P. 1
Tai Lieu Nha May Dien Tri An

Tai Lieu Nha May Dien Tri An

|Views: 412|Likes:
Được xuất bản bởiluan110kv

More info:

Published by: luan110kv on Mar 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

MỤC LỤC

╠─────────╣
2
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN ......................................... 2
CHƯƠNG 2
HỆ THỐNG KÍCH TỪ ....................................................................................... 19
CHƯƠNG 3
Ơ Đ! "#CH $%C ........................................................................................... 3&
CHƯƠNG '
() T#* +UNG KÍCH THYRIT*R AV .......................................................... '1
CHƯƠNG ,
() ĐIỀU CH-NH KÍCH TỪ T% Đ)NG . AV" ............................................. '&
KHỐI ĐIỀU KHI/N 0% 1H2NG . AVN .............................................................................. 131
CHƯƠNG 4
C5C HƯ H6NG TR*NG HỆ THỐNG KÍCH TỪ ......................................... 13,
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
THỦY ĐIỆN TRỊ AN
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 2
1.1. Giới !i"# $%& '#(% )* C+%& , -
1.1.1. V. /0 !12 34%& 56( C+%& , 7
C89: ;< ;=>< ?@A9 TBC A9 ?DEF ;=@G; HIJ ;BK9 L89: ĐM9: NN@ ;=OPF Q=O
RSF HO<A9 VT9= CUOVĐM9: NN@W FXF= ;=Y9= J=Z HM C=[ "@9= \, Q] R^ J=[N
Đ89: (_FW HY Q=O RSF ?M@ 9`@ 9=D9: ;=OI9 ;@A9 R^ ?Da9: bP RY ?Da9: L89:W
RYc ;=X9: 12d19&4 C89: ;< ?e ?DN RYc =cf; ?P9: F=f< ;g ]X< J=X; LZ 1W Rh@
]P; i@A9 ;[F= ;Dj9: ?Z@ Hh9 bNc :M] Q=O RSF 9=Y Q=Z@ ;g ]X< J=X; RY 9=Y HY]
R@AF F>N FX9 bP F89: 9=k9 R@K9W ;Bf] J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ 223 QV RY 113QV
Fl9: FXF Q=c RI; ;D RY mDn9: LUN F=oN H_J BXJ. Vh@ ' ;g ]X< F89: LOp;
'm133"q C89: ;< ;=OPF Hcf@ ;=>< ?@A9 Hh9 n Q=O RSF J=[N 9N] V@A; NN]W 9K9
C89: ;< ;=>< ?@A9 TBC A9 ?r9: RN@ ;Bs tON9 ;Bu9: ;Bc9: =A ;=Z9: ?@A9 tOZF :@N.
"v; bw9: bZ ;B[ F89: ;Bx9= F=[9= F>N C89: ;< 9=D LNOy
TsN 9=Y C89: ;< ;=>< ?@A9WFUN 9=I9 9DhFW QK9= iz9 BNW ?IJ LOZ@ RPJW ?IJ ;BY9W
QK9= 9Z@ =M F=[9= RY =M J={W ?K F=_9 =M F=[9= RY =M J={.
1.1.2. C+%& /8%! 5!0%! 56( C+%& , -
89: ĐM9: NN@ b_; 9:OM9 ;| bx9= 9:O<K9 $N9:b@N9:. CXF 9=X9= F>N 9r HY
L89: $N N:YW L89: (}W L89: Y@ Gs9W L89: VY] C~ Đ89:.TcY9 bP ;O<G9 F89:
;Bx9= ?DEF bZ ;B[ n HDO RSF L89: ;f@ ?cf9 ;=XF TBC A9 bIF ;=N9: FOZ@ Fl9: F>N
L89:. 1=[N iDh@ F=• ?g BN L89: $N N:Y 3&K] RY FXF= 9:e bN FUN L89: 13& Q].
1.1.2.1. H9 5!:(
HM F=€N bNc :M] =M Hh9 RY =M ;BO9: :@N9 Rh@ F=@^O iY@ ?G9 J=[N ;=DE9:
HDO HY '3W,K] F=@^O BP9: ;BO9: bx9= HY 4W,K] .ĐP LkO Hh9 9=p; HY 2&].
0@A9 ;[F= ]v; ;=cX9: =M F=€N F=[9= 9=D LNOy
• "SF 9DhF Q=@ bx9= ;=Da9: HY 323W'K]
2
.
• K=@ n ]SF 9DhF F=G; HY \3W1K]
2
.
0O9: ;[F= F>N =M F=€Ny
• 0O9: ;[F= ;cY9 J=•9y2W4\,K]
3

• 0O9: ;[F= =oO [F=y 2W,'4K]
3
• CP; 9DhF ;[9= ;cX9 ?‚ F=u9 TOBb@9ƒ y,2]
• CP; 9DhF Q=@ Hh9 9=p; HY \1W,]W Q=@ 9=~ 9=p; HY ''W'].
Vh@ HDO HDE9: 9DhF R^ RY ?P iS ;Bo =Y9: 9„] =M TBC A9 Fr LZ :@a LU i{9:
F89: LOp; ?f; ;BK9 ''43 :@a …Rh@ 9„] 9=@^O 9DhF†WF=c F89: LOp; J=X; ?@A9 ?f; ;|
1W2,;‡ Kq= …Rh@ 9„] [; 9DhF† ?G9 2W29 ;ˆ Kq=d9„] …?Z@ Rh@ 9„] 9=@^O 9DhF†.
$DO HDE9: 9DhF tON TOBb@9ƒ Q=@ J=X; =G; F89: LOp; ?v; '33"q HY &&3]
3
dL
;Dj9: ?Dj9: 4W92]
3
;=x ?DEF 1Kq.
1.1.2.2. C;( %!<% %=ớ5
CUN 9=I9 9DhF il9: ?‚ Hp< 9DhF ;| =M F=€N J=[N ;=DE9: HDO ?DN RYc
?Da9: Z9: XJ HSF ?‚ ?G9 TONb@9 .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 3
1.1.2.2.1. Cửa nhận nước gồm :
$Dh@ F=_9 BXF W FUN RN9 LUN F=oNWFUN RN9 LUN F=oN LS FZ.
Cr ' FUN tON ' ?Da9: Z9: XJ HSF ?G9 ' ;g ]X< . "•@ FUN BP9: 9] W FNc 13W,].
TBc9: ;=k9 F89: ;Bx9= Fr FXF =Z Q=cN9: :@‰] XJ RY ]P; =Y9= HN9: n FNc ;Bx9=
24] W il9: ?‚ Q@‚] ;BN RY ?DN 9DhF ;=p] BN =f HDO .
1.1.2.2.2. Lưới chắn rác :
$Dh@ F=_9 BXF ?v; FXF= FUN F=[9= 13] W :M] ' Q=cN9: W ]•@ Q=cN9: BP9:
9] RY FNc 33] .
1.1.2.2.3. Cửa van sửa chữa :
CUN RN9 LUN F=oN 9w] LNO HDh@ F=_9 BXF W ?‚ FXF= H< 9DhF n ;=DE9: HDO
Q=@ Q@‚] ;BN LUN F=oN =cvF ;=U 9:=@A] FUN RN9 LUN F=oN LS FZ .
CUN RN9 if9: J=Š9: W ?DEF 9k9: =f bw9: F‹O F=k9 iK.
N=CJ FUN BP9: 4] W FNc 13W,] .
1.1.2.2.4. Cửa van sửa chữa sự cố :
CUN RN9 LUN F=oN LS FZ il9: ?‚ 9:„9 9DhF RYc ?Da9: Z9: XJ HSF Q=@
i|9: LS FZ FpJ 3 =N< Q=@ F•9 LUN F=oN ?Da9: Z9: XJ HSF .
VN9 if9: J=Š9: Fr :Z@ ;BDE; =N@ bK9 =89: FUN W ?DEF 9k9: =f bw9: Q[F= ;=><
HSF.
"•@ RN9 :M] 2 ;=h; 9Z@ ;@GJ 9=NO bw9: H@K9 ?P9: Fj Q=[ . Đ‚ 9fJ 9DhF ?Da9:
Z9: W 9k9: J=•9 ;BK9 ;BDhF ;fc Q=ƒ =n 123]] W Q=@ 9DhF ?•< ?Da9: Z9: ]h@
9k9: =G; FUN RN9.
CUN BP9: 4]W FNc &W2].
1.1.2.3. Đ=>%& ?%& @A BC5
GM] ' ?Da9: Z9: bw9: bK ;89: FZ; ;=}J F=c ' ;g ]X< W ]•@ ?Da9: Z9: Fr
y F=@^O iY@ &1W,] W ;@G; i@A9 =x9= F=o 9=I; y 4] m \W,] .
NDhF ;=ƒc ?Da9: Z9: XJ HSF RYc bOM9: mc_9 tON FXF FX9= =Dh9: ?DN 9DhF RYc
TOBb@9ƒW LNO ?r 9DhF iz9 BN =f HDO ."•@ ;g ]X< Fr 2 Q=cN9: FUN BNW]•@ FUN Fr
Q[F= ;=DhF 4m4]W ?DEF ?r9: ]n bw9: F‹O F=k9 iK.
ĐDa9: Z9: XJ HSF Fr Q=‰ 9„9: 9=I9 223]
3
dL Q=@ FXF ]X< J=X; F=f< Rh@ F89:
LOp; ?v;.
1.1.2.'. Đ<A /D%
ĐIJ ;BY9 Fr 9=@A] R{ ?@^O ;@G; m‰ HŒ W FŒ9: 9=D ;[F= ;Bo 9DhF RYc FOZ@
]lN HΠ.
ĐIJ ;BY9 Fr & Q=cN9:W ]•@ Q=cN9: BP9: 1,] Rh@ & FUN RN9 FO9: ?DEF ?r9: ]n
bw9: F‹O F=k9 iK 2m 12, ;p9
K=‰ 9„9: m‰ Hh9 9=p; y 1&433 ]
3
d L
1=[N ;=DE9: HDO F>N ?IJ HY 9^9 F>N QK9= iz9 n FNc ;Bx9= 33]W ?DEF :@N FZ F=_F
F=_9 RY ;fc ?Da9: =Dh9: 9DhF Q=@ m‰ ;BY9 .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG '
1=[N =f HDO ?DEF :@N FZ ;=Y9= ]v; 9:=@K9: mO8@ mOZ9: FNc ;Bx9= 33]W J=[N ?X<
HY Lk9 ;@KO 9„9: Fr F89: i{9: ;@KO ;X9 bh; 9„9: HDE9: is9: 9DhF Q=@ m‰ ;BY9 W
:@‰] bh; LS mr@ Hn J=[N =f HDO.
Đ‚ 9k9: FNc LZ :@a F=f< ]X< ?f; L‰9 HDE9: ?@A9 J=X; FNc C89: ;< ?e ?@^O ;@G;
=M F=€N ;=ƒc ]lN.
T[F= 9DhF RYc ]lN ]DN ?‚ iS ;Bo 9DhF RYc ]lN Q=8W HDO HDE9: 9DhF R^ Hh9 Fr
;=‚ me HŒ tON & FX9= FUN RN9 =x9= FO9: n ?IJ ;BY9. $DO HDE9: 9DhF m‰ BN L•
?DEF F=‰< tON is9: F=‰< ;S 9=@K9 ?DN R^ J=[N =f HDO F>N Q=Z@ ;g ]X<.
V@AF ;=SF =@A9 ?@^O ;@G; ;Z; 9=p; L• ?DN ?G9 L‰9 HDE9: ?@A9 Hh9 9=p;.TO< 9=@K9
J=‰@ Fr LS ?@^O =sN :@oN FXF 9=Y ]X< ?@A9 RY R|N ?‚ ?‰] b‰c 9:OM9 9DhF F=c
989: 9:=@AJ RY :@Nc ;=89: RI9 ;‰@Ž
Đ@^O ;@G; ;Ok9 ;=ƒc 9:O<K9 ;_Fy Љ] b‰c ;=SF =@A9 ]SF 9DhF F=G; ?`9: RYc
FOZ@ ]lN Q=8 RY ?f; ?DEF ]SF 9DhF ?•< RYc FOZ@ ]lN ]DN.
VYc ]lN Q=8 ?‚ ?‰] b‰c ]SF 9DhF J=‰@ F=c FXF ;g ]X< HY] R@AF [; HOk9 J=@K9
9=NO RY FŒ9: ?DEF ;=SF =@A9 ;BO9: W ?f@ ;O FXF ;g ]X< RYc ]lN 9Y<.
VYc ]lN ]DN F=c HY] R@AF =G; ' ;g ]X< ;=ƒc HDO HDE9: R^ RY :@o ]SF 9DhF
bx9= ;=Da9:. COZ@ ]lN ]DN Hp< 9DhF =M F=€N ?‚ F=f< ]X<.
1.1.3. C@5 !iE F. !6, BC5G !" !?%& HI#G %=ớ5 )D J!0-
1.1.3.1. T!iE F. !6, BC57
Đ‚ 9k9: =f FXF FUN RN9 9=D FUN RN9 FUN 9=I9 9DhF WFUN RN9 LUN F=oN LS
FZ L• ?DEF ;=SF =@A9 ?r9:W ]n 9=a RYc FXF m@HN9= J@;;c9: ;=>< HSF. "•@ bP
m@HN9= J@;;c9: ;=>< HSF ?DEF ;BN9: bC FXF RN9 ?@A9 ;| ?‚ ?@^O Q=@‚9 ?r9: ]n FXF
?Da9: i•O XJ HSF J={F R{ F=c R@AF 9k9: . =f FUN RN9 .
Đ@^O F=‡9= 9DhF tON TOBb@9ƒ bw9: FXF= ?@^O F=‡9= ?P ]n FX9= =Dh9: bw9: =A
;=Z9: ?@^O ;ZFW HY bP ?@^O ;ZF ?@A9 . ;=>< HSF il9: ?‚ ;S ?P9: ?@^O F=‡9= ;•9 LZ
]X< J=X; RY ?@^O Q=@‚9 ;ON b@9 n ]u@ F=G ?P Q=XF 9=NOW ?M9: ;=a@ il9: ?‚ ?@^O
F=‡9= F89: LOp; =oO F89: ;g ]X< .
1.1.3.2. KI# @A BC5 MHY7
5J HSF HY] R@AF F>N i•O ;Bc9: =A ;=Z9: ?@^O F=‡9= ?r9: ]n FX9= =Dh9:
HYy …'3Q:dF]
2
d' "X< J=X; †
(x9= XJ HSF F=‡ F=€N ]P; HDE9: i•O R|N ?> ?‚ ?@^O Q=@‚9 =A ;=Z9: ;=>< HSFW ;=‚
;[F= Fs9 Hf@ ?DEF 9fJ ?•< Q=[ 9}9 .
NO Q=@ ;=SF =@A9 ?r9: . ]n i•O ?DEF ?DN R^ 9:„9 :@oN ;=l9: i•O m‰W ;f@ ?k<
Fr bP HuF HDh@W i•O ;| 9:„9 :@oN ?@ tON bP HuF RY ?DEF Q=U bu; Q=89: Q=[ ;BDhF
Q=@ ?G9 9:„9 LfF= ?‚ F=O‹9 bC F=c F=O Q•.
TBK9 ?Da9: Z9: iz9 Q=[ XJ HSF '3 Q:•dF]
2
9Z@ Rh@ bx9= XJ HSF "HY Fr H_J RN9
]P; F=@^OW RN9 9Y< il9: ?‚ 9:„9 Q=89: F=c Q=89: Q=[ ;=cX; BN ;| bx9= XJ HSF .
(P ?@^O F=‡9= ]€F i•O il9: ?‚ ;S ?P9: 9fJ bg LO9: Q=[ 9}9 RYc bx9= XJ HSF.
K=[ 9}9 ;| =A ;=Z9: '3Q:dF]
2
tON RN9 ;N< RN9 ]P; F=@^O W bP HuF Q=[ ?G9 bP bP
?@^O F=‡9= ]€F i•O RYc bx9= XJ HSF .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG ,
1.1.3.3. H" !?%& %=ớ57
1.1.3.3.1. Nước lm má! !" má#.
HA ;=Z9: 9DhF HY] ]X; ?DEF Hp< ;| bOM9: mc_9 tON RN9 ;BO<^9 ?P9:
?@A9W RN9 :@‰] XJ WtON =A ;=Z9: HuF RY RN9 FpJ 9DhF Q‘ ;=OI; ?DN ?G9 bP HY]
]X; i•OW Q=[ 9=D.
• Ổ =Dh9: ;OBb@9ƒ
• Ổ ?’ ]X< J=X;.
• Ổ =Dh9: ]X< J=X;.
• $Y] ]X; :@r ]X< J=X;.
1.1.3.3.2. Nước lm má! má# $i%n á& ch'nh.
NDhF HY] ]X; ]X< b@G9 XJ F=[9= ?DEF Hp< tON ?Da9: Z9: 9DhF F€O =~N
;f@ ∇21W9] tON HuF RY ?DN RYc bP HY] ]X; i•O.
K=@ ?r9: ]fF= ]X< b@G9 ;=G ?M9: ;=a@ ]X< bj] i•O ;O•9 =cY9 Fl9: ;S ?P9:
?r9: ]fF=. NDhF ?DEF ?DN RYc bP HY] ]X; i•O 9:N< LNO Q=@ ]X< bj] i•O
Q=n@ ?P9:.
1.1.3.3.3. Nước c() h*a.
HA ;=Z9: 9DhF F€O =~N ?DEF Hp< ;| 2 ?Da9: Z9: XJ HSF H1 RY H' n FNc
;Bx9= 39W\\] tON HuF ?‚ F=oN F=X< F=c ;Bf] J=k9 J=Z@ *1YW ;Bf] Q=[ 9}9WQ=cW
J=k9 mDn9:. TBK9 FXF ?cf9 ?Da9: Z9: Fr FXF RC ;B[ Hp< 9DhF F€O =~N ;f@ F=•.
Đ‚ F€O =~N F=c ]X< b@G9 XJ Q=@ LS FZ RY =•] FXJW LY9 ;BO<^9 ;‰@W ?DEF Hp< tON
3 bj] ?v; ;f@ FNc ;Bx9= .1W1,] =A ;=Z9: bj] ;fc ;=K] XJ HSF F=c F=oN F=X<.
CXF bj] L• ?DEF ;S ?P9: HY] R@AF Q=@ b‰c RA F=[9= F>N ]X< b@G9 XJ HY] R@AF.
1.1.3.'. L!0 %M%7
Đ‚ RI9 =Y9= FXF ;=@G; bC bw9: XJ HSF Q=[ ;f@ C89: ;< ?e Fr FXF =A ;=Z9: Q=[ 9}9
9=D LNOy
HA ;=Z9: Q=[ 9}9 bNc :M]y
• TBf] Q=[ 9}9 F=[9= '3 .
• TBf] Q=[ 9}9 bl.
TBf] Q=[ 9}9 F=[9= ?DEF il9: F=c F=c FXF bP J=I9 LNOy
• (x9= Q=[ Hcf@ '3Q:•dF]
2
:M] Fr 3 ]X< 9}9 FO9: FpJ F=c "HY.
• (x9= Q=[ Hcf@ &Q:•dF]
2
il9: F=c ?c HDa9:W J=N9= =e] .
TBf] Q=[ 9}9 bl ?DEF il9: F=c F=G ?P F=f< bl ]X< J=X; RY 9fJ Q=[ bg LO9:
tON RN9 F•O.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG \
1.2. T!iE F. )D JE 5N# A!I% 3i"% 5!0%!-
1.2.1. C@5 !iE F. 3i"% 5!0%!
1.2.1.1. M@, A!@ 3i"%7G1OPGQ
C89: ;< Fr ' ;g ]X< J=X; Fr F89: LOp; ]•@ ;g ]X< HY 133"q FXF ;g ]X< Fr
;=‚ HY] R@AF n 2 F=G ?P.
−C=G ?P ]X< J=X;.
−C=G ?P ]X< bl.
"X< J=X; ?@A9 TOBb@9ƒ 9DhF ic $@K9 +8 F=G ;fcWHcf@ C(3.1233d1'3V,\T('
;B{F ?€9: Q@‚O il Fr FXF ;=89: LZ Q‘ ;=OI; ?@A9 LNO.
T=89: LZ Q‘ ;=OI;y
− C89: LOp; b@‚O Q@G9 y “ 114W\ "VA
−C89: LOp; =oO F89: y1 “ 133 "q
−TBc9: F=G ?P bl ?M9: bP y
• Q]Nm “ &3 "VAR
• Q]@9 “ V '3 "VAR
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F L;N;cB y UL.?] “ 13W& QV
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F L;N;cB y IL.?] “ '923 A
−Đ@A9 XJ Q[F= ;=[F= ?C9= ]€F y UB.?] “ 3'3 V
−0s9: ?@A9 Q[F= ;=[F= ?C9= ]€F y IB.?] “ 1233 A
−0s9: Q[F= ;=[F= Q=89: ;‰@ y IB.3 “ \43A
−T•9 LZ y • “ ,3H”
−HA LZ F89: LOp; y CcLϕ “ 3W&,
−TZF ?P tON< ?C9= ]€F y 9
?]
“ 134W1 RdJ
−$M9: ;ZF y 9
$;
“ 233RdJ
−Z FSF ;| y ,\ FSF
−HA ;=Z9: Q[F= ;=[F= y $cf@ ;S Q[F= bw9: T=<B@L;cB :M] =N@ bP F=‡9= HDO
F•O 3 J=N 9Z@ Lc9: Lc9: Rh@ 9=NOW Fr :rF Q[F= ;| 3
c
?G9 1,3
c
?@A9 .
−Đ@A9 ;Bn 1 F=@^O FOP9 ik< Q[F= ;| n •1,
c
C HY y 3W19\ Ω
−Đ@A9 ;Bn 1 F=@^O ]P; J=N L;N;cB n •1,
c
C HY y 3W33''Ω
−j ?M 9Z@ ik< L;N;cBy Hx9= LNcW ;BO9: ;[9= Fr ?v; b@G9 ;=G Q@‚] ;BN ?@A9 XJ
−Đ@A9 iO9: ]P; J=N L;N;cB ?Z@ Rh@ ]X< J=X; y 3W93 –—
−0s9: ?@A9 ?@A9 iO9: Q=@ ]P; J=N F=f] ?p; n L;N;cB y 4A
−Đ@A9 Q=X9: y
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 4
• 0uF ;B{F y mi “ &4˜ ™ mši “ 24˜ ™ m›i “ 1&˜
• N:N9: ;B{F y mt “ ,&˜ ™ m›t “ 19˜
• T=€ ;S 9:=CF= y m2 “ 1&W,˜
• T=€ ;S Q=89: y mc “ 'W\˜
−HA LZ tOX ;‰@ ;T9= y 2W,
−"c]ƒ9 tOX9 ;[9= Rc;cB ]X< J=X; y 3,m 134 Q:.]
2
−ĐDa9: Q[9= ;Bc9: L;N;cB y 11W\]
−C=@^O FNc Hœ@ ;| y 1W'1]
1.2.1.2. M@, FiE% @A R%& @A7T1OTQ
"X< b@G9 XJ F=[9= Fr 9=@A] R{ ;„9: ?@A9 XJ ]X< J=X; ;| 13W&QV HK9
223QV ?‚ ;BO<^9 ;‰@ RY QG; 9Z@ Rh@ =A ;=Z9: ?@A9.
"X< b@G9 XJ Hcf@ TЦV12,333d223 TW 3 J=NW 2 FOP9 ik< Rh@ FXF ;=89: LZ Q‘
;=OI; LNO.
T=89: LZ Q‘ ;=OI; y
−C89: LOp; b@‚O Q@G9 ?C9= ]€F y
?]
“ 12, 333QVA.
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F y
• CNc ;=G y U
?]CA
“ 2'2QV.
• Hf ;=G y U
?]HT
“ 13W&QV.
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€Fy
• CNc ;=G y I
?]CA
“ 299A .
• Hf ;=G y I
?]HT
“ ,223A.
−Cr bP ?@^O F=‡9= ?@A9 ;=G Q=@ ]X< b@G9 XJ Q=89: ;‰@ .
−G@h@ =f9 ?@^O F=‡9= ?@A9 ;=G y2m2W,˜
−Đ@A9 XJ ;Dj9: €9: Rh@ FXF 9pF ?@^O F=‡9=y
−229W9QV ™ 23,W9,QV ™ 2'2QV ™ 2'&W3,QV ™ 2,'W1QV.
−T•9 LZ y ,3H”
−Tg ?pO ik< y Y
3
d∆V11.
−C=G ?P HY] R@AF F>N ;BO9: ;[9= y NZ@ ?p; ;BSF ;@GJ .
−Đ@A9 XJ 9:_9 ]fF= y U9˜ “ 11 …± 13˜†
−0s9: ?@A9 Q=89: ;‰@ y I
3
˜ “ 3W,, …± 33˜†
−Tg9 =Nc 9:_9 ]fF= y 19 “ 3&3Qq …± 13˜†
−Tg9 =Nc Q=89: ;‰@ y 1
3
“ 123Qq …± 1,˜†
−"X< ?DEF HY] ]X; bw9: =A ;=Z9: i•O .9DhF Hcf@ •ž› … HY] ]X; ;O•9
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG &
=cY9 bw9: FD’9: b€F i•O RY 9DhF†.
−N=@A; ?P HY] ]X; y Ÿ 33
3
C .
−$DE9: i•O ;Bc9: ]X< b@G9 XJ y 3& ;p9
−CXF ]X< b@G9 ;=G ?DEF ?v; L9 FXF ]X< b@G9 is9: n J=[N ?@A9 XJ FNc RY n
?•O BN ;BO9: ;[9=.
1.2.1.3. M@, 5S 1TGULV7 VW1OPVWQ
Đ‚ ?r9: F_;W QG; 9Z@ RY F8 HIJ ]X< J=X; Rh@ =A ;=Z9: ?DEF LU i{9: ]X<
F_; ?•O FSF 9Z@ :@oN ]X< b@G9 XJ F=[9= RY ]X< J=X;. "X< F_; Fr FXF ;=89: LZ
Q‘ ;=OI; ?@A9 LNO.
T=89: LZ Q‘ ;=OI;y
−"X< F_; Q=[ —\ F>N =e9: AHT*" Hcf@ —KG22.
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F y U
?]
“ 2'QV.
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F y I
?]
“ \333A
−0s9: ?@A9 F_; ?C9= ]€F y I
F_; ?]“
\3QA.
−Đ@A9 XJ F=CO ?S9: ;•9 LZ 9:OM9 y U
i
“ \3KV.
−(P ;BO<^9 ?P9: ?r9: F_; 3 J=N.
−T=a@ :@N9 F_; F>N ]X< F_; y ;
F
“ 3W329¡ 3W339L
−T=a@ :@N9 ?r9: F>N ]X< F_; y ;
?
“ 3W1 ¡ 3W11,L
−T=a@ :@N9 ;[F= 9„9: y ¢ 13L
−5J HSF Q=[ n 9=@A; ?P 23
3
C y
• 5J HSF ?C9= ]€F y 3W"JN …4W,Q:•dF]2†
• 5J HSF bXc ;[9 =@AO y 3W\'"JN …\W'Q:•dF]2†
• 5J HSF Q=rN ]X< F_; y 3W\2"JN …\W2Q:•dF]2†
1.2.1.'. M@, 5S XXWJV7XT1OXTQ
Đ‚ QG; 9Z@ :@oN ]X< b@G9 XJ F=[9= RY =A ;=Z9: ;=N9= FX@ 223KV ;=89: tON
]X< F_; —\ W ;=89: LZ Q‘ ;=OI; 9=D LNOy
−"X< F_; Hcf@ y$T(2',£1
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F yU
?]
“ 2',QV
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F yI
?]
“ '333A
−0s9: ?@A9 F_; ?C9= ]€F yI
F_; ?]
“ '3QA
−T•9 LZ ,3H”
−(P ;BO<^9 ?P9: ?r9: F_; ;|9: J=N.
• T=a@ :@N9 F_; F>N ]X< F_; y ;
F
“ 3W31,¡ 3W319L
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 9
• T=a@ :@N9 ?r9: F>N ]X< F_;y ;
?
Ÿ 3W&L
−5J HSF Q=[ n 9=@A; ?P 23
3
C y
−5J HSF Q=[ —\ ?C9= ]€Fy 3W4"JN …4Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ bXc ;[9 =@AOy 3W\2"JN …\W2Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ Q=rN ]fF= ;=Nc ;XFy 3W\ "JN …\Q:•dF]
2

1.2.1.,. M@, FiE% @A C %&Y#7
Đ‚ Fr FpJ ?@A9 XJ J=l =EJ Rh@ FXF 9:OM9 J={ ;‰@W 9=Y ]X< Fr ;Bf] J=k9
J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ *1Y 113QV FpJ ?@A9 XJ 9Y< ?DEF QG; 9Z@ Rh@ ;Bf] J=k9 J=Z@
*1Y 223KV bw9: =N@ ]X< b@G9 XJ ;S 9:zO &T RY 9T.
1.2.1.+.1. ,á# $i%n á& !ự ng-): ./
"X< b@G9 XJ ;S 9:zO ic $@K9 +8 F=G ;fc Hcf@ ATДЦ .\3333d223d113d\W3
.&,TW 3 J=N W3 FOP9 ik<.
"X< Fr =A ;=Z9: HY] ]X; •ДЦ›… i•O ;O•9 =cY9 FD’9: b€F :@r † FXF ;=89: LZ Q‘
;=OI; LNO.
T=89: LZ Q‘ ;=OI;y
−C89: LOp; b@‚O Q@G9 ?C9= ]€F y
?]
“ \3333d \3333d 32333QVA
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F y
• CNc ;=G y U
?]C
“ 233QV
• TBO9: ;=G y U
?]T
“ 121QV
• Hf ;=G y U
?]H
“ \W3QV
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F y
• CNc ;=G y I
?]C
“ 1,&A
• TBO9: ;=G y I
?]T
“2\& .331 V3'2 …A†
−Hf ;=G y I
?]H
“ \W3KV
−T•9 LZ y • “ ,3H”
−Tg ?pO ik<y Y
3
d ∆VV11
−(@K9 ?P ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ iDh@ ;‰@y ¤ & m 1W,˜
−Đ@A9 XJ 9:_9 ]fF= y• U
N…CVT†
“ 11˜
• U
N…TVH†
“ 22˜
• U
N…CVH†
“ 3\˜
−Tg9 =Ncy
• Tg9 =Nc 9:_9 ]fF= 1
9
“21, Qq
• Tg9 =Nc Q=89: ;‰@ 1
3
“ ', Qq
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 13
−0s9: ?@A9 Q=89: ;‰@ yI
3
“ 3W,˜
1.2.1.+.2. ,á# $i%n á& !ự ng-): 0/
"X< b@G9 XJ ic =e9: A(( F=G ;fcW Hcf@ KTRT 2',+'\
T=89: LZ Q‘ ;=OI;y
−1=NW3 FOP9 ik<.

?]
“ \3 333d \3 333d 32 333 QVA.
−U
?]
“ 233 d 121 d \W3 KV.
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F y
• CNc ;=G y I
?]C
“ 1,&A
• TBO9: ;=G y I
?]T
“2\& .331 V3'2 …A†
• Hf ;=G y I
?]H
“ \W3QV
−T•9 LZ y • “ ,3H”
−Đ@A9 XJ 9:_9 ]fF= …˜† y
• U
N…CVT†
“ 11W4 . 13W4 .13W4
• U
N…TVH†
“ 23W9 .23W& V 2&W2
• U
N…CVH†
“ 31W1
−Tg9 ;=p; 9:_9 ]fF= …Qq†y
• 1
N…CVT†
“ 133W'2 .112W4\ .149W,\
• 1
N…TVH†
“ 13,W2& .11,W32 .13\W29
• 1
N…CVH†
“ 9'W,&
−Tg9 ;=p; Q=89: ;‰@ …Qq† y 1
3
“ 21W,4
−0s9: ?@A9 Q=89: ;‰@ …˜†y I
3
“ 3W11
−Tg ?pO ik<y Y
3
TN d ∆V3V11 .
−(P ?@^O F=‡9= iDh@ ;‰@ y 121¤ &m 1W,˜
−K@‚O =A ;=Z9: HY] ]X;y *NANd*NA—
1.2.1.\. M@, 5S XXWLV7
0l9: F=c 9:„9 HP 9T …"C239† ;=89: LZ Q‘ ;=OI; 9=D LNO y
−"X< F_; Hcf@ $T(2',£1
−Đ@A9 XJ ?C9= ]€F yU
?]
“ 2',QV
−0s9: ?@A9 ?C9= ]€F yI
?]
“ '333A
−0s9: ?@A9 F_; ?C9= ]€F yI
F_; ?]
“ '3QA
−T•9 LZ ,3H”
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 11
−(P ;BO<^9 ?P9: ?r9: F_; ;|9: J=N.
• T=a@ :@N9 F_; F>N ]X< F_; y ;
F
“ 3W31,¡ 3W319 L
• T=a@ :@N9 ?r9: F>N ]X< F_;y ;? Ÿ 3W& L
−5J HSF Q=[ n 9=@A; ?P 23
3
C y
−5J HSF Q=[ —\ ?C9= ]€Fy 3W4"JN …4Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ bXc ;[9 =@AOy 3W\2"JN …\W2Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ Q=rN ]fF= ;=Nc ;XFy 3W\ "JN …\Q:•dF]
2

1.2.1.4. M@, 5S 11WJV7
ĐZ@ Rh@ ;Bf] *1Y 113QV ?^O ?DEF LU i{9: ]X< F_; Q=[ —\WF>N =e9:
1L2/3, Hcf@ —1d'331dVR RY A(( Hcf@ $T( 1',01d(
CXF ;=89: LZ Q‘ ;=OI; ?Z@ Rh@ ]X< F_; 9Y< 9=D LNOy
−U
?]
“ 123QV.
−I
?]
“ 31,3 A
−I
F_; ?]
“ 31W, QA
−•
?]
“ ,3d\3 H¥
−Cj FpO ;BO<^9 ?P9: ?r9: F_; 3 J=N.
• T=a@ :@N9 F_;y ;F “ 3W319 .3W32,L
• T=a@ :@N9 ?r9:y ;? ≤ 3W3'L
−5J HSF Q=[ n 9=@A; ?P 23
3
C y
−5J HSF Q=[ —\ ?C9= ]€Fy 3W4"JN …4Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ bXc ;[9 =@AOy 3W\2"JN …\W2Q:•dF]
2

−5J HSF Q=[ —\ ;=pJ Q=rN ]fF= ;=Nc ;XFy 3W\"JN …\Q:•dF]
2

−T=a@ :@N9 F_; F>N FXF ]X< F_; HP 141W13&W133(W133A 9=D LNO.
• T=a@ :@N9 F_;y ;
F
“ 3W3'L ± 13˜
• T=a@ :@N9 ?r9:y ;
?
“3W3&, L ± 13˜
1.2.2. LE 5N# A!I% 3i"% 5!0%! -
1.2.2.1. Z[ 39 %?i 3i"%
TBf] J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ 223QV RY 113QV.
1.2.2.1.1. /r4m 356 22789:
TBf] J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ 223QV ?DEF ;=@G; QG Rh@ 2 =A ;=Z9: ;=N9= :rJ
Fr ;=N9= :rJ Rs9:W ?‰] b‰c ?P ;@9 FI< FO9: FpJ ?@A9 FNc.
TBf] Fr , 9:„9 HP BN ?Da9: ik<.
TBc9: ?ry
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 12
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< (x9= HsN 1 …243†.
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< (x9= HsN 2 …242†.
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< $c9: (x9= …241†.
• 2 9:„9 ?N9: iS J=s9:.
CXF 9:„9 Q=XF F>N ;Bf] il9: F=c Q=Z@ ;g ]X<W ]X< F_; QG; :@Y9W ]X< F_; Rs9:
RY ]X< b@G9 XJ ;S 9:zO.
1.2.2.1.2. /r4m 356 117:9:
TBf] J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ 113QV ?DEF ;=@G; QG Rh@ =A ;=Z9: =N@ ;=N9=
:rJ Fr ;=N9= :rJ Rs9:.
TBf] Fr \ 9:„9 HP BN ?Da9: ik<.
TBc9: ?ry
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< 1=` G@Xc …141†.
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< T=f9= 1=` …142†.
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< K@A] Tk9 …14\†.
• 1 9:„9 HY ;O<G9 ?Da9: ik< Tk9 HsN …143†.
• 2 9:„9 iS J=s9: …14' RY 14,†.
TBf] QG; 9Z@ Rh@ =A ;=Z9: ;=N9= :rJ 223QV bw9: 2 ]X< b@G9 XJ ;S 9:zO &T RY
]X< b@G9 XJ ;S 9:zO 9T.
1.2.2.1.3. /r4m :56;;< =89:
TBf] J=k9 J=Z@ ;Bc9: 9=Y K1Y
II
V\QV ?DEF ;=@G; QG Rh@ ]P; =A ;=Z9:
;=N9= :rJ Fr ]X< F_; J=k9 ?cf9W 9:OM9 9Y< ?DEF Hp< ;| FOP9 =f XJ F>N ]X<
b@G9 XJ ;S 9:zO Wil9: F=> <GO FO9: FpJ F=c ;‰@ ?CN J=Dj9:.
1.2.3. H" !?%& 3i"% C H\%&
1.2.3.1. N&#9% ]1(, 5!i*#
Tp; F‰ =A ;=Z9: ;S il9: F>N C89: ;< ?DEF Hp< ;| 3 ]X< b@G9 XJ ;S il9:
T01WT02WT03 ?DEF ?v; n FNc ;Bx9= 23] J=[N ;=DE9: HDO Fl9: Rh@ ]X< b@G9 XJ
F=[9=.
"X< b@G9 XJ ;S il9: Fr 9=@A] R{ =f ?@A9 XJ ;| 13W&QV mOZ9: \W3QV QG; RZ@
;Bf] J=k9 J=Z@ K1Y
I
V\QV ?DEF H_J ?v; ;f@ FNc ;Bx9= 9W&].
CXF ;=89: LZ Q‘ ;=OI; F=[9= F>N ]X< b@G9 XJ ;S il9:y T01ŽT03
−"X< b@G9 XJ Hcf@ T"H . '333d3,VTIW 3 J=NW 2 FOP9 ik<.

?]
“ '333QVA
−U
?]
“ 13W&d\W3QV
−I
?]
C “ 1\4W3A
−I
?]
TC “ 3\\W\A
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 13
−• “ ,3H”
−Tg ?pO ik<y Yd ΔV11
−G@h@ =f9 ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ iDh@ ;‰@y ± \ m 1W,˜
−Đ@A9 XJ 9:_9 ]fF= y U
N
“ 4W,˜
• Tg9 =Ncy
• Tg9 =Nc 9:_9 ]fF= 1
9
“33W,Qq
• Tg9 =Nc Q=89: ;‰@ 1
3
“ ,W\Qq
−0s9: ?@A9 Q=89: ;‰@ yI
3
“ 1W3˜
TBf] K1Y
I
V\QV ?DEF ;=@G; QG ;=ƒc if9: =EJ bPW H_J ?v; ;Bc9: 9=Y Rh@ ]P; =A
;=Z9: ;=N9= :rJ Fr ]X< F_; J=k9 ?cf9. TBf] ?DEF QG; 9Z@ Rh@ 3 ]X< b@G9 XJ
;S il9: 13W&d\ QV ;=89: tON ' ]X< F_; \QV. "X< b@G9 XJ T01 ?DEF QG; 9Z@
;h@ J=k9 ?cf9 II tON ]X< F_; LZ '1W ]X< b@G9 XJ T03 ?DEF QG; 9Z@ ;h@ J=k9
?cf9 I tON ]X< F_; LZ 4W ]X< b@G9 XJ T02 ?DEF QG; 9Z@ ;h@ F‰ 2 J=k9 ?cf9 I RY
II tON 2 ]X< F_; LZ 19 RY 29.
TBK9 ]•@ J=k9 ?cf9 \KV Fr FXF ]X< F_; ?•O BN ?DEF QG; 9Z@ ;h@ FXF ]X< b@G9
XJ FO9: FpJ ;Bf] ;S il9: 3W'QV. CXF ;Bf] ;S il9: 3W'QV ;Bc9: C89: ;< ?DEF
FO9: FpJ ;| 2 ]X< b@G9 XJ \d3W'QV F=c 2 J=k9 ?cf9.
CXF 9:OM9 J={ ;‰@ ;S il9: 3W'QV bNc :M] FXF ;Bf] LNOy
TS il9: ' ;g ]X<W ;S il9: F=O9:W LY9 H_J BXJW ;Bf] bj] ;=Xc Q=8W ;Bf] Q=[ 9}9W
;sN 9=Y =Y9= F=[9=W ?IJ ;BY9.
CXF 9:OM9 J={ ;‰@ 3W'QV n mN 9=D ?IJ ;BY9 RY ;Bf] bj]W F=@GO LX9: Q=O FD mXW
Q=c mDn9: ?DEF ;BO<^9 ;‰@ bw9: ;O<G9 ?Da9: ik< ;BK9 Q=89: \QV.
1.2.3.2. H" !?%& 3i"% ^4 5!i*#
HA ;=Z9: ?@A9 ]P; F=@^O F>N C89: ;< :M] Fr =N@ F{] bx9= _F tO< Hcf@ F=x
J=N 9DhF. "P; F{] ?DEF ?v; n J=s9: ?@^O =Y9= ;BO9: ;k] C89: ;< RY ]P; F{]
?DEF ?v; ;Bc9: 9=Y ?@^O Q=@‚9 "¦§ V 223QVW =A ;=Z9: ?@A9 ]P; F=@^O HY]
R@AF n F=G ?P J={ 9fJ ;=Da9: mO<K9. "•@ F{] bx9= _F tO@ ?DEF QG; 9Z@ Rh@ ]P;
=A ;=Z9: ;=N9= :rJW J=k9 ;=Y9= =N@ J=k9 ?cf9. HN@ J=k9 ?cf9 ?DEF QG; 9Z@ Rh@
9=NO bw9: iNc FXF= H<.TBK9 ]•@ ;=N9= :rJ ?DEF :_9 ;=@G; bC J={ 9fJ ;=Da9:
mO<K9 ;| bP F=‡9= HDO.
HA ;=Z9: _F tO< bNc :M] 13& J=k9 ;UW ]•@ J=k9 ;U Fr LOp; ?@A9 ?P9: 2W1,VW
LOp; ?@A9 ?P9: ;cY9 bP HY 233V 0C. Tg9: iO9: HDE9: ]•@ F{] HY \33A=.
Tp; F‰ FXF J={ ;‰@ il9: ?@A9 ]P; F=@^O ?DEF Hp< ;| b‰9: ?@A9 9=D LNOy
−(‰9: ?@A9 0C "¦§ 223QVy il9: FO9: FpJ F=c FXF J={ ;‰@ 9:OM9 ?P9:
HSF ;=Nc ;XF ]X< F_; \KVW]X< F_; 113KV RY ]X< F_; 223QV .0l9: F=c
]fF= ?@^O Q=@‚9 ]X< F_; W]fF= ;[9 =@AO RY ]fF= b‰c RA F>N ;Bf] М¨©
223KVW М¨© 113QV K1YVII \QV.
−(‰9: ?@A9 0C ;BO9: ;k]y il9: FO9: FpJ F=c FXF ]fF= ?P9: HSF RY ;=Nc
;XF ]X< F_; 13W& QVW ]X< F_; \KV ;Bf] K1Y
I
W ]X< F_; 3W' QV ;Bf] ;S
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 1'
il9:. N:cY@ BN Fs9 FO9: FpJ F=c FXF J={ ;‰@ F=@GO LX9: LS FZ W;=89: ;@9 H@A9
HfF ..R.R..
T| b‰9: ?@A9 ;BO9: ;k] =A ;=Z9: 0C ?DEF FO9: FpJ F=c FXF ;g ]X< ;=89: tON 2
Q=Z@ y
−K=Z@ 1 y 0l9: FO9: FpJ F=c FXF J={ ;‰@ ]fF= b‰c RAW ?@^O Q=@‚9W ;[9
=@AOW F=@GO LX9: ;g ]X< H1 RY H2.
−K=Z@ 2 y 0l9: FO9: FpJ F=c FXF J={ ;‰@ ]fF= b‰c RAW ?@^O Q=@‚9W ;[9
=@AOW F=@GO LX9: ;g ]X< H3 RY H'.
TBK9 ]•@ ;=N9= FX@ F>N ]•@ Q=Z@ ?^O Fr ?M9: =M Q@‚] ;BN FXF= ?@A9W RY ?@A9 XJ
;=N9= FX@.
1.2.'. H" !?%& 3i*# J!i_% )D C 34%&-
1.2.'.1. Đi*# J!i_% 0% !i"# )D 31 B=>%&
T| J=s9: ?@^O Q=@‚9 ;BO9: ;k] ;=SF =@A9 ?@^O Q=@‚9 ;| mN FXF ;g ]X<
;=>< HSF RY FXF ]X< F_; 223QV W113QV WQ@‚] ;BN F=G ?P HY] R@AF ;p; F‰ FXF
J=•9 ;U F=[9= RY F=G ?P HY] R@AF F>N C89: ;< 9r@ F=O9:.
Đc HDa9: RY Q@‚] ;BN FXF J=•9 ;U ;=@G; bC ?@A9 F=[9= ;Bc9: C89: ;< 9=D y
Đc is9: L;N;cW Bc;cW F89: LOp; 1WQ ]X< J=X;W ?c is9: J=[N FNc XJ ]X< b@G9 XJ
F=[9=. 0s9: RY F89: LOp; 1W Q ;p; F‰ FXF ;O<G9 ?Da9: ik<W ]X< F_; Rs9:W ?c
?@A9 XJ RY ;•9 LZ ;BK9 ]•@ ;=N9= FX@ W ?c is9: ]X< F_; J=k9 ?cf9.
1.2.'.2. Đi*# J!i_% )D C 34%& $ ^@,
j ?M ?@^O Q=@‚9 ?‰] b‰c ;S ?P9: =rN =cY9 ;cY9 ;p; F‰ FXF F=G ?P HY] R@AF
F>N ;ON b@9 RY ]X< J=X; ?DEF ;=SF =@A9 9=D LNOy
−K@‚] ;BN ;=Da9: mO<K9 LS L9 LY9: HY] R@AF F>N FXF ;g ]X<.
−K=n@ ?P9: ;g ]X< bx9= ;=Da9:W =sN ?M9: bP ]X< J=X; RYc HDh@W bw9:
J=Dj9: J=XJ =sN ?M9: bP F=[9= mXF.
−C=O<‚9 ;g ]X< RYc F=G ?P bl ?M9: bP RY 9:DEF Hf@.
−0|9: ;S ?P9: bx9= ;=Da9: ;g ]X<.
−0|9: LS FZ ;S ?P9: Q‚ F‰ Q=@ ?N9: F=f< F=G ?P bl.
1.2.'.3. Đi*# J!i_% 5@5 !iE F. A!` /a
TBc9: C89: ;< L• ?DEF ;=SF =@A9 ;S ?P9: =rN FXF ;=@G; bC Q=XF 9=NOy
TBf] Q=[ 9}9 XJ HSF FNc RY XJ HSF ;=pJ W ;Bf] bj] ;=Xc Q=8 W ;Bf] F€O =~NW
;=@G; bC ?Da9: Z9: ;@KO ;=cX; 9DhFW =A ;=Z9: ;=89: :@r.
ĐP HY] R@AF ?‰] b‰c ;@9 FI<.
"€F ?P ;S ?P9: =rN FNcWFr ;=O ;=IJ ;=89: ;@9 R^ ;Bf9: ;=X@ F>N ;=@G; bC.
1=X; ;[9 =@AO RY bXc ?P9: LS FZ ?G9 FXF ;> ?@^O Q=@‚9 ;f@ F=• RY ;BO<^9 ;[9 =@AO
LS FZ ?G9 ;BO9: ;k] ?@^O =Y9=.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 1,
1.2.'.'. T0% !i"# /#%& b^
HA ;=Z9: bXc ;[9 =@AO k] ;=N9= RY ;[9 =@AO X9= LX9: . T[9 =@AO k] ;=N9=
bXc LS FZ bXc ?P9: bw9: Fs@ RY F=O89: ?v; ;f@ J=s9: ?@^O Q=@‚9 ;BO9: ;k] RY
:@N9 ]X<Wn FXF ;> ?@^O Q=@‚9 F>N Q=Z@ ;g ]X< n FNc ;Bx9= 9W9&]. N:_; ;[9 =@AO
k] ;=N9= Fr ;=‚ ;=SF =@A9 bw9: ;N< =N< ;S ?P9: Fr ]€F iO< ;Bx ;=a@ :@N9.
j ?M bXc ;[9 =@AO bNc :M] FXF ;=Y9= J=•9y
−CXF ]X< J=X; ?@A9 RY ]X< b@G9 XJ Q=Z@.
−CXF ]X< b@G9 XJ ;S il9: 13W&d\W3QV.
−T=@G; bC J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@ 223QVV113QV RY ;S ?P9: F=Z9: LS FZ.
−CXF ;=@G; bC ;cY9 C89: ;<.
1.2.'.,. cd1 )" /[Be 56( 5@5 !iE F. 3i"% 5!0%!
(‰c RA FXF ;=@G; bC ?@A9 F=[9= ;Bc9: C89: ;<.
−"X< J=X; ?@A9.
−"X< b@G9 XJ F=[9= ;„9: XJ 13W&d223QV.
−Đcf9 9Z@ ]X< b@G9 XJ Rh@ ;=N9= FX@ 223QV.
−HA ;=Z9: ;=N9= FX@ 223QV.
−CXF ;O<G9 ?Da9: ik< 223QV.
−"X< b@G9 XJ ;S 9:zO 223d113d\W3QV.
−HA ;=Z9: ;=N9= FX@ 113QV.
−CXF ;O<G9 ?Da9: ik< 113QV.
−"X< b@G9 XJ ;S il9: 13W&d\W3QV
−CXF J={ ;‰@ ]X< b@G9 XJ \W3d 3'QV.
−N:OM9 ;S il9: 3W'QV.
CXF Q=Z@ b‰c RA ]X< F_; ;O<G9 ?Da9: ik<W ]X< F_; J=k9 ?cf9W ]X< F_; Rs9:
F>N ;Bf] 223QV RY 113 QV FŒ9: 9=D HP 9T ]h@ ?DN RYc ?e ?DEF ;=N< ;=G bw9:
BjHƒ b‰c RA Q‘ ;=OI; LZ .Cs9 Hf@ FXF BjHƒ b‰c RA F=c ;=@G; bC Q=XF ?DEF il9: BjHƒ
?@A9 ;|.
1.2.'.\. cd1 )" 5!?%& fM )D %?i 3N 5!1 %!D ^@,
1.2.4.=.1. Chống s>!:
(‰c RA F=Z9: L}; tOX ?@A9 XJ HN9 ;BO<^9 bw9: FXF F=Z9: L}; RN9.
CXF F=Z9: L}; RN9 ?DEF ?v; ?•O RYc RY ?•O BN F>N ]X< b@G9 XJ F=[9=W ;S 9:zOW
;=N9= FX@ ..R.R.
(Nc :M] FXF F=Z9: L}; RN9 RY RC ;B[ H_J ?v; 9=D LNOy
−C=Z9: L}; RN9 13W&QV ?DEF ?v; J=[N FOP9 =f F>N ]X< b@G9 XJ F=[9=
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 1\
F=Z9: tOX XJ F=c FXF ;=@G; bC 9=D ]X< J=X; W ]X< b@G9 XJ ;S il9: 13W&QVW
]X< b@G9 XJ T£ RY FXF ;=@G; bC TVWTI 9Z@ ;BK9 ]f9: 13W&QV.
−C=Z9: L}; RN9 223QV ?DEF ?v; J=[N FOP9 FNc F>N ]X< b@G9 XJ F=[9=
F=Z9: tOX XJ F=c ]X< b@G9 F=[9=.
−C=Z9: L}; RN9 223QVW113QV ?DEF ?v; ;BK9 2 ;=N9= FX@ TC1 RY TC2
F=Z9: tOX XJ F=c FXF ;=@G; bC TUW TI 9Z@ ;BK9 ;=N9= FX@.
−C=Z9: L}; RN9 223QVW113QV ?DEF ?v; J=[N FOP9 FNc RY FOP9 =f F>N ]X<
b@G9 XJ ;S 9:zO &T RY 9T F=Z9: tOX XJ F=c ]X< b@G9 XJ.
N:cY@ BN Fs9 Fr FXF F=Z9: L}; RN9 \QV ?DEF ?v; ?•O RYc RY ;BK9 FXF J=k9 ?cf9.
(‰c RA L}; ?X9= ;BSF ;@GJ bw9: FXF Q@] RY ik< ;=O L};.
CXF Q@] RY ik< ;=O L}; ?DEF ?v; ;BK9 FXF FP; W mY ?’ ;=N9= FX@ RY FXF Fg9: RYc
F>N FXF ;O<G9 ?Da9: ik<WFP; F=@GO LX9: L9 Fr F>N ;Bf] J=k9 J=Z@.
1.2.4.=.2. Nối ?@!:
ĐDEF ;=SF =@A9 9Z@ ?p; ;S 9=@K9 RY 9Z@ ?p; 9=k9 ;fcy
CXF =A ;=Z9: 9Z@ ?p; F>N ;cY9 C89: ;< RY ;Bf] b@G9 XJ Q=89: RDE; tOX 3W,Ω.
1.3. QUY TRgNH ZhN iUjT ĐIỆN NkNG-
C89: ;< ;=>< ?@A9 TBC A9 HY 9=Y ]X< J=X; ?@A9 Rh@ 9:OM9 9:O<K9 H@AO
F=[9= HY 9DhFW F89: LOp; FO9: FpJ F=c 9:OM9 ?@A9 tOZF :@N HY '33 "q. N:cY@
BN F89: ;< Fs9 Fr ;=‚ =cf; ?P9: n F=G ?P bl ?M9: bPW Fr Q=‰ 9„9: 9=I9 F89:
LOp; J=‰9 Q=X9: ;| HDh@ R^ Rh@ :@X ;BC ;Z@ ?N HY '3 "RNBd]X<. $`F 9Y< ]X< J=X;
=cf; ?P9: n F=G ?P ?P9: Fj ?M9: bP ;@KO ;={ F89: LOp; ;| HDh@ HY 2 "q. "X<
J=X; FŒ9: Fr ;=‚ J=X; F89: LOp; J=‰9 Q=X9: HK9 HDh@ ;Z@ ?N HY &3 "RNBd]X< ;l<
;=ƒc ?vF ;[9= HY] R@AF F>N ]X< J=X;. C=G ?P =cf; ?P9: F>N C89: ;< ;Ok9 ;=>
;=ƒc HA9= F>N TBO9: ;k] ?@^O ?P =A ;=Z9: ?@A9 ]@^9 NN] RY ;BO9: ;k] ?@^O ?P
tOZF :@N.
QO< ;Bx9= L‰9 mOp; ?@A9 9„9: F>N C89: ;< ?DEF ;=SF =@A9 9=D LNOy
NDhF ?DEF iS ;Bo ;f@ =M F=[9= RY iz9 ;h@ =M J={ ;=89: tON ]P; ?cf9 QK9= ?YcW
=M J={ ?r9: RN@ ;Bs QK9= iz9.
COZ@ =M J={ HY FXF FUN 9=I9 9DhF ?DN 9DhF ;| =M J={ RYc ?Da9: Z9: XJ
HSF. CXF FUN 9=I9 9DhF ?DEF ?r9: ]n bw9: FXF FUN RN9 J=Š9:.CXF FUN RN9
9Y< 9k9: =f ?DEF 9=a RYc bP 9k9: ;=>< HSF. N:cY@ BN ?‚ ;BX9= BXF 9g@ RY F‰ BXF
F=x] C89: ;< Fs9 ;BN9: bC ;=K] HDh@ F=_9 BXF .
T| FUN 9=I9 9DhF Fr ' ?Da9: Z9: iz9 9DhF RYc ;OBb@9ƒ ;fc ;=Y9= ]P; QG;
FpO ;=Z9: 9=p;. Đcf9 ?•O ?Da9: Z9: Fr ?P 9:=@K9: 9=~W ?cf9 LNO ?P 9:=@K9:
;„9: ?P; 9:P; HY] ;„9: XJ HSF 9DhF HY] tON< FX9= ;OBb@9ƒ iz9 ?G9 HY] tON< FXF
J=•9 tON< F>N =A ;=Z9: ;g ]X<.
Tg ]X< ;=>< ?@A9 bNc :M] J=•9 H@K9 QG; ;OBb@9ƒ Rh@ ]X< J=X; Fr Fl9: =A
;=Z9: FXF J=•9 tON<W Fl9: ;B{F ?€9: RY FXF :Z@ ?’.
N=@A] R{ F>N C89: ;< ;=>< ?@A9 HY F=O<‚9 ;=>< 9„9: ;=Y9= ?@A9 9„9:.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 14
CXF ;=@G; bC F=> <GO J={F R{ F=c tO< ;Bx9= L‰9 mOp; ?@A9 9„9:y
CXF ;=@G; bC ;=>< HSF F=[9=y
TOBb@9ƒ RY =A ;=Z9: ?@^O ;ZFW ]X< J=X; RY =A ;=Z9: Q[F= ;|.
CXF ;=@G; bC ;=>< HSF J={y
CXF =A ;=Z9: ?‰] b‰c LS HY] R@AF F>N FXF ;g ]X< ;=>< ?@A9 RY FXF ;=@G;
bC 9„9: HDE9: Q=XFy FpJ 9DhF Q‘ ;=OI;W Q=c i•OW ;Bf] F=€N Q=[ 9}9 RY FXF =A
;=Z9: Q=XF.
CXF ;=@G; bC Fj Q=[y
CUN 9=I9 9DhF RY bP 9k9: ;=>< HSFW HDh@ F=_9 BXFW FXF bP J=I9 H_J ?v;
F>N F=`9: RY FXF ]X< Q=XF.
CXF ;=@G; bC ?@A9y
CXF ]X< b@G9 ;=GW ;=@G; bC F=O<‚9 ]fF= 9=D ]X< F_;W iNc FXF= H<ŽWFXF =A
;=Z9: b‰c RAW ;S ?P9:W ?@^O Q=@‚9W ;=89: ;@9 H@K9 HfFŽ
Đ@A9 9„9: ;N ;=O ?DEF ;f@ ?•O FSF ]X< J=X; Rh@ ?@A9 XJ 13W& QVW tON ;=@G;
bC F=O<‚9 ]fF= ?G9 ]X< b@G9 ;=G ;„9: XJ HK9 223 QV RY ?DEF ;BO<^9 ;h@ ;Bf]
J=k9 J=Z@ 9:cY@ ;Ba@. Tf@ ?k< ?@A9 9„9: 9Y< L• ?DEF =sN RYc HDh@ ?@A9 tOZF
:@NW;BO<^9 ;‰@ ;h@ FXF =P ;@KO il9: RY L‰9 mOp; ;=89: tON FXF ;O<G9 ?Da9: ik<y
ĐDa9: ik< 223 QVy
−TBC A9 V $c9: (x9= …241†
−TBC A9 V (x9= HsN 1 …243†
−TBC A9 V (x9= HsN 2 …242†.
ĐDa9: ik< 113 QVy
−TBC A9 V 1=` G@Xc …141†
−TBC A9 V T=f9= 1=` …143†
−TBC A9 V ĐC9= QOX9 …14\†
−TBC A9 V Tk9 HsN …142†.
N:cY@ BN ?‚ FO9: FpJ F=c J={ ;‰@ ?CN J=Dj9: ;=89: tON 2 ?Da9: ik< \ QV
?G9 ;Bf] \d1, QV H@GO $@K] …;Bf] 1,KV†.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 1&
CHƯƠNG X
HỆ THlNG LmCH Tn
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 19
2.1. GIoI THIỆU CHUNG-
HA ;=Z9: Q[F= ;| TBC A9 HY =A ;=Z9: Q[F= ;| ;S Q[F= Lc9: Lc9: W 9:OM9
Q[F= ;| bN9 ?•O Hp< ;| ;S il9: ;g ]X< RY 9:OM9 ]P; F=@^O ;| =A ;=Z9: NFFO F>N
C89: ;< TBC N9W =A ;=Z9: Q[F= ;| ;fc BN is9: ?@A9 ]P; F=@^O ?@^O F=‡9= ?DEF ?‚
Q[F= ;=[F= ]X< ?@A9 ?M9: bPW ?‚ ;fc BN is9: ]P; F=@^O ]Y ?@^O F=‡9= ?DEF
9:Da@ ;N il9: =N@ bP F•O F=‡9= HDO bN J=N ;=<B@L;cB HY] R@AF Lc9: Lc9:W Lj ?M
?P9: HSF =A ;=Z9: Q[F= ;| TBC A9 9=D =x9= 2V1.
CO9: FpJ =N@ bP F=‡9= HDO ;=<B@L;cB ;| b@G9 XJ T£ 9Z@ RYc ?•O FSF L;N;cB
F>N ]X< J=X; ?DEF Q[F= ;=[F=. Đ‚ ;fc mO9: Q[F= F=c ;=<B@L;cB 9=a FXF bP ;fc
mO9: AVV1 RY AVV2W ;=SF =@A9 tOX ;Bx9= ?@^O F=‡9= 9=a bP ?@^O F=‡9= ;S ?P9:
AV" W bP ?@^O F=‡9= iS J=s9: bw9: ;N< AVN RY Lj ?M Bj Hƒ. (‰c RA F=c FXF
bP F=‡9= HDO RY Bc;cB Q=~@ tOX ?@A9 XJ 9=a bP J=r9: ?@A9 —V ;XF ?P9: 9=@^O
H•9. 0IJ ;| ]X< J=X; ;Bc9: F=G ?P LS FZ il9: ]X< F_; iIJ ;| QA£.
K=@ bP ?@^O F=‡9= AV" =D =~9: L• F=O<‚9 ;S ?P9: =A ;=Z9: ?@^O F=‡9=
Q[F= ;=[F= LN9: bP iS J=s9: AVN RY :@o 9:O<K9 F=G ?P Q[F= ;=[F= mXF HIJ
;BDhF ?r. j ?M 9=p; ;=€ RY Lj ?M ?@^O Q=@‚9 ?DEF ;=SF =@A9 LNc F=c Q=@ F•9
;=@G; Fr ;=‚ ?DN ]P; bP F=‡9= HDO ;=<B@L;cB BN LUN F=oN ]Y Q=89: F•9 J=‰@ F_;
=A ;=Z9: Q[F= ;=[F=.
2.2. THÔNG Zl Lp THUqT CỦA HỆ THlNG LmCH Tn-
TT THÔNG Ố ĐỊNH "ªC
1 Đ@A9 XJ ?C9= ]€F …R† '33
2 0s9: ?@A9 ?C9= ]€F …A† 1\33
3 C89: LOp; ?C9= ]€F …Qq† \'3
' Đ@A9 XJ Q[F= ;=[F= :@h@ =f9 …R†
≤ 913
, 0s9: ?@A9 Q[F= ;=[F= :@h@ =f9 …A†
≤ 2913
\
G@X ;BC Q[F= ;=[F= ;=ƒc ?@A9 XJW ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
Q=@ ?@A9 XJ FO9: FpJ ?C9= ]€F
Q=@ &3˜ ?@A9 XJ FO9: FpJ ?C9= ]€F
≥ 2.,
≥ 2.3
4 G@X ;BC ?‡9= ;=ƒc is9: Q[F= ;=[F=W ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
≥ 2
& C89: LOp; FDa9: =Y9=…Qq† 2\,3
9 T=a@ :@N9 FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F=…L†
≤ ,3
13 S ;XF ?P9: 9=N9= Q=@ FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F=…L†
≤ 3.3,
11 T•9 LZ ?@A9 XJ FO9: FpJ …H”† ,3
12
S ;=N< ?g@ F=c J=}J F>N ;•9 LZ ?@A9 XJ FO9: FpJ
HkO iY@ …H”†
9:_9 =f9 Q=89: Hh9 =j9 ,3L…H”†
•2 ™ V 3
•'3 ™ V13
13 Đ@A9 XJ FO9: FpJ ;S il9: ;•9 LZ ,3H” 3&3 V
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 23
1'
ĐP ;=N< ?g@ F=c J=}J F>N ?@A9 XJ ;S il9: ,3 H”…%†
HkO iY@.
N:_9 =f9 Q=c‰9: 1L.
N:_9 =f9 Q=c‰9: ,3L
•13 ™ V23
• ',
•1,
1, Đ@A9 XJ ;S il9: ]P; F=@^O…R† 223
1\
ĐP ;=N< ?g@ F=c J=}J F>N ?@A9 XJ FO9: FpJ ;S il9: ;|
9:OM9 ]P; F=@^O ˜

•13™ V1,
14
C89: LOp; ;@KO ;={ ;S il9: Q=@ ?@A9 XJ ?C9= ]€F …Qq†
T| HDh@ 3&3VW ,3H”y
n F=G ?P F=‡9= HDO ;=<B@L;cB Q=89: ;‰@.
n F=G ?P F=‡9= HDO ;=<B@L;cB Fr ;‰@.
N:_9 =f9 ;Bc9: Q=c‰9: ;=a@ :@N9 1,L Q=@ Q[F= ;=[F= bN9
?•O.
T| =A ;=Z9: 0C 223Vy
$kO iY@.
N:_9 =f9 Q=@ FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F=.
N:_9 =f9 Q=@ ]p; FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F=
≤ 3.\\
≤ 3.'2
≤ 13
≤ 3.1
≤ 3.'2
≤ 3.\\
23 1=f] R@ ;=N< ?g@ :rF ?@^O F=‡9= … ?P ?@A9† 1 V 1,3
21 H@AO LOp; … :@X ;BC ;[9= ;cX9† ˜ 94
22 ĐP M9 …i(†
≤ &3
23 K@‚O HY] ]X; ;S 9=@K9
2' N=@A; ?P bx9= ;=Da9: F>N ]8@ ;BDa9: T| 1 V ',
3
C
2, C89: LOp; ;@KO ;={ F>N AV" …VA†
≤ ,
2\ C89: LOp; ;@KO ;={ F>N AVN …VA†
≤ ,
24 C89: LOp; ;@KO ;={ F>N b@G9 is9: ?c HDa9: …VA†
≤ ,
2.3. CrC CHs Đt LuM VIỆC CỦA HỆ THlNG LmCH Tn -
- K=n@ ?P9:W Q[F= ;=[F= bN9 ?•O RY ?r9: RYc HDh@ bw9: J=Dj9:
J=XJ =sN F=[9= mXF … ;S ?P9: =cvF bw9: ;N< † ;Bc9: F=G ?P HY] R@AF bx9=
;=Da9: F>N HDh@ RY bw9: J=Dj9: J=XJ =sN ;S ?M9: bP ;Bc9: F=G ?P LS FZ.
- C=G ?P Q=89: ;‰@ RY =cf; ?P9: F>N ]X< J=X; ;Bc9: HDh@ Rh@ J={
;‰@ ;| Q=89: ;‰@ ?G9 ;‰@ ?C9= ]€FW HY] R@AF ;=ƒc :@h@ =f9 F>N b@‚O ?M F89:
LOp; ]X< J=X; FŒ9: 9=D Q=@ tOX ;‰@ ;=ƒc ?`9: ;@KO F=O‹9 …*CT†.
- 0|9: ;g ]X< ;Bc9: F=G ?P bx9= ;=Da9: RY LS FZ.
- C=G ?P tOX ?P LS FZ 9=D 9:_9 ]fF=W tOX ;‰@ RY F_; ;‰@.
- C=G ?P HY] R@AF RY FXF ;=89: LZ F>N =A ;=Z9: Q[F= ;=[F= ]X< J=X;
?•< ?> Q=@ FXF 9=X9= HY] R@AF Lc9: Lc9: RY Q=@ =D =~9: ]P; ]fF= ;Bc9:
9=X9= Fl9: ;K9 bp; Q• F>N FXF bP F=‡9= HDO Q=@ F=`9: HY] R@AF.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 21
- CDa9: =Y9= Q[F= ;=[F= ;=ƒc ]P; bP@ LZ F=c ;BDhF RY F_; Q[F= ;|
Q=@ =D =~9: ;Bc9: HDh@.
- C_; Q[F= ;| RY iIJ ;| Q=@ i|9: bx9= ;=Da9: ]X< J=X; bw9: FXF=
F=O<‚9 bP F=‡9= HDO LN9: F=G ?P 9:=CF= HDO.
- 0IJ ;| ;Bc9: F=G ?P LS FZ bw9: ]X< F_; iIJ ;|.
- 0s9: Q[F= ;=[F= Q=@ ]X< J=X; HY] R@AF Rh@ ;‰@ ?C9= ]€F RY =A LZ
FcLϕ “ 1 ;Bc9: ;BDa9: =EJ =D =~9: =N@ ]fF= Lc9: Lc9: 9=X9= Fl9: ;K9 bp;
Q• F>N FXF bP F=‡9= HDO ?DEF 9Z@ Lc9: Lc9: =cvF HY ;Bc9: ;BDa9: =EJ F_;
]P; bP F=‡9= HDO RY bP F=‡9= HDO Fs9 Hf@ Fs9 ?•< ?> FXF ]fF= Lc9: Lc9:.
$`F 9Y< J=‰@ ;S ?P9: Fp] F=G ?P FDa9: =Y9=.
- Đ@^O F=‡9= is9: Q[F= ;=[F= ;=ƒc ?P HAF= RY ?fc =Y] ?@A9 XJW ?P
HAF= RY ?fc =Y] ;•9 LZW ?fc =Y] is9: Q[F= ;=[F=.
- T=N< ?g@ ;B@ LZ ?v; ?@A9 XJ ]X< J=X; ;Bc9: :@h@ =f9 ;| &3˜ ?G9
113 ˜:@X ;BC ?C9= ]€F.
- Hf9 F=G is9: Q[F= ;| n =N@ H•9 ?C9= ]€F RY ?M9: ;=a@ =f9 F=G
tOX ;‰@ is9: Q[F= ;=[F= ;=ƒc ?vF ;[9= ;=a@ :@N9 J={ ;=OPF.
- Hf9 F=G is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O ;=ƒc ;BC LZ ?v; J={ ;=OPF RYc ;BC
LZ F89: LOp; ;=SF ;Bc9: F=G ?P ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9: ;| HDh@.
- Hcf; ?P9: F>N ]X< J=X; ;Bc9: F=G ?P ?@^O F=‡9= 9=r] F89: LOp;
Q=X9:.
2.'. ĐvC ĐIwM CHmNH-
- T=SF =@A9 ;=ƒc Lj ?M ;S Q[F= Lc9: Lc9: Fr b@G9 XJ F=‡9= HDO.
- (P F=‡9= HDO ;=ƒc Lj ?M F•O 3 J=NW :M] =N@ bP b@G9 ?g@ ?g@ il9:
;=<B@L;cB
- T=<B@L;cB HY] ]X; ;S 9=@K9
- (P ?@^O F=‡9= ;S ?P9: AV" il9: ?@^O Q=@‚9 bX9 iz9 =cf; ?P9: ?@^O
F=‡9= F=[9=W Fr Q=Z@ iS J=s9: AVN ?‰] b‰c ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ Q=@ F_; bP
?@^O Q=@‚9 F=[9=
- K[F= ;| bN9 ?•O bw9: =A ;=Z9: ]P; F=@^O …NFFO† =cvF mcN< F=@^O ;|
;S il9: F>N C89: ;<.
- (P ?@^O F=‡9= ;XF ?P9: 9=N9=.
2.,. ĐvC TmNH-
Gu9 9=«W ?j9 :@‰9W Q@9= ;GW ?P ;@9 FI< RI9 =Y9= FNc
2.\. ĐIỀU LHIwN LmCH Tn-
N:O<K9 H¬ =A ;=Z9: Q[F= ;=[F=y j ?M ]fF= HSF Q[F= ;| …=x9= 2V1†
HA ;=Z9: Q[F= ;=[F= ;=SF =@A9 ;=ƒc Lj ?M ;S Q[F= ;=[F= Lc9: Lc9: Q@‚O ]P;
9=r]W Fr =N@ bP F=‡9= HDO 9Z@ Lc9: Lc9:. CO9: FpJ F=c FXF bP F=‡9= HDO
;=<B@L;cB V1 RY V2 ;| b@G9 XJ F=‡9= HDO T£ 9Z@ ;| ?•O BN F>N ]X< J=X; ?DEF
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 22
Q[F= ;=[F=. Đr9: F_; bP F=‡9= HDO V1 RY V2 n J=[N mcN< F=@^O RY ]P; F=@^O 9=a
FXF F•O iNc ;Dj9: €9: Q1W Q3 RY Q2W Q'. K[F= ;=[F= bN9 ?•O F=c ]X<
J=X; 9=a ;=@G; bC Q[F= ;=[F= bN9 ?•O YH( ?DEF FO9: FpJ ;| ;S il9: mcN< F=@^O
3&3V F>N 9=Y ]X< =cvF ;| NFtO<.
Đ@^O Q=@‚9 ;S ?P9: RY bw9: ;N<W b‰c RAW ;[9 =@AO ?DEF ;=SF =@A9 9=a bP ;S ?P9:
?@^O F=‡9= Q[F= ;=[F= AV"W bP ?@^O F=‡9= iS J=s9: AVN RY Lj ?M BjHƒ.
HA ;=Z9: ?@^O Q=@‚9 AV1 RY AV2 ?DEF FpJ ?@A9 ;| FXF ]X< b@G9 XJ B@K9: T$1
RY T$2 RY ?DEF ?‰] b‰c bw9: 9:OM9 iS J=s9: NFtO<.
CpJ ?@A9 F=c AV" Hp< ;| ]X< b@G9 XJ T$1W T$2 RY 9:OM9 iS J=s9: NFtO<.
0IJ ;| ;Bc9: F=G ?P LS FZ 9=a 5J;8]X; iIJ ;| QA£.
(P b‰c RA F=f] ?p; Bc;cB ;=ƒc Lr9: mO9: RO89: ;•9 LZ 1V3 H” …\'R†.
K=@ =D =~9: AV" L• F=O<‚9 ;S ?P9: =A ;=Z9: ?@^O F=‡9= Q[F= ;=[F= LN9: bP
AVN RY :@o 9:O<K9 F=G ?P Q[F= ;=[F= mXF HIJ ;BDhF ?r.
j ?M ]fF= HSF Q[F= ;| RY Lj ?M ?@^O Q=@‚9 ?DEF ;=SF =@A9 LNc F=c Q=@ F•9
;=@G; Fr ;=‚ ?DN ]P; bP F=‡9= HDO ;=<B@L;cB BN LUN F=oN ]Y Q=89: F•9 J=‰@ F_;
=A ;=Z9: Q[F= ;=[F=.
2.\.1.1. Q#@ /8%! J05! x F(% 3I#
j ?M Q=Z@ Q[F= ;| bN9 ?•O 9=D =x9= 2V2
QOX ;Bx9= Q[F= ;| bN9 ?•O ?DEF ;=SF =@A9 Q=@ ;ZF ?P Rc;cB 9
Rc;cB
- 9,˜
9
?]
W ]X< F_; 13W& QV ?N9: ]nW U
"—
Ÿ ,3˜ U
?]
RY Fr HA9= ?r9: Q[F= ;| ;S ?P9:
=cvF bw9: ;N<.
K=@ ?r9: Q[F= ;|W BjHƒ KT1 L• Q@‚] ;BN 9:OM9 ;S il9: AC 9=a BjHƒ K23 …DO
;@K9 9:OM9 AC†W ?@A9 ;S il9: AC ?DEF F=‡9= HDO 3 J=N Q=89: ?@^O Q=@‚9 ?DN
RYc FOP9 ik< Rc;cB™ Q=@ Q=89: Fr 9:OM9 ACW BjHƒ K23 L• ;Bn R^ ;XF ?P9: K"2
?‚ ?r9: 9:OM9 0C ;| NFFO C89: ;< RYc Rc;cB ?‚ ;=SF =@A9 Q[F= ;| bN9 ?•O Rh@
is9: Q[F= ;| bN9 ?•O Q=c‰9: ,,A. K=@ ?r Bj Hƒ K,4 L• ;XF ?P9: ?r9: 9:OM9 iS
J=s9: 0C F=c AV1W AV2W AV" RY БП . 2.
K=@ ?@A9 XJ ]X< J=X; U
"—
- ,3˜U
?]
W BjHƒ KV2 ;XF ?P9: HY] KT1 ;Bn R^ F_;
tOX ;Bx9= Q[F= ;| bN9 ?•O.
TBc9: 3L ?•O ;@K9 F>N tOX ;Bx9= Q[F= ;| bN9 ?•OW 9GO U
"—
- 11,˜ U
"—?]
;=x BjHƒ
KT2 L• F_; Q[F= ;| bN9 ?•O b‰c RA tOX XJ ]X< J=X;.
NGO LNO 13L ]Y U
"—
Ÿ,3˜ U
"—?]
;=x Bj Hƒ KT1 L• ?@ F_; Q[F= ;| K1, RY F_; Q[F=
;| bN9 ?•O Q=89: ;=Y9= F89:.
K=@ U
"—
¢&2˜ U
"—?]
W FXF Q=Z@ 9:OM9 iS J=s9: ?OEF F_; BNW bP ?@^O F=‡9=
AV" HY] R@AF mXF HIJ ?@A9 XJ ;N;cB.
2.\.1.2. Đi*# 5!y%! /. f? 3z 3i"% @AP
K=@ AV" HY] R@AFW ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ ;=N] :@N RYc tOX ;Bx9= ?@^O F=‡9= ;S
?P9: ?‚ :@o ?@A9 XJ ]X< J=X; g9 ?C9=™ AV" Fr 9=@A] R{ Lc LX9= U
HDh@
…TV1'†
RY U
]X< J=X;
…TV11† J={F R{ F=c R@AF =sN ;S ?P9: F=[9= mXF ;g ]X< RYc HDh@.
V TBc9: tOX ;Bx9= =sN ?M9: bP ;g ]X<W Rh@ bP AV" Q[F= ;| F=c J=}J ;=SF =@A9
;=ƒc =N@ F=G ?P =sN ?M9: bP ;S ?P9: F=[9= mXF =cvF F=G ?P =sN ;S ?M9: bP ;S
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 23
?P9: …=@A9 Q=89: LU i{9: †W Rh@ bP AVN F=‡ =sN ?M9: bP bw9: ;N<.
2.=.1.2.1. /rAng lưới
C=G ?P Q=89: ;‰@ RY =cf; ?P9: F>N ]X< J=X; ;Bc9: HDh@ Rh@ J={ ;‰@ ;| 3
?G9 ?C9= ]€FW HY] R@AF ;=ƒc :@h@ =f9 F>N b@‚O ?M F89: LOp; ]X< J=X;W FŒ9: 9=D
Q=@ tOX ;‰@ ;=ƒc ;@KO F=O‹9 tO@ ?C9=.
Tg ]X< =cf; ?P9: ;Bc9: HDh@ Rh@ bP ?@^O F=‡9= AV"W Q[F= ;| Fr ;=‚ ;=SF =@A9
?DEFy
C=G ?P Q[F= ;=[F= FDa9: =Y9= Rh@ is9: Bc;cB 2'33A Q=@ ?@A9 XJ :@‰]
iDh@ 3W&,U?] RY ;Bn R^ Q=@ ?@A9 XJ ;„9: ?G9 3W9&U?]W F_; Q[F= ;=[F= Q=@ =D
=~9: ;Bc9: HDh@.
C_; Q[F= ;=[F= =cvF iIJ ;| Q=@ i|9: bx9= ;=Da9: =cvF LS FZ.
Hf9 F=G is9: Bc;cB ;l< FXF ;BDa9: =EJ =D =~9: Q=XF 9=NO F>N =A ;=Z9: Q[F= ;|
bw9: FXF F=G ?Py
- G@‰] I
R
?G9 3W94 I
R?]
Q=@ tOX 9=@A; Bc;cB.
- G@‰] I
R
?G9 Q=@ FcL®“ 1 …Q “ 3 †.
- C=G ?P *"(y =f9 F=G is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O.
- C=G ?P Fp] FDa9: =Y9=.
T=SF =@A9 ?@^O F=‡9= Q[F= ;| ;=ƒc ?P HAF= RY ?fc =Y] ?@A9 XJW ?P HAF= RY
?fc =Y] ;•9 LZW ?fc =Y] is9: Q[F= ;=[F=.
T=N< ?g@ ;| mN ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ ]X< J=X; ;Bc9: :@h@ =f9 ;| &3˜ ?G9
113˜ U?].
K=@ LU i{9: bP ?@^O F=‡9= iS J=s9: AVNW F=‡ Fr Q=‰ 9„9: ;=N< ?g@ ]€F
=f9 F=G is9: Bc;cB ?G9 I
R
“ 3W4,I
R?]
… ;Bc9: FXF F=G ?P FcLφ “ 1 F>N bP AV" †
?M9: ;=a@ bP AVN F=‡ ;=SF =@A9 ?@^O F=‡9= Q[F= ;| ;=ƒc ?P HAF= ¯U Lc Rh@ ?@A9
XJ ?v;.
2.=.1.2.2. BCng má#
K=@ i|9: bx9= ;=Da9:W BjHƒ K1, L• ;XF ?P9: ?@ ?v; :rF iIJ ;| F=c FXF bP b@G9
?g@ V1 RY V2 HY] R@AF n F=G ?P 9:=CF= HDO :@‰@ J=r9: 9„9: HDE9: Rc;cB 9:DEF
R^ ;N;cB.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 2'
CXF F=G ?P HY] R@AF Q=@ =D =~9: ;Bc9: bP b@G9 ?g@y
2.=.1.2.3. Ch% ?D c@m cưEng hnh 8'ch !C:
+‰< BN Q=@y
- HD =~9: 1 bP V1 =cvF V2.
- Đ€; 2 F•O F=x ;Bc9: 2 9=X9= Fl9: ;K9.
- "p; iz9 1 9=X9= F>N V1 =cvF V2
- Rj Hƒ K'2 ;XF ?P9: :@‰] Q ?G9 Q=@ Q=Z@ *"( ;XF ?P9:.
K=@ ?r Bj Hƒ K,3 L• ;XF ?P9: ?G9 ]fF= Fp] ;„9: FDa9: Q[F= ;| ;Bc9: AV".
C=G ?P :@‰] Q[F= ;=[F= ?G9 *"( ;XF ?P9:y il9: ?‚ =f9 F=G Q 9=I9 ;| HDh@ R^
;=ƒc ;BC LZ F=c J=}J. K=@ ]X< J=X; 9=I9 Q tOX ;BC LZ F=c J=}JW *"( ;XF ?P9:
=f9 F=G Q[F= ;=[F= FSF ;@‚OW Q=89: F=c 9=I9 Q 9oNW H`F 9Y< ]X< J=X; ;=@GO Q[F=
;=[F=.
G@‰@ ;B| Bj Hƒ K'2 ;XF ?P9: bw9: FXF= p9 9`; (2 …GC£,†.
TBDa9: =EJ 9Y< m‰< BN Q=@y
- HD =~9: 1 bP b@G9 ?g@ ?M9: ;=a@ m‰< BN 1 ;Bc9:FXF ;BDa9: =EJ LNO ?k<y
- Đ€; 1 F•O F=x ;Bc9: bP Fs9 Hf@.
- Đ€; 2 F•O F=x ;Bc9: 2 9=X9= Fl9: ;K9 F>N bP Fs9 Hf@.
- "p; iz9 ;Bc9: 1 9=X9= F>N bP Fs9 Hf@.
- C=X< 3 F•O F=x ;Bc9: 2 9=X9= Fl9: ;K9 F>N bP Fs9 Hf@.
- "p; iz9 2 9=X9= Fl9: ;K9 F>N 2 bP V1 RY V2.
K=@ ?r K'2 ;XF ?P9: L• ?@ :@‰] Q[F= ;| …K', ;XF ?P9: †W ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ F>N
AV" L• ?DEF :@‰] F=c ?G9 Q=@ bP =f9 F=G Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O *"( ;XF ?P9:.
$`F 9Y< Q[F= ;| ?N9: n F=G ?P Fp] FDa9: =Y9= …K,3†.
2.=.1.2.4. Ch% ?D cAsφ F 1.
C=G ?P 9Y< ?DN Q R^ 3W Q=89: F=c ;„9: :@‰] Q[F= ;|. K=@ ;„9: :@‰] bw9: Q=rN
;XF ?P9: ?G9 Bj Hƒ K',W K'\ 9=D9: ]fF= L• ;S Q}c ic Bj Hƒ K,1.
+‰< BN ;Bc9: FXF ;BDa9: =EJy
- HD =~9: ]P; bP V1 =cvF V2.
- C=X< =N@ F•O F=x ;Bc9: 2 9=X9= Fl9: ;K9.
- "p; iz9 ;Bc9: ]P; 9=X9= F>N V1.
- "p; iz9 ;Bc9: ]P; 9=X9= F>N V2.
K=@ ?r9: BjHƒ K,1 ;XF ?P9: ?DN HA9= ?G9 bP AV"W AVN :@‰] :@X ;BC ?v; F>N
AV"W AVN HY] :@‰] F89: LOp; Q ?G9 3.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 2,
2.4. ch{ VỆ HỆ THlNG LmCH Tn-
2.&. ch{ VỆ MrY cIsN r| LmCH Tn
}Z~•11€•TX‚
GHlI J2K=11 nhLm 2 M<N32OP J2K=11+<+QR07<1N17<L72P v4.J.1
Group Power System Data 1; Group Power System
No. Settings Value Group
0214 Rated Frequency 50 Hz All
0209 Phase Sequence L1 L2 L3 All
0276 n!t "# te$%erature $easure$ent &e'ree (els!us All
0201 () Star%"!nt t"*ards L!ne All
02+0 H"l$'reen,c"nn- .#"r #ast su$,!,
$"n!t-/
01 A11
0251A () ("nnect!"n 2L13 2L23 2L33 .24/ A11
0235A St"ra'e "# th- Re%l!cas *5" P"*er
Su%%ly
01 All
0250A )!$e 16ercurrent *!th 2 %hase
%r"t-
1FF All
Group Power System Data 1; Group CT's
0"- Sett!n's 7alue 8r"u%
0204 () Rated Pr!$ary (urrent 2000 A All
0205 () Rated Sec"ndary (urrent 5A All
0217 24,() rated %r!$ary current 2000 A All
021+ 24,() rated sec"ndary current 5A All
Group Power System Data 1; Group Breaker
No. Settings Value Group
0210A 9!n!$u$ )R2P ("$$and &urat!"n 0-15 sec All
0211A 9a:!$u$ (l"se ("$$and &urat!"n 1-00 sec All
0212 (l"sed ;rea<er 9!n- (urrent
)hresh"ld
0-20 A All
Group Power System Data 2; Group General
No. Settings Value Group
1102 9easure$ent= Full Scale (urrent
.100>/
2000 A A
1107 9"t"r Start (urrent .;L? 17L3 Start
9"n-/
12-50A A
Group DT ! "DT P#ase!$art# %&er'urrent; Group General
No. Settings Value Group
1201 Phase )!$e 16ercurrent 10 A
1213A 9anual (l"se 9"de 2nact!6e A
1215A &r"%"ut )!$e &elay &9) Phase 0-00 sec A
Group DT ! "DT P#ase!$art# %&er'urrent; Group DT P#
No. Settings Value Group
1219A 2@@@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1216A 2@@@ act!6e Al*ays A
1217 2@@@ P!c<u% 6-00 A A
121+ ) 2@@@ )!$e &elay 0-5 sec A
1220A 2@@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1214A 2@@ act!6e Al*ays A
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 2\
1202 2@@ P!c<u% 6-00 A A
1203 ) 2@@ )!$e &elay 0-00 sec A
1221A 2@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1204 2@ P!c<u% 3-30 A A
1205 ) 2@ )!$e &elay 12-00 sec A
Group T#ermal %&erloa(; Group General
No. Settings Value Group
4201 )her$al 16erl"ad %r"tect!"n 10 A
Group T#ermal %&erloa(; Group T#erm %&er )oa(
No. Settings Value Group
4202 ?, Fact"r 0-66 A
4203 )!$e ("nstant 1-0 $!n A
4204 )her$al Alar$ Sta'e 90> A
4205 (urrent 16erl"ad Alar$ Set%"!nt 3-30A A
4207A ?t,FA()1R *hen $"t"r st"%s 1-0 A
420+A 4$er'ency t!$e 100 sec A
Group easurement Super&ision; Group General
No. Settings Value Group
+101 9easure$ent Su%er6!s!"n 10 A
Group easurement Super&ision; Group easSuper&ision
No. Settings Value Group
+104 (urrent ;alance 9"n!t"r 2-50 A A
+105 ;alance Fact"r #"r (urrent 9"n!t"r 0-50 A
BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP KÍCH TỪ
7SJ611 (F31)
2.9. R[Be }Z~•11 %!ƒ^ 1 €„•T1‚G }Z~•11V„V…c†W„1•AW„LWZG )QP}P1
Group Power System Data 1; Group Power System
No. Settings Value Group
0214 Rated Frequency 50 Hz All
0209 Phase Sequence L1 L2 L3 All
0276 n!t "# te$%erature $easure$ent &e'ree (els!us All
0201 () Star%"!nt t"*ards ;usAar All
02+0 H"l$'reen,c"nn- .#"r #ast su$,!,
$"n!t-/
01 A11
0251A () ("nnect!"n 2L13 2L23 2L33 .24/ A11
0235A St"ra'e "# th- Re%l!cas *5" P"*er
Su%%ly
01 All
0250A )!$e 16ercurrent *!th 2 %hase
%r"t-
1FF All
Group Power System Data 1; Group CT's
No. Settings Value Group
0204 () Rated Pr!$ary (urrent 400 A All
0205 () Rated Sec"ndary (urrent 5A All
0217 24,() rated %r!$ary current 400 A All
021+ 24,() rated sec"ndary current 5A All
Group Power System Data 1; Group Breaker
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 24
No. Settings Value Group
0210A 9!n!$u$ )R2P ("$$and &urat!"n 0-15 sec All
0211A 9a:!$u$ (l"se ("$$and &urat!"n 1-00 sec All
0212 (l"sed ;rea<er 9!n- (urrent
)hresh"ld
0-20 A All
Group Power System Data 2; Group General
No. Settings Value Group
1102 9easure$ent= Full Scale (urrent
.100>/
400 A A
Group DT ! "DT P#ase!$art# %&er'urrent; Group General
No. Settings Value Group
1201 Phase )!$e 16ercurrent 10 A
1213A 9anual (l"se 9"de 2@@ !nstantane"usly A
1215A &r"%"ut )!$e &elay &9) Phase 0-00 sec A
Group DT ! "DT P#ase!$art# %&er'urrent; Group DT P#
No. Settings Value Group
1219A 2@@@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1216A 2@@@ act!6e Al*ays A
1217 2@@@ P!c<u% 1" A A
121+ ) 2@@@ )!$e &elay 0-00 sec A
1220A 2@@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1214A 2@@ act!6e Al*ays A
1202 2@@ P!c<u% 30-20 A A
1203 ) 2@@ )!$e &elay 0-00 sec A
1221A 2@ $easure$ent "# Funda$ental
c"$%"nent
A
1204 2@ P!c<u% 2-00 A A
1205 ) 2@ )!$e &elay 0-50 sec A
Group easurement Super&ision; Group General
No. Settings Value Group
+101 9easure$ent Su%er6!s!"n 10 A
Group easurement Super&ision; Group easSuper&ision
No. Settings Value Group
+104 (urrent ;alance 9"n!t"r 2-50 A A
+105 ;alance Fact"r #"r (urrent 9"n!t"r 0-50 A
2.9.1. cd1 )" J05! x-
2.9.1.1. cd1 )" 5!?%& 5=>%& !D%! J05! x JM1 HDi ‡ V1…17
2.0.1.1.1. C@) !4A:
0l9: BjHƒ Hcf@ 1T '3d13W Q¬ =@AO KA3.
$p< ;[9 =@AO ;| b@G9 is9: TA1 …2333d,†.
2.0.1.1.2. Ng)#Sn nhTn:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 2&
0c Q[F= ;=[F= FDa9: =Y9= Q}c iY@ ?G9 ;=a@ :@N9 ;XF ?P9:.
2.0.1.1.3. /rU số !ác ?Dng:
I;? “ 1433A
;
1
“ \3L
;
2
“ \,L
2.0.1.1.4. Vướng !ác ?Dng:
Vh@ ;=a@ :@N9 ;1 “ \3LW b‰c RA :n@ ;[9 =@AO ;h@ BjHƒ KT13 ?@ F_; AV".
K}c iY@ ?G9 ;2 “ \,LW b‰c RA :n@ ;[9 =@AO ?G9 ?•O BN K'3W BjHƒ K'3 Fr ;@GJ ?@‚]
?DN ?G9 ]fF= b‰c RA iS J=s9: ]X< J=X; Fl9: ;XF ?P9:y
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
• C_; Q[F= ;|.
• C_; QA£
• 0|9: LS FZ ;g ]X<
2.9.1.2. cd1 )" '#@ di R11/ ‡ V1…X7
2.0.1.2.1. C@) !4A:
0l9: BjHƒ Hcf@ 1T '3d13W Q¬ =@AOy KA2.
$p< ;[9 =@AO ;| b@G9 is9: TA1 …2333d,†.
2.0.1.2.2. Ng)#Sn nhTn:
0c =D =~9: bP :@h@ =f9 FDa9: =Y9= Q[F= ;| F>N bP ?@^O F=‡9= AV".
0c 9:_9 ]fF= J=[N =f XJ ]X< b@G9 XJ Q[F= ;| =cvF J=[N is9: 1 F=@^O.
2.0.1.2.3. /rU số !ác ?Dng:
I
;?
“ 22,2A
;
1
“ 3L
;
2
“ 1L.
2.0.1.2.4. Vướng !ác ?Dng:
Vh@ ;=a@ :@N9 ;1 “ 3L ;@GJ ?@‚] ;€F ;=a@ F>N KT'W ?DN ;[9 =@AO ?@ F_; bP AV".
• K}c iY@ ;=a@ :@N9 ?G9 1LW b‰c RA :n@ ;[9 =@AO ?•O BN K'3W BjHƒ K'3 Fr
;@GJ ?@‚] ?DN ?G9 ]fF= b‰c RA iS J=s9: ]X< J=X; Fl9: ;XF ?P9:y
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
• C_; Q[F= ;|.
• C_; QA£
• 0|9: LS FZ ;g ]X<
2.9.2. (‰c RA F=f] ?p; Bc;cB ;=ƒc Lr9: mO9: RO89: ;•9 LZ 1V3 H” …\'R† y
2.0.2.1.1. C@) !4A:
V $cf@y 4U"\22,V,£(91V3CG3V$* R'.\
…@ƒ]ƒ9L†
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 29
V C=€F 9„9:y (‰c RA F=f] ?p; Bc;cB …\'RW1V3 H”†.
V T=@G; bC J=X; mO9: RO89: ;•9 LZ ;=pJy 4+T41 …?DEF FpJ bw9: 9:OM9 1 F=@^O
223 V0C†.
V (P F=@N ?@A9 XJ 4+R\33'
2.0.2.1.2. Ng)#Sn lW:
Đk< HY b‰c RA ]h@ ?DEF ?DN RYc RY ?e ;=N< F=c ;cY9 bP bZ9 ;g ]X< =@A9
?N9: RI9 =Y9= g9 ?C9= .
(‰c RA F=f] ?p; Rc;cB ]h@ ?DEF ?DN RYc HY] R@AF Rh@ ?@A9 XJ mO9: RO89: ;BSF
;@GJ …U:† mpJ m‡ ,3VW Fr ;•9 LZ ;=N< ?g@ FSF ;[9= ?Z@ m€9: ;| 1 . ' H•9d:@k<W J={
;=OPF RYc F=‡9= ?C9=. Đ@A9 XJ U: ?DEF ;fc BN ;| ;=@G; bC 4+T41W tON bP ?@A9 ;Bn
4+R\33' …=cvF 4+R\333† RY FpJ ;BSF ;@GJ ;h@ ]fF= Q[F= ;| F>N Bc;cB ]X< J=X;W
RY ?M9: ;=a@ ?DEF 9Z@ ;h@ ]fF= F=g@ ;=N9 V ?p; …ƒNB;=@9: bBOL= . ?@A9 XJ Lc Rh@
?p;† tON ]P; ?@A9 Q=X9: 9=~ R
"
. HN@ ?@A9 XJ ?@^O Q=@‚9 U
Fc9
RY ?@A9 XJ ?c J=N .
?p; tON ?@A9 Q=X9: U
"ƒNL
?DEF FpJ ;h@ BjHƒ 4U"\22 ;=89: tON =N@ bP ;BN9iOFƒB
T01 ° T02W ?DEF il9: ?‚ Lc LX9= . J=X; =@A9 ?@‚] F=f] ?p;. Đ@A9 XJ ?@^O
Q=@‚9 U
Fc9
;ˆ HA Rh@ ?@A9 XJ mO9: RO89: ;BSF ;@GJ U: F‰ R^ ?P Hh9 …,3V† RY ;•9 LZ.
0s9: ?@A9 9fJ J=N . ?p; …I:† ;| bP J=X; mO9: 4+T41 F=f< RYc Bc;cB tON ]fF=
Bc;cB . ?p;W ;Dj9: €9: Rh@ ?@A9 XJ ?c J=N.?p; U
"ƒNL
.Hx9= 2V3V2
Tf@ ]•@ ;=a@ ?@‚] Q=@ FSF ;[9= F>N ?@A9 XJ mO9: RO89: ;BSF ;@GJ U
:
?g@W is9:
?@A9 9fJ I: ?DEF F=f< tON bP ?@A9 ;Bn …4+R\33'† ;h@ ]fF= iO9: . ?p; F>N =A
;=Z9: Q[F= ;| ]X< J=X;. 0s9: ?@A9 I: 9Y< HY 9:O<K9 9=k9 L@9= BN ?@A9 XJ ?c J=N
. ?p; U
"ƒNL
. N:N< Q=@ ;=Y9= J=•9 iO9: iz9 :@oN Bc;cB RY ?p; ;=N< ?g@ …9:=TN HY
mOp; =@A9 R@AF Bc;cB F=f] ?p;†W is9: ?@A9 9fJ I: :@‰] mOZ9:W Rh@ ?P Hh9 J={
;=OPF RYc ?@A9 ;Bn F=f] ?p; …Fr ;=‚ ;h@ 3 ±† …=x9= 2V3V1†
V@AF LU i{9: Lr9: mO9: RO89: ;•9 LZ ;=pJ ?‚ HY] :@‰] ‰9= =Dn9: F>N ;=Y9=
J=•9 iO9: iz9 ;Bc9: ]fF= Bc;cB RY 9:„9 9:|N FXF ;[9 =@AO 9=@²O ;| FXF ;=@G; bC
Q=XF RYc =A ;=Z9: Q[F= ;|.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 33
H8%! X„T„X7 Hx9= if9: F>N ?@A9 XJ mO9: RO89: U: RY is9: ?@A9 I:W U
"ƒNL
;Bc9: FXF
;BDa9: =EJ RI9 =Y9= bx9= ;=Da9: …R
£
“³† RY LS FZ R
£
“,Q±†
„ L!1d%& 5!y%! 3.%!7
6101 Rotor Earth Fault Protection (1-3Hz) ON
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 31
OFF
Block relay
6102 Picku !alue o" #arnin$ %ta$e Re& '(0(()0(0
kOh*
6103 Picku !alue o" +riin$ %ta$e Re&& 1(0 (( 10(0
kOh*
610, +i*e -elay o" #arnin$ %ta$e Re& 0(00 ((
60(00 .ec/ 0
610' +i*e -elay o" +riin$ %ta$e Re&& 0(00 ((
60(00 .ec/ 0
6106 Picku !alue o" oen Rotor 1ircuit (2c)0(00 (( 1(00
*3.
61043 +e.tin$ Re.i.tor 1(0 (( 10(0
kOh*
„ Gi@ /. 5!y%! 3.%!7
6101 Rotor Earth Fault Protection (1-3Hz) ON
6102 Picku !alue o" #arnin$ %ta$e Re& ,0(0 kOh*
6103 Picku !alue o" +riin$ %ta$e Re&& '(0 kOh*
610, +i*e -elay o" #arnin$ %ta$e Re& 30(00 .ec
610' +i*e -elay o" +riin$ %ta$e Re&& 10(00 .ec
6106 Picku !alue o" oen Rotor 1ircuit (2c)0(02 *3.
61043 +e.tin$ Re.i.tor 3(3 kOh*
„ L=# ˆ7 G@X ;BC F=‡9= ?C9= F>N :@X] LX; ]fF= ?c …\13\ QF† ?DEF ?c ;Bc9: tOX ;Bx9= ;=U
9:=@A] RY :@X ;BC F=‡9= ?C9= ?DEF Hp< bw9: ]P; 9UN :@X ;BC ?c. NGO LU i{9: ;=@G; bC ?@A9
;Bn Q=XF Rh@ bP 4+R\33' …3.3 Q±† ;=x :@X ;BC ?@A9 ;Bn F>N ;=@G; bC ?r F•9 ?DEF ?v; ;Bc9:
?CN F=‡ \134A T£T R£IT*R.
2.0.2.1.3. Ng)#Sn nhTn:
0c F=f] ?p; ;Bc9: ]fF= Q[F= ;| …bNc :M] ;p; F‰ FXF ;=@G; bC ;| FOP9 ;=€ FpJ F>N
"X< b@G9 XJ T£ 9=Dy ?cf9 ik< iz9W ;=N9= iz9 is9:W FXF CRW FOP9 Q[F= ;=[F=W
FXF ?@A9 ;BnW ;{ ?@A9 F>N ]fF= RCW ?M9: =M ?c HDa9:W RCC...†
0c =D =~9: FXF= ?@A9 FOP9 ik< Q[F= ;=[F=W Fg :rJW ;=N9= iz9 is9:W RCC...
2.0.2.1.4. /rU số !ác ?Dng:
¥;? “ '3QΩ V (Xc ;[9 =@AO V\'R1
; “ 33L
¥;? “ ,QΩ V Đ@ F_; HTKTV\'R2
; “ 13L
2.0.2.1.+. Vướng !ác ?Dng:
(‰c RA ?DN ;[9 =@AO ?@ ;XF ?P9:y
• C_; QA£
• Đr9: K"1
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 32
• C_; Q[F= ;|
Tg ]X< F=f< Q=89: ;‰@ Q=89: Q[F= ;|.
2.9.2.2. cd1 )" ^N J05! x )D J!+%& 39%& F4 ‰ T}…7
2.0.2.2.1. C@) !4A:
1=[N =f XJ il9: BjHƒ 1Td'31W Q¬ =@AO KA1. $p< ;[9 =@AO ;| b@G9 is9: TA1
…2333d,†
1=[N 13W&QV il9: BjHƒ 1Td'31W Q¬ =@AO KA,. $p< ;[9 =@AO ;| b@G9 is9:
TA3…&333d,† n ?•O BN ]X< J=X;.
2.0.2.2.2. Ng)#Sn lW:
1=[N =f XJW is9: Q[F= ;=[F= ?P; 9=@K9 :@‰] mOZ9: 3 =N< ≈ 3W Fs9 J=[N 13W&QVW
is9: L;N;cB ?P; 9:P; ;„9: HK9W ?@A9 XJ ]X< J=X; :@‰] ;=pJW is9: RY XJ ?^O iNc
?P9:.
2.0.2.2.3. Ng)#Sn nhTn:
0c =n ]fF= is9: Q[F= ;=[F=W ?€; FOP9 Q[F= ;=[F=.
0c bC 9:_9 ]fF= Fg :rJ is9: ?@A9 Q[F= ;| iz9 ?G9 F=X< FXF F•O F=x F‰ 2 bP
b@G9 ?g@.
2.0.2.2.4. /rU số !ác ?Dng:
I
R
“ 13&A
IL “ \\'3AW
; “ 3W1,L.
2.0.2.2.+. Vướng !ác ?Dng:
RjHƒ K2, LNO 3W1,L :U@ ;[9 =@AO ?G9 BjHƒ ?•O BN K'3W BjHƒ K'3 Fr ;@GJ ?@‚] ?DN
?G9 ]fF= b‰c RA iS J=s9: ]X< J=X; Fl9: ;XF ?P9:y
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
• C_; Q[F= ;|.
• C_; QA£
• 0|9: LS FZ ;g ]X<
2.9.2.3. cd1 )" '#@ @A ^@, A!@ J!i J!+%& di ‰ V†…7
2.0.2.3.1. C@) !4A:
0l9: BjHƒ Hcf@ 1H,3d233W K¬ =@AO BjHƒ KV1.
$p< ;[9 =@AO ;| FOP9 Y b@G9 ?@A9 XJ TV12
2.0.2.3.2. Ng)#Sn lW:
(‰c RA ]X< J=X; Q=@ b_; ?•O Q=n@ ?P9: ?G9 tOX ;Bx9= =sN HDh@W ;Bc9: Q=@ ]X<
F_; 13W& QV ]n ]Y ?@A9 XJ ?•O FSF ]X< J=X; ;„9: FNc ?G9 ;BC LZ ;XF ?P9:.
… ;=Da9: ic =D =~9: AV"†
2.0.2.3.3. /rU số !ác ?Dng:
U;? “ 1,W&4QV…11,˜†
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 33
; “ 3L
2.0.2.3.4. Vướng !ác ?Dng:
(‰c RA :U@ ?G9 BjHƒ ;BO9: :@N9 K23W K21 ?@ F_; AV"W F_; Q[F= ;|.
2.9.2.'. cd1 )" I% f? &id^ !NA J!i ^@, A!@ Š %&1Di B=ới ‰U1…7
2.0.2.4.1. C@) !4A:
U i{9: BjHƒ ;•9 LZ 1´ . 1 . Y´W Q¬ =@AO K—.
$p< ;[9 =@AO ;| b@G9 ?@A9 XJ TV12 .
2.0.2.4.2. Ng)#Sn lW:
K=@ Q=n@ ?P9: ]X< J=X; ?G9 ;BDhF H`F =sN HDh@W Q[F= ;| ?e ?r9:W ]X< F_;
13W&QV F=DN ?r9: …K1'† ]Y ;•9 LZ :@‰] ;=pJ ?G9 ;BC LZ ;XF ?P9:.
2.0.2.4.3. /rU số !ác ?Dng:

;?
“ '\H”

;R
“ '\W32H”
;
;?
“ 3W3L
2.0.2.4.4. Vướng !ác ?Dng:
(‰c RA :n@ ;[9 =@AO tON BjHƒ ;BO9: :@N9 K22 ?DN ?G9 BjHƒ ?•O BN K'3W BjHƒ
K'3 Fr ;@GJ ?@‚] ?DN ?G9 ]fF= b‰c RA iS J=s9: ]X< J=X; Fl9: ;XF ?P9:y
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
• C_; Q[F= ;|.
• C_; QA£
• 0|9: LS FZ ;g ]X<
2.9.2.,. cd1 )" J!i 5ƒ != !‹%& 39%& !>i !(i F4 V1 )D VX7 H8%! X„T„T
K=@ Fr =D =~9: ?M9: ;=a@ ;Bc9: =N@ bP V1 RY V2W b‰c RA :n@ ;[9 =@AO tON
BjHƒ ;BO9: :@N9 K29 RY K33 Q=}J ]fF= :n@ ?G9 BjHƒ ?•O BN K'3W BjHƒ K'3 Fr
;@GJ ?@‚] ?DN ?G9 ]fF= b‰c RA iS J=s9: ]X< J=X; Fl9: ;XF iP9:y
• C_; "C 13W&QVW Q=n@ ?P9: Y1*( 13W&QV.
• C_; Q[F= ;|.
• C_; QA£
• 0|9: LS FZ ;g ]X<
CXF LS FZ ?DN ?G9 F_; =A ;=Z9: Q[F= ;|y
1. S FZ F=X< ]X< J=X;.
2. T| b‰c RA ]X< J=X; J=•9 L;N;cB.
3. (‰c RA F=f] ?p; ]P; ?@‚] n ]fF= ?P9: HSF =A
;=Z9: Q[F= ;|W ;BC LZ ;XF ?P9: ,QΩ RY LNO 13L.
'. (‰c RA ?@A9 XJ ;„9: FNc 1W1,U
?]
Q=@ Q=89: ;‰@.
,. (‰c RA ;•9 LZ :@‰] ;=pJ '\H” Q=@ Q=89: ;‰@.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 3'
\. T| b‰c RA ]X< b@G9 XJ Q[F= ;| T£.
4. QOX ;Bx9= ?r9: Q[F= ;| ]Y is9: 9=~ =j9 3W2 I
R?]
;=x LNO 'L ?@ F_; Q[F= ;|.
&. K=@ =D =~9: =N@ bP F=‡9= HDO =cvF =N@ bP ;fc
mO9:.
9. "p; Q[F= ;|W iz9 ?G9 ]X< J=X; ]p; ?M9: bP Q=@
is9: IL;N;cB Hh9 =j9 1W3,I
?]
.
13. (‰c RA Q=@ is9: FDa9: =Y9= 2I
R?]
RY LNO \,L iz9
?G9 F_; Q[F= ;|.
11. (‰c RA Q=@ =D =~9: bP =f9 F=G 2I
R?]
;Bc9: AV"W
Q=@ is9: Q[F= ;| Hh9 =j9 2I
R?]
;=x LNO 1W,L ?@ F_; Q[F= ;|.
N:cY@ BN Fs9 Fr FXF b‰c RA F=‡ bXc ;[9 =@AO ]Y Q=89: ?@ F_; Q[F= ;| 9=D tOX ;‰@
Bc;cB 1W1I
R?]
W b‰c RA bP =f9 F=G is9: Q[F= ;| FSF ;@‚O n ;Bc9: AV"W bP J=r9:
?@A9 b‰c RA tOX XJ Bc;cBW =D =~9: AV"W RY FXF b‰c RA LS ]p; iz9 F>N ;=<B@L;cB
RR..
2.9.3. (‰c RA ]p; Q[F= ;=[F= …'3†
(‰c RA ]p; Q[F= ;=[F= F=Z9: F=G ?P ]p; Q[F= ;=[F= =cvF Q[F= ;=[F= ;=pJ :k< tOX
9=@A; F{F bP ;BK9 Bc;c ;Bc9: ;BDa9: =EJ HY] R@AF LN@ F>N =A ;=Z9: Q[F= ;=[F=.
(‰c RA il9: ?@A9 XJ ?•O FSFW is9: ?@A9 ]X< J=X; RY ?@A9 XJ Q[F= ;=[F= ?‚ J=X; =@A9 F=G
?P Q[F= ;=[F= ;=pJ ;BK9 b@‚O ?M ?@A9 iz9 Gd( …=x9= 2V3V3y ĐvF ;[9= 1VQ†.
V "X< b@G9 ?@A9 XJ
Đ@A9 XJ 9=p; ;=€ 13.&dµ3 QV
Đ@A9 XJ 9=C ;=€ 133dµ3 V
V "X< b@G9 is9: ?@A9 &333d, A
V (P F=@N ?@A9 XJ 311132\y ,33d13333 Ω …1y23†
V ĐvF ;[9= Bj Hƒy
V $cf@y 4U"\22,V,£(91V3CG3V$* R'.\
…@ƒ]ƒ9L†
V C=€F 9„9:y
K[F= ;=[F= ;=pJ …'3†
„ L!1d%& 5!y%! 3.%!7
3001 5n6ere7citation Protection ON8OFF
3011 +-%hort +i*e -elay (1har( 9
5e7c&
0(0((60(0 .
3012 %tate o" E7citation !olt(
%uer:i.ion
ON8OFF
3013 E7citation !olta$e %uer:(
Picku
0('0(()('0 !
301,3 5n6er:olta$e ;lockin$ Picku 10(0((12'(0
!
3002 %u.cetance <nter.ect 0(2'((3(00
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 3,
1haracteri.tic 1
3003 <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 1
'0((120O
300, 1haracteri.tic 1 +i*e -elay 0(00((60(00
.
300' %u.cetance <nter.ect
1haracteri.tic 2
0(2'((3(00
3006 <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 2
'0((120O
3004 1haracteri.tic 2 +i*e -elay 0(00((60(00
.
300) %u.cetance <nter.ect
1haracteri.tic 3
0(2'((3(00
300= <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 3
'0((120O
3010 1haracteri.tic 3 +i*e -elay 0(00((60(00
.
„ C!y%! 3.%!7
- Đ@‚] F_; F>N ?vF ;[9= 1y
1Œ]H CHARP1 “ 1.3, ¶1d+
iWLƒF
“ 1.3, ¶1d+
i
¶I
N
dU
N
¶U
NWVT
dI
NWCT
“ 1.3, m 1d3.&4 ¶ '923d13.& ¶ 13.&d&333
“ 3.4,
- Đ@‚] F_; F>N ?vF ;[9= 2 HY :@X ;BC :@h@ =f9 Q[F= ;| ;Z@ ;=@‚O Q=@ F89: LOp; J=X;
=oO F89: 9=~.
1Œ]H CHARPX “ 3.9 ¶ 1Œ]H CHARP1
“ 3.\4
- ĐvF ;[9= 3 ;=‚ =@A9 :@h@ =f9 g9 ?C9= F>N ]X< J=X;. Đ@‚] F_; F>N ?vF ;[9= 9Y<
n ;Bc9: Q=c‰9: ?@A9 Q=X9: iuF ;B{F ?M9: bP +i RY ?@A9 Q=X9: iuF ;B{F tOX
?P.
1d+
išWLƒF
“ 1d3.24 ¶ '923d13.& ¶ 13.&d&333
“ 2.2&
- ĐP 9:=@K9: F>N FXF ?vF ;[9= 1W2W3 ?DEF ]8 ;‰ Rh@ FXF :rF α1W α2W α3 …;=ƒc
?vF ;[9= 1Q†. T=89: ;=Da9: \3
*
≤ α1≤ 93
*
™ α1“ 93
*
™ &3
*
≤ α1≤ 113
*
.
- T=a@ :@N9 ;XF ?P9: F>N FXF b‰c RA Q[F= ;=[F= ;=pJ F•9 ?‰] b‰c ?> ?‚ =A
;=Z9: Q[F= ;=[F= QCJ ;XF ?P9:.
- Gi@ /. 5!y%! 3.%!7
3001 5n6ere7citation Protection ON
3011 +-%hort +i*e -elay (1har( 9
5e7c&
1('0 .ec
3012 %tate o" E7citation !olt(
%uer:i.ion
OFF
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 3\
3013 E7citation !olta$e %uer:(
Picku
2(00 !
301,3 5n6er:olta$e ;lockin$ Picku 2'(0 !
3002 %u.cetance <nter.ect
1haracteri.tic 1
0(4'
3003 <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 1
)0 >
300, 1haracteri.tic 1 +i*e -elay 10(00 .ec
300' %u.cetance <nter.ect
1haracteri.tic 2
0(64
3006 <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 2
=0 >
3004 1haracteri.tic 2 +i*e -elay '(00 .ec
300) %u.cetance <nter.ect
1haracteri.tic 3
2(2)
300= <nclination 3n$le o"
1haracteri.tic 3
=0 >
3010 1haracteri.tic 3 +i*e -elay 0('0 .ec
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 34
5hXc !rYnh !ậ& sự_______________________________
CHƯƠNG 3
Ơ Đ! "#CH $%C
CHƯƠNG T
ZƠ Đ• MŽCH L•C
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 3&
CXF
;=@G; bC F=[9= RY 9:OM9 FO9: FpJ 9=D =x9= 2V1.
- $ FOP9 ik< Bc;cB Fr ?@A9 ;Bn ]P; F=@^O 3W19\· …n 9=@A; ?P 1,
3
C†.
- "X< b@G9 XJ T£ HY ]X< b@G9 XJ F=‡9= HDO.
• (@G9 XJ bN J=N.
• j ?M 9Z@ ik< Yd¯.
• C89: LOp; ?C9= ]€F 2333 QVA.
• Tˆ LZ b@G9 13W&d 3W4&\ QV.
- (P R
FF
HY ?@A9 ;Bn ?M9: bP Fr :@X ;BC ?@A9 ;Bn HY 3Ω. ĐDEF il9:
;Bc9: tOX ;Bx9= =sN ;S ?M9: bP ]X< J=X;W 9Z@ ;_; FOP9 ik< Bc;cB ;Bc9: ;BDa9:
=EJ iIJ ;| Q=@ LS FZ FŒ9: 9=D ;Bc9: ;BDa9: =EJ tOX ?@A9 XJ FOP9 ik< Bc;cB
]Y bP b‰c RA tOX XJ HY] R@AF.
- (@G9 is9: TA1 HY b@G9 is9: ?@A9 ;ˆ LZ 2333d,W FO9: FpJ ;[9 =@AO
is9: Bc;cB ;Bc9: FXF F=G ?P HY] R@AF.
- C89: ;_F ;j K"1W il9: ?‚ 9Z@ FOP9 ik< Bc;cB Rh@ RFF Q=@ LS FZ
RY Q=@ b‰c RA tOX XJ Bc;cB HY] R@AF.
- "X< F_; iIJ ;| ]P; F=@^O QA£W il9: ?‚ iIJ ;| ;BDa9: ;Bc9:
;BDa9: =EJ F_; Q[F= ;| LS FZ.
- (P J=r9: ?@A9 —V il9: ;=<B@L;cBW ?‚ b‰c RA tOX ?@A9 XJ FOP9 ik<
Bc;cB ?M9: ;=a@ b‰c RA FXF ;=@G; bC ;Bc9: ]fF= HSF ]P; F=@^OW ;BC LZ HY] R@AF
HY 1&33V.
- Q1W Q2W Q3W Q' HY FXF F•O iNc mcN< F=@^O bN J=N RY F•O iNc
]P; F=@^OW il9: ;Bc9: Q=@ LUN F=oN ?C9= Q• =cvF Q=@ LUN F=oN LS FZ ;XF=
]P; bP F=‡9= HDO ;=<B@L;cB BN Q=~@ =A ;=Z9: Q[F= ;|.
- T$1 RY T$2 b@G9 ;=G 9:OM9 mcN< F=@^O bN J=NW ;‡ LZ b@G9 4&\d3&3
…V†W FO9: FpJ 9:OM9 F=c bP ;fc mO9:W bP ?@^O F=‡9= Q[F= ;| iS J=s9:
AVNW RY bP ?@^O F=‡9= Q[F= ;| F=[9= AV" Q=@ ]X< J=X; ?N9: HY]R@AF.
- T1 RY T2 HY bP F=‡9= ;=<B@L;cB ;=ƒc Lj ?M F•O bN J=NW ;Bc9: ?r
]•@ 9=X9= :M] Fr bN Fc9 ;=<B@L;cB ]_F Lc9: Lc9:W ;=<B@L ;cB Hcf@ T3,3V&33V
2&33W FXF ;=<B@L;cB ?DEF b‰c RA tOX is9: bw9: F•O F=xW RY ]fF= F=Z9: b@G9
;=@K9 ?@A9 XJ HY ?@A9 ;Bn ]_F 9Z@ ;@GJ Rh@ ;{ ?@A9 RY Lc9: Lc9: ;=<B@L;cB Q=@
Fr ;=N< ?g@ 9=N9= ?@A9 XJ ?v; ;BK9 ;=<B@L;cB. HN@ bP F=‡9= Fr ;=‚ HY] R@AF
Lc9: Lc9:W =cvF ;|9: bP B@K9: b@A; ;Bc9: ;BDa9: =EJ ]P; bP bC LS FZ ]Y
J=‰@ ;XF= BN LUN F=oN.
- RC HY bP HuF 9:OM9 mcN< F=@^O il9: ?@A9 ;Bn RY ;{ ?@A9W 9=w] HuF
FXF mO9: ?@A9 b‰c RA ?•O RYc FXF bP F=‡9= HDO.
- (P Y(H ;=@G; bC 9:OM9 Q[F= ;| bN9 ?•O F=c ]X< J=X;W is9: Q[F=
;| bN9 ?•O Q=c‰9: ,,AW ?DEF HSN F=u9 :@oN 9:OM9 mcN< F=@^O ;| ;S il9: ;g
]X< =cvF ;| =A ;=Z9: 9:OM9 NFFO 9=Y ]X<W =A ;=Z9: Q[F= ;| bN9 ?•O ?DEF
F_; BN Q=@ ?@A9 XJ ]X< J=X; ?f; Q=c‰9: - ,3˜U
?].
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG 39
- CXF Q=Z@ AV1 RY AV2 bP ;fc mO9: Q[F= F=c bP F=‡9= HDO
;=<B@L;cB ;Bc9: FXF F=G ?P HY] R@AF F>N bP F=‡9= HDO.
- AV" RY AVN bP ?@^O F=‡9= ;S ?P9: F=[9= RY iS J=s9:W il9: ?‚
?@^O F=‡9= ?@A9 XJ RY F89: LOp; ;g ]X<W 9=I9 FXF ;[9 =@AO ?‚ ?@^O Q=@‚9 HY
?@A9 XJ ]X< J=X;W is9: L;N;cBW is9: Bc;cB RY ;•9 LZ ]X< J=X;W ?‚ ;fc BN ?@A9
XJ ]P; F=@^O ;=[F= =EJ ?DN ?G9 bP ;fc mO9:.
- TA3 b@G9 is9: ?@A9 ;‡ LZ b@G9 &333d,AW ?DN ;[9 =@AO is9: L;N;cB
RYc bP ?@^O F=‡9= Q[F= ;=[F=.
- (‰c RA F=f] ?p; Bc;cB ;=ƒc Lr9: mO9: RO89: ;•9 LZ 1V3 H”
…\'R† y
• $cf@y 4U"\22,V,£(91V3CG3V$* R'.\
…@ƒ]ƒ9L†
• C=€F 9„9:y (‰c RA F=f] ?p; Bc;cB …\'RW1V3 H”†.
• T=@G; bC J=X; mO9: RO89: ;•9 LZ ;=pJy
4+T41 …?DEF FpJ bw9: 9:OM9 1 F=@^O 223 V0C†.
• (P F=@N ?@A9 XJ 4+R\33'
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG '3
CHƯƠNG Q
ct TŽ{ iUNG LmCH
THYRIZT{R AV
AV ;fc BN mO9: Q[F= ;=<B@L;cB RY ;=N< ?g@ :rF Q[F= ;Bc9: ]•@ J=N ;=ƒc
?@A9 XJ ?@^O Q=@‚9 n ?•O RYc 9r. AV Fr =N@ ?•O RYc ?@^O Q=@‚9 Fr ;g9: ;Bn RYc
…2333 ¤133·†. Đ@A9 XJ ?@^O Q=@‚9 ?DN RYc AV ;| AV" =cvF AVN …]fF= ,3V
3W '2V3†. …Hx9= 2†
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG '1
AV :M] Fr \ QK9= ?@^O Q=@‚9 9=D 9=NO Fr F=O9: 9:OM9 FO9: FpJ RY
F=O9: 9:OM9 ?@A9 XJ ?M9: bP. "•@ ]P; QK9= :M] FXF ]fF= iCF= J=NW ;fc mO9:W
Q=OGF= ?f@ RY HM9: mO9: ?@^O Q=@‚9.
V "fF= iCF= J=N ;=SF =@A9 ;=ƒc 9:O<K9 H¬ iuF ;B{FW 9=a LS Lc LX9=W ;Bc9:
J=f] R@ 9=p; ?C9=W ?@A9 XJ mcN< F=@^O ?M9: bP =x9= L@9 Rh@ ?@A9 XJ ?@^O
Q=@‚9 RY :=@ 9=I9 ;=a@ ?@‚] Fk9 bw9: FXF ?@A9 XJ 9Y<.
V "fF= ;fc ?P iY@ mO9: L• ?@^O Q=@‚9 LS =cf; ?P9: F>N Q=Z@ Q=OGF= ?f@
FOZ@ F>N QK9= ;Dj9: €9:. C=@^O iY@ mO9: ?@^O Q=@‚9W Q[F= ;=<B@L;cBW mXF
?C9= bn@ ]fF= ;fc ?P iY@ mO9: RY ;=a@ ?@‚] ?DN RYc HY] R@AF F>N QK9=
?@^O Q=@‚9 J=N QG ;@GJ. "fF= Q=OGF= ?f@ FOZ@ FO9: FpJ ?@A9 XJ mO9: F=o
9=I; ;•9 LZ FNc…Q=c‰9: 23K=”† F=c b@G9 XJ mO9: ;Bc9: Q=Z@ ¸T.
TBc9: ]•@ QK9= ?@^O Q=@‚9 FXF b@G9 XJ mO9: 9Z@ Lc9: Lc9: Rh@
9=NOW Fr LZ HDE9: bw9: LZ FXF ;=<B@L;cB ;Bc9: ]P; 9=X9= F>N bP F=‡9=
HDO. TBc9: FXF b@G9 XJ mO9: ?@A9 XJ ;•9 LZ FNc ?DEF b@G9 XJW F=‡9= HDO
RY FO9: FpJ ?G9 FSF Q=@‚9 ;=<B@L;cB.
TBc9: F=G ?P bx9= ;=Da9: AV ?DEF FpJ ?@A9 ;| 9:OM9 mcN< F=@^O.
TBc9: F=G ?P Q=n@ ?P9: ]X< J=X; RY Q=@ :@‰] ?@A9 XJ mcN< F=@^O Fs9
&3˜ :@X ;BC ?C9= ]€F ;=x L• ;S ?P9: F=O<‚9 LN9: 9:OM9 ]P; F=@^OW il9:
NFFO F>N C89: ;<.
(P ;fc mO9: Q[F= T=<B@L;cB :M] FXF Q=Z@y
- K=Z@ 9:OM9 FO9: FpJ F=[9=
- K=Z@ HuF.
- K=Z@ 9:OM9 ?@^O Q=@‚9.
- K=Z@ 9:OM9 FO9: FpJ iS J=s9:.
- K=Z@ ;fc ?@A9 XJ ?M9: bP.
- K=Z@ ;fc mO9: ?@^O Q=@‚9.
- K=Z@ Q=O<GF= ?f@ RY HM9: mO9:.
'.1. LHlI NGU•N CUNG Cj| CHmNH „ •‘ P
K=Z@ 9Y< 9=I9 9:OM9 ;| ]X< b@G9 XJ T$W F=‡9= HDO RY HuFW ;fc BN 9:OM9
]P; F=@^O FO9: FpJ F=c FXF Q=Z@ ;Bc9: bP ;fc mO9: 9=D Q=Z@ ?@^O Q=@‚9 =N<
Q=Z@ Q=O<GF= ?f@ FOZ@ .
- N:OM9 \,V ¡ 13˜ FO9: FpJ F=c FXF Q=Z@
¸¦ RY ¸T.
- N:OM9 12V ¡ 13˜ FO9: FpJ F=c FXF Q=Z@
¸¦1 RY Q=Z@ ¸Y.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG '2
'.2. LHlI L’C „ “”
N=@A] R{ F>N Q=Z@ 9Y< HY HuF 9:OM9 mcN< F=@^OW ;fc BN ?@A9 XJ L@9 F=O‹9
?‚ tOX ;Bx9= ;fc mO9: ?DEF F=[9= mXF RY ?M9: ?^O :@oN FXF 9=X9=. K=Z@ HuF ¹º
bNc :M] b@G9 XJ :@‰] XJ RY bP HuF R$CW :@‰] ?@A9 XJ ;| 3&3V RY HuF BN ?@A9
XJ L@9 3m1,3V¤ ,V ?DN ?G9 Q=Z@ ?@A9 XJ ?M9: bP ¹CH.
'.3. LHlI NGU•N ĐIỀU LHIwN „ •‘YP
K=Z@ ¸¦Y 9=I9 9:OM9 \,V ;| Q=Z@ 9:OM9 F=[9= ¸¦W iNc ?P9:W F=‡9= HDOW
HuF RY g9 XJ ;fc BN FXF 9:OM9 g9 ?C9= FO9: FpJ F=c ]fF= ?@^O Q=@‚9.
N:OM9 ?@A9 XJ ¤ 1,V FO9: FpJ F=c FXF R@ ]fF= IC.
N:OM9 ?@A9 XJ 2'V FO9: FpJ F=c FXF BjHƒ ;Bc9: ]fF= ?@^O Q=@‚9.
ĐM9: ;=a@ ;fc mO9: F=o 9=I; ;•9 LZ FNc Q=c‰9: 23KH” FO9: FpJ F=c Q=Z@
9:OM9 iS J=s9: ¸¦1 ?‚ iO< ;Bx LS HY] R@AF F>N ¸¦1.
'.'. LHlI NGU•N CUNG Cj| K• |H•NG „ “‘|P
K=Z@ ¹¦1 FO9: FpJ 9:OM9 bN9 ?•O F=c AV Q=@ Q=n@ ?P9:W Q=@ i|9: ;g
]X< FŒ9: 9=D Q=@ LS FZ.
Đ•O RYc Q=Z@ ¹¦1 9=I9 9:OM9 ;| ¤ 223V ;| =A ;=Z9: ?@A9 ]P; F=@^O F>N C89:
;< ;fc BN ?@A9 XJ Q=c‰9: ,3V ?DN RYc ]fF= &, HY ]fF= FO9: FpJ F=O9: F=c
Q=Z@ Q=OGF= ?f@ FOZ@ ¹(YV2.
Đ‚ ;=SF =@A9 tOX ;Bx9= 9Y< Q=Z@ 9:OM9 iS J=s9: ¹¦1 9=I9 FXF HA9= Q=n@ ?P9:
;| FXF BjHƒ K,4 RY K24W ?M9: ;=a@ 9=I9 9:OM9 12V ;| Q=Z@ 9:OM9 F=[9= ¹¦ ?‚
mXF ?C9= Fr =N< Q=89: Fr ]€F ?P F>N ?@A9 XJ mcN< F=@^O.
K=@ Q=Z@ 9:OM9 F=[9= bC LS FZ =cvF Q=@ ?@A9 XJ 9:OM9 F>N Q=Z@ 9:OM9 F=[9=
:@‰] ;h@ 3W&U
?]
;=x Q=Z@ 9:OM9 iS J=s9: L• 9=‰< RYc HY] R@AF.
»$DO ¬y K=Z@ 9:OM9 iS J=s9: ¹¦1 F=‡ HY] R@AF ;Bc9: ;=a@ :@N9 9:_9 ;| , . 13L.
'.,. LHlI TŽ{ ĐIỆN r| Đ•NG ct „ “CH P
Tfc BN FXF J=N ?@^O Q=@‚9W :@‰] XJ RY ;fc BN FXF ?@A9 XJ F=O‹9 9=D LNOy
- +XF ?C9= J=N FSF ;@‚O F>N mO9: ?@^O Q=@‚9 … 1'4V \'4 †.
- +XF ?C9= J=N FSF ?f@ F>N mO9: ?@^O Q=@‚9 … 1'9V \'9 †.
- +XF ?C9= J=N HY] R@AF F>N mO9: ?@^O Q=@‚9 …1',V \', †.
- K=Z@ 9Y< ;fc J=N ?@^O Q=@‚9 F=c LXO QK9=W L• Hp< ;g9: =x9= =uF FXF ?@A9
XJ H@K9 ;@GJ 9=NO QG; tO‰ HYy
- 1=N ?@^O Q=@‚9 FSF ;@‚O HY 3
c
.
- 1=N ?@^O Q=@‚9 FSF ?f@ HY 1,3
c
.
- 1=N ?@^O Q=@‚9 HY] R@AF bN9 ?•O HY 93
c
.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG '3
'.\. LHlI TŽ{ iUNG ĐIỀU LHIwN „ “Y„X
Tfc BN mO9: ?@^O Q=@‚9 Fr :rF Q[F= ;=[F= =EJ n FXF F=G ?PW ;l< ;=ƒc HA9=
?@^O ;| Q=Z@ ?@^O F=‡9= AV" =cvF AVN.
K=Z@ 9Y< :M] Fr ;=@G; bC iCF= J=N HC RY bP ;fc ?P iY@ mO9: :M] \ 9:„9 Y
$A9= ?@^O Q=@‚9 Q=Z@ ¹YV2 ?DEF ?DN ?G9 ;| AV" …U
,3
† =cvF AVN …U
'2
†W ?M9:
bP Rh@ FXF ?@A9 XJ F=O‹9W ;fc BN mO9: ?@^O Q=@‚9 ;=[F= =EJ n FXF F=G ?P HY]
R@AF F>N =A ;=Z9: …F=G ?P HY] R@AF bx9= ;=Da9:W iIJ ;| RY FDa9: =Y9=†.
Đ@A9 XJ ?DN ?G9 Q=Z@ ¹YV2 ;| b@G9 is9: Bc;c ¹¼T1 ;‡ HA Rh@ is9: Bc;cW ?‚ ;=SF
=@A9 t`N ;Bx9= ;=O 9:_9 mO9:W ;| 13,
3
?@A9 bN9 ?•O Fs9 Q=c‰9: 1&
3
?@A9W Q=@
is9: Bc;c ?f; Q=c‰9: …3W,¡3W4† I
1H
W ?‚ :@‰] bh; F89: LOp; HY] R@AF F>N bP
Q=OGF= ?f@ FOZ@.
HC ;fc J=k9 FSF bN9 ?•O F=c ¹YV2W ;BC LZ Fr ;=‚ =@AO F=‡9= ?DEF.
N:cY@ BN ;Bc9: Q=Z@ ¹YV2 Fs9 Fr FXF BjHƒ ?‚ ;=SF =@A9 FXF HA9= iIJ ;| RY mrN
mO9: ?DN ;| bK9 9:cY@ RYc.
'.4. LHlI LHUYsCH ĐŽI Vu L•NG iUNG „ “cY„X-
K=Z@ ¹(YV2 ;=SF =@A9 R@AF =f9 F=G F=@^O iY@ mO9: ?@^O Q=@‚9W b@G9 ?g@
mO9: ?@^O Q=@‚9 ;=Y9= ]P; i‰@ mO9: ;•9 LZ FNc RY Q=OGF= ?f@ mO9: 9Y< ?DN ?G9
Q=Z@ ¹T.
TBc9: Q=Z@ ¹(YV2 Fr 9:„9 *W :M] bP J=X; mO9: ;•9 LZ FNc Q=c‰9: '3KH”W
]fF= Hc:@F ;=SF =@A9 R@AF F=c J=}J ]P; QK9= iz9 RY Q=rN FXF QK9= Q=XFW ?‰]
b‰c F=c tOX ;Bx9= F=O<‚9 ]fF= F>N bP F=‡9= HDO.
CŒ9: ;Bc9: Q=Z@ 9Y< Fr \ QK9= (Y HY ;•9: F89: LOp;W ;Dj9: €9: Rh@ \ QK9= F>N
bP F=‡9= HDO. Đ•O BN F>N FXF 9:„9 9Y< F=[9= HY ?•O BN F>N Q=Z@ J=X; mO9:. +O9:
BN Fr b@K9 ?P F=|9: \3V RY mO9: HM9: ;•9 LZ '3KH”. CXF mO9: 9Y< ?DEF ?DN
?G9 FXF Q=Z@ ¹T.
'.&. |HƯƠNG |Hr| HIỆU CH–NH LHlI „ “Y„X-
1-Đc ?P iY@ mO9: ?@^O Q=@‚9 n FXF ?•O BN FXF ;p] Y (+&1-+3)/¹YV2 ?P iY@
Q=c‰9: 13,
c
?@A9
2- Đc FXF :rF ?@^O F=‡9=
α
*
– GrF HY] R@AF bN9 ?•O (93
c
?@A9)
α

- GrF FDa9: =Y9= (3
c
?@A9)
α
*
- GrF iIJ ;| Q=@ Q=89: Fr ;[9 =@AO ;=@K9 XJ (1,3
c
?@A9)
α
1
- GrF HY] R@AF Q=@ Fr ;=@K9 XJW Fr ;p]HC (81
c
?@A9)
α
1
- GrF iIJ ;| Q=@ Fr ;=@K9 XJ.(132
c
?@A9)
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG ''
- K@‚] ;BN ?P Q=89: ?Z@ m€9: FXF mO9: ?@^O Q=@‚9 α
*
, α

, α
*
ĐP Q=89: ?Z@
m€9: Q=c‰9: 3
3
?@A9.
3- $p< ?vF ;[9= :rF α = • (U
?Q
), Rh@ U
?Q
HY ?@A9 XJ ?@^O Q=@‚9 ;=N< F=c U
'2
,
'- K@‚] ;BN ]fF= =f9 F=G ?P BP9: mO9: Q=@ ;„9: is9: B8;c.
- T=N< U
'9\
bw9: ?@A9 XJ ]P; F=@^O F=‡9= ?DEF.
- K=@ ;„9: U
'9\
m‰< BN =@A9 ;DE9: ;=O 9:_9 ?P BP9: mO9: ?@^O Q=@‚9 ?G9 :@X ;BC
;Dj9: €9: Rh@ I
R
= (3,, ÷ 3,4) I
R Q=89: ;‰@
.
- ĐP BP9: mO9: ;=O 9:_9 Q=c‰9: 1&
*
?@A9.
,/ K@‚] ;BN ]fF= mrN mO9: RY iIJ ;| :
- K@‚] ;BN ]fF= mrN mO9: ;| XJ;8]X; —1, Bj Hƒ K29 (K33)
- K@‚] ;BN ]fF= iIJ ;| bw9: Bj Hƒ K1,, K23.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
TRANG ',
CHƯƠNG V
ct ĐIỀU CH–NH LmCH Tn T•
ĐtNG ‡ AVM
'&
,.1. GIoI THIỆU CHUNG VỀ ct ĐIỀU CH–NH T• ĐtNG AVM-
,.1.1. C!:5 %R%&-
AV" HY bP ?@^O F=‡9= ;S ?P9: =A ;=Z9: Q[F= ;|W il9: ?‚ iO< ;Bx ?@A9 XJ
;BK9 ;=N9= FX@ F>N ]X< J=X;W F=Z9: iNc ?P9: F>N ]X< J=X; LNO LS FZW 9k9: FNc
?P g9 ?C9= ;T9= RY ?P g9 ?C9= ?P9: F>N ]X< J=X; ?M9: bP. GrJ J=•9 9k9: FNc
?P g9 ?C9= ;T9= RY ?P g9 ?C9= ?P9: F>N =A ;=Z9: ?@A9.
,.1.2. T!+%& f? J— !#<-
,.1.2.1. T!+%& f? 3I# )D1
Đ@A9 XJ ?C9= ]€F RY ;•9 LZ ]fF= ?c HDa9: 3m133VW ,3H”
0s9: ?C9= ]€F ]fF= ?c HDa9:W is9: L;N;cBy ,A
0s9: ?C9= ]€F ]fF= ?c HDa9:W is9: Bc;cy ,A
,.1.2.2. T!+%& f? 3I# /(
Đ@A9 XJ BN U
A
y ¤ 23V
Đ@A9 ;Bn ;‰@ R;y &33 ·
HA LZ ;BO<^9 FSF ?f@y
- T=ƒc QK9= ?P HAF= ?@A9 XJ KU 233 ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
- T=ƒc QK9= ?fc =Y] ?@A9 XJ KUšy 4W, ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
- T=ƒc QK9= ?P HAF= ;•9 LZ K¯•y 1, ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
- T=ƒc QK9= ?fc =Y] ;•9 LZ K•šy
- T=ƒc QK9= ?fc =Y] is9: Bc;c KIš
£
y 2W4 ?j9 RC ;Dj9: ?Z@
,.1.2.3. N&#9% 5#%& 5NA
$p< ;| ;S il9: ;g ]X<y …;| T$1 =cvF T$2†
Đ@A9 XJ RY ;•9 LZ ?C9= ]€Fy 3m3&3VW ,3H”
ĐP HAF= ?@A9 XJ F=c J=}Jy
- $kO iY@y V23 ¡ 13˜
- N:_9 =f9y V133¡ ,3˜
S L{; XJ Q=@ F=O<‚9 ?g@y ½ ,3V
N:OM9 iS J=s9:y Hp< ;| =A ;=Z9: _FtO<y
- Đ@A9 XJy ¾ 223V
- ĐP HAF= ?@A9 XJ F=c J=}Jy V23 ¡ 13˜
,.1.2.'. T@5 34%& %!(%!
T=a@ :@N9 ;XF ?P9: ;fc ;[9 =@AO ;BK9 ?•O BN AV" Q=@ :@‰] ?@A9 XJ RYc ½ 3W32L.
,.1.2.,. Z(i f? /˜% AVM7
U?] y 1˜
'9
,.1.2.\. T/. f? 3z7
Đ@A9 XJ ]X< J=X;y &3 ¡ 113V
TZF ?P ;BO9: bx9= ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ?@A9 XJy 3W33˜ U?]dL
T•9 LZ ;XF ?P9: HA9= ?@^O Q=@‚9 ½133 HA9=d J=N
N@ LZ Q=@ =sN ?M9: bPy ¤ 3W,˜
S HAF= ;BC LZ ?v; ;=ƒc ;=a@ :@N9 1=y ½ ,.13
V3
,.1.2.4. H" f? ™%!7
¿ F=G ?P bg F=‡9= is9:W ;€F HY iO< ;Bx ?@A9 XJ J=[N FNc XJ ]X< b@G9 XJ F=[9=y 2
¡ ,˜
,.1.2.&. Ti˜# !`7
T@KO ;={ ;| b@G9 XJ ?c HDa9: ]X< J=X; ½ ,VA
T@KO ;={ ;| b@G9 is9: ]X< J=X; Φ( ½ ,VA
T@KO ;={ ;| b@G9 is9: ?c HDa9: Q[F= ;| ½ ,VA
T@KO ;={ ;| ;S il9: =A ;=Z9: Q[F= ;| ½ ,VA
T@KO ;={ ;| 9:OM9 1 F=@^O ½ ,3q
,.1.2.9. ciE% 3i"% @A 31 B=>%& )D FiE% Hš%&
+.1.2.0.1. Ri%n á& má# &há! ?ồng $D:
Đ@A9 XJ ?C9= ]€F ;=€ FpJ 133V
C89: LOp; ?C9= ]€F ,V.A
CpJ F=[9= mXFy 3W,
+.1.2.0.2. Ri%n Z[ng:
0s9: ?C9= ]€F ;=€ FpJ ,A
C89: LOp; ?C9= ]€F ,V.A
CpJ F=[9= mXFy 1
,.1.3. C!E 34 3i*# J!i_% C 34%&-
CDa9: =Y9= Q[F= ;=[F= ;=ƒc bP@ LZ F=c ;BDhF …2I
R?]
† RY F_; Q[F= ;=[F= Q=@ =D
=~9: ;Bc9: =A ;=Z9: ?@A9.
C_; Q[F= ;=[F= RY iIJ ;| Q=@ i|9: ;g ]X< bx9= ;=Da9: bw9: FXF= F=O<‚9 bP
F=‡9= HDO LN9: F=G ?P 9:=CF= HDO.
0IJ ;| ;BDa9: ;Bc9: F=G ?P LS FZ bw9: XJ;8]X; iIJ ;| ;BDa9: QA£.
K=@ =D =~9: ]P; ;Bc9: =N@ bP F=‡9= HDO =cvF Q=@ =D =~9: =N@ ]fF= Lc9: Lc9: n
bp; Qx 1 9=X9= Fl9: ;K9W Rz9 ?‰] b‰c ]X< J=X; HY] R@AF Rh@ ;‰@ ?C9= ]€F Rh@
FcLφ “ 1. ĐM9: ;=a@ J=‰@ ;S ?P9: Fp] F=G ?P FDa9: =Y9=.
Đ@^O F=‡9= Q[F= ;=[F= ;=ƒc ?P HAF=W ?fc =Y] ?@A9 XJ ]X< J=X;W ?P HAF= RY ?fc
=Y] ;•9 LZW ?fc =Y] is9: Q[F= ;=[F=.
T=N< ?g@ ;| mN ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ ]X< J=X; ;Bc9: J=f] R@ &3 ¡ 113˜ :@X ;BC ?C9=
,3
]€F.
Hf9 F=G is9: Q[F= ;=[F= n 2 H•9 is9: ?C9= ]€F Q=89: Fr ;=a@ :@N9 iO< ;BxW
?M9: ;=a@ =f9 F=G tOX ;‰@ ;=ƒc is9: Q[F= ;=[F= ;=ƒc ?vF ;O<G9 ;=a@ :@N9 J={
;=OPF.
Hf9 F=G is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O ;=ƒc ;BC LZ ?v; J={ ;=OPF RYc ;BC LZ F89: LOp;
;=SF n F=G ?P ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9: ;| HDh@ …Q HY k]†.
Đ@^O F=‡9= F89: LOp; Q=X9: :@oN FXF ;g ]X< ;Bc9: F=G ?P ?@^O F=‡9= 9=r]
F89: LOp;.
,.2. H{ŽT ĐtNG CỦA ct ĐIỀU CH–NH AVM -
(P ?@^O F=‡9= AV" ;=SF =@A9 ?@^O F=‡9= Q[F= ;| F>N ]X< J=X; ?M9: bP ;=ƒc
FXF ?f@ HDE9:y
- ĐP HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X;y ¯U
- Đfc =Y] bIF 9=p; ?@A9 XJ ]X< J=X; Uš
- ĐP HAF= ;•9 LZ ]X< J=X;y ¯•
- Đfc =Y] bIF 9=p; ;•9 LZy •š
- Đfc =Y] bIF 9=p; is9: Bc;c ]X< J=X;. Iš
£
S ?@^O F=‡9= FXF ;=89: LZ ¯•W •š ?‚ F=Z9: iNc ?P9: ;Bc9: tOX ;Bx9= ?@A9 FjW
Fs9 ?@^O F=‡9= ;=ƒc FXF ;=89: LZ Iš
£
RY Uš ?‚ F=Z9: iNc ?P9: ;Bc9: tOX ;Bx9=
?@A9 ;|. Đ@^O ?r L• 9k9: FNc ?P g9 ?C9= ;T9= RY ?P9: F>N ]X< J=X; ?M9: bP.
Đ‚ ?c ?f@ HDE9: ?P HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X; ?M9: bP ¯UW ?‚ mXF ?C9= 9r ;=ƒc ;BC
LZ ?v; ;BDhFW ;BK9 ?•O RYc ¹H ?DN ?G9 FXF ?f@ HDE9:.
- Đ@A9 XJ ?c HDa9:y ]X< J=X;
- Đ@A9 XJ bg F=[9= is9: =cvF ?@^O =sN is9:
¹1T1W ¹1T2
…F=‡ LU i{9: Q=Z@ ¹1T1†.
- Đ@A9 XJ ;SN
- Đ@A9 XJ ;BC LZ ?v; ;| ¹YH
- Đ@A9 XJ F>N ;=@G; bC :@‰] ;BC LZ ?v; Q=@ tOX
9=@A; Bc;c RY ;| bP :@h@ =f9 tOX ;‰@.
- Đ@A9 XJ ;| Q=Z@ =f9 F=G Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O
*"(y
Đ@A9 XJ ?c HDa9: Hp< ;| FXF b@G9 ?@A9 XJ ?c HDa9: ;=89: tON FXF b@G9 XJ ;BO9:
:@N9 T1W T2W T3 ;Bc9: AV".
Đ@A9 XJ ?@^O =sN is9: ;‡ HA Rh@ ;=Y9= J=•9 J=‰9 Q=X9: is9: ]X< J=X;. ¿ F=G
?P ?@^O =sN is9:W LS ;„9: ;=Y9= J=•9 Q=X9: is9: ]X< J=X;W ;=x ;[9 =@AO ;g9:
?DN ?G9 ?•O RYc Q=Z@ ¹H ;„9: HK9. Đ@^O ?r iz9 ?G9 AV" ;XF ?P9: ?G9 J=[N Lj
FpJ b@G9 XJ ;Dj9: €9: Rh@ ]P; =A LZ ;T9= F=c ;BDhF. S ;„9: =A LZ ;T9= ?‰] b‰c
;[9= g9 ?C9= ;Bc9: R@AF J=k9 bZ ;‰@ Q=X9: :@oN FXF ]X< J=X;.
T=Y9= J=•9 J=‰9 Q=X9: is9: L;N;cB n ¹1T1 ?DEF ?c bw9: FXF= ?DN ?G9 ?@A9
,1
XJ ;‡ HA Rh@ ?@A9 XJ ]X< J=X; J=N AWC RY is9: J=N ( ]X< J=X;.
Đ@A9 XJ BN F>N ¹YHW F>N ;=@G; bC :@‰] ;BC LZ ?v; Q=@ tOX 9=@A;W F>N ?•O BN *"(
HY] ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;BDhF F>N ?@A9 XJ ?@^O F=‡9=y
Đ@A9 XJ BN F>N ¹YH ;=N< ?g@ Q=@ Fr FXF HA9= y
- T=N< ?g@ FD’9: b€F …;f@ F=•W ;| mN†
- T| bP ;S ?P9: ;=N< ?g@ TBC LZ ?v;. ¹YH
- T=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;XF ?P9: 9=N9=
Đ@A9 XJ F>N ;[9 =@AO :@‰] ;BC LZ ?v; Q=@ tOX 9=@A; Bc;c HY] ;„9: ;[9 =@AO RYc Q=Z@
¹H. KG; tO‰ HY is9: Q[F= ;| Q=@ m‰< BN tOX 9=@A; L• :@‰] ?G9 ?C9= ]€F.
Đ@A9 XJ BN *("y G@‰] ;[9 =@AO ?•O RYc Q=Z@ ¹HW iz9 ?G9 is9: Q[F= ;| ;Bc9:
F=G ?P Q}] Q[F= ;=[F= L• ;„9: HK9 RY :@h@ =f9 F89: LOp; Q=X9: ;@KO ;={ ;| ;BDhF.
K=@ ?@A9 XJ ]X< J=X; bw9: Rh@ ;BC LZ ?v; ;BDhF ;=x ¯U “ 3. ĐP HAF= ?@A9 XJ ¯UW
Uš ;fc BN ;BK9 ¹HW ?DN ?G9 ¹Y Fl9: Rh@ FXF ;[9 =@AO Q=XF RY ?DEF Q=OGF= ?f@.
S ?@^O F=‡9= Uš ;Bc9: ]P; RY@ F=G ?P Fr ;=‚ iz9 ?G9 R@AF F_; Q[F= ;| Q=89:
]c9: ]OZ9W R[ i{ ;=a@ ?@‚] F_; 9:_9 ]fF=. Đ‚ Hcf@ ;B| ?@^O 9Y<W Fr Q=Z@ ¹º
;XF ?P9: Q=@ ?@A9 XJ ]X< J=X; :@‰] ;=pJW ?DN HA9= ?@ FDa9: =Y9=.
T[9 =@AO ?@^O F=‡9= ;‡ HA Rh@ ?P HAF= ;•9 LZ ¯• RY ?fc =Y] •šW ;=SF =@A9 ;BK9
¹´3. K=Z@ ¹´3 ?c HDa9: LS ;=N< ?g@ F=O Qx ?@A9 XJ.
TBK9 ¹´3 ?DN ?G9 ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ ?@A9 XJ J=N A RY ( ]X< J=X;W ¯•W •š ;fc
;=Y9=W ?DN ?G9 ¹Y.
¿ Q=Z@ ¹´3 Fr ;=@G; bC b‰c RA Q=@ ;„9: ?M9: ;=a@ ?@A9 XJ RY ;•9 LZ ]X< J=X;
FNc =j9 :@X ;BC F=c ;BDhFW FŒ9: 9=D Q=@ F=‡ ;„9: ;•9 LZ =cvF ?@A9 XJ FNc =j9
]P; :@X ;BC F=c ;BDhF.
T[9 =@AO ?@^O F=‡9= Iš
£
;=SF =@A9 bn@ Q=Z@ ¹Ty
CXF ?f@ HDE9: ¯UW UšW ¯•W •šW Iš
£
RY ?@A9 XJ ¹º ?DEF FP9: ;BK9 Q=Z@ ¹YW Tf@
¹Y FXF ;[9 =@AO ?DEF b@G9 ?g@W Q=OGF= ?f@ RY HuF. Đ•O BN ¹Y HY ?•O BN F>N
AV". Đ•O BN 9Y< ;XF ?P9: ?G9 bP J=X; mO9: AV ?@^O Q=@‚9 ;=<B@L;cB.
TBK9 AV" Fs9 Fr FXF bP J=I9 :@h@ =f9y
- K=Z@ *("y
G@h@ =f9 Q[F= ;=[F= FSF ;@‚OW n F=G ?P ;@KO ;={ F89: LOp; R8 F89: ;| HDh@.
K=Z@ *(" Fr if9: ?vF ;[9= :pJ Q=`F :M] 3 ?cf9W ]•@ ?cf9 Fr ?P iZF Q=XF
9=NO. ĐvF ;[9= 9Y< b@‚O i@²9 LS J={ ;=OPF F>N F89: LOp; Q=X9: ;@KO ;={ F=c
J=}J RYc F89: LOp; ;=SF.
T=Y9= J=•9 Q=X9: ?DN ?G9 *"( ;| Q=Z@ ¹1T1
K=Z@ *"( :@h@ =f9 is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O Q=89: iO< ;Bx ;=a@ :@N9. Đ•O BN
Q=Z@ *"( ?DN ?G9 Q=Z@ ¹H.
\/'n hi]) ?^) vA:
VT[9 =@AO is9: Q=X9: I
Q
;| À  dA'.
VĐ@A9 XJ ]X< J=X; U
Á
…(†.
V0s9: L;N;cB I
Á
…(dT13†.
,2
VĐfc =Y] is9: Bc;cB Í
£
 dA,.
\/'n hi]) ?^) ra :
VĐ@A9 XJ BN *"( Â Q=Z@ ?@A9 XJ dA3
VK=@ *"( HY] R@AF Â Bj Hƒ K4d dA1&…=f9 F=G Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O†
- (P :@h@ =f9 tOX ;‰@ ]X< J=X; ;=ƒc is9: Bc;cBy
GM]y K=Z@ ?c tOX ;‰@ ¹Ã¦dA\W Q=Z@ =f9 F=G is9: Bc;cB ¹*1dA4
Tl< ;=OPF RYc LS ?v; =cvF ;=Xc ;=N9= 9Z@ ;BK9 Q=Z@ ¹*1 ]Y LS tOX ;‰@ HvJ Hf@ HY
F=c J=}J =cvF Q=89: F=c J=}J ?G9 Q=@ 9:OP@ =cY9 ;cY9.
K=Z@ ¹Ã¦W ¹*1 :@h@ =f9 tOX ;‰@ Bc;cB Fr iO< ;Bx ;=a@ :@N9 J={ ;=OPF RYc ]€F
?P tOX ;‰@ RY ;Bf9: ;=X@ 9=@A; F>N Bc;cB.
K=Z@ ¹*1 Fs9 :@h@ =f9 2 H•9 is9: Bc;cB ;Bc9: F=G ?P ;„9: FDa9:.
K=@ 9=I9 ?DEF LS tOX ;‰@ …Q=Z@ ¹Ã¦†W bP :=@ 9=I9 L• bXc ;[9 =@AO tOX ;‰@W ?M9:
;=a@ ]c?O9 9=@A; ?DEF 9Z@ Rh@ bP ?C9= RC ?Z; 9r9:W bP ?C9= RC ?Z; 9r9: ;[9=
;cX9 ;Bf9: ;=X@ 9=@A; Bc;c ;| tOX ;‰@ ;BDhF ?rW Fs9 bP R@ J=k9 9=@A; Bc;cB Q@‚] ;BN
]€F ?Z; 9r9:.
NGO LS ;[F= ;{ 9=@A; iz9 ?G9 tOX 9=@A; ;=x bP ?C9= RC tOX 9=@A; L• bXc ;[9 =@AO
tOX 9=@A;. K=@ ?M9: ;=a@ 9=I9 ?DEF ;[9 =@AO tOX 9=@A; RY ;| ]c?O9 9=@A; ;=x bP
;S ?P9: L• ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ?@^O F=‡9= is9: R^ ?C9= ]€F. $`F ?r ;[9 =@AO tOX
;‰@ ?DEF F_; BNW b_; ?•O tOX ;Bx9= HY] 9:OP@ Bc;cB bw9: FXF= ?r9: ;=@G; bC :@‰]
;BC LZ ?v; AV" F=c ?G9 Q=@ is9: ?f; :@X ;BC ½ 3W94?]. K=@ is9: Q[F= ;| :@‰]
?G9 ½ 3W93?]W ;=x LS :@‰] ;BC LZ ?v; 9:|9: Hf@ RY ;BC LZ ?v; ;Bn Hf@ ;BC LZ ;BDhF ?r.
NGO tOX ;‰@ HvJ Hf@ Q=89: F=c J=}J ;=x ;BC LZ ?v; ?@^O F=‡9= is9: Bc;cB ;Bn Hf@
;Bf9: ;=X@ mOp; J=X; F=‡ LNO Q=@ Bc;cB ?DEF HY] 9:OP@ =cY9 ;cY9 ;€F HY ?@A9 XJ
?•O BN ]c?O9 9=@A; bw9: •3›.
T[9 =@AO •:@h@ =f9› …•H@]›† m‰< BN Q=@ :@h@ =f9 2 H•9 is9: Bc;c …?DEF F=‡9=
1W9I
R
?]†W FŒ9: 9=D Q=@ :@h@ =f9 is9: Bc;cB ?G9 ?C9= ]€F RY 1W,I
R
?]W Q=@ tOX
9=@A; Bc;cB.
- K=Z@ =sN ¦YHdA1\y
T=SF =@A9 R@AF ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;S ?P9:. K=@ =sN ?M9: bP F=[9= mXFW ¦YH
?@^O F=‡9= ?@A9 XJW ¦YH L• Lc LX9= UB . UF. K=@ =@AO LZ 9Y< Q=XF 3W ¦YH ?DN
HA9= ?G9 ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; n ¦YH. S ;=N< ?g@ ;BC LZ iv; i@²9 BN F=c ?G9 Q=@ UB
. UF ¾ 3W LN@ LZ ¤ 3W,˜.
\/'n hi]) ?^) vA:
VĐ@A9 XJ ]X< J=X; U
Á
…ACdT12†.
VĐ@A9 XJ HDh@ U
C
…A(dT13†.
VĐP HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X; ¯U

W ;| dA3
\/'n hi]) ?^) ra :
VĐ@A9 XJ

  dA2 ?‚ ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; U “ U
Á
V U
C.
T@GJ ?@‚] BjHƒ K'
…2V1†
ddA1&WQG; ;=`F tOX ;Bx9= ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v;
- K=Z@ Q@‚] ;BN ¹KdA1, y
K=Z@ Q@‚] ;BNW bXc =D =~9: ;Bc9: AV" bw9: ;[9 =@AO ?Ä9. ¹K Q@‚] ;BN
;=Y9= J=•9 bN9 ?•O ?@A9 XJ BN. AV" RY ipO F>N ?@A9 XJ Q@‚] ;BNy ¯U
C
?DN ?G9
;| ¹H. K=@ =D =~9: AV" ipO F>N ¯U
C
RY U
A
9:DEF 9=NO.
,3
NGO ¯U
C
;BK9 ?•O RYc AV" …;€F ¯U
C
;BK9 ¹K† Å 3W Fs9 ?@A9 XJ BN U
A
Q=89:
FrW ;=x AV" =D =~9:. K=@ =D =~9: ¹¦W æ1 =cvF 9:_9 ]fF= ;Bc9: ;‰@ ¹K
FŒ9: bXc ;[9 =@AO =D =~9: AV".
N:OM9 F=c AV"y ?DEF FO9: FpJ bn@ Q=Z@ ¹¦dA1 RY æ1dA11. K=@ Rx H¬ ic
9Yc ?r ]Y Q=Z@ ¹¦ =D =~9: =cvF ?@A9 XJ :@‰] ;=pJ mOZ9: &3˜U
?]
W 9:OM9 HY]
R@AF F=O<‚9 LN9: F=c Q=Z@ 9:OM9 iS J=s9: æ1dA11.
\/'n hi]) ?^) vA:
VĐ@A9 XJ Q@‚] ;BN ¯U
Q
W ;| dA3
VĐP HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X; ¯U

W ;| dA3
VĐ@A9 XJ =M@ ;@GJ ;| AV"
 K@‚] ;BN ;[9 =@AO F>N AV"
VĐ@A9 XJV12W\V ;| dA3Â …HY] LN9 bw9: ?@A9 XJ•12W\V tON FXF ?@A9
;Bn R'3WR'2†.
VT[9 =@AO ;| Q=Z@  dA4 ;XF ?P9: iz9 ?G9 =D =~9:.
\/'n hi]) ?^) ra :
VT@GJ ?@‚] ;=Da9: ]n K1
…,V\†
 Bj Hƒ K1ddA1&.…(Xc AV" ;Z;†.
VT@GJ ?@‚] ;=Da9: ]n K1
…,V'†
 Bj Hƒ K3ddA1&.…(Xc AV" =~9:†
,'
,.3. ĐvC TmNH LuM VIỆC CỦA CrC LHlI TR{NG AVM7-
,.3.1. L!?i %&#9% 5#%& 5NA ‡ “‘ŒA1 7 -
K=Z@ ¹¦ FO9: FpJ FXF 9:OM9 ]P; F=@^O g9 ?C9= F=c AV".
Đ•O RYc Q=Z@ 9:OM9 HY 9:OM9 mcN< F=@^O 3¶3&3V …333 ÷ ',3V†W ,3H” ;|
;S il9: Q[F= ;| ;g ]X< tON FXF ]X< b@G9 ;=G ;BO9: :@N9 T1 … T3W ;fc BN 9:OM9 g9
XJ ]P; F=@^O ¤12W\V FpJ F=c IC RY ¤\W,V FpJ F=c FXF ;BN9L@L;cB ;BDa9:
…;BN9L@L;cB Fr ;g9: ;Bn ?•O RYc Bp; Hh9† FO9: FpJ F=c FXF Q=Z@ ;Bc9: AV". TBK9
Q=Z@ Fr ?v; ?M9: =M ?‚ ;=ƒc iœ@ FXF ;=89: LZ ;Bc9: AV" :M] 13 RC ;B[y
- •2› Đ@A9 XJ ?v; F>N Q=Z@ ?v; ;BDhF ?@A9 XJ ¸YH . U
3
.
- •3› ĐP HAF= ?@A9 XJ ;| Q=Z@ ?@A9 XJ V ¯U.
- •'› 0s9: Bc;cB V I
£
.
- •,› ĐP HAF= ;•9 LZ V ¯•.
- •\› Đ@A9 XJ BN F>N AV" V U
A
.
- •4› 0s9: L;N;cB V I.
- •&› T=Y9= J=•9 is9: Q=X9: L;N;cB V I
Q
.
- •9› T=Y9= J=•9 is9: ;=SF L;N;cB I
1
.
- •13› Đ@A9 XJ •12.\V
- •11› Đ@A9 XJ . 12.\V
G@X ;BC ?uF ;BK9 ?M9: =M n ;|9: 9pF ?e ?DEF tO@ ?g@.
"fF= 'N . 4by ?@A9 XJ 3,÷ ,3V
Đ@A9 XJ BN F>N Q=Z@y ± 12.\V …2,W2V†.
TBc9: Q=Z@ Fr FXF ]fF= b‰c RAy
1. Đ@A9 XJ 9:OM9 RYc ;„9: FNc 1.3U
?]
.
2. (‰c RA ;„9: ?CK9 XJ 9:OM9 9O8@ 33V.
3. (‰c RA tOX ;‰@ F>N Q=Z@ ¸¨ …V13 F_; ± 12.\V †.
K=@ ]P; ;Bc9: FXF b‰c RA ;BK9 ;XF ?P9:y 9:OM9 ± 12.\V™ ± \W,V bC F_; bw9:
V32 RY ?Ä9 H ;_; 9=D9: Rz9 Fs9 9:OM9 F=c ]fF= 'N . 4b Rx 9:OM9 9Y< ?DEF
Hp< ;BSF ;@GJ ;| ?•O BN bP F=‡9= HDO F•O 3 J=N. $A9= F_; L• ;S :@o 9=D9: Q@]
?M9: =M Q=89: R^ •3› HY ic FXF ;{ ;Bc9: ]fF= m‰ 9„9: HOE9:. Đ‚ :@‰@ ;B| HA9=
F_; J=‰@ F_; 9:OM9 9O8@ F>N ¸¨.
Đ‚ Q@‚] ;BN UBN F>N ¸¨W ;N bI; Q=rN tON RC ;B[ ± 12.\V H`F ?r Q@] L• F=‡ ¾
\2.,µA. …Vx R32 “ 233QΩ™ I “ Ud R “ 12.,d 233.333Ω “ \2.,µA†.
,.3.1.1. T!D%! A!I%
N. (P F=‡9= HDO
,,
b. (P g9 XJ mO9: 2,W2V
F. (P F=@N XJ ;S ?P9:
i. (P g9 XJ ¤ \W,V
ƒ. T=@G; bC Q@‚] ;BN ?@A9 XJ RYc RY BN
•. "fF= =f9 F=G ;‰@
,.3.1.2. N&#,˜% Bˆ BD^ )i"5
+.3.1.2.1. RD ch_nh lư)
(P F=‡9= HDO bNc :M] 3 b@G9 XJ 1 J=N T1W T2W T3 Hp< 9:OM9 ;| =A ;=Z9: Q[F=
;|™ (P F=‡9= HDO F•O 3Φ V1 ¡ V\™ "fF= HuF il9: ;{ C'.
+.3.1.2.2. RD "n á& `)ng 2+P29
(Nc :M] R1, ¡ R1&W ¥ƒ9ƒB V21W R@ ]fF= 01W FXF ;BNL@L;cB V'3W V4W V&W V13W
FOP9 F‰] $1 RY i@ci V11.
R13W V19W V14W V1& ;fc 9:OM9 FpJ F=c 01.
QOX ;Bx9= g9 XJ iSN ;BK9 LS Lc LX9= ?@A9 XJ ;BK9 F•O ?c :M] R1, ¡ R1& RY V21W
QG; tO‰ HYy
U
13
0
1
“ 3 Q=@ U
'
0
1
¢ U
,
0
1
U
13
01 “ • …:@h@ =f9† Q=@ U
'
Ÿ U
,
01
K=@ ?r9: 9:OM9 ic ¹¦y U
'
“ U
,
“ 3 … U
13
“ 1d2U
11
…01†
U
13
?X9= ;=>9: V23 tON R1 ]n V'3 HY] V4W V&W V13 ]nW $1 ?DEF 9fJ 9„9:
HDE9:W Fr is9: F=f< ;Bc9: ]fF= HY] U
2,W2
;„9: HK9. $`F 9Y< ?@A9 XJ ;BK9 F•O ?c
;=Da9: mOp; =@A9. U
2,W2
;@GJ ;{F ;„9: F=c ?G9 Q=@ U
'
¢ U
,
…01† HY] U
13
01 bw9:
3. KG; tO‰ HY V13 Q=rN. N„9: HDE9: ;Bc9: $1 F=O<‚9 LN9: ;‰@ ;=ƒc ]fF= Q[9
V11. K=@ p< is9: ;Bc9: ]fF= :@‰] F=c ?G9 Q=@ U
'
Ÿ U
,
?> ?‚ U
13
F=O<‚9 LN9:
…•†W ;@GJ ;{F tOX ;Bx9= ;[F= 9„9: HDE9: F=c $1.
TBc9: F=G ?P HY] R@AF FO9: FpJ F=c 01 F=O<‚9 tON F=c V2'. (@G9 ;Bn R1\
il9: ?‚ F=‡9= ?@A9 XJ BN F>N g9 XJ. G@X ;BC F=‡9= ?C9= HY 2,W2V.
+.3.1.2.3. RD &hTn á& !ự ?Dng
Cr ;=‚ :u@ HY bP ;fc ?@‚] :@oN …?@‚] *†
(Nc :M] R@ ]fF= 02W ;BN9L@L;cBW V2\ ¡ V29 RY FXF ?@A9 ;Bn R23W R2'.
(P J=k9 XJ HY] R@AF 9=D LNOy G@‰ LU ?@‚] •*› HAF= R^ J=[N …•†W H`F ?r U
'
¢ U
,
…02† ⇒U
13
…02† iDj9:W V24W V29 ]nW tON V2\W V29 ?@A9 XJ k] ?DN ?G9 ?•O '
02W Q}c U
13
R^ 3. QOX ;Bx9= m‰< BN 9:DEF Hf@ Q=@ ?@‚] * HAF= R^ J=[N …V†.
N=D RI<W ?@‚] •3› HO89 ?DEF iO< ;Bx RY HY] ?@‚] F=O9: FO9: FpJ 9:OM9 F=c
]fF= ¤ 12W\V.
ĐP F=[9= mXF F>N bP J=k9 XJ ;l< ;=OPF RYc R23W 2'
+.3.1.2.4. RD "n á& a =P+9
(P g9 XJ ?DEF Lc LX9= Rh@ ?@‚] F=O9: iSN ;BK9 FXF ¥ƒ9ƒB. V33W V31 RY FXF TBy
V'3W V'1W V'2.
+.3.1.2.+. /hi%! $U 8ibm !ra ?i]n á& vA v ra
,\
Æ (‰c RA ;„9: FNc ?@A9 XJ BNy
GM]y C•O ?c R'& ¡ R,3W V39
V@ ]fF=y 03W RY ¥ƒ9ƒB V3\
TBN9L@L;cB V32 RY V33
C•O ?c ?DEF F=u9 LNc F=c Q=@ ¹¦ HY] R@AF bx9= ;=Da9: =cvF Fs9 9=~ =j9 ]P;
:@h@ =f9 ?C9= ;BDhF U
2,W2V
Ÿ 33V ;=x U
'
Ÿ U
,
…03† ⇒U
13
…03† “ 3W V33 Q=rNW
Q=89: ‰9= =Dn9: ?G9 LS HY] R@AF F>N V32W HY ?Da9: iz9 F>N ]fF= g9 XJ.
K=@ U
2,W2
¢ 33V… ;BC LZ ?v; b‰c RA† ;=x U
'
Ÿ U
,
…03† ⇒U
13
iDj9:W ?X9= ;=>9:
V3\ HY] V33 ]n. R'3W R3&W R3\ bC 9Z@ ;_; tON V33 HY] V32 ;_;W bP g9 XJ mO9:
;_;W ?Ä9 H1 ;_;.
Æ (‰c RA ;„9: ?@A9 XJ 9:OM9 RYcy
$Y] R@AF F>N b‰c RA 9Y< iSN ;BK9 ¥ƒ9ƒB V3,. K=@ ?@A9 XJ RYc ;„9: FNc ?> ?‚
?X9= ;=>9: V3, HY] V33 =n RY ;Dj9: ;S 9=D ;BK9 bP g9 XJ mO9: F_;.
TBC LZ ?v; F>N F>N b‰c RA 9Y< ;Dj9: €9: Rh@ U 9:OM9 RYc bw9: 1W3U?] ;€F 1W3
m 3&3V “ '9'V.
N:cY@ BN ;Bc9: ¹¦ Fs9 Fr ]fF= H@K9 ?P9: F=Z9: LS HY] R@AF LN@ F>N 03. K=@
?r9: 9:OM9 F=c ¹¦ ]fF= :M] C14W ;BN9L@;cB ;BDa9: V3&W RY ;BN9L@L;cB V34.
K=@ ?r9: 9:OM9W C14 9fJ ?@A9W HY] V3& 9:_;W Fs9 V34 ]nW Q}c ?•O BN 03
mOZ9: k] ;BX9= ;XF ?P9: LN@ F>N 03. NO ?r C14 9fJ ?•<W V3& ]n RY V34 9:_;.
,.3.2. L!?i %&#9% HC A!š%& ‡ ›‘|ŒA117-
K=Z@ æ1 il9: ?‚ FpJ ?@A9 F=c AV"W Q=@ Q=n@ ?P9: RY i|9:W FŒ9: 9=D
Q=@ :@‰] ?@A9 XJ F>N ;S il9: =A ;=Z9: Q[F= ;| 9=~ =j9 =cvF bw9: &3˜ U ?C9=
]€F =N< Q=@ =D =~9: Q=Z@ 9:OM9 F=[9= ¹¦.
K=Z@ 9Y< FŒ9: ;fc BN 9:OM9 g9 XJ ]P; F=@^O ¤12W\V RY ¤\W,VW 9:OM9 FO9: FpJ
F=c Q=Z@ 9Y< Hp< ;| =A ;=Z9: NFFO 9=Y ]X<W 9:OM9 9Y< L• HY] R@AF Q=@ 9:OM9
FO9: FpJ F=c Q=Z@ 9:OM9 F=[9= :@‰] ;h@ 3W&U?] =cvF Q=@ =D =~9: Q=Z@ 9:OM9
F=[9=.
,4
K=Z@ 9Y< HO89 HY] R@AF RY b@G9 ?@A9 XJ 223V0C ;| =A ;=Z9: NFFO ;=Y9= ?@A9 XJ
3,V0C.
Đ•O BN ]fF= ¤12W\V ]fF= ¤12W\V F>N ¸¨ tON 2 i@ciƒ V031 ° V03'. Vh@
FXF= ]_F 9=D RI<W Q=@ UBN ¸¨ Ÿ UBN ¸¨1 FŒ9: 9=D Q=@ ¸¨ bC F_; ;=x 2 i@ciƒ
;BK9 L• iz9W AV" ?DEF FpJ 9:OM9 ;| UBN ¸¨1 H`F 9Y< ?Ä9 H2 F>N ¸¨1 LX9:.
ĐÄ9 H2 ;_; Q=@ ?@A9 XJ ¸¨ J={F =M@ n ]€F bx9= ;=Da9:.
,.3.2.1. T!D%! A!I% 56( ›‘|
1. (P b@G9 ?g@ ?@A9 XJ
2. Ổ9 XJ mO9:
3. (P J=k9 XJ ;S ?P9:
'. (P g9 XJ ¤ \W,V
,. "fF= =f9 F=G ;‰@
,.3.2.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.2.2.1. RD $i%n ?"i ?i]n á&
N=I9 9:OM9 ]P; F=@^O 223V ;| =A ;=Z9: ?@A9 ]P; F=@^O b@G9 ?g@ ;=Y9= ?@A9 XJ
]P; F=@^O Q=c‰9: '3V.
(P b@G9 ?g@ :M] bP J=X; mO9: ;=ƒc Q@‚O =M@ ;@GJ b@G9 XJ :M]y UÇTW VT,W
TBN9L@L;cB VT4W VT& FXF b@G9 XJ T1 RY T2.
UÇTW VT, iNc ?P9: ;fc mO9: Q[F= bN9 ?•O F=c ]fF= J=X; mO9: Q=@ Q=n@ ?P9:.
NO ?r ;=ƒc ]fF= =M@ ;@GJ tON b@G9 XJ T1 …FOP9 9 . 13† RY T2W VT4 RY VT&
;=N< J=@K9 9=NO iz9W ;fc BN mO9: Fr ;•9 LZ Q=c‰9: 2\QH”.
QON b@G9 XJ T2 RY F=‡9= HDO V03W V0' ;fc BN ?@A9 XJ ]P; F=@^O Q=c‰9: 3,V.
+.3.2.2.2. Các $D "n á& `)ng $D &hTn á& v $D "n á&
Đ@A9 XJ ¤ \W,V RY ]fF= =f9 F=G ;‰@ ;Bc9: æ1 HY] R@AF
+.3.2.2.3. ,4ch h4n ch% !ci M+dO
K=@ ;„9: is9: ;‰@W ?@A9 XJ Bj@ ;BK9 R9 . R,\ ;„9:W ?G9 Q=@ ?> ?‚ ]n V1' RY
V13W ;=ƒc ]fF= V23 RY R19W HY] U
'
…01† ;„9:W ic ?r ?@A9 XJ BN ;f@ 01 “ 3 €9:
Rh@ :@X ;BC U
2,W2
9=~ =j9W HY] F=c is9: ;‰@ bC =f9 F=G.
K=@ 9:_9 ]fF= ;Bc9: ;‰@W V1' ]n ic ?@A9 XJ ;=ƒc iDj9: R1' RY R1,W HY] V13
]nW ;Dj9: ;S 9=D ;BK9 tOX ;Bx9= ;[F= ;=cX; 9„9: HDE9: ;BK9 $1 L• i@²9 BN Rh@
is9: J={ ;‰@ 9=~ =j9.
TBC LZ ?v; F>N b‰c RA tOX ;‰@ HY 3W& ¡ 1A.
,.3.3. L!?i J!#E5! 32i “YŒAU 7-
K=Z@ ¹Y FP9: ;p; F‰ FXF ;[9 =@AO ?@^O F=‡9=W Q=OGF= ?f@ RY ;BO<^9 ;[9 =@AO
?G9 =A ;=Z9: ?@^O Q=@‚9 T=<B@L;cB. CSF ;[9= F>N ¹Y J=l =EJ Rh@ FSF ;[9= F>N
;[9 =@AO RYc. Đ•O BN F>N ¹Y F=[9= HY ?•O BN F>N AV".
Đ•O RYc Q=Z@ Q=OGF= ?f@ :M]y
,&
- T[9 =@AO ?fc =Y] ?@A9 XJ ;| Q=Z@ ?@A9 XJ.
- T[9 =@AO ?P HAF= ?@A9 XJ ;| Q=Z@ ?@A9 XJ.
- T[9 =@AO ?fc =Y] is9: Bc;cB ;| Q=Z@ is9: ?@A9.
- Đ@A9 XJ BN F>N Q=Z@ FDa9: =Y9=.
- T[9 =@AO ?P HAF= ;•9 LZ ;| Q=Z@ ;•9 LZ.
- T[9 =@AO ?fc =Y] ;•9 LZ ;| Q=Z@ ;•9 LZ.
Đ•O BN Q=Z@ Q=O<GF= ?f@ …FŒ9: HY ?•O BN AV"† ?DN ;h@ =A ;=Z9: ?@^O Q=@‚9
;=<B@L;cBW Fs9 ?DN ;h@ Q=Z@ Q@‚] ;BN =D =~9: AV" RY Q=Z@ 9:OM9 ?‚ Fr ;=‚ ?c
?@A9 XJ BN F>N AV" ;Bc9: tOX ;Bx9= RI9 =Y9= 9=a ?M9: =M :_9 ;BK9 Q=Z@ 9:OM9
¹¦ .
,.3.3.1. T!D%! A!I% 56( “Y
− (P Hp< ;g9: 01
− "X< J=X; Lr9: ]N9: …V13W V31W C4W R22W T1†
− (P ?@^O b@G9 …V, . V&†
− (P Q=OGF= ?f@ ?@A9 XJ Q@‚O R@ LN@
− (P Q=OGF= ?f@ F89: LOp; Q@‚O ?‹< Q}c …V1'W 14W 1&W 21W 22†
− (P :@‰@ ?@^O F=G . ;XF= Lr9: 9=f< J=N …V19W 23W 23W 2'†
− CXF b@G9 XJ FXF= H< …T1W T2†™ $uF C19W 22W R',W FXF BjHƒ K1W K2
,.3.3.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
K=Z@ ¹Y ;=SF F=p; HY bP Q=OGF= ?f@ ?@A9 XJ ]P; F=@^OW ?DEF ;=@G; QG LNc
F=c ;Bc9: Q=c‰9: ?@A9 XJ HY] R@AF ¤ 23V Rh@ ;‰@ &33ΩW ?‰] b‰c ?DEF ?P
;O<G9 ;[9=.
(P ;g9: 01y CP9: ;p; F‰ FXF ;[9 =@AO ?@^O F=‡9= RY ?DEF ?‰c ipO.
Đ@A9 XJ ]P; F=@^O n ?•O BN 01 ?DEF ?@^O b@G9 ;=Y9= ?@A9 XJ F=o 9=I;.
Đ‚ ;=SF =@A9 R@AF ?@^O b@G9W FXF ;BN9L@L;cB V, . V& ?DEF ?@^O Q=@‚9 bn@ bP J=X;
Lr9: ]N9:W ?@A9 XJ ?@^O b@G9 ;| FOP9 \V4V& F>N T1 ?DN ?G9 V, ¡ V&. T•9 LZ
?@^O b@G9 Q=c‰9: ,KH” …mXF ?C9= bn@ C4 RY R23†
T[9 =@AO ?•O BN bP ?@^O b@G9 …C&W C13† HY 2 ;BN9: ?@A9 XJ F=o 9=I; 9:DEF J=N
,9
¸YH ¸T
¸Φ
¸Y
¸H
¸<3
AV ¸K ¸¦
9=NO.
QON 03W =N@ ;[9 =@AO ?DEF Hp< ;g9: n 0'. 0c FXF= ]_F F>N Lj ?M 0'. T[9 =@AO
BN 0' HY 9=k9 ?8@.
0, ]_F ;=ƒc Q@‚O R@ LN@W ?DN ;[9 =@AO RYc bP Q=OGF= ?f@ F89: LOp; Q@‚O ?‹< Q}c.
T[9 =@AO BN bP Q=OGF= ?f@ F89: LOp; ?DEF :@‰@ ?@^O F=GW bn@ bP ;XF= Lr9: 9=f<
J=N. (P ;XF= Lr9: FŒ9: ?DEF ?@^O Q=@‚9 bn@ 2 mO9: 9:DEF FSF ;[9= 9=NOW Hp< ;|
bP J=X; Lr9: ]N9:.
T[9 =@AO BN ?DEF HuF bn@ C22W $1W C19 HY 1 F=@^O.
Đ‚ ?‰] b‰c ?P ;O<G9 ;[9= 9=D ?e 9KO ;BK9W ;=SF =@A9 =M@ ;@GJ k] LkO tON R19.
K1 il9: ?‚ 9Z@ ;_; ?•O BN AV" Q=@ =sN ;S ?M9: bP.
K2 il9: ?‚ 9Z@ ;_; ?•O RYc ¹Y …bP ?@^O b@G9†. K2 ?r9: Q=@ K1& F_;.
Đ@A9 XJ BN ¹Y U
A
?DEF ?DN RYc ¹¦ ?‚ ?c ?fFW ?DN RYc ¹K ?‚ Q@‚] ;BN LS HY]
R@AF F>N AV"W ?@A9 XJ 9Y< Fs9 ?DEF ?DN ?G9 AVN ?‚ ;=SF =@A9 R@AF ;=ƒc iœ@
AV" ;| AVN.
ĐvF ;[9= F>N ¹Y ?DEF F=c ;BK9 =x9= ,V'V1.
\3
UX 2
V
V
UX 3
UX 3
V
4 3
2
1
- 8
- 6
- 4
- 2
3 2
1 8
1 6
1 4
1 0
6
4
V
UX 2
2
8
1 2
2 0
1
4
K h è i k h u Õc h ®¹ i
U r a = ( U ! " # )

H8%! V„Q„1 7 Đz5 0%! 56( J!?i •œ
,.3.'. L!?i 3z /=ớ5 3i"% @A „ “YH ŒAX7-
\1
K=Z@ ¹YH il9: ?‚ ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;BDhF F>N ?@A9 XJ ]X< J=X;.
1=•9 ;U F=[9= F>N ¹YH HY ]fF= 9=h HkO
T=N< ?g@ ;BC LZ ?v; HY ;=N< ?g@ ?@A9 XJ ;BK9 ;{ 9=hW Q=@ Fr FXF HA9= n ?•O RYc
Q=Z@ ¹YH.
Đ•O RYc Q=Z@ ?v; ;BDhF ?@A9 XJ :M]y
- $A9= ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; R^ J=[N Hh9 =j9 n ;f@ F=• =cvF ;| mN.
- $A9= ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; R^ J=[N 9=~ =j9 n ;f@ F=• =cvF ;| mN.
- $A9= ?@^O F=‡9= ?C9= ;S ?P9: ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ ;| Q=Z@ =sN ?M9: bP.
- $A9= :@‰] ;‰@ R8 F89: ]X< J=X;.
Đ•O BN F>N Q=Z@ ?v; ;BDhF ?@A9 XJ ?DN ?G9 Q=Z@ ?@A9 XJ.
,.3.'.1. T!D%! A!I% 56( “YH
T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;y T{ 9=h C2W FXF TBN9L@L;cB ;BDa9: V'W V,W R@
]fF= 02W BjHƒ K2W R@ ]fF= 03 RY J=•9 ;U F=Z9: ;XF ?P9: LN@ F>N Q=Z@ Q=@ Q[F=
;| bN9 ?•O.
T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; Q=@ =sN ?M9: bP RY :@‰] F89: LOp; R8 F89: Q=@
Fp] ;„9: FDa9: RY Q=@ i|9: ]X<y R@ ]fF= 0\.
T=@G; bC bXc =@AOy V14W V1&W ?Ä9 H1W H2.
,.3.'.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
¿ F=G ?P bN9 ?•OW ?•O RYc F>N 02 ?DEF Fk9 bw9: bn@ R2&W U
13
02 “ 3.
K=@ Fr HA9= ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;W ;f@ ?•O RYc 03 mOp; =@A9 FSF ;[9= iDj9:W BjHƒ
K2 ?r9:W 9Z@ ?•O RYc ¹YH Rh@ ;{ 9=h C2. TO• ;=OPF RYc FSF ;[9= F>N ;[9 =@AO
?DN RYc ;{ C2 ]Y 9r ?DEF ?v; ?@A9 XJ k] =cvF iDj9:.
T=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;BK9 ;{ C2 ?DEF i@²9 BN F=c ?G9 Q=@ Q=89: Fs9 ;[9 =@AO n ?•O
RYc ;{ C2. Đ@A9 XJ BN 02 ;Dj9: €9: Rh@ ?@A9 XJ ;BK9 ;{ C2. Đk< F=[9= HY ?@A9
XJ BN F>N Q=Z@ ¹YH.
NO Q=@ =n ]fF= K2W ?@A9 XJ ;BK9 ;{ C2 ?DEF :@o Q=89: ?g@ F=c ?G9 Q=@ Fr HAF=
;@GJ ;=ƒc n ?•O RYc ¹YH.
G@X ;BC :@h@ =f9 F>N ;BC LZ ?v; ;BDhF ?DEF bXc bn@ H1W H2.
1. H1 ?Ä9 •]Nm› U
<
k] FSF ?f@
2. H2 ?Ä9 •]@9› U
<
iDj9: FSF ?f@
U
<
y ?@A9 XJ ;BC LZ ?v;
- K'\W K', HY Q=rN ;„9:W :@‰] ;BC LZ ?v; ;| mN
- ¹W " HY Q=rN ;„9:W :@‰] ;BC LZ ?v; ;f@ F=•.
- CXF ?•O RYc ;=ƒc ,AW Fr BjHƒ K,1 HY HA9= :@‰] ;‰@ R8 F89: Q=@ Fp] ;„9:
FDa9: RY BjHƒ K,& HA9= :@‰] ;‰@ R8 F89: Q=@ Fr HA9= i|9: ]X<.
K=@ Fr HA9= :@‰] ;‰@ R8 F89:W ?•O RYc ?‰c 0\ 9Z@ Rh@ ¹1T1W ;[9 =@AO ;| ¹1T1
HY] F=c ?•O BN 0\ k]W tON R, ;@GJ ?@‚] K2 9Z@ Rh@ ;{ C2. K[F= ;=[F= ]X< J=X;
:@‰] F=c ?G9 Q=@ ;[9 =@AO ?•O BN ¹1T1 “ 3. T€F HY Q=@ F89: LOp; R8 F89: bw9:
Q=89:.
\2
$A9= ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v; Q=@ =sN ?M9: bPW ?DEF ;=SF =@A9 iSN ;BK9 =@AO
U
R
VU
C
;| ¹YH. H@AO LZ 9Y< tON R
&'
RYc ?•O Q=89: ?‰c 0\. Tl< ;=OPF RYc ipO
F>N ;[9 =@AO 9Y< ]Y ;BC LZ ?v; ;=N< ?g@ R^ =Dh9: ;„9: =N< :@‰] HY] ;„9: =N<
:@‰] Q[F= ;=[F= ]X< J=X; F=c ?G9 Q=@ U
R
VU
C
“ 3.
,.3.,. L!?i 3i"% @A ‡ “HŒAT 7-
K=Z@ ¹H il9: ?‚ ?c HDa9: ?@A9 XJ ]X< J=X;W ;fc BN ;[9 =@AO ?P HAF= ?@A9
XJ ]X< J=X; Q=~@ ;BC LZ ?v; ;BDhFy ΔU RY ;[9 =@AO Uš
Đ•O RYc Q=Z@ ?@A9 XJ :M] FXF ;[9 =@AO LNOy
- Đ@A9 XJ J=k9 FSF …?@A9 XJ ;SN†W mXF ?C9= ?@A9 XJ ?v; ;BDhF F>N ]X< J=X;.
\3
- Đ@A9 XJ ]X< J=X; Lc LX9= Rh@ ?@A9 XJ ;SNW ?@A9 XJ Hp< ;| ]X< J=X; tON FXF
]X< b@G9 XJ ;BO9: :@N9.
- Đ@A9 XJ BN F>N Q=Z@ ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ.
- Đ@A9 XJ BN F>N Q=Z@ is9: Q=X9:.
- Đ@A9 XJ BN F>N Q=Z@ :@h@ =f9 is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O.
Đ@A9 XJ BN Q=Z@ ?@A9 XJ FO9: FpJ F=cy
- K=Z@ Q=OGF= ?f@ ?‚ Hp< ;g9: Rh@ FXF ;[9 =@AO Q=XF RY Q=OGF= ?f@.
- K=Z@ 9:OM9 ?‚ Q@‚] ;BN LS =cf; ?P9: F>N Q=Z@ ?@A9 XJ.
- K=Z@ FDa9: =Y9=W Q=Z@ =sN ?M9: bP RY Q=Z@ Q@‚] ;BN F=c LS =cf; ?P9:
F>N F=`9:.
,.3.,.1. T!D%! A!I% J!?i “H
N. (P Hp< ;g9: ?@A9 XJ 03
b. KK9= ?c HDa9: Fr tOX9 ;[9=W ?P HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X; …?c HDa9: ?@A9
XJ ]X< J=X;† 0&W 09
F. KK9= ?c HDa9: Q=89: tOX9 ;[9=W ?c HDa9: ?@A9 ]X< J=X;y 01W 02W
0\W FXF TB V12W V13W V23W bP ;[F= J=k9W FXF Q=cX bP 9=h V1&W V19W V21W
FXF bP 9=h C3\ ¡ C3&W FXF bP HIJ V22W V23W V2'.
i. (P FP9: 013
ƒ. (P Q=OGF= ?f@y 012
•. (P R@ J=k9 011
,.3.,.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.+.2.1. RD sA sánh !"ng B3
Đ•O RYc 03 ?DN ?G9 FXF ;[9 =@AO 9=D ;BK9 =x9= 03 Fr =A LZ Q=OGF= ?f@
bw9: V1. CXF ;[9 =@AO ;BK9 ;=N< ?g@ R^ =N@ J=[N L• HY] ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ;BDhF
F>N ?@A9 XJ.
Đ•O BN 03 ?DEF ?DN ?G9 QK9= ?c HDa9: ;XF ?P9: 9=N9= RY QK9= tOX9 ;[9=.
+.3.+.2.2. :Snh ?A lưEng !ác ?Dng nhanh
KK9= 9Y< ?c ?P HAF= F>N :@X ;BC ;€F ;=a@ ?c HDa9: ?@A9 XJ ]X< J=X; Rh@ ;BC LZ ?v; ;BDhF
F=c ;BDhF. T=Y9= J=•9 :M] 3 bP :@Z9: 9=NOW €9: Rh@ 3 J=N ."•@ bP :M] FXF ;=@G; bC
;=ƒc Lj ?M Q=Z@ 9=D LNOy …=x9= ,V\V1†
\'
$% &'()
*++
*
$%
,-.
$% (h/
(ha(h
01 2% ,34 &'() 05ch
.h6(
K h7a
V 18 --V 21
$iÕ( ®'i
8i( &h"(h
!u9()
Ur 0¹ # :u()
r;() cua
< a&ric
®i=( >. ?@
H8%! V„•„1 7 j ?M Q=Z@ QK9= ?c HDa9: ;XF ?P9: 9=N9=
+}; LS HY] R@AF F>N 1 bPy …bP 1†
Æ ĐN;;B@; ?@A9 XJ ]X< J=X;y (@G9 ;=G T1 9=I9 ;[9 =@AO ?@A9 XJ ]X< J=X; 133V ;|
TV11 RY :@‰] XJ
Æ (P b@G9 ?g@ 01y ;fc mO9: RO89:
Æ (P R@ J=k9 C4y b@G9 ?g@ ?@A9 XJ mO9: RO89: ;=Y9= B„9: F>N 2 FSF ;[9=.
Æ K=rN ;BN9L@L;cB V12y ĐDEF ]n bn@ mO9: B„9: FDN FSF ;[9= iDj9: 1 H•9 ;Bc9:
1 F=O Q•W J=•9 Fs9 Hf@ V12 ;_;.
Æ (P ;[F= J=k9 0'y Tf@ ?•O RYc ?‰c F>N 0'W ?@A9 XJ BN 03 ?DEF Hp< ;g9: Rh@
FXF ?@A9 XJ ;BK9 ;{ 9=h tON R,, RY bP HvJ V22.
Đ•O BN 0' L• Fr ?@A9 XJ 9GO U
R3&
≠ U
R,,
. $`F ?r tOX ;Bx9= ;[F= J=k9 L• i@²9 BN
F=c ?G9 Q=@ 9Yc U
R3&
“ U
R,,
.
K=@ V12 ]n ;=x V1& ;_;W ;=89: ;@9 Q=89: ;BO<^9 RYc bP 9=h. ª9: Rh@ 3 J=N HAF=
9=NO 123
3
W 9K9 R@AF mU H¬ ;=89: ;@9 ;BO<^9 RYc bP 9=h 3 H•9 ;Bc9: ]P; F=O Q•.
Đk< F=[9= HY ¬ 9:=TN F>N QK9= ?c HDa9: ;XF ?P9: 9=N9=. Đ@A9 XJ ]X< J=X;
?DEF ?c HDa9:W 9=I9 b@G; ;Bc9: ]P; F=O Qx.
Đ@A9 XJ F>N ;=@G; bC 9=h 9=N9= ;| bP HvJ tON R4&W R49W R&3 …3 bP†W ?DN ?G9 ?•O
RYc bP FP9: 013. T=ƒc QK9= 9Y< Fr =A LZ Q=OGF= ?f@ bw9:y
\,
1
1
\2
23 . 3 . 3
dd dd
4&
&9
&3 49 4&
&9
− =
− ≈ − = − = − =
:
:
:
G
G
G G G
G
:
+.3.+.2.3. :Snh ?A lưEng e)án !'nh
KK9= 9Y< ?c ?P HAF= :@X ;BC ;BO9: bx9= ?@A9 XJ F=‡9= HDO 3 J=N F>N ]X< J=X; Lc
Rh@ :@X ;BC F=c ;BDhF.
Đ@A9 XJ ?•O BN 03 tON bP HuF RCy R''W R,,W C1& ?G9 ?•O RYc bP ;[F= J=k9 ?‰c
09.
Hw9: LZ ;=a@ :@N9 F>N bP HuF HY T “ R''.C1&
“ 13
,
.3W'4.13
V\
“ 3W3'4L
“ '4]L ¾ 2W, F=O Q• ?XJ ]X< J=X;
Đk< F=[9= HY ?vF ?@‚] F>N QK9= ?c HDa9: tOX9 ;[9=
+.3.+.2.4. RD !"ng B17
Tf@ ?•O RYc 013W FP9: FXF ?@A9 XJ BN F>N 2 QK9=y ;=@G; bC 9=h 9=N9= RY ?c
HDa9: tOX9 ;[9=W ?‚ ;fc F=c ?vF ;[9= ?@^O F=‡9= F>N AV" HY J=@ ;T9=. T€F HY FXF
mXc ;BP9 bK9 9:cY@ HIJ ;€F ?DEF 9=I9 b@G; bn@ ;=@G; bC 9=h 9=N9= RY ;XF ?P9:
?G9 ?•O BN ¹H.
+.3.+.2.+. RD 8h)%ch ?4i B12
K=OGF= ?f@ FOZ@ F>N ¹H
HA LZ Q=OGF= ?f@ “ VR131dR22 “ V1. Đ@A9 XJ BN 012 HY ?@A9 XJ BN F>N ¹H …¯U†.
ĐvF ;[9= F=c ;BK9 …=x9= 2\†
+.3.+.2.=. :hối hồi !i%& :
K=Z@ :M] R133W Q=rN 3 RY R4\. K=Z@ =M@ ;@GJ ?DN RYc ?‚ ;fc ?vF ;[9=
F>N AV" HY ;T9=. HA LZ ;T9= ?DEF mXF ?C9= bn@ RC ;B[ F>N 3 …K¯U†W ;€F HY mXF
?C9= bn@ ]€F ?P =M@ ;@GJ.
,.3.3.2.4. RD vi &hTn $aA gồm các &h^n !ử y C'&W 011 RY 1
(P R@ J=k9 ;fc BN ;[9 =@AO UšW =A LZ Q=O<GF= ?f@ ;=ƒc QK9= 9Y< Fr ;=‚ ;=N< ?g@
9=a Q=rN 1.
Æ K=@ ?DN ?@A9 XJ ]X< J=X; bw9: ;BC LZ ?v; ;BDhF ;=x ¯U “ 3 …;BC LZ ?DEF F=‡9=
?C9= HY 9,V†
¯U ?DEF ?DN ?G9 ¹Y ?‚ FP9: Rh@ FXF ;[9 =@AO Q=XF RY Q=OGF= ?f@.
Uš → ¹Y
¹¦y C=‡ ;=C
N:cY@ BN ¯U ¹YH
¦YH
¹º
\\
V
UA12
- 6
- 4
-2
6
4
2
U
V
120 110 100
B0 80
H8%! V„•„X 7 Đz5 0%! J!?i “H ŒAT
,.3.\. L!?i Hš%& A!d% J!@%& „ “|T1ŒAQ 7-
K=Z@ ¹1T1 il9: ?‚ bg F=[9= L{; XJ ;BK9 ]X< b@G9 ;=G F=[9= F>N ]X< J=X;
RY ;BO<^9 ;=Y9= J=•9 Q=X9: F>N is9: ?@A9 ]X< J=X; RYc Q=Z@ *"(.
$`F ?r ?g@ 9Z@ ?DEF ?v; n KI
Q
Đ•O RYc Q=Z@ is9: Q=X9: :M] Fry
- Đ@A9 XJ U
AW C
F>N TV11.
- T| ]X< b@G9 is9: J=N ( tON FXF b@G9 XJ ;BO9: :@N9 F>N TA3 …]fF= HSF
Q[F= ;| †.
Đ•O BN F>N Q=Z@ is9: Q=X9: ?DN ;h@y
- K=Z@ ?@A9 XJ ?‚ bg F=[9= L{; XJ ;BK9 ]X< b@G9 XJ F=[9=.
- K=Z@ ?v; ;BDhF ?@A9 XJ ?‚ ;S ?P9: ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;.
- K=Z@ =f9 F=G is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O *"(.
,.3.\.1. T!D%! A!I% “|T1
- (P Lc LX9= …Q=OGF= ?f@ 01†.
- C=‡9= HDO 9=f< J=N 03
- (P ;[F= J=k9 ?@^O Q=@‚9 ?DEF 0,
- (P HuF ?M9: bP :M]y ;{ 9=h 9=N9= C21W V19W V23W 04
\4
- ĐN;;B[; mO9: ?M9: bP ?‚ ?@^O Q=@‚9 bP 9=hy 02
- ĐN;;B[; mO9: ?M9: bP ?‚ ?@^O Q=@‚9 bP ;[F= J=k9y 0'
,.3.\.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.=.2.1. RD sA sánh B1
N=I9 ?@A9 XJ ]X< J=X;y UAC ;| T'W tON 01 ?@A9 XJ L@9 ?DEF b@G9 ?g@ ;=Y9=
if9: mO9: F=o 9=I;.
+.3.=.2.2. RD ch_nh lư) nh4# &ha
¿ bX9 Q• iDj9: F>N ?@A9 XJ L@9y U
13
01Ÿ3W V'W V\ ]nW 9UN iDh@ F>N V& 9Z@
?•O , F>N mOZ9: ]NLLW tON R22. T[9 =@AO IB F=‡ ?DEF ?DN ?G9 ?•O 'd03.
¿ bX9 Qx k]W tOX ;Bx9= i@²9 BN 9:DEF Hf@W 9UN ;BK9 F>N V 9Z@ IB RYc ?•O ,d03
tON ?@A9 ;Bn R21.
N=D RI<W 03 Q=OGF= ?f@ IB n F‰ 2 ?•O Rh@ =A LZ Q=OGF= ?f@ Q=XF 9=NOy
• Đ•O ?‰cy K1 “ V R29dR23 “ V23Kd23K “ V1
• Đ•O Q=89: ?‰cy K2 “ 2R29dR21 “ 2.23Kd23K “ 2
HN@ ;[9 =@AO 9Y< ?DEF FP9: Hf@W QG; tO‰ F>N 9r ;l< ;=OPF RYc :rF J=N F>N J={
;‰@ ]X< J=X; 9=D ;BK9 =x9= 24.
+.3.=.2.3. RD !'ch &hTn ?if) 8hibn
T[9 =@AO ?•O BN 03 ?DEF ?DN RYc bP ;[F= J=k9 0,W C23 RY ?DEF ?@^O
Q=@‚9 bn@ bP ?N;;B@; mO9: ?M9: bP 0' tON V1& RY V14.
0f9: Lr9: BN 03 Fr if9: B„9: FDNW Hp< ;BO9: bx9= ;Bc9: 1d2 F=O Q•.
K=@ ]X< J=X; ]N9: ;‰@ F‰] UBN 0, ¢ 3
K=@ ]X< J=X; ]N9: ;‰@ iO9: UBN 0, Ÿ 3
+.3.=.2.4. /hi%! $U nhớ nhanh BJP C21P 910
+O9: B„9: FDN n ?•O BN 0, ?DEF 9fJ RYc ;=@G; bC 9=h 9=N9= tON Q=rN V19W
V23 RY ?DEF ?@^O Q=@‚9 bn@ ?N;;B[; mO9: ?M9: bP 02 tON ;BN9L@L;cB V22.
+.3.=.2.+. ga!!ri! `)ng ?ồng $D ?if) 8hibn $D nhớ
T[9 =@AO BN 01 …mO9: F=o 9=I;† tON R@ J=k9 C'W V2W R13W ;fc ;=Y9= mO9: B„9:
FDN 2 FSF ;[9=. +O9: iDj9: ?DEF ?DN RYc ?•O ?‰c 02 tON R9W ;fc ;=Y9= mO9:
:_9 FSF ;[9= k] Fr ?P BP9: mXF ?C9= bn@ C4W R1&. V22 bC ;_; bn@ mO9: 9Y<. K=@
?r V19 ]nW ;[9 =@AO ;| V, ?DEF ?DN RYc bP 9=h C21. K=@ ?r ?@A9 XJ ?•O BN 04
Fr :@X ;BC k] bw9: Rh@ ?@A9 XJ ?•O BN 0, n ;=a@ ?@‚] 9=IJ ;=89: ;@9.
N=D RI< bP 9=h :=@ 9=I9 RY :@o ?@A9 XJ bw9: ?@A9 XJ 9:œ BN 0,. G@X ;BC 9Y<
?DEF :@o F=c ?G9 H•9 ;_; ;@GJ ;=ƒc F>N V22. $`F ?r Q=@ is9: Q=X9: ]X< J=X;
;=N< ?g@ ;=x ]P; ;=89: ;@9 ]h@ ?DEF 9fJ RYc bP 9=h.
+.3.=.2.=. ga!!ri! `)ng ?ồng $D ?if) 8hibn cha $D !'ch &hTn
Đ@A9 XJ BN 02 ?DEF ?DN tON 0'. V@ J=k9 C&W V13W R2' ;fc ;[9 =@AO B„9: FDN
FSF ;[9= iDj9:. +O9: 9Y< ?DEF ?DN tON 9:œ ?‰c 0'W ;fc mO9: F=o 9=I; FSF
;[9= k]. +O9: 9Y< HY] ;_; V1& RY ]n V14W H`F ?r C23 ?DEF 9Z@ ;_; J=r9: ?@A9
tON V14.
\&
N=D RI< V14W V19 ]n 2 H•9 ;Bc9: ]P; F=O Q•. TBc9: ?r V19 ;=89: ;BDhF ?‚
;x] ;[9 =@AO RYc bP 9=hW LNO ?r V19 ;_; RY V14 ]n ?‚ mcX ;[9 =@AO ;BK9 C23W
F=O‹9 bC F=c F=O Q• ;[F= J=k9 ]h@.
Æ Đ•O BN 04 ?DN ?G9 Fc9 9Z@ +1 il9: ?‚ bg F=[9= is9: ic L{; XJ ;BK9 ]X<
b@G9 ;=G F=[9= RY ?DN RYc Q=Z@ ?@A9 XJ ¹H.
T[9 =@AO ?DN RYc 0\ ?‰c ?pO ?DN ?G9 Q=Z@ *(" ?‚ ;=SF =@A9 R@AF =f9 F=G Q[F=
;=[F= FSF ;@‚O. ĐDN ?G9 Q=Z@ ?@A9 XJ ¹H ?‚ F=‡ ;=C I
Q
?DN ?G9 Q=Z@ ?v; ;BDhF
?@A9 XJ ¹YH ?‚ ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; Q=@ :@‰] ;‰@ R8 F89:.
U2CD
V
1 2 4 + 3
3 + 4 2
10
B
8
C
+
3
1
V
UAC
6
4
2
EF
D
1
H8%! V„}„1 7 K=Z@ is9: Q=X9: ¹1T1
…S J={ ;=OPF F>N U
BN
RYc U
RYc

\9
3
U0 \
U0 ,
3
3
U0 '
3
3
T U0 2
T
T
T
T
H8%! V„}„X 7 Đ9 !. 3i"% @A J!?i “|T1
,.3.4. L!?i Hš%& 3i"% „ “T ŒAV7-
43
K=Z@ ¹T il9: ?‚ ?c is9: Bc;c RY L;N;c ]X< J=X;W ;fc ?fc =Y] IÈ
£
RY ;fc
?@A9 XJ ;‡ HA Rh@ is9: Bc;c ?DN RYc FXF Q=Z@ =f9 F=G tOX ;‰@ ¹Ã¦W ¹*1.
Đ•O RYc Q=Z@ is9: ?@A9y
- T| b@G9 is9: ?@A9 TA11… LNO b@G9 XJ Q[F= ;| T£† tON FXF ]X< b@G9 XJ RY
F=‡9= HDO ;=Y9= is9: ]P; F=@^O ?‚ ?DN RYc 01. Đ•O BN 01 ?DN RYc Q=Z@ R@
J=k9 0,™ Q=@ I
Rc;cB
;„9: 9=N9= ;=x 0, Cr mO =Dh9: Q}c Hf@ Q^] =e] LS ;„9:
F>N I
Rc;cB
- K=@ I
Rc;cB
“ 1233A ;=x ?•O BN 01 “ V,A.
- T| b@G9 is9: ?@A9 L;N;cB J=N (. K=@ I
;N;cB
“ '923A ;=x ?•O BN 02 Fr ?@A9
XJ HYy •,V.
Đ•O BN Q=Z@ is9: ?@A9y
- T[9 =@AO ?fc =Y] is9: Bc;cB ?DN ;h@ Q=Z@ Q=O<GF= ?f@.
- CXF ]€F ;Dj9: €9: Rh@ is9: Bc;cB FO9: FpJ F=c Q=Z@ =f9 F=G is9:
FDa9: =Y9=.
- T[9 =@AO is9: L;N;cB ?DN ?G9 Q=Z@ =f9 F=G FDa9: =Y9=.
TBc9: Q=Z@ 9Y< Fr Q=rN KIš£ :M] 13 RC ;B[ HAF= 9=NO Q=c‰9: 3W3V
…VC ;B[ HY] R@AF ?v; n 9pF LZ 9†.
,.3.4.1. T!D%! A!I% J!?i “T
N.T=@G; bC ?c is9: L;N;cBy F=‡9= HDO V4W V13 RY Q=OGF= ?f@ 02.
b. T=@G; bC ?c is9: Bc;cy bP F=‡9= HDO RY Q=OGF= ?f@ 01
F.(P F=u9 is9:y F=‡ F=u9 is9: n J=[N Bc;c
i. (P Q=OGF= ?f@ ?@A9 XJ 03
ƒ.(P HvJ 0'
•. (P R@ J=k9 0,W C13W R'4
:. CXF bP Lc LX9= ?@A9 XJ 0\W 04
,.3.4.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.J.2.1. /hi%! $U ?A Z[ng s!a!Ar
0s9: L;N;cB Hp< ;| b@G9 is9: L;N;cB J=N (WtON b@G9 XJ T&W tON bP F=‡9=
HDO V4W V13 . ?DEF HuF bn@ C2W ?DN RYc 02. Đ@A9 XJ BN 02 ;‡ HA Rh@ is9:
L;N;cB. ĐDN RYc ¹¦ ?‚ F=‡ ;=C. R\y F=‡9= ?@A9 XJ BN 02W ;Dj9: €9: Rh@ is9:
L;N;cB Q=@ ?C9= ]€F ¹¦ F=‡ V,V.
+.3.J.2.2. /hi%! $U ?A Z[ng rA!Ar
T| FXF ]X< b@G9 is9: Q[F= ;| tON FXF b@G9 XJ ;BO9: :@N9 T,W T\W T4 tON
F=‡9= HDO V1¡ V\W HuF bn@ R4W C1 ?DN RYc 01. ?@A9 XJ BN 01 ;‡ HA Rh@ is9: Bc;c
RY ?DEF F=‡9= bn@ R,. Đ@A9 XJ 9Y< ?DN ?G9 ¹¦ ?‚ F=‡ ;=C. K=@ is9: Bc;c HY
?C9= ]€F 233AW ¹¦ F=‡ V,V
41
+.3.J.2.3. :h)%ch ?4i ?i]n á& B3
0c Q=89: LU i{9: bP F=u9 is9: 9K9 is9: ;| 9:OM9 is9: V14 F=‰< tON
V1,W V1&W R2\ L• ;fc ?@A9 XJ ?•O RYc 03 bw9: ?@A9 XJ ;f@ ?•O BN 01W ic ?r 03
F=‡ ?r9: RN@ ;Bs ?‰c ipO ;[9 =@AO ;| 01W ?DN ?G9 ¹Ã¦ RY ¹*1.
+.3.J.2.4. 9i &hTn B+
T[9 =@AO ;| 01 tON bP ;[F= J=k9 :M] C13W R'4W 0, ;Nc ;=Y9= IÈ
£
RY tON Q=cX 1
?DN RYc ¹Y.
K=@ F=O<‚9 ]X< J=X; ;| AV" →AVNW IÈ
£
?DEF 9Z@ ;_; ?‚ Hcf@ ;B| ;XF ?P9: LN@
F>N 9r.
+.3.J.2.+. RD li& B4
0' ?r9: RN@ ;Bs bP HvJ Hf@ ?@A9 XJ BN 01 ?‚ ?DN RYc FXF bP Lc LX9= 0\ RY 04
+.3.J.2.=. Các $D sA sánh B= v BJ
¿ F=G ?P HY] R@AF bx9= ;=Da9: F>N ]X< J=X; W ?•O BN 0' “ 3
Đ@A9 XJ ?•O BN 0\W 04 ?DEF mXF ?C9= bn@ J=k9 HSF iDj9: ;f@ ?•O RYc ?‰c F>N
9r bn@ =M@ ;@GJ k] LNO tON R\2W R\3 9K9 Fr :@X ;BC k].
K=@ I
£
¢ I
£?]
UBN 0\W UBN 04 “ 3
K=@ :@‰] is9: Bc;c …ic ;XF ?P9: F>N ¹*1† ?G9 3W94I
?]
?‚ ?@A9 XJ ?•O BN 0\ ?f;
:@X ;BC k] :@h@ =f9. K=@ ;XF ?P9: ?G9 ¹*1W ?@A9 XJ 9Y< L• F=O<‚9 bP ;[F= J=k9
F>N ¹*1 LN9: F=G ?P 9=h. TBC LZ 9Y< ?DEF mXF ?C9= bn@ R,3.
ĐZ@ Rh@ 04W UBN 04 “ 3. K=@ is9: I
£
¢ 3W93I
£?]
W RY ?f; :@X ;BC k] :@h@ =f9 Q=@
:@‰] is9: I
£
Ÿ 3W9I
£?]
.
,.3.&. L!?i 31 '#@ di ‡ “›‘ŒA•7-
¹Ã¦ il9: ?‚ ?c tOX ;‰@ Bc;c F>N ]X< J=X;W =f9 F=} ;=a@ :@N9 tOX ;‰@W J={
;=OPF RYc ;Bf9: ;=X@ 9=@A; F>N ]X< J=X;. Hf9 F=G ;‰@ ;Bc9: F=G ?P 9:OP@ i•9 F>N
]X< J=X; Q=@ Fp] tOX ;‰@ HvJ Hf@.
S HY] R@AF F>N ¹Ã¦ ?SN ;BK9 =Y] =<JƒBbcHW :•9 ?`9: Rh@ ?vF ;[9= tOX ;‰@ F>N
]X< J=X;.
42
Đ•O RYc F>N Q=Z@ ?c tOX ;‰@ HY ;[9 =@AO is9: Bc;cB ;| Q=Z@ is9: ?@A9.
Đ•O BN F>N Q=Z@ ?c tOX ;‰@ Bc;cB ?DN ;h@ Q=Z@ =f9 F=G is9: Bc;cB RY bXc ;[9 =@AO
tOX ;‰@ Bc;cB ;=89: tON Bj Hƒ ;BO9: :@N9.
Cr 2 b‰c RA tOX ;‰@ Rc;cBy
1. (w9: BjHƒ Hp< ;BSF ;@GJ ;| b@G9 is9: …12L ;XF
?P9:†
2. (‰c RA bw9: Q=Z@ ¹Ã¦
TBc9: Q=Z@ 9Y< Fry
− K=OGF= ?f@ 01 :=@ 9=I9 tOX ;‰@ 9=~ RY Q=@ tOX ;‰@ ]X< J=X; 9r ?DEF ?DN
RYc HY] R@AF ?•O ;@K9.
− K=OGF= ?f@ 013 :=@ 9=I9 tOX ;‰@ ;BO9: bx9=
− K=OGF= ?f@ 09 :=@ 9=I9 tOX ;‰@ Hh9 9=p;W :M] F‰ tOX ;‰@ Bc;cB ;Bc9: F=G ?P
FDa9: =Y9=.
− K=OGF= ?f@ 0, ]8 =x9= 9=@A; Hp< ;[F= J=k9 9=@A; n Bc;cB …L;N;cB† ]X< J=X;
Q=@ tOX ;‰@W Q@‚] ;BN ]€F ?P J=X; 9r9: F>N ]X< J=X; RY Q=@ tOX ;‰@ FNc =j9
F=c J=}J 9r L• ?r9: bP :=@ 9=I9 J=X; 9r9: …04 RY ;{ 9=h C21†
T[9 =@AO RYc Hp< ;| TA1 tO@ ?g@ BN ?@A9 XJ. K=@ I
£
“ I
R?]
;=x U
RYc
“ V,V.
,.3.&.1. T!D%! A!I% 56( “›‘
− (P :=@ 9=I9 tOX ;‰@y 01W 09W 013 9Z@ ;=ƒc Lj ?M ?@ci H¬ ;Dn9:.
− "8 =x9= 9=@A; …bP R@ J=k9 RY ?C9= RC ?Z; 9r9:†
− T[9 =@AO tOX ;‰@y 02W V12W K1
,.3.&.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3...2.1. RD ghi nhận e)á !ci
01W 09W 013 Fr FXF =A LZ Q=OGF= ?f@ Q=XF 9=NO. CXF =A LZ Fr ;=‚ ;=N< ?g@ 9=a
FXF b@G9 ;Bn ;Dj9: €9: R'W R133W R13\.
Đ•O RYc ]•@ bP Q=OGF= ?f@ Fr 2 ?@A9 XJy ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ is9: Bc;c …;| ¹T† .
RY ?@A9 XJ ?v; =N< Fs9 :u@ HY ?@A9 XJ J=k9 FSF.
TBC LZ ?v; F>N ]•@ bP Fr ;=‚ F=‡9= ?C9=W 9=w] F=‡9= ?C9= ;BC LZ tOX ;‰@W 9=a FXF
b@G9 ;Bn R,W R,\ RY R3.
01 il9: ?‚ :=@ 9=I9 ;BC LZ tOX ;‰@ b} Fs9 09 il9: :=@ 9=I9 ;BC LZ tOX ;‰@ Hh9
9=p;W Q‚ F‰ tOX ;‰@ ;Bc9: F=G ?P FDa9: =Y9=.
(@G9 ;Bn R, ?DEF F=‡9= ?C9= LNc F=c Q=@ ?@A9 XJ ?DN RYc 2A HY ,W3A ;Dj9: €9:
Rh@ is9: I
£
“ 1W3\I
£?]
W ?@A9 XJ ?•O BN 01 ≈ 3 RY Fr mO =Dh9: k].
(@G9 ;Bn R' F=‡9= LNc F=c I
£
“ ,W,V ;€F I
£
“ 1W1I
£?]
W U
BN
01 “ 13.
(@G9 ;Bn R3 ?v; n RC ;B[ LNc F=c Q=@ I
£
“ \V ;€F I
£
“ 1W2I
£?]
W 013 Fr mO =Dh9:
iDj9: RY ≈ 3.
(@G9 ;Bn R13\ ?v; LNc F=c Q=@ U
,A
“ &V ;€F I
£
“ 1W\I
£?]
W UB
N
013 “ 2V
(@G9 ;Bn R,\ ?v; n RC ;B[ LNc F=c Q=@ U
,A
“ &V ;€F I
£
“ 1W\I?]W U
BN
09 Fr mO
43
=Dh9: iDj9: RY ≈ 3.
(@G9 ;Bn R133 ?v; n RC ;B[ LNc F=c Q=@ U
,A
“ 13V ;Dj9: €9: Rh@ I
£
“ 2I?]W
U
BN
09 “ 13V.
Đ•O BN F>N bP :=@ 9=I9 tOX ;‰@ 9Z@ RYc ]8 =x9= 9=@A; tON FXF R33W R99W R31.
01 9Z@ RYc ]8 =x9= tON 03. ¿ ?r Fr R131 ?‚ F=‡9= ?C9= LS ;B8@ ?@‚] Q=89:
F>N bP :=@ 9=I9 tOX ;‰@.
(@G9 ;Bn R131 ?DEF F=‡9= LNc F=c Q=@ F_; FXF ;[9 =@AO RYc 2AW ,AW U
BN
0, “ 3
+.3...2.2. ,j hYnh nhi]!
(Nc :M]y
− (P ;[F= J=k9 ?@^O Q=@‚9 0,W C1,W V13W V1'
− (P :=@ 9=I9 ?Z; 9r9:y 04W C21W V1&
− (P Lc LX9= 0'
− (P ?N =Y@ ?j9 g9 0\W 0&
− CXF BjHƒ K1W K3
"fF= ]8 =x9= 9=@A; =cf; ?P9: ;=ƒc 9:O<K9 ;_F F>N ;=@G; bC ;BK9 FXF J=•9 ;U
;Dj9: ;S.
(P ;[F= J=k9 Q@‚] ;BN ]€F ?P ?Z; 9r9: Bc;c Q=@ tOX ;‰@ ;Bc9: F=G ?P ?Z;
9r9: RY 9:OP@ i•9.
TBK9 ?•O RYc 0, Fr ;BN9L@L;cB ;BDa9: V13W V1' Fr Fg9: FXF= H< ?‚ ;„9: ?@A9
;Bn ;Bc9: ]fF= ;S J=r9: F>N C1,. V13W V1' ]_F ;=ƒc Lj ?M R@ LN@ ?‚ :@‰] ‰9=
=Dn9: F>N 9=@A; ?P ;Bc9: LS HY] R@AF F>N bP ;[F= J=k9.
(P :=@ 9=I9 ?Z; 9r9: HY ;=@G; bC 9=h HkOW il9: ?‚ Q@‚] ;BN ;Bf9: ;=X@ bN9 ?•O
F>N ]X< J=X; Q=@ tON 9=@A; RY Q=@ 9:OP@ i•9.
T| ?•O BN 04 ?G9 ?•O RYc 0& Fr ]fF= =M@ ;@GJ k] R1&. Nr ?DEF ?DN RYc HY]
R@AF ;Bc9: F=G ?P 9:OP@ …Q=@ ;@GJ ?@‚] K1…1V2† ?r9: RY ?DEF ?@^O Q=@‚9 bn@
02. R1& ?DEF F=u9 ?‚ ;=a@ :@N9 9:OP@ i•9 F>N ]X< J=X; ;| 1, ?G9 33 J=`;.
Đ@^O Q=@‚9 bP ;[F= J=k9 ;=SF =@A9 bn@ 0'W 0\W 0&W BjHƒ K2W K3.
Đ•O RYc 0' HY ?@A9 XJ BN 0,W Lc LX9= Rh@ ?@A9 XJ ;SN FSF ;[9= k] ;BK9 b@G9 ;Bn
R3\.
R3, ?DEF F=‡9= LNc F=c 0' ;XF ?P9: ;=N< ?g@ FSF ;[9= ;| iDj9: LN9: k] m‰< BN
Q=@ U
BN
0, HY ¤ 13V. …V13V n F=G ?P ?Z; 9r9: RY •13V n F=G ?P 9:OP@†.
T=N< ?g@ FSF ;[9= ?@A9 XJ ?•O BN 0' L• ;fc ;[9 =@AO Q=n@ ?P9: F=c bP ?N =Y@ ?E@
0\. TBK9 ?•O BN 0\ mOp; =@A9 mO9: 9:_9 FSF ;[9= …•†. $`F ?r ;BN9L@L;cB V23
]nW K2 ;XF ?P9:W ;@GJ ?@‚] K2…2V3† 9Z@ 9=N9= ?•O BN 0, RYc bP ?@9= RC ?Z;
9r9: 04. T=89: ;@9 ?DEF ;BO<^9 RYc 04.
T=a@ :@N9 ?r9: K2 ?DEF mXF ?C9= bn@ ;=89: LZ F>N =M@ ;@GJ ]^] R\9W C23.
S ;=N< ?g@ FSF ;[9= ;BK9 ?•O BN 0\ ;| …•† → …V† ;fc ;[9 =@AO Q=n@ ?P9: 0&. Đ•O
BN 0& mOp; =@A9 mO9: 9:_9 FSF ;[9= iDj9:W V2\ ]nW K3 ;XF ?P9:. T@GJ ?@‚]
K3…2V3† 9:_9 ]fF= 9=N9= bP ;[F= J=k9 tON R33W U
BN
0, “ 3. T=a@ :@N9 9Z@ 0,
mXF ?C9= bn@ R&1W C3&

…HY] V2\ ]n iz9 ?G9 K3 ;XF ?P9: 9Z@ ;_;bP ;[F= J=k9
4'
0, tON R33 †.
V NGO is9: Bc;c ;„9: ?G9 ;BC LZ RDE; tOX ;BC LZ ?v; F>N bP ?C9= RC tOX ;‰@
b} 01. ?•O BN 01 mOp; =@A9 ?@A9 XJ k]W Fs9 ?•O BN 03W 02 ?@A9 XJ iDj9:W V12
]n. K1 ;XF ?P9:W H1 LX9:W F_; ]fF= =M@ ;@GJ tON R1&. "8 =x9= 9=@A; HY] R@AF n
F=G ?P ?Z; 9r9:.
Đ@A9 XJ iDj9: n ?•O BN 03 ;„9: HK9W 9fJ F=c ;{ C1,W ;XF ?P9: ?G9 FSF Fg9:
V
13
. Đ@^O 9Y< HY] ?•O RYc ?‰c 0, Fr ?@A9 XJ iDj9:W ?@A9 XJ ?•O BN 0, ?f; :@X
;BC :@h@ =f9 …V13†.
Đ•O BN 0' 9=I9 ?DEF ?@A9 XJ k] :@h@ =f9W tON ;{ C1& ;fc mO9: ?DN RYc ?•O
?‰c 0\. $`F ?r K2 ;XF ?P9: Q=Z@. U
BN
0, RYc bP :=@ 9=I9 ?Z; 9r9: 04.
Đ@A9 XJ k] U
BN
0, tON ;@GJ ?@‚] K2…2V3†W ?v; RYc C21 RY FSF Fg9: V1&.
TBN9L@L;cB V
1&
Q=rNW U
BN
?‰c 04 Fr :@X ;BC k]. KG; tO‰ HY ?@A9 XJ ;BK9 ;{ C21 RY
?•O BN 04 ;„9: HK9 ]P; :@X ;BC mXF ?C9= :•9 bw9: 3W1V.
NO ?r 9=D ?e 9r@ n ;BK9W LNO 1 ;=a@ :@N9 9:_9 K2 F_;W K3 ;XF ?P9: 9Z@ ;_; bP
;[F= J=k9W ;{ C1, J=r9: ?@A9 tON R33. ?@A9 XJ ;BK9 bP ;[F= J=k9 bw9: 3.
K=@ mO9: ;BK9 ?•O RYc 0& :@‰] mOZ9: K3 F_;. $`F 9Y< 9GO tOX ;‰@ Rz9 Fs9W
?@A9 XJ ;BK9 0, Hf@ ;„9: HK9 ;BC LZ :@h@ =f9 k]W K2 ;XF ?P9: ;BO<^9 ;=89: ;@9 RYc
04 RY C21. Đ@A9 XJ iDj9: ;BK9 C21 RY 04 ;„9: Fs9 3W1V.
QOX ;Bx9= ?G] ;=SF =@A9 Q=c‰9: N “ 93 H•9W F=c ?G9 Q=@ ?@A9 XJ ;BK9 04
?f; :@X ;BC Q=c‰9: 13V … ;Dj9: €9: Rh@ LS J=X; Lr9: F=c J=}J F>N Bc;c ]X<
J=X;. $`F ?r ?@A9 XJ n ?•O BN 04 ;BO<^9 RYc ¹*1 ?‚ ;=SF =@A9 HA9= =f9 F=G
is9: Bc;c.
Z F=O Q• ?Z; 9r9: Fr ;=‚ F=‡9= ?C9= 9=a b@G9 ;Bn R22.
V K=@ is9: Bc;c :@‰] ?G9 :@X ;BC F=c J=}J …ic ;XF ?P9: F>N ¹*1W =cvF
Lh] =j9 ic bP :=@ 9=I9 F>N ¹*1 ?e :=@ 9=I9 ?DEF LS tOX 9=@A;†W UBN01 “ 3
…UBN02 ;=N< ?g@ FSF ;[F= ;| …•† → …V†. Rj Hƒ K1 F_;W ;@GJ ?@‚] K1…1V2† 9Z@ ?•O
BN 04 ?G9 ?•O RYc 03 tON R1&. $`F 9Y< ¹Ã¦ Q@‚] ;BN ;Bf9: ;=X@ 9=@A; Bc;c n
F=G ?P 9:OP@ i•9. T[9 =@AO tOX ;‰@ F_;.
U
BN
03 Ÿ 3W ?DN ?G9 C1, RY Fg9: V13. $Y] F=c ?@A9 XJ ?•O BN 0, HY Fg9: :@h@
=f9 …•13V† V U
BN
0' Ÿ 3W U
BN
0\ ¢ 3. V23 ]nW K2 ;XF ?P9: 9Z@ ]8 =x9= 9=@A; Rh@
bP ?C9= RC ?Z; 9r9:. Đ@A9 XJ iDj9: n ?•O BN 0, ?v; RYc C21 RY V1&.
ĐP iz9 V1& ;=N< ?g@W ?•O BN 04 Fr :@X ;BC iDj9:W QG; tO‰ HY :@‰] ?@A9 XJ ;BK9 ;{
C21 RY 04 ]P; :@X ;BC 3W1V.
K=@ ?@A9 XJ mO9: k] ;BK9 ?•O ?‰c 0\ :@‰] ;=pJ =j9 ;BC LZ ?v;W U
BN
0\ Ÿ 3 Fs9
U
BN
0& ¢ 3W Bj Hƒ K2 ;_;W ;@GJ ?@‚] K2…2V3† =n ]fF=W Bj Hƒ K3 ;XF ?P9: 9Z@ ;_; bP
;[F= J=k9 0,.
K=@ ?@A9 XJ k] ;BK9 ?•O ?‰c 0& :@‰] ;=pJ =j9 ;BC LZ ?v; U
BN
0& Ÿ 3W K3 ;_;.
0c U
BN
04 :@‰] 9K9 9Z@ ;@GJ tON R1& :@‰].
U
BN
03 :@‰]W LNO ?r K3 F_; U
BN
03 ;„9: HK9 ;BC LZ :@h@ =f9 9=D9: 9=~ =j9 ;BC LZ
;BDhF.
QOX ;Bx9= ;BK9 HvJ Hf@ 93 H•9 F=c ?G9 Q=@ ?@A9 XJ BN ;BK9 04 :@‰] ?G9 3W 9=D9:
F=O Qx ?‚ ?@A9 XJ ;BK9 0, ;„9: ?G9 ;BC LZ :@h@ =f9 9:Y< FY9: Hh9 HK9. T=a@ :@N9
4,
9:OP@ F>N Bc;c ]X< J=X; i@²9 BN ;=ƒc =Y] ]Œ.
K=@ ]X< J=X; 9:OP@ =cY9 ;cY9 ;=x ;[9 =@AO tOX 9=@A; ;BK9 Q=Z@ =f9 F=G is9:
Bc;cB ¹*1 ;_;W Bj Hƒ K1W K2W K3 F_;.
NGO tOX ;‰@ HvJ Hf@ ;BDhF Q=@ ]X< J=X; 9:OP@ ;=x ]8 =x9= 9=@A; Hf@ ?DN RYc HY]
R@AF n F=G ?P ?Z; 9r9: RY bP ?C9= RC ?Z; 9r9: L• ;[9= ;cX9 ;Bf9: ;=X@ 9=@A; n F=G
?P ;BDhF ?r.
G
0 240 200 160 120 6080 40 20
1H8
2H0
1
1H2
1H6
1H4
0H6
0H8
0H4
EI
0H2
EIJ
0
®-c & 5( h ) i / i h ¹ (
,.3.9. L!?i &iới !2% Hš%& /11 ‡ “{|ŒA}-
K=Z@ ¹*1 il9: ?‚ =f9 F=G is9: Bc;c ]X< J=X; n F=G ?P tOX ?P tOX ;‰@W
Q=@ tOX 9=@A; RY ?‚ :@h@ =f9 2 H•9 is9: Bc;c ;Bc9: F=G ?P ;„9: FDa9: 2 H•9 is9:
Q[F= ;|.
Đ•O RYc Q=Z@ =f9 F=G is9: Bc;cB :M]y
- T[9 =@AO is9: Bc;cB ;| Q=Z@ is9: ?@A9 ;fc BN.
- T[9 =@AO Fp] FDa9: =Y9= Q=89: F=c RDE; tOX is9: IBc;cB ?C9= ]€F ;| Lj
?M Bj Hƒ bK9 9:cY@.
- T[9 =@AO is9: L;N;cB ;| Q=Z@ is9: ?@A9 ;fc BN.
- T[9 =@AO FDa9: =Y9= ;| Q=Z@ FDa9: =Y9=.
4\
H8%! V„†„17 Đz5 0%! &iới !2%
- T[9 =@AO tOX ;‰@ ;| Q=Z@ ?c tOX ;‰@ Bc;cB.
Đ•O BN F>N Q=Z@ 9Y< ?DN ;h@ Q=Z@ Q@‚] ;BN RY :@h@ =f9 :@X ;BC ?•O BN F>N AV" n
:@X ;BC ;[9= ;cX9W ?M9: ;=a@ ?DN ;[9 =@AO BN 9:cY@ tON Bj Hƒ ;BO9: :@N9 Q=@ Q=Z@
=f9 F=G HY] R@AF.
,.3.9.1. T!D%! A!I% “{|
− (P :=@ 9=I9 tOX 9=@A; 01
− T=@G; bC bXc ;[9 =@AO tOX 9=@A; 02W V13W K3
− T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ 0,
− T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; is9: Bc;c 2 I
£?]
− T=@G; bC F=c J=}J tOX ;‰@ ;Bc9: F=G ?P 9:OP@ Q=@ 9:_9 ]fF= 0'W 04.
,.3.9.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
01y (P Lc LX9= ?@A9 XJ Fr =M@ ;@GJ iDj9: F€9: R
21
W R
22
;BK9 ?•O RYc ?‰c 01 Fr
FXF ;[9 =@AOy
− QON R1 HA9= =f9 F=G tOX ;‰@ . ;| …4V,† KT13 …;[9 =@AO iDj9:†
− QON R2 . ?@A9 XJ BN 0\ F>N ¹T
− QON R3 . ?@A9 XJ ;ˆ HA ?Z; 9r9: Bc;c UBN04 F>N ¹Ã¦ …;[9 =@AO iDj9:†
− QON R& . ?@A9 XJ ;SN ;ˆ HA Rh@ :@h@ =f9 F=c J=}J F>N 9=@A; ?P Bc;c …;[9 =@AO
k]†
Đ@A9 XJ BN 01 ¢3 9GO FXF ;[9 =@AO ?DN RYc 9=~ =j9 ?@A9 XJ ;SN RY 9:DEF Hf@.
Đ•O BN 01 9Z@ Rh@ bN”j V9 …tON V,W R23†
TBK9 F=k9 (N”j F>N V9 Fs9 Fr ?@A9 XJ iDj9: Q=89: ?g@ R
133
RY ?@A9 XJ BN ;|
04 d¹T
V9 ?@^O Q=@‚9 LS HY] R@AF F>N ;=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;W V9 ]n Q=@ Fr ?@A9 XJ
k] ?v; HK9 bN”j F>N 9rW H`F ?r K1 ;XF ?P9:W 9Z@ bP ?C9= RC tOX 9=@A; ?G9 ;=@G; bC
;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;.
Æ T=@G; bC ;[9 =@AO tOX 9=@A;y $Y] R@AF 9=a bP Lc LX9= ?@A9 XJ 02 Fr =M@ ;[ƒJ
iDj9: F€9: R2,. ?•O RYc ?‰c 02 tON R, 9Z@ Rh@ ?•O BN ¹Ã¦ 04 HY ?@A9 XJ ;‡
HA Rh@ ?Z; 9r9:W ?•O RYc ;=OI9 F>N 02 tON ?@A9 ;Bn R\ HY ?@A9 XJ ?•O BN Q=OGF=
?f@ 01W ;ˆ HA Rh@ tOX 9=@A;. Tg9: FXF ?@A9 XJ 9Y< Lc LX9= Rh@ ?@A9 XJ ;SN …V†tON
R11 n ?•O RYc ?‰c ' 02.
U
BN02
Ÿ3 9GO ?@A9 XJ ?DN ?G9 FNc =j9 ?@A9 XJ ;SN. K=@ ?r V13 ]nW K3 ;XF ?P9:
?Ä9 tOX 9=@A; LX9: tON BjHƒ ;BO9: :@N9 K' n ¹¦1 ?DN BN 9:cY@ b‰9: ?@A9 Fa
=@AO.
Æ T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ?@A9 XJy $Y bP ;[F= J=k9 0,. Đ•O RYc ?‰c 0, tON
;@GJ ?@‚] …2V3†K1 RY R
'2
?DN ?G9 ?@A9 XJ bP ?@9= RC tOX 9=@A;W Fs9 tON R,4 HY
?@A9 XJ ]P; F=@^O k] Q=89: ?g@. Đ•O BN 0, 9Z@ RYc ?@ci V19.
N=D RI< ?@A9 XJ ?•O BN 0, HO89 HO89 iDj9:W ?•O BN tON R
132
?DN ?G9 ¹H ?‚
:@‰] ;BC LZ ?v; F>N AV".
Æ T=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; is9: Bc;cy (Nc :M] 03W 0\. 03 Fr =M@ ;@GJ iDj9:
44
R'3. Đ•O RYc ?‰c HY ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ ?Z; 9r9: Bc;c tON R1\ …;[9 =@AO iDj9: Q=@
?Z; 9r9:†.
QON R
29
?@A9 XJ ;SN k] Q=89: ?g@. Đ•O RYc ;=OI9 tON R
33
HY ?@A9 XJ BN 01 F>N
?C9= RC tOX 9=@A;. N=D RI< ?@A9 XJ BN 03 :@Z9: ?@A9 XJ RYc 02.
TBc9: ]fF= ;=OI9 03 Fr i@ciƒ V& 9Z@ Lc9: Lc9: Rh@ Fc9 9Z@ …+\V+4†. K=@ ;=Xc
Fc9 9Z@ tOX ;‰@ HvJ Hf@ HY Q=89: F=c J=}JW F=G ?P HY] R@AF F>N 02 :@Z9: 03.
K=@ ?v; Fc9 9Z@ …F=c J=}J tOX ;‰@ HvJ Hf@†W ?@A9 ;Bn ?•O RYc ;=OI9 :@‰] R33 9Z@
Lc9: Lc9: R
31
W ;=N< ?g@ F=G ?P Q=OGF= ?f@ F>N 03. U
BN
03 Q=@ U
BN
01 Ÿ3 L• ;=Y9=
:@X ;BC k] Q=89: J={ ;=OPF RYc :@X ;BC ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ ?Z; 9r9: ?DN RYc ?•O
?‰c 03 tON R
1\
.
Æ TBc9: F=G ?P bx9= ;=Da9: F>N ]X< J=X;y U
BN
01 Ÿ 3
0c ?@A9 XJ ;SN k] RY U
BN
0\ …2&A† → U
BN
01¢ 3.
Đ@A9 XJ k] ?DN tON R19 ;| ¸T ?G9 F=k9 bN”j V9 iO< ;Bx V9 n F=G ?P iz9. K1
;XF ?P9: RYc ;@GJ ?@‚] …2V3†K1 9Z@ ;_;W FSF Fg9: V1\ L• Fr ?@A9 XJ iDj9:W HY]
;„9: ?P iz9 F>N ;BN9L@L;cB. KG; tO‰ HY ;BK9 ?•O ?‰c 0, ?DN ?G9 ?@A9 XJ iDj9:.
U
BN
0, “ 3. Vx RI< ¹*1 Q=89: ‰9= =Dn9: ?G9 ;BC LZ ?v; F>N AV".
$`F ?ry U
'
02W U
'
01 ¢ 3W U
13
02W U
13
03 ¢3W U
13
0, “ 3. V13 F_;W K3 F_;W Q=89:
Fr ;[9 =@AO tOX 9=@A;.
U
13
0'W U
13
04 “ 3
U RYc 0& F=‡ ?DN ?G9 :@X ;BC ?@A9 XJ k] F>N 9r. Vx RI< U
13
0& ¢3. V2,W V24W
V'2W V'3 Q=rN.
¹*1 Q=89: ‰9= =Dn9: ?G9 F=G ?P F>N =A ;=Z9: Q[F= ;=[F=.
Æ K=@ Fr tOX ;‰@W 9=D9: Q=89: iz9 ?G9 tOX 9=@A;y
U
'
01 “ 3. C=G ?P F>N 01 Q=89: ?g@. U
13
01 ¢ 3. Đ@A9 XJ ;BK9 bN”j V9 bw9:
Q=89: …;| 04 F>N ¹T† V9 ]nW K1 ;XF ?P9:W ?•O BN 01 9Z@ Rh@ 0,. C=G ?P F>N
02W 03W 0'W 0,W 0\ RY 0& FŒ9: Q=89: ;=N< ?g@. TBc9: ;BDa9: =EJ 9Y< ¹*1
FŒ9: Q=89: ‰9= =Dn9: ?G9 F=G ?P HY] R@AF F>N =A ;=Z9: Q[F= ;|.
Æ K=@ tOX 9=@A; ]X< J=X;y
U
BN
04 ¹Ã¦ ¢ 3W ?DN RYc ?•O ?‰c F>N 01W 02W 03 …14A†W :@X ;BC 9Y< Hh9
=j9 ;BC LZ ?v; 01 … U
13
01 Ÿ 3W U
13
02W U
13
03 Ÿ 3. $`F ?r V9 ]nW K1 ;XF ?P9:.
T@GJ ?@‚] K1…2V3† 9Z@ ?•O BN F>N bP ?C9= RC tOX 9=@A; RYc ;[F= J=k9 0,. QON
R, U
'
0, Ÿ 3 9K9 U
13
0, ¢ 3. T{ C11 ?DEF 9fJ ?@A9. Đ@A9 XJ iDj9: n ?•O BN
0, ?DN ?G9 ?•O RYc ¹H tON R
132
?‚ :@‰] ;BC LZ ?v; AV".
Đ@A9 XJ k] ?•O BN 02 HY] ]n V13W K3 ;XF ?P9: ?Ä9 tOX 9=@A; LX9:W bXc
=@AO tOX 9=@A;.
QOX ;Bx9= ;„9: ?@A9 XJ ;BK9 0, RY :@‰] ;BC LZ ?v; AV" i@²9 BN F=c ?G9
Q=@ I
£
Ÿ 3W94I
£?]
. K=@ ?r ?•O RYc 01 tON R2 ?DN ?G9 ?@AJ XJ k] …¹T†W HY] ;=N<
?g@ FSF ;[9= 01W U
13
01 ¢ 3W K1 F_;W F_; ;=@G; bC ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; 0, Q=~@ bP
?C9= RC tOX 9=@A;.
…T[F= J=k9 0, HY] R@AF n F=G ?P 9=h. Đ@A9 XJ ;BK9 ?•O BN 0, RY ;BK9 ;{ C11 mXF
?C9= ;BC LZ ?v; F>N AV" ;Dj9: €9: Rh@ is9: I
£
“ 3W9£I
£?]
.TBN9L@L;cB V1\ L•
:@o Q=89: F=c C11 J=r9: ?@A9W ]X< J=X; 9:OP@ i•9 n ;BC LZ 9Y<†
4&
N:cY@ BN Q=@ tOX 9=@A;W U
BN
0\ ¢3W tON R4' :@‰] ;BC LZ ?v; 0&W ;| :@X ;BC I
£
“ 2I
£?]
?G9 I
£
“ I
£?]
.
K=@ ?N9: 9:OP@ …]X< J=X; Fs9 9r9:† U
BN
02 Ÿ 3 Rx RI< K3 Fs9 ?r9:W ?Ä9 tOX
9=@A; L• ;@GJ ;{F LX9: F=c ?G9 Q=@ ]X< J=X; 9:OP@ =cY9 ;cY9.
Æ ¿ F=G ?P 9:OP@ i•9y 9GO +\V+4…+1† F_; BNW tOX ;‰@ HvJ Hf@ Q=89: F=c J=}JW
Hcf@ ;B| tOX ;‰@ ;Bc9: tOX ;Bx9= 9:_9 ]fF=. K=@ F_; +\ . +4…+1†W U
BN
03 Ÿ3W
UBN0\ ¢3W Rx ;=G ;BC LZ ?v; ?@^O F=‡9= is9: …;BC LZ ?v; 0&† L• ?v; is9: ?C9=
]€FW tOX ;‰@ HvJ Hf@ bC Hcf@ ;B| …;€F HY is9: Bc;c† bn@ bP ?@^O F=‡9= is9: 0&W
V2,W V24 L• iO< ;Bx n :@X ;BC ?C9= ]€F.
NGO tOX ;‰@ ]X< J=X; :k< BN bn@ LS 9:_9 ]fF=W ;=x ?•O RYc 3A F>N Q=Z@ 9Y< L•
?DN ?G9 ?@A9 XJ k] …?•O BN 1\A F>N ¹º† Fs9 2A ?DN ?G9 ?@A9 XJ F>N ¹T 9K9
U
BN
0' ¢ 3 … U
BN
0\ “ 3. TBC LZ ?@^O F=‡9= is9: ;S J={F =M@ n :@X ;BC tOX ;‰@ ;BDhF
?rW ;€F HY n F=G ?P 9:_9 ]fF= L• F=c J=}J ;„9: is9: Bc;c FNc =j9 ?C9= ]€F.
Đ@A9 XJ iDj9: ;BK9 ?•O BN 0' i@²9 BN F=c ?G9 Q=@ ?@A9 XJ ?•O BN 04 ;„9: ?G9 ;BC
LZ mXF ?C9= tON R
,,
HY] :@‰] ?•O BN 0' ?G9 C RY iO< ;Bx n :@X ;BC 9Y<. K=@ ?r
?@A9 XJ iDj9: ?DEF J={F =M@.
,.3.13. L!?i !2% 5!E J05! !05! 5C5 i_# ‡ {McŒA1T 7-
K=Z@ *"( il9: ?‚ =f9 F=G F89: LOp; Q=X9: ic ]X< J=X; Hp< ;| ]f9:
?@A9 n ;BC LZ F=c J=}JW ;l< ;=OPF RYc F89: LOp; ;=SFW bw9: FXF= =f9 F=G is9:
Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O F>N ]X< J=X; n F=G ?P Q}] Q[F= ;=[F=.
Đ•O RYc Q=Z@ 9Y< :M]y
- Đ@A9 XJ J=N ( F>N L;N;cB ]X< J=X;.
- 0s9: ?@A9 J=N ( F>N L;N;cB ]X< J=X;.
- T[9 =@AO is9: F89: LOp; Q=X9: ;| Q=Z@ is9: Q=X9:.
- T[9 =@AO ?fc =Y] is9: Bc;cB ;| Q=Z@ is9: ?@A9.
Đ•O BN Q=Z@ =f9 F=G is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O ?DN ;h@ ?•O RYc Q=Z@ ?@A9 XJW RY ?@
bXc ;[9 =@AO ;=89: tON Bj Hƒ ;BO9: :@N9. K=@ ]X< J=X; 9=I9 F89: LOp; Q=X9: ;|
HDh@ n :@X ;BC 9=~ =j9 F=c J=}J ;=x Q=Z@ 9Y< Q=89: ‰9= =Dn9: ?G9 is9: Q[F=
;=[F= ]X< J=X;.
,.3.13.1. T!D%! A!I% {Mc
− T=@G; bC ?c ;=Y9= J=•9 ;=SFy :M] 01W Q=cX V13W F=‡9= HDO 9=f< J=N 0'W
;[F= J=k9 0\ RY bP 9=h ;XF ?P9: 9=N9= …C2\W V2'W V2\W A4†.
− CXF bP Lc LX9= 03 RY 0, ?‚ ?@^O Q=@‚9 Q=rN V2' F>N bP 9=h RY Q=rN V22
F>N bP J=X; iNc ?P9: J=@ ;O<G9.
49
− (P ;fc ?P 9:=@K9: ?vF ;[9=y :M] bP Lc LX9= ?@A9 XJ 02 9Z@ ;=ƒc Lj ?M i@ciƒ
H¬ ;Dn9:W bP Q=OGF= ?f@ ;g9: 02.
− T=@G; bC ;[9 =@AO *"( :M] 09W K1 RY ?Ä9 H1
− K=rN F=O<‚9 ]fF= 1 . ÉKQÉ
,.3.13.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
Æ T=@G; bC ?c ;=Y9= J=•9 ;=SF
S HY] R@AF F>N ;=@G; bC ?c ;=Y9= J=•9 ;=SF :@Z9: 9=NO 9=D ?c ;=Y9= J=•9
Q=X9: …]8 ;‰ n Q=Z@ is9: J=‰9 Q=X9: ¹1T1†.
S Q=XF 9=NO HY n Q=Z@ *"( Hp< ?@A9 XJ J=N ( Fs9 n ¹1T1 Hp< ?@A9 XJ AC.
Đ@A9 XJ ;BK9 ?•O BN 04 ;‡ HA Rh@ is9: ?@A9 XJ (
Æ (@G9 ;Bn R\2 il9: ?‚ ?v; LNc F=c Q=@ ?•O RYc *"( bw9: *W ?@A9 XJ ?•O BN
04 “ 3. Đ‚ ;=SF =@A9 ?@^O 9Y< Q=@ F=‡9= F89: LOp; ]X< J=X;W ;N 9Z@ +2 mOZ9:
?@‚] * F>N 9:OM9.
Æ (@G9 ;Bn R1, il9: ?‚ ?v; is9: L;N;c ]X< J=X;W ;| …3W, ¡ 1† I
?]
RY FcLϕ “ 1W
?@A9 XJ ?•O BN 04 ;Dj9: €9: ;| 3W, ¡ 1 Q=c‰9: ?@A9 XJ F>N Q=OGF= ?f@ 04.
T=Y9= J=•9 Q=X9: RY ;=SF FP9: ;BK9 ?•O ?‰c 0&.
Đ@A9 XJ ;‡ HA Rh@ ;=Y9= J=•9 Q=X9: Hp< ;| ¹1T1 tON …R\3†
Đ@A9 XJ ;‡ HA Rh@ ;=Y9= J=•9 ;=SFy ?•O BN 04
QON R,,W R,4 =cvF R&3 J={ ;=OPF RYc :@X ;BC F>N is9: ;=SFW ;BK9 ?•O RYc 02W
Lc LX9= ?@A9 XJ FSF ;[9= iDj9: Hp< ;| 0& Rh@ ?@A9 XJ FSF ;[9= k] Hp< ;| b@G9 ;Bn
R2. Đ•O BN 02 HY ?•O BN F>N *"( ?DEF ?DN ?G9 ¹H.
Æ K=@ ]X< J=X; Q=89: Q[F= ;=[F= =cvF Q[F= ;=[F= bN9 ?•OW ?‚ Hcf@ ;B| ;XF ?P9:
LN@ F>N *"( bw9: bP Q=rN V'3 …;BN9L@L;cB ;BDa9: †.
K=@ Q[F= ;=[F= ]X< J=X; ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9: ;| HDh@ Q=89: tON ;BC LZ F=c
J=}JW ?•O RYc 02 Fr FSF ;[9= k]W ?•O BN 02 “ 3. K=Z@ *"( Q=89: ‰9= =Dn9:
?G9 is9: Q[F= ;=[F=.
NGO ]X< ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9: ;| HDh@ RDE; tOX ;BC LZ F=c J=}JW ?@A9 XJ k]
;BK9 ?•O RYc 0&W ?> HY] F=c ?•O RYc 02 Fr FSF ;[9= iDj9:. U
BN
02 k]. Đ@A9 XJ
9Y< tON Q=rN 1 ÉKQÉ ?DN ?G9 ?•O RYc ¹HW HY] ;„9: ;BC LZ ?v; ;g9:W QG; tO‰ HY
HY] ;„9: Q[F= ;|W :@‰] F89: LOp; ;@KO ;={ ;| HDh@.
K=@ *"( HY] R@AF U
BN
02 Ÿ 3. TBK9 ?•O BN 09 L• Fr ?@A9 XJ iDj9: tON g9 XJ
V3, HY] V34 ]nW K1 ;XF ?P9:W ;@GJ ?@‚] …3V'†K1 HY] H1 LX9:W bXc =@AO *("
HY] R@AFW ?M9: ;=a@ ;@GJ ?@‚] …2V3†K1 ?DN tON Bj Hƒ K4d¹¦1 ?‚ bXc ;[9 =@AO BN
9:cY@ b‰9: Fa =@AO …KH3'dGC£,† F>N =A ;=Z9: Q[F= ;|.
K=@ *"( HY] R@AFW is9: Q[F= ;| ?DEF ;„9: HK9 F=c ?G9 Q=@ ?•O RYc 02 :@‰]
?G9 3. K=@ ?r F89: LOp; Q=X9: ;@KO ;={ ?e :@‰]W ?@A9 XJ RYc 0' iDj9:.
K=@ ;‰@ ;=SF bw9: 3W ?@A9 XJ ?•O BN 0& ;‡ HA is9: Q=X9:W ;BDa9: =EJ 9Y< *"(
HY] R@AF n F=G ?P :@h@ =f9 is9: Q[F= ;| 9=~ 9=p; . ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9: F=c
J=}J HY Hh9 9=p;.
K=@ ;„9: ;‰@ ;=SFW *"( L• HY] R@AF :@‰] ;@KO ;={ F89: LOp; Q=X9:.
&3
ĐP 9:=@K9: ?vF ;[9= ?cf9 1W ?DEF mXF ?C9= bn@ R\, HY Q=89: ;=N< ?g@W 9r ?DEF
HSN F=u9 Q=@ =@AO F=‡9= *"(.
ĐP 9:=@K9: ?cf9 1W 3 Fr ;=‚ ;=N< ?g@ bn@ R92W R93.
Đ@‚] :e< F>N ?vF ;[9=W :@oN ?cf9 2W 3W ;=N< ?g@ bn@ R43W R44.
R43 F=‡9= ?@‚] :@h@ =f9 HY] R@AF F>N ?cf9 2W ?@‚] A ?v; ;cf ?P A1.
C=‡9= R43 LNc F=c ?@A9 XJ ;BK9 9r bw9: ?@A9 XJ ;BK9 V31 RY Q=@ ?r H1 LX9:.
G@‰] ?@A9 XJ ;BK9 ?•O RYc 2\A …9=~ =j9 'V† 9=I9 ?DEF ;uN ?P A2 F>N A …Q=@
H1 ;_;†
(@G9 ;Bn R92 mXF ?C9= ?P 9:=@K9: F>N ?cf9 2. Đv; R92 ;f@ RC ;B[ LNc F=c F89:
LOp; ;=SF n ?@‚] (1W F89: LOp; Q=X9: ;Dj9: €9: HY] ?Ä9 H1 ;_;.
R44 ?v; ?@‚] :e< F>N ?vF ;[9= ?cf9 3W ?@‚] (.
R44 ?v; LNc F=c ?@A9 XJ ;BK9 9r bw9: ?@A9 XJ ;BK9 V32 RY HY] LX9: ?Ä9 H1.
G@‰] ?@A9 XJ ;BK9 2\A 9=I9 ?DEF ;cf ?P (2 ?@‚] ( …Q=@ H1 ;_;†
R93 ?f; ?P 9:=@K9: ?cf9 3
R93 ?v; LNc F=c Q=@ ?@A9 XJ RYc 2\A “ 3 RY ?@A9 XJ ;BK9 24A “ 13V HY] ?Ä9 H1
;_;.
TBK9 ?•O RYc ?‰c 0& ;| 2,A tON R94 HY ;[9 =@AO IÈ
£
;| ¹TW ;„9: ?P g9 ?C9= F>N
=A ;=Z9: ;S ?P9: Q=@ *"( HY] R@AF.
K=rN 1 il9: ?‚ ;XF= *"( BN …RC ;B[ *† RY n FXF RC ;B[ Q=XF il9: ?‚ ;=N< ?g@
=A LZ ;BO<^9 ?f; ;=ƒc *"( ?DN RYc ¹H.
3
2
1
2
1
A
1
0H8
0H6
0H4
0
KJ
K
0H2
-0H2 -0H4
V
U26D
F
FJ
2
U2CD
V
0
4
6
8
10
-4
- 2
0
D
$
$1
D 1
D 2 $2 $2 D 2
D 1
$1
$
D
0
- 2
-4
10
8
6
4
0
V
U2CD
2
FJ
F
U26D
V
-0H4 -0H2
0H2
K
KJ
0
0H4
0H6
0H8
1
&1
H8%! V„11„1 7Đz5 #,E% J!?i {Mc
,.3.11. L!?i I% f? )D Fd1 )" „ “•T ŒA1Q7-
K=Z@ ¹´3 il9: ?‚ ;fc ;[9 =@AO ;‡ HA Rh@ ?P HAF= ;•9 LZ ¯• “ •
"—
V •
"—?]
W ;fc ?fc
=Y] •È ?DN RYc Q=Z@ Q=OGF= ?f@ ¹YW 9=w] ;fc LS g9 ?C9= ;Bc9: =A ;=Z9: n FXF
F=G ?P tOX ?P.
1=•9 b‰c RA ;=SF =@A9 R@AF F_; ¯• RY •È Q=@ ;„9: ?M9: ;=a@ ?@A9 XJ ]X< J=X; RY
;•9 LZ FNc =j9 ]P; :@X ;BC ?C9= ;BDhFW FŒ9: 9=D Q=@ ;„9: ?@A9 XJ =cvF ;•9 LZ FNc
=j9 :@X ;BC F=c ;BDhF.
,.3.11.1. T!D%! A!I% 56( J!?i “•T
+.3.11.1.1. /hi%! $U !^n số
− (P HuF ;[9 =@AO RYc …R1 ¡ R'W C3W C'†
− (P Lc LX9= 01
− CXF bP R@ J=k9
− ĐN;;B@; mO9: ?M9: bP
− "fF= J=X; iNc ?P9: …;[F= J=k9 03†
− T=@G; bC ?@^O Q=@‚9 bP ;[F= J=k9 0\
− CXF bP Q=OGF= ?f@ ?P HAF= ;•9 LZ RY ?fc =Y] bIF 9=p; ;•9 LZ 0& ¡ 013
+.3.11.1.2. /hi%! $U $cA v]
− (P Lc LX9= ?@A9 XJ 02W 013
− j ?M Hc:@F AN0 0,
− RjHƒ K
,.3.11.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.11.2.1. /hi%! $U !^n số
a. RD lkc v sA sánh
&2
Đ@A9 XJ ]X< J=X; J=N A( tON b@G9 XJ ?c HDa9: ?G9 b@G9 XJ ;BO9: :@N9 T11W tON
bP HuF :M] R1 ¡ R'W C3W C' ?G9 01W QG; tO‰ HY ?•O BN 01Fr ;[9 =@AO mO9: F=o
9=I;.
1=•9 FSF ;[9= iDj9: ?DEF ?DN tON V4 RY ?DEF g9 XJ bn@ V&. ĐM9: ;=a@ ?•O BN
?DN ?G9 ?N;;B@; mO9: ?M9: bP 0' RY ?DN ?G9 0\ ;fc mO9: ?@^O Q=@‚9 bP ;[F=
J=k9 03.
b. RD !'ch &hTn B3
A3 ?DEF ?@^O Q=@‚9 bn@ V1\ RY V32
¿ 1d2 F=O Q• k] F>N ?@A9 XJ . U
13
01¢3 HY] U
13
0\ Fr :@X ;BC iDj9:W HY] V32
]nW V1\ ;_;W 03 n F=G ?P ;[F= J=k9 ?‰cW U
13
03 Ÿ 3 RY ;„9: ;=ƒc ;=a@ :@N9 J={
;=OPF RYc R23W C1&.
¿ 1d2 F=O Q• iDj9: F>N ?@A9 XJW V32 ;_;W V1\ ]nW C1& ?DEF J=r9: ?@A9W
U
13
03 “ 3
N=D RI<W ;[9 =@AO ?•O BN 03 HY ?@A9 XJ B„9: FDN FSF ;[9= k]. C=O Q• F>N ?@A9
XJ ]X< J=X; ?DEF b@G9 ?g@ ;=Y9= ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ 9r.
F. /hi%! $U nhớ BJP C20 v 92J
Đ@A9 XJ ?•O BN 03 ?DEF ;BO<^9 RYc bP 9=h C29W ;=89: tON Q=cX V24. Tf@ ?•O
RYc Q=89: ?‰c 0' tON bP R@ J=k9 …C13W R22† 0' 1 mO9: 9:_9 FSF ;[9= k].
+O9: 9Y< HY] ;_; V1&W HY] ]n V24W H`F 9Y< ;=89: ;@9 ?•O BN A3 ;BO<^9 RYc bP
9=h.
0c ;[9= F=p; ?M9: bP F>N mO9: ?•O RYc 0'W 0\ Rh@ ?@A9 XJ ]X< J=X; ]Y Q=@
;=89: ;@9 ?e ;BO<^9 RYc bP 9=h ;=x V1\ ]nW 9Z@ ;_; ;{ C1&.
V@AF mU H¬ ;=89: ;@9 ;BO<^9 RYc bP 9=h i@²9 BN ]P; H•9 ;Bc9: ]P; F=O Q• ?@A9 XJ
]X< J=X;.
Z. RD sA sánh 8h)%ch ?4i ?D l]ch !^n số má# &há!
T•9 LZ ]X< J=X; ?DEF Lc LX9= Rh@ ]P; ;BC LZ iv; ;BDhF •
?]
W ;BK9 R,3 Fr ;BC LZ
iDj9:. Tl< ;=OPF RYc ;•9 LZ ]X< J=X; ]Y ;f@ FSF Fg9: V29 L• mOp; =@A9 =@AO
?@A9 ;=G Fr :@X ;BCy
• “ 3 Q=@ •
"—
“ •?]
• ¢ 3 Q=@ •
"—
¢ •?]
• Ÿ 3 Q=@ •
"—
Ÿ •?]
V29 HY] R@AF ;=ƒc Lj ?M HIJ Hf@ 9K9 ?@A9 ;=G ;f@ FSF 9:OM9 bw9: ?@A9 XJ ;f@ FSF
Fg9:.
Æ K=@ •
]
Ÿ •9 UBN 04 ¢ 3 RY bw9: ?@A9 XJ UBN 03W RYc ;=a@ ?@‚] ;BO<^9 ;=89:
;@9 RYc ;{ C29. NO ?r ?@A9 XJ ?•O BN 04 Rz9 :@o Q=89: ?g@ Rx V29 Fr Fg9:
FXF= H<.
G@X ;BC 9Y< ?DEF :@o Q=89: ?g@ F=c ?G9 H•9 ;_; V1&W ]n V24 ;@GJ ;=ƒc. K=@ UBN
04 ¢ 3 FXF ?•O BN 0&W 013W 011W 012 L• iDj9: Fs9 09W 013 k]. KG; tO‰
9:DEF Hf@ Q=@ •
]
¢ •9.
Đ@A9 XJ ?•O BN A& HY ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ ?P HAF= ;•9 LZ ]X< J=X; RY ;•9 LZ •
9
. R2&
F=‡9= ?C9= =A LZ ;BO<^9 F>N QK9= ?P HAF= ;•9 LZ ¯•.
= ()
= ()
&3
Đ•O BN 0& ?DN ?G9 012 RY 09 Q=OGF= ?f@ RY HuF ?DN RYc ¹Y. K=rN 2 ?‚
F=‡9= =A LZ Q=OGF= ?f@ F>N AV" ;=ƒc QK9= ¯•.
I. RD vi &hTn !4A lm
ĐP HAF= ;•9 LZ ?DEF ?DN ?G9 bP R@ J=k9 C'4W R131W R132W 011 ?DEF ?‰c ipO n
013 ?DN ?G9 ¹Y tON Q=cX 1W K•ÈW ?‚ F=‡9= =A LZ Q=OGF= ?f@ F>N AV" ;=ƒc
QK9= •È.
+.3.11.2.2. /hi%! $U $cA v]
0l9: ?‚ 9Z@ ;_; FXF ?•O BN ¯•W •È ;Bc9: FXF F=G ?P Q=89: bx9= ;=Da9: F>N ]X<
J=X;.
 RcA v] 8hi !nng ?ồng !hEi ?i]n á& v !^n số
(‰c RA 9Y< m‰< BN ;Bc9: ;BDa9: =EJ F_; ;‰@
Đ•O RYc ?‰c 02 FpJ RYc ?@A9 XJ ;ˆ HA Rh@ ?@A9 XJ ]X< J=X;W ;| b@G9 ?@A9 XJ tON
FXF b@G9 XJ ;BO9: :@N9 T1W T2W T3 RY F=‡9= HDO bw9: V1 ¡ V\. Đ@A9 XJ 9Y< Lc
LX9= Rh@ ?@A9 XJ ;BK9 R11. R11 ?DEF F=‡9= ?C9= LNc F=c Q=@ U]• - 113V. U
BN02
F=O<‚9 ;| iDj9: LN9: k].
NGO ;•9 LZ ]X< J=X; FŒ9: ;„9: ?M9: ;=a@ Rh@ ?@A9 XJ U
BN013
k] mOZ9:W Q=@ ;ZF
?P ;„9: i•9 ?> Hh9W ;BC LZ k] n 013 ?> HY] F=c ;g9: FXF ?@A9 XJ ?v; RYc ?•O
?‰c F>N 0, k]W U
BN0,
iDj9:W V33 ]nW K1 ;XF ?P9:W 9Z@ ;_; 9:œ BN •ÈW ¯•.
 RcA v] 8hi !nng !^n số
T•9 LZ 9Y< ?DEF F=‡9= Q=c‰9: ,2 ¡ ,3H”. U
BN
0& ¢ 3 HY] U
BN
013 Ÿ 3 ?> HY] 0,
F=O<‚9 ;| k] LN9: iDj9: HY] BjHƒ K1 ;XF ?P9:.
 RcA v] 8hi !nng caA ?i]n á& má# &há!
ĐDEF F=‡9= Q=c‰9: 123 ¡ 12,V. Đ@A9 XJ ;BK9 R9 Q=@ ?> Hh9 ?X9= ;=>9: V2'W
V2, . K1 ;XF ?P9:
= ()
= ()
&'
,.3.11.3. L!?i 3i*# 5!y%! /. f? 3z „ ΠYHŒA1• 7-
K=Z@ ΠYH il9: ?‚ J=Z@ =EJ Rh@ ¹YHy HY] ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ
]X< J=X;W Q=@ =sN F=[9= mXFW =sN ;S ?M9: bPW =cvF Q=@ F=O<‚9 Q[F= ;=[F= ;| bP
AVN LN9: bP AV". ¿ ?k< ;N F=‡ m}; tOX ;Bx9= Q=@ =sN ?M9: bP F=[9= mXF.
,.3.11.'. T!D%! A!I% ΠYH
1. (P Lc LX9= ?@A9 XJ HDh@ RY ]X< J=X; Q=@ =sN F=[9= mXF 02
2. (P Q=OGF= ?f@ ?P HAF= ?@A9 XJ 01
3. CXF Bj Hƒ ?@A9 ;| RY bX9 iz9 ;=SF =@A9 tOX ;Bx9=
,.3.11.,. N&#,˜% Bˆ !12 34%&
+.3.11.+.1. :hi h[a ch'nh `ác
K=@ Fr HA9= =sNW ;@GJ ?@‚] BjHƒ K'9 ?r9: BjHƒ K2W K3 F>N ¹YH. RjHƒ K3 ?r9:
9:OM9 ¤ 12W\V F=c FXF J=•9 ;U ;Bc9: Q=Z@ ¦YH.
Đ@A9 XJ ]X< J=X; Hp< ;| b@G9 ?@A9 XJ tON T12 RY FXF i@ciƒ V1W V3
Đ@A9 XJ HDh@ Hp< ;| b@G9 ?@A9 XJ tON T13 RY FXF i@ciƒ V2W V'
CXF ?@A9 XJ 9Y< ?DEF ?DN RYc 02 ;fc BN UB . U
C
. H@AO LZ 9Y< Fr ;=‚ ?DEF ?@^O
F=‡9= bn@ b@G9 ;Bn R11.
QON ;@GJ ?@‚] BjHƒ K2…3V2†W =@AO LZ U
R
. U
C
?DEF ?DN ?G9 Q=Z@ ¹YH ?‚ ;=N<
1H U A13 = ()
2H U AB = ()
2
1
+1 +0 4B
2
1
-1H+
-1
-0H+
2H+
1H+
0H+
3
1
V
U AC
2

LM
&,

H8%! V„1X„17 ZC A!` !#45 56( 3i"% @A /( )D1 I% f?
?g@ ;BC LZ ?v;.
ĐM9: ;=a@ ;@GJ ?@‚] BjHƒ K'…,V'† F_; ¯U
K
Q=~@ Q=Z@ ¹K Q=@ U
R
. U
C
“ 3 ;=N<
?g@ ;BC LZ ?v; F=p] i€;.
$A9= =sN F=p] i€; Q=@ ]X< J=X; ?DEF ?r9: RYc HDh@
+.3.11.+.2. :hi ch)#bn !C 19N o 19,
K=@ bP AVN HY] R@AFW ;=ƒc ;@GJ ?@‚] K1&…13V1'†W HY] BjHƒ K1 Fr ?@A9.
¯U ?DEF ?DN RYc 03. ĐM9: ;=a@ ?@A9 ;=G ;f@ FSF C F>N V13 k]W HY] V22W V24W
V2& ]nW BjHƒ K, Fr ?@A9W ;@GJ ?@‚] BjHƒ K, ?DN ?G9 ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v;W RY 9Z@
;_; ?•O BN bP ?@^O F=‡9= AV".
N=D RI< Q=@ bP AVN HY] R@AFW bP ?@^O F=‡9= AV" Rz9 9=I9 b@G; RY ;=N< ?g@
;=Da9: mO<K9 ;BC LZ ?v;. K=@ F=O<‚9 LN9: AV"W HA9= 9Y< ?DEF mrN.
- $`F 9Y< ?@^O F=‡9= Q bw9: Q=rN ?@^O Q=@‚9.
,.3.12. L!?i 5=>%& !D%! „ “”ŒA1X7-
K=Z@ ¹º il9: ?‚ Q=rN H@K9 ?P9: LS ?@^O F=‡9= :@‰] Q[F= ;| ;=ƒc ?fc =Y] bIF
9=p; ?@A9 XJ ]X< J=X; RYc ;=a@ ?@‚] F_; 9:_9 ]fF=.
Đ•O RYc Q=Z@ FDa9: =Y9= HY ?P HAF= ?@A9 XJ ;| Q=Z@ ?@A9 XJW Q=@ Fr 9:_9
]fF= ;Bc9: HDh@W ?P HAF= ?@A9 XJ Fr :@X ;BC k] Hh9 RDE; :@X ;BC ?v; ;=x ?•O BN F>N
9r Fr :@X ;BC ]P; ?@A9 XJ …V† Q=89: ?g@W ?@A9 XJ 9Y< ?DN ;h@ Q=Z@ Q=O<GF= ?f@ RY
?@ FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F= ]X< J=X;.
NO Q=@ F_; 9:_9 ]fF= RY J={F =M@ ?@A9 XJ ?G9 3W9& ;BC LZ ?v; ?@A9 XJW
FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F= ?DEF F_; Rh@ ;=a@ :@N9 iO< ;Bx Q=c‰9: 3W2L tO@ ?C9= bn@
=w9: LZ ;=a@ :@N9 ic ;{ ?@A9 RY ?@A9 ;Bn ;Bc9: ]fF=.
TBc9: ]fF= Fr 2 Q=cXy
• 1 …K£†y Fr 13 RC ;B[ ;Dj9: €9: Rh@ ;|9: FpJ ?@A9 XJ …•† ?DN RYc 01
…;=Da9: n RC ;B[ 3.&,†™ ]•@ 9pF F>N 1 HY 3W31U?].
• 2 …KU
£
†y il9: ;=N< ?g@ =A LZ =M@ ;@GJ ;=ƒc ?@A9 XJ Bc;cB ]X< J=X;.
,.3.12.1. T!D%! A!I% “”
− (P Lc LX9= ?@A9 XJ 01
− T=@G; bC iO< ;Bx F_; FDa9: =Y9= …R12W R13W R23W C3W V&W 02†
− C=O<‚9 ]fF= 1 …K£† ?‚ ;=N< ?g@ ;BC LZ Q=n@ ?P9:.
&\
U
"—
U
$ ¸H…∆U†
ΠYH
(P =cY "—
AVN ?N9: HY] R@AF
ΠYH
NZ@ ?p;
AV"
NfJ :@X ;BC Q
F=c ¸H
K=@ F_; AV"
,.3.12.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%& 7
Tf@ ?•O RYc ?‰c 01 ?DN ?G9y
- Đ@A9 XJ ?v; Q=n@ ?P9: BjHƒ ¹º …?@A9 XJ J=k9 FSF†
Fr ;=‚ ;=N< ?g@ 9=a 1
- ĐP HAF= ?@A9 XJ ]X< J=X; ¯U
¿ F=G ?P bx9= ;=Da9: ]X< J=X; ¯U “ 3 → U
'
01 ¢3 → U
BN
01Ÿ3 →U
'
02 Ÿ3
…Đ@A9 XJ ;| R
1\
† →U
13
02 ¢ 3 →U
1\A
“ 3
K=@ 9:_9 ]fF= ;Bc9: HDh@ ¯U Ÿ 3y :@X ;BC 9Y< RDE; tOX ;BC LZ ?v;. $`F 9Y< U
1\A
Ÿ 3 RY Q=89: ?g@ :@X ;BC 9Y< ?DN ?G9 ¹Y RY ;fc ;[9 =@AO FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F=
NO Q=@ F_; 9:_9 ]fF= RY J={F =M@ ?@A9 XJ ]X< J=X; ?G9 3W9& ;BC LZ ?v; ?@A9 XJW
FDa9: =Y9= Q[F= ;=[F= ?DEF F_;W ;=a@ :@N9 iO< ;Bx Q=c‰9: 3W2L …R
23
W C3†.
K=rN 1y ;=N< ?g@ ;BC LZ Q=n@ ?P9: ;Bc9: :@h@ =f9 ;| 3W& ¡ 3W9 U
?]
;=ƒc ;|9: FpJ
3W31U
?]
.
HA LZ ;Bn R^ F>N BjHƒ FDa9: =Y9= HY 3W9&.
- 4
- 3
- 2
- 1
0
0HB 0H88 0H86 0H84 0H82
U+D
V
0H8
H8%! V„1Q „ L!?i 5=>%& !D%!
,.3.13. L!?i Ji_^ /( ‡ “LŒA1V7-
K=Z@ ¹K il9: ?‚ Q@‚] ;BN LS =D =~9: F>N bP ?@^O F=‡9= ;S ?P9: AV"
Đ‚ ;=SF =@A9 Q@‚] ;BNW iSN ;BK9 FXF <GO ;Zy ?@A9 XJ ?•O BN AV" RY ipO ;Dj9:
€9: F>N ¯U
C
RY U
A
.
NGO ¯U
C
Å 3W U
A
“ 3 ;=x AV" =D =~9:.
NGO ¯U
C
Fl9: ipO Rh@ U
A
;=x AV" FŒ9: =D =~9:
&4
T[9 =@AO ¯Ud ¹H RY ?•O BN F>N AV" HY U
,3
d ¹Y ?‚ Lc LX9= LS ?XJ €9: F>N
AV" Q=@ U
]•
RY U
HDh@
HAF= 9=NO.
NGO Fr ?XJ €9: F>N AV" ;=x BjHƒ K1 ;XF ?P9: →K1…1V2† ]nW K1…2V3† ?r9: →
?Ä9 mN9= H1 LX9:™ 9:DEF Hf@ ?Ä9 ?~ H2 LX9: RY bXc =D =~9: AV" ;Bc9: ;=a@
:@N9 Q=c‰9: 1L.
K=@ F=DN =sN HDh@W Q=Z@ ¸K Q=89: Q@‚] ;BN LS HY] R@AF F>N AV" ic BjHƒ K'
;Bc9: Q=Z@ ΠYH F_; ;[9 =@AO ¯U RYc ¹K bw9: ;@GJ ?@‚] K'…'V,† ]n. Vx Q=@ =sN
HDh@ ¯U Bp; Hh9 ° ;ZF ?P ?XJ €9: F>N AV" ?N9: ;Bc9: :@N@ ?cf9 ?@^O F=‡9=
F=c ?@^O Q@A9 =sN ]Y ;=a@ :@N9 ;XF ?P9: F>N ¹K Ÿ 1L 9K9 L• bXc ;[9 =@AO =D
=~9: AV"W 9=D9: ;=SF LS AV" Q=89: =D =~9:. 0c ?r ;@GJ ?@‚] ;=Da9: ?r9:
K' …'V,† L• Hcf@ ;B| ?@^O 9Y<.
V T;? ≈ 3.& L
V ĐP 9=f< Q=@ U,3 “ 3 RYc ¯U ≈ V3.,V V¢ bXc =D =~9: AV".
K=Z@ Q=89: bXc =D =~9: AV" Q=@y
1. C=O<‚9 9:OM9W LU i{9: 9:OM9 iS J=s9:
2. ¯U “ 3
3. CXF ?f@ HDE9: ¯•W •š . . . F>N Q=Z@ ¸Y ;=N< ?g@
'. T[9 =@AO Fp] FDa9: =Y9= ;| Q=Z@ ¸*1 …Q=rN ?•O RYc 0'†.
,.3.13.1. T!D%! A!I% “L7
− (P Q=OGF= ?f@ 01
− CXF J=•9 ;U Hc:@F 02 …AN0†W 03 …NAN0†
− (P Lc LX9= …Q=OGF= ?f@ 0' Rh@ =M@ ;@GJ iDj9:†.
− T[F= J=k9 0,
− RjHƒ K1
,.3.13.2. N&#,˜% Bˆ !12 34%&7
Đ•O BN ¯U
C
;| ¹H ?G9 ¹K tON ¦YH …;@GJ ?@‚] K' F>N ¦YH† ?‚ H@K9 ?P9:
;Bc9: ;BDa9: =EJ =sN ;S ?M9: bP.
&&
U,3 N 0
¯U N 0
U,3 N 0
¯U = 0
ĐÄ9 mN9= H1 LX9: . AV" bx9= ;=Da9:
U,3 “ 0
¯U N 0
ĐÄ9 ?~ H2 LX9: . AV" =D =~9:
Đ•O BN 01 9Z@ Rh@ 02W 03
Đ@A9 XJ U
A
?G9y ?•O ?‰c 02 …•†
Đ•O Q=89: ?‰c 03 …V†
Đ•O BN 02 RY 03 9Z@ ?G9 ?•O ?‰c 0'. ¿ ?k< ?@A9 XJ iDj9: ?DEF Lc LX9= Rh@
J=k9 FSF k] …;| R'3†.
Đ@A9 XJ BN 0' 9Z@ Rh@ bP ;[F= J=k9 0,. K=@ U
BN0,
¢3 V1'W V1\ Q=rNW K1 F_;
…H2 LX9:W bXc AV" =D =~9:†. K=@ U
BN
0, Ÿ3 K1 ?r9: …H1 LX9:W bXc AV" ;Z;†.
ĐM9: ;=a@ ;@GJ ?@‚] K1…'V,† ?DN ?G9 Bj Hƒ K3 Q=Z@ ¹¦1W ?‚ ?DN BN b‰9: ?@A9
bXc =D =~9: RY F_; AV"W 9Z@ ;_; ?•O BN AV".
Æ K=O ?@A9 XJ 9:œ RYc ¹K bw9: 3 V ¯
UC
“ 3W U
A
“ 3W U
'02
W U
'03
“ 3W 02W 03 =x9=
;=Y9= Lj ?M i@ciƒ H¬ ;Dn9:y J=k9 FSF iDj9: F=u9 LNc F=c Q=@ ¯
UC
™ U
A
“ 3
;=x U
BN
02W U
BN
03 “ 3 Q=@ ?r U
13
0' ¢3W → U
13
0, Ÿ3 →V1'W V1\ ]n. K1 ?r9:W
H1 LX9: bXc AV" ;Z;.
Æ NGO ]X< J=X; ?DEF Q[F= ;=[F= bx9= ;=Da9:W AV" ;Z;W ;=x Q=@y ¯U ¢3W U
A
Ÿ3W U
13
01 Ÿ 3W U
BN
02 Ÿ 3W U
BN
03 “ 3. U
BN
0'

¢ 3W U
BN
0, Ÿ 3W
H1 LX9: bXc AV" ;Z;
HcvF Q=@ ¯U Ÿ 3W U
A
¢ 3W U
BN
02 “ 3W U
BN
03 Ÿ 3 9K9 U
BN
0'

¢ 3W U
BN
0, Ÿ 3W H1
LX9: bXc AV" ;Z;.
Æ NGO AV" =D =~9:y
N:œ RYcy ¯
UC
Å 3W Fs9 U
C
“ 3. Q=@ ¯
UC
¢ 3
U
BN
01

Ÿ 3W U
BN
02 Ÿ 3W U
BN
03 ¢ 3. Q=@ ¯
UC
Ÿ 3
U
BN
01 ¢ 3W U
BN
02 ¢ 3W U
BN
03 Ÿ 3.
Đ@A9 XJ iDj9: ;f@ ?•O BN 02 =cvF 03 HY] ;=N< ?g@ FSF ;[9= 0' ;| iDj9: LN9:
k]. U
BN
0, ¢ 3 RY ;„9: HK9 ?G9 Q=@ ?X9= ;=>9: V13W V1\ F_;W K1 F_;. H2 LX9:
bXc AV" =D =~9:.
TBc9: ?@^O Q@A9 RI9 =Y9= bx9= ;=Da9: W ?@A9 XJ k] ;| Q=Z@ ?@A9 XJ
¹H dA3 RYc tON ?@A9 ;Bn R'3W LN9 bw9: ?@A9 XJ iDj9: Hp< ;| R'2. NGO Q}c ¹H
BN Q=~@ 9:„9 ;>W ?@A9 XJ iDj9: ;| R'2 ?DN RYc 0'W iz9 ?G9 bXc AV" =D =~9:.
Æ TBc9: F=G ?P tOX ;‰@ Bc;cW ;[9 =@AO k] ;| Q=Z@ =f9 F=G is9: Bc;cB ¹*1dA4
tON V& RY R3\W ;fc n 9:œ BN 0, ?@A9 XJ k]W (Xc AV" ;Z;.
K=@ =D =~9: ;| ¹¦ =cvF æ1 …9:_9 ]fF= FXF 9:œ BN†
N:OM9 FO9: FpJ F=c K3 æ1 Hp< ;| 9:OM9 g9 ?C9=W Q=89: H@K9 =A Rh@ FXF 9:œ
BN ¹¦W æ1W 9K9 ¹K L• bXc =D =~9: AV".
,.3.1'. L!?i /[Be /#%& &i(% ‡ “‘|ŒA1U7-
K=Z@ ¹¦1 il9: ?‚ FXF= H< R^ ?@A9 FXF ]fF= ;[9 =@AO F>N AV"W Rh@ FXF ]fF=
?@A9 XJ ;=Nc ;XF 223 F>N =A ;=Z9: BjHƒ.
CXF ;[9 =@AO ?DN BN 9:cY@ ;| tOX ;Bx9= mU H¬ F>N AV" HYy
&9
- (Xc =D =~9: AV".
- (Xc ;[9 =@AO ?e LN9: bw9: ?@A9 XJ ]X< J=X; RY ?@A9 XJ HDh@ ?DN ;h@ bP =sN
?M9: bP F=[9= mXF.
- (Xc tOX ;‰@ Bc;cB Q=@ 1W1I
?]
.
- (Xc tOX 9=@A; Bc;cB.
- (Xc Q=Z@ =f9 F=G is9: Bc;cB 2I
?]
HY] R@AF.
- (Xc :@h@ =f9 is9: Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O HY] R@AF.
TBc9: ¹¦1 Fr 4 BjHƒ
- K1W K3y bXc =@AO LS HY] R@AF F>N AV" ;Z; =cvF =D =~9: . $@K9 =A Rh@
¹K RY ¹Y
- K2y $@K9 =A Rh@ ¹YHW QG; ;=`F tOX ;Bx9= ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v; …K'†
- K'y $@K9 =A Rh@ ¹*1™ Q=@ tOX 9=@A;W K3 …2V3†
- K,y $@K9 =A Rh@ ¹Ã¦W Q=@ tOX ;‰@ K1 …,V\†
- K\y $@K9 =A Rh@ ¹*1 =f9 F=G tOX ;‰@ ¹*1W …2V3†
- K4y $@K9 =A Rh@ *(" =f9 F=G Q[F= ;=[F= FSF ;@‚O K1 …2V3†
CXF BjHƒ ?DEF FO9: FpJ 9:OM9 24VW 9:OM9 9Y< ?DEF Hp< ;| ]fF= ',V n K=Z@
9:OM9 F=[9= ¹¦ =cvF Q=Z@ 9:OM9 iS J=s9: æ1 tON bP g9 XJ ;| ',V → 24V
,.'. ch{ VỆ HỆ THlNG AVM7 -
HA ;=Z9: AV" ?DEF F_; BN ;Bc9: FXF ;BDa9: =EJ LNOyy
- (I; XJ;8]X; —1 ;Bc9: ;> TV11 …∇,]†.
- (I; ?M9: ;=a@ 2 XJ;8]X; 9:OM9 F=[9= —4 RY —& d GC£,.
- CDa9: =Y9= Q[F= ;| Q}c iY@ \3LW I “ 2I
R
?].
- QOX ;‰@ Bc;cB Q}c iY@ 13 J=`;W I “ 1W1I
R
?].
- QOX is9: FDa9: =Y9= I ¢ 2I
R
?].
- QOX ?@A9 XJ Q[F= ;=[F= …Q=U ;| bw9: BjHƒ K23 RY K21†W U ¢1W1,U
?]
H`F
F=DN ?r9: "C 13W&QV.
- HD =~9: bK9 ;Bc9: Q=Z@ AV".
j ?M Q=Z@ LS FZ F_; AV" 9=D =x9= ,V14.
93
,.,. |HƯƠNG |Hr| HIỆU CH–NH CrC LHlI CỦA AVM7 -
• Li_^ /( AVM
V ĐDEF ;@G9 =Y9= n bY9 ;=U 9:=@A]
V V@AF Q@‚] ;BN FXF Q=Z@ ¹RY ;@G9 =Y9= Q=@ Q}c ;p; F‰ FXF Q=Z@ BN Q=~@ 9:„9
F>N AV".
V TBx9= ;S Q@‚] ;BN RY =@AO F=‡9= FXF Q=Z@ AV" F•9 J=‰@ ;=SF =@A9 ;=ƒc ?`9: ;=€
;S FXF ]{F n iDh@ ?k< y
VPVP1P Li_^ /( J!?i %&#9% “-
1d T=Xc ;p; F‰ FXF Q=Z@ ;B| ¹ BN Q=~@ 9:„9 AV"
2d TBK9 ?•O BN F>N ¹ …FXF ?@‚] ?c •12VW V12V† 9Z@ b@G9 ;Bn 9,Ω™ 2W1A.
3d K@‚] ;BN ?@A9 XJ 9:OM9 ± 12W\V Q=@ ;‰@ bw9: 3W,A. TBC LZ ?@A9 XJ BN Q=c‰9:
bw9: 2,W2V …F=‡9= bw9: R1\† RY ?Z@ m€9: mc Rh@ ?@‚] Q=89:.
'd K@‚] ;BN 9:OM9 ± \W,V Q=@ 9Z@ ;‰@ 1KΩ RYc 9:OM9 9Y<. TBC LZ ?c ?DEF Q=c‰9:
\ ÷ \W,V
,d K@‚] ;BN ?@A9 XJ :@oN 'NW 4b. Đ@A9 XJ 9Y< Q=c‰9: ',V.
\d K@‚] ;BN b‰c RA tOX ;‰@ y
TBC LZ b‰c RA y I
;e@ ]Nm
“ 1W3 ÷ 1W2A
K=@ R
;‰@
“ 3 ;=x I
;‰@
Ÿ 3W'A
4d K@‚] ;BN LS HY] R@AF F>N ]fF= g9 XJ y
K=@ ;=N< ?g@ U 9:OM9 ;| 333 ?G9 ',3V Rh@ is9: ;‰@ I
;‰@
“ 3W,AW ?@A9 XJ BN ;=N<
?g@ Rh@ ∆U
BN
Ÿ 3W1V.
&d K@‚] ;BN b‰c RA ?@A9 XJ 9:OM9 ;„9: FNc y
TBC LZ b‰c RA ;XF ?P9: y U 9:OM9 ]Nm “ ,43V …F=‡9= bw9: V3,†
Đc ;BC LZ b‰c RA ;Bn R^.
91
9d K@‚] ;BN b‰c RA ?@A9 XJ BN ;„9: FNc y
Đ@^O F=‡9= ?@A9 XJ BN bw9: R1\.
TBC LZ b‰c RA ;XF ?P9: Q=c‰9: 33V …F=‡9= bw9: R'9 =cvF R,3†
13d C=‡9= ?@A9 XJ BN ¹ bw9: 2,W2V 9=a R1\.
VPVPXP Li_^ /( J!?i -
1d Tp; F‰ FXF Q=Z@W ;B| ¹ RY W ;=Xc BN Q=~@ 9:„9 AV".
2d TBK9 ?•O BN F>N ¹ …FXF ?@‚] ?c •12VW V12V† 9Z@ b@G9 ;Bn 9,VW 2W1A.
3d CpJ 9:OM9 ]P; F=@^O 223V F=c AV".Đv; I
;‰@
“ 3W'V
Đc ?@A9 XJ BN Q=Z@ 9:OM9 …Q=c‰9: 2' ± 3W2VW F=‡9= bw9: R2\†
Đc ?@A9 XJ ± 12W\V Lc Rh@ 3.
Đc ?@A9 XJ ± \W,V Lc Rh@ 3. …Q=c‰9: \W3 ÷ \W,V†
'd $p< ?vF ;[9= ;‰@ U
BN
“ • …I
;‰@

,d K@‚] ;BN b‰c RA tOX ;‰@ y
TBC LZ b‰c RA I
;‰@ ]Nm
“ 3W4 ÷ 3W&A
K=@ R
;‰@
“ 3 ;=x I
;‰@
Ÿ 3W3A
\d K@‚] ;BN LS F=O<‚9 ]fF= 9:OM9 ;| ¹ LN9:  RY 9:DEF Hf@.
VPVPTP Li_^ /( J!?i “-
1d C=‡9= Q=89: Q=Z@ .
V NZ@ ;‰@ &23Ω RYc ?•O BN ¹Y …1y+21 RY 2y+21†
V T=Xc ;p; F‰ FXF Q=Z@ ;B| ¹W W ¹.
V NZ@ ,AW \AW 4AW 13AW 11AW 12AW 13A ?G9 1A …?@‚] 3†
V Đc ?@A9 XJ BN ¹ Rh@ ;@KO F=O‹9 U
A
≤ ± 3W2,V
V Đc ?P :E9 Lr9: ?‡9= V ?‡9= F>N ?@A9 XJ BN ¹ Rh@ ;@KO F=O‹9 Ÿ233]V
2d $p< ?vF ;[9= U
AV"
“ • …U RYc†
U RYc y ?@A9 XJ ?DN RYc ?•O RYc +2 F>N ¹.
T[9= =A LZ ;BO<^9 F>N ¹ ;=ƒc ?•O RYc +2.
3d T[9= =A LZ ;BO<^9 ;=ƒc FXF QK9= ?•O RYc ∆UW UšW Iš
£
W U

W •šW ∆•.
'd T=U H@K9 ?P9: AV"
T=U ]fF= ;XF ?P9: K1W K2d¹. K=@ ?r ?•O BN ¹ bC 9Z@ ;_;.
92
VPVPQP Li_^ /( J!?i “-
1d Đc ;=a@ :@N9 ;BC LZ ?v; F=O<‚9 ;| FSF ?f@ ?G9 FSF ;@‚O bw9: 9`; ;=N< ?g@ ;BC LZ
?v; n  . T=a@ :@N9 9Y< Q=c‰9: ,3 ÷ \3LW ?DEF ?@^O F=‡9= bw9: ?@A9 ;Bn R2&.
2d Đc ;BC LZ ?v; ?@A9 XJ Q=@ LX9: ?Ä9 •"A+› RY •"IN› …Q=c‰9: 13 ± 3W3V†
3d CpJ 9:OM9 ]P; F=@^O bK9 9:cY@ RYc 14Ad. Đc ;BC LZ ?@A9 XJ ]P; F=@^O
9Y< Q=@ b_; ?•O HY] R@AF ]fF= ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; RY BƒHN< K2d HY] R@AF. TBC
LZ ?@A9 XJ ]P; F=@^O ?c ?DEF Q=c‰9: ≤ 3W,V.
VPVPVP Li_^ /( J!?i “ -
1d K@‚] ;BN QK9= ;XF ?P9: 9=N9= y
V CpJ ?@A9 XJ ]X< J=X; ;| 33 ÷ 133V
V Đc ?@A9 XJ BN bP FvJ FSF 9:OM9 V22W V23W V2' Rh@ ?P F=K9= HAF= Q=89: tOX
2˜ RY Q=c‰9: bw9: ?•O BN 03.
2d K@‚] ;BN J=f] R@ ?@^O F=‡9= y K∆U “ ,3
Đv; Uc “ 3 W U
"1
“ 9,VW Q@‚] ;BN ∆U “ 3 …F=‡9= bw9: R11†
Đv; Uc “ "A+W U
"1
“ 113VW Q@‚] ;BN ∆U “ 3 …F=‡9= bw9: R1\†
Đv; Uc “ "INW U
"1
“ &3VW Q@‚] ;BN ∆U “ 3 …F=‡9= bw9: R1\†
3d $I; ?vF ;[9= ∆U “ • …U
"1

T[9= =A LZ ;BO<^9 Q=@ U
"1
;| 93 ÷ 133VW Q=c‰9: 3W' ± 3W32VdR …F=‡9= bw9:
R4\†
'd K@‚] ;BN QK9= Uš
V K@‚] ;BN =A LZ ;BO<^9 F>N 011W Q=c‰9: bw9: 1 ± 3W3,VdR.
V K@‚] ;BN Q=cX F=O<‚9 ]fF= 1 •Uš›.
,d K@‚] ;BN Q=cX F=O<‚9 ]fF= 2
V CpJ 9:OM9 ]P; F=@^O bK9 9:cY@ RYc 'AdH tON ?@A9 ;Bn bw9: R\9d¹1T1.
V CpJ U
"1
LNc F=c ∆U “ 3.
V Đv; 2 “13W ?@^O F=‡9= 9:OM9 FpJ 9:cY@ ?‚ ∆U “ Ω
V K@‚] ;BN FXF RC ;B[ Q=XF F>N Q=cX 2 y ∆U “ • …2†
93
VPVP•P Li_^ /( “ ž -
1d CpJ U
"1
RY I
L;N;c
“ I
Q
2d K@‚] ;BN ;BC LZ ;XF ?P9:W ;Bn R^ F>N BƒHN< K2 Q=@ ;=N< ?g@ U
"1
U
"1;?
Ÿ U
"1;R
Ÿ,3V
3d C=‡9= Q=89: 1T1 y
NZ@ ;_; ?•O RYc +2 Rh@ 3
Đc U
0\
“ 3 …C=‡9= bw9: R,\†
'd CpJ I
L;N;c
“ I
?]
“ 3W34AW ?@A9 XJ BN 0\ J=‰@ bw9: 13V …F=‡9= bw9: R41†
,d K@‚] ;BN ]fF= :@‰] Q y
CpJ I
L;N;c Q
W 9Z@ ;_; , y +21 RY 1'y +21. K@] ?M9: =M F>N ¹ n ;=N9: ?c Uc L• i@
F=O<‚9 LN9: J=‰@ Q=@ I
L;N;c
Fr ;[9= F‰] RY LN9: ;BX@ Q=@ I
L;N;c
Fr ;[9= F=O9:.
\d K@‚] ;BN if9: Lr9: ;[9 =@AO F>N FXF J=•9 ;U ;Bc9: ¹1T1.
VPVP}P Li_^ /( “ -
1d K@‚] ;BN Q=89: ?•O BN 01W 02W 03W 0'W 0, Q=@ Q=89: FpJ IL;N;c ?@A9 XJ BN 03W
0' Q=89: RDE; tOX 3W2V
2d K@‚] ;BN bP b@G9 ?g@ is9: L;N;c y
CpJ IL;N;c “ 3W34AW Q@‚] ;BN ?@A9 XJ BN 02 y U
02
“ ,V RY ?M9: =M Q=Z@ ¹ n
;=N9: ?c •I›
3d CpJ 9:OM9 9:cY@ ]P; F=@^O RYc ?•O RYc +d¹TW ?@^O F=‡9= 9:OM9 9:cY@ ?‚ U
01
“ V,V. K@‚] ;BN ?@A9 XJ ?•O BN 03W 0' Rh@ ;@KO F=O‹9 U
03
“ • …, ± 3W1†VW U
0'
“ V
…, ± 3W1†V
'd K@‚] ;BN QK9= Iš
£
y
V K@‚] ;BN ;BC LZ ;BO<^9 0, ;| ?@‚] :@oN R'4 RY C13 Rh@ ;@KO F=O‹9 3W9 ±
3W1VdV
V K@‚] ;BN Q=@ U
0,
“ ,V RY Q=cX KIš
£
n RC ;B[ 13 ;=x ?@A9 XJ BN QK9= Iš
£
…U
ÊÊ22A

Q=c‰9: 2W9 ± 3W1V
V K@‚] ;BN LS HY] R@AF F>N Q=cX KIš
£
V K@‚] ;BN LS HY] R@AF F>N ]fF= R@ J=k9 C13W R'4W 0, ;h@ ?•O BN AV" €9: Rh@
]•@ RC ;B[ F>N KIš
£
9'
,d K@‚] ;BN ;BC LZ F=O<‚9 ]fF= LN9: k] =cvF R^ Q=89: F>N 0\W 04 €9: Rh@ is9:
B8;c …?@A9 XJ BN 01†
TBC LZ F=O<‚9 ]fF= 0\W 04 ?DEF ?@^O F=‡9= bw9: R,3W R,4 ;Dj9: €9:.
VPVPUP Li_^ /( “ -
1V H@AO F=‡9= BƒHN< K1 y Đc ;BC LZ ;XF ?P9: RY ;Bn R^ Rh@ ;@KO F=O‹9 •I
£
› ;? “ V,W,V
…F=‡9= bw9: R,†. K=@ K1 ;XF ?P9: J=‰@ LX9: ?Ä9 I¢I
N
.
2V K@‚] ;BN =cf; ?P9: F>N ]8 =x9= 9=@A;.
V K@‚] ;BN b@K9 ?P Lr9: ?@A9 XJ B„9: FDN n +2 Rh@ ;@KO F=O‹9 & ÷ 13V …F=‡9=
bw9: R3\† ;Bc9: tOX ;Bx9= 9O9: 9r9: …K1 ;XF ?P9:†
V K@‚] ;BN ?@A9 XJ ;f@ +3 Q=@ LX9: ?Ä9 •;
*
]Nm› Q=Z@ *1 Rh@ ;@KO F=O‹9 U
+3

13V …;XF ?P9: BƒHN< K3 Q=Z@ ¹*1†.
V K@‚] ;BN LZ F=O Q• ;[F= J=k9 Q=@ 9O9: 9r9: Rh@ ;@KO F=O‹9 N “ 133 …F=‡9= bw9:
R92†.
V K@‚] ;BN :@‰9 ?M HY] R@AF …if9: Lr9:† FXF J=•9 ;U ;Bc9: ]8 =x9= 9=@A;.
3V $p< ?vF ;O<G9 ;=a@ :@N9 y ; “ • …I
£
† ;=ƒc b‰9: 1 y
(‰9: 1 y ĐvF ;O<G9 ;=a@ :@N9 Q=Z@ ¹.
ÉI
£
É…V† ,W, \W3 \W, 4W3 &W3 9W3 13W3
;…L† 9\3 1,4 113 && \9 ,3 34
'V $p< ?vF ;O<G9 F>N 03W 09W 013 y U
03W 09W 013
“ • …I
£
† ;=ƒc b‰9: 2 y
(‰9: 2 y ĐvF ;O<G9 HY] R@AF bP Q=OGF= ?f@ 03W 013W 09.
ÉI
£
É…V† ,W3 ,W, \W3 \W, 4W3 &W3 9W3 13W3
U03…V† 3 1W' 11W&3 11W&3 11W&3 11W&3 11W&3 11W&3
U013…V† V3W3 V3W3 3W\ 1W32 1W4 2W4 3W\9 'W4\
U09…V† V3W, V3W, V3W, V3W, V3W, V3W'4 V3W'' 3W91
,V Đc ;=a@ :@N9 9:OP@ y K=c‰9: 1, ?G9 33 J=`; …F=‡9= bw9: R1&†
VPVP†P Li_^ /( J!?i “-
9,
1V CpJ 9:OM9 ]P; F=@^O bK9 9:cY@ RYc ¹T ?‚ ;fc I
£
.
NZ@ ;_; +3 W +' F>N ¹ ?‚ Hcf@ ;B| ‰9= =Dn9: F>N ¹.
2V K@‚] ;BN ]fF= =f9 F=G =N@ H•9 is9: Bc;c.
V K@‚] ;BN ]fF= :@h@ =f9 ;T9= y
TXF= V39 .
K=@ •I
£
› “ V9W,V bw9: R43 n Q=Z@ ¹?v; ?@A9 XJ BN AV" Q=c‰9: V3W&V.
K=@ b_; ?•O HY] R@AF Lj ?M =f9 F=G …b_; ?•O ;=N< ?g@ U
AV"
RY ?@A9 XJ BN 0&
F=O<‚9 ;| iDj9: LN9: k]†W ;=x •I
(
› Q=c‰9: V9W2V.
V K@‚] ;BN ]fF= :@h@ =f9 J=@ ;T9= y
NZ@ V39W ;XF= R&4 RY R&9.
K=@ •I
£
› “ V9W,VW ?@A9 XJ BN AV" J=‰@ ?DEF =f9 F=G n ;BC LZ Q=c‰9: V3W&V.
j ?M =f9 F=G b_; ?•O HY] R@AF Q=@ •I
£
› Q=c‰9: V4W,V.
V K=@ HY] R@AF F‰ 2 ]fF= :@h@ =f9 y
NZ@ R&4W R&9.
K=@ •I
£
› “ V9W,VW Q@‚] ;BN ?@A9 XJ BN AV" Q=c‰9: V3W&V
RƒHN< K2 ;XF ?P9: Q=@ •I
£
› Q=c‰9: 9W, ?G9 9W&V.
3V K@‚] ;BN =f9 F=G is9: Bc;cB ?C9= ]€F.
V Tfc :@‰ HA9= =f9 F=G is9: Bc;cB ?C9= ]€F.
V K@‚] ;BN ]fF= :@h@ =f9 y
K=@ •I
£
› “ V,VW ?@A9 XJ BN AV" J=‰@ n ;Bc9: Q=c‰9: V2V.
"fF= :@h@ =f9 b_; ?•O HY] R@AF Q=@ •I
£
› Q=c‰9: V'W,V.
'V K@‚] ;BN ]fF= =f9 F=G is9: Bc;cB Q=@ tOX 9=@A; y
V T=Xc 9Z@ ;_; :@oN +3W +'d¹.
V Tfc ;[9 =@AO tOX 9=@A; Bc;cB …?•O BN R@ ]fF= 0\ F=O<‚9 LN9: iDj9:†.
V K@‚] ;BN ;Dj9: ;S ]{F 3.
,V K@‚] ;BN J=•9 Hc:@F F>N Lj ?My
N. K=@ •I
£
›“ V…\÷ 13†V b_; ?•O HY] R@AF ]8 =x9= 9=@A; Q=Z@ ¹W ?@A9 XJ ;BK9
=Y9: Q«J 14A Q=Z@ ¹ ;„9: RX Q=@ ?@A9 XJ U
14A
¹ …=cvF U+3d¹† ?>
?‚ ;XF ?P9: bP mXF ?C9= tOX 9=@A; n Q=Z@  ;=x y
V C=O<‚9 LN9: ÉVÉ FXF R@ ]fF= 01W 02W 03 .
9\
V C=O<‚9 LN9: É•É 0\.
V TXF ?P9: BjHƒ K1W K2W K3.
V X9: ?Ä9 •;
*
]Nm›W É$I" I
£
É.
V TBK9 ?•O BN 0, ?_; ?•O ;„9: ?@A9 XJ iDj9:W ;XF ?P9: ?@ :@‰] ;BC LZ ?v; Q=Z@
¹.
b. K=@ :@‰] •I
£
› ?G9 ;BC LZ ?v; ;XF ?P9: LN9: ÉVÉ …3W94 I
£?]

0\d¹W n ¹ m‰< BN y
V C=O<‚9 LN9: É•É 01.
V C_; K1.
N:D9: ;=N< ?g@ ;BC LZ ?v; ¹.
F. K=@ :@‰] ;@GJ ;{F •I
£
› ?G9 ;BC LZ ?v; ;XF ?P9: F=O<‚9 LN9: ÉVÉ…3W9I
£?]
†.
0\d¹ n Q=Z@ ¹ L• ?r9: BjHƒ K1 RY ?@A9 XJ ?•O BN 0, b_; ?•O :@‰] ?G9
3W ;XF ?P9: ?@ ;„9: ;BC LZ ?v;  …;Bn R^ ;BC LZ ?v; bN9 ?•O†.
i. K=@ •I
£
›Ÿ,V m‰< BN LS :@‰] ?@A9 XJ U14A …=cf; ?P9: Lj ?M 9:OP@ i•9 n Q=Z@
¹†W Q=@ ?r n Q=Z@ ¹ m‰< BN y
V K=@ U14A “ 3W'3 V …Q=c‰9: 3W, V V F=‡9= bw9: R2,† F=O<‚9 LN9: É•É02W F_;
BjHƒ K3RY ?Ä9 •;
*
]Nm›.
V K=@ U14A “ 3W, V …Q=c‰9: 3W, V V F=u9 bw9: R'3† F=O<‚9 LN9: É•É03W
F=O<‚9 LN9: ÉVÉ 0\W F_; LS HY] R@AF Lj ?M =f9 F=G is9: Bc;c ?C9= ]€F.
ƒ. C=c J=}J FDa9: =Y9= HvJ Hf@ Q=@ 9:_9 ]fF=y
n ;Bf9: ;=X@ ;=ƒc ]{F N†W Q@‚] ;BN F=O<‚9 LN9: k] 0\ RY Hcf@ b~ HA9= Fp] FDa9:
=Y9= ;Bc9: Q=c‰9: ;=a@ :@N9 …3.,÷ 1†L …F=‡9= bw9: C22†.
VK=@ F_; ?@A9 XJ U
"1
…LNc F=c ;fc BN ;[9 =@AO FDa9: =Y9= ;BK9 ?•O BN †.
VK=@ ;fc :@‰ 9:_9 ]fF= bw9: FXF= ?DN ?@A9 XJ •13V ?G9 ?@‚] F=O9: F>N R&W R13W
C2d¹.
VPVP1WP Li_^ /( {Mc -
1V K@‚] ;BN g9 XJ V1 y
Đc ?@A9 XJ ]X< J=X; H`F V1 ?@ RYc F=G ?P g9 XJ …Q=c‰9: bw9: &3 ÷ 93V†
2V C=‡9= Q=89: bP b@G9 ?g@ F89: LOp; 1.
CpJ ?@A9 XJ ]X< J=X;
94
NZ@ +2V+3
K@‚] ;BN ?@A9 XJ BN 04 y U
04
“3 …F=‡9= bw9: R\2†
3V C=‡9= ;=N9: bP b@G9 ?g@ F89: LOp; 1 y
CpJ ?@A9 XJ ]X< J=X; ?C9= ]€F FpJ I
L;N;cB
“I
1?]
“ 3W34A. Đ@A9 XJ BN 04 RY ?M9: =M
 n ;=N9: ?c J=‰@ Q=c‰9: V13V …F=‡9= bw9: R1,†
'V K@‚] ;BN :@‰9 ?M HY] R@AF …if9: Lr9:† FXF J=•9 ;U ;Bc9: ((Đ F89: LOp; 1.
,V $p< ?vF ;O<G9 *"(.
TXF= R'3W FpJ 9:OM9 ]P; F=@^O bK9 9:cY@ RYc +,.
CpJ ?@A9 XJ ]X< J=X;
CpJ I
L;N;cB
“ I
Q
“ I
C
$p< ?vF ;O<G9 I
Q
“ •…IJ† Q=@ *"( ;XF ?P9: …;XF ?P9: BjHƒ K1 RY LX9: ?Ä9 V Q]Nm†
€9: Rh@ U
"1
“3W9 U
"1?]
™ 1W3 U
"1?]•
™ 1W1 U
"1?]
F=‡9= ?vF ;O<G9 bw9: R2W R43W R44W
R92W R93 ;Dj9: €9: Rh@ b‰9: 3.
(‰9: 3 y ĐvF ;O<G9 *"( .
ÉIJÉ…V† 3 V1 V2 V3 V' V, V\ V4 V& V9 V13
U
"1
“U
"1?]
ÉI
Q
É…V† V3W' V3W' V3W3 V3W2 V3W1, V3W1 V3W3, V3 V2W4, V2W1 3
\V K@‚] ;BN =A LZ ;BO<^9 F>N Q=Z@ ;=ƒc is9: I
C
.
Đv; Q=cX V KQ n RC ;B[ 13™ FpJ ?@A9 XJ ]X< J=X; ?C9= ]€F.
CpJ is9: L;N;cB ]X< J=X; ;=O•9 iO9: I L;N;cB “ I
Q
“ I
C
™ I
1
“3. $p< ?vF ;O<G9 ?@A9 XJ
BN *"( U
,A
;=ƒc is9: Bc;cB ™ U
,A
“•…I
Q

T[9= =A LZ ;BO<^9 F>N Q=Z@ ;=ƒc is9: I
C
.
4V K@‚] ;BN Q=cX V KQ
&V K@‚] ;BN ;XF ?P9: F>N *"( HK9 ¹H y
9V TX@ HIJ Lj ?M
VPVP11P Li_^ /( J!?i “-
1V K@‚] ;BN :@‰9 ?M HY] R@AF …if9: Lr9:† FXF J=•9 ;U F>N bP b@G9 ?g@ ;•9 LZ.
2V C=‡9= Q=89: bP b@G9 ?g@ ;•9 LZ y
K=@ •“ ,3H” ;=x U
0&
“U
09
“3
C=‡9= Q=89: 0& bw9: R,3W 09 bw9: R1'\.
9&
Đc ?@A9 XJ ?•O BN 013.
3V $pJ ?vF ;O<G9 ?@A9 XJ BN 0& ;=ƒc ;•9 LZ y U
0&
“•…•†
T[9= =A LZ ;BO<^9 F>N bP b@G9 ?g@ ;•9 LZ Q=@ •“,3H”. HA LZ ;BO<^9 Q=c‰9:
K

“1VdH” …F=‡9= bw9: R9&†
'V K@‚] ;BN QK9= ∆• RY •š y
+XF ?C9= =A LZ ;BO<^9 F>N QK9= ∆• RY •š …=A LZ ;BO<^9 F>N 012W 09 RY 011W 013
Q=@ FXF Q=cX K•š RY K∆• n RC ;B[ 13†.
K@‚] ;BN ;{ C'\W C'4.
K@‚] ;BN LS HY] R@AF F>N Q=cX K∆• RY K•š.
,V K@‚] ;BN ]fF= Q=cX y
K@‚] ;BN ?•O BN 02 F=O<‚9 LN9: k] Q=@ U
"1
;„9: FNc ?G9 Q=c‰9: 113V.
K@‚] ;BN BƒHN< K1 ;XF ?P9: ;=ƒc FXF ]fF= y
V C_; BjHƒ K1'
V T„9: FNc ?@A9 XJ ]X< J=X; ?G9 Q=c‰9: 12,V …F=‡9= bw9: R9W V2'W V2,†
V Đ•O BN 02 F=O<‚9 LN9: k] RY ;•9 LZ ;„9: FNc ?G9 Q=c‰9: ,3 ÷ ,'H” …F=‡9=
bw9: b@G9 ;Bn R3\†
V Đ•O BN 02 F=O<‚9 LN9: k] RY ?@A9 XJ BN 012 Q=c‰9: V1W3 ÷ 1W,V …F=‡9= bw9:
b@G9 ;Bn R,\†
VPVP1XP Li_^ /( J!?i  -
1V K@‚] ;BN ]fF= =sN ?M9: bP F=[9= mXF y
N. NZ@ ]fF= 2&A Rh@ V12W\ V ?‚ ;fc :@‰ HA9= =sN ?M9: bP F=[9= mXF.
b. CpJ ?@A9 XJ ]X< J=X; RY HDh@ y U
"1
“ U
$
“133V.
F. K@‚] ;BN ?@A9 XJ ?•O BN R@ ]fF= 02 y U
02
“ 3 …F=‡9= bw9: R11†. K=@ ?r BjHƒ
K' ;Bn R^W Fs9 BjHƒ K2 F>N ¹ ;XF ?P9: …Rl9: QG; ;=`F ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v; †.
i. K@‚] ;BN ?P LN@ b@A; δU “ U
"1
V U
$
Q=@ b_; ?•O ?@ RYc Rl9: QG; ;=`F ?@^O
F=‡9= ;BC LZ ?v; …K' ;Bn R^W K2 F>N ¹ ;XF ?P9:† RY Q=@ b_; ?•O ?@ BN Q=~@ Rl9:
QG; ;=`F ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v; … K' ;XF ?P9:W BjHƒ K2 F>N ¹ ;Bn R^ † €9: Rh@
=N@ ;BDa9: =EJ U
"1
¢ U
$
RY U
"1
Ÿ U
$
;=ƒc ;@KO F=O‹9 y
(_; ?•O RYc Rl9: QG; ;=`F
?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v;
(_; ?•O BN Q=~@ Rl9: QG;
;=`F ?@^O F=‡9= ;BC LZ ?v;
99
N@ b@A; U
"1
Ÿ U
$
3W, 1W3
δU “ U
"1
V U
$
…V† U
"1
¢ U
$
3W, 1W3
2V K@‚] ;BN ]fF= ;=ƒc iœ@ AVN Q=@ F_; AV".
N. NZ@ ]fF= ,A Rh@ ?@A9 XJ V12W\V ?‚ ;fc :@‰ HA9= F_; AV".
b. T=N< ?g@ U
"—
W ?c ;BC LZ ∆U Q=@ ;[9 =@AO Uc b_; ?•O ;=N< ?g@. TBC LZ 9Y<
Q=c‰9: •3W2V …F=‡9= bw9: R1†.
VPVP1TP Li_^ /( J!?i “Ÿ -
1V K@‚] ;BN LS ;XF ?P9: F>N ]fF= FDa9: =Y9= Q=@ :@‰] ;=pJ ?@A9 XJ ]X< J=X; €9:
Rh@ ]•@ RC ;B[ F>N Q=rN K
£
.
2V K@‚] ;BN ;=a@ :@N9 ;B² F>N ]fF= ;Bn R^ ;Bf9: ;=X@ bN9 ?•O Q=@ ;„9: ?@A9 XJ ]X<
J=X; …Q=c‰9: 133]LW F=‡9= bw9: ;{ C3†
VPVP1QP Li_^ /( J!?i “L
1V K@‚] ;BN LS =cY9 =‰c ]fF= ;[9 =@AO ¹KdA1,.
2V ;=a@ :@N9 iO< ;Bx bXc =D =~9: …Q=c‰9: 3W&L†
3V ĐP 9=f< F>N Q=Z@ ;=ƒc QK9= ∆U …Q=c‰9: ± 3W,V†
'V K@‚] ;BN ?Ä9 •HG› LX9: Q=@ y
V T=N< ?g@ U
A
;| V23 ÷ •23VW Fc9 9Z@ +1d¹HdA3 ;=Xc RY ∆U“3
V K=@ ;=N< ?g@ ∆U ;Bc9: ;cY9 :@h@ =f9 Fr ;=‚ RY 9Z@ +1d¹H dA3
V K=@ F=O<‚9 9:OM9 ;| ¹dA1 LN9:  dA11.
,V K@‚] ;BN ]fF= Q=cX ¹KdA1, Q=@ y
V K=Z@ ¹*1dA4 HY] R@AF .
V K=@ 9Z@ 14Ad ¹KdA1, Rh@ V12W\V
VPVP1VP Li_^ /( J!?i “ -
V K@‚] ;BN Fj Q=[ BƒHN<
V K@‚] ;BN ?@A9 XJ 9:OM9 Rh@ ;@KO F=O‹9 U
cbV9N
“ 24÷ 2&V
V T=U H@K9 ?P9: Rh@ ;[9 =@AO ;XF ?P9: FXF Q=Z@ ¹W W ¹W ¹W ¹.
133
5hXc !rYnh !ậ& sự ____________________________ C=Dj9: \
KHỐI ĐIỀU KHI/N 0% 1H2NG . AVN
CHƯƠNG •
LHlI ĐIỀU LHIwN K• |H•NG ‡ AVN
131
Phóc tr×nh tËp sù _________________________ C=Dj9: \
KHỐI ĐIỀU KHI/N 0% 1H2NG . AVN
\.1. CHC NkNG -
(P AVN HY bP ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ ]X< J=X; iS J=s9:W il9: ?‚ ?@^O F=‡9=
bw9: ;N< ;| mN bP F=‡9= HDO ;=<B@L;cB. AVN ?DEF ?DN RYc HY] R@AF Q=@ =D =~9:
bP ?@^O F=‡9= F=[9= AV".
T=ƒc HA9= ?r9: Q[F= ;| AVN ;XF ?P9: 9k9: ?@A9 XJ ]X< J=X; HK9 ?C9= ]€F
T=N] :@N ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ F>N =A ;=Z9: Q=@ ]X< J=X; ;Bc9: HDh@.
K=@ F_; ;‰@ AVN ?v; ;BC LZ FSF ;@‚O ?‚ Hcf@ ;B| U
L;N;c
;„9: Ru;
CXF F=G ?P HY] R@AFy Tl< ;=OPF RYc AV" ?r9: =N< F_; ]Y AVN n 2 F=G ?P
;=ƒc iœ@ =cvF ?@^O Q=@‚9
j ?M Q=Z@ AVN ?DEF R• ;BK9 =x9= 1'
TBc9: ?ry
- T2y ĐN;B@; ?@A9 XJ L;N;cBy 9=I9 9:OM9 ;| b@G9 XJ TV12 tON —3W T2 :@‰]
XJ ?DN RYc (".
- ("y (P F=‡9= HDO RY HuFy Đ@A9 XJ BN F>N (" Q=c‰9: 13 . 1'V Q=@ U1 “
U—?].
- H2y N:OM9 g9 XJy H2 9=I9 9:OM9 ¤ 1,V ;| ¹¦V2W g9 ?C9= n ¤ 12W,V
FO9: FpJ F=c FXF 9:„9 K¦ RY 1.
- K¦y (P 9=hy K¦ 9=I9 ;[9 =@AO ?@A9 XJ ]X< J=X; ;| T2W ?@A9 XJ BN AV"
…U,3† RY ]fF= =M@ ;@GJ …U&† ;| 9:„9 1. ĐM9: ;=a@ K¦ 9=I9 FXF HA9= Hc:@F
;| K1&W K',W K'\W K1' ?‚ mXF ?C9= F=G ?P HY] R@AF F>N AVN.
- 1y N:„9 ?@^O Q=@‚9y Lc LX9=W Q=OGF= ?f@W ;fc ?@A9 XJ BN F>N AVN …U'2†.
TBC LZ 9Y< ?DEF ?DN ?G9 ¹YV2 F>N AV1W AV2 ;Bc9: F=G ?P ?@^O Q=@‚9 HA
;=Z9: Q[F= ;| bw9: AVN. ĐM9: ;=a@ 9:„9 1 mXF ?C9= J=f] R@ ?@^O F=‡9=
F>N bP AVN.
\.2. NGUY¡N L¢ LuM VIỆC CỦA AVN -
(P ?@^O Q=@‚9 iS J=s9: AVN HY] R@AF n =N@ F=G ?Py ;=ƒc iœ@ RY ?@^O F=‡9=
\.2.1. C!E 34 !e1 H£i -
(P ?@^O F=‡9= AVN ;=SF =@A9 F=G ?P ;=ƒc iœ@ Q=@ Bj Hƒ K1& ?r9: …;€F HY bP
AV" ?r9:†
C=G ?P ;=ƒc iœ@ F>N AVN HY F=G ?P ]Y 9r ;fc BN ?@A9 XJ U
'2
W :•9 bw9: ?@A9 XJ
BN F>N AV" …U
,3
†W ?‚ Q=@ F•9 ;=@G; F=O<‚9 ;| AV" LN9: AVNW ?@A9 XJ F>N ]X<
J=X; Rz9 Q=89: ;=N< ?g@ n ;=a@ ?@‚] F=O<‚9 ?g@.
"fF= '3 ;| ?N;;B@; ?@A9 XJ FO9: FpJ F=c K¦.
K¦ Fr =A LZ Q=OGF= ?f@ bw9: V1 9K9 U
?
“ VU
1,
Q=@ ;=Xc ik< 9Z@ +11 . +12.
U
13A1
9:„9 1 ¾ 3
K=@ ?DN RYc +11 . +12W ic Fr Fr ]fF= =M@ ;@GJ U
&
;| 1 tON K¦W Lc LX9= Rh@
132
Phóc tr×nh tËp sù _________________________ C=Dj9: \
KHỐI ĐIỀU KHI/N 0% 1H2NG . AVN
U
,3
F>N AV"W ;BK9 A2…K¦† 9K9 ?•O BN 9:„9 1 …U
&
† ¾ U
,3
. K=@ Fr LS LN@ HAF=
:@oN U
&
RY U
,3
W tON A2 …K¦† ?DN ?G9 ?•O RYc A1…K¦† HY] ;=N< ?g@ ?@A9 XJ
;BK9 ;{ C
12
W iz9 ?G9 U1, ;=N< ?g@. $`F ?r tON A1W A2 F>N 1W U
&
L• ?DEF Q}c R^
bw9: U
,3
.
\.2.2. C!E 34 3i*# J!i_% -
(P ?@^O F=‡9= AVN ;=SF =@A9 F=G ?P ?@^O Q=@‚9 Q=@ K1& F_; …;€F HY bP AV"
F_;†.
$`F 9Y< Bj Hƒ K1…K¦† ?r9:W F_; ?•O BN bP Q=OGF= ?f@ A2W ?M9: ;=a@ ;XF= ;{ C12
Q=~@ ?•O BN bP Q=OGF= ?f@ A1…K¦†W ?DN RYc ?@A9 ;Bn R1&. $`F ?r ?@A9 XJ ;BK9
;{ C12 :@o Q=89: ?g@ 9K9 U
1,
Q=89: ?g@ 9K9 ?@A9 XJ ]X< J=X; :@o 9:O<K9 :@X
;BC ;BDhF ?r.
(k< :@a bP AVN ;@G9 =Y9= F=G ?P ?@^O Q=@‚9. 0c U
1,
“ Fc9L; …=w9: LZ†W 9K9
?@A9 XJ ]X< J=X; ?DEF ?@^O F=‡9= ;=ƒc U
'2
. $`F 9Y< K1 ;Bc9: 1 ?r9: U
'2
?DN
?G9 Q=Z@ AV ?‚ ?@^O Q=@‚9 ;=<B@L;cB.
Æ T„9:W :@‰] Q[F= ;|y
Rj Hƒ K',W K'\ HY] ?r9: K2 =cvF K3 ;Bc9: K¦W L• HY] 9fJ RY m‰ ;{ C12W HY]
U
1,
;=N< ?g@W L• HY] ;„9: =cvF :@‰] ?@A9 XJ F>N ]X< J=X;.
Æ K=@ ]X< F_; 13W&KV F_;y
K=@ F=O<‚9 Q[F= ;| ;| bP AV" LN9: bP AVNW FŒ9: 9=D Q=@ ?r9: Q[F= ;| bw9:
AVNW ]Y K1' F_;W BjHƒ K'…K¦† ?r9: ;S C12 m‰W ?DN i@ciƒ V01' RYc ]fF=W
H`F 9Y< ?@A9 XJ ]X< J=X; U
"—
?DEF Q}c R^ ;BC LZ 9=~ mXF ?C9= bn@ V01'. 0c Fr
;{ C19W LNO ?r Bj Hƒ K' ?DEF F_; BNW Q=@ ?r ;N Fr ;=‚ ?@^O F=‡9= AVN bw9: K2W
K3.
Æ 1=f] R@ ?@^O F=‡9= F>N bP AVNy
TBC LZ FSF ;@‚O mXF ?C9= bn@ R
9
…9:„9 1†. K=@ U1, Ÿ U1\ ?DEF Hp< ;| R
9
W U'2
?DEF mXF ?C9= ;=ƒc U1\W Q=c‰9: 3W&2 ¡ 3W&, U?]
TBC LZ FSF ?f@ mXF ?C9= bn@ R
2
9:„9 K¦ ?DEF F=‡9= ;| 13& ¡ 113˜ U?].
Æ C=G ?P FcLϕ “ 1y
K=@ K'2 =cvF K,1 ?r9: HY] K2 ?r9: …9:„9 1†. V02W V03 bC 9Z@ ;_;. $`F 9Y<
U'2 ?DEF ?DN R^ ;BC LZ LNc F=c is9: Bc;c Hh9 9=p; €9: Rh@ F89: LOp; ;=SF bw9:
?] RY F89: LOp; Q=X9: bw9: 3.
Æ Hf9 F=G I1 “ 1W1I1?]y
+XF ?C9= bn@ V02W V0\ RY R11. K=@ ?@A9 XJ RYc A1 RDE; tOX 9:D’9: F>N
V02 . V0\ L• ?DN R
11
…\3·† Lc Rh@ R
\
…\2·† :@‰] 9=~ =A LZ Q=O<GF= ?f@ F>N
9:„9 1.
•PTP LHlI LIwM TRA “L„X Vu LHlI NGU•N “‘„X Ë
133
Phóc tr×nh tËp sù _________________________ C=Dj9: \
KHỐI ĐIỀU KHI/N 0% 1H2NG . AVN
K=Z@ ¹¦V2 Q@‚] ;BN ?P iz9 F>N FXF 9=X9= ;Bc9: 2 bP F=‡9= HDO RY LS ?€; F•O
F=x F>N FXF Q=Z@ ¹T
•PTP1P LIwM Z{rT Đt K¤N -
T[9 =@AO Q@‚] LcX; ?P iz9 FXF 9=X9= ?DEF Hp< ;| b@G9 is9: FXF 9=X9= F>N bP
F=‡9= HDOW tON bP F=‡9= HDO F•O 1 J=N ;=Y9= ?@A9 XJ ]P; F=@^O RYc 9:„9 KT1W
KT2. ¿ ?k< ?@A9 XJ ?DEF Lc LX9= Rh@ ?@A9 XJ ;SN ?‚ 9=I9 b@G; ?P iz9 F>N FXF
9=X9= ¹KV2 Fr ;=‚ bXc ]p; iz9 ]P; 9=X9= =cvF =N@ 9=X9= Fl9: ;K9. S ]p;
i•9 L• ?DEF FXF BjHƒ ;BO9: :@N9W ?DN ;[9 =@AO BN Lj ?M bK9 9:cY@.
Đ‚ ;BX9= LS bXc LN@ F>N ]fF= ]p; iz9W Q=@ Q=n@ ?P9: RY i|9: n ¹KV2 ?DN ?G9
;[9 =@AO ;| b@G9 is9: Bc;c ¹¼T1. T=ƒc ]fF= 9Y<W ]fF= bXc ]p; iz9 F=‡ HY]
R@AF Q=@ is9: Bc;c ≥ ,,3A.
•PTPXP LIwM TRA C¥U CHg -
K=@ ?€; F•O F=x ;Bc9: FXF Q=Z@ ¹TW FXF ;@GJ ?@‚] F•O F=x 9Z@ 9:OM9 2'V tON
FXF ?@A9 ;Bn R$ ?DN ?G9 9:„9 F>N ¹KV2W ;XF ?P9: ]fF= ?€; F•O F=x.
"fF= ?€; F•O F=x Fr ;=‚ bXc ?€; ]P; F•O F=xW 2 =cvF 3 F•O F=x n 2 9=X9= Fl9:
;K9. T[9 =@AO 9Y< ?DEF bXc ;f@ ¹KV2 bw9: i@ci tON9: 9=a FXF BjHƒ ;BO9: :@N9
?DN ;[9 =@AO BN Lj ?M bK9 9:cY@.
N:OM9 FO9: FpJ F=c ¹KV2 ?DEF Hp< ;| Q=Z@ ¹¦V2
•PTPTP “‘„X LHlI NGU•N -
K=Z@ 9:OM9 ¹¦V2 FO9: FpJ F=c Q=Z@ ¹KV2 RY bP ?@^O F=‡9= iS J=s9: AVN
K=Z@ 9:OM9 ¹¦V2 9=I9 9:OM9 mcN< F=@^O 3 J=N 3&3V ;| XJ ;8 ]X; —9 RY
9:OM9 ]P; F=@^O ¤ 223V ;| XJ ;8 ]X; —13.
Đ@A9 XJ mcN< F=@^O tON b@G9 XJ TW :@‰] XJ ?DN RYc 9:„9 ¦2 ?‚ F=‡9= HDO.
CXF 9:„9 CT2V1W CT2V2 RY CT3 ;fc 9:OM9 g9 ?C9= ?@A9 XJ ¤ 1,V RY 23V
CXF 9:„9 VT1W YW ¦1 RY Y¦ il9: ?‚ ;fc 9:OM9 ;| 9:OM9 ]P; F=@^O 223VW Q=@
F=DN Fr ?@A9 XJ mcN< F=@^OW =cvF Q=@ ?@A9 XJ mcN< F=@^O :@‰] 9=~ =j9 3W& :@X
;BC ?@A9 XJ ?C9= ]€F.
13'
5hXc !rYnh !ậ& sự ____________________________C=Dj9: 4
ĐIỀU KHI/N VÌ (Í* VỆ HỆ TH!NG KÍCH TỪ
CHƯƠNG }
CrC HƯ H¦NG TR{NG HỆ
THlNG LmCH Tn
13,
5hXc !rYnh !ậ& sự
CHƯƠNG 4
C5C HƯ H6NG TR*NG HỆ THỐNG KÍCH TỪ
4.1. CrC HƯ H¦NG THƯ§NG Gv| TR{NG HỆ THlNG LmCH Tn 7
ZT
T
THIsT cỊ HƯ
H¦NG
NGUY¡N NH¨N HƯ
H¦NG
cIỆN |Hr| LH©C
|HỤC
GHI
CHª
31
(P V1WV2 HAF=
is9: V1…'33†™
V2…433†
(OH89: 9Z@ 9=X9= (T,
RYc ;=N9= FX@ ;@GJ m`F
Q=89: ;Z;
C_; bP V1W ;=Xc FXF Q=Z@
(T, m@G; Hf@
H1
32
K”J ;XF ?P9:
F_; QA£
NDhF ]DN HY] F=f]
]fF= Rc;cB …R
FF

T=g@ Q=8 9DhFW HY] LfF=
b{@ ?@A9 ;Bn RFF
H1
33
K=Z@ ¸Î F>N
bP AV1
"p; 31 J=NW ic 9:_9
]fF= tON R~ b@G9 XJ
T11
$r; ;p] FXF= ?@A9 iDh@
b@G9 XJ T11W ?M9: ;=a@ ?e
HY] F=c ;p; F‰ FXF b@G9 XJ
Fs9 Hf@
H1
3'
Rj Hƒ K,4
T@GJ ?@‚] Q=89: ;@GJ
m`FW Q=89: Q=n@ ?P9:
?DEF ¸¨1
T„9: FDa9: ;=K] FXF ;@GJ
?@‚] 9Z@ ddW ;„9: ?P ;@9 FI<
F=c ]fF= Q=n@ ?P9: ¸¨1
H1
3,
ĐM9: =M V1W
V2 iNc ?P9:
VHD =~9: b@G9 ;Bn
RdHC1
VHD =~9: ;{ C1dVT2V2
T=N< ;=G ;{ ?@A9 RY ?@A9 ;Bn
H1
3\
K=Z@  dAV"
K=89: F=‡ ;=C ;BK9 ?M9:
=M  ic ?€; ]fF=
HY9 Hf@ ]fF=
H2
34
C=X< ?@A9 ;Bn
bP HuF RC
T{ ?@A9 ;Bc9: ]fF= bC
F=IJ
T=N< ;=G ;{ ;Z;
H2
3&
K=Z@ *"(W
À  dAV"
*"( ;XF ?P9: Bj@ Fa
=@AO KH34 ic =D =~9:
À 
T=N< ¥ƒ9ƒB V31 ;BK9 ;p]
À 
H2
39
Tp] KT2dV
 ;XF ?P9: LN@
(Xc ]p; iz9 V2W FXF
9=X9= Rz9 bx9= ;=Da9:
T=N< i@ciƒ V03
H2
13
CXJ 21&3 ;|
GC£' ?G9 ?M9:
=M is9:
Rc;cBdGC'
ĐM9: =M is9: Rc;cB
GC' HAF= Lc Rh@ GC£'
ic ;@GJ m`F :@oN FXJ RY
?•O =O9; Q=89: ;Z;
C_; ?•O FXJ ?DN RYc
=O9;
ĐDN ?•O FXJ RYc =Y9:
Q«J 9Z@ F=O9: Rh@ ik<
?DN HK9 ?M9: =M is9:
Rc;cB GC£'
H3
11
K=Z@ VW
KH14 bXc ]p;
iz9 9=X9= V2
0@ciƒ V09 F=f] R~
:k< 9:_9 ]fF= ?•O BN
Đv; Hf@ RC ;B[ FXF i@ciƒ
H3
13\
5hXc !rYnh !ậ& sự
CHƯƠNG 4
C5C HƯ H6NG TR*NG HỆ THỐNG KÍCH TỪ
ZT
T
THIsT cỊ HƯ
H¦NG
NGUY¡N NH¨N
HƯ H¦NG
cIỆN |Hr| LH©C |HỤC
GHI
CHª
12
"fF= ?@^O
Q=@‚9 Q[F= ;|
"fF= 394™39& H@K9
?P9: ]X< F_; Q=Z@
223KV F=f] ?p;
(~ ]fF= H@K9 ?P9: Rh@ ]X< F_;
Q=Z@W ;=SF =@A9 ;=ƒc Lj ?M ]h@
F=‡ H@K9 ?P9: Rh@ ]X< F_;
13W&KV
H3
13

K=89: ;XF ?P9: W
ic 1( bC Q«;W :e<
F=Z;
UN F=oN Hf@ BjHƒ 1(
H3
1'
d AV"
(Xc tOX 9=@A; Rc;cB
T=N< R@ ]fF= 0'd H'
1,
dAV"
(Xc tOX ;‰@ Rc;cBW
V@ ]fF= A3 Q=89:
g9 ?C9=
T=N< R@ ]fF= A3d
H'
1\
dAV"
Đ@A9 XJ Bc;cB iNc
?P9: W=D =~9: R@
]fF= RY ;{
T=N< R@ ]fF= Q=OGF= ?f@ 04 RY
;{ C23
H'
14
C_; AV" tON
KV1W K23
Đ@A9 XJ ?•O BN ]X<
J=X; ;„9: FNc
…1,KV†
0c i@ciƒ
V2d Q=@ HY]
R@AF J=X; 9r9:
F=f] RYc 32 ik<
V3W V' . HY]
V1…KT&3&† F=G;
iz9 ?G9 FXF 9:OM9
 F=f] 9=NO
T=N< V1…KT&3&† bw9:
TBN9L@L;cB 2N33,,
T=N< V2…KT\32† bw9:
TBN9L@L;cB H13\1
H2
1&
dAV"
Đ@A9 XJ BN
± 12W,V Q=89:
g9 XJ
0c ;BN9L@L;cB
V&…KT\3&† ;=>9:
HY] ?@A9 XJ ;BY9
tON FOP9 ik< $
bw9: V13
T=N< bw9: TBN9L@L;cB C23&3
T=N< 01 ?@^O F=‡9= ?@A9 XJ Q@‚O
mO9:
K=Z
@ 0—
19
HTKT
Đr9: Q[F= ;| Q=89:
;=Y9= F89: …ic =n
]fF= ;| ?@^O Q@A9
;ZF ?P ]X< J=X; ?f;
9,ÏU?]†
ĐDN ]fF= H@K9 ?P9: ;f@ ;> ;S
?P9: RYc =Y9: Q«J
H3
23
KV1
…11,ÏU
?]
†;XF
?P9: F_;
K1,WAV"
0c ?pO 9=•] ]fF=
XJ TV12
Đe ?pO Hf@ ]fF= XJ TV12
H3
134
L§I ChM ƠN
TBc9: ;=a@ :@N9 ;IJ LS R|N tONW ?DEF LS tON9 ;k] F>N $e9= ?fc 1=k9 mDn9:
Đ@A9 V TS ĐP9: ?e ;fc ?@^O Q@A9 F=c ;8@ ?DEF =uF ;IJW 9:=@K9 F€O RY ;x] =@‚O FXF
;=@G; bC F>N C89: ;< T=>< Đ@A9 TBC A9W?vF b@A; HY HA ;=Z9: Q[F= ;| F>N ;g ]X<.
N=o9: Q@G9 ;=€F ;=SF ;G tO¬ bXO ?r HY LS bg LO9:W =cY9 ;=@A9 F=c 9=o9: H[ ;=O<G; ?e
?DEF ;BN9: bC ;Bc9: 9=Y ;BDa9: RY L• XJ i{9: RYc ;=SF ;G F89: R@AF.
QOX ;Bx9= ;=a@ :@N9 ;IJ LS ;f@ C89: ;< 9:cY@ R@AF 9:=@K9 F€O ;Y@ H@AO ;8@ FŒ9:
?e =uF =~@ ?DEF Bp; 9=@^O ;| 9=o9: N9= F=C n Tg T=[ N:=@A] RY ?vF b@A; HY FXF N9=
;Bc9: N=r] K[F= ;|W 1=k9 mDn9: Đ@A9 VTS ĐP9: . N=o9: 9:Da@ HO89 L9 LY9: :@‰@
;=[F= 9=o9: ;=_F ]_F F>N ;8@. QON ?k< ;8@ m@9 :U@ Ha@ F‰] j9 ;h@ FXF A9=.
+@9 ?DEF :n@ Ha@ ;B@ k9 ;h@ N9= (l@ C=[9= Đ[F=W 9:Da@ ;BSF ;@GJ =Dh9: iz9 ;8@
=cY9 ;=Y9= 1=`F ;Bx9= ;IJ LS 9Y<.
TO< Fr 9=o9: FZ :_9: 9=D9: Q=89: ;BX9= Q=~@ 9=o9: ;=@GO Lr;W Bp; ]c9: LS
F=‡ b‰c F>N FXF A9=W FXF C=C bg LO9: ;=K] 9=o9: Q@G9 ;=€F t`@ bXO ?‚ ;8@ ?DEF HY]
R@AF ;Z; =j9 ;Bc9: ;=a@ :@N9 ;h@. "P; H•9 9oN ;8@ m@9 F=k9 ;=Y9= F‰] j9 $e9= ?fc
C89: ;<W $e9= ?fc 1=k9 mDn9: Đ@A9VTS ĐP9: ?e tON9 ;k] ;fc ?@^O Q@A9 ?‚ ;8@ =cY9
;=Y9= 1=`F ;Bx9= ;IJ LS ;Bc9: ;=a@ :@N9 tON.
/rU 1nP !háng 7+ nnm 2770
NgưEi vi%!
N!<% ]M 56( %&=>i !=ớ%& HY%7
Đỗ Hu S!"
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
«N!<% ]M 56( T$ T/=Š%& T $ T!0 %&!i "^ 7

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
«N!<% ]M 56( Q#d% 3?5 |!b% ]=Š%& Đi"%„ TC 34%& 7

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ.Ž

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

_____________________________________________________________________________ TRANG 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->