T~O HUONG D~I HQC DL KY THU~T CONG NGHf: TP.

HCM
KHOA QUANTRJ
?

... ~

BO GIAO D{)C vA DAo
.j;. .•

332,04i,

KINH DOANH

LuAN VAN .
A"

TOT

NGHIEP .
?

cit
",

NHAN KINH
"..!,

TE

I
I

I

CHUYEN NGANH " QUAN TRI TAl CHINH - KE TOAN ' MA s6 : " 11.10.30.06 "

I

I
I

I

D~ Tai: MQT SO BI~N PHAP NHAM NANG CAO HItU QUA SU DVNG VON Ti).I XI NGHIJ::P
'"

I· I
"". '"

.,

~

'"

I

nuoc

PHAM TRUNG l10NG 24

~

!
I

I

/'

Nguni hudng d~n : TS. L~i Tie'n Dinh Sinh vien thuc hien : Lu'dng Thanh Tan Kho a " 1996 - 2000" L8p 96QT7

"rj AOLQfoj!5J
• .

-

Ii

I

TP.HCM Thanq 08/

2000

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~i Ti6n Dlnh

Ml)C Ll)C
Loi rna dfiu Phdn I :

1- Khai niern

co sa LY LU~N

CHUNG trang 1 trang 1 trang 1 trang 2 trang 2 trang 2 trang 2 trang 5 trang 5 trang 5 trang 6 trang 7 trang 7 trang 7 trang 8 trang 8 trang 9 trang 9 trang 10 trang 10 trang 11 trang 11 trang 11 trang 12 trang 12 trang 12 trang 12 trang 13 trang 13 trang 13 trang 14

1. Kh,H niem va phan loai von san xua"t kinh doanh 1.1. Khai niem von san xuat kinh doanh 1.2. Phan loai von san xua"t kinh doanh 2. Khai niem va phan loai von hill dong 2.1. Khai niern von luu dong 2.2. Phan loai v6n btu dong 3. Khai niern va phan loai v6n cO'dinh 3.1. Khai niern von cO'dinh 3.2. Phan loai v6n cO'dinh II - Vai tro ella vO'n trong hoat dQng san xua't kinh doanh III - Danh gia hleu qua quan ly va sd' dung vO'n trong doanh nghiep 1. Danh gia khai quat su bien dong v€ tai san va nguon von 2. Muc do can d6i gifia v6n va ngudn von 3. Tinh hinh dam bao nguon vdn 4. Phan tich chi phi sa dung von va don can no 5. Danh gia hieu qua sa dung tai san luu dong 5.1. Ht$ s6thanh toan hien thai 5.2. Ht$ sO'thanh toan nhanh 5.3. Vong quay tai san hru dong 5.4. Vong quay hang t6n kho 5.5. Ky thu ti€n blnh quan 5.6. Ty 11$ sinh lei cua v6n hru dong 6. Danh gia hieu qua sa dung tai san co dinh 6.1. Vong quay tai san c6dinh 6.2. Ht$ sO'hao mon tai san cO'dinh 6.3. Ty 11$ sinh lai von c6dinh 7. Danh gia kha nang sinh loi cua v6n 7.1. Ty suat loi nhuan tren doanh thu (Doanh lei tieu thu ) 7.2. Doanh Ioi v6n ( Ty suat l<;1i nhuan vdn SXKD ) 7.3. Ty suat loi nhuan tren v6n chu sd htru

SVTH : Luong Thanh Tan

A

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L'.li Tie'n Dinh

Ph~n II : THljC TR~NG T~I nON VI NGHIEN CUD I - Gioi thieu sd luqc v~ drm vi II - Phan tfch danh gia hieu qua quan Duqc Phftm TW 24 trang 15

If va sit

dung

v6n

tai Xl nghiep trang 25 trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang 25 26 26 27 30 32 32 34 34 34 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 45 45 46 47

1. Danh gia khai quat su bien d9ng v€ tai san va ngudn von 2. Mac d9 din d6i giUa v6n va nguon v6n a) Phan tich ke't ca'u v6n b) Phan tich ke't cau nguon von c) Phan tich mac d9 can d6i gitta v6n va nguon von 3. Tlnh hlnh dam bao cua nguon von xi nghiep d6i vdi tai san Iuu dong va tai san co dinh a) Phan tich nguon von b) Phan tich mac d9 dam bao nguon von d6i vdi TSLD va TSCD 4. Phan tich chi phi sd' dung v6n va don can no a) Phan tich chi phi sd' dung v6n b) Phan tich don can no 5. Danh gia hieu qua sd' dung tai san luu d9ng a) H~ sO'thanh toan hien thai b) H<$so' thanh toan nhanh c) Vong quay tai san hru d9ng d) Vong quay hang t6n kho e) Ky thu tien binh quan f) Ty 1<$ sinh lai ciia von luu d9ng 6. Danh gia hieu qua sli' dung tai san co dinh a) Vong quay tai san c6dinh b) H<$so' hao mon tai san co dinh c) Ty 1<$ sinh loi von cO'dinh 7. Danh gia kha nang sinh lai cua v6n a) Doanh loi tieu thu ( Ty sufft IQi nhuan tren doanh thu ) b) Doanh IQi von ( Ty sua't loi nhuan ciia von san xuat kinh doanh ) c) Doanh loi von chu s6 htru ( Ty suat IQi nhuan cua v6n CSH )

-----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan

B

' : A.. Bien phap d6i v6i tal san luu dQng a) D6i voi tieri mat b) Quan ly cac khoan phai thu c) D6i vdi t6n kho 3. A? su ? ~ ~ I. Nhi)n xet chung v~ tinh hinh hoat dQng va hieu qua sO'dQng v6n fJ Xf Nghiep Dlic..Luau van t6t nghiep GVHD : TS. MQt so' bien phap nhiim nang cao hieu qua sO'dung vO'n 1. Bien phap d6i v6i vi~c quan Iy va sO'dung tai san cff dinh a) Sit dung phuong phap khau hao nhanh d~ tang khd nang thu h6i v6n b) Lap quy dl! phong d~ bao toan va phat tri~n them von cO'dinh cua xi nghiep c) Giai phap diu nr d6i moi tai san co dinh d) Sit dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mot phan cho tai san cO'dinh.llJ ~ ----------------~ -----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan c .. ~ A. Bien phap nang cao hieu sua't sO'dung vffn san xua't kinh doanh a) Tang cirong cac hoat dong Marketing rna cu th~ la nen thanh l~p mot bO phan Marketing rieng b) Nang cao cha"t hrong san phffm thuoc d~ giii' vtrng va md rong thi tnrong c) Xac dinh nhu ciu von cin tai tro khi doanh thu tang Ke't Iuan trang trang trang trang 49 50 51 51 trang 51 trang 53 trang trang trang trang trang trang 53 54 54 55 56 58 trang 58 trang 60 trang 61 trang 64 ------------------. .icPhftm Trung Uong 24 II. . L~i Tie'n Dinh Phan III: '" MOT SO BIJ::N PHAP NHAM NANG CAO HIJ::U QUA Dl)NG VON T~I XN DU<jC PHAM TW 24 . . nang cao nang suat sit dung tai san cO'dinh 2.

L~i Tie'n DInh PHAN I ********* cd sd LY _/ LUAN CHUNG A • SVTH : Luong Thanh Tan .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

c tai chinh. 1. D€ tie'n hanh hoat dQng san xuat kinh doanh. doanh nghiep c~n phai c6 mQt hrong von nhat dinh do nhieu ngudn von tao nen tai cac thai di€m khac nhau. dung von trong khoan thai gian a'y . + Tien t~ la hlnh thai von ban d~u ciia cac doanh nghiep. N6i each khac doanh nghiep c~n c6 vo'n d€ hoat dong san xua't kinh doanh. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 1 . Tien chi la dang tieIl) nang cua von. + van la tlni hang h6a d~c biet chi ban quyen sa dung. tao ra doanh thu. + M6i dong van phai gan vdi mot chii sd httu nhat dinh.c hoat dong . B5ng thai van phai khong ngirng diroc bao toan. Ilnh vf/. Bdi Ie d dau con c6 nhfrng d6ng van vo chii thl d do se co su chi tieu lang phi. gdn lien voi san xuft hang h6a. goi Vo'n san xua't kinh doanh la mot quy tien tc$ d~c biet ve tai chinh cua doanh nghiep. vo'n dUQc tich tv de'n nhttng gia tri it nhat phai bang vo'n phap dinh rna nha nude da qui dinh cho m6i nganh nghe. d€ bien thanh vdn thi tien phai diroc dira VaG san xufit kinh doanh va sinh lei.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Khai nlem va phan loai vo'n san xua't kinh doanh 1. tha't thoat va kern hieu qua. L~i TiEn Dinh PHAN I co Sa I-KHAINI~M ---------~~~--------- LV LUAN CHUNG . Trong dieu kien t6n tai ciia nen san xuat hang h6a tien tc$. san xudt kinh doanh dl1(JC fa van. + Vo'n duoc tich tu va t~p trung de'n mot IUQng nha't dinh mdi c6 th€ phat huy duoc tac dung.1. nhung chua h~n c6 tien la c6 von.von san xudt kinh doanh diroc bi€u hien dirdi hai hinh thirc hien v~t va gia tri c6 nhirng d~c tnmg sau day: + van duoc bieu hien toan bQ gia tri cua tai san thuoc quyen quan ly va sa dung cua mot doanh nghiep tai mot thai di€m nhat dinh la gia tri thuc cua tai san hftu hlnh va va hmh . b6 sung va phat tri~n sau m6i qua trlnh van dQng d~ thuc hien viec tai san xua't gian don va tai san xua't md rong ciia doanh nghiep . Hay n6i each khac Toan bQ gia tri iaig ra cho qua trinh. B~ d~u nr san xudt kinh doanh. van san xu/it kinh doanh fa bifu hien gia tri bang ti€n cua toan bQ tai san dl1(JC ddu tu VaG san xu/it kinh doanh nhdm muc dich sinh lai. Khai niern vo'n san xua't kinh doanh Vo'n la mot pham tru kinh te trong linh vf/. Nguoi mua diroc quyen sa dung van trong mot thai gian nha't dinh va phai tnl chi phi cho quyen dUQCsa .

1. hang hoa va tien t~ hoac la s6 v6n ling tnrdc v€ tai san luu dong san xua"t va tai san hru dQng luu thong nharn dam bao eho qua trlnh tai san xuat ella doanh nghiep duoc thuc hien thuong xuyen . von do ehu doanh nghiep nr nhan bo ra (d6i voi cong ty e6 phan. Phan Ioai v6n luu dQng V6n hru dong la tai san quan trong ella doanh nghiep. Khai niern va phan loai vo'n luu dQng 2.2. s6 von do e6 dong. yay do phat hanh trai phieu . Lai TiS'n Dlnh 1. b) Ngudn v6n yay : La nhtrng loai v6n ducc hinh thanh til cac khoan yay ngdn han. yay dai han dudi moi htnh thirc ella ngan hang. 1. til nguon v6n lien doanh lien kSt ( d6i vdi cong ty lien doanh ) ..1. V6n hoat dong san xua"t kinh doanh ella doanh nghiep din eu til ngudn hlnh thanh co th@ ehia lam hai IOC(li : a) Ngudn vo'n chii sci huu : La nhttng IOC(li v6n dUQe ngan sach nha mroc ea"p hoac co nguon gdc til ngan sach nha nude nhu cac khoan chenh lech do danh gia lai tai san va cac khoan phai nQP nhung dUQe ngan sach d@ lai (d6i voi doanh nghiep nha nude) . Khai niem v6n luu dQng v 6n hru dong la mot bQ phan ella von san xua"t kinh doanh la v6n ling tnroc v€ v~t lieu du d6i nrong lao dong va tien lirong t6n tai dudi cac hlnh thai nguyen tnr. san pham dang che' tao. t6 chirc tin dung. thanh pham. Hai loai v6n nay ra"t quan trong d6i vdi doanh nghiep. doanh nghiep tu nhan) .Lu~n van to't nghiep 1. ca nhan trong va ngoai nude.2. V6n Iuu dong luan chuyen gia tri toan bQ ngay trong mot Ian va hoan thanh mot yang tuan hoan sau mot ehu ky san xuat ..2. gitip doanh nghiep thuc hien muc dich san xuat. 2. ngiroi ta chi a von san xua"t kinh doanh thanh hai loai : Vo'n co'dinh va v6n luu dQng.2. Phan loai v6n san xua't kinh doanh GVHD : TS. ella cac t6 chiic kinh tS. Can eli vao d~e di@m luan chuyen ella tung loai von trong cac giai doan ella ehu ky san xua"t kinh doanh. 2. til nguon von tlJ' b6 sung ella cac doanh nghiep . VI vay viec phan ehia v6n luu dong ra thanh nhieu loai khac nhau se giiip eho doanh nghiep quan ly dUQe chat che hon ngudn von hru dong gop phdn sa dung von hru dQng co hieu qua tranh duoc SVTH : Luong Thanh Tan Trang 2 .2. xa vien dong gop. hQP tac xa. trao d6i hang h6a va dich vu vdi cac don vi kinh te' khac nham t6i da hoa IQi nhuan .

• V6n v€ phi t6n doi phan b6 Ia nhirng chi phi chi ra trong ky nhung chua tinh vao gia thanh trong ky rna se tinh d~n VaGgia thanh cac ky sau . khi tham gia san xuat hop thanh thuc th~ chu yeu cua san pham. linh kien du tril' d€ thay the'" m6i khi sua chua tai san c6dinh. _ V6n bao bi g6m nhttng gia tri v~t lieu. _ V6n v~t lieu phu Ia gia tri nhtrng v~t tu du tril' cho san xuat c6 tac dQng giup cho viec hinh thanh san pham hoac lam cho san pham ben va dep hon nhung khong hop thanh thuc th@cua san pham.Lu~n van t6t nghiep GVRD ~TS. LZliTi6n Dinh tlnh trang sil' dung lang phi. b) Von btu dl)ng nhm trong qua trinb true titp san xuiit Bao g6m cac khoan von : • V6n san ph am dang che' tao la gia tri nhfing san pham do dang dang trong qua trinh che' t<. Can ell a) Von btu dl)ng nam trong qua trinb dlf trtl san xu{{t LOZlinay bao gam cac khoan v6n sau : _ V 6n nguyen vat lieu chinh d6 la sO'tien bi@u hien gia tri cac 10Zliv~t tu du triY cho san xuat. c) Von luu dl)ng tuim trong qua trinb luu thong _ V6n thanh pharn la gia tri sO'san pham da nhap kho va mot sO'cong viec chon IQc. _ V6n hang h6a mua ngoai la gia tri nhtrng san pham rna do yeu c~u cua viec tieu thu doanh nghiep phai mua tu ben ngoai. d6ng thai dam bao kip thai nhu c~u von va phan b6 hop ly v6n luu dong. d6ng g6i chuan bi cho tieu thu .2. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 3 . _ V6n cong cu lao dQng nho la gia tri nhtrng cong cu lao dQng c6 gia tri tha'p va thai gian su dung lai ngan. MQt sO'ban thanh phffm tu chs' con c6 gia tri kinh tS dQc l~p .1. V6n hill dong c6 th@diroc phan 10Zlidua vao 3 tieu thiic sau : vai tro Can Cll VaGvai tro cua vdn hill dong doanh nghiep chia von hill dong lam 3 10Zli V~lO 2. h • V 6n v€ ban thanh pham tu che' Ia gia tri nhtrng san pham dB dang nhung khac san pham dang chs' tao d ch5 n6 da hoan thanh mot giai doan che' bien nha't dinh. dem ban cung vdi thanh pham do doanh nghiep san xuat . bao bi dung d@d6ng g6i trong qua trinh san xua't va tieu thu san pham .10 oac dang n~m tren cac khau doi che' bien tiep . _ V6n nhien lieu Ia gia tri nhung 10Zlinhien lieu du triYdung trong san xua't _ V6n phu tung thay the'"la gia tri nhtrng phu tung.

Can ell vito hlnh thai bi~u hien Dua vao hinh thai bi€u hien v6n luu dong cua doanh nghiep co th€ chi a thanh : V6n v~t nr hang hoa va v 6n bang tien a) VUn vqt tu hang h6a Bao g6rn: _ V6n nguyen v~t lieu chinh.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. nhirng khoan phai thu.3. Dua vao each phan loai nay cho ta thay ti trong v6n hru dQng n~rn trong linh v\ic san xuat v~t chdt cangIon thl hieu qua kinh te'"trong viec sa dung van hru dQng cang cao. phai tra.2. v~t lieu phu _ V6n san pham dang che' tao _ V 6n thanh pham _ V6n hang hoa rnua ngoai b) Von bltng tiln te G6rnc6 : _ Ti~n mat tai quy _ Ti~n gdi ngan hang V6n thanh toan Cach phan Ioai nay giiip doanh nghiep narn duoc nhtrng loai von nao tham gia true tiep vao qua trtnh san xufit. D€ til do quan li chat che cac loai von tranh dUQc tlnh trang lang phi. til nguon van tu b6 sung cua ).2. 2.2. tien gdi ngan hang rna trong qua trlnh luan chuyen von hill dong cua doanh nghiep thuong xuyen co bQ phan t6n tai dudi hmh thiic nay. til nguon v6n v6n lien doanh lien ke't ( d6i vdi cong cac doanh nghiep (do trich tit IQi nhuan thanh til nguon v6n ngan sach cfip ( d6i vdi c6 phan ( d6i vdi cong ty c6 phdn ). L~i Tie'"nDlnh _ V6n ti~n t~ bao gdrn tien mat t6n tai quy. Can ell vao ngudn hlnh thanh Dua thea nguon hmh thanh van hru dong cua doanh nghiep co th€ chia thanh Nguon von chu sd htru & Nguon von di yay a) NguiJn vUn chzt si'l hilu La nhirng loai von luu dong diroc hlnh doanh nghiep nha nude ). 2. SVTH : Luang Thanh Tan Trang 4 . _ V6n thanh toan 13. tarn ling phat sinh trong qua trinh rnua ban hang hoa . nhtrng loai v6n nao khong tham gia true tiep vao qua trinh san xuat. tit nguon ty lien doanh ).

2.. yay do phat hanh trai phieu '" Viec phan 10':1ithea each nay t':10di€u kien eho doanh nghiep chon hra d6i tuong huy dong von t6i iru tuy thuoc vao di€u kien thuan tien ciia don vi mlnh nham co du<.cong nghe mdi. Viec d6i mdi tai san c6 dinh va tang them von c6 dinh trong cac nganh kinh te"dfi co tac dung rfit IOn do'i vdi viec nang eao nang sutt lao dong. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 5 . gia tri cua tu lieu lao dong duoc chuyen dich dffn dffn tung bQ phan vao gia tri cua san ph~m mdi diroc t':10 ra trong qua trinh tai san xuat..lemot s6 v6n 6n dinh. 3. tang cuong ti€m luc kinh te'va quoc phong cua dfit nude . dap rrng nhu effu san xufit kinh doanh . L~i Ti€n Dinh b) Nguon vifn di vay La nhfrng loai v6n hill dQng duoc hlnh thanh tu nguon v6n yay cua ngan hang. + Tai san co' dinh vo hinh : Do la nhttng tai san c6 dinh khong mang hmh thai v~t ehfit nhu bang phat minh sang che. thie"t bi . xe.. mua gity phep . Phan loai vo'n co' dinh _ Can cir vao cong dung kinh te'.1. Hinh thai v~t ehfit cua vo'n e6 dinh la tai san e6 dinh . toan bQ tai san e6 dinh diroc ehia thanh : + Tai san c6 dinh dung trong san xuat kinh doanh + Tal san co'dinh dung ngoai san xua't kinh doanh Cach phan 10':1inay giiip thay diroc ke"t cfiu tai san c6 dinh.. 3. Khai niern va phan loai vo'n co' dinh 3. n~m duoc rmrc dQ trang bi ky thuat cho khu vue san xutt kinh doanh true tie"p hay ngoai san xuat kinh doanh d~ co phuong hudng sa dung.----- --------------- Luan van t6"t nghiep GVHD: TS. Khai niem vo'n c6 dinh V6n e6 dinh la v6n tmg tnrdc v€ nhttng tu lieu lao dQng chu yeu. Trong qua trmh sa dung tu lieu lao dQng thirong xuyen bi hao mon. di€u hoa hop ly . _ Can cii' vao hinh thai biSu hien. cai thien dai song nhan dan. do vay von e6 dinh se hoan thanh met vong tuffn hoan khi tu lieu lao dong he"t thai han sa dung va hu hong he"t. mat khac lai tang them gia tri do dffu nr xay dung co ban dfi hoan thanh. Trong qua trinh hoat dQng san xu fit kinh doanh cua doanh nghiep. chuyen giao ky thuat . v6n co'dinh mQt mat duoc giarn dffn do trich khau hao va thanh ly tai san c6 dinh. co thS chi a tai san c6 dinh thanh cac loai : + Tai san co' dinh hffu hlnh : Do la nhtrng tai san c6 dinh mang htnh thai vat ehfit nhu nha cira.

co sd v~t ehfft ky thuat tfft ea hop thanh tai san ella don vi. ndm dircc v6n e6 dinh con tiern tang. t6 clnrc san xuat. sii' dung von co hieu qua se defy nhanh rmrc luan chuyen hang hoa.. L. 11.' KINHDOANH Be' thuc hien san xuat kinh doanh... giiip eho viec tinh toan khau hao tai san e6 dinh duoc chinh xac . nang eao chdt hrong san pham.. B~e biet trong tinh hmh hien nay..i Ti€n Dinh 19 tai san e6 dinh va tinh toan khau hao _ Can eu VaGtmh hinh sii' dung. V6n quyet dinh kha nang phat trien.. cho thffy ty It% san e6 dinh tv' co tren toan bo tai san tai e6 dinh ella doanh nghiep . _ Can ell VaGquyen sd htru. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 6 . toan bo tai san e6 dinh duoc ehia thanh : + Tai san cfi dinh dang sO' dung : G6m nhtrng tai san e6 dinh dang dung trong san xufit kinh doanh va nhiing tai san e6 dinh dung ngoai san xuat kinh doanh + Tai san cfi dinh chua s11dung + Tal san cfi dinh khfmg c§n dung chO' thanh ly Cach phan loai nay eho thay trlnh do sii' dung tai san e6 dinh ciia doanh nghiep.? SANXUAT . t6 chiic va quan ly ban hang tieu thu san pham . do do e~n phai co nguon v6n 6n dinh .' . don vi kinh doanh phai co tien tt%hang hoa.Lu~n van to't nghiep Cach phan loai nay giiip eho cong tac quan diroc chinh xac . GVHD : TS.VAl TRO CUA VON TRONG HO~TDQNG . md rong san xudt. gay go hay co the' ndrn Iffy nhtrng co hOi t6t de' thanh cong tren thirong tnrong . cai tien ky thuat.. V6n la ye'u to' khong the' thieu nen muon hlnh thanh va duy tri hoat dong san xudt kinh doanh ella don vi phai thuc hien nhttng nghiep vu nhu : mua nguyen v~t lieu. nen kinh te' dang chuyen mmh trong co che thi tnrong voi nhtrng qui luat khac khe thl von kinh doanh la mot yeu t6 quyet dinh su thanh bai ella don vi. B6ng von the' hien sue manh ella don vi va nho co v6n cac don vi co the' virot qua nhtrng kho khan.. Cac hoat dong kinh doanh do diroc thuc hien mot each d6u dan lien tuc. ? . toan bQ tai san e6 dinh dUQeehia thanh 3 loai : + Tal san cfi dinh ttf c6 + Tai san cfi dinh thue ngoai + Tal san cfi dinh bao qnan he) Vdi each phan loai nay eho thay rmrc do dam bao v6 tai san e6 dinh cho san xudt kinh doanh ella doanh nghiep. u dong de' co huang xii' 19 tich cue. quyet dinh kha nang chiern Iinh thi tnrong .

Danh ghi khai quat sq bie'n dQngv~ tai san va ngudn v6n Danh gia khai quat su bien dong cudi nam so vdi d~u nam v€ tai san va nguon vdn cua doanh nghiep. 2. vdn co' dinh nhung nguon von tuong ling khong dap ling kip thai MQt khoan von c6 th€ huy dong til nhieu ngudn vo'n khac nhau. tinh trang thieu von va dung von khong hieu qua gay ra ra't nhieu kh6 khan va thua 16 cho cac don vi kinh tS. day la nguon von rna ba't cu doanh nghiep nao cling mudn c6 that nhieu d€ dung nhirng va'n d~ buoc doanh nghiep phai quan tam khi dung 10~i von nay la kha nang thanh toan cua doanh nghiep d6i vdi chung khi dSn han phai tra d€ dam bao uy tin ciia doanh nghiep. Bay la nguon von khong thuoc quyen sd htiu cua doanh nghiep nhung dung nguon von nay doanh nghiep khong phai tra lai. sa sa sa sa SVTH : Luong Thanh Tan Trang 7 . Phan tich rmic dQ dam bao gifra von va nguon von cho bie't doanh nghiep dff dung nhirng nguon v6n nao d€ bu diip cho 10~i vo'n nao . doanh nghiep chi dUQc phep dung trong mot khoan thai gian nhft dinh. trong hoat dQng san xuat kinh doanh khong the tranh khoi tmh trang c~n mot khoan vo'n luu dQng.DANH GIA HItU NGHItp QUA QUAN LY V A sa sir D1)NG VON TRONG DOANH 1. _ Ne'u dung nguon von tin dung. _ Ne'u dung nguon vo'n hru dQng chuyen sang thi doanh nghiep phai can nhdc xem lieu c6 b6 sung kip thai cho von luu dQng khong VI nhu c~u von luu dQng la thuong xuyen . _ Neu dung nguon v6n trong thanh toan. N6 khong chi c~n thiet cho doanh· nghiep rna cho ta't ca nhitng d6i nrong quan tam tdi hoat dQng cua doanh nghiep . rmrc dQ dam bao gitta v6n va ngudn von trong kinh doanh c6 mot y nghia ra't quan trong. Tuy nhien. d6ng thai xem xet m6i quan h~ can d6i gitta tai san va ngudn v6n nham nit ra nhan xet ban d~u v~ tmh hlnh tai chinh tai doanh nghiep .Luan van to' t nghiep GVHD ~TS. L~i Ti€n Dinh Trong tmh hinh nen kinh tS nude ta hien nay. Phan tich su can d6i. doanh nghiep phai chiu ti~n Iffi vay va lffi nay buoc phai tinh vao chi phi hru thong hoac chi phi quan ly doanh nghiep lam cho lei nhuan doanh nghiep giam . III . Muc dQdin d6i giua v6n va ngudn v6n Ba't ky mot khoan von nao cling c6 ngudn nrong ling voi n6. Do d6 md rong tim kiem cac nguon von k€ ca thu hut von trong va ngoai nude c6 y nghia cue kl quan trong d6i vdi su phat tri€n ciia doanh nghiep n6i rieng va cua n~n kinh tS n6i chung.

:l . Muon lua chon dude co ca'u tai chinh thich hQP cffn nghien ciru su anh hudng cua don can no tren co ca'u tai chinh . huy dong nguon von sao cho du d~ dam bao nhu cffu san xu!t kinh doanh va c6 huang di~u chinh thich hQP . 3. Don can no diroc tao ra do each thuc huy dong no... Chi phi si'i dung v6n bao g6m : _ Chi phi si'i dung v6n yay _ Chi phi si'i dung vdn tu c6 _ Chi phi si'i dung von blnh quan ( WACC ) Phan tich chi phi sli' dung von nham danh gia xem chi phi si'i dung cac nguon v6n cua cong ty la cao hay thap d~ til d6 b6 trf co c!u tai san thich hop nham giam th!p chi phi si'i dung v6n cua doanh nghiep . Don can no la ty sO'cua t6ng sO' . T6ng sO'no Ty sO'no = ------------------. Lf!.1. Phan tich chi phi sO'dung v6n va don can no 4. . Phan tich chi phi sO'dung v6n M6i ngudn vdn si'i dung d~u phai tra mot khoan cho quyen si'i dung v6n cua nguon von d6 diroc goi la chi phi si'i dung v6n .....? " no tren tong so tal san co .. chinh VI the" cffn phai phan tich tmh hlnh dam bao nham xem xet rmic do dam bao nguon v6n la thira hay thieu d~ til d6 c6 ke" hoach t6 chirc. Phan tich don can n«1 Chi phi si'i dung von ciia doanh nghiep thirong phu thuoc r!t nhieu vao co c!u tai chinh.iTien Dlnh Phan tich rmrc do dam bao gitra v6n va ngudn v6n trong kinh doanh la phan tich nghe thuat sli' dungvon ciia doanh nghiep. c6 tac dong tdi mdi quan hl$ gitta thu nha p va ti@nldi rna clni sd httu nhan diroc. co cau tai chinh thay d6i se lam chi phi si'i dung v6n blnh quan thay d6i.Luan van to"t nghiep GVHD : TS.2.. 4. 4. Tinh hinh dam bao ngudn v6n Nguon von cua doanh nghiep diroc si'i dung d~ trang trai cho tai san co dinh va tai san hru dong..* 100% T6ng tai san SVTH : Luong Thanh Tan Trang 8 ... Nghe thuat nay phu thuoc vao nhirng nha quan tri tai chinh ciia doanh nghiep .

" Don can no c6 kha nang lam gia tang ty sua'"tdoanh loi cua ngudn vdn c5 phan.>ngciia mot doanh nghiep ngirci ta thirong dung cac chi tieu co ban sau : 5. no dai han de"n han trd Chi tieu nay duoc dung d€ do luang kha nang tra no khi no de"n han ( thong thuong la no ngan han ). B€ tha'"yduoc tac dong cua don can no ngiroi ta dung chi tieu de.>ng cua don can no cang Ion. H~ s6 thanh toan hien thm TSLB KHH == ------------------- NQ de"nhan K HH : HI$ so' kha nang thanh toan hien thai TSLB : Tai san hru dOng NQ de'n han : NQ ngan han.> nghieng don can no (DFL : Degree of Financial Leverage) Ty 11$ thay d5i ciia Uii sau thue' DFL == --------------------------------------------------------Ty 11$ thay d5i lei nhuan tnrdc thue' va lai yay Be. Danh gia hieu qua sd' dung tal san hill dQng B€ danh gia hieu qua sa dung tai san hill de.1.Luan van to't nghiep GVHD : TS. nhung cling ngay hie d6 se dira ngu6n v6n c5 phdn tdi mot nii ro Ion hon : ty sua'"tloi nhuan cao se trd nen cao hon nil'a nhung neu ty sua'"tloi nhuan tren toan bO von d~u tu thap thl ty sua'"tloi nhuan tren nguon v6n c5 phdn tham chi cang thflp hon . Thong thirong SVTH : LUling Thanh Tan sa Trang 9 . T6m lai. " 5. Tuy nhien neu gia tri cua hl$ so' thanh toan ngan han qua cao thi diSu nay lai khong t6t vi n6 phan anh doanh nghiep da: d~u tu qua rrnic vao tai san hru dong so vdi nhu c~u ciia doanh nghiep. L(. HI$ so' kha nang thanh toan ngan han c6 gia tri cang Ion cluing to kha nang thanh toan no ngan han cua doanh nghiep cang cao.> von d~u nr thap hon chi phi sa dung ngudn v6n yay thi don can no se lam giam ty sua'"tdoanh lei cua ngudn vdn c5 phdn .> nghieng don can no cang cao hoac ty 11$no cang cao thi tac de. BiSu ba'"tloi cua viec sa dung don can no la neu ty suat doanh loi tren toan be.liTie"n Dlnh Phan tich tic dung don can no nham xac dinh ro anh huong cua n6 d6i vdi doanh loi trong cac dieu kien khac nhau.

TO'e dQ luan chuyen vO'n hru dQng nhanh hay cham cho thay tmh hinh t6 clute cac mat cung c5p. L(. Doanh thu thuan so' yang quay = Tai san hru dong sii' dung bmh quan Tai san luu dong 360 (ngay) so' ngay cua mot yang quay TSLD = so' yang quay TSLD Trong d6 : TSLD slc dung binh qua n VI + V2 + '" + V12 = ----------------------12 VO/2+ VI + . san xu5t.T6n kho He sO'kha nang thanh toan nhanh = ------------------------------------NQ de'n han He sO' kha nang thanh toan nhanh th~ hien kha nang chuyen d6i nhanh thanh ti~n cua mot so' tai san hru dQng d~ dap ung no de'n han . cac khoan v~t nr du tnt sa dung co hieu qua hay khong . Tuy nhien d~ danh gia mot each toan dien. Vong quay tfti san hru dQng ( Hieu sua"t luan chuyen von hru dQng ) Day la mot trong nhtrng chi tieu t6ng hop dung d~ danh gia chflt hrong cong tac quan ly san x~1t kinh doanh ciia doanh nghiep.. H~ s6 thanh toan nhanh Tai san luu dQng .2.3. 5.\i Ti€n Dinh ht$ sO' thanh toan ngan han diroc cac chu no chap nhan la K = 2 .. ngoai viec dua vao ht$ sO' K can phai xem xet de'n cac ye'u to' sau: • Ban eha"t nganh kinh doanh • • Co ea"u tai san hill dQng Ht$ sO'yang quay cua mot sO' tai san hru dong 5.+ V12/2 = ---------------------------12 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 10 . tieu thu cua doanh nghiep c6 hQP ly hay khong.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

. 5. Vong quay hang t6n kho sO' vong quay hang t6n kho = Doanh thu thuan -----------------------Hang t6n kho Bay la chi tieu kha quan trong danh gia rmrc dO luan chuyen cua gia tri hang t6n kho.. . .4. V2.6.2. VI. .12 nam nay 5. L~i Tie'n Dlnh VO.5. Ty l~ sinh lUi ella v6n luu dQng Ty l~ sinh lai LQinhu~nthuffn ella v6n hill dOng = -------------------------VLB bmh quan * 100 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 11 ... .Luan van t6t nghiep GVHD ~TS. tir chi tieu nay ta co th€ tinh ra s6 ngay cua mot vong quay hang t6n kho trong ky so' ngay ciia mot vong quay HTK 360 (ugay ) = ------------------------------- S6 vong quay HTK 5. Ne'"uky thu ti€n binh quan thap thl von cua doanh nghiep it hi u dong trong khau thanh toano Tuy nhien ky thu tien binh quan cao hay thap chua th€ dua ra ke'"tluan chac chan rna con phai xem xet lai cac muc tieu trong chinh sach tin dung cua doanh nghiep . V12la gia tri TSLB thang 12 nam trUDCva thang 1. Ky thu ti~n binh quan Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu * 360 (ngay ) = ------------------------------------------------ Doanh thu ban chiu Chi tieu na y diroc dung d€ do luang khd nang thu h6i v6n trong thanh toan ti€n hang cho thay khi tieu thu bao lau thi doanh nghiep thu duoc tien.

2. Vo'n cd dinh binh quan d day duoc xem la gia tri can lai blnh quan ciia tai san co dinh .i Ti~n Dinh Ty 11$nay phan anh kha nang sinh Wi ciia vdn hru dQng. L. ngiroi ta dung chi tieu hieu sufft sU'dung tai san co'dinh .3. _ Ne'u h~ sO' hao mon cang nho hon 1 bao nhieu chung to tai san co'dinh ciia doanh nghiep da duoc d6i mdi . 6. Danh gia hieu qua sd dung tal san c6 dlnh 6. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 12 . quay tai san co' dinh se vong Doanh thu thuan = -----------------------------------Nguyen gia TSCf) binh quan 6. 6. binh quan mot d6ng v6n co' dinh ducc dffu nr sd' dung da: tao ra bao nhieu d6ng lQi nhuan. Vong quay tai san c6 dinh (hi~u sua't sd dung TSCD ) f)~ danh gia t6ng hQP tlnh hinh sU' dung tai san co' dinh cua cac doanh nghiep. H~ s6 hao mon tal san c6 dinh HI$ so' hao man tai san co' dinh T6ng rmrc khau hao TSCf) dii trich = Nguyen gia TSCf) _ Neu he sO'hao man tai san cd dinh cang gffn tdi 1 chting to tai san co' dinh ciia don vi cang ell va doanh nghiep nen chii trong de'n viec d6i rnoi va hien dai hoa tai san cd dinh .Luau van t6t nghiep GVHD : TS. Ty l~ sinh loi vo'n co' dinh Ty 11$sinh lei vdri cd dinh LQi nhuan thuan = ------------------------------V 6n co' dinh blnh quan Chi tieu nay phan anh kha nang sinh loi ciia von co' dinh.1. bmh quan mot d6ng vo'n luu dong diroc sU'dung dii tao ra bao nhieu d6ng lei nhuan thu diroc .

1i nhuan rang = Doanh thu thuan * 100% Ty so' nay phan anh ell mot d6ng doanh thu thuan thl e6 bao nhieu phdn tram loi nhuan rang thu ducc. d Khi tinh chi tieu nay c6 quan di€m cho ding lei nhuan sau thue' bao g6m cd ti@n lai no yay.i TiS'n Dinh 7. 7. Ty sua't loi nhuan tren doanh thu ( Doanh lQ'itieu thu ) Ty sufit loi nhuan treri doanh thu L<. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 13 .1. 7. do luang mdi quan h~ gifra loi nhuan rang d6i vdi doanh thu thuan. nang cao chfit hrong san pham . Danh gia kha nang sinh Uti ella v6n L<.1c ffu tu . phan anh hieu qua cua cac tai san du<. t6ng tai san va von rieng ciia doanh nghiep . Su bien dong cua ty so' nay phan anh su bien d9ng v@hieu qua hay anh hudng cua cac chien hroc tieu thu. Cac chi tieu v@ty sufit IQi nhuan phan anh ke't qua cudi cung cua qua trtnh hoat d9ng san xufit kinh doanh. Bdi vi von ctia doanh nghiep do hai nguon cung cfip la v6n tu co va no yay til cac chu no nen doanh lei von phai phan anh duoc nang su(t ciia v6n trong viec tim lei nhuan cho cac clni sd htru va chii no . L. the' hien hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep.2.1i nhuan sau thue' Doanh loi von = * 100% T6ng tai san Chi tieu doanh IQi von phan anh ke't qua hoat d9ng san xuat kinh doanh.Luan van t6t nghiep GVRD : TS.1i huan Ia rnuc tieu cuoi cung cua doanh nghiep d6ng thai cung hi h~ qua ciia n cac quyet dinh quan tri. Doanh IQi v6n L<.

Luan van t6t nghiep GVHD : TS. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 14 . Ty sua't lqi nhuan tren v6n chii sd hii'u (Doanh lqi v6n CSH) Ty suat loi nhuan treri von CSH L<.1inhuan rong = -------------------------.* 100% VO'nchu sd huu Ty sO'nay do luong mire loi nhuan trenmuc d~u til ciia vO'n chii sd htru. bdi day la kha nang thu nhap rna ho eo the nhan duoc neu ho quyet dinh d~u til vO'nVaGdoanh nghiep . Cac nha d~u til reft quan Him dSn ty sO'nay cua doanh nghiep. L~j Tie'n Dinh 7.3.

L~i Tie'n Dlnh PHAN II ~ ********* TRue • TRANG • TAl BdN • VI • NGRIEN CUU SVTH : Luong Thanh Tan .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

24" va goi t~t la "MEKOPHAR". diroc phan tan rai rae tren cac quan 1. Xi Nghiep Diroc Pham 24 da chinh tlurc xac nhap vdi Xi Nghiep Duoc Phfim 22 va thong nha't vdi ten goi: "Xi Nghiep Duoc Phftm TW 24". Xi nghiep diroc phcp tv mua hoan toan cac y€u to' d~u vao. co mang ludi tieu thu thong qua cac clla hang gidi thieu va ban san pham d cac tinh thanh trong d. dudi su chi dao tnrc tiep cua BO Y rs. 1. d@ ra ke" hoach va tieri hanh thuc hien. rna so' 010810.GIOI THIEU SO LUOC VE DON VI . khi nha nude ban hanh chinh sikh mdi v@quan ly va xe"p hang cac doanh nghiep.5C Phfim 24" vdi quy rna hoat dong nrong d6i nho. chuc nang . ti@nthan cua xi nghiep 1ft hai phan vien bao che"thuoc quyen sd htru cua hai chu ttl ban la: Vien bao che' OPV cua Nguyen Cao Thang va Trang Hai duoc vien ciia Nguyen Van Trang. . t6 chirc san xua't va tieu thu sao eho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 15 . mIOC.5exem nhu mot doanh nghiep mdi thanh l~p thea quyet dinh so' 399IBYT/QB ngay 22/0411993 cua BO Y rs.-1. Tir nam 1985. Xi Nghiep DUQe Pham TW 24 du<. thuoc lien hiep cac xi nghiep duoc Viet Nam. Xi Nghiep chi c6 mot dia di@m san xuat chinh d 297i5 Ly Thuong Kiet Q11 TP HeM. Lich stYhinh thanh va phat tri~n ella xi nghiep Trude nam 1975. K€ tu do. Xi Nghiep DUQCPhffm TW 24 la mot don vi hach toan kinh te"dOc l~p. duoc phep sa dung con da'u rieng va co tai khoan rieng tai ngan hang. L~j TiSn Dinh PHAN II ~ THljC TR~NG T~I DON vr NGHIEN CUD --~Qs6.nhiern vu va quy~n han a) Chuc nang: Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 la mot don vi san xua't kinh doanh Dude Pham. cac co sd mat bang khac dung lam kho cua Xi Nghiep. Sau nam 1975. . b) Nhiem Vll : Nhiern vu chinh cua Xi Nghiep lei san xua't kinh doanh duoc pham. tren danh nghia. Xi Nghiep hoat dong thea phirong hirong hach toan trong cong ty. B€n nam 1993. tv chu v@tai chinh. hai phan vien dude hQP nha't lai thanh mot xi nghiep qudc doanh vdi 'ten goi: "Xi Nghiep DU<.Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS.11 va Phu Nhuan. xet duyet hoan thanh ke"hoach. vdi ten giao dich dO'ingoai "Pharmaeeetieal Factory NO. 2 .3.

my phtirn va bao bl d6ng g6i.. vien bao va vien nang. tv chu kinh doanh san xuttt thuoc thea nhu c~u cua thi tnrong. PX SVTR : Luong Thanh Tan Trang 16 . Linh vue san xuttt chinh d Xi nghiep g6m diroc pham d cac dang: • Thu6c vien : Vien nen.5C PRAM Dudc . tiern bot va dich truyen. Tuy dff c6 g~ng tv nghien ctiu va san xuttt mot s6 mat hang h6a chttt duoc dung phuc vu cho qua trtnh san xuat thuoc. Xi nghiep v~n con phai nhap khffu true tiep m(_)ts6 h6a chttt diroc dung. • Thu6c md : cream cac loai. thuoc dan. • Tra thudc cac loai . • Thu6c bot : C6m bot. thuoc rna. chap nhan canh tranh vdi cac don vi khac.:? KIEM NGHleM PX ROA DU<. c) Quyin han: Theo co che rndi.thucc nrou cac loai. diroc Nha Nude cap von va dung von vay d€ heat d(_)ng. • Thu6c nude : Xi ra.c6 trach nhiem v€ ke"t qua hoat d(_)ngkinh doanh va bao toan von. nhung do kha nang con han che.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Xi nghiep dUQc hach toan d(_)cl~p. Co cau t8 chile a) So d6 co cau t8 clute : GIAMBOC I PRONG HANRCHANH I PHONG THONGKE I I PGBKY THUATVAsx 1 PRONG KERO~CRKD PHONG KY THUA-T PRONG . L~i Tie"n Dinh c6 hieu qua nhat. 3. thuoc mrdc. diroc pham.. • Thu6c tiern : tiern 6ng.

Phong tho'ng ke kit toan : Phong co nhiem vu hach toan. . co trach nhiern lanh dao chung toan xi nghiep va chiu trach nhiern tnrdc Nha Niroc vS hoat dong san xuft kinh doanh ella Xi nghiep. quan ly tai chanh. cac bao cao tai chinh. 4. ti€p can va dap iing nhu c~u thi tnrong. Pha giam d(/c kv thuat va san xu/it: Chiu trach nhiem tnrdc giam d6c vS diSu hanh true ticp khdi san xua't duoc pham. Phong ky thudt: Nghien ciiu va quan ly cac quy trlnh san xufit duoc pham. narn tmh hlnh va quan ly can b9 cong nhan vien. ky thuat va kiern nghiern. l~p bang can d6i k€ toan. cung vdi phong k€ hoach kinh doanh l~p k€ hoach san xua't kiem duyet. phan tich hoat dong kinh t€ trong xi nghiep. L~i Tie'n Dinh Giam doc: La ngiroi duoc BO y t€ b6 nhiern. quan ly cac caa hang ban va gioi thieu san pham. hoa duoc. quan ly cac phuong ti~n phan phdi hru thong cua xi nghiep. Co dIU t5 cluic phong tai chinh ke toan a) Chile nang va llhiem vu eua titng bIJphiin : Ke't0311 tru'(jng : . diSu hanh toan b9 hl$ thong k€ toan cua xi nghiep t6 chtrc ghi chep. gidi quyet cac cong viec cua xi nghiep diroc giam d6c uy quyen.Ky duyet cac cluing tir k€ toan. k€ hoach cung irng v~t tu' cho san xuat duoc c1~yc1ukip thai. Cae phan xuJng: Co nhiern vu thuc hien t6t cac cong viec san xua't thea k€ hoach da dS ra. Phong t6 chac hilnh chinh : Phong co nhiem vu t6 chuc lao dong. nghieri Call. tiep khach. thiet k€ m~ u rna cho san phffm cua xi nghiep. nguyen lieu . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 17 . Phong kiim nghiem : Co nhiern vu ki€m tra cha't hrong til hie nhap nguyen lieu dua vao san xuat cho den khi san pham duoc nhap kho va tieu thu tren thi tnrong. tinh toan va phan anh chinh xac kip thoi toan b9 tai san dang sa dung tai xi nghiep. luu tnl cong van. Cac phan xuong chiu su chi dao true tiep cua cac phong ban.Co nhiern vu t6 chuc. dinh rmrc v~t nr. bao bt. nghien ciru va ch€ tha cac san phffm mdi. Phong Ke' hoach kinh doanh : Phong co nhiem vu thea d6i di~n bien cua thi tnrong diroc. tiep v~n.Luan van t6t nghiep b) Chile nang va nhiem vu eua eae phong ban: GVRD : TS. t6ng hQP so Iieu (j cac nhan vien k€ toan cua tung phan vao hie cuci ky d€ ghi len s6 cai. Bay la mot khau quan trong trong chuoi mdc xich quan ly xi nghiep.

ghi chep va phan anh kip thai. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 18 nghiep. Ke' toan thanh toan voi ngliOi ban: Theo d6i tinh hinh cong no voi ngiroi ban. nhan anh t&ng hop chi phi theo ye'u t6 chi phi. kiern tra tinh hop l~ cua cac chiing tu thanh toan v~ mat s6li~u tnrdc khi ke' toan tien mat l~p phieu thu hay chi. {> Ttl kt toan gia thanh. du tnt. phan anh kip thai. Theo d6i tmh hinh trich nop BHXH. Ke' toan tai san c6 dinh va cong cu lao dong: Phan anh chinh xac. Ke' toan gia thanh co nhiern vu v~n dung cac phirong phap hach toan nh:'ln hA chi nhi. d~y du tinh hinh tang giam TSCD v~ m~t gia tri va hien v~t. ba o quan. t6ng hop s6 lieu v~ tmh hmh thu mua. chinh xac cac khoan TGNH . KPCD. d~y du. thea d6i tmh hmh nhap. lieu thu va tdng hdp: . d~ xuat bien phap giai quyet tien thira. Thii guy: Gitr quy va tien hanh thu chi ti~n mat khi co yeu c~u. van chuyen. Ke' t03n ti~n giii ngan hang: T6 chirc ghi chep. T6 chrrc ghi chep va tinh toan chinh xac ke't qua lao dong. va dam bao vie c cung cap bao bt phu hop vdi tung loai san pham . d~y du cac nghiep vu co lien quan de'n ti~n mat.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.Bao b'i: Do dac trung cua nganh diroc pham doi hoi m~u rna.t6n nguyen v~t lieu. L~j Tie"n Dinh elf dinh: ~ Ttl kt toan viit tit .xuat. thea doi cac khoan thanh toan vdi ngtroi ban nude ngoai. thea d6i tmh hinh bien dQng lai sua"t va xac dinh cac khoan ti~n lai. Ke' toan nguyen vat lieu phu . l~p ke' hoach va theo doi qua trinh sua chua TSCD ~ Ttl thanh toan Ke' toan ti~n mat: Co nhiern vu thea doi cac khoan thu chi bang tien mat. thieu. Ke' tmln ti~n lu'dng: Theo doi va phan anh v~ mat s61U<Jng. khoan muc gia . tinh khau hao TSCD. tinh hrong va cac khoan phu cap cho can bQ cong nhan vien theo dung hlnh thirc tra hrong ap dung tai xi nghiep . ki@m ke ti~n mat t6n quy cudi ngay. BHYT.cha"t hrong lao dQng.Tid san Ke' toan nguyen vat lieu chinh va nhien lieu: Dam nhan viec t6 chuc ghi chep. bao bl phai da dang nen ke' toan nguyen v~t lieu phu dU<JC tach rieng khoi ke' toan nguyen v~t lieu chinh. vay ngan hang. tmh hmh thuc hien hop d6ng voi ngiroi cung cap.

Nhan vien phu trach may ti'nh: Thie't ke' cac chirong trlnh ke' toan phuc vu cho cong viec ciia bQ phan ke' toan.Kh6a s6 hang thang vao ngay 25 nen mot thang bitt dffu tu 26 thang nay de'n 25 thang sau.t6n kho thanh pham. • Phuong phap khau hao : Phuong phap duang th~ng.Phuong pha p ke' toan hang t6n kho : • Nguyen ute danh gia : Theo gia thuc te'. phan anh t6ng hop chi phi thea yeu to' chi phi. L(. Theo doi. Do xli 1y sO'1i<$u toan b~ng may vi tinh nen xi nghiep khong su dung S6 dang ke' ky chirng til ghi s6. sua chua kip thai khi h<$thdng g~p su cO'. . khoan muc gia thanh san pham. * Hinh thuc ke toan ap dung : Chung tu ghi s6.li Ti€n Dinh Ke'tmin ghi thanh: Day 1a bQ phan ke' toan quan trong nhfit trong cac phdn hanh ke' toan cua xi nghiep. ? SVTH : Luong Thanh Tan Trang 19 . bang t6ng hop chirng til gO'cva chring til ghi s6.Nien do ke' toan bdt dffu til 01101 de'n 31112 hang nam . b) Hinh lhue kt loan eua xi nghiep: * H<$thong tai khoan trng dung tai Xi nghiep la h<$thong ke' toan doanh nghiep ban hanh thea quyet dinh 11411 TC. tlnh hmh tieu thu san pham va tri gia von hang ban ra.CDKT ngay 01/1111995 cua BO tai chinh. • Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thuong xuyen. Ke' tmin thanh phiim va doanh thu: Theo d6i va phan anh chinh xac tlnh hlnh nhap.Phuong phap ke' toan tai san co dinh: • Nguyen tcic danh gia tai san: Theo nguyen gia va gia tri con lai cua tai san. • Phuong phap xac dinh gia hang t6n kho cudi ky : Blnh quan gia quyen. tinh gia thanh thuc te' san pham va cung cfip kip thai bang tinh gia thanh cho cac bo phan co lien quan.Don vi ti@n t<$sli dung trong ghi chep ke' toan va nguyen tcic.xufit.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Hlnh tlnrc nay gitip xi nghiep d~ xu 1y trong cong tac di<$ntoan hoa. phuong phap chuyen d6i cac d6ng ti@nkhac: Ti@nd6ng Viet Nam. . Ke' tmin xac dinh ke't qua kinh doanh: C6 nhiern vu tap hop chi phi quan 1y va chi phi ban hang. . xac dinh k€t qua Uii 16 ciia xi nghiep cling nhu cac khoan trich nop ngan sach. . * Che dO ke' toan ap dung : . Ke' toan gia thanh c6 nhiern vu v~n dung cac phuong phap hach toan phan b6 chi phi.QD.

Luan van t6t nghiep Sd d6 hinh thuc ke'tmln cluing ttl ghi

GVHD : TS. L~i Ti6n Dinh

s6 ap dung tal XN

:

CHUNGTUGOC
,
-,Ir


~

S6 quy
~ ..

S6, the KT chi tie't

~

,.

..

S6 cai

......
~

Bang t6ng hop Chi tie't

~

,.
......

Bang din d6i phat sinh
~

BAo cAo

TAl CHINH

......

Ghi hang ngay Ghi cuoi thang, quy
................

~

Quan h~ d6i chieu chirng til g6c va cac chtrng til ke' toan da: dU<;1C hop t~p ghi vao s6, the ke' toan chi tie't d6i vdi nhtmg chung til s6, the ke' toan chi tie't, se l~p bang t6ng hop de l~p s6 se l~p bang din d6i ke toan. Sau do can cu vao bang can d6i so' phat sinh, ke' toan tnrdng se l~p bao cao tai

_ Hang ngay, din cu vao rieng cho tirng phan hanh se lien quan de'n ticn mat . _ Cuoi thang, din cu vao cai. Til s6 cai ke' toan tnrdng t6ng hop, s6 chi tie't va bang chinh,

5. Nhung thuan lQ'i, kh6 khan a) Nhiing thudn l(li :

va phu'dng

hu'ang phat tri~n

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang2Q

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~j Ti~n Dinh

Do xi nghiep DUQc Pharn TW 24 la mot doanh nghiep nha nude nen co thuan loi hon ra't nhieu so vdi cac doanh nghiep thuoc loai hlnh khac, d~c biet v~ mat ngudn von. Xi nghiep co nguon von chu yeu ban d~u la do nha nude ca'p , trong qua trmh hoat dong san xuat kinh doanh neu thieu v6n hru dQng thl co th€ xin ca'p them. Trang khi do, d6i voi cac doanh nghiep thuoc loai hmh khac tht khong diroc loi th~ nay, muon co diroc V611thl phai tien hanh cac bien phap d€ huy dQng vdn, rna di~u nay thl khong th€ d~ dang thuc hien duoc, Xi nghiep TW 24 Ia mQt don visan xuat va kinh doanh duoc phffm narn d quan nQi thanh, mot dia di€m thuan IQi cho viec tieu thu san pham, tiep can diroc vdi thi tnrong IOn d TP HCM va nhieu tinh trang ca nude. La mot co sd san xuat da dang: Hoa dude, duoc pham, nuoi trong duoc lieu, san xua't nguyen lieu khang sinh t6ng hop...Vdi chung loai mat hang da dang nhu vay da lam cho kha nang tiep c~n va hoa nhap VaGthi tnrong cua xi nghiep du<;1c thuan loi
hon.

b) Nhicng kh6 khan : Kho khan nha't hien nay cua xi nghiep cling nhu cua nganh diroc trong ca nude la tlnh hinh canh tranh gay ga:t cua cac cong ty duoc nude ngoai, thu6c ngoai cung loai ciia cac khu vue Chau A tran ng~p thi tnrong vdi gia thap hon so voi hang noi. M~t khac, cac don vi duoc pham trong mroc v~n chua co su lien ke't phdi hop, hoat dQng vdi nhau rna con an cdp m~u rna, nhan thuoc l~n nhau lam giam gia thanh. Hon mJa, chinh sa ch bao ho mat hang DU<;Jc pham trong nude cua BQ Y rs v~n chua co tac dung nhieu, d€ cho nhttng mat hang ngoai nhap tran VaGdffy lui nhu c~u tieu thu mat hang nQi dia, da gay khong it kho khan cho xi nghiep MQt kho khan nfia la mac du xi nghiep duoc nha mrdc cap von va luon h6 tro da:c lire , nhung thuc te hien nay, xi nghiep v~n luon thieu von tr~m trong d€ dap rmg nhu c~u san xufit kinh doanh, Va day cling la di€m dang rat buc xiic cua xi nghiep .

c) Huang phdt trien :
Bung tnrdc su canh tranh quyet liet tren thi tnrong, Xi nghiep da tung budc xay dung va thuc hien k~ hoach phat tri€n kinh doanh. Ben canh d6, xi nghiep cling c6 nhieu bien phap da dang hoa v€ chung loai san pham, slla d6i m~u rna, quy each bao bt san pharn song song voi viec nang cao cha't IUQng nham dat dUQc uy tin d6i vdi nguoi tieu dung. Hdn mra, phuong cham hoat dQng cua xi nghiep Ia luon mong muon phuc vu cho nhu c~u phong benh va chua benh d moi mien da't nude d€ thuoc d~n diroc tay ngiroi tieu dung vdi mot rmrc gia co th€ chap nhan dUQC,cho nen xi nghiep ngay cang md rong mang hrdi tieu thu ra khap noi thong qua cac clla hang gioi thieu ,/ va b an san p hN am. r;.""""~~""""~. ' -~~
?

...... ------.--.---.-----.-L~.~_~~~~~_ .._ . _._.._ .. ._ .
j

j

PlJcmt. V~rH......<TCNl

SVTH : Luong Thanh Tan

~S0-1CJ1CD]).Q51___ __
---... _ .... ___.. .•,.---_.#

Trang 21

Luan van t6t nghiep
Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQcPhffm TW 24

GVHD : TS. L~i Ti~n Dlnh

BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 31/12/1999 Bon vi tinh : VNB
TAl SAN A - TSLD vA DTNH I - Ti~n 1. Ti€n mat tai quy 2. Ti€n gcri ngftn hang II - Cac khoan DTTC ngan han 1. Dh nr clnrng khoan ngan han 2. B~ u nr ngan han khac III - Cac khoan phai thu 1. Phai thu cua khach hang 2. Tra tnrdc cho ngtrci ban 3. Cac khoan phai thu khac 4. Du phong phai thu kh6 doi IV - Hang tan kho 1. Nguyen lieu, v~t lieu t6n kho 2. Cong C\1, dung C\1 trong kho 3. Chi phi SXKD dd dang 4. Thanh pharn t6n kho 5. Hang h6a t6n kho 6. Du phong giam gia hang TK V - Tai san Iiru dQng khac 1. T~m trng 2. The' cha'p,ky qUY,ky circe NH B - TSCD vA DTDH

?

"

K

,,"

,

Miis6
100 110 111 112 120 121 130 131 132 138 139 140 142 143 144 145 146 149 150 151 155 200 210 211 212 213 214 217 220 222 250

S6d§unam 55.347.375.366 1.168.011.731 251.532.048 916.479.683 2.660.000.000 2.660.000.000 12.761.014.692 12.144.244.558 156.501.116 460.269.018 38.061.429.242 19.176.021.030 122.157.362 2.409.273.753 16.346.227.069 7.750.028 696.919.701 62.236.058 634.683.643 26.890.121.560 10.755.009.240 10.755.009.240 25.414.955.176 (14.659.945.936)

s6 eu6i

ky

54.005.109.834 886.659.302 11.378.869 875.280.433 2.660.000.000 2.660.000.000 13.268.760.781 12.096.939.741 1.828.253.657 460.269.018 (1.116.701.635) 36.679.781.281 20.007.052.881 105.319.937 6.065.847.684 10.655.777.946 4.388.346 (158.605.513) 509.908.470 127.754.560 382.153.910 25.377 .851.930 9.242.739.610 9.242.739.610 26.000.292.813 (16.757.553.203)

.

I - Tal san e6 dinh
1. Tai san c6 dinh httu hinh _ Nguyen gia _ Gia tri hao mon lily ke' 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 3. Tai san c6 dinh vo hinh II - Cac khoan DTTC dai han 1. Bh tu clnrng khoan dai han 2. G6p v6n lien doanh TONG CQNG TAl SAN

16.135.112.320 16.135.112.320 82.237.496.926

16.135.112.320 16.135.112.320 79.382.961.764

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang 22

11 2.329 1.579. Quy dh nr phat trien 5.309.322.3 2.730. N<.362.559.9cf(p tren 2. Chenh lech 322 Sa HUU 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 28.000.Cac khoan phai tra. Phai trcl cong nhan vien 7.phai n9P 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 49.1 han de'n han trii dai 3.327. Yay ngdn han 2.574.762.202. Quy quan 1. Phai trii cho nguci ban 4.887 2.N on kinh phi su nghiep 430 79.1 han dai .324.655.Nfj ngan han 1. Quy du' phong trd ca'p ma't viec 7.318 2.876 429.054.443.094.968 388.484.000 5.381 ty gia 4.770 678.665.911 9. Quy du phong tai chinh 6. Phai trii cac don vi n9i b9 8.382.603 322. N<.078.005 1.644.025. Ngudn v6'n kinh doanh 2.665.660. 3.123.007.NGUON VON CHU .223.374.341.970.000.664.995 24.524. Ngudn v6'n dh nr XDCB .911 53. L~i Tign Dinh . Chenh lech danh gia lai tai san 3. Nguoi mua trii tnroc 5. Loi nhuan chua phan phdi 8.842.Quy 1.143.382.277.160 1. 2.N<$khac . Quy khen thudng phiic loi 9.000 10.N guOn kinh phi 1.293.721.961 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 23 .785.413.218.907 1.489 3.Ngudn vo'n .842.328 2.719.931 28.277.730.567 1.997 1.995 28.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.743 5.803.348 897.351. Thue' va cac khoan phai n9P 6.596.

T6ng lei nrc tnrdc thue' (30 + 40 + 50) 10.001 52.794 1.42) 9.727 48..140 25.571.437. L~i Tie"n Dinh KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH Quy IV nam 1999 . thue' XK phai nop 1.Luan van t6t nghiep Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQc Ph.865 3.820.458.259.3) 2.727.001 2. Chi phi ban hang 5. LQi nrc gOp (10 .757. LQi nrc ba't thirong (41 .454.379. LQi nrc tir hoat dong kinh doanh (20 .252.694.32) _ Cac khoan thu nhap ba't thuong _ Chi phi ba't thuong 8..492 17.468.779.269.142 + 6 + 7) 2 3 4 + Chie't khau + Gidrn gia + Hang ban bi tra lai 5 6 + Thue' TTDB.200.233 3.937.468.732 11. LQi tile sau thue' 40 41 42 50 60 70 80 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 24 . LQi nrc hoat dong tai chinh (31 .977 145.Lai .772.950 3.092 1.805. L6 Bon CHITIEU _ T6ng doanh thu Trong d6 : Doanh thu hang xufit kh£u _ Cac khoan gidm trir (4 + 5 vi tinh : VNB Mas(} 1 148.? A Ph~n I .(21 + 22» _ Thu nhap hoat dong ali chinh _ Chi phi hoat dong tai chinh 7.im Trung Dong 24 GVHD : TS.343 4.163 3.200.707 2.384 4.205..887.046.916.725 127.393.412.149. Thue' ldi tile phai nop 11. Gia von hang ban 3.697. Chi phi quan 7 10 11 20 21 1y doanh nghiep 22 30 31 32 6.844.543.749.481.11) 4. Doanh thu thudn (1 .

630 -2.237.154.142.931 28.6 -3.1 100 47.377.7% d~u nam xu6ng con 31. Clni yeu do no phai tra giam dang k~ 6.382.1 31.995 tong cong nguon von ~" ~.4 -3.1% cudi nam.162 -2.5%.3%.5%.9 100 -1..512.3% d~u nam len 68.930 79.655 -2.854.240.269.817 -11.NQ phai tra giam. kha nang tra no dude nang cao.269.650 79.3 -5.375.4 26. ta co bang sau : 55.535.5 40.279.851.395.961.532 -1.114 32.744.7 100 54.292.265.764 68.9% cudi nam.535.265.9 35.744.292.299.854.347.3 32.154.366 .121.~ 64.PHAN TicH DANH GIA HI~U QUA QUAN LY vA SU D1)NG VON T~I XI NGHIEP DU(1C PRAM TW 24 .277.961. Tai san cO'dinh va d~u tu dai han cling giarn dang k~ vdi mot muc 1.764 59. con ty trong cua tai san e6 dinh va d~u tu dai han tren t6ng tai san giam til 32.055.817 d ty 1<$ giam la 11. A ~ 1. _ T6ng nguon von cua xi nghiep trong nam cling giam 2.5 82.237. nguon von clni sd httu tjing phan anh kha nang tai chinh cua xi nghiep nhin chung dang co xu hudng t6t.532 d nrong trng vdi ty 1~ giarn 2. Danh ghi khai qua t sri bie'n dQng v~ tal san va ngudn vo'n Dua tren bang din d6i ke toan cua xi nghiep nam 1999.162 11.834 25.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.535. Nguyen nhan d§:n den tmh hinh nay la do : Tai san luu dong va d~u nr ngdn han giam mot hrong 1. TSCD va DTDH 67. V€ mat nrong d6i tuy gia tri tai san luu d9ng va d~u tu ngdn han giarn nhung ty trong tren t6ng tai san lai tang til 67 .804.299.218.842.496.162 dong vdi ty 1~ giam mot rmrc tirong d6i 1a 3. Lltli Tie'n Dinh II .4%.926 Qua ket qua tinh toan th~ hien a bang tren eho tha"ykhai quat su bien d9ng v~ tai san va nguon von nhu sau : _ T6ng tai san cua xi nghiep eu6i nam dff giam di 2.279.109.512.5% v~ m~t ly thuyet nghia Ia qui mo doanh nghiep giam. mat khac ngudn v6n chu sa htiu cua xi nghiep d§: tang mot hrong 3.5 3.432.939. Ngoai ra nguon v6n chu sa htru tang khong nhttng dam SVTH : Luong Thanh Tan Trang 25 .854..890.926 t6ng tal san 53.022.560 82.5 100 -6.162 d vdi sO' nrong d6i giarn 3. Bi€u nay eho thay tuy qui mo giam doi chiit nhirng xi nghiep v§:n chii trong nhieu vao tai san hru dong .655d vdi ty 1~ tang 11.535.496.630 d.

xU'ly no ciia xi nghiep dang g~p kho khan.162 d diSu na y cluing to qui mo san xu:it kinh doanh... L~i Tie'n Dlnh bao kha nang tra no rna con tang cuong tinh chii d9ng cua nguon von khi c~n thie't d~u tu md rong san xuat.237. Tuy nhien.3% len 68% vao cu6i nam. 2.652.381...5 Qua bang phan tich cho th:iy t6ng gia tri tai san cua xi nghiep giam 2.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.746. Hang t6n kho giam cho th:iy tinh hinh tieu thu san pham cua xi nghiep co chuyen bien t6t..382.. .352. 764 100 -2.926 100 79..625.961. d~ th:iy ro duoc nhirng nguyen nhan d~n de'n tinh hinh tren va co co so danh gia mot each chinh xac. Mat khac cac khoan phai thu trong nam dff tang len mot khoan 507.854.. Phan tieh rune dQ din d6i gina v6n va ngufin v6n a) Phtin tich ktt diu von ciia xi nghifp BANG PHAN TICH KET CAU VON ? . d~y dll hen vS hieu qua hoa t d9ng cua xi nghiep c~n di sau vao phan tich d cac phan tiep thea . ty trong von hru dong trong t6ng sO' von co tang doi chut tu 67. * SVTH : Luong Thanh Tan Trang 26 .854. qui rno vS von giam. gia tri von hru dong giam chu yeu do von bang tien giam 281.162 -3. hang t6n kho giarn l.961 d va tai san luu dong khac cung giam.089 d cho th:iy cong tac thu h6i no.586.. xi nghiep nen chu trong hon vao khau nay nham tranh bi chiern dung von qua nhieu .467. K K T5ng cong TAr 82. Cu th€ nhu sau: V6n luu dQng : Tmh hinh von luu dong co giam nhung khong co su d9t bien nao dang k€.429 d. tieu thu .

tuy nhien ty l~ giam nay cling khong dang ke so vdi ty trong no phai tra tren t6ng ngudn von. B~ tha'y ra hon su bien dong cua tung nguon v6n ta di sau vao tien hanh phan tich cu the 0 tung khoan muc : NQ'phai tnt N<.5% . t6ng s6 von c6 dinh cua xi nghiep d1l giarn ca v~ mat gia tri lfin ty trong tren t6ng tai san ( Giarn mot luong 1.630 d vdi ty l~ giam 14.655 d trong khi no phai trd giam 6.1cvdi nguyen nhan lam tai san c6 dinh giarn . dfin de'n mot su giam xuong trong t6ng ngudn von.535.359.154.630 d va chi con chiern ty trong 32% trong t6ng tai san ).725 d ty l~ giarn 4.219.680 d ty l~ giam len den 72.512.3% . ta thay ding: T6ng ngudn v6n cua xi nghiep cudi nam giam so vdi dffu nam la 2. cling nhu mire dQ tv chu trong hoat dQng san xudt kinh doanh.1 % .817 d.704.5% .512. Khi ngudn hinh thanh nen mot loai vdn nao d6 e6 sv bien dong tht loai v6n d6 cling se bien dong tuong trng vdi nguon cua n6.162 d vdi ty l~ giam 3. Can ell vao bang phan tich ke't ea'u ngudn v6n ( a trang sau) . cu the yay ngan han giam 1.744. Nguyen nhan d~n de'n tmh hlnh nay la do nguon von chu sa htru tang 3. Chu ye'u la do : + Nguon von tin dung giam. yay dai han giarn 2. b) Phan tich ke't ca'u ngudn vo'n Phan tich ke't ca"unguon v6n de danh gia kha nang tu tai tro v~ mat tai chinh cua doanh nghiep. Nguyen nhan la do gia tri tai san c6 dinh cua xi nghiep giarn vdi rmrc giam la 1.359.5% day la dau hieu cho tha'y xi nghiep bot di chiern dung von va yay no.214. Nguon vdn tin dung giarn cung la dau hieu kha tich cue vi n6 him giam chi phi liii yay ngan hang xuong . mac du c6 dffu tu mua s~m va xfty dung moi them tai san c6 dinh nhung vfin khong bu d~p du<. * * I - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 27 .279.S54.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.1 phai tra giarn vdi ty l~ hi 11. Nhu ta dii bie't rang ba"t cu loai v6n nao cling d~u c6 nguon hinh thanh.385. Lai Tien Dlnh Vo'n cff dinh Trong narn 1999. Mac du ngudn v6n chu sa hu\! tang len nhung s6 tuyet d6i tang len lai nho hon su' giarn xu6ng cua no phai tra. Su giam xuong nay do gia tri hao mon va thanh ly mot s6 tai san c6 dinh.299.

007.322.5 4.574.104.141 0 -2.744.907 1.3 1.348 897.7 Cuo'i nam Gia tri 47.8 3.4 1.000 3.186 10. Thue va cac khoan phai nop giam manh til 2.160 d nhu v~y trong nam khoan nay da: tang len 990.341.299.272.308 -1.5 40.201 -2.3 1.4 2.007.351.665.5 -72.911 9.852 2.5 33. Quy ell! phong TC 5.704.000.926 + Nguon von di chiem dung cling giam.143.504.650 26.764 100 % 59. Yay ngdn han 2.961.655 2. Nguyen nhan chii ye'u la do trong nam xi nghiep da: thuc hien t6t nghia vu thanh toan thuc' cho nha mroc .5 -6.655.596.721.374. L~j Ti6n Dinh BANG PHAN TICH KET CAD NGUON VON Chi tieu A.5 -9. Ngu6n v6n .721.785.803.0 1.005 1.220.141 0 0 100 79.6% .770 678. Quy cl~l'phong tro ca'p ma't viec lam 6.995 24.664.000 28.7 Chenh l(!ch Gia tri -6.665.096.324.730.3 1.484.4 11.142.876 429.5 11.123.668 440.4 1.162 -3.2 34.5 2.4 da u ttl' pha t tri€n ty gia 4.817 -3.0 2.668.218..091.309.t ~ K D~unam Gia tri 53.743 -541. Quy khen tlnrong phuc ldi 7.852 d den cu6i nam 10. Ngiroi mua trd tnrdc 4.785.329 1. L<.997 1.558.9 0.745.318 2.Id?ti han Yay dai han B.214.8 11.647.496.559.4 -73.5 % -11.362.680 3.642.680 d vdi ty It$ giam den 9X% .450.887 2.202.8 6.395.237. BGn cu6i nam khoan v6n ngiroi mua tra tnroc dff giam di 1.1cguon v6n cua don vi khac rna n khong phai ton chi phi cho khoan v6n nay.655 3.5 35.219.582 -2.489 3.220.042. N<.214. cu the nhu sau : • B6i voi khoan phai tra nguoi ban d~u nam Hi 9.022. Phdi tra phai nop khac II.0 32.154.730 388.1 2. Quy ? .078.010 262.650 32.2 32.153.112 2.4 13.293.381 4.660.299.137 -1.3 0.094.201 d ty 1~ giarn 47.655.664.6 -98.351.279.308 d cho thff Y xi nghiep dff tich cue t~n dung du'<.704.642.968 % 64.413 4.725 -1. Nguon von kinh doanh 2.327.3 5. Phai trii nguoi ban 3.3 10.4 34.948.1 35.535.970.504.Ingiin han 1.091.842.277.8 4.738.407.680 1.0 3.114 46.5 0.3 40.366.022.854.Iinhuan chua pp II. NGUON VON CSH 1.4 6.443.382.931 49.2 33.939.719.412.407. Phiii trii CNV 6.668.913.065.339. NO PHAI TRA I.218..443.025.567 1.079.413.320 1.guy 1.025.142.644.5 58. .7 11.0 94.743 5.341.725 990.762.8 0..6 -47.273 107. N<.842.4 9.223.• • SVTH : Luong Thanh Tan Trang 28 .000.160 1.578 218..000 5.9 -4.277.680 -2.579.603 322.320 32.2 0.215.995 28.887 d nghia la giam di mot khoan 2.385.328 2.1 29. Nguon kinh phi TONG CQNG NV 82.240.744.931 28. Chenh lech 3.911 53.382.7 -72.567 d xu6ng con 53.9 60.730. Thue va cac khoan phiiinop 5.794 27.524.Luan van t6t nghiep GVHD ~TS.034. K.647..1 0.054.

842.655 d 3.299.= 11.4% .Luan van t6t nghiep • GVHD : TS.i Tie:n Dinh • Khoan phai tra cong nhan vien tang 1.764 * 100% = 35. L. xi nghiep cfin phat huy dS nam sau co thS gia tang them nguon von nay DS tim hiSu ky han.* 100% T6ng tai san 28.022. ta di sau vao phan tich chi tieu ty sua't tu tai tro Ngudn v6n CSH * Ty sua't tu tai tro = -----------------------.142.582 d vdi ty lc$ giam 9.079.28. De'n cuoi narn 1999. day 130 biSu hien tich cue chung to tinh tv chii ve tai chinh cua xi nghiep diroc nang cao.277.4% 28. phai nQP khac giam 541. Tuy nhien xi nghiep ciing dll tim each dS su SVTH : Luong Thanh Tan --------- Trang 29 ---------------- .650 .995 = 3.650 Cuoi narn : 79. mac du nguon v6n chu sd htru tang len trong nam 1999 nhung ngudn nay v~n chiern mot ty trong tirong d6i nho buoc xi nghiep phai dung ngudn vay tin dung va di chiern dung cac don vi khac.744. nguon vdn chu sd httu ciia xi nghiep tang so voi d~u nam nhu sau : _ so' tuyet d6i tang: 32.277.926 32.995 Nguon von chu sd hiru thay d6i thea chieu huong tang 130 mot dieu t6t trong cong tac tai chinh.7%.5% do xi nghiep dll t~n dung nguon von nay dS kip thoi bu diip phuc vu san xuat kinh doanh .842.5% Nhu v~y ty suat tv tai tro trong narn da tang 5. D6i voi khoan phai tra.277. Tom la i.022.496.744.412. Nguon von chu sd huu tang len do ngudn v6n kinh doanh va cac quy cua xi nghiep tang len.237.961.142. xi nghiep co kha nang chu dong trong heat _dQngcua mmh.299. Ngudn v6n chii sd hftu Day 130 mot nguon v6n quan trong thuoc quyen sd htru cua xi nghiep .842.1% * 100% = 40.995 D~u narn : -------------------82.743 d ty lc$tang nrong ung 94.655 _ Tirong duong ty l~ tang 130: -------------------.948.382.

vdn san xufft kinh doanh cua doanh nghiep bao g6m tai san co dinh va tai san luu dong. nguon von ciia xi nghiep . ta co phirong trinh can dO'i gitra vO'nva nguon von nhu sau : a Ngudn v6p clni sd hftu = TSLD + TSCD Bay la su can dO'i mang tinh chfft 1y thuyet.604. day 1a dau hieu to't cho xi nghiep chiing to xi nghiep da: cO'g~ng gop phan nang cao hieu qua sa dung von.863 Chenh. Dua VaG sO'lieu tren bang can dO'i ke toan cua xi nghiep.429.377.121.842. huy dong von va sii' dung cac loai von. Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 cling vay.937.ia tren co sd 1y luan v~ v6n va nguon v6n.781.930 32. Song trong thuc t€ di€u nay h~u nhu kh6ng bao gio xay ra.III).462.269. TSLB khac _ VI.. Hang t6n kho _ (2.000.292.284.000 36.659.061.168.Lu~n van to't nghiep GVHD : TS.3)V.302 2. Nguon hlnh thanh cua hai loai von nay la nguon v6n chu Sd htru ciia doanh nghiep. TSCf) Ngudn vO'nchii sd hfiu 68.277.731 2. c) Phan tfch rmrc dQ can dol gh1a v6n va ngutin v6n _ Phan tich rmic do can dO'i gifta vO'n va ngudn vO'n a xi nghiep nham thfiy diroc each thuc sii' dung von va nguon v6n goc do t6ng th~ va tung loai von nharn danh gia khai quat tlnh hinh phan b6 vdn.011.142.000 38.890.562.022. ta co tinh hinh can dO'i v~ vO'nva nguon vdn cua xi nghiep nhu sau : a Dftunam Tal san cfin thie't cho hoat dQng SXKD .851.II. tai thai di@m d~u nam va cudi nam d~u xay ra tnrong hop : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 30 .560 28.533 Cuffinam 65.660. l~ch Nhu vay.Ti€n _ Cac khoan d~u tu tai chinh NH . L~i Tie'n Dinh giam viec vay tin dung nham tranh bot su phat sinh khoan chi phi tra Uii vay.660.650 -33. _ Dl. chiern dung vO'n ciia ngiroi khac va nguoc lai cling kh6ng d~ ai chiern dung von cua mlnh.000.679.281 0 0 25. co nghia 1a bang ngudn vO'n chii so htru doanh nghiep du d~ trang trai v~ v6n cho cac hoat dong chu ye'"u. Chi sir nghiep _ (I.538 886.779. Song khoan no phai tra v§:n con qua Ion xi nghiep nen tim each tang ngudn vO'nchu so htru nhieu hen ntra .Doanh nghiep khong phai vay no.995 -39.513 1.242 0 0 26.

Qua viec phan tich tren eho tha'y tlnh trang v€ v6n danh cho san xufit kinh doanh trong nam con thieu.025. cu thS la thieu mot luong 39.320 32.730.Tai san _ Bffu nam t8ng tai san cffn thie] cho hoat dQng san xuat kinh doanh cua xi nghiep la 68.513 60.1.277 .533 61.995 -7.096.339.562.533 d trong khi nguon v6n chu sa httu cua xi nghiep chi co th€ dap ling 28.160.648.156 27.131.277.357 . Nhu vay.995 d d€n 32. Tuy nhien co mQt di€u cgn ghi nhan la trong narn ngudn von chu sa huu cda xi nghiep dff tang len lam cho kha nang trang trai eho nhttng hoat dong co ban ngay cang t6t hen.562.000. chiern dung von cua cac ca nhan don vi khac mot each hQP phap va hop lY.142. Can cli vao so' lieu thuc t€ cua xi nghiep tren bang can d6i k€ toan. BS khac phuc tinh trang nay xi nghiep phai di vay.292. nguon von chu sa huu cua xi nghiep la 32.604.284.650 d ) nhung cling khong du dS trang trai cho s6v6n con thieu.562.906 28.785.000 28.533 xuong con 65.022. so' von thieu cudi nam so voi dgu nam tuy co giam nhung nguon von chii sd httu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai. ttt do han ch€ bat viec vay von lam eho ganh nang tra lffi vay giam.779.513 d) va mac du ngudn v6n chu sa httu ciia xi nghiep d€n cuoi nam co tang len ( ttt 28.538 d vdi ty l~ thieu la 58.863 d voi ty l~ thieu 51 % .604. _ Cudi nam. ta co bang phan tich quan h~ can d6i giua tai san cffn thiet cho hoat dQng va nguon v6n vay.507.Tai san + (I + II + III )B.842. ngudn vdn chu sa htru ciia xi nghiep khong du d€ trang trai eho hoat dong san xuat kinh doanh.Luan van t6t nghiep NVCSH GVHD : TS.142.604.462.995 d.746.546.627 65. L~i Tie'n Dinh < {I + II + IV + (2.911 3.937. Bi€u nay cho tha'y qua mot narn hoat dong san xuat kinh doanh.I ngdn han _ Nguon von chu so htru Chenh Z?ch SVTH : Luong Thanh Tan Trang 31 r\ .269.513 d.738. nhu v~y ngudn vdn chu sa htiu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai cho luong v6n con thieu 33.022.3)V +VI}A.277.022.142.779. nhu cffu tai san effn thiet pbuc vu eho san xua't phat triSn thea xu huang giam di doi chiit ( ttt 68. v6n chiern dung Tai san cftn thie't cho SXKD Ngudn v6n 68.186 1.292.650 d trong khi t8ng tai san cffn thiet phuc vu cho san xuat kinh doanh la 65. Bay la mot biSu hien kha quan d6i voi xi nghiep .650 -5.292. Nc.559.401.842.779.842.123.1 % .2) 1. V~y chac chan ding trong nam 1999 xi nghiep phai di vay hoac di chiern dung v6n d€ dam bao cho hoat dQng san xua't kinh doanh duoc tien hanh .

357 Bang phan tich cho thc1ytrong nam sO'v6n xi nghiep di chiern dung luon IOn hon sO'von bi chiern dung. 3. L~i TiS'n Dinh {(1. Viec sa dung diroc khoan von chiern dung nay d~ bu d~p vao nguon von la mot nguon b6 sung hop ly va co loi cho xi nghiep VI giarn diroc mot khoan chi phi lai yay.357 d.Tai san _ £)~u narn voi viec huy dQng nguon von yay them d~ b6 sung tht xi nghiep v~n khong du trang trai cho tai san rna con thieu mQt luong 7.Tai san + (I + II+ III )B.457.096.096.648.746. Nhir vay d~ dam bao din d6i du sO'v6n h6 tr<. Tuy nhien. xi nghiep cling nen co lee hoach chi tiet nham dam bao kha nang thanh toan dung thai han d~ giii' vii'ng uy tin. Phan tfch tinh hinh dam bao cua ngudn v6n xi nghiep do'i vui tai san luu d()ng va tai san c6 dinh a) Phtin ticb ngutin von SVTH : Luong Thanh Tan Trang 32 .746. <J d~u nam khoan chenh lech nay la 7.627 5.648.393 13.jcho t6ng tai san hoat dong xi nghiep dff sa dung them hinh thrrc chiern dung v6n .160.934.160.Ngu6n v6n + B.778.Lu~n van to"t nghiep Vdi tnrong hop nay ta thay : GVHD : TS.160.746.2)1 + II}A.5) V.096.A ( TS ) Chenli l~ch 7.3)V + VI}A. Ta tiep tuc xem xet mdi quan hl$ can d6i giii'a v6n bi chiem dung va sO'von rna xi nghiep dff chiern dung : 13. Cac khoan chenh lech nay dung bang sO'v6n rna xi nghiep v~n con thieu sau khi dff di yay tin dung.648.627 d _ Cudi narn nguon v6n v~n bi thieu nhung so voi d~u nam sO' hrong thieu dff giam di con 5.Ngu6n v6n < {I + II + IV + (2.357 d. cudi nam la 5.669.251 lILA + (1.627 d.

911 28.906 Theo bang phan tich cho tha'y t6ng nguon vdn cudi narn so vdi d~u nam d§: giarn di mot khoan 623.123.027.747.506 d ty l~ von yay tren t6ng von giam con 46.000.725 d ty l~ giarn 4. Nguyen nhan la do : _ Nguon von chu sC5 htru tang dang k~ mot khoan 3.2% ).123.922 d Trong khi d6 ngudn von yay d§: giarn den mot khoan 3.507.559.750 d voi ty l~ giam 1% . Day c6 th~ xern la mot dau hieu dang mung VI sf! giiip giarn ganh nang chi phi l§:i yay cho xi nghiep va tang cuong tinh chii dQng cho nguon von.546.523.405 d voi ty l~ giarn 12. day la bi~u hien to"t cho xi nghiep.131.365.923.156 d cu6i nam.906 d d~u nam xu6ng con 60.655 d vdi ty l~ tang la 11. xi nghiep yay mot hrong la 32.123. Tuy nhien xet ve ket cau nguon von thi dang c6 mot su chuyen bien thea hudng tich cue.680 d nhirng ty l~ giam so vdi d~u nam len den 72.Luan van t6t nghiep BANG PRAN GVHD: TS.299.385. Bay la mot xu hudng t6t xi nghiep cgn n61l.2% .272. VI hien nay ty 1<$ vdn yay v~n con kha cao (46.131. chu yeu do : • VO"nnr b6 sung tang: 2.923.034.753. Nhin chung mac du t6ng nguon von cua xi nghiep c6 giam xuong doi chtit tu 61.600.1' thuoc l~ vao v6n yay ngay cang giarn trong khi ngudn vdn chu sC5 httu ngay mot tang len va chiem ty trong cao ( von chu sC5 htru chiern ty trong 53.8% tren t6ng nguon von nhirng den cuoi nam sO"von yay chi con 28.9% ) . Nghia la von yay d§: giam di mot hrong 3.911 d tuong trng 52.214.405 d (nrong ling vdi ty l~ giam 12.5% .1 % C5 cu6i nam ).730.600.l'Chen mra d~ giu vtrng va phat tri~n xu luning nay trong thai gian tdi nham ha thap ty 1~ von yay tang cuong ngudn v6n chu sC5 htru.911 3. Dgu nam.9% . trong d6 : • Yay ngan han giarn 1.998 32.4% .219.289.289.3% • Dac biet vO"nyay dai han giam manh mot hrong la 2.744.401. L~i Ti6n Dinh rtcn NGUON VON 4. SVTR ~Luong Thanh Tan - Trang 33 -~-- -----------------_--- ------------------------- - - -- - .704.733 d • Cac quy tang: 1.855.709.000 61.401. s1.

mac du rmic dQ dam bao ngudn vo'n ella xi nghiep trong narn v~n con thieu nhieu nhirng dff e6 chuyen bien tich cue d6 la xu huang tang len ella ty l~ dam bao cua ngudn v6n d6i vdi t6ng tai san.415.156 -18.237.095.546. Chon hai thai di~m dfiu narn va cudi nam 1999.608 76.750 Mue de')dam bao Ty)~ dam bao 1.095.020 74. rmrc d9 darn bao thieu 21.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. thai gian va tung khd nang ciia m6i doanh nghiep. Tom 1~1i. V~y ngudn v6n cua xi nghiep chi e6 th€ dam bao dU<je74.546. _ Cudi nam gia tri t5ng tai san giam xuong eon 79.131.156 d tuy nhien ty l~ dam bao dff tang len 76.401. L~i Ti~n Dinh b) Phdn tich nuic df) dam biio ngu6n vo'n dol v6'i TSLD va TSCD Xet tren t6ng th€. Han ntta su can do'i to'i uu Ciday khong phai Ia vinh vi€n mil tuy thuoc vao khong gian.906 d.106.131. xi nghiep phai tun them ngudn tai tro tu cac ngudn v6n khac nhu von trong thanh toan.875. song cac nguon nay e6 nhiroc di~m la mang tinh khong 5n dinh lau dai eho nen d€ dam bao su 5n dinh va phat tri~n cac hoat d9ng trong tirong lai xi nghiep efin tim each tang cirong ngudn v6n chii sCi htru ella xi nghiep len them nua .608 d . ta tien hanh phan tich rmrc d9 dam bao cua nguon v6n d6i vdi tai san cua xi nghiep BANG PHAN TICH MUC BO BAM BAO ? A ~ " A? ? T6ng nguon v6n XN 61. Nhung xet tung b9 phan von va nguon von tuong ung v6i n6 thi sl! din d6i chl mang tinh nrong d6i.382.3% gia tri t5ng tai san cua xi nghiep.507.020 d. B~ dam bdo eho hoat d9ng san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuan loi.496.3% 60.926 d trong khi ngudn von dam bao chi eo 61.855.2% -623.2% mac du rmrc d9 dam bao v~n eon thieu 18.9% Qua bang phan tich eho thty : _ Dfiu nam gia tri cua tai san Iil 82.507.401.875.961. 4.764 d trong khi nguon v6n dam bao cling giam xuong eon 60.906 -21. von va ngudn v6n luon din d6i vdi nhau mot each tuyet d6i nghia la chiing bang nhau tai moi thai di~m.106.415. Phan tich chi phi sll' dung v6n va don can 0(1 a) Phan tich chi phi sit dung v6n SVTH : Luong Thanh Tan Trang 34 .

543.463. Do d6 : Chi phi sit dung v6n sau thue' = CP sd dung v6n trudc thue' x (1.123. L'ili TiS'n Dinh Phan tich chi phi sa dung v6n nham danh gia xem chi phi sa dung cac nguon von ciia xi nghiep la cao hay thc1pd@tu do b6 tri co cc1utai san thich hop nham giam thffp chi phi sa dung von cua xi nghiep .920 18.97 0 dlp _ Tu b6 sung _ Cac quy _ Van chiem dung khOng tnl Uii 0 Trong d6 : Chi phi sii' dung V6n tu b6 sung L<Jinrc sau thu€ ---------------------Ngudn von CSH = * 100% 4.186 1.911 3. Chi phi sa dung von bao g6m : Chi phi sit dung v6n yay.142 Narn 1999 = --------------------* 100% = 9.205.106.785.775.305.2 4.705 11.8 16.025 5.415. von t\1' co.? SU DUNG .2% 28.608 14. Mat khac khi tinh chi phi sa dung von binh quan ( WACC ) luon phai sii' dung gia sau khi nop thue' loi nrc cho moi ngudn von.320 15.277.000 15.753.Lu~n van tat nghiep GVRD : TS.558 Narn 1998 = ---------------------* 100% = 16. vi v~y khi tinh ty trong cac loai nguon von phai loai tnr nhtrng nguon von nay.2 0 0 14.684.842.998 21. K?"" _ Vay ng:in han _ Vay dai han _ Ngan sach 28.095. VON CUA XI NGHIEP .292 4.025.339.995 3.171.TS thue' thu nh(lp DN) SVTH : Luong Thanh Tan Trang 35 .705 8.4 13. von binh quan.000.253.022.2 4.142.171.559. BANG CHI PHI ? .8 9.738.923.195.782.253.747.875.020 27.650 Do cac quy va von chiern dung khong c6 chi phi sit dung von.97% 32.730.270.4 13.

3 • V6n yay dai han : 13.32) = 6.4( 1 . Tuy nhien rrurc de) giam cua chi phi sa dung von chua nhieu ( 0.6 26.8 100 1. Qua bang phan tich co cau tai chinh d nam 1999 con cho th:fy : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 36 .320 15.2( 1 .9%) + (27.5 * Nam 1999: • V6n yay ngLln han : 14.35 ) = 3.76% + WACC (1999) = (50%x9.8( 1 .0.7 Dna tren ke't qua tren ta co bang co cau tai ehinh nhu sau : BANG ? co CAU TAl ~. Bay la mot bieu hien t6t vi chi phi sa dung von blnh quan giam se giiip giam bot chi phi gop phdn nang cao loi nhuan cua xi nghiep.7%) = 7.025.7%x3.35 ) = 10.35 ) = 8.908 1.383.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.32) = 8.9 3.253. xi nghiep effn tim each giam thap hon mla chi phi sa dung von binh quan de nang eao hieu qua quan ly va sii' dung von .7 20.7%x9.49% ).2( 1 .5 3.7 • V6n yay dai han : 13.0. Theo tinh toan cho thay.1 10.0.9%x3.9 • V6n ngan sach cap : 4.236 6.195.5%) + (26.2( 1.9 27.2 6.5 8.97( 1.270.0. dUQe quan tam dung rmic.305.~ CHINH _ Yay dai han _ Ngan sach ca'p _ Tl1b6 sung T6ng c(lng 15.9 15. chi phi sa dung v6n binh quan nam 1999 th:fp hon nam 1998 la 0.5 100 8.705 8.923.705 11.32) = 3.32 ) = 9.3%) + (6.8%x10.2%) + (20.27% = +WACC (1998) I. Ngoai ra di€u nay con the hien cong tac quan ly v6n va sii' dung v6n cua xi nghiep kha tot.5 • V6n ngan sach cap : 4.785.082.5%) = 7.0.7%) + (l.7 Qua bang tren ta tinh duoc chi phi sa dung v6n bmh quan nhir sau : (50.253.9%x8.1%) + (l5.1 • V6n tu b6 sung 16.3% . L~j Tie'n DInh V~y chi phi sii' dung von sau thue' d6i vdi nguon v6n cua xi nghiep nhu sau : * Nam 1998: • V6n yay ngan han : 14.0.6%x8.0.292 56.647.171.025 54.5%x6.49% tuong iing voi mot ty 1~ giam 6.8( 1 .732.171.4( 1 .2 • V6n tu b6 sung : 9.35 ) = 9.0.

817 -2. D6 thay r5 hon su anh hirdng cua don can no.931 2. L<. day la di€u ki<$nthuan lei cho xi nghiep.535.3% Ty s6' don din 59.114 79.154.162 -11.279.3% . Vi vay viec b6 tri co cau tai chinh hQP ly co y nghia ra't quan trong.162 d .4% tirong irng voi tY 1<$ giam 8. Co cau tai chinh thay d6i lam chi phi slYdung van binh quan thay d6i.5% -5. Nguyen nhan dKn dSn sl.9% d nam 1998 xuong can 59.382.395.817 d trong khi t6ng tai san giam mot luong thap hon la 2.9% _ Nguon van hi b6 sung chiern ty trong 20.764 -6.llTi6n Dlnh _ Chi phi sa dung van yay ngdn han la cao nhflt 9.154.240.939.7% vdi chi phi sU'dung van sau thu€ la 3.2% .854. _ Nguon van yay dai han chiem ty trong 1.fanh huong ciia don can no tren co cau tai chinh . Day la mot bi6u hien t6t chiing to tinh tu chii v€ mat tai chinh cua xi nghiep ngay cang tang len d6 til do co kha nang thanh toan cac khoan no tot hon.218.237.496.5% vao nam 1999 tiic la giam di 5. se BANG PHAN TICH DON CAN NO 53.7%. ta ti€p tuc phan tich chi tieu do nghieng don can no ( DFL : Degree of Financial Leverage) DFL = Ty 1<$hay d6i Hii rang t Ty 1<$ thay d6i lei nhuan tnrdc thu€ va lai yay SVTH : Luong Thanh Tan Trang 37 .854.4% -8.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. T6ng tai san 82.926 n(l 64.535.f giam xuanJnay la do no phai tra giam 6. _ Ngudn van ngan sach cap chiern ty trong 27.7% va ty trong cling cao nha't 50% cho thffy uri suat yay cao va s6 tien yay nhieu lam cho ganh nang tnt liii tien yay d6i vdi xi nghiep kha IOn.5% cimg vdi chi phi sa dung ngudn nay la 6. b) Phan tich don din no Qua viec phan tich chi phi sa dung van cho thffy chi phi sa dung v6n cua xi nghiep phu thuoc rat nhieu vao co cau tai chinh. Nhu vay sa dung nguon van ngan sach cffp co chi phi thap nhat. Tuy nhien do nguon nay s6 hrong can han chS khong dll d6 xi nghiep heat dong nen phai d6ng thai tim cac nguon khac . Muon v~y ta cftn nghien ciru sl.9% 47.9% vdi chi phi sa dung 8.279.5% -5.3% Ta nhan thay ty s6 no cua xi nghiep giam til 64.961.

153.250.684.215.000 3.16 ( l~n ).05 l~n va d rmrc 1.652 .252.782.092 0.908 -31.342. 5.798% hay EBIT tang 100% tht Hii rong s~ chi tang 79.366 49.109. Tuy tang khong nhieu nhung n6 cung th~ hien dUQ.ctlnh hlnh tai chinh tai xi nghiep da duoc cai thien.16 Trang narn 1999 h~ s6 kha nang thanh toan hien thoi tang len 0.265. Danh gia hieu qua sd dung tai san htu dQng a) H~ s6 kha nang thanh toan hien thai R~ s6 kha nang TSL£> thanh toan hien thoi = ------------------NQ d€n han TSLB 55.532 -3.218.794 -1. Nhm chung day la mot ty l~ thap eho nen rmrc dQ anh hirdng ella don din no d6i vdi doanh loi ella xi nghiep Ia khong nhieu .4% DFL Qua ba ng phan tich cho th. BANG PRAN TIeR ? A ~ DFL _ Uii rang EBIT 4.988.931 54. Lai Ti~n Dinh .558 8..11 1. Tuy khong duoc eao nhung h~ s6 nay eho tha'y hien thai t6ng tai san hill dong ciia don vi dff dam bao dUQe kha nang thanh toan no de'n han.05 H~ sf) kha nang thanh toan hi~n th£ii 1.065.142 4.005.543.665.137 0.6% -48.8% .205.416 -3.450. SVTR : Ll~(jng Thanh Tan Trang 38 .ry dQ nghieng don din no ella xi nghiep d nam 1999 la 0.347.240.652 -1. Dicu nay n6i len ding neu loi nhuan tnrdc thu€ va Hii vay ( EBIT ) ella xi nghiep tang len 1% thi Uii rong ella xi nghiep s~ tang len khoang 0.375.481.479.239.Luan van to't nghiep GVHD : TS.732.834 46.

665. b) H~ s6kha nang thanh toan nhanh Chi tieu nay phan anh neu nhu loai trir khoan hang t6n kho. c) Vong quay tai san luu dQng.37 (I§n) nguyen nhan do so hrong hang t6n kho chiem kha cao.03 Trong nam 1999 h~ sO'kha nang thanh toan nhanh ella xi nghiep co tang nhirng tang rfft nho ( tang chi 0.931 0.tn TSLD _ Hang t6n kho .005.375.647.153. thl kha nang thanh toan cua don vi se ra sao. tranh tlnh trang u dong v6nd khau nay.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.781.347.450. Do do xi nghiep s~ g~p kho khan trong thanh roan cong no VI v~y c§n co huong giai quyet t6t hang t6n kho.03 I§n ) va hien tai h~ sO'nay dang d rmrc kha thffp 0.065.061.429.366 38.834 36.NQ (ten han H~ sC.34 54.961 -3.242 49.281 46.679. L~j Ti~n Dinb Tuy nhien d6i voi cac chu no bay nha d§u nr.109.215. Do do xi nghiep c§n phdi tich eire hon nita trong viec gia tang h~ s6 nay nham hap d~n ca c nha cho vay.218.532 -1.kha nang thanh toan nhanh 55.265. H~ s6 kha nang thanh toan nhanh TSLD . Trang 39 .794 0.342.137 0. Bdi VI hang t6n kho c§n phai co mot khoan thai gian mdi eo the chuyen thanh tien. de co din cu danh gia kha nang thanh toan cua xi nghiep khi eho vay. sO' yang quay TSLD Doanh thu thuan = --------------------------------TSLD dung binh quan sa SVTH : Luong Thanh Tan .37 -1. d§u tu tht h~ s6 dttQe da s6 chffp nhan la bang 2 . nha d§u tu .Hang t6n kho = ----------------------------NQ denh<.381.

..941 Nam 19~8 55.5 yang. Do d6 xi nghiep phai tim each nang cao so' yang quay tai san hru dong va ha thap s6 ngay cu a mot yang quay bang each tang doanh thu.347.600 2 + VLD binh quan 1999 54.600 135 Tir ke't qua tren cho thay so' Yang quay tai san luu dong cua xi nghiep (j nam 1999 la 2.375.366 + 54.676.347.005. tang khdi hrong hang hoa tieu thu.Lu~n van t6t nghiep GVRD : TS.508.941 + VLD binh quan 1998 + 55.375.676.109.184.242. Tir ke't quit treri dira de'n so' ngay cua mot yang quay tai san hru dong tuy trong nam da: e6 xu hudng giarn xu6ng (ttl' 165 ngay / yang xu6ng con 135 ngay / yang ) nhung v~n con rtt eao. ty 1~ tang Ia 21.242. giai quyet t6t t6n kho dS dc1ynhanh t6e do luan chuydn v6n luu dong.834 = 54.834 .5% nhirng so voi cac doanh nghiep khac thl so' yang quay tai san luu dong cua xi nghiep la thap. = 55.427.7 ( yang / nam ).184.154 55.366 2 55. d) Chi tieu vong quay hang tan kho SVTH: Luong Thanh Tan Trang 40 . tang so vdi narn 1998 la 0. Lai Ti~n Dlnh so' ngay cua mot yang quay TSLD 360 ( ngay ) = --------------------------S6vang quay TSLD Trong do v6n hru dong binh quan duoc tinh nhu sau : VLD Gia tri Nam 1997 55.347.375.780.109.508..005.366 Nam 1999 54.

Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Hay n6i each khac. Nhu vay.679. L(]. Phuong pha p d~ do ltrong tinh hop ly cua hang t6n kho la so sanh hang t6n kho vdi rmic tieu thu trong nam d~ tinh s6 yang quay hang t6n kho. nang cao hieu qua sii' dung v6n trong san xua't kinh doanh .iTi6n Dinh Chi tieu nay eho tha'y viec chuyen h6a Uti san du tru cua don vi thanh ti6n nhanh hay cham.2 36. hang t6n kho trong narn luan chuyen nhanh hen 0.781.8 ( vong ) so vdi nam 1998. tdc de}luan chuyen van du trlYthanh tien mat nam 1999 tang so vdi nam tnrdc.647.281 -1. Ky thu ti6n bmh quan diroc tinh bang each dem s6 du binh quan cac khoan phai thu chia cho doanh thu ban chiu trung binh m6i ngay trong kyo Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu = ---------------------------------Doanh thu blnh quan ngay SVTH . Tuy nhien t6e do tang ca~ cham va t6c d9 quay hang t6n kho tirong dO'itha'p d§:n de'n s6 ngay ella mot yang quay kho can kha cao 113 ngay / vong (j nam 1998 va 91 ngay / vong na m 1999 . Luong Thanh Tan Trang 41 .061. e) Chi tieu ky thu tien binh quan Ky thu tien binh quan n6i len kha nang thu h6i van cua doanh nghiep trong qua trinh thanh toan nhanh hay cham.429.242 3.2 ( vong / nam ) . tranh diroc u dong von de til do d~y manh t6c d9 luan chuyen von. quay hang t6n kho so yang Doanh thu thuan = ------------------------------Hang t6n kho binh quan Bang phan tfch sri vong quay hang t6n kho 38. cO' gt{ng tieu thu.961 4 0. de'n nam 1999 tang len 4 (vong / nam ).381.8 -22 113 91 Qua s6 lieu tinh toan eho tha'y nam 1998 hang hoa luan chuyen vdi t6c d9 trung binh 3. Xi nghiep cfin khdc phuc han che' nay. giai ph6ng bot hang t6n kho de tang nhanh hon s6 yang quay hang t6n kho nharn giam hrong von " chet " trong kho.

239. vao nam 1999 la 33 ( ngay ) nhu vay so vdi nam 1998 ky thu ti€n bmh quan dil giam di 5 ( ngay ). binh quan xi nghiep bi khach hang chiern dung v6n 33 ngay.014.543.5% d nam 199.9% -1.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.537.600 5.780.761.205.239.782. L~j Tie"n Dinh Bang phan tich ky thu ti~n blnh quan 12. nen tranh thu thu h6i nhanh cac khoan no cua khach hang.554 -2.479.416 d lam cho ty l~ sinh loi cua v6n hru dong gidrn : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 42 .672. f) Ty 1~ sinh lOi ella v6n hill dQng Ty 1~ sinh loi cua von luu dong LQi nhuan thudn = VLD bmh quan * 100% Bang phan tfch ty 1~ sinh lOi ella vo'n luu dQng _ Ldi nhuan thuan _ VLB binh quan 4.244 Ky tim ti~n binh quan 38 33 -5 Ky thu tien binh quan nam 1998 la 38 (ngay ).6% Ty W sinh !Oi ella VLD Qua bang phan tich tren cho thdy ty 1<$ sinh 10i cua v6n luu dong trong narn 1999 dil gidrn til 8.019 403. co th€ anh huong khong t6t den qua trlnh tieu thu va giam doanh thu.142 54. Nguyen nhan su giam sut ty 1<$ sinh loi v6n hru GOngla do : _ Nhan t61Qi nhuan rong giam 1.558 55. viec chiern dung von lfin nhau thuong xay ra trong quan h<$mua ban.9% . VI v~y xi nghiep cffi1giu virng hoac giam khoan nay xu6ng den mac c6 th€ eha'p nhan duoc d€ tang vong quay von.8 xu6ng con 5. trong co che' hien nay thl viec mua ban chiu la ta't yeu.5% 3.692 Doanh thu binh quan ngay 336. Trong nam.242.499. tuy nhien trong nen kinh te thi tnrong neu ky thu tien bmh quan tha'p qua thl chang to phirong thirc tin dung qua han che.416 -751. D6i vci doanh nghiep san xua't ky thu tien blnh quan thirong thap.684.676.479.427.154 8. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh.

192 + 25.= 25.154 55.279.144. L.142 4.205.668% ! I 4 _ Nhan to' v6n hru dong sa dung binh quan giam 751.142 3.537.Luan van t6t nghiep 3.414.nh hirong t6ng hop cua hai nhan to' tren dfi lam cho ty 1<$ sinh !Oi cua v6n luu dQng trong nam giam di 2.059 d6ng lai rong .600 A.25.676.955.955.154 54.079% {------------------55.176 + 26.995 = (1999) 2 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 43 ..427.554 d lam cho ty 1<$ sinh loi cua v6n hru dong tang: 3.427.205.543.205.623.142 ------------------.684.gia TSC£) binh quan = -----------------------------------------.543. cha't luong t6t hay xau.gia TSC£) binh quan = ------------------------------------------.813 Ng.780.242. lam co Sd d~ tie'n hanh boat dQng san xuat kinh doanh ella doanh nghiep.722.427.176 Ng.684 (1998) 2 25.000.} * 100% = 0.558 GVHD : TS.292.154 100% = 2.543. £)~ danh gia hieu qua sa dung ali san co" dinh.780. viec qudn ly va sa dung tai san co" dinh co hieu qua hay khong la ye'u to' anh hudng de'nke't qua hoat dong san xua't kinh doanh. 6.i Tien Dinh {-----------------.-------------------} * 55.707. cfrn di vao phan tich danh gia cac chi tieu sau : a) Vong quay tai san c6 dinh ( Hleu sua't sii' dung tal san cfi dinh ) so" vong quay Doanh thu thudn Uti san co' dinh = ----------------------------------Nguyen gia TSC£) bmh quan 25.6% . Nhin chung ty l~ sinh loi v6n hru dQng cua xi nghiep nhu vay la kha tha'p. ty 1<$ ay cho tha'y Cll mQt d6ng von hru dQng blnh quan sa dung n thl chi thu duoc 0.782. Danh ghl hieu qua sii' dung tal san cd djnh Tai san eo' dinh th~ hien quy mo co sd v~t chfit.838. VI the' so"hrong tai san cO' dinh nhieu hay it.780.414.

659.725 25.995 24.945.259. Nguyen nhan chii yeu do doanh thu tieu thu tang.414.637 H~ s(fhao mon TSCD 0. Tuy nhien trong thai gian toi.7 C5 cudi narn 1999.801. Nhu v~y cho th1y tai san co dinh cua xi nghiep dang co xu hudng nga y cang cll di.926. tuy nhien xi nghiep cfing chua su dung he't cong su1t may m6c thiet bi VI v~y hieu su1t su dung tai san co dinh v~n con thap .043 427. Gia TSCD binh quan 121.9 Trong narn hieu su1t su dung tai san c6 dinh cua xi nghiep tang 0.607.057.7 0.201. d€ tang uu th~ canh tranh vdi cac don vi khac trong co che' thi tnrong hien nay.242. b) H~ s6 hao mon tai san c6 dinh T6ng rmic khau hao TSCf) del trich He so hao mon Uti san co dinh = Nguyen gia TSCf) Bang phan tich h~ s6 hao mon tal san c6 dinh _ T6ng rmrc khau hao TSCD da: trich _ Nguyen gia TSCD 14. L~i Ti~n Dinh Bang phan tfch hieu sua't sd dung tai san cll djnh Doanh thu thu~n _ Ng.203 26.64 0.553.06 Bang phan tich phan anh hi$ so hao mon tai san co dinh trong nam tang tu 0. xi nghiep cffn chu trong dS'n viec d6i mdi va hien dai hoa tai san co dinh .267 585.757. xi nghiep din c6 bien phap khai thac hS't cong su1t hoat dong cua may moe thi~t bi d€ nang cao han mra hieu qua su dung tai san co dinh . Viec d~u tu xay dung.64 C5 nam 1999 .838.707.097.000.279.936 25.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.684 4. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 44 .785.995.58 0.58 vao nam 1998 len 0.8 145.311 Hieu suftt sa dung TSCD 5.176 16.727.623.247.9 va dat rmrc 5.682 25.813 2. nang cap tai san c6 dinh hay mua sam b6 sung may m6c thiet bi la dieu kien c~n thiet d€ t6n tai va phat trien.

(tty nhanh vong quay vo'n cO' dinh de nang cao hieu qua sa dung v6n c6 dinh .99 cu 100 d6ng v6n c6dinh btnh quan Sll' dung de tham gia VaGsan xuat kinh doanh thl se thu dUQc 12.* veB bmh quan LQinhu~nthu~n 100% Bang phan tich ty I~ sinh lOi vo'n eo'dinh 4.785.279. nhu vay dii giarn di 6% . Nhir vay. Be phf n tich kha nang sinh loi cua v6n. . ty. L~j Ti6n Dinh Ty lesinh lui vo'n eo'dinh Ty 1~ sinh Wi v6n cO'dinh = --------------------------.5% -1. gia tang doanh sO' tieu thu. Danh gin kha nang sinh lOi ella vo'n Be danh' gia chung hieu qua sa dung v6n trong san xuft kinh doanh nguoi ta .995 12. Do do xi nghiep c~n clni trong dfru ttl' dS khai thac dSn rmic t6i da cong su1t may thiSt bi.707.239.·1~ sinh loi cua vo'n co' dinh giarn di.684.558 _V6n co' dinh binh quan 25.5 d6ng loi nhuan thuan. dinh trong na m da: giam til 18.543.thirong Slr dung cac chi tieu vS ty su1t lei nhuan.142 25. ty 1~ sinh loi v6n co' .684 18.479.205.5% (j nam 1998 xu6ng con 12.782.Luan van t6t nghiep c) GVHD : TS. nhin chung trong nam tmh hinh sa dung v6n cd dinh chua t6t. ta sa dung mot so' chi tieu sau : suflt IQ'inhuan tren doanh thu ( Doanh IQ'itieu thu ) Ty s6 na y phan anh cu mot d6ng doanh thu thuan thl co bao nhieu phan tram loi nhuan rang trong do .416 427. hieu qua chua cao.5% 3.311 -6% Ty l~ sinh lUi vo'n co'dinh Bang phan tich cho th1y cling nhu ty 1~ sinh loi v6n luu dQng.623.5% VaGnam 1999 .838. Bay la nhung chi tieu phan anh k€t qua cuoi cung cua qua trmh hoat dQng san xu1t kinh doanh cua doanh nghiep. 7. Ty suat lei nhuan tren doanh thu LQi nhuan rong = --------------------- a) Ty * 100% Doanh thu thuan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 45 . Dieu nay co nghia la trong nam 19.

926.7% til 3. Do d6 da Lim cho ty sua"tloi nhuan tren doanh thu giarn .727.725 2.558 121. tang doanh thu d€ nang cao ty sua't Ioi nhuan tren doanh thu .543.022 d6ng lQi nhuan rong. hieu qua.684.205. ngiroc lai doanh thu tang nhung loi nhuan giam la mot van d€ dang 10 ngai cho tlnh hinh san xua't kinh doanh cua xi nghiep vi ganh nang chi phi cao. Loi nhuan rang Doanh thu thuan 4. b) Doanh loi vo'n ( Ty suat lQi nhuan ella vo'n san xua't kinh doanh ) Chi tieu doanh loi vdri phan anh ktt qua hoat dong san xua't kinh doanh.682 3. 1 d6ng doanh thu thuan co duoc cho ra 0. t6 clnrc bQ may quan 19 tinh gon.9% 3.043 -1. LQi nhuan rong Doanh loi von = ----------------------T6ng tai san * 100% SVTH: Luong Thanh Tan Trang 46 .Luan van t6t nghiep GVHD : TS. L~i Tie'u Dinh Bang phan tich ty sua't IQi nhuan tren doanh thu _.416 24.259.782.039 d6ng IQi nhuan rong.142 145.801. Doanh thu va loi nhuan phai tang len mdi th€ hien dUQc quy mo san xua't kinh doanh nga y cang tang.2% -1. Nam 1998. tich cue dffy manh ca c hoa t dong tieu thu san phffm.9% d nam 1998 xuong con 2.201.7% Ty suftt lQi nhuan tren doanh thu Bang phan tich cho tha"y trong nam ty sua't loi nhuan tren doanh thu dff giam di 1. Xi nghiep cfin chti trong de'n van d~ tiet kiern chi phi. xi nghiep mdi t6n tai va dung vii'ng tren thi tnrong.2% vao cudi nam 1999 .057.239. nhung den narn 1999 cung 1 d6ng doanh thu thuan chi cho duoc 0.479. phan anh hieu qua cua cac tai san diroc dfiu nr . Mac du doanh thu thuan tang nhung loi nhuan rong khong nhii'ng khong tang rna nguoc lai con giam di cho tha'y viec tie't kiern chi phi san xuat kinh doanh cua xi nghiep thuc hien chua to't.

416 d6ng.237. lam cho doanh lei von giam : 3.1C. 1 d6ng v6n dna vao san xuat kinh doanh binh quan chi thu dUQC0. hieu qua sa dung von kh6ng cao.782.926 Anh huong tong hQP cua hai nhan to' tren la nguyen nhan lam cho doanh lei v6n ciia xi nghiep trong narn giam di 1.162 d6ng da: lam cho doanh loi v6n tang: 3.7% 3.205. _ Trong narn loi nhuan rong thu diroc giam 1.239.7% (5.684.479.496. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 47 . c) Ty suflt IQi nhuan tren v6n clni sd huu (Doanh lqi v6n CSH) Ty sf.496.1 % 82.543.926 5.4%) so vdi nam 1998.764 ? ? 0.535.237.. L.496.558 {-----------------82.205. Cac nha d~u tu ra't quan tam d€n ty s6 nay.3R2.543. na y do luang rmrc loi nhuan rong thu diroc tren rmic d~u tu cua v6n chu so htiu.961.416 -2. Nhu v~y nam 1999.961.142 79.239.926 100% = 1.142 {-----------------. anh huang d€n hieu qua sli' dung von san xua't kinh doanh kh6ng cao.558 82. sue sinh 10i tren von giam 1.237.854.543.7% 4% Narn 1998. bdi day la kha nang thu nhap rna ho co thS nh~ 11 duoc neu ho quyet dinh d~u tu von vao doanh nghiep .926 -----------------.543.205.} * 82.i Tie'n Dlnh Bang phan tich doanh lqi vo'n _ Loi nhuan rang _ T6ng tai san Doanh l<ji vo'n 4.764 -1.162 -1.057 0 d6ng 1Qi nhuan rong nhung sang d€n nam 1999.782.8 % _ Song nhan t6 t6ng tai san sa dung giam 2.496.Lu~n van tot nghiep GVHD : TS. T6ng tai san sa dung cho san xufit kinh doanh trong nam tuy co tang nhung loi nhuan rong lai giam da lam cho ty sua't loi nhuan tren von giam.7% .479.684.237.142 3.142 4.04 d6ng 1Qinhuan rong.382.535.7% .205. binh quan 1 d6ng von sa dung san xua't kinh doanh thu dU<.-------------------}* 100% = 79.854.

543.022. Nhu the.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. nang eao hieu qua si't dung von.842.479.1inhuan rang 4.2% a nam 1998 xuong con 10% vao nam 1999 ).239. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 48 . Sang nam 1999. ty sua"t loi nhuan tren v6n chu sa hun narn 1999 da: giam so vdi nam 1998 voi mot mire giam la 6. Hieu qua si't dung d6ng von tl! co cua xi nghiep khong dUQct6t.782.416 3.205. rmrc sinh lei cua 1 d6ng von chu sa htru narn 1998 mang lai 0.558 28.2% ( tit 16.2% 10% -6.2% Nhu vay. 1 d6ng v6n chii sa httu chi mang lai 0. L~i Tien Dinh • Ty suat lei nhuan tren LQi nhuan rong von chu sa htru = --------------------V6n chu sa httu * 100% Bang phan tich ty sua't lQi nhuan vo'n chu sd huu _ L<.744.142.299.277. vita dam bao tinh tu chu v~ tai chinh. vita th~ hien duoc kha nang d~u nr v6n va si't dung v6n co hieu qua lam eho tlnh hinh san xua't kinh doanh thay d6i thea chieu huang thuan loi hon . tiet kiem t6i da rmic chi phi hoat dong d~ nang eao rmrc lei nhuan rong d6ng thai t6e do tang cua loi nhuan phai IOn hon t6c dO tang cua ngudn von chu sa hfiu.650 -1. Do do xi nghiep e~n phai tim bien phap khac phuc d~ nang eao ty sO'nay nhu nang eao ngudn v6n chu sa hfiu.162 d6ng loi nhuan rong.1 d6ng lei nhuan rong.142 32.995 3.684.655 V6n chi! sd hiru Ty sua't lQi nhuan tren van CSH 16.

Ll.li Tie'n Dinh PHAN III ******************** ~ MOT • A SO BIEN PHAp NHAM • A? NANG CAO HI~U QUA SU DUNG VON . ? K SVTH : Luong Thanh Tan .Luan van t6t nghiep GVHD : TS. .

hu hong.5Charn TW 24 dff c6 nhieu c6 gang de t6n tai va phat trien tren thirong p tnrong. . nam san luon eao han nam tnrdc : Nam 1997 : 107.926.259. - - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 49 . kha nang phuc vu kern de dfiu nr bang nhttng tai san eo dinh mdi c6 nang sua"t cao han nham dam bao qua trlnh san xua"t kinh doanh va thu h6i von dS d~u tu giai quyet tmh trang thieu von. Doanh thu cua xi nghiep qua cac nam deu tang. xi nghiep c6 kha nang thanh toan ea no ngan han Ian dai han. xi nghiep dU<. ky Iuat tin dung.682 Nam 1999 : 145. e6 kha nang chu dong han trong hoat dQng san sua"t kinh doanh cua minh.201.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.820 Narn 1998 : 121. NQ phai tra giarn eho tha'y xi nghiep dang giam dfin ganh nang no. Vdi chirc nang la mot don vi san xua"t kinh doanh trong nganh y te'. chap hanh t6t ky 1u~t thanh toan. L~i Tie"n Dinh PHAN III MOT PHAp NHAM NANG CAO mnu QuA "A ~ DVNG VON TAl XI NGHII. giii' vtrng uy tin.. em c6 mQt vai nhan xet chung ve tmh hinh hoat dong va cong tac quan 1y sii' dung v6n tai xi nghiep nhir sau : * Un diim : Nguon von clni Sd httu tang va ty sua"t tv tai tro tang len lam tv chu ve mat tai chinh duoc nang eao.727.214. Chinh VI vay rna cac thanh phan kinh te' con gap nhieu kh6 khan trong giai dean chuyen tiep. Dung cu quan 1y ell ky. Qua thoi gian thuc t~p tim hieu tai xi nghiep va qua phan tich so sanh cac s6 lieu qua cac nam hoat dong cua xi nghiep. van hanh thea co che' thi tnrong c6 su quan 1y cua nha mrdc.636.725 Xi nghiep dff manh dan thai h6i nhtrng tai san eo dinh nhir may m6e thie't bi. Nhln chung kha nang thanh toan dang dUQc cai thien.NH~N XET CHUNG VE TlNH HlNH HO~T DONG vA HItU Dl.JNG VON CJ xi NGHltp DU(jC PHAM TRUNG UONG 24 QuA sir Nude ta til mot nen kinh te' t~p trung bao ca"p chuyen sang nen kinh te' hang h6a nhieu thanh phan.:P DUqC PHAM TW 24 K ~ s6 BIeN str --~Os6I-"""'" I .

MQ. Dieu quan trong la lam sao tim ra each giai quyet tot nha't va co nhirng bien phap dung d~n d€ giup doanh nghiep dung vtrng va phat trien tren thirong tnrong. em xin phep diroc neu ra mot sO'bien phap d~ gap phan nang cao hieu qua s11dung v6n : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 50 . v6n cd dinh ngay cang tot hon. co th€ lam giam nang sua't sa dung.. khong phat huy he't nang luc hien co. tai san co dinh tang len cho thfy viec quan ly va s11dung von hill dong. L~i Ti~n Dinh Hieu sua't s11dung tai san hill dong. Qua phan tich tinh hinh thuc te' s11dung v6n tai xi nghiep duoc pham TW 24. Vi v~y khong ngirng nang cao hieu quasu dung von la mot trong nhtrng mdi quan tam hang dffu cua toan bQ cong tac quan ly ke' toan tai chinh. Ne'u thieu von thl qua trinh san xua't kinh doanh se bi dinh tre va anh lnrdng de'n hieu qua san xuat kinh doanh. dffu tu may moe thiet bi.JNG VON Trong sudt qua trinh hoat dong co Ie khong mot don vi nao co th€ khdng dinh rhng mmh luon thanh cong. Phat huy duoc hieu qua s11dung v6n hien co va tang tich Iuy trong xi nghiep. gop phdn lam giam hieu qua s11dung vO'n trong xi nghiep. * Han Che': T6n tai d6ng thai vdi nhttng u'u di~m tren. ttnh hinh hoat dQng va cong tac quan ly s11dung von tai xi nghiep diroc pham TW 24 ciing co mot s6 han che' sau : • Va'n d~ thieu von d~ dam bao cho heat dong san xuat kinh doanh v~n xay ra lam han cht su' chii dong trong san xua't kinh doanh va ganh chiu chi phi lffi vay. vong quay cac khoan phai thu tang len tac dQng tich cue dtn kha nang thanh toan va hoat dong san xudt kinh doanh cua xi nghiep. v6n c6 dinh. Co von doanh nghiep mdi md rong duoc san xua't kinh doanh.MOT s6 Bl~N PHAP NHAM NANG CAO HltU QUA si1 Dl. rna ht$ s6 vong quay kho lai thap gay nen u dong von. Cac loai chi phi ngoai san xudt qua cao nen d~n de'n rmrc lffi rong sau thue' thap anh huong de'n ty l~ sinh lai cua von luu dQng.6 tai san cO' dinh co h~ sO'hao mon ldn.Lu~n van t6t nghiep - GVHD : TS. Ben canh do vcn la mot yeu to litt sue quan trong trong san xua't kinh doanh. H~ s6 vong quay kho. • • • • II .. v6n hru dQng giam. Hang t6n kho chiern ty trong IOn trong tai san hru dQng. nha xudng . Ty suat dffu nr va nguon v6n kinh doanh giam chiing to qui mo hoat dQng cua xi nghiep giam. Mac du rmrc doanh thu thuan trong narn tang nhung dang khong tu'dng xung vdi su gia tang chi phi do v~y da lam cho ty l~ sinh Wi v6n c6 dinh. co nhfing kho khan t6n dong la mot Ie ta't nhien. mua nguyen v~t lieu.

VI the kha nang thu h6i lai von cho xi nghiep g~p ra't nhieu kh6 khan lam cho doanh nghiep them thieu von mot each tram trong va ma"t d~n thi tnrong tieu thu san phdrn cua mlnh. Doanh nghiep ap dung dircc phirong phap khau hao nhanh tht s~ nOp thue' IQi trrc cho nha nude d nhting nam d~u thap nhung nhieu d nhtrng nam v~ sau va so ti~n khau hao d nhung narn d~u s~ Ion. loi nhuan thap. Bien pha p do'i voi viec quan Iy va sit dung tai san eo'djnh a) Sii' dung phuong phap khan hao nhanh d~ tang kha nang thu hili v6n Trong nen kinh te' thi tnrong. la van d~ quyet dinh s11 t6n tai pha tri~n cua cac doanh nghiep. Mat khac tai san co' dinh cua xi nghiep bi hao mon vo hlnh va hao mon httu hlnh ra"t IOn. dam bao dUQc s11t6n tai va phat trien cua xi nghiep thl d day xi nghiep nen d~ nghi co quan ca'p tren cho phep diroc sli' dung phirong phap khfu hao nhanh. Vdi so von duoc thu h6i nhanh. Hien tai trong dieu kien khoa h9C ky thuat ngay cang phat tri~n nhanh chong de'n rmic t6i da. xi nghiep c6 th~ dung n6 d~ d~u nr them trong thiet bi dung cu mdi nham md rong duoc qui mo san xuat kinh doanh. dffu nr them nhieu dung C\1 h6 tro hon nham nang cao nang suat. nang suat lao dOng lai dUQcnang cao khong ngirng. b) L~p quy ell! phong d~ bao toan va phat tri~n them v6n e6djnh ella xi nghiep Trong ncn kinh te thi tnrong doanh nghiep bao toan va phat tri~n duoc so' v6n san xuft kinh doanh cua chinh mmh cling d6ng nghia vdi viec t6n tai va phat tri~n tren thi truorig.xi nghiep c~n thiet phai thuc luan mot sO'bien phap sau : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 51 . L~i Tie'n Oinh 1. Do c6 diroc kha nang thu h6i vdn nhanh. £)~ c6 th~ bao toan ducc so' von cua mmh. se tao diroc dOng luc thuc dgy xi nghiep d6i mdi trang thie't bi d~ dang hon va mo rQng duoc nhieu phan xirdng san xudt. lei nrc nOp cho nha mroc seetang d~n. viec canh tranh la ta't yeu. Dap ung duoc nhu c~u ngay cang phat trien ciia xii hOi va tao ra diroc the' manh tren thi tnrong.Luan van t6t nghiep GVHO : TS. tao ra hieu qua cao cho hoat dOng san xua't kinh doanh ella don vi. Trong dieu kien d6 d~ bao dam viec thu h6i v6n nhanh d6ng thai tao diroc the' thuan IQi trong canh tranh. bdi d nhiing nam v~ sau s6 tien khau hao nho. khoan thue' loi nic nOp cho ngan sach khong thay d6i nhieu so vdi viec ap dung plnrong phap khau hao tuyen tinh. Tuy nhien khau hao nhanh nhu v~y lam cho gia thanh san pham cua xi nghiep cao. gia thanh thap.

v~t nr hang hoa tranh diroc tlnh trang hu hong ma't mat. D~ dam bao diroc co che' bao toan va phat tri~n vdn san xufft kinh doanh. Cho nen viec l~p du phong tai chinh s~ dap tmg mot phan nao d6. ngoai nhiem V\1cua cac doanh nghiep phai thuc hien. duy trl nang hrc san xufft kinh doanh va sU'dung co hieu qua tai san c6 dinh ciia doanh nghiep. Nhung khi da xac dinh nhu v~y thl doanh nghia cua tai san c6 dinh. v~t nr hang hoa du tnf cho phil hop vdi gia thi tnrong tren co sd do phan anh chfnh xac chi phi v~t cha't bo fa trong kinh doanh. cho yay van voi miic lai suat iru dai va ap dung mot so bien phap tai tro c6 muc dich. rmrc sinh loi trong kinh doanh. • • • SVTH: Luong Thanh Tan Trang 52 . dO khau hao d~c biet la d6i vdi cac doanh nghiep mdi dua vao san xufft duoc trang bi cong nghe hien dai nham tao kha nang manh me trong canh tranh c6 IQi cho ne n kinh tS quoc dan. Doi hie lai g~p mot so kh6 khan la thieu co Sd khoa hoc d~ xac dinh cho dung gia tri ciia chiing. khd nang thu h6i tai tao von. D6 ra duoc nhtrng bien phap tich cue trong viec bao quan tai san c6 dinh. thuc hien che. phan phdi diroc thu nhap tao ra. dung tren goc dO quan ly VI mo nha mrdc cgn c6 tac dong manh bang cac bien phap : rni€n giam thue' c6 thai han. hinh thanh quy du tru tai chinh du manh d~ can thiep h6 tro kip thai qua trinh kinh doanh Vim cho qua trmh kinh doanh cua doanh nghiep luon 6n dinh. con hao man vo hinh lai lam giam gia tri cua tai san c6 dinh.hinh thiic thich hQP d~ phan anh chinh xac dgy du nhfrng chi phi rna doanh nghiep da bo VaG trong qua trmh san xuft. Co phuong phap. nhieu loai. Neu doanh nghiep cgn quan tam xac dinh lai phan gia tri tai san c6 dinh thl lai g~p mot s6 kh6 khan la tai san c6 dinh cua doanh nghiep rtt Ion. day la co sd cho viec phan tich thuc trang kinh doanh. D6ng thai xi nghiep cgn xay dung them cac hl$ thong chi tieu kinh t€ tai chinh nharn phuc vu cho viec danh gia hieu qua sU'dung v6n c6 dinh.Luan van t6t nghiep • GVHD : TS. Phai xay dung cho duoc mot nen tai chinh lanh manh dua tren co sd mot nen kinh t€ han~g h6a nhieu thanh phdn va til d6 md rong diroc kha nang tang nhanh them t6c do tao ra v6n til trong noi bo kinh t€ la muc tieu hang dgu cua doanh nghiep. mat khac n6 c6 them nhtrng thuan IQi sau : Khi c6 quy du phong tao them sv an toan v6 mat tai chfnh cho xi nghiep Tang them kha nang tich tu va phat tri~n dUQCvon cua xi nghiep Nha nude ta dang khuyen khich cac doanh nghiep thuc thi them cac gidi phap tai chinh nharn tang khd nang tich tu va t~p trung von d~ tang quy mo va d£y nhanh toc do tang tnrdng chung cho toan nen kinh te . L~i Ti6n Dlnh • • Dinh ky danh gia lai tai san c6 dinh. Do do cluing c6 th~ dung hoa cho nhau cho nen d day doanh nghiep khong nhat thie] phai di6u chinh hoac phai xac dinh gia tri nhu vay.

D6i vdi san pham nay thi tren thi tnrong vo chai dUQclam b[lng nhua de o. nang cao nang sua't sti' dung tai san c6 dinh Theo su' danh gia chung thi mot sO'may m6c thiet bi dung cho san xua't cua xi nghiep dang bi lac hau tren thi tnrong. lac hau. Hang narn. Hien tai h~ sO'hao mon tai san co dinh cua xi nghiep tang len cho tha'y tai san cO' dinh cua xi nghiep dang c6 xu huang ngay cang cu di. tai san cO'dinh hien dai trang bi cho xi nghiep nhung khong san xuat duoc. thanh ly thich hQP. Do v~y doi hoi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 53 .Lu~n van t6t nghiep c) Giai pha p d~ u tu' d6'i mdi tai san c6 dinh GVHD : TS. cha't Iuong. Ngoai ra viec d~u nr d6i mdi tai san c6 dinh clin phai co chien liroc cu the tranh tmh trang dfru nr chech huang. trtnh do trang bi cua tai san co dinh la ra't quan trong anh hirong de'n cha't hrong cua san ph~m san xuat. nhu d khan may moe thiet bi san xuat baa bi d6ng g6i cho san phffm dich truyen.. kha nang tieu thu '" qua d6 tac dong den hieu qua hoat dong cua don vi. Bay cling la yeu t6 quyet dinh lam giam di s6luQng ban ra cua doanh nghiep. xi nghiep cffn xac dinh danh sach nhiing tai san cO' dinh cli ky. do d6 xi nghiep cffn chii trong den viec d~u tu d6i mdi va hien dai h6a tai san cO'dinh . d6i mdi cong nghe. hoac san xua't khong he't cong sua't do san ph~m khong phu hQP vdi nhu c<1uthi tnrong. hu hong. Trang khi d6 san pham nay cua xi nghiep vo chai lam bang thiiy tinh nen kh6 cho viec van chuycn. Nhu vay mdi c6 the dam bdo nang suat. tang kha nang canh tranh tren thi truong trong di€u kien khoa hoc ky thuat phat trien manh me nhu hien nay. v€ kha nang san xudt cua xi nghiep cung nhu kha nang dap irng hieu qua cua viec dffu nr. Ke' hoach nay phai dira tren nhirng nghien crru v€ thi tnrong. gia cao . Ben canh do viec dffu tu c16imoi phai duoc thuc hien d6ng bo tren day chuyen san xua't sao cho tirong d6i phu hQP. u dong v6n d~n den hoat (tong san xua't kinh doanh khong hieu qua. nang sua't thap d€ c6 bien phap xu ly. Gay ra tinh trang dffu nr lang phi. D6ng thoi l~p ra ke hoa ch chi tiet cho viec dffu tu d6i mdi tai san cO'dinh. khong nen d€ tung bO phan rieng Ie c6 su chenh lech qua Ion v€ ky thuat. Nguon v(ln de d~u tu d6i mdi tai san. L~i Tie'n Dinh D6i vdi mot doanh nghiep nha nude hoat dong trong linh vue san xufit. d€ van chuyen su dung.. nang sudt. su dung nen khach hang khong ira chuong l~m mac du gia thanh va cha't hrong ngang nhau. may m6c thie't bi xi nghiep co the lua chon su dung cac nguon sau : • Quy khau hao duoc d€ lai cho xi nghiep su dung de tai san xua't • Sl'( dung nguon von vay dai han do nguon nay co tinh chdt 6n dinh lau dai • Sl'( dung hinh thiic tin dung thue mua d cac cong ty cho thue tai chinh • KiC'n nghi b6 sung ngudn von ngan sach ca'p d) Sti' dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mQt phftn cho tal san c6 dinh.

543.1c trong thang. • Giup cho xi nghiep e6 th~ d6i mdi may m6e thiet hi rna khong effn phai dffu ur mot lffn vdi so von Ion gay anh hudng den tinh hlnh tai chinh ella xi nghiep. tu d6 moi e6 th~ nang cao han nita hieu qua su dung von hru dong. dffu tu them tai san co dinh ella mlnh. Doi vdi nguon von yay. IU<. d day hinh thuc tin dung thue mua la mot gidi phap tot d~ xi nghiep hien dai hoa mdt so may moe thiet hi dung cho viec san xufft kinh doanh ella minh. D~ lam duoc di~u nay xi nghiep phai du bao diroc doanh thu han hang cho tung thang.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. dap iing dung nhu cffu cua ngiroi dan. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 54 . 2 . • Giup xi nghiep khong phai di yay no ngan hang d~ dffu tu vao may moe thiet bi lam giarn di ty l~ no tren von ella xi nghiep. Mat khac ngan hang phai danh gia dung phdn tai san dem the chap ella xi nghiep. Khi su dung dUQehinh thirc na y dem lai cho xi nghiep nhieu thuan IQi Ion: • Giup xi nghiep co th~ d6i mdi may moe thiet hi diroc lien tuc.205. d6ng thci tang diroc kha nang canh tranh ella san pham d~n den hieu sufit sli dung ella von co dinh duoc nang len dat hieu qua han.!-iTien Dinh doanh nghiep phai luon d6i moi trang thie't bi eho phu hop vdi yeu effu thi tnrong.142 d6ng qua it so vdi quy rna ella toan xi nghiep. Con IQi nhuan thi qua nho.Bien phap dO'i v6'i Hli san btu dQng a) DO'i v6'i til~n mat Doi vdi tien mat. nam 1999 IQi nhuan sau thue' dat 3. ngan hang doi hoi doanh nghiep phai lam an co hieu qua. co tai san the chap. chi tu narn 1995 den nay so khfiu hao khong phai nQP. Do d6 hinh thuc tin dung thue mua mang lai nhieu tac dung. co nhir the tht kha nang yay von ella xi nghiep moi eao len. khong ngirng nang cao sue canh tranh ella xi nghiep. xi nghiep nen thuc hien hoach dinh ngan sach tien mat hang thang hay hang quy d~ d~ dang thea doi su bien dQng thira hay thieu rna co nhung bien phap thich hop cho viec can doi di@uhoa hrong ti@n m~t gitta thu va chi. Di@u nay eho thay ngudn von d~ dffu nr lau nay ella doanh nghiep kho co th~ dap tmg dude yeu c~u d6i mdi trang thiet hi.1ng tien mat giua cac thang lai thieu. han ntta ganh nang von yay dang rfit Ion. L. • Giiip cho xi nghiep giam diroc nii ro neu rna viec dffu ur khong co tac dung. tranh hien nrong ph6 bien hien nay la cac doanh nghiep khong chiu dffu nr them chieu sau d~ hien dai hoa doanh nghiep. trong do bao nhieu % doanh thu se thu du<. Nguon von rna doanh nghiep dung cho viec d6i mdi ad san co dinh bao g6m: • LQi nhuan d~ lai • Khfiu hao • Von yay ella ngan hang Nhung trong thuc te ngan sach luon thieu hut nen so khau hao do xi nghiep luon phai nQP cho ngan sach nha nude.

b) Quan ly cac khoan phai thu Ben canh viec hoach dinh ngan sach tien mat.... cac khoan ti~n du tnt do c6 th€ dung dfiu nr vao cac loai cluing khoan c6 tinh thanh khoan cao. • Khong chi voi cac chinh sach tin dung hop ly. De thuc hien diSu nay xi nghiep cfin dira ra mot chinh sach tin dung thich hop nham khuyen khich khach hang nhanh ch6ng thanh toan cho xi nghiep chang han : • Ne'u thanh toan tnroc hay dung han. xi nghiep con phai danh gia khach hang cling nhu phan tich tu6i cua cac khoan phai thu. Lay phan doanh thu thu duoc trong thang trir di chi phicdn thiet trong thang ta se xac dinh nhu c~u tien mat c~n du tnr bao nhieu la hQP ly..% .45 ..% . Til tren co sd nay cling co the hoach dinh nhu c~u tien mat cho ca nam. hien nay thi tnrong chiing khoan dff diroc thanh l~p. rna can giup cho d6ng ti~n du tnt kia can co kha nang sinh lai cho cong ty....5C khoan no qua cac han. hay thuc hien viec thanh toan qua tai : khoan tai ngan hang..% 100% T5ngs6 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 55 . Phan tich tu6i ciia cac khoan phai thu la viec phan ra cac khoan phai thu thea s6 ngay no tinh de'n thai di€m phan tich thea m~u sau : 0-15 16 .. Viec danh gia uy tin cua khach hang trong thanh toan giiip xi nghiep han che' dU<. d€ cho viec du tnr tien mat tai xi nghiep it han nhung va~n dam bao du d€ tai tro cho cac hoat dQng hang ngay.. Vl di~u nay.. ta can c6 th€ c6 gJng lam tang t6c dQ thu h6i ti€n mat. vira dam bao cho xi nghiep khong bi thieu tiSn trong viec h6 tro cho cac cong viec hang ngay.Luan van to't nghiep GVHD : TS.. Vi d1:1 2110 net 30.. Viec thanh toan qua ngan hang khong chi lam qua trlnh thanh toan dien ra nhanh ch6ng han rna con han che' nii ro cua xi nghiep. cac phong ban tien hanh hoach dinh nhu cfiu tiSn mat vira cho cong tac du tnt l~n dfiu tir trong thang d€ h6 tro trong viec xac dinh chi phi cfin thiet trong thang. no kh6 d6i d6ng thai girip doanh nghiep han che' diroc nii ro trong khau thanh toan. Them vao do..ti Tie'n Dinh Ke'de'n. Lc.30 31 . xi nghiep se chiet khau cho khach hang mot ty l~ % nao d6.

. giiip ta phan tich cac khoan phdi thu duoi goc do thai gian.1Ci€u nay. B~ thirc hien dU<. cu nguoi den g~p true tiep . Do do de nang cao hieu qua trong khau du tru xi nghiep cffn ap dung mQt s6bi<$n phap sau : • Cffn xac dinh dung nhu cffu du till' cffn thiet. nhung su gia tang nay phai di doi voi su gia tang doanh thu thl mdi hop ly. The nhung neu hang t6n kho qua nhieu thl cung khong t6t.. hay du tru thap anh hirdng den tinh chu dong trong ki nh doanh. Mo htnh EOQ giup xac dinh rmrc d~t hang du tr~ t6i uu nha't . t6i thi~u d~ dam bao san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuong xuyen lien tuc. VI ding neu ta khong co hang d~ dap ung kip thai nhu cffu cua khach hang thl khong chi anh hirong den doanh thu rna con co tac dong khong t6t den uy tin cua xi nghiep. xi nghiep c~n tien hanh thirc hien du bao nhu cffu d hang hoa phuc V\1 thi tnrong trong nam cua minh d~ lam co sd thuc hien ap dung mo hinh san hrong d~t hang hieu qua ( EOQ : Economic Ordering Quantity) vao quan ly t6n kho.1ngang hoa t6n kho bmh quan h thap tir do chi phi t6n kho thap song chi phi d~t hang lai cao.Luan van to't nghiep GVHD : TS. Hien tai hang t6n kho dang chiern ty trong ra't ldn trong t6ng tai san cua xi nghiep. hang t6n kho tang cho tha'y kha nang san xuat cua xi nghiep tang. c) Do'i voi hang t6n kho Hang hoa du tnr de dap irng nhu cffu cua khach hang la mot trong nhtrng di~u het sire cffn thiet cho hoat dong ciia doanh nghiep. Q* = J--~~:~~--C Q* : Scll1 luong d~t hang du tnr t6i u'u S : TC)ngkhoi hrcng hang su dung trong ky (nam) o : Chi phi cho m6i lffn d~t hang C : Chi phi t6n tnr tren m6i don vi hang hoa t6n kho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 56 . vl hic do mdi co the dffy nhanh vong quay hang t6n kho. Nhu v~y mdi tranh du<. • Ket hop linh hoat cac bien phap de co the thu h6i cac khoan no qua han nhu gdi thu. trong khi so"vong quay hang t6n kho con thap dieu nay anh huong Ion den hieu qua su dung von. Gitta chi phi d~t hang va chi phi t6n tnr luon co mdi nrong quan ty 1~ nghich : khi s6lffn d~t hang nhieu khdi IU<. goi dien thoai. nguoc lai khi s6l~n d~t hang giarn di thl kh6i Iuong hang trong m6i lffn d~t cao hrong t6n kho Ion d~n den chi phi t6n tru cao con chi phi d~t hang giam. Ltill Ti€n Dinh Bay cling Ia mot phuong phap quan ly va theo d6i cac khoan phai thu httu hieu..1c ttnh trang du' tfu thira gay u dong von.

L~i Ti~n Dinh B6 xac dinh diroc S. cha't lirong. thi tnrong. • a • v~ san pham do dang don vi nen d~u tu mua them may m6c thiet bi a khau d6ng nap. Sau khi da tinh diroc Q* ta se tinh duoc s61~n d~t hang trong nam 1a bao nhieu 1~n. Bon vi cling c~n trang bi them mQt day chuyen d6ng nap. VI hien nay day chuyen nay c6 cong sua't thap khong phu hop vdi cac SVTH : Luong Thanh Tan Trang 57 .Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. gia ca hQP lY. giarn chi phi du tnr . Va hien nay cong tac ki~m nghiern cua xi nghiep con keo dai thai gian do s61uQng nhan vien khong dii (them VaG d6 may m6c thiet bi chua th~t hien dai ) do d6 lam luong von hru dong trong khau nay tang len.. qua cong thiic : S61ftn d~t hang trong nam = s Q* K~ den. khau dan nhan va d6ng g6i thanh pham d6 san pham vira hoan thanh giai doan tnrdc khong phai n~m cho nham giiip giam hrong san pham do dang tren day chuyen. bao dam dap ling kip thai cac yeu cau : so' hrcng. Nhu vay se tao kha nang giam diroc hrong v~t nr du tnr. binh quan di dong . Tuy nhien ben canh d6 ta cling c~n sti' dung true giac d6 di~u chlnh tang giarn san luong du bao sao cho g~n vdi con so' thuc t~ nhat. Thai di6m dat hang lai duoc xac dinh nhu sau : S61uQng san pham ( nguyen lieu ) DQ dai cua thai BiGm dat hang lai = sti' dung m6i ngay x gian giao hang Khi rmrc du tr~ hang t6n kho b~ng vdi di6m d~t hang lai thl d6 chinh la thai di6m nen d~t hang lai . ta c6 th6 sti' dung cac phuong phap thong ke nhu : h6i quy. Vi nguyen vat lieu cua xi nghiep chii ye'u Ia h6a duoc nen khi nhap khffu v~ c~n mot thai gian kha dai d6 ki6m nghiern.. xay dung h~ thdng kiern tra. ki6m nghiern bien dai chinh xac nham giai ph6ng nhanh von luu dong khau nay. • Tim nguon cung cap v~t tu hang h6a thuan lei. ta cling c~n tinh chi tieu thai di6m d~t hang lai d6 bi~t duoc khi nao nen dat hang lai nharn dap ling nhu c~u san xua't kinh doanh ciia don vi. Xi nghiep c~n xem xet d~u tu may m6c.

Luan van t6t nghiep GVHD : TS. c1e nang cao hieu qua du tra noi rieng va hieu qua dung v6n noi chung xi nghiep cling c~n tim each tang khdi hrong tieu thu hang hoa d~ giam khdi hrong t6n kho. cho nen xi nghiep nen xem xet thue phan rna y moe lam bao bl hoac co th~ mua luon . 3 . ni t ngan thai gian chu ky san xutlt kinh doanh .Bien pha p nang cao hieu sua't sd dung vo'n san xua't kinh doanh Nhu chiing ta dii biet : Doanh thu thudn sa Hieu sua't sd dung vo'n = -------------------------------------- Vo'n SXKD sd dung binh quan Tren ly thuyet. Ma viec giiirn hrong von dung bmh quan se lam cho qui mo san xutlt kinh doanh cua doanh nghiep giam. • Do bao bt cua xi nghiep phai mua til don vi khac va khi don vi nay cung ctlp khong kip thai dii lam cho viec xutlt hang hoa cua xi nghiep khong dung thai han dan den don vi bi phat lam giam IQi nhuan. d6ng thai gay mtlt uy tin. d~ nang cao hieu sutlt sa dung v6n san xutlt kinh doanh tht co th~ tang doanh thu thuan hoac giam hrong von san xutlt kinh doanh sa dung binh quan. Do vay d~ nang cao hieu sutlt v6n san xuflt kinh doanh. L~j Tien Dinh cong sutlt cua cac may moe khac lam anh hudng den cong sutlt may moe d cac day chuyen tnrdc va sau do . til do gop phan nang cao hieu qua s1'( dung v6n thi phai thuc hien cac bien phap nham lam gia tang diroc doanh thu cua don vi. do do viec dat rmrc doanh thu bang hoac cao hen nam tnrdc la kho co th~ thuc hien. D~ tang cuong doanh thu. Ngoai ra. xi nghiep nen thuc hien cac bien phap sau: sa a) Tang cu'ong cac hoat dQng Marketing phan Marketing rieng rna cu th~ la nen thanh l~p rnQt bQ _ Thuc hicn cac hoat dong chii yeu cua marketing: • Nghien cuu thi tnrong • Hoach dinh san pham • Dinh gia SVTH ~Luong Thanh Tan Trang 58 . Chi phi mua bao bt til nhttng don vi nay cfing kha cao.

giup eho ban giam d6e nam diroc nhirng thong tin e~n thiet tren co sd do co nhtrng di~u chinh thich hQP. danh gia nhtrng thong tin thu nhap duoc. thi trucng cua d6i thii. Nhu e~u tam ly khach hang thirong thay d6i. ngan can su xarn nhap cila d6i thu vao thi phan cua minh hoac nam Iffy nhttng co hoi phat tri€n san phfim ciia ta vao nhtrng thi tnrong rna d6i thu con bo ngo . chien thuat htru hieu nham bao vt$ thi phan. cac quy dinh cua Bo y te'. Xi nghiep e~n narn diroc nhttng thong tin v~ d6i thii canh tranh nhu : tiern hrc kinh te' cua d6i thu. nhtrng chinh sach gia. da dang eho nen bo phan marketing e~n phai nghien ciru ky v~ khach hang cua minh. ~ Thu nhap nhirng thong tin til phia nha nude va co quan chu quan cap tren. nhu e~u khach hang. thu nhap ciia ho . cac loai san phim cua d6i thu. Bo phan marketing tie'n hanh cac bien phap ky thuat phan tich. cac e6ng ty diroc pham lien doanh va nude ngoai. y kien d6ng gop cua khach hang d6i voi san phfim cua xi nghiep. kip thai dam bao hoat dong san xufft tieu thu cua xi nghiep duoc thong su6t hieu qua. Thu nhan diroc kip thai cac thong tin til phia nha nude va co quan cap tren con e6 th€ tao ra co hOi md rong thi tnrong xufft khfiu eho xi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 59 . ~ TIm th~ p thong tin til d6i thu canh tranh Trong n~n kinh te th] tnrong canh tranh la quy luat tfft yeu khong th€ tranh khoi.Luan van to't nghiep GVHD : TS. trinh len ban giam d6e.i Tie'n Dinh • Xuc tien ban hang • Phan phdi san pham _ Xay dung ht$ thdng thu thap va xii'ly thong tin h6 tro eho hoat dong cua xi nghiep ~ Thu thap thong tin til phia khach hang Day la ye'u t6 quan trong nhfit quyet dinh su t6n tai va phat tri€n cua xi nghiep. Nhiing thong tin nay ghi nhan v~ cac duong 16i chinh sach cua nha nude. di€m manh di€m yeu. d~e di€m sinh ly th€ chat cua tirng nh6m khach hang. cac chien luoc phat trien nganh '" D€ til d6 lanh dao xi nghiep xac dinh phuong hudng phat trien cua xi nghiep cho phu hop tranh tmh trang phat tri€n chech hirdng.. L. Nhtrng thong tin nay ra"t httu Ich d€ co th€ d~ ra nhtrng chinh sach. do vay xi nghiep phai s~n sang chap nh~n canh tranh vdi cac don vi ban.. nghi dinh cua chinh phu. D6ng thai tiep nhan nhtrng thong tin phan h6i. de quy dinh. phan phdi ban hang rna ho dang thuc hien. d~e di€m tam ly khach hang. NOi dung nghien ciiu bao gdm : ea khach hang hien e6 va khach hang tiern nang trong nrong lai.

ky thuat vien v€ quan tri cha't IUQng. hieu qua D6i vdi nguci tieu dung. _ T6 chuc mang hrdi phan phdi san ph~m hQP ly. Phai chon dai ly e6 du nhan vien e6 kinh nghiern trong kinh doanh. xi nghiep phai tang cirong nhan thtrc cho toan bo can bo cong nhan vien. Vdi thuc trang hien nay da sO'ngiroi tieu dung d€u chuong thuoc ngoai VI cha't IUQng cao. cung ca'p tai lieu ky thuat. phe' phffm. hoi thao. phong mach tu Phch narn bilt duoc kha nang hoat dong va the" manh ciia cac dai ly tren thi tnrong dS e6 nhttng bien phap h6 tro nhu : quang cao. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 60 . Con QCS d€ c~p dSn toan bo qua trmh tu hie chuan bi san xua't cho de'n tieu thu. b) Nang cao cha't lu'qng san phdm thuo'c d~ giii viing va mel rQng thi tnrong Thu6c la loai hang h6a d~c biet c6 anh hudng true tiep de'n sue khoe cua nguoi tieu dung. md rong thi tnrong. khong nang cao cha't IUQng san phffm. nha't la d6i vdi cac nude dang phat triSn . Nhieu doanh nghiep da nhan thuc dung diln va nghiern tiic v€ QCS va da thanh cong trong canh tranh . Do d6 khong con each nao khac hon la xi nghiep nen tim each nang cao cha't hrong duoc pham cua mmh.. tai lieu quang cao . • Thii nhat. cfin phai nhan thuc ra gitra quan tri chat luong ( QCS ) voi ki~m tra cha't hrong ( KCS ) KCS nham loai bo san pham xa'u. muon v~y xi nghiep phai dat cha't IUQng quoc te'. Dang thai khong nen coi trong qua de'n IQi nhuan rna con phai xem xet dSn viec phuc vu nhan dan. do d6 viec t6 chiic cac dai ly tai cac dia phuong vdi muc dich eung ea'p san pham cho nha thuoc tu nhan. do d6 cfin chii trong dSn cong tac nang cao cha't hrong duoc pharn. neu khong dam bao chat hrong doi khi gay nguy hiern tinh mang nguoi benh. KCS hoan toan khong thay d6i chat luong san pham. da so' ngirci ta chi mua thuoc khi c6 benh t~t ngoai trir mot so' it loai thudc thong thuong va nhfing tnrong hop d~c biet.. mau rna dep. Hon nita xi nghiep muon xudt khffu sang nude ban. Do vay chat hrong diroc pham la van d€ kha nhay cam ne'u khong quan tam dung mire se anh hudng ra't Ion de'n uy tin cua xi nghiep . diroc si. L~jTie'n Dinh nghiep thong qua viec cung ca'p san pham cho cac hiep dinh. Nhm chung ngiroi dan ra't it khi mua thudc du tnr. cai tie'n mau rna d~ la'y lai niern tin cua ngiroi tieu dung. cac bien ban h6 tro v€ y tS gitta chinh phil ta va cac nude. c6 kien thrrc chuyen mon nghiep vu va c6 hiSu bie't sau rong v€ san pharn dS c6 th€ huang d~n t~n tlnh cho ngiroi mua .Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS.

341 N gu'oi mua tnt tnrdc 1. Do do don vi c~n xac dinh so' v6n c~n thiet d~ tiii trc cho su gia tang doanh thu do . Theo kg.075 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 61 . ky thuat vien co nang luc tham gia cac lop b6i dirdng ciia tnrong dai h9C Y duoc hoac clYdi h9C d mroc ngoai d@sau do ho trd v6 tham gia dong gop cho xi ngiep. t~p thS co tac dQng t6t de'n cha't IUQng san pham.223 Phai td khac 5. don gian va thuong dUQCsa dung la phuong pha p ph~n tram tren doanh thu. Phuong phap xac dinh nhu c~u v6n ngan han. tao c1Qnglire dS tang nang suat. xi nghiep phai tao di6u kien cho diroc si. Muc dich la gi\n che' c1Q khuyen khich v~t cha't vdi tinh than phil hop vdi m6i ca nhan t~p thS lao dong. vr tin h T'" d~ nttu ong Sf) ti6n Ngudn v6n Phai tra eho ngiroi ban 10. xi nghiep nen co nhirng bien v6 kinh te' : thuc hien che' dQ thirdng khuyen khich d6i vdi ca nhan. 6n dinh va nang cao cha't IUQng san pharn. tiep thu c6ng nghe mdi.212 f) on . c) Xac dinh nhu c§u v6n c§n tal tro khi doanh thu tang Khi doanh thu tang len thl nhu c~u von d@tai tro cho don vi cling tang len.268 36. L~j Ti~n Dinh • Thrr hai.hoach. xi nghiep phai tung budc nang cao trlnh dQ can bQ c6ng nhan vien d@ ap dung. Do v~y.Ti€n mat _ Cac khoan phai thu _ Hang t6n kho .TSCD thuan 886 13.202 Cac khoan phdi nop 53 Phai td CNV 2.339 T6ng ci)ng 46.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.054 Yay ngan han 27. nha't Iii nhu c~u von hru dong. Xi nghiep dff l~p ra mot bQ phan nghien ciru thl nen manh dan d~u tu nghien ciru phat tri@n thu hut nhiing nhan tai d@nghien cuu ung dung nhirng sang kien sang che' co IQi cho xi nghiep . phuong huang san xuat kinh doanh nam 2000 cua xi nghiep nhu sau: • Doanh thu co th@dat 160 ty d6ng • LQi nhuan udc tinh dat : 6 ty d6ng • LQi nhuan d@lai chiem 60% lffi rang dS b6 sung v6n Nhu v~y ta c~n tinh so' v6n c~n thie't tang len khi doanh thu cua xi nghiep tang Trich bang din d6i ke' toan nam 1999 Tai san So tien . • Thu ba.679 9. de'n hoa t dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep.242 Trlng ci)ng 60.

Nhu cffu von tai tro tang them se la phdn chenh lech gitra tai san hru dQng tang them va ngudn von tv do tang them: % chenh lech = 34.000 x 32% ) = 4.145.47 12.243 ( trieu d6ng ) .12.02 d6ng von de tai trc.243 (trieu d6ng) Doc tinh loi nhuan sau thue' : 6.080 (trieu d6ng) L<.- - - - ------- Lusn van t6t nghiep GVHD : TS.82 0.000 .000 .448 ( trieu d6ng ) .25 Ngu6n v6n %DT 7.259) x 22% = 3.259.98 d6ng va nguon von tv do se tang 12.11 0. _ Xi nghiep co kt hoach tang doanh thu len 160 ty d6ng thl nhu cffu vdn tang them se la : ( 160.03 1.5inhuan dti lai co the sa dung d6 b6 sung nhu cffu vO'n1a : 4.( 6.98 Til bang tren cho thcry cli' 100 d6ng doanh thu tang them thl tai san hru dQng se tang 34.448 (trieu d6ng) V~y vdi nhu cau von gia tang 3.98 .96 + Ti€n mat + Cac khoan phai thu + Hang t6n kho + Phai trel nguoi ban + N gu'oi mua td tnrdc + Cac khoan phai nop + Phdi trel CNV + Phai td khac T6ng cQng T6ng cQng 34. do co dUQc lei nhuan d6 lai b6 sung la : 2.13 25.02 % Ty so' 22.96 d6ng.080 x 60% = 2.96 = 22.727. chon cac khoan muc tren bang can d6i ke' toan co quan h~ tnrc tie'p va thay d6i ty l~ thuan voi doanh thu d6 tinh ty l~ % cac khoan nay so vdi doanh thu nam 1999 la : 145.02% cho bitt: cu 100 d6ng doanh thu tang them thl cffn phai co them 22. L~j Tie'n Dinh Tie'p theo.725 d6ng Bang tfnh ty l~ phdn tram cac khoan muc so voi doanh thu Tal san %DT 0.6 9. phdn con lai xi nghiep phai tim S\! Uti tro til' nguon ben ngoai la : SVTH : Luang Thanh Tan Trang 62 .53 3.

Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. vach ra nhttng chien hroc htru hieu cho nhirng nam tiep thea trong n~n kinh te' thi tnrong dang canh tranh gay gilt hien nay. qui mo san xuat cua don vi dU<. tang • • Ngoai ra. Vdi tnrong hQP nay d€ tang nguon vO'ntai tro. thuan loi va to'i thi€u hoa chi phi. L"i Tie'n Dlnh 3.2.448 = 795 (trieu d6ng) Day la irdc tinh d€ xi nghiep co th€ chu dong tim nguon tai tro thich hQP. Sa dung nguon von yay ngan hang d€ tai tro Gop von lien doanh vdi cac don vi trong va ngoai nude d€ d6i moi tai san cO' dinh. day con la irdc tinh d€ xi nghiep dinh huang. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 63 . gop phan cai thien nang cao dai song .243 . tao di~u kien cho xi nghiep dung vfing trong su canh tranh . mac du khoan v6n nay khong IOn l~m nhung dap trng dUQcmot each thuong xuyen va xi nghiep khong bi rang buoc bdi kha nang thanh toan nhu khi yay ngan hang. xi nghiep co th€ hra chon sa dung cac plnrong an sau : • Nguon von yay tu can b9 cong nhan vien ciia xi nghiep. dap ung diroc nguon von luu dong thieu. D6ng thai khi tra HE lam tang nguon thu nhap cho can b9 cong nhan vien trong xi nghiep.5C len.

la chdt d~u boi tron va dam bao cho cac bQ phan trong mot doanh nghiep hoat dQng bmh thirong. quan ly va sa dung von khong khoa hoc.%ptrung d€ c. dang va se luon tim each d€ giai quyet t6t nhat . nhung dUQc sl! huong dan. The' nhung neu c6 v6n rna su' phan b6 von.1dng 24 " da t.%pngan. em hy vong nhtrng van d€ da trlnh bay trong d€ tai nay se g6p phan hoan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 64 . Bdi vi v6n la nhan to' d6ng vai tro chu dao cua san xua't kinh doanh. kinh nghiem thuc te' chua nhieu. Lam the' nao d€ sli dung hieu qua nha't ngudn tai nguyen cua mlnh trong di€u kien hien c6.%pnghien ciiu tai xi nghiep. Lai Ti~n Dinh Trong n€n kinh te th] tnrong. V6n san xuat kinh doanh la nhan to' d~u tien rna cac nha quan tr] phai quan Him de'n bdi d ba't cu nganh ngh€ nao muon t6n tai. Tren co sd d6. ba't cu doanh nghiep nao muon t6n tai va phat tri€n cung d€u phai quan tam de'n van d€ hieu qua hoat dQng san xua't kinh doanh cua mmh. d€ tai : " MQt s6 bien phap nharn nang cao hieu qua sd dung van tai Xi Nghiep Duoc Phftm Trung l.%pd~n cac va'n d€ co ban sau : • • Co sd ly luan chung v€ von va sli dung v6n Thuc trang sa dung va danh gia hieu qua sa dung vdn tai Xi Nghiep DUQc Ph~m Trung Dong 24 MQt s6 bien phap co ban nham nang cao hieu qua sa dung von tai Xi Nghiep DUQc Phcfm Trung Dong 24 • • • Bien phap d6i voi tai san cddinh Bien phap d6i vdi tai san hru dong Bieri pha p nang cao hieu sua't sa dung v6n san xua't kinh doanh • Vdi thoi gian thuc t. khong phu hQP vdi cac dac diSm hoat dQng san xua't kinh doanh tht se d~n de'n tnrong hop von bi lang phi lam hao t6n de'n nguon tai nguyen ciia xa hoi .%ntmh cua thay Lai Tie'n Dinh. chi bao t. d6 la cau hoi rna cac nha quan tri da. heat dong d€u khong th€ thieu von.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. su giup dB nhiet tmh ciia ban lanh dao cung nhu cac anh chi phong ke' toan Xi Nghiep DUQc Pham Trung Dong 24 cung vdi su n6 luc cua ban than trong suot thoi gian thuc t.

trong cac hoat dong san xuat kinh doanh rna ban than em chua th~ tha'y va phan tich he't trong ban luan van nay. Ra't rnong sv gop y chan thanh cua ban lanh dao xi nghiep cung cac thdy co huang dfin d~ luan van diroc t6t han.Lu~n van t6t nghiep GVHD : T8. su hi~u bie't con han che va thuc te' con co nhirng di~n bien plnrc tap trong cong tac tai chinh.Tie'n Dint thien cong tac quan ly. L~i. nang cao hieu qua su dung v6n san xua't kinh doanh tai xi nghiep trong thai gian tdi. Tuy nhien vci thai gian nghien ciiu ngdn. dua xi nghiep ngay cang phat tri~n va khong ngirng vuon len trong tuong lai .~:: -----& 52J SVTH : Luong Thanh Tan Trang 65 . do do so suat la khong th~ tranh khoi. -----.

Nguyen Ngoc Hung Phan tfch hoat dQng kinh doanh Pham Van DUQc.TS Le Van T€ . .Dang Kim Cirong Phan tich hieu qua hoat d()ng san xua't kinh doanh Nguyen Nang Phu Tal li~u ella Xi Nghiep Duoc Phftm Trung Uong 24 .TS Vo Thanh Thu .. .NXB Th6ng ke Pharr tich hoat d()ng kinh te' doanh nghiep Huynh Dtrc Long .NXB Giao due Quan tr] tal chinh PTS. L.. * * . * * rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' .!i Tie'n Dlnh Th] trtrong chung khoan TS. rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' * * . *..NXB Th6ng ke Quan tr] tal chinh doanh nghiep Nguyen Hai San .. .HCM Kinh te'va phan tich hoat d()ng doanh nghiep PGS.** * * TAl LIEU THAM KHAO Tal chinh doanh nghiep Tnrong Dai HQc Kinh rs .~ ? * .NXB TP. * .. *.NXB Th6ng ke Nghiep VQ.*. Nguyen Van Thuan . tin dung va thanh toan qu6c te' PGS.Nguyen Thi My' Toan tai chinh TS. * rJ!=' rJ!=' rJ!=' .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.