P. 1
Bai Tap Matlab

Bai Tap Matlab

|Views: 456|Likes:
Được xuất bản bởiHuỳnh Anh Hoàng Tú

More info:

Published by: Huỳnh Anh Hoàng Tú on Mar 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

1

BÀI TẬP THỰC HÀH MATLAB
1. Làm quen Matlab
1.1 Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab:
a. 2 / 2 * 3
b. 6 – 2 / 5 + 7 ^ 2 – 1
c. 10 / 2 \ 5 – 3 + 2 * 4
d. 3 ^ 2 / 4
e. 3 ^ 2 ^ 2
f. 2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
g. 2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
h. 2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
k. fix(4/9)+fix(3*(5/6))
1.2 Dự đoán kết quả xuất ra màn hình:
a. 2 ; 4
b. 2 / 4
c. 2 \ 4
d. 2 , 4
e. 2 : 4
1.3 Cho x = 2, y = 3. Dự đoán lần lượt các kết quả tiếp theo:
z = x
y = y +z
x = y + x – z
x + y – z
1.4 Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1
------------------//--------------------- 0 đến 100
------------------//--------------------- n đến m (n<m) ( n,m nhập vào)
1.5 Cho a =36 b =15. Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab
a. mod(a,b)
b. rem(a,b)
c. gcd(a,b)
d. lcm(a,b)

2. Vector
2.1 Tạo một vector chứa các số nguyên từ 31 đến 75.
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [0, 100]
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [-20 ,10]


2.2 Cho x = [3 1 5 7 9 2 6], dự đoán kết quả các dòng lệnh sau và thử lại bằng Matlab:
a. x(3)
b. x(1:7)
c. x(1:end)
2

d. x(1:end-1)
e. x(6:-2:1)
f. x([1 6 2 1 1])
g. sum(x)
2.3 Cho x = [2 5 1 6].
a. Cộng thêm 16 vào tất cả các phần tử.
b. Cộng thêm 3 vào các phần tử ở vị trí lẻ.
c. Lấy căn bậc 2 tất cả các phần tử.
d. Bình phương tất cả các phần tử.
2.4 Cho x, y lần lượt là các vector cột. x = [3 2 6 8]’, y = [4 1 3 5]’.
a. Lấy tổng các phần tử của x cộng thêm vào từng phần tử của y.
b. Luỹ thừa mỗi phần tử của x với số mũ tương ứng là các phần tử của y.
c. Chia các phần tử của y với các phần tử tương ứng của x.
d. Nhân các phần tử của x với các phần tử tương ứng của y, đặt trong vector z.
e. Tính tổng các phần tử của z, gán cho w.
f. Tính x.* y – w.
g.Tích vô hướng của x và y
Lưu ý: x’ là ma trận chuyển vị của x
2.5 Tạo các vector x sau
a. [2, 4, 6, 8, …..2n]
b. [10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4.........-2n]
c. [1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, …..1/n]
d. [0, 1/2 2/3, 3/4, 4/5, …....(n-1)/n]
Lưu ý: nhập vào giá trị n
2.6 Tạo vector x với các phần tử là x
n
= (-1)
n+1
/(2n - 1). Tính tổng 100 phần tử đầu tiên của x.

3. Ma trận
3.1 Cho x = [1 4 8], y = [2 1 5] và A = [3 1 6 ; 5 2 7]. Xét xem dòng lệnh nào hợp lệ, dự đoán kết quả,
giải thích; rồi thử lại bằng Matlab :
a. x + y
b. x + A
c. x’ + y
d. A – [x’ y’]
e. [x ; y’]
f. [x ; y]
g. A – 3


3.2 Cho A = [2 7 9 7 ; 3 1 5 6 ; 8 1 2 5], dự đoán kết quả, giải thích; rồi thử lại bằng Matlab:
a. A’
b. A(:,[1 4])
c. A([2 3], [3 1])
d. reshape(A, 2, 6)
3

e. A(:)
f. flipud(A)
g. fliplr(A)
h. [A; A(end,:)]
i. A(1:3,:)
j. [A; A(1:2, :)]
k. sum(A)
l. sum(A’)
m. sum(A, 2)
n. [ [ A ; sum(A) ] [ sum(A,2) ; sum(A(:)) ] ]

3.3 Cho ma trận A = [2 4 1 ; 6 7 2 ; 3 5 9], viết lệnh Matlab để
a. Gán cho vector x là dòng thứ nhất của A.
b. Gán cho ma trận y là hai dòng còn lại (cuối) của A.
c. Tính tổng theo dòng ma trận A.
d. Tính tổng theo cột ma trận A.
e. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ma trận.
f. Tính tổng các phần tử của A

3.4 Hãy tạo ra ma trận 4x4 có giá trị nguyên nằm trong khoảng [-10,10] , Sau đó:
a. Cộng mỗi phần tử của ma trận cho 15
b. Bình phương mỗi phần tử của ma trận
c. Cộng thêm 10 vào các phần tử ở dòng 1 và dòng 2
d. Cộng thêm 10 vào các phần tử ở cột 1 và cột 4

3.5 Cho vectơ x=[2 4 1 6], y=[5 9 1 0]. Hãy tạo ra ma trận
a. 4x6 toàn là số 0,b. 4x5 toàn là số 1, ma trận đơn vị 5x5
b. B có tính chất: dòng 1 và 4 có giá trị là vectơ x, dòng 2 và 3 có giá trị là vectơ y
c. C có tính chất: cột 1 và 3 có giá trị là vectơ x, cột 2 và 4 có giá trị là vectơ y

3.6 Cho A = [2 7 9 7 ; 3 1 5 6 ; 8 1 2 5; 1 2 3 5], viết lệnh Matlab để
a. Gán cho ma trận B là các cột ở vị trí chẵn
b. Gán cho ma trận C là các dòng ở vị trí lẻ
c. Gán lại A thành chuyển vị của nó
d. Tính nghịch đảo mọi phần tử của A
e. Lấy căn bậc hai mọi phần tử của A


3.7 Giải các hệ phương trình tuyến tính sau:
4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2 5 5
3 4 1
3 6 2 8
2 2 2 3 2
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ + + = ¦
¦
+ − − = −
¦
´
+ − + =
¦
¦
+ + − =
¹

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2
2 3 4 2
2 3 5 9 2
2 7 2
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ + + = ¦
¦
+ + + =
¦
´
+ + + =
¦
¦
+ + + =
¹

4. Vẽ đồ thị
4.1 Vẽ đồ thị hàm số x, x
3
, e
x
và e^(x
2
) với 0 < x < 4.
4.2 Vẽ đường thẳng nối các điểm (0,1); (4,3); (2,0) và (5,-2) lại với nhau.

4.3 Vẽ đồ thị hàm số f(x) = sin(1/x) với 0.01 < x < 0.1.

4.4 Vẽ lại đồ thị hàm số e
x
(0 < x < 4) nhưng với đường đứt nét, màu đỏ và dấu (marker) là dấu +.

4.5 Vẽ lại đồ thị hàm số e^(x
2
) (0 < x < 4) nhưng với đường gạch chấm, màu xanh và dấu (marker)
là hình tam giác hướng lên trên. (Thử lại với các tham số khác (Màu sắc, kiểu đường, dấu))
4.6 Vẽ đồ thị hàm số
4
( ) , - 5 5
1
x
f x x
x
= ≤ ≤
+
với:
Kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm.
Dấu (marker) là hình tròn, độ rộng 6pt, màu tô của dấu là xanh, màu đường viền là đen.

4.7 Vẽ hai hàm
2
y x = và s n3x y i = trên cùng một đồ thị.

4.8 Vẽ hai hàm số sin( ), 0 20 f x x x = ≤ ≤ và 50 , 20 25 g x x = ≤ ≤ trên 2 hệ trục tọa độ khác nhau.

4.9 Vẽ đường tròn có tâm O(0,0) bán kính bằng 3. Định tọa độ cho trục Ox và Oy là từ -6 đến 6. Tạo
đường lưới trên hình vẽ và thử lại với các lệnh axis normal/square/equal/tight.

4.10 Vẽ đồ thị hàm số y = cos(t) trong khoảng 0 < t < 2pi, chia lại các giá trị trên trục 0x cách đều
nhau một khoảng là pi/4. Ghi nhãn cho các giá trị tương ứng là 0, pi/4, pi/2, 3pi/4, …, 2pi. Chia trục
Oy thành 3 khoảng là -1, 0, 1.

4.11 Vẽ đồ thị hàm số
0.05
2 sin
( )
2 os
4
t
t
x t e
t
c

+
=
| |

|
\ ¹
với 0 < t< 30. Ghi chú thích cho trục Ox là ‘t (thoi
gian’), Oy là ‘Ham so x(t)’ và tựa đề cho đồ thị.4.12 Vẽ đồ thị hàm số
0.35
( ) 2 3sin( 10)
t
x t t e π

= + + , với -5< t < 5. Định giá trị cho trục Ox là từ -20
đến 20 và Oy từ -6 đến 6. Ghi chú thích cho trục Oy là ‘x(t)’; trục Ox là ‘thoi gian t(giay)’; tựa đề của
đồ thị là ‘ham so x(t)’. Dùng lệnh text để viết phương trình của đồ thị trên một điểm của đồ thị.

5

4.13 a. Vẽ đồ thị của hai hàm số ( ) (1 sin( ) f x x x π = + và
/ 2
5
( )
3 2cos(2 )
x
e
g x
x π

=

trong cùng một hệ
trục, đồ thị của hàm g(x) là đườn đứt nét, dấu là ‘+’.
b. Vẽ đồ thị f(x), f(x) + g(x), f(x)*g(x), f(x)/g(x) trong cùng một cửa sổ hình vẽ.
Các đồ thị được vẽ với 0 4 x ≤ ≤ . Ghi các chú thích rõ ràng trên từng đồ thị.

4.14 Vẽ đồ thị hàm số x
3
, e
x
và e^(x
2
) với 0 < x < 4 trong cùng một cửa sổ hình vẽ.

4.15 Vẽ đồ thị hàm số
2 2
10
2 2
sin
( , ) , =1 10
x y
z x y
x y
ε
ε
ε

+ +
= ×
+ +
với 10 10 x − ≤ ≤ và 10 10 y − ≤ ≤ . Ghi
chú thích cho đồ thị.

4.16 Vẽ đồ thị hàm số
2 2
( , )
x y
z x y e
− −
= với -2 < x < 2 và -2 < y < 2.

4.17 Cho ma trận
5 2 1
8 7 3
9 8 6
A
(
(
=
(
(
¸ ¸
. Vẽ đồ thị cột biểu diễn ma trận trên. Ghi chú thích.

4.18 Trong một báo cáo thị trường đồ uống ở một khu vực của Tp HCM cho biết có 850 người uống
coca, 720 uống pepsi, và 600 uống nước tinh khiết, còn lại 320 sử dụng các loại khác. Hãy vẽ biểu đồ
quạt để minh họa số liệu trên.

5. BIỂU THỨC LOGIC
5.1 Cho x = [1 5 2 8 9 0 1] và y = [5 2 2 6 0 0 2], giải thích kết quả các dòng lệnh sau:
a. x > y
b. y < x
c. x == y
d. x <= y
e. y >= x
f. x | y
g. x & y
h. x & (-y)
i. (x > y) | (y < x)
j. (x > y) & (y < x)


5.2 Cho x = 1:10 và y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0], dự đoán kết quả, giải thích và thử lại bằng Matlab:
a. (x > 3) & (x < 8)
b. x(x > 5)
c. y(x <= 4)
d. x( (x < 2) | (x >= 8) )
e. y( (x < 2) | (x >= 8) )
6

f. x(y < 0)

5.3 Dự đoán kết quả những câu sau, giải thích và kiểm tra lại bằng Matlab :
a. 1 & -1
b. 13 & (-6)
c. 0 < -2|0
d. 0 <= 0.2 <= 0.4
e. 5 > 4 > 3
f. 2 > 3 & 1
5.4 Cho 2 vectơ a = [1 0 2] và b = [0 2 2], xác định giá trị các biểu thức sau. Kiểm tra lại bằng
Matlab :
a. a = b
b. a < b
c. a < b < a
d. a < b < b
e. a | ( a)
f. b & ( b)
g. a ( ( b))
h. a= b==a (Xác định giá trị cuối của a)
Từ BT 5.5 này, ta đã có một kỹ thuật trích các giá trị của một vector theo chỉ số là một biểu thức
logic, hay nói gọn hơn là chỉ số logic.
5.5 Cho ma trận
1 2 8 9
5 6 0 25
1 11 3 7
0 4 3 2
X
− (
(
(
=
( −
(

¸ ¸
, tìm:
a. Những phần tử dương của ma trận.
b. Những phần tử âm của ma trận.
c. Tổng các phần tử lẻ của ma trận.
d. Giá trị lớn nhất các phần tử chẵn của ma trận.
e. Gán những phần tử bằng 0 thành 1.
5.6 Cho x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1], viết lệnh thực hiện:
a. Chuyển các giá trị dương thành giá trị 0.
b. Chuyển các bội số của 3 thành số 3.
c. Nhân các giá trị chẵn cho 5.
d. Gán cho vector y các giá trị lớn hơn 10 của x.
e. Chuyển các giá trị nhỏ hơn trung bình cộng thành giá trị 0.
7


5.7 Tạo vector x = randperm(35). Viết các lệnh để tính giá trị hàm sau sử dụng chỉ số logic:
y(x) = 2 nếu x < 6
= x - 4 nếu 6 <= x < 20
= 36 - x nếu 20 <= x <= 35
Thử lại kết quả bằng cách vẽ đồ thị hàm số này qua một số dòng lệnh.
5.8 Tính
sin( ) t
x
t
= , với –pi/2 < t < pi/2. Làm thế nào để loại bỏ cảnh báo khi t = 0? Vẽ đồ thị của
hàm này sau khi xử lý giá trị t = 0. Gợi ý: sử dụng toán tử logic và hàm xấp xỉ eps.

6. CÂU LỆH IF
Dự đoán kết quả và thử lại bằng Matlab:
6.1 if n > 1 a. n = 7 m = ?
m = n+1 b. n = 0 m = ?
else c. n = -10 m = ?
m = n – 1
end

6.2 if z < 5 a. z = 1 w = ?
w = 2*z b. z = 9 w = ?
elseif z < 10 c. z = 60 w = ?
w = 9 - z d. z = 200 w = ?
elseif z < 100
w = sqrt(z)
else
w = z
end

6.3 if T < 30 a. T = 50 h = ?
h = 2*T + 1 b. T = 15 h = ?
elseif T < 10 c. T = 0 h = ?
h = T – 2
else
h = 0
end

6.4 if 0 < x < 10 a. x = -1 y = ?
y = 4*x b. x = 5 y = ?
elseif 10 < x < 40 c. x = 30 y = ?
y = 10*x d. x = 100 y = ?
else
y = 500
end
8


Viết các script để tính các hàm sau:
6.5 h(T) = T - 10 khi 0 < T < 100
= 0.45 T + 900 khi T > 100
Thử các trường hợp: a. T = 5.
b. T = 110.

6.6 f(x) = -1 nếu x < 0
= 0 nếu x = 0
= 1 nếu x > 0
So sánh với hàm sign của MATLAB.

6.7 t(y) = 200 khi y <= 10,000
= 200 + 0.1 (y - 10,000) khi 10,000 < y <= 20,000
= 1,200 + 0.15 (y - 20,000) khi 20,000 < y <= 50,000
= 5,700 + 0.25 (y - 50,000) khi 50,000 < y
Thử các trường hợp: a. y = 5,000
b. y = 17,000
c. y = 25,000
d. y = 75,000

7. VÒG LẶP
7.1 Cho vector x = [1 8 3 9 0 1], viết các dòng lệnh để
a. Tính tổng tất cả các phần tử. (So sánh kết quả với lệnh sum.)
b. Viết hàm tính tổng dãy con từ 1 đến j. (So sánh kết quả với lệnh cumsum.)

7.2 Hãy viết hàm tính tổ hợp n chập r theo công thức sau
!
!( )!
n
n
r r n r
| |
=
|

\ ¹
.

7.3 Tạo ma trận M x N các số ngẫu nhiên (dùng lệnh rand). Chuyển các giá trị nhỏ hơn 0.2 thành 0,
các giá trị lớn hơn hay bằng 0.2 thành 1.

7.4 Tạo một vec tơ ngẫu nhiên gồm 1.000.000 phần tử tính tổng bình phương các phần tử sử dụng 2
cách:
i) Dùng phép toán trên ma trận.
ii) Vòng lặp for.
Đo thời gian chạy giữa 2 cách bằng cách sử dụng cặp lệnh tic ... toc. Ví dụ, ta muốn đo thời gian tính
hàm x = sin(t) với thì dùng: tic x = sin(t) toc.
9


7.5 Tạo một vec tơ có giá trị nguyên gồm 100.000 phần tử trong khoảng [0,100], tìm tất cả những
phần tử chia hết cho 3 bằng 2 cách:
i) Dùng phép toán trên ma trận.
ii) Dùng for và if.
Đo thời gian chạy giữa 2 cách.

7.6 Cho x = [4 1 6] và y = [6 2 7], tính các mảng/vector/ma trận sau
a. a
ij
= x
i
y
j
b. b
ij
= x
i
/y
j
c. c
i
= x
i
y
i
, tính tổng các phần tử của c.
d. d
ij
= x
i
/(2 + x
i
+ y
j
)

7.7 Cho một vectơ bất kỳ, ví dụ x = [-4 0 5 -3 0 3 7 -1 6], viết script để đếm xem trong vec tơ có bao
nhiêu giá trị âm, bao nhiêu giá trị dương, và bao nhiêu giá trị bằng 0.

7.8 Viết script để tính trong một vector các số ngẫu nhiên (sử dụng lệnh rand):
a. Có bao nhiêu phần tử đứng trước một phần tử có giá trị nằm trong khoảng 0.8 đến 0.85.
b. Có bao nhiêu phần tử trong khoảng [0.01, 0.5] đứng trước giá trị trung bình của vector đó.
(Dự đoán kết quả trước khi thực thi lệnh.)

7.9 Viết một script yêu cầu nhập một nhiệt độ Fahrenheit rồi chuyển sang độ Celcius tương ứng.
Script vẫn chạy đến khi không nhập nhiệt độ nữa thì thôi. [Sử dụng hàm isempty.]

7.10 Giả sử ta đầu tư vào một quỹ tín dụng một số tiền ban đầu là a, số tiền sinh lời hàng năm là 10%
số tiền vốn tích lũy. Hãy tính số năm khi mà lợi nhuận thu được gấp đôi tiền vốn ban đầu.8. LẬP TRÌH
8.1 Đơn giá tính tiền điện trong tháng của công ty điện lực đối với hộ gia đình như sau:
• Nếu lượng điện sử dụng <= 100 KW thì tính 550 đ / 1KW.
• Nếu sử dụng <= 200 KW thì 100KW đầu được tính theo đơn giá như trên, từ 101 trở đi là
1.200 đ / 1KW.
• Từ 201 đến 300 KW được tính là 1.800 đ / 1KW.
• Trên 300 KW thì 2.000 đ / 1KW.
10

Tổng số tiền mà một hộ gia đình phải trả là tổng số tiền sử dụng điện + 10% thuế VAT.
Lượng điện sử dụng trong tháng của 3 hộ gia đình trong 1 khu dân cư lần lượt là 120, 320, 480 KW.
Hãy viết hàm để tính số tiền các gia đình này phải trả.

8.2 Viết hàm vẽ đồ thị của hàm số sau:
2
1
, 2
2
( ) 2 , 2 4
6 , 4
x x
f x x
x x
¦

¦
¦
= < ≤
´
¦
− >
¦
¹

với 0 6 x ≤ ≤ .

8.3 Viết hàm tính hàm mật độ của phân phối chuNn tại giá trị x với 2 tham số ∓ và :
( )
2
2
,
1
( )
2
x
f x e
µ
µ σ
σ
σ π
− −
=

Với tên hàm: v = gauss(x, mu, sigma)

8.4 Tính giá trị của số Pi sử dụng chuỗi
( ) ( )
2
2 2
1
8 1
16
2 1 2 1 n n n
π

=

=
− +


Giá trị của n cần đạt đến bao nhiêu để độ chính xác là 1e-12? Độ chính xác là bao nhiêu khi n = 100?

8.5 Dãy số Fibonacci có mối quan hệ sau: F
n
= F
n-1
+ F
n-2
, với F
0
= F
1
= 1.
a. Tính 10 số Fibonacci đầu tiên.
b. Trong 50 số Fibonacci đầu tiên, tính tỷ lệ F
n
/ F
n-1
. N hận xét gì các giá tỷ lệ này so với “tỷ lệ
vàng” ( (1 + sqrt(5))/2 ).8.6 Đa thức Legendre (P
n
(x)) được định nghĩa qui nạp như sau
(n+1) P
n+1
(x) - (2n+1) P
n
(x) + n P
n-1
(x) = 0
Trong đó P
0
(x) = 1, P
1
(x) = x và P
2
(x) = (3x
2
- 1)/2. Tính 3 đa thức Legendre tiếp theo và vẽ 6 đa
thức này trong khoảng [-1,1].

8.7 Viết script yêu cầu nhập một số tự nhiên n, rồi dựa vào giá trị của nó thực hiện hoài việc chuyển
giá trị:
Trong khi n lớn hơn 1, thay giá trị của nó bằng n/2 nếu n chẵn và nếu n lẻ thì thay bằng (3*n+1).
11

Tính chiều dài dãy lặp lại.Ví dụ: n =10, dãy số là 5, 16, 8, 4, 2, 1, do đó chiều dài dãy là 6.
Vẽ đồ thị mô tả chiều dài l dãy lặp lại ứng với các giá trị của n từ 2 đến 30. Ví dụ khi n = 10, l =
6; khi n = 15, l = 17… Có nhận xét gì?

8.8 Viết hàm tính tích dãy con bắt đầu từ phần tử đầu tiên của một vector. Cho vector x, tích dãy con
thứ j bằng p
j
= (x
1
)(x
2
) ... (x
j
) với j chạy từ 1 đến chiều dài l của vector x. Viết hàm bằng 2
cách:
a. Sử dụng vòng lặp for.
b. Sử dụng hàm sẵn có prod. So sánh kết quả với hàm cumprod.

8.9 Giống như bài 5.5, nhưng thay hàm tính tích bằng hàm tính tổng.
8.10 Viết hàm sinh ngẫu nhiên ma trận các số nguyên:
function A = randint(a,b,M,)
trong đó a và b là các chận dưới và chận trên, còn M và là kích thước của ma trận (số dòng, số
cột).
a. Thử lại với các dòng lệnh như sau:
x = randint(10,17,100000,1);
hist(x,10:17)
N hận xét biểu đồ mô tả.
b. Thử lại với các dòng lệnh như sau:
x = randint(-30,5,100000,1);
hist(x,-30:5)
x = randint(-45,-35,100000,1);
hist(x,-45:-35)
x = randint(7,-2,100000,1);
hist(x,-2:7)
xem lại điều kiện tham số cho đúng.
9. Bài tập Symbolic math
9.1 Cho vectơ u = [1 -10 29 -20], thực hiện:
a. Tạo đa thức
3 2
10 ( 2 ) 29 0 x f x x x − + − = với các hệ số lấy từ vectơ u. Tạo đa thức
2
( , ) ( ) 2 g f x y x y y = + + . Tính f(15), g(5,3).
b. Lấy đạo hàm và tích phân của f(x). Lấy đạo hàm và nguyên hàm theo x và y của g(x,y).
c. Phân tích f(x) thành các thừa số chung, rồi khai triển.
d. Giải phương trình f(x) = 0.


12

9.2 Tạo ma trận
sin( ) sin( )
cos2 sin2
a b a b
A
a b
+ −
(
=
(
¸ ¸

u v
B
v v u v
(
=
(
− +
¸ ¸
, thực hiện:
a. Tính C = A*B, A + B, A- B.
b. Tìm ma trận nghịch đảo, chuyển vị của A và B.
c. Khai triển ma trận C, tính lần lượt đạo hàm, nguyên hàm theo a và theo v ma trận C.
d. Tính A với 0,
2
a b
π
= = ; tính B với u = 3, v = cost.
9.3 Dùng biến symbolic, vẽ đồ thị
x
y e = , hàm f(x) ở câu 1.
9.4 Vẽ đường tròn tâm O bán kinh r = 2 bằng phương trình
sin
cos
x r t
y r t
=
¦
´
=
¹
.
9.5 Vẽ hình cầu tâm O bán kính 3 bằng phường trình
sin cos
sin sin
cos
x r
y r
z r
θ ϕ
θ ϕ
θ
=
¦
¦
=
´
¦
=
¹
.


9.6 Giải các hệ phương trình sau bằng biến symbolic:
a)
2 2 2
2
1
1
y z
x y
y z
x + + =
+ =
+ =
¦
¦
´
¦
¹
b)
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2 5 5
3 4 1
3 6 2 8
2 2 2 3 2
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ + + = ¦
¦
+ − − = −
¦
´
+ − + =
¦
¦
+ + − =
¹

c) cos tan 0 x x + =
d)
3 2 2 3
( 1) 0 x a x a x a − − + − = tính nghiệm tại a = 0, a = 1.

6..(n-1)/n] Lưu ý: nhập vào giá trị n 2. reshape(A.. A – 3 3. x(6:-2:1) f.6 Tạo vector x với các phần tử là xn = (-1)n+1/(2n . gán cho w. x = [3 2 6 8]’. rồi thử lại bằng Matlab : a. y] g. x([1 6 2 1 1]) g.5 Tạo các vector x sau a. 3 1 5 6 . [3 1]) d.d.. Nhân các phần tử của x với các phần tử tương ứng của y. Tính tổng 100 phần tử đầu tiên của x. ….3 Cho x = [2 5 1 6]. [0. [x . [1. [2. đặt trong vector z.. Lấy căn bậc 2 tất cả các phần tử. …. 1/3. 6) 2 . d. Chia các phần tử của y với các phần tử tương ứng của x. 3/4. 1/4. 5 2 7]. y = [4 1 3 5]’. 2. giải thích. Bình phương tất cả các phần tử. 1/2. [x . b. A(:. 6. 8.. 2. 4. b. 4/5.-2n] c.. 2. y’] f. Xét xem dòng lệnh nào hợp lệ. rồi thử lại bằng Matlab: a. A – [x’ y’] e.. Cộng thêm 3 vào các phần tử ở vị trí lẻ.. 8. sum(x) 2. x + A c.1/n] d.[1 4]) c. x(1:end-1) e. 4. 8 1 2 5].4 Cho x. A([2 3].1 Cho x = [1 4 8]. dự đoán kết quả...Tích vô hướng của x và y Lưu ý: x’ là ma trận chuyển vị của x 2. e.1). y = [2 1 5] và A = [3 1 6 . 0..* y – w. x’ + y d.2 Cho A = [2 7 9 7 . A’ b. …. 1/5. Luỹ thừa mỗi phần tử của x với số mũ tương ứng là các phần tử của y. Ma trận 3. f. 1/2 2/3. x + y b. a. a. Cộng thêm 16 vào tất cả các phần tử. g. c.2n] b. Lấy tổng các phần tử của x cộng thêm vào từng phần tử của y. -2. giải thích. Tính x. [10. y lần lượt là các vector cột.. -4. c. d.. dự đoán kết quả. 3. Tính tổng các phần tử của z.

7 Giải các hệ phương trình tuyến tính sau: 3 .6 Cho A = [2 7 9 7 . A(end. 2) n. ma trận đơn vị 5x5 b. 4x6 toàn là số 0. Tính tổng các phần tử của A 3. 1 2 3 5]. 6 7 2 .2) . sum(A) ] [ sum(A. sum(A(:)) ] ] 3. viết lệnh Matlab để a. sum(A’) m. 4x5 toàn là số 1.e. [A. Sau đó: a.b.4 Hãy tạo ra ma trận 4x4 có giá trị nguyên nằm trong khoảng [-10. sum(A. Tính nghịch đảo mọi phần tử của A e.3 Cho ma trận A = [2 4 1 . e. Gán cho ma trận B là các cột ở vị trí chẵn b. flipud(A) g. y=[5 9 1 0]. [A.5 Cho vectơ x=[2 4 1 6].10] . Gán cho ma trận y là hai dòng còn lại (cuối) của A. 3 1 5 6 . Tính tổng theo dòng ma trận A. Cộng thêm 10 vào các phần tử ở cột 1 và cột 4 3. 3 5 9]. [ [ A . fliplr(A) h.:)] i. A(1:2. viết lệnh Matlab để a. Gán cho ma trận C là các dòng ở vị trí lẻ c. Lấy căn bậc hai mọi phần tử của A 3. A(1:3. c. A(:) f. dòng 2 và 3 có giá trị là vectơ y c. d. Hãy tạo ra ma trận a. f. sum(A) l. C có tính chất: cột 1 và 3 có giá trị là vectơ x. B có tính chất: dòng 1 và 4 có giá trị là vectơ x. cột 2 và 4 có giá trị là vectơ y 3. Gán lại A thành chuyển vị của nó d.:) j. :)] k. Bình phương mỗi phần tử của ma trận c. Cộng mỗi phần tử của ma trận cho 15 b. Tính tổng theo cột ma trận A. b. 8 1 2 5. Cộng thêm 10 vào các phần tử ở dòng 1 và dòng 2 d. Gán cho vector x là dòng thứ nhất của A. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ma trận.

màu tô của dấu là xanh. 4. chia lại các giá trị trên trục 0x cách đều nhau một khoảng là pi/4. dấu)) x 4. 1. Định giá trị cho trục Ox là từ -20 đến 20 và Oy từ -6 đến 6. Vẽ đồ thị 4. màu xanh và dấu (marker) là hình tam giác hướng lên trên. Dùng lệnh text để viết phương trình của đồ thị trên một điểm của đồ thị.3 Vẽ đồ thị hàm số f(x) = sin(1/x) với 0.01 < x < 0. Chia trục Oy thành 3 khoảng là -1.3).8 Vẽ hai hàm số f = x sin( x ). 3pi/4. Ghi chú thích cho trục Oy là ‘x(t)’.11 Vẽ đồ thị hàm số x (t ) = 4. ex và e^(x2) với 0 < x < 4. 4. 4.0) bán kính bằng 3. kiểu đường. màu đường viền là đen. 4. 4. trục Ox là ‘thoi gian t(giay)’.1. 4. …. Dấu (marker) là hình tròn.12 Vẽ đồ thị hàm số x (t ) = 2 + 3sin(π t + 10)e−0. độ rộng 2pt. màu đỏ và dấu (marker) là dấu +. (4. pi/4. với -5< t < 5. tựa đề của đồ thị là ‘ham so x(t)’. 0 ≤ x ≤ 20 và g = 50 x.2 x1 + x2 + 5 x3 + x4 = 5   x1 + x2 − 3x3 − 4 x4 = −1  3x1 + 6 x2 − 2 x3 + x4 = 8 2 x1 + 2 x2 + 2 x3 − 3x4 = 2   x1 + x2 + x3 + x4 = 2  x + 2 x + 3x + 4 x = 2  1 2 3 4  2 x1 + 3x2 + 5 x3 + 9 x4 = 2  x1 + x2 + 2 x3 + 7 x4 = 2  4. Ghi chú thích cho trục Ox là ‘t (thoi e t 2 − cos   4 gian’).7 Vẽ hai hàm y = x 2 và y = s in3x trên cùng một đồ thị. 4. 20 ≤ x ≤ 25 trên 2 hệ trục tọa độ khác nhau.10 Vẽ đồ thị hàm số y = cos(t) trong khoảng 0 < t < 2pi.9 Vẽ đường tròn có tâm O(0. Định tọa độ cho trục Ox và Oy là từ -6 đến 6.-2) lại với nhau.5 Vẽ lại đồ thị hàm số e^(x2) (0 < x < 4) nhưng với đường gạch chấm. 4.2 Vẽ đường thẳng nối các điểm (0.05t với 0 < t< 30. 0.1 Vẽ đồ thị hàm số x. 4 . 2 + sin t −0. . Ghi nhãn cho các giá trị tương ứng là 0. (2. (Thử lại với các tham số khác (Màu sắc. độ rộng 6pt.0) và (5.6 Vẽ đồ thị hàm số f ( x ) = .5 ≤ x ≤ 5 với: 1 + x4 Kiểu đường là nét gạch chấm. Oy là ‘Ham so x(t)’ và tựa đề cho đồ thị.1).4 Vẽ lại đồ thị hàm số ex (0 < x < 4) nhưng với đường đứt nét. x3. Tạo đường lưới trên hình vẽ và thử lại với các lệnh axis normal/square/equal/tight. 2pi. pi/2. màu đỏ thẫm. 4.35t .

Vẽ đồ thị f(x). Hãy vẽ biểu đồ quạt để minh họa số liệu trên. ex và e^(x2) với 0 < x < 4 trong cùng một cửa sổ hình vẽ.16 Vẽ đồ thị hàm số z ( x. y ) = chú thích cho đồ thị. (x > y) & (y < x) 5. f(x)*g(x).13 a. x > y b. 5 2 1  4. Ghi chú thích. x <= y e. y < x c. x( (x < 2) | (x >= 8) ) e. y( (x < 2) | (x >= 8) ) 5 . còn lại 320 sử dụng các loại khác. Ghi các chú thích rõ ràng trên từng đồ thị. 5. y ) = e 2 sin x 2 + y 2 + ε x + y +ε 2 2 . và 600 uống nước tinh khiết. −x 4. đồ thị của hàm g(x) là đườn đứt nét. x & y h.14 Vẽ đồ thị hàm số x3.   9 8 6    4. 720 uống pepsi. (x > y) | (y < x) j. BIỂU THỨC LOGIC 5. x | y g. Vẽ đồ thị cột biểu diễn ma trận trên. giải thích và thử lại bằng Matlab: a. y(x <= 4) d. 4. dấu là ‘+’. y >= x f. ε =1× 10−10 với −10 ≤ x ≤ 10 và −10 ≤ y ≤ 10 .17 Cho ma trận A = 8 7 3 . Vẽ đồ thị của hai hàm số f ( x ) = x(1 + sin(π x ) và g ( x) = 5e− x /2 trong cùng một hệ 3 − 2 cos(2π x) trục. Các đồ thị được vẽ với 0 ≤ x ≤ 4 . x & (-y) i. x(x > 5) c. Ghi − y2 với -2 < x < 2 và -2 < y < 2. giải thích kết quả các dòng lệnh sau: a. b.2 Cho x = 1:10 và y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0].15 Vẽ đồ thị hàm số z ( x. 4.4.18 Trong một báo cáo thị trường đồ uống ở một khu vực của Tp HCM cho biết có 850 người uống coca. dự đoán kết quả.1 Cho x = [1 5 2 8 9 0 1] và y = [5 2 2 6 0 0 2]. (x > 3) & (x < 8) b. f(x) + g(x). f(x)/g(x) trong cùng một cửa sổ hình vẽ. x == y d.

Kiểm tra lại bằng Matlab : a. 0 < -2|0 d. b. Giá trị lớn nhất các phần tử chẵn của ma trận. xác định giá trị các biểu thức sau. 0 <= 0. e.6 Cho x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1]. c. 6 .5 Cho ma trận X = 1 −11 3 7    0 4 −3 2  a. Chuyển các bội số của 3 thành số 3. Chuyển các giá trị nhỏ hơn trung bình cộng thành giá trị 0. Nhân các giá trị chẵn cho 5.4 Cho 2 vectơ a = [1 0 2] và b = [0 2 2]. 1 −2 8 9  5 6 0 25   . tìm: 5.f. Những phần tử dương của ma trận. ta đã có một kỹ thuật trích các giá trị của một vector theo chỉ số là một biểu thức logic. 13 & (-6) c. a = b b. a ( ( b)) h. Gán cho vector y các giá trị lớn hơn 10 của x. Gán những phần tử bằng 0 thành 1. b & ( b) g. Tổng các phần tử lẻ của ma trận.5 này. viết lệnh thực hiện: a. b. Những phần tử âm của ma trận. 1 & -1 b.2 <= 0. 2 > 3 & 1 5. c. x(y < 0) 5. 5 > 4 > 3 f. d. e.3 Dự đoán kết quả những câu sau. hay nói gọn hơn là chỉ số logic. a < b c. giải thích và kiểm tra lại bằng Matlab : a. 5. a | ( a) f. Chuyển các giá trị dương thành giá trị 0. a < b < b e. d. a < b < a d. a= b==a (Xác định giá trị cuối của a) Từ BT 5.4 e.

x = 100 y = ? 7 . z = 9 w = ? c.3 if T < 30 h = 2*T + 1 elseif T < 10 h=T–2 else h=0 end a. T = 0 h = ? 6. T = 15 h = ? c. n = -10 m = ? 6.x nếu 20 <= x <= 35 Thử lại kết quả bằng cách vẽ đồ thị hàm số này qua một số dòng lệnh. z = 1 w = ? b.5. 6. T = 50 h = ? b.2 if z < 5 w = 2*z elseif z < 10 w=9-z elseif z < 100 w = sqrt(z) else w=z end 6.4 if 0 < x < 10 y = 4*x elseif 10 < x < 40 y = 10*x else y = 500 end a. Viết các lệnh để tính giá trị hàm sau sử dụng chỉ số logic: y(x) = 2 nếu x<6 =x-4 nếu 6 <= x < 20 = 36 . x = 5 y = ? c. với –pi/2 < t < pi/2.8 Tính x = sin(t ) . 5. Gợi ý: sử dụng toán tử logic và hàm xấp xỉ eps. CÂU LỆ H IF Dự đoán kết quả và thử lại bằng Matlab: 6. x = -1 y = ? b. n = 7 m = ? b. x = 30 y = ? d.7 Tạo vector x = randperm(35). n = 0 m = ? c. Làm thế nào để loại bỏ cảnh báo khi t = 0? Vẽ đồ thị của t hàm này sau khi xử lý giá trị t = 0.1 if n > 1 m = n+1 else m=n–1 end a. z = 60 w = ? d. z = 200 w = ? a.

Tính tổng tất cả các phần tử.4 Tạo một vec tơ ngẫu nhiên gồm 1.000) Thử các trường hợp: a. y = 5.000 khi 20.10.700 + 0.000 < y <= 20.) b.50.000 c.000.2 thành 0. 8 .1 Cho vector x = [1 8 3 9 0 1].Viết các script để tính các hàm sau: 6.000) = 1. 6. Chuyển các giá trị nhỏ hơn 0.000 b.000) = 5.6 f(x) = -1 nếu x < 0 =0 nếu x = 0 =1 nếu x > 0 So sánh với hàm sign của MATLAB.000 phần tử tính tổng bình phương các phần tử sử dụng 2 cách: i) Dùng phép toán trên ma trận.000 khi 10.000 < y 7. ta muốn đo thời gian tính hàm x = sin(t) với thì dùng: tic x = sin(t) toc.000 < y <= 50. (So sánh kết quả với lệnh cumsum..10 khi 0 < T < 100 = 0. T = 5.3 Tạo ma trận M x N các số ngẫu nhiên (dùng lệnh rand). Ví dụ.5 h(T) = T .) n n! 7.45 T + 900 khi T > 100 Thử các trường hợp: a.200 + 0.7 t(y) = 200 = 200 + 0.2 thành 1..000 khi y <= 10. Viết hàm tính tổng dãy con từ 1 đến j.1 (y .15 (y . 6. các giá trị lớn hơn hay bằng 0. y = 25.20. b. T = 110. 7. y = 75.2 Hãy viết hàm tính tổ hợp n chập r theo công thức sau   = . VÒ G LẶP 7.25 (y . (So sánh kết quả với lệnh sum.000 khi 50. toc.000 d. viết các dòng lệnh để a.  r  r !(n − r )! 7. y = 17. Đo thời gian chạy giữa 2 cách bằng cách sử dụng cặp lệnh tic . ii) Vòng lặp for.

9 Viết một script yêu cầu nhập một nhiệt độ Fahrenheit rồi chuyển sang độ Celcius tương ứng. tìm tất cả những phần tử chia hết cho 3 bằng 2 cách: i) Dùng phép toán trên ma trận. bij = xi/yj c. 9 .5] đứng trước giá trị trung bình của vector đó. ii) Dùng for và if. tính các mảng/vector/ma trận sau a. aij = xiyj b.85. • Từ 201 đến 300 KW được tính là 1. d. Có bao nhiêu phần tử trong khoảng [0. 7. và bao nhiêu giá trị bằng 0. 0. 7.200 đ / 1KW.1 Đơn giá tính tiền điện trong tháng của công ty điện lực đối với hộ gia đình như sau: • Nếu lượng điện sử dụng <= 100 KW thì tính 550 đ / 1KW.7. số tiền sinh lời hàng năm là 10% số tiền vốn tích lũy. dij = xi/(2 + xi + yj) 7. từ 101 trở đi là 1. bao nhiêu giá trị dương.01. Có bao nhiêu phần tử đứng trước một phần tử có giá trị nằm trong khoảng 0.7 Cho một vectơ bất kỳ.000 phần tử trong khoảng [0.8 Viết script để tính trong một vector các số ngẫu nhiên (sử dụng lệnh rand): a.10 Giả sử ta đầu tư vào một quỹ tín dụng một số tiền ban đầu là a. (Dự đoán kết quả trước khi thực thi lệnh.) 7.800 đ / 1KW.6 Cho x = [4 1 6] và y = [6 2 7]. b. ví dụ x = [-4 0 5 -3 0 3 7 -1 6]. LẬP TRÌ H 8. Script vẫn chạy đến khi không nhập nhiệt độ nữa thì thôi. Đo thời gian chạy giữa 2 cách.000 đ / 1KW. 8. • Trên 300 KW thì 2. viết script để đếm xem trong vec tơ có bao nhiêu giá trị âm. ci = xiyi.100]. [Sử dụng hàm isempty.5 Tạo một vec tơ có giá trị nguyên gồm 100.] 7. tính tổng các phần tử của c. Hãy tính số năm khi mà lợi nhuận thu được gấp đôi tiền vốn ban đầu. • Nếu sử dụng <= 200 KW thì 100KW đầu được tính theo đơn giá như trên.8 đến 0.

rồi dựa vào giá trị của nó thực hiện hoài việc chuyển giá trị: Trong khi n lớn hơn 1.2 Viết hàm vẽ đồ thị của hàm số sau:  1 x2 .1)/2. sigma) 1 e σ 2π −( x − µ ) 2 σ2 8. Hãy viết hàm để tính số tiền các gia đình này phải trả. 8. 10 .6 Đa thức Legendre (Pn(x)) được định nghĩa qui nạp như sau (n+1) Pn+1(x) . tính tỷ lệ Fn / Fn-1. thay giá trị của nó bằng n/2 nếu n chẵn và nếu n lẻ thì thay bằng (3*n+1). 8. Trong 50 số Fibonacci đầu tiên.3 Viết hàm tính hàm mật độ của phân phối chuNn tại giá trị x với 2 tham số ∓ và : f µ .7 Viết script yêu cầu nhập một số tự nhiên n. 320. x > 4   với 0 ≤ x ≤ 6 .Tổng số tiền mà một hộ gia đình phải trả là tổng số tiền sử dụng điện + 10% thuế VAT. x ≤ 2  2  .5 Dãy số Fibonacci có mối quan hệ sau: Fn = Fn-1 + Fn-2. Lượng điện sử dụng trong tháng của 3 hộ gia đình trong 1 khu dân cư lần lượt là 120.1]. a. với F0 = F1 = 1.σ ( x) = Với tên hàm: v = gauss(x. 8. b. mu. Tính 3 đa thức Legendre tiếp theo và vẽ 6 đa thức này trong khoảng [-1.4 Tính giá trị của số Pi sử dụng chuỗi π 2 −8 16 =∑ n =1 ∞ 1 ( 2n − 1) ( 2n + 1) 2 2 Giá trị của n cần đạt đến bao nhiêu để độ chính xác là 1e-12? Độ chính xác là bao nhiêu khi n = 100? 8. 2< x≤4 f ( x) =  2 6 − x . 8. N hận xét gì các giá tỷ lệ này so với “tỷ lệ vàng” ( (1 + sqrt(5))/2 ). P1(x) = x và P2(x) = (3x2 .(2n+1) Pn(x) + n Pn-1(x) = 0 Trong đó P0(x) = 1. 480 KW. Tính 10 số Fibonacci đầu tiên.

Tạo đa thức 3 2 g ( x. l = 6.9 Giống như bài 5.-45:-35) x = randint(7. Tạo đa thức f ( x) = x − 10 x + 29 x − 20 với các hệ số lấy từ vectơ u. So sánh kết quả với hàm cumprod. hist(x.M. Bài tập Symbolic math 9. a.. do đó chiều dài dãy là 6. nhưng thay hàm tính tích bằng hàm tính tổng.b.. dãy số là 5. Viết hàm bằng 2 cách: a. Ví dụ khi n = 10. hist(x.5. 16. (xj) với j chạy từ 1 đến chiều dài l của vector x. d. khi n = 15. Cho vector x.-2:7) xem lại điều kiện tham số cho đúng.10 Viết hàm sinh ngẫu nhiên ma trận các số nguyên: function A = randint(a. b. l = 17… Có nhận xét gì? 8. g(5. y ) = f ( x) + y 2 + 2 y .100000. Vẽ đồ thị mô tả chiều dài l dãy lặp lại ứng với các giá trị của n từ 2 đến 30. thực hiện: a.100000.100000. Sử dụng vòng lặp for. 2.3). Thử lại với các dòng lệnh như sau: x = randint(-30. Lấy đạo hàm và nguyên hàm theo x và y của g(x. b.5. Thử lại với các dòng lệnh như sau: là kích thước của ma trận (số dòng. 1. Sử dụng hàm sẵn có prod.1).-30:5) x = randint(-45. số x = randint(10.-2. 8.-35. rồi khai triển.1). còn M và cột). ) trong đó a và b là các chận dưới và chận trên. Giải phương trình f(x) = 0.10:17) N hận xét biểu đồ mô tả. Phân tích f(x) thành các thừa số chung.1). c.17. Lấy đạo hàm và tích phân của f(x).1).Tính chiều dài dãy lặp lại. 9.1 Cho vectơ u = [1 -10 29 -20]. 4. 8.y). hist(x.8 Viết hàm tính tích dãy con bắt đầu từ phần tử đầu tiên của một vector. b.100000. tích dãy con thứ j bằng pj = (x1)(x2) . 11 . hist(x. 8.Ví dụ: n =10. Tính f(15).

Khai triển ma trận C. Tính A với a = 0. Tìm ma trận nghịch đảo. x 9. hàm f(x) ở câu 1. v = cost. c. A + B.6 Giải các hệ phương trình sau bằng biến symbolic:  x2 + y2 + z 2 = 2  a)  x + y = 1 y + z =1  2 x1 + x2 + 5 x3 + x4 = 5  x + x − 3x − 4 x = −1  1 2 3 4 b)  3x1 + 6 x2 − 2 x3 + x4 = 8  2 x1 + 2 x2 + 2 x3 − 3x4 = 2  c) cos x + tan x = 0 3 2 2 3 d) x − (a − 1) x + a x − a = 0 tính nghiệm tại a = 0. d. a = 1.  z = r cosθ  9. b = π 2 . vẽ đồ thị y = e . Tính C = A*B. chuyển vị của A và B.2 Tạo ma trận A =  v  sin(a + b) sin(a − b)   u và B =  .  x = r sin t .5 Vẽ hình cầu tâm O bán kính 3 bằng phường trình  y = r sin θ sin ϕ . 12 . tính B với u = 3.B.3 Dùng biến symbolic.9.4 Vẽ đường tròn tâm O bán kinh r = 2 bằng phương trình  9.  y = r cos t  x = r sin θ cos ϕ  9. nguyên hàm theo a và theo v ma trận C. thực hiện: cos 2a sin 2b  v − v u + v     a. b. tính lần lượt đạo hàm. A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->