IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. su pha huy timg ozone . Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i. Tuy nhien. voi rrurc d¢ thi~t hc.. ph6 Da Nang. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u. vai kate. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. vai bat. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit.t tang len . dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion.. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut. d~t kim va d~t tharn.. Hi~n nay. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot. khan bOng.lingay cang gia tang.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. trong qua trinh san xuat. bao. Vi v~y. han han do nhi~t d¢ tral dft.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u.. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 .D~ tai: HAp dl.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac. Han naa. . Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol... Tinh den nay. do do chi phi san xulit cao. nang IUQng rftt lon. vi~ xay dl. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl.linguOn phat sinh ra chunq. Trong nhOng narn gan day. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh. tham len. d~t thoi.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl.

.mg SXSH (:. nghien cuu "Ap dl.I kho khfm v~ kinh phi. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra.m vi de tai: Hi~n nay. kh6ng can bang nang IUQng.Ph. M$t khac.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl.1.D~ fai: nAp dl. day.lng trien khai. T«.t rl. II. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t . can bang nang lu<. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<. bi tUc. Conq ty dang san xul.fBAD .06.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. 11.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. 111. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.2.t nhi6u loai mat hang d~t. TRUNG TAAt. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang. a Co quan chu tri .1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 .ii16hoi. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong. Cly d~t De N. khi thai) thai ra moi truong. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111.2.M~c tieu df.1. 111. chi vEl bieu db phu tal. tai : Tiltt ki~m nguyen.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u.}ng" Vi v~y. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t.

i: "Ap dl.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt.D~ U. di~n va luu IUc.4.mg cac phuong phap nghien 1.mg SXSH t<.ii phan xuOng d~t P.p. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. 2. cnuyen gia v~ nang IUc.:Ing nuoc thai. chunq t6i da cuu sau : sa dl. Trong cac phuong phap tren. 3.canol va nhu¢m hoBn t.mg SXSH vao qua trinh san xuat. nuoc ct. 4.}t. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . chuang I).

Giam rui ro doc h~i. Ooi voi dich vu. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the.1. Ooi voi cac cong doan san xuat. va giam so h. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung.2. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. tU d6 lam giam chi phi san xu~t.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. tuong tl..lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. d~ tang h.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. Ooi voi san pham. san phfjm va djch vu. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 .l nhau. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. .---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t. hi khau tuy~n 1.

van. Theo nay. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc. va nhang yeu cau khac giam di. cac bieh n6i . Cty d~t Da N.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn.mg. nang luc.. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. tranh rai vai. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat.1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. SXSH mang l<. xu 15' a don chat thai. it gay hai eho sue kh6e eon nguai. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. Han nua. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6.lc hi~n. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han".4t.3. vi chi phi nguyen v~t li~u tho.D~ tai: "Ap dl. be')tva d~y nap cac be chua thich hop. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may..lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t.. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7. Do do. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng.ki~m scat 0 nhiem.

Ouan Iy n9i vi tot . .. Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN... .. " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 . r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ .liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat.~ .olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<. . ..... Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 . TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich .. sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT ... Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.. Thay doi ve ky thu~t .

Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai. nang luqng.mg SXSH (<. N<..i day chuyen. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985. du lich. nong nghi(!p. TRUNG TAM BAO vI.oai be cac chat doc khai thanh pha. b~nh vi~n. giao thong.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho.cchieu. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--.'~ Co quan chu tri . MOl TRUONG oA NANG 7 . Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua. tai su dunq : chilng han : Tua..O~ fa. + Tuan hoan. Su dl. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi..Jngnguyen Iy rua ngu<. ngu nghi~p.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. + Thi~t k€!l<. 1.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan..n hoan nuoc rua trong ne:. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. be:.n san pham. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc.Ii an pharn : vi du nhu : s t. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi.4. trong cac Ifnh vue san xuat.: "Ap dr.

chuc cua eOng ty. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than. buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. r Xac d.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo. Doi SXSH nEmluu it di. xay dt.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y.:jng chat thai. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam. Ngoai ra.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. MlJI TRUONG oA NANG 8 . Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. chunq tOi nhiftn thc\y ding. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. TRUNG TAM BAG vI!. mire d9 anh huang d~n mOi truong.

DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt.IC de giam thieu phat sinh chllt thai..lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat. chi phi chon lap chat thai.. I~ phi thai. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.. chi phi san pham trong chat thai. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 . bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai.lng v~t chat la nharn IUc. Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b. va sau do p'1l.Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa. chi phi xu Iy chat thai. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap..cau tha trong bao duOng va hoat dQng.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai.l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. chat lu<. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. . can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: .. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do.. cong ngh~ san xuat lac hau. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai.. . 06 ti~p can muc tieu nay. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc. .Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau.

. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch..1. . M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay..3cua ehuong I. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. dat duoc rnuc dieh nay.la chon de thuc hi~n. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t.. san luonq. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien... can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai.~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<. nhanh 99n. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop.Dtt tai: "Ap dl. san pham. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1... mire d<)an toan . Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han. Cly d~t Da N~ng" cua ho. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng. Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 .it. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo .it. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn.. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay.Ji nay nen don gian.Ji cac co h¢i khong thuc bo tll. Qua trinh IOc. can tilln hanh cac danh gia sau day: . .:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. De .Ngoai ra.. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat.uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat. 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l...

. Tbuc h.Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. Ouy tri cac giai phap SXSH . II. ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<.. Co quan chu tri .!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI.ING SXSH 6 NUOC TA vA...I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. TiNH HiNH AP Dl.>ng.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc..sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo.~n cac g. MOl TRUONG DA NANG 11 . 6) Duy tri SXSH: V€! COban.I sau day: . xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi..li_e..8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl.a. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : . can thuc hi~n cac nhi~m VI.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl. .1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. Giem sat va aenn g. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai. bat dilu tu buoc 2.. . cac san pharn va dich VI. ti~n hanh h. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt..DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<. Ph6 bi~n thong tin. TRUNGTAM BAG v'. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac.. y dat duoc muc tieu nay.. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien. tOi uu hoa qua trinh san xuat.le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty.

-.--1-. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% ._----_. Singapore. ~~~.. .. .'i ~~g!k9) 4.Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%).SH '<ili phfm xuang~!_~..TruOc SXSH 36 -_. Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : .ICh.mg ~?S.-7 . . Canada."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . 8a Lan. .My. __ _..Thay doi cong ngh~ (39%).•...1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay. vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M. tal._-_ .·b6t-g~---T-·T. Thai Lan. da duoc thE!hi$n 6 bang sau : . _. Nvac su du~j_...Tuftn hoan trong day chuy~n (10%). Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc. Trung Qu6c. .:~~:~~._----t_.. Thuy Dien .?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD._-_. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991. 1.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1. sau khi thuc hi~n hang IOi. Ti~p Khac . Anthraquinone _(~ 5.Oe tai: "Ap dl. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 .thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l. ~ . nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n.i~-tA. 153 700 980 39000 52000 143000 .Thiilt kil lai san ph~m (1%).Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<..?t iay Binzhou.:0'---~---t~~--.Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til.. thuc pharn va dU<. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<.~--=-~-==-J ! __~ 6. Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7. tu nhOng nam 1985-1990._--- . da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam.Thay thil nguyen vat li$u (22%). i ~.anol va nhu¢m hoan tat.. con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.c._..5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2.IC... Su dunQ hoi nvac (kg) .6 1.

tinh cho den nay.Iithanh ph6 H6 Chi Minh.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien.5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. T<. giay.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. sinh trong qua trinh san xuat. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 . cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : . Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai.1i ye kinh te I~n moi truong. tai luqng khi thai ra moi truonq. .3 tY d6ngfnam.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. Theo danh gia ban dclu. K~t qua cho thay.ICde xuat. da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN).IiDa Nang. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. T<. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. gifty Linh Xuan . cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn.

thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d.lng que huang voi ten g<.02 2. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p. 6 day.05 2. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. cac may moe.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da.. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 . Trung Qu6e. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay . ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2. n6i t6m I~i vi~c ap dl.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: .1 0.. Thea Cong ty SEAREECO.2 1.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.25 tri~u 6.. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. thanh ph6 Da Nang.Ca D6ng quae . quan Lien Chieu. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. .5 trieu 45. Sa Lan. lien Xo cu.89 kwh/kg 40 tri~u 1.~u tQi ieh vI! kinh va rna. Tuy nhien.mg SXSH t<.1. Dai loan. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p.02 3. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.Bac. Nhu v~y. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang.2.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat.DIJ tili: "Ap dl. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111.Chi Minh. Han QuOe. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III.Ca D6ng X9P .05 3. Tu luc moi thanh I~p.12kwh/kg 2. truong. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao. 111.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.

.1.1 15 .: "Ap dl.. I.. 1.. .. M61 TRUONG DA NANG . Kh6ng khinong Hoi nuoc . Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc .. Thube nhu¢m Hoa ch€.:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt.lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet. NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT .1.Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1... .. ..1.t Nude H202 NUQC thai .. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat.O~ til. .... Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc . nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM. Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui. cAN SANG NGUVftN uftu. tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc. .. ~ Hoa eh€. khi thai .t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai .... BAo Vt. ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai .. K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT .

Do. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i .!tton that. val duoc gi~t sach Ic. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. khi thai.. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep. Bui. va.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. rnroc ngung va ti~ng on. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai.. Oxford: Khac voi loai vai HN.DO.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. nen duoc dern d6t long. vd. va. nharn loc. loai va.2. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . 6n d. IDa. Sau gi~t sach Ic. .t Ivqng Val. nhi!'. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 .Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . l1.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang.. Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. Sau khi tay xong. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham..

868. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay. . TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 . UviTex FJHT. Disperse Lumacron.2.153.?m. UviTex EBF.2. Khimg bot. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). Nguyen nhU sau: . Nikka Bright.694.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi. nhuorn su dl.:1ng nuoc su dl.2.1.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .l cotton: 93.8 . Na2Si03.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic.2m. CH3COOH. IUQng nuoc su dl.9 m. hoan t!!t lei 11.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui. nhut. NaOH. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1. yang Co quan cnu trio TRUNr".Luqng sol san xuat vai kaki: 11.. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat.!ng chinh la dc\u FO di(tn.San Iuqng val ka ci: 45.lng tai phan xuang 20. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<.7 kg. solophenyl. TK 07.677. kg.4m3/h. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton. Nguyen li~!U va san phiim 1.11 moe vai 1. nhat dinh cua mat hang. J: T<. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay). ti~ng On va soi that thoat. Tv d6 <:. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui.San IUQ'ng vai chi. 2 loai nhien lieu su dl. chi la vai moe. Na2C03. Dau FO duoc ~.2. luqng thuoc Dyes.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.039 krl.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<.uy ra IU<.

- .mg SXSH tC!!. g6m co cac thanh vien sau: -.7Kwh dlSan pham: San IU<.428.:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O.. 1 . _____..pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.06i voi mat hang HN: 83._..-_ .fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'.4. HN: san IU<._---r .06i voi mat hang Oxford: 78. Thanh l. 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay.... 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . LQa.DtJ tai: "Ap dl.mg de v'.. -. Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 . B! . .:Ing. tai Phan xU6ng... .8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: .1.070 rnet/narn 2000... se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· ..3....~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ .:Ing. 1..Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.6 Kwh . .Va.Den huvnh guang I --t--_.'n hanh cac loai LU<. TT! TEN THIET _---.262._.. SLr dl. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton. n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· ... Phan Thi Hue _..908 meUnam 2000. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.. may di~1Jhoa it duoc su d':Jng .._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.Vai Oxford: san IU<. bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u...-. .750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662..'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang. comfit trong quy trinh nhuorn.._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! ..543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424....4..lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .. 1 1.:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi..!e .. Oi~n duoc may moe thi~t b. __ . Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh.--..

..2._-. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I. san ph.lng....l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : .35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang. Cly d~t Da N~ng" 1. nuoc va nfi"'f! luc.: r' va cac danq chat thai.mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit. Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L. I ---j i I -- -------- 1 i i I I .J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 .5 __ ~~__ __ I +.mg su dl.DI: tiJi: "Ap dl.-May h6 Lien xc . .1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ ._ .t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.Tren co so cac 56 li~u can bang. ._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA. car .Xac djnh ngu6n thai.Bai loan can bbn{ i vat char ril... NANG 19 .4.t thai. ~----t-- I II. .. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang. loai ch!.Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c. - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May. nguyen nhien v~t li~m su dunq.- - Co quan chit tri : TRli. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37.f.'mqua san xU!.

-:~-c::tha'. -+-.-. ~ .--.__ ! A.---~-----l .--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +..O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!. Cty d~t Oil N<lng" va .BAO V..-._tr_<. : --..5 : ..'--" I I I! "1.1.. -.+--.it I~nh tran . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v. ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o.. -_ 1600 I Gil..... Vai mau 221.. : AXil axetic . -+-__ __ r---.lan T.~canol nhu¢m hoan t~t..-.1i--....1. 01 -------+---~-----+--i i . + 0. i--..15 : _c_.. Nude ...tan --!- ...---.~----t------j Nude thai ...Bai loan din bang nang luc.-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph._-+. ·-·--t -.. -r-ti • Nuoe . . I ' I I -+..----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa . eong nghe LI1<...-----t--.u may nhuqm Jet M..015 0. -. ~~..---. _ i NUde lam mat Nude -j- ._ .+ 0.~--.2000'+' ...-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------.. _ . . MOl TRUONG oA NANG . -+.. -+ . TN true tiep ---+------=-+-.--.---+------+---- .5 -j 1-'--' ..-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+.5 11600 2000 .----t-.. Axetie NUde 0..---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_. 1600 . .g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------. ..... ...-~u I TN I TN P.c _ .: 2000 IRa vai I I X·.tiep 0. --...------+i .-._ .--.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11..-+-..'..----+--------1 ' NUde thai I 1.~ ~..~!J!. 20 " ..--.. Nau.3 I I *NhBn xet.Can bing v~t Ii+u : 11.-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM..-.---.. .--+. .. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : .---I ! I' Ha nhiet . kiI~ a At --i---.---.-.t hang: [--C6..--.t li..ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~... -. II!' mau ---------- ~.. >.1.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 ...-t--. .Can bAng nguyen Ii~~.-.. --T-~~~~=~==t=--.18 0.

2m3 LUc. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.ng I LLI<. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat.lngnuoc vao: 14..u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me)..lngmroc vao: 3.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai.5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ .5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I. co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3.1 m3 ~ LUc. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 . .IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.1 rn". i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135. IUc.85m3 LUQng nucc ra: 3.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<. Il1.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu.. phfln con I~i la do roi vai khi thao me.De tai: "Ap dl.ng Ten nglli~u 140 2 . Can bAng tI.lng nuoc ra: 13.85m3 ~ Nhu v~y.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.t Ii.2.ng I ! Dong ra (kg) LLI<. I ! 9 4. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc. toan b9 IUc.

. Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 . g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) . . loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai.t dUQc 103: 23246. .p·g·1f = --.\.Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : ..fIy. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.vu luono bom : . pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t.mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111..5 met vai thanh pharn.D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa. A {l. 11. Luqng nude thfJt thoe! (Q.. Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492.. => Lvu IVQngnuoc sU dung O..8 rrr'.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada). va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 . H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.6 m3/h O . = 20. lu(.). Luong nuoc VaG (QJ: .1. Cong th'uc tin hi .ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq.Luu lur. V.t true born (kw) . vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy. Q: luu IUQng (m3/h).------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!. uong am.Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng.lng (%).3. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!.

lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl.. __ May con xqp.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang.___.. Danh sach cac may moe.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _._n~/h_..2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u._...:5.lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay.955 16. 8..'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~.__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ . an IMng nang lu~ng C 11. May dbt IOng_. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::.--+. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA.04.__________ thliy..mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.. 261 ..1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_.5 37.5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::. lap d<.canol nhu¢m hoim 1/'1.. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2.2.Oe tai: "Ap dl.__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ . __j__. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat.9.T I . Danh ml. _.. +.1.1 va 2.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 ..__ .!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ .f. _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O. I ----____..25 22 . 88. ely d~t Oil N£ng" va 11. 5 . =-. cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.2. thi~t bi su dl. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2. =-------~. .2.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<..~1~6~3:::._ _ T 6ng .

." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian._... I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- .('oj ~ ~.eM 12 13 tili: "Ap dl..c ~.. BI~U 06 PHl..Il.~ '-'-- . 75 ---_ 10 1 1 ............._...___. ..lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI.. '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_.c . _~ - 135 \311 - ..ln t~i cac thi6t b] dit'. cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -.ln eva hai phan xu6ng dt'._340 -----~ 200 - -s: eo •....) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ . C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.c LO o .3.. Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt.- f-- I-- .120- ~ ~-~ ...55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'. ~ I-- I--~ -- "0 'C ~... 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396..t:..._-380----400-385 ... -----s: _-. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: . ..... h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may.- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian._.... ~210 .- ~ s: o s: . 1» . h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong.. ' 390 ... MOl TRUONG DA NANG 24 ...._..o 01"'"' o r .PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .... ro- .. Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2.l T"I.... ....-_ r~ ~.__ I-.mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt...

trong thoi gian nay da so cac may moe..2. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A..2. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h. 25 ./ ~ o 0 t.1 va 2._. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng.-~--~. con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2.. th6ng /0 hoi H va mflng nhi.. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio.\ .t...mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P. 11.2.cano( va nhu(Jm hoan tat. Mdl TRUONG DA NANG rAM.'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ .. 17. ". 1/ Nha 16 hoi . a/ So d6 nha 16 hoi : . Hi~n nay. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua. euong de? dong thap. u1 -----[X]r-------t L.----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t._.. nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat.D~ tai: HAp dl. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio. Lo hoi s02 b/ . Ly do. .

------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k..-----------t- ! -----:----. .32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 ..------- -.-4kW . 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------.--.--.. ---------.2 tan .--."Ap dC....--~_-----------I----. khi thua u1 1....--t---- .D~ tai_.._. ------~--+---7 tan 4.. .Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C. ~--. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at ._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -.. ---- -----~+. .mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat..28 thai cua 16hoi 2 la 281°C..----~--=----::~..-__g On Iva nam ngang --+.------r-----.-.--...--------. khi thua <X1= 1.+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - ..+ 25°C 3._-_. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol.. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' ..-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1.. .-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----. H02-10 ._"'. -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so.----: -..-Onq lila nam nqanq.25 kW 4kW .--. _" .Nhi~t d¢.khoi .-65 m2 .H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d . -------. -----.. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: .- .gJ Ih 95 m2 1-----..

kJ/kg _ . Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay.hi nang IU<.9_~h6. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo.~ ----------~-. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao. ritt Ion.Jng nang luonq chung ella Gong ty._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri)._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!.q3 (%) Ton thftt co khi.g!.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.995 72. 15 4. Theo khao sat thuc t~.. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!. tan/m~ __ L . so co h~ thong IUc.1ng thflt thoat theo khoi 16 b.15. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!.995 78 i Hieu suat 10 (%). a/ Tf'. bich. e2.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .05-1.Dd tai: "Ap dl.5 1 - i _ O{o) -~. 00 do.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1.1ng ton that t bi df.<3 VaD 16.1ngnuoc ngung.-- i clla hoi bao n9.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. Hi~n nay. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl. _.5 khoi 16 mC. phan nang IU<.. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co. Xae dinh hieu sua.-. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0.1ng. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<..n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong. _ ----_.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_.tP.-~. -- 3D 85 2757 0. val va mat bich khong co thu h6i IU<.9C.

Mi.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf. 11 thit khi d.2%.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay). M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 .t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s.D~ fai: "Ap dl.

1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn.oil fai: "Ap dl. qk: Iu<.l ki~n khi thay the dUc.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay.1nghoi rat Ion. Cty det Da N. M61 - TRUONG DA NANG 29 .mg nhiet ti~t ki~m dUc. M~t khac.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo. toan bo IUc.}ng" Q ~u = ___<l!!__. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat. DI. khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. ~~---. .1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc. IW. = 11' Q. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do. cua cac IT B' .

. .-.1._ . 54...000 _---------_ .. 'c_. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat. 6 tren la 215. TiNH ToAN CHI PHi CHO .. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ..4.. Vi v~y..----.-~'-- .720. ki~m ke sqi va vai moe thanh che. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++. 1._ .. --.5 tri(m/nam. ... . t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV.2.. MOl TRUONG DA NANG 30 .840.-'''--.' I ~h~!tthaiIheonui1c. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen . d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong. _.Ji duoc..' Cong doan Ke moe go.__ . thai "_.- ---- tat. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao.6.1. 1. xAc O!NH.. "'-'-". 33. "'''--.--. . qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75. _--_. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do.D~ fai: nAp dl.Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<. dan may.000 27. . vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<. phiim chua hop Iy. Luqng soi con sot l<.Ii pha. luOn billn dQng..-.. quan Iy._--_..(VND/nam) 6. thay d?i 1.._. dirt.mg SXSH (<.000 _.~6~.3.000 Nuoc thai ._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai .000 _..~~--. _''.... Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung.000 nhan Nhu v~y.- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc ..000..----------_. T6N THAT IV. +. PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.Ji sol th~t thoat.-._._.. D¢ am cua soi khOng 6n dinh.5.000. Do qua trinh giao nhan. _._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val .600.. 1.._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9._ 18...520. nuoc. Soi nhan gay ra t6n th~t. : 1.__ .._..1-.1.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. 2 3 Khoi . eiy d~t Da N~ng" III. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t."'.-------_. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4... . bui ~ 1._ .360..--- . '. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ.. I f------If------._ . 215..000 cac -+ . .----------.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 . I 1.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 . +.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1. 1 .1.._.2. Chi 56 5Qi khong dbng d~u. Iy.. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI. : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH . kiem ke sqi va val . Do quan qua trinh qiao nhan.1.-~~-"-"--'''-'''-. . luon bi~n don 1._-_. anh sang thich hop cho soi.. 1. 1. Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi.4. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+. 1... 1. ~ __ .3.6. ..1.4.2.4. ..5. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true.1. 1. Cf:.1. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on . Trinh ch~t che +.2._bop cho soi.5...2. D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen.. Nguyen i ha .3. ·-·---·---------.6._. hOI 501. .._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. I Iy..J the cho tUng nguyen 1. SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han. 1. . true va cu6i true kh6ng .---'.1.1 __ 1. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu .. 1.'len . nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat.. ····-· . 1..2.6. ---------------=------------Co quan eM tri . . nhi~t dt?.2. __ dinh .-+-.D~ fiJi: "Ap dl.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«. Cai djnh...3. luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am. Iy va 1.4... moe thanh h9P i 1.. 1.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1.1. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1. . Dao tao.-r-----. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 .5. tbt nhung khong gay ton th~t ---~.. 0 dllu thu 1 . I ~I : _ .. - .2.2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co .3. .

hoi b] hu hong.<:.2..-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac... Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2.1. 2..___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng.2.. Thay th~.3.4.------------I nhan.10. bao duong d~ hat hien r6 cac van.1.---------- ------ __ --.3. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u. 3.3.. sua chOa cac van.. Thuong 6n xuyen kiem Ira.._ cac van. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao.--- t--. nguai su dunq chua dung. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao. I -- duon .i II I I 2._ .. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3.!nc.1.1 Thay th~.3.5.5.---.1.. rI cac van. d~n hoi. duong 6ng i 3. dam bao I phap cu do me n-.. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 .---+---- ri ki thai. nhu . sua chua cac van.' 2..1.. Do ro .-.2. Thuonq _ I L. --- H()I SXSH 2. .3. __ .5.. va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2.- ot XUAT cAc co .c. Trang i bj can diE'. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 .:" .~uhlY lac hau.2.1 d~ ra mot each chat che.2. Quy chuan -t-.----_... duong 6ng diln I : I 24. Dao 1<. ~~ xuyen 6n de kiem tra. dan nuoc.:i__'__ duon thai.-a=-~ u~ta=------=-cu""---.2 tY 1 :5 • 2. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh. Can qiam sat quy trinh cOng nght. "Ap dl.. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han. Nang cao nhan .. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-. bi'mg tay (may Jet.1.1. 2.1. dung ! I 21.. bao quan hoc. su c~at dunq . Cong nghE'. . duang 6ng dfin nuoc.1.C=_=__. 2._ . 2.2. 2. van 2. nuoc bi hu hong. 2.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---..2.2.1.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr.-. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac. Do qua trinh di€!u khien van .De fBi. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc.1.. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra. i ~___ ! hanh BK5). va ~oa __~---qua trinh : 2.:.th-.2. .2. cat gilt.4. Cry df[JtDa Nang" . bao duong hat hien ro ri ki __ .e::. --.

__ .2._· RA cAe co _- H¢I SXSH . 4.1.. Thuong xuyen kiem tra.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac. bao duong cac van. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi.:lng hoi cung cap cho.2. Chua lap dong ho theo doi i 3.1.3. d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.3.:Ing hoi eon I 4. : xa eOng nhu nuoc lam mat. Do khong co dong ho theo .lC I 4. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g.2. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai.43.2. Thay the cac van hong bang van rnoi. 4..NGUY~N-NHANGAy------. Do chua co h~ thong thu : 3. l. n\JOc nguo.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa.4.3.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4. ehc\ng han dung l<.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t._ 3. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.2.. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. nAp dl. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may.De tiJj.2.-~- ------.1 ndOiluang I}UDeJ!. Thuonq xuyen kiEim tra.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .1. 3.4.2. -. Do khO~~-C:-qU. 61 Nan su dl. Lap dc'ilth$ thong van 11." 1--'. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4.2. cac may gi<)t xa. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc.3. I 4. j n5N THAT __ . . Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl. 4..1.4.2. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT . IUc..4. __. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong..lng S. i chuyen man . 3.lng l<.41. Quy doan n~__ _ -+.1. .3. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc.:lp . I • 4. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc. 42.1.~u\l<!()_c ~. Oi~h ky dao tao.dung nuoc niJa.2. 4. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan.!.4.3.4.XSH__ti?! p._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"".. 3.¥ vo.-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .1. xa. _----_.

jt.[)(.6.4. 6._ . -- dang dung do danQ tronq kho.-"=~ nhan .7.. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat.6. cOn doan tren. 6.2. _:__:'. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn..j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t. 7%) do I$ct-. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 . Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern.4.2. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han.: 2:e.4.---t---------6.2.--.1.1. H~ thong thuoc kiem: i 6.1. kho chua ca~i6~.6. Sao on va sua chua l<.1.7. : 6. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5. Gong ngh$ nhuorn lac hau.2. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.1.2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6. .1. ________. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~.5.1. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat. I . don sai s61 lrong khi thubc nhuom. mau • 6.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph.1. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang. m:i ~ __ . 6_1 1.2._ 6. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .I:~~!!~~:::Cm2c.2.2. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai.7. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong . 6. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.1. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn.. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6.1. truong nhat I 6. --"-__ ~ _ 6. ! Trang bi h$ thong thong gio. Dam.1.2. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -. --------- 6. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6.5. l.5. 16.

-Th~.. f--------- . hanh.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(. ! noi th~t thoat hoi nhi~u.1. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet.8.1. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat.6. )..3.1 .. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. ' khong dung hoi nua.2 tieu tbn nhiet nhieu. 7.2.5.6.a~!~~~~~ 6~g-T. 6.~ 2.1. duong r 72 i D'._. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system). ~_--+-. SLr dung hoi.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_. 6..1. r7~1.1. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau.5.. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6.9.2.1o.Ong6~g di\nh. 7.2. duong ong : d~n hoi da hong. ~ ~~i d~n hoi.9. ~~_~_ cong nhan vi! viec .3 3.:~. Giong muc 6. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 . ! 6. me nhieu.-4-. • I on tot. Dinh ky kiem tra. Thl. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi.2. .-'~hll~~c van.Jc 3. I 7.1-. Kiem tra._ . baa duong cac van.8.61 va 6.. i I 6. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi. .1 1..4.3.. Do khong c6 tl J--th6~.-G---i-6ng-~l. i 7.-ih~U--JI-7-. baa duong cac van.9. __ . Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7. ho~~-. 7.__. duong . Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. :~~ t~~:h.---. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it. . . Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7.-!~:.--------~--.2. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:.2. Do qua trinh thj~t k€! mau. khac 16._ . I' -_.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!.~. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot.. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16. Dinh ky kiem tra.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_. ~a~~. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac .1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I .7~1-:·1-.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam. 7. lam gian doan qua trinh ] nhuorn. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I. con nhan. i 7 . _-+1 --1 7..~.2..

1..1.• i--. Lap di. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU.1..4 .~~.'~11o5.2.3.__ • n . Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan.3.--.._. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.2 n __ n_H_nn H •• J 10.1. ~.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.. 2..2. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10. Gly d~t Oa N~ng" I..i.2 eung dip hoi chua that su : dinh. _-_ .i~~. 9. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9..2. ~ __ .2. Gi6ng muc 6.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong. .. -_ .5..g. phat 0 1. __ .h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_. thi~t b] va nha xuong.6._. UlP di.~ D~ XUAT CAC uang .1. y thuc . Khong co d6ng h6 d6 theo .!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt.3.------. __ co auen ctu) tri. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9. ..1 va 2. tu:.4.~..--. nAp dl:mg SX~. 10-.. TRI "NG TAM BAO" _. Gi6ng rnuc tU 2.'-d.._. . 11 o..lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat.4.3. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap..4._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.5.:~.. Val : nuoc ngung bj hong.1. Do ro ri cac van. qU:1 : moe._- on 9.. .\if. 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t.1 va 6.-~ .-... du~~~T1 . _ 10.~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v . t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat.3.. 10.oJ ! tai. ">1 TRUONG oA NANG 39 .. 10. Thuonq xuyen ~ L.1c. .2... bao duong cac val nuoe! ~ I 9.----- mat.

3..... ! ..__-----------___~~ ~ __ . quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A. . 8. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan.~.~---~------------TRUONG DA NANG 40 ._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----.r-' BK5 B. Y __ __.._. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A.. 1~·3 .3.5. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 .2..1. nao tiet kiem nhieu dien.4.h .2. Nen lap d<)t h$.4. Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap. _ __ .1._".thOng thu hoi hoi thua tu cac . Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.~_: "" " . • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu.2.. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan. __ ~~~ . _ -------------------_.~~~. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung.•._. tei B. H<.. . I A.2. ____oj I ~-------------------------..congnhfJn.. Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det. A... LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B. A. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van.2.?_. __ B.3..- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET. cong (khonq rI. 8 2.2. rT1_()_~' T1~.2..:o. .2.t~i~.------. b] I A.~.2. 8. may nay ..1.1._.DfJ tai: "Ap dl.y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl(). i ! . 1..Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may ..1.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~. hoi thua -.1.. cry d~t Da N5ng" 1. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_. ra.2. _.__ ___. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut.2. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung. Y thuc tiel kiern di$n cua ..mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t... __ _ _ A..ChU~~.. 8.~lJqng.. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8..Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t..- -----. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . i bi h6ng.3_1..1. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A.3 ._~lIa.1... 1.. . A. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP . ro ri.2.. A.-.. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao.:.9.------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua.~ __ ~~ .1. . Tuyen truyen.. AA.1 .2.) 8.2. .2.4.. . ~~_~_._.

Jch~u_.rlg_l!~.1.ls9 ~g:~O.1.nhan. I D.4.3.m dim 1<. --~-. _ B. _ c?':l .. va: nudej hoi B. 0. 0 1-1.2.i~1 h~ thong .2. I ngh~ tiEm ti~n han. .3 bao . . d...10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u...'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.2 va 1?:.2 van hoi da hong. bao duong Y ._ . ong hoi. ~~ge~:~iaf1 7.. Do di~u khien bang tay B. van _c --------=---: 6ng hoi.2..!~.2.' duong ong hoi j ! -.8. '>2.1)2i.. Thuonq xuyen bao duong may moe. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng.3. . thu 0. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C.1.c BA. Duong qlJaco. Quy chuan . Dinh ky kiem tra. C. .1.' tr:~i~U~~?. Giong . Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH .t... ~_.1. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che.. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. r:t_l!C:I~. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau.5.3.5.9.1.3.1 .~ng ky thuat.. C...2..1 .----~----..----- .olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t.:.__ . i B4.. B.2 1.·1·Thi~~t_>! C. ----+-.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao..~..2.3 duong bng danhoith$t't6t. 6~·t~~~-~:~~ hi. Trinh do tay nghe cua conq i B. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt. Ct'n qiarn IUC S.6.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong . Dinh ky kiem tra.t1.. 6ng.1.5. "<. van hanh.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip.1. Dinh ky kiem tra. i 1.2.2. _. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic.__ ..qui')ydeiUon kelll.. ___.._~_~i __ . . hOi.7. Gion..41 Ion (fOKW) hop.6.7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.g_my. B.g_.8._ .8. B.3._ . /I' jl TRUONG oil NANG 41 ..2.~_i.2.:1ya C. lac hau. rnuc 3..~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -. Thuc hi'.t~~j. Thuonq xuyen dao 1<. I .1..· .._. van duong """"""""'" "'~ I . Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·... bao duong ri~!P...2._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C.rc>.2. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i. ~ 8.5~i~_nrl~.2. bao duong rnuc 3.n..4. ------ ~ RA TON THAT BA.~g. Thi~t b] cu.

D..3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I .. (g~n 300~. • · !. cua cong nhan con thap..1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~. _oj 0.2.: "Ap dl!.6.1. D. 42 .!g SXSIj_t'il.5.~" I . Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi.i~hnOpPh.1.21. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.2. h6ng tuan i~. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [). U.9.8. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao . _ . D.1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu. i .2.8. ..7.2. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat. c()ll_gllb. 8pq~.D~ fil.51. Gibng r'1~~-'71:1-va 7.1-:::9~. rI.7. cua c6ng nhan van hanh may det..711~~71.5.3. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. .'..1. D.2.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH . 0. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .2 '0.1.3. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u.. Kh6ng co h$ 1DO_~.9. 0. ! D. 'i 1.4._ __ . Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao . D._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG . 10. 6.2. ~1.-d~-.q: D. .r:~T~~I.lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao.OcOp· hbu.4. ella cong nhan.. _.7..1. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E._ . Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3. Gi6ng rnuc 10.7. D... P'2<!_'!_ llong d~t P.__ _ .uh~F-~. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao. · 0... C6 the lap cong to di$n.canol va nhu¢m holm t~t. Thl.~ll: ..1.-~-_ . oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung. : 0. .. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D. u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0.S.8.3. D. 16 hoi r I din dung.lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.D~-va~'--on.6.2 . Chi'lt IU(.._. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO.

x-----t--x ui--.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC. _gIao nhan '"l_i:In9. ------- . ~. h:~i -t--J--t----t. ...'61.:_:h. nhien vat li~u va .1. ...: _.dinh chat che eho conq I 4.:'!nh~1 6d~-ut.. C}Hl co d!'~h qua~-~.4. . lhu hbi 5. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:. -I· __ Dao t<.I I I I x. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu .':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht.2.d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el...- ..-1-.. LVA CHQN tilt._..---0- I I l' r.6-.~-I.1.. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may . .1I I -+ 1- +-.l the t<...2.1.: _I - j I I 11.2. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen. . TAM BAO Vt. I I I i Can trur .16.--+-----+----+--:----1 2.2 ··----r-·· ._ _j_...1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1.k~1- x r_.uy..QiHP. .3...6._ .Dl! tili: "Ap dl...~tq~:~ t~~~c :n..:.____ -r I . __ ~_lo_'n_~ . ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II._ .::arsci.. maydi~u -ChC.. 1-/141 ~5i:~!'S. 11.lng 5XSH ti..-=: a~~ I ! Thay d6i~h. -.'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon.1. I elm s<.. __. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-.u~u :.T I I -- .3._ ----1---...~~:gn~Pnh:~~ co ! .ji va vai moe thanh pham khi i I · 1. nghiem I 11. i (.------r-~--~ . _..~2.2. can co ('..50.-----.. .. 1.3.1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i._ _:n:. I )1._.:. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-..h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .2.~-.51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ ..2.~y ki·i..

3..-----J +-. ------t--.r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~. .oJlJLllO~. Thay th€!.4.. Dao cho tao..no 2. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i .. n~Zn~ . duong: dan nuQ. ~~u:~~:~:~f:~ -... I x ..h-. __ .._... t 2. '1'" II -l- -+ -+ .. Thuong IL' .. f-! 2..r:!:+ : 2.xl-. ---t-..1.._..2._ __ .. chat che.. _. 2 . ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 .~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan..2.~.. I . d6 tai su ounq..'.. _ _ . .2. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + ._k_h..------.... ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I . bao duong ~ I ..: "-rh21..._ ..h~..:.... • ___ ••• co'. on .. -~----._-+ __ ti~t "". . __. xuyen kiem Ira.--. I 2. .J hoa chat mot each chinh xac. 2 dua -- '+-' .L~i thO:J~h._ xac... Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don .. _+.. -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc.. ! mot each chinh xac dong x .:_ .... L Ii I 1 I I.2.... dam phap cat gill. _ _ _ .rinh ~6_c9'l9_!lhan... Trang bi can dien tu d6 din .....l:!I:t.tOich hQP.2. .. duoc baa dam chinh-. . C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 . sua chO~~cac van..1--~~hc~~nd~~ i .__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L.-. duong r6 ri kip thai. .. Len ph.'t._ cac van.t-..... giai loa_... Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x . "" "mg de phat hi$n ..._~:.5.-d6 quy trinh cong ngh$ -.. long an thu i hoi nuoc lam mat va (.... --~ -.2.....__i -+--.. 4 + x ~ -----+----- ." 5~~. 1 ~.~_9L~.""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ ..-"ie~ 1.·-T~~-I -.'!! I~.... Can giam sat quy trinh conq nghe -. ._+ . .._ ~_ .2..l.-.4.3... [221 i 2.· . d~ ra mot each.2!:!g.. y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh.1... ... _ .2.3. 2.2..".:~~6~~ 5..4..

O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~.._ 6._. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai.3. . C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 . x 'I I 4. --.2.2..'~._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa.1._- _1.2._"- --.--._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh .----+---f------+----f-------i 1 x 6._" _. chang han dung I~i n~oc gi<'.5. _..4.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt.ll xa l._g.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~. S9 1~~. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4.. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6.fIn giat 1 I 1 ---- . ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.5.. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho.. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-.1.uatUng me.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3. __ .4. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16.5.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -._. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.:_ Lap dc.-1._-_+-----x x I Ion PhI. i l--.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat.1. san pham sau khi giat . U~p d6ng he._____ _ .' a ~~~1~:f::ay z.-..! thuoc s/ff~m I i I I 6.l~Qt:l1__ «:. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----..i~t_l~__. 4. Sir dunq conq ngh$ gi<'.fIn cuoi cho l. _------ 06 Phin loai 2 .. _.2. Cty det Oil Nang" ------- --------r . 1 J---~----_j i . Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu..6.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.. - I 1 --- ~i_.__ I I I I ! I v_an chuye_!!.:.2.1..1.

2. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~.2.co~m_etcc·_ 6.-.-..----t-_.~t. I 0. Thong hang [-.. phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .. .'...a~.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6.:. i 5 .2.~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra. 46 .1. 18..4.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.1.1 .. ' I so sanh rnau bang each dfl.__ ~-. C4\:~it.n. . __ I i --.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ ... 7. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ . _ _ _ i 1 x tu I .. n:~e~ ~~~k..'gmay :~C'. __ ----+.d=i=e:.5.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ .10.lhi6~!:~~__ . 1. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. ~" -----.c--4 I I rno tq.:..9.-.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : .. . tnra._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau. +.7 ..:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I . 5-- .. I i A. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x .-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0..1. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ . nqhiem thu may I I -.I I x i Ion -+----+------'. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong. .5.1.:.4.~i~u _tan.--t! x I I +--..~_. NANG :. ..2.oi hoi.i 1___ Hinh thanh cac gil.:::.1._-.. iI th6ng -. A. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~.. H<. du chinh xac.~~"!. _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft..~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_. i 1 I _ ! I oau L. A.it"--.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t.9.1. . '-o- t"--h-"-e__.u tv he.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6.

-_ I 1 r .-.} 0.. kinh te.. V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 .. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L .~!] phall1_ ~ ~:~. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI...1.!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-.. _ . Co quan chu trio TRUNG TId --_.. n cAc _ +. ....SQ__g_j_~i phap ._---_ I Phan I II~i 2 . Ll..._ .---.=. 0..--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _. ~!U~~t~~~h. _...--.._--_____o----_.. _ .Q!l_jJ__..=-:.tich the~ 58 _~ ~....:..:-+ - 0..___ ~L .7..IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren.---u-----t--. --+ i 3:.3.n___ L 1ft.. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~..119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH .n------.:.... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ . . -~+--tx -1--'\1 [I I . I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0.::... -._tiEm_ . ----------l SH cac nhom ~._.-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_.._~ T n_n_~----. 1 ~AO .._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no.-------_.. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO..-q~Y b trinh~a~+-1._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = .:.-.----1---+.. bon chua I .-y doi nouven lieu th~~i' ....__ • ~-.--1=2---_-----j . _.. .-___:_-------l + .1'--4 -I c::._QI1_g_nhafl_. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t...~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: . vhap_ d~!huc hien____ e~n phan ..$9 giai T 61!9c' .OfJ tai: "Ap dl. ~--.'._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h.....___._n n_~_ _m_ -~58: --=:._--____.. i can +..._+. . Cty d~t Oa Nang" ---r---..1.giai phap_..!!!JLSXSH t¥. ... dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.-..__ hanh 16 hoi cua_(.9.---+...._..8.---~_.__ _.o~ _1 .

-. i-4--jY~. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich.2. 3.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt.. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1. tuang ung voi 18. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.a phan phu luc.-. 5.1. NANG 48 . Mat khac.. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai.8t~n d~u FO/nam. 4.. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. ---------.'ng 9. Thay thi.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co._.. 111.--.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day..l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t. 14._'------------' i 6.1. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi._ . thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat. Bang 111. 11. i . 111.06 _. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng. _. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n. 12. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls.. hong.2. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng._-_ .1.-~---------i _ . -. ehuong IV._.'.19. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4._kht.~i kiern du~c -t . khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao.:i$~d6ng +-------------+-- --I I .. ~-----------i_ . 13.15.17.. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA...16. -+----.-. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq.-_...13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r.36 1.5 18. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc.-~ . Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi..U : 5 +. Day 18 mot d6 cap hdi. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI.4...

2_ I STTI II 1 I i Bang '".000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + .DfJ ta. HifJU qua dfw STT . 800. 9_QQ_ _. --... -.. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.000 50..------~---___1 f-~--: 3 l___ --+._.000 130.. . "-...80. _----- 8.__~i~~_~_6ng/nam i f----. 1 2 -~----.3.250..- Thai gian hoan von _ - +~ro.. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat.. ---+--------------~---___l -r..-.._. ______ 2. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.----.. . -t·· -.-. : 4 ! ___l_ -.. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac.~ 2_§_--r---- -. --__!_§_ .- ._- I. t- ! 4 150.000 800. sinh ra ttl 16 hoi...000 560. ___.~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .95 41.canof va nhu¢m V! boen tat.2. Co quan chu tri . Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat.000 "C_ ~_ •• 70. ---. 111. .000 Bang 111.000 1. .--..----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong .-t- i- ~..+-. NO" bui .~6ng__ t.950. __ .000 1..---I tu beo on ----.950.-.000 I 2 i _ Val .- -~~- l3 hha_'~_' -.2.. _-.2.---..000 240.000 ----_.----.36 ! i 1--------------- -. 750. c__ '-- c:: on ----- .000 --..- S6IU~1ng 8.000 110.-. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 ..3.2.-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _....000 80.: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.

. Day la Iuqng nhi~t b..__ ._-_. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt. .-------t-I 3 L__ I--:~-_ .3.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:.-2--1S6ti€!n ~. Ml.------~--.14 ---~------. Scllu9n9 25.300.000 Bang 111._..----.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang. ely d~t oa Nang" 3. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __..-.1 toan kinh phi dt.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay. Trieu d6ng . .2..5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong. bui sinh 111. dt.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '._----_:_."--------------- T . M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 . --------1 + . S02' NOx.u FO m6i ngay.+ .- Don vi tinh ----._.----. -. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C.-...4. -.'}ol nhuQm hoan va t~t..u tu :. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.- -------- : 01.+--- Thanq I 8.._. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi. HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -..otJ ta!:_:'Ap dl._-_.!~_~.

Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the. __ . I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I . hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng.mg 25 54 "1 c-----j-. ~-' 1.Oe ta. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc .mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.. tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat. t---------t---! Bang 111. H Nt?i dung .:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .--.-. xu tv d¢ng.. . .-- bi ham nang dfJu 'r s6luc.6.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------.' . N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me.3 . day so ban tv d(>ng va b<!mglay._-.n tv dQng.: + "Ap dl. ' ' .mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam.. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl.a~ se ti€J.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam.Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay. . --' 111.5. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the. . Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111. H$ thong su dl.---_.-------. Bang 111..4. i--'sn-T. Nhu v~y. . ..--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ .5 .- 1-----. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------.-.--------r--t~._.-------+---.. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho.::uV~~:: I + kiern duoc ._.. • Trieu d6ng/nam 2.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion.4.5. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. __L__________ ---"-i-.------.L .n toe dQ d9n9 CO bam.----- ~----. hi$n 6 bang 111...--.-.--t-------------+---------l Thanq I 5.. i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo..-------.-~-. -. T _-_ .'.-.74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L . -----.. dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t. di~u khie.nti~t . ki~:!~~:::+ '. _.j_. 111.Ji o dung tY 1:10 nen IUc. 4.68 70.--- s~ 2 3 DI1I'.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat.

_.-.3..Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<.. -NOi .7.000. v~ mat ky thuat. khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born.._o'.Ii duang 2 i cap .}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. 6._ ~_l ... Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi... 7 :-.. d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---..1 va 0. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----.6 + V~mc._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc . 16 hoi 16 hoi . ! Bang 9.:. _. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_.it rnoi truonq. Do v~y. ~~_. .---.000 I I 900.-r----.-.... + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111._ .-00-0-t I 2 i I 450.000 '-'-'-i- 1. ! vao phan xuong hoan tat T<. Chi phi dau tu dong ho do nude. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq.. I I ki~~~. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3.•• ·---t--1-t-450-.• __l_ T6ngc~ng I I 2.3.000. Mc'.. 6ng _ nuoc vao L.350.._ .~!EU~gI_~. + Chi phi d..... co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.dp dau T<.000 I .. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang.0-0-0--+:--4-50-.._.r_~ I vao . __ .----3 thai i -----. Do do.ruroc tu 5-10%.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq.7. Bimg STT III.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1.-.... giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu.7.000 ! ---------1 :-------1-···· .IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 .------.._+ _. .-----+-- _. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac.Ii duong .

.: he.. .... Thay th~.. IV.chua cac val Iy vi~e su dl. val ... TRUNG TAM BAO Vt. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.. q~i- madi~ Co quan eM tri . MOl TRUdNG oA NANG 53 ...hoi.1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{. I I Ten giai phap I .'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:. Do v~y.... do d€!u . ·t-.lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -.hoi -..+ '-_ .... --~ ----. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do. .------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f.-...I~nhe thong thu . hoi + I . -. dau.. .) ~~6~~6~~~b~~)Tha...l-th~¢<.. Thai gian ~/~. ·----·---T. sua.O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t.._+ _ Thanq 6/2002 . ! 7t~~:i(: I ~~~r.. THU Tl.. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I ... --tPhl.. ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc... vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty... ~~__j I J I j I ~-_-6~...

-·_··_~_~_0_1=2=._1~--+.50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~. m1/nam 61200 r~~V_ie_..nhuorn.-.. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay.. ich cua esc giai philp SXSH -.----.~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j..jt Ion. co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam. hoi.~__... Trong do. _. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.. Thay d6i (%) -17..---. Trong do. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t. chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang.· . i .. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<. STT Thong 56 + DVT.jt trong cac phan xuong cua Gong ty. -. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren.. i r .~.......jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.5% .. Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det.. Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r._..!~... xv6ng ruroc va nang luqng Ion._6_% __ I.---- _. .. Qua mot thoi gian khao sat. ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t ..----------.. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau. Han ntra. 952..- --. Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p. --! ...~ Co quan Tieu thu d~uFO.. -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH .. . nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE).~~~-: _.. . 7=_'-+-_-_10_...~~_n/na~ . phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 .. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: .K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p.t~~-~ . ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~. ~~~·:.-.1 hi(J:n nay. Bang tong hqp cac Iq.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat.) i thiet b] d$t hi$n co. : --1-·· I I . phan xuong tai phan d$t pieanol.4 -_1_2_oA_o~~ l ...._-----. _t. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<. M~t khac... Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<..· .. __ _3_7 8 __ ..

~-. cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u.-- -- - - ---~.. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho. Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG .~~~~~~55 .Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl. .. .l the tai Gong ty.-~~.. Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang..-. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p .

an.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. Da Nl)ng 1996. NO. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam.2000. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . .~-. 3. Tei Ii~u Ghl. 4. 1995. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. Da N~ng. 10. 10.Tran Quang Thao. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. nghi$p. Phuong 1997. Pham Ng<. 9.Nguyen Trong Khu6ng . £)0 Van Dai . thanq 8/1999.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. DHBK N(>i. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. NXB Khoa hoc va Ky thuat.38. Information Centre AIT. United Nations Processing 11. 7. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. Moi tntiJng kh6ng khi. VO Cao Dam. Ha N(>i. Tei li~u Ghl. NXB Khoa hoc & Ky thuat. T~p 1 & 2. thuat. Environment 1998. 8. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. Module 5.>cDanq. Hien trenq khu vl/c. thanq 5/1999. 2. NXB Khoa hoc & Ky thuat. 1997. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Module 3.. Environmental Systems Programme. Module 2. Pharn La Dan. thanq 9/1999. Environmental Systems Reviews. Ha N(>i. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc.De tai' "Ap dl. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . Tran Hieu Nhue. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. Module 1.>cl.---. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. TP HCM.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. 11. - Co quan eM tri. Thoet 6. 1995._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<.

_--_ .. MOl TRUONG DA NANG 57 .! chu tri .. -----_ Co quan .. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC . .De tei: "Ap d_I.!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a.BAo V...n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit. TRUNG TAM.

3 5 89073. Vai m6c ~'--~'~--.3 76017.6 10 517249 51035.9 61806 11 51867.1 7 91370 78128.9 12 74327.5 12805 44987. Th.11 37137.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.2 60644.1 6 74583 64285.61 3 74125.7 HN Oxford Loal kMc .1 9 67808.8 58216.9 58777.3 3 67008.3 41089.2 50493.3 44233.2 30736.1 46007.1 59086.4 42843.6 9 74993.4 60722.5 38672.9 64052.2 50278 73602.6 80935 47321.2 T~N HANG II.2 HN 549iC.3 8 85975.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.4 80723.6 79880.~1 59473.6 63930.5 4 3196.2 57483.5 102104.1 53316.3 53617.9 10469 10 53214.5 67083.1 49897.8 12 76339.7 43?d3. pharn 1 55913._'. ---~ _o.8 52278.6 6 74224.2 93772.8 65035 11 51377.6 85801.2 4 79617.9 5 91760.7 45853 7 90816.7 6640.3 61016.8 56521._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.6 8 0 74256.:::1 Oxford Loai khac 64703.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

11 TH.7 TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.5 TH.10 TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.4 TH.6 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.3 TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .S TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.

2 531.S 2909.3 TH.12 32260.10 22179.6 TH.2 12907.11 23794.9 12725.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.9 45153.3 6115.8 13886.7916 11694.Ten hang Cheo cotton TH.mgsc.4 11712.li(kg) 41677.6788 444 259 Kaki .1 TH.9 TH.3 T6ng (m) 93868.

Tr.y dl.11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6..IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT . I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ ..GV G) [0 -------..

IPHAN XUONG D~T PICANOL .Om .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .2m. dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .

-_-__ -__ -_ ._-~ ....._-_ ... ... Ii " II II II II I... . I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ ..-_ ....._ .6...._-__ -_-_ . _ -_...sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val.._ -_ -_..... .20val rp20/27 .. _-_~ - _ -.._-_ .. val Q100/115: 7.... 1.4. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. _-_ -_ _....9... _._-__ _ -__ .-_ -__.-~- .5.-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I. -_-_-_ ..._ -_ ..._-_ .._~_ .~ . II B~5._._ -_ ... I.13. I I L-.._-_ ..18..val M2.....16._-_-_ . I.._-_-_ ....1.."1 _ ....._ .. ...21..11.x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t ).2...3. ..\fall~26)34 val ~50!60 15.- .. 8.14.._ -_-_ ..710.........12._ -_-__ ._.........19... Ii " II II II " " II II I! II ...._ .._-_ ._.

250.000 150.13. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo. 5 5 666.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.3.000 3330000 12. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .16.14.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.000 50. 4.000 320.

_ . Dircctnr .... CIAl" . P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. - .._ . .88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71...Khong phat hi~n... API-IA (Unit) Ml M~ 7. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI.8 HACH 8213 TCVN 4560 . Khach hang (Client): 6..."'.tM Head of lab.. 2. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co.vnn.. M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit). Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY.. KET QUA TI-IU NGHI~M .892821 . mg/L KPH . nl)c TRLfdN(. I PHIEU TEST REPORT I.--~ -~.sa DE Pc.5 1884 . S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 .M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon.3 1074 948 COD ~-~.::..5 :no 0.00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng.82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng . PU()NG THLrNGHll.vn 56/KN ..) . . Ngay/date:21104/200 .. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5. 3.

GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4.--~-~-. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3. 6.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 . Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm. Ten m~l1 (Name ofsample): 2. ~.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng.vnn.so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 . K€t qua thlf nghiern (Test results).78 Ghi. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. Hoang Tit! Hoa .vn So/No.clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol.

phat hien. Hoang Tlti Hoa . I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5. GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab.vn S6/No: 56B/KN . Mz: Nude th... (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) . A "".vnn. Ten milu (Name ofsample): 2.so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng .. mg/L HACI-I8000 750 M. 4.892821 .' Ngay/date:22/04/200 . s6 hrong m.M2• dale): 3...822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng..L sal! cung (mflu Composit).\1~ l 01 02 03 .7.1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r .. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon. Khach hang (Client): 6.:. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1..:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.

. Pt Co.. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly. TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab.2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 .822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .. Hoang Tltj Hoa ..88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I. Ten mall 8. Ngay nhan mti'u (Receiving date): It.00 N~ng . 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit).. K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon. 9. .892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1.vnn.. Khach hang (Client): 12. .... .r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7.vn S6/No: 56C/KN .. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 .ITrQng . 7.. APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien.....SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI.M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10..

.Ute 15h ._--_.UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.DAI HC)C DJ.Luc .Luc 1011 ..Luc 7h . •.r---- 8h .----~- . nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh . 1'\ ..~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: ..L\'IC ..UIC _.Lt'IC - I5h - - ._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - . - .._--------8h .~-- Do nhanh _- '-.Luc 12h .UtC .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .- 16h __ .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _. .Liic 1611 .Luc 13h .. NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh . .UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .l'1_~LI6ng honn .Tu do . /KQPT S6: ..H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do .~-Ph.. Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I . _--_.Luc 14h .Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb.u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip . -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 ...__ ._-_. ._ . " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc.t'IC 14h -_.H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<.UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-.Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic ..L.Luc 7h ...UIC A A A A A A A A - .Luc Ilh ..

DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p ._- . ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I..0140 ( 1934.'.95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11.8 4.lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4.1 1I101J.GlAMDOC ~~.'C0ng ty dang san xuiit. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch. GIAMDOC . _ .!\ i:"-' . .Tu do . ') ..] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.> ..Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di.' Ho Van Minh .---~. phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $. '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich . Ghi chti Heh 1--.92 0._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.83 0. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u.414 K2 281 5.0137 (1890.199 1 Nhiet dq khoi th.. P.."' "---. './. KT. I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful