IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

.D~ tai: HAp dl.. bao.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u. nang IUQng rftt lon. trong qua trinh san xuat. vai kate.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 .linguOn phat sinh ra chunq.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u. Han naa. vi~ xay dl. khan bOng. su pha huy timg ozone . d~t kim va d~t tharn.lingay cang gia tang. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom.mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u. Hi~n nay. . Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl. Vi v~y. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i. Tuy nhien..mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. Tinh den nay.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20. voi rrurc d¢ thi~t hc. Trong nhOng narn gan day. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay.. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol. m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl.. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. han han do nhi~t d¢ tral dft. ph6 Da Nang. do do chi phi san xulit cao. d~t thoi.. tham len. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh.t tang len . nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. vai bat.

day.2.m vi de tai: Hi~n nay. khi thai) thai ra moi truong.mg SXSH (:. bi tUc.1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang.. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra.t rl.fBAD . hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . M$t khac.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.M~c tieu df.Ph.t nhi6u loai mat hang d~t. nghien cuu "Ap dl. Cly d~t De N. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet. T«.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<.06. can bang nang lu<.I kho khfm v~ kinh phi.1.ii16hoi. a Co quan chu tri .1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 . kh6ng can bang nang IUQng. 111.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111. TRUNG TAAt.}ng" Vi v~y. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang. chi vEl bieu db phu tal.1. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.2.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong.!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t . 11.lng trien khai.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u.mgchi t~p trung vao nang IUQng t<. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu. tai : Tiltt ki~m nguyen. Conq ty dang san xul. II. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11. 111. chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat.D~ fai: nAp dl.

i: "Ap dl.canol va nhu¢m hoBn t.mg SXSH t<.D~ U. di~n va luu IUc. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt.4. chuang I). do dac cac thong sO v~ nbi hoi. 4.p."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty. nuoc ct.mg SXSH vao qua trinh san xuat.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~.:Ing nuoc thai. ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. chunq t6i da cuu sau : sa dl.ii phan xuOng d~t P.}t.mg cac phuong phap nghien 1. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai. cnuyen gia v~ nang IUc. 2. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t. 3. Trong cac phuong phap tren.

T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai. tU d6 lam giam chi phi san xu~t. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung. san phfjm va djch vu.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . tuong tl. Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu.2. va giam so h. Ooi voi dich vu. . Ooi voi san pham.. d~ tang h. hi khau tuy~n 1.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai.1.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h.l nhau. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. Giam rui ro doc h~i. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the. Ooi voi cac cong doan san xuat.lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien.

Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 .ki~m scat 0 nhiem. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. it gay hai eho sue kh6e eon nguai. tranh rai vai. be')tva d~y nap cac be chua thich hop.4t.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng.mg. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat.. Cty d~t Da N. vi chi phi nguyen v~t li~u tho. SXSH mang l<.. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi.3. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. va nhang yeu cau khac giam di. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. Han nua. van. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7.D~ tai: "Ap dl. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. cac bieh n6i .1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. nang luc. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri. Theo nay. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. Do do. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han".lc hi~n.. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6. xu 15' a don chat thai.

..~ . .. TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich .. r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ . Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil... Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 .olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<. Ouan Iy n9i vi tot . sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT ...liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat.. . Thay doi ve ky thu~t .. Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN. " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 . ....

Jngnguyen Iy rua ngu<. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985. MOl TRUONG oA NANG 7 .n san pham.. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu.oai be cac chat doc khai thanh pha. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl. nang luqng. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c.mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan.. ngu nghi~p.O~ fa.i day chuyen. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. 1.. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi. + Tuan hoan. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i.4.: "Ap dr.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho. + Thi~t k€!l<. be:. trong cac Ifnh vue san xuat. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--. b~nh vi~n. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. nong nghi(!p.Ii an pharn : vi du nhu : s t.cchieu. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. giao thong.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai. Su dl.n hoan nuoc rua trong ne:.mg SXSH (<.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t.. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi. N<. TRUNG TAM BAO vI. du lich. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi.'~ Co quan chu tri . Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. tai su dunq : chilng han : Tua.

buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon. chunq tOi nhiftn thc\y ding.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi).D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. Ngoai ra. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than.mg tam kiem Chua di vao chi ti~t. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam.. mire d9 anh huang d~n mOi truong. Doi SXSH nEmluu it di. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. bao g6m ca bQ phiftn phu tro. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. xay dt. MlJI TRUONG oA NANG 8 .lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. r Xac d. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC).chuc cua eOng ty. Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri . r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. TRUNG TAM BAG vI!. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<.:jng chat thai.

.lng v~t chat la nharn IUc. chi phi san pham trong chat thai.. va sau do p'1l.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai. I~ phi thai. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy.. chi phi xu Iy chat thai. . bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t.cau tha trong bao duOng va hoat dQng. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. cong ngh~ san xuat lac hau.DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. chat lu<. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: . Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai.. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il. .lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat.IC de giam thieu phat sinh chllt thai.ng nguyen v~t li~u dau vao kern..lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. 06 ti~p can muc tieu nay. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai. .Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u.. cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 . Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai.l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. chi phi chon lap chat thai. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap.

.Ngoai ra. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. nhanh 99n. De .Ji cac co h¢i khong thuc bo tll.. mire d<)an toan .3cua ehuong I. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng.la chon de thuc hi~n.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t..Dtt tai: "Ap dl.it.. Cly d~t Da N~ng" cua ho. san pham.:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc..~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat.. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay.. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. . can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch. Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han.it.. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq. . Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop. dat duoc rnuc dieh nay. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1.. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo . thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn.. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han.1. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p. Qua trinh IOc. san luonq. trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 . 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l.. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. can tilln hanh cac danh gia sau day: . di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien..Ji nay nen don gian.uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai.

Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt.. .a. y dat duoc muc tieu nay.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl.le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH. tOi uu hoa qua trinh san xuat. . ti~n hanh h.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n.>ng. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac... Ph6 bi~n thong tin.. cac san pharn va dich VI.I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien.. Tbuc h. Ouy tri cac giai phap SXSH .DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn. . ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<. TiNH HiNH AP Dl. Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi.. buoc nay c6 hai hoat d9n9 : .I sau day: . MOl TRUONG DA NANG 11 .!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl.ING SXSH 6 NUOC TA vA. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty.1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi..sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo. 6) Duy tri SXSH: V€! COban. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt. II..8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. Giem sat va aenn g.li_e.. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. bat dilu tu buoc 2. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<.~n cac g. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. can thuc hi~n cac nhi~m VI.Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n. Co quan chu tri .. TRUNGTAM BAG v'. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai..

nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n.Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<._----_. vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M.·b6t-g~---T-·T. Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay.ICh... t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc.c.i~-tA. Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<._-_.-7 . Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7..:~~:~~.~--=-~-==-J ! __~ 6.SH '<ili phfm xuang~!_~. ~ .1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1.Thay thil nguyen vat li$u (22%). da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay.?t iay Binzhou.Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til.Oe tai: "Ap dl.. Anthraquinone _(~ 5.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1. ~~~. .-.mg ~?S. _.5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2. tal. ... Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% .--1-. v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH.. . . i ~.Tuftn hoan trong day chuy~n (10%). Singapore. 1.:0'---~---t~~--.Thay doi cong ngh~ (39%)."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : .thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l..IC._-_ . Ti~p Khac .Thiilt kil lai san ph~m (1%)._--- . thuc pharn va dU<. Nvac su du~j_. Thuy Dien . tu nhOng nam 1985-1990.anol va nhu¢m hoan tat. .. con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.. __ _.6 1.•._----t_.TruOc SXSH 36 -_.My. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr... Su dunQ hoi nvac (kg) ._. sau khi thuc hi~n hang IOi. a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 . 153 700 980 39000 52000 143000 . Canada..Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%).. Trung Qu6c.?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD.'i ~~g!k9) 4. da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam. Thai Lan. 8a Lan.

Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau. da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 . Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000.3 tY d6ngfnam.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. K~t qua cho thay. Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t. Theo danh gia ban dclu. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. T<. tai luqng khi thai ra moi truonq.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan).5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc. K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. T<.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it.Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN). Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty.Iithanh ph6 H6 Chi Minh.ICde xuat. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq.IiDa Nang.1i ye kinh te I~n moi truong. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai. gifty Linh Xuan . cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc. tinh cho den nay.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat. da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : . thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI. sinh trong qua trinh san xuat. giay. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. .

Dai loan. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p.Chi Minh. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due. Trung Qu6e. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2.89 kwh/kg 40 tri~u 1. thanh ph6 Da Nang.Ca D6ng quae . n6i t6m I~i vi~c ap dl. cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III. 111. Tu luc moi thanh I~p.02 2. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d.1 0. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang.02 3. truong.Ca D6ng X9P . quan Lien Chieu.05 3. lien Xo cu..Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 .lng que huang voi ten g<.mg SXSH t<.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da. . co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p.2.25 tri~u 6. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. Han QuOe.Bac.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977. Sa Lan.5 trieu 45. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay .1.DIJ tili: "Ap dl. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: ..12kwh/kg 2.2 1. Thea Cong ty SEAREECO. 6 day. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. Nhu v~y.~u tQi ieh vI! kinh va rna.05 2. thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO.lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.. cac may moe. Tuy nhien.

1. ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG. cAN SANG NGUVftN uftu.....t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai ....O~ til. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai . BAo Vt. M61 TRUONG DA NANG . I.:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt.. .lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet.: "Ap dl. Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui. .1.... tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.1. nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM..1 15 . .. K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT . ~ Hoa eh€.Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1. Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc .t Nude H202 NUQC thai .. 1. Kh6ng khinong Hoi nuoc .. Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc . NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT .. Thube nhu¢m Hoa ch€. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat. .... . khi thai .

Do. khi thai. va. 6n d. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. nhi!'.. rnroc ngung va ti~ng on. Sau gi~t sach Ic.. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. Sau khi tay xong. . HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . Oxford: Khac voi loai vai HN. loai va.. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. Bui. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i .t Ivqng Val.!tton that.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn.Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. nen duoc dern d6t long. l1. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. va. vd. M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham. Sau do dua dlln may khi nhuom xonq.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang. nharn loc.ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 ..DO.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai.2. IDa. val duoc gi~t sach Ic.

9 m.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay).!ng chinh la dc\u FO di(tn. TK 07. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay.8 . 2 loai nhien lieu su dl. Nguyen nhU sau: . chi la vai moe.San IUQ'ng vai chi.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat. J: T<.11 moe vai 1.l cotton: 93. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<.lng tai phan xuang 20.uy ra IU<.7 kg. UviTex EBF. CH3COOH. Nguyen li~!U va san phiim 1.694. nhut. solophenyl. Na2C03.2. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 .2. Khimg bot.San Iuqng val ka ci: 45.677.039 krl..450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic. UviTex FJHT. Disperse Lumacron.2. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1.?m.153.2.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui. yang Co quan cnu trio TRUNr". NaOH. kg. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000).868. Na2Si03.4m3/h. hoan t!!t lei 11. IUQng nuoc su dl. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. Tv d6 <:.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.:1ng nuoc su dl.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41. nhat dinh cua mat hang. . Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. luqng thuoc Dyes. chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. Dau FO duoc ~. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<.2m.Luqng sol san xuat vai kaki: 11. ti~ng On va soi that thoat. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.1. D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui. Nikka Bright. nhuorn su dl.

fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'.Vai Oxford: san IU<. Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh..!e . g6m co cac thanh vien sau: -..... TT! TEN THIET _---. Phan Thi Hue _.428..... .06i voi mat hang HN: 83..:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O. . Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 .262.:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi.543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l..:Ing.lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: .... n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· . __ ._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! . _____. -..'n hanh cac loai LU<.908 meUnam 2000. may di~1Jhoa it duoc su d':Jng .7Kwh dlSan pham: San IU<....:Ing.3.. comfit trong quy trinh nhuorn. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton.-.- ... B! . 1.Den huvnh guang I --t--_. HN: san IU<.'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang... 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay. tai Phan xU6ng.. se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· .06i voi mat hang Oxford: 78.Va.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662..1.mg de v'.4....--.. 1 . Thanh l. bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u... 1 1. LQa.8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: .Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.6 Kwh .DtJ tai: "Ap dl.mg SXSH tC!!.._._.pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.4. Oi~n duoc may moe thi~t b._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f. 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai . ._---r ...~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ .070 rnet/narn 2000.. SLr dl.-_ . .

5 __ ~~__ __ I +._ . .mg su dl. Cly d~t Da N~ng" 1.-May h6 Lien xc .2._-.. NANG 19 . ~----t-- I II..Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : . san ph._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _.1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 . nguyen nhien v~t li~m su dunq.4. car . Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit.: r' va cac danq chat thai. . I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9.t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.Tren co so cac 56 li~u can bang._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ .'mqua san xU!.35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang.t thai. ..lng.f.Xac djnh ngu6n thai.. I ---j i I -- -------- 1 i i I I .Bai loan can bbn{ i vat char ril. Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_. nuoc va nfi"'f! luc.. loai ch!. Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA.DI: tiJi: "Ap dl. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37. - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May..la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<.. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c..mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft.- - Co quan chit tri : TRli.

. .t li.---+------+---- .-.__ ! A.1.. eong nghe LI1<..-...5 11600 2000 . -_ 1600 I Gil.+ 0.015 0.--.-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM. -.5 : . 1600 .tan --!- . -. --T-~~~~=~==t=--.-. -+-.-. -+.mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11.--. Axetie NUde 0.. -+-__ __ r---.~canol nhu¢m hoan t~t...-t--.. : --.. . . -.'.tiep 0.---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_.--..2000'+' . Nau. MOl TRUONG oA NANG .. ·-·--t -.-...-----t--.---..BAO V.--. may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v...~----t------j Nude thai .ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~.---..--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +.---I ! I' Ha nhiet .1.. ..t hang: [--C6. .......lan T..1..--+.Can bAng nguyen Ii~~.u may nhuqm Jet M. >.-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph.3 I I *NhBn xet.---~-----l . ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o..----t-. .. ..-+-.._ . II!' mau ---------- ~.. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : .._ .---.5 -j 1-'--' .~!J!...-:~-c::tha'.+--..-. -+ .... ~ .._tr_<. I ' I I -+.. 20 " .. Nude ..: 2000 IRa vai I I X·.. kiI~ a At --i---.'--" I I I! "1..g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------.. ~~...Can bing v~t Ii+u : 11.Bai loan din bang nang luc.-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------.~--.~ ~..----+--------1 ' NUde thai I 1....--._-+.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 .-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+.-. 01 -------+---~-----+--i i . TN true tiep ---+------=-+-.c _ . Vai mau 221. --..-~u I TN I TN P.---. i--.------+i ..it I~nh tran .. -r-ti • Nuoe .18 0. . + 0.O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!. Cty d~t Oil N<lng" va . : AXil axetic . _ i NUde lam mat Nude -j- .1i--.15 : _c_..----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa ... _ ...

.t Ii.2m3 LUc. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.ng Ten nglli~u 140 2 .85m3 ~ Nhu v~y.2. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 . co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. I ! 9 4.ng I LLI<.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3. IUc.85m3 LUQng nucc ra: 3.lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1.De tai: "Ap dl.mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu.lng nuoc ra: 13.1 rn". NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I. toan b9 IUc.1 m3 ~ LUc.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc. phfln con I~i la do roi vai khi thao me.5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ . tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5.lngmroc vao: 3.ng I ! Dong ra (kg) LLI<. Can bAng tI.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me). • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat. . i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135..4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong.lngnuoc vao: 14.. Il1. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<.5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .

pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t.fIy. Luqng nude thfJt thoe! (Q. Cong th'uc tin hi .t true born (kw) .Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng.3. vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri.Luu lur. Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada). .5 met vai thanh pharn. lu(. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq.\.). => Lvu IVQngnuoc sU dung O. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 .6 m3/h O . A {l.. .------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl.D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa. V.. H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. uong am. Q: luu IUQng (m3/h).1.vu luono bom : .8 rrr'.. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.lng (%). Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut.mg born (tinh thea thOng s6 cua born) . Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. 11. Luong nuoc VaG (QJ: .t dUQc 103: 23246. Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492. Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 . loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai. g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H ..p·g·1f = --.. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy.Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : .. = 20.mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111.

canol nhu¢m hoim 1/'1.__________ thliy. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.. Danh ml.:5.2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang.. =-------~.~1~6~3:::..--+. __j__..T I .5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::..lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl. 261 .__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ . Danh sach cac may moe. Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2. =-.5 37.__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ .lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay._n~/h_. cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.2.Oe tai: "Ap dl...1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.1. May dbt IOng_. . 88.1 va 2.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<. ely d~t Oil N£ng" va 11....2.___._.04.9.. _. I ----____.955 16._ _ T 6ng . thi~t bi su dl. I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .f.__ .2..25 22 .. Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~. an IMng nang lu~ng C 11. 8.____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 .'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA. lap d<. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat. _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::. __ May con xqp.!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ .lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2. +.. 5 .

'6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_.) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ ...PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .t:.3. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: ... h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong.......('oj ~ ~.ln t~i cac thi6t b] dit'.._340 -----~ 200 - -s: eo •.. ro- .c LO o . .... ...c ~.. Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2.... -----s: _-..~ '-'-- ... .._. MOl TRUONG DA NANG 24 .. 1» . C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--.. ~210 ...120- ~ ~-~ .. ' 390 . h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may.55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'.l T"I...... I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- ._.Il..__ I-.ln eva hai phan xu6ng dt'.." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian..eM 12 13 tili: "Ap dl.c .___. ~ I-- I--~ -- "0 'C ~.- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian.- f-- I-- .....mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt.o 01"'"' o r .. cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -... 75 ---_ 10 1 1 ._......_.. BI~U 06 PHl.. _~ - 135 \311 - .... 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396.-_ r~ ~.. Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt._-380----400-385 .- ~ s: o s: ..lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI......

Mdl TRUONG DA NANG rAM..------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt. nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau.2.-~--~. .----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t. u1 -----[X]r-------t L.1 va 2.. 11...cano( va nhu(Jm hoan tat.\ . a/ So d6 nha 16 hoi : . 1/ Nha 16 hoi . trong thoi gian nay da so cac may moe. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h. euong de? dong thap. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A. Ly do.t. 17.'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ ...D~ tai: HAp dl. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio. Hi~n nay. th6ng /0 hoi H va mflng nhi.2. ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng. con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co. 25 . thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua._. Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat._. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio.. "./ ~ o 0 t. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P..2. Lo hoi s02 b/ .

...32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 ..28 thai cua 16hoi 2 la 281°C.khoi .--. khi thua <X1= 1.-4kW .. _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -._"'.----: -.--.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---..Nhi~t d¢.-. -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so....------- -. 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --. ._-_.. .+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - ..-65 m2 .. ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k.-__g On Iva nam ngang --+.--------..--. ---------. ------~--+---7 tan 4.- .-----------t- ! -----:----... -----.D~ tai_.----~--=----::~.. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at ."Ap dC.-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----.gJ Ih 95 m2 1-----. kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: ..--.--. -------..-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1. . _" .H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d .mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. ---- -----~+. ~--. .-Onq lila nam nqanq..+ 25°C 3..2 tan .Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C._..--~_-----------I----.--t---- .------r-----. San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' . Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol. khi thua u1 1.25 kW 4kW ... H02-10 ..

Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao. Theo khao sat thuc t~. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. Hi~n nay. bich.g!.5 1 - i _ O{o) -~. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<.-- i clla hoi bao n9. _.1ng ton that t bi df. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1.-~.9C.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong..lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt.15. ritt Ion. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_.1ng. _ ----_.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui.5 khoi 16 mC.~ ----------~-._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI.1ng thflt thoat theo khoi 16 b. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri). val va mat bich khong co thu h6i IU<.Jng nang luonq chung ella Gong ty.q3 (%) Ton thftt co khi. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!. e2. -- 3D 85 2757 0.05-1.1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co.1ngnuoc ngung.. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay. Xae dinh hieu sua. 00 do.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----.995 72.995 78 i Hieu suat 10 (%). Cty d~t Da N~ng" dbi ceo. a/ Tf'. 15 4.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!. van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 . so co h~ thong IUc.Dd tai: "Ap dl.hi nang IU<.9_~h6.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<.. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl.kJ/kg _ .~G --------_-_"-- i ella nuoe cit ._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!. phan nang IU<.-. tan/m~ __ L .<3 VaD 16.tP.

lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van. 11 thit khi d. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 .2%. val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion. Mi. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -.D~ fai: "Ap dl.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay). voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75.

khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. . M~t khac.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.mg nhiet ti~t ki~m dUc.l ki~n khi thay the dUc.1nghoi rat Ion.1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do.}ng" Q ~u = ___<l!!__. qk: Iu<.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay. Cty det Da N. DI. IW. toan bo IUc. cua cac IT B' .mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat. = 11' Q. ~~---.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn. M61 - TRUONG DA NANG 29 .oil fai: "Ap dl.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc. ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'.

. Luqng soi con sot l<.D~ fai: nAp dl..6. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung. . m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen . ki~m ke sqi va vai moe thanh che.----------_. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do.. --. . 1. _--_. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao. quan Iy.-------_..5 tri(m/nam.. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ. Soi nhan gay ra t6n th~t. .----------.. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4.-.000 _---------_ .-~'-- . thay d?i 1.... thai "_.1.mg SXSH (<. nuoc. "'''--. D¢ am cua soi khOng 6n dinh.840._.- ---- tat. phiim chua hop Iy. '."'.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. dan may. MOl TRUONG DA NANG 30 .. 54.. Vi v~y.1. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<.000 _.000. 33.~6~..-'''--._.' I ~h~!tthaiIheonui1c..- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc . 215.5.720._. 1. bui ~ 1. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi. dirt._ .Ii pha.000 cac -+ ..Ji sol th~t thoat._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai . .~~--._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9. 'c_. I f------If------. Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat..... t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV. Do qua trinh giao nhan.1-. _.000 _.000._._ .520. . . T6N THAT IV._ 18.. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t.--- . luOn billn dQng... eiy d~t Da N~ng" III. 1. "'-'-".-. : 1. +. 6 tren la 215._--_.. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u.(VND/nam) 6. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ.000 nhan Nhu v~y.----.__ ... _... .-.4.. qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75.000 27. _''. TiNH ToAN CHI PHi CHO .__ .. xAc O!NH._ ..._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val ...360..--.Ji duoc.000 Nuoc thai . ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++. PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.' Cong doan Ke moe go..Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<.2.. d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong.600.. 2 3 Khoi . dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau.1._ .3.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

6. ~ __ .-+-.2..1.2. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on ..D~ fiJi: "Ap dl.1. 1._.3.. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 . SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han. 1.. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co ._. anh sang thich hop cho soi.3. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«. 1.2. luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1. hOI 501. Iy va 1. ..1.mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t. ._bop cho soi.2.5.1. tbt nhung khong gay ton th~t ---~.6. I ~I : _ .4.-r-----.1.2. Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn. 1. Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi..4. .. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true. true va cu6i true kh6ng .. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+.5.2..---'..-~~-"-"--'''-'''-. I 1.J the cho tUng nguyen 1.1.. ·-·---·---------.4.4.3. I Iy. 1. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1. chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. Do quan qua trinh qiao nhan. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may. ····-· . . luon bi~n don 1.. kiem ke sqi va val . 1. 1. Iy.3.. +. nhi~t dt?. Dao tao.. moe thanh h9P i 1._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. Chi 56 5Qi khong dbng d~u. . D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen. - ..'len . TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 .. .n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 .2.1 __ 1. 1. Cai djnh. ---------------=------------Co quan eM tri . 1.6. 0 dllu thu 1 . .1. 1 ._-_. .. nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat.. Cf:.2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao... Trinh ch~t che +.. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu . __ dinh . : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH . Nguyen i ha .5.~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1..

1. Dao 1<.2 tY 1 :5 • 2.1.. hoi b] hu hong. 2. ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-.2. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u...3._ ... : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac. Trang i bj can diE'.1 d~ ra mot each chat che.i II I I 2. Do qua trinh di€!u khien van . Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . 2.. Can qiam sat quy trinh cOng nght. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han.1.-.2.2..mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr.~uhlY lac hau. Nang cao nhan .1. Quy chuan -t-.' 2.4. rI cac van. Thuonq _ I L. duong 6ng i 3. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.De fBi. dung ! I 21.5..3.1.:. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh.!nc.2.-. bao duong d~ hat hien r6 cac van.3.:i__'__ duon thai. 2.. . bao duong hat hien ro ri ki __ . cat gilt.1. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao.1..e::._ cac van.4.1.2. dam bao I phap cu do me n-.C=_=__._ .2.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac. nguai su dunq chua dung.1.------------I nhan.<:.----_. va ~oa __~---qua trinh : 2.1. 2. duang 6ng dfin nuoc. bi'mg tay (may Jet. .--- t--.2..2.. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc. 2. Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2. nhu .th-. --.5. ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 . su c~at dunq ..- ot XUAT cAc co . 3... va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2. Thay th~.10.2. nuoc bi hu hong.. __ .---.-a=-~ u~ta=------=-cu""---.. I -- duon . Cry df[JtDa Nang" . dan nuoc.1. "Ap dl. sua chOa cac van.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---.:" . --- H()I SXSH 2..5. 2.3..___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng. sua chua cac van.. Cong nghE'. bao quan hoc.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra. i ~___ ! hanh BK5).2. duong 6ng diln I : I 24. d~n hoi.1 Thay th~.. Do ro . ~~ xuyen 6n de kiem tra.---+---- ri ki thai. C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3.c. . Thuong 6n xuyen kiem Ira. van 2.---------- ------ __ --. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao.3.

lng S. U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc.De tiJj. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai. I 4.3.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t. nAp dl. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa. l.1..3.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl..3.2. 3. Quy doan n~__ _ -+.1 ndOiluang I}UDeJ!. Do chua co h~ thong thu : 3.!. Thuonq xuyen kiEim tra.:Ing hoi eon I 4.4.2.1.2. i chuyen man .4. 3.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4.2.~u\l<!()_c ~.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .1. Oi~h ky dao tao. : xa eOng nhu nuoc lam mat. Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may. bao duong cac van. Lap dc'ilth$ thong van 11.XSH__ti?! p.2. -. 4. Thuong xuyen kiem tra. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong..lng l<. 61 Nan su dl. 4.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g.4.:lng hoi cung cap cho.-~- ------.1. __. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai.dung nuoc niJa.NGUY~N-NHANGAy------.3._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"". j n5N THAT __ . _----_." 1--'.1. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq. Do khO~~-C:-qU._· RA cAe co _- H¢I SXSH . d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai.3.. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe.1. . I • 4.-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .3. cac may gi<)t xa. Thay the cac van hong bang van rnoi.2.1... IUc.43.4. 4. 42. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc.lC I 4.2.4.2.2.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4. 3.:lp .4. __ ._ 3.¥ vo. 4. . ehc\ng han dung l<. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT .2. Chua lap dong ho theo doi i 3.41.. I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc. xa. n\JOc nguo. Do khong co dong ho theo .

Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me.7.1. H~ thong thuoc kiem: i 6. 6_1 1.j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren. .5.7..-"=~ nhan .4.1.[)(.1. kho chua ca~i6~.6.2.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. cOn doan tren.1. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong .2..1.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6. ________. Gong ngh$ nhuorn lac hau.6. Sao on va sua chua l<. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn. ! Trang bi h$ thong thong gio. -- dang dung do danQ tronq kho. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai. truong nhat I 6.2.5. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern. ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.1.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen.6.I:~~!!~~:::Cm2c. 16. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat.2.2.2. : 6. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6. 6.: 2:e. --------- 6.1. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han. 6. Thuc hien nghiem ~ -+-__ .--. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .7. I .4. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~. mau • 6. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -.2. l. Dam.---t---------6. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 .5..1.4. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra._ . Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5. _:__:'.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph.2._ 6. don sai s61 lrong khi thubc nhuom. 6. m:i ~ __ .2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6.1.jt.1. 7%) do I$ct-. --"-__ ~ _ 6. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6.1.

khac 16..3. I 7. i I 6.9. 7. _-+1 --1 7.-G---i-6ng-~l.8.-Th~. ! 6. me nhieu. duong ong : d~n hoi da hong. Thl.9.Ong6~g di\nh. ho~~-.~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot. ' khong dung hoi nua. ~ ~~i d~n hoi.3. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra.2.1.8. duong . Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7. con nhan.1-.1o.5. Do qua trinh thj~t k€! mau. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system).~.011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_. f--------- . SLr dung hoi..1._..!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(.-4-.3 3.1. )._ . e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6. 7. may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I.7~1-:·1-. lam gian doan qua trinh ] nhuorn.. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 . 6. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it.__.. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7. duong r 72 i D'.. :~~ t~~:h.~.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_.--------~--. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16. C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac .a~!~~~~~ 6~g-T. .---. Kiem tra. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:._ . baa duong cac van.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . i 7 .Jc 3.2. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm.. hanh. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau.61 va 6.1 1.9..2.1.6.:~. 6.1 .2 tieu tbn nhiet nhieu. I' -_.2. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7.-ih~U--JI-7-. ~~_~_ cong nhan vi! viec .5.4. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat.1.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi. 7.6. Do khong c6 tl J--th6~. ~_--+-. .2. . 7.~ 2. Dinh ky kiem tra.2. i 7. __ .. baa duong cac van. Dinh ky kiem tra.-!~:. r7~1.. . ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam. ! noi th~t thoat hoi nhi~u. • I on tot.. Giong muc 6.2. ~a~~.-'~hll~~c van.

. Do ro ri cac van._- on 9. __ . TRI "NG TAM BAO" _.'-d. _-_ .2.6. du~~~T1 . 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t. 2... --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10.1.1 va 6.'~11o5. Lap di.1.. Khong co d6ng h6 d6 theo ..1 va 2.g.2.2 n __ n_H_nn H •• J 10._.5.4 . 10-.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.4.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong._.5. thi~t b] va nha xuong. 10. ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat.-.. 11 o. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9._.3. Thuonq xuyen ~ L. phat 0 1.i.. tu:. .3. _ 10.3.3.1... ">1 TRUONG oA NANG 39 ..~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v . Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap. UlP di.i~~. y thuc . Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU..----- mat.--.. qU:1 : moe.....2.1. ~. Val : nuoc ngung bj hong... Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan..-~ .--.1c.1.h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_.. -_ . ~ __ ..:~.~.oJ ! tai.------. __ co auen ctu) tri. nAp dl:mg SX~. Gly d~t Oa N~ng" I. 9.. t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat. Gi6ng rnuc tU 2.__ • n . bao duong cac val nuoe! ~ I 9.4.~ D~ XUAT CAC uang .2 eung dip hoi chua that su : dinh. Gi6ng muc 6. .~~. . 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.2. .3._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.• i--.1..2.. 10.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt.4.\if.

------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua.2. Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det... Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung.2. .9.2. rT1_()_~' T1~.2. • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu. 1. nao tiet kiem nhieu dien.3_1.. cong (khonq rI. . ..._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----. tei B. Y thuc tiel kiern di$n cua . giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan. AA. i bi h6ng.. ____oj I ~-------------------------. 1. 8 2. hoi thua -.1.. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van.. LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~. 8.~. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may .~_: "" " . Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc..2.:o. cry d~t Da N5ng" 1. .2. _.- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET..1 .2..2...:..1.. ro ri..) 8.3.1.ChU~~.4. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl().5._~lIa.mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_.. Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.2. A. Tuyen truyen. quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A..__-----------___~~ ~ __ ._.r-' BK5 B.t~i~..~~~.2...__ ___. .1.------.~---~------------TRUONG DA NANG 40 . : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan. Nen lap d<)t h$.1.~.- -----. 8.2...2.congnhfJn.3._..1.thOng thu hoi hoi thua tu cac .1...3 . _ __ ..2. 1~·3 . 8. __ _ _ A. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A._. I A. __ B.?_. A. b] I A...3. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc . .-. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao..2._". may nay . Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap.Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut. Y __ __..~ __ ~~ .h ..2. i ! .. Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP . A.•.~lJqng. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8.1..y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A. ~~_~_.DfJ tai: "Ap dl. A. ! . de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung. ra.4. H<. _ -------------------_. __ ~~~ ._.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi. .4.1. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 ...

~.qui')ydeiUon kelll. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I.1..Jch~u_..5~i~_nrl~. .2._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C...~g.. '>2. _ B..1.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong .2. Ct'n qiarn IUC S. bao duong ri~!P.' duong ong hoi j ! -.10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u._~_~i __ .41 Ion (fOKW) hop.----- . cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B..2 va 1?:.n.6. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH .ls9 ~g:~O. .5. 6~·t~~~-~:~~ hi. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .7._ . 0. hOi.g_. van duong """"""""'" "'~ I . _.3.t~~j. .!~. Thuc hi'._.3 bao ..olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t..1. thu 0.:1ya C.1 .i~1 h~ thong .2.. i B4.3. Thuonq xuyen bao duong may moe.8. bao duong rnuc 3.2 1.. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt.2..1)2i.. Thi~t b] cu..t1.nhan. .._ .. Quy chuan .·1·Thi~~t_>! C. van hanh. ----+-. rnuc 3. Dinh ky kiem tra.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao. _ c?':l . Do di~u khien bang tay B.3.~ng ky thuat.2.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.m dim 1<.8. ~ 8.1.7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB... I D.dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip. i 1..----~----.. /I' jl TRUONG oil NANG 41 . Giong ...c BA. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che. I .' tr:~i~U~~?. "<.. ong hoi.2 van hoi da hong. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic.__ . ~~ge~:~iaf1 7.9.4.3.2. Thuonq xuyen dao 1<..3 duong bng danhoith$t't6t..t.2. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau.· .1. ~_. C..5. d.rlg_l!~.1. I ngh~ tiEm ti~n han..2. lac hau. B..2. B.~_i.2. --~-. . Dinh ky kiem tra.rc>.g_my. ___. BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i... ------ ~ RA TON THAT BA. Duong qlJaco.2.8. bao duong Y . C.. r:t_l!C:I~.1.5.:. va: nudej hoi B. Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng.3.2.1. Gion.. Trinh do tay nghe cua conq i B.__ .2. 6ng._ .. B.4. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·.1. 0 1-1.6. Dinh ky kiem tra. van _c --------=---: 6ng hoi..~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -.1 .

51.q: D. utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16.2. U..4.7. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. 16 hoi r I din dung. Gibng r'1~~-'71:1-va 7._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG . ! D.8.i~hnOpPh.D~ fil. 0.2 '0.canol va nhu¢m holm t~t.9. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat. .lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi.. P'2<!_'!_ llong d~t P.711~~71..6. C6 the lap cong to di$n.3.OcOp· hbu. i ._ __ . Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi.2. D.~ll: . Chi'lt IU(.. (g~n 300~.!g SXSIj_t'il.8. D.__ _ . Gi6ng rnuc 10.4. Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra.1. D..21. D. 0. I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao. cua c6ng nhan van hanh may det..~" I . ~1..9. .8. D.2. 42 .D~-va~'--on.3._. _. : 0.'.2.1. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3.7. 6. ella cong nhan.6. oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.S.: "Ap dl!....1..5.uh~F-~. D. c()ll_gllb.3.1. · 0. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO. 10.1. D. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [). • · !. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa. 'i 1. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao .-d~-.lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao.1-:::9~..3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I .. _ .2. Kh6ng co h$ 1DO_~._ .7.2..7. Thl.5. rI.1. u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0. .. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao ..r:~T~~I.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH . Y thuc tiel ki$m nhien li~u D. _oj 0. h6ng tuan i~.1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~.2 . y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan. cua cong nhan con thap. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ . .-~-_ . eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u. 8pq~.

_. . lhu hbi 5.:.3..51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-._ .. nhien vat li~u va .. chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-._ _:n:.:.lng 5XSH ti. TAM BAO Vt...uy. _gIao nhan '"l_i:In9.....2. ~..'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon.: _I - j I I 11.... 1-/141 ~5i:~!'S.Dl! tili: "Ap dl.. -. .~y ki·i.------r-~--~ .. __.2. nghiem I 11. ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ .'61.. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han.-=: a~~ I ! Thay d6i~h..rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht... LVA CHQN tilt. I I I i Can trur .:'!nh~1 6d~-ut.. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen.dinh chat che eho conq I 4.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II..2.h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'. . ------- ._ _j_. 1._ ----1---.- .1. x-----t--x ui--. .1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_.u~u :.1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1..I I I I x.16. ._.. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may .. _..::arsci. can co ('.~2.. h:~i -t--J--t----t.2...2.~-I. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu . i (.1. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .2.d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el. .. .-----. maydi~u -ChC.--+-----+----+--:----1 2.: _.-1-.3.QiHP..T I I -- .---0- I I l' r. -I· __ Dao t<..~~:gn~Pnh:~~ co ! . Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U.3.1.2 ··----r-·· . C}Hl co d!'~h qua~-~.J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC. I )1.l the t<. __ ~_lo_'n_~ ..:_:h.1.4.ji va vai moe thanh pham khi i I · 1.~tq~:~ t~~~c :n. I elm s<.~-.____ -r I .50.6-.. 11.6.k~1- x r_.1I I -+ 1- +-.._ .

_ ~_ ..2.. giai loa_.. .~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan.. long an thu i hoi nuoc lam mat va (. __.""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ . . 4 + x ~ -----+----- . Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x . • ___ ••• co'..._-+ __ ti~t "". "" "mg de phat hi$n ..J hoa chat mot each chinh xac.. Can giam sat quy trinh conq nghe -.3.. .2.-"ie~ 1. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I . chat che..... n~Zn~ . .. bao duong ~ I ...1. xuyen kiem Ira. .".. I ..t-.. _ . L Ii I 1 I I.rinh ~6_c9'l9_!lhan. 3..2. '1'" II -l- -+ -+ .. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + . .·-T~~-I -.3.._+ ._k_h. dam phap cat gill..2._ xac..oJlJLllO~... I x . ------t--. . __ . _ _ _ ..2. [221 i 2..2..... f-! 2..4.. duong r6 ri kip thai. _ _ ..2. .~. . C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 .~_9L~.__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L._.. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i . 2.4.tOich hQP..· .L~i thO:J~h.__i -+--....r:!:+ : 2. I 2. Thay th€!. duoc baa dam chinh-.... ~~u:~~:~:~f:~ -. 2 ._ cac van.-.. 1 ~. Thuong IL' ..5." 5~~. 2 dua -- '+-' ...h~.. d~ ra mot each. _.-----J +-.l:!I:t._~:....2.._ __ . y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 . duong: dan nuQ....------...4..... Dao cho tao. on . ---t-.:~~6~~ 5.no 2.-d6 quy trinh cong ngh$ -..:.'t... _+..r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~. d6 tai su ounq.. ..'!! I~...-..2. Trang bi can dien tu d6 din . Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don . Len ph... -~----.. sua chO~~cac van...:_ ... --~ -....'.: "-rh21....1.l.--._ .. t 2. -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc.xl-.2!:!g. ! mot each chinh xac dong x .1--~~hc~~nd~~ i ._.h-.....

------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3. U~p d6ng he. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-. _------ 06 Phin loai 2 .._g.:.--.. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat.. 4.2.1.__ I I I I ! I v_an chuye_!!.ll xa l.2. - I 1 --- ~i_. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt._"- --. ._____ _ . Cty det Oil Nang" ------- --------r ._-_+-----x x I Ion PhI.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -. __ ._. ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16.6.l~Qt:l1__ «:. 1 J---~----_j i .5.----+---f------+----f-------i 1 x 6..-.2.fIn giat 1 I 1 ---- .. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~.-1._" _.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~. Sir dunq conq ngh$ gi<'.. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri... _..4. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4. i l--. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.! thuoc s/ff~m I i I I 6. chang han dung I~i n~oc gi<'.'~. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho. san pham sau khi giat .1.5.1. --. _.4.._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa._- _1. x 'I I 4.fIn cuoi cho l. S9 1~~._ 6.1.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt.uatUng me.1._.3. Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 .2..i~t_l~__.2.' a ~~~1~:f::ay z.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~.._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh .5.:_ Lap dc.

:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +. '-o- t"--h-"-e__...:.--t! x I I +--.. _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft.~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_..I I x i Ion -+----+------'.i 1___ Hinh thanh cac gil.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ . Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau. phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .~_.1. 18. C4\:~it. 7. NANG :.1...1.. A..4.5. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x . i 1 I _ ! I oau L.. 46 . tnra.~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.-.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<.2.'.~t. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra..2.-.1 . ..a~.1. i 5 .co~m_etcc·_ 6. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~. +.~~"!. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ .~i~u _tan._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--. A.-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ .. .2.'gmay :~C'. __ ----+.--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6..__ ~-.4. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10... 1. I i A.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.1.2... .9.u tv he.1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~. 5-- ..In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ . H<.n.10. Thong hang [-.lhi6~!:~~__ .it"--. .. .5. n:~e~ ~~~k.1. du chinh xac.. .9.~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t. __ I i --. iI th6ng -.-.oi hoi.----t-_.: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : .:. ' I so sanh rnau bang each dfl.c--4 I I rno tq.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6.:::. _ _ _ i 1 x tu I .7 .d=i=e:. I 0..:._-.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I . nqhiem thu may I I -.. ~" -----.

I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0.___ ~L ..---u-----t--.. --+ i 3:. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1..._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no. . _ .1.=-:._+..tich the~ 58 _~ ~.o~ _1 .Q!l_jJ__._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h.'.9. ~!U~~t~~~h.--..119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH ..$9 giai T 61!9c' ....SQ__g_j_~i phap ...IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren.. .7.-------_. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~....._..__ _._--____. bon chua I . 0.1._tiEm_ .. -~+--tx -1--'\1 [I I .. _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L . dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.-... kinh te........ n cAc _ +.-y doi nouven lieu th~~i' .:-+ - 0... co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO.._ . Co quan chu trio TRUNG TId --_..__ • ~-.__ hanh 16 hoi cua_(. _.--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _._n n_~_ _m_ -~58: --=:.._---_ I Phan I II~i 2 .-_ I 1 r ..-..n------. _..---.giai phap_.::..=...!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-..} 0...-..---~_. .___.._~ T n_n_~----.1'--4 -I c::._--_____o----_. ~--. ----------l SH cac nhom ~... _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ .--1=2---_-----j .-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~. .:. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_..8._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = .----1---+._QI1_g_nhafl_. _ ..~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: ... Cty d~t Oa Nang" ---r---.-___:_-------l + . -.-q~Y b trinh~a~+-1..OfJ tai: "Ap dl.n___ L 1ft...:.---+..:.~!] phall1_ ~ ~:~.. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t. . Ll. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI._.. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan . V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 . i can +.!!!JLSXSH t¥.3. 1 ~AO ...

3.36 1. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI.2.16. 13._--- I Thoi gian hoan von Thanq _..8t~n d~u FO/nam. 11. 14.1. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t. Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi. i-4--jY~.13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1. ---------.--.-.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.'.-~---------i _ .. tuang ung voi 18.l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl._-_ . 12..2. 111.':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co... Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc.-~ .. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b.. ~-----------i_ .1.:i$~d6ng +-------------+-- --I I .U : 5 +. Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. 5. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls.5 18. 111.._.. Day 18 mot d6 cap hdi. hong. Thay thi. Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi..1.-_.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day.4..15. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1. _. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4. -..._kht.17. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay._. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA._ . NANG 48 .-. 4. -+----. khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao. ehuong IV. i . Bang 111.06 _.'ng 9. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat.-. Mat khac.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng.a phan phu luc. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri.' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_...~i kiern du~c -t .19._'------------' i 6.

950.-.-.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.------~---___1 f-~--: 3 l___ --+. _-. ---+--------------~---___l -r.2. ..3. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_.DfJ ta. 111.000 "C_ ~_ •• 70. Co quan chu tri ..----.+-.__~i~~_~_6ng/nam i f----.~ 2_§_--r---- -. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111. : 4 ! ___l_ -.2.- Thai gian hoan von _ - +~ro. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600..000 I 2 i _ Val . c__ '-- c:: on ----- . 1 2 -~----. -.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2.-.. ..-.. _----- 8. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 . ...~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .. -t·· -..000 ----_. ---.- .----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong ._.2.. ______ 2.000 130.. 800. __ ..-t- i- ~.--. 9_QQ_ _.. ___._. t- ! 4 150.250.- -~~- l3 hha_'~_' -.000 80.. .950.000 110..000 Bang 111..80.- S6IU~1ng 8. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac... --.000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + .000 560. HifJU qua dfw STT .2_ I STTI II 1 I i Bang '".canof va nhu¢m V! boen tat..: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P.2. --__!_§_ .36 ! i 1--------------- -.~6ng__ t. NO" bui .-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _. 750.---..000 --.000 240...000 50.000 1. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat.3. Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat.----.000 1..95 41. + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111.---I tu beo on ----._- I..000 800.. sinh ra ttl 16 hoi.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -. "-.

.5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong.. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao._.2._-_.u FO m6i ngay.. --------1 + ."--------------- T .!~_~. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C.- Don vi tinh ----.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '.-2--1S6ti€!n ~..300. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi.__ .4.-..mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay. -. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt. S02' NOx.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __. ._.. ely d~t oa Nang" 3.otJ ta!:_:'Ap dl..----.Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang.14 ---~------. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 . Ml. -.3.000 Bang 111.u tu :.. Scllu9n9 25._..1 toan kinh phi dt.------~--.+ ._-_.+--- Thanq I 8.'}ol nhuQm hoan va t~t.- -------- : 01. Day la Iuqng nhi~t b. HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.-------t-I 3 L__ I--:~-_ ._----_:_.-...----. bui sinh 111. dt. Trieu d6ng .

• Trieu d6ng/nam 2.6. i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo.mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam.68 70.L . thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<.::uV~~:: I + kiern duoc . ' ' . Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111..Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay.--- s~ 2 3 DI1I'. .-~-.-.n tv dQng. N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me. .-.-.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the..5. ~-' 1.. hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng.nti~t . --' 111. I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I .j_..-------.- 1-----.------. . t---------t---! Bang 111.4. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the.. T _-_ . tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat. __ ..Oe ta. xu tv d¢ng.--.Ji o dung tY 1:10 nen IUc.5 . tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl.._.5. . day so ban tv d(>ng va b<!mglay. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho. .mg phuong phap thay doi tan dong di~n de.: + "Ap dl.' .74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L .-------.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat. Bang 111. -.--------r--t~.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam.4..-------+---.:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian. 111.-- bi ham nang dfJu 'r s6luc.3 . hi$n 6 bang 111. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. . Nhu v~y.. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie. _.- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t. di~u khie.mg 25 54 "1 c-----j-.--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ .a~ se ti€J..n toe dQ d9n9 CO bam. ki~:!~~:::+ '. dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc .~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------.--.-.--t-------------+---------l Thanq I 5. H$ thong su dl. 4._-.'. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .---_. -----. i--'sn-T.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------. H Nt?i dung ... n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc.----- ~----._. __L__________ ---"-i-.

Chi phi dau tu dong ho do nude. 6..0-0-0--+:--4-50-. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3.7..-. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_.Ii duong ._o'..000. Mc'.~!EU~gI_~..IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 .-.----3 thai i -----.._ ~_l .3..~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1._+ _.. + Chi phi d.ruroc tu 5-10%.:.. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----.. Bimg STT III. + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9.dp dau T<..3..------.-00-0-t I 2 i I 450._ . giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu. -NOi . v~ mat ky thuat.-..-r----..000 I .7._._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc .6 + V~mc.-----+-- _.7.350. 7 :-.•• ·---t--1-t-450-. .r_~ I vao .Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<.. ~~_.it rnoi truonq.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq. _. d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---.• __l_ T6ngc~ng I I 2. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac.. Do v~y._. 16 hoi 16 hoi .. I I ki~~~... Do do. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq..---.._ .1 va 0..Ii duang 2 i cap .000 '-'-'-i- 1.000 ! ---------1 :-------1-···· . __ . 6ng _ nuoc vao L..000. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi. ! vao phan xuong hoan tat T<. . ! Bang 9. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111. khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born...000 I I 900. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang..

. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do.. val .I~nhe thong thu . ·----·---T. Thay th~. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--.chua cac val Iy vi~e su dl.. THU Tl. I I Ten giai phap I .... -.. ... ! 7t~~:i(: I ~~~r..lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -.. dau....hoi -... hoi + I . --tPhl. IV..O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t. vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty.'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-. ...... ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc. TRUNG TAM BAO Vt.) ~~6~~6~~~b~~)Tha.. q~i- madi~ Co quan eM tri ..------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f.hoi. do d€!u . sua.l-th~¢<. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I . ·t-.: he. ~~__j I J I j I ~-_-6~.. Thai gian ~/~. .....02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:.. --~ ----..-...1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{. MOl TRUdNG oA NANG 53 ._+ _ Thanq 6/2002 . Do v~y...+ '-_ ..

.... Qua mot thoi gian khao sat. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay. giai pnap nay duoc the hien nhu sau: . Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<. ich cua esc giai philp SXSH -.jt trong cac phan xuong cua Gong ty... phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh. Trong do. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<.nhuorn.. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.~ Co quan Tieu thu d~uFO.· .... ~~~·:.__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 . . co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam.. i .!~.. dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t.K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p. Han ntra.) i thiet b] d$t hi$n co. .~. -·_··_~_~_0_1=2=.~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j. hoi. . --! .t~~-~ ... 7=_'-+-_-_10_. STT Thong 56 + DVT. Bang tong hqp cac Iq.~~_n/na~ . ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t .----.... Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det. _t.-. 952. __ _3_7 8 __ ..1 hi(J:n nay....- --.----------.. d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<.· . nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE). M~t khac. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau.. _. phan xuong tai phan d$t pieanol. i r . Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r.~__.. -t- Tru6c SXSH I Sau SXSH ..4 -_1_2_oA_o~~ l ..jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.---.. -.._-----. Thay d6i (%) -17..1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat.. Trong do.. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren._1~--+.50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~. xv6ng ruroc va nang luqng Ion.._6_% __ I.5% .. : --1-·· I I .. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~.... m1/nam 61200 r~~V_ie_.._.jt Ion.---- _. Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p.-.~~~-: _.... chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang.

Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG . nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p . Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang. .-~~..~~~~~~55 .l the tai Gong ty.. .. Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl.. lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho.-.Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem.~-. cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat.-- -- - - ---~.

- Co quan eM tri. Module 2. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. Hien trenq khu vl/c.De tai' "Ap dl. Environmental Systems Reviews. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<.Nguyen Trong Khu6ng . 10. Tran Hieu Nhue. Information Centre AIT. TP HCM. 2._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1.38. Phuong 1997. thanq 5/1999. NXB Khoa hoc va Ky thuat. 8. 9. Moi tntiJng kh6ng khi. Tei Ii~u Ghl. thanq 8/1999. Cleaner Production Assessment in Fish Industry. nghi$p.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Ha N(>i. 1995.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat. Pharn La Dan. Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. thuat. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982.. T~p 1 & 2. NO. 3.>cl. thanq 9/1999. Module 1. Environmental Systems Programme. Pham Ng<. Da Nl)ng 1996.~-. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. Module 5. Tei li~u Ghl.2000. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han. 11. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc.---. 4. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. 7. Environment 1998. NXB Khoa hoc & Ky thuat.>cDanq. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. Module 3. 1995. Da N~ng. Thoet 6. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng.Tran Quang Thao.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech. 10. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. £)0 Van Dai . Ha N(>i.an. VO Cao Dam. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. 1997. . DHBK N(>i. United Nations Processing 11.

.De tei: "Ap d_I.!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a.! chu tri . Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC . MOl TRUONG DA NANG 57 .. TRUNG TAM..BAo V.n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit. ... _--_ . -----_ Co quan .

2 50278 73602._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.1 6 74583 64285. ---~ _o.5 67083.1 7 91370 78128.4 42843.8 58216.6 79880.:::1 Oxford Loai khac 64703.4 80723.9 61806 11 51867.7 43?d3._'.5 102104.9 58777.2 50493. Th.7 6640. pharn 1 55913.9 10469 10 53214.1 53316.4 60722.9 5 91760.3 41089.9 12 74327.~1 59473.2 HN 549iC.3 61016.3 5 89073.7 HN Oxford Loal kMc .6 10 517249 51035.6 80935 47321.8 56521.11 37137.6 85801.61 3 74125.2 93772.5 4 3196.5 12805 44987.2 57483.3 8 85975.6 9 74993.2 60644.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.1 46007.1 59086.5 38672.6 63930.6 8 0 74256.8 65035 11 51377.3 76017.2 4 79617.3 3 67008.1 9 67808.6 6 74224. Vai m6c ~'--~'~--.9 64052.7 45853 7 90816.8 12 76339.2 30736.8 52278.2 T~N HANG II.3 53617.1 49897.3 44233.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

S TH.3 TH.7 TH.10 TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.11 TH.5 TH.12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.4 TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.6 TH.

li(kg) 41677.4 11712.2 531.7916 11694.mgsc.3 T6ng (m) 93868.3 6115.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.9 TH.6 TH.Ten hang Cheo cotton TH.9 45153.9 12725.6788 444 259 Kaki .3 TH.11 23794.8 13886.S 2909.2 12907.12 32260.10 22179.1 TH.

11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ .GV G) [0 -------. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6. I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108.IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi.y dl....nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT . Tr.

'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .Om .2m. dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .IPHAN XUONG D~T PICANOL .

\fall~26)34 val ~50!60 15.._-_ .13.._ -_ -_.. ...- ._ -_-_ ...-_ -__... val Q100/115: 7...4.9.... . II B~5....._-_-_ ...710.~ .. Ii " II II II II I. _-_~ - _ -.18.x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t )...... -_-_-_ . ._-__ -_-_ ..._ .sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val.5........_-_ ..-~- ._..-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I. I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ . I........ ....12._-_ ._-~ .. 8._-_-_ .._ ..._~_ ........"1 _ ...... _-_ -_ _.. _ -_.val M2._ -_ ..1.. _.-_ ..._-__ _ -__ .. ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.14._ ... -_-__ -__ -_ . 1..._._-_ .._ -_-__ .._ -_ ...20val rp20/27 .. I.21.19.. Ii " II II II " " II II I! II ..16.. .2.. I I L-._.6......_-_ .....11.3.

DV ToAN KINH PHI THVC HIt.N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1. 4.000 150. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.3.000 50. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.000 3330000 12.13.14.16.250.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1. 5 5 666.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.000 320.

Dircctnr .. .sa DE Pc.. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5.) . 3.3 1074 948 COD ~-~.vnn..Khong phat hi~n.00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng."'.. .82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng .--~ -~._ . KET QUA TI-IU NGHI~M . Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY.88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. nl)c TRLfdN(. API-IA (Unit) Ml M~ 7. mg/L KPH .::.._ ...5 :no 0. Khach hang (Client): 6. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI. Ngay/date:21104/200 .tM Head of lab. I PHIEU TEST REPORT I...5 1884 .. PU()NG THLrNGHll.M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon..vn 56/KN .8 HACH 8213 TCVN 4560 .. S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 . M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit).. - .892821 . CIAl" ... 2. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co..

78 Ghi. Hoang Tit! Hoa .clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol. GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab. 6. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. Ky hieu m~u (Mark of sample): 3. Ten m~l1 (Name ofsample): 2. K€t qua thlf nghiern (Test results). STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 .822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng. Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm.vn So/No.so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 .--~-~-. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4.vnn. ~.

7. GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab.vn S6/No: 56B/KN . (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) .' Ngay/date:22/04/200 ....1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I.892821 . 4.M2• dale): 3.vnn.822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. Mz: Nude th. mg/L HACI-I8000 750 M... Ten milu (Name ofsample): 2. Hoang Tlti Hoa .:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon. A "". phat hien..\1~ l 01 02 03 ..L sal! cung (mflu Composit).:.1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5..so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng . s6 hrong m. Khach hang (Client): 6.

892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng.r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7. APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien.. Ten mall 8. [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly. K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon..vn S6/No: 56C/KN .. 7.SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI.. Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 .88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I. TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab.vnn.M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10..ITrQng . . Ngay nhan mti'u (Receiving date): It... 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit). Hoang Tltj Hoa .2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 . 9.. Pt Co. (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1..822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .... Khach hang (Client): 12..... .00 N~ng . .

.H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do .Luc 7h .Luc 7h .__ .UIC _._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - . NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .L\'IC .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I . " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc.H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<.UtC .Luc Ilh .Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb. /KQPT S6: .Luc 12h .. .----~- .- 16h __ .UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.Luc 13h .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG ..u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh . .Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .UIC A A A A A A A A - ..t'IC 14h -_.DAI HC)C DJ.Ute 15h .~-Ph..UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-.Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _.~-- Do nhanh _- '-. -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 .Luc 1011 .Liic 1611 .Lt'IC - I5h - - ._--_.._ . 1'\ . - .l'1_~LI6ng honn . nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh .. •.L.. ._--------8h ._-_... _--_...Tu do ..~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: .Luc 14h ... Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 .r---- 8h .Luc .

. '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich ._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p . _ .> .92 0.8 4. I."' "---.'. KT.1 1I101J.0137 (1890./.' Ho Van Minh . phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I.] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.. ') .95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11. P..'C0ng ty dang san xuiit.!\ i:"-' .0140 ( 1934. . GIAMDOC .GlAMDOC ~~.414 K2 281 5.---~.. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u._- . Ghi chti Heh 1--.Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.199 1 Nhiet dq khoi th.Tu do .83 0.lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4. '..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful