Tiết 21: Sinh học 8 HÔ HẤP

VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
O2 MŨI HỌNG

CO O O2 2 2 THANH QUẢN

CO2

CO2

PHỔI

.Chương IV : HÔ HẤP I.Kh¸i niÖm h« hÊp : GLUXIT Tiết 21 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP O2 LIPIT CO2+H2O PRÔTEIN H« hÊp cã liªn quan nh­ thÕ nµo víi c¸c ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ ? H« hÊp cung cÊp oxi cho tÕ bµo ®Ó tham gia vµo ph¶n øng t¹o năng l­îng cung cÊp cho mäi ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ. ®ång thêi th¶i lo¹i CO2 ra khái c¬ thÓ.

O2 Kh«ng khÝ I.Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi Sù thë (sù th«ng khÝ ë phæi) CO2 Mao m¹ch phÕ nang ë phæi Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« .

I.Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi O2 Trao ®æi khÝ ë phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi CO2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« .

Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi Mao m¹ch phÕ nang ë phæi O2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« CO2 Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo .I.

Kh¸i niÖm h« hÊp : TÕ bµo biÓu m« ë phæi PhÕ nang trong phæi CO2 O2 Sù thë (sù th«ng khÝ ë phæi) SƠ ĐỒ Trao ®æi khÝ ë phæi CÁC GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH HÔ HẤP Mao m¹ch phÕ nang ë phæi O2 CO2 Tim Mao m¹ch ë c¸c m« TÕ bµo ë c¸c m« CO2 Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo .O2 I.

I. + Trao ®æi khÝ ë phæi. Sù thë gióp th«ng khÝ ë phæi t¹o ®iÒu kiÖn cho trao đæi khÝ diÔn ra liªn tôc ë tÕ bµo. + Sù thë (Sù th«ng khÝ ë phæi).Kh¸i niÖm h« hÊp : H« hÊp gåm những H« hÊp gåm 3 giai giai ®o¹n chñ yÕu ®o¹n chñ yÕu: nµo ?. . + Trao ®æi khÝ ë tế bào. Sù thë cã ý nghÜa gì víi h« hÊp? .

trình h« hÊp gåm 3 giai .I.Kh¸i niÖm h« hÊp: H« hÊp là gì? Quá trình hô hấp gồm mấy giai đoạn? Hô hấp có vai trò như thể nào đối với cơ thể? H« hÊp lµ qu¸ trình kh«ng ngõng cung cÊp oxi cho c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ vµ lo¹i CO2 do c¸c tÕ bµo th¶i ra khái c¬ thÓ. + trß :+ Cung cÊp oxi ®Ó . oxi ho¸ c¸c hîp chÊt hữutÕ t¹o + Trao ®æi khÝ ë c¬ ra năng l­îng cÇn cho ho¹t ®éng bµo.Qu¸ ®o¹n + Sù thë (Sù th«ng khÝ ë phæi).Vai Trao ®æi khÝ ë phæi. sèng cña c¬ thÓ và th¶i khÝ Kh¸i niÖm:  .

C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi MŨI HỌNG .

C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi KHÍ QuẢN THANH QUẢN PHỔI .

C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng: Tĩnh mạch phổi Khoang mòi Lç mòi Häng (hÇu) N¾p thanh qu¶n Lá phổi trái PhÕ qu¶n Động mạch phổi máu giàu oxi Phế quản nhỏ máu nghèo oxi Thanh qu¶n KhÝ qu¶n Lá phổi phải Líp mµng ngoµi (l¸ thµnh) Líp mµng trong (l¸ PhÕ qu¶n nhá Mao mạch máu phế nang Quan sát hình vẽ và xác định các cơ quan hô hấp .I.Kh¸i niÖm h« hÊp : II .

BỘ PHẬN DẪN KHÍ 1/ Đường dẫn khí (Mũi.Kh¸i niÖm h« hÊp : II .Khí quản-Phế quản) 2/ Hai lá phổi (Lá phổi trái có 2 thùy.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng: Hệ hô hấp của người gồm những cơ quan nào nµo ?.Họng-Thanh quản.Lá phổi phải có 3 thùy) BỘ PHẬN HÔ HẤP .I.

Bao ngoµi 2 l¸ phæi cã 2 líp mµng. dÉn .Cã líp mao m¹ch dµy ®Æc.20 vßng sôn khuyÕt xÕp chång lªn nhau . .Cã líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy.CÊu . Hai L¸ phæi ph¶i cã 3 l¸ phæi thuú L¸ phæi tr¸i cã 2 thuú . líp trong dÝnh víi phæi.Cã líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy víi nhiÒu l«ng rung chuy ®éng liªn tôc. KhÝ qu¶n t¹o bëi 15. giữa hai líp cã chÊt dÞch.Cã nhiÒu l«ng mòi.ĐẶC ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan h« hÊp ë ng­êi C¸c c¬ quan ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o Đ­êng Mòi . Ở phÕ qu¶n n¬i tiÕp xóc c¸c p CÊu nang thì kh«ng cã vßng sôn mµ lµ c¸c thí c¬. PhÕ qu¶n t¹o bëi c¸c vßng sôn. líp ngoµi dÝnh víi lång ngùc.Ьn vÞ cÊu t¹o cña phæi lµ c¸c phÕ nang tËp . .A chøa nhiÒu tÕ bµo limph Thanh n¾p thanh qu¶n ( sôn thanh thiÖt) cã thÓ cö ®éng ®Ó Cã qu¶n kÝn ®­êng h« hÊp. khÝ HängCã tuyÕn ami®an vµ tuyÕn V.

Kh¸i niÖm h« hÊp : II. lµm Èm kh«ng khÝ khi ®i vµo phæi ? + Tham gia b¶o vÖ phæi tr¸nh khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i ? + Lµm Èm kh«ng khÝ lµ do líp niªm m¹c tiÕt chÊt nhµy lãt bªn trong ®­êng dÉn khÝ.66. + Lµm Êm kh«ng khÝ lµ do líp mao m¹ch dµy ®Æc. tr¶ lêi c©u hái sau: Những ®Æc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña c¸c c¬ quan trong ®­êng dÉn khÝ cã t¸c dông: + Lµm Êm. căng m¸u vµ Êm nãng d­íi líp niªm m¹c ®Æc .C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng Nghiªn cøu th«ng tin b¶ng 20 sgk tr.I.

+ C¸c tÕ bµo lim ph« ë tuyÕn ami®an vµ tuyÕn V.I. + N¾p thanh qu¶n (sôn thanh thiÖt): ĐËy kÝn ®­êng h« hÊp. ngăn thøc ăn khái lät vµo khi nuèt. + Lớp l«ng rung : QuÐt vËt l¹ ra khái khÝ qu¶n.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña ®­êng dÉn khÝ tham gia b¶o vÖ phæi tr¸nh khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i ? + L«ng mòi : Giữ l¹i c¸c h¹t bôi lín. .Kh¸i niÖm h« hÊp : II. + ChÊt nhµy : Do niªm m¹c tiÕt ra giữ l¹i c¸c h¹t bôi nhá.A tiÕt ra kh¸ng thÓ ®Ó v« hiÖu ho¸ c¸c t¸c nh©n g©y nhiÔm.

+ Bao bäc phæi cã 2 líp mµng lµ: a/ L¸ thµnh dÝnh chÆt vµo thành ngùc. b/ L¸ t¹ng dÝnh chÆt vµo phæi.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña phæi lµm tăng diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ? + Sè l­îng phÕ nang lín (700 . giữa chóng lµ líp dÞch rÊt máng lµm cho ¸p suÊt trong ®ã lµ ©m hoÆc bằng không. .I.800 triÖu) lµm cho diÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi khÝ tăng. nên phæi në réng vµ xèp.Kh¸i niÖm h« hÊp : II.

Kh¸i niÖm h« hÊp : II. làm ẩm.I. bảo vệ phổi khỏi tác nhân có hại. làm ấm không khí vào phổi.C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng Nêu nhận xét về chức năng của đường dẫn khí và 2 lá phổi + Chức năng chung của đường dẫn khí: Dẫn khí ra và vào phổi. . + Chức năng của phổi: Trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi.

HÖ h« hÊp gåm : .Phæi : .I. Phổi có chức năng gì? . .C¸c c¬ quan trong hÖ h« hÊp cña ng­êi vµ chøc NĂNG cña chóng 1) CÊu t¹o: Hệ hô hấp có  cấu tạo như thế nào ?. lµm Èm kh«ng khÝ vµ phæi. häng. + B¶o vÖ phæi khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i. thanh qu¶n. + Lµm Êm. khÝ qu¶n. 2) Chøc năng : .Đ­êng dÉn khÝ : + DÉn khÝ ra vµo phæi. phÕ qu¶n.2 l¸ phæi. .Đ­êng dÉn khÝ: Mòi .Kh¸i niÖm h« hÊp : II. Chức năng của đường dẫn khí là gì? .

khí (tröø thanh quaûn)vaø 2 vaø thoû ? Đöôøng daãn GIOÁNG: laù phoåi hoaøn toaøn gioáng ngöôøi. Do noàng ñoä oxi trong khoâng khí ôû phoåi giaûm neân khoâng ñuû aùp löïc khuyeát taùn vaøo maùu . Caâu 3/67SGK Giaûi thích caâu noùi: chæ caàn ngöøng thôû 3-5 phuùt thì maùu qua phoåi chaúng coù oxi ñeå maø nhaän. KHAÙC:Ñöôøng daãn khí ôû ngöôøi coù thanh quaûn phaùt trieån hôn veà chöùc naêng phaùt aâm. + Thaûi khí cacbonic vaø hôi nöôùc cuûa teá So saùnh caáu taïo cuûa heä hoâ haáp cuûa ngöôøi baøo ra khoûi cô theå.KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Câu 1/67 SGK Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? +Nhôø hoâ haáp maø oxi ñöôïc laáy vaøo ñeå oxi hoùa caùc hôïp chaát höõu cô taïo naêng löôïng caàn cho moïi hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå.

Cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho d. Häng b. a.KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng: 1) Ho¹t ®éng nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ chøc năng cña h« hÊp? 2) a. PhÕ qu¶n. PhÕ qu¶n b. tÕ bµo b. Thanh qu¶n d. Thanh qu¶n d. Phæi a.A vµ tuyÕn Ami®an cã ë: c. KhÝ qu¶n Mòi c. b. Gióp tÕ bµo vµ c¬ thÓ tr¸nh bÞ ®Çu 2) N¬i x¶y ra trao ®æi khÝ ë phæi lµ : c. PhÕ nang 3) Võa tham gia dÉn khÝ h« hÊp võa lµ bé phËn cña c¬ quan ph¸t ©m lµ : a. KhÝ qu¶n 4) TuyÕn V. Cung cÊp oxi cho tÕ bµo ®éc bëi khÝ CO2. . Xoang mòi c. Lo¹i bá CO2 ra khái c¬ thÓ. KhÝ qu¶n d.

52. 56 vở bài tập sinh 8. 53.20. 54 vở bài tập sinh 8.20. Đäc môc “Em cã biÕt” Hoàn thành các bài tập trang 51. .2.1. Nghiên cứu bài “HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP” theo các nội dung bài tập 1. 2 trang 55.3 sgk trang64.H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi theo nội dung đã ghi Vẽ hình: 20.65.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful