P. 1
AP Dung San Xuat Sach Hon Trong Det Nhuom - Cong Ty Det Da Nang

AP Dung San Xuat Sach Hon Trong Det Nhuom - Cong Ty Det Da Nang

|Views: 206|Likes:
Được xuất bản bởiTran Ngocbich

More info:

Published by: Tran Ngocbich on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. vi~ xay dl. Han naa. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20.. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl. vai bat.. vai kate. Tuy nhien. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u. nang IUQng rftt lon..mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. Vi v~y. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 . hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh. d~t thoi. . Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i.t tang len . nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. d~t kim va d~t tharn. voi rrurc d¢ thi~t hc.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. trong qua trinh san xuat. tham len. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc.. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom... han han do nhi~t d¢ tral dft. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. su pha huy timg ozone . Hi~n nay. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl. do do chi phi san xulit cao. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac.lingay cang gia tang.D~ tai: HAp dl. Tinh den nay. Trong nhOng narn gan day.linguOn phat sinh ra chunq. ph6 Da Nang. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. khan bOng.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. bao.

TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<. chi vEl bieu db phu tal.1. II.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.}ng" Vi v~y.m vi de tai: Hi~n nay.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u.I kho khfm v~ kinh phi. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet.06. 111. 111.Ph. kh6ng can bang nang IUQng. khi thai) thai ra moi truong. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.mg SXSH (:.1. TRUNG TAAt. tai : Tiltt ki~m nguyen.t rl.2. bi tUc. M$t khac. can bang nang lu<.D~ fai: nAp dl. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong.2.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t . nghien cuu "Ap dl.M~c tieu df. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t .ii16hoi.fBAD .1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. 11. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 . Cly d~t De N. day. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang.lng trien khai.. a Co quan chu tri . Conq ty dang san xul.t nhi6u loai mat hang d~t. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl. T«.

do dac cac thong sO v~ nbi hoi.}t.:Ing nuoc thai.ii phan xuOng d~t P.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. chuang I). phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . nuoc ct. Trong cac phuong phap tren. 2.i: "Ap dl. cnuyen gia v~ nang IUc.mg cac phuong phap nghien 1. chunq t6i da cuu sau : sa dl. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. 4.4.mg SXSH t<.D~ U. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.canol va nhu¢m hoBn t. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt. 3. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai.p.mg SXSH vao qua trinh san xuat. di~n va luu IUc. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai.

Ooi voi san pham. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. san phfjm va djch vu. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1.2.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai.lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. Giam rui ro doc h~i. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng. Ooi voi dich vu.1. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . . tuong tl. T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu. va giam so h.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq.. d~ tang h. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t.l nhau. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. tU d6 lam giam chi phi san xu~t. hi khau tuy~n 1.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. Ooi voi cac cong doan san xuat.

Khoa cac voi nuoc khi khong dung den. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may.. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Cty d~t Da N. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. van. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. Theo nay. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. it gay hai eho sue kh6e eon nguai. vi chi phi nguyen v~t li~u tho. xu 15' a don chat thai. be')tva d~y nap cac be chua thich hop. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". va nhang yeu cau khac giam di. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng.lc hi~n. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH.mg. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . nang luc. tranh rai vai.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi.3.4t. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat.1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1... Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. cac bieh n6i . Han nua. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7. SXSH mang l<.ki~m scat 0 nhiem. Do do. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri.D~ tai: "Ap dl.

. Thay doi ve ky thu~t . sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT ... Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 ..... Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN.. .~ . . r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ .. . Ouan Iy n9i vi tot ..olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<.liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat... . " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 . TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich . Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.

mg SXSH (<.n hoan nuoc rua trong ne:. TRUNG TAM BAO vI.n san pham. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i. N<...: "Ap dr.oai be cac chat doc khai thanh pha. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu.Jngnguyen Iy rua ngu<. du lich.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. Su dl. giao thong.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985. ngu nghi~p. b~nh vi~n. nang luqng. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl.'~ Co quan chu tri . be:. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua. tai su dunq : chilng han : Tua.O~ fa.. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. trong cac Ifnh vue san xuat. nong nghi(!p. + Tuan hoan..i day chuyen. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH.4. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc.Ii an pharn : vi du nhu : s t. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--. MOl TRUONG oA NANG 7 . 1.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay.cchieu. + Thi~t k€!l<. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi.

nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. xay dt. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). TRUNG TAM BAG vI!. r Xac d.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. MlJI TRUONG oA NANG 8 .lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . Ngoai ra.:jng chat thai.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. chunq tOi nhiftn thc\y ding. mire d9 anh huang d~n mOi truong.chuc cua eOng ty. Doi SXSH nEmluu it di. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai..

DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai.lng v~t chat la nharn IUc. va sau do p'1l.. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc.DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. cong ngh~ san xuat lac hau. chi phi san pham trong chat thai.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. . . cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 .l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b.. .Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia. 06 ti~p can muc tieu nay. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.IC de giam thieu phat sinh chllt thai. chi phi chon lap chat thai. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. chi phi xu Iy chat thai. I~ phi thai. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap... chat lu<. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai. bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau.Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u.lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai.. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il.. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: .. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa.

. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien... Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc.. can tilln hanh cac danh gia sau day: . Qua trinh IOc.Ji nay nen don gian.la chon de thuc hi~n. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop.. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t.Ji cac co h¢i khong thuc bo tll.. Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq.1... dat duoc rnuc dieh nay. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng.. nhanh 99n. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. san pham. Lue chon CaG giai phap de tnuc h.. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1.. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 . Cly d~t Da N~ng" cua ho.:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH.it. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p.Dtt tai: "Ap dl. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo .uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat.3cua ehuong I. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn. san luonq. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat.it... 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay. .~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<. De . mire d<)an toan . 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch.Ngoai ra.

ti~n hanh h. II.DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<. Ouy tri cac giai phap SXSH . Giem sat va aenn g. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. tOi uu hoa qua trinh san xuat.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt... Co quan chu tri .8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien.. y dat duoc muc tieu nay.ING SXSH 6 NUOC TA vA. bat dilu tu buoc 2.. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. MOl TRUONG DA NANG 11 ..>ng. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong..Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. TRUNGTAM BAG v'.. can thuc hi~n cac nhi~m VI.I sau day: . buoc nay c6 hai hoat d9n9 : .1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq. 6) Duy tri SXSH: V€! COban.!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl.li_e.. Tbuc h. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai. . phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac. TiNH HiNH AP Dl.a. Ph6 bi~n thong tin. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi.. ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi.. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc. .~n cac g. cac san pharn va dich VI.Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n.sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo.. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl. .le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH.

8a Lan.6 1. ~ .5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991..ICh. __ _._-_ .. ._----_.._--- .--1-.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 ._----t_. .-. Anthraquinone _(~ 5.Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<. thuc pharn va dU<. da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% .Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til. Trung Qu6c..Oe tai: "Ap dl.c.Thiilt kil lai san ph~m (1%).Thay thil nguyen vat li$u (22%). i ~.:0'---~---t~~--. Thai Lan. nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n. tu nhOng nam 1985-1990.'i ~~g!k9) 4. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay.~--=-~-==-J ! __~ 6..:~~:~~. 153 700 980 39000 52000 143000 . Ti~p Khac .?t iay Binzhou.... ._. tal. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : .. Nvac su du~j_.. Thuy Dien .thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l.mg ~?S. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay..SH '<ili phfm xuang~!_~. Canada. con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1. _.·b6t-g~---T-·T. . ~~~._-_.Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%). sau khi thuc hi~n hang IOi. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.i~-tA. Su dunQ hoi nvac (kg) .Tuftn hoan trong day chuy~n (10%).IC. Singapore. .Thay doi cong ngh~ (39%).TruOc SXSH 36 -_. Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7. da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1.. 1..My.-7 .•.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD. vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M.anol va nhu¢m hoan tat. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<...

giay.1i ye kinh te I~n moi truong. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan).5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. sinh trong qua trinh san xuat.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. K~t qua cho thay.3 tY d6ngfnam. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : .mg SXSH vao trong qua trinh san xuat. Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000. Theo danh gia ban dclu. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. . tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1.ICde xuat. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 . K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. tai luqng khi thai ra moi truonq. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI.Iithanh ph6 H6 Chi Minh. T<. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. T<. tinh cho den nay. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. gifty Linh Xuan .IiDa Nang. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc.

7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: . Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p.1 0.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh. Sa Lan.12kwh/kg 2.02 2.5 trieu 45. 6 day. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. truong. Thea Cong ty SEAREECO. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due. Nhu v~y.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. Dai loan.05 3. Tuy nhien. thanh ph6 Da Nang. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d. 111..02 3.Ca D6ng X9P .mg SXSH t<.1. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III. Han QuOe.Bac.. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO. n6i t6m I~i vi~c ap dl. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da. Trung Qu6e.DIJ tili: "Ap dl.. quan Lien Chieu. . Tu luc moi thanh I~p. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111.lng que huang voi ten g<.2.05 2. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 . ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.~u tQi ieh vI! kinh va rna.2 1. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay . Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao.Ca D6ng quae .25 tri~u 6.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.89 kwh/kg 40 tri~u 1. lien Xo cu.Chi Minh. cac may moe.

. I.... 1. K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT .. tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.t Nude H202 NUQC thai . cAN SANG NGUVftN uftu. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat. Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc .. khi thai . Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai . .lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet. BAo Vt.. .1.1.1 15 .. Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc ..1. . .Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1.. . Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui.O~ til........ NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT . ~ Hoa eh€.. Kh6ng khinong Hoi nuoc .:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt. nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM. Thube nhu¢m Hoa ch€..t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai .: "Ap dl. M61 TRUONG DA NANG . ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG.

Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. Oxford: Khac voi loai vai HN. va.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang. nhi!'. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. nharn loc. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. nen duoc dern d6t long.Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.!tton that. 6n d. val duoc gi~t sach Ic. Sau khi tay xong.. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i . l1. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. . va. Bui.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:..DO.Do. Sau gi~t sach Ic. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. IDa.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may ..2.t Ivqng Val. vd. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . loai va. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 . rnroc ngung va ti~ng on. khi thai.. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham.

lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay).uy ra IU<.2. Nikka Bright. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton. Na2Si03. J: T<.:1ng nuoc su dl.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay. Dau FO duoc ~. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. UviTex EBF. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1.Luqng sol san xuat vai kaki: 11.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat.2. chi la vai moe. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 .9 m. Khimg bot. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<.2m.2. IUQng nuoc su dl. Nguyen nhU sau: . Tv d6 <:.2. . 2 loai nhien lieu su dl. yang Co quan cnu trio TRUNr".694.153.7 kg. nhut.4m3/h.868. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N. Nguyen li~!U va san phiim 1. nhat dinh cua mat hang. hoan t!!t lei 11.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi.039 krl. CH3COOH.!ng chinh la dc\u FO di(tn. Disperse Lumacron.1. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. TK 07. nhuorn su dl.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<..San Iuqng val ka ci: 45. solophenyl. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). UviTex FJHT.11 moe vai 1. Na2C03. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.?m.lng tai phan xuang 20.l cotton: 93.677. NaOH. luqng thuoc Dyes.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol. ti~ng On va soi that thoat.San IUQ'ng vai chi. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .8 . kg.

._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! ....mg de v'...._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.428.. 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay..8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: . Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh.3. ..1. B! .. . Oi~n duoc may moe thi~t b. Thanh l.... may di~1Jhoa it duoc su d':Jng . comfit trong quy trinh nhuorn.- . 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . 1 . Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662.~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ .Vai Oxford: san IU<. TT! TEN THIET _---.Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.-..6 Kwh . .._... HN: san IU<. g6m co cac thanh vien sau: -.'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang...mg SXSH tC!!.'n hanh cac loai LU<.4.pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.. -.-_ .06i voi mat hang Oxford: 78._---r . __ .!e . n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· .7Kwh dlSan pham: San IU<.Va.070 rnet/narn 2000.. Phan Thi Hue _.908 meUnam 2000.:Ing.fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'.:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O..262.. 1 1.Den huvnh guang I --t--_.DtJ tai: "Ap dl.... se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· . Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 . LQa. bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u. 1. ..543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424.:Ing.... _____. tai Phan xU6ng.:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi.. SLr dl.--._.4.06i voi mat hang HN: 83...

. loai ch!.2.35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang.f._ . - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May. I ---j i I -- -------- 1 i i I I .t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.. NANG 19 ..'mqua san xU!.. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang. nuoc va nfi"'f! luc.mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft.. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit. Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L.DI: tiJi: "Ap dl.Bai loan can bbn{ i vat char ril. san ph.- - Co quan chit tri : TRli.J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 ._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ . ~----t-- I II..lng.Xac djnh ngu6n thai._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _. Cly d~t Da N~ng" 1.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_. .t thai.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c.Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<.: r' va cac danq chat thai. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA.mg su dl.1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -. nguyen nhien v~t li~m su dunq.. .-May h6 Lien xc .Tren co so cac 56 li~u can bang. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : .5 __ ~~__ __ I +.._-. . car .4.

. II!' mau ---------- ~. Vai mau 221. -+.-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM.-t--.-.---I ! I' Ha nhiet . ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o. -... -+-__ __ r---. ·-·--t -.BAO V...5 -j 1-'--' .--.Bai loan din bang nang luc.-.O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!.5 : ..----+--------1 ' NUde thai I 1.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11..~ ~._tr_<..c _ . -_ 1600 I Gil.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 ._ ....'. . ~~..--..1.3 I I *NhBn xet..--.tan --!- .. .---+------+---- . eong nghe LI1<. TN true tiep ---+------=-+-.+ 0.15 : _c_..--..tiep 0.----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa .015 0..1i--... Cty d~t Oil N<lng" va .------+i .---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_.... -+-.18 0.-.~--..-:~-c::tha'. 20 " .~canol nhu¢m hoan t~t. : AXil axetic . --.-+-._ .t li.---....---.-~u I TN I TN P. -..Can bAng nguyen Ii~~. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : . i--.t hang: [--C6.g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------..---...lan T.-... ...5 11600 2000 . Nau..--+.. Axetie NUde 0.. ...-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------..+--.-----t--..it I~nh tran .. . + 0.2000'+' ...----t-.Can bing v~t Ii+u : 11.-. : --. 1600 .u may nhuqm Jet M.. -r-ti • Nuoe . 01 -------+---~-----+--i i . Nude . -+ .-.---~-----l .. -. I ' I I -+..~----t------j Nude thai . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v. _ i NUde lam mat Nude -j- .1. ..: 2000 IRa vai I I X·.... .--... kiI~ a At --i---. >....1._-+.---. MOl TRUONG oA NANG .ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~..-.. --T-~~~~=~==t=--..~!J!.__ ! A.'--" I I I! "1.--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +.-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+. ~ .-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph. . _ ..

Can bAng tI.ng I ! Dong ra (kg) LLI<. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong.De tai: "Ap dl.ng Ten nglli~u 140 2 .85m3 LUQng nucc ra: 3.4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren. phfln con I~i la do roi vai khi thao me. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5.1 m3 ~ LUc.. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I.2m3 LUc.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat. IUc.2.t Ii.. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<.lngmroc vao: 3. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3. Il1.. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.1 rn".lngnuoc vao: 14.5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ . i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135.5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .ng I LLI<. I ! 9 4.85m3 ~ Nhu v~y. toan b9 IUc.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me). • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 . co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. .lng nuoc ra: 13.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai.

Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : .t true born (kw) . A {l.5 met vai thanh pharn.Luu lur.8 rrr'. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn. V.6 m3/h O . . va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 . uong am. vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. Luong nuoc VaG (QJ: .lng (%). H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.\.Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng. pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t.fIy. . = 20. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy.). loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai. lu(.1. Luqng nude thfJt thoe! (Q.. => Lvu IVQngnuoc sU dung O..mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111. Q: luu IUQng (m3/h).t dUQc 103: 23246. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.3.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl. Cong th'uc tin hi . 11.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) .4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada).p·g·1f = --.vu luono bom : .------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!.. Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut... g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492.D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa.. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!.

__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ . __ May con xqp.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .T I .:5._.1 va 2. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA. an IMng nang lu~ng C 11. 8... _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O.1. cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9. Danh ml.lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2.lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay. Danh sach cac may moe.955 16..__________ thliy.2. lap d<.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<.___.!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ . =-------~. I ----____._ _ T 6ng .. May dbt IOng_. .__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ . 261 .canol nhu¢m hoim 1/'1.Oe tai: "Ap dl.9.2..2. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2.~1~6~3:::.04.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl.. =-.5 37.25 22 .5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::. _... 88. ely d~t Oil N£ng" va 11.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----. __j__.--+...____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _. +.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 . 5 .__ .lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat. thi~t bi su dl...1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_._n~/h_.f... -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.

BI~U 06 PHl... MOl TRUONG DA NANG 24 .ln eva hai phan xu6ng dt'...55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'. _~ - 135 \311 - ... C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.-_ r~ ~. .PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .- f-- I-- . 75 ---_ 10 1 1 ....._-380----400-385 .- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian.('oj ~ ~.. ro- . .... -----s: _-... 1» .......l T"I.... ~ I-- I--~ -- "0 'C ~.... I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- .t:.eM 12 13 tili: "Ap dl... cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -..lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI..... 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396. h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong..o 01"'"' o r . '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_...~ '-'-- .._.3. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: ...120- ~ ~-~ . ~210 .c ." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian.....c LO o .... Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2.___.ln t~i cac thi6t b] dit'.- ~ s: o s: .._._.__ I-..c ~...Il. ' 390 ._340 -----~ 200 - -s: eo •.mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt...._..) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ ... .. h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may.... Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt.

2. 11.. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h.-~--~..mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P...\ . nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau.1 va 2. Mdl TRUONG DA NANG rAM. a/ So d6 nha 16 hoi : . .. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio.----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t. Lo hoi s02 b/ .. 17. 1/ Nha 16 hoi . ". Hi~n nay. Ly do. euong de? dong thap.t.2. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2. u1 -----[X]r-------t L. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua._. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng.2.. th6ng /0 hoi H va mflng nhi. 25 . Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat.cano( va nhu(Jm hoan tat._. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio./ ~ o 0 t. con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co.. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat. trong thoi gian nay da so cac may moe.D~ tai: HAp dl.'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ .

.----~--=----::~.+ 25°C 3. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' . ---- -----~+. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol.--. ------~--+---7 tan 4.. .-Onq lila nam nqanq. khi thua <X1= 1.._-_... -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: .--------.. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------..Nhi~t d¢. ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k.2 tan .khoi .-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1.gJ Ih 95 m2 1-----.. khi thua u1 1.."Ap dC..- .D~ tai_.. ..--.. H02-10 .-__g On Iva nam ngang --+.Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C..+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - . -------..25 kW 4kW . ---------. -----..-65 m2 .--. . 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --._.32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 .28 thai cua 16hoi 2 la 281°C. _" ._"'..... ..------r-----...----: -.-----------t- ! -----:----.mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d .--~_-----------I----.------- -. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at .-4kW . ~--.--.--.._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---.--t---- .-.-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----.

t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<.kJ/kg _ .Jng nang luonq chung ella Gong ty. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_. val va mat bich khong co thu h6i IU<._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp..tP.g!. -- 3D 85 2757 0. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao.995 78 i Hieu suat 10 (%).1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.1ng thflt thoat theo khoi 16 b. a/ Tf'.hi nang IU<. 00 do.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. Theo khao sat thuc t~. bich.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co. ritt Ion.-.q3 (%) Ton thftt co khi.-- i clla hoi bao n9. tan/m~ __ L . phan nang IU<.995 72. e2.<3 VaD 16.5 1 - i _ O{o) -~. so co h~ thong IUc. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay.~ ----------~-. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl.05-1.5 khoi 16 mC. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri)... _. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .15. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong.1ng ton that t bi df. Hi~n nay._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!. _ ----_. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt. Xae dinh hieu sua.Dd tai: "Ap dl. 15 4.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.1ng.1ngnuoc ngung.-~.9C. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl.9_~h6.

11 thit khi d.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii. M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -. Mi.2%.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van.D~ fai: "Ap dl. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 .~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay).

cua cac IT B' .oil fai: "Ap dl.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. M61 - TRUONG DA NANG 29 . ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw.mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat. qk: Iu<. . khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. ~~---.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.l ki~n khi thay the dUc. M~t khac. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.1nghoi rat Ion. toan bo IUc. IW.}ng" Q ~u = ___<l!!__. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'.mg nhiet ti~t ki~m dUc.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo. Cty det Da N. = 11' Q.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. DI.

_--_......-.. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV. .----.. I f------If------.._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai ..----------. Luqng soi con sot l<.__ . '. PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau.Ji sol th~t thoat. . Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao. dan may. nuoc..000 _.Ji duoc...000 nhan Nhu v~y. xAc O!NH.... 1.. . phiim chua hop Iy. +.Ii pha._ .1.-~'-- ._ . la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi. eiy d~t Da N~ng" III.1.' I ~h~!tthaiIheonui1c.~~--. "'''--.--. thai "_.360.000 cac -+ .Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<. 1. 6 tren la 215. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4."'.000 Nuoc thai . dirt. T6N THAT IV._. 54. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat.. qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75._--_.._.2.._. --. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen .000. ._ 18..1-.-'''--.._ .. bui ~ 1. "'-'-". D¢ am cua soi khOng 6n dinh.840.720. thay d?i 1. . 33... Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t.mg SXSH (<.~6~.__ . ..000.D~ fai: nAp dl.000 27.----------_. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ.520.._.5.(VND/nam) 6._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val ..-. ki~m ke sqi va vai moe thanh che.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. MOl TRUONG DA NANG 30 . TiNH ToAN CHI PHi CHO .000 _---------_ . 2 3 Khoi . d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++.- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc . Do qua trinh giao nhan.000 _. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<.4.--- .1.' Cong doan Ke moe go. _.600.. . Soi nhan gay ra t6n th~t..6. 'c_. 1. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u.. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do..._ .-.. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ. 215. _. quan Iy.- ---- tat. : 1..-------_. _''. Vi v~y...5 tri(m/nam._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9. luOn billn dQng.3.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

Dao tao. ---------------=------------Co quan eM tri ._bop cho soi. Iy.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1. 1. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 .1. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«. I ~I : _ .1. ····-· ._.6.6..6.-r-----.3. 1. 1. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true. Cf:.. 1 .2..2.2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao..'len . ! i d¢ tay ngh~ det cua 1. I 1. hOI 501.1. Iy va 1..1._-_.5. D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen..2. 1.. 1. anh sang thich hop cho soi. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI.4.. 1... .-~~-"-"--'''-'''-. . III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. .4. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on . luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am. +.. .-+-. . C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu . 1.3.3. tbt nhung khong gay ton th~t ---~. Nguyen i ha . Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn.. nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat. 1. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. .. SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han.5.1.J the cho tUng nguyen 1. Trinh ch~t che +. __ dinh . : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH .mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t. Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi.2. kiem ke sqi va val . Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+. Do quan qua trinh qiao nhan.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 .2.. ~ __ . luon bi~n don 1. .__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1.1.2. 0 dllu thu 1 . ·-·---·---------..2.1..3._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. Chi 56 5Qi khong dbng d~u.5.D~ fiJi: "Ap dl. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 . nhi~t dt?.4._.. - .. I Iy.. . true va cu6i true kh6ng .4. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co ..1 __ 1. 1. moe thanh h9P i 1.. Cai djnh.---'..

i ~___ ! hanh BK5). 2.:i__'__ duon thai. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han. --. dung ! I 21.1.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac. dan nuoc.---------- ------ __ --..~uhlY lac hau.1.De fBi. Trang i bj can diE'.-. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u._ . 2. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra.5.2.3.!nc. va ~oa __~---qua trinh : 2. cat gilt.. 2.e::.. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 . va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2.. van 2.2... Nang cao nhan .1 Thay th~. nuoc bi hu hong. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao.2. Cry df[JtDa Nang" .3. I -- duon .4.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac.5.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---. bi'mg tay (may Jet. bao duong d~ hat hien r6 cac van. 2. 2. ~~ xuyen 6n de kiem tra. bao quan hoc.---.. Thuonq _ I L. Dao 1<.2. "Ap dl.- ot XUAT cAc co .' 2._ .. su c~at dunq .<:.2.5.. Can qiam sat quy trinh cOng nght. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-.. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . Thuong 6n xuyen kiem Ira. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3.--- t--. duong 6ng diln I : I 24.1.C=_=__.1.c. rI cac van.2.. Do ro .10.. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao.. sua chOa cac van.:. Quy chuan -t-.2. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.----_. Do qua trinh di€!u khien van ..4.2 tY 1 :5 • 2.i II I I 2. sua chua cac van. __ .1.2. bao duong hat hien ro ri ki __ . duong 6ng i 3. Cong nghE'. dam bao I phap cu do me n-..mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr.3.1 d~ ra mot each chat che. ._ cac van. nguai su dunq chua dung.1. .th-.-a=-~ u~ta=------=-cu""---.-. 3.___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng.------------I nhan. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh... d~n hoi.2.:" . hoi b] hu hong.---+---- ri ki thai.1.. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac.1. Thay th~.1.1.. duang 6ng dfin nuoc.. nhu . . 2.3..1.2.3. --- H()I SXSH 2. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2.

ehc\ng han dung l<.dung nuoc niJa.4.2. bao duong cac van. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. 4. I • 4. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc.43. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. 42. Do khong co dong ho theo . Oi~h ky dao tao.1. _----_.1.lng l<.lC I 4.-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .-~- ------.4.2.¥ vo.3. Thuonq xuyen kiEim tra.3. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT ._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"".3. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai.2.4. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq..._· RA cAe co _- H¢I SXSH .2.:Ing hoi eon I 4.. .3.1..4.1 ndOiluang I}UDeJ!. __. .1.. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.2. Do chua co h~ thong thu : 3.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may.!. 4. Lap dc'ilth$ thong van 11..4. 3.3. : xa eOng nhu nuoc lam mat. 3.41._ 3. n\JOc nguo.2.:lng hoi cung cap cho. Thuong xuyen kiem tra. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong.:lp . j n5N THAT __ . IUc.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g. l.2.1." 1--'.NGUY~N-NHANGAy------. 4.3. __ . i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi.2.XSH__ti?! p.2. Thay the cac van hong bang van rnoi. d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4.~u\l<!()_c ~. 4.4.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t.De tiJj. xa. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc. i chuyen man . Chua lap dong ho theo doi i 3. cac may gi<)t xa.1. 61 Nan su dl. I 4. -.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac.2.lng S. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan.1. Quy doan n~__ _ -+. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4. Do khO~~-C:-qU. 3. nAp dl.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl.

5. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat.1. cOn doan tren. 6.---t---------6.2.jt. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~. : 6._ .1.2.1.7. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern. 16. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. -- dang dung do danQ tronq kho. 7%) do I$ct-.1.4.6.5. --"-__ ~ _ 6.1..6. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat. _:__:'. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5. don sai s61 lrong khi thubc nhuom. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6. ._ 6. Gong ngh$ nhuorn lac hau.1. 6. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6.4. Sao on va sua chua l<.-"=~ nhan . I .2. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han.--.1.1.2. --------- 6.1. ________. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me. m:i ~ __ .\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen. mau • 6.. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong . Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn.4. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn. 6. 6_1 1. l.[)(. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.7. ! Trang bi h$ thong thong gio. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .2.2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6.I:~~!!~~:::Cm2c. H~ thong thuoc kiem: i 6. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai.7.1.1. Dam.5..ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6.6.2. kho chua ca~i6~.2. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 .j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t.2. truong nhat I 6.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph.: 2:e. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang.

_ . 7.2. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat. ~~_~_ cong nhan vi! viec .2.. ~a~~.--------~--. Thl.a~!~~~~~ 6~g-T. • I on tot. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16. f--------- . hanh.8. .3.. I' -_.3._ . Dinh ky kiem tra.1 1. :~~ t~~:h. me nhieu.. ! noi th~t thoat hoi nhi~u.5.6. 7. ho~~-.3 3.2.-4-.. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet..1o. ). Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system).1. lam gian doan qua trinh ] nhuorn. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm. 6. .-!~:. i 7 .9. Giong muc 6. khac 16.1 . Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 .~. 7. .9.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I ..4.8. duong . ! 6. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6. 7.~._. baa duong cac van.1-. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi.2 tieu tbn nhiet nhieu. duong ong : d~n hoi da hong.2.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam. baa duong cac van.Ong6~g di\nh.7~1-:·1-.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot. r7~1.---.1.5.1. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(.6.-Th~. ~_--+-. Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7.~ 2. Do qua trinh thj~t k€! mau. ' khong dung hoi nua. SLr dung hoi. ..2.. ~ ~~i d~n hoi.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_. Kiem tra.2. i I 6.__..-ih~U--JI-7-. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra.1.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!.Jc 3. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.-'~hll~~c van. duong r 72 i D'.1.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_.. 6. I 7. con nhan.-G---i-6ng-~l.9. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:. Do khong c6 tl J--th6~. __ .2. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau.61 va 6. _-+1 --1 7.. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. Dinh ky kiem tra.:~. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac . i 7.

t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat..__ • n .. phat 0 1.------. Khong co d6ng h6 d6 theo .g.1 va 6.1.~. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan. bao duong cac val nuoe! ~ I 9.\if. qU:1 : moe.1._._- on 9.. Gi6ng rnuc tU 2.~ D~ XUAT CAC uang .. nAp dl:mg SX~. tu:..1 va 2.i~~.. 10-. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9.--.4 .-~ ...2 eung dip hoi chua that su : dinh. Lap di. Thuonq xuyen ~ L.6. thi~t b] va nha xuong.2.4.----- mat..'-d. __ co auen ctu) tri. y thuc .2.1.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat..2.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt. 10... ">1 TRUONG oA NANG 39 .lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.3.3.1.oJ ! tai..2..1.~~.2 n __ n_H_nn H •• J 10... 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.2. du~~~T1 .. .--. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU. . 9.1._.3. .5. __ .~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v . Gi6ng muc 6. _ 10.h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_. ~ __ ._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.. 11 o..1c. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10. 10. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap.. -_ .5.• i--. . 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t. Gly d~t Oa N~ng" I. UlP di. Do ro ri cac van.4.3..:~.'~11o5. 2..3. TRI "NG TAM BAO" _..-. ~. Val : nuoc ngung bj hong._.i. . _-_ .4.

.4.ChU~~.. tei B. AA. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A. . i bi h6ng. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B..4._.1. 8.__ ___.9. .3_1. i ! . Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.~~~.mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.1..2.~. _ -------------------_..2. A. ro ri. . A.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~.3.5. 1~·3 .:o.. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 ..:..1. cry d~t Da N5ng" 1.~ __ ~~ .2. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut..1..1.~---~------------TRUONG DA NANG 40 ...r-' BK5 B...~.------.. Tuyen truyen.3. 1. ra. . I A.2.- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan.3 .y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung.2. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP .2.__-----------___~~ ~ __ . ! ._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----. _._~lIa. nao tiet kiem nhieu dien. __ ~~~ . cong (khonq rI.) 8..congnhfJn. 8 2.1 .1... • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu.. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao. .2._. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8. b] I A. __ B.2. __ _ _ A. hoi thua -.t~i~.thOng thu hoi hoi thua tu cac . Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A. 1. A..------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua.4. may nay .. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan.2. 8. 8.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi. rT1_()_~' T1~. Y __ __. .....DfJ tai: "Ap dl. H<.h .2.?_.-.. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl().. A.2. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc._".1..1. Y thuc tiel kiern di$n cua .- -----.2... Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det. _ __ . ____oj I ~-------------------------. Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap. ~~_~_.3._.2._..~lJqng.1. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may .Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t...2.2.. .•...~_: "" " . Nen lap d<)t h$.

qui')ydeiUon kelll.1 .t.3 bao .__ .2.1. .._. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che.g_my.~_i.1)2i. bao duong ri~!P. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i.6. Dinh ky kiem tra. van _c --------=---: 6ng hoi.. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I.2 1.._ .rlg_l!~. lac hau.. 6~·t~~~-~:~~ hi.2.2..1. 0. Duong qlJaco.----- . Dinh ky kiem tra. bao duong Y .5.. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt...2.2.3.. Ct'n qiarn IUC S.Jch~u_. Thuonq xuyen dao 1<.2. i B4. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C.t~~j._ .5~i~_nrl~.. I D.2. Trinh do tay nghe cua conq i B.c BA. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .1.. Thi~t b] cu.. I ngh~ tiEm ti~n han. Giong .. C.n.4. van hanh...8. C. 6ng.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao.3..2.----~----.. 0 1-1...._ . Do di~u khien bang tay B.ls9 ~g:~O.9.. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·. _ B.!~.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong ..olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t.2 van hoi da hong.7.2. ~_. B.' duong ong hoi j ! -.3. .5. .1..10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u.2. _ c?':l ._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C.8.·1·Thi~~t_>! C. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau..rc>. I . . /I' jl TRUONG oil NANG 41 .3.:1ya C.5.· .' tr:~i~U~~?.~.1.6.. d.m dim 1<. "<. r:t_l!C:I~. hOi. van duong """"""""'" "'~ I .2.:.1 . bao duong rnuc 3. Dinh ky kiem tra..1.~ng ky thuat. . _. ong hoi. ------ ~ RA TON THAT BA.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip.~g.__ .2. B.2.i~1 h~ thong .41 Ion (fOKW) hop._~_~i __ . Thuc hi'..8. ~~ge~:~iaf1 7.4.7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB... Thuonq xuyen bao duong may moe. Gion. ----+-.g_.3..'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH . '>2.2 va 1?:.nhan. B.1. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic. i 1.3 duong bng danhoith$t't6t.~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -..1.t1.. ___. rnuc 3. --~-.1. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng.. va: nudej hoi B. ~ 8. Quy chuan .. thu 0.

51..6.1. . (g~n 300~. C6 the lap cong to di$n. .. 42 . Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3.. i . u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0.5.3. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao . ella cong nhan.1. 6. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .-d~-. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.5.. 'i 1.r:~T~~I. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao.~ll: . D. 8pq~. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao .9. U.21. Chi'lt IU(. Gi6ng rnuc 10._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG .7.1.9..6.D~-va~'--on..2.lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao.canol va nhu¢m holm t~t.lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH . D..OcOp· hbu. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. cua cong nhan con thap.711~~71.8..8. 10. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat.2 .D~ fil.2..: "Ap dl!._ .3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I . ~1.1-:::9~. .4.7.2.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~... oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.2. _oj 0. : 0.1.2. • · !.. _.3. Thl. 16 hoi r I din dung.. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u. D.7. h6ng tuan i~. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D.8.2.uh~F-~. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [).'. 0.S.__ _ .4. Gibng r'1~~-'71:1-va 7. Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi.-~-_ . Kh6ng co h$ 1DO_~. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. P'2<!_'!_ llong d~t P.1..1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu. c()ll_gllb. D.3.!g SXSIj_t'il. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan._. 0. cua c6ng nhan van hanh may det.~" I . rI. · 0.2 '0.. D. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO. . _ .q: D._ __ .i~hnOpPh. D. ! D. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa. D..1.7.

~-.3._ _:n:.._. . i (. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_. x-----t--x ui--. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-. 1-/141 ~5i:~!'S.2.. I I I i Can trur .2 ··----r-·· .3. lhu hbi 5. ..2.. can co ('...1. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may .QiHP. -.6-. ~.::arsci. ------- .~-I.k~1- x r_.I I I I x.1I I -+ 1- +-. I elm s<.2. .- . I )1.50. .--+-----+----+--:----1 2. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-..:'!nh~1 6d~-ut.:_:h.':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht._ .16..lng 5XSH ti.---0- I I l' r. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .2.51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.dinh chat che eho conq I 4.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II. _gIao nhan '"l_i:In9.T I I -- .1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i.Dl! tili: "Ap dl. nghiem I 11.._. h:~i -t--J--t----t.: _I - j I I 11.1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1.1..-----.~tq~:~ t~~~c :n..l the t<.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC.. __. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ ..'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon... _.u~u :. C}Hl co d!'~h qua~-~..6...~y ki·i. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu .____ -r I .d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el..._ _j_.~~:gn~Pnh:~~ co ! ..: _._ .. nhien vat li~u va . -I· __ Dao t<. __ ~_lo_'n_~ .. 1.:.-1-. 11.-=: a~~ I ! Thay d6i~h..h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'..rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.'61.4... LVA CHQN tilt.ji va vai moe thanh pham khi i I · 1. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U. .2..3.------r-~--~ . maydi~u -ChC.2.....~2.1. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.uy.:.. . .1. TAM BAO Vt._ ----1---..

long an thu i hoi nuoc lam mat va (..oJlJLllO~.. 2.~.·-T~~-I -... ~~u:~~:~:~f:~ -.r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~.r:!:+ : 2... --~ -.2.-d6 quy trinh cong ngh$ -....l:!I:t. duoc baa dam chinh-...-"ie~ 1.1.--.h~. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don . __ .:.L~i thO:J~h.._k_h.3.. I x .-. . I 2. giai loa_..------. Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x . . t 2. y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh. Dao cho tao..:_ ...4.no 2.1. duong: dan nuQ...rinh ~6_c9'l9_!lhan. f-! 2. I .. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + . ---t-..2.. 1 ~. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i ....'.. d~ ra mot each... Trang bi can dien tu d6 din ..1--~~hc~~nd~~ i .t-._. _+....-. xuyen kiem Ira." 5~~.. '1'" II -l- -+ -+ .-----J +-.'!! I~. Can giam sat quy trinh conq nghe -. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 .2..~_9L~....5.:~~6~~ 5....'t.. 2 .~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan.... .2._~:.__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L. C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 .: "-rh21..... -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc. ..2.. ------t--. on .h-._-+ __ ti~t ""..2... dam phap cat gill. 3._.2._ cac van.. __. .2. _....2.. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I ._+ ....._ __ . _ _ . Thuong IL' . duong r6 ri kip thai.__i -+--. bao duong ~ I . .. ! mot each chinh xac dong x ..3. . Len ph...2!:!g. n~Zn~ .. -~----.. 4 + x ~ -----+----- . ._ xac..tOich hQP. . [221 i 2.... 2 dua -- '+-' ... • ___ ••• co'.4.. sua chO~~cac van. .. _ ....4.· ....""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ .J hoa chat mot each chinh xac. d6 tai su ounq.. _ _ _ . Thay th€!. "" "mg de phat hi$n . chat che._ ._ ~_ ......l.xl-. L Ii I 1 I I.".

.6. S9 1~~. i l--. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 .uatUng me.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.-.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt.2._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa. _------ 06 Phin loai 2 ._.----+---f------+----f-------i 1 x 6. san pham sau khi giat .'~._. U~p d6ng he.:_ Lap dc.4.. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-.1.i~t_l~__. Cty det Oil Nang" ------- --------r . nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt. _.5._ 6. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----.2.1. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho..-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -.2. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI. . ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.5. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai.1.. _. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu._g. --... chang han dung I~i n~oc gi<'. - I 1 --- ~i_.5..--.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat.. x 'I I 4.' a ~~~1~:f::ay z.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~.3.ll xa l._" _.__ I I I I ! I v_an chuye_!!..t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~._-_+-----x x I Ion PhI.! thuoc s/ff~m I i I I 6.-1._- _1.2.:.2.l~Qt:l1__ «:. 1 J---~----_j i . Sir dunq conq ngh$ gi<'. 4. __ ...4._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh . ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16.fIn cuoi cho l. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~.. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6.1.fIn giat 1 I 1 ---- ._____ _ ._"- --. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3.1.

~i~u _tan.d=i=e:.. I 0.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ .. C4\:~it.~_.'gmay :~C'.~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_..~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ . thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ ..lhi6~!:~~__ . .9.I I x i Ion -+----+------'.1. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ . ' I so sanh rnau bang each dfl.. _ _ _ i 1 x tu I .-. phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~. 46 . . +.:::.1..4. 7. ~" -----. A.. __ ----+.4._-. 18.1.2.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6.oi hoi.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I .10. 1.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<. i 1 I _ ! I oau L. .'.__ ~-. Thong hang [-. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong.n..2.5..1.:._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0.5..-.it"--. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10.:. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra.2. A. H<.1.u tv he..: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : . NANG :.co~m_etcc·_ 6. '-o- t"--h-"-e__.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6.c--4 I I rno tq..~~"!. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~..7 . I i A.i 1___ Hinh thanh cac gil.1... du chinh xac. 5-- . n:~e~ ~~~k. . __ I i --. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x .9. .. . _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft.1 .--t! x I I +--..2. iI th6ng -. tnra.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +. i 5 .a~... nqhiem thu may I I -.~t.. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin.-..----t-_..:.

.. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO.!!!JLSXSH t¥.. -..----1---+..:.~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: . vhap_ d~!huc hien____ e~n phan .._--____. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1. Ll..n------. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI.-------_._QI1_g_nhafl_.__ • ~-...---u-----t--.___. Co quan chu trio TRUNG TId --_...:.9.-.-y doi nouven lieu th~~i' . ----------l SH cac nhom ~.119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH .=-:. I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0.8.---~_.... i can +. -~+--tx -1--'\1 [I I .SQ__g_j_~i phap . dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L ..~!] phall1_ ~ ~:~.. 1 ~AO ..1...... Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~.tich the~ 58 _~ ~.} 0...$9 giai T 61!9c' . ..-q~Y b trinh~a~+-1. bon chua I ._._ . V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 .._--_____o----_.-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~.__ _...giai phap_. .=. ._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t.n___ L 1ft..1. .._tiEm_ .--. _.. --+ i 3:..___ ~L ._+.-_ I 1 r .7._---_ I Phan I II~i 2 ..._~ T n_n_~----...o~ _1 .. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_.!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-._n n_~_ _m_ -~58: --=:.-. 0..._.IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren.-.Q!l_jJ__.---+.__ hanh 16 hoi cua_(. _ ...--1=2---_-----j .3.---.--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _. _ .. ~!U~~t~~~h.1'--4 -I c::.:-+ - 0. Cty d~t Oa Nang" ---r---.._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h..OfJ tai: "Ap dl...... kinh te.'.... n cAc _ +..-___:_-------l + .._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = ..::. ~--.:... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ ... _..

12. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1.:i$~d6ng +-------------+-- --I I . 11. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1. khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao. 13.8t~n d~u FO/nam.~i kiern du~c -t .a phan phu luc. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4. ---------..06 _..l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl.19.16... 111.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.-~---------i _ . _. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t.-_. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.17. Mat khac.'ng 9.5 18.. -._kht.. Thay thi._.1..2.-.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co. 3.1. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng.'. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.-. tuang ung voi 18. -+----. i . 111. i-4--jY~. Bang 111.36 1... Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi.4... Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111._ .15. NANG 48 .13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng. 4.2.1. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc._.U : 5 +. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls. Day 18 mot d6 cap hdi. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai.. ehuong IV.. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat.-. 14. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. hong. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq.. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi.--.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt.-~ . ~-----------i_ . phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b. 5._-_ .. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay._'------------' i 6.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day.

. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_._. --.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.000 1.000 240. Co quan chu tri .000 110. NO" bui .000 "C_ ~_ •• 70.000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + . _----- 8..-. t- ! 4 150. sinh ra ttl 16 hoi.: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P.. ______ 2. HifJU qua dfw STT .000 1.2. c__ '-- c:: on ----- . Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat.36 ! i 1--------------- -.2_ I STTI II 1 I i Bang '".000 800.000 Bang 111.3. . Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac.000 50.-._- I.- Thai gian hoan von _ - +~ro. .. -.---I tu beo on ----.000 --.000 ----_. ___. -t·· -. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -. . 750.--..DfJ ta..~6ng__ t.._. 9_QQ_ _. 111.000 80.- .canof va nhu¢m V! boen tat.- S6IU~1ng 8. __ .. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 . : 4 ! ___l_ -. ---+--------------~---___l -r..250. ---...2...3.2..000 I 2 i _ Val .t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng..----.2.---.. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat.+-..80. 1 2 -~----.. --__!_§_ .----.95 41....-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _.~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong . "-..000 130.-t- i- ~.-.950..950. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.-.~ 2_§_--r---- -. 800. .- -~~- l3 hha_'~_' -. _-...000 560..__~i~~_~_6ng/nam i f----.

.- Don vi tinh ----. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '.3. HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.. --------1 + . .-._-_.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:. . M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 . bui sinh 111.. Ml.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __.----.5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong.-._-_._----_:_. S02' NOx. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.. -.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay..u tu :.otJ ta!:_:'Ap dl.2. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi.u FO m6i ngay. ely d~t oa Nang" 3.------~--. Scllu9n9 25.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang. dt.- -------- : 01.000 Bang 111.."--------------- T . Day la Iuqng nhi~t b.+--- Thanq I 8._. Trieu d6ng . nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt.+ .1 toan kinh phi dt.-------t-I 3 L__ I--:~-_ ..4._.-2--1S6ti€!n ~.__ .._.300.!~_~..14 ---~------. -..'}ol nhuQm hoan va t~t.----.

-- bi ham nang dfJu 'r s6luc. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me.::uV~~:: I + kiern duoc .4. --' 111. _.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the. dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau.. I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I . .n tv dQng.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------.. . hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng. 4. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho.--t-------------+---------l Thanq I 5.--.mg 25 54 "1 c-----j-. t---------t---! Bang 111.-~-.. -.Oe ta. 111. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the. ki~:!~~:::+ '.:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc.. i--'sn-T. tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat.--. __L__________ ---"-i-. . __ . -----. tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl. H$ thong su dl._.: + "Ap dl.3 . ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc . H Nt?i dung . ' ' .-------+---.' . thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<. • Trieu d6ng/nam 2._-.4. di~u khie.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat. day so ban tv d(>ng va b<!mglay..mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie.----- ~----. Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111. Nhu v~y..Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay..5.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t. T _-_ .'.L .n toe dQ d9n9 CO bam.--- s~ 2 3 DI1I'. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------.------..--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ .68 70.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion.6.j_. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. ~-' 1.--------r--t~.5.-._.---_. xu tv d¢ng.mg phuong phap thay doi tan dong di~n de..nti~t . .5 ..- 1-----. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .Ji o dung tY 1:10 nen IUc.-------. hi$n 6 bang 111.74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L . .. . i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo.-.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam..-.-.-------. Bang 111.a~ se ti€J.

7.000 ! ---------1 :-------1-···· .. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq..-. Chi phi dau tu dong ho do nude.000 '-'-'-i- 1.it rnoi truonq.•• ·---t--1-t-450-._ ~_l ._.000. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.. __ .ruroc tu 5-10%._ .:...-----+-- _.6 + V~mc. -NOi . Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi.. ! Bang 9.---...-._ ..}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac. ! vao phan xuong hoan tat T<._.0-0-0--+:--4-50-. + Chi phi d. 6ng _ nuoc vao L. .7.----3 thai i -----.._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc .7. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_. Bimg STT III.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1.IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 . 6...------. I I ki~~~..• __l_ T6ngc~ng I I 2..dp dau T<.. giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu.. Do do.-00-0-t I 2 i I 450.000 I I 900.350. _. d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---._+ _. 7 :-.-r----.Ii duang 2 i cap . Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3.-. ~~_.. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----. 16 hoi 16 hoi . h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang.._o'..Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<..~!EU~gI_~. Mc'.Ii duong .3. .. + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9..r_~ I vao ..000 I . khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born. Do v~y.1 va 0.. v~ mat ky thuat.000..3. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111.

q~i- madi~ Co quan eM tri . Thai gian ~/~. val .------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f.+ '-_ . ~~__j I J I j I ~-_-6~. --tPhl...._+ _ Thanq 6/2002 . IV.I~nhe thong thu ..02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:.....: he.. vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty.. -. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do...l-th~¢<... . sua.. Thay th~.. do d€!u .hoi.. ! 7t~~:i(: I ~~~r..... --~ ----... TRUNG TAM BAO Vt. hoi + I . ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc. . ·----·---T...1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{. THU Tl... I I Ten giai phap I . dau.. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.hoi -.. ..chua cac val Iy vi~e su dl.'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.) ~~6~~6~~~b~~)Tha. Do v~y....lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -.O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t.-. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I .. ·t-. MOl TRUdNG oA NANG 53 ...

---.jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.. phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh.. . 7=_'-+-_-_10_..K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p. ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t .t~~-~ .5% ....__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 ..~. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat..50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~.4 -_1_2_oA_o~~ l .. _. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<.jt Ion.----------. Bang tong hqp cac Iq.. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: ... phan xuong tai phan d$t pieanol._6_% __ I. Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det._-----... ..~~_n/na~ .. -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH . Thay d6i (%) -17. : --1-·· I I . M~t khac.- --.----. Trong do. co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam. Qua mot thoi gian khao sat.. _t. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t. Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r.. i ..· . -.. ~~~·:._.. i r . 952. hoi. chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang... __ _3_7 8 __ . nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE). Trong do..~__. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren.· . STT Thong 56 + DVT. --! ..-.1 hi(J:n nay...~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<. m1/nam 61200 r~~V_ie_..-.jt trong cac phan xuong cua Gong ty.!~. -·_··_~_~_0_1=2=..---- _. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau. Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<.._1~--+... ich cua esc giai philp SXSH -.~~~-: _....~ Co quan Tieu thu d~uFO.. . Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p.) i thiet b] d$t hi$n co.nhuorn.... xv6ng ruroc va nang luqng Ion.. Han ntra..

.~-. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl. .-~~.l the tai Gong ty.Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem.. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat.. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p . cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u. Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang. .~~~~~~55 . Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG .-.-- -- - - ---~..

Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . Pharn La Dan. Da Nl)ng 1996.De tai' "Ap dl. Thoet 6. thanq 9/1999. Pham Ng<.38. Da N~ng._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. TP HCM.>cl. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. United Nations Processing 11. Environmental Systems Programme.Tran Quang Thao. VO Cao Dam.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. 1997. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. Phuong 1997. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. - Co quan eM tri. 1995. 11.an.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Hien trenq khu vl/c. 10. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<. Module 2. Tei li~u Ghl..Nguyen Trong Khu6ng . 4. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. NO. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. 1995.2000. Module 3. Tei Ii~u Ghl. Moi tntiJng kh6ng khi. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. 7. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. thuat. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. 10. nghi$p. Tran Hieu Nhue. T~p 1 & 2. Environmental Systems Reviews. 9. DHBK N(>i. Module 5. NXB Khoa hoc & Ky thuat.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . . 3. £)0 Van Dai . Ha N(>i. NXB Khoa hoc va Ky thuat. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc. NXB Khoa hoc & Ky thuat.~-. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. Information Centre AIT. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Environment 1998.---.>cDanq. Ha N(>i.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. Module 1. thanq 8/1999. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. 2. 8. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. thanq 5/1999.

.. .! chu tri . MOl TRUONG DA NANG 57 .n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit.. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC .BAo V.. TRUNG TAM. _--_ .De tei: "Ap d_I. -----_ Co quan ..!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a.

_ THOI GIAN (Thang) 2 56986.6 63930.1 9 67808.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.2 T~N HANG II.6 80935 47321.5 4 3196.5 67083.2 50278 73602.9 10469 10 53214.6 6 74224. ---~ _o.2 HN 549iC.1 49897.2 60644.:::1 Oxford Loai khac 64703. pharn 1 55913.6 79880.8 12 76339.7 45853 7 90816.9 58777.3 61016.9 12 74327.4 42843.6 8 0 74256.2 57483.9 5 91760.6 9 74993.2 50493.2 93772. Vai m6c ~'--~'~--.5 102104.8 56521.7 43?d3.1 7 91370 78128.5 12805 44987.9 61806 11 51867.8 52278.1 59086.6 85801.7 HN Oxford Loal kMc .~1 59473.3 44233. Th.7 6640.1 46007.11 37137.5 38672.3 5 89073.4 60722.3 8 85975.6 10 517249 51035.2 4 79617._'.3 76017.2 30736.61 3 74125.1 53316.3 41089.8 58216.8 65035 11 51377.9 64052.4 80723.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.1 6 74583 64285.3 3 67008.3 53617.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .LUQNG HOA CHAT SU Dt.3 TH.5 TH.S TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.6 TH.7 TH.11 TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.10 TH.4 TH.

8 13886.Ten hang Cheo cotton TH.4 11712.9 TH.3 6115.2 12907.6788 444 259 Kaki .mgsc.li(kg) 41677.7916 11694.S 2909.12 32260.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.3 TH.1 TH.10 22179.6 TH.9 12725.3 T6ng (m) 93868.9 45153.2 531.11 23794.

I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108...11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA.GV G) [0 -------. Tr.y dl..IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ . ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT .

Om .Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .2m.'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.IPHAN XUONG D~T PICANOL .eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu . dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.

.-_ ._~_ ... I.2..710......_ ...4... I.. . I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ ._ -_ ..- .. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...._-_ ...21.-_ -__.....19. 8.6.._-_ ... _.11...13.. ..._._.._-_-_ ...... val Q100/115: 7..3._-_ . ._ . _-_ -_ _... Ii " II II II II I....5.._._-__ _ -__ ....... I I L-... II B~5.18....._ -_ .._-_-_ ._-~ ..9..x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t ).._ -_-__ ... Ii " II II II " " II II I! II ..12. . ..._-_ ...\fall~26)34 val ~50!60 15.~ .._-__ -_-_ ..14.._ -_-_ .16..._ ..sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val.. 1....20val rp20/27 .... -_-_-_ .val M2..1._-_ ..-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I.-~- . -_-__ -__ -_ ."1 _ ..._ -_ -_. _-_~ - _ -. _ -_......

250. 4.3.000 50.000 320.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180. 5 5 666.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.000 3330000 12.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.13.000 150. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .14.16.

.--~ -~.. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI.88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. KET QUA TI-IU NGHI~M ...vnn. 3. Dircctnr ..00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng..5 1884 ..) . 4 Ngay nhan mall (Receiving 5.3 1074 948 COD ~-~. API-IA (Unit) Ml M~ 7.. I PHIEU TEST REPORT I.8 HACH 8213 TCVN 4560 . 2.::.5 :no 0."'.sa DE Pc. nl)c TRLfdN(.Khong phat hi~n. Khach hang (Client): 6. CIAl" ._ . PU()NG THLrNGHll..tM Head of lab.892821 ...vn 56/KN ...82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng . mg/L KPH . - . P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6.. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co.M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY. . M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit). . Ngay/date:21104/200 . S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 .._ ..

822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng.so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 .clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm. GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab.vnn.78 Ghi. 6. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3.--~-~-.vn So/No. Hoang Tit! Hoa . ~. K€t qua thlf nghiern (Test results).892821 OEPC Fax· (0511) 892820 . Ten m~l1 (Name ofsample): 2. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7.

Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1. s6 hrong m.1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . mg/L HACI-I8000 750 M. phat hien.. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.:.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5.vn S6/No: 56B/KN . (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) .892821 .822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. A "". 4..:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.L sal! cung (mflu Composit).7.. I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I..' Ngay/date:22/04/200 ...vnn.\1~ l 01 02 03 . GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab.so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng . Ten milu (Name ofsample): 2. Khach hang (Client): 6..M2• dale): 3.. Hoang Tlti Hoa . Mz: Nude th.

.2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 .M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10.. 9. Ten mall 8.. TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab.vnn. Pt Co.. Ngay nhan mti'u (Receiving date): It.00 N~ng .vn S6/No: 56C/KN . .. ..ITrQng .r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7.. K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon.. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1. 7.. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly....88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I.. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 ..SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI.892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng. Hoang Tltj Hoa . Khach hang (Client): 12... APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien. 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit).822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 ..

l'1_~LI6ng honn .H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I . .- 16h __ .UIC A A A A A A A A - .UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-.Luc 7h ...Luc 14h . NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .----~- .~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: . /KQPT S6: .L..H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do . nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh .t'IC 14h -_.Luc 7h ..Luc . -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 .Luc Ilh .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _._-_.Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb. 1'\ .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh .u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip ... _--_..Luc 13h .__ .. " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc. Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .Luc 12h .Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .r---- 8h ..Liic 1611 ..Ute 15h .. - .Tu do ..UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 . •. ....UtC .UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.L\'IC ._--------8h ._--_.DAI HC)C DJ.~-- Do nhanh _- '-.UIC _.~-Ph._ . .Lt'IC - I5h - - .Luc 1011 .

Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u.'.Tu do . '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich .. phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $. Ghi chti Heh 1--.83 0.' Ho Van Minh . .0137 (1890.lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4. _ .GlAMDOC ~~.199 1 Nhiet dq khoi th.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I.0140 ( 1934.] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.92 0.414 K2 281 5. '. GIAMDOC ..!\ i:"-' .95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11. P.Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5./. KT.._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.'C0ng ty dang san xuiit..8 4. ') .---~._- ."' "---..1 1I101J. I.> . Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->