P. 1
Nguyen Li Hoat Dong Cua Thang May

Nguyen Li Hoat Dong Cua Thang May

|Views: 58|Likes:
Được xuất bản bởiHong Vu Tran

More info:

Published by: Hong Vu Tran on Mar 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2012

pdf

text

original

LOGO

NGUYÊN LÍ HO T NG C A THANG MÁY

Nhóm 8 ± MAT05A

Ph n I: Nêu v n 

Khái ni m thang máy V n t i u hóa trong i u khi n thang máy

Khái ni m thang máy. 
Thang máy là m t thi t b dùng nâng h , v n chuy n ng i ho c hàng hóa theo ph ng th ng ng. Thang máy g m có máy kéo, cabin, các c a t ng và b i u khi n, ray h ng d n, i tr ng,«

6. Cáp ph . 7. 10. www.themegallery. . Gu c tr t. 4.C u t o chung c a thang máy: 1. i tr ng. Gi m ch n i tr ng. 3. 8. Cáp nâng. 2.com . Cabin. 9. 5. B h n ch t c ki u ly tâm. T i nâng. Gi ng thang. 11. Bu ng máy. Cáp d n h ng th ng ng.

themegallery.com .V n t i u hóa trong i u khi n thang máy: Click to edit text styles Edit your company slogan áp ng c s t i u v quãng ng mà bu ng thang ph i d ch chuy n Ti t ki m th i gian Lý thuy t hàng i i s d ng T o c s tho i mái cho ng www.

. Lý thuy t toán h c kh o sát các h th ng hàng i cg i là lý thuy t ph c v ám ông.Khái ni m chung v h th ng hàng i H th ng hàng i là h th ng có các b ph n ph c v và các khách hàng i n h th ng c ph c v . N u khi khách hàng n mà các b ph n ph c v u b n thì h ph i s p hàng i c ph c v . Chính vì v y mà h th ng này có tên là h th ng hàng i.

. ng u nhiên.themegallery. 2 Th i gian i: Là kho ng th i gian t khi khách hàng n h th ng cho n khi b t u c ph c v . www.com . i 3 Lu t s p hàng: Là ph ng th c ch n khách hàng t ng hàng i Thông th ng có các lu t s p hàng sau: n tr c ph c v tr c.Các c tr ng cho hàng 1 Chi u dài hàng i: Là s khách hàng có trong hàng i.. u tiên.

Ph n 2: Phân tích bài toán .

t ng s ph n t trong hàng i lên m t giá tr .com . www.Nguyên t c ho t ng c a thang máy: Ng i nào g i t ng tr c c ph c v tr c. n u ch a a v trí t ng ng i ng g i thang vào hàng i. S t ng cg is c ki m tra xem ã có trong hàng i ch a.themegallery. N u có r i thì s ph n t hàng i gi nguyên.

. . . . . . .

www. thang máy s d ng l i ón khách và m c a cho khách ra + N u thang máy ang di chuy n ng c chi u v i l nh g i ho c cùng chi u nh ng không i ngang qua t ng mà khách ng: sau khi ph c v xong các l nh g i tr c ó.Nguyên t c ho t ng c a thang máy Thang s ón khách và m c a cho khách theo th t u tiên các cu c g i nh sau: + N u thang máy di chuy n cùng chi u v i l nh g i thang và i ngang qua t ng mà khách ng: khi n t ng khách ng.com . thang máy s t ng quay l i ón khách.themegallery.

com . Khi không có l nh g i nào c hai h ng. èn t i nút v a nh n s sáng lên báo hi u l nh ã c ghi vào b nh .themegallery.Nguyên t c ho t ng c a thang máy: Thông th ng thang máy ho t ng trong ch t ng hoàn toàn. Khi nh n c l nh g i t các b n i u khi n bên trong và bên ngoài phòng thang. www. thang s d ng ngay t i t ng v a áp l i l nh g i v i c a phòng thang óng.

themegallery.com .Bài toán thang máy Edit your company slogan B ng g i t ng Mô t Ho t ng www.

Mô t : T ng thang máy hi n t i 1 02 nút nh n (m t chuy n nút nh n báo chi u i lên. riêng t ng trên cùng ch có2 nút n theo nút nh n chi u lên và xu ng i xu ng và t ng d i cùng thì ch có nút nh n theo chi u i lên.com . 2 ng di 3 èn báo chi u: cho bi t h ng di chuy n hi n th i c a thang máy H èn báo t ng: cho bi t v trí hi n t i c a thang máy.c at thang máy m nút nh n báo chi u i xu ng). www.themegallery.

Nút lên Khi nh n c l nh g i. èn nh s t t và èn báo t ng s hi n lên s t ng mà thang v a d ng l i. www.Ho t ng G i thang: Khi mu n i lên: nh n nút .themegallery. Ch thang n: Sau khi nh n nút g i. Khi thang n úng t ng.com . èn c a nút nh n s sáng lên. c a s t ng m ra. Khi mu n i xu ng: nh n nút . thang s Nút xu ng n trong m t kho ng th i gian ng n hay dài tùy thu c vào v trí hi n t i c a thang lúc ó.

 Vào phòng thang: Tr c khi vào phòng thang.themegallery. khách ph i oán ch c r ng nó s i theo chi u mu n n b ng cách ki m tra èn báo chi u tránh tr ng h p thang máy s a khách i ng c v i chi u mong mu n. www.com .

Quý Khách nh n vào nút hi n th s t ng ng. Khi nh n c l nh. Nút g i t ng www. èn nút nh n ó s sáng lên và c a s t ng óng l i sau th i gian gi c a m c nh.com .themegallery.B ng i u khi n trong phòng thang máy: Nút G i T ng: Trên b ng i u khi n trong phòng thang có các nút nh n hi n th s các t ng ph c v c a thang. n t ng mong mu n.

n và gi a này n toàn khi c nút óng hoànkhi Khách vào h t trong thang hay vi c x p hành lý hoàn t t r i m i buông ra. www.themegallery. n nh n cu c g i. vào nút này c a s m tr ra. Nút M C a [OPEN] iv i Nút óng C a [CLOSE] Nút thang khách. Dùng óng c a cho thang i N u mu n gi i a lâu n a.com . ngay. b qua th c gian gih c th i gian gi m c ngay sau Thang s cdiachuy n nh. Khi c a ang óng. c a s t ng này ch tác d ng khi thang ã ghi óng l i.

com . Khi n t ng. Các m i tên ch h ng: Ch chi u ho t ng hi n t i c a thang.themegallery. ki m tra xem ó có ph i là t ng mình mu n n không. khách trong phòng thang ch thang di chuy n n t ng mong mu n. www. Sau khi th c hi n xong m t hay toàn b các thao tác c n thi t nêu trên. xem èn báo s t ng bên trong phòng thang. c a s t ng m khách ra ngoài.

 Khi thi t k thu t toán t i u i u khi n thang máy v i h th ng hàng i ta th y có nh ng c i m c n l u ý sau: 1. m t v n t ra là có th m t t ng có nhi u tín hi u g i thang c a nhi u ng i. Khi s p x p hàng i. Vì v y m i khi có tín hi u g i thang thì c n ph i duy t toàn b hàng i xem tín hi u này ã có m t trong hàng i hay ch a tr c khi thêm vào hàng i .

sau quá trình chuy n ng thang s d ng l i v trí t ng ã g i. y N u chi u dài hàng i quá l n có th xáy ra tr ng h p hành khách không i c s không i thang máy. Trong khi ó n l t ph c v thang máy v n ch y n úng v trí ã g i. Nh v y s d n n lãng phí th i gian và gi m hi u su t ho t ng c a thang. Khi hành khách i vào thang máy và n nút g i t ng. . Tuy nhiên có th t ng này ã có m t trong hàng i và nh v y coi nh tín hi u này ã c ph c v . Vì v y c n lo i tín hi u này ra kh i danh sách hàng i quá trình ph c v c a thang máy không b nh m l n.

.Ph n 3 Các thu t toán t i u trong i u khi n thang máy. M t s ví d .

themegallery.có phím g i xu ng khi thang máy ang d ng: (có phím g i lên khi thang máy ang d ng) www.M t s tr ng h p trong ng i c a thang máy: ( phím g i lên xu ng) 1.com .

start yes Key = curr? Call_door *Key_ dn = 1 Dn_max = key ++ Ac _ dn = 1 yes Set Run = 0 yes Key>curr Set Run = 1 End www.themegallery.com .

themegallery. ( phím g i xu ng khi thang máy ang lên) www.com .có phím g i lên khi thang máy ang xu ng. 2.

start yes Key _ up = 1 * key _ up = 1 ++ Wt _ up yes Wt_dn = 1 Up_min<key Up_min = key End www.themegallery.com .

com .themegallery.3. Có phím g i xu ng khi thang máy ang xu ng ( có phím g i lên khi thang máy ang lên) www.

com .start *Key_dn=1? yes *Key_dn=1 yes Key>curr ++ Ac_dn ++Wt_dn Wt_dn =1 yes Du_max<key yes Dn_max=key End www.themegallery.

M t s tr ng h p khác: -Khi thang máy ang xu ng có c ng i g i lên và g i xu ng.themegallery. tâng mà khách mu n lên hay xu ng..com . www. t ng m i c g i ã có trong b nh hay ch a?. -Khi thang máy ang lên có c ng i g i lên và g i xu ng -Các tr ng h p ph thu c vào nh ng g i t ng ( v trí ng...

com .M t s tr ng h p ng i c a thang máy ( phím g i t ng) -Có phím g i t ng khi thang máy ang d ng -Có phím g i t ng khi thang máy ang lên -Có phím g i t ng khi thang máy ang xu ng www.themegallery.

M t s ví d : Bài toán 1: tòa nhà có 15 t ng. gi i 9 www. có ng i g i thang và mu n lên t ng 13.themegallery. Thang máy ang ng yên t ng th 10.com .

=> ng i c a thang máy là: 10 13 www.com .themegallery. Th1) n u ng i ó ang ng t ng 10: ngay l p t c thang máy m c a cho khách vào và trong hàng i ó là duy nh t thì thang máy a khách lên t ng 13.

. . . .com . .themegallery. . . .. . 5 1 2 3 4 6 7 8 15 14 13 12 10 9 9 www. . . . . .

www.themegallery. Th2: n u khách t ng 5. thang máy s i xu ng và d ng t ng 5 cho khách vào.com . ng i c a thang máy là: 10 5 13 Th3: khách t ng 15. ng i : 10 15 13 Chú ý: n u trong lúc thang máy di chuy n mà có lênh cùng chi u và ch a qua t ng ang ph c v thì thang máy s d ng và ón khách. sau ó lên t ng 13.

.themegallery. . 5 1 2 3 4 6 7 8 15 14 13 12 10 9 9 www. . . . . . . . . .. .com . . .

themegallery. t ng 12 có khách g i thang lên và mu n lên t ng 15. 1 khách xu ng t ng 5 và 2 khách xu ng t ng 2.com .Bài toán 2: tòa nhà 15 t ng. thì thang máy s i nh th nào? www. t ng 6 có 2 khách g i thang xu ng và 1mu n lên t ng 9. 1 mu n xu ng t ng 1. Thang máy ang i xu ng n t ng 10. có 5 khách trong ó: 2 khách xu ng t ng 7.

themegallery. Thang máy quay lên( trong qua trình lên này có khách g i thang lên thì qua v trí ó thang máy s d ng cho khách vào)t ng 12 ón khách và a khách lên t ng 15. Gi i: Ta coi nh thang máy b t u t t ng 10.(trong quá trình d ng này co khách g i t ng và ang ng t ng 5 thì khách s vào)ti p t c thang máy xu ng t ng 2 m c a khách ra.com . www. xu ng t ng 6 d ng cho khách vào. n t ng 7 d ng. thanh máy ti p t c i xu ng. xu ng t ng 1 cho khách ra. m c a cho khách ra. xu ng t ng 5 d ng cho khách ra.

. . .themegallery. .. .com . . . . . . . 5 1 2 3 4 6 7 8 15 14 13 12 11 10 9 => ng i: 10 7 6 5 2 1 9 10 12 15 www. . . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->