P. 1
Các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

|Views: 2,493|Likes:
Được xuất bản bởinguyễn quốc nam

More info:

Published by: nguyễn quốc nam on Mar 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

Các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Giai đoạn nào có ý nghĩa vạch đường cho cách mạng Việt Nam? Chứng minh?Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh được chia thành các giai đoạn như sau:a. Từ 1890-1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào. Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình. b. Từ 1911-1920: Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Năm 1911, Bác sang Pháp, sau đó sang Anh, Mỹ. Năm 1913, Người từ Mỹ quay lại Anh tham gia công đoàn thuỷ thủ Anh. Năm 1917, Người từ Anh lại sang Pháp vào lúc nổ ra cách mạng Tháng Mười Nga, Pa-ri sôi động tìm hiểu cách mạng tháng Mười. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc ra nhập Đảng xã hội Pháp. Tháng 8/1919, Bác gửi bản yêu sách của nhân dân An-nam đến hội nghị Véc-xay. Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp thảo luận vấn đề gia nhập Quốc tế III, ngày 30/12/1920 Hồ Chí Minh biểu quyết tán thành Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản. Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển vượt bậc thế giới quan của Hồ Chí Minh từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Đây là giai đoạn quan trọng có ý nghĩa vạch đường cho cach1 mạng Việt Nam. c. Từ 1921-1930: thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn. Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: tích cực hoạt động trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng xã hội Pháp, xuất bản tờ Le Paria nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (từ 1921-1923). Năm 1923-1924, tại Liên-Xô, dự đại hội Quốc tế Nông dân, dự đại hội V Quốc tế cộng sản. Năm 1924, Bác về Quảng Châu, tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán bộ. Năm 1925, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản tại Pa-ri. Năm 1927, Bác xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh”. Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng”. Ngày 3/2/1930, Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng theo đúng nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản. Có thể tóm tắt nội dung chính của những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam như sau:- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản.- Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau.- Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do.- Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân tộc thành một sức mạnh to lớn chống đế quốc và tay sai.- Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế.- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức đấu tranh bằng hình thức và khẩu hiệu thích hợp.- Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo, vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh. Đảng có vững cách mạng mới thành công…Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh trong những năm 20 của thế kỷ XXđược truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc và giai cấp ở nước ta là phong trào tự giác. d. Từ 1930-1945: thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản. Đây là thời kỳ thắng

lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn. Khẳng định quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam là đúng đắn. Thời kỳ này Hồ Chí Minh và Quốc tế cộng sản mâu thuẫn trong nhận thức về liên minh các lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh đã giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khuynh hướng “tả” của Quốc tế cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi. Điều này phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh.e. Từ 1945-1969: thời kỳ phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc. Đây là thời kỳ mà Hồ Chí Minh cùng trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới:- Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.- Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.- Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.- Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền…Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở khoa học và cách mạng, có quá trình trưởng thành liên tục trong đấu tranh cách mạng chống kẻ thù, chống nhận thức chưa phù hợp giữa trong nước và quốc tế về cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, là nhọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một chân lý, có ý nghĩa lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI này.c) Ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải:- Nắm vững nội dung cốt lõi của hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị thế giới quan cách mạng theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. - Học tập nhân sinh quan cách mạng của Hồ Chí Minh: đạo đức, nhân cách mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo.Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam xây dựng mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.Đối với thanh niên, học sinh, sinh viên cần coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng…Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết. Câu hỏi 8: Vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh trong xây dựng nền văn hóa mới?1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống.Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên trong lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc XHCNBiết giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm, danh dự.2. Học tập và vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí MinhXây dựng một xã hội nhân văn theo quan điểm Hồ Chí Minh phải bảo đảm công bằng xã hội, quan tâm đến lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội. Xét đến cùng là phấn đấu cho độc lập ,tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ của con người. Tất cả vì con người và do con người. Bồi dưỡng tinh thần nhân ái, khoan dung góp phần hoàn thiện nhân cách con người mới.3. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

sáng tạo.Có lối sống lành mạnh.sỹ 1 lòng phụ tử. đoàn kết.tạo thành quan hệ 3 tầng: gia đình.Mác nêu khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”.lực lượng công-nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. Trên. Tướng. tự cường dân tộc.làng.1 triết lý sống. Chở thuyền là dân.nó kết thành 1 làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ.được các anh hùng trong lịch sử nâng lên thành phép đánh giặc.trị nước. trung thực.công việc kháng chiến”.(Nhà. b)Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.quốc gia.làng xã. thành công.các Dtộc trong XH VN.yêu nước.tâm hồn của mỗi con người VN. Ý nghĩa của luận điểm Đoàn kết. năng suất cao.nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước…” HCM còn nhấn mạnh phải phát huy truyền thống ấy trong giai đoạn cách mạng mới “phải giải thích.lật thuyền cũng là dân… Đó là TT tập hợp lực lượng các Dtộc của các nhà yêu nước trong lịch sử.Đây cũng chính là sợi dây liên kết các giai tầng.nhân ái được phản ánh trong kho tàng văn học dân gian.làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước. Người khẳng định “từ xưa đến nay.Truyền thống đoàn kết..Có ý thức tập thể. tôn trọng kỷ cương.đại đoàn kết Dtộc đã hình thành và củng cố trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dtộc.tổ chức.Lênin làm cách mạng vô sản thành công ở nước tiền tư bản.tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào TT.dưới đồng lòng. Tập hợp bốn phương manh lệ.cả nước trung sức.xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc.nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử.Lao động chăm chỉ có kỹ thuật. cần kiệm.Có tinh thần yêu nước. đại thành công Trả lời 1)Cơ sở hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc a)Tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng Dtộc.thành phép tư duy và ứng sử chính trị.lãnh đạo.nó lướt qua mọi sự khó khăn và nguy hiểm.tình cảm.nhân nghĩa và đoàn kết trở thành 1 tình cảm tự nhiên. nhân nghĩa.đại đoàn kết quốc tế.giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng phải trở thành giai cấp Dtộc. nếp sống văn minh..như sau:. Nhiễu điều phủ lấy giá gương… 1 cây làm chẳng nên non… Tất cả đã trở thành dấu ấn trong cấu trúc XH truyền thống VN.mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.nước).HCM đã sớm kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của Dtộc. Câu 8: Phân tích quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc. đại đoàn kết Thành công.Đối với mỗi người VN. đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung.Khẩu hiệu của Mác được mở rộng . qui ước của cộng đồng..tuyên truyền.

“Sử ta đã dạy cho ta rằng.chính sách của Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng VN.HCM đặc biệt chú ý đến cách mạng của Trung quốc và Ấn độ. 2)Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh đại đoàn kết Dtộc a) Đại đoàn kết Dtộc là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.HCM khảo sát tình hình các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa.“Vô sản toàn thế giới và các Dtộc bị áp bức đoàn kết lại”.xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc bền vững thì mới giành thắng lợi.” Yêu cầu của thời đại mới là phải có lực lượng lãnh đạo đủ sức qui tụ cả Dtộc vào đấu tranh cách mạng.Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động VN năm 1951.nhưng đại đoàn kết Dtộc phải là vấn đề sống còn của cách mạng.Người đã tìm hiểu thấu đáo con đường cách mạng tháng Mười.các tôn giáo… nhằm thực hiện mục tiêu của từng giai đoạn cách mạng.chưa biết đoàn kết.là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng TT đại đoàn kết Dtộc được quán triệt trong mọi đường lối.đại thành công.Thành công.Trong các phong trào cách mạng thuộc địa và phụ thuộc.” b) Đại đoàn kết là mục tiêu.đoàn kết.bài học kinh nghiệm quý báu.Bác đã tìm cách sang Pháp để tìm hiểu và trở về giúp đồng bào mình.“Đoàn kết. Trong từng thời kỳ của cách mạng.“Đoàn kết là điểm mẹ.TT HCM về đại đoàn kết Dtộc nhất quán.của giai cấp.đại đoàn kết.HCM nêu mục đích của Đảng Lao động VN gồm 8 chữ: “đoàn kết toàn dân.tìm thấy sự cần thiết và con đường tập hợp lực lượng cách mạng trong phạm vi từng nước và trên phạm vi toàn thế giới.có thể phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với từng đối tượng.HCM đã thấy hạn chế trong phương pháp tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước tiền bối. Thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga.Người cho rằng đây là cuộc cách mạng đến nơi.chưa có sự lãnh đạo đúng đắn.đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. Khi ở nước ngoài.HCM đến với chủ nghĩa Mác-Lênin vì Người đã tìm thấy con đường giải phóng các Dtộc bị áp bức khỏi ách nô lệ.điểm này mà thực hiện tốt đẻ ra con cháu đều tốt”.xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng VN.thành công.đến chốn.nhất là các phong trào giải phóng Dtộc thuộc địa.Bác nhìn thấy tiềm ẩn to lớn của họ và cũng thấy hạn chế là các Dtộc thuộc địa chưa có tổ chức.Đó là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của Dtộc chống kẻ thù của Dtộc.với TT là đoàn kết các giai tầng.đặc biệt là bài học huy động lực lượng quần chúng công – nông giành và giữ chính quyền xô-viết non trẻ.quyết định thành công của cách mạng.HCM đã nêu: “Đoàn kết là sức mạnh.từ đó Người rút ra bài học kinh nghiệm để hình thành và hoàn chỉnh TT về đại đoàn kết của mình.Các phong trào cách mạng VN thực tế vừa hào hùng.khi nào dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta dành thắng lợi.đánh giá các di sản truyền thống về TT tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước VN tiền bối và các phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới.phụng sự tổ .vừa bi tráng đã chứng tỏ nếu chỉ có yêu nước thôi thì không đủ để đánh thắng giặc.Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở lý luận qtrọng nhất đối với quá trình hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc.đoàn kết là thắng lợi…. c) Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng HCM tổng kết.đoàn kết là then chốt của thành công”.các đảng phái.

quyết định thắng lợi của cách mạng VN.gái.hai là.trong thế giới không có gì mạnh = lực lượng đoàn kết của nhân dân”.Đảng phải có sứ mệnh thức tỉnh.Đại đoàn kết Dtộc là 1 chính sách chứ không thể là 1 thủ đoạn chính trị.Người mà có lầm lạc.có sức.ba là.cho nên liên minh công-nông là nền tảng của mặt trận Dtộc thống nhất”.hạnh phúc của nhân dân.ta còn phải đoàn kết là để xây dựng nước nhà.giàu.mà biết lỗi thì đoàn kết với họ.trẻ.Trong khi tập hợp khối đại đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết Dtộc là liên minh công-nông.Về sau HCM mở rộng.mà đó là mục tiêu.đấu tranh thống nhất nước nhà.với toàn thể đông đảo quần chúng và cả hai đối tượng trên đều là chủ thể của khối đại đoàn kết Dtộc.có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đều đoàn kết với họ”.nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.tự phát của quần chúng thành hiện thực có tổ chức. c) Đại đoàn kết Dtộc là đại đoàn kết toàn dân Dân và nhân dân là khái niệm có nội hàm rộng.cháu Tiên”.mà đa số nhân dân ta là công nhân.là cuộc sống ấm no.“đại đoàn kết trước hết là đoàn kết đại đa số nhân dân.hạnh phúc cho nhân dân.làm cách mạng đòi độc lập Dtộc.độc lập Dtộc thì dù người đó trước đây chống lại chúng ta bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.phải có tấm lòng khoan dung.nghèo… Đoàn kết với mỗi người dân cụ thể.giúp nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân”.Vì vấn đề cơ bản của cách mạng suy cho cùng là phải có bộ tham mưu đưa ra đường lối tập hợp sức mạnh toàn dân đánh giặc.“con Rồng.cháu Hồng”.trai. Như vậy đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng.” “cần xoá bỏ hết mọi thành kiến.đoàn kết.“bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình.tập hợp. Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân là: phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa.đoàn kết. d) Đại đoàn kết phải trở thành sức mạnh vật chất. Đại đoàn kết Dtộc là nền tảng là gốc rễ là nguồn sức mạnh vô địch.hai là.có đức.Mỗi người “ai cũng ít hay nhiều có tấm lòng yêu nước” tiềm ẩn.thành lực lượng vật chất có tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết Dtộc là mặt trận Dtộc thống nhất dưới sụ lãnh đạo của Đảng Khối đại đoàn kết Dtộc phải được giác ngộ về mục tiêu.độ lượng.Cần thức tỉnh lương tri của mỗi con người thì lòng yêu nước sẽ bộc lộ.quốc”.TT đại đoàn kết toàn dân là đoàn kết với tất cả nhân dân không phân biệt: Dtộc thiểu số hay đa số.nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”.chuyển ~ đòi hỏi khách quan.tổ chức thành khối vững chắc và hoạt .thống nhất.Vậy ai có tài.Trước Cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến nhiệm vụ của tuyên huấn là làm sao cho đồng bào hiểu được mấy điều: 1 là.dựa vào dân và phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân.hướng dẫn.xây dựng chủ nghĩa XH.“con Lạc.Vấn đề đại đoàn kết Dtộc phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan của cách mạng do quần chúng tiến hành.già.Điểm chung để quy tụ khối đại đoàn kết Dtộc là nền độc Dtộc.đoàn kết.Sau kháng chiến Bác lại nêu nhiệm vụ của tuyên huấn là để dân hiểu: 1 là.cần thật thà đoàn kết với nhau.tín ngưỡng.“liên minh côngnông và lao động trí óc làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân”.thành sức mạnh vô địch của cuộc đấu tranh vì độc lập cho Dtộc.Trong khi xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc phải tin vào dân.chỉ toàn bộ con dân nước Việt.tránh khoét sâu cách biệt.“trong bầu trời không có gì quý = dân. Bác Hồ nêu “Ta đoàn kết là để đấu tranh thống nhất và độc lập Tổ quốc.

Tại Đại hội Tua năm 1920.hội nông.HCM đã phát triển và vượt xa so với Mác.CNTBtừ tự do cạnh tranh bước sang độc quyền đã phát triển thành hệ thống và làm xuất hiện hệ thống thuộc địa.Ai làm cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của nhân dân An-nam cả”.Thời đại mở ra mối quan hệ quốc tế giữa các Dtộc làm cho vận mệnh của mỗi Dtộc không tách rời vận mệnh chung của thế giới.Tất yếu khách quan phải liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các nước thuộc địa với giai cấp vô sản ở các nước đế quốc để chiến thắng kẻ thù chung. Hai là.Có thể nói Đảng cộng sản Pháp làm rất ít cho thuộc địa”.giai cấp tư sản đã tiến hơn 1 bước so với giai cấp vô sản.nhân dân thuộc địa là người thủ tiêu chủ nghĩa thực dân.HCM kiến nghị ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản “làm cho các Dtộc hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho 1 liên minh phương Đông tương lai.Và đưa quần chúng vào tổ chức phù hợp với từng giai tầng.ngành nghề.hội công.Tại đại hội V Quốc tế cộng sản.thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga đã mở ra kỷ nguyên mới.Nhờ nắm bắt đặc điểm và xu thế của thời đại Nguyễn Ái Quốc đã xác định đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước.phù hợp với từng bước phát triển của phong trào cách mạng.từng lứa tuổi. Bác chú ý mối quan hệ giữa cách mạng phương Đông và phương Tây.vì mục tiêu của Dtộc. .giới tính.kỷ nguyên quá độ lên chủ nghĩa XH trên phạm vi toàn thế giới.HCM đã phê phán gay gắt giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở chính quốc thờ ơ với cách mạng thuộc địa.Trong từng thời kỳ mặt trận có tên gọi khác nhau nhưng đó phải là mặt trận chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các lực lượng phấn đấu vì hoà bình.Do đánh giá thấp vị trí của cách mạng thuộc địa và Đảng cộng sản chưa làm gì để giáo dục giai cấp công nhân nước mình tinh thần quốc tế chủ nghĩa chân chính. “Cách mạng An-nam là bộ phận của cách mạng thế giới.HCM nói “Tôi sẽ thức tỉnh các đồng chí…” HCM cho rằng nền tảng sức mạnh là ở nhân dân thuộc địa. Thời đại mà HCM hoạt động chính trị đã có nhiều đổi thay nổi bật hai sự kiện qtrọng là: 1 là. 3 Nội dung TT HCM về kết hợp sức mạnh Dtộc với sức mạnh thời đại a) Nắm bắt chính xác đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại.~ đặc điểm chủ yếu của bối cảnh lịch sử thời đại ấy”.Bởi vậy mà công cuộc giải phóng các nước và các Dtộc bị áp bức là bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản.đọng theo 1 đường lối chính trị đúng đắn.Theo Lênin phải “nhận thức rõ thời đại mà ta đang sống”… “giai cấp nào đang là giai cấp trung tâm của thời đại”… “xây dựng nội dung căn bản của thời đại.do “họ thiếu sự tin cậy lẫn nhau.giải phóng Dtộc VN theo con đường vô sản.“Tôi rất buồn vì điều này.khối liên minh này chắc chắn sẽ là 1 trong ~ cái cánh của cách mạng vô sản”.Ví dụ có hội hữu ái.chủ nghĩa đế quốc tập trung nọc độc ở thuộc địa.HCM đã phát biểu: “Hôm nay tôi đến đây góp phần cùng các đồng chí vào cách mạng thế giới”.phương hướng phát triển chính của thời đại.thiếu sự phối hợp hành động và cả sự cổ vũ lẫn nhau”.hội phụ nữ.đặt cách mạng VN trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới.… Mặt trận Dtộc thống nhất là nơi qui tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước.tôn giáo.Người chỉ ra sự cách biệt của các Dtộc phương Đông.Thời đại mà 1 nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc.

Bác nói “chính sách ngoại giao của chính phủ VN thì chỉ có 1 điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hoà bình” “thái độ của VN đối với ~ nước Á châu là thái độ anh em.làm cho tinh thần yêu nước là 1 bộ phận của tinh thần quốc tế.Bác sớm có TT đa phương hoá.(liên hệ thực tiễn của VN.dân chủ.dựa vào sức mình là chính”. HCM nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh.“1 Dtộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ Dtộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được hưởng độc lập”.các Đảng Cộng sản kiên trì đấu tranh chống lại mọi khuynh hướng sai lầm làm suy yếu khối đại đoàn kết để thống nhất các lực lượng cách mạng thế giới.b) Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.vì tự do và ấm no.nhân dân ta không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả.) Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Hệ thống XH chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh.công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được = sự nỗ lực của bản thân anh em”.” Phải biến chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa nghĩa yêu nước XH chủ nghĩa.chủ nghĩa XH.“muốn người ta giúp cho. “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Mác. d) Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị. Sau cách mạng giải phóng Dtộc giành độc lập.các Dtộc thuộc địa tất yếu đi theo cách mạng XH chủ nghĩa.đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại “tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở .đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình.thì trước hết phải tự giúp mình đã”.độc lập Dtộc gắn liền với chủ nghĩa XH Để kết hợp sức mạnh Dtộc với sức mạnh thời đại.hợp tác.Các Đảng Cộng sản dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng và độc lập.sẵn sàng “làm bạn với tất cả các nước dân chủ”.tranh thủ sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.yêu Tổ quốc gắn liền với yêu chủ nghĩa XH.chúng tôi xin nói với anh em rằng.Bác thường nói: “phải coi cuộc đấu tranh của bạn như cuộc đấu tranh của ta”. cách mạng giải phóng Dtộc phải phát triển thành cách mạng XH chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn.~ người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức”. c) Giữ vững độc lập tự chủ.dựa vào sức mình là chính.Nguyễn Ái Quốc kêu gọi “vì nền hoà bình thế giới.Kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập Dtộc mình với bốn mục tiêu của thời đại: hoà bình. Trong qúa trình tìm đường cứu nước Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân VN với nhân dân các nước trên thế giới.sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.Với TT này khi Người gửi lời kêu gọi tới anh em ở thuộc địa có viết.đối với ngũ cường là thái độ bạn bè”.… họ còn giúp đỡ ~ người anh em mình ở phương Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn” Muốn tranh thủ sức mạnh thời đại cần phải có 1 đường lối độc lập tự chủ đúng đắn.tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN.nhờ đó chủ nghĩa yêu nước có thêm sức mạnh và phát triển thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới.Người còn nói “đem sức ta mà giải phóng cho ta.cách mạng giải phóng Dtộc là bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới.Các đảng cộng sản phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nhân dân lao động nước mình.lực lượng hoà bình hơn hẳn lực lượng chiến tranh thì chủ nghĩa XH là nhân tố quyết định đời sống XH loài người.HCM viết: “trong thời đại ngày nay.độc lập Dtộc.

HCM vượt qua mọi trở ngại. khi trở . PHÁT HUY BÀI HỌC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ HIỆN NAY 1. NAQ đến LX. Bác cũng khẳng định. qua "thuyết đại đồng của " Nho giáo.phương pháp ứng xử sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng phát huy tối đa sức mạnh thời đại và sức mạnh Dtộc đưa cách mạng VN đến thắng lợi trọn vẹn. lần đầu tiên biết đến "chính sách kt mới" của Lênin. 3. một bước phát triển cao và tốt đẹp hơn so với CNTB. Tư tưởng hcm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN. nô dịch về tinh thần.rộng và tăng cường”. về con đường thực hiện ước mơ giải phóng các dt bị áp bức khỏi ách nô lệ. HCM khẳng định vai trò quyết định của sức sx đối với phát triển của xh cũng như đối với sự chuyển biến từ xh nọ sang xh kia. CMT10 Nga năm 1917 đã làm cho lý luận trở thành hiện thực: CNXH với tư cách là 1 xh mới. HCM đã từng biết đến tt CNXH sơ khai ở phương Đông. 2. Vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn VN. trong ls loài người có 5 hình thức quan hệ sx chính. chế độ công điền ở phương đông là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố kết cộng đồng bền chặt của người VN. Lênin đã phát triển luận điểm về CNXH ở điều kiện CNTB đã chuyển sang giai đoạn độc quyền.Campuchia). + HCM đã tiếp cận CNXH từ quan điểm duy vật ls khoa học. NAQ đã tìm thấy trong học thuyết Mác về lý tưởng một xh nhân đạo. NAQ trực tiếp tham gia phong trào công nhân.láng giềng xa và các nước Đông Nam Á. Khi ra nước ngoài khảo sát cách mạng thế giới. Đến năm 1923. giữ vững định hướng XHCN.với tinh thần quốc tế trong sáng.độc lập. Với trí tuệ thiên tài.phức tạp của thời đại đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. * Tthcm về CNXH 1-Cơ sở hình thành tthcm về CNXH ở VN + HCM tiếp cận tư tưởng CNXH từ quan điểm hình thái KT-XH của Mác. tức giai đoạn ĐQCN.từ trong mối quan hệ chồng chéo. được hình thành từ lâu đời trong ls dựng nước và giữ nước của dt. HCM dành ưu tiên cho quan hệ với các nước láng giềng châu Á. Bác sớm đến với tư tưởng quá độ tiến thẳng lên CNXH không trải qua giai đoạn TBCN. và nhấn mạnh "không phải quốc gia dt nào cũng đều trải qua các bước phát triển tuần tự như vậy".Láng giềng gần (Trung quốc. xóa bỏ tình trạng bị áp bức về chính trị.Trong hợp tác chú ý giữ gìn bản sắc VH Dtộc. từ sự giác ngộ về sứ mệnh ls của GCCN-giai cấp trung tâm của thời đại. được nhìn thấy thành tự của nhân dân xô-viết trên co đường xây dựng xh mới.Vận dụng sáng tạo quan điểm của HCM. Tthcm về CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước. truyền thống nhân ái và tư tưởng cộng đồng làng xã VN.với đức độ khiêm nhường và thái độ thiện trí.phát triển.Lào.Sự nghiệp đổi mới phù hợp với xu hướng thời đại.phấn đấu vì hoà bình. Luận điểm cơ bản của Mác-ăngghen về 1 xh mới với những đặc trưng bản chất là xóa bỏ chế độ người bóc lột người dựa trên tư hữu về tư liệu sx.

vào thời điểm khác nhau bác nêu bản chất của CNXH là: .). hiện tượng. có ý thức tổ chức và trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng.. . đạo đức nhân nghĩa. có tính chất khoan dung. Đặc điểm của định hướng tư duy tự chủ sáng tạo là: định hướng tư duy trên cơ sở thực tiễn. . trọng đạo lý. nhật. . . luôn tìm tận gốc của sự vật. hình thành chủ nghĩa yêu nước truyền thống. Tư tưởng độc lập dt gắn liền với CNXH xuất phát từ thực tiễn CMVN. chúng ta liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm. do đó hình thành quốc gia dt từ sớm. bản chất của CNXH. + HCM tiếp cận CNXH từ yêu cầu thực tiễn của CMVN và xu hướng phát triển của thời đại. hiếu học. thổ nhĩ kỳ. CMVN đòi hỏi có 1 giai cấp tiên tiến đại diện cho phương thức sx mới. "CNXH là giai đoạn phát triển cảo hơn so với CNTB về mặt văn hóa và giải phóng con người". trừ độc. trừ tham. HCM quan niệm. mà còn phải giác ngộ.CMT10 Nga giành thắng lợi đã mở ra con đường hiện thực cho gpdt ở phương đông: độc lập dt gắn liền với CNXH. + HCM tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dt. có hệ tư tưởng độc lập."chúng ta phải ghi lấy dấu hiệu của thời đại". ngày từ buổi đầu dựng nước. bản sắc riêng: đó là nền văn hóa lấy nhân nghĩa làm gốc. lấy đất và nước làm nền tảng với chế độ công điền hình thành cộng đồng thêm bền chặt. HCM sớm nhìn thấy phong trào yêu nước VN đang rơi vào khủng hoảng về đường lối. lần đầu công nhân ở chợ lớn bãi công.Từ truyền thống văn hóa lâu đời. + HCM đến với CNXH từ tư duy độc lập sáng tạo tự chủ. Ăngghen dự kiến phác thảo về xh mới với 4 đặc trưng cơ bản. CNXH là thống nhất với văn hóa. Tư duy của HCM là tư duy rộng mở và văn hóa.thành người cộng sản Người đã tìm hiểu và viết nhiều bài về GCCN (ấn. . Là nước nông nghiệp. Bằng thực tiễn chỉ đạo xây dựng CNXH ở nước ta. .Về bản chất của CNXH: Nêu khái quát luận giải của các nhà kinh điển về giai cấp thấp của CNXH. trung. 2-Quan điểm của HCM về đặc trưng. kéo dài. nền văn hóa mang tính dân chủ. NAQ đã bắt đầu truyền bá tư tưởng CNXH trong dân. Mác. NAQ coi đó là "dấu hiệu chứng tỏ GCCN đã bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình". Tuy hoạt động ở nước ngoài người vẫn theo dõi phong trào công nhân ở VN. mâu thuận giai cấp không gay gắt..Tư duy triết học phương đông: coi trọng hòa đồng. quyết liệt. yêu thường đùm bọc trong họan nạn đấu tranh. Quan niệm của HCM về bản chất của CNXH thống nhất với các nhà kinh điển đã nêu. Tất cả điều này là giá trị cơ bản của tinh thần và tư tưởng XHCN ở VN: tinh thần yêu nước.. cố kết cộng động quốc gia dt. như ở phương tây.Từ đặc điểm ls dt: nước ta không trải qua thời kỳ chiếm hữu nô lệ mang đậm dấu ấn phong kiến phương đông. một dt trọng hiền tại.CMVN đầu thế kỷ 20 đặt ra yêu cầu khách quan là tìm 1 ý thức hệ mới đủ sức vạch ra đường lối và phương pháp CM đúng đắn đem lại thắng lợi cho CMVN. đạo đức. "GCCN ở chính quốc không phải chỉ tỏ tình đoàn kết với những người anh em ở đấy bằng lời nói mà thôi.. vì vậy cách mạng chưa đem lại gpdt. kết hợp lý trí khoa học và tình cảm cách mạng.. Năm 1922. Lênin phát triển quan điểm của Mác và nêu 2 giai đoạn phát triển của phương thức sx mới: giai đoạn thấp và giai cấp cao. giáo dục họ về ý thức tổ chức và pp tổ chức"..

nhạy bén với cái mới. một xh phát triển cao về văn hóa. + Về con người XHCN. xa xỉ". mọi người đều có công ăn việc làm. Công nghiệp hóa-hiện đại hóa là quy luật tất yếu có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. xây dựng bình đẳng nam-nữ. chính. chính phủ là đầy tớ của dân. có đạo đức XHCN: cần. + CNXH là do quần chúng nhân dân tự xây dựng nên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể khái quát bản chất của CNXH theo tthcm: Chế độ do nhân dân làm chủ. "Làm trái với LX cũng là Mác-xít". ai cũng phải lao động. xe lửa. trong đó lấy con người làm động lực quyết định. quyền lực thuộc về dân. . Phát huy sức mạnh của cá nhân trên cơ sở kích thích hành động gắn liền với lợi ích vật . "Phải làm cho ai cũng có lý tưởng. được ấm no và sống 1 đời hạnh phúc. hợp lý. "CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người". có kiến thức khoa học kỹ thuật. dựa trên lực lượng sx hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sx. độc lập. Đó là nền văn hóa lấy hạnh phúc của đồng bào. + CNXH phải gắn với phát triển khoa học kỹ thuật và văn hóa của nhân dân. Đó cũng là động lực quan trọng nhất để xây dựng thành công CNXH. phải giải phóng phụ nữ. vừa mang tính chất dt-tức là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dt). + Về kt: Xây dựng kt XHCN với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. khoa học công nghệ. bình đẳng. CNXH chỉ thắng CNTB khi nào có năng suất lao động cao hơn hẳn. hình thành sở hữu nhà nước-nó phải lãnh đạo kt quốc dân. có nền kt phát triển cao. quan tâm thực hiện chính sách xh. ngân hàng làm của chung. phải có phẩm chất cơ bản sau: Con người có tinh thần và năng lực làm chủ. thực hiện công bằng. liêm. + CNXH là không có người bóc lột người. Sx là mặt trận chính của chúng ta. một xh công bằng.Quan niệm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH Mục tiêu của CNXH: + Về chế độ chính trị: nhân dân làm chủ. là công trình tập thể của nhân dân do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng. dân có quyền và có nghĩa vụ làm chủ. tự chủ. con người (năng lực của con người).động lực chủ yếu để phát triển đất nước. kiệm. "Nhà nước ta là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo". Phát huy động lực của cộng đồng là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết. chí công vô tư. đạo đức. lười biếng. + Nhấn mạnh tính chất sở hữu công cộng: lấy nhà máy.+ Làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. văn hóa "phải sửa đổi được thói tham nhũng. tự do". + Muốn có CNXH thì phải làm ìg? Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển sx. Mục tiêu là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn. + Về mối quan hệ xh: thực hiện công bằng. Phải quan tâm đến phụ nữ (1 nửa của xh). Về động lực của CNXH + Phát huy các nguồn động lực cho việc xây dựng CNXH: vốn. khoa học và kỹ thuật tiên tiến. dân chủ. có quyền lao động. + Về văn hóa: có văn hóa phát triển cao (vừa mang tính chất XHCN. phù hoa. có tinh thần sáng tạo. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. dt làm cơ sở để phát triển. lạc hậu. Phát huy động lực con người trên cả hai phương diện: cộng đồng và cá nhân.

. chỉ sợ không công bằng". pháp luật đối với hoạt động của con người.HCM xây dựng quan niệm quá độ gián tiếp căn cứ vào thực tiễn của VN: HCM chỉ ra đặc điểm và mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN: "Đặc điểm to lớn nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN". đặc biệt là trong phân phối phải theo nguyên tắc: "không sợ thiếu.. bảo thủ. Sự sáng tạo của Lênin bổ xung cho học thuyết Mác.. Thưởng phạt công minh. "Nếu dân đói. mà các dt phát triển theo con đường khác nhau.. Nếu dân rét. + HCM thống nhất với các nhà kinh điển và nhấn mạng hình thức quá độ "rút ngắn" áp dụng cho VN. "Mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ" là mâu thuẫn giữa 1 bên là yêu cầu phải tiến lên xây dựng 1 chế độ xh mới có "công. Lênin cho rằng: quá độ gián tiếp không qua CNTB ở những nước tiểu nông cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài của 1 nước công nghiệp tiên tiến đã làm cách mạng XHCN thành công và điều kiện bên trong phải có 1 chính Đảng vô sản lãnh đạo đất nước đi theo CNXH..chất chính đáng của người lao động. + Tính khách quan của thời kỳ quá độ: Mác cho rằng: hình thức quá độ trực tiếp từ xh TBCN lên CNXH diễn ra ở các nước TB phát triển nhất ở châu âu không thể là gì khác ngoài thực hiện CCVS. .Theo Bác các căn bệnh trên sẽ phá hoại đọa đức cách mạng. Chống bè phái mất đoàn kết nội bộ... Bác nêu khẩu hiệu 3 khoán và 1 thưởng. Bác coi đó là kẻ thù hung ác của CNXH. chỗ ở. gian khổ và lâu dài". đạo đức. . bước đi phù hợp với VN. có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới. * Tthcm về con đường đi lên CNXH ở VN 1. bác gọi đó là giặc nội xâm. Bác coi đó là bạn đồng minh của thực dân phong kiến. bốn kế hoạch dài hạn. chống lười biếng. + Khác phục lực cản: Căn bệnh thoái hóa. Tác động cả về chính trị và tinh thần trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động và ý thức làm chủ. phá hoại mục tiêu của chúng ta.Cần nhận thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm ls cụ thể của mỗi nước khi bước vào thời kỳ quá độ: "tùy hoàn cảnh. Đây là vấn đề mới cần nhận thức và tìm giải pháp đúng đắn để có hình thức." Về độ dài của thời kỳ quá độ: lúc đầu dựa theo kinh nghiệm của LX và TQ. Chống tham ô lãng phí. xuất phát từ thực tiễn nước Nga. đảng và chính phủ có lỗi". Sau vấn đề dân chủ là thực hiện công bằng xh. làm suy giảm uy tín và ngăn trở sự nghiệp cách mạng của đảng. Sử dụng vai trò điều chỉnh các nhân tố tinh thần khác như: văn hóa.Có nước thì đi thẳng tiến đến CNXH. nông nghiệp hiện đại. việc làm của nhân dân". "Khoán là 1 điều kiện của CNXH. Đảng và Chính phủ có lỗi. chống chủ quan. biến chất của cán bộ." sau đó quan niệm được điều chỉnh: "xây dựng CNXH là 1 cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp.. giáo điều. rồi tiến lên CNXH". khoa học kỹ thuật tiên tiến" với 1 bên là tình trạng lạc hậu phải đối phó với bao thế lực cản trở. .". Tránh bình quân. Chống chủ nghĩa cá nhân. "phải chăm nom đến chỗ ăn. HCM dự đoán "chắc đôi ba.Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN. không chỉ là quá độ về chính trị.

chủ động của các tổ chức chính trị-xh. Kẻ thù muốn đè bẹp ta về kt thay bằng quân sự. Kinh tế. biện pháp và phương thức xây dựng CNXH ở VN.là khe hở CNTB dễ dàng lợi dụng. cứ tiến dần dần". xh: bác nêu phải khắc phục sự yếu kém về kiến thức. người giàu thì giàu thêm". kt. Người nêu: phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH.có như thể mới hoàn thành kế hoạch.Về bước đi: phải qua nhiều bước. chống giáo điều.. rồi lại đến hình thức hợp tác xã. Chính trị.. đỡ phạm sai lầm thì phải học kinh nghiệm của các nước anh em" nhưng "áp dụng kinh nghiệm ấy 1 cách sáng tạo". sáng tạo. sự bấp bênh về chính trị. CNXH là do dân và vì dân. 2-Về bước đi. sự trì trệ về kt.Về phương pháp. HCM nhấn mạnh "muốn cải tạo XHCN thì phải cải tạo chính mình. mà xây dựng là chủ yếu và lâu dài. sức dân để làm lợi cho dân. . cuộc đấu tranh gay go giữa cái cũ đang suy tàn và cái mới đang nảy nở.chớ ham làm mau. thoái hóa cán bộ. xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài....Về nhiệm vụ ls của thời kỳ quá độ.. Chính phủ chỉ giúp đỡ kế hoạch. lưu thông trong ngoài.. có lịch sử khác. .Phải học tập kinh nghiệm của các nước anh em nhưng không áp dụng máy móc vì nước ta có đặc điểm riêng của ta." Phương pháp xây dựng CNXH là "làm cho người nghèo thì đủ ăn. Cách làm." "Tất cả các dt đều tiến tới CNXH không phải 1 cách hoàn toàn giống nhau". Tư tưởng. . nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước. vì vậy ta phải phát triển kt. ". như vậy CNXH không đồng nhất với đói nghèo. Chỉ tiêu 1. Người đề ra 4 chính sách: Công-tư đều lợi...Đi bước nào vững chắc bước ấy. tùy theo hoàn cảnh. dồi dào".. bước dài. mà từng bước tiến lên cuộc sống sung túc. cách thức tiến hành: người nêu cao tinh thần độc lập. "Ta không thể giống LX. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng CNXH. Về bước đi công nghiệp.. côngnông giúp nhau. lạc hậu về văn hóa.. rồi đến tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ... văn hóa.cho nên sự nghiệp xây dựng CNXH khó khăn và phức tạp. "làm trái với LX cũng là mác-xít" . biện pháp 10.. Bước đi nông nghiệp: từ cải cách ruộng đất. nếu không có tư tưởng XHCN thì không làm việc XHCN được".. cổ động. ham rầm rộ. biện pháp. * Vận dụng tthcm về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN 1.. tạo lập những yếu tố. phát huy tính tích cực.... vừa cải tạo kt cũ vừa xây dựng kt mới. đảng viên. "bước ngắn.. sử dụng hình thức và phương tiện của CNTB để xây dựng CNXH.. văn hóa..tất cả sẽ dẫn đến những biểu hiện xấu xa. không bình quân. "ta không thể giống LX vì LX có phong tục tập quán khác.. "Muốn đỡ bớt mò mẫm.. Kiên trì mục tiêu độc lập dt và CNXH trên nền tảng CNMLN và tthcm.Về nhân tố đảm bảo được thực hiện thắng lợi CNXH ở VN: phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. rập khuôn phải tìm tòi cách riêng cho phù hợp với thực tiễn của VN. tự chủ.Ta cho nông nghiệp là quan trọng và ưu tiên. chủ thợ đều lợi. . những lực lượng đạt được ở thời kỳ tư bản nhưng sao cho không đi chệch sang CNTB. chính sách 20. xã hội. người đủ ăn thì khá giàu. sau mới đến công nghiệp nặng". HCM chỉ ra nhiệm vụ cụ thể về chính trị. là đem tài dân.

" Với việc gia nhập quốc tế cộng sản III. chắc chắn nhất. Vì vậy trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ. Chỉ có cuộc cách mạng do chính đảng giai cấp vô sản lãnh đạo mới thực hiện được sự thống nhất giữa gpdt. Vì vậy. NAQ đã từ CN yêu nước đến với CNMLN. Câu 4: Phân tích những luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dân tộc Trả lời: Từ 1911-1920. Khi CNĐQ đã thành một hệ thống TG. muốn gpdt thằng công "trước hết phải có đảng cách mệnh. gpgc. HCM đã khảo sát các cuộc cách mạng lớn trên TG. trên cơ sở liên minh công nông.. CNĐQ như con đỉa hai vòi. NAQ đã sáng tỏ. từ người yêu nước trở thành người cộng sản.. Tháng 2/1930. sách lược vắn tắt.. giải phóng con người (Bác phê phán các lãnh tụ yêu nước tiền bối chưa nhận thức được tần quan trọng của chính đảng cách mạng và 1 đường lối chính trị đúng đắn). Tất cả điều đó hình thành cơ bản tthcm về con đường cách mạng gpdt của VN.đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. 1 mặt. nhưng chủ nghĩa chân chính nhất. phải đoàn kết toàn dân "sỹ. mặt khác. 1 vòi bám vào thuộc địa. "CM gpdt muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS. tức là phải theo đường lối M-L". 1.Bây giờ chủ nghĩa nhiều. sáng lập Hội VN thanh niên CM. giai cấp vô sản chính quốc và nhân dân các dt thuộc địa có chúng 1 kẻ thù. Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân. mở lớp huấn luyện chính trị. Đổi mới phải kết hợp sức mạnh dt với sức mạnh thời đại. nông. 4. điều lệ vắn tắt. công. Năm 1920. Sở dĩ các phong trào yêu nước VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thất bại là do chưa có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn.. Xd đảng vững mạnh. chúng đấu tranh với nhau để giành giật thuộc địa.CM gpdt muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS. HCM soạn thảo Chánh cương vắn tắt. NAQ khẳng định. tin tưởng và cảm động đến phát khóc "khi ấy ngồi 1 mình trong.. CM gpdt là "việc chung của cả dân chúng". làm trong sạch bộ máy nhà nước. NAQ đến Quảng Châu. CM gpdt phải có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo theo nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin. 3-CM gpdt là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân. khởi dậy mạnh mẽ các nguồn lực nhất là nguồn lực nội sinh để công nghiệp hóa-hiện đại hóa. thương đều . đào tạo cán bộ. từ giác ngộ dt đến giác ngộ giai cấp. đấu tranh chống quan liêu. phải đồng thời cắt cả hai vòi của nó đi. cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin". 2. tham nhũng. chúng thống nhất với nhau để đàn áp phong trào đấu tranh của các dt thuộc địa. NAQ đã hoạt động lý luận và thực tiễn trong ĐCS Pháp và quốc tế cộng sản. CMVS ở chính quốc phải kết hợp với CM gpdt ở thuộc địa. 1 vòi bám vào chính quốc. lần đầu tiên NAQ đọc được "Sơ thảo luận cương về các vấn đề dt và thuộc địa" của Lênin.. 3.2. học thuyết nhiều. đưa họ về nước hoạt động.đảng có vững cách mệnh mới thành công. NAQ xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" 1925. "Đường Kách Mệnh" 1927. Muốn đánh thắng CNĐQ. thực hiện cần kiệm xây dựng CNXH.. xuất bản báo Thanh niên.CM gpdt muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Năm 1924..

nổ ra ở thành phố. "sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân". phải trùng hợp với cách mạng vô sản pháp. 5-CM gpdt phải được thực hiện bằng con đường bạo lực.. NAQ đã chỉ rõ: vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh giai cấp VS ở các nước đi xâm lược thuộc địa phải gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa.. em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Luận cương về phong trào CM ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nêu ở đại hội VI quốc tế cộng sản 1928: "chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc gpdt các thuộc địa khi giai cấp VS giành được thắng lợi ở các nước TB tiên tiến". HCM vẫn nhấn mạnh: công-nông là gốc của cách mạng. .. tân việt. trí thức. sáng tạo của CM thuộc địa. chí ít là cho họ trung lập. Mục tiêu của cách mạng gpdt là đánh đổ Đế quốc pháp và đại địa chủ phong kiến giành độc lập dt. tiểu địa chỉ. Trong Sách lược vắn tắt.." Dựa vào quan điểm của Mác. Người đã nói: CM thuộc địa không những không phục thuộc vào CMVS ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước". kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân. sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc. ngày từ năm 1924. Do đó phải được chuẩn bị trong quần chúng."Trong khi liên lạc giai cấp. để huy động sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. phải gắn mật .. trung. còn học trò. thanh niên. Cốt của liên minh công-nông "công-nông là người chủ cách mạng . không khi nào nhựng một chút lợi ích gì của công-nông mà đi vào thỏa hiệp"." NAQ nhận thức thuộc địa là khâu yếu của CNĐQ và nhờ đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yyn và tinh thần dt. phải cận thận. Ý kiến này đã giảm tính chủ động. tư bản An-nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng. theo kiểu cách mạng châu âu. điền chủ cũng bị tư sản áp bức. Đây là cống hiến sáng tạo của HCM vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa M-L. Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm cho rằng CM thuộc địa phụ thuộc vào CMVS ở chính quốc thắng lợi.công-nông là gốc của CM".nhất trị chống lại cường quyền". Công nông là gốc. Thành lập mặt trận dt thống nhất. mục tiêu của CMVS ở các nước TB phát triển với cách mạng gpdt ở thuộc địa. nhà buôn nhỏ. 4-CM gpdt phải được tiến hành chủ động. các đại biểu của quốc tế cộng sản cho rằng NAQ đi theo chủ nghĩa dt mà "quên mất lợi ích đấu tranh giai cấp". song không cực khổ bằng công-nông. lại bị chi phối bởi quan điểm tả khuynh của quốc tế cộng sản VI.Cuộc khởi nghĩa của quần chúng phải có t/chất 1 cuộc khởi nghĩa vũ trang chứ không phải là nổi loạn. CMVN đã chứng minh luận điểm của HCM là đúng. Do nhận thức khác nhau về yêu cầu. trung nông. Phải được nước Nga ủng hộ..kéo họ đi về phe VS giai cấp. Ngay từ đại hội V quốc tế cộng sản (1924). NAQ đi đến kết luận: "công cuộc giải phóng anh. Còn đối với bọn phú nông."họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở Phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn". liên minh với các giai tầng khác phải chú ý đến lợi ích của giai cấp công-nông của dt. Cần vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân VN đang bị mất nước. ba hạng người ấy là bầu bạn của công-nông". HCM nêu rõ:"Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản.. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ".

Hỡnh thức cộng đồng tiền dt như thị tộc. cướp bóc. các nhóm dt và bộ tộc. lónh thổ. giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dt anh em trong cộng đồng các dt VN. nguồn động lực mạnh mẽ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng nêu: vấn đề dt và đại đoàn kết dt luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. . dt là sản phẩm của quá trỡnh phỏt triển lõu dài của ls..thiết với sự nghiệp CMVS thế giới. Lênin về vấn đề dt. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của dt TBCN. bộ lạc. mở đầu có thể là cuộc khởi nghĩa từng phần. Trong đó nguồn lực con người cả về thể chất và tinh thần là quan trọng nhất. Khẳng định rõ vai trờ. Trong công tác đền ơn. từng địa phương. tư tưởng và văn hóa giữa các dt. phỏp lý.Sơ lược quan điểm của Mác. thực hiện sự đoàn kết. Kiên trì mục tiêu độc lập dt và CNXH. 3-Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dt.Dân tộc là vấn đề rộng lớn. nô dịch các dt nhỏ từ đó xuất hiện vấn đề dt thuộc . lập đội du kích vũ trang. các nước đế quốc thi hành chính sách vũ trang xâm lươc. CN yêu nước với CN quốc tế của HCM trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì? Trả lời: 1. Để thực hiện luận điểm: kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp. Hội nghị TW 6(khóa 7) đã xác định rõ nguồn lực và phát huy nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Đại đoàn kết dt rộng rãi trên nền tảng liên minh công-nông và tầng lớp trí thức do Đảng lãnh đạo. HCM chỉ đạo: Phải xây dựng căn cứ địa cách mạng. tương trợ giữa các dt sao cho đạt mục tiêu: nhân dân no ấm hơn. phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 và giành thắng lợi chỉ trong vòng có hơn 10 ngày. huấn luyện cán bộ. bao gồm những quan hệ về chớnh trị. mạnh khỏe hơn.mở đường cho cuộc khởi nghĩa lớn. các cấp bộ Đảng phải thi hành đúng chính sách dt. đón thời cơ. của ĐCS. kinh tế. Câu 3: Phân tích những luận điểm cơ bản của TT HCM về vấn đề dân tộc. đào tạo.. Hội nghị TW8 khóa 1 nhận định: cuộc cách mạng Đông Dương kết thúc bằng 1 cuộc khởi nghĩa vũ trang. Để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Trong đấu tranh giành chính quyền phải sử dụng bạo lực của quần chúng cách mạng chống bạo lực phản cách mạng. 2-Quán triệt tthcm nhận thức và giải quyết vấn đề dt trên quan điểm giai cấp. Văn hóa sẽ cao hơn. Cần khơi dậy truyền thống yêu nước của con người VN biến thành động lực để chiến thắng kẻ thù. độc lập dân tộc và CNXH. bộ tộc.Theo quan điểm của CNMLN. ăngghen. Giao thông thuận tiện hơn. kết hợp vấn đề dt và giai cấp đưa CMVN từ gpdt lên CNXH. sứ mệnh ls của gcvs. bình đẳng. Bản làng vui tươi hơn. . Lịch sử ghi nhận công lao của các dt miền núi đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lươc. CNTB bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tháng 5/1941. đáp nghĩa HCM chỉ thị. *Vận dụng tthcm về vấn đề dt trong công cuộc đổi mới hiện nay 1-Khởi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dt. hôm nay xây dựng và phát triển kt. Quốc phòng vững vàng hơn. xây dựng tổ chức chính trị của quần chúng. HCM nói: đồng bào miền núi đã có nhiều công trạng vẻ vang và oanh liệt.

muốn gpdt chỉ cú thể trụng cậy vào chớnh mỡnh.Lênin đó phỏt triển quan điểm này thành hệ thống lý luận toàn diện và sõu sắc về dt. . phong trào đấu tranh chống ap bức dt sẽ dẫn đến hỡnh thành cỏc quốc gia dt độc lập. bản chất của dt. Tất cả các dt trên TG phải được độc lập hoàn toàn và thật sự. thiêng liêng và vô cùng quý giá.thái độ của gc công nhân và Đảng của nó về vấn đề dt. những quan hệ cơ bản của dt. hội họp.. người đó khỏi quỏt chõn lý: "tất cả cỏc dt trờn thế giới sinh ra đều có quyền bỡnh đẳng. Vấn đề dt theo tthcm trong thời đại cách mạng vô sản thế kỷ 20 có mấy luận điểm cơ bản sau: a) Độc lập. 2. . làm cơ sở cho cương lĩnh. HCM núi: "chỳng ta đó hy sinh. bóc lột thực dân. thành lập nhà nước dt độc lập.Hai là. bóc lột về kinh tế.. . nhân dân VN không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.Ngày 18/6/1919. đũi quyền tự do dõn chủ tối thiểu cho nhõn dõn. quyền mưu cầu hạnh phúc". Theo HCM độc lập tự do triệt để theo nguyên tắc: Nước VN là của người VN. toàn vẹn lónh thổ. Vấn đề dt theo tthcm và vấn đề dt thuộc địa. Bản yêu sách không được chấp nhận. nếu không độc lập chẳng có nghĩa gỡ. Mác và Ăngghen nêu lên quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận để nhận thức và giải quyết vấn đề nguồn gốc.Một là. đũi quyền bỡnh đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương như đối với châu âu. chính trị. thay thế bằng chế độ đạo luật. Độc lập tự do là quyền tự nhiên của dt. của đời sống KT-CT-XH . ngoại giao. + Với việc tăng cường và phát triển các mối quan hệ giữa các dt sẽ dẫn tới việc phá hủy hàng rào ngăn cách giữa các dt. NAQ rút ra bài học: muốn bỡnh đẳng thực sự phải đấu tranh giành độc lập dtlàm CM.Điều này thể hiện ở mục tiêu của CMVN là: Đánh đổ đế quốc pháp và phong kiến. mặc đủ ấm".Vấn đề dt thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng dt thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài.Sự phát triển của vấn đề dt. xóa bỏ ách áp bức. tự do. theo Lênin có 2 xu hướng trong điều kiện của CNTB: + Sự thức tỉnh ý thức dt. . chúng thực hiện sự áp bức về chính trị. thiết lập sự thống nhất quốc tế của CNTB. dân chỉ thấy giá trị của độc lập khi ăn đủ no. Tư tưởng này thể hiện tính nhân văn cao cả và triệt để cách mạng của HCM. tự do là quyền bất khả xâm phạm của các dt. hạnh phúc. tự do bỏo chớ. tự do ngụn luận. . quân sự. quyền sung sướng và quyền tự do. làm chó . Trong hành trỡnh tỡm đường cứu nước cho dt khi cũn ở phỏp NAQ đấu tranh để đũi độc lập dt cho nhân dân An Nam: . . dt nào cũng có quyền sống. NAQ thay mặt những người VN yêu nước tại Pháp gửi đến hội nghị Vécxây bản yêu sách của nhân dân An-Nam đũi quyền bỡnh đẳng cho dt VN. vào lực lượng của bản thân mỡnh. HCM đó tiếp xỳc với Tuyờn ngụn độc lập của Mỹ 1776 và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của pháp 1791. xóa bỏ chế độ cai trị bằng sắc lệnh. nô dịch về văn hóa đối với các nước bị xâm chiếm-thỡ vấn đề dt trở thành vấn đề dt thuộc địa. đó giành được độc lập. . do dt VN quyết định.Khi các nước đế quốc đi xâm chiếm thuộc địa để mở rộng thị trường. Mọi vấn đề của chủ quyền quốc gia do dt đó tự quyết định. chính sách của các đảng cộng sản về vấn đề dt. Độc lập trên tất cả các mặt kinh tế. giành độc lập dt. Trong nền độc lập đó mọi người dân đều ấm no. thực hiện quyền dt tự quyết.địa. . đường lối.

đó nhận thức được mối quan hệ chặt chẽ giữa dt và giai cấp trong cách mạng gpdt theo con đường CMVS.thỡ đó càng là thắng lợi cả cho người An-nam". độc lập.KHi chủ nghĩa dt của họ thắng lợi. Theo quan điểm của CNMLN. mỗi khi CNCS giành được chút ít thắng lợi trong 1 nước nào đó. Chỉ có xóa bỏ áp bức.Bác đấu tranh để đũi hũa bỡnh chõn chớnh trong nền độc lập dt. Mác-Ăngghen đó đề cập mối quan hệ dt và giai cấp: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản. đối với Mác.HCM. Hũa bỡnh khụng thể tỏch rời độc lập dt. chỉ trên lập trường của giai cấp vô sản. bóc lột giai cấp thỡ mới xúa bỏ ỏp bức dt.. chủ nghĩa dt hẹp hũi của cỏc nước tư bản. Khác với chủ nghĩa xô vanh. đoàn kết lại". nên sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương chưa triệt để. cách mạng vô sản mới giải quyết đúng đắn vấn đề dt. Chủ nghĩa dt bản xứ là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dt chân chính. và sự thật đó thành 1 nước tự do. tư CN yêu nước đến với CNMLN.nhất định chủ nghĩa dt ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế".Dưới ánh sáng của CNMLN khi HCM bàn về vấn đề dt và cách mạng gpdt thỡ độc lập dt phải gắn liền với CNXH. Lờnin mới phỏt triển vấn đề dt thành học thuyết về cách mạng thuộc địa. Khẩu hiệu Mác được bổ sung:"Vô sản toàn TG và các dt bị áp bức. và muốn có hũa bỡnh thật sự thỡ phải cú độc lập thật sự. Sau CMT8 thành công. chỉ có giai cấp vô sản mới thống nhất được lợi ích dt-lợi ích của mỡnh với các lợi ích của nhân dân lao động và của cả dt. Mác kêu gọi "giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền. . . Do kinh tế chư phát triển..khụng phải theo cỏi nghĩa như giai cấp tư sản hiểu". tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy". chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. b) Chủ nhĩa yêu nước và tinh thần dt là 1 động lực to lớn của đất nước: điều này có ý nghĩa đối với các dt phương đông. động lực to lớn để phát triển đất nước.. mối quan hệ dt và giai cấp được đặt ra. NAQ kiến nghị quốc tế cộng sản "phát động chủ nghĩa dt bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản . Lênin đó thực sự "đặt tiền đề cho 1 thời đại mới. cỏch mạng gpdt trở thành bộ phận của CMVS. . đem lại độc lập thật sự cho dt mỡnh và cho dt khỏc. .. c) Kết hợp nhuần nhuyễn dt với gc. phải tự vươn lên thành giai cấp dt. Cũng theo Mác-Ăngghen. Trong Tuyên ngôn ĐCS. sự dấu tranh gc không giống như ở Phương Tây. sống trong hũa bỡnh để xd cuộc sống ấm no hạnh phúc cũng là quyền cơ bản của dt. ..Vấn đề dt bao giờ cũng được nhận thức và giải quyết theo lập trường của 1 giai cấp nhất định. Lênin cho rằng. HCM đó đọc bản tuyên ngôn độc lập và khẳng định: "Nước VN có quyền hưởng tự do và độc lập. "Sự nghiệp của người bản xứ gắn mật thiết với sự nghiệp của VS toàn TG. khi CNĐQ đó trở thành 1 hệ thống TG. . độc lập dt và CNXH.. Toàn thể dt VN quyết đem hết tất cả tinh thần và lực lượng. thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa".Thời đại Lênin. Tuy nhiờn Mỏc và ăngghen không đi sâu nghiên cứu vấn đề dt vỡ ở Tõy Ây vấn đề dt đó được giải quyết trong cách mạng tư sản.nước Nam hoàn toàn độc lập. phải tự mỡnh trở thành giai cấp dt. Nhõn dõn VN yờu chuộng hũa bỡnh. vấn đề dt chỉ là thứ yếu so với vấn đề giai cấp. CMVS ở chính quốc không thể giành thắng lợi nếu không liên minh với cuộc đấu tranh của các dt bị áp bức ở thuộc địa... ở giai đoạn đầu của nó là mang tính chất dt. .

"là mọi người được ăn no. + Độc lập cho dt mỡnh và cho tất cả cỏc dt khỏc. quyền sung sướng và quyền tự do". vỡ cú tiến lờn CNXH thỡ nhõn dõn mỡnh mỗi ngày 1 no ấm thờm. "Dân tộc nào cũng có quyền sống. tương lai của cách mạng thuộc địa. Có độc lập dt rồi mới bàn đến cách mạng XHCN. đồng thời biết tranh thủ sự đoàn kết. "Cả hai cuộc giải phúng này chỉ cú thể là sự nghiệp của CNCS và của cỏch mạng thế giới". dt với quốc tế.HCM nêu. trong chính cương vắn tắt. sách lược vắn tắt. tự do". yêu nhân dân phải gắn với yêu CNXH. giải phóng con người. dân chủ (tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng). sự nghiệp và cuộc đời HCM bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc. dân tộc vn đó tạo ra anh hựng thời đạiHCM người anh hùng dân tộc.. HCM xác định con đường của cách mạng VN phải trải qua hai giai đoạn: CM dt. độc lập dt với CNXH thể hiện một số điểm sau: + Độc lập dt gắn liền với CNXH. Tư tưởng HCM về sự gắn bó giữa độc lập dt và CNXH vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dt trong CMVS vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa các mục tiêu gpdt. bằng thắng lợi của cỏch mạng mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cỏch mạng thế giới. Tư tưởng HCM về kết hợp dt với giai cấp. yêu Tổ quốc. độc lập dt gắn liền với CNXH. Do đó "giành được độc lập rồi phải tiến lên CNXH. NAQ đó phờ phỏn quan điểm của các ĐCS Tây âu không đánh giá đúng vai trũ. ủng hộ nhân dân TQ chống Nhật. HCM nói. phân tích nguồn gốc TT HCM. HCM khụng chỉ đấu tranh cho độc lập dt mỡnh mà cũn đấu tranh cho tất cả các dt bị áp bức. HCM thấy rừ mối quan hệ giữa sự nghiệp gpdt với sự nghiệp giải phúng giai cấp của giai cấp vụ sản. cách mạng XHCN. "Giúp bạn là tự giúp mỡnh". ủng hộ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động TG để đấu trành giành độc lập cho dt. vỡ mục tiờu của CNXH là "làm sao cho dõn giàu nước mạnh". CNCS mới giải phóng được các dt bị áp bức và những người lao động trên thế giứoi khỏi ách nô lệ". Năm 1960. và NAQ đi đến luận điểm: các dt thuộc địa phải dựa và sức mỡnh là chớnh. Tthcm. HCM xác định "chỉ có CNXH. Từ thực tiễn của đấu tranh cách mạng. Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thờm". vị trớ. mặc ấm. giải phóng giai cấp. quyết định bản chất TT HCM? Tại sao? TRả Lời: 1. Chủ nghĩa dt thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. ủng hộ Lao và Campuchia chống Pháp. HCM nêu cao tinh thần tự quyết của dt. Câu 1. sông không quyờn nghĩa vụ quốc tế cao cả của mỡnh trong việc giỳp đỡ các ĐCS ở 1 số nước Đông Nam Á. Trong mấy nghỡn năm phát triển của lịch sử. các nước thuộc địa phương đông không phải làm ngay CMVS. từ cách mạng gpdt tiến lên làm cách mạng XHCN. sung sướng.Nguồn gốc hình thành tthcm: a) Truyền thống văn hóa và tư tưởng tốt đẹp của dtvn: HCM là một trong những người co ưu tú của dt. Năm 1930. Trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất. CN yờu nước truyền thống đó phỏt triển thành chủ nghĩa yờu nước hiện đại. mà trước hết giành độc lập dt. .

dũng cảm. phật giáo có tư tưởng bỡnh đẳng. đồng minh. sáng tạo. từ bi. chỉ đề cao nghề đọc sách. niềm tin vào chớnh mỡnh. Người đó tiếp thu tinh hoa v/hóa nhân loại.. + Nho giáo nói chung và Khổng giáo nói riêng là khoa học về đạo đức và phép ứng xử. Bác đó nghe thấy ba từ Phỏp: tự do. đồng tỡnh. mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa bên ngoài làm giàu cho văn hóa vn. Người đó tỡm hiểu cuộc Đại cách mạng Pháp 1791. Tuy nhiên HCM cũng phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực như bảo vệ chế độ Phong kiến. tư duy độc lập tự chủ. tư tưởng triết lý hành động. chăm làm điều thiện. Chủ nghĩa yêu nước là chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc vn. biết khai thác những yếu tố tích cực của tư tưởng văn hóa phương đống để phục vụ cho sự nghiệp của CMVN. -Văn hóa tây phương: + HCM chịu ảnh hưởng sâu rộng của nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương tây. chắc chắn. . bỡnh đẳng. + Phật giáo vào vn từ sớm và có ảnh hưởng rất mạnh đối với vn. Phật giáo có tư tưởng vị tha. +Truyền thống cần cự. Đặc biệt nho giáo đè cao văn hóa. mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thỡ tinh thần ấy lại sụi nổi lờn. nguy hiểm. đồng sức. và tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương đông. bỡnh đẳng. ham học hỏi. + Tư tưởng dân chủ tiến bộ như chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn có ảnh hưởng đến tư tưởng HCM. dân chủ hơn so với nho giáo. tương thân. nú kết thành 1 làn súng vụ cựng to lớn và mạnh mẽ. hũa vào cộng đồng chống kẻ thù chung của dân tộc là chủ nghĩa thực dân.Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nựớc. HCM là nhà mác-xít tỉnh táo và sáng suốt. thông minh. Truyền thống lạc quan yêu đời. nhõn cỏch phẩm chất cao thượng. trong sạch. b) Tinh hoa văn hóa nhân loại: Trước khi ra đi tỡm đường cứu nước. nú lướt qua mọi sự khó khăn và nguy hiểm. bác ái. + Văn hóa phương Đông: Người đó tiếp thu tư tưởng của Nho giáo. Trong những năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại là ngu dân để trị. Trên hành trỡnh cứu nước. phân chia đẳng cấp-quân tử và tiểu nhân. Chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà HCM đó tỡm thấy con đường đi cho dân tộc. gian khổ. vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức của mỡnh và phục vụ cho cmvn. HCM đó chịu ảnh hưởng của nho giáo rất nhiều và bác dùng nho giáo như là phương tiện để chuyền tải chủ nghĩa M-L vào vn. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776. Người đó nhỡn thấy mặt trỏi của "lý tưởng" tự do. bác ái. vốn sống. Lần đầu sang Pháp HCM đó thể hiện bản lĩnh. HCM đó kế thừa và khỏi quỏt lờn một chõn lý: "Dõn ta cú một lũng nồng nàn yờu nước. Phật giáo vào vn kết hợp với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dõn. Phật giáo. tin vào sự tất thắng của chõn lý và chớnh nghĩa dự phải vượt qua muôn ngàn khó khăn. Bác nhấn mạnh 4 chữ: đồng lũng. HCM đó được trang bị và hấp thụ nền Quốc học và Hán học khá vững vàng. tương ái trong khó khăn. Trước khi ra nước ngoài. lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. coi trọng lao động. nú nhấn chỡm mọi bề lũ cướp nước và bán nước". lý tưởng về 1 xh bỡnh trị. Phật giáo cũng đề cảo nếp sống đạo đức. Tinh thần nhân nghĩa và truyền thống nhân nghĩa đoàn kết. "Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đó giỳp Tụi tin theo Lenin và đi theo quốc tế 3".

d) Nhõn tố chủ quan thuộc về phẩm chất cỏ nhõn của NAQ. Chủ nghĩa M-L là bộ phận văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại: tinh túy nhất. chứ không như các học giả phương tây đến với CNMLN là giải quyết vấn đề tư duy hơn hành động. người tiếp thu CNMLN cốt tỡm ra bản chất. + Khi ra đi tỡm đường cứu nước bác đó cú một vốn học vấn chắc chắn. khụng kinh viện. Điểm tích cực nhất của Thiên chú giáo là lũng nhõn ỏi. quan điểm và phương pháp của CNMLN chứ không tỡm kết luận cú sẵn. kinh viện. bỏc đến với CNMLN nhằm tỡm ra con đường gpdt tức là từ như cầu thực tiễn của cách mạng. tỡm hiểu cuộc cỏch mạng tư sản hiện đại. +Bác đến với chủ nghĩa M-L là tỡm con đường giải phóng cho dân tộc. 2-Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển tthcm. . c) Chủ nghĩa M-L là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tthcm: những phạm trù cơ bản của tthcm đều nằm trong phạm trù cơ bản của chủ nghĩa M-L và góp phần làm phong phú thêm CNMLN ở mọi thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập. + Tư duy độc lập và sáng tạo. Quan điểm của Mác là mọi cái đều có thể trở thành hiện thực trong những điều kiện nhất định. Bỏc hồ từ 1 người tỡm đường cứu nước đó trở thành người dẫn đường cho cả dt đi theo. vốn sống thực tiễn phong phú. không sách vở. vỡ hạnh phỳc của nhõn dõn. tự chủ và sáng tạo ở người. Với tất cả điều kiện tự nhiên và xh của nó qua các thời kỳ đều trở thành khả năng của sự phát triển lịch sử.Từ 1890-1911: giai đoạn hỡnh thành tư tưởng yêu nước và trí hướng cách mạng. cách mạng nhất. Đôi lúc ta đồng nhất Thiên chúa giáo với mê tín do ấn tượng tông giáo vào vn đi kèm với tư tưởng xâm lược. đầu thế kỷ 20. Thứ ba. có óc phê phán tinh tường và sáng suốt trong việc nghiên cứu. 1 chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng. một năng lực trí tuệ sắc sảo. vốn kinh nghiệm đấu tranh của các phong trào gpdt. Thứ hai. bác đó phõn tớch. đây là cái cần thiết cho chúng ta. Bác đó hoàn thiện vốn văn hóa. vốn chính trị. Bác tiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hóa Đông-Tây để phục vụ cho CMVN. sẵn sàng chịu đựng hy sinh cao đẹp vỡ độc lập của tổ quốc. + bác có tâm hồn của 1 người yêu nước vĩ đại. +Người vận dụng CNMLN theo phương pháp mác-xít và theo tinh thần phương đông.bác ái. một trái tim yêu thương dâ. +HCM đó đến với CNMLN ntn? Nhờ có bản lĩnh vững vàng và nâng cao khả năng độc lập. đây là con đường giải phóng cho chúng ta". + Thiên chúa giáo là tôn giáo lớn của phương tây. tổng kết cỏc phũng trào yờu nước vn chống pháp cuối thế kỷ 19. Người hồi tưởng. vận dụng lập trường. không tỡm kết luận cú sẵn mà tự tỡm ra giải phỏp riờng. CNMLN là cơ sở chủ yếu nhất hỡnh thành tthcm. cụ thể cho CMVN. "khi ấy ngồi 1 mỡnh trong phũng mà tụi núi to lờn như đang đứng trước đông đảo quần chúng: hời đồng bào bị đọa đầy đau khổ. sỏch vở. thương người cùng khổ. triệt để nhất và khoa học nhất. + Không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức. Mác là nhà tư tưởng của những cái có thể. khi tiếp thu CNMLN đó khụng sao chộp. HCM quan niệm tôn giáo là văn hóa. Bác tiếp thu . tự do. Nhờ đó bác đó tiếp thu chủ nghĩa M-L như 1 lẽ tự nhiên "tất yếu khách quan và hợp với quy luật". Từ chủ nghĩa yêu nước bác đến với CNMLN và tin theo Lênin.

có ý nghĩa lỡn trong những năm đầu thế kỷ này. Thắng lợi 1954. Năm 1911. Đại hội 18 đảng xh pháp thảo luận vấn đề gia nhập quốc tế III. bổ xung và phát triển tthcm về CMVN. xuất bản tờ Le parie nhằm truyền bá CNMLN vào vn. không ham giàu sang. phải có lý luận và biết tổ chức hoạt động". . liêm. mỹ. Năm 1919. Theo Người đạo đức cách mạng thể hiện trong năm điều: nhân. nghĩa. kết tinh các giá trị tinh thần và truyền thống dtvn. tự chủ. bác sang Nga dự đại hội V quốc tế cộng sản. hết lòng giúp đỡ đồng chí. Ngày 3/2/1930. . Điều này phản ánh quy luật của CMVN. có quá trỡnh trưởng thành liên tục trong đấu tranh cách mạng chống kẻ thù. Tư tưởng HCM hỡnh thành trờn cơ sở khoa học và cách mạng. CMT8 là thắng lợi đầu tiên của tthcm về CMVN. Tháng 8/1920. -Từ 1921-1930: giai đoạn cơ bản hỡnh thành tthcm về con đường CMVN. NAQ ra nhập Đảng xh Pháp. thắng lợi mùa xuân 1975. là kết tinh của văn hóa phương đông. là đạo lý của con người vn trong thời đại mới. trí. sách lược vắn tắt của Đảng". tthcm là một chân lý. Đạo đức cách mạng được Bác Hồ đề cập lần đầu trong tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc” ( 1947 ). chớnh trị. phương tây. chống lại những người.truyền thống dt. bác xuất bản tác phẩm "Đường Kách Mệnh". Lênin viết:"Một người chỉ xứng danh là nhà tư tưởng khi nào họ đi trước phong trào tự phát của quần chúng. không có lợi ích riêng phải lo toan. . HCM trở thành nhà tư tưởng theo đúng nghĩa. chống nhận thức chưa phù hợp giữa trong nước và quốc tế về CMVN. *í nghĩa của việc học tập tthcm. Năm 1923.Năm 1913.Từ 1941-1960: giai đoạn phát triển và thắng lợi của tthcm. mở lớp huấn luyện cán bộ. Pari sôi động tỡm hiểu CMT10. hấp thụ vốn văn hóa quốc học và hán học. chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào. bác sáng pháp. Nhân: thật thà thương yêu.Từ 1991-1920: giai đoạn tỡm tũi. Năm 1924. biết nâng thành phong trào tự giác. đổi mới và sáng tạo. Tư tưởng HCM là CNMLN ở vn. Năm 1919. trở thành người cộng sản. Bác nảy ý định đi tỡm đường cứu nước. Thời kỳ này HCM và quốc tế cộng sản mâu thuẫn trong nhận thức về liên minh các lực lượng cách mạng. bác về quảng châu tổ chức vn thanh niên cách mạng. Tháng 2/1930. ngày 30/12/1920 HCM biểu quyết tán thành DCS pháp. giá trị và sức sống của tthcm. đồng bào. . dũng. Nhà tư tưởng là nhà lónh đạo tự giác. Người trực tiếp thảo văn kiện "Chánh cương vắn tắt. Năm 1927. sỏch lược và tổ chức mà phong trào quần chúng húc vào 1 cách tự phát. Nội dung cốt lừi của tthcm là độc lập dt gắn liền với cnxh. bác gửi bản yêu sách của nhân dân An-nam đến hội nghị Véc-xay. tiếp xúc với văn hóa tây phương. Họ biết giải quyết trước những vấn đề lý luận. khảo nghiệm. kiên trỡ con đường đó xỏc định cho CMVN. HCM hoạt động tích cực trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng xh pháp. người từ Mỹ qua lại anh tham gia công đoàn thủy thủ anh. không e cực khổ.Từ 1930-1941: giai đoạn vượt qua thử thách. những việc có hại đến Đảng đến nhân dân. Người từ Anh lại sang Pháp vào lúc nổ ra CMT10 Nga. Khẳng định quan điểm của HCM về CMVN. chỉ đường cho nó. sau đó sang anh. Tư tưởng HCM là mẫu mực của tinh thần độc lập. NAQ chủ trỡ hội nghị hợp nhất và thành lập ĐCSVN. Học tập và vận dụng sáng tạo tthcm là một trong những biện pháp rất quan trọng để nâng cao dân trí và bản lĩnh con người vn trong giai đoạn hiện nay.

không có tư tâm. chính. đều ra sức làm cẩn thận.Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. . đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. nhút nhát. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Không sợ người ta phê bình mình. thì có gan hi sinh cả tính mạng cho Đảng. thực hiện tốt đường lối. cần. . cho Tổ quốc. Đạo đức cách mạng được hiểu là : . tránh việc có hại cho Đảng. đảng viên và nhân dân. sáng suốt. không có việc gì phải giấu Đảng. chính sách của Đảng. kiệm. liêm. Đó là điều chủ chốt nhất. thì nói. dễ tìm phương hướng. 15 THÁNG 4 2010 08:46 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng.Nghĩa : ngay thẳng. thì bất kì to nhỏ.Ra sức làm việc cho Đảng. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Người cách mạng phải có đạo đức. không tham sung sướng . Vì Đảng. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. luôn luôn dùng tự phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ. Nếu cần. chí công vô tư THỨ NĂM. mà biết làm việc có lợi. vì dân mà đấu tranh quên mình. biết vì Đảng mà cần cất nhắc người tốt. lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn. Trí : vì không có tư túi nó làm mù quáng. phú quý. gương mẫu trong mọi việc. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo nhân dân. coi đó là cái gốc của cây. toàn dân noi theo. ham tiến bộ.Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. cho cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Lúc Đảng giao cho việc. Những người làm cách mạng phải có đạo đức. không tham tiền tài. . Biết xem người. ham làm. không có lợi ích riêng phải lo toan. Cây phải có gốc. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Dễ hiểu lí luận. có gan chống lại những vinh hoa. giữ vững kỉ luật của Đảng. không có đạo .Ra sức học tập chủ nghĩa Mác Lênin. có gan chịu đựng. Vì vậy. Dũng: là dũng cảm. không rụt rè . biết xét việc. không bao giờ hủ hoá. Liêm: không tham địa vị. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Ngoài lợi ích của Đảng. không có nguồn thì sông cạn. Chỉ có một thứ ham là ham học. mà quang minh chính đại. không làm việc bậy. gan góc. Có thể nói. đề phòng người gian. Cực khổ khó khăn. gặp việc phải có gan làm. cho nên đầu óc trong sạch. không có gốc thì cây héo. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thấy việc phải thì làm. Vì vậy. rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ. không ham người tâng bốc mình.

Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. không phân biệt một ai. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở . nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. dân ta được hoàn toàn tự do. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. Với tấm lòng bao dung của một người cha. “Trung với nước hiếu với dân. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. ai cũng được học hành". Đây là phẩm chất quan trọng nhất. đồng chí của Người. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Cho nên. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Từ khái niệm cũ "trung với vua. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. khó khăn nào cũng vượt qua. . bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. trung với nước hiếu với dân.Theo Hồ Chí Minh những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam gồm những điểm sau: Một là..đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. là trẻ hay già. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. trai hay gái. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. đều do cán bộ tốt hay kém”.. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. mà còn lâu dài về sau. Người căn dặn. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. Những người lao động bị áp bức bóc lột. ham muốn tột bậc. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. yêu thương con người. không trừ một ai. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Hai là. coi nhẹ mặt tài.

không bừa bãi". mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. nhắc nhở mỗi cán bộ. Đối với việc: để việc công lên trên. không lười biếng. Đối với người: không nịnh hót người trên. lên trước việc tư. tự đại. "Không tham địa vị. không dựa dẫm. Bốn là. là nguồn sống. "không xâm phạm một đồng xu. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". thẳng thắn. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Không tham sung sướng. việc nhà. sáng tạo. nguồn hạnh phúc của chúng ta". không phô trương hình thức. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". "không xa xỉ. Chính. với nhân dân lao động các nước. Không ham người tâng bốc mình. siêng năng. không xem khinh người dưới. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. không tham lam". Ba là. với việc". Trong Di chúc. khiêm tốn. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. đoàn kết thật thà. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Không tham tiền tài. không bao giờ hủ hoá". Vì vậy mà quang minh chính đại.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. chứ không phải đập cho tơi bời". cần kiệm liêm chính. tiết kiệm thì giờ. là . tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. "nghĩa là không tà. vui sau thiên hạ". . phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Chí công vô tư. của nhân dân". Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. của bản thân mình. không dối trá. Đối với mình: không tự cao. Đó là. Đối với những người có thói hư tật xấu. lao động có kế hoạch. lừa lọc. Phải "trong sạch. tinh thần quốc tế trong sáng. tiết kiệm tiền của của dân. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước.trong lòng ta. đó là thái độ của người cách mạng. luôn giữ thái độ chân thành. không hoang phí. phải "lo trước thiên hạ. sửa đổi điều dở của bản thân mình. có năng suất cao. không ỷ lại. không liên hoan. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. hạt thóc của Nhà nước. chí công vô tư. của nước. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. chè chén lu bù. đứng đắn".

cho mỗi con người. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no.tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. đạo đức lành mạnh ở mọi người. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. làng nước theo sau. dân chủ và tiến bộ xã hội. Trung với nước. + Xây đi đôi với chống. việc tốt”. hạnh phúc cho nhân dân. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. + Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. cán bộ. vàng càng luyện càng trong". vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. + Nói đi đôi với làm. lành mạnh về đạo đức. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. củng cố. Cổ vũ “người tốt. Theo Hồ Chí Minh. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. các điển hình tiêu biểu. công lý và tiến bộ xã hội. Nâng cao đạo đức cách mạng. Nó do đấu tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. bóc lột. các dân tộc. Hồ Chí Minh . phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. mọi người vì mình”. khơi dậy ý thức tự giác. phải nêu gương về đạo đức. hiếu với dân. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. độc lập dân tộc. Theo Hồ Chí Minh. đảng viên đi trước. Xây dựng nền đạo đức cách mạng.

càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên tính thời sự. cá nhân có thành tích xuất sắc. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. Hai mặt đó phải tiến hành song song. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Ngay từ năm 1952. chí công vô tư. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. lãng phí quan liêu. Trong cuộc đấu tranh này.luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. trong nội bộ. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. đau xót". Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. trong tinh thần. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. mật thám". Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. cần kiệm liêm chính. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. thật sự cần kiệm liêm chính. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. bằng gươm còn dễ. là một khó khăn. đạo đức. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. là thứ “giặc nội xâm”. soi sáng cho Đảng và nhân dân . là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . hiếu với dân. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. con người. là bạn đồng minh của thực dân. phong kiến. biểu dương các tập thể. Trung với nước. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. chí công vô tư. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. thương người. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô.

ta hoàn thành sự nghiệp vẻ vang. xây dựng nền đạo đức Việt Nam ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->