IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

linguOn phat sinh ra chunq.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot.. Hi~n nay. trong qua trinh san xuat.lingay cang gia tang.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl.t tang len . Tinh den nay. han han do nhi~t d¢ tral dft. Han naa. khan bOng. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u.. . d~t thoi. su pha huy timg ozone . voi rrurc d¢ thi~t hc. vai kate. bao. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. Trong nhOng narn gan day. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. ph6 Da Nang. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut.. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 .lng cac h~ th6ng xu Iy chft. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20. Vi v~y. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u.D~ tai: HAp dl.. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u. nang IUQng rftt lon.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. tham len. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. d~t kim va d~t tharn. vai bat. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. do do chi phi san xulit cao. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p. vi~ xay dl..t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol. Tuy nhien.. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i.

chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu. a Co quan chu tri .fBAD . 11. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet. khi thai) thai ra moi truong.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.M~c tieu df. nghien cuu "Ap dl.1.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111. tai : Tiltt ki~m nguyen. Conq ty dang san xul. 111.ii16hoi. day.06.. TRUNG TAAt. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang.2. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11.t rl.D~ fai: nAp dl. Cly d~t De N.}ng" Vi v~y.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t . nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang.2.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<.Ph.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u. T«.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. can bang nang lu<. II.mg SXSH (:.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<. bi tUc. chi vEl bieu db phu tal.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 . kh6ng can bang nang IUQng. M$t khac. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.I kho khfm v~ kinh phi. 111.lng trien khai. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.1.t nhi6u loai mat hang d~t.m vi de tai: Hi~n nay.

2. 3. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai.mg cac phuong phap nghien 1. di~n va luu IUc. cnuyen gia v~ nang IUc. 4.mg SXSH vao qua trinh san xuat.:Ing nuoc thai. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng.canol va nhu¢m hoBn t.p.}t.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. Trong cac phuong phap tren. chunq t6i da cuu sau : sa dl. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. chuang I). nuoc ct.mg SXSH t<. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.i: "Ap dl.4.D~ U.ii phan xuOng d~t P.

. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. tuong tl. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. d~ tang h. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. va giam so h. tU d6 lam giam chi phi san xu~t. Ooi voi san pham.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may.lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien.l nhau. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu. san phfjm va djch vu.2. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the. . Ooi voi cac cong doan san xuat. Ooi voi dich vu. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. hi khau tuy~n 1.1. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. Giam rui ro doc h~i.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai.

lc hi~n. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t. SXSH mang l<. va nhang yeu cau khac giam di. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI.3. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". vi chi phi nguyen v~t li~u tho. nang luc. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat.D~ tai: "Ap dl. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7.. be')tva d~y nap cac be chua thich hop. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn. Cty d~t Da N. van. it gay hai eho sue kh6e eon nguai.mg. xu 15' a don chat thai. Theo nay. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat.ki~m scat 0 nhiem.1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den.. tranh rai vai.4t. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. Han nua. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi.. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. cac bieh n6i . Do do. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri.

. ... r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ .. sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT .. . Ouan Iy n9i vi tot ..~ . . . Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.. " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 .olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<.... Thay doi ve ky thu~t .. Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN.liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat. TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich .. Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 .

mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay.i day chuyen. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--.O~ fa.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi. + Tuan hoan. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu.n san pham.cchieu. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl. giao thong. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai... + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. be:.Jngnguyen Iy rua ngu<. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi. N<. b~nh vi~n.'~ Co quan chu tri . nong nghi(!p. TRUNG TAM BAO vI.Ii an pharn : vi du nhu : s t. MOl TRUONG oA NANG 7 . trong cac Ifnh vue san xuat. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi.oai be cac chat doc khai thanh pha.mg SXSH (<.n hoan nuoc rua trong ne:. Su dl. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i. + Thi~t k€!l<. du lich.. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua.: "Ap dr. ngu nghi~p.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. nang luqng. tai su dunq : chilng han : Tua.4. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985. 1..

TRUNG TAM BAG vI!.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc.. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. Ngoai ra. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). Doi SXSH nEmluu it di. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo. chunq tOi nhiftn thc\y ding. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . MlJI TRUONG oA NANG 8 . mire d9 anh huang d~n mOi truong. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. r Xac d.chuc cua eOng ty. xay dt.:jng chat thai.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to.

Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy. chi phi san pham trong chat thai.. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b.. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap.IC de giam thieu phat sinh chllt thai. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai. va sau do p'1l.lng v~t chat la nharn IUc..DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. chat lu<.l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: .. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 .nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai.lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il.Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia. . Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai. 06 ti~p can muc tieu nay. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. . bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t. cong ngh~ san xuat lac hau. . cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai.. chi phi chon lap chat thai... I~ phi thai. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay.lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat. chi phi xu Iy chat thai.

. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch.. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh.. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 ..Ngoai ra. nhanh 99n.3cua ehuong I. san luonq. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien.it. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat. Qua trinh IOc.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t. Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop. . Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. Lue chon CaG giai phap de tnuc h.Dtt tai: "Ap dl.. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo . De . tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l. can tilln hanh cac danh gia sau day: .Ji cac co h¢i khong thuc bo tll. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1.. mire d<)an toan .la chon de thuc hi~n.... Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p.. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng.1. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn.Ji nay nen don gian..~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<..:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. . dat duoc rnuc dieh nay. san pham. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai. Cly d~t Da N~ng" cua ho. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han.it. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit.uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat.

nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.a.Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi..!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl. . Co quan chu tri . ti~n hanh h.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. bat dilu tu buoc 2.>ng.. TRUNGTAM BAG v'... MOl TRUONG DA NANG 11 .. can thuc hi~n cac nhi~m VI.I sau day: . Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<. II.li_e. Ouy tri cac giai phap SXSH . d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong.ING SXSH 6 NUOC TA vA... Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. tOi uu hoa qua trinh san xuat. .8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc. Ph6 bi~n thong tin. Giem sat va aenn g. Tbuc h. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<..DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<.le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH..~n cac g..Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : ..1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq. cac san pharn va dich VI. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac. . y dat duoc muc tieu nay. TiNH HiNH AP Dl. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi.sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo. 6) Duy tri SXSH: V€! COban.

1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1.'i ~~g!k9) 4._----t_. tu nhOng nam 1985-1990...ICh..i~-tA.. da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .·b6t-g~---T-·T. Thuy Dien ... Ti~p Khac . Nvac su du~j_.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 .Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%). . ~~~.. ~ ._----_. i ~.c.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1.._-_.~--=-~-==-J ! __~ 6.:~~:~~.TruOc SXSH 36 -_.Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til.. . Anthraquinone _(~ 5. __ _._.. 8a Lan.._--- . vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M.Tuftn hoan trong day chuy~n (10%). 1. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc.SH '<ili phfm xuang~!_~. 153 700 980 39000 52000 143000 .Thay doi cong ngh~ (39%).IC.5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2.Thiilt kil lai san ph~m (1%).?t iay Binzhou."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . Trung Qu6c. Singapore. . sau khi thuc hi~n hang IOi. thuc pharn va dU<._-_ . con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH. .6 1.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD.Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<.. Canada.thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l. Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7.. Thai Lan. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay.My. Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : ..--1-.anol va nhu¢m hoan tat. . Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991.Thay thil nguyen vat li$u (22%).•.mg ~?S. Su dunQ hoi nvac (kg) . thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.:0'---~---t~~--. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay. nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n. tal. _. da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam.Oe tai: "Ap dl. Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% .-.-7 ..

ICde xuat.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 .D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. giay. K~t qua cho thay.5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty. Theo danh gia ban dclu. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t. sinh trong qua trinh san xuat. K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : .1i ye kinh te I~n moi truong. Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000. Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). T<. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat.IiDa Nang.3 tY d6ngfnam.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. . tinh cho den nay. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. gifty Linh Xuan . T<. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. tai luqng khi thai ra moi truonq.Iithanh ph6 H6 Chi Minh.

Trung Qu6e. 6 day. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III.lng que huang voi ten g<. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao.DIJ tili: "Ap dl. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p.2.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: .Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due. Dai loan. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He.89 kwh/kg 40 tri~u 1. Thea Cong ty SEAREECO.Ca D6ng quae .Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. thanh ph6 Da Nang. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang..5 trieu 45. Han QuOe. Nhu v~y. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d.~u tQi ieh vI! kinh va rna. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111.Ca D6ng X9P .Chi Minh. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.05 3. truong. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 .lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay . n6i t6m I~i vi~c ap dl.2 1.12kwh/kg 2.02 2. lien Xo cu. 111. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.1. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO.1 0.mg SXSH t<..Bac.. Sa Lan.05 2. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. Tu luc moi thanh I~p. . quan Lien Chieu. Tuy nhien. cac may moe.25 tri~u 6.02 3.

Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1. ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG. BAo Vt.1.. NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT . cAN SANG NGUVftN uftu. nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM.:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt. ....t Nude H202 NUQC thai ... M61 TRUONG DA NANG ..t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai . tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.. ~ Hoa eh€.O~ til.... K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT .. Kh6ng khinong Hoi nuoc ..1.. Thube nhu¢m Hoa ch€. khi thai . . Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc .. . Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat..1.. Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui..lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet. Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc . Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai . 1. .: "Ap dl. I. .1 15 ..

vd.. loai va. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . rnroc ngung va ti~ng on..!tton that. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay.DO.2. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i .. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . khi thai. 6n d. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 .Do. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. val duoc gi~t sach Ic. va.. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang. nen duoc dern d6t long. Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. Sau khi tay xong. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay.Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. IDa. Bui. . nharn loc. l1.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. Sau gi~t sach Ic. nhi!'. Oxford: Khac voi loai vai HN. va.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang.t Ivqng Val.

Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30.:1ng nuoc su dl.694. nhuorn su dl.2m. hoan t!!t lei 11.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.8 . nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.l cotton: 93. Na2C03.uy ra IU<. nhat dinh cua mat hang.2. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<. Nikka Bright.1.San Iuqng val ka ci: 45. Na2Si03. chi la vai moe.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41. nhut. Tv d6 <:.677. Nguyen nhU sau: . yang Co quan cnu trio TRUNr". UviTex EBF.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay).Luqng sol san xuat vai kaki: 11. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .2.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi. IUQng nuoc su dl.153. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1. Nguyen li~!U va san phiim 1.7 kg. CH3COOH. .9 m.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t.!ng chinh la dc\u FO di(tn.2. Disperse Lumacron. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. NaOH. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 .?m.11 moe vai 1.San IUQ'ng vai chi. Dau FO duoc ~. TK 07.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol.lng tai phan xuang 20.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat. kg. luqng thuoc Dyes.2. Khimg bot. ti~ng On va soi that thoat. 2 loai nhien lieu su dl.4m3/h.868. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui.039 krl. UviTex FJHT. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay. solophenyl.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui. J: T<..

!e . Phan Thi Hue _.Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.. Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh.908 meUnam 2000. comfit trong quy trinh nhuorn. 1 .:Ing..Va... .~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ .. tai Phan xU6ng..:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O..6 Kwh ._.. may di~1Jhoa it duoc su d':Jng . so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l...8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: .fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'..262.543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662.._.. ... HN: san IU<. se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· .. .428..1. _____.Den huvnh guang I --t--_.DtJ tai: "Ap dl.- ._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! . Thanh l. ..mg SXSH tC!!.7Kwh dlSan pham: San IU<. 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . __ .. Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 .'n hanh cac loai LU<. 1...-. LQa..4. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton.. g6m co cac thanh vien sau: -. n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· .. Oi~n duoc may moe thi~t b. 1 1..lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang..4...06i voi mat hang HN: 83.:Ing.--._---r .Vai Oxford: san IU<.... 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay.070 rnet/narn 2000.:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi...3. -.06i voi mat hang Oxford: 78. SLr dl. B! . bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u..pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f..mg de v'.-_ . TT! TEN THIET _---.

Xac djnh ngu6n thai. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37. nuoc va nfi"'f! luc.-May h6 Lien xc .'mqua san xU!.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<..-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I. san ph. ~----t-- I II.mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : .§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.Tren co so cac 56 li~u can bang. I ---j i I -- -------- 1 i i I I ... .35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang. .}G TAM BAo " MOl TRUONG DA.. car .lng. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit.mg su dl._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _..Bai loan can bbn{ i vat char ril.- - Co quan chit tri : TRli. Cly d~t Da N~ng" 1._ . - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May. NANG 19 .2.Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat.5 __ ~~__ __ I +. loai ch!. nguyen nhien v~t li~m su dunq._-. .4.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_. Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L.._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ .. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u.: r' va cac danq chat thai.t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.t thai.f.1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 . Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang.DI: tiJi: "Ap dl..

.. TN true tiep ---+------=-+-.~--. ~~.-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+. eong nghe LI1<. ..-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph...015 0.---I ! I' Ha nhiet .~!J!. -+...1.'--" I I I! "1...Can bing v~t Ii+u : 11. 1600 .1i--. -_ 1600 I Gil.---~-----l ..-+-.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11. ~ ._ .---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_.. Cty d~t Oil N<lng" va ..---+------+---- . Vai mau 221. kiI~ a At --i---.--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +. MOl TRUONG oA NANG . Axetie NUde 0.~----t------j Nude thai .--.-.u may nhuqm Jet M. -r-ti • Nuoe . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v.. ...+ 0.... : AXil axetic .---.~canol nhu¢m hoan t~t..2000'+' .~ ~..1.. Nude .5 : . . -....: 2000 IRa vai I I X·... ·-·--t -.BAO V.O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 ..lan T.Bai loan din bang nang luc.__ ! A..'. . -+-..-----t--.-:~-c::tha'..-.-..----+--------1 ' NUde thai I 1.-~u I TN I TN P. --T-~~~~=~==t=--...t hang: [--C6._ . -+ .--.t li. ..g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------...----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa .. ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o. -..--. .-...15 : _c_. .-.---....tan --!- . ...5 11600 2000 ..--.. >.. _ ..--+._tr_<. --.-.it I~nh tran .3 I I *NhBn xet. Nau.---._-+.--. + 0.-t--.18 0. I ' I I -+. -.ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~.5 -j 1-'--' . _ i NUde lam mat Nude -j- ..+--.-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------..-. : --..c _ . 01 -------+---~-----+--i i ..---. 20 " .tiep 0. -+-__ __ r---.-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM... i--.----t-.... II!' mau ---------- ~.Can bAng nguyen Ii~~....1.------+i . tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : .

Can bAng tI.85m3 ~ Nhu v~y.2m3 LUc.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me).5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I ..5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ . co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc.85m3 LUQng nucc ra: 3. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.lngmroc vao: 3.. IUc. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I.lng nuoc ra: 13.lngnuoc vao: 14.1 m3 ~ LUc. Il1. toan b9 IUc. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc..mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5.ng I ! Dong ra (kg) LLI<.De tai: "Ap dl.2.ng I LLI<. phfln con I~i la do roi vai khi thao me. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 . .lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai.ng Ten nglli~u 140 2 .lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat.t Ii. i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135.1 rn". I ! 9 4.

D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa.8 rrr'.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) .1.5 met vai thanh pharn. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn. g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H .. Luqng nude thfJt thoe! (Q. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 . H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada). vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. Cong th'uc tin hi .. pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t. .Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 .ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl.fIy. loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. Q: luu IUQng (m3/h). Luong nuoc VaG (QJ: . uong am.\.3. 11.vu luono bom : . V.).p·g·1f = --..Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy. = 20.Luu lur.mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111. ..t true born (kw) . Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492. A {l. lu(.lng (%). Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut. => Lvu IVQngnuoc sU dung O.6 m3/h O ..------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!.t dUQc 103: 23246..

Danh ml. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?...!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ .___. .canol nhu¢m hoim 1/'1.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang._n~/h_.. 5 .f. __j__... H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA. +. 88..__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ . _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ ... =-. an IMng nang lu~ng C 11. ely d~t Oil N£ng" va 11. 261 .25 22 ..____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 .lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay._ _ T 6ng .--+.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _.2. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~.1.__________ thliy.955 16. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat...T I . cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.5 37.04. =-------~. thi~t bi su dl._. Danh sach cac may moe.__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ ...:5. May dbt IOng_.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2.__ .~1~6~3:::.1 va 2.'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.9.1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_.2.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.2.lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl.Oe tai: "Ap dl.lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2. _. lap d<. __ May con xqp. I ----____.. 8.5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::.

55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'.~ '-'-- . h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong....ln t~i cac thi6t b] dit'........___.... ~ I-- I--~ -- "0 'C ~._340 -----~ 200 - -s: eo •.. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: . Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2....o 01"'"' o r .c ..lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI..ln eva hai phan xu6ng dt'.. .._...t:.. 1» ..- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian._-380----400-385 .-_ r~ ~..__ I-......c LO o . ' 390 .. ~210 ..eM 12 13 tili: "Ap dl.Il. I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- .) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ . Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt. h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may.120- ~ ~-~ ....- f-- I-- . ro- . ..... 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian. . '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_.c ~.. C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--..3.mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt. cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -._.... BI~U 06 PHl......('oj ~ ~.. 75 ---_ 10 1 1 .PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .._... _~ - 135 \311 - .... -----s: _-._..- ~ s: o s: .... MOl TRUONG DA NANG 24 .l T"I..

'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ . a/ So d6 nha 16 hoi : . ". ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio.\ . Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio./ ~ o 0 t. 17.-~--~. th6ng /0 hoi H va mflng nhi. Lo hoi s02 b/ ....cano( va nhu(Jm hoan tat. 25 .----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t.2. con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co.D~ tai: HAp dl.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P.1 va 2. trong thoi gian nay da so cac may moe.. 1/ Nha 16 hoi . Hi~n nay.. Mdl TRUONG DA NANG rAM._. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. u1 -----[X]r-------t L. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h.. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2.. Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat. . Ly do._. 11. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua.2.2.. nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau.t. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat. euong de? dong thap.

Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C. ------~--+---7 tan 4..-4kW .D~ tai_.-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1. H02-10 .khoi .----~--=----::~. . 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --. -----.. khi thua <X1= 1..--.. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: . -------...-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------. khi thua u1 1. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -..._-_. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' .+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - .--~_-----------I----.-Onq lila nam nqanq. -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so.--t---- .--.--...gJ Ih 95 m2 1-----.- .2 tan ..------r-----. ~--.-65 m2 .. _" ...--.Nhi~t d¢._"'..+ 25°C 3. .-._..----: -. .25 kW 4kW .-----------t- ! -----:----.--. ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at .. ---------. ."Ap dC. ---- -----~+.--------..------- -._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---.-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol..H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d ....32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 ..28 thai cua 16hoi 2 la 281°C.mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat.-__g On Iva nam ngang --+..

t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!. 15 4. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp. -- 3D 85 2757 0. ritt Ion.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.15.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi.g!.Dd tai: "Ap dl. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl.5 khoi 16 mC.9C. a/ Tf'.Jng nang luonq chung ella Gong ty.~ ----------~-. tan/m~ __ L . val va mat bich khong co thu h6i IU<._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----. phan nang IU<.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<. 00 do. e2.05-1.q3 (%) Ton thftt co khi.9_~h6._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong.5 1 - i _ O{o) -~.1ng thflt thoat theo khoi 16 b.995 78 i Hieu suat 10 (%).-.hi nang IU<. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_. bich.kJ/kg _ .<3 VaD 16. Theo khao sat thuc t~.. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0.1ng ton that t bi df. _. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri). Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!.1ngnuoc ngung.-- i clla hoi bao n9. _ ----_.995 72.-~. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo. Xae dinh hieu sua. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl. so co h~ thong IUc. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt.~G --------_-_"-- i ella nuoe cit .. Hi~n nay.1ng.tP..

M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion.2%.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van. Mi. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii. 11 thit khi d. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 .D~ fai: "Ap dl. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay). N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.

mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat. = 11' Q.1nghoi rat Ion. .}ng" Q ~u = ___<l!!__.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo. M~t khac.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. DI. ~~---.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.mg nhiet ti~t ki~m dUc.l ki~n khi thay the dUc.oil fai: "Ap dl. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw. toan bo IUc.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc. cua cac IT B' . khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. Cty det Da N.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay. qk: Iu<. IW. M61 - TRUONG DA NANG 29 .

phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do.. bui ~ 1.. MOl TRUONG DA NANG 30 . PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.720. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t. T6N THAT IV. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV.. : 1. .360.D~ fai: nAp dl.. 1.----.000.520.--. ._.Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<. 215. nuoc... d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong._ . _._ ._ ._ 18. thai "_.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---.__ . "'-'-". luOn billn dQng.Ji duoc.Ji sol th~t thoat.000 _---------_ . -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4. Soi nhan gay ra t6n th~t. quan Iy.._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai ._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9.. m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen . _.. 2 3 Khoi . ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++..~6~. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<. Luqng soi con sot l<.. 54. xAc O!NH. +.-'''--. 33. thay d?i 1..2....' I ~h~!tthaiIheonui1c.-. . chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ.840.5 tri(m/nam.' Cong doan Ke moe go..000.. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u.. "'''--.--- . Do qua trinh giao nhan. '.000 27. ..~~--.600..4._--_. 6 tren la 215. TiNH ToAN CHI PHi CHO ..- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc ..._.. .000 Nuoc thai . qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75.. . I f------If------.-. 1.6."'. dan may.1._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val .3.000 _.__ . eiy d~t Da N~ng" III. --. _''. ki~m ke sqi va vai moe thanh che. dirt. 1.-~'-- . 'c_.. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao.1-.-.000 nhan Nhu v~y.. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat.000 _.mg SXSH (<....000 cac -+ .- ---- tat..----------. phiim chua hop Iy. _--_._.(VND/nam) 6.1..-------_. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau..._.----------_.1._ ..5.Ii pha. Vi v~y.. D¢ am cua soi khOng 6n dinh. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung. . -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

·-·---·---------. I Iy.1.3.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1.'len . luon bi~n don 1. luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am. Trinh ch~t che +.1. kiem ke sqi va val .1. 1. ..3.. ._. 1. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn. 1.. Chi 56 5Qi khong dbng d~u.J the cho tUng nguyen 1. . SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on .-+-. ---------------=------------Co quan eM tri . ! i d¢ tay ngh~ det cua 1. 1.. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«.6.2. - .1.. ····-· .1..-r-----.2.4.---'.2.. D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen. moe thanh h9P i 1. Cai djnh.. Do quan qua trinh qiao nhan. Cf:. 1.1 __ 1.5.D~ fiJi: "Ap dl. true va cu6i true kh6ng . nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat. 1. __ dinh . I 1. . ._.5.. . Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co ...4.-~~-"-"--'''-'''-. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 . Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+..2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao. : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH . tbt nhung khong gay ton th~t ---~.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 .. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI.1.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t.. 1.3.6.2.. ~ __ . Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true. ._-_. hOI 501. +. . 1.3. Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi..._bop cho soi...2..2. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. Iy va 1. 0 dllu thu 1 ._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc.4. nhi~t dt?. I ~I : _ . 1 .4. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu . Nguyen i ha . anh sang thich hop cho soi. 1..6.. Dao tao.2.5. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 . Iy. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I.1.

___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng. Cong nghE'.2. 2..---.. ~~ xuyen 6n de kiem tra.1. nuoc bi hu hong.3. d~n hoi.------------I nhan.i II I I 2. sua chua cac van. 2. Thuong 6n xuyen kiem Ira._ .1. I -- duon . 2.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---. Nang cao nhan .4.:.-.1. Can qiam sat quy trinh cOng nght. Do qua trinh di€!u khien van .~uhlY lac hau. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc.2.:" .:i__'__ duon thai. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han..1. dam bao I phap cu do me n-.2.c. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u. nhu . 2.----_.. . su c~at dunq .3.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac. dan nuoc. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra.-. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3. nguai su dunq chua dung.._ cac van. bi'mg tay (may Jet.4..' 2.---+---- ri ki thai..!nc. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-. dung ! I 21. --. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2. sua chOa cac van. bao duong hat hien ro ri ki __ . Thuonq _ I L.. Do ro .- ot XUAT cAc co .. Dao 1<. bao duong d~ hat hien r6 cac van..th-.1 d~ ra mot each chat che. "Ap dl.. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao. rI cac van. --- H()I SXSH 2.1.. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac. Thay th~.C=_=__.. bao quan hoc.1.. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao.e::. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . Cry df[JtDa Nang" . 3.---------- ------ __ --.1 Thay th~. van 2..1. i ~___ ! hanh BK5).1.._ .2.2.3. __ . Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 .1.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr. .2. 2.2.5.2.5.1.De fBi.2.1. va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2.5.<:. duong 6ng diln I : I 24. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh.10. hoi b] hu hong.--- t--. cat gilt. . duong 6ng i 3.-a=-~ u~ta=------=-cu""---. Trang i bj can diE'. va ~oa __~---qua trinh : 2.. duang 6ng dfin nuoc.3. 2....2. Quy chuan -t-.2 tY 1 :5 • 2.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac..3.

Thuonq xuyen kiEim tra.4.2. 4. 3. I 4.2.4. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc.2.41. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc. 3. 4. xa.43.dung nuoc niJa.¥ vo.2. 42. .~u\l<!()_c ~.lng l<. __. . Thuong xuyen kiem tra. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi. bao duong cac van. Do khO~~-C:-qU. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc. __ . d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.1.1.3." 1--'.. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. l.2._ 3.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl. cac may gi<)t xa.!. IUc. nAp dl.-~- ------.3.2.:lp . _----_.1. Do chua co h~ thong thu : 3. 4.:Ing hoi eon I 4.NGUY~N-NHANGAy------.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g.3.1. Lap dc'ilth$ thong van 11.-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 ..2.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa.4. 61 Nan su dl. 4. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai. Chua lap dong ho theo doi i 3. : xa eOng nhu nuoc lam mat.2... Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. Thay the cac van hong bang van rnoi..4. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"". Quy doan n~__ _ -+.lng S.1. n\JOc nguo.1.De tiJj. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT .c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4.:lng hoi cung cap cho. I • 4.3. Oi~h ky dao tao.2.2. ehc\ng han dung l<. j n5N THAT __ . i chuyen man .Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac. Do khong co dong ho theo .1. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may.3.lC I 4.4. -..IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .4. 3.1 ndOiluang I}UDeJ!. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan._· RA cAe co _- H¢I SXSH .3. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong..XSH__ti?! p. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq.

7. 6. 6. don sai s61 lrong khi thubc nhuom. 6_1 1. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me. --"-__ ~ _ 6. ! Trang bi h$ thong thong gio.1..1. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5. .2. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn. 6.2. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . l.-"=~ nhan . tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -. cOn doan tren. : 6. 7%) do I$ct-.1.. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai.6.[)(. ________. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat.: 2:e.6. Dam.7.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen. Gong ngh$ nhuorn lac hau.j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn.2. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 . m:i ~ __ .2. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.2.1. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren.1. --------- 6. truong nhat I 6. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra._ ._ 6.2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6.1.5.--.1. H~ thong thuoc kiem: i 6.2. I .I:~~!!~~:::Cm2c. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu.7..6.1. _:__:'. -- dang dung do danQ tronq kho.---t---------6.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat. Sao on va sua chua l<.5. mau • 6. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang.1. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong . ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .1.4.2.1.jt.4.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6.4.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph. 16.2.5. kho chua ca~i6~.

I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi.3.3._ . con nhan.:~.~.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!. :~~ t~~:h.2.-!~:. lam gian doan qua trinh ] nhuorn.4. ~~_~_ cong nhan vi! viec . Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet. I' -_. ! noi th~t thoat hoi nhi~u.__.1. 7.-4-. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I.. r7~1.. Dinh ky kiem tra.5. . Do khong c6 tl J--th6~.2. . i 7.61 va 6.6. Do qua trinh thj~t k€! mau. . duong r 72 i D'._. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam... Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:. baa duong cac van. ho~~-.2.---. ~ ~~i d~n hoi.. f--------- . i 7 . Kiem tra. ~a~~.--------~--. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 ..1 . I 7.2.2. • I on tot.-G---i-6ng-~l.. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7.9. khac 16.2. Dinh ky kiem tra. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra._ . i I 6.-ih~U--JI-7-. ' khong dung hoi nua.3 3.8.8. ~_--+-.9..~. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.a~!~~~~~ 6~g-T.~ 2. __ . 6.1. 7.Ong6~g di\nh. hanh.9..6.5.1-.. 7. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat. me nhieu..1.1. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac . 7.2. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau. 6. . ).011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_.-'~hll~~c van. Thl.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . Giong muc 6.1. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi. SLr dung hoi.7~1-:·1-. ! 6. baa duong cac van.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(.2 tieu tbn nhiet nhieu. _-+1 --1 7. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system). Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7.Jc 3. duong . duong ong : d~n hoi da hong.-Th~. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16.1o.1 1.

bao duong cac val nuoe! ~ I 9._- on 9. UlP di....__ • n .3.4. thi~t b] va nha xuong. __ .. Gi6ng muc 6.. y thuc ._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.i.:~. t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat.2.-~ . Do ro ri cac van..6.------. 9.5. phat 0 1. 10.i~~. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10._.1. . . Val : nuoc ngung bj hong.\if.3.1c.2 n __ n_H_nn H •• J 10. . ~. _ 10.'-d.. Gly d~t Oa N~ng" I.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt.--..~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v .~ D~ XUAT CAC uang .4.. 10-.--._..'~11o5. qU:1 : moe. . ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9.. nAp dl:mg SX~.-. TRI "NG TAM BAO" _. Gi6ng rnuc tU 2.2.oJ ! tai. du~~~T1 . .1. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9.._..2 eung dip hoi chua that su : dinh.. Lap di. 11 o.5.3.... 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t. tu:.4.. ~ __ ..----- mat. __ co auen ctu) tri.2.. _-_ .1. 10..• i--. Khong co d6ng h6 d6 theo .1.h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan.~.1. Thuonq xuyen ~ L. ">1 TRUONG oA NANG 39 .2.2.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong.1 va 2. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU.1 va 6. -_ . Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap.g. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.1.4 .3..lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat..3. 2.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.~~.

3. 1. cry d~t Da N5ng" 1. nao tiet kiem nhieu dien... _ -------------------_.. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung. Nen lap d<)t h$.. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung..1.- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET....1.. .. __ ~~~ .2.~...9.1. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . 8.------. A. .------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua.. i ! . Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may .3._.2. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP .1.. ro ri.1 .•. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A.mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.1. Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det.t~i~.1.2. rT1_()_~' T1~..?_.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi..2.) 8..~---~------------TRUONG DA NANG 40 .3_1.2.1. _ __ . ~~_~_.3.~lJqng..2. 8 2._~lIa. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A.y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 . H<.h .2. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8.. 1~·3 .__ ___..3 .1. . Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~.2. . A.4.4._._"..2.congnhfJn.thOng thu hoi hoi thua tu cac .2. ! .-. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut._. Y __ __.:o.Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----.. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B.. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl().5. 8.ChU~~. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan. A. __ B.2. I A.~.2. .- -----..~~~. A. ____oj I ~-------------------------.2. 8. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao. may nay . b] I A. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc._.~ __ ~~ ..2. _.1. ra.~_: "" " ... __ _ _ A.. . tei B. hoi thua -.r-' BK5 B. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van..DfJ tai: "Ap dl.__-----------___~~ ~ __ .2.. Tuyen truyen.. AA..:.. i bi h6ng.. Y thuc tiel kiern di$n cua . Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap.. . cong (khonq rI.. • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu. 1.4.

.!~.4. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B. --~-. Quy chuan . bao duong rnuc 3. Gion... Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt. Dinh ky kiem tra.nhan. bao duong Y .~.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip..1 . d. Thi~t b] cu.2. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C.·1·Thi~~t_>! C.----- .g_.__ .1..7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.2. . ~~ge~:~iaf1 7. bao duong ri~!P.9. I . B.__ .~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .. .rc>. 6~·t~~~-~:~~ hi.3 bao .3 duong bng danhoith$t't6t...2. Giong ..3. i 1. rnuc 3..· .2 va 1?:.:1ya C. Do di~u khien bang tay B.1. C..olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t.t1._ .2 1.1)2i.5~i~_nrl~.6..n.. Thuonq xuyen dao 1<.2.8. Duong qlJaco. /I' jl TRUONG oil NANG 41 . C.5..qui')ydeiUon kelll..i~1 h~ thong .rlg_l!~._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C.3.2. 6ng.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao.4. Thuonq xuyen bao duong may moe.. B. .3.3.. van _c --------=---: 6ng hoi. ong hoi.' tr:~i~U~~?. va: nudej hoi B.~g. _ c?':l ..1 . Trinh do tay nghe cua conq i B.._ ..2. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I. r:t_l!C:I~. lac hau. Ct'n qiarn IUC S... van hanh.2..1.2.~ng ky thuat.2.. "<. I ngh~ tiEm ti~n han. i B4. . I D. 0.. hOi.10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u.c BA.g_my. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng. Dinh ky kiem tra.2. 0 1-1.2. _.5.2. '>2.._~_~i __ . thu 0.t~~j..8.. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic. _ B. ~ 8.----~----.. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che..1.:.1. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH . ~_..' duong ong hoi j ! -.5.. Dinh ky kiem tra. B. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i._.1._ ..ls9 ~g:~O.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.1.2 van hoi da hong. ----+-.. ___.m dim 1<. van duong """"""""'" "'~ I .7. ------ ~ RA TON THAT BA.t.41 Ion (fOKW) hop. Thuc hi'.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong .2.~_i.1.6.3.8..Jch~u_.1.

Gi6ng rnuc 10.7.2. .1. ella cong nhan.3. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3.: "Ap dl!.D~-va~'--on.21.2 '0. 0.. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat.q: D. Chi'lt IU(. . 6. .1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~.i~hnOpPh.7. 42 .5._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG .'.7.1-:::9~. D. Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi. .. : 0. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16. oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.uh~F-~. i .1. (g~n 300~.2..lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi. 'i 1.1. u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0.711~~71.6.1. h6ng tuan i~...9.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH .S. D..5. D..2. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao .8.9. D. _.2.~" I .canol va nhu¢m holm t~t.2.-~-_ .~ll: .. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [). 0. _ . • · !. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa.. Thl.. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao .. 16 hoi r I din dung. c()ll_gllb.3. Gibng r'1~~-'71:1-va 7. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.3. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao.OcOp· hbu. P'2<!_'!_ llong d~t P. D.. 10. U.1. C6 the lap cong to di$n._ __ . · 0. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D.7.4. _oj 0.-d~-.!g SXSIj_t'il.1. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ . Kh6ng co h$ 1DO_~..4.D~ fil. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. D..3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I ._.51._ . ! D. 8pq~. rI.8.8.r:~T~~I.1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu.6.lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao. ~1.__ _ . I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO..2 .2. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u. cua cong nhan con thap. D.. cua c6ng nhan van hanh may det.

LVA CHQN tilt. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 . 1. I )1.~-..1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1.::arsci..50._ .-----. TAM BAO Vt.QiHP..1I I -+ 1- +-. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ ...:_:h... Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen.2 ··----r-·· .uy.u~u :.. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu . _gIao nhan '"l_i:In9.------r-~--~ .3. .1. can co ('.. lhu hbi 5.-1-. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-. ~.1..-=: a~~ I ! Thay d6i~h.Dl! tili: "Ap dl.2...4.--+-----+----+--:----1 2.rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.. h:~i -t--J--t----t.~y ki·i.1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i._._ .: _I - j I I 11.~2. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_. nghiem I 11.:'!nh~1 6d~-ut. x-----t--x ui--.2.k~1- x r_. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U..._ _j_...ji va vai moe thanh pham khi i I · 1..6-.6. -.dinh chat che eho conq I 4.T I I -- .: _. C}Hl co d!'~h qua~-~.'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon.16...2.:. I I I i Can trur ..- .':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht.'61. .____ -r I .d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el.h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'....51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.l the t<.3._ ----1---.._. .2.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC..1. I elm s<. nhien vat li~u va .3.I I I I x._ _:n:. 11..'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II.1.---0- I I l' r.. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-. __.:.2. ------- . -I· __ Dao t<. __ ~_lo_'n_~ . .~-I.lng 5XSH ti.2.~tq~:~ t~~~c :n.. . _. maydi~u -ChC.. .. 1-/141 ~5i:~!'S. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han. . _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may . i (.~~:gn~Pnh:~~ co ! ....

• ___ ••• co'.._ xac.~_9L~. 2 .... Thuong IL' .__i -+--.'t.. n~Zn~ . .h~. .-----J +-..~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan...h-.. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 . .._+ . t 2. _ .t-. Can giam sat quy trinh conq nghe -. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + .".no 2. ~~u:~~:~:~f:~ -. I 2.. duoc baa dam chinh-. dam phap cat gill..oJlJLllO~. duong: dan nuQ. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i . 2 dua -- '+-' ....xl-.... _ _ .._-+ __ ti~t "".'.. 3. . giai loa_...:. .. bao duong ~ I ..2. "" "mg de phat hi$n . -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc......._k_h..... 2. ! mot each chinh xac dong x .l:!I:t.3. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don . -~----.2.:_ .__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L. .._ ~_ .. y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh. Thay th€!. __. 1 ~.2.·-T~~-I -....2. C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 ..-.4.--... sua chO~~cac van.4.r:!:+ : 2.. ..1._ cac van.....-._~:. ---t-.. . _+. f-! 2...4.2.. _ _ _ .... _.: "-rh21._ __ ..._ .------...l.. xuyen kiem Ira.1.-"ie~ 1. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I . Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x . ..." 5~~...1--~~hc~~nd~~ i . on . Dao cho tao. __ .. I x .2. [221 i 2. 4 + x ~ -----+----- ..tOich hQP. Len ph..2..r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~..-d6 quy trinh cong ngh$ -._.3.~... --~ -..L~i thO:J~h. long an thu i hoi nuoc lam mat va (. Trang bi can dien tu d6 din .2...rinh ~6_c9'l9_!lhan..""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ .. duong r6 ri kip thai. d6 tai su ounq. d~ ra mot each..:~~6~~ 5.. L Ii I 1 I I. I ..2!:!g.. . chat che.. ------t--. '1'" II -l- -+ -+ .....· ..'!! I~._.J hoa chat mot each chinh xac.5..2..

'~.ll xa l.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3. --. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 .... _------ 06 Phin loai 2 .1.._g. S9 1~~._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh ._" _.1.--.__ I I I I ! I v_an chuye_!!..-.2. __ .-1. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9. _.5.2. - I 1 --- ~i_.uatUng me.2.i~t_l~__.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat.6. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16.fIn cuoi cho l.2.! thuoc s/ff~m I i I I 6._____ _ . nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt.4.1._.1.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa._"- --.2.5.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -.----+---f------+----f-------i 1 x 6.4. x 'I I 4. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-._- _1. i l--.. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu. chang han dung I~i n~oc gi<'. U~p d6ng he. 1 J---~----_j i .3.5. . san pham sau khi giat .fIn giat 1 I 1 ---- .. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri..:_ Lap dc. Cty det Oil Nang" ------- --------r . _.l~Qt:l1__ «:._.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt..' a ~~~1~:f::ay z._ 6.. 4._-_+-----x x I Ion PhI. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho.. Sir dunq conq ngh$ gi<'. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai..:. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4.1.

._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--..j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<. ..co~m_etcc·_ 6. Thong hang [-.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t.. A. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~. . LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. I i A. iI th6ng -.1. 7.5.:::.:.__ ~-.'. 18.~_. 5-- .:.i 1___ Hinh thanh cac gil.1. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x .4. NANG :. I 0..~~"!.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6. ~" -----.9. _ _ _ i 1 x tu I . 46 . Trang bi h~ th6ng VSO I I ~.5.d=i=e:. tnra. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ . .9.~i~u _tan.~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : .1.1..c--4 I I rno tq.. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong.2.. H<..I I x i Ion -+----+------'. i 5 . .10.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +.--t! x I I +--.~t.----t-_.4.-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0. _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft.lhi6~!:~~__ .. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ .. __ ----+. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ . _ __ cae Ian n_g_l"1_llin..-...7 .oi hoi.a~.. n:~e~ ~~~k..u tv he. nqhiem thu may I I -.:. i 1 I _ ! I oau L..2. du chinh xac.-._-.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6.1 . +...n. A..'gmay :~C'.2..1. __ I i --. '-o- t"--h-"-e__.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ . C4\:~it..-.~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.it"--. ' I so sanh rnau bang each dfl.2.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.1. .-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I . phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .. 1.

.._QI1_g_nhafl_...._tiEm_ .IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren...1. _ .-.....7._ .. Cty d~t Oa Nang" ---r---. . V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 .--1=2---_-----j .. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L ..3.!!!JLSXSH t¥.. _. bon chua I ..--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _.. --+ i 3:..._---_ I Phan I II~i 2 .tich the~ 58 _~ ~.9.'.._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h._--____._.... n cAc _ +. .o~ _1 .. ._.1'--4 -I c::..119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH . _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ .___..___ ~L ..---._n n_~_ _m_ -~58: --=:.OfJ tai: "Ap dl. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1..-q~Y b trinh~a~+-1. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO...-y doi nouven lieu th~~i' .. 1 ~AO .:.._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = .SQ__g_j_~i phap .---~_.=-:.._--_____o----_.~!] phall1_ ~ ~:~..-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~...giai phap_.----1---+.---u-----t--.~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: . p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_.. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t..--..-.. i can +.1..n___ L 1ft.. I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0... -.Q!l_jJ__. _ . ----------l SH cac nhom ~.!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-.__ hanh 16 hoi cua_(._+.-_ I 1 r .. ~!U~~t~~~h.. . dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.::. Co quan chu trio TRUNG TId --_.=...n------.__ • ~-.. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan .:. ~--. _.. kinh te._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no..} 0.-.$9 giai T 61!9c' .... Ll..:. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~. .. 0.-___:_-------l + . -~+--tx -1--'\1 [I I ._~ T n_n_~----..:-+ - 0.-------_...---+.8.__ _.

thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.17.2. Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi.. Bang 111.-.. Thay thi.-~ .8t~n d~u FO/nam. tuang ung voi 18.. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls._. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng._kht. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai.1.06 _. 11.1. 3.l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl..._'------------' i 6.-~---------i _ .U : 5 +. 4.. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day. 13.-. _. 14.a phan phu luc.5 18. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.~i kiern du~c -t ._ . -+----. i-4--jY~.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich.._-_ . khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao..' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_. 111. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. ---------. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1..-_.. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt.. -.. 12. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4._.2. Day 18 mot d6 cap hdi. NANG 48 .13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. ehuong IV. 111.15. i . 5.-.16. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq._--- I Thoi gian hoan von Thanq _.1. hong.--..'. Mat khac. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA. ~-----------i_ .4.'ng 9. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t.:i$~d6ng +-------------+-- --I I ..36 1..19.

2.-. ______ 2.000 --.----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong . sinh ra ttl 16 hoi.. -t·· -.---I tu beo on ----.canof va nhu¢m V! boen tat..- Thai gian hoan von _ - +~ro.950. "-. __ . ...000 560.000 Bang 111... --__!_§_ .~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .2. 9_QQ_ _. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 .-t- i- ~._- I..~ 2_§_--r---- -.3. Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat...000 110.95 41.950.- . ___.. . : 4 ! ___l_ -. -. --.: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P..000 50.2.000 ----_. 1 2 -~----..t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng... ---. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600.80. . 800. c__ '-- c:: on ----- . ..u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.36 ! i 1--------------- -. 750. NO" bui . _-.+-.000 800.2. t- ! 4 150._. 111.2_ I STTI II 1 I i Bang '"... -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_.000 1.--..DfJ ta.000 130.. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.000 "C_ ~_ •• 70.000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + .----.-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _. HifJU qua dfw STT .---.- S6IU~1ng 8.000 1.~6ng__ t.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -. ---+--------------~---___l -r.-.3.. Co quan chu tri . _----- 8.- -~~- l3 hha_'~_' -.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+.000 80.250.-.... + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111..000 240.000 I 2 i _ Val . Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac.----.-._...__~i~~_~_6ng/nam i f----.

5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong.2.000 Bang 111.. .. ely d~t oa Nang" 3. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 . dt.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay..'}ol nhuQm hoan va t~t.3._.._-_. --------1 + ._----_:_.1 toan kinh phi dt.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang. bui sinh 111.+--- Thanq I 8.!~_~.. Day la Iuqng nhi~t b. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C.- -------- : 01. -.u tu :._-_. S02' NOx.----.__ . Scllu9n9 25.mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:.4.+ . .."--------------- T ..14 ---~------.-2--1S6ti€!n ~. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi..300. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt.u FO m6i ngay. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao.----._..-.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '. -. HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.otJ ta!:_:'Ap dl.- Don vi tinh ----.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __. Trieu d6ng .-.. Ml. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.------~--._.-------t-I 3 L__ I--:~-_ .

Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho. ~-' 1. t---------t---! Bang 111.. I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I . dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------. ' ' .--..3 ._.-. hi$n 6 bang 111.'. Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111.j_.--._. 111.mg 25 54 "1 c-----j-.' . hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie.4. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc.-- bi ham nang dfJu 'r s6luc. .. H Nt?i dung . 4. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<. .---_. --' 111.-.a~ se ti€J.::uV~~:: I + kiern duoc .mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.-------..--t-------------+---------l Thanq I 5..: + "Ap dl. _.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam._-.5.6.74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L .:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian. __L__________ ---"-i-. -.5. xu tv d¢ng.nti~t ..-..Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay.-------+---.--- s~ 2 3 DI1I'. . -----. di~u khie.. T _-_ .- 1-----..mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam. .------.L . 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------. .--------r--t~. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. ki~:!~~:::+ '.n tv dQng.4.Ji o dung tY 1:10 nen IUc. Nhu v~y. i--'sn-T.-------. tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc . tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl..--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ . Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .5 . __ ..-~-. H$ thong su dl..Oe ta. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the. • Trieu d6ng/nam 2. i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo. .n toe dQ d9n9 CO bam.-. day so ban tv d(>ng va b<!mglay. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the. Bang 111.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t.----- ~----.68 70.

_ ~_l . ! Bang 9._ .Ii duong . Do v~y.Ii duang 2 i cap ..-.------.7..}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. 6.6 + V~mc.:..3.1 va 0. ! vao phan xuong hoan tat T<. Do do.• __l_ T6ngc~ng I I 2.----3 thai i -----. 7 :-.000 ! ---------1 :-------1-···· .. Mc'.---. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111._. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3. __ . + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9._+ _.. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam. .-00-0-t I 2 i I 450.ruroc tu 5-10%.dp dau T<...-----+-- _.3...000 I I 900..Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<.it rnoi truonq. khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born. giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu..-r----... 16 hoi 16 hoi . Bimg STT III. _.7...•• ·---t--1-t-450-.000 I . d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---.. Chi phi dau tu dong ho do nude....-.000 '-'-'-i- 1.~!EU~gI_~. 6ng _ nuoc vao L. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac. .. ~~_.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq.0-0-0--+:--4-50-.. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang.IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 ... I I ki~~~.350.. v~ mat ky thuat.000. + Chi phi d.000.. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----._ .-.r_~ I vao .7. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1._. -NOi ._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc ._o'.

·t-. q~i- madi~ Co quan eM tri ... I I Ten giai phap I .lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -. ~~__j I J I j I ~-_-6~.'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.. -..O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t.02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:... ! 7t~~:i(: I ~~~r. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do.1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{..chua cac val Iy vi~e su dl.. --~ ----...._+ _ Thanq 6/2002 .: he.I~nhe thong thu . sua. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I ... . do d€!u .-.. Do v~y... Thay th~. .. TRUNG TAM BAO Vt.... val .. Thai gian ~/~. --tPhl.. vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty. ·----·---T.. MOl TRUdNG oA NANG 53 ..hoi. dau.. IV.l-th~¢<... hoi + I . ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc. ......) ~~6~~6~~~b~~)Tha. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f. THU Tl.+ '-_ .....hoi -.

: --1-·· I I .t~~-~ . Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p...~ Co quan Tieu thu d~uFO._-----.. Thay d6i (%) -17... co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam..jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu. Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r.· .5% .~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j.· .. nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE). ..... ~~~·:. i r ..---- _. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren. ich cua esc giai philp SXSH -. .50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~.. Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det.. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<. Trong do..~~~-: _.. 952.. Qua mot thoi gian khao sat. __ _3_7 8 __ ._6_% __ I...-....~. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<.~__. Trong do. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t.jt trong cac phan xuong cua Gong ty.-...----------. -.. Bang tong hqp cac Iq.- --._1~--+.K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p. -·_··_~_~_0_1=2=.. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion. Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<.nhuorn. phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh. STT Thong 56 + DVT. Han ntra.... chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 . xv6ng ruroc va nang luqng Ion. ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t . phan xuong tai phan d$t pieanol. hoi. -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH .. _. m1/nam 61200 r~~V_ie_..---. --! .4 -_1_2_oA_o~~ l . . ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~... giai pnap nay duoc the hien nhu sau: ....----.. 7=_'-+-_-_10_.jt Ion.) i thiet b] d$t hi$n co. i .~~_n/na~ .!~. M~t khac....1 hi(J:n nay._. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau.. _t.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat.

cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u.l the tai Gong ty.-. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat. .~~~~~~55 . Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl.Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem.. Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang.-- -- - - ---~. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho.... . Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG . nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p .-~~.~-.

1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. - Co quan eM tri.Tran Quang Thao. thanq 8/1999. United Nations Processing 11. 9.>cDanq.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . NO.2000. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. VO Cao Dam. 4. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. nghi$p. 3. Thoet 6. Pham Ng<. Ha N(>i. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han. Tran Hieu Nhue. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • .---. Pharn La Dan. Environmental Systems Programme. 10. 1997. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. NXB Khoa hoc va Ky thuat. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. thanq 9/1999.an. 1995. 2._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. thuat. Phuong 1997. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc. thanq 5/1999.Nguyen Trong Khu6ng . Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. 7. Moi tntiJng kh6ng khi. Da Nl)ng 1996.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. Environmental Systems Reviews. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Module 5. 8. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<.~-. Ha N(>i. Module 1. 11. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc.38. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. . Hien trenq khu vl/c. T~p 1 & 2. 10. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech.. 1995. DHBK N(>i. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Environment 1998. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Module 3. TP HCM. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. £)0 Van Dai . Information Centre AIT. Tei li~u Ghl. Da N~ng. Module 2.>cl.De tai' "Ap dl. Tei Ii~u Ghl.

.. Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC .!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a.BAo V. MOl TRUONG DA NANG 57 .! chu tri . .n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit.De tei: "Ap d_I. TRUNG TAM... _--_ . -----_ Co quan ..

1 46007.1 6 74583 64285.9 10469 10 53214.4 60722.6 6 74224.2 HN 549iC.8 52278.1 49897.4 42843.3 76017.3 44233._'.6 8 0 74256.11 37137.3 61016.3 8 85975. Vai m6c ~'--~'~--._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.6 80935 47321.2 60644.6 85801.8 58216.2 93772.6 10 517249 51035.3 3 67008.:::1 Oxford Loai khac 64703.4 80723.5 12805 44987.6 79880.1 53316.61 3 74125.7 6640.2 50493.1 9 67808.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.7 45853 7 90816.9 5 91760.9 58777.2 50278 73602.5 67083.7 43?d3.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.1 59086.3 53617.8 12 76339.6 63930. Th.9 64052.~1 59473.5 4 3196.5 102104.8 65035 11 51377.9 12 74327.1 7 91370 78128.8 56521.5 38672.6 9 74993.9 61806 11 51867.2 57483.3 5 89073. ---~ _o. pharn 1 55913.2 4 79617.3 41089.2 T~N HANG II.2 30736.7 HN Oxford Loal kMc .

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

11 TH.10 TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .6 TH.3 TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.S TH.7 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.5 TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.4 TH.

3 TH.9 12725.9 TH.mgsc.1 TH.9 45153.6 TH.4 11712.6788 444 259 Kaki .S 2909.8 13886.7916 11694.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.3 T6ng (m) 93868.2 531.3 6115.11 23794.10 22179.Ten hang Cheo cotton TH.12 32260.li(kg) 41677.2 12907.

IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.GV G) [0 -------. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6. Tr..11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ ...y dl. I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT .

Om .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu . dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .2m.IPHAN XUONG D~T PICANOL .

.. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.... ..11. I... _ -_. I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ . _.5.. II B~5...._.. _-_~ - _ -.._-_ ... Ii " II II II " " II II I! II ..sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val.... ....... 1.-_ ...x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t )._ -_ -_._-_ .....\fall~26)34 val ~50!60 15..1.. val Q100/115: 7.2..3._ .. .710...val M2...18.19."1 _ .._ .. -_-__ -__ -_ ....._-_ .12.-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I.._-_-_ .20val rp20/27 ._ -_-__ . I I L-..._-_-_ .. .. _-_ -_ _._-__ -_-_ ..........4._ -_-_ .._....._-__ _ -__ ._~_ .._ ..- . ..-~- ..._-~ .....14.9. Ii " II II II II I...6.. -_-_-_ ..... 8._.... I.13...._-_ .._ -_ .21.-_ -__._-_ ..16._ -_ ...~ .

14.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.250. 5 5 666. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .3.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.DV ToAN KINH PHI THVC HIt.13.16.000 320.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1. 4.000 150.000 3330000 12.000 50. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.

3... - .."'.. Dircctnr . KET QUA TI-IU NGHI~M ... nl)c TRLfdN(.M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon. CIAl" .892821 .. mg/L KPH . PU()NG THLrNGHll._ .8 HACH 8213 TCVN 4560 . S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 .vn 56/KN . Ngay/date:21104/200 .tM Head of lab. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI. .. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5.sa DE Pc..82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng ..5 :no 0.::. Khach hang (Client): 6. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co..--~ -~. I PHIEU TEST REPORT I. P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. 2.vnn. .5 1884 .) .Khong phat hi~n. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY.._ ....88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit). API-IA (Unit) Ml M~ 7.00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng..3 1074 948 COD ~-~.

6. Hoang Tit! Hoa . STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7. K€t qua thlf nghiern (Test results).clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4. Ten m~l1 (Name ofsample): 2.vnn.so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 .--~-~-. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng.78 Ghi. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 . ~. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm.vn So/No. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3.

s6 hrong m. Hoang Tlti Hoa .. (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) . phat hien.7. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.vnn.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5. GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab..\1~ l 01 02 03 .1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . A "".M2• dale): 3.. Ten milu (Name ofsample): 2. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1.:. Khach hang (Client): 6.' Ngay/date:22/04/200 .. Mz: Nude th. 4.so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng ..822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I....L sal! cung (mflu Composit). mg/L HACI-I8000 750 M.vn S6/No: 56B/KN .:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.892821 .

2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 . TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab. .M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10. APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien....00 N~ng . Ngay nhan mti'u (Receiving date): It.SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1.. . Khach hang (Client): 12. Pt Co..vn S6/No: 56C/KN .. 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit). 9..892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng.822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .. 7.vnn.... Hoang Tltj Hoa . K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon...88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I. Ten mall 8..r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly. . Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 ...ITrQng .

Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh .t'IC 14h -_. /KQPT S6: .Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb.UIC _....u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip .~-Ph.UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .Luc ._--------8h .__ .Luc 14h .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _. . _--_.----~- .L..Liic 1611 ..r---- 8h . •..~-- Do nhanh _- '-.Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .Lt'IC - I5h - - .. . nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh . - .. " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc. .DAI HC)C DJ.~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: .UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.L\'IC .Ute 15h .- 16h __ .UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-. -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 ..Luc 13h .Luc Ilh .Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I . NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .._--_. Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .l'1_~LI6ng honn ..._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - .Luc 7h ._ .H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do .. 1'\ .Tu do ..UIC A A A A A A A A - .Luc 12h .UtC ..Luc 1011 .H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<._-_.Luc 7h .

83 0. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.92 0.' Ho Van Minh . _ . ') .!\ i:"-' . Ghi chti Heh 1--. '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich ./..] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO. I.0140 ( 1934.1 1I101J.. P. ..> .Tu do .8 4.---~. phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $. '.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p .199 1 Nhiet dq khoi th.0137 (1890. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u.Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di."' "---. GIAMDOC ..lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4._- . KT.95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11.'.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I.._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.414 K2 281 5. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.GlAMDOC ~~.'C0ng ty dang san xuiit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful