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I . H$ thong su dl.-.-._.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion. t---------t---! Bang 111. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------. day so ban tv d(>ng va b<!mglay. Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111.5..Ji o dung tY 1:10 nen IUc.-------. -.mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the. Bang 111. 4.--.Oe ta. . i--'sn-T. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the.j_.nti~t . --' 111. ..5 . .' .--- s~ 2 3 DI1I'.mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.

.-. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang._. + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9.. 6._ ~_l . khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born. 7 :-.3.-00-0-t I 2 i I 450.350. giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu._ . luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac.Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<. __ . I I ki~~~.-._. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111..:..0-0-0--+:--4-50-.---.7.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1.Ii duang 2 i cap . giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq..3. Mc'..-..Ii duong ._+ _.. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq..000 I .IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 . .. Chi phi dau tu dong ho do nude.1 va 0..------._ . ~~_.• __l_ T6ngc~ng I I 2.}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----.dp dau T<...000.7.r_~ I vao . 6ng _ nuoc vao L.000... -NOi ..6 + V~mc..-r----..it rnoi truonq.. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.000 ! ---------1 :-------1-···· .ruroc tu 5-10%.7..000 I I 900. d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---.000 '-'-'-i- 1.•• ·---t--1-t-450-.. v~ mat ky thuat.. Bimg STT III. 16 hoi 16 hoi .----3 thai i -----. + Chi phi d. ! Bang 9. . Do v~y.~!EU~gI_~. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi.._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc ... _. Do do. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_.-----+-- _. ! vao phan xuong hoan tat T<._o'.

.. vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty. -.... I I Ten giai phap I . hoi + I . val .. do d€!u ... sua.chua cac val Iy vi~e su dl.lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -. q~i- madi~ Co quan eM tri . Thay th~. MOl TRUdNG oA NANG 53 ... TRUNG TAM BAO Vt. ·----·---T..'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.hoi.. ~~__j I J I j I ~-_-6~. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I ........ cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do.. --tPhl.. . IV. dau.O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t. Thai gian ~/~...hoi -._+ _ Thanq 6/2002 . ·t-.. THU Tl. ..: he. --~ ----. ! 7t~~:i(: I ~~~r... Do v~y...l-th~¢<...I~nhe thong thu .1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{. ..02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:.-..+ '-_ . nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.) ~~6~~6~~~b~~)Tha..------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f. ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc...

.----------.. chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang. ..nhuorn.. ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t ..50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~.· . Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r.. ich cua esc giai philp SXSH -. phan xuong tai phan d$t pieanol...-.) i thiet b] d$t hi$n co.4 -_1_2_oA_o~~ l .~~~-: _.· .. Han ntra. Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p..5% . Bang tong hqp cac Iq._-----.---- _. Thay d6i (%) -17.... di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.. ... 952. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: ... Trong do.~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j.. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~.~__._.K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p. M~t khac. _t.. _. Qua mot thoi gian khao sat.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 . : --1-·· I I ... Thiel la 1 i thiet bi dung 0<. Trong do. i . phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh. Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det.---.~ Co quan Tieu thu d~uFO....- --..-.~. -. nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE).1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat.. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<.t~~-~ ... --! . ~~~·:..~~_n/na~ . co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam. m1/nam 61200 r~~V_ie_.jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu... . STT Thong 56 + DVT._6_% __ I. hoi. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay.. Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<.. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren..jt trong cac phan xuong cua Gong ty.1 hi(J:n nay. i r .jt Ion. xv6ng ruroc va nang luqng Ion._1~--+.. -·_··_~_~_0_1=2=. 7=_'-+-_-_10_. __ _3_7 8 __ ...!~... -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH . Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau..----. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t.

. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat. Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang. cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl. .Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem. .-- -- - - ---~.-~~. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho.~-. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p .-.. Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG .~~~~~~55 ..l the tai Gong ty..

Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. Ha N(>i. 10.an.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. 4. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. Environmental Systems Programme. Da N~ng. 9.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 .Nguyen Trong Khu6ng . Environmental Systems Reviews. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Hien trenq khu vl/c. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<.2000. .---. nghi$p. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. Pharn La Dan. 11. Tei li~u Ghl. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. thanq 9/1999. Module 1. Phuong 1997. 2. 10. thuat. £)0 Van Dai .>cl. Moi tntiJng kh6ng khi. DHBK N(>i. 1997. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. Environment 1998. 1995. Thoet 6. 8. Da Nl)ng 1996. Pham Ng<. Ha N(>i. - Co quan eM tri.38.De tai' "Ap dl. T~p 1 & 2. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech. Tran Hieu Nhue. NO. Module 5. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. 7. Tei Ii~u Ghl.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. TP HCM. Information Centre AIT. 1995. Module 3.Tran Quang Thao. thanq 8/1999.~-. VO Cao Dam. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq.>cDanq. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • ._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. 3. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc. Module 2. United Nations Processing 11. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. NXB Khoa hoc va Ky thuat. thanq 5/1999.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3..

TRUNG TAM. .. _--_ .! chu tri ...BAo V.!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a.n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC . MOl TRUONG DA NANG 57 .De tei: "Ap d_I... -----_ Co quan .

7 43?d3._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.9 58777.3 76017.8 56521.1 59086.6 63930.6 79880.4 80723. Th.2 HN 549iC.5 4 3196.1 7 91370 78128. ---~ _o.6 6 74224. pharn 1 55913.6 8 0 74256.1 53316.9 5 91760.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.8 58216.4 60722.7 HN Oxford Loal kMc .5 12805 44987.~1 59473.9 64052.4 42843.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.5 67083.2 60644.6 10 517249 51035.5 38672.1 9 67808.2 T~N HANG II.8 65035 11 51377.9 61806 11 51867.3 41089.9 12 74327.5 102104.2 4 79617.2 57483.2 30736.7 6640.3 8 85975.6 80935 47321.8 52278.3 5 89073.2 50493.6 9 74993.11 37137.61 3 74125.2 93772._'.3 44233.3 53617. Vai m6c ~'--~'~--.2 50278 73602.:::1 Oxford Loai khac 64703.3 61016.9 10469 10 53214.6 85801.1 49897.1 46007.3 3 67008.1 6 74583 64285.8 12 76339.7 45853 7 90816.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

S TH.3 TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.5 TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.6 TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.7 TH.10 TH.4 TH.11 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .

Ten hang Cheo cotton TH.12 32260.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.9 45153.li(kg) 41677.9 12725.1 TH.3 6115.6788 444 259 Kaki .6 TH.S 2909.11 23794.2 531.9 TH.10 22179.7916 11694.2 12907.3 T6ng (m) 93868.4 11712.mgsc.3 TH.8 13886.

Tr. I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ ..GV G) [0 -------.11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA.y dl...IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT . ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6.

dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.Om .2m.IPHAN XUONG D~T PICANOL .

... _-_ -_ _. ._ -_-__ ._-~ ..._ .. .._~_ ..val M2.....sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val._-_ ..3.21... .18. -_-__ -__ -_ ._-__ _ -__ .._ .._-_ ._-__ -_-_ ..16._-_ ..20val rp20/27 .x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t )... Ii " II II II " " II II I! II ...19.. -_-_-_ .... val Q100/115: 7...._ -_-_ ...11.4.. II B~5..1......-~- .6.5... _ -_._-_ . 8..13....- ...... I...._ . _.710.12.......-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I... Ii " II II II II I._ -_ .. I I L-...\fall~26)34 val ~50!60 15...._."1 _ .-_ ..9...2._.~ ._ -_ -_._-_-_ ._-_-_ ..... .. _-_~ - _ -.. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... ..-_ -__......._ -_ . I._-_ .._... I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ ..14. 1...

5 5 666. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.3.250.000 150.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.13.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.16.000 320. 4.14.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .000 50.000 3330000 12.

.88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71..sa DE Pc..::. Ngay/date:21104/200 . 3. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY._ . KET QUA TI-IU NGHI~M .._ .. Dircctnr . . I PHIEU TEST REPORT I.) .. nl)c TRLfdN(..vnn..5 1884 .5 :no 0. 2. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co."'. Khach hang (Client): 6.82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng . S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 . mg/L KPH ..8 HACH 8213 TCVN 4560 . API-IA (Unit) Ml M~ 7. CIAl" . Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI.. - . M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit)..vn 56/KN . 4 Ngay nhan mall (Receiving 5.00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng.M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon.--~ -~.3 1074 948 COD ~-~. .tM Head of lab.892821 ..Khong phat hi~n. PU()NG THLrNGHll... P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6...

78 Ghi. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 .clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. ~. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7.--~-~-. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4.vnn. Ten m~l1 (Name ofsample): 2. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm. K€t qua thlf nghiern (Test results).so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 . GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng. Hoang Tit! Hoa .vn So/No. 6. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I.

.. 4. Ten milu (Name ofsample): 2..\1~ l 01 02 03 ..' Ngay/date:22/04/200 .:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.:.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5.. Hoang Tlti Hoa ..L sal! cung (mflu Composit).vnn.822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab. Khach hang (Client): 6. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.M2• dale): 3. Mz: Nude th. mg/L HACI-I8000 750 M. s6 hrong m..vn S6/No: 56B/KN .7. I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1.892821 . phat hien. (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) ..so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng .1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . A "".

892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1. 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit).r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly...SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI.88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I. Ngay nhan mti'u (Receiving date): It. Pt Co.2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 . Khach hang (Client): 12.vn S6/No: 56C/KN .. . APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien....ITrQng . 7. Ten mall 8. K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon... 9...vnn. TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 ..00 N~ng . . ....M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10.822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 ... Hoang Tltj Hoa .

u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip .UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.Luc 7h .Ute 15h .DAI HC)C DJ.__ .~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: .r---- 8h ... -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 ._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - .Liic 1611 . NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p ....~-Ph. _--_.UIC _.Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb._--------8h ... .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _. . 1'\ ._ ..UtC .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh .- 16h __ ..l'1_~LI6ng honn ._-_.L...UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 ._--_.Luc Ilh ..UIC A A A A A A A A - .Luc . /KQPT S6: .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I .Luc 1011 .H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do . nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh . •. " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc.Luc 14h .Luc 7h .Luc 12h .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .Tu do .L\'IC .Lt'IC - I5h - - . - . .----~- ..~-- Do nhanh _- '-.Luc 13h . Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 ..UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-.H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<.t'IC 14h -_..

phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $. I.'C0ng ty dang san xuiit. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u.199 1 Nhiet dq khoi th.8 4. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I.. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.0140 ( 1934..414 K2 281 5.GlAMDOC ~~. P._- .92 0.' Ho Van Minh ..---~. .lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4.'.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p .95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11.> . ') . Ghi chti Heh 1--. GIAMDOC ../. KT.!\ i:"-' . '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich . _ .Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di.Tu do .83 0."' "---.0137 (1890.1 1I101J. '.] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful