T~O HUONG D~I HQC DL KY THU~T CONG NGHf: TP.

HCM
KHOA QUANTRJ
?

... ~

BO GIAO D{)C vA DAo
.j;. .•

332,04i,

KINH DOANH

LuAN VAN .
A"

TOT

NGHIEP .
?

cit
",

NHAN KINH
"..!,

TE

I
I

I

CHUYEN NGANH " QUAN TRI TAl CHINH - KE TOAN ' MA s6 : " 11.10.30.06 "

I

I
I

I

D~ Tai: MQT SO BI~N PHAP NHAM NANG CAO HItU QUA SU DVNG VON Ti).I XI NGHIJ::P
'"

I· I
"". '"

.,

~

'"

I

nuoc

PHAM TRUNG l10NG 24

~

!
I

I

/'

Nguni hudng d~n : TS. L~i Tie'n Dinh Sinh vien thuc hien : Lu'dng Thanh Tan Kho a " 1996 - 2000" L8p 96QT7

"rj AOLQfoj!5J
• .

-

Ii

I

TP.HCM Thanq 08/

2000

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~i Ti6n Dlnh

Ml)C Ll)C
Loi rna dfiu Phdn I :

1- Khai niern

co sa LY LU~N

CHUNG trang 1 trang 1 trang 1 trang 2 trang 2 trang 2 trang 2 trang 5 trang 5 trang 5 trang 6 trang 7 trang 7 trang 7 trang 8 trang 8 trang 9 trang 9 trang 10 trang 10 trang 11 trang 11 trang 11 trang 12 trang 12 trang 12 trang 12 trang 13 trang 13 trang 13 trang 14

1. Kh,H niem va phan loai von san xua"t kinh doanh 1.1. Khai niem von san xuat kinh doanh 1.2. Phan loai von san xua"t kinh doanh 2. Khai niem va phan loai von hill dong 2.1. Khai niern von luu dong 2.2. Phan loai v6n btu dong 3. Khai niern va phan loai v6n cO'dinh 3.1. Khai niern von cO'dinh 3.2. Phan loai v6n cO'dinh II - Vai tro ella vO'n trong hoat dQng san xua't kinh doanh III - Danh gia hleu qua quan ly va sd' dung vO'n trong doanh nghiep 1. Danh gia khai quat su bien dong v€ tai san va nguon von 2. Muc do can d6i gifia v6n va ngudn von 3. Tinh hinh dam bao nguon vdn 4. Phan tich chi phi sa dung von va don can no 5. Danh gia hieu qua sa dung tai san luu dong 5.1. Ht$ s6thanh toan hien thai 5.2. Ht$ sO'thanh toan nhanh 5.3. Vong quay tai san hru dong 5.4. Vong quay hang t6n kho 5.5. Ky thu ti€n blnh quan 5.6. Ty 11$ sinh lei cua v6n hru dong 6. Danh gia hieu qua sa dung tai san co dinh 6.1. Vong quay tai san c6dinh 6.2. Ht$ sO'hao mon tai san cO'dinh 6.3. Ty 11$ sinh lai von c6dinh 7. Danh gia kha nang sinh loi cua v6n 7.1. Ty suat loi nhuan tren doanh thu (Doanh lei tieu thu ) 7.2. Doanh Ioi v6n ( Ty suat l<;1i nhuan vdn SXKD ) 7.3. Ty suat loi nhuan tren v6n chu sd htru

SVTH : Luong Thanh Tan

A

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L'.li Tie'n Dinh

Ph~n II : THljC TR~NG T~I nON VI NGHIEN CUD I - Gioi thieu sd luqc v~ drm vi II - Phan tfch danh gia hieu qua quan Duqc Phftm TW 24 trang 15

If va sit

dung

v6n

tai Xl nghiep trang 25 trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang 25 26 26 27 30 32 32 34 34 34 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 45 45 46 47

1. Danh gia khai quat su bien d9ng v€ tai san va ngudn von 2. Mac d9 din d6i giUa v6n va nguon v6n a) Phan tich ke't ca'u v6n b) Phan tich ke't cau nguon von c) Phan tich mac d9 can d6i gitta v6n va nguon von 3. Tlnh hlnh dam bao cua nguon von xi nghiep d6i vdi tai san Iuu dong va tai san co dinh a) Phan tich nguon von b) Phan tich mac d9 dam bao nguon von d6i vdi TSLD va TSCD 4. Phan tich chi phi sd' dung v6n va don can no a) Phan tich chi phi sd' dung v6n b) Phan tich don can no 5. Danh gia hieu qua sd' dung tai san luu d9ng a) H~ sO'thanh toan hien thai b) H<$so' thanh toan nhanh c) Vong quay tai san hru d9ng d) Vong quay hang t6n kho e) Ky thu tien binh quan f) Ty 1<$ sinh lai ciia von luu d9ng 6. Danh gia hieu qua sli' dung tai san co dinh a) Vong quay tai san c6dinh b) H<$so' hao mon tai san co dinh c) Ty 1<$ sinh loi von cO'dinh 7. Danh gia kha nang sinh lai cua v6n a) Doanh loi tieu thu ( Ty sufft IQi nhuan tren doanh thu ) b) Doanh IQi von ( Ty sua't loi nhuan ciia von san xuat kinh doanh ) c) Doanh loi von chu s6 htru ( Ty suat IQi nhuan cua v6n CSH )

-----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan

B

Bien phap d6i v6i tal san luu dQng a) D6i voi tieri mat b) Quan ly cac khoan phai thu c) D6i vdi t6n kho 3. nang cao nang suat sit dung tai san cO'dinh 2. . A? su ? ~ ~ I. . MQt so' bien phap nhiim nang cao hieu qua sO'dung vO'n 1. Nhi)n xet chung v~ tinh hinh hoat dQng va hieu qua sO'dQng v6n fJ Xf Nghiep Dlic..llJ ~ ----------------~ -----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan c .icPhftm Trung Uong 24 II. ' : A.Luau van t6t nghiep GVHD : TS.. Bien phap nang cao hieu sua't sO'dung vffn san xua't kinh doanh a) Tang cirong cac hoat dong Marketing rna cu th~ la nen thanh l~p mot bO phan Marketing rieng b) Nang cao cha"t hrong san phffm thuoc d~ giii' vtrng va md rong thi tnrong c) Xac dinh nhu ciu von cin tai tro khi doanh thu tang Ke't Iuan trang trang trang trang 49 50 51 51 trang 51 trang 53 trang trang trang trang trang trang 53 54 54 55 56 58 trang 58 trang 60 trang 61 trang 64 ------------------. L~i Tie'n Dinh Phan III: '" MOT SO BIJ::N PHAP NHAM NANG CAO HIJ::U QUA Dl)NG VON T~I XN DU<jC PHAM TW 24 . . ~ A. Bien phap d6i v6i vi~c quan Iy va sO'dung tai san cff dinh a) Sit dung phuong phap khau hao nhanh d~ tang khd nang thu h6i v6n b) Lap quy dl! phong d~ bao toan va phat tri~n them von cO'dinh cua xi nghiep c) Giai phap diu nr d6i moi tai san co dinh d) Sit dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mot phan cho tai san cO'dinh..

L~i Tie'n DInh PHAN I ********* cd sd LY _/ LUAN CHUNG A • SVTH : Luong Thanh Tan .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

Khai niern vo'n san xua't kinh doanh Vo'n la mot pham tru kinh te trong linh vf/. L~i TiEn Dinh PHAN I co Sa I-KHAINI~M ---------~~~--------- LV LUAN CHUNG . tha't thoat va kern hieu qua. b6 sung va phat tri~n sau m6i qua trlnh van dQng d~ thuc hien viec tai san xua't gian don va tai san xua't md rong ciia doanh nghiep . + van la tlni hang h6a d~c biet chi ban quyen sa dung. 1.1. Tien chi la dang tieIl) nang cua von. goi Vo'n san xua't kinh doanh la mot quy tien tc$ d~c biet ve tai chinh cua doanh nghiep. Hay n6i each khac Toan bQ gia tri iaig ra cho qua trinh. + Vo'n duoc tich tu va t~p trung de'n mot IUQng nha't dinh mdi c6 th€ phat huy duoc tac dung. + Tien t~ la hlnh thai von ban d~u ciia cac doanh nghiep. nhung chua h~n c6 tien la c6 von. san xudt kinh doanh dl1(JC fa van.von san xudt kinh doanh diroc bi€u hien dirdi hai hinh thirc hien v~t va gia tri c6 nhirng d~c tnmg sau day: + van duoc bieu hien toan bQ gia tri cua tai san thuoc quyen quan ly va sa dung cua mot doanh nghiep tai mot thai di€m nhat dinh la gia tri thuc cua tai san hftu hlnh va va hmh . Ilnh vf/. tao ra doanh thu. D€ tie'n hanh hoat dQng san xuat kinh doanh.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Trong dieu kien t6n tai ciia nen san xuat hang h6a tien tc$.c hoat dong . Bdi Ie d dau con c6 nhfrng d6ng van vo chii thl d do se co su chi tieu lang phi.c tai chinh. + M6i dong van phai gan vdi mot chii sd httu nhat dinh. d€ bien thanh vdn thi tien phai diroc dira VaG san xufit kinh doanh va sinh lei. vo'n dUQc tich tv de'n nhttng gia tri it nhat phai bang vo'n phap dinh rna nha nude da qui dinh cho m6i nganh nghe. B~ d~u nr san xudt kinh doanh. B5ng thai van phai khong ngirng diroc bao toan. Khai nlem va phan loai vo'n san xua't kinh doanh 1. Nguoi mua diroc quyen sa dung van trong mot thai gian nha't dinh va phai tnl chi phi cho quyen dUQCsa . N6i each khac doanh nghiep c~n c6 vo'n d€ hoat dong san xua't kinh doanh. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 1 . gdn lien voi san xuft hang h6a. doanh nghiep c~n phai c6 mQt hrong von nhat dinh do nhieu ngudn von tao nen tai cac thai di€m khac nhau. dung von trong khoan thai gian a'y . van san xu/it kinh doanh fa bifu hien gia tri bang ti€n cua toan bQ tai san dl1(JC ddu tu VaG san xu/it kinh doanh nhdm muc dich sinh lai.

san pham dang che' tao. ella cac t6 chiic kinh tS.1. V6n hoat dong san xua"t kinh doanh ella doanh nghiep din eu til ngudn hlnh thanh co th@ ehia lam hai IOC(li : a) Ngudn vo'n chii sci huu : La nhttng IOC(li v6n dUQe ngan sach nha mroc ea"p hoac co nguon gdc til ngan sach nha nude nhu cac khoan chenh lech do danh gia lai tai san va cac khoan phai nQP nhung dUQe ngan sach d@ lai (d6i voi doanh nghiep nha nude) . 2. Can eli vao d~e di@m luan chuyen ella tung loai von trong cac giai doan ella ehu ky san xua"t kinh doanh. V6n Iuu dong luan chuyen gia tri toan bQ ngay trong mot Ian va hoan thanh mot yang tuan hoan sau mot ehu ky san xuat . s6 von do e6 dong.2.Lu~n van to't nghiep 1. til nguon v6n lien doanh lien kSt ( d6i vdi cong ty lien doanh ) . ngiroi ta chi a von san xua"t kinh doanh thanh hai loai : Vo'n co'dinh va v6n luu dQng.. Lai TiS'n Dlnh 1. t6 chirc tin dung. yay do phat hanh trai phieu . Phan loai v6n san xua't kinh doanh GVHD : TS. thanh pham. Khai niem v6n luu dQng v 6n hru dong la mot bQ phan ella von san xua"t kinh doanh la v6n ling tnroc v€ v~t lieu du d6i nrong lao dong va tien lirong t6n tai dudi cac hlnh thai nguyen tnr. hQP tac xa. Phan Ioai v6n luu dQng V6n hru dong la tai san quan trong ella doanh nghiep. trao d6i hang h6a va dich vu vdi cac don vi kinh te' khac nham t6i da hoa IQi nhuan . 1. ca nhan trong va ngoai nude. VI vay viec phan ehia v6n luu dong ra thanh nhieu loai khac nhau se giiip eho doanh nghiep quan ly dUQe chat che hon ngudn von hru dong gop phdn sa dung von hru dQng co hieu qua tranh duoc SVTH : Luong Thanh Tan Trang 2 .2.1. yay dai han dudi moi htnh thirc ella ngan hang. gitip doanh nghiep thuc hien muc dich san xuat.2. doanh nghiep tu nhan) . 2. hang hoa va tien t~ hoac la s6 v6n ling tnrdc v€ tai san luu dong san xua"t va tai san hru dQng luu thong nharn dam bao eho qua trlnh tai san xuat ella doanh nghiep duoc thuc hien thuong xuyen . b) Ngudn v6n yay : La nhtrng loai v6n ducc hinh thanh til cac khoan yay ngdn han.2. Khai niern va phan loai vo'n luu dQng 2.2. von do ehu doanh nghiep nr nhan bo ra (d6i voi cong ty e6 phan.. til nguon von tlJ' b6 sung ella cac doanh nghiep . xa vien dong gop. Hai loai v6n nay ra"t quan trong d6i vdi doanh nghiep.

_ V6n hang h6a mua ngoai la gia tri nhtrng san pham rna do yeu c~u cua viec tieu thu doanh nghiep phai mua tu ben ngoai.1. c) Von luu dl)ng tuim trong qua trinb luu thong _ V6n thanh pharn la gia tri sO'san pham da nhap kho va mot sO'cong viec chon IQc. khi tham gia san xuat hop thanh thuc th~ chu yeu cua san pham. MQt sO'ban thanh phffm tu chs' con c6 gia tri kinh tS dQc l~p .2. linh kien du tril' d€ thay the'" m6i khi sua chua tai san c6dinh. V6n hill dong c6 th@diroc phan 10Zlidua vao 3 tieu thiic sau : vai tro Can Cll VaGvai tro cua vdn hill dong doanh nghiep chia von hill dong lam 3 10Zli V~lO 2. Can ell a) Von btu dl)ng nam trong qua trinb dlf trtl san xu{{t LOZlinay bao gam cac khoan v6n sau : _ V 6n nguyen vat lieu chinh d6 la sO'tien bi@u hien gia tri cac 10Zliv~t tu du triY cho san xuat. d6ng g6i chuan bi cho tieu thu . _ V6n v~t lieu phu Ia gia tri nhtrng v~t tu du tril' cho san xuat c6 tac dQng giup cho viec hinh thanh san pham hoac lam cho san pham ben va dep hon nhung khong hop thanh thuc th@cua san pham.10 oac dang n~m tren cac khau doi che' bien tiep . _ V6n bao bi g6m nhttng gia tri v~t lieu. LZliTi6n Dinh tlnh trang sil' dung lang phi. b) Von btu dl)ng nhm trong qua trinb true titp san xuiit Bao g6m cac khoan von : • V6n san ph am dang che' tao la gia tri nhfing san pham do dang dang trong qua trinh che' t<. • V6n v€ phi t6n doi phan b6 Ia nhirng chi phi chi ra trong ky nhung chua tinh vao gia thanh trong ky rna se tinh d~n VaGgia thanh cac ky sau . _ V6n nhien lieu Ia gia tri nhung 10Zlinhien lieu du triYdung trong san xua't _ V6n phu tung thay the'"la gia tri nhtrng phu tung.Lu~n van t6t nghiep GVRD ~TS. bao bi dung d@d6ng g6i trong qua trinh san xua't va tieu thu san pham . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 3 . h • V 6n v€ ban thanh pham tu che' Ia gia tri nhtrng san pham dB dang nhung khac san pham dang chs' tao d ch5 n6 da hoan thanh mot giai doan che' bien nha't dinh. dem ban cung vdi thanh pham do doanh nghiep san xuat . _ V6n cong cu lao dQng nho la gia tri nhtrng cong cu lao dQng c6 gia tri tha'p va thai gian su dung lai ngan. d6ng thai dam bao kip thai nhu c~u von va phan b6 hop ly v6n luu dong.

SVTH : Luang Thanh Tan Trang 4 . phai tra. tarn ling phat sinh trong qua trinh rnua ban hang hoa . v~t lieu phu _ V6n san pham dang che' tao _ V 6n thanh pham _ V6n hang hoa rnua ngoai b) Von bltng tiln te G6rnc6 : _ Ti~n mat tai quy _ Ti~n gdi ngan hang V6n thanh toan Cach phan Ioai nay giiip doanh nghiep narn duoc nhtrng loai von nao tham gia true tiep vao qua trtnh san xufit. Can ell vao ngudn hlnh thanh Dua thea nguon hmh thanh van hru dong cua doanh nghiep co th€ chia thanh Nguon von chu sd htru & Nguon von di yay a) NguiJn vUn chzt si'l hilu La nhirng loai von luu dong diroc hlnh doanh nghiep nha nude ). 2. tit nguon ty lien doanh ). Can ell vito hlnh thai bi~u hien Dua vao hinh thai bi€u hien v6n luu dong cua doanh nghiep co th€ chi a thanh : V6n v~t nr hang hoa va v 6n bang tien a) VUn vqt tu hang h6a Bao g6rn: _ V6n nguyen v~t lieu chinh. _ V6n thanh toan 13.2. til nguon van tu b6 sung cua ). til nguon v6n v6n lien doanh lien ke't ( d6i vdi cong cac doanh nghiep (do trich tit IQi nhuan thanh til nguon v6n ngan sach cfip ( d6i vdi c6 phan ( d6i vdi cong ty c6 phdn ). tien gdi ngan hang rna trong qua trlnh luan chuyen von hill dong cua doanh nghiep thuong xuyen co bQ phan t6n tai dudi hmh thiic nay.2.3. D€ til do quan li chat che cac loai von tranh dUQc tlnh trang lang phi. 2.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. nhtrng loai v6n nao khong tham gia true tiep vao qua trinh san xuat.2. nhirng khoan phai thu. Dua vao each phan loai nay cho ta thay ti trong v6n hru dQng n~rn trong linh v\ic san xuat v~t chdt cangIon thl hieu qua kinh te'"trong viec sa dung van hru dQng cang cao. L~i Tie'"nDlnh _ V6n ti~n t~ bao gdrn tien mat t6n tai quy.

Trong qua trmh sa dung tu lieu lao dQng thirong xuyen bi hao mon. _ Can cii' vao hinh thai biSu hien.----- --------------- Luan van t6"t nghiep GVHD: TS. co thS chi a tai san c6 dinh thanh cac loai : + Tai san co' dinh hffu hlnh : Do la nhtrng tai san c6 dinh mang htnh thai vat ehfit nhu nha cira. mua gity phep . thie"t bi .cong nghe mdi. dap rrng nhu effu san xufit kinh doanh .2. toan bQ tai san e6 dinh diroc ehia thanh : + Tai san c6 dinh dung trong san xuat kinh doanh + Tal san co'dinh dung ngoai san xua't kinh doanh Cach phan 10':1inay giiip thay diroc ke"t cfiu tai san c6 dinh. Viec d6i mdi tai san c6 dinh va tang them von c6 dinh trong cac nganh kinh te"dfi co tac dung rfit IOn do'i vdi viec nang eao nang sutt lao dong.1. L~i Ti€n Dinh b) Nguon vifn di vay La nhfrng loai v6n hill dQng duoc hlnh thanh tu nguon v6n yay cua ngan hang.lemot s6 v6n 6n dinh. yay do phat hanh trai phieu '" Viec phan 10':1ithea each nay t':10di€u kien eho doanh nghiep chon hra d6i tuong huy dong von t6i iru tuy thuoc vao di€u kien thuan tien ciia don vi mlnh nham co du<. Khai niem vo'n c6 dinh V6n e6 dinh la v6n tmg tnrdc v€ nhttng tu lieu lao dQng chu yeu.. 3. v6n co'dinh mQt mat duoc giarn dffn do trich khau hao va thanh ly tai san c6 dinh. di€u hoa hop ly . + Tai san co' dinh vo hinh : Do la nhttng tai san c6 dinh khong mang hmh thai v~t ehfit nhu bang phat minh sang che. xe.. cai thien dai song nhan dan. do vay von e6 dinh se hoan thanh met vong tuffn hoan khi tu lieu lao dong he"t thai han sa dung va hu hong he"t. chuyen giao ky thuat . tang cuong ti€m luc kinh te'va quoc phong cua dfit nude . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 5 . mat khac lai tang them gia tri do dffu nr xay dung co ban dfi hoan thanh. Trong qua trinh hoat dQng san xu fit kinh doanh cua doanh nghiep. 3. gia tri cua tu lieu lao dong duoc chuyen dich dffn dffn tung bQ phan vao gia tri cua san ph~m mdi diroc t':10 ra trong qua trinh tai san xuat.. Phan loai vo'n co' dinh _ Can cir vao cong dung kinh te'. n~m duoc rmrc dQ trang bi ky thuat cho khu vue san xutt kinh doanh true tie"p hay ngoai san xuat kinh doanh d~ co phuong hudng sa dung. Hinh thai v~t ehfit cua vo'n e6 dinh la tai san e6 dinh . Khai niern va phan loai vo'n co' dinh 3..

? SANXUAT ... quyet dinh kha nang chiern Iinh thi tnrong .Lu~n van to't nghiep Cach phan loai nay giiip eho cong tac quan diroc chinh xac . _ Can ell VaGquyen sd htru. nen kinh te' dang chuyen mmh trong co che thi tnrong voi nhtrng qui luat khac khe thl von kinh doanh la mot yeu t6 quyet dinh su thanh bai ella don vi. gay go hay co the' ndrn Iffy nhtrng co hOi t6t de' thanh cong tren thirong tnrong . V6n quyet dinh kha nang phat trien. Cac hoat dong kinh doanh do diroc thuc hien mot each d6u dan lien tuc..VAl TRO CUA VON TRONG HO~TDQNG . md rong san xudt. ? . cai tien ky thuat. t6 clnrc san xuat. ndm dircc v6n e6 dinh con tiern tang. nang eao chdt hrong san pham. 11. u dong de' co huang xii' 19 tich cue...' . do do e~n phai co nguon v6n 6n dinh .. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 6 . t6 chiic va quan ly ban hang tieu thu san pham . don vi kinh doanh phai co tien tt%hang hoa. toan bQ tai san e6 dinh dUQeehia thanh 3 loai : + Tal san cfi dinh ttf c6 + Tai san cfi dinh thue ngoai + Tal san cfi dinh bao qnan he) Vdi each phan loai nay eho thay rmrc do dam bao v6 tai san e6 dinh cho san xudt kinh doanh ella doanh nghiep.i Ti€n Dinh 19 tai san e6 dinh va tinh toan khau hao _ Can eu VaGtmh hinh sii' dung. toan bo tai san e6 dinh duoc ehia thanh : + Tai san cfi dinh dang sO' dung : G6m nhtrng tai san e6 dinh dang dung trong san xufit kinh doanh va nhiing tai san e6 dinh dung ngoai san xuat kinh doanh + Tai san cfi dinh chua s11dung + Tal san cfi dinh khfmg c§n dung chO' thanh ly Cach phan loai nay eho thay trlnh do sii' dung tai san e6 dinh ciia doanh nghiep. sii' dung von co hieu qua se defy nhanh rmrc luan chuyen hang hoa. B~e biet trong tinh hmh hien nay. cho thffy ty It% san e6 dinh tv' co tren toan bo tai san tai e6 dinh ella doanh nghiep .' KINHDOANH Be' thuc hien san xuat kinh doanh. giiip eho viec tinh toan khau hao tai san e6 dinh duoc chinh xac .. B6ng von the' hien sue manh ella don vi va nho co v6n cac don vi co the' virot qua nhtrng kho khan. GVHD : TS. L.. co sd v~t ehfft ky thuat tfft ea hop thanh tai san ella don vi. V6n la ye'u to' khong the' thieu nen muon hlnh thanh va duy tri hoat dong san xudt kinh doanh ella don vi phai thuc hien nhttng nghiep vu nhu : mua nguyen v~t lieu.

Phan tich rmic dQ dam bao gifra von va nguon von cho bie't doanh nghiep dff dung nhirng nguon v6n nao d€ bu diip cho 10~i vo'n nao . Tuy nhien. Do d6 md rong tim kiem cac nguon von k€ ca thu hut von trong va ngoai nude c6 y nghia cue kl quan trong d6i vdi su phat tri€n ciia doanh nghiep n6i rieng va cua n~n kinh tS n6i chung. _ Neu dung nguon v6n trong thanh toan. III . tinh trang thieu von va dung von khong hieu qua gay ra ra't nhieu kh6 khan va thua 16 cho cac don vi kinh tS. vdn co' dinh nhung nguon von tuong ling khong dap ling kip thai MQt khoan von c6 th€ huy dong til nhieu ngudn vo'n khac nhau. _ Ne'u dung nguon vo'n hru dQng chuyen sang thi doanh nghiep phai can nhdc xem lieu c6 b6 sung kip thai cho von luu dQng khong VI nhu c~u von luu dQng la thuong xuyen . Bay la nguon von khong thuoc quyen sd htiu cua doanh nghiep nhung dung nguon von nay doanh nghiep khong phai tra lai.Luan van to' t nghiep GVHD ~TS. Muc dQdin d6i giua v6n va ngudn v6n Ba't ky mot khoan von nao cling c6 ngudn nrong ling voi n6. L~i Ti€n Dinh Trong tmh hinh nen kinh tS nude ta hien nay. rmrc dQ dam bao gitta v6n va ngudn von trong kinh doanh c6 mot y nghia ra't quan trong. day la nguon von rna ba't cu doanh nghiep nao cling mudn c6 that nhieu d€ dung nhirng va'n d~ buoc doanh nghiep phai quan tam khi dung 10~i von nay la kha nang thanh toan cua doanh nghiep d6i vdi chung khi dSn han phai tra d€ dam bao uy tin ciia doanh nghiep. 2. trong hoat dQng san xuat kinh doanh khong the tranh khoi tmh trang c~n mot khoan vo'n luu dQng. d6ng thai xem xet m6i quan h~ can d6i gitta tai san va ngudn v6n nham nit ra nhan xet ban d~u v~ tmh hlnh tai chinh tai doanh nghiep . Phan tich su can d6i. sa sa sa sa SVTH : Luong Thanh Tan Trang 7 . doanh nghiep phai chiu ti~n Iffi vay va lffi nay buoc phai tinh vao chi phi hru thong hoac chi phi quan ly doanh nghiep lam cho lei nhuan doanh nghiep giam . Danh ghi khai quat sq bie'n dQngv~ tai san va ngudn v6n Danh gia khai quat su bien dong cudi nam so vdi d~u nam v€ tai san va nguon vdn cua doanh nghiep. doanh nghiep chi dUQc phep dung trong mot khoan thai gian nhft dinh. _ Ne'u dung nguon von tin dung. N6 khong chi c~n thiet cho doanh· nghiep rna cho ta't ca nhitng d6i nrong quan tam tdi hoat dQng cua doanh nghiep .DANH GIA HItU NGHItp QUA QUAN LY V A sa sir D1)NG VON TRONG DOANH 1.

Don can no diroc tao ra do each thuc huy dong no.Luan van to"t nghiep GVHD : TS.* 100% T6ng tai san SVTH : Luong Thanh Tan Trang 8 .. chinh VI the" cffn phai phan tich tmh hlnh dam bao nham xem xet rmic do dam bao nguon v6n la thira hay thieu d~ til d6 c6 ke" hoach t6 chirc. T6ng sO'no Ty sO'no = ------------------. Lf!. Tinh hinh dam bao ngudn v6n Nguon von cua doanh nghiep diroc si'i dung d~ trang trai cho tai san co dinh va tai san hru dong. Phan tich chi phi sO'dung v6n M6i ngudn vdn si'i dung d~u phai tra mot khoan cho quyen si'i dung v6n cua nguon von d6 diroc goi la chi phi si'i dung v6n . Nghe thuat nay phu thuoc vao nhirng nha quan tri tai chinh ciia doanh nghiep . c6 tac dong tdi mdi quan hl$ gitta thu nha p va ti@nldi rna clni sd httu nhan diroc. Don can no la ty sO'cua t6ng sO' .. 4. Chi phi si'i dung v6n bao g6m : _ Chi phi si'i dung v6n yay _ Chi phi si'i dung vdn tu c6 _ Chi phi si'i dung von blnh quan ( WACC ) Phan tich chi phi sli' dung von nham danh gia xem chi phi si'i dung cac nguon v6n cua cong ty la cao hay thap d~ til d6 b6 trf co c!u tai san thich hop nham giam th!p chi phi si'i dung v6n cua doanh nghiep .1... Muon lua chon dude co ca'u tai chinh thich hQP cffn nghien ciru su anh hudng cua don can no tren co ca'u tai chinh .. co cau tai chinh thay d6i se lam chi phi si'i dung v6n blnh quan thay d6i.? " no tren tong so tal san co .iTien Dlnh Phan tich rmrc do dam bao gitra v6n va ngudn v6n trong kinh doanh la phan tich nghe thuat sli' dungvon ciia doanh nghiep.... Phan tich chi phi sO'dung v6n va don can no 4.2.. 4.:l . . huy dong nguon von sao cho du d~ dam bao nhu cffu san xu!t kinh doanh va c6 huang di~u chinh thich hQP . 3.. Phan tich don can n«1 Chi phi si'i dung von ciia doanh nghiep thirong phu thuoc r!t nhieu vao co c!u tai chinh..

" 5.> nghieng don can no cang cao hoac ty 11$no cang cao thi tac de. L(.liTie"n Dlnh Phan tich tic dung don can no nham xac dinh ro anh huong cua n6 d6i vdi doanh loi trong cac dieu kien khac nhau.Luan van to't nghiep GVHD : TS. BiSu ba'"tloi cua viec sa dung don can no la neu ty suat doanh loi tren toan be. HI$ so' kha nang thanh toan ngan han c6 gia tri cang Ion cluing to kha nang thanh toan no ngan han cua doanh nghiep cang cao.> nghieng don can no (DFL : Degree of Financial Leverage) Ty 11$ thay d5i ciia Uii sau thue' DFL == --------------------------------------------------------Ty 11$ thay d5i lei nhuan tnrdc thue' va lai yay Be. H~ s6 thanh toan hien thm TSLB KHH == ------------------- NQ de"nhan K HH : HI$ so' kha nang thanh toan hien thai TSLB : Tai san hru dOng NQ de'n han : NQ ngan han. B€ tha'"yduoc tac dong cua don can no ngiroi ta dung chi tieu de. no dai han de"n han trd Chi tieu nay duoc dung d€ do luang kha nang tra no khi no de"n han ( thong thuong la no ngan han ). Danh gia hieu qua sd' dung tal san hill dQng B€ danh gia hieu qua sa dung tai san hill de. Tuy nhien neu gia tri cua hl$ so' thanh toan ngan han qua cao thi diSu nay lai khong t6t vi n6 phan anh doanh nghiep da: d~u tu qua rrnic vao tai san hru dong so vdi nhu c~u ciia doanh nghiep. Thong thirong SVTH : LUling Thanh Tan sa Trang 9 .1.> von d~u nr thap hon chi phi sa dung ngudn v6n yay thi don can no se lam giam ty sua'"tdoanh lei cua ngudn vdn c5 phdn . " Don can no c6 kha nang lam gia tang ty sua'"tdoanh loi cua ngudn vdn c5 phan. nhung cling ngay hie d6 se dira ngu6n v6n c5 phdn tdi mot nii ro Ion hon : ty sua'"tloi nhuan cao se trd nen cao hon nil'a nhung neu ty sua'"tloi nhuan tren toan bO von d~u tu thap thl ty sua'"tloi nhuan tren nguon v6n c5 phdn tham chi cang thflp hon .>ngciia mot doanh nghiep ngirci ta thirong dung cac chi tieu co ban sau : 5. T6m lai.>ng cua don can no cang Ion.

H~ s6 thanh toan nhanh Tai san luu dQng . cac khoan v~t nr du tnt sa dung co hieu qua hay khong . ngoai viec dua vao ht$ sO' K can phai xem xet de'n cac ye'u to' sau: • Ban eha"t nganh kinh doanh • • Co ea"u tai san hill dQng Ht$ sO'yang quay cua mot sO' tai san hru dong 5.T6n kho He sO'kha nang thanh toan nhanh = ------------------------------------NQ de'n han He sO' kha nang thanh toan nhanh th~ hien kha nang chuyen d6i nhanh thanh ti~n cua mot so' tai san hru dQng d~ dap ung no de'n han .+ V12/2 = ---------------------------12 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 10 . 5.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. san xu5t. Doanh thu thuan so' yang quay = Tai san hru dong sii' dung bmh quan Tai san luu dong 360 (ngay) so' ngay cua mot yang quay TSLD = so' yang quay TSLD Trong d6 : TSLD slc dung binh qua n VI + V2 + '" + V12 = ----------------------12 VO/2+ VI + .. L(. tieu thu cua doanh nghiep c6 hQP ly hay khong. TO'e dQ luan chuyen vO'n hru dQng nhanh hay cham cho thay tmh hinh t6 clute cac mat cung c5p. Tuy nhien d~ danh gia mot each toan dien..\i Ti€n Dinh ht$ sO' thanh toan ngan han diroc cac chu no chap nhan la K = 2 . Vong quay tfti san hru dQng ( Hieu sua"t luan chuyen von hru dQng ) Day la mot trong nhtrng chi tieu t6ng hop dung d~ danh gia chflt hrong cong tac quan ly san x~1t kinh doanh ciia doanh nghiep.2.3.

V12la gia tri TSLB thang 12 nam trUDCva thang 1.4. .5. V2. 5. .2.12 nam nay 5. Vong quay hang t6n kho sO' vong quay hang t6n kho = Doanh thu thuan -----------------------Hang t6n kho Bay la chi tieu kha quan trong danh gia rmrc dO luan chuyen cua gia tri hang t6n kho.. . VI. Ty l~ sinh lUi ella v6n luu dQng Ty l~ sinh lai LQinhu~nthuffn ella v6n hill dOng = -------------------------VLB bmh quan * 100 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 11 ... tir chi tieu nay ta co th€ tinh ra s6 ngay cua mot vong quay hang t6n kho trong ky so' ngay ciia mot vong quay HTK 360 (ugay ) = ------------------------------- S6 vong quay HTK 5. L~i Tie'n Dlnh VO. Ne'"uky thu ti€n binh quan thap thl von cua doanh nghiep it hi u dong trong khau thanh toano Tuy nhien ky thu tien binh quan cao hay thap chua th€ dua ra ke'"tluan chac chan rna con phai xem xet lai cac muc tieu trong chinh sach tin dung cua doanh nghiep ..Luan van t6t nghiep GVHD ~TS. .6. Ky thu ti~n binh quan Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu * 360 (ngay ) = ------------------------------------------------ Doanh thu ban chiu Chi tieu na y diroc dung d€ do luang khd nang thu h6i v6n trong thanh toan ti€n hang cho thay khi tieu thu bao lau thi doanh nghiep thu duoc tien.

SVTH : Luong Thanh Tan Trang 12 .1. 6. Ty l~ sinh loi vo'n co' dinh Ty 11$sinh lei vdri cd dinh LQi nhuan thuan = ------------------------------V 6n co' dinh blnh quan Chi tieu nay phan anh kha nang sinh loi ciia von co' dinh. _ Ne'u h~ sO' hao mon cang nho hon 1 bao nhieu chung to tai san co'dinh ciia doanh nghiep da duoc d6i mdi .3. 6. L. H~ s6 hao mon tal san c6 dinh HI$ so' hao man tai san co' dinh T6ng rmrc khau hao TSCf) dii trich = Nguyen gia TSCf) _ Neu he sO'hao man tai san cd dinh cang gffn tdi 1 chting to tai san co' dinh ciia don vi cang ell va doanh nghiep nen chii trong de'n viec d6i rnoi va hien dai hoa tai san cd dinh . bmh quan mot d6ng vo'n luu dong diroc sU'dung dii tao ra bao nhieu d6ng lei nhuan thu diroc . quay tai san co' dinh se vong Doanh thu thuan = -----------------------------------Nguyen gia TSCf) binh quan 6. Danh gia hieu qua sd dung tal san c6 dlnh 6.i Ti~n Dinh Ty 11$nay phan anh kha nang sinh Wi ciia vdn hru dQng. Vo'n cd dinh binh quan d day duoc xem la gia tri can lai blnh quan ciia tai san co dinh . Vong quay tai san c6 dinh (hi~u sua't sd dung TSCD ) f)~ danh gia t6ng hQP tlnh hinh sU' dung tai san co' dinh cua cac doanh nghiep. binh quan mot d6ng v6n co' dinh ducc dffu nr sd' dung da: tao ra bao nhieu d6ng lQi nhuan.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. ngiroi ta dung chi tieu hieu sufft sU'dung tai san co'dinh .2.

the' hien hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep. t6ng tai san va von rieng ciia doanh nghiep . phan anh hieu qua cua cac tai san du<. Danh gia kha nang sinh Uti ella v6n L<. do luang mdi quan h~ gifra loi nhuan rang d6i vdi doanh thu thuan. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 13 .1i nhuan rang = Doanh thu thuan * 100% Ty so' nay phan anh ell mot d6ng doanh thu thuan thl e6 bao nhieu phdn tram loi nhuan rang thu ducc. 7.i TiS'n Dinh 7. Ty sua't loi nhuan tren doanh thu ( Doanh lQ'itieu thu ) Ty sufit loi nhuan treri doanh thu L<.Luan van t6t nghiep GVRD : TS. nang cao chfit hrong san pham .1.1i huan Ia rnuc tieu cuoi cung cua doanh nghiep d6ng thai cung hi h~ qua ciia n cac quyet dinh quan tri.1i nhuan sau thue' Doanh loi von = * 100% T6ng tai san Chi tieu doanh IQi von phan anh ke't qua hoat d9ng san xuat kinh doanh. Cac chi tieu v@ty sufit IQi nhuan phan anh ke't qua cudi cung cua qua trtnh hoat d9ng san xufit kinh doanh. Doanh IQi v6n L<.1c ffu tu . L.2. 7. Su bien dong cua ty so' nay phan anh su bien d9ng v@hieu qua hay anh hudng cua cac chien hroc tieu thu. Bdi vi von ctia doanh nghiep do hai nguon cung cfip la v6n tu co va no yay til cac chu no nen doanh lei von phai phan anh duoc nang su(t ciia v6n trong viec tim lei nhuan cho cac clni sd htru va chii no . d Khi tinh chi tieu nay c6 quan di€m cho ding lei nhuan sau thue' bao g6m cd ti@n lai no yay.

SVTH : Luong Thanh Tan Trang 14 . Ty sua't lqi nhuan tren v6n chii sd hii'u (Doanh lqi v6n CSH) Ty suat loi nhuan treri von CSH L<.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.* 100% VO'nchu sd huu Ty sO'nay do luong mire loi nhuan trenmuc d~u til ciia vO'n chii sd htru.1inhuan rong = -------------------------.3. Cac nha d~u til reft quan Him dSn ty sO'nay cua doanh nghiep. L~j Tie'n Dinh 7. bdi day la kha nang thu nhap rna ho eo the nhan duoc neu ho quyet dinh d~u til vO'nVaGdoanh nghiep .

Luan van t6t nghiep GVHD : TS. L~i Tie'n Dlnh PHAN II ~ ********* TRue • TRANG • TAl BdN • VI • NGRIEN CUU SVTH : Luong Thanh Tan .

mIOC. d@ ra ke" hoach va tieri hanh thuc hien. co mang ludi tieu thu thong qua cac clla hang gidi thieu va ban san pham d cac tinh thanh trong d. vdi ten giao dich dO'ingoai "Pharmaeeetieal Factory NO. Xi Nghiep chi c6 mot dia di@m san xuat chinh d 297i5 Ly Thuong Kiet Q11 TP HeM.3. L~j TiSn Dinh PHAN II ~ THljC TR~NG T~I DON vr NGHIEN CUD --~Qs6. diroc phan tan rai rae tren cac quan 1.nhiern vu va quy~n han a) Chuc nang: Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 la mot don vi san xua't kinh doanh Dude Pham. Tir nam 1985. Lich stYhinh thanh va phat tri~n ella xi nghiep Trude nam 1975. khi nha nude ban hanh chinh sikh mdi v@quan ly va xe"p hang cac doanh nghiep. dudi su chi dao tnrc tiep cua BO Y rs. tv chu v@tai chinh. ti@nthan cua xi nghiep 1ft hai phan vien bao che"thuoc quyen sd htru cua hai chu ttl ban la: Vien bao che' OPV cua Nguyen Cao Thang va Trang Hai duoc vien ciia Nguyen Van Trang. 2 .GIOI THIEU SO LUOC VE DON VI .24" va goi t~t la "MEKOPHAR". t6 chirc san xua't va tieu thu sao eho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 15 . . xet duyet hoan thanh ke"hoach.-1. Xi Nghiep DUQCPhffm TW 24 la mot don vi hach toan kinh te"dOc l~p. Xi Nghiep DUQe Pham TW 24 du<. chuc nang . b) Nhiem Vll : Nhiern vu chinh cua Xi Nghiep lei san xua't kinh doanh duoc pham.Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS. Sau nam 1975.5exem nhu mot doanh nghiep mdi thanh l~p thea quyet dinh so' 399IBYT/QB ngay 22/0411993 cua BO Y rs. Xi nghiep diroc phcp tv mua hoan toan cac y€u to' d~u vao. tren danh nghia. hai phan vien dude hQP nha't lai thanh mot xi nghiep qudc doanh vdi 'ten goi: "Xi Nghiep DU<. Xi Nghiep Diroc Pham 24 da chinh tlurc xac nhap vdi Xi Nghiep Duoc Phfim 22 va thong nha't vdi ten goi: "Xi Nghiep Duoc Phftm TW 24". Xi Nghiep hoat dong thea phirong hirong hach toan trong cong ty. duoc phep sa dung con da'u rieng va co tai khoan rieng tai ngan hang.11 va Phu Nhuan. 1. rna so' 010810.5C Phfim 24" vdi quy rna hoat dong nrong d6i nho. K€ tu do. . thuoc lien hiep cac xi nghiep duoc Viet Nam. cac co sd mat bang khac dung lam kho cua Xi Nghiep. B€n nam 1993.

5C PRAM Dudc . Co cau t8 chile a) So d6 co cau t8 clute : GIAMBOC I PRONG HANRCHANH I PHONG THONGKE I I PGBKY THUATVAsx 1 PRONG KERO~CRKD PHONG KY THUA-T PRONG . chap nhan canh tranh vdi cac don vi khac. tiern bot va dich truyen. c) Quyin han: Theo co che rndi. • Thu6c tiern : tiern 6ng. diroc Nha Nude cap von va dung von vay d€ heat d(_)ng. Linh vue san xuttt chinh d Xi nghiep g6m diroc pham d cac dang: • Thu6c vien : Vien nen. diroc pham. • Tra thudc cac loai . • Thu6c bot : C6m bot. nhung do kha nang con han che. • Thu6c nude : Xi ra.:? KIEM NGHleM PX ROA DU<. Xi nghiep v~n con phai nhap khffu true tiep m(_)ts6 h6a chttt diroc dung. tv chu kinh doanh san xuttt thuoc thea nhu c~u cua thi tnrong.. thuoc rna. thuoc mrdc. • Thu6c md : cream cac loai. my phtirn va bao bl d6ng g6i. L~i Tie"n Dinh c6 hieu qua nhat.thucc nrou cac loai. PX SVTR : Luong Thanh Tan Trang 16 . thuoc dan. vien bao va vien nang.c6 trach nhiem v€ ke"t qua hoat d(_)ngkinh doanh va bao toan von. 3..Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Xi nghiep dUQc hach toan d(_)cl~p. Tuy dff c6 g~ng tv nghien ctiu va san xuttt mot s6 mat hang h6a chttt duoc dung phuc vu cho qua trtnh san xuat thuoc.

nguyen lieu .Co nhiern vu t6 chuc.Ky duyet cac cluing tir k€ toan. quan ly cac phuong ti~n phan phdi hru thong cua xi nghiep. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 17 . l~p bang can d6i k€ toan. . thiet k€ m~ u rna cho san phffm cua xi nghiep. 4. quan ly tai chanh. gidi quyet cac cong viec cua xi nghiep diroc giam d6c uy quyen. L~i Tie'n Dinh Giam doc: La ngiroi duoc BO y t€ b6 nhiern. diSu hanh toan b9 hl$ thong k€ toan cua xi nghiep t6 chtrc ghi chep. cung vdi phong k€ hoach kinh doanh l~p k€ hoach san xua't kiem duyet. Cae phan xuJng: Co nhiern vu thuc hien t6t cac cong viec san xua't thea k€ hoach da dS ra.Luan van t6t nghiep b) Chile nang va nhiem vu eua eae phong ban: GVRD : TS. cac bao cao tai chinh. nghien ciru va ch€ tha cac san phffm mdi. phan tich hoat dong kinh t€ trong xi nghiep. co trach nhiern lanh dao chung toan xi nghiep va chiu trach nhiern tnrdc Nha Niroc vS hoat dong san xuft kinh doanh ella Xi nghiep. Phong t6 chac hilnh chinh : Phong co nhiem vu t6 chuc lao dong. ti€p can va dap iing nhu c~u thi tnrong. quan ly cac caa hang ban va gioi thieu san pham. Phong Ke' hoach kinh doanh : Phong co nhiem vu thea d6i di~n bien cua thi tnrong diroc. narn tmh hlnh va quan ly can b9 cong nhan vien. tiep khach. Cac phan xuong chiu su chi dao true tiep cua cac phong ban. Co dIU t5 cluic phong tai chinh ke toan a) Chile nang va llhiem vu eua titng bIJphiin : Ke't0311 tru'(jng : . k€ hoach cung irng v~t tu' cho san xuat duoc c1~yc1ukip thai. Phong ky thudt: Nghien ciiu va quan ly cac quy trlnh san xufit duoc pham. Phong tho'ng ke kit toan : Phong co nhiem vu hach toan. hoa duoc. bao bt. ky thuat va kiern nghiern. Bay la mot khau quan trong trong chuoi mdc xich quan ly xi nghiep. dinh rmrc v~t nr. Pha giam d(/c kv thuat va san xu/it: Chiu trach nhiem tnrdc giam d6c vS diSu hanh true ticp khdi san xua't duoc pham. tinh toan va phan anh chinh xac kip thoi toan b9 tai san dang sa dung tai xi nghiep. Phong kiim nghiem : Co nhiern vu ki€m tra cha't hrong til hie nhap nguyen lieu dua vao san xuat cho den khi san pham duoc nhap kho va tieu thu tren thi tnrong. t6ng hQP so Iieu (j cac nhan vien k€ toan cua tung phan vao hie cuci ky d€ ghi len s6 cai. nghieri Call. tiep v~n. luu tnl cong van.

tmh hmh thuc hien hop d6ng voi ngiroi cung cap. van chuyen. Thii guy: Gitr quy va tien hanh thu chi ti~n mat khi co yeu c~u. thieu. d~y du cac nghiep vu co lien quan de'n ti~n mat. Ke' toan gia thanh co nhiern vu v~n dung cac phirong phap hach toan nh:'ln hA chi nhi. Ke' tmln ti~n lu'dng: Theo doi va phan anh v~ mat s61U<Jng. bao bl phai da dang nen ke' toan nguyen v~t lieu phu dU<JC tach rieng khoi ke' toan nguyen v~t lieu chinh.cha"t hrong lao dQng. BHYT. Ke' toan thanh toan voi ngliOi ban: Theo d6i tinh hinh cong no voi ngiroi ban. lieu thu va tdng hdp: . thea doi cac khoan thanh toan vdi ngtroi ban nude ngoai. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 18 nghiep.t6n nguyen v~t lieu. chinh xac cac khoan TGNH . thea d6i tmh hinh bien dQng lai sua"t va xac dinh cac khoan ti~n lai. {> Ttl kt toan gia thanh.Tid san Ke' toan nguyen vat lieu chinh va nhien lieu: Dam nhan viec t6 chuc ghi chep. l~p ke' hoach va theo doi qua trinh sua chua TSCD ~ Ttl thanh toan Ke' toan ti~n mat: Co nhiern vu thea doi cac khoan thu chi bang tien mat. ki@m ke ti~n mat t6n quy cudi ngay. vay ngan hang. ghi chep va phan anh kip thai. KPCD. khoan muc gia . phan anh kip thai.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Ke' t03n ti~n giii ngan hang: T6 chirc ghi chep. va dam bao vie c cung cap bao bt phu hop vdi tung loai san pham . d~ xuat bien phap giai quyet tien thira. ba o quan. T6 chrrc ghi chep va tinh toan chinh xac ke't qua lao dong. Theo d6i tmh hinh trich nop BHXH. t6ng hop s6 lieu v~ tmh hmh thu mua. tinh khau hao TSCD. du tnt. Ke' toan tai san c6 dinh va cong cu lao dong: Phan anh chinh xac. L~j Tie"n Dinh elf dinh: ~ Ttl kt toan viit tit . nhan anh t&ng hop chi phi theo ye'u t6 chi phi. Ke' toan nguyen vat lieu phu .Bao b'i: Do dac trung cua nganh diroc pham doi hoi m~u rna. kiern tra tinh hop l~ cua cac chiing tu thanh toan v~ mat s6li~u tnrdc khi ke' toan tien mat l~p phieu thu hay chi.xuat. thea d6i tmh hmh nhap. d~y du tinh hinh tang giam TSCD v~ m~t gia tri va hien v~t. tinh hrong va cac khoan phu cap cho can bQ cong nhan vien theo dung hlnh thirc tra hrong ap dung tai xi nghiep . d~y du.

Hlnh tlnrc nay gitip xi nghiep d~ xu 1y trong cong tac di<$ntoan hoa. tlnh hmh tieu thu san pham va tri gia von hang ban ra. khoan muc gia thanh san pham. L(. tinh gia thanh thuc te' san pham va cung cfip kip thai bang tinh gia thanh cho cac bo phan co lien quan. Ke' tmin xac dinh ke't qua kinh doanh: C6 nhiern vu tap hop chi phi quan 1y va chi phi ban hang.xufit.Phuong phap ke' toan tai san co dinh: • Nguyen tcic danh gia tai san: Theo nguyen gia va gia tri con lai cua tai san. * Hinh thuc ke toan ap dung : Chung tu ghi s6.Don vi ti@n t<$sli dung trong ghi chep ke' toan va nguyen tcic. . phan anh t6ng hop chi phi thea yeu to' chi phi.Kh6a s6 hang thang vao ngay 25 nen mot thang bitt dffu tu 26 thang nay de'n 25 thang sau. Do xli 1y sO'1i<$u toan b~ng may vi tinh nen xi nghiep khong su dung S6 dang ke' ky chirng til ghi s6.QD. Ke' toan gia thanh c6 nhiern vu v~n dung cac phuong phap hach toan phan b6 chi phi. . • Phuong phap xac dinh gia hang t6n kho cudi ky : Blnh quan gia quyen. * Che dO ke' toan ap dung : . ? SVTH : Luong Thanh Tan Trang 19 . Nhan vien phu trach may ti'nh: Thie't ke' cac chirong trlnh ke' toan phuc vu cho cong viec ciia bQ phan ke' toan. .Nien do ke' toan bdt dffu til 01101 de'n 31112 hang nam . bang t6ng hop chirng til gO'cva chring til ghi s6. . xac dinh k€t qua Uii 16 ciia xi nghiep cling nhu cac khoan trich nop ngan sach.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.CDKT ngay 01/1111995 cua BO tai chinh.li Ti€n Dinh Ke'tmin ghi thanh: Day 1a bQ phan ke' toan quan trong nhfit trong cac phdn hanh ke' toan cua xi nghiep. Theo doi. sua chua kip thai khi h<$thdng g~p su cO'. • Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thuong xuyen. phuong phap chuyen d6i cac d6ng ti@nkhac: Ti@nd6ng Viet Nam. b) Hinh lhue kt loan eua xi nghiep: * H<$thong tai khoan trng dung tai Xi nghiep la h<$thong ke' toan doanh nghiep ban hanh thea quyet dinh 11411 TC.t6n kho thanh pham.Phuong pha p ke' toan hang t6n kho : • Nguyen ute danh gia : Theo gia thuc te'. Ke' tmin thanh phiim va doanh thu: Theo d6i va phan anh chinh xac tlnh hlnh nhap. • Phuong phap khau hao : Phuong phap duang th~ng.

Luan van t6t nghiep Sd d6 hinh thuc ke'tmln cluing ttl ghi

GVHD : TS. L~i Ti6n Dinh

s6 ap dung tal XN

:

CHUNGTUGOC
,
-,Ir


~

S6 quy
~ ..

S6, the KT chi tie't

~

,.

..

S6 cai

......
~

Bang t6ng hop Chi tie't

~

,.
......

Bang din d6i phat sinh
~

BAo cAo

TAl CHINH

......

Ghi hang ngay Ghi cuoi thang, quy
................

~

Quan h~ d6i chieu chirng til g6c va cac chtrng til ke' toan da: dU<;1C hop t~p ghi vao s6, the ke' toan chi tie't d6i vdi nhtmg chung til s6, the ke' toan chi tie't, se l~p bang t6ng hop de l~p s6 se l~p bang din d6i ke toan. Sau do can cu vao bang can d6i so' phat sinh, ke' toan tnrdng se l~p bao cao tai

_ Hang ngay, din cu vao rieng cho tirng phan hanh se lien quan de'n ticn mat . _ Cuoi thang, din cu vao cai. Til s6 cai ke' toan tnrdng t6ng hop, s6 chi tie't va bang chinh,

5. Nhung thuan lQ'i, kh6 khan a) Nhiing thudn l(li :

va phu'dng

hu'ang phat tri~n

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang2Q

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~j Ti~n Dinh

Do xi nghiep DUQc Pharn TW 24 la mot doanh nghiep nha nude nen co thuan loi hon ra't nhieu so vdi cac doanh nghiep thuoc loai hlnh khac, d~c biet v~ mat ngudn von. Xi nghiep co nguon von chu yeu ban d~u la do nha nude ca'p , trong qua trmh hoat dong san xuat kinh doanh neu thieu v6n hru dQng thl co th€ xin ca'p them. Trang khi do, d6i voi cac doanh nghiep thuoc loai hmh khac tht khong diroc loi th~ nay, muon co diroc V611thl phai tien hanh cac bien phap d€ huy dQng vdn, rna di~u nay thl khong th€ d~ dang thuc hien duoc, Xi nghiep TW 24 Ia mQt don visan xuat va kinh doanh duoc phffm narn d quan nQi thanh, mot dia di€m thuan IQi cho viec tieu thu san pham, tiep can diroc vdi thi tnrong IOn d TP HCM va nhieu tinh trang ca nude. La mot co sd san xuat da dang: Hoa dude, duoc pham, nuoi trong duoc lieu, san xua't nguyen lieu khang sinh t6ng hop...Vdi chung loai mat hang da dang nhu vay da lam cho kha nang tiep c~n va hoa nhap VaGthi tnrong cua xi nghiep du<;1c thuan loi
hon.

b) Nhicng kh6 khan : Kho khan nha't hien nay cua xi nghiep cling nhu cua nganh diroc trong ca nude la tlnh hinh canh tranh gay ga:t cua cac cong ty duoc nude ngoai, thu6c ngoai cung loai ciia cac khu vue Chau A tran ng~p thi tnrong vdi gia thap hon so voi hang noi. M~t khac, cac don vi duoc pham trong mroc v~n chua co su lien ke't phdi hop, hoat dQng vdi nhau rna con an cdp m~u rna, nhan thuoc l~n nhau lam giam gia thanh. Hon mJa, chinh sa ch bao ho mat hang DU<;Jc pham trong nude cua BQ Y rs v~n chua co tac dung nhieu, d€ cho nhttng mat hang ngoai nhap tran VaGdffy lui nhu c~u tieu thu mat hang nQi dia, da gay khong it kho khan cho xi nghiep MQt kho khan nfia la mac du xi nghiep duoc nha mrdc cap von va luon h6 tro da:c lire , nhung thuc te hien nay, xi nghiep v~n luon thieu von tr~m trong d€ dap rmg nhu c~u san xufit kinh doanh, Va day cling la di€m dang rat buc xiic cua xi nghiep .

c) Huang phdt trien :
Bung tnrdc su canh tranh quyet liet tren thi tnrong, Xi nghiep da tung budc xay dung va thuc hien k~ hoach phat tri€n kinh doanh. Ben canh d6, xi nghiep cling c6 nhieu bien phap da dang hoa v€ chung loai san pham, slla d6i m~u rna, quy each bao bt san pharn song song voi viec nang cao cha't IUQng nham dat dUQc uy tin d6i vdi nguoi tieu dung. Hdn mra, phuong cham hoat dQng cua xi nghiep Ia luon mong muon phuc vu cho nhu c~u phong benh va chua benh d moi mien da't nude d€ thuoc d~n diroc tay ngiroi tieu dung vdi mot rmrc gia co th€ chap nhan dUQC,cho nen xi nghiep ngay cang md rong mang hrdi tieu thu ra khap noi thong qua cac clla hang gioi thieu ,/ va b an san p hN am. r;.""""~~""""~. ' -~~
?

...... ------.--.---.-----.-L~.~_~~~~~_ .._ . _._.._ .. ._ .
j

j

PlJcmt. V~rH......<TCNl

SVTH : Luong Thanh Tan

~S0-1CJ1CD]).Q51___ __
---... _ .... ___.. .•,.---_.#

Trang 21

Luan van t6t nghiep
Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQcPhffm TW 24

GVHD : TS. L~i Ti~n Dlnh

BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 31/12/1999 Bon vi tinh : VNB
TAl SAN A - TSLD vA DTNH I - Ti~n 1. Ti€n mat tai quy 2. Ti€n gcri ngftn hang II - Cac khoan DTTC ngan han 1. Dh nr clnrng khoan ngan han 2. B~ u nr ngan han khac III - Cac khoan phai thu 1. Phai thu cua khach hang 2. Tra tnrdc cho ngtrci ban 3. Cac khoan phai thu khac 4. Du phong phai thu kh6 doi IV - Hang tan kho 1. Nguyen lieu, v~t lieu t6n kho 2. Cong C\1, dung C\1 trong kho 3. Chi phi SXKD dd dang 4. Thanh pharn t6n kho 5. Hang h6a t6n kho 6. Du phong giam gia hang TK V - Tai san Iiru dQng khac 1. T~m trng 2. The' cha'p,ky qUY,ky circe NH B - TSCD vA DTDH

?

"

K

,,"

,

Miis6
100 110 111 112 120 121 130 131 132 138 139 140 142 143 144 145 146 149 150 151 155 200 210 211 212 213 214 217 220 222 250

S6d§unam 55.347.375.366 1.168.011.731 251.532.048 916.479.683 2.660.000.000 2.660.000.000 12.761.014.692 12.144.244.558 156.501.116 460.269.018 38.061.429.242 19.176.021.030 122.157.362 2.409.273.753 16.346.227.069 7.750.028 696.919.701 62.236.058 634.683.643 26.890.121.560 10.755.009.240 10.755.009.240 25.414.955.176 (14.659.945.936)

s6 eu6i

ky

54.005.109.834 886.659.302 11.378.869 875.280.433 2.660.000.000 2.660.000.000 13.268.760.781 12.096.939.741 1.828.253.657 460.269.018 (1.116.701.635) 36.679.781.281 20.007.052.881 105.319.937 6.065.847.684 10.655.777.946 4.388.346 (158.605.513) 509.908.470 127.754.560 382.153.910 25.377 .851.930 9.242.739.610 9.242.739.610 26.000.292.813 (16.757.553.203)

.

I - Tal san e6 dinh
1. Tai san c6 dinh httu hinh _ Nguyen gia _ Gia tri hao mon lily ke' 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 3. Tai san c6 dinh vo hinh II - Cac khoan DTTC dai han 1. Bh tu clnrng khoan dai han 2. G6p v6n lien doanh TONG CQNG TAl SAN

16.135.112.320 16.135.112.320 82.237.496.926

16.135.112.320 16.135.112.320 79.382.961.764

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang 22

351.348 897.730. Phai trii cac don vi n9i b9 8. N<.143.094.579. Chenh lech danh gia lai tai san 3.362.277.Cac khoan phai tra.785.318 2.phai n9P 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 49.309.382.665.567 1.911 53.223.327.N<$khac .N on kinh phi su nghiep 430 79. Quy quan 1.876 429. Quy du' phong trd ca'p ma't viec 7.11 2.000.341.Nfj ngan han 1.413.374.3 2.324. Phai trii cho nguci ban 4.1 han de'n han trii dai 3.603 322. Nguoi mua trii tnroc 5. Ngudn v6'n dh nr XDCB .655.574.381 ty gia 4.803.524.Ngudn vo'n . Chenh lech 322 Sa HUU 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 28.293.Quy 1.665.160 1.842.218.202. Phai trcl cong nhan vien 7.277.1 han dai . N<.968 388.328 2.NGUON VON CHU .911 9. Quy khen thudng phiic loi 9.970.000.961 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 23 . 3.025.123.719.721.997 1.382.000 5. 2. Thue' va cac khoan phai n9P 6.005 1.842.596.489 3. Yay ngdn han 2. L~i Tign Dinh .559.762.N guOn kinh phi 1. Loi nhuan chua phan phdi 8.664.443.9cf(p tren 2.054. Quy du phong tai chinh 6.995 24.322. Quy dh nr phat trien 5.887 2.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.995 28.743 5.660.931 28.078. Ngudn v6'n kinh doanh 2.007.484.000 10.730.329 1.770 678.644.907 1.

412..384 4.11) 4. LQi tile sau thue' 40 41 42 50 60 70 80 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 24 .252.749.707 2.163 3.259.779.543.727.732 11.805.977 145.794 1.727 48.937. Doanh thu thudn (1 .492 17.001 2.865 3.950 3.149. LQi nrc ba't thirong (41 .725 127.571.916.Luan van t6t nghiep Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQc Ph.233 3. Thue' ldi tile phai nop 11. thue' XK phai nop 1.468.(21 + 22» _ Thu nhap hoat dong ali chinh _ Chi phi hoat dong tai chinh 7.200.200.757. LQi nrc hoat dong tai chinh (31 .046.454.697.001 52.269.468.887.205. L6 Bon CHITIEU _ T6ng doanh thu Trong d6 : Doanh thu hang xufit kh£u _ Cac khoan gidm trir (4 + 5 vi tinh : VNB Mas(} 1 148. Chi phi ban hang 5.142 + 6 + 7) 2 3 4 + Chie't khau + Gidrn gia + Hang ban bi tra lai 5 6 + Thue' TTDB.458.844. T6ng lei nrc tnrdc thue' (30 + 40 + 50) 10.im Trung Dong 24 GVHD : TS. L~i Tie"n Dinh KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH Quy IV nam 1999 ... Chi phi quan 7 10 11 20 21 1y doanh nghiep 22 30 31 32 6.32) _ Cac khoan thu nhap ba't thuong _ Chi phi ba't thuong 8.393.343 4. LQi nrc tir hoat dong kinh doanh (20 .140 25.437.379.3) 2.42) 9.092 1. Gia von hang ban 3.Lai .481.? A Ph~n I . LQi nrc gOp (10 .820.772.694.

347.532 -1.7 100 54.PHAN TicH DANH GIA HI~U QUA QUAN LY vA SU D1)NG VON T~I XI NGHIEP DU(1C PRAM TW 24 .114 32. Bi€u nay eho thay tuy qui mo giam doi chiit nhirng xi nghiep v§:n chii trong nhieu vao tai san hru dong .939.5% v~ m~t ly thuyet nghia Ia qui mo doanh nghiep giam.269.496.237.162 -2.535.655 -2.395.1 100 47.265. V€ mat nrong d6i tuy gia tri tai san luu d9ng va d~u tu ngdn han giarn nhung ty trong tren t6ng tai san lai tang til 67 .9% cudi nam. Ngoai ra nguon v6n chu sa htru tang khong nhttng dam SVTH : Luong Thanh Tan Trang 25 .5 100 -6.5 82.744.292.532 d nrong trng vdi ty 1~ giarn 2.265.512.299. Tai san cO'dinh va d~u tu dai han cling giarn dang k~ vdi mot muc 1.121. Nguyen nhan d§:n den tmh hinh nay la do : Tai san luu dong va d~u nr ngdn han giam mot hrong 1.154.496.375.022. con ty trong cua tai san e6 dinh va d~u tu dai han tren t6ng tai san giam til 32..744. Danh ghi khai qua t sri bie'n dQng v~ tal san va ngudn vo'n Dua tren bang din d6i ke toan cua xi nghiep nam 1999.842.764 68.535. _ T6ng nguon von cua xi nghiep trong nam cling giam 2.817 -11. nguon von clni sd httu tjing phan anh kha nang tai chinh cua xi nghiep nhin chung dang co xu hudng t6t.277.6 -3.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.162 d vdi sO' nrong d6i giarn 3.154.1% cudi nam.1 31.292.269.162 dong vdi ty 1~ giam mot rmrc tirong d6i 1a 3.9 35.5 40.055.834 25.9 100 -1.5%.237.961.926 t6ng tal san 53.931 28.~ 64.4%.299.109.961.630 -2.650 79. A ~ 1.851.3 32.535.804.432.535.930 79.512.854.5 3.142.3% d~u nam len 68. kha nang tra no dude nang cao.7% d~u nam xu6ng con 31.240.655d vdi ty 1~ tang 11. TSCD va DTDH 67.817 d ty 1<$ giam la 11.377.3%.NQ phai tra giam.854.926 Qua ket qua tinh toan th~ hien a bang tren eho tha"ykhai quat su bien d9ng v~ tai san va nguon von nhu sau : _ T6ng tai san cua xi nghiep eu6i nam dff giam di 2.4 26.630 d.382.279.162 11.3 -5.218.854.4 -3. mat khac ngudn v6n chu sa htiu cua xi nghiep d§: tang mot hrong 3.890.366 . ta co bang sau : 55. Clni yeu do no phai tra giam dang k~ 6. Lltli Tie'n Dinh II .995 tong cong nguon von ~" ~.279.764 59..560 82.5%.

. K K T5ng cong TAr 82. Mat khac cac khoan phai thu trong nam dff tang len mot khoan 507. Tuy nhien. 764 100 -2.854..854.237.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.652. 2.3% len 68% vao cu6i nam.162 -3. qui rno vS von giam.089 d cho th:iy cong tac thu h6i no..381.961 d va tai san luu dong khac cung giam.. . hang t6n kho giarn l.. * SVTH : Luong Thanh Tan Trang 26 . Cu th€ nhu sau: V6n luu dQng : Tmh hinh von luu dong co giam nhung khong co su d9t bien nao dang k€...467.926 100 79. gia tri von hru dong giam chu yeu do von bang tien giam 281.382. d~y dll hen vS hieu qua hoa t d9ng cua xi nghiep c~n di sau vao phan tich d cac phan tiep thea .. d~ th:iy ro duoc nhirng nguyen nhan d~n de'n tinh hinh tren va co co so danh gia mot each chinh xac.429 d..5 Qua bang phan tich cho th:iy t6ng gia tri tai san cua xi nghiep giam 2.625. xU'ly no ciia xi nghiep dang g~p kho khan.961.586. xi nghiep nen chu trong hon vao khau nay nham tranh bi chiern dung von qua nhieu . tieu thu .162 d diSu na y cluing to qui mo san xu:it kinh doanh.352.746. L~i Tie'n Dlnh bao kha nang tra no rna con tang cuong tinh chii d9ng cua nguon von khi c~n thie't d~u tu md rong san xuat. Hang t6n kho giam cho th:iy tinh hinh tieu thu san pham cua xi nghiep co chuyen bien t6t. Phan tieh rune dQ din d6i gina v6n va ngufin v6n a) Phtin tich ktt diu von ciia xi nghifp BANG PHAN TICH KET CAU VON ? . ty trong von hru dong trong t6ng sO' von co tang doi chut tu 67.

512.279.512. * * I - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 27 . Nguyen nhan d~n de'n tmh hlnh nay la do nguon von chu sa htru tang 3. B~ tha'y ra hon su bien dong cua tung nguon v6n ta di sau vao tien hanh phan tich cu the 0 tung khoan muc : NQ'phai tnt N<.1 phai tra giarn vdi ty l~ hi 11.359.5% day la dau hieu cho tha'y xi nghiep bot di chiern dung von va yay no.214. cling nhu mire dQ tv chu trong hoat dQng san xudt kinh doanh.1 % .817 d. cu the yay ngan han giam 1. Lai Tien Dlnh Vo'n cff dinh Trong narn 1999.154.3% . Nguon vdn tin dung giarn cung la dau hieu kha tich cue vi n6 him giam chi phi liii yay ngan hang xuong . ta thay ding: T6ng ngudn v6n cua xi nghiep cudi nam giam so vdi dffu nam la 2. Mac du ngudn v6n chu sa hu\! tang len nhung s6 tuyet d6i tang len lai nho hon su' giarn xu6ng cua no phai tra. mac du c6 dffu tu mua s~m va xfty dung moi them tai san c6 dinh nhung vfin khong bu d~p du<.725 d ty l~ giarn 4. Khi ngudn hinh thanh nen mot loai vdn nao d6 e6 sv bien dong tht loai v6n d6 cling se bien dong tuong trng vdi nguon cua n6.630 d va chi con chiern ty trong 32% trong t6ng tai san ).385.162 d vdi ty l~ giam 3.744.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.704. t6ng s6 von c6 dinh cua xi nghiep d1l giarn ca v~ mat gia tri lfin ty trong tren t6ng tai san ( Giarn mot luong 1.680 d ty l~ giam len den 72. Nguyen nhan la do gia tri tai san c6 dinh cua xi nghiep giarn vdi rmrc giam la 1.535. b) Phan tich ke't ca'u ngudn vo'n Phan tich ke't ca"unguon v6n de danh gia kha nang tu tai tro v~ mat tai chinh cua doanh nghiep. Nhu ta dii bie't rang ba"t cu loai v6n nao cling d~u c6 nguon hinh thanh.299.630 d vdi ty l~ giam 14.5% . tuy nhien ty l~ giam nay cling khong dang ke so vdi ty trong no phai tra tren t6ng ngudn von.359. Su giam xuong nay do gia tri hao mon va thanh ly mot s6 tai san c6 dinh.1cvdi nguyen nhan lam tai san c6 dinh giarn .655 d trong khi no phai trd giam 6. dfin de'n mot su giam xuong trong t6ng ngudn von.5% . Chu ye'u la do : + Nguon von tin dung giam. Can ell vao bang phan tich ke't ea'u ngudn v6n ( a trang sau) .S54. yay dai han giarn 2.219.

223.395. Quy ell! phong TC 5.931 28.496.9 -4.112 2.725 -1.201 d ty 1~ giarn 47.719.413.277.535.299.995 24.504.042.143. Phai trii nguoi ban 3.341..5 -9.362.4 34.642.005 1.4 6.770 678.000 3.4 da u ttl' pha t tri€n ty gia 4.0 94.327.911 53.730 388.t ~ K D~unam Gia tri 53.578 218.010 262.655.279.091. .995 28.743 -541. Thue va cac khoan phai nop giam manh til 2.817 -3.220.559.160 1.484.596.219.214. Quy ? .318 2. Quy khen tlnrong phuc ldi 7.272.5 -6.339.341.374.785.guy 1.8 4.668.309..324.5 11.142.642.293.655.644.567 d xu6ng con 53.• • SVTH : Luong Thanh Tan Trang 28 .025.220.4 11.3 1.413 4.762.218.582 -2.5 0.721.000.4 9.6 -47.911 9.704..939.094.2 32.664.5 58.2 0.450.913.6 -98.794 27.3 5. L<. NGUON VON CSH 1.215.2 33.1 0.104.123.091.650 32.603 322.Iinhuan chua pp II.3 1. NO PHAI TRA I. Thue va cac khoan phiiinop 5.6% .322.299..574. Chenh lech 3.907 1.721.054.154.489 3.351.4 2.926 + Nguon von di chiem dung cling giam.4 -73.160 d nhu v~y trong nam khoan nay da: tang len 990.000.186 10.785.412.970.000 28. Nguyen nhan chii ye'u la do trong nam xi nghiep da: thuc hien t6t nghia vu thanh toan thuc' cho nha mroc .240. Nguon kinh phi TONG CQNG NV 82.3 40.660.842.744.308 -1.007.022. Ngiroi mua trd tnrdc 4.803.007.329 1.0 32.968 % 64.366.320 1.764 100 % 59.647.Id?ti han Yay dai han B.3 0. Yay ngdn han 2.162 -3.3 10.854.079.730.665.4 1.348 897.078.738.9 0.214.852 2.443.961.876 429.2 34.1 29.842.034.887 2.7 Chenh l(!ch Gia tri -6.096..141 0 0 100 79. Quy cl~l'phong tro ca'p ma't viec lam 6.Ingiin han 1.385.730.5 35. L~j Ti6n Dinh BANG PHAN TICH KET CAD NGUON VON Chi tieu A.931 49.320 32.997 1.524. Phdi tra phai nop khac II.8 6.668.852 d den cu6i nam 10.5 33.655 3.680 d vdi ty It$ giam den 9X% . N<.680 3.7 Cuo'i nam Gia tri 47.3 1.328 2.680 1.745.0 1.9 60.407.Luan van t6t nghiep GVHD ~TS.7 11.8 3. BGn cu6i nam khoan v6n ngiroi mua tra tnroc dff giam di 1.504.5 40.141 0 -2.273 107.647.567 1. K.665.655 2.065. Phiii trii CNV 6.650 26.443.8 0.025.704.381 4.579.142.022.201 -2.351.382.000 5.4 13.308 d cho thff Y xi nghiep dff tich cue t~n dung du'<.5 4.668 440.8 11.137 -1.725 990.5 -72.277.202.237. Nguon von kinh doanh 2. N<.1 2.887 d nghia la giam di mot khoan 2.7 -72.5 % -11. Ngu6n v6n .114 46.4 1. cu the nhu sau : • B6i voi khoan phai tra nguoi ban d~u nam Hi 9.407.664.0 2.1 35.1cguon v6n cua don vi khac rna n khong phai ton chi phi cho khoan v6n nay.0 3.153.5 2.743 5.948.382.558.218.744.680 -2.

496.995 Nguon von chu sd hiru thay d6i thea chieu huong tang 130 mot dieu t6t trong cong tac tai chinh. Tom la i.277.926 32.4% 28. ta di sau vao phan tich chi tieu ty sua't tu tai tro Ngudn v6n CSH * Ty sua't tu tai tro = -----------------------.650 .995 = 3.744.5% do xi nghiep dll t~n dung nguon von nay dS kip thoi bu diip phuc vu san xuat kinh doanh . phai nQP khac giam 541. De'n cuoi narn 1999.582 d vdi ty lc$ giam 9.655 d 3.237. mac du nguon v6n chu sd htru tang len trong nam 1999 nhung ngudn nay v~n chiern mot ty trong tirong d6i nho buoc xi nghiep phai dung ngudn vay tin dung va di chiern dung cac don vi khac.079.1% * 100% = 40.842. xi nghiep co kha nang chu dong trong heat _dQngcua mmh.022. nguon vdn chu sd httu ciia xi nghiep tang so voi d~u nam nhu sau : _ so' tuyet d6i tang: 32.299.4% . Nguon von chu sd huu tang len do ngudn v6n kinh doanh va cac quy cua xi nghiep tang len.842. Tuy nhien xi nghiep ciing dll tim each dS su SVTH : Luong Thanh Tan --------- Trang 29 ---------------- .277.744.650 Cuoi narn : 79.277.28.412.Luan van t6t nghiep • GVHD : TS.961.142.= 11.995 D~u narn : -------------------82.022.i Tie:n Dinh • Khoan phai tra cong nhan vien tang 1. Ngudn v6n chii sd hftu Day 130 mot nguon v6n quan trong thuoc quyen sd htru cua xi nghiep . day 130 biSu hien tich cue chung to tinh tv chii ve tai chinh cua xi nghiep diroc nang cao.382. xi nghiep cfin phat huy dS nam sau co thS gia tang them nguon von nay DS tim hiSu ky han.142.655 _ Tirong duong ty l~ tang 130: -------------------.299.842. D6i voi khoan phai tra.764 * 100% = 35.7%.* 100% T6ng tai san 28.743 d ty lc$tang nrong ung 94.5% Nhu v~y ty suat tv tai tro trong narn da tang 5.948. L.

Song khoan no phai tra v§:n con qua Ion xi nghiep nen tim each tang ngudn vO'nchu so htru nhieu hen ntra .937.533 Cuffinam 65.242 0 0 26.. day 1a dau hieu to't cho xi nghiep chiing to xi nghiep da: cO'g~ng gop phan nang cao hieu qua sa dung von. ta co tinh hinh can dO'i v~ vO'nva nguon vdn cua xi nghiep nhu sau : a Dftunam Tal san cfin thie't cho hoat dQng SXKD . nguon von ciia xi nghiep .281 0 0 25.560 28.659.930 32.Ti€n _ Cac khoan d~u tu tai chinh NH . Song trong thuc t€ di€u nay h~u nhu kh6ng bao gio xay ra. vdn san xufft kinh doanh cua doanh nghiep bao g6m tai san co dinh va tai san luu dong.890. _ Dl.779.269.731 2.604.142.Doanh nghiep khong phai vay no. Dua VaG sO'lieu tren bang can dO'i ke toan cua xi nghiep. huy dong von va sii' dung cac loai von.II.000. TSLB khac _ VI.995 -39.284.Lu~n van to't nghiep GVHD : TS. Hang t6n kho _ (2.851.000.842.781.292.000 36.061. TSCf) Ngudn vO'nchii sd hfiu 68.538 886. ta co phirong trinh can dO'i gitra vO'nva nguon von nhu sau : a Ngudn v6p clni sd hftu = TSLD + TSCD Bay la su can dO'i mang tinh chfft 1y thuyet.429. chiern dung vO'n ciia ngiroi khac va nguoc lai cling kh6ng d~ ai chiern dung von cua mlnh.462. c) Phan tfch rmrc dQ can dol gh1a v6n va ngutin v6n _ Phan tich rmic do can dO'i gifta vO'n va ngudn vO'n a xi nghiep nham thfiy diroc each thuc sii' dung von va nguon v6n goc do t6ng th~ va tung loai von nharn danh gia khai quat tlnh hinh phan b6 vdn.000 38. Nguon hlnh thanh cua hai loai von nay la nguon v6n chu Sd htru ciia doanh nghiep.121.277. tai thai di@m d~u nam va cudi nam d~u xay ra tnrong hop : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 30 .660.679. l~ch Nhu vay. Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 cling vay. Chi sir nghiep _ (I.863 Chenh. L~i Tie'n Dinh giam viec vay tin dung nham tranh bot su phat sinh khoan chi phi tra Uii vay. co nghia 1a bang ngudn vO'n chii so htru doanh nghiep du d~ trang trai v~ v6n cho cac hoat dong chu ye'"u.168.III).660.3)V.302 2.011.650 -33.022.ia tren co sd 1y luan v~ v6n va nguon v6n.562.513 1.377.

785.292. nguon von chu sa huu cua xi nghiep la 32.513 d) va mac du ngudn v6n chu sa httu ciia xi nghiep d€n cuoi nam co tang len ( ttt 28.648.533 d trong khi nguon v6n chu sa httu cua xi nghiep chi co th€ dap ling 28. nhu v~y ngudn vdn chu sa htiu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai cho luong v6n con thieu 33.842.562.3)V +VI}A.513 60.650 d ) nhung cling khong du dS trang trai cho s6v6n con thieu.650 d trong khi t8ng tai san cffn thiet phuc vu cho san xuat kinh doanh la 65.779.096.562.131.357 .339.937.000 28.320 32. ta co bang phan tich quan h~ can d6i giua tai san cffn thiet cho hoat dQng va nguon v6n vay. so' von thieu cudi nam so voi dgu nam tuy co giam nhung nguon von chii sd httu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai. ngudn vdn chu sa htru ciia xi nghiep khong du d€ trang trai eho hoat dong san xuat kinh doanh.533 xuong con 65.863 d voi ty l~ thieu 51 % .142.533 61.627 65.Tai san + (I + II + III )B. cu thS la thieu mot luong 39.730.995 d.292.906 28. Nc. BS khac phuc tinh trang nay xi nghiep phai di vay. Bay la mot biSu hien kha quan d6i voi xi nghiep .025.462.2) 1.513 d.604.604.I ngdn han _ Nguon von chu so htru Chenh Z?ch SVTH : Luong Thanh Tan Trang 31 r\ .604.292. ttt do han ch€ bat viec vay von lam eho ganh nang tra lffi vay giam.156 27.995 -7.277.022.738.Luan van t6t nghiep NVCSH GVHD : TS.022. V~y chac chan ding trong nam 1999 xi nghiep phai di vay hoac di chiern dung v6n d€ dam bao cho hoat dQng san xua't kinh doanh duoc tien hanh .842.269.779.779. Bi€u nay cho tha'y qua mot narn hoat dong san xuat kinh doanh.Tai san _ Bffu nam t8ng tai san cffn thie] cho hoat dQng san xuat kinh doanh cua xi nghiep la 68.160.022. v6n chiern dung Tai san cftn thie't cho SXKD Ngudn v6n 68.142.546.559.142.507.995 d d€n 32.401.284.277 . nhu cffu tai san effn thiet pbuc vu eho san xua't phat triSn thea xu huang giam di doi chiit ( ttt 68.538 d vdi ty l~ thieu la 58.1 % .1.186 1.000.650 -5. Qua viec phan tich tren eho tha'y tlnh trang v€ v6n danh cho san xufit kinh doanh trong nam con thieu.746. chiern dung von cua cac ca nhan don vi khac mot each hQP phap va hop lY.911 3.277. _ Cudi nam.842. L~i Tie'n Dinh < {I + II + IV + (2. Nhu vay.562. Can cli vao so' lieu thuc t€ cua xi nghiep tren bang can d6i k€ toan. Tuy nhien co mQt di€u cgn ghi nhan la trong narn ngudn von chu sa huu cda xi nghiep dff tang len lam cho kha nang trang trai eho nhttng hoat dong co ban ngay cang t6t hen.123.

Lu~n van to"t nghiep Vdi tnrong hop nay ta thay : GVHD : TS.934. L~i TiS'n Dinh {(1. Viec sa dung diroc khoan von chiern dung nay d~ bu d~p vao nguon von la mot nguon b6 sung hop ly va co loi cho xi nghiep VI giarn diroc mot khoan chi phi lai yay.Tai san + (I + II+ III )B. Ta tiep tuc xem xet mdi quan hl$ can d6i giii'a v6n bi chiem dung va sO'von rna xi nghiep dff chiern dung : 13.jcho t6ng tai san hoat dong xi nghiep dff sa dung them hinh thrrc chiern dung v6n .648.251 lILA + (1. Phan tfch tinh hinh dam bao cua ngudn v6n xi nghiep do'i vui tai san luu d()ng va tai san c6 dinh a) Phtin ticb ngutin von SVTH : Luong Thanh Tan Trang 32 . Nhir vay d~ dam bao din d6i du sO'v6n h6 tr<.096.357 d.627 d _ Cudi narn nguon v6n v~n bi thieu nhung so voi d~u nam sO' hrong thieu dff giam di con 5.357 Bang phan tich cho thc1ytrong nam sO'v6n xi nghiep di chiern dung luon IOn hon sO'von bi chiern dung.Tai san _ £)~u narn voi viec huy dQng nguon von yay them d~ b6 sung tht xi nghiep v~n khong du trang trai cho tai san rna con thieu mQt luong 7.648. Cac khoan chenh lech nay dung bang sO'v6n rna xi nghiep v~n con thieu sau khi dff di yay tin dung.2)1 + II}A. Tuy nhien. <J d~u nam khoan chenh lech nay la 7.357 d.457.746.746. cudi nam la 5.160.Ngu6n v6n < {I + II + IV + (2.627 5.648.746.3)V + VI}A.160.393 13.627 d.160.669.5) V.778.A ( TS ) Chenli l~ch 7.096.Ngu6n v6n + B.096. xi nghiep cling nen co lee hoach chi tiet nham dam bao kha nang thanh toan dung thai han d~ giii' vii'ng uy tin. 3.

000 61. L~i Ti6n Dinh rtcn NGUON VON 4.123.911 3.753.8% tren t6ng nguon von nhirng den cuoi nam sO"von yay chi con 28. SVTR ~Luong Thanh Tan - Trang 33 -~-- -----------------_--- ------------------------- - - -- - .998 32.219.911 28.385.405 d (nrong ling vdi ty l~ giam 12. Day c6 th~ xern la mot dau hieu dang mung VI sf! giiip giarn ganh nang chi phi l§:i yay cho xi nghiep va tang cuong tinh chii dQng cho nguon von.730.906 Theo bang phan tich cho tha'y t6ng nguon vdn cudi narn so vdi d~u nam d§: giarn di mot khoan 623. Nhin chung mac du t6ng nguon von cua xi nghiep c6 giam xuong doi chtit tu 61.2% .923.131.559. Nghia la von yay d§: giam di mot hrong 3.725 d ty l~ giarn 4. xi nghiep yay mot hrong la 32.5% . s1.1' thuoc l~ vao v6n yay ngay cang giarn trong khi ngudn vdn chu sC5 httu ngay mot tang len va chiem ty trong cao ( von chu sC5 htru chiern ty trong 53.506 d ty l~ von yay tren t6ng von giam con 46.Luan van t6t nghiep BANG PRAN GVHD: TS.299.546.l'Chen mra d~ giu vtrng va phat tri~n xu luning nay trong thai gian tdi nham ha thap ty 1~ von yay tang cuong ngudn v6n chu sC5 htru.131.922 d Trong khi d6 ngudn von yay d§: giarn den mot khoan 3.034.600.750 d voi ty l~ giam 1% .289.2% ).000.214.733 d • Cac quy tang: 1.401.747. trong d6 : • Yay ngan han giarn 1.704.156 d cu6i nam.3% • Dac biet vO"nyay dai han giam manh mot hrong la 2.744. chu yeu do : • VO"nnr b6 sung tang: 2.123. VI hien nay ty 1<$ vdn yay v~n con kha cao (46.401. Tuy nhien xet ve ket cau nguon von thi dang c6 mot su chuyen bien thea hudng tich cue.9% ) .123.4% .365.855.709.523.655 d vdi ty l~ tang la 11.911 d tuong trng 52. Nguyen nhan la do : _ Nguon von chu sC5 htru tang dang k~ mot khoan 3.1 % C5 cu6i nam ).906 d d~u nam xu6ng con 60. Dgu nam. Bay la mot xu hudng t6t xi nghiep cgn n61l.9% .272.923.289. day la bi~u hien to"t cho xi nghiep.405 d voi ty l~ giarn 12.027.600.507.680 d nhirng ty l~ giam so vdi d~u nam len den 72.

750 Mue de')dam bao Ty)~ dam bao 1.415.095.926 d trong khi ngudn von dam bao chi eo 61.906 d.mac du rmic dQ dam bao ngudn vo'n ella xi nghiep trong narn v~n con thieu nhieu nhirng dff e6 chuyen bien tich cue d6 la xu huang tang len ella ty l~ dam bao cua ngudn v6n d6i vdi t6ng tai san.546.9% Qua bang phan tich eho thty : _ Dfiu nam gia tri cua tai san Iil 82.855.507. von va ngudn v6n luon din d6i vdi nhau mot each tuyet d6i nghia la chiing bang nhau tai moi thai di~m.237. ta tien hanh phan tich rmrc d9 dam bao cua nguon v6n d6i vdi tai san cua xi nghiep BANG PHAN TICH MUC BO BAM BAO ? A ~ " A? ? T6ng nguon v6n XN 61.875.106.020 74.106.095. B~ dam bdo eho hoat d9ng san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuan loi.3% 60.382. rmrc d9 darn bao thieu 21.2% mac du rmrc d9 dam bao v~n eon thieu 18.401.020 d.875. V~y ngudn v6n cua xi nghiep chi e6 th€ dam bao dU<je74.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. Phan tich chi phi sll' dung v6n va don can 0(1 a) Phan tich chi phi sit dung v6n SVTH : Luong Thanh Tan Trang 34 . _ Cudi nam gia tri t5ng tai san giam xuong eon 79. L~i Ti~n Dinh b) Phdn tich nuic df) dam biio ngu6n vo'n dol v6'i TSLD va TSCD Xet tren t6ng th€.415.156 d tuy nhien ty l~ dam bao dff tang len 76.2% -623.507. xi nghiep phai tun them ngudn tai tro tu cac ngudn v6n khac nhu von trong thanh toan.546. 4. Tom 1~1i.608 d .764 d trong khi nguon v6n dam bao cling giam xuong eon 60. Nhung xet tung b9 phan von va nguon von tuong ung v6i n6 thi sl! din d6i chl mang tinh nrong d6i.131.131.401. thai gian va tung khd nang ciia m6i doanh nghiep.961. Han ntta su can do'i to'i uu Ciday khong phai Ia vinh vi€n mil tuy thuoc vao khong gian.3% gia tri t5ng tai san cua xi nghiep. song cac nguon nay e6 nhiroc di~m la mang tinh khong 5n dinh lau dai eho nen d€ dam bao su 5n dinh va phat tri~n cac hoat d9ng trong tirong lai xi nghiep efin tim each tang cirong ngudn v6n chii sCi htru ella xi nghiep len them nua .608 76.906 -21.496.156 -18. Chon hai thai di~m dfiu narn va cudi nam 1999.

142 Narn 1999 = --------------------* 100% = 9.195.705 8.8 16.995 3.022.842.106.095.738.543.559. von t\1' co.2 4.171.2 0 0 14.000 15.97% 32.320 15.785.4 13.415.142.205.253.305.775.875.998 21. Mat khac khi tinh chi phi sa dung von binh quan ( WACC ) luon phai sii' dung gia sau khi nop thue' loi nrc cho moi ngudn von.123.253.171. Chi phi sa dung von bao g6m : Chi phi sit dung v6n yay.2 4.4 13.025.000.270.292 4.TS thue' thu nh(lp DN) SVTH : Luong Thanh Tan Trang 35 .705 11.911 3.277.747.730. L'ili TiS'n Dinh Phan tich chi phi sa dung v6n nham danh gia xem chi phi sa dung cac nguon von ciia xi nghiep la cao hay thc1pd@tu do b6 tri co cc1utai san thich hop nham giam thffp chi phi sa dung von cua xi nghiep .463.920 18.608 14. K?"" _ Vay ng:in han _ Vay dai han _ Ngan sach 28.? SU DUNG . BANG CHI PHI ? .025 5. Do d6 : Chi phi sit dung v6n sau thue' = CP sd dung v6n trudc thue' x (1.923. VON CUA XI NGHIEP . vi v~y khi tinh ty trong cac loai nguon von phai loai tnr nhtrng nguon von nay. von binh quan.186 1.650 Do cac quy va von chiern dung khong c6 chi phi sit dung von.Lu~n van tat nghiep GVRD : TS.684.2% 28.782.339.020 27.753.97 0 dlp _ Tu b6 sung _ Cac quy _ Van chiem dung khOng tnl Uii 0 Trong d6 : Chi phi sii' dung V6n tu b6 sung L<Jinrc sau thu€ ---------------------Ngudn von CSH = * 100% 4.558 Narn 1998 = ---------------------* 100% = 16.8 9.

49% tuong iing voi mot ty 1~ giam 6.76% + WACC (1999) = (50%x9.6 26.9 15.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.7%x9.320 15.025 54. xi nghiep effn tim each giam thap hon mla chi phi sa dung von binh quan de nang eao hieu qua quan ly va sii' dung von .3 • V6n yay dai han : 13.9 • V6n ngan sach cap : 4.3% .705 11.0.5 3.8( 1 .4( 1 .9 27.7 20.32) = 6.35 ) = 10.32) = 8.0.647.8( 1 .6%x8.292 56.0.32 ) = 9.7 • V6n yay dai han : 13.0.4( 1 .2%) + (20.383.8%x10.0.785.97( 1.195.32) = 3.9%x3.253.082.908 1.2( 1 .1%) + (l5. chi phi sa dung v6n binh quan nam 1999 th:fp hon nam 1998 la 0.9 3.025.27% = +WACC (1998) I.2 6.7%x3. Theo tinh toan cho thay.35 ) = 3.253.35 ) = 9.171.705 8.5 * Nam 1999: • V6n yay ngLln han : 14.305. L~j Tie'n DInh V~y chi phi sii' dung von sau thue' d6i vdi nguon v6n cua xi nghiep nhu sau : * Nam 1998: • V6n yay ngan han : 14.0. Tuy nhien rrurc de) giam cua chi phi sa dung von chua nhieu ( 0.~ CHINH _ Yay dai han _ Ngan sach ca'p _ Tl1b6 sung T6ng c(lng 15. Ngoai ra di€u nay con the hien cong tac quan ly v6n va sii' dung v6n cua xi nghiep kha tot.270.5 100 8. Qua bang phan tich co cau tai chinh d nam 1999 con cho th:fy : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 36 .923.7 Qua bang tren ta tinh duoc chi phi sa dung v6n bmh quan nhir sau : (50.5%) = 7.7%) + (l.9%x8.8 100 1.9%) + (27.35 ) = 8.5%x6.5 • V6n ngan sach cap : 4.5%) + (26.732.3%) + (6.171.0.2( 1. dUQe quan tam dung rmic.5 8.49% ).0.2 • V6n tu b6 sung : 9. Bay la mot bieu hien t6t vi chi phi sa dung von blnh quan giam se giiip giam bot chi phi gop phdn nang cao loi nhuan cua xi nghiep.1 • V6n tu b6 sung 16.7%) = 7.2( 1 .7 Dna tren ke't qua tren ta co bang co cau tai ehinh nhu sau : BANG ? co CAU TAl ~.1 10.236 6.

Tuy nhien do nguon nay s6 hrong can han chS khong dll d6 xi nghiep heat dong nen phai d6ng thai tim cac nguon khac .9% d nam 1998 xuong can 59.3% Ty s6' don din 59.5% cimg vdi chi phi sa dung ngudn nay la 6.817 -2.237. Day la mot bi6u hien t6t chiing to tinh tu chii v€ mat tai chinh cua xi nghiep ngay cang tang len d6 til do co kha nang thanh toan cac khoan no tot hon.240.535.7% va ty trong cling cao nha't 50% cho thffy uri suat yay cao va s6 tien yay nhieu lam cho ganh nang tnt liii tien yay d6i vdi xi nghiep kha IOn.162 -11.395.114 79.3% Ta nhan thay ty s6 no cua xi nghiep giam til 64.4% -8. ta ti€p tuc phan tich chi tieu do nghieng don can no ( DFL : Degree of Financial Leverage) DFL = Ty 1<$hay d6i Hii rang t Ty 1<$ thay d6i lei nhuan tnrdc thu€ va lai yay SVTH : Luong Thanh Tan Trang 37 . se BANG PHAN TICH DON CAN NO 53.535.931 2.154. _ Nguon van yay dai han chiem ty trong 1. Nhu vay sa dung nguon van ngan sach cffp co chi phi thap nhat.279.7% vdi chi phi sU'dung van sau thu€ la 3.9% vdi chi phi sa dung 8. Co cau tai chinh thay d6i lam chi phi slYdung van binh quan thay d6i. _ Ngudn van ngan sach cap chiern ty trong 27.854. D6 thay r5 hon su anh hirdng cua don can no. b) Phan tich don din no Qua viec phan tich chi phi sa dung van cho thffy chi phi sa dung v6n cua xi nghiep phu thuoc rat nhieu vao co cau tai chinh.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.817 d trong khi t6ng tai san giam mot luong thap hon la 2.162 d . day la di€u ki<$nthuan lei cho xi nghiep.7%. Muon v~y ta cftn nghien ciru sl.llTi6n Dlnh _ Chi phi sa dung van yay ngdn han la cao nhflt 9. Vi vay viec b6 tri co cau tai chinh hQP ly co y nghia ra't quan trong.939.382.fanh huong ciia don can no tren co cau tai chinh .4% tirong irng voi tY 1<$ giam 8. T6ng tai san 82.3% .279.5% -5.218.496.9% _ Nguon van hi b6 sung chiern ty trong 20. L<. Nguyen nhan dKn dSn sl.2% .5% vao nam 1999 tiic la giam di 5.9% 47.154.764 -6.961.854.5% -5.926 n(l 64.f giam xuanJnay la do no phai tra giam 6.

450.794 -1.215.16 Trang narn 1999 h~ s6 kha nang thanh toan hien thoi tang len 0.665.065.218.4% DFL Qua ba ng phan tich cho th.558 8.798% hay EBIT tang 100% tht Hii rong s~ chi tang 79.908 -31.092 0. BANG PRAN TIeR ? A ~ DFL _ Uii rang EBIT 4.782.239.479. Danh gia hieu qua sd dung tai san htu dQng a) H~ s6 kha nang thanh toan hien thai R~ s6 kha nang TSL£> thanh toan hien thoi = ------------------NQ d€n han TSLB 55.931 54. Nhm chung day la mot ty l~ thap eho nen rmrc dQ anh hirdng ella don din no d6i vdi doanh loi ella xi nghiep Ia khong nhieu .375.342.834 46.05 l~n va d rmrc 1.684. Tuy khong duoc eao nhung h~ s6 nay eho tha'y hien thai t6ng tai san hill dong ciia don vi dff dam bao dUQe kha nang thanh toan no de'n han.532 -3.. Tuy tang khong nhieu nhung n6 cung th~ hien dUQ.Luan van to't nghiep GVHD : TS.205.732.988.250.137 0.142 4. Lai Ti~n Dinh .416 -3.481.109.8% .16 ( l~n ).252.11 1.ry dQ nghieng don din no ella xi nghiep d nam 1999 la 0.366 49.652 .000 3.6% -48.05 H~ sf) kha nang thanh toan hi~n th£ii 1.153. SVTR : Ll~(jng Thanh Tan Trang 38 .347.005.265.ctlnh hlnh tai chinh tai xi nghiep da duoc cai thien.240. Dicu nay n6i len ding neu loi nhuan tnrdc thu€ va Hii vay ( EBIT ) ella xi nghiep tang len 1% thi Uii rong ella xi nghiep s~ tang len khoang 0.543. 5.652 -1.

Do do xi nghiep c§n phdi tich eire hon nita trong viec gia tang h~ s6 nay nham hap d~n ca c nha cho vay.37 -1.347. tranh tlnh trang u dong v6nd khau nay. c) Vong quay tai san luu dQng.961 -3.281 46.37 (I§n) nguyen nhan do so hrong hang t6n kho chiem kha cao. nha d§u tu .265. de co din cu danh gia kha nang thanh toan cua xi nghiep khi eho vay.647.532 -1.450.kha nang thanh toan nhanh 55.381. Trang 39 .665.794 0.03 Trong nam 1999 h~ sO'kha nang thanh toan nhanh ella xi nghiep co tang nhirng tang rfft nho ( tang chi 0. L~j Ti~n Dinb Tuy nhien d6i voi cac chu no bay nha d§u nr.215.218. thl kha nang thanh toan cua don vi se ra sao.781.375.Hang t6n kho = ----------------------------NQ denh<.679. b) H~ s6kha nang thanh toan nhanh Chi tieu nay phan anh neu nhu loai trir khoan hang t6n kho.342.931 0.03 I§n ) va hien tai h~ sO'nay dang d rmrc kha thffp 0.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.109.005.065. sO' yang quay TSLD Doanh thu thuan = --------------------------------TSLD dung binh quan sa SVTH : Luong Thanh Tan .tn TSLD _ Hang t6n kho . d§u tu tht h~ s6 dttQe da s6 chffp nhan la bang 2 .242 49.061. Bdi VI hang t6n kho c§n phai co mot khoan thai gian mdi eo the chuyen thanh tien.153. Do do xi nghiep s~ g~p kho khan trong thanh roan cong no VI v~y c§n co huong giai quyet t6t hang t6n kho.429.34 54.NQ (ten han H~ sC.137 0. H~ s6 kha nang thanh toan nhanh TSLD .834 36.366 38.

600 2 + VLD binh quan 1999 54.184.109.347.184.005. Lai Ti~n Dlnh so' ngay cua mot yang quay TSLD 360 ( ngay ) = --------------------------S6vang quay TSLD Trong do v6n hru dong binh quan duoc tinh nhu sau : VLD Gia tri Nam 1997 55.427.375.375.600 135 Tir ke't qua tren cho thay so' Yang quay tai san luu dong cua xi nghiep (j nam 1999 la 2..Lu~n van t6t nghiep GVRD : TS.347.242.941 Nam 19~8 55.7 ( yang / nam ).676. Do d6 xi nghiep phai tim each nang cao so' yang quay tai san hru dong va ha thap s6 ngay cu a mot yang quay bang each tang doanh thu.005.941 + VLD binh quan 1998 + 55.780.5% nhirng so voi cac doanh nghiep khac thl so' yang quay tai san luu dong cua xi nghiep la thap. tang khdi hrong hang hoa tieu thu.109.676. ty 1~ tang Ia 21..508.5 yang.366 Nam 1999 54.347. d) Chi tieu vong quay hang tan kho SVTH: Luong Thanh Tan Trang 40 .242. giai quyet t6t t6n kho dS dc1ynhanh t6e do luan chuydn v6n luu dong.834 .154 55. = 55.508.834 = 54. tang so vdi narn 1998 la 0..366 + 54. Tir ke't quit treri dira de'n so' ngay cua mot yang quay tai san hru dong tuy trong nam da: e6 xu hudng giarn xu6ng (ttl' 165 ngay / yang xu6ng con 135 ngay / yang ) nhung v~n con rtt eao.366 2 55.375.

e) Chi tieu ky thu tien binh quan Ky thu tien binh quan n6i len kha nang thu h6i van cua doanh nghiep trong qua trinh thanh toan nhanh hay cham. tranh diroc u dong von de til do d~y manh t6c d9 luan chuyen von. Luong Thanh Tan Trang 41 . Nhu vay.8 -22 113 91 Qua s6 lieu tinh toan eho tha'y nam 1998 hang hoa luan chuyen vdi t6c d9 trung binh 3.2 ( vong / nam ) . Hay n6i each khac. quay hang t6n kho so yang Doanh thu thuan = ------------------------------Hang t6n kho binh quan Bang phan tfch sri vong quay hang t6n kho 38. giai ph6ng bot hang t6n kho de tang nhanh hon s6 yang quay hang t6n kho nharn giam hrong von " chet " trong kho. hang t6n kho trong narn luan chuyen nhanh hen 0.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. tdc de}luan chuyen van du trlYthanh tien mat nam 1999 tang so vdi nam tnrdc.242 3. cO' gt{ng tieu thu.281 -1.8 ( vong ) so vdi nam 1998.961 4 0.429. Xi nghiep cfin khdc phuc han che' nay. Ky thu ti6n bmh quan diroc tinh bang each dem s6 du binh quan cac khoan phai thu chia cho doanh thu ban chiu trung binh m6i ngay trong kyo Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu = ---------------------------------Doanh thu blnh quan ngay SVTH .679.381. Phuong pha p d~ do ltrong tinh hop ly cua hang t6n kho la so sanh hang t6n kho vdi rmic tieu thu trong nam d~ tinh s6 yang quay hang t6n kho. Tuy nhien t6e do tang ca~ cham va t6c d9 quay hang t6n kho tirong dO'itha'p d§:n de'n s6 ngay ella mot yang quay kho can kha cao 113 ngay / vong (j nam 1998 va 91 ngay / vong na m 1999 .iTi6n Dinh Chi tieu nay eho tha'y viec chuyen h6a Uti san du tru cua don vi thanh ti6n nhanh hay cham.2 36. de'n nam 1999 tang len 4 (vong / nam ).647.781.061. nang cao hieu qua sii' dung v6n trong san xua't kinh doanh . L(].

684. vao nam 1999 la 33 ( ngay ) nhu vay so vdi nam 1998 ky thu ti€n bmh quan dil giam di 5 ( ngay ).416 -751.479. co th€ anh huong khong t6t den qua trlnh tieu thu va giam doanh thu. trong co che' hien nay thl viec mua ban chiu la ta't yeu.9% .427.142 54.537.479.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.761. viec chiern dung von lfin nhau thuong xay ra trong quan h<$mua ban.672.205.554 -2.780.6% Ty W sinh !Oi ella VLD Qua bang phan tich tren cho thdy ty 1<$ sinh 10i cua v6n luu dong trong narn 1999 dil gidrn til 8. tuy nhien trong nen kinh te thi tnrong neu ky thu tien bmh quan tha'p qua thl chang to phirong thirc tin dung qua han che.154 8.692 Doanh thu binh quan ngay 336.244 Ky tim ti~n binh quan 38 33 -5 Ky thu tien binh quan nam 1998 la 38 (ngay ).242.558 55.9% -1.239. L~j Tie"n Dinh Bang phan tich ky thu ti~n blnh quan 12. f) Ty 1~ sinh lOi ella v6n hill dQng Ty 1~ sinh loi cua von luu dong LQi nhuan thudn = VLD bmh quan * 100% Bang phan tfch ty 1~ sinh lOi ella vo'n luu dQng _ Ldi nhuan thuan _ VLB binh quan 4. nen tranh thu thu h6i nhanh cac khoan no cua khach hang.5% d nam 199.782.019 403. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh.416 d lam cho ty l~ sinh loi cua v6n hru dong gidrn : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 42 .5% 3. VI v~y xi nghiep cffi1giu virng hoac giam khoan nay xu6ng den mac c6 th€ eha'p nhan duoc d€ tang vong quay von. binh quan xi nghiep bi khach hang chiern dung v6n 33 ngay.676.8 xu6ng con 5.499.014.239. Nguyen nhan su giam sut ty 1<$ sinh loi v6n hru GOngla do : _ Nhan t61Qi nhuan rong giam 1. Trong nam.543. D6i vci doanh nghiep san xua't ky thu tien blnh quan thirong thap.600 5.

nh hirong t6ng hop cua hai nhan to' tren dfi lam cho ty 1<$ sinh !Oi cua v6n luu dQng trong nam giam di 2.414. L.} * 100% = 0.623.176 Ng.707. £)~ danh gia hieu qua sa dung ali san co" dinh.838.142 3.414.955.192 + 25.i Tien Dinh {-----------------.154 54. lam co Sd d~ tie'n hanh boat dQng san xuat kinh doanh ella doanh nghiep.722.144. viec qudn ly va sa dung tai san co" dinh co hieu qua hay khong la ye'u to' anh hudng de'nke't qua hoat dong san xua't kinh doanh.995 = (1999) 2 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 43 .813 Ng. VI the' so"hrong tai san cO' dinh nhieu hay it.427.684 (1998) 2 25. ty 1<$ ay cho tha'y Cll mQt d6ng von hru dQng blnh quan sa dung n thl chi thu duoc 0.205.Luan van t6t nghiep 3.gia TSC£) binh quan = ------------------------------------------.6% .154 100% = 2.176 + 26. Danh ghl hieu qua sii' dung tal san cd djnh Tai san eo' dinh th~ hien quy mo co sd v~t chfit.955.543.427.600 A. 6.554 d lam cho ty 1<$ sinh loi cua v6n hru dong tang: 3.780.= 25.292. cha't luong t6t hay xau.gia TSC£) binh quan = -----------------------------------------.668% ! I 4 _ Nhan to' v6n hru dong sa dung binh quan giam 751.684.205.154 55.543.676. Nhin chung ty l~ sinh loi v6n hru dQng cua xi nghiep nhu vay la kha tha'p.142 ------------------.079% {------------------55.558 GVHD : TS.205.279.059 d6ng lai rong .25.780.782.-------------------} * 55.427.543.000.142 4. cfrn di vao phan tich danh gia cac chi tieu sau : a) Vong quay tai san c6 dinh ( Hleu sua't sii' dung tal san cfi dinh ) so" vong quay Doanh thu thudn Uti san co' dinh = ----------------------------------Nguyen gia TSC£) bmh quan 25.242.537.780..

682 25.707.259.414.637 H~ s(fhao mon TSCD 0.279. d€ tang uu th~ canh tranh vdi cac don vi khac trong co che' thi tnrong hien nay.7 C5 cudi narn 1999. Nguyen nhan chii yeu do doanh thu tieu thu tang.06 Bang phan tich phan anh hi$ so hao mon tai san co dinh trong nam tang tu 0.838. Tuy nhien trong thai gian toi.267 585.995 24. Nhu v~y cho th1y tai san co dinh cua xi nghiep dang co xu hudng nga y cang cll di. tuy nhien xi nghiep cfing chua su dung he't cong su1t may m6c thiet bi VI v~y hieu su1t su dung tai san co dinh v~n con thap .043 427. xi nghiep cffn chu trong dS'n viec d6i mdi va hien dai hoa tai san co dinh . nang cap tai san c6 dinh hay mua sam b6 sung may m6c thiet bi la dieu kien c~n thiet d€ t6n tai va phat trien.9 Trong narn hieu su1t su dung tai san c6 dinh cua xi nghiep tang 0. L~i Ti~n Dinh Bang phan tfch hieu sua't sd dung tai san cll djnh Doanh thu thu~n _ Ng.607. Viec d~u tu xay dung.203 26.785.057.936 25.097.242.659.7 0.725 25.311 Hieu suftt sa dung TSCD 5.64 C5 nam 1999 .926. b) H~ s6 hao mon tai san c6 dinh T6ng rmic khau hao TSCf) del trich He so hao mon Uti san co dinh = Nguyen gia TSCf) Bang phan tich h~ s6 hao mon tal san c6 dinh _ T6ng rmrc khau hao TSCD da: trich _ Nguyen gia TSCD 14.176 16.64 0.58 vao nam 1998 len 0.000.945. Gia TSCD binh quan 121.9 va dat rmrc 5.201.623. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 44 .Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.58 0. xi nghiep din c6 bien phap khai thac hS't cong su1t hoat dong cua may moe thi~t bi d€ nang cao han mra hieu qua su dung tai san co dinh .801.684 4.727.8 145.813 2.995.757.553.247.

311 -6% Ty l~ sinh lUi vo'n co'dinh Bang phan tich cho th1y cling nhu ty 1~ sinh loi v6n luu dQng.543.782.* veB bmh quan LQinhu~nthu~n 100% Bang phan tich ty I~ sinh lOi vo'n eo'dinh 4. Danh gin kha nang sinh lOi ella vo'n Be danh' gia chung hieu qua sa dung v6n trong san xuft kinh doanh nguoi ta .558 _V6n co' dinh binh quan 25.279.5% 3. L~j Ti6n Dinh Ty lesinh lui vo'n eo'dinh Ty 1~ sinh Wi v6n cO'dinh = --------------------------. nhu vay dii giarn di 6% .416 427. Dieu nay co nghia la trong nam 19.thirong Slr dung cac chi tieu vS ty su1t lei nhuan. ty 1~ sinh loi v6n co' . Bay la nhung chi tieu phan anh k€t qua cuoi cung cua qua trmh hoat dQng san xu1t kinh doanh cua doanh nghiep. Ty suat lei nhuan tren doanh thu LQi nhuan rong = --------------------- a) Ty * 100% Doanh thu thuan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 45 . gia tang doanh sO' tieu thu.5% (j nam 1998 xu6ng con 12.Luan van t6t nghiep c) GVHD : TS.205. 7.838.5% -1.995 12. ty.684.785.99 cu 100 d6ng v6n c6dinh btnh quan Sll' dung de tham gia VaGsan xuat kinh doanh thl se thu dUQc 12. ta sa dung mot so' chi tieu sau : suflt IQ'inhuan tren doanh thu ( Doanh IQ'itieu thu ) Ty s6 na y phan anh cu mot d6ng doanh thu thuan thl co bao nhieu phan tram loi nhuan rang trong do .479. nhin chung trong nam tmh hinh sa dung v6n cd dinh chua t6t. dinh trong na m da: giam til 18. .5 d6ng loi nhuan thuan.684 18.623. Nhir vay. Do do xi nghiep c~n clni trong dfru ttl' dS khai thac dSn rmic t6i da cong su1t may thiSt bi.707. hieu qua chua cao. (tty nhanh vong quay vo'n cO' dinh de nang cao hieu qua sa dung v6n c6 dinh .5% VaGnam 1999 .·1~ sinh loi cua vo'n co' dinh giarn di.142 25. Be phf n tich kha nang sinh loi cua v6n.239.

b) Doanh loi vo'n ( Ty suat lQi nhuan ella vo'n san xua't kinh doanh ) Chi tieu doanh loi vdri phan anh ktt qua hoat dong san xua't kinh doanh. Doanh thu va loi nhuan phai tang len mdi th€ hien dUQc quy mo san xua't kinh doanh nga y cang tang. phan anh hieu qua cua cac tai san diroc dfiu nr .801.9% 3.259. nhung den narn 1999 cung 1 d6ng doanh thu thuan chi cho duoc 0.782.558 121. t6 clnrc bQ may quan 19 tinh gon.416 24.684.725 2.479.2% -1. Mac du doanh thu thuan tang nhung loi nhuan rong khong nhii'ng khong tang rna nguoc lai con giam di cho tha'y viec tie't kiern chi phi san xuat kinh doanh cua xi nghiep thuc hien chua to't. Loi nhuan rang Doanh thu thuan 4.2% vao cudi nam 1999 .682 3.7% til 3. xi nghiep mdi t6n tai va dung vii'ng tren thi tnrong.057.039 d6ng IQi nhuan rong.239. L~i Tie'u Dinh Bang phan tich ty sua't IQi nhuan tren doanh thu _.727. tang doanh thu d€ nang cao ty sua't Ioi nhuan tren doanh thu . tich cue dffy manh ca c hoa t dong tieu thu san phffm.9% d nam 1998 xuong con 2.043 -1.926. 1 d6ng doanh thu thuan co duoc cho ra 0. hieu qua.201. Do d6 da Lim cho ty sua"tloi nhuan tren doanh thu giarn . LQi nhuan rong Doanh loi von = ----------------------T6ng tai san * 100% SVTH: Luong Thanh Tan Trang 46 . Xi nghiep cfin chti trong de'n van d~ tiet kiern chi phi.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.205.543. ngiroc lai doanh thu tang nhung loi nhuan giam la mot van d€ dang 10 ngai cho tlnh hinh san xua't kinh doanh cua xi nghiep vi ganh nang chi phi cao. Nam 1998.142 145.022 d6ng lQi nhuan rong.7% Ty suftt lQi nhuan tren doanh thu Bang phan tich cho tha"y trong nam ty sua't loi nhuan tren doanh thu dff giam di 1.

496.4%) so vdi nam 1998.535.205.382.142 79.239.543.926 5.239.764 -1.543.1C.162 -1.04 d6ng 1Qinhuan rong. L.543.782. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 47 .7% 4% Narn 1998.416 d6ng.535.854. T6ng tai san sa dung cho san xufit kinh doanh trong nam tuy co tang nhung loi nhuan rong lai giam da lam cho ty sua't loi nhuan tren von giam.142 {-----------------. binh quan 1 d6ng von sa dung san xua't kinh doanh thu dU<.057 0 d6ng 1Qi nhuan rong nhung sang d€n nam 1999. Cac nha d~u tu ra't quan tam d€n ty s6 nay.782.205.237.-------------------}* 100% = 79. _ Trong narn loi nhuan rong thu diroc giam 1.} * 82.496.8 % _ Song nhan t6 t6ng tai san sa dung giam 2.479. anh huang d€n hieu qua sli' dung von san xua't kinh doanh kh6ng cao. 1 d6ng v6n dna vao san xuat kinh doanh binh quan chi thu dUQC0.237..684. lam cho doanh lei von giam : 3.926 -----------------. sue sinh 10i tren von giam 1.205.7% .764 ? ? 0.205.684.854.961.7% .237. na y do luang rmrc loi nhuan rong thu diroc tren rmic d~u tu cua v6n chu so htiu.1 % 82.7% 3.558 82.496.7% (5.162 d6ng da: lam cho doanh loi v6n tang: 3.416 -2. hieu qua sa dung von kh6ng cao.479. bdi day la kha nang thu nhap rna ho co thS nh~ 11 duoc neu ho quyet dinh d~u tu von vao doanh nghiep .142 4.3R2.142 3.496. Nhu v~y nam 1999. c) Ty suflt IQi nhuan tren v6n clni sd huu (Doanh lqi v6n CSH) Ty sf.Lu~n van tot nghiep GVHD : TS.237.543.558 {-----------------82.i Tie'n Dlnh Bang phan tich doanh lqi vo'n _ Loi nhuan rang _ T6ng tai san Doanh l<ji vo'n 4.926 100% = 1.961.926 Anh huong tong hQP cua hai nhan to' tren la nguyen nhan lam cho doanh lei v6n ciia xi nghiep trong narn giam di 1.

479. rmrc sinh lei cua 1 d6ng von chu sa htru narn 1998 mang lai 0.2% Nhu vay.1 d6ng lei nhuan rong.558 28.684.022.416 3.995 3.655 V6n chi! sd hiru Ty sua't lQi nhuan tren van CSH 16.2% a nam 1998 xuong con 10% vao nam 1999 ). Sang nam 1999. Nhu the.2% ( tit 16. ty sua"t loi nhuan tren v6n chu sa hun narn 1999 da: giam so vdi nam 1998 voi mot mire giam la 6.239. nang eao hieu qua si't dung von.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.142 32. L~i Tien Dinh • Ty suat lei nhuan tren LQi nhuan rong von chu sa htru = --------------------V6n chu sa httu * 100% Bang phan tich ty sua't lQi nhuan vo'n chu sd huu _ L<.299.162 d6ng loi nhuan rong.782.744. Hieu qua si't dung d6ng von tl! co cua xi nghiep khong dUQct6t.2% 10% -6.142. vita dam bao tinh tu chu v~ tai chinh.842.205. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 48 . Do do xi nghiep e~n phai tim bien phap khac phuc d~ nang eao ty sO'nay nhu nang eao ngudn v6n chu sa hfiu.1inhuan rang 4. vita th~ hien duoc kha nang d~u nr v6n va si't dung v6n co hieu qua lam eho tlnh hinh san xua't kinh doanh thay d6i thea chieu huang thuan loi hon .277.650 -1.543. tiet kiem t6i da rmic chi phi hoat dong d~ nang eao rmrc lei nhuan rong d6ng thai t6e do tang cua loi nhuan phai IOn hon t6c dO tang cua ngudn von chu sa hfiu. 1 d6ng v6n chii sa httu chi mang lai 0.

li Tie'n Dinh PHAN III ******************** ~ MOT • A SO BIEN PHAp NHAM • A? NANG CAO HI~U QUA SU DUNG VON . .Luan van t6t nghiep GVHD : TS. ? K SVTH : Luong Thanh Tan . Ll.

.636. nam san luon eao han nam tnrdc : Nam 1997 : 107.259.725 Xi nghiep dff manh dan thai h6i nhtrng tai san eo dinh nhir may m6e thie't bi. - - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 49 . NQ phai tra giarn eho tha'y xi nghiep dang giam dfin ganh nang no.:P DUqC PHAM TW 24 K ~ s6 BIeN str --~Os6I-"""'" I .JNG VON CJ xi NGHltp DU(jC PHAM TRUNG UONG 24 QuA sir Nude ta til mot nen kinh te' t~p trung bao ca"p chuyen sang nen kinh te' hang h6a nhieu thanh phan. Dung cu quan 1y ell ky. xi nghiep c6 kha nang thanh toan ea no ngan han Ian dai han.5Charn TW 24 dff c6 nhieu c6 gang de t6n tai va phat trien tren thirong p tnrong. Chinh VI vay rna cac thanh phan kinh te' con gap nhieu kh6 khan trong giai dean chuyen tiep. Vdi chirc nang la mot don vi san xua"t kinh doanh trong nganh y te'.682 Nam 1999 : 145. Nhln chung kha nang thanh toan dang dUQc cai thien. L~i Tie"n Dinh PHAN III MOT PHAp NHAM NANG CAO mnu QuA "A ~ DVNG VON TAl XI NGHII.820 Narn 1998 : 121. e6 kha nang chu dong han trong hoat dQng san sua"t kinh doanh cua minh. kha nang phuc vu kern de dfiu nr bang nhttng tai san eo dinh mdi c6 nang sua"t cao han nham dam bao qua trlnh san xua"t kinh doanh va thu h6i von dS d~u tu giai quyet tmh trang thieu von.201. van hanh thea co che' thi tnrong c6 su quan 1y cua nha mrdc. Qua thoi gian thuc t~p tim hieu tai xi nghiep va qua phan tich so sanh cac s6 lieu qua cac nam hoat dong cua xi nghiep.214.NH~N XET CHUNG VE TlNH HlNH HO~T DONG vA HItU Dl. hu hong. Doanh thu cua xi nghiep qua cac nam deu tang. chap hanh t6t ky 1u~t thanh toan. xi nghiep dU<. em c6 mQt vai nhan xet chung ve tmh hinh hoat dong va cong tac quan 1y sii' dung v6n tai xi nghiep nhir sau : * Un diim : Nguon von clni Sd httu tang va ty sua"t tv tai tro tang len lam tv chu ve mat tai chinh duoc nang eao.727..Luan van t6t nghiep GVHD : TS. giii' vtrng uy tin.926. ky Iuat tin dung.

H~ s6 vong quay kho. tai san co dinh tang len cho thfy viec quan ly va s11dung von hill dong. Ty suat dffu nr va nguon v6n kinh doanh giam chiing to qui mo hoat dQng cua xi nghiep giam. Qua phan tich tinh hinh thuc te' s11dung v6n tai xi nghiep duoc pham TW 24. khong phat huy he't nang luc hien co. gop phdn lam giam hieu qua s11dung vO'n trong xi nghiep. Vi v~y khong ngirng nang cao hieu quasu dung von la mot trong nhtrng mdi quan tam hang dffu cua toan bQ cong tac quan ly ke' toan tai chinh. rna ht$ s6 vong quay kho lai thap gay nen u dong von. Cac loai chi phi ngoai san xudt qua cao nen d~n de'n rmrc lffi rong sau thue' thap anh huong de'n ty l~ sinh lai cua von luu dQng. ttnh hinh hoat dQng va cong tac quan ly s11dung von tai xi nghiep diroc pham TW 24 ciing co mot s6 han che' sau : • Va'n d~ thieu von d~ dam bao cho heat dong san xuat kinh doanh v~n xay ra lam han cht su' chii dong trong san xua't kinh doanh va ganh chiu chi phi lffi vay.. L~i Ti~n Dinh Hieu sua't s11dung tai san hill dong. MQ. vong quay cac khoan phai thu tang len tac dQng tich cue dtn kha nang thanh toan va hoat dong san xudt kinh doanh cua xi nghiep.6 tai san cO' dinh co h~ sO'hao mon ldn. v6n hru dQng giam.JNG VON Trong sudt qua trinh hoat dong co Ie khong mot don vi nao co th€ khdng dinh rhng mmh luon thanh cong. Hang t6n kho chiern ty trong IOn trong tai san hru dQng. co nhfing kho khan t6n dong la mot Ie ta't nhien.Lu~n van t6t nghiep - GVHD : TS. mua nguyen v~t lieu. nha xudng . v6n cd dinh ngay cang tot hon. * Han Che': T6n tai d6ng thai vdi nhttng u'u di~m tren. em xin phep diroc neu ra mot sO'bien phap d~ gap phan nang cao hieu qua s11dung v6n : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 50 . dffu tu may moe thiet bi.MOT s6 Bl~N PHAP NHAM NANG CAO HltU QUA si1 Dl. co th€ lam giam nang sua't sa dung.. Ne'u thieu von thl qua trinh san xua't kinh doanh se bi dinh tre va anh lnrdng de'n hieu qua san xuat kinh doanh. v6n c6 dinh. Ben canh do vcn la mot yeu to litt sue quan trong trong san xua't kinh doanh. Phat huy duoc hieu qua s11dung v6n hien co va tang tich Iuy trong xi nghiep. • • • • II . Co von doanh nghiep mdi md rong duoc san xua't kinh doanh. Mac du rmrc doanh thu thuan trong narn tang nhung dang khong tu'dng xung vdi su gia tang chi phi do v~y da lam cho ty l~ sinh Wi v6n c6 dinh. Dieu quan trong la lam sao tim ra each giai quyet tot nha't va co nhirng bien phap dung d~n d€ giup doanh nghiep dung vtrng va phat trien tren thirong tnrong.

Doanh nghiep ap dung dircc phirong phap khau hao nhanh tht s~ nOp thue' IQi trrc cho nha nude d nhting nam d~u thap nhung nhieu d nhtrng nam v~ sau va so ti~n khau hao d nhung narn d~u s~ Ion. VI the kha nang thu h6i lai von cho xi nghiep g~p ra't nhieu kh6 khan lam cho doanh nghiep them thieu von mot each tram trong va ma"t d~n thi tnrong tieu thu san phdrn cua mlnh. b) L~p quy ell! phong d~ bao toan va phat tri~n them v6n e6djnh ella xi nghiep Trong ncn kinh te thi tnrong doanh nghiep bao toan va phat tri~n duoc so' v6n san xuft kinh doanh cua chinh mmh cling d6ng nghia vdi viec t6n tai va phat tri~n tren thi truorig. xi nghiep c6 th~ dung n6 d~ d~u nr them trong thiet bi dung cu mdi nham md rong duoc qui mo san xuat kinh doanh. bdi d nhiing nam v~ sau s6 tien khau hao nho. Mat khac tai san co' dinh cua xi nghiep bi hao mon vo hlnh va hao mon httu hlnh ra"t IOn. la van d~ quyet dinh s11 t6n tai pha tri~n cua cac doanh nghiep. Vdi so von duoc thu h6i nhanh. Dap ung duoc nhu c~u ngay cang phat trien ciia xii hOi va tao ra diroc the' manh tren thi tnrong. tao ra hieu qua cao cho hoat dOng san xua't kinh doanh ella don vi. loi nhuan thap. dam bao dUQc s11t6n tai va phat trien cua xi nghiep thl d day xi nghiep nen d~ nghi co quan ca'p tren cho phep diroc sli' dung phirong phap khfu hao nhanh. lei nrc nOp cho nha mroc seetang d~n. nang suat lao dOng lai dUQcnang cao khong ngirng. Tuy nhien khau hao nhanh nhu v~y lam cho gia thanh san pham cua xi nghiep cao.xi nghiep c~n thiet phai thuc luan mot sO'bien phap sau : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 51 . L~i Tie'n Oinh 1. Trong dieu kien d6 d~ bao dam viec thu h6i v6n nhanh d6ng thai tao diroc the' thuan IQi trong canh tranh. Hien tai trong dieu kien khoa h9C ky thuat ngay cang phat tri~n nhanh chong de'n rmic t6i da. dffu nr them nhieu dung C\1 h6 tro hon nham nang cao nang suat. £)~ c6 th~ bao toan ducc so' von cua mmh. viec canh tranh la ta't yeu. gia thanh thap.Luan van t6t nghiep GVHO : TS. Bien pha p do'i voi viec quan Iy va sit dung tai san eo'djnh a) Sii' dung phuong phap khan hao nhanh d~ tang kha nang thu hili v6n Trong nen kinh te' thi tnrong. khoan thue' loi nic nOp cho ngan sach khong thay d6i nhieu so vdi viec ap dung plnrong phap khau hao tuyen tinh. se tao diroc dOng luc thuc dgy xi nghiep d6i mdi trang thie't bi d~ dang hon va mo rQng duoc nhieu phan xirdng san xudt. Do c6 diroc kha nang thu h6i vdn nhanh.

dO khau hao d~c biet la d6i vdi cac doanh nghiep mdi dua vao san xufft duoc trang bi cong nghe hien dai nham tao kha nang manh me trong canh tranh c6 IQi cho ne n kinh tS quoc dan. D6 ra duoc nhtrng bien phap tich cue trong viec bao quan tai san c6 dinh. cho yay van voi miic lai suat iru dai va ap dung mot so bien phap tai tro c6 muc dich. • • • SVTH: Luong Thanh Tan Trang 52 . Co phuong phap.Luan van t6t nghiep • GVHD : TS. v~t nr hang hoa tranh diroc tlnh trang hu hong ma't mat. thuc hien che. day la co sd cho viec phan tich thuc trang kinh doanh. Do do cluing c6 th~ dung hoa cho nhau cho nen d day doanh nghiep khong nhat thie] phai di6u chinh hoac phai xac dinh gia tri nhu vay. Cho nen viec l~p du phong tai chinh s~ dap tmg mot phan nao d6. rmrc sinh loi trong kinh doanh. khd nang thu h6i tai tao von. ngoai nhiem V\1cua cac doanh nghiep phai thuc hien. hinh thanh quy du tru tai chinh du manh d~ can thiep h6 tro kip thai qua trinh kinh doanh Vim cho qua trmh kinh doanh cua doanh nghiep luon 6n dinh. Phai xay dung cho duoc mot nen tai chinh lanh manh dua tren co sd mot nen kinh t€ han~g h6a nhieu thanh phdn va til d6 md rong diroc kha nang tang nhanh them t6c do tao ra v6n til trong noi bo kinh t€ la muc tieu hang dgu cua doanh nghiep. v~t nr hang hoa du tnf cho phil hop vdi gia thi tnrong tren co sd do phan anh chfnh xac chi phi v~t cha't bo fa trong kinh doanh. L~i Ti6n Dlnh • • Dinh ky danh gia lai tai san c6 dinh. nhieu loai. phan phdi diroc thu nhap tao ra. Nhung khi da xac dinh nhu v~y thl doanh nghia cua tai san c6 dinh. D6ng thai xi nghiep cgn xay dung them cac hl$ thong chi tieu kinh t€ tai chinh nharn phuc vu cho viec danh gia hieu qua sU'dung v6n c6 dinh. dung tren goc dO quan ly VI mo nha mrdc cgn c6 tac dong manh bang cac bien phap : rni€n giam thue' c6 thai han. mat khac n6 c6 them nhtrng thuan IQi sau : Khi c6 quy du phong tao them sv an toan v6 mat tai chfnh cho xi nghiep Tang them kha nang tich tu va phat tri~n dUQCvon cua xi nghiep Nha nude ta dang khuyen khich cac doanh nghiep thuc thi them cac gidi phap tai chinh nharn tang khd nang tich tu va t~p trung von d~ tang quy mo va d£y nhanh toc do tang tnrdng chung cho toan nen kinh te . duy trl nang hrc san xufft kinh doanh va sU'dung co hieu qua tai san c6 dinh ciia doanh nghiep. D~ dam bao diroc co che' bao toan va phat tri~n vdn san xufft kinh doanh. Neu doanh nghiep cgn quan tam xac dinh lai phan gia tri tai san c6 dinh thl lai g~p mot s6 kh6 khan la tai san c6 dinh cua doanh nghiep rtt Ion.hinh thiic thich hQP d~ phan anh chinh xac dgy du nhfrng chi phi rna doanh nghiep da bo VaG trong qua trmh san xuft. con hao man vo hinh lai lam giam gia tri cua tai san c6 dinh. Doi hie lai g~p mot so kh6 khan la thieu co Sd khoa hoc d~ xac dinh cho dung gia tri ciia chiing.

u dong v6n d~n den hoat (tong san xua't kinh doanh khong hieu qua. trtnh do trang bi cua tai san co dinh la ra't quan trong anh hirong de'n cha't hrong cua san ph~m san xuat.Lu~n van t6t nghiep c) Giai pha p d~ u tu' d6'i mdi tai san c6 dinh GVHD : TS. lac hau. tang kha nang canh tranh tren thi truong trong di€u kien khoa hoc ky thuat phat trien manh me nhu hien nay. Trang khi d6 san pham nay cua xi nghiep vo chai lam bang thiiy tinh nen kh6 cho viec van chuycn. xi nghiep cffn xac dinh danh sach nhiing tai san cO' dinh cli ky. thanh ly thich hQP. Nhu vay mdi c6 the dam bdo nang suat. tai san cO'dinh hien dai trang bi cho xi nghiep nhung khong san xuat duoc. kha nang tieu thu '" qua d6 tac dong den hieu qua hoat dong cua don vi. nang sudt. Hang narn. D6ng thoi l~p ra ke hoa ch chi tiet cho viec dffu tu d6i mdi tai san cO'dinh. Ben canh do viec dffu tu c16imoi phai duoc thuc hien d6ng bo tren day chuyen san xua't sao cho tirong d6i phu hQP.. Nguon v(ln de d~u tu d6i mdi tai san.. hu hong. nang sua't thap d€ c6 bien phap xu ly. Bay cling la yeu t6 quyet dinh lam giam di s6luQng ban ra cua doanh nghiep. Do v~y doi hoi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 53 . nhu d khan may moe thiet bi san xuat baa bi d6ng g6i cho san phffm dich truyen. may m6c thie't bi xi nghiep co the lua chon su dung cac nguon sau : • Quy khau hao duoc d€ lai cho xi nghiep su dung de tai san xua't • Sl'( dung nguon von vay dai han do nguon nay co tinh chdt 6n dinh lau dai • Sl'( dung hinh thiic tin dung thue mua d cac cong ty cho thue tai chinh • KiC'n nghi b6 sung ngudn von ngan sach ca'p d) Sti' dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mQt phftn cho tal san c6 dinh. su dung nen khach hang khong ira chuong l~m mac du gia thanh va cha't hrong ngang nhau. Ke' hoach nay phai dira tren nhirng nghien crru v€ thi tnrong. hoac san xua't khong he't cong sua't do san ph~m khong phu hQP vdi nhu c<1uthi tnrong. do d6 xi nghiep cffn chii trong den viec d~u tu d6i mdi va hien dai h6a tai san cO'dinh . cha't Iuong. Hien tai h~ sO'hao mon tai san co dinh cua xi nghiep tang len cho tha'y tai san cO' dinh cua xi nghiep dang c6 xu huang ngay cang cu di. khong nen d€ tung bO phan rieng Ie c6 su chenh lech qua Ion v€ ky thuat. Ngoai ra viec d~u nr d6i mdi tai san c6 dinh clin phai co chien liroc cu the tranh tmh trang dfru nr chech huang. nang cao nang sua't sti' dung tai san c6 dinh Theo su' danh gia chung thi mot sO'may m6c thiet bi dung cho san xua't cua xi nghiep dang bi lac hau tren thi tnrong. d6i mdi cong nghe. Gay ra tinh trang dffu nr lang phi. gia cao . D6i vdi san pham nay thi tren thi tnrong vo chai dUQclam b[lng nhua de o. d€ van chuyen su dung. v€ kha nang san xudt cua xi nghiep cung nhu kha nang dap irng hieu qua cua viec dffu nr. L~i Tie'n Dinh D6i vdi mot doanh nghiep nha nude hoat dong trong linh vue san xufit.

• Giup cho xi nghiep e6 th~ d6i mdi may m6e thiet hi rna khong effn phai dffu ur mot lffn vdi so von Ion gay anh hudng den tinh hlnh tai chinh ella xi nghiep. han ntta ganh nang von yay dang rfit Ion. IU<. d day hinh thuc tin dung thue mua la mot gidi phap tot d~ xi nghiep hien dai hoa mdt so may moe thiet hi dung cho viec san xufft kinh doanh ella minh. tu d6 moi e6 th~ nang cao han nita hieu qua su dung von hru dong.142 d6ng qua it so vdi quy rna ella toan xi nghiep. Do d6 hinh thuc tin dung thue mua mang lai nhieu tac dung. • Giup xi nghiep khong phai di yay no ngan hang d~ dffu tu vao may moe thiet bi lam giarn di ty l~ no tren von ella xi nghiep. khong ngirng nang cao sue canh tranh ella xi nghiep. ngan hang doi hoi doanh nghiep phai lam an co hieu qua. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 54 . xi nghiep nen thuc hien hoach dinh ngan sach tien mat hang thang hay hang quy d~ d~ dang thea doi su bien dQng thira hay thieu rna co nhung bien phap thich hop cho viec can doi di@uhoa hrong ti@n m~t gitta thu va chi.Bien phap dO'i v6'i Hli san btu dQng a) DO'i v6'i til~n mat Doi vdi tien mat. Con IQi nhuan thi qua nho. chi tu narn 1995 den nay so khfiu hao khong phai nQP. 2 . dffu tu them tai san co dinh ella mlnh.205. D~ lam duoc di~u nay xi nghiep phai du bao diroc doanh thu han hang cho tung thang. co nhir the tht kha nang yay von ella xi nghiep moi eao len. Mat khac ngan hang phai danh gia dung phdn tai san dem the chap ella xi nghiep. dap iing dung nhu cffu cua ngiroi dan. L.1c trong thang. trong do bao nhieu % doanh thu se thu du<. tranh hien nrong ph6 bien hien nay la cac doanh nghiep khong chiu dffu nr them chieu sau d~ hien dai hoa doanh nghiep.!-iTien Dinh doanh nghiep phai luon d6i moi trang thie't bi eho phu hop vdi yeu effu thi tnrong.1ng tien mat giua cac thang lai thieu. nam 1999 IQi nhuan sau thue' dat 3. Di@u nay eho thay ngudn von d~ dffu nr lau nay ella doanh nghiep kho co th~ dap tmg dude yeu c~u d6i mdi trang thiet hi. Nguon von rna doanh nghiep dung cho viec d6i mdi ad san co dinh bao g6m: • LQi nhuan d~ lai • Khfiu hao • Von yay ella ngan hang Nhung trong thuc te ngan sach luon thieu hut nen so khau hao do xi nghiep luon phai nQP cho ngan sach nha nude. co tai san the chap. Doi vdi nguon von yay.543. Khi su dung dUQehinh thirc na y dem lai cho xi nghiep nhieu thuan IQi Ion: • Giup xi nghiep co th~ d6i mdi may moe thiet hi diroc lien tuc. • Giiip cho xi nghiep giam diroc nii ro neu rna viec dffu ur khong co tac dung.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. d6ng thci tang diroc kha nang canh tranh ella san pham d~n den hieu sufit sli dung ella von co dinh duoc nang len dat hieu qua han.

• Khong chi voi cac chinh sach tin dung hop ly. Viec danh gia uy tin cua khach hang trong thanh toan giiip xi nghiep han che' dU<.% ... De thuc hien diSu nay xi nghiep cfin dira ra mot chinh sach tin dung thich hop nham khuyen khich khach hang nhanh ch6ng thanh toan cho xi nghiep chang han : • Ne'u thanh toan tnroc hay dung han. ta can c6 th€ c6 gJng lam tang t6c dQ thu h6i ti€n mat.ti Tie'n Dinh Ke'de'n.Luan van to't nghiep GVHD : TS. rna can giup cho d6ng ti~n du tnt kia can co kha nang sinh lai cho cong ty..5C khoan no qua cac han... no kh6 d6i d6ng thai girip doanh nghiep han che' diroc nii ro trong khau thanh toan. xi nghiep con phai danh gia khach hang cling nhu phan tich tu6i cua cac khoan phai thu. Vl di~u nay...% .% 100% T5ngs6 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 55 . Vi d1:1 2110 net 30. Lc.. hien nay thi tnrong chiing khoan dff diroc thanh l~p.. Them vao do. vira dam bao cho xi nghiep khong bi thieu tiSn trong viec h6 tro cho cac cong viec hang ngay.45 .. b) Quan ly cac khoan phai thu Ben canh viec hoach dinh ngan sach tien mat. cac khoan ti~n du tnt do c6 th€ dung dfiu nr vao cac loai cluing khoan c6 tinh thanh khoan cao. Viec thanh toan qua ngan hang khong chi lam qua trlnh thanh toan dien ra nhanh ch6ng han rna con han che' nii ro cua xi nghiep.. Lay phan doanh thu thu duoc trong thang trir di chi phicdn thiet trong thang ta se xac dinh nhu c~u tien mat c~n du tnr bao nhieu la hQP ly. hay thuc hien viec thanh toan qua tai : khoan tai ngan hang. xi nghiep se chiet khau cho khach hang mot ty l~ % nao d6.. d€ cho viec du tnr tien mat tai xi nghiep it han nhung va~n dam bao du d€ tai tro cho cac hoat dQng hang ngay.. cac phong ban tien hanh hoach dinh nhu cfiu tiSn mat vira cho cong tac du tnt l~n dfiu tir trong thang d€ h6 tro trong viec xac dinh chi phi cfin thiet trong thang. Phan tich tu6i ciia cac khoan phai thu la viec phan ra cac khoan phai thu thea s6 ngay no tinh de'n thai di€m phan tich thea m~u sau : 0-15 16 ... Til tren co sd nay cling co the hoach dinh nhu c~u tien mat cho ca nam.30 31 .

giiip ta phan tich cac khoan phdi thu duoi goc do thai gian.1Ci€u nay. hay du tru thap anh hirdng den tinh chu dong trong ki nh doanh.Luan van to't nghiep GVHD : TS. Do do de nang cao hieu qua trong khau du tru xi nghiep cffn ap dung mQt s6bi<$n phap sau : • Cffn xac dinh dung nhu cffu du till' cffn thiet. xi nghiep c~n tien hanh thirc hien du bao nhu cffu d hang hoa phuc V\1 thi tnrong trong nam cua minh d~ lam co sd thuc hien ap dung mo hinh san hrong d~t hang hieu qua ( EOQ : Economic Ordering Quantity) vao quan ly t6n kho. cu nguoi den g~p true tiep . • Ket hop linh hoat cac bien phap de co the thu h6i cac khoan no qua han nhu gdi thu.1c ttnh trang du' tfu thira gay u dong von. Q* = J--~~:~~--C Q* : Scll1 luong d~t hang du tnr t6i u'u S : TC)ngkhoi hrcng hang su dung trong ky (nam) o : Chi phi cho m6i lffn d~t hang C : Chi phi t6n tnr tren m6i don vi hang hoa t6n kho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 56 .. Hien tai hang t6n kho dang chiern ty trong ra't ldn trong t6ng tai san cua xi nghiep. Ltill Ti€n Dinh Bay cling Ia mot phuong phap quan ly va theo d6i cac khoan phai thu httu hieu. Nhu v~y mdi tranh du<. hang t6n kho tang cho tha'y kha nang san xuat cua xi nghiep tang.1ngang hoa t6n kho bmh quan h thap tir do chi phi t6n kho thap song chi phi d~t hang lai cao. c) Do'i voi hang t6n kho Hang hoa du tnr de dap irng nhu cffu cua khach hang la mot trong nhtrng di~u het sire cffn thiet cho hoat dong ciia doanh nghiep. vl hic do mdi co the dffy nhanh vong quay hang t6n kho.. nguoc lai khi s6l~n d~t hang giarn di thl kh6i Iuong hang trong m6i lffn d~t cao hrong t6n kho Ion d~n den chi phi t6n tru cao con chi phi d~t hang giam. The nhung neu hang t6n kho qua nhieu thl cung khong t6t. B~ thirc hien dU<. Mo htnh EOQ giup xac dinh rmrc d~t hang du tr~ t6i uu nha't . nhung su gia tang nay phai di doi voi su gia tang doanh thu thl mdi hop ly.. trong khi so"vong quay hang t6n kho con thap dieu nay anh huong Ion den hieu qua su dung von. goi dien thoai. VI ding neu ta khong co hang d~ dap ung kip thai nhu cffu cua khach hang thl khong chi anh hirong den doanh thu rna con co tac dong khong t6t den uy tin cua xi nghiep. t6i thi~u d~ dam bao san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuong xuyen lien tuc. Gitta chi phi d~t hang va chi phi t6n tnr luon co mdi nrong quan ty 1~ nghich : khi s6lffn d~t hang nhieu khdi IU<.

binh quan di dong . qua cong thiic : S61ftn d~t hang trong nam = s Q* K~ den. Nhu vay se tao kha nang giam diroc hrong v~t nr du tnr. ki6m nghiern bien dai chinh xac nham giai ph6ng nhanh von luu dong khau nay. Tuy nhien ben canh d6 ta cling c~n sti' dung true giac d6 di~u chlnh tang giarn san luong du bao sao cho g~n vdi con so' thuc t~ nhat. Vi nguyen vat lieu cua xi nghiep chii ye'u Ia h6a duoc nen khi nhap khffu v~ c~n mot thai gian kha dai d6 ki6m nghiern. Sau khi da tinh diroc Q* ta se tinh duoc s61~n d~t hang trong nam 1a bao nhieu 1~n. VI hien nay day chuyen nay c6 cong sua't thap khong phu hop vdi cac SVTH : Luong Thanh Tan Trang 57 . thi tnrong. ta c6 th6 sti' dung cac phuong phap thong ke nhu : h6i quy. • a • v~ san pham do dang don vi nen d~u tu mua them may m6c thiet bi a khau d6ng nap.. bao dam dap ling kip thai cac yeu cau : so' hrcng.. gia ca hQP lY. Va hien nay cong tac ki~m nghiern cua xi nghiep con keo dai thai gian do s61uQng nhan vien khong dii (them VaG d6 may m6c thiet bi chua th~t hien dai ) do d6 lam luong von hru dong trong khau nay tang len. • Tim nguon cung cap v~t tu hang h6a thuan lei. Xi nghiep c~n xem xet d~u tu may m6c. Thai di6m dat hang lai duoc xac dinh nhu sau : S61uQng san pham ( nguyen lieu ) DQ dai cua thai BiGm dat hang lai = sti' dung m6i ngay x gian giao hang Khi rmrc du tr~ hang t6n kho b~ng vdi di6m d~t hang lai thl d6 chinh la thai di6m nen d~t hang lai . ta cling c~n tinh chi tieu thai di6m d~t hang lai d6 bi~t duoc khi nao nen dat hang lai nharn dap ling nhu c~u san xua't kinh doanh ciia don vi. xay dung h~ thdng kiern tra. cha't lirong.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. L~i Ti~n Dinh B6 xac dinh diroc S. giarn chi phi du tnr . khau dan nhan va d6ng g6i thanh pham d6 san pham vira hoan thanh giai doan tnrdc khong phai n~m cho nham giiip giam hrong san pham do dang tren day chuyen. Bon vi cling c~n trang bi them mQt day chuyen d6ng nap.

D~ tang cuong doanh thu.Bien pha p nang cao hieu sua't sd dung vo'n san xua't kinh doanh Nhu chiing ta dii biet : Doanh thu thudn sa Hieu sua't sd dung vo'n = -------------------------------------- Vo'n SXKD sd dung binh quan Tren ly thuyet. ni t ngan thai gian chu ky san xutlt kinh doanh . 3 . Ngoai ra. Chi phi mua bao bt til nhttng don vi nay cfing kha cao. do do viec dat rmrc doanh thu bang hoac cao hen nam tnrdc la kho co th~ thuc hien. cho nen xi nghiep nen xem xet thue phan rna y moe lam bao bl hoac co th~ mua luon . Do vay d~ nang cao hieu sutlt v6n san xuflt kinh doanh. Ma viec giiirn hrong von dung bmh quan se lam cho qui mo san xutlt kinh doanh cua doanh nghiep giam. d6ng thai gay mtlt uy tin.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. c1e nang cao hieu qua du tra noi rieng va hieu qua dung v6n noi chung xi nghiep cling c~n tim each tang khdi hrong tieu thu hang hoa d~ giam khdi hrong t6n kho. L~j Tien Dinh cong sutlt cua cac may moe khac lam anh hudng den cong sutlt may moe d cac day chuyen tnrdc va sau do . • Do bao bt cua xi nghiep phai mua til don vi khac va khi don vi nay cung ctlp khong kip thai dii lam cho viec xutlt hang hoa cua xi nghiep khong dung thai han dan den don vi bi phat lam giam IQi nhuan. til do gop phan nang cao hieu qua s1'( dung v6n thi phai thuc hien cac bien phap nham lam gia tang diroc doanh thu cua don vi. d~ nang cao hieu sutlt sa dung v6n san xutlt kinh doanh tht co th~ tang doanh thu thuan hoac giam hrong von san xutlt kinh doanh sa dung binh quan. xi nghiep nen thuc hien cac bien phap sau: sa a) Tang cu'ong cac hoat dQng Marketing phan Marketing rieng rna cu th~ la nen thanh l~p rnQt bQ _ Thuc hicn cac hoat dong chii yeu cua marketing: • Nghien cuu thi tnrong • Hoach dinh san pham • Dinh gia SVTH ~Luong Thanh Tan Trang 58 .

cac chien luoc phat trien nganh '" D€ til d6 lanh dao xi nghiep xac dinh phuong hudng phat trien cua xi nghiep cho phu hop tranh tmh trang phat tri€n chech hirdng. nhu e~u khach hang. thi trucng cua d6i thii. chien thuat htru hieu nham bao vt$ thi phan. NOi dung nghien ciiu bao gdm : ea khach hang hien e6 va khach hang tiern nang trong nrong lai. giup eho ban giam d6e nam diroc nhirng thong tin e~n thiet tren co sd do co nhtrng di~u chinh thich hQP. nghi dinh cua chinh phu. ngan can su xarn nhap cila d6i thu vao thi phan cua minh hoac nam Iffy nhttng co hoi phat tri€n san phfim ciia ta vao nhtrng thi tnrong rna d6i thu con bo ngo . d~e di€m tam ly khach hang. Nhtrng thong tin nay ra"t httu Ich d€ co th€ d~ ra nhtrng chinh sach. cac loai san phim cua d6i thu. Thu nhan diroc kip thai cac thong tin til phia nha nude va co quan cap tren con e6 th€ tao ra co hOi md rong thi tnrong xufft khfiu eho xi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 59 . ~ TIm th~ p thong tin til d6i thu canh tranh Trong n~n kinh te th] tnrong canh tranh la quy luat tfft yeu khong th€ tranh khoi. da dang eho nen bo phan marketing e~n phai nghien ciru ky v~ khach hang cua minh. de quy dinh. D6ng thai tiep nhan nhtrng thong tin phan h6i. Xi nghiep e~n narn diroc nhttng thong tin v~ d6i thii canh tranh nhu : tiern hrc kinh te' cua d6i thu. ~ Thu nhap nhirng thong tin til phia nha nude va co quan chu quan cap tren.. thu nhap ciia ho . y kien d6ng gop cua khach hang d6i voi san phfim cua xi nghiep.Luan van to't nghiep GVHD : TS. nhtrng chinh sach gia. phan phdi ban hang rna ho dang thuc hien. danh gia nhtrng thong tin thu nhap duoc. Bo phan marketing tie'n hanh cac bien phap ky thuat phan tich. Nhiing thong tin nay ghi nhan v~ cac duong 16i chinh sach cua nha nude. L. Nhu e~u tam ly khach hang thirong thay d6i. d~e di€m sinh ly th€ chat cua tirng nh6m khach hang. do vay xi nghiep phai s~n sang chap nh~n canh tranh vdi cac don vi ban. di€m manh di€m yeu. cac e6ng ty diroc pham lien doanh va nude ngoai.i Tie'n Dinh • Xuc tien ban hang • Phan phdi san pham _ Xay dung ht$ thdng thu thap va xii'ly thong tin h6 tro eho hoat dong cua xi nghiep ~ Thu thap thong tin til phia khach hang Day la ye'u t6 quan trong nhfit quyet dinh su t6n tai va phat tri€n cua xi nghiep. cac quy dinh cua Bo y te'. kip thai dam bao hoat dong san xufft tieu thu cua xi nghiep duoc thong su6t hieu qua. trinh len ban giam d6e..

b) Nang cao cha't lu'qng san phdm thuo'c d~ giii viing va mel rQng thi tnrong Thu6c la loai hang h6a d~c biet c6 anh hudng true tiep de'n sue khoe cua nguoi tieu dung. da so' ngirci ta chi mua thuoc khi c6 benh t~t ngoai trir mot so' it loai thudc thong thuong va nhfing tnrong hop d~c biet. nha't la d6i vdi cac nude dang phat triSn . Do vay chat hrong diroc pham la van d€ kha nhay cam ne'u khong quan tam dung mire se anh hudng ra't Ion de'n uy tin cua xi nghiep . mau rna dep. phe' phffm. cai tie'n mau rna d~ la'y lai niern tin cua ngiroi tieu dung. _ T6 chuc mang hrdi phan phdi san ph~m hQP ly. ky thuat vien v€ quan tri cha't IUQng. Vdi thuc trang hien nay da sO'ngiroi tieu dung d€u chuong thuoc ngoai VI cha't IUQng cao. neu khong dam bao chat hrong doi khi gay nguy hiern tinh mang nguoi benh. • Thii nhat. do d6 viec t6 chiic cac dai ly tai cac dia phuong vdi muc dich eung ea'p san pham cho nha thuoc tu nhan. cac bien ban h6 tro v€ y tS gitta chinh phil ta va cac nude. phong mach tu Phch narn bilt duoc kha nang hoat dong va the" manh ciia cac dai ly tren thi tnrong dS e6 nhttng bien phap h6 tro nhu : quang cao. muon v~y xi nghiep phai dat cha't IUQng quoc te'.. cung ca'p tai lieu ky thuat.. diroc si. tai lieu quang cao . xi nghiep phai tang cirong nhan thtrc cho toan bo can bo cong nhan vien. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 60 . Dang thai khong nen coi trong qua de'n IQi nhuan rna con phai xem xet dSn viec phuc vu nhan dan. KCS hoan toan khong thay d6i chat luong san pham. cfin phai nhan thuc ra gitra quan tri chat luong ( QCS ) voi ki~m tra cha't hrong ( KCS ) KCS nham loai bo san pham xa'u. khong nang cao cha't IUQng san phffm. do d6 cfin chii trong dSn cong tac nang cao cha't hrong duoc pharn. Nhieu doanh nghiep da nhan thuc dung diln va nghiern tiic v€ QCS va da thanh cong trong canh tranh . Hon nita xi nghiep muon xudt khffu sang nude ban. md rong thi tnrong. Phai chon dai ly e6 du nhan vien e6 kinh nghiern trong kinh doanh. Do d6 khong con each nao khac hon la xi nghiep nen tim each nang cao cha't hrong duoc pham cua mmh. c6 kien thrrc chuyen mon nghiep vu va c6 hiSu bie't sau rong v€ san pharn dS c6 th€ huang d~n t~n tlnh cho ngiroi mua . hoi thao. L~jTie'n Dinh nghiep thong qua viec cung ca'p san pham cho cac hiep dinh.Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS. hieu qua D6i vdi nguci tieu dung. Nhm chung ngiroi dan ra't it khi mua thudc du tnr. Con QCS d€ c~p dSn toan bo qua trmh tu hie chuan bi san xua't cho de'n tieu thu.

ky thuat vien co nang luc tham gia cac lop b6i dirdng ciia tnrong dai h9C Y duoc hoac clYdi h9C d mroc ngoai d@sau do ho trd v6 tham gia dong gop cho xi ngiep. Do do don vi c~n xac dinh so' v6n c~n thiet d~ tiii trc cho su gia tang doanh thu do .075 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 61 .268 36. 6n dinh va nang cao cha't IUQng san pharn.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. de'n hoa t dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep.242 Trlng ci)ng 60. xi nghiep phai tao di6u kien cho diroc si.212 f) on . c) Xac dinh nhu c§u v6n c§n tal tro khi doanh thu tang Khi doanh thu tang len thl nhu c~u von d@tai tro cho don vi cling tang len.202 Cac khoan phdi nop 53 Phai td CNV 2. Phuong phap xac dinh nhu c~u v6n ngan han.339 T6ng ci)ng 46. Do v~y. • Thu ba. Xi nghiep dff l~p ra mot bQ phan nghien ciru thl nen manh dan d~u tu nghien ciru phat tri@n thu hut nhiing nhan tai d@nghien cuu ung dung nhirng sang kien sang che' co IQi cho xi nghiep . tao c1Qnglire dS tang nang suat. nha't Iii nhu c~u von hru dong.341 N gu'oi mua tnt tnrdc 1. t~p thS co tac dQng t6t de'n cha't IUQng san pham. L~j Ti~n Dinh • Thrr hai.679 9. Theo kg.Ti€n mat _ Cac khoan phai thu _ Hang t6n kho . don gian va thuong dUQCsa dung la phuong pha p ph~n tram tren doanh thu. Muc dich la gi\n che' c1Q khuyen khich v~t cha't vdi tinh than phil hop vdi m6i ca nhan t~p thS lao dong.223 Phai td khac 5. tiep thu c6ng nghe mdi.054 Yay ngan han 27. phuong huang san xuat kinh doanh nam 2000 cua xi nghiep nhu sau: • Doanh thu co th@dat 160 ty d6ng • LQi nhuan udc tinh dat : 6 ty d6ng • LQi nhuan d@lai chiem 60% lffi rang dS b6 sung v6n Nhu v~y ta c~n tinh so' v6n c~n thie't tang len khi doanh thu cua xi nghiep tang Trich bang din d6i ke' toan nam 1999 Tai san So tien . vr tin h T'" d~ nttu ong Sf) ti6n Ngudn v6n Phai tra eho ngiroi ban 10.hoach. xi nghiep nen co nhirng bien v6 kinh te' : thuc hien che' dQ thirdng khuyen khich d6i vdi ca nhan.TSCD thuan 886 13. xi nghiep phai tung budc nang cao trlnh dQ can bQ c6ng nhan vien d@ ap dung.

000 x 32% ) = 4.080 x 60% = 2. phdn con lai xi nghiep phai tim S\! Uti tro til' nguon ben ngoai la : SVTH : Luang Thanh Tan Trang 62 .47 12.243 (trieu d6ng) Doc tinh loi nhuan sau thue' : 6.448 ( trieu d6ng ) .5inhuan dti lai co the sa dung d6 b6 sung nhu cffu vO'n1a : 4.448 (trieu d6ng) V~y vdi nhu cau von gia tang 3. chon cac khoan muc tren bang can d6i ke' toan co quan h~ tnrc tie'p va thay d6i ty l~ thuan voi doanh thu d6 tinh ty l~ % cac khoan nay so vdi doanh thu nam 1999 la : 145.98 .11 0.259. _ Xi nghiep co kt hoach tang doanh thu len 160 ty d6ng thl nhu cffu vdn tang them se la : ( 160.243 ( trieu d6ng ) .96 = 22.82 0.12.000 .725 d6ng Bang tfnh ty l~ phdn tram cac khoan muc so voi doanh thu Tal san %DT 0.96 d6ng. Nhu cffu von tai tro tang them se la phdn chenh lech gitra tai san hru dQng tang them va ngudn von tv do tang them: % chenh lech = 34.02% cho bitt: cu 100 d6ng doanh thu tang them thl cffn phai co them 22.( 6.000 .02 % Ty so' 22.145.53 3.080 (trieu d6ng) L<.13 25.25 Ngu6n v6n %DT 7. L~j Tie'n Dinh Tie'p theo.- - - - ------- Lusn van t6t nghiep GVHD : TS.02 d6ng von de tai trc.98 d6ng va nguon von tv do se tang 12.98 Til bang tren cho thcry cli' 100 d6ng doanh thu tang them thl tai san hru dQng se tang 34.6 9.727.03 1.96 + Ti€n mat + Cac khoan phai thu + Hang t6n kho + Phai trel nguoi ban + N gu'oi mua td tnrdc + Cac khoan phai nop + Phdi trel CNV + Phai td khac T6ng cQng T6ng cQng 34.259) x 22% = 3. do co dUQc lei nhuan d6 lai b6 sung la : 2.

dap ung diroc nguon von luu dong thieu. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 63 . D6ng thai khi tra HE lam tang nguon thu nhap cho can b9 cong nhan vien trong xi nghiep.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.448 = 795 (trieu d6ng) Day la irdc tinh d€ xi nghiep co th€ chu dong tim nguon tai tro thich hQP. vach ra nhttng chien hroc htru hieu cho nhirng nam tiep thea trong n~n kinh te' thi tnrong dang canh tranh gay gilt hien nay. mac du khoan v6n nay khong IOn l~m nhung dap trng dUQcmot each thuong xuyen va xi nghiep khong bi rang buoc bdi kha nang thanh toan nhu khi yay ngan hang. thuan loi va to'i thi€u hoa chi phi. Sa dung nguon von yay ngan hang d€ tai tro Gop von lien doanh vdi cac don vi trong va ngoai nude d€ d6i moi tai san cO' dinh.243 . gop phan cai thien nang cao dai song . xi nghiep co th€ hra chon sa dung cac plnrong an sau : • Nguon von yay tu can b9 cong nhan vien ciia xi nghiep. L"i Tie'n Dlnh 3.5C len. tao di~u kien cho xi nghiep dung vfing trong su canh tranh . tang • • Ngoai ra. qui mo san xuat cua don vi dU<. day con la irdc tinh d€ xi nghiep dinh huang. Vdi tnrong hQP nay d€ tang nguon vO'ntai tro.2.

quan ly va sa dung von khong khoa hoc. su giup dB nhiet tmh ciia ban lanh dao cung nhu cac anh chi phong ke' toan Xi Nghiep DUQc Pham Trung Dong 24 cung vdi su n6 luc cua ban than trong suot thoi gian thuc t. em hy vong nhtrng van d€ da trlnh bay trong d€ tai nay se g6p phan hoan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 64 . nhung dUQc sl! huong dan.%ptrung d€ c. khong phu hQP vdi cac dac diSm hoat dQng san xua't kinh doanh tht se d~n de'n tnrong hop von bi lang phi lam hao t6n de'n nguon tai nguyen ciia xa hoi . heat dong d€u khong th€ thieu von. Lam the' nao d€ sli dung hieu qua nha't ngudn tai nguyen cua mlnh trong di€u kien hien c6. d€ tai : " MQt s6 bien phap nharn nang cao hieu qua sd dung van tai Xi Nghiep Duoc Phftm Trung l. dang va se luon tim each d€ giai quyet t6t nhat . kinh nghiem thuc te' chua nhieu. d6 la cau hoi rna cac nha quan tri da.%pd~n cac va'n d€ co ban sau : • • Co sd ly luan chung v€ von va sli dung v6n Thuc trang sa dung va danh gia hieu qua sa dung vdn tai Xi Nghiep DUQc Ph~m Trung Dong 24 MQt s6 bien phap co ban nham nang cao hieu qua sa dung von tai Xi Nghiep DUQc Phcfm Trung Dong 24 • • • Bien phap d6i voi tai san cddinh Bien phap d6i vdi tai san hru dong Bieri pha p nang cao hieu sua't sa dung v6n san xua't kinh doanh • Vdi thoi gian thuc t. V6n san xuat kinh doanh la nhan to' d~u tien rna cac nha quan tr] phai quan Him de'n bdi d ba't cu nganh ngh€ nao muon t6n tai.%pnghien ciiu tai xi nghiep.%ntmh cua thay Lai Tie'n Dinh. ba't cu doanh nghiep nao muon t6n tai va phat tri€n cung d€u phai quan tam de'n van d€ hieu qua hoat dQng san xua't kinh doanh cua mmh. Tren co sd d6. chi bao t.1dng 24 " da t. Bdi vi v6n la nhan to' d6ng vai tro chu dao cua san xua't kinh doanh. la chdt d~u boi tron va dam bao cho cac bQ phan trong mot doanh nghiep hoat dQng bmh thirong. The' nhung neu c6 v6n rna su' phan b6 von.%pngan.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. Lai Ti~n Dinh Trong n€n kinh te th] tnrong.

Tuy nhien vci thai gian nghien ciiu ngdn. su hi~u bie't con han che va thuc te' con co nhirng di~n bien plnrc tap trong cong tac tai chinh.~:: -----& 52J SVTH : Luong Thanh Tan Trang 65 .Tie'n Dint thien cong tac quan ly. Ra't rnong sv gop y chan thanh cua ban lanh dao xi nghiep cung cac thdy co huang dfin d~ luan van diroc t6t han. dua xi nghiep ngay cang phat tri~n va khong ngirng vuon len trong tuong lai . trong cac hoat dong san xuat kinh doanh rna ban than em chua th~ tha'y va phan tich he't trong ban luan van nay.Lu~n van t6t nghiep GVHD : T8. do do so suat la khong th~ tranh khoi. L~i. nang cao hieu qua su dung v6n san xua't kinh doanh tai xi nghiep trong thai gian tdi. -----.

* rJ!=' rJ!=' rJ!=' .. Nguyen Van Thuan . Nguyen Ngoc Hung Phan tfch hoat dQng kinh doanh Pham Van DUQc.*. * * rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' .TS Vo Thanh Thu .HCM Kinh te'va phan tich hoat d()ng doanh nghiep PGS.TS Le Van T€ . * .. *.NXB Th6ng ke Quan tr] tal chinh doanh nghiep Nguyen Hai San . tin dung va thanh toan qu6c te' PGS.Nguyen Thi My' Toan tai chinh TS.NXB Giao due Quan tr] tal chinh PTS.!i Tie'n Dlnh Th] trtrong chung khoan TS.** * * TAl LIEU THAM KHAO Tal chinh doanh nghiep Tnrong Dai HQc Kinh rs . . L. rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' * * .~ ? * .. * * .. ..NXB TP.NXB Th6ng ke Nghiep VQ.Dang Kim Cirong Phan tich hieu qua hoat d()ng san xua't kinh doanh Nguyen Nang Phu Tal li~u ella Xi Nghiep Duoc Phftm Trung Uong 24 . *. .NXB Th6ng ke Pharr tich hoat d()ng kinh te' doanh nghiep Huynh Dtrc Long .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful