IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

Trong nhOng narn gan day... nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom. Tuy nhien. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl. d~t thoi.linguOn phat sinh ra chunq. tham len. Tinh den nay. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl... d~t kim va d~t tharn. trong qua trinh san xuat. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay. nang IUQng rftt lon. ph6 Da Nang. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. han han do nhi~t d¢ tral dft. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut. vi~ xay dl. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 . dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. vai bat.lingay cang gia tang.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl. vai kate. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh.t tang len ..lng cac h~ th6ng xu Iy chft. khan bOng. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot. Vi v~y. bao. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. . voi rrurc d¢ thi~t hc. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u.. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20.D~ tai: HAp dl. do do chi phi san xulit cao. Han naa. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p. Hi~n nay. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. su pha huy timg ozone .

TRUNG TAAt. can bang nang lu<. nghien cuu "Ap dl. chi vEl bieu db phu tal. Conq ty dang san xul. 111. a Co quan chu tri . tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet.Ph.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl. 111.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 . khi thai) thai ra moi truong..}ng" Vi v~y.2.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u.fBAD . MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11.m vi de tai: Hi~n nay. 11. day. II. Cly d~t De N. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t .:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra. M$t khac.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111.M~c tieu df.I kho khfm v~ kinh phi. T«. tai : Tiltt ki~m nguyen. kh6ng can bang nang IUQng.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.t nhi6u loai mat hang d~t. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t .2. bi tUc.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<.lng trien khai.1. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang.t rl.D~ fai: nAp dl.ii16hoi.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu.1.06.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.mg SXSH (:. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.

phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. di~n va luu IUc.D~ U.p. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai. chunq t6i da cuu sau : sa dl.}t. 3. Trong cac phuong phap tren.4.mg SXSH t<.mg SXSH vao qua trinh san xuat. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng.:Ing nuoc thai.i: "Ap dl. nuoc ct.canol va nhu¢m hoBn t. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. 2."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. cnuyen gia v~ nang IUc.ii phan xuOng d~t P. chuang I). 4.mg cac phuong phap nghien 1. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 .

Ooi voi san pham. san phfjm va djch vu. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h. hi khau tuy~n 1.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu.2. Ooi voi dich vu.1. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. d~ tang h. Giam rui ro doc h~i.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. Ooi voi cac cong doan san xuat. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. tU d6 lam giam chi phi san xu~t. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl.l nhau..lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. tuong tl. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. va giam so h. .Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t.

Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri.lc hi~n. va nhang yeu cau khac giam di. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. vi chi phi nguyen v~t li~u tho. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH.3. SXSH mang l<. xu 15' a don chat thai. be')tva d~y nap cac be chua thich hop. Do do.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. cac bieh n6i . nang luc. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang.. Cty d~t Da N. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den.ki~m scat 0 nhiem. it gay hai eho sue kh6e eon nguai.1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1. tranh rai vai. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong.4t. Han nua. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi.D~ tai: "Ap dl. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. Theo nay. van.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng.. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may.mg.. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl.

sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT . . Ouan Iy n9i vi tot . .~ . TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich ... . Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.. Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 .liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat. r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ . Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN.. Thay doi ve ky thu~t ..olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<..... .... " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 .

mg SXSH (<. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu.oai be cac chat doc khai thanh pha. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985. tai su dunq : chilng han : Tua.i day chuyen. TRUNG TAM BAO vI. N<. be:. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua.n san pham. 1.. b~nh vi~n.O~ fa. + Tuan hoan. + Thi~t k€!l<.n hoan nuoc rua trong ne:.. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--.Jngnguyen Iy rua ngu<. du lich.4. nang luqng. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl.: "Ap dr.cchieu.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i. nong nghi(!p.. Su dl.'~ Co quan chu tri .mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho.. MOl TRUONG oA NANG 7 . Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. giao thong.Ii an pharn : vi du nhu : s t. ngu nghi~p. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan. trong cac Ifnh vue san xuat.

Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. chunq tOi nhiftn thc\y ding..chuc cua eOng ty. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. mire d9 anh huang d~n mOi truong.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC).D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. Ngoai ra. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. Doi SXSH nEmluu it di. xay dt. MlJI TRUONG oA NANG 8 . cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. r Xac d. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to.:jng chat thai. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. TRUNG TAM BAG vI!.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc.

ng nguyen v~t li~u dau vao kern.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai.l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 . chat lu<. ... s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap. chi phi chon lap chat thai. cong ngh~ san xuat lac hau. chi phi xu Iy chat thai.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi.lng v~t chat la nharn IUc.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai. I~ phi thai. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai.. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia.. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai.Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: . Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. va sau do p'1l.. . bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. chi phi san pham trong chat thai. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai..IC de giam thieu phat sinh chllt thai.. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. 06 ti~p can muc tieu nay. . Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa.DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il.

can tilln hanh cac danh gia sau day: . mire d<)an toan .Ngoai ra. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 . Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn. .Ji nay nen don gian.la chon de thuc hi~n... Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng.it. .~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai. Cly d~t Da N~ng" cua ho..kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop...:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (.. san luonq.Dtt tai: "Ap dl.1. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH..it. dat duoc rnuc dieh nay. san pham. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh. nhanh 99n. Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien.. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p.. 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l. Qua trinh IOc.. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo ... 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch.Ji cac co h¢i khong thuc bo tll. De .uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq.3cua ehuong I. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han.

. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc. ti~n hanh h.. II. MOl TRUONG DA NANG 11 . xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl. TRUNGTAM BAG v'.>ng.DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<.Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. TiNH HiNH AP Dl. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.. bat dilu tu buoc 2. cac san pharn va dich VI.a. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau.~n cac g..I sau day: .sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo.li_e. Ouy tri cac giai phap SXSH . ... Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac. ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<.le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH.1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq.ING SXSH 6 NUOC TA vA. . 6) Duy tri SXSH: V€! COban. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien. Ph6 bi~n thong tin. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim....8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. tOi uu hoa qua trinh san xuat. Co quan chu tri .!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl. Tbuc h. y dat duoc muc tieu nay.. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : . cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai... Giem sat va aenn g. can thuc hi~n cac nhi~m VI.

Canada.·b6t-g~---T-·T._.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 .?t iay Binzhou. Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : .My. __ _....-7 . sau khi thuc hi~n hang IOi.._----t_. . tu nhOng nam 1985-1990. Trung Qu6c. Singapore.mg ~?S. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay.-.6 1.Thay thil nguyen vat li$u (22%).IC. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.~--=-~-==-J ! __~ 6.. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<. Su dunQ hoi nvac (kg) . con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH.. . 8a Lan.'i ~~g!k9) 4.Oe tai: "Ap dl.:~~:~~. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% . Ti~p Khac . Anthraquinone _(~ 5. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991. Thuy Dien .1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1. thuc pharn va dU<.Thay doi cong ngh~ (39%). tal.SH '<ili phfm xuang~!_~.:0'---~---t~~--. da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam. Thai Lan..thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l.--1-.TruOc SXSH 36 -_._----_.. ~ .i~-tA.5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2. i ~.. 153 700 980 39000 52000 143000 . ..c._-_..•. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay.. . Nvac su du~j_. . nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n.Tuftn hoan trong day chuy~n (10%)..SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc.Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<. Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7. 1._--- . vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M.anol va nhu¢m hoan tat. da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .._-_ . _. ~~~.Thiilt kil lai san ph~m (1%).Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% .Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%).ICh..

giay.3 tY d6ngfnam. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. gifty Linh Xuan . chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat. sinh trong qua trinh san xuat. tai luqng khi thai ra moi truonq. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty.IiDa Nang.ICde xuat.5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10.1i ye kinh te I~n moi truong. Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. . K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur.Iithanh ph6 H6 Chi Minh. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 . Theo danh gia ban dclu. T<. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. T<. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : .D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). K~t qua cho thay. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. tinh cho den nay. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau.

lng que huang voi ten g<.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.2. 6 day. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due.25 tri~u 6. lien Xo cu.Chi Minh. thanh ph6 Da Nang.~u tQi ieh vI! kinh va rna. Nhu v~y.05 3. 111.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da.2 1.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.DIJ tili: "Ap dl.12kwh/kg 2. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. n6i t6m I~i vi~c ap dl. ..Ca D6ng quae . Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.mg SXSH t<.5 trieu 45.05 2. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p. Sa Lan. Tuy nhien. Tu luc moi thanh I~p. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d.1 0. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III.02 3. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He. Dai loan. cac may moe.02 2. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p. Trung Qu6e. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 . truong.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: . each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay . do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO. Thea Cong ty SEAREECO. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh..1.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977.89 kwh/kg 40 tri~u 1. Han QuOe. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao. quan Lien Chieu.Ca D6ng X9P .. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.Bac.

. nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM..... M61 TRUONG DA NANG . Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat. 1. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai ..:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt... cAN SANG NGUVftN uftu. I... Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui.. ~ Hoa eh€... .1. .Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1.t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai . tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.1. khi thai .: "Ap dl. .... ...lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet. Thube nhu¢m Hoa ch€. ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG.t Nude H202 NUQC thai . Kh6ng khinong Hoi nuoc . NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT . Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc . BAo Vt.1 15 ..1. K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT . Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc . .O~ til.

loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i . . 6n d.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. Sau gi~t sach Ic. Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. nhi!'.. nen duoc dern d6t long.!tton that. vd. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham. rnroc ngung va ti~ng on..nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang.. Sau khi tay xong. khi thai.t Ivqng Val.DO. IDa. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 . loai va. Oxford: Khac voi loai vai HN.Do..ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui .2. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. val duoc gi~t sach Ic.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. l1. nharn loc. va. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . va. Bui. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai.Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep.

TK 07. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. UviTex EBF. Disperse Lumacron.San IUQ'ng vai chi.2.2. Nguyen li~!U va san phiim 1.868.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41. .039 krl. yang Co quan cnu trio TRUNr".l cotton: 93. nhat dinh cua mat hang.2m. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1. Khimg bot. nhuorn su dl. Nikka Bright.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui.2.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic. 2 loai nhien lieu su dl.1.!ng chinh la dc\u FO di(tn.8 . chi la vai moe. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .7 kg.lng tai phan xuang 20.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi.?m.4m3/h. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat.9 m.153.uy ra IU<.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long. ti~ng On va soi that thoat.Luqng sol san xuat vai kaki: 11.677. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay.San Iuqng val ka ci: 45. Na2C03. hoan t!!t lei 11. NaOH. CH3COOH. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 . Na2Si03.694. solophenyl. kg.2.11 moe vai 1. luqng thuoc Dyes..:1ng nuoc su dl. IUQng nuoc su dl. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui. Tv d6 <:.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. UviTex FJHT. Nguyen nhU sau: .DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay). J: T<. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. nhut. Dau FO duoc ~.

.4..428. Thanh l. se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· .mg de v'..'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang.._. 1. 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai .Den huvnh guang I --t--_._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.-.... n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· ..070 rnet/narn 2000.--.._..Va. ..'n hanh cac loai LU<.fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'..06i voi mat hang Oxford: 78..262. ..3...908 meUnam 2000.!e . _____.. 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay.:Ing...4. Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh.DtJ tai: "Ap dl. HN: san IU<. -... bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u.~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ .543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424. __ . may di~1Jhoa it duoc su d':Jng . SLr dl. 1 1._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! .:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O.Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662. Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 .8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: ... g6m co cac thanh vien sau: -.pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. comfit trong quy trinh nhuorn..mg SXSH tC!!.. TT! TEN THIET _---.Vai Oxford: san IU<. B! .-_ . Oi~n duoc may moe thi~t b.:Ing. tai Phan xU6ng. .._---r . LQa..- .. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.. Phan Thi Hue _.lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .. .06i voi mat hang HN: 83. 1 .6 Kwh .:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi..7Kwh dlSan pham: San IU<....1.

1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.: r' va cac danq chat thai.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c.- - Co quan chit tri : TRli. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : . Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit. I ---j i I -- -------- 1 i i I I .Tren co so cac 56 li~u can bang._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ .. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37..Xac djnh ngu6n thai.4... nguyen nhien v~t li~m su dunq.'mqua san xU!._-. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.f.mg su dl..t::!5~5:___--i 44 1625 22 16._ . .mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft. nuoc va nfi"'f! luc. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA. - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May.DI: tiJi: "Ap dl..l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_.lng. san ph..Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat.J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 .-May h6 Lien xc .. .t thai. . loai ch!. Cly d~t Da N~ng" 1. car ._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _. ~----t-- I II.5 __ ~~__ __ I +.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I.Bai loan can bbn{ i vat char ril.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<. Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang.35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang.2. NANG 19 .

--..---.~--. . 01 -------+---~-----+--i i .1i--.-.._ ..: 2000 IRa vai I I X·... : --. : AXil axetic ..--+...5 -j 1-'--' ..'--" I I I! "1.--.-. II!' mau ---------- ~.u may nhuqm Jet M. . -+-__ __ r---. .tiep 0.. TN true tiep ---+------=-+-. -+. >. -. Cty d~t Oil N<lng" va . ~~.t li.--.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11.O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!. 20 " . -.--. -_ 1600 I Gil.---+------+---- .-+-.... Nude .----t-.-... .-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph....Bai loan din bang nang luc.... --. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : ..-:~-c::tha'.015 0. 1600 . ~ .. --T-~~~~=~==t=--.-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+.tan --!- ._ .---..3 I I *NhBn xet.. ...BAO V..1.----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa . Vai mau 221.~!J!.15 : _c_.--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +.-~u I TN I TN P.+ 0....g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------.. .Can bAng nguyen Ii~~....-..---I ! I' Ha nhiet ...-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------.. MOl TRUONG oA NANG ..it I~nh tran .. -r-ti • Nuoe ..1. kiI~ a At --i---... Axetie NUde 0. -+ ..lan T.------+i .18 0.5 11600 2000 .--. + 0.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 .+--. .-. _ . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v. Nau.-.~ ~.-. _ i NUde lam mat Nude -j- .2000'+' ..---~-----l .. I ' I I -+.---.__ ! A. -+-.5 : . eong nghe LI1<. .---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_... ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o. ·-·--t -.~----t------j Nude thai ....~canol nhu¢m hoan t~t.. -.t hang: [--C6.----+--------1 ' NUde thai I 1... i--._-+.c _ .-----t--...Can bing v~t Ii+u : 11.'.---.-t--.1.._tr_<.-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM...ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~..

ng Ten nglli~u 140 2 .2m3 LUc. co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. .lng nuoc ra: 13. Il1.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.85m3 ~ Nhu v~y.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu. phfln con I~i la do roi vai khi thao me. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat.5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .ng I ! Dong ra (kg) LLI<.85m3 LUQng nucc ra: 3. i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135.De tai: "Ap dl.ng I LLI<. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5.lngnuoc vao: 14. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3.. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I.4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc. toan b9 IUc.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong. I ! 9 4. IUc.. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 .5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ .IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai..lngmroc vao: 3.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me).1 rn". Can bAng tI.1 m3 ~ LUc.2.t Ii.

8 rrr'.t dUQc 103: 23246.------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl. Luqng nude thfJt thoe! (Q.6 m3/h O . Cong th'uc tin hi . uong am.1...D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa. g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. Q: luu IUQng (m3/h). H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.5 met vai thanh pharn. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. => Lvu IVQngnuoc sU dung O.vu luono bom : .Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : .\.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) . .. V.lng (%). 11.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada).fIy.).. = 20. lu(. Luong nuoc VaG (QJ: .Luu lur..mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111. Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut.3. . loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai. Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 .Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng. A {l. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq. pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.t true born (kw) . Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492.p·g·1f = --. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 .

_ _ T 6ng . 8. Danh ml. lap d<.2.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang. _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<. __ May con xqp. =-.1._n~/h_.canol nhu¢m hoim 1/'1.__ . May dbt IOng_.2._.__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ . dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat.25 22 .__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ .--+. +.. an IMng nang lu~ng C 11.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2.04..'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----.1 va 2. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.T I ... cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.___..2.Oe tai: "Ap dl. thi~t bi su dl.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.... Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2.1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_.955 16. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .9.lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl... 5 . __j__. I ----____. 88.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _.5 37.5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::. =-------~.~1~6~3:::. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~. _.:5. ely d~t Oil N£ng" va 11.!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ . __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 .lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2. 261 .__________ thliy..lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay... Danh sach cac may moe.f. .

.. '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_. -----s: _-.120- ~ ~-~ .~ '-'-- .. .55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'...c .lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: ...Il. ro- ...ln t~i cac thi6t b] dit'.." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian.- ~ s: o s: ..- f-- I-- .. h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong. ' 390 . Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2..c LO o . h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may... MOl TRUONG DA NANG 24 .._-380----400-385 .) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ . 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396..... cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -.t:..PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: . .._...... C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.. ~ I-- I--~ -- "0 'C ~... 75 ---_ 10 1 1 .ln eva hai phan xu6ng dt'....___.... _~ - 135 \311 - ........o 01"'"' o r . I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- . BI~U 06 PHl.. Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt.. ~210 .mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt._.c ~....- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian.. 1» .-_ r~ ~...('oj ~ ~....._340 -----~ 200 - -s: eo •.__ I-.eM 12 13 tili: "Ap dl....l T"I.._..3.. ._..

con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co.\ . ". 25 . Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng. 11.2. Lo hoi s02 b/ .. 17...t.-~--~. Hi~n nay. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2. Ly do../ ~ o 0 t.. a/ So d6 nha 16 hoi : . Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat._.1 va 2. trong thoi gian nay da so cac may moe._. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A. Mdl TRUONG DA NANG rAM. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua. 1/ Nha 16 hoi . . nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau.D~ tai: HAp dl. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio.cano( va nhu(Jm hoan tat.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P. euong de? dong thap.2...2..'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ . th6ng /0 hoi H va mflng nhi. u1 -----[X]r-------t L.----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t.

--. ---- -----~+. ..gJ Ih 95 m2 1-----. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -.-4kW . ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k. khi thua <X1= 1.--t---- . -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so.. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol. ------~--+---7 tan 4._...-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1.. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: .-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----..32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 .mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat."Ap dC.Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C.-65 m2 ..D~ tai_. _" . .----: -. ~--..-Onq lila nam nqanq...+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - . . ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at . -------..--..--.25 kW 4kW .2 tan . khi thua u1 1._-_.H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d .-. -----.-----------t- ! -----:----.. H02-10 ._"'..+ 25°C 3...._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---.--~_-----------I----. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' ..khoi .Nhi~t d¢...--.----~--=----::~..------- -.. .--------.28 thai cua 16hoi 2 la 281°C..------r-----..--. ---------.-__g On Iva nam ngang --+.- .-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------. 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --.

so co h~ thong IUc._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI.9C. Xae dinh hieu sua.Jng nang luonq chung ella Gong ty. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.tP.15. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<.g!. _.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp. _ ----_.kJ/kg _ .hi nang IU<.1ng thflt thoat theo khoi 16 b.q3 (%) Ton thftt co khi. val va mat bich khong co thu h6i IU<. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1.1ng ton that t bi df. 15 4.5 1 - i _ O{o) -~.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!.Dd tai: "Ap dl.9_~h6.~ ----------~-.. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo. 00 do.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl.-- i clla hoi bao n9.995 78 i Hieu suat 10 (%).-~. -- 3D 85 2757 0. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!. Theo khao sat thuc t~. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui. bich. tan/m~ __ L .1ng.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri).<3 VaD 16. e2..-.995 72._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!.5 khoi 16 mC.. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on. phan nang IU<. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0.05-1. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay. ritt Ion. a/ Tf'.1ngnuoc ngung. Hi~n nay.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .

Mi.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii. 11 thit khi d.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay).~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van.2%. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 . M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion.D~ fai: "Ap dl.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.

toan bo IUc.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'. M~t khac.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. = 11' Q.mg nhiet ti~t ki~m dUc.1nghoi rat Ion.oil fai: "Ap dl. cua cac IT B' . . DI. qk: Iu<. Cty det Da N.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo.l ki~n khi thay the dUc.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc. M61 - TRUONG DA NANG 29 . ~~---.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw. khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. IW. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do.}ng" Q ~u = ___<l!!__.mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat.

_. I f------If------. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV.. xAc O!NH.Ji sol th~t thoat... . d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong.D~ fai: nAp dl. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ. thay d?i 1. 54._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val .840.000 _---------_ . . 6 tren la 215.000 _. --... 215. TiNH ToAN CHI PHi CHO . -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4.600.' I ~h~!tthaiIheonui1c. dan may.000 Nuoc thai .5. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung.' Cong doan Ke moe go. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t."'.. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u...__ . ._ .000 _. '.. nuoc.__ .----._ .720.~6~.. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai .520.- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc . dirt.-.. Vi v~y.-------_. luOn billn dQng.._--_. 33..1. 1.360. T6N THAT IV. Luqng soi con sot l<. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen .000 27.----------. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do.. Do qua trinh giao nhan. 2 3 Khoi .1._ .. 'c_. _''.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---.. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi.000. bui ~ 1. .000 cac -+ . .~~--.--- . .(VND/nam) 6.Ii pha. Soi nhan gay ra t6n th~t..- ---- tat.----------_..6._.Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<.. D¢ am cua soi khOng 6n dinh. quan Iy. _.1-._ 18.Ji duoc.2. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau..--. qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75._ . eiy d~t Da N~ng" III. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat.mg SXSH (<... "'-'-"..-. 1. .-~'-- ...1.-'''--. PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI. : 1. 1. _--_... _.3.000..... "'''--. thai "_._. phiim chua hop Iy.5 tri(m/nam. +._.._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9.000 nhan Nhu v~y. ki~m ke sqi va vai moe thanh che. MOl TRUONG DA NANG 30 .-...4...

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

6. SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han.---'..1.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1.4.1 __ 1. kiem ke sqi va val .5. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu .. . .1.5.. Chi 56 5Qi khong dbng d~u.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1.. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 .2._.-~~-"-"--'''-'''-. D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen. 1.1. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+..2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao. nhi~t dt?.. . - .3. Iy. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«. . 1.3. : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH ._bop cho soi.. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may.4.2. .1. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 . .3.2. moe thanh h9P i 1. I ~I : _ .2.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 .2.D~ fiJi: "Ap dl.. Cai djnh. Do quan qua trinh qiao nhan. luon bi~n don 1. 0 dllu thu 1 . 1._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. I Iy.'len .2.4.. ····-· .. 1 . ---------------=------------Co quan eM tri .. ~ __ .6. anh sang thich hop cho soi.. ·-·---·---------. 1.1. Iy va 1.-+-. Trinh ch~t che +.6.-r-----. 1. hOI 501.2.5. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true. I 1. Nguyen i ha . Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi.. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. 1. true va cu6i true kh6ng . __ dinh .. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co ... Dao tao.4. 1... . tbt nhung khong gay ton th~t ---~. Cf:.. 1.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t. ..J the cho tUng nguyen 1... chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI.1.1. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn. nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat._. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on . 1._-_. +.3. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1.

. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh. nhu . Cry df[JtDa Nang" .2.. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han.---+---- ri ki thai.---. ~~ xuyen 6n de kiem tra.3. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra. __ . i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao.3.1.1.2.c.----_.-a=-~ u~ta=------=-cu""---. --- H()I SXSH 2..1. hoi b] hu hong.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr. Do qua trinh di€!u khien van . Trang i bj can diE'. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u. 2..1. Thuong 6n xuyen kiem Ira.3. Nang cao nhan . 2.-.!nc.1 d~ ra mot each chat che.2.:.~uhlY lac hau. nuoc bi hu hong.2.' 2. i ~___ ! hanh BK5). sua chua cac van.5...1. Do ro ... bi'mg tay (may Jet..2. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc.2..i II I I 2.De fBi. d~n hoi..1. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3. I -- duon .1.4._ cac van. duong 6ng i 3.e::.1 Thay th~. bao duong hat hien ro ri ki __ . 2._ . Can qiam sat quy trinh cOng nght. va ~oa __~---qua trinh : 2. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao. 2. Dao 1<. su c~at dunq . Thay th~. dung ! I 21. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac.4. cat gilt.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac. duong 6ng diln I : I 24. 2.2.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---.3.1. .2.5.. duang 6ng dfin nuoc.3.------------I nhan. nguai su dunq chua dung.---------- ------ __ --. Quy chuan -t-..10.___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng.1. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2... bao duong d~ hat hien r6 cac van. --._ . bao quan hoc. dam bao I phap cu do me n-. 3. . "Ap dl.1..!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac.-.th-. dan nuoc..2.2 tY 1 :5 • 2. rI cac van. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 .. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . . va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2.--- t--.2.C=_=__.1.:i__'__ duon thai. Cong nghE'.. van 2. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2.:" . sua chOa cac van..<:.- ot XUAT cAc co .. Thuonq _ I L.5. 2.

43.2.3.lng l<. I • 4.1.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .-~- ------. .1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa. 42. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc.:lp . 3. _----_.XSH__ti?! p. xa. 61 Nan su dl.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4. : xa eOng nhu nuoc lam mat. Do khO~~-C:-qU.4.1. Thay the cac van hong bang van rnoi. i chuyen man . Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.. 4. cac may gi<)t xa.lC I 4. __. .4.:Ing hoi eon I 4.2.1. IUc.. Lap dc'ilth$ thong van 11.2. Chua lap dong ho theo doi i 3._ 3. n\JOc nguo. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. l. j n5N THAT __ . 4." 1--'.De tiJj.. nAp dl.2.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac. __ ..-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .3. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi.dung nuoc niJa.3.2.4.3.:lng hoi cung cap cho. Thuong xuyen kiem tra._· RA cAe co _- H¢I SXSH . d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan. 3.1 ndOiluang I}UDeJ!.2.. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai. Quy doan n~__ _ -+. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4. ehc\ng han dung l<. Oi~h ky dao tao.2. 3.4.2.NGUY~N-NHANGAy------. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT . Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g. I 4.~u\l<!()_c ~. 4._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"". -.1. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng.3.4.!. Do khong co dong ho theo .1.lng S.¥ vo. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t.2. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc. 4. bao duong cac van. Do chua co h~ thong thu : 3.4..41. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc.2. Thuonq xuyen kiEim tra.1.1.3.

7%) do I$ct-.jt. I .4. : 6. ! Trang bi h$ thong thong gio.2. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6.1.1.1. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn.: 2:e. 6_1 1. Sao on va sua chua l<.4. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai.6.2. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 .2..1.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. don sai s61 lrong khi thubc nhuom. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong .j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t.2. mau • 6. l.4. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 . kho chua ca~i6~. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. 6.7. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6.1. -- dang dung do danQ tronq kho. --------- 6. .1..5. _:__:'. truong nhat I 6. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han. Gong ngh$ nhuorn lac hau.6. Dam..2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6._ ._ 6.7. cOn doan tren.1.5.I:~~!!~~:::Cm2c. 6.2.-"=~ nhan . Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.1. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6.6. m:i ~ __ .D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph.---t---------6.1.1. ________. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren.2.5.7. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat. H~ thong thuoc kiem: i 6. 16. 6. --"-__ ~ _ 6.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen.1. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.2.[)(.2.--.

.2.1.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot..1.1. ! 6. baa duong cac van. 7. ~ ~~i d~n hoi.8.4.-G---i-6ng-~l. _-+1 --1 7._ .2.-ih~U--JI-7-.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!.1 1. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau. Do khong c6 tl J--th6~. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. . SLr dung hoi. . ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi. __ . hanh.._. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra.2. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6. 7.2. duong ong : d~n hoi da hong.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(. i 7._ ..6.-'~hll~~c van. ~~_~_ cong nhan vi! viec .3.5. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 . ~a~~.61 va 6.-!~:.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . 7. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l.~. • I on tot.2.. lam gian doan qua trinh ] nhuorn. Dinh ky kiem tra.5. 7. con nhan. me nhieu. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system).9.---.6.1o. Giong muc 6. ! noi th~t thoat hoi nhi~u. Thl. Kiem tra.. ). duong r 72 i D'.-Th~. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:.-4-. r7~1. baa duong cac van. I' -_.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_.7~1-:·1-. :~~ t~~:h. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac . ' khong dung hoi nua..1. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I. 6.9.2. . ho~~-. duong .2 tieu tbn nhiet nhieu.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam.. f--------- . 6.Ong6~g di\nh. ~_--+-. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat. khac 16..8.9.:~. .~.--------~--. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.__..1-. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm. i I 6. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet.2. Dinh ky kiem tra.~ 2. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it.1. i 7 .1 . I 7.3.Jc 3. Do qua trinh thj~t k€! mau.a~!~~~~~ 6~g-T.3 3.. Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_.

4 .-~ .4. 2.1..4.1.2.1.• i--._. .6.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat..1.1c.4.2..--.3. 9..~~.~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v ..--. 11 o. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan._- on 9.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong.2 eung dip hoi chua that su : dinh. ">1 TRUONG oA NANG 39 .._. bao duong cac val nuoe! ~ I 9. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap... phat 0 1..5.i~~. __ co auen ctu) tri. Gi6ng muc 6.2.1.'-d.3. Val : nuoc ngung bj hong.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt.. ~ __ . __ . .h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_.i. . TRI "NG TAM BAO" _. ~.-.. .:~.'~11o5. Gly d~t Oa N~ng" I..1 va 6..oJ ! tai.1 va 2.2. y thuc .g. tu:. nAp dl:mg SX~.. t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat.. Thuonq xuyen ~ L. Lap di..1.. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10. . Gi6ng rnuc tU 2.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat. du~~~T1 .----- mat. -_ .3.------. _-_ . 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t. _ 10.3..5.__ • n . qU:1 : moe. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU..~.\if. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9.2 n __ n_H_nn H •• J 10. thi~t b] va nha xuong..._... 10._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.~ D~ XUAT CAC uang . UlP di. 10-. 10. Khong co d6ng h6 d6 theo .3. Do ro ri cac van.2. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10.

~~_~_. A. . : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan. cry d~t Da N5ng" 1. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van.2. _ -------------------_...__-----------___~~ ~ __ ..1 .~._.2.) 8. rT1_()_~' T1~..._~lIa.- -----. ro ri. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may ..DfJ tai: "Ap dl.2.. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8.•.2.. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A.1.h . i ! .r-' BK5 B..__ ___. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung._. ____oj I ~-------------------------.?_...2.~~~..~.-.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi.y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. 8.1.2.5. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc.2.. nao tiet kiem nhieu dien.2.~ __ ~~ . I A. Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.1.1.:.3..3.1. i bi h6ng._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----.. hoi thua -.4. A. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . Tuyen truyen.1. ! . • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu.. Y __ __. _ __ ...2.4.. may nay .~_: "" " ..ChU~~. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B. __ B. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung. _.2. A. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut. ra. tei B.2..2. . Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det. 1.2.~---~------------TRUONG DA NANG 40 .------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua..mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.4.1. . .congnhfJn.. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_._... 1~·3 ..2. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl().2. . H<.. Y thuc tiel kiern di$n cua .- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET. AA. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP .3 . cong (khonq rI. 8 2. b] I A.thOng thu hoi hoi thua tu cac .------.. 8.1.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 .. Nen lap d<)t h$. . 1.. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao.3.9.:o. A. __ _ _ A.. 8.t~i~._..~lJqng._"..1.. __ ~~~ . ..3_1. Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap.Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t..

·1·Thi~~t_>! C.!~.4. ~_. Dinh ky kiem tra. ~ 8. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH . va: nudej hoi B.5.2.2.~. Thuonq xuyen dao 1<.__ ..5~i~_nrl~..1. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i. van duong """"""""'" "'~ I . i 1.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B...5. Thuc hi'.qui')ydeiUon kelll.olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t._ . Giong . T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I . I ngh~ tiEm ti~n han. Dinh ky kiem tra.g_.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong .2.2.2.. 6~·t~~~-~:~~ hi.2.6.----- .i~1 h~ thong .Jch~u_.__ .. bao duong Y .. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan._~_~i __ ...2._ . ------ ~ RA TON THAT BA.1.. .1._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C.2 van hoi da hong.5.ls9 ~g:~O.1.' duong ong hoi j ! -. .:. d. _... Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng. Do di~u khien bang tay B.4. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt..c BA. ----+-. hOi.._. .. C...3.8.1 .· .t.m dim 1<.1...n. Quy chuan . .. thu 0.1 . r:t_l!C:I~.. _ B. Trinh do tay nghe cua conq i B..1)2i.2 1.3 duong bng danhoith$t't6t.2. B.1.g_my. van hanh. bao duong ri~!P.. B. 0 1-1..10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u..:1ya C.1.2. "<.~_i. van _c --------=---: 6ng hoi.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic.2..rlg_l!~.nhan.3.. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C. Gion. /I' jl TRUONG oil NANG 41 ..t~~j.3. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip. Thuonq xuyen bao duong may moe. 0..9. ___.. Ct'n qiarn IUC S. Thi~t b] cu. B. I ..~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -..~ng ky thuat... sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che.3. . Dinh ky kiem tra. Duong qlJaco.8.t1.1. C._ .3 bao .6. lac hau.7.41 Ion (fOKW) hop. _ c?':l .rc>.----~----. --~-.2 va 1?:. bao duong rnuc 3. i B4. ong hoi.2.' tr:~i~U~~?. '>2. I D.7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.~g.2. ~~ge~:~iaf1 7.2. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau.8.1. rnuc 3.3. 6ng.

1.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~.__ _ .7.3. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .. : 0.3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I .uh~F-~.7. Thl. u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0. C6 the lap cong to di$n.7.2.2.8. cua c6ng nhan van hanh may det. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u.!g SXSIj_t'il.'. cua cong nhan con thap. · 0.: "Ap dl!. D.~" I ._ . 42 . Gi6ng rnuc 10. 10. c()ll_gllb. _ .. ! D. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat.5.lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.-d~-..1. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao.3. ella cong nhan.r:~T~~I. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao . D. 16 hoi r I din dung. (g~n 300~. Gibng r'1~~-'71:1-va 7.D~ fil. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. rI. U. i .. .1.6. . Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi. D. _.2.-~-_ .21. 'i 1.1..51. • · !.canol va nhu¢m holm t~t.i~hnOpPh. h6ng tuan i~..8. _oj 0. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao . 0.711~~71.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH .3.2 '0.4._ __ .8. 0..1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu.. oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.7._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG .9.. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. 8pq~.S.. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa. 6. ..D~-va~'--on. D.~ll: ._. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D. D. Kh6ng co h$ 1DO_~.4.OcOp· hbu.2 . P'2<!_'!_ llong d~t P. ~1.1..2.1.1-:::9~. D. .2.. Chi'lt IU(.5..lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO.. D.q: D. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.9. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [).2..6.

-=: a~~ I ! Thay d6i~h. C}Hl co d!'~h qua~-~. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-. maydi~u -ChC.~~:gn~Pnh:~~ co ! ..h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ .51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.--+-----+----+--:----1 2.. -I· __ Dao t<.d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el. ._ .l the t<. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .------r-~--~ ..uy.rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.2.. 1.k~1- x r_.: _.'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon.Dl! tili: "Ap dl. ------- ..2.-----..2.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC.16. -.4..3.u~u :.dinh chat che eho conq I 4.._ ----1---.2.3..2. I elm s<.6-. . . I I I i Can trur .'61.~y ki·i. .. 1-/141 ~5i:~!'S.... . 11. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_.::arsci..1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1..T I I -- ..---0- I I l' r. lhu hbi 5. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen.:.2 ··----r-·· .~tq~:~ t~~~c :n. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-.1... ~._._ _:n:. __...':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht. _gIao nhan '"l_i:In9... x-----t--x ui--.1. nhien vat li~u va ..QiHP. h:~i -t--J--t----t.~-..6.. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U._. TAM BAO Vt._ .3.. nghiem I 11.lng 5XSH ti. I )1. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu .:..'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II.~2.50.. .:'!nh~1 6d~-ut.:_:h. can co ('.2._ _j_... __ ~_lo_'n_~ .- . _. . i (.: _I - j I I 11. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may .ji va vai moe thanh pham khi i I · 1.1.1.1I I -+ 1- +-.~-I....1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.____ -r I ..-1-.I I I I x. LVA CHQN tilt.

! mot each chinh xac dong x . I x . on .2. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don .rinh ~6_c9'l9_!lhan. Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x .... ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I .r:!:+ : 2.1. f-! 2.4..t-._ . --~ -.2._ cac van.2._+ . duoc baa dam chinh-..J hoa chat mot each chinh xac.3. duong r6 ri kip thai.... 2..:._-+ __ ti~t ""..oJlJLllO~.-----J +-.. sua chO~~cac van. t 2. ------t--.. Thay th€!. giai loa_.. n~Zn~ . chat che..-..2....2._ xac.. .... ... dam phap cat gill. [221 i 2.... xuyen kiem Ira. y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh.. I 2. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 ......... .2..'.r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~.:~~6~~ 5.. __ .. 2 dua -- '+-' ..------. 1 ~.._k_h.. 4 + x ~ -----+----- .. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i ._ ~_ .. Len ph.-"ie~ 1.. ..l.. -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc... _ _ _ ...4..__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L.. '1'" II -l- -+ -+ .." 5~~.'!! I~... "" "mg de phat hi$n .-d6 quy trinh cong ngh$ -. ~~u:~~:~:~f:~ -._. Thuong IL' . . ---t-..'t.: "-rh21.... _ .~_9L~. I .. d6 tai su ounq.1--~~hc~~nd~~ i . conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + ...· . duong: dan nuQ.-... _. long an thu i hoi nuoc lam mat va (.h~..xl-.""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ ...5... • ___ ••• co'.. . 3. d~ ra mot each. -~----. _+.2.2!:!g.. _ _ .~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan. .tOich hQP..4.._~:.. L Ii I 1 I I...__i -+--.no 2.:_ .2....L~i thO:J~h.l:!I:t. ._ __ . __.. ... 2 . C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 . Dao cho tao..2.--... . bao duong ~ I .3.. Can giam sat quy trinh conq nghe -.1._. Trang bi can dien tu d6 din .h-..".~.·-T~~-I -.

' a ~~~1~:f::ay z.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -.-1.:_ Lap dc.1._-_+-----x x I Ion PhI..--. --. U~p d6ng he. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~. _------ 06 Phin loai 2 .5.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~.5.:._ 6. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16. chang han dung I~i n~oc gi<'.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt.1. __ ..1. 4...2. x 'I I 4.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~. Cty det Oil Nang" ------- --------r ._" _._____ _ .5.2. _. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.1. i l--.2.'~.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.6.. - I 1 --- ~i_._- _1._g. san pham sau khi giat . 1 J---~----_j i . Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 . Sir dunq conq ngh$ gi<'.4._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa.1.. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----.l~Qt:l1__ «:. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4.fIn cuoi cho l.__ I I I I ! I v_an chuye_!!..4._. S9 1~~.! thuoc s/ff~m I i I I 6.. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI. .-.2. _._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh ...fIn giat 1 I 1 ---- .uatUng me.----+---f------+----f-------i 1 x 6._"- --. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt._... Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai.i~t_l~__.2.ll xa l. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho.3.

Thong hang [-.2.I I x i Ion -+----+------'. iI th6ng -. A. I 0. tnra. 7. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. +.-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0.~_. ' I so sanh rnau bang each dfl..~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ .'gmay :~C'..7 ..1.n._-. du chinh xac. '-o- t"--h-"-e__. NANG :.:.9.~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_.co~m_etcc·_ 6.-.10.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6. ~" -----.oi hoi. n:~e~ ~~~k. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong.1..2.. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin.u tv he.. __ ----+.:::. 46 ..it"--. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ .:.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : .1.5.lhi6~!:~~__ . Trang bi h~ th6ng VSO I I ~. ... . i 5 . Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau. .In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ . i 1 I _ ! I oau L.:.4.~~"!.2.1 . Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x . I i A.1._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.--t! x I I +--.. H<.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<. C4\:~it.----t-_. .a~.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I . _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft. 1. _ _ _ i 1 x tu I ..1. 5-- . ..-. __ I i --..-..... phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .i 1___ Hinh thanh cac gil.5. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra. .2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6. nqhiem thu may I I -. A.'.__ ~-.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t..~i~u _tan..~t.c--4 I I rno tq.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ ..d=i=e:...1.9.2. 18.4.

.~!] phall1_ ~ ~:~..$9 giai T 61!9c' ._+.. _ ._n n_~_ _m_ -~58: --=:.--. i can +.119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH ... Co quan chu trio TRUNG TId --_. 0.:-+ - 0.__ • ~-._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = ...Q!l_jJ__.___ ~L .__ _..---~_.-.1'--4 -I c::. ----------l SH cac nhom ~. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1.} 0. ._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h.OfJ tai: "Ap dl. 1 ~AO ..---.._~ T n_n_~----.---+.!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-.-.1.. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L .. --+ i 3:.. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO..n------. dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2...--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _..-q~Y b trinh~a~+-1.. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t.SQ__g_j_~i phap .._ ... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ . bon chua I .-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~.-_ I 1 r ...___..---u-----t--.._--_____o----_..9... -..-y doi nouven lieu th~~i' . ~--..8.. Cty d~t Oa Nang" ---r---..-------_...3..=.. ~!U~~t~~~h._---_ I Phan I II~i 2 ..:._--____....!!!JLSXSH t¥.. Ll.. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_.:.----1---+..n___ L 1ft.::._. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~..-.-___:_-------l + . ..1... -~+--tx -1--'\1 [I I .=-:.IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren. _ .. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan ..~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: .giai phap_.o~ _1 . V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 ._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no. _.:..tich the~ 58 _~ ~..._.. kinh te... .. . _.. n cAc _ +.'._tiEm_ .7.--1=2---_-----j ..__ hanh 16 hoi cua_(. ._QI1_g_nhafl_.. I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI.

_. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t.:i$~d6ng +-------------+-- --I I .-~ . Thay thi..-. Day 18 mot d6 cap hdi.36 1.1. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co.4.16. ---------. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat.-.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day.. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi. hong.. 11..19.1. 4. 12.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_..-~---------i _ .13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng.. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1._. Bang 111.17. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls.-. NANG 48 .. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1._-_ ..1. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA.2._ . 111. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay.U : 5 +. 3. tuang ung voi 18. -._kht._'------------' i 6.8t~n d~u FO/nam. Mat khac.-_. _. Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi.. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng..l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b..15. i-4--jY~.a phan phu luc.~i kiern du~c -t . khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao.5 18.. -+----. ~-----------i_ ..--. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc..06 _.'ng 9. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. i . ehuong IV.'. 14. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq.2. 111. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.. 5. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4. 13.

Co quan chu tri .950.000 "C_ ~_ •• 70. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.000 800..250. .- -~~- l3 hha_'~_' -.---.: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P..2. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat. t- ! 4 150. --__!_§_ .950... HifJU qua dfw STT .36 ! i 1--------------- -. : 4 ! ___l_ -. .000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + ..-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _.3..... 111.... . _----- 8.000 1..000 110.2_ I STTI II 1 I i Bang '".000 --. 9_QQ_ _.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+.000 130. 750.- Thai gian hoan von _ - +~ro.-. 1 2 -~----. c__ '-- c:: on ----- . ___. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.000 560.~ 2_§_--r---- -. "-.- ...~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .2.000 80.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.-t- i- ~. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac..+-.--. NO" bui .000 1. --._._. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 . ______ 2.000 240.80. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_. sinh ra ttl 16 hoi.canof va nhu¢m V! boen tat. 800.. ---+--------------~---___l -r.000 Bang 111.----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong ..95 41...---I tu beo on ----. -._- I.. -t·· -.3. .2.000 50. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600.2. __ .__~i~~_~_6ng/nam i f----..u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.----. _-.----.~6ng__ t.000 I 2 i _ Val . Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat.-..DfJ ta.. ---.- S6IU~1ng 8..000 ----_.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -..-.-.

3..2.-.. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt.5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong._----_:_.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay.- -------- : 01. -. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang. Day la Iuqng nhi~t b.'}ol nhuQm hoan va t~t._-_.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 . HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.------~--.1 toan kinh phi dt. . th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao.-------t-I 3 L__ I--:~-_ . .4. Scllu9n9 25.u FO m6i ngay..-2--1S6ti€!n ~. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C.----. ely d~t oa Nang" 3."--------------- T . S02' NOx.+--- Thanq I 8. --------1 + .300.000 Bang 111._-_.._.. bui sinh 111.. dt. Ml.__ . tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.. Trieu d6ng .- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __.._.----..- Don vi tinh ----.-.otJ ta!:_:'Ap dl._.. -.u tu :.!~_~.+ .14 ---~------.

-------. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. di~u khie.74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L . .-.: + "Ap dl.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat... day so ban tv d(>ng va b<!mglay.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t. . iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau..:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian..-.------. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<. 4. __L__________ ---"-i-.-.-------+---.--t-------------+---------l Thanq I 5.Oe ta._. ' ' . I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I . H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------. -._.-~-.--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ . tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat.n tv dQng. ki~:!~~:::+ '.-------.--. ..--- s~ 2 3 DI1I'. Nhu v~y. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho.Ji o dung tY 1:10 nen IUc. .mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion. Bang 111.mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam. tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl..a~ se ti€J.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam.mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the. . i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo. H$ thong su dl..---_.::uV~~:: I + kiern duoc . Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111. T _-_ .--------r--t~.----- ~----.. _._-.j_. -----.--.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the.Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay.6.n toe dQ d9n9 CO bam. ~-' 1. i--'sn-T.5. H Nt?i dung .'.5 .-- bi ham nang dfJu 'r s6luc.3 .. __ . --' 111.4. • Trieu d6ng/nam 2. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------. xu tv d¢ng. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc .68 70. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .4.5. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me.- 1-----. t---------t---! Bang 111. hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng. .' .nti~t .-. hi$n 6 bang 111..mg 25 54 "1 c-----j-..L . 111.

~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1. __ .IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 ._. 6ng _ nuoc vao L. Do do.000 I I 900.}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III..-00-0-t I 2 i I 450. ! vao phan xuong hoan tat T<.---..Ii duong .. Mc'.350.dp dau T<.6 + V~mc..._+ _._ ~_l . 6. 16 hoi 16 hoi .. _. 7 :-. ! Bang 9.3. ~~_. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----. + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9. .000 I .0-0-0--+:--4-50-.. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi.~!EU~gI_~. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang.. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq.-----+-- _._.000... v~ mat ky thuat.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq.-.. Bimg STT III.000. d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---...it rnoi truonq..•• ·---t--1-t-450-. Chi phi dau tu dong ho do nude. giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu.----3 thai i -----.. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_.r_~ I vao .------._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc . khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born.. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111.Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<._o'.7. -NOi .. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.000 ! ---------1 :-------1-···· .. + Chi phi d.. I I ki~~~.ruroc tu 5-10%.-. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac.7.3._ . .• __l_ T6ngc~ng I I 2..-..:.. Do v~y....1 va 0.Ii duang 2 i cap ._ .000 '-'-'-i- 1.-r----.7. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3.

) ~~6~~6~~~b~~)Tha. sua. MOl TRUdNG oA NANG 53 .lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -... --tPhl. q~i- madi~ Co quan eM tri .. ·----·---T. do d€!u .... ~~__j I J I j I ~-_-6~. TRUNG TAM BAO Vt. vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty...------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f. . Thai gian ~/~.+ '-_ . ... IV.....'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:.l-th~¢<.1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{.. ! 7t~~:i(: I ~~~r._+ _ Thanq 6/2002 ..: he. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.. hoi + I .....-.I~nhe thong thu . -.. . THU Tl. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do...... Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I .chua cac val Iy vi~e su dl. Thay th~. val . ·t-.. --~ ----. Do v~y....hoi -. I I Ten giai phap I . dau..hoi.. ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc...O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t..

Bang tong hqp cac Iq. _t. .. Han ntra. Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p..nhuorn.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat.. hoi. -·_··_~_~_0_1=2=.----. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<.... vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay....K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p...~__. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~..- --.· ..-.----------. --! . 7=_'-+-_-_10_.~~_n/na~ ..~~~-: _._6_% __ I. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau. -. nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE)... co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam.50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~.. 952.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 .. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.. Trong do.jt Ion.. STT Thong 56 + DVT.. ~~~·:.. ich cua esc giai philp SXSH -. xv6ng ruroc va nang luqng Ion. i r ..---- _. phan xuong tai phan d$t pieanol. Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r. Trong do. ..4 -_1_2_oA_o~~ l ._-----.... chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang.-. Qua mot thoi gian khao sat. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t. -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH .. ..---. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren....) i thiet b] d$t hi$n co. i .jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.. Thay d6i (%) -17. Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det.· ...!~.~.~ Co quan Tieu thu d~uFO.t~~-~ . m1/nam 61200 r~~V_ie_. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<.jt trong cac phan xuong cua Gong ty. ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t .. _. phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh.. : --1-·· I I .._1~--+.5% . Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: .~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j. M~t khac...1 hi(J:n nay.. __ _3_7 8 __ ._.

l the tai Gong ty.. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p . Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG ..~-.~~~~~~55 ...-- -- - - ---~. .Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl. . Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang.-~~. cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u.-.

---. Environment 1998. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . NXB Khoa hoc va Ky thuat. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. 1995. . 11.De tai' "Ap dl.._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. Environmental Systems Reviews. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Hien trenq khu vl/c. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech.Tran Quang Thao. Module 1. 10. Module 5. 7. Moi tntiJng kh6ng khi. Pham Ng<. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<. Module 2. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet.>cl. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. 1997.2000. Da Nl)ng 1996. Tei li~u Ghl. Ha N(>i. TP HCM. nghi$p. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. thanq 8/1999. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han.~-. £)0 Van Dai . 9.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. Information Centre AIT. Pharn La Dan. Da N~ng. Ha N(>i. NO. 1995. T~p 1 & 2. Phuong 1997. thuat. 8. Tran Hieu Nhue.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . 2. 10. Thoet 6. 4.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. Tei Ii~u Ghl. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. VO Cao Dam. United Nations Processing 11.Nguyen Trong Khu6ng . Environmental Systems Programme.an. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc. - Co quan eM tri. Module 3.>cDanq. DHBK N(>i. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. thanq 5/1999.38. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. 3. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. thanq 9/1999.

BAo V.! chu tri . _--_ ... TRUNG TAM... -----_ Co quan . . MOl TRUONG DA NANG 57 .De tei: "Ap d_I.n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit..!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC .

8 52278.3 3 67008.3 61016.3 8 85975.8 58216.2 4 79617.3 53617.7 43?d3.1 53316.61 3 74125.4 80723._'.1 9 67808.9 58777.2 60644.3 76017.1 6 74583 64285.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h. Vai m6c ~'--~'~--.5 67083.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.5 12805 44987.6 80935 47321._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.5 102104. pharn 1 55913. ---~ _o.4 42843.3 5 89073.:::1 Oxford Loai khac 64703.5 4 3196.2 50278 73602.7 HN Oxford Loal kMc .6 8 0 74256.3 44233.9 64052.6 63930.11 37137.2 T~N HANG II.6 6 74224.6 9 74993.7 45853 7 90816.~1 59473.7 6640.2 30736.6 10 517249 51035.4 60722.8 12 76339.2 93772.2 57483.6 79880.1 7 91370 78128.8 65035 11 51377.1 59086.2 50493.1 49897.5 38672.2 HN 549iC.6 85801. Th.9 5 91760.8 56521.9 10469 10 53214.9 61806 11 51867.9 12 74327.1 46007.3 41089.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

S TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.7 TH.3 TH.10 TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.4 TH.11 TH.5 TH.6 TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.

9 TH.10 22179.2 12907.3 T6ng (m) 93868.1 TH.12 32260.11 23794.7916 11694.9 45153.2 531.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.S 2909.8 13886.9 12725.mgsc.3 TH.3 6115.6 TH.li(kg) 41677.6788 444 259 Kaki .4 11712.Ten hang Cheo cotton TH.

.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ ..y dl.11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA.IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT . I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.. Tr.GV G) [0 -------.

2m.IPHAN XUONG D~T PICANOL .Om . dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.

.. -_-__ -__ -_ ..... I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ ._ ._ -_-__ ._ -_ -_._... _-_~ - _ -. ......... _ -_. Ii " II II II II I.2. _-_ -_ _.1.....5..16.......21..._ -_-_ .. 1.._-_-_ .._-~ . I.710.6.._-_ ._..13...... ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .._ .sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val.._~_ ..._-_ . . II B~5._-__ _ -__ ...20val rp20/27 .19._ -_ ..._-_ ...._-__ -_-_ ....18.-_ -__....._-_ ...val M2...-_ ..-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I.._-_-_ . _..4.11. I....x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t ). -_-_-_ .12._. 8.._-_ ..... Ii " II II II " " II II I! II ..... ..14. I I L-.._ .- ..._ -_ .-~- ....... val Q100/115: 7.\fall~26)34 val ~50!60 15.~ .3.9. ....."1 _ ..

000 3330000 12. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.000 50.250.16.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19. 4. 5 5 666.14.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.000 320.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.13.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.3. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .000 150.

--~ -~..5 1884 .5 :no 0.. API-IA (Unit) Ml M~ 7.. CIAl" ."'.vn 56/KN .M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon... Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI. . .82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng ._ ..88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY... Dircctnr . Khach hang (Client): 6. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5..tM Head of lab.. PU()NG THLrNGHll..) ..8 HACH 8213 TCVN 4560 .3 1074 948 COD ~-~.. 3. S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 . I PHIEU TEST REPORT I. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co.00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng. P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. - . mg/L KPH ..sa DE Pc.vnn. KET QUA TI-IU NGHI~M .::. nl)c TRLfdN(. M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit).892821 .Khong phat hi~n. 2. Ngay/date:21104/200 ._ ...

vnn. 6. Hoang Tit! Hoa .so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 .vn So/No.78 Ghi.--~-~-. GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. ~.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng.clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. K€t qua thlf nghiern (Test results). Ky hieu m~u (Mark of sample): 3. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4. Ten m~l1 (Name ofsample): 2.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 .

GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5.so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng . (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) . phat hien.L sal! cung (mflu Composit).\1~ l 01 02 03 . Mz: Nude th. 4..7. A "".. I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I...:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . mg/L HACI-I8000 750 M.' Ngay/date:22/04/200 .892821 .. s6 hrong m.. Khach hang (Client): 6.M2• dale): 3. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.vnn..:.vn S6/No: 56B/KN . Ten milu (Name ofsample): 2.. Hoang Tlti Hoa .822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng.

TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab. Khach hang (Client): 12.SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI. 7..892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng..ITrQng .2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 .. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 . APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien.822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly.vn S6/No: 56C/KN .88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I. .00 N~ng ... .. Pt Co..vnn. 9. 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit).. ...M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10... Ten mall 8. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1.r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7... K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon. Hoang Tltj Hoa . Ngay nhan mti'u (Receiving date): It..

~-- Do nhanh _- '-..Luc 1011 . •.l'1_~LI6ng honn .- 16h __ ._--------8h .H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<.Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh ..Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG . Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .Luc 13h ._-_.L\'IC .Luc .----~- .Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb..~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: ._ . . NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .Luc 7h .Liic 1611 ._--_.Tu do . -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 .. " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc. .__ .UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.. 1'\ .~-Ph. .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I .Luc 12h .. _--_.UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .r---- 8h ..UIC A A A A A A A A - .._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - .Lt'IC - I5h - - .UIC _.Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _.Ute 15h .UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-...u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip ..Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .L. nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh ..t'IC 14h -_.UtC . /KQPT S6: ... - .H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do .Luc 7h .DAI HC)C DJ..Luc Ilh .Luc 14h .

---~. _ ./. P.83 0.1 1I101J. phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $.!\ i:"-' .Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di.] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.'.8 4.' Ho Van Minh .Tu do .> . Ghi chti Heh 1--. '."' "---.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch..414 K2 281 5.lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.. . Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u..95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11.0137 (1890._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.92 0.0140 ( 1934..'C0ng ty dang san xuiit..DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p . '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich . KT.GlAMDOC ~~. ') . GIAMDOC ._- . I.199 1 Nhiet dq khoi th.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful