T~O HUONG D~I HQC DL KY THU~T CONG NGHf: TP.

HCM
KHOA QUANTRJ
?

... ~

BO GIAO D{)C vA DAo
.j;. .•

332,04i,

KINH DOANH

LuAN VAN .
A"

TOT

NGHIEP .
?

cit
",

NHAN KINH
"..!,

TE

I
I

I

CHUYEN NGANH " QUAN TRI TAl CHINH - KE TOAN ' MA s6 : " 11.10.30.06 "

I

I
I

I

D~ Tai: MQT SO BI~N PHAP NHAM NANG CAO HItU QUA SU DVNG VON Ti).I XI NGHIJ::P
'"

I· I
"". '"

.,

~

'"

I

nuoc

PHAM TRUNG l10NG 24

~

!
I

I

/'

Nguni hudng d~n : TS. L~i Tie'n Dinh Sinh vien thuc hien : Lu'dng Thanh Tan Kho a " 1996 - 2000" L8p 96QT7

"rj AOLQfoj!5J
• .

-

Ii

I

TP.HCM Thanq 08/

2000

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~i Ti6n Dlnh

Ml)C Ll)C
Loi rna dfiu Phdn I :

1- Khai niern

co sa LY LU~N

CHUNG trang 1 trang 1 trang 1 trang 2 trang 2 trang 2 trang 2 trang 5 trang 5 trang 5 trang 6 trang 7 trang 7 trang 7 trang 8 trang 8 trang 9 trang 9 trang 10 trang 10 trang 11 trang 11 trang 11 trang 12 trang 12 trang 12 trang 12 trang 13 trang 13 trang 13 trang 14

1. Kh,H niem va phan loai von san xua"t kinh doanh 1.1. Khai niem von san xuat kinh doanh 1.2. Phan loai von san xua"t kinh doanh 2. Khai niem va phan loai von hill dong 2.1. Khai niern von luu dong 2.2. Phan loai v6n btu dong 3. Khai niern va phan loai v6n cO'dinh 3.1. Khai niern von cO'dinh 3.2. Phan loai v6n cO'dinh II - Vai tro ella vO'n trong hoat dQng san xua't kinh doanh III - Danh gia hleu qua quan ly va sd' dung vO'n trong doanh nghiep 1. Danh gia khai quat su bien dong v€ tai san va nguon von 2. Muc do can d6i gifia v6n va ngudn von 3. Tinh hinh dam bao nguon vdn 4. Phan tich chi phi sa dung von va don can no 5. Danh gia hieu qua sa dung tai san luu dong 5.1. Ht$ s6thanh toan hien thai 5.2. Ht$ sO'thanh toan nhanh 5.3. Vong quay tai san hru dong 5.4. Vong quay hang t6n kho 5.5. Ky thu ti€n blnh quan 5.6. Ty 11$ sinh lei cua v6n hru dong 6. Danh gia hieu qua sa dung tai san co dinh 6.1. Vong quay tai san c6dinh 6.2. Ht$ sO'hao mon tai san cO'dinh 6.3. Ty 11$ sinh lai von c6dinh 7. Danh gia kha nang sinh loi cua v6n 7.1. Ty suat loi nhuan tren doanh thu (Doanh lei tieu thu ) 7.2. Doanh Ioi v6n ( Ty suat l<;1i nhuan vdn SXKD ) 7.3. Ty suat loi nhuan tren v6n chu sd htru

SVTH : Luong Thanh Tan

A

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L'.li Tie'n Dinh

Ph~n II : THljC TR~NG T~I nON VI NGHIEN CUD I - Gioi thieu sd luqc v~ drm vi II - Phan tfch danh gia hieu qua quan Duqc Phftm TW 24 trang 15

If va sit

dung

v6n

tai Xl nghiep trang 25 trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang 25 26 26 27 30 32 32 34 34 34 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 45 45 46 47

1. Danh gia khai quat su bien d9ng v€ tai san va ngudn von 2. Mac d9 din d6i giUa v6n va nguon v6n a) Phan tich ke't ca'u v6n b) Phan tich ke't cau nguon von c) Phan tich mac d9 can d6i gitta v6n va nguon von 3. Tlnh hlnh dam bao cua nguon von xi nghiep d6i vdi tai san Iuu dong va tai san co dinh a) Phan tich nguon von b) Phan tich mac d9 dam bao nguon von d6i vdi TSLD va TSCD 4. Phan tich chi phi sd' dung v6n va don can no a) Phan tich chi phi sd' dung v6n b) Phan tich don can no 5. Danh gia hieu qua sd' dung tai san luu d9ng a) H~ sO'thanh toan hien thai b) H<$so' thanh toan nhanh c) Vong quay tai san hru d9ng d) Vong quay hang t6n kho e) Ky thu tien binh quan f) Ty 1<$ sinh lai ciia von luu d9ng 6. Danh gia hieu qua sli' dung tai san co dinh a) Vong quay tai san c6dinh b) H<$so' hao mon tai san co dinh c) Ty 1<$ sinh loi von cO'dinh 7. Danh gia kha nang sinh lai cua v6n a) Doanh loi tieu thu ( Ty sufft IQi nhuan tren doanh thu ) b) Doanh IQi von ( Ty sua't loi nhuan ciia von san xuat kinh doanh ) c) Doanh loi von chu s6 htru ( Ty suat IQi nhuan cua v6n CSH )

-----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan

B

Bien phap d6i v6i vi~c quan Iy va sO'dung tai san cff dinh a) Sit dung phuong phap khau hao nhanh d~ tang khd nang thu h6i v6n b) Lap quy dl! phong d~ bao toan va phat tri~n them von cO'dinh cua xi nghiep c) Giai phap diu nr d6i moi tai san co dinh d) Sit dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mot phan cho tai san cO'dinh. A? su ? ~ ~ I. ' : A.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. .. MQt so' bien phap nhiim nang cao hieu qua sO'dung vO'n 1. Bien phap nang cao hieu sua't sO'dung vffn san xua't kinh doanh a) Tang cirong cac hoat dong Marketing rna cu th~ la nen thanh l~p mot bO phan Marketing rieng b) Nang cao cha"t hrong san phffm thuoc d~ giii' vtrng va md rong thi tnrong c) Xac dinh nhu ciu von cin tai tro khi doanh thu tang Ke't Iuan trang trang trang trang 49 50 51 51 trang 51 trang 53 trang trang trang trang trang trang 53 54 54 55 56 58 trang 58 trang 60 trang 61 trang 64 ------------------. L~i Tie'n Dinh Phan III: '" MOT SO BIJ::N PHAP NHAM NANG CAO HIJ::U QUA Dl)NG VON T~I XN DU<jC PHAM TW 24 ..icPhftm Trung Uong 24 II. Nhi)n xet chung v~ tinh hinh hoat dQng va hieu qua sO'dQng v6n fJ Xf Nghiep Dlic. nang cao nang suat sit dung tai san cO'dinh 2. .. ~ A. . Bien phap d6i v6i tal san luu dQng a) D6i voi tieri mat b) Quan ly cac khoan phai thu c) D6i vdi t6n kho 3.llJ ~ ----------------~ -----------------------------------------------------------------------------------------------SVTH : Luong Thanh Tan c .

Luan van t6t nghiep GVHD : TS. L~i Tie'n DInh PHAN I ********* cd sd LY _/ LUAN CHUNG A • SVTH : Luong Thanh Tan .

tao ra doanh thu. van san xu/it kinh doanh fa bifu hien gia tri bang ti€n cua toan bQ tai san dl1(JC ddu tu VaG san xu/it kinh doanh nhdm muc dich sinh lai. vo'n dUQc tich tv de'n nhttng gia tri it nhat phai bang vo'n phap dinh rna nha nude da qui dinh cho m6i nganh nghe. + van la tlni hang h6a d~c biet chi ban quyen sa dung. b6 sung va phat tri~n sau m6i qua trlnh van dQng d~ thuc hien viec tai san xua't gian don va tai san xua't md rong ciia doanh nghiep .c tai chinh. B5ng thai van phai khong ngirng diroc bao toan. doanh nghiep c~n phai c6 mQt hrong von nhat dinh do nhieu ngudn von tao nen tai cac thai di€m khac nhau. N6i each khac doanh nghiep c~n c6 vo'n d€ hoat dong san xua't kinh doanh. 1. + M6i dong van phai gan vdi mot chii sd httu nhat dinh. gdn lien voi san xuft hang h6a.c hoat dong . Nguoi mua diroc quyen sa dung van trong mot thai gian nha't dinh va phai tnl chi phi cho quyen dUQCsa . Bdi Ie d dau con c6 nhfrng d6ng van vo chii thl d do se co su chi tieu lang phi. + Tien t~ la hlnh thai von ban d~u ciia cac doanh nghiep. Hay n6i each khac Toan bQ gia tri iaig ra cho qua trinh. D€ tie'n hanh hoat dQng san xuat kinh doanh.1. Trong dieu kien t6n tai ciia nen san xuat hang h6a tien tc$. Tien chi la dang tieIl) nang cua von.von san xudt kinh doanh diroc bi€u hien dirdi hai hinh thirc hien v~t va gia tri c6 nhirng d~c tnmg sau day: + van duoc bieu hien toan bQ gia tri cua tai san thuoc quyen quan ly va sa dung cua mot doanh nghiep tai mot thai di€m nhat dinh la gia tri thuc cua tai san hftu hlnh va va hmh . san xudt kinh doanh dl1(JC fa van. goi Vo'n san xua't kinh doanh la mot quy tien tc$ d~c biet ve tai chinh cua doanh nghiep. + Vo'n duoc tich tu va t~p trung de'n mot IUQng nha't dinh mdi c6 th€ phat huy duoc tac dung. L~i TiEn Dinh PHAN I co Sa I-KHAINI~M ---------~~~--------- LV LUAN CHUNG . nhung chua h~n c6 tien la c6 von. d€ bien thanh vdn thi tien phai diroc dira VaG san xufit kinh doanh va sinh lei. dung von trong khoan thai gian a'y .Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Khai nlem va phan loai vo'n san xua't kinh doanh 1. Ilnh vf/. B~ d~u nr san xudt kinh doanh. Khai niern vo'n san xua't kinh doanh Vo'n la mot pham tru kinh te trong linh vf/. tha't thoat va kern hieu qua. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 1 .

ngiroi ta chi a von san xua"t kinh doanh thanh hai loai : Vo'n co'dinh va v6n luu dQng. s6 von do e6 dong. Hai loai v6n nay ra"t quan trong d6i vdi doanh nghiep.2. san pham dang che' tao. thanh pham. VI vay viec phan ehia v6n luu dong ra thanh nhieu loai khac nhau se giiip eho doanh nghiep quan ly dUQe chat che hon ngudn von hru dong gop phdn sa dung von hru dQng co hieu qua tranh duoc SVTH : Luong Thanh Tan Trang 2 . von do ehu doanh nghiep nr nhan bo ra (d6i voi cong ty e6 phan. til nguon von tlJ' b6 sung ella cac doanh nghiep . b) Ngudn v6n yay : La nhtrng loai v6n ducc hinh thanh til cac khoan yay ngdn han.2. yay dai han dudi moi htnh thirc ella ngan hang.1. Lai TiS'n Dlnh 1. Can eli vao d~e di@m luan chuyen ella tung loai von trong cac giai doan ella ehu ky san xua"t kinh doanh. Phan loai v6n san xua't kinh doanh GVHD : TS. 2. Khai niern va phan loai vo'n luu dQng 2. gitip doanh nghiep thuc hien muc dich san xuat. xa vien dong gop.Lu~n van to't nghiep 1.1. yay do phat hanh trai phieu . Phan Ioai v6n luu dQng V6n hru dong la tai san quan trong ella doanh nghiep.2.2. hang hoa va tien t~ hoac la s6 v6n ling tnrdc v€ tai san luu dong san xua"t va tai san hru dQng luu thong nharn dam bao eho qua trlnh tai san xuat ella doanh nghiep duoc thuc hien thuong xuyen . Khai niem v6n luu dQng v 6n hru dong la mot bQ phan ella von san xua"t kinh doanh la v6n ling tnroc v€ v~t lieu du d6i nrong lao dong va tien lirong t6n tai dudi cac hlnh thai nguyen tnr. hQP tac xa. ella cac t6 chiic kinh tS. trao d6i hang h6a va dich vu vdi cac don vi kinh te' khac nham t6i da hoa IQi nhuan . 1.. 2. V6n Iuu dong luan chuyen gia tri toan bQ ngay trong mot Ian va hoan thanh mot yang tuan hoan sau mot ehu ky san xuat .2.. V6n hoat dong san xua"t kinh doanh ella doanh nghiep din eu til ngudn hlnh thanh co th@ ehia lam hai IOC(li : a) Ngudn vo'n chii sci huu : La nhttng IOC(li v6n dUQe ngan sach nha mroc ea"p hoac co nguon gdc til ngan sach nha nude nhu cac khoan chenh lech do danh gia lai tai san va cac khoan phai nQP nhung dUQe ngan sach d@ lai (d6i voi doanh nghiep nha nude) . doanh nghiep tu nhan) . t6 chirc tin dung. ca nhan trong va ngoai nude. til nguon v6n lien doanh lien kSt ( d6i vdi cong ty lien doanh ) .

d6ng thai dam bao kip thai nhu c~u von va phan b6 hop ly v6n luu dong. _ V6n v~t lieu phu Ia gia tri nhtrng v~t tu du tril' cho san xuat c6 tac dQng giup cho viec hinh thanh san pham hoac lam cho san pham ben va dep hon nhung khong hop thanh thuc th@cua san pham. • V6n v€ phi t6n doi phan b6 Ia nhirng chi phi chi ra trong ky nhung chua tinh vao gia thanh trong ky rna se tinh d~n VaGgia thanh cac ky sau .2.10 oac dang n~m tren cac khau doi che' bien tiep .Lu~n van t6t nghiep GVRD ~TS. Can ell a) Von btu dl)ng nam trong qua trinb dlf trtl san xu{{t LOZlinay bao gam cac khoan v6n sau : _ V 6n nguyen vat lieu chinh d6 la sO'tien bi@u hien gia tri cac 10Zliv~t tu du triY cho san xuat. _ V6n cong cu lao dQng nho la gia tri nhtrng cong cu lao dQng c6 gia tri tha'p va thai gian su dung lai ngan. linh kien du tril' d€ thay the'" m6i khi sua chua tai san c6dinh. dem ban cung vdi thanh pham do doanh nghiep san xuat . _ V6n hang h6a mua ngoai la gia tri nhtrng san pham rna do yeu c~u cua viec tieu thu doanh nghiep phai mua tu ben ngoai. h • V 6n v€ ban thanh pham tu che' Ia gia tri nhtrng san pham dB dang nhung khac san pham dang chs' tao d ch5 n6 da hoan thanh mot giai doan che' bien nha't dinh. d6ng g6i chuan bi cho tieu thu . V6n hill dong c6 th@diroc phan 10Zlidua vao 3 tieu thiic sau : vai tro Can Cll VaGvai tro cua vdn hill dong doanh nghiep chia von hill dong lam 3 10Zli V~lO 2. bao bi dung d@d6ng g6i trong qua trinh san xua't va tieu thu san pham . _ V6n bao bi g6m nhttng gia tri v~t lieu. _ V6n nhien lieu Ia gia tri nhung 10Zlinhien lieu du triYdung trong san xua't _ V6n phu tung thay the'"la gia tri nhtrng phu tung. MQt sO'ban thanh phffm tu chs' con c6 gia tri kinh tS dQc l~p . LZliTi6n Dinh tlnh trang sil' dung lang phi. c) Von luu dl)ng tuim trong qua trinb luu thong _ V6n thanh pharn la gia tri sO'san pham da nhap kho va mot sO'cong viec chon IQc.1. khi tham gia san xuat hop thanh thuc th~ chu yeu cua san pham. b) Von btu dl)ng nhm trong qua trinb true titp san xuiit Bao g6m cac khoan von : • V6n san ph am dang che' tao la gia tri nhfing san pham do dang dang trong qua trinh che' t<. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 3 .

Can ell vito hlnh thai bi~u hien Dua vao hinh thai bi€u hien v6n luu dong cua doanh nghiep co th€ chi a thanh : V6n v~t nr hang hoa va v 6n bang tien a) VUn vqt tu hang h6a Bao g6rn: _ V6n nguyen v~t lieu chinh. SVTH : Luang Thanh Tan Trang 4 . L~i Tie'"nDlnh _ V6n ti~n t~ bao gdrn tien mat t6n tai quy. tien gdi ngan hang rna trong qua trlnh luan chuyen von hill dong cua doanh nghiep thuong xuyen co bQ phan t6n tai dudi hmh thiic nay. D€ til do quan li chat che cac loai von tranh dUQc tlnh trang lang phi. nhtrng loai v6n nao khong tham gia true tiep vao qua trinh san xuat. _ V6n thanh toan 13.2.2.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. til nguon v6n v6n lien doanh lien ke't ( d6i vdi cong cac doanh nghiep (do trich tit IQi nhuan thanh til nguon v6n ngan sach cfip ( d6i vdi c6 phan ( d6i vdi cong ty c6 phdn ).2.3. tarn ling phat sinh trong qua trinh rnua ban hang hoa . phai tra. til nguon van tu b6 sung cua ). nhirng khoan phai thu. Dua vao each phan loai nay cho ta thay ti trong v6n hru dQng n~rn trong linh v\ic san xuat v~t chdt cangIon thl hieu qua kinh te'"trong viec sa dung van hru dQng cang cao. tit nguon ty lien doanh ). v~t lieu phu _ V6n san pham dang che' tao _ V 6n thanh pham _ V6n hang hoa rnua ngoai b) Von bltng tiln te G6rnc6 : _ Ti~n mat tai quy _ Ti~n gdi ngan hang V6n thanh toan Cach phan Ioai nay giiip doanh nghiep narn duoc nhtrng loai von nao tham gia true tiep vao qua trtnh san xufit. 2. 2. Can ell vao ngudn hlnh thanh Dua thea nguon hmh thanh van hru dong cua doanh nghiep co th€ chia thanh Nguon von chu sd htru & Nguon von di yay a) NguiJn vUn chzt si'l hilu La nhirng loai von luu dong diroc hlnh doanh nghiep nha nude ).

Khai niern va phan loai vo'n co' dinh 3.. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 5 . chuyen giao ky thuat .lemot s6 v6n 6n dinh. Hinh thai v~t ehfit cua vo'n e6 dinh la tai san e6 dinh . Phan loai vo'n co' dinh _ Can cir vao cong dung kinh te'. mua gity phep . L~i Ti€n Dinh b) Nguon vifn di vay La nhfrng loai v6n hill dQng duoc hlnh thanh tu nguon v6n yay cua ngan hang. v6n co'dinh mQt mat duoc giarn dffn do trich khau hao va thanh ly tai san c6 dinh. gia tri cua tu lieu lao dong duoc chuyen dich dffn dffn tung bQ phan vao gia tri cua san ph~m mdi diroc t':10 ra trong qua trinh tai san xuat. xe.. tang cuong ti€m luc kinh te'va quoc phong cua dfit nude .----- --------------- Luan van t6"t nghiep GVHD: TS. do vay von e6 dinh se hoan thanh met vong tuffn hoan khi tu lieu lao dong he"t thai han sa dung va hu hong he"t. dap rrng nhu effu san xufit kinh doanh . thie"t bi . _ Can cii' vao hinh thai biSu hien.1. Trong qua trmh sa dung tu lieu lao dQng thirong xuyen bi hao mon. mat khac lai tang them gia tri do dffu nr xay dung co ban dfi hoan thanh. 3. toan bQ tai san e6 dinh diroc ehia thanh : + Tai san c6 dinh dung trong san xuat kinh doanh + Tal san co'dinh dung ngoai san xua't kinh doanh Cach phan 10':1inay giiip thay diroc ke"t cfiu tai san c6 dinh.2. di€u hoa hop ly . cai thien dai song nhan dan. co thS chi a tai san c6 dinh thanh cac loai : + Tai san co' dinh hffu hlnh : Do la nhtrng tai san c6 dinh mang htnh thai vat ehfit nhu nha cira. yay do phat hanh trai phieu '" Viec phan 10':1ithea each nay t':10di€u kien eho doanh nghiep chon hra d6i tuong huy dong von t6i iru tuy thuoc vao di€u kien thuan tien ciia don vi mlnh nham co du<.cong nghe mdi. Trong qua trinh hoat dQng san xu fit kinh doanh cua doanh nghiep.. Viec d6i mdi tai san c6 dinh va tang them von c6 dinh trong cac nganh kinh te"dfi co tac dung rfit IOn do'i vdi viec nang eao nang sutt lao dong. 3. n~m duoc rmrc dQ trang bi ky thuat cho khu vue san xutt kinh doanh true tie"p hay ngoai san xuat kinh doanh d~ co phuong hudng sa dung. + Tai san co' dinh vo hinh : Do la nhttng tai san c6 dinh khong mang hmh thai v~t ehfit nhu bang phat minh sang che.. Khai niem vo'n c6 dinh V6n e6 dinh la v6n tmg tnrdc v€ nhttng tu lieu lao dQng chu yeu.

. L.. quyet dinh kha nang chiern Iinh thi tnrong . cho thffy ty It% san e6 dinh tv' co tren toan bo tai san tai e6 dinh ella doanh nghiep . giiip eho viec tinh toan khau hao tai san e6 dinh duoc chinh xac .VAl TRO CUA VON TRONG HO~TDQNG . t6 chiic va quan ly ban hang tieu thu san pham . GVHD : TS.. V6n la ye'u to' khong the' thieu nen muon hlnh thanh va duy tri hoat dong san xudt kinh doanh ella don vi phai thuc hien nhttng nghiep vu nhu : mua nguyen v~t lieu. co sd v~t ehfft ky thuat tfft ea hop thanh tai san ella don vi. nang eao chdt hrong san pham. u dong de' co huang xii' 19 tich cue. B6ng von the' hien sue manh ella don vi va nho co v6n cac don vi co the' virot qua nhtrng kho khan.i Ti€n Dinh 19 tai san e6 dinh va tinh toan khau hao _ Can eu VaGtmh hinh sii' dung. do do e~n phai co nguon v6n 6n dinh . don vi kinh doanh phai co tien tt%hang hoa.. sii' dung von co hieu qua se defy nhanh rmrc luan chuyen hang hoa.' KINHDOANH Be' thuc hien san xuat kinh doanh. gay go hay co the' ndrn Iffy nhtrng co hOi t6t de' thanh cong tren thirong tnrong .. ndm dircc v6n e6 dinh con tiern tang. toan bo tai san e6 dinh duoc ehia thanh : + Tai san cfi dinh dang sO' dung : G6m nhtrng tai san e6 dinh dang dung trong san xufit kinh doanh va nhiing tai san e6 dinh dung ngoai san xuat kinh doanh + Tai san cfi dinh chua s11dung + Tal san cfi dinh khfmg c§n dung chO' thanh ly Cach phan loai nay eho thay trlnh do sii' dung tai san e6 dinh ciia doanh nghiep.? SANXUAT . md rong san xudt.. ? . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 6 . V6n quyet dinh kha nang phat trien. Cac hoat dong kinh doanh do diroc thuc hien mot each d6u dan lien tuc.' . _ Can ell VaGquyen sd htru. 11.Lu~n van to't nghiep Cach phan loai nay giiip eho cong tac quan diroc chinh xac . cai tien ky thuat.. t6 clnrc san xuat. toan bQ tai san e6 dinh dUQeehia thanh 3 loai : + Tal san cfi dinh ttf c6 + Tai san cfi dinh thue ngoai + Tal san cfi dinh bao qnan he) Vdi each phan loai nay eho thay rmrc do dam bao v6 tai san e6 dinh cho san xudt kinh doanh ella doanh nghiep.. nen kinh te' dang chuyen mmh trong co che thi tnrong voi nhtrng qui luat khac khe thl von kinh doanh la mot yeu t6 quyet dinh su thanh bai ella don vi. B~e biet trong tinh hmh hien nay.

Muc dQdin d6i giua v6n va ngudn v6n Ba't ky mot khoan von nao cling c6 ngudn nrong ling voi n6. _ Ne'u dung nguon vo'n hru dQng chuyen sang thi doanh nghiep phai can nhdc xem lieu c6 b6 sung kip thai cho von luu dQng khong VI nhu c~u von luu dQng la thuong xuyen . doanh nghiep chi dUQc phep dung trong mot khoan thai gian nhft dinh. _ Neu dung nguon v6n trong thanh toan. 2.DANH GIA HItU NGHItp QUA QUAN LY V A sa sir D1)NG VON TRONG DOANH 1. Danh ghi khai quat sq bie'n dQngv~ tai san va ngudn v6n Danh gia khai quat su bien dong cudi nam so vdi d~u nam v€ tai san va nguon vdn cua doanh nghiep. III . Bay la nguon von khong thuoc quyen sd htiu cua doanh nghiep nhung dung nguon von nay doanh nghiep khong phai tra lai.Luan van to' t nghiep GVHD ~TS. day la nguon von rna ba't cu doanh nghiep nao cling mudn c6 that nhieu d€ dung nhirng va'n d~ buoc doanh nghiep phai quan tam khi dung 10~i von nay la kha nang thanh toan cua doanh nghiep d6i vdi chung khi dSn han phai tra d€ dam bao uy tin ciia doanh nghiep. Do d6 md rong tim kiem cac nguon von k€ ca thu hut von trong va ngoai nude c6 y nghia cue kl quan trong d6i vdi su phat tri€n ciia doanh nghiep n6i rieng va cua n~n kinh tS n6i chung. Tuy nhien. L~i Ti€n Dinh Trong tmh hinh nen kinh tS nude ta hien nay. sa sa sa sa SVTH : Luong Thanh Tan Trang 7 . tinh trang thieu von va dung von khong hieu qua gay ra ra't nhieu kh6 khan va thua 16 cho cac don vi kinh tS. doanh nghiep phai chiu ti~n Iffi vay va lffi nay buoc phai tinh vao chi phi hru thong hoac chi phi quan ly doanh nghiep lam cho lei nhuan doanh nghiep giam . rmrc dQ dam bao gitta v6n va ngudn von trong kinh doanh c6 mot y nghia ra't quan trong. vdn co' dinh nhung nguon von tuong ling khong dap ling kip thai MQt khoan von c6 th€ huy dong til nhieu ngudn vo'n khac nhau. trong hoat dQng san xuat kinh doanh khong the tranh khoi tmh trang c~n mot khoan vo'n luu dQng. Phan tich su can d6i. Phan tich rmic dQ dam bao gifra von va nguon von cho bie't doanh nghiep dff dung nhirng nguon v6n nao d€ bu diip cho 10~i vo'n nao . N6 khong chi c~n thiet cho doanh· nghiep rna cho ta't ca nhitng d6i nrong quan tam tdi hoat dQng cua doanh nghiep . d6ng thai xem xet m6i quan h~ can d6i gitta tai san va ngudn v6n nham nit ra nhan xet ban d~u v~ tmh hlnh tai chinh tai doanh nghiep . _ Ne'u dung nguon von tin dung.

4. 3.. co cau tai chinh thay d6i se lam chi phi si'i dung v6n blnh quan thay d6i.... Phan tich don can n«1 Chi phi si'i dung von ciia doanh nghiep thirong phu thuoc r!t nhieu vao co c!u tai chinh.. Don can no la ty sO'cua t6ng sO' . Tinh hinh dam bao ngudn v6n Nguon von cua doanh nghiep diroc si'i dung d~ trang trai cho tai san co dinh va tai san hru dong...2... Muon lua chon dude co ca'u tai chinh thich hQP cffn nghien ciru su anh hudng cua don can no tren co ca'u tai chinh . huy dong nguon von sao cho du d~ dam bao nhu cffu san xu!t kinh doanh va c6 huang di~u chinh thich hQP . Chi phi si'i dung v6n bao g6m : _ Chi phi si'i dung v6n yay _ Chi phi si'i dung vdn tu c6 _ Chi phi si'i dung von blnh quan ( WACC ) Phan tich chi phi sli' dung von nham danh gia xem chi phi si'i dung cac nguon v6n cua cong ty la cao hay thap d~ til d6 b6 trf co c!u tai san thich hop nham giam th!p chi phi si'i dung v6n cua doanh nghiep .1. T6ng sO'no Ty sO'no = ------------------.:l . .. Don can no diroc tao ra do each thuc huy dong no. chinh VI the" cffn phai phan tich tmh hlnh dam bao nham xem xet rmic do dam bao nguon v6n la thira hay thieu d~ til d6 c6 ke" hoach t6 chirc.iTien Dlnh Phan tich rmrc do dam bao gitra v6n va ngudn v6n trong kinh doanh la phan tich nghe thuat sli' dungvon ciia doanh nghiep. Phan tich chi phi sO'dung v6n M6i ngudn vdn si'i dung d~u phai tra mot khoan cho quyen si'i dung v6n cua nguon von d6 diroc goi la chi phi si'i dung v6n ..* 100% T6ng tai san SVTH : Luong Thanh Tan Trang 8 . Nghe thuat nay phu thuoc vao nhirng nha quan tri tai chinh ciia doanh nghiep .Luan van to"t nghiep GVHD : TS. Lf!. 4. Phan tich chi phi sO'dung v6n va don can no 4.? " no tren tong so tal san co . c6 tac dong tdi mdi quan hl$ gitta thu nha p va ti@nldi rna clni sd httu nhan diroc.

Luan van to't nghiep GVHD : TS. H~ s6 thanh toan hien thm TSLB KHH == ------------------- NQ de"nhan K HH : HI$ so' kha nang thanh toan hien thai TSLB : Tai san hru dOng NQ de'n han : NQ ngan han.>ng cua don can no cang Ion. Danh gia hieu qua sd' dung tal san hill dQng B€ danh gia hieu qua sa dung tai san hill de. L(. B€ tha'"yduoc tac dong cua don can no ngiroi ta dung chi tieu de.>ngciia mot doanh nghiep ngirci ta thirong dung cac chi tieu co ban sau : 5.> nghieng don can no (DFL : Degree of Financial Leverage) Ty 11$ thay d5i ciia Uii sau thue' DFL == --------------------------------------------------------Ty 11$ thay d5i lei nhuan tnrdc thue' va lai yay Be. nhung cling ngay hie d6 se dira ngu6n v6n c5 phdn tdi mot nii ro Ion hon : ty sua'"tloi nhuan cao se trd nen cao hon nil'a nhung neu ty sua'"tloi nhuan tren toan bO von d~u tu thap thl ty sua'"tloi nhuan tren nguon v6n c5 phdn tham chi cang thflp hon . no dai han de"n han trd Chi tieu nay duoc dung d€ do luang kha nang tra no khi no de"n han ( thong thuong la no ngan han ).> nghieng don can no cang cao hoac ty 11$no cang cao thi tac de. HI$ so' kha nang thanh toan ngan han c6 gia tri cang Ion cluing to kha nang thanh toan no ngan han cua doanh nghiep cang cao. Tuy nhien neu gia tri cua hl$ so' thanh toan ngan han qua cao thi diSu nay lai khong t6t vi n6 phan anh doanh nghiep da: d~u tu qua rrnic vao tai san hru dong so vdi nhu c~u ciia doanh nghiep.> von d~u nr thap hon chi phi sa dung ngudn v6n yay thi don can no se lam giam ty sua'"tdoanh lei cua ngudn vdn c5 phdn . Thong thirong SVTH : LUling Thanh Tan sa Trang 9 . " Don can no c6 kha nang lam gia tang ty sua'"tdoanh loi cua ngudn vdn c5 phan.liTie"n Dlnh Phan tich tic dung don can no nham xac dinh ro anh huong cua n6 d6i vdi doanh loi trong cac dieu kien khac nhau.1. BiSu ba'"tloi cua viec sa dung don can no la neu ty suat doanh loi tren toan be. " 5. T6m lai.

L(.\i Ti€n Dinh ht$ sO' thanh toan ngan han diroc cac chu no chap nhan la K = 2 . tieu thu cua doanh nghiep c6 hQP ly hay khong. ngoai viec dua vao ht$ sO' K can phai xem xet de'n cac ye'u to' sau: • Ban eha"t nganh kinh doanh • • Co ea"u tai san hill dQng Ht$ sO'yang quay cua mot sO' tai san hru dong 5. TO'e dQ luan chuyen vO'n hru dQng nhanh hay cham cho thay tmh hinh t6 clute cac mat cung c5p.3. H~ s6 thanh toan nhanh Tai san luu dQng .. Doanh thu thuan so' yang quay = Tai san hru dong sii' dung bmh quan Tai san luu dong 360 (ngay) so' ngay cua mot yang quay TSLD = so' yang quay TSLD Trong d6 : TSLD slc dung binh qua n VI + V2 + '" + V12 = ----------------------12 VO/2+ VI + . Vong quay tfti san hru dQng ( Hieu sua"t luan chuyen von hru dQng ) Day la mot trong nhtrng chi tieu t6ng hop dung d~ danh gia chflt hrong cong tac quan ly san x~1t kinh doanh ciia doanh nghiep. 5.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. cac khoan v~t nr du tnt sa dung co hieu qua hay khong .+ V12/2 = ---------------------------12 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 10 .2.. san xu5t.T6n kho He sO'kha nang thanh toan nhanh = ------------------------------------NQ de'n han He sO' kha nang thanh toan nhanh th~ hien kha nang chuyen d6i nhanh thanh ti~n cua mot so' tai san hru dQng d~ dap ung no de'n han . Tuy nhien d~ danh gia mot each toan dien.

.4. tir chi tieu nay ta co th€ tinh ra s6 ngay cua mot vong quay hang t6n kho trong ky so' ngay ciia mot vong quay HTK 360 (ugay ) = ------------------------------- S6 vong quay HTK 5.2.12 nam nay 5.5. Ky thu ti~n binh quan Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu * 360 (ngay ) = ------------------------------------------------ Doanh thu ban chiu Chi tieu na y diroc dung d€ do luang khd nang thu h6i v6n trong thanh toan ti€n hang cho thay khi tieu thu bao lau thi doanh nghiep thu duoc tien. V2. . VI.6. 5. . Vong quay hang t6n kho sO' vong quay hang t6n kho = Doanh thu thuan -----------------------Hang t6n kho Bay la chi tieu kha quan trong danh gia rmrc dO luan chuyen cua gia tri hang t6n kho. V12la gia tri TSLB thang 12 nam trUDCva thang 1. Ne'"uky thu ti€n binh quan thap thl von cua doanh nghiep it hi u dong trong khau thanh toano Tuy nhien ky thu tien binh quan cao hay thap chua th€ dua ra ke'"tluan chac chan rna con phai xem xet lai cac muc tieu trong chinh sach tin dung cua doanh nghiep . .Luan van t6t nghiep GVHD ~TS.. . Ty l~ sinh lUi ella v6n luu dQng Ty l~ sinh lai LQinhu~nthuffn ella v6n hill dOng = -------------------------VLB bmh quan * 100 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 11 . L~i Tie'n Dlnh VO...

H~ s6 hao mon tal san c6 dinh HI$ so' hao man tai san co' dinh T6ng rmrc khau hao TSCf) dii trich = Nguyen gia TSCf) _ Neu he sO'hao man tai san cd dinh cang gffn tdi 1 chting to tai san co' dinh ciia don vi cang ell va doanh nghiep nen chii trong de'n viec d6i rnoi va hien dai hoa tai san cd dinh . binh quan mot d6ng v6n co' dinh ducc dffu nr sd' dung da: tao ra bao nhieu d6ng lQi nhuan. Vong quay tai san c6 dinh (hi~u sua't sd dung TSCD ) f)~ danh gia t6ng hQP tlnh hinh sU' dung tai san co' dinh cua cac doanh nghiep. Vo'n cd dinh binh quan d day duoc xem la gia tri can lai blnh quan ciia tai san co dinh . Danh gia hieu qua sd dung tal san c6 dlnh 6. 6. bmh quan mot d6ng vo'n luu dong diroc sU'dung dii tao ra bao nhieu d6ng lei nhuan thu diroc .Luau van t6t nghiep GVHD : TS. ngiroi ta dung chi tieu hieu sufft sU'dung tai san co'dinh . Ty l~ sinh loi vo'n co' dinh Ty 11$sinh lei vdri cd dinh LQi nhuan thuan = ------------------------------V 6n co' dinh blnh quan Chi tieu nay phan anh kha nang sinh loi ciia von co' dinh.2. quay tai san co' dinh se vong Doanh thu thuan = -----------------------------------Nguyen gia TSCf) binh quan 6. _ Ne'u h~ sO' hao mon cang nho hon 1 bao nhieu chung to tai san co'dinh ciia doanh nghiep da duoc d6i mdi . L. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 12 .i Ti~n Dinh Ty 11$nay phan anh kha nang sinh Wi ciia vdn hru dQng. 6.3.1.

phan anh hieu qua cua cac tai san du<. 7. Doanh IQi v6n L<. Bdi vi von ctia doanh nghiep do hai nguon cung cfip la v6n tu co va no yay til cac chu no nen doanh lei von phai phan anh duoc nang su(t ciia v6n trong viec tim lei nhuan cho cac clni sd htru va chii no . the' hien hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep. L.1i nhuan sau thue' Doanh loi von = * 100% T6ng tai san Chi tieu doanh IQi von phan anh ke't qua hoat d9ng san xuat kinh doanh.1i huan Ia rnuc tieu cuoi cung cua doanh nghiep d6ng thai cung hi h~ qua ciia n cac quyet dinh quan tri. d Khi tinh chi tieu nay c6 quan di€m cho ding lei nhuan sau thue' bao g6m cd ti@n lai no yay.Luan van t6t nghiep GVRD : TS. Su bien dong cua ty so' nay phan anh su bien d9ng v@hieu qua hay anh hudng cua cac chien hroc tieu thu. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 13 . do luang mdi quan h~ gifra loi nhuan rang d6i vdi doanh thu thuan.1c ffu tu . Ty sua't loi nhuan tren doanh thu ( Doanh lQ'itieu thu ) Ty sufit loi nhuan treri doanh thu L<. nang cao chfit hrong san pham . Danh gia kha nang sinh Uti ella v6n L<. t6ng tai san va von rieng ciia doanh nghiep .i TiS'n Dinh 7.2.1i nhuan rang = Doanh thu thuan * 100% Ty so' nay phan anh ell mot d6ng doanh thu thuan thl e6 bao nhieu phdn tram loi nhuan rang thu ducc.1. Cac chi tieu v@ty sufit IQi nhuan phan anh ke't qua cudi cung cua qua trtnh hoat d9ng san xufit kinh doanh. 7.

* 100% VO'nchu sd huu Ty sO'nay do luong mire loi nhuan trenmuc d~u til ciia vO'n chii sd htru. Cac nha d~u til reft quan Him dSn ty sO'nay cua doanh nghiep. Ty sua't lqi nhuan tren v6n chii sd hii'u (Doanh lqi v6n CSH) Ty suat loi nhuan treri von CSH L<. L~j Tie'n Dinh 7. bdi day la kha nang thu nhap rna ho eo the nhan duoc neu ho quyet dinh d~u til vO'nVaGdoanh nghiep . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 14 .1inhuan rong = -------------------------.3.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

L~i Tie'n Dlnh PHAN II ~ ********* TRue • TRANG • TAl BdN • VI • NGRIEN CUU SVTH : Luong Thanh Tan .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

Xi Nghiep DUQe Pham TW 24 du<. Xi Nghiep DUQCPhffm TW 24 la mot don vi hach toan kinh te"dOc l~p.3.5C Phfim 24" vdi quy rna hoat dong nrong d6i nho. L~j TiSn Dinh PHAN II ~ THljC TR~NG T~I DON vr NGHIEN CUD --~Qs6. Xi Nghiep chi c6 mot dia di@m san xuat chinh d 297i5 Ly Thuong Kiet Q11 TP HeM. Xi Nghiep Diroc Pham 24 da chinh tlurc xac nhap vdi Xi Nghiep Duoc Phfim 22 va thong nha't vdi ten goi: "Xi Nghiep Duoc Phftm TW 24".GIOI THIEU SO LUOC VE DON VI . . cac co sd mat bang khac dung lam kho cua Xi Nghiep. tren danh nghia.Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS. B€n nam 1993. khi nha nude ban hanh chinh sikh mdi v@quan ly va xe"p hang cac doanh nghiep. diroc phan tan rai rae tren cac quan 1. mIOC. tv chu v@tai chinh.11 va Phu Nhuan. Tir nam 1985. b) Nhiem Vll : Nhiern vu chinh cua Xi Nghiep lei san xua't kinh doanh duoc pham. Lich stYhinh thanh va phat tri~n ella xi nghiep Trude nam 1975. Sau nam 1975. xet duyet hoan thanh ke"hoach. vdi ten giao dich dO'ingoai "Pharmaeeetieal Factory NO. duoc phep sa dung con da'u rieng va co tai khoan rieng tai ngan hang. K€ tu do. 1.24" va goi t~t la "MEKOPHAR". ti@nthan cua xi nghiep 1ft hai phan vien bao che"thuoc quyen sd htru cua hai chu ttl ban la: Vien bao che' OPV cua Nguyen Cao Thang va Trang Hai duoc vien ciia Nguyen Van Trang. . Xi Nghiep hoat dong thea phirong hirong hach toan trong cong ty. co mang ludi tieu thu thong qua cac clla hang gidi thieu va ban san pham d cac tinh thanh trong d.5exem nhu mot doanh nghiep mdi thanh l~p thea quyet dinh so' 399IBYT/QB ngay 22/0411993 cua BO Y rs. 2 . hai phan vien dude hQP nha't lai thanh mot xi nghiep qudc doanh vdi 'ten goi: "Xi Nghiep DU<. thuoc lien hiep cac xi nghiep duoc Viet Nam. rna so' 010810. Xi nghiep diroc phcp tv mua hoan toan cac y€u to' d~u vao.nhiern vu va quy~n han a) Chuc nang: Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 la mot don vi san xua't kinh doanh Dude Pham. dudi su chi dao tnrc tiep cua BO Y rs. d@ ra ke" hoach va tieri hanh thuc hien. chuc nang . t6 chirc san xua't va tieu thu sao eho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 15 .-1.

• Thu6c tiern : tiern 6ng. vien bao va vien nang. Linh vue san xuttt chinh d Xi nghiep g6m diroc pham d cac dang: • Thu6c vien : Vien nen.c6 trach nhiem v€ ke"t qua hoat d(_)ngkinh doanh va bao toan von.thucc nrou cac loai.:? KIEM NGHleM PX ROA DU<. L~i Tie"n Dinh c6 hieu qua nhat. Xi nghiep v~n con phai nhap khffu true tiep m(_)ts6 h6a chttt diroc dung.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. chap nhan canh tranh vdi cac don vi khac. tv chu kinh doanh san xuttt thuoc thea nhu c~u cua thi tnrong.. thuoc dan. • Thu6c bot : C6m bot. diroc Nha Nude cap von va dung von vay d€ heat d(_)ng.. thuoc rna. PX SVTR : Luong Thanh Tan Trang 16 . diroc pham. thuoc mrdc. Xi nghiep dUQc hach toan d(_)cl~p. • Thu6c nude : Xi ra. • Thu6c md : cream cac loai. • Tra thudc cac loai . nhung do kha nang con han che. Co cau t8 chile a) So d6 co cau t8 clute : GIAMBOC I PRONG HANRCHANH I PHONG THONGKE I I PGBKY THUATVAsx 1 PRONG KERO~CRKD PHONG KY THUA-T PRONG . my phtirn va bao bl d6ng g6i. tiern bot va dich truyen. Tuy dff c6 g~ng tv nghien ctiu va san xuttt mot s6 mat hang h6a chttt duoc dung phuc vu cho qua trtnh san xuat thuoc.5C PRAM Dudc . c) Quyin han: Theo co che rndi. 3.

Luan van t6t nghiep b) Chile nang va nhiem vu eua eae phong ban: GVRD : TS. L~i Tie'n Dinh Giam doc: La ngiroi duoc BO y t€ b6 nhiern. co trach nhiern lanh dao chung toan xi nghiep va chiu trach nhiern tnrdc Nha Niroc vS hoat dong san xuft kinh doanh ella Xi nghiep. Co dIU t5 cluic phong tai chinh ke toan a) Chile nang va llhiem vu eua titng bIJphiin : Ke't0311 tru'(jng : . Phong tho'ng ke kit toan : Phong co nhiem vu hach toan. tiep v~n. diSu hanh toan b9 hl$ thong k€ toan cua xi nghiep t6 chtrc ghi chep. quan ly tai chanh. Phong Ke' hoach kinh doanh : Phong co nhiem vu thea d6i di~n bien cua thi tnrong diroc. l~p bang can d6i k€ toan. phan tich hoat dong kinh t€ trong xi nghiep. k€ hoach cung irng v~t tu' cho san xuat duoc c1~yc1ukip thai. dinh rmrc v~t nr. Phong t6 chac hilnh chinh : Phong co nhiem vu t6 chuc lao dong. hoa duoc. quan ly cac phuong ti~n phan phdi hru thong cua xi nghiep. tiep khach. Pha giam d(/c kv thuat va san xu/it: Chiu trach nhiem tnrdc giam d6c vS diSu hanh true ticp khdi san xua't duoc pham. . cung vdi phong k€ hoach kinh doanh l~p k€ hoach san xua't kiem duyet. cac bao cao tai chinh. bao bt. t6ng hQP so Iieu (j cac nhan vien k€ toan cua tung phan vao hie cuci ky d€ ghi len s6 cai. narn tmh hlnh va quan ly can b9 cong nhan vien. ti€p can va dap iing nhu c~u thi tnrong.Co nhiern vu t6 chuc. nghieri Call. gidi quyet cac cong viec cua xi nghiep diroc giam d6c uy quyen. thiet k€ m~ u rna cho san phffm cua xi nghiep. Cac phan xuong chiu su chi dao true tiep cua cac phong ban. tinh toan va phan anh chinh xac kip thoi toan b9 tai san dang sa dung tai xi nghiep. Cae phan xuJng: Co nhiern vu thuc hien t6t cac cong viec san xua't thea k€ hoach da dS ra. 4. ky thuat va kiern nghiern. luu tnl cong van. nghien ciru va ch€ tha cac san phffm mdi. Phong kiim nghiem : Co nhiern vu ki€m tra cha't hrong til hie nhap nguyen lieu dua vao san xuat cho den khi san pham duoc nhap kho va tieu thu tren thi tnrong. nguyen lieu . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 17 . quan ly cac caa hang ban va gioi thieu san pham.Ky duyet cac cluing tir k€ toan. Phong ky thudt: Nghien ciiu va quan ly cac quy trlnh san xufit duoc pham. Bay la mot khau quan trong trong chuoi mdc xich quan ly xi nghiep.

tinh khau hao TSCD. ghi chep va phan anh kip thai. ba o quan. tmh hmh thuc hien hop d6ng voi ngiroi cung cap. d~ xuat bien phap giai quyet tien thira. thea d6i tmh hinh bien dQng lai sua"t va xac dinh cac khoan ti~n lai. bao bl phai da dang nen ke' toan nguyen v~t lieu phu dU<JC tach rieng khoi ke' toan nguyen v~t lieu chinh. kiern tra tinh hop l~ cua cac chiing tu thanh toan v~ mat s6li~u tnrdc khi ke' toan tien mat l~p phieu thu hay chi. t6ng hop s6 lieu v~ tmh hmh thu mua. {> Ttl kt toan gia thanh.Tid san Ke' toan nguyen vat lieu chinh va nhien lieu: Dam nhan viec t6 chuc ghi chep. d~y du. Thii guy: Gitr quy va tien hanh thu chi ti~n mat khi co yeu c~u. Ke' tmln ti~n lu'dng: Theo doi va phan anh v~ mat s61U<Jng. L~j Tie"n Dinh elf dinh: ~ Ttl kt toan viit tit . khoan muc gia . vay ngan hang. phan anh kip thai. Ke' toan thanh toan voi ngliOi ban: Theo d6i tinh hinh cong no voi ngiroi ban.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. ki@m ke ti~n mat t6n quy cudi ngay.cha"t hrong lao dQng. Ke' toan gia thanh co nhiern vu v~n dung cac phirong phap hach toan nh:'ln hA chi nhi. l~p ke' hoach va theo doi qua trinh sua chua TSCD ~ Ttl thanh toan Ke' toan ti~n mat: Co nhiern vu thea doi cac khoan thu chi bang tien mat. Ke' toan tai san c6 dinh va cong cu lao dong: Phan anh chinh xac. thea doi cac khoan thanh toan vdi ngtroi ban nude ngoai. thea d6i tmh hmh nhap. tinh hrong va cac khoan phu cap cho can bQ cong nhan vien theo dung hlnh thirc tra hrong ap dung tai xi nghiep . KPCD. thieu. Theo d6i tmh hinh trich nop BHXH. nhan anh t&ng hop chi phi theo ye'u t6 chi phi. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 18 nghiep. Ke' t03n ti~n giii ngan hang: T6 chirc ghi chep.Bao b'i: Do dac trung cua nganh diroc pham doi hoi m~u rna. d~y du tinh hinh tang giam TSCD v~ m~t gia tri va hien v~t. du tnt. BHYT. van chuyen.t6n nguyen v~t lieu. va dam bao vie c cung cap bao bt phu hop vdi tung loai san pham .xuat. chinh xac cac khoan TGNH . T6 chrrc ghi chep va tinh toan chinh xac ke't qua lao dong. d~y du cac nghiep vu co lien quan de'n ti~n mat. lieu thu va tdng hdp: . Ke' toan nguyen vat lieu phu .

tinh gia thanh thuc te' san pham va cung cfip kip thai bang tinh gia thanh cho cac bo phan co lien quan. . Do xli 1y sO'1i<$u toan b~ng may vi tinh nen xi nghiep khong su dung S6 dang ke' ky chirng til ghi s6. Ke' tmin xac dinh ke't qua kinh doanh: C6 nhiern vu tap hop chi phi quan 1y va chi phi ban hang.Phuong phap ke' toan tai san co dinh: • Nguyen tcic danh gia tai san: Theo nguyen gia va gia tri con lai cua tai san. L(. ? SVTH : Luong Thanh Tan Trang 19 . Hlnh tlnrc nay gitip xi nghiep d~ xu 1y trong cong tac di<$ntoan hoa. sua chua kip thai khi h<$thdng g~p su cO'. * Hinh thuc ke toan ap dung : Chung tu ghi s6. Theo doi. * Che dO ke' toan ap dung : . Ke' tmin thanh phiim va doanh thu: Theo d6i va phan anh chinh xac tlnh hlnh nhap. Ke' toan gia thanh c6 nhiern vu v~n dung cac phuong phap hach toan phan b6 chi phi. b) Hinh lhue kt loan eua xi nghiep: * H<$thong tai khoan trng dung tai Xi nghiep la h<$thong ke' toan doanh nghiep ban hanh thea quyet dinh 11411 TC. xac dinh k€t qua Uii 16 ciia xi nghiep cling nhu cac khoan trich nop ngan sach.QD. bang t6ng hop chirng til gO'cva chring til ghi s6. .Phuong pha p ke' toan hang t6n kho : • Nguyen ute danh gia : Theo gia thuc te'. .Don vi ti@n t<$sli dung trong ghi chep ke' toan va nguyen tcic.li Ti€n Dinh Ke'tmin ghi thanh: Day 1a bQ phan ke' toan quan trong nhfit trong cac phdn hanh ke' toan cua xi nghiep. • Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thuong xuyen.CDKT ngay 01/1111995 cua BO tai chinh. khoan muc gia thanh san pham.Nien do ke' toan bdt dffu til 01101 de'n 31112 hang nam . phan anh t6ng hop chi phi thea yeu to' chi phi. • Phuong phap khau hao : Phuong phap duang th~ng. Nhan vien phu trach may ti'nh: Thie't ke' cac chirong trlnh ke' toan phuc vu cho cong viec ciia bQ phan ke' toan.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. . tlnh hmh tieu thu san pham va tri gia von hang ban ra.t6n kho thanh pham. phuong phap chuyen d6i cac d6ng ti@nkhac: Ti@nd6ng Viet Nam.xufit.Kh6a s6 hang thang vao ngay 25 nen mot thang bitt dffu tu 26 thang nay de'n 25 thang sau. • Phuong phap xac dinh gia hang t6n kho cudi ky : Blnh quan gia quyen.

Luan van t6t nghiep Sd d6 hinh thuc ke'tmln cluing ttl ghi

GVHD : TS. L~i Ti6n Dinh

s6 ap dung tal XN

:

CHUNGTUGOC
,
-,Ir


~

S6 quy
~ ..

S6, the KT chi tie't

~

,.

..

S6 cai

......
~

Bang t6ng hop Chi tie't

~

,.
......

Bang din d6i phat sinh
~

BAo cAo

TAl CHINH

......

Ghi hang ngay Ghi cuoi thang, quy
................

~

Quan h~ d6i chieu chirng til g6c va cac chtrng til ke' toan da: dU<;1C hop t~p ghi vao s6, the ke' toan chi tie't d6i vdi nhtmg chung til s6, the ke' toan chi tie't, se l~p bang t6ng hop de l~p s6 se l~p bang din d6i ke toan. Sau do can cu vao bang can d6i so' phat sinh, ke' toan tnrdng se l~p bao cao tai

_ Hang ngay, din cu vao rieng cho tirng phan hanh se lien quan de'n ticn mat . _ Cuoi thang, din cu vao cai. Til s6 cai ke' toan tnrdng t6ng hop, s6 chi tie't va bang chinh,

5. Nhung thuan lQ'i, kh6 khan a) Nhiing thudn l(li :

va phu'dng

hu'ang phat tri~n

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang2Q

Luan van t6t nghiep

GVHD : TS. L~j Ti~n Dinh

Do xi nghiep DUQc Pharn TW 24 la mot doanh nghiep nha nude nen co thuan loi hon ra't nhieu so vdi cac doanh nghiep thuoc loai hlnh khac, d~c biet v~ mat ngudn von. Xi nghiep co nguon von chu yeu ban d~u la do nha nude ca'p , trong qua trmh hoat dong san xuat kinh doanh neu thieu v6n hru dQng thl co th€ xin ca'p them. Trang khi do, d6i voi cac doanh nghiep thuoc loai hmh khac tht khong diroc loi th~ nay, muon co diroc V611thl phai tien hanh cac bien phap d€ huy dQng vdn, rna di~u nay thl khong th€ d~ dang thuc hien duoc, Xi nghiep TW 24 Ia mQt don visan xuat va kinh doanh duoc phffm narn d quan nQi thanh, mot dia di€m thuan IQi cho viec tieu thu san pham, tiep can diroc vdi thi tnrong IOn d TP HCM va nhieu tinh trang ca nude. La mot co sd san xuat da dang: Hoa dude, duoc pham, nuoi trong duoc lieu, san xua't nguyen lieu khang sinh t6ng hop...Vdi chung loai mat hang da dang nhu vay da lam cho kha nang tiep c~n va hoa nhap VaGthi tnrong cua xi nghiep du<;1c thuan loi
hon.

b) Nhicng kh6 khan : Kho khan nha't hien nay cua xi nghiep cling nhu cua nganh diroc trong ca nude la tlnh hinh canh tranh gay ga:t cua cac cong ty duoc nude ngoai, thu6c ngoai cung loai ciia cac khu vue Chau A tran ng~p thi tnrong vdi gia thap hon so voi hang noi. M~t khac, cac don vi duoc pham trong mroc v~n chua co su lien ke't phdi hop, hoat dQng vdi nhau rna con an cdp m~u rna, nhan thuoc l~n nhau lam giam gia thanh. Hon mJa, chinh sa ch bao ho mat hang DU<;Jc pham trong nude cua BQ Y rs v~n chua co tac dung nhieu, d€ cho nhttng mat hang ngoai nhap tran VaGdffy lui nhu c~u tieu thu mat hang nQi dia, da gay khong it kho khan cho xi nghiep MQt kho khan nfia la mac du xi nghiep duoc nha mrdc cap von va luon h6 tro da:c lire , nhung thuc te hien nay, xi nghiep v~n luon thieu von tr~m trong d€ dap rmg nhu c~u san xufit kinh doanh, Va day cling la di€m dang rat buc xiic cua xi nghiep .

c) Huang phdt trien :
Bung tnrdc su canh tranh quyet liet tren thi tnrong, Xi nghiep da tung budc xay dung va thuc hien k~ hoach phat tri€n kinh doanh. Ben canh d6, xi nghiep cling c6 nhieu bien phap da dang hoa v€ chung loai san pham, slla d6i m~u rna, quy each bao bt san pharn song song voi viec nang cao cha't IUQng nham dat dUQc uy tin d6i vdi nguoi tieu dung. Hdn mra, phuong cham hoat dQng cua xi nghiep Ia luon mong muon phuc vu cho nhu c~u phong benh va chua benh d moi mien da't nude d€ thuoc d~n diroc tay ngiroi tieu dung vdi mot rmrc gia co th€ chap nhan dUQC,cho nen xi nghiep ngay cang md rong mang hrdi tieu thu ra khap noi thong qua cac clla hang gioi thieu ,/ va b an san p hN am. r;.""""~~""""~. ' -~~
?

...... ------.--.---.-----.-L~.~_~~~~~_ .._ . _._.._ .. ._ .
j

j

PlJcmt. V~rH......<TCNl

SVTH : Luong Thanh Tan

~S0-1CJ1CD]).Q51___ __
---... _ .... ___.. .•,.---_.#

Trang 21

Luan van t6t nghiep
Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQcPhffm TW 24

GVHD : TS. L~i Ti~n Dlnh

BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 31/12/1999 Bon vi tinh : VNB
TAl SAN A - TSLD vA DTNH I - Ti~n 1. Ti€n mat tai quy 2. Ti€n gcri ngftn hang II - Cac khoan DTTC ngan han 1. Dh nr clnrng khoan ngan han 2. B~ u nr ngan han khac III - Cac khoan phai thu 1. Phai thu cua khach hang 2. Tra tnrdc cho ngtrci ban 3. Cac khoan phai thu khac 4. Du phong phai thu kh6 doi IV - Hang tan kho 1. Nguyen lieu, v~t lieu t6n kho 2. Cong C\1, dung C\1 trong kho 3. Chi phi SXKD dd dang 4. Thanh pharn t6n kho 5. Hang h6a t6n kho 6. Du phong giam gia hang TK V - Tai san Iiru dQng khac 1. T~m trng 2. The' cha'p,ky qUY,ky circe NH B - TSCD vA DTDH

?

"

K

,,"

,

Miis6
100 110 111 112 120 121 130 131 132 138 139 140 142 143 144 145 146 149 150 151 155 200 210 211 212 213 214 217 220 222 250

S6d§unam 55.347.375.366 1.168.011.731 251.532.048 916.479.683 2.660.000.000 2.660.000.000 12.761.014.692 12.144.244.558 156.501.116 460.269.018 38.061.429.242 19.176.021.030 122.157.362 2.409.273.753 16.346.227.069 7.750.028 696.919.701 62.236.058 634.683.643 26.890.121.560 10.755.009.240 10.755.009.240 25.414.955.176 (14.659.945.936)

s6 eu6i

ky

54.005.109.834 886.659.302 11.378.869 875.280.433 2.660.000.000 2.660.000.000 13.268.760.781 12.096.939.741 1.828.253.657 460.269.018 (1.116.701.635) 36.679.781.281 20.007.052.881 105.319.937 6.065.847.684 10.655.777.946 4.388.346 (158.605.513) 509.908.470 127.754.560 382.153.910 25.377 .851.930 9.242.739.610 9.242.739.610 26.000.292.813 (16.757.553.203)

.

I - Tal san e6 dinh
1. Tai san c6 dinh httu hinh _ Nguyen gia _ Gia tri hao mon lily ke' 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 3. Tai san c6 dinh vo hinh II - Cac khoan DTTC dai han 1. Bh tu clnrng khoan dai han 2. G6p v6n lien doanh TONG CQNG TAl SAN

16.135.112.320 16.135.112.320 82.237.496.926

16.135.112.320 16.135.112.320 79.382.961.764

SVTH : Luong Thanh Tan

Trang 22

000.484.887 2.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.Nfj ngan han 1.3 2.318 2. Ngudn v6'n dh nr XDCB .644.665.005 1.007.785.524.382.762.025.328 2.348 897. Ngudn v6'n kinh doanh 2.341.719.574.1 han de'n han trii dai 3.730.293.9cf(p tren 2.277.567 1.842.995 24.094.000.N guOn kinh phi 1.202. Phai trii cho nguci ban 4.911 53.443.579.968 388.327.054. L~i Tign Dinh . Quy du' phong trd ca'p ma't viec 7.931 28.770 678.329 1.Ngudn vo'n .603 322. Yay ngdn han 2. Quy khen thudng phiic loi 9.961 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 23 .907 1.1 han dai .655.721.664.876 429.NGUON VON CHU .11 2. Nguoi mua trii tnroc 5. N<.143. Phai trii cac don vi n9i b9 8.381 ty gia 4. 3.Quy 1.382. Phai trcl cong nhan vien 7.322.078. Quy quan 1.223. Chenh lech danh gia lai tai san 3.489 3.351.743 5.160 1.660.N on kinh phi su nghiep 430 79. N<.730.N<$khac . Chenh lech 322 Sa HUU 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 28.596.362. Thue' va cac khoan phai n9P 6. Quy dh nr phat trien 5. 2.309.phai n9P 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 49. Quy du phong tai chinh 6.911 9. Loi nhuan chua phan phdi 8.559.995 28.277.324.970.000 5.Cac khoan phai tra.000 10.413.218.842.997 1.123.374.665.803.

468. Doanh thu thudn (1 .393.? A Ph~n I . T6ng lei nrc tnrdc thue' (30 + 40 + 50) 10.Lai .im Trung Dong 24 GVHD : TS.Luan van t6t nghiep Lien hiep cac xi nghiep dude Viet Nam XN DUQc Ph.200.379. LQi nrc hoat dong tai chinh (31 .725 127.11) 4.205.844..42) 9.779.727 48.142 + 6 + 7) 2 3 4 + Chie't khau + Gidrn gia + Hang ban bi tra lai 5 6 + Thue' TTDB.454.732 11.794 1.820.950 3.3) 2.412. thue' XK phai nop 1.977 145. LQi nrc ba't thirong (41 . LQi tile sau thue' 40 41 42 50 60 70 80 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 24 .140 25.887.492 17.252.571.694.001 2.. L6 Bon CHITIEU _ T6ng doanh thu Trong d6 : Doanh thu hang xufit kh£u _ Cac khoan gidm trir (4 + 5 vi tinh : VNB Mas(} 1 148.805.937.259.458.. LQi nrc gOp (10 .697. Chi phi ban hang 5.200.757.437.163 3.233 3.481.269.343 4. LQi nrc tir hoat dong kinh doanh (20 .865 3.707 2.727.092 1. Chi phi quan 7 10 11 20 21 1y doanh nghiep 22 30 31 32 6.(21 + 22» _ Thu nhap hoat dong ali chinh _ Chi phi hoat dong tai chinh 7. Thue' ldi tile phai nop 11. Gia von hang ban 3.543.046.32) _ Cac khoan thu nhap ba't thuong _ Chi phi ba't thuong 8.916.772.384 4.749.149. L~i Tie"n Dinh KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH Quy IV nam 1999 .468.001 52.

961.279.7% d~u nam xu6ng con 31.395.6 -3.5 82.804.744.3%.3 -5.022.3% d~u nam len 68.764 59.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.496.347. Lltli Tie'n Dinh II . Bi€u nay eho thay tuy qui mo giam doi chiit nhirng xi nghiep v§:n chii trong nhieu vao tai san hru dong .854.142.5 40.535.432.9% cudi nam..299.926 t6ng tal san 53.512.532 d nrong trng vdi ty 1~ giarn 2.851. kha nang tra no dude nang cao. _ T6ng nguon von cua xi nghiep trong nam cling giam 2.3 32.240.5 3.162 11.496.292.560 82.535. V€ mat nrong d6i tuy gia tri tai san luu d9ng va d~u tu ngdn han giarn nhung ty trong tren t6ng tai san lai tang til 67 . mat khac ngudn v6n chu sa htiu cua xi nghiep d§: tang mot hrong 3. con ty trong cua tai san e6 dinh va d~u tu dai han tren t6ng tai san giam til 32.382.PHAN TicH DANH GIA HI~U QUA QUAN LY vA SU D1)NG VON T~I XI NGHIEP DU(1C PRAM TW 24 .630 d.5%.237. Danh ghi khai qua t sri bie'n dQng v~ tal san va ngudn vo'n Dua tren bang din d6i ke toan cua xi nghiep nam 1999.854.299.995 tong cong nguon von ~" ~.114 32.121.931 28.890. Ngoai ra nguon v6n chu sa htru tang khong nhttng dam SVTH : Luong Thanh Tan Trang 25 .1 100 47.292. Nguyen nhan d§:n den tmh hinh nay la do : Tai san luu dong va d~u nr ngdn han giam mot hrong 1.817 d ty 1<$ giam la 11.5% v~ m~t ly thuyet nghia Ia qui mo doanh nghiep giam.9 100 -1.1 31.154.655d vdi ty 1~ tang 11.512.269.~ 64. Clni yeu do no phai tra giam dang k~ 6.5 100 -6.7 100 54.834 25.366 . Tai san cO'dinh va d~u tu dai han cling giarn dang k~ vdi mot muc 1.NQ phai tra giam. ta co bang sau : 55.109.162 d vdi sO' nrong d6i giarn 3.650 79.842.377.5%.375.265..4 26. nguon von clni sd httu tjing phan anh kha nang tai chinh cua xi nghiep nhin chung dang co xu hudng t6t.535.1% cudi nam.961.162 dong vdi ty 1~ giam mot rmrc tirong d6i 1a 3.939.744.630 -2.4 -3.655 -2.279.926 Qua ket qua tinh toan th~ hien a bang tren eho tha"ykhai quat su bien d9ng v~ tai san va nguon von nhu sau : _ T6ng tai san cua xi nghiep eu6i nam dff giam di 2.930 79.055.817 -11.265.162 -2.277.154.4%.9 35.854.535. A ~ 1.218.269. TSCD va DTDH 67.237.764 68.532 -1.

3% len 68% vao cu6i nam.5 Qua bang phan tich cho th:iy t6ng gia tri tai san cua xi nghiep giam 2.237.586.382. hang t6n kho giarn l. qui rno vS von giam.961 d va tai san luu dong khac cung giam.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. ty trong von hru dong trong t6ng sO' von co tang doi chut tu 67..854. xi nghiep nen chu trong hon vao khau nay nham tranh bi chiern dung von qua nhieu .. Tuy nhien.625. 764 100 -2. 2.961. tieu thu .. Mat khac cac khoan phai thu trong nam dff tang len mot khoan 507. Phan tieh rune dQ din d6i gina v6n va ngufin v6n a) Phtin tich ktt diu von ciia xi nghifp BANG PHAN TICH KET CAU VON ? ...381.926 100 79.089 d cho th:iy cong tac thu h6i no.. d~y dll hen vS hieu qua hoa t d9ng cua xi nghiep c~n di sau vao phan tich d cac phan tiep thea .162 -3. Cu th€ nhu sau: V6n luu dQng : Tmh hinh von luu dong co giam nhung khong co su d9t bien nao dang k€. Hang t6n kho giam cho th:iy tinh hinh tieu thu san pham cua xi nghiep co chuyen bien t6t.746.429 d.854.467.352. L~i Tie'n Dlnh bao kha nang tra no rna con tang cuong tinh chii d9ng cua nguon von khi c~n thie't d~u tu md rong san xuat.. gia tri von hru dong giam chu yeu do von bang tien giam 281.. * SVTH : Luong Thanh Tan Trang 26 .652. .. d~ th:iy ro duoc nhirng nguyen nhan d~n de'n tinh hinh tren va co co so danh gia mot each chinh xac. K K T5ng cong TAr 82. xU'ly no ciia xi nghiep dang g~p kho khan.162 d diSu na y cluing to qui mo san xu:it kinh doanh.

3% .535.655 d trong khi no phai trd giam 6.704.630 d vdi ty l~ giam 14. Nhu ta dii bie't rang ba"t cu loai v6n nao cling d~u c6 nguon hinh thanh.1 % .1cvdi nguyen nhan lam tai san c6 dinh giarn .725 d ty l~ giarn 4.162 d vdi ty l~ giam 3. Chu ye'u la do : + Nguon von tin dung giam.385.630 d va chi con chiern ty trong 32% trong t6ng tai san ).154. Can ell vao bang phan tich ke't ea'u ngudn v6n ( a trang sau) .5% day la dau hieu cho tha'y xi nghiep bot di chiern dung von va yay no. dfin de'n mot su giam xuong trong t6ng ngudn von. Nguyen nhan d~n de'n tmh hlnh nay la do nguon von chu sa htru tang 3.S54.299. * * I - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 27 . cu the yay ngan han giam 1.359. ta thay ding: T6ng ngudn v6n cua xi nghiep cudi nam giam so vdi dffu nam la 2.5% . Nguon vdn tin dung giarn cung la dau hieu kha tich cue vi n6 him giam chi phi liii yay ngan hang xuong . mac du c6 dffu tu mua s~m va xfty dung moi them tai san c6 dinh nhung vfin khong bu d~p du<.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. tuy nhien ty l~ giam nay cling khong dang ke so vdi ty trong no phai tra tren t6ng ngudn von.214. B~ tha'y ra hon su bien dong cua tung nguon v6n ta di sau vao tien hanh phan tich cu the 0 tung khoan muc : NQ'phai tnt N<. yay dai han giarn 2.512. Khi ngudn hinh thanh nen mot loai vdn nao d6 e6 sv bien dong tht loai v6n d6 cling se bien dong tuong trng vdi nguon cua n6. Nguyen nhan la do gia tri tai san c6 dinh cua xi nghiep giarn vdi rmrc giam la 1.512.279.5% . b) Phan tich ke't ca'u ngudn vo'n Phan tich ke't ca"unguon v6n de danh gia kha nang tu tai tro v~ mat tai chinh cua doanh nghiep.744. Lai Tien Dlnh Vo'n cff dinh Trong narn 1999.359. t6ng s6 von c6 dinh cua xi nghiep d1l giarn ca v~ mat gia tri lfin ty trong tren t6ng tai san ( Giarn mot luong 1.1 phai tra giarn vdi ty l~ hi 11.817 d. Su giam xuong nay do gia tri hao mon va thanh ly mot s6 tai san c6 dinh. Mac du ngudn v6n chu sa hu\! tang len nhung s6 tuyet d6i tang len lai nho hon su' giarn xu6ng cua no phai tra. cling nhu mire dQ tv chu trong hoat dQng san xudt kinh doanh.219.680 d ty l~ giam len den 72.

3 1. Nguyen nhan chii ye'u la do trong nam xi nghiep da: thuc hien t6t nghia vu thanh toan thuc' cho nha mroc . .680 d vdi ty It$ giam den 9X% .995 24.141 0 0 100 79.578 218.650 26.000 28.022.842.413.5 2.668.t ~ K D~unam Gia tri 53.603 322.114 46.412.• • SVTH : Luong Thanh Tan Trang 28 .725 990.939.Iinhuan chua pp II.329 1.guy 1.484.655 3.5 58.154. L~j Ti6n Dinh BANG PHAN TICH KET CAD NGUON VON Chi tieu A.407. Thue va cac khoan phai nop giam manh til 2.000 3.913.0 1.762.5 % -11.Id?ti han Yay dai han B.279.1 29.660.381 4.160 d nhu v~y trong nam khoan nay da: tang len 990.143.6% .. L<.744.450.704.489 3.2 0.293. NGUON VON CSH 1.079.218.005 1.9 -4.272.2 33.299.496.5 0.320 1.0 32.504.328 2.104.719.680 -2.339..054.931 28.2 32.9 60.153.567 1.137 -1.160 1.524.341.000.320 32.220.574.362.579.223.785.324.094..162 -3.4 1.366.567 d xu6ng con 53.000 5.642.034.931 49.273 107. Phai trii nguoi ban 3.1 35.374.803.665. Yay ngdn han 2.025.647.042.664.3 5.655.4 6.142.2 34.5 -6.4 9.668 440.854.650 32.8 3. Chenh lech 3. Phdi tra phai nop khac II.007.413 4.9 0.214. Quy ell! phong TC 5.842.322.112 2.219. N<.8 11.5 40.Ingiin han 1.504.704.Luan van t6t nghiep GVHD ~TS.4 -73.817 -3.6 -47.961.852 2.215.218.582 -2.1 2.743 -541.5 11.770 678.4 34. Quy cl~l'phong tro ca'p ma't viec lam 6.407.007.911 9.065.4 da u ttl' pha t tri€n ty gia 4.7 Cuo'i nam Gia tri 47.644.911 53.887 2.091.926 + Nguon von di chiem dung cling giam. Nguon von kinh doanh 2.887 d nghia la giam di mot khoan 2.385. Ngu6n v6n .309.1cguon v6n cua don vi khac rna n khong phai ton chi phi cho khoan v6n nay.852 d den cu6i nam 10.395.318 2.744.308 d cho thff Y xi nghiep dff tich cue t~n dung du'<. NO PHAI TRA I.970.647.8 4.277.277.968 % 64.4 13. Quy khen tlnrong phuc ldi 7.3 1. cu the nhu sau : • B6i voi khoan phai tra nguoi ban d~u nam Hi 9.186 10.725 -1. BGn cu6i nam khoan v6n ngiroi mua tra tnroc dff giam di 1.299.220.7 11. Thue va cac khoan phiiinop 5.680 3. K. Quy ? .202.745.997 1. Nguon kinh phi TONG CQNG NV 82.348 897. Phiii trii CNV 6.596.025.948.1 0.907 1.655 2.764 100 % 59.721.443.000.308 -1.078.0 3.6 -98.730 388.8 0.327.123.743 5.351.642. N<.010 262.558.8 6.4 1.721.535.141 0 -2.664.5 4.382.096.655.237.3 1.680 1.5 35.738.4 2.665. Ngiroi mua trd tnrdc 4.382.0 2.0 94.201 d ty 1~ giarn 47.240.668.7 Chenh l(!ch Gia tri -6..876 429.730.142.3 0.5 -9..3 10.443.794 27.730.4 11.351.3 40.214.559.5 -72.091.201 -2.022.7 -72.5 33.341.995 28.785.

* 100% T6ng tai san 28.022.022.079.5% do xi nghiep dll t~n dung nguon von nay dS kip thoi bu diip phuc vu san xuat kinh doanh .i Tie:n Dinh • Khoan phai tra cong nhan vien tang 1.961.842.995 D~u narn : -------------------82.842.277. nguon vdn chu sd httu ciia xi nghiep tang so voi d~u nam nhu sau : _ so' tuyet d6i tang: 32. xi nghiep cfin phat huy dS nam sau co thS gia tang them nguon von nay DS tim hiSu ky han. De'n cuoi narn 1999.Luan van t6t nghiep • GVHD : TS. Tom la i.4% . xi nghiep co kha nang chu dong trong heat _dQngcua mmh.995 Nguon von chu sd hiru thay d6i thea chieu huong tang 130 mot dieu t6t trong cong tac tai chinh.277.28. day 130 biSu hien tich cue chung to tinh tv chii ve tai chinh cua xi nghiep diroc nang cao. D6i voi khoan phai tra.582 d vdi ty lc$ giam 9. mac du nguon v6n chu sd htru tang len trong nam 1999 nhung ngudn nay v~n chiern mot ty trong tirong d6i nho buoc xi nghiep phai dung ngudn vay tin dung va di chiern dung cac don vi khac. L.277.496.995 = 3. Nguon von chu sd huu tang len do ngudn v6n kinh doanh va cac quy cua xi nghiep tang len.948.744.926 32.650 Cuoi narn : 79.744.1% * 100% = 40.743 d ty lc$tang nrong ung 94.4% 28.299.299.237.142.412.655 _ Tirong duong ty l~ tang 130: -------------------.7%.764 * 100% = 35.142.650 .= 11.5% Nhu v~y ty suat tv tai tro trong narn da tang 5. Ngudn v6n chii sd hftu Day 130 mot nguon v6n quan trong thuoc quyen sd htru cua xi nghiep . ta di sau vao phan tich chi tieu ty sua't tu tai tro Ngudn v6n CSH * Ty sua't tu tai tro = -----------------------.655 d 3. Tuy nhien xi nghiep ciing dll tim each dS su SVTH : Luong Thanh Tan --------- Trang 29 ---------------- .842. phai nQP khac giam 541.382.

L~i Tie'n Dinh giam viec vay tin dung nham tranh bot su phat sinh khoan chi phi tra Uii vay. Song khoan no phai tra v§:n con qua Ion xi nghiep nen tim each tang ngudn vO'nchu so htru nhieu hen ntra . Song trong thuc t€ di€u nay h~u nhu kh6ng bao gio xay ra.863 Chenh.679.851.842.562.731 2..Lu~n van to't nghiep GVHD : TS. nguon von ciia xi nghiep .533 Cuffinam 65.142. day 1a dau hieu to't cho xi nghiep chiing to xi nghiep da: cO'g~ng gop phan nang cao hieu qua sa dung von.284. tai thai di@m d~u nam va cudi nam d~u xay ra tnrong hop : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 30 .011. Chi sir nghiep _ (I.462. huy dong von va sii' dung cac loai von.277. Nguon hlnh thanh cua hai loai von nay la nguon v6n chu Sd htru ciia doanh nghiep.061. Hang t6n kho _ (2. chiern dung vO'n ciia ngiroi khac va nguoc lai cling kh6ng d~ ai chiern dung von cua mlnh.513 1. ta co phirong trinh can dO'i gitra vO'nva nguon von nhu sau : a Ngudn v6p clni sd hftu = TSLD + TSCD Bay la su can dO'i mang tinh chfft 1y thuyet.3)V.890.560 28. Dua VaG sO'lieu tren bang can dO'i ke toan cua xi nghiep. TSCf) Ngudn vO'nchii sd hfiu 68.292.650 -33.Ti€n _ Cac khoan d~u tu tai chinh NH .538 886. c) Phan tfch rmrc dQ can dol gh1a v6n va ngutin v6n _ Phan tich rmic do can dO'i gifta vO'n va ngudn vO'n a xi nghiep nham thfiy diroc each thuc sii' dung von va nguon v6n goc do t6ng th~ va tung loai von nharn danh gia khai quat tlnh hinh phan b6 vdn.429.660.659. ta co tinh hinh can dO'i v~ vO'nva nguon vdn cua xi nghiep nhu sau : a Dftunam Tal san cfin thie't cho hoat dQng SXKD .995 -39.000 36.930 32.604.Doanh nghiep khong phai vay no. l~ch Nhu vay. _ Dl.937.ia tren co sd 1y luan v~ v6n va nguon v6n.660. Xi Nghiep Duoc Pham TW 24 cling vay.000.000. TSLB khac _ VI. co nghia 1a bang ngudn vO'n chii so htru doanh nghiep du d~ trang trai v~ v6n cho cac hoat dong chu ye'"u.779.022.000 38.781.II.269.III).121. vdn san xufft kinh doanh cua doanh nghiep bao g6m tai san co dinh va tai san luu dong.168.242 0 0 26.281 0 0 25.377.302 2.

562.738.746.507.513 d) va mac du ngudn v6n chu sa httu ciia xi nghiep d€n cuoi nam co tang len ( ttt 28. L~i Tie'n Dinh < {I + II + IV + (2.779.269. _ Cudi nam.604.513 d. Bi€u nay cho tha'y qua mot narn hoat dong san xuat kinh doanh.533 xuong con 65.995 d d€n 32.156 27.022.Tai san + (I + II + III )B.533 61.562.2) 1.3)V +VI}A.650 d trong khi t8ng tai san cffn thiet phuc vu cho san xuat kinh doanh la 65.1.000 28. ngudn vdn chu sa htru ciia xi nghiep khong du d€ trang trai eho hoat dong san xuat kinh doanh.I ngdn han _ Nguon von chu so htru Chenh Z?ch SVTH : Luong Thanh Tan Trang 31 r\ .559.292.277.842.025. nhu v~y ngudn vdn chu sa htiu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai cho luong v6n con thieu 33.401. Tuy nhien co mQt di€u cgn ghi nhan la trong narn ngudn von chu sa huu cda xi nghiep dff tang len lam cho kha nang trang trai eho nhttng hoat dong co ban ngay cang t6t hen.779.339. Bay la mot biSu hien kha quan d6i voi xi nghiep .604.650 d ) nhung cling khong du dS trang trai cho s6v6n con thieu.730. Nc.627 65.000.538 d vdi ty l~ thieu la 58. so' von thieu cudi nam so voi dgu nam tuy co giam nhung nguon von chii sd httu cua xi nghiep cling khong du dS trang trai. cu thS la thieu mot luong 39. chiern dung von cua cac ca nhan don vi khac mot each hQP phap va hop lY.292.142.022.779.650 -5.096.277 . v6n chiern dung Tai san cftn thie't cho SXKD Ngudn v6n 68.911 3. nhu cffu tai san effn thiet pbuc vu eho san xua't phat triSn thea xu huang giam di doi chiit ( ttt 68.142.937.842.462.292.842.123.131.142.284. Nhu vay.186 1.546. Can cli vao so' lieu thuc t€ cua xi nghiep tren bang can d6i k€ toan.906 28.160.357 .604.995 -7.320 32.022.995 d.562.1 % .785. nguon von chu sa huu cua xi nghiep la 32. BS khac phuc tinh trang nay xi nghiep phai di vay.863 d voi ty l~ thieu 51 % . V~y chac chan ding trong nam 1999 xi nghiep phai di vay hoac di chiern dung v6n d€ dam bao cho hoat dQng san xua't kinh doanh duoc tien hanh . Qua viec phan tich tren eho tha'y tlnh trang v€ v6n danh cho san xufit kinh doanh trong nam con thieu.513 60.277. ta co bang phan tich quan h~ can d6i giua tai san cffn thiet cho hoat dQng va nguon v6n vay.533 d trong khi nguon v6n chu sa httu cua xi nghiep chi co th€ dap ling 28.Luan van t6t nghiep NVCSH GVHD : TS.648. ttt do han ch€ bat viec vay von lam eho ganh nang tra lffi vay giam.Tai san _ Bffu nam t8ng tai san cffn thie] cho hoat dQng san xuat kinh doanh cua xi nghiep la 68.

648.627 5.160. Viec sa dung diroc khoan von chiern dung nay d~ bu d~p vao nguon von la mot nguon b6 sung hop ly va co loi cho xi nghiep VI giarn diroc mot khoan chi phi lai yay.jcho t6ng tai san hoat dong xi nghiep dff sa dung them hinh thrrc chiern dung v6n . 3.A ( TS ) Chenli l~ch 7.648.393 13.096. Phan tfch tinh hinh dam bao cua ngudn v6n xi nghiep do'i vui tai san luu d()ng va tai san c6 dinh a) Phtin ticb ngutin von SVTH : Luong Thanh Tan Trang 32 . L~i TiS'n Dinh {(1.357 Bang phan tich cho thc1ytrong nam sO'v6n xi nghiep di chiern dung luon IOn hon sO'von bi chiern dung.096. <J d~u nam khoan chenh lech nay la 7.934.669. cudi nam la 5.Ngu6n v6n + B.746.457.746. Nhir vay d~ dam bao din d6i du sO'v6n h6 tr<.357 d. Cac khoan chenh lech nay dung bang sO'v6n rna xi nghiep v~n con thieu sau khi dff di yay tin dung. Tuy nhien.357 d.Tai san _ £)~u narn voi viec huy dQng nguon von yay them d~ b6 sung tht xi nghiep v~n khong du trang trai cho tai san rna con thieu mQt luong 7.251 lILA + (1.778.Tai san + (I + II+ III )B.2)1 + II}A.096.Ngu6n v6n < {I + II + IV + (2.648. Ta tiep tuc xem xet mdi quan hl$ can d6i giii'a v6n bi chiem dung va sO'von rna xi nghiep dff chiern dung : 13.160.5) V.160.627 d. xi nghiep cling nen co lee hoach chi tiet nham dam bao kha nang thanh toan dung thai han d~ giii' vii'ng uy tin.3)V + VI}A.627 d _ Cudi narn nguon v6n v~n bi thieu nhung so voi d~u nam sO' hrong thieu dff giam di con 5.Lu~n van to"t nghiep Vdi tnrong hop nay ta thay : GVHD : TS.746.

725 d ty l~ giarn 4.401.405 d voi ty l~ giarn 12.289.2% .911 d tuong trng 52.000 61.4% .034.131.655 d vdi ty l~ tang la 11. Nguyen nhan la do : _ Nguon von chu sC5 htru tang dang k~ mot khoan 3.506 d ty l~ von yay tren t6ng von giam con 46. Nghia la von yay d§: giam di mot hrong 3.744.911 28.Luan van t6t nghiep BANG PRAN GVHD: TS.600.401. chu yeu do : • VO"nnr b6 sung tang: 2.289. Dgu nam.906 Theo bang phan tich cho tha'y t6ng nguon vdn cudi narn so vdi d~u nam d§: giarn di mot khoan 623.753.8% tren t6ng nguon von nhirng den cuoi nam sO"von yay chi con 28.546.923.272.923.405 d (nrong ling vdi ty l~ giam 12.5% .998 32.9% .855. day la bi~u hien to"t cho xi nghiep.922 d Trong khi d6 ngudn von yay d§: giarn den mot khoan 3. trong d6 : • Yay ngan han giarn 1.l'Chen mra d~ giu vtrng va phat tri~n xu luning nay trong thai gian tdi nham ha thap ty 1~ von yay tang cuong ngudn v6n chu sC5 htru.747. s1.219. xi nghiep yay mot hrong la 32.1' thuoc l~ vao v6n yay ngay cang giarn trong khi ngudn vdn chu sC5 httu ngay mot tang len va chiem ty trong cao ( von chu sC5 htru chiern ty trong 53.123.704. Tuy nhien xet ve ket cau nguon von thi dang c6 mot su chuyen bien thea hudng tich cue.507.000.123.299. L~i Ti6n Dinh rtcn NGUON VON 4.2% ).680 d nhirng ty l~ giam so vdi d~u nam len den 72.559.600.733 d • Cac quy tang: 1.027. Bay la mot xu hudng t6t xi nghiep cgn n61l.214.906 d d~u nam xu6ng con 60.523.709.123.156 d cu6i nam.385.365. Nhin chung mac du t6ng nguon von cua xi nghiep c6 giam xuong doi chtit tu 61. Day c6 th~ xern la mot dau hieu dang mung VI sf! giiip giarn ganh nang chi phi l§:i yay cho xi nghiep va tang cuong tinh chii dQng cho nguon von.9% ) .911 3.3% • Dac biet vO"nyay dai han giam manh mot hrong la 2. SVTR ~Luong Thanh Tan - Trang 33 -~-- -----------------_--- ------------------------- - - -- - .730.750 d voi ty l~ giam 1% .131. VI hien nay ty 1<$ vdn yay v~n con kha cao (46.1 % C5 cu6i nam ).

507.3% gia tri t5ng tai san cua xi nghiep.106. V~y ngudn v6n cua xi nghiep chi e6 th€ dam bao dU<je74. _ Cudi nam gia tri t5ng tai san giam xuong eon 79.750 Mue de')dam bao Ty)~ dam bao 1.401.156 d tuy nhien ty l~ dam bao dff tang len 76.237.095. ta tien hanh phan tich rmrc d9 dam bao cua nguon v6n d6i vdi tai san cua xi nghiep BANG PHAN TICH MUC BO BAM BAO ? A ~ " A? ? T6ng nguon v6n XN 61.906 d.mac du rmic dQ dam bao ngudn vo'n ella xi nghiep trong narn v~n con thieu nhieu nhirng dff e6 chuyen bien tich cue d6 la xu huang tang len ella ty l~ dam bao cua ngudn v6n d6i vdi t6ng tai san.3% 60.507.875. xi nghiep phai tun them ngudn tai tro tu cac ngudn v6n khac nhu von trong thanh toan.608 76.546. Chon hai thai di~m dfiu narn va cudi nam 1999.608 d .2% mac du rmrc d9 dam bao v~n eon thieu 18.906 -21. Han ntta su can do'i to'i uu Ciday khong phai Ia vinh vi€n mil tuy thuoc vao khong gian. B~ dam bdo eho hoat d9ng san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuan loi. 4. Nhung xet tung b9 phan von va nguon von tuong ung v6i n6 thi sl! din d6i chl mang tinh nrong d6i.156 -18.764 d trong khi nguon v6n dam bao cling giam xuong eon 60.926 d trong khi ngudn von dam bao chi eo 61.961.131.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS.496.020 d.020 74.382.415.131. L~i Ti~n Dinh b) Phdn tich nuic df) dam biio ngu6n vo'n dol v6'i TSLD va TSCD Xet tren t6ng th€. song cac nguon nay e6 nhiroc di~m la mang tinh khong 5n dinh lau dai eho nen d€ dam bao su 5n dinh va phat tri~n cac hoat d9ng trong tirong lai xi nghiep efin tim each tang cirong ngudn v6n chii sCi htru ella xi nghiep len them nua . rmrc d9 darn bao thieu 21.546.401.875. Phan tich chi phi sll' dung v6n va don can 0(1 a) Phan tich chi phi sit dung v6n SVTH : Luong Thanh Tan Trang 34 .415.106. thai gian va tung khd nang ciia m6i doanh nghiep.855. Tom 1~1i. von va ngudn v6n luon din d6i vdi nhau mot each tuyet d6i nghia la chiing bang nhau tai moi thai di~m.095.2% -623.9% Qua bang phan tich eho thty : _ Dfiu nam gia tri cua tai san Iil 82.

747.463.? SU DUNG .142.277.305.106.253.095.171.4 13.025.775. BANG CHI PHI ? .875.785. vi v~y khi tinh ty trong cac loai nguon von phai loai tnr nhtrng nguon von nay.292 4. von t\1' co.97% 32.923.2% 28. K?"" _ Vay ng:in han _ Vay dai han _ Ngan sach 28.684.253.738.8 9.730.022.705 11.2 4.4 13.320 15.415.842.782.8 16.123.270.998 21.Lu~n van tat nghiep GVRD : TS.995 3.543. von binh quan.911 3.TS thue' thu nh(lp DN) SVTH : Luong Thanh Tan Trang 35 .025 5.753. VON CUA XI NGHIEP .650 Do cac quy va von chiern dung khong c6 chi phi sit dung von.608 14.000.97 0 dlp _ Tu b6 sung _ Cac quy _ Van chiem dung khOng tnl Uii 0 Trong d6 : Chi phi sii' dung V6n tu b6 sung L<Jinrc sau thu€ ---------------------Ngudn von CSH = * 100% 4.205.339. Do d6 : Chi phi sit dung v6n sau thue' = CP sd dung v6n trudc thue' x (1.559. Chi phi sa dung von bao g6m : Chi phi sit dung v6n yay. Mat khac khi tinh chi phi sa dung von binh quan ( WACC ) luon phai sii' dung gia sau khi nop thue' loi nrc cho moi ngudn von.2 4.020 27.558 Narn 1998 = ---------------------* 100% = 16.171.142 Narn 1999 = --------------------* 100% = 9.705 8. L'ili TiS'n Dinh Phan tich chi phi sa dung v6n nham danh gia xem chi phi sa dung cac nguon von ciia xi nghiep la cao hay thc1pd@tu do b6 tri co cc1utai san thich hop nham giam thffp chi phi sa dung von cua xi nghiep .920 18.195.2 0 0 14.186 1.000 15.

0.195.2( 1 .7%) + (l.0.7 • V6n yay dai han : 13.3 • V6n yay dai han : 13.4( 1 .1 • V6n tu b6 sung 16.9 15.8%x10.292 56.253.5 • V6n ngan sach cap : 4.35 ) = 3.2 6.8( 1 .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.705 8.49% tuong iing voi mot ty 1~ giam 6.32 ) = 9.5 100 8.76% + WACC (1999) = (50%x9.0.7 20.0.9%) + (27.7 Dna tren ke't qua tren ta co bang co cau tai ehinh nhu sau : BANG ? co CAU TAl ~.2( 1 .9 3.3%) + (6.32) = 6.025.4( 1 .2 • V6n tu b6 sung : 9. dUQe quan tam dung rmic.320 15.35 ) = 10.49% ).305.27% = +WACC (1998) I.383.236 6.732. Ngoai ra di€u nay con the hien cong tac quan ly v6n va sii' dung v6n cua xi nghiep kha tot.5%) = 7.5 8. Theo tinh toan cho thay.5%x6. chi phi sa dung v6n binh quan nam 1999 th:fp hon nam 1998 la 0.7%) = 7.0.9 • V6n ngan sach cap : 4.2( 1.6%x8. L~j Tie'n DInh V~y chi phi sii' dung von sau thue' d6i vdi nguon v6n cua xi nghiep nhu sau : * Nam 1998: • V6n yay ngan han : 14.~ CHINH _ Yay dai han _ Ngan sach ca'p _ Tl1b6 sung T6ng c(lng 15.1%) + (l5.7%x9.7 Qua bang tren ta tinh duoc chi phi sa dung v6n bmh quan nhir sau : (50. Bay la mot bieu hien t6t vi chi phi sa dung von blnh quan giam se giiip giam bot chi phi gop phdn nang cao loi nhuan cua xi nghiep.5 3.9%x3.025 54.1 10.9 27.6 26.32) = 8.908 1.5 * Nam 1999: • V6n yay ngLln han : 14.97( 1.8 100 1.35 ) = 8.8( 1 .270.0.7%x3.171.2%) + (20.35 ) = 9. Tuy nhien rrurc de) giam cua chi phi sa dung von chua nhieu ( 0.705 11.923.5%) + (26.3% .32) = 3.0. xi nghiep effn tim each giam thap hon mla chi phi sa dung von binh quan de nang eao hieu qua quan ly va sii' dung von .9%x8.647.253.785.171.0.082. Qua bang phan tich co cau tai chinh d nam 1999 con cho th:fy : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 36 .

764 -6.114 79.854. Nhu vay sa dung nguon van ngan sach cffp co chi phi thap nhat.7%.5% vao nam 1999 tiic la giam di 5.240.279.154. b) Phan tich don din no Qua viec phan tich chi phi sa dung van cho thffy chi phi sa dung v6n cua xi nghiep phu thuoc rat nhieu vao co cau tai chinh.154.4% tirong irng voi tY 1<$ giam 8.f giam xuanJnay la do no phai tra giam 6. se BANG PHAN TICH DON CAN NO 53. Co cau tai chinh thay d6i lam chi phi slYdung van binh quan thay d6i. T6ng tai san 82.fanh huong ciia don can no tren co cau tai chinh .3% .3% Ty s6' don din 59.162 d .162 -11. Day la mot bi6u hien t6t chiing to tinh tu chii v€ mat tai chinh cua xi nghiep ngay cang tang len d6 til do co kha nang thanh toan cac khoan no tot hon.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Muon v~y ta cftn nghien ciru sl. ta ti€p tuc phan tich chi tieu do nghieng don can no ( DFL : Degree of Financial Leverage) DFL = Ty 1<$hay d6i Hii rang t Ty 1<$ thay d6i lei nhuan tnrdc thu€ va lai yay SVTH : Luong Thanh Tan Trang 37 . D6 thay r5 hon su anh hirdng cua don can no.llTi6n Dlnh _ Chi phi sa dung van yay ngdn han la cao nhflt 9.535.2% .9% 47.931 2.939.7% va ty trong cling cao nha't 50% cho thffy uri suat yay cao va s6 tien yay nhieu lam cho ganh nang tnt liii tien yay d6i vdi xi nghiep kha IOn.4% -8. _ Ngudn van ngan sach cap chiern ty trong 27.382.9% _ Nguon van hi b6 sung chiern ty trong 20. L<.7% vdi chi phi sU'dung van sau thu€ la 3. Tuy nhien do nguon nay s6 hrong can han chS khong dll d6 xi nghiep heat dong nen phai d6ng thai tim cac nguon khac .279.9% vdi chi phi sa dung 8.9% d nam 1998 xuong can 59. Vi vay viec b6 tri co cau tai chinh hQP ly co y nghia ra't quan trong.926 n(l 64. _ Nguon van yay dai han chiem ty trong 1.854. day la di€u ki<$nthuan lei cho xi nghiep.817 d trong khi t6ng tai san giam mot luong thap hon la 2.5% -5.5% cimg vdi chi phi sa dung ngudn nay la 6.5% -5.535.218.237.395.3% Ta nhan thay ty s6 no cua xi nghiep giam til 64.496.961.817 -2. Nguyen nhan dKn dSn sl.

11 1.092 0.558 8.000 3. Danh gia hieu qua sd dung tai san htu dQng a) H~ s6 kha nang thanh toan hien thai R~ s6 kha nang TSL£> thanh toan hien thoi = ------------------NQ d€n han TSLB 55.479.252.908 -31.652 .834 46.250.665.375. Tuy khong duoc eao nhung h~ s6 nay eho tha'y hien thai t6ng tai san hill dong ciia don vi dff dam bao dUQe kha nang thanh toan no de'n han. Lai Ti~n Dinh .240.16 Trang narn 1999 h~ s6 kha nang thanh toan hien thoi tang len 0.684.137 0.16 ( l~n ). Tuy tang khong nhieu nhung n6 cung th~ hien dUQ.652 -1.239.347.ry dQ nghieng don din no ella xi nghiep d nam 1999 la 0.342.8% .794 -1..450.215.218.931 54.265.109.005.205.065.532 -3.366 49. Dicu nay n6i len ding neu loi nhuan tnrdc thu€ va Hii vay ( EBIT ) ella xi nghiep tang len 1% thi Uii rong ella xi nghiep s~ tang len khoang 0.ctlnh hlnh tai chinh tai xi nghiep da duoc cai thien.988.Luan van to't nghiep GVHD : TS.4% DFL Qua ba ng phan tich cho th.6% -48.732.782. BANG PRAN TIeR ? A ~ DFL _ Uii rang EBIT 4.153. SVTR : Ll~(jng Thanh Tan Trang 38 .481.05 H~ sf) kha nang thanh toan hi~n th£ii 1. 5.05 l~n va d rmrc 1.416 -3.142 4.798% hay EBIT tang 100% tht Hii rong s~ chi tang 79.543. Nhm chung day la mot ty l~ thap eho nen rmrc dQ anh hirdng ella don din no d6i vdi doanh loi ella xi nghiep Ia khong nhieu .

375.961 -3. b) H~ s6kha nang thanh toan nhanh Chi tieu nay phan anh neu nhu loai trir khoan hang t6n kho.218. tranh tlnh trang u dong v6nd khau nay.450.065.37 (I§n) nguyen nhan do so hrong hang t6n kho chiem kha cao.366 38. Do do xi nghiep s~ g~p kho khan trong thanh roan cong no VI v~y c§n co huong giai quyet t6t hang t6n kho.834 36.794 0. c) Vong quay tai san luu dQng.03 Trong nam 1999 h~ sO'kha nang thanh toan nhanh ella xi nghiep co tang nhirng tang rfft nho ( tang chi 0. Bdi VI hang t6n kho c§n phai co mot khoan thai gian mdi eo the chuyen thanh tien.37 -1.005.061.153.342.665.109. nha d§u tu .NQ (ten han H~ sC. d§u tu tht h~ s6 dttQe da s6 chffp nhan la bang 2 . thl kha nang thanh toan cua don vi se ra sao.931 0.429.tn TSLD _ Hang t6n kho .242 49.381.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.647.679. L~j Ti~n Dinb Tuy nhien d6i voi cac chu no bay nha d§u nr.215.281 46. sO' yang quay TSLD Doanh thu thuan = --------------------------------TSLD dung binh quan sa SVTH : Luong Thanh Tan .781.Hang t6n kho = ----------------------------NQ denh<. Do do xi nghiep c§n phdi tich eire hon nita trong viec gia tang h~ s6 nay nham hap d~n ca c nha cho vay. H~ s6 kha nang thanh toan nhanh TSLD .265.347.137 0. de co din cu danh gia kha nang thanh toan cua xi nghiep khi eho vay.03 I§n ) va hien tai h~ sO'nay dang d rmrc kha thffp 0. Trang 39 .532 -1.kha nang thanh toan nhanh 55.34 54.

941 Nam 19~8 55.184.941 + VLD binh quan 1998 + 55.508.427.7 ( yang / nam ).242.508.366 + 54. Do d6 xi nghiep phai tim each nang cao so' yang quay tai san hru dong va ha thap s6 ngay cu a mot yang quay bang each tang doanh thu.005.347.184.375.676.600 2 + VLD binh quan 1999 54. ty 1~ tang Ia 21.780.366 Nam 1999 54.5 yang.834 = 54..109. giai quyet t6t t6n kho dS dc1ynhanh t6e do luan chuydn v6n luu dong. tang khdi hrong hang hoa tieu thu. Lai Ti~n Dlnh so' ngay cua mot yang quay TSLD 360 ( ngay ) = --------------------------S6vang quay TSLD Trong do v6n hru dong binh quan duoc tinh nhu sau : VLD Gia tri Nam 1997 55.347. = 55.676.366 2 55.005.154 55. tang so vdi narn 1998 la 0..834 ..600 135 Tir ke't qua tren cho thay so' Yang quay tai san luu dong cua xi nghiep (j nam 1999 la 2.347.375.375.Lu~n van t6t nghiep GVRD : TS. d) Chi tieu vong quay hang tan kho SVTH: Luong Thanh Tan Trang 40 . Tir ke't quit treri dira de'n so' ngay cua mot yang quay tai san hru dong tuy trong nam da: e6 xu hudng giarn xu6ng (ttl' 165 ngay / yang xu6ng con 135 ngay / yang ) nhung v~n con rtt eao.242.109.5% nhirng so voi cac doanh nghiep khac thl so' yang quay tai san luu dong cua xi nghiep la thap.

tranh diroc u dong von de til do d~y manh t6c d9 luan chuyen von. L(].2 ( vong / nam ) .8 -22 113 91 Qua s6 lieu tinh toan eho tha'y nam 1998 hang hoa luan chuyen vdi t6c d9 trung binh 3. Hay n6i each khac. tdc de}luan chuyen van du trlYthanh tien mat nam 1999 tang so vdi nam tnrdc.381.781.429.iTi6n Dinh Chi tieu nay eho tha'y viec chuyen h6a Uti san du tru cua don vi thanh ti6n nhanh hay cham.2 36. Tuy nhien t6e do tang ca~ cham va t6c d9 quay hang t6n kho tirong dO'itha'p d§:n de'n s6 ngay ella mot yang quay kho can kha cao 113 ngay / vong (j nam 1998 va 91 ngay / vong na m 1999 .8 ( vong ) so vdi nam 1998.961 4 0. Xi nghiep cfin khdc phuc han che' nay. e) Chi tieu ky thu tien binh quan Ky thu tien binh quan n6i len kha nang thu h6i van cua doanh nghiep trong qua trinh thanh toan nhanh hay cham. Luong Thanh Tan Trang 41 .281 -1. giai ph6ng bot hang t6n kho de tang nhanh hon s6 yang quay hang t6n kho nharn giam hrong von " chet " trong kho. hang t6n kho trong narn luan chuyen nhanh hen 0.647.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. quay hang t6n kho so yang Doanh thu thuan = ------------------------------Hang t6n kho binh quan Bang phan tfch sri vong quay hang t6n kho 38. Nhu vay.242 3.679. Ky thu ti6n bmh quan diroc tinh bang each dem s6 du binh quan cac khoan phai thu chia cho doanh thu ban chiu trung binh m6i ngay trong kyo Ky thu tien binh quan Cac khoan phai thu = ---------------------------------Doanh thu blnh quan ngay SVTH . nang cao hieu qua sii' dung v6n trong san xua't kinh doanh .061. Phuong pha p d~ do ltrong tinh hop ly cua hang t6n kho la so sanh hang t6n kho vdi rmic tieu thu trong nam d~ tinh s6 yang quay hang t6n kho. cO' gt{ng tieu thu. de'n nam 1999 tang len 4 (vong / nam ).

5% d nam 199. nen tranh thu thu h6i nhanh cac khoan no cua khach hang.676.672. L~j Tie"n Dinh Bang phan tich ky thu ti~n blnh quan 12.8 xu6ng con 5.499.543. VI v~y xi nghiep cffi1giu virng hoac giam khoan nay xu6ng den mac c6 th€ eha'p nhan duoc d€ tang vong quay von. vao nam 1999 la 33 ( ngay ) nhu vay so vdi nam 1998 ky thu ti€n bmh quan dil giam di 5 ( ngay ).242.558 55. Trong nam.554 -2.014. viec chiern dung von lfin nhau thuong xay ra trong quan h<$mua ban.479.154 8.416 d lam cho ty l~ sinh loi cua v6n hru dong gidrn : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 42 . trong co che' hien nay thl viec mua ban chiu la ta't yeu.9% -1.684.244 Ky tim ti~n binh quan 38 33 -5 Ky thu tien binh quan nam 1998 la 38 (ngay ).5% 3.9% .239.6% Ty W sinh !Oi ella VLD Qua bang phan tich tren cho thdy ty 1<$ sinh 10i cua v6n luu dong trong narn 1999 dil gidrn til 8.019 403. f) Ty 1~ sinh lOi ella v6n hill dQng Ty 1~ sinh loi cua von luu dong LQi nhuan thudn = VLD bmh quan * 100% Bang phan tfch ty 1~ sinh lOi ella vo'n luu dQng _ Ldi nhuan thuan _ VLB binh quan 4.142 54.692 Doanh thu binh quan ngay 336.205.416 -751.782. co th€ anh huong khong t6t den qua trlnh tieu thu va giam doanh thu.239. tuy nhien trong nen kinh te thi tnrong neu ky thu tien bmh quan tha'p qua thl chang to phirong thirc tin dung qua han che.427. nang cao hieu qua san xuat kinh doanh.537. binh quan xi nghiep bi khach hang chiern dung v6n 33 ngay.479.600 5. D6i vci doanh nghiep san xua't ky thu tien blnh quan thirong thap.780.761.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Nguyen nhan su giam sut ty 1<$ sinh loi v6n hru GOngla do : _ Nhan t61Qi nhuan rong giam 1.

cha't luong t6t hay xau.995 = (1999) 2 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 43 .676. Nhin chung ty l~ sinh loi v6n hru dQng cua xi nghiep nhu vay la kha tha'p.i Tien Dinh {-----------------.142 ------------------.176 Ng..838.gia TSC£) binh quan = ------------------------------------------.242.= 25.543. L.gia TSC£) binh quan = -----------------------------------------.176 + 26. viec qudn ly va sa dung tai san co" dinh co hieu qua hay khong la ye'u to' anh hudng de'nke't qua hoat dong san xua't kinh doanh.000.600 A. Danh ghl hieu qua sii' dung tal san cd djnh Tai san eo' dinh th~ hien quy mo co sd v~t chfit.780.205.782.205.558 GVHD : TS. lam co Sd d~ tie'n hanh boat dQng san xuat kinh doanh ella doanh nghiep.722. £)~ danh gia hieu qua sa dung ali san co" dinh.-------------------} * 55. ty 1<$ ay cho tha'y Cll mQt d6ng von hru dQng blnh quan sa dung n thl chi thu duoc 0.6% .427.154 54.205.955.623. VI the' so"hrong tai san cO' dinh nhieu hay it. cfrn di vao phan tich danh gia cac chi tieu sau : a) Vong quay tai san c6 dinh ( Hleu sua't sii' dung tal san cfi dinh ) so" vong quay Doanh thu thudn Uti san co' dinh = ----------------------------------Nguyen gia TSC£) bmh quan 25.684.543.Luan van t6t nghiep 3.25.059 d6ng lai rong .414.684 (1998) 2 25.079% {------------------55.} * 100% = 0.144.537.nh hirong t6ng hop cua hai nhan to' tren dfi lam cho ty 1<$ sinh !Oi cua v6n luu dQng trong nam giam di 2.955.154 55.668% ! I 4 _ Nhan to' v6n hru dong sa dung binh quan giam 751.543.780.154 100% = 2.707.780.142 4.427.427.554 d lam cho ty 1<$ sinh loi cua v6n hru dong tang: 3.813 Ng.279.192 + 25.414.292.142 3. 6.

553.659.936 25.057.813 2.8 145.201.247. tuy nhien xi nghiep cfing chua su dung he't cong su1t may m6c thiet bi VI v~y hieu su1t su dung tai san co dinh v~n con thap .414.945.06 Bang phan tich phan anh hi$ so hao mon tai san co dinh trong nam tang tu 0.000.801. Nhu v~y cho th1y tai san co dinh cua xi nghiep dang co xu hudng nga y cang cll di. xi nghiep din c6 bien phap khai thac hS't cong su1t hoat dong cua may moe thi~t bi d€ nang cao han mra hieu qua su dung tai san co dinh . Gia TSCD binh quan 121.64 0.707.607.58 vao nam 1998 len 0.9 va dat rmrc 5.757. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 44 .176 16.682 25.995 24.926.259.7 C5 cudi narn 1999.637 H~ s(fhao mon TSCD 0.623.9 Trong narn hieu su1t su dung tai san c6 dinh cua xi nghiep tang 0.725 25. nang cap tai san c6 dinh hay mua sam b6 sung may m6c thiet bi la dieu kien c~n thiet d€ t6n tai va phat trien.684 4.279.64 C5 nam 1999 .242.043 427.727. Viec d~u tu xay dung.311 Hieu suftt sa dung TSCD 5. b) H~ s6 hao mon tai san c6 dinh T6ng rmic khau hao TSCf) del trich He so hao mon Uti san co dinh = Nguyen gia TSCf) Bang phan tich h~ s6 hao mon tal san c6 dinh _ T6ng rmrc khau hao TSCD da: trich _ Nguyen gia TSCD 14.097.995.7 0.58 0.838. L~i Ti~n Dinh Bang phan tfch hieu sua't sd dung tai san cll djnh Doanh thu thu~n _ Ng.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. Tuy nhien trong thai gian toi.785. d€ tang uu th~ canh tranh vdi cac don vi khac trong co che' thi tnrong hien nay. Nguyen nhan chii yeu do doanh thu tieu thu tang. xi nghiep cffn chu trong dS'n viec d6i mdi va hien dai hoa tai san co dinh .267 585.203 26.

ty. Do do xi nghiep c~n clni trong dfru ttl' dS khai thac dSn rmic t6i da cong su1t may thiSt bi.684 18.239.479. Nhir vay. Danh gin kha nang sinh lOi ella vo'n Be danh' gia chung hieu qua sa dung v6n trong san xuft kinh doanh nguoi ta .5% 3. hieu qua chua cao. gia tang doanh sO' tieu thu.205.785. (tty nhanh vong quay vo'n cO' dinh de nang cao hieu qua sa dung v6n c6 dinh . Bay la nhung chi tieu phan anh k€t qua cuoi cung cua qua trmh hoat dQng san xu1t kinh doanh cua doanh nghiep.838. ta sa dung mot so' chi tieu sau : suflt IQ'inhuan tren doanh thu ( Doanh IQ'itieu thu ) Ty s6 na y phan anh cu mot d6ng doanh thu thuan thl co bao nhieu phan tram loi nhuan rang trong do . 7.5% VaGnam 1999 .142 25. Ty suat lei nhuan tren doanh thu LQi nhuan rong = --------------------- a) Ty * 100% Doanh thu thuan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 45 .707. ty 1~ sinh loi v6n co' .Luan van t6t nghiep c) GVHD : TS.558 _V6n co' dinh binh quan 25.99 cu 100 d6ng v6n c6dinh btnh quan Sll' dung de tham gia VaGsan xuat kinh doanh thl se thu dUQc 12.279.thirong Slr dung cac chi tieu vS ty su1t lei nhuan.782.5% -1. dinh trong na m da: giam til 18.* veB bmh quan LQinhu~nthu~n 100% Bang phan tich ty I~ sinh lOi vo'n eo'dinh 4.623. .5% (j nam 1998 xu6ng con 12. nhin chung trong nam tmh hinh sa dung v6n cd dinh chua t6t.·1~ sinh loi cua vo'n co' dinh giarn di. Be phf n tich kha nang sinh loi cua v6n.684. L~j Ti6n Dinh Ty lesinh lui vo'n eo'dinh Ty 1~ sinh Wi v6n cO'dinh = --------------------------. Dieu nay co nghia la trong nam 19.543.311 -6% Ty l~ sinh lUi vo'n co'dinh Bang phan tich cho th1y cling nhu ty 1~ sinh loi v6n luu dQng. nhu vay dii giarn di 6% .995 12.5 d6ng loi nhuan thuan.416 427.

Nam 1998.727.926. 1 d6ng doanh thu thuan co duoc cho ra 0.479.7% til 3.725 2. LQi nhuan rong Doanh loi von = ----------------------T6ng tai san * 100% SVTH: Luong Thanh Tan Trang 46 .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.543. phan anh hieu qua cua cac tai san diroc dfiu nr .142 145.205.682 3. Doanh thu va loi nhuan phai tang len mdi th€ hien dUQc quy mo san xua't kinh doanh nga y cang tang.039 d6ng IQi nhuan rong. Xi nghiep cfin chti trong de'n van d~ tiet kiern chi phi. nhung den narn 1999 cung 1 d6ng doanh thu thuan chi cho duoc 0. xi nghiep mdi t6n tai va dung vii'ng tren thi tnrong. t6 clnrc bQ may quan 19 tinh gon.2% vao cudi nam 1999 .9% d nam 1998 xuong con 2.2% -1.7% Ty suftt lQi nhuan tren doanh thu Bang phan tich cho tha"y trong nam ty sua't loi nhuan tren doanh thu dff giam di 1. hieu qua.558 121. Do d6 da Lim cho ty sua"tloi nhuan tren doanh thu giarn .022 d6ng lQi nhuan rong.259. Loi nhuan rang Doanh thu thuan 4.416 24.9% 3.782.684. tang doanh thu d€ nang cao ty sua't Ioi nhuan tren doanh thu .801. L~i Tie'u Dinh Bang phan tich ty sua't IQi nhuan tren doanh thu _. ngiroc lai doanh thu tang nhung loi nhuan giam la mot van d€ dang 10 ngai cho tlnh hinh san xua't kinh doanh cua xi nghiep vi ganh nang chi phi cao. tich cue dffy manh ca c hoa t dong tieu thu san phffm.201.057.043 -1. Mac du doanh thu thuan tang nhung loi nhuan rong khong nhii'ng khong tang rna nguoc lai con giam di cho tha'y viec tie't kiern chi phi san xuat kinh doanh cua xi nghiep thuc hien chua to't.239. b) Doanh loi vo'n ( Ty suat lQi nhuan ella vo'n san xua't kinh doanh ) Chi tieu doanh loi vdri phan anh ktt qua hoat dong san xua't kinh doanh.

142 4.7% (5.7% 4% Narn 1998.3R2.205.7% 3.416 -2.684. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 47 .205.057 0 d6ng 1Qi nhuan rong nhung sang d€n nam 1999.162 -1.7% .543.205. 1 d6ng v6n dna vao san xuat kinh doanh binh quan chi thu dUQC0.764 -1.926 5.543.684.926 -----------------.237.496.496.961.4%) so vdi nam 1998.479. hieu qua sa dung von kh6ng cao.237. L. na y do luang rmrc loi nhuan rong thu diroc tren rmic d~u tu cua v6n chu so htiu.535.Lu~n van tot nghiep GVHD : TS.-------------------}* 100% = 79.854.782.142 {-----------------.237.558 82. lam cho doanh lei von giam : 3.239.764 ? ? 0.961.479.543.558 {-----------------82.496.162 d6ng da: lam cho doanh loi v6n tang: 3.854.926 100% = 1.543. bdi day la kha nang thu nhap rna ho co thS nh~ 11 duoc neu ho quyet dinh d~u tu von vao doanh nghiep .535.04 d6ng 1Qinhuan rong.782. _ Trong narn loi nhuan rong thu diroc giam 1. sue sinh 10i tren von giam 1. anh huang d€n hieu qua sli' dung von san xua't kinh doanh kh6ng cao.1 % 82.1C.205. Nhu v~y nam 1999. c) Ty suflt IQi nhuan tren v6n clni sd huu (Doanh lqi v6n CSH) Ty sf. Cac nha d~u tu ra't quan tam d€n ty s6 nay.8 % _ Song nhan t6 t6ng tai san sa dung giam 2.416 d6ng.926 Anh huong tong hQP cua hai nhan to' tren la nguyen nhan lam cho doanh lei v6n ciia xi nghiep trong narn giam di 1.142 3.i Tie'n Dlnh Bang phan tich doanh lqi vo'n _ Loi nhuan rang _ T6ng tai san Doanh l<ji vo'n 4. binh quan 1 d6ng von sa dung san xua't kinh doanh thu dU<. T6ng tai san sa dung cho san xufit kinh doanh trong nam tuy co tang nhung loi nhuan rong lai giam da lam cho ty sua't loi nhuan tren von giam.142 79.} * 82..382.7% .496.239.237.

142. L~i Tien Dinh • Ty suat lei nhuan tren LQi nhuan rong von chu sa htru = --------------------V6n chu sa httu * 100% Bang phan tich ty sua't lQi nhuan vo'n chu sd huu _ L<.684.299. Do do xi nghiep e~n phai tim bien phap khac phuc d~ nang eao ty sO'nay nhu nang eao ngudn v6n chu sa hfiu. ty sua"t loi nhuan tren v6n chu sa hun narn 1999 da: giam so vdi nam 1998 voi mot mire giam la 6. vita dam bao tinh tu chu v~ tai chinh.2% ( tit 16.1 d6ng lei nhuan rong.2% 10% -6.2% Nhu vay.650 -1. Sang nam 1999. 1 d6ng v6n chii sa httu chi mang lai 0.416 3.842. Hieu qua si't dung d6ng von tl! co cua xi nghiep khong dUQct6t.558 28. nang eao hieu qua si't dung von.995 3.782.277.1inhuan rang 4.205. rmrc sinh lei cua 1 d6ng von chu sa htru narn 1998 mang lai 0. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 48 .479.655 V6n chi! sd hiru Ty sua't lQi nhuan tren van CSH 16.162 d6ng loi nhuan rong. Nhu the.142 32.239. vita th~ hien duoc kha nang d~u nr v6n va si't dung v6n co hieu qua lam eho tlnh hinh san xua't kinh doanh thay d6i thea chieu huang thuan loi hon .2% a nam 1998 xuong con 10% vao nam 1999 ).022. tiet kiem t6i da rmic chi phi hoat dong d~ nang eao rmrc lei nhuan rong d6ng thai t6e do tang cua loi nhuan phai IOn hon t6c dO tang cua ngudn von chu sa hfiu.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.744.543.

li Tie'n Dinh PHAN III ******************** ~ MOT • A SO BIEN PHAp NHAM • A? NANG CAO HI~U QUA SU DUNG VON . Ll. ? K SVTH : Luong Thanh Tan . .Luan van t6t nghiep GVHD : TS.

201.:P DUqC PHAM TW 24 K ~ s6 BIeN str --~Os6I-"""'" I .JNG VON CJ xi NGHltp DU(jC PHAM TRUNG UONG 24 QuA sir Nude ta til mot nen kinh te' t~p trung bao ca"p chuyen sang nen kinh te' hang h6a nhieu thanh phan. xi nghiep c6 kha nang thanh toan ea no ngan han Ian dai han.214.926. L~i Tie"n Dinh PHAN III MOT PHAp NHAM NANG CAO mnu QuA "A ~ DVNG VON TAl XI NGHII.5Charn TW 24 dff c6 nhieu c6 gang de t6n tai va phat trien tren thirong p tnrong. xi nghiep dU<.682 Nam 1999 : 145. Vdi chirc nang la mot don vi san xua"t kinh doanh trong nganh y te'.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. Chinh VI vay rna cac thanh phan kinh te' con gap nhieu kh6 khan trong giai dean chuyen tiep. giii' vtrng uy tin.NH~N XET CHUNG VE TlNH HlNH HO~T DONG vA HItU Dl. ky Iuat tin dung. van hanh thea co che' thi tnrong c6 su quan 1y cua nha mrdc. e6 kha nang chu dong han trong hoat dQng san sua"t kinh doanh cua minh. . NQ phai tra giarn eho tha'y xi nghiep dang giam dfin ganh nang no.725 Xi nghiep dff manh dan thai h6i nhtrng tai san eo dinh nhir may m6e thie't bi.259. Qua thoi gian thuc t~p tim hieu tai xi nghiep va qua phan tich so sanh cac s6 lieu qua cac nam hoat dong cua xi nghiep. Doanh thu cua xi nghiep qua cac nam deu tang. em c6 mQt vai nhan xet chung ve tmh hinh hoat dong va cong tac quan 1y sii' dung v6n tai xi nghiep nhir sau : * Un diim : Nguon von clni Sd httu tang va ty sua"t tv tai tro tang len lam tv chu ve mat tai chinh duoc nang eao.820 Narn 1998 : 121. kha nang phuc vu kern de dfiu nr bang nhttng tai san eo dinh mdi c6 nang sua"t cao han nham dam bao qua trlnh san xua"t kinh doanh va thu h6i von dS d~u tu giai quyet tmh trang thieu von. hu hong. nam san luon eao han nam tnrdc : Nam 1997 : 107..636. Dung cu quan 1y ell ky. Nhln chung kha nang thanh toan dang dUQc cai thien. chap hanh t6t ky 1u~t thanh toan.727. - - SVTH : Luong Thanh Tan Trang 49 .

v6n hru dQng giam. Dieu quan trong la lam sao tim ra each giai quyet tot nha't va co nhirng bien phap dung d~n d€ giup doanh nghiep dung vtrng va phat trien tren thirong tnrong. Co von doanh nghiep mdi md rong duoc san xua't kinh doanh.MOT s6 Bl~N PHAP NHAM NANG CAO HltU QUA si1 Dl.. H~ s6 vong quay kho. rna ht$ s6 vong quay kho lai thap gay nen u dong von. v6n cd dinh ngay cang tot hon. v6n c6 dinh. nha xudng . mua nguyen v~t lieu. Hang t6n kho chiern ty trong IOn trong tai san hru dQng. Vi v~y khong ngirng nang cao hieu quasu dung von la mot trong nhtrng mdi quan tam hang dffu cua toan bQ cong tac quan ly ke' toan tai chinh. Phat huy duoc hieu qua s11dung v6n hien co va tang tich Iuy trong xi nghiep. em xin phep diroc neu ra mot sO'bien phap d~ gap phan nang cao hieu qua s11dung v6n : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 50 . Ty suat dffu nr va nguon v6n kinh doanh giam chiing to qui mo hoat dQng cua xi nghiep giam. khong phat huy he't nang luc hien co. gop phdn lam giam hieu qua s11dung vO'n trong xi nghiep. dffu tu may moe thiet bi.JNG VON Trong sudt qua trinh hoat dong co Ie khong mot don vi nao co th€ khdng dinh rhng mmh luon thanh cong. * Han Che': T6n tai d6ng thai vdi nhttng u'u di~m tren. • • • • II . Qua phan tich tinh hinh thuc te' s11dung v6n tai xi nghiep duoc pham TW 24. ttnh hinh hoat dQng va cong tac quan ly s11dung von tai xi nghiep diroc pham TW 24 ciing co mot s6 han che' sau : • Va'n d~ thieu von d~ dam bao cho heat dong san xuat kinh doanh v~n xay ra lam han cht su' chii dong trong san xua't kinh doanh va ganh chiu chi phi lffi vay. co nhfing kho khan t6n dong la mot Ie ta't nhien. L~i Ti~n Dinh Hieu sua't s11dung tai san hill dong. tai san co dinh tang len cho thfy viec quan ly va s11dung von hill dong. vong quay cac khoan phai thu tang len tac dQng tich cue dtn kha nang thanh toan va hoat dong san xudt kinh doanh cua xi nghiep.Lu~n van t6t nghiep - GVHD : TS. co th€ lam giam nang sua't sa dung. Ben canh do vcn la mot yeu to litt sue quan trong trong san xua't kinh doanh. Cac loai chi phi ngoai san xudt qua cao nen d~n de'n rmrc lffi rong sau thue' thap anh huong de'n ty l~ sinh lai cua von luu dQng.6 tai san cO' dinh co h~ sO'hao mon ldn. MQ.. Ne'u thieu von thl qua trinh san xua't kinh doanh se bi dinh tre va anh lnrdng de'n hieu qua san xuat kinh doanh. Mac du rmrc doanh thu thuan trong narn tang nhung dang khong tu'dng xung vdi su gia tang chi phi do v~y da lam cho ty l~ sinh Wi v6n c6 dinh.

Bien pha p do'i voi viec quan Iy va sit dung tai san eo'djnh a) Sii' dung phuong phap khan hao nhanh d~ tang kha nang thu hili v6n Trong nen kinh te' thi tnrong. khoan thue' loi nic nOp cho ngan sach khong thay d6i nhieu so vdi viec ap dung plnrong phap khau hao tuyen tinh. viec canh tranh la ta't yeu. £)~ c6 th~ bao toan ducc so' von cua mmh. se tao diroc dOng luc thuc dgy xi nghiep d6i mdi trang thie't bi d~ dang hon va mo rQng duoc nhieu phan xirdng san xudt. loi nhuan thap. Dap ung duoc nhu c~u ngay cang phat trien ciia xii hOi va tao ra diroc the' manh tren thi tnrong.xi nghiep c~n thiet phai thuc luan mot sO'bien phap sau : SVTH : Luong Thanh Tan Trang 51 . xi nghiep c6 th~ dung n6 d~ d~u nr them trong thiet bi dung cu mdi nham md rong duoc qui mo san xuat kinh doanh. Mat khac tai san co' dinh cua xi nghiep bi hao mon vo hlnh va hao mon httu hlnh ra"t IOn. VI the kha nang thu h6i lai von cho xi nghiep g~p ra't nhieu kh6 khan lam cho doanh nghiep them thieu von mot each tram trong va ma"t d~n thi tnrong tieu thu san phdrn cua mlnh. L~i Tie'n Oinh 1. Doanh nghiep ap dung dircc phirong phap khau hao nhanh tht s~ nOp thue' IQi trrc cho nha nude d nhting nam d~u thap nhung nhieu d nhtrng nam v~ sau va so ti~n khau hao d nhung narn d~u s~ Ion. lei nrc nOp cho nha mroc seetang d~n.Luan van t6t nghiep GVHO : TS. dam bao dUQc s11t6n tai va phat trien cua xi nghiep thl d day xi nghiep nen d~ nghi co quan ca'p tren cho phep diroc sli' dung phirong phap khfu hao nhanh. dffu nr them nhieu dung C\1 h6 tro hon nham nang cao nang suat. Tuy nhien khau hao nhanh nhu v~y lam cho gia thanh san pham cua xi nghiep cao. b) L~p quy ell! phong d~ bao toan va phat tri~n them v6n e6djnh ella xi nghiep Trong ncn kinh te thi tnrong doanh nghiep bao toan va phat tri~n duoc so' v6n san xuft kinh doanh cua chinh mmh cling d6ng nghia vdi viec t6n tai va phat tri~n tren thi truorig. Do c6 diroc kha nang thu h6i vdn nhanh. tao ra hieu qua cao cho hoat dOng san xua't kinh doanh ella don vi. gia thanh thap. Trong dieu kien d6 d~ bao dam viec thu h6i v6n nhanh d6ng thai tao diroc the' thuan IQi trong canh tranh. Hien tai trong dieu kien khoa h9C ky thuat ngay cang phat tri~n nhanh chong de'n rmic t6i da. la van d~ quyet dinh s11 t6n tai pha tri~n cua cac doanh nghiep. Vdi so von duoc thu h6i nhanh. bdi d nhiing nam v~ sau s6 tien khau hao nho. nang suat lao dOng lai dUQcnang cao khong ngirng.

dO khau hao d~c biet la d6i vdi cac doanh nghiep mdi dua vao san xufft duoc trang bi cong nghe hien dai nham tao kha nang manh me trong canh tranh c6 IQi cho ne n kinh tS quoc dan. hinh thanh quy du tru tai chinh du manh d~ can thiep h6 tro kip thai qua trinh kinh doanh Vim cho qua trmh kinh doanh cua doanh nghiep luon 6n dinh. v~t nr hang hoa du tnf cho phil hop vdi gia thi tnrong tren co sd do phan anh chfnh xac chi phi v~t cha't bo fa trong kinh doanh. day la co sd cho viec phan tich thuc trang kinh doanh. ngoai nhiem V\1cua cac doanh nghiep phai thuc hien. khd nang thu h6i tai tao von. Do do cluing c6 th~ dung hoa cho nhau cho nen d day doanh nghiep khong nhat thie] phai di6u chinh hoac phai xac dinh gia tri nhu vay. cho yay van voi miic lai suat iru dai va ap dung mot so bien phap tai tro c6 muc dich. Neu doanh nghiep cgn quan tam xac dinh lai phan gia tri tai san c6 dinh thl lai g~p mot s6 kh6 khan la tai san c6 dinh cua doanh nghiep rtt Ion. con hao man vo hinh lai lam giam gia tri cua tai san c6 dinh. Co phuong phap.hinh thiic thich hQP d~ phan anh chinh xac dgy du nhfrng chi phi rna doanh nghiep da bo VaG trong qua trmh san xuft. v~t nr hang hoa tranh diroc tlnh trang hu hong ma't mat. thuc hien che. Phai xay dung cho duoc mot nen tai chinh lanh manh dua tren co sd mot nen kinh t€ han~g h6a nhieu thanh phdn va til d6 md rong diroc kha nang tang nhanh them t6c do tao ra v6n til trong noi bo kinh t€ la muc tieu hang dgu cua doanh nghiep. • • • SVTH: Luong Thanh Tan Trang 52 . phan phdi diroc thu nhap tao ra. duy trl nang hrc san xufft kinh doanh va sU'dung co hieu qua tai san c6 dinh ciia doanh nghiep. Doi hie lai g~p mot so kh6 khan la thieu co Sd khoa hoc d~ xac dinh cho dung gia tri ciia chiing. Cho nen viec l~p du phong tai chinh s~ dap tmg mot phan nao d6. D6 ra duoc nhtrng bien phap tich cue trong viec bao quan tai san c6 dinh. rmrc sinh loi trong kinh doanh. mat khac n6 c6 them nhtrng thuan IQi sau : Khi c6 quy du phong tao them sv an toan v6 mat tai chfnh cho xi nghiep Tang them kha nang tich tu va phat tri~n dUQCvon cua xi nghiep Nha nude ta dang khuyen khich cac doanh nghiep thuc thi them cac gidi phap tai chinh nharn tang khd nang tich tu va t~p trung von d~ tang quy mo va d£y nhanh toc do tang tnrdng chung cho toan nen kinh te . D6ng thai xi nghiep cgn xay dung them cac hl$ thong chi tieu kinh t€ tai chinh nharn phuc vu cho viec danh gia hieu qua sU'dung v6n c6 dinh. dung tren goc dO quan ly VI mo nha mrdc cgn c6 tac dong manh bang cac bien phap : rni€n giam thue' c6 thai han. L~i Ti6n Dlnh • • Dinh ky danh gia lai tai san c6 dinh. D~ dam bao diroc co che' bao toan va phat tri~n vdn san xufft kinh doanh. nhieu loai. Nhung khi da xac dinh nhu v~y thl doanh nghia cua tai san c6 dinh.Luan van t6t nghiep • GVHD : TS.

lac hau. nang sua't thap d€ c6 bien phap xu ly. Hang narn.Lu~n van t6t nghiep c) Giai pha p d~ u tu' d6'i mdi tai san c6 dinh GVHD : TS.. L~i Tie'n Dinh D6i vdi mot doanh nghiep nha nude hoat dong trong linh vue san xufit. tai san cO'dinh hien dai trang bi cho xi nghiep nhung khong san xuat duoc. hu hong. thanh ly thich hQP. nang cao nang sua't sti' dung tai san c6 dinh Theo su' danh gia chung thi mot sO'may m6c thiet bi dung cho san xua't cua xi nghiep dang bi lac hau tren thi tnrong. tang kha nang canh tranh tren thi truong trong di€u kien khoa hoc ky thuat phat trien manh me nhu hien nay. Bay cling la yeu t6 quyet dinh lam giam di s6luQng ban ra cua doanh nghiep. Gay ra tinh trang dffu nr lang phi. xi nghiep cffn xac dinh danh sach nhiing tai san cO' dinh cli ky. D6i vdi san pham nay thi tren thi tnrong vo chai dUQclam b[lng nhua de o. Trang khi d6 san pham nay cua xi nghiep vo chai lam bang thiiy tinh nen kh6 cho viec van chuycn. Do v~y doi hoi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 53 . cha't Iuong. trtnh do trang bi cua tai san co dinh la ra't quan trong anh hirong de'n cha't hrong cua san ph~m san xuat.. may m6c thie't bi xi nghiep co the lua chon su dung cac nguon sau : • Quy khau hao duoc d€ lai cho xi nghiep su dung de tai san xua't • Sl'( dung nguon von vay dai han do nguon nay co tinh chdt 6n dinh lau dai • Sl'( dung hinh thiic tin dung thue mua d cac cong ty cho thue tai chinh • KiC'n nghi b6 sung ngudn von ngan sach ca'p d) Sti' dung hinh thuc tin dung thue mua d~ dam bao mQt phftn cho tal san c6 dinh. Nguon v(ln de d~u tu d6i mdi tai san. Ben canh do viec dffu tu c16imoi phai duoc thuc hien d6ng bo tren day chuyen san xua't sao cho tirong d6i phu hQP. nhu d khan may moe thiet bi san xuat baa bi d6ng g6i cho san phffm dich truyen. d€ van chuyen su dung. khong nen d€ tung bO phan rieng Ie c6 su chenh lech qua Ion v€ ky thuat. u dong v6n d~n den hoat (tong san xua't kinh doanh khong hieu qua. hoac san xua't khong he't cong sua't do san ph~m khong phu hQP vdi nhu c<1uthi tnrong. Ngoai ra viec d~u nr d6i mdi tai san c6 dinh clin phai co chien liroc cu the tranh tmh trang dfru nr chech huang. kha nang tieu thu '" qua d6 tac dong den hieu qua hoat dong cua don vi. D6ng thoi l~p ra ke hoa ch chi tiet cho viec dffu tu d6i mdi tai san cO'dinh. do d6 xi nghiep cffn chii trong den viec d~u tu d6i mdi va hien dai h6a tai san cO'dinh . Nhu vay mdi c6 the dam bdo nang suat. d6i mdi cong nghe. gia cao . v€ kha nang san xudt cua xi nghiep cung nhu kha nang dap irng hieu qua cua viec dffu nr. su dung nen khach hang khong ira chuong l~m mac du gia thanh va cha't hrong ngang nhau. Hien tai h~ sO'hao mon tai san co dinh cua xi nghiep tang len cho tha'y tai san cO' dinh cua xi nghiep dang c6 xu huang ngay cang cu di. nang sudt. Ke' hoach nay phai dira tren nhirng nghien crru v€ thi tnrong.

Do d6 hinh thuc tin dung thue mua mang lai nhieu tac dung. • Giup cho xi nghiep e6 th~ d6i mdi may m6e thiet hi rna khong effn phai dffu ur mot lffn vdi so von Ion gay anh hudng den tinh hlnh tai chinh ella xi nghiep. Di@u nay eho thay ngudn von d~ dffu nr lau nay ella doanh nghiep kho co th~ dap tmg dude yeu c~u d6i mdi trang thiet hi.Luau van t6t nghiep GVHD : TS. tu d6 moi e6 th~ nang cao han nita hieu qua su dung von hru dong. • Giiip cho xi nghiep giam diroc nii ro neu rna viec dffu ur khong co tac dung. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 54 . D~ lam duoc di~u nay xi nghiep phai du bao diroc doanh thu han hang cho tung thang. Khi su dung dUQehinh thirc na y dem lai cho xi nghiep nhieu thuan IQi Ion: • Giup xi nghiep co th~ d6i mdi may moe thiet hi diroc lien tuc. d day hinh thuc tin dung thue mua la mot gidi phap tot d~ xi nghiep hien dai hoa mdt so may moe thiet hi dung cho viec san xufft kinh doanh ella minh. Con IQi nhuan thi qua nho. Nguon von rna doanh nghiep dung cho viec d6i mdi ad san co dinh bao g6m: • LQi nhuan d~ lai • Khfiu hao • Von yay ella ngan hang Nhung trong thuc te ngan sach luon thieu hut nen so khau hao do xi nghiep luon phai nQP cho ngan sach nha nude. xi nghiep nen thuc hien hoach dinh ngan sach tien mat hang thang hay hang quy d~ d~ dang thea doi su bien dQng thira hay thieu rna co nhung bien phap thich hop cho viec can doi di@uhoa hrong ti@n m~t gitta thu va chi. han ntta ganh nang von yay dang rfit Ion.1ng tien mat giua cac thang lai thieu. • Giup xi nghiep khong phai di yay no ngan hang d~ dffu tu vao may moe thiet bi lam giarn di ty l~ no tren von ella xi nghiep. dffu tu them tai san co dinh ella mlnh. khong ngirng nang cao sue canh tranh ella xi nghiep. chi tu narn 1995 den nay so khfiu hao khong phai nQP.142 d6ng qua it so vdi quy rna ella toan xi nghiep. co tai san the chap. L. trong do bao nhieu % doanh thu se thu du<. Mat khac ngan hang phai danh gia dung phdn tai san dem the chap ella xi nghiep. d6ng thci tang diroc kha nang canh tranh ella san pham d~n den hieu sufit sli dung ella von co dinh duoc nang len dat hieu qua han. Doi vdi nguon von yay. co nhir the tht kha nang yay von ella xi nghiep moi eao len. IU<.!-iTien Dinh doanh nghiep phai luon d6i moi trang thie't bi eho phu hop vdi yeu effu thi tnrong.205.543. dap iing dung nhu cffu cua ngiroi dan. ngan hang doi hoi doanh nghiep phai lam an co hieu qua. tranh hien nrong ph6 bien hien nay la cac doanh nghiep khong chiu dffu nr them chieu sau d~ hien dai hoa doanh nghiep. nam 1999 IQi nhuan sau thue' dat 3.1c trong thang.Bien phap dO'i v6'i Hli san btu dQng a) DO'i v6'i til~n mat Doi vdi tien mat. 2 .

% . Phan tich tu6i ciia cac khoan phai thu la viec phan ra cac khoan phai thu thea s6 ngay no tinh de'n thai di€m phan tich thea m~u sau : 0-15 16 . • Khong chi voi cac chinh sach tin dung hop ly. hien nay thi tnrong chiing khoan dff diroc thanh l~p.30 31 .% 100% T5ngs6 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 55 . no kh6 d6i d6ng thai girip doanh nghiep han che' diroc nii ro trong khau thanh toan. Vl di~u nay. Viec danh gia uy tin cua khach hang trong thanh toan giiip xi nghiep han che' dU<.ti Tie'n Dinh Ke'de'n. ta can c6 th€ c6 gJng lam tang t6c dQ thu h6i ti€n mat.. cac phong ban tien hanh hoach dinh nhu cfiu tiSn mat vira cho cong tac du tnt l~n dfiu tir trong thang d€ h6 tro trong viec xac dinh chi phi cfin thiet trong thang..45 ... d€ cho viec du tnr tien mat tai xi nghiep it han nhung va~n dam bao du d€ tai tro cho cac hoat dQng hang ngay. Them vao do.. De thuc hien diSu nay xi nghiep cfin dira ra mot chinh sach tin dung thich hop nham khuyen khich khach hang nhanh ch6ng thanh toan cho xi nghiep chang han : • Ne'u thanh toan tnroc hay dung han.. cac khoan ti~n du tnt do c6 th€ dung dfiu nr vao cac loai cluing khoan c6 tinh thanh khoan cao.. b) Quan ly cac khoan phai thu Ben canh viec hoach dinh ngan sach tien mat. hay thuc hien viec thanh toan qua tai : khoan tai ngan hang.5C khoan no qua cac han.% . rna can giup cho d6ng ti~n du tnt kia can co kha nang sinh lai cho cong ty.. xi nghiep con phai danh gia khach hang cling nhu phan tich tu6i cua cac khoan phai thu.. vira dam bao cho xi nghiep khong bi thieu tiSn trong viec h6 tro cho cac cong viec hang ngay.. xi nghiep se chiet khau cho khach hang mot ty l~ % nao d6.. Vi d1:1 2110 net 30...Luan van to't nghiep GVHD : TS. Viec thanh toan qua ngan hang khong chi lam qua trlnh thanh toan dien ra nhanh ch6ng han rna con han che' nii ro cua xi nghiep. Lay phan doanh thu thu duoc trong thang trir di chi phicdn thiet trong thang ta se xac dinh nhu c~u tien mat c~n du tnr bao nhieu la hQP ly... Lc. Til tren co sd nay cling co the hoach dinh nhu c~u tien mat cho ca nam.

c) Do'i voi hang t6n kho Hang hoa du tnr de dap irng nhu cffu cua khach hang la mot trong nhtrng di~u het sire cffn thiet cho hoat dong ciia doanh nghiep. t6i thi~u d~ dam bao san xuat kinh doanh duoc tien hanh thuong xuyen lien tuc. trong khi so"vong quay hang t6n kho con thap dieu nay anh huong Ion den hieu qua su dung von. Do do de nang cao hieu qua trong khau du tru xi nghiep cffn ap dung mQt s6bi<$n phap sau : • Cffn xac dinh dung nhu cffu du till' cffn thiet. cu nguoi den g~p true tiep . Q* = J--~~:~~--C Q* : Scll1 luong d~t hang du tnr t6i u'u S : TC)ngkhoi hrcng hang su dung trong ky (nam) o : Chi phi cho m6i lffn d~t hang C : Chi phi t6n tnr tren m6i don vi hang hoa t6n kho SVTH : Luong Thanh Tan Trang 56 . nhung su gia tang nay phai di doi voi su gia tang doanh thu thl mdi hop ly.1Ci€u nay. VI ding neu ta khong co hang d~ dap ung kip thai nhu cffu cua khach hang thl khong chi anh hirong den doanh thu rna con co tac dong khong t6t den uy tin cua xi nghiep. Gitta chi phi d~t hang va chi phi t6n tnr luon co mdi nrong quan ty 1~ nghich : khi s6lffn d~t hang nhieu khdi IU<. nguoc lai khi s6l~n d~t hang giarn di thl kh6i Iuong hang trong m6i lffn d~t cao hrong t6n kho Ion d~n den chi phi t6n tru cao con chi phi d~t hang giam. xi nghiep c~n tien hanh thirc hien du bao nhu cffu d hang hoa phuc V\1 thi tnrong trong nam cua minh d~ lam co sd thuc hien ap dung mo hinh san hrong d~t hang hieu qua ( EOQ : Economic Ordering Quantity) vao quan ly t6n kho. Hien tai hang t6n kho dang chiern ty trong ra't ldn trong t6ng tai san cua xi nghiep. giiip ta phan tich cac khoan phdi thu duoi goc do thai gian... hang t6n kho tang cho tha'y kha nang san xuat cua xi nghiep tang. Mo htnh EOQ giup xac dinh rmrc d~t hang du tr~ t6i uu nha't .Luan van to't nghiep GVHD : TS.. The nhung neu hang t6n kho qua nhieu thl cung khong t6t. vl hic do mdi co the dffy nhanh vong quay hang t6n kho. B~ thirc hien dU<. Ltill Ti€n Dinh Bay cling Ia mot phuong phap quan ly va theo d6i cac khoan phai thu httu hieu.1ngang hoa t6n kho bmh quan h thap tir do chi phi t6n kho thap song chi phi d~t hang lai cao. Nhu v~y mdi tranh du<.1c ttnh trang du' tfu thira gay u dong von. goi dien thoai. • Ket hop linh hoat cac bien phap de co the thu h6i cac khoan no qua han nhu gdi thu. hay du tru thap anh hirdng den tinh chu dong trong ki nh doanh.

thi tnrong. • a • v~ san pham do dang don vi nen d~u tu mua them may m6c thiet bi a khau d6ng nap.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. L~i Ti~n Dinh B6 xac dinh diroc S.. khau dan nhan va d6ng g6i thanh pham d6 san pham vira hoan thanh giai doan tnrdc khong phai n~m cho nham giiip giam hrong san pham do dang tren day chuyen. gia ca hQP lY. Thai di6m dat hang lai duoc xac dinh nhu sau : S61uQng san pham ( nguyen lieu ) DQ dai cua thai BiGm dat hang lai = sti' dung m6i ngay x gian giao hang Khi rmrc du tr~ hang t6n kho b~ng vdi di6m d~t hang lai thl d6 chinh la thai di6m nen d~t hang lai . qua cong thiic : S61ftn d~t hang trong nam = s Q* K~ den. giarn chi phi du tnr . cha't lirong. Xi nghiep c~n xem xet d~u tu may m6c. bao dam dap ling kip thai cac yeu cau : so' hrcng. VI hien nay day chuyen nay c6 cong sua't thap khong phu hop vdi cac SVTH : Luong Thanh Tan Trang 57 . Vi nguyen vat lieu cua xi nghiep chii ye'u Ia h6a duoc nen khi nhap khffu v~ c~n mot thai gian kha dai d6 ki6m nghiern.. ta c6 th6 sti' dung cac phuong phap thong ke nhu : h6i quy. • Tim nguon cung cap v~t tu hang h6a thuan lei. Va hien nay cong tac ki~m nghiern cua xi nghiep con keo dai thai gian do s61uQng nhan vien khong dii (them VaG d6 may m6c thiet bi chua th~t hien dai ) do d6 lam luong von hru dong trong khau nay tang len. Bon vi cling c~n trang bi them mQt day chuyen d6ng nap. binh quan di dong . ta cling c~n tinh chi tieu thai di6m d~t hang lai d6 bi~t duoc khi nao nen dat hang lai nharn dap ling nhu c~u san xua't kinh doanh ciia don vi. Tuy nhien ben canh d6 ta cling c~n sti' dung true giac d6 di~u chlnh tang giarn san luong du bao sao cho g~n vdi con so' thuc t~ nhat. Sau khi da tinh diroc Q* ta se tinh duoc s61~n d~t hang trong nam 1a bao nhieu 1~n. Nhu vay se tao kha nang giam diroc hrong v~t nr du tnr. xay dung h~ thdng kiern tra. ki6m nghiern bien dai chinh xac nham giai ph6ng nhanh von luu dong khau nay.

Ngoai ra. Ma viec giiirn hrong von dung bmh quan se lam cho qui mo san xutlt kinh doanh cua doanh nghiep giam. L~j Tien Dinh cong sutlt cua cac may moe khac lam anh hudng den cong sutlt may moe d cac day chuyen tnrdc va sau do . D~ tang cuong doanh thu. 3 . do do viec dat rmrc doanh thu bang hoac cao hen nam tnrdc la kho co th~ thuc hien.Luan van t6t nghiep GVHD : TS. • Do bao bt cua xi nghiep phai mua til don vi khac va khi don vi nay cung ctlp khong kip thai dii lam cho viec xutlt hang hoa cua xi nghiep khong dung thai han dan den don vi bi phat lam giam IQi nhuan. ni t ngan thai gian chu ky san xutlt kinh doanh .Bien pha p nang cao hieu sua't sd dung vo'n san xua't kinh doanh Nhu chiing ta dii biet : Doanh thu thudn sa Hieu sua't sd dung vo'n = -------------------------------------- Vo'n SXKD sd dung binh quan Tren ly thuyet. xi nghiep nen thuc hien cac bien phap sau: sa a) Tang cu'ong cac hoat dQng Marketing phan Marketing rieng rna cu th~ la nen thanh l~p rnQt bQ _ Thuc hicn cac hoat dong chii yeu cua marketing: • Nghien cuu thi tnrong • Hoach dinh san pham • Dinh gia SVTH ~Luong Thanh Tan Trang 58 . Do vay d~ nang cao hieu sutlt v6n san xuflt kinh doanh. Chi phi mua bao bt til nhttng don vi nay cfing kha cao. til do gop phan nang cao hieu qua s1'( dung v6n thi phai thuc hien cac bien phap nham lam gia tang diroc doanh thu cua don vi. d6ng thai gay mtlt uy tin. cho nen xi nghiep nen xem xet thue phan rna y moe lam bao bl hoac co th~ mua luon . c1e nang cao hieu qua du tra noi rieng va hieu qua dung v6n noi chung xi nghiep cling c~n tim each tang khdi hrong tieu thu hang hoa d~ giam khdi hrong t6n kho. d~ nang cao hieu sutlt sa dung v6n san xutlt kinh doanh tht co th~ tang doanh thu thuan hoac giam hrong von san xutlt kinh doanh sa dung binh quan.

Nhtrng thong tin nay ra"t httu Ich d€ co th€ d~ ra nhtrng chinh sach. ngan can su xarn nhap cila d6i thu vao thi phan cua minh hoac nam Iffy nhttng co hoi phat tri€n san phfim ciia ta vao nhtrng thi tnrong rna d6i thu con bo ngo . Nhu e~u tam ly khach hang thirong thay d6i. nhtrng chinh sach gia. kip thai dam bao hoat dong san xufft tieu thu cua xi nghiep duoc thong su6t hieu qua. nghi dinh cua chinh phu. danh gia nhtrng thong tin thu nhap duoc. cac e6ng ty diroc pham lien doanh va nude ngoai. y kien d6ng gop cua khach hang d6i voi san phfim cua xi nghiep. trinh len ban giam d6e.. nhu e~u khach hang. Xi nghiep e~n narn diroc nhttng thong tin v~ d6i thii canh tranh nhu : tiern hrc kinh te' cua d6i thu. cac chien luoc phat trien nganh '" D€ til d6 lanh dao xi nghiep xac dinh phuong hudng phat trien cua xi nghiep cho phu hop tranh tmh trang phat tri€n chech hirdng. thi trucng cua d6i thii.i Tie'n Dinh • Xuc tien ban hang • Phan phdi san pham _ Xay dung ht$ thdng thu thap va xii'ly thong tin h6 tro eho hoat dong cua xi nghiep ~ Thu thap thong tin til phia khach hang Day la ye'u t6 quan trong nhfit quyet dinh su t6n tai va phat tri€n cua xi nghiep. thu nhap ciia ho . do vay xi nghiep phai s~n sang chap nh~n canh tranh vdi cac don vi ban. cac quy dinh cua Bo y te'. di€m manh di€m yeu. ~ TIm th~ p thong tin til d6i thu canh tranh Trong n~n kinh te th] tnrong canh tranh la quy luat tfft yeu khong th€ tranh khoi. Bo phan marketing tie'n hanh cac bien phap ky thuat phan tich. D6ng thai tiep nhan nhtrng thong tin phan h6i. chien thuat htru hieu nham bao vt$ thi phan. L. NOi dung nghien ciiu bao gdm : ea khach hang hien e6 va khach hang tiern nang trong nrong lai. cac loai san phim cua d6i thu. d~e di€m tam ly khach hang. Thu nhan diroc kip thai cac thong tin til phia nha nude va co quan cap tren con e6 th€ tao ra co hOi md rong thi tnrong xufft khfiu eho xi SVTH : Luong Thanh Tan Trang 59 .. da dang eho nen bo phan marketing e~n phai nghien ciru ky v~ khach hang cua minh. Nhiing thong tin nay ghi nhan v~ cac duong 16i chinh sach cua nha nude.Luan van to't nghiep GVHD : TS. d~e di€m sinh ly th€ chat cua tirng nh6m khach hang. de quy dinh. phan phdi ban hang rna ho dang thuc hien. giup eho ban giam d6e nam diroc nhirng thong tin e~n thiet tren co sd do co nhtrng di~u chinh thich hQP. ~ Thu nhap nhirng thong tin til phia nha nude va co quan chu quan cap tren.

tai lieu quang cao . md rong thi tnrong. hieu qua D6i vdi nguci tieu dung. do d6 viec t6 chiic cac dai ly tai cac dia phuong vdi muc dich eung ea'p san pham cho nha thuoc tu nhan. phong mach tu Phch narn bilt duoc kha nang hoat dong va the" manh ciia cac dai ly tren thi tnrong dS e6 nhttng bien phap h6 tro nhu : quang cao. do d6 cfin chii trong dSn cong tac nang cao cha't hrong duoc pharn. Hon nita xi nghiep muon xudt khffu sang nude ban. hoi thao. SVTH : Luong Thanh Tan Trang 60 . KCS hoan toan khong thay d6i chat luong san pham. b) Nang cao cha't lu'qng san phdm thuo'c d~ giii viing va mel rQng thi tnrong Thu6c la loai hang h6a d~c biet c6 anh hudng true tiep de'n sue khoe cua nguoi tieu dung. ky thuat vien v€ quan tri cha't IUQng. neu khong dam bao chat hrong doi khi gay nguy hiern tinh mang nguoi benh. nha't la d6i vdi cac nude dang phat triSn . Dang thai khong nen coi trong qua de'n IQi nhuan rna con phai xem xet dSn viec phuc vu nhan dan. diroc si. muon v~y xi nghiep phai dat cha't IUQng quoc te'. cfin phai nhan thuc ra gitra quan tri chat luong ( QCS ) voi ki~m tra cha't hrong ( KCS ) KCS nham loai bo san pham xa'u. Con QCS d€ c~p dSn toan bo qua trmh tu hie chuan bi san xua't cho de'n tieu thu. xi nghiep phai tang cirong nhan thtrc cho toan bo can bo cong nhan vien. khong nang cao cha't IUQng san phffm. Do d6 khong con each nao khac hon la xi nghiep nen tim each nang cao cha't hrong duoc pham cua mmh. c6 kien thrrc chuyen mon nghiep vu va c6 hiSu bie't sau rong v€ san pharn dS c6 th€ huang d~n t~n tlnh cho ngiroi mua . Vdi thuc trang hien nay da sO'ngiroi tieu dung d€u chuong thuoc ngoai VI cha't IUQng cao. cai tie'n mau rna d~ la'y lai niern tin cua ngiroi tieu dung. • Thii nhat. Nhieu doanh nghiep da nhan thuc dung diln va nghiern tiic v€ QCS va da thanh cong trong canh tranh .. Phai chon dai ly e6 du nhan vien e6 kinh nghiern trong kinh doanh. cac bien ban h6 tro v€ y tS gitta chinh phil ta va cac nude.. Do vay chat hrong diroc pham la van d€ kha nhay cam ne'u khong quan tam dung mire se anh hudng ra't Ion de'n uy tin cua xi nghiep . cung ca'p tai lieu ky thuat.Lu~n van t6't nghiep GVHD : TS. _ T6 chuc mang hrdi phan phdi san ph~m hQP ly. da so' ngirci ta chi mua thuoc khi c6 benh t~t ngoai trir mot so' it loai thudc thong thuong va nhfing tnrong hop d~c biet. mau rna dep. L~jTie'n Dinh nghiep thong qua viec cung ca'p san pham cho cac hiep dinh. phe' phffm. Nhm chung ngiroi dan ra't it khi mua thudc du tnr.

242 Trlng ci)ng 60.075 SVTH : Luong Thanh Tan Trang 61 . Phuong phap xac dinh nhu c~u v6n ngan han. tao c1Qnglire dS tang nang suat. • Thu ba. tiep thu c6ng nghe mdi. t~p thS co tac dQng t6t de'n cha't IUQng san pham.223 Phai td khac 5. Muc dich la gi\n che' c1Q khuyen khich v~t cha't vdi tinh than phil hop vdi m6i ca nhan t~p thS lao dong.hoach. Xi nghiep dff l~p ra mot bQ phan nghien ciru thl nen manh dan d~u tu nghien ciru phat tri@n thu hut nhiing nhan tai d@nghien cuu ung dung nhirng sang kien sang che' co IQi cho xi nghiep . Do v~y. Theo kg. c) Xac dinh nhu c§u v6n c§n tal tro khi doanh thu tang Khi doanh thu tang len thl nhu c~u von d@tai tro cho don vi cling tang len. nha't Iii nhu c~u von hru dong.212 f) on . ky thuat vien co nang luc tham gia cac lop b6i dirdng ciia tnrong dai h9C Y duoc hoac clYdi h9C d mroc ngoai d@sau do ho trd v6 tham gia dong gop cho xi ngiep. 6n dinh va nang cao cha't IUQng san pharn. phuong huang san xuat kinh doanh nam 2000 cua xi nghiep nhu sau: • Doanh thu co th@dat 160 ty d6ng • LQi nhuan udc tinh dat : 6 ty d6ng • LQi nhuan d@lai chiem 60% lffi rang dS b6 sung v6n Nhu v~y ta c~n tinh so' v6n c~n thie't tang len khi doanh thu cua xi nghiep tang Trich bang din d6i ke' toan nam 1999 Tai san So tien .679 9. L~j Ti~n Dinh • Thrr hai.TSCD thuan 886 13. xi nghiep phai tao di6u kien cho diroc si. Do do don vi c~n xac dinh so' v6n c~n thiet d~ tiii trc cho su gia tang doanh thu do .Ti€n mat _ Cac khoan phai thu _ Hang t6n kho . de'n hoa t dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep. xi nghiep phai tung budc nang cao trlnh dQ can bQ c6ng nhan vien d@ ap dung.202 Cac khoan phdi nop 53 Phai td CNV 2.Luan van t6t nghiep GVHD : TS.339 T6ng ci)ng 46. don gian va thuong dUQCsa dung la phuong pha p ph~n tram tren doanh thu.341 N gu'oi mua tnt tnrdc 1. xi nghiep nen co nhirng bien v6 kinh te' : thuc hien che' dQ thirdng khuyen khich d6i vdi ca nhan. vr tin h T'" d~ nttu ong Sf) ti6n Ngudn v6n Phai tra eho ngiroi ban 10.268 36.054 Yay ngan han 27.

727.259) x 22% = 3.11 0. L~j Tie'n Dinh Tie'p theo. do co dUQc lei nhuan d6 lai b6 sung la : 2.98 d6ng va nguon von tv do se tang 12.725 d6ng Bang tfnh ty l~ phdn tram cac khoan muc so voi doanh thu Tal san %DT 0.02 % Ty so' 22.12.6 9.000 .145.080 (trieu d6ng) L<. phdn con lai xi nghiep phai tim S\! Uti tro til' nguon ben ngoai la : SVTH : Luang Thanh Tan Trang 62 .96 d6ng.13 25.5inhuan dti lai co the sa dung d6 b6 sung nhu cffu vO'n1a : 4.25 Ngu6n v6n %DT 7.82 0.96 + Ti€n mat + Cac khoan phai thu + Hang t6n kho + Phai trel nguoi ban + N gu'oi mua td tnrdc + Cac khoan phai nop + Phdi trel CNV + Phai td khac T6ng cQng T6ng cQng 34.03 1.53 3.243 (trieu d6ng) Doc tinh loi nhuan sau thue' : 6. Nhu cffu von tai tro tang them se la phdn chenh lech gitra tai san hru dQng tang them va ngudn von tv do tang them: % chenh lech = 34.02% cho bitt: cu 100 d6ng doanh thu tang them thl cffn phai co them 22.080 x 60% = 2.448 (trieu d6ng) V~y vdi nhu cau von gia tang 3.000 . _ Xi nghiep co kt hoach tang doanh thu len 160 ty d6ng thl nhu cffu vdn tang them se la : ( 160. chon cac khoan muc tren bang can d6i ke' toan co quan h~ tnrc tie'p va thay d6i ty l~ thuan voi doanh thu d6 tinh ty l~ % cac khoan nay so vdi doanh thu nam 1999 la : 145.243 ( trieu d6ng ) .98 Til bang tren cho thcry cli' 100 d6ng doanh thu tang them thl tai san hru dQng se tang 34.000 x 32% ) = 4.96 = 22.98 .448 ( trieu d6ng ) .- - - - ------- Lusn van t6t nghiep GVHD : TS.02 d6ng von de tai trc.( 6.47 12.259.

5C len.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. xi nghiep co th€ hra chon sa dung cac plnrong an sau : • Nguon von yay tu can b9 cong nhan vien ciia xi nghiep. dap ung diroc nguon von luu dong thieu. mac du khoan v6n nay khong IOn l~m nhung dap trng dUQcmot each thuong xuyen va xi nghiep khong bi rang buoc bdi kha nang thanh toan nhu khi yay ngan hang. vach ra nhttng chien hroc htru hieu cho nhirng nam tiep thea trong n~n kinh te' thi tnrong dang canh tranh gay gilt hien nay.2. thuan loi va to'i thi€u hoa chi phi.448 = 795 (trieu d6ng) Day la irdc tinh d€ xi nghiep co th€ chu dong tim nguon tai tro thich hQP. tao di~u kien cho xi nghiep dung vfing trong su canh tranh . SVTH : Luong Thanh Tan Trang 63 . L"i Tie'n Dlnh 3. Vdi tnrong hQP nay d€ tang nguon vO'ntai tro.243 . Sa dung nguon von yay ngan hang d€ tai tro Gop von lien doanh vdi cac don vi trong va ngoai nude d€ d6i moi tai san cO' dinh. qui mo san xuat cua don vi dU<. D6ng thai khi tra HE lam tang nguon thu nhap cho can b9 cong nhan vien trong xi nghiep. tang • • Ngoai ra. day con la irdc tinh d€ xi nghiep dinh huang. gop phan cai thien nang cao dai song .

V6n san xuat kinh doanh la nhan to' d~u tien rna cac nha quan tr] phai quan Him de'n bdi d ba't cu nganh ngh€ nao muon t6n tai. Lam the' nao d€ sli dung hieu qua nha't ngudn tai nguyen cua mlnh trong di€u kien hien c6.1dng 24 " da t. kinh nghiem thuc te' chua nhieu. khong phu hQP vdi cac dac diSm hoat dQng san xua't kinh doanh tht se d~n de'n tnrong hop von bi lang phi lam hao t6n de'n nguon tai nguyen ciia xa hoi . quan ly va sa dung von khong khoa hoc. su giup dB nhiet tmh ciia ban lanh dao cung nhu cac anh chi phong ke' toan Xi Nghiep DUQc Pham Trung Dong 24 cung vdi su n6 luc cua ban than trong suot thoi gian thuc t. la chdt d~u boi tron va dam bao cho cac bQ phan trong mot doanh nghiep hoat dQng bmh thirong. heat dong d€u khong th€ thieu von. Bdi vi v6n la nhan to' d6ng vai tro chu dao cua san xua't kinh doanh.Lu~n van t6t nghiep GVHD : TS. em hy vong nhtrng van d€ da trlnh bay trong d€ tai nay se g6p phan hoan SVTH : Luong Thanh Tan Trang 64 . The' nhung neu c6 v6n rna su' phan b6 von.%ptrung d€ c. chi bao t. d6 la cau hoi rna cac nha quan tri da. ba't cu doanh nghiep nao muon t6n tai va phat tri€n cung d€u phai quan tam de'n van d€ hieu qua hoat dQng san xua't kinh doanh cua mmh. Lai Ti~n Dinh Trong n€n kinh te th] tnrong. nhung dUQc sl! huong dan.%pnghien ciiu tai xi nghiep. dang va se luon tim each d€ giai quyet t6t nhat .%pd~n cac va'n d€ co ban sau : • • Co sd ly luan chung v€ von va sli dung v6n Thuc trang sa dung va danh gia hieu qua sa dung vdn tai Xi Nghiep DUQc Ph~m Trung Dong 24 MQt s6 bien phap co ban nham nang cao hieu qua sa dung von tai Xi Nghiep DUQc Phcfm Trung Dong 24 • • • Bien phap d6i voi tai san cddinh Bien phap d6i vdi tai san hru dong Bieri pha p nang cao hieu sua't sa dung v6n san xua't kinh doanh • Vdi thoi gian thuc t.%ntmh cua thay Lai Tie'n Dinh. Tren co sd d6. d€ tai : " MQt s6 bien phap nharn nang cao hieu qua sd dung van tai Xi Nghiep Duoc Phftm Trung l.%pngan.

Tie'n Dint thien cong tac quan ly. nang cao hieu qua su dung v6n san xua't kinh doanh tai xi nghiep trong thai gian tdi.~:: -----& 52J SVTH : Luong Thanh Tan Trang 65 . trong cac hoat dong san xuat kinh doanh rna ban than em chua th~ tha'y va phan tich he't trong ban luan van nay. -----. L~i.Lu~n van t6t nghiep GVHD : T8. Tuy nhien vci thai gian nghien ciiu ngdn. do do so suat la khong th~ tranh khoi. su hi~u bie't con han che va thuc te' con co nhirng di~n bien plnrc tap trong cong tac tai chinh. dua xi nghiep ngay cang phat tri~n va khong ngirng vuon len trong tuong lai . Ra't rnong sv gop y chan thanh cua ban lanh dao xi nghiep cung cac thdy co huang dfin d~ luan van diroc t6t han.

HCM Kinh te'va phan tich hoat d()ng doanh nghiep PGS.** * * TAl LIEU THAM KHAO Tal chinh doanh nghiep Tnrong Dai HQc Kinh rs . *. .NXB Th6ng ke Pharr tich hoat d()ng kinh te' doanh nghiep Huynh Dtrc Long .NXB Th6ng ke Nghiep VQ. * . .. * * . tin dung va thanh toan qu6c te' PGS. *. Nguyen Ngoc Hung Phan tfch hoat dQng kinh doanh Pham Van DUQc.!i Tie'n Dlnh Th] trtrong chung khoan TS. L. ...*. rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' * * . Nguyen Van Thuan . * rJ!=' rJ!=' rJ!=' .~ ? * .NXB TP.TS Le Van T€ ..Dang Kim Cirong Phan tich hieu qua hoat d()ng san xua't kinh doanh Nguyen Nang Phu Tal li~u ella Xi Nghiep Duoc Phftm Trung Uong 24 . * * rJ!=' rJ!=' rJ!=' rJ!=' .NXB Th6ng ke Quan tr] tal chinh doanh nghiep Nguyen Hai San .Nguyen Thi My' Toan tai chinh TS.TS Vo Thanh Thu ..NXB Giao due Quan tr] tal chinh PTS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful