P. 1
Bai Thu Hoach-lop Boi Duong Nhan Thuc Ve Dang

Bai Thu Hoach-lop Boi Duong Nhan Thuc Ve Dang

|Views: 628|Likes:
Được xuất bản bởiTuấn Võ Xuân

More info:

Published by: Tuấn Võ Xuân on Mar 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Céng

hoµ x· héi chñ nghØa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ********

Bµi THU HO¹CH LíP NHËN THøC VÒ §¶NG (Ngµy 10-12 th¸ng 11 n¨m 2010) Hä vµ tªn: Vâ XU¢N TUÊN

Ngµy th¸ng n¨m sinh: 25 / 3 / 1983 §¬n vÞ c«ng t¸c : Ban Qu¶n lý dù ¸n huyÖn VÜnh Linh - Qu¶ng TrÞ Sau khi ®-îc c¸c gi¶ng viªn b¸o c¸o trong líp båi d-ìng nhËn thøc vÒ §¶ng b¶n th©n t«i nhËn thÊy r»ng. I. Ph©n tÝch néi dung häc tËp vµ lµm theo t- t-ëng tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay: - N-íc ta qu¸ ®é lªn CNXH kh«ng qua con ®-êng lªn t- b¶n chñ nghÜa. CNXH lµ mét x· héi cã c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, víi nh÷ng con nguêi cã trÝ tuÖ, lao ®éng cã n¨ng suÊt cao, song n-íc ta tõ mét n-íc thuéc ®Þa, n÷a phong kiÕn lùc l-¬ng s¶n xuÊt rÊt thÊp l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, tµn d- thùc d©n phong kiÕn cßn nhiÒu. D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng c«ng cuéc ®æi míi cña nh©n d©n ta ®· thu ®-îc nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ x· héi, an ninh quèc phßng, uy tÝn quèc tÕ cña ViÖt Nam trªn thÕ giíi ngµy ®ù¬c n©ng cao. - Tuy nhiªn kÎ thï t×m mäi c¸ch ph¸ ho¹i sù nghiÖp ®æi míi cña ta hßng xo¸ bá chÕ ®é ta, ng¨n c¶n nh©n d©n ta x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n-íc ta. - Song chóng ta còng cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n: + §ã lµ cã mét §¶ng dµy d¹n trong ®Êu tranh ®-îc t«i luyÖn trong suèt 80 n¨m qua, mét §¶ng cã b¶n lÜnh vµ g¾n bã víi nh©n d©, v× lîi Ých nh©n d©n vµ lîi Ých tæ quèc mµ phÊn ®Êu hy sinh. + §«ng thêi chóng ta cã mét d©n téc anh hïng trong chiÕn ®Êu, th«ng minh vµ cÇn cï trong x©y dùng cuéc

Lóc sinh thêi. trong ®iÒu kiÖn §¶ng cÇm quyÒn. §¶ng ta vÉn nh. T«i tin ch¾c r»ng sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n-íc ta nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta.sèng.vËy. ¸o mÆc. Suèt ®êi B¸c Hå chØ cã mét ham muèn. Tr-íc ®©y. thu h¸i lîi léc. kÓ c¶ hy väng cña §¶ng ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng mong muèn riªng. v× môc ®Ých lín lao ®ã mµ §¶ng ta ®· chÊp nhËn hy sinh phÊn ®Êu th× ngµy nay. víi ý chÝ v-¬n lªn m¹nh mÎ lµm giµu cho m×nh vµ ®Êt n-íc. v-ît qua th¸ch thøc. ®-îc häc hµnh. §Ó phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam th× chóng ta cÇn phÊn ®Êu vµ thùc hiÖn tèt 5 môc tiªu sau: Thø nhÊt: CÇn cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n: §èi víi ng-êi phÊn ®Êu vµo §¶ng. lÏ sèng. lµm trßn nhiÖm vô cña ng-êi §¶ng viªn “ B¸c cßn c¨n dÆn nÕu sî kh«ng phôc vô ®-îc nh©n d©n. toµn §¶ng. §éc lËp d©n téc vµ CNXH lµ niÒm tin. B-íc vµo thÕ kû XXI. Bëi v× §¶ng lµ tæ chøc C¸ch m¹ng cã sø m¹nh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ CNXH. ph¸t tµi? Kh«ng ph¶i ! … Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng hÕt søc phôc vô giai cÊp. chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. tranh thñ c¬ héi. phôc vô nh©n d©n. ®ång bµo ta ai còng cã c¬m ¨n. L¹i cã mét c¬ së vËt chÊt vÒ kü thuËt ban ®Çu nªn cã thêi c¬ cho cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ mang l¹i. cÇn tr¶ lêi c©u hái vµo §¶ng ®Ó lµm g×? V× sao ph¶i vµo §¶ng? Cã thÓ cã nh÷ng c©u tr¶ lêi kh¸c nhau. d©n ta ®-îc tù do. toµn d©n ta tiÕp tôc v÷ng b-íc tiÕn lªn d-íi ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ . II . ®Þa vÞ. phôc vô ®-îc C¸ch m¹ng th× ®õng vµo hay lµ khoan h·y vµo §¶ng. ham muèn tét bËc lµ lµm sao n-íc ta ®-îc ®éc lËp. B¸c Hå d¹y: “ V× sao chñng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan.

CNXH. MÆt tr¸i cña kinh tÕ thÞ tr-êng. chÊp nhËn hy sinh phÊn ®Êu. C¸i ®-îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ ®-îc phôc vô c¸ch m¹ng. héi nhËp quèc tÕ cïng víi ©m m-u thñ ®o¹n “DiÔn biÕn hoµ b×nh” cða c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®ang ®Æt ®éc lËp d©n téc vµ CNXH ë n-íc ta tr-íc nh÷ng th¸ch thøc míi. nhiªu fh¬n nòa ” . d©n giµu. d©n chñ. mét sè ng-êi ®-îc kÕt n¹p vµo §¶ng nh-ng do ®éng c¬ kh«ng ®óng ®¾n. quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nhòng ng-êi mang ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. giao l-u më cöa. v¨n minh. lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña d©n téc ta. Dï khã kh¨n. lý t-ëng c¸ch m¹ng cña m×nh. Tr­íc lñc tõ biÖt chñng ta. chóng ta còng kh«ng bao giê rêi xa môc tiªu. Vµo §¶ng lµ dÊn th©n theo lý t-ëng c¸ch m¹ng. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña CNXH. buéc ph¶i ®-a ra khái §¶ng . nø¬c m¹nh. Vöa qua. ®Êu tranh d©n téc tiÕp tôc diÔn ra d-íi nhiÒu h×nh thøc. Thùc chÊt ®ã lµ cuéc ®Êu tranh giai cÊp. Cuéc ®Êu tranh x©y dùng ®Êt n-íc theo con d-êng XHCN rÊt l©u dµi. phøc t¹p thÕ nµo. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. §¶ng chØ kÕt n¹p nh÷ng ng-êi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. lÖch l¹c. gian khæ. B¸c Hå “ ChØ tiÕc lµ tiÕc r»ng kh«ng ®-îc phôc vô l©u h¬n n÷a. v÷ng b-íc ®i lªn CNXH. TiÕn lªn CNXH lµ quy luËt tiÕn ho¸ cña lÞch sö. x· héi c«ng b»ng. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®-îc ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ng-êi cïng chung mét chÝ h-íng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®-êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. . lý t-ëng c¸ch m¹ng. ®· kh«ng thÓ chuyÓn thµnh §¶ng viªn chÝnh thøc.

phôc vô nh©n d©n. nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay. ThËt ®¸ng quý biÕt bao. ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. xa l¹ víi b¶n chÊt ng-êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. cña nh©n d©n. b¶n lÜnh ®ã cßn thÓ hiÖn ë tinh thÇn ®éc lËp. th-êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¶n lÜnh chÝnh trÞ lµ nÐt riªng nçi bËt cña ng-êi §¶ng viªn. mì réng giao l-u héi nhËp quèc tÕ. vô lîi. cã lîi cho d©n. ë ®©u. §¶ng l·nh ®¹o chÝnh quyÒn x©y dùng ®Êt n-íc ta ®i vµo kinh tÕ thÞ tr-êng. §ång thêi. lóc nµo lµm g× còng v× sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. cho §¶ng. s¸ng t¹o. Thø hai: CÇn RÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. thö th¸ch. lý t-ëng ®· lùa chän. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng. chóng ta vÉn thuû chung víi §¶ng. gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. tËn tôy. tr-íc ma lùc cña ®ång tiÒn vµ sù chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. kh«ng thô ®éng. û lai. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: B¶n lÜnh chÝnh trÞ thÓ hiÖn tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu. ngay c¶ khi ®Êt n-íc ®øng tr-íc nhiÒu khã kh¨n. b»ng viÖc lµm h»ng ngµy cña m×nh gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu. thµnh qña lÞch sö vÜ ®¹i ®-îc t¹o nªn ë sù hy sinh to lín cña d©n téc. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. viÖc lµm ®Òu cã ý thøc chÝnh trÞ râ rµng. b¶o thñ. ®Þnh h-íng XHCN. thùc dông. Trong ®Êu tranh c¸ch . môc ®Ých cña §¶ng. Trong ®iÒu kiÖn hoµ b×nh. biÕt bao ng-êi trong chóng ta v·n nªu cao lý t-ëng sèng vµ chiÕn ®Êu v× h¹nh phóc cña nh©n d©n. cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt. quyÕt t©m phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn ®Ó gãp phÇn gi÷ v÷ng CNXH. uy vò kh«ng thÓ khuÊt phóc “.§Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n. X©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng chÝnh lµ trong mçi lêi nãi. tr× trÖ. KhÝ tiÕt cða ng­êi c¸ch m¹ng lµ: “ Giµu sang kh«ng quyÕn rò.

tin cËy. Ngµy nay. chóng ta míi trë nªn v÷ng vµng. Trong §¶ng ta. Cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng míi hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô c¸ch m¹ng vÎ vang. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu b»ng næ lùc cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh häat ®éng thùc tiÔn chóng ta cÇn th-êng xuyªn tù rÌn luyÖn m×nh qua thùc tÕ s¶n xuÊt. nhÊt lµ nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. ®-îc nh©n d©n quý mÕn. nh­ng “ Nãi tãm t¾t ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ: QuyÕt t©m suèt ®êi ®Êu tranh cho §¶ng. chóng ta cÇn ®øng v÷ng trªn lËp tr-êng cña §¶ng. gi÷ v÷ng niÒm tin. Tr-íc khã kh¨n thö th¸ch kh«ng nao nóng tinh thÇn. kiªn ®Þnh. §Ó cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ. §ã lµ ®iÒu chñ chèt nhÊt”. cÇn th-êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. liªm. ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. ra søc phÊn ®Êu gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc XHCN. biÕt bao ®ång chÝ ®· v× d©n. §¹o ®øc c¸ch m¹ng cã néi dung hÕt søc phong phñ. kiªm. v× §¶ng mµ hy sinh oanh liÖt. kiªn ®Þnh. chÝnh kiÕn râ rµng. chÝ c«ng v« t-. chÝnh. lóc nµo §¶ng viªn còng coi träng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ vµ lóc nµy. ®· nªu g-¬ng chãi läi cña ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ChØ cã tr·i qua tr-êng häc ®Êu tranh thùc tiÔn. kh«ng ®Ó mÊt ph-¬ng h-íng chÝnh trÞ vµ cã th¸i ®é. chÝ c«ng v« t-. c«ng t¸c. tÝnh kiªn ®Þnh chÝnh trÞ. ®¹i bé phËn ®¶ng viªn vÈn gi÷ v÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn. Cïng víÝ rÌn luyÖn b·n lÜnh chÝnh trÞ. cho c¸ch m¹ng. chiÕn ®Êu hµng ngµy. vËn ®éng quÇn chóng tiÕp tôc ®æi míi.x· héi. .m¹ng. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ®ang lµ ®ßi hái hµng ®Çu ®èi víi ng-êi ®¶ng viªn. lßng trung thµnh víi lý t-ëng cña §¶ng.

§¹o ®øc c¸ch m¹ng ®ßi hái chóng ta viÖc g× cã lîi Ých cho c¸ch m¹ng. thùc dung. muèn lùa chän c«ng t¸c theo ý thÝch cña c¸ nh©n. Lóc nµy. vµng cµng luyÖn cµng trong”. kh«ng lo “ m×nh v× mäi ng­êi” mµ chØ muèn “ mäi ng­êi v× m×nh”. cho nh©n d©n th× khã ®Õn mÊy. cña nh©n d©n lao ®éng lªn tr-íc lîi Ých riªng cña c¸i nh©n m×nh. §¹o ®øc c¸ch m¹ng hoµn toµn tr¸i ng-îc víi chñ nghÜa c¸ nh©n. cã khi nghiªm träng. ®êi sèng riªng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Nã do ®Êu tranh. Mäi ng-êi ®Òu cã tÝnh c¸ch riªng. Kh«ng thÓ cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng nÕu lµm g× còng tÝnh to¸n thiÖt h¬n víi §¶ng. h¹nh phóc. lµm viÖc g× còng vun vÐn lîi Ých riªng cða m×nh tr­íc hÕt. nh©n d©n lµm chñ x· héi vµ cã cuéc sèng Êm no tù do. Nã ng¨n trë chóng ta mét lßng mét d¹ ®Êu tranh cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng. NÕu nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n ®ã kh«ng tr¸i víi lîi . v¨n minh. X©y dùng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i ®i ®«i víi chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. coi ®ång tiÒn lµ tÊt c¶. viÖc g× cã h¹i cho §¶ng. lóc nµo còng ®ßi hái h-ëng thô. tuyÖt ®èi trung thµnh víi ®¶ng víi nh©n d©n. cho nh©n d©n th× dï nhá còng hÕt søc tr¸nh. rÌn luyÖn bÒn bØ hµng ngµy mµ ph¸t triÓn vµ còng cè.ngäc cµng mµi cµng s¸ng. Chð nghÜa c¸ nh©n g©y ra nhiÒu t¸c h¹i. thËm chÝ ph¶i hy sinh c¶ tÝnh m¹ng còng lµm b»ng ®-îc. trë thµnh quèc gia giµu m¹nh. lîi dông s¬ hë trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó tham nhòng.§Ó còng cè vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. “ §¹o ®øc c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. lîi Ých c¸ nh©n. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ tù nguyÖn tù gi¸c gãp søc ®-a ®Êt n-íc tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Còng nh. sèng c¬ héi. ph¶i ®Æt lîi Ých cña ®¶ng. lµm giµu phi ph¸p… §Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n kh«ng ph¶i lµ phñ ®Þnh vai trß.

viÖc g× ®-îc giao vµ ®· nhËn chóng ta cÇn hoµn thµnh tèt. §Ó trë thµnh §¶ng viªn.vËy míi xøng ®¸ng víi vai trß g-¬ng mÉu tiªn phong. cïng víi nhiÖt t×nh. kiÕn thøc nhiÒu mÆt h¹n hÑp … sÏ lµm cho kÕt qu¶ c«ng viÖc cña chóng ta kh«ng ®¹t ®-îc nh. Ph¶i häc th-êng xuyªn . hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao: §¶ng viªn kh«ng nh÷ng hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. Ai còng cÇn cã ch-¬ng tr×nh. kÕ ho¹ch häc tËp. Thø ba: CÇn n©ng cao n¨ng lùc. häc vÊn thÊp. CÇn kh«ng ngõng häc hái. c«ng t¸c. hiÖu qu¶ cao. Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm chÝnh trÞ ®Çy ®ñ tr-íc §¶ng vµ nh©n d©n. “ ®¶ng viªn ®i tr­íc. b¶o ®¶m ®¹t chÊt l-îng.mong muèn. chiÕn ®Êu vµ häc tËp giái. quan t©m ®Õn lîi Ých c¸ nh©n ®óng ®¾n vµ b¶o ®¶m cho nã ®-îc tho· m·n b»ng chÕ ®é XHCN. Kh«ng cã chÕ ®é nµo quý con ng-êi. th-êng xuyªn tiÕp nhËn nh÷ng hiÓu biÕt míi ®Ó ®ñ kiÕn thøc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò do thùc tiÔn cuéc sèng ®Æt ra.Ých chung cña céng ®ång th× ®-îc t«n träng. Trong thêi kú ph¸t triÓn míi. Häc tËp ph¶i trë thµnh chÕ ®é b¾t buéc ®èi víi mçi ng-êi. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy. nghÞ lùc. lµng n­íc ®i sau”. cÇn ®Æc biÖt coi träng n©ng cao n¨ng lùc. §iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô lµ mçi chóng ta ph¶i giµu nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng vµ ®ñ n¨ng lùc cÇn thiÕt. c¶ n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. Cã nh. thËm chÝ cã khi cßn ph¶i tr¶i gi¸ ®¾t.c«ng nghÖ. §¶ng viªn ph¶i phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ng-êi s¶n xuÊt. Ýt am hiÓu khoa häc . Sù tôt hËu vÒ trÝ tuÖ sÏ kh«ng g¸nh v¸c nçi nh÷ng nhiÖm vô víi yªu cÇu ngµy cµng cao. vÊn ®Ò g× bøc xóc víi c«ng viÖc cña m×nh th× häc tr-íc vµ häc thùc sù ®Õn níi ®Õn chèn.

Trong bèi c¶nh thÕ giíi vµ trong n-íc hiÖn nay. . t¹o ra chÊt l-îng. ng-êi ®¶ng viªn ®ßi hái ph¶i th-êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc chÝnh trÞ. cßn nhiÒu nguy c¬ vµ th¸ch thøc phÝa tr-íc ®ßi hái chóng ta ph¶i næ lùc v-ît qua. ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. hiÖu qu¶ ngµy mét cao. nh-ng trªn nhiÒu lÜnh vùc. tõ trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng t¸c ®Õn l·nh ®¹o qu¶n lý.duy v¬i c¹n trong khi thùc tÕ ®ang tiÕn nhanh vÒ phÝa tr-íc. tiÕp cËn ®ùîc nh÷ng tri thøc cña nh©n lo¹i. kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vÇn ch-a v÷ng ch¾c. ®Êu tranh lµm thÊt b¹i nh÷ng ©m m-u “ diÔn biÕn hoµ b×nh” b¹o lo¹n lËy ®æ cða c¸c thÕ lùc thï ®Þch. mÆc dï chóng ta ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu quan träng sau h¬n 3 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng tµon quèc lÇn thø IX. ®Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay tr-íc sù biÕn ®æi mau lÑ cña t×nh h×nh thÕ giíi sau sù hiÖn 11/9. trau dåi kiÕn thøc cho b¶n th©n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi. Ng-êi ®¶ng viªn trong ®iÒu kiÖn míi. chÝnh s¸ch cña §¶ng. n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. cÇn n©ng cao n¨ng lùc thùc tiÔn. bæ sung kiÕn thøc míi. th-êng xuyªn häc tËp. h¬n lóc nµo hÕt. tr-íc hÕt ph¶i thùc hiÖn tèt: “ chÕ ®é häc tËp lý luËn chÝnh trÞ trong §¶ng”. §èi víi ®¶ng viªn. Yªu cÇu n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt ®èi víi ng-êi ®¶ng viªn còng lµ ®iÒu kiÖn.®Ó kh«ng bÞ l¹c hËu do nguån t. sù kiÖn Apganixtan vµ sù kiÖn Mü tÊn c«ng x©m l-îc Ir¾c… Bªn c¹nh ®ã. Muèn vËy ng-êi ®¶ng viªn ph¶i ngõng rÌn luyÖn. ®em hiÓu biÕt tiÕp thu øng dông vµo thùc hµnh nhiÖm vô. Lµm nghÒ g× ph¶i giái nghÒ ®ã. tiÒn ®Ò ®Ó n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn tèt chñ tr-¬ng. ®¸p øng ®-îc víi ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi cña ®Êt n-íc.

sèng t¸ch biÖt mäi ng-êi. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ. NhiÖt t×nh tham gia sinh ho¹t vµ c«ng t¸c ®oµn thÓ mµ b¶n th©n lµ thµnh viªn. CÇn lu«n lu«n ®Ò cai tr¸ch nhiÖm vËn ®éng mäi ng-êi ®oµn kÕt. trong quan hÖ quý träng nhau. víi bµ con xãm giÒng. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. G¾n bã víi ®ång nghiÖp. quan t©m gióp ®ì l·nh nhau. vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®-êng lèi. Kh«ng khi nµo t¸ch m×nh khái tËp thÓ. Ph¶i hoµ m×nh víi quÇn chóng thµnh mét khèi. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. am hiÓu vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. th«ng c¶m. lµm viÖc cÇm chõng. Mét trong nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng ta lµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. víi nh©n d©n. tin t-ëng. tÝch cùc c«ng t¸c ®oµn thÓ. Thø bèn: CÇn g¾n bã víi tËp thÓ. tÝnh tiªn phong. Muèn trë thµnh ®¶ng viªn. gãp phÇn ph¸t huy vai trß cña ®oµn thÓ trong sù nghiÖp ®æi míi. céng ®ång. khèi phè. . Th-êng xuyªn ch¨m lo ®êi sèng. h¹ thÊp yªu cÇu ®Ó kÕt n¹p c¶ nh÷ng ng-êi l-êi häc tËp hoÆc häc lÊy lÖ chØ cèt lÊy b»ng cÊp. thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu. §¶ng viªn ph¶i gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã.tró cña m×nh. Hoµ m×nh víi quÇn chóng kh«ng hïa theo nh÷ng suy nghÜ vµ viÖc lµm tiªu cùc. ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. kh«ng thÓ hiÖn ®-îc tÝnh g-¬ng mÉu. c«ng t¸c x· héi.§¶ng kh«ng thÓ ch©m ch-íc. víi nh©n d©n. c«ng t¸c x· héi. b¹n bÌ trong ®¬n vÞ c«ng t¸c. thÓ hiÖn tr-íc víi quÇn chóng ë níi lµm viÖc vµ n¬i c. sai tr¸i. hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. chóng ta ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. Ho¹t ®éng ®oµn thÓ t¹o c¬ sì vµ tiÒn ®Ò ®Ó chóng ta ®i ®Õn víi §¶ng.

N-íc ta cßn nghÌo. §Ó ®-îc ®øng trong hµng ngñ cña §¶ng. ph¸t huy ®¹o lý tèt ®Ñp cða d©n téc “ uèng n­íc nhí ngu«n”. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y”. cÇn vËn ®éng gia ®×nh sèt s¾ng tham gia víi ý thøc mét c«ng d©n vµ mét thµnh viªn tÝch cùc cña céng ®ång. còng cè c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng lµ mét trong nh÷ng c«ng CÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng ë c¬ . Ho¹t ®éng ®oµn thÓ vµ c«ng t¸c x· héi lµ c¬ héi tèt gióp chóng ta tiÕn bé. sù nghiÖp. “ th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n”. l¹i chÞu hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh kÐo dµi nhiÒu chôc n¨m. t¹o dùng sù tÝnh nhiÖm víi nh©n d©n ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh ng-êi ®¶ng viªn. HiÖn nay. Trong t×nh h×nh hiÖn nay. c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o. Thø n¨m: së. chóng ta cµng ph¶i chó träng më réng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi. Thêi kú míi ®ßi hái tæ chøc ®¶ng tiÕp tôc n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu ngang tÇm t×nh h×nh. hiÖn nay nhiÒu vÊn ®Ò x· héi ®ang ®Æt ra võa to lín. tõ thiÖn.Tr-íc c¸c phong trµo vµ ho¹t ®éng diÔn ra ë ®Þa bµn n¬i c. nhiÖm vô. võa bøc xóc. chóng ta ch¼ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. X©y dùng §¶ng ®èi víi chóng ta tr-íc hÕt vµ chñ yÕu lµ trùc tiÕp x©y dùng tæ chøc §¶ng ë ngay c¬ së. kinh tÕ hoÆc c«ng t¸c ®Òu cã tæ chøc §¶ng.tró. ®¬n vÞ m×nh. §©y lµ viÖc lµm thÓ hiÖn ý thøc chÝnh trÞ cña chóng ta v× tæ chøc ®¶ng v÷ng m¹nh lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho c¬ së kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn theo ®Þnh h-íng XHCN. §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh x©y dùng. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. tr-ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. Chóng ta cÇn s½n sµng tù nguyÖn tham gia c¸c ho¹t ®éng ®ã. hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ c¬ së hµnh chÝnh.

Chóng ta cÇn nªu cao tr¸ch nhiÖm ®èng gãp ý kiÕn phª b×nh vµ gi¸m s¸t. Lùa chän giíi thiÖu nh÷ng ®¶ng viªn ®ñ tiªu chuÈn. cña cÊp uû.s¸ng t¹o.c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n vµ ®éng viªn nh©n d©n lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. ®iÒu chØnh hoÆc bæ sung. ®¶ng viªn tiÕn bé. §èi víi ho¹t ®éng cña ®¶ng bé. söa ch÷a khuyÕt ®iÓm. ®¶m b¶o cho c¬ së. xa hoa… lµm tæn h¹i lîi Ých cña §¶ng. nhiÖm vô ®óng ®¾n. vô ®ã vµo cuéc sèng. cña c¸n bé. gióp ®ì c¸n bé. lµm viÖc cã hiÖu qu¶. ®-îc tÝn nhiÖm ®Ó tæ chøc ®¶ng . kinh doanh. quan liªu. tuú theo c-¬ng vÞ cña m×nh. gi¶m nghÌo.c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn khi n¶y sinh vÊn ®Ò g× cÇn kÞp thêi ph¶n ¸nh. ®¬n vÞ. b¸o c¸o ®Ó tæ chøc ®¶ng xem xÐt. nhÊt lµ vÒ kinh tÕ. chÝnh s¸ch cña §¶ng. xo¸ ®ãi. l·ng phÝ. chi bé ®Ò ra. ®¬n vÞ chÊp hµnh tèt ®-êng lèi.t¸c x©y dùng §¶ng quan träng cÇn tËp trung lµm tèt trong nh÷ng n¨m tíi. NÕu cã c¸n bé ®¶ng viªn lµm tr¸i chÝnh s¸ch. ®¶ng viªn. ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. kh«ng l·ng tr¸nh kh«ng bao che. kh«ng ngõng ®æi míi. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. c«ng t¸c. chi bé. Khi triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng chñ tr-¬ng. ph¸p luËt luËt cña Nhµ n-íc. tham nhòng. chóng ta cÇn th-êng xuyªn gãp ý kiªn sphe b×nh ®Ó ph¸t huy -u ®iÓm. næ lùc phÊn ®Êu ®-a nh÷ng chñ tr-¬ng nhiÖm.®Èy lïi nh÷ng biªu rhiÖn tiªu cùc. chóng ta cÇn ®èng gãp ý kiÕn ®Ó chi bé. cña d©n th× th¼ng th¾n ®Êu tranh. s¸t hîp . nanag cao tinh thÇn chñ ®éng. nhiÖm vô cña ®¶ng bé. ph¸p luËt. tiÕn bé.t¹o ra b-íc ph¸t triÓn míi cña c¬ së. ®¶ng bé ®Ò ra ®-îc chñ tr-¬ng. Banõg sù hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖp thùc tÕ.

mçi chóng ta tù gi¸c. nhÊt ®Þnh sÏ ®¹t ®-îc nguyÖn väng trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. cÇn c-¬ng quyÕt ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ §¶ng. vu c¸o. kÝch ®éng g©y rèi néi bé. ph¸t huy nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ®¶ng viªn c¸c líp tr-íc. §èi víi ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ë c¬ së còng th-êng xuyªn gãp ý kiÕn phª b×nh x©y dùng ®Ó chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ®¶m b¶o trong s¹ch . thµnh ng-êi chiÕn sü c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. b«i nhä nh÷ng c¸n bé. Giíi thiÖu nh÷ng quµn chóng -u tó cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó chi bé. nh-ng §¶ng ta còng yªu cÇu ph¶i b¶o ®¶m tiªu chuÈn vµ chÊt l-îng ®¶ng viªn cña thêi kú míi . chøc n¨ng. tÝch cùc. §ã còng lµ gãp phÇn x©y dùng §¶ng. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi ë c¬ së ®¬n vÞ .xem xÐt. bÇu vµo cÊp uû . ®¶ng viªn trung thùc. ®iÒu kiÖn ®Ó ®-îc xÐt kÕt n¹p vµo ®¶ng còng cã sù ph¸t triÓn ngµy mét cao h¬n. thùc hiÖn ®óng vai trß. thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. xuyªn t¹c. v÷ng m¹nh . Do ®ã. thñ ®o¹n chèng ph¸ §¶ng cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. võa ph¶i ®¸p øng ®ßi hái cña t×nh h×nh. Trong nh÷ng n¨m tíi. nhiÖm vô míi . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc . X¸c lËp ®-îc ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n tõ sù gi¸c ngé s©u s¾c vÒ môc ®Ých lý t-ëng cña §¶ng. ®¶ng bé xÐt kÕt n¹p. Tr-íc nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i cña c¸c phÇn tö xÊu lîi dông d©n chñ. cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng. ®oµn thÓ m¹nh th× tæ chøc ®¶ng míi v÷ng m¹nh. næ lùc phÊn ®Êu trong ®Êu tranh thùc tiÔn.võa thõa kÕ. chÝnh quyÒn. nhÊt lµ nh÷ng ©m m-u. nhiÖm vô cña m×nh. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->