P. 1
Thuc Hanh Viet Bao Cao Ngan Ve Kenh Dao Xuyue Va Kenh Dao Panama

Thuc Hanh Viet Bao Cao Ngan Ve Kenh Dao Xuyue Va Kenh Dao Panama

|Views: 764|Likes:
Được xuất bản bởitieulongpanda

More info:

Published by: tieulongpanda on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

Bµi 38: thùc hµnh

viÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo
Xuy-ª vµ kªnh ®µo
pa-na-ma
I. VÞ trÝ cña hai kªnh ®µo

Em h·y x¸c ®Þnh
trªn b¶n ®å thÕ giíi
vÞ trÝ cña kªnh ®µo
Xuy-ª vµ kªnh ®µo
Pa-Na-Ma, C¸c
biÓn vµ ®¹i d¬ng
nèi liÒn 2 kªnh ®µo
nµy
Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Xuy-ª
II. Mét sè ®Æc ®iÓm cña hai kªnh ®µo

Ho¹t ®éng nhãm: Chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm hoµn
thµnh 1 phiÕu häc tËp vÒ ®Æc ®iÓm cña 2 kªnh ®µo.

1. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Xuy-£:
Kªnh ®µo Xuy-£ ®îc x©y dùng tõ n¨m…………tíi
n¨m …………, nèi ……………víi ………………lµ
con ®êng ng¾n nhÊt nèi ®¹i d¬ng ……………… víi
®¹i d¬ng ………………… kªnh dµi …………km.
Kªnh ®µo Xuy-£ kh«ng cÇn ……………… thêi gian
qua kªnh lµ……………… do chiÕn tranh gi÷a Ai cËp
víi I-Xra-En, kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa tõ n¨m ………….
Tíi n¨m …………….
II. Mét sè ®Æc ®iÓm cña hai kªnh ®µo

Ho¹t ®éng nhãm: Chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm hoµn
thµnh 1 phiÕu häc tËp vÒ ®Æc ®iÓm cña 2 kªnh ®µo.

1. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Xuy-£:
Kªnh ®µo Xuy-£ ®îc x©y dùng tõ n¨m…………tíi
n¨m …………, nèi ……………víi ………………lµ
con ®êng ng¾n nhÊt nèi ®¹i d¬ng ……………… víi
®¹i d¬ng ………………… kªnh dµi …………km.
Kªnh ®µo Xuy-£ kh«ng cÇn ……………… thêi gian
qua kªnh lµ……………… do chiÕn tranh gi÷a Ai cËp
víi I-Xra-En, kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa tõ n¨m ………….
Tíi n¨m …………….
1859
1869 BiÓn ®á §Þa Trung H¶i
§¹i T©y D¬ng
Ên §é D¬ng
195
©u TÇu
11 ®Õn 12 giê
1975
1967
2. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Pa-Na-Ma:
Kªnh ®µo Pa-Na-Ma khëi c«ng tõ n¨m………do Phec-
®i-n¨ng ®¬ Let-xep ngêi Ph¸p x©y dùng nhng ®· thÊt b¹i
do………………………………………………….
………………....Hoa kú thay Ph¸p x©y dùng tõ n¨m
……®Õn n¨m ………vµ sau ®ã së h÷u kªnh Pa-na-ma tíi
n¨m………míi trao tr¶ hoµn toµn cho nh©n d©n Pa-na-
ma. Kªnh ®µo ®· mang l¹i lîi ich to lín cho Hoa Kú
…………………………………………………………
……………………..

1882
khã kh¨n vÒ ®Þa h×nh, khÝ hËu, bÖnh dÞch vµ sai lÇm
trong thiÕt kÕ
1904 1914
1999
®Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng qu©n sù
cña qu©n ®éi Hoa Kú
Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Pa-na-ma
III. Bµi tËp:
Chia líp thµnh 4 nhãm t¬ng øng víi 4 tæ, tæ 1 vµ
tæ 3 lµm c©u a, b bµi tËp 1. tæ 2 vµ tæ 4 lµm c©u
a,b bµi tËp 2.TuyÕn
Kho¶ng c¸ch ®îc rót ng¾n khi
qua kªnh ®µo Xuy-ª
§¬n vÞ h¶i lÝ §¬n vÞ %
¤-®et-xa – Mum-bai
Mi-na al A-hma-®i – Giª-noa
Mi-na al A-hma-®i – Rèt-tec-®am
Mi-na al A-hma-®i – Ban-ti-mo
Ba-lik-pa-pan – R«t-tec-®am
7620 64,5
6364
57,5
6372
53,4
3358 27,9
2778
23
1. §¸p ¸n c©u b bµi tËp 1
* Lîi Ých cña kªnh Xuy-ª:
- Gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn, t¨ng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña hµng ho¸.
- Tr¸nh ®îc ¶nh hëng cña thiªn tai
- §em l¹i nguån thu lín cho Ai-cËp th«ng
qua thuÕ h¶i quan
- Thóc ®Èy giao lu kinh tÕ gi÷a ch©u ¢u, ch©u
Phi, ch©u ¸…
* Nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa:
+ §èi víi Ai-cËp:
- MÊt ®i kho¶n thu lín tõ thuÕ h¶i quan
- h¹n chÕ sù giao lu kinh tÕ gi÷a Ai-cËp víi c¸c níc
trªn thÕ giíi
+ §èi víi c¸c níc ven §Þa Trung H¶i vµ biÓn §en
- Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn, kh¶ n¨ng
c¹nh tranh hµng ho¸ gi¶m m¹nh
- Rñi ro trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn t¨ng

TuyÕn
Kho¶ng c¸ch ®ùoc rót ng¾n
khi qua kªnh Pa-na-ma
§¬n vÞ h¶i lÝ §¬n vÞ %
Niu I-ooc – San Phran-xi-c«
Niu I-ooc – Van-cu-v¬
Niu I-ooc – Van-pa-rai-x«
Li-v¬-pun – Xan Phran-xi-c«
Niu I-ooc – I-«-c«-ha-ma
Niu I-ooc – Xit-ni
Niu I-ooc – Thîng H¶i
Niu I-ooc – Xin-ga-po
7844 59,8
7857 56,5
6710
84,5
41,3
25,6
25,7
14
12,3
5577
3359
3342
1737
1256
2. §¸p ¸n c©u b bµi tËp 2
* Lîi Ých cña kªnh Pa-na-ma:
- Lµ con ®êng ng¾n nhÊt nèi Th¸i B×nh D¬ng
vµ §¹i T©y D¬ng
- Gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn, t¨ng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña hµng ho¸
- §Èy m¹nh giao lu gi÷a c¸c vïng thuéc ch©u
¸ - Th¸i B×nh D¬ng víi Hoa Kú, thóc ®Èy
kinh tÕ ph¸t triÓn
* Nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa:
- Tæn thÊt lín nhÊt ®èi víi Hoa Kú v× kªnh ®µo ®·
thùc sù lµ mét c¨n cø th¬ng m¹i vµ qu©n sù quan
träng cña Hoa Kú ë Trung Mü
- ¶nh hëng ®Õn lîi Ých to lín cña nÒn kinh tÕ Pa-
na-ma
IV. Dµn ý viÕt b¸o c¸o
Tõ phÇn bµi tËp ®· lµm vµ nh÷ng kiÕn thøc s¸ch gi¸o khoa
céng víi phÇn kiÕn thøc võa häc. Em h·y vÒ nhµ viÕt b¸o
c¸o ng¾n vÒ 2 kªnh ®µo Xuy-ª vµ Pa-na-ma theo dµn ý sau:
1. Tªn b¸o c¸o
2. Më bµi
3. Th©n bµi: A. Mét sè th«ng tin vÒ kªnh ®µo
B. Nh÷ng lîi Ých mµ kªnh Xuy-ª mang l¹i (Ghi
b¶ng kÕt qu¶ bµi tËp)
C. Nh÷ng tæn thÊt nÕu kªnh ®ãng cöa
4. KÕt luËn

I. C¸c biÓn vµ ®¹i d¬ng nèi liÒn 2 kªnh ®µo nµy . VÞ trÝ cña hai kªnh ®µo Em h·y x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å thÕ giíi vÞ trÝ cña kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Pa-Na-Ma.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->