P. 1
On tap Van hoc lop 12

On tap Van hoc lop 12

|Views: 80|Likes:
Được xuất bản bởibinh08dbb

More info:

Published by: binh08dbb on Mar 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

Tr ường THPT Đ ại Ngãi

OÂn Taäp Vaên Hoïc 12
Vaên Hoïc Vieät Nam

loc_t32000

(Löu haønh noäi boä)

1/- Cuoäc Ñôøi Nguyeãn AÙi Quoác (Hoà Chí Minh) - Sinh ngaøy 19/ 05/ 1890 - Xuaát thaân töø moät gia ñình nhaø nho yeâu nöôùc + Cha: Nguyeãn Sinh Saéc + Meï: Hoaøng Thò Loan - Queâ höông: Laøng Kim Lieân, Nam Ñaøn, Ngheä An – coù truyeàn thoáng vaên hoùa vaø yeâu nöôùc - Thuôû nhoû teân NSC – ñi daïy NTT – hoaït ñoäng caùch maïng laø NAQ – veà nöôùc 1942 teân laø HCM - Nhöõng moác quan troïng trong cuoäc ñôøi + 1911 Ngöôøi ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán nhaø Roàng + 1/ 1919 Ngöôøi ñöa baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam veà quyeàn bình ñaúng töï do ñeán hoäi nghò Vecxay (Phaùp) + 1920 Ngöôøi döï ñaïi hoäi Tua vaø laø moät trong nhöõng thaønh vieân ñaàu tieân tham gia saùng laäp Ñaûng coäng saûn Phaùp + 1925 Ngöôøi thaønh laäp nhieàu toå chöùc caùch maïng nhö: Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi, hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ Ñoâng + 3/ 2/ 1930 taïi Höông Caûng (Trung Quoác) Ngöôøi laø chuû toïa thaønh laäp Ñaûng coäng saûn VN + 2/ 1941 Ngöôøi veà nöôùc hoaït ñoäng vaø thaønh laäp maët traän Vieät Minh (Baéc Poù- Cao Baèng) + 8/ 1942 Ngöôøi bò Töôûng Giôùi Thaïch baét giam + 1943 Ngöôøi ñöôïc traû töï do + 2/ 9/ 1945 HCM ñoïc baûn TNÑL taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình + Sau cuoäc toång tieån cöû ñaàu tieân (6/ 1/ 1946) Ngöôøi ñöôïc baàu laøm chuû tòch nöôùc - Coù 1 cuoäc ñôøi heát söùc nhaát quaùn + Yeâu nöôùc, thöông daân + Trung thaønh tuyeät ñoái vôùi lôïi ích cuûa ngöôøi cuøng khoå + Tinh thaàn theùp, yù chí nghò löïc vöôït qua khoù khaên thöû thaùch, chaáp nhaän hy sinh lôïi ích caù nhaân + Phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc, coù yù thöùc hoïc taäp 2/- Quan Ñieåm Saùng Taùc Cuûa Hoà Chí Minh - Saùng taùc phuïc vuï cho söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc - Sinh thôøi Ngöôøi laø nhaø thô nhöng khoâng nhaän mình laø nhaø thô maø chæ nhaän mình laø baïn cuûa ngheä thuaät, chính taâm hoàn nhaïy caûm, veû ñeïp thieân nhieân moâi tröôøng soáng vaø hoaït ñoäng caùch maïng ñaõ taïo ra nhieàu taùc phaåm coù giaù trò - Ngöôøi caàm buùt chính laø ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa vì vaäy neân xaùc ñònh ñöôïc vai troø traùch nhieäm cuûa mình “Thieân gia thi” - Trong saùng taùc Ngöôøi thöôøng chuù yù ñeán ñoái töôïng tieáp nhaän ñeå saùng taùc coù hieäu quaû - Vaên chöông phaûi chaân thaät mang tính daân toäc tính nhaân daân ñöôïc nhaân daân yeâu thích 3/- Phong Caùch Ngheä Thuaät Cuûa Hoà Chí Minh Trang - 1 -

Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 - Baùc laø Ngöôøi môû ñöôøng cho neàn vaên hoïc caùch maïng Vieät Nam. Trong saùng taùc cuûa Ngöôøi coù söï haøi hoøa giöõa vaên chöông ngheä thuaät vaø tö töôûng, giöõa chính trò vaø vaên chöông, giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi - Hoà Chí Minh laø taùc giaû coù phong caùch caù nhaân laø ngöôøi ñaàu tieân söû duïng thaønh coâng theå vaên chính luaän hieän ñaïi: Tuyeân ngoân ñoäc laäp + Thô: Coù söï haøi hoøa giöõa yeáu toá coå ñieån vaø tinh thaàn hieän ñaïi, coù hieäu quaû chieán ñaáu + Chuyeän kyù: Ñaët neàn moùng cho vaên xuoâi hieän ñaïi caùch maïng, coù nhieàu saùng taïo + Vaên chính luaän: Theå hieän quaù trình tö duy saéc saûo, lyù luaän gaén lieàn thöïc tieån coù tính chieán ñaáu cao 4/- HCST “Vi Haønh” – Nguyeãn AÙi Quoác Vi Haønh laø truyeän ngaén vieát baèng tieáng Phaùp, ñaêng treân baùo nhaân ñaïo cô quan Ñaûng coäng saûn Phaùp soá ra ngaøy 19/ 02/ 1923 ñuùng vaøo dòp Vua Khaûi Ñònh ñöôïc chính phuû Phaùp ñöa sang döï cuoäc ñaáu xaûo thuoäc ñòa toå chöùc taïi Macxay (Phaùp) 5/- YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Vi Haønh” – Nguyeãn AÙi Quoác - Vi Haønh nguyeân vaên tieáng Phaùp laø Incognito laø haønh ñoäng caûi trang, daáu maët ñoåi teân. Ñaây laø haønh ñoäng cuûa caùc vò quan toát thaâm nhaäp vaøo thöïc teá cuoäc soáng nhaân daân vôùi nhöõng chính saùch tieán boä ñeå caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân toát ñeïp hôn - Vi Haønh cuõng laø daáu maët, ñoåi teân, caûi trang nhöng ñeå vuï lôïi caù nhaân, bæ oåi -> Vi Haønh trong taùc phaån laø duøng ñeå vaïch traàn baûn chaát laïc haäu, aên chôi xa xæ, buø nhìn, baùn nöôùc, laøm nhuïc quoác theå cuûa vua Khaûi Ñònh trong nhöõng ngaøy soáng treân ñaát Phaùp 6/- Muïc Ñích Saùng Taùc “Vi Haønh” - Nguyeãn AÙi Quoác - Vaïch traàn baûn chaát laïc haäu, buø nhìn, baùn nöôùc, aên chôi xa xæ, laøm nhuïc quoác theå cuûa vua quan phong kieán Vieät Nam ñieån hình laø vua Khaûi Ñònh - Vaïch traàn baûn chaát bòp boïm, mò daân cuûa thöïc daân Phaùp - Keâu goïi söï ñoàng tình, uûng hoä cuûa nhaân daân tieán boä Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi 7/- HCST “Nhaät Kyù Trong Tuø” – Hoà Chí Minh “Nhaät Kyù Trong Tuø” laø taäp nhaät kyù baèng thô vieát baèng chöõ Haùn ñöôïc saùng taùc khi Ngöôøi bò giam caàm ôû nhaø tuøø Töôûng Giôùi Thaïch (Quaûng Chaâu – Trung Quoác) töø thaùng 8/ 1942 ñeán thaùng 9/ 1943 khi Ngöôøi sang Trung Quoác lieân heä vôùi caùc nöôùc ñoàng minh choáng Phaùt Xít ôû Ñoâng Döông 8/- HCST & CÑ “Taâm Tö Trong Tuø” – TOÁ HÖÕU - HCST: Naêm 1939 Phaùp trôû laïi xaâm löôïc ñaøn aùp phong traøo caùch maïng ôû Ñoâng Döông, cuoái thaùng tö naêm aáy Toá Höõu bò chính quyeàn thöïc daân baét ôû Hueá trong moät ñôït khuûng boá Ñaûng Coäng Saûn. “Taâm Tö Trong Tuø” ñöôïc vieát trong nhöõng ngaøy ñaàu nhaø thô bò giam nhaø lao Xaø Lim soá 1 Thöøa Thieân Hueá. Baøi thô môû ñaàu cho phaàn thô tuø, phaàn “xieàng xích” trong taäp Töø aáy. - CÑ: Baøi thô laø taám loøng yeâu ñôøi yeâu cuoäc soáng, khao khaùt töï do khao khaùt chieán ñaáu vì lyù töôûng treân tinh thaàn laïc quan caùch maïng trong choán lao tuø cuûa Toá Höõu. 9/- Quaù Trình Phaùt Trieån Cuûa Vaên Hoïc 1945 – 1975 - 1945 – 1954: thôøi kyø vaên hoïc choáng Phaùp - 1954 – 1964: + MB: xaây döïng XHCN cuoäc soáng môùi
Trang - 2 -

ñanh theùp lôøi leõ huøng hoàn vaø ñaày söùc thuyeát phuïc 12/. ña daïng veà hình thöùc. laø neàn vaên hoïc saùng taùc theo khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn caùch maïng. Ngöôøi soaïn thaûo baûn Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp.CÑ: “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” vôùi noäi dung chính thöùc tuyeân boá tröôùc nhaân daân theá giôùi söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa.Muïc Ñích Saùng Taùc “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” – Hoà Chí Minh .Giaù trò: + Gía trò lòch söû: tuyeân boá chaám döùt cheá ñoä thöïc daân phong kieán ôû nöôùc ta vaø môû ra kæ nguyeân ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc + Gía trò vaên chöông: laø 1 baøi vaên chính luaän. .Toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân Phaùp ñoái vôùi nhaân daân ta suoát 80 naêm qua vaø tuyeân boá chaám döùt cheá ñoä thöïc daân. löïc löôïng saùng taùc huøng haäu nhieàu theá heä. suùc tích laäp luaän chaët cheõ.Boá cuïc: (goàm 3 phaàn)  Phaàn 1: Töø ñaàu ñeán “Khoâng ai choái caûi ñöôïc” -> laø cô sôû phaùp lyù (möôïn 2 lôøi trích daãn caû baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp cuûa Mó (1776) vaø tuyeân ngoân nhaân quyeàn vaø daân quyeàn cuûa Phaùp (1791) laøm cô sôû phaùp lyù cho tuyeân ngoân ñoäc laäp Vieät Nam)  Phaàn 2: Töø “Theá maø .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + MN: tieáp tuïc cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû . .Chính thöùc tuyeân boá tröôùc nhaân daân theá giôùi söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa. .Laø neàn vaên hoïc phong phuù veà noäi dung.Khaúng ñònh yù chí cuûa daân toäc Vieät Nam kieân quyeát baûo veä neàn ñoäc laäp töï do cuûa toå quoác 13/.HCST.Laø neàn vaên hoïc phaùt trieån trong chieán tranh neân luoân höôùng veà ñaïi chuùng coâng – noâng – binh. Giaù Trò “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” – Hoà Chí Minh .HCST: + 19/ 08/ 1945 chính quyeàn ôû Haø Noäi veà tay nhaân daân. khaúng ñònh quyeàn ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc Vieät Nam . aâm möu chieám laïi nöôùc ta.CÑ. daân toäc ñoù phaûi ñöôïc ñoäc laäp” -> ñaây laø cô sôû thöïc teá cuûa tuyeân ngoân ñoäc laäp Trang .1964 – 1975: thôøi kyø vaên hoïc choáng Mó 10/. neâu lyù töôûng vaø noäi dung yeâu nöôùc. Ñoàng thôøi cuõng khaúng ñònh truyeàn thoáng yeâu nöôùc. neàn vaên hoïc caùch maïng thoáng nhaát coù toå chöùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng.Ñaëc Ñieåm Vaên Hoïc 1945 – 1975 . phuïc vuï saùt sao caùch maïng.Ñaây laø 1 neàn vaên hoïc môùi. Thöïc daân Phaùp tuyeân boá Ñoâng Döông laø thuoäc ñòa cuûa Phaùp bò Nhaät xaâm chieám. thöïc daân naáp sau quaân Ñoàng Minh vaøo töôùc khí giôùi quaân ñoäi Nhaät. . xoùa boû moïi ñaët quyeàn cuûa Phaùp treân ñaát nöôùc Vieät Nam .Hoà Chí Minh . Boá Cuïc “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” . yeâu CNXH laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa vaên hoïc giai ñoaïn naøy . anh huøng.3 - . coù phong caùch taùc giaû. 26/ 08/ 1945 chuû tòch HCM töø chieán khu caùch maïng Vieät Baéc veà tôùi Haø Noäi. nhaân ñaïo cuûa daân toäc. 11/. quyeàn ñoäc laäp töï do daân toäc yù chí quyeát taâm baûo veä quyeàn lôïi ñoù cuûa daân toäc ta. goïn. Taïi caên nhaø soá 48 phoá haøng ngang. nay Nhaät ñaàu haøng neân Ñoâng Döông phaûi thuoäc quyeàn cuûa Phaùp . 2/ 09/ 1945 taïi quaûng tröôøng Ba Ñình Haø Noäi Ngöôøi trònh troïng tuyeân boá khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa + Luùc naøy cuõng laø thôøi ñieåm boïn ñeá quoác. Moät neàn vaên hoïc mang tính nhaân daân saâu saéc .

caùc boá töï veä. anh ñi saâu vaøo quaàn chuùng ñeå “hoïc vaø daïy hoï”.Nhan Ñeà Taùc Phaåm “Ñoâi Maét” – NCao . anh cuøng vôï vaø con ñi taûn cö. giai ñoaïn chuyeån mình cuûa taàng lôùp vaên ngheä só. nheo nheách. beân caïnh ñoù coøn coù nhöõng nhaø vaên coù caùi nhìn sai leäch veà quaàn chuùng nhaân daân. ích kyû. nhìn veà cuoäc khaùng chieán vaø thaùi ñoä hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau Hoaøng laø 1 vaên só thuoäc lôùp ñaøn anh daùng ngöôøi (to beùo. . anh ñaõ töøng laøm anh tuyeân truyeàn vieân nhaõi nheùp. . Hoaøng cho raèng hoï vieát chöõ quoác ngöõ coøn sai vaàn maø laïi cöù hay noùi chuyeän chính trò “roái rít caû leân”. caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi. tham lam.Toùm Taét “Ñoâi Maét” – Nam Cao Truyeän keå xoay quanh 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä. vôùi 1 cuoäc soáng phong löu vaø sang troïng. töøng laøm phoùng vieân maët traân. anh coi mình laø “1 keû non daïi. nhìn ngöôøi. môùi taäp toïng hoïc ngheà”. Ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán anh döûng döng baøng quan. nhìn veà cuoäc khaùng chieán hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau.XX: Trích trong taäp “Nhaät kyù ôû röøng” 15/. Anh soáng raát giaûn dò. nhìn ngöôøi. loã maõng. Nam Cao ñaõ theå hieän luaän ñeà: “Con ngöôøi ôû baát cöù nôi ñaâu. baàn tieän caû”.vöøa ngoá vöøa nhaëng xò”. “Caùc oâng uûy ban. Qua caùch xaây döïng 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä vôùi 2 caùch nhìn ñôøi. caùc baø phuï nöõ môùi baây giôø laïi caøng nhoá nhaêng”.Ñoâi maét: + Laø cô quan thò giaùc cuûa con ngöôøi + Laø quan ñieåm. vò theá naøo cuõng caàn phaûi coù ñoâi maét trong saùng tinh anh. coù caùi nhìn sai leäch vaø khinh baïc veà quaàn chuùng nhaân daân. luùc naøo. Döôùi ñoâi maét Hoaøng thì nguôøi nhaø queâ “toaøn laø nhöõng ngöôøi ngu ñoän. nhìn ngöôøi cho saâu saéc.Luùc ñaàu taùc phaåm coù teân laø “Tieân sö thaèng Taøo Thaùo” veà sau ñoåi teân laø Ñoâi Maét . coù luùc anh gaàn nhö thaát voïng veà söï “doát naùt. vôùi 2 caùch nhìn ñôøi. Khaùc vôùi Hoaøng Ñoä laø moät vaên só raát deã meán. nhìn veà cuoäc soáng + Ñoâi Maét trong taùc phaåm laø 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi. 1 traùi tim nhaân haäu ñeå nhìn ñôøi. coù nhieàu nhaø vaên ñi theo caùch maïng soáng vaø saùng taùc nhieät tình vôùi quaàn chuùng nhaân daân. nhòn nhuïc 1 caùch ñaùng thöông” cuûa ngöôøi noâng daân.HCST – XXöù “Ñoâi Maét” – NCao . moät ñoâi baïn vaên chöông. kheänh khaïng). toaøn dieän.4 - . 2 caùch soáng traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä trong buoåi ñaàu khaùng chieán. H chæ leäch laïc 1 caùch phieán dieän chöù khoâng nhaän ra “caùi nguyeân côù that ñeïp ñeõ beân trong”. Caùch maïng thaùng 8 buøng noå anh baát ngôø. . teù ra ngöôøi noâng daân vaãn coù theå laøm caùch maïng. 16/.”Caùc oâng thanh nieân. Phaûn aùnh vaán ñeà naøy Nam Cao vieát Ñoâi Maét. ñoïc 1 caùi giaáy phaûi maát 15 phuùt nhöng laïi hay hoûi giaáy tôø. Trang . laäp tröôøng. Tröôùc kia anh cuõng “raát nghi ngôø” khi nghe noùi ñeán “söùc maïnh quaàn chuùng”. nhöng luùc ra traän thì “xung phong can ñaûm laém”.HCST: 1948 thôøi kì caû nöôùc böôùc vaøo cuoäc khaùng chieán gian khoå khaét nghieät. hoï “haùt Tieán quaân ca nhö ngöôøi buoàn nguû caàu kinh”.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân phong kieán + Caùch maïng chính nghóa cuûa daân toäc Vieät Nam + Söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam DCCH  Phaàn 3: Phaàn coøn laïi -> ñaây laø lôøi khaúng ñònh tröôùc theá giôùi veà quyeàn ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc Vieät Nam vaø yù chí quyeát taâm baûo veä quyeàn lôïi aáy cuûa daân toäc 14/.

. .2 Caùch Nhìn Ñôøi.Trong taùc phaåm 2 nhaân vaät vaên só Hoaøng & Ñoä laø 2 tính caùch traùi ngöôïc. theå hieän 2 quan ñieåm ñoái laäp nhau veà nhieàu phöông dieän. . nhòn nhuïc. ..khi noùi veà hoï. Nhìn Ngöôøi Cuûa Hoaøng & Ñoä  Giôùi thieäu chung: .) hoï töï hieán daâng tuoåi xuaân cho söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc Trang . loã maõng. . phaàn ñoâng laø thanh nieân Haø Noäi (hoïc sinh.Caùch nhìn cuûa Ñoä + Tröôùc caùch maïng. .HCST “Taây Tieán” – Quang Duõng .nhöng ñaày loøng yeâu nöôùc vaø laøm caùch maïng haêng haùi . . Muoán vieát ñuùng caùc vaên ngheä só phaûi coù caùch nhìn ñuùng.Caùch nhìn cuûa Hoaøng + Hoaøng coù caùi nhìn khinh mieät ñaày ñònh kieán ñoái vôùi ngöôøi noâng daân.).5 - . sinh vieân. Nam Cao bieåu döông taàng lôùp trí thöùc treû chia seû nieàm vui noåi buoàn cuøng chieán ñaáu vôùi quaàn chuùng nhaân daân. Anh nghi ngôø “söùc maïnh quaàn chuùng” + Sau caùch maïng. nhôø soáng gaén boù vôùi ngöôøi noâng daân.) + Hoaøng ko nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa ngöôøi noâng daân. . .noåi khinh bæ. cuûa taàng lôùp vaên ngheä só noùi chung trong buoåi ñaàu khaùng chieán khoù khaên (1946 – 1948). lao ñoäng chaân tay. Ñoä ngaøy caøng nhaän thöùc ñuùng ñaén vaø saâu saéc veà hoï. thaáy hoï doát naùt. ñoàng thôøi cuõng leân aùn taàng lôùp trí thöùc cuõ soáng thôø ô. nhaùt sôï. . . Hoaøng thaáy hoï ñeàu ngu ñoän.Muøa xuaân 1947 ñoaøn quaân Taây Tieán ñöôïc thaønh laäp. taùch rôøi quaàn chuùng nhaân daân. vaø hôn nöõa. .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 17/. ñaëc bieät trong caùch nhìn veà ngöôøi noâng daân  2 caùch nhìn ngöôøi noâng daân cuûa 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä . ích kyõ. . . laïc haäu.Ñoâi Maét (1948) laø chuyeän ngaén xuaát saéc cuûa Nam Cao sau caùch maïng thaùng 8 vaø ñöôïc coi laø 1 “tuyeân ngoân ngheä thuaät” cuûa taùc giaû vaø nhöõng nhaø vaên cuøng theá heä vôùi oâng. Anh thöøa nhaän ngöôøi noâng daân coù nhöõng haïn cheá nhöng anh bieát caûm thoâng. tham lam. . nheo nheách. . goïi löïu ñaïn laø nöïu ñaïn . Caùi nhìn cuûa Hoaøng phieán dieän chæ thaáy hieän töôïng maø khoâng thaáy baûn chaát (chæ thaáy caùi ngoá beân ngoaøi khoâng thaáy caùi nguyeân côù thaät ñeïp ñeõ beân trong qua haønh ñoäng vaùc tre ñi ngaên quaân thuø cuûa anh thanh nieân . Ñoâi Maét laø tuyeân ngoân ngheä thuaät cuûa Nam Cao noùi rieâng. Anh nhaän ra bieán chuyeån tích cöïc cuûa ngöôøi noâng daân khi hoï tham gia khaùng chieán vì ñoäc laäp cuûa daân toäc cuõng laø vì haïnh phuùc. Töø ñoù nhaø vaên ñaët ra vaán ñeà heát söùc coù yù nghóa laø laäp tröôøng quan ñieåm cuûa ngöôøi caàm buùt 18/. Nam Cao bieåu döông taàng lôùp trí thöùc treû chia seû nieàm vui noåi buoàn cuøng chieán ñaáu vôùi quaàn chuùng nhaân daân. maø chæ tuyeät ñoái hoùa vai troø cuûa laõnh tuï. taùch rôøi quaàn chuùng nhaân daân. gioáng nhö Hoaøng Ñoä cuõng gaàn nhö thaát voïng veà ngöôøi noâng daân.Hoaøng cöôøi gaèn.phì caû ra ngoaøi . töï do cuûa mình  Keát luaän: Vôùi 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä. ñoái laäp viõ nhaân vaø quaàn chuùng . . 19/. trí thöùc . baàn tieän coøn nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc uûy ban thì vöøa ngoá vöøa nhaëng xò .Chuû Ñeà “Ñoâi Maét” – Nam Cao Vôùi 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä. ñoàng thôøi cuõng leân aùn taàng lôùp trí thöùc cuõ soáng laïc haäu. phaùt hieän ra baûn chaát nhieät tình vôùi caùch maïng cuûa hoï (haùt Tieán quaân ca nhö ngöôøi buoàn nguû caàu kinh.

oâng raát xuùc ñoäng vaø ngay ñeâm aáy vieát taùc phaåm “Beân Kia Soâng Ñuoáng”. Hình aûnh con ngöôøi Taây Baéc ñau thöông quaät khôûi ñaõ trôû thaønh caûm höùng cho oâng vieát veà Taây Baéc trong ñoù coù “Vôï Choàng A Phuû”. noãi ñau ñôùn. khi ñang coâng taùc ôû Vieät Baéc. veû ñeïp coå truyeàn. 26/.HCST: 1952 sau 8 thaùng cuøng soáng vaø chieán ñaáu vôùi boä ñoäi.HCST “Beân Kia Soâng Ñuoáng” – Hoaøng Caàm . (“Beân nay” laø ñaát töï do. nhöõng kyû nieäm chieán ñaáu haøo huøng ñaõ trôû thaønh nguoàn caûm höùng ñeå ngöôøi vieát taùc phaåm “Taây Tieán” sau khi rôøi xa quaân ñoäi veà Phuø Löu Chanh 20/.Ñôn vò chieán ñaáu trong hoaøn caûnh khaéc nghieät. HCST.CÑ “Taây Tieán” – Quang Duõng Baøi thô taùi hieän 1 thôøi kyø lòch söû troïng ñaïi cuûa daân toäc.HCST: Baøi thô ñöôïc saùng taùc trong thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp aùc lieät (1948 – 1955) nguoàn caûm höùng ñöôïc nung naáu aáp uû hôn 7 naêm neân hình aûnh trong thô coù chieàu saâu tö töôûng + 12 caâu ñaàu vieát 1948 + 9 caâu keá vieát 1949 + Phaàn coøn laïi vieát sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû .Phoái hôïp boä ñoäi Laøo baûo veä bieân giôùi taây baéc Vieät – Laøo. nieàm töï haøo veà ñaát nöôùc haøo huøng . Tuy vaäy hoï vaãn phôi phôùi tinh thaàn laõng maïn anh huøng . vôùi nhaân daân vôùi caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi.HCST noùi treân giuùp ta hieåu saâu hôn veà nieàm töï haøo. vuøng ñaát bò giaëc chieám ñoùng vaø giaøy xeùo) .CHST: Baét nguoàn töø loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc.HCST: 1 ñeâm thaùng 4 naêm 1948.Quang Duõng töøng laø ñaïi ñoäi tröôûng cuûa ñoaøn quaân Taây Tieán. sinh hoaït bình yeân vaø nhöõng con ngöôøi thaân yeâu treân queâ höông Kinh Baéc bò giaøy xeùo taøn phaù vaø ñoïa ñaøy.6 - .XX.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . vôùi maõnh ñaát maø cha oâng ñaõ boài ñaép neân nhöõng giaù trò vaên hoùa laøm ñeïp cho ñôøi laøm ñeïp cho ñaát nöôùc. HCST “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi . Ñoàng thôøi ta thaáy ñöôïc taám loøng yeâu nöôùc vaø töï haøo veà moät ñaát nöôùc giaøu ñeïp anh huøng vôùi yù thöùc baûo veä quyeàn ñoäc laäp cuûa daân toäc 25/. thöông meán. xöù Kinh Baéc – moät vuøng ñaát truø phuù vaø coù truyeàn thoáng vaên hoùa laâu ñôøi). nôi nhaø thô ñang coâng taùc höôùng veà “beân kia” laø queâ höông oâng. Ñoàng thôøi theå hieän taám loøng yeâu nöôùc & caâm thuø giaëc cuûa Hoaøng Caàm 23/. thôøi kyø choáng Phaùp (1946 – 1948). voâ cuøng thieáu thoán veà vaät chaát.CÑ “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi Trang .CHST. tieâu hao sinh löïc ñòch . xoùt xa cuûa nhaø thô khi noùi ñeán nhöõng giaù trò vaên hoùa.CÑ “Ñaát Nöôùc” – Nguyeãn Ñình Thi Baèng nhöõng vaàn thô giaøu chaát suy töôûng taùc giaû boäc loä caûm nghó cuûa mình veà hình aûnh ñaát nöôùc trong quùa khöù hieän taïi vaø töông lai. beänh soát reùt hoaønh haønh döõ doäi. theå hieän tình caûm gaén boù thieát tha vôùi queâ höông ñaát nöôùc.XX: trích töø taäp “truyeän taây baéc” . Ñeà Taøi “Ñaát Nöôùc” – Nguyeãn Ñình Thi .Ñeà taøi: Vieát veà queâ höông ñaát nöôùc ñau thöông quaät khôûi trong chieán tranh choáng Phaùp 24/. vôùi chaân dung ngöôøi lính quyeát töû cho toå quoác quyeát sinh 21/. 22/.CÑ “Beân Kia Soâng Ñuoáng” – Hoaøng Caàm “Beân Kia Soâng Ñuoáng”. Hoaøng Caàm tröïc tieáp nghe tin giaëc Phaùp ñaùnh phaù queâ höông mình (naèm beân bôø soâng Ñuoáng.

tin töôûng csoáng. bi thaûm.GT nhaân ñaïo + Söï caûm thoâng saâu saéc cuûa taùc gæa ñoái vôùi söï baát haïnh cuûa ngöôøi daân lao ñoäng mieàn nuùi + Ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa caùc dtoäc ít nguôøi mieàn nuùi trong quùa trình ñaáu tranh töï phaùt giaønh quyeàn soáng 28/.Nhaän Xeùt Ngaén Goïn Tình Huoáng Ñoäc Ñaùo Trong “Vôï Nhaët” – KL . Ñoàng thôøi ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo duø trong hoaøn caûnh ñoù hoï vaãn bieát cöu mang ñuøm boïc laãn nhau.GT ngheä thuaät: + Khaéc hoïa dieãn bieán taâm lyù nhaân vaät chính xaùc + Taû caûnh laøm noåi baät phong tuïc taïp quaùn vui chôi ngaøy teát cuûa daân toäc Hermoâng ñeå taùc ñoäng ngoaïi caûnh laøm thay ñoåi nhöõng dieãn bieán noäi taâm nhaân vaät + Daãn truyeän giôùi thieäu nhaân vaät töï nhieân.CÑ “Vôï Nhaët” – Kim Laân “Vôï Nhaët” toá caùo xaõ hoäi thöïc daân nöûa phong kieán ñaõ ñaåy con ngöôøi vaøo naïn ñoùi khuûng khieáp 1945 khieán cho giaù trò con ngöôøi trôû neân reû maïc. Taùc phaåm ñöôïc vieát ngay sau khi Caùch Maïng Thaùng Taùm thaønh coâng nhöng coøn dang dôû vaø maát baûn thaûo.Nhaän xeùt tình huoáng: Ñaây laø tình huoáng ñoäc ñaùo. eùo le.GT hieän thöïc: Trang .7 - . hy voïng ôû töông lai seõ ñc ñoåi ñôøi vaø höôùng veà caùch maïng. nhöng thaám ñaãm tình ngöôøi coù taùc duïng theå hieän tö töôûng vaø chuû ñeà taùc phaåm + Toá caùo toäi aùc boïn thöïc daân. hoï vuøng leân giaønh laáy quyeàn soáng baèng söùc quaät khôûi cuûa chính mình 27/.Tình huoáng ñoäc ñaùo: Traøng – 1 thanh nieân ngheøo ôû xoùm nguï cö. thoâ keäch nhaët ñöôïc vôï moät caùch deã daøng trong naïn ñoùi 1945 .GT ngheä thuaät: + Saùng taïo tình huoáng ñoäc ñaùo haáp daãn taïo söùc loâi cuoáng + Xaây döïng nhaân vaät >< noäi taâm tính caùch + Ngoân ngöõ giaûn dò gaàn guõi lôøi aên tieáng noùi cuûa ngöôøi noâng daân + Coát truyeän ñôn giaûn coù söùc khaùi quaùt cao . haáp daãn . khao khaùt haïnh phuùc gia ñình.Giaù trò “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi . Toâ Hoaøi muoán toá caùo toäi aùc boïn thöïc daân phong kieán mieàn nuùi ñaõ ñaøy ñoïa soá phaän con ngöôøi ñoàng thôøi ca ngôïi caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi trong quùa trình ñaáu tranh giaønh quyeàn soáng ñaõ traõi qua bao tuoåi nhuïc ñaéng cay. 30/. phong kieán ñaåy nhaân daân ta vaøo naïn ñoùi khuûng khieáp khieán soá phaän con ngöôøi reû maïc nhö rôm raùc nôi ñaàu ñöôøng xoù chôï + Laøm baät leân nhöõng phaåm chaát toát ñeïp ngöôøi daân xoùm nguï cö saün saøng cöu mang giuùp ñôõ laãn nhau trong hoaøn caûnh khoù khaên.GT “Vôï Nhaët” – Kim Laân . 31/.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Töø cuoäc soáng tuoåi nhuïc cuûa Mò vaø A Phuû trong gia ñình Thoáng Lyù Paù Tra.GT hieän thöïc: + Phaûn aùnh cuoäc soáng tuoåi nhuïc cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi döôùi cheá ñoä thöïc daân phong kieán .HCST “Vôï Nhaët” – Kim Laân Truyeän ngaén “Vôï Nhaët” coù tieàn thaân laø tieåu thuyeát Xoùm nguï cö. Sau khi hoøa bình laäp laïi (1954) Kim Laân döïa vaøo moät phaàn coát truyeän cuõ vaø vieát truyeän ngaén naøy 29/. thaáp keùm.

Taây baéc khoâng coøn laø ñòa danh xa soâi cuûa ñaát nöôùc nöõa maø ñaõ trôû thaønh toå quoác nhaân daân vó ñaïi. Hai Trang . Môùi hieåu vì sao nhieàu ngöôøi bieát ñeán. “Tieáng Haùt Con Taøu” laø khuùc haùt leân ñöôøng vôùi bao khaùt voïng maïnh meõ trôû veà Taây Baéc bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám vaø haïnh phuùc. ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn” (Tieáng haùt con taøu – Cheá LanVieân) Chæ hai doøng thô maø giaøu chaát nhaïc. Roài naêm thaùng daàn troâi.Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà 2 Caâu Thô Sau “Khi ta ôû chæ laø nôi ñaát ôû Khi ta ñi. Ñaûng vaø nhaø nöôùc keâu goïi nhaân daân keå caû taàng lôùp vaên ngheä só trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi. pheùp ñoái keát hôïp vôùi ngheä thuaät aån duï ôû hai doøng thô taïo neân aâm höôûng daït daøo saâu thaúm “khi ta ôû” – “khi ta ñi” . 35/.YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân . Môû ra moät khuùc nhaïc loøng du döông xao xuyeán. naèm loøng hai caâu thô aáy. ta ñaõ gaén boù bieát bao nhieâu nghóa tình nôi aáy. CHST “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân . khoâi phuïc haäu quaû cuûa chieán tranh.8 - .Baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 khi chöa coù ñöôøng taøu leân Taây Baéc. Khi ñaët chaân ñeán vuøng ñaát xa laï.HCST: trích töø taäp “ aùnh saùng vaø phuø sa” baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 trong khi mieàn Baéc xaây döïng CNXH. Taùc giaû ñaõ gôïi ra moät chaân lí cuoäc ñôøi ít nhieàu ta ñeàu traûi nghieäm. “Tieáng Haùt Con Taøu” laø khuùc haùt leân ñöôøng vôùi bao khaùt voïng maïnh meõ trôû veà Taây Baéc bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám vaø haïnh phuùc. bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám haïnh phuùc. ñeå ñoäng vieân coå vuõ moïi ngöôøi Cheá Lan Vieân saùng taùc neân taùc phaåm .CHST: Nieàm töï haøo phaán khôûi tröôùc cuoäc soáng môùi thay ñoåi toát ñeïp ôû mieàn Baéc trong keá hoaïch xaây döïng CNXH 5 naêm laàn thöù nhaát 33/.Nhöõng Hình Aûnh Coù YÙ Nghóa Bieåu Töôïng “THCT” Baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 khi chöa coù ñöôøng taøu leân Taây Baéc. neân hình aûnh con taøu thöïc chaát laø hình aûnh bieåu töôïng laø khaùt voïng laø öôùc mô sôùm trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi. 34/. höôùng veà caùch maïng 32/.... chuyeân chôû moät trieát lí nhaân sinh saâu saéc. “nôi ñaát ôû ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn . cöù baát giaùc ñuùng hoaøn caûnh laø ngöôøi ta buoät mieäng ñoïc leân maø chaúng caàn bieát coäi nguoàn xuaát xöù cuûa noù töø ñaâu. söùc naëng cuûa ñaát hay söùc naëng cuûa coõi loøng nhôù nhung da dieát.GT nhaân ñaïo: + Phaùt hieän nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi noâng daân Vieät Nam duø gôi vaøo naïn ñoùi nhöng hoï vaãn cöu mang laãn nhau + Hy voïng ñoåi ñôøi. Ñeán vôùi ñaát nöôùc ñeán vôùi nhaân daân cuõng chính laø ñeán vôùi ngoïn nguoàn caûm höùng saùng taùc. Ñeán vôùi ñaát nöôùc ñeán vôùi nhaân daân cuõng chính laø ñeán vôùi ngoïn nguoàn caûm höùng saùng taùc. giaøu saéc thaùi bieåu caûm. luùc aáy ñaát chæ laø vuøng khoâng gian cö truù “nôi ñaát ôû”. neân hình aûnh con taøu thöïc chaát laø hình aûnh bieåu töôïng laø khaùt voïng laø öôùc mô sôùm trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi XHCN. Ñeå höôûng öùng phong traøo naøy moïi ngöôøi töø khaép moïi mieàn ñaát nöôùc trôû veà ñaây.”. pheùp ñieäp. loøng caûm thaáy nhoùi ñau “ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn” hay taâm hoàn ta ñaõ chaát ñaày kæ nieäm aân tình.. beân caïnh ñoù coøn nhieàu ngöôøi ngaïi khoù ngaïi ñi xa. boãng Phaûi ra ñi.HCST..Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Phaûn aùnh chính xaùc thöïc traïng ñau loøng cuûa noâng daân Vieät Nam trong naïn ñoùi 1945 hoï luoân höôùng veà caùch maïng .

XX: trích töø taäp truyeän cuøng teân . truyeän cuûa quùa khöù (noåi ñau ñôøi maø khoâng cöùu ñöôïc ñôøi cuûa cha oâng TK XVIII nhö Nguyeãn Du) vaø hieän taïi (xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp) . caûm xuùc cuûa mình sau chuyeán thaêm chuøa Taây Phöông. vaên hoùa.XX.9 - .Ñeà taøi: Vieát veà cuoäc soáng môùi cuûa nhöõng con ngöôøi ôû noâng tröôøng Ñieän Bieân . Thöïc tieãn soâi ñoäng ôû ñoù ñaõ taïo caûm höùng cho Nguyeãn Khaûi saùng taùc taäp truyeän “Muøa Laïc” trong ñoù coù taùc phaåm “Muøa Laïc” . voán ngoân ngöõ saéc saûo. HCST. giaøu chaát suy töôûng Huy Caän ñaõ möôïn truyeän phaät ñeå noùi truyeän ñôøi. Taïi sao hình aûnh 18 pho töôïng cuûa 18 vò La Haùn ñaõ ñeán vôùi cöûa phaät maø laïi mang söï ñau khoå cuûa theá giôùi traàn tuïc. linh hoaït Trang .CHST: Nieàm caûm thoâng vôùi nhöõng beá taéc cuûa cha oâng ôû TK XVIII nhö Nguyeãn Du. chính xaùc.HCST: Naêm 1960 khi mieàn Baéc xaây döïng CNXH cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp.HCST: Sau chuyeán ñi thöïc teá 1958 höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc moïi ngöôøi trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi.XX.XX: trích töø taäp “baøi thô cuoäc ñôøi” .CÑ “Caùc Vò La Haùn Chuøa Taây Phöông” – Huy Caän Baèng nhöõng vaàn thô giaøu hình aûnh .Ngheä thuaät + Xaây döïng nhaân vaät: khai thaùc noäi taâm nhaân vaät trung thöïc. Ngheä Thuaät “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi . xaõ hoäi bieán Ñieän Bieân thaønh ñieåm saùng cuûa no aám. Noù gôïi cho taùc giaû coù nhöõng suy nghó veà theá giôùi phaät giaùo cuõng nhö taâm tö. HCST.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 doøng thô aáy ñaõ ñöôïc taùch bieät khoûi baøi thô vaø noù ñaõ toàn taïi ñoäc laäp nhö moät thöïc theå hoaøn chænh veïn troøn. giaøu chaát suy töôûng “Tieáng Haùt Con Taøu” laø lôøi ñoäng vieân moïi ngöôøi keå caû taàng lôùp vaên ngheä só trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi baèng taát caû taám loøng bieát ôn nhaân daân. tình caûm cuûa cha oâng (caùc trí thöùc ñöông thôøi nhö Nguyeãn Du) ôû TK XVIII 39/. caûm thoâng vôùi nhöõng beá taéc cuûa cha oâng (trí thöùc ôû TK XVIII nhö Nguyeãn Du) vaø töï haøo tröôùc cuoäc môùi hieän taïi (coâng cuoäc xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp) 40/. Thaäy hay! Thaät y ùvò ! 36/. Höôûng öùng phong traøo naøy moïi ngöôøi trôû leân Ñieän Bieân Phuû ñeå xaây döïng: kinh teá. taùc giaû coù nhöõng thaéc maéc. hoaøi nghi veà theá giôùi phaät giaùo. luùc aáy nhaø thô coù dòp trôû laïi thaêm chuøa Taây Phöông treân nuùi Caâu Laäu tænh Haø Taây coù 1 coâng trình kieán truùc noåi tieáng laø 18 pho töôïng baèng goã cuûa 18 vò la haùn ñöôïc ñaët taïi haønh lang cuûa chuøa ñöôïc hoaøn thaønh vaøo TK XVII – XVIII vôùi nhöõng daùng veû khaùc nhau ñaõ taïo cho Huy Caän coù nhöõng suy nghó veà theá giôùi phaät giaùo vaø cuoäc soáng môùi hieän ñaïi. vaø nieàm töï haøo tröôùc cuoäc môùi hieän taïi 38/. 37/.CÑ “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân Baèng nhöõng hình aûnh ñoäc ñaùo giaøu caûm xuùc.Caûm Nhaän Veà Ñoaïn Thô Sau Trong TP “THCT” – CLV “Caùc vò La Haùn chuøa Taây Phöông Toâi ñeán thaêm veà loøng vaán vöông Haù chaúng phaûi ñaây laø xöù phaät Maø sao ai naáy maët ñau thöông” -> Ñoaïn thô vôùi hình thöùc caâu traàn thuaät. oâng möôïn truyeän phaät ñeå noùi truyeän ñôøi. Ñeà Taøi. CHST “Caùc Vò La Haùn Chuøa Taây Phöông” – Huy Caän . taùc giaû ñaõ keå laïi nhöõng suy nghó.

yeâu thöông.Quan Ñieåm Cuûa Nguyeãn Khaûi Trong Muøa Laïc . ca ngôïi chuû nghóa anh huøng cuûa nhaân daân 2 mieàn . ML noù coøn coù nghóa khaùc ñoù laø nieàm haïnh phuùc cuûa mình khi con ngöôøi thaät söï tìm thaáy ñöôïc treân noâng tröôøng Ñieän Bieân trong nhöõng ngaøy ñaàu xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc. nhaø chính trò.YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi “Muøa Laïc” laø muøa thu hoaïch laïc treân noâng tröôøng Ñieän Bieân.) .Nguyeãn Khaûi khaúng ñònh chæ coù cuoäc soáng môùi XHCN vôùi nhöõng con ngöôøi môùi quan taâm chaêm soùc laãn nhau thì giuùp ñöôïc nhöõng ngöôøi baát haïnh tìm thaáy haïnh phuùc cuûa mình .Thô oâng noùi chuyeän chính trò baèng lôøi leõ.Taùc giaû theå hieän quan nieäm soáng. beû töøng baép ngoâ” Vì theá maø TH dieãn ñaït chuyeän chính trò ngoït ngaøo gaàn guõi vôùi nhaân daân 46/. Nguyeãn Khaûi muoán theå hieän 1 quan nieäm soáng chæ coù csoáng môùi XHCN môùi thöïc söï ñem laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi – (Con ngöôøi duø baát haïnh ñeán ñaâu hoï cuõng tìm thaáy haïnh phuùc. khi hoï ñöôïc yeâu thöông.1947 – 1954 taäp Vieät Baéc -> phaûn aùnh hình aûnh cuoäc khaùng chieán vôùi nhöõng con ngöôøi khaùng chieán .1978 trôû veà sau 1 Tieáng Ñaøn.1955 – 1961 taäp Gioù Loäng -> nieàm vui phôi phôùi tröôùc csoáng môùi no aám . neâm caûm höùng saùc taùc ñeàu ñöôïc khôi nguoàn töø nhöõng söï kieän chính trò (Muøa xuaân 1968.1937 – 1946 taäp Töø Aáy -> tieáng haùt say meâ lyù töôûng cuûa thanh nieân saün saøng vì lyù töôûng vôùi tinh thaàn laïc quan. giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi trong moâi tröôøng môùi XHCN 42/. giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi trong moâi tröôøng môùi XHCN) 44/.Quaù Trình ST Cuûa TOÁ HÖÕU Töø 1937 – 1978 Trôû Veà Sau . naéng chieàu löng nöông” “Nhôù ngöôøi meï naéng chaùy löng Ñòu con leân raãy. 1972 – 1977 Maùu & Hoa -> caû nöôùc choáng Mó. moät chieán só caùch maïng. ñöôïc quan taâm. muøa laïc cuõng laø muøa vui muøa haïnh phuùc. tình anh em.Baûn thaân oâng laø nhaø thô. 45/.10 - .Phong Caùch Ngheä Thuaät TOÁ HÖÕU Trang . ca ngôïi hình aûnh cuoäc khaùng chieán tröôøng kì. tình yeâu löùa ñoâi “Nhôù gì nhö nhôù ngöôøi yeâu Traêng leân ñaàu nuùi. Töø Aáy coù 3 phaàn: maùu löûa. gioïng ñieäu ngoït ngaøo cuûa tình meï con. . “Muøa Laïc” trong taùc phaåm chính laø söï haêng haùi lao ñoäng cuûa nhöõng con ngöôøi ôû noâng tröôøng Ñieän Bieân. xieàng xích.CÑ “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi Töø söï ñi leân cuûa noâng tröôøng Ñieän Bieân. Vieät Baéc. con ngöôøi duø ôû baát cöù hoaøn caûnh naøo cuõng tìm thaáy haïnh phuùc khi hoï ñöôïc söï quan taâm. 43/. söï ñi leân cuûa vuøng ñaát Ñieän Bieân + Truyeän mang maøu saéc trieát lyù vaø giaù trò nhaân ñaïo (beân trong cuûa moät con ngöôøi soáng lieàu lónh baát caàn ñôøi laø moät nieàm khao khaùt haïnh phuùc gia ñình) 41/.Taïi Sao Noùi Thô TOÁ HÖÕU Laø Thô Tröõ Tình Chính Trò .1962 – 1971 taäp Ra Traän. giaûi phoùng .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Taû caûnh: coù söï ñan xen giöõa ñoäng vaø tónh laøm noåi baät söï thay ñoåi. . söï ñoåi ñôøi cuûa Ñaøo.

taâm hoàn daân toäc. 1 trang söû môùi cuûa ñaát nöôùc. phoái aâm ñieäu nhòp nhaøng.Nhöõng Yeáu Toá Goùp Phaàn Hình Thaønh Taøi Naêng TOÁ HÖÕU . Cha yeâu thô thích söu taàm ca dao tuïc ngöõ -> hình thaønh sôû tröôøng laøm thô cuûa Toá Höõu. khi qua huyeän Nghi Xuaân queâ höông cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du. khoâng khí trang nghieâm vaø loøng kính troïng raát möïc laø nguoàn caûm xuùc ñeå taùc giaû vieát “Kính göûi cuï Nguyeãn Du” 52/.HCST “Vieät Baéc” – Toá Höõu Thaùng 5/ 1954 sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. .HCST “Kính Göûi Cuï Nguyeãn Du” – Toá Höõu Thaùng 10 & 11 naêm 1965 giöõa luùc caû nöôùc böôùc vaøo giai ñoaïn choáng Mó aùc lieät nhaát.Thô Toá Höõu laø thô laõng maïn chuû nghóa gaén lieàn vôùi khuynh höôùng söû thi . linh hoaït .Ñaëc bieät ôû nhaïc ñieäu mang aâm höôûng thô ca Hueá.TH söû duïng nhuaàn nhuyeãn caùc theå thô truyeàn thoáng (luïc baùt. song thaát luïc baùt. mieàn Baéc ñöôïc giaûi phoùng. töø ñoù ca ngôïi cuoäc khaùng chieán anh huøng vôùi nhöõng con ngöôøi anh huøng 51/.Thôøi soáng Maët traän Ñoâng Döông phaùt trieån maïnh ôû Hueá -> nhaïy caûm 48/.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . sôùm giaùc ngoä caùch maïng . pheùp chuyeån nghóa gaàn guõi vôùi nhaân daân.Hình aûnh trong thô gaàn guõi vôùi ñôøi soáng vaø chieán ñaáu cuûa nhaân daân nhö: aùo chaøm.Thô Toá Höõu ñaäm ñaø tính daân toäc + Theå thô luïc baùt + Vaän duïng voán ca dao. 47/. Thaùng 10/ 1954 caùn boä caùch maïng cô quan trung öông cuûa Ñaûng rôøi chieán khu Vieät Baéc trôû veà Haø Noäi. Nay ñaõ trôû thaønh nhöõng kyû nieäm saâu naëng trong loøng ngöôøi 50/. coù naêng khieáu coù taâm hoàn thi só.CÑ “Kính Göûi Cuï Nguyeãn Du” – Toá Höõu Trang .Taïi Sao Noùi Thô TH Ñaäm Ñaø Tính Daân Toäc . Toá Höõu ñaõ ghi nhaän ñoäc ñaùo nhöõng kyû nieäm ôû chieán khu Vieät Baéc. coù lyù töôûng.Thô Toá Höõu laø thô tröõ tình chính trò neân lyù töôûng coäng saûn vaø nhöõng vaán ñeà chính trò laø caûm höùng saùng taùc . . söû duïng töø laùy mang caûm xuùc daân toäc. 1 giai ñoaïn môùi cuûa cm ñöôïc môû ra. 49/. daân ca + Hình aûnh trong thô gaàn guõi vôùi ñôøi soáng vaø chieán ñaáu cuûa nhaân daân nhö: aùo chaøm. Trong buoåi chia tay löu luyeán bòn ròn ñaõ taïo caûm xuùc cho Toá Höõu saùng taùc “Vieät Baéc”. thô Toá Höõu mang aâm höôûng ca dao . .Xuaát thaân töø moät gia ñình nhaø nho ngheøo. . söû duïng voán ca dao daân ca phong phuù vaø quen thuoäc vôùi nhaân daân .Baûn thaân oâng laø moät ngöôøi yeâu thô. .CÑ “Vieät Baéc” – Toá Höõu Baøi thô vôùi aâm höôûng ngoït ngaøo cuûa voán ca dao daân ca ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. baûn saéc vaên hoùa daân toäc. phong phuù veà vaàn. Meï laø nhaø nho thuoäc nhieàu ca dao daân ca ñaõ aûnh höôûng ñeán taâm hoàn thi só.Queâ höông Thöøa Thieân Hueá giaøu truyeàn thoáng. Baøi thô taùi hieän moät giai ñoaïn gian khoå veû vang cuûa cm ôû chieán khu “Vieät Baéc”. . röøng coï .11 - . . trang nghieâm coå kín thô moäng aûnh höôûng ñeán hoàn thô cuûa Toá Höõu . Toá Höõu coù dòp cuøng moät soá ñoàng nghieäp ñi thöïc teá veà vuøng khu IV cuõ (vuøng tuyeán löûa noùng boûng).) coù söï saùng taïo. ñuùng vaøo dòp nhaân daân ñòa phöông toå chöùc long troïng 200 naêm ngaøy sinh ñaïi thi haøo daân toäc.Veà ngoân ngöõ TH söû duïng nhöõng loái so saùnh. röøng coï .

cao caû.1945 cm T8 thaønh coâng oâng nhieät tình tham gia caùch maïng vaø khaùng chieán . Tieáng thô Nguyeãn Du nhaäp vôùi loøng meï.1996 ñc nhaø nöôùc Vieät Nam truy taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät  Con ngöôøi . Noù laø söï keát tinh cuûa ngaøn naêm ñaát nöôùc. Caùc yù kieán ñeàu thoáng nhaát trong söï ñaùnh giaù raát cao veà Truyeän Kieàu vaø taøi naêng cuûa ñaïi thi haøo daân toäc Nguyeãn Du.Xuaát thaân trong 1 gia ñình nho giaùo khi Haùn hoïc ñaõ taøn -> baát maõn cuoäc ñôøi. soáng ngoâng ngheânh -> aûnh höôûng trong saùng taùc . ñaùnh giaù veà Nguyeãn Du. thaäm chí chöa tuøng coù. ñieâu khaéc. loái soáng phoùng tuùng . ñoàng thôøi laø loøng traân troïng bieát ôn saâu saéc thieân taøi Nguyeãn Du. nuoâi döôõng tieáng meï ñeû – chöõ noâm) . 53/.nhaø bình luaän vaên hoïc theá kæ XIX.Caù tính ñoäc ñaùo.NGUYEÃN TUAÂN  Tieåu söû . coù 1 voán kieán thöùc uyeân baùc .10/ 7/ 1910 – 28/ 7/ 1987 . vì theá maø noù toûa roäng trong khoâng gian vaø tröôøng toàn vôùi thôøi gian. töùc laø caùi vöøa gaàn guõi vöøa thieâng lieâng. Ñoàng thôøi theå hieän yù thöùc veà moái quan heä giöõa quaù khöù vaø hieän taïi. Haø Noäi . Tieåu thuyeát thöù 7 .Laø ngöôøi raát möïc taøi hoa. Tieáng thô nguyeãn Du laø tieáng thô ''ñoäng ñaát trôøi'' nghóa laø coù söùc maïnh lay ñoäng loøng ngöôøi vaø thaáu caû trôøi ñaát. ñaùng chuù yù nhaát phaûi keå ñeán yù kieán cuûa Moäng Lieân Ñöôøng chuû nhaân . thoân Thöôïng Ñình. 54/. phöôøng Nhaân Chính.QQ: xaõ Nhaân Muïc. ñieän aûnh.1941 bò baét vì toäi giao du vôùi nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng chính trò . coù taám loøng nghó suoát nghìn ñôøi''.Quyù troïng ngheà nghieäp.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Baèng nhöõng vaàn thô luïc baùt ñaäm ñaø tính dtoäc cuøng vôùi hình thöùc laãy kieàu.Sau ñoù oâng bò baét vì toäi “xeâ dòch” qua bieân giôùi khoâng giaáy pheùp .12 - . Quaû laø söï khaúng ñònh maïnh meõ veà giaù trò cuûa thieân taøi Nguyeãn Du. khi oâng cho raèng Nguyeãn Du laø ngöôøi ''coù con maét nhìn xuyeân saùu coõi.Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà Noäi Dung Ñoaïn Thô Sau “Tieáng thô ai ñoäng ñaát trôøi Nghe nhö non nöôùc voïng lôøi ngaøn thu Nghìn naêm sau nhôù Nguyeãn Du Tieáng thöông nhö tieáng meï ru nhöõng ngaøy” Ñaây laø söï toân vinh raát cao.1948 – 1958 oâng giöõ chöùc toång thö kyù Hoäi vaên ngheä Vieät Nam . Hoaëc Cao Baù Quaùt cuõng töøng khen Truyeän Kieàu ''laø tieáng noùi hieåu ñôøi”. Tröôùc Toá Höõu.Laø 1 trí thöùc giaøu loøng yeâu nöôùc (yù thöùc tinh thaàn daân toäc. Thuùy Kieàu. Toá Höõu theå hieän loøng thoâng caûm saâu xa vaø söï kính troïng raát möïc ñoái vôùi Nguyeãn Du. taøi töû.1929 tham gia cuoäc baõi khoùa phaûn ñoái giaùo vieân Phaùp noùi xaáu ngöôøi Vieät -> theå hieän tinh thaàn daân toäc . saùng taïo Trang . am hieåu nhieàu moân ngheä thuaät: hoäi hoïa. caàn cuø. ñoái vôùi di saûn tinh thaàn cuûa oâng cha.OÂng caèm buùt vaøo khoaõng nhöõng naêm 1930 nhöng noåi tieáng töø naêm 1938 vôùi nhöõng taùc phaåm treân baùo Tao Ñaøn. quaän Thanh Xuaân. quùa trình lao ñoäng ngheä thuaät nghieâm tuùc.

khinh baïc)-> khai thaùc ôû khía caïnh thaåm mó . ñeán huùt taàm maét cuõng khoâng nhìn thaáy gì khaùc ngoaøi RXN noái tieáp chaïy ñeán chaân trôøi 59/. döõ doäi. hoaønh traùng. khi boïn Mó hay tin daân laøng Xoâman maøy giaùo chuaån bò khaùng chieán. ñoát chaùy 10 ñaàu ngoùn tay anh.13 - .Söï uyeân baùc taøi hoa chöùa ñöïng trong thaùi ñoä “ngoâng” cuûa oâng qua caùch söû duïng töø ngöõ. Ñaûng coøn. nuùi nöôùc naøy coøn”. cuï Meát. nhaø vaên toá caùo toäi aùc cuûa boïn Mó nguïy. vaø noåi ñau chung cuûa daân laøng Xoâman. vöøa treû trung hieän ñaïi 55/.CÑ “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” – Nguyeãn Tuaân “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” ca ngôïi veû ñeïp tröõ tình huøng vó cuûa thieân nhieân Taây Baéc. luùc aáy nhaø vaên chuaån bò in taïp chí vaên ngheä quaân giaûi phoùng mieàn trung.Toùm Taét “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Truyeän baét ñaàu baèng hình aûnh RXN trong nhöïng naêm khaùng chieán “caû RXN haøng vaïn caây khoâng caây naøo laø khoâng bò thöông” cöù theá 2.Caây Xaø Nu coù söùc soáng maõnh lieät nhö daân laøng Xoâman khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc keû thuø.HCST “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” – Nguyeãn Tuaân Sau chieán ñi thöïc teá naêm 1958. Thöïc tieãn csoáng soâi ñoäng ôû vuøng cao cuøng veû ñeïp uy nghieâm huøng vó cuûa thieân nhieân Taây Baéc ñaõ taïo caûm höùng ñeå Nguyeãn Tuaân vieát “Tuøy buùt soâng Ñaø” trong ñoù coù taùc phaåm “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” 56/. tinh thaàn quaät khôûi vaø söùc soáng maõnh lieät cuûa daân laøng Xoâman noùi rieâng vaø nhaân daân Taây Nguyeân noùi chung. hi sinh thaàm laëng lôùn lao trong chieán ñaáu cuõng nhö trong lao ñoäng 57/. oâng ñaët nieàm tin vaøo Ñaûng vaø caùch maïng “caùn boä laø Ñaûng. Tnuù taän maét chöùng kieán vôï con mình cheát nhöng koâng cöùu ñöôïc hoï maø anh coøn bò troùi. ngöôøi tröôùc ngaõ ngöôøi sa noái tieáp Trang . bieän phaùp tu töø.Vaên cuûa oâng vöøa trang nghieâm coå kính.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000  Phong Caùch Ngheä Thuaät . Dít ñöùng nhìn ra xa.YÙ Nghóa Bieåu Töôïng Caây Xaø Nu . 60/. thanh nieân xung phong coâng nhaân caàu ñöôøng vaø ñoàng Taây Baéc.CÑ “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Töø noåi ñau rieâng cuûa caù nhaân Tnuù. Nguyeãn Tuaân coù dòp cuøng soáng vôùi boä ñoäi. Traän möa caây saét cuûa boïn Mó ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa meï con Mai. ñoàng thôøi ca ngôïi chuû nghóa anh huøng. 3 naêm nay RXN öôõn taám ngöïc lôùn cuûa mình ra che chôû cho daân laøng Ñöùng ñaàu laøng Xoâman laø cuï Meát – 1 giaø laøng coù traùch nhieäm. coù uy tính. con ngöôøi Taây Baéc taøi hoa anh duõng. Tnuù tuy coù 1 tuoåi thô bi ñaùt – moà coi soáng trong söï ñuøm boïc cuûa daân laøng Xoâman nhöng töø nhoû ñaõ raát gan daï cuøng Mai nuoâi daáu caùn boä. theá laø noåi baát haïnh laïi ñeán vôùi Tnuù.Caây Xaø Nu chòu söï tra taán taøn phaù cuûa bom ñaïn Mó cuõng nhö daân laøng Xoâman chòu söï tra taán daõ man cuûa boïn thaèng Duïc .PCNT Nguyeãn Tuaân raát ñoäc ñaùo vaø saâu saéc . ñaët caâu.HCST “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Muøa heø naêm 1965 khi Mó ñoå boä vaøo mieàn nam. Trong khoâng khí “Hòch töôùng só” ñaùnh Mó höøng höïc traùng ca NTT cho ra ñôøi “Röøng Xaø Nu” 58/. döïng caûnh (thieân nhieân: huøng vó. Mang thuø nhaø nôï nöôùc ngay ñeâm aáy Tnuù cuøng daân laøng noåi daäy Truyeän keát thuùc baøng hình aûnh Tnuù. Truyeän xoay quanh ngöôøi anh huøng Tnuù trôû veà laøng sau 3 naêm ñi löïc löôïng. chuùng ra söùc ñaøn aùp daõ man. con ngöôøi: taøi hoa.

khôi daäy sôû tröôøng yeâu thích vaên hoïc nhaân gian cuûa Gorki + OÂng ngoaïi laø ngöôøi keo kieät. Neâu Nhöõng Yeáu Toá Hình Thaønh Taøi Naêng Cuûa Gorki.Gorki coù nghóa laø ñaéng cay tuûi nhuïc. Trong thôøi gian laøm phuï beáp ñöôïc tieáp xuùc vôùi ngöôøi phuï beáp giaø Trang .Nguyeãn Minh Chaâu Vaàng traêng non ñaàu thaùng trong röøng Saên Leû nhöõng naêm khaùng chieán choáng Myõ.HCST: Vieát vaøo ñaàu thôøi kyø cuoäc chieán tranh phaù hoaïi cuûa Mó ra mieàn Baéc laàn nhaát.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . nhaø vaên laáy buùt danh laø Gorki nhaèm ghi laïi nhôù laïi tuoåi thô haõi huøng cuûa mình + 3 tuoåi moà coâi cha 10 tuoåi maát meï + Soáng vôùi oâng baø ngoaïi . taêng theâm giaù trò cuûa buùt phaùp tröõ tình laõng maïn. Nguyeät laø traêng laøm roõ veû ñeïp trong phaåm chaát cuûa Nguyeät.YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” .14 - . Boái Caûnh “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” – Nguyeãn Minh Chaâu . . giai ñoaïn caû nöôùc choáng Mó aùc lieät. döõ ñoøn nhöng ñaõ daïy cho Gorki bieát ñoïc bieát vieát vaø sôùm nhaän ra gai goác cuûa cuoäc ñôøi + Töï kieám soáng baèng nhieàu ngheà nhö: ñi ôû. VAÊN HOÏC NÖÔÙC NGOAØI 64/. caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa toâi 1923) 65/. vöøa töï hoïc vaø vöôn leân baèng nghò löïc cuûa mình .Tuoåi thô ñaày haõi huøng. taàng lôùp thanh nieân Haø Noäi töï nguyeän hieán daâng tuoåi treû ñeán vôùi vuøng tuyeán löûa vôùi söï nhieät tình vaø ñam meâ. Gorki Coù Nghóa Laø Gì? .MAÊCXIM GORKI : Vì Sao Nhaø Vaên Laáy Buùt Danh Laø Gorki?.HCST. Noù soi roäi cho tình yeâu laõng maïn cuûa Nguyeät vaø Laõm “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” cuøng teân vôùi nhaân vaät trung taâm Nguyeät. phuï beáp. . . Ñeà Taøi.Töï kieám soáng. 63/.Boái caûnh: Caâu truyeän tình xaûy ra trong vuøng tuyeán löûa aùc lieät nhaát phía taây Tröôøng Sôn 62/. luùc aån luùc hieän xuyeân suoát trong ñoaïn trích laøm toâ ñaäm theâm chaát thô moäng tröõ tình cuûa truyeän. moà coâi cha maát meï töø nhoû soáng vôùi oâng baø ngoaïi + Baø ngoaïi laø ngöôøi nhaân haäu coù voán kieán thöùc veà vaên hoïc nhaân gian ñaõ goùp phaàn hình thaønh tö töôûng nhaân ñaïo. Caây Xaø Nu duø ñöôïc mieâu taû ôû goùc ñoä naøo noù cuõng gôïi cho ngöôøi ñoïc lieân töôûng veà cuoäc soáng veà phaåm chaát con ngöôøi XoâMan noùi rieâng vaø nhaân daân Taây Nguyeân noùi chung 61/.Caây Xaø Nu ham aùnh saùng vaø khí trôøi cuõng nhö daân laøng Xoâman yeâu cuoäc soáng töï do. bôùi raùc. höôùng tôùi caùch maïng.Ñeà taøi: Vieát veà tình yeâu trong saùng cao thöôïng cuûa tuoåi treû Vieät Nam trong thôøi khaùng chieán choáng Mó . Söï kieän vònh Baéc boä (1964) môû ra 1 giai ñoaïn môùi cuûa lòch söû Vieät Nam. khuaân vaùc. .Töø Nhöõng Hieåu Bieát Veà Cuoäc Ñôøi Söï Nghieäp .CÑ “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” – Nguyeãn Minh Chaâu Töø caâu truyeän tình laõng maïn trong saùng cuûa Nguyeät vaø Laõm taùc giaû ñeà cao veû ñeïp taâm hoàn cuûa tuoåi treû Vieät Nam anh huøng trong chieán tranh thuûy chung trong tình yeâu.Nhöõng taùc phaåm coù lieân quan: boä 3 töï truyeän (thôøi thô aáu. kieám soáng 1916.

neùp vaøo loøng meï maø lôùn leân maõi trong caûnh töï do. töï hoïc ñaõ taïo cô hoäi cho oâng tieáp xuùc vôùi nhieàu thaønh phaàn trong xaõ hoäi -> hình thaønh voán soáng phong phuù. hoï keà vai nhau ñi ñeán chaân trôøi töông lai.Nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu: boä 3 töï truyeän (thôøi thô aáu. tieåu thuyeát “ngöôøi meï” . höôùng ñeán töông lai. Hoï ra ñi nhöng luoân hoài töôûng hoái tieác veà queâ höông. con yeâu cuûa toâi . vaø coù caû nhaân vaät toâi. kieân trì töï hoïc .Laø ngöôøi ñaët nieàm tin tuyeät ñoái vaøo con ngöôøi. thieân nhieân kieät queä. choàng cheát do aên nhieàu quaû Traùm röøng.Ñöôïc LeâNin xem laø “ngöôøi ñaïi dieän vó ñaïi nhaát cuûa ngheä thuaät voâ saûn” . say meâ ngheä thuaät . vaø thaèng con toâi cöù theá maø lôùn leân.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Xmuröi toát buïng. muø chöõ. caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa toâi 1923). tích goùp nhieàu saùch chính ngöôøi phuï beáp giaø naøy ñaõ khôi daäy loøng ñam meâ ñoïc saùch cuûa Gorki + Cuoäc soáng phieâu löu vöøa töï hoïc vöøa kieám soáng töø moät ngöôøi chaân ñaát ñaõ trôû thaønh vieän só danh döï vieän haøng laâm khoa hoïc Nga. Treân ñöôøng ñi ngöôøi saûn phuï chuyeån daï.Laø nhaø vaên vó ñaïi cuûa Nga. xaõ hoäi hoïc. yeâu thieân nhieân ñaát nöôùc.Chi Tieát Naøo Theå Hieän Taùc gæa Ñaët Nieàm Tin Vaøo Con Ngöôøi? Khi ñöùa treû caát tieáng khoùc chaøo ñôøi chò vui söôùng chò taï ôn chuùa trôøi vaø hy voïng. Caâu truyeän keát thuùc baèng caû hình aûnh haân hoan. kòch “döôùi ñaùy” 67/-Toùm Taét “1 Con Ngöôøi Ra Ñôøi” – Gorki Naêm 1892 naêm ñoái keùm cuûa nöôùc Nga.Laø ngöôøi coi myõ hoïc laø ñaïo ñöùc cuûa töông lai . nghò löïc kieân cöôøng. mong muoán cho con: “laïi chuùa toâi. chuùa toâi! Sung söôùng quaù. ñi maõi cho ñeán cuøng trôøi cuoái ñaát. nhaân vaät toâi ñaõ trôû thaønh ngöôøi ñôû ñeû baát ñaéc dó hoï cuøng vöôït qua tình caûnh khoán khoå. thích quaù ñi maát! Öôùc gì cöù theá naøy maø ñi. Nhöng roài ñöùa treû cuõng ra ñôøi. 68/. con ngöôøi ñoùi khoå boû vuøng Oren tha phöông caàu thöïc trong ñaùm ngöôøi ñi ñoù coù 1 saûn phuï gaàn ñeán kì sinh ñeû. quyù troïng khoa hoïc. Tröôùc söï ñau ñôùn vaät vaõ vaø loøng nhaân aùi.” YÙ nghóa aáy ñöôïc toaùt leân trong hoaøn caûnh ñoùi keùm kia noù nhö moät ñieàu öôùc laõng maïn bay boång. ñaët nieàm tin vaøo con ngöôøi cuøng vôùi nghò löïc baûn thaân vöôn leân trôû thaønh nhaø vaên noåi tieáng. lòch söû hoïc . ca ngôïi lao ñoäng. ra ñi vôùi tinh thaàn laïc quan. trieát hoïc. thieáu thoán vaät chaát laãn tinh thaàn. noù nhö moät söùc maïnh kyø dieäu khôi daäy nieàm tin trong hoï.Qua TP “MCNRÑ” Taùc Gæa Muoán Noùi J Vôùi Ngöôøi Ñoïc? Trang . taám göông saùng cho caùc theá heä vaên só treû 66/-Gorki Coù Nhöõng Ñoùng Goùp Nhö Theá Naøo Ñoái Vôùi Neàn Vaên Hoïc Nga Xoâ Vieát . 69/.Laø nhaø vaên coù kieán thöùc uyeân baùc trong nhieàu lónh vöïc: vaên hoïc. ñam meâ ñoïc saùch. . öôùc mô cho ñöùa con yeâu. kieám soáng 1916. . cuûa theá giôùi coù nhieàu ñoùng goùp ñoái vôùi neàn vaên hoïc Nga + Môû ñöôøng cho traøo löu vaên hoïc hieän thöïc XHCN Nga vôùi tieåu thuyeát “Ngöôøi meï” + Laø ngöôøi coù coâng xaây döïng neàn vaên hoaù vaên hoïc môùi + Laø baät thaày veà truyeän ngaén vaø chaân dung vaên hoïc + Laøø taám göông saùng ñvôùi caùc nhaø vaên treû cuûa Nga veà loøng nhaân ñaïo.15 - . taï ôn chuùa trôøi. Ngöôøi meï voâ cuøng sung söôùng. hoï ñaët nieàm tin hy voïng.

Naám moà. . thöùc tónh nhaân daân trong tình traïng meâ muoâïi laïc haäu. Naám moà. oâng khaéc leân baøn 2 chöõ coù nghóa laø: “ñi nhanh leân”) .Laø 1 trí thöùc coù hoaøi baûo cao ñeïp + Muoán theo ngaønh haøng haûi ñeå môû mang kieán thöùc + Muoán theo ngaønh khai moû laøm giaøu cho toå quoác + OÂng hoïc gioûi -> ñöôïc du hoïc ôû Nhaät -> theo ngaønh y -> chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo. ñeán lôùp muoän. Gaøo theùt.Teân thaät laø Chu Thuï Nhaân . . xa rôøi caùch maïng .Taùc phaåm: A Q chính truyeän.Xuaát thaân trong moät gia ñình coù truyeàn thoáng vaên chöông .LOÃ TAÁN (1881 .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Taùc phaåm phaûn aùnh hieän thöïc ñoùi keùm cuûa nhaân daân Nga. . tónh taùo.Toùm Taét “THUOÁC” – Loã Taán Moät buoåi saùng muøa thu ñoâi vôï choàng laõo Thuyeân gom goùp tieàn baïc ñeå ñi kieám mua chieác baùnh bao coù taåm maùu cuûa Haï Du ñeå chöõa beänh lao cho con oâng Thuyeân. . bò thaày quôû maéng. coù tình caûm gaén boù vôùi queâ höông. Trong thôøi gian du hoïc ôû Nhaät coù laàn oâng xem phim thaáy moät ngöôøi Trung Quoác maïnh khoeû hôùn hôû ñi xem moät ngöôøi Trung Quoác khaùc bò xöû cheùm -> oâng nhaän ra raèng chöõa beänh theå xaùc khoâng quan troïng baèng chöõa beänh tinh thaàn cho nhaân daân -> oâng laøm vaên ngheä. . tin töôûng töông lai. theo lôøi keå cuûa baùc caû Khang giöõa luùc Thuyeân aên baùnh bao xong vaø nghó ngôi thì quaùn ñaõ ñoâng khaùch moïi ngöôøi xoân xao hoï baøn taùn veà vieäc Trang . Truyeän cuõ vieát theo loái môùi. . ñoàng thôøi ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa con ngöôøi Nga nhaân haäu laïc quan.Sôùm giaùc ngoä caùch maïng vaø choïn con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc döôùi ngoïn côø chuû nghóa Maùc Leânin .Vaên phong: laïnh luøng. duøng vaên chöông thuùc ñaåy tinh thaàn yeâu nöôùc. 71/. Baøng hoaøng.1936) . Truyeän cuõ vieát theo loái môùi. . .Taùc phaåm: A Q chính truyeän. giaøu tính chieán ñaáu.Sôùm giaùc ngoä caùch maïng vaø choïn con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc döôùi ngoïn côø chuû nghóa Maùc Leânin. xa rôøi caùch maïng . Trong thôøi gian du hoïc ôû Nhaät coù laàn oâng xem phim thaáy moät ngöôøi Trung Quoác maïnh khoeû hôùn hôû ñi xem moät ngöôøi Trung Quoác khaùc bò xöû cheùm -> oâng nhaän ra raèng chöõa beänh theå xaùc khoâng quan troïng baèng chöõa beänh tinh thaàn cho nhaân daân -> oâng laøm vaên ngheä.Quan Ñieåm Saùng Taùc: saùng taùc vaên chöông ñeå coå vuõ tinh thaàn caùch maïng cho nhaân daân Trung Quoác .Taïi Sao Noùi Loã Taán Laø Nhaø Vaên Caùch Maïng Kieåu Môùi . Baøng hoaøng. Taùc phaåm khaúng ñònh tình maãu töû thieâng lieâng trong ñôøi soáng con ngöôøi 70/. Gaøo theùt.16 - . tónh taùo. giaøu tính chieán ñaáu.Loã Taán laø buùt danh gheùp töø hoï meï (Loã Thuïy) vaø chöõ “Taán haønh” moät kyû nieäm aáu thô (hoài coøn nhoû thöôøng maõi chôi. duøng vaên chöông thuùc ñaåy tinh thaàn yeâu nöôùc. 72/.Laø 1 trí thöùc coù hoaøi baûo cao ñeïp + Muoán theo ngaønh haøng haûi ñeå môû mang kieán thöùc + Muoán theo ngaønh khai moû laøm giaøu cho toå quoác + OÂng hoïc gioûi -> ñöôïc du hoïc ôû Nhaät -> theo ngaønh y -> chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo. . . kieân cöôøng.Vaên phong: laïnh luøng. .Quan Ñieåm Saùng Taùc: saùng taùc vaên chöông ñeå coå vuõ tinh thaàn caùch maïng cho nhaân daân Trung Quoác . thöùc tónh nhaân daân trong tình traïng meâ muoâïi laïc haäu.

Xuaát thaân trong 1 gia ñình noâng daân tænh Riadan (Nga). meï cuûa Thuyeân vaø meï cuûa Haï Du ñi taûo moä tình côø gaëp nhau caû 2 mang trong loøng noåi ñau maát con hoï ñoàng caûm vôùi nhau hoï thaáy treân moä chöa phuû coû xanh rôøn ñaõ coù nhöõng voøng hoa traéng ñoû. chöa giaùc ngoä ñöôc caùch maïng 74/.Hình Aûnh YÙ Nghóa Con Ñöôøng Moøn Trong Nghóa Ñòa . laïc haäu. nhaän ra nhöõng ngöôøi cheát cheùm xuaát thaân töø nhöõng ngöôøi ngheøo.YÙ Nghóa Nhan Ñeà “THUOÁC” .1925) . laøm thô raát sôùm 9 tuoåi Trang . giaùc ngoä caùch maïng.Caùi cheát cuûa Haï Du laø lieàu thuoác chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác. hoï hieåu raèng Haï Du cuõng xuaát thaân töø nhöõng ngöôøi ngheøo ñaáu tranh vì lôïi ích cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo 77/. yù thöùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Haï Du ngöôøi chieán só caùch maïng bò baét vaø cheùm ñaàu vaø hoï cho raèng haønh ñoäng laøm caùch maïng cuûa Haï Du laø haønh ñoäng ñieân roà. phaûn ñoäng -> Phong traøo caùch maïng chöa saâu saùt vaøo quaàn chuùng nhaân daân Trung Quoác.EÂxeânin (1895 . nhaø vaên muoán coù lieàu thuoác ñeå chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác . 1 beân laø nhöõng ngöôøi ngheøo cheát . .Con ñöôøng moøn laø bieåu töôïng cuûa söï nhaän thöùc. noù coù theå maát ñi khi nhaân daân Trung Quoác thöïc söï thöùc tónh.Töø beù soáng vôùi oâng baø ngoaïi + Baø ngoaïi laø ngöôøi suøng baùi toân giaùo -> EÂxeânin thöøa höôûng tö töôûng toân giaùo cuûa baø ngoaïi + OÂng ngoaïi coù loái soáng phoùng tuùng -> EÂxeânin thöøa höôûng loái soáng phoùng tuùng cuûa oâng ngoaïi .Thuoác laø döôïc lieäu duøng ñeå chöõa beänh theå chaát cho con ngöôøi.17 - .Con ñöôøng moøn phaân chia ranh giôùi: 1 beân laø nhöõng ngöôøi cheát cheùm.Töø Taùc Phaåm “Thuoác” – Loã Taán Muoán Noùi Gì Vôùi Ngöôøi Ñoïc Töø taùc phaåm “Thuoác” taùc giaû muoán phaûn aùnh xaõ hoäi Trung Quoác ñaàu theá kæ XX: ngöôøi daân Trung Quoác chöa giaùc ngoä ñöôïc caùch maïng. chieác baùnh bao khoâng chöõa ñöôïc beänh lao cho Thuyeân vaø Thuyeân cheát Ñeán teát thanh minh taïi nghóa ñòa ñöôïc phaân chia thaønh con ñöôøng moøn. trong lôøi nhaän xeùt cuûa nhöõng ngöôøi trong quaùn traø thì haønh ñoäng laøm caùch maïng cuûa Haï Du laø 1 haønh ñoäng ñieân roà. ñôn xô trang nghieâm. soáng vaøo cuoái TK XIX ñaàu XX .Nhaân Vaät Haï Du . Meï Haï Du nhaän ra raèng caùi cheát cuûa con mình laø oan uaát. hoï ñaáu tranh vì quyeàn lôïi cuûa nhaân daân.Thuoác trong taùc phaåm khoâng döøng laïi vôùi vieäc chöõa beänh lao baèng chieác baùnh bao taåm maùu ngöôøi maø noù coù yù nghóa saâu xa hôn ñoù laø thöù döôïc lieäu chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác luùc baáy giôø: laïc haäu. “Thuoác” trong taùc phaåm khoâng ñôn thuaàn laø chieác baùnh bao taåm maùu cuûa Haï Du chöõa caên beänh lao cho Thuyeân maø noù chính laø thöù döôïc lieäu chöõa caên beänh tinh thaàn cho ngöôøi daân Trung Quoác luùc baáy giôø: meâ muoäi. Haï Du cheát ñaõ laøm thöùc tónh tinh thaàn caùch maïng. Keát thuùc taùc phaåm laø hình aûnh con quaï bay vuùt leân trôøi 73/.Haï du laø moät chieán só caùch maïng bò xöû cheùm. meâ tín dò ñoan.Coù naêng khieáu laøm thô.Loã Taán . phong traøo caùch maïng chöa thaät söï ñi saâu saùt vaøo quaàn chuùng nhaân daân. 76/. xa rôøi caùch maïng 75/. meâ tính dò ñoan.

30t maát. khoâng quay laïi laøm chi Chæ meï laø nieàm vui. Xin chaøo meï cuûa con! AÙnh saùng dieäu kì vaøo luùc hoaøng hoân Xin cöù toûa treân maùi nhaø cuûa meï. laøng xoùm . queâ höông.Noäi Dung Bao Truøm “Thö Göûi Meï” – Eâxeânin Taùc phaåm theå hieän tình caûm ñoái vôùi meï. Voâ ích ? Vôùi caùi cuõ xöa. Con vaãn nhö xöa ñaèm thaém dòu daøng Vaãn nhö xöa chæ moät nieàm mong öôùc Sôùm thoaùt khoûi noãi buoàn ñau tróu naëng Ñeå trôû veà vôùi maùi nhaø xöa.Nhöõng naêm cuoái ñôøi soáng trong taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng .Nhöõng taùc phaåm: Tröôøng ca con ngöôøi haéc aùm. ñaëc bieät laø vôùi meï . moãi ban mai Ñöøng goïi con nhö taùm naêm veà tröôùc Ñöøng thöùc daäy nhöõng öôùc mô ñaõ maát Ñöøng gôïi chi nhöõng moäng ñeïp khoâng thaønh Ñôøi con nay ñaõ thaám noãi nhoïc nhaèn Ñaõ sôùm chòu bao ñieàu maát maùt.18 - .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . gia ñình. ngoân ngöõ nhieàu taàng. Con seõ veà khi vaøo ñoä xuaân sang Maûnh vöôøn ta traéng caây caønh naûy loäc Chæ coù ñieàu. con caùo caùi. hoøa cuøng tình maãu töû thieâng lieâng (taâm trang lo laéng. soát ruoät cuûa ngöôøi meï ñoái vôùi con. sau caùch maïng thaùng 10 oâng ñöùng hoaøn toaøn veà phía caùch maïng maëc duø coù nhaän thöùc coøn mô hoà .Ñeà taøi: vieát veà tình maãu töû. nhieàu lôùp” . trinh baïch. thanh thoaùt. tình yeâu höông ñaát nöôùc. meï nheù. baøi ca veà con choù meï 78/. thöa meï Con vaãn coøn ñaây. Trong boùng toái chieàu hoâm xanh ngaét Meï maõi hình dung chæ moät caûnh haõi huøng Coù keû naøo vöøa ñaâm truùng tim con Giöõa quaùn röôïu oàn aøo loaïn ñaû. Meï thaân yeâu. thö göûi meï. aùnh saùng dieäu kì Chæ mình meï giuùp ñôøi con vöõng böôùc Con coù ñaâu be beùt röôïu cheø 79/. con boø.Coù tình caûm gaén boù thieát tha vôùi queâ höông laøng xoùm. xin meï cöù yeân loøng Ñoù chæ laø côn naëng neà moäng mò Ñeán noãi cheát maø khoâng nhìn thaáy meï.1912 leân Maxcôva soáng vaø hoaït ñoäng.1982) Trang . Ngöôøi ta vieát cho con raèng meï Phieàn muoän lo aâu quaù ñoãi veà con Raèng meï luoân daïo böôùc ra ñöôøng Khoaùc taám aùo choaøng xöa cuõ naùt. ñôøi thô ngaén vaø ñeå laïi 1 di saûn voâ giaù “Nhöõng baøi thô töôi taén.LUI ARAGOÂNG (1897 .THÖ GÖÛI MEÏ Meï coù coøn ñoù chaêng. vôùi thieân nhieân. tình yeâu thieân nhieân. Cuõng ñöøng daïy con nguyeän caàu. tình caûm hieáu thaûo cuûa ngöôøi con ñoái vôùi meï) duø OÂng ñang soáng trong taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng 80/.

Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . ñeán khi keát thuùc ñaïi chieán oâng giaûi nguõ trong 1 taâm traïng chaùn chöôøng tuyeät voïng. . söû duïng daáu caâu töï do . töø boû chuû nghóa Ña Ña.Ko bieát boá laø ai . chuû nghóa sieâu thöïc trôû thaønh nhaø vaên hieän thöïc XHCN . Enxa ngoài tröôùc göông.Soáng vôùi baø ngoaïi ngôõ baø ngoaïi laø meï nuoâi. tình yeâu toå quoác. .Khi Ñaïi chieán thöù 2 buøng noå 1939 oâng cuøng vôùi vôï toå chöùc maïng löôùi trí thöùc choáng Phaùt Xít ôû Pari .9 tuoåi saùng taùc tieåu thuyeát.1918) oâng bò goïi nhaäp nguõ.19 - .ENXA NGOÀI TRUÔÙC GÖÔNG Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Baøn tay naøng nhö kieân trì daäp löûa Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng löïc rôõ Nhö lô ñaõng daïo khuùc ñaøn eâm aû Ngay giuõa hoâi bi kòch cuûa ta ñaây Suoát ngaøy daøi ngoài beân taám göông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Nhö coá tình naøng giaøy voø trí nhôù Suoát ngaøy daøi ngoài beân taám göông soi Khôi buøng leân hoa löûa maõi khoâng thoâi Chaúng noùi nhö ai khi soi guông röïc röõ Nhö coá tình naøng giaøy voø trí nhôù Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta daây Cuoäc ñôøi oaùi oaêm nhö taám guông soi Chieác löôïc phaân chia aùnh löûa vaøng oùng aû Laøm loùe saùng trong toâi bao trí nhôù Ngay giöõa hôõi bi kòch cuûa ta ñaây Nhö thöù naêm cöù haøng tuaàn ngoài ñoù Moät ngaøy daøi ngoøi soi vaøo trí nhôù Naøng thaáy nhoøa ñi trong taám göông soi Caùc dieãn vieân bi kòch cuûa ta ñaây Vaø ñaáy laø caùc dieãn vieân öu tuù Vaø chaúng neâu teân moïi ngöôøi ñeâu roõ Vaø voâ yù saâu xa ñaùm löûa ñeâm daøi Trang . . Ñoâi maét Enxa. meï laø chò nuoâi.Nhöõng taùc phaåm: Nhöõng ngöôøi coäng saûn. lyù töôûng caùch maïng + Trong thô Aragoâng luoân coù söï haøi hoaø giöõa tình yeâu Enxa. Ngöôøi noâng daân Pari. 81/. lyù töôûng caùch maïng + Thô cuûa oâng coù söï xoaù nhoaø ranh giôùi giöõa thô vaø vaên xuoâi. .Sinh ra taïi Pari (Phaùp) . chuû nghóa sieâu thöïc .1928 gaëp Enxa -> tình yeâu Enxa ñaõ giuùp cho Aragoâng thoaùt khoûi taâm traïng tuyeät voïng ñeán vôùi caùch maïng.1927 ñöôïc keát naïp Ñaûng coäng saûn Phaùp . Anh chaøng say ñaém Enxa. ñeán khi meï cheát môùi cho oâng bieát laø con .Ñeà taøi: + Tình yeâu Enxa + Tình yeâu toå quoác. noåi tieáng laø thô .Lôùn leân oâng theo hoïc y khoa (Ñaïi chieán thöù nhaát buøng noå 1914 . gia nhaäp chuû nghóa Ña Ña.

moät hình töôïng ngheä thuaät ñoäc ñaùo .Enxa ñaõ trôû thaønh ñeà taøi lôùn trong saùng taùc cuûa Aragoâng. Neân “Enxa ngoài tröôùc göông” coù söï haøi hoøa giöõa tình yeâu Enxa. tình yeâu toå quoác vaø lyù töôûng caùch maïng 86/.Hoa trong löûa: nhöõng ngöôøi con öu tuù.Nhöõng Hình Aûnh Coù YÙ Nghóa Bieåu Töôïng Trong Taùc Phaåm “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” . cuûa nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng hy sinh vì toå quoác.Trong thô Aragoâng luoân coù söï haøi hoaø giöõa tình yeâu Enxa.Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà Noäi Dung Ñoaïn Thô “Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Baøn tay naøng nhö kieân trì daäp löûa Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây” Ñoaïn thô mang nhieàu hình aûnh bieåu töôïng nhö: + Löûa: Hình aûnh bieåu töôïng cuûa chieán tranh + Hoài bi kòch: thôøi kyø ñau thöông cuûa nhaân daân Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi ñaám chìm trong bieån löûa cuûa Phaùt Xít (1941 – 1943) Trang . lyù töôûng caùch maïng . Ñaây chính laø söï haøi hoøa giöõa tình yeâu Enxa.Hoài bi kòch: thôøi kyø ñau thöông cuûa nhaân daân Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi ñaám chìm trong bieån löûa cuûa Phaùt Xít (1941 – 1943) . chieác göông taâm hoàn taùi hieän hieän thöïc quaù khöù ñau thöông 85/. ñeán vôùi caùch maïng töø boû chuû nghóa Ña Ña.Chieác göông soi: laø chieác göông ngoân ngöõ. day döùt veà thôøi cuoäc. Anh chaøng say ñaám Enxa. chuû nghóa sieâu thöïc trôû thaønh nhaø vaên hieän thöïc XHCN . veà soá phaän nhaân loïai trong nhöõng naêm choáng Phaùt Xít. tình yeâu toå quoác vaø lyù töôûng caùch maïng 84/. nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng hy sinh trong chieán tranh . Ñoâi maét Enxa.Taïi Sao Noùi “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” Coù Söï Haøi Hoøa Giöõa TY Enxa Vaø TY Toå Quoác Baøi thô “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” vieát veà thôøi kyø ñau thöông nhaát cuûa nöôùc Phaùp. 83/.Naêm 1928 Lui Aragoâng gaëp Enxa -> tình yeâu cuûa Enxa ñaõ giuùp cho Aragoâng thoaùt khoûi taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng.1943) maø Enxa vaø Aragoâng laø nhöõng chieán só caùch maïng. trong nhöõng naêm khaùng chieán choáng Phaùt Xít (1941 .Löûa: Hình aûnh bieåu töôïng cuûa chieán tranh .20 - . Baøi thô ñöôïc khôi nguoàn töø hình aûnh ngheä thuaät Enxa ngoài chaûi toùc tröôùc göông khoâng ñôn giaûn laø ñeå laøm ñeïp maø maø noù coøn coù yù nghóa saâu xa hôn ñoù laø hình aûnh gôïi leân bao hoài öùc cuûa daân toäc. veà nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng ñaõ hy sinh cho toå quoác.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Vaø maùi toùc vaøng khi naøng ñeán Vaø laúng laëng chaûi aùnh vaøng ruïc ngoài soi löûa 82/. tình yeâu toå quoác.Vai Troø Enxa Trong Söï Nghieäp Lui Aragoâng .Noäi Dung Bao Truøm “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” Baøi thô khoâng döøng laïi vôùi vieäc ca ngôïi veû ñeïp cuûa Enxa maø quan troïng hôn taùc giaû ca ngôïi taám loøng cuûa naøng tröôùc soá phaän cuûa daân toäc.Nhöõng taùc phaåm: Enxa ngoài tröôùc göông.

vieäc chaûi toùc nhö kieân trì daäp löûa nhö goùp phaàn xoa dòu noåi ñau chieán tranh. vieát veà maët traùi cuûa XH vaên minh Myõ + Nhöõng taùc phaåm: tieåu thuyeát oâng giaø vaø bieån caû. Sau côn vaät loän meät nhoïc laõo ñaõ mô veà ñaát lieàn. oâng baát maõn vôùi XH vaên minh Myõ.Ñaïi chieán thöù 2 oâng trôû laïi chieán tröôøng .Sinh tröôûng trong 1 gia ñình khaù giaõ taïi 1 thaønh phoá nhoû Chicagoâ . con caù maø laõo töøng mô öôùc. laõo duøng heát taøn löïc ñeå duøng xæa ñaâm vaøo mang con caù kieám (laõo bò noù quaãy maïnh khieán ngaõ vaäp caû maët. laõo bieát con caù raát lôùn. taùc giaû nhö khôi laïi nhöõng naêm thaùng ñau thöông. 87/. cöù theá maø quaät maø baêm. 1 con caù kieám maøu traéng baïc Treân ñöôøng trôû vaøo bôø laõo phaûi chieán ñaáu vôùi ñaøn caù maäp (laõo giaät caùi tay laùi ra khoåi oå laùi. Con caù tröôùc khi cheát noù phoâ baøy heát taàm voùc khoång loà vaø veû ñeïp cuûa mình.Söï nghieäp + Laø ngöôøi ñeà söôùng nguyeân lyù “Taûng baêng troâi” + Ñeà taøi: leân aùn chieán tranh.18 tuoåi laøm phoùng vieân . döïng phim vieát kòch ñeå choáng Phaùt Xít . trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta . laõo bieát mình ñaõ that baïi vaø laõo nghó veà nguyeân nhaân thaát baïi laø do laõo ñaõ ñi quaù xa. baát maõn vôùi chieán tranh qua taùc phaåm: “Trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta” hay “Giaõ töø vuõ khí” . choïi gaø. Cuoái cuøng laõo vaøo bôø vôùi vôùi con thuyeàn nheï teân vaø 1 con caù kieám chæ coøn laø 1 boä xöông khoâng. + Söï nghieäp saùng taùc ñoà soä vôùi nhieàu theå loaïi: truyeän ngaén. giaõ töø vuõ khí.Laø taùc giaû ngöôøi Myõ . döïng phim + Ñaït giaûi Politde (1953) vaø giaûi Noâben (1954) 88/. Quaù nöûa ñeâm laõo Trang . moät cuoäc chieán voâ voïng xaûy ra laõo ñaõ kieät söùc (laõo caûm thaáy coù muøi tanh ñoàng trong mieäng). oâng bò thöông naëng vaø trôû veà Myõ ñöôïc ñoùn tieáp nhö 1 anh huøng. laõo ñaõ chieán ñaáu vôùi con caù kieám. chieác göông taâm hoàn taùi hieän hieän thöïc quaù khöù ñau thöông Neân hình aûnh Enxa ngoài tröôùc göông chaûi toùc khoâng chæ ñeå laøm ñeïp maø ñaây chình laø hình aûnh ngheä thuaät. kòch.Ñaïi chieán thöù nhaát buøng noå oâng nhaäp nguõ chieán ñaáu ôû YÙ. caàm caû 2 tay boå xuoáng lieân hoài kì traän). .1937 laøm phoùng vieân treân maët traän Taây Ban Nha. con ngöôøi. maùu chaûy ñaày maù.Toùm Taét “OÂng Gìa Vaø Bieån Caû” –Heâmingueâ Laõo Xanchiagoâ laøm ngheà ñaùnh caù ôû vuøng nhieät löu ñaõ 84 ngaøy khoâng baét ñöôïc con moài naøo. ñoù chính laø moät con caù kieám. con moài keùo thuyeàn laõo phaêng phaêng ra bieån. chuoâng ngyeän hoàn ai.Laø nhaø vaên hieän thöïc cuûa Myõ .Phaàn > oâng soáng ôû nöôùc ngoaøi chuû yeáu laø CuBa .Saùng CN 7/ 1961 oâng töï saùt vì caûm thaáy khoâng ñuû söùc “Vieát 1 aùng vaên xuoâi ñôn giaûn vaø trung thöïc veà con ngöôøi” . caäu beù baïn chaøy cuûa oâng cuõng bò caám theo “Laõo giaø xuùi quaåy naøy” Moät hoâm laõo ra khôi 1 mình vuøng “Gieáng lôùn” laõo thaû caâu vaø phaùt hieän moät con moài maéc caâu. ca ngôïi lao ñoäng. thôøi kyø choáng PX cuûa nhaân daân Phaùp. hai baøn tay laõo teâ baïi).HEÂMINGUEÂ (1899 – 1961) .21 - . tieåu thuyeát. nhöng oâng caûm thaáy khoâng hoøa nhaäp cuoäc soáng thôøi bình. Laõo nghó ñeán ñaïi döông bao la vôùi nhöõng ngöôøi baïn laãn keû thuø.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Chieác göông soi: laø chieác göông ngoân ngöõ. . ñaáu boùng.

söùc chòu ñöïng beàn bó.Mikhain Soâ Loâ Khoáp laø nhaø vaên vó ñaïi theo quan nieäm chuû nghóa hieän thöïc cuûa thôøi ñaïi caùch maïng vôùi tö töôûng ñoåi môùi caûi taïo cuoäc soáng vì haïnh phuùc con ngöôøi . vöôn leân trong cuoäc soáng.Sinh ra töø moät gia ñình noâng daân ít hoïc ôû traán Vioâsenxkaia vuøng thaûo nguyeân soâng Ñoâng -> Queâ höông soâng Ñoâng ñaõ ñi vaøo saùng taùc cuûa Soâ Loâ Khoáp . baûo veä thaønh quaû lao ñoäng.Laø 1 trí thöùc baét reã saâu vaøo quaàn chuùng nhaân daân vaø thöïc teá ñaày gioâng baõo cuûa ñaát nöôùc + Noäi chieán buøng noå oâng nghæ hoïc tham gia coâng taùc caùch maïng nhö: thanh toaùn naïn muø chöõ. ÔÛ ñaây oâng vöøa kieám soáng vöøa saùng taùc.MIKHAIN SOÂ LOÂ KHOÁP (1905 – 1984)(Con Chim Ñaïi Baøng Non Moû Vaøng Baát Chôït Vaãy Leân Ñoâi Caùnh Meânh Mang) . vôï vaø 2 con gaùi cuûa anh cheát vì bom.Trong ñoaïn trích “ Ñöông Ñaàu Vôùi Ñaøn Caù Döõ” khoâng coù töø ngöõ naøo tröïc tieáp ca ngôïi laõo Xanchiagoâ maø chæ laø cuoäc chieán khoâng caân söùc (giöõa laõo vaø ñaøn caù maäp) vaø ñoäc thoaïi noäi taâm ñaõ giuùp ta thaáy ñöôïc veû ñeïp tuyeät vôøi cuûa con ngöôøi cuï theå laø laõo Xanchiagoâ: yù chí kieân cöôøng. Chöông 1 töø cuoäc ñôøi Soâcoâloáp luùc treû ñeán chieán tranh veä quoác buøng noå. Chöông 2 chieán tranh veä quoác buøng noå anh bò baét sau ñoù troán theo hoàng quaân. vieát truyeän kyù + 1923 leân thuû ñoâ baét lieân laïc (caùch maïng). ngaøy chieán thaéng cuõng laø ngaøy anh gaëp con laàn cuoái.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 leân bôø vôùi 1 tinh thaàn meät moûi. .Nguyeân lyù taûng baêng troâi laø phöông phaùp saùng taùc döïa treân hình aûnh taûng baêng troâi (7 phaàn chìm.Toùm Taét “Soá Phaän Con Ngöôøi” . .Ñeà taøi: leân aùn chieán tranh.21/ 2/ 1984 qua ñôøi . Keát thuùc chieán tranh anh soáng trong taâm Trang .OÂng laø ngöôøi coù tc gaén boù maùu thòt vôùi thieân nhieân. con ngöôøi 91/. 89/. . vöøa laøm coâng taùc caùch maïng + 1925 trôû veà queâ vieát tieåu thuyeát “Soâng Ñoâng eâm ñeàm” -> 1926 hoaøn thaønh taäp ñaàu tay -> 1927 quyeån 1 ra ñôøi -> 1940 hoaøn thaønh quyeån 4 . 1 trai).Laø nhaø vaên lôùn cuûa Nga saùng taùc theo phöông phaùp hieän thöïc XHCN theå hieän cuoäc soáng chaân thöïc .22 - .Nhöõng taùc phaåm: Soâng Ñoâng eâm ñeàm. thöïc hieän giaác mô vieát vaên. Chöông 3 anh ñöôïc tin con trai laøm ñaïi uùy phaùo binh.Theá Naøo Laø Nguyeân Lyù “Taûng Baêng Troâi”? Chi Tieát Naøo Cho Thaáy Roõ Nguyeân Lyù Treân.Thôøi kyø chieán tranh veä quoác (1941 – 1945) oâng laø 1 phoùng vieân ñi khaép chieán tröôøng Chaâu Aâu . gaén boù vôùi thieân nhieân. laø 1 trí thöùc tröôûng thaønh sau caùch maïng thaùng 10 Nga . con ngöôøi vuøng soâng Ñoâng. vieát veà queâ höông. . anh ñi laøm cho boïn “Culaéc” soáng baèng nhieàu ngheà coù 1 vôï vaø 3 con (2 gaùi. saùng hoâm sau laõo ñöôïc thaèng beù vaø nhöõng ngöôøi baïn chaøy chaêm soùc. soá phaän con ngöôøi . ñaát vôõ hoang. tröng thu löông thöïc cuûa boïn “Culaéc” + 1922 ñam meâ vaên ngheä. Ñoù chính laø nguyeân lyù taûng baêng troâi 90/. 1 phaàn noåi) töùc laø noäi dung tö töôûng taùc phaåm chæ tröïc tieáp ñeà caëp phaûn aùnh 1 phaàn coøn 7 phaàn coøn laïi ngöôøi ñoïc töï tìm hieåu.Mikhain Soâ Loâ Khoáp Truyeän goàm phaàn môû ñaàu phaàn keát thuùc vaø 3 chöông. suy luaän thoâng qua hình töôïng ngheä thuaät maø taùc giaû ñaõ gôïi ra .

coù tình caûm gaén boù vôùi queâ höông. anh thöôøng ñeán quaùn röôïu ñeå giaûi saàu nhöng khoâng beâ beát. ___________________________________________________________________________________________________________________ Do sai soùt trong quaù trình ñaùnh maùy.Töø “SPCN” Mikhain Soâ Loâ Khoáp Muoán Noùi Gì Vôùi Ngöôøi Ñoïc “Soá Phaän Con Ngöôøi” khaùm phaù noåi baát haïnh cuûa con ngöôøi trong chieán tranh. nieàm tin ôû cuoäc soáng bao dung. nieàm haïnh phuùc ñaõ ñeán vôùi caû 2 ngöôøi duø cuoäc soáng Soâcoâloáp trôû neân vaát vaõ hôn. Moïi chi tieát xin lieân heä: Nguyeãn Tröôøng Loäc Trang .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 traïng buoàn ñau tuyeät voïng phaûi soáng nhôø nhaø ngöôøi baïn thaân vaø laøm ngheà laùi xe taûi. vôùi nhöõng ñau thöông maát maùt trong chieán tranh khoác lieät song taùc giaû vaãn giöõ vöõng nieàm tin ôû con ngöôøi Nga vôùi 1 nghò löïc kieân cöôøng. coøn nhieàu choã sai chính taû vaø thieáu yù mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán. boå sung caâu hoûi cuûa Coâ vaø caùc baïn. Nieàm vui maø anh tìm thaáy ñöôïc ôû Vania khoâng theå buø ñaép ñöôïc noåi ñau cuûa chieán tranh. 92/. giaøu loøng nhaân aùi. trong laàn tình côø anh gaëp ñöôïc caäu beù Vania anh ñaõ nhaän Vania laøm con nuoâi.23 - . Maëc duø vaäy nhöng ñeâm ñeâm anh vaãn ñaàm ñìa nöôùc maét khi mô thaáy vôï vaø con.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->