P. 1
AP Dung San Xuat Sach Hon Trong Det Nhuom - Cong Ty Det Da Nang

AP Dung San Xuat Sach Hon Trong Det Nhuom - Cong Ty Det Da Nang

|Views: 206|Likes:
Được xuất bản bởiTran Ngocbich

More info:

Published by: Tran Ngocbich on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

vi~ xay dl.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. voi rrurc d¢ thi~t hc. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut. d~t thoi. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl.lingay cang gia tang. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20.. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. ph6 Da Nang. trong qua trinh san xuat. Vi v~y. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay. Tinh den nay. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 . tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. do do chi phi san xulit cao. Han naa. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u. su pha huy timg ozone .. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. Trong nhOng narn gan day.. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i. nang IUQng rftt lon..t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. bao. d~t kim va d~t tharn. . han han do nhi~t d¢ tral dft.D~ tai: HAp dl. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. tham len. khan bOng.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. Hi~n nay... v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. vai bat. vai kate.t tang len . hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh.linguOn phat sinh ra chunq. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. Tuy nhien.

a Co quan chu tri . nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang. T«. 111.t nhi6u loai mat hang d~t.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u. M$t khac. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl.Ph.2. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet.06.1. 11.. TRUNG TAAt. nghien cuu "Ap dl.M~c tieu df.t rl. II.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t .lng trien khai. khi thai) thai ra moi truong. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. day. bi tUc.I kho khfm v~ kinh phi.D~ fai: nAp dl. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111.mg SXSH (:.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<. can bang nang lu<.}ng" Vi v~y. Cly d~t De N. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. chi vEl bieu db phu tal. tai : Tiltt ki~m nguyen. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong.ii16hoi.1. kh6ng can bang nang IUQng.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 . 111.2. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu.fBAD .1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.m vi de tai: Hi~n nay. Conq ty dang san xul. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.

mg SXSH t<. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt. cnuyen gia v~ nang IUc. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 .D~ U.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~.mg cac phuong phap nghien 1.}t. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. nuoc ct. 4.4.i: "Ap dl. 3. 2.mg SXSH vao qua trinh san xuat.:Ing nuoc thai. Trong cac phuong phap tren. di~n va luu IUc.canol va nhu¢m hoBn t. chunq t6i da cuu sau : sa dl. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng. chuang I). Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t.p.ii phan xuOng d~t P."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

d~ tang h. Ooi voi dich vu. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . Giam rui ro doc h~i.1.lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di.2. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I.. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the. san phfjm va djch vu. tuong tl. hi khau tuy~n 1. va giam so h.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. Ooi voi cac cong doan san xuat. Ooi voi san pham. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. tU d6 lam giam chi phi san xu~t.l nhau. . T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai.

D~ tai: "Ap dl. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. van. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6. be')tva d~y nap cac be chua thich hop.mg. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den. it gay hai eho sue kh6e eon nguai. Han nua. SXSH mang l<. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . tranh rai vai.4t. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. vi chi phi nguyen v~t li~u tho.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. Cty d~t Da N. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may. cac bieh n6i .1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng.ki~m scat 0 nhiem. Theo nay. xu 15' a don chat thai. Do do. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. va nhang yeu cau khac giam di..3. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung...lc hi~n. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t. nang luc.

.liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat..olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<... ... Ouan Iy n9i vi tot . ..~ . " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 . Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil... Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 . sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT .. TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich . .. Thay doi ve ky thu~t .. r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ . Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN. .

.'~ Co quan chu tri . N<.Jngnguyen Iy rua ngu<. du lich. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu.: "Ap dr. + Tuan hoan.cchieu. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985.4.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho. giao thong.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay. Su dl.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan. tai su dunq : chilng han : Tua. 1. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. trong cac Ifnh vue san xuat. MOl TRUONG oA NANG 7 ..Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. + Thi~t k€!l<.. be:. nong nghi(!p. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. b~nh vi~n. nang luqng. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua.i day chuyen. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i. ngu nghi~p.oai be cac chat doc khai thanh pha. TRUNG TAM BAO vI.mg SXSH (<.n san pham. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi.n hoan nuoc rua trong ne:.Ii an pharn : vi du nhu : s t. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl.. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c.O~ fa. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi.

Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. Ngoai ra. MlJI TRUONG oA NANG 8 ." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap..chuc cua eOng ty. Doi SXSH nEmluu it di. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon. xay dt. chunq tOi nhiftn thc\y ding.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. r Xac d. mire d9 anh huang d~n mOi truong. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. TRUNG TAM BAG vI!.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo.:jng chat thai.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t.

. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai. .. 06 ti~p can muc tieu nay. chi phi san pham trong chat thai. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b.. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy.. Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc.lng v~t chat la nharn IUc. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai. .DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. chat lu<. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay. cong ngh~ san xuat lac hau. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. va sau do p'1l. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il.l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: ...Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 . chi phi xu Iy chat thai.. .lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat. I~ phi thai.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai.IC de giam thieu phat sinh chllt thai. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. chi phi chon lap chat thai. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~.

3cua ehuong I. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1.Ngoai ra. dat duoc rnuc dieh nay.it..la chon de thuc hi~n.:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop.Ji cac co h¢i khong thuc bo tll.~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<.. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh.. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p..uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat. . tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. De . M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq.. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo . Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien...kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t. .. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch.. san luonq.Dtt tai: "Ap dl. Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. nhanh 99n.. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai. san pham.1.. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 . Cly d~t Da N~ng" cua ho.. mire d<)an toan . Qua trinh IOc. can tilln hanh cac danh gia sau day: . din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay.it. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l.Ji nay nen don gian.

Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. TRUNGTAM BAG v'.. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.. . . esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:.le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH.>ng.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi.sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo.DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<..8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. . d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien. Giem sat va aenn g. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. can thuc hi~n cac nhi~m VI. TiNH HiNH AP Dl.. ti~n hanh h. Co quan chu tri .a.. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai.1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc..ING SXSH 6 NUOC TA vA. Tbuc h.. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty. Ph6 bi~n thong tin.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n.. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt. 6) Duy tri SXSH: V€! COban.!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl.li_e..I sau day: . ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<. MOl TRUONG DA NANG 11 . bat dilu tu buoc 2. cac san pharn va dich VI. y dat duoc muc tieu nay.Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n.~n cac g. Ouy tri cac giai phap SXSH .. II. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<.. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : . tOi uu hoa qua trinh san xuat. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac.

Singapore.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 ._-_.--1-. Nvac su du~j_. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991. . ... t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc.. . 8a Lan.:0'---~---t~~--. vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M.Thay thil nguyen vat li$u (22%). Trung Qu6c. Anthraquinone _(~ 5. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% . thuc pharn va dU<. _. Thai Lan.TruOc SXSH 36 -_.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD.Thay doi cong ngh~ (39%).Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til.. sau khi thuc hi~n hang IOi. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.. tal."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam.IC. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH..ICh. Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : . da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .i~-tA._-_ .thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l. Su dunQ hoi nvac (kg) .Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%). . Thuy Dien .:~~:~~._.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1.mg ~?S.-7 . Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7.. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<. nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n..6 1.Thiilt kil lai san ph~m (1%). con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.anol va nhu¢m hoan tat.Tuftn hoan trong day chuy~n (10%). 153 700 980 39000 52000 143000 . __ _.. i ~.•.My.~--=-~-==-J ! __~ 6.Oe tai: "Ap dl. Ti~p Khac ._----t_...5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2. 1.?t iay Binzhou.. ~~~.._----_..c.·b6t-g~---T-·T._--- .'i ~~g!k9) 4. .Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<.-.1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1. tu nhOng nam 1985-1990. Canada.SH '<ili phfm xuang~!_~. ~ .. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay.

Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. . Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 . chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). T<. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty. sinh trong qua trinh san xuat. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai.ICde xuat.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. K~t qua cho thay. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : .Iithanh ph6 H6 Chi Minh. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. giay.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. T<. tinh cho den nay.5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. Theo danh gia ban dclu. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay.IiDa Nang. gifty Linh Xuan . Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000.3 tY d6ngfnam. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999).1i ye kinh te I~n moi truong. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. tai luqng khi thai ra moi truonq. K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn.

GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. lien Xo cu. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.5 trieu 45. cac may moe.2.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da.Chi Minh. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.1 0. Han QuOe.02 3. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao. .DIJ tili: "Ap dl. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 . Trung Qu6e.25 tri~u 6. 111.05 3.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay ..02 2.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: .1.89 kwh/kg 40 tri~u 1.mg SXSH t<.Bac. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III.12kwh/kg 2.lng que huang voi ten g<. Dai loan.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.. Tu luc moi thanh I~p. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He. truong. Sa Lan.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977. Nhu v~y.2 1. quan Lien Chieu.Ca D6ng X9P ..~u tQi ieh vI! kinh va rna. 6 day. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due. Thea Cong ty SEAREECO.Ca D6ng quae . Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang.05 2. Tuy nhien. n6i t6m I~i vi~c ap dl. thanh ph6 Da Nang.

Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1. BAo Vt.1. ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG. .... . ...lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet.t Nude H202 NUQC thai .. ..1. Kh6ng khinong Hoi nuoc . I. Thube nhu¢m Hoa ch€. Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc .. ~ Hoa eh€. 1. M61 TRUONG DA NANG . cAN SANG NGUVftN uftu. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat..:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt.1 15 ...1. khi thai .. nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM... tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.O~ til.: "Ap dl. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai . Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui.. . NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT . Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc ..t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai .. K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT ...

. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i . Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. va. . rnroc ngung va ti~ng on. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 . Oxford: Khac voi loai vai HN. l1. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . nen duoc dern d6t long.Do. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep.. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham.2.DO. Sau khi tay xong. Sau gi~t sach Ic.. val duoc gi~t sach Ic.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. Bui.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may .nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang.Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. khi thai. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai.!tton that. 6n d. nharn loc. vd.. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. loai va.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang.t Ivqng Val. va. IDa. nhi!'. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay.

UviTex EBF. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<.694. Nguyen li~!U va san phiim 1. hoan t!!t lei 11. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: . bao g6m cac loai hoa chat sau: H202.:1ng nuoc su dl.. Disperse Lumacron.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton.l cotton: 93.7 kg. CH3COOH. . UviTex FJHT. Nikka Bright. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. TK 07. Khimg bot. chi la vai moe.San Iuqng val ka ci: 45.2. Na2C03. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui. kg. J: T<. Na2Si03.Luqng sol san xuat vai kaki: 11. NaOH.?m.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi.2.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat.2m.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay).!ng chinh la dc\u FO di(tn.039 krl. Tv d6 <:.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui.2. nhut.San IUQ'ng vai chi. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic. 2 loai nhien lieu su dl.868. Dau FO duoc ~. solophenyl. Nguyen nhU sau: . IUQng nuoc su dl.lng tai phan xuang 20. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000).4m3/h. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<. ti~ng On va soi that thoat. luqng thuoc Dyes.uy ra IU<.11 moe vai 1. nhuorn su dl.9 m.677.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 . nhat dinh cua mat hang.1.2.153.8 . yang Co quan cnu trio TRUNr".

1. comfit trong quy trinh nhuorn. TT! TEN THIET _---.7Kwh dlSan pham: San IU<. Oi~n duoc may moe thi~t b.06i voi mat hang HN: 83. Phan Thi Hue _.06i voi mat hang Oxford: 78..8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: .262..lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .. LQa. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton... ..:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O.Va.. 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . 1 ... bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u.4..Vai Oxford: san IU<.~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ ..mg de v'.428._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.-. tai Phan xU6ng..:Ing.6 Kwh ..... ._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! ..:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi...mg SXSH tC!!.fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'..543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424. n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· ...._...--.4._.3.-_ . HN: san IU<. 1.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662.'n hanh cac loai LU<. ..DtJ tai: "Ap dl. may di~1Jhoa it duoc su d':Jng . -._---r . _____. Thanh l. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.!e .. .Den huvnh guang I --t--_. 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay. B! .. Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh. __ .070 rnet/narn 2000.908 meUnam 2000. 1 1. g6m co cac thanh vien sau: -. se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· . SLr dl..'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang.pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t....- . Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 ....:Ing.

§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c..mg su dl.. I ---j i I -- -------- 1 i i I I .J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 . Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L. nuoc va nfi"'f! luc.Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang.Bai loan can bbn{ i vat char ril.t thai._-. san ph.2. nguyen nhien v~t li~m su dunq. NANG 19 .: r' va cac danq chat thai.'mqua san xU!. ~----t-- I II.. car . Cly d~t Da N~ng" 1._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ ._ .Tren co so cac 56 li~u can bang.1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.Xac djnh ngu6n thai.. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u. .DI: tiJi: "Ap dl.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit.f.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_.. .35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang. . loai ch!. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37.lng..la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<.mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft...5 __ ~~__ __ I +. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : .}G TAM BAo " MOl TRUONG DA._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _.4.- - Co quan chit tri : TRli.-May h6 Lien xc . - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May.

.1.-----t--. -r-ti • Nuoe ... : AXil axetic . . II!' mau ---------- ~..-.... -+ .. MOl TRUONG oA NANG .--.--.t hang: [--C6.. Nau. .tan --!- .-. >._tr_<.g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------.-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph.+ 0..-~u I TN I TN P..015 0.---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_. -..15 : _c_.---~-----l .-...-. -.1. ·-·--t -..2000'+' . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v..~----t------j Nude thai .c _ .----t-. Nude ... Cty d~t Oil N<lng" va . -_ 1600 I Gil.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11.--+._ .-..1.Bai loan din bang nang luc..O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!.--.. --.---. -+-__ __ r---..-t--.. .---. -+-. TN true tiep ---+------=-+-. --T-~~~~=~==t=--. _ . ..-+-........ Vai mau 221..~canol nhu¢m hoan t~t...-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM._ .---+------+---- ...-..------+i . eong nghe LI1<.~ ~. 01 -------+---~-----+--i i . .---.5 : .~--..~!J!.+--.3 I I *NhBn xet. ~~... Axetie NUde 0... -..tiep 0.. + 0...BAO V. -+.__ ! A. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : . I ' I I -+.---.: 2000 IRa vai I I X·..---I ! I' Ha nhiet .--. _ i NUde lam mat Nude -j- .18 0..lan T.u may nhuqm Jet M. i--....----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa ..--. kiI~ a At --i---..5 -j 1-'--' .._-+.Can bAng nguyen Ii~~.t li.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 .-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------.-. ~ ..'--" I I I! "1. .it I~nh tran .'.1i--..--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +.-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+. .. . : --. 1600 ..-:~-c::tha'....ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~.Can bing v~t Ii+u : 11. ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o. 20 " .----+--------1 ' NUde thai I 1.5 11600 2000 .

?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.85m3 LUQng nucc ra: 3. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me). I ! 9 4. toan b9 IUc. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1..4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren.2.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai.1 rn".De tai: "Ap dl.ng I ! Dong ra (kg) LLI<.lng nuoc ra: 13.lngnuoc vao: 14.1 m3 ~ LUc.ng Ten nglli~u 140 2 ..5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ . phfln con I~i la do roi vai khi thao me. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<. .2m3 LUc. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I.5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .t Ii. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5. co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 .lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong. IUc.lngmroc vao: 3. i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135.85m3 ~ Nhu v~y. Il1.ng I LLI<. Can bAng tI.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai..

.. Luqng nude thfJt thoe! (Q.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) . g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy.D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq. 11. V. lu(. H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.Luu lur. Cong th'uc tin hi . Q: luu IUQng (m3/h). pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t.8 rrr'.lng (%). Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 .fIy.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl.).Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng. . A {l. Luong nuoc VaG (QJ: ..\.t dUQc 103: 23246. => Lvu IVQngnuoc sU dung O. = 20. Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492.p·g·1f = --.1..mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada). uong am.5 met vai thanh pharn. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.t true born (kw) . Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut.. vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 .Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : ..3..6 m3/h O .vu luono bom : . loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai.------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.

_n~/h_.lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2. Danh ml.!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ . ... _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O.Oe tai: "Ap dl.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.T I .04..:5. thi~t bi su dl. 261 .~1~6~3:::. May dbt IOng_.f. +. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat. an IMng nang lu~ng C 11.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _. 5 . lap d<.__________ thliy.1.2. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::. __j__..__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ . H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA.._. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.955 16.lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay.canol nhu¢m hoim 1/'1. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::. I ----____. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2.___..'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----. =-...2. =-------~.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang.1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_. ely d~t Oil N£ng" va 11.2. _..__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ .. 8. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 . Danh sach cac may moe. 88. __ May con xqp.25 22 ... cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.9.lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2.--+._ _ T 6ng ..__ ..1 va 2.5 37.

...l T"I.PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .......c . 75 ---_ 10 1 1 .....ln eva hai phan xu6ng dt'.- ~ s: o s: ....ln t~i cac thi6t b] dit'. 1» ..mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt.._.3.) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ . Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt....t:. I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- .lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI.-_ r~ ~.. MOl TRUONG DA NANG 24 .eM 12 13 tili: "Ap dl._340 -----~ 200 - -s: eo •....... ro- ._. h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong...__ I-. '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: .o 01"'"' o r . . Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2.. .._-380----400-385 .._...- f-- I-- ...c LO o .. ~210 .120- ~ ~-~ . _~ - 135 \311 - ..55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'.('oj ~ ~.. ~ I-- I--~ -- "0 'C ~.. cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -.___............- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian.Il. BI~U 06 PHl.. ." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian. 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396.._. -----s: _-.. ' 390 ....... h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may..~ '-'-- . C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.c ~.

2. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A... . nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h. a/ So d6 nha 16 hoi : . 11.. 17./ ~ o 0 t. ".\ .2. Hi~n nay.1 va 2.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt.-~--~.D~ tai: HAp dl._. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio._. Ly do.. Lo hoi s02 b/ . eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat.----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t. euong de? dong thap. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P... con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co. 25 . trong thoi gian nay da so cac may moe..t.. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2. Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat. th6ng /0 hoi H va mflng nhi. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua.'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ . u1 -----[X]r-------t L. Mdl TRUONG DA NANG rAM.cano( va nhu(Jm hoan tat. 1/ Nha 16 hoi .2.

._-_.-65 m2 . Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol. ~--._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---.. -------.----: -....mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: . _" ._"'..H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d . . ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at .--t---- ..-__g On Iva nam ngang --+.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------.28 thai cua 16hoi 2 la 281°C.. -----.-Onq lila nam nqanq... .--. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -.------- -.+ 25°C 3.-.gJ Ih 95 m2 1-----.. H02-10 .. khi thua <X1= 1..Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C.--.. ---- -----~+. 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --._.--~_-----------I----..--.khoi .-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----. ------~--+---7 tan 4."Ap dC..D~ tai_. ---------...25 kW 4kW .2 tan .----~--=----::~. -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' .. .- .------r-----.-----------t- ! -----:----.-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1... .--------.Nhi~t d¢.--.. khi thua u1 1.--..+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - .32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 .-4kW ..

mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. val va mat bich khong co thu h6i IU<.Dd tai: "Ap dl.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong. _ ----_.~ ----------~-. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo. so co h~ thong IUc.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co. a/ Tf'._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI. e2.5 khoi 16 mC.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.05-1.5 1 - i _ O{o) -~. tan/m~ __ L .kJ/kg _ .. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp.<3 VaD 16.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.Jng nang luonq chung ella Gong ty. bich.. -- 3D 85 2757 0. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<.15.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt.-~. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .995 78 i Hieu suat 10 (%).1ng ton that t bi df.9_~h6. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao. _. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on.q3 (%) Ton thftt co khi. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0.-- i clla hoi bao n9. phan nang IU<. 00 do.-. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_.9C. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl. Theo khao sat thuc t~.tP. 15 4.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<..hi nang IU<.995 72. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri). ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl.1ngnuoc ngung.g!. Hi~n nay.1ng. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay. ritt Ion.1ng thflt thoat theo khoi 16 b.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!. Xae dinh hieu sua.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!.

Mi. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. 11 thit khi d.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay).mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.2%. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 . N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -.D~ fai: "Ap dl. M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion.

M61 - TRUONG DA NANG 29 .1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. cua cac IT B' . qk: Iu<.}ng" Q ~u = ___<l!!__.1nghoi rat Ion. Cty det Da N. DI. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'. . M~t khac. IW.oil fai: "Ap dl.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay.mg nhiet ti~t ki~m dUc. ~~---. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo. toan bo IUc. = 11' Q.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion.l ki~n khi thay the dUc.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do.mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.

' I ~h~!tthaiIheonui1c. I f------If------. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV.----._._ . 54... d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong. nuoc._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai . 6 tren la 215.520.._ . . PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.-. dirt._--_..mg SXSH (<. qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75. 'c_.--- .. "'''--.. "'-'-".. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ.000 27. luOn billn dQng.5. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau.Ii pha.. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<._.- ---- tat.. eiy d~t Da N~ng" III.6.._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. Soi nhan gay ra t6n th~t.--. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ. MOl TRUONG DA NANG 30 .. thay d?i 1. quan Iy.. : 1..- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc ._ 18.----------_.-.000 _.000 nhan Nhu v~y. _. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++.."'. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi..3. Do qua trinh giao nhan.Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<.__ .000.. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao.. _._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val . 1.' Cong doan Ke moe go. .720. 1.000 cac -+ . Vi v~y.D~ fai: nAp dl. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung. T6N THAT IV.Ji sol th~t thoat..__ .-~'-- .000 Nuoc thai . 215.._.. --.360. 2 3 Khoi ...~6~.000 _. thai "_. Luqng soi con sot l<.. +. dan may.._ .1.000 _---------_ ..Ji duoc.000. 1.1-. . phiim chua hop Iy.----------. .. bui ~ 1.-------_. .. .1.1. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen .600.-'''--._. '. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4.. ki~m ke sqi va vai moe thanh che.4.. D¢ am cua soi khOng 6n dinh..(VND/nam) 6... xAc O!NH.. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t. _--_.-. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do. 33.~~--.2. TiNH ToAN CHI PHi CHO ._ ..5 tri(m/nam. ..840.. _''.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

: i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH . SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han. . D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen. Trinh ch~t che +.4.1. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu . kiem ke sqi va val . Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 .2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. Iy va 1.. Chi 56 5Qi khong dbng d~u..1. Iy. Cai djnh.'len .2. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co . ····-· . - . . .6.1. 1. nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat.4..__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1.1.. anh sang thich hop cho soi. ---------------=------------Co quan eM tri .1 __ 1. 1.. luon bi~n don 1.3. I Iy.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t.-r-----.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1.3.. Cf:.. I ~I : _ .. 1._... luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am.J the cho tUng nguyen 1.1. 1. true va cu6i true kh6ng .2. Do quan qua trinh qiao nhan.6. 1 . ~ __ . Nguyen i ha . Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi.. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. hOI 501.4.2.D~ fiJi: "Ap dl.2.5.. 0 dllu thu 1 ... . I 1. 1.-~~-"-"--'''-'''-. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1.---'. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn....5. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 .n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 ._bop cho soi.2. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on .1. 1.. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+.. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI.. 1._. moe thanh h9P i 1. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«.4..1._-_. __ dinh .2.2. . 1. . +.. . ·-·---·---------.6. 1. Dao tao.-+-.3.5. tbt nhung khong gay ton th~t ---~.3. . nhi~t dt?.

Cong nghE'.- ot XUAT cAc co .i II I I 2.:i__'__ duon thai.3.:" . i ~___ ! hanh BK5). Can qiam sat quy trinh cOng nght.. I -- duon .1.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac..1. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc. 2. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 . bao duong hat hien ro ri ki __ .. 2.5. .:. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac.----_. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han. van 2.3. bao quan hoc.2. Trang i bj can diE'. ~~ xuyen 6n de kiem tra.De fBi.2.4.. Nang cao nhan . duong 6ng diln I : I 24... Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra.2.2.5.. sua chOa cac van.1.. duang 6ng dfin nuoc...2. dung ! I 21. nhu .- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---. Do ro .2. Thuong 6n xuyen kiem Ira.---. hoi b] hu hong.c._ cac van. . nguai su dunq chua dung.-.___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-._ .1. Cry df[JtDa Nang" . 3. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3.1 Thay th~.<:.2. Quy chuan -t-..-. nuoc bi hu hong.1. 2.4. Thuonq _ I L.. Thay th~. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh.1. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac. rI cac van.th-.. bi'mg tay (may Jet.---+---- ri ki thai.1 d~ ra mot each chat che.3.1. 2.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr. dam bao I phap cu do me n-. va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2._ .10. Do qua trinh di€!u khien van . duong 6ng i 3.3.e::.1.. --..2. bao duong d~ hat hien r6 cac van.C=_=__. Dao 1<. cat gilt. su c~at dunq . va ~oa __~---qua trinh : 2. sua chua cac van. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 .2.' 2.. __ .. 2.------------I nhan. "Ap dl.2 tY 1 :5 • 2.2.. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2..-a=-~ u~ta=------=-cu""---.~uhlY lac hau. 2.!nc.. .. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u.1. dan nuoc.1.3.---------- ------ __ --.--- t--. --- H()I SXSH 2. d~n hoi.5. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.1.

a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl.~u\l<!()_c ~. _----_.2. 3. Do khO~~-C:-qU. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan.3. n\JOc nguo. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. 4. cac may gi<)t xa.2.2. I 4. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.:lng hoi cung cap cho. -. Oi~h ky dao tao. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc...trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t.1.¥ vo.dung nuoc niJa.3. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may.4. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai.. Thuong xuyen kiem tra." 1--'.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac. 61 Nan su dl. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. 42. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc..1.1.2. . ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT .4.3. d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai. 3.NGUY~N-NHANGAy------.2. l. __ .3.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4.1._· RA cAe co _- H¢I SXSH . xa. Do chua co h~ thong thu : 3.43._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"".IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .lC I 4.2. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai. . Chua lap dong ho theo doi i 3.1.4. 4.3. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc.2. bao duong cac van. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong. IUc.1.lng l<._ 3.2.2.4. 3.lng S.!.41.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa. Thuonq xuyen kiEim tra. Do khong co dong ho theo .-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .2. Lap dc'ilth$ thong van 11.De tiJj. i chuyen man .-~- ------. Thay the cac van hong bang van rnoi. ehc\ng han dung l<.:lp .4.XSH__ti?! p.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g. __. 4. : xa eOng nhu nuoc lam mat.1 ndOiluang I}UDeJ!..1. 4. Quy doan n~__ _ -+. j n5N THAT __ . i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi.:Ing hoi eon I 4. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4.. I • 4.3..4. nAp dl.

2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6.1.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern. Dam. truong nhat I 6. Gong ngh$ nhuorn lac hau..1.2. I .\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen. don sai s61 lrong khi thubc nhuom.1. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.7. kho chua ca~i6~. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai. m:i ~ __ .. .-"=~ nhan . Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. 6.2. : 6. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .1. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren._ .4.1.1._ 6.1.---t---------6.5. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn.4. 6_1 1.7.4. ! Trang bi h$ thong thong gio.[)(. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me.2. H~ thong thuoc kiem: i 6.5.--. l.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. mau • 6.1.jt.2. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 . 16.j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong .2. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn. 6. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.I:~~!!~~:::Cm2c. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han.7. --"-__ ~ _ 6. _:__:'. --------- 6.2. 6.6. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat. Sao on va sua chua l<.: 2:e. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5.1. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -. ________. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph.1.2. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang.6.1. cOn doan tren.6. 7%) do I$ct-.2.. -- dang dung do danQ tronq kho.5.

Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat.2. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.1. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system).:~. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac . 7. ~~_~_ cong nhan vi! viec . ). SLr dung hoi.1o.. Dinh ky kiem tra. Kiem tra. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi. con nhan. 7. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6.-4-.2.2.a~!~~~~~ 6~g-T. r7~1. i 7 . Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:._ . lam gian doan qua trinh ] nhuorn.1-.. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi. Thl.7~1-:·1-. ~_--+-.2. i 7. ~ ~~i d~n hoi.3 3.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_.1.8.8.-Th~.-ih~U--JI-7-. :~~ t~~:h. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra. ! 6. . Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau. ' khong dung hoi nua.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam.9.4. i I 6.2 tieu tbn nhiet nhieu.2.1 .-!~:. • I on tot.3. ~a~~. _-+1 --1 7.--------~--. duong r 72 i D'. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. . I' -_.. .. Dinh ky kiem tra.~.~ 2.Jc 3.6.~.1 1.5.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_. f--------- .1.9. ! noi th~t thoat hoi nhi~u. Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7._..1. 7. 6. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l.Ong6~g di\nh. Giong muc 6.2.61 va 6.. baa duong cac van.-G---i-6ng-~l. khac 16.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . 6._ . Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 . baa duong cac van. duong ong : d~n hoi da hong. hanh.2. me nhieu.3.6.1. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I. I 7.. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it.-'~hll~~c van.. ho~~-. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet.5..9. __ .~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot. duong .!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(. . Do khong c6 tl J--th6~.__. Do qua trinh thj~t k€! mau.---.. 7.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!.. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm.

Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9. y thuc . Gly d~t Oa N~ng" I.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan._.1.----- mat..~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v ..1 va 6.5. ..'~11o5. ">1 TRUONG oA NANG 39 . . Do ro ri cac van. TRI "NG TAM BAO" _..h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_. bao duong cac val nuoe! ~ I 9.4.3.oJ ! tai. 9.1. .:~.i~~. Thuonq xuyen ~ L. _ 10.4 .2 n __ n_H_nn H •• J 10. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap.2..'-d. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.1.-~ . nAp dl:mg SX~. phat 0 1.1c.1. 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t._. __ co auen ctu) tri.. 10-... Lap di. _-_ ._.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong. Gi6ng rnuc tU 2.3.__ • n ... UlP di...3.3.2. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9..~ D~ XUAT CAC uang . Khong co d6ng h6 d6 theo . 2.5. ~ __ ..~~._- on 9..g. .3.~..1. qU:1 : moe._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.2.i.. tu:.2.-.4.1. 10. ~.1 va 2. 11 o. Gi6ng muc 6.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt. t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat.. Val : nuoc ngung bj hong.• i--. thi~t b] va nha xuong. .--.\if.4. du~~~T1 .. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10.2 eung dip hoi chua that su : dinh.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU..------.--.. __ . -_ . 10...6.2.

__ ___. b] I A.1. may nay .2.. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc .2.4.~---~------------TRUONG DA NANG 40 . 8.3 . MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A._. 8. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8...__-----------___~~ ~ __ . 8 2. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A..------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua. nao tiet kiem nhieu dien.~_: "" " .- -----.2... _.Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t.4.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 .4..~. AA.DfJ tai: "Ap dl. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao. rT1_()_~' T1~. ra...5.r-' BK5 B.:.3.2.... ~~_~_. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP .3.1.2.. . Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap. I A. Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det._. Y __ __..2.2.3_1.1._.2. ! ... A. H<. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung. i bi h6ng.1. .-. A.1 . cry d~t Da N5ng" 1.3. . 8. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van...2. Tuyen truyen.------.1..h . 1.~ __ ~~ .~~~. .. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B.2. hoi thua -._~lIa... Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_.?_. _ __ . .y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A.) 8. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut....- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc.2. cong (khonq rI. A. ____oj I ~-------------------------.ChU~~..2.. A.. ro ri. _ -------------------_._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi.1. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A.mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. 1~·3 .2.2. __ B. Nen lap d<)t h$.9. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl(). • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu...1. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung. tei B.1. .t~i~.2.._. 1.•._". Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may .~.1. __ ~~~ ..:o.congnhfJn.thOng thu hoi hoi thua tu cac . Y thuc tiel kiern di$n cua ... Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A... __ _ _ A. . i ! .~lJqng.

thu 0. ong hoi.nhan. Trinh do tay nghe cua conq i B.. bao duong ri~!P.----~----. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t.t1. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I. I D. Giong .·1·Thi~~t_>! C..2._~_~i __ .._ ...2.2. Dinh ky kiem tra. C..1)2i. d. Thuc hi'. Ct'n qiarn IUC S.1.Jch~u_. bao duong rnuc 3...8.t.1 .3.. ~_._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C. .qui')ydeiUon kelll. Duong qlJaco._..' duong ong hoi j ! -. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che.8.1.. Gion..10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao. . --~-. bao duong Y .10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u.2.1...6. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau. _ c?':l . va: nudej hoi B.2 van hoi da hong. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B. ___.g_.2 1. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C.1.m dim 1<. B. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt.2. van duong """"""""'" "'~ I .3.41 Ion (fOKW) hop.:.1.3._ ..1. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·.3 duong bng danhoith$t't6t.3. Quy chuan . C.4. Thuonq xuyen dao 1<. 0 1-1.5.2.2.2. Do di~u khien bang tay B.. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH . _ B. /I' jl TRUONG oil NANG 41 ..rlg_l!~..2 va 1?:.~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -..----- . ----+-.8.. hOi..~ng ky thuat.3. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. 6~·t~~~-~:~~ hi.7.6.c BA.2.__ .9.1 . _. i 1. i B4.4.5. "<..g_my.5. I ngh~ tiEm ti~n han... r:t_l!C:I~.__ ..~..7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.n.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip. Thi~t b] cu.2. '>2.1. ~~ge~:~iaf1 7..~_i.1. rnuc 3. B..2. Dinh ky kiem tra.5~i~_nrl~.!~.ls9 ~g:~O.. van hanh.~g. .:1ya C.t~~j.. Thuonq xuyen bao duong may moe.i~1 h~ thong . ------ ~ RA TON THAT BA. 6ng.2. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i. van _c --------=---: 6ng hoi. I .1.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.2.' tr:~i~U~~?. ~ 8. .. lac hau. Dinh ky kiem tra.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong . 0..· .3 bao ..rc>._ . B.. .

Chi'lt IU(. Thl.i~hnOpPh. h6ng tuan i~. 8pq~. • · !.. .lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao. 0. 0._ . D.711~~71. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. C6 the lap cong to di$n. D.6._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG . u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0.2 '0. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .. ella cong nhan.2. ! D. _.2.7. P'2<!_'!_ llong d~t P.-~-_ ...: "Ap dl!.8.D~ fil.4.1.1. _ . oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.q: D. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao. Kh6ng co h$ 1DO_~. Gi6ng rnuc 10.5.9.7..canol va nhu¢m holm t~t.8.1. : 0.!g SXSIj_t'il._ __ . 42 .1. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. rI.__ _ ..OcOp· hbu.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~. 16 hoi r I din dung..4. . Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat.2. i .2 .. _oj 0.~" I .2. D. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH . U. cua cong nhan con thap... c()ll_gllb. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO. Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi. · 0.1-:::9~. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u. 10.'.3.8.1. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. ..7.2. 6.5.21. D. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao . D.D~-va~'--on. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D.6.uh~F-~. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [). Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao . D.r:~T~~I.3. 'i 1.3..2.1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu..51..lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.S.~ll: . Gibng r'1~~-'71:1-va 7.3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I . (g~n 300~. .7.-d~-.1.9._. D.. cua c6ng nhan van hanh may det. ~1. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra..

_. ------- .k~1- x r_.u~u :.____ -r I . ~.16...: _.._ _j_. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .2..Dl! tili: "Ap dl. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-.: _I - j I I 11.-=: a~~ I ! Thay d6i~h.~~:gn~Pnh:~~ co ! .. lhu hbi 5. ... Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.. I )1.---0- I I l' r.T I I -- .:_:h.1. x-----t--x ui--.------r-~--~ .l the t<. I I I i Can trur ..'61.QiHP..h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'...'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon._.:'!nh~1 6d~-ut. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu . __. h:~i -t--J--t----t. can co ('.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II. .I I I I x..._ .lng 5XSH ti.50.2.-1-.1I I -+ 1- +-.6.-----.:._ .. .2.~-I.3. maydi~u -ChC.uy..::arsci.1. nhien vat li~u va . _gIao nhan '"l_i:In9.3.. ._ ----1---.~-.rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.1. i (..d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ .~tq~:~ t~~~c :n.. LVA CHQN tilt. 11. .~2. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may .':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht.dinh chat che eho conq I 4.. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_. ...1..2. 1. __ ~_lo_'n_~ .. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen...J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC. TAM BAO Vt.. C}Hl co d!'~h qua~-~... -..--+-----+----+--:----1 2. -I· __ Dao t<. nghiem I 11. 1-/141 ~5i:~!'S.6-.~y ki·i.. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-..2 ··----r-·· . Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U.2.51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.3..2..4.- . .:.ji va vai moe thanh pham khi i I · 1._ _:n:.1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i._. I elm s<.1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1.

. Len ph. __..-d6 quy trinh cong ngh$ -..._~:...5. -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc. .h-.....'!! I~.tOich hQP. long an thu i hoi nuoc lam mat va (. Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x ..~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan..2..._ .l:!I:t. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I ..h~.3.J hoa chat mot each chinh xac. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i .. _. _+.. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don .... on . .r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~.·-T~~-I -. 2.__i -+--..: "-rh21. ---t-.2... __ . ------t--.. _ _ . [221 i 2.4.2.oJlJLllO~.... d~ ra mot each. duong r6 ri kip thai..... I . d6 tai su ounq.2... ! mot each chinh xac dong x . Can giam sat quy trinh conq nghe -._-+ __ ti~t "". L Ii I 1 I I.-.rinh ~6_c9'l9_!lhan....""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ ... .~_9L~.· .... bao duong ~ I .2..t-.:_ ... 2 ._ __ .__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L. duoc baa dam chinh-.. 4 + x ~ -----+----- .. sua chO~~cac van.4..xl-.1..l." 5~~.r:!:+ : 2.--. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 .2.. _ . . . "" "mg de phat hi$n ._._ xac. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + ...'t.no 2.. Thuong IL' . Trang bi can dien tu d6 din .._ ~_ .._. C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 . y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh..~.------. n~Zn~ . f-! 2.2... .4..... _ _ _ . t 2.:~~6~~ 5.....-"ie~ 1. '1'" II -l- -+ -+ .......3. --~ -. 3...1.. dam phap cat gill. ."._+ .'...2. duong: dan nuQ.1--~~hc~~nd~~ i ..... .:._k_h.2. -~----..L~i thO:J~h. giai loa_. ~~u:~~:~:~f:~ -. ... 2 dua -- '+-' . xuyen kiem Ira.. Dao cho tao. 1 ~.-._ cac van.2!:!g. I x ... .-----J +-. • ___ ••• co'. chat che. Thay th€!.. I 2..

-1..! thuoc s/ff~m I i I I 6. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -.4.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat.'~. chang han dung I~i n~oc gi<'. i l--. U~p d6ng he._.5.._- _1. 4..4..6. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~.1.5.__ I I I I ! I v_an chuye_!!.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~. --.uatUng me. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-. san pham sau khi giat .:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4.:.. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu.2. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3. - I 1 --- ~i_._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.1.3.fIn giat 1 I 1 ---- . _.5.._g. x 'I I 4. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho. Cty det Oil Nang" ------- --------r .2..t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~.1. S9 1~~..fIn cuoi cho l. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6..' a ~~~1~:f::ay z..-.2._ 6. Sir dunq conq ngh$ gi<'._-_+-----x x I Ion PhI.ll xa l.l~Qt:l1__ «:. __ . _------ 06 Phin loai 2 ._.. 1 J---~----_j i .. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----.i~t_l~__.1.----+---f------+----f-------i 1 x 6.--.2._" _. _.:_ Lap dc._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh . TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 ._____ _ .2. ._"- --.1.

..:. .1.~_.9.I I x i Ion -+----+------'.--t! x I I +--.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ .5.'.5.it"--... i 1 I _ ! I oau L.. iI th6ng -. 5-- . I i A.:::.7 .~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.~t..:..oi hoi.-._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.1.1.1 .----t-_. . A. _ _ _ i 1 x tu I .~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n. nqhiem thu may I I -.2.u tv he. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~.lhi6~!:~~__ .~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_.2.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I .. 1.. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x .. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin. tnra. +.4.4.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ .__ ~-.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +.2. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ . ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong.-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0.2. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. '-o- t"--h-"-e__. 18.1. du chinh xac..-.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : .n. ~" -----.~~"!.1._-. C4\:~it.. __ ----+.. H<.~i~u _tan.10. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ . _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft. A.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6. 46 . i 5 . . phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ . . ' I so sanh rnau bang each dfl.. n:~e~ ~~~k. __ I i --.-. NANG :.i 1___ Hinh thanh cac gil..c--4 I I rno tq.'gmay :~C'... Thong hang [-...d=i=e:.:. .1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~. I 0... 7.9. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau..1.co~m_etcc·_ 6. .--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6.a~.

..1.. _... p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI.----1---+._tiEm_ ..::.tich the~ 58 _~ ~._---_ I Phan I II~i 2 .-._ . I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L .. -.} 0. . Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~.!!!JLSXSH t¥.. . ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1.. kinh te. Cty d~t Oa Nang" ---r---.=. ~--..... i can +.Q!l_jJ__.'._~ T n_n_~----..8..__ _..... Ll.:. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan . --+ i 3:.-.--...n------._+.__ hanh 16 hoi cua_(.-q~Y b trinh~a~+-1.~!] phall1_ ~ ~:~._n n_~_ _m_ -~58: --=:..-------_...:.119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH .-.---._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = .$9 giai T 61!9c' . Co quan chu trio TRUNG TId --_.giai phap_.7.-_ I 1 r .=-:.._.:....OfJ tai: "Ap dl.-___:_-------l + . N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t..._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h...-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~.._QI1_g_nhafl_._.1.....:-+ - 0.. _ . -~+--tx -1--'\1 [I I .SQ__g_j_~i phap . _.1'--4 -I c::.. bon chua I ... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ ..._--____._--_____o----_.~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: .---~_.3. 0..n___ L 1ft.---+.. .---u-----t--..9. _ .. V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 ...--1=2---_-----j . .--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _.o~ _1 .. dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.-y doi nouven lieu th~~i' .!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-..IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren..__ • ~-.._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no.. n cAc _ +.. 1 ~AO ..___ ~L ... ~!U~~t~~~h.___. ----------l SH cac nhom ~. ..

_.l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl.-~ .1.8t~n d~u FO/nam..'ng 9.U : 5 +.-_.4.a phan phu luc. khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao.19.06 _.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_.2. -+----. 111... 13. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4.17. i . i-4--jY~. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA.5 18.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.:i$~d6ng +-------------+-- --I I . -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1.'.-.16. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls. ehuong IV._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.--.. Bang 111. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b. Day 18 mot d6 cap hdi..-._ . ---------. tuang ung voi 18. 4.~i kiern du~c -t . Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri. Mat khac.1. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. Thay thi._._.1.._'------------' i 6..15.13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r.-. 3... 11. hong. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc._-_ . 12..36 1.. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat. NANG 48 . ~-----------i_ . + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi.._kht. 14. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq.-~---------i _ .2. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng..':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co. 5. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai...hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day. 111. -. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1.

. _-.. 111..36 ! i 1--------------- -.3.000 560._.2... -. NO" bui .000 110.000 80.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+.----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong . . . _----- 8..000 ----_.. Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat...-t- i- ~. __ .-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _.950.000 1. ______ 2.- . Co quan chu tri . : 4 ! ___l_ -.250.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.- Thai gian hoan von _ - +~ro. -t·· -..2..000 "C_ ~_ •• 70..000 Bang 111..000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + .000 --.000 240.2.canof va nhu¢m V! boen tat.-.2_ I STTI II 1 I i Bang '".- S6IU~1ng 8.2. 9_QQ_ _.--. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111..: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P.DfJ ta.._.80.-. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.. 1 2 -~----. 750... ---+--------------~---___l -r.~ 2_§_--r---- -. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat.-. .. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -...95 41. ---.000 I 2 i _ Val . t- ! 4 150.----..~6ng__ t.000 50._- I. ___.-.- -~~- l3 hha_'~_' -.----..000 1..000 130.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.---. 800.---I tu beo on ----.+-.~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ . --__!_§_ .000 800.__~i~~_~_6ng/nam i f----. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac..950. HifJU qua dfw STT . "-. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 . sinh ra ttl 16 hoi. c__ '-- c:: on ----- ..3. --. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_..

HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.+ .- -------- : 01.._-_. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt.- Don vi tinh ----. S02' NOx.2.5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong. bui sinh 111._. ..._-_. ."--------------- T ._.----.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang. -.__ . Ml. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi. --------1 + .u tu :. Scllu9n9 25. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C. -.-------t-I 3 L__ I--:~-_ .-.. Trieu d6ng .------~--. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:...1 toan kinh phi dt.-. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay...----.3.+--- Thanq I 8._----_:_.-2--1S6ti€!n ~.. Day la Iuqng nhi~t b.!~_~.u FO m6i ngay. ely d~t oa Nang" 3.4.14 ---~------. dt.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __.'}ol nhuQm hoan va t~t.000 Bang 111.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '.. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 ._.otJ ta!:_:'Ap dl.300.

' ' . dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau. xu tv d¢ng. H Nt?i dung .- 1-----.mg 25 54 "1 c-----j-.::uV~~:: I + kiern duoc .3 . tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl. --' 111. tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat.--------r--t~.mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam.6. hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng.5 . 4.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam.---_.--- s~ 2 3 DI1I'. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo._.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the..nti~t ..: + "Ap dl...74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L .--.-------. I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I .-- bi ham nang dfJu 'r s6luc. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. i--'sn-T. . __L__________ ---"-i-. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho. .. T _-_ . ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc . . Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the. di~u khie.-.. t---------t---! Bang 111._. Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111.-. ki~:!~~:::+ '.Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay. 111.68 70.4.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t.Ji o dung tY 1:10 nen IUc.-.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion.. -. _.------. -----.--t-------------+---------l Thanq I 5.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------. . 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------.n toe dQ d9n9 CO bam.5...-------. Nhu v~y..n tv dQng.-.' . Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .----- ~----.Oe ta. .-~-.j_. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me.a~ se ti€J. • Trieu d6ng/nam 2.. H$ thong su dl. day so ban tv d(>ng va b<!mglay. Bang 111. __ .4. hi$n 6 bang 111. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<.L .mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.-------+---. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie.--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ . ~-' 1.:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian..--.'.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat. ._-.5.

d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---. 16 hoi 16 hoi .. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq._+ _.r_~ I vao ..-._.-00-0-t I 2 i I 450. .----3 thai i -----. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi. _.IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 .:...}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam. giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu. -NOi ..-----+-- _.ruroc tu 5-10%.it rnoi truonq...000 '-'-'-i- 1....350.Ii duong .• __l_ T6ngc~ng I I 2. I I ki~~~.000.. Do v~y.------.Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<. Chi phi dau tu dong ho do nude. v~ mat ky thuat._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc .... Do do. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang._o'..1 va 0..Ii duang 2 i cap . ! Bang 9. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3. ~~_.7...000 I I 900..3.~!EU~gI_~. __ .._. 7 :-.6 + V~mc.---..dp dau T<._ .0-0-0--+:--4-50-. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_. Mc'.000 ! ---------1 :-------1-···· .. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111.. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----.000..-.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1. 6.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq.3.7._ .. 6ng _ nuoc vao L. + Chi phi d.•• ·---t--1-t-450-._ ~_l .000 I .-r----.7. Bimg STT III. . + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9. ! vao phan xuong hoan tat T<.-. khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born.

-.------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f.1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{....hoi... . THU Tl.hoi -.O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do. . ~~__j I J I j I ~-_-6~... vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty.chua cac val Iy vi~e su dl.. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--..: he.. I I Ten giai phap I ... hoi + I ...+ '-_ ..l-th~¢<. Thai gian ~/~.. . IV. MOl TRUdNG oA NANG 53 ..) ~~6~~6~~~b~~)Tha... q~i- madi~ Co quan eM tri ...._+ _ Thanq 6/2002 . TRUNG TAM BAO Vt. do d€!u . val .. Thay th~..I~nhe thong thu ...... dau.. -.'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.. ·t-. sua. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I ....02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:. --~ ----.. Do v~y.. ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc. ·----·---T. ! 7t~~:i(: I ~~~r. --tPhl.lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -.

!~.. Trong do.) i thiet b] d$t hi$n co.jt Ion._1~--+. xv6ng ruroc va nang luqng Ion. nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE). Bang tong hqp cac Iq._6_% __ I.. 7=_'-+-_-_10_..· . phan xuong tai phan d$t pieanol.. co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat. .~~_n/na~ .~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j.... m1/nam 61200 r~~V_ie_. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t.K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p._-----..jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.----------... -·_··_~_~_0_1=2=.... phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh.---- _.----. --! . Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p. ~~~·:. i . ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t . Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r..._. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~.50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~. hoi... Thiel la 1 i thiet bi dung 0<.. i r .. Trong do. : --1-·· I I . Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det.~ Co quan Tieu thu d~uFO. STT Thong 56 + DVT.. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay. _t.5% .nhuorn. __ _3_7 8 __ . .-. Han ntra.1 hi(J:n nay.. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion...- --.---. Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<..jt trong cac phan xuong cua Gong ty. .. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: . ich cua esc giai philp SXSH -...~~~-: _..~.~__... -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH . 952. chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 ... Thay d6i (%) -17... _.. -......4 -_1_2_oA_o~~ l .t~~-~ .-. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau.· . Qua mot thoi gian khao sat. M~t khac.. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren.

-~~..-.l the tai Gong ty.~-.Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem. . Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang. ...~~~~~~55 . nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p . cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl.. Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG . lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat.-- -- - - ---~.

Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech. 10. - Co quan eM tri. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . 4. 8. DHBK N(>i. £)0 Van Dai .ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Information Centre AIT.Nguyen Trong Khu6ng . Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng.---. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc. Pham Ng<. Hien trenq khu vl/c. thanq 8/1999. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. Environmental Systems Reviews. Environmental Systems Programme. Pharn La Dan. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc.2000. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<. 7. Tei li~u Ghl. Module 1. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Module 2. Thoet 6.>cDanq. Tran Hieu Nhue. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. 11.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 .mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. thuat._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. United Nations Processing 11. thanq 9/1999.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. 3.Tran Quang Thao. thanq 5/1999. Phuong 1997.38. 9. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. 2. NO. Ha N(>i.>cl. T~p 1 & 2. Tei Ii~u Ghl.De tai' "Ap dl. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. Module 5. Module 3. 1995. nghi$p. Da Nl)ng 1996. NXB Khoa hoc & Ky thuat. . Ha N(>i. Da N~ng. 1995.~-. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. VO Cao Dam. Environment 1998. Moi tntiJng kh6ng khi. 10..an. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. TP HCM. NXB Khoa hoc va Ky thuat. 1997.

MOl TRUONG DA NANG 57 . .! chu tri .De tei: "Ap d_I. -----_ Co quan .. TRUNG TAM....n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit.!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC . _--_ .BAo V..

6 63930.6 85801.8 65035 11 51377.3 53617.61 3 74125.1 6 74583 64285.3 3 67008.2 4 79617.8 58216.7 6640.2 60644.1 7 91370 78128._ THOI GIAN (Thang) 2 56986. ---~ _o.2 57483.9 58777.3 61016.5 67083.4 42843.2 50278 73602.7 45853 7 90816.2 T~N HANG II.9 5 91760.3 41089.1 53316.7 43?d3.9 64052.3 5 89073.1 59086.4 60722._'.9 61806 11 51867.1 49897.5 102104.6 8 0 74256.2 50493.7 HN Oxford Loal kMc .2 93772.5 4 3196.6 80935 47321.5 38672.2 HN 549iC.8 52278. pharn 1 55913.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119. Th.3 8 85975.4 80723.11 37137. Vai m6c ~'--~'~--.8 56521.6 10 517249 51035.~1 59473.6 9 74993.8 12 76339.2 30736.3 76017.9 12 74327.5 12805 44987.:::1 Oxford Loai khac 64703.3 44233.6 6 74224.9 10469 10 53214.1 46007.1 9 67808.6 79880.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

3 TH.10 TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .LUQNG HOA CHAT SU Dt.11 TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.5 TH.4 TH.7 TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.6 TH.S TH.

2 531.2 12907.6788 444 259 Kaki .7916 11694.4 11712.mgsc.li(kg) 41677.6 TH.3 TH.3 T6ng (m) 93868.8 13886.3 6115.11 23794.9 TH.9 12725.Ten hang Cheo cotton TH.10 22179.S 2909.1 TH.9 45153.12 32260.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.

y dl..nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT .11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6.IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ . I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.. Tr.GV G) [0 -------..

eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .IPHAN XUONG D~T PICANOL . dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.2m.Om .

._ -_ ..._. I._ .. I I L-.._-_ ..~ .18..1......._.. _.13... . -_-_-_ ..16... _-_ -_ _.. ._-_ .......x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t )..sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val...5._-_ .710.. _ -_... _-_~ - _ -...-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I....- . .20val rp20/27 ..._ -_ -_..11. 8.. ..\fall~26)34 val ~50!60 15.-_ -__._~_ ....."1 _ ._...21._ -_-_ ..6.4._-__ _ -__ .val M2._-~ ..... Ii " II II II II I. 1..-_ ..19....... .9... -_-__ -__ -_ .14.12......_ ....._-__ -_-_ ._-_-_ .. Ii " II II II " " II II I! II .. I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ .._ ..3.._-_ ._-_ ... II B~5.2.. I..... ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... val Q100/115: 7.._-_-_ ._ -_-__ .....-~- ._ -_ .

20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.250.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.3.16.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.000 320. 4.000 150.14.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.13.000 50.000 3330000 12. 5 5 666.

.82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng . P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. API-IA (Unit) Ml M~ 7.::. mg/L KPH .88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. Khach hang (Client): 6. . - .M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon. M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit).8 HACH 8213 TCVN 4560 .vnn.Khong phat hi~n. PU()NG THLrNGHll.vn 56/KN .) . I PHIEU TEST REPORT I.sa DE Pc.tM Head of lab..892821 .--~ -~.. KET QUA TI-IU NGHI~M .. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5.. 3. Ngay/date:21104/200 . nl)c TRLfdN(. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY.5 1884 ..._ . Dircctnr .5 :no 0. S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 .... CIAl" ...00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng..3 1074 948 COD ~-~. . 2. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI."'.._ ...

vnn. K€t qua thlf nghiern (Test results). GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab.78 Ghi.vn So/No. Ten m~l1 (Name ofsample): 2. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3. ~.--~-~-.so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 . Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4. Hoang Tit! Hoa .clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7. 6.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 .

' Ngay/date:22/04/200 .. mg/L HACI-I8000 750 M.\1~ l 01 02 03 . GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab.:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1. 4..822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. Hoang Tlti Hoa .. s6 hrong m.1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r .1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5... I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I.7.L sal! cung (mflu Composit)..vn S6/No: 56B/KN .892821 . Mz: Nude th. Khach hang (Client): 6.. phat hien.M2• dale): 3. A "". K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.vnn. (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) ..so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng .:. Ten milu (Name ofsample): 2.

. 9. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 .SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI.00 N~ng .vnn.822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .. ... APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien.. Hoang Tltj Hoa .88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I.M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10.. Khach hang (Client): 12. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly. Ten mall 8.. TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab.vn S6/No: 56C/KN .ITrQng . Pt Co. 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit). K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon.... 7..892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng.. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1.. Ngay nhan mti'u (Receiving date): It...2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 .r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7.. . .

1'\ .r---- 8h .Luc 12h ._ ..Luc 7h .L\'IC ..t'IC 14h -_..UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.Luc 7h ...UtC ...Luc 1011 .Luc . -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _._--------8h .Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic . •.DAI HC)C DJ._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - .UIC A A A A A A A A - . .UIC _.~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: .- 16h __ .Tu do .----~- .__ ...Luc Ilh .H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<. . " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc.. NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh .. Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .~-Ph.Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb.. _--_. .Lt'IC - I5h - - ..~-- Do nhanh _- '-.L. nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh ._--_.. /KQPT S6: .Liic 1611 .Luc 13h .UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do ._-_.UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-.Luc 14h .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .l'1_~LI6ng honn .Ute 15h .. - .u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip .

lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4. Ghi chti Heh 1--.GlAMDOC ~~. '.8 4.199 1 Nhiet dq khoi th. I.Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di.1 1I101J.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I. GIAMDOC ."' "---.'C0ng ty dang san xuiit.!\ i:"-' . '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich .'._- .' Ho Van Minh .Tu do . phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $.92 0./. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11. _ . ') .. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u.---~.> .0140 ( 1934..] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO. KT.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p ...0137 (1890. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.414 K2 281 5. ._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf. P.83 0..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->