P. 1
Các dạng bài tập Dòng điện xoay chiều VL 12

Các dạng bài tập Dòng điện xoay chiều VL 12

|Views: 1,401|Likes:
Được xuất bản bởicanhtranphu

More info:

Published by: canhtranphu on Mar 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ!

"ng #$  %&ang 1
A - PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Hiện nay, khi mà hình thức thi trắc nghiệm khách quan được áp dụng trong các
kì thi tốt nghiệp và tuyn !inh đ"i h#c, cao đ$ng thì y%u c&u v' việc nh(n d"ng đ
gi)i nhanh và tối ưu các c*u trắc nghiệm, đ+c ,iệt -à các c*u trắc nghiệm đ.nh -ượng
-à r/t c&n thi0t đ c1 th đ"t được k0t qu) cao trong kì thi2 3rong đ' thi tuyn !inh
4H và 54 n6m 7898, m:n ;(t <= c1 nh>ng c*u trắc nghiệm đ.nh -ượng khá kh1
mà các đ' thi trư?c đ1 chưa c1, n0u chưa g+p và chưa gi)i qua -&n nào thì th@ !inh
kh1 mà gi)i nhanh và ch@nh Aác các c*u này2
4 giBp các Cm h#c !inh nh(n d"ng được các c*u trắc nghiệm đ.nh -ượng tD đ1
c1 th gi)i nhanh và ch@nh Aác tDng c*u, t:i Ain t(p hợp ra đ*y các ,ài t(p đin hình
trong !ách giáo khoa, trong !ách ,ài t(p, trong các đ' thi tốt nghiệp 3HE3, thi tuyn
!inh 4H F 54 trong nh>ng n6m qua và ph*n chBng thành nh>ng d"ng cG ,)n tD đ1
đưa ra phưGng pháp gi)i cho tDng d"ng2 Hy v#ng rHng t(p tài -iệu này giBp @ch được
mIt chBt gì đ1 cho các qu@ đJng nghiệp trong quá trình gi)ng d"y và các Cm h#c
!inh trong quá trình kim tra, thi cK2
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
9L 4ối tượng !K dụng đ' tàiM
Niáo vi%n d"y m:n ;(t -= -?p 97 tham kh)o đ hư?ng dOn h#c !inh gi)i ,ài t(p2
H#c !inh h#c -?p 97 -uyện t(p đ kim tra, thi m:n ;(t <=2
7L Eh"m vi áp dụngM
Eh&n dPng điện Aoay chi'u cQa chưGng trình ;(t <= 97 F Ran 5G ,)n2
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sác đ.nh đối tượng áp dụng đ' tài2
3(p hợp các ,ài t(p đin hình trong !ách giáo khoa, trong !ách ,ài t(p, trong các
đ' thi tốt nghiệp 3HE3, thi tuyn !inh 4H F 54 trong ,a n6m qua TtD khi thay !áchL
và ph*n chBng thành các ,ài t(p minh h#a cQa nh>ng d"ng ,ài t(p cG ,)n2
Hệ thống các c:ng thức, ki0n thức -i%n quan và phưGng pháp gi)i cho tDng
d"ng2
51 -Ui gi)i các ,ài t(p minh h#a đ các Cm h#c !inh c1 th kim tra !o !ánh v?i
,ài gi)i cQa mình2
5ác c*u trắc nghiệm -uyện t(p -à đ' thi 3ốt nghiệp F 4"i h#c F 5ao đVng trong
,a n6m qua2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2
B - NỘI DUNG
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Đạ !"#$% &' ()$% *+$ ,-./ !0'1
2 C3! !4$% 506!7
Riu thức cQa i và uM W
8
co!Tωt X ϕ
i
LY u Z [
8
co!Tωt X ϕ
u
L2
4I -ệch pha gi>a u và iM ϕ Z ϕ
u
\ ϕ
i
2
5ác giá tr. hiệu dụngM W Z
8
7
6
Y [ Z
8
7
7
Y ] Z
8
7
8
2 5hu kìY t&n !ốM 3 Z

ω
Y ^ Z
7
ω
π
2
3rong 9 gi*y dPng điện Aoay chi'u c1 t&n !ố ^ Tt@nh ra H_L đ`i chi'u 7^ -&n2
3D th:ng qua khung d*y cQa máy phát điệnM
φ Z aRbco!T
, n 4
→ →
L Z aRbco!Tωt X ϕL Z Φ
8
co!Tωt X ϕLY v?i Φ
8
Z aRb2
bu/t đIng trong khung d*y cQa máy phát điệnM
C Z \
d
dt
φ
Z \ φ c Z ωaRb!inTωt X ϕL Z ]
8
co!Tωt X ϕ \
7
π
LY v?i ]
8
Z ωΦ
8
Z ωaRb2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 dPng điện Aoay chi'u c1 cưUng đI i Z eco!978πt TfL2 Sác đ.nh cưUng đI hiệu
dụng cQa dPng điện và cho ,i0t trong thUi gian 7 ! dPng điện đ`i chi'u ,ao nhi%u
-&ng
22 hIt đin ống -àm việc v?i điện áp Aoay chi'u u Z 778 7 co!988πt T;L2 3uy nhi%n
đin chj !áng khi điệu áp đ+t vào đin c1 kuk Z 9ll ;2 Hmi trung ,ình trong 9 ! c1 ,ao
nhi%u -&n đin !ángg
2 dPng điện ch"y qua mIt đo"n m"ch c1 ,iu thức i Z W
8
co!988πt2 3rong kho)ng
thUi gian tD 8 đ0n 8,87 !, Aác đ.nh các thUi đim cưUng đI dPng điện c1 giá tr. tức
thUi c1 giá tr. ,HngM aL 8,l W
8
Y ,L
7
7
W
8
2
!2 3"i thUi đim t, điện áp u Z 788 7 co!T988nt \
7
π
L T u t@nh ,Hng ;, t t@nh ,Hng !L c1
giá tr. -à 988 7 ; và đang gi)m2 Sác đ.nh điện áp này !au thUi đim đ1
9
o88
!2
"2 4iện áp Aoay chi'u gi>a hai đim f và R ,i0n thi%n đi'u hPa v?i ,iu thức
u Z 778 7 co!T988nt X
p
π
L Ttrong đ1 u t@nh ,Hng ;, t t@nh ,Hng !L2 3"i thUi đim t
9
n1 c1
giá tr. tức thUi u
9
Z 778 ; và đang c1 Au hư?ng t6ng2 Hmi t"i thUi đim t
7
ngay !au t
9
l m!
thì n1 c1 giá tr. tức thUi u
7
,Hng ,ao nhi%ug
#2 hIt khung d*y dOn ph$ng dqt hình ch> nh(t c1 l88 vPng d*y, diện t@ch mri vPng
le cm
7
2 shung d*y quay đ'u quanh mIt trục đối Aứng TthuIc m+t ph$ng cQa khungL,
trong tD trưUng đ'u c1 vCctG c)m ứng tD vu:ng g1c v?i trục quay và c1 đI -?n
R Z 8,7 32 3@nh tD th:ng ctc đ"i qua khung d*y2 4 !u/t điện đIng c)m ứng Au/t
hiện trong khung d*y c1 t&n !ố l8 H_ thì khung d*y ph)i quay v?i tốc đI ,ao nhi%u
vPnguphBtg
$2 hIt khung d*y dOn ph$ng dqt hình ch> nh(t c1 l88 vPng d*y, diện t@ch mri vPng
-à 778 cm
7
2 shung d*y quay đ'u v?i tốc đI l8 vPngu! quanh trục đối Aứng nHm
trong m+t ph$ng khung d*y, trong mIt tD trưUng đ'u c1 vvc tG c)m ứng tD
4

vu:ng
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9
g1c v?i trục quay và c1 đI -?n
7

32 3@nh !u/t điện đIng ctc đ"i Au/t hiện trong
khung d*y2
%2 hIt khung d*y dOn hình ch> nh(t c1 9l88 vPng, diện t@ch mri vPng 988 cm
7
,
quay đ'u quanh trục đối Aứng cQa khung v?i tốc đI g1c 978 vPnguphBt trong mIt tD
trưUng đ'u c1 c)m ứng tD ,Hng 8,e 32 3rục quay vu:ng g1c v?i các đưUng !ức tD2
5h#n gốc thUi gian -à -Bc vvc tG pháp tuy0n cQa m+t phVng khung d*y cwng hư?ng
v?i vvc tG c)m ứng tD2 ;i0t ,iu thức !u/t điện đIng c)m ứng tức thUi trong khung2
&2 3D th:ng qua 9 vPng d*y dOn -à φ Z
7
7298
π

co!T988πt \
e
π
L Tx,L2 3ìm ,iu thức
cQa !u/t điện đIng c)m ứng gi>a hai đ&u cuIn d*y gJm 9l8 vPng d*y này2
2 H">$% (?$ %@
12 3a c1M W Z
8
7
6
Z 7 7 fY ^ Z
7
ω
π
Z p8 H_2
3rong 7 gi*y dPng điện đ`i chi'u e^ Z 7e8 -&n2
22 4in chj !áng khi điện áp đ+t vào đin c1 kuk ≥ 9ll ;, do đ1 trong mIt chu kì !y c1
7 -&n đin !áng2 3rong 9 gi*y c1
9

ω
Z l8 chu kì n%n !y c1 988 -&n đin !áng2
2 aL 3a c1M 8,lW
8
Z W
8
co!988πt  co!988πt Z co!Tz
o
π
L 988πt Z z
o
π
X 7kπ
 t Z z
9
o88
X 8,87kY v?i k ∈ {2 5ác nghiệm dưGng nhm hGn ho+c ,Hng 8,87 ! trong
7 h# nghiệm này -à t Z
9
o88
! và t Z
9
p8
!2
,L 3a c1M
7
7
W
8
Z W
8
co!988πt  co!988πt Z co!Tz
e
π
L 988πt Z z
e
π
X 7kπ
 t Z z
9
e88
X 8,87kY v?i k ∈ {2 5ác nghiệm dưGng nhm hGn ho+c ,Hng 8,87 ! trong
7 h# nghiệm này -à t Z
9
e88
! và t Z
|
e88
!2
!2 3"i thUi đim tM u Z 988 7 Z 788 7 co!T988nt \
7
π
L
 co!T988nt \
7
π
L Z
9
7
Z co!Tz
o
π
L2 ;ì u đang gi)m n%n ta nh(n nghiệm TXL
 988nt \
7
π
Z
o
π
 t Z
9
978
T!L2
bau thUi đim đ1
9
o88
!, ta c1M
u Z 788 7 co!T988nT
9
978
X
9
o88
L \
7
π
L Z 788 7 co!
7
o
π
Z \ 988 7 T;L2
"2 3a c1M u
9
Z 778 Z 778 7 co!T988nt
9
X
p
π
L  co!T988nt
9
X
p
π
L Z
7
7
Z co!T±
e
π
L 2
;ì u đang t6ng n%n ta nh(n nghiệm T\L  988nt
9
X
p
π
Z \
e
π
 t
9
Z \
9
7e8
!
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang :
 t
7
Z t
9
X 8,88l Z
8, 7
7e8
!  u
7
Z 778 7 co!T988nt
7
X
p
π
L Z 778 ;2
#2 3a c1M Φ
8
Z aRb Z 8,le x,Y n Z
p8 ;
p
Z o888 vPnguphBt2
$2 3a c1M ^ Z n Z l8 H_Y ω Z 7π^ Z 988π radu!Y ]
8
Z ωaRb Z 778 7 ;2
%2 3a c1M Φ
8
Z aRb Z p x,Y ω Z
p8
n
7π Z eπ radu!Y
φ Z Φ
8
co!T
→ →
n 4,
L Z Φ
8
co!Tωt X ϕLY khi t Z 8 thì T
→ →
n 4,
L Z 8  ϕ Z 82
;(y φ Z pco!eπt Tx,LY C Z \ φ cZ 7eπ!ineπt Z 7eπco!Teπt \
7
π
L T;L2
&2 3a c1M C Z \ aφ cZ 9l82988π
7
7298
π

!inT988πt \
e
π
L Z o88co!T988πt \
o
e
π
L T;L2
A. TB< !3! *ạ C"D$% 5EF$ *-ạ$ <ạ!0 ,-./ !0'1 !G HI LI C
2 C3! !4$% 506!7
5)m kháng, dung kháng, t`ng tr}M {
<
Z ω<Y {
5
Z
9
< ω
Y { Z
7
5 <
7
L { \ T{ ~ + 2
4.nh -u(t •mM W Z
7
=
Z
>
7
>
Z
3
3
7
=
Z
<
<
7
=
2
N1c -ệch pha gi>a u và iM tanϕ Z
3 <
= =
>

2
5:ng !u/tM E Z [Wco!ϕ Z W
7
~ Z
7
7
7 >
=
2 Hệ !ố c:ng !u/tM co!ϕ Z
>
=
2
4iện n6ng ti%u thụ } m"ch điệnM x Z f Z Et2
2 P0"#$% ;03; %@7
4 tìm các đ"i -ượng tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u ta vi0t ,iu thức -i%n quan đ0n
các đ"i -ượng đ€ ,i0t và đ"i -ượng c&n tìm tD đ1 !uy ra và t@nh đ"i -ượng c&n tìm2
3rong mIt !ố trưUng hợp ta c1 th dwng gi€n đJ vvc tG đ gi)i ,ài toán2
3r%n đo"n m"ch khuy0t thành ph&n nào thì ta cho thành ph&n đ1 ,Hng 82 a0u
m"ch vDa c1 điện tr} thu&n ~ và vDa c1 cuIn d*y c1 điện tr} thu&n r thì điện tr}
thu&n cQa m"ch -à T~ X rL2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 a0u đ+t vào hai đ&u cuIn d*y điện áp 9 chi'u • ; thì cưUng đI dPng điện trong
cuIn d*y -à 8,l f2 a0u đ+t vào hai đ&u cuIn d*y điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu
dụng -à • ; thì cưUng đI hiệu dụng cQa dPng điện qua cuIn d*y -à 8,o f2 Sác đ.nh
điện tr} thu&n và c)m kháng cQa cuIn d*y2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang ?
22 hIt điện tr} thu&n ~ Z o8 Ω và mIt cuIn d*y được mắc nối ti0p v?i nhau thành
mIt đo"n m"ch2 shi đ+t điện áp kh:ng đ`i 7e ; vào hai đ&u đo"n m"ch này thì
dPng điện đi qua n1 c1 cưUng đI 8,p fY khi đ+t mIt điện áp Aoay chi'u t&n !ố l8 H_
vào hai đ&u đo"n m"ch, thì dPng điện qua n1 -ệch pha el
8
!o v?i điện áp này2 3@nh
đI tt c)m cQa cuIn d*y, t`ng tr} cQa cuIn d*y và t`ng tr} cQa c) đo"n m"ch2
2 hIt /m điện ho"t đIng ,ình thưUng khi nối v?i m"ng điện Aoay chi'u c1 điện áp
hiệu dụng -à 778 ;, điện tr} cQa /m khi đ1 -à e‚,e Ω2 3@nh nhiệt -ượng do /m tma ra
trong thUi gian mIt phBt2
!2 hIt đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < và tụ điện 5 mắc nối
ti0p2 5ưUng đI dPng điện tức thUi đi qua m"ch c1 ,iu thức i Z 8,7‚eco!978πt TfL2
shi đ1 điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u điện tr}, cuIn d*y và tụ điện c1 giá tr. tưGng
ứng -à [
~
Z 78 ;Y [
<
Z e8 ;Y [
5
Z 7l ;2 3@nh ~, <, 5, t`ng tr} { cQa đo"n m"ch và
điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
"2 4+t điện áp u Z 988co!Tωt X
p
π
L T;L vào hai đ&u đo"n m"ch ~<5 thì dPng điện
qua m"ch -à i Z
7
co!Tωt X
o
π
L TfL2 3@nh c:ng !u/t ti%u thụ và điện tr} thu&n cQa
đo"n m"ch2
#2 4+t điện áp u Z 788 7 co!T988πtL T;L vào hai đ&u đo"n m"ch fR gJm hai đo"n
m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n fh gJm điện tr} thu&n ~ mắc nối ti0p v?i
cuIn c)m thu&n <, đo"n hR chj c1 tụ điện 52 Ri0t điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch
fh và điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch hR c1 giá tr. hiệu dụng ,Hng nhau nhưng
-ệch pha nhau
7
o
π
2 3@nh điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch fh2
$2 hIt đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch
fh c1 điện tr} thu&n ~ Z l8 ƒ nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1 < Z
9
π
H, đo"n m"ch
hR chj c1 tụ điện v?i điện dung thay đ`i được2 4+t điện áp u Z [
8
co!988nt T;L vào
hai đ&u đo"n m"ch fR2 4i'u chjnh điện dung cQa tụ đ0n giá tr. 5
9
!ao cho điện áp
hai đ&u đo"n m"ch fR -ệch pha
7
π
!o v?i điện áp hai đ&u đo"n m"ch fh2 3@nh 5
9
2
%2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i, t&n !ố l8 H_ vào hai đ&u
đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < và tụ điện c1 điện
dung 5 thay đ`i được2 4i'u chjnh điện dung 5 đ0n giá tr.
e
98


„ ho+c
e
98


„ thì
c:ng !u/t ti%u thụ tr%n đo"n m"ch đ'u c1 giá tr. ,Hng nhau2 3@nh đI tt c)m <2
&2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 788 ; và
t&n !ố kh:ng đ`i vào hai đ&u f và R như hình vy2 3rong
đ1 ~ -à ,i0n tr}, < -à cuIn c)m thu&n và 5 -à tụ điện c1
điện dung thay đ`i2 5ác giá tr. ~, <, 5 h>u h"n và khác kh:ng2 ;?i 5 Z 5
9
thì điện áp
hiệu dụng gi>a hai đ&u ,i0n tr} ~ c1 giá tr. kh:ng đ`i và khác kh:ng khi thay đ`i giá
tr. ~ cQa ,i0n tr}2 3@nh điện áp hiệu dụng gi>a f và a khi 5 Z
9
7
<
2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang @
1'2 4+t điện áp u Z [ 7 co!ωt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm cuIn c)m thu&n
mắc nối ti0p v?i mIt ,i0n tr} ~2 …ng v?i hai giá tr. ~
9
Z 78 Ω và ~
7
Z ‚8 Ω cQa ,i0n
tr} thì c:ng !u/t ti%u thụ trong đo"n m"ch đ'u ,Hng e88 x2 3@nh giá tr. cQa [2
112 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n
m"ch gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i tụ điện c1 điện dung 52 N#i điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u tụ điện, gi>a hai đ&u ,i0n tr} và hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch khi ,i0n
tr} c1 giá tr. ~
9
-&n -ượt -à [
59
, [
~9
và co!†
9
Y khi ,i0n tr} c1 giá tr. ~
7
thì các giá tr.
tưGng ứng n1i tr%n -à [
57
, [
~7
và co!†
7
2 Ri0t [
59
Z 7[
57
, [
~7
Z 7[
~9
2 Sác đ.nh co!†
9
và co!†
7
2
122 4+t điện áp u Z [ 7 co!‡t vào hai đ&u đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fa
và aR mắc nối ti0p2 4o"n fa gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1
đI tt c)m <, đo"n aR chj c1 tụ điện v?i điện dung 52 4+t ω
9
Z
9
7 3<
2 Sác đ.nh
t&n !ố g1c ‡ đ điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch fa kh:ng phụ thuIc vào
~2
12 4+t điện áp u Z 7 co!7 7 ;t π T[ kh:ng đ`i, t&n !ố ^ thay đ`i đượcL vào hai đ&u
đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m < và tụ
điện c1 điện dung 52 shi t&n !ố -à ^
9
thì c)m kháng và dung kháng cQa đo"n m"ch
c1 giá tr. -&n -ượt -à p Ω và ‚ Ω2 shi t&n !ố -à ^
7
thì hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch
,Hng 92 3ìm hệ thức -i%n hệ gi>a ^
9
và ^
7
2
1!2 hIt đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch
fh gJm điện tr} thu&n ~
9
mắc nối ti0p v?i tụ điện c1 điện dung 5, đo"n m"ch hR
gJm điện tr} thu&n ~
7
mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <2 4+t điện áp
Aoay chi'u c1 t&n !ố và giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n m"ch fR2 shi
đ1 đo"n m"ch fR ti%u thụ c:ng !u/t ,Hng 978 x và c1 hệ !ố c:ng !u/t ,Hng 92 a0u
nối tắt hai đ&u tụ điện thì điện áp hai đ&u đo"n m"ch fh và hR c1 cwng giá tr. hiệu
dụng nhưng -ệch pha nhau
o
π
2 3@nh c:ng !u/t ti%u thụ tr%n đo"n m"ch fR trong
trưUng hợp này2
1"2 4o"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch fh
gJm điện tr} thu&n ~
9
Z e8 Ω mắc nối ti0p v?i tụ điện c1
o
98
5 „
e

=
π
, đo"n m"ch hR
gJm điện tr} thu&n ~
7
mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n <2 4+t vào f, R điện áp
Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i thì điện áp tức thUi } hai đ&u
đo"n m"ch fh và hR -&n -ượt -àM
fh
|
u l8 7co!T988 t LT;L
97
π
= π −

hR
u 9l8co!988 t T;L = π
2 3@nh hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch fR2
1#2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i -&n -ượt vào
hai đ&u điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <, tụ điện c1 điện dung 5 thì
cưUng đI dPng điện hiệu dụng qua m"ch tưGng ứng -à 8,7l fY 8,l fY 8,7 f2 3@nh
cưUng đI dPng điện hiệu dụng qua m"ch n0u đ+t điện áp Aoay chi'u này vào hai đ&u
đo"n m"ch gJm ,a ph&n tK tr%n mắc nối ti0p2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang A
2 H">$% (?$ %@
12 3a c1M ~ Z
9<
7
6
Z 9‚ ΩY {
d
Z
B<
7
6
Z o8 ΩY {
<
Z
7 7
> =
d

Z 7e Ω2
22 3a c1M ~ X r Z
7
6
Z e8 Ω  r Z 98 ΩY
3
=
> & +
Z tanϕ Z 9  {
<
Z ~ X r Z e8 Ω
 < Z
7
3
=
; π
Z 8,97| HY {
d
Z
7 7
3
= & +
Z e9,7 ΩY { Z
7 7
L T
3
= & > + + Z e8 7 Ω2
2 3a c1M W Z
7
>
Z e,ll fY E Z W
7
~ Z
7
7
>
Z 9888 xY ˆ Z Et Z p8888 ‰ Z p8 k‰2
!2 3a c1M W Z
8
7
6
Z 8,7 fY ~ Z
>
7
6
Z 988 ΩY {
<
Z
3
7
6
Z 788 ΩY < Z
3
=
ω
Z 8,lo HY
{
5
Z
<
7
6
Z 97l ΩY 5 Z
9
<
= ω
Z 79,7298
\p
„Y { Z
7
5 <
7
L { \ T{ ~ + Z 97l ΩY
[ Z W{ Z 7l ;2
"2 3a c1M ϕ Z ϕ
u
\ ϕ
i
Z \
p
π
Y E Z [Wco!ϕ Z l8 oxY ~ Z
7
P
6
Z 7l oΩ2
#2 3a c1M
C4
7

Z
CD
7

X
D4
7

 [
7
C4
Z [
7
CD
X [
7
D4
X 7[
fh
[
hR
co!T
7

fh
,
7

hR
L2
;ì [
fh
Z [
hR
và T
CD
7

,
D4
7

L Z
7
o
π
 [
7
C4
Z [
7
CD
 [
fh
Z [
fR
Z 778 ;2
$2 3a c1M {
<
Z ω< Z 988 Ω2 ;ì đo"n m"ch fR c1 tụ điện n%n điện áp u
fR
tr pha hGn
điện áp u
fa
 ϕ
fR
\ ϕ
fa
Z \
7
π
 ϕ
fa
Z ϕ
fR
X
7
π

 tanϕ
fa
Z tanTϕ
fR
X
7
π
L Z \ cotanϕ
fR

 tanϕ
fR
2tanϕ
fa
Z
>
=
>
= =
3 < 3
2
9

Z tanϕ
fR
2T\ cotanϕ
fR
L Z \ 9
 {
59
Z
9
3
>
=
X {
<
Z 97l Ω  5
9
Z
9
9
<
= ω
Z
l
‚298
π

„2
%2 3a c1M {
59
Z
9
9
7 ;< π
Z e88 ΩY {
57
Z
7
9
7 ;< π
Z 788 Ω2 E
9
Z E
7
hay
7
7
7
7
9
7
=
> 7
=
> 7
=
 {
7
9
Z {
7
7
hay ~
7
X T{
<
F {
59
L
7
Z ~
7
X T{
<
F {
57
L
7
 {
<
Z
7
7 9 < <
= = +
Z o88 ΩY
< Z
7
3
=
; π
Z
o
π
H2
&2 shi 5 Z 5
9
thì [
~
Z W~ Z
7 7
L T
2
9
< 3
= = >
> 7
− +
2 4 [
~
kh:ng phụ thuIc ~ thì {
<
Z {
59
2
shi 5 Z 5
7
Z
9
7
<
thì {
57
Z 7{
59
Y {
fa
Z
7 7
3
= > +
Z
7
9
7
<
= > + Y
{
fR
Z
7
7
7
L T
< 3
= = > − + Z
7
9
7
<
= > + Z {
fa
[
fa
Z W{
fa
Z [{
fR
Z [
fR
Z 788 ;2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang E
1'2 3a c1M E Z
7 7
9
9
7
3
= >
> 7
+
Z
7 7
7
7
7
3
= >
> 7
+
 {
<
Z
7 9
> > Z e8 Ω2 [ Z
9
7 7
9
L T
>
= > P
3
+
Z 788 ;2
112 3a c1M [
59
Z W
9
{
5
Z 7[
57
Z 7W
7
{
5
 W
9
Z 7W
7
Y [
~7
Z W
7
~
7
Z 7[
~9
Z 7W
9
~
9
Z 727W
7
~
9

 ~
7
Z e~
9
Y W
9
Z
7 7
9 <
= >
7
+
Z 7W
7
Z 7
7 7
7 <
= >
7
+
 ~
7
7
X {
7
<
Z e~
7
9
X e{
7
<
 9p ~
7
9
X {
7
<
Z e~
7
9
X e{
7
<
 {
5
Z 7~
9
 {
9
Z
7 7
9 <
= > + Z l ~
9

 co!ϕ
9
Z
9
9
>
=
Z
9
l
Y co!ϕ
7
Z
7
7
=
>
Z
9
9
7
e
=
>
Z
7
l
2
122 4 [
fa
Z W{
fa
Z
7 7
7 7
L T
2
< 3
3
= = >
= > 7
− +
+

kh:ng phụ thuIc vào ~ thìM
~
7
X {
7
3
Z ~
7
X T{
<
F {
5
L
7
 {
5
Z 7{
<
hay
9
< ω
Z 7ω<
 ω Z
3< 7
9
Z
3< 7
7
Z ω
9
7 2
12 3a c1M
7 9 9
9
9
9
7
p
T7 L
9 ‚
7
3
<
= ; 3
; 3<
=
; <
π
π
π
= = =
Z
o
e

7 7 7
9
7
7
7
T7 L
9
7
3
<
= ; 3
; 3<
=
; <
π
π
π
= =
Z 9

7
7
7
9
;
;
Z
e
o
 ^
7
Z
7
o
^
9
2
1!2 shi chưa nối tắt hai ,)n tụ, co!ϕ Z 9, đo"n m"ch c1 cIng hư}ng điện, do đ1M
E
fR
Z
7
9 7
7
> > +
Z 978 x2 shi nối tắt hai ,)n tụM tanϕ
hR
Z
7
3
=
>
Z o  {
<
Z o ~
7
Y
[
fh
Z [
hR
 ~
9
Z
7 7 7 7
7 7 7
T o L
3
> = > > + = + Z 7~
7

 tanϕc Z
7
9 7 7
o
o
o o
3
> =
> > >
= =
+
 ϕc Z
p
π
Y E
fR
Z
7
9 7
7
> > +
Z
7
7
o
7
>
Z 978
 [
7
Z op8~
7
Y
{c Z
7 7 7 7
9 7 7 7
T L To L T o L
3
> > = > > + + = + Z 7 o ~
7
2 ;(yM Ec
fR
Z
7
o! Š
Š
7
c
=
ϕ Z •8 x2
1"2 3a c1M {
5
Z
9
< ω
Z e8 ΩY {
fh
Z
7 7
9 <
> = + Z e8 7 Y W
8
Z
CD
CD
7
=
Z 9,7lY
tanϕ
fh
Z
9
<
=
>

Z \ 9  ϕ
fh
Z \
e
π
Y ϕ
i
X ϕ
fh
Z \
|
97
π

 ϕ
i
Z \
|
97
π
\ ϕ
fh
Z \
|
97
π
X
e
π
Z \
o
π
Y ϕ
i
X ϕ
hR
Z 8  ϕ
hR
Z ϕ
i
Z
o
π
Y
tanϕ
hR
Z
7
3
=
>
Z o  {
<
Z o ~
7
Y
{
hR
Z
8
8
D4
7
6
Z 978 Ω Z
7 7 7 7
7 7 7
T o L
3
> = > > + = + Z 7~
7

'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang F
 ~
7
Z p8 ΩY {
<
Z p8 o Ω2 ;(yM co!ϕ Z
9 7
7 7
9 7
T L T L
3 <
> >
> > = =
+
+ + −
Z 8,‚eo2
1#2 3a c1M ~ Z
>
7
6
Z e[Y {
<
Z
3
7
6
Z 7[Y {
5
Z
<
7
6
Z l[Y
W Z
7
=
Z
7 7
e T7 lL
7
7 + −
Z 8,7 f2
J. VK5 LM1 506! !N. 1 &9 5EF$ *-ạ$ <ạ!0 ,-./ !0'1
2 C3! !4$% 506!7
Riu thức cQa u và iM a0u i Z W
8
co!Tωt X ϕ
i
L thì u Z Tωt X ϕ
i
X ϕL2
a0u u Z [
8
co!Tωt X ϕ
u
L thì i Z W
8
co!Tωt X ϕ
u
\ ϕL2
;?iM W Z
7
=
Y W
8
Z
8
7
=
Y W
8
Z W 7 Y [
8
Z [ 7 Y tanϕ Z
3 <
= =
>

Y {
<
‹ {
5
thì u nhanh
pha hGn iY {
<
Π{
5
thì u ch(m pha hGn i2
4o"n m"ch chj c1 điện tr} thu&n ~M u cwng pha v?i iY đo"n m"ch chj c1 cuIn thu&n
c)m <M u !?m pha hGn i g1c
7
π
Y đo"n m"ch chj c1 tụ điện u tr pha hGn i g1c
7
π
2
3rưUng hợp điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch -à u Z [
8
co!Tωt X ϕL2 a0u đo"n m"ch
chj c1 tụ điện thìM i Z W
8
co!Tωt X ϕ X
7
π
L Z \ W
8
!inTωt X ϕL hay m"ch chj c1 cuIn c)m
thìM i Z W
8
co!Tωt X ϕ \
7
π
L Z W
8
!inTωt X ϕL ho+c m"ch c1 c) cuIn c)m thu&n và tụ
điện mà kh:ng c1 điện tr} thu&n ~ thìM i Z ± W
8
!inTωt X ϕL2 shi đ1 ta c1M
7
7
8
i
6
X
7
7
8
0
7

Z 92
2 P0"#$% ;03; %@7 4 vi0t ,iu thức cưUng đI dPng điện ch"y qua đo"n m"ch
ho+c vi0t ,iu thức điện áp gi>a hai đ&u mIt đo"n m"ch ta t@nh giá tr. ctc đ"i cQa
cưUng đI dPng điện ho+c điện áp ctc đ"i tưGng ứng và g1c -ệch pha gi>a điện áp và
cưUng đI dPng điện rJi thay vào ,iu thức tưGng ứng2
<hG ý+ a0u trong đo"n m"ch c1 nhi'u ph&n tK ~, <, 5 mắc nối ti0p thì trong shi
t@nh t`ng tr} ho+c đI -ệch pha ϕ gi>a u và i ta đ+t ~ Z ~
9
X ~
7
X 222Y {
<
Z {
<9
X {
<7
X 222Y {
5
Z {
59
X {
57
X 222 2 a0u m"ch kh:ng c1 điện tr} thu&n thì ta cho ~ Z 8Y kh:ng
c1 cuIn c)m thì ta cho {
<
Z 8Y kh:ng c1 tụ điện thì ta cho {
5
Z 82
2 89 5:; <$0 0=.7
12 hIt tụ điện c1 điện dung 5 Z o9,‚ µ„, khi mắc vào m"ch điện thì dPng điện ch"y
qua tụ điện c1 cưUng đI i Z 8,lco!988πt TfL2 ;i0t ,iu thức điện áp gi>a hai ,)n tụ2
22 5ho đo"n m"ch ~<5 gJm ~ Z ‚8 Ω, < Z o9‚ mH, 5 Z |•,l µ„2 4iện áp gi>a hai
đ&u đo"n m"ch -àM u

Z 978 7 co!988πt T;L2 ;i0t ,iu thức cưUng đI dPng điện ch"y
trong m"ch và t@nh điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u mri dụng cụ2
2 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u ~<5 c1 ~ Z l8 oΩY < Z
9
π
HY 5 Z
o
98


„ 2 4iện áp
gi>a hai đ&u đo"n m"ch c1 ,iu thức u
fR
Z 978co!988πt T;L2 ;i0t ,iu thức cưUng
đI dPng điện trong m"ch và t@nh c:ng !u/t ti%u thụ cQa m"ch2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1H
!2 hIt m"ch điện fR gJm điện tr} thu&n ~ Z l8 Ω, mắc nối ti0p v?i cuIn d*y c1 đI
tt c)m < Z
9
π
H, điện tr} ~
8
Z l8 Ω2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch điện áp Aoay chi'u
u
fR
Z 988 7 co!988πt T;L2 ;i0t ,iu thức điện áp tức thUi } hai đ&u cuIn d*y2
"2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!T988πt \
o
π
L T;L vào hai đ&u mIt tụ điện c1
điện dung
e
7298
π

T„L2 • thUi đim điện áp gi>a hai đ&u tụ điện -à 9l8 ; thì cưUng
đI dPng điện trong m"ch -à e f2 ;i0t ,iu thức cưUng đI dPng điện ch"y trong
m"ch2
#2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!T988πt X
o
π
L T;L vào hai đ&u mIt cuIn c)m
thu&n c1 đI tt c)m < Z
9

H2 • thUi đim điện áp gi>a hai đ&u cuIn c)m -à 988
7 ; thì cưUng đI dPng điện qua cuIn c)m -à 7 f2 ;i0t ,iu thức cưUng đI dPng
điện ch"y qua cuIn c)m2
$2 h"ch ~<5 gJm cuIn thu&n c)m c1 < Z
7
π
H, điện tr} thu&n ~ Z 988 Ω và tụ điện
c1 5 Z
e
98
π

„2 shi trong m"ch c1 dPng điện i Z 7 co!ωt TfL ch"y qua thì hệ !ố
c:ng !u/t cQa m"ch -à
7
7
2 Sác đ.nh t&n !ố cQa dPng điện và vi0t ,iu thức điện áp
gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
%2 5ho m"ch điện Aoay chi'u gJm điện tr} thu&n ~ Z 98 Ω, cuIn d*y thu&n c)m <
và tụ điện 5 Z
o
98


„ mắc nối ti0p2 Riu thức cQa điện áp gi>a hai ,)n tụ -à
u
5
Z l8 7 co!T988πt F 8,|lπL T;L2 Sác đ.nh đI tt c)m cuIn d*y, vi0t ,iu thức
cưUng đI dPng điện ch"y trong m"ch2
2 H">$% (?$ %@
12 3a c1M {
5
Z
9
< ω
Z 988 ΩY [
85
Z W
8
{
5
Z l8 ;Y u
5
Z l8co!T988πt \
7
π
L T;L2
22 3a c1M {
<
Z ω< Z 988 ΩY {
5
Z
9
< ω
Z e8 ΩY
{ Z
7
5 <
7
L { \ T{ ~ + Z 988 ΩY W Z
7
=
Z 9,7 fY tanϕ Z
3 <
= =
>

Z tano|
8

 ϕ Z
o|
9‚8
π
radY i Z 9,7 7 co!T988πt \
o|
9‚8
π
L TfLY [
~
Z W~ Z •p ;Y
[
<
Z W{
<
Z 978 ;Y [
5
Z W{
5
Z e‚ ;2
2 3a c1M {
<
Z ω< Z 988 ΩY {
5
Z
9
< ω
Z l8 ΩY {

Z
7
5 <
7
L { \ T{ ~ + Z 988 ΩY
tanϕ Z
3 <
= =
>

Z tano8
8
 ϕ Z
p
π
radY W
8
Z
8
7
=
Z 9,7 fY i Z 9,7co!T988πt \
p
π
L TfLY
E Z W
7
~ Z p7,e x2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 11
!2 3a c1M {
<
Z ω< Z 988 ΩY { Z
7 7
8
L T
3
= > > + + Z 988 7 ΩY
W Z
7
=
Z
9
7
fY tanϕ Z
8
3
=
> > +
Z tan
e
π

 ϕ Z
e
π
Y {
d
Z
7 7
8 3
= > + Z 997 ΩY [
d
Z W{
d
Z lp 7 ;Y
tanϕ
d
Z
8
>
=
3
Z tanpo
8
 ϕ
d
Z
po
9‚8
π
2
;(yM u
d
Z 997co!T988πt \
e
π
X
po
9‚8
π
L Z 997co!T988πt X
98
π
L T;L2
"2 3a c1M {
5
Z
9
< ω
Z l8 ΩY i Z W
8
co!T988πt \
o
π
X
7
π
L Z \ W
8
!inT988πt \
o
π
L2
shi đ1M
7
7
8
i
6
X
7
7
8
0
7
Z 9 hay
7 7
8
7
7
8
7
<
= 6
0
6
i
+
Z 9  W
8
Z
7 7
L T
<
=
0
i +
Z l f2
;(yM i Z lco!T988πt X
p
π
L TfL2
#2 3a c1M {
<
Z ω< Z l8 ΩY i Z W
8
co!T988πt X
o
π
\
7
π
L Z W
8
!inT988πt X
o
π
L2
shi đ1M
7
7
8
i
6
X
7
7
8
0
7
Z 9 hay
7 7
8
7
7
8
7
3
= 6
0
6
i
+
Z 9  W
8
Z
7 7
L T
3
=
0
i +
Z 7 o f2
;(yM i Z 7 oco!T988πt \
p
π
L TfL2
$2 3a c1M co!ϕ Z
>
=
 { Z
o!
>
c ϕ
Z 988 7 ΩY {
<
F {
5
Z z
7 7
> = −
Z z 988
 7π^< \
9
7 ;< π
Z e^ \
e
98
7 ;
Z z98
7
 ‚^
7
z 7298
7
^ \ 98
e
Z 8
 ^ Z l8 H_ ho+c ^ Z 7l H_Y [ Z W{ Z 988 7 ;2
;(yM u Z 788co!T988πt X
e
π
L TfL ho+c u Z 788co!T7lπt \
e
π
L TfL2
%2 3a c1M {
5
Z
9
< ω
Z 78 ΩY \ ϕ \
7
π
Z \
o
e
π
 ϕ Z
e
π
Y tanϕ Z
3 <
= =
>


 {
<
Z {
5
X ~2tanϕ Z o8 Ω  < Z
3
=
ω
Z
o
98π
HY W Z
<
<
7
=
Z 7,l f2
;(yM i Z 7,l 7 co!T988πt \
e
π
L TfL2
O. 89 5-3$ !P! 5EQ 5EF$ *-ạ$ <ạ!0 ,-./ !0'1
2 C3! !4$% 506!7
shi {
<
Z {
5
hay ω Z
9
3<
thì { Z {
min
Z ~Y W
maA
Z
7
>
Y E
maA
Z
7
7
>
Y ϕ Z 8 Tu cwng pha
v?i iL2 41 -à ctc đ"i do cIng hư}ng điện2
5:ng !u/tM E Z W
7
~ Z
7
7
7 >
=
2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 12
4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn thu&n c)mM [
<
Z W{
<
Z
3
7=
=
2
4iện áp hiệu dụng gi>a hai ,)n tụM [
5
Z W{
5
Z
<
7=
=
2
2 P0"#$% ;03; %@7
X ;i0t ,iu thức đ"i -ượng c&n Avt ctc tr. TW, E, [
<
, [
5
L thCo đ"i -ượng c&n tìm T~, <,
5, ωL2
X Svt đi'u kiện cIng hư}ngM n0u trong m"ch A)y ra hiện tượng cIng hư}ng thì -(p
-u(n đ !uy ra đ"i -ượng c&n tìm2
X a0u kh:ng c1 cIng hư}ng thì ,i0n đ`i ,iu thức đ đưa v' d"ng cQa ,/t đ$ng thức
5:!i ho+c d"ng cQa tam thức ,(c hai c1 chứa ,i0n !ố đ tìm ctc tr.2
bau khi gi)i các ,ài t(p -o"i này ta c1 th rBt ra mIt !ố c:ng thức !au đ !K dụng
khi c&n gi)i nhanh các c*u trắc nghiệm d"ng nàyM
5tc đ"i E thCo ~M ~ Z k{
<
F {
5
k2 shi đ1 E
maA
Z
7
7k k
3 <
7
= = −
Z
7
7
7
>
2
5tc đ"i [
<
thCo {
<
M {
<
Z
<
<
=
= >
7 7
+
2
shi đ1 [
<maA
Z
>
= > 7
<
7 7
+
Y [
7
maA 3
Z [
7
X [
7
>
X [
7
<
5tc đ"i cQa [
5
thCo {
5
M {
5
Z
3
3
=
= >
7 7
+
2
shi đ1 [
5maA
Z
>
= > 7
3
7 7
+
Y [
7
maA <
Z [
7
X [
7
>
X [
7
3
5tc đ"i cQa [
<
thCo ωM [
<
Z [
<maA
khi ω Z
7 7
7
7
< > 3< −
2
5tc đ"i cQa [
5
thCo ωM [
5
Z [
5maA
khi ω Z
7
7
7
9
3
>
3<
− 2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 ~ Z p8 Ω, cuIn
d*y thu&n c)m c1 đI tt c)m < Z
9

H, tụ điện c1 điện
dung 5 thay đ`i được2 4+t vào gi>a hai đ&u đo"n m"ch mIt điện áp Aoay chi'u `n
đ.nhM u
fR
Z 978 7 co!988πt T;L2 Sác đ.nh điện dung cQa tụ điện đ cho c:ng !u/t
ti%u thụ tr%n đo"n m"ch đ"t giá tr. ctc đ"i2 3@nh giá tr. ctc đ"i đ12
22 hIt đo"n m"ch gJm ~ Z l8 Ω, cuIn thu&n c)m c1 đI tt c)m < và tụ điện c1 điện
dung 5 Z
e
7298
π

„ mắc nối ti0p2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch mIt điện áp Aoay chi'u
c1 điện áp hiệu dụng 998 ;, t&n !ố l8 H_2 3hì th/y u và i cwng pha v?i nhau2 3@nh
đI tt c)m cQa cuIn c)m và c:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 19
2 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 điện tr} thu&n
~ Z l8 Ω, cuIn d*y thu&n c)m c1 đI tt c)m < Z 9l• mH,
tụ điện c1 điện dung 5 Z o9,‚ µ„, điện tr} cQa ampC k0 và d*y nối kh:ng đáng k2
4+t vào gi>a hai đ&u đo"n m"ch mIt điện áp Aoay chi'u u
fR
Z 788co!ωt T;L2 Sác
đ.nh t&n !ố cQa điện áp đ ampC k0 chj giá tr. ctc đ"i và !ố chj cQa ampC k0 -Bc đ12
!2 4+t điện áp u Z 988 7 co!ωt T;L, c1 ω thay đ`i được vào hai đ&u đo"n m"ch
gJm điện tr} thu&n ~ Z 788 Ω, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m < Z
7l
opπ
H và tụ điện
c1 điện dung 5 Z
e
98
π

„ mắc nối ti0p2 5:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch -à l8 x2
Sác đ.nh t&n !ố cQa dPng điện2
"2 5ho m"ch điện Aoay chi'u gJm ,i0n tr} ~, cuIn thu&n c)m < Z
9

H, tụ điện
5 Z
e
98
π

„ mắc nối ti0p v?i nhau2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch điện áp Aoay chi'u
u Z 778 7 co!988πt T;L2 Sác đ.nh điện tr} cQa ,i0n tr} đ c:ng !u/t ti%u thụ tr%n
đo"n m"ch đ"t giá tr. ctc đ"i2 3@nh giá tr. ctc đ"i đ12
#2 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 cuIn d*y c1 điện tr} thu&n r Z •8 Ω, c1 đI
tt c)m < Z
9, 7
π
H, ~ -à mIt ,i0n tr}2 4+t vào hai đ&u đo"n
m"ch mIt điện áp Aoay chi'u `n đ.nh u
fR
Z 788 7 co!988πt T;L2 4.nh giá tr. cQa
,i0n tr} ~ đ c:ng !u/t to) nhiệt tr%n ,i0n tr} đ"t giá tr. ctc đ"i2 3@nh c:ng !u/t ctc
đ"i đ12
$2 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 ~ Z 988 oΩY 5 Z
e
98


„Y cuIn d*y thu&n
c)m c1 đI tt c)m < thay đ`i được2 4iện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch -à u Z 788co!988πt T;L2 Sác đ.nh đI tt c)m cQa
cuIn d*y đ điện áp hiệu dụng tr%n cuIn c)m < -à ctc đ"i2
3@nh giá tr. ctc đ"i đ12
%2 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 ~ Z p8 Ω, cuIn d*y thu&n c)m c1 đI tt
c)m < Z
9

H, tụ điện c1 điện dung 5 thay đ`i được2 4+t
vào gi>a hai đ&u đo"n m"ch mIt điện áp Aoay chi'u rn
đ.nhM u
fR
Z 978 7 co!988πt T;L2 Sác đ.nh điện dung cQa tụ điện đ điện áp gi>a hai
,)n tụ đ"t giá tr. ctc đ"i2 3@nh giá tr. ctc đ"i đ12
&2 5ho mIt m"ch nối ti0p gJm cuIn thu&n c)m < Z
7
π
H, điện tr} ~ Z 988 Ω, tụ
điện 5 Z
e
98
π

„2 4+t vào m"ch điện áp Aoay chi'u u Z 788 7 co!ωt T;L2 3ìm giá
tr. cQa ω đM
aL 4iện áp hiệu dụng tr%n ~ đ"t ctc đ"i2
,L 4iện áp hiệu dụng tr%n < đ"t ctc đ"i2
cL 4iện áp hiệu dụng tr%n 5 đ"t ctc đ"i2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1:
1'2 4+t điện áp u Z [ 7 co!‡t v?i [ kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n m"ch fR gJm hai
đo"n m"ch fa và aR mắc nối ti0p2 4o"n fa gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i cuIn
c)m thu&n <, đo"n aR chj c1 tụ điện, điện dung 52 ;?i ω Z ω
8
Z
9
3<
thì cưUng
đI dPng điện qua đo"n m"ch đ"t giá tr. ctc đ"i2 3@nh t&n !ố g1c ‡ thCo ‡
8
đ điện
áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch fa kh:ng phụ thuIc vào ~2
112 <&n -ượt đ+t các điện áp Aoay chi'u u
9
Z
9
7 co!T988 L 7 t π ϕ + Y
u
7
Z
7
7 co!T978 L 7 t π ϕ + và u
o
Z
o
7 co!T998 L 7 t π ϕ + vào hai đ&u đo"n m"ch gJm
điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < và tụ điện 5 mắc nối ti0p thì cưUng đI dPng
điện trong đo"n m"ch c1 ,iu thức tưGng ứng -àM i
9
Z 7co!988 6 t π Y
i
7
Z
7
7co!T978 L
o
6 t
π
π +
và i
o
Z
7
Š 7co!T998 L
o
6 t
π
π −
2 bo !ánh W và Wc2
122 4+t điện áp Aoay chi'u
7 co!988 0 7 t π =
vào hai đ&u đo"n m"ch mắc nối
ti0p gJm điện tr} thu&n ~, tụ điện c1 điện dung 5 và cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m
< thay đ`i được2 4i'u chjnh < đ điện áp hiệu dụng } hai đ&u cuIn c)m đ"t giá tr.
ctc đ"i thì th/y giá tr. ctc đ"i đ1 ,Hng 988 ; và điện áp hiệu dụng } hai đ&u tụ điện
,Hng op ;2 3@nh [2
12 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!ωt T[
8
kh:ng đ`i và
ω
thay đ`i đượcL vào hai
đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m < và tụ điện c1
điện dung 5 mắc nối ti0p, v?i 5~
7
Œ 7<2 shi ω Z ω
9
ho+c ω Z ω
7
thì điện áp hiệu
dụng gi>a hai ,)n tụ điện c1 cwng mIt giá tr.2 shi ω Z ω
8
thì điện áp hiệu dụng gi>a
hai ,)n tụ điện đ"t ctc đ"i2 3ìm hệ thức -i%n hệ gi>a ω
9
, ω
7
và ω
8
2
1!2 4+t điện áp Aoay chi'u u [ 7 co!988 t = π T[ kh:ng đ`i, t t@nh ,Hng !L vào hai
đ&u đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m
9

H và tụ điện c1 điện dung 5 thay đ`i được2 4i'u chjnh điện dung cQa tụ điện đ
điện áp hiệu dụng gi>a hai ,)n tụ điện đ"t giá tr. ctc đ"i và ,Hng [ o 2 3@nh ~2
2 H">$% (?$ %@
12 3a c1M {
<
Z ω< Z l8 Ω2 4 E Z E
maA
thì {
5
Z {
<
Z l8 Ω  5 Z
9
<
= ω
Z
e
7298
π

„2
shi đ1M E
maA
Z
7
7
>
Z 7e8 x2
22 3a c1M {
5
Z
9
7 ;< π
Z l8 Ω2 4 u và i cwng pha thì {
<
Z {
5
Z l8 Ω
 < Z
7
3
=
; π
Z
9

H2 shi đ1M E Z E
maA
Z
7
7
>
Z 7e7 x2
2 3a c1M W Z W
maA
khi {
<
Z {
5
hay 7π^< Z
9
7 ;< π
 ^ Z
9
7 3< π
Z |8,| H_2
shi đ1 W Z W
maA
Z
7
>
Z 7 7 f2
!2 3a c1M E Z W
7
~  W Z
P
>
Z 8,l f Z
7
>
Z W
maA
do đ1 c1 cIng hư}ng điện2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1?
shi c1 cIng hư}ng điện thì ω Z 7π^ Z
9
3<
 ^ Z
9
7 3< π
Z p8 H_2
"2 3a c1M {
<
Z ω< Z l8 ΩY {
5
Z
9
< ω
Z 988 ΩY
E Z W
7
~ Z
7 7 7
7 7 7 7
T L T L
3 < 3 <
7 > 7 > 7
= = = > = =
>
>
= =
− + −
+
2 ;ì [, {
<
và {
5
kh:ng đ`i
n%n đ E Z E
maA
thì ~ Z
7
T L
3 <
= =
>

T,/t đVng thức 5:!iL
 ~ Z k{
<
F {
5
k Z l8 Ω2 shi đ1M E
maA
Z
7
7
7
>
Z e‚e x2
#2 3a c1M {
<
Z ω< Z 978 ΩY E
~
Z W
7
~ Z
7 7
7
L T
3
= & >
> 7
+ +
Z
>
= &
& >
7
3
7 7
7
7
+
+ +
2
;ì [, r và {
<
kh:ng đ`i n%n E
~
Z E
~maA
khiM ~ Z
>
= &
3
7 7
+
T,/t đVng thức 5:!iL
 ~ Z
7 7
3
= & + Z 9l8 Ω2 shi đ1M E
~maA
Z
7
7T L
7
> & +
Z ‚o,o x2
$2 3a c1M {
5
Z
9
<
= ω
Z 788 ΩY
[
<
Z W{
<
Z
7 7
L T
< 3
3
= = >
7=
− +
Z
9
9
7
9
L T
7
7 7
+ − +
3
<
3
<
=
=
=
= >
7
2
;ì [, ~ và {
5
kh:ng đ`i n%n [
<
Z [
<maA
khi
9
3
=
Z \
L T 7
7
7 7
<
<
= >
=
+

Tkhi A Z \
7a
b
L
 {
<
Z
<
<
=
= >
7 7
+
Z ol8 Ω  < Z
o,l
π
H2 shi đ1 [
<maA
Z
>
= > 7
<
7 7
+
Z 79p ;2
%2 {
<
Z ω< Z l8 ΩY [
5
Z W{
5
Z
7 7
L T
< 3
<
= = >
7=
− +
Z
9
9
7
9
L T
7
7 7
+ − +
<
3
<
3
=
=
=
= >
7
Y
[
5
Z [
5maA
khi
9
<
=
Z \
L T 7
7
7 7
3
3
= >
=
+

 {
5
Z
3
3
=
= >
7 7
+
Z 977 Ω
 5 Z
9
<
= ω
Z
π 77 , 9
98
e −
„2 shi đ1M [
5maA
Z
>
= > 7
3
7 7
+
Z 9lp ;2
&2 aL 3a c1M [
~
Z W~ Z [
~maA
khi W Z W
maA
Y mà W Z W
maA
khi ω Z
9
3<
Z |8,|π radu!2
,L [
<
Z W{
<
Z
7 7
L
9
T
<
3 >
3 7
=
7=
3
ω
ω
ω
− +
=
Z
7
7
7
e 7
9
L2 7 T
9
2
9
2
3 >
<
3
<
3 7
+ − −
ω ω
2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1@
[
<
Z [
<maA
khi
7
9
ω
Z \
7
7
9
7
L 7 T
<
>
<
3
− −
 ω Z
7 7
7
7
< > 3< −
Z ‚9,pπ radu!2
cL [
5
Z W{
5
Z
7 7
L
9
T
9
<
3 >
<
7
=
7=
<
ω
ω
ω
− +
=
Z
7
7 7 e 7
9
L 7 T
2
<
>
<
3
3
3 7
+ − − ω ω
2
[
5
Z [
5maA
khi ω
7
Z \
7
7
7
L 7 T
3
>
<
3
− −
 ω Z
7
7
7
9
3
>
3<
− Z p9,7π radu!2
1'2 3a c1M [
fa
Z W2{
fa
Z
C'
7=
=
Z
7 7 7
7 7
9
T L
7 > 3
> 3
<
ω
ω
ω
+
+ −
Z
7 7 7
7 7 7
7 7
9
7
7 > 3
3
> 3
<
<
ω
ω
ω
+
+ − +
Z
7 7
7 7 7
9
7
9
7
3
<
<
> 3
ω
ω

+
+
2
;ì [ kh:ng đ`i n%n đ [
fa
kh:ng phụ thuIc vào ~ thì
7 7
9
< ω
\ 7
3
<
Z 8 hay
ω Z
9
73<
Z
8
7
ω
2
112 ;ì W
9
Z W
7
Z W  {
9
Z {
7
hay ~
7
X T988π< \
9
988 < π
L
7
Z ~
7
X T978π< \
9
978 < π
L
7
 988π< \
9
988 < π
Z \ T978π< \
9
978 < π
L  778π< Z
77
9788 < π
 97888π
7
Z
9
3<

 ω
ch
Z
7
97888π ≈ 998π Z ω
o
 W
o
Z W
maA
Z Wc ‹ W2
ˆua ,ài này c1 th rBt ra k0t -u(nM ;?i ω
9
≠ ω
7

9
Œ ω
7
L mà W
9
Z W
7
Z W, thì khi
ω
9
Œ ω
o
Œ ω
7
ta !y c1 W
o
Z Wc ‹ W2
122 ;?i [
<
Z [
<maA
thCo < ta c1M [
7
3
Z [
7
X [
7
>
X [
7
<
T9L2
h+t khác [
7
Z [
7
>
X T[
<
F [
5
L
7
 [
7
>
Z [
7
\ T[
<
F [
5
L
7
T7L2
3hay T7L vào T9L ta c1M [
7
3
Z [
7
X [
7
\ T[
<
F [
5
L
7
X [
7
<
 7[
7
Z [
7
3
\ [
7
<
X T[
<
F [
5
L
7
Z 97‚888  [ Z ‚8 T;L2
12 shi
9
ω = ω
ho+c
7
ω = ω
thì [
59
Z [
57

hay 7 7
9
9
9
T L
7
> 3
<
ω
ω
+ −
2
9
9
< ω
Z 7 7
7
7
9
T L
7
> 3
<
ω
ω
+ −
2
7
9
< ω
 ω
7
9
T~
7
X ω
7
9
<
7
\ 7
3
<
X 7 7
9
9
< ω
L Z ω
7
7
T~
7
X ω
7
7
<
7
\ 7
3
<
X 7 7
7
9
< ω
L
 ω
7
9
~
7
X ω
e
9
<
7
\ ω
7
9
7
3
<
X
7
9
<
Z ω
7
7
~
7
X ω
e
7
<
7
\ ω
7
7
7
3
<
X
7
9
<

'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1A
 Tω
7
9
\ ω
7
7
LT~
7
\ 7
3
<
L Z \ Tω
e
9
\ ω
e
7
L<
7
 ω
7
9
X ω
7
7
Z 7
9
3<
\
7
7
>
3
T9L Tv?i 5~
7
Œ
7<L2
h+t khác [
5
Z [
5maA
thCo ω khi ω Z ω
8
Z
7
7
9
7
>
3<
3

hay ω
7
8
Z
9
3<
\
7
7
7
>
3
Z
9
7
T7
9
3<
\
7
7
>
3
L T7L2 3D T9L và T7L  ω
7
8
Z
9
7

7
9
X ω
7
7
L2
1!2 3a c1M {
<
Z ‡<Z 78 ŽY [
5maA
Z
7 7
3
7 > =
>
+
Z [ o  ~ Z
7
7
3
=
Z 98 7 Ž2
R. 89 5-3$ $0:$ LK5 !3! 509$0 ;0S$ 5EF$ *-ạ$ <ạ!0 ,-./ !0'1
2 TK$ 506! CF$ U1.$7
5ác d/u hiệu đ nh(n ,i0t mIt ho+c nhi'u thành ph&n tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u
TthưUng g#i -à hIp đCnLM
dta vào đI -ệch pha ϕ
A
gi>a điện áp hai đ&u hIp đCn và dPng điện trong m"chM
X HIp đCn mIt ph&n tKM
\ a0u ϕ
A
Z 8M hIp đCn -à ~2
\ a0u ϕ
A
Z
7
π
M hIp đCn -à <2
\ a0u ϕ
A
Z \
7
π
M hIp đCn -à 52
X HIp đCn gJm hai ph&n tKM
\ a0u 8 Œ ϕ
A
Œ
7
π
M hIp đCn gJm ~ nối ti0p v?i <2
\ a0u \
7
π
Œ ϕ
A
Œ 8M hIp đCn gJm ~ nối ti0p v?i 52
\ a0u ϕ
A
Z
7
π
M hIp đCn gJm < nối ti0p v?i 5 v?i {
<
‹ {
5
2
\ a0u ϕ
A
Z \
7
π
M hIp đCn gJm < nối ti0p v?i 5 v?i {
<
Π{
5
2
\ a0u ϕ
A
Z 8M hIp đCn gJm < nối ti0p v?i 5 v?i {
<
Z {
5
2
dta vào mIt !ố d/u hiệu khácM
X a0u m"ch c1 ~ nối ti0p v?i < ho+c ~ nối ti0p v?i 5 thìM
[
7
Z [
7
>
X [
7
3
ho+c [
7
Z [
7
>
X [
7
<
2
X a0u m"ch c1 < nối ti0p v?i 5 thìM [ Z k[
<
F [
5
k2
X a0u m"ch c1 c:ng !u/t tma nhiệt thì trong m"ch ph)i c1 điện tr} thu&n ~ ho+c
cuIn d*y ph)i c1 điện tr} thu&n r2
X a0u m"ch c1 ϕ Z 8 TW Z W
maA
Y E Z E
maA
L thì ho+c -à m"ch chj c1 điện tr} thu&n ~
ho+c m"ch c1 c) < và 5 v?i {
<
Z {
5
2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 3r%n đo"n m"ch Aoay chi'u kh:ng ph*n nhánh gJm hai ph&n tK Tđiện tr} thu&n ~,
cuIn c)m thu&n < ho+c tụ điện 5L, cưUng đI dPng điện !?m pha ϕ T8 Œ ϕ Œ
7
π
L !o
v?i điện áp } hai đ&u đo"n m"ch2 Sác đ.nh các -o"i ph&n tK cQa đo"n m"ch2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1E
22 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch ~<5 mIt điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!ωt thì dPng
điện ch"y trong m"ch -à i Z W
8
co!Tωt X
p
π
L2 51 th k0t -u(n được ch@nh Aác gì v'
điện tr} thu&n ~, c)m kháng {
<
và dung kháng {
5
cQa đo"n m"ch2
2 3r%n mIt đo"n m"ch Aoay chi'u kh:ng ph*n nhánh gJm hai ph&n tK thu&n Tđiện
tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < ho+c tụ điện 5L khác -o"i2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch
điện áp u
9
Z 988 7 co!T988πt X
o
e
π
L T;L thì cưUng đI dPng điện qua m"ch -à
i
9
Z 7 co!T988πt X
e
π
L TfL2 a0u đ+t vào hai đ&u đo"n m"ch điện áp
u
7
Z 988 7 co!Tl8πt X
7
π
L T;L thì cưUng đI dPng điện -à i
7
Z 7 co!l8πt TfL2 Sác
đ.nh hai thành ph&n cQa đo"n m"ch2
!2 5ho điện như hình vy2 3rong đ1 S -à hIp đCn chứa
mIt trong o ph&n tK Tđiện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n
< ho+c tụ điện 5L và ~ Z l8 Ω2 shi đ+t vào hai đ&u fR
mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 788 ; thì điện áp hiệu dụng gi>a hai
đ&u điện tr} thu&n ~ -à 978 ; và điện áp gi>a hai đ&u hIp đCn tr pha hGn điện áp
gi>a hai đ&u điện tr} thu&n2 Sác đ.nh -o"i -inh kiện cQa hIp đCn và tr} kháng cQa
n12
"2 5ho điện như hình vy2 3rong đ1 S -à hIp đCn chứa hai trong ,a ph&n tK Tđiện tr}
thu&n ~, cuIn c)m thu&n < ho+c tụ điện 5L2 Ri0t rHng khi đ+t
mIt điện áp Aoay chi'u u
fR
Z 778 7 co!T988πt X
e
π
L T;L
vào hai đ&u đo"n m"ch thì cưUng đI dPng điện ch"y trong
m"ch -à i Z eco!T988πt X
o
π
L TfL2 Sác đ.nh các -o"i -inh kiện trong hIp đCn2
#2 5ho m"ch điện như hình vy2 3rong đ1 hIp đCn S
chứa hai trong o ph&n tK Tđiện tr} thu&n ~, cuIn c)m
thu&n < ho+c tụ điện 5L2 Ri0t ~ Z {
5
Z 988 ΩY u
hf
tr
pha hGn u
fa
g1c
97
π
và [
hf
Z o[
fa
2 Sác đ.nh các -o"i
-inh kiện trong hIp đCn và giá tr. tr} kháng cQa chBng2
$2 3rong ,a hIp đCn S, •, { c1 ,a -inh kiện khác
-o"i nhau -à điện tr} thu&n, cuIn c)m thu&n ho+c tụ
điện2 Ri0t khi đ+t vào hai đ&u đo"n m"ch ha điện áp
u
ha
Z 988 7 co!988πt T;L thì cưUng đI dPng điện
ch"y trong m"ch -à i Z 7 co!988πt TfL và điện áp gi>a hai đ&u các đo"n m"ch fR
và fa -à u
fR
Z 988 7 co!988πt T;L và u
fa
Z 788co!T988πt \
e
π
L T;L2 Sác đ.nh -o"i
-inh kiện cQa tDng hIp đCn và tr} kháng cQa chBng2
2 H">$% (?$ %@
12 4o"n m"ch c1 i !?m pha hGn u n%n c1 t@nh dung kháng, tức -à c1 tụ điện 52
;ì 8 Œ ϕ Œ
7
π
L n%n đo"n m"ch c1 c) điện tr} thu&n ~2 ;(y đo"n m"ch c1 ~ và 52
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 1F
22 4o"n m"ch c1 i !?m pha hGn u n%n !y c1 t@nh dung kháng tức -à {
5
‹ {
<
2
3a c1 tanϕ Z
3 <
= =
>

Z tanT\
p
π
L Z \
9
o
 ~ Z o T{
5
F {
<
L2
2 shi ω Z ω
9
Z 988π hay ω Z ω
7
Z l8π thì u và i đ'u -ệch pha nhau g1c
7
π
2 ;(y
đo"n m"ch chj c1 < và 5 mà kh:ng c1 ~2
!2 ;ì u
hR
tr pha hGn u
~
tức -à tr pha hGn i n%n u
hR
c1 t@nh dung kháng tức -à hIp
đCn chứa tụ điện2 3a c1M [
fR
Z W{ Z W
7 7
<
> = +  [
7
C4
Z [
7
>
X [
7
<

 [
5
Z
7 7
> C4
7 7 −
Z 9p8 ;  {
5
Z
< <
>
7 >7
6 7
=
Z
788
o
Ω2
"2 4I -ệch pha gi>a u và i -àM ϕ Z
e o 97
π π π
− = −
, do đ1 hIp đCn chứa ~ và 52
#2 3a c1M tanϕ
fa
Z
<
=
>

Z \ 9 Z tanT\
e
π
L  ϕ
fa
Z \
e
π
Y ϕ
hf
\ ϕ
fa
Z \
97
π

 ϕ
hf
Z ϕ
fa
\
97
π
Z \
o
π
2 ;(y, hIp đCn chứa điện tr} thu&n ~
A
và tụ điện 5
A
2
3a -"i c1M {
fa
Z
7 7
<
> = + Z 988 7 Ω và [
hf
Z W2{
hf
Z o[
fa
Z o2W2{
fh

 {
hf
Z o{
fa
Z o88 7 Ω2 ;ì tanϕ
hf
Z
<I
I
=
>

Z tanT\
o
π
L Z \ o  {
5A
Z o~
A

 ~
A
Z
7
DC
=
Z 9l8 7 Ω và {
5A
Z 9l8 p Ω2
$2 ;ì u
fR
cwng pha v?i i n%n hIp đCn • chứa điện tr} thu&n ~ và ~ Z
C4
7
6
Z 988 Ω2
;ì u
fa
tr pha
e
π
!o v?i i n%n đo"n m"ch fa chứa ~ và 5 tức -à hIp đCn { chứa tụ
điện và {
fa
Z
C'
7
6
Z 988 7 Ω  {
5
Z 988 Ω2 ;ì u và i cwng pha n%n đo"n m"ch c1
cIng hư}ng điện, do đ1 S -à cuIn c)m thu&n và {
<
Z {
5
Z 988 Ω2
V. DW$% %X$ *Y &Z! 5# *M %@ <[5 \] L9 5-3$ &' *-ạ$ <ạ!0 ,-./ !0'1
2 TK$ 506! CF$ U1.$7
3r%n đo"n m"ch ~<5 nối ti0p thì u
~
cwng pha v?i i, u
<
!?m pha hGn i g1c
7
π
, u
5
tr pha hGn i g1c
7
π
2 4o"n m"ch gJm cuIn thu&n c)m và điện
tr} thu&n ho+c cuIn d*y c1 điện tr} thu&n thì u !?m pha hGn i2
4o"n m"ch gJm tụ điện và điện tr} thu&n thì u tr pha hGn i2
4o"n m"ch ~<5 nối ti0p c1M u Z u
~
X u
<
X u
5
2
Riu di•n ,Hng gi€n đJ vvc tGM
7

Z
>
7

X
3
7

X
<
7

2
shi vy gi€n đJ vvc tG cho đo"n m"ch điện gJm các ph&n tK
mắc nối ti0p thì ch#n trục gốc ∆ trwng hư?ng v?i vvc tG ,iu di•n cưUng đIn dPng
điện
6

Tvì
6

giống nhau v?i m#i ph&n tK mắc nối ti0pL2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2H
2 P0"#$% ;03; %@7
56n cứ vào đi'u kiện ,ài toán cho vy gi€n đJ vvc tG cho đo"n m"ch2 51 th vy vvc
tG t`ng
7

,Hng cách áp dụng -i%n ti0p qui tắc hình ,ình hành2 ahưng n%n !K dụng
cách vy thành hình đa giác thì thu(n -ợi hGn2
a0u gi€n đJ c1 d"ng hình h#c đ+c ,iệt, ta c1 th dta vào nh>ng c:ng thức hình
h#c đ gi)i ,ài t(p mIt cách ngắn g#n2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u như hình vy2
3rong đ1 u
fR
Z l8 7 co!ωt T;L Y[
fa
Z l8 ; Y [
5
Z p8 ;2
5uIn d*y < thu&n c)m2 Sác đ.nh [
<
và [
~
2
22 5ho đo"n m"ch điện Aoay chi'u như hình vy2
3rong đ1 [
fR
Z e8 ;Y [
fa
Z o8 ;Y [
aR
Z l8 ;2 5uIn d*y <
thu&n c)m2 Sác đ.nh [
~
và [
5
2
2 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u như hình vy2
5uIn d*y < thu&n c)m2 5ác điện áp hiệu dụng đo được -à
[
fR
Z 9‚8 ;Y [
fa
Z 9‚8 ;Y [
aR
Z 9‚8 ;2 Sác đ.nh hệ !ố c:ng
!u/t cQa đo"n m"ch2
!2 hIt đo"n m"ch điện Aoay chi'u gJm cuIn d*y mắc nối ti0p v?i điện tr} thu&n ~,
,iu thức cQa điện áp } hai đ&u m"ch c1 d"ng u Z o88co!988πt T;L2 4o điện áp hiệu
dụng gi>a hai đ&u cuIn d*y và hai đ&u điện tr} được các giá tr. -&n -ượt -à l8 98 ;
và 988 ;, c:ng !u/t ti%u thụ tr%n cuIn d*y -à 988 x2 3@nh điện tr} thu&n và đI tt
c)m cQa cuIn d*y2
"2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng [ vào hai đ&u đo"n m"ch fR
gJm cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <, điện tr} thu&n ~ và tụ điện c1 điện dung 5
mắc nối ti0p thCo thứ tt tr%n2 N#i [
<
, [
~
và [
5
-&n -ượt -à các điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u mri ph&n tK2 Ri0t điện áp gi>a 7 đ&u đo"n m"ch fR -ệch pha
7
π
!o v?i
điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch aR Tđo"n m"ch aR gJm ~ và 5 L2 Hệ thức nào
dư?i đ*y đBngg
A2
7 7 7 7
~ 5 <
[ [ [ [ = + + 2 B2
7 7 7 7
5 ~ <
[ [ [ [ = + + 2
C2
7 7 7 7
< ~ 5
[ [ [ [ = + +
2 D2
7 7 7 7
~ 5 <
[ [ [ [ = + +
2
#2 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u như hình vy2 3rong đ1 cuIn d*y
-à thu&n c)m2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch fR điện áp Aoay
chi'u u
fR
Z [
8
co!T988πt X ϕL thì ta c1 điện áp tr%n các đo"n
m"ch fa và hR -à u
fa
Z 988 7 co!988πt T;L và u
hR
Z 988 p co!T988πt \
7
π
L T;L2
3@nh [
8
2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 21
$2 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u như hình vy2 3rong đ1 cuIn d*y
< -à thu&n c)m2 4+t vào hai đ&u đo"n m"ch fR điện áp Aoay
chi'u u
fR
Z l8 7 co!T988πt \
o
π
L T;L thì điện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch fh c1 ,iu thức -à u
<
Z 988 7 co!988πt T;L2 3ìm ,iu thức điện áp
gi>a hai đ&u đo"n m"ch hR2
2 H">$% (?$ %@7
12 3a c1M [
fR
Z l8 ; Z [
fa
2
Ni€n đJ „rC\nCn c1 d"ng -à mIt tam giác c*n mà đáy -à [
5
2
do đ1 ta c1M [
<
Z
9
7
[
5
Z o8 ;Y [
~
Z
7 7
C' 3
7 7 − Z e8 ;2
22 ;ì [
7
'4
Z [
7
C4
X [
7
C'
n%n tr%n gi€n đJ „rC\nCn tam giác fRa -à
tam giác vu:ng t"i fY do đ1 ta c1M
9
7
[
fR
2[
fa
Z
9
7
[
<
2[
~

 [
~
Z
2
C4 C'
3
7 7
7
Z 7e ;Y [
5
Z
7 7
C' >
7 7 − Z 9‚ ;2
2 Ni€n đJ „rC\nCn c1 d"ng -à mIt tam giác đ'u v?i [
~
-à đưUng cao
tr%n c"nh đáy [
5
n%nM co!ϕ Z co!T
C4
7

Y
>
7

L Z co!T\
p
π
L Z
o
7
2
!2 3a c1M [ Z 9l8 7 ;2 dta vào gi€n đJ vvc tG ta th/yM
[
7
Z [
7
d X [
7
> X 7[
d
[
~
co!ϕ
d
 co!ϕ
d
Z
7 7 7
7
d >
d >
7 7 7
7 7
− −
Z
9
98
2
E
d
Z [
d
Wco!ϕ
d
 W
o!
d
d d
P
7 c ϕ
Z 7 fY ~
d
Z
7
d
P
6
Z 7l Ω Y
{
d
Z
d
7
6
Z 7l 98 Ω Y {
<
Z
7 7
d
= > − Z |l Ω  < Z
3
=
ω
Z
o

H2
"2 3hCo gi€n đJ „rC\nCn ta c1M
[
7
3
Z [
7
X [
7
'4
Z [
7
X [
7
>
X [
7
<
2
#2 3hCo gi€n đJ „rC\nCn ta c1M
[
<
X [
5
Z
7 7
C' D4
7 7 + Z 788 ;Y [
~
Z
2
C' D4
3 <
7 7
7 7 +
Z l8 o ; Y
[
7
C'
Z [
7
>
X [
7
3
và [
7
D4
Z [
7
>
X [
7
<

 [
7
D4 \ [
7
C' Z [
7
< \ [
7
3 Z T[
5
X [
<
LT[
5
\ [
<
L
 [
5
F [
<
Z
7 7
D4 C'
< 3
7 7
7 7

+
Z 988 ;  [
<
F [
5
Z \ 988 ;
 [ Z
7 7
T L
> 3 <
7 7 7 + − Z l8 | ;  [
8
Z [ 7 Z l8 9e
;2
$2 3r%n gi€n đJ „rC\nCn ta th/yM fR Z
9
7
fh và Z
o
π

 Z
p
π
 fRh -à tam giác vu:ng t"i R
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 22
 [
hR
Z
7 7
CD C4
7 7 − Z l8 o ;Y vì u
hR
tr pha hGn u
fR
g1c
7
π
n%nM
u
hR
Z [
hR
7 co!T988πt \
o
π
\
7
π
L Z l8 p co!T988πt \
l
p
π
T;L2
^. M3/ LK$ 3; _ TE1/'$ 5@ *+$ $`$%
2 C3! !4$% 506!7
háy ,i0n ápM
7
9
7
7
Z
9
7
6
6
Z
7
9
'
'
2
5:ng !u/t hao ph@ tr%n đưUng d*y t)iM E
hp
Z rW
7
Z r
7
P
7
 
 
 

Z E
7
7
&
7
2
4I gi)m điện áp tr%n đưUng d*y t)i điệnM ∆[ Z Wr2
Hiệu !u/t t)i điệnM H Z
hp
P P
P

2
2 P0"#$% ;03 %@7 4 tìm các đ"i -ượng tr%n máy ,i0n áp ho+c tr%n đưUng d*y t)i
điện ta vi0t ,iu thức -i%n quan đ0n các đ"i -ượng đ€ ,i0t và đ"i -ượng c&n tìm tD đ1
!uy ra và t@nh đ"i -ượng c&n tìm2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 hIt máy ,i0n áp c1 !ố vPng d*y tr%n cuIn !G c/p và !ố vPng d*y cQa cuIn thứ
c/p -à 7888 vPng và l88 vPng2 4iện áp hiệu dụng và cưUng đI hiện dụng } m"ch
thứ c/p -à l8 ; và p f2 Sác đ.nh điện áp hiệu dụng và cưUng đI hiệu dụng } m"ch
!G c/p2
22 5uIn !G c/p và thứ c/p cQa mIt máy ,i0n áp c1 !ố vPng -&n -ượt -à a
9
Z p88
vPng, a
7
Z 978 vPng2 4iện tr} thu&n cQa các cuIn d*y kh:ng đáng k2 aối hai đ&u
cuIn !G c/p v?i điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng o‚8 ;2
aL 3@nh điện áp } hai đ&u cuIn thứ c/p2
,L aối 7 đ&u cuIn thứ c/p v?i ,1ng đin c1 điện tr} 988 Ω2 3@nh cưUng đI dPng
điện hiệu dụng ch"y trong cuIn !G c/p2 Rm qua hao ph@ } máy ,i0n áp2
2 hIt máy phát điện c1 c:ng !u/t 978 kx, điện áp hiệu dụng gi>a hai ctc cQa máy
phát -à 9788 ;2 4 truy'n đ0n nGi ti%u thụ, ngưUi ta dwng mIt d*y t)i điện c1 điện
tr} t`ng cIng p Ω2
aL 3@nh hiệu !u/t t)i điện và điện áp } hai đ&u d*y nGi ti%u thụ2
,L 4 t6ng hiệu !u/t t)i điện, ngưUi ta dwng mIt máy ,i0n áp đ+t nGi máy phát c1
tj !ố vPng d*y cuIn thứ c/p và !G c/p -à 982 Rm qua m#i hao ph@ trong máy ,i0n áp,
t@nh c:ng !u/t hao ph@ tr%n d*y và hiệu !u/t t)i điện -Bc này2
!2 4iện n6ng được t)i tD tr"m t6ng áp t?i tr"m h" áp ,Hng đưUng d*y t)i điện mIt
pha c1 điện tr} ~ Z o8 Ω2 Ri0t điện áp } hai đ&u cuIn !G c/p và thứ c/p cQa máy h"
áp -&n -ượt -à 7788 ; và 778 ;, cưUng đI dPng điện ch"y trong cuIn thứ c/p cQa
máy h" áp -à 988 f2 Rm qua t`n hao n6ng -ượng } các máy ,i0n áp2 3@nh điện áp }
hai ctc tr"m t6ng áp và hiệu !u/t truy'n t)i điện2 5oi hệ !ố c:ng !u/t ,Hng 92
"2 4+t vào 7 đ&u cuIn !G c/p cQa mIt máy ,i0n áp -@ tư}ng T,m qua hao ph@L mIt
điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i thì điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u
cuIn thứ c/p đ h} -à 988 ;2 • cuIn thứ c/p, n0u gi)m ,?t n vPng d*y thì điện áp
hiệu dụng gi>a hai đ&u đ h} cQa n1 -à [, n0u t6ng th%m n vPng d*y thì điện áp đ1 -à
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 29
7[2 3@nh điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn thứ c/p đ h} khi t6ng th%m on vPng d*y
} cuIn thứ c/p2
#2 3D nGi !)n Au/t đ0n nGi ti%u thụ -à hai máy ,i0n áp2 háy t6ng áp f c1 hệ !ố ,i0n đ`i
s
f
Z
9
78
, máy h" áp R c1 hệ !ố ,i0n đ`i s
R
Z 9l2 d*y t)i điện gi>a hai ,i0n áp c1 điện
tr} t`ng cIng ~ Z 98 Ω2 Rm qua hao ph@ trong hai ,i0n áp và gi) !K đưUng d*y c1 hệ !ố
c:ng !u/t -à co!ϕ Z 92 4 đ)m ,)o nGi ti%u thụ, m"ng điện 978 ; F op kx ho"t đIng
,ình thưUng thì nGi !)n Au/t điện n6ng ph)i c1 W
9f
và [
9f
,Hng ,ao nhi%ug 3@nh hiệu
!u/t cQa !t t)i điện2
$2 hIt h#c !inh qu/n mIt máy ,i0n áp v?i dt đ.nh !ố vPng d*y cQa cuIn !G c/p g/p
hai -&n !ố vPng d*y cQa cuIn thứ c/p2 do !G !u/t n%n cuIn thứ c/p ,. thi0u mIt !ố
vPng d*y2 huốn Aác đ.nh !ố vPng d*y thi0u đ qu/n ti0p th%m vào cuIn thứ c/p cho
đQ, h#c !inh này đ+t vào hai đ&u cuIn !G c/p mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu
dụng kh:ng đ`i, rJi dwng v:n k0 Aác đ.nh tj !ố điện áp } cuIn thứ c/p đ h} và cuIn
!G c/p2 <Bc đ&u tj !ố điện áp ,Hng 8,eo2 bau khi qu/n th%m vào cuIn thứ c/p 7e
vPng d*y thì tj !ố điện áp ,Hng 8,el2 Rm qua m#i hao ph@ trong máy ,i0n áp2 3@nh !ố
vPng d*y mà h#c !inh này ph)i ti0p tục qu/n th%m vào cuIn thứ c/p đ được máy
,i0n áp đBng như dt đ.nh2
2 H">$% (?$ %@
12 3a c1M
7
9
7
7
Z
9
7
6
6
Z
7
9
'
'
2  [
9
Z
9
7
'
'
[
7
Z 788 ;Y W
9
Z
7
9
'
'
W
7
Z 9,l f2
22 aL 3a c1M [
7
Z
7
9
'
'
[
9
Z |p ;2
,L 3a c1M W
7
Z
7
7
>
Z 8,|p f và W
9
Z
7
9
'
'
W
7
Z 8,9l7 f2
2 aL 3a c1M ∆E Z ~W
7
Z ~
7
7
P
7
Z p8888 x Z p8 kxY H Z
P P
P
−∆
Z 8,l Z l8‘Y
∆[ Z W~ Z
P
7
~ Z p88 ;  [
9
Z [ F ∆[ Z p88 ;2
,L [c Z 98[ Z 97888;Y ∆Ec Z ~Wc
7
Z ~
7
Š7
P
7
Z p88 xY Hc Z
Š P P
P
− ∆
Z 8,••l Z ••,l‘2
!2 3a c1M W
9
Z
9
7 7
7
6 7
Z 98 fY ∆[ Z W
9
~ Z o88 ;Y [ Z [
9
X ∆[ Z 7l88 ;2
"2 3a c1M
7
7
'
'
7
9
7
=
Y v?i [
7
Z 988 ;2 ;ìM
9 7
7
9
7
'
n
'
'
'
n '
− =

Z
7
9
7
7
\
9
n
'
Z
9
7
7
T9L

9
n
'
Z
9
7
7
7 7 −
T9cL2 3ưGng ttM
9 7
7
9
7
'
n
'
'
'
n '
+ =
+
Z
7
9
7
7
X
9
n
'
Z
9
7
7
7

T7L2
3D T9L và T7L !uy raM
9
7
7
7
7
Z
9
o
7
7
 [ Z
o
7
7
7
Z
o
788
;2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2:
h+t khácM
9 7
7
9
7
o o
'
n
'
'
'
n '
+ =
+
Z
7
9
7
7
X
9
on
'
Z
o
9
7
7
ToL2
3D T9cL và ToL ta c1M
9
7
o e
7
7 7 −
Z
o
9
7
7
 [
o
Z e[
7
F o[ Z 788 ;2
#2 3"i RM [
7R
Z 978 ;Y W
7R
Z
7
4
4
P
7
Z o88 fY [
9R
Z s
R
2[
7R
Z 9‚88 ;Y W
9R
Z
74
4
6
J
Z 78 f2
3"i fM W
7f
Z W
9R
Z 78 fY W
9f
Z
7C
C
6
J
Z e88 fY [
7f
Z [
9R
X W
9R
~ Z 7888 ;Y
[
9f
Z s
f
[
7f
Z 988 ;2
5:ng !u/t truy'n t)iM E
f
Z W
9f
[
9f
Z e8888 x Z e8 kx2
Hiệu !u/t t)i điệnM H Z
4
C
P
P
Z •8‘2
$2 3a c1M
7
9
'
'
Z 8,eo và
7
9
7e '
'
+
Z 8,el  a
7
Z l9pY a
9
Z 97882
3a -"i c1M
7
9
7e ' '
'
+ +∆
Z 8,l ∆a Z p8 TvPngL2
a. M3/ ;035 *+$ _ Đ[$% !# *+$
2 C3! !4$% 506!7
3&n !ố dPng điện do máy phát điện Aoay chi'u mIt pha phát ra Tt@nh ra H_LM
háy c1 9 c+p ctc, r:to quay v?i tốc đI n vPngugi*yM ^ Z n2
háy c1 p c+p ctc, r:to quay v?i tốc đI n vPngugi*yM ^ Z pn2
háy c1 p c+p ctc, r:to quay v?i tốc đI n vPnguphBtM ^ Z
p8
pn
2
5:ng !u/t ti%u thụ tr%n đIng cG điệnM W
7
r X E Z [Wco!ϕ2
2 89 5:; <$0 0=.7
12 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 ph&n c)m -à r:to gJm ‚ c+p ctc T‚ ctc
nam và ‚ ctc ,ắcL2 ~:to quay v?i tốc đI o88 vPnguphBt2
aL 3@nh t&n !ố cQa !u/t điện đIng c)m ứng do máy phát ra2
,L 4 t&n !ố cQa !u/t điện đIng c)m ứng do máy phát ra ,Hng l8 H_ thì r:to ph)i
quay v?i tốc đI ,Hng ,ao nhi%ug
22 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 e c+p ctc2 Riu thức cQa !u/t điện
đIng do máy phát ra -àM C Z 778 7 co!T988πt F 8,lπL T;L2 3@nh tốc đI quay cQa r:to
thCo đGn v. vPnguphBt2
2 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 ph&n ứng gJm ,ốn cuIn d*y giống
nhau mắc nối ti0p2 bu/t điện đIng Aoay chi'u do máy phát !inh ra c1 t&n !ố l8 H_
và giá tr. hiệu dụng 988 7 ;2 3D th:ng ctc đ"i qua mri vPng d*y cQa ph&n ứng -à
l
π
mx,2 3@nh !ố vPng d*y trong mri cuIn d*y cQa ph&n ứng2
!2 aối hai ctc cQa mIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha vào hai đ&u đo"n m"ch fR
gJm điện tr} thu&n ~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n2 Rm qua điện tr} các cuIn d*y
cQa máy phát2 shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI n vPnguphBt thì cưUng đI dPng
điện hiệu dụng trong đo"n m"ch -à 9 f2 shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI on
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2?
vPnguphBt thì cưUng đI dPng điện hiệu dụng trong đo"n m"ch -à o f2 3@nh c)m
kháng cQa đo"n m"ch fR thCo ~ n0u r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI 7n vPnguphBt2
"2 3rong giU h#c thtc hành, h#c !inh mắc nối ti0p mIt qu"t điện Aoay chi'u v?i điện
tr} ~ rJi mắc hai đ&u đo"n m"ch này vào điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng o‚8
;2 Ri0t qu"t điện này c1 các giá tr. đ.nh mứcM 778 ; \ ‚‚ x và khi ho"t đIng đBng
c:ng !u/t đ.nh mức thì đI -ệch pha gi>a điện áp } hai đ&u qu"t và cưUng đI dPng
điện qua n1 -à †, v?i co!† Z 8,‚2 3@nh ~ đ qu"t ch"y đBng c:ng !u/t đ.nh mức2
#2 hIt đIng cG điện Aoay chi'u c1 điện tr} d*y cuốn -à o7 Ω, khi mắc vào m"ch c1
điện áp hiệu dụng 788 ; thì !)n ra c:ng !u/t eo x2 Ri0t hệ !ố c:ng !u/t -à 8,•2 3@nh
cưUng đI dPng điện ch"y qua đIng cG2
$2 hIt đIng cG điện Aoay chi'u khi ho"t đIng ,ình thưUng v?i điện áp hiệu dụng
778 ; thì !inh ra c:ng !u/t cG h#c -à 9|8 x2 Ri0t đIng cG c1 hệ !ố c:ng !u/t 8,‚l
và c:ng !u/t tma nhiệt tr%n d*y qu/n đIng cG -à 9| x2 Rm qua các hao ph@ khác2
3@nh cưUng đI dPng điện ctc đ"i qua đIng cG2
2 H">$% (?$ %@
12 aL ^ Z
p8
pn
Z e8 H_2 ,L nc Z
p
; p8
Z o|l vPnguphBt2
22 3a c1M ^ Z
7
ω
π
Z
p8
pn
 n Z
p8
7 p
ω
π
Z |l8 vPnguphBt2
2 ]
8
Z ]
7
Z 7π^aΦ
8
 a Z
8
7
7
8
; π Φ

Z e88 vPng2 hri cuInM a
9c
Z
e
'

Z 988 vPng2
!2 3&n !ố cQa dPng điện Aoay chi'u do máy phát raM ^ Z
p8
pn
2
bu/t điện đIng ctc đ"i do máy phát raM ]
8
Z ωaRb Z 7π^aRb2
4iện áp hiệu dụng đ+t vào 7 đ&u đo"n m"chM [ Z ] Z
7
8
8
Z 7 π^aRb2
5)m kháng cQa đo"n m"chM {
<
Z ω< Z 7π^<2
X shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI n
9
Z n thìM ^
9
Z
p8
pn
Y
[
9
Z 7 π^
9
aRbY {
<9
Z 7π^
9
<Y W
9
Z
7
9
7
9
3
= >
7
+
Z 9 T9L2
X shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI n
o
Z on thìM ^
o
Z
o
p8
pn
Z o^
9
Y
[
o
Z 7 π^
o
aRb Z o[
9
Y {
<o
Z 7π^
o
< Z o{
<9
Y W
o
Z
7
o
7
o
3
= >
7
+
Z
7
9
7
9

o
3
= >
7
+
Z o T7L2
3D T9L và T7L !uy raM o
7
9
7
7
9
7

3
3
= >
= >
+
+
Z
o
 {
<9
Z
o
>
2
X shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI n
7
Z 7n thìM ^
7
Z
7
p8
pn
Z 7^
9
Y
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2@
{
<7
Z 7π^
7
< Z 7{
<9
Z
o
7>
2
"2 3a c1M E
ˆ
Z [
ˆ
Wco!ϕ  W Z
ϕ co!
K
K
7
P
Z 8,l fY {
ˆ
Z
6
7
K
Z ee8 ΩY
~
ˆ
Z {
ˆ
co!ϕ Z ol7 ΩY { Z
6
7
Z |p8 ΩY {
7
\ {
7
K Z o‚e888
T~ X ~
ˆ
L
7
XT{

\ {

L
7
\ T~
7
K X T{

\ {

L
7
L Z T~ X ~
ˆ
L
7
\ ~
7
K Z o‚e888
 T~ X ~
ˆ
L
7
Z o‚e888 X ~
7
K Z |97,p|
7
 ~ Z |97,p| F ~
ˆ
Z op8,p| ≈ op9 TΩL2
#2 3a c1M W
7
r X E
đ
Z [Wco!ϕ  o7W
7
\ 9‚8W X eo Z 8  W Z
eo

f T-o"i vì c:ng !u/t
hao ph@ quá -?n, kh:ng phw hợp thtc t0L ho+c W Z 8,7l f Tnh(nL2
$2 3a c1M E
tp
Z E
ci
X E
hp
Z 9‚| xY E
tp
Z [Wco!ϕ  W Z
ϕ co! 7
P
tp
Z 9 fY W
8
Z W 7 Z 7 f
MỘT () C*U T+,C NGHIỆM -UYỆN TẬP
Đ' 50 TN _ ĐH _ CĐ $`< Abbc
12 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 ph&n c)m -à r:to gJm e c+p ctc Te ctc
nam và e ctc ,ắcL2 4 !u/t điện đIng do máy này !inh ra c1 t&n !ố l8 H_ thì r:to
ph)i quay v?i tốc đI
A2 |l8 vPnguphBt2 B2 |l vPnguphBt2 C2 7l vPnguphBt2 D2 e‚8 vPnguphBt2
22 4+t mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng l8 ; vào hai đ&u đo"n m"ch gJm
điện tr} thu&n ~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n <2 4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u
~ -à o8 ;2 4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn c)m ,Hng
A2 98 ;2 B2 78 ;2 C2 o8 ;2 D2 e8 ;2
2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u t&n !ố ^ Z l8 H_ và giá tr. hiệu dụng [ Z ‚8 ; vào hai
đ&u đo"n m"ch gJm ~, <, 5 mắc nối ti0p2 Ri0t cuIn c)m thu&n c1 < Z
8,p
π
H, tụ
điện c1 điện dung 5 Z
e
98
π

„ và c:ng !u/t tma nhiệt tr%n điện tr} ~ -à ‚8 x2 Niá tr.
cQa điện tr} thu&n ~ -à
A2 ‚8 Ω2 B2 o8 Ω2 C2 78 Ω2 D2 e8 Ω2
!2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u vào hai đ&u đo"n m"ch chj c1 tụ điện thì
A2 cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch !?m pha πu7 !o v?i điện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch2
B2 dPng điện Aoay chi'u kh:ng th tJn t"i trong đo"n m"ch2
C2 cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch tr pha πu7 !o v?i điện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch2
D2 t&n !ố cQa dPng điện trong đo"n m"ch khác t&n !ố cQa điện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch2
"2 shi đIng cG kh:ng đJng ,I ,a pha ho"t đIng `n đ.nh v?i tốc đI quay cQa tD
trưUng kh:ng đ`i thì tốc đI quay cQa r:to
A2 -u:n ,Hng tốc đI quay cQa tD trưUng2
B2 -?n hGn tốc đI quay cQa tD trưUng2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2A
C2 nhm hGn tốc đI quay cQa tD trưUng2
D2 c1 th -?n hGn ho+c ,Hng tốc đI quay cQa tD trưUng, twy thuIc t)i2
#2 4iện áp gi>a 7 đ&u đo"n m"ch Aoay chi'u c1 ,iu thức u Z 778 7 co!988πt T;L2
Niá tr. hiệu dụng cQa điện áp này -à
A2 998 7 ;2 B2 778 7 ;2 C2 998 ;2 D2 778 ;2
$2 hIt máy ,i0n áp -@ tư}ng c1 cuIn !G c/p gJm 9888 vPng, cuIn thứ c/p gJm
l8 vPng2 4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn !G c/p -à 778 ;2 Rm qua hao ph@2
4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn thứ c/p đ h} -à
A2 ee8 ;2 B2 ee ;2 C2 998 ;2 D2 99 ;2
%2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u u Z 988 7 co!988πt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch c1
~, <, 5 mắc nối ti0p2 Ri0t ~ Z l8 Ω, cuIn thu&n c)m c1 đI tt c)m < Z
9
π
H và tụ
điện c1 điện dung 5 Z
e
7298
π

„2 5ưUng đI hiệu dụng cQa dPng điện trong đo"n
m"ch -à
A2 7 f2 B2 7 f2 C2 7 7 f2 D2 9 f2
&2 shi đ+t hiệu điện th0 kh:ng đ`i 97 ; vào hai đ&u mIt cuIn d*y c1 điện tr} thu&n
~ và đI tt c)m < thì dPng điện qua cuIn d*y c1 cưUng đI 8,9l f2 a0u đ+t vào hai
đ&u cuIn d*y này mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 988 ; thì cưUng đI
dPng điện hiệu dụng qua n1 -à 9 f2 5)m kháng cQa cuIn d*y -à
A2 l8 Ω2 B2 o8 Ω2 C2 e8 Ω2 D2 p8 Ω2
1'2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 978 ;, t&n !ố l8 H_ vào hai đ&u
đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~ Z o8 Ω, cuIn c)m thu&n < Z
8, e
π
H
và tụ điện c1 điện dung thay đ`i được2 4i'u chjnh điện dung cQa tụ điện thì điện áp
hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn c)m đ"t giá tr. ctc đ"i ,Hng
A2 9l8 ;2 B2 9p8 ;2 C2 988 ;2 D2 7l8 ;2
112 4+t điện áp u Z [
8
co!ωt vào hai đ&u đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n
~, tụ điện 5 và cuIn c)m thu&n c1 < thay đ`i được2 Ri0t dung kháng cQa tụ ,Hng ~
o
2 4i'u chjnh < đ điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn c)m đ"t ctc đ"i, khi đ1
A2 điện áp 7 đ&u điện tr} ~ -ệch pha
p
π
!o v?i điện áp 7 đ&u đo"n m"ch2
B2 điện áp 7 đ&u tụ điện 5 -ệch pha
p
π
!o v?i điện áp 7 đ&u đo"n m"ch2
C2 trong m"ch c1 cIng hư}ng điện2
D2 điện áp 7 đ&u cuIn c)m < -ệch pha
p
π
!o v?i điện áp 7 đ&u đo"n m"ch2
122 4+t mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng [ vào hai đ&u đo"n m"ch fR
gJm cuIn c)m thu&n <, điện tr} thu&n ~ và tụ điện 5 mắc nối ti0p thCo thứ tt tr%n2
N#i [
<
, [
~
và [
5
-&n -ượt -à các điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u mri ph&n tK2 Ri0t
điện áp gi>a 7 đ&u đo"n m"ch fR -ệch pha
7
π
!o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n
m"ch aR Tđo"n m"ch aR gJm ~ và 5 L2 Hệ thức nào dư?i đ*y đBngg
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2E
A2
7 7 7 7
~ 5 <
[ [ [ [ = + + 2 B2
7 7 7 7
5 ~ <
[ [ [ [ = + + 2
C2
7 7 7 7
< ~ 5
[ [ [ [ = + + 2 D2
7 7 7 7
~ 5 <
[ [ [ [ = + + 2
12 hIt đo"n m"ch điện Aoay chi'u gJm điện tr} thu&n, cuIn c)m thu&n và tụ điện
mắc nối ti0p2 Ri0t c)m kháng g/p đ:i dung kháng2 dwng v:n k0 Aoay chi'u Tđiện tr}
r/t -?nL đo điện áp gi>a hai đ&u tụ điện và điện áp gi>a hai đ&u điện tr} thì !ố chj
cQa v:n k0 -à như nhau2 4I -ệch pha cQa điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch !o v?i
cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch -à
A2
e
π
2 B2
p
π
2 C2
o
π
2 D2 \
o
π
2
1!2 4iện áp gi>a hai đ&u mIt đo"n m"ch -à u Z 9l8co!988πt T;L2 5ứ mri gi*y c1
,ao nhi%u -&n điện áp này ,Hng kh:ngg
A2 988 -&n2 B2 l8 -&n2 C2 788 -&n2 D2 7 -&n2
1"2 háy ,i0n áp -à thi0t ,.
A2 ,i0n đ`i t&n !ố cQa dPng điện Aoay chi'u2
B2 c1 kh) n6ng ,i0n đ`i điện áp cQa dPng điện Aoay chi'u2
C2 -àm t6ng c:ng !u/t cQa dPng điện Aoay chi'u2
D2 ,i0n đ`i dPng điện Aoay chi'u thành dPng điện mIt chi'u2
1#2 shi đ+t hiệu điện th0 kh:ng đ`i o8; vào hai đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n
~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n < Z
9

H thì dPng điện trong đo"n m"ch -à
dPng điện mIt chi'u c1 cưUng đI 9 f2 a0u đ+t vào hai đ&u đo"n m"ch này điện áp
u 9l8 7 co!978 t = π
T;L thì ,iu thức cQa cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch -à
A2
i l 7co!T978 t L
e
π
= π −
TfL2 B2
i lco!T978 t L
e
π
= π +
TfL2
C2
i l 7co!T978 t L
e
π
= π +
TfL2 D2
i lco!T978 t L
e
π
= π −
TfL2
1$2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n m"ch
gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i tụ điện2 dung kháng cQa tụ điện -à 988 Ω2 shi đi'u
chjnh ~ thì t"i hai giá tr. ~
9
và ~
7
c:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch như nhau2 Ri0t
điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u tụ điện khi ~ Z ~
9
,Hng hai -&n điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u tụ điện khi ~ Z ~
7
2 5ác giá tr. cQa ~
9
và ~
7

A2 ~
9
Z l8 Ω, ~
7
Z 988 Ω2 B2 ~
9
Z e8 Ω, ~
7
Z 7l8 Ω2
C2 ~
9
Z l8 Ω, ~
7
Z 788 Ω2 D2 ~
9
Z 7l Ω, ~
7
Z 988 Ω2
1%2 4+t điện áp
u 988 7 co! t = ω
T;L, c1 ω thay đ`i được vào hai đ&u đo"n m"ch
gJm điện tr} thu&n ~ Z 788 Ω, cuIn c)m thu&n < Z
7l
opπ
H và tụ điện c1 điện dung
e
98
π

„ mắc nối ti0p2 5:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch -à l8 x2 Niá tr. cQa ω -à
A2 9l8π radu!2 B2 l8π radu!2 C2 988π radu!2 D2 978π radu!2
1&2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!ωt c1 [
8
kh:ng đ`i và ω thay đ`i được vào hai
đ&u đo"n m"ch c1 ~, <, 5 mắc nối ti0p2 3hay đ`i ω thì cưUng đI dPng điện hiệu
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 2F
dụng trong m"ch khi ω Z ω
9
,Hng cưUng đI dPng điện hiệu dụng khi ω Z ω
7
2 Hệ
thức đBng -à
A2 ω
9
X ω
7
Z
7
3<
2 B2 ω
9

7
Z
9
3<
2 C2 ω
9
X ω
7
Z
7
3<
2 D2 ω
9

7
Z
7
3<
2
2'2 4+t điện áp u Z [
8
co!T988πt \
o
π
L T;L vào hai đ&u mIt tụ điện c1 điện dung
e
7298
π

T„L2 • thUi đim điện áp gi>a hai đ&u tụ điện -à 9l8 ; thì cưUng đI dPng
điện trong m"ch -à e f2 Riu thức cQa cưUng đI dPng điện trong m"ch -à
A2 i Z e 7 co!T988πt X
p
π
L TfL2 B2 i Z lco!T988πt X
p
π
L TfL2
C2 i Z lco!T988πt \
p
π
L TfL2 D2 i Z e 7 co!T988πt \
p
π
L TfL2
212 3rong đo"n m"ch điện Aoay chi'u gJm điện tr} thu&n mắc nối ti0p v?i cuIn c)m
thu&n, !o v?i điện áp hai đ&u đo"n m"ch thì cưUng đI dPng điện trong m"ch c1 th
A2 tr• pha
7
π
2 B2 tr pha
e
π
2 C2 !?m pha
7
π
2 D2 !?m pha
e
π
2
222 shi truy'n đi mIt c:ng !u/t 78 hx tr%n đưUng d*y t)i điện l88 k; mà đưUng
d*y t)i điện c1 điện tr} 78 Ω thì c:ng !u/t hao ph@ -à
A2 o78 x2 B2 l88 x2 C2 l8 kx2 D2 o7 kx2
22 4+t điện áp u Z [
8
co!T988πt X
e
π
L vào hai đ&u đo"n m"ch chj c1 tụ điện thì
cưUng đI dPng điện trong m"ch -à i Z W
8
co!Tωt X ϕ
i
LY ϕ
i
,Hng
A2 \
7
π
2 B2 \
o
e
π
2 C2
7
π
2 D2
o
e
π
2
2!2 shi đIng cG kh:ng đJng ,I ,a pha ho"t đIng `n đ.nh, tD trưUng quay trong
đIng cG c1 t&n !ố
A2 ,Hng t&n !ố cQa dPng điện ch"y trong các cuIn d*y cQa !tato2
B2 -?n hGn t&n !ố cQa dPng điện ch"y trong các cuIn d*y cQa !tato2
C2 c1 th -?n hGn hay nhm hGn t&n !ố cQa dPng điện, twy vào t)i2
D2 nhm hGn t&n !ố cQa dPng điện ch"y trong các cuIn d*y cQa !tato2
2"2 4+t điện áp u Z [
8
co!T988πt X
o
π
L T;L vào hai đ&u cuIn c)m thu&n c1 đI tt
c)m < Z
9

THL2 • thUi đim điện áp gi>a hai đ&u cuIn c)m -à 988 7 ; thì
cưUng đI dPng điện qua cuIn c)m -à 7 f2 Riu thức cQa cưUng đI dPng điện qua
cuIn c)m -à
A2
7 oco! 988 T L
p
i t C
π
π
 
= −
 
 
2 B2
7 oco! 988 T L
p
i t C
π
π
 
= +
 
 
2
C2
7 7 co! 988 T L
p
i t C
π
π
 
= +
 
 
2 D2
7 7 co! 988 T L
p
i t C
π
π
 
= −
 
 
2
2#2 4+t điện áp u Z 988co!Tωt X
p
π
L T;L vào hai đ&u đo"n m"ch ~<5 thì dPng điện
qua m"ch -à i Z 7co!Tωt X
o
π
L TfL2 5:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch -à
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9H
A2 988
o
x2 B2 l8 x2 C2 l8
o
x2 D2 988 x2
2$2 3D th:ng qua 9 vPng d*y dOn -à φ Z
π
7
98 2 7

co!T988πt \
e
π
L Tx,L2 Riu thức
cQa !u/t điện đIng c)m ứng Au/t hiện trong vPng d*y này -à
A2 C Z 7co!T988πt \
e
π
L T;L B2 C Z 7co!T988πt X
e
π
L T;L2
C2 C Z 7co!T988πt X
7
π
L T;L2 D2 C Z 7co!988πt T;L2
2%2 hIt máy ,i0n áp -@ tư}ng c1 cuIn !G c/p 7e88 vPng d*y, cuIn thứ c/p ‚88 vPng
d*y2 aối hai đ&u cuIn !G c/p v?i điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 798 ;2
4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u cuIn thứ c/p khi ,i0n áp ho"t đIng kh:ng t)i -à
A2 82 B2 98l ;2 C2 po8 ;2 D2 |8 ;2
2&2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!7π^t, c1 [
8
kh:ng đ`i và ^ thay đ`i được vào
hai đ&u đo"n m"ch c1 ~, <, 5 mắc nối ti0p2 shi ^ Z ^
8
thì trong đo"n m"ch c1 cIng
hư}ng điện2 Niá tr. cQa ^
8

A2
7
<5
2 B2
7
<5
π
2 C2
9
<5
2 D2
9
7 <5 π
2
'2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng p8 ; vào hai đ&u đo"n m"ch ~<5
nối ti0p thì cưUng đI dPng điện ch"y qua đo"n m"ch -à i
9
Z W
8
co!T988πt X
e
π
L TfL2
agắt ,m tụ điện 5 thì cưUng đI dPng điện qua m"ch -à i
7
Z W
8
co!T988πt \
97
π
L TfL2
4iện áp hai đ&u đo"n m"ch -à
A2 u Z p8 7 co!T988πt \
97
π
L T;L2 B2 u Z p8 7 co!T988πt \
p
π
L T;L2
C2 u Z p8 7 co!T988πt X
97
π
L T;L2 D2 u Z p8 7 co!T988πt X
p
π
L T;L2
12 hIt khung d*y dOn ph$ng dqt hình ch> nh(t c1 l88 vPng d*y, diện t@ch mri
vPng le cm
7
2 shung d*y quay đ'u quanh mIt trục đối Aứng TthuIc m+t ph$ng cQa
khungL, trong tD trưUng đ'u c1 vCctG c)m ứng tD vu:ng g1c v?i trục quay và c1 đI
-?n 8,7 32 3D th:ng ctc đ"i qua khung d*y -à
A2 8,7| x,2 B2 9,8‚ x,2 C2 8,‚9 x,2 D2 8,le x,2
22 3rong đo"n m"ch điện Aoay chi'u gJm ~, < Tthu&n c)mL và 5 mắc nối ti0p thì
A2 điện áp gi>a hai đ&u tụ điện ngược pha v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
B2 điện áp gi>a hai đ&u cuIn c)m cwng pha v?i điện áp gi>a hai đ&u tụ điện2
C2 điện áp gi>a hai đ&u tụ điện tr• pha !o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
D2 điện áp gi>a hai đ&u cuIn c)m tr• pha !o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
2 5ho đo"n m"ch Aoay chi'u ~<5 mắc nối ti0p2 Ri0t các điện áp hiệu dụng
[
~
Z 98
o
;, [
<
Z l8 ;, [
5
Z p8 ;2 4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch và
đI -ệch pha gi>a điện áp hai đ&u đo"n m"ch và cưUng đI dPng điện ch"y trong m"ch
c1 giá tr. -à
A2 [ Z 78 7 ;Y ϕ Z
p
π
2 B2 [ Z 78 7 ;Y ϕ Z
o
π
2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 91
C2 [ Z 78 ;Y ϕ Z \
p
π
2 D2 [ Z 78 ;Y ϕ Z \
o
π
2
Đ' 50 ĐH _ CĐ $`< Ab1b
!2 4+t điện áp u Z [ 7 co!‡t vào hai đ&u đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fa và
aR mắc nối ti0p2 4o"n fa gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1 đI tt
c)m <, đo"n aR chj c1 tụ điện, điện dung 52 4+t ω
9
Z
3< 7
9
2 4 điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u đo"n m"ch fa kh:ng phụ thuIc vào ~ thì t&n !ố g1c ‡ ,Hng
A2
7
9
ω
2 B2
7 7
9
ω
2 C2 7‡
9
2 D2 ‡
9 7 2
"2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n
m"ch gJm ,i0n tr} ~ mắc nối ti0p v?i tụ điện c1 điện dung 52 N#i điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u tụ điện, gi>a hai đ&u ,i0n tr} và hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch khi ,i0n
tr} c1 giá tr. ~
9
-&n -ượt -à [
59
, [
~9
và co!†
9
Y khi ,i0n tr} c1 giá tr. ~
7
thì các giá tr.
tưGng ứng n1i tr%n -à [
57
, [
~7
và co!†
7
2 Ri0t [
59
Z 7[
57
, [
~7
Z 7[
~9
2 Niá tr. cQa co!†
9
và co!†
7
-àM
A2 co!ϕ
9
Z
l
9
, co!ϕ
7
Z
o
9
2 B2 co!ϕ
9
Z
o
9
, co!ϕ
7
Z
l
9
2
C2 co!ϕ
9
Z
l
9
, co!ϕ
7
Z
l
7
2 D2 co!ϕ
9
Z
7 7
9
, co!ϕ
7
Z
7
9
2
#2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng 788 ; và t&n !ố kh:ng đ`i vào hai
đ&u f và R cQa đo"n m"ch mắc nối ti0p thCo thứ tt gJm ,i0n tr} ~, cuIn c)m thu&n
c1 đI tt c)m < và tụ điện c1 điện dung 5 thay đ`i2 N#i a -à đim nối gi>a cuIn c)m
thu&n và tụ điện2 5ác giá tr. ~, <, 5 h>u h"n và khác kh:ng2 ;?i 5 Z 5
9
thì điện áp
hiệu dụng gi>a hai đ&u ,i0n tr} ~ c1 giá tr. kh:ng đ`i và khác kh:ng khi thay đ`i giá
tr. ~ cQa ,i0n tr}2 ;?i 5 Z
9
7
<
thì điện áp hiệu dụng gi>a f và a ,Hng
A2 788 7 ;2 B2 988 ;2 C2 788 ;2 D2 988 7 ;2
$2 3"i thUi đim t, điện áp u Z 788 7 co!T988nt \
7
π
L Tu t@nh ,Hng ;, t t@nh ,Hng !L c1
giá tr. 988 7 ; và đang gi)m2 bau thUi đim đ1
9
o88
!, điện áp này c1 giá tr. -à
A2 \ 988 7 ;2 B2 F 988 ;2 C2 988 o ;2 D2 788 ;2
%2 hIt đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch
fh c1 điện tr} thu&n l8 ƒ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m
9
π
H,
đo"n m"ch hR chj c1 tụ điện c1 điện dung thay đ`i được2 4+t điện áp
u Z [
8
co!988nt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch fR2 4i'u chjnh điện dung cQa tụ điện
đ0n giá tr. 5
9
!ao cho điện áp hai đ&u đo"n m"ch fR -ệch pha
7
π
!o v?i điện áp hai
đ&u đo"n m"ch fh2 Niá tr. cQa 5
9

A2
π
l
98 2 ‚

„2 B2
π
l
98

„2 C2
π
l
98 2 e

„2 D2
π
l
98 2 7

„2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 92
&2 4+t điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i, t&n !ố l8 H_ vào hai đ&u
đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < và tụ điện c1 điện
dung 5 thay đ`i được2 4i'u chjnh điện dung 5 đ0n giá tr.
e
98


„ ho+c
e
98


„ thì
c:ng !u/t ti%u thụ tr%n đo"n m"ch đ'u c1 giá tr. ,Hng nhau2 Niá tr. cQa < ,Hng
A2
9

H2 B2
9

H2 C2
o
π
H2 D2
7
π
H2
!'2 4+t điện áp u Z [
8
co!‡t vào hai đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m
thu&n c1 đI tt c)m < và tụ điện c1 điện dung 5 mắc nối ti0p2 N#i i -à cưUng đI dPng
điện tức thUi trong đo"n m"chY u
9
, u
7
, u
o
-&n
-ượt -à điện áp tức thUi gi>a hai đ&u điện
tr}, gi>a hai đ&u cuIn c)m và gi>a hai đ&u tụ điện2 Hệ thức đBng -à
A2 i Z
7
0
3 ω
2 B2 i Z
9
0
>
2 C2 i Z u
o
ω52 D2 i Z 7 7
9
T L
0
> 3
<
ω
ω
+ −
2
!12 3rong giU h#c thtc hành, h#c !inh mắc nối ti0p mIt qu"t điện Aoay chi'u v?i điện
tr} ~ rJi mắc hai đ&u đo"n m"ch này vào điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng o‚8
;2 Ri0t qu"t điện này c1 các giá tr. đ.nh mứcM 778 ; \ ‚‚ x và khi ho"t đIng đBng
c:ng !u/t đ.nh mức thì đI -ệch pha gi>a điện áp } hai đ&u qu"t và cưUng đI dPng
điện qua n1 -à †, v?i co!† Z 8,‚2 4 qu"t điện này ch"y đBng c:ng !u/t đ.nh mức thì
~ ,Hng
A2 ole ƒ2 B2 op9 ƒ2 C2 7p| ƒ2 D2 9‚8 ƒ2
!22 4+t điện áp u Z [
8
co!‡t vào hai đ&u cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m < thì
cưUng đI dPng điện qua cuIn c)m -à
A2 i Z
8
7
3 ω
co!Tωt X
7
π
L2 B2 i Z
8
7
7
3 ω
co!Tωt X
7
π
L2
C2 i Z
8
7
3 ω
co!Tωt \
7
π
L2 D2 i Z
8
7
7
3 ω
co!Tωt \
7
π
L2
!2 4+t vào hai đ&u cuIn !G c/p cQa mIt máy ,i0n áp -@ tư}ng T,m qua hao ph@L
mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i thì điện áp hiệu dụng gi>a hai
đ&u cuIn thứ c/p đ h} -à 988 ;2 • cuIn thứ c/p, n0u gi)m ,?t n vPng d*y thì điện
áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đ h} cQa n1 -à [, n0u t6ng th%m n vPng d*y thì điện áp đ1
-à 7[2 a0u t6ng th%m on vPng d*y } cuIn thứ c/p thì điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đ
h} cQa cuIn này ,Hng
A2 988 ;2 B2 788 ;2 C2 778 ;2 D2 998 ;2
!!2 aối hai ctc cQa mIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha vào hai đ&u đo"n m"ch fR
gJm điện tr} thu&n ~ mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n2 Rm qua điện tr} các cuIn d*y
cQa máy phát2 shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI n vPnguphBt thì cưUng đI hiệu
dụng trong đo"n m"ch -à 9 f2 shi r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI on vPnguphBt thì
cưUng đI hiệu dụng trong đo"n m"ch -à o f2 a0u r:to cQa máy quay đ'u v?i tốc đI
7n vPnguphBt thì c)m kháng cQa đo"n m"ch fR -à
A2
o
>
2 B2 ~ o 2 C2
7
o
>
2 D2 ~ o 2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 99
!"2 hIt đIng cG điện Aoay chi'u khi ho"t đIng ,ình thưUng v?i điện áp hiệu dụng
778 ; thì !inh ra c:ng !u/t cG h#c -à 9|8 x2 Ri0t đIng cG c1 hệ !ố c:ng !u/t 8,‚l
và c:ng !u/t tma nhiệt tr%n d*y qu/n đIng cG -à 9| x2 Rm qua các hao ph@ khác,
cưUng đI dPng điện ctc đ"i qua đIng cG -à
A2 7 f2 B2 o f2 C2 9 f2 D2 7 f2
!#2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!ωt vào hai đ&u đo"n m"ch chj c1 điện tr}
thu&n2 N#i [ -à điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"chY i, W
8
và W -&n -ượt -à giá
tr. tức thUi, giá tr. ctc đ"i và giá tr. hiệu dụng cQa cưUng đI dPng điện trong đo"n
m"ch2 Hệ thức nào !au đ*y \.g
A2
8 8
8
7 6
7 6
− =
2 B2
8 8
7
7 6
7 6
+ =
2 C2 8
0 i
7 6
− = 2 D2
7 7
7 7
8 8
9
0 i
7 6
+ =
2
!$2 4+t điện áp u Z [
8
co!ωt c1 ω thay đ`i được vào hai đ&u đo"n m"ch gJm cuIn
c)m thu&n c1 đI tt c)m <, điện tr} thu&n ~ và tụ điện c1 điện dung 5 mắc nối ti0p2
shi ω Œ
9
3<
thì
A2 điện áp hiệu dung gi>a hai đ&u điện tr} thu&n ~ ,Hng điện áp hiệu dụng gi>a
hai đ&u đo"n m"ch2
B2 điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u điện tr} thu&n ~ nhm hGn điện áp hiệu dụng
gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
C2 cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch tr• pha !o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n
m"ch2
D2 cưUng đI dPng điện trong đo"n m"ch cwng pha v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n
m"ch2
!%2 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 ph&n c)m -à r:to quay v?i tốc đI
o|l vPnguphBt2 3&n !ố cQa !u/t điện đIng c)m ứng mà máy phát t"o ra -à l8 H_2 bố
c+p ctc cQa r:to ,Hng
A2 972 B2 e2 C2 9p2 D2 ‚2
!&2 4+t điện áp u Z [
8
co!ωt vào hai đ&u cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <2 3"i thUi
đim điện áp gi>a hai đ&u cuIn c)m c1 đI -?n ctc đ"i thì cưUng đI dPng điện qua
cuIn c)m ,Hng
A2
8
7
7
3 ω
2 B2
8
7
7
3 ω
2 C2
8
7
3 ω
2 D2 82
"'2 4+t điện áp u Z 778 7 co!988πt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch fR gJm hai đo"n
m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n fh gJm điện tr} thu&n ~ mắc nối ti0p v?i
cuIn c)m thu&n <, đo"n hR chj c1 tụ điện 52 Ri0t điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch
fh và điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch hR c1 giá tr. hiệu dụng ,Hng nhau nhưng
-ệch pha nhau
7
o
π
2 4iện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u đo"n m"ch fh ,Hng
A2 778 7 ;2 B2
778
o
;2 C2 778 ;2 D2 998 ;2
"12 hIt đIng cG kh:ng đJng ,I ,a pha mắc thCo kiu hình !ao được nối vào m"ch
điện ,a pha c1 điện áp pha [
Eha
Z 778;2 5:ng !u/t điện cQa đIng cG -à p,p o kxY
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9:
hệ !ố c:ng !u/t cQa đIng cG -à
o
7
2 5ưUng đI dPng điện hiệu dụng qua mri cuIn
d*y cQa đIng cG ,Hng
A2 78 f2 B2 p8 f2 C2 98l f2 D2 ol f2
"22 hIt khung d*y dOn ph$ng dqt hình ch> nh(t c1 l88 vPng d*y, diện t@ch mri
vPng -à 778 cm
7
2 shung quay đ'u v?i tốc đI l8 vPngugi*y quanh mIt trục đối Aứng
nHm trong m+t ph$ng cQa khung d*y, trong mIt tD trưUng đ'u c1 vvc tG c)m ứng tD
4

vu:ng g1c v?i trục quay và c1 đI -?n
7

32 bu/t điện đIng ctc đ"i trong khung
d*y ,Hng
A2 998 7 ;2 B2 778 7 ;2 C2 998 ;2 D2 778 ;2
"2 4+t điện áp u Z 788co!988πt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm mIt ,i0n tr} ~
mắc nối ti0p v?i mIt cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m
9
π
H2 4i'u chjnh ,i0n tr} đ
c:ng !u/t tma nhiệt tr%n ,i0n tr} đ"t ctc đ"i, khi đ1 cưUng đI dPng điện hiệu dụng
trong đo"n m"ch ,Hng
A2 9 f2 B2 7 f2 C2 7 f2 D2
7
7
f2
"!2 46’t đi%’n a“p Aoay chi%”u va”o hai đ*”u đoa’n ma’ch g:”m đi%’n trG• thu*”n e8 Ω va” tu’
đi%’n m6“c n:“i ti%“p2 Ri%“t đi%’n a“p giư–a hai đ*”u đoa’n ma’ch -%’ch pha
o
π
!o vG“i cưG”ng đ:’
do”ng đi%’n trong đoa’n ma’ch2 dung kha“ng cu•a tu’ đi%’n ,6”ng
A2 e8 o Ω2 B2
e8 o
o
Ω2 C2 e8 Ω2 D2 78 o Ω2
""2 4+t điện áp u Z [
8
co!Tωt X
p
π
L T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n
~ và cuIn c)m thu&n < mắc nối ti0p thì cưUng đI dPng điện qua đo"n m"ch -à
i Z W
8
co!Tωt X
l
97
π
L TfL2 3j !ố điện tr} thu&n ~ và c)m kháng cQa cuIn c)m -à
A2
9
7
2 B2 92 C2
o
7
2 D2 o 2
"#2 4+t điện áp u Z [
8
co!ωt vào hai đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n ~ và tụ điện
5 mắc nối ti0p2 Ri0t điện áp gi>a hai đ&u điện tr} thu&n và điện áp gi>a hai ,)n tụ
điện c1 giá tr. hiệu dụng ,Hng nhau2 Ehát ,iu nào !au -à \. g
A2 5ưUng đI dPng điện qua m"ch tr• pha
e
π
!o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n
m"ch2
B2 4iện áp gi>a hai đ&u điện tr} thu&n !?m pha
e
π
!o v?i điện áp gi>a hai đ&u
đo"n m"ch2
C2 5ưUng đI dPng điện qua m"ch !?m pha
e
π
!o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n
m"ch2
D2 4iện áp gi>a hai đ&u tụ điện tr• pha
e
π
!o v?i điện áp gi>a hai đ&u đo"n m"ch2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9?
"$2 4+t điện áp u Z [ 7 co!ωt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm cuIn c)m thu&n
mắc nối ti0p v?i mIt ,i0n tr} ~2 …ng v?i hai giá tr. ~
9
Z 78Ω và ~
7
Z ‚8 Ω cQa ,i0n
tr} thì c:ng !u/t ti%u thụ trong đo"n m"ch đ'u ,Hng e88 x2 Niá tr. cQa [ -à
A2 e88 ;2 B2 788 ;2 C2 988 ;2 D2 988 7 ;2
Đ' 50 TN _ ĐH _ CĐ $`< Ab11
"%2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z788 7 co!988 T L t V π vào hai đ&u mIt đo"n m"ch fR
gJm điện tr} thu&n 988 Ω, cuIn c)m thu&n và tụ điện mắc nối ti0p2 shi đ1, điện áp
hai đ&u tụ điện -à
988 7co!T988 L
7
0 t
c
π
π = −
T;L2 5:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch
fR ,Hng
A2 788 x2 B2 988 x2 C2 e88 x2 D2 o88 x2
"&2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!988πt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch fR mắc nối
ti0p gJm điện tr} thu&n 988 Ω, tụ điện c1 điện dung
e
98
π

„ và cuIn c)m thu&n c1 đI
tt c)m thay đ`i được2 4 điện áp hai đ&u điện tr} tr• pha
e
π
!o v?i điện áp hai đ&u
đo"n m"ch fR thì đI tt c)m cQa cuIn c)m ,Hng
A2
9

H2 B2
7
98


H2 C2
9

H2 D2
7
π
H2
#'2 5uIn !G c/p và cuIn thứ c/p cQa mIt máy ,i0n áp -@ tư}ng c1 !ố vPng d*y -&n
-ượt -à a
9
và a
7
2 Ri0t a
9
Z 98a
7
2 4+t vào hai đ&u cuIn !G c/p mIt điện áp Aoay
chi'u u Z [
8
co!ωt thì điện áp hiệu dụng hai đ&u cuIn thứ c/p đ h} -à
A2
8
78
7
2 B2
8
7
78
7
2 C2
8
98
7
2 D2 l 7 [
8
2
#12 4+t điện áp u Z [
8
co!T988πt \
p
π
L T;L vào hai đ&u đo"n m"ch c1 ~, <, 5 mắc nối
ti0p thì cưUng đI dPng điện qua m"ch -à i Z W
8
co!T988πt X
p
π
L TfL2 Hệ !ố c:ng !u/t
cQa đo"n m"ch ,Hng
A2 8,l82 B2 8,|92 C2 9,882 D2 8,‚p2
#22 4+t điện áp u Z
988co!988 t T;L π
vào hai đ&u mIt cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m
9

H2 Riu thức cưUng đI dPng điện qua cuIn c)m -àM
A2
i 7co!T988 t LTfL
7
π
= π −
2 B2
i 7 7co!T988 t LTfL
7
π
= π −
2
C2
i 7 7co!T988 t LTfL
7
π
= π +
2 D2
i 7co!T988 t LTfL
7
π
= π +
2
#2 Ehát ,iu nào !au đ*y -à ./0 khi n1i v' đo"n m"ch điện Aoay chi'u chj c1 tụ
điệng
A2 Hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch ,Hng kh:ng2
B2 5:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch -à khác kh:ng2
C2 3&n !ố g1c cQa dPng điện càng -?n thì dung kháng cQa đo"n m"ch càng nhm2
D2 4iện áp gi>a hai ,)n tụ tr• pha
7
π
!o v?i cưUng đI dPng điện qua đo"n m"ch2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9@
#!2 ~:to cQa máy phát điện Aoay chi'u mIt pha -à nam ch*m c1 ,ốn c+p ctc Te ctc
nam và ctc ,ắcL2 shi r:to quay v?i tốc đI •88 vPnguphBt thì !u/t điện đIng do máy
t"o ra c1 t&n !ố -à
A2 p8 H_2 B2 988 H_2 C2 978 H_2 D2 l8 H_2
#"2 4+t điện áp u Z 7 co!7 7 ;t π T[ kh:ng đ`i, t&n !ố ^ thay đ`i đượcL vào hai đ&u
đo"n m"ch mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m < và tụ
điện c1 điện dung 52 shi t&n !ố -à ^
9
thì c)m kháng và dung kháng cQa đo"n m"ch
c1 giá tr. -&n -ượt -à p Ω và ‚ Ω2 shi t&n !ố -à ^
7
thì hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch
,Hng 92 Hệ thức -i%n hệ gi>a ^
9
và ^
7

A2 ^
7
Z
9
7
2
o
;
B2 ^
7
Z
9
o
2
7
; C2 ^
7
Z
9
o
2
e
;
D2 ^
7
Z
9
e
2
o
;
##2 <&n -ượt đ+t các điện áp Aoay chi'u u
9
Z
9
7 co!T988 L 7 t π ϕ + Y
u
7
Z
7
7 co!T978 L 7 t π ϕ + và u
o
Z
o
7 co!T998 L 7 t π ϕ + vào hai đ&u đo"n m"ch gJm
điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < và tụ điện 5 mắc nối ti0p thì cưUng đI dPng
điện trong đo"n m"ch c1 ,iu thức tưGng ứng -àM i
9
Z 7co!988 6 t π Y
i
7
Z
7
7co!T978 L
o
6 t
π
π +
và i
o
Z
7
Š 7co!T998 L
o
6 t
π
π −
2 bo !ánh W và Wc, ta c1M
A2 W Z Wc2 B2 W Z Š 7 6 2 C2 W Œ Wc2 D2 W ‹ Wc2
#$2 hIt khung d*y dOn ph$ng quay đ'u v?i tốc đI g1c ω quanh mIt trục cố đ.nh
nHm trong m+t ph$ng khung d*y, trong mIt tD trưUng đ'u c1 vCctG c)m ứng tD
vu:ng g1c v?i trục quay cQa khung2 bu/t điện đIng c)m ứng trong khung c1 ,iu
thức C Z ]
8
co!Tωt X
7
π
L2 3"i thUi đim t Z 8, vCctG pháp tuy0n cQa m+t ph$ng khung
d*y hợp v?i vCctG c)m ứng tD mIt g1c ,Hng
A2 el
8
2 B2 9‚8
8
2 C2 •8
8
2 D2 9l8
8
2
#%2 hIt đo"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch
fh gJm điện tr} thu&n ~
9
mắc nối ti0p v?i tụ điện c1 điện dung 5, đo"n m"ch hR
gJm điện tr} thu&n ~
7
mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <2 4+t điện áp
Aoay chi'u c1 t&n !ố và giá tr. hiệu dụng kh:ng đ`i vào hai đ&u đo"n m"ch fR2 shi
đ1 đo"n m"ch fR ti%u thụ c:ng !u/t ,Hng 978 x và c1 hệ !ố c:ng !u/t ,Hng 92 a0u
nối tắt hai đ&u tụ điện thì điện áp hai đ&u đo"n m"ch fh và hR c1 cwng giá tr. hiệu
dụng nhưng -ệch pha nhau
o
π
, c:ng !u/t ti%u thụ tr%n đo"n m"ch fR trong trưUng
hợp này ,Hng
A2 |l x2 B2 9p8 x2 C2 •8 x2 D2 9‚8 x2
#&2 hIt h#c !inh qu/n mIt máy ,i0n áp v?i dt đ.nh !ố vPng d*y cQa cuIn !G c/p
g/p hai -&n !ố vPng d*y cQa cuIn thứ c/p2 do !G !u/t n%n cuIn thứ c/p ,. thi0u mIt
!ố vPng d*y2 huốn Aác đ.nh !ố vPng d*y thi0u đ qu/n ti0p th%m vào cuIn thứ c/p
cho đQ, h#c !inh này đ+t vào hai đ&u cuIn !G c/p mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr.
hiệu dụng kh:ng đ`i, rJi dwng v:n k0 Aác đ.nh tj !ố điện áp } cuIn thứ c/p đ h} và
cuIn !G c/p2 <Bc đ&u tj !ố điện áp ,Hng 8,eo2 bau khi qu/n th%m vào cuIn thứ c/p
7e vPng d*y thì tj !ố điện áp ,Hng 8,el2 Rm qua m#i hao ph@ trong máy ,i0n áp2 4
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9A
được máy ,i0n áp đBng như dt đ.nh, h#c !inh này ph)i ti0p tục qu/n th%m vào cuIn
thứ c/p
A2 e8 vPng d*y2 B2 ‚e vPng d*y2 C2 988 vPng d*y2 D2 p8 vPng d*y2
$'2 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [ 7co!988 t π vào hai đ&u đo"n m"ch mắc nối ti0p
gJm điện tr} thu&n ~, tụ điện c1 điện dung 5 và cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <
thay đ`i được2 4i'u chjnh < đ điện áp hiệu dụng } hai đ&u cuIn c)m đ"t giá tr. ctc
đ"i thì th/y giá tr. ctc đ"i đ1 ,Hng 988 ; và điện áp hiệu dụng } hai đ&u tụ điện
,Hng op ;2 Niá tr. cQa [ -à
A2 ‚8 ;2 B2 9op ;2 C2 pe ;2 D2 e‚ ;2
$12 4+t điện áp 7co! 0 7 t ω = vào hai đ&u mIt tụ điện thì cưUng đI dPng điện qua
n1 c1 giá tr. hiệu dụng -à W2 3"i thUi đim t, điện áp } hai đ&u tụ điện -à u và cưUng
đI dPng điện qua n1 -à i2 Hệ thức -i%n hệ gi>a các đ"i -ượng -à
A2
7 7
7 7
u i 9
e [ W
+ = 2 B2
7 7
7 7
u i
[ W
+ Z 92 C2
7 7
7 7
u i
[ W
+ Z 72 D2
7 7
7 7
u i 9
7 [ W
+ = 2
$22 4+t điện áp Aoay chi'u u Z [
8
co!ωt T[
8
kh:ng đ`i và ω thay đ`i đượcL vào hai
đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n ~, cuIn càm thu&n c1 đI tt c)m < và tụ điện c1
điện dung 5 mắc nối ti0p, v?i 5~
7
Œ 7<2 shi ω Z ω
9
ho+c ω Z ω
7
thì điện áp hiệu
dụng gi>a hai ,)n tụ điện c1 cwng mIt giá tr.2 shi ω Z ω
8
thì điện áp hiệu dụng gi>a
hai ,)n tụ điện đ"t ctc đ"i2 Hệ thức -i%n hệ gi>a ω
9
, ω
7
và ω
8

A2 ω
8
Z
9
7

9
X ω
7
L2 B2 ω
7
8
Z
9
7

7
9
X ω
7
7
L2 C2
8 9 7
ω = ωω
2 D2 7 7 7
8 9 7
9 9 9 9
T L
7
= +
ω ω ω
2
$2 4+t điện áp Aoay chi'u u [ 7 co!988 t = π T[ kh:ng đ`iL vào hai đ&u đo"n m"ch
mắc nối ti0p gJm điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n < Z
9

H và tụ điện c1 điện
dung 5 thay đ`i được2 4i'u chjnh điện dung cQa tụ điện đ điện áp hiệu dụng gi>a
hai ,)n tụ điện đ"t giá tr. ctc đ"i2 Niá tr. ctc đ"i đ1 ,Hng [ o 2 4iện tr} ~ ,Hng
A2 98 Ω2 B2 98 7 Ω2 C2 78 7 Ω2 D2 78 Ω2
$!2 4o"n m"ch fR gJm hai đo"n m"ch fh và hR mắc nối ti0p2 4o"n m"ch fh
gJm điện tr} thu&n ~
9
Z e8 Ω mắc nối ti0p v?i tụ điện c1 diện dụng
o
98
5 „
e

=
π
, đo"n
m"ch hR gJm điện tr} thu&n ~
7
mắc nối ti0p v?i cuIn c)m thu&n2 4+t vào f, R
điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i thì điện áp tức thUi } hai
đ&u đo"n m"ch fh và hR -&n -ượt -àM
fh
|
u l8 7co!T988 t LT;L
97
π
= π −

hR
u 9l8co!988 t T;L = π
2 Hệ !ố c:ng !u/t cQa đo"n m"ch fR -à
A2 8,‚p2 B2 8,•l2 C2 8,‚e2 D2 8,|92
$"2 hIt máy phát điện Aoay chi'u mIt pha c1 ph&n ứng gJm ,ốn cuIn d*y giống
nhau mắc nối ti0p2 bu/t điện đIng Aoay chi'u do máy phát ra c1 t&n !ố l8 H_ và giá
tr. hiệu dụng 988 7 ;2 3D th:ng ctc đ"i qua mri vPng cQa ph&n ứng -à
l
π
mx,2 bố
vPng d*y trong mri cuIn d*y cQa ph&n ứng -à
A2 |9 vPng2 B2 788 vPng2 C2 988 vPng2 D2 e88 vPng2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9E
$#2 4+t mIt điện áp Aoay chi'u c1 giá tr. hiệu dụng và t&n !ố kh:ng đ`i -&n -ượt vào
hai đ&u điện tr} thu&n ~, cuIn c)m thu&n c1 đI tt c)m <, tụ điện c1 điện dung 5 thì
cưUng đI dPng điện hiệu dụng qua m"ch tưGng ứng -à 8,7l fY 8,l fY 8,7 f2 a0u đ+t
điện áp Aoay chi'u này vào hai đ&u đo"n m"ch gJm ,a ph&n tK tr%n mắc nối ti0p thì
cưUng đI dPng điện hiệu dụng qua m"ch -à
A2 8,7 f2 B2 8,o f2 C2 8,9l f2 D2 8,8l f2
$$2 hIt khung d*y dOn ph$ng, hình ch> nh(t, diện t@ch 8,87l m
7
, gJm 788 vPng d*y
quay đ'u v?i tốc đI 78 vPngu! quanh mIt trục cố đ.nh trong mIt tD trưUng đ'u2 Ri0t
trục quay -à trục đối Aứng nHm trong m+t ph$ng khung và vu:ng g1c v?i phưGng
cQa tD trưUng2 bu/t điện đIng hiệu dụng Au/t hiện trong khung c1 đI -?n ,Hng
777;2 5)m ứng tD c1 đI -?n ,HngM
A2 8,l8 32 B2 8,p8 32 C2 8,el 32 D2 8,e8 32
$%2 shi n1i v' hệ !ố c:ng !u/t co!ϕ cQa đo"n m"ch Aoay chi'u, phát ,iu nào !au
đ*y \.g
A2 ;?i đo"n m"ch chj c1 tụ điện ho+c chj c1 cuIn c)m thu&n thì co!ϕ Z 82
B2 ;?i đo"n m"ch c1 điện tr} thu&n thì co!ϕ Z 92
C2 ;?i đo"n m"ch c1 ~, <, 5 mắc nối ti0p đang A)y ra cIng hư}ng thì co!ϕ Z 82
D2 ;?i đo"n m"ch gJm tụ điện và điện tr} thu&n mắc nối ti0p thì 8 Œ co!ϕ Œ 92

$&2 4+t điện áp u Z [
8
co!ωt T [
8
và ω kh:ng đ`iL vào hai đ&u đo"n m"ch Aoay
chi'u nối ti0p gJm điện tr} thu&n, cuIn c)m thu&n và tụ điện c1 điện dung đi'u
chjnh được2 shi dung kháng -à 988 Ω thì c:ng !u/t ti%u thụ cQa đo"n m"ch đ"t ctc
đ"i -à 988 x2 shi dung kháng -à 788 Ω thì điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u tụ điện -à
988 7 ;2 Niá tr. cQa điện tr} thu&n -à
A2 988 Ω2 B2 9l8 Ω2 C2 9p8 Ω2 D2 978 Ω2
%'2
4+t điện áp u Z 778

7
co!988πt T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm mIt ,1ng đin
d*y t1c -o"i 998; F l8x mắc nối ti0p v?i mIt tụ điện c1 điện dung 5 thay đ`i
được2 4i'u chjnh 5 đ đin !áng ,ình thưUng2 4I -ệch pha gi>a cưUng đI dPng điện
và điện áp } hai đ&u đo"n m"ch -Bc này -àM
A2
7
π
2 B2
o
π
2 C2
p
π
2 D2
e
π
2
%12 hIt máy t6ng áp c1 cuIn thứ c/p mắc v?i điện tr} thu&n, cuIn !G c/p mắc v?i
nguJn điện Aoay chi'u2 3&n !ố dPng điện trong cuIn thứ c/p
A2 c1 th nhm hGn ho+c -?n hGn t&n !ố trong cuIn !G c/p2
B2 ,Hng t&n !ố dPng điện trong cuIn !G c/p2
C2 -u:n nhm hGn t&n !ố dPng điện trong cuIn !G c/p2
D2 -u:n -?n hGn t&n !ố dPng điện trong cuIn !G c/p2
%22
hIt đo"n m"ch điện Aoay chi'u gJm mIt tụ điện và mIt cuIn c)m thu&n mắc
nối ti0p2 4I -ệch pha gi>a điện áp } hai đ&u tụ điện và điện áp } hai đ&u đo"n m"ch
,Hng
A2
7
π
2 B2
7
π

2 C2 8 ho+c n2 D2
p
π
ho+c
p
π

2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang 9F
%2
4+t điện áp
9l8 7 o!988 0 c t π =
T;L vào hai đ&u đo"n m"ch gJm điện tr} thu&n,
cuIn c)m thu&n và tụ điện mắc nối ti0p thì điện áp hiệu dụng gi>a hai đ&u điện tr}
thu&n -à 9l8 ;2 Hệ !ố c:ng !u/t cQa m"ch -à
A2
o
7
2 B2 92 C2
9
7
2 D2
o
o
2
84.
3rong máy phát điện Aoay chi'u ,a pha đang ho"t đIng, !u/t điện đIng Aoay
chi'u Au/t hiện trong mri cuIn d*y cQa !tato c1 giá tr. ctc đ"i -à ]
8
2 shi !u/t điện
đIng tức thUi trong mIt cuIn d*y ,Hng 8 thì !u/t điện đIng tức thUi trong mri cuIn
d*y cPn -"i c1 đI -?n ,Hng nhau và ,Hng
A2
8
o
7
8
2 B2
8
7
o
8
2 C2
8
7
8
2 D2
8
7
7
8
2
85.
5ho dPng điện Aoay chi'u c1 t&n !ố l8 H_ ch"y qua mIt đo"n m"ch2 sho)ng
thUi gian gi>a hai -&n -i%n ti0p cưUng đI dPng điện này ,Hng 8 -à
A2
9
988
!2 B2
9
788
s. C2
9
l8
s. D2
9
7l
!2
86. shi truy'n điện n6ng c1 c:ng !u/t E tD nGi phát điện Aoay chi'u đ0n nGi ti%u
thụ thì c:ng !u/t hao ph@ tr%n đưUng d*y -à —E2 4 cho c:ng !u/t hao ph@ tr%n đưUng
d*y chj cPn -à
P
n

Tv?i n ‹ 9L, } nGi phát điện ngưUi ta !K dụng mIt máy ,i0n áp T-@
tư}ngL c1 tj !ố gi>a !ố vPng d*y cQa cuIn !G c/p và !ố vPng d*y cQa cuIn thứ c/p -à
A2 n 2 B2
9
n
2 C2 n2 D2
9
n
2
Đ3; 3$ !3! !d1 5Ee! $%0+< C1/+$ 5:;
9 f2 7 d2 o d2 e f2 l 52 p d2 | d2 ‚ f2 • d2 98 R2 99 f2 97 52 9o f2 9e f2 9l R2 9p
d2 9| 52 9‚ d2 9• 8 R2 78 R2 79 R2 77 d2 7o d2 7e f2 7l f2 7p 52 7| R2 7‚ d2 7• d2
o8 52 o9 d2 o7 52 oo 52 oe d2 ol R2 op 52 o| f2 o‚ f2 o• 52 e8 R2 e9 R2 e7 52 eo R2
ee 52 el d2 ep d2 e| R2 e‚ d2 e• d2 el852 l9 f2 l7 R2 lo f2 le f2 ll R2 lp f2 l|
R2 l‚ 52 l• d2 p8 R2 p9 f2 p7 f2 po R2 pe f2 pl f2 pp 52 p| R2 p‚ 52 p• d2 |8 f2
|9 52 |7 R2 |o R2 |e 52 |l 52 |p f2 || f2 |‚ 52 |• f2 ‚8 R2 ‚9 R2 ‚7 52 ‚o R2 ‚e f2
‚l f2 ‚p R2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang :H
C - 12T -UẬN
3htc t0 gi)ng d"y và k0t qu) các ,ài kim tra, ,ài thi trong các n6m h#c qua
nGi các trưUng t:i đ€ gi)ng d"y T3HE3 Rwi 3h. Su*n, 3HE3 aguy•n ;6n <inh,
Rình 3hu(nL cho th/y n0u các Cm h#c !inh nh(n được d"ng các c*u hmi trắc nghiệm
đ.nh -ượng trong các đ' thi thì việc gi)i các c*u này !y cho k0t qu) khá tốt2
3rong đ' thi tuyn !inh 4H và 54 các n6m 7898, 7899 c1 mIt !ố c*u trắc
nghiệm đ.nh -ượng khá dài và kh1 n%n nhi'u th@ !inh kh:ng -àm k.p2 4 giBp các Cm
nh(n d"ng đ gi)i nhanh mIt !ố c*u trắc nghiệm đ.nh -ượng, t:i đ€ đưa vào trong tài
-iệu này mIt !ố d"ng ,ài t(p được ACm -à m?i v?i cách gi)i được coi -à ngắn g#n
nh/t TthCo !uy ngh˜ chQ quan cQa ,)n th*n t:iL đ các đJng nghiệp và các Cm h#c
!inh tham kh)o2 4 đ"t được k0t qu) cao trong các k™ thi thì các Cm h#c !inh n%n
gi)i nhi'u đ' -uyện t(p đ rin -uyện kš n6ng nh(n d"ng tD đ1 đưa ra phưGng án tối
ưu đ gi)i nhanh và ch@nh Aác tDng c*u2 a0u đ' c1 nh>ng c*u kh1 và dài quá thì n%n
dành -"i đ gi)i !au cwng2 a0u !ắp h0t giU mà chưa gi)i ra mIt !ố c*u nào đ1 thì
c›ng đDng ,m trống, h€y -ta ch#n mIt phưGng án mà mình cho -à kh) thi nh/t đ t:
vào : -ta ch#n Tdw !ao vOn cPn Aác !u/t 7l‘L2
3ài -iệu chj trình ,ày được mIt ph&n cQa chưGng trình ;(t <= 972 5ách gi)i
các ,ài t(p thCo !uy ngh˜ chQ quan cQa t:i cho -à ngắn g#n nhưng chưa chắc -à ngắn
g#n -ắm và chắc chắn !y kh:ng tránh khmi nh>ng thi0u !1t trong cách ph*n d"ng
c›ng như cách gi)i các ,ài t(p minh h#a2 ~/t mong nh(n được nh>ng nh(n Avt, g1p
= cQa các qu@ đJng nghiệp đ A*y dtng được mIt t(p tài -iệu hoàn h)o hGn2
Sin ch*n thành c)m Gn2
/à$ %h0ận 4Lc, tháng 89 n6m 7897
agưUi vi0t
dưGng ;6n 4`ng
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang :1
M3C -3C
(TT NỘI DUNG T+ANG
9 A 4 PHẦN MỞ ĐẦU 9
7 B 4 NỘI DUNG 7
o 92 4"i cưGng v' dPng điện Aoay chi'u 7
e 72 3ìm các đ"i -ượng tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u c1 ~, <, 5 e
l o2 ;i0t ,iu thức cQa u và i tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u •
p e2 Rài toán ctc tr. tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u 99
| l2 Rài toán nh(n ,i0t các thành ph&n tr%n đo"n m"ch Aoay chi'u 9|
‚ p2 dwng gi€n đJ vvc tG đ gi)i mIt !ố ,ài toán v' đo"n m"ch
Aoay chi'u
9•
• |2 háy ,i0n áp F 3ruy'n t)i điện n6ng 77
98 ‚2 háy phát điện F 4Ing cG điện 7e
99 hIt !ố c*u trắc nghiệm -uyện t(p 7p
97 4' thi 3a F 4H F 54 n6m 788• 7p
9o 4' thi 4H F 54 n6m 7898 o9
9e 4' thi 3a F 4H F 54 n6m 7899 ol
9l 4áp án các c*u trắc nghiệm -uyện t(p o•
9p C 5 12T -UẬN e8
TÀI -IỆU THAM 1H6O
92 ;(t -@ 97 \ ;› ˆuang TchQ ,i%nL \ aSR Nd \ a6m 78992
72 Rài t(p v(t -@ 97 \ ;› ˆuang TchQ ,i%nL \ aSR Nd \ a6m 78992
o2 ;(t -@ 97 \ a*ng cao \ ;› 3hanh shi0t TchQ ,i%nL \ aSR Nd \ a6m 78992
e2 Rài t(p v(t -@ 97 \ a*ng cao \ ;› 3hanh shi0t TchQ ,i%nL \ aSR Nd \ a6m 78992
l2 aIi dung :n t(p m:n ;(t -@ 97 \ aguy•n 3r#ng bKu \ aSR Nd \ a6m 78982
p2 Hư?ng dOn :n t(p thi tốt nghiệp 3HE3 n6m h#c 7898 \ 7899 \ aguy•n 3r#ng bKu
\ aSR Nd \ a6m 78992
|2 ;(t -@ 97 \ ah>ng ,ài t(p hay và đin hình \ aguy•n 5)nh HPC \ aSR 4HˆN Hà
aIi F 788‚2
‚2 Rài gi)ng tr#ng t*m chưGng trình chuœn ;(t -@ 97 \ ;› 3hanh shi0t \ aSR
4HˆN Hà aIi \ 78982
•2 5ác đ' thi tốt nghiệp 3HE3 và tuyn !inh 4H \ 54 các n6m 788•, 7898 và 78992
982 5ác tài -iệu truy c(p tr%n các trang •C, thuviCnvat-y2com và vio-Ct2vn2
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang :2
CỘNG HÒA X7 HỘI CH8 NGH9A VIỆT NAM
Đ:; <=> 4 T? @A 4 HBCD >DE;
-----    -----
PHI2U ĐÁNH GIÁF X2P -OẠI (ÁNG 1I2N 1INH NGHIỆM
NGH DI; 2'11 4 2'12
I5 ĐJCD K0JF LM> <AB0 ;N/ HĐ1H OPQRCK THPT NKSTUC VGC -0CD
92 3%n đ' tàiM
PHVWNG PHÁP GI6I CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT -X 12
PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU5
72 H# và t%n ngưUi vi0tM dưGng ;6n 4`ng2
o2 5hức vụM Eh1 Hiệu trư}ng2 3`M ;6n phPng2
e2 ah(n Avt cQa 5hQ t.ch H4sH v' đ' tàiM
/Y VS Z0[H\ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
]Y HBC ;DM\ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
l2 4ánh giá, A0p -o"iM
bau khi thœm đ.nh, đánh giá đ' tài tr%n, H4sH trưUng 3HE3 aguy•n ;6n <inh
thống nh/t A0p -o"iM 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ND^CK CKQR0 OD_H Z`CD\ CDN O`;D HĐ1H CW (Ở
MJý! ghi &N hO tPnQ MJý! đng dR0! ghi &N hO tPnQ
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
II5 ĐJCD K0JF LM> <AB0 ;N/ HĐ1H (a GDbĐT TcCD BdCD TDS=C
bau khi thœm đ.nh, đánh giá đ' tài tr%n, H4sH b} Ndž43 Rình 3hu(n thống nh/t
A0p -o"iM 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ND^CK CKQR0 OD_H Z`CD\ CDN O`;D HĐ1H NGÀNH GD
MJý! ghi &N hO tPnQ MJý! đng dR0! ghi &N hO tPnQ
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang :9
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BÌNH
THUAÄN
TRÖÔØNG THPT NGUYEN VA!N "INH
####################
S$%&' ()*+& ()&,
&',)*-. /
PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP
VAÄT "YÙ 01
PHA2N DOØNG ÑIEÄN
3OAY CHIE2U
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận
 Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sng cơ! "ng #$  %&ang ::
Ngöôøi vieát / D45&' V$6& Ñ78&'
##########
'gư(i )i*t+ Dương V,n -.ng – %&ư(ng %/P% 'g012n V,n 3inh! 45nh %h0ận

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->