Bµi 38: thùc hµnh

viÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo
Xuy-ª vµ kªnh ®µo
pa-na-ma

VÞ trÝ cña hai kªnh ®µo Em h·y x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å thÕ giíi vÞ trÝ cña kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Pa-Na-Ma.I. C¸c biÓn vµ ®¹i d¬ng nèi liÒn 2 kªnh ®µo nµy .

Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Xuy-ª .

.

II. kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa tõ n¨m …………. 1967 Tíi n¨m ……………. 1. 1975 . nèi ……………víi ………………lµ con ®êng ng¾n nhÊt nèi ®¹i d¬ng ……………… §¹i T©y D¬ngvíi Ên §é D¬ng kªnh dµi …………km. mçi nhãm hoµn thµnh 1 phiÕu häc tËp vÒ ®Æc ®iÓm cña 2 kªnh ®µo. Mét sè ®Æc ®iÓm cña hai kªnh ®µo Ho¹t ®éng nhãm: Chia líp thµnh 4 nhãm. ®¹i d¬ng ………………… 195 Kªnh ®µo Xuy-£ kh«ng cÇn ……………… thêi gian ©u TÇu qua kªnh lµ……………… 11 ®Õn 12 giê do chiÕn tranh gi÷a Ai cËp víi I-Xra-En. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Xuy-£: 1859 Kªnh ®µo Xuy-£ ®îc x©y dùng tõ n¨m…………tíi BiÓn ®á 1869 §Þa Trung H¶i n¨m ………….

. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Pa-Na-Ma: 1882 Kªnh ®µo Pa-Na-Ma khëi c«ng tõ n¨m………do Phec®i-n¨ng ®¬ Let-xep ngêi Ph¸p x©y dùng nhng ®· thÊt b¹i khã kh¨n vÒ ®Þa h×nh.. Kªnh ®µo ®· mang l¹i lîi ich to lín cho Hoa Kú ®Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng qu©n sù ………………………………………………………… ……………………. khÝ hËu. cña qu©n ®éi Hoa Kú . bÖnh dÞch vµ sai lÇm do………………………………………………….2.Hoa kú thay Ph¸p x©y dùng tõ n¨m trong thiÕt kÕ 1904 1914 ……®Õn n¨m ………vµ sau ®ã së h÷u kªnh Pa-na-ma tíi n¨m………míi trao tr¶ hoµn toµn cho nh©n d©n Pa-na1999 ma. ………………...

Mét sè h×nh ¶nh vÒ kªnh ®µo Pa-na-ma .

.

b bµi tËp 1. tæ 1 vµ tæ 3 lµm c©u a.b bµi tËp 2. tæ 2 vµ tæ 4 lµm c©u a. Bµi tËp: Chia líp thµnh 4 nhãm t¬ng øng víi 4 tæ. .III.

§¸p ¸n c©u b bµi tËp 1 TuyÕn Kho¶ng c¸ch ®îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo Xuy-ª §¬n vÞ h¶i lÝ ¤-®et-xa – Mum-bai Mi-na al A-hma-®i – Giª-noa Mi-na al A-hma-®i – Rèt-tec-®am Mi-na al A-hma-®i – Ban-ti-mo Ba-lik-pa-pan – R«t-tec-®am §¬n vÞ % 7620 64.5 6372 53.1.9 2778 23 .5 6364 57.4 3358 27.

t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. ch©u ¸… .Tr¸nh ®îc ¶nh hëng cña thiªn tai . ch©u Phi.Gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn.§em l¹i nguån thu lín cho Ai-cËp th«ng qua thuÕ h¶i quan . .Thóc ®Èy giao lu kinh tÕ gi÷a ch©u ¢u.* Lîi Ých cña kªnh Xuy-ª: .

Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn.Rñi ro trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn t¨ng . kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ gi¶m m¹nh .* Nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa: + §èi víi Ai-cËp: .MÊt ®i kho¶n thu lín tõ thuÕ h¶i quan .h¹n chÕ sù giao lu kinh tÕ gi÷a Ai-cËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi + §èi víi c¸c níc ven §Þa Trung H¶i vµ biÓn §en .

3 .5 84.6 25.5 41.7 14 12.8 56.3 25.2. §¸p ¸n c©u b bµi tËp 2 TuyÕn Niu I-ooc – San Phran-xi-c« Niu I-ooc – Van-cu-v¬ Niu I-ooc – Van-pa-rai-x« Li-v¬-pun – Xan Phran-xi-c« Niu I-ooc – I-«-c«-ha-ma Niu I-ooc – Xit-ni Niu I-ooc – Thîng H¶i Niu I-ooc – Xin-ga-po Kho¶ng c¸ch ®ùoc rót ng¾n khi qua kªnh Pa-na-ma §¬n vÞ h¶i lÝ §¬n vÞ % 7844 7857 6710 5577 3342 3359 1737 1256 59.

Lµ con ®êng ng¾n nhÊt nèi Th¸i B×nh D¬ng vµ §¹i T©y D¬ng .* Lîi Ých cña kªnh Pa-na-ma: .Gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn.Th¸i B×nh D¬ng víi Hoa Kú. t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ . thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn .§Èy m¹nh giao lu gi÷a c¸c vïng thuéc ch©u ¸ .

Tæn thÊt lín nhÊt ®èi víi Hoa Kú v× kªnh ®µo ®· thùc sù lµ mét c¨n cø th¬ng m¹i vµ qu©n sù quan träng cña Hoa Kú ë Trung Mü .¶nh hëng ®Õn lîi Ých to lín cña nÒn kinh tÕ Pana-ma .* Nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa: .

Nh÷ng tæn thÊt nÕu kªnh ®ãng cöa 4. Nh÷ng lîi Ých mµ kªnh Xuy-ª mang l¹i (Ghi b¶ng kÕt qu¶ bµi tËp) C. Tªn b¸o c¸o 2. Dµn ý viÕt b¸o c¸o Tõ phÇn bµi tËp ®· lµm vµ nh÷ng kiÕn thøc s¸ch gi¸o khoa céng víi phÇn kiÕn thøc võa häc. Em h·y vÒ nhµ viÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ 2 kªnh ®µo Xuy-ª vµ Pa-na-ma theo dµn ý sau: 1.IV. Mét sè th«ng tin vÒ kªnh ®µo B. Th©n bµi: A. Më bµi 3. KÕt luËn .