IiIHOI HOC.

TRUNG TAM

co._

"MIl TIIIiiIIi TP.1i ..

BAo V~ MOl TRUONG

----- 03 *1O-----

BAO CAD KHOA HOC
DE TAl
, ,.
,

,

,

AP DUNG SAN XUAT SACH HON TAl PHAN WONG . .. D~T PICANOL vA pHAN WONG NHUQM HoAN TAT, CONG TY D~T DA NANG
I

,1

",,"

Cd quan qUIn If. SO Kboa h9C, C6ng ngh~ & M6i tnldng Co quan chit tri; Tnmg tim Rio v~ M6i trUimg Ban chit nhi~m d~ titi:
+ ThS. Le TrJn Nguyen Han - Chu nhiern + CN. TrJn Phuoc: Cuong - Thanh vien BCN + K5. Le Dlnh Thanh - Thanh vien BCN

Da Nting,·(16I2(J(11

404-;1

An I a. J 'j) ')

PHAN MaOAU I. O~t vc\n d~ II. Ml,Ic tieu va pharn vi cua d~ tai 11.1. Ml,Ic tieu di! tal 11.2.Pharn vi de tai III. 06i hlQng va phuong phap nghi€m cuu 111.1. 06i tUQng nghie!n ciru cua d~ h':li 111.2. huong phap nghien cuu P

1

t

1.

Trang 1 1 2 2 2 2 2 2

TiNH HiNH

Ap

CHUaNG I Dl)NG SAN XUAT SACH HON TRONG vA NGoAI NUOC, GIOI THI~U LUQC VE CONG TY D~T oA NANG

so

a

I. T6ng quan vi! san xuc\t sach han I. 1. Khai nie:;,m san xuat sach han 1.2. Cac IQi ich khi ap dunq san xuilt sach han 1.3. Cac ky thuat san xuc\t sach han 1.4. Phuong phap lu;)n SXSH II. Tinh hinh ap dunq SXSH 6 nuoc ta va cac nuoc trem the giOi III. Gioi thie:;,u luoc vi! COng ty d~t Da Nang so 111.1. ! tri d!a Iy v 111.2. ua trinh hinh thanh va phat trien cua COng ty d~t Oil Nang Q

4

4 4 5 7 11 14 14 14

CHUaNG II KET QuA KHAo SAT VE TiNH HiNH HOAT OONG CUA HAl PHAN XUONG, CAN SANG NGUYEN LIEU, NANG LUONG vA xAc OINH cAc NGUYEN'NHAN GAy T6N THAT . I. Ket qua khao sat ve tinh hinh hoat d¢ng ella phan xuang d~t picanol va nhu¢m hoan tc\t 1.1. Qui trinh c6ng nghe san xu!:tt I. 1.1. Qui trinh eong ngh~ nh uom 1.1.2. Qui trinh cong nghe d$t 1.2. Nguyen li$u va san ph~m 1.2.1. 06i va; phan xu6ng d~t 1.2.2. 06i voi phan xuang nhu¢m hoan tc\t 1.3. Thanh I~p d¢i SXSH tc;tiCong ty 1.4. Nhung thOng tin CO ban ve pban xuang d$t pica no I va nhu¢m hoan

tM

15 15 15 16 17 17 17 18 18

1.4.1. Phan xuong d(;!t pieanol 1.4.2. Phan xubng nhuorn hoan titt II. Can bang v~t li~u va nang luong 11.1.Can bang v~t li(;!u 11.1.1. Can bang nguyen li~u tai may nhuom Jet 11.1.2. Can blmg vat li~u tai may nhu9m BK5 11.1.3. can bang nuoc eho toan phan xuong nhuorn hoan titt 11.2.can b~lng nang Iw;mg 11.2.1. H~ th6ng di(;!n 11.2.2. H~ th6ng 10hoi va rnanq nhi(;!t III. Tinh loan chi phi eho cac dong thai IV. Xac dinh, phan tieh cac nguyen nhan gay dong thai, t6n thitt IV.1. Phan tich nguyen nhan gay ra ton th~t t<;)i2 phan xUOng d~t picanol va nhuom hoan tt.t IV.2. Phan tich nguyen nhan gay t6n thitt nang luc;mg CHUaNG

18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 30 30 30 32

Ot: XUAT

III
34 34 40 43 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 56 57 SXSH

cAc co

HOI sAN XUAT Sf\CH HON

I. D~ xuat cac eo h{>i san xuat sach hon 1.1. 06i vOj nguyen li~u va nuoc thai
1.2. Obi vOi cac nguyen nhan gay t6n that nang IUc;:fng

II. Lua chon cac co h9i va hinh thanh III. Lua chon cac giai phap SXSH

cac giai phap
ri

111..1. Thay th~, sua chua cac val hoi da bi ro 111.3. ap d~t h~ th6ng thu h6i mroc ngung L

111.2. ao on I<;)i ac duong 6ng dan hoi, val hoi B c 111.4. ap d~t thi~t bi ham nonq dau tV nguon nhi~t ella khoi 10 hoi L 111.5. iai phap thay thi! may nhuorn Jet eo dung G 111.6. rang T IV.

b, h~ thong

tY

1:5

di~u tan (VSO) eho h~ th6ng born nuoc

111.7.Lap d6ng he, do nuoc, dong ho do dfiu

Thu tu uu tien ella cac giai phap SXSH
KET LUI\N

vA

KIEN NGH!

TAl LI~U THAM KHAo PHAN PHl) Ll)C

ph6 Da Nang. vi~c ap dunq cac nguyen Iy cua san xuAt sach han mQt each phu hop vao cac nganh san xuat c6ng nghi~p nham giam thieu cac chAt thai sinh ra trong qua trinh san xuat dOng thai nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh mQt each phu hop la rat can thiet va buc bach trong giai doan hi~n nay.>ngd6i voi nguOn nuOc tiep nh~n cOng nhu mOi truClng khOng khL M~t khac. d~t kim va d~t tharn. trong qua trinh san xuat. Cac loai thiet bj chu yeu cua nganh d~t g6m thi~t bj keo sol.. v6i qui mO r9ng han va vi~c tim ra cac giai phap nharn giam thieu cac tac h~i den mOi tnsang do con nguai gay ra la m¢t trong nhOng vAn d~ mang tinh ~p bach d6i voi moi qu6c gia tren the gioi. ety d~t Dil N~ngH PHANMODAu Trong nhOng nam cu6i thll ky 20.mg r¢ng rai trong tuang lai gan va d(lc bi~t trong nhOng narn cua thll ky 21.t tang len .linguOn phat sinh ra chunq.D~ tai: HAp dl. Va day co the noi la mQt trong nhong nguyen nhan chu yllu lam cho cac doanh nghi~p d~t may 6 Da Nang kho co the canh tranh ducc d6i vOi cac doanh nghi~p khac 6 TP HO Chi Minh va Ha N¢i. hang loat cac tham hoa v~ m6i truOng da xay ra trim pharn vi toan cau nhu hi~u ling nha kinh. nganh nay da gay 0 nhi~m mOi truang nghiem tn:. dan dlln lu~ng chAt thai sinh ra rAt Ion... M¢t trong nhong nguyen tac co ban trong nguyen Iy san xuat sach han la phong ngua va giam thieu chitt thai ngay tc. nganh d~t may duQC coi la mQt trong nhOng nganh c6ng nghi~p hang dau trong dinh huong phat trien kinh te cua thanh ph6 den nam 2010. khan bOng. vi~ xay dl. gay ra nhi~u tac hai den su s6ng trim Trai dftt nhu 10 lut.mg 6 m¢t sf> nucc phat trien do la vi~c ap dl. . m¢t trong nhOng huong giai quyet hOu hi~u dang duoc ung dl. Trong do co 5 co so qu6c doanh va 11 co so tu nhan host dQng san xulit cac san pham nhu sot. han han do nhi~t d¢ tral dft. Han naa.mg SXSH t?i phim xUdng d~t Picanol va nhuQrn hOEmtlit. Day la chien luoc bao v~ mOi truang se duQC ap dl.. d~t thoi. bao. cac thiet bj va cOng ngh~ san xuitt con lac h~u dan dlln tieu hao nguyen li~u. nang IUQng rftt lon. Ket qua la dan den chi phi san xuftt Ion va lam giam kha nang canh tranh trong co che thj truang d6i voi cac doanh nghi~p. Hi~n nay. Vi v~y.t thai doi h6i chi phi dau tu rat Ion rna trong di~u ki~n kinh te ella Vi~t Nam hi~n nay la kho co the thuc hi~m duoc. voi rrurc d¢ thi~t hc. Vi~t Nam la nuoc co nen kinh t~ dang phat trien voi nen c6ng ngh~p lac h~u. tham len.. Tuy nhien. Phuong phap tiep can nay mang tinh tich cue va chu dQng. su pha huy timg ozone . vai kate. Tinh den nay. toan thanh ph6 co khoang 16 co 56 d~t nnuom.lng cac h~ th6ng xu Iy chft. do do chi phi san xulit cao..mg san xuftt sach han (SXSH) vao hoat d¢ng san xuat c6ng nghi~p va dich vu tren nhieu linh vue. nhi~u chuyen gia mOi truang tren thll giOi da dua ra nhH!u giai phap de giai quyet vftn d~ nay. vai bat.lingay cang gia tang. o thanh Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ M61 TRUONG DA NANG 1 . Trong nhOng narn gan day. tieu hao nhi~u nguyen nhien li~u.

mgchi t~p trung vao nang IUQng t<.Gong ty d~t Da Nang" 18 rat can thiltt nharn nang cao hi~u qua san xu at kinh doanh cua doanh nghi~p va giam thi~u tc~iIu<. a Co quan chu tri .!ng SXSH tai phfln xuang d~t Picanol va phan xu6ng nhuom hoan t~t .1ngnghien cuu cua di Uti O 06i tUQng nghien cuu cua d~ tai la: cong ngh~ d~t va nhu¢m tai Cong ty d~t Da Nang. chung toi ap dunq mot tiap can SXSH cua An DC> VaG qua trinh d~t-nhu9m cua Cong ty d~t Da Nang va tren co so do nharn ap dunq r¢ng rai eho cac co s6 det-nhu¢m tuonq tu.D~ fai: nAp dl. Giam tai IUQng ch~t thai (ruroc thai.I kho khfm v~ kinh phi.2. gop phan giam thi€!u cac tao d(>ng co hai dlm moi truang do qua trinh san xufH cua Gong ty gay ra.}ng" Vi v~y.M~c tieu df. chi vEl bieu db phu tal.06. T«.2. khi thai) thai ra moi truong. do do trong qua trinh thuc hi~n d6 tai nay ben canh SI.Iiphan xu6ng dEHPicanol chi can bang vat Ii~u. tai : Tiltt ki~m nguyen.1.mg SXSH (:. bi tUc.Gong ty d~t Da Nang" thuoc loai hinh nghi€m cuu ung dl. Cly d~t De N.t nhi6u loai mat hang d~t.lng trien khai.1i pMn xu¢ng d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. tinh toan can b~lng vat li~u cho mat hang HN va Oxford trim may tc1ynhuorn BK5 va Jet. M$t khac. 111.:tngcac ch~t a nhi~m ra moi truong. hclu het cac m~t hang deu khong 6n dinh va phu thuoc rat nhi~u vao don dc\it hang cua khach hang. 111.fBAD . chung toi chi giai han m¢t sO n¢i dung nhu sau: Chi khao sat. nhuorn cang nhu su dunq nhi~u chunq loai hoa ch~t. 11.Ph. MVC TI~U vA PH~M VI ClIA O~ TAl 11. Conq ty dang san xul. nhien li~u trong qua trinh san xuat nham nang cao hi~u qua san xuat kinh doanh trong phan xu6ng d~t va nhuorn hoan tat cua Gong ty d~t Da Nang..m vi de tai: Hi~n nay. can bang nang lu<. hudng P phap nghien ciru O~ tai "Ap dunq SXSH tal phan xu6ng d~t Picanol va phan xuang nhuom hoan " t~t . TRUNG TAAt. day.t rl.1. II. kh6ng can bang nang IUQng.ii16hoi.TUQNG vA PHUONG PHAp NGHleN CUu 111. nghien cuu "Ap dl.1 v~ M61 TRUONG DA NANG 2 .

3.4.D~ U. chunq t6i da cuu sau : sa dl."g nham tim d~ ra cac co hQi d~ ap dunq SXSH vao qua trinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty.mg SXSH t<. chuang I). phuong phuong phap chuyen gia lam nong c6t.:Ing nuoc thai.mg SXSH vao qua trinh san xuat. di~n va luu IUc. 2. Phuong phap chuyen gia: moi cac chuyen gia v~ m6i truOng.:lng tinh toan elm bang nguyen v~t li~u va nang lu~. Phuong phap luan kiem tosn danh gia SXSH cua Trung tam San xuat sach An D¢ 1993 (xem chi ti~t 6 rnuc 1. Phuong pnap di~u tra va khao sat : khao sat tinh hinh san xu~t cu th~ cua Cong ty nharn tim ra cac co hOi ap dt. nuoc ct. phap nghien ciru truro nghi~m va Co quan chu tri : TRUNG rAM sAo v~ WI TRUONG DA NANG 3 . ely d~t Da Nang" Trong qua trinh truro hi~n d~ tai. do dac cac thong sO v~ nbi hoi. cnuyen gia v~ nang IUc. Trong cac phuong phap tren.}t.p. 4.canol va nhu¢m hoBn t.mg cac phuong phap nghien 1.ii phan xuOng d~t P.i: "Ap dl. Phuong phap thuc nghi~m: phan tich cac chi tieu nuoc thai.

C6 th~ thu hoi mot vai loai nguyen vat lieu bi bo phi. Giam rui ro doc h~i. M¢t s6 Iy do khi dAu tu VaG SXSH ta : Oua den nhOng cai thien v~ san pham va cong ngh~ Tiel kiern nguyen li~u tho va nang lu~ng. TY OeT oA NANG v~ SAN XUAT S~CH HON 1. Ooi voi san pham. san xu~t sach hon la k~t hop nhOng IQi ich v~ moi truong VaG thi~t k~ va cung cap dich vu. T6NG QUAN v~ CONG vA NGoAI NUOc.1. san xuat sach hon bao gbm viec lam giam cac anh huong tieu cue trong mot chu trinh song cua m¢t san pharn.2.. . hi khau tuy~n 1.IC m¢t chi~n luoc phong nqua tong hop v~ moi truong doi voi cac qui trinh san xuAt. san xu!Jt sach hon bao gom vi~c bao quan nguyen vat li~u tho va nang IUQng. tuong tl. Tang tinh canh tranh thong qua vi~c su dunq cong ngh~ mOl da duoc cai thi~n. d~ tang h.l nhau.rQng va d¢c tinh cua cac ch~t phat sinh hoac chAt thai. san phfjm va djch vu. va giam so h. Ooi voi cac cong doan san xuat. Cae 19i ieh khi ap dl:lng san xuit s~ch han oAu tu vao SXSH nharn ngan ngua 0 nhi~m va tang cuong su dl. Khai ni~m san xuitt sach han Dinh nghia v~ san xu~1 sach hon cua UNEP : San xu~t sach hon la viec ap dl:mg lien h. Ooi voi dich vu.Df! tai: "Ap dl:mg SXSH tEjii pMn xuang d~t Picanol VB nhu¢m hOBn I~t. loai be nguyen Ii~u tho d¢c hai. Cly d~t Dil N~ng" CHUONG I TiNH HiNH Ap DUNG SAN XUAT SACH HON" TRONG GIOI THleU SO LUQC I.lng tai nguyen thien nhien re hon la tiep tuc dua VaG nhOng cong ngh~ ki~m soat 0 nhi~m hoac cong ngh~ XU Iy cubi duong 6ng dat tien. chon nguyen li~u tho d~n khau loai be cuoi cung.~u qua san xu~t va giam cac rui ro cho con nguoi va moi tnronq. thu gom va phan huy cac chAt thai 4 . Nhung thai gian troi qua thi chi phi ki~m soat 0 nhi~m tiep tuc tang Isn trong khi dAu tu SXSH giam di. tU d6 lam giam chi phi san xu~t.---~~~-~~~------------------~ Co quan chit tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG tv vi~c xu Iy trong nha may. O~u tu ban dftu cho cac qui trinh ki~m soat 0 nhi~m va SXSH co the.

4t. T6i uu cac thong so van hanh cua nha may. va c6 th~ ra han khi van hanh va bao duong. Giam chi phi xu Iy cua cac phuong phap cuoi duang ong ngay canq tang. Khi cac giai phap SXSH va ki~m scat 0 nhiem cling giai quyllt nhOng vim de mOi truang nhu nhau duoc dem ra danh gia so sanh thi giai phap SXSH thuang it t6n kern han khi thl. IQi ich va hi~u qua moi truong ducc cai thi~n khi ap dunq hi~u qua cac giai phap SXSH. Giam t6i da thai gian van hanh thiet b] trong day ehuylm khi da chuy~n cac ban san pharn ra kh6i thiet b] d6. Cty d~t Da N. n + Thay the nguyen Ii~u : chc)ng han : Thay thll cac dung moi bang nuoc. Cae ky thu~t san xuit s~ch hem SO Cac loai kY thuat san xuat sach han duQC th~ hi~n tren Hinh 1-7.D~ tai: "Ap dl. SXSH mang l<.1 moi nhu danh gia ehu ky song va nhan hi~u kinh teo 1. cac bieh n6i . it gay hai eho sue kh6e eon nguai.ki~m scat 0 nhiem. Khoa cac voi nuoc khi khong dung den. Cai tien qua trinh xu 15' guyen li~u de giam ti ~ that thoat. cac ky thuat SXSH bao g6m : + Ouan 15' 9i vi t6t : vi du nhu : n d6 Sua chua va phat hien kip thai nhang ch6 ro rI nuoc va hoi tU cac duong 6ng. van. LQi ich tu hi~u qua moi truang co th~ duQChi~u thanh cac co he')ithi truang eho nhOng san ph~m "xanh han". tranh rai vai. nang luc.}ng" Cai thi~n sue kh6e va an toan cho nguoi lao de')ng.lng SXSH t"i pMn xuong d~t Picanol va nhuQm hoan t.. Do do. va nhang yeu cau khac giam di. Thai gian thu h6i von c6 th~ v thay doi tU vai thang d~n vai narn. Bao b9C toan be')h~ thong van chuy~n nguyen Ii~u danq hat. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD ve M61 TRUONG DA NANG 5 . Theo nay..lc hi~n. be')tva d~y nap cac be chua thich hop. N6 cOng gioi thieu cho cac nganh san xuat nhOng cOng CI. Cai thi~n hinh anh cua cong ty truce cong chung. Nhung san pham dUQetao hi~u qua mOi truong t6t tu khau "thiet ke" se it 0 nhiem han va do d6.mg.3. Han nua.Iieho cac nganh san xuat me')ts6 IQi ieh moi. vi chi phi nguyen v~t li~u tho. Khoa chat cac van va kiem tra thuang xuyen duong 6ng de giam ro ri. xu 15' a don chat thai..

.. TAl su Dl)NG Dung lam san pharn phu co ich . Thay doi nguyen Ii~u dftu V80 . ..... r------+ (flAM THIEU TAl NGUON f)ieu khiEin qua trinh san xuat tot hon Cai tien trang thiet b! Thay d6i cong ngh+ ..olJ fai: "Ap dl:mg SXSH f<.. . . sAN "ON SAC" ----+ -' XUAT . Ouan Iy n9i vi tot . .liphfm xllong d~t Picanol va nhui)m hoim tat. Cty d~t Oa N~ng" Thay th~ axit xu Iy bll mat tnep blmg peroxil.~ ... Thay doi ve ky thu~t . Tai che tai nha may ----+ ~ Tl'AN HoAN... " Cai tien san ph~m Sd d6 biiu dii" cac ky th~t SXSH Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG 6 .

Jngnguyen Iy rua ngu<. N<. Protection Agency Phuong phap lu~n kiem roan cua UNEP va UNIDO (1991) -------~------:--. + Thi~t k€!l<. be:. h~ th6ng thong tin (vi du nhu trong vi(!c ki~m soat cac qui trinh) va trong to chuc cong vi~c. b~nh vi~n.. tai su dunq : chilng han : Tua. nong nghi(!p. SXSH d§ va co th~ duoc ap dl. Cty d~t Oil N5ng" Thay th€l Clo trong tay trang bang Oxi.mg SXSH (<. Lam sach co hoc thay vi lam sach bang dung moi.. du lich. Tang tuoi tho san pharn va cai thi~n kha nang sua chua. ngu nghi~p.n san pham. t Xu Iy nhi~t kho thay vi dung b~ XU Iy nhi~t cho gia cong kim loai.Ii phBn xllong d~t Picanol va nhuQm hoan t~t. trong cac Ifnh vue san xuat.Ii an pharn : vi du nhu : s t. + Thay doi cong ngh~ : chling han : Thuc hi~n qui trinh cong ngh~ giim doan thay vi lien tuc. MOl TRUONG oA NANG 7 .mg cac nguyen Ii~u co th~ tuan hoan.i day chuyen.: "Ap dr. Tuy nhien noi chung co 4 phuong phap luan CO ban vfJ SXSH nhu sau : Phuong phap luan cua United State Environmental (USEPA) 1985.O~ fa. Qua trinh nra hieu qua han trong khau lam sach bang each su dt. SXSH khong nhOng mang lai mot moi truong sach hon rna con ti€!t ki~m dang ke cho cong nghi(!p va xa h¢i.Ipboa chcfJtu dong thay vi btmg lay.. TRUNG TAM BAO vI.mg dbi vai vi(!c lua chon nguyen Ii~u tho. Phuong philp lu~n SXSH Hi~n nay tren th€l gioi co nhi~u phuong phap lu~n khac nhau v~ kiem toan SXSH. nang luqng.cchieu. Thu h6i va tuan hoan hoi nuoc ngung tu. Su dl. giao thong.n hoan nuoc rua trong ne:.. + Tuan hoan. Giam th~ tieh san pharn de giam luqng bao bi. Kinh nghi$m " cac ruroc phat trien va cac nuoc dang phat trian cho thcfJy. 1.oai be cac chat doc khai thanh pha.'~ Co quan chu tri .4.

MlJI TRUONG oA NANG 8 . uoc tinh cac IQi ich (ti~t ki~m chi phi). Trong buoc nay cfm thuc hien cac nhi~m vu sau day: r Chuan bi so do cong ngh~ _' Co quan cnu tri .mg tam kiem Chua di vao chi ti~t. Phuong phap luan nay bao g6m 6 buoc nhu sau : 1) KhtYi clAu : D~ chuan bi cho vi~c danh gia SXSH. mire d9 anh huang d~n mOi truong.chuc cua eOng ty.D~ tai: "Ap dvng SXSH t{Ji phan xuonf1_d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.idi~n cac phong/ban khac nhau trong COng ty co quan tam dim SXSH.lng cac giai phap SXSH va thuc hi~n cnunq. r Li~t ke cac bu(Jc cong ngh~ : Tc\t ca cac buoc eOng ngh~ n~n duoc chi ro. Doi SXSH nEmluu it di. Ngoai ra.. cac CO h¢i SXSH hy vonq co th~. D9i SXSH nen danh gia t6ng th~ tat ca cac biroc cOng ngh~ vll IU<." 2) PhAn tich esc bUDc cong ngh~ : Trong phuong phap lu~n SXSH. xay dt. luu kho va cac thi~t bj quan Iy chat thai. nham co duoc mot hi~u bi~t dung v~ quy trinh san xuat.lc bi~t toi nhOng khu vue phat sinh chat thai chinh va d~ thc\y. r can phai thuc hi~n cac nhiern vu sau: Thanh I~p d¢i SXSH' Dqi SXSH nen bao g6m dc. chunq tOi nhiftn thc\y ding. Quy mO va thanh phfln cua Dqi SXSH sa tuy thuQc vao to. TRUNG TAM BAG vI!. Nhung thOng tin nay sa giup d~ xuat va danh gia cac co hOi SXSH trong cac buoc ti~p theo. va n~u co th~ thi xac dinh cac nguyen nhan gay phat thai. Cty d~t Da N5ng" Phuong phap lu~n ki~m loan Desire (1993) cua Hqi d6ng Nang suat Qu6c gia An dq (PPC). bao g6m ca bQ phiftn phu tro. Dqi SXSH can eo nang luc nhiftn danq duoc cac khu vue co ti~m nang ap dung SXSH. r Xac d. buoc nay bao g6m vi~e thu th~p va danh gia cac 56 li~u mot each chi ti~t d6i voj cac COngdoan da lua chon.:jng chat thai. Phuong phap Iw)n ki~m toan cua WEC (The World Environmental Centre) Sau khi phan tich cac uu vi~c cua moi phuong phap. phuong phap luiftn ki~m toan Desire cua An Dq la ph':" hop voi dillu ki~n va quy mO san xuc\t cOng nghi~p nh6 6 Vi~t Nam.nh va tue chon toen) : cac buoc cong ngh~ gay lang phi (trc. cOng tac quan Iy nqi vi va thuc t~ ki~m soat qua trinh san xuAt cOng nen duoc dimh gia can than.

l~ phim xuang d~t Picano( va nhu¢m hoan lat. cong nhan/nhan vien chua duoo dao tao hop Iy va dQng CO lam vi$c cua can bQcong nhan vien 3) £JJ xuAf cac CC1 hpi SXSH: Sau khi da xac dinh duoc cac nguyen nhan phat sinh chllt thai. . cOng co nghfa ta phu thuoc vao trinh dO chuyen rnon va kinh nghi~m lam vi~e Co quen chu tri : TRUNG rAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG 9 . va sau do p'1l. DQi SXSH xem nhu da duoc trang bi c6ng cu de toal be cac nguyen nhan do. bao gbm chi phi nguyen vat li~u tho trong chat thai. Sau do cac can bang nay se duoc su dl. chi phi san pham trong chat thai. so do b6 tri nha xu6ng chua hop Iy.nh cac nguyen nhan phat sinh ch~t Vi~c xem xet nen chi r6 vi tri va t~p trung vao cac nguyen nhan phat sinh ra chat thai. chi phi chon lap chat thai. .lng d6 qiam sat qua trinh thuc hi$n SXSH. Xay dl/ng cac co h(Ji SXSH: Sau khi da phan tich s6 li{!u va cac nguyen nhan phat sinh chat thai. Nen xem xet cac kieu danq nguyen nhan khac nhau. Cly d~t Da N5ng" Vi$c dua ra so do cong ngh~ cua cong ooan da hra chon (tronq tam ki6m toan) la rat quan tronq voi muc dich xac dinh tat Gil cac buoc cong ngh$ va cac nguon phat sinh chat thai va phat thai. chi phi xu Iy chat thai. Xac I~p can blmg v~t ch~t va nang luqng : Muc dich cua can blmg nang IUc. cong ngh~ san xuat lac hau. chat lu<. 06 ti~p can muc tieu nay.lng v~t chat la nharn IUc.DI!Jfai: "Ap dl!ng SXSH tt. Tinh toen chi phi esc dong thai: Chi phi cua m6i mot dong thai nEmduoc danh gia..IC de giam thieu phat sinh chllt thai.ng nguyen v~t li~u dau vao kern. Co the co m¢t uoc tinh so b(>thong qua vi~c tinh toen chi phi cua nguyen v~t li$u tho va ton that san pham trung gian theo dong thai.lng va hoa dong v~t chat va cac ton that (chat thai) trong qua trinh san xuat.Iachon khac nhau phu thuoc vao ki~n truro va su sang tao cua cac thanh vien trong DOi. DQi kiem toan co the chuyen sang philn nhan danq cac CO h(>i SXSH nharn loai be cac nguyen nnan nay.. Van d~ phat hi(m ra cac giai phap co tinh vu Il. . Xem xet qua trinh stm xu~t d~ thai: xac d. So db cong ngh~ nen li~t ke va 6 mot rnuc d('> nao do rno ta dong vao va dong ra cua m6i buoc cong ngh~. s6 li~u v~ thanh phan cua dong v~t SO chat veotr« va cac dong tuan hoan phuc tap..cau tha trong bao duOng va hoat dQng.. Thong thuong co th6 h)p duoc m('>tcan b. Cac phan tich chi ti~t non co the (Suara cac chi phi khac nOa..Ymg b(>mac du thi~u cac tai li$u. bao g6m: nguyen nhan v~ quan Iy n(>ivi chua 16t.. I~ phi thai. chi phi san xuat cua nguyen v~t li~u trong chat thai.. can thuc ~i$n cac nhi{!m vu sau day: .

..:mg SXSH t~i phfm xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan (. can tilln hanh cac danh gia sau day: . trong khi Co quan chu trio TRUNG TAM BAa v~ MOl TRUONG DA NANG 10 .it. Obi voi cac giai phap yeu du vbn delu tu cao han. din phai Ii~t ke m(>tdanh rnuc cac thay doi ky thuat can thiAt de trien khai co h(>iSXSH nay. . Cly d~t Da N~ng" cua ho.1...Ji nay nen don gian. 5) Thl!c hi~n esc giai phap SXSH: Cac giai phap SXSH co tinh kha thi cao nhat sa dUQch. Su dunq cac ky thuat SXSH nhu da trinh bay 6 phftn 1... san pham. Cac eo h(>icon lai sa duQC nghien cuu kha thi m<)teach chi tillt han. nhanh 99n. di thlmg vim v€ln d~ va thong be thuang vi~c loai bo ehi mang tinh dinh tinh. De . Danh gia cac khia cenh vtt mo! truonq: Trong phan Ion cac truang hop. can phai tilln hanh danh gia cac anh huang cua giai phap SXSH du kien hie d<)nglim quy trinh san xuat. Qua trinh IOc.. Danh gia tinh kha fhi ve ky thu(lt : Truce khi lua chon mot giai phap de trien khai. Lue chon CaG giai phap de tnuc h. tao di~u ki~n thuan Iqi cho nhiern vu nhan danq cac CO h¢i SXSH. M<)tsb Ion cac giai phap co the thuc hien ngay sau khi phat hi~n ra chunq..Ji cac co h¢i khong thuc bo tll. san luonq.uan chunq kha thi cac co h(>ic6 kha nang nhat can duoc danh gia de chon lua ra duoc cac giai pnap thuc tll nhat.it.... 4) Llfa chon esc giai phap SXSH: l. . dat duoc rnuc dieh nay.~n : Tien hanh t6ng hop cac danh gia ve ky thu<. Iqi ich ve mOi truang cua chuang trinh SXSH la hien nhien.la chon de thuc hi~n.3cua ehuong I. thuang chi yeu cau cac phan tich don gian vi du nhu tinh toan thai gian hoan vbn..Dtt tai: "Ap dl. can tiAn hanh danh gia co h¢i SXSH du killn trien khai v~ m~t ky thu<iit. Nhung ou sao cOng cfm chu y danh gia xem li~u SXSH co thuc su lam giam cac ch~t doc hai va luqng cac ch~t thai va phat thai VaGmOi truClnghay khOng. eelneo cac danh gia thich hop nham dam bao tinh kha thi v~ kinh teo . Lu« chon cac co h¢i co kha nang thuc thi nhat : Cac co h(>iSXSH bay gia sa duoc sang IQCde IOc. Vi~c soan thao cac tai li~u ph':' hop cho cac giai phap da duoc lua chon sa rilt co ich trong qua trinh tim kiAm va phe duy~t ngubn vbn de thuc hi~n cac giai phap nay.Ngoai ra. Danh gia tinh kha thi ve mat kinh fe : Nen uu tien cho cac giai phap c6 vbn dau tu th~p.kinh te va mOi truang de chon ra cac giai phap thuc te nh~t va eo tinh kha thi cao nhc\t. mire d<)an toan .

1i ch6 va coi day la m<)thoat d<)ngquan tronq...Ii hoi quen lam viec eO gay lang t phi n~u kh6ng lien tuc ouoc nhac nh6/khuylm khich de duy tri tac phong lam viec moi dUQc cal ti~n. . Nhin chung trong cac giai phap nhu quan Iy n<)ivi..!anxuang det Picanol va nhu¢m hoan tlJl.lm va qui trinh san xufJt do vi~c ap dl.I sau day: .I nharn nang cao hi$u qua san xuAt va giam rui ro d~n con nguoi va moi truong. cong nhan vien thuonq co xu huang quay tr6 l<.ING SXSH 6 NUOC TA vA. cac chuan b] chi ti€!t v~ ky thuat va I~p k€! hoach lrien khai.Ii eu cau co m9t k€! hoach co tinh h~ thbng de tfien khai thuc hi~n. Nham dat duoc cac k€!t qua tOi uu nhfJt.a. ti~n hanh h. Cac chuang trinh khen thu6ng va tuyen duong co the la mot phuong each giup duy tri su tham du khong ngung cua cong nhan vien trong c6ng ty. TRUNGTAM BAG v'. . buoc nay c6 hai hoat d9n9 : ..Jnglien toe chien hroc phonq ngua 0 nhi~m t6n9 hop dbi voi cac qua trinh san xufJt. xac dinh va It/a chon CaGbuoc cong ngh~ gay lang phi Sau khi da Iva chon va da cai ti~n duoc cong doan gay lang phi.li_e.>ng. Giem sat va aenn g. . kh6ng nen bo qua vim d~ dao tao ngubn nhan luc tc. TiNH HiNH AP Dl.. MOl TRUONG DA NANG 11 .DfJ tai: nAp dl:mg SXSH t<.. bat dilu tu buoc 2. d€! ra cac c6ng vi~c cAn thuc hien. tOi uu hoa qua trinh san xuat. Cac tronq tam kiem toan mai duoc lua chon sa tuan thu theo cac buoc nhu da trinh bay CJ trim. can thuc hi~n cac nhi~m VI.. ely d~t Dil N~ng" m9t sb khac l<.~n cac g. esc NUOc TR~N TH~ GIOI SXSH la mot each ti€!p can moi va co tinh sang tao dbi voi cac san ph:..le hi(m SXSH la cong vi~e can lam nharn muc dich tim ra cac nguyen nhan d~n d€!n cac sai lech so voi muc tieu da d~ ra cOng nhu de thong tin cho cap tanh dao va duy tri cam k~t voi ho dOi voi SXSH... Co quan chu tri .. Tbuc h. Chuan bi De tnen knet tbuc hiifm : Nhi~m VI. cac san pharn va dich VI. phap SXSH " Vi~c thuc hi~n cac giai phap SXSH cOng gibng nhu vi~c tri~n khai cac cong tac rna r<)ng/cai ti€!n binh thuonq khac. II.sachon tronq tam kiem toan SXSH ti€!p theo. Ph6 bi~n thong tin.I nay bao gbm thu x€!p cac ngubn tai chinh theo yeu cau. nhan thuc dung va thong tin lien ICilC thong subt sa 10ikeo duoc su tham gia cua cac phonq/ban va cac nhan vien quan tn.8 k6t qua: Danh gia vi~c tri~n khai thl. Ouy tri cac giai phap SXSH . y dat duoc muc tieu nay. 6) Duy tri SXSH: V€! COban.

a Trang ou an PRISMA cua Chinh phu Ha Lan 1991.Cai thi$n quan Iy n¢i vi (28%).anol va nhu¢m hoan tat.SX-SH-T Sau SXSH Thay d6i I i 1. . Bang cac giai phap SXSH ap dunq tal nha may san xuat giay va b¢t gifty Ashoka (An O<. . tu nhOng nam 1985-1990.:0'---~---t~~--.'i ~~g!k9) 4..... Canada.Thiilt kil lai san ph~m (1%).--1-. 8a Lan. vi~c ap dunq tillp can rnoi nay vao cac qua trinh san xuat da duQC ap dunq rnanh me cac nuoc phat triEin nhu: Dan M._-_ .. Nvac su du~j_.75 4% 276 265 Co quan cnu tn : TRUNG TAM BAO ve MOl TRUONG oA NANG 12 . Singapore. Su dunQ hoi nvac (kg) . v~n gia cong kim loai va hoa chlit dE!ap dung c6ng ngh~ SXSH.i~-tA. Ti~p Khac .Iiday va da mang lai hieu qua dang kE!ca v~ moi truong I~n kinh til.-. t -40% -29% -40% -17% -7% -9 % 1·_-- Trung QuOc._--- .mg ~?S._. Chi phi bao dLJOnQ{USD1 7.ICh. thE!hi~n chi ti€!t 6 bang sau • a m _L i I i Thong s6 (tr.... Cfy d~t Oil N<fng" Hi~n nay.. .5 6% 2752 2152 22% 8% 3 2.6 1.~--=-~-==-J ! __~ 6. . nguoi ta da chon 10 Cong ty lam an co hi~u qua nhlit nqanh c6ng nghi~p rna di~n. ~~~. Thuy Dien .1-=-5-=2~~-r--~~---'-~----1 ! 2% 33~ ~~~o 27% 1.thi da ap dunq SXSH tu 1993 tro l.•._-_.. __ _. Thai Lan. sau khi thuc hi~n hang IOi. da duoc thE!hi$n 6 bang sau : .TruOc SXSH 36 -_..:~~:~~.c. 153 700 980 39000 52000 143000 . ~ . Danh gia ban dfiu v~ kha nang ap dunq cong ngh~ SXSH duoc phan bo nhv sau : .?) tillt ki~m duoc 160000 USD/nam vai chi phi dftu tv la 95000 USD. tal.?t iay Binzhou.IC..Oe tai: "Ap dl.SH '<ili phfm xuang~!_~. thuc pharn va dU<. .-7 ."_" Sau SXSH 42 92 498 700 32000 48000 131000 Th~d6i +17% . Trung Qu6c. 1... Chi phi san xuat (USD) J ~ 11% .Tuftn hoan trong day chuy~n (10%). da tiilt ki~m duQ'c 200000 g USD/nam. i ~._----_. Trang du an DESIRE (du an trinh dien giam thiE!Uchat thai trong cac nganh cOng nghi~p nho 1993) 6 An D9 cling dat nhi~u thann cOng trong nqanh giay va b¢t giay._----t_. _. Anthraquinone _(~ 5. con cac nuoc chau A va cac nuoc Dong Au nhu: An 09.My.Thay doi cong ngh~ (39%)..Jt cac giai phap SXSH rna khong t6n chi phi dftu tu tai nha may san xuat b<.Thay thil nguyen vat li$u (22%).·b6t-g~---T-·T.

Khai ni$m v~ SXSH da xuat hi$n Vi$t Nam tLr nhOng narn 1996 va tu thang 11/1998 da co du an Trung tam San xuat sach Vi{H Nam. trong khuon khc>cua du an "Giarn thil!u 0 nhi~m cong nghi$p tai TPHCM" do UNIDO tai tro (12/1997-08/1999). Cac giai phap nay chua the tinh bang ti~n duoc.ICde xuat. cac Iqi ieh rna Xi nghi~p da dat ducc do ap dunq SXSH nhu sau : Trong tong s6 66 giai phap duoc de xuat thi da co 28 giai phap da duoc thuc hi~n va hau h~t thuoc loai cac giai phap quan Iy nQi vi t6t.3 tY d6ngfnam. Cly d~t Da N~ng" ta chi la buck dau.D$t nhuorn : gbm Cong ty d$t Phuoc Long va Co so del kim va tay nhu¢m Thuan Thien (tu nhan). da co 6 co s6 conq nghi$p da tham gia trinh di~n ap dunq San xuat sach han thuoc cac nqanh conq nghi$p khac nhau nhu : . sinh trong qua trinh san xuat. .1i ye kinh te I~n moi truong. Ben canh cac giai phap co the luqng noa bang tien. cac co so sau khi thuc hien SXSH da mang lai nhieu lc.5 tY dbng hang narn tu vi$c qiarn nguyen nhien Ii$u trong qua trinh san xuat. trong khuon kho cua du an Trung tam san xuat sach Vi$t Nam. Theo danh gia ban dclu. da co 74 giai phap da thuc hi$n vai v6n dau tv la 10. T<.D~ tai: "Ap dl:mg SXSH ti?ipl]_an Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t!it. tuy nhien da cai thien dang ke moi truong lam vi~c cua cOng nhan va tang chat luqng san pharn. a nuac a Vi~t Nam hi(m nay. Trong ich 884 giai phap SXSH duoc d€lxuat da co 214 giai phap duoc thuc hi$n va da tiet ki$m duoc tu vi$c thuc hi$n SXSH d6i voi m¢t CO so thap nhal la 30 tri$u d6ng/nam va cao nhat 180 1. Co quan chu trio TRUNG rAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 13 .Ch~ bi~n thuc ph:Jm : gbm Cong ty tnuc pham Tbien Huang va Cong ty Vi$t Nam ky ngh$ sue san (VISSAN).IiDa Nang. K~t qua la trong 264 giai phap SXSH dur. tai luqng khi thai ra moi truonq.3 dbng va da ti~t ki$m duoc mot s6 tien khoanq 10. gifty Linh Xuan .Iithanh ph6 H6 Chi Minh.BQt gifty va giay: gbm Cong ty' giay Xuan Due va Cong ty. Song song voi vi$c giam lieu thu nguyen nhien li$u thi 0 nhi~m mOi truong cOng giam dang ke do vi$c giam luu luqng nuoc thai. Song song voi Iqi ich v~ kinh t~ la cac Iqi ich v~ moi tnronq do vi$c giam thi~u chat thai vim moi truonq. giay. da co 15 cong ty thuoc cac lihh vue det-nhuorn. Xi nghieP da tham gia vao chuang trinh trinh di~n do Trung tam san xuat sach Vi~l Nam to chuc tu thang 5/1999 d~n thanq 8/2000. K~t qua cho thay. thuc pham va hoan tftt san pham kim loai trEm pharn vi ca nuoc tham gia chuang trinh trinh di~n. co cac gifti phap d§ ap dunq nhu quan Iy nQi vi 16t da cai thi$n tbt dieu ki$n vI.mg SXSH vao trong qua trinh san xuat. tinh cho den nay. T<. vi~c ap dunq SXSH tai cac co so san xuat cong nghi$p a ty Dac biet. Tinh cho d~n nay da 'co mot s6 co so thuoc nhi€l-unqanh khac nhau da ap dunq thanh cong vi$c ap dl. chi co Xi nghieP Thuy d~c san xuftt khau Nam 6 la da ap dunq SXSH vao trong qua trinh 'san xuat.

2 1. Cac gicli phap SXSH e6 th~ la nhOng giai phap it t6n kern nhung mang lai hi~u qua kinh cao va phu hop voi di~u ki~n kinh tll cua cac doanh nghi~p.02 3.Chi Minh. thanh ph6 Da Nang. each trung tam thanh ph6 khoanq 8km va phia Tay .02 2.12kwh/kg 2.>i Xi la nghi~p eong tu hop doanh d~t Quang Da..~u tQi ieh vI! kinh va rna.lng que huang voi ten g<.7 tricI!u lu Dmh muc nguyen li~u: . thiel bj cua Cong ty hoan toan la may eO. co h9i tiet ki(!m tieu thu di~n IOnnhilt 6 day la cal tien cac tu cAp dong hi(!n c6 nhung Xi nghicI!p chua du di~u kien d~ cat tao. Nhu v~y.25 tri~u 6.Bac.Ji phfJn _!uang d~t Pica'}of va nhu¢m hoiln tat. Tuy nhien.t Da Nang Q Cong ty del 003 Nang ehinh thuc thanh I~p vao ngay 02/02/1977.DIJ tili: "Ap dl. Tu thanq 1/1994 den nay doi ten thanh Conq ty d(!t Da Nang thea quyet dinh s6 277/QD-UB ngay 24/01/1994 cua UBND tinh Quang Nam Da Nang.. Dai loan.2.. ely d~t Dil N5ng" Cae l<Ji ieh M¢t s61Qi ich v~ kinh te dat duoc uoc tinh (s6li~u 1-7/2000): TruCk: SXSH Sau SXSH • Tiit ki~m (tI) 2. truong.Ca D6ng quae .lng tiep can SXSH vao qua trinh san xuflt da mang tai nh.Ca D6ng X9P . cac giai phap ve tiet kiern nang IUQngdi(!n chi rnoi la ki~m soat tieu thu Ie Ie III. tr' tI!a V Iy Cong ty d~t Da Nang narn 0 phuong Hoa Khanh. da qua su dunq nhi~u narn tai thanh ph6 He.1 0. quan Lien Chieu. ua trinh hinh thanh va ph at triin ella Cong ty d.mg SXSH t<. .05 3. Sa Lan. O~n nay hftu het cac may nay da duoc thanh Iy va trang b] them m9t s6 may m6e hi~n d~i cua cac nuOc nhu CHlS Due.1. Tu luc moi thanh I~p. 111. GIOI THI~U so lU9C V~ CONG TV D~T DA NANG 111. neu cal ti€tn h(! th6ng tanh cua tu CF va ACF thi co th~ tillt ki~m duoc khoanq val tram tri~u d6ng m6i nam eho Xi nghi(!p. do cac CO dong 6 thanh ph6 H6 Chi Minh g6p v6n va xay dl. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO vt MOl TRUONG DA NANG 14 .05 2.Ca Son do Tieu thu di~n: di~n 6 cac tu cAp dong CF va ACF bang each lap cac d6ng h6 do di~n.89 kwh/kg 40 tri~u 1. cac may moe. Han QuOe. n6i t6m I~i vi~c ap dl.5 trieu 45. Trung Qu6e. Tu nam 1983 dem thanq 10/1986 doi ten thanh Xi nghi~p d~t Hoa Khaoh tnrc thuoc Xi nghi~p Lien hi~p det Quang Nam Da Nang. lien Xo cu. 6 day. Tu thanq 10/1986 den thang 1/1994 doi ten thanh nha may d(!t HOa Khanh. Thea Cong ty SEAREECO.

:mg SXSH t~i phfm x110ng di# Picanol vii nhu¢m hoiln tAt.. . tinh toan can bang nguyen v~t Ii~u cho 2 mc.1. Thube nhu¢m Hoa ch€.lthang HN va Oxford tren may t~y nhuom BK5 va Jet. NANG LUONG vA xAC DINH cAc NGUVftN 'NHAN GAy T6N THAT . Qui tn"nh cong ngh~ nhupm Vai moe Nhi~t Bui. Kh6ng khinong Yang say dinh hinh Hoi nuoc . 1... K~T QUA KHAO sAT v~ TiNH HiNH HOAT DONG CUA PHAN XUONG D~T PICANOL vA NHU¢M HoAN TAT .. khi thai ..Qui trinh cong ngh~ s~mxuit 1.: "Ap dl. .......t Nude H202 NUQC thai ... ..t NL10C Nhiet Nhiet t6n thllt Nuoe thai . I. ~ Hoa eh€. M61 TRUONG DA NANG . nen chung toi chi mo tell quy trinh tay Co quan chit tri: TRUNG TAM. BAo Vt.1. .. cAN SANG NGUVftN uftu. . ely d~t Oil N~ng" CHullNG II K~T QuA KHAo SAT v~ TiNH HiNH HO~ T o¢NG ellA HAl PHAN XUONG.. Nhi~t Comfit Nhlet ton that San pham ~ Oxford San phfim HN So do qui trinh cong ngh~ nhu9m co kem theo dong thai .. Kh6ng khi n6ng Yang sfJy dinh hinh Hoinuoc .1.1 15 ..O~ til.. Thuvet minh : Quy trinh cong ngh~ t~y nhuom tai phan xllong nhuorn hoan t~t nhu sau: Do pham vi d~ tai chi khao sat. Kh6ng khinong Hoi nuoc .

Sau do dua dlln may khi nhuom xonq. Sau gi~t sach Ic. IDa. Cty d~t Da Nang" nhuom cua 2 loai mat hang nay. loai vai dbt 16ng rna dem dinh hinh d~ on djnh kich ca va t6 chuc Jet nhuom theo yeu cau v~ mau sac cua khach hang. va.nh t6 chuc vai theo yeu cau cua tUng mat hang. Dong thai chu yllu trong phan xu6ng nhuorn hoan tftt la nuoc thai..Do. nen duoc dern d6t long. Oxford: Khac voi loai vai HN. nhi!'.t Ivqng Val.tib6 h6 con tren val va lam val trang dep han theo yim cau cua khach hang.ti(gi~Hnonq va lanh) va chuy~n qua vanq say cho ra vai Oxford thanh pharn. mat hang ban dftu la vai moe nhung do bi xu long kh6ng duoc dep. Sau khi tay xong. khi thai. Bui. Sau do cho vao may t§y BK5 d~ gi~tt tay. 59i dUt Ti~ng 6n co quan chu ui . M¢t s6 mat himg co yeu cau cao v~ d¢ m~m rnai va d¢ bong thi se duoc dua qua ti~p cong doan comfit (can 113 v~i) va cho ra vai HN thanh pham.. HN: Tv PX hoan tat PX d~t Picanol I'E~-- Dan may . rnroc ngung va ti~ng on.DO.. l1. va. vai duoc dinh hinh met I~n nOa r6i . vd. Qui trion cong ngh~ d~t Quy trinh cong ngh~ d~t vai moe tai phan xu6ng Picanol nhu sau: nay kh6ng qua c6ng doan vai. val duoc gi~t sach Ic.2. TRUNG TA"1 BAO ve M61 TRUONG DA NANG 16 .Dil fai: "Ap dl!ng SXSH t<?li p~[m ~urJng d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. nharn loc. .!tton that..ti(gi~t nong va lanh) va chuy~n qua may vang say dinh hinh d~ nang cao ch!:. loai va. 6n d.

1.9 m.4m3/h.694.udung ve de dot 16 hoi phuc vu cho khau d6t long.lng tai phan xuang 20. nhuom la (s6 gio boat c/ Nhien lif.Luong sci san xuat vai cheo cotton: 41.:1ng nuoc su dl. Tong IUQng cac loai hoa chilt su dunq trong narn 2000 tai Phan xU6ng nhuorn hoan tat Is 30. D6ng thai chu y~u phat sinh tv phan xuang della 1.868.11 moe vai 1. kg.450 kg Trang do g6m cac loai sau: dianic.153. Nikka Bright.mg trong nam 2000 tai Ph an xu6ng nhuorn Vat.677. UviTex FJHT.l cotton: 93. bao g6m cac loai hoa chat sau: H202. qua c6ng doan hO soi doc rOi duoc cua San qua bO phan k~ moe go va sau do bat d~u dan may d~t theo yeu diu hang v~ kich co hoac theo yeu cau ky thuat cua phan xuang d~t Picanol bui. Na2C03.8 . hoan t!!t lei 11.039 krl.2. Picanol g6m co 2 loai lei val kaki va val Qua thu thap 56 li~u san xu!!t cua 5 thang cuOi narn 2000 (8-1212000). D6i v6i phan XL/ang d~t San pharn vai moe tai Phan xu6ng cheo cotton.2. Tv d6 <:. L uqng sol su dunq ung vol san Iuqng 5 themg cua 2 10<. TK 07.2.Luqng sol san xuat vai kaki: 11.uy ra IU<.San IUQ'ng vai chi. TAM BAo ve M61 TRUONG DA NANG 17 . chunq toi d§ tinh duoc san luqng nhu sau: .?m.2. J: T<. luqng thuoc Dyes. Ii~u chinh va duy nhat trong quy trinh d~t cac 10<. IUQng nuoc su dl. NaOH. . 2 loai nhien lieu su dl.7 kg.11 vai moe tai Phan xu6ng Picanol la soi. chi la vai moe. nhat dinh cua mat hang. nhut.!ng chinh la dc\u FO di(tn. Nguyen nhU sau: . Na2Si03. yang Co quan cnu trio TRUNr". nhuorn su dl.}ng" Thuvet minh : S9i moe sau khi d§ mac thanh chuy~n khach ph§m true cui. solophenyl. Dau FO duoc ~. CH3COOH. Nguyen li~!U va san phiim 1. b/Nuoc: Theo 56 IV u do dac eho thay.IiPhan xu6cng nhuorn hoan t~t. Khimg bot. Disperse Lumacron.San Iuqng val ka ci: 45.2m.D6i voi phan xuimg nhu~ hoim tAt al Thuoc nhuQm va hoe chill : Tong Miketol.lng trung binh Is 204m3/ngay d¢ng trung binh : 'Ogio/ngay). UviTex EBF.. ti~ng On va soi that thoat.DtJ IBi: "Ap dl:mg SXSHJ~i p_hfm xuong ~~I Picanol VB nhu¢m hOBn t<k Cly d~t DB N.

.4... Cly d~t DB N£ng" slly dinh hinh...._.06i voi mat hang Oxford: 78.pMn xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t. may di~1Jhoa it duoc su d':Jng .'p thea Quy~t dinh s6 13/QD-CTD ngay 03/01/2001 cua Giarn d6c Cong ty det Da Nang. TT! TEN THIET _---. .:Ing._---r ... n b6 k~ hoaeh kinh doanh "_"_" i -_·····-1·- ---- --- ··-t·· . 1 1. Phan xuong d~t Picanol: Phan xuong det Picanol co dien tich la 260Sm2 voi san phclm vai moe g6m c6 2 loai la vai kaki va vai cheo cotton. ..~--- ----_ SST 1 HovAT~N Le Dinh Thanh ------t-- _ . comfit trong quy trinh nhuorn.fIip D9i SXSH tal Cong ty 09i SXSH tai Cong ty duoc thanh I'._--K~ loan truong NQuy6n Huu Pht! .:Ing. -...262.mg SXSH tC!!... se luqng va eong suat cac thi~t b] tai phan xuong g6m: r-·-··T·· . LQa.8m tai Phan xuonq nhuorn hoan v tat trong narn 2000 nhu sau: . __ .'n hanh cac loai LU<... SLr dl.4. ..mg de v'...Nhling thong tin co ban vi phin xuong d~t Picanol va nhu9m hoan t~t 1.. 1 .- . 1.1....06i voi mat hang HN: 83.428.. so PHAN Can bO ky thuat Can b6 ky thuat CHUC VU Doi trubng Doi ph6 Thanh vi€m Thanh vietn Thanh vien 2 I Nguy~n H6ng l.. .:Ing fm FO va di~n su dunq cho 2 loai mi. tai Phan xU6ng.6 Kwh .-_ .7Kwh dlSan pham: San IU<. Phan Thi Hue _. bui sinh ra khi det trong phan xuong Picanol rat nhi~u..lt hang HN va Oxford trong narn d 2000 nhu sau: . 7 36 004 I Qua khao sat thuc t~ cho thay... _____.070 rnet/narn 2000.. HN: san IU<.Vai Oxford: san IU<._.-.. g6m co cac thanh vien sau: -.Den huvnh guang I --t--_.750 lit dau FO va di~n nang lieu tbu :662. Co quan chit In": TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 18 .:Ingai HN va Oxford quy theo kh6 O.._-·r C6NG SUAT (KW) : s6 LUONG (cail 26 2 180 f-! ------"-- I~ 1 May det Picanol May di~u hoa f.--. Thanh l. B! .Va.3.!e . Oi~n duoc may moe thi~t b..DtJ tai: "Ap dl..... 3 4 5 Can bo ky thuat Dinh Van Dai .908 meUnam 2000.543 lit dau FO va di~n nang tieu thu : 424.

DI: tiJi: "Ap dl. I ----- I [! 5 1 ·_u~~ 1 1 1 1 __-::9. CAN BANG V~T u~u vA NANG lUqNG • Muc dich cua bai tQal1_~ 11 bang vat ligu va nang luong : .f.}G TAM BAo " MOl TRUONG DA.- - Co quan chit tri : TRli._h~t_Ba Ian May Comfit La hoi s61 La hoi s6 2 La dfJu --'-_ .t::!5~5:___--i 44 1625 22 16.: r' va cac danq chat thai._-. - 1 1 2 3 4 May nhuorTl_BK5 May nhuorn Bobin May.5 __ ~~__ __ I +. nguyen nhien v~t li~m su dunq. san ph.. nuoc va nfi"'f! luc.35 22 75 101 1_:___-----I ~------- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L I :i I I May vang.lng. NANG 19 .4.Xac djnh ngu6n thai..Cung m<)t each dlly du cac thong tin ve eong ngh~ san xuat.§_ch_______ May d6t !Qr:!g_ ____ May con )(~{l Lien xc ___----1 Ma_y_g_on c.-May nen khi -Chi~u sang + thi~t bi ~h_I._ ..mg su dl. . I ---j i I -- -------- 1 i i I I .'mqua san xU!. .t thai.la tren co 56 dinh lu~l bao toan kh6i 111~ng: Tong IU<. Tu do d~ xuat cac giai phap phu hop de giam lhieu cac ton thfJt do n/lam nang cao hit.J kha e q - - - : 1 i 1 1 1 1 1 . Cac thi~t b] san xUell duoc trang bl tai philn xUDng nay bao g6m: I TT I I ----TEN ------------- T HI ET~L. SEl xac dinh du~c cac nguyen nhan gay thflt thoat nguyen li~u. ~----t-- I II..mg SXSH _~?'phan xuang d~t Picanol va nhu¢m holm ft._ i I 1 2 f------- I I- Thu conq 5 Duc Lien xc _ _. . Cly d~t Da N~ng" 1.l va giam thieu 11I~ng cap cac chat gay 6 nhi~m • Nguven rnoi \ruc 19 1'1cfwrrg_.Tren co so cac 56 li~u can bang. loai ch!. nhuom~_e_t__ May mac ----~:t___ -1 I ~'--'I-C-6-N-G-S--u-----'-A-T-(K-W-) -'---1-s~6-L-U-O-N-G-Ca-' 53 3! i)~1 I r 80 37.Bai loan can bbn{ i vat char ril.. car ..-May h6 Lien xc . Phan xu~ng nnuom hoan t4t: Phan xUdng nhuorn hoan tfit co di~n tich la 2800m2 va san pham tu phan xu6ng nay rfH phong phu va da dang ve rnau sck va ki~u dang..2..1ng ilU vivo = T6n9 luqng dfJu ra + T6ng lu~ng da tham gia phan ling d -.

----------tl---+ - t-·--·-----t··--+·----+----l 400 i' 3000 i ----::--t-------j I Ham I Xa Xa .g(io~n Dong vao (kg) f~n nglli~u Ll1qng Oxford i Dong thai (kg) (kg)- Mau: SG34· mau xanh 'D6ngra Tim ng/li~u -1 ! tciy -------.tan --!- ..it I~nh tran .---.Can bAng nguyen Ii~~.--. ·-·--t -.-. . : AXil axetic ..------+i .. .~----t------j Nude thai .'.5 : .. 1600 .+ 0. tu bang can bang vat ehc\t rren eo th~ nh~n xet nhu sau : • ~--- Can bang nuoc : .---~-----l ....-t--.__ ! A.'--" I I I! "1.5 11600 2000 . Nude ..--~ ! INuo~ ~UO:n Nuoc I 3000 2000 +.lan T. _ . II!' mau ---------- ~. ~OG -'NV6c -+----- T 224~6-t v~i'tr~ng-122o.. ..--.. kiI~ a At --i---. -+-.. .u may nhuqm Jet M.1..+--.~--. ... >.~!J!... .-.-- 2000 ' -r-----t-----1 I I -------..... ~ .._ .... Cty d~t Oil N<lng" va .t li. ....-. I ' I I -+. MOl TRUONG oA NANG . .mg (NL) duoc thuc hi~n dua tren eo s6 ella dinh lu~t baa toan nang luqng : Tong NL dftU vao = Tong NL dau ra + T6ng NL b] that thoat 11.-..Bai loan din bang nang luc.--+ ~ :~:iii :::' 'I Nude t~ai_ 1600 1 1600 500 1000 . 20 " . : --...----+--------1 ' NUde thai I 1.BAO V...18 0.. -r-ti • Nuoe ..~ ~...15 : _c_. 01 -------+---~-----+--i i ._-+. _ i NUde lam mat Nude -j- .--. -.---.Can bing v~t Ii+u : 11..5 -j 1-'--' .-...-t-- Gi~t n6ng Iran Gi~t lanh tran 1---=-----I --+. -+-__ __ r---. i--.---+------+---- .c _ ..015 0.t hang: [--C6.--.. -+ . may nhu9m Jet (tinh cho m9t me): Can Wing v. -+. ~~.1i--..-----t--. Axetie NUde 0..-- Co quan cfllJ tri : TRUNG TAM._ .--+...---.. eong nghe LI1<..tiep 0.---------+-----II----:--+-----1 ~h~~ tr?_. -..2000'+' .ng-+-L6ng'-TTLi~n-g--1 r Gi~t n6ng tran Xa Nhuom rnau t-v~..: 2000 IRa vai I I X·..O~ tai: ''Ap dl:mg SXSH '<ii' phan x110ng_c!.-.-:~-c::tha'.. Nau..-+-..-+--- -1 5001 1500 I ' NUde TN ph. --. --T-~~~~=~==t=--.-~u I TN I TN P.~canol nhu¢m hoan t~t.-..----t-.---. TN true tiep ---+------=-+-.---I ! I' Ha nhiet ... + 0.3 I I *NhBn xet._tr_<. -_ 1600 I Gil.--...1.. -.1. Vai mau 221..

1 m3 ~ LUc. IUc.lng nuoc ra: 13.2m3 LUc.lng ruroc nay bao g6m: ph~n nucc nam trong vai da nhuorn xong. tay Dong vao (kg) Ten ng/li~u Vai moe Xut (d~e) i may tly nhu9m BK5.IC gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. Il1.?m hoan tck Cly d~t Da N§ng" LUc.t Ii.lngnuoc dua vao may nnuorn deu thai ra ngoai theo nuoc thai. i NlJ'Oethai 500 500 I J !I NLloc NLlde I 1000 0 Vai trc1ng I I I I I I NLlCJe thai 135. toan b9 IUc..mg SXSH t~i phBn xuong d~t PicanoJ va nhu. hang HN Dong thai (kg) Long LLI<.lngmroc vao: 3.ng I LLI<.85m3 LUQng nucc ra: 3.2. Vai trc1ng ! 2 ~ 9 3. I ! 9 4. ..5 : H202 Chat tro NLloe NLlde NLlde ~ ..lngnuoc vao: 14. phfln con I~i la do roi vai khi thao me. Can bAng tI. NLIOCthai I 350 2000 I 2500 0 I i i i I. Can bing v~t li+u Cong doan c6ng ngh~ Nau.ng Ten nglli~u 140 2 . co the nh~n xet nhu sau : • Can bang nuoc : LUc. • Ooi VDi hoa chat thuoc nhuom: Hoa chat.4 i 500 "Nhan xet: tU bang can bang v~t chat tren.85m3 ~ Nhu v~y. • Obi voi hoa chat thuoc nhuorn: Co quan chu tri : TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG DA NANG 21 .5 350 I l I Gi~t n6ng tran Xa I Gi~t lanh tran Xa iRa vai i ! i ! I I ! I .ng I ! Dong ra (kg) LLI<.De tai: "Ap dl.u ~i lTIIiy nhu~ BK5 (tinh cho mpt me).lng nuoc b] that thoat eho m9t me nhuom tal may nhuorn Jet: 1.1 rn". thuOc nhuorn sau khi tham gia vao qua trinh nhuorn dUc.

g: gia t6e tronq truong ==10 rn/s": H . = 20. .t true born (kw) .vu luono bom : . Tong IUQngnuoc that thoat 103: 492. Luong nuoc VaG (QJ: ..).Luu lur. => Lvu IVQngnuoc sU dung O.3.ap suat born (met cot nuoc): '1: hi~u suAt sir dl.\.1. Luqng nude thfJt thoe! (Q. uong am. Chi e6 m¢t phfJn nho eh~t tro bam len vai thanh pharn.5 met vai thanh pharn.t dUQc 103: 23246. va hru IUQng mroc thai dUQCxac dinh 103ra = 11 . .6 m3/h O . A {l. pMn xuan9_det Picanal va nhu¢m haan t~t. Q: luu IUQng (m3/h).. do IUQng mroc h6i luu v~ be chua (b':mg each gfm d6ng h6 do luu IUQng) trong mot khoanq thoi gian ttl d6 bi~t duoc IUQngnuoc su dunq.Luu IUQngnuoc h6i tuu trung binh (sau 4 ngay do) : .. Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 22 .mg born (tinh thea thOng s6 cua born) ..8 rrr'. 11. Theo dinh luat baa toan kh6i IUQngthi: Theo s6 li~u thu thap trong 4 nqay san xuat cua phan xv6ng (tu 03/4/2001 dEm 07/4/2001) tong san pham san xu!. loan b¢ nuoc ngung duoc thai ra nqoai.4 m3/h LUQng nuoc thai duoc do HEm tuc 24/24 gio tal muong thai chinh cua phan xv6ng bang may do luu luqng tu d¢ng bang sieu am OCF-ill (Canada). Cly df)t Oil N~ng" Hoa chat g6m xut..Can bang nuOc cho loan phan xuilng nhu{Nn hoan IJI Do khOng e6 d6ng h6 do luang nuoc su dl:Jngnen vi~c tinh toan ruroc dAu vao dua tren c6 s6 sau: tinh nang suat cua may born cftp nuoc cho toan phan xu6ng.D~ tai: "Ap dl:mg §>XSH fa.fIy. V. vi~c su dunq mroc trong phan xu6ng nhuom hoan tat ella COng ty chua hop Iy va gay nhi~u lang phi nhu: cac val nuoc bi ro ri. lu(.------- 100·'1 Trang d6 : N ta conq su!. H20" sau khi tham gia vao qua trinh nhuom duoc gi~t sach hoan toan va thai vao nuoc thai. _ *Nhfm xet: Qua khao sat va do dac thuc t~ tai Cong ty cho thAy.p·g·1f = --.. Cong th'uc tin hi .lng (%). Thoi gian hoat d¢ng san xuat la 56 gio.mg nuoc bi (hat thoat tren m¢t don V! met vai thanh pham 103: 21111.

Phan xUClng nhuorn hoan tat: Bang 2. _ Qua khao sat thuc 26 ~18=2~ 7722 2 3 ----36~····~--~-1-280--+--· O. 5 . Danh muc cac thiit b! (fu9C n 1 2 -THI(~TB! May nhuQm BK 5 May nhuOm Bo bin May nhuorn Zet May mac: Thu conq ~.2 rat I I tll eho bui sinh ra khi d~t trong pnan Xl/Clng Picanol nhi~u.5 1 1 __ I I +-+- 346 442 3=-6=---:5::...____ _ ____J Co quan chit tri: TRUNG rAM BAO ve MlJl TRUONG oA NANG 23 .. cOng thang 07/2000 dua vao hoat d9n9.___.2.Oe tai: "Ap dl. May dbt IOng_.1_::_0 --+4_"__L--'__-4 - ---_"--_1_-_'-_-_. +.f. -'----76-=---9=---__ -----l -----1 -----t---- ! --.1. =-.9..1 va 2.lt them 01 tram bi€!n ap moi voi cOng suat 320KVA va Hi~n nay.--+.2..955 16.__________ thliy.. =-------~. 261 . 8. an IMng nang lu~ng C 11.mg §!SSH t~p_han xuq_~9__cJ_~t_?.25 22 .lng di~n tai 2 phan xUClng Picanol nhuorn hoan t:'t duoc th~ hi~n a bang 2.__ . __ May con xqp.canol nhu¢m hoim 1/'1. I ----____.._n~/h_. _..lc cac thitlt b] c:fu~ THIETBI • su dl..!::~ 6 ~ __ May con chat B a_ _b)F"l May Com~L __ La hoi 561 La hoi 2 m __ . lap d<.__ I +-- 1 1 ---'--1 0-=----__ --+-__ . 88.lng ~i phin xuong d+t Picanol -~c~~~~~S6~~NG I TONG ~~~~ I 7 : L SUATI ~ 1 May det Picanol May diell hoa OEm hUYlQ_b__quang.....2 duai d~y: Phan Xl/Clng Picanol: va r-=TT~-~-~-y-----··ITT ! Bang 2.._. h(:! th6ng may dieu hoa h~u nhu khOng su dunq.T I . . __j__.:5. ely d~t Oil N£ng" va 11.__ 1 --+-- 1 16800 rnet/ca 1:_c6:__::S:__::O--'m---'--'-=-e--'---tl--'---ca-'-----_--l -+ __ .2.5 37. thi~t bi su dl. __ _____:1 __ ------"'2::_t=li::.____ 120 --'7_:0'-__ 9000 met/ca --f ----+I +-_ _____:1__ so 1 __j__ _ 2 t:'n/h ___j__ __ _. dien Iuoi quoc gia thong qua hai tram bi~n ap voi tong ty da ma r¢ng san xuat._ _ T 6ng . I I 5 6 7 - Due Lien xc May Lie_" xo ho --- 8 9 10 11 May vanq s~ __ .'Tc6-NGSUAT I su d':lng ~i phin xuang nhu9m hoan SAN LUQNG Kg/Ca 150 120 ! tit ! so LUONG! (caD 3 i -- (KW) 53 SO m<h'_ 1 _-I I 1500metlca 1 2 i 3 4 375 --~----.lt them xUClng d~t voi 26 may d~t ki~m nen lap d<. Danh ml.04. H~ th6ng di~n COng ty su dunq ngubn eOng suat 640KVA.~1~6~3:::. Danh sach cac may moe.

-_ r~ ~.ln eva hai phan xu6ng dt'. h Ghi chu: So may d~t hoat <1(>ng trung binh la 18 may. '6 e "'0 CI '0 ·0· 'C til -0 !:I U c: 560 480 400 320 240 160 80 0 470-450 ~_..o 01"'"' o r .....- o Cuonq dt? dong dien Th~i gian. I-I-- _ '-- -390-395 f-'--'---- . ~ I-- I--~ -- "0 'C ~... C") ~ I-- ~ I-- r-r-t--...55 K6t qua do dac euong d(> dong dit'..t:. BI~U 06 PHl. cry d~t Dil N~ng" Lo dau May nen khi 22 -..... .PIX NHU(>MHOAN TAT 01( r: .. _~ - 135 \311 - .120- ~ ~-~ ... Co quan chit tri : TRUNG TAM J BAo Vt.c .eM 12 13 tili: "Ap dl.- ~ s: o s: ..Il.. Phin xuong nhuc?mhoan tit: Hinh 2._340 -----~ 200 - -s: eo •...l T"I. 75 ---_ 10 1 1 . ro- ..._...) TAI130 PIX PICANOL 160 01( '0 ~ '6 til e <CD' 120 120 80 40 0 t20 ~ ..... .._-380----400-385 ...._. .. MOl TRUONG DA NANG 24 . ' 390 ." r-~ s: s: $' x: $' S' 0 s: o Cuang do dong S' s: ~ s: :! ~ ?l dien Thai gian....._... 1» . -----s: _-... 1 1 m3/phut 14 Chi6u sang_+ thi6 Tang cong 396.c LO o .....mg SXSH tfiJiphfm xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan fflt...~ '-'-- .lt Picanol va nhuorn hoan t~t duoc tht1 hi~m 6 bi~u db phu tai sau day: Phin xUdng Picanol: BltU DO PHI.__ I-...3...___. h K6t qua tren ducc knao sat trong 01 ca lam vi~c (ca tang gio) cua Cong ty va boat dQng san xu~t 6 rnuc binh thuong.ln t~i cac thi6t b] dit'. - r-- '-- f-- I-- -e'0 f-- c: til -_~M- !:I U n o C') -s: ....... ~210 ...._..- f-- I-- .('oj ~ ~.c ~.

. 6 phan xuang Picanol va hoan tat la 24A va 120A.t. Ly do.2..._. th6ng /0 hoi H va mflng nhi. con eo hi~n tuqng that thoat hoi tal mot so van khoa tren cac duong ong hoi voi tY I~ val bj ro ri chi~m tren 70% t6ng so val hi~n co. a/ So d6 nha 16 hoi : .. 1/ Nha 16 hoi . ely d~t Oa N5ng" Qua bi~u db phu tal hinh 2. euong de? dong thap.------------:----------eo quan chu tri: TRUNG BAO vt.-~--~. 11. 25 ..cano( va nhu(Jm hoan tat.2. Tai tieu thu cao nhat VaG bu6i sang la tu 8 gio d~n 10giO va bu6i chi~u tv 13 gio d~n 16 gio.----------~-------~ Lo hoi s01 I ~7 t. Cong ty e6 02 16 hoi e6 eong suat 2T!h va 3T/h.D~ tai: HAp dl. ngoai tnr thoi gian tlt 10 gio dEm 11 gio. Lo hoi s02 b/ . Mdl TRUONG DA NANG rAM. trong thoi gian nay da so cac may moe.1 va 2.mg SXSH t'ili onen XVt!!_Qgd{Ji P. u1 -----[X]r-------t L. nqoat t6n that nhi~t do bao on cac ouong ong d~n hoi OEmcac h¢ tieu thu chua dat yeu cau. eho thay hftu nhu di~n nang tieu thu cua 2 phan xuang Picanol it thay d6i trong ca lam vi~er tai binh quan doi voi phan xuang Picanol la 120A va 400A eho phan xuang hoan tat..\ . Hi~n nay. ". Hoi ttl 16 hoi duoc dua len h~ thong ong phan phoi <1J = 100-115 dua d~n cac h¢ dung hoi tfili b¢ ph~n nhuorn hoan tat./ ~ o 0 t._.. Theo danh gia cua cac chuyen gia nang luqng. 17. thi~t bj d~t duoc Hit d~ eong nhan nghi an corn trua. ..'L S6 lieu ky th u~t cua 16 hoi: --------_ .2.

.. 6 kG/em2 159°C D~u FO 85kg d~u/1 OOOkghoi 25°C 25°C --. -----..Nhi~t d¢.-__+-------:----::--:::-:-----____1 1998 2000 k 9 Ih +------..+ 25°C 3..- ..--..------r-----. Xac dinh he so kh6ng khi thua : Kl!t qua kiem tra thanh phc\n khi thai 16 hoi tai 2 16 hoi vao ngay 17 thanq 3 narn 2001 eho thay: Bang 2: Thanh phin khoi thai cua 10 hol..D~ tai_.--~_-----------I----. khi thua <X1= 1... ------~--+---7 tan 4..32 = so ce quan ehu tri : TRUNG TAM' BAO vt: MlJl TRUONG DA NANG 26 . _" Khoi luang 16hoi ke e~_nuoe Khoi luang nu6e trona I6 -. ~--.-----------t- ! -----:----..-Onq lila nam nqanq.--t---- .2 tan ..--..-- 6 kG/em2 159°C D~u FO 25°C Suat tieu hao d~u Nhi~t Nhiet Bom Quat Bam d6t : xu do khong khi do nuoc dip nuoc gio lY___r1_uQ__e __ -----+ -----.28 thai cua 16hoi 2 la 281°C.-4kW . .. ------------- Lo 1 ---+- Lo 2 H02-8 1997 3000 k..-.-------~--- cl Tinh tr~ng hoot d(mg cue 16hoi: e1.-__g On Iva nam ngang --+.--. _" ._-_. -----'------'---------'---'------'---------i I L6 hoi 1 L6 hoi 2 Tu do ta xac djnh duoc h~ so.khoi .. khi thua u1 1. ---------.----~--=----::~.. .------- -._.--. -------. ---- -----~+.----: -.--------.H~ kh6ng Nhit%!t o khoi d . ."Ap dC._"'.mg SXSH tat phan xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan tat. . San luang hoi --~-Dien tieh gia nhiet Loai 16 hoi Ap suat lam viec Nhiet do hoi ------hoa bao Loai nhien lieu _' .. ety d~t Da N£ng" Bang 1: Cac thong 56 CC1 ban cua 10 hC1i Thong 56 kj thu at ... kh6ng khi thua eho moi 16: La hoi La hoi so so:?: - 1: ..Ht%! kh6ng s6 so thai cua 16hoi s6 1 la 275°C._-_"--j Kieu _ Narn san xuat "---..25 kW 4kW . H02-10 .+:' -TS5kg dau/1000 kg hoi ------- cap +-t - ..-65 m2 .gJ Ih 95 m2 1-----.--.

1ng.<3 VaD 16.mg nhi~t de'?kh6i thai cua 16 hoi. _.t 10hoi ---------- L6 hoi 1 La hoi 2 Nhiet do khon Entan Entan Tron ~t!iJ!_L!.tP..~G --------_-_"-- i ella nuoe cit . van tai phan xuong hoi n tftt duoc xac dinh theo bang 4: Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ Mdf TRUONG DA NANG 27 .995 78 i Hieu suat 10 (%). a/ Tf'..-- i clla hoi bao n9. Theo tinh toan ella cac chuyen m6i ngay.1ngnuoc ngung. 00 do. Cty d~t Da N~ng" dbi ceo.u FO bi lieu ton do khong t~n dunq IU<. val va mat bich khong co thu h6i IU<.9C. -- 3D 85 2757 0.Jng nang luonq chung ella Gong ty.15.Dd tai: "Ap dl.995 72.n thllt do thifJu beo on: Ton that nhi~t hi(m nay do khong co bao on duang ong. _ ----_.05-1. co anh huang Ion d~n hieu qua SU dl._ __ Ton thittdo T6n that hoa t:!.1ng thflt thoat theo khoi 16 b.~ ----------~-. q4 _ITol I ! i 30 85 2757 0.1ng nhi~t nay tuong duong voi 100-120kg Bang 3: Hi~u sui. Gftn phai cho phep Nhi~t de? kh6i thai cua 2 16 va h~ so kh6ng khi thua luang u1 di€lu chinh ehl!. q6_0'~ __ I 19 46 1 40 0 2/ H~ thong phEmphoi hoi va thu hoi nuoc ngung: Day la h~ thong dong vai tro quan tronp. ve hi~n tai Gong ty chua e6 h~ thong tan dl.5 khoi 16 mC.1rl_gtheo Q2 (%) _ ----. 15 4.-~. tan/m~ __ L .g!. khong rI hoi (ca duong ong va val hoi b] ro ri).9_~h6. Hi~n nay. ritt Ion.5 1 - i _ O{o) -~. Do nhi~t de? kh6i 16 tuong doi cao.de?dbt ella 16 voi h$ so kh6ng khi thua narn trong khoanq = 1. e2. bich._-- i I T6n thitt do moi truorlg__~!lB9_Q!!an~__r that do Gau I Ton 26 0 XI. phan nang IU<.kJ/kg _ . Xae dinh hieu sua. 16 hQi: Hi~u suat cua hai 10 hoi duoc tinh loan nhu bang 3: gia v~ nang IU<. Theo khao sat thuc t~. kJ/kg luong rieng cllc)Il~Qf_.hi nang IU<.1ng ton that t bi df.q3 (%) Ton thftt co khi.lng SXSH (<iii pMn xlfong d~t Picano( va nhu(>m hoan telt. tren h~ thong duong ong phan phbi hoi co nhi~u chiS ro bao on.-. so co h~ thong IUc..1ng val hoi b\ hong va bi ro ri chi€!m 70% tong so val hi~n co.

D~ fai: "Ap dl. voi hi~u su~t trung binh cua 16 hoi: 75. N~u ti~n hanh bao on toan b¢ he thbng duang bng.t trim cite dUdng 6ng cAp hoi khi chua bao on Chi6u dai duong 6ng T6ng thit tren duong 6n I Duong Thiit b] kinh o (mm) 1 6ng hoi 114 108 76 60 2 Van.lt bich 60 40 34 0 nhi(j't Ii. 11 thit khi d.~ 40 36 28 25 20 20 20 2160 972 364 0 0 0 0 -6 GO 2 Van. M~t bich 60 40 34 Chi6u dai du~ bao on L1 (m) 54 27 13 0 0 0 0 Chi6u dai chua bao on L2 (m) 4 15 25 10 3 8 25 Co bao on (W/m) Khong baoon (W/m) 40 36 28 25 20 20 20 930 850 680 550 550 380 350 5880 13722 17364 5500 1650 3040 8750 55906 TT TOng thAt (W/s) Tong nhi~t ttin thAt khi chua b80 On (W) T6n th~t nay tuonq dbi Ion. Mi.mg SXSH tCJi phfm xuang d~1 Picanol va nhu(Jm hoan tck cry d~t Da N5ng" Bang 4: T6n thf.a bao On (W) 3496 T6ng thai gian hoat d¢ng C -ra phan xubng hoan t~t trung binh la 3000gia/nam (tuong ung voi 300ngay/nam hay 10gia/ngay). val va m~t bich hi~n co thi ton thflt nhiet se giam xu6ng chi con khoanq 3496W/s. Nhi~t tr! d~u: 40000kJ/kg t 'Ii lu~ng dau se ti~t ki~m dU9C sau khi bao 6n se la: Co quan chi! tri: TRUNG TAM BAO "'It MOl TRUONG DA NANG 28 .2%. th~ hi~n 6 bang 5: Bang 5: TOn thit tren citcdudng STT 6ng cap hoi sau khi Thiit b! 6ng hoi Duon 9 kinh o (mm) - Chi~u clai dU9C T6ng thAt bao 6n l1 (m) q (W/m) da bao on co bao 6n TcSngthAt (W/s) 1 14 1 08 54 27 13 0 0 0 -.

1nghoi rat Ion.1ngnuoc ngung h¢ tieu thu hoi bi hu hong (chiern co nhi~t d¢ 96°C dllu thai bo.mg nhiet ti~t ki~m dUc.1C5-7% luang cac van nuoc ngung hi~n dang bi hong thi co the tiet ki$m hoi cap eho cac thiet bi co SLr dunq hoi tai phan xuong tuang ling voi IUc. toan bo IUc. qk: Iu<.mg SXSH f~i pMn X{/ang d(Jt Picanol va nhu¢m holm t~t. = 11' Q.1ngdclu tiet ki~m tu 42-59 tan dclU FO m6i narn. DI.1esau khi baa on (kJ/nam) nhiet tri cua dftu (kJ/kg) 11:hieu suat trung binh cua 16 hai (%) b/ T6n that nuoc ngung va thu hoi: Hien nay. Cty det Da N.::lng nuoc kg/h ngung co the thu h6i duoc tai lIng voi vi$e hoan t~t VaG khoanq tu 520-880 a nhiet d¢ 96°C tuang ti~t ki$m tu 15-26 tan dflu FO m6i narn.mg Lll~ng nllO<:ngung co thi T6ngl1l~ng thu h6i (fllOC hoi (Kg/h) Thllong xuyen 30 Khongthuong xuyim 400 50 280 1 2 3 4 5 May nhuorn May BaBin May nhu¢m May h6 lien May Comfit May d6t long BK5 3 1200 200 1000 650 400 50 3500 35 520 455 1 Zet xo 2 1 1 1 150 6 Ttfng c{mg Tuy thuoc phan xuong 880 vao eong ngh~ san xuat. Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V'. mot s6 van nuoc ngung 30%) nen gay ra ton that IUc.oil fai: "Ap dl. khong duoc tai su dunq lai nen gay ra ton th~t kha Ion. IW. ~~---.l ki~n khi thay the dUc. cua cac IT B' . M61 - TRUONG DA NANG 29 .1hhw Qntdau: 18 ' 8 (tlm/nam) Trong do. M~t khac. . ang 6 0an h sac h cae t h" b' 'd ung hdi tai phin Xllong hoan tAt let ISll Ten thiit b! 56lw.}ng" Q ~u = ___<l!!__.

-.000 Nuoc thai . _. I f------If------. . Luqng soi con sot l<. Vi v~y.._ .. .. "'-'-"..1-.._- cAe DONG THAI Chi phi cac dong thai duoc th~ hi(m 6 bang sau: STT 1 DOngthai ..' Cong doan Ke moe go. --. phiim chua hop Iy..-------_.----------.. thay d?i 1. .._.~6~.- ---- tat.1.000 _. TiNH ToAN CHI PHi CHO . : 1. -- hbi nuoc nQunQ nqunq bi honQ. t6ng chi phi tbi thi~u cho cac dong thai bi t6n that do cac nguyen da phan tich IV..----------_.. quan Iy. 2 3 Khoi ._.. +.-. . qua cac val bi honq I I~---~ 6 - 5 Nhi~t thai thea val ruroc Nhiet thai do hong 75.000 cac -+ . . PHAN TicH cAe NGUY~N NHAN GAy DONG THAI.mg SXSH (<. vi~c phan tich nguyen va chu y€!u d~t ra vai moe nen cac dong thai VaG VaG d€!n san pham d~u ra chi mQt 10<.----..360. dirt. _--_. eiy d~t Da N~ng" III. 215.__ .000 _---------_ . Nguyen li~u sot khOng phil hop luon luOn I soi th~t thoat.1.--- ..._--_.5 tri(m/nam.000 27.__ ._--- Ton th~t nhi~t do hoi bj ro ri [-- vaIT':~9.-. ----- I c hi phi tbi thi6u I Ghi chu T6n th~t do th~t thoat ++.-'''--. 54. d~t Ten dong thai -t-- Nguyen nhan gay ra Ibn thit i hong.(VND/nam) 6. D¢ am cua soi khOng 6n dinh.000 nhan Nhu v~y. xAc O!NH. Ri€mg phan xu6ng nnuom hoan t~t. Phan tich nguyen nhan gay ra Ibn thit t~i 2 phan xuong d~t Picanol nhu~m hoan tit Nhin chung... m6i cOng doan d~u duoc phan ttch cu th~ tUng nguyen . . bui ~ 1. Chi s6 soi kh6ng dbng d~u. ki~m ke sqi va vai moe thanh che. 6 tren la 215. "'''--.n xuang d~t Picanol va nhu¢m hoan ---. 33.. Do qua trinh giao nhan....720.600. thai "_.' I ~h~!tthaiIheonui1c.. chat Co quan chit tri : TRUNG TAM BAO VJ. phan xu6ng Picanol cua cac cOng doan tU soi d~u Do do.520.- T6n th~t nhiet do chua bao On Ton Ton thu nUDc .._. '...000.3._ . T6N THAT IV._ . 'c_. -~ Nhiet thai ua thiul_tl9J:li4. MOl TRUONG DA NANG 30 . . _. nuoc."'. luOn billn dQng. Trinh dQ tay ngh~ det cua cOng nhan chua cao..._ .~~--..000 _._ 18.. 1.._.4.D~ fai: nAp dl. la Iuqng th~t nhfm cua phan xu6ng nay chi tap trung thoat chinh la soi.Ji duoc.Ji sol th~t thoat.Ji de:\u true va cu6i true 6 khOng thu l<.840.6.5.--.1.. dan may. 1.000.-~'-- .. dong thai ra r€U da danq va tap trung 6 nhi~u cOng doan khac nhau... 1.2. Soi nhan gay ra t6n th~t.. _''._---------'--'~- tinh theo chi phi dien nanQ c- T6n th~t nhiet theo khoi thai th~t thM nhiet nhi~t do khOng do val ..Ii pha.

o€! tai: "Ap dl,mg S>!SI-!J~_p_ry_an xuang d~t Picano/ va nhu¢m hoan tilt, cry d~t Da N<Ing"
._._---------,-------_._-----------------,

r-------~--

Cong d~n

Tin_~on~thai

i

Nguyen nhan gay ra t6n thit Cong ngh~ nau t§y lac hau, dung tY cao. Do sai sot trong qua trinh cap phat va su dl,mg nguyen li~u, hoa chat. Do qua trinh di~u khi~n qua trinh bang tay (may Jet, BK5). Do ro ri cac duong 6ng, van nuoc. Do y truro ti~t ki~m cua eong nhan chua cao.

Nau t§y

2. Nuae thai co i 2.1. chua: i 2.2. - Cac loai hoa chat: du : 2.3. - Tap chat narn i trong vai 2.4. Cac loai san 2.5. pham hoa hoc i trong Qua trl!1h 3. Nuae ngung ! 3.1. ! 3.2.
I
I

~-.-~I

Giat xa

..i.--------- ..
1

I

+I
!

i

4. Nuae thai

I
I

I

I

I

Do ro ri cac van va duang 6ng dAn hoi. Do chua co h~ th6ng thu h6i nuoc ngung va nuoc lam mat. 3.3. Chua lap d6ng he, theo doi IUQng hoi eung ~p eho cong doan nay. ----j 4. 1. Ouy trinh cong ngh~ con lac hau. 4.2. Tay ngh~ va y truro ti~t ki~m nuoc cua eong nhan chua cao. 4.3. Do khong co d6ng h6 theo doi IUc;1ng nuoc dau vao. 4.4. Do ro ri cac van nuoc tai cac may gi~t xa. 4.5. Do khong co quy trinh tuan hoan nuoc giO'a cac Ian gic;it, xa cOng nhu nuoc lam mat ~!ng-

~¢~.-

~.

N~ae thai

I
,
J,I

15~1.

t~- ci~

~g-~y~~- gay ra nuoc thai nhan

i

I

6. Hoa -chat, th~6c 16.1. nhuorn du i 6.2. I 6.3, i 6.4. 6.5.

6.6. 6.7.
6.B.

cua cac conQ doan Qiat xa. Cong ngh(! nhuom lac hau. 06 tim trich thuOc nhuorn thtJp. Do sai sot trong khi can dong thuoc nhuorn. H~ Ih6ng kho chua thu6c nhuorn chua dam bao lieu chuan bao quan va ki~m soat. Do chat Iw;mg hoi va ti~n de) cung cap hoi kh6ng dam bao dAn d~n keo dai thai gian nhuorn cua cac me. Ty I~ nhuorn lai cao (5 - 7%). Do trinh d¢ v~n hanh va y thuc thuc hi~n QUYtrinh cua cong nhan con thap kern. Do qua trinh thi~t k~ rnau, so sanh rnau mfiu con phu thuec vao mat thuang cua
conq nhan.

;

I
Co quan chu
In'.'

6.9. Do cong lac chuan b] hang moe chua lbt (me ft, me nhi~u khac 16 .. ,), 31

--------~----.------------------~--TRUNG TAM B~O vt: MOl TRUONG oA NANG

D~ tai.· "Ap dr,mg SXSH t<;lipMn XUa'!9 d~t Picano( va nhu¢m hoan tflt,
.- ..---_ ..

cry

d~t

Oa

N~n9"

~--

Cong (f~n f----~-~-t----~ Nhuorn

Ten dong thai

.. --------.~-f!

Nguyen nhan gay ra t6n tholt 6.10. Do cac qua trinh nhu mAt khi dang y~u t6 khach quan lam gitm doan nhuorn, lam tang thai gian nhuorn di~n, may moe thi~t bi hong trong nhuorn khong sua chua. thay th~

6. Hoa chat, thube nhuorn du

t----.--+--~---

..

.

7. Nhiet thflt thoat

I __ thai ~jP i 7.1. Do ro ri cac
i 7.2.
i

7.3. 7.4.

. 75.
i

van, dllong 6ng dan hoi. DlIong 6ng d~n hoi va thanh 16 hoi chua duoc bao on tOt. Do tY I~ nhu¢m I~i cao nen lieu t6n nhi~t nhieu, Do cac val nuoc ngllng bj hong . Do khong eo h~ thOng thu hOi hoi thAt thoat, .

--l.m

Y thuc ti~t kiern va trinh d¢ tay ngh~ ella _fong nhan cOn_thAp kern, : 8.1. GiOng nhu muc 7.1 - 7.6
7.6.
..

I

ha nhiet

--._--_

__ ---+-_

-. __.

. 9. NlIoe ngllng

'------~-_._._---.

.L

. 9.1. Do kh6ng eo he th6ng thu hOi nuoc ngllng. 9.2. ChAt 11IQ'ng va ti~n d9 eung cc\p hoi chua hoi th~t SI,I 6n dmh, 9.3. Val nuoc n un bi hon . 10.1. Do ro ri cac van, dllong 6ng dan nuoc. ; 10.2. Khong co dOng hO de theo doi 11IQ'ng nuoc : lam mat. i 10.3. Khong co h(l thOng tuan hoan nuoc lam mat. 10.4. V truro ti~t kiern nuoc ella eong nhan eon thap. 10.5. Luonq nuoc dung v(l sinh may moe va nha xlIbng qua nhi~u .
I

IV.2. Phin tich nguyen nhan gay t6n thAt nang lu~ng

Vi

tri gay t6n thit
--+- ,_ ..... __
._.'c _

Nguyen ohan gay t6n thAt A.1. BO tri v~n hanh thillt b] chua phu boo. A.2. Do sO Iftn khbi d¢ng may nhi~u Ian vi dlrt sot. ; A.3. Trinh d¢ van hanh thillt bi ella conq nhan con thap.

A. May d~t

l__

~_.

...L

A.4.

Y thuc ti~t kiem dien cua eon nhan chua

cao,

Co quan chu

trio TRUNG TAM BAO

V,; MOl

TRUONG

oA

NANG

32

Df! tal: "Ap dl,l'!E_::;XSH t'ili pMn xuong ,rift Picano/ va nhu¢m hoan tilt, ely d~t

Oa N~ng"
I

Vi tri gay t6n th:'t
B. May Jet, BK5 --+-~~~'~'~~6ng . B.2.

Nguyen nhan gay t6n thtt
eo h$ thong thu hoi hoi thua .

Y

thuc tillt ki$m nuoc ella conq nhan eon kern (khong "

khoa chat van, ro rl, ...) nen may bam hoat dong nhi€!u.

,

B.3. Thai gian nau tay qua di:li so voi quy dinh.
BA. Thillt bi cu, lac h~u.

B.5. Trinh dO lay ngh~ ella conq nhan khong dong deu. B.6. Chua eo h$ thong thu hoi nuoc ngung. B.7. Do khong bao on hoac bao on duang ong chua tot. • B.B. Do di€!u khien may moe bang lay.

c.

+-.--.___

B.9. Do ro ri van hoi van nuoc n dan hoi. __ '--'=--'-'-____:_c::'-'--'----'---'=-'=---=----'---'--"'--=-c__c;:u__=--'----'--'''---=-=-:_:_;..:..;:..;.;_

------!

May bobin

C.1. Thiet bi qua cii, lae h~u. C.2. Duong ong hoi, van hoi deu bi hong nanq. C.3.

Y

thirc tiet kiern va trinh do tay nghe ella conq nhan

chua cao. +G.:4., _(;_QD_9_suat bobin qua Ion (BOKW). may , D. Noi hoi 0.1. H~ thong bao on chua dat yeu elm.
0.2. Do khonq co he thong thu hoi nuoc ngung.

I I

l

0.3. Do van, ong dan hoi bi ro rl.
0.4. NhiEHdo kh6i 16 qua cao (gan 300°C).

, 0.5. Trinh dO eong nhan v~n hanh 10hoi chua cao.
, 0.6.

Y

thuc tiet ki$m nhien lieu ella eong nhan con thap.

0.7. Chat Iu<;mgnuoc cap 16hoi chua dat yeu

cau.

0.8. Che d¢ van hanh 16hoi chua duoc dam bao.
__ ,--.-."-,-- ... ..--..----. _., --~,.--.- ,.-----t--- .. ,----------

i E. May comfit
L____ . __ ..

0.9. Chua - co ------._--- ___Qhap,,"---.- I_Y_ --.-------, FO phu hop.-----'-··_·---1 : bien 9!Jan d.lu _-.

E.1. Do ro d cac van hoi. ~~ ..2~ Kho_D_9_eQ_he thon_gtu~n hoan nuoe lam mat

-~--... . Co quan chu tri: TRUNG TAM BAO vt: M61 TRUONG DA NANG

33

~-------------~--------------~ li~u soi khong phu i 1. ph am chua khi giao nhan S9i va val moe thanh pharn. : i D~ XUATcAc CO H¢I SXSH . true va cu6i true kh6ng .. I ~I : _ ..1. Chi 56 5Qi khong dbng d~u. ·-·---·---------.2.3. .2_ C6 ch~ de?khen thuC1ng dbi voi cac cong nhan san xuat conq nhan chua cao.-+-.. ····-· ._. 1.3.'len ._. 1.4. 1 .. Thay doi nguyen li~u sol phu hop voi thi~t b] h'"' co . chunq toi da d~ xuat cac co h¢i san xuttt sach hon CI. i Chon mua loai soi c6 chi 56 soi tuong d6i on .. luon bi~n don 1.. hOI 501. 1.. Dao tao. 1. nhi~t dt?. D~ XUAT cAe co H¢I SAN XUAT S~CH HON Trim CO 56 phan tich nguyen nhan gay ra ton thflt nguyen.. Iy va 1. 1. 0 dllu thu 1 ..4. Iy. . Thay doi chung loai sqi co d¢ am tbt hOn.5. Clin co quy dinh chat che cho cong nhan thu h6i sOi. III cAe co HOI SAN XUAT S~CH HON I.2. efy d(tt Dil N5ng" f)~ XUAT cuuor«.1 __ 1.6._-- Luqng sci con s6t lai lai duoc. Cai djnh.6. .2. tbt nhung khong gay ton th~t ---~.. 1.4. .5.. .-~~-"-"--'''-'''-.__-=-=-'---------------------------------j I 09 €1m cua soi khonq 6n ! 1..-r-----.5.. Trinh ch~t che +.n co quy dinh quan kiem ke chat che -1 . SU d~ng can ban co sai s6 nho de can sot va vai moc thanh ham khi iao nhfm han.1.6. Obi voi nguyen Ii~u va nuOc thai: iNGUY~NNHAN-GAY---~"RA T6N THAT_~ 1 . kiem ke sqi va val .2. ! i d¢ tay ngh~ det cua 1.3. ..4. ---------------=------------Co quan eM tri . luon luon thay doL tao di€lu ki~n lam vi~c b~mg each thong gio phan xu6ng d~t va kho bao quan soi de c6 duoc dt? am. 1. +. . moe thanh h9P i 1.1.1...2. C~Ch~ de? khen thu6ng cho cong nhan thu .---'._bop cho soi. Chay may di~u hoa de duy tri d¢ lim thich -+. bbi duong nharn nang cao tay ngh~ cho conq nhan tnrc tiep dung may.1. __ dinh .1. I 1. 1._-_. - .J the cho tUng nguyen 1. Cf:. Thu hbi soi con s6t 6 dllu true va cubi true...mg SXSH t'li pMn xuang d(tt Pieanol va nhu9m hoan t~t.. ~ __ .. anh sang thich hop cho soi. Nguyen i ha . nhien vat Ii~u cho nhan nhu sau: tUng conq doan san xu~t cua 2 phan xu6ng d~t Picanol va nhuorn hoan tat. .D~ fiJi: "Ap dl. Do quan qua trinh qiao nhan. 1.2.3.2. TR( /iJG TAM BAO V~ MOl TRUONG DA NANG -' 34 . I Iy.1...

3. y thuc ti~t ki~m nuoc cho cOng cua cOng nhan chua cao. nguai su dunq chua dung. duong 6ng i 3.1.mg SXSH tf'iehan xllong df[JtPicanol va nhu¢m holm r!Jr.1. Cry df[JtDa Nang" . Quy chuan -t-.<:. Do qua trinh di€!u khien van .' 2.1. 2.. 2.!n Iii de can dong hoa chat mot each chinh xac. duong 6ng diln I : I 24. __ . Nang cao nhan .1.. Do y tbirc tiM ki$m nuoc 2.3. sua chOa cac van. I -- duon .1 d~ ra mot each chat che._ cac van..2.:. 2.:" . 2. nhu .2. bao duong d~ hat hien r6 cac van.c.3.2 tY 1 :5 • 2.. Dao 1<.. "Ap dl.De fBi. .2.1.e::.:i__'__ duon thai.C=_=__..---. va ~oa __~---qua trinh : 2.------------I nhan.--- t--.!nc.-a=-~ u~ta=------=-cu""---. hoi b] hu hong. Thay may Jet co dung tY cao 1: 10 . . bao quan hoc.3.. Trang i bj can diE'. dam bao I phap cu do me n-.2.5. : d6i voi cac cOng ti~t kiem nhi~u nUac..1. va dip phat mot each khoa chinh xac khOng nham I~n 2.. Do sai s6t trong cap nguyen phat li$u. i 6 phonq thi nghi~m hop Iy vol tUng xuyen kiem dinh cac dunq cao.___ ngh~ dua ra dUQcbao dam chinh I ! 24 ri cac duong 6ng.1. Thay th~.3. dung ! I 21. Thuonq _ I L. 2.-. --...3. Giam sat chat che quy trinh cap I I phat da d~ ra.4. . ~ ___"_-=--=-__'_'"L__=_c_'-'"'--'--"-.1.-------------i Thuang luang da co d~ co do tin ~y Can co cac phuong can dong hoa chat chua chinh xac.2. Thuong 6n xuyen kiem Ira..i II I I 2.th-. nuoc bi hu hong..1..---------- ------ __ --. Thay doi oong ngh~ nllu lay lien ti~n han._ .----_. duang 6ng dfin nuoc._ .. d~n hoi.2. rI cac van.2... bao duong hat hien ro ri ki __ .5. i ~___ ! hanh BK5). C6 ch~ de?khen thu6ng nhan -------r-----3.. --- H()I SXSH 2.1 Thay th~.. ~~ xuyen 6n de kiem tra. Cong nghE'.- --~-- NGUY~N NHAN GAy RA n5N THAT ---------1---· ---.4.- ot XUAT cAc co . Di~u chinh quy trinh c6ng ngh~ dua tren thi nghi~m _____ 2.1.. Do ro . ------------- - Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO V~ M61 TRUONG DA NANG 35 . su c~at dunq . sua chua cac van.2.~uhlY lac hau.2. cat gilt.2. bi'mg tay (may Jet.5. dan nuoc.10.1. huan luy~n trinh de? chuyen mOn va cho cOng nhan cap phat h6a trinh de? cOng y thirc ngh~ nghi~p va van hanh. 2.---+---- ri ki thai. Can qiam sat quy trinh cOng nght. Tu d¢ng :::h ~:g hoa qua trinh di€!u khien de quy _ Do ro oc.-. van 2..

U3P dong ho tai tUng diem cung cap nuoc. .. Oua ra quy trinh gic'iltva kiem tra ehiit IUQng i L------! tac h~u so Iftn gic'iltlai. __ ._· RA cAe co _- H¢I SXSH .1.1 ndOiluang I}UDeJ!. 3.lC I 4. ely d~t Da Ntmg" D~ XUAT ._ 3.. Do khong co dong ho theo . Kiem soat chat che luang nuoc de:\u vao bang each lap dong ho do nUDe tai m6i may. Nh~k nho conq nhan van ky cac van nucc lam mid khi may ngung hoat d¢ng. Lap h~ thong thu hoi nuoc ngung de tal su hoi nuoc ngung va nuoc lam i dunq.43.-~- ------. bao duong van nuoc de phat hiEm ro ri kip thai. 4. Lap dc'ilth$ thong van 11.1. nAp dl.3.4. I 4.1. j n5N THAT __ . I i Do ro ri cac van nuoc tai ' 4.:lp .2.2.:lng hoi cung cap cho.IiIUQng nuoc giO'a cac Ian gic'ilt rna .4. Thay the cac van hong bang van rnoi. Co ehe d¢ khen thuang kip thoi eho cac conq nhan tiel kiem duoc nhieu nuoe. I • 4.2. bao duong cac van. Nhae nh6 eong nhan van chat van nuoc khi khong.3. i chuyen man . 42. -.2. ehc\ng han dung l<. 3.1.1. Do chua co h~ thong thu : 3.!. 4." 1--'.dung nuoc niJa..1..lng l<.4.2. xa. Chua lap dong ho theo doi i 3.-------- Co quan eM tri: TRUNG TAM BAO V~ MOl TRUONG oA NANG 36 .:Ing hoi eon I 4.4. IUc.¥ vo.1¢ng chonq tran d cac be du trO'va van cap nuoc tu d¢ng trong ua trinh iiH xa..4. : xa eOng nhu nuoc lam mat.2. 4.2<l_~~gdUng c6ng ngh~ g.3.trin~-tuft-nT~~~-: hoan nuoc giiJa cac Iftn gi<)t.1. i Nang cao y thuc tiet ki~m ruroc bang each gan cac biEin bao nhae nh6 tiet kiern nuoc doi voi moi nquoi.2.NGUY~N-NHANGAy------. _----_.3.3. l. 61 Nan su dl.Iinuoc gic'iltxa Ifln eubi cho Ian gic'iltdflu cua me khac.De tiJj.XSH__ti?! p.2. Quy doan n~__ _ -+. 4. hoi cho tUng b6 phan de kiem soat IUc. 3. boi duong nghe nghi~p eho eong nhan. I Tay nghe va y thuc tiet ki~m nuoc ella conq nhan chua cao 4. Thuong xuyen kiem tra. n\JOc nguo.c__ ------------1 san pham sau khi gi~t de giam trinh conq ngh$ con: 4.a_'2_~!!Qf1gd~t Picanol va nhu¢m hoan l!Jl. Oi~h ky dao tao.3..~u\l<!()_c ~. cac may gi<)t xa. Do khO~~-C:-qU.lng S._:s::_::u::_d=-u:::::cn'-"g"".2. Thuonq xuyen kiEim tra.2. Leln phuong an thu hoi nuoc lam mat mat va tai su dunq 6 nhiJng c6ng doan thich hc.. .4.41. d\1ong bng de phat hien ro ri ki thai. __.

ely d¢t Da N~ng" NGUY~N NHAN GA Y----: RA T6N THAJ I 5.5.1.4. Sao on va sua chua l<. kho chua ca~i6~.2.1. -- dang dung do danQ tronq kho. Ty 1$ nhuorn ::a ~~~~gm:~h I II' lai eao (5 .--.2. thuc thur: hi$n quy trinh cua I y 6. Gong ngh$ nhuorn lac hau._ .4. H~ thong thuoc kiem: i 6.Iicac duong ong dan hoi va van hoi hong de chong th. Yeu bao dan d~n keo gian nhuorn ella cac di thoi me. 16.jt.5. Giarn sat ch~t che quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. Thuong xuyen ! cua cong nhan I dao tao va kiem tra lay ngh~ nhuorn.2.1.-"=~ nhan .2_ Do tan trieh thuoc nhuom thap ! 6.. : 6.j!!_~lf(Jng d¢t Picanol va nhu¢m hoan t.2. tan trich cao han va it gay tac hal d~n rnoi l I I ~.6.1.2. don sai s61 lrong khi thubc nhuom. Tuang tu cac nguyen tu cac giai phap ella nuoc thai cac gay ra nuoc thai ella cac eong doan tren. Do trinh do van hanh va cong nhnn eon thflp kern.2.I:~~!!~~:::Cm2c. 6. 7%) do I$ct-.D~ tai: "Ap d(:mg SXSH fai ph. dill eong nhan cap hoi dip dung till-n d¢ i huong dll-n thoi gian nhu(>m ________---+n 6. --"-__ ~ _ 6.1. nhuorn ehua dam bao tieu eh~f!in bao quan v~ oat. 6.1. 6_1 1.[)(.2. Giarn s6 I~n nhuorn I~i b~mg each thuc hi$n dung quy trinh ky thuat.: 2:e. truong nhat I 6. __ tuc quy trinh ky thuat nhuom dbi voi tUnQ loai mat hang. cOn doan tren. ! Trang bi h$ thong thong gio.1. m:i ~ __ .7.4.5. ~ ---' ----------~ --Co quan chi' tri : TRUNG TAM BAO vt -----------:::----~----~--MOl TRUONG DA NANG 37 .1.. Dam. l.7. ________. --------- 6. Thuc hien nghiem ~ -+-__ . .1. quy chueln hoa trinh do chuyen rnon cua eong . 6. luang I O~ XuAT cAe co HOI SXSH han.1. Do chat IUQng hell va tien d¢ cung cap hoi kh6r 1 dam 6.6.ua chon mua cac lo~i thube nhu¢m eo d¢ 6._ 6. hut §m dlt it anh hU6ng d~n d¢ hut elm ella thuoc nhuorn. mau • 6.7. Thuonq xuye'l nhac nho cong nhan cap phat thuoc nhuorn phai d~y ky cac thung thuoc ---t-- nhuorn -.2. _:__:'.---t---------6. Cai till-n boac thay d6i eong ngh$ nhuorn lbt j +_ nhan I 5.1. I .. Nghien cuu ky conq thuc nhu¢m va chunq m6i loai vai.6. bao su ph6i hoo giua cac cong doan that hop 15'va chinh xac nham han ch~ vai nhuorn hu.\t thoat hoi trong qua trinh v<)n chuyen.

~~r~~ ~~~ thanh hai~a 'Ii: I 10 hoi that tot.. ~_--+-.1. ~ ~~i d~n hoi. Dinh ky kiem tra.1. ~~_~_ cong nhan vi! viec . Do qua trinh thj~t k€! mau.7~1-:·1-.:~.8. baa duong cac van.2.2. nghi$m thu may moe sau khi sua chua dung thea yeu cau ky thu~t de ra.IChi$n dao tao nharn nang cao y truro tiet tay ngh~ cua conq nhan i ki$m va trinh d(>lay nghi! cua conq nhan van con th~p kam. con nhan..a~!~~~~~ 6~g-T.3 3. ong hoi de phat hi~n ro ri kIp thoi...011 (ai: "Ap dl:mg_§XSH tei p_.2. khac 16.1-. Nhac nh6 conq nhan van ky cac van hoi khi : I I de r l. .-ih~U--JI-7-. • I on tot.9.1CQ~t~:~-~r~~z I i ! I I . . f--------- ..-!~:. ' khong dung hoi nua. 7.. I 7.2. 6.1 1.61 va 6. Do tY I~ nhuom l<::Iicao r '~n I 7. i 7. me nhieu. SLr dung hoi. baa duong cac van. I thiet bj thea dinh ky de phat hi~n hu hong va sua chua kjp thoi.9.-~~ I thanh 10 hoi chua dIe-Ie bao ' i~i1~~:nh_~~=~!. Co quen chu tri : TRUNG TAM BAO ~IJ MlJI TRUONG DA NANG 38 . Do khong c6 tl J--th6~. __ . ).---..__. .1. Y thuc ti€!t ki$m va trinh d(>: 7._ . may m6c thiet bi hong trang khi dang nhu(>m khonq sua I.2. I tu 1s~1-0-~-D~-~~-y~~t6 khach quan16.-G---i-6ng-~l.2.-4-. Dinh ky kiem tra. :~~ t~~:h. ! 6. e(y d{H Da N~ng" ~~- NHAN GAy ---~-~D~XUAT cAc' CO H¢I SXSH RA T6N THAT 6. 7.2 tieu tbn nhiet nhieu.5. 7. hanh. duong . duong r 72 i D'. lam gian doan qua trinh ] nhuorn. ! noi th~t thoat hoi nhi~u. . C6 che d(>thu6ng phat thich h9P doi voi cac .5. Do cong tac chuan bi hang moe chua tot (me it.Jc 3. Thong nh~t quy chuan h6a IU9ng himg cho cac me theo kg hoac theo rnet. lam tang thoi gian nnuorn nhu m~t diEm.--------~--.1o.6. Thl. Kiem tra. Giong muc 6. I' -_.~. r7~1.~ 2._ . 6. duong ong : d~n hoi da hong. Tiep nhan thong tin ve 10 hang moc cua cac :th~~~~:a~U~~~:.4. ~a~~. so sanh so sanh rnau m~u con phu ' rnau bang each d~u tu h~ thong ghep rnau thuoc vao mat thuong cua : di$n tu (Computer color maching system).9.3. Lap h~ thbng thu h6i hoi that thoat tai nhung I hoi hoi th~t thoat.. i 7 .. _-+1 --1 7. ho~~-._.8.!!<ua'!_g d~( PiC8ryol va nhu¢m hoan NGUY~N (11(.1 - hoi nuoc nguno r irn I non nuoc dtlu vaq_. Do khonq c6 h~ th6ng 'ru I 7..3. Tin hoc hoa qua trinh thiet ke rnau.1. 7. i I 6..1 .6.~.Ong6~g di\nh.1.-'~hll~~c van.-Th~.2.

2.-~ .2 n __ n_H_nn H •• J 10.2.lt h~ th6ng tuan hoan nuoc lam mat hoan nuoc lam mat.~ TUO:t:~:-:~!:u NGUV£N NHAN- GA v ._- on 9.~ D~ XUAT CAC uang ...1.2. 10.3..• i--. 1 ruroc lam mat tai nhflng may co dung nuoc i 10.~. --~----_1 I i ! Khong co he th6ng tuan 10.-. Gly d~t Oa N~ng" I. . du~~~T1 ... Do ro ri cac van. 10-.4 . y thuc ._Ii:lln 1 ngl1_ng__d6 hien hu hong kip thai.1._. Gi6ng muc 6.6.4.. Co ch~ d¢ thuang phat thieh hop d6i voi I I I105:-LuQngnU._. Gi6ng rnuc tU 2. ~. ~ __ . UlP di. Thuc hi~m dao tao nharn nang cao ti~t ki~m nuoc ella eong nhan..oJ ! tai.. 10. _-_ .. Chiit luqng hoi va tilm d¢ i 9. thi~t b] va nha xuong.i. nAp dl:mg SX~.1.. qU:1 : moe.3. .4. __ .3..3. Val : nuoc ngung bj hong.1. -_ . ~1T co H<)I SXSH 76-2-- 9.. Khong co d6ng h6 d6 theo . __ co auen ctu) tri. 6ng d~n nuoc!~!!"_rn~t..5.\if. . 9..5.1 va 6.lt d6ng h6 thea doi ehinh xac luqng doi luqng nuoc lam mat.----- mat.--.1_ Thay mOi cac van ! nuoc ngung bj hong. Lap di.4.'~11o5.1c.h~~ V:h:~Ca:i\~~nd~n~=C~inh may may moe va nha xuong nhi~u ------"_.g._.2 eung dip hoi chua that su : dinh.--. Y thuc ti~t kiern nuoc cua conq nhan con thap. ">1 TRUONG oA NANG 39 .. .1...2..1.------. _ 10. tu:.2.'-d. phat 0 1.:~. Thuonq xuyen ~ L.. TRI "NG TAM BAO" _.__ • n ...3.i~~. 2.!_t?_~E'!_~nxuang_~~t Picanol va nhu¢m hoan tilt.~~. bao duong cac val nuoe! ~ I 9.. . t 1i nhOng may co dung nuoe lam mat.1 va 2.. 11 o.

LJp dong ho do hoi de xac dinh chinh xac B.1. Darn bao vi~c oao quan sQi dung tieu cbuan d~ __ __ ~_~~c:~_~_~_~_~~()!:l_gcj_~~:_. Co ctie d¢ khen thu6ng thich hop dbi voi nao tiel kiern nhillu nuoc.. Su dunq voi phun ap luc de v$ sinh may ._..2.5. cong (khonq rI.~---~------------TRUONG DA NANG 40 .thOng thu hoi hoi thua tu cac . 1~·3 .__ ___..~~~.. Lap d<)t dong ho nuoc cho m6i may dinh chinh xac IUQng nuoc can dung.2. 8.Obi voi cac nguyen nhim NGUY~N-NHAN Gi. A._ Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl ----.1.t~i~.. Tuyen truyen.r-' BK5 B.3.2. 8.1.3_1. _. i bi h6ng.1 .. ro ri.1.2.. Trinh d¢ van hanh thiet bi cua conq nhan can thap.. hoi thua -. . Clm I~p k~ hoach v~n hanh thi~t bj phu hQP . Tturonq xuyen dao tao va kiem tra lay nghe cua conq nhan dling may det....------------------- voi ca san xuflt va giOa cac I~n nghl an trua. __ _ _ A. Nen lap d<)t h$.2. Kh6ng co h~ thOng thu hOi! 8.~_: "" " . ra. _ -------------------_.4. rT1_()_~' T1~.1. A. tei B... . nao tiet kiem nhieu dien. .2.- -----.?_._.1....mg SXSl-jtiilieMn Xlfang d~t Picanol va nhu¢m hoan t~t.. : I y tturc liel ki~m dien cho c6ng nhan.2. ____oj I ~-------------------------.._.3.y------~~~~-RA T6N THAT -------------+86 r I gay t6n th~t nang IU9n9 ot XUAT cAe -- co H¢I SXSH A.2. .. I A. Co the lap cong ~ to di$-n ri€mg eho tUng t6 .. H<..._".9. _ __ .~ __ ~~ . 1. i ! ... quy chuan hOO trinh d¢ chuyen mon ella i ~ I I I A_32_ Giarn sat chat che quy trinh eong ngh~ d~ A. cry d~t Da N5ng" 1..•. Do s6 I~n khoi dong nhieu I~n vi dirt soi may I A.congnhfJn..4.2.. AA. A.Inch~ s61~n I tat may bang each can than mac h6 sot truce khi d$-t.2. 8 2.------.:o.:. may nay . ~~_~_. giao due y thuc tiel ki~m nuoc cho cong nhan.~. 1. ro I lllQ_rlg ~Qi__ __ ~nttli~tc:tl().2.3.. de xac dinh chinh xac IUQng di~n can dung.._~lIa. . A.4.. MAYotr tri van hanh thi~t chua phu hop A. . __ ~~~ .2. 8...2. • eM xac nen may hoat : d¢ng nhieu.Q7~~y~~~~~~y ~~a~~~:~~.) 8.2. ! .~. Thuc hi$-n cong tac giao due nharn nang cao i conq nhan chua cao.1. Trang b] h$ thOng VSD (h~ th6ng di~u tfm) ich()t()~np~fJn)(1I(~1I1gcj~L" I A.DfJ tai: "Ap dl.~lJqng.1. b] I A.. Thay the va sua chua kip thoi cac van nuoc ._. Kiem tra chflt IUQng sQi that ky de tranh dut.ChU~~.2.-.1..3 ..h . . Y __ __.__-----------___~~ ~ __ . Y thuc tiel kiern di$n cua ..- : A4 3_ Co che d¢ khen lhu6ng thich hop dOi voi t6 I__ I:J_:_~_~ "t'_J_ET. thuc liel ki$-m nuoc cua nhan khoa can chat bom kern van. __ B.

.nhan.5. i 1. I ngh~ tiEm ti~n han.. Gion. van _c --------=---: 6ng hoi.g_my. phat thich hop d6i voi cac suat thich k1N~~~H~~n~ b~:-on·~: " yeu cau.__ .7 dep~~t_hi_~~_r6 co he thong thu h6iTB.rlg_l!~. Co eh~ do thuong ~:~ I C4 I Conq suat may bobinQ'" C. Thay mol cac cAc thi~t CO HOI SXSH ..._...2 va 1?:.10 nham nang cao kiern va trinh y tbuc ti~t nhan tay d¢ tay ngh€! cua cong chua cao.1. /I' jl TRUONG oil NANG 41 . . d.3 duong bng danhoith$t't6t.2 van hoi da hong.8.__ ._ .1.' duong ong hoi j ! -. cry d_~lDa Nring" NGUY~N NHiNGAy-l"-~~---D~ XUAT : B.t~~j. bao duong rnuc 3.10 va kiem tra nharn I nhan kh6ng dong d~u.1. 0 1-1..2.1. ------ ~ RA TON THAT BA.~g._tt1_()i_:_ thuc ti~t kibn va trinh d9 ngh~ cu: cong nhan C.1.. Gi6ng hoa trinh do tay ngh~ cua cong I S·.3 bao .:.1.. Dinh ky kiem tra. B. '>2. ___.2.!~.2. r:t_l!C:I~. Co quan chu tn : TRUNG TAM ~A(' Vt.._ .3. Quy chuan .41 Ion (fOKW) hop. Giong . 6~·t~~~-~:~~ hi. van hanh.2.g_.n.1.... 0.----~----. Ct'n qiarn IUC S.8..3.5.1 . Thuonq xuyen bao duong may moe.'7'::-'N~~'b~~6~'~C i on hoac b~~ 6n duong ong chua tot.~. bao duong Y . ong hoi. C.. va: nudej hoi B.~~~~h~__: -_-----Do r6 t: ri van -.olJ tai: "Ap dl!'-'!fJ~§__XSH t~1 phaf1_~If(mg _cJ_f! Pic_anol va nh~9m hoan t~t. thu 0. ~ 8.1.. Dinh ky kiem tra.----- . B.4. ~_. --~-. Thuonq xuyen dao 1<... Sua chua hoac thay th~ cac duong d€!u bi hong n~)ng.. 6ng... BaD dam he IhOng bao ~~ yeu diu ~bih"i"h~i.2. . bao duong ri~!P..4.3.. sal quy trinh eong ngh~ d~ ra mot c -ch chat che.rikipth(jL_ __ f?_~~~ ~_~ Do kh6ng co h~ thong . I .i~1 h~ thong .3. B.1 .Jch~u_.~_i.2. i B4. Thuc hi'.m dim 1<.2. I D. lac hau.·1·Thi~~t_>! C.rc>. ~~ge~:~iaf1 7. _.2.6.~ng ky thuat. hOi.qui')ydeiUon kelll.. Chua nang cao tay ngh~ cho c6ng nhan. de quy trinh conq ngh~ dua ra duoc bao Ic. van duong """"""""'" "'~ I . rnuc 3..8..5.t1._~_~i __ .7. T hi~n tv d9n9 hoa qua trinh di~u khien I I I I .5~i~_nrl~.. . Duong qlJaco. Trinh do tay nghe cua conq i B.c BA.. C.. Do di~u khien bang tay B.' tr:~i~U~~?.1)2i.9.t. .._ .dep~~thi~nhlltlQflg_\j~r()rL~ip. _ B. _ c?':l .2. . Thi~t b] cu.6.2.2 1.2.2. ----_J tay co cong mo to bj nhuorn I I I.1.:1ya C. Dinh ky kiem tra.3.. ----+-.. "<.· .ls9 ~g:~O...2.

_ . I Ch~ d-t'>v~~hanh chua duoc dam bao. Lap ch~ de) van hanh chi ti~t cho cong nhan van hanh 16 hoi dam bao dung ky thuat. c()ll_gllb.~ll: .q: D.2 '0. _..2.h~jbir6T i I • NGUY~NNHANGAY-----'-'-'--~ RA TON THAT ~" -- D~ XUAT cAe eo HOI SXSH .2..6. Nhi~t de:> kh6i 16 qua cao . : 0. D.5..3. quy ctmc1nh6a trinh de:> chuyen rnon cua _J i t~y _ .8. Giam sat chat chi=!quy trinh van hanh 10 hoi l9~dCa._.canol va nhu¢m holm t~t.r:~T~~I.. Cly d~t Dil N<ing" x · I I I D~3. ~1. y thuc ti~t ki$m nhien li$u cho c6ng nhan.9.-d~-.51. Thl.: "Ap dl!..3.1.2 . Giarn sat chc)t chi=!quy trinh c6ng ngh$ d~ ra. h6ng tuan i~.1. P'2<!_'!_ llong d~t P. Chi'lt IU(.!g SXSIj_t'il.._ .7. • · !.1-:::9~.D~ fil. Thuc hi$n c6ng tac giao duc nharn nang cao . u~p d$t dong ho tai duong ong dan nuoc VaG 16 hoi de xac dinh chinh xac luqng nuoc n' __ ~ 0. 'i 1.S.4. Gi6ng rnuc 10. D.uh~F-~. cua c6ng nhan van hanh may det._ __ . ella cong nhan.1 hoan mJoc lam n "lL_~_~L ~~. Gibng r'1~~-'71:1-va 7.1.. Y thuc tiel ki$m nhien li~u D. . D.9.D~-va~'--on.3 C6 ch~ khen thu6ng thich hop doi voi t6 I I .8. · 0. Thuong xuyen kiem tra ch~t luqng nuoc dip truce khi cho VaGnoi hoi. Trinh dt'> conq nhan ~~nT [). i . D. 8pq~.711~~71. U:lP d6ng ho do dau tal b6n chua dau de theo doi luqng dftu con lai va luonq dau khi I 1[0 E. 6.8... rI.5. 0. D..2. cua cong nhan con thap..6.... 16 hoi r I din dung.2.2. eo na()Ji~t ki$m nh!~lJ nhiellli~u. C6 the lap cong to di$n.~" I . utJp b6 ham nonq dau tu nguon nhi$t de:> : khoi 16.7.lp h$ thong XV Iy ch~t luqng nuoc ~p truoc khi cho VaGnoi hoi. ..OcOp· hbu. 0.1. Kh6ng co h$ 1DO_~. D. 10..7.'. _oj 0. . (g~n 300~.-~-_ . D. U.7. 42 .lbng~uyen dim tao va kiem tra ngh~ hanh 16 hoi chua cao.__ _ . ! D.1. .3. oong to dflu ri€mg cho tung t6 de xac dinh chinh xac luqng nhien li$u can dung.2.i~hnOpPh._ Co quan eM trio TRUN~ ~ rAM BAo Vt MOl TF'fONG DA NANG .21.4.1ng nuoc cap 16 hoi chua dat yeu diu.1. I Can co bi(!n phap quan Iy chat che dftu FO.

3..1.-----. maydi~u -ChC...: _I - j I I 11. I elm s<. 11.'ng loai sci c6d('am· 3 t6t hon. _gIao nhan '"l_i:In9..6-. ·)i duang nharn nang cao : I 1 tay ngh~ ( ho conq nnan true ti€!p I u_.uy..dinh chat che eho conq I 4.lng 5XSH ti. Co ch~ d9 khen thuong dbi voi i I cong nhan san cuat tbt nhung [ I khong gay ton tf:!~t ~guyen lieu .~y ki·i. -I· __ Dao t<..-=: a~~ I ! Thay d6i~h. __ ~_lo_'n_~ . nghiem I 11.... ------- .QiHP.._ _j_.- . . . C}Hl co d!'~h qua~-~. 1..:. h:~i -t--J--t----t. _ T-----+----~---t-~x I ! I! : dung may ... _._.. .J_ __ -'~ __ __1i--_____1cac I 1 _-+ x +I __ I --+ ----j Co quan cnu tri: TRUNC.1.3...d~ xuat cac co hoi ap dune SXSH cho tung nguyen nhan el..1Y I: h6~ de duy tri d¢~: _ _ __ t -23 ___a:m thieh hop ehC? ~9i._ _:n:..'61.I I I I x.:'!nh~1 6d~-ut.~2. ~hoa~:~)ud~Oik~~~thu6ng-~ho 1 j-- x x ·~6~9t1-.50...2..~tq~:~ t~~~c :n.::arsci.~-. Thay deii cong ngh~ n~u tay tien x oau tu ti~n han. I )1. can co ('.':'hQP~ - p han loat 3 C!in tht.l the t<._ ----1---.2. nhien vat li~u va .1.6. .:. lhu hbi 5._.3._ . chunq toi d§ ti~n hanh lua chon cac co h¢i va hinh thanh cac giai I)hap SXSH tai phan xuong det Picanol va nhuorn hoan tM theo each phan tich nhu u: e- ~------ ~~-.~-I.... __. Thay 1111 Hinh thanh cac giili phap SXSH I d6i nguyen Iii)U. x-----t--x ui--.h$t che khi giao nhan soi va vai sai s6 1-'.1.____ -r I .51 cac eong doan khac nhau cua quy trinh COl""!') nghe d~t nhuom.'Ji hil!} xuong d~t Picanol va nhu¢m hoan p II. .rc phltich hien them x ! -~ Di I I I I~ ! Loai ! Binh lulm can thu nghiem 1 x I I ! I I I_ II _::-:.ji va vai moe thanh pham khi i I · 1.k~1- x r_. MOl TRUONG ~ oA NANG 43 .: _. ..2.-1-.. Cty dflt Da N£ng" cAc co H¢I vA HiNH THANH esc GIAI PHAp SXSH Tren CO so xac dinh va phan tich cac nguyen nhan gay ra ton th~t nguyen. LVA CHQN tilt..2..u~u :. 1-/141 ~5i:~!'S. ~.16..1I I -+ 1- +-. TAM BAO Vt.--+-----+----+--:----1 2.---0- I I l' r.T I I -- . -.. . ~~h:~~:~~~~: k~~a~a:~:Zd~~fl--1---+ .2 ··----r-·· ...2.------r-~--~ ... i (.:_:h.~~:gn~Pnh:~~ co ! ._ . I I I i Can trur .1 Chon mua loai sol co chi so soi ] 1.2.Dl! tili: "Ap dl.4.

_ .1--~~hc~~nd~~ i ..__i -+--..:~~6~~ 5._. xuyen kiem Ira.1.-..: "-rh21. "" "mg de phat hi$n ...2.. 2 ._ cac van.·-T~~-I -. ------t--.". chat che.....tOich hQP. t 2..4.._. duong r6 ri kip thai.. _+. Len ph. giai loa_._-+ __ ti~t "". I ..------...:_ .2.5...-d6 quy trinh cong ngh$ -.. Dao cho tao.. .'!! I~..2..J hoa chat mot each chinh xac.. ._k_h. Nhac nho conq nhan van ky cac van nuoc lam mat khi may ngvng i hoat don .t-... Thay th€!.r:!:+ : 2..... d6 tai su ounq...""'--l ! bao quan va cap phat bao ! + I ~ .. '1'" II -l- -+ -+ .. ---t-.. duong: dan nuQ. dam phap cat gill. __ .~..2. _ _ .. ' I Co quan eM tri : TRUNG TAM B(\O V~ MOl TRUONG DA NANG 44 . --~ -._ __ . 4 + x ~ -----+----- . Thuong IL' . C6 ch~ d¢ khen thuang doi voi cac : 1 . -l I Binh luan 1 be) cao 'l khoa Can co cac phuong hoc." 5~~. duoc baa dam chinh-.h-.l. Tu dong h6a qua trinh di~u khien ra -t x .._~:... __. • ___ ••• co'.rinh ~6_c9'l9_!lhan. n~Zn~ . [221 i 2._+ .xl-... bao duong ~ I .__ T -f-- t! X-+-I I I II I I ~ I i --t-- x _L.. ! mot each chinh xac dong x . long an thu i hoi nuoc lam mat va (.... _ ..oJlJLllO~.r r-:n: th~~h cac phapsxsH--l~:i~..2.. ~~u:~~:~:~f:~ -. .._ ~_ .-"ie~ 1... on . ..L~i thO:J~h..3. conq huan luyen cap trinh d¢! chuyen rnon va nhan + .2. 1 ~. Trang bi can dien tu d6 din . 3.~_9L~.. I x .l:!I:t.-.1..... _ _ _ . sua chO~~cac van. L Ii I 1 I I....'t..._ xac.2... ..h~. Giarn sat chat che quytrinh d§ d~ ra Quy chuan h6a i . y thuc ngh~ nghi$p phat va van i x cap phat hanh..no 2. 2 dua -- '+-' ..2.· ..2.-----J +-. I 2.4...--. -~----..3...~'! l __ l_-t- ---j__ ~ x I ~ sir dunq 61 nhOng eong doan. ..... 2. f-! 2.. ..'... Can giam sat quy trinh conq nghe -. .2!:!g..4.. ~~:g ~~mh~~~~~~u~~ungf-~-+-x--j-I .. ... d~ ra mot each.:. . _..

l~Qt:l1__ «:...1.-_0- eftn ph/tich Hinh thanh cac giai phap SXSH -. 1 J---~----_j i . _------ 06 Phin loai 2 .1. U~p d6ng he.5.t h$ thonq van tu d¢ng chonq tran 6 cac be du IrO va van --- 2 ----- 2 1---1~~. Dam bao su ph6i hop giOa cac conq doan th~t hop Iy T I va chinh xac nham han ch€! vai nhuom hu.2.2. hut am ~ d~y ky cac dang dung 6ng dan r i I· ------ 2 x ---r---'I -- ----- 1---- I I ! 1 x do da_Dg__trangkho. __ ... Nghifm chunq cuu ky cong thuc nhuorn va1'm6i I 1 x t--- I 6~4~~Tr~ 1 ~m me m6i loai vai. ~~~~--~---~--~----~--~---~ Co quan chu tri.._____ _ ._- _1.1... chang han dung I~i n~oc gi<'.6.fIn cuoi cho l. Dua ra quy trinh gi ~t va kiem tra chat luong de giam ___ ~4. _.ll xa l._. san pham sau khi giat .--.uatUng me. r I I huangdbndohut 'i4~2:~~~~l~:~h:~:Cnh:~m ~f~ I' de it anh gi6.4._g.fIn giat 1 I 1 ---- . 4.:!_~qn_fJ__~et __ f'_icanot va nhu¢m hoan tilt._~! ! )(~a~DCtu dong I rang qua trinh .gt~:::r nhuorn co do tim trich cao han va [t tac hai de~ rnoi truang nhat. TRUNG TAM ~AO V~ Mdt TRUONG oA NANG 45 . ~--tva 1 van hoi hong de thunq thu6c nhuorn I I X I II I I 16._"- Nen sir dunq lai IUQng nuoc glua cac I~n gi~t xa. ._-_+-----x x I Ion PhI. Cty det Oil Nang" ------- --------r .4.2.. loai thu6c bi--h~th6ng nhu¢m thong cho ! I ----I ! I I hu6ng chilt luang D€lutu ! ------ 4 3 r-----.__ I I I I ! I v_an chuye_!!.------ thl!C hien Loai be) I I them Binh luin I j 3.. - I 1 --- ~i_.lt voi nuOc nguoc_gi>_~9.2.3._"- --.! thuoc s/ff~m I i I I 6. --. C€ln thu nqhiern X I Anh I I'~.-1. Sao on va sua chua lai cac duong hoi chonq thiit thoat hoi trang qua trinh i-... Sir dunq conq ngh$ gi<'.:. Yeu diu conq nhan dung tien d¢ de khong cap ---n-n-------1~ hoi cap ---+----~-----+----~-----~ I x ann huang den thai ian !l_!:JI.1. S9 1~~._" _.----+---f------+----f-------i 1 x 6. _. x 'I I 4. i l--.i~t_l~__.'~.' a ~~~1~:f::ay z.O~ tai: "Ap dllng ~X_SH_ ti3_i p_'!_~. nuoc t~i duong ong s: x x cap nUoc vao phan x u6ng hoan tilt.5.:_ Lap dc.2..-._._ 6.5.1.

-..'gmay :~C'..__ ~-. tnra.~t.4. 18.lhi6~!:~~__ . iI th6ng -.c--4 I I rno tq.--t! x I I +--..1. i 5 .. LfiP h~ th6ng thu hoi hoi thftt thoat 10. .9. .5. qhep rnau dien tu (Computer! color machin s st~mL_________ ~ .. C4\:~it. '-o- t"--h-"-e__.a~.4.j_ c:h_2_1)~ thgng_Q_qmnl!Q<.1....:. .: t x I -~~-------+-~-- -r ------t-~~~-tI i I : ..~i~u _tan. ------------- +-_ I I 1 -- I I I x i Phai tuan thu k~ hoach bao I duong. __ ----+. 46 .1 .~i~~~i _____ eong nghe tienti~r1l1qr1_. Thong hang [-.. A. I i A.. _ __ cae Ian n_g_l"1_llin.~t-~1~9~-9J-4--+--X'--+--~+-r-~--+------1 khi cho vi!_q_n.:.5.----+----- 1 -_ ---~---~--I I i II I I I I I I i I i moe sau khi sua chua dung theo : ~__ __ ~_u ~l!Jsi1tl!:llltd~_r9_'__~__ .i 1___ Hinh thanh cac gil.co~m_etcc·_ 6.:. thuc hi~n x C~n phan tich them I j Loai Binh lu~n bO : l 1__ I~ . __ I i --. ' I so sanh rnau bang each dfl.-.n. Can lap k~ hoach vim hanh thi~t bi ' phu ~Q'P voi ca san xuat va giua (h$ th6ng I 1 x .2.I I x i Ion -+----+------'.----t-_. .1..it"--. Trang bi h~ th6ng VSO I I ~. H<.-.1. . _ I Co quan chu tri : TRUNG TAM BAD V~ M61 TRUONG Dft. I 0.. 5-- .~~:~~~·~~t--~2 ___+_ --"-I 4 -- I I :~.oi hoi. ~" -----.9. +. NANG :.d=i=e:.2._9QC!Y_cI~J=o:_:_n--.'.. 7._-.~_.. phap SX:~--rpha n i 1 ------~~ .1..-----+-----ll----f-------+------I x Oau Ion tu tu nguon'~---~5---+--X-- ~--+!----+--~----1 0.2. n:~e~ ~~~k..u tv he.2_ Ti~p nhan thong tin v~ 10 hang moe cua cac conq dean truce mot each da 6.:::.10. nqhiem thu may I I -. ...--~ nhilt cho quy chuan hoa IUQ'ng! CaG me theo _ kg hoac -- 6. i 1 I _ ! I oau L... du chinh xac. 1.2.7 .1 ta~:h~:!~n~i6~tl!~~.-----+I ! j oau tu Ion --~ ! I I . A. dai tu thi~t b! theo dinh ky : de ph at hien hu hong va sua chua I kip thoi Kiem tra.1. _ _ _ i 1 x tu I .~~"!.:~~bObin:~!~~::~ ::y 5J m6c I UlP b(> ham nong dc)u Thuonq xuyen bao duong may c6 5-~-i +. Tin hoc hoa qua trinh thi~t k~ mau.In ch~ s6 Ian tat may b~mg each I 1 I B ~h::~~i~~~ 4~~ ..~~~6~ nuoe cap truoe --_x-~-t.

_~ T n_n_~----.. ----------l SH cac nhom ~. _. i can +.. ky thuat va moi truong cua mot s6 giai phap d6i -----_. .tich the~ 58 _~ ~.. 0. Ll. __ _ L---:_ _JL_ _ ___I T"~y doi +r 5__~~J\:!J'1..-.. N{>i ung cua giai phap d __ +_----------t.119 con_g_ __ GIAI PtlAP SXSH SXSH ...._.. dL~npg·Chl!d¢ van hanh cong nhan van hanh chi ti~t-~h~ 16 hoi i 1 dam i Wi~2.-I SXSH (loai tru gi8i phap cac nh6m I I ! ~!~u~~gt~~~ :~: ~~.9.n------. Lap d~t dOng h6 tai duong d:in nuoc va dip xac dinh chinh xac luqng 6ng dilu VaG 16 hoi d~ nuoc can I -~.._n n_~_ _m_ -~58: --=:....__ hanh 16 hoi cua_(.-------_..OfJ tai: "Ap dl.1'--4 -I c::.:... _ : I I 1 1 1 x 2 --- xt-- L .._.1..--1=2---_-----j ._--____. p~an xLlong d~~£{c:anol va nhuom hoim liJI._ai tt}iem kiem_~oat qu_~ tri~b_ __ -'h..----1---+. .___ ~L .. Cty d~t Oa Nang" ---r---. . _ ..7._QI1_g_nhafl_.:._--_____o----_.giai phap_.::.:. Co quan chu trio TRUNG TId --_. ~--._~u§()¥i~ I~_<:\IP bi IOSlibo n_ __ r:__ = .---~_..._tiEm_ ..~!] phall1_ ~ ~:~..IA CH9N Tren eo so cac giai phap da phan tich tinh kha thi VI\ da duoc phan loai va sang 19C 6 tren...-.. vhap_ d~!huc hien____ e~n phan ._+.. ~!U~~t~~~h..1.._ .---+.. _.... 1 ~AO .__ _._---_ I Phan I II~i 2 ._ 47 ---'-j-~ _ chunq tei ----i no.} 0...!t'i~t bi !n_Qi_____ ------~~---+==~-. -... ...---u-----t--.-q~Y b trinh~a~+-1.Q!l_jJ__..__ • ~-.~_~:~_C6n I~i :_~ j 56 luonq ~___ ~ Sau khi IIJa chon cac giai phap trunq theo n¢i dung nhu sau: .o~ _1 . . -~+--tx -1--'\1 [I I .SQ__g_j_~i phap ..!!!JLSXSH t¥.=...'.=-:.--.-y doi nouven lieu th~~i' .-_ I 1 r . kinh te...-___:_-------l + . I~···--·---··-·--····--------I Hinh thanh cac giai phap SXSH 0. _ cac co h9i ve hinh thanh chunq cac nhorn giai phap nhau) tOi da t6ng hop duoc _ __ ..--1----t-q'~~-I]·Iy_nOLYL ~___ ! 2 3 4 _. V~ w» TRUONG ----------:- oA NANG 47 ..-.. n cAc _ +. --+ i 3:. _ . bon chua I ..8...---.. co bien phap quan Iy chat che I !o:g~2L~p-d6ng hO do dau t~i dau FO.:-+ - 0...n___ L 1ft..3...___.$9 giai T 61!9c' .

_.2. -+----.1. 3. ! ivai bi hong va lap d<)t I Conq lap dat I 56 ti~~ t. 111. _.19..':lngvoi ty I~ 62% tong s6 val hi~n co.1.20 tren so ri tai nhieu vi ri va hu hong n.-~---------i _ . Bao 6n I~i cac ducmg 6ng din hoi. Co quan chu tn " TRUNG rAM BAO vt: MOl TRUONG DA. ~-----------i_ . Hieu qua cua vi$c d~u tu cho giai phap nay the hi$n 6 banq 111. -. val hoi Nhu da trinh bay 0 phan 4. khi giai phap nay duoc thuc hien thi se giam dang ke tai IUQng cac chat 0 nhi~m nhu SOl' NO" bui tu 10 hoi do giam luang dilu FO tieu hao.a phan phu luc. Cac val hoi bi ro trong nhung nguyen nhan chinh gay t6n that nang luang tai phan xU6ng. i-4--jY~. 13.13 I kinh phi mua rnoi cac r-----=r. thay th~ cac thuc hi~n dUQC v~ mat ky thuat..' -t hao thiet b~ (10%) Trieu d6ng/nam +--------_. + Mo ta giai phap: bao on lai toan bQ duong 6ng dan hoi.8t~n d~u FO/nam...U : 5 +..~i kiern du~c -t . Do do tao di~u kien lam vi~c 161 hon cho cong nhan trong phan xuonq._kht. i .:i$~d6ng +-------------+-- --I I .. con cac giai pnap con lai d~u co the dem lai hieu qua lau dai v~ kinh h~ va rnoi tnronq nhung khong the luonq hoa bl!mg ti~n duoc.16.. ---------.. + Me ta giai phap: thay cac val hoi bi hong tai cac vi tri s6 : 1. 5.1.. Luc luang ky thuat cua Cong ty co the thuc hi~n Vi8C + V~ mat kinh 1«3: neu thay th~ toan bo cac val hoi da bi hong thi S8 ti~t ki~m duoc it nhilt la 18_360000 d6ng.06 _.'ng 9. phan Ion cac duonq 6ng diin hoi va val hoi d~u chua duoc bao 6n t6t hoac lop bao on da b.. dac biet 113 bao on tai cac val va mat bich. hong.5 18.2. Mat khac..-. he th6ng cap hoi cho phan xu6ng nhuorn hoan tilt bj ro tri. tuang ung voi 18.l 2 3 N9i dung Don V! tinh :-----Sbl. T6ng hop hieu qua dfJu tu thay the esc val hoi (xem du toen chi fief a phfJn phuc luc} I STI~1-1~~ -to~n DI.4. NANG 48 ..-~ .'.hoi phai co chi phi d~u tu 6 duoi day.. Thay thi.-. sua chua cac val hoi da b] ro ri Hien tai. Day 18 mot d6 cap hdi. 4. 11._. Va do do lam t6n that mot IUQng nhi~t rat Ion 113 5241 OWls.5 I + V~ mat moi tnronq: khi giam thieu duoc IUQng hoi bi that thoat qua cac val thi S8 lam giam nhiet trong khu vue lo hoi va cac thillt bi su dung hoi trong phan xuong nhuorn hoan tilt. val hoi da bi hu hong 113 hoan toan co the + V~ mat ky thuat: viec thay th~ cac val hoi nay. 111._ .15._'------------' i 6.--. 12.._-_ . Bang 111.17..-. ehuong IV._--- I Thoi gian hoan von Thanq _. -------------1 I ------- I Tri~u d6n9 Trieu d6ng/nam -----~------ --t- 1 1.-_.36 1. 14.

000 1.950. c__ '-- c:: on ----- . -.DfJ ta.-.80._- I. Khi thuc hi~n giai phap nay din co nhOng don nhiet thi conq lap dat.- . + v~ mat v~ mat ky thuat: giai phap nay co tinh kha thi v~ mat ky thuat va d~ dang fhuc hi$n duoc + kinh til: khi giai phap nay duoc thuc hi$n thi se tillt kiern duoc t6i thieu Iii 33 trleu d6ng moi narn va hi$u qua kinh t~ duoc the hi$n 6 bang 111. ___..-------c-- N9idung DI! toan kinh phi baa on 86 ti~n tillt kiern duoc Ti~n khau hao thiilt bi _.t ------ Don vi tinh Tri$u d6ng.2.000 110.u~~:nam i O~~:5 ---J I + V~ mat moi truonq: viec giam ton th~t hoi cOng d6ng nghi'a voi vi$c qiarn tai IUQng cac chttt 0 nhi~m khong khi nhu : 8°2. "-. : 4 ! ___l_ -.. 1 2 -~----. 9_QQ_ _.-. ______ 2.. + bang chuyen v~ ky thuat 16 hoi va v~ mat kinh t~: hieu qua kinh t~ rna giai phap nay dem I~i dUQC the hi$n 6 111.000 130.+-.- Thai gian hoan von _ - +~ro..: "Ap d(jng SXSH tiJ1_lJhfm xuong d(1t P.000 "C_ ~_ •• 70.000 I 114 --~------------__l _1 Ofi 76 60 + .~ ~ --t------__l_§_----_~ 1_9 ~ _ .---. Lap d~t h~ th6ng thu hbi nUde ngung + Mo ta giai phap: xay dvng be thu qom nuoc ngung bang vat li$u inox voi the Uch 3m3 tai phan xu6ng hoan tttt va h$ th6ng cac duong 6ng phan ph6i ttl be thu gom d~n lo hoi va cac thiilt bi khac. _----- 8. 800..----- Thiitbi_ : DU:~~inh1 6~::{ Ong . .. Co quan chu tri .. __ .. -t·· -.000 I 2 i _ Val .000 560.---I tu beo on ----..95 41. 750.. t- ! 4 150.3.2_ 1_ 01/ toen kinh phi dau tu beo r---··:T-----:---------T-----T" -.--.250.000 80. cry d(1t Dil Nang" + V~ mat ky thuat: giai phap nay hoan toan co the thuc hien duoc v~ mat ky thuat._._.000 ----_.000 Bang 111.2. . sinh ra ttl 16 hoi. TRUNG TAM ~Ao -' V~ MOl TRUONG DA NANG 49 ..----.000 50.. 111.~ 2_§_--r---- -.- S6IU~1ng 8. -_-~_o_n_l9--_:~~- -- __ I_q~g_. . ---+--------------~---___l -r.canof va nhu¢m V! boen tat.000 800.000 240. ---.000 1. ..950.~6ng__ t..2..----.- -~~- l3 hha_'~_' -.-..__~i~~_~_6ng/nam i f----... HifJU qua dfw STT .------~---___1 f-~--: 3 l___ --+. --...-.3..2.36 ! i 1--------------- -.2_ I STTI II 1 I i Bang '". _-.. --__!_§_ ..-t- i- ~. Don gia (dbng) ~- Gia thanh (dbng) 600. NO" bui .000 --....

5 l__ + V~ mat rnoi truonq giam duoc nhiet do trong phan xuong. Trieu d6ng .+--- Thanq I 8."--------------- T . ._. th~t thoat r~t Ion tuong ling khoanq 100-120kg + Mo ta giai phap lap dat mot thi~t bi trao doi nhiet de ham nang dau FO truce lieu hao. tao di~u kien lam vi~e tbt eho conq nhan d6ng thai giam tai luonq cac eh~t 0 nhiem ra tir 16 hoi do giam luonq dau tieu hao.14 ---~------. -...Ie dich ella giai phap nay la nang cao hi~u suat 16 hoi d6ng thoi tillt kiern luonq dau + V~ mat ky thuat: thi~t b] nay la thi~t b] trao doi nhi~t danq bng nen de dang gia conq tat Da Nang.L~p d~t thiitt b] ham non9 dAu tit nQuan nhi~t cua khoi 10 hoi Qua khao sat thuc til- cho thay.3.. M61 TRUONG oA NANG -------- -- -----------------------------~---------------- 50 .u tu :.000 Bang 111. nhiet d¢ kh6i 16 hoi III 275-281°C. bui sinh 111. --------1 + . HifJU qua dfJu tu he thong thu hoi -r nuoc ngung ------+----1 STT i N9idung ti~-tkiem duoc -.._----_:_. ely d~t oa Nang" 3._-_.-.300.1 toan kinh phi dt. -. Day la Iuqng nhi~t b. khi dbt bang nhiet nang cua kh6i 16 hoi.------~--.----.otJ ta!:_:'Ap dl.._-_.+ ..mg SXSH tal P!!~!!_xuq_'29_g~t_E:.'}ol nhuQm hoan va t~t. S02' NOx.2._.-------t-I 3 L__ I--:~-_ .u FO m6i ngay.. Scllu9n9 25.-.-':~" I !4- Tien khau hao thiet bi Thbi gia~ hoan v6n _ '. -----Co quan eM tri : TRUNG rAM BAO Vt. Ml. dt.-2--1S6ti€!n ~.. .4.- Don vi tinh ----..__ .- -------- : 01..----.- - :j~~~:~~~:: t _~~:~_O __._.!~_~.

H Nt?i dung . i~u qua dtJu tu may nhuom Jet mo.Ji o dung tY 1:10 nen IUc.3 . hoat d¢ng theo ba ch~ d¢ : d¢ng.5 tll cua vi$c dau tu may nnuorn Jet mol co dung tY 1:5 duoc the._. 4.- 1-----. Tuy rnuc d¢ dau tu Ion nhung IQi ich thu duoc do vi~c tillt ki~m tieu hao ruroc va di$n nang cOng khonq nho. --' 111.Oe ta.5 .- --t 2 3 4 ~ __ I se tien -t. iiii philp thay th€! may nhu9m Jet G co dung tY 1:5 May nhuorn Jet hien tc. _. . Hieu qua v~ kinh hien 6 bang 111. tv + V~ mat ky thuat: h$ thong nay d§ va dang duoc su dl.--- s~ 2 3 DI1I'. . ' ' .. thai gian hoat d9n9 la 300 nqay/nam thi Iu<.. .mg 25 54 "1 c-----j-.--t-------------+---------l Thanq I 5. • Trieu d6ng/nam 2.::uV~~:: I + kiern duoc .Trang b! h(! th6ng di~u tim (VSD) cho h(! th6ng bam nuOc: + M6 ta giai phap: H$ th6ng VSD la h$ thong dieu hoa ap luc nuoc la cong ngh$ ti~n ti~n nhflt hi$n nay..-- bi ham nang dfJu 'r s6luc.j_._.'._-. tU do di~u khien duoc luu IUQng va duy tri ap hrc nuoc tren mango H$ th6ng nay co uu diem la duoc thiel k~ an loan va linh hoat. i--'sn-T.lng SXSH tei pM_n_xt!0ng d~1 Pica no! va nhu¢m hoan tat.Jihan voi dung tY 1:5 thi se giam duoc 50% IUQng nuoc thai ra tuang ung vOi 5895m3/nam.-~-. . di~u khie. ! I co dung ty Dan v! tinh Ty d6ng 1:5 1 I DV toan kinh phi dau tu tillt kiern duoc . N~u tinh binh quan m6i nqay may Jet lam vi~c 3 me. dam bao ap luc nuoc tren rnanq duoc dieu boa theo nhu cau.68 70..-..74 168 7 narn Trieu d6ng/nam Trieu d6ng/nam Nam ----+1- L .. H$ th6ng su dunq kyothuat vi Iy de I~p trinh di~u khie.' . ki~:!~~:::+ '. 4 Thai giah hoan v6n L Ti~n khau hao thillt bi ---'-t------. ..4.mgnuoc thai ra trung binh la 11790m3/nam.5.-.6. Nhu v~y.. T _-_ .-------+---.------.--. -. 111.a~ se ti€J. Cly del Oa N~ng" kinh tll: hi$u qua kinh tE~ mang lai do vi$c dau tu thi~t b] ham nonq dau duoc the.n toe dQ d9n9 CO bam. Khi lap d~t h~ thong nay se giam thAt thoat Co quan chu tri : TRUNG TAM BAO v~ MOl TRUONG oA NANG 51 .nti~t .--+------- Tien khau hao thillt bi (10%) Thai gian hoan v6~----_ . ~-' 1. -----.mg 6 Vi~t Nam 6 cac tram cap nuoc Ion.---_. __L__________ ---"-i-. __ .--------r--t~. n~u thay may nhuorn cO nay bt'mg may nhuorn Jet hien dc. hi$n 6 bang 111. I Trieu d6ng/nam ---+I------------~ I I -----j-----------I .4.. day so ban tv d(>ng va b<!mglay.-. t---------t---! Bang 111.:Ing c nuoc thai tuang d6i Ian.--.L .mg phuong phap thay doi tan dong di~n de. ...n tv dQng.5.-------. Bang 111.----- ~----.-.-------..: + "Ap dl. xu tv d¢ng.~u qua dtJu tu thiet H v~ mat ----------. H$ thong su dl.

6 + V~mc..-. 16 hoi 16 hoi . . d~~g-----------r~_ Don v! tinh Tri$u dong -----+- I S6 IU~jng 1-----+---.-.7.------..-00-0-t I 2 i I 450.1 va 0. giam dang ke luqng nuoc thai ra moi truonq.}u tu cac dong ho duoc the hi$n 6 banq III. Chi phi dau tu dong ho do nude....000 I I 900..._... -NOi .3.~!EU~gI_~._.000 ! ---------1 :-------1-···· . Mc'.. Tren CO so do co the kiern scat duoc Iuqng nuoc lieu thu va xac dinh hi$u suat thuc te cua 16 hoi. I I ki~~~.:.~:: T~:::~n I I I ! I Tai duong 6ng dip rnroc 114 34 27 : 1· ------t-------j---- 1. + Chi phi d. Do v~y.. luqng nuoc va IUQng dau cap VaG 16 hoi mQt each ehinh xac.000._ se tien Du toan kinh phi dau tu ti~t kiem duoc .it rnoi truonq.. Hi~u qua oau tu h~ thong VSD L-~--2 ---_. do dau STT ! V! tri lap L 1 1----.000 ____J + Hieu qua dau tu: rnuc dieh cua giai phap nay la kiem scat ducc IUQng nuoc cap cho toan bQ phan xuonq.----3 thai i -----.---._ ~_l . ~~_.r_~ I vao . + Ve mat kinh t~: hieu qua vi$e d~u tu h$ thong dieu tan (VSO) cho h$ thong born duoc the hi$n 6 bang 9.7.._ .•• ·---t--1-t-450-. Trieu dong/nam + Me ta giai phap: day la gi8i phap k~t hop ella cac gi8i phap 3. ! Bang 9. co the ti~t ki$m duoc luqng nuoc bi thfit thoat tu 3300-6600m3/nam.0-0-0--+:--4-50-.._o'.7.ruroc tu 5-10%. ! vao phan xuong hoan tat T<. h(! th6ng nay co the lap dat tai tram born cua Cong ty det Da Nang. 6.-r----. __ .Ii duang 2 i cap .dp dau T<. Do do.000 I .. v~ mat ky thuat.000. ..-----+-- _.. Vi trt lap dat dong ho dUQC the hi$n 6 bang 111.350. 7 :-.IiIQi ich ve lau dai va chac chan 59 qiarn dang ke luqng Co quan cnu tri : TRUNG TAM BAO v~ M61 TRUONG DA NANG :'\ 52 . giam duoc tu 30-50% dien nang tieu thu... Bimg STT III.• __l_ T6ngc~ng I I 2..._ . 6ng _ nuoc vao L..-._+ _...Ii duong . _.3.Icdau giai phap nay chua xac dinh duoc hieu qua ve kinh te mot each cu the nhung n6 mang l<.000 '-'-'-i- 1.. khi lap dat h$ thong bi~n tc~n eho h$ th6ng born.

-.-.. q~i- madi~ Co quan eM tri ... vao j nhuam Jet e6dung_tY_1_:_5 1_m6 rang eua Cong ty....I~nhe thong thu .'g1-21200~-b~h~~ phap thay th~ ma-.... ..... MOl TRUdNG oA NANG 53 ._+ _ Thanq 6/2002 . .) ~~6~~6~~~b~~)Tha. IV. ! 7t~~:i(: I ~~~r.. THU Tl. val ... ~~__j I J I j I ~-_-6~. ely d~t Otl Nang" nuoc thai ra cOng nhu luqng dau tieu thu trong qua trinh san xuat do vi~e kiem soat t6t rnuc tieu thu nuoc...+ '-_ . --~ ----..1UU TI~N CUA cAe GIAI PHAp SXSH Thu tu thuc hien cac giai phap SXSH phu thuoc vao diltu kien kinh t{. ..chua cac val Iy vi~e su dl. cua Cong ty va qui rno dau tu cua giai phap do. hoi + I .l-th~¢<.: he.. dau... TRUNG TAM BAO Vt. Thai gian ~/~.. --tPhl..lng nuOc va dau FO 2 t Thanq 2/2002 I hoi da bi c---3--+Bao '6~-~icae - ro ri dUO~gtmgfThang 3/2002 4 i I d~n : -.. Do v~y.02 Nham Ghi chu quan I 1 U3pd6~g-h6-donu~~~d6~gh-~:. nhom SXSH da sap x~p thu cua cac giai phap SXSH nhu sau: tv uu tien -i------·---·--. I I Ten giai phap I .hoi -.hoi.. ·t-.. Thay th~. Lip dat thi~t bi ham nonq i Thanq 4/2002 dau tu ngu6n nhiet cua kh6i I ...... ·----·---T.------------- - -I I L_ 5 16 hoi ~:~e ~f. do d€!u .. sua.O#Jfai: uAp dl:mg SXSH t~i pMn xuang dftt_Picano/ va nhu¢m hoan t~t...

-t- Tru6c SXSH I Sau SXSH . Nguyen vi$c kiem scat a nhi~m conq rna can mang lai nhi~u l<. di$n) tieu thu dbi voi tUng nen dfjn den tieu hao loai thiet bi cOng nhu loan phan xu6ng 06i Gong nhung Ion.. Qua mot thoi gian khao sat.nhuorn.. chunq toi da de xuat duoc ty d$t Da Nang. i .. Gong ty chua a kiem soat duoc luonq nuoc cOng nhu nang 111qng (dau. phan xuong tai phan d$t pieanol.) i thiet b] d$t hi$n co. ~~~·:... m1/nam 61200 r~~V_ie_. : --1-·· I I . Gong ty lai su dunq sol cotton lam nguyen li~u det....jt cua Conq ty d$t Da Nang la rat dtn thiet va phu hop voi xu huong cuu.. 952.!~. _... ._-----...... __ _3_7 8 __ . dann gia va nghien 53 giai phap SXSH can duoc ap dunq tai Gong t6i thieu tai pnan xuong d$t bicanol va nhuom hoan t.· . giai pnap nay duoc the hien nhu sau: . d$t ty su dunq nguyen lieu soi kh6ng tuang thich voi I0<. xv6ng ruroc va nang luqng Ion.· .....- --.~__.. .. --! ...~ Co quan Tieu thu d~uFO.. nguyen nhan chu y~u cua vi$e phat sinh bui la do de d$t cac loai sqi potyeste (PE)..._6_% __ I. 7=_'-+-_-_10_. Han ntra. Trong do..~~_n/na~ .---... STT Thong 56 + DVT.-..~~~-: _.~i~I_--_~~::~ :-~-:-:~--1 J ~=:::~-----j. hoi. -·_··_~_~_0_1=2=. _t. vi$c ap dunq SXSH phat trien hi$n nay. viec bj oet picanol thong gi6 trong phan xuong chua dat yeu cau nen bui ph at sinh trong phan xu6ng Qua thuc tranq d§ neu tren.----------. ich cua esc giai philp SXSH -.jt Ion._.. Nguyen nhan chu yeu la do cac thiet bi nhuorn can lac hau gay ton that nang luang va tieu thu nuoc r..5% .----. Bang tong hqp cac Iq. Hieu qua do viec ap dung SXSH dem Iai lei ich ve kinh te cho doanh 113 chu d9ng phonq Gong nghi(J:p. Thiel la 1 i thiet bi dung 0<. Thay d6i (%) -17. -.4 -_1_2_oA_o~~ l .. Trong do..__ cnu tri: TRUNG TAM BAG vt: MOl TRUONG DA NANG 54 . phan xuong nhuorn hoan tat la ngubn gay nhi~m moi tnronq Ion nh..---- _.1ich v~ moi truong i t~kco ban cua each tiep can nay nqua ngay trong cac c6ng doan cua qua trinh san xuat._1~--+..~. i r .t~~-~ . ty d(J:t Da Nang la doanh nghi$p heat d9n9 tren Ifnh vue d(J:t .-. ...1 hi(J:n nay. ~~~ _+t~~/n~~_:-=-_1=-1-2~~~_:=t_-· Iii ~:: :~~. M~t khac...50445 ! 1 i Tieu thu nuoc ~. co 22 giai can phai dau tu voi tong hop cac lei ieh cua cac Tong phap can dau tu chi phi (vua va nho) va 31 giai phap khong s6 lien tiet kiern duoc la 226 trieu d6ng/nam.jt trong cac phan xuong cua Gong ty.K~T LU~N vA KI~N NGH! San xuat sach han la mot each ti~p can moi trong nghi(J:p.

Tren day la toan bo n¢i dung cua d~ tai : " Ap dunq SXSH tai phan xuong d~t Pieanol va nhuorn hoan tilt tai Gong ty det Oil Nang "_ Ban chu nhiern d~ U:lihy vonq rfmg d~ tai nay se cung cap cho Gong ty d~t Oil Nang mot phuong phap luan de ap dunq ti~p can SXSH trong qua trinh san xuat conq nghi~p cua minh nharn qiarn thieu tai luonq cac chat 0 nhiem.~-. cai thien rnoi truong d6ng thai giam lieu hao nguyen nhien vat li~u. .-~~.-.~~~~~~55 . lam ti~n d~ eho vi$e nhan thirc va ap dunq SXSH tai cac co sa conq nghi$p khac tren dja ban thanh pho.. Gong ty det Da Nang se trien khai ap dunq thanh conq cac giai phap SXSH trang thoi gian sam nhat. .-- -- - - ---~.. Co quan chu trio TRUNG TAM BAO vf M6{ TRUONG oA NANG . Ban chu nhiern d~ tai tin chac rang. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh cua Doanh nghi~p ... Do thai gian bj han ch~ nen d~ tai chua the trien khai ap dunq cac giai phap mot each Cl.l the tai Gong ty.

thanq 8/1999. Information Centre AIT. Environmental Systems Programme. . Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. Gieo trinh nguyen Iy co ban cua cong ngh~ sech. United Nations Processing 11.Tran Quang Thao.---. Da Nl)ng 1996. 1997. Tei li~u Ghl. thuat. Environmental Systems Reviews.mg SXSH tai phan xU0'!E d~t Picanol va nhuom hoan tat._" __ • Da N~ng" TAl usu THAM KHAo trinh aao teo can b¢ hutin 1. Tei li~u ChtlOng trinh deo tao can b¢ hufin luy~n san xua't seen han.38. Go sd qua trinh thief bl va cong nghe hoe hoc. Da N~ng. VO Cao Dam. Trung tam san xuat sach Vi~t Nam. 1995. 8. Tei Ii~u Ghl. NXB Dai hoc va trung hoc chuyen 1982. NXB Khoa hoc & Ky thuat. Nghifm cuu aanh gia mo! truonq thenh pho Da N~ng. Trung tam san xuat sach Vi$t Nam.Nguyen Trong Khu6ng . TP HCM. Tei li¢u Cbuonq luy¢n san xufit seen han.1cJngtrinh aao teo can b¢ huan luy~n san xua't sech han. Ha N(>i. Cty d~t __ c_~~ __ ~ ·_· ·_____________ _ ~ • . Gong ngh¢ 16 hoi va mang nhiet. 1995. Module 5. thanq 5/1999. Moi tntiJng kh6ng khi. 9. Thoet 6.~-. Module 2.>cDanq. T~p 1 & 2. NO. Pham Ng<.2000. 3. nghi$p. 2001 tuoc va co che' xuc tie'n San xufit sech han. DHBK N(>i. 10. Phuong 1997.an. Cong ty phat tri~n Cong ngh$ va Tv van dau tv Da N~ng. Pharn La Dan. NXB Khoa hoc va Ky Ha Ng<. 11. Environment 1998. NXB Khoa hoc & Ky thuat.--- TRUNG TAM BAO v~ uo! TRUONG DA NANG 56 . 2. £)0 Van Dai . - Co quan eM tri. NXB Khoa hoc va Ky thuat. 4. Module 1. 10. thanq 9/1999. pheo IUEm nghien cuu khoa hoc.>cl. Tran Hieu Nhue. Cleaner Production Assessment in Fish Industry.ltJng trinh aao teo ve Chien 1-3. Nguyen 1998 nuoc va xUly nuac thai cong nghi~p. 7. Module 3. Ha N(>i.. Vien Khoa hoc va Conq ngh~ Moi tnronq. Hien trenq khu vl/c.De tai' "Ap dl.

Cly d~t Oil Nang" PHAN PHU LUC . _--_ .! chu tri .De tei: "Ap d_I. . MOl TRUONG DA NANG 57 ..BAo V. TRUNG TAM.n_g d~t Picanol va nhu¢m hoiln (fit..!_f]!LS~SH t<ill p'!_~~lJ'a. -----_ Co quan ....

2 60644._'.8 12 76339.7 45853 7 90816.8 52278.SAN LUQNG BAN THANH PHAM vA THANH PHAM ellA 2 MAT HANG HN vA OXFORD T~N HANG 1 h.6 10 517249 51035.9 64052.6 63930.2 HN 549iC.6 79880.1 53316.3 61016.6 80935 47321.:::1 Oxford Loai khac 64703.2 50493.7 6640.4 60722.1 59086.2 93772.3 44233.2 4 79617.1 9 67808.2 50278 73602.3 3 67008.5 38672.9 61806 11 51867.4 80723.1 7 91370 78128. pharn 1 55913.3 41089.9 5 91760.1 46007.3 53617.2 30736.5 102104.7 43?d3.8 58216.6 8 0 74256.9 58777.3 8 85975.61 3 74125. Vai m6c ~'--~'~--. Th.8 65035 11 51377.2 57483.1 49897._ THOI GIAN (Thang) 2 56986.1 6 74583 64285.6 9 74993.6 6 74224. ---~ _o.9 12 74327.~1 59473.9 10469 10 53214.3 5 89073.2 T~N HANG II.4 42843.3 76017.11 37137.8 THOI GIAN (Thang) 2 65312 56119.5 67083.7 HN Oxford Loal kMc .5 4 3196.8 56521.6 85801.5 12805 44987.

LUQNG DI$N T1EU THU TAl CONG TY D~T DA NANG NAM 2000 Thimg S6KW 1 2 3 90059 90814 130299 4 127452 5 6 7 8 9 10 11 12 T6ng 1594057 125632 121454 144210 140500 146211 144670 164766 167990 .

S TH.1 Tt-:'~ 60 130 400 240 270 450 80 400 720 1320 20 20 TH.LUQNG HOA CHAT SU Dt.10 TH.4 TH. He rnern NatCO_ NaOH H202 80tsiln Pecolin Ch~t l<!Ii 300 315 400 0 400 900 1800 40 20 500 40 200 900 1500 40 30 80 600 600 1080 40 20 .12 T6ng 1825 5780 3495 4759 6150 600 4420 11520 19440 520 240 120 501~< 240 448 600 120 600 1050 2100 60 20 110 600 300 270 400 0 400 600 2700 40 20 500 240 195 450 170 500 300 45::: 150 500 185 <160 410 666 550 40 400 1350 1500 80 20 240 400 265 390 600 40 200 1260 240 60 30 160 420 300 440 650 40 400 990 2700 40 20 110 500 240 290 500 80 20 600 1800 40 20 170 440 300 455 450 80 600 1200 0 20 10 220 560 360 570 600 0 200 1350 2700 40 10 Bot he Na2SiO:.5 TH.6 TH.7 TH.3 TH.JNG T~I CONG TY D$T DA NANG NAM TH.11 TH.9 2000 Titn HC Uvitex Unysay TH.

11 23794.9 12725.1 TH.mgsc.6788 444 259 Kaki .9 TH.3 T6ng (m) 93868.2 531.8 13886.4 11712.3 6115.7916 11694.3 TH.Ten hang Cheo cotton TH.10 22179.S 2909.12 32260.9 45153.6 TH.li(kg) 41677.2 £)!nh rmrc (kg/1 ~OOm) Luc.2 12907.

IvIOTO 13 Xuong det Baichang 14 Co khi. ki$m hoa moe I 5 Kho phu rung 2 3 4 5 6 7 Nha d~ xe San being chuyen Khuv~cvAnph6ng Nha An Tram Y t~ Kho thanh phftm 8 Kho soi 19 Nha Ire mau giao 20 B4 xu Iy nUdc I Khu Doi loan Ihue II Khu chon chat thai ran III Khu du kien r¢ng IV Xliang PICANOL V Vj tri x6.nh Ve Ho va ten M~T BANG TONG THE CONG TY D~T DA NANG ~ K ~ PKT . I 8 L_J [G1J ~ G) ~I 1(0 ~ i (0 @ ~1~/ r-- CD SIT cAe HANG M1jC 9 PX 1108..y dl.GV G) [0 -------.mg h~ thong xu Iy nuoc thai san xuat ma 16 Xuong in hoa 17 Xuong may det TQ .11 tat 18 Xvang det man tuyn 1 Nha bao v~ 10 T6 moe 1 1 XLI6ng HTKD 12 Xuong SAKA. Tr...

IPHAN XUONG D~T PICANOL .'sa £)0 M~ T BANG so TRf MAY Moe TJ?. dung mang d6i -D H6 ga - Day dien noi tu h6 ga len dai 3.Moi may co 04 bong den chieu sang 1 .Om .2m.eONG TY D~T DA NANG bd D b::d D ID Ghi chu .

..... ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ........... I 563 i \~ <:: ')0 iI Nhuorn sci I 16 Binh tach nuoc ngung N6i nau 0 N6i h6 VElng say -_-__ ~_ ..._-_-_ ._-__ _ -__ ._-_ .-~- . Ii " II II II II I... -_-_-_ ...20val rp20/27 ... I...._ ..._ . -_-__ -__ -_ .9.._ -_ ._ -_ -_. Ii " II II II " " II II I! II ._......._-~ .._-_-_ ...19."1 _ .....val M2.2... _-_~ - _ -.. .~ ....- ._-_ .. 1.6._ -_ ..4... val Q100/115: 7..._-__ -_-_ .. _-_ -_ _..._~_ .710. . ....._-_ ..._ -_-__ .... II B~5.. I....-_ -__.sa DO CAP HOI NHI~T T~I PHAN XUONG HoAN TAT 3 Binh Lr~ 1 NOI HOl1 (2 T/h) I I I ~----------~ ! gop Ghl ehu • Kieh thuoc cac val. 8.14. _.._ .._._ -_-_ .\fall~26)34 val ~50!60 15._-_ .12.18.-_-_ -_-_- 19 xut " II Ir I. ...11.. I I L-._.1........21.-_ ...5.16.3._-_ ........x~ I 2 NOI HOl2 (3 T/h) II II II II II II II " II II I I I J~ 86t vai 14 long I I I so BK5 1 i~ I B~5! I s62! i I MAy He) sal '-------rk-" II II II S X' -----'r:t ). _ -_.13.

000 320.250.3. 4.16. 5 5 666.000 150.DV ToAN KINH PHI THVC HIt. 20 cai cong Conq thao & Iftp d~t (2 tho x 15 ngay) 30 T6ng c~ng (Bang crur: Muo.000 50.000 180000 320000 300000 1500000 10630000 tri VI s6 tri 15 Cac val phi 20/27 tai so 19.17 VI Cac val phi 50/60 t<ilivi tri 3 4 5 6 Cac val phi 26/34 tai Cac val phi 42 tai VI tri so 11 cai cai 1 1 2 180.14.000 THANH TI~N 5000000 car cal tri so so 1.13. trie« S8U tram ba chuc ngan a6ng y) .N Stt 1 2 oAu s6 TV THAY THE LUQNG 4 cAc VAL Hal DI£N GIAI Cac val phi 100/115 tai V! £)VT DON GIA (cf) 1.000 3330000 12.

2. Ngay/date:21104/200 .vnn. 4 Ngay nhan mall (Receiving 5."'.._ .. .82286<1 mUNG DANANG TAM BAo V~ MOl TRVONG of SClfNCE nCHNOLOGY AND ENVIRONMENT 51 A Ly Tu TrQng . KET QUA TI-IU NGHI~M .M2· hieu m~lI (Mark ofsample): iuong m~u (Quantitv): dale): 02 04/4/2001 t>~ tai san xuftt sach hon. PU()NG THLrNGHll..88 HACI-l8008 HACH 8023 HACl-:! 8023 HACl-j 10068 IIACH 8000 71. Ten m~u (Name ofsompie): [(y S6 NUnC MI.5 :no 0. K~t qua tlnr nghiem STT (Order) (Test results}: BY tinh PI' thj]' -Tbj (Test met hods] Ten chi ticil (Characterist ics) K~t Qua (Test results) ---I--~--mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Pt Co..Khong phat hi~n.892821 . . M2:NlfCJe thai sau cung (111511Compssit).8 HACH 8213 TCVN 4560 .::..--~ -~...3 1074 948 COD ~-~.. Mj:NLfcJe dip san xu5t da qua XLI IY.) .. I PHIEU TEST REPORT I.. Khach hang (Client): 6.tM Head of lab._ . CIAl" . P9pl-l D9 ciingf Tinh thea CaC01) 04 05 06 07 08 --- 6. mg/L KPH ..sa DE Pc. nl)c TRLfdN(. API-IA (Unit) Ml M~ 7... - .00 N&ng ra~ DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTRE e-mail loidepc@dng. 3...5 1884 . S6/No: KHOA HQC CONG NGH~ & MOl TRlK)NG DA NANG Head Tel office: (051 I) 892820 (0511) 892820 .. Dircctnr .vn 56/KN .

Ky hieu m~u (Mark of sample): 3. s6 hrong m~l1 (Quantity): 4. Ten m~l1 (Name ofsample): 2. ~.892821 OEPC Fax· (0511) 892820 .--~-~-. 6. Ngay nhan mfiu (Receiving dale): KHJ 01 4/4/2001 t)~ 5.vn So/No. STT (Order) Ten chi tieu (Characteristics) f)V tinh (Unit) PI>tltif-Tbj (Test methods} KftT QUA (Test results) OJ mg/m' Trong luong 7.vnn.822864 ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail: loidepc@dng. 57lKN PI-nEU K£T QUA THUNGHltM TEST REPORT I. GlAM n6c TRUnNG PH(}NG THU"NGlutM Direct nr Head of' lab. K€t qua thlf nghiern (Test results).so KHOA lRUNG DANANG HOC CONG NGHE & MOl TRUONG DA NANG Head office: 51A Ly 1\JTrQng Tel· (0511) - TAM BAo V~ MOl TRUONG DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTRE AND ENVIRONMENT Do N6ng 892820 . Khach hang (Client): tili san xu~f sach hrm.78 Ghi. Hoang Tit! Hoa .clui: Mfiu U\y giila phan xlfCing det Picanol.

L sal! cung (mflu Composit)..1l"u(Quantity): Ngay nhan mAli (Receiving 02 05/4/2001 f)~ 5. phat hien. A "". s6 hrong m.M2• dale): 3..7.:NLioe eD t san XlI~t da qua -: Khong phan tich XLf 1Y.so KHOA DANANG HOC CONG NGH€ & MOl IRUCJNG ElA NANG Head office: 51 A Ly TV' Trong Tel· (0511) 892820 TRUNG TAM sAo V~ MOl TRUONG Do N6ng .892821 . mg/L HACI-I8000 750 M.' Ngay/date:22/04/200 . Khach hang (Client): 6.:. GIAM n6e TRutJ'NG PH6NG THUNGHr-U:M Head of lab. I PHIEU KET QUA THU"NGHIJ]:M TEST REPORT I.vn S6/No: 56B/KN ... Hoang Tlti Hoa .\1~ l 01 02 03 .. Ky hieu mftu (Mark a/sample): NUde M1. 4....822864 DEPARTMENT or SCIENCE TECHNOLOGY CENIRE AND ENVlrlONME~JT Fax· (0511) 892820 D£I"C ENVIRONMENTAL PROTECTION E-!noil·loidepc@dng. Ten milu (Name ofsample): 2.1 04 05 06 07 08 COD Gill clni: KPH:Kh6r . (Test results): BV tilth (Unit) STT (Order) Ten ch] tieu (Characteristics) PP thj]' -Tb] (Test tnethods] K~t Qua (Test results) .vnn. Mz: Nude th. K~t qua thu nghiem tai sail xllit sach hon.

Ngay nhan mti'u (Receiving date): It. Hoang Tltj Hoa . Khach hang (Client): 12... .r ~) _ " Ng~y/date:22/04/200 I PHIEU KET QUA THU NGHI~M TEST REPORT 7... (Name O/sOI1lII/e): NUnC M1. 9.88 J-lACI-I 8008 J-lACH 8023 HACH 8023 HACH 10068 J-lACH 8000 -: Kh6ng phan tich KI'H KPH 1330 mg/L mg/I.... 7.vn S6/No: 56C/KN .vnn. .892821 DEPARTMENT Fax DEPC ENVIRONMENTAL PROTECTION E-mail·loidepc@dng..M1· 02 06/4/2001 t)~ Ky hieu m~t1 (Mark of sample): s6 luong m~tI (Quantity): 10.. Ten mall 8. APHA 08 997 770 COD Ghiclui: I<PI-I: Khong phat hien. . 1\ 12: Nude thai sal! cung (mdu Cornposit)...822864 (051 I) 892820 (0511) 892820 .SOKHOA HOC CONG NGHE & MOl mUeYNG DA NANG Head olflce: 51A Tel TRUNG TAM BAo DANANG V~ MOl TRUONG OF SCIENCE TECHNOLOGY ctN1RE AND ENVIRONMENT Ly TI. K~t qua tht'r nghiern (Test results}: STT (Order) ~"~~=~'~~"'~~~~~'- tai san xufit sach hon..2 D9PJ-l DC) cirngj Tfnh thea CaC01) mg/L Il1g/L mg/L HACJ-l8213 TCVN 4560 . Ten chi tien (Characteristics) ·····~"=·"~·"-·~·=1-~··-~·-~·~·~~-· BV tinh (Unit) Pi> thii" -Tb] utethods] (Test K~t Qua (Test results) l\IIL OJ 02 M2 . TRlJ(jNG PH()NG THlfNGHr(tM Head of lab.... [\ II:Nu'dc mg/L c5p san Xll~t da qua Xli ly.00 N~ng .. Pt Co.ITrQng .

~ ********** KET QUA DO DONG DI~N Dia di€m do: Ngay do: Noi do: t: .Luc Ilh .u: xtrbng preANOL Ph U"dllg _phrip . Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do' Do hanh hanh A A A A 470 450 390 120 380 ._--_. nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh Do nhanh .__ .H II: ngay 3/4/200 I CONG Heill NGH~ Mal TRUONG <Ina D<.Luc 13h . /KQPT S6: .~-Ph.Ll'IC Model -830 Model -830 Model -830 Model -830 Model Model Model -830 -830 -830 Model -830 A A A I - ! +Ltic .l'1_~LI6ng honn .Liic 1611 . .UtC ._ .UIC Model -830 Model -830 Model-830 Model-'830 Model-830 Model-830 Model -830 13h - A A A A A A 340 400 385 390 .~-- Do nhanh _- '-. -Model -830 lOa 120 [20 130 24 120 140 120 135 135 140 115 1---- 9h IOh30' llh 12h c---- Model -830 Model -830 .(10 Thi~t do hi vi K~t Dot I ._- do Ghi chti tinh A A A Ddt II - ._--------8h .UIC _..L\'IC . .Luc 7h .Tu do .L...Luc 1011 .Luc .Ll-IC Do nhanh Do nhanh ------Do _..Luc 7h ..Luc 12h ..UIC 9h 10h 10h30' - -~-~-"-. .. - . •..UIC A A A A A A A A - . 1'\ .Luc 16h3()' Do nhanh 2 _Rb.- 16h __ . _--_..r---- 8h .----~- .Lt'IC - I5h - - .Ute 15h .Luc 16h30' - 395 210 - Ngay 27 thang 4 ndm 2001 Ngllf1i do ~ ::----- HoVan Minh ....DAI HC)C DJ.Luc 14h .._-_. " CONG PHONG TY D~T DA NANG Dc. NANG TRUNG BAO TAM NGHIEN CONG cuu XA HOI CI-n] NGHTA VI~T NAM DQC I~p .Hanh pluic HOA v~ Mal TRUONG .H I: ngay J 0/3/200 I THi NGHI~M stt 1 Hia di~m va t1H)i ginn do .t'IC 14h -_...UIC dt Do nhanh Do nhanh Model -830 -----Model -830 Model -830 Model -830 Model Model -830 -830 -200 --.

.K I: Kh{li thai It) hcli s6 r K2: Khoi tllai Ii) hoi SCI II • I.1 1I101J.. GIAMDOC . KT.0140 ( 1934.> .199 1 Nhiet dq khoi th. Ngay 25 {hang 4 nam 2001 Ngudt phdn ttch.0137 (1890..Hanh pluic BAO V~ MOl TRUONG *******"''''* KET QUA PHAN TJCH Di.---~.95 Ghi clui: * Ddc diim hi¢n khi 1/11..92 0.'. _ . '" ~ Ngay 30 thang 03 narn 200 I Khi thIli I(J hoi PHONG Tl-li NGHI~M CONG NGH~ MOL TRUONG phap Thi€t bi phan tich Nhi~t k€ Buret Don tich vi K~t 1------ qua phan tich .' Ho Van Minh .] di€m thu mflu: Ngay thu mfru: LO.DAI HOC DA NANG TRUNG TAM NGHIEN C(i'U CC)NG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DOc I~p . '."' "---. Iru"c1l1g * Vi trt thu 1113u._J i mall: Noi phfin tich: Stt Thong sf. ph?1I1 tieh Do nhanh KI 275 5.'C0ng ty dang san xuiit.lj Uc % 3 So mill! WFJ-IP % 4 ORSAT % 4.8 4. ') .Tu do ./. I.414 K2 281 5.GlAMDOC ~~. P... phan Phuong CONG TV D~T DA NANG $._- .!\ i:"-' . Ghi chti Heh 1--.83 0.