Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Biªn b¶n häp gia ®×nh
TiÕn hµnh héi ….giê…. phñt, ngµy…. th¸ng…. n¨m……
T¹i gia ®×nh «ng (bµ):……………………………….ë ®éi …. Th«n
V¨n Phó, ph-êng Phó La – Hµ §«ng – Hµ Néi.
A. Thµnh PhÇn tham gia
1. ¤ng:…………………………(Bè)
2. Bµ: …………………………..(MÑ)
Cïng c¸c con trong gia ®×nh:
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
Cã mêi thªm «ng (bµ): .. ………….Tr­ëng
th«n
tham
gia chøng kiÕn.
B. Néi dung lµm viÖc
TiÕn hµnh bµn b¹c, thèng nhÊt vÒ viÖc ph©n ®Þnh quyÒn
thõa kÕ tµi s¶n cña bè mÑ lµ nhµ ®Êt cho c¸c con.
¤ng (bµ)……………………. Tuyªn bè lý do, nªu môc ®Ých yªu cÇu
vµ néi dung cuéc häp. §Ó ®¶m b¶o t×nh ®oµn kÕt g¾n bã
trong néi bé gia ®×nh. Bè mÑ hiÖn ®ang cßn kháe m¹nh vµ
minh mÉn, tiÕn hµnh häp toµn bé gia ®×nh ®Ó ph©n ®Þnh
tµi s¶n lµ nhµ ®Êt cho c¸c con. Qu¸ tr×nh sinh sèng cña
bè mÑ tõ tr­ìc tìi nay sinh h¹ ®­îc…. Ng­êi con,
gåm…..trai vµ ….. g¸i. Theo qui ®Þnh cða ph¸p luËt vÒ
viÖc ph©n chia tµi s¶n thõa kÕ lµ nhµ, ®Êt. Bè mÑ tæ
chøc hép mÆt toµn thÓ gia ®×nh ®Ó thèng nhÊt viÖc giao
quyÒn thõa kÕ m¶nh ®Êt hiÖn ®ang sö dông cho c¸c con.
VÒ nguån gèc thöa ®Êt
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

. ..... ph-êng Phó La – Hµ §«ng – Hµ Néi.... Ch÷ ký c¸c thµnh viªn Bè.. mÑ C¸c con Ng-êi chøng kiÕn X¸c nhËn cña UBND ph-êng Phó La ................../......... ................ ...................®-îc toµn quyÒn sö dông vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô cña ng-êi sö dông ®Êt vµ ®-îc h-ëng c¸c quyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt............... Nay toµn thÓ gia ®×nh thèng nhÊt ph©n chia sè tµi s¶n lµ nhµ ®Êt trªn cho con: ......... ®¶m b¶o vÒ t×nh ®oµn kÕt thèng nhÊt trong gia ®×nh vµ t×nh lµng xãm........m2(……………………….......) th«n V¨n Phó............ Biªn b¶n lËp xong håi………….......... Thùc tÕ sö dông: Gia ®×nh ®ang sö dông thöa ®Êt sè…….cïng ngµy ®· ®äc l¹i cho mäi ng-êi nghe nhÊt trÝ cïng ký tªn............... ranh giíi sö dông æn ®Þnh râ rµng.......................................(B¶n ®å ®o ®¹c n¨m 1998)............................................. Qu¸ tr×nh sö dông thöa ®Êt nµy tõ tr-íc tíi nay kh«ng ai tranh chÊp khiÕu n¹i vÒ quyÒn thõa kÕ cña bè mÑ...............tê b¶n ®å………........... diÖn tÝch……...