Tiết 21: Sinh học 8 HÔ HẤP

VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
O2 MŨI HỌNG

CO O O2 2 2 THANH QUẢN

CO2

CO2

PHỔI

Kh¸i niÖm h« hÊp : GLUXIT Tiết 21 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP O2 LIPIT CO2+H2O PRÔTEIN H« hÊp cã liªn quan nh­ thÕ nµo víi c¸c ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ ? H« hÊp cung cÊp oxi cho tÕ bµo ®Ó tham gia vµo ph¶n øng t¹o năng l­îng cung cÊp cho mäi ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ. .Chương IV : HÔ HẤP I. ®ång thêi th¶i lo¹i CO2 ra khái c¬ thÓ.

O2 Kh«ng khÝ I.Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi Sù thë (sù th«ng khÝ ë phæi) CO2 Mao m¹ch phÕ nang ë phæi Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« .

I.Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi O2 Trao ®æi khÝ ë phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi CO2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« .

I.Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi O2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« CO2 Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo .

Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi CO2 O2 Sù thë (sù th«ng khÝ ë phæi) SƠ ĐỒ Trao ®æi khÝ ë phæi CÁC GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH HÔ HẤP Mao m¹ch phÕ nang ë phæi O2 CO2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« CO2 Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo .O2 I.

+ Trao ®æi khÝ ë phæi. Sù thë gióp th«ng khÝ ë phæi t¹o ®iÒu kiÖn cho trao đæi khÝ diÔn ra liªn tôc ë tÕ bµo. + Trao ®æi khÝ ë tế bào. Sù thë cã ý nghÜa gì víi h« hÊp? . . + Sù thë (Sù th«ng khÝ ë phæi).Kh¸i niÖm h« hÊp : H« hÊp gåm những H« hÊp gåm 3 giai giai ®o¹n chñ yÕu ®o¹n chñ yÕu: nµo ?.I.

+ trß :+ Cung cÊp oxi ®Ó .Qu¸ ®o¹n + Sù thë (Sù th«ng khÝ ë phæi). sèng cña c¬ thÓ và th¶i khÝ Kh¸i niÖm:  .Vai Trao ®æi khÝ ë phæi.I.Kh¸i niÖm h« hÊp: H« hÊp là gì? Quá trình hô hấp gồm mấy giai đoạn? Hô hấp có vai trò như thể nào đối với cơ thể? H« hÊp lµ qu¸ trình kh«ng ngõng cung cÊp oxi cho c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ vµ lo¹i CO2 do c¸c tÕ bµo th¶i ra khái c¬ thÓ. oxi ho¸ c¸c hîp chÊt hữutÕ t¹o + Trao ®æi khÝ ë c¬ ra năng l­îng cÇn cho ho¹t ®éng bµo. trình h« hÊp gåm 3 giai .

C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi MŨI HỌNG .

C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi KHÍ QuẢN THANH QUẢN PHỔI .

I.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng: Tĩnh mạch phổi Khoang mòi Lç mòi Häng (hÇu) N¾p thanh qu¶n Lá phổi trái PhÕ qu¶n Động mạch phổi máu giàu oxi Phế quản nhỏ máu nghèo oxi Thanh qu¶n KhÝ qu¶n Lá phổi phải Líp mµng ngoµi (l¸ thµnh) Líp mµng trong (l¸ PhÕ qu¶n nhá Mao mạch máu phế nang Quan sát hình vẽ và xác định các cơ quan hô hấp .Kh¸i niÖm h« hÊp : II .

BỘ PHẬN DẪN KHÍ 1/ Đường dẫn khí (Mũi.Lá phổi phải có 3 thùy) BỘ PHẬN HÔ HẤP .Kh¸i niÖm h« hÊp : II .Họng-Thanh quản.I.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng: Hệ hô hấp của người gồm những cơ quan nào nµo ?.Khí quản-Phế quản) 2/ Hai lá phổi (Lá phổi trái có 2 thùy.

giữa hai líp cã chÊt dÞch. líp ngoµi dÝnh víi lång ngùc. khÝ HängCã tuyÕn ami®an vµ tuyÕn V.Cã líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy.CÊu .20 vßng sôn khuyÕt xÕp chång lªn nhau .Cã nhiÒu l«ng mòi. Ở phÕ qu¶n n¬i tiÕp xóc c¸c p CÊu nang thì kh«ng cã vßng sôn mµ lµ c¸c thí c¬. dÉn . Hai L¸ phæi ph¶i cã 3 l¸ phæi thuú L¸ phæi tr¸i cã 2 thuú .ĐẶC ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan h« hÊp ë ng­êi C¸c c¬ quan ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o Đ­êng Mòi .Cã líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy víi nhiÒu l«ng rung chuy ®éng liªn tôc.A chøa nhiÒu tÕ bµo limph Thanh n¾p thanh qu¶n ( sôn thanh thiÖt) cã thÓ cö ®éng ®Ó Cã qu¶n kÝn ®­êng h« hÊp. PhÕ qu¶n t¹o bëi c¸c vßng sôn.Cã líp mao m¹ch dµy ®Æc. . .Ьn vÞ cÊu t¹o cña phæi lµ c¸c phÕ nang tËp . líp trong dÝnh víi phæi.Bao ngoµi 2 l¸ phæi cã 2 líp mµng. KhÝ qu¶n t¹o bëi 15.

+ Lµm Êm kh«ng khÝ lµ do líp mao m¹ch dµy ®Æc.66.I. tr¶ lêi c©u hái sau: Những ®Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña c¸c c¬ quan trong ®­êng dÉn khÝ cã t¸c dông: + Lµm Êm. lµm Èm kh«ng khÝ khi ®i vµo phæi ? + Tham gia b¶o vÖ phæi tr¸nh khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i ? + Lµm Èm kh«ng khÝ lµ do líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy lãt bªn trong ®­êng dÉn khÝ. căng m¸u vµ Êm nãng d­íi líp niªm m¹c ®Æc .Kh¸i niÖm h« hÊp : II.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng Nghiªn cøu th«ng tin b¶ng 20 sgk tr.

+ N¾p thanh qu¶n (sôn thanh thiÖt): ĐËy kÝn ®­êng h« hÊp. ngăn thøc ăn khái lät vµo khi nuèt. + C¸c tÕ bµo lim ph« ë tuyÕn ami®an vµ tuyÕn V.I.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña ®­êng dÉn khÝ tham gia b¶o vÖ phæi tr¸nh khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i ? + L«ng mòi : Giữ l¹i c¸c h¹t bôi lín.Kh¸i niÖm h« hÊp : II.A tiÕt ra kh¸ng thÓ ®Ó v« hiÖu ho¸ c¸c t¸c nh©n g©y nhiÔm. . + ChÊt nhµy : Do niªm m¹c tiÕt ra giữ l¹i c¸c h¹t bôi nhá. + Lớp l«ng rung : QuÐt vËt l¹ ra khái khÝ qu¶n.

b/ L¸ t¹ng dÝnh chÆt vµo phæi.800 triÖu) lµm cho diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ tăng.Kh¸i niÖm h« hÊp : II. giữa chóng lµ líp dÞch rÊt máng lµm cho ¸p suÊt trong ®ã lµ ©m hoÆc bằng không. . nên phæi në réng vµ xèp.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña phæi lµm tăng diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ? + Sè l­îng phÕ nang lín (700 .I. + Bao bäc phæi cã 2 líp mµng lµ: a/ L¸ thµnh dÝnh chÆt vµo thành ngùc.

làm ấm không khí vào phổi. .C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng Nêu nhận xét về chức năng của đường dẫn khí và 2 lá phổi + Chức năng chung của đường dẫn khí: Dẫn khí ra và vào phổi.I.Kh¸i niÖm h« hÊp : II. bảo vệ phổi khỏi tác nhân có hại. + Chức năng của phổi: Trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi. làm ẩm.

Phæi : . Phổi có chức năng gì? . . HÖ h« hÊp gåm : . + Lµm Êm. 2) Chøc năng : . Chức năng của đường dẫn khí là gì? . lµm Èm kh«ng khÝ vµ phæi.Đ­êng dÉn khÝ : + DÉn khÝ ra vµo phæi.Kh¸i niÖm h« hÊp : II. . phÕ qu¶n. khÝ qu¶n.I. thanh qu¶n.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng 1) CÊu t¹o: Hệ hô hấp có  cấu tạo như thế nào ?. + B¶o vÖ phæi khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i.Đ­êng dÉn khÝ: Mòi . häng.2 l¸ phæi.

khí (tröø thanh quaûn)vaø 2 vaø thoû ? Đöôøng daãn GIOÁNG: laù phoåi hoaøn toaøn gioáng ngöôøi. KHAÙC:Ñöôøng daãn khí ôû ngöôøi coù thanh quaûn phaùt trieån hôn veà chöùc naêng phaùt aâm.KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Câu 1/67 SGK Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? +Nhôø hoâ haáp maø oxi ñöôïc laáy vaøo ñeå oxi hoùa caùc hôïp chaát höõu cô taïo naêng löôïng caàn cho moïi hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. + Thaûi khí cacbonic vaø hôi nöôùc cuûa teá So saùnh caáu taïo cuûa heä hoâ haáp cuûa ngöôøi baøo ra khoûi cô theå. Caâu 3/67SGK Giaûi thích caâu noùi: chæ caàn ngöøng thôû 3-5 phuùt thì maùu qua phoåi chaúng coù oxi ñeå maø nhaän. Do noàng ñoä oxi trong khoâng khí ôû phoåi giaûm neân khoâng ñuû aùp löïc khuyeát taùn vaøo maùu .

PhÕ qu¶n b. Gióp tÕ bµo vµ c¬ thÓ tr¸nh bÞ ®Çu 2) N¬i x¶y ra trao ®æi khÝ ë phæi lµ : c. Thanh qu¶n d. a. Lo¹i bá CO2 ra khái c¬ thÓ. Cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho d. tÕ bµo b. Xoang mòi c. Thanh qu¶n d.KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng: 1) Ho¹t ®éng nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ chøc năng cña h« hÊp? 2) a. KhÝ qu¶n 4) TuyÕn V. PhÕ nang 3) Võa tham gia dÉn khÝ h« hÊp võa lµ bé phËn cña c¬ quan ph¸t ©m lµ : a. Phæi a. KhÝ qu¶n Mòi c.A vµ tuyÕn Ami®an cã ë: c. KhÝ qu¶n d. b. Cung cÊp oxi cho tÕ bµo ®éc bëi khÝ CO2. PhÕ qu¶n. . Häng b.

2. 52. 53.H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi theo nội dung đã ghi Vẽ hình: 20.65. Nghiên cứu bài “HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP” theo các nội dung bài tập 1.20. . Đäc môc “Em cã biÕt” Hoàn thành các bài tập trang 51.1. 56 vở bài tập sinh 8. 2 trang 55. 54 vở bài tập sinh 8.3 sgk trang64.20.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.